Sony | RHT-G1000 | Sony RHT-G1000 Käyttöohjeet

filename[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\Covers\01cov-cel.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 1 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Theatre Stand
System
DK
Betjeningsvejledning
Til dette system hører følgende vejledninger:
• Kom godt i gang
Giver grundlæggende beskrivelse af tilslutninger, indstillinger og betjening.
• Betjeningsvejledning (denne bog)
Giver detaljeret beskrivelse af indstillinger og betjening.
FI
Käyttöohje
Tähän järjestelmään liittyy seuraavat oppaat:
• Pika-asennusopas
Perusliitännät, -asetukset ja -toiminnot.
• Käyttöohje (tämä kirja)
Lisätietoja asetuksista ja toiminnoista.
RHT-G1000
© 2006 Sony Corporation
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 2 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
3
ADVARSEL
Du må ikke udsætte denne enhed for
regn eller fugt, da dette kan medføre
risiko for brand eller elektrisk stød.
Dette system gør brug af Dolby* Digital og Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner, mv. Og placer ikke tændte
stearinlys på enheden.
Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser,
på enheden, da dette kan medføre risiko for brand eller
stød.
Batterier må ikke bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald,
men skal bortskaffes som farligt
affald.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
2DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 3 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
ADVARSEL
Du må ikke læne dig ind over eller
hænge noget på tv-reolen.
Tv'et kan falde ned af tvreolen og medføre alvorlig
personskade eller
dødsfald.
Du må ikke flytte tv-reolen, mens
der står tv eller andet udstyr på
den.
Sørg for at fjerne
tv'et eller andet
udstyr, før tv-reolen
flyttes. Hvis du ikke
gør dette, kan tvreolen komme i
bevægelse og tippe,
hvilket kan medføre alvorlig personskade.
Du må ikke lade netledningen
eller tilslutningskablet blive
klemt mellem tv'et og tv-reolen.
• Netledningen eller
tilslutningskablet kan blive
beskadiget og medføre brand
eller elektrisk stød.
• Sørg for, at netledningen eller
tilslutningskablet ikke
kommer i klemme under tvreolen, når den flyttes.
FORSIGTIG
Du må ikke træde på tv-reolen.
Hvis du gør dette,
kan du falde ned af
tv-reolen og
komme til skade.
Denne tv-reol er kun beregnet til
det tiltænkte tv.
• Du må ikke anbringe andre ting, f.eks. blomstervaser
eller potteplanter, på tv-reolen.
• Du må ikke lave om på tv-reolen.
Bemærkning om bæreevne
Du må ikke anbringe udstyr på tv-reolen, der er
tungere end den angivne maksimumvægt, der
vises på tegningen nedenfor. Hvis du gør dette,
kan tv-reolen vælte eller gå i stykker.
65 kg
16 kg
25 kg
Du må ikke klatre op på tv-reolen.
Den øverste
frontlåge kan vriste
sig løst og falde ned
fra tv-reolen,
hvilket kan
medføre uheld og
alvorlig personskade.
fortsættes
3DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
DK
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 4 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Bemærkninger om placering
Bemærkninger om brug
• Pas på, du ikke får fingrene i klemme mellem tv'et og
tv-reolen.
• Vær opmærksom på følgende for at undgå, at tvreolen beskadiges:
– Placer tv-reolen på et solidt og jævnt underlag.
– Hvis du placerer tv-reolen på et blødt underlag,
f.eks. en måtte, skal du først lægge et brædt under
tv-reolen.
– Du må ikke placere tv-reolen et sted, hvor den
udsættes for direkte sollys eller i nærheden af et
varmeapparat.
– Du må ikke placere tv-reolen et sted, hvor der er
varmt eller fugtigt, eller udendørs.
• Der skal være mindst fire personer om at flytte tvreolen. Fjern tv'et, før tv-reolen fjernes. Hvis du ikke
gør dette, kan tv'et falde ned fra tv-reolen og medføre
alvorlig personskade. Der må ikke holdes i gitteret, da
det kan løsne sig fra konsollen og medføre alvorlig
personskade. Pas på, du ikke får fingrene i klemme,
når tv-reolen fjernes.
