Sony | RHT-G500 | Sony RHT-G500 Käyttöohjeet

3-877-049-11(1)
Theatre Stand
System
RHT-G500
©2008 Sony Corporation
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
3
ADVARSEL
Undlad at udsætte udstyret for regn eller
fugt, da dette kan medføre risiko for
brand eller stød.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Du må ikke tildække enhedens ventilationsåbninger
med aviser, duge, gardiner, mv. eller anbringe tændte
stearinlys på enheden.
Du må ikke anbringe genstande med væske, f.eks.
vaser, på enheden, da dette kan øge risikoen for brand
eller elektrisk stød.
Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
2DK
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen
bidrager ligeledes til at beskytte naturens
resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale. For at
sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse
af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information
om genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet
blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ............................................4
FORSIGTIG.............................................5
Forholdsregler ..........................................6
Hovedfunktioner ......................................7
Sådan kommer du i gang
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ............................................. 34
Specifikationer ...................................... 36
Ordliste .................................................. 38
Indeks .................................................... 40
Medfølgende tilbehør...............................8
Indstilling af denne stander ......................9
Tilslutning af komponenter med
HDMI-stik .......................................10
Tilslutning af komponenter uden
HDMI-stik .......................................12
Indstilling af lydudgangen på den
tilsluttede komponent ......................13
Tilslutning af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren ..............................14
Afspilningsindstillinger
Oversigt over dele og knapper ...............15
Brug af tv ...............................................19
Brug af andre komponenter ...................20
DK
Surroundfunktioner
Brug af surroundeffekter........................21
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? ....................22
Klargøring til "BRAVIA" Sync .............22
Brug af Blu-ray Disc/dvd.......................25
(Ettryksafspilning)
Afspilning af tv-lyd via højttalerne........25
(System Audio Control)
Slukning af tv'et, systemet og tilsluttede
komponenter ....................................27
(Slukning af systemet)
Avancerede indstillinger
Indstilling af højttalernes niveau............28
Indstillinger og justeringer via
forstærkermenuen ............................29
3DK
ADVARSEL
Læn dig ikke opad tv'et, når det er
anbragt på standeren.
Tv'et kan falde ned fra
standeren og forårsage en
ulykke, der kan resulterer i
alvorlig personskade eller
dødsfald.
Flyt ikke standeren med tv'et
eller andet udstyr, der er
installeret på den.
Sørg for at fjerne
tv'et og andet
udstyr, når
standeren flyttes.
Hvis du ikke gør
dette, kan standeren
miste balancen og
vælte, hvilket kan resultere i alvorlig
personskade.
Sørg for, at netledningen eller
tilslutningskablet ikke bliver
klemt mellem tv'et og standeren.
• Netledningen eller
tilslutningskablet kan blive
ødelagt, hvilket kan resultere i
brand eller elektrisk stød.
• Når standeren flyttes, skal du
være omhyggelig med, at
netledningen eller
tilslutningskablet ikke bliver fanget under standeren.
Lad ikke børn klatre på standeren
eller kravle mellem hylderne.
Hvis børn klatrer på
standeren eller
kommer ind mellem
hylderne, kan der ske
alvorlig personskade,
hvis standeren går i
stykker eller vælter.
4DK
Hold ikke i basen, når standeren
flyttes.
Når du flytter
Øverste hylde
standeren, skal
du holde i den
nederste del af
den øverste
hylde. Hvis du
holder i basen
som vist på
illustrationen, er
der en risiko for, at sokkelsektionen frigøres, og
standeren kan falde ned.
FORSIGTIG
Anbring ikke varme genstande,
såsom en varm gryde eller en
kedel på standeren.
Det kan forårsage, at
standeren bliver ødelagt.
Træd ikke på standeren.
Du kan falde ned,
eller standeren
brækker og forårsager
personskade.
Bemærkninger om installation
• Vær forsigtig med ikke at få hånden eller fingrene i
klemme mellem tv'et og standeren.
• Overhold følgende for at forhindre standeren i at blive
forvredet:
– Installer standeren på et solidt og fladt underlag.
– Hvis du installerer standeren på et blødt underlag,
så som en måtte, skal du først lægge et bræt under
standeren.
– Installer ikke standeren på et sted, den er udsat for
direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat.
– Installer ikke standeren på et varmt eller fugtigt
sted, eller udendørs.
• Det kræver to personer at flytte standeren. Flyt først
standeren, når du har fjernet tv'et. Hvis du ikke gør
det, kan tv'et falde ned fra standeren, hvilket kan
resultere i alvorlig personskade. Hold ikke i gitteret,
da det kan frigøres fra standeren, hvilket kan resultere
i alvorlig personskade. Pas på ikke at klemme
fingrene, når du flytter standeren.
Denne standeren er kun til det
angivne tv.
Find ud af, om denne stander er nævnt som et
understøttende produkt i
betjeningsvejledningerne til tv'et.
Bemærkning om
belastningskapacitet
Anbring ikke udstyr, der overstiger den angivne
maksimale vægt, på standeren, som indikeret på
illustrationen nedenfor. I modsat fald kan den
falde ned og gå i stykker.
50 kg
10 kg
25 kg
5DK
Om betjening
Forholdsregler
Sluk standeren, og træk stikket ud, før der tilsluttes
andre komponenter.
Om sikkerhed
Om rengøring
• Anbring ikke diverse genstande, såsom en vase eller
lertøj på standeren.
• Foretag ikke ændringer på standeren.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
standeren, skal strømmen afbrydes, og standeren
kontrolleres af en servicetekniker, før den igen tages i
brug.
Rengør standeren, panelet og kontrolknapperne med en
blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Om strømkilder
• Før du tager standeren i brug, skal du kontrollere, at
driftsspændingen svarer til den lokale
strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på
fabriksskiltet på bagsiden af standeren.
• Standeren er ikke afbrudt, så længe den er tilsluttet
stikkontakten. Dette gælder også, selvom selve
standeren er slukket.
• Hvis standeren ikke skal bruges i længere tid, skal du
trække stikket fra standeren ud af stikkontakten. Når
du trækker netledningen ud, skal du trække i selve
stikket – aldrig i ledningen.
• Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end
det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én
måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan
sættes helt ind i stikkontakten.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
• Installer standeren, så netledningen omgående kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår
problemer.
Om placering
• Anbring standeren på et sted med rigelig ventilation
for at undgå overophedning og forlænge standerens
levetid.
• Vær forsigtig ved placering af standeren på underlag,
der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.),
da der kan komme pletter eller misfarvning af
underlaget.
• Gulvet kan blive ødelagt, hvis sand, snavs osv. sidder
fast under benene på standeren.
6DK
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller der opstår problemer med standeren.
Ophavsret
Denne stander gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under følgende amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.487.535 og andre udstedte eller
afventende amerikanske og globale patenter. DTS
og DTS Digital Surround er registrerede varemærker
og DTS-logoerne og -symbolerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Alle
rettigheder forbeholdes.
Denne stander gør brug af teknologien High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Hovedfunktioner
B Nem tilslutning med HDMI
b
Alle ledningerne er sammenfiltret.
Pæne tilslutninger (side 10).
B Nem betjening med kun én tv-fjernbetjening ("BRAVIA" Sync)
b
Separate fjernbetjeninger til hver
komponent.
Samlede betjeninger på én fjernbetjening
(side 22).
B Nemme surround-indstillinger
b
Jeg har brug for masser af ledninger og
højttalere.
Nem opsætning med S-Force PRO Front
Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Anbefalet surroundsound-område
Sony’s lange engagement i surround-teknologi (og
de uhyre mængder af akustiske data akkumuleret
som et resultat) har ført til udviklingen af en helt
ny behandlingsmetode og avanceret DSP til
effektivt at håndtere denne opgave, som vi kalder
S-Force PRO Front Surround.
Sammenlignet med tidligere frontsurroundteknologier gengiver S-Force PRO Front Surround
en mere overbevisende følelse af afstand og rum,
hvilket resulterer i en ægte surroundsoundoplevelse uden brug af baghøjttalere.
Du kan opleve surroundsound i områder, hvor
lyden spredes som illustreret.
7DK
Sådan kommer du i gang
Medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør findes i pakken.
Isættelse af batterier i
fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene standeren med den
medfølgende fjernbetjening. Isæt to R6-batterier
(AA), og sørg for, at batteriernes plus- (+) og
minuspol (–) vender korrekt i batterirummet.
Optisk kabel (1,5 m) (1)
Fjernbetjening (RM-ANU041) (1)
R6-batterier (AA) (2)
Støtterem og to skruer (lille/stor) (1)
Hylde (1)
Stifter til hylde (4)
Betjeningsvejledning (1)
Bemærk
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget
varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke bruge et nyt batteri sammen med et
gammelt.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens
batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for
direkte sollys eller en anden kraftig lyskilde. Dette
kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid,
skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle
skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
8DK
3
4
Forhindre, at tv'et vælter
Som en beskyttelsesforanstaltning, skal du
fastgøre tv'et.
Udfør følgende trin som en
beskyttelsesforanstaltning, hvis du har et Sony
LCD-tv.
Monter støtteremmen på tv'et, og
fastgør den med den lange skrue
(medfølger) ved hjælp af en
skruetrækker eller mønt, osv.
Mens tv'et understøttes, strammes
støtteremmen, så den sidder godt fast.
Installation af hylden
1
2
Sæt stifter til hylden (medfølger) i
hullerne i standeren.
Sæt hylden vandret på stifterne. Dette
kræver mere end én person.
Installation af denne stander
Installer standeren, når alle komponenterne er sat
til standeren.
Installer standeren med mindst 10 cm afstand
mellem væggen og bagsiden af standeren, og 30
cm mellem væggen og venstre side af standeren.
Dette er for at varmen kan forsvinde og for at
forhindre tv'et i at falde ned.
Mindst
30 cm
Mindst
10 cm
(stor)
Bemærk
• Pas på ikke at klemme fingrene, når du opsætter
standeren.
(lille)
1
2
Placer tv'et på midten af standeren.
Fastgør støtteremmen (medfølger) til
standeren med den lille skrue
(medfølger).
Stram skruen i det bagerste hul, som på
illustrationen.
9DK
Sådan kommer du i gang
Indstilling af denne
stander
Tilslutning af komponenter med HDMI-stik
Vi anbefaler, at komponenter sluttes til systemet
med et HDMI-kabel.
HDMI gør det muligt at gengive lyd og billeder i
høj kvalitet.
Det er dog nødvendigt at slutte tv'ets
lydudgang til systemets lydindgang med et
optisk kabel eller et lydkabel for at afspille
tv'ets lyd via systemet.
Yderligere oplysninger om funktionen
Kontrol til HDMI, se ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 22).
Tilslut netledningen, når du er færdig med at
tilslutte alle komponenter til systemet.
Tv-skærm, projektor, osv.
Lyd/videosignal
Lydsignal
eller
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Lyd/
videosignal
Blu-ray Disc-afspiller (optager), "PlayStation 3"
A HDMI-kabel (medfølger ikke)
B Optisk kabel (medfølger)
C Lydkabel (medfølger ikke)
10DK
Lyd/
videosignal
Dvd-afspiller (optager)
Lyd/
videosignal
Satellittuner
: Signalretning
Bemærk
Sådan kommer du i gang
• Der henvises til side 12 om, hvordan du tilslutter en
komponent uden et HDMI-stik.
• HDMI-stikket får fortrinsret, når du slutter en
komponent til systemet via HDMI, INPUT COAX og
INPUT OPT sammen.
• INPUT OPT-stikket får fortrinsret, når du slutter både
lydudgangen i tv'et til INPUT OPT- og AUDIOstikket i systemet.
Bemærkninger om HDMItilslutninger
• Du kan nyde billeder af høj kvalitet, når du
bruger et HDMI-kabel med HDMI-logo. Vi
anbefaler, at du bruger et Sony HDMI-kabel.
• Kontroller indstillingen på den tilsluttede
komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden
ikke kommer ud af en komponent, der er
tilsluttet via HDMI-kablet.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde,
osv.) fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af
den tilsluttede komponent.
• Der kan opstå afbrydelser i lyden, når der
skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler
for lydsignaler fra den afspillende komponent.
• Hvis den tilsluttede komponent ikke er
kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi
(HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI
TV OUT-stikket blive forvrænget eller sendes
muligvis ikke.
Hvis dette sker, skal du kontrollere
specifikationerne på den tilsluttede
komponent.
• Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel
anbefales ikke.
• Uanset, hvilken indgang du vælger for
systemet, sender HDMI TV OUT-stikket
videosignaler fra det sidst valgte HDMIindgangsstik (BD, DVD, SAT).
11DK
Tilslutning af komponenter uden HDMI-stik
Når du tilslutter en dvd-afspiller (optager),
satellittuner, "PlayStation 2" osv, uden HDMIstik, kan du tilslutte til systemet med INPUT
OPT- eller INPUT COAX-stik.
