Sony | HT-SL50 | Sony HT-SL50 Käyttöohjeet

4-247-583-64(1)
Home Theater
System
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
HT-SL70
HT-SL65
HT-SL60
HT-SL55
HT-SL50
HT-SL40
© 2003 Sony Corporation
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
ADVARSEL
For at forhindre risiko for brand eller
stød, må dette apparat ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke tildække
ventilationsåbningerne med aviser, duge, gardiner etc.
Der må ikke anbringes tændte lys på apparatet.
Stil ikke nogen form for beholdere med væske, som
for eksempel vaser, på apparatet, da dette kan
resultere i brand eller stød.
Smid ikke batteriet væk sammen
med almindeligt
husholdningsaffald, men bortskaf
det i henhold til reglerne om
bortskaffelse af kemisk affald.
Installer ikke receiveren på et indelukket sted, som
for eksempel i en bogreol eller et indbygget skab.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og Pro
Logic Surround- og DTS** Digital Surround-system.
* Fremstillet på licens af Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Surround" er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
2DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Indholdsfortegnelse
Liste over knapplaceringer
og henvisningssider
Radiomodtagelse
Automatisk indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICAL)1) ....... 26
Direkte stationsindstilling .................... 26
Automatisk stationsindstilling ............. 27
Faste stationer ...................................... 27
Anvendelse af Radio Data Systemet
(RDS)1) .......................................... 28
Hovedenhed ........................................... 5
Tilslutning af apparaterne
Nødvendige ledninger ........................... 6
Antennetilslutninger .............................. 7
Tilslutning af videoudstyr ..................... 8
Tilslutning af digitalt udstyr .................. 9
Andre tilslutninger ............................... 10
Anden anvendelse
Anvendelse af afbryderautomatikken .. 30
Justeringer ved hjælp af menuen
SET UP ......................................... 30
Tilslutning og klargøring af
højttalersystemet
Tilslutning af højttalersystemet ........... 11
Indledende klargøring .......................... 13
Opsætning af multikanalsurroundlyd ................................... 14
Kontrol af tilslutningerne .................... 19
DK
Betjening ved hjælp af
fjernbetjeningen RM-U40
Før du benytter fjernbetjeningen ......... 32
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen ............................. 32
Ændring af fabriksindstillingen for en
knap til valg af input ..................... 36
Grundlæggende anvendelse
Valg af apparat .................................... 19
Anden information
Anvendelse af surroundlyd
Automatisk afkodning af
lydindgangssignalet
(Auto Format Direct) ..................... 20
Lytning til stereolyd fra flere kanaler
(Dolby Pro Logic II) ...................... 20
Valg af et lydfelt .................................. 21
Beskrivelse af multikanalsurrounddisplayene ....................... 23
Brugertilpasning af lydfelter ............... 24
Regler for anvendelse .......................... 37
Fejlfinding ........................................... 37
Specifikationer ..................................... 40
Oversigt over indstillinger ved brug af
MAIN MENU-knappen ................ 43
Justerbare parametre for hvert
lydfelt ............................................ 44
1)
Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK.
3DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Om denne
betjeningsvejledning
Om områdekoder
Forklaringerne i denne betjeningsvejledning gælder
modellerne HT-SL70, HT-SL65, HT-SL60,
HT-SL55, HT-SL50 og HT-SL40. Bekræft
modelnummeret i nederste, højre hjørne på
receiverens frontpanel. I denne betjeningsvejledning
anvendes HT-SL50 i illustrationerne, medmindre
andet er angivet. Enhver forskel mht. betjening
angives tydeligt i teksten, for eksempel "Gælder kun
HT-SL50".
Områdekoden for denne receiver står anført
nederst på reciverens bagside (se illustrationen
herunder).
4-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
HT-SL70 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
STR-KSL50
SS-SLP70
SS-CNP70
SA-WMSP70
Et tip
HT-SL65 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
STR-KSL60
SS-SLP70
SS-CNP70
SA-WMSP70
HT-SL60 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
STR-KSL60
SS-MSP50
SS-CNP50
SA-WMSP50
HT-SL55 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
Enhver forskel i anvendelsen med hensyn til
områdekoden er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
STR-KSL50
I forklaringerne i denne betjeningsvejledning
beskriver kontrollerne på fjernbetjening. Det er også
muligt at anvende kontrollerne på den medfølgende
receiveren, hvis disse har de samme eller lignende
navne som dem på selve fjernbetjening. For
yderligere information om brugen af fjernbetjeningen,
se side 32 – 36.
Bemærkninger til den
medfølgende fjernbetjening
RM-U40
AUX og AAC BI-LING-knappen kan ikke
anvendes.
SS-MSP55
SS-CNP55
SA-WMSP50
HT-SL50 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
STR-KSL50
SS-MSP50
SS-CNP50
SA-WMSP50
HT-SL40 består af:
– Receiver
– Højttalersystem
• Fronthøjttaler/surroundhøjttaler
• Centerhøjttaler
• Subwoofer
STR-KSL40
SS-MSP50
SS-CNP50
SA-WMSP40
4DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
r
qa (14, 19, 37)
MUTING
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der omtales i teksten.
R
R
Navn på knap/del
Henvisningsside
Hovedenhed
Gælder kun HT-SL65 og HT-SL60
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
Display 6 (28)
DVD (indikator) 3 (19)
INPUT SELECTOR 9 (19, 26)
IR (modtager) 7 (32)
MASTER VOLUME q; (18, 36)
MUTING qa (14, 19, 37)
PRESET TUNING +/– 8 (28)
SOUND FIELD qs (21, 25, 38)
TUNER (indikator) 5 (19)
TV/SAT (indikator) 4 (19)
VIDEO (indikator) 2 (19)
1
TAL OG SYMBOLER
@/1 (afbryder) 1 (13, 18, 19,
25, 26)
; PLII qd (20)
2 3 4 5
6
7
8 9
Liste over knapplaceringer og henvisningssider
Illustrationsnummer
Sådan bruges denne side
0
?/1
qd qs qa
Gælder kun HT-SL70, HT-SL55, HT-SL50 og HT-SL40
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
Display 6 (28)
DVD (indikator) 3 (19)
INPUT SELECTOR 8 (19, 26)
IR (modtager) 7 (32)
MASTER VOLUME 9 (18, 36)
MUTING qs (14, 19, 37)
PRESET TUNING +/– qd (28)
SOUND FIELD qa (21, 25, 38)
TUNER (indikator) 5 (19)
TV/SAT (indikator) 4 (19)
VIDEO (indikator) 2 (19)
1
2
3
TAL OG SYMBOLER
@/1 (afbryder) 1 (13, 18, 19,
25, 26)
; PLII q; (20)
4
5
6
7 8
9
0 qa
?/1
qd
HT-SL55
qs
4-247-583-64(1) DK/FI
5DK
Tilslutning af apparaterne
Nødvendige ledninger
Følgende ekstra tilslutningsledninger A – E er påkrævede, når du tilslutter komponenterne
(side 8–9).
A Lydkabel (medfølger ikke)
Hvid (venstre)
Rød (højre)
B Lyd-/videokabel (medfølger ikke)
Gul (video)
Hvid (venstre/lyd)
Rød (højre/lyd)
C Videokabel (medfølger ikke)
Gul
D Lyslederkabel (medfølger ikke)
E Koaksialt digitalkabel (medfølger)
Orange
Inden du begynder
• Sluk for samtlige apparater, inden du begynder at udføre nogen tilslutninger.
• Sæt ikke netledningen i forbindelse, før alle andre tilslutninger er udført.
• Tryk kablernes stikpropper helt ind, så brummen og støj undgås.
• Sørg for, når du tilslutter et lyd-/videokabel, at farven på stikkene svarer til farven på de tilsvarende
jackstik på apparaterne: Gul (video) til gul, hvid (venstre audio) til hvid og rød (højre audio) til rød.
• Når du tilslutter lyslederkabler, skal stikkene sættes lige ind, indtil de klikker på plads.
• Lyslederkablet må ikke bøjes eller presses sammen.
6DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Antennetilslutninger
AM-rammeantenne
(medfølger)
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
U
L
OPT IN
COAX IN
IN
IN
R
TV/SAT
SUB
WOOFER
AM
DIGITAL
OPT IN
AUDIO
L
DVD
TV/SAT
VIDEO
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
Tilslutning af apparaterne
FM-trådantenne
(medfølger)
VIDEO MONITOR
Bemærkninger til
antennetilslutningerne
• Hold AM-rammeantennen på god afstand af
receiveren og andre apparater for at forhindre
opsamling af støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt
udstrakt.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er så vandret
som muligt, når den er tilsluttet.
7DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Tilslutning af videoudstyr
DVD-afspiller
TV monitor
VIDEO OUT
L
INPUT
AUDIO OUT
VIDEO IN
R
OUTPUT
C
B
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
U
L
OPT IN
COAX IN
IN
IN
R
TV/SAT
DVD
TV/SAT
VIDEO
SUB
WOOFER
AM
DIGITAL
OPT IN
AUDIO
L
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
VIDEO MONITOR
A
B
L
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
AUDIO OUT
OUTPUT
R
OUTPUT
Satellit-tuner
Videobåndoptager
8DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Tilslutning af digitalt udstyr
DVD-afspiller
VIDEO OUT
L
AUDIO OUT
R
OPTICAL
Tilslutning af apparaterne
Hvis du forbinder de digitale udgangsjackstik på din DVD-afspiller og satellit-tuner (etc.) til
receiverens digitale indgangsjackstik, kan du opnå en biograflignende multikanal-surroundlyd
hjemme i din stue. For at få det fulde udbytte af multikanal-surroundlyden, er det nødvendigt at
anvende fem højttalere (to fronthøjttalere, to surroundhøjttalere og en centerhøjttaler) og en
subwoofer.
COAXIAL
OUTPUT
OUTPUT
D*
E*
B
ANTENNA
AUDIO
L
FM
75Ω
COAXIAL
U
OPT IN
COAX IN
IN
DIGITAL
OPT IN
L
IN
R
TV/SAT
SUB
WOOFER
AM
DVD
TV/SAT
D
VIDEO
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
VIDEO MONITOR
A
L
OPTICAL
AUDIO OUT
OUTPUT
R
OUTPUT
Satellit-tuner (etc.)
* Forbind til enten COAX IN- eller OPT IN-jackstikket. Vi anbefaler tilslutning til COAX IN-jackstikket.
Bemærk
• OPT IN- og COAX IN-indgangsjackstikkene er kompatible med samplingfrekvenser på 96 kHz, 48 kHz,
44,1 kHz og 32 kHz.
• Hvis du vil afspille multikanal-surroundlyden gennem denne receiver, kan det være nødvendigt at ændre
indstillingen af den digitale udgang på det tilsluttede apparat. Vi henviser til brugsvejledningen for apparaterne
angående detaljer.
9DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Andre tilslutninger
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8–16Ω
Netledning
+
–
SURR R
+
–
SURR L
b
Til en stikkontakt
i væggen
Tilslutning af netledningen
Tilslut højttalersystemet til receiveren (side
11), inden du sætter denne receivers netledning
i en stikkontakt i væggen.
Sæt netledningen (-ledningerne) på dit lyd-/
videoudstyr i en stikkontakt i væggen.
10DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Tilslutning af højttalersystemet
Sørg for at slukke for dette apparat, inden højttalerne sættes i forbindelse.
Nødvendige kabler
B Monofoniske lydkabler (medfølger)
Sort
Stikket og den farvede del på højttalerledningerne
har samme farve som de højttalerterminaler, de
skal tilsluttes til.
kabelkappe
(+)
–
+
(–)
Subwoofer med
indbygget forstærker
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
INPUT
E
b
A
B
e
E
e
A
SUB
WOOFER
DVD
IN
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
SPEAKERS
VIDEO
IN
OUT
IMPEDANCE USE 8–16Ω
Til en stikkontakt i
væggen (Sæt
afbryderen (POWER)
i afbrudt stilling, inden
netledningen sættes
i forbindelse.)
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
A Højttalerkabler (medfølger)
OUT
VIDEO MONITOR
+
–
SURR R
A
A
A
E
+
–
SURR L
e
Surroundhøjttaler
(højre)
E
e
Centerhøjttaler
E
e
Surroundhøjttaler
(venstre)
Et tip
Bemærk
Gælder kun HT-SL60, HT-SL55, HT-SL50 og
HT-SL40
Monter de medfølgende fødder på undersiden of
højttalerne, for at forhindre højttalerne i at vibrere
eller flytte sig under anvendelsen.
Sæt farvemærkaterne på højttalerne, så du kan
identificere de højttalere, der skal tilsluttes.
fortsættes
11DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Tilslutning af højttalersystemet
(fortsat)
Sådan undgår du at
kortslutte højttalerne
Udskiftning af
højttalerledningen
Hvis højttalerne kortsluttes, er der risiko for, at
receiveren lider skade. Sørg for at tage
nedenstående forholdsregler, når du sætter
højttalerne i forbindelse, så dette undgås.
Hvis du vil skifte højttalerledning, kan du tage
den medfølgende højttalerledning af stikket.
1 Tryk stikket ind på en plan overflade.
Sørg for at låsen er nederst.
Eksempler på dårlig tilslutning af
højttalerkabel
lås
2 Træk højttalerledningen
Sørg for, at de afisolerede ender på hver
højttalerledning ikke berører en anden
højttalerterminal, den afisolerede ende på
en anden højttalerledning eller højttaler
metaldele.
af stikket.
Forkert
3 Sno de nøgne ender af
højttalerledningen cirka 10 mm og sæt
højttalerledningen ind i stikket.
Kontroller, at højttalerledningen er sat
korrekt i i overensstemmelse med
polariteten, dvs. + til + og – til –. Ellers
forvringes lyden, og bassen mangler.
–
+
(+)
(–)
4 Fjern stikket fra den plane overflade.
Rigtigt
Det afisolerede højttalerkabel er i berøring
med en anden højttalerterminal.
Forkert
Bemærk
• Tilslut de lange højttalerkabler til
surroundhøjttalernes terminaler og de korte
højttalerkabler til front- og
centerhøjttalerterminalerne.
• For at undgå at højttalerledningen falder ud af
højttalerstikket, skal man
– undlade at anvende en højttalerledning af en
mindre størrelse. Vi anbefaler anvendelse af en
højttalerledning af størrelsen AWG24 til AWG18.
– anvende den samme højttalerledningsstørrelse til
alle højttalerstik.
– sno højttalerledningernes nøgne ender.
– sætte højttalerledningen helt ind i højttalerstikket.
Rigtigt
Afisolerede kabler berører hinanden, fordi
der er fjernet for meget af isoleringen.
12DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Frembring en testtone, når alle
apparaterne, højttalerne og netledningen
er tilsluttet, for at kontrollere, om alle
højttalerne er korrekt tilsluttet. Vi henviser
til side 18 angående detaljer om, hvordan
en testtone frembringes.
Sådan undgår du at skade
højttalerne
Sørg for, at du skruer ned for lyden, før du
slukker modtageren. Når du tænder for
modtageren, vil lydstyrken være den samme,
som da du slukkede modtageren.
Indledende klargøring
Slet receiverens hukommelse, når du har
tilsluttet højttalerne og tændt for receiveren.
Specificer derefter højttalerparametrene
(størrelse, position etc.) og udfør alle andre
klargøringsoperationer, som er nødvendige for
dit system.
Et tip
Kontroller tilslutningen (side 19), hvis du vil
kontrollere lyden under indstillingerne (klargøring
mens lyden høres).
Gør følgende, inden du tager receiveren i brug
for første gang eller hvis du vil slette
receiverens hukommelse.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2 Hold ?/1 på receiveren inde i 5
sekunder.
"INITIAL" vises på displayet.
Følgende indstilles til fabriksindstillingerne
igen.
• Alle indstillinger i menuerne SET UP,
LEVEL og TONE.
• Alle lydfeltparametre.
• Alle faste stationer.
• Lydfelter, som er gemt i hukommelsen,
for INPUT SELECTOR og de faste
stationer.
• Hovedlystyrken indstilles til
"VOL MIN".
Indledende klargøring
Indstil MAIN MENU-parametrene, således at
receiveren svarer til dit systen, inden du tager
receiveren i brug for første gang. Angående de
justerbare parametre henviser vi til oversigten
på side 43. Se side 14–18 angående
højttalerindstillinger og side 30–31 angående
andre indstillinger.
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
Hvis der ikke kommer nogen lyd ud af
højttalerne, når der sendes en testtone, eller en
testtone kommer ud af en anden højttaler end
den, hvis navn vises på receiveren, kan det
skyldes, at højttaleren er kortsluttet. Kontroller
højttalertilslutningen igen, hvis dette sker.
Sletning af receiverens
hukommelse
13DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Opsætning af multikanalsurroundlyd
Normal højttaler og Micro
Satellite-højttaler
Den bedst mulige surroundlyd opnås ved at alle
højttalerne befinder sig i samme afstand fra
lyttepositionen (A).
Ved HT-SL70, HT-SL65, HT-SL60, HT-SL55,
HT-SL50 og HT-SL40 er højttalerstørrelse- og
subwoofer-valget forudindstillet til "MICRO
SP." (Micro Satellite-højttaler) i henhold til det
anvendte højttalersystem.
Dog kan centerhøjttaleren placeres op til 1,5 m
nærmere (B) og surroundhøjttalerne op til
4,5 m nærmere (C) lyttepositionen.
Når du vælger "MICRO SP.", er
højttalerstørrelse- og subwoofer-valget
konfigureret på følgende måde:
Fronthøjttalerne kan anbringes fra 1,0 til
7,0 m fra lyttepositionen (A).
Højttalere
Indstillinger
FRONT
SMALL
Surroundhøjttalerne kan anbringes enten bag
dig eller ved siden af dig, alt afhængigt af
rummets udformning (etc.).
Vi anbefaler imidlertid, at du anbringer
surroundhøjttalerne bag dig.
Når surroundhøjttalerne anbringes ved siden af dig
(langt rum)
Subwoofer
B
A
A
45°
C
90°
SMALL
SUB WOOFER
YES
Du kan ikke ændre konfigurationen, hvis du
vælger "MICRO SP.".
Vælg "NORM. SP.", hvis du ændrer
højttalersystemet. Du kan justere
højttalerstørrelse- og subwoofer-valget, når du
vælger "NORM. SP." (side 17).
Et tip
20°
Når surroundhøjttalerne anbringes bag dig
(bredt rum)
Subwoofer
B
A
45°
C
SMALL
SURROUND
Afbryd strømmen for at vælge "NORM. SP.".
Hold derefter MUTING nede på receiveren, og
tryk på ?/1 på receiveren for at tænde for
strømmen. (Gør det samme, hvis du vil nulstille
til "MICRO SP.".)
C
A
CENTER
C
90°
Indstillingen for Micro Satellite-højttaleren (MICRO
SP.) er programmeret, så lydbalancen optimeres. Hvis
du bruger Sony’s Micro Satellite-højttalere, skal du
vælge "MICRO SP.".
Forsigtig
• Hvis du bruger Micro Satellite-højttalere, og
højttalerstørrelsen er angivet til "LARGE", opnår du
måske ikke det korrekte lydniveau. Højttaleren kan
også blive ødelagt, hvis der skrues for højt op for
lyden.
• Reguler lydstyrken omhyggeligt for at undgå en for
kraftig lyd fra normal højttalerne, hvis dine
højttalere har et lavt maksimalt input.
20°
Bemærk
Anbring ikke centerhøjttaleren længere væk fra
lyttepositionen end fronthøjttalerne.
14DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Angivelse af
højttalerparametrene
1 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP
".
2 Tryk på V eller v for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indprogrammeres automatisk.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de
følgende parametre er indstillet.
Indledende indstillinger
Parameter
R
L
C
Indledende indstilling
DIST. X.X m
DIST. X.X m
3.0 m
3.0 m
SL
SR
DIST. X.X m
3.0 m
SL
SR
PL. XXXX
LOW
x Fronthøjttalerafstand
(
L
R
DIST. X.X m)
Indstil afstanden fra din lytteposition til
fronthøjttalerne (A på side 14).
x Centerhøjttalerafstand
(
C
DIST. X.X m )
Indstil afstanden fra din lytteposition til
centerhøjttaleren. Centerhøjttalerafstanden bør
indstilles fra en afstand, som svarer til
fronthøjttalerafstanden (A på side 14) til en
afstand 1,5 meter nærmere din lytteposition (B
på side 14).
Indstil afstanden fra din lytteposition til
surroundhøjttalerne. Surroundhøjttalerafstanden
bør indstilles fra en afstand, som svarer til
fronthøjttalerafstanden (A på side 14) til en
afstand 4,5 meter nærmere din lytteposition
(C på side 14).
Et tip
Receiveren giver dig mulighed for at indprogrammere
højttalerpositionen med hensyn til afstand. Det er dog
ikke muligt at indstille centerhøjttaleren til at være
længere væk end fronthøjttalerne. Ligeledes kan
centerhøjttaleren ikke indstilles til at være mere end
1,5 meter nærmere end fronthøjttalerne.
På samme måde kan surroundhøjttalerne ikke
indstilles til at være længere væk fra lyttepositionen
end fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være
mere end 4,5 meter nærmere.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for en god surroundlyd.
Bemærk, at hvis højttalerafstanden indstilles til at
være nærmere end den faktiske placering af
højttalerne, vil det forårsage en forsinkelse af lyden
fra den pågældende højttaler. Med andre ord vil
højttaleren lyde, som om den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af
centerhøjttalerafstanden til 1~2 m nærmere end den
virkelige højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af at man er "inde i" skærmen. Hvis en
tilfredsstillende lyd ikke kan opnås, fordi
surroundhøjttalerne er for tæt på, vil indstilling af en
mindre højttalerafstand end den virkelige afstand
skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
parameter, der skal indstilles.
3 Tryk på B eller b for at vælge den
x Surrondhøjttalerafstand
( SL SR DIST. X.X m)
fortsættes
15DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Opsætning af multikanal-surroundlyd
(fortsat)
x Placering af surroundhøjttaler
(
SL
SR
PL. XXXX)*
Med denne parameter kan du angive
placeringen af dine surroundhøjttalere med
henblik på korrekt implementering af
surroundtilstandene for Digital Cinema-lyd. Vi
henviser til nedenstående illustration.
• Vælg "PL. LOW", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit
A.
• Vælg "PL. HIGH", hvis placeringen af
surroundhøjttalerne er som beskrevet i afsnit B.
B
A
B
60
A
30
* Disse parametre er ikke disponible, hvis
"Surroundhøjttalerstørrelse SL SR " er indstillet
til "NO".
Et tip
Placeringsparameteren for surroundhøjttalere er
særligt udformet til implementeringen af Digital
Cinema Sound-tilstande med virtuelle elementer.
Med Digital Cinema Sound-tilstande er
højttalerplaceringen ikke så vigtig som i andre
tilstande. Alle tilstande med virtuelle elementer er
udformet under forudsætning af, at
surroundhøjttaleren er placeret bag lyttepositionen,
men præsentationen holdes ret konsekvent, selv når
surroundhøjttalerne er anbragt i en temmelig vid
vinkel. Hvis højttalerne imidlertid peger mod den
lyttende fra et sted umiddelbart til venstre og højre for
lyttepositionen, bliver lydfelterne med de virtuelle
elementer ikke så effektive.