• Du må ikke anbringe varme genstande på tv-reolen.
Hvis du gør dette, kan tv-reolen blive misfarvet eller
beskadiget.
• Tv-reolen skal med jævne mellemrum tørres forsigtigt
af med en tør, blød klud. Vanskelige pletter kan
muligvis fjernes med en let fugtet klud og en smule
rengøringsmiddel opløst i vand. Du må ikke bruge
kemikalier, f.eks. fortynder eller rensebenzin, da
sådanne beskadiger tv-reolens finish.
• Før den øverste frontlåge fjernes fra tv-reolen og
stilles på gulvet, skal gulvet afdækkes med et stykke
stof, osv., for at beskytte gulvet.
Sådan sættes batterier i
fjernbetjeningen
Du kan fjernbetjene systemet med den
medfølgende fjernbetjening. Sæt to AA-batterier
(R6) i fjernbetjeningen, og sørg for, at
batteriernes plus- (+) og minuspol (−) vender
korrekt.
Bemærk
• Du må ikke efterlade fjernbetjeningen på et meget
varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke lade fremmedlegemer komme ind i
fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning
af batterier.
• Du må ikke udsætte fjernbetjeningsmodtageren for
direkte sollys eller anden direkte lys. Dette kan
medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid,
skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle
skader forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
4DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 5 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Forholdsregler
Om sikkerhed
Hvis der tabes en genstand eller spildes væske i
kabinettet, skal strømmen afbrydes og modtageren
kontrolleres af en servicetekniker, før den igen tages i
brug.
Om strømkilder
• Før du bruger modtageren, skal du kontrollere, at
driftsspændingen svarer til den lokale spænding.
Driftsspændingen findes på fabriksskiltet på bagsiden
af modtageren.
• Strømmen til modtageren er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve modtageren er blevet slukket.
• Hvis modtageren ikke skal bruges i længere tid, skal
du trække stikket til modtageren ud af stikkontakten.
Når du trækker stikket ud, skal du trække i selve
stikket – aldrig i ledningen.
• Det ene stikben er af sikkerhedshensyn bredere end
det andet og kan kun sættes i stikkontakten på én
måde. Kontakt forhandleren, hvis stikket ikke kan
sættes helt ind i stikkontakten.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve enheden er blevet slukket.
• Installer systemet, så netledningen omgående kan
trækkes ud af stikkontakten, hvis der opstår
problemer.
• Vær forsigtig med at anbringe enheden på
specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der
er behandlet med voks, olie, polish), da overfladen
kan blive skjoldet eller misfarvet.
Om betjening
• Sluk modtageren, og træk stikket ud, før der tilsluttes
andre komponenter.
• Lydfelter, der gemmes for hver indgang, og gemte
stationer bevares i ca. en dag, selvom netledningen
trækkes ud.
Om rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og knapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
modtageren.
Om varmeophobning
Modtageren bliver varm, når den bruges. Dette er ikke
en fejl. Hvis modtageren bruges til store mængder,
stiger kabinettemperaturen i toppen, siden og i bunden.
Du må ikke røre kabinettet, da du kan brænde dig.
Om placering
• Anbring enheden på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning og for at
forlænge enhedens driftstid.
• Du må ikke anbringe enheden i nærheden af
varmekilder eller på et sted, hvor den udsættes for
direkte sollys, meget støv eller mekaniske
vibrationer.
• Du må ikke stille noget oven på kabinettet, da det kan
blokere ventilationsåbningerne og medføre fejl.
5DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filename[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK02regTOC.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 6 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ............................................3
FORSIGTIG.............................................3
Forholdsregler ..........................................5
Betjening af tilsluttede
komponenter
Programmering af fjernbetjeningen til
betjening af tv (kun Sony-tv).............7
(SYNC af indgang)
Programmering af fjernbetjeningen .........8
Betjening af tilsluttede komponenter .....11
Indstillinger og justeringer
Brug af menuen AMP ............................14
Indstilling af højttalerne .........................14
Lyd ved lav lydstyrke.............................15
(AUDIO DRC)
Multipleks broadcast-lyd .......................15
(DUAL MONO)
Justering af forsinkelse mellem billede og
lyd ....................................................16
(A/V SYNC)
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet ..........................17
(DIMMER)
Valg af lydfelt ........................................17
Andre betjeningsmuligheder
Brug af radioen ......................................19
Brug af radiodatasystemet (RDS) ..........21
(kun europæisk model)
Brug af automatisk slukning ..................21
Yderligere oplysninger
Fejlfinding..............................................23
Specifikationer .......................................25
Ordliste...................................................26
Oversigt over dele og knapper ...............28
6DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 7 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Fjernbetjeningsknap
Betjening af tilsluttede komponenter
VIDEO 7
7
VIDEO 8
8
Programmering af
fjernbetjeningen til
betjening af tv
(kun Sony-tv)
COMPONENT 1
9
COMPONENT 2
AUDIO
COMPONENT 3
SUBTITLE
COMPONENT 4
ANGLE
* Navnet på tv-indgangsstikket kan være
forskelligt fra det navn, der vises på din tvmodel.
(SYNC af indgang)
Følg nedenstående trin for at programmere
fjernbetjeningen, hvis du tilslutter et Sony-tv.
Tv-indgangen vælges automatisk (SYNC af
indgang).
3
Tryk på ENTER.
Indikatoren blinker langsomt to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringstilstanden.
Sådan deaktiveres funktionen
RM SETUP
Indgangsvælgere
Tryk på ENTER, mens du holder 0 nede i trin 2.
Tv-indgangen vælges ikke automatisk, selvom
du trykker på indgangsvælgerne.
Nummerknapper, osv.
m
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
H
1
X
ENTER
x
Tryk på indgangsvælgeren for den
komponent, som du vil ændre, mens du
holder RM SETUP nede.
Indikatoren lyser.
Bemærk
• Tryk på knappen RM SETUP med en spids
genstand.
2
Find den fjernbetjeningsknap, der
svarer til det tv-indgangsstik, som
komponenten er tilsluttet, i skemaet
nedenfor. Tryk derefter på knappen.
Tv-indgangsstik*
Fjernbetjeningsknap
VIDEO 1
1
VIDEO 2
2
VIDEO 3
3
VIDEO 4
4
VIDEO 5
5
VIDEO 6
6
7DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Betjening af tilsluttede komponenter
Tv-indgangsstik*
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 8 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Yderligere oplysninger om nummerkoder,
der svarer til komponenten og
komponentproducenten, findes i skemaet på
side 9-11 (nummerkodens første og sidste to
cifre svarer til henholdsvis kategorien og
producentens kode).
Programmering af
fjernbetjeningen
Du kan programmere fjernbetjeningen, så den
kan betjene andre komponenter end Sonys. Dette
gøres ved at ændre koden. Når
fjernbetjeningssignalerne er gemt, kan du bruge
komponenterne som en del af systemet.
Du kan også programmere fjernbetjeningen til at
betjene Sony-komponenter, der normalt ikke kan
betjenes med fjernbetjeningen. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
der understøtter infrarøde, trådløse
fjernbetjeningssignaler.
RM SETUP
AV ?/1
Indgangsvælgere
Nummerknapper
m
H
1
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
ENTER
x
Tryk på AV ?/1, mens RM SETUP
holdes nede.
Indikatoren lyser.
Bemærk
• Tryk på knappen RM SETUP med en spids
genstand.
2
Tryk på ENTER.
Når nummerkoden er bekræftet, blinker
indikatoren langsomt to gange, og
fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringstilstanden.
5
Gentag trin 1 til 4 for at betjene andre
komponenter.
Sådan annulleres en
programmering
Tryk på RM SETUP i et hvilket som helst trin.
Fjernbetjeningen forlader automatisk
programmeringstilstanden.
Sådan aktiveres indgangen efter
en programmering
Tryk på programmeringsknappen for at aktivere
den ønskede indgang.
Kontroller følgende, hvis
programmeringen mislykkes:
• Hvis indikatoren ikke lyser i trin 1, er
batterierne ved at være opbrugte. Udskift
begge batterier.
• Hvis indikatoren blinker hurtigt 4 gange, mens
nummerkoden indtastes, er der opstået en fejl.
Begynd forfra fra trin 1.
Bemærk
Tryk på indgangsvælgeren for den
komponent, som du vil betjene.
Hvis du f.eks. vil betjene en dvd-afspiller,
skal du trykke på DVD.
3
4
Tryk på nummerknapperne for at
indtaste den nummerkode (eller en af
koderne, hvis der er flere), der svarer til
den komponent og
komponentproducent, som du vil
betjene.
• Indikatoren blinker ikke, mens der trykkes på en
gyldig knap.
• Hvis du trykker på flere indgangsvælgere i trin 2,
vælges den indgangsknap, der blev trykket på sidst.
• Hvis du trykker på TV ?/1 i trin 2, er det kun
knapperne TV VOL +/– , TV CH +/–, TV/VIDEO og
WIDE, der programmeres igen.
• Hvis du trykker på en indgangsvælger i trin 3, vælges
den nye indgang, og programmeringen kan begynde
forfra fra trin 3.
• Det er kun de tre første indtastede tal, der er gyldige,
når der indtastes nummerkoder.
8DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 9 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sådan betjenes en cd-afspiller
Producent
Kode(r)
Gør følgende for at slette alle programmeringer
og gendanne fjernbetjeningens
standardindstillinger.
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Tryk på VOLUME –, ?/1 og AV ?/1
samtidigt.
KENWOOD
108, 109, 110
MARANTZ
116
Indikatoren blinker 3 gange og slukkes.
ONKYO
112, 113, 114
Nummerkoder, der svarer til
komponent og
komponentproducent
PIONEER
117
YAMAHA
120, 121, 122
Brug nummerkoderne i skemaet til at betjene
andre komponenter end Sonys samt Sonykomponenter, der normalt ikke kan betjenes med
fjernbetjeningen. Da en komponents
fjernbetjeningssignal kan afvige fra model til
model og fra år til år, findes der muligvis flere
koder til komponenten. Hvis det ikke lykkes at
programmere fjernbetjeningen med en af
koderne, kan du prøve dig frem med andre koder.
Bemærk
• Nummerkoderne er baseret på de senest tilgængelige
oplysninger for hvert mærke. Der er dog en risiko for,
at din komponent ikke reagerer på nogen af koderne.
• Det er muligvis ikke alle indgangsvælgere på
fjernbetjeningen, der er tilgængelige, når den bruges
med en bestemt komponent.
Betjening af tilsluttede komponenter
Sådan slettes fjernbetjeningens
hukommelse
Sådan betjenes et DAT-deck
Producent
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
Sådan betjenes et MD-deck
Producent
Kode(r)
SONY
301
Sådan betjenes et kassette-deck
Producent
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
NAKAMICHI
210
PIONEER
213, 214
YAMAHA
217, 218
fortsættes
9DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 10 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sådan betjenes en
videobåndoptager
Sådan betjenes et tv
Producent
Kode(r)
SONY
501
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
FISHER
508
AKAI
707, 708, 709, 759
GOLDSTAR/LG
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
503, 511, 512, 515, 534,
544
HITACHI
513, 514, 515, 544
FISHER
717, 718, 719, 720
JVC
516
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
MAGNAVOX
503, 518, 544
GOLDSTAR/LG
723, 753
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
NEC
503, 520, 544
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
509, 524
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
515, 518
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PIONEER
509, 525, 526
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
508, 545, 547
PHILIPS
Producent
729, 730, 731
Kode(r)
PIONEER
729
SANYO
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SHARP
535
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
Sådan betjenes en dvd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
Sådan betjenes en dvd-optager
Producent
Kode(r)
SONY
403
10DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 11 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sådan betjenes en satellittuner
eller dekoder
Kode(r)
SONY
801, 802, 803, 804, 821,
822, 823, 824, 825
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Betjening af tilsluttede komponenter
Producent
Betjening af tilsluttede
komponenter
Du kan betjene tilsluttede komponenter med
fjernbetjeningen til dette system.
1
Sådan betjenes en tuner
Producent
Kode(r)
SONY
001, 004, 005
Sådan betjenes en
harddiskoptager
Producent
Kode(r)
SONY
307, 308, 309
qk
2
3
qj
4
Sådan betjenes en blu-rayoptager
Producent
Kode(r)
SONY
310, 311, 312
qh
qg
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
5
x
6
X
*
7
qf
qd
qs
O
8
*
9
qa
0
* Knapperne H, TV VOL+ og TV CH+ er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som referencepunkt,
når du betjener systemet og andre lyd- og
videokomponenter.
fortsættes
11DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 12 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Fælles betjeninger
Sådan betjenes et tv
Fjernbetjeningsknap
Funktion
Fjernbetjeningsknap
Funktion
1 AV \/1
Tryk på denne knap for at
tænde eller slukke lyd- og
videokomponenter.
1 TV \/1
Tryk på denne knap for at
tænde eller slukke tv'et.
2 AUDIO
1 SYSTEM
STANDBY (tryk på
AV \/1 og \/1
samtidigt)
Tryk på disse knapper for
at slukke systemet og andre
Sony lyd- og
videokomponenter.
Tryk på denne knap for at
ændre lyden til multipleks,
tosproget eller flerkanalstv-lyd.
8 DISPLAY
7 AV MENU
Tryk på denne knap for at
åbne menuen.
Tryk på denne knap for at
vælge oplysninger, der
vises på tv-skærmen.
qa TV/VIDEO
Tryk på en af disse knapper
for at vælge
indgangssignal: Tvindgang eller
videoindgang.
Sådan betjenes en dvd-optager/
dvd-afspiller
Fjernbetjeningsknap
Funktion
2 AUDIO
Tryk på denne knap for at
ændre lyden til multipleks
eller tosproget lyd.
qa TV CH +/–
Tryk på en af disse knapper
for at vælge en gemt tvkanal.
3 SUBTITLE
Tryk på denne knap for at
ændre undertekster.
qa TV VOL +/–
4 ANGLE
Tryk på denne knap for at
vælge eller ændre
visningsvinkel.
Tryk på en af disse knapper
for at justere tv'ets
lydstyrke.
qa WIDE
Tryk på denne knap for at
vælge bredformat.
qj Nummerknapper
Tryk på en af disse knapper
for at indtaste kanalnumre.
qk CH +/–
Tryk på en af disse knapper
for at vælge en gemt kanal.
5 ./>
Tryk på en af disse knapper
for at springer over
kapitler.
6 Afspilningsknapper
H (afspil)/X (pause)/x
(stop)
8 DISPLAY
Tryk på denne knap for at
vælge oplysninger, der
vises på tv-skærmen.
Sådan betjenes en SAT-boks
Fjernbetjeningsknap
Funktion
qs RETURNO/EXIT
Tryk på en af disse knapper
for at vende tilbage til den
forrige menu.
0 JUMP
Tryk på denne knap for at
skifte mellem den forrige
og aktuelle kanal.
qd C/X/x/c/ENTER
Tryk på en af disse knapper
for at vælge et menupunkt
og aktivere et valg.
qs EXIT
Tryk på denne knap for at
lukke en menu.
qd C/X/x/c/ENTER
qf TOP MENU
Tryk på denne knap for at
få vist dvd-titlen.
Tryk på en af disse knapper
for at vælge et menupunkt
og aktivere et valg.
qg m/M
Tryk på en af disse knapper
for at søge fremad eller
tilbage i et kapitel.
qf GUIDE
Tryk på denne knap for at
åbne en oversigtsmenu.
qj Nummerknapper
qh CLEAR
Tryk på denne knap for at
rette en fejl, hvis du har
trykket på en forkert
nummerknap, eller for at
vende tilbage til fortsat
afspilning.
Tryk på en af disse knapper
for at indtaste kanalnumre.
qk CH +/–
Tryk på en af disse knapper
for at vælge en gemt kanal.
12DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 13 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sådan betjenes en
videobåndoptager
Funktion
2 AUDIO
Tryk på denne knap for at
ændre lyden til multipleks
eller tosproget lyd.
6 Afspilningsknapper
H (afspil)/X (pause)/
x (stop)
8 DISPLAY
Tryk på denne knap for at
vælge oplysninger, der
vises på tv-skærmen.
9 ANT
Tryk på denne knap for at
vælge udgangssignal fra et
antennestik: Tv- eller
videosignal.
qd C/X/x/c/ENTER
Tryk på en af disse knapper
for at vælge et menupunkt
og aktivere et valg.
qg m/M
Tryk på en af disse knapper
for at spole frem eller
tilbage.
qk CH +/–
Tryk på en af disse knapper
for at vælge en gemt kanal.
Betjening af tilsluttede komponenter
Fjernbetjeningsknap
Sådan betjenes lydkomponenter
Fjernbetjeningsknap
Funktion
5 ./>
Tryk på en af disse knapper
for at springe over spor.
6 Afspilningsknapper
H (afspil)/X (pause)/
x (stop)
qg m/M
Tryk på en af disse knapper
for at søge fremad eller
tilbage i et spor.
qj Nummerknapper
Tryk på en af disse knapper
for at indtaste nummeret på
et spor. 0/10 vælger spor
10.
Bemærk
• Ovenstående beskrivelser er kun vejledende. Ikke alle
komponenter understøtter ovenstående handlinger, og
handlingerne kan afvige fra det beskrevne.
• Tryk på AMP MENU, før du trykker på C/X/x/c for
at betjene dette system. Hvis du vil betjene andre
komponenter, skal du først trykke på
indgangsvælgerne og AV MENU eller TOP MENU/
GUIDE.
13DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 14 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Indstilling af højttalerne
Indstillinger og justeringer
Brug af menuen AMP
Du kan justere subwooferniveauet. Denne
indstilling anvendes på alle lydfelter.
Følgende kan indstilles med AMP MENU på
fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
AMP MENU
LEVEL
SW LEVEL
(subwooferniveau)
-6 dB til
+6 dB (0 dB)
CUSTOMIZE
AUDIO
DRC
DRC OFF
DRC STD
DRC MAX
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
A/V SYNC
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER
DIMMER
OFF
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
3
DIMMER
ON
1
2
3
Tryk på AMP MENU for at åbne menuen
AMP.
De forskellige indstillinger beskrives på
følgende sider.
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Afspil en kilde, der er kodet med
flerkanalssurroundeffekter (dvd, osv.).
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil "LEVEL"
vises, og tryk derefter på ENTER eller c.
"SW LEVEL" (subwooferniveau) vises.
4
5
Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge
et punkt og en indstilling.
Tryk på AMP MENU for at lukke menuen
AMP.
CLEAR
Tryk på ENTER eller c.
Vær opmærksom på lyden, og tryk flere
gange på x/X for at vælge den ønskede
indstilling.
Standardindstillingen er 0 dB.
Du kan justere fra -6 dB til +6 dB i
intervaller på 1 dB.
6
Tryk på ENTER eller AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
14DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 15 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Lyd ved lav lydstyrke
Multipleks broadcast-lyd
(DUAL MONO)
Indskrænker lydsporets dynamiske område.
Denne funktion er praktisk, hvis du ser film ved
lav lydstyrke om natten.
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager et AC-3multipleks broadcast-signal.
Bemærk
AMP MENU
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
• Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du
slutte en digital satellittuner til systemet med et optisk
kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den
digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner
til AC-3.
x
AMP MENU
X/x/c
ENTER
O
m
H
1
2
3
4
ENTER
-
M
.
>
X
x
Tryk på AMP MENU.
X/x/c
ENTER
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk flere gange på x/X, indtil "AUDIO
DRC" vises, og tryk derefter på ENTER
eller c.
Tryk på x/X for at vælge indstilling.
• DRC OFF: Denne indstilling komprimerer
ikke det dynamiske område.
• DRC STD: Denne indstilling gengiver
lydsporet med det dynamiske område, der
blev tiltænkt under optagelsen.
• DRC MAX: Denne indstilling
komprimerer det dynamiske område.
5
CLEAR
Tryk på ENTER eller AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Bemærk
• AUDIO DRC kan kun bruges i forbindelse med
Dolby Digital-kilder.
1
2
3
4
O
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk flere gange på x/X, indtil "DUAL
MONO" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk på x/X for at vælge den ønskede
lyd.
• MAIN: Denne indstilling afspiller kun
main-kanalen.
• SUB: Denne indstilling afspiller kun subkanalen.
• MAIN+SUB: Denne indstilling blander
afspilningen af main- og sub-kanaler.
fortsættes
15DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Indstillinger og justeringer
(AUDIO DRC)
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 16 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
• MAIN/SUB: Denne indstilling sender
main-lyd via den venstre højttaler og sublyd via den højre højttaler.
5
Tryk på ENTER eller AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Justering af forsinkelse
mellem billede og lyd
(A/V SYNC)
Hvis billede og lyd ikke passer sammen, kan du
justere en forsinkelse mellem billedet og lyden.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
3
4
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V
SYNC" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk på X/x for at vælge indstilling.
• SYNC OFF: Denne indstilling justerer
ingen forsinkelse.
• SYNC ON: Denne indstilling justerer
forskellen mellem billedet og lyden.
5
Tryk på ENTER eller AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Bemærk
• Ikke alle inputstreams understøtter denne funktion.
16DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 17 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Ændring af lysstyrken på
frontpaneldisplayet
Valg af lydfelt
Indikator for lydfelt
?/1
Lysstyrken på frontpaneldisplayet kan indstilles
til et af 2 niveauer.
Dette system kan oprette 5.1-kanals
surroundsound. Det eneste du skal gøre for at
opnå frontsurroundsound, er at vælge ét af
systemets forudprogrammerede lydfelter. Disse
lydfelter gør det muligt at få biografens
spændende og kraftfulde lyd hjem i stuen.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
SOUND
FIELD +/–
x
m
H
1
2
3
4
ENTER
-
M
.
>
X
x
Tryk på AMP MENU.
O
Tryk flere gange på x/X, indtil
"CUSTOMIZE" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises, og tryk derefter på
ENTER eller c.
Tryk på X/x for at vælge den lysstyrke,
der skal anvendes på
frontpaneldisplayet.
• DIMMER OFF: Denne indstilling øger
lysstyrken.
• DIMMER ON: Denne indstilling dæmper
lysstyrken. Lyset slukkes, når strømmen
afbrydes.
5
CLEAR
O
Frontsurroundsound med
lydfelt
Tryk på SOUND FIELD +/–.
Det forudindstillede lydfelt vises.
Tryk flere gange på SOUND FIELD +/–, indtil
det ønskede lydfelt vises. Indikatoren for det
valgte lydfelt lyser på frontpaneldisplayet*.
* Hvis du trykker på SOUND FIELD +/–, når du har
valgt lydfeltet AUTO, lyser AUTO og indikatoren
for det valgte lydfelt (FRONT SURROUND eller
2CH STEREO).
Tryk på ENTER eller AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
fortsættes
17DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Indstillinger og justeringer
(DIMMER)
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 18 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Tilgængelige lydfelter
Frontsurroundsound
Lydfelt
Display
x FRONT SURROUND
AUTO
AUTO MODE
FRONT SURROUND
FRONT SURR*
Denne tilstand gør det muligt at aktivere
surroundsound i FRONT SURROUND-området
(se tegningen nedenfor).
2CH STEREO
2CH STEREO
NEWS
NEWS
Tv
Tv-reol
* Bruger teknologien S-Force PRO Front Surround.
Om S-Force PRO Front Surround
Sonys engagement i surroundteknologien (og de
mange akustiske data, der er opstået som resultat
heraf) har ført til udvikling af en helt ny
behandlingsmetode og avanceret DSP, der kan
håndtere opgaven effektivt, som vi kalder
S-Force PRO Front Surround. Sammenlignet
med tidligere frontsurroundteknologier,
gengiver S-Force PRO Front Surround en mere
realistisk fornemmelse af afstand og rum, hvilket
giver en ægte surroundsoundoplevelse, der ikke
kræver baghøjttalere.
1,2 m
FRONT SURROUND-område
Automatisk output af den
originale lyd
Output af 2-kanalskilder
x AUTO
x 2CH STEREO
Denne tilstand vælger lydfeltