Sony | HT-CT180 | Sony HT-CT180 2.1-kanavainen Soundbar, jossa Bluetooth®-tekniikka Käyttöohjeet

Äänipalkki
Käyttöohjeet
HT-CT180
VAROITUS
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten kirjahyllyyn tai suljettuun
kaappiin.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla
vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle
(esimerkiksi palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta
niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä
poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite
tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään
pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta
poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä altista paristoja tai akun sisältäviä
laitteita kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Vain sisäkäyttöön.
Kaiutinpalkki
Nimilaatta on pohjassa.
2FI
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön
perustuvaa vaatimustenmukaisuutta
koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa
annettuihin osoitteisiin.
Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY
olennaisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia määräyksiä.
Lisätietoja on seuraavassa
URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitte
en hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Huolehtimalla
laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Vain
Eurooppa
Käytöstä poistettujen
akkujen hävittäminen
(sovellettavissa
Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan
maissa, joissa
on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai sen pakkauksessa
oleva merkki tarkoittaa, että laitteen
mukana toimitettua akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa
esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb)
kemiallinen merkki lisätään akkuun,
joka sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.
Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai
tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää
akkua, akun vaihto on annettava
koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi.
Voit varmistaa akun asianmukaisen
käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso
lisätietoja kohdasta, jossa annetaan
ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen.
Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun/
pariston kierrättämisestä saat
paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
3FI
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital
Surround System -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
Bluetooth SIG, Inc. omistaa ja joita
Sony Corporation käyttää lisenssillä.
N-Mark on NFC Forum, Inc:n
tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
Android™ on Google Inc.:n
tavaramerkki.
ClearAudio+ on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
4FI
Tietoja näistä
käyttöohjeista
• Näissä käyttöohjeiden ohjeissa
kuvataan kauko-ohjaimen säätimet.
Voit käyttää myös pääyksikön
säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava
nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla.
• Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia,
ja ne saattavat poiketa todellisista
tuotteista.
Sisällys
Liittäminen  Aloitusopas (erillinen asiakirja)
Tietoja näistä käyttöohjeista ..... 4
Kuunteleminen
Television, kaapeli- tai
satelliittivirittimen jne.
äänen kuunteleminen ......... 6
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta ........ 6
Lisätietoja
Varotoimet ................................ 12
Vianmääritys ............................. 13
Osat ja painikkeet ..................... 17
Tuettu äänimuodot ................. 20
Tekniset tiedot ......................... 20
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta ....................22
Äänen säätäminen
Äänitehosteista nauttiminen .....7
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta ........ 8
BLUETOOTH-toiminnon
kytkeminen päälle tai
pois päältä ..........................10
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen ........................10
Muut toiminnot
Secure Link -toiminnon
ottaminen käyttöön ...........10
Automaattinen
valmiustilatoiminto ............10
Kaiutinpalkin asentaminen
seinälle .................................11
5FI
Kuunteleminen
Television, kaapeli- tai
satelliittivirittimen jne.
äänen kuunteleminen
Paina sen liitännän tulopainiketta,
johon olet liittänyt kuunneltavan
laitteen.
Valitun laitteen ilmaisin syttyy.
OPTICAL-painike
OPTICAL-liitäntään liitetty televisio
ANALOG-painike
ANALOG-liitäntään liitetty analoginen laite
(BLUETOOTH) -painike
BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä
Vihje
• Jos painat kaiutinpalkin INPUT-painiketta,
laitteen asetukset vaihtuvat seuraavassa
järjestyksessä.
OPTICAL  ANALOG  BLUETOOTH
6FI
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta
Katso BLUETOOTH-toiminnot (sivu 8).
Puhetilan asettaminen
Äänen säätäminen
Äänitehosteista
nauttiminen
Äänitehosteiden
valitseminen
Paina SURROUND toistuvasti toiston
aikana.
Äänitehosteet vaihtuvat seuraavassa
järjestyksessä.
CLEARAUDIO+  SURROUND Käytössä
 SURROUND Ei käytössä
CLEARAUDIO+
Laite valitsee automaattisesti äänilähteelle
sopivan ääniasetuksen. CLEARAUDIO+ilmaisin syttyy.
SURROUND Käytössä
Äänet toistetaan äänitehosteilla.
SURROUND-ilmaisin syttyy.
SURROUND Ei käytössä
Tulolähde on alasmiksattu kahdelle
kanavalle. CLEARAUDIO+- ja SURROUNDilmaisimet sammuvat.