Ikke desto mindre har ethvert lyttemiljø mange
variabler, som for eksempel lydreflektion fra vægge.
Det anbefales derfor, at du afspiller multikanals
surroundkodet software og lytter til den effekt, som
hver enkelt indstilling har på lyttemiljøet. Vælg den
indstilling, som giver en god fornemmelse af
rumlighed og som er bedst egnet til at frembringe et
sammenhængende rum mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne.
Hvis du ikke er sikker på, hvilken en af dem, der
lyder bedst, skal du vælge "PL. LOW" og derefter
indstille den rigtige balance med
højttalerafstandsparameteren og
højttalerniveaujusteringer.
De følgende parametre skal kun
indstilles, hvis et andet højttalersystem
end det medfølgende anvendes.
Se flere detaljer om "NORM. SP." (normal højttaler)
på side 14.
x Valg af subwoofer ( SW S.W. XXX)
• Vælg "YES", hvis du anvender en subwoofer.
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender en
subwoofer. Dette aktiverer
basomdirigeringskredsløbet og sender
LFE-signalerne fra andre højttalere.
16DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
x Surroundhøjttalerstørrelse
( SL SR XXXXX)
• Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE".
• Vælg "LARGE", hvis du anvender store
højttalere, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
surroundhøjttalerne til "LARGE".
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
frontkanalens basfrekvenser fra subwooferen.
• Når fronthøjttalerne er indstillet til "SMALL",
vil center-, og surroundhøjttalerne automatisk
blive indstillet til "SMALL" (medmindre de
allerede er indstillet til "NO").
• Når subwooferen er indstillet til "NO",
indstilles fronthøjttalerne automatisk til
"LARGE", og du kan ikke ændre denne
indstilling.
x Centerhøjttalerstørrelse (
XXXXX)
• Vælg "LARGE", hvis du anvender en stor
højttaler, som gengiver basfrekvenserne
effektivt. Vælg normalt "LARGE". Hvis
fronthøjttalerne imidlertid er indstillet til
"SMALL", kan man ikke indstille
centerhøjttaleren til "LARGE".
C
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
centerhøjttalerens basfrekvenser fra
fronthøjttalerne (hvis indstillet til "LARGE")
eller subwooferen.*1
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender nogen
centerhøjttaler. Lyden fra centerhøjttaleren vil
komme fra fronthøjttalerne.*2
• Hvis lyden er forvrænget, eller der mangler
surroundeffekter, når der anvendes multikanalsurroundlyd, skal du vælge "SMALL" for at
aktivere basomdirigeringskredsløbet og sende
surroundhøjttalernes basfrekvenser fra
subwooferen eller andre "LARGE" højttalere.
• Vælg "NO", hvis du ikke anvender
surroundhøjttalere.*3
Et tip
*1–*3 svarer til nedenstående Dolby Pro Logicindstillinger
*1 NORMAL
*2 PHANTOM
*3 3 STEREO
Et tip
Internt er LARGE- og SMALL-indstillingerne for
hver højttaler bestemmende for, hvorvidt den
indbyggede lydprocessor afskærer bassen fra den
pågældende kanal eller ej. Hvis bassen afskæres fra
en kanal, vil basomdirigeringskredsløbet sende de
tilsvarende basfrekvenser til subwooferen eller andre
"LARGE"-højttalere.
Eftersom baslyd imidlertid har en vis
retningsbestemthed, er det bedst ikke at afskære den,
hvis dette er muligt. Derfor kan du indstille selv små
højttalere til "LARGE", hvis du vil udsende
basfrekvenserne fra disse højttalere. På den anden
side kan du indstille en eventuelt stor højttaler til
"SMALL", hvis du ikke vil udsende basfrekvenser fra
denne højttaler.
Indstil alle højttalerne til "LARGE", hvis det
generelle lydniveau er lavere end ønsket. Hvis der
ikke er tilstrækkeligt med bas, kan du anvende
parameteren BASS i menuen TONE til at hæve
basniveauet. Vi henviser til side 25 angående
justering af equalizeren.
Tilslutning og klargøring af højttalersystemet
x Fronthøjttalerstørrelse
( L R XXXXX)
fortsættes
17DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Opsætning af multikanal-surroundlyd
(fortsat)
Anvendelse af subwooferen
Justering af højttalerniveaet
POWER
Anvend fjernbetjeningen fra din lytteposition
til at justere hver enkelt højttalers lydniveau.
Bemærk
Receiveren er udstyret med en ny testtone med en
frekvens centreret omkring 800 Hz til justering af
højttalerniveauet.
1 Tryk på ?/1 for at tænde for receiveren.
2 Tryk på TEST TONE.
"T. TONE" vises i displayet, og testtonen
vil lyde fra hver højttaler i rækkefølge.
Front (venstre) t Center t Front (højre)
t Surround (højre) t Surround (venstre)
t Subwoofer
3 Regular højttalerniveauet og-balancen
LEVEL
MIN
POWER
MAX
Tændt-indikator
(POWER)
Sænk først lydstyrken på receiver. Lydstyrken
bør indstilles til den mindst mulige, inden du
begynder at afspille programkilden.
1 Tænd for receiver og vælg
programkilden.
2 Tryk på POWER på subwooferen.
Tændt-indikatoren (POWER) på
subwooferen begynder at lyse grønt.
3 Afspil programkilden.
med LEVEL-menuen, sáledes at
testtonens niveau lyder ens fra hver
højttaler.
Regulering af lyden
Se side 24 angående detaljer om LEVELmenuen.
Under justeringen vil testtonen komme fra
den højttaler, som justeres.
Justering af subwooferen
Mindre justeringer af systemet kan give en
bedre lyd.
4 Tryk på TEST TONE igen for at koble
testtonen ud.
POWER
Et tip
Alle højttalernes niveauer kan indstilles samtidigt.
Tryk på MASTER VOL +/– på fjernbetjeningen eller
drej MASTER VOLUME på receiveren.
Bemærk
Den justerede værdi vises i displayet under
justeringen.
LEVEL
MIN
MAX
LEVEL
1 Reguler lydstyrken ved at dreje LEVEL.
Reguler lydstyrken til den foretrukne alt
efter programkilden.
Bemærk
Lad være med at øge wooferens lydstyrke til den
størst mulige. Baggrundsstøj kan muligvis høres.
18DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Grundlæggende anvendelse
Kontrol af tilslutningerne
Udfør følgende for at verificere, at
tilslutningerne er korrekt udført, når du har
tilsluttet alle apparaterne til receiveren.
1 Tryk på ?/1 for at tænde for receiveren.
2 Tænd for det apparat, som du har
3 Tryk på den relevante knap til valg af
input (f.eks. DVD eller VIDEO) for at
vælge komponenten (programkilde).
4 Begynd afspilningen.
Se "Fejlfinding" på side 37 og træf de korrekte
forholdsregler for at løse problemet, hvis du
ikke opnår en normal lyd, efter at du har udført
denne procedure.
Et tip
Det er også muligt at INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge apparatet.
INPUT SELECTOR
Tryk på den relevante INPUT SELECTOR for
at vælge den komponent, du vil bruge.
For at vælge
Display/lyser
Videobåndoptager
VIDEO
DVD-afspiller
DVD
Satellit-tuner
TV/SAT
Indbygget tuner
TUNER
Efter at du har tændt for det valgte apparat,
vælger du apparatet og afspiller programkilden.
• Tænd for fjernsynet og indstil fjernsynets
videoindgang til det valgte apparat, når du har
valgt videobåndoptager eller DVD-afspiller.
MUTING
Tryk på MUTING for at afbryde lyden.
"MUTING" vises på displayet, så længe lyden
er afbrudt. Tryk på MUTING igen eller skru op
for lyden, hvis du vil ophæve udkoblingen af
lyden.
Grundlæggende anvendelse
tilsluttet (f.eks. DVD-afspiller eller
videobåndoptager).
Valg af apparat
Lydudkoblingsfunktionen annulleres også, hvis
du afbryder afspilleren eller tager netledningen
ud af forbindelse.
19DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Anvendelse af surroundlyd
Det er muligt at få det fulde udbytte af
surroundlyden ved ganske enkelt at vælge et af
de forprogrammerede "lydfelter", som din
receiver er udstyret med. Disse udsender en
spændende og kraftig lyd som i biografen og i
koncertsalen ind i din stue. Du kan også
tilpasse lydfelterne for at opnå den ønskede lyd
ved at ændre surroundparameteren.
For at få det fuld udbytte af surroundlyden, skal
du registrere dine højttaleres antal og placering.
Vi henviser til "Opsætning af multikanalsurroundlyd", der begynder på side 14,
angående indstilling af parametrene inden
anvendelse af surroundlyd.
Lytning til stereolyd fra
flere kanaler (Dolby Pro
Logic II)
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge
typen af dekodning for 2-kanals lydkilder.
Denne receiver kan gengive 2-kanals lyd i
5 kanaler via Dolby Pro Logic II eller 4 kanaler
via Dolby Pro Logic.
Tryk på ;PL/PLII gentagne gange for at
vælge "DOLBY PL", "PLII MOV" eller
"PLII MUS".
Den valgte indstilling vises på displayet.
Automatisk afkodning af
lydindgangssignalet
(Auto Format Direct)
Tryk på A.F.D.
"A.F.D. AUTO" vises på displayet.
Denne tilstand registrerer automatisk typen af
det indsendte lydsignal (Dolby Digital, DTS
eller standard 2-kanals stereo) og udfører om
nødvendigt den korrekte dekodning. Denne
tilstand præsenterer lyden, som den er
indspillet/indkodet uden at tilføje nogen
effekter (f.eks. rumklang).
Hvis der imidlertid ikke er nogen
lavfrekvenssignaler (Dolby Digital LFE etc.),
genereres et lavfrekvenssignal, der udsendes i
subwooferen.
x DOLBY PL (Dolby Pro Logic)
Udfører Pro Logic-afkodningen. Software med
multikanal-surroundlydsignaler afspilles i
overensstemmelse med den måde. hvorpå de
blev indspillet. Software med 2 kanals
lydsignaler afkodes med Dolby Pro Logic for at
give surroundeffekter (4 kanaler).
x PLII MOV (Pro Logic II Movie)
Udfører Pro Logic II-afkodningen for
filmtilstand. Denne indstilling er ideel til film,
som er kodet i Dolby Surround. Desuden kan
denne tilstand gengive lyden i 5,1 kanal, når du
ser video med gamle film eller med
eftersynkroniseret sprog.
x PLII MUS (Pro Logic II Music)
Udfører Pro Logic II-afkodningen for
musiktilstand. Denne indstilling er ideel til
almindelige stereokilder, som for eksempel
CD’er.
Et tip
Du kan også bruge ;PLII på receiveren til at vælge
"DOLBY PL", "PLII MOV" eller "PLII MUS".
Bemærk
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic II-afkodning
fungerer ikke for signaler i DTS-format.
20DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved ganske enkelt at
vælge et af de forprogrammerede lydfelter, alt
efter hvilket program, du vil høre.
Brug af fronthøjttalerne alene
(2-kanals stereo)
Tryk på SOUND FIELD +/– gentagne gange
for at vælge "2CH ST.".
Bemærk
• Der vil ikke komme nogen lyd fra subwooferen, når
"2CH ST." er valgt. Hvis du vil lytte til 2 kanals
(stereo) kilder ved hjælp af venstre og højre
fronthøjttalere og en subwoofer, skal du trykke på
A.F.D. for at vælge "A.F.D. AUTO".
• Hvis du vælger "Micro Satellite Speaker"
(side 14), dirigerer den interne lydprocessor
automatisk baslyden til subwooferen. Hvis du vil
lytte til 2-kanals kilder (stereo) i denne indstilling,
anbefaler vi, at du vælger tilstanden "A.F.D.
AUTO", så du kan bruge din subwoofer til at opnå
det korrekte bassignal.
I samarbejde med Sony Pictures Entertainment
har Sony målt lydomgivelserne i sine studier og
integreret målingens data og Sonys egen DSPteknologi (Digital Signal Processor) med
henblik på at udvikle "Digital Cinema-lyd". I
en hjemmebiograf simulerer "Digital Cinemalyd" det ideelle miljø for biograflyd baseret på
filminstruktørens ønsker.
x C.ST.EX A–C (Cinema Studio EX A–C)
DCS
• C.ST.EX A gengiver lydegenskaberne fra
Sony Pictures Entertainments
biografproduktionsstudie "Cary Grant
Theater". Dete er en standardtilstand og.
fremragend til visning af de fleste filmtyper.
• C.ST.EX B gengiver lydegenskaberne fra
Sony Pictures Entertainments
biografproduktionsstudie "Kim Novak
Theater". Denne tilstand er ideel til visning af
science fiction- eller action-film med masser
af lydeffekter.
Anvendelse af surroundlyd
Denne tilstander udsender kun lyden fra de
venstre og højre fronthøjttalere. Standard 2kanals (stereo) kilder kører helt uden om
behandlingen af lydfeltet. Multikanals
surround-formater blandet i 2 kanaler.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
DCS
• C.ST.EX C gengiver lydegenskaberne fra
Sony Pictures Entertainment-orkesterscene.
Denne tilstand er ideel til at se musicals eller
klassiske film, hvor musikken afspilles på
lydsporet.
Valg af andet lydfelt
fortsættes
Tryk gentagne gange på SOUND FIELD +/–
for at vælge det ønskede lydfelt.
Det aktuelle lydfelt kommer frem på displayet.
Vi henviser til side 21 – 22 angående
information om hvert lydfelt.
21DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Valg af et lydfelt (fortsat)
Om Cinema Studio EX
x HALL
Gengiver akustikken i en rektangulær
koncertsal.
Cinema Studio EX består af følgende tre
elementer.
x JAZZ (Jazzklub)
• Virtuel multidimension
x CONCERT (Live-koncert)
Skaber 5 sæt virtuelle højttalere, som
omgiver lytteren, på basis af et enkelt par
virkelige surroundhøjttalere.
• Match af skærmdybde
I en biograf synes lyden at komme inde fra
det billede, som reflekteres på filmlærredet.
Dette element skaber den samme følelse i dit
lytterum ved at flytte lyden fra
fronthøjttalerne "ind i" filmlærredet.
• Cinema Studio-rumklang
Gengiver den særlige rumklang, som findes i
en biograf.
Cinema Studio EX er den integrerede tilstand,
hvor disse elementer er aktive på samme tid.
Bemærk
• Effekterne frembragt af de virtuelle højttalere kan
give årsag til øget støj i gengivesignalet.
• Under lytning med lydeffekter, som anvender de
virtuelle højttalere, vil du ikke kunne høre nogen
lyd direkte fra surroundhøjttalerne.
Gengiver akustikken i en jazzklub.
Gengiver akustikken fra en live-koncert med
300 pladser.
Udkobling af lydfeltet
Tryk på A.F.D. for at vælge "A.F.D. AUTO"
eller tryk på SOUND FIELD +/– gentagne
gange for at vaelge "2CH ST." .
Et par tips
• Receiveren gemmer i hukommelsen det sidste
lydfelt, som er valgt for hver programkilde (Sound
Field Link). Hver gang du vælger en programkilde,
vil det sidst anvendte lydfelt automatisk blive
anvendt igen. Hvis du for eksempel lytter til DVD
med "HALL" som lydfelt, skifter til en anden
programkilde og derefter går tilbage til DVD, vil
"HALL" blive aktiveret igen.
• Kodningsformatet for DVD-software etc, kan
identificeres ved at man bekræfter logoet på
emballagen.
–
: Dolby Digital-plader
: Dolby Surround-kodede
–
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
22DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Beskrivelse af multikanal-surrounddisplayene
1
2 3
4
DIGITAL DTS SW L
PRO LOGIC II
LFE SL
0
C
S
5
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
R
SR
9
8 76
2 DTS: Lyser, når DTS-signalerne sendes ind.
6 D.RANGE: Lyser, når komprimering af det
dynamiske område er aktiveret. Vi henviser til
side 24 angående justering af komprimering
af det dynamiske område.
3 SW: Lyser, når subwoofer-valget er sat til
"YES" (side 16) og lydsignalet sendes fra
SUB WOOFER-jackstikkene.
7 COAX: Tændes, når kildesignalet er et
digitalt signal, som indgår via COAXterminalen.
4 Indikatorer for afspilningskanal:
Bogstaverne (L, C, R etc.) angiver de kanaler,
som afspilles.
Boksene omkring bogstaverne er forskellige
og viser, hvordan receiveren nedmikser
kildelyden (baseret på
højttalerindstillingerne). Ved anvendelse
lydfelter som "C.ST.EX", tilføjer receiveren
efterklang baseret på kildelyden.
8 OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTterminalen.
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround),
SR (Højre surround), S (Surround
(monofonisk eller surroundkomponenterne
opnået med Pro Logic-behandling)).
Eksempel:
Optageformat (Front/Surround): 3/2
Udgangskanal: Ingen surroundhøjttalere
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
SR
Anvendelse af surroundlyd
1 ; DIGITAL: Lyser, når receiveren dekoder
signaler, som er optaget i Dolby Digital
formatet.
9 LFE: Lyser, når den plade, der afspilles,
indeholder LFE-kanalen (lavfrekvens), og når
lyden fra LFE-kanalsignalet faktisk gengives.
0 ; PRO LOGIC II: "; PRO LOGIC " lyser
op, når modtageren anvender Pro Logicbehandling til 2-kanals signaler for at udsende
midtersignalerne og surroundkanalsignalerne. "; PRO LOGIC II" lyser
op, når Pro Logic II-behandling ("PLII MOV"
eller "PLII MUS") anvendes (side 20). Begge
indikatorer lyser dog ikke, hvis
centerhøjttaleren og surround-højttalerne er
indstillet til "NO" og "A.F.D. AUTO", hvis
"DOLBY PL", "PLII MOV" eller "PLII
MUS" er valgt.
Bemærk
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic IIafkodning fungerer ikke for signaler i DTSformat.
5 Tuner-indikatorer: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer etc.
Vi henviser til side 26–29 angående betjening
af tuneren.
Bemærk
"RDS" vises kun for modeller med områdekoden
CEL, CEK.
23DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Brugertilpasning af
lydfelter
Indledende indstillinger
Parameter
L
R
Indledende indstilling
BAL. L/R XX
BALANCE
CTR XXX dB
Du kan skræddersy lydfelterne, så de passer til
din lyttesituation, ved at ændre
fronthøjttalernes surround-parametre og
tonekarakteristika.
Når du har brugertilpasset et lydfelt, vil
ændringerne blive gemt i hukommelsen i al
fremtid. Et brugertilpasset lydfelt kan til enhver
tid ændres, ved at du udfører nye justeringer af
parametrene.
Vi henviser til oversigten på side 44 angående
justerbare parametre for hvert lydfelt.
0 dB
SUR.L. XXX dB
0 dB
SUR.R. XXX dB
0 dB
S.W. XXX dB
D. RANGE
0 dB
COMP. XXX
OFF
EFCT. XXX
STD
Frontbalance (
L
R
BAL. L/R XX)
Giver dig mulighed for at regulere balancen
mellem venstre og højre fronthøjttaler.
Centerniveau (CTR XXX dB)
Hvordan du får mest ud af
multikanal-surroundlyden
Placer dine højttalere, og udfør proceduren
beskrevet i "Opsætning af multikanalsurroundlyd", der begynder på side 14, inden
du begynder at brugertilpasse et lydfelt.
Justering af
niveauparametrene
LEVEL-menuen indeholder parametre, som
giver dig mulighed for at justere balancen og
lydstyrken for hver enkelt højttaler. Du kan
også tilpasse forskellige aspekter af det aktuelle
lydfelt. Indstillingerne anvendes til alle
lydfelter undtagen parameteren EFCT.
Indstillingerne gemmes individuelt for
parameteren EFCT. for hvert enkelt lydfelt.
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
centerhøjttaleren.
Venstre surroundniveau
(SUR.L. XXX dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
venstre surroundhøjttaler.
Højre bagsurroundniveau
(SUR.R. XXX dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
højre surroundhøjttaler(e).
Subwooferniveau (S.W. XXX dB)
Giver dig mulighed for at regulere niveauet for
subwooferen.
1 Begynd at afspille en programkilde,
som er kodet med multikanalsurroundlyd.
2 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " LEVEL
".
3 Tryk på V eller v for at vælge den
parameter, der skal justeres.
4 Tryk på B eller b for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indtastes automatisk.
24DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Komprimering af det dynamiske
område ( D. RANGE COMP. XXX)
Indledende indstillinger
Parameter
Indledende indstilling
Giver dig mulighed for at komprimere
lydsporets dynamiske område. Dette kan være
praktisk, hvis du vil se film ved lav lydstyrke
sent om aftenen. Vi anbefaler anvendelse af
"MAX"-indstillingen.
BASS XX dB
0 dB
TREB. XX dB
0 dB
• Vælg "OFF", hvis du vil gengive lydsporet
ukomprimeret.
Giver dig mulighed for at indstille bastonen.
• Vælg "STD", hvis du vil gengive lydsporet med
det dynamiske område, som er tilsigtet af
lydteknikeren.
Bemærk
Komprimerimg af det dynamiske område er kun
muligt med Dolby Digital-lydkilder.
Diskant (TREB. XX dB)
Giver dig mulighed for at indstille
diskanttonen.
Bemærk
Juster LEVEL på subwooferen (side 18) for at
forstærke bassen, når du bruger Micro Satellitehøjttalere eller andre små højttalere.
Nulstilling af brugertilpassede
lydfelter til fabriksindstillingerne
Effektniveau (EFCT. XXX)
Giver dig mulighed for at justere den aktuelle
surroundeffekts "tilstedeværelse".
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren, hvis der er tændt for den.
2 Hold SOUND FIELD på receiveren inde
Justering af
toneparametrene
og tryk på ?/1 på receiveren.
Menuen TONE indeholder de parametre, du
kan anvende til at justere fronthøjttalernes tone
og opnå optimal lyd. Indstillingerne gælder for
alle lysfelter.
Anvendelse af surroundlyd
• Vælg "MAX", hvis du vil frembringe en kraftig
komprimering af det dynamiske område.
Bas (BASS XX dB)
"SF. CLR." vises i displayet, og alle
lydfelterne nulstilles straks.
1 Begynd at afspille en programkilde,
som er kodet med multikanalsurroundlyd.
2 Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " TONE
".
3 Tryk på V eller v for at vælge den
parameter, der skal justeres.
4 Tryk på B eller b for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indtastes automatisk.
25DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Radiomodtagelse
Bemærk
Kontroller, at du har forbundet FM- og
AM-antennerne til receiveren, inden du
begynder at anvende radioen (side 7).
Automatisk
indprogrammering af FMstationer (AUTOBETICAL)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Med denne funktion har du mulighed for at
indprogrammere op til 30 FM- og FM RDSstationer i hukommelsen i alfabetisk
rækkefølge, og uden at en station forekommer
flere gange. Derudover vil kun stationerne med
det tydeligste signal blive gemt.