Hvis satellittuneren ikke har OPTICAL OUTstikket, skal systemet tilsluttes med INPUT
COAX-stikket. Hvis det er tilfældet, er det ikke
nødvendigt at tilslutte alle kablerne. Tilslut
lydkabler svarende til stikkene i dine
komponenter.
Tilslut netledningen sidst.
* "PlayStation 2" er et varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment, Inc.
Tv-skærm, projektor, osv.
Lydsignal
Videosignal
eller
C
B
OPT
R
OPT
Videosignal
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Signalretning
D
A
A
eller
Lydsignal
Videosignal
Dvd-afspiller (optager), "PlayStation 2" osv.
A Optisk kabel (medfølger ikke)
B Optisk kabel (medfølger)
C Lydkabel (medfølger ikke)
D Koaksialt digitalt kabel (medfølger ikke)
12DK
Lydsignal
Satellittuner
Videosignal
Bemærk
Hvis du tilslutter komponenterne
med HDMI-stik, og funktionen
Kontrol til HDMI er slået til
Indstil "CTRL: HDMI" til "OFF" i
AMP-menuen i systemet for den komponent, der
er tilsluttet systemet med INPUT OPT- eller
INPUT COAX-stikket (undtagen et tv) hver for
sig. Yderligere oplysninger finder du i
"Indstilling af funktionen Kontrol til HDMI til
deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik"
(side 24).
Indstilling af lydudgangen
på den tilsluttede
komponent
Lyden sendes muligvis kun i 2-kanalsformat,
afhængigt af de valgte indstillinger for
lydudgangen på den tilsluttede komponent. Hvis
dette er tilfældet, skal du indstille den tilsluttede
komponent til at sende lyden som multikanalslyd
(PCM, DTS, Dolby Digital). Yderligere
oplysninger om indstillinger for lydudgange
findes i betjeningsvejledningen, der fulgte med
den tilsluttede komponent.
13DK
Sådan kommer du i gang
• INPUT OPT-stikket får fortrinsret, når du slutter både
lydudgangen i tv'et til INPUT OPT- og AUDIOstikket i systemet.
Tilslutning af DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
Du kan få lyd fra den tilsluttede komponent på
systemet ved at tilslutte DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
OPT
R
OPT
Tilslut netledningen sidst.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: Signalretning
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
Bemærk
• Du må ikke tilslutte eller fjerne DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren, mens systemet er tændt.
• Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren,
skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen er ud for
pilen på DMPORT-stikket. DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren tages ud ved at trykke på A og
holde den inde, mens du trækker i stikket.
A
14DK
Afspilningsindstillinger
Afspilningsindstillinger
Oversigt over dele og knapper
Se de sider, der er angivet i parentes, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Frontpanel
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (tændt/standby)
Tryk for at slå standeren til eller fra.
B INPUT SELECTOR
Tryk på denne knap for at vælge den
indgangskilde, der skal afspilles.
C VOLUME +/–
Tryk på en af disse knapper for at regulere
lydstyrken.
D
(fjernbetjeningsmodtager)
Ret fjernbetjeningen her hen.
fortsættes
15DK
Frontpaneldisplay
Om visninger på frontpaneldisplayet
POWER/ACTIVE STANDBY
A POWER / ACTIVE STANDBY-indikator
Lyser som følgende:
Grøn: Systemet er tændt.
Gul:
funktionen Kontrol til HDMI er
aktiveret, mens systemet er
slukket.
Slukket: Systemet er slukket, og funktionen
Kontrol til HDMI er deaktiveret.
B Lyser, afhængigt af
lydindgangssignalerne.
C SLEEP (33)
Blinker, når timerfunktionen er slået til.
D HDMI (10, 35)
Lyser, når HDMI-udstyret bruges.
E COAX/OPT
Lyser,afhængigt af det kabel, du bruger.
16DK
H VOLUME +/–
Fjernbetjening
Tryk på en af disse knapper for at regulere
lydstyrken.
I MUTING
Bemærk
K O RETURN
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsmodtageren
på standeren.
Tryk på denne knap for at slå lyden fra.
Tryk for at vende tilbage til den forrige
menu.
L C, X, x, c eller
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryk på C, X, x eller c for at vælge en
indstilling. Tryk derefter på
for at
bekræfte valget.
M INPUT SELECTOR
Tryk på en af disse knapper for at vælge den
ønskede komponent.
Knapperne er som standard indstillet til
betjening af Sony-komponenter.
Indgangsvælgernes standardindstillinger
kan ændres, så de passer til komponenterne
i dit system.
N DISPLAY
Tryk for at skifte visningen af information
på frontpaneldisplayet.
O LEVEL MODE
Tryk for at justere niveauet for
centerhøjttaleren og subwooferen. Denne
indstilling anvendes til alle lydfelter.
* Knapperne N og VOLUME + har et
berøringspunkt. Brug dem som hjælp under
betjeningen.
Knapper til betjening af denne
stander
A ?/1 (tændt/standby)
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke
systemet.
B AMP MENU
Tryk på denne knap for at få vist systemets
menu (side 29).
G SOUND FIELD +/–
Tryk på denne knap for at vælge lydfeltet
(side 21).
Knapper til betjening af en
tilsluttet komponent via
DMPORT-tilslutning
Følgende forklaringer er kun eksempler. Ikke
alle komponenter understøtter de følgende
handlinger, og handlingerne kan afvige fra det
beskrevne.
C DMPORT MENU
Tryk for at få vist menuen.
D ./>
Tryk for at springe over kapitler.
E m/M
Tryk for at gå hurtigt tilbage eller frem.
F N (afspil)/X (pause)/x (stop)
Afspilningsknapper.
fortsættes
17DK
Afspilningsindstillinger
Beskrivelse af knapperne til betjening af denne
stander og en tilsluttet komponent via
DMPORT-tilslutning.
J ALBUM +/–
Tryk for at vælge et album.
K O RETURN
Tryk for at vende tilbage til den forrige
menu.
L C, X, x, c eller
Tryk for at vælge et menupunkt og angive
valget.
18DK
Brug af tv
1
Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
LEVEL MODE
?/1
INPUT SELECTOR
BD
DVD
TV
SAT
TV
DMPORT
AMP MENU
2
3
4
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Tryk på TV på fjernbetjeningen.
Tryk på VOLUME +/– for at justere
lydstyrken på systemet.
Tip
• Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette
tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
19DK
Afspilningsindstillinger
DISPLAY
Tænd for tv'et, og vælg et program.
Brug af andre komponenter
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DMPORT
Brug af Blu-ray Disc, dvd eller
"PlayStation 3"
1
2
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
3
MUTING
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
Tænd din Blu-ray Disc/dvd-afspiller
(optager) eller "PlayStation 3", og tryk
på ?/1 for at tænde systemet.
Se betjeningsvejledningen til
komponenterne, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
ALBUM- ALBUM+
VOLUME
Tænd tv'et.
SOUND
FIELD +/–
4
Tryk på BD eller DVD på
fjernbetjeningen.
Skift tv-indgang.
Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
5
Afspil disken.
Tip
Brug af satellittuner
1
Tænd tv'et.
Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
2
Tænd satellittuneren, og tryk på ?/1 for
at tænde systemet.
Se betjeningsvejledningen til
satellittuneren, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
3
4
5
• Hvis du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital Plus
eller DTS HD på en tilsluttet komponent, der
understøtter disse lydformater, accepteres det af
systemet som Dolby Digital eller DTS. Når du
afspiller disse højkvalitetslydformater, skal du
indstille den tilsluttede komponent til at sende lyden
som multikanals-PCM, hvis det er muligt.
Brug af en tilsluttet
komponent via en DMPORTforbindelse
1
2
Tryk på SAT på fjernbetjeningen.
Tryk på DMPORT på fjernbetjeningen.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Skift tv-indgang.
Tip
Se betjeningsvejledningen til tv'et, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
• Når du afspiller MP3-filer eller andre komprimerede
musikfiler på en bærbar lydkilde, kan du forbedre
lyden. Tryk flere gange på SOUND FIELD +/–,
indtil "P. AUDIO" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på VOLUME +/– for at justere
lydstyrken på systemet.
Tip
• Lyden sendes muligvis via tv'ets højttaler. I dette
tilfælde skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
20DK
Tilgængelige lydfelter
Surroundfunktioner
Brug af surroundeffekter
Effekt
STANDARD
Du kan afspille normal lyd.
MOVIE
Du kan afspille kraftig lyd,
hvor den dybe lyd
fremhæves med forbedret
tilstedeværelse.
MUSIC
Dette lydfelt er det bedste
til at lytte til musik, og du
kan få den fulde
surroundsound-oplevelse.
SPORTS
Du kan nyde atmosfæren i
et kamp og lytte til den
spændende, løbende
beskrivelse.
GAME
Dette lydfelt er bedst til
afspilning af computerspil.
P. AUDIO*
Du kan få forbedret lyd,
når du lytter til MP3 eller
andre komprimerede
musikfiler med en bærbar
lydkilde.
Valg af lydfelt
Dette system kan oprette
multikanalssurroundsound. Vælg et af systemets
optimerede og forudindstillede lydfelter.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
* "P. AUDIO" vises kun, når DMPORT vælges som
indgangskilde til afspilning.
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Tip
• Lydfelterne gemmes for hver indgang, selvom du
fjerner netledningen.
• Multikanal-lyd behandles af surroundfunktionen i
ethvert lydfelt. Multikanel-lyd behandles også af
surroundfunktionen for enhver lyd i "MOVIE" eller
"SPORTS".
Tryk på SOUND FIELD +/–.
Det forudindstillede lydfelt vises.
Hver gang, du trykker på knappen SOUND
FIELD +/–, ændres visningen på displayet som
følger:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Tryk flere gange på SOUND FIELD +/–, indtil
det ønskede lydfelt vises.
21DK
Surroundfunktioner
Lydfelt
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
Når du tilslutter Sony-komponenter, der ikke er
kompatible med "BRAVIA" Sync, med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles
betjeningen som følger:
• Ettryksafspilning: Når du afspiller en
komponent, f.eks. en Blu-ray Disc/dvdafspiller (optager), aktiveres systemet og tv'et
automatisk og skifter til den korrekte HDMIindgang.
• System Audio Control: Når du ser tv, kan du
vælge at sende lyden via tv'ets højttaler eller
systemets højttalere.
• Slukning af systemet: Når du slukker tv'et,
slukkes systemet og de tilsluttede komponenter
også.
Klargøring til "BRAVIA"
Sync
Hvis du vil bruge "BRAVIA" Sync, skal du
aktivere funktionen Kontrol til HDMI på
systemet og den tilsluttede komponent.
Når du tilslutter et Sony-tv med funktionen
Kontrol til HDMI, kan funktionen Kontrol til
HDMI på systemet og den tilsluttede komponent
indstilles samtidig ved at indstille funktionen
Kontrol til HDMI på tv'et.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
"BRAVIA" Sync understøtter tv, Blu-ray Disc/
dvd-afspillere, AV-forstærkere, osv. af mærket
Sony med funktionen Kontrol til HDMI.
MUTING
VOLUME
KONTROL TIL HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
SOUND FIELD
Funktionen Kontrol til HDMI kan
ikke bruges i følgende
situationer:
• Når du slutter systemet til en komponent, der
ikke er kompatibel med Kontrol til HDMI.
• Når systemet og komponenterne tilsluttes på
andre måder end via en HDMI-forbindelse.
1
Vi anbefaler, at systemet sluttes til produkter, der
understøtter "BRAVIA" Sync.
2
Bemærk
• Afhængigt af den tilsluttede komponent kan
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke bruges.
Se betjeningsvejledningen til apparatet.
22DK
3
Kontroller, at systemet er sluttet til tv'et
og de tilsluttede komponenter (skal
understøtte funktionen Kontrol til
HDMI) med HDMI-kabler (medfølger
ikke).
Tænd systemet, tv'et og de tilsluttede
komponenter.
Vælg den indgang på systemet, der er
sluttet til den komponent, som du vil
have vist (BD, DVD, SAT), og skift
HDMI-indgangen på tv'et, så der vises
et billede fra den tilsluttede komponent.
4
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på
tv'et.
Hvis "SCANNING" eller
"COMPLETE" ikke vises efter
udførelse af ovenstående trin
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på
systemet og den tilsluttede komponent hver for
sig.
1
2
3
4
5
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Gentag trinnene i afsnittet "Klargøring til
"BRAVIA" Sync" og afsnittet "Hvis
"SCANNING" eller "COMPLETE" ikke vises,
når du har udført ovenstående" trin.
Bemærk
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges
under aktivering af funktionen Kontrol til HDMI på
systemet.
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI på den tilsluttede
komponent ikke kan aktiveres samtidig med, at
"KONTROL TIL HDMI" indstilles på tv'et, skal du
aktivere funktionen Kontrol til HDMI via menuen på
den tilsluttede komponent.
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og de
tilsluttede komponenter findes i de respektive
betjeningsvejledninger.
Tip
• Funktionen Kontrol til HDMI på systemet er som
standard indstillet til "OFF".
Tryk flere gange på x/X, indtil "CTRL:
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge "ON".