Paina VOICE.
ANALOG-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Voit poistaa Puhetila-toiminnon
käytöstä painamalla VOICE uudelleen.
OPTICAL-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Multiplex-lähetysäänen
valitseminen (Dual Mono)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa Dolby
Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
Paina toistuvasti AUDIO.
Kanava vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Toistaa vain pääkanavan. OPTICAL-ilmaisin
välähtää kaksi kertaa.
Sub
Toistaa vain alikanavan. ANALOG-ilmaisin
välähtää kaksi kertaa.
Main/Sub
Pää-ääni toistetaan vasemmasta
kaiuttimesta ja aliääni toistetaan oikeasta
kaiuttimesta. OPTICAL- ja ANALOGilmaisimet välähtävät kaksi kertaa.
Yötilan asettaminen
Toistettavaa ääntä parannetaan
äänitehosteilla ja selkeyttämällä
keskusteluita.
Paina NIGHT.
ANALOG-ilmaisin välähtää kaksi kertaa.
Voit poistaa Yötila-toiminnon käytöstä
painamalla NIGHT uudelleen. OPTICALilmaisin välähtää kaksi kertaa.
7FI
Kuunteleminen/Äänen säätäminen
Voit asettaa äänitehosteet
painamalla kauko-ohjaimen
äänitehostepainikkeita.
Puhetila selkeyttää keskustelujen ääntä.
Dolby DRC (Dynamic
Range Control) -toiminnon
asettaminen
Sopii elokuvien katselemiseen matalalla
äänenvoimakkuudella. DRC soveltuu
Dolby Digital -lähteisiin.
BLUETOOTH-toiminnot
Musiikin kuunteleminen
BLUETOOTH-laitteesta
Voit poistaa Dolby DRC -toiminnon
käytöstä painamalla AUDIOpainiketta 5 sekunnin ajan ja sitten
VOICE-painiketta 5 sekunnin ajan.
Käytössä
Pakkaa äänen sisällön sisältämien tietojen
mukaisesti. ANALOG-ilmaisin välähtää
kaksi kertaa.
Ei käytössä
Ääntä ei pakata. OPTICAL-ilmaisin
välähtää kaksi kertaa.
Tämän järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen
pariliitoksen
muodostaminen
Pariliitoksen muodostaminen on
prosessi, jolla muodostetaan
BLUETOOTH-laitteiden välille linkki
langatonta yhteyttä varten. Laitteesta
on muodostettava pariliitos
järjestelmään, ennen kuin aloitat
järjestelmän käytön.
Kun BLUETOOTH-laitteiden välille on
muodostettu pariliitos, niiden välille
ei enää tarvitse muodostaa pariliitosta
uudelleen.
1
2
8FI
Paina kaiutinpalkin PAIRINGpainiketta.
BLUETOOTH-ilmaisin (sininen)
vilkkuu nopeasti BLUETOOTHpariliitoksen muodostamisen
aikana.
Ota BLUETOOTH-laitteen
BLUETOOTH-toiminto käyttöön,
hae laitteita ja valitse HT-CT180.
Jos salausavainta pyydetään,
kirjoita 0000.
3
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
Yhteys on muodostettu.
1
Lataa, asenna ja käynnistä
NFC Easy Connect -sovellus.
Huomautus
Rekisteröidyissä laitteissa
olevan musiikin
kuunteleminen
1
2
3
4
Paina
Huomautuksia
• Sovellus ei ehkä ole saatavilla
tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.
• Tätä toimenpidettä ei ehkä tarvita
kaikissa BLUETOOTH-laitteissa.
2
Kosketa kaiutinpalkin N-Markmerkkiä BLUETOOTH-laitteella.
(BLUETOOTH).
Valitse BLUETOOTH-laitteesta
HT-CT180.
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
Aloita toisto BLUETOOTHlaitteessa.
Yhteyden muodostaminen
BLUETOOTH-laitteeseen
yhden kosketuksen
toiminnolla (NFC)
Kun pidät NFC-yhteensopivaa
BLUETOOTH-laitetta järjestelmän
N-Mark -merkin lähellä, järjestelmä
ja BLUETOOTH-laite muodostavat
automaattisesti pariliitoksen ja
BLUETOOTH-yhteyden.
Yhteensopivat laitteet
Älypuhelimet, tablet-laitteet
ja musiikkisoittimet, joissa on
sisäänrakennettu NFC-toiminto
(käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3
tai uudempi, paitsi Android 3.x)
3
Varmista, että BLUETOOTHilmaisin (sininen) syttyy.
