Sony | HT-MT500 | Sony HT-MT500 Kompakti 2.1-kanavainen Soundbar, jossa Wi-Fi®/Bluetooth®-tekniikka Käyttöohjeet

Äänipalkki
Käyttöohjeet
HT-MT500/MT501
Suositellut kaapelit
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden
kytkentään isännöintiä varten täytyy
käyttää asianmukaisesti suojattuja ja
maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä.
Kaiutinpalkki
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Nimilaatta on kaiutinpalkin pohjassa.
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta
niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta
olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään
pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Verkkolaite irrotetaan
verkkovirtalähteestä poistamalla
verkkolaitteen pistoke pistorasiasta.
Verkkolaite tulee siksi kytkeä helposti
käsiteltävään pistorasiaan. Jos
verkkolaite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota se
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
2FI
Verkkolaite
Verkkolaitteen mallinumeron ja
sarjanumeron sisältävät tarrat ovat
verkkolaitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japani. Euroopan
unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huoltoja takuuasiakirjoissa annettuihin
osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa
URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi
seuraavissa maissa.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5 150 – 5 350 MHz:n kaista on rajoitettu
vain sisäkäyttöön.
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-säännöksen rajoitusten
mukainen, kun käytössä on enintään
3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.
Käytöstä
poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitt
een hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan
unionissa ja
muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla
laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Käytöstä poistettujen
akkujen hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan
maissa, joissa
on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana toimitettua akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen käyttöiän
loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
3FI
Sisällys
Pakkauksen sisältö ........................ 6
Järjestelmän käyttötavat ............... 8
Osat ja painikkeet ........................10
Tietoja päävalikosta ..................... 15
Asennus
Aloitusopas
Perusasennus  (erillinen
asiakirja)
Television tai kannettavan
äänilaitteen liittäminen
ANALOG IN -liitännän
kautta ..................................... 17
Yhteyden muodostaminen
lankaverkkoon ....................... 18
Yhteyden muodostaminen
langattomaan verkkoon ........ 19
Säleikön irrottaminen .................. 21
Äänen kuunteleminen
Television äänen
kuunteleminen ......................22
Liitetyn AV-laitteen äänen
kuunteleminen ......................22
USB-laitteessa olevan musiikin
kuunteleminen ......................23
Äänitehosteen valitseminen
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen määrittäminen
(SOUND FIELD) ...................... 24
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä
(NIGHT) ...................................25
Keskustelujen selkeyttäminen
(VOICE) ...................................25
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen ........................... 26
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen ........................... 26
4FI
Musiikin/äänen
kuunteleminen BLUETOOTHtoiminnolla
Mobiililaitteessa olevan musiikin
kuunteleminen ......................27
Yhdistetyn television tai laitteen
äänen kuunteleminen
kuulokkeilla ........................... 30
Musiikin/äänen
kuunteleminen
verkkotoiminnolla
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
kotiverkon kautta ...................32
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla .............................33
Chromecast built-inin
käyttäminen .......................... 34
Spotifyn käyttäminen .................. 35
MUSIC SERVICE -painikkeen
käyttäminen .......................... 36
SongPal Linkiä tukevan laitteen
yhdistäminen (Wireless Multi
Room / Wireless Surround) ...37
Eri toimintojen/asetusten
käyttäminen
Kaiutinasetusten mukauttaminen
tilaäänen käyttöä varten ...... 39
Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK) ....................... 40
Pakattujen äänitiedostojen
toistaminen skaalaamalla ne
lähes korkean resoluution
äänen veroisiksi (DSEE HX) ... 42
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO) ....... 42
Päälaitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä ...........43
Etupaneelin näytön ja
BLUETOOTH-ilmaisimen
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER) ...............................43
Virransäästö valmiustilassa .........44
Kauko-ohjaimen signaalin
lähettäminen televisioon
päälaitteen kautta .................44
Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen ..........................45
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttäminen ..........................46
Asetusnäytön käyttäminen .........48
Asetusvalikon luettelo .................54
Vianmääritys
Vianmääritys ................................ 55
Järjestelmän palauttaminen ........62
Lisätietoja
Tekniset tiedot .............................63
Virrankulutus kunkin valmiustilan
asetusarvon mukaan ............65
Toistettavat tiedostotyypit ..........66
Tuetut tuloäänimuodot ............... 67
BLUETOOTH-tiedonsiirrosta ........68
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ......69
Varotoimet ................................... 73
Hakemisto .................................... 77
5FI
• Verkkolaite (1)
Pakkauksen sisältö
• Kaiutinpalkki (1)
• Verkkovirtajohto (1)
• Bassokaiutin (1)
• Bassokaiuttimen verkkovirtajohto (1)
• Bassokaiuttimen kaiutintassut (4)
• Kauko-ohjain (1)
• Aloitusopas
• R03 (AAA-koko) -paristot (2)
• Käyttöohjeet
• Optinen digitaalikaapeli (1)
6FI
7FI
Järjestelmän käyttötavat
”Television äänen kuunteleminen” (sivu 22)
”Liitetyn AV-laitteen äänen kuunteleminen” (sivu 22)
Blu-ray Disc™ -soitin,
kaapeli- tai satelliittiviritin jne.
Television liittäminen
(Perehdy aloitusoppaaseen (erillinen
asiakirja) tai katso ”Television tai
kannettavan äänilaitteen liittäminen
ANALOG IN -liitännän kautta” (sivu 17).)
”Control for HDMI -toiminnon
käyttäminen” (sivu 45)
”BRAVIA Sync -toiminnon
käyttäminen” (sivu 46)
”Spotifyn käyttäminen” (sivu 35)*
”MUSIC SERVICE -painikkeen
käyttäminen” (sivu 36)
* Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä
joissakin maissa tai joillakin alueilla.
* Tarvitset Spotify Premium -tilin musiikin
toistamiseen järjestelmän kautta.
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK)” (sivu 40)
8FI
”USB-laitteessa olevan musiikin kuunteleminen” (sivu 23)
”Yhteyden
muodostaminen
lankaverkkoon” (sivu 18)
Modeemi
Reititin
Internet
”Yhteyden muodostaminen
langattomaan verkkoon”
(sivu 19)
Langaton lähiverkkoreititin
”Tietokoneessa olevan musiikin
kuunteleminen kotiverkon kautta” (sivu 32)
”Mobiililaitteessa olevan musiikin
kuunteleminen” (sivu 27)
”Mobiililaitteessa olevan musiikin
kuunteleminen SongPalilla” (sivu 33)
”Yhdistetyn television tai laitteen
äänen kuunteleminen kuulokkeilla”
(sivu 30)
”Takakaiuttimien lisääminen
(Wireless Surround)” (sivu 37)
”Saman musiikin kuunteleminen
eri huoneissa (Wireless Multi
Room)” (sivu 37)
9FI
Osat ja painikkeet
Kuvissa ei ole yksityiskohtaisia tietoja.
Kaiutinpalkki (päälaite)
Etuosa
 N-merkki (sivu 28)
Kun käytät NFC-toimintoa, kosketa
NFC-laitteellasi tätä merkkiä.

(tulon valinta) -painike
(sivu 15, 22)
 BLUETOOTH PAIRING -painike
(sivu 27)

(MUSIC SERVICE) -painike
(sivu 36)
 +/– (äänenvoimakkuus)
-painikkeet
  (virta) -painike
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.

10FI
(USB) -liitäntä (sivu 23)
 BLUETOOTH-ilmaisin
– Vilkkuu nopeasti sinisenä: laite on
pariliitoksen valmiustilassa
– Vilkkuu sinisenä: BLUETOOTHyhteyden muodostamista
yritetään
– Palaa sinisenä: BLUETOOTHyhteys on muodostettu
 Etupaneelin näyttö
 Kauko-ohjaimen tunnistin
Voit käyttää järjestelmää
suuntaamalla kauko-ohjaimen
kauko-ohjaimen tunnistinta kohti.
Takaosa
 DC IN -liitäntä
 LAN(100)-portti
 HDMI OUT (TV (ARC)) -liitäntä
 ANALOG IN -liitäntä
 TV IN (OPT) -liitäntä
11FI
Bassokaiutin
 Ilmanvaihtoaukot
Älä turvallisuuden vuoksi peitä
ilmanvaihtoaukkoja.
  (virta) -painike
Kytkee bassokaiuttimeen virran
tai siirtää sen valmiustilaan.
 Virran merkkivalo
– Palaa punaisena: bassokaiutin
on valmiustilassa.
– Palaa vihreänä: bassokaiutin
on yhdistetty järjestelmään.
– Palaa oranssina: bassokaiutin
on yhdistetty Secure Link
-toiminnolla järjestelmään.
– Vilkkuu vihreänä: bassokaiutin
yrittää muodostaa yhteyden
järjestelmään.
– Vilkkuu oranssina: bassokaiutin
yrittää muodostaa yhteyden
järjestelmään Secure Link
-toiminnolla.
 SECURE LINK -painike (sivu 40)
 AC IN -liitäntä
12FI
Kauko-ohjain
 INPUT +/– (sivu 15, 22)
 (virta)
Kytkee järjestelmään virran tai
siirtää sen valmiustilaan.
 DISPLAY
Näyttää toistotiedot TV-näytössä.
TV-tuloa käytettäessä
toistotietoja ei näytetä.
 CLEAR AUDIO+ (sivu 24)
SOUND FIELD (sivu 24)
VOICE (sivu 25)
NIGHT (sivu 25)
 DIMMER (sivu 43)
 Väripainikkeet
Pikanäppäimiä, joilla voidaan
valita toimintoja joissakin
valikoissa.

MUSIC SERVICE (sivu 36)
BLUETOOTH PAIRING (sivu 27)
 OPTIONS (sivu 26, 54)
BACK (sivu 15)
/// (sivu 15)
(vahvista) (sivu 15)
HOME (sivu 15)
  (mykistys)
Mykistää äänen tilapäisesti.
 (äänenvoimakkuus) +*/–
Säätää äänenvoimakkuutta.
SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) +/–
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
13FI
 Toiston käyttöpainikkeet
/ (pikakelaus
taaksepäin/eteenpäin)
Hakee taakse- tai eteenpäin.
/ (edellinen/seuraava)
Valitsee edellisen/seuraavan
osan, kappaleen tai tiedoston.
 (toista)*
Aloittaa toiston tai aloittaa sen
uudelleen (jatka toistoa).
 (keskeytä)
Keskeyttää toiston tai aloittaa sen
uudelleen.
 (pysäytä)
Lopettaa toiston.
 BLUETOOTH RX/TX
(BLUETOOTH-vastaanotin/
-lähetin) (sivu 31)
 AUDIO* (sivu 42)
* AUDIO-, - ja  + -painikkeissa on
kosketuspiste. Voit käyttää sitä apunasi
käytön aikana.
14FI
Tietoja päävalikosta
Voit avata päävalikon TV-näytössä yhdistämällä järjestelmän ja television HDMIkaapelilla (lisävaruste). Päävalikossa voit määrittää erilaisia asetuksia valitsemalla
[Setup] tai valitsemalla katsottavan tulon tai palvelun tulojen luettelosta.
Päävalikko näkyy kohdassa [Easy Setup] valitulla kielellä. (Seuraava näyttö on
esimerkki siitä, kun valittuna on englanti.)
[Wireless Surround]
[Setup]
Tulojen luettelo
Päävalikon käyttäminen
///,
(vahvista)
HOME
BACK
1
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
2
Valitse
[Setup], tulojen luettelossa oleva kohde tai
painamalla /// ja paina sitten .
[Wireless Surround]
Valittu tulo, asetusnäyttö tai Wireless Surround -toiminnon asetusnäyttö
ilmestyy TV-näyttöön.
Voit palata edelliseen näyttöön painamalla BACK.
15FI
Tulojen luettelo
Tulon nimi
Selitys
[TV]
Toistaa television äänen. (sivu 22)
[Bluetooth Audio]
Toistaa BLUETOOTH-toiminnolla yhdistetyn laitteen äänen.
(sivu 27)
[Analog]
Toistaa ANALOG IN -liitäntään liitetyn laitteen äänen. (sivu 22)
[USB]
Toistaa liitettyyn USB-laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot.
(sivu 23)
[Home Network]
Toistaa verkon kautta yhdistetyssä laitteessa olevat
musiikkitiedostot. (sivu 32)
[Music Service List]
Näyttää musiikkipalveluiden toimintatavan. (sivu 36)
[Setup]
Katso ”Asetusnäytön käyttäminen” (sivu 48).
[Wireless Surround]
Näyttää Wireless Surround -toiminnon asetusnäytön, jossa voit käyttää
langattomia kaiuttimia (eivät sisälly toimitukseen) järjestelmän
tilaäänikaiuttimina. Määritä asetukset toimimalla näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Lisätietoja tuetuista langattomista kaiuttimista on seuraavassa
URL-osoitteessa.
http://sony.net/nasite
Vihje
Voit valita tulon myös painamalla toistuvasti INPUT +/–.
Tietoja vaiheiden kuvauksesta
Näissä käyttöohjeissa toiminnot on kuvattu vaiheina, jotka suoritetaan TV-näytön
päävalikossa kauko-ohjaimella, kun järjestelmä ja televisio on yhdistetty HDMIkaapelilla (lisävaruste).
TV-näytössä ///- ja -painikkeilla valittavien kohteiden valitsemisen vaiheet
on yksinkertaistettu seuraavalla tavalla.
Esimerkki: Valitse päävalikosta
[Setup].
Toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja
, on kuvattu sanalla ”valitse”.
Esimerkki: Valitse päävalikosta [Network Settings] - [Internet Settings] [Wired Setup].
Kun toistetaan toiminto, jolla kohde valitaan painamalla /// ja ,
valitut kohteet on yhdistetty merkillä ”-”.
Vihjeitä
• Voit käyttää päälaitteen painikkeita, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin
kauko-ohjaimen painikkeilla.
• Hakasulkeissa [ ] olevat merkit ilmestyvät TV-näyttöön. Lainausmerkeissä ” ” olevat merkit
ilmestyvät etupaneelin näyttöön.
16FI
Perusasennus
Perehdy aloitusoppaaseen
(erillinen asiakirja).
Television tai
kannettavan äänilaitteen
liittäminen ANALOG IN
-liitännän kautta
Liitä seuraavat laitteet järjestelmään
järjestelmän ANALOG IN -liitännän kautta:
– televisio, jossa ei ole HDMI-liitäntää
ja optista digitaalilähtöliitäntää
– kannettava äänilaite, kuten älypuhelin
tai WALKMAN®-laite.
Analoginen
äänikaapeli
(lisävaruste)
Analoginen
äänilähtö
Televisio
Älypuhelin,
WALKMAN®-laite,
muut äänilaitteet jne.
Huomautus
Jos television kuulokeliitäntä toimii myös
äänilähtöliitäntänä, tarkista television
äänilähtöasetukset. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
17FI
Asennus
Asennus
Vihje
Yhteyden muodostaminen
lankaverkkoon
Valmistele verkko yhdistämällä
järjestelmä ja tietokone
lähiverkkokaapelilla kotiverkkoon.
Yhteyden muodostaminen
tietokoneeseen
tai reitittimeen
lähiverkkokaapelin avulla
Seuraavassa kuvassa on esimerkki siitä,
miten järjestelmä ja tietokone voidaan
yhdistää kotiverkkoon.
Suosittelemme, että käytät suojattua
suoraa liitäntäkaapelia (lisävaruste).
Yhteyden muodostaminen
hankkimalla verkon tiedot
automaattisesti
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Valitse [Auto].
Järjestelmä aloittaa verkkoasetusten
määrityksen, ja verkkoasetusten tila
ilmestyy näyttöön.
Selaa tietoja painamalla / ja
paina sitten .
Internet
5
Valitse [Save & Connect].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen. Lisätietoja on
TV-näytössä näkyvissä sanomissa.
Modeemi
Yhteyden muodostaminen
kiinteän IP-osoitteen avulla
Lähiverkkokaapeli
(lisävaruste)
1
Reititin
2
3
Palvelin
Huomautus
Palvelin on yhdistettävä järjestelmän
kanssa samaan verkkoon.
18FI
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] [Internet Settings] - [Wired Setup].
Valitse [Manual].
5
Valitse [Save & Connect].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa.
Yhteyden
muodostaminen
langattomaan verkkoon
Valmistele verkko yhdistämällä
järjestelmä ja tietokone langattomaan
lähiverkkoreitittimeen.
Huomautus
Palvelin on yhdistettävä järjestelmän
kanssa samaan verkkoon.
Yhteyden muodostaminen
WPS-painikkeella
Jos langaton lähiverkkoreitittimesi
(tukiasemasi) tukee Wi-Fi Protected
Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti
määrittää verkkoasetukset WPSpainikkeella.
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] [Internet Settings] - [Wireless
Setup] - [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Valitse [Start].
Paina tukiaseman WPS-painiketta.
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen.
19FI
Asennus
6
Määritä asetukset toimimalla
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
Järjestelmä aloittaa
verkkoasetusten määrityksen,
ja verkkoasetusten tila ilmestyy
näyttöön.
Selaa tietoja painamalla / ja
paina sitten .