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes. Funktionen Kontrol
til HDMI er aktiveret.
6
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på
den tilsluttede komponent.
Yderligere oplysninger om indstilling af den
tilsluttede komponent findes i
betjeningsvejledningen denne.
7
Vælg den indgang på systemet, der er
sluttet til den komponent, som du vil
bruge med funktionen Kontrol til HDMI
(BD, DVD, SAT), og gentag trin 6.
fortsættes
23DK
"BRAVIA" Sync-funktioner
Funktionen Kontrol til HDMI på systemet
og den tilsluttede komponent aktiveres
samtidig.
Under indstillingen vises "SCANNING" på
frontpaneldisplayet. Når indstillingen er
udført, vises "COMPLETE" på
frontpaneldisplayet. Vent, indtil
indstillingen er udført.
Hvis en komponent tilføjes eller
tilsluttes igen
Indstilling af funktionen
Kontrol til HDMI til
deaktiveret for en komponent
uden HDMI-stik
Hvis du vil lytte til lyden af komponenten uden
HDMI-stik, når funktionen Kontrol til HDMI er
aktiveret, skal den deaktiveres for komponent for
sig.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge den
komponent, som du vil deaktivere
funtionen Kontrol til HDMI til (DVD
CTRL, SAT CTRL eller DMPORT. CTRL),
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge "OFF".
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
24DK
Bemærk
• Medmindre funktionen Kontrol til HDMI er
deaktiveret for en komponent uden HDMI-stik, høres
lyden fra denne komponent muligvis ikke på
systemet.
Tip
• Når du tilslutter videoudgangen af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren til videoindgangen for tv'et, skal du
indstille "DMPORT. CTRL" til "OFF".
Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
uden videoudgangsstik, skal du indstille "DMPORT.
CTRL" til "ON".
Brug af Blu-ray Disc/dvd
(Ettryksafspilning)
Afspil en tilsluttet komponent.
Systemet og tv'et tændes automatisk og skifter til
den korrekte HDMI-indgang.
Bemærk
Afspilning af tv-lyd via
højttalerne
(System Audio Control)
Det er let at sende lyden fra tv'et via systemets
højttalere. Se betjeningsvejledningen til tv'et
angående oplysninger.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
Tip
• Du kan bruge en Blu-ray Disc/dvd-afspiller (optager),
der er sluttet til systemet, selvom systemet er slukket.
I dette tilfælde lyser indikatoren POWER / ACTIVE
STANDBY gult.
INPUT
SELECTOR
DMPORT
"BRAVIA" Sync-funktioner
• Begyndelsen af indholdet vises muligvis ikke,
afhængigt af tv'et.
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tryk på ?/1 for at tænde systemet.
Lyden sendes via systemets højttalere. Når du
slukker systemet, sendes lyden via tv'ets
højttaler.
Bemærk
• Når tv'et tændes før systemet, går der et kort øjeblik,
før lyden fra tv'et høres.
• Når du tilslutter et TV, som ikke er forsynet med
funktionen System Audio Control, fungerer
funktionen System Audio Control ikke.
Tip
• Du kan indstille lydstyrken og slukke for lyden fra
systemet med tv'ets fjernbetjening.
fortsættes
25DK
Brug af funktionen Lydgrænse
Der høres muligvis en høj lyd, afhængigt af
systemets lydstyrke, når funktionen System
Audio Control er aktiveret, og når
outputmetoden ændres automatisk fra tv'ets
højttaler til systemets højttalere. Du kan undgå
dette ved at begrænse den maksimale lydstyrke.
1
2
3
4
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på x/X, indtil "VOL
LIMIT" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge den maksimale
lydstyrke.
Den maksimale lydstyrke ændres som
følger:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
5
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen
Kontrol til HDMI er aktiveret.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når
outputmetoden ændres fra systemets højttalere til
tv'ets højttaler.
Tip
• Vi anbefaler, at du indstiller den maksimale lydstyrke
til lidt under den sædvanligt brugte lydstyrke.
• Uanset den maksimale lydstyrke, du indstiller, kan du
altid betjene knappen VOLUME +/– på systemet og
fjernbetjeningen.
• Hvis du ikke vil begrænse den maksimale lydstyrke,
skal du vælge "MAX".
26DK
Brug af knapperne INPUT
SELECTOR på
fjernbetjeningen
Knapperne INPUT SELECTOR (TV, BD, DVD,
SAT) fungerer som følger, når funktionen
Kontrol til HDMI er aktiveret.
• BD, DVD, SAT: Systemets lydindgang
indstilles til den tilsvarende komponents lyd
ved at trykke på knappen. Tv-videoindgangen
er også automatisk indstillet til computerens
billede.
• TV: Systemets lydindgang indstilles til tvlyden ved at trykke på denne knap. Tvvideoindgangen indstilles ikke automatisk.
Vælg den ønskede tv-kanal med tvfjernbetjeningen.
Slukning af tv'et,
systemet og tilsluttede
komponenter
(Slukning af systemet)
"BRAVIA" Sync-funktioner
Når du slukker tv'et ved at trykke på POWER på
tv'ets fjernbetjening, slukkes systemet og de
tilsluttede komponenter automatisk.
Bemærk
• De tilsluttede komponenter kan muligvis ikke slukkes
på denne måde, afhængigt af statussen. Se
betjeningsvejledningen, der fulgte med de tilsluttede
komponenter, angående oplysninger.
27DK
6
Avancerede indstillinger
Indstilling af højttalernes
niveau
Du kan justere niveauet for centerhøjttaleren og
subwooferen. Denne indstilling anvendes til alle
lydfelter.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
LEVEL
MODE
SAT
AMP MENU
DMPORT
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Start afspilning af en kilde, der er kodet
med multikanal surroundeffekter (dvd
osv).
Tryk på LEVEL MODE.
Tryk på x/X for at vælge "CNT LEVEL
(centerhøjttalerniveau)" eller "SW
LEVEL (subwooferniveau)".
Tryk på
eller c.
Tryk på x/X for at vælge den ønskede
indstilling, mens lyden afspilles.
Standardindstilling: 0 (dB)
Du kan justere fra –6 (dB) til +6 (dB) i
intervaller på 1 (dB).
28DK
Tryk på LEVEL MODE.
Indstillinger og justeringer
via forstærkermenuen
Brug af AMP-menuen
Følgende elementer kan indstilles med AMP
MENU på fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
2
3
Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge
et element og en indstilling.
Tryk på AMP MENU for at lukke
AMP-menuen.
De forskellige indstillinger beskrives på de
efterfølgende sider.
AMP MENU
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
Avancerede indstillinger
SET
HDMI*
* Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 22).
** Denne indstilling vises kun, når "CTRL: HDMI" er
indstillet til "ON".
1
Tryk på AMP MENU for at åbne
AMP-menuen.
fortsættes
29DK
Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO)
3
• MAIN:
Denne indstilling afspiller
kun hovedkanalen.
• SUB:
Denne indstilling afspiller
kun underkanalen.
• MAIN+SUB: Denne indstilling sender
hovedlyd via den venstre
højttaler og underlyd via
den højre højttaler.
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager et AC-3multipleks broadcast-signal.
Bemærk
• Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du
slutte en digital satellittuner til systemet med et optisk
kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den
digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner
til AC-3.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "DUAL
MONO" vises, og tryk derefter på
eller c.
30DK
Tryk på x/X for at vælge den ønskede
lyd.
4
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
Tilpasning af forsinkelse
mellem lyd og billede (A/V
SYNC)
Denne funktion gør det muligt at forsinke lyden,
når billedet er bag ved lyden.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Brug af Dolby Digital-lyd ved
lav lydstyrke (AUDIO DRC)
Du kan indsnævre lydsporets dynamiske
område. Denne funktion er nyttig til at se film
ved lav lydstyrke. AUDIO DRC kan kun bruges
på Dolby Digital-kilder.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
AMP MENU
DMPORT
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
Avancerede indstillinger
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V
SYNC" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge indstillingen.
• OFF: Denne indstilling justerer ikke.
• ON: Denne indstilling justerer
differencen mellem billede og lyd.
4
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "AUDIO
DRC" vises, og tryk derefter på
eller
c.
Tryk på x/X for at vælge en indstilling.
• OFF: Denne indstilling foretager ingen
komprimering af det dynamiske
område.
• STD: Denne indstilling gengiver
lydsporet med det dynamiske
område, der blev tiltænkt under
optagelsen.
• MAX: Denne indstilling komprimerer
hele det dynamiske område.
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
Bemærk
• Du kan muligvis ikke tilpasse forsinkelsen mellem lyd
og billede perfekt med denne funktion.
• Funktionen er kun velegnet til Dolby Digital-, DTSog Lineær PCM-input (2-kanals), der kommer fra
koaksial (lyd), optisk (lyd) eller HDMI.
SOUND FIELD
4
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
fortsættes
31DK
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet (DIMMER)
Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles
til et af 2 niveauer.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Ændring af indstillingen for
visning på displayet
(DISPLAY)
Du kan ændre indstillingen for visning på
displayet.
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
MUTING
SOUND FIELD
VOLUME
1
2
3
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
lysstyrke til frontpaneldisplayet.
1
2
3
• OFF: Denne indstilling øger lysstyrken.
• ON: Denne indstilling dæmper
lysstyrken.
4
SOUND FIELD
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"DISPLAY" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling til
frontpaneldisplayet.
• ON:
Oplysningerne vises konstant på
displayet.
• OFF: Oplysningerne vises kun et kort
øjeblik, mens du betjener systemet.
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
Bemærk
• Oplysningerne vises konstant på displayet, når
lyden er slået fra, eller når
beskyttelsesfunktionen er aktiveret – dette
gælder også selvom "DISPLAY" er indstillet til
"OFF".
4
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
32DK
Brug af timerfunktion
(SLEEP)
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10
minutter.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
Avancerede indstillinger
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "SLEEP"
vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på x/X for at indstille tiden.
Minutvisningen (den resterende tid) ændres
som følger:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen lukkes.
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges med dette system og
glæder ikke et tilsluttet tv eller andre komponenter.
33DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du i første omgang bruge
denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at
løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Hvis systemet skal repareres, skal du sørge for at
medbringe hele systemet.
Generelt
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Hvis "PROTECTOR" og "PUSH POWER" vises
skiftevis på frontpaneldisplayet.
Tryk på ?/1 for at slukke for systemet, og
kontroller følgende, når "STANDBY" er
forsvundet.
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
Tænd systemet, når du har kontrolleret
ovenstående og løst eventuelle problemer.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis du ikke kan finde årsagen til problemet,
når du har kontrolleret ovenstående.
Der høres ingen Dolby Digital- eller DTSflerkanalslyd.
• Sørg for, at Dolby Digital- eller DTSlydformatet vælges ved afspilning af Blu-ray
Disc eller DVD via en tilsluttet komponent.
• Kontroller lydindstillingen for
komponenten, der er tilsluttet denne stander,
såsom en Blu-ray Disc-optager (afspiller)
eller dvd-afspiller.
Der høres ingen surroundeffekt.
• Afhængigt af indstillingen for lydfeltet og/
eller indgangssignalet fungerer
surroundbehandlingen muligvis ikke. Tryk
på INPUT SELECTOR på standeren, og
vælg indgangen igen for at kontrollere
indgangssignalet. Når indgangen ændres,
vises indgangssignaltypen på frontpanelet.
Hvis "2.0 ch" eller "1.0 ch" vises, er
lydkilden stereo eller mono og indeholder
34DK
ikke surroundsound.
Hvis "5.1 ch" vises, har lydkilden ikke
surroundsound, selvom der ikke høres meget
surroundsound, afhængigt af programmet
eller disken.
Der høres ingen lyd eller kun meget lav lyd fra
højttalerne.
• Tryk på VOLUME +, og kontroller
lydstyrken.
• Tryk på MUTING eller VOLUME + for at
annullere muting-funktionen.
• Tryk på SOUND FIELD +/–, og kontroller
det valgte lydfelt.
• Lydeffekten fra højttalerne kan være mindre
udpræget, afhængigt af kilden.
Billedet på tv'et er forsinket i forhold til lyden.
• Indstil "A/V SYNC" til "OFF", når "A/V
SYNC" er indstillet til "ON".
Tilsluttede komponenter
Der høres ingen lyd eller kun meget lav lyd,
uanset den valgte komponent.
• Kontroller, at systemet og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både systemet og den valgte
komponent er tændt.
Der høres ingen lyd fra den valgte komponent.
• Kontroller, at komponenten er sluttet korrekt
til lydindgangsstikkene på den pågældende
komponent.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikkene på både komponenten og dette
system.
• Kontroller, at komponenten er valgt korrekt.
• Hvis du genoptager afspilning af en disk,
mens der er skruet helt op for lyden, høres
der muligvis ingen lyd. I dette tilfælde skal
du skrue ned for lyden, slukke systemet og
tænde det igen.
Lyden falder ud, eller der høres støj.
• Kontroller de lydudgangsformater, der
understøttes af systemet på side 37.
Der er intet billede på tv-skærmen.
• Kontroller, at tv'et er valgt korrekt.
