Sony | HT-SF100 | Sony HT-SF100 Käyttöohjeet

filename[F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK01COV_HT-SF100-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 1 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
4-130-029-61(1)
Home Theatre
System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
HT-SF100
HT-SS100
©2009 Sony Corporation
model name1[HT-SF100/HT-SS100]
[4-130-029-61(1)]
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK02REG_HT-SF100-CEL.fm
masterpage: Left
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 2 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at reducere risikoen for brand må man ikke
dække apparatets ventilationsåbninger med aviser,
duge, gardiner osv.
Anbring desuden ikke tændte stearinlys ovenpå
apparatet.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød
må der ikke anbringes genstande indeholdende
væsker, såsom vaser eller lignende, ovenpå
apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal du koble
enheden til en stikkontakt med nem adgang. Hvis du
opdager noget mærkeligt ved apparatet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Batterier eller batterier, der er installeret i apparatet,
må ikke udsættes for kraftig varme, f.eks. solskin,
ild eller lignende.
For at undgå personskade skal dette apparat
fastgøres forsvarligt til gulv/væg i
overensstemmelse med installationsvejledningen.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver,
at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder,
at batteriet leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
2DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK02REG_HT-SF100-CEL.fm
masterpage: Right
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 3 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
STR-KS100
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under licens i henhold til amerikanske
patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 og andre amerikanske og
internationale udstedte og anmeldte patenter.
DTS og DTS Digital Surround er registrerede
varemærker, og DTS- logoerne og symbolerne er
varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
SS-MSP36F
SS-CNP36
SS-SRP36F
SS-WP36
Denne receiver anvender HDMI™-teknologi (HighDefinition Multimedia Interface). HDMI, HDMIlogoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
STR-KS100
"x.v.Colour" og "x.v.Colour" logoerne er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model HT-SF100 og HT-SS100. I denne
brugsvejledning anvendes modellen med
områdekode CEL til illustrationsformål, med
mindre andet er angivet. Enhver forskel i
anvendelsen er tydeligt angivet i teksten. For
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
CEK".
HT-SF100 består af:
• Receiver
• Højttalersystema)
– Fronthøjtaler
– Centerhøjttaler
– Surround-højttaler
– Subwoofer
HT-SS100 består af:
• Receiver
• Højttalersystema)
– Fronthøjtaler
– Centerhøjttaler
– Surround-højttaler
– Subwoofer
a)
SS-MSP36S
SS-CNP36
SS-SRP36S
SS-WP36
"BRAVIA" og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
DK
Brug kun de medfølgende højttalere.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på medfølgende
fjernbetjening.
Om områdekoder
Receiverens områdekode vises på den nederste del
af bagsiden (se illustrationen herunder).
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
3DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK01COV_HT-SF100-CELTOC.fm
masterpage: Left
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 4 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Indholdsfortegnelse
Beskrivelse af delene og deres placering.......5
Introduktion
1 : Installation af højttalerne........................12
2 : Tilslutning af højttalere ..........................15
3 : Tilslutning af TV'et.................................16
4 : Tilslutning af lyd/videoapparater ...........17
5 : Tilslutning af antennerne ........................21
6 : Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen......................................21
7 : Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger
(AUTO CALIBRATION).......................23
8 : Justering af højttalerniveauerne
(TEST TONE) ........................................27
Afspilning
Hvordan man vælger et apparat...................28
Nyd lyd/billeder fra de komponenter, der er
tilsluttet til receiveren .............................29
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem menuerne.....................32
Indstillinger for HDMI
(SET HDMI menu).................................35
Indstillinger for automatisk kalibrering
(A.CAL menu)........................................35
Indstillinger højttaleren
(SP SETUP-menu) .................................36
Justering af lydniveauet (LEVEL-menu) ....37
Justering af tonen (TONE-menu) ................37
Brugerdefinerede indstillinger
(CUSTOM-menu)...................................38
Opnå surround sound
Valg af lydfeltet ...........................................39
"BRAVIA"synkroniseringsfunktioner
Hvad er "BRAVIA"synkroniseringsfunktionen? ................... 44
Forberedelse til "BRAVIA"
-synkronisering ...................................... 45
Afspilning på komponenter med et enkelt
tryk (Afspilning med et enkelt tryk) ...... 46
Nyd TV-lyden via de højttalere, der er sluttet
til modtageren
(System Audio Control)......................... 47
Slukning af modtageren via TV'et
(System Power Off) ............................... 48
Brug af strømsparefunktionen
(Power Save) .......................................... 48
Andre anvendelser
Ændring af displayets lysstyrke
(DIMMER) ............................................ 49
Ændring af displayindstillingen
(DISPLAY) ............................................ 50
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion (SLEEP) ................... 50
Skift mellem digital og analog lyd
(IN MODE)............................................ 51
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Skift af indgangsknaptilknytninger............. 51
Supplerende oplysninger
Ordliste........................................................ 53
Sikkerhedsforanstaltninger ......................... 54
Fejlfinding................................................... 56
Specifikationer ............................................ 60
Stikordsregister ........................................... 62
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio ...........................40
Programmering af faste radiostationer ........41
Anvendelse af Radio Data System (RDS) ...43
4DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 5 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Beskrivelse af delene og deres placering
Receiver
Set forfra
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
ACTIVE STANDBY
1
2
3
Navn
Funktion
A ?/1
(tændt/standby)
Tryk for at tænde og
slukke for receiveren (side
22, 29, 52).
B ACTIVE
STANDBY
indikator
Lyser gult, når Kontrol til
HDMI er slået til, og
receiveren er i standby.
Bemærk!
Hvis indikatoren ACTIVE
STANDBY blinker, se
side 59.
C Display
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 6).
D Fjernbetjenings
sensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
E INPUT
SELECTOR
Tryk for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 28, 30,
31, 40, 41, 42).
F MASTER
VOLUME
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 29, 47, 56).
4
5
6
fortsættes
5DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 6 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Om indikatorerne på displayet
12
3
qs
4
5
6
qa
q; 9 8
7
Navn
Funktion
Navn
A LFE
Lyser, når den disc, der afspilles,
indeholder en LFE (Low
Frequency Effect) kanal og LFEkanalsignalet faktisk gengives.
B SLEEP
Lyser, når den automatiske
sluknings funktion er aktiveret
(side 50).
F Indikatorer Lyser, når du bruger receiveren
for forvalgte til at stille ind på radiostationer,
stationer
du har forvalgt. Oplysninger om
forvalg af radiostationer, se side
41.
C Indikatorer
for
afspilningskanaler
L
R
C
SL
SR
S
Bogstaverne (L, C, R osv.)
angiver de kanaler, som er under
afspilning. Boksene omkring
bogstaverne er forskellige for at
vise, hvordan receiveren
nedmikser kildelyden.
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Surround (monofonisk eller
surroundkomponenterne opnået
gennem Pro Logic-behandling)
Eksempel:
Optageformat (Front/Surround):
3/2.1
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
SW
D
D
E HDMI
SL
C
G Tunerindikatorer
Lyser, når du bruger receiveren
til at stille ind på radiostationer
(side 40) osv.
H COAX
Lyser, når kildesignalet er et
digitalt signal, som sendes ind
gennem COAX IN-stikket.
I OPT
Lyser, når kildesignalet er et
digitalt signal, som sendes ind
gennem OPT IN-stikket.
J
"
PL" lyser, når receiveren
anvender Pro Logic-behandling
af 2-kanals signaler for at kunne
udsende center- og surroundkanalsignaler.
"
PLII" lyser, når Pro Logic
II Movie/Music-dekoderen
aktiveres.
PL/
PLII
K DTS
Lyser, når receiveren dekoder
DTS-signaler.
Bemærk!
Ved afspilning af en DTSformat disc skal du sørge for, at
du har foretaget digitale
forbindelser.
L SW
Lyser, når lydsignalet udsendes
fra SUBWOOFER-stikket.
R
SR
Lyser, når receiveren dekoder
Dolby Digital-signaler.
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby
Digital-format disc, skal du
sørge for, at du har foretaget
digitale forbindelser.
Funktion
Lyser, når en
afspilningskomponent er
tilsluttet til denne receiver ved
hjælp af et HDMI-stik (side 18).
6DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 7 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bagpanel
1
2
3
4
L
L
R
R
5
DC5V
TV
DIGITAL
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
6
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
A SPEAKERS-sektion
BD IN
OPT IN-stik
COAX INstik
B DMPORT-sektion
Tilsluttes til en
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
(side 17).
HDMI IN/
OUT-stik
C AUTO CALIBRATION-sektion
AUTO CAL
MIC- stik
Tilsluttes den
medfølgende
optimizermikrofon
for den automatiske
kalibreringsfunktion
(side 24).
D AUDIO INPUT-sektion
Hvid (L)
Rød (R)
AUDIO IN
-stik
DVD IN
SAT IN
OUT
E DIGITAL INPUT/OUTPUT-sektion
Tilsluttes til de medfølgende
højttalere og subwoofer (side 15).
DMPORTstik
DMPORT
Tilsluttes en Super
Audio CD-afspiller,
CD-afspiller osv.
(side 16, 17, 18, 20).
Tilsluttes til bl.a. en
satellittuner. COAX
IN-stikket giver en
bedre lydkvalitet
(side 20).
Tilsluttes til en
DVD-afspiller,
satellittuner, eller en
Blu-ray discafspiller. Billedet
udsendes til et TV
eller en projektor,
mens lyden kan blive
udsendt fra et TV
og/eller højttalere,
der er tilsluttet til
denne receiver
(side 18).
F ANTENNA-sektion
FM
ANTENNA
-stik
Tilsluttes til den
medfølgende FMledningsantenne
(side 21).
AM
ANTENNA
-terminalen
Tilsluttes til den
medfølgende AMrammeantenne (side
21).
7DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 8 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Grundlæggende betjening
Fjernbetjening
Du kan bruge den medfølgende RM-AAU058
Fjernbetjening til at betjene modtageren og
styre de Sony lyd/video-apparater, som
fjernbetjeningen er tilknyttet til at betjene
(side 51).
Fjernbetjenings- Funktion
knap
B ?/1
(tændt/
standby)
RM-AAU058
Sparer strøm i
standby
1
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
Når "CONTROL FOR
HDMI" er indstillet til
"CTRL ON" og "P.SAVE"
er indstillet til "SAVE ON"
(side 35).
?/1
2
ws
SYSTEM STANDBY
wa
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
w;
1
2
3
4
5
6
7
ql
8
CLEAR
9
0
C Indgangsknapperne
5
6
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
3
4
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
qk
7
8
9
q;
qa
qs
K
qh
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING +
TUNING –
m
H
M
X
x
qd
qf
L
Q
Tryk for at få vist menuen til
receiveren.
Tryk for at slå lyden fra
(Afbryd lyden) midlertidigt.
Tryk på
igen for at
aktivere lyden.
+*/–
TV
qg
Tryk på en af knapperne for
at vælge det apparat, du vil
anvende. Knapperne er fra
fabrikken tilknyttet til
styring af Sony-apparater.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Skift af
indgangsknaptilknytninger"
på side 51.
G SOUND FIELD Tryk for at vælge et lydfelt.
I AMP MENU
qj
Tryk for at tænde eller
slukke for receiveren.
For at slukke for alle Sonyapparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
,
V/v/B/b
Tryk for at justere
lydstyrken.
Tryk på V, v, B eller b for at
vælge indstillingerne. Tryk
derefter på
for at indtaste
valget.
8DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 9 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
2
Tunerbetjening
Fjernbetjenings- Funktion
knap
Se i den følgende tabel, og tryk
på den tilsvarende knap for
betjening.
H ENTER
Tryk for at indtaste valget.
Almindelige betjeningsmuligheder
M MENU/HOME
Tryk for at få vist menuen.
N PRESET +/–
Tryk for at vælge faste
stationer.
Fjernbetjenings- Funktion
knap
TUNING +/–
Q
,
V/v/B/b
Tryk for at søge efter en
station.
Tryk for at vælge et
menupunkt og angive valget.
R DISPLAY
Tryk for at få vist
information i TUNERfunktionen.
S CLEAR
Tryk for at slette en fejl, når
du trykker på den forkerte
numeriske tast.
DMPORT-funktioner
Fjernbetjenings- Funktion
knap
N ./>
m/M
Tryk for at springe spor
over.
Tryk for hurtig tilbage eller
frem.
H (Afspilning)/ Afspilningsknapper.
X (Pause, tryk
igen, hvis du vil
genoptage normal
afspilning)/
x (Stoppe)
Sådan kontrolleres en
komponent
1
Tryk på en af
indgangsknapperne (TV, BD,
DVD, eller SAT) (C) for at
vælge den komponent, du vil
bruge.
Den komponent, der er knyttet til den
valgte indgangsknap, bliver aktiv.
A TV ?/1
AV ?/1
(tændt/
standby)
Tryk for at tænde eller
slukke for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 51).
Tryk på ?/1 (B) og
TV ?/1/ AV ?/1 (A)
samtidigt for at slukke for
receiveren og andre
komponenter, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(SYSTEM STANDBY).
H ENTER
Tryk for at indtaste valget.
T Numeriske
knapperne
(nummer 5*)
Tryk for at vælge kanaler og
spor direkte.
Sådan kontrolleres TV'et
Tryk på TV-knappen (gul) (O), og hold den
nede, mens du trykker på knapperne med en
gul prik eller gult tryk for styre TV.
Fjernbetjenings- Funktion
knap
D AUDIO
Tryk for at vælge det
foretrukne lydsignal.
Tryk for at ændre
(Skærmtilstand) skærmformatet manuelt, så
det passer til udsendelsen.
E THEATRE
Tryk for at indstille de
optimale billedindstillinger
automatisk til visning af
film, når du tilslutter et Sony
TV, der er kompatibelt med
THEATRE-knappen. Hertil
kommer, at lyden
automatisk skifter til dette
systems lydudgang, når du
tilslutter TV'et og systemet
med HDMI-tilslutningen, og
Kontrol til HDMIfunktionen slået til.
fortsættes
9DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 10 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Fjernbetjenings- Funktion
knap
Fjernbetjenings- Funktion
knap
F
U ANALOG
(Vejledning)
H
Tryk for at få vist
vejledningen, når du ser
analoge og digitale kanaler.
Tryk for at gå tilbage til den
(Forrige kanal) forrige sete kanal (i mere end
fem sekunder).
J TOOLS/
OPTIONS
K
Tryk for at få adgang til de
forskellige
visningsindstillinger og
ændre/justere svarende til
kilden og skærmformatet.
Tryk for at slukke for lyden.
(Afbryd lyden)
L
+*/–
M MENU/HOME
N TV CH +/–
c/C
RETURN/
EXIT
,
V/v/B/b
R
/
(Info/tekstafsløring)
S
Tryk for at få lov til at vælge
kanaler eller indgangskilder
og ændre indstillingerne for
dit TV.
I TV-tilstand: Tryk for at
vælge næste (+) eller forrige
(–) kanal.
I teksttilstand: Tryk for at
vælge den næste (c) eller
forrige (C) side.
V
Sådan styres DVD-optageren/Blu-ray
disc-afspilleren
Fjernbetjenings- Funktion
knap
D F1
F2
/ (Tekst)
T Numeriske
knapperne
(nummer 5*)
Tryk for at vælge kanaler.
Tryk på ENTER H) for at
skifte kanal med det samme.
Tryk for at vælge Blu-ray
Disc/DVD.
Tryk for at få vist menuen.
N .
Tryk for at springe kapitler
over.
<
Tryk for at vælge et
menupunkt og angive valget.
Tryk for at få vist Tekst.
Tryk for at vælge HDD.
M MENU/HOME
Tryk for at vende tilbage til
det forrige skærmbillede i
enhver vist menu.
I digital tilstand: Tryk for at
få vist korte oplysninger om
det program, der i øjeblikket
vises.
I analog tilstand: Tryk for at
få vist information såsom det
aktuelle kanalnummer og
skærmformat.
I teksttilstand: Tryk for at
afsløre skjulte oplysninger
(f.eks. besvarelser på en
quiz)
Tryk for at skifte til digital
tilstand.
I TV-tilstand: Tryk for at
/
(Indgangsvalg/ vælge indgang.
I analog teksttilstand: Tryk
Tekst-hold)
for at holde den aktuelle side.
<
P
Q
Tryk for at justere
lydstyrken.
DIGITAL
Tryk for at skifte til analog
tilstand.
Tryk for at springe tilbage
under direkte eller optagne
programmer.
Tryk for at springe fremad
under optagne programmer.
>
Tryk for at springe frem til
det næste tilgængelige
kapitel.
m/M
Tryk for at gå hurtigt tilbage
eller fremad på disken under
afspilning.
H (Afspilning)/ Afspilningsknapper.
X (Pause, tryk
igen, hvis du vil
genoptage normal
afspilning)/
x (Stoppe)
Q
,
V/v/B/b
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
Tryk for at vælge et
menupunkt og angive
valget.
Tryk for at få vist
topmenuen eller
diskmenuen.
10DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 11 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Sådan styres DVD-afspilleren/Blu-ray
disc-afspilleren
Fjernbetjenings- Funktion
knap
M MENU/HOME
Tryk for at få vist menuen.
N ./>
Tryk for at springe kapitler
over.
<
<
m/M
,
V/v/B/b
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
Fjernbetjenings- Funktion
knap
Tryk for at vælge et
menupunkt og angive
valget.
Tryk for at få vist
topmenuen eller
diskmenuen.
(Vejledning)
Tryk for at få vist
vejledningsmenuen.
M MENU/HOME
Tryk for at få vist menuen.
Q
Tryk for at vælge et
menupunkt og angive
valget.
,
V/v/B/b
* Knapperne nummer 5, 2 + og H har et
berøringspunkt. Brug berøringspunkterne som
referencer, når du betjener receiveren.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
Tryk for at vælge Blu-ray
Disc/DVD.
Tryk for at få vist menuen.
Tryk for at angive forrige
eller næste kapitel eller kanal.
m/M
F
Tryk for at vælge HDD.
M MENU/HOME
<
Tryk for at få vist
topmenuen eller
diskmenuen.
Sådan kontrolleres SAT
N ./>
<
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
Tryk for at flytte det
fremhævede (markøren) og
vælge elementet.
Tryk for at springe frem.
Fjernbetjenings- Funktion
knap
F2
,
V/v/B/b
Tryk for at gå hurtigt tilbage
eller fremad på disken under
afspilning.
Sådan kontrolleres HDD/DVD COMBO
D F1
Q
Tryk for at springe tilbage.
H (Afspilning)/ Afspilningsknapper.
X (Pause, tryk
igen, hvis du vil
genoptage normal
afspilning)/
x (Stoppe)
Q
Fjernbetjenings- Funktion
knap
Tryk for at skifte til
genafspilningstilstand.
Tryk for at gå hurtigt frem.
Tryk for at gå hurtigt tilbage
eller fremad på disken under
afspilning.
H (Afspilning)/ Afspilningsknapper
X (Pause, tryk
igen, hvis du vil
genoptage normal
afspilning)/
x (Stoppe)
11DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 12 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Introduktion
1 : Installation af højttalerne
Denne receiver giver dig mulighed for at bruge
et 5.1-kanals højttalersystem. For at opnå den
fulde effekt af en biograflignende multikanalsurroundlyd, kræves der fem højttalere (to
fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to
surround-højttalere) samt en subwoofer (5.1kanals).
Kun HT-SS100
AFronthøjttaler (venstre)
BFronthøjttaler (højre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (højre)
FSubwoofer
Kun HT-SF100
Tip!
Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
12DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 13 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Før du installerer højttalerne og subwooferen,
skal du sørge for at påsætte de medfølgende
fodpuder for at forhindre vibration eller
bevægelse, som vist på illustrationen
nedenfor.
Montering af højttalerne på
højttalerfoden
Det anbefales at bruge højttalerstanderen
herunder for at opnå større fleksibilitet ved
placeringen af højttalerne.
Model
Højttalerstanderen
HT-SF100
Medfølger. Yderligere
oplysninger finder du i den
medfølgende
installationsvejledning til
højttalerfoden.
HT-SS100
WS-FV11- eller WS-FV10Dhøjttalerstander (medfølger
ikke) (fås kun i visse lande).
Se den betjeningsvejledning,
der følger med
højttalerstanderen, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Eksempel på HT-SS100
fronthøjttaler
Sæt de medfølgende puder på de følgende
højttalere.
Model
Højttalere
HT-SF100
Centerhøjttaler og subwoofer
HT-SS100
Alle højttalere og subwoofer
13DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
Montering af højttalerne på en
flad overflade
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 14 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Montering af højttalerne på
væggen
Kun surround-højttalerne til HT-SF100
Du kan også montere højttalerne på væggen.
1
Anskaf skruer (medfølger ikke),
som passer til hullet på
bagsiden af hver højttaler. Se
illustrationerne herunder.
100 mm
5 mm til 7 mm
Kun fronthøjttalerne og surroundhøjttalerne til HT-SS100
4 mm
mere end 25 mm
5 mm til 7 mm
4,6 mm
3
10 mm
Hæng højttalerne på skruerne.
Hullet på bagsiden af højttaleren
4.6 mm
2
Fastgør skruerne til væggen.
Skruerne skal stikke 5 mm til 7
mm frem.
10 mm
Kun centerhøjttaleren
160 mm
Højttalerens bagside
5 mm til 7 mm
Bemærk!
Kun fronthøjttalerne til HT-SF100
5 mm til 7 mm
217 mm
• Brug skruer af et egnet materiale og passende
styrke til væggen. Da vægge af gipsplader er
specielt skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en
bjælke og denne derefter fastgøres til væggen.
Monter højttalerne på en lodret og plan væg, der er
forstærket efter behov.
• Tal med en isenkræmmer eller en montør
angående vægmaterialet eller de skruer, der skal
bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som
følge af forkert montering, utilstrækkelig
vægstyrke eller forkert isætning af skruer,
hændelige uheld osv.
• Du behøver ikke at montere den medfølgende
højttalerfod på HT-SF100, hvis du monterer
højttalerne på væggen.
14DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 15 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærkninger om
højttalerkabler
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
B
C
F
A
Enderne på højttalerkablerne har samme farve,
som højttalerstikkene, som de skal tilsluttes.
Når du tilslutter et højttalerkabel, så sørg for at
matche de farvede ender til højttalerstikkene
på receiveren:
Kabelende
Højttalerstik
Rød
FRONT R
Hvid
FRONT L
Grå
SUR R
Blå
SUR L
Grøn
CENTER
Lilla
SUBWOOFER
Sådan tilsluttes højttalerne
korrekt
Check højttalertypen ved at se på
højttalermærkaten* på bagpanelet af
højttalerne.
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
Kabelende
A
A
Højttalertype
L
Venstre fronthøjttaler
R
Højre frontøjttaler
SL
Venstre surround-højttaler
SR
Højre surround-højttaler
* Centerhøjttaleren og subwooferen er ikke forsynet
med et tegn på højttalermærkaten. Oplysninger om
højttalertypen finder du på side 3.
A
E
Tegn på
højttalermærkat
D
A Højttalerkabler (medfølger)
AFronthøjttaler (venstre)
BFronthøjttaler (højre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (venstre)
ESurround-højttaler (højre)
FSubwoofer
15DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
2 : Tilslutning af
højttalere
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 16 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærk!
3 : Tilslutning af TV'et
Du kan se det valgte billede, når du tilslutter til
HDMI OUT- stikket på et TV.
Det er ikke nødvendigt at tilslutte alle
kablerne. Tilslut lyd- og videokabler svarende
til stikkene i dine apparater.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
TV
Lydsignaler
Lyd/
videosignaler
A
L
L
R
B
TV
DIGITAL
• Sørg for at tænde for receiveren, når video- og
lydsignaler fra et afspilningsapparat udsendes til et
TV via receiveren. Medmindre der er tændt,
udsendes hverken video- eller lydsignaler.
• Når du tilslutter optiske digitale kabler, skal du
sætte stikkene lige i, indtil de klikker på plads.
• Undgå at bøje eller stramme digitale kabler.
Tip!
• For at høre lyden fra TV'et via de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, skal du sørge for at:
– tilslutte lydudgangsstikkene på dit TV til TV INstikkene på receiveren.
– sluk for lyden fra TV'et, eller aktiver TV’s
lydafbrydelsesfunktion.
• Alle de digitale lydstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samplingsfrekvenser.
C
ANTENNA
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
OPT IN
mA MAX
HDMI
BD IN
RT
DVD IN
SAT IN
OUT
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C HDMI-kable (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMIkabel.
16DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 17 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
TV
B
Tilslutning af apparaterne
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
I dette afsnit beskrives, hvordan apparaterne
sluttes til denne receiver. Før de begynder,
skal du se "Komponenter, der skal tilsluttes"
herunder efter de sider, som beskriver,
hvordan du tilslutter lyd-/videokomponenter.
Før tilslutning af ledningerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
Gå videre til "5 : Tilslutning af antennerne"
(side 21), når alle dine apparater er tilsluttet.
Super Audio CD-afspiller/
CD-afspiller
Lydsignaler
A
Apparater, der skal tilsluttes
Sådan tilsluttes
Se
TV
side 16
Lydapparater
• Super Audio CD-afspiller/
CD-afspiller
• DIGITAL MEDIA PORTadapter
side 17
Apparater med HDMI-stik
side 18
Videoapparater
• DVD-optager, DVD-afspiller
• Satellituner, Set-top-boks
• Videobåndoptager
side 20
L
L
R
R
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
DC5V
TV
DIGITAL
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
Tilslutning af lydapparater
Den følgende illustration viser, hvordan
lydkomponenter tilsluttes, f.eks. Super Audio
CD-afspiller eller CD-afspiller og DIGITAL
MEDIA PORT-adapter.
Du kan også få vist billeder på TV-skærmen
ved at tilslutte videoudgangen på DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren til videoindgangen i
TV'et. Afhængigt af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Videokabel (medfølger ikke)
* Typen af stik varierer afhængigt af DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren.
For yderligere oplysninger henvises til den
brugsanvisning, der fulgte med DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
17DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
4 : Tilslutning af lyd/
videoapparater
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 18 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærkninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
• Undgå at tilslutte eller frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, mens receiveren
er tændt.
• Sørg for, at DMPORT-tilslutningerne sidder
godt, og sæt stikket lige i.
• Da stikket i DIGITAL MEDIA PORTadapteren er skrøbeligt, skal du behandle det
forsigtigt, når du placerer eller flytter
receiveren.
• Ved tilslutning til DIGITAL MEDIA
PORT-adapten skal du kontrollere, at stikket
er sat i med pilen mod pilen på DMPORTstikket. Hvis du vil frakoble DIGITAL
MEDIA PORT-adapteren, skal du trykke på
A og holde den nede, mens du trækker
stikket ud.
A
Tilslutning af apparater med
HDMI-stik
HDMI er en forkortelse for High-Definition
Multimedia Interface. Det er en grænseflade,
som sender video- og lydsignaler i digitalt
format.
Sony anbefaler, at du tilslutter komponenter til
receiveren ved hjælp af et HDMI-kabel.
Med HDMI kan du nemt nyde både lyd og
billeder i høj kvalitet.
Det er imidlertid nødvendigt at
tilslutte lydudgangen på TV'et til
lydindgangen på receiveren ved
hjælp af et optisk kabel for at kunne
lytte til flerkanals surround sound
udsendelser fra TV'et via
receiveren.