Yhteyden muodostaminen
valitsemalla verkkonimi
(SSID)
Jos langaton lähiverkkoreitittimesi
(tukiasemasi) ei tue Wi-Fi Protected
Setup (WPS) -toimintoa, tarkista
seuraavat tiedot ennakkoon.
– Verkkonimi (SSID)*
_____________________________________
– Suojausavain (salasana)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) on nimi,
jonka avulla yksittäinen tukiasema
tunnistetaan.
**Saat nämä tiedot käytettävän
langattoman lähiverkon reitittimen tai
tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista,
langattoman verkon määrittäneeltä
henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan
antamista tiedoista.
1
2
3
4
5
20FI
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Network Settings] [Internet Settings] [Wireless Setup].
Verkkonimien luettelo ilmestyy
TV-näyttöön.
Valitse haluttu verkkonimi (SSID).
Kirjoita suojausavain (tai salasana)
näyttönäppäimistöllä ja valitse
sitten [Enter].
Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden
muodostamisen.
Yhteyden muodostaminen
kiinteän IP-osoitteen avulla
Valitse [New connection registration] [Manual registration] kohdan ”Yhteyden
muodostaminen valitsemalla verkkonimi
(SSID)” vaiheessa 4 ja toimi sitten
näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
Yhteyden muodostaminen
PIN-koodin avulla
Valitse [New connection registration]
kohdan ”Yhteyden muodostaminen
valitsemalla verkkonimi (SSID)”
vaiheessa 4 ja valitse sitten
[(WPS) PIN Method].
Yhteyden muodostaminen
SongPalin avulla
SongPal pystyy yhdistämään
järjestelmän mobiililaitteen kanssa
samaan langattomaan verkkoon.
Saat lisätietoja toimimalla sovelluksen
ohjeiden mukaan tai siirtymällä
seuraavaan URL-osoitteeseen.
http://info.songpal.sony.net/help/
Asennus
Säleikön irrottaminen
Voit irrottaa säleikön.
Suosittelemme, että käytät päälaitetta
säleikköä kiinnittämättä, jos aiot
kuunnella korkean resoluution ääntä.
Säleikkö kiinnitetään päälaitteeseen
niin, että säleikön takaosassa oleva
nuolimerkki on suunnattu ylöspäin.
Säleikkö on kiinnitetty magneetilla.
Nuolimerkki
21FI
Äänen kuunteleminen
Liitetyn AV-laitteen
äänen kuunteleminen
Television äänen
kuunteleminen
1
1
2
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta [TV].
Valitse ohjelma television
kauko-ohjaimella.
Valittu TV-ohjelma ilmestyy
TV-näyttöön, ja television ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
Huomautus
Määritä television (BRAVIA) kaiuttimien
asetukseksi Audio System. Lisätietoja
television määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
Vihje
Voit valita [TV] painamalla kauko-ohjaimen
INPUT +/– -painiketta.
22FI
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [Analog].
[Analog] -näyttö tulee näkyviin
TV-näyttöön.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
Vihje
Voit valita tulon painamalla kaukoohjaimen INPUT +/– -painiketta.
USB-laitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
1
2
3
4
5
Liitä USB-laite
Vihje
Voit suorittaa erilaisia toimintoja
asetusvalikossa (sivu 54).
(USB) -liitäntään.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[USB (Connected)].
Valitse kansio, johon kappaleet
on tallennettu - kappale.
Valittu kappale toistetaan, ja ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
23FI
Äänen kuunteleminen
Voit toistaa liitettyyn USB-laitteeseen
tallennettuja musiikkitiedostoja.
Lisätietoja toistettavista
tiedostotyypeistä on kohdassa
”Toistettavat tiedostotyypit” (sivu 66).
Huomautus
Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen
USB-laitteen irrottamista, sillä muutoin
USB-laite tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
Äänitehosteen valitseminen
Äänilähteitä vastaavan
äänitehosteen
määrittäminen
(SOUND FIELD)
Voit vaivattomasti nauttia
esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka
on räätälöity erilaisille äänilähteille.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
24FI
Paina SOUND FIELD.
Äänikenttävalikko ilmestyy
TV-näyttöön.
Valitse haluttu äänikenttä
painelemalla painiketta.
Äänikenttä
Selitys
[ClearAudio+]
Laite valitsee
automaattisesti
äänilähteelle
sopivan
ääniasetuksen.
[Movie]
Äänitehosteet
optimoidaan
elokuvia varten.
Tässä tilassa luodaan
tiiviin ja täyteläisen
äänen vaikutelma.
Äänikenttä
Selitys
[Music]
Äänitehosteet
optimoidaan
musiikin kuuntelua
varten.
[Sports]
Selostus on selkeää,
kannustushuudot
kuuluvat tilaäänenä
ja äänet ovat
todenmukaisia.
[Game
Studio]
Äänitehosteet
optimoidaan pelien
pelaamista varten.
[Standard]
Äänitehosteet
optimoidaan
yksittäistä
äänilähdettä varten.
Huomautuksia
• Kun käytät Wireless Multi Room
-toimintoa tai Chromecast built-inia tai
määrität [Bluetooth Mode] -asetukseksi
[Transmitter] (sivu 50),
äänikenttätoiminto ei ole käytettävissä.
• Kun käytät Wireless Surround -toimintoa,
voit määrittää asetukseksi [Movie]
tai [Music].
• TV-tuloa käytettäessä äänikenttävalikko
ei ilmesty TV-näyttöön.
Vihjeitä
• Voit valita [ClearAudio+] painamalla
kauko-ohjaimen CLEAR AUDIO+
-painiketta.
• Voit valita äänikentän asetusvalikosta
(sivu 54).
Selkeästä äänestä
nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella
yöllä (NIGHT)
Keskustelujen
selkeyttäminen (VOICE)
NIGHT
VOICE
1
2
1
2
Paina NIGHT.
Yötila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse yötila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[On]
Ottaa yötilatoiminnon
käyttöön.
[Off]
Poistaa
yötilatoiminnon
käytöstä.
Äänitehosteen valitseminen
Ääni toistetaan pienellä
voimakkuudella, äänenlaadusta ja
keskustelujen selkeydestä kuitenkaan
tinkimättä.
Paina VOICE.
Puhetila ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse puhetila painelemalla
painiketta.
Tila
Selitys
[Up Off]
Normaali
[Up 1]
Keskustelu kuuluu
hyvin keskustelun
selkeytyksen ansiosta.
[Up 2]
Keskustelua
selkeytetään, jotta
myös vanhukset
kuulevat keskustelun
hyvin.
Vihje
Voit valita asetusvalikosta [Voice] (sivu 54).
Huomautus
Kun katkaiset järjestelmän virran,
asetukseksi valitaan automaattisesti [Off].
Vihje
Voit valita asetusvalikosta [Night] (sivu 54).
25FI
Bassokaiuttimen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Bassokaiutin on tarkoitettu
bassoäänten tai matalataajuisten
äänten toistamiseen.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
Kun ääni ei vastaa TV-näytössä olevaa
kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen välistä
viivettä.
///,
SW  +/–
OPTIONS
Television katselun aikana
Voit säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla SW
(bassokaiuttimen äänenvoimakkuus)
 +/–.
Huomautus
Jos tulolähde ei sisällä paljon bassoääntä,
kuten televisio-ohjelmat, bassokaiuttimen
bassoääntä voi olla vaikea kuulla.
1
2
Paina  tai .
Säädettävä aika ilmestyy
etupaneelin näyttöön.
3
Säädä viivettä painamalla /
ja paina sitten .
Voit säätää viiveeksi 0–300 ms
25 ms:n välein.
4
26FI
Paina OPTIONS.
”SYNC” ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
Paina OPTIONS.
Etupaneelin näytön asetusvalikko
suljetaan.
Musiikin/äänen kuunteleminen
BLUETOOTH-toiminnolla
Mobiililaitteessa olevan
musiikin
kuunteleminen
1
2
INPUT +/–
3
BLUETOOTH
PAIRING
SW  +/–
4
HOME
 +/–
Toiston
käyttöpainikkeet
BLUETOOTH
RX/TX
5
Paina BLUETOOTH PAIRING.
Järjestelmä siirtyy pariliitostilaan,
etupaneelin näyttöön ilmestyy ”BT”,
ja BLUETOOTH-ilmaisin alkaa
vilkkua nopeasti.
Ota BLUETOOTH-toiminto
käyttöön, hae mobiililaitteesta
”HT-MT500/501” ja valitse se.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin alkaa palaa
sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan päälaitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
27FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
Voit kuunnella mobiililaitteeseen, kuten
älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen,
tallennettua musiikkia langattoman
yhteyden kautta yhdistämällä
järjestelmän ja mobiililaitteen
BLUETOOTH-toiminnolla.
Kun muodostat yhteyden
mobiililaitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla, voit käyttää laitetta
toimitukseen sisältyvällä kaukoohjaimella helposti television virtaa
kytkemättä.
Musiikin kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
mobiililaitteeseen
BLUETOOTH-toiminnon
yhteystilan tarkistaminen
Tila
BLUETOOTH-ilmaisin
Laite on
pariliitoksen
valmiustilassa
Vilkkuu nopeasti
sinisenä
Yhteyden
muodostamista
yritetään
Vilkkuu sinisenä
Yhteys on
muodostettu
Palaa sinisenä
Ei yhteyttä
Ei pala
Vihjeitä
• Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu,
näyttöön tulee asennettavaa sovellusta
koskeva suositus sen mukaan, minkä
laitteen olet liittänyt.
Toimimalla ohjeiden mukaan voit asentaa
SongPal-sovelluksen, jonka avulla voit
käyttää järjestelmää.
Lisätietoja SongPalista on kohdassa
”Mobiililaitteessa olevan musiikin
kuunteleminen SongPalilla” (sivu 33).
• Muodosta toisen mobiililaitteen ja sen
jälkeisten mobiililaitteiden pariliitos.
4
5
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan päälaitteen kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
Mobiililaitteen yhteyden
katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
• Poista mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käytöstä.
• Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH
PAIRING -painiketta.
• Sammuta järjestelmä tai mobiililaite.
Huomautus
Pariksi liitetyssä
mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
1
2
3
28FI
Ota mobiililaitteen BLUETOOTHtoiminto käyttöön.
Painele INPUT +/– -painiketta,
kunnes etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”BT”.
Järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen
yhteyden mobiililaitteeseen,
johon se oli viimeksi yhdistetty.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Jos etupaneelin näyttöön ei ilmesty ”BT”,
kun painat INPUT +/– -painiketta kohdan
”Pariksi liitetyssä mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen” vaiheessa 2,
paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH RX/TXpainiketta kerran.
Vihje
Jos yhteyttä ei muodosteta, valitse
mobiililaitteesta ”HT-MT500/501”.
Yhteyden muodostaminen
mobiililaitteeseen yhden
kosketuksen toiminnolla (NFC)
Kun pidät NFC-toimintoa tukevaa
mobiililaitetta, kuten älypuhelinta tai
tablet-laitetta, päälaitteen N-merkin
lähellä, järjestelmä käynnistetään
automaattisesti, ja tämän jälkeen
pariliitos ja BLUETOOTH-yhteys
muodostetaan automaattisesti.
Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet ja
musiikkisoittimet, joissa on
sisäänrakennettu NFC-toiminto
(käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai
uudempi, paitsi Android 3.x)
1
Kosketa päälaitteen N-merkkiä
mobiililaitteella.
Jatka koskettamista,
kunnes mobiililaite alkaa väristä
ja mobiililaitteen näyttöön
ilmestyy viesti.
Muodosta päälaitteen ja
mobiililaitteen välille pariliitos
noudattamalla näytössä
näkyviä ohjeita.
BLUETOOTH-ilmaisin
3
4
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin alkaa palaa sinisenä.
Järjestelmän ja mobiililaitteen välille
on muodostettu yhteys.
Aloita äänentoisto liitetyssä
mobiililaitteessa olevalla
musiikkisovelluksella.
Ääni toistetaan järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
• Voit toistaa sisällön tai keskeyttää
sen toiston kauko-ohjaimen
toiston käyttöpainikkeilla.
Toiston pysäyttäminen yhden
kosketuksen toiminnolla
Kosketa päälaitteen N-merkkiä
mobiililaitteella uudelleen.
Huomautuksia
• Laitteesta riippuen sinun on mahdollisesti
suoritettava mobiililaitteessa seuraavat
toimenpiteet etukäteen.
– Ota NFC-toiminto käyttöön.
– Asenna NFC Easy Connect -sovellus
Google Play™ -sivustosta ja käynnistä
sovellus. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla
tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.)
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
• Tämä toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden kanssa.
Jos haluat kuunnella ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla, katso
”Yhdistetyn television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla” (sivu 30).
• [Bluetooth Mode] -asetus muuttuu
automaattisesti [Receiver]-asetukseksi,
kun muodostat BLUETOOTH-yhteyden
yhden kosketuksen toiminnolla.
Vaikka yhden kosketuksen toiminto
peruutetaan, [Bluetooth Mode]
-asetukseksi jää [Receiver]. Lisätietoja
[Bluetooth Mode] -asetuksesta on
kohdassa [Bluetooth Settings] (sivu 50).
• Jos mobiililaite on tyypiltään sellainen,
että se siirtyy magneettikentän vuoksi
valmiustilaan, sitä ei ehkä voi yhdistää
NFC-toiminnolla. Kun yhden kosketuksen
toiminto ei toimi, yhdistä se BLUETOOTHtoiminnolla (sivu 27).
29FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
2
Ota mobiililaitteen NFC-toiminto
käyttöön.
5
Yhdistetyn television
tai laitteen äänen
kuunteleminen
kuulokkeilla
Voit kuunnella yhdistetyn television tai
laitteen ääntä BLUETOOTH-toimintoa
tukevilla kuulokkeilla yhdistämällä ne
BLUETOOTH-toiminnolla.
6
7
Äänen kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
kuulokkeisiin
1
2
3
4
5
30FI
Siirrä BLUETOOTH-toimintoa
tukevat kuulokkeet pariliitostilaan.
Katso pariliitoksen
muodostamisohjeet kuulokkeiden
käyttöohjeista.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Bluetooth Settings] [Bluetooth Mode] - [Transmitter].
Järjestelmä siirtyy BLUETOOTHlähetystilaan.
Valitse kuulokkeiden nimi
[Bluetooth Settings] -valikon
[Device List] -kohdasta.
Kun BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu, näyttöön tulee
[Bluetooth device is connected.].
(Näyttöön tulee myös yhdistetyn
laitteen nimi.)
Jos et löydä kuulokkeiden nimeä
[Device List] -kohdasta,
valitse [Scan].
Palaa päävalikkoon ja valitse
haluttu tulo.
TV-näyttöön ilmestyy valitun tulon
kuva, etupaneelin näyttöön ilmestyy
”BT TX”, ja tämän jälkeen ääni
toistetaan kuulokkeiden kautta.
Ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
Lisätietoja tulon valitsemisesta on
kohdassa ”Päävalikon käyttäminen”
(sivu 15).
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä ensin kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa.
Kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa voidaan
säätää päälaitteen +/– -painikkeilla ja
kauko-ohjaimen  +/– -painikkeilla.
Rekisteröidyn laitteen
poistaminen laiteluettelosta
1
Toimi kohdan ”Äänen kuunteleminen
muodostamalla pariliitos
kuulokkeisiin” vaiheissa 1–5
annettujen ohjeiden mukaan.
2
Valitse kuulokkeiden nimi ja paina
sitten OPTIONS.
3
4
Valitse [Remove].
Poista halutut kuulokkeet
laiteluettelosta noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
Äänen kuunteleminen
pariksi liitetyillä kuulokkeilla
1
2
4
5
Valitse haluttu tulo.
Lisätietoja tulon valitsemisesta on
kohdassa ”Päävalikon käyttäminen”
(sivu 15).
Ota kuulokkeiden BLUETOOTHtoiminto käyttöön.
Paina kauko-ohjaimen
BLUETOOTH RX/TX -painiketta.
[Bluetooth Mode] -tilaksi asetetaan
[Transmitter], ja etupaneelin
näyttöön ilmestyy ”BT TX”.
Järjestelmä muodostaa
automaattisesti uudelleen yhteyden
kuulokkeisiin, joihin se oli viimeksi
yhdistetty, ja sen jälkeen ääni
toistetaan kuulokkeiden kautta.
Ääntä ei toisteta järjestelmän kautta.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Säädä kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa.
Voit säätää kuulokkeiden
äänenvoimakkuustasoa myös
kauko-ohjaimen  +/– -painikkeilla.
Kuulokkeiden yhteyden
katkaiseminen
Suorita jokin seuraavista toiminnoista.
– Poista kuulokkeiden BLUETOOTHtoiminto käytöstä.
– Paina BLUETOOTH RX/TX.
– Sammuta järjestelmä tai katkaise
kuulokkeiden virta.
– Valitse yhdistettyjen kuulokkeiden
laitenimi
[Setup] - [Bluetooth
Settings] - [Device List] -kohdasta.
• Joidenkin BLUETOOTH-toimintoa
tukevien kuulokkeiden tapauksessa
äänenvoimakkuustasoa ei ehkä
voi säätää.
• [Bluetooth Audio] poistetaan käytöstä,
kun [Bluetooth Mode] -asetukseksi
määritetään [Off] tai [Transmitter].