Yhteys on muodostettu.
Huomautuksia
• Voit yhdistää vain yhden laitteen
kerrallaan.
• Joissakin laitteissa NFC-toiminto on
mahdollisesti asetettava etukäteen.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.
Vihje
• Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden
muodostaminen epäonnistuvat, toimi
seuraavasti:
– Käynnistä NFC Easy Connect uudelleen
ja liikuta BLUETOOTH-laitetta hitaasti
N-Mark-merkin päällä.
– Irrota kuori BLUETOOTH-laitteesta, jos
käytät kaupallisesti saatavilla olevaa
laitteen kuorta.
9FI
BLUETOOTH-toiminnot
• Voit muodostaa pariliitoksen
enintään kahdeksaan BLUETOOTHlaitteeseen. Jos pariliitos
muodostetaan yhdeksännen
BLUETOOTH-laitteen kanssa, uusi
laite korvaa ensimmäisen yhdistetyn
laitteen.
BLUETOOTH-toiminnon
kytkeminen päälle tai
pois päältä
Paina SURROUND-painiketta
5 sekunnin ajan ja sitten
CLEARAUDIO+-painiketta
5 sekunnin ajan.
Käytössä: ANALOG-ilmaisin välähtää
kaksi kertaa.
Ei käytössä: OPTICAL-ilmaisin
välähtää kaksi kertaa.
Huomautus
• Jos otat asetuksen pois käytöstä,
BLUETOOTH-toiminto poistetaan
käytöstä.
Muut toiminnot
Secure Link -toiminnon
ottaminen käyttöön
Voit määrittää kaiutinpalkin ja
bassokaiuttimen välisen langattoman
yhteyden Secure Link -toiminnon avulla.
Tämä toiminto ehkäisee häiriöitä, jos
kotonasi tai naapurissasi on käytössä
useita langatonta yhteyttä käyttäviä
tuotteita.
1
2
BLUETOOTH-valmiustilan
asettaminen
Kun järjestelmässä on pariliitostietoja,
järjestelmä on BLUETOOTHvalmiustilassa, vaikka siitä
katkaistaan virta.
Paina STANDBY-painiketta 5 sekunnin
ajan.
Käytössä: ANALOG-ilmaisin välähtää
kaksi kertaa.
Ei käytössä: OPTICAL-ilmaisin välähtää
kaksi kertaa.
Huomautus
• BLUETOOTH-valmiustilan aikana
valmiustilan virrankulutus kasvaa.
10FI
Paina bassokaiuttimen takana
olevaa LINK-painiketta.
Bassokaiuttimesta kuuluu
äänimerkkejä.
Paina kaiutinpalkin PAIRINGpainiketta 5 sekunnin ajan
ja sitten VOL – -painiketta
5 sekunnin ajan.
OPTICAL- ja ANALOG-ilmaisimet
vilkkuvat vuorotellen.
Kun kaiutinpalkin ja
bassokaiuttimen välinen langaton
yhteys on muodostettu, ilmaisimet
lakkaavat vilkkumasta.
Jos yhteys epäonnistu, ilmaisimet
syttyvät 5 sekunnin ajaksi. Yritä yllä
kuvattuja vaiheita uudelleen.
Automaattinen
valmiustilatoiminto
Järjestelmä siirtyy valmiustilaan
automaattisesti, jos järjestelmää ei
käytetä noin 20 minuuttiin eikä se
vastaanota tulosignaalia.
Kaiutinpalkin
asentaminen seinälle
2
Kiinnitä ruuvit kahteen seinässä
olevaan tukitolppaan.
Ruuvien on työnnyttävä esille
8–9 mm.
560 mm
Voit asentaa kaiutinpalkin seinälle.
Huomautuksia
1
8–9 mm
3
Ripusta kaiutinpalkki ruuvien
varaan.
Kohdista kaiutinpalkin takana
olevat reiät ruuveihin ja ripusta
kaiutinpalkki sitten kahden ruuvin
varaan.
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka
sopivat kaiutinpalkin takana
oleviin reikiin.
4 mm
Enemmän kuin 30 mm
4,6 mm
9 mm
Kaiutinpalkin takana oleva reikä
11FI
Muut toiminnot
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja
(eivät sisälly toimitukseen). Kipsilevyseinä
on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit
seinän tukirakenteeseen. Asenna
kaiutinpalkki vaakasuuntaisesti tasaiseen
seinän kohtaan roikkumaan
tukirakenteeseen kiinnitetyistä ruuveista.