Tilslutning af Sony "BRAVIA"
synkroniseringskompatible komponenter ved
hjælp af HDMI-kabler gør betjening af
synkroniseringsfunktionerne i "BRAVIA"
mere enkel (side 44).
HDMI egenskaber
• Digitale lydsignaler sendt af HDMI kan
udsendes fra højttalerne, der er tilsluttet
receiveren. Dette signal understøtter Dolby
Digital, DTS, og lineær PCM.
• Denne receiver understøtter xvYCCtransmission.
• Denne receiver understøtter funktionen
Kontrol til HDMI. Se ""BRAVIA"synkroniseringsfunktioner" angående flere
oplysninger (side 44).
18DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 19 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærkninger om HDMIforbindelser
TV osv.
C
L
L
R
B
TV
DIGITAL
A
ANTENNA
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
OPT IN
mA MAX
HDMI
BD IN
RT
A
DVD IN
SAT IN
A
OUT
A
Lyd/
videosignaler
Lyd/
videosignaler
Lyd/
videosignaler
Blu-ray discafspiller
DVD-optager,
DVD-afspiller*
Satellituner/
Set-top-boks
A HDMI-kable (medfølger ikke)
Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMIkabel.
B Optisk digitalt kabel (medfølger
ikke)a)
C Lydkabel (medfølger ikke)a)
a) Tilslut
mindst ét af lydkablerne (B eller C).
* Hvis du tilslutter en DVD-afspiller, skal du sørge
for at ændre fabriksindstillingen for DVDknappen til ekstern på fjernbetjeningen, så du kan
bruge knappen til at kontrollere DVD-afspilleren.
For detaljer, se "Skift af
indgangsknaptilknytninger" (side 51).
• Et lydsignal, der indlæses til HDMI IN-stik,
udsendes fra SPEAKERS-stikkene og
HDMI OUT-stik. Det udsendes ikke fra
nogen andre lydjackstik.
• Videosignaler, der tilføres til HDMI IN-stik,
kan kun udsendes fra HDMI OUT-stik.
• Multi/stereolydområdesignaler fra en Super
Audio CD udsendes ikke.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde
osv.), der sendes fra et HDMI-stik, kan
dæmpes af den tilsluttede komponent.
Kontroller indstillingen for det tilsluttede
apparat, hvis billedet er dårligt, eller der ikke
kommer lyd fra et apparat, som er tilsluttet
via HDMI-kablet.
• Lyden kan blive afbrudt, når
samplingsfrekvensen, antallet af kanaler
eller lydformatet for lydudgangssignaler fra
afspilningsapparatet ændres.
• Når den tilsluttede komponent ikke er
kompatibel med den ophavsretslige
beskyttelsesteknologi (HDCP), kan billedet
og/eller lyden fra HDMI OUT-stik måske
blive forvrænget eller ikke udsendt.
I så fald skal den tilsluttede komponents
specifikation kontrolleres.
• Du kan kun få flerkanals Linear PCM med
en HDMI-forbindelse.
• Sæt afspilningskomponentens
billedopløsning på 720p, 1080i eller 1080p,
når du udsender 96 kHz multikanallyd over
en HDMI tilslutning.
• Det kan være nødvendigt at foretage visse
indstillinger for billedopløsningen i
afspilleren, før du kan få flerkanals Linear
PCM. Se brugervejledningen til afspilleren.
• Se den betjeningsvejledning, der følger med
apparatet, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om HDMI-indstillingen for det
tilsluttede apparat.
• Vi anbefaler ikke brug af et HDMI-DVI
omformningskabel. Når du tilslutter et
HDMI-DVI omformningskabel til en
DVI-D komponent, udsendes lyden og/eller
billedes måske ikke.
19DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
Lyd/
videosignaler
Lydsignaler
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 20 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærk!
Tilslutning af videoapparater
Den følgende illustration viser, hvordan
videoapparater tilsluttes, f.eks. DVD-afspiller,
DVD-optager eller videobåndoptager osv.
Det er ikke nødvendigt at sætte alle kablerne i.
Tilslut lyd- og videokablerne i
overensstemmelse med jackstikkene på
apparaterne.
DVD-optager,
DVD-afspiller
Satellituner,
Set-top-boks
Lydsignaler
Lydsignaler
B
C
• Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan
anvendes som input ved at indstille den digitale
lydudgang på DVD-afspilleren. Se den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren.
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
• Sørg for at tilslutte videoudgangen på DVDafspilleren, DVD-optageren og
videobåndoptageren til TV'et, så billedet vises på
TV'et. Se betjeningsvejledningen til hver tilsluttet
enhed for at få yderligere oplysninger.
• Du kan ikke optage på DVD-optageren eller
videobåndoptageren via denne receiver. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med DVDoptageren eller videobåndoptageren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Tip!
Alle digitale lydstik er kompatible med
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz
samlingsfrekvenser.
L
L
R
R
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
DC5V
TV
DIGITAL
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
BD IN
DMPORT
DVD IN
SAT IN
OUT
A
Lydsignaler
Videobåndoptager
A Lydkabel (medfølger ikke)
B Koaksialt digitalt kabel (medfølger
ikke)
C Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
20DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 21 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
Før tilslutning af antennerne skal du sørge for
at frakoble netledningen.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
L
L
TV
DIGITAL
6 : Klargøring af
receiveren og
fjernbetjeningen
Introduktion
5 : Tilslutning af
antennerne
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i
væggen.
Netledning
ANTENNA
SPEAKERS
R
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
OPT IN
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
mA MAX
HDMI
RT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
Til stikkontakten i væggen
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
21DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 22 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU058 Fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
MASTER VOLUME
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
?/1
Bemærk!
1
Tryk ?/1 for at tænde for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"CLEARED" vises.
Alle de indstillinger, du har ændret eller
justeret, stilles tilbage til
startindstillingerne.
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Bland ikke mangan-batterier og andre slags
batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning
af batterielektrolyt og korrosion undgås.
• Når du udskifter batterierne, kan knapperne på
fjernbetjeningen blive nulstillet til
fabriksindstillingerne. I så fald du skal tilknytte
knapperne igen (side 51).
• Når receiveren ikke længere kan betjenes med
fjernbetjeningen, skal alle batterierne skiftes ud
med nye.
22DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 23 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
(AUTO CALIBRATION)
Denne receiver er udstyret med DCAC
(Digital Cinema Auto Calibration)-teknologi,
hvilket giver mulighed for at udføre
automatisk kalibrering som følger:
• Kontroller tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Juster højttalerniveauet.
• Mål afstanden fra hver højttaler til din
lytteposition.
• Mål frekvens karakteristika.*
* Måleresultatet bruges ikke til signaler med en
aftastningsfrekvens på mere end 96 kHz.
DCAC er designet til at give dig en passende
lydbalance på dit værelse. Du kan dog justere
højttalerniveauerne manuelt, sådan som du
ønsker det. Yderligere oplysninger findes
under "8 : Justering af højttalerniveauerne
(TEST TONE)" (side 27).
Før udførelse af automatisk
kalibrering
Før du foretager Automatisk kalibrering, skal
du installere og tilslutte højttalerne (side 12,
15).
• AUTO CAL MIC-jackstikket anvendes kun
til den medfølgende optimizermikrofon.
Tilslut ikke andre mikrofoner til dette
jackstik. Dette kan medføre beskadigelse af
receiveren og mikrofonen.
• Under kalibrering er lyden fra højttalerne
meget høj. Lydstyrken kan ikke justeres. Pas
på børn og ulemperne for omgivelserne.
• Foretag Automatisk kalibrering i stille
omgivelser for at undgå virkningen af støj og
for at få en mere præcis måling.
• Hvis der er nogen forhindringer på vejen
mellem optimizermikrofonen og højttalerne,
kan kalibreringen ikke udføres korrekt.
Fjern eventuelle forhindringer fra
måleområdet for at undgå målefejl.
Bemærk!
Hvis du aktiverer lydafbrydelsesfunktionen før
automatisk kalibrering, indstilles
lydafbrydelsesfunktionen automatisk til Fra.
23DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
7 : Automatisk kalibrering
af de relevante
indstillinger
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 24 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Eksempel: HT-SS100
L
L
R
R
DC5V
TV
DIGITAL
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
Optimizermikrofon
Udførelse af automatisk
kalibrering
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
?/1 knap
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
3
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
Indgangsknapper
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
2 +/–
RETURN/EXIT
1
Tilslut den medfølgende
optimizermikrofon til AUTO
CAL MIC-jackstikket.
2
Opsæt optimizermikrofonen.
Anbring optimizermikrofonen i din
lytteposition. Du kan også anvende en
stol eller et stativ, så
optimizermikrofonen er i samme højde
som dine ører.
Tip!
Når højttaleren vender mod optimizermikrofonen,
får du en mere nøjagtig måling.
1
2
3
MENU/HOME
Tryk på AMP MENU.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge “A.CAL”.
Tryk på
eller b for at gå ind
i menuen.
“START” kommer frem på displayet.
4
Tryk på
for at starte
målingen.
Målingen starter om 5 sekunder.
Mens tiden tælles ned, skal du holde dig på
afstand af måleområdet for at undgå målefejl.
At målingsprocessen vil tage omkring 30
sekunder at fuldføre.
Tabellen nedenfor viser displayet, når
målingen starter.
Måling for
Display
Højttaler eksistens
TONE
Højttaler volumen, afstand,
frekvensfunktion
T.S.P.
Subwoofer volumen og afstand
WOOFER
24DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 25 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
2
Bemærk!
Tip!
• Når den automatiske kalibrering starter:
– Stå i en vis afstand fra højttalerne og
lyttepositionen for at undgå fejl i målingen.
Dette kan ske, fordi testsignaler udsendes fra
højttalerne under målingen.
– Undgå støj for at få en mere nøjagtig måling.
• Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres,
når du foretager følgende under målingsprocessen:
– Trykker på ?/1 eller
.
– Tryk på indgangstasterne på fjernbetjeningen
eller INPUT SELECTOR på receiveren.
– Ændrer lydstyrkeniveauet.
Bekræftelse/lagring af
måleresultaterne
1
Når målingen slutter, lyder der et bip, og
måleresultatet vises på displayet.
Display
Forklaring
Når målingsSAVE
processen
afsluttes korrekt
Fortsæt til trin
2.
Når målingsprocessen
mislykkes
Se "Når der
vises en
fejlkode" (side
25).
ERROR
XXXX
Element
Forklaring
SAVE
Gemmer
målingsresultaterne og går
ud af indstillingsprocessen.
WRN CHK
Viser advarsel om
målingsresulterne. Se "Når
du vælger "WRN CHK""
(side 26).
DIST
Viser målingsresultatet for
højttaler afstand.
LEVEL
Viser målingsresultatet for
højttalernes volumeniveau.
EXIT
Går ud af
indstillingsprocessen uden
at gemme
målingsresultaterne.
Bemærk!
Når "SAVE" har været vist i 50 sekunder,
gemmes måleresultatet automatisk. Det er ikke
nødvendigt at gemme proceduren.
Bekræft måleresultatet.
Målingsresultat
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge element. Tryk så på
.
3
Gem måleresultatet.
Vælg "SAVE" i trin 2.
Måleresultaterne gemmes.
Når der vises en fejlkode
Prøv afhjælpningsmetoderne og udfør
Automatisk kalibrering igen.
Fejlkode
Årsag og
afhjælpningsmetoder
ERROR 32
• Lydindgangen fra
optimizermikrofonen er uden
for det tilladte område.
• Optimizermikrofonen eller
subwooferen er muligvis
beskadiget.
Kontakt din Sony-forhandler eller
den lokale autoriserede Sonyserviceafdeling.
ERROR F 33
Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet.
Kontroller, at fronthøjttalerne er
tilsluttet korrekt.
ERROR SR33
Enten er venstre eller højre
surround-højttaler ikke tilsluttet.
Kontroller, at surroundhøjttalerne er tilsluttet korrekt.
fortsættes
25DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
Hvis "CHK MIC" vises, kan du ikke udføre den
automatiske kalibrering. Tilslut optimizermikrofonen, og udfør derefter den automatiske
kalibrering igen.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 26 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Fejlkode
Årsag og
afhjælpningsmetoder
ERROR SW33
Subwooferen er muligvis
beskadiget.
Kontakt din Sony-forhandler eller
den lokale autoriserede Sonyserviceafdeling.
Når du vælger "WRN CHK"
Hvis der er en advarsel på målingsresultatet,
vises der detaljeret information.
Tryk på
eller B for at gå tilbage
til trin 2 af "Bekræftelse/lagring af
måleresultaterne".
Advarselskode Forklaring
WARN 40
WARN 41
WARN 42
Automatisk kalibrering er
fuldført. Støjniveauet er dog højt.
Du er muligvis i stand til at
udføre Automatisk kalibrering
ordentligt, hvis du prøver igen,
selvom målingen ikke kan
udføres i alle omgivelser. Prøv at
udføre Automatisk kalibrering i
rolige omgivelser.
Lydindgangen fra
optimizermikrofonen er uden for
området. Afstanden mellem
optimizermikrofonen og
højttalerne er for lille. Stil dem
længere væk fra hinanden, og
prøv derefter at udføre den
automatiske kalibrering.
WARN 43
Afstanden og position for en
subwoofer kan ikke findes. Det
kan være forårsaget af støj. Prøv
at udføre Automatisk kalibrering
i rolige omgivelser.
NO WARN
Der er ingen
advarselsinformation.
Når du er færdig
Frakobl optimizermikrofonen fra receiveren.
Bemærk!
Hvis du har ændret højttalernes position, anbefales
det, at du igen foretager Automatisk kalibrering igen
for at kunne nyde surround sound.
Sletning af måleresultatet
Du kan slette resultatet af den automatiske
kalibrering. Hvis der ikke gemt data, kan du
ikke udføre denne handling.
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "A.CAL CLR", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "YES", og tryk derefter
på
.
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "A. CAL" vises, og tryk
derefter
eller b.
Det gemte resultat slettes.
Indstillingerne for højttalerafstanden og
højttalerniveauet vender tilbage til
standardværdierne.
Hvis du vælger "DIST" eller
"LEVEL"
Du kan kontrollere højttalerafstanden eller
højttalerniveauet.
Bemærk!
Måleresultatet for en højttaler vises ikke, hvis
receiveren ikke registrerer, at højttaleren er
tilsluttet.
26DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 27 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
5
Testtonen udsendes kun fra den højttaler,
som justeres.
• FL LVL: justerer niveauet for
fronthøjttaleren.
• CNT LVL: justerer niveauet for
centerhøjttaleren.
• FR LVL: justerer niveauet for
fronthøjttaleren.
• SR LVL: justerer niveauet for højre
surround-højttaler.
• SL LVL: justerer niveauet for venstre
surround-højttaler.
• SW LVL: justerer subwoofer-niveauet.
(TEST TONE)
Du kan justere højttalerniveauerne ved at lytte
til testtonen fra lyttepositionen.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
ENTER
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
2 +/–
Bemærk!
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" kommer frem på displayet.
2
3
4
• "CNT LVL" vises ikke, når du indstiller
"CNT N" i "SP SETUP"-indstillingen.
• "SR LVL" og "SL LVL"vises ikke, når du
indstiller "SUR N" i "SP SETUP"indstillingen.
6
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "LEVEL" vises, og tryk
derefter
eller b.
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "T. TONE", og tryk
derefter på
eller b.
Tryk på V/v gentagne gange
for at vælge "T. TONE Y" vises,
og tryk derefter
.
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
følgende rækkefølge:
Venstre front t Center t Højre front
t Højre surround t Venstre surround
t Subwoofer
Tryk på V/v gentagne gange for
at justere højttalerniveauet, og
tryk derefter på
eller b
Du kan justere fra -6,0 dB til +6,0 dB i trin
af 0,5 dB.
Bemærk!
Hvis du ikke foretager en justering inden for et
bestemt tidsrum, udsendes testtonen fra den
næste højttaler i rækkefølge.
7
Gentag Trin 5 og 6 for at justere
højttalerniveauet.
8
Når du er færdig med at udføre
justeringer, skal du trykke på
V/v gentagne gange, indtil
"T. TONE" vises. Tryk derefter
eller b.
9
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "T. TONE N," vises, og
tryk derefter
.
fortsættes
27DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Introduktion
8 : Justering af
højttalerniveauerne
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede højttaler,
og tryk derefter på
eller b.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 28 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
10 Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
Testtonen udsendes ikke fra
højttalerne.
• Højttalerledningerne er ikke sat rigtigt i.
• Højttalerledningerne kan være kortsluttet.
Afspilning
Hvordan man vælger et
apparat
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
Bemærk!
Testtonesignalerne udsendes ikke fra HDMI
OUT-stikket.
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
Indgangsknapper
SA-CD/CD TUNER
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
2 +/–
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Tryk på indgangsknappen for
at vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
Det valgte kommer frem på displayet.
Valgt indgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
DMPORT
[DMPORT]
DIGITAL MEDIA PORTadapter tilsluttet til
DMPORT-stikket
VIDEO1 eller Videobåndoptager osv., der
VIDEO2
er tilsluttet VIDEO 1 eller
[VIDEO 1 eller VIDEO 2-stikket
VIDEO 2]
BD
[BD]
Blu-ray disc-afspiller osv.,
der er tilsluttet BD-stikket
DVD
[DVD]
DVD-afspiller, DVDoptager osv., der er tilsluttet
DVD-stikket
SAT
[SAT]
Satellittuner, set-top-boks
osv., der er tilsluttet SATstikket.
28DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 29 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Valgt indgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
3
TV, osv., der er tilsluttet TVstikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet
SA-CD/CD-stikket
TUNER
[FM- eller
AM-bånd]
Indbygget radiotuner
Nyd lyd/billeder fra de
komponenter, der er
tilsluttet til receiveren
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
Tænd apparatet, og begynd
afspilningen.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
Tryk på 2 +/– for at justere
lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
Indgangsknapper
SA-CD/CD TUNER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SOUND
FIELD
SOUND
FIELD
AMP MENU
CLEAR
0
DISPLAY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
Sådan afbrydes lyden
Tryk på
.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på
igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
2 +/–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
TV
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
Nyde TV
1
Tænd for TV'et, og vælg et
program.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
2
3
4
Tænd for receiveren.
Tryk på TV.
Just receiverens lydstyrke.
fortsættes
29DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Afspilning
2
TV
[TV]
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 30 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Tip!
• Når du tilslutter et Sony TV, skifter TV's
lydindgang, og billedet fra TV-tuner vises
automatisk på TV-skærmen, når du trykker på TVknappen. Se "Skift af indgangsknaptilknytninger"
for at ændre denne indstilling (side 51).
• Lyden udsendes muligvis fra TV'ets højttaler. I
dette tilfælde skal du indstille lydstyrken fra
TV’ets højttaler til et minimum.
Nyde Blu-ray disc/DVD
1
2
Tænd TV'et.
3
Tryk på DVD eller BD.
Nyde en satellittuner eller Settop-boks
1
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på denne receiver til at
vælge "DVD" eller "BD".
Sørg for at ændre fabriksindstillingen for
DVD-indtastningsknappen på
fjernbetjeningen, så det er muligt at bruge
knappen til styring af DVD-afspiller.
Yderligere oplysninger findes under se
"Skift af indgangsknaptilknytninger"
(side 51).
Tænd TV'et.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
2
Tænd satellittuneren eller Settop-boksen og receiveren.
3
Tryk på SAT.
Du kan også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren til at vælge
"SAT".
4
Skift TV-indgangen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
5
Just receiverens lydstyrke.
Tip!
Lyden udsendes muligvis fra TV'ets højttaler. I dette
tilfælde skal du indstille lydstyrken fra TV’ets
højttaler til et minimum.
Tænd Blu-ray disc/DVDafspilleren (optager) og
receiveren.
4
Skift TV-indgangen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
5
6
Afspil disc'en.
Just receiverens lydstyrke.
Tip!
Selvom du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital
Plus eller DTS-HD med en tilsluttet komponent,
som er kompatibel med disse lydformater, modtager
receiveren som Dolby Digital eller DTS. Når du
tilslutter komponenten til receiveren ved hjælp af et
HDMI-kabel for at afspille disse lydformater i høj
kvalitet, skal du indstille den tilsluttede komponent
til at udsende lyden i flerkanals PCM, om muligt.
30DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK03CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 31 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Afspilning på en
videobåndoptager
Nyd en tilsluttet komponent via
DMPORT-tilslutningen
1
2
Tænd TV'et.
1
3
Tryk på VIDEO1 eller VIDEO2.
2
Det er også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på denne receiver til at
vælge "VIDEO 1" eller "VIDEO 2".
Tip!
Skift TV-indgangen.
Se betjeningsvejledningen til TV'et
angående oplysninger.
5
Du kan også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren til at vælge
"DMPORT".
Tænd videobåndoptageren og
receiveren.
Start afspilning på det
tilsluttede apparat.
Når du lytter til MP3 eller anden komprimeret musik
ved hjælp af en transportabel lydkilde, kan du
forbedre lyden. Tryk på SOUND FIELD gentagne
gange, indtil "P. AUDIO" vises på displayet.
Afspil båndet på
videobåndoptageren.
Nyd en Super Audio-CD/CD
1
Tænd for Super Audio CDafspilleren/CD-afspilleren, og
læg derefter en disc i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
Tryk på SA-CD/CD.
Du kan også muligt at anvende INPUT
SELECTOR på receiveren til at vælge
"SA-CD/CD".
4
Just receiverens lydstyrke.
31DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Afspilning
4
Tryk på DMPORT.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 32 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem
menuerne
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Tryk på B.
Sådan afsluttes menuen
Tryk på AMP MENU.
Ved at anvende forstærkerens menuer kan
man foretage forskellige justeringer for at
tilpasse receiveren.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
ENTER
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/B/b,
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" kommer frem på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede menu.
3
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den parameter, der
skal justeres.
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
indstilling.
7
Tryk på
for at indtaste
indstillingen.
32DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 33 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Oversigt over menuerne
Følgende muligheder er tilgængelige i hver menu. Angående oplysninger om navigering gennem
menuerne, se side 32.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Strømsparefunka)
[P.SAVE]
Indstilling for
automatisk
kalibrering
[A.CAL]
(side 35)
Startindstilling
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
LIM MAX, LIM 39…LIM 1,
LIM MIN
LIM MAX
SAVE ON, SAVE OFF
SAVE ON
Anvendelse af forstærkeren
HDMI-indstilling Kontrol til HDMIa)b)
[CONTROL FOR HDMI]
[SET HDMI]
(side 35)
Lydstyrkebegrænsninga)
[VOL LIM]
Indstillinger
Start af automatisk kalibreringa) Yderligere oplysninger findes under,
[START]
"Udførelse af automatisk kalibrering"
(side 24).
Slet resultat af automatisk
kalibreringa)c)
[A.CAL CLR]
YES, NO
NO
CNT Y, CNT N
CNT Y
SUR Y, SUR N
SUR Y
Afstand til venstre
fronthøjttalera)d)
[FL DIST]
FL 0.00 m til FL 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
FL 3.00 m
Afstand til centerhøjttalera)d)
[CNT DIST]
CNT 0.00 m til CNT 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
CNT 3.00 m
Afstand til højre
fronthøjttalera)d)
[FR DIST]
FR 0.00 m til FR 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
FR 3.00 m
Afstand til højre surroundhøjttalera)d)
[SR DIST]
SR 0.00 m til SR 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
SR 3.00 m
Afstand til venstre surroundhøjttalera)d)
[SL DIST]
SL 0.00 m til SL 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
SL 3.00 m
Subwoofer afstanda)d)
[SW DIST]
SW 0.00 m til SW 7.00 m
(i trin af 0,10 m)
SW 3.00 m
Højttalerindstilling Centerhøjttalera)
[CNT SP]
[SP SETUP]
(side 36)
Surround-højttalerea)
[SUR SP]
fortsættes
33DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 34 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Niveauindstilling Testtonea)
[LEVEL]
[T. TONE]
(side 37)
Venstre fronthøjttalerniveau
[FL LVL]
Indstillinger
Start
indstilling
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
FL –6.0 dB til FL +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
FL 0.0 dB
Lydniveauet i centerhøjttaleren CNT –6.0 dB til CNT +6.0 dB
[CNT LVL]
(i trin af 0,5 dB)
CNT 0.0 dB
Højre fronthøjttalerniveau
[FR LVL]
FR –6.0 dB til FR +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
FR 0.0 dB
Lydniveauet i den højre
surround-højttaler
[SR LVL]
SR –6.0 dB til SR +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
SR 0.0 dB
Lydniveauet i den venstre
surround-højttaler
[SL LVL]
SL –6.0 dB til SL +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
SL 0.0 dB
Lydniveauet i subwooferen
[SW LVL]
SW –6.0 dB til SW +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
SW 0.0 dB
Toneindstilling
[TONE]
(side 37)
Basniveau
[BASS]
BASS –6.0 dB til BASS +6.0 dB
(i trin af 0,5 dB)
BASS 0.0 dB
Diskantniveau
[TREBLE]
TREBLE –6.0 dB til TREBLE +6.0 dB TREBLE
(i trin af 0,5 dB)
0.0 dB
Brugerdefineret
indstilling
[CUSTOM]
(side 38)
Valg af sprog for digital
udsendelsea)
[DUAL]
MAIN, SUB, MAIN/SUB
MAIN
Synkroniserer lyd med
videoudgangena)
[A/V SYNC]
SYNC 20 to SYNC 1, SYNC OFF
SYNC OFF
Dynamisk område for
lydkomprimeringa)
[AUD. DRC]
DRC OFF, DRC STD, DRC MAX
DRC OFF
Displayets lysstyrkea)
[DIMMER]
DIMMER Y, DIMMER N
DIMMER N
Displaya)
[DISPLAY]
DSPL ON, DSPL OFF
DSPL ON
Automatisk slukninga)
[SLEEP]
SLP OFF, SLP 10M…SLP 90M
SLP OFF
Skift af
lydindgangsindstillinga)e)
[IN MODE]
AUTO, OPT
AUTO
a) Se
den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger.
"CONTROL FOR HDMI" ruller over displayet, hvorefter "CONTROL" vises.
c)
Denne parameter er kun tilgængelig, når resultatet af den automatiske kalibrering er gemt.
d) Når resultatet af den automatiske kalibrering er gemt, kan du justere indstillingen i intervaller på 0,01 meter.
e)
Denne parameter er kun tilgængelig, når SAT-indgangen er valgt.
b)
34DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 35 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Indstillinger for HDMI
(SET HDMI menu)
SET HDMI-menuparametre
x CONTROL FOR HDMI (Kontrol til
HDMI)
Gør det muligt at slå funktionen Kontrol til
HDMI til eller fra. Se "Forberedelse til
"BRAVIA"-synkronisering" angående flere
oplysninger (side 44).
x VOL LIM
(Lydstyrkebegrænsning)
Gør det muligt at indstille begrænsningen af
lydstyrken fra receiveren. Se "Brug af
lydbegrænsningsfunktionen" angående flere
oplysninger (side 47).
x P.SAVE (Strømsparefunk.)
(A.CAL menu)
Du kan anvende A.CAL-menuen til at indstille
funktionen automatisk kalibrering, så den
passer til dine behov.
Vælg "A.CAL" i forstærkermenuerne. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 32) og "Oversigt over
menuerne" (side 33).