• Kun tuloksi on valittu [Bluetooth
Audio], [Bluetooth Mode] -asetuksena
ei voi olla [Transmitter]. Asetusta ei voi
vaihtaa myöskään kauko-ohjaimen
BLUETOOTH RX/TX -toiminnolla.
• Voit rekisteröidä enintään yhdeksän
BLUETOOTH-laitetta. Jos rekisteröit
kymmenennen BLUETOOTH-laitteen,
uusi BLUETOOTH-laite korvaa
ensimmäiseksi yhdistetyn laitteen.
• Järjestelmä pystyy näyttämään
[Device List] -kohdassa enintään
15 havaittua BLUETOOTH-laitetta.
• Äänitehostetta tai asetusvalikon
asetuksia ei voi muuttaa, kun ääntä
siirretään BLUETOOTH-toimintoa
tukeviin kuulokkeisiin.
• Joitakin sisältöjä ei ehkä toisteta
sisällön suojauksen vuoksi.
• BLUETOOTH-laitteen kautta toistetun
äänen/musiikin toistossa on
päälaitteeseen verrattuna viivettä
langattoman BLUETOOTH-tekniikan
ominaisuuksien vuoksi.
• Voit ottaa AAC- tai LDAC-muotoisen
äänen vastaanoton käyttöön tai
poistaa sen käytöstä BLUETOOTHlaitteessa (sivu 50).
31FI
Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH-toiminnolla
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Tietoja kuulokkeiden
yhteydestä
Musiikin/äänen kuunteleminen
verkkotoiminnolla
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
Tietokone
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
kotiverkon kautta
Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut
musiikkitiedostot kotiverkon kautta.
Musiikkitiedostot voidaan toistaa
TV-näytössä näkyvästä valikosta tai
mobiililaitteen, kuten älypuhelimen tai
tablet-laitteen, SongPal-toiminnolla.
Langaton lähiverkkoreititin
1
2
Kotiverkon valmisteleminen
1
2
3
Yhdistä järjestelmä verkkoon.
Lisätietoja on kohdissa ”Yhteyden
muodostaminen lankaverkkoon”
(sivu 18) ja ”Yhteyden
muodostaminen langattomaan
verkkoon” (sivu 19).
Yhdistä tietokone verkkoon.
Lisätietoja on tietokoneen
käyttöohjeissa.
Määritä tietokone.
Sinun on määritettävä tietokone
palvelimeksi, jotta voit käyttää
tietokonetta kotiverkossa.
Lisätietoja on tietokoneen
käyttöohjeissa.
Vihje
Katso
[Setup] - [Network Settings] [Network Connection Status], kun tarkistat
verkon yhteystilan.
32FI
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Home Network].
Kotiverkon laitenimi ilmestyy
TV-näyttöön.
Valitse haluttu laite - kansio,
johon kappaleet on tallennettu kappale.
Valittu kappale toistetaan, ja ääni
toistetaan järjestelmän kautta.
4
Säädä äänenvoimakkuutta.
• Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla kauko-ohjaimen
 +/– -painiketta.
• Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW  +/–
-painiketta (sivu 26).
Vihje
Voit suorittaa erilaisia toimintoja
asetusvalikossa (sivu 54).
Tietokoneessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla
Tietokone
Mobiililaitteessa olevan
musiikin kuunteleminen
SongPalilla
SongPalin käyttötavat
Älypuhelin tai
tablet-laite
Lisätietoja SongPalista saat seuraavasta
URL-osoitteesta.
http://info.songpal.sony.net/help/
SongPalin asentaminen tuo käyttöön
seuraavat toiminnot.
Voit toistaa tietokoneeseen tallennetut
musiikkitiedostot mobiililaitteeseen,
kuten älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen, asennetulla SongPalsovelluksella. Lisätietoja SongPalista
on kohdassa ”SongPalin käyttötavat”
(sivu 33) tai seuraavassa URLosoitteessa.
http://info.songpal.sony.net/help/
Järjestelmän ääniasetukset
Voit helposti mukauttaa äänen tai
käyttää Sonyn suosittelemaa
[ClearAudio+]-asetusta.
Musiikkipalvelu
Voit määrittää alkuasetukset
musiikkipalveluiden käyttöä varten.*
* Saatavilla olevat musiikkipalvelut ja
käytettävyysjaksot voivat vaihdella maan
tai alueen mukaan.
Laite on mahdollisesti päivitettävä.
Kun käytät Chromecast built-in
-toimintoa musiikkipalvelussa, perehdy
kohtaan ”Chromecast built-inin
käyttäminen” (sivu 34).
Kotiverkossa olevasta musiikista
nauttiminen
Voit toistaa tietokoneeseen tai
kotiverkkoon tallennettua musiikkia
kotiverkkosi kautta.
33FI
Musiikin/äänen kuunteleminen verkkotoiminnolla
Langaton lähiverkkoreititin
SongPal on sovellus, jonka avulla
yhteensopivia Sony-äänilaitteita
voidaan ohjata mobiililaitteella, kuten
älypuhelimella tai tablet-laitteella.
USB-laitteessa olevasta
musiikista nauttiminen
Voit toistaa päälaitteen (USB)
-liitäntään liitetyssä laitteessa olevaa
musiikkia.
Huomautus
SongPalilla tapahtuvan ohjauksen
mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen
mukaan. Sovelluksen tekniset
ominaisuudet ja ulkonäkö voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
SongPalin käyttäminen
1
2
3
4
Asenna maksuton SongPalsovellus mobiililaitteeseen.
Hae SongPal Google Play
-sivustosta tai App Storesta ja
asenna se mobiililaitteeseen.
Yhdistä järjestelmä ja mobiililaite
BLUETOOTH-toiminnolla (sivu 27)
tai verkkotoiminnolla (sivu 18).
Chromecast built-inin
käyttäminen
Chromecast built-inilla voit valita
musiikkisisältöä Chromecastia
tukevasta sovelluksesta ja toistaa sen
järjestelmän tai järjestelmän sisältävän
ryhmän kautta.
1
2
3
4
Käynnistä SongPal.
Käytä laitetta SongPal-näytössä
olevien ohjeiden mukaan.
Huomautuksia
• Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi
[Receiver] ennen SongPalin käyttöä
(sivu 50).
• Käytä SongPalin uusinta versiota.
5
6
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Music Service List].
Musiikkipalveluiden luettelo
ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse [Chromecast built-in].
Määritä asetukset näyttöön tulevan
viestin ohjeiden mukaan, jotta voit
käyttää Chromecast built-inia
järjestelmässä.
Yhdistä mobiililaite Wi-Fitoiminnolla järjestelmän kanssa
samaan verkkoon.
Asenna Chromecastia tukeva
sovellus mobiililaitteeseen.
Käynnistä Chromecastia tukeva
sovellus, napauta cast-painiketta
ja valitse järjestelmä tai
järjestelmän sisältävä ryhmä.
Vihjeitä
• Voit yhdistää järjestelmän ja
mobiililaitteen NFC-toiminnolla (sivu 28).
• Kun muodostat yhteyden
verkkotoiminnolla, yhdistä mobiililaite
järjestelmän kanssa samaan verkkoon.
7
34FI
Valitse ja toista musiikkia
Chromecastia tukevalla
sovelluksella.
Musiikki toistetaan järjestelmän
kautta.
Huomautus
Chromecast built-in ja Chromecastia tukeva
sovellus eivät ehkä ole käytettävissä
joissakin maissa tai joillakin alueilla.
Spotifyn käyttäminen
Voit valita musiikin Spotify-sovelluksessa
ja toistaa sen järjestelmän kautta.
Tarvitset Spotify Premium -tilin musiikin
toistamiseen järjestelmän kautta.
”Spotify Connect” -toiminnon
ottaminen käyttöön
2
3
4
5
Yhdistä mobiililaite Wi-Fitoiminnolla järjestelmän kanssa
samaan verkkoon.
Asenna Spotify-sovellus
mobiililaitteeseen.
Käynnistä Spotify-sovellus ja
kirjaudu Spotify Premium -tilille.
Valitse musiikki ja käynnistä sen
toisto Spotify-sovelluksella.
Valitse Spotify-sovelluksen
Connect-kuvake ja valitse
äänentoistolaitteeksi järjestelmä.
Musiikki toistetaan järjestelmän
kautta.
35FI
Musiikin/äänen kuunteleminen verkkotoiminnolla
1
Mobiililaitteella toistetun
musiikin toiston jatkaminen
1
Paina MUSIC SERVICE.
Kun olet toistanut Spotifyn
musiikkia järjestelmän kautta,
Spotifylla toistetun musiikin toistoa
jatketaan. Lisätietoja on kohdassa
”MUSIC SERVICE -painikkeen
käyttäminen” (sivu 36).
MUSIC SERVICE
-painikkeen käyttäminen
Musiikkipalveluista nauttiminen
edellyttää, että järjestelmä on
yhteydessä Internetiin.
MUSIC SERVICE
Huomautus
Spotify-sovellus ei ehkä ole käytettävissä
joissakin maissa tai joillakin alueilla.
Paina MUSIC SERVICE.
Musiikkipalveluiden luettelo ilmestyy
TV-näyttöön.
Kun olet toistanut Spotifyn musiikkia
järjestelmän kautta, Spotifylla toistetun
musiikin toistoa jatketaan. Katso
”Spotifyn käyttäminen” (sivu 35).
Huomautuksia
• Musiikkipalvelut eivät ehkä ole
käytettävissä joissakin maissa tai
joillakin alueilla.
• Jos toiston jatkaminen ei ole mahdollista,
toistetaan järjestelmän kautta viimeksi
toistettu soittolista.
• Tarvitset Spotify Premium -tilin musiikin
toistamiseen järjestelmän kautta.
Vihjeitä
• Voit päivittää musiikkipalveluiden
luettelon painamalla OPTIONS ja
valitsemalla musiikkipalveluiden
luettelosta [Update Services].
• Voit näyttää musiikkipalveluiden
luettelon valitsemalla päävalikosta
[Music Service List] tai painamalla
päälaitteessa MUSIC SERVICE.
36FI
SongPal Linkiä tukevan
laitteen yhdistäminen
(Wireless Multi Room /
Wireless Surround)
Voit nauttia musiikista missä tahansa
huoneessa tai kuunnella musiikkia
tilaäänellä käyttämällä järjestelmää
SongPal Linkiä tukevan langattoman
kaiuttimen kanssa.
Asetusten määrittäminen
SongPalissa
Määritä asetukset toimimalla SongPalin
ohjeiden mukaan.
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
järjestelmään yhdistetyssä BLUETOOTHlaitteessa olevaa musiikkia toistettaessa.
Vihje
Lisätietoja SongPalista on kohdassa
”SongPalin käyttötavat” (sivu 33).
Takakaiuttimien lisääminen
(Wireless Surround)
Langattoman kotiverkon kautta voit
nauttia eri tiloissa seuraavien
musiikkisisältöjen tai äänten
laadukkaasta äänentoistosta:
• musiikkipalvelun musiikista
• tietokoneeseen tai älypuhelimeen
tallennetusta musiikista
• järjestelmän [TV]- tai [Analog]-tulon
kautta syötetystä äänestä*.
* Voit nauttia järjestelmään yhdistetyn
laitteen äänestä. Edellä mainittuja tuloja
käytettäessä äänessä on viivettä kuvaan
verrattuna. Jos äänen ja kuvan välinen
viive häiritsee sinua, poista Wireless Multi
Room -toiminto käytöstä.
Voit lisätä Sonyn valmistamat
langattomat kaiuttimet (eivät sisälly
toimitukseen) järjestelmän
tilaäänikaiuttimiksi. Käytä kahta
samanmallista langatonta kaiutinta.
Lisätietoja yhteensopivista kaiuttimista
saat seuraavasta URL-osoitteesta.
http://sony.net/nasite/
37FI
Musiikin/äänen kuunteleminen verkkotoiminnolla
Saman musiikin
kuunteleminen eri huoneissa
(Wireless Multi Room)
Voit ohjata laitetta mobiililaitteeseen
asennetulla SongPalilla. Jos haluat
käyttää useita SongPalia tukevia
laitteita, yhdistä ne samaan
langattomaan lähiverkkoon.
Huomautuksia
• Wireless Surround -toimintoa käytettäessä
langaton lähiverkkotoiminto ei ole
käytettävissä. Muodosta verkkoyhteys
langallisen lähiverkon kautta.
• Wireless Surround -toimintoa käytettäessä
[Bluetooth Mode] -asetuksena ei voi olla
[Transmitter] (sivu 50).
• Wireless Surround -toimintoa käytettäessä
[Bluetooth Codec - LDAC] (sivu 50) ei ole
käytettävissä.
Vihje
Voit näyttää Wireless Surround -toiminnon
asetusnäytön valitsemalla päävalikosta
[Wireless Surround].
Asetusten määrittäminen
SongPalissa
1
Järjestelmän asetusten
määrittäminen
1
2
3
4
5
6
7
38FI
Päivitä langaton kaiutin
uusimpaan versioon.
Wireless Surround -toimintoa
käytettäessä langattoman
kaiuttimen ohjelmistoa ei päivitetä
automaattisesti. Voit suorittaa
päivityksen poistamalla Wireless
Surround -toiminnon käytöstä ja
yhdistämällä langattoman
kaiuttimen Internetiin.
Yhdistä järjestelmä verkkoon
langallisen lähiverkon kautta
(sivu 18).
Wireless Surround -toimintoa
käytettäessä langaton
lähiverkkotoiminto ei ole
käytettävissä.
Asenna tarvittavat kaiuttimet
ja kytke niihin virta.
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Wireless Surround
Settings].
Määritä asetukset toimimalla
näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
2
3
4
Päivitä langaton kaiutin
uusimpaan versioon.
Wireless Surround -toimintoa
käytettäessä langattoman
kaiuttimen ohjelmistoa ei päivitetä
automaattisesti. Voit suorittaa
päivityksen poistamalla Wireless
Surround -toiminnon käytöstä ja
yhdistämällä langattoman
kaiuttimen Internetiin.
Yhdistä järjestelmä verkkoon
langallisen lähiverkon kautta
(sivu 18).
Wireless Surround -toimintoa
käytettäessä langaton
lähiverkkotoiminto ei ole
käytettävissä.
Asenna tarvittavat kaiuttimet
ja kytke niihin virta.
Valitse järjestelmä SongPalissa
ja määritä asetukset toimimalla
SongPalin ohjeiden mukaan.
Huomautus
SongPalin asetukset ovat käytettävissä
SongPalin versiossa 4.0 tai sitä
uudemmissa versioissa. Lisätietoja
SongPalin asentamisesta on kohdassa
”SongPalin käyttäminen” (sivu 34).
Wireless Surround -toiminnon
poistaminen käytöstä
Valitse päävalikosta
[Setup] [Wireless Surround Settings] [Stop Wireless Surround].
2)
Eri toimintojen/asetusten
käyttäminen
Kaiutinasetusten
mukauttaminen
tilaäänen käyttöä varten
Voit määrittää muun muassa kaiuttimien
lähtötason ja niiden etäisyyden
kuuntelupaikkaasi nähden parhaan
mahdollisen tilaäänen tuottamiseksi.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Audio Settings] [Speaker Settings].
[Speaker Settings] -näyttö ilmestyy
TV-näyttöön.
Määritä kaiutinasetukset.
Valitse asetuskohde seuraavista
vaihtoehdoista painamalla / ja
ja määritä sitten arvo ympäristön
mukaan painamalla / ja .
[Distance]
Määritä kuuntelusijainnin ja kaiuttimien
välinen etäisyys.
Voit määrittää arvoksi 0–10 metriä
(0,1 metrin välein).
[Front]1): Määrittää etukaiuttimen
etäisyyden.
[Subwoofer]1): Määrittää
bassokaiuttimen etäisyyden.
[Surround L]2): Määrittää vasemman
takakaiuttimen etäisyyden.
[Surround R]2): Määrittää oikean
takakaiuttimen etäisyyden.
1)
Vihje
Voit muuttaa mittayksikköä (jalkaa tai
metriä) painamalla väripainiketta (RED).
[Level]
Säädä kaiuttimien äänitasoa.
[Front]- ja [Subwoofer]-asetusten
arvoksi voidaan määrittää -6,0–6,0 dB
(0,5 dB:n välein).
[Surround L]*- ja [Surround R]*
-asetusten arvoksi voidaan määrittää
-10,0–10,0 dB (0,5 dB:n välein).
[Front]: Määrittää etukaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
[Subwoofer]: Määrittää
bassokaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
[Surround L]*: Määrittää vasemman
takakaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
[Surround R]*: Määrittää oikean
takakaiuttimen
äänenvoimakkuustason.
* Tämä kohde tulee näyttöön Wireless
Surround -toimintoa käytettäessä.
[Test Tone]
Kaiuttimista toistetaan testiääni
käytettävissä olevien kaiuttimien
testaamista varten.
[Off]: Kaiuttimista ei toisteta testiääntä.
[On]: Testiääni toistetaan järjestyksessä
jokaisesta kaiuttimesta.
[Sofa Mode]
Voit muuttaa tätä asetusta
bassokaiuttimen asennussijainnin
mukaan.
[On]: Valitse tämä asetus, kun
bassokaiutin asennetaan sohvan alle.