• Pyydä asennuspalvelu Sonyjälleenmyyjältä tai pätevältä urakoitsijalta
ja huolehdi turvallisuudesta asennuksen
aikana.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi
virheellisestä asennuksesta, heikosta
seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä
kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuusohjeita
• Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä
järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä kiipeä kaiutinpalkin tai
bassokaiuttimen päälle, jottet putoa ja
loukkaa itseäsi tai vaurioita järjestelmää.
Tietoa virtalähteistä
• Tarkista ennen järjestelmän käyttöä, että
käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa. Käyttöjännite on ilmoitettu
kaiutinpalkin pohjassa olevassa
nimilaatassa.
• Jos et käytä järjestelmää pitkään aikaan,
irrota järjestelmä pistorasiasta.
Verkkovirtajohdon irrottamista varten
pidä kiinni pistokkeesta, äläkä koskaan
vedä johdosta.
• Pistokkeen yksi piikki on muita leveämpi
turvallisuuden vuoksi, ja se sopii
pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos et voi
kytkeä pistoketta kokonaan pistorasiaan,
ota yhteyttä jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
pätevässä huoltoliikkeessä.
Tietoa lämmön kertymisestä
Vaikka järjestelmä lämpenee käytön
aikana, se ei ole toimintavirhe.
Jos käytät järjestelmää jatkuvasti
suurella äänenvoimakkuudella,
järjestelmän taka- ja alaosan lämpötila
nousee huomattavasti. Jotta et polttaisi
itseäsi, älä kosketa järjestelmää.
Tietoa sijoittamisesta
• Sijoita järjestelmä paikkaan, jossa on
riittävä tuuletus, jotta kuumuus ei kerry ja
jotta järjestelmän käyttöikä on pidempi.
12FI
• Älä sijoita järjestelmää lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, missä se altistuu
suoralle auringonvalolle, suurelle
pölymäärälle tai mekaanisille
tärähdyksille.
• Älä sijoita kaiutinpalkin ja
bassokaiuttimen taakse mitään,
mikä voi tukkia tuuletusaukot
ja aiheuttaa toimintavirheitä.
• Jos järjestelmää käytetään yhdessä TV:n,
videonauhurin tai kasettinauhurin
kanssa, seurauksena voi olla häiriöitä ja
kuvanlaatu voi kärsiä. Siirrä järjestelmä
tässä tapauksessa kauemmas
televisiosta, videonauhurista tai
kasettinauhurista.
• Ole varovainen, jos sijoitat järjestelmän
erityisesti käsitellylle (vaha, öljy, kiillotus
jne.) pinnalle, koska pinta voi tahraantua
tai menettää väriään.
• Ole varovainen, etteivät kaiutinpalkin
tai bassokaiuttimen kulmat aiheuta
loukkaantumisia.
Tietoa käytöstä
Ennen kuin liität muita laitteita, katkaise
järjestelmän virta ja irrota virtajohto.
Jos lähellä olevassa
televisioruudussa näkyy
värivirheitä
Värivirheitä saattaa esiintyä
tietyntyyppisissä televisioissa.
• Jos värivirheitä esiintyy...
Katkaise televisiosta virta, odota
15–30 minuuttia ja kytke virta takaisin.
• Jos värivirheitä esiintyy edelleen...
Sijoita järjestelmä kauemmas televisiosta.
Tietoa puhdistamisesta
Puhdista järjestelmä pehmeällä, kuivalla
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista
ilmenee järjestelmän käytön aikana,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen
kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kun viet järjestelmän huoltoon,
ota mukaan sekä kaiutinpalkki että
bassokaiutin, vaikka ongelma vaikuttaisi
koskevan vain toista näistä.
Järjestelmään ei voi kytkeä virtaa.
 Varmista, että verkkovirtajohto
on liitetty kunnolla.
Järjestelmä ei toimi normaalilla tavalla.
 Irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta, odota useita
minuutteja ja liitä virtajohto
takaisin pistorasiaan.
Ääni
Television ääntä ei toisteta
järjestelmän kautta.
 Paina sen liitännän tulopainiketta,
johon olet liittänyt television
(sivu 6).
 Tarkista television äänilähtö.
Lisätietoja television asetuksista
on television käyttöohjeessa.
 Kasvata television
äänenvoimakkuutta tai poista
mykistys käytöstä.
 Jos optisen digitaaliäänilähdön
liitännästä ei kuulu ääntä tai
televisiossa ei ole optisen
digitaaliäänilähdön liitäntää, liitä
kaapeli- tai satelliittiviritin suoraan
järjestelmän OPTICAL-liitäntään.