A.CAL-menuparametre
x START (Start af automatisk
kalibrering)
Gør det muligt at starte den automatiske
kalibreringsfunktion. Se "Udførelse af
automatisk kalibrering" angående flere
oplysninger (side 24).
x A.CAL CLR (Slet resultat af
automatisk kalibrering)
Gør det muligt at slette resultatet af den
automatiske kalibrering. Se "Sletning af
måleresultatet" angående flere oplysninger
(side 26)
Gør det muligt at spare energiforbrug under
standby, mens Kontrol til HDMI-funktionen
er slået til.
Se "Brug af strømsparefunktionen (Power
Save)" angående flere oplysninger (side 48).
35DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende SET HDMI menuen til at lave
forskellige justeringer for HDMI
indstillingerne.
Vælg "SET HDMI" i forstærkerens menuer.
Vi henviser til oplysninger angående justering
af parametrene, se "Navigering gennem
menuerne" (side 32) og "Oversigt over
menuerne" (side 33).
Indstillinger for
automatisk kalibrering
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 36 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Indstillinger højttaleren
x SR DIST (Afstand til højre
surround-højttaler)
(SP SETUP-menu)
x SL DIST (Afstand til venstre
surround-højttaler)
Du kan bruge SP SETUP-menuen til at
indstille afstanden til de højttalere, der er
tilsluttet til denne receiver.
Vælg "SP SETUP" i forstærkerens menuer.
Oplysninger om justering af parametrene, se
"Navigering gennem menuerne" (side 32) og
"Oversigt over menuerne" (side 33).
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
din lytteposition til surround højttalerne.
SP SETUP-menuparametre
x CNT SP (Centerhøjttaler)
Giver mulighed for at vælge centerhøjttaleren.
x SUR SP (Surround-højttalere)
Giver mulighed for at vælge surroundhøjttalerne.
x SW DIST (Subwoofer afstand)
Giver mulighed for at angive afstanden fra din
lytteposition til subwooferen.
Bemærk!
• "CNT DIST" vises ikke, når du indstiller "CNT N"
i "SP SETUP"-indstillingen.
• "SR DIST" og "SL DIST"vises ikke, når du
indstiller "SUR N" i "SP SETUP"-indstillingen.
Tip!
Når resultatet af den automatiske kalibrering er
gemt, kan du justere højttalerafstanden i trin på 1
cm. Hvis resultatet af den automatiske kalibrering
ikke gemmes, kan du justere højttalerafstanden i trin
på 10 cm.
x FL DIST (Afstand til venstre
fronthøjttaler)
x FR DIST (Afstand til højre
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til fronthøjttaler (A). Hvis
begge front-højttalere ikke placeres lige langt
fra din lytteposition, skal du indstille afstanden
til den nærmeste højttaler.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
x CNT DIST (Afstand til
centerhøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til centerhøjttaleren.
36DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 37 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Justering af tonen
(LEVEL-menu)
(TONE-menu)
Du kan bruge LEVEL-menuen til at justere
niveauet for hver højttaler.
Vælg "LEVEL" i forstærkerens menuer.Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 32) og "Oversigt over
menuerne" (side 33).
Du kan bruge TONE-menuen til at justere
tonekvaliteten (bas-/diskantniveau) for
højttalerne.
Vælg "TONE" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 32) og "Oversigt over
menuerne" (side 33).
LEVEL-menuparametre
x T. TONE (Testtone)
Gør det muligt at justere højttalerniveauerne
ved at lytte til testtonen fra lyttepositionen.
Yderligere oplysninger findes under
"8 : Justering af højttalerniveauerne (TEST
TONE)" (side 27).
TONE-menuparametre
x BASS (Basniveau)
x TREBLE (Diskantniveau)
x FL LVL (Venstre
fronthøjttalerniveau)
x CNT LVL (Lydniveauet i
centerhøjttaleren)
x FR LVL (Højre
fronthøjttalerniveau)
x SR LVL (Lydniveauet i den højre
surround-højttaler)
x SL LVL (Lydniveauet i den
venstre surround-højttaler)
x SW LVL (Lydniveauet i
subwooferen)
Bemærk!
• "CNT LVL" vises ikke, når du indstiller "CNT N"
i "SP SETUP"-indstillingen.
• "SR LVL" og "SL LVL"vises ikke, når du
indstiller "SUR N" i "SP SETUP"-indstillingen.
37DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Anvendelse af forstærkeren
Justering af lydniveauet
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK04AMP_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 38 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Brugerdefinerede
indstillinger
(CUSTOM-menu)
Du kan bruge CUSTOM-menuen til at
foretage forskellige indstillinger, så de passer
til dine præferencer. Vælg "CUSTOM" i
forstærkerens menuer. Vi henviser til justering
af parametrene angående oplysninger, se
"Navigering gennem menuerne" (side 32) og
"Oversigt over menuerne" (side 33).
CUSTOM-menuparametre
x DUAL (Valg af sprog for digital
udsendelse)
Gør det muligt at vælge det sprog, du ønsker,
under den digitale udsendelse. Denne funktion
virker kun for Dolby Digital-kilder.
• MAIN
Lyden på hovedsproget vil blive sendt ud.
• SUB
Lyden på undersproget vil blive sendt ud.
• MAIN/SUB
Lyden på hovedsproget vil blive udsendt
gennem den venstre fronthøjttaler, og
samtidigt vil lyden på undersproget blive
udsendt gennem den højre fronthøjttaler.
x AUD. DRC (Dynamisk område for
lydkomprimering)
Der er mulighed for at komprimere det
dynamiske område for lydsporet. Det kan være
nyttigt, når du vil se film med lav lydstyrke
sent om aftenen. Dynamisk område for
lydkomprimering er kun mulig med Dolby
Digital-kilder.
• DRC OFF
Det dynamiske lydområde komprimeres
ikke.
• DRC STD
Det dynamiske lydområde komprimeres
ikke, som forventet af optageteknikeren.
• DRC MAX
Det dynamiske lydområde komprimeres
voldsomt.
Tip!
Dynamisk område for lydkomprimering gør det
muligt at komprimere det dynamiske lydspor på
basis af information om det dynamiske område i
Dolby Digital-signalet.
"DRC STD" er standardindstillingen, men den giver
kun let komprimering. Derfor anbefaler vi brug af
indstillingen "DRC MAX". Dette komprimerer i høj
grad det dynamiske område og giver mulighed for at
se film sent om aftenen ved lav lydstyrke. I
modsætning til analogbegrænsninger, er niveauerne
forudbestemte og giver en meget neutral
komprimering.
x DIMMER (Displayets lysstyrke)
Gør det muligt at justere displayets lysstyrke. Se
"Ændring af displayets lysstyrke (DIMMER)"
angående flere oplysninger (side 49).
x DISPLAY (Display)
x A/V SYNC (Synkroniserer lyd
med videoudgangen)
Gør det muligt at forsinke lydudgangene for at
minimere tidsforskellen mellem lyden og det
visuelle display. Du kan justere fra OFF,
1 (10 ms) til 20 (200 ms) i 1 (10 ms)
Bemærk!
• Du kan muligvis ikke justere forsinkelsen mellem
lyd og billede perfekt med denne funktion.
• Denne funktion er kun nyttig til Dolby Digital,
DTS og Linear PCM (2-kanals) input af optiske og
koaksiale lydindgangssignaler.
Gør det muligt at tænde eller slukke displayet. Se
"Ændring af displayindstillingen (DISPLAY)"
angående flere oplysninger (side 50).
x SLEEP (Automatisk slukning)
Gør det muligt at indstille timeren til at slukke
receiveren automatisk. Se "Anvendelse af den
automatiske slukningsfunktion (SLEEP)"
angående flere oplysninger (side 50).
x IN MODE (Skift af
lydindgangsindstilling)
Gør det muligt at indstille
lydindgangsindstillingerne. For detaljer, se
"Skift mellem digital og analog lyd (IN
MODE)" (side 51).
Denne parameter er kun tilgængelig, når SATindgangen er valgt.
38DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK05ENJ_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 39 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Opnå surround sound
4
5
6
7
8
9
SOUND
FIELD
SOUND
FIELD
AMP MENU
Valg af lydfeltet
CLEAR
0
ENTER
Tryk på SOUND FIELD gentagne
gange for at vælge det ønskede
lydfelt.
Denne receiver kan frembringe flerkanals
surround sound. Du kan vælge et af de
optimerede lydfelter fra systemets
forprogrammerede lydfelter.
Yderligere oplysninger findes under "Typer
lydfelter, som er til rådighed" (side 39).
Typer lydfelter, som er til rådighed
Lydfelt
[Display]
Effekt
A.F.D.
2CH STEREO
[2CH ST]
Når indgangssignalet er flerkanals-surroundformater, mixes
signalerne ned til 2 kanaler.
A.F.D. STANDARD
[A.F.D. STD]
Forudindstiller lyden som den blev optaget/kodet uden
tilføjelse af surround-effekter. Receiveren vil imidlertid
generere et lavfrekvenssignal, der udsendes til subwooferen,
hvis der ikke er LFE-signaler.
A.F.D. MULTI
[A.F.D. MULT]
Gengiv lyd fra et hvilket som helst af formaterne til 2 eller
flere højttalere.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der er optaget i
2-kanals format dekodes til 4.1-kanals.
PRO LOGIC II MOVIE
[PLII MV]
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-dekodning. Denne
indstilling er ideel til film, der er kodet i Dolby Surround.
Desuden kan denne funktion fremstille lyd i 5.1-kanals til
visning af eftersynkroniserede videoer eller gamle film.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
Udfører Dolby Pro Logic II Music-dekodning. Denne
indstilling er ideel til normale stereokilder, såsom CD'er.
Film
MOVIE-D.C.S.[MV-D.C.S.-]*
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
Musik
SPORTS [SPORTS]
Giver fornemmelsen af en sportsudsendelse.
NEWS [NEWS]
Gengiver en annoncørs stemme tydeligere.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER
[P. AUDIO]
Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede fra dit transportable
lydapparat. Denne funktion er ideel til MP3 og anden form for
komprimeret musik.
* D.C.S. teknologi anvendes. Se "Ordliste" angående flere oplysninger (side 53).
39DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Opnå surround sound
Lydfelt til
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK05ENJ_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 40 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærk!
• De effekter, som de virtuelle højttalere udsender,
kan forårsage øget støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter til lydfelter, der anvender de virtuelle
højttalere, vil du ikke være i stand til at høre lyde,
der kommer direkte fra surround-højttalerne.
• Flerkanals lineær PCM er ikke tilgængelig for "P.
AUDIO".
• Denne funktion virker ikke når
– der anvendes indgangssignaler med en
samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
– flerkanals Linear PCM-signaler modtages via et
HDMI IN-stik.
• Afhængigt af disken eller kilden kan begyndelsen
af lyden blive afklippet, da den optimale tilstand
vælges automatisk. Undgå at lyden afklippes ved
at vælge "A.F.D. STD".
• Når indgangssignalet er en flerkanalskilde,
annulleres Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC,
og flerkanalskilden udsendes direkte.
• Når der udsendes lyd fra en tosproget udsendelse,
anvendes Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
ikke.
• Afhængigt at indgangsstrømmen, virker
afkodningen muligvis ikke.
• Når du vælger "MV-D.C.S.-" afhængigt af
indgangsstrømmen, anvendes Dolby Pro Logic
muligvis automatisk.
Betjening af tuneren
Lytning til FM-/AM-radio
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 21).
Indstilling af en station
automatisk (Automatisk
indstilling)
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
Tip!
Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
TOOLS/
OPTIONS
,
V/v/b
Hvordan der slukkes for
surround-effekten for film/
musik
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING +
TUNING –
m
Tryk på SOUND FIELD gentagne gange for at
vælge "A.F.D. STD".
H
M
X
x
TV
1
MENU/
HOME
TUNING
+/–
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
40DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK05ENJ_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 41 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
2
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station. Tryk på TUNING +
eller TUNING –, hvis du vil stoppe den
automatiske indstilling manuelt.
Programmering af faste
radiostationer
Du kan indstille op til 20 faste FM-stationer og
10 AM-stationer. Når dette der gjort, kan du
nemt stille ind på de radiostationer, du ofte
lytter til.
Hvis der er støj på et FMprogram
Hvis der er støj på et FM-program, kan du
vælge mono-modtagelse. Der vil ikke være
nogen stereo-effekt, men modtagelsen vil
blive bedre.
3
Numeriske
knapperne
CLEAR
Tip!
Skift retning på de medfølgende antenner for at
forbedre modtagelsen.
F1
F2
AUDIO
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
DISPLAY
,
V/v/B/b
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "MONO".
Tryk på MENU/HOME.
DVD
DIGITAL ANALOG
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "FM MODE" vises, og tryk
derefter
eller b.
.
BD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
Tryk på MENU/HOME.
Tryk på
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
PRESET
+/–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
• STEREO: stereo-modtagelse.
• MONO: mono-modtagelse.
Standardindstillingen er STEREO.
4
5
VIDEO2
SAT
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
MENU/
HOME
TUNING
+/–
Programmering af faste
radiostationer
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Tryk på TUNING + eller TUNING
– og hold den nede, indtil den
automatiske scanning starter.
Scanningen standser, når receiveren
stiller ind på en station. "ST" (for stereoprogram) tændes på displayet.
3
Tryk på MENU/HOME.
fortsættes
41DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Betjening af tuneren
1
2
VIDEO1
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK05ENJ_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 42 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
4
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "MEMORY" vises på
displayet.
5
Tryk på
eller b.
Et fast nummer vises på displayet.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge det ønskede faste
nummer.
Navngivning af forvalgte
stationer
Du kan indtaste et navn for faste stationer.
Disse navne (f.eks. "XYZ") vises
station vælges.
Bemærk, at der ikke kan indtastes mere end ét
navn for hver fast station.
1
Du kan vælge det faste nummer direkte
ved at trykke på de numeriske knapper.
7
Tryk på
8
9
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
.
"COMPLETE" vises på displayet, og
stationen lagres.
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den faste station, du
ønsker at oprette et indeksnavn
for.
3
4
Tryk på MENU/HOME.
Tryk på MENU/HOME.
Gentag 2 til 8 for at lagre andre
stationer.
Sådan ændres det faste
nummer
Begynd forfra med trin 3.
Indstilling på faste stationer
1
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
receiveren ind på en fast station.
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på
for at angive
det valgte.
Tryk på TUNER gentagne
gange for at vælge FM- eller
AM-båndet.
5
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
Tryk på
.
Opret et navn ved hjælp af V/v/
B/b.
Tryk på V/v gentagne gange for at vælge
et tegn, og tryk derefter på b for at flytte
markøren til den næste position.
Bogstaver, tal og andre symboler kan
anvendes til indtastning af et navn for en
radiostation.
Hvis du indtaster et forkert tegn
Tryk på B/b gentagne gange, indtil det
tegn, som skal ændres, blinker, og tryk
derefter på V/v for at vælge det ønskede
tegn. Hvis du vil slette tegnet, skal du
trykke på B/b gentagne gange, indtil det
tegn, som skal slettes, blinker, og derefter
skal du trykke på CLEAR.
42DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK05ENJ_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 43 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
7
Tryk på
.
"COMPLETE" vises på displayet, og
stationsnavnet lagres.
8
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Tryk på MENU/HOME.
Visning af stationsnavn eller
frekvens på displayet
Når receiveren indstillet til "FM" eller "AM",
kan du kontrollere frekvensen ved hjælp af
displayet.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet som vist.
Stationsnavna) t Frekvensb)
(Kun modeller med områdekode
CEL, CEK)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du ikke
kender til RDS-serviceydelserne i dit område, kan
du få hjælp hos de lokale radiostationer.
Dette vises, hvis du har indtastet et navn for en fast
station.
b)
Går tilbage til det oprindelige display, når der er
gået nogle sekunder.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg blot en station på FM-båndet
ved brug af automatisk indstilling
(side 40) eller fast indstilling (side
42).
Når du stiller ind på en station, som har RDSservices, vises programservicenavnet på
displayet.
Bemærk!
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange,
mens en RDS-station modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens
43DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Betjening af tuneren
a)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 44 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærk!
"BRAVIA"synkroniseringsfunktioner
Afhængigt af det tilsluttede apparat fungerer
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen til videobåndoptageren.
Hvad er "BRAVIA"synkroniseringsfunktionen?
"BRAVIA"-synkroniseringen er kompatibel
med Sony TV, Blu-ray Disc/DVD-afspiller,
AV-forstærker osv., som er udstyret med
funktionen Kontrol til HDMI.
Ved tilslutning af Sony-komponenter, der er
kompatible med "BRAVIA"-synkronisering
med et HDMI-kabel (medfølger ikke),
forenkles betjeningen som følger:
• Afspilning med et tryk: Når du afspiller fra
et apparat som f.eks. en DVD/Blu-rayafspiller, tændes receiveren og TV'et
automatisk og omstilles til den relevante
HDMI-indgang.
• Systemlydkontrol: Mens du ser TV, kan du
vælge at lytte til TV'et via TV-højttalerne
eller via højttalere, der er sluttet til
modtageren.
• Slukning af systemet: Når du slukker for
TV'et, slukkes modtageren og de tilsluttede
apparater automatisk samtidigt.
Kontrol til HDMI er en fælles standard for den
kontrolfunktion, der anvendes af HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Kontrol til HDMI-funktionen
fungerer ikke i følgende
situationer:
• Når du tilslutter receiveren til et apparat, der
ikke er i overensstemmelse med Sony
Kontrol til HDMI-funktion.
• Når du forbinder modtageren og apparater
ved hjælp af andet end HDMI-tilslutningen.
Vi anbefaler, at du tilslutter modtageren til
produkter med "BRAVIA" Sync.
44DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 45 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Forberedelse til
"BRAVIA"-synkronisering
Hvis du vil bruge "BRAVIA"-synkronisering,
skal du slå funktionen Kontrol til HDMI til for
både receiveren og den tilsluttede komponent.
Receiveren er kompatibel med funktionen
"Kontrol til HDMI-Easy Setting".
Når dit tv er kompatibelt med
funktionen "Control for HDMIEasy Setting".
Når du tilslutter et Sony TV med funktionen
"Kontrol til HDMI-Easy Setting" kan
funktionen Kontrol til HDMI i receiveren
blive aktiveret samtidigt ved at aktivere
funktionen Kontrol til HDMI i tv'et.
1 Kontroller, at receiver er tilsluttet til
2 Tænd for receiveren, tv'et og
afspilningskomponenterne.
3 Aktiver funktionen Kontrol til HDMI i
tv'et.
Funktionen Kontrol til HDMI i receiveren
og alle de tilsluttede komponenter tændes
samtidigt. Under opsætning vises
"SCANNING" på displayet, og når
indstillingen er udført, vises
"COMPLETE". Vent, indtil opsætningen
er udført.
Se betjeningsvejledningen til dit TV, hvis du
ønsker yderligere oplysninger om
opsætningen af det.
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI i
receiveren og den tilsluttede komponent
enkeltvis.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
DISPLAY
V/v/b,
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1 Udfør trinnene i funktionen "Når dit tv er
kompatibelt med funktionen "Kontrol til
HDMI-Easy Setting" (side 45).
2 Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" vises på displayet.
3 Tryk på
eller b for at aktivere
menuen.
4 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "CONTROL FOR HDMI".
"CONTROL FOR HDMI" ruller over
displayet, hvorefter "CONTROL" vises.
5 Tryk på
eller b for at indtaste
parameteren.
6 Tryk på V/v gentagne gange for at
vælge "CTRL ON", og tryk derefter på
.
Funktionen Kontrol til HDMI er aktiveret.
7 Slå funktionen Kontrol til HDMI for den
tilsluttede komponent til.
fortsættes
45DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
"BRAVIA"-synkroniseringsfunktioner
tv'et, og afspilningskomponenterne er
tilsluttet ved hjælp af et HDMI-kabel
(medfølger ikke). (De respektive
komponenter skal være kompatible
med funktionen Kontrol til HDMI).
Når dit tv er ikke kompatibelt
med funktionen "Kontrol til
HDMI-Easy Setting"
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 46 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
8 Vælg HDMI-indgangen (BD, DVD,
SAT) på modtageren og TV'et, så de
svarer til HDMI-udgangen på det
tilsluttede apparat, så billedet fra det
tilsluttede apparat vises.
Se betjeningsvejledningen, der følger med
de enkelte apparater, hvis du ønsker
yderligere oplysninger om indstilling af
TV'et og de tilsluttede enheder.
Bemærk!
• Når du fjerner HDMI-kablet eller ændrer
tilslutningen, skal du udføre trinnene i funktionen
"Når dit tv er kompatibelt med funktionen "Kontrol
til HDMI-Easy Setting" (side 45) eller " funktionen
"Når dit tv er ikke kompatibelt med funktionen
"Kontrol til HDMI-Easy Setting" (side 45).
• Du kan ikke udføre One-Touch Play og System
Audio Control under anvendelse af Kontrol til
HDMI-Nem indstilling.
• Før du udfører Kontrol til HDMI-Nem indstilling
fra TV-apparatet, skal du sørge for at tænde TV'et,
de tilsluttede apparater og receiveren.
• Hvis afspilningsapparaterne ikke fungerer, efter at
du har foretaget indstillingerne for Kontrol til
HDMI-Nem indstilling, skal du kontrollere
Kontrol til HDMI-indstillingen på dit TV.
• Hvis de tilsluttede apparater ikke understøtter
Kontrol til HDMI-Nem indstilling, skal du indstille
funktionen Kontrol til HDMI for de tilsluttede
apparater til ON, før du udfører Kontrol til HDMINem indstilling fra TV'et.
Afspilning på
komponenter med et
enkelt tryk
(Afspilning med et enkelt tryk)
Du kan nyde lyd og billede fra de apparater,
der er tilsluttet til receiveren via HDMItilslutningerne ved en enkelt betjening.
Afspilning på et tilsluttet apparat.
Receiveren og TV'et tændes automatisk og
skifter til den relevante HDMI-indgang.
Bemærk!
Sørg for, at indstillingen Systemlydkontrol er
slået til.
Se en DVD/Blu-ray disc ved en
enkelt betjening
Du kan også vælge et tilsluttet apparat, f.eks.
en DVD/Blu-ray discafspiller, ved hjælp af
TV-menuen. I dette tilfælde skifter
modtageren og TV'et til den relevante HDMIindgang.
Bemærk!
Afhængigt af TV'et vises begyndelsen af
indholdet ikke.
Tip!
Du kan anvende de apparater, som er tilsluttet
til HDMI-stikkene, selv om du slukker for
receiveren. ACTIVE STANDBY indikatoren
lyser gult.
46DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 47 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Nyd TV-lyden via de
højttalere, der er sluttet
til modtageren
(System Audio Control)
Bemærk!
• Hvis System Audio Control ikke virker i
overensstemmelse med din TV-indstilling, skal du
se i betjeningsvejledningen til TV'et.
• Når du tilslutter et TV, som ikke er forsynet med
funktionen System Audio Control, fungerer
funktionen System Audio Control ikke.
• Hvis TV'et tændes før modtageren, udsendes TVlyden ikke et kort øjeblik.
Når funktionen Systemlydkontrol er aktiv, og
lydudgangen automatisk skifter fra TVhøjttaler til de højttalere, som er tilsluttet til
receiveren, kan der blive udsendt høj lyd
afhængigt af systemets lydstyrkeniveau. Du
kan forhindre dette ved at begrænse det
maksimale lydniveau.
1
2
Tryk på AMP MENU.
3
Tryk på v/V gentagne gange,
indtil "VOL LIM" vises, og tryk
derefter
eller b.
4
Tryk på v/V gentagne gange for
at vælge det maksimale
lydniveau, du ønsker.
Tryk på v/V gentagne gange,
indtil "SET HDMI" vises, og tryk
derefter
eller b.
Det maksimale lydniveau ændres på
følgende måde:
LIM MAX y LIM 39 y LIM 38 y
...... y LIM 2 y LIM 1 y LIM MIN
5
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
Bemærk!
• Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen
Kontrol til HDMI er slået til.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når
lydudgangen skifter fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, til TV'ets højttaler.
Tip!
• Sony anbefaler, at du indstiller det maksimale
lydniveau lidt lavere end det lydniveau, du normalt
anvender.
• Uanset det maksimale lydniveau, du indstiller, kan
du anvende MASTER VOLUME på receiveren og
2 +/– knappen på fjernbetjeningen.
• Hvis du ikke ønsker at begrænse det maksimale
lydniveau, skal du vælge "MAX".
47DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
"BRAVIA"-synkroniseringsfunktioner
Du kan nye TV-lyden via de højttalere, der er
sluttet til modtageren, med en enkelt
betjening.
Du kan anvende funktionen System Audio
Control ved hjælp af TV-menuen. Se
betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
Når funktionen System Audio Control
aktiveres, tændes receiveren og skifter
automatisk til den relevante indgang.
TV-lyden udsendes fra de højttalere, der er
tilsluttet til receiveren, og TV'ets lydstyrke
minimeres samtidigt.
Du kan bruge funktionen System Audio
Control på følgende måde.
• Hvis du tænder modtageren, mens TV'et er
tændt, slås funktionen System Audio
Control automatisk til, og lyden fra TV'et
udsendes fra de højttalere, der er tilsluttet til
modtageren. Hvis du imidlertid slukker
modtageren, udsendes lyden fra TVhøjttalerne.
• Du kan justere receiverens lydstyrke, når du
justerer TV'ets lydstyrke.
Brug af
lydbegrænsningsfunktionen
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 48 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Slukning af modtageren
via TV'et
Brug af
strømsparefunktionen
(System Power Off)
(Power Save)
Når du slukker for TV'et med POWERknappen på fjernbetjeningen til TV'et, slukkes
modtageren og de tilsluttede apparater
automatisk.
Du kan også bruge modtagerens fjernbetjening
til at slukke for TV'et.
Du kan reducere receiverens strømforbrug, når
du tilslutter et "BRAVIA"
synkroniseringskompatibelt TV til denne
receiver. Under aktiv standby mode, hvis
TV'et slukkes, indstilles HDMIsignaltransmissionen. Således reduceres
strømforbruget.
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
TV ?/1
DVD
F1
AUDIO
THEATRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
8
9
CLEAR
0
ENTER
DISPLAY
F2
DIGITAL ANALOG
5
7
SOUND
FIELD
AMP MENU
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
4
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
SOUND
FIELD
RETURN/EXIT
MENU/HOME
AMP MENU
CLEAR
0
DISPLAY
ENTER
1
TOOLS/
OPTIONS
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" vises på displayet.
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
2
Tryk på
eller b for at
aktivere menuen.
3
Tryk på v/V gentagne gange for
at vælge "P.SAVE", og tryk
derefter på
eller b.
4
Tryk på v/V gentagne gange for
at vælge indstillingen, og tryk
derefter på
eller b.
TUNING +
H
M
X
x
TV
TV
Tryk på TV, og på TV ?/1 samtidigt.
TV'et, receiveren og de apparater, der er
tilsluttet via HDMI, slukkes.
• SAVE ON: Reducerer strømforbruget
ved standby. HDMI-signaltransmission
forekommer kun, når TV'et er tændt.
• SAVE OFF: Ingen reduktion HDMIsignaltransmission sker konstant.
Bemærk!
• Indstil TV Standby Synchro til "ON", før du
bruger funktionen System Power Off.
Se betjeningsvejledningen til TV'et angående
oplysninger.
• Afhængigt af status slukkes de tilsluttede
apparater muligvis ikke. Se
betjeningsvejledningen til de tilsluttede apparater
angående oplysninger.
5
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
48DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 49 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Bemærk!
• Strømsparefunktionen fungerer muligvis ikke for
visse TV'er, som er kompatible med "BRAVIA"
synkroniseringen. I så fald skal "P.SAVE" indstilles
til "SAVE OFF".
• Afhængigt af dine komponenter kan det tage tid,
før billede og lyd udsendes.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen
Kontrol til HDMI er slået til.
Andre anvendelser
Ændring af displayets
lysstyrke
(DIMMER)
Du kan ændre displayets lysstyrke.
1
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" vises på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "CUSTOM" vises, og tryk
derefter
eller b.
3
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "DIMMER" vises, og tryk
derefter
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge displayets lysstyrke,
og tryk derefter på
.
5
Andre anvendelser
• DIMMER Y: Lav lysstyrke.
• DIMMER N: Kraftig lysstyrke.
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
49DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 50 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Ændring af
displayindstillingen
(DISPLAY)
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
Du kan ændre displayets indstilling.
(SLEEP)
1
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" vises på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "CUSTOM" vises, og tryk
derefter
eller b.
3
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "DISPLAY" vises, og tryk
derefter
eller b.
4
Tryk på V/v gentagne gange for
at ændre displayets indstilling,
og tryk derefter på
.
• DSPL ON: Displayet vises konstant.
• DSPL OFF: Displayet vises, når du
betjener receiveren.
5
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
1
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" vises på displayet.
2
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "CUSTOM" vises, og tryk
derefter
eller b.
3
Tryk på V/v gentagne gange,
indtil "SLEEP" vises, og tryk
derefter
eller b.
4
Tryk på V/v for at vælge den
forudindstillede tid, og tryk
derefter på
.
Minutvisningen (den resterende tid)
ændrer sig cyklisk som følger:
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
SLP OFF y SLP 10M y SLP 20M
Y
Y
SLP 90M y SLP 80M y ......
5
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
50DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 51 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Skift mellem digital og
analog lyd
(IN MODE)
Du kan vælge indstillingen af lydindgang, når
du tilslutter satellittuner eller set-top-boks til
såvel HDMI IN-stikket og det optiske digitale
indgangsstik på receiveren, og SATindgangen er valgt.
1
Tryk på AMP MENU.
"SET HDMI" kommer frem på displayet.
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge enten "CUSTOM".
3
Tryk på
menuen.
4
Tryk på V/v for at vælge
"IN MODE".
5
Tryk på
eller b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på V/v gentagne gange for
at vælge den ønskede
lydindgang, og tryk derefter på
.
7
eller b for at aktivere
Skift af
indgangsknaptilknytninger
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne
af indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller til DVDstikket i receiveren, kan du indstille DVDknappen på fjernbetjeningen til at styre Bluray Disc-afspilleren.
Du kan ikke tilknytte nogen anden komponent
bortset fra et TV til TV-knappen (hvid) på
fjernbetjeningen.
Bemærk!
• Du kan ændre programmeringen af
indgangsknapperne for BD, DVD og SAT
på fjernbetjeningen.
• Når modtageren er i tilstanden VIDEO1,
VIDEO2 eller SA-CD/CD, kan du ikke
betjene det valgte apparat.
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
DMPORT
TV (hvid)
Lydindgangsindstillinger
x AUTO
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
F1
Numeriske
knapper
F2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
Giver fortrinsret til HDMI-lydsignaler, hvis
der også er digitale (HDMI og optisk)
tilslutninger.
x OPT
Angiver de digitale lydsignaler, der sendes ind
i DIGITAL SAT OPT IN-stikket.
Indgangsknapper
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
Tryk på AMP MENU.
AMP-menuen slukkes.
?/1
2–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
fortsættes
51DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Anvendelse af fjernbetjeningen
2
Anvendelse af fjernbetjeningen
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK06CON_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 52 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
1
2
Hold den indgangsknap nede,
hvis funktion du vil ændre.
Kategorier og tilsvarende
knapper til TV
Eksempel: Hold DVD nede.
Kategorier
Se i den følgende tabel, og tryk
på den tilsvarende knap for den
ønskede kategori.
Eksempel: Tryk på 3.
Nu kan du bruge DVD-knappen til at
styre Blu-ray disc-afspilleren.
Kategorier og tilsvarende
knapper til BD, DVD og SAT
Kategorier
Tryk på
DVD-afspiller
(kommandoindstilling DVD1)
1
2
DVD-optager
(kommandoindstilling DVD3)a)
Blu-ray disc-afspiller
(kommandoindstilling BD1)b)
3
Blu-ray disc-optager
(kommandoindstilling BD3)
4
Euro digital satellitmodtagerc)
7
Tryk på
d)
5
e)
6
TV
TV
d)
Standardindstillingen for TV-knappen (hvid).
Når denne indstilling vælger, skifter TV's
lydindgang, og billedet fra TV-tuner vises
automatisk på TV-skærmen, når du trykker på TVknappen (hvid).
e) Når denne indstilling vælges, skifter TV's
lydindgang automatisk, når du trykker på TVknappen (hvid).
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Hold 2 – nede, og tryk på ?/1 og DMPORT.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
a)
Standardindstillingen for DVD-knappen.
Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
b) Standardindstillingen for BD-knappen.
Se den betjeningsvejledning, der følger med Bluray disc-afspilleren eller Blu-ray disc-optageren,
hvis du ønsker yderligere oplysninger om BD1eller BD3-indstillingen.
c)
Standardindstillingen for SAT-knappen.
52DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 53 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
x DTS Digital Surround
Supplerende oplysninger
Ordliste
x Digital Cinema Sound (DCS)
En enestående lydgengivelsesteknologi til
hjemmebiografen, der er udviklet af Sony i
samarbejde Sony Pictures Entertainment, så
det er muligt at nyde den spændende og
fyldige biograflyd hjemme. Med denne
"Digital Cinema Sound", der er udviklet ved at
integrere en DSP (Digital signal processor) og
målte data, kan det lydfelt, som
filmproducenterne har ønsket, opleves
hjemme.
x Dolby Digital
Digital lydkodning/dekodingsteknologi er
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Det består
af front- (venstre/højre), center-, surround(venstre/højre) og subwooferkanaler. Det er en
anerkendt lydstandard til DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround. Da surroundinformation optages og gengives i stereo,
leveres mere realistisk lyd med fyldigere
gengivelse, end med Dolby surround.
x Dolby Pro Logic II
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurround-information matrixbehandles
til to stereokanaler. Når lyden gengiver,
dekodes den og udsendes som 4-kanals
surroundlyd. Dette er den mest almindelige
metode til lydbehandling for DVD-video.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) er en grænseflade, der understøtter
både video og lyd på en enkelt digital
tilslutning, så du kan nyde digitalt billede og
lyd i høj kvalitet. HDMI-specifikationen
understøtter HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), en
kopibeskyttelsesteknologi, som anvender
kodningsteknologi til digitale videosignaler.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Lydeffekter ved lav frekvens, der udsendes fra
en subwoofer i Dolby Digital eller DTS osv.
Ved tilføjelse af en dyb bas med en frekvens
mellem 20 og 120 Hz bliver lyden kraftigere.
x S-master
S-master er en helt digital forstærkerteknologi
udviklet af Sony, hvor lydfragmentering og
støj effektivt minimeres, så dialog lyder
fremragende tydeligt og gengivelsen af den
originale lyd er perfekt. Den kompakte
forstærkerdel understøtter høj effekt og
forbedret ydelse.
x Samplingsfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analoge data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling, og det antal gange i
sekundet den analoge data kvantificeres kaldes
samplingsfrekvensen. En almindelig musikCD gemmer data, som er kvantificeret ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingsfrekvens en bedre lydkvalitet.
fortsættes
53DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Supplerende oplysninger
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 5.1-kanals til afspilning.
Der er en MOVIE-indstilling til film og en
MUSIC-indstilling til stereokilder, såsom
musik. Gamle film, som er kodet i det
traditionelle stereoformat, kan forbedres med
5.1-kanals surroundlyd.
Digital lydkodnings/dekodningsteknologi til
biografer, som er udviklet af DTS, Inc.
komprimerer ikke lyd helt så meget som
Dolby Digital, hvilket giver en lydgengivelse
af en højere kvalitet.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 54 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
x TSP (Time Stretched Pulse)
Et TSP signal er et højst præcist målesignal,
der bruger impulsenergi, når den måler et bredt
bånd, fra lav til høj, på kort tid.
Mængden af energi, der er brugt til at måle
signaler, er vigtig for at sikre
målingsnøjagtighed i et normalt indeklima.
Når der bruges TSP gør signaler det muligt at
måle signaler effektivt.
Sikkerhedsforanstaltninger
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
x x.v.Colour
x.v.Colour er et mere almindeligt udtryk for
xvYCC standarden, som er foreslået af Sony,
og som er et varemærke tilhørende Sony.
xvYCC er en international standard for
farverum for video.
Denne standard kan udtrykke et bredere
farveområde end den aktuelt brugte
sendestandard.
Om strømforsyningen
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved apparatet, så
du undgår at brænde dig.
54DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 55 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Om placering
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne.
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
eller højttalerne på overflader, der er
specialbehandlet (med voks, olie, polish
osv.), da der kan opstå pletter eller
misfarvning af overfladen.
Der observeres en
farveuregelmæssighed...
Sluk for TV'et, og tænd derefter for det igen
efter 15 til 30 minutter.
Der observeres en
farveuregelmæssighed igen...
Anbring højttalerne længere fra TV'et.
Hvis der forekommer en hylen
Flyt højttalerne, eller skru ned for receiverens
lydstyrke.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den
ud af stikket, inden den tilsluttes til andet
udstyr.
Supplerende oplysninger
Hvis der forekommer
uregelmæssige farver på en TVskærm
Centerhøjttaleren er magnetisk afskærmet, så
den kan placeres i nærheden af et TV.
Imidlertid kan der forekomme uregelmæssige
farver på nogle typer TV-skærme. Da fronthøjttalere, surround-højttalere og subwooferen
ikke er magnetisk afskærmede, anbefales, at
du placerer front-højttalerne, surroundhøjttalerne og subwooferen lidt på afstand af
dit TV (side 12).
55DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 56 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Lyd
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
forbundet sikkert.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke
er sat til "VOL MIN".
• Tryk på
for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat ved at trykke på
indgangsknapperne.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
• Kontroller, at indstillingen af IN MODE er
korrekt til SAT-input.
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsstikkene til det pågældende
apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i stikkene på både receiveren og
apparatet.
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Sørg for, at du ikke kun har tilsluttet det
venstre (L)- og højre (R)-stik til et
monofonisk apparat, og ikke kun til enten
L- eller R-stikket. Anvend et lydkabel
(medfølger ikke).
Der er ingen lyd fra digitale kilder (fra
OPTICAL-indgangsstikket).
• Kontroller, at IN MODE er indstillet til
"AUTO" til SAT-input.
Der er kraftig brum eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og stikkene er snavsede.
Tør dem af med en klud, som er fugtet med
sprit.
Der kommer en pop lyd fra en bestemt
komponent, der er sluttet til denne
receiver, da du tændte for
komponenten.
• Kontroller, at IN MODE er indstillet til
"AUTO" til SAT-input (side 51).
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra center-/surroundhøjttalerne.
• Vælg MOVIE-D.C.S.- (side 39).
• Juster højttalerniveauet (side 27).
• Kontroller, at højttalerne er forbundet
sikkert.
Der kommer ingen lyd fra
subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
sikkert og på korrekt vis.
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Kontroller, at lydfeltfunktionen er slået til
(tryk på SOUND FIELD).
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
56DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 57 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Dolby Digital eller DTS multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Kontroller lydindstillingen (indstillingen
for lydudgangen) på de tilsluttede
apparater, når du tilslutter DVDafspilleren osv. til de digitale indgangsstik
på denne receiver.
Der kommer ingen lyd fra det apparat,
som er tilsluttet til DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Juster denne modtagers lydstyrke.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
og/eller apparatet er ikke tilsluttet korrekt.
Sluk for modtageren, og tilslut derefter
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
og/eller apparatet igen.
• Check DIGITAL MEDIA PORTadapteren og/eller apparatet for at sikre, at
den understøtter denne modtager.
Video
Lydkilden til HDMI-stikket på
receiveren udsendes ikke fra
receiveren eller TV-højttaleren.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 18).
• Du kan ikke lytte til Super Audio CD ved
tilslutning til HDMI.
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
Billedkilden til HDMI-stikket på
receiveren udsendes ikke fra TV'et.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 18).
• Afhængig af afspilningsapparatet kan det
være nødvendigt at indstille dette apparat.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med hvert
apparat.
Funktionen Kontrol til HDMI virker ikke.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 18).
• Kontroller, at "CONTROL FOR HDMI"
er indstillet til "CTRL ON" i menuen SET
HDMI.
• Kontroller, at det tilsluttede apparat er
kompatibelt med funktionen Kontrol til
HDMI.
• Kontroller Kontrol til HDMIindstillingerne på det tilsluttede apparat.
Se betjeningsvejledningen til det
tilsluttede apparat.
• Hvis du skifter HDMI-tilslutning,
tilslutter/frakobler netledningen, eller der
forekommer et strømsvigt (side 45), skal
du gentage procedurerne i "Forberedelse
til "BRAVIA"-synkronisering.
fortsættes
57DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Supplerende oplysninger
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TVskærmen eller monitoren.
• Sørg for, at videoudgangen på
videoapparatet er tilsluttet til TV'et.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Afhængigt af DIGITAL MEDIA PORTadapteren udsendes der muligvis ikke
noget videosignal.
HDMI
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 58 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Der kommer ingen lyd fra modtageren
og TV-højttalerne, når du bruger
funktionen System Audio Control.
• Kontroller, at TV'et er kompatibelt med
funktionen System Audio Control.
• Hvis du ikke kan høre lyden fra et apparat,
der er tilsluttet til receiveren
– Skift indgangen på receiveren til HDMI,
når du ønsker at se et program på et
apparat, som er tilsluttet via HDMItilslutningen til receiveren.
– Skift TV-kanal, når du ønsker at se en
TV-udsendelse.
– Vælg det apparat eller den indgang, du
ønsker at se, når du ser et program på det
apparat, der er tilsluttet til TV'et. Se
brugervejledningen til TV'et angående
denne betjening.
Når receiveren er i standby, kommer
der ikke billede på eller lyd fra TV'et.
• Når receiveren er i standby, udsendes
billede og lyd fra den HDMI-komponent,
som var valgt, da du sidst slukkede
receiveren. Hvis du vil anvende en anden
komponent, skal du afspille fra denne
komponent og foretage betjening med et
enkelt tryk, eller tænde receiveren for at
vælge den ønskede HDMI-komponent.
• Kontroller, at "P.SAVE" er indstillet til
"SAVE OFF" i menuen SET HDMI, hvis
du tilslutter komponenter, som ikke er
kompatible med "BRAVIA"
synkronisering med receiveren (side 48).
Lydstyrken reduceres, når
lydudgangen skifter fra TV'ets højttaler
til de højttalere, der er tilsluttet til
receiveren.
• Lydbegrænsningsfunktionen ar aktiv. Se
"Brug af lydbegrænsningsfunktionen"
angående flere oplysninger (side 47).
Tuner
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstillling). Skift
tilmono-modtagelse (side 40).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 41).
RDS fungerer ikke.a)
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
58DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 59 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.a)
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
a)
Kun modeller med områdekode CEL, CEK.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Når du betjener receiveren, må du kun
bruge knappen DISPLAY, når TUNERindgangen er valgt.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
Hvis du ikke er i stand til at løse
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Det kan muligvis løse problemet at slette
receiverens hukommelse (side 22). Bemærk
imidlertid, at indprogrammerede indstillinger
nulstilles til fabriksindstillingerne, og du vil
være nødt til at rejustere alle indstillingerne i
receiveren.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at hvis servicepersonale udskifter
visse dele under reparation, kan disse blive
bevaret.
Henvisninger angående
sletning af receiverens
hukommelse
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 22
Andet
Indikatoren ACTIVE STANDBY blinker.
• Receiveren er i beskyttet tilstand. Sluk
receiveren, og tænd den derefter igen.
Supplerende oplysninger
Fejlmeddelelser
Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du
udfører automatisk kalibrering, se "Når der
vises en fejlkode" (side 25) for at løse
problemet.
59DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 60 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
AM-tuner
Specifikationer
Forstærker
Modeller med områdekode CEL, CEK
Udgangseffekt1)
Stereo-tilstand (nominel)
108 W + 108 W
(3 ohm ved 1 kHz,
THD 1%)
Surround-tilstand (reference)
RMS-udgangseffekt
(3 ohm ved 1 kHz,
THD 10%)
FRONT2): 143 W/kanal
CENTER2): 143 W
SUR2): 143 W/kanal
(1,5 ohm ved 70 Hz,
THD 10%)
SUBWOOFER2): 285 W
1)
Målt under de følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
230 V verkrestrøm, 50 Hz
2)
Reference-udgangseffekt fra front-, center-,
surround -højttalere og subwoofer. Afhængigt af
lydfeltsindstillingerne og kilden, er det ikke
sikkert, at der er nogen lyd.
Indgange
Analoge
Følsomhed: 1 V/50 kohm
Digitale (Koaksial)
Impedans: 75 ohm
Tone
Fortærkningsniveauer
±10 dB, 0,5 dB trin
Frekvensområde for gengivelse:
28 – 20.000 Hz
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
87,5 – 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
Modtageområde
Modeller med områdekode CEL, CEK
Med 9-kHz afstemningsskala:
531 – 1.602 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Generelt
Strømforsyningskrav
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
220–240 V verkrestrøm,
50/60 Hz
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 700 mA MAX
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
CEL, CEK
165 W
Strømforbrug (under standby-indstilling)
0,3 W (Når Kontrol til
HDMI er slået fra)
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 66,5 × 332 mm inkl.
fremspringende dele og
kontroller
Vægt (ca.)
3,4 kg
Højttalerafsnit
Kun HT-SF100
• Fronthøjttaler (SS-MSP36F)
• Surround-højttaler (SS-SRP36F)
• Centerhøjttaler (SS-CNP36)
Centerhøjttaler
Fuldt frekvensområde,
magnetisk afskærmet
Fronthøjttaler/surround-højttaler
Fuldt frekvensområde
Højttaler
Fronthøjttaler/surround-højttaler
65 mm, konisk type
Centerhøjttaler
30 × 60 mm, konisk type
Kabinettype
Fronthøjttaler/surround-højttaler
Basrefleks
Centerhøjttaler
Akustisk ophængning
Nominel impedans 3 ohm
60DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK07OTH_HT-SF100-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 61 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Mål (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttaler
Surround-højttaler
Centerhøjttaler
Vægt (ca.)
Fronthøjttaler
Surround-højttaler
Centerhøjttaler
113 × 830 × 83 mm
(uden stander)
315 × 1.015 - 1.345 ×
315 mm (med stander)
108 × 540 × 78 mm
(uden stander)
290 × 1.045 - 1.235 ×
290 mm (med stander)
380 × 50 × 64 mm
(med fod)
1,6 kg (uden stander)
3,3 kg (med stander)
1,1 kg (uden stander)
2,6 kg (med stander)
0,38 kg
• Subwoofer (SS-WP36)
Højttaler
160 mm, konisk type
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans 1,5 ohm
Mål (b/h/d) (ca.)
220 × 395 × 325 mm
(med fod)
Vægt (ca.)
5,6 kg
Kun HT-SS100
0,52 kg
0,48 kg
0,38 kg
• Subwoofer (SS-WP36)
Højttaler
160 mm, konisk type
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans 1,5 ohm
Mål (b/h/d) (ca.)
220 × 395 × 325 mm
(med fod)
Vægt (ca.)
5,6 kg
Medfølgende højttalere
Fronthøjttalere (2)
Centerhøjttaler (1)
Surround-højttalere (2)
Subwoofer (1)
Medfølgende tilbehør
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
Lynvejledning beskriver (1)
Installationsvejledning til højttalerstander
(kun HT-SF100) (1)
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening (RM-AAU058) (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Optimizermikrofon (ECM-AC2) (1)
Højttalerkabler (5)
Hæfteskiver
• Højttalere
– Kun HT-SS100 (20)
– Kun HT-SF100 (4)
• Subwoofer (4)
Skruer (lille) (kun HT-SF100) (12)
Skruer (stor) (kun HT-SF100) (8)
Vi henviser til se side 3 angående
oplysninger om områdekoden for det
apparat, du anvender.
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Der er ikke anvendt halogene
flammehæmmere i visse printkort.
61DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
Supplerende oplysninger
• Fronthøjttaler (SS-MSP36S)
• Surround-højttaler (SS-SRP36S)
• Centerhøjttaler (SS-CNP36)
Centerhøjttaler
Fuldt frekvensområde,
magnetisk afskærmet
Fronthøjttaler/surround-højttaler
Fuldt frekvensområde
Højttaler
Fronthøjttaler/surround-højttaler
65 mm, konisk type
Centerhøjttaler
30 × 60 mm, konisk type
Kabinettype
Fronthøjttaler/surround-højttaler
Basrefleks
Centerhøjttaler
Akustisk ophængning
Nominel impedans 3 ohm
Mål (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttaler/surround-højttaler
102 × 163 × 77 mm
(med fod)
Centerhøjttaler
380 × 50 × 64 mm
(med fod)
Vægt (ca.)
Fronthøjttaler
Surround-højttaler
Centerhøjttaler
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\01DK01COV_HT-SF100-CELIX.fm
hovedside: Venstre
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 62 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
Stikordsregister
Symbols
H
T
"BRAVIA"-synkronisering
klargøring 45
Højttalere
install 12
tilslutte 15
5.1-kanals 12
I
TEST TONE 27
Tuner
tilslutte 21
TV
afspille 20
A
IN MODE 51
Indledende klargøring 22
V
Tal
Afspilning med et enkelt tryk
46
AUTO CALIBRATION 23
B
Blu-ray disc-afspiller
afspille 30
C
CD-afspiller
afspille 31
tilslutte 17
D
Digital Cinema Sound
(DCS) 39
DIGITAL MEDIA PORTadapter
afspille 31
tilslutte 17
DIMMER 38
DISPLAY 38
Dolby Digital 53
DTS 53
DVD-afspiller
afspille 20
DVD-optager
afspille 20
F
Fejlmeddelelser 59
Fjernbetjening 8
L
Lydfelter vælge 39
Lydstyrkebegrænsning 47
Vælge
apparat 28
Videobåndoptager
afspille 31
tilslutte 20
M
Menu
A.CAL 35
CUSTOM 38
LEVEL 37
SET HDMI 35
SP SETUP 36
TONE 37
Muting 29
R
RDS 43
S
Satellituner, Set-top-boks
afspiller 30
Stationsindstilling
automatisk 40
til faste stationer 42
Strømsparefunk. 48
Super Audio CD player
playback 31
Super Audio CD-afspiller
afspille 30
tilslutte 17
System Audio Control 47
System Power Off 48
62DK
HT-SF100/HT-SS100
4-130-029-61(1)
01DK01COV_HT-SF100-CEL.book Page 63 Thursday, February 26, 2009 3:30 PM
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI02REG_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 2 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla.
Älä aseta laitteen päälle avotulta, kuten palavia
kynttilöitä.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita
nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Koska laite sammutetaan pääkytkimestä, kytke se
helposti saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos
huomaat laitteen toiminnassa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pistoke heti pistorasiasta.
Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta
kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai
tulelle.
Vahinkojen välttämiseksi laite on kiinnitettävä
tukevasti lattiaan tai seinään asennusohjeiden
mukaisesti.
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
2FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\4130029611\FI02REG_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 3 Thursday, February 26, 2009 3:54 PM
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
HT-SF100 ja HT-SS100. Tämän käyttöohjeen
kuvissa käytetään aluekoodin CEL mallia, ellei
toisin mainita. Kaikki erot toiminnallisuudessa on
merkitty tekstissä selvästi esimerkiksi seuraavasti:
”Vain aluekoodin CEK mallit”.
HT-SF100 sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmäa)
– Etukaiutin
– Keskikaiutin
– Takakaiutin
– Lisäbassokaiutin
STR-KS100
SS-MSP36F
SS-CNP36
SS-SRP36F
SS-WP36
HT-SS100 sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmäa)
– Etukaiutin
– Keskikaiutin
– Takakaiutin
– Lisäbassokaiutin
a) Käytä
STR-KS100
SS-MSP36S
SS-CNP36
SS-SRP36S
SS-WP36
vain vakiovarusteisiin sisältyviä kaiuttimia.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital- ja Pro
Logic Surround -dekooderi sekä DTS** Digital
Surround -dekooderi.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D -symboli ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä, patenttinumerot USA:ssa
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 487 535. Muita patentteja myönnetty ja haettu
USA:ssa ja muualla maailmassa. DTS ja DTS
Digital Surround ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja DTS-logot ja -symbolit ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Tämä vastaanotin sisältää High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”x.v.Colour”- ja ”x.v.Colour”-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
”BRAVIA” ja
tavaramerkkejä.
ovat Sony Corporationin
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä.
FI
Aluekoodeista
Näet ostamasi vastaanottimen aluekoodin
takapaneelin alaosasta (katso alla olevaa kuvaa).
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
Aluekoodi
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti, ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
3FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI01COV_HT-SF100_CELTOC.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 4 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Sisällysluettelo
Osien kuvaus ja sijainti..................................5
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen .........................13
2: Kaiuttimien liittäminen............................16
3: Television liittäminen ..............................17
4: Audio-/videolaitteiden liittäminen ..........18
5: Antennien liittäminen ..............................22
6: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ...............................................22
7: Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (AUTO CALIBRATION) .....24
8: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen (TEST TONE) .....................27
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion kuunteleminen................... 40
Radioasemien esivirittäminen..................... 41
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen............................................ 43
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Lähdelaitteen valitseminen ..........................29
Vastaanottimeen liitettyjen laitteiden äänen
kuunteleminen tai kuvien
katseleminen ...........................................30
Mikä ”BRAVIA” Sync on?......................... 44
”BRAVIA” Sync-toiminnon valmistelu...... 44
Laitteiden toistaminen yhdellä painikkeella
(toisto yhdellä painikkeella)................... 46
Television äänen kuunteleminen
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista
(järjestelmän äänen ohjaus) ................... 46
Virran katkaiseminen vastaanottimesta ja
televisiosta samanaikaisesti
(järjestelmän virrankatkaisu) ................. 47
Virransäästötoiminnon käyttäminen
(Virransäästö)......................................... 48
Vahvistimen käyttäminen
Muut toiminnot
Siirtyminen valikoissa .................................32
HDMI:n asetukset
(SET HDMI-valikko) .............................35
Automaattisen kalibroinnin asetukset
(A.CAL-valikko) ....................................35
Kaiuttimen asetukset
(SP SETUP-valikko)...............................36
Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko)....................................37
Äänensävyn säätäminen
(TONE-valikko)......................................37
Omat asetukset
(CUSTOM-valikko)................................38
Näytön kirkkauden muuttaminen
(DIMMER) ............................................ 49
Näyttöasetuksen muuttaminen
(DISPLAY) ............................................ 50
Uniajastimen käyttäminen (SLEEP)........... 50
Digitaaliseen tai analogisen äänen valinta
(IN MODE)............................................ 51
Toisto
Tilaäänen käyttäminen
Äänikentän valinta .......................................39
Kaukosäätimen käyttäminen
Ohjelmalähteen painikemääritysten
muuttaminen .......................................... 51
Lisätietoja
Sanasto ........................................................ 53
Varotoimet................................................... 54
Vianetsintä .................................................. 56
Tekniset tiedot............................................. 60
Hakemisto ....................................... Takakansi
4FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 5 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Osien kuvaus ja sijainti
Vastaanotin
Etupaneelil
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
ACTIVE STANDBY
1
2
Nimi
3
Toiminto
A ?/1
Painamalla tätä voit
(virta/valmiustila) kytkeä tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 23, 31, 52).