[Off]: Valitse tämä asetus, kun
bassokaiutin asennetaan muualle kuin
sohvan alle.
Tämä kohde ei tule näyttöön Wireless
Surround -toimintoa käytettäessä.
39FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
1
Tämä kohde tulee näyttöön Wireless
Surround -toimintoa käytettäessä.
Bassokaiuttimen
langattoman yhteyden
muodostaminen
(SECURE LINK)
Voit määrittää järjestelmän ja
bassokaiuttimen välisen langattoman
yhteyden Secure Link -toiminnon avulla.
Tämä toiminto ehkäisee häiriöitä, jos
kotonasi tai naapurissasi on käytössä
useita langatonta yhteyttä käyttäviä
tuotteita.
Virran merkkivalo
5
6
7
Paina bassokaiuttimen takana
olevaa SECURE LINK -painiketta.
Bassokaiuttimen virran merkkivalo
vilkkuu oranssina.
Siirry seuraavaan vaiheeseen yhden
minuutin kuluessa.
Valitse [Start].
Linkin määritys alkaa.
Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla [Cancel].
Suorita linkin asetusten määritys
toimimalla näyttöön tulevan
viestin mukaan.
Bassokaiuttimen virran merkkivalo
palaa oranssina.
Huomautuksia
• Jos viesti [Cannot set Secure Link.] tulee
näkyviin, noudata näyttöön tulevia ohjeita.
• Kun [Bluetooth Mode] -asetuksena on
[Transmitter] ja BLUETOOTH-laite on
yhdistetty järjestelmään,
bassokaiuttimen langatonta yhteyttä
ei voi muodostaa.
Taajuusalueen valitseminen
SECURE LINK
Voit valita taajuusalueen yhteyden
parantamiseksi.
1
2
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [Secure Link].
[Secure Link] -näyttö ilmestyy
TV-näyttöön.
Valitse [On].
40FI
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [RF Band].
4
Valitse haluamasi asetus.
• [Auto] (oletusasetus):
Valitse tavallisesti tämä asetus.
Järjestelmä valitsee
automaattisesti voimakkaimman
taajuusalueen lähetystä varten.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Ääni siirretään
valitun taajuusalueen mukaisesti.
Huomautuksia
• Lähetysyhteys voi parantua, jos muutat
muiden langattomien järjestelmien
lähetyskanavia (taajuuksia). Lisätietoja on
muiden langattomien järjestelmien
käyttöohjeissa.
• Tätä toimintoa ei voi valita, kun [RF Band]
-asetuksena on [Auto] (sivu 40).
Vihje
Suosittelemme, että määrität [RF Band]
-asetukseksi [Auto].
Jos langaton yhteys on
epävakaa
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Jos käytät useita langattomia
järjestelmiä, kuten langatonta
lähiverkkoa, langattomat signaalit voivat
olla epävakaita. Voit tässä tapauksessa
parantaa lähetystä muuttamalla
seuraavan [RF Channel] -asetuksen.
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [System Settings] [Wireless Subwoofer Connection] [RF Channel].
Valitse haluamasi asetus.
• [Auto] (oletusasetus):
Valitse tavallisesti tämä asetus.
Järjestelmä valitsee
automaattisesti paremman
kanavan langatonta yhteyttä
varten.
• [1], [2], [3]: Järjestelmä siirtää
äänen käyttämällä lähetyksessä
kiinteästi määritettyä kanavaa.
Valitse kanava, jolla lähetys
on parempi.
41FI
Pakattujen
äänitiedostojen
toistaminen skaalaamalla
ne lähes korkean
resoluution äänen
veroisiksi (DSEE HX)
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (AUDIO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa Dolby
Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
DSEE HX muuntaa äänilähteet lähes
korkean resoluution äänen veroisiksi ja
takaa studio- tai konserttitasoisen
kuunteluelämyksen.
Toiminto on käytettävissä vain silloin, jos
äänikentäksi valitaan [Music] (sivu 24).
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
1
Paina AUDIO.
Äänisignaali ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
2
Valitse haluttu äänisignaali
painelemalla painiketta.
Valitse [Audio Settings] - [DSEE HX].
Valitse [On].
Huomautuksia
• Toimintoa voi käyttää sellaisten
kaksikanavaisten digitaalisten
tulosignaalien kanssa, joiden
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz
tai 48 kHz.
• Skaalauksen jälkeinen
näytteenottotaajuus/bittisyvyys on
96 kHz / 24 bittiä.
• Tämä toiminto ei tue DSD-signaaleja.
• Tämä toiminto ei toimi analogista tuloa
käytettäessä.
• Tämä toiminto ei toimi Wireless Surround
-toimintoa tai Chromecast built-inia
käytettäessä.
42FI
AUDIO
Äänisignaali
Selitys
“MAIN”
Pääkielen ääni
toistetaan.
“SUB”
Alikielen ääni
toistetaan.
“MN/SB”
Sekä pääkielen että
alikielen ääni
toistetaan.
Huomautuksia
• Jos haluat vastaanottaa Dolby Digital
-signaalia, liitä televisio tai muut laitteet
optisella digitaalikaapelilla (sisältyy
toimitukseen) TV IN (OPT) -liitäntään.
• Jos television HDMI IN -liitäntä tukee
Audio Return Channel -toimintoa
(sivu 46), voit vastaanottaa Dolby Digital
-signaalin HDMI-kaapelin kautta.
Päälaitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä
Voit vähentää päälaitteen väärinkäytön
vaaraa erityisesti lasten osalta
poistamalla laitteen painikkeet käytöstä
(lapsilukkotoiminto).
Etupaneelin näytön ja
BLUETOOTH-ilmaisimen
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER)
Voit muuttaa etupaneelin näytön ja
BLUETOOTH-ilmaisimen kirkkautta.
DIMMER
Lapsilukkotoiminnon
peruuttaminen
Paina –, + ja – järjestyksessä, samalla
kun pidät päälaitteen
-painiketta
painettuna.
Etupaneelin näyttöön ilmestyy ”UNLCK”,
ja lapsilukkotoiminto peruutetaan.
1
2
Paina DIMMER.
Näyttötila ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
Valitse haluttu näyttötila
painelemalla painiketta.
Tila
Selitys
“BRIGHT”
Etupaneelin näyttö ja
BLUETOOTH-ilmaisin
palavat kirkkaasti.
“DARK”
Etupaneelin näyttö ja
BLUETOOTH-ilmaisin
palavat himmeästi.
“OFF”
Etupaneelin näyttö on
sammutettu.
Huomautus
Lapsilukkotoiminto ei lukitse  (virta)
-painiketta.
Huomautus
Etupaneelin näyttö sammutetaan,
kun valitset ”OFF”-asetuksen. Näyttö
käynnistetään automaattisesti, kun painat
jotakin painiketta, ja sammutetaan taas,
jos et käytä järjestelmää noin 10 sekuntiin.
Joissakin tapauksissa etupaneelin näyttö ei
ehkä kuitenkaan sammu. Tällöin
etupaneelin näytön kirkkaus on sama kuin
”DARK”-asetusta käytettäessä.
43FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Paina –, + ja – järjestyksessä, samalla
kun pidät päälaitteen
-painiketta
painettuna.
Etupaneeliin ilmestyy ”LOCK”,
ja päälaitteen painikkeet lakkaavat
toimimasta.
Voit ohjata järjestelmää vain
kauko-ohjaimella.
Virransäästö
valmiustilassa
Tarkista, että olet määrittänyt seuraavat
asetukset:
– [Bluetooth Standby] -asetuksena on
[Off] (sivu 50).
– [Quick Start/Network Standby]
-asetuksena on [Off] (sivu 52).
Kauko-ohjaimen
signaalin lähettäminen
televisioon päälaitteen
kautta
Jos päälaite sijoitetaan television kaukoohjaimen tunnistimen eteen, television
kauko-ohjain ei ehkä toimi. Ota tällöin
järjestelmän IR-toistintoiminto käyttöön.
Voit ohjata televisiota television
kauko-ohjaimella lähettämällä
etäohjaussignaalin päälaitteen
takaosasta.
1
2
3
4
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [System Settings] [IR-Repeater].
[IR-Repeater]-näyttö ilmestyy
TV-näyttöön.
Valitse [On].
Huomautuksia
• Tarkista, että televisiota ei voi ohjata
television kauko-ohjaimella, ja määritä
sitten [IR-Repeater]-asetukseksi [On].
Jos asetuksena on [On], kun kaukoohjaimella voi ohjata televisiota, haluttua
toimintoa ei välttämättä suoriteta, koska
kauko-ohjaimen suora komento ja
päälaitteen kautta lähetetty komento
häiritsevät toistensa toimintaa.
• Tämä toiminto ei välttämättä toimi
joissakin televisioissa oikein.
Sijoita päälaite tässä tapauksessa hieman
kauemmas televisiosta.
44FI
Control for HDMI
-toiminnon käyttäminen
Kun liität Control for HDMI -toimintoa*
tukevan laitteen, kuten television tai
Blu-ray Disc -soittimen, HDMIkaapelilla, voit helposti ohjata laitetta
television kauko-ohjaimella.
Control for HDMI -toiminnon kanssa
voidaan käyttää seuraavia toimintoja:
Huomautus
Nämä toiminnot saattavat toimia myös
muissa kuin Sonyn valmistamissa laitteissa,
mutta niiden toimivuutta ei taata.
* Control for HDMI on CEC:n (Consumer
Electronics Control) käyttämä standardi,
jonka avulla HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -laitteet voivat
ohjata toisiaan.
Control for HDMI -toiminnon
käytön valmisteleminen
Määritä järjestelmän [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI] asetukseksi [On] (sivu 51). Oletusasetus
on [On].
Ota Control for HDMI -toiminnon
asetukset televisiossa ja järjestelmään
yhdistetyssä toisessa laitteessa käyttöön.
Vihje
Jos otat Control for HDMI (BRAVIA Sync)
-toiminnon käyttöön, kun käytät Sonyn
valmistamaa televisiota, järjestelmän
Control for HDMI -toiminto otetaan myös
automaattisesti käyttöön. Kun asetukset
on määritetty, etupaneelin näyttöön
ilmestyy ”DONE”.
Kun katkaiset television virran,
järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
Määritä järjestelmän [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked to TV]
-asetukseksi [On] tai [Auto] (sivu 51).
Oletusasetus on [Auto].
Järjestelmän
äänenhallintatoiminto
Jos kytket järjestelmään virran
katsoessasi televisiota, television ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista.
Järjestelmän äänenvoimakkuutta
voidaan säätää television kaukoohjaimella.
Jos television ääni toistettiin edellisellä
katselukerralla järjestelmän
kaiuttimista, järjestelmään kytkeytyy
automaattisesti virta, kun kytket jälleen
televisioon virran.
Toiminnot voidaan suorittaa myös
television valikosta. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Jos valittuna on muu kuin [TV]-tulo, ääni
toistetaan vain televisiosta, kun television
Twin Picture -toiminto on käytössä.
Kun poistat Twin Picture -toiminnon
käytöstä, ääni toistetaan järjestelmästä.
• TV-näytössä näkyvä järjestelmän
äänenvoimakkuustason luku voi vaihdella
televisiokohtaisesti. Televisiossa
näytettävä äänenvoimakkuustason
numero voi poiketa järjestelmän
etupaneelin näytössä näytettävästä
numerosta.
• Television asetuksista riippuen
järjestelmän äänenhallintatoiminto ei
ehkä ole käytettävissä. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
45FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
• Järjestelmän virrankatkaisutoiminto
• Järjestelmän äänenhallintatoiminto
• TV Audio Input Mode
• Yhden kosketuksen toistotoiminto
• Valikon käyttäminen television
kauko-ohjaimella
Järjestelmän
virrankatkaisutoiminto
TV Audio Input Mode
Jos järjestelmä liitetään television Audio
Return Channel (ARC) -toimintoa
tukevaan HDMI IN -liitäntään, voit
kuunnella television ääntä järjestelmän
kaiuttimista optista digitaalikaapelia
kytkemättä.
Määritä järjestelmässä [System
Settings] -[HDMI Settings] - [TV Audio
Input Mode] -asetukseksi [Auto]
(sivu 51). Oletusasetus on [Auto].
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttäminen
Control for HDMI -toiminnon lisäksi voit
käyttää BRAVIA Sync -toimintoa
tukevissa laitteissa myös seuraavia
toimintoja:
• Scene Select -toiminto
• kotiteatterin ohjaustoiminto
• kaiunpoistotoiminto
• kielen seuranta.
Huomautus
Jos televisio ei tue Audio Return Channel
-toimintoa, siihen on liitettävä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
Yhden kosketuksen
toistotoiminto
Kun toistat televisioon liitetyssä laitteessa
(esimerkiksi Blu-ray Disc -soittimessa tai
PlayStation®4:ssä) olevaa sisältöä,
järjestelmään ja televisioon kytketään
automaattisesti virta, järjestelmän tuloksi
vaihdetaan televisio ja ääni toistetaan
järjestelmän kaiuttimista.
Huomautus
Televisiosta riippuen toistettavan sisällön
alkuosaa ei ehkä toisteta oikein.
Valikon käyttäminen
television kauko-ohjaimella
Voit valita järjestelmän kauko-ohjaimen
SYNC MENU -painikkeella ja käyttää
järjestelmää.
Tätä toimintoa voidaan käyttää,
jos televisio tukee linkkivalikkoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Huomautuksia
• Television linkkivalikossa televisio
tunnistaa järjestelmän nimellä ”Player”.
• Jotkin toiminnot eivät ehkä ole
käytettävissä joissakin televisioissa.
46FI
Huomautus
Nämä toiminnot ovat Sonyn kehittämiä
toimintoja. Ne eivät toimi muissa kuin
Sonyn valmistamissa tuotteissa.
Scene Select -toiminto
Järjestelmän äänikenttä vaihdetaan
automaattisesti television Scene Select
-toiminnon asetusten mukaan.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Määritä äänikentäksi [ClearAudio+]
(sivu 24).
Kotiteatterin ohjaustoiminto
Kun käytät kotiteatterin ohjaustoimintoa
tukevaa televisiota, muun muassa
järjestelmän määrittäminen,
äänikenttäasetusten määrittäminen ja
tulon vaihtaminen voidaan suorittaa
television tuloa vaihtamatta.
Tätä toimintoa voidaan käyttää,
kun televisio on yhteydessä Internetiin.
Lisätietoja on television käyttöohjeissa.
Kaiunpoistotoiminto
Kaikua vähennetään, kun käytät
sosiaalista katselutoimintoa,
esimerkiksi Skypea, televisio-ohjelmia
katsottaessa. Tätä toimintoa voidaan
käyttää, jos televisio tukee sosiaalista
katselutoimintoa. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Huomautuksia
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
• Ääni toistetaan vain television
kaiuttimesta, jos järjestelmän tulona on
sosiaalista katselutoimintoa käytettäessä
muu kuin [TV].
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun ääni
toistetaan televisiosta.
Kielen seuranta
Kun vaihdat television kuvaruutunäytön
kielen, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihdetaan.
Huomautuksia HDMIliitännöistä
• Käytä hyväksyttyä HDMI-kaapelia.
• Käytä Sonyn Ethernet-yhteyttä
tukevaa High Speed HDMI -kaapelia,
jossa on kaapelityypin logo.
• Emme suosittele HDMI-DVImuunnoskaapelin käyttöä.
• Liitetty laite saattaa vaimentaa HDMIliitännästä lähetettyjä äänisignaaleja
(esimerkiksi näytteenottotaajuutta ja
bittipituutta).
47FI
Asetusnäytön käyttäminen
Voit säätää eri toimintojen asetuksia, muun muassa kuvaa ja ääntä.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
1
2
3
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse asetuskohde.
Asetuskohde
48FI
Selitys
[Software Update]
Päivittää järjestelmän ohjelmiston. (sivu 49)
[Screen Settings]
Tekee näyttöasetukset television tyypin mukaan.
(sivu 49)
[Audio Settings]
Tekee ääniasetukset liitäntöjen mukaan. (sivu 49)
[Bluetooth Settings]
Tekee BLUETOOTH-toiminnon lisäasetukset.
(sivu 50)
[Wireless Surround Settings]
Tekee Wireless Surround -toiminnon asetuksen.
(sivu 51)
[System Settings]
Tekee järjestelmään liittyvät asetukset. (sivu 51)
[Network Settings]
Tekee Internet- ja kotiverkkoasetukset. (sivu 52)
[Input Skip Setting]
Tekee tulon ohitusasetukset kutakin tuloa varten.
(sivu 53)
[Easy Setup]
Suorittaa Easy Setup -toiminnon uudelleen ja
tekee perusasetukset. (sivu 53)
[Resetting]
Palauttaa järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin.
(sivu 53)
[Software Update]
Päivittämällä ohjelmiston uusimpaan
version voit nauttia laitteen uusimmista
toiminnoista.
Lisätietoja päivitystoiminnoista on
seuraavassa verkkosivustossa:
www.sony.eu/support
Huomautuksia
[Update via Internet]
Päivittää järjestelmän ohjelmiston
käytettävissä olevan verkon kautta.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Varmista, että verkko on yhteydessä
Internetiin.
[Update via USB Memory]
Päivittää ohjelmiston USB-muistitikulta.