Se "Programmering af faste radiostationer" på
side 27, hvis du vil indprogrammere FM- eller
AM-stationer en ad gangen.
1 Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2 Hold INPUT SELECTOR på receiveren
inde og tryk på ?/1 på receiveren for at
tænde for receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises i
displayet, og receiveren scanner og
indprogrammerer alle FM- og FM RDSstationer i modtageområdet.
Mht. til RDS-stationer vil tuneren først søge
efter stationer, som sender den samme
udsendelse, og derefter indprogrammere
kun den med det tydeligste signal. De valgte
RDS-stationer sorteres alfabetisk efter deres
programnavn, hvorefter de forsynes med en
forvalgskode på 2 tegn. Se side 28 angående
yderligere detaljer.
Almindelige FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på 2 tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationen.
Når dette er sket, vises "FINISH" kort på
displayet, og receiveren indstilles igen til
normal funktion.
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under ovenstående
procedure.
• Indprogrammer stationer i dit nye område, hvis du
flytter til et andet område.
• Se side 28 angående detaljer om indstilling på de
indprogrammerede stationer.
• Hvis du flytter antennen efter at have
indprogrammeret stationer som beskrevet herover,
er det ikke sikkert, at de indprogrammerede
indstillinger er gyldige længere. Hvis dette er
tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
indprogrammere stationerne i hukommelsen igen.
Direkte stationsindstilling
Det er muligt at indtaste frekvensen for den
ønskede station direkte med nummerknapperne
på fjernbetjeningen.
1 Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-bånd.
Der stilles ind på den sidst modtagne station.
2 Tryk på D.TUNING.
3 Tryk på nummerknapperne for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1350 kHz
1 b 3 b 5 b 0
Hvis det ikke er muligt at stille ind på en
station, og de indtastede cifre blinker
Forvis dig om, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet:
Gentag trin 2 og 3.
Hvis de indtastede cifre stadig blinker,
betyder det, at frekvensen ikke anvendes i
dit område.
4 Juster AM-rammeantennens retning,
hvis du har stillet ind på en AM-station,
så du opnår den bedst mulige
modtagelse.
5 Gentag trin 1 til 4, hvis du vil modtage
en anden station.
26DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Et par tips
• Tryk på TUNING + eller TUNING – efter
indtastning af en værdi nær den ønskede frekvens,
hvis du ikke husker den nøjagtige frekvens.
Receiveren vil da automatisk stille ind på den
ønskede station. Hvis frekvensen er højere end den
indtastede værdi, skal du trykke på TUNING +, og
hvis frekvensen er lavere end den indtastede værdi,
skal du trykke på TUNING –.
• Hvis "STEREO" blinker i displayet, og FMstereomodtagelsen er dårlig, skal du trykke på FM
MODE for at skifte til mono (MONO). Du vil ikke
kunne udnytte stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Tryk på FM MODE igen for at
vende tilbage til stereo.
Områdekode
FM
AM
CEL, CEK, SP
50 kHz
9 kHz
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender den ønskede stations
frekvens, kan du lade receiveren scanne alle de
disponible stationer i dit område.
1 Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-bånd.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + knappen for at udføre
stationssøgning fra lave til høje frekvenser
og på TUNING – knappen for at udføre
stationssøgning fra høje til lave frekvenser.
Receiveren standser stationssøgningen, så
snart en station går igennem.
Når receiveren har nået enden af
båndet
Stationssøgningen gentages i den samme
retning.
Efter at du har stillet ind på radiostationer ved
hjælp af direkte stationsindstilling eller
automatisk stationsindstilling, kan
radiostationerne gemmes i receiverens
hukommelse. Du kan derefter stille ind på en
hvilken som helst af de indprogrammerede
stationer ved at indtaste dens forvalgskode på
2 tegn med den medfølgende fjernbetjening.
Der kan indprogrammeres op til 30 FM- eller
AM-stationer i receiverens hukommelse.
Receiveren scanner også alle de radiostationer,
som du har forindstillet.
Inden du stiller ind på faste radiostationer, skal
du huske at forindstille dem ved at udføre
trinene i "Programmering af faste
radiostationer".
Programmering af faste
radiostationer
1 Tryk på TUNER.
Radiomodtagelse
Indstillingsskalaen afhænger af områdekoden, som
vist i følgende tabel. Se side 4 angående detaljer om
områdekoder.
Faste stationer
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Stil ind på den ønskede station, der
skal programmeres som fast station,
ved hjælp af direkte stationsindstilling
(side 26) eller automatisk
stationsindstilling (side 27).
3 Tryk på MEMORY.
"MEMORY"-indikatoren lyser et par
sekunder i displayet.
Udfør trin 4 til og med 5, inden
"MEMORY"-indikatoren slukker.
4 Tryk på PRESET + eller PRESET –
gentagne gange for at vælge et
forudindstillet stationsnummer.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
det forudindstillede stationsnummer i det
tilhørende nummer og retning således:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
3 Tryk på TUNING + eller TUNING – igen,
hvis du vil fortsætte stationssøgningen.
nC0˜...C2˜C1N
Hvis "MEMORY" går ud, før du vælger det
forudindstillede stationsnummer, skal du
starte igen fra trin 3.
fortsættes
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
27DK
Faste stationer (fortsat)
5 Tryk på MEMORY igen for at
programmere stationen som fast
station.
Hvis "MEMORY" går ud, før du kan
gemme stationen, skal du starte igen fra
trin 3.
6 Gentag trin 2 til og med 5, hvis du vil
programmere endnu en station som
fast station.
Tip
Det er også muligt at anvende PRESET TUNING +/–
på receiveren til at stille ind på faste stationer.
Anvendelse af Radio Data
Systemet (RDS)
(Gælder kun modeller med
områdekode CEL, CEK)
Ændring af en fast stationskode til
en anden station
Denne receiver giver dig mulighed for at
anvende RDS (Radio Data System), som gør
det muligt for radiostationer at sende ekstra
information sammen med det ordinære
programsignal.
Udfør trin 1 til og med 5 for at programmere
den nye station på forvalgsnummeret.
Bemærk, at RDS kun kan anvendes med
FM-stationer.*
Indstilling på faste stationer
Der kan stilles ind på faste stationer på en af de
følgende to måder.
Indstilling på faste stationer ved
hjælp af scanning
1 Tryk på TUNER.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk gentagne gange på PRESET +
eller PRESET – for at vælge den
ønskede station.
Ved hvert tryk på knappen stiller receiveren
ind på én fast station ad gangen i den
tilsvarende rækkefølge og retning som vist
herunder:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
* Ikke alle FM-stationer yder RDS-service, ligesom
de heller ikke sender den samme type service. Få
detaljer hos din lokale radiostation, hvis du ikke er
bekendt med RDS-service i dit område.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg ganske enkelt en station på FMbåndet med direkte stationsindstilling
(side 26), automatisk stationsindstilling
(side 27) eller indstilling på faste stationer
(side 27).
Når du stiller ind på en station med RDStjenester, lyser RDS-indikatoren, og
programstationsnavnet vises normalt i displayet.
Bemærk
Det er ikke sikkert, at RDS-systemet virker korrekt,
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-signalet på korrekt vis eller hvis signalstyrken er
svag.
nC0˜...C2˜C1N
Indstilling på faste stationer ved
hjælp af de forvalgte koder
1 Tryk på TUNER.
Der stilles ind på den sidst modtagne
station.
2 Tryk på SHIFT for at vælge en
28DK
hukommelsesside (A, B eller C), og
indtast derefter på nummeret for den
ønskede, faste station med
nummerknapperne på den
medfølgende fjernbetjening.
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Visning af RDS-information
Programtypeindikering Beskrivelse
VARIED
Andre typer programmer
som for eksempel interviews
med kendte personer,
spørgelege og komedier
POP M
Programmer med populær
musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
Tryk på DISPLAY under modtagelse af en
RDS-station.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen i displayet cyklisk som vist
herunder:
Stationsnavn t Frekvens t
Programtypeindikatora) t
Radiotekstindikatorb) t Klokkeslætsindikator
(i 24-timers system) t Lydfelt korrekt
anvendt t Lydstryke
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumentalmusik, vokalog kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte
orkestre, kammermusik,
opera etc.
OTHER M
Musik, som ikke falder i
nogen af de ovennævnte
kategorier, som for
eksempel rythm & blues
musik og reggae
a) Programtype, som sendes (side 29).
b) Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Bemærk
• "ALARM" begynder at blinke i displayet, hvis der
er en vigtig meddelelse fra myndighederne.
• Hvis meddelelsen består af 9 tegn eller mere, vil
den rulle henover displayet.
• Hvis en station ikke yder en bestemt RDS-service,
vil "NO XXXX" (som for eksempel "NO TEXT")
vises i displayet.
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter og
handel etc.
Beskrivelse af
programtyperne
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker
og de ting, der angår dem
Programtypeindikering Beskrivelse
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor
almindelige mennesker
udtrykker deres synspunkter
pr. telefon eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke
til meddelelser, som findes
ved hjælp af TP/TA
LEISURE
Programmer om
fritidsaktiviteter som for
eksempel havebrug, fiskeri,
madlavning etc.
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som
går i dybden med aktuelle
nyheder
INFO
Programmer med
information om et bredt
spektrum af emner,
inklusive forbrugerråd og
helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
som for eksempel "gør-detselv" programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national
eller regional kultur, som for
eksempel sprog og sociale
forhold
SCIENCE
Programmer om
naturvidenskab og teknologi
JAZZ
Programmer om jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær
national eller regional musik
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med
folkemusik
DOCUMENT
Dokumentar-programmer
NONE
Programmer, som er uden
for de ovennævnte
katagorier
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Radiomodtagelse
EASY M
29DK
Anden anvendelse
Anvendelse af
afbryderautomatikken
Receiveren kan indstilles til at slukke
automatisk efter et valgt tidsrum.
Tryk på SLEEP, mens der er tændt for
apparatet, efter at du har trykket på ALT
(side 35).
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
som vist herunder:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Displayet bliver svagere, når du har valgt tiden.
Tip
Tryk på ALT efterfulgt af SLEEP, hvis du vil
bekræfte den tilbageværende tid, inden receiveren
slukker. Den tilbageværende tid vises på displayet.
Justeringer ved hjælp af
menuen SET UP
I menuen SET UP kan du foretage følgende
justeringer.
1 Tryck på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge "
SET UP ".
2 Tryk på V eller v for at vælge den
parameter, der skal justeres.
3 Tryk på B eller b for at vælge den
ønskede indstilling.
Indstillingen indtastes automatisk.
4 Gentag trin 2 og 3, indtil alle de
følgende parametre er indstillet.
Indledende indstillinger
Parameter
Indledende indstilling
DVD-XXXX
AUTO
TV-XXXX
AUTO
DEC. XXXX
PCM (for DVD),
AUTO (for TV/SAT)
x Lydindgangsindstilling for
DVD-funktion (DVD-XXXX)
Giver dig mulighed for at vælge
lydindgangsindstillingen for DVD-funktionen.
• "AUTO" prioriterer digitale signaler, hvis der er
udført både digitale og analoge tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale signaler, vil
analog blive valgt.
• "OPT" specificerer de digitale lydsignaler, som
sendes til DIGITAL DVD OPT INjackstikkene.
• "COAX" specificerer de digitale lydsignaler,
som sendes til DIGITAL DVD COAX INjackstikkene.
• "ANLG" specificerer de analoge lydsignaler,
som sendes til DVD IN (L/R)-jackstikkene.
30DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
x Lydindgangsindstilling for TV/SATfunktion (TV-XXXX)
Giver dig mulighed for at vælge
lydindgangsindstillingen for TV/SATfunktionen.
• "AUTO" prioriterer digitale signaler, hvis der er
udført både digitale og analoge tilslutninger.
Hvis der ikke er nogen digitale signaler, vil
analog blive valgt.
• "OPT" specificerer de digitale lydsignaler, som
sendes til DIGITAL TV/SAT OPT INjackstikkene.
• "ANLG" specificerer de analoge lydsignaler,
som sendes til TV/SAT IN (L/R)indgangsjackstikkene.
x Afkodningsprioritet (DEC. XXXX)
Anden anvendelse
Angiver den korrekte afkodning for
indkommende digitale signaler.
• PCM-prioritet (DEC. PCM)
Bruges ved afspilning af lyd-CD’er (PCM)
og DVD’er. Hvis indstillingen bruges
sammen med andre medier end CD eller
DVD, kan der opstå støj. Skift til AUTO,
hvis dette sker.
• AUTO-prioritet (DEC. AUTO)
Bruges ved afspilning af lyd-CD’er (PCM),
DVD, DTS-CD’er og DTS-LD-kilder. Ved
lyd-CD’er kan du muligvis ikke lytte til det
allerførste af hvert nummer.
Bruges normalt som den er med de første
indstillinger ovenfor.
31DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U40
Det er muligt at anvende fjernbetjeningen til at
styre apparaterne i dit system.
Beskrivelse af knapperne
på fjernbetjeningen
Før du benytter
fjernbetjeningen
TV ?/1
?/1
AV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
DVD
SAT
TV
AUX
TUNER
Sådan sættes batterierne i
fjernbetjeningen
A.F.D.
AAC
BI-LING
Sæt tre R6 (størrelse-AA) alkalibatterier i med
+ og – polariteten i rigtig retning i
batterirummet. Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren g på receiveren, når
denne skal fjernbetjenes.
SOUND
FM MODE D.TUNING FIELD
1
2
ANGLE
AUDIO
3
SUBTITLE
4
5
6
SWAP
TIME
8
9
MEMORY
.
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
ENTER/12
DISC
ALT
-
M
m
ANT
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
CLEAR SEARCH MODE
X
H
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
MASTER
VOL
F
G
ENTER
f
DISPLAY
TV VOL
g
O
RETURN/EXIT
TV/
MAIN
VIDEO
MENU
TV CH
Et tip
WIDE
TEST
TONE
Ved normal anvendelse bør batterierne holde i
omkring 6 måneder. Skift alle batterierne ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan bruges til
betjening af receiveren.
Bemærk
• Lad ikke fjernbetjeningen ligge, hvor der er meget
varmt eller fugtigt.
• Brug ikke nye batterier sammen med gamle.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol
eller andre lyskilder, da dette kan føre til
fejlfunktion.
• Tag batterierne ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal
anvendes i længere tid, således at risiko for
batteriudsivning og korrosion undgås.
Nedenstående oversigter viser indstillingen af
hver enkelt knap.
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
?/1
Receiver
Tænder og slukker for
receiveren.
SLEEP
Receiver
Aktiverer
afbryderautomatikken og
det tidsrum, efter hvilket
receiveren automatisk
slukker.
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
32DK
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
VIDEO
Receiver
Anvendelse af
videobåndoptager.
SOUND
FIELD +/–
Receiver
Vælger lydfelter.
DVD
Receiver
Til at se DVD-laserdisc.
Receiver
Til at se TV-programmer.
TEST
TONE
Receiver
TV
Tryk for at høre
testtonen.
Receiver
Til at se satellit-tuner.
A.F.D.
Receiver
TUNER
Receiver
Til at høre
radioudsendelser.
Vælg A.F.D.
AUTO.
;PL/PLII
Receiver
AUX
Receiver
Anvendelse af lydudstyr.
Vælger DOLBY PL,
PLII MOV og
PLII MUS.
SHIFT
Receiver
Tryk gentagne
gange for at vælge
en hukommelsesside
for forindstilling af
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
AV ?/1
TV/
Tænder og slukker
videobåndoptager/ for lyd- og
CD-afspiller/
videoudstyret.
DVD-afspiller
Receiver/TV/
videobåndoptager/
satellit-tuner/
CD-afspiller/
DVD-afspiller
Slukker receiveren
og andre Sony
audio-/videokomponenter.
Receiver
Bruges sammen med
knappen "SHIFT" til
at indstille faste
radiostationer eller
til at stille ind på
faste stationer, og
med "D.TUNING"
til direkte indstilling.
CD-afspiller
Vælger spornumre.
0/10 vælger spornr.
10.
D.TUNING Receiver
Direkte
indtastningstilstand
for radiostation.
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1
og ?/1
samtidigt)
TUNING
+/–
Receiver
Søger efter
radiostationer.
1-9 og
0/10
MEMORY
Receiver
Indprogrammerer
radiostationer.
FM MODE
Receiver
Vælger monofonisk
eller stereo FMradiomodtagning.
MUTING
Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
V/v
Receiver
Vælger en menupost.
B/b
Receiver
Udfører justering
eller ændring af
indstillingen.
MASTER
VOL +/–
Receiver
Regulerer receiverens
lydstyrke.
MAIN
MENU
Receiver
Vælger menuer.
TV/
Vælger kanalnumre.
videobåndoptager/
satellit-tuner
>10/11
CD-afspiller
Vælger spornumre
over 10.
AUDIO
TV/
Ændrer lyden til
videobåndoptager/ multipleks, tosproget
DVD-afspiller
eller multikanals-tvlyd.
fortsættes
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U40
SAT
33DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Beskrivelse af knapperne på
fjernbetjeningen (fortsat)
Videobåndoptager/ Stopper afspilning
CD-afspiller/
eller optagelse
DVD-afspiller
midlertidigt.
(Påbegynder også
optagelse med
apparater i optagestandby indstilling.)
x
TV/
Vælger
videobåndoptager/ forudindstillede
satellit-tuner
kanaler.
Videobåndoptager/ Stopper
CD-afspiller/
afspilningen.
DVD-afspiller/
AV
MENU
CD-afspiller/
DVD-afspiller
Videobåndoptager/ Viser menu.
satellit-tuner/
DVD-afspiller
V/v/B/b
Videobåndoptager/ Vælger et
satellit-tuner/
menupunkt.
DVD-afspiller Tryk her for at
gemme valget.
ENTER
Videobåndoptager/ Tryk her for at
satellit-tuner/
gemme valget.
DVD-afspiller
Funktion
TIME
Viser tid eller viser
afspilningstiden for
disc’en, osv.
CD-afspiller/
DVD-afspiller
PRESET/
Receiver
CH/
D.SKIP +/–
DISC
DISPLAY
ANT
Funktion
X
Knap på
Betjener
fjernbetjening
ENTER/12
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Søger efter og vælger
forindstillede
kanaler.
Springer over discs
(kun multi-discskifter).
TV/
Tryk på
videobåndoptager/ nummerknapperne
satellit-tuner
for at indtaste
værdien, efter at du
har valgt en kanal, en
plade eller et spor.
CD-afspiller
Vælger en disc
direkte (kun multidisc-skifter).
TV/
Vælger information,
videobåndoptager/ som vises på TVDVD-afspiller
skærmen.
Videobåndoptager Vælger
udgangssignal fra
antenneterminalen:
TV-signal eller
videobåndoptagerprogram.
./>
Videobåndoptager/ Overspring af spor.
CD-afspiller
DVD-afspiller
m/M
CD-afspiller/
DVD-afspiller
RETURNO/ DVD-afspiller
EXIT
satellit-tuner
Returnerer til den
foregående menu.
Afslutter menuen.
SUBTITLE DVD-afspiller
Ændrer
underteksterne.
ANGLE
DVD-afspiller
Sådan vælges
visningsvinklen
eller sådan ændres
vinklerne.
CLEAR
DVD-afspiller
Tryk her, hvis du
har lavet en fejl, da
du trykkede på
nummerknappen,
eller tryk for at gå
tilbage til forrige
afspilning, osv.
Sporsøgning (forlæns
eller baglæns).
Videobåndoptager Hurtigt frem eller
tilbage.
H
Videobåndoptager/ Begynder
CD-afspiller/
afspilning.
DVD-afspiller
34DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
Knap på
Betjener
fjernbetjening
Funktion
SEARCH
MODE
Vælg søgefunktion.
Tryk på knappen for
at vælge enheden for
søgningen (spor,
indeks osv.).
ALT
Rediger
fjernbetjeningsfunktionen for at
aktivere knapperne
med orange tryk.
DVD-afspiller
TOP MENU/ DVD-afspiller
GUIDE
satellit-tuner
Fjernbetjening
Viser dvd-titlen.
Viser guidemenuen.
TV
Tænder eller slukker
for tv’et.
-/--
TV
Vælger
kanalindtastningsindstilling, enten et
eller to cifre.
TV VOL
+/–
TV
Indstiller lydstyrken
på Tv’et.
TV CH +/–
TV
Vælger
forudindstillede tvkanaler.
TV/
VIDEO
TV
Vælger
indgangssignal:
TV-indgang eller
videoindgang.
WIDE
TV
Vælger
bredformatskærmindstilling.
SWAP*
TV
Ombytter det lille og
det store billede.
JUMP
TV
Skifter frem og
tilbage mellem den
forgående og
nuværende kanal.
Bemærk
• Ovenstående forklaring er kun et eksempel.
Afhængigt af det anvendte apparat, kan ovennævnte
betjening derfor være umulig, eller den kan virke
anderledes end beskrevet.
• Tryk på ALT først, før du trykker på disse knapper,
for at aktivere knapperne med orange skrift.
• Tryk på MAIN MENU på fjernbetjeningen, før du
bruger V/v/B/b-knapperne til betjening af
receiveren.
• Tryk på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU på
fjernbetjeningen, før du bruger fjernbetjeningen til
at styre satellitmodtageren, videobåndoptageren og
DVD-afspilleren.
• AUX og AAC BI-LING-funktionerne kan ikke
anvendes til indstillet betjening.
Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen RM-U40
TV ?/1
* Gaelder kun Sony-fjernsyn med billede-i-billedefunktion.
35DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Ændring af
fabriksindstillingen for en
knap til valg af input
Hvis fabriksindstillingerne for knapperne til
valg af input ikke passer til
systemkomponenterne, kan du ændre dem.
Hvis du for eksempel har en CD-afspiller, men
ikke en DVD-afspiller, kan du forsyne CDafspiller med DVD-knappens funktion.
Indstilling af en knap til dens
fabriksindstilling
Gentag ovenstående procedure.
Sådan nulstilles alle knapperne til
valg af input til fabriksindstillingerne
Tryk ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL – ind
samtidigt.
1 Hold den knap til valg af input nede,
hvis inputkilde du vil ændre (for
eksempel DVD).
2 Tryk på knappen for den komponent,
du vil tildele til knappen til valg af input.
(for eksempel 1 –CD-afspiller).
De følgende knapper er tildelt til valg af
inputkilden:
Betjening af
Tryk på
CD-afspiller
1
Videobåndoptager
(fjernbetjeningstilstand VTR 2*)
2
Videobåndoptager
(fjernbetjeningstilstand VTR 3*)
3
DVD-afspiller
4
TV
5
DSS (Digital satellit-receiver)
6
Tuner (denne receiver)
7
DCS (digital CS-tuner)
8
BSD (digital BS-tuner)
Tuner (komponent-tuner)
9
0/10
* Videobåndoptagere fra Sony anvendes ved
indstillingerne VTR 2 eller 3. Disse indstillinger
svarer til henholdsvis 8mm og VHS.
Nu kan du betjene CD-afspiller med
DVD-knappen.
36DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Anden information
Regler for anvendelse
Om sikkerheden
Hvis et fremmedlegeme eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal denne tages ud af stikket og
undersøges af en fagmand, før den bruges igen.
Om strømforsyningen
• Kontroller, at receiverens driftsspænding er identisk
med den lokale spænding, før du begynder at bruge
receiveren. Driftsspændingen er angivet på
navnepladen på bagsiden af receiveren.
• Receiveren vil stadig være tilsluttet lysnettet, så
længe dens netledning sidder i en stikkontakt i
væggen, uanset om der er slukket på selve
receiveren.
• Tag receiverens netledning ud af stikkontakten i
væggen, hvis receiveren ikke skal anvendes i
længere tid. Tag fat i stikket, når du tager
netledningen ud af forbindelse. Træk aldrig i
ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret
fagmand.
Hvis der opstår farveuregelmæssigheder på en
TV-skærm i nærheden
Dette højttalersystem er magnetisk afskærmet, så det
kan installeres nær et TV. Der kan dog stadig opstå
farveuregelmæssigheder på visse typer TV-apparater.
Hvis der opstår farveuregelmæssigheder...
Sluk TV’et, og tænd det derefter igen efter 15 til 30
minutter.
Hvis der opstår farveuregelmæssigheder igen...
Placer højttaleren længere væk fra TV-et.
Hvis der opstår hylen
Placer højttalerne et andet sted, eller skru ned for
receiverens lydstyrke.
Om rengøring
Rengør kabinet, panel og kontroller med en blød klud,
som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen former for ridsende klude,
skurepulver eller opløsningsmidler, som for eksempel
alkohol eller rensebenzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis
du har spørgsmål til eller problemer med din receiver.
Om varmedannelse
Om placeringen
• Anbring receiveren på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke noget ovenpå receiveren, som kan
blokere ventilationsåbningerne og forårsage
fejlfunktion.
• Vær forsigtig, hvis enheden eller højttaleren
anbringes på en specialbehandlet overflade (poleret,
voks- eller oliebehandlet osv.), da der kan opstå
pletter eller misfarvning.
Om anvendelsen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud af
stikket, inden du tilslutter andre apparater.
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer ved hjælp af
denne fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe
ind i nogen af de følgende vanskeligheder, når
du anvender receiveren. Se også "Kontrol af
tilslutningerne" på side 19 for at verificere, at
tilslutningerne er korrekt udførte.
Anden information
Receiveren bliver varm under brug, men dette er
normalt. Hvis receiveren anvendes uafbrudt i længere
tid med stor lydstyrke, vil dens overside, sider og
underside blive meget varme. Rør ikke ved
receiveren, da du kan brænde dig.
Der er ingen eller kun meget lav lyd, uanset
hvilken komponent der vælges.
• Kontroller, at højttaleren og komponenterne er
tilsluttet korrekt og sikkert.
• Kontroller, at både receiveren og alle apparaterne
er korrekt tilsluttede.
• Kontroller, at MASTER VOLUME-kontrollen
ikke er sat på "VOL MIN".
• Tryk på MUTING-knappen på fjernbetjeningen
for at afbryde muting-funktionen.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
aktiveret på grund af en kortslutning
("PROTECT" blinker). Sluk for receiveren,
eliminer kortslutningsproblemet, og tænd for
receiveren igen.
fortsættes
37DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Fejlfinding (fortsat)
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er korrekt tilsluttet til
lydindgangsjackstikkene for det pågældende
apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne) anvendt til
tilslutning er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd fra den ene af fronthøjttalerne.
• Kontroller, at apparatet er korrekt forbundet til
lydindgangsjackstikkene for det apparat.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne) anvendt til
tilslutning er sat helt ind i jackstikkene på både
receiveren og apparatet.
Multikanal-surroundeffekten i Dolby Digital eller
DTS opnås ikke.
• Kontroller, at DVD-softwaren etc. er optaget i
Dolby Digital eller DTS.
• Kontroller lydindstillingen (for digital
lydoutput), hvis du tilslutter DVD-afspilleren etc.
til det digitale indgangsjackstik på dette system.
• Kontroller, at lydsporet er korrekt valgt på DVDafspilleren. (Kontroller DVD-menuens
lydindstilling).
Der er ingen lyd eller kun en meget lav lyd fra
den midterste højttaler og/eller
surroundhøjttaleren.
• Kontroller, at lydfelt-funktionen er aktiveret
(tryk på SOUND FIELD +/–).
• Vælg et lydfelt, som indeholder ordet "C.ST.EX"
(side 21).
• Reguler højttalerlydstyrken (side 18).
• Kontroller, at parameteren for center eller /og
surround-højttalerstørrelsen er sat til enten
"SMALL" eller "LARGE" (side 17).
Der er ingen lyd fra subwooferen med indbygget
forstærker.
• Kontroller, at subwooferen er indstillet til
"YES" (se side 14) når du vælger NORM. SP.
• Kontroller, at subwoofer er tilsluttet korrekt og
sikkert.
• Der er ingen lyd fra SUB WOOFER-terminalen,
afhængigt af lydfeltet (side 44).
FM-modtagelsen er dårlig.
Anvend et 75-ohms kabel (medfølger ikke) til at
tilslutte receiveren til en udendørs FM-antenne
som vist herunder. Jordforbind receiveren for at
forhindre lynnedslag, hvis du forbinder den til en
udendørsantenne. Jordledningen må ikke
forbindes til et gasrør, da dette kan føre til
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller i
modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
korrekt og ordentligt tilsluttede.
• Reguler balanceparametrene i LEVEL-menuen.
Kraftig brum eller støj.
Receiver
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttede.
• Kontroller, at forbindelseskablerne ikke er i
nærheden af en transformer og mindst 3 meter
væk fra et fjernsyn eller lysstofrør.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
• Stikpropperne og jackstikkene er snavsede. Tør
dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
U
AM
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
38DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Det er ikke muligt at stille ind på radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er korrekt tilsluttet.
Juster på antennerne, og anvend om nødvendigt
en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
automatisk stationsindstilling). Anvend direkte
stationsindstilling.
• Der er ikke programmeret nogen faste stationer,
eller de faste stationer er slettede (ved
stationsindstilling med scanning af faste
stationer). Programmer stationerne igen
(side 27).
RDS virker ikke.*
• Forvis dig om, at du har stillet ind på en RDS
FM-station.
• Vælg en FM-station med et stærkere signal.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Knappen AUX og AAC BI-LING på
fjernbetjeningen er ikke tilgængelig.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren g på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Skift begge batterierne i fjernbetjeningen ud med
nye, hvis de er udtjente.
• Kontroller, at du vælger den korrekte knap til
valg af input på fjernbetjeningen.
• Hvis fjernbetjeningen er indstillet til kun at
betjene fjernsynet, skal du bruge den til at vælge
en anden kilde eller et andet apparat end
fjernsynet, inden du begynder at betjene
receiveren eller det andet apparat.
Den ønskede RDS-informationen kommer ikke frem.*
Kontakt radiostationen og find ud af, om den
yder den pågældende service. Hvis den gør det,
kan det tænkes, at den pågældende service er
midlertidigt suspenderet.
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
Kontroller, at lydfeltfunktionen er aktiveret (tryk
på SOUND FIELD +/–).
• Vælg den korrekte knap til valg af input på
receiveren.
• Indstil fjernsynet til den rigtige indgang.
• Flyt fjernsynet væk fra lydudstyret.
Sletning af receiverens hukommelse kan
muligvis afhjælpe problement (side 13).
Bemærk, at alle programmerede indstillinger
vender tilbage til fabriksindstillingeme, og at
du skal foretage alle indstillinger på reeiveren
igen.
Hvis problemet ikke løses
Kontakt den nærmeste Sony forhandler.
* Gælder kun modeller med områdekode CEL, CEK.
Sletning af receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle indstillinger i hukommelsen
side 13
Brugertilpassede lydfelter
side 24
Anden information
Der er intet billede eller et uklart billede kommer
frem på fjernsynsskærmen eller monitoren.
Hvis du ikke kan afhjælpe
problement med
fejlfindingsoversigten
39DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Specifikationer
Indgange (digitale)
DVD (Koaksiale)
Forstærker
UDGANGSEFFEKT
Modeller med områdekode CEL, CEK
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
25 W + 25 W2)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
FRONT1): 35 W/ch
CENTER1): 35 W
SURR1): 35 W/ch
Modeller med en anden områdekode
Nominel udgangseffekt i stereo-indstilling
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 0,7 %)
20 W + 20 W2)
Reference-udgangseffekt2)
(8 ohm 1 kHz, total harmonisk forvrængning 10 %)
FRONT1): 30 W/ch
CENTER1): 30 W
SURR1): 30 W/ch
1) Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilderne, er
det ikke sikkert, at der høres nogen lyd.
2) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyning
SP, CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Frekvensgang
TV/SAT, DVD, VIDEO: 10 Hz – 50 kHz
+ 0,5/– 3 dB (med lydfelt
og tone-bypass)
Indgange (analoge)
TV/SAT, DVD, VIDEO: Følsomhed: 250 mV
Impedans: 50 kilohm
Signal/støjforhold3): 96 dB
(A, 250 mV4))
3) INPUT SHORT (med lydfelt og tone-bypass).
4) Vejet netværk, indgangsniveau.
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT (Optiske) Følsomhed: –
Impedans: –
Signal/støjforhold: 100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Udgange
SUB WOOFER
Tone
Gain-niveauer:
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
±6 dB, 1 dB trin
Video
Indgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
Udgange:
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne-terminaler
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
Følsomhed
Mono:
Stereo:
18,3 dBf, 2,2 µV/75 ohm
38,3 dBf, 22,5 µV/75 ohm
Brugbar følsomhed
11,2 dBf, 1 µV/75 ohm
Signal/støj-forhold
Mono:
Stereo:
76 dB
70 dB
Harmonisk forvrængning ved 1 kHz
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Separation
45 dB ved 1 kHz
Frekvensgang
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selectivitet
60 dB ved 400 kHz
40DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
AM-tuner
Højttalerne
Modtageområde
Modeller med områdekode CEL, CEK, SP
Med 9-kHz stationsindstillingsskala:
531 – 1 602 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Brugbar følsomhed
50 dB/m (ved 999 kHz)
For gælder kun HT-SL70 og HT-SL65
• SS-SLP70 for front- og surround-højttalere
• SS-CNP70 for centerhøjttalere
For gælder kun HT-SL55
• SS-MSP55 for front- og surround-højttalere
• SS-CNP55 for centerhøjttalere
For gælder kun HT-SL60, HT-SL50 og
HT-SL40
• SS-MSP50 for front- og surround-højttalere
• SS-CNP50 for centerhøjttalere
Signal/støj-forhold
54 dB (ved 50 mV/m)
Højttalersystem
Harmonisk forvrængning
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivitet
Ved 9 kHz: 35 dB
SS-MSP55
SS-CNP55
SS-MSP50/SS-CNP50
Generelt
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
SP
220 – 230 V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
Områdekode
Effektforbrug
130 W
SP
105 W
Effektforbrug (i standby-indstilling)
0,3 W
Mål (b/h/d)
STR-KSL60/STR-KSL50: 430 × 56 × 290 mm
STR-KSL40:
430 × 56 × 288 mm
inklusive fremspringende
dele og kontroller
4,5 kg
40 × 70 mm
keglemembrantype
80 mm keglemembrantype
55 mm keglemembrantype
55 × 110 mm
keglemembrantype
Højttalerkabinet
Basrefleks
Nominel impedans
8 ohm
Belastningskapacitet (Max. indgangseffekt)
SS-SLP70/SS-CNP70
35 W
SS-MSP55/SS-CNP55
60 W
SS-MSP50/SS-CNP50
35 W
Følsomhedsniveau
SS-SLP70/SS-CNP70
SS-MSP55/SS-CNP55
SS-MSP50/SS-CNP50
84 dB (1 W, 1 m)
84 dB (1 W, 1 m)
86 dB (1 W, 1 m)
Frekvensområde
160 Hz - 20. 000 Hz
Mål (b/h/d)
SS-SLP70
SS-CNP70
SS-MSP55
SS-MSP50
SS-CNP55
SS-CNP50
Ca. 246 × 1053 × 246 mm
Ca. 430 × 68 × 76 mm
Ca. 105 × 153 × 128 mm
Ca. 76 × 162 × 106 mm
Ca. 200 × 79 × 131 mm
Ca. 280 × 82 × 106 mm
Vægt
SS-SLP70
SS-CNP70
SS-MSP55
SS-MSP50
SS-CNP55
SS-CNP50
Ca. 4,0 kg
Ca. 1,4 kg
Ca. 1,2 kg
Ca. 0,8 kg
Ca. 0,8 kg
Ca. 1,0 kg
Anden information
CEL, CEK
Vægt (ca.)
Højttalerenheder
SS-SLP70/SS-CNP70
Fuldtonet, magnetisk
afskærmet
fortsættes
41DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Specifikationer (fortsat)
Subwoofer
• SA-WMSP70 for gælder kun HT-SL70 og
HT-SL65
• SA-WMSP50 for gælder kun HT-SL60,
HT-SL55 og HT-SL50
• SA-WMSP40 for gælder kun HT-SL40
Højttalersystem
Subwoofer med indbygget
forstærker, magnetisk
afskærmet
Højttalerenhed
Bashøjttaler: 20 cm
keglemembrantype
Kabinet-type
Akustisk ladet basrefleks
Kontinuerlig sinuseffekt
(6 ohm, 20 – 250 Hz)
SA-WMSP70/
100 W
SA-WMSP50
SA-WMSP40
75 W
Frekvensområde for gengivelse
28 Hz – 200 Hz
Højfrekvens-afskæringsfrekvens
150 Hz
Indgang
LINE IN (indgangsjackstik)
Strømforsyning
Områdekode
Strømforsyning
CEL, CEK, SP
230 V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
SA-WMSP70/
SA-WMSP50
SA-WMSP40
100 W
75 W
Ca. 270 × 325 × 398 mm
(inkl. frontpanel)
Mål (b/h/d)
Vægt
SA-WMSP70/
SA-WMSP50
SA-WMSP40
Ca. 10,0 kg
Ca. 9,0 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-U40 (1)
R6 (størrelse AA) batterier (2)
Højttalere
• Fronthøjttalere (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surroundhøjttalere (2)
• Subwoofer (1)
Højttalerledninger (lange) (2)
Højttalerledninger (korte) (3)
Højttalerfødder (20)
(Gælder kun HT-SL60, HT-SL55, HT-SL50 og
HT-SL40)
Subwooferfødder (4)
Koaksial digital ledning (1)
Monofonisk lydkabel (1)
Farvemærkat til højttalere (5)
Se side 4 angående detaljer om områdekoden for
de apparater, du anvender.
Vi forbeholder os ret til at ændre design og
specifikationer uden varsel.
42DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Oversigt over indstillinger ved brug af MAIN MENUknappen
Det er muligt at udføre forskellige indstillinger med MAIN MENU og V/v/B/b . Nedenstående
oversigt viser hver enkelt indstilling, som kan laves med disse knapper.
Tryk på MAIN MENU
gentagne gange
for at vælge
<LEVEL>
Tryk på V eller v
for at vælge
L
R
BAL. L/R XX
L +8 to R +8 (trin på 1)
24
–10 dB til +10 dB (trin på 1 dB)
SUR.L. XXX dB
–10 dB til +10 dB (trin på 1 dB)
SUR.R. XXX dB
–10 dB til +10 dB (trin på 1 dB)
D. RANGE
COMP. XXX
–10 dB til +10 dB (trin på 1 dB)
OFF, STD, MAX
EFCT. XXX
afhænger af lydfeltet (MIN, STD, MAX)
BASS XX dB
–6 dB til +6 dB (trin på 1 dB)
TREB. XX dB
<SET UP>
Side
CTR XXX dB
S.W. XXX dB
<TONE>
Tryk på B eller b
for at vælge
SW
L
C
(SUB WOOFER) S.W. XXX*
R
(CENTER) XXXXX*
SR
L
R
–6 dB til +6 dB (trin på 1 dB)
YES, NO
15
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL, NO
(SURROUND) XXXXX*
LARGE, SMALL, NO
DIST. X.X m
mellem 1,0 meter og 7,0 meter
(trin på 0,1 meter)
DIST. X.X m
mellem L R DIST. og 1,5 meter
(trin på 0,1 meter)
SL
SR
DIST. X.X m
mellem L R DIST. og 4,5 meter
(trin på 0,1 meter)
SL
SR
PL. XXXX
LOW, HIGH
DVD-XXXX
30
Anden information
SL
C
(FRONT) XXXXX*
25
AUTO, OPT, COAX, ANLG
TV-XXXX
AUTO, OPT, ANLG
DEC. XXXX
AUTO, PCM
* Kun når du vælger "NORM. SP.".
43DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Justerbare parametre for hvert lydfelt
De justerede BASS- og TREB.-parametres anvendes på alle lydfelter.
<
TONE
>
BASS
TREB.
2CH ST.
z
z
A.F.D. AUTO
z
z
DOLBY PL
z
z
PLII MOV
z
z
PLII MUS
z
z
C.ST.EX A
z
z
C.ST.EX B
z
z
C.ST.EX C
z
z
HALL
z
z
JAZZ
z
z
CONCERT
z
z
PCM 96K1)
De justerede LEVEL-parametre anvendes til alle lydfelter undtagen parameteren EFCT.
Indstillingerne gemmes individuelt for parameteren EFCT. for hvert enkelt lydfelt.
<
LEVEL
FRONT
BAL
>
CENTER
LEVEL
SUR.L.
LEVEL
SUR.R.
LEVEL
S.W.
LEVEL
D.RANGE
COMP2)
EFCT.
LEVEL
2CH ST.
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX A
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
z
z
z
z
HALL
z
z
z
z
z3)
z
z
JAZZ
z
z
z
z
z3)
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z3)
z
z
PCM 96K1)
z
1)
2)
3)
z
"PCM 96K" vises kun som et lydfelt for de digitale indgangssignaler. I dette tifaelde er andre lydfelter ikke til
rädighed.
Hvorvidt disse parametre fungerer, afhænger af kilden eller justeringerne. Se "Justering af niveauparametrene"
(side 24) angående detaljer.
Når disse lydfelter er valgt, vil der ikke komme nogen lyd fra subwooferen, hvis fronthøjttalerstørrelsen er sat
til "LARGE". Lyden vil imidlertid komme fra subwooferen, hvis det digitale indgangssignal indeholder LFEsignaler.
44DK
HT-SL55
4-247-583-64(1) DK/FI
Varoitus
Palo- ja sähköiskuvaaran vuoksi laitetta
ei saa jättää alttiiksi sateelle eikä
kosteudelle.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne. Laitteen
päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle
ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten
esimerkiksi kukkamaljakoita.
Älä hävitä paristoa tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan
hävitä se kemiallisten jätteiden
tapaan.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan kuten kirjahyllyyn
tai kaapistoon.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital, Pro Logic
Surround ja DTS** Digital Surround järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratories’in lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D tunnus ovat
Dolby Laboratories’in tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc’n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
2FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Sisällysluettelo
Osien tunnistus
Lähetysten vastaanotto
FM-asemien automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)1) ...................... 26
Suora viritys ........................................ 26
Automaattinen viritys .......................... 27
Esiviritys .............................................. 27
Radiotietojärjestelmän (RDS)
käyttö1) ........................................... 28
Päälaite .................................................. 5
Laitteiden liittäminen
Tarvittavat johdot .................................. 6
Antennien liittäminen ............................ 7
Videolaitteiden liitännät ........................ 8
Digitaalilaitteiden liitännät .................... 9
Muut liitännät ...................................... 10
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttö ............................. 30
SET UP-valikon säädöt ....................... 30
Kaiutinjärjestelmän
liittäminen ja säätö
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ........... 11
Alkusäätöjen suorittaminen ................. 13
Monikanavaisen ympäristötilan
säätö .............................................. 14
Liitäntöjen tarkastus ............................ 19
RM-U40-kaukosäätimen
käyttäminen
Perustoiminnot
Laitteen valinta .................................... 19
Lisätietoja
Huomautuksia ...................................... 37
Vianetsintä ........................................... 37
Tekniset tiedot ..................................... 40
MAIN MENU -painikkeen
säätötaulukko ................................ 43
Kunkin äänikentän säädettävät
ominaisuudet ...................... takakansi
Ympäristöäänitilan käyttö
Äänitulosignaalin automaattinen
dekoodaus (Auto Format Direct) ... 20
Stereoäänen kuuntelu monikanavaisena
(Dolby Pro Logic II) ...................... 20
Äänikentän valinta ............................... 21
Monikanavaisten ympäristötilanäyttöjen
ymmärtäminen .............................. 23
Äänikenttien muokkaus ....................... 24
FI
Ennen kaukosäätimen käyttöä ............. 32
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus ... 32
Toimintopainikkeen tehdasasetuksen
muuttaminen .................................. 36
1)
Vain CEL- ja CEK-aluekoodin mallit.
3FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Tästä käyttöohjeesta
Aluekoodeista
Tämä käyttöohje on tarkoitettu malleille HT-SL70,
HT-SL65, HT-SL60, HT-SL55, HT-SL50 ja
HT-SL40. Mallinumero on merkitty etuseinän
oikeaan alakulmaan. Ellei toisin ole mainittu, tämän
käyttöohjeen kuvissa on malli HT-SL50. Käyttöerot
on merkitty tekstiin selvästi, esim. ”Vain HT-SL50”.
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
4-XXX-XXX-XX AA
HT-SL70 sisältää seuraavat osat:
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
STR-KSL50
SS-SLP70
SS-CNP70
SS-WMSP70
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
AA-aluekoodin mallit”.
HT-SL65 sisältää seuraavat osat:
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
STR-KSL60
SS-SLP70
SS-CNP70
SA-WMSP70
HT-SL60 sisältää seuraavat osat:
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
STR-KSL60
SS-MSP50
SS-CNP50
SS-WMSP50
Vihje
Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö kaukoohjaimen säätimillä. On myös mahdollista käyttää
varusteisiin kuuluvan vastaanottimen säätimiä, joilla
on samanlaiset tai samantapaiset nimet kuin kaukoohjaimen säätimillä. Jos haluat lisätietoja
kaukosäätimestä, katso sivut 32–36.
Huomautus varusteisiin
kuuluvasta kauko-ohjaimesta
HT-SL55 sisältää seuraavat osat:
RM-U40
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
Kauko-ohjaimessa ei ole painikkeita AUX ja
AAC BI-LING.
STR-KSL50
SS-MSP55
SS-CNP55
SS-WMSP50
HT-SL50 sisältää seuraavat osat:
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
STR-KSL50
SS-MSP50
SS-CNP50
SA-WMSP50
HT-SL40 sisältää seuraavat osat:
– Vastaanotin
– Kaiutinjärjestelmä
• Etukaiutin/Ympäristötilan kaiutin
• Keskikaiutin
• Apubassokaiutin
STR-KSL40
SS-MSP50
SS-CNP50
SS-WMSP40
4FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Osien tunnistus
Osien tunnistus
Kuvan numero
Tämän sivun käyttäminen
r
MUTING qa (14, 19, 37)
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
R
R
Painikkeen/osan nimi
Viitesivu
Päälaite
Vain HT-SL65 ja HT-SL60
AAKKOSJÄRJESTYS
NUMEROT JA SYMBOLIT
DVD (merkkirvalo) 3 (19 )
INPUT SELECTOR 9 ( 19, 26 )
IR (vastaanotin) 7 ( 32 )
MASTER VOLUME q; ( 18, 36 )
MUTING qa ( 14, 19, 37 )
Näyttö 6 ( 28 )
PRESET TUNING +/– 8 ( 28 )
SOUND FIELD qs ( 21, 25, 38 )
TUNER (merkkirvalo) 5 ( 19 )
TV/SAT (merkkirvalo) 4 ( 19 )
VIDEO (merkkirvalo) 2 ( 19 )
1
@/1 (virta) 1 (13, 18, 19, 25,
26 )
; PLII qd ( 20 )
2 3 4 5
6
7
8 9
0
?/1
qd qs qa
Vain HT-SL70, HT-SL55, HT-SL50 ja HT-SL40
AAKKOSJÄRJESTYS
NUMEROT JA SYMBOLIT
DVD (merkkirvalo) 3 (19 )
INPUT SELECTOR 8 ( 19, 26 )
IR (vastaanotin) 7 ( 32 )
MASTER VOLUME 9 ( 18, 36 )
MUTING qs ( 14, 19, 37 )
Näyttö 6 ( 28 )
PRESET TUNING +/– qd ( 28 )
SOUND FIELD qa ( 21, 25, 38 )
TUNER (merkkirvalo) 5 ( 19 )
TV/SAT (merkkirvalo) 4 ( 19 )
VIDEO (merkkirvalo) 2 ( 19 )
1
2
3
@/1 (virta) 1 (13, 18, 19, 25,
26 )
; PLII q; ( 20 )
4
5
6
7 8
9
0 qa
?/1
qd
HT-SL55
qs
4-247-583-64(1) FI
5FI
Laitteiden liittäminen
Tarvittavat johdot
Laitteiden liittämisessä tarvitaan seuraavassa mainitut lisävarusteina saatavat liitäntäjohdot A – E
(sivuilta 8 – 9).
A Äänijohto (ei kuulu varusteisiin)
Valkoinen (vasen)
Punainen (oikea)
B Ääni/kuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
Keltainen (kuva)
Valkoinen
(vasen ääni)
Punainen
(oikea ääni)
C Kuvajohto (ei kuulu varusteisiin)
Keltainen
D Optinen digitaalijohto (ei kuulu varusteisiin)
E Koaksiaalinen digitaalijohto (vakiovaruste)
Oranssi
Ennen kuin aloitat
• Katkaise virta kaikista laitteista ennen liitäntöjen tekemistä.
• Älä liitä verkkojohtoa ennen kuin kaikki liitännät on tehty.
• Liitä johdot lujasti, jotta saadaan vältetyksi humina ja kohina.
• Kun liität ääni/kuvajohdon, liitä eri väreillä merkityt pistokkeet vastaavanvärisiin liittimiin laitteessa:
keltainen (kuva) keltaiseen, valkoinen (vasen ääni) valkoiseen ja punainen (oikea ääni) punaiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen kaapelin, työnnä kaapelin liittimet liitäntöihin suoraan, kunnes liittimet
napsahtavat paikoilleen.
• Älä taita tai sido optista johtoa.
6FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Antennien liittäminen
Laitteiden liittäminen
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
AM-kehäantenni
(vakiovaruste)
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
U
L
OPT IN
COAX IN
IN
IN
R
TV/SAT
SUB
WOOFER
AM
DIGITAL
OPT IN
AUDIO
L
DVD
TV/SAT
VIDEO
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
VIDEO MONITOR
Huomautuksia antennien
liittämisestä
• Jotta laite ei poimi kohinaa, pidä AMkehäantenni poissa vastaanottimen ja muiden
laitteiden läheisyydestä.
• Suorista FM-johtoantenni aivan suoraksi.
• Kun FM-johtoantenni on liitetty, pidä se
mahdollisimman suorana.
7FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Videolaitteiden liitännät
DVD-soitin
TV-näyttöpääte
VIDEO OUT
L
INPUT
AUDIO OUT
VIDEO IN
R
OUTPUT
C
B
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
U
L
OPT IN
COAX IN
IN
IN
R
TV/SAT
DVD
TV/SAT
VIDEO
SUB
WOOFER
AM
DIGITAL
OPT IN
AUDIO
L
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
VIDEO MONITOR
A
B
L
VIDEO OUT
AUDIO OUT
L
R
AUDIO OUT
OUTPUT
R
OUTPUT
Satelliittiviritin
Kuvanauhuri
8FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Digitaalilaitteiden liitännät
DVD-soitin
VIDEO OUT
L
AUDIO OUT
R
OPTICAL
COAXIAL
Laitteiden liittäminen
Liitä DVD-soittimen ja satelliittivirittimen (tms.) digitaaliset lähtöliittimet vastaanottimen
digitaalisiin tuloliittimiin, jotta saat kotiisi elokuvateatterin monikanavaisen ympäristötilaäänen. Jotta
monikanavaisesta ympäristötilaäänestä voitaisiin nauttia sen koko teholla, tarvitaan viisi kaiutinta
(kaksi etukaiutinta, kaksi ympäristötilakaiutinta ja keskikaiutin) ja apubassokaiutin.
OUTPUT
OUTPUT
D*
E*
B
ANTENNA
AUDIO
L
FM
75Ω
COAXIAL
U
OPT IN
COAX IN
IN
DIGITAL
OPT IN
L
IN
R
TV/SAT
SUB
WOOFER
AM
DVD
TV/SAT
D
VIDEO
IN
IN
IN
OUT
R
DVD
VIDEO
OUT
DVD
VIDEO MONITOR
A
L
OPTICAL
AUDIO OUT
OUTPUT
R
OUTPUT
Satelliittiviritin
(tms.)
* Liitä joko liittimeen COAX IN tai OPT IN. Suosittelemme liittämistä liittimeen COAX IN.
Huomautuksia
• OPT IN ja COAX IN-liittimet sopivat 96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz ja 32 kHz näytteenottotaajuuksille.
• Kun monikanavaääni halutaan toistaa tämän vastaanottimen kautta, on kenties muutettava liitetyn laitteen
digitaalilähdön säätöä. Katso tarkemmat tiedot laitteen varusteisiin kuuluvasta käyttöohjeesta.
9FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Muut liitännät
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
SPEAKERS
IMPEDANCE USE 8–16Ω
Verkkojohto
+
–
SURR R
+
–
SURR L
b
Seinäpistorasiaan
Verkkojohdon liittäminen
Ennen kuin liität tämän vastaanottimen
verkkojohdon seinäpistorasiaan, liitä
kaiutinjärjestelmä vastaanottimeen (s. 11).
Liitä audio/videolaitteiden verkkojohto (johdot)
seinäpistorasiaan.
10FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
Ennen kuin liität kaiuttimet, muista katkaista virta tästä laitteesta.
Tarvittavat johdot
B Monofoninen äänijohto (vakiovaruste)
Kaiutinjohtojen liitin ja väriletku ovat
samaa väriä kuin liitettävä kaiutinliitin.
Musta
värillinen putki
(+)
–
+
(–)
Aktiivinen
apubassokaiutin
Etukaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
E
E
INPUT
b
e
A
B
e
A
SUB
WOOFER
DVD
IN
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
SPEAKERS
VIDEO
IN
OUT
IMPEDANCE USE 8–16Ω
Seinäpistorasiaan
(Aseta virtakytkin (POWER)
pois päältä olevaan
asentoon ennen
verkkojohdon liittämistä.)
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
A Kaiutinjohdot (vakiovaruste)
OUT
VIDEO MONITOR
+
–
SURR R
A
A
A
E
+
–
SURR L
e
Ympäristötilan
kaiutin (oikea)
E
e
Keskikaiutin
E
e
Ympäristötilan
kaiutin (vasen)
Vihje
Huomautus
Vain HT-SL60, HT-SL55, HT-SL50 ja HT-SL40
Jotta kaiuttimet eivät pääse liikkumaan ja värisemään
kuuntelun aikana, kiinnitä varusteisiin kuuluva
jalkalevy kaiuttimien pohjaan.
Kiinnitä värietiketit kaiuttimiin, jotta pystyt
tunnistamaan liitettävät kaiuttimet.
jatkuu
11FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kaiutinjärjestelmän liittäminen
(jatkuu)
Kaiuttimien oikosulun
välttäminen
Kaiutinjohdon vaihtaminen
Kaiuttimien oikosulku saattaa vahingoittaa
vastaanotinta. Noudata tämän estämiseksi
seuraavia varotoimia, kun liität kaiuttimet.
Jos haluat vaihtaa kaiutinjohdon, voit irrottaa
varusteisiin kuuluvan kaiutinjohdon liittimestä.
1 Paina liitin tasaista pintaa vastaan.
Varmista, että vastaanottopuoli on
alapuolella.
Varmista, etteivät kaiutinjohdon päiden
paljaat osat pääse koskettamaan muita
kaiutinliitäntöjä, toisen kaiutinjohdon
paljasta päätä tai kaiutin metalliosia.
Esimerkki kaiutinjohdon huonosta
liitännästä
Vastaanottopuoli
2 Vedä kaiutinjohto liittimestä.
3 Kierrä haluamasi kaiutinjohdon paljaita
Väärin
Oikein
päitä noin 10 mm ja työnnä kaiutinjohto
liittimeen.
Varmista, että kaiutinjohto työnnetään
napaisuudeltaan oikein päin: + ja –
vastaaviin kohtiin. Muutoin äänessä on
säröä ja siitä puuttuu matalia ääniä.
–
+
(+)
(–)
Paljastettu kaiutinjohto koskettaa toista
kaiutinliitintä.
Väärin
4 Poista liitin tasaiselta pinnalta.
Huomautuksia
• Liitä pitkät kaiutinjohdot takakaiuttimien
liitäntöihin ja lyhyet kaiutinjohdot etu- ja
keskikaiuttimien liitäntöihin.
• Välttääksesi kaiutinjohdon irtaantumisen
kaiutinliittimestä
– älä käytä pienempikokoista kaiutinjohtoa.
Suosittelemme kaiutinjohtokoon AWG24 –
AWG18 käyttöä.
– käytä samaa kaiutinjohtokokoa kaikkiin
kaiutinliittimiin.
– kierrä kaiutinjohtojen raidalliset päät.
– työnnä kaiutinjohto kunnolla kaiutinliittimen
takaosaan.
Oikein
Paljastetut johdot koskettavat toisiaan,
koska eristettä on poistettu liikaa.
12FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kun kaikki laitteet, kaiuttimet ja
verkkojohto on liitetty, kytke
testiääni ja tarkasta, että kaiuttimet
on liitetty oikein. Katso ohjeet
testiäänestä sivulta 18.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Varmista, että pienennät äänenvoimakkuutta
ennen kuin katkaiset vastaanottimesta virran.
Kun kytket vastaanottimeen virran uudelleen,
äänenvoimakkuus on sama kuin se oli silloin,
kun virta edellisen kerran katkaistiin.
Alkusäätöjen
suorittaminen
Kun kaikki kaiuttimet on liitetty ja virta
kytketty, tyhjennä vastaanottimen muisti.
Määritä sitten kaiuttimien ominaisuudet (koko,
asento jne.) ja tee muut järjestelmällesi
tarpeelliset alkusäädöt.
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa tai kun haluat tyhjentää vastaanottimen
muistin, toimi seuraavalla tavalla.
1 Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
2 Paina painiketta ?/1 vastaanottimen 5
sekuntia.
”INITIAL” tulee näyttöön.
Seuraavat säädöt ovat palautuneet
tehdassäädöille.
• Kaikki valikoiden SET UP, LEVEL ja
TONE säädöt.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Äänikentät on tallennettu muistiin
kullekin INPUT SELECTOR ja ennalta
säädetylle asemalle.
• Pää-äänenvoimakkuus säätyy arvoon
”VOL MIN”.
Alkusäätöjen suorittaminen
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
Jos kaiuttimesta ei kuulu ääntä testiäänen
ollessa kytketty tai jos testiääni kuuluu muusta
kaiuttimesta kuin siitä, joka näkyy parhaillaan
vastaanottimessa, kaiutin saattaa olla
oikosulussa. Jos näin käy, tarkasta kaiuttimen
liitäntä vielä kerran.
Vastaanottimen muistin
tyhjennys
Ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäistä
kertaa, säädä MAIN MENU -ominaisuudet
niin, että vastaanotin vastaa järjestelmääsi.
Katso säädettäviä ominaisuuksia varten sivulla
43 olevaa taulukkoa. Katso sivuilta 14–18
tiedot kaiuttimien säädöstä ja sivuilta 30–31
tiedot muista säädöistä.
Vihje
Kun haluat tarkastaa äänilähdön säädön aikana
(säädettäessä äänen kuuluessa), tarkasta liitäntä
(s. 19).
13FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Tavalliset kaiuttimet ja Micro
Satellite-kaiuttimet
Monikanavaisen
ympäristötilan säätö
Jotta saadaan paras mahdollinen
ympäristötilaääni, kaikkien kaiuttimien tulisi
sijaita samalla etäisyydellä kuuntelupaikasta
(A).
Tällä vastaanottimella keskikaiutin voidaan
kuitenkin sijoittaa 1,5 m lähemmäs (B)
jaympäristötilakaiuttimet 4,5 m lähemmäs (C)
kuuntelupaikkaa.
Etukaiuttimet voidaan sijoittaa 1,0 - 7,0 m
päähän kuuntelupaikasta (A).
Ympäristötilakaiuttimet voidaan sijoittaa joko
taakse tai sivuille huoneen muodosta (jne.)
riippuen.
Takakaiuttimet kannattaa kuitenkin sijoittaa
kuuntelupaikan taakse.
Kun takakaiuttimet sijoitetaan sivuille
(pitkä huone)
Apubassokaiutin
B
A
Kun ”MICRO SP.” -asetus on valittuna,
kaiuttimien koon ja apubassokaiutinvalinnan
asetukset ovat seuraavat:
Kaiuttimet
Asetukset
FRONT
SMALL
CENTER
SMALL
SURROUND
SMALL
SUB WOOFER
YES
Et voi muuttaa määrityksiä, jos valitset
”MICRO SP.”.
Jos vaihdat kaiuttimia, valitse ”NORM. SP.”.
Kun valitset asetukseksi ”NORM. SP.”, voit
muuttaa kaiuttimien koon asetusta ja
apubassokaiutinvalintaa (s. 17).
Katkaise virta, jotta voit valita ”NORM. SP.”
-asetuksen. Pidä sitten vastaanottimen
MUTING-painiketta alas painettuna ja kytke
virta painamalla vastaanottimen painiketta
?/1. (Jos haluat palauttaa ”MICRO SP.” asetuksen, toimi samalla tavalla.)
A
45°
C
HT-SL70, HT-SL65, HT-SL60, HT-SL55,
HT-SL50 ja HT-SL40:aa varten kaiuttimien
koon asetukseksi ja apubassokaiutinvalinnaksi
on määritetty ”MICRO SP.” (Micro Satellite
Speaker) vakiovarusteisiin sisältyvien
kaiuttimien mukaan.
C
90°
Vihje
20°
Kun takakaiuttimet sijoitetaan taakse
(leveä huone)
Micro Satellite -kaiuttimien (MICRO SP.) asetus on
ohjelmoitu äänen tasapainon takaamiseksi. Jos käytät
Sonyn Micro Satellite -kaiuttimia, valitse ”MICRO
SP.”.
Huomautus
Apubassokaiutin
B
A
A
45°
C
C
90°
• Kun käytät Micro Satellite -kaiuttimia ja
kaiuttimien kokoasetuksena on ”LARGE”, saatava
äänikenttä ei ole paras mahdollinen. Kaiuttimet
voivat myös vahingoittua käytettäessä suurta
äänenvoimakkuutta.
• Jos käytät tavalliset kaiuttimia, joilla on alhainen
suurin tulotaso, säädä äänenvoimakkuus varovasti,
jotta saadaan vältettyä liiallinen lähtö kaiuttimiin.
20°
Huomautus
Älä sijoita keskikaiutinta etukaiuttimia kauemmas
kuuntelupaikasta.
14FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kaiuttimien ominaisuuksien
määrittely
1 Valitse ”
SET UP ” painamalla MAIN
MENU -painiketta toistuvasti.
2 Valitse V tai v painamalla säädettävä
tai b painiketta.
Säätö tallentuu automaattisesti.
4 Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes kaikki
ominaisuudet on säädetty.
Alkusäädöt
Ominaisuus
R
L
C
Alkusäätö
DIST. X.X m
DIST. X.X m
3.0 m
3.0 m
SL
SR
DIST. X.X m
3.0 m
SL
SR
PL. XXXX
LOW
Vastaanottimella on mahdollista ilmoittaa kaiuttimien
paikka etäisyyden avulla. Ei kuitenkaan ole
mahdollista säätää keskikaiutinta kauemmas kuin
etukaiuttimet. Keskikaiutinta ei myöskään voi säätää
1,5 m lähemmäs kuin etukaiuttimet.
Samoin ympäristötilakaiuttimia ei voi säätää
etukaiuttimia kauemmas kuuntelupaikasta. Eikä niitä
myöskään voi säätää enempää kuin 4,5 m lähemmäs.
Tämä siksi, että virheellinen kaiuttimien sijoitus
heikentää ympäristötilaäänestä nauttimista.
Pyydämme huomaamaan, että kaiuttimien etäisyyden
säätäminen lähemmäksi kuin kaiuttimien
tosiasiallinen sijainti viivästyttää äänen lähtöä
kaiuttimesta. Toisin sanoen, kuulostaa siltä kuin
kaiutin sijaitsisi kauempana.
Esimerkiksi keskikaiuttimen etäisyyden säätäminen
1 ~ 2 m lähemmäs kuin kaiuttimen oikea sijainti antaa
erittäin todentuntuisen ”läsnäolon” tunteen. Jos
tyydyttävää ympäristöäänitehostetta ei saada siksi,
että ympäristötilakaiuttimet sijaitsevat liian lähellä,
ympäristötilakaiuttimen etäisyyden säätäminen
lähemmäksi (pienemmäksi) kuin niiden tosiasiallinen
sijainti antaa suuremman äänikentän.
Nämä ominaisuudet on paras säätää kuuntelemalla
ääntä. Kokeile!
x Etukaiuttimien etäisyys
(
L
R
DIST. X.X m)
jatkuu
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta etukaiuttimiin
(A sivulla 14).
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
ominaisuus.
3 Valitse haluamasi asetus painamalla B
Vihje
x Keskikaiuttimen etäisyys
(
C
DIST. X.X m)
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta
keskikaiuttimeen. Keskikaiuttimen etäisyydeksi
on säädettävä etäisyys alalla sama kuin
etukaiuttimen etäisyys (A sivulla 14) ja 1,5 m
lähempänä kuuntelupaikkaa (B sivulla 14).
x Ympäristötilakaiuttimen etäisyys
(
SL
SR
DIST. X.X m)
Säädä etäisyys kuuntelupaikasta
ympäristötilakaiuttimiin.
Ympäristötilakaiuttimen etäisyydeksi on
säädettävä etäisyys alalla sama kuin
etukaiuttimen etäisyys (A sivulla 14) ja 4,5 m
lähempänä kuuntelupaikkaa (C sivulla 14).
15FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Monikanavaisen ympäristötilan säätö
(jatkuu)
x Takakaiuttimien sijoittaminen
(
SL
SR
PL. XXXX)*
Tällä asetuksella voit määrittää
tilaäänikaiuttimien korkeuden Digital Cinema
Sound -tilaäänitilojen oikeaa käyttöä varten.
Katso alla olevaa kuvaa.
• Valitse ”PL. LOW”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla A.
• Valitse ”PL. HIGH”, jos takakaiuttimet
sijaitsevat alalla B.
B
A
B
60
A
30
* Nämä ominaisuudet eivät ole käytettävissä, kun
”Ympäristötilakaiuttimen koko SL SR ” on
säädetty asentoon ”NO”.
Vihje
Tilaäänikaiuttimien sijainnin määrittävä asetus on
tarkoitettu erityisesti Digital Cinema Sound -tilojen
virtuaalitoimintojen käyttöön.
Digital Cinema Sound -tiloja käytettäessä kaiuttimien
sijainti ei ole niin tärkeä kuin muita tiloja
käytettäessä. Kaikki virtuaalitoimintoja käyttävät tilat
on suunniteltu olettaen, että tilaäänikaiuttimet
sijaitsevat kuuntelupaikan takana. Äänikenttä säilyy
kuitenkin melko yhtenäisenä, vaikka
tilaäänikaiuttimet sijoitettaisiin hyvinkin laajaan
kulmaan. Jos kaiuttimet sijaitsevat välittömästi
kuuntelupaikan vasemmalla ja oikealla puolella ja ne
on suunnattu kuuntelijaa kohti, virtuaalitoimintoja
käyttävät äänikentät eivät välttämättä ole kovin
tehokkaita.
Kussakin kuuntelupaikassa on paljon vaihtelevia
tekijöitä, kuten heijastus seinästä.
Siksi sinun kannattaa toistaa monikanavaäänellä
varustettua ohjelmaa ja kuunnella, millainen vaikutus
kullakin asetuksella on omassa
kuunteluympäristössäsi. Valitse sellainen säätö, josta
saadaan avaruuden tuntu ja paras mahdollinen tila
ympäristötilakaiuttimien ympäristötilaäänen ja
etukaiuttimien äänen välille. Jos et ole varma mikä
olisi paras säätö, valitse ”PL. LOW” ja säädä sitten
sopiva tasapaino kaiuttimien etäisyyden
ominaisuudella ja kaiuttimen tasosäädöllä.
Vain silloin kun käytetään muuta
kaiutinjärjestelmää kuin varusteisiin
kuuluvaa, on säädettävä seuraavat
ominaisuudet.
Lisätietoja ”NORM. SP.” (Normal Speaker) asetuksesta on sivulla 14.
x Apubassokaiuttimen valinta
( SW S.W. XXX)
• Jos liität apubassokaiuttimen, valitse ”YES”.
• Jos et liitä apubassokaiutinta, valitse ”NO”.
Tämä käynnistää basson
uudelleensuuntauspiirin ja lähettää LFEsignaalit muista kaiuttimista.
16FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
R
x Etukaiuttimien koko ( L
XXXXX)
• Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
• Kun etukaiuttimille on valittu asento
”SMALL”, keski-ja ympäristötilakaiuttimen
säätyvät myös automaattisesti säädölle
”SMALL” (ellei aiemmin ole valittu asentoa
”NO”).
• Kun valitset apubassokaiuttimen asetukseksi
”NO”, etukaiuttimien asetukseksi tulee
automaattisesti ”LARGE”. Et voi muuttaa tätä
asetusta.
x Keskikaiuttimen koko (
XXXXX)
• Jos liität suuren kaiuttimen, joka toistaa
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, keskikaiuttimelle ei voi valita
säätöä ”LARGE”.
C
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
keskikanavan bassotaajuudet lähtevät
etukaiuttimista (jos on valittu säätö ”LARGE”)
tai apubassokaiuttimesta.*1
• Jos ei liitetä keskikaiutinta, valitse ”NO”.
Keskikanavan ääni lähtee etukaiuttimista.*2
( SL SR XXXXX)
• Jos liität suuret kaiuttimet, jotka toistavat
tehokkaasti bassotaajuudet, valitse ”LARGE”.
Valitse tavallisesti ”LARGE”.
Jos etukaiuttimille on kuitenkin valittu säätö
”SMALL”, ympäristötilakaiuttimille ei voi
valita säätöä ”LARGE”.
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
ympäristötilakanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta tai muista ”LARGE”
kaiuttimista.
• Jos ei liitetä ympäristötilakaiuttimia, valitse
”NO”.*3
Vihje
*1–*3 vastaavat seuraavia Dolby Pro Logic -muotoja
*1 NORMAL
*2 PHANTOM
*3 3 STEREO
Vihje
Kunkin kaiuttimen LARGE ja SMALL säädöllä
päätetään katkaiseeko sisäinen äänenkäsittelijä
bassosignaalit kyseisestä kanavasta. Kun basso
katkaistaan kanavasta, basson uudelleensuuntauspiiri
lähettää vastaavat bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen tai muihin ”LARGE”
kaiuttimiin.
Koska bassoäänillä on kuitenkin tietty määrä
suuntaavuutta, on paras, ettei niitä leikata, jos
mahdollista. Siksi, vaikka käytetään pieniä kaiuttimia,
ne voidaan säätää säädölle ”LARGE”, jos
bassoäänien halutaan lähtevän kyseisestä
kaiuttimesta. Toisaalta, jos käytetään suurta kaiutinta,
mutta bassoäänien ei haluta kuuluvan siitä, se voidaan
säätää säädölle ”SMALL”.
Jos äänen kokonaistaso on haluttua alhaisempi, säädä
kaikki kaiuttimet asentoon ”LARGE”. Jos bassotoisto
ei ole tarpeeksi täytetäinen, voit korostaa matalia
taajuuksia TONE-valikon BASS-asetuksella.
Lisätietoja bassottiäänien säätämisestä on sivulla 25.
Kaiutinjärjestelmän liittäminen ja säätö
• Jos ääni on säröytynyt tai ympäristötilatehosteet
tuntuvat puuttuvan käytettäessä monikanavaista
ympäristötilaääntä, valitse ”SMALL”, jotta
basson uudelleensuuntauspiiri käynnistyy ja
etukanavan bassotaajuudet lähtevät
apubassokaiuttimesta.
x Ympäristötilakaiuttimen koko
jatkuu
17FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Monikanavaisen ympäristötilan säätö
(jatkuu)
Apubassokaiuttimen
kuuntelu
Kaiuttimen tason säätö
Säädä kunkin kaiuttimen taso kauko-ohjaimella
kuuntelupaikasta käsin.
POWER
LEVEL
MIN
MAX
Huomautus
Vastaanottimessa on kaiutintason säätämisen
helpottamiseksi uusi testiääni, jonka keskitaajuus on
800 Hz.
1 Kytke vastaanottimeen virta painamalla
?/1 painiketta.
2 Paina painiketta TEST TONE.
”T. TONE” tulee näkyviin näyttöön ja
testiääni kuuluu kustakin kaiuttimesta
perätysten.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Ympäristotilän (oikea) t Ympäristötilan
(vasen) t Apubassokaiutin
3 Säädä kaiuttimen taso ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, etta kustakin
kaiuttimesta kuuluva testiääni
kuulastaa samalta kuuntelupaikassa
kuunneltaessa.
Katso tarkemmat tiedot LEVEL-valikosta
sivulta 24.
Säädettäessä testiääni kuuluu siitä
kaiuttimesta, jota parhaillaan säädetään.
POWER
POWER- merkkivalo
Pienennä ensin vastaanotin äänenvoimakkuus.
Äänenvoimakkuus on säädettävä minimiin
ennen kuin ohjelmalähteen toisto aloitetaan.
1 Kytke vastaanotin virta ja valitse
ohjelmalähde.
2 Paina painiketta POWER
apubassokaiuttimesta.
Apubassokaiuttimen POWER-merkkivalo
syttyy palamaan vihreänä.
3 Soita ohjelmalähdettä.
Äänen säätäminen
Ääni saadaan kuulostamaan miellyttävämmältä
pienellä järjestelmän säädöllä.
Lisäbassokaiuttimen säätäminen
4 Testiääni lopetetaan painamalla
POWER
painiketta TEST TONE uudelleen.
LEVEL
MIN
MAX
Vihje
Kaikkien kaiuttimien taso voidaan säätää yhtäaikaa.
Paina kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä päälaitteen säädintä MASTER VOLUME.
LEVEL
1 Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
Huomautus
LEVEL-säädintä.
Säädetty arvo näkyy näytössä säädön aikana.
Säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle.
Huomautus
Älä suurenna bassokaiuttimen äänenvoimakkuutta
maksimitasolle. Ääneen voi tulla kohinaa.
18FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Perustoiminnot
Liitäntöjen tarkastus
Kun kaikki laitteet on liitetty vastaanottimeen,
varmista seuraavalla tavalla, että liitännät on
tehty oikein.
1 Paina painiketta ?/1 vastaanottimesta.
2 Kytke virta liitettyyn laitteeseen (esim.
DVD-soitin tai kuvanauhuri).
vastaavaa toimintopainiketta (esim.
DVD tai VIDEO).
INPUT SELECTOR
Valitse haluamasi laite painamalla vastaavaa
INPUT SELECTOR.
Kun halutaan valita
Näytön ilmaisin
Kuvanauhuri
VIDEO
DVD-soitin
DVD
Satelliittiviritin
TV/SAT
Yhdysrakenteinen viritin
TUNER
4 Aloita soitto.
Jos tavallista äänilähtöä ei saada tämän
toimenpiteen suorittamisen jälkeen, katso lukua
”Vianetsintä” sivulta 37 ja korjaa vika ohjeissa
kuvatulla tavalla.
Kun valitun laitteen virta on kytketty, valitse
laite ja soita ohjelmalähdettä.
Vihje
• Kun on valittu kuvanauhuri tai DVD-soitin,
kytke virta TV-vastaanottimeen ja säädä TVvastaanottimen videotulo vastaamaan valittua
laitetta.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR komponentin valintaan.
Vaimennus (MUTING)
Perustoiminnot
3 Valitse laite (ohjelmalähde) painamalla
Laitteen valinta
Vaimenna ääni painamalla MUTINGpainiketta. Viesti ”MUTING” ilmestyy
näyttöön äänen ollessa vaimennettuna.
Vaimennus peruuntuu painettaessa painiketta
toistamiseen tai lisättäessä äänenvoimakkuutta.
Vaimennustoiminto peruuntuu myös silloin,
kun virta katkaistaan tai virtajohto irrotetaan.
19FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Ympäristöäänitilan käyttö
Ympäristöäänitilaa voidaan käyttää
valitsemalla jokin vastaanottimeen jo
ennakkoon ohjelmoiduista äänikentistä. Näin
saat elokuvateatterin ja konserttisalin
jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi. Voit
myös mukauttaa äänikentät haluamiksesi
muuttamalla tilaäänen asetuksia.
Jotta ympäristötilaäänestä voitaisiin nauttia sen
täydellä teholla, on rekisteröitävä kaiuttimien
lukumäärä ja sijainti. Katso sivulla 14 alkavasta
luvusta ”Monikanavaisen ympäristötilaäänen
säätö” ohjeet kaiuttimien ominaisuuksien
säädöstä ennen ympäristötilaäänen käyttöä.
Äänitulosignaalin
automaattinen dekoodaus
(Auto Format Direct)
Paina A.F.D.
”A.F.D. AUTO” tulee näyttöön.
Tässä tilassa laite tunnistaa automaattisesti
siihen tulevan äänisignaalin tyypin (Dolby
Digital, DTS tai tavallinen 2-kanavainen
stereo) ja purkaa koodauksen tarvittaessa.
Tässä toimintatilassa laite toistaa äänen niin
kuin se on tallennettu ja koodattu lisäämättä
mitään tehosteita (esimerkiksi kaiuntaa).
Jos matalataajuisia signaaleja (esimerkiksi
Dolby Digital LFE) ei ole, laite kuitenkin luo
matalataajuisen signaalin apubassokaiutinta
varten.
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (Dolby
Pro Logic II)
Tällä toiminnolla voidaan määrittää
2-kanavaisten äänilähteiden dekoodaustapa.
Tämä vastaanotin pystyy toistamaan
2-kanavaisen äänen 5 kanavalla Dolby Pro
Logic II -järjestelmän kautta tai 4 kanavalla
Dolby Pro Logic -järjestelmän kautta.
Valitse ”DOLBY PL”, ”PLII MOV” tai
”PLII MUS” painamalla ;PL/PLIIpainiketta toistuvasti.
Valittu moodi näkyy näytössä.
x DOLBY PL (Dolby Pro Logic)
Äänen koodauksen purku Pro Logic -tilassa.
Ohjelma, jossa on monikanavaiset
ympäristötilaäänisignaalit, toistetaan tavalla,
jolla se on äänitetty. Laite purkaa 2kanavaisilla äänisignaaleilla varustetun
ohjelman äänen Dolby Pro Logic -tilaääneksi
(4 kanavaa).
x PLII MOV (Pro Logic II Elokuva)
Äänen koodauksen purku Pro Logic II elokuvatilassa. Tämä säätö on ihanteellinen
Dolby Surround -äänellä enkoodatuille
elokuville. Lisäksi tämä muoto voi toistaa
äänen 5,1 kanavalla katsottaessa vanhoja
elokuvia videolta tai kuunneltaessa toisella
kielellä päälleäänitettyjä lähteitä.
x PLII MUS (Pro Logic II Musiikki)
Äänen koodauksen purku Pro Logic II musiikkitilassa. Tämä säätö on ihanteellinen
tavallisille stereolähteille kuten esimerkiksi CDlevyille.
Vihje
Vastaanottimen muotoa ;PLII voidaan käyttää
myös ”DOLBY PL”, ”PLII MOV” tai ”PLII MUS”
valintaan.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II -koodauksen
purku ei toimi DTS-muotoisten signaalien
yhteydessä.
20FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Äänikentän valinta
Ympäristötilaäänestä voidaan nauttia
valitsemalla jokin ennakkoon säädetyistä
äänikentistä, joka sopii kuunneltavalle
ohjelmalle.
Pelkkien etukaiuttimien
käyttäminen
(2 kanavastereo)
Tässä tilassa ääni kuuluu vain vasemmasta ja
oikeasta etukaiuttimesta. Standardit
2-kanavaiset (stereo) lähteet ohittavat kokonaan
äänikenttäkäsittelyn. Monikanavaiset
ympäristötilamuodot muunnetaan
2-kanavaisiksi.
Huomautuksia
• Ääntä ei kuulu apubassokaiuttimesta, kun
”2CH ST.” on valittu. Jos haluat kuunnella
2-kanavaisia (stereo) lähteitä vasemmasta ja
oikeasta kaiuttimesta sekä apubassokaiuttimesta,
valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta.
• Kun valitset asetuksen ”Micro Satellite Speaker”
(s. 14), sisäinen ääniprosessori ohjaa bassoäänet
automaattisesti apubassokaiuttimeen. Jos haluat
kuunnella kaksikanavaista (stereo) lähdettä tällä
asetuksella, sinun on suositeltavaa valita
”A.F.D. AUTO” -tila, jotta voit hyödyntää
apubassokaiutinta ja siten saada oikean
bassotoiston.
Sony mittasi Sony Pictures Entertainmentin
studioiden ääniympäristön, yhdisti
mittaustulokset omaan DSP (Digital Signal
Processor, digitaalinen signaalinkäsittely) tekniikkaansa ja kehitti ”Digital Cinema
Sound” -järjestelmän. Kotiteatterissa ”Digital
Cinema Sound” jäljittelee ihanteellista
elokuvateatterin ääniympäristöä elokuvan
ohjaajan tarkoittamalla tavalla.
x C.ST.EX A–C (Cinema Studio EX A–C)
DCS
• C.ST.EX A toistaa Sony Pictures
Entertainmentin ”Cary Grant Theater” elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on
standarditila, joka sopii lähes kaikentyyppisten
elokuvien katseluun.
• C.ST.EX B toistaa Sony Pictures
Entertainmentin ”Kim Novak Theater” elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
• C.ST.EX C toistaa Sony Pictures
Entertainmentin
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii musikaalien tai paljon
musiikkia sisältävien elokuvaklassikoiden
katseluun.
Ympäristöäänitilan käyttö
Valitse ”2CH ST.” painamalla SOUND
FIELD +/– painiketta toistuvasti.
DCS-äänestä (Digital Cinema Sound)
DCS
jatkuu
Toisen äänikentän
valitseminen
Valitse haluamasi äänikenttä painamalla
SOUND FIELD +/– -painiketta toistuvasti.
Parhaillaan käytössä oleva äänikenttä ilmestyy
näyttöön. Katso sivuilta 21 – 22 tarkemmat
tiedot kustakin äänikentästä.
21FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Äänikentän valinta (jatkuu)
Tietoja Cinema Studio EX äänikentästä
Cinema Studio EX koostuu seuraavista
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia, jotka ympäröivät
kuuntelijaa.
• Screen Depth Matching
Elokuvateatterissa ääni kuulostaa tulevan
valkokankaalle heijastettavasta kuvasta.
Tämä osa luo samanlaisen äänen
kuunteluhuoneeseesi siirtämällä
etukaiuttimien äänen kuvan ”sisään”.
• Cinema Studio Reverberation
Äänikentän katkaiseminen
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta tai valitse ”2CH ST.” painamalla
SOUND FIELD +/– -painiketta toistuvasti.
Vihjeitä
• Vastaanotin muistaa kullekin ohjelmalähteelle
viimeksi valitun äänikentän (Sound Field Link).
Kun ohjelmalähde valitaan, viimeksi käytetty
äänikenttä tulee automaattisesti taas voimaan. Jos
esimerkiksi kuuntelet DVD-levyä äänikentällä
”HALL”, muutat toiselle ohjelmalähteelle ja sitten
takaisin DVD-levylle, ”HALL”-äänikenttä tulee taas
voimaan.
• On mahdollista tunnistaa DVD-levyn tms,
koodausmuoto katsomalla pakkauksessa olevaa
merkintää.
–
: Dolby Digital-levyt
: Dolby Surround-koodatut
–
ohjelmat
–
: DTS Digital Surround-koodatut ohjelmat
Luo elokuvateatterin kaiunnan.
Cinema Studio EX on yhdistetty tila, joka
käyttää kaikkia näitä osia samanaikaisesti.
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien antamat tehosteet saattavat
aiheuttaa toistosignaalin kohinan lisääntymistä.
• Kun kuunnellaan äänikentillä, joissa on
virtuaalikaiuttimet, et kuule äänen tulevan suoraan
ympäristötilakaiuttimista.
x HALL
Toistaa, suorakulmaisen konserttisalin
akustiikan.
x JAZZ (Jazz-klubi)
Toistaa jazz-klubin ääniominaisuudet.
x CONCERT (Live-konsertti)
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
22FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Monikanavaisten ympäristötilanäyttöjen ymmärtäminen
1
2 3
DIGITAL DTS SW L
PRO LOGIC II
LFE SL
0
4
C
S
5
ST MEMORY
MONO D.RANGE
RDS OPT COAX
R
SR
9
8 76
6 D.RANGE: Palaa, kun on käynnistetty
dynaamisen alan puristus. Katso sivulta 24
tiedot dynaamisen alan puristuksen säädöstä.
2 DTS: Palaa DTS-signaalien tulon aikana.
7 COAX: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee COAX-liittimen
kautta.
3 SW: Palaa, kun apubassokaiuttimen säätö on
asennossa ”YES” (s. 16) ja äänisignaali
kuuluu liittimistä SUB WOOFER.
4 Toistokanavan merkkivalot: Kirjaimet
(L, C, R jne.) osoittavat toistuvia kanavia.
Kirjainten ympärillä olevat viivat muuttuvat
ja näyttävät miten laite käsittelee lähteen
ääntä (kaiutinsäätöjen mukaan). Käytettäessä
sellaisia äänikenttiä kuten ”C.ST.EX”
vastaanotin lisää jälkikaiunnan lähteen ääneen
perustuen.
L (Etu vasen), R (Etu oikea), C (Keski
(Monofoninen)), SL (Ympäristötila vasen),
SR (Ympäristötila oikea), S (Ympäristötila
(Monofonien tai Pro Logic -käsittelyllä saadut
takakomponentit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Ympäristötilan): 3/2
Lähtökanava: Takakaiuttimet poissa
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SL
C
R
SR
8 OPT: Palaa, kun lähdesignaali on
digitaalisignaali, joka tulee OPT-liittimen
kautta.
9 LFE: Syttyy, jos soitettava levy sisältää LFE
(Low Frequency Effect) -kanavan ja kun laite
toistaa LFE-kanavan ääntä.
Ympäristöäänitilan käyttö
1 ; DIGITAL: Palaa, kun vastaanotin
dekoodaa Dolby Digital muodolla äänitettyjä
signaaleita.
0 ; PRO LOGIC II: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun
vastaanotin käyttää purkamisessa Pro Logic II
-prosessointia (”PLII MOV” tai ”PLII MUS”)
(s. 20). Molemmat merkkivalot eivät
kuitenkaan syty, jos keskikaiuttimelle ja
takakaiuttimille on valittu asetus ”NO” ja
”A.F.D. AUTO”, ”DOLBY PL”, ”PLII
MOV” tai ”PLII MUS” on valittuna.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II koodauksen purku ei toimi DTS-muotoisten
signaalien yhteydessä.
5 Virittimen merkkivalot: Palaa käytettäessä
vastaanotinta radioasemien viritykseen jne.
Katso sivuilta 26 – 29 ohjeet virittimen
toiminnoista.
Huomautus
”RDS” tulee näyttöön vain malleissa, joiden
aluekoodi on CEL, CEK.
23FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Äänikenttien muokkaus
Säätämällä ympäristötilan ominaisuudet ja
etukaiuttimien äänensävyn, voit muuttaa
äänikenttiä niin, että ne sopivat
mahdollisimman hyvin omaan
kuunteluympäristöösi.
Kun äänikentät säädetään, muutokset
tallentuvat muistiin rajattomaksi ajaksi.
Säädettyjä äänikenttiä voidaan muuttaa
uudelleen milloin tahansa.
Katso takakansi olevasta taulukosta tiedot
kunkin äänikentän ominaisuuksista.
Monikanavaisen
ympäristötilaäänen käyttö
parhaalla mahdollisella
tavalla
Alkusäädöt
Ominaisuus
L
R
Alkusäätö
BAL. L/R XX
BALANCE
CTR XXX dB
0 dB
SUR.L. XXX dB
0 dB
SUR.R. XXX dB
0 dB
S.W. XXX dB
D. RANGE
0 dB
COMP. XXX
OFF
EFCT. XXX
STD
Etutasapaino (
L
R
BAL. L/R XX)
Tällä voidaan säätää vasemman ja oikean
etukaiuttimen välinen tasapaino.
Keksitaso (CTR XXX dB)
Tällä voidaan säätää keskikaiuttimen taso.
Vasen Ympäristötilan taso
(SUR.L. XXX dB)
Sijoita kaiuttimet ja suorita sivulta 14 alkavassa
luvussa ”Monikanavaisen ympäristötilaäänen
säätö” kuvatut toimenpiteet ennen kuin
muokkaat äänikenttiä.
Tällä voidaan säätää vasemman
ympäristötilakaiuttimen taso.
Taso-ominaisuuksien säätö
Tällä voidaan säätää oikean ympäristötilan
takakaiuttimen taso.
LEVEL-valikossa on ominaisuudet, joilla
voidaan säätää kunkin kaiuttimen tasapaino ja
äänenvoimakkuus. Voit myös mukauttaa
valitun äänikentän ominaisuuksia. Asetukset
vaikuttavat kaikkiin äänikenttiin EFCT.asetusta lukuun ottamatta. EFCT.-asetus
tallentuu erikseen kuhunkin äänikenttään.
Oikea Ympäristötilan takataso
(SUR.R. XXX dB)
Apubassokaiuttimen taso
(S.W. XXX dB)
Tällä voidaan säätää apubassokaiuttimen taso.
1 Aloita monikanavaisella
ympäristötilaäänellä nauhoitetun
äänilähteen soitto.
2 Valitse ”
LEVEL ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
3 Valitse V tai v painamalla säädettävä
ominaisuus.
4 Valitse haluamasi asetus painamalla B
tai b painiketta.
Säätö tulee voimaan automaattisesti.
24FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Dynaamisen alan puristus (
COMP. XXX)
D. RANGE
Tällä voidaan puristaa ääniraidan dynaaminen
ala. Tämä on kätevää esimerkiksi katsottaessa
elokuvia myöhäiseen aikaan. Suosittelemme
”MAX” säätöä.
• ”OFF” toistaa ääniraidan ilman puristusta.
• ”STD” toistaa ääniraidan äänitysinsinöörin
tarkoittamalla dynaamisella alalla.
• ”MAX” puristaa dynaamista alaa
huomattavasti.
Alkusäädöt
Ominaisuus
Alkusäätö
BASS XX dB
0 dB
TREB. XX dB
0 dB
Bassoääniä (BASS XX dB)
Voit säätää bassotoistoa.
Diskanttiäänia (TREB. XX dB)
Voit säätää diskanttitoistoa.
Huomautus
Dynaamisen alan puristus on mahdollista vain Dolby
Digital -lähteillä.
Tehostetaso (EFCT. XXX)
Kun käytät Micro Satellite Speaker -kaiuttimia tai
muita pieniä kaiuttimia, vahvista bassotoistoa
säätämällä lisäbassokaiuttimen LEVEL-asetusta
(s. 18).
Tällä voidaan säätää parhaillaan voimassa
olevan tehosteen ”läsnäolon tuntua”.
Säädettyjen äänikenttien
palautus tehdassäädöille
Äänensävyn asetusten
muuttaminen
1 Jos virta on kytketty, katkaise se
TONE-valikon asetuksilla voit muuttaa
etukaiuttimien äänensävyä. Asetukset koskevat
kaikkia äänikenttiä.
2 Pidä painike SOUND FIELD
1 Toista monikanavaisella
ympäristötilaäänellä koodattua
ohjelmaa.
painamalla painiketta ?/1.
vastaanottimen painettuna ja paina
painiketta ?/1 vastaanottimen.
Ympäristöäänitilan käyttö
Huomautus
”SF. CLR.” tulee näkyviin näyttöön ja
kaikki äänikentät palautuvat kerralla
tehdassäädöille.
2 Valitse ”
TONE ” painamalla MAIN
MENU-painiketta toistuvasti.
3 Valitse V tai v painamalla säädettävä
ominaisuus.
4 Valitse haluamasi asetus painamalla B
tai b painiketta.
Sääto tulee voimaan automaattisesti.
25FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Lähetysten vastaanotto
Huomautuksia
Ennen kuin aloitat lähetysten vastaanoton,
varmista, että vastaanottimeen on liitetty
FM- ja AM-antennit (s. 7).
FM-asemien
automaattinen tallennus
(AUTOBETICAL)
(Vain CEL- ja CEK-aluekoodin mallit)
Tämän toiminnon avulla on mahdollista
tallentaa 30 FM ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestyksessä. Toiminto tallentaa vain
asemat, joilla on selkeimmät signaalit.
Jos FM- tai AM-asemat halutaan tallentaa yksi
kerrallaan, katso lukua ”Radioasemien
esiviritys” sivulta 27.
1 Katkaise vastaanottimen virta
painamalla painiketta ?/1.
2 Pidä vastaanottimen INPUT SELECTOR
–painike painettuna ja paina ?/1
vastaanottimen kytkemiseksi jälleen
päälle.
”AUTO-BETICAL SELECT” näkyy
näytössä ja vastaanotin selaa ja tallentaa
kaikki lähetysalueen FM- ja FM RDS asemat.
RDS-asemilla viritin tarkastaa ensin samaa
ohjelmaa lähettävät asemat ja tallentaa vain
sen aseman, jonka signaali on selkein.
Valitut RDS-asemat lajitellaan
automaattisesti ohjelman palvelunimen
mukaisesti ja sitten niille annetaan
2-merkkinen esivirityskoodi. Katso
tarkemmat tiedot RDS-asemista sivulta 28.
Tavallisille FM-asemille annetaan
2-merkkiset esivirityskoodit ja ne
tallennetaan RDS-asemien jälkeen.
Lopuksi ”FINISH” tulee näkyviin näyttöön
hetkeksi, ja vastaanotin palautuu tavalliselle
toiminnolle.
• Älä paina mitään vastaanottimen tai varusteisiin
kuuluvan kauko-ohjaimen painiketta aakkosellisen
tallennuksen aikana.
• Jos muutat toiselle alueelle, tallenna uuden
paikkakunnan asemat toistamalla nämä toimenpiteet.
• Katso tarkemmat ohjeet asemien virityksestä ja
tallennuksesta sivulta 28.
• Jos antennia siirretään sen jälkeen, kun asemat on
tallennettu tällä toiminnolla, tallennetut säädöt eivät
kenties ole enää voimassa. Jos näin käy, tallenna
asemat uudelleen toistamalla tallennustoimenpiteet.
Suora viritys
Halutun aseman taajuus voidaan näppäillä
suoraan varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla.
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER-painiketta.
Kohdalle virittyy viimeksi kuunneltu asema.
2 Paina painiketta D. TUNING.
3 Näppäile taajuus numeronäppäimillä.
Esimerkki 1: FM 102,50 Hz
1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM 1350 kHz
1 b 3 b 5 b 0
Jos aseman viritys ei onnistu ja
näppäillyt numerot vilkkuvat
Varmista, että olet näppäillyt oikean
taajuuden. Jos näppäilit väärän taajuuden,
toista vaiheet 2 ja 3.
Jos näppäillyt numerot vilkkuvat, tätä
taajuutta ei käytetä kyseisellä
paikkakunnalla.
4 Jos viritit AM-asemalle, säädä
AM-kehäantennin suunta niin, että
saadaan paras mahdollinen kuuluvuus.
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien
vastaanottoa varten.
26FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Vihjeitä
• Jos et muista aseman tarkkaa taajuutta, paina
painiketta TUNING + tai TUNING – sen jälkeen,
kun olet näppäillyt haluttua taajuutta lähellä olevan
luvun. Vastaanotin virittää automaattisesti halutulle
asemalle. Jos tuntuu, että taajuus on korkeampi kun
näppäilty lukema, paina painiketta TUNING + ja
jos taajuus tuntuu olevan pienempi kuin näppäilty
lukema, paina painiketta TUNING –.
• Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla
FM MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän
häiriöitä. Voit palata stereotilaan painamalla FM
MODE -painiketta uudelleen.
Kun asemat on viritetty suoralla virityksellä tai
automaattisella virityksellä, ne voidaan
esivirittää vastaanottimen muistiin. Tämän
jälkeen asemat saadaan kuuluviin
näppäilemällä niille annettu 2-merkkinen
esivirityskoodi varusteisiin kuuluvalla kaukoohjaimella. Yhteensä voidaan esivirittää 30 FM
tai AM-asemaa. Vastaanotin selaa myös kaikki
esiviritetyt asemat.
Ennen kuin voit virittää esiviritetyille asemille,
asemat on esiviritettävä noudattamalla vaiheita,
jotka on kuvattu luvussa ”Radioasemien
esiviritys”.
Radioasemien esiviritys
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK, SP
50 kHz
9 kHz
1 Paina painiketta TUNER.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
Automaattinen viritys
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen selata kaikki paikkakuntasi
asemat.
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER -painiketta.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina painiketta TUNING +, kun haluat
selata pieniltä taajuuksilta suurille;
paina painiketta TUNING –, kun haluat
selata suurilta taajuuksilta pienille.
Vastaanotin lopettaa selauksen aina, kun
aseman vastaanotto alkaa.
2 Viritä suoralla virityksellä (s. 26) tai
automaattivirityksellä (s. 27) asemalle,
joka halutaan esivirittää.
3 Paina painiketta MEMORY.
”MEMORY” tulee näkyviin näyttöön
muutamaksi sekunniksi.
Suorita vaiheet 4–5 ennen kuin
”MEMORY” sammuu.
Lähetysten vastaanotto
Viritysjakso vaihtelee aluekoodin mukaan
seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla. Katso
tarkemmat tiedot aluekoodeista sivulta 4.
Esiviritys
4 Valitse haluamasi esiviritetyn aseman
numero painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai PRESET –.
Joka kerta painiketta painaessasi esiviritetyn
aseman numero muuttuu esitettyyn suuntaan
seuraavasti:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Kun vastaanotin saavuttaa kaistan
jommankumman pään
Selaus toistuu samaan suuntaan.
3 Kun haluat jatkaa selausta, paina
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet tallentanut esiviritetyn aseman
numeron, aloita uudelleen vaiheesta 3.
painiketta TUNING + tai TUNING –
uudelleen.
jatkuu
27FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Esiviritys(jatkuu)
5 Tallenna asema painamalla painiketta
Radiotietojärjestelmän
(RDS) käyttö
MEMORY uudelleen.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet tallentanut aseman, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
6 Esiviritä muut asemat toistamalla
vaiheita 2-5.
Uuden aseman esiviritys
esiviritysnumerolle
(Vain CEL- ja CEK-aluekoodien mallit)
Tällä vastaanottimella on mahdollista käyttää
RDS-järjestelmää (radiotietojärjestelmä), jonka
avulla radioasemat pystyvät lähettämään
lisätietoja tavallisen ohjelmasignaalin ohessa.
Pyydämme huomaamaan, että RDS toimii vain
FM-asemilla.*
Esiviritä uusi asema suorittamalla vaiheet 1–5.
* Kaikilla FM-asemilla ei ole RDS-palvelua eikä
kaikilla asemilla ole samoja palvelumuotoja. Jos et
tunne paikkakuntasi RDS-palveluja, kysy
paikallisilta radioasemilta tarkemmat tiedot.
Esiviritettyjen asemien
kuunteleminen
RDS-lähetysten vastaanotto
Esiviritetyt asemat saadaan kuuluviin
jommallakummalla seuraavista kahdesta
tavasta.
Valitse asema FM-kaistalta suoralla
virityksellä (s. 26), automaattisella
virityksellä (s. 27) tai esivirityksellä (s. 27).
Esiviritettyjen asemien selaus
1 Paina painiketta TUNER.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Valitse painiketta PRESET + tai
PRESET – toistuvasti painamalla
haluttu esiviritysasema.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin syttyy ja tavallisesti aseman nimi
tulee näyttöön.
Huomautus
RDS ei toimi kunnolla, jos viritetty asema ei välitä
RDS-signaalia oikein tai jos signaalin voimakkuus on
heikko.
Joka kerta, kun painat painiketta,
vastaanotin virittää esiviritetylle asemalle
yksi kerrallaan seuraavassa järjestyksessä ja
suunnassa:
nA1˜A2˜...˜A0˜B1˜B2˜...˜B0N
nC0˜...C2˜C1N
Esivirityskoodien käyttäminen
1 Paina painiketta TUNER.
Viimeksi kuunneltu asema virittyy kohdalle.
2 Valitse painiketta SHIFT painamalla
muistisivu (A, B tai C) ja paina sitten
halutun aseman esiviritysnumeroa
numeronäppäimillä.
Vihje
Asemien ennalta säätöön voit käyttää myös
vastaanottimen PRESET TUNING +/– -painiketta.
28FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
RDS-tietojen näyttö
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Kuvaus
Kun vastaanotetaan RDS-asemaa, paina
painiketta DISPLAY.
SCIENCE
Ohjelmaa luonnontieteistä ja
teknologiasta
Joka kerta, kun painat painiketta, näytön RDStiedot muuttuvat seuraavalla tavalla:
VARIED
Muun tyyppistä ohjelmaa kuten
kuuluisuuksien haastatteluja,
pelejä ja komedioita
Aseman nimi t Taajuus t Ohjelman tyyppia)
t Radiotekstib) t Kellonaika (24 tunnin
järjestelmällä) t Parhaillaan voimassa oleva
äänikenttä t Äänenuoimakkuus
POP M
Pop-musiikkia
ROCK M
Rock-musiikkia
Kevyttä kuunneltavaa
LIGHT M
Instrumentaali- vokaali- ja
kuoroteoksia
Huomautuksia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä,
kamarimusiikkia, oopperoita jne.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi em.
luokkiin kuten esim. rhythm &
blues ja reggae- musiikkia
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia, uutisia kaupasta
jne.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on 9 kirjainta tai enemmän, viesti
vierii näytössä.
• Jos asemalla ei ole tiettyä RDS-palvelumuotoa,
”NO XXXX” (esim. ”NO TEXT”) näkyy näytössä.
Ohjelmatyyppien kuvaus
Ohjelmatyypin
merkkivalo
Kuvaus
CHILDREN
Ohjelmaa lapsille
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
ihmisiin vaikuttavista asioista
NEWS
Uutisia
RELIGION
Uskonnollista ohjelmaa
AFFAIRS
Ajankohtaista ohjelmaa laajemmin
päivän uutisista
PHONE IN
INFO
Tieto-ohjelmaa eri aiheista mm.
kuluttajia koskevista asioista,
lääkärin neuvoja jne.
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja ilmaista mielipiteensä eri
asioista
TRAVEL
Ohjelmaa matkustamisesta. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA:n avulla
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta,
ruoanlaitosta ym.
SPORT
Urheiluohjelmaa
EDUCATE
Koulutusohjelmaa, ”tee se itse” ohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
DRAMA
Radiokuunnelmia ja -sarjoja
CULTURE
Ohjelmaa kansallisesta tai alueen
kulttuurista, kielestä,
yhteiskunnallisista asioista
JAZZ
Jazz-ohjelmaa
COUNTRY
Ohjemia Country-musiikista
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
OLDIES
Ikivihreitä
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Sellaista ohjelmaa, joka ei sovi em.
luokkiin
Lähetysten vastaanotto
EASY M
a) Lähetettävän ohjelman tyyppi (s. 29).
b) RDS-aseman lähettämät tekstiviestit.
29FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttö
Vastaanottimen virta voidaan säätää
katkeamaan automaattisesti tiettynä aikana,
jotta voit nukahtaa kuunnellen musiikkia.
SET UP-valikon säädöt
SET UP-valikon avulla voit tehdä seuraavat
säädöt.
1 Valitse ”
SET UP ” painamalla
MAIN MENU -painiketta toistuvasti.
Painettuasi ALT-painiketta (sivu 35) paina
virran päällä ollessa SLEEP-painiketta.
2 Valitse V tai v painamalla säädettävä
Joka kerta, kun painat tätä painiketta, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
3 Valitse haluamasi asetus painamalla B
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Näyttö himmenee sen jälkeen kun olet
määrännyt ajan.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen
vastaanottimen virran sammumista, paina ALTpainiketta ja sen jälkeen SLEEP-painiketta. Jäljellä
oleva aika ilmestyy näyttöön.
ominaisuus.
tai b painiketta.
Säätö tulee voimaan automaattisesti.
4 Toista vaiheita 2 ja 3, kunnes kaikki
ominaisuudet on säädetty.
Alkusäädöt
Ominaisuus
Alkusäätö
DVD-XXXX
AUTO
TV-XXXX
AUTO
DEC. XXXX
PCM (for DVD),
AUTO (for TV/SAT)
x DVD-toiminnon äänen tulomuoto
(DVD-XXXX)
Tällä voidaan valita DVD-toiminnon äänen
tulomuoto.
• ”AUTO” antaa etuoikeuden digitaalisignaaleille
silloin, kun on sekä digitaalinen että analoginen
liitäntä. Mikäli ei ole digitaalisignaaleja,
analoginen tulee valituksi.
• ”OPT” määrittää DIGITAL DVD OPT IN
-liittimien digitaaliset äänisignaalit.
• ”COAX” määrittää DIGITAL DVD COAX IN
-liittimien digitaaliset äänisignaalit.
• ”ANLG” määrittää DVD IN (L/R) -liittimien
analogiset äänisignaalit.
30FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
x TV/SAT-toiminnon äänen tulomuoto
(TV-XXXX)
Tällä voidaan valita TV/SAT-toiminnon äänen
tulomuoto.
• ”AUTO” antaa etuoikeuden digitaalisignaaleille
silloin, kun on sekä digitaalinen että analoginen
liitäntä. Mikäli ei ole digitaalisignaaleja,
analoginen tulee valituksi.
• ”OPT” määrittää DIGITAL TV/SAT OPTI INliittimien digitaaliset äänisignaalit.
• ”ANLG” määrittää TV/SAT IN (L/R)
-liittimien analogiset äänisignaalit.
x Ensisijainen dekoodaus (DEC. XXXX)
Asettaa digitaalisille tulosignaaleille sopivan
dekoodauksen.
Muut toiminnot
• PCM-tila (DEC. PCM)
Käytä kuunnellessasi CD (PCM)- ja DVDlevyjen ääntä. Jos kuuntelet muita lähteitä
kuin CD- tai DVD-levyjä, äänessä voi olla
häiriöitä. Jos näin on, vaihda AUTO-tilaan.
• AUTO-tila (DEC. AUTO)
Käytä kuunnellessasi CD (PCM)-, DVD-,
DTS-CD- ja DTS-LD-levyjen ääntä. Voi
kuitenkin olla, ettei ääni-CD-levyjen raitoja
voi toistaa aivan alusta.
Käytä tavallisesti edellä kuvattuja
alkuasetuksia.
31FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
RM-U40-kaukosäätimen käyttäminen
Kauko-ohjainta voidaan kàyttää järjestelmän
laitteiden ohjaukseen.
Kauko-ohjaimen
painikkeen kuvaus
Ennen kaukosäätimen
käyttöä
TV ?/1
?/1
AV ?/1
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO
DVD
Paristojen asettaminen
kauko-ohjaimeen
SAT
TV
AUX
TUNER
A.F.D.
AAC
BI-LING
Aseta R6 (koko AA) paristot paristokoteloon
niin, että + ja – pää tulevat oikein päin. Kun
käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
vastaanottimen kauko- g ohjaimen
tunnistimeen.
SOUND
FM MODE D.TUNING FIELD
1
2
ANGLE
AUDIO
3
SUBTITLE
4
5
6
SWAP
TIME
8
9
MEMORY
.
SHIFT
>
0/10
>10/11
TUNING
ENTER/12
DISC
ALT
-
M
m
ANT
PRESET/
CH/D.SKIP
JUMP
7
CLEAR SEARCH MODE
X
H
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
MASTER
VOL
F
G
ENTER
f
DISPLAY
TV VOL
g
O
RETURN/EXIT
TV/
MAIN
TV CH
VIDEO
MENU
Vihje
WIDE
TEST
TONE
Tavallisessa käytössä paristojen tulisi kestää noin 6
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei enää voi säätää
vastaanotinta, vaihda kaikki paristot uusiin.
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuumaan tai
kosteaan paikkaan.
• Älä käytä yhdessä uutta ja vanhaa paristoa.
• Älä anna auringonvalon tai valaisimen valon loistaa
suoraan kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa
aiheuttaa laitteen menemisen epäkuntoon.
• Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkähköön
aikaan, ota paristot pois, jotta saadaan estettyä
mahdollisen paristovuodon aiheuttamat vauriot ja
syöpyminen.
Alla olevassa taulukossa on näytetty kunkin
painikken säädöt.
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
?/1
Vastaanotin
Kytkee tai katkaisee
vastaanottimen virran.
SLEEP
Vastaanotin
Käynnistää unitoiminnon
ja keston, jonka jälkeen
vastaanottimen virta
katkeaa automaattisesti.
32FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
VIDEO
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katsominen.
SOUND
Vastaanotin
FIELD +/–
Valitsee äänikentäf.
DVD
Vastaanotin
DVD-levyn katsominen.
Vastaanotin
TV-ohjelmien
katsominen.
TEST
TONE
Vastaanotin
TV
Paina, kun halutaan
saada testiääni.
A.F.D.
Vastaanotin
SAT
Vastaanotin
Satelliittivastaanottimen
katsominen.
Valitsee A.F.D.
AUTO.
TUNER
Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuunteleminen.
AUX
Vastaanotin
Audiolaitteen
kuunteleminen.
SHIFT
Vastaanotin
Valitse toistuvasti
painamalla muistisivu
radioasemien
esiviritystä varten tai
esiviritetyille
asemille virittämistä
varten.
Viritinaseman suora
näppäilymuoto.
TUNING
+/–
Selaa radioasemat.
Vastaanotin
MEMORY Vastaanotin
Tallentaa radioasemat.
FM MODE Vastaanotin
Valitsee monofonisen
tai stereofonison FMvastaanoton.
MUTING
Vastaanotin
Vaimentaa
vastaanottimen
äänen.
V/v
Vastaanotin
Tekee säädön tai
muuttaa säätöä.
B/b
Vastaanotin
Valitsee
valikkokohdan.
MASTER
VOL +/–
Vastaanotin
Säätää
vastaanottimen päääänenvoimakkuuden.
MAIN
MENU
Vastaanotin
Valitsee valikot.
Toiminto
;PL/PLII Vastaanotin
Valitsee DOLBY PL,
PLII MOV ja PLII
MUS.
AV ?/1
TV/
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Kytkee tai katkaisee
audio- ja videolaitteet.
SYSTEM
STANDBY
(Paina
painikkeita
AV ?/1
ja ?/1
yhtä aikaa.)
Vastaanotin/TV/
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
CD-soitin/
DVD-soitin
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
1-9 ja 0/10
Vastaanotin
Käytä yhdessä
”SHIFT”-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
virittäessäsi asemaa
esiviritystä varten.
Käytä yhdessä
”D.TUNING”painikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin
Valitsee raitanumerot.
0/10 valitsee raidan
10.
TV/kuvanauhuri/ Valitsee
sateliittiviritin
kanavanumerot.
>10/11
CD-soitin
Valitsee numeron 10
ylittävät raitanumerot.
AUDIO
TV/Kuvanauhuri/ Valitsee television
DVD-soitin
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
RM-U40-kaukosäätimen käyttäminen
D.TUNING Vastaanotin
Käyttötapa
jatkuu
33FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kauko-ohjaimen painikkeen kuvaus
(jatkuu)
KaukoKäyttötapa
ohjaimen
painike
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
X
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
TIME
CD-soitin/
DVD-soitin
Esimerkiksi kellonajan
tai levyn soittoajan
näyttö.
Kytkee soiton tai
nauhoituksen tauolle.
(Myös aloittaa
nauhoituksen
nauhoitustauolla
olevilla laitteilla.)
x
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Pysäyttää soiton.
AV
MENU
Kuvanauhuri/
Sateliittiviritin/
DVD-soitin
Näyttää valikon.
PRESET/
Vastaanotin
CH/
D.SKIP +/– TV/Kuvanauhuri/
Sateliittiviritin
CD-soitin/
DVD-soitin
Selaa ja valitsee
esiviritetyt asemat.
Selaa esiviritetyt
kanavat.
Ohittaa levyt (vain
monen levyn
vaihtaja).
V/v/B/b
ENTER/12 TV/Kuvanauhuri/ Kun kanava, levy tai
sateliittiviritin
raita on valittu
numeropainikkeilla,
paina lukeman
asettamiseksi
voimaan.
Kuvanauhuri/
Satelliittiviritin/
DVD-soitin
Valitsee
valikkokohdan.
Asettaa valinnan
voimaan.
ENTER
Kuvanauhuri/
Sateliittiviritin/
DVD-soitin
Asettaa valinnan
voimaan.
DISC
CD-soitin
RETURN DVD-soitin
O /EXIT
DISPLAY
TV/Kuvanauhuri/ Valitsee TV-ruudussa
DVD-soitin
näkyvän tiedon.
SUBTITLE DVD-soitin
Tekstityksen
vaihtaminen.
ANT
Kuvanauhuri
ANGLE
DVD-soitin
Kuvakulman valinta
tai vaihtaminen.
CLEAR
DVD-soitin
Paina, jos teet virheen
painaessasi
numeropainikkeita.
Valitsee levyt (vain
monen levyn
vaihtoja).
Valitsee
lähtösignaalin
antenniliittimestä:
TV-signaalin tai
kuvanauhurin
ohjelman.
./>
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Ohittaa raidat.
m/M
CD-soitin/
DVD-soitin
Etsii raidat
(edestä tai takaa).
Kuvanauhuri
Siirtää eteen tai
taakse.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
Aloittaa soiton.
H
Sateliittiviritin
Palauttao aiempaan
valikkoon.
Poistaa valikosta.
34FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttötapa
Toiminto
SEARCH
MODE
DVD-soitin
Hakutilan valinta.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
ALT
Kauko-ohjain
Kaukosäätimen
oranssilla tekstillä
merkittyjen
painikkeiden ottaminen
käyttöön.
TOP MENU/ DVD-soitin
GUIDE
TV ?/1
Näyttää DVDnimikkeen.
Sateliittiviritin Avaa opasvalikon.
* Vain sellaislle Sony TV vastaanottimille, joissa on
kuva kuvassa toiminto.
TV
Huomautuksia
Television
virrankytkentä tai katkaisu.
TV
Valitsee kanavan
näppäilymuodon, joko
yksi- tai
kaksinumeroisen.
TV VOL
+/–
TV
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
TV CH +/–
TV
Esiviritettyjen
televisiokanavien
valinta.
TV/
VIDEO
TV
Valitsee tulosignaalin:
TV-tulon tai videotulon.
WIDE
TV
Valitsee
laajakuvamuodon.
SWAP*
TV
Vaihtaa keskenään
suuren ja pienen
kuvan.
JUMP
TV
Kytkee edellisen ja
voimassa olevan
kanavan välillä.
RM-U40-kaukosäätimen käyttäminen
-/--
• Edellä oleva selostus on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.
Laitteesta riippuen siis edellä kuvattu toiminto ei kenties
toimi tai toimii eri tavalla kuin on kuvattu.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt
kaukosäätimen painikkeet käyttöön painamalla
ALT-painiketta ennen tätä painiketta.
• Paina kaukosäätimen MAIN MENU -painiketta, ennen
kuin ohjaat vastaanotinta V/v/B/b -painikkeilla.
• Paina kaukosäätimen TOP MENU/GUIDE- tai AV
MENU -painiketta, ennen kuin käytät
kaukosäädintä satelliittivirittimen, kuvanauhurin ja
DVD-soittimen ohjaukseen.
• AUX ja AAC BI-LING toiminnot eivät koske
säädettyjä toimintoja.
35FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Painikkeen palauttaminen
tehdassäädölle
Toimintopainikkeen
tehdasasetuksen
muuttaminen
Toista edellä mainitut toimenpiteet.
Kaikkien toimintopainikkeiden
tehdasasetusten palauttaminen
Jos toimintopainikkeiden tehdasasetukset eivät
vastaa laitteistosi laitteita, voit muuttaa
asetuksia. Jos sinulla esimerkiksi on CD-soitin
eikä DVD-soitinta, voit määrittää painikkeen
DVD CD-soitin.
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samaan aikaan.
1 Pidä alas painettuna sitä
toimintopainiketta, jota vastaavaa
ohjelmalähdettä haluat muuttaa
(esimerkiksi painiketta DVD).
2 Paina sitä laitetta vastaavaa painiketta,
jonka haluat ohjelmoida
toimintopainikkeeseen (esimerkiksi
1 – CD-soitin).
Seuraavat painikkeet on ohjelmoitu
valitsemaan seuraavat laitteet:
Kun käytettävä laite on
CD-soitin
Paina
1
Kuvanauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR 2*) 2
Kuvanauhuri (kauko-ohjausmuoto VTR 3*) 3
DVD-soitin
4
TV
5
DSS (Digitaalinen satelliittiviritin)
6
Viritin (tämä vastaanotin)
7
DCS (digitaalinen CS-viritin)
8
BSD (digitaalinen BS-viritin)
Viritin (komponenttiviritin)
9
0/10
* Sony-kuvanauhureita käytetään muodolla VTR
2 tai 3. Nämä vastaavat muotoja 8 mm ja VHS
tässä järjestyksessä.
Nyt painiketta DVD voidaan käyttää
CD-soitin säätöön.
36FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Lisätietoja
Huomautuksia
Tirvallisuudesta
Jos vastaanottimen sisään putoaa jokin esine tai
kaatuu jotakin nestettä, kytke laite irti virtalähteestä ja
tarkastuta se ammattihenkilöllä ennen kuin jatkat
käyttöä.
Jos läheisen TV-vastaanottimen kuvassa näkyy
värihäiriöitä
Kaiutinjärjestelmä on magneettisesti suojattu, joten
sen voi asentaa lähelle televisiota. Television tyypin
mukaan voi silti olla, että kuvaruudussa näkyy
värivirheitä.
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15–30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Virtalähteistä
Jos värivirheitä näkyy edelleen...
• Ennen kuin alat käyttää laitetta, varmista, että sen
käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite. Käyttöjännite on merkitty
vastaanottimen takana olevaan arvokylttiin.
• Vastaanotin ei ole katkennut vaihtovirtalähteestä
(verkosta) niin kauan kuin se on liitetty
seinäpistorasiaan, vaikka itse vastaanottimesta olisi
katkaistu virta.
• Kytke vastaanotin irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei
aiota käyttää pitkähköön aikaan. Kun irrotat
verkkojohdon, ota aina kiinni pistokkeesta. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• Vaihtovirtajohto on vaihdatutettava vain
asiantuntevassa huoltamossa.
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Kuumuuden kertymisestä
Sijoituksesta
• Sijoita laite sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee
vaihtumaan riittävästi, jotta saadaan estettyä
kuumuuden kertyminen laitteen sisään.
• Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen tai
paikkoihin, joihin aurinko paistaa suoraan, joissa on
paljon pölyä tai mekaanista tärinää.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sellaista, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
epäkuntoon menemisen.
• Ole varovainen, jos sijoitat laitteen tai kaiuttimet
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin
voi syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Käytöstä
Ennen kuin liität muut laitteet, katkaise virta ja irrota
vastaanottimen verkkojohto pistorasiasta.
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistuksesta
Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä
kankaalla, joka on kostutettu mietoon
pesuaineliuokseen. Älä käytä hankaavia
puhdistuslappuja, pulvereita tai liuottimia kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos vastaanottimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Vianetsintä
Jos laitteen toiminnassa esiintyy
seuraavanlaisia ongelmia, käytä vian
määrityksessä apuna seuraavaa
vianmääritystaulukkoa. Katso myös lukua
”Liitäntöjen tarkastus” sivulta 19 ja varmista,
että liitännät on tehty oikein.
Lisätietoja
Vaikka laite kuumenee käytön aikana, se ei ole oire
viasta. Jos laitetta käytetään jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, laitteen pinta, sivut ja pohja
kuumenevat huomattavasti. Älä kosketa pintoja, jotta
et polta itseäsi.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmisa, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja pitävästi.
• Varmista, että virta on kytketty sekä
vastaanottimeen että kaikkiin muihin laitteisiin.
• Varmista, että MASTER VOLUME -säädin ei
ole asennossa ”VOL MIN”.
• Poista äänen mykistys painamalla kaukosäätimen
MUTING-painiketta.
• Vastaanottimen suojalaite on käynnistynyt
oikosulun vuoksi (”PROTECT” vilkkuu).
Katkaise virta vastaanottimesta, poista oikosulun
aiheuttaja ja kytke virta uudelleen.
jatkuu
37FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Vianetsintä (jatkuu)
Ei ääntä jostakin tietystä laitteesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
• Varmista, että vastaanottimella on valittu oikea
laite.
Keskikaiuttimesta ja/tai tilaäänikaiuttimista ei
kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain heikko ääni.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta SOUND FIELD +/–).
• Valitse sellainen äänikenttä, jossa on sana
”C.ST.EX” (s. 21).
• Säädä kaiutintaso (s. 18).
• Varmista, että keski tai/ja ympäristötlila
kaiuttimen ominaisuus on säädetty joko asentoon
”SMALL” tai ”LARGE” ( s.17).
Ei ääntä aktiivisesta apubassokaiuttimesta.
Ei ääntä toisesta etukaiuttimesta.
• Varmista, että laite on liitetty oikein äänen
tuloliittimiin.
• Varmista, että liitännässä käytetyt johdot on
asetettu lujasti sekä vastaanottimen että laitteen
liittimiin.
Dolby Digital tai DTS-toiminnon monikanavan
ympäristötilatehostetta ei saada.
• Tarkista, että DVD-ohjelma tms. on nauhoitettu
Dolby Digital tai DTS-muodolla.
• Jos liität DVD-soittimen tms. tämän järjestelmän
digitaaliseen tuloliittimeen, tarkista laitteen
äänisäätö (digitaaliäänen lähtö).
• Varmista, että ääniraita on valittu oikein DVDsoittimesta. (Tarkista DVD-valikon äänisäätö.)
• Kun valitset NORM. SP., varmista, että
apubassokaiutin on säädöllä ”YES”
(katso sivu 14).
• Tarkista, että apubassokaiutin on liitetty oikein ja
pitävästi.
• Liittimestä SUB WOOFER ei kuulu ääntä
riippuen äänikentästä (takakansi).
FM-vastaanotto on heikko.
Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu
varusteisiin) vastaanottimen liittämiseen
FM-ulkoantenniin alla kuvatulla tavalla. Jos
vastaanotin liitetään ulkoantenniin, maadoita se
salaman varalta. Kaasuräjähdyksen välttämiseksi
maajohtoa ei saa liittää kaasuputkeen.
FM-ulkoantenni
Vasen ja oikea ääni epätasapainossa tai
käänteiset.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
oikein ja lujasti.
• Säädä tasapaino LEVEL-valikosta.
Huomattava kohina tai humina.
• Varmista, että kaiuttimet ja laitteet on liitetty
lujasti.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat poissa
muuntimien ja moottorien läheisyydestä ja
ainakin 3 m päässä TV-vastaanottimesta ja
fluoresoivista valaisimista.
• Siirrä TV-vastaanotin pois audiolaitteiden
läheisyydestä.
• Pistokkeet ja liittimet ovat likaiset. Pyyhi ne
kankaalla, joka on kostutettu alkoholiin.
Vastaanotin
ANTENNA
FM
75Ω
COAXIAL
U
AM
Maajohto (ei kuulu
varusteisiin)
Maahan
38FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Radioasemien viritys ei onnistu.
• Varmista, että antennit on liitetty lujasti. Säädä
antenneja ja liitä tarpeen ollen ulkoantenni.
• Asemien signaalivoimakkuus on liian heikko
(viritettäessä automaattivirityksellä). Käytä
suoraa viritystä.
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat
ovat pyyhkiytyneet pois (viritettäessä selaamalla
esiviritettyjä asemia). Esiviritä asemat (s. 27).
RDS ei toimi.*
• Varmista, että on viritetty FM RDS -asemalle.
• Valitse voimakkain FM-asema.
Haluttu RDS-tieto ei tule näkyviin.*
Ota yhteys radioasemaan ja varmista onko
asemalla kyseistä palvelua. Palvelu saattaa olla
tilapäisesti epäkunnossa.
Ympäristötilatehostetta ei saada.
Varmista, että äänikenttätoiminto on kytketty
(paina painiketta SOUND FIELD +/–).
Ei kuvaa tai epäselvä kuva TV-ruudussa tai
näyttöpäätteessä.
• Kauko-ohjaimessa ei ole painikkeita AUX ja
AAC BI-LING.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimen kaukoohjaimen tunnistimeen g.
• Poista kaikki mahdolliset esteet kauko-ohjaimen
ja vastaanottimen välistä.
• Vaihda kauko-ohjaimen kumpikin paristo, jos
paristot ovat heikot.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Jos kauko-ohjain on säädetty käyttämään vain
TV-vastaanotinta, valitse kauko-ohjaimella muu
lähde tai laite kuin TV ennen vastaanottimen tai
muun laitteen käyttöä.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (s. 13). Huomaa kuitenkin,
että kaikki muistiin tallentamasi asetukset
palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi, ja sinun
on tallennettava kaikki asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
* Vain CEL- ja CEK-aluekoodien mallit.
Lisätietoja
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Säädä TV sopivalle tulomuodolle.
• Siirrä TV pois audiolaitteiden läheisyydestä.
Kauko-ohjain ei toimi.
Vastaanottimen muistin tyhjennys
Kun halutaan tyhjentää
Katso
Kaikki tallennetut säädöt
sivu 13
Käyttäjän säätämät äänikentät
sivu 24
39FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Tekniset tiedot
Tulot (digitaaliset)
DVD (Koaksiaalinen)
Vahvistinosa
Teholähtö
Aluekoodien CEL, CEK mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
25 W + 25 W2)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10%)
FRONT (etu)1): 35W/ch
CENTER (keski)1): 35 W
SURR (ympäristötila)1):
35 W/ch
Muiden aluekoodien mallit
Nimellinen teholähtö stereomuodolla
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
20 W + 20 W2)
Viiteteholähtö2)
(8 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT (etu)1): 30 W/ch
CENTER (keski)1): 30 W
SURR (ympäristötila)1):
30W/ch
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
DVD, TV/SAT (Optinen) Herkkyys: –
Impedanssi: –
Signaali/kohinasuhde:
100 dB
(A, 20 kHz LPF)
Lähdöt
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
Sävy
Herkkyysvahvistustasot:
±6 dB, 1 dB vaihe
Video-osa
Tulot
Kuva:
1 Vp-p, 75 ohmia
Lähdöt
Kuva:
1 Vp-p, 75 ohmia
FM-viritinosa
1) Riippuen äänikentän ja lähteen säädöistä ääntä ei
kenties kuulu.
2) Mitattu seuraavanlaisissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Virtavaatimukset
SP, CEL, CEK
230 V vaihtovirta, 50 Hz
Taajuusvaste
TV/SAT, DVD, VIDEO: 10 Hz – 50 kHz
+0,5/–3 dB (äänikenttä,
sävynsäädöt ohitettu)
Tulot (analogiset)
TV/SAT, DVD, VIDEO: Herkkyys: 250 mV
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Signaali/kohinasuhde3):
96 dB (A, 250 mV4))
3) INPUT SHORT (äänikenttä, sävynsäädöt ohitettu).
4) Painotettu verkko, tulotaso.
Viritysala
87,5 – 108,0 MHz
Antenniliittimet
75 ohmia,
epätasapainottamaton
Välitaajuus
10,7 MHz
Herkkyys
Mono:
18,3 dBf,
2,2 µV/75 ohmia
38,3 dBf,
22,5 µV/75 ohmia
Stereo:
Käyttökelpoinen
herkkyys
Signaali/kohinataso
Mono:
Stereo:
11,2 dBf, 1 µV/75 ohmia
76 dB
70 dB
Harmoninen särö 1 kHz:llä
Mono:
0,3%
Stereo:
0,5%
Erotuskyky
45 dB 1 kHz:llä
Taajuusvaste
30 Hz – 15 kHz:llä
+0,5/–2 dB
Valintatarkkuus
60 dB 400 kHz:llä
40FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
AM-viritinosa
Kaiutinosa
Viritysala
Aluekoodien CEL, CEK, SP mallit
9 kHz viritysjaksolla:
531 – 1602 kHz
Vain HT-SL70 ja HT-SL65
• SS-SLP70 etu- ja takakaiuttimet
• SS-CNP70 keskikaiutin
Vain HT-SL55
• SS-MSP55 etu- ja takakaiuttimet
• SS-CNP55 keskikaiutin
Vain HT-SL60, HT-SL50 ja HT-SL40
• SS-MSP50 etu- ja takakaiuttimet
• SS-CNP50 keskikaiutin
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
Käyttökelpoinen
herkkyys
50 dB/m (at 999 kHz)
Signaali/kohinataso
54 dB (at 50 mV/m)
Harmoninen särö
0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Valintatarkkuus
9 kHz:llä: 35 dB
Yleistä
Virtavaatimukset
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
SS-SLP70/SS-CNP70
SS-MSP55
Virtavaatimukset
SS-CNP55
CEL, CEK
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
SS-MSP50/SS-CNP50
SP
220 – 230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
Aluekoodi
Virrankulutus
Virrankulutus
CEL, CEK
130 W
SP
105 W
Virrankulutus (valmiustilassa)
0,3 W
Mitat (l/k/s)
STR-KSL60/STR-KSL50: 430 × 56 × 290 mm
STR-KSL40:
430 × 56 × 288 mm
mukaanlukien
esiintyöntyvät osat ja
säätimet
Paino (likim.)
4,5 kg
40 × 70 mm
kartiomainen tyyppi
80 mm
kartiomainen tyyppi
55 mm
kartiomainen tyyppi
55 × 110 mm
kartiomainen tyyppi
Kotelotyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi
8 ohmia
Tehonkäsittelykyky (suurin tulovirta)
SS-SLP70/SS-CNP70
35 W
SS-MSP55/SS-CNP55
60 W
SS-MSP50/SS-CNP50
35 W
Lisätietoja
Aluekoodi
Täysialainen,
magneettisesti eristetty
Herkkyystaso
SS-SLP70/SS-CNP70
SS-MSP55/SS-CNP55
SS-MSP50/SS-CNP50
84 dB (1 W, 1 m)
84 dB (1 W, 1 m)
86 dB (1 W, 1 m)
Taajuusala
160 Hz – 20 000 Hz
Mitat (l/k/s)
SS-SLP70
SS-CNP70
SS-MSP55
SS-MSP50
SS-CNP55
SS-CNP50
likim. 246 × 1053 × 246 mm
likim. 430 × 68 × 76 mm
likim. 105 × 153 × 128 mm
likim. 76 × 162 × 106 mm
likim. 200 × 79 × 131 mm
likim. 280 × 82 × 106 mm
Paino
SS-SLP70
SS-CNP70
SS-MSP55
SS-MSP50
SS-CNP55
SS-CNP50
likim. 4,0 kg
likim. 1,4 kg
likim. 1,2 kg
likim. 0,8 kg
likim. 0,8 kg
likim. 1,0 kg
jatkuu
41FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Tekniset tiedot (jatkuu)
Apubassokaiutin
• SA-WMSP70 (Vain HT-SL70 ja HT-SL65)
• SA-WMSP50 (Vain HT-SL60, HT-SL55 ja
HT-SL50)
• SA-WMSP40 (Vain HT-SL40)
Kaiutinjärjestelmä
Aktiivinen
apubassokaiutin,
magneettisesti eristetty
Kaiutinyksikkö
Bassokaiutin: 20 cm
kartiomainen tyyppi
Kotelotyyppi
Akustisesti ladattu
bassorefleksi
Jatkuva RMS-tehotulo
(6 ohmia, 20 – 250 Hz)
SA-WMSP70/
100 W
SA-WMSP50
SA-WMSP40
75 W
Toiston taajuusala
28 Hz – 200 Hz
Korkeiden taajuuksien leikkaustaajuus
150 Hz
Tulo
LINE IN (tulon nastaliitin)
Virrankulutus
SA-WMSP70/
SA-WMSP50
SA-WMSP40
Mitat (l/k/s)
Paino (likim.)
SA-WMSP70/
SA-WMSP50
SA-WMSP40
100 W
75 W
likim. 270 × 325 × 398 mm
etuseinä mukaanluettuna
10,0 kg
9,0 kg
Vakiovarusteet
FM-lanka-antenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kauko-ohjain RM-U40 (1)
R6 (koko AA) paristot (2)
Kaiuttimet
• Etukaiuttimet (2)
• Keskikaiutin (1)
• Ympäristötilan kaiuttimet (2)
• Apubassokaiutin (1)
Kaiutinjohdot (pitkä) (2)
Kaiutinjohdot (lyhyt) (3)
Kaiuttimen jalkalevyt (20)
(Vain HT-SL60, HT-SL55, HT-SL50 ja HT-SL40)
Apubassokaiutin jalkalevyt (4)
Koaksiaalinen digitaalijohto (1)
Monofoninen äänijohto (1)
Väritarra kaiuttimia varten (5)
Virtavaatimukset
Aluekoodi
Virtavaatimukset
CEL, CEK, SP
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
Katso tarkemmat tiedot käyttämäsi laitteen
aluekoodista sivulta 4.
Ulkoasu ja tekniset ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
42FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
MAIN MENU -painikkeen säätötaulukko
On mahdollista suorittaa erilaisia säätöjä käyttämällä painikkeita MAIN MENU ja V/v/B/b.
Seuraavassa taulukossa on näytetty säädöt, jotka näillä painikkeilla voidaan tehdä.
Valitse painamalla
Paina V tai v
MAIN MENUkun haluat valita
painiketta toistuvasti
LEVEL
L
R
BAL. L/R XX
SET UP
Sivu
L +8 to R +8 (1 vaihetta)
24
CTR XXX dB
–10 dB to +10 dB (1 dB vaiheet)
SUR.L. XXX dB
–10 dB to +10 dB (1 dB vaiheet)
SUR.R. XXX dB
–10 dB to +10 dB (1 dB vaiheet)
S.W. XXX dB
–10 dB to +10 dB (1 dB vaiheet)
D. RANGE
TONE
Paine B tai b
kun haluat valita
COMP. XXX
OFF, STD, MAX
EFCT. XXX
viippuu äänikentästä (MIN, STD, MAX)
BASS XX dB
–6 dB + 6 dB (1 dB vaiheet)
TREB. XX dB
–6 dB + 6 dB (1 dB vaiheet)
SW
L
C
(SUB WOOFER) S.W. XXX*
R
(CENTER) XXXXX*
SR
L
R
YES, NO
15
LARGE, SMALL
LARGE, SMALL, NO
(SURROUND) XXXXX*
LARGE, SMALL, NO
DIST. X.X m
välillä 1,0 metriä ja 7,0 metriä
(0,1 metrin vaiheet)
DIST. X.X m
Lisätietoja
SL
C
(FRONT) XXXXX*
25
välillä L R DIST. ja 1,5 metriä
(0,1 metrin vaiheet)
SL
SR
DIST. X.X m
välillä L R DIST. ja 4,5 metriä
(0,1 metrin vaiheet)
SL
SR
PL. XXXX
LOW, HIGH
DVD-XXXX
AUTO, OPT, COAX, ANLG
TV-XXXX
AUTO, OPT, ANLG
DEC. XXXX
AUTO, PCM
30
* Vain, kun valitset ”NORM. SP.”.
43FI
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Kunkin äänikentän säädettävät ominaisuudet
Muutetut BASS- ja TREB.-asetukset ovat käytössä kaikissa äänikentissä.
<
TONE
>
BASS
TREB.
2CH ST.
z
z
A.F.D. AUTO
z
z
DOLBY PL
z
z
PLII MOV
z
z
PLII MUS
z
z
C.ST.EX A
z
z
C.ST.EX B
z
z
C.ST.EX C
z
z
HALL
z
z
JAZZ
z
z
CONCERT
z
z
PCM 96K1)
LEVEL-asetukset vaikuttavat kaikkiin äänikenttiin EFCT.-asetusta lukuun ottamatta. EFCT.-asetus
tallentuu erikseen kuhunkin äänikenttään.
<
LEVEL
FRONT
BAL
SUR.L.
LEVEL
SUR.R.
LEVEL
S.W.
LEVEL
D.RANGE
COMP2)
EFCT.
LEVEL
2CH ST.
z
A.F.D. AUTO
z
z
z
z
z
z
DOLBY PL
z
z
z
z
z
z
PLII MOV
z
z
z
z
z
z
PLII MUS
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX A
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX B
z
z
z
z
z
z
z
C.ST.EX C
z
z
z
z
z
z
z
HALL
z
z
z
z
z3)
z
z
JAZZ
z
z
z
z
z3)
z
z
CONCERT
z
z
z
z
z3)
z
z
PCM 96K1)
z
1)
2)
3)
44FI
>
CENTER
LEVEL
z
”PCM 96K” näkyy äänikenttänä vain digitaalisille tulosignaaleille. Tässä tapauksessa muut äänikentät eivät ole
käytettävissä.
Nämä ominaisuudet eivät kenties toimi riippuen lähteestä tai säädöistä. Katso tarkemmat ohjeet kunkin kohdan
kuvauksesta luvusta ”Taso-ominaisuuksien säätö” (s. 24).
Kun nämä äänikentät on valittu, apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä, jos etukaiuttimien kooksi on säädetty
”LARGE”. Ääni kuuluu kuitenkin apubassokaiuttimesta, jos digitaalisessa tulosignaalissa on LFE signaalit.
Sony Corporation
Printed in Malaysia
HT-SL55
4-247-583-64(1) FI
Download PDF