B ACTIVE
STANDBY
merkkivalo
Oranssi valo syttyy, kun
HDMI-ohjausasetus on
käytössä ja vastaanotin on
valmiustilassa.
Huomautus
Jos ACTIVE STANDBY
-merkkivalo vilkkuu,
katso katso sivua 59.
C Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 6).
4
5
6
Nimi
Toiminto
F MASTER
VOLUME
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 29,
31, 56).
D Kaukosäädinsig- Vastaanottaa
naalin tunnistin kaukosäätimen signaalit.
E INPUT
SELECTOR
Painamalla tätä voit valita
toistettavan
ohjelmalähteen (sivu 29,
30, 31, 40, 41, 42).
jatkuu
5FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 6 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Näytön ilmaisimet
12
3
qs
4
5
6
qa
q; 9 8
7
Toiminto
Nimi
A LFE
Palaa, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect)
-kanavan ja laite toistaa LFEkanavan ääntä.
B SLEEP
Palaa, kun uniajastin on käytössä
(sivu 50).
F Esiviritettyje Palaa, kun vastaanottimella
nasemien
kuunnellaan esiviritettyjä
ilmaisimet
radioasemia. Jos haluat
lisätietoja esivirittämisestä,
katso sivua 41.
Nimi
C Toistettavie Kirjaimet (esimerkiksi L, C ja R)
kanavien
ilmaisevat toistettavat kanavat.
ilmaisimet Kirjainten ympärillä olevat
kehykset vaihtuvat sen mukaan,
miten vastaanotin yhdistää
lähdeäänen.
L
Vasen etukanava
R
Oikea etukanava
C
Keskikanava (monoääninen)
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
S
Takakanava (mono tai Pro Logic
-prosessoinnilla erotetut
takakanavasignaalit)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SW
D
D
E HDMI
SL
C
R
G Virittimen
ilmaisimet
Palaa, kun vastaanottimella
esimerkiksi viritetään
radioasemia (sivu 40).
H COAX
Syttyy, kun lähteenä käytetään
COAX IN -liitännän kautta
tulevaa digitaalista signaalia.
I OPT
Syttyy, kun lähteenä käytetään
OPT IN -liitännän kautta tuleva
digitaalinen signaali.
J
”
PL” palaa, kun vastaanotin
purkaa Pro Logic -prosessoinnin
avulla 2-kanavaisesta
äänilähteestä keski- ja
takakanavien signaaleja.
”
PLII” palaa, kun Pro Logic
II Movie/Music -dekooderi on
toiminnassa.
PL/
PLII
K DTS
Palaa, kun vastaanotin purkaa
DTS-signaaleja.
Huomautus
Varmista DTS -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty
digitaalisen liitännän kautta.
L SW
Palaa, kun SUBWOOFERliitännästä saadaan
audiosignaali.
SR
Palaa, kun vastaanotin purkaa
Dolby Digital -signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty digitaalisen
liitännän kautta.
Toiminto
Palaa, kun toistava laite on
liitetty tähän vastanottimeen
HDMI-liitännän kautta (sivu 19).
6FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 7 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Takapaneeli
1
2
3
4
L
L
R
R
5
DC5V
TV
DIGITAL
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
6
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
A SPEAKERS -osa
B DMPORT
DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
liittämiseen
(sivu 18).
C AUTO CALIBRATION -osa
AUTO CAL Tähän voit liittää
MIC
vakiovarusteisiin
-liitäntä
sisältyvän
optimointimikrofonin
automaattisen
kalibrointitoiminnon
käyttöä varten (sivu
24)
D AUDIO INPUT -osa
Valkoinen AUDIO IN
-liitännät
(L)
Punainen
(R)
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
E DIGITAL INPUT/OUTPUT -osa
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvät
kaiuttimet ja lisäbassokaiutin
näihin (sivu 16).
DMPORT
-liitäntä
DMPORT
Esimerkiksi Super
Audio CDsoittimeen tai CDsoittimen
liittämiseen
(sivu 17, 18, 19, 21).
OPT IN
-liitännät
COAX IN
-liitäntä
Satelliittivirittimen
liittämiseen. COAX
IN-liitäntä tarjoaa
saman äänenlaadun
(sivu 21).
HDMI IN/
DVD-soittimen,
OUT-liitännät sateliittivirittimen tai
Blu-raylevysoittimen
liittämiseen. Kuva
toistetaan television
tai projektorin kautta,
ääni voidaan toistaa
television tai/ja
vastaanottimeen
liitettyjen kaiuttimien
kautta (sivu 19).
F ANTENNA -osa
FM
ANTENNA
-liitäntä
Liitä
vakiovarusteisiin
sisältyvä FMjohtoantenni tähän
(sivu 22).
AM
ANTENNA
-liitännät
Liitä
vakiovarusteisiin
sisältyvä AMkehäantenni tähän
(sivu 22).
7FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 8 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Perustoiminnot
Kaukosäädin
Voit käyttää vastaanotinta mukana toimitetulla
RM-AAU058-kauko-ohjaimella ja hallita sillä
Sonyn ääni- ja videolaitteita, jotka ohjaimeen
on asetettu. (sivu 51).
Kaukosäätimen Toiminto
painike
B ?/1
(virta/
valmiustila)
RM-AAU058
1
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
2
ws
SYSTEM STANDBY
wa
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
w;
ql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
qk
qj
5
7
8
9
q;
qa
qs
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING +
TUNING –
m
H
M
X
x
TV
qg
kun ”CONTROL FOR
HDMI”-asetuksena on
”CTRL ON” ja ”P.SAVE”asetuksena on ”SAVE ON”
(Säästö käytössä) (sivu 35)
4
qh
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
Virran säästäminen
valmiustilassa
3
6
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista vastaanottimen
virran.
Voit katkaista kaikkien
Sony-laitteiden virran
painamalla painikkeita ?/1
ja AV ?/1 (A)
samanaikaisesti (SYSTEM
STANDBY).
qd
qf
C Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainikkeet painamalla vastaavaa
valintapainiketta. Painikkeet
on tehtaassa määritetty
ohjaamaan Sony-laitteita.
Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita, jotka
ovat kohdassa
”Ohjelmalähteen
painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 51.
G SOUND FIELD Painamalla tätä voit valita
äänikentän.
I AMP MENU
Painamalla tätä saat näkyviin
vastaanottimen valikon.
K
Katkaise äänentoisto
painamalla tätä.
Palauta ääni painamalla
uudelleen.
(Mykistys)
L
Q
+*/–
,
V/v/B/b
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla tätä.
Valitse asetukset painamalla
V, v, B tai b. Hyväksy sitten
valinta painamalla .
8FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 9 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Virittimen käyttäminen
Kaukosäätimen Toiminto
painike
H ENTER
Vahvista valinta painamalla
tätä.
M MENU/HOME
Tuo valikko näkyviin
painamalla tätä.
N PRESET +/–
Valitse esiviritetyt asemat
painamalla tätä.
TUNING +/–
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
Q
,
V/v/B/b
Saat näkyviin tietoja
TUNER-toiminnon aikana
painamalla tätä.
S CLEAR
Painamalla tätä voit korjata
virheen, kun olet antanut
väärän merkin.
DMPORT-toiminnot
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
N ./>
Ohita raitoja painamalla tätä.
Pikakelaa eteen- tai
taaksepäin painamalla tätä.
H (Toisto)/
Toistotilapainikkeet.
X (Pysäytä
painamalla tätä ja
palaa normaaliin
toistoon painamalla
painiketta
uudelleen.)/
x (Pysäytys)
Laitteen ohjaaminen
1
Paina haluamasi toiminnon
mukaista painiketta seuraavan
taulukon mukaisesti.
Yleisiä toimintoja
Kaukosäätimen Toiminto
painike
A TV ?/1
AV ?/1
(virta/
valmiustila)
Painamalla tätä voit kytkeä
tai katkaista niiden Sony
audio-/videolaitteiden
virran, joita kaukosäädin on
määritetty ohjaamaan (sivu
51).
Voit katkaista virran
vastaanottimesta ja muista
laitteista, joita kaukosäädin
on määritetty ohjaamaan,
painamalla samanaikaisesti
painikkeita ?/1 (B) ja
TV ?/1/ AV ?/1 (A).
H ENTER
Vahvista valinta painamalla
tätä.
T Numeropainikkeet
(numeo 5*)
Valitse kanavia ja raitoja
suoraan painamalla tätä.
Valitse valikkotoiminto ja
vahvista valinta painamalla
tätä.
R DISPLAY
m/M
2
TV:n ohjaaminen
Pidä TV-painike (keltainen) (O) painettuna ja
ohjaa televisiota painamalla samalla
painikkeita, joissa on keltainen piste tai
keltaista tekstiä.
Kaukosäätimen Toiminto
painike
D AUDIO
(Näyttötila)
Valitse haluamasi
audiosignaali painamalla
tätä.
Vaihda kuvasuhde
manuaalisesti lähetykseen
sopivaksi.
Valitse ohjattava laite
painamalla yhtä
ohjelmalähdepainikkeista (TV,
BD, DVD, tai SAT) (C).
Valitulle ohjelmalähdepainikkeelle
määritetty laite muuttuu käytettäväksi.
jatkuu
9FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 10 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Kaukosäätimen Toiminto
painike
Kaukosäätimen Toiminto
painike
E THEATRE
R
/
Digitaalisessa tilassa: tuo
(Tiedot/tekstin katsotun ohjelman tiedot
näyttäminen) näkyviin painamalla tätä.
Analogisessa tilassa: tuo
näkyviin tietoa, kuten
nykyisen kanavan numero ja
kuvasuhde, painamalla tätä.
Tekstitilassa: tuo piiloteksti
näkyviin (esimerkiksi
kysymysten vastaukset)
painamalla tätä.
S
/ (Teksti)
F
(Opas)
H
(Edellinen
kanava)
Aseta elokuvien katselulle
optimaaliset kuva-asetukset
automaattisesti painamalla
tätä, kun kytkettynä on Sonytelevisio, joka tukee
THEATRE-painikkeen
käyttämistä. Ääni vaihdetaan
automaattisesti tämän
järjestelmän
äänilähtösignaaliksi, kun
televisio ja järjestelmä
kytketään HDMI-liitännän
kautta. Lisäksi HDMIohjaustoiminto otetaan
käyttöön.
Saat ohjelmaoppaan
näkyviin painamalla tätä, kun
katselet analogisia ja
digitaalisia kanavia.
Pääset tarkastelemaan
näyttöasetuksia ja
muokkaamaan niitä lähteen
ja kuvasuhteen mukaisesti
painamalla tätä.
K
(Mykistys)
Katkaise äänentoisto
painamalla tätä.
+*/–
Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla tätä.
L
M MENU/HOME
Voit valita kanavia tai
tulolähteitä sekä muuttaa
television asetuksia
painamalla tätä.
N TV CH +/–
c/C
TV-tilassa: valitse seuraava
(+) tai edellinen (–) kanava
painamalla näitä.
Tekstitilassa: valitse
seuraava (c) tai edellinen
(C) sivu painamalla näitä.
P
RETURN/
EXIT
Palaa edelliseen näyttöön
missä tahansa valikossa
painamalla tätä.
,
V/v/B/b
Valitse valikkotoiminto ja
vahvista valinta painamalla
tätä.
Q
T Numeropainikkeet
(numero 5*)
Valitse kanavia painamalla
tätä. Voit vaihtaa kanavia
heti painamalla ENTER
(H).
U ANALOG
Siirry analogiseen tilaan
painamalla tätä.
Palaa edelliseen katsottuun
kanavaan painamalla tätä
(katseltu yli viisi sekuntia).
J TOOLS/
OPTIONS
Tuo tekstikanava näkyviin
painamalla tätä.
V
DIGITAL
Siirry digitaaliseen tilaan
painamalla tätä.
/
(Ohjelmalähte
en valinta/
tekstisivun
pito)
TV-tilassa: valitse
ohjelmalähde painamalla
tätä.
Analogisessa tekstitilassa:
pidä nykyinen sivu
painamalla tätä.
10FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 11 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
DVD-tallentimen/Blu-raylevytallentimen ohjaus
DVD-soittimen tai Blu-raylevysoittimen ohjaaminen
Kaukosäätimen Toiminto
painike
Kaukosäätimen Toiminto
painike
D F1
Valitse kiintolevy
painamalla tätä.
M MENU/HOME
Tuo valikko näkyviin
painamalla tätä.
Valitse Blu-ray-levy/DVD
painamalla tätä.
N ./>
Ohita jaksoja painamalla tätä.
F2
M MENU/HOME
Tuo valikko näkyviin
painamalla tätä.
N .
Ohita jaksoja painamalla
tätä.
<
<
Siirry eteenpäin painamalla
tätä, kun katsot nauhoitettua
ohjelmaa.
>
Siirry seuraavaan saatavilla
olevaan jaksoon painamalla
tätä.
m/M
Kelaa levyä eteen- tai
taaksepäin toiston aikana
painamalla tätä.
,
V/v/B/b
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
<
m/M
Siirry takaisinpäin
painamalla tätä, kun katsot
ohjelmaa suorana tai
nauhoitettuna.
Toistotilapainikkeet
H (Toisto)/
X (Pysäytä
painamalla tätä ja
palaa normaaliin
toistoon painamalla
painiketta
uudelleen.)/
x (Pysäytys)
Q
<
Valitse valikkotoiminto ja
vahvista valinta painamalla
tätä.
Tuo päävalikko tai
levyvalikko näkyviin
painamalla tätä.
Siirry taaksepäin painamalla
tätä.
Siirry eteenpäin painamalla
tätä.
Kelaa levyä eteen- tai
taaksepäin toiston aikana
painamalla tätä.
H (Toisto)/
Toistotilapainikkeet.
X (Pysäytä
painamalla tätä ja
palaa normaaliin
toistoon painamalla
painiketta
uudelleen.)/
x (Pysäytys)
Q
,
V/v/B/b
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
Valitse valikkotoiminto ja
vahvista valinta painamalla
tätä.
Tuo päävalikko tai
levyvalikko näkyviin
painamalla tätä.
DVD-/kiintolevytallentimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
D F1
Valitse kiintolevy
painamalla tätä.
F2
Valitse DVD painamalla
tätä.
M MENU/HOME
Tuo valikko näkyviin
painamalla tätä.
N ./>
Määritä edellinen tai
seuraava kappale tai raita
painamalla tätä.
<
<
Siirry uudelleentoistotilaan
painamalla tätä.
Siirry eteenpäin
painamalla tätä.
jatkuu
11FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 12 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Kaukosäätimen Toiminto
painike
m/M
Kelaa levyä eteen- tai
taaksepäin toiston aikana
painamalla tätä.
H (Toisto)/
Toistotilapainikkeet.
X (Pysäytä
painamalla tätä ja
palaa normaaliin
toistoon
painamalla
painiketta
uudelleen.)/
x (Pysäytys)
Q
,
V/v/B/b
U BD/DVD
TOP MENU,
MENU
Siirrä kohdistin ja valitse
kohde painamalla tätä
painiketta.
Tuo päävalikko tai
levyvalikko näkyviin
painamalla tätä.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
F
Tuo opasvalikko näkyviin
painamalla tätä.
(Opas)
M MENU/HOME
Tuo valikko näkyviin
painamalla tätä.
Q
Valitse valikkotoiminto ja
vahvista valinta
painamalla tätä.
,
V/v/B/b
* Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa 2 + ja
H on kohopiste. Käytä kohopistettä apunasi
kiintopisteenä, kun käytät vastaanotinta.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Kaikissa laitteissa yllä kuvattu
toimenpide ei välttämättä ole mahdollinen, tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
12FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 13 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Aloittaminen
Aloittaminen
1: Kaiuttimien asentaminen
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää
5.1-kanavaista kaiutinjärjestelmää. Kytke
kaikki kaiuttimet, jos haluat kuunnella
vaikuttavaa monikanavaääntä (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi
takakaiutinta) sekä lisäbassokaiuttimen
(5.1-kanava).
Voit sijoittaa kaiuttimet alla esitetyllä tavalla.
Vain HT-SS100
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FLisäbassokaiutin
Vain HT-SF100
Vihje
Koska lisäbassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
13FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 14 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Kaiuttimien sijoittaminen
tasaiselle alustalle
Ennen kuin asennat kaiuttimet ja lisäbasson,
kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimiin kuvan mukaan
kaiuttimien värinän ja liikkumisen
estämiseksi.
Esimerkki HT-SS100:n
etukaiuttimesta
Kaiuttimien asentaminen
kaiutinjalustoille
Voit sijoittaa kaiuttimet tavallista vapaammin,
kun käytät alla mainittuja kaiutinjalustoja.
Malli
Kaiutinjalusta
HT-SF100
Sisältyy toimitukseen. Katso
lisätietoja vakiovarusteisiin
sisältyvän kaiutinjalustan
käyttöohjeesta.
HT-SS100
Valinnainen WS-FV11- tai
WS-FV10D-kaiutinjalusta
(saatavissa vain tietyillä
alueilla).
Kats lisätietoja kaiutinjalustan
vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
Kiinnitä mukana toimitetut pehmustetyynyt
seuraaviin kaiuttimiin.
Malli
Kaiuttimet
HT-SF100
Keskikaiutin ja lisäbasso
HT-SS100
Kaikki kaiuttimet ja lisäbasso
14FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 15 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
HT-SF100:n takakaiuttimille
Kaiuttimet voi asentaa seinälle.
1
Varaa saataville ruuvit (eivät
sisälly vakiovarusteisiin), jotka
sopivat kunkin kaiuttimen
takapaneelissa olevaan
reikään. Katso alla olevia kuvia.
100 mm
5 mm till 7 mm
HT-SS100:n etu- ja takakaiuttimille
4 mm
5 mm till 7 mm
yli 25 mm
3
4,6 mm
Ripusta kaiuttimet ruuveihin.
10 mm
4.6 mm
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
10 mm
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Jätä
ruuvien kanta 5 mm - 7 mm:n
etäisyydelle seinäpinnasta.
Keskikaiuttimelle
160 mm
Kaiuttimen takaosa
Huomautuksia
5 mm till 7 mm
HT-SF100:n etukaiuttimille
5 mm till 7 mm
217 mm
• Käytä seinän materiaalille ja vahvuudelle sopivia
ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen haurasta,
joten on syytä kiinnittää ruuvit koolaukseen tai
käyttää ankkuriruuveja. Asenna kaiuttimet
pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on
tarpeeksi vahva.
• Kysy ruuvien myyjältä tai rakennusalan
ammattilaiselta lisätietoja seinämateriaalille
sopivista ruuveista.
• Sony ei ole vastuussa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi tuotteen
väärästä asennuksesta, seinän riittämättömästä
vahvuudesta, ruuvien väärästä asennuksesta tai
luonnonvoimista.
• HT-SF100-mallissa sinun ei tarvitse kiinnittää
vakiovarusteisiin sisältyvää kaiutinjalustaa, jos
asennat kaiuttimet seinälle.
15FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 16 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia kaiutinjohdoista
2: Kaiuttimien liittäminen
Irrota verkkojohto (virtajohto) pistorasiasta
ennen muiden johtojen liittämistä.
B
C
F
A
Kaiutinjohtojen liittimien värit ovat samat
kaiuttimien liitännöissä. Kun liität
kaiutinjohdon, tarkasta että liittimien värit
ovat samat kuin vastaanottimen
kaiutinliitännöissä:
Liitin
Kaiuttimien liitäntä
Punainen
FRONT R
Valkoinen
FRONT L
Harmaa
SUR R
Sininen
SUR L
Vihreä
CENTER
Violetti
SUBWOOFER
Kaiuttimien liittäminen oikein
Tarkasta kaiuttimien tyyppi niiden
takapaneelissa olevasta kilvestä*.
Kaiuttimen kilvessä Kaiuttimen tyyppi
oleva kirjain
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
Liitin
A
A
Vasemman etukaiutin
R
Oikean etukaiutin
SL
Vasemman
takakaiuttimen
SR
Oikean takakaiuttimen
* Keski- ja lisäbassokaiuttimen kilvessä ei ole
mitään kirjainta. Lisätietoja kaiuttimien tyypistä,
katso sivua 3.
A
E
L
D
A Kaiutinjohdot (vakiovarusteisiin)
AEtukaiutin (vasen)
BEtukaiutin (oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (vasen)
ETakakaiutin (oikea)
FLisäbassokaiutin
16FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 17 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia
3: Television liittäminen
Televisio
Audio-/
videosignaalit
Audiosignaalit
A
L
L
R
B
TV
DIGITAL
Vihjeitä
• Jos haluat kuunnella television ääntä
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien kautta,
– liitä television audiolähtöliitännät
vastaanottimen TV IN -liitäntöihin.
– aseta television äänenvoimakkuus nollaan tai
mykistä television ääni.
• Kaikki digitaaliset tuloliitännät ovat yhteensopivia
näytteenottotaajuuksien 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
ja 96 kHz kanssa.
C
ANTENNA
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
OPT IN
mA MAX
HDMI
RT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
A Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
B Optinen digitaalinen johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
C HDMI-kaapeli (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
On suositeltavaa käyttää Sonyn HDMIkaapelia.
17FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
Voit katsella valitun videotuloliitännän kautta
tulevaa kuvaa, jos liität HDMI OUT-liitännän
televisioon.
Kaikkia johtoja ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
Irrota verkkojohto pistorasiasta ennen muiden
johtojen liittämistä.
• Varmista, että vastaanottimeen on kytketty virta,
kun toistavan laitteen video- ja audiosignaalit on
tarkoitus ohjata televisioon vastaanottimen kautta.
Jos virtaa ei ole kytketty, video- ja audiosignaalit
eivät siirry.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 18 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
4: Audio-/videolaitteiden
liittäminen
Televisio
B
Laitteiden liittämistapa
DIGITAL MEDIA
PORT-Sovitin
Tässä osassa on kuvattu, miten laitteet liitetään
tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite” (Liitettävä laite). Siinä on mainittu,
millä sivulla kunkin audio-/videolaitteen
liittäminen on kuvattu.
Irrota verkkojohto (virtajohto) pistorasiasta
ennen muiden johtojen liittämistä.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”5: Antennien liittäminen” (sivu 22).
Super Audio CD-soitin,
CD-soitin
Audiosignaalit
A
Liitettävä laite
Laitteet
Katso
Televisio
sivu 17
Audiolaitteet
• Super Audio CD-/CD-soitin
• DIGITAL MEDIA PORT sovitin
sivu 18
HDMI-liitännällä varustetut
laitteet
sivu 19
Videolaitteet
• DVD-tallennin, DVD-soitin
• Satelliittiviritin, digiboks
• Kuvanauhuri
sivu 21
L
L
R
R
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
DC5V
TV
DIGITAL
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
Audiolaitteiden liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty
audiolaitteiden (kuten Super Audio CD- tai
CD-soittimen ja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen) liittäminen.
Voit katsella kuvaa television kuvaruudussa
myös liittämällä DIGITAL MEDIA PORT sovittimen videolähtöliitännän television
videotuloliitäntään. DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin voi kuitenkin aiheuttaa sen, ettei
videokuvan toisto ole mahdollista.
A Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
B Videojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
* Liittimen tyyppi määräytyy DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen mukaan.
Katso lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT sovittimen vakiovarusteisiin sisältyvistä
käyttöohjeista.
18FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 19 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen liittämisestä
A
HDMI on lyhenne sanoista High-Definition
Multimedia Interface. Se on liitäntä, jonka
kautta siirretään digitaalista audio-ja
videosignaalia.
Sony suosittelee laitteiden liittämistä
vastaanottimeen HDMI-kaapelin avulla.
HDMI-liitännän kautta äänen- ja kuvanlaatu
pysyy erinomaisena.
Television audiolähtö tulee
kuitenkin kytkeä vastaanottimen
audiotuloliitäntään optisen
kaapelin avulla, jotta television
monikanavainen tilaäänilähetys
kuuluisi vastaanottimesta.
Kun Sony ”BRAVIA” Sync -toiminnon
kanssa yhteensopivat laitteet liitetään HDMIkaapeleilla, ””BRAVIA” Sync -toiminnot”
tekee käytöstä helppoa (sivu 44).
HDMI-ominaisuudet
• HDMI:n välittämä digitaalinen
audiosignaali voi tulla vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista. Kyseinen signaali
tukee Dolby Digital’ia, DTS’ää sekä
lineaarista PCM’ää.
• Tämä vastaanotin tukee xvYCC-signaalin
siirtoa.
• Tämä vastaanotin tukee HDMI-Ohjaustoimintoa. Lisätietoja on kohdassa
””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 44).
jatkuu
19FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
• Älä liitä tai irrota DIGITAL MEDIA PORT
-sovitinta, kun vastaanottimeen on kytketty
virta.
• Liitä liitin DMPORT-liitäntään pitävästi ja
paina liitin liitäntään suoraan.
• Koska DIGITAL MEDIA PORT sovittimen liitin on herkkä, ole varovainen
sijoittaessasi tai siirtäessäsi vastaanotinta.
• Kun liität DIGITAL MEDIA PORT sovittimen, varmista, että liittimessä oleva
nuolimerkki on DMPORT-liitännässä
olevan nuolimerkin puolella. Irrota
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin pitämällä
A painettuna ja vetämällä sitten liittimestä.
HDMI-liitännällä varustettujen
laitteiden liittäminen
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 20 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia HDMI-liitännästä
Televisio, tms.
Audiosignaalit
Audio-/video
signaalit
C
L
L
R
B
TV
DIGITAL
A
ANTENNA
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
OPT IN
mA MAX
HDMI
BD IN
RT
A
DVD IN
SAT IN
A
OUT
A
Audio-/video
signaalit
Audio-/video
signaalit
Audio-/video
signaalit
Blu-ray-levysoitin
DVD-tallennin,
DVD-Soitin*
Satelliittiviritin/
Digiboks
A HDMI-kaapeli (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
On suositeltavaa käyttää Sonyn HDMIkaapelia.
B Optinen digitaalinen johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)a)
C Audiojohto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)a)
a)
Liitä ainakin yksi audiojohto (B tai C).
* Jos liität DVD-soittimen, muista vaihtaa
kaukosäätimen DVD-valintapainikkeen
tehdasasetusta niin, että voit ohjata painikkeella
DVD-soitinta. Jos haluat lisätietoja äänikentistä,
katso ”Ohjelmalähteen painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 51).
• HDMI IN -liitäntään tuleva audiosignaali
tulee SPEAKERS-liitännöistä sekä HDMI
OUT -liitännästä. Se ei ole saatavissa muista
audioliitännöistä.
• HDMI IN -liitäntään tulevat videosignaalit
ovat saatavissa vain HDMI OUT liitännästä.
• Super Audio CD -levyn monikanava-/
stereoalueen audiosignaaleja ei toisteta.
• Liitetty laite voi poistaa HDMI -liitännän
välittämiä audiosignaaleja (esim.
näytteenottotaajuutta, bittipituutta, jne.). Jos
kuva on huono tai ääntä ei kuulu, tarkista
HDMI-kaapelin kautta liitetyn laitteen
asetukset.
• Äänessä voi olla katko, kun toistavan
laitteen audiolähtösignaalien
näytteenottotaajuus, kanavien määrä tai
audiomuoto muuttuu.
• Kun liitetty laite ei ole yhteensopiva
tekijänoikeussuojaustekniikan (HDCP)
kanssa, HDMI OUT -liitännästä tuleva kuva
ja/tai ääni saattaa olla vääristynyt tai voi olla
tulematta.
Siinä tapauksessa tarkista liitetyn laitteen
ominaisuudet.
• Monikanavaista Linear PCM -ääntä voi
kuunnella vain HDMI-liitännän kautta.
• Aseta toistavan laitteen kuvan tarkkuudeksi
720p, 1080i tai 1080p, jos toistat 96 kHz:n
monikanavaääntä HDMI-liitännän kautta.
• Toistavan laitteen kuvan tarkkuuden
asetuksia on ehkä muutettava, ennen kuin
monikanavaista Linear PCM -ääntä voi
kuunnella. Katso lisätietoja toistavan
laitteen käyttöohjeesta.
• Katso lisätietoja kunkin laitteen
käyttöohjeesta.
• HDMI-DVI-sovittamiskaapelin käyttö ei ole
suositeltavaa. Mikäli liität HDMI-DVIsovittamiskaapelin DVI-D laitteeseen, ääni
ja/tai kuva saattaa jäädä pois.
20FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 21 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia
Videolaitteiden liittäminen
DVD-tallennin,
DVD-Soitin
Satelliittiviritin,
Digiboks
Audiosignaalit
Audiosignaalit
B
C
• Jos haluat kuunnella DVD-soittimesta tulevaa
monikanavaista digitaalista ääntä, valitse
digitaalisen audiolähtösignaalin asetus DVDsoittimessa. Katso lisätietoja DVD-soittimen
vakiovarusteisiin sisältyvistä käyttöohjeista.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
• Kytke DVD-soittimen, DVD-tallentimen ja
kuvanauhurin videoliitäntä televisioon, jotta kuva
näkyy televisiossa. Katso lisätietoja kunkin laitteen
käyttöohjeista.
• DVD-tallentimella tai kuvanauhurilla ei voi
tallentaa tämän vastaanottimen kautta. Katso
lisätietoja DVD-tallentimen tai kuvanauhurin
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
L
L
R
R
ANTENNA
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
DC5V
TV
DIGITAL
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
700mA MAX
HDMI
BD IN
DMPORT
DVD IN
SAT IN
OUT
A
Audiosignaalit
Kuvanauhuri
A Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Koaksiaalinen digitaalinen johto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Optinen digitaalinen johto (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
21FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty
videolaitteiden, kuten DVD-soittimen, DVDtallentimen, kuvanauhurin jne. liittäminen.
Kaikkia kaapeleita ei tarvitse liittää. Liitä ne
audio- ja videojohdot, joita vastaavat liitännät
liitettävässä laitteessa on.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 22 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
5: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
Irrota verkkojohto (virtajohto) pistorasiasta
ennen antennien liittämistä.
FM-johtoantenni
(sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
6: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
Verkkovirtajohdon (virtajohto)
liittäminen
Liitä verkkovirtajohto (virtajohto)
pistorasiaan.
Verkkovirtajohto (virtajohto)
L
L
R
TV
DIGITAL
ANTENNA
R
AM
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO IN
COAX IN
OPT IN
VIDEO 1
TV
SA-CD/CD
VIDEO 2
SAT
SPEAKERS
OPT IN
mA MAX
HDMI
RT
BD IN
DVD IN
SAT IN
FRONT R
OUT
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
Pistorasiaan
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
22FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 23 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Alkuasetusten määrittäminen
Aloittaminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU058-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
MASTER VOLUME
ACTIVE STANDBY
INPUT SELECTOR
?/1
1
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla ?/1-painiketta.
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
”CLEARED”-teksti tulee näyttöön.
Kaikki asetukset, joita olet muuttanut tai
säätänyt, palautuvat alkuasetusten
mukaisiksi.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä mangaaniparistoja yhdessä muun
tyyppisten paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
• Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot voivat
palautua tehdasasetusten mukaisiksi, kun vaihdat
kaukosäätimen paristot. Jos näin käy, määritä
painikkeiden toiminnot uudelleen (sivu 51).
• Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
23FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 24 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
7: Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(AUTO CALIBRATION)
Tässä vastanottimessa on DCAC (Digital
Cinema Auto Calibration) -järjestelmä, jonka
avulla asetukset voi määrittää automaattisesti
seuraavasti:
• Kaiuttimien ja vastaanottimen välisen
kytkennän toimivuus.
• Kaiuttimien äänenvoimakkuustason
säätäminen.
• Kunkin kaiuttimen ja kuuntelupaikan
välisen etäisyyden mittaaminen.
• Mittaa taajuuden ominaisuudet.*
• Suorita automaattinen kalibrointi hiljaisessa
ympäristössä, jotta taustamelu ei heikennä
mittauksen tarkkuutta.
• Jos optimointimikrofonin ja kaiuttimien
välissä on esteitä, kalibrointia ei voida
suorittaa oikein. Poista kaikki esteet
mittausalueelta mittausvirheiden
estämiseksi.
Huomautus
Jos mykistystoiminto on otettu käyttöön ennen
automaattisen kalibroinnin suorittamista,
mykistystoiminto poistuu automaattisesti käytöstä.
Esimerkki: HT-SS100
L
L
R
DC5V
TV
DIGITAL
ANTENNA
R
AM
AUTO AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
SA-CD/CD
CAL MIC VIDEO 1
TV
SPEAKERS
COAX IN
OPT IN
VIDEO 2
SAT
OPT IN
Optimointi
mikrofoni
700mA MAX
HDMI
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
SUBWOOFER
DMPORT
BD IN
DVD IN
SAT IN
OUT
* Mittaustulosta ei käytetä sellaisten signaalien
yhteydessä, joiden näytteenottotaajuus on yli
96 kHz.
DCAC-järjestelmän avulla voit määrittää
kuunteluhuoneeseen sopivan äänen
tasapainon. Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
voi kuitenkin säätää halutuksi myös
manuaalisesti. Jos haluat lisätietoja katso
”8: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden
säätäminen (TEST TONE)” (sivu 27).
Ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä
Asenna ja liitä kaiuttimet ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä (sivu 13, 16).
• AUTO CAL MIC -liitäntä on tarkoitettu
vain vakiovarusteisiin sisältyvää
optimointimikrofonia varten. Älä liitä tähän
liitäntään muita mikrofoneja. Muutoin
vastaanotin ja mikrofoni voivat
vahingoittua.
• Kaiuttimista kuuluu hyvin voimakas ääni
kalibroinnin aikana. Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää. Ota lapset ja naapurit huomioon
kalibrointia käyttäessäsi.
1
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä
optimointimikrofoni
etupaneelin AUTO CAL MIC liitäntään.
2
Valmistele optimointimikrofoni.
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikkaan. Voit myös käyttää
tuolia tai jalustaa apuna niin, että
optimointimikrofoni on korvien
korkeudella.
24FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 25 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Vihje
Automaattisen kalibroinnin
käyttäminen
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
F1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
Lisäbassokaiuttimen vahvistus
ja etäisyys
Huomautus
Jos teksti ”CHK MIC” tulee näyttöön, automaattista
kalibrointia ei voida suorittaa. Liitä
optimointimikrofoni ja suorita automaattinen
kalibrointi uudelleen.
SOUND
FIELD
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
2 +/–
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1
2
Paina AMP MENU.
3
Avaa valikko painamalla
Valiste ”A. CAL” painamala
toistuvasti V/v.
tai b.
”START” tulee näyttöön.
4
WOOFER
F2
AMP MENU
DISPLAY
TONE
Valintapainikkeet
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
Näyttö
Kaiuttimen olemassaolo
Kaiuttimen vahvistus, etäisyys, T.S.P.
taajuusvaste
DVD
SA-CD/CD TUNER
Mittaus
?/1 -painike
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
Mittaus alkaa 5 sekunnin kuluttua.
Pysy poissa mittausalueelta ajan kuluessa
loppuun, jotta mittauksessa ei tule virheitä.
Mittauksen kokonaiskesto on noin 30
sekuntia.
Alla oleva taulukko esittää näyttöä mittauksen
alussa.
Aloita mittaaminen valitsemalla
.
Vihjeitä
• Kun automaattisen kalibrointi käynnistyy, toimi
näin:
– Pysy poissa kaiuttimien ja kuuntelupaikan
läheltä, jottei synny mittausvirheitä. Kaiuttimista
kuuluu testiääni mittauksen aikana.
– Ole hiljaa mittauksen aikana, jotta mittaus on
tarkka.
• Automaattinen kalibrointitoiminto poistuu
käytöstä, jos mittauksen aikana teet jotakin
seuraavista:
– Painat painiketta ?/1 tai
.-painiketta.
– Painat valintapainikkeita kaukosäätimestä tai
INPUT SELECTOR-painiketta
vastaanottimesta.
– Muutat äänenvoimakkuutta.
25FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
Kun suuntaat kaiuttimet optimointimikrofonia
kohti, mittaustulos on tarkka.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 26 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen
1
Virhekoodi
Syy ja korjausvinkit
ERROR 32
• Optimointimikrofoniin tuleva
ääni ei ole hyväksyttävällä
alueella.
• Optimointimikrofoni tai
lisäbasso voi olla vaurioitunut.
Ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Vahvista mittaustulos.
Kun mittaus päättyy, kuuluu piippaus ja
mittaustulos tulee näkyviin näytölle.
2
Mittaustulos
Näyttö
Selitys
Kun mittaus
päättyy
onnistuneesti
SAVE
Siirry
vaiheeseen 2.
ERROR F 33
Etukaiuttimia ei ole liitetty.
Varmista, että etukaiuttimet on
liitetty oikein.
Kun mittaus
epäonnistuu
ERROR
XXXX
Katso ”Kun
virhekoodi
tulee näkyviin”
(sivu 26).
ERROR SR33
Joko vasenta tai oikeaa
takakaiutinta ei ole liitetty.
Varmista, että takakaiuttimet on
liitetty oikein.
Paina V/v toistamiseen
valitaksesi kohta. Sitten paina
.
ERROR SW33
Lisäbasso voi olla vaurioitunut.
Ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kohta
Selitys
Kun valitset ”WRN CHK”
SAVE
Tallentaa mittaustulokset ja
poistuu asetustoiminnosta.
Mittaustulosta koskevan varoituksen sattuessa
tarkat tiedot tulevat näkyviin.
WRN CHK
Näyttää varoituksen koskien
mittaustuloksia. Katso ”Kun
valitset ”WRN CHK”” (sivu
26).
DIST
Näyttää kaiuttimen
etäisyyttä koskevan
mittaustuloksen.
LEVEL
Näyttää kaiuttimen tasoa
koskevan mittaustuloksen.
EXIT
Poistuu asetustoiminnosta
tallentamatta mittaustulosta.
Paina
tai B palataksesi
”Mittaustulosten vahvistaminen/
tallentaminen” vaiheeseen 2.
Varoituskoodi Selitys
WARN 40
Automaattinen kalibrointi on
suoritettu. Silti melutaso pysyy
korkeana. Voit suorittaa
automaattisen kalibroinnin
onnistuneesti yrittämällä
uudelleen, vaikka mittausta ei
pystytä suorittamaan kaikissa
ympäristöissä. Yritä suorittaa
automaattinen kalibrointi
hiljaisessa ympäristössä.
WARN 41
WARN 42
Optimointimikrofonin
vastaanottama ääni ylittää sen
suorituskyvyn.
Optimointimikrofoni ja
kaiuttimet ovat liian lähellä
toisiaan. Siirrä niitä kauemmas
toisistaan ja yritä sitten suorittaa
automaattinen kalibrointi.
Huomautus
Kun ”SAVE” on näkynyt 50 sekunnin ajan,
mittaustulos tallennetaan automaattisesti, eikä
toimenpidettä tarvitse erikseen tallentaa.
3
Tallenna mittaustulos.
Valitse ”SAVE” vaiheesta 2.
Mittaustulokset tallentuvat muistiin.
Kun virhekoodi tulee näkyviin
Kokeile korjausvinkkejä ja suorita
automaattinen kalibrointi uudestaan.
26FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 27 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Varoituskoodi Selitys
Lisäbasson etäisyyttä ja sijaintia
ei tunnisteta. Tämä saattaa johtua
melusta. Yritä suorittaa
automaattinen kalibrointi
hiljaisessa ympäristössä.
NO WARN
Varoitustietoja ei ole saatavilla.
Kun valitset ”DIST” tai ”LEVEL”
8: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden
säätäminen (TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikassasi.
Voit tarkistaa kaiuttimien etäisyyden tai tason.
4
5
6
Huomautus
7
8
9
CLEAR
0
AMP MENU
Kaiuttimen mittaustulosta ei näytetä, jos vastaanotin
havaitsee, että kaiutinta ei ole liitetty.
Kun olet lopettanut
SOUND
FIELD
DISPLAY
AMP MENU
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
2 +/–
Irrota optimointimikrofoni vastaanottimesta.
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
Huomautus
Jos olet muuttanut kaiuttimien paikkaa,
suosittelemme, että suoritat Automaattisen
Kalibroinnin uudestaan voidaksesi nauttia surroundäänestä.
TUNING –
m
1
1
2
Paina AMP MENU.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”A.CAL”. Paina
sitten
tai b.
TUNING +
H
M
Paina AMP MENU.
”SET HDMI” tulee näyttöön.
Mittaustulosten tyhjentäminen
Voit poistaa automaattisen kalibroinnin
tuloksen. Jos tallennettuja tietoja ei ole,
toimintoa ei voi suorittaa.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
2
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”LEVEL”. Paina
sitten
tai b.
3
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”T. TONE”. Paina
sitten
tai b.
4
3
Paina V/v-painiketta toistuvasti
ja valitse ”A.CAL CLR”. Paina
sitten
tai b.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”T. TONE Y”. Paina
sitten
.
4
Paina V/v-painiketta toistuvasti
ja valitse ”YES”. Paina sitten
.
Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
Vasen etu t Keski t Oikea etu t
Oikea taka t Vasen taka t Lisäbasso
Tallennettu tulos on poistettu.
Kaiutinetäisyyden ja kaiuttimien
äänenvoimakkuuden asetukset palautuvat
oletusasetuksiin.
jatkuu
27FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Aloittaminen
WARN 43
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI03CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 28 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
5
Valitse haluamasi kaiutin
painamalla toistuvasti
painiketta V/v. Paina sitten
tai b.
Testiääni toistetaan vain säädettävästä
kaiuttimesta.
• FL LVL: säätää vasemman
etukaiuttimen tason.
• CNT LVL: säätää keskikaiuttimen
tason.
• FR LVL: säätää oikean etukaiuttimen
tason.
• SR LVL: säätää oikean takakaiuttimen
tason.
• SL LVL: säätää vasemman
takakaiuttimen tason.
• SW LVL: säätää lisäbassokaiuttimen
tason.
9
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”T. TONE N”. Paina
sitten
.
10 Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
Jos testiääntä ei kuulu
kaiuttimista
• Kaiutinjohtoja ei ehkä ole liitetty pitävästi.
• Kaiutinjohdot voivat olla oikosulussa.
Huomautus
Testiääntä ei lähetetä HDMI OUT -liitännän kautta.
Huomautusia
• Teksti ”CNT LVL” ei tule näkyviin, kun
määrität ”SP SETUP” -asetukseksi ”CNT N”.
• Tekstit ”SR LVL” ja ”SL LVL” eivät tule
näkyviin, kun määrität ”SP SETUP” asetukseksi ”SUR N”.
6
Säädä haluamasi kaiuttimen
tasoa painamalla toistuvasti
painiketta V/v. Paina sitten
tai b.
Voit valita asetuksen 0,5 dB:n askelin
väliltä –6,0 dB-+6,0 dB.
Huomautus
Jos säätöä ei tehdä tietyn ajan kuluessa,
testiääni toistetaan järjestyksessä seuraavasta
kaiuttimesta.
7
Säädä kaiutintasoa toistamalla
vaiheet 5 ja 6.
8
Kun olet saanut säädöt tehtyä,
paina toistuvasti painiketta V/v,
kunnes näyttöön tulee
”T. TONE”. Paina sitten
tai
b.
28FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI04PLA_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 29 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Toisto
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
Toistettavat
lähdelaitteet
DMPORT
[DMPORT]
DMPORT-liitäntään liitetty
DIGITAL MEDIA PORT sovitin
VIDEO1 tai
VIDEO2
[VIDEO 1 tai
VIDEO 2]
VIDEO 1 tai VIDEO 2liitäntään liitetty
kuvanauhuri tms.
BD
[BD]
BD -liitäntään liitetty
Blu-ray-levysoitin tms.
DVD
[DVD]
DVD-liitäntään liitetty
DVD-soitin, DVD-tallennin
tms.
SAT
[SAT]
SAT-liitäntään liitetty
satelliittiviritin, digiboksi
tms.
TV
[TV]
TV-liitäntään liitetty
televisio tms.
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
SA-CD/CD-liitäntään liitetty
Super Audio CD-/CD-soitin
tms.
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
Toisto
Lähdelaitteen
valitseminen
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
CLEAR
0
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
SOUND
FIELD
9
AMP MENU
DISPLAY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
2 +/–
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Valitse komponentti painamalla
vastaavaa valintapainiketta.
2
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla 2 +/–.
Voit myös painaa MASTER VOLUME
vastaanottimesta.
Mykistystoiminnon ottaminen
käyttöön
Paina .
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat
uudelleen.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
• katkaiset vastaanottimesta virran.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
29FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI04PLA_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 30 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Vihjeitä
Vastaanottimeen
liitettyjen laitteiden
äänen kuunteleminen tai
kuvien katseleminen
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
• Kun liität Sony-television, TV:n audiotulo
vaihdetaan ja televisiovirittimen kuva näytetään
television näytössä automaattisesti, kun painat TVpainiketta. Jos haluat muuttaa tätä asetusta, katso
ohjeita kohdasta katso ”Ohjelmalähteen
painikemääritysten muuttaminen” (sivu 51)
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimista.
Pienennä tällöin television äänenvoimakkuus
minimiin.
?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
SAT
VIDEO2
BD
TV
DVD
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
Satelliittivirittimen tai
digisovittimen käyttäminen
Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
SOUND
FIELD
2
Kytke virta satelliittivirittimeen
tai digisovittimeen ja
vastaanottimeen.
3
Paina SAT.
AMP MENU
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
2 +/–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
Voit valita ”SAT”-ohjelmalähteen myös
painamalla vastaanottimesta INPUT
SELECTOR.
4
TV
TV
Kytke televisioon virta ja valitse
ohjelma.
Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
2
3
4
Vaihda television
ohjelmalähde.
Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
TV:n katseleminen
1
Kytke televisioon virta.
5
Säädä äänenvoimakkuutta
vastaanottimesta.
Vihje
Ääni saattaa kuulua television kaiuttimista.
Pienennä tällöin television äänenvoimakkuus
minimiin.
Kytke vastaanottimeen virta.
Paina TV.
Säädä äänenvoimakkuutta
vastaanottimesta.
30FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI04PLA_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 31 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
DVD-/Blu-ray-levyn
katseleminen
3
Kytke televisioon virta.
Kytke virta DVD- tai Blu-raylevysoittimeen (tai tallentimeen)
ja vastaanottimeen.
Paina DVD tai BD.
Voit valita ”DVD” tai ”BD”-soittimen
myös painamalla vastaanottimessa
INPUT SELECTOR.
Vaihda kaukosäätimen DVD valintapainikkeen tehdasasetusta niin,
että voit ohjata painikkeella DVD-soitin.
Jos haluat lisätietoja äänikentistä, katso
”Ohjelmalähteen painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 51).
4
Vaihda television
ohjelmalähde.
Voit valita ”VIDEO 1” tai ”VIDEO 2”soittimen myös painamalla
vastaanottimessa INPUT SELECTOR.
4
Aloita levyn toisto.
5
Vaikka toistossa käytettäisiin Dolby True HD-,
Dolby Digital Plus- tai DTS-HD-muotoa liitetyssä
laitteessa, joka tukee kyseisiä muotoja, vastaanotin
hyväksyy sen Dolby Digital- tai DTS-muotona. Kun
laite liitetään vastaanottimeen HDMI-kaapelin
avulla korkealaatuisten äänimuotojen toistamista
varten, liitetty laite kannattaa asettaa toistamaan ääni
monikanavaisessa PCM-muodossa, jos se on
mahdollista.
Videonauhurin käyttäminen
1
2
Kytke televisioon virta.
Kytke virta videonauhuriin ja
vastaanottimeen.
Toista nauhaa videonauhurissa.
Super Audio CD- tai CDsoittimen kuunteleminen
1
Kytke virta Super Audio CD- tai
CD-soittimeen ja aseta sitten
levy levylokeroon.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Paina SA-CD/CD.
Voit valita ”SA-CD/CD”-ohjelmalähteen
myös painamalla vastaanottimesta
INPUT SELECTOR.
4
Säädä äänenvoimakkuutta
vastaanottimesta.
Vihje
Vaihda television
ohjelmalähde.
Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
5
6
Paina VIDEO1 tai VIDEO2.
Toisto
1
2
3
Säädä äänenvoimakkuutta
vastaanottimesta.
Liitetyn laitteen käyttäminen
DMPORT-liitännän kautta
1
Paina DMPORT.
Voit valita ”DMPORT”-ohjelmalähteen
myös painamalla vastaanottimesta
INPUT SELECTOR.
2
Aloita toisto liitetyssä
laitteessa.
Vihje
Kun kuuntelet MP3-tiedostoa tai muuta pakattua
musiikkilähdettä kannettavalla soittimella, voit
parantaa äänentoistoa. Valitse ”P. AUDIO”
painamalla SOUND FIELD-painiketta toistuvasti.
31FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 32 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa
Vastaanottimen asetuksia voi muuttaa sen
vastaanottimen valikkojen avulla.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/B/b,
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Paina AMP MENU.
”SET HDMI” tulee näyttöön.
2
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
b.
4
Valitse muutettava parametri
painamalla toistuvasti V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti V/v.
7
Määritä asetus painamalla
tai
.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina B.
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
32FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 33 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Valikkojen yleiskuvaus
Seuraavassa on lueteltu valikkojen sisältämät asetukset. Jos haluat lisätietoja siirtymisestä
valikoissa, katso sivua 32.
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
HDMI-asetus
[SET HDMI]
(sivu 33)
HDMI-Ohjausa)b)
[CONTROL FOR HDMI]
CTRL ON, CTRL OFF
CTRL ON
LIM MAX
Virransäästöa)
[P. SAVE]
SAVE ON, SAVE OFF
SAVE ON
Automaattisen
kalibroinnin
asetus
[A.CAL]
(sivu 35)
Automaattisen kalibroinnin
käynnistysa)
[START]
Jos haluat lisätietoja äänikentistä,
.katso ”Automaattisen kalibroinnin
käyttäminen” (sivu 25).
Automaattisen kalibroinnin
tuloksen tyhjennysa)c)
[A. CAL CLR]
YES, NO
NO
Kaiutinasetus
[SP SETUP]
(sivu 36)
Keskikaiutina)
[CNT SP]
CNT Y, CNT N
CNT Y
Takakaiuttimeta)
[SUR SP]
SUR Y, SUR N
SUR Y
Vasemman etukaiuttimen
etäisyysa)d)
[FL DIST]
FL 0.00 m till FL 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
FL 3.00 m
Keskikaiuttimen etäisyysa)d)
[CNT DIST]
CNT 0.00 m till CNT 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
CNT 3.00 m
Oikean etakaiuttimen
etäisyysa)d)
[FR DIST]
FR 0.00 m till FR 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
FR 3.00 m
Oikean takakaiuttimen
etäisyysa)d)
[SR DIST]
SR 0.00 m till SR 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
SR 3.00 m
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysa)d)
[SL DIST]
SL 0.00 m till SL 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
SL 3.00 m
Lisäbassokaiuttimen
etäisyysa)d)
[SW DIST]
SW 0.00 m till SW 7.00 m
(0,10 m:n askelin)
SW 3.00 m
Vahvistimen käyttäminen
Äänenvoimakkuuden rajoitusa) LIM MAX, LIM 39…LIM 1,
[VOL LIM]
LIM MIN
33FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 34 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
Äänenvoimakkuuden asetus
[LEVEL]
(sivu 37)
Testiäänia)
[T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Vasemman etukaiuttimen
voimakkuus
[FL LVL]
FL –6.0 dB till FL +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
FL 0.0 dB
Keskikaiuttimen taso
[CNT LVL]
CNT –6.0 dB till CNT +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
CNT 0.0 dB
Oikean etukaiuttimen
voimakkuus
[FR LVL]
FR –6.0 dB till FR +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
FR 0.0 dB
Oikean takakaiuttmen taso
[SR LVL]
SR –6.0 dB till SR +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
SR 0.0 dB
Vasemman takakaiuttimen taso SL –6.0 dB till SL +6.0 dB
[SL LVL]
(0,5 dB askelin)
SL 0.0 dB
Lisäbassokaiuttimen taso
[SW LVL]
SW –6.0 dB till SW +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
SW 0.0 dB
Äänensävyn
asetus [TONE]
(sivu 37)
Bassotaso
[BASS]
BASS –6.0 dB till BASS +6.0 dB
(0,5 dB askelin)
BASS 0.0 dB
Diskanttitaso
[TREBLE]
TREBLE –6.0 dB till TREBLE +6.0 dB TREBLE
(0,5 dB askelin)
0.0 dB
Oma asetus
[CUSTOM]
(sivu 38)
Digitaalisen lähetyksen kielen
valintaa)
[DUAL]
MAIN, SUB, MAIN/SUB
MAIN
Audio- ja videolähtösignaalin
tahdistusa)
[A/V SYNC]
SYNC 20 till SYNC 1, SYNC OFF
SYNC OFF
Audiodynamiikan kavennusa)
[AUD. DRC]
DRC OFF, DRC STD, DRC MAX
DRC OFF
Näytön Kirkkausa)
[DIMMER]
DIMMER Y, DIMMER N
DIMMER N
Näyttöa)
[DISPLAY]
DSPL ON, DSPL OFF
DSPL ON
Uniajastina)
[SLEEP]
SLP OFF, SLP 10M…SLP 90M
SLP OFF
Audiotulotilan muuttaminena)e) AUTO, OPT
[IN MODE]
AUTO
a)
Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.