Varmista, että ohjelmistopäivityskansion
nimi on ”UPDATE”.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Toistaa videosignaalin television
tai yhdistetyn laitteen tarkkuuden
mukaan.
[480p/576p]*: Toistaa 480p:n/576p:n
videosignaalin.
* Jos toistettavan sisällön värijärjestelmä
on NTSC, videosignaalit voidaan muuntaa
tarkkuudeltaan vain [480p]-muotoon.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Tunnistaa automaattisesti
ulkoisen laitteen tyypin ja vaihtaa sitten
väriasetusta sen mukaan.
[RGB]: Valitse tämä asetus, jos liität
järjestelmän HDCP-yhteensopivalla DVIliitännällä varustettuun laitteeseen.
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Voit määrittää kaiutinasetukset parhaan
mahdollisen tilaäänen tuottamiseksi.
Lisätietoja on kohdassa
”Kaiutinasetusten mukauttaminen
tilaäänen käyttöä varten” (sivu 39).
[DSEE HX]
Toiminto on käytettävissä vain silloin,
jos äänikentäksi valitaan [Music].
[On]: Muuntaa äänidatan HighResolution Audio -tiedostoksi ja toistaa
usein hävinneet korkeat äänet selkeästi
(sivu 42).
[Off]: Ei käytössä
[Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen
alueen.
[Auto]: Pakkaa äänen automaattisesti.
[On]: Järjestelmä toistaa Dolbyääniraidan dynaamisen äänialueen
tallennusinsinöörin tarkoittamalla tavalla.
[Off]: Dynaamista aluetta ei pakata.
49FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
• Päivitysten suorittamiseen Internetin
kautta vaaditaan Internet-ympäristö.
• Ohjelmistopäivityksen aikana
etupaneelin näytössä lukee ”UPDT”.
Päivityksen suorittamisen jälkeen
järjestelmä käynnistyy automaattisesti
uudelleen. Älä käynnistä tai sammuta
järjestelmää tai käytä järjestelmää tai
televisiota, kun päivitys on meneillään.
Odota, kunnes ohjelmistopäivitys on
suoritettu loppuun.
• Määritä [Auto Update] -asetukseksi [On],
kun haluat suorittaa ohjelmistopäivitykset
automaattisesti (sivu 52). Päivityksen
tiedoista riippuen ohjelmistopäivitys
voidaan suorittaa myös silloin, kun valitset
[Auto Update] -asetukseksi [Off].
[Screen Settings]
[Audio Output]
[Device List]
Voit valita äänisignaalin toistotavan.
[Speaker]: Monikanavaääni toistetaan
vain järjestelmän kaiuttimilla.
[Speaker + HDMI]: Monikanavaääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimilla ja
kaksikanavaiset lineaariset PCM-signaalit
HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta.
Näyttää pariksi liitettyjen ja havaittujen
BLUETOOTH-vastaanottimien (SNKlaitteiden) luettelon, kun [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty
[Transmitter].
Huomautus
Kun [Control for HDMI] -asetuksena on [On]
(sivu 51), [Audio Output] -asetukseksi
määritetään automaattisesti
[Speaker + HDMI], eikä tätä asetusta voi
muuttaa.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Voit nauttia BLUETOOTH-laitteessa
olevasta sisällöstä käyttämällä tätä
järjestelmää tai kuuntelemalla tämän
järjestelmän ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla.
[Receiver]: Järjestelmä on
vastaanotintilassa, jossa se pystyy
vastaanottamaan ja toistamaan ääntä
BLUETOOTH-laitteesta.
[Transmitter]: Järjestelmä on
lähetintilassa, jossa se pystyy
lähettämään ääntä BLUETOOTHtoimintoa tukevilla kuulokkeilla. Jos
vaihdat järjestelmän tulon, etupaneelin
näyttöön ilmestyy ”BT TX”.
[Off]: BLUETOOTH-toiminto poistetaan
käytöstä, eikä [Bluetooth Audio] -tuloa
voi valita.
[Bluetooth Standby]
Voit asettaa [Bluetooth Standby] -tilan
siten, että järjestelmä voidaan
käynnistää BLUETOOTH-laitteella myös
silloin, kun järjestelmä on
valmiustilassa. Tämä toiminto on
käytettävissä vain silloin, jos [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty
[Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Järjestelmän virta kytkeytyy
automaattisesti, kun pyydät
BLUETOOTH-yhteyden muodostamista
pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta.
[Off]: Ei käytössä
[Bluetooth Codec - AAC]
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode] -asetukseksi
on määritetty [Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Ota AAC-pakkausmuoto käyttöön.
[Off]: Poista AAC-pakkausmuoto
käytöstä.
Huomautuksia
• Kun AAC on käytössä ja laite tukee AACmuotoa, järjestelmä tuottaa laadukkaan
äänen.
• Kun muodostat yhteyden BLUETOOTHtoimintoa tukeviin kuulokkeisiin, tätä
asetusta ei voi muuttaa.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Huomautus
Yhden kosketuksen toiminnolla voit
muodostaa yhteyden BLUETOOTHlaitteeseen* myös silloin, kun [Bluetooth
Mode] -asetukseksi on määritetty [Off].
* Vain mobiililaitteet, kuten älypuhelin,
tablet-laite ja WALKMAN®-laite
50FI
Tämä toiminto on käytettävissä vain
silloin, jos [Bluetooth Mode] -asetukseksi
on määritetty [Receiver] tai [Transmitter].
[On]: Ota LDAC-pakkausmuoto käyttöön.
[Off]: Poista LDAC-pakkausmuoto
käytöstä.
Huomautuksia
• Kun LDAC on käytössä ja laite tukee
LDAC-muotoa, järjestelmä tuottaa
tavallista laadukkaamman äänen.
• Kun muodostat yhteyden BLUETOOTHtoimintoa tukeviin kuulokkeisiin,
tätä asetusta ei voi muuttaa.
[Wireless Playback Quality]
[Wireless Surround
Settings]
Tämän asetuksen ollessa valittuna
langattomia kaiuttimia (eivät sisälly
toimitukseen) voidaan käyttää
järjestelmän tilaäänikaiuttimina.
Lisätietoja on kohdassa
”Takakaiuttimien lisääminen (Wireless
Surround)” (sivu 37).
[OSD Language]
Voit valita järjestelmän
kuvaruutunäytölle haluamasi kielen.
[Wireless Subwoofer Connection]
Voit muodostaa bassokaiuttimen
langattoman yhteyden uudelleen.
Lisätietoja on kohdassa
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK)” (sivu 40).
[IR-Repeater]
[On]: Television etäohjaussignaalit
lähetetään päälaitteen takaosasta
(sivu 44).
[Off]: Poistaa toiminnon käytöstä.
Lisätietoja on kohdassa ”Kaukoohjaimen signaalin lähettäminen
televisioon päälaitteen kautta” (sivu 44).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (sivu 45)
[On]: Control for HDMI -toiminto on
käytössä. HDMI-kaapelilla yhdistetyt
laitteet voivat ohjata toisiaan.
[Off]: Ei käytössä
• [Standby Linked to TV] (sivu 45)
Tämä toiminto on käytettävissä,
jos [Control for HDMI] -asetukseksi
on määritetty [On].
[Auto]: Jos järjestelmän tulona on [TV],
järjestelmä sammuu automaattisesti,
kun katkaiset television virran.
[On]: Järjestelmä sammuu
automaattisesti tuloon katsomatta,
kun katkaiset television virran.
[Off]: Järjestelmä ei sammu, kun
katkaiset television virran.
51FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Voit määrittää LDAC-toiston
tiedonsiirtonopeuden. Tämä toiminto
on käytettävissä vain silloin, jos
[Bluetooth Mode] -asetukseksi on
määritetty [Transmitter] ja [Bluetooth
Codec - LDAC] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Tiedonsiirtonopeutta muutetaan
automaattisesti käyttöympäristön
mukaan. Jos äänentoisto on tätä tilaa
käytettäessä epävakaa, käytä kolmea
muuta tilaa.
[Sound Quality]: Käytetään suurinta
mahdollista bittinopeutta. Ääni
lähetetään tavallista laadukkaampana,
mutta äänentoisto voi joskus muuttua
epävakaaksi, kun linkin laatu ei ole
tarpeeksi hyvä.
[Standard]: Käytetään keskimmäistä
bittinopeutta. Siinä äänenlaatu ja
toiston vakaus ovat tasapainossa
keskenään.
[Connection]: Korostetaan vakautta.
Äänenlaatu voi olla hyväksyttävä ja
yhteyden tila on todennäköisesti vakaa.
Jos yhteys on epävakaa, suosittelemme
tämän asetuksen käyttöä.
[System Settings]
• [TV Audio Input Mode] (sivu 46)
Määritä tämä toiminto, kun
järjestelmä on liitetty television Audio
Return Channel -toimintoa tukevaan
HDMI IN -liitäntään. Audio Return
Channel -toiminto on käytettävissä,
jos [Control for HDMI] -asetukseksi on
määritetty [On].
[Auto]: Voit kuunnella television ääntä
järjestelmän kaiuttimien kautta.
[Optical]: Käytä tätä asetusta, kun
optinen digitaalikaapeli on liitettynä.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Lyhentää käynnistysaikaa, kun
järjestelmä on valmiustilassa. Voit antaa
verkon kautta yhdistetyn laitteen
käynnistää järjestelmän, kun järjestelmä
on valmiustilassa.
[Off]: Ei käytössä
[Auto Standby]
[On]: Ottaa [Auto Standby] -toiminnon
käyttöön. Jos järjestelmää ei käytetä
noin 20 minuuttiin, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
[Off]: Ei käytössä
Huomautuksia
• Päivityksen tiedoista riippuen
ohjelmistopäivitys voidaan suorittaa
myös silloin, kun valitset [Auto Update]
-asetukseksi [Off].
• Ohjelmistopäivitys suoritetaan
automaattisesti 11 päivän kuluessa uuden
ohjelmistoversion julkaisemisesta.
[Device Name]
Voit muuttaa järjestelmän nimen mielesi
mukaan, jotta se on helpompi tunnistaa
[Bluetooth Audio] -toimintoa
käytettäessä. Nimeä käytetään myös
muiden verkkotoimintojen, kuten Home
Network -toiminnon, kanssa.
Kirjoita nimi näyttönäppäimistöllä
noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.
[System Information]
Voit näyttää järjestelmän
ohjelmistoversion tiedot ja
MAC-osoitteen.
[Software License Information]
Voit näyttää ohjelmiston
käyttöoikeustiedot.
[Software Update Notification]
[On]: Asettaa järjestelmän ilmoittamaan
sinulle uusimman ohjelmistoversion
tiedot (sivu 49).
[Off]: Ei käytössä
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Ohjelmistopäivitys suoritetaan
klo 02.00–05.00 paikallista aikaa
käyttämällä valittua [Time Zone]
-asetusta, kun järjestelmä ei ole
käytössä. Jos valitset [Quick Start/
Network Standby] -asetukseksi [Off],
ohjelmistopäivitys suoritetaan
järjestelmän virran katkaisemisen
jälkeen.
[Off]: Ei käytössä
• [Time Zone]
Valitse maa/alue.
52FI
[Network Settings]
[Internet Settings]
Yhdistä järjestelmä verkkoon etukäteen.
[Wired Setup]: Valitse tämä asetus,
kun liität laajakaistareitittimen
lähiverkkokaapelilla. Kun valitset tämän
asetuksen, järjestelmän langaton
lähiverkkotoiminto poistetaan
automaattisesti käytöstä.
[Wireless Setup]: Valitse tämä asetus,
kun käytät järjestelmän
sisäänrakennettua Wi-Fi-toimintoa
langattoman verkkoyhteyden
muodostamiseen.
Vihje
Lisätietoja saat käymällä seuraavassa
sivustossa ja perehtymällä usein
kysyttyihin kysymyksiin:
www.sony.eu/support
Huomautus
Jos painat INPUT +/– -painiketta,
kun päävalikko on avattuna, tulon kuvake
näkyy himmennettynä, jos sen asetukseksi
on määritetty [Skip].
[Network Connection Status]
Vihje
Näyttää nykyisen verkon yhteystilan.
Voit suorittaa [Input Skip Setting]
-toiminnon asetusvalikosta (sivu 54).
[Network Connection Diagnostics]
Voit suorittaa verkon vianmäärityksen ja
tarkistaa, onko verkkoyhteys
muodostettu oikein.
[Connection Server Settings]
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Sallii juuri havaitun Home Network
-ohjaimen automaattisen käytön.
[Off]: Ei käytössä
[Home Network Access Control]
Näyttää Home Network -ohjainta
tukevien tuotteiden luettelon ja
määrittää, hyväksytäänkö komennot
luettelossa olevilta ohjaimilta.
[External Control]
[On]: Antaa kodin automaattisen
ohjaimen ohjata järjestelmää.
[Off]: Ei käytössä
[Input Skip Setting]
Asetuksen ohitus on kätevä toiminto,
jonka avulla voit ohittaa
käyttämättömät tulot, kun valitset
toiminnon painamalla INPUT +/–
-painiketta.
[Do not skip]: Järjestelmä ei ohita
valittua tuloa.
[Skip]: Järjestelmä ohittaa valitun tulon.
Suorittaa [Easy Setup] -toiminnon,
joka helpottaa järjestelmän
ensimmäisten perusasetusten ja verkon
perusasetusten tekemistä.
Noudata näytössä näkyviä ohjeita.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehtaan oletusasetuksiin valitsemalla
asetusryhmän. Kaikki ryhmän asetukset
palautetaan.
[Initialise Personal Information]
Voit poistaa järjestelmään tallennetut
henkilökohtaiset tietosi.
Huomautus
Jos hävität, siirrät tai myyt tämän
järjestelmän, poista turvallisuussyistä
kaikki henkilökohtaiset tiedot.
Huolehdi tarvittavista turvatoimista,
kirjaudu esimerkiksi ulos verkkopalvelun
käytön jälkeen.
53FI
Eri toimintojen/asetusten käyttäminen
Määrittää, näytetäänkö yhdistetty
Home Network -palvelin.
[Easy Setup]
Asetusvalikon luettelo
Painamalla OPTIONS-painiketta voit käyttää erilaisia asetuksia ja toistotoimintoja.
Käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan.
Toiminto
Selitys
[Sound Field]
Muuttaa äänikentän asetusta (sivu 24).
[Night]
Valitsee yötilan (sivu 25).
[Voice]
Valitsee puhetilan (sivu 25).
[Input Skip Setting]
Ohittaa käyttämättömät tulot, kun toiminto valitaan painamalla
INPUT +/– -painiketta (sivu 53).
[Repeat Setting]
Ottaa toistuvan toiston käyttöön.
[Shuffle Setting]
Ottaa satunnaistoiston käyttöön.
[Play/Stop]
Aloittaa tai pysäyttää toiston.
[Play from start]
Toistaa kohteen alusta.
54FI
Järjestelmä sammuu, kun television
virta katkaistaan.
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kun viet järjestelmän huoltoon,
ota mukaan sekä päälaite että
bassokaiutin, vaikka ongelma vaikuttaisi
koskevan vain toista näistä.
Järjestelmä ei saa virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto
on liitetty kunnolla.
 Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta,
odota useita minuutteja ja liitä
virtajohto takaisin pistorasiaan.
Järjestelmä ei käynnisty, vaikka
television virta kytketään.
 Määritä [System Settings] [HDMI Settings] - [Control for HDMI]
-asetukseksi [On] (sivu 51). Television
on tuettava Control for HDMI
-toimintoa (sivu 45). Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
 Tarkista television kaiutinasetukset.
Järjestelmä synkronoidaan television
kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja
on television käyttöohjeissa.
 Jos ääni toistettiin edellisellä kerralla
television kaiuttimista, järjestelmä ei
käynnisty, vaikka television virta
kytketään.
Järjestelmä ei sammu, vaikka
television virta katkaistaan.
 Tarkista [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked
to TV] -kohdan asetus (sivu 51).
Jos haluat sammuttaa järjestelmän
automaattisesti tuloon katsomatta,
kun katkaiset television virran, määritä
[Standby Linked to TV] -asetukseksi
[On]. Television on tuettava Control for
HDMI -toimintoa (sivu 45). Lisätietoja
on television käyttöohjeissa.
Kuva
Kuvaa ei ole tai kuvaa ei toisteta
oikein.
 Valitse oikea tulo (sivu 15).
 Jos kuvaa ei ole, kun TV-tulo on
valittuna, valitse haluamasi TVkanava television kauko-ohjaimella.
 Irrota HDMI-kaapeli ja liitä se
uudelleen. Varmista, että kaapeli
on liitetty kunnolla.
 Voit asettaa videotulon
tarkkuusasetuksen alimmalle tasolle
pitämällä päälaitteen
-painiketta
painettuna ja painamalla +, – ja +.
 Järjestelmä on liitetty tulolaitteeseen,
joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopiva. Tarkista tässä
tilanteessa liitetyn laitteen tekniset
tiedot.
Kuvaa ei näytetä koko TV-näytössä.
 Mediasisällön kuvasuhde on kiinteä.
55FI
Vianmääritys
Virta
 Tarkista [System Settings] [HDMI Settings] - [Standby Linked
to TV] -kohdan asetus (sivu 51).