• Indstil tv'et til den korrekte indgang.
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
Der høres ingen lyd fra systemets højttalere
eller tv'ets højttaler.
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI er slået
fra, eller hvis den valgte komponent ikke
understøtter funktionen Kontrol til HDMI,
skal du slukke for lyden på systemet eller
tv'et.
Funktionen Slukning af systemet virker ikke.
• Skift den indstilling på tv'et, der automatisk
slukker for tilsluttede komponenter, når tv'et
slukkes. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Der vises intet billede på tv'et.
• Kontroller, om der er byttet om på
tilslutningerne til HDMI IN og HDMI OUT.
En meddelelse, der angiver, at outputmetoden
er ændret fra systemhøjttaleren til tvhøjttaleren vises på tv-skærmen.
• Funktionen Kontrol til HDMI for den valgte
komponent deaktiveres. Yderligere
oplysninger finder du i "Indstilling af
funktionen Kontrol til HDMI til deaktiveret
for en komponent uden HDMI-stik"
(side 24).
Andet
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på systemet.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og satellithøjttaleren.
• Udskift begge batterier i fjernbetjeningen,
hvis de er ved at være opbrugte.
• Kontrollér, at du vælger de rigtige
indgangsknapper på fjernbetjeningen.
Der skrues ned for lyden, når outputmetoden
ændres fra tv'ets højttaler til systemets
højttalere.
• Funktionen Lydgrænse er aktiveret.
Yderligere oplysninger finder du i "Brug af
funktionen Lydgrænse" (side 26).
• Kontroller lydstyrken på systemet og tv'et.
• Vælg den korrekte indgang på systemet.
fortsættes
35DK
Yderligere oplysninger
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 10).
• Sørg for, at "CTRL: HDMI" er indstillet til
"ON" i AMP-menuen.
• Sørg for, at den tilsluttede komponent er
kompatibel med funktionen Kontrol til
HDMI.
• Kontroller indstillingen for Kontrol til
HDMI på den tilsluttede komponent.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der følger med den
tilsluttede komponent.
• Hvis du skifter HDMI-forbindelse, tilslutter/
afbryder netledningen, eller hvis der opstår
strømsvigt, skal du gentage trinnene i
afsnittet "Klargøring til "BRAVIA" Sync"
(side 22).
• Systemet fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis du vælger en komponent, der ikke er
kompatibel med funktionen Kontrol til
HDMI på tv-siden.
• Sørg for, at "DVD CTRL", "SAT CTRL"
eller "DMPORT. CTRL" er indstillet til
"ON" i AMP-menuen. Hvis
systemindgangen vælges for en komponent,
hvis "DVD CTRL", "SAT CTRL" eller
"DMPORT. CTRL" indstillingen er "OFF",
virker funktionen Kontrol til HDMI, såsom
funktioner som Ettryksafspilning, System
Audio Control, Lydgrænser ikke, selvom
indstillingen til funktionen Kontrol til
HDMI af en anden komponent er aktiveret.
Lyden høres både fra systemet og tv'et.
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt, efter at du har
forsøgt ovenstående
løsningsforslag, kan du nulstille
det som følger:
Specifikationer
Brug knapperne på systemet til denne handling.
1
2
Tryk på ?/1 for at tænde enheden.
Tryk på INPUT SELECTOR, VOLUME –
og ?/1 samtidigt.
"COLD RESET" vises, og systemet
nulstilles. Standardindstillingerne for
AMP-menuen, lydfeltet, osv. gendannes.
Mål: mm (ca.)
Vægt: kg
36DK
A
1.010
B
400
C
550
43
Formater, der understøttes af
standeren
Systemet understøtter følgende digitale
indgangsformater.
Format
HDMI-del
Stik
Videoindgange/udgange
Understøttes/understøttes
ikke
a
DTS
a
Lineær PCM
(2-kanals)*
a
Lineær PCM
(5.1-kanals,
7.1-kanals)*
(kun på HDMI)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Lydindgange
* Lineær PCM accepterer samplingfrekvenser op til
48 kHz.
Højttalere
Front/Centerhøjttalerenhed
Forstærker
Referenceudgangseffekt
Surround-tilstand
Front: 50 W/kanal
(8 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Center*: 50 W/kanal
(8 ohm ved 1 kHz, THD
10 %)
Subwoofer: 100 W/kanal
(4 ohm ved 100 Hz,
THD 10 %)
* Der høres muligvis ingen lyd, afhængigt af lydfeltets
Højttalersystem
Højttalerenhed
Subwooferenhed
Højttalersystem
Højttalerenhed
Baseffekt
160 mm, kegletype
Generelt
Strømkrav
Energiforbrug
indstillinger og kilden.
Indgang (analog)
Tv
Indgange (digitale)
TV, DVD
SAT
Basrefleks, magnetisk
skærmet
40 × 70 mm kegletype
mpedans: 30 kohm
Optisk
Koaksial, optisk
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
230 V, 50/60 Hz
Til: 70 W
Active Standby (Kontrol til
HDMI er aktiveret):
1,5 W (min.) til 5 W
(maks.)
Standby (Kontrol til HDMI
er deaktiveret): mindre end
0,3 W
1.010 × 550 × 400 mm
(b/h/d)
43 kg
fortsættes
37DK
Yderligere oplysninger
Dolby Digital
HDMI-standard, 19-bens
stik
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(pixel sendt 2 gange)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz (pixel
sendt 2 gange)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT: Lineær
PCM 7.1-kanals/
Dolby Digital/DTS
Medfølgende tilbehør
Optisk kabel (1,5 m) (1)
Fjernbetjening (RM-ANU041) (1)
R6-batterier (AA) (2)
Støtterem og to skruer (lille/stor) (1)
Hylde (1)
Stifter til hylde (4)
Betjeningsvejledning (1)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Ordliste
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format sender
surroundhøjttalerne stereolyd med et udvidet
frekvensområde, og der er også en uafhængig
subwooferkanal til dyb bas. Formatet kaldes
også "5.1", fordi subwooferkanalen er designet
som en 0.1-kanal (eftersom den kun bruges, når
der er behov for dybe baseffekter). Alle seks
kanaler i dette format optages hver for sig for at
opnå den uovertrufne kanaladskillelse. Da alle
signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalkilder. Dette
gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde eller lydnuancer.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanals surroundsound.
Dette format består af stereobagkanaler, og der
er en diskret subwooferkanal i formatet. DTS
giver de samme "diskrete 5.1-kanaler" med
digital lyd af høj kvalitet. Den gode
kanaladskillelse opnås med separat optagelse af
alle kanaldata og digital behandling.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
er et interface, der understøtter både video og lyd
på en enkelt digital forbindelse, og gør det muligt
at opnå et digitalt billede og digital lyd i høj
kvalitet. HDMI-specifikationen understøtter
HDCP (High-bandwidth Digital Contents
Protection), en teknologi til beskyttelse af
ophavsret, der integrerer kodningsteknologi for
digitale videosignaler.
PCM (Pulse Code Modulation)
En metode til at konvertere analog lyd til digital
lyd, så det er lettere at få digital lyd.
38DK
S-Force PRO Front Surround
Sony’s lange engagement i surround-teknologi
(og de uhyre mængder af akustiske data
akkumuleret som et resultat) har ført til
udviklingen af en helt ny behandlingsmetode og
avanceret DSP til effektivt at håndtere denne
opgave, som vi kalder S-Force PRO Front
Surround. Sammenlignet med tidligere
frontsurround-teknologier gengiver S-Force
PRO Front Surround en mere overbevisende
følelse af afstand og rum, hvilket resulterer i en
ægte surroundsound-oplevelse uden brug af
baghøjttalere.
S-Master
Yderligere oplysninger
S-Master er en fuldstændig digital
forstærkerteknologi, der er udviklet af Sony.
Teknologien gør det muligt at minimere
lydfragmenter og rysten, så tale fremstår med
perfekt tydelighed, og original lyd gengives
troværdigt. Den kompakte forstærker
understøtter en højere effektivitet og forbedret
termisk ydeevne.
x.v.Colour
x.v.Colour er en mere kendt betegnelse for den af
Sony foreslåede xvYCC-standard, der er et af
Sonys varemærker. xvYCC er en international
standard for farverum i video.
Denne standard kan gengive et bredere
farveområde end den aktuelt brugte broadcaststandard.
39DK
Indeks
A
S
A/V SYNC 31
AMP-menuen 29
AUDIO DRC 31
Satellittuner
tilslutning 10, 12
S-Force PRO Front Surround 7
B
T
Blu-ray Disc-afspiller (optager)
tilslutning 10
Timerfunktion 33
D
DIGITAL MEDIA PORT
tilslutning 14
DIMMER 32
DISPLAY 32
DUAL MONO 30
Dvd-afspiller (optager)
tilslutning 10, 12
F
Fjernbetjening
betjening 17
før brug 8
H
HDMI
tilslutning 10
Højttalernes niveau 28
I
Indstilling 9
L
Lydfelt 21
P
Placering 9
"PlayStation 3"
tilslutning 10
40DK
3
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee
pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja
paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Sisällysluettelo
VAARA ...................................................4
VAROITUS .............................................5
Varotoimet ...............................................6
Tärkeimmät ominaisuudet .......................7
Käytön aloittaminen
Lisätietoja
Vianmääritys ......................................... 33
Tekniset tiedot ....................................... 35
Sanasto .................................................. 37
Hakemisto.............................................. 39
Vakiovarusteet .........................................8
Jalustan asentaminen................................9
HDMI-liitännällä varustetun laitteen
kytkeminen ......................................10
HDMI-liitännällä varustamattoman
laitteen kytkeminen..........................12
Kytketyn laitteen äänen lähtöasetusten
määrittäminen ..................................13
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
kytkeminen ......................................14
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet...................................15
Television katseleminen.........................18
Muiden laitteiden käyttäminen ..............19
Surround-toiminto
Surround-äänen kuunteleminen .............20
FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta .....................................21
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu.........................................21
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt...................24
(Toisto yhdellä painalluksella)
Television äänen toistaminen
kaiuttimista ......................................24
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television, järjestelmän ja kytkettyjen
laitteiden virran katkaiseminen........26
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Lisäasetukset
Kaiuttimien äänenvoimakkuustasojen
asettaminen ......................................27
Vahvistinvalikon käyttöön liittyvät
asetukset ja säädöt ...........................28
3FI
VAARA
Älä nojaa televisioon tai roiku
siinä, kun televisio on asetettu
jalustalle.
Televisio voi pudota
jalustalta ja aiheuttaa
vakavaan
loukkaantumiseen tai
kuolemaan johtavan
onnettomuuden.
Älä siirrä jalustaa, jos televisio
tai jokin muu laite on sen päällä.
Poista televisio ja
muut laitteet
jalustalta ennen
jalustan siirtämistä.
Jos näin ei tehdä,
jalusta saattaa
kaatua ja aiheuttaa
vakavan loukkaantumisen.
Varmista, ettei laitteen virtajohto
tai liitosjohto jää puristuksiin
TV:n ja jalustan väliin.
• Virtajohto tai liitosjohto saattaa
vahingoittua ja aiheuttaa
tulipalon tai sähköiskun.
• Kun siirrät jalustaa, varmista,
ettei virtajohto tai liitosjohto jää
puristuksiin jalustan alle.
Älä anna lasten kiipeillä jalustalla
tai ryömiä hyllyjen välissä.
Jos jalusta kaatuu
lasten kiipeillessä
jalustan päällä tai
hyllyjen välissä,
seurauksena saattaa
olla vakava
loukkaantuminen.
4FI
Älä siirrä jalustaa sen alaosasta
kiinni pitäen.
Kun siirrät
Ylähylly
jalustaa, pidä
kiinni ylähyllyn
alareunasta. Jos
pidät jalustasta
kiinni kuvassa
esitetyllä
tavalla, jalustan
sokkeli saattaa
irrota ja jalusta saattaa pudota.
VAROITUS
Älä laita jalustalle kuumia
esineitä, esimerkiksi kuumaa
pannua tai kattilaa.
Se saattaa vahingoittaa
jalustaa.
Älä astu jalustan päälle.
Saatat kaatua ja
loukkaantua tai
rikkoa jalustan.
Huomautuksia jalustan
sijoittamisesta
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin TV:n ja
jalustan väliin.
• Estä jalustan vääntyminen noudattamalla seuraavia
ohjeita:
– Sijoita jalusta tukevalle ja tasaiselle alustalle.
– Jos sijoitat jalustan pehmeälle alustalle,
esimerkiksi matolle, aseta levy jalustan alle.
– Älä sijoita jalustaa lähelle lämmitintä tai paikkaan,
jossa se on alttiina suoralle auringonvalolle.
– Älä sijoita jalustaa kuumaan tai kosteaan paikkaan
tai ulos.
• Jalustan siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä. Siirrä jalustaa vasta, kun TV on poistettu.
Jos näin ei tehdä, TV voi pudota jalustalta ja aiheuttaa
vakavan vamman. Älä pidä kiinni ristikosta, sillä se
saattaa irrota jalustasta ja aiheuttaa vakavan vamman.
Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jalustaa
siirrettäessä.
Tämä jalusta on tarkoitettu vain
tietyille televisiomalleille.
Tarkista, että tämä jalusta on mainittu television
käyttöohjeen tuettujen tuotteiden luettelossa.
Enimmäiskuorma
Älä aseta jalustalle laitteita, jotka ylittävät
seuraavassa kuvassa kerrotut enimmäispainot.
Muuten jalusta voi kaatua tai hajota.
50 kg
10 kg
25 kg
5FI
Käyttäminen
Varotoimet
Katkaise virta ja irrota virtajohto, ennen kuin kytket
jalustan muihin laitteisiin.
Turvallisuus
Puhdistaminen
• Älä aseta vieraita esineitä, esimerkiksi
kukkamaljakoita tai vateja jalustalle.
• Älä tee muutoksia jalustaan.
• Jos jalustan sisälle joutuu nestettä tai jokin vieras
esine, irrota virtajohto pistorasiasta ja tarkastuta
jalusta huoltoliikkeessä, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
Puhdista jalusta, paneeli ja säätimet miedolla
pesuaineliuoksella kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on jalustaan liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Virtalähteet
• Varmista ennen jalustan käyttöönottoa, että
käyttöjännite vastaa käytettävää verkkojännitettä.
Käyttöjännite on ilmaistu jalustan takana olevassa
arvokilvessä.
• Jalusta on kytkettynä sähköverkkoon, kun virtajohto
on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
virtakytkimellä.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
jalustaa pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat virtajohdon pistorasiasta - älä koskaan vedä
johdosta.
• Pistokkeen toinen kosketin on turvallisuussyistä
leveämpi kuin toinen, eikä pistoke sovi pistorasiaan
kuin yhdessä asennossa. Jos pistoke ei sovi
pistorasiaan, ota yhteyttä myyjään.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Asenna tämä jalusta siten, että virtajohto on helppo
irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Tekijänoikeudet
Tämä jalusta on varustettu Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- sekä DTS** Digital Surround -toiminnoilla.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä Yhdysvalloissa myönnettyjen
patenttien (numerot 5 451 942; 5 956 674;
5 974 380; 5 978 762; 6 487 535) ja muiden
Yhdysvalloissa sekä muualla maailmassa
myönnettyjen ja haettavana olevien patenttien
nojalla. DTS ja DTS Digital Surround ovat
rekisteröityjä tavara merkkejä. DTS-logot ja
-symboli ovat DTS, Inc:n tavaramerkkejä. © 19962007 DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä jalustassa käytetään High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
Sijoittaminen
• Sijoita jalusta hyvin ilmastoituun tilaan, jotta jalusta
ei kuumene liikaa ja jotta sen käyttöikä pitenee.
• Ole varovainen sijoittaessasi jalustan
erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle
tms.) pinnalle, koska tällainen pinta voi tahriintua tai
värjääntyä.
• Jos jalustan jalkojen alle jää esimerkiksi hiekkaa tai
roskia, lattia saattaa naarmuuntua.
6FI
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
Tärkeimmät ominaisuudet
B Helpot HDMI-liitännät
b
Sekava johtorykelmä.
Siistit liitännät (sivu 10).
B Yksi helppokäyttöinen TV-kaukosäädin (”BRAVIA” Sync)
b
Eri kaukosäädin jokaiselle laitteelle.
Kaikki toiminnot yhdellä kaukosäätimellä
(sivu 21).
B Helpot Surround-asetukset
b
Paljon johtoja ja erillisiä kaiuttimia.
Tietoja S-Force PRO Front Surround
-järjestelmästä
Sonyn pitkäaikainen tutkimus- ja kehitystyö
surround-tekniikan parissa (ja sen aikana kerätty
laaja akustinen tutkimusmateriaali) on tuottanut
tulokseksi kokonaan uuden tehokkaan
käsittelymenetelmän ja DSP:n, joille olemme
antaneet nimeksi S-Force PRO Front Surround.
Aiempiin surround-tekniikoihin verrattuna
S-Force PRO Front Surround tuottaa paljon
luonnollisemman tilavaikutelman, mikä
mahdollistaa aidon surround-äänimaiseman
tuottamisen ilman takakaiuttimia.
Helppokäyttöinen S-Force PRO Front
Surround -järjestelmä.
Suositeltava surround-kuuntelualue
Surround-ääni on parhaimmillaan alueilla, joissa
ääni jakautuu kuvassa esitetyllä tavalla.
7FI
Käytön aloittaminen
Vakiovarusteet
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.
Optinen kaapeli (1,5 m) (1)
Kaukosäätimen paristojen
asettaminen
Voit ohjata jalustan toimintoja mukana
toimitettavalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6
(koko AA) -paristoa paristolokeroon niin, että
niiden navat + ja – tulevat oikeille puolille
lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
Kaukosäädin (RM-ANU041) (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Kiinnityshihna ja kaksi ruuvia (suuri ja
pieni) (1)
Hyllylevy (1)
Hyllyn kannakenastat (4)
Käyttöohje (1)
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei
kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai
valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena
olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
8FI
3
Asenna kiinnityshihna televisioon ja
kiinnitä se paikalleen jalustan suurella
ruuvilla (vakiovaruste). Kiristä ruuvi
esimerkiksi ruuvitaltalla tai kolikolla.
Television kaatumisen
estäminen
4
Varotoimena televisio kannattaa kiinnittää
jalustaan.
Tee seuraavat toimet, jos käytössäsi on Sonyn
LCD-televisio.
Hyllylevyn asentaminen
1
2
Tue televisiota ja kiristä kiinnityshihna.
Kiinnitä jalustan hyllyn kannakenastat
(vakiovaruste) jalustassa oleviin
reikiin.
Asenna hyllylevy kannakenastojen
varaan vaakasuoraan. Tässä tarvitset
apua.
Jalustan sijoittaminen
paikalleen
Kun olet koonnut jalustan, sijoita se paikalleen.
Sijoita jalusta paikkaan, jossa sen takareunan
etäisyys seinästä on vähintään 10 cm ja
vasemman sivun etäisyys seinästä on vähintään
30 cm. Tämä sallii laitteen jäähdytyksen ja estää
televisiota kaatumasta.
vähintään
30 cm
(suuri)
vähintään
10 cm
Huomautus
(pieni)
1
2
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jalustaa
asennettaessa.
Aseta televisio keskelle jalustaa.
Kiinnitä jalustan kiinnityshihna
(vakiovaruste) jalustaan pienellä
ruuvilla (vakiovaruste).
Kiristä ruuvi jalustan takana olevaan
reikään kuvassa esitetyllä tavalla.
9FI
Käytön aloittaminen
Jalustan asentaminen
HDMI-liitännällä varustetun laitteen kytkeminen
On suositeltavaa käyttää HDMI-kaapeleita
kytkettäessä laitteita tähän järjestelmään.
HDMI-yhteys takaa sekä huippulaatuisen äänen
että huippulaatuisen kuvan.
Television äänen kuunteleminen järjestelmän
kautta kuitenkin edellyttää, että television
äänilähtöliitäntä kytketään järjestelmän
äänituloliitäntään optisella kaapelilla tai
audiokaapelilla.
Lisätietoja HDMI-Ohjaus-toiminnosta on
kohdassa ””BRAVIA” Sync -toiminnot”
(sivu 21).
Kytke virtajohto vasta, kun järjestelmän kaikki
laitteet on kytketty.
Televisio, projektori tms.
Audio-/videosignaali
Audiosignaali
tai
C
B
OPT
R
A
OPT
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
A
A
A
Audio-/
videosignaali
Blu-ray Disc -soitin (tallennin), ”PlayStation 3”
A HDMI-kaapeli (lisävaruste)
B Optinen kaapeli (vakiovaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
10FI
Audio-/
videosignaali
DVD-soitin (tallennin)
Audio-/
videosignaali
Satelliittiviritin
: signaalin kulkusuunta
Huomautuksia
Käytön aloittaminen
• Jos tarvitset ohjeita sellaisen laitteen kytkemisestä,
jossa ei ole HDMI-liitäntää, katso sivua 12.
• Jos liität laitteen sekä HDMI-, INPUT COAX- että
INPUT OPT -liitäntään, HDMI on ensisijainen
liitäntä.
• Jos liität television äänilähdön sekä järjestelmän
INPUT OPT- että AUDIO-liitäntään, INPUT OPT on
ensisijainen liitäntä.
Tietoja HDMI-liitännöistä
• Jos haluat nauttia huippulaatuisesta kuvasta,
käytä HDMI-logolla varustettua HDMIkaapelia. On suositeltavaa käyttää Sonyn
HDMI-kaapeleita.
• Tarkista kytketyn laitteen asennus, jos
kuvanlaatu on huono tai jos HDMI-kaapelilla
kytketyn laitteen ääni ei kuulu.
• Kytketty laite saattaa vaimentaa HDMIliitännän kautta lähetettävät audiosignaalit
(näytteenottotaajuus, bittipituus tms).
• Äänen voi tulla häiriöitä, jos
näytteenottotaajuutta tai kytketystä laitteesta
audiosignaaleja lähettävien kanavien määrää
muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan (HDCP)
kanssa, HDMI TV OUT -liitännästä ei ehkä
lähetetä kuvaa ja/tai ääntä tai niissä voi olla
häiriöitä.
Tarkasta tällöin kytketyn laitteen tekniset
ominaisuudet.
• HDMI-DVI-muuntokaapelin käyttö ei ole
suositeltavaa.
• HDMI TV OUT -liitännän lähtevä
videosignaali on aina HDMI-tuloliitännästä
viimeksi valittu signaali (BD, DVD, SAT)
järjestelmän tuloliitäntävalinnasta riippumatta.
11FI
HDMI-liitännällä varustamattoman laitteen kytkeminen
Jos kytket esimerkiksi DVD-soittimen
(tallentimen), satelliittivirittimen tai
”PlayStation 2” -konsolin, jossa ei ole HDMIliitäntöjä, kytke laite järjestelmään INPUT OPTtai INPUT COAX -liitäntää käyttäen.
Jos satelliittivirittimessä ei ole OPTICAL OUT
-liitäntää, kytke järjestelmä INPUT COAX
-liitäntää käyttäen. Siinä tapauksessa ei ole
välttämätöntä liittää kaikkia kaapeleita. Liitä
audiokaapelit sen mukaan, mitä liitäntöjä
laitteissa on.
Kytke virtajohto viimeisenä.
* ”PlayStation 2” on Sony Computer Entertainment
Inc:n tavaramerkki.
Televisio, projektori tms.
Audiosignaali
Videosignaali
tai
C
B
OPT
R
OPT
Videosignaali
OPT
L
COAX
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: signaalin
kulkusuunta
D
A
A
tai
Audiosignaali
Videosignaali
DVD-soitin (tallennin), ”PlayStation 2” tms.
A Optinen kaapeli (lisävaruste)
B Optinen kaapeli (vakiovaruste)
C Audiokaapeli (lisävaruste)
D Koaksiaalikaapeli (lisävaruste)
12FI
Audiosignaali
Satelliittiviritin
Videosignaali
Huomautus
Jokin laitteista on liitetty HDMIliitännällä ja HDMI-Ohjaustoiminto on käytössä
Valitse järjestelmän AMP-valikosta INPUT
OPT- tai INPUT COAX -liitännän kautta liitetyn
laitteen ”CTRL: HDMI” -asetukseksi ”OFF”.
Lisätietoja on kohdassa ”HDMI-Ohjaustoiminnon poistaminen käytöstä, jos laitteessa ei
ole HDMI-liitäntöjä” (sivu 23).
Kytketyn laitteen äänen
lähtöasetusten
määrittäminen
Kytketyn laitteen ääni saatetaan toistaa laitteessa
määritettyjen asetusten mukaan vain 2kanavaisessa muodossa. Jos näin on, valitse
kytketyn laitteen äänentoiston asetukseksi
monikanavainen muoto (PCM, DTS, Dolby
Digital). Lisätietoja äänen lähtöasetuksista on
kytketyn laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
13FI
Käytön aloittaminen
• Jos liität television äänilähdön sekä järjestelmän
INPUT OPT- että AUDIO-liitäntään, INPUT OPT on
ensisijainen liitäntä.
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kytkeminen
Voit kuunnella kytketyn laitteen ääntä
järjestelmän kautta kytkemällä järjestelmään
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen.
OPT
R
OPT
Kytke virtajohto viimeisenä.
OPT
COAX
L
DC 5V
0.7A MAX
TV
DVD
SAT
DMPORT
INPUT
BD IN
DVD IN
SAT IN
TV OUT
HDMI
: signaalin kulkusuunta
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
Huomautuksia
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta
järjestelmään tai irrota sitä järjestelmästä, kun
järjestelmän virta on kytkettynä.
• Kun kytket DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen,
varmista, että liittimessä oleva nuoli ja DMPORTliitännässä oleva nuoli ovat kohdakkain. Voit irrottaa
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen pitämällä Apainikkeita painettuina ja vetämällä liittimen irti.