”CONTROL FOR HDMI” vierii näytössä, ja sitten teksti ”CONTROL” tulee näyttöön.
c)
Tämä parametri on käytettävissä vain, kun automaattisen kalibroinnin tulos on tallennettu.
d)
Kun automaattisen kalibroinnin tulos on tallennettu, voit säätää asetusta 0,01 metrin askelin.
e) Tämä parametri on käytettävissä vain, kun SAT-tulo on valittuna.
b) Teksti
34FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 35 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
HDMI:n asetukset
(SET HDMI-valikko)
SET HDMI-valikon parametrit
x CONTROL FOR HDMI (HDMIOhjaus)
Voit ottaa HDMI-Ohjaus-toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja on
kohdassa, katso ””BRAVIA” Sync toiminnot” (sivu 44).
x VOL LIM (Äänenvoimakkuuden
rajoitus)
Voit rajoittaa vastaanottimen
äänenvoimakkuutta. Jos haluat lisätietoja
äänikentistä, katso ”Äänenvoimakkuuden
rajoitustoiminnon käyttäminen” (sivu 47).
x P. SAVE (Virransäästö)
(A.CAL-valikko)
Voit käyttää A.CAL -valikkoa automaattisen
kalibrointitoiminnon asetusten määrittämiseen
itsellesi sopiviksi.
Valitse ”A.CAL” vahvistimen valikosta. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 32) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 33).
A.CAL-valikon parametrit
x START (Automaattisen
kalibroinnin käynnistys)
Voit käynnistää automaattisen
kalibrointitoiminnon. Jos haluat lisätietoja
äänikentistä, katso ”Automaattisen
kalibroinnin käyttäminen” (sivu 25).
x A.CAL CLR (Automaattisen
kalibroinnin tuloksen tyhjennys)
Voit poistaa automaattisen kalibroinnin
tuloksen. Jos haluat lisätietoja äänikentistä,
katso, katso ”Mittaustulosten tyhjentäminen”
(sivu 27).
Voit säästää virtaa virransäästötilan aikana,
kun HDMI-ohjaustoiminto on käytössä.
Jos haluat lisätietoja äänikentistä, katso
”Virransäästötoiminnon käyttäminen
(Virransäästö)” (sivu 48).
35FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Vahvistimen käyttäminen
Voit käyttää SET HDMI-valikkoa säätääksesi
eri HDMI-asetuksia.
Valitse vastaanottimen valikossa ”SET
HDMI”. Jos haluat lisätietoja parametrien
säätämisestä, katso ”Siirtyminen valikoissa”
(sivu 32) ja ”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu
33).
Automaattisen
kalibroinnin asetukset
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 36 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Kaiuttimen asetukset
x SR DIST (Oikean takakaiuttimen
etäisyys)
(SP SETUP-valikko)
x SL DIST (Vasemman
takakaiuttimen etäisyys)
SP SETUP -valikon avulla voit määrittää
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien
etäisyyden.
Valitse vahvistimen valikossa ”SP SETUP”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 32) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 33).
Voit asettaa kuuntelupaikan ja takakaiuttimien
välisen etäisyyden.
x SW DIST (Lisäbassokaiuttimen
etäisyys)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja
lisäbassokaiuttimen välisen etäisyyden.
Huomautuksia
Voit valita keskikaiuttimen.
• Teksti ”CNT DIST” ei tule näkyviin, kun määrität
”SP SETUP” -asetukseksi ”CNT N”.
• Tekstit ”SR DIST” ja ”SL DIST” eivät tule
näkyviin, kun määrität ”SP SETUP” -asetukseksi
”SUR N”.
x SUR SP (Takakaiuttimet)
Vihje
Voit valita takakaiuttimet.
Kun automaattisen kalibroinnin tulos on tallennettu,
voit säätää kaiutinten etäisyyttä 1 senttimetrin
askelin. Jos automaattisen kalibroinnin tulosta ei ole
tallennettu, voit säätää kaiutinten etäisyyttä 10
senttimetrin askelin.
SP SETUP - valikon parametrit
x CNT SP (Keskikaiutin)
x FL DIST (Vasemman
etukaiuttimen etäisyys)
x FR DIST (Oikean etukaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimen
välistä etäisyyttä (A). Mikäli etäisyys
kuuntelupaikasta jompaankumpaan
etukaiuttimeen ei ole sama, valitse etäisyyden
asetukseksi etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
x CNT DIST. (Keskikaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen
välistä etäisyyttä.
36FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 37 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
(LEVEL-valikko)
(TONE-valikko)
Voit säätää kaiuttimien äänensävyä (bassoa ja
diskanttia) TONE-valikon avulla.
Valitse vahvistimen valikossa ”TONE”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 32) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 33).
TONE-valikon parametrit
SET HDMI-valikon parametrit
x BASS (Bassotaso)
x T. TONE (Testiääni)
x TREBLE (Diskanttitaso)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikassasi.
Jos haluat lisätietoja, katso ”8: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden säätäminen (TEST
TONE)” (sivu 27).
x FL LVL (Vasemman
etukaiuttimen voimakkuus)
x CNT LVL (Keskikaiuttimen taso)
x FR LVL (Oikean etukaiuttimen
volmakkuus)
x SR LVL (Oikean takakaiuttimen
taso)
x SL LVL (Vasemman
takakaiuttimen taso)
x SW LVL (Lisäbassokaiuttimen
taso)
Huomautuksia
• Teksti ”CNT LVL” ei tule näkyviin, kun määrität
”SP SETUP” -asetukseksi ”CNT N”.
• Tekstit ”SR LVL” ja ”SL LVL” eivät tule
näkyviin, kun määrität ”SP SETUP” -asetukseksi
”SUR N”.
37FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Vahvistimen käyttäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa
LEVEL-valikon avulla.
Valitse vahvistimen valikossa ”LEVEL”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 32) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 33).
Äänensävyn säätäminen
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI05AMP_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 38 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Omat asetukset
(CUSTOM-valikko)
CUSTOM-valikon avulla voit määrittää
asetukset mieltymystesi mukaisiksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”CUSTOM”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 32) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 33).
CUSTOM-valikon parametrit
x DUAL (Digitaalisen lähetyksen
kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisen lähetyksen aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteiden
yhteydessä.
• MAIN
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• SUB
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• MAIN/SUB
Pääkielen mukainen ääni kuuluu
vasemmasta etukaiuttimesta ja kakkoskielen
mukainen ääni samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
x A/V SYNC (Audio- ja
videolähtösignaalin tahdistus)
Voit viivyttää äänen ulostuloa vähentääksesi
äänen ja kuvan tulojen aikaväliä. Vaihtoehtoja
ovat OFF ja 1-20 (10-200 ms) 10 millisekunnin
askelin.
Huomautuksia
• Tällä toiminnolla ei välttämättä pysty säätämään
äänen ja kuvan välistä viivettä täydellisesti.
• Toiminto on hyödyllinen vain käytettäessä optisia
ja koaksiaalisia audiotulosignaaleja
Dolby Digital-, DTS- ja Linear PCM (2-kan.) tuloissa.
x AUD. DRC (Audiodynamiikan
kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen
dynamiikkaa. Tämä on kätevää, kun katselet
elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella
esimerkiksi yöllä.
• DRC OFF
Audiodynamiikkaa ei kavenneta.
• DRC STD
Audiodynamiikkaa kavennetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• DRC MAX
Audiodynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Audiodynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa
äänen dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin
sisältämän dynamiikkainformaation perusteella.
”DRC STD” on vakioasetus, mutta se tuottaa vain
kevyen kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää
”DRC MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
x DIMMER (Näytön kirkkaus)
Joka kerta kun painat painiketta, vastaanotin
siirtyy toistamaan seuraavaa esiviritettyä
asemaa. Jos haluat lisätietoja äänikentistä
katso katso ”Näytön kirkkauden muuttaminen
(DIMMER)” (sivu 49).
x DISPLAY (Näyttö)
Voit ottaa sammuttaa näytön tai ottaa sen
takaisin käyttöön. katso ”Näyttöasetuksen
muuttaminen (DISPLAY)” (sivu 50).
x SLEEP (Uniajastin)
Voit asettaa ajastimella vastaanottimen virran
katkeamaan automaattisesti. Jos haluat
lisätietoja äänikentistä katso katso
”Uniajastimen käyttäminen (SLEEP)” (sivu
50).
x IN MODE (Audiotulotilan
muuttaminen)
Voit asettaa tuloliitäntöjen audiotulotilan. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Digitaaliseen tai
analogisen äänen valinta (IN MODE)” (sivu
51). Tämä parametri on käytettävissä vain,
kun SAT-tulo on valittuna.
38FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI06TUN_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 39 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Tilaäänen käyttäminen
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
SOUND
FIELD
AMP MENU
Äänikentän valinta
Vastaanotin voi tuottaa monikanavaista
tilaääntä. Voit valita sopivan optimoidun
äänikentän järjestelmään esiohjelmoiduista
äänikentistä.
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla SOUND FIELDpainiketta toistuvasti.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Valittavissa
olevat äänikenttätyypit” (sivu 39).
Valittavissa olevat äänikenttätyypit
Äänikenttä
[Näyttö]
Tehoste
A.F.D.
2CH STEREO
[2CH ST]
Jos tulosignaali on monikanavainen tilaäänisignaali, vastaanotin yhdistää
signaalin 2-kanavaiseksi.
A.F.D. STANDARD
[A.F.D. STD]
Ääni toistetaan tehosteita lisäämättä sellaisena kuin ääni on
tallennettu ja koodattu. Tämä vastaanotin kuitenkin luo
matalataajuussignaalin lisäbassokaiutinta varten, jos LFEsignaaleja ei ole.
A.F.D. MULTI
[A.F.D. MULT]
Toistaa äänen mistä tahansa muodosta vähintään kahden
kaiuttimen kautta.
PRO LOGIC
[DOLBY PL]
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic -tilassa. 2-kanavaisena
tallennettu ääni puretaan 4.1-kanavaääneksi.
PRO LOGIC II MOVIE Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II Movie -tilassa. Tämä asetus
[PLII MV]
sopii Dolby Surround -koodatulla äänellä varustettuihin elokuviin.
Tässä tilassa ääni lisäksi toistetaan 5.1-kanavaisena katsottaessa
vanhoja elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
PRO LOGIC II MUSIC Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II Music -tilassa. Tämä asetus
[PLII MS]
sopii CD-levyjen ja muiden normaalien stereoäänilähteiden
toistoon.
Elokuva
MOVIE-D.C.S.[MV-D.C.S.-]*
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary Grant Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on standarditila, joka
sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
Musiikki
SPORTS [SPORTS]
Luo urheilulähetyksen akustiikan.
NEWS [NEWS]
Toistaa uutistenlukijan äänen selkeänä.
PORTABLE AUDIO
ENHANCER [P.
AUDIO]
Toistaa kannettavan soittimen äänikentän selkeänä. Tämä tila
sopii erityisesti MP3-tiedostojen ja muiden pakattujen
musiikkimuotojen toistoon.
*Käytetään D.C.S.-tekniikkaa. Jos haluat lisätietoja äänikentistä, katso ”Sanasto” (sivu 53).
jatkuu
39FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Tilaäänen käyttäminen
Äänikentän
käyttökohde
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI06TUN_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 40 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet
voivat aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
• Monikanavainen Linear PCM ei ole käytettävissä
”P. AUDIO” -asetuksessa.
• Tämä toiminto ei toimi, kun
– tulosignaalin näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
– monikanavaiset Linear PCM -signaalit
vastaanotetaan HDMI IN -liitännän kautta.
• Levystä tai ohjelmalähteestä riippuen äänen alku
voi jäädä toistamatta, kun optimoitu tila valitaan
automaattisesti. Voit estää äänen katkeamisen
valitsemalla asetukseksi ”A.F.D. STD”.
• Kun tulosignaali on monikanavalähde, ”PLII
MV”- ja ”PLII MS” -asetukset peruutetaan ja
monikanavainen lähde toistetaan suoraan.
• Kun tulosignaali on monikanavalähde, Dolby Pro
Logic II MOVIE/MUSIC -asetukset peruutetaan ja
monikanavainen lähde toistetaan suoraan.
• Kun tulolähteenä on kaksikielinen äänilähetys,
Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC -asetukset
eivät ole käytössä.
• Tulosignaalivirran mukaan voi olla, että jotkin
dekoodaustilat eivät ole käytössä.
• Kun asetukseksi valitaan ”MV-D.C.S.-”
tulosignaalivirran mukaan, Dolby Pro Logic asetusta saatetaan käyttää automaattisesti.
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 22).
Aseman automaattinen
valitseminen (automaattinen
viritys)
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
TUNER
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
Vihje
Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
,
V/v/B/b
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
Elokuva- tai
musiikkitilaäänitehosteen
poistaminen käytöstä
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING +
TUNING –
m
H
M
X
x
MENU/
HOME
TUNING
+/-
TV
Valitse ”A.F.D. STD” painamalla ”SOUND
FIELD” .
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
40FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI06TUN_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 41 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
2
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy. Voit pysäyttää
automaattisen virityksen manuaalisesti
painamalla painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Radioasemien
esivirittäminen
Laitteen muistiin voi esivirittää enintään 20
FM-asemaa ja 10 AM-asemaa. Sen jälkeen
voit virittää kuunneltavat asemat helposti.
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
Jos FM-lähetyksessä on
häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monoäänivastaanoton. Stereovaikutusta ei ole,
mutta häiriöt vähenevät.
3
Paina MENU/HOME.
Valitse ”MONO” painamalla
toistuvasti V/v.
• STEREO: Stereovastaanotto
• MONO: Monoäänivastaanotto.
Tehdasasetus on STEREO.
4
5
Paina
.
Numeropainakkeet
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
ENTER
TOOLS/
OPTIONS
,
V/v/B/b
PRESET
+/–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
MENU/
HOME
TUNING
+/–
TV
Radioasemien esivirittäminen
1
Paina MENU/HOME.
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
Vihje
Paranna vastaanottoa suuntaamalla mukana
toimitetut antennit uudelleen.
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
DISPLAY
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”FM MODE”. Paina
sitten
tai b.
F2
2
Pidä painiketta TUNING + tai
TUNING – painettuna, kunnes
automaattinen viritys käynnistyy.
Virittäminen pysäytetään, kun
vastaanotin löytää aseman. Näyttöön
tulee teksti ”ST” (stereo-ohjelma).
3
4
Paina MENU/HOME.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes ”MEMORY”
näkyy näytössä.
jatkuu
41FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Virittimen käyttäminen
1
2
F1
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI06TUN_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 42 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
5
Paina painiketta
painiketta.
tai b -
Esiviritetyn aseman numero tulee
näyttöön.
6
7
Valitse haluamasi esiviritetyn
aseman numero painamalla
toistuvasti V/v-painiketta.
Voit antaa nimen esiviritetylle asemalle.
Aseman nimi (esimerkiksi ”XYZ”) näytetään
näytössä, kun asema valitaan.
Huomaa, että kullekin esiviritetylle asemalle
voi antaa vain yhden nimen.
Voit valita esiviritetyn aseman numeron
suoraan numeropainikkeilla.
1
Paina
.
Näyttöön tulee teksti ”COMPLETE” ja
asema tallennetaan muistiin.
8
9
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Paina MENU/HOME.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
2
Valitse nimettävä esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
3
4
Paina MENU/HOME.
5
6
Paina
Voit tallentaa lisää asemia
toistamalla vaiheet 2-8.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 3.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
.
Luo nimi painikkeilla V/v/B/b.
Jos kirjoitat väärän merkin
Paina B/b-painiketta toistuvasti, kunnes
muutettava merkki vilkkuu. Valitse sitten
oikea merkki painamalla V/v-painiketta
toistuvasti.
Voit poistaa merkin painamalla B/bpainiketta toistuvasti, kunnes poistettava
merkki vilkkuu. Paina sitten CLEARpainiketta.
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
Joka kerta kun painat painiketta,
vastaanotin siirtyy toistamaan seuraavaa
esiviritettyä asemaa.
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla
.
.
Valitse ”NAME IN” painamalla
toistuvasti V/v.
Valistse merkki painamalla V/v
toistuvasti ja siirrä sitten kohdistin
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla
b. Radioaseman nimessä voidaan käyttää
kirjaimia, numeroita ja muita symboleita.
Voit myös käyttää vastaanottimen
INPUT SELECTOR -painiketta.
2
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
7
Paina
.
Näyttöön tulee teksti ”COMPLETE” ja
aseman nimi tallennetaan muistiin.
8
Paina MENU/HOME.
42FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI06TUN_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 43 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Aseman nimen tai taajuuden
näyttäminen
Kun vastaanotin on asetettu ”FM”- tai ”AM”tilaan, voit tarkistaa käytössä olevan taajuuden
näytön avulla.
Paina DISPLAY.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta,
näyttö muuttuu esitetyllä tavalla.
Aseman nimia) t Taajuusb)
a)
Nimi näytetään, jos olet antanut nimen
esiviritetylle asemalle.
b)
Palaa alkuperäiseen näyttöön usean sekunnin
kuluttua.
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
Huomautuksia
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse FM-alueelta asema
automaattisella virityksellä (sivu
40) tai esiviritetyn aseman
virityksellä (sivu 42).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
ohjelmapalvelun nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus
43FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Virittimen käyttäminen
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI07CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 44 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Mikä ”BRAVIA” Sync on?
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva muun
muassa Sony-merkkisen television, Blu-raylevysoittimen/DVD-soittimen ja AVvahvistimen kanssa, jos laitteessa on HDMIOhjaus -toiminto.
Kun ”BRAVIA Sync” -toiminnon kanssa
yhteensopivat Sonyn laitteet liitetään HDMIkaapelilla (ei sisälly vakiovarusteisiin), käyttö
helpottuu seuraavasti:
• Toisto yhdellä painikkeella: Kun toisto
aloitetaan esimerkiksi DVD-/Blu-raylevysoittimessa, vastaanottimeen ja televisioon
kytkeytyy automaattisesti virta ja oikea HDMItuloliitäntä valitaan käyttöön. Varmista, että
järjestelmän äänen ohjaus on käytössä.
• Järjestelmän äänen ohjaus: Television
katselun aikana äänen voi valita
toistettavaksi television kaiuttimista tai
vastaanottimeen liitetyistä kaiuttimista.
• Järjestelmän virrankatkaisu: Kun
televisiosta katkaistaan virta, virta katkeaa
samanaikaisesti myös vastaanottimesta ja
liitetyistä laitteista.
HDMI-Ohjaus on ohjaustoimintostandardi,
jota HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) käyttää HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) -liitäntää varten.
HDMI-ohjaustoiminto ei toimi
oikein seuraavissa tilanteissa:
• Jos vastaanotin liitetään laitteeseen, joka ei
ole yhteensopiva Sonyn HDMI-Ohjaus toiminnon kanssa.
• Vastaanottimen ja laitteiden liittäminen
muun kuin HDMI-liitännän avulla.
”BRAVIA” Synctoiminnon valmistelu
Voit käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa
sammuttamalla sekä vastaanottimen että
liitetyn laitteen HDMI-Ohjaus -toiminnon.
Vastaanotin tukee ”HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus” -toimintoa.
Kun televisio tukee ”HDMIOhjaus - Helppokäyttöasetus” toimintoa
Kun liität Sony-television, jossa on ”HDMIOhjaus - Helppokäyttöasetus” -toiminto,
vastaanottimen HDMI-Ohjaus -toiminto
voidaan ottaa käyttöön samaan aikaan
kytkemällä television HDMI-Ohjaus -toiminto
päälle.
1 Varmista, että vastaanotin, televisio ja
toistolaitteet on liitetty HDMI-kaapelilla
(hankittava erikseen). (Liitettyjen
laitteiden on tuettava HDMI-Ohjaus toimintoa.)
2 Kytke virta vastaanottimeen,
televisioon ja toistolaitteisiin.
3 Ota television HDMI-Ohjaus -toiminto
käyttöön.
Vastaanottimen ja kaikkien liitettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaus -toimintoon
kytketään virta samanaikaisesti.
Asennuksen aikana näkyviin tulee teksti
”SCANNING”. Kun asetus on määritetty,
näyttöön tulee teksti ”COMPLETE”.
Odota asennuksen päättymistä.
Lisätietoja television asetuksista on television
käyttöohjeessa.
On suositeltavaa liittää vastaanotin laitteisiin,
joissa on ”BRAVIA” Sync -ominaisuus.
Huomautus
Liitetty laite voi aiheuttaa sen, ettei HDMI-Ohjaus toiminto toimi. Katso lisätietoja laitteen
käyttöohjeesta.
44FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI07CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 45 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Kun televisio ei tue ”HDMIohjaus - Easy Setting” toimintoa
Kytke vastaanottimen ja liitetyn laitteen
HDMI-Ohjaus -toimintoon virta erikseen.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP
MENU
AMP MENU
TOOLS/
OPTIONS
DISPLAY
V/v/b,
RETURN/EXIT
MENU/HOME
1 Suorita vaiheet kohdassa ”Kun
televisio tukee ”HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus” -toimintoa”
(sivu 44).
2 Paina AMP MENU.
Huomautuksia
• Kun irrotat HDMI-kaapelin tai muutat liitäntää,
suorita vaiheet kohdassa ”Kun televisio tukee
”HDMI-Ohjaus - Helppokäyttöasetus” -toimintoa”
(sivu 45) tai ”Kun televisio ei tue ”HDMI-ohjaus Easy Setting” -toimintoa” (sivu 46)
• Toisto yhdellä painikkeella -toimintoa ja
järjestelmän äänenohjaustoimintoa ei voi käyttää
HDMI-Ohjaus - Helppokäyttöasetus -toiminnon
käytön aikana.
• Ennen kuin käytät HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa televisiossa, kytke
virta televisioon, muihin liitettyihin laitteisiin ja
vastaanottimeen.
• Jos toistavat laitteet eivät toimi, kun olet
määrittänyt HDMI-Ohjaus -Helppokäyttöasetus asetukset, tarkista televisiosi HDMI-Ohjaus asetus.
• Jos liitetyt laitteet eivät tue HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa, ota HDMIOhjaus- toiminto käyttöön liitetyissä laitteissa,
ennen kuin käytät HDMI-Ohjaus Helppokäyttöasetus -toimintoa televisiossa.
3 Avaa valiko painamalla
”BRAVIA” Sync -toiminnot
”SET HDMI” tulee näyttöön.
tai b.
4 Valitse ”CONTROL FOR HDMI”
painamalla toistuvasti V/v.
Teksti ”CONTROL FOR HDMI” vierii
näyttöön ja sitten teksti ”CONTROL” tulee
näyttöön.
5 Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6 Valitse ”CTRL ON” painamalla toistuvasti
V/v-painiketta. Paina sitten
.
HDMI-ohjaustoiminto otetaan käyttöön.
7 Ota käyttöön liitetyn laitteen HDMIOhjaus -toiminto.
8 Valitse vastaanottimesta ja televisiosta
oikea HDMI-tuloliitäntä (BD, DVD,
SAT) niin, että liitetyn laitteen HDMIlähtöliitännän kautta tuleva kuva näkyy
kuvaruudussa.
Katso ohjeet television ja liitettyjen
laitteiden asetusten määritykseen kyseisten
laitteiden käyttöohjeista.
45FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI07CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 46 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Laitteiden toistaminen
yhdellä painikkeella
(toisto yhdellä painikkeella)
Voit katsella ja kuunnella vastaanottimeen
HDMI-liitäntöjen kautta liitetyistä laitteista
tulevaa kuvaa ja ääntä helposti.
Aloita toisto liitetyssä laitteessa.
Vastaanottimeen ja televisioon kytkeytyy
automaattisesti virta, ja oikea HDMItuloliitäntä valitaan käyttöön.
Huomautus
Varmista, että järjestelmän äänen ohjaus on
käytössä.
DVD- tai Blu-ray-levyn
katseleminen helposti
Voit valita liitetyn laitteen, kuten DVD-/Bluray-levysoittimen myös television valikon
avulla.Tässä tapauksessa vastaanotin ja
televisio valitsevat oikean HDMItuloliitännän.
Huomautus
Television mallista riippuen aloitus ei ehkä tapahdu
lähtöliitännästä.
Vihje
Voit käyttää HDMI-liitäntöihin leetettyjä laitteita,
vaikka sammutat vastaanottimen virran. ACTIVE
STANDBY -merkkivalo palaa oranssina.
Television äänen
kuunteleminen
vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista
(järjestelmän äänen ohjaus)
Television ääntä voi kuunnella vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista helposti.
Järjestelmän äänenohjaustoimintoa voi
käyttää television valikon avulla. Katso
lisätietoja television käyttöohjeesta.
Kun järjestelmän äänenohjaustoiminto otetaan
käyttöön, vastaanottimeen kytkeytyy virta ja
se valitsee oikean tuloliitännän
automaattisesti.
Television ääni kuuluu vastaanottimeen
liitetyistä kaiuttimista, ja television omien
kaiuttimien ääni mykistyy.
Järjestelmän äänenohjaustoimintoa voi
käyttää myös seuraavassa kuvatulla tavalla.
• Jos kytket vastaanottimeen virran, kun
television virta on kytketty päälle,
järjestelmän äänenohjaustoiminto kytketään
automaattisesti päälle ja television ääni
kuullaan vastaanottimeen kytketyistä
kaiuttimista. Jos sammutat vastaanottimen
virran, ääni kuullaan television kaiuttimista.
• Voit säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta säätämällä television
äänenvoimakkuutta.
Huomautuksia
• Jos järjestelmän äänenohjaustoiminto ei toimi
television asetuksen mukaisesti, katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
• Järjestelmän äänenohjaustoiminto ei toimi, jos
televisiossa ei ole järjestelmän
äänenohjaustoimintoa.
• Jos televisioon kytketään virta ennen virran
kytkemistä vastaanottimeen, television ääni ei tule
heti kuuluviin.
.
46FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI07CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 47 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Äänenvoimakkuuden
rajoitustoiminnon käyttäminen
Kun järjestelmän äänen ohjaus on käytössä ja
lähtötapa vaihtuu television kaiuttimesta
vastaanottimeen kytkettyihin kaiuttimiin
automaattisesti, ääntä saatetaan toistaa kovalla
voimakkuudella vastaanottimen
äänenvoimakkuudesta riippuen. Voit estää tämän
rajoittamalla suurinta äänenvoimakkuutta.
1
2
3
Paina v/V-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”SET HDMI”. Paina
sitten
tai b.
(järjestelmän virrankatkaisu)
Kun televisiosta katkaistaan virta television
kaukosäätimen POWER-painikkeella,
vastaanottimesta ja liitetyistä laitteista katkeaa
automaattisesti virta.
Television virran voi katkaista myös
vastaanottimen kaukosäätimen avulla.
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
Paina v/V-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”VOL LIM”. Paina
sitten
tai b.
TV ?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD
Valitse suurin haluamasi
äänenvoimakkuus painamalla
v/V -painikkeita toistuvasti.
DVD
SA-CD/CD TUNER
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
Suurin äänenvoimakkuus vaihtuu
seuraavasti:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
LIM MAX y LIM 39 y LIM 38 y
...... y LIM 2 y LIM 1 y LIM MIN
5
?/1
”BRAVIA” Sync -toiminnot
4
Paina AMP MENU.
Virran katkaiseminen
vastaanottimesta ja
televisiosta
samanaikaisesti
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
Huomautuksia
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun HDMIOhjaus -toiminto on käytössä.
• Toiminto ei ole käytettävissä, kun äänen lähtötapa
vaihtuu vastaanottimeen kytketyistä kaiuttimista
television kaiuttimeen.
Vihjeitä
• Sony suosittelee, että suurin äänenvoimakkuus
määritetään hieman normaalia
kuunteluvoimakkuutta matalammaksi.
• Asetetusta suurimmasta äänenvoimakkuudesta
riippumatta vastaanottimen MASTER VOLUME
ja kaukosäätimen 2 +/– -painikkeet ovat edelleen
käytettävissä.
• Jos et halua rajoittaa suurinta äänenvoimakkuutta,
valitse ”MAX”.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
TV
Paina painikkeita TV ja TV ?/1 samanaikaisesti.
Virta katkeaa televisiosta, vastaanottimesta ja
HDMI-liitäntään liitetyistä laitteista.
jatkuu
47FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI07CON_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 48 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia
• Aseta television Standby Synchro -asetukseksi
”ON”, ennen kuin käytät järjestelmän
virrankatkaisutoimintoa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
• Laitteiden toimintatila voi aiheuttaa sen, ettei virta
katkea liitetyistä laitteista. Katso lisätiedot
liitettyjen laitteiden käyttöohjeista.
Virransäästötoiminnon
käyttäminen
(Virransäästö)
Voit pienentää vastaanottimen
virrankulutusta, kun kytket ”BRAVIA” Sync
-yhteensopivan television tähän
vastaanottimeen. Kun laite on aktiivisessa
valmiustilassa ja jos televisio sammutetaan,
HDMI-signaalin lähettäminen lopetetaan.
Näin ollen virrankulutus pienenee.
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
AMP
MENU
TOOLS/
OPTIONS
V/v/b,
RETURN/EXIT
1
MENU/HOME
Paina AMP MENU.
”SET HDMI” tulee näyttöön
2
Avaa valiko painamalla
tai b.
3
Paina v/V -painiketta
toistuvasti ja valitse ”P. SAVE”.
Paina sitten
tai b.
4
Valitse haluamasi asetus
painamalla v/V-painiketta tai.
Paina sitten
.
• SAVE ON: Pienentää virrankulutusta
valmiustilassa. HDMI-signaali
lähetetään vain television ollessa päällä.
• SAVE OFF: Ei pienennystä. HDMIsignaali lähetetään jatkuvasti.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
48FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI08OTH_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 49 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Huomautuksia
• Virransäästötoiminto ei välttämättä toimi kaikissa
”BRAVIA” Sync -yhteensopivissa televisioissa.
Valitse tällöin ”P. SAVE”-asetukseksi ”SAVE
OFF”.
• Laitteista riippuen äänen tai kuvan toistamiseen
voi kulua jonkin aikaa.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun HDMIohjaustoiminto on käytössä.
Muut toiminnot
Näytön kirkkauden
muuttaminen
(DIMMER)
Voit muuttaa näytön kirkkautta.
1
Paina AMP MENU.
”SET HDMI” tulee näyttöön.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”CUSTOM”. Paina
sitten
tai b.
3
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”DIMMER”. Paina
sitten
tai b.
4
Valitse näytön kirkkaus
painamalla toistuvasti V/vpainiketta toistuvasti. Paina
sitten
.
Muut toiminnot
2
• DIMMER Y: Himmeä valaistus.
• DIMMER N: Kirkas valaistus.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
49FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI08OTH_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 50 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Näyttöasetuksen
muuttaminen
Uniajastimen
käyttäminen
(DISPLAY)
(SLEEP)
Voit muuttaa näyttöasetusta.
Voit asettaa vastaanottimen virran
katkeamaan haluamanasi ajankohtana
automaattisesti.
1
Paina AMP MENU.
“SET HDMI” tulee näyttöön.
2
3
4
1
2
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”DISPLAY”. Paina
sitten
tai b.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”CUSTOM”. Paina
sitten
tai b.
3
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”SLEEP”. Paina
sitten
tai b.
4
Valitse esiasetettu aika
painamalla V/v-painiketta
toistuvasti. Paina sitten
.
Muuta näyttöasetusta
painamalla toistuvasti V/vpainiketta. Paina sitten
.
“SET HDMI” tulee näyttöön.
• DSPL ON: Näyttö on näkyvissä koko
ajan.
• DSPL OFF: Näyttö on näkyvissä, kun
vastaanotinta käytetään.
5
Paina AMP MENU.
Paina V/v-painiketta
toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee teksti ”CUSTOM”. Paina
sitten
tai b.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika)
vaihtuu näytössä seuraavasti:
SLP OFF y SLP 10M y SLP 20M
Y
Y
SLP 90M y SLP 80M y ......
Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko sammuu.
50FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI08OTH_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 51 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Digitaaliseen tai
analogisen äänen valinta
(IN MODE)
Voit valita audiotulosignaalin asetuksen, kun
liität satelliittivirittimen tai digisovittimen
sekä HDMI IN -liitäntään että optiseen
digitaalituloliitäntään vastaanottimessa ja
SAT-tulolähde on valittu.
1
Paina AMP MENU.
”SET HDMI” tulee näyttöön.
2
Valitse ”CUSTOM” painamalla
toistuvasti V/v.
3
Avaa valikko painamalla
tai b.
4
Valitse ”IN MODE” painamalla
toistuvasti V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla
tai b.
6
Ohjelmalähteen
painikemääritysten
muuttaminen
Voit muuttaa valintapainikkeiden asetuksia
järjestelmäsi laitteille sopiviksi. Jos olet
esimerkiksi liittänyt vastaanottimen DVDliitäntään Blu-ray-levysoittimen, voit
määrittää tämän kaukosäätimen DVDpainikkeen ohjaamaan Blu-ray-levysoitinta.
Kaukosäätimen TV-painikkeeseen
(valkoinen) voi määrittää ainoastaan
television.
Huomautus
• Voit muuttaa kaukosäätimen BD-, DVD- ja SATohjauspainikkeiden määrityksiä.
• Kun vastaanotin on VIDEO1-, VIDEO2- tai SACD/CD-tilassa, valittua laitetta ei voi ohjata.
TV ?/1
DMPORT AV ?/1
?/1
?/1
Valitse haluamasi audiotulotila
painamalla toistuvasti V/vpainiketta. Paina sitten
.
Paina AMP MENU.
DMPORT
TV
(valkoinen)
AMP-valikko sammuu.
Audiotulotilat
x AUTO
Valintapainikkeet
SYSTEM STANDBY
VIDEO1
VIDEO2
SAT
TV
BD/DVD
TOP MENU MENU
BD
DVD
SA-CD/CD TUNER
F1
F2
AUDIO
THEATRE
DIGITAL ANALOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
ENTER
SOUND
FIELD
AMP MENU
DISPLAY
TOOLS/
OPTIONS
HDMI-audiosignaaleilla on etusija, kun
kumpikin digitaalinen (HDMI ja optinen)
liitäntä on käytössä.
x OPT
Valitsee DIGITAL SAT OPT IN -liitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
2–
RETURN/EXIT
TV CH –
PRESET –
<
.
MENU/HOME
TV CH +
PRESET +
<
>
jatkuu
51FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Kaukosäätimen käyttäminen
7
Kaukosäätimen käyttäminen
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI08OTH_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 52 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
1
Pidä painettuna sitä
valintapainiketta, jonka
määritystä haluat muuttaa.
Esimerkki: Pidä DVD-painike alas
painettuna.
2
Paina haluamasi luokan
mukaista painiketta seuraavan
taulukon mukaisesti.
Esimerkki: Paina 3.
Nyt voit ohjata Blu-ray-levysoitinta
DVD-painikkeella.
Luokat ja vastaavat painikkeet
Luokat
Paina
DVD-soitin (komentotila
DVD1)
1
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)a)
2
Blu-ray-levysoitin
(komentotila BD1)b)
3
Blu-ray-levytallennin
(komentotila BD3)
4
Digitaalinen
satelliittivastaanotin
(Eurooppa)c)
7
Luokat ja vastaavat painikkeet
TV:lle
Luokat
Paina
d)
TV
5
TVe)
6
d)
TV-painikkeen (valkoinen) tehdasasetus.
Kun tämä asetus on valittuna, TV:n audiotulo
vaihdetaan ja televisiovirittimen kuva näytetään
television näytössä automaattisesti, kun painat
TV-painiketta (valkoinen).
e)
Kun tämä asetus on valittuna, TV:n audiotulo
vaihdetaan automaattisesti, kun painat TVpainiketta (valkoinen).
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Pidä painiketta 2 – - painettuna ja paina
painikkeita ?/1 ja DMPORT.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
a)
DVD-painikkeen tehdasasetus. Sonyn DVDtallentimia käytetään asetuksella DVD1 tai DVD3.
Katso lisätietoja DVD-tallentimen
vakiovarusteisiin sisältyvistä käyttöohjeista.
b)
BD-painikkeen tehdasasetus. Jos haluat lisätietoja
BD1- tai BD3- asetuksesta, katso niitä Blu-raylevysoittimen tai -tallentimen käyttöohjeista.
c)
SAT-painikkeen tehdasasetus.
52FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 53 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Lisätietoja
Sanasto
x Digital Cinema Sound (DCS)
Ainutlaatuinen kotiteattereiden
äänentoistotekniikka, jonka Sony on
kehittänyt yhdessä Sony Pictures
Entertainment -yhtiön kanssa. Se tuo
elokuvateattereiden vaikuttavan ja
voimakkaan äänentoiston kotiteatteriin. Tämä
”Digital Cinema Sound” -järjestelmä yhdistää
DSP (Digital Signal Processor, digitaalinen
signaalinkäsittely) -tekniikan mittaustietoihin
ja tuottaa elokuvantekijöiden tarkoittaman
äänikentän kotiolosuhteissa.
x Dolby Digital
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja lisäbassokanavasta. Se on
nimenomaan DVD-levyille tarkoitettu
audiostandardi, jota kutsutaan myös 5.1kanavaiseksi tilaääneksi. Koska tilaääniinformaatio tallennetaan ja esitetään
stereofonisena, ääni on luonnollisempi kuin
Dolby Surround -tekniikkaa käytettäessä.
x Dolby Pro Logic II
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
äänenkäsittelytekniikka. Keskikanavan ja
monofonisen tilaäänen informaatio jaetaan
matriisin avulla kahdelle stereokanavalle.
Toiston aikana ääni dekoodataan ja toistetaan
4-kanavaisena tilaäänenä. Tämä on yleisin
DVD-levyille käytetty äänen käsittelytapa.
x DTS Digital Surround
DTS, Inc. -yhtiön elokuvateatterikäyttöön
kehittämä digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Siinä ääntä pakataan
vähemmän kuin Dolby Digital -tekniikassa, ja
siksi se tarjoaa tätä laadukkaamman
äänentoiston.
x HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) on digitaalinen liitäntä, jonka kautta
voidaan siirtää sekä kuvaa että ääntä. Sen
avulla saadaan erittäin laadukas digitaalinen
kuva ja ääni. HDMI-määrittely tukee HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection)
-kopiointisuojausta, joka hyödyntää
digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa.
x L.F.E. (Low Frequency Effects)
Matalia taajuuksia sisältäviä äänitehosteita,
jotka toistetaan lisäbassokaiuttimesta
esimerkiksi Dolby Digital- tai DTS-ääntä
toistettaessa. Äänestä tulee tavallista
vaikuttavampi, kun siihen lisätään matalia
bassotaajuuksia väliltä 20–120 Hz.
x Näytteenottotaajuus
Analogisen äänen muuntaminen digitaaliseksi
edellyttää analogisten tietojen kvantifiointia.
Tätä menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisesta signaalista
otetaan näyte. Tavallisen CD-levyn
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, eli
näytteiden määrä sekunnissa on 44 100.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi
näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.
jatkuu
53FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Lisätietoja
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun 2kanavaisen stereoäänen 5.1-kanavaiseksi
toistoksi. MOVIE-muoto on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC musiikille ja muille
stereolähteille. Perinteiseen stereomuotoon
koodatut vanhat elokuvat saavat lisätehoa
5.1-kanavaisen tilaäänen ansiosta.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 54 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
x S-Master
S-master on Sonyn kehittämä täysin
digitaalinen vahvistintekniikka, joka vähentää
äänen pirstoutumisen ja värinän tehokkaasti
mahdollisimman pieneksi, toistaa keskustelut
selkeinä ja äänen alkuperäistä ääntä
kunnioittaen. Pieni vahvistinosa on erittäin
tehokas ja tuottaa vain vähän lämpöä.
x TSP (Time Stretched Pulse)
TSP-signaali on erittäin tarkka
mittaussignaali, joka käyttäää
impulssienergiaa, mitatakseen laajan
taajuuden ala- ja yläarvot lyhyessä ajassa.
Signaalien mittaamiseen käytetty
energiamäärä on tärkeä, sillä siten
varmistetaan mittaustarkkuus sisätiloissa.
TSP-signaalien käyttö mahdollistaa tarkkojen
mittausten suorittamisen.
x x.v.Colour
x.v.Colour on Sonyn ehdottama nimi xvYCCstandardille ja Sonyn tavaramerkki. xvYCC
on videokuvan väriavaruuden kansainvälinen
standardi.
Tämän standardin avulla voidaan esittää
enemmän värejä kuin nykyisin
televisiolähetyksissä käytössä olevan
standardin avulla.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
kotelon sisään, irrota verkkovirtajohto
pistorasiasta. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
54FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 55 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Laitteen sijoittaminen
Jos värivirheitä näkyy...
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
tai kaiuttimet erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai
öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi syntyä
tahroja tai värjäytymiä.
Katkaise televisiosta virta, odota 15-30
minuuttia ja kytke televisioon virta uudelleen.
Jos värivirheitä näkyy
edelleen...
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Laitteen käyttäminen
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Lisätietoja
Jos läheisen television kuvassa
näkyy värihäiriöitä
Keskikaiutin on magneettisesti suojattu, joten
sen voi asettaa lähelle televisiota. Joidenkin
televisioiden kuvaruudussa voi silti näkyä
värivirheitä. Koska etukaiuttimet,
tilaäänikaiuttimet ja lisäbasso eivät ole
magneettisesti suojattuja, ne kannattaa asettaa
hieman kauemmas televisiosta (sivu 13).
55FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 56 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Ääni
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Voit palauttaa äänen painamalla .
-painiketta uudelleen.
• Varmista, että lähdelaitteiden
valintapainikkeilla on valittu oikea
lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
• Varmista, että SAT-tulolle on asetettu
oikea IN MODE -asetus.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin, eikä ainoastaan
jompikumpi. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Digitaalisesta (OPTICAL-tuloliitäntään
liitetystä) lähdelaitteesta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että SAT-tulon IN MODE asetukseksi on valittu ”AUTO”.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metrin päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
Piip-ääni kuuluu tietystä tähän
vastaanottimeen liitetystä laitteesta,
kun käynnistät kyseisen laitteen.
• Varmista, että SAT-tulon IN MODE asetukseksi on valittu ”AUTO”.
(sivu 49).
Keskikaiuttimesta tai takakaiuttimista
ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain
hiljainen ääni.
• Valitse MOVIE-D.C.S.- (sivu 39).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 27).
• Varmista, että kaiuttimet on liitetty
toisiinsa oikein.
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että lisäbassokaiutin on liitetty
oikein.
Tilaäänivaikutelmaa ei ole.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä (paina SOUND FIELD).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
56FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 57 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Dolby Digital- tai DTSmonikanavatoisto ei toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai
muu lähde on äänitetty Dolby Digital- tai
DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista liitettävän laitteen
ääniasetus (äänilähdön asetukset).
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimeen
liitetystä laitteesta tulevaa ääntä ei
kuulu.
• Säädä äänenvoimakkuutta tästä
vastaanottimesta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin ja/tai
laite on liitetty väärin. Katkaise
vastaanottimesta virta ja liitä DIGITAL
MEDIA PORT -sovitin ja/tai laite
uudelleen.
• Tarkista DIGITAL MEDIA PORT sovittimen ja/tai liitetyn laitteen tiedoista,
että ne tukevat tätä vastaanotinta.
Video
Vastaanottimen HDMI-liitäntään
liitetystä laitteesta tuleva ääntä ei voi
kuunnella vastaanottimen kautta eikä
television kaiuttimista.
• Tarkasta HDMI-liitäntä (sivu 19).
• Super Audio CD -levyä ei voi kuunnella
HDMI-liitännän kautta.
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Vastaanottimen HDMI-liitäntään
liitetystä laitteesta tuleva kuva ei näy
televisiossa.
• Tarkasta HDMI-liitäntä (sivu 19).
• Toistavan laitteen asetuksia voi olla
tarpeen muuttaa. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
HDMI-Ohjaus-toiminto ei toimi.
• Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty
oikein (sivu 19).
• Varmista, että SET HDMI-valikon
”CONTROL FOR HDMI”-asetuksena on
”CTRL ON”.
• Varmista, että liitetty laite on
yhteensopiva HDMI-Ohjaus-toiminnon
kanssa.
• Tarkista HDMI-Ohjaus-toiminnon
asetukset liitetyssä laitteessa. Katso
lisätietoja liitetyn laitteen käyttöohjeesta.
• Toista kohdan ””BRAVIA” Sync toiminnot” toimenpiteet, jos vaihdat
HDMI-liitännän, kytket tai irrotat
verkkovirtajohdon tai jos laitteen
toiminnassa on häiriö (sivu 44).
jatkuu
57FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Lisätietoja
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuva on epäselvä.
• Varmista, että videolaitteen
videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin voi
aiheuttaa sen, ettei videokuvan toisto ole
mahdollista.
HDMI
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 58 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Vastaanottimesta tai television
kaiuttimista ei kuulu ääntä System
Audio Control -toimintoa käytettäessä.
• Varmista, että televisio on System Audio
Control -yhteensopiva.
• Jos vastaanottimeen liitetystä laitteesta
tulevaa ääntä ei kuulu, toimi seuraavasti:
– Valitse asianomainen tuloliitäntä, jos
haluat katsella vastaanottimen HDMIliitäntään liitetystä laitteesta tulevaa
ohjelmaa.
– Vaihda TV-kanavaa, jos haluat katsella
TV-lähetystä.
– Valitse haluamasi laite tai tuloliitäntä,
kun haluat katsella televisioon liitetystä
laitteesta tulevaa ohjelmaa. Katso
tietoja television käyttöohjeesta.
Viritin
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Kun vastaanotin on valmiustilassa,
televisiosta ei toisteta kuvaa eikä
ääntä.
• Vastaanottimen ollessa valmiustilassa
siitä HDMI-laitteesta toistetaan ääntä ja
kuvaa, joka oli valittuna, kun vastaanotin
viimeksi sammutettiin. Jos käytössä on
toinen laite, toista laitetta ja suorita Toisto
yhdellä painikkeella -toiminto, tai kytke
vastaanottimeen virta ja valitse haluamasi
HDMI-laite.
• Varmista, että ”P. SAVE”-asetukseksi on
valittu SET HDMI -valikossa ”SAVE
OFF”, jos kytket vastaanottimeen muita
kuin ”BRAVIA” Sync -yhteensopivia
laitteita (sivu 48).
Äänenvoimakkuus pienenee, kun
äänen lähtötapa vaihtuu television
kaiuttimesta vastaanottimeen
kytkettyihin kaiuttimiin.
• Äänenvoimakkuuden rajoitustoiminto on
käytössä. Jos haluat lisätietoja äänikentistä
katso ”Äänenvoimakkuuden
rajoitustoiminnon käyttäminen” (sivu 47)
Maadoitusjohto
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Vaihda monoäänivastaanottoon
(sivu 40).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 41).
RDS-toiminto ei toimia.a)
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
58FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 59 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.a)
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
a)
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 23). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Vain aluekoodien CEL ja CEK mukaiset mallit.
Jos ongelma ei poistu
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• DISPLAY-painiketta voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen vain, kun
TUNER-tulo on valittuna.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos joitakin osia vaihdetaan
huollon aikana, kyseisiä osia ei ehkä palauteta.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 23
Muut
Lisätietoja
ACTIVE STANDBY -merkkivalo vilkkuu.
• Vastaanotin on suojaustilassa. Katkaise
vastaanottimesta virta ja kytke virta sitten
uudelleen.
Virheilmoitukset
Jos automaattisen kalibroinnin aikana
näkyviin tulee virheilmoitus, yritä ratkaista
ongelma kohdan katso ”Kun virhekoodi tulee
näkyviin” (sivu 26) avulla.
59FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 60 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
AM-viritinosa
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Aluekoodien CEL, CEK mallit
Lähtöteho1)
Stereotila (nimellisarvo)
108 W + 108 W
(3 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö
1%)
Tilaäänitila (vertailuarvo)
RMS-lähtötaso
(3 ohmia, 1 kHz,
harmoninen kokonaissärö
10%)
FRONT2): 143 W/kan
CENTER2): 143 W
SUR2): 143 W/kan
(1,5 ohmia, 70 Hz,
harmoninen kokonaissärö
10%)
SUBWOOFER2): 285 W
1)
Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2) Etu-,
keski-, taka- ja lisäbassokaiuttimien
vertailulähtöteho. Äänikentän asetukset ja
ohjelmalähde voivat aiheuttaa sen, ettei ääntä
kuulu.
Tuloliitännät
Analogiset
Herkkyys: 1 V/
50 kilo-ohmia
Digitaaliset (Coaxial)
Impedanssi: 75 ohmia
Äänen sävy
Vahvistustasot
±10 dB, 0,5 dB askelin
Toiston taajuusvaste:
28 – 20 000 Hz
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
Viritysalue
Aluekoodien CEL ja CEK mallit
9 kHz:n viritysaskelella:
531-1 602 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Yleistä
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
220-240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöteho (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT:
5 V, 700 mA MAX
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK
165 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W (Kun HDMI-Ohjaus
-toiminto ei ole käytössä)
Mitat (l/k/s) (Noin) 430 × 66,5 × 332 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (Noin)
3,4 kg
Kaiutinosa
Vain HT-SF100
• Etukaiutin (SS-MSP36F)
• Takakaiutin (SS-SRP36F)
• Keskikaiutin (SS-CNP36)
Keskikaiutin
Koko äänialue,
Magneettisesti suojattu
Etu/Takakaiutin
Koko äänialue
Kaiutinelementti
Etu/Takakaiutin
65 mm, kartio
Keskikaiutin
30 × 60 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Etu/Takakaiutin
Bassorefleksi
Keskikaiutin
Akustinen ripustus
Nimellisimpedanssi 3 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin)
60FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI09ADD_HT-SF100_CEL.fm
masterpage: Right
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 61 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Etukaiutin
Takakaiutin
Keskikaiutin
Paino (Noin)
Etukaiutin
Takakaiutin
Keskikaiutin
113 × 830 × 83 mm
(ilman jalustaa)
315 × 1 015 - 1 345 ×
315 mm (jalusta mukaan
lukien)
108 × 540 × 78 mm
(ilman jalustaa)
290 × 1 045 - 1 235 ×
290 mm (jalusta mukaan
lukien)
380 × 50 × 64 mm
(jalan kanssa)
1,6 kg (ilman jalustaa)
3,3 kg (jalusta mukaan
lukien)
1,1 kg (ilman jalustaa)
2,6 kg (jalusta mukaan
lukien)
0,38 kg
• Lisäbassokaiutin (SS-WP36)
Kaiutinelementti
160 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi 1,5 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin) 220 × 395 × 325 mm
(jalan kanssa)
Paino (Noin)
5,6 kg
0,52 kg
0,48 kg
0,38 kg
• Lisäbassokaiutin (SS-WP36)
Kaiutinelementti
160 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi 1,5 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin) 220 × 395 × 325 mm
(jalan kanssa)
Paino (Noin)
5,6 kg
Vakiovarustekaiuttimet
Etukaiutin (2)
Keskikaiutin (1)
Takakaiutin (2)
Lisäbassokaiutin (1)
Toimitetut vakiovarusteet
Käyttöohje (tämä käyttöohje)
Pika-asetusopas (1)
Kaiutinjalustan käyttöohje (vain HT-SF100) (1)
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin (RM-AAU058) (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Optimointimikrofoni (ECM-AC2) (1)
Kaiutinjohdot (5)
Pehmustetyynyt
• Kaiutin
– vain HT-SS100 (20)
– vain HT-SF100 (4)
• Lisäbassokaiutin (4)
Ruuvit (pieni) (vain HT-SF100) (12)
Ruuvit (suuri) (vain HT-SF100) (8)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista,
katso sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Eräissä piirilevyissä ei ole käytetty
halogenoituja palonestoaineita.
61FI
[HT-SF100/HT-SS100]
4-130-029-61(1)
Lisätietoja
Vain HT-SS100
• Etukaiutin (SS-MSP36S)
• Takakaiutin (SS-SRP36S)
• Keskikaiutin (SS-CNP36)
Keskikaiutin
Koko äänialue,
Magneettisesti suojattu
Etu/Takakaiutin
Koko äänialue
Kaiutinelementti
Etu/Takakaiutin
65 mm, kartio
Keskikaiutin
30 × 60 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Etu/Takakaiutin
Bassorefleksi
Keskikaiutin
Akustinen ripustus
Nimellisimpedanssi 3 ohmia
Mitat (l/k/s) (Noin)
Etu/Takakaiutin
102 × 163 × 77 mm
(jalan kanssa)
Keskikaiutin
380 × 50 × 64 mm
(jalan kanssa)
Paino (Noin)
Etukaiutin
Takakaiutin
Keskikaiutin
F:\Sony SEM HA_2009\Data_HTSF100\JC081980_41300296111SF100_DKFI\41300296111\FI01COV_HT-SF100_CELIX.fm
masterpage: Left
FI01COV_HT-SF100_CEL.book Page 62 Thursday, February 26, 2009 3:27 PM
Hakemisto
Symbols
D
M
”BRAVIA” Sync
liittäminen 19
valmistelu 44
Digital Cinema Sound
(DCS) 39, 53
DIGITAL MEDIA PORTsovitin
liittäminen 18
toisto 31
DIMMER 38
DISPLAY 38
Dolby Digital 53
DTS 53
DVD-soitin
liittäminen 21
toisto 31
DVD-tallenin
liittäminen 21
toisto 31
Mykistys 29
Numerot
1
Installing the speakers
13
5.1-kanavainen 13
A
Äänenvoimakkuuden
rajoitus 47
Äänikentät
valitseminen 39
Alkuasetukset 23
AUTO CALIBRATION 24
B
Blu-ray-levysoitin
liittäminen 19
toisto 31
CD-soitin
liittäminen 18
toisto 31
RDS 43
S
Satelliittiviritin/Digiboksi
liittäminen 19
toisto 30
Super Audio CD -soitin
liittäminen 18
toisto 31
T
HDMI
liittäminen 19
Televisio
liittäminen 17, 19
toisto 30
TEST TONE 27
Toisto yhdellä painikkeella
46
I
U
H
IN MODE 51
C
R
J
Järjestelmän äänen ohjaus
46
Järjestelmän virrankatkaisu
47
K
Kaiuttimet
asentaminen 13
liittäminen 16
Kaukosäädin 8
Kuvanauhuri
liittäminen 21
toisto 31
Uniajastin 50
V
Valikko
A.CAL 35
CUSTOM 38
LEVEL 37
SET HDMI 35
SP SETUP 36
TONE 37
Valitseminen
lähdelaite 29
Virheilmoitukset 59
Viritin
liittäminen 22
Virittäminen
automaattisesti 40
esiviritetyt asemat 42
Virransäästö 48
(1)
Sony Corporation
[HT-SF100/HT-SS100]
[4-130-029-61(1)]
Download PDF

advertising