Kun [Standby Linked to TV] asetuksena on [On], järjestelmä
sammuu automaattisesti tuloon
katsomatta, kun katkaiset
television virran.
Ääni
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
 Tarkista järjestelmään ja televisioon
liitetyn HDMI-kaapelin, optisen
digitaalikaapelin tai analogisen
äänikaapelin tyyppi ja liitäntä
(perehdy mukana toimitettuun
aloitusoppaaseen).
 Kun järjestelmä ja televisio on
yhdistetty HDMI-kaapelilla,
tarkista seuraavat asiat:
– Liitetyn television HDMI-liitännässä
on merkintä ”ARC”.
– Television Control for HDMI
-toiminto on käytössä.
– Järjestelmän [Control for HDMI]
-asetukseksi on määritetty [On] ja
[TV Audio Input Mode] -asetukseksi
on määritetty [Auto] (sivu 51).
 Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, liitä optinen
digitaalikaapeli (sisältyy
toimitukseen) (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
Jos televisio ei tue Audio Return
Channel -toimintoa, television ääntä
ei toisteta järjestelmästä, vaikka
järjestelmä olisi liitetty television
HDMI IN -liitäntään.
 Vaihda järjestelmän tuloksi [TV].
Kun yhdistät järjestelmän ja
television analogisella äänikaapelilla
(lisävaruste), vaihda järjestelmän
tuloksi [Analog] (sivu 15).
 Lisää järjestelmän
äänenvoimakkuutta tai poista
mykistys käytöstä.
 Television ja järjestelmän
liittämisjärjestyksen mukaan
järjestelmä voidaan mykistää, ja
järjestelmän etupaneelin näyttöön
voi ilmestyä teksti ”MUTING”.
Käynnistä tällöin ensin televisio
ja sitten järjestelmä.
56FI
 Määritä television (BRAVIA)
kaiuttimien asetukseksi Audio
System. Lisätietoja television
määrittämisestä on television
käyttöohjeissa.
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä järjestelmän tai television
ääni.
Television ääni tästä järjestelmästä
on jäljessä kuvaa.
 Määritä SYNC-asetukseksi 0 ms,
jos alueeksi on valittu 25–300 ms
(sivu 26).
Ääntä ei kuulu, tai järjestelmään
liitetyn laitteen ääni kuuluu vain
hyvin hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen  +
-painiketta ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso (sivu 13).
 Peruuta mykistystoiminto painamalla
kauko-ohjaimen - tai  +
-painiketta (sivu 13).
 Varmista, että oikea tulolähde on
valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kaukoohjaimen INPUT +/– -painiketta
useita kertoja (sivu 13).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän
asetuksen mukaan tilaäänen käsittely
ei välttämättä toimi halutulla tavalla.
Ohjelman tai levyn tilaäänitehoste
saattaa olla hyvin hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Äänessä on viivettä kuvaan
verrattuna.
 Kun [TV]- tai [Analog]-tulon ääntä
toistetaan Wireless Multi Room
-toiminnolla, äänessä on viivettä
kuvaan verrattuna. Jos äänen ja kuvan
välinen viive häiritsee sinua, poista
Wireless Multi Room -toiminto
käytöstä.
Bassokaiutin
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
Ääni hyppii tai siinä on kohinaa.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettisia
aaltoja tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite tai mikroaaltouuni,
sijoita järjestelmä erilleen siitä.
 Jos päälaitteen ja bassokaiuttimen
välissä on jokin este, siirrä tai
poista se.
 Sijoita päälaite ja bassokaiutin
mahdollisimman lähelle toisiaan.
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Vaihda television tai Blu-ray Disc
-soittimen verkkoyhteys
langattomasta langalliseksi.
USB-laiteyhteys
USB-laitetta ei tunnisteta.
 Kokeile seuraavaa:
 Katkaise järjestelmästä virta.
 Irrota USB-laite ja liitä se takaisin.
 Kytke järjestelmään virta.
 Varmista, että USB-laite on liitetty
(USB) -liitäntään kunnolla (sivu 23).
 Tarkista, näkyykö USB-laitteessa tai
kaapelissa vaurioita.
 Varmista, että USB-laitteeseen on
kytketty virta.
 Jos USB-laite on liitetty USBkeskittimen kautta, irrota USB-laite
ja liitä se suoraan järjestelmään.
57FI
Vianmääritys
 Paina kauko-ohjaimen SW  +
-painiketta ja lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta (sivu 26).
 Varmista, että bassokaiuttimen virran
merkkivalo palaa vihreänä tai
oranssina.
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo ei syty, kokeile seuraavaa.
– Varmista, että bassokaiuttimen
virtajohto on kytketty oikein.
– Kytke bassokaiuttimeen virta
painamalla sen  (virta) -painiketta.
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
tai oranssina tai palaa punaisena,
kokeile seuraavaa.
– Siirrä bassokaiutin lähelle
päälaitetta niin, että
bassokaiuttimen virran merkkivalo
palaa vihreänä tai oranssina.
– Noudata vaiheita kohdassa
”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen
(SECURE LINK)” (sivu 40).
 Bassokaiuttimen virran merkkivalo
vilkkuu nopeasti vihreänä.
– Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
 Jos bassokaiuttimen virran
merkkivalo vilkkuu punaisena,
katkaise bassokaiuttimesta virta
painamalla  (virta) -painiketta ja
tarkista, ettei mikään peitä
bassokaiuttimen tuuletusaukkoja.
 Bassokaiutinta käytetään
bassoäänten tuottamiseen.
Jos käytössä on tulolähde, joka
sisältää erittäin vähän bassoääniä
(esim. televisiolähetys),
bassokaiuttimen ääntä voi olla vaikea
kuulla.
 Määritä yötilan asetukseksi [Off].
Lisätietoja on kohdassa ”Selkeästä
äänestä nauttiminen matalalla
äänenvoimakkuudella yöllä (NIGHT)”
(sivu 25).
Mobiililaiteyhteys
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 28).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Pariliitostiedot voidaan poistaa.
Muodosta pariliitos uudelleen
(sivu 27).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
NFC-toimintoa ei voi käyttää.
 NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden
kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä
BLUETOOTH-toimintoa tukevilla
kuulokkeilla, katso ”Yhdistetyn
television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla”
(sivu 30).
58FI
Yhdistetyn BLUETOOTHmobiililaitteen ääntä ei toisteta
järjestelmästä.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 28).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
Kuulokkeiden BLUETOOTHyhteys
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 10).
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta ja
BLUETOOTH-toiminto on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Pariliitostiedot voidaan poistaa.
Muodosta pariliitos uudelleen
(sivu 30).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista 2,4 GHz:n
langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista. Jos lähistöllä on
sähkömagneettista säteilyä tuottava
laite, siirrä laite kauemmas tästä
järjestelmästä.
NFC-toimintoa ei voi käyttää.
Liitettyjen BLUETOOTHkuulokkeiden ääntä ei toisteta.
 Varmista, että päälaitteen
BLUETOOTH-ilmaisin palaa (sivu 10).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTH-laite
lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten langaton
lähiverkkolaite, muu BLUETOOTHlaite tai mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Vaihda lähistöllä olevan langattoman
lähiverkkoreitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
 Lisää liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuutta.
 Määritä [Wireless Playback Quality]
-asetukseksi [Connection] (sivu 51).
Järjestelmä ei pysty
muodostamaan yhteyttä verkkoon.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 18) ja
verkkoasetukset (sivu 52).
Langaton lähiverkkoyhteys
Tietokoneesta ei voi muodostaa
Internet-yhteyttä [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] -toiminnon
suorittamisen jälkeen.
 Reitittimen langattoman yhteyden
asetukset voivat muuttua
automaattisesti, jos käytät Wi-Fi
Protected Setup -toimintoa ennen
reitittimen asetusten muuttamista.
Muuta tässä tapauksessa vastaavasti
tietokoneen langattoman yhteyden
asetuksia.
Järjestelmä ei pysty
muodostamaan yhteyttä verkkoon
tai verkkoyhteys on epävakaa.
 Varmista, että langattoman lähiverkon
reitittimeen on kytketty virta.
 Tarkista verkkoyhteys (sivu 19) ja
verkkoasetukset (sivu 52).
 Joissakin käyttöympäristöissä
mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys voi
olla tavallista lyhyempi esimerkiksi
seinämateriaalien, radioaaltojen
vastaanotto-olosuhteiden tai
järjestelmän ja langattoman
lähiverkon reitittimen välissä olevien
esteiden vuoksi. Siirrä järjestelmä ja
langattoman lähiverkon reititin
lähemmäksi toisiaan.
 2,4 GHz:n taajuutta käyttävät laitteet,
kuten mikroaaltouunit, BLUETOOTHlaitteet tai digitaaliset langattomat
laitteet, voivat häiritä tiedonsiirtoa.
Siirrä päälaite kauemmaksi tällaisista
laitteista tai katkaise niistä virta.
59FI
Vianmääritys
 NFC-toiminto ei toimi BLUETOOTHtoimintoa tukevien kuulokkeiden
kanssa. Jos haluat kuunnella ääntä
BLUETOOTH-toimintoa tukevilla
kuulokkeilla, katso ”Yhdistetyn
television tai laitteen äänen
kuunteleminen kuulokkeilla”
(sivu 30).
Kiinteä lähiverkkoyhteys
 Langaton lähiverkkoyhteys voi olla
joissakin käyttöympäristöissä
epävakaa, etenkin järjestelmän
BLUETOOTH-toimintoa käytettäessä.
Muuta tällöin käyttöympäristöä.
 Langaton lähiverkkotoiminto ei ole
käytettävissä Wireless Surround
-toimintoa käytettäessä.
Haluamaasi langattoman lähiverkon
reititintä ei ole langattomien
verkkojen luettelossa.
 Palaa edelliseen näyttöön painamalla
BACK-painiketta ja yritä suorittaa
[Wireless Setup] -toiminto uudelleen
(sivu 19). Jos haluamaasi langattoman
lähiverkon reititintä ei vieläkään
havaita, valitse verkkojen luettelosta
[New connection registration],
valitse [Manual registration] ja anna
verkkonimi (SSID) manuaalisesti.
Internet-yhteys
Järjestelmää ei voi yhdistää
verkkoon.
 Tarkista langallinen tai langaton
lähiverkkoyhteys.
 Käynnistä reititin tai langaton
lähiverkkoreititin uudelleen.
Wireless Surround
Langattomasta kaiuttimesta ei
kuulu ääntä, tai ääni on hyvin
hiljainen.
 Tulosignaalista riippuen
tilaäänivaikutelmaa ei ehkä ole.
Ohjelmasta tai levystä riippuen
tilaäänikanavien äänisignaalit
toistetaan hyvin hiljaisella tasolla.
 Kun toistat kopiosuojaustekniikan
(esim. HDCP) kanssa yhteensopivaa
sisältöä, sitä ei ehkä toisteta
langattoman kaiuttimen kautta.
60FI
 Tarkista tilaäänikaiuttimien liitäntä
kohdassa [Wireless Surround
Settings] - [Surround Speaker
Connection Check].
 Säädä tilaäänikaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa kohdassa
[Audio Settings] - [Speaker Settings].
Äänessä on viivettä kuvaan
verrattuna.
 Wireless Surround -toimintoa
käytettäessä äänessä voi olla viivettä.
Järjestelmä ei pysty
muodostamaan yhteyttä verkkoon.
 Langaton lähiverkkotoiminto ei ole
käytettävissä Wireless Surround
-toimintoa käytettäessä. Muodosta
verkkoyhteys langallisen lähiverkon
kautta.
Langattomia kaiuttimia ei voi
yhdistää järjestelmään.
 Päivitä järjestelmän ja langattomien
kaiuttimien ohjelmistoversio
uusimpaan versioon.
Wireless Multi Room
Äänessä on viivettä kuvaan
verrattuna.
 Kun [TV]- tai [Analog]-tulon ääntä
toistetaan Wireless Multi Room
-toiminnolla, äänessä on viivettä
kuvaan verrattuna. Tällä toiminnolla
voit nauttia järjestelmään liitetyn
laitteen äänestä eri tiloissa. Jos äänen
ja kuvan välinen viive häiritsee sinua,
poista Wireless Multi Room -toiminto
käytöstä.
Kauko-ohjain
Järjestelmän kauko-ohjain ei toimi.
 Suuntaa kauko-ohjain päälaitteessa
olevaa kauko-ohjaimen tunnistinta
kohti (sivu 10).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta
on vähissä.
 Varmista, että painat kauko-ohjaimen
oikeaa painiketta.
Television kauko-ohjain ei toimi.
 Tämä ongelma voidaan ratkaista
ottamalla IR-toistintoiminto käyttöön
(sivu 51).
Control for HDMI -toiminto
ei toimi oikein.
 Tarkista järjestelmään muodostettu
yhteys (perehdy mukana
toimitettuun aloitusoppaaseen).
 Ota television Control for HDMI
-toiminto käyttöön. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
Jos irrotat järjestelmän, kestää
hetken, ennen kuin toimintoja voi
suorittaa. Odota vähintään 15
sekuntia ja yritä sitten uudelleen.
 HDMI CEC -standardi rajoittaa Control
for HDMI -toiminnon avulla
ohjattavien laitteiden tyyppejä ja
määriä seuraavasti:
– tallennuslaitteet (esimerkiksi Blu-ray
Disc -tallentimet ja DVD-tallentimet):
enintään 3 laitetta
– toistolaitteet (esimerkiksi Blu-ray
Disc -soittimet ja DVD-soittimet):
enintään 3 laitetta (järjestelmä
käyttää yhtä niistä)
Etupaneelin näytössä vilkkuu
vuoronperään ”PRTCT”, ”PUSH”
ja ”POWER”.
 Katkaise järjestelmän virta
painamalla  (virta) -painiketta.
Kun ilmaisin poistuu näytöstä, irrota
verkkovirtajohto ja tarkista, ettei
mikään peitä järjestelmän
tuuletusaukkoja.
”BT TX” ilmestyy etupaneelin
näyttöön.
 Vaihda [Bluetooth Mode] -asetukseksi
[Receiver] painamalla kauko-ohjaimen
BLUETOOTH RX/TX-painiketta.
Näyttöön tulee ”BT TX”, jos [Bluetooth
Mode] -asetuksena on [Transmitter]
(sivu 50). Kun painat kauko-ohjaimen
BLUETOOTH RX/TX -painiketta,
[Bluetooth Mode] -asetukseksi
vaihdetaan [Receiver], ja valittu tulo
ilmestyy etupaneelin näyttöön.
Television tunnistimet eivät
toimi oikein.
 Päälaite voi estää joidenkin
tunnistimien (kuten kirkkauden
tunnistimen), television kaukoohjaimen vastaanottimen tai
3D-infrapunalasijärjestelmää tukevan
3D-television 3D-lasien
infrapunalähettimen tai langattoman
yhteyden toimintaa. Siirrä päälaite
pois television luota etäisyydelle,
joka sallii näiden osien toimimisen
kunnolla. Voit selvittää tunnistimien
ja kauko-ohjaimen vastaanottimen
sijainnit television mukana
toimitetusta käyttöohjeesta.
61FI
Vianmääritys
Muuta
– virittimeen liittyvät laitteet:
enintään 4 laitetta
– äänijärjestelmä (vastaanotin/
kuulokkeet): enintään 1 laite
(tämän järjestelmän käytössä).
Langattomat toiminnot (langaton
lähiverkko, BLUETOOTH tai
bassokaiutin) ovat epävakaita.
 Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita
metalliesineitä.
Yllättäen toistetaan sinulle
tuntematonta musiikkia.
 Järjestelmä on mahdollisesti toistanut
valmiiksi asennetun musiikkinäytteen.
Voit lopettaa toiston painamalla
päälaitteen
-painiketta.
Järjestelmä ei toimi oikein.
 Järjestelmä saattaa olla esittelytilassa.
Voit peruuttaa esittelytilan
käynnistämällä järjestelmän
uudelleen. Pidä päälaitteen  (virta)ja – -painikkeita painettuina yli
5 sekunnin ajan (sivu 62).
Järjestelmän
palauttaminen
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
oikein, palauta järjestelmä
seuraavasti:
1
2
3
4
5
Paina HOME.
Päävalikko ilmestyy TV-näyttöön.
Valitse päävalikosta
[Setup].
Asetusnäyttö avautuu TV-näyttöön.
Valitse [Resetting] - [Reset to
Factory Default Settings].
Valitse palautettava
valikkokohde.
Valitse [Start].
Palautuksen peruuttaminen
Valitse [Cancel] vaiheessa 5.
Jos asetusten palauttaminen
ei onnistu päävalikossa
Pidä päälaitteen  (virta)- ja –
-painikkeita painettuina yli
5 sekunnin ajan.
Alkuperäiset asetukset palautetaan.
Huomautus
Jos asetukset palautetaan,
bassokaiuttimeen muodostettu linkki voi
katketa. Perehdy tässä tapauksessa
kohtaan ”Bassokaiuttimen langattoman
yhteyden muodostaminen (SECURE LINK)”
(sivu 40).