A
14FI
Toistovaihtoehdot
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa ilmoitetuilla sivuilla.
Etupaneeli
INPUT SELECTOR
INPUT SELECTOR
-
VOLUME
-
VOLUME
+
+
A ?/1 (päällä/valmiustila)
Kytke tai katkaise jalustan virta painamalla
painiketta.
B INPUT SELECTOR
Valitse toistettava ohjelmalähde painamalla
painiketta.
C VOLUME +/–
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
D
(kaukosäätimen tunnistin)
Suuntaa kaukosäädin tätä kohti.
jatkuu
15FI
Etupaneelin näyttö
Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista
POWER/ACTIVE STANDBY
A POWER / ACTIVE STANDBY -ilmaisin
Valojen merkitys on seuraava:
Vihreä: järjestelmään on kytketty virta.
Oranssi: HDMI-Ohjaus-toiminto on
käytössä, kun järjestelmän virta
on katkaistu.
Ei valoa: järjestelmän virta on katkaistu
eikä HDMI-Ohjaus-toiminto ole
käytössä.
B Palaa käytössä olevien
audiotulosignaalien mukaan.
C SLEEP (32)
Vilkkuu, kun uniajastintoiminto on
käytössä.
D HDMI (10, 34)
Palaa, kun käytössä on HDMI-laite.
E COAX/OPT
Syttyy käytössä olevan kaapelin mukaan.
16FI
K O RETURN
Kaukosäädin
Palaa edelliseen valikkoon.
L C, X, x, c tai
Valitse asetukset painamalla C, X, x tai c.
Vahvista sitten valinta painamalla
.
M INPUT SELECTOR
Huomautus
• Suuntaa kaukosäädin jalustassa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen .
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
Valitse haluamasi kytketty laite painamalla
jotakin painiketta kerran.
Painikkeet on määritetty ohjaamaan Sonyn
laitteita jo tehtaalla. Voit muuttaa
ohjelmalähdepainikkeiden asetukset
vastaamaan järjestelmään kytkettyjä
laitteita.
N DISPLAY
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
O LEVEL MODE
Säätää keskikaiuttimen ja bassokaiuttimen
tasoa. Asetus on voimassa kaikissa
äänikentissä.
MUTING
VOLUME
Vaihtaa etupaneelin näytössä näkyviä
tietoja.
SOUND FIELD
DMPORT-liitännän kautta liitetyn
laitteen käyttämiseen
käytettävät painikkeet
Seuraavat selitykset on tarkoitettu vain
esimerkeiksi. Seuraavat toiminnot eivät ehkä ole
mahdollisia kaikissa laitteissa tai ne voivat olla
erilaisia kuin kuvauksissa.
* Painikkeissa N- ja VOLUME + on kosketuspiste.
Kosketuspisteitä voi käyttää apuna.
Jalustan käyttöpainikkeet
A ?/1 (päällä/valmiustila)
Kytke tai katkaise järjestelmän virta
painamalla painiketta.
B AMP MENU
Tuo järjestelmän valikon esiin (sivu 28).
G SOUND FIELD +/–
Paina, jos haluat valita äänikentän (sivu 20).
H VOLUME +/–
Äänenvoimakkuuden säätäminen.
I MUTING
Äänten mykistys.
C DMPORT MENU
Tuo valikon näkyviin.
D ./>
Ohittaa jakson.
E m/M
Pikasiirto taakse- tai eteenpäin.
F N (toisto)/X (tauko)/x (pysäytys)
Toistotilan painikkeet.
J ALBUM +/–
Valitsee albumin.
K O RETURN
Palaa edelliseen valikkoon.
L C, X, x, c tai
Valitsee valikon vaihtoehdon ja ottaa
valinnan käyttöön.
17FI
Toistovaihtoehdot
Tässä kerrotaan, miten jalustaa ja siihen
DMPORT-liitännällä kytkettyä laitetta
käytetään.
Television katseleminen
1
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Lisätietoja on televisiosi käyttöohjeessa.
?/1
SAT
TV
DMPORT
2
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
Kytke televisioon virta ja valitse
kanava.
3
4
Kytke järjestelmään virta painamalla
?/1.
Paina kaukosäätimen TV-painiketta.
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/–.
ALBUM- ALBUM+
Vihje
MUTING
VOLUME
VOLUME
+/–
18FI
SOUND FIELD
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
Muiden laitteiden käyttäminen
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
?/1
BD, DVD,
SAT,
DMPORT
DMPORT
SAT
Blu-ray Disc-, DVD- tai
”PlayStation 3” -laitteiden
käyttäminen
1
2
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
Kytke televisioon virta.
Kytke Blu-ray Disc-/DVD-soittimeen
(tallentimeen) tai ”PlayStation 3”
-konsoliin virta ja ota järjestelmä
käyttöön painamalla ?/1.
Lisätietoja on laitteen käyttöohjeessa.
3
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
SOUND
FIELD +/–
4
Paina kaukosäätimen BD- tai DVDpainiketta.
Muuta television ohjelmalähdettä.
Lisätietoja on televisiosi käyttöohjeessa.
5
Aloita levyn toisto.
Vihje
Satelliittivirittimen
käyttäminen
1
Kytke televisioon virta.
Lisätietoja on televisiosi käyttöohjeessa.
2
Kytke satelliittivirittimeen virta ja ota
järjestelmä käyttöön painamalla ?/1.
Lisätietoja on satelliittivirittimesi
käyttöohjeessa.
3
4
Paina kaukosäätimen SAT-painiketta.
Muuta television ohjelmalähdettä.
Lisätietoja on televisiosi käyttöohjeessa.
5
• Voit toistaa Dolby True HD-, Dolby Digital Plus- tai
DTS HD -muotoisia signaalilähteitä niitä tukevissa
kytketyissä laitteissa, mutta tämä järjestelmä tukee
vain Dolby Digital- ja DTS-muotoja. Kun toistat
tällaisia laadukkaita äänentallennusmuotoja, valitse
kytketyn laitteen äänentoiston asetukseksi
monikanavainen PCM, jos mahdollista.
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta
painamalla VOLUME +/–.
DMPORT-liitäntään kytketyn
laitteen käyttäminen
1
2
Paina kaukosäätimen DMPORTpainiketta.
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Vihje
• Äänen laatua voi parantaa kuunneltaessa MP3tiedostoja tai muita pakattuja musiikkitiedostoja
kannettavasta äänilähteestä. Paina toistuvasti
SOUND FIELD +/–, kunnes etupaneelin näytössä
näkyy ”P. AUDIO”.
Vihje
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
19FI
Toistovaihtoehdot
DISPLAY
Käytettävissä olevat äänikentät
Surround-toiminto
Äänikenttä
Surround-äänen
kuunteleminen
Normaali ääni.
MOVIE
Voimakas ääni, jossa
matalat äänet kuuluvat
korostetusti.
MUSIC
Tämä äänikenttä sopii
parhaiten musiikin
kuunteluun ja mahdollistaa
täyden surroundvaikutelman.
SPORTS
Korostaa
urheilutapahtumien
tunnelmaa luovia ääniä ja
selostusta.
GAME
Tämä äänikenttä sopii
parhaiten videopelien
pelaamiseen.
P. AUDIO*
Parantaa
kuuntelukokemusta
kuunneltaessa MP3äänitiedostoja tai muita
pakattuja äänitiedostoja
kannettavasta
mediasoittimesta.
Äänikentän valitseminen
Tämä järjestelmä tuottaa monikanavaisen
surround-äänen. Voit valita jonkin järjestelmän
esiohjelmoiduista äänikentistä.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
SAT
AMP MENU
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Vaikutus
STANDARD
* ”P. AUDIO” tulee esiin vain, jos toistettavaksi
ohjelmalähteeksi on valittu DMPORT.
Vihjeitä
• Kullekin tuloliitännälle määritetyt äänikentät
säilyvät, vaikka virtajohto olisikin irrotettu.
• Surround-toiminto käsittelee monikanavaääntä
kaikissa äänikentissä. Lisäksi surround-toiminto
käsittelee kaikkien äänien monikanavaääntä
”MOVIE”- ja ”SPORTS”-äänikentissä.
Paina SOUND FIELD +/–.
Käytössä oleva äänikenttä tulee näkyviin.
Näyttö muuttuu jokaisella SOUND FIELD +/–
-painikkeen painalluksella seuraavasti:
STANDARD y MOVIE y MUSIC y
SPORTS y GAME y P.AUDIO* y
STANDARD.....
Paina SOUND FIELD +/– toistuvasti, kunnes
haluamasi äänikenttä tulee näkyviin.
20FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta
Voit käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa, kun
otat järjestelmän ja kytketyn laitteen HDMIOhjaus-toiminnon käyttöön.
Kun kytket Sonyn television HDMI-Ohjaustoiminnon avulla, voit ottaa järjestelmän ja
kytketyn laitteen HDMI-Ohjaus-toiminnot
käyttöön valitsemalla HDMI-Ohjaus-toiminnon
televisiosta.
BD, DVD,
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva HDMIOhjaus-toiminnolla varustettujen Sonyn
televisioiden, Blu-ray Disc-/DVD-soittimien,
AV-vahvistimien tms. kanssa.
VOLUME
SOUND FIELD
HDMI-OHJAUS on ohjaustoimintostandardi,
jota käytetään CEC (Consumer Electronics
Control) -laitteiden HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -toiminnoissa.
HDMI-Ohjaus-toimintoa ei voi
käyttää seuraavissa tapauksissa:
• Kun tämä järjestelmä kytketään laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva HDMI-Ohjaustoiminnon kanssa.
• Kun järjestelmän ja laitteiden kytkennässä
käytetään jotakin muuta kuin HDMI-liitäntää.
On suositeltavaa käyttää tämän järjestelmän
kanssa laitteita, joissa on ”BRAVIA” Sync
-toiminto.
Huomautus
1
2
3
Varmista, että järjestelmä on kytketty
televisioon ja kytkettäviin laitteisiin
(joiden tulee olla yhteensopivia HDMIOhjaus-toiminnon kanssa) HDMIkaapeleilla (lisävaruste).
Kytke virta järjestelmään, televisioon ja
kytkettyihin laitteisiin.
Valitse järjestelmästä se tuloliitäntä,
johon kytketyn laitteen kuvaa haluat
katsoa (BD, DVD, SAT), ja valitse sitten
televisiosta HDMI-tulo niin, että
kytketyn laitteen kuva tulee näkyviin.
• HDMI-Ohjaus-toimintoa ei ehkä voi käyttää kaikkien
laitteiden kanssa. Katso laitteen käyttöohjetta.
jatkuu
21FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Jos kytket Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia ”BRAVIA” Sync -toiminnon
kanssa, HDMI-kaapelilla (lisävaruste), laitteiden
käyttäminen helpottuu seuraavasti.
• Toisto yhdellä painalluksella: Jos aloitat
toiston jossakin laitteessa, kuten Blu-ray Disctai DVD-soittimessa (tallentimessa),
järjestelmä ja televisio kytkeytyvät
automaattisesti päälle ja vastaanottavat
kyseistä HDMI-tulosignaalia.
• Järjestelmän äänenhallinta: Kun katselet
televisiota, voit valita, toistetaanko ääni
television vai järjestelmän kaiuttimien kautta.
• Järjestelmän virrankatkaisu: Kun katkaiset
television virran, myös järjestelmän ja
kytkettyjen laitteiden virrat katkeavat.
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu
4
Ota television HDMI-Ohjaus-toiminto
käyttöön.
Järjestelmän ja kytketyn laitteen HDMIOhjaus-toiminnot otetaan käyttöön
samanaikaisesti.
Etupaneelin näytössä näkyy ”SCANNING”
asetuksen aikana. Kun asetus on tehty,
etupaneelin näytössä näkyy ”COMPLETE”.
Odota, kunnes asetus on valmis.
”SCANNING” tai ”COMPLETE” ei
tule näkyviin edellisten vaiheiden
jälkeen
Ota järjestelmän ja kytketyn laitteen HDMIOhjaus-toiminnot käyttöön erikseen.
1
2
3
4
5
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin, ja paina sitten
tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes ”CTRL:
HDMI” tulee näkyviin, ja paina sitten
tai c.
Valitse ”ON” painamalla x/Xpainikkeita.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä. HDMIOhjaus-toiminto otetaan käyttöön.
6
Ota kytketyn laitteen HDMI-Ohjaustoiminto käyttöön.
Lisätietoja kytketyn laitteen asetuksista on
sen käyttöohjeessa.
7
22FI
Valitse järjestelmästä se tuloliitäntä,
johon kytkettyä laitetta haluat ohjata
HDMI-Ohjaus-toiminnolla (BD, DVD,
SAT), ja toista sitten vaihe 6.
Laitteen lisääminen tai
uudelleenkytkeminen
Suorita kohtien ””BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu” ja ”Jos ”SCANNING” tai
”COMPLETE” ei tule näkyviin edellisten
vaiheiden jälkeen” vaiheet uudelleen.