Television ääni tästä järjestelmästä
on jäljessä kuvaa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla
äänen pienellä viiveellä kuvasta.
Kaiutinpalkista ei kuulu siihen liitetyn
laitteen ääntä, tai ääni kuuluu hyvin
hiljaisena.
 Paina kauko-ohjaimen 
(äänenvoimakkuus) + -painiketta ja
tarkista äänenvoimakkuuden taso
(sivu 17).
 Peruuta mykistystoiminto
painamalla kauko-ohjaimen
 (mykistys)- tai
 (äänenvoimakkuus) +
-painiketta (sivu 17).
 Varmista, että oikea tulolähde
on valittuna. Voit kokeilla muita
tulolähteitä painamalla kaukoohjaimen muita tulopainikkeita
(sivu 6).
 Tarkista, että järjestelmän ja liitetyn
laitteen kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
 Lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW 
(bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) + -painiketta
(sivu 17).
 Tarkista, että bassokaiuttimen
virran/valmiustilan ilmaisin palaa
vihreänä. Jos ei, lisätietoja on
Bassokaiuttimen langaton ääni
(sivu 15) -osan kohdassa
“Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.”
 Bassokaiutinta käytetään
bassoäänten tuottamiseen. Jos
käytössä on tulolähde, joka sisältää
erittäin vähän bassoääniä (esim.
televisiolähetys), bassokaiuttimen
ääntä voi olla vaikea kuulla.
13FI
Lisätietoja
Yleistä
Ääni kuuluu sekä järjestelmästä
että televisiosta.
 Mykistä television ääni.
 Kun toistat kopiosuojaustekniikan
(HDCP) kanssa yhteensopivaa
sisältöä, sitä ei toisteta
bassokaiuttimesta.
Tilaäänitehoste ei toimi.
 Tulosignaalin ja äänikentän
asetuksen mukaan tilaäänen
käsittely ei välttämättä toimi
halutulla tavalla. Ohjelman tai levyn
tilaäänitehoste saattaa olla hyvin
hienovarainen.
 Jos haluat toistaa monikanavaista
ääntä, tarkista järjestelmään liitetyn
laitteen digitaaliäänilähdön asetus.
Lisätietoja on liitettyjen laitteiden
mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
BLUETOOTH-laite
BLUETOOTH-yhteyttä ei voi
muodostaa.
 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin
(sininen) syttyy (sivu 17).
Järjestelmän tila
BLUETOOTHilmaisin
(sininen)
BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan
Vilkkuu
nopeasti
Järjestelmä yrittää
muodostaa yhteyttä
BLUETOOTH-laitteeseen
Vilkkuu
Järjestelmä on
muodostanut yhteyden
BLUETOOTH-laitteeseen
Palaa
Järjestelmä on
BLUETOOTHvalmiustilassa (kun
virta on katkaistuna)
Ei pala
 Varmista, että liitettävässä
BLUETOOTH-laitteessa on virta
ja BLUETOOTH-toiminto
on käytössä.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
14FI
 Muodosta pariliitos järjestelmän
ja BLUETOOTH-laitteen välille
uudelleen. Sinun on ensin
mahdollisesti katkaistava pariliitos
BLUETOOTH-laitteesta tähän
järjestelmään.
 Jos BLUETOOTH-toiminto on
poistettu käytöstä, ota se käyttöön
(sivu 10).
Pariliitosta ei voi muodostaa.
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
 Varmista, ettei järjestelmä
vastaanota häiriötä langattomista
lähiverkkolaitteista, toisista
2,4 GHz:n langattomista laitteista
tai mikroaaltouunista. Jos lähistöllä
on sähkömagneettista säteilyä
tuottava laite, siirrä laite kauemmas
tästä järjestelmästä.
Liitetyn BLUETOOTH-laitteen
ääntä ei toisteta.
 Varmista, että BLUETOOTH-ilmaisin
(sininen) syttyy (sivu 17).
 Siirrä järjestelmä ja BLUETOOTHlaite lähemmäksi toisiaan.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettista
säteilyä tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite, muu
BLUETOOTH-laite tai
mikroaaltouuni, siirrä laite
kauemmas tästä järjestelmästä.
 Poista kaikki esteet järjestelmän ja
BLUETOOTH-laitteen välistä tai siirrä
järjestelmä pois esteen läheltä.
 Sijoita liitetty BLUETOOTH-laite
toiseen paikkaan.