62FI
BLUETOOTH-osio
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Kaiutinpalkki (SA-MT500,
SA-MT501)
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava: 25 W + 25 W
(4 ohmia, 1 kHz, 1 % THD)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutinosio: 35 W
(kanavaa kohti, 4 ohmia, 1 kHz)
Tulot
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Lähdöt
HDMI OUT (TV (ARC))
Liitäntä
Tyyppi A (19-nastainen)
USB-osio
(USB) -liitäntä:
Tyyppi A (USB-muistin liittämiseen)
Lähiverkko-osio
LAN(100)-liitäntä
100BASE-TX-liitäntä
Langaton lähiverkko-osio
Tietoliikennejärjestelmä
IEEE 802.11 a/b/g/n
Taajuuskaista
2,4 GHz, 5 GHz
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
Täysaluekaiutinjärjestelmä,
akustinen ripustus
Kaiutin
45 mm, kartiotyyppi
63FI
Lisätietoja
HDMI-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.1
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 1
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 30 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
9 laitetta
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Tuetut pakkausmuodot3)
SBC4), AAC5), LDAC
Lähetysalue (A2DP)
20 – 40 000 Hz (LDAC
näytteenottotaajuus 96 kHz,
lähetysnopeus 990 kbps)
20 – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
1) Todelliseen yhteysalueeseen
vaikuttavat useat tekijät, kuten
laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat
magneettikentät, staattinen sähkö,
langattoman puhelimen käyttö,
vastaanottoherkkyys,
käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellukset jne.
2) BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
3) Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus
ja muuntomuoto
4)
Lyhenne sanoista Subband Codec
5) Lyhenne sanoista Advanced
Audio Coding
Yleistä
Tehontarve
DC 19,5 V (toimitukseen sisältyvää,
100–240 V:n ja 50/60 Hz:n
vaihtovirtalähteeseen liitettyä
verkkolaitetta käytettäessä)
Virrankulutus (toimitukseen sisältyvää
verkkolaitetta käytettäessä)
Toiminnassa: 30 W
Lisätietoja virrankulutuksesta
valmiustilassa on kohdassa
”Virrankulutus kunkin valmiustilan
asetusarvon mukaan” (sivu 65).
Mitat* (noin) (l/k/s)
500 mm × 64 mm × 108 mm
(ilman säleikköä)
500 mm × 64 mm × 110 mm
(säleikön kanssa)
*Ulkonevaa osaa lukuun ottamatta
Paino (noin)
2 kg
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
Seuraavat iPod-/iPhone-mallit ovat
yhteensopivia. Päivitä iPod-/iPhonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen
laitteen käyttämistä järjestelmän kanssa.
BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien
kanssa:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (6. sukupolvi) / iPod touch
(5. sukupolvi)
64FI
Bassokaiutin (SA-WMT500,
SA-WMT501)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
85 W (4 ohmia, 100 Hz)
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutin
160 mm, kartiotyyppi
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 20 W
Valmiustilassa: enintään 0,5 W
Mitat (noin) (l/k/s)
95 mm × 383 mm × 380 mm
(ulkonevaa osaa lukuun ottamatta)
Paino (noin)
6,6 kg
Langaton lähetin-/
vastaanotinosio
Tietoliikennejärjestelmä
Langattoman äänimäärityksen
versio 3.0
Taajuusalue
5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)
Modulaatiomenetelmä
DSSS
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Virrankulutus kunkin valmiustilan asetusarvon
mukaan
Valmiustila
Oletusasetus
Asetusarvo
[Bluetooth Standby]
(sivu 50)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (sivu 52)
[Off]
[Off]
[On]
Alle 2 W
Alle 0,5 W
Alle 7 W
Virrankulutus
Huomautuksia
• Järjestelmän Wi-Fi- ja Ethernet-liitännöissä on reititintoiminto, joka pystyy siirtämään
äänidataa joihinkin muihin Sonyn audiotuotteisiin.
• Kun [Quick Start/Network Standby] -asetukseksi määritetään [Off], langaton
lähiverkkotoiminto poistetaan valmiustilassa käytöstä.
• Kun [Bluetooth Mode] -asetukseksi määritetään [Off], BLUETOOTH-toiminto
poistetaan käytöstä.
Lisätietoja
65FI
Toistettavat
tiedostotyypit
Musiikki
Pakkausmuoto
Tunniste
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
3)
4)
5)
Järjestelmä pystyy toistamaan .mkatiedostoja. Näitä tiedostoja ei voi toistaa
Home Network -palvelimella.
Järjestelmä ei ehkä toista tätä
tiedostomuotoa Home Network
-palvelimella.
Järjestelmä ei toista tätä
tiedostomuotoa Home Network
-palvelimella.
Järjestelmä ei toista Lossless-muodossa
koodattuja tiedostoja.
Järjestelmä ei toista DST-koodattuja
tiedostoja.
Huomautuksia
• Tiedoston muoto, tiedoston
koodaustapa, tallennustapa tai Home
Network -palvelimen tila saattaa estää
tiedoston toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja
tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Joidenkin tiedostojen tapauksessa
pikakelaus eteen- tai taaksepäin ei ehkä
ole käytettävissä.
66FI
• Järjestelmä ei toista koodattuja
tiedostoja, kuten DRM-tiedostoja.
• Järjestelmä tunnistaa USB-laitteista
seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 9. tasolla olevat kansiot
(pääkansio mukaan lukien)
– enintään 500 tiedostoa/kansiota
samassa tasossa
• Järjestelmä tunnistaa Home Network
-palvelimelta seuraavat tiedostot tai
kansiot:
– enintään 19. tasolla olevat kansiot
– enintään 999 tiedostoa/kansiota
samassa tasossa
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa MSCmassamuistilaitteet (kuten Flash-muistin
tai kiintolevyn) ja 101-näppäimiset
näppäimistöt.
Tuetut tuloäänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja:
Muoto
Toiminto
“TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DTS

DSD
–
: Tuettu muoto.
–: Tukematon muoto.
Lisätietoja
67FI
BLUETOOTHtiedonsiirrosta
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä on
henkilö, metalliesine, seinä tai
muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä mikroaaltouuni.
– Kun lähellä on muita sähkömagneettisia
aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11 b/g/n) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz). Kun
BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen lähellä,
sähkömagneettista häiriötä voi esiintyä.
Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään 10 metrin
etäisyydellä langattomasta
lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen virta
seuraavissa ympäristöissä:
– sairaaloissa, junissa, lentokoneissa,
huoltoasemilla ja muissa paikoissa,
joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
68FI
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia suojaustoimintoja,
joilla varmistetaan suojattu tiedonsiirto
BLUETOOTH-tekniikan käytön aikana.
Suojaus ei kuitenkaan välttämättä ole
riittävä asetusten ja muiden tekijöiden
takia, joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista ei
voida taata kaikkien tämän järjestelmän
kanssa samaa profiilia käyttävien
BLUETOOTH-laitteiden kanssa.
• Tähän järjestelmään liitettyjen
BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc:n ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista
laitetta ei voi liittää tähän järjestelmään
tai liitetyn laitteen ohjausmenetelmät,
näyttö tai hallinta saattavat poiketa
tavallisesta BLUETOOTH-laitteen
ominaisuuksien tai määritysten takia.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa saattaa
esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
TÄRKEÄÄ:
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS
OHJELMISTOON myönnetään
käyttöoikeus, ohjelmistoa ei myydä.
TEKIJÄNOIKEUDET
Kaikki OHJELMISTON oikeudet ja
käyttöoikeudet (mukaan lukien kaikki
OHJELMISTOON sisältyvät kuvat,
valokuvat, animaatiot, videot,
äänitiedostot, musiikki, teksti ja
sovelmat mutta ei rajoittuen niihin) ovat
SONYN tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJIEN omaisuutta.
KÄYTTÖOIKEUDEN
MYÖNTÄMINEN
SONY myöntää sinulle rajoitetun
oikeuden käyttää OHJELMISTOA vain
yhteensopivan laitteen (”LAITE”)
yhteydessä ja vain omaan, eikaupalliseen käyttöön. SONY ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT
varaavat nimenomaisesti kaikki sellaiset
OHJELMISTON oikeudet,
omistusoikeudet ja intressit (mukaan
lukien kaikki immateriaalioikeudet
mutta ei rajoittuen niihin), joita tämä
EULA ei nimenomaisesti myönnä sinulle.
VAATIMUKSET JA RAJOITUKSET
Et saa kopioida, julkaista, mukauttaa,
jaella, muokata, takaisinmallintaa,
kääntää konekielelle tai purkaa
OHJELMISTOA tai sen osaa, yrittää johtaa
OHJELMISTON tai sen osan lähdekoodia
tai luoda OHJELMISTOSTA
johdannaistöitä, ellei OHJELMISTO
tarkoituksella helpota tällaisten
johdannaistöiden luontia. Et saa
muokata tai puuttua mihinkään
OHJELMISTON digitaalisten oikeuksien
hallintatoimintoihin. Et saa ohittaa,
muokata, mitätöidä tai kiertää mitään
OHJELMISTON toimintoja tai suojauksia
tai OHJELMISTOON toiminnallisesti
linkitettyjä mekanismeja. Et saa erotella
mitään OHJELMISTON yksittäistä osaa
69FI
Lisätietoja
LUE TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”EULA”)
HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT
OHJELMISTOA. KÄYTTÄMÄLLÄ
OHJELMISTOA HYVÄKSYT TÄMÄN
EULA:N EHDOT. JOS ET HYVÄKSY
TÄMÄN EULA:N EHTOJA, ET SAA
KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA.
Tämä EULA on laillinen sopimus sinun ja
Sony Corporationin (”SONY”) välillä.
Tämä EULA määrittää ne oikeudet ja
velvollisuudet, jotka sinulla on SONYN ja
sille käyttöoikeuden myöntäneiden
kolmansien osapuolien (SONYN
tytäryhtiöt mukaan lukien) sekä niiden
tytäryhtiöiden (yhdessä ”KOLMANNEN
OSAPUOLEN TOIMITTAJAT”) tarjoamiin
SONY-ohjelmistoihin ja SONYN
tarjoamiin ohjelmistopäivityksiin,
tällaisten ohjelmistojen painettuihin
julkaisuihin, online-julkaisuihin tai
muuhun sähköiseen dokumentaatioon
sekä tällaisten ohjelmistojen (yhdessä
”OHJELMISTO”) käytön luomiin
datatiedostoihin liittyen.
Edellä mainitusta huolimatta kaikkiin
OHJELMISTOON sisältyviin
ohjelmistoihin, joilla on erillinen
loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus
(mukaan lukien GNU-hankkeiden yleiset
lisenssit ja GNU LGPL -lisenssit mutta ei
rajoittuen niihin) sovelletaan tällaista
erillistä loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimusta tämän EULA:n
asemesta siinä laajuudessa, jossa
tällainen erillinen loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus edellyttää
(”POISSULJETUT OHJELMISTOT”).
OHJELMISTO on
tekijänoikeuslainsäädännön ja muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön sekä kansainvälisten
sopimusten suojaama.
käytettäväksi useassa LAITTEESSA, ellei
SONY ole sitä nimenomaisesti sallinut.
OHJELMISTOSSA olevia tavaramerkkejä
tai ilmoituksia ei saa poistaa, muuttaa,
peittää eikä hävittää. OHJELMISTOA ei
saa jakaa, jaella, vuokrata, luovuttaa,
siirtää tai myydä, eikä siihen saa
myöntää alilisenssejä. Toimittaja
(ohjelmiston toimittaja, palvelun
toimittaja tai SONY) voi oman
harkintansa mukaan keskeyttää tai
lopettaa sellaiset ohjelmistot,
verkkopalvelut tai muut tuotteet
OHJELMISTOA lukuun ottamatta,
joista OHJELMISTON suorituskyky on
riippuvainen. SONY ja tällaiset
toimittajat eivät takaa, että OHJELMISTO,
verkkopalvelut, sisältö tai muut tuotteet
ovat käytettävissä tai toimivat ilman
keskeytyksiä tai muutoksia.
OHJELMISTON KÄYTTÖ ILMAN
TEKIJÄNOIKEUKSILLA
SUOJATTUJA MATERIAALEJA
Voit ehkä käyttää OHJELMISTOA itse
luomasi tai kolmannen osapuolen
luoman sisällön katselemiseen,
tallentamiseen, käsittelemiseen tai
käyttämiseen. Tällaisella sisällöllä voi
olla tekijänoikeuslainsäädännön, muun
immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön tai sopimusten suoja.
Sitoudut käyttämään OHJELMISTOA vain
kaikkien tällaista sisältöä koskevien
lakien ja sopimusten mukaisesti.
Hyväksyt, että SONY voi ryhtyä
tarvittaviin toimiin suojatakseen
OHJELMISTON tallentaman,
käsittelemän tai käyttämän sisällön
tekijänoikeudet. Tällaisia toimia voivat
olla muun muassa tiettyjen
OHJELMISTON ominaisuuksien kautta
tehtyjen varmuuskopiointien ja
palautusten tiheyden laskeminen,
kieltäytyminen pyytämästäsi tietojen
palautuksen mahdollistamisesta ja
tämän EULA:n irtisanominen,
käytät OHJELMISTOA laittomasti.
70FI
SISÄLTÖPALVELU
HUOMAA MYÖS, ETTÄ OHJELMISTO ON
EHKÄ SUUNNITELTU KÄYTETTÄVÄKSI
YHDESSÄ YHDEN TAI USEAN
SISÄLTÖPALVELUN (”SISÄLTÖPALVELU”)
KAUTTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN
SISÄLLÖN KANSSA. KYSEISEN SISÄLLÖN
PALVELUEHDOT SÄÄTELEVÄT
PALVELUN JA TÄMÄN SISÄLLÖN
KÄYTTÖÄ. JOS ET HYVÄKSY TÄLLAISIA
EHTOJA, OHJELMISTON KÄYTTÖ ON
RAJOITETTUA. Hyväksyt, että tietyt
OHJELMISTON kautta käytettävissä
olevat sisällöt ja palvelut saattaa tarjota
kolmas osapuoli, joka ei ole SONYN
hallinnassa. SISÄLTÖPALVELUN KÄYTTÖ
EDELLYTTÄÄ INTERNET-YHTEYTTÄ.
SISÄLTÖPALVELU VOIDAAN
KESKEYTTÄÄ MILLOIN TAHANSA.
INTERNET-YHTEYDET JA
KOLMANNEN OSAPUOLEN
PALVELUT
Hyväksyt, että joidenkin OHJELMISTON
ominaisuuksien käyttö saattaa
edellyttää Internet-yhteyttä, josta olet
yksin vastuussa. Lisäksi olet yksin
vastuussa kaikkien Internet-yhteyteen
liittyvien kolmannen osapuolen
maksujen, mukaan lukien rajoituksetta
Internet-palveluntarjoajan tai
yhteysajan tarjoajan perimät maksut,
maksamisesta. Internet-yhteyden ja
palvelun ominaisuudet, kaistanleveys
tai tekniset rajoitukset saattavat
rajoittaa OHJELMISTON toimintaa.
Tällaisen Internet-yhteyden
tarjoaminen, laatu ja turvallisuus ovat
yksin kyseistä palvelua tarjoavan
kolmannen osapuolen vastuulla.
VIENTI JA MUUT SÄÄNNÖKSET
Sitoudut noudattamaan kaikkia
asuinmaasi tai -alueesi soveltuvia
vientiin ja jälleenvientiin liittyviä
rajoituksia ja säännöksiä ja olemaan
siirtämättä OHJELMISTOA tai
valtuuttamatta OHJELMISTON siirtoa
kiellettyyn maahan sekä rikkomatta
muulla tavalla tällaisia rajoituksia tai
säännöksiä.
KORKEAN RISKIN TOIMINNOT
OHJELMISTON TAKUUN
RAJOITUS
Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät
OHJELMISTOA omalla vastuullasi ja olet
vastuussa OHJELMISTON käytöstä.
OHJELMISTO tarjotaan SELLAISENAAN
ilman mitään takuita.
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT
MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA TAI
EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUTA
KAUPALLISTETTAVUUDELLE,
OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDELLE TAI
SOVELTUVUUDELLE TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. SONY EI TAKAA EIKÄ
ESITÄ, ETTÄ (A) MINKÄÄN OHJELMISTON
SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT
VASTUUNRAJOITUS
SONY JA KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT (tässä osassa SONYYN ja
KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJIIN
viitataan yhteisnimellä SONY) EIVÄT OLE
VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA
TAI JOHDANNAISISTA VAHINGOISTA,
JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTOON
LIITTYVÄSTÄ TAKUUN RIKKOMISESTA,
SOPIMUSRIKKOMUKSESTA,
LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA
VASTUUSTA TAI MUUSTA
OIKEUSPERUSTEESTA. TÄLLAISET
71FI
Lisätietoja
OHJELMISTO ei ole vikasietoinen, eikä
sitä ole suunniteltu, valmistettu tai
tarkoitettu käytettäväksi tai myytäväksi
verkossa tapahtuvaan ohjaukseen
vaarallisissa ympäristöissä, joissa
edellytetään vikaturvallista toimintaa
(esimerkiksi ydinvoimalaitoksissa,
lentokoneiden navigointi- tai
viestintäjärjestelmissä, lennonjohdossa,
elintoimintoja ylläpitävissä laitteissa tai
asejärjestelmissä) ja joissa
OHJELMISTON häiriö saattaisi aiheuttaa
kuoleman, henkilövahingon, vakavan
fyysisen vahingon tai vakavan
ympäristövahingon (”KORKEAN RISKIN
TOIMINNOT”). SONY, KOLMANNEN
OSAPUOLEN TOIMITTAJAT ja niiden
tytäryhtiöt eivät myönnä minkäänlaista
suoraa tai epäsuoraa takuuta
ohjelmiston soveltuvuudelle KORKEAN
RISKIN TOIMINTOIHIN.
KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ NE
PÄIVITETÄÄN TULEVAISUUDESSA,
(B) MIKÄÄN OHJELMISTO TOIMII OIKEIN
TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ
MAHDOLLISET VIAT KORJATAAN,
(C) OHJELMISTO EI VAHINGOITA MUITA
OHJELMISTOJA, LAITTEISTOJA TAI
TIETOJA, (D) OHJELMISTOT,
VERKKOPALVELUT (INTERNET MUKAAN
LUKIEN) TAI TUOTTEET (MUUT KUIN
OHJELMISTO), JOISTA OHJELMISTON
SUORITUSKYKY ON RIIPPUVAINEN,
OVAT JATKOSSAKIN KÄYTETTÄVISSÄ,
KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI
MUUTTUMATTOMIA TAI
(E) OHJELMISTOA VOI KÄYTTÄÄ
VIRHEETTÖMÄSTI, TARKASTI TAI
LUOTETTAVASTI TAI OHJELMISTON
KÄYTÖN SEURAUKSET OVAT
VIRHEETTÖMIÄ, TARKKOJA TAI
LUOTETTAVIA.
MIKÄÄN SONYN TAI SEN VALTUUTETUN
EDUSTAJAN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN
LAUSUMA TAI OHJE EI LUO TAKUUTA TAI
VELVOLLISUUTTA TAI LAAJENNA TÄMÄN
TAKUUN KATTAVUUTTA MILLÄÄN
TAVALLA. JOS OHJELMISTO
OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VASTAAT
YKSIN KAIKISTA TARVITTAVIEN
HUOLTOJEN, KORJAUSTEN TAI
KORJAUSTEN KUSTANNUKSISTA.
JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT
SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN
RAJOITTAMISTA, JOTEN NÄMÄ
RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
VAHINGOT SISÄLTÄVÄT MUUN MUASSA
VOITON MENETYKSEN, LIIKEVAIHDON
MENETYKSEN, TIETOJEN MENETYKSEN,
OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN
LAITTEEN KÄYTÖN ESTYMISEN,
RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO SONYLLE
TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN
MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN
TILANTEESSA SONYN
KOKONAISKORVAUSVASTUU SINULLE
TÄMÄN EULA:N PERUSTEELLA EI YLITÄ
TUOTTEESTA MAKSAMAASI SUMMAA.
JOTKIN OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT
SALLI SATUNNAISTEN TAI
JOHDANNAISTEN VAHINKOJEN
RAJOITTAMISTA, JOTEN EDELLÄ OLEVA
RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA.
AUTOMAATTINEN
PÄIVITYSTOIMINTO
SONY tai KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJAT voivat aika ajoin päivittää
tai muuten muokata OHJELMISTOA
automaattisesti muun muassa
suojaustoimintojen tehostamiseksi,
virheiden korjaamiseksi ja toimintojen
parantamiseksi esimerkiksi silloin, kun
olet yhteydessä SONYN tai kolmannen
osapuolen palvelimiin. Tällaiset
päivitykset tai muutokset voivat poistaa
tai muuttaa OHJELMISTON toimintoja tai
ominaisuuksia käyttäjälle tärkeät
toiminnot mukaan lukien. Hyväksyt,
että SONY voi suorittaa tällaisia toimina
oman harkintansa mukaan ja että SONY
saattaa vaatia OHJELMISTON käytön
jatkamisen edellyttävän tällaisen
päivityksen tai muutoksen täydellistä
asennusta tai hyväksymistä. Kaikki
päivitykset ja muutokset katsotaan
tämän EULA:n tarkoittaman
OHJELMISTON osiksi. Hyväksymällä
tämän EULA:n hyväksyt myös tällaiset
päivitykset tai muutokset.
KOKO SOPIMUS, LUOPUMINEN
JA JAKAMINEN
Tämä EULA ja SONYN
yksityisyydensuojakäytäntö,
72FI
joita voidaan muuttaa aika ajoin,
muodostavat yhdessä koko käyttäjän ja
SONYN välisen OHJELMISTOA koskevan
sopimuksen. Jonkin tämän EULA:n
mukaisen oikeuden tai ehdon
käyttämättä tai toimeenpanematta
jättäminen ei tarkoita, että SONY
luopuisi tällaisesta oikeudesta tai
ehdosta. Jos jokin tämän EULA:n ehto
on pätemätön, laiton tai
toimeenpanokelvoton, kyseinen ehto
pannaan toimeen suurimmassa
sallitussa laajuudessa tämän EULA:n
tarkoituksen säilyttämiseksi, ja muut
osat pysyvät voimassa koko
laajuudessaan.
SOVELLETTAVA LAKI JA
OIKEUSTOIMIALUE
YK:n yleissopimus kansainvälistä
tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista ei koske tätä EULA:a.
Tätä EULA:a sovelletaan Japanin lakien
mukaisesti lainvalintasääntöjen tähän
vaikuttamatta. Tämän EULA:n
soveltamisesta koskevat riita-asiat
käsitellään Tokion alueellisessa
tuomioistuimessa Japanissa,
ja osapuolet antavat täten
suostumuksensa oikeuspaikan
valinnalle ja tämän tuomioistuimen
toimivallalle asiassa.
TASAPUOLISET OIKAISUKEINOT
Tämän EULA:n päinvastaisista kohdista
riippumatta myönnät ja hyväksyt,
että tämän EULA:n rikkominen tai
noudattamatta jättäminen aiheuttaa
SONYLLE haittaa, jota ei voi korjata ja
josta rahallinen korvaus ei olisi riittävä,
ja suostut siihen, että SONY voi hakea
sellaisia oikaisukeinoja, jotka se katsoo
tarpeellisiksi tai sopiviksi tällaisissa
olosuhteissa. SONY voi myös ryhtyä
laillisiin ja teknisiin toimiin estääkseen
tämän EULA:n rikkomisen ja/tai
pannakseen tämän EULA:n täytäntöön,
mukaan lukien rajoituksetta
OHJELMISTON käyttöoikeuden välitön
irtisanominen, jos SONY uskoo, että
rikot tai aiot rikkoa tätä EULA:a. Nämä
oikaisukeinot ovat käytettävissä niiden
oikaisukeinojen lisäksi, joita SONYLLA
voi olla lain, yleisten käytäntöjen tai
sopimuksen mukaisesti.
IRTISANOMINEN
SONY voi muita oikeuksiaan
rajoittamatta irtisanoa tämän EULA:n,
jos et noudata jotakin sen ehtoa.
Irtisanomisen tapahtuessa sinun tulee
lopettaa kaikki OHJELMISTON käyttö ja
hävittää kaikki OHJELMISTON kopiot.
MUUTOKSET
KOLMANNEN OSAPUOLEN
EDUNSAAJAT
Kukin KOLMANNEN OSAPUOLEN
TOIMITTAJA on tämän sopimuksen
tarkoittama kolmannen osapuolen
edunsaaja, jolla on oikeus
toimeenpanna tämän EULA:n ehdot
tarjoamansa OHJELMISTON suhteen.
Jos sinulla on tähän EULA:an liittyviä
kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä SONYYN
kirjoittamalla oman maasi SONYN
osoitteeseen.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Turvallisuudesta
• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä järjestelmän
käyttö, irrota virtajohto pistorasiasta ja
toimita järjestelmä huoltoon.
• Älä kiipeä päälaitteen tai bassokaiuttimen
päälle, jottet putoa ja loukkaa itseäsi tai
vaurioita järjestelmää.
Virtalähteistä
• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä,
että käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
päälaitteen pohjassa olevassa
nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan,
irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta, äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi
kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Lämmön kertymisestä
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe. Jos käytät
järjestelmää jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, järjestelmän takaja alaosan lämpötila nousee
huomattavasti. Jotta et polttaisi itseäsi,
älä kosketa järjestelmää.
Sijoittamisesta
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä sijoita päälaitteen ja bassokaiuttimen
taakse mitään, mikä voi tukkia
tuuletusaukot ja aiheuttaa
toimintavirheitä.
73FI
Lisätietoja
SONY PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA
TÄMÄN EULA:N EHTOJA OMAN
HARKINTANSA MUKAAN
ILMOITTAMALLA ASIASTA SONYN
VERKKOSIVUSTOSSA, LÄHETTÄMÄLLÄ
SÄHKÖPOSTIA ANTAMAASI
SÄHKÖPOSTIOSOITTEESEEN TAI
ANTAMALLA ILMOITUKSEN PÄIVITYSTEN
HANKINTAPROSESSIN OSANA TAI
MUULLA LAILLISESTI TUNNISTETTAVALLA
ILMOITUSTAVALLA. Jos et hyväksy
muutosta, pyydä heti ohjeita SONYLTA.
Jos jatkat OHJELMISTON käyttöä tällaisen
ilmoituksen voimaantulopäivän jälkeen,
sinun katsotaan hyväksyneen tällaisen
muutoksen sitovuuden.
Varotoimet
• Älä sijoita järjestelmän ympärille
television lisäksi muita metalliesineitä.
Langattomat toiminnot voivat olla
epävakaita.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä
television, videonauhurin tai
kasettinauhurin kanssa, seurauksena voi
olla häiriöitä ja kuvanlaatu voi kärsiä.
Siirrä järjestelmä tässä tapauksessa
kauemmas televisiosta, videonauhurista
tai kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät päälaitteen tai
bassokaiuttimen kulmat aiheuta
loukkaantumisia.
• Järjestelmän kaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja. Älä aseta
magneettisia kortteja järjestelmän päälle
tai lähelle.
• Kun asennat bassokaiuttimen sohvan
alle, bassokaiuttimen tärinä saattaa
aiheuttaa pahoinvointia. Säädä tällöin
bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta tai
asenna bassokaiutin muualle kuin
sohvan alle.
Käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Jos lähellä olevassa
televisioruudussa näkyy
värivirheitä
Värivirheitä saattaa esiintyä
tietyntyyppisissä televisioissa.
Jos värivirheitä esiintyy...
Katkaise televisiosta virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
Jos värivirheitä esiintyy edelleen...
Sijoita järjestelmä kauemmas televisiosta.
74FI
Puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä,
kuivalla liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kolmansien osapuolten
tarjoamia palveluita koskeva
vastuuvapauslauseke
Verkkopalveluihin, sisältöihin ja tämän
tuotteen (käyttöjärjestelmään ja)
ohjelmistoon voidaan soveltaa
erityisehtoja, niitä voidaan muuttaa, niiden
toimitus voidaan keskeyttää tai ne voidaan
lakkauttaa milloin tahansa, ja ne voivat
edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja
luottokorttitietoja.
Huomautuksia päivittämisestä
Tämä järjestelmä mahdollistaa ohjelmiston
päivittämisen automaattisesti, jos
järjestelmästä muodostetaan Internetyhteys kiinteän tai langattoman
verkon kautta.
Päivittämällä järjestelmän voit lisätä uusia
toimintoja sekä käyttää järjestelmää
entistä kätevämmin ja turvallisemmin.
Jos et halua päivittää järjestelmää
automaattisesti, voit poistaa toiminnon
käytöstä älypuhelimeen tai tabletlaitteeseen asennetulla SongPalilla.
Järjestelmä voi kuitenkin päivittää
ohjelmiston automaattisesti esimerkiksi
turvallisuussyistä, vaikka tämä toiminto
on poistettu käytöstä. Voit päivittää
ohjelmiston myös asetusvalikosta,
kun tämä toiminto on poistettu käytöstä.
Lisätietoja on kohdassa ”Asetusnäytön
käyttäminen” (sivu 48).
Järjestelmää ei saa käyttää ohjelmiston
päivityksen aikana.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja
DTS** Digital Surround System -tekniikoita.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
**Tietoja DTS-patenteista on osoitteessa
http://patents.dts.com. Valmistettu
DTS Licensing Limitedin lisenssillä.
DTS, symboli sekä DTS ja symboli
yhdessä ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä. DTS Digital Surround
on DTS, Inc:n tavaramerkki. © DTS, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä järjestelmä käyttää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI
Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Android, Google Play ja Chromecast ovat
Google Inc:n tavaramerkkejä.
Apple, Apple-logo, iPhone, iPod,
iPod touch ja Retina ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
BRAVIA-logo on Sony Corporationin
tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
WALKMAN® ja WALKMAN®-logo ovat
Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
PlayStation on Sony Interactive
Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt
Microsoft Corporationin
immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden
käyttö ja jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin
tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön
myöntämää lupaa.
Opera® Devices SDK on Opera Software
ASA:n tuote. Copyright 1995–2016 Opera
Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään.
75FI
Lisätietoja
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
Bluetooth SIG, Inc:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Made for iPod- ja Made for iPhone
-merkinnät tarkoittavat, että elektroninen
lisälaite on suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen. Apple ei vastaa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että
laite on turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien mukainen.
Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö
iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ja Wi-Fi
Alliance® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Huomaa, että Sony ei vastaa tämän
lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin
eikä ole vastuussa niistä.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen
tavaramerkkejä.
LDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
LDAC on Sonyn kehittämä äänen
koodaustekniikka, joka mahdollistaa
High-Resolution (Hi-Res) Audio -sisällön
siirtämisen jopa Bluetooth-yhteyden
välityksellä. Muista Bluetoothyhteensopivista koodaustekniikoista,
kuten SBC:stä, poiketen se ei laske Hi-Res
Audio -sisällön laatua*, ja tehokkaan
koodauksen sekä optimaalisen
pakkauksen ansiosta sillä voi siirtää
langattoman Bluetooth-verkon kautta noin
kolme kertaa enemmän tietoja** kuin näillä
muilla tekniikoilla uskomattomasta
äänenlaadusta tinkimättä.
DSEE HX on Sony Corporationin
tavaramerkki.
* DSD-muotoista sisältöä lukuun
ottamatta
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä.
**SBC (Subband Coding) -muotoon
verrattuna, kun bittinopeudeksi on valittu
990 kbps (96/48 kHz) tai 909 kbps
(88,2/44,1 kHz)
Tämä tuote sisältää GNU General Public
License (”GPL”)- tai GNU Lesser General
Public License (”LGPL”) -lisenssin alaisia
ohjelmistoja. Lisenssissä mainitaan, että
asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella ja
jakaa edelleen mainitun ohjelmiston
lähdekoodia GPL- tai LGPL-lisenssin
ehtojen mukaisesti.
Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä
muista ohjelmistolisensseistä on tuotteen
[Setup]-valikon [System Settings] -osan
[Software License Information] -kohdassa.
Tuotteessa käytetyn ohjelmiston
lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin
alainen ja saatavana Internetissä. Se on
ladattavissa seuraavassa osoitteessa:
URL-osoite:
http://oss.sony.net/Products/Linux
76FI
DLNA™, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED™
ovat Digital Living Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai
sertifiointimerkkejä.
Tässä tuotteessa käytetään Spotifyohjelmistoa*, johon liittyvät kolmannen
osapuolen lisenssit ovat seuraavassa
osoitteessa:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify ja Spotify-logot ovat Spotify
Groupin tavaramerkkejä.*
* Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä
kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
Hakemisto
A
L
Audio DRC 49
Audio Output 50
Audio Return Channel (ARC) 46, 52
Audio Settings 49
Auto Home Network Access
Permission 53
Auto Standby 52
Auto Update 52
Auto Update Settings 52
Lapsilukkotoiminto 43
B
Bassokaiutin 26, 40, 57
Bluetooth Codec - AAC 50
Bluetooth Codec - LDAC 50
Bluetooth Mode 50
Bluetooth Settings 50
Bluetooth Standby 44, 50
C
Connection Server Settings 53
Control for HDMI 45, 51
D
Device List 50
Device Name 52
DSEE HX 49
E
Easy Setup 53
External Control 53
H
HDMI Settings 51
Home Network Access Control 53
I
Initialise Personal Information 53
Input Skip Setting 53
Internet Settings 52
IR-Repeater 51
K
Kauko-ohjain 13, 44
M
Multiplex-lähetysääni 42
N
Network Connection Diagnostics 53
Network Connection Status 53
Network Settings 52
NFC 28
O
OSD Language 51
Output Video Resolution 49
P
Palauttaminen 62
PRTCT 61
Q
Quick Start/Network Standby 44, 52
R
Reset to Factory Default
Settings 53, 62
Resetting 53
S
Screen Settings 49
Software License Information 52
Software Update 49
Software Update Notification 52
SongPal 33
Speaker Settings 49
System Information 52
System Settings 51
T
Time Zone 52
TV Audio Input Mode 52
U
Update 49
77FI
V
Verkko 18
W
Wireless Playback Quality 51
Wireless Subwoofer Connection 51
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 49
78FI
Järjestelmän ohjelmisto voidaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja mahdollisesti
saatavilla olevista päivityksistä saat seuraavasta URL-osoitteesta.
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
4-687-810-32(1) (FI)
Download PDF

advertising