Huomautuksia
• Järjestelmän äänenhallinta ei ole käytettävissä
järjestelmän HDMI-Ohjaus-toiminnon käyttöönoton
aikana.
• Jos kytketyn laitteen HDMI-Ohjaus-toimintoa ei voi
ottaa samanaikaisesti käyttöön television ”HDMIOHJAUS”-toiminnon kanssa, ota HDMI-Ohjaustoiminto käyttöön kytketyn laitteen valikosta.
• Lisätietoja television ja kytkettyjen laitteiden
asetuksista on niiden käyttöohjeissa.
Vihje
• Järjestelmän HDMI-Ohjaus-toiminnon oletusasetus
on ”OFF”.
HDMI-Ohjaus-toiminnon
poistaminen käytöstä, jos
laitteessa ei ole HDMIliitäntöjä
Jos HDMI-Ohjaus-toiminto on käytössä ja
haluat kuunnella ääntä laitteesta, jossa ei ole
HDMI-liitäntöjä, poista HDMI-Ohjaus käytöstä
kyseisen laitteen kohdalla.
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Vihje
• Jos liität DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
lähtevän videosignaalin television
videotuloliitäntään, valitse ”DMPORT. CTRL”
-asetukseksi ”OFF”.
Jos liität DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen ilman
videolähtöliitäntää, valitse ”DMPORT. CTRL”
-asetukseksi ”ON”.
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
5
SOUND FIELD
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin, ja paina sitten
tai c.
Paina x/X ja valitse laite, josta haluat
poistaa HDMI-Ohjaus-toiminnon
käytöstä (DVD CTRL, SAT CTRL tai
DMPORT. CTRL). Paina sitten
tai c.
Valitse ”OFF” painamalla x/X.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
23FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
DISPLAY
Huomautus
• Jos HDMI-Ohjaus-toimintoa ei poisteta käytöstä
sellaisesta laitteesta, jossa ei ole HDMI-liitäntöjä,
laitteen tuottamaa ääntä ei voi kuunnella järjestelmän
kautta.
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt
(Toisto yhdellä painalluksella)
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Järjestelmän ja television virrat kytkeytyvät
automaattisesti päälle ja ne siirtyvät oikeaan
HDMI-tulotilaan.
Television äänen
toistaminen kaiuttimista
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen saa kuulumaan järjestelmän
kaiuttimien kautta yksinkertaisen toimenpiteen
avulla. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Huomautus
• Ohjelman alusta saattaa jäädä osa pois joissakin
televisiomalleissa.
Vihje
• Järjestelmään kytketyn Blu-ray Disc- tai DVDsoittimen (tallentimen) kuvaa voi katsella, vaikka
järjestelmän virta on katkaistu. POWER / ACTIVE
STANDBY -ilmaisin palaa tällöin oranssina.
INPUT
SELECTOR
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
DMPORT
?/1
SAT
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Kytke järjestelmään virta painamalla ?/1.
Ääni kuuluu järjestelmän kaiuttimen kautta.
Ääni kuuluu television kaiuttimien kautta, kun
järjestelmän virta katkaistaan.
Huomautuksia
• Jos television virta kytketään ennen järjestelmän
virran kytkemistä, television ääntä ei kuulu hetkeen.
• Jos kytkettävässä televisiossa ei ole järjestelmän
äänenhallintatoimintoa, järjestelmän
äänenhallintatoiminto ei toimi.
Vihje
• Voit säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta tai
mykistää järjestelmän äänen television
kaukosäätimellä.
24FI
Äänitason rajoitustoiminnon
käyttäminen
1
2
3
4
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin, ja paina sitten
tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes ”VOL
LIMIT” tulee näkyviin, ja paina sitten
tai c.
INPUT SELECTOR -painikkeet (TV, BD,
DVD, SAT) toimivat seuraavasti, kun HDMIOhjaus-toiminto on käytössä.
• BD, DVD, SAT: Järjestelmän audiosignaalin
lähde valitaan painamalla vastaavan laitteen
painiketta. Myös television videosignaalin tulo
vaihtuu automaattisesti vastaavan laitteen
kuvasignaaliksi.
• TV: Voit vaihtaa järjestelmän äänituloksi
television äänisignaalin painamalla tätä
painiketta. Television videosignaalin tulo ei
vaihdu automaattisesti. Valitse
kaukosäätimellä haluamasi televisiokanava.
Valitse äänenvoimakkuuden korkein
taso x/X-painikkeilla.
Äänenvoimakkuuden korkein taso muuttuu
seuraavasti:
MAX y 49 y 48.....2 y 1 y MIN
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautuksia
• Tämä toiminto on käytettävissä vain jos HDMIOhjaus-toiminto on käytössä.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos äänentoisto
siirretään järjestelmän kaiuttimesta television
kaiuttimeen.
Vihjeitä
• On suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuuden korkein
taso hieman normaalia kuuntelutasoa alhaisemmaksi.
• Valittu äänenvoimakkuuden korkein taso ei vaikuta
järjestelmän tai kaukosäätimen VOLUME +/–
-painikkeiden toimintaan.
• Jos et halua rajoittaa äänenvoimakkuutta, valitse
”MAX”.
25FI
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Kun järjestelmän äänenhallintatoiminto on
käytössä ja signaalin lähetys siirtyy television
kaiuttimesta järjestelmän kaiuttimeen
automaattisesti, järjestelmästä voi kuulua
voimakas ääni järjestelmän
äänenvoimakkuusasetuksesta riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa.
Kaukosäätimen INPUT
SELECTOR -painikkeiden
käyttäminen
Television, järjestelmän
ja kytkettyjen laitteiden
virran katkaiseminen
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun television virta katkaistaan kaukosäätimen
POWER-painikkeesta, järjestelmän ja
kytkettyjen laitteiden virrat katkaistaan
automaattisesti.
Huomautus
• Kytkettyjen laitteiden virrat eivät ehkä katkea, jos
niiden tilat eivät salli sitä. Lisätietoja on kytkettyjen
laitteiden käyttöohjeissa.
26FI
5
Lisäasetukset
Kaiuttimien
äänenvoimakkuustasojen
asettaminen
Seuraa äänen tasoa ja valitse
haluamasi säätö painamalla x/X.
Oletusasetus: 0 (dB)
Voit säätää arvoa 1 dB:n välein välillä
–6...+6 dB.
6
Paina LEVEL MODE.
Voit säätää keskikaiuttimen ja bassokaiuttimen
tasoa. Asetus on voimassa kaikissa äänikentissä.
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Lisäasetukset
DISPLAY
LEVEL
MODE
SAT
AMP MENU
DMPORT
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
4
SOUND FIELD
Ala toistaa ääntä, jossa on
monikanavaisia surround-tehosteita
(esimerkiksi DVD-tallenteesta).
Paina LEVEL MODE.
Valitse ”CNT LEVEL (keskikaiuttimien
taso)” tai ”SW LEVEL
(bassokaiuttimien taso)” painamalla
x/X.
Paina
tai c.
27FI
Vahvistinvalikon käyttöön
liittyvät asetukset ja
säädöt
AMP-valikon käyttäminen
Voit määrittää seuraavat asetukset
kaukosäätimen AMP MENU -painikkeella.
Oletusasetukset on alleviivattu.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL: HDMI
ON
OFF
DVD CTRL**
ON
OFF
SAT CTRL**
ON
OFF
DMPORT. CTRL**
ON
OFF
VOL LIMIT**
MAX, 49,
48 ….. 2, 1,
MIN
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
A/V
SYNC
ON
OFF
AUDIO
DRC
MAX
STD
OFF
DIMMER
ON
OFF
DISPLAY
ON
OFF
SLEEP
OFF, 10M, 20M, ….. 80M, 90M
* Katso ””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 21).
** Tämä asetus näkyy vain, kun ”CTRL: HDMI”
-asetus on ”ON”.
28FI
1
2
3
Avaa AMP-valikko painamalla AMP
MENU.
Valitse vaihtoehto ja asetus painamalla
toistuvasti C/X/x/c.
Poistu AMP-valikosta painamalla AMP
MENU.
Seuraavilla sivulla on tietoja kustakin
asetuksesta.
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (DUAL MONO)
4
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa AC-3-multiplexlähetyssignaalin.
Huomautus
• AC-3-signaalin vastaanottoa varten järjestelmään on
kytkettävä digitaalinen satelliittiviritin optisella tai
koaksiaalikaapelilla ja asetettava digitaalisen
satelliittivirittimen digitaaliseksi lähetysmuodoksi
AC-3.
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Lisäasetukset
DISPLAY
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DUAL MONO”, ja paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi ääni x/X-painikkeilla.
• MAIN:
• SUB:
Vain pääkanava toistetaan.
Vain kakkoskanava
toistetaan.
• MAIN+SUB: Pää-ääni toistetaan
vasemmasta kaiuttimesta ja
kakkosääni oikeasta
kaiuttimesta.
jatkuu
29FI
Äänen ja kuvan välisen viiveen
säätäminen (A/V SYNC)
Voit viivyttää ääntä tämän toiminnon avulla, jos
kuva toistuu ääntä hitaammin.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
Dolby Digital -äänen
kuunteleminen alhaisella
äänenvoimakkuudella (AUDIO
DRC)
Voit kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Toiminto on hyödyllinen katseltaessa elokuvia
hiljaisella äänenvoimakkuudella. AUDIO DRC
on käytettävissä vain Dolby Digital -lähteissä.
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
ALBUM- ALBUM+
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
MUTING
DMPORT
MENU
RETURN
VOLUME
SOUND FIELD
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”A/V SYNC”, ja paina sitten
tai
c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• OFF: Säätö ei ole käytössä.
• ON: Kuvan ja äänen välistä viivettä
säädetään.
4
Paina AMP MENU.
1
2
3
Huomautuksia
• Kuvan ja äänen välistä viivettä ei ehkä voi poistaa
kokonaan tämän toiminnon avulla.
• Tästä toiminnosta on hyötyä vain, jos kyseessä on
Dolby Digital-, DTS- tai lineaarinen PCM (2kanavainen) -tulosignaali, joka välitetään
koaksiaalisen tai optisen (audio) kaapelin tai HDMIkaapelin kautta.
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”AUDIO DRC”, ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus x/X-painikkeilla.
• OFF: Dynaamista aluetta ei pakata.
• STD: Toistaa ääniraidan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella
alueella.
• MAX: Pakkaa dynaamisen alueen täysin.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
30FI
SOUND FIELD
4
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
(DIMMER)
Näyttöasetuksen
muuttaminen (DISPLAY)
Voit muuttaa näyttöasetusta.
Etupaneelin näytön kirkkausasetuksia on 2.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
DMPORT
MENU
RETURN
Lisäasetukset
C, X, x, c,
ALBUM- ALBUM+
ALBUM- ALBUM+
MUTING
MUTING
VOLUME
1
2
3
VOLUME
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes
”DIMMER” tulee näkyviin, ja paina
sitten
tai c.
1
2
3
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus
X/x-painikkeilla.
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DISPLAY”, ja paina sitten
tai
c.
Valitse etupaneelin näyttöasetus
painamalla x/X.
• ON: Näyttö on aina näkyvissä.
• OFF: Näyttö tulee hetkeksi näkyviin
järjestelmää käytettäessä.
• OFF: Kirkas valaistus.
• ON: Himmeä valaistus.
4
SOUND FIELD
SOUND FIELD
Paina AMP MENU.
Huomautus
AMP-valikko poistuu näytöstä.
• Näyttö näkyy aina, kun mykistys- tai
suojaustoiminto on käytössä, vaikka
”DISPLAY”-asetukseksi on valittu ”OFF”.
4
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
jatkuu
31FI
Uniajastimen (SLEEP)
käyttäminen
Voit määrittää järjestelmän sammumaan
määrättynä ajankohtana, joten voit nukahtaa
musiikkia kuunnellen. Ajan voi määrittää 10
minuutin jaksoissa.
DISPLAY
LEVEL MODE
TV
INPUT SELECTOR
BD
DVD
SAT
AMP MENU
DMPORT
AMP
MENU
C, X, x, c,
DMPORT
MENU
RETURN
ALBUM- ALBUM+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”SLEEP”, ja paina sitten
tai c.
Valitse kuluva aika x/X-painikkeilla.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
seuraavasti:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ..... 30M
4
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautus
• Tämä toiminto koskee vain tätä järjestelmää, ei
kytkettyä televisiota tai muita laitteita.
32FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista
ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla,
ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään. Kun viet laitteen korjattavaksi,
muista ottaa kaikki laitteeseen kuuluvat osat
mukaan.
Virta ei kytkeydy.
• Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
Etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PROTECTOR” ja ”PUSH POWER”.
Katkaise järjestelmän virta painamalla ?/1 ja
tarkasta seuraava kohta, kun ”STANDBY”
poistuu näkyvistä.
• Ovatko laitteen päällä olevat
ilmanvaihtoaukot tukossa?
Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmään virta. Jos ongelman syytä ei
löydy, vaikka em. kohta on tarkastettu, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä ei
kuulu.