 Yritä muuttaa Wi-Fi-reitittimen,
tietokoneen tai muun laitteen
langattoman käytön taajuudeksi
5 GHz:n kaista.
 Kasvata liitetyn BLUETOOTHlaitteen äänenvoimakkuutta.
Ääni ei ole synkronissa kuvan kanssa.
 Kun katsot elokuvia, saatat kuulla
äänen pienellä viiveellä kuvasta.
Bassokaiuttimen
langaton ääni
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
 Osoita kauko-ohjaimella
etupaneelin keskelle, jossa kaukoohjaimen tunnistin sijaitsee
(sivu 17).
 Poista mahdolliset esteet kaukoohjaimen ja järjestelmän väliltä.
 Vaihda molemmat kauko-ohjaimen
paristot uusiin, jos niiden virta
on vähissä.
 Varmista, että painat kaukoohjaimen oikeaa painiketta
(sivu 19).
Muut
Television tunnistimet eivät toimi oikein.
 Kaiutinpalkki voi estää joidenkin
television tunnistimien (kuten
kirkkauden tunnistimen) ja kaukoohjaimen vastaanottimen toimintaa
tai 3D-infrapunalasijärjestelmää
tukevan 3D-television 3D-lasien
infrapunalähettimen toimintaa tai
langattoman yhteyden toimintaa.
Siirrä palkkikaiutin pois television
luota etäisyydelle, joka sallii näiden
osien toimimisen kunnolla. Voit
selvittää tunnistimien ja kaukoohjaimen vastaanottimen sijainnit
television mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
15FI
Lisätietoja
Bassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
 Varmista, että bassokaiuttimen
virtajohto on kytketty kunnolla.
(Lisätietoja on mukana toimitetussa
Aloitusoppaassa.)
 Virran/valmiustilan ilmaisin ei syty.
– Varmista, että bassokaiuttimen
virtajohto on kytketty kunnolla.
– Kytke bassokaiuttimeen virta
painamalla sen / (virta/
valmiustila) -painiketta.
 Virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu
hitaasti vihreänä tai palaa
punaisena.
– Siirrä bassokaiutin lähelle
kaiutinpalkkia niin, että virran/
valmiustilan ilmaisin palaa
vihreänä.
– Noudata vaiheita kohdassa
Secure Link -toiminnon
ottaminen käyttöön (sivu 10).
 Virran/valmiustilan ilmaisin vilkkuu
nopeasti vihreänä.
– Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
 Virran/valmiustilan ilmaisin
vilkkuu punaisena.
– Katkaise bassokaiuttimesta
virta painamalla / (virta/
valmiustila) -painiketta ja
tarkista, ettei mikään peitä
bassokaiuttimen
tuuletusaukkoja.
 Bassokaiutin on tarkoitettu
bassoäänten toistamiseen. Jos
tulolähde ei sisällä paljon
bassoääntä, kuten televisioohjelmien kanssa usein on,
bassoääni ei ehkä kuulu.
 Lisää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta painamalla
kauko-ohjaimen SW 
(bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) + -painiketta
(sivu 19).
Ääni hyppii tai siinä on kohinaa.
 Jos lähistöllä on sähkömagneettisia
aaltoja tuottava laite, kuten
langaton lähiverkkolaite tai
mikrouuni, sijoita järjestelmä
erilleen siitä.
 Jos kaiutinpalkin ja bassokaiuttimen
välissä on jokin este, siirrä tai
poista se.
 Sijoita kaiutinpalkki ja bassokaiutin
mahdollisimman lähelle toisiaan.
 Vaihda lähistöllä olevan Wi-Fireitittimen tai tietokoneen
langattoman lähiverkon taajuudeksi
5 GHz:n alue.
Palautus
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein,
palauta järjestelmä seuraavasti:
1
2
16FI
Pidä järjestelmän / (virta/
valmiustila) -painiketta
painettuna ja paina
samanaikaisesti INPUT- ja VOL –
-painikkeita 5 sekunnin ajan.
Kaikki kaiutinpalkin 5 ilmaisinta
välähtävät 3 kertaa, ja asetukset
palaavat alkuperäiseen tilaan.
Irrota verkkovirtajohto.
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Kaiutinpalkki
Ylä-, etu- ja sivupaneelit
Lisätietoja
 OPTICAL-ilmaisin (sivu 6)
 ANALOG-ilmaisin (sivu 6)
 BLUETOOTH-ilmaisin (sininen)
BLUETOOTH-tila
– BLUETOOTH-pariliitosta
muodostetaan: Vilkkuu nopeasti
– BLUETOOTH-yhteyden
muodostamista yritetään: Vilkkuu
– BLUETOOTH-yhteys on
muodostettu: Palaa
– BLUETOOTH-valmiustila (kun virta
on katkaistuna): Ei pala
Vihje
• Kun BLUETOOTH-toiminto on poissa
käytöstä (sivu 10), BLUETOOTHilmaisimen valo muuttuu oranssiksi.
 SURROUND-ilmaisin (sivu 7)
 CLEARAUDIO+ -ilmaisin (sivu 7)
 N-Mark-merkki (sivu 9)
Kun käytät NFC-toimintoa, kosketa
NFC-laitteellasi tätä merkkiä.
 Kauko-ohjaimen tunnistin
 / (virta/valmiustila) -painike
Kytkee järjestelmään virran tai
kytkee sen valmiustilaan.
 INPUT-painike (sivu 6)
 PAIRING-painike (sivu 8, 10)
 VOL (äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet
17FI
Takapaneeli
 ANALOG-liitäntä
 OPTICAL-liitäntä
 Verkkovirtajohto
Bassokaiutin
 Virta/valmiustila-ilmaisin
 / (virta/valmiustila) -painike
18FI
 LINK-painike (sivu 10)
 Verkkovirtajohto
Kauko-ohjain
* AUDIO- ja  + -painikkeissa on
kosketuspiste. Voit käyttää sitä apunasi
käytön aikana.
Liitetyn television ohjaaminen
Voit hallita järjestelmään liitettyä
Sony-televisiota seuraavilla painikkeilla.
 TV / (virta/valmiustila)
-painike
 / (virta/valmiustila) -painike
 TV INPUT -painike
 TV  (mykistys) -painike

(BLUETOOTH) -painike
(sivu 6)
 STANDBY-painike (sivu 10)
 ANALOG-painike (sivu 6)
 TV / (virta/valmiustila)
-painike
Kytkee tai katkaisee television
virran.
 TV INPUT -painike
Valitsee tulosignaalin.
 TV  (mykistys) -painike
Kytkee äänen pois väliaikaisesti.
19FI
Lisätietoja
 OPTICAL-painike (sivu 6)
  (äänenvoimakkuus) +*/–
-painikkeet
Säätää äänenvoimakkuutta.
 SW  (bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet
Säätää bassoäänen
äänenvoimakkuutta.
  (mykistys) -painike
Kytkee äänen pois väliaikaisesti.
 CLEARAUDIO+ -painike
Valitsee automaattisesti
äänilähteelle sopivan
ääniasetuksen.
 SURROUND-painike (sivu 7)
 VOICE-painike (sivu 7)
 AUDIO-painike* (sivu 7)
 NIGHT-painike (sivu 7)
Tuettu äänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia
äänimuotoja.
• Dolby Digital
• Lineaarinen PCM, enintään 2ch 48 kHz
Tekniset tiedot
Kaiutinpalkki (SA-CT180)
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen ja oikea etukanava:
13 W + 13 W (4 ohmia, 1 kHz,
kokonaissärö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin:
25 W (kanavaa kohti tasolla 4 ohmia,
1 kHz)
Tulot
OPTICAL
ANALOG
BLUETOOTH-osio
Tietoliikennejärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.0
Lähtö
BLUETOOTH-määrityksen
teholuokka 2
Enimmäisyhteysalue
Näköetäisyydellä 10 m1)
Rekisteröitävien laitteiden enimmäismäärä
8 laitetta
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Tuetut koodekit3)
SBC4)
Lähetysalue (A2DP)
20–20 000 Hz (näytteenottotaajuus
44,1 kHz)
1)
Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat
useat tekijät, kuten laitteiden välissä
olevat esteet, mikroaaltouunin lähellä
olevat magneettikentät, staattinen
sähkö, langaton puhelin,
vastaanottoherkkyys, käyttöjärjestelmä,
ohjelmistosovellus jne.
2)
BLUETOOTH-standardiprofiilit
määrittävät laitteiden välisen
BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
20FI
3)
Pakkausmuoto: äänisignaalin pakkaus
ja muuntomuoto
4)
Alikaistan koodekki
Kaiuttimet
Vasen/oikea etukaiutinosio
Kaiutinjärjestelmä
2-tiekaiutinjärjestelmä, akustinen
ripustus
Kaiutin
Diskantti: 14–25 mm, balance
dome -tyyppi
Basso: 40 mm × 120 mm, kartiotyyppi
Langaton lähetin/
vastaanotin
Taajuusalue
2,4 GHz:n kaista
(2,404 GHz – 2,476 GHz)
Modulaatiomenetelmä
GFSK
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Yleistä
Lisätietoja
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 17 W
Valmiustila: enintään 0,5 W
BLUETOOTH-valmiustila: enintään 3 W
Mitat (noin) (l/k/s)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Paino (noin)
2 kg
Bassokaiutin (SA-WCT180)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
50 W (kanavaa kohti tasolla 4 ohmia,
100 Hz)
Kaiutinjärjestelmä
Bassokaiutinjärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutin
130 mm, kartiotyyppi
Tehontarve
220–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
Toiminnassa: 13 W
Valmiustila: enintään 0,5 W
Mitat (noin) (l/k/s)
170 mm × 342 mm × 325 mm
Paino (noin)
5,5 kg
21FI
Tietoja BLUETOOTHtiedonsiirrosta
• BLUETOOTH-laitteita on suositeltavaa
käyttää korkeintaan noin 10 metrin
etäisyydellä toisistaan (esteetön
etäisyys). Tehokas yhteysalue voi olla
lyhyempi seuraavissa tilanteissa.
– Kun BLUETOOTH-yhteydellä
käytettävien laitteiden välissä on
henkilö, metalliesine, seinä tai
muu este.
– Kun laitteita käytetään langattoman
lähiverkon alueella.
– Kun lähellä on käytössä
mikroaaltouuni.
– Kun lähellä on muita
sähkömagneettisia aaltoja.
• BLUETOOTH-laitteet ja langattomat
lähiverkot (IEEE 802.11b/g) käyttävät
samaa taajuusaluetta (2,4 GHz).
Kun BLUETOOTH-laitetta käytetään
langattoman lähiverkkolaitteen
lähellä, sähkömagneettista häiriötä
voi esiintyä. Seurauksena voi olla
tiedonsiirtonopeuden hidastuminen,
kohina tai yhteyshäiriöt. Kokeile tällöin
seuraavia toimia:
– Käytä järjestelmää vähintään
10 metrin etäisyydellä
langattomasta lähiverkkolaitteesta.
– Katkaise langattoman
lähiverkkolaitteen virta, kun käytät
BLUETOOTH-laitetta alle 10 metrin
etäisyydellä siitä.
– Asenna tämä järjestelmä ja
BLUETOOTH-laite mahdollisimman
lähelle toisiaan.
• Tämän järjestelmän lähettämät
radioaallot saattavat häiritä joidenkin
lääkinnällisten laitteiden toimintaa.
Koska tällainen häiriö voi johtaa
toimintahäiriöön, katkaise aina
järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen
virta seuraavissa ympäristöissä:
22FI
– sairaalat, junat, lentokoneet,
huoltoasemat ja muut paikat,
joissa on tulenarkoja kaasuja
– automaattisten ovien ja
palohälyttimien läheisyys.
• Tämä järjestelmä tukee BLUETOOTHmääritysten mukaisia
suojaustoimintoja, joilla varmistetaan
suojattu tiedonsiirto BLUETOOTHtekniikan käytön aikana. Suojaus ei
kuitenkaan välttämättä ole riittävä
asetusten ja muiden tekijöiden takia,
joten noudata varovaisuutta
tiedonsiirrossa BLUETOOTH-tekniikan
avulla.
• Sony ei ole vastuussa vahingoista tai
muista menetyksistä, jotka johtuvat
BLUETOOTH-tekniikan avulla tehdyn
tiedonsiirron aikana tapahtuneista
tietovuodoista.
• BLUETOOTH-yhteyden onnistumista
ei voida taata kaikkien tämän
järjestelmän kanssa samaa profiilia
käyttävien BLUETOOTH-laitteiden
kanssa.
• Tähän järjestelmään liitettyjen
BLUETOOTH-laitteiden on oltava
Bluetooth SIG, Inc:n ilmoittamien
BLUETOOTH-määritysten mukaisia,
ja niillä on oltava asianmukainen
hyväksyntä. Joissakin tapauksissa
BLUETOOTH-määritysten mukaista
laitetta ei voi liittää tähän
järjestelmään tai liitetyn laitteen
ohjausmenetelmät, näyttö tai hallinta
saattavat poiketa tavallisesta
BLUETOOTH-laitteen ominaisuuksien
tai määritysten takia.
• Liitetyn BLUETOOTH-laitteen,
yhteysympäristön tai ympäröivien
tekijöiden vuoksi äänentoistossa
saattaa esiintyä kohinaa tai katkoja.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
©2015 Sony Corporation
4-559-026-21(2) (FI)
Download PDF

advertising