• Varmista, että äänentoiston muodon asetus
Dolby Digital tai DTS on valittu, kun toistat
Blu-ray Disc- tai DVD-levyä kytketyn
laitteen kautta.
• Tarkista jalustaan kytketyn laitteen,
esimerkiksi Blu-ray Disc -tallentimen
(soittimen) tai DVD-soittimen
ääniasetukset.
Surround-ääni ei kuulu.
• Joitakin äänikentän asetuksia ja/tai
tulosignaaleja käytettäessä surround-ääni ei
ehkä toimi. Tarkista tulosignaali painamalla
jalustan INPUT SELECTOR -painiketta ja
valitsemalla äänilähde uudelleen. Kun
tulosignaali on vaihdettu, tulosignaalin
Kaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin
heikko.
• Paina VOLUME + ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso.
• Poista mykistys käytöstä painamalla
MUTING tai VOLUME +.
• Tarkista äänikenttävalinta painamalla
SOUND FIELD +/–.
• Kaiuttimien vaikutus saattaa olla joissakin
signaalilähteissä huomaamaton.
Ääni tulee televisiokuvan jäljessä.
• Valitse ”A/V SYNC” -asetukseksi ”OFF”,
jos ”A/V SYNC” -asetukseksi on valittu
”ON”.
Kytketyt laitteet
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
käytössä olevasta laitteesta riippumatta.
• Varmista, että järjestelmä ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa oikein ja kunnolla.
• Varmista, että järjestelmän ja kytketyn
laitteen virta on kytketty.
Valitusta laitteesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että laite on kytketty kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin
oikein.
• Varmista, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
järjestelmässä.
• Varmista, että oikea laite on valittuna.
• Jos jatkat levyn toistoa tauon jälkeen ja
äänenvoimakkuus on asetettu ylimmälle
tasolle, ääntä ei ehkä kuulu. Hiljennä tällöin
äänenvoimakkuutta, katkaise järjestelmän
virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
jatkuu
33FI
Lisätietoja
Yleistä
tyyppi näkyy etupaneelissa.
Jos näkyviin tulee ”2.0ch” tai ”1.0ch”,
äänilähde on stereo tai mono eikä se sisällä
surround-ääntä.
Jos näkyviin tulee ”5.1ch”, äänilähde
sisältää surround-ääntä. Joitakin ohjelmia tai
tallennusvälineitä käytettäessä surroundvaikutelma voi olla heikko.
Ääni on katkonaista tai siinä on häiriöitä.
• Varmista, että järjestelmä tukee toistettavia
äänimuotoja: sivu 36.
Television ruudulla ei näy kuvaa.
• Varmista, että televisio on valittu oikein.
• Valitse televisiosta oikea ohjelmalähde.
Ääni kuuluu sekä järjestelmän että television
kaiuttimista.
• Jos HDMI-Ohjaus-toiminto on poistettu
käytöstä tai jos valittu laite ei tue HDMIOhjaus-toimintoa, mykistä järjestelmän tai
television ääni.
Järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa ei voi
käyttää.
HDMI-Ohjaus
HDMI-Ohjaus-toimintoa ei voi käyttää.
• Tarkista HDMI-kytkennät (sivu 10).
• Varmista, että AMP-valikon ”CTRL:
HDMI” -asetukseksi on valittu ”ON”.
• Varmista, että kytketty laite on yhteensopiva
HDMI-Ohjaus-toiminnon kanssa.
• Tarkista kytketyn laitteen HDMI-Ohjaustoiminnon asetukset. Lisätietoja on kytketyn
laitteen käyttöohjeessa.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, irrotat tai
kytket virtajohdon tai jos sähköt katkeavat,
toista vaiheet kohdasta ””BRAVIA” Sync
-toiminnon valmistelu” (sivu 21).
• Järjestelmä ei ehkä toimi oikein, jos valitset
television kautta laitteen, joka ei ole
yhteensopiva HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Varmista, että ”DVD CTRL”-, ”SAT
CTRL”- tai ”DMPORT. CTRL”
-asetukseksi on valittu ”ON” AMPvalikossa. Jos järjestelmän valitun
ohjelmalähteen ”DVD CTRL”-, ”SAT
CTRL”- tai ”DMPORT. CTRL” -asetus on
”OFF”, HDMI-Ohjaus-toiminnot eivät
toimi, vaikka jonkin toisen laitteen HDMIOhjaus-toiminto on otettu käyttöön. HDMIOhjaus-toimintoja ovat esimerkiksi toisto
yhdellä painalluksella, järjestelmän
äänenhallinta tai äänitason rajoitustoiminto.
Järjestelmän tai television kaiuttimista ei
kuulu ääntä.
• Tarkista järjestelmän ja television
äänenvoimakkuusasetukset.
• Valitse järjestelmästä oikea tulosignaali.
34FI
• Muuta television asetusta niin, että
kytkettyjen laitteiden virrat katkaistaan
samalla kun television virta katkaistaan.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Televisiossa ei näy kuvaa.
• Varmista, että HDMI IN- ja HDMI OUT
-liitännät ovat kytketty oikein.
Television ruudulle tulee näkyviin ilmoitus,
että äänentoisto on siirretty järjestelmän
kaiuttimesta television kaiuttimeen.
• Valitun laitteen HDMI-Ohjaus-toiminto
poistetaan käytöstä. Lisätietoja on kohdassa
”HDMI-Ohjaus-toiminnon poistaminen
käytöstä, jos laitteessa ei ole HDMIliitäntöjä” (sivu 23).
Muut
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin järjestelmän
kaukosäätimen tunnistimeen .
• Poista kaukosäätimen ja satelliittikaiuttimen
väliset esteet.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa,
vaihda ne uusiin.
• Muista valita kaukosäätimestä oikea
ohjelmalähde.
Äänenvoimakkuus hiljenee, jos äänentoisto
siirretään television kaiuttimista järjestelmän
kaiuttimiin.
• Äänitason rajoitustoiminto on käytössä.
Lisätietoja on kohdassa ”Äänitason
rajoitustoiminnon käyttäminen” (sivu 25).
Jos järjestelmä ei toimi
edellistenkään toimenpiteiden
jälkeen oikein, voit nollata
järjestelmän seuraavalla tavalla:
Tekniset tiedot
Käytä toimenpiteeseen järjestelmän painikkeita.
1
2
Kytke virta painamalla ?/1.
Paina INPUT SELECTOR, VOLUME – ja
?/1 samaan aikaan.
Näkyviin tulee teksti ”COLD RESET” ja
järjestelmä nollautuu. AMP-valikko,
äänikentät jne. palautetaan oletusarvoihinsa.
Lisätietoja
Mitat:
mm (noin)
Paino: kg
A
1 010
B
400
C
550
43
jatkuu
35FI
Tämän jalustan tukemat
muodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia digitaalisia
tulosignaaleja.
Muoto
HDMI-osa
Liitin
Videotulo-/lähtöliitännät
Tuettu/ei tukea
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineaarinen PCM
(2-kanavainen)*
a
Lineaarinen PCM
(5.1- tai 7.1kanavainen)*
(vain HDMIyhteydessä)
a
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineaarinen PCM ei salli suurempaa
näytteenottotaajuutta kuin 48 kHz.
Audiotuloliitännät
Vahvistinosa
Vertailuteho
Surround-tila
Etu: 50 W/kanava
(8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Keski*: 50 W/kanava
(8 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Bassokaiutin: 100 W/
kanava (4 ohmia, 100 Hz,
harmoninen särö 10 %)
* Joillakin äänikentän asetuksilla ja signaalilähteillä
ääntä ei ehkä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
TV
Impedanssi: 30 kilo-ohmia
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV, DVD
Optinen
SAT
Koaksiaalinen, optinen
Kaiuttimet
Etukaiutin / keskikaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Bassorefleksi,
magneettisuojattu
40 × 70 mm,
kartiotyyppinen
Bassokaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Bassorefleksi
160 mm, kartiotyyppinen
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
Paino (noin)
36FI
19-nastainen HDMIvakioliitin
BD, DVD, SAT:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1440 × 480p@59,94/60 Hz
(kuvapiste lähetetään
2 kertaa)
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60
Hz
1920 × 1080p@59,94/60
Hz
720 × 576p@50 Hz
1440 × 576p@50 Hz
(kuvapiste lähetetään
2 kertaa)
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
BD, DVD, SAT:
Lineaarinen 7.1kanavainen PCM/
Dolby Digital/DTS
230 V, 50/60 Hz
Käytössä: 70 W
Aktiivisessa valmiustilassa
(HDMI-Ohjaus on
käytössä):
1,5 W (vähintään) - 5 W
(enintään)
Valmiustilassa (HDMIOhjaus on pois käytöstä):
alle 0,3 W
1 010 × 550 × 400 mm
(l/k/s)
43 kg
Vakiovarusteet
Optinen kaapeli (1,5 m) (1)
Kaukosäädin (RM-ANU041) (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Kiinnityshihna ja kaksi ruuvia (suuri ja pieni) (1)
Hyllylevy (1)
Hyllyn kannakenastat (4)
Käyttöohje (1)
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Sanasto
Dolby Digital
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa
pitkälle kehitetty, erittäin laadukas
tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää
alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia
lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä
ääntä.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä. Tämä
tekniikka toimii 5.1-kanavaympäristössä.
Takakanava on stereofoninen, jonka lisäksi
tekniikka sisältää erillisen bassokanavan. DTS
tuottaa laadukkaan 5.1-kanavaisen digitaalisen
äänentoiston. Kanavaerotus on hyvä, koska
kaikki kanavatiedot tallennetaan erillisinä ja
käsitellään digitaalisesti.
jatkuu
37FI
Lisätietoja
Tämä elokuvateattereihin tarkoitettu
äänitekniikka on pitemmälle kehitettyä kuin
Dolby Surround Pro Logic -ääni. Tässä
muodossa surround-kaiuttimet toistavat
taajuusalueeltaan laajaa stereoääntä, jonka
lisäksi mukana on erillinen matalia
bassotaajuuksia toistava bassokanava. Tästä
äänimuodosta käytetään nimitystä ”5.1”, jossa
bassokanavan numero on 0.1 (kanava toimii
vain, kun äänessä on matalia bassotaajuuksia
sisältäviä tehosteita). Kaikki tämän äänimuodon
kuusi kanavaa äänitetään erillisinä, jotta
saavutettaisiin mahdollisimman suuri
kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään
digitaalisesti, signaalin laatu heikkenee tavallista
vähemmän.
HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että ääntä
yhdessä digitaalisessa liitännässä. HDMI:n
avulla digitaalinen kuva ja ääni voidaan toistaa
korkealaatuisina. HDMI-määritys tukee
HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents
Protection), joka on digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien
suojaustekniikka.
PCM (Pulse Code Modulation)
Menetelmä, jonka avulla analogista ääntä on
helppo muuntaa digitaaliseksi ääneksi.
S-Force PRO Front Surround
Sonyn pitkäaikainen tutkimus- ja kehitystyö
surround-tekniikan parissa (ja sen aikana kerätty
laaja akustinen tutkimusmateriaali) on tuottanut
aivan uuden tehokkaan digitaalisen DSPsignaalinkäsittelytekniikan, jolle on annettu
nimeksi S-Force PRO Front Surround. Aiempiin
surround-tekniikoihin verrattuna S-Force PRO
Front Surround tuottaa paljon luonnollisemman
tilavaikutelman, mikä mahdollistaa aidon
surround-äänimaiseman tuottamisen ilman
takakaiuttimia.
S-Master
S-Master on Sonyn kehittämä täysin digitaalinen
vahvistinteknologia, joka minimoi äänen
pirstoutumisen ja värinän, jolloin vuoropuhelut
ovat selkeitä ja ääni vastaa alkuperäistä ääntä.
Pienikokoisen vahvistinosan teho- ja
lämpöominaisuudet ovat aiempaa
kehittyneemmät.
x.v.Colour
x.v.Colour on kutsumanimi Sonyn kehittämälle
xvYCC-standardille, joka on myös Sonyn
tavaramerkki. xvYCC on videokuvan
kansainvälinen väritilastandardi.
Tämän standardin avulla voidaan esittää
enemmän värejä kuin nykyisin
televisiolähetyksissä käytössä olevan standardin
avulla.
38FI
Hakemisto
A
U
A/V SYNC 30
AMP-valikko 28
Asennus 9
Asentaminen 9
AUDIO DRC 30
Uniajastin 32
Ä
Äänikenttä 20
B
Blu-ray Disc -soitin (tallennin)
kytkeminen 10
Lisätietoja
D
DIGITAL MEDIA PORT
kytkeminen 14
DIMMER 31
DISPLAY 31
DUAL MONO 29
DVD-soitin (tallennin)
kytkeminen 10, 12
H
HDMI
kytkeminen 10
K
Kaiuttimien äänenvoimakkuustasot 27
Kaukosäädin
ennen käyttöä 8
käyttäminen 17
P
”PlayStation 3”
kytkeminen 10
S
Satelliittiviritin
kytkeminen 10, 12
S-Force PRO Front Surround 7
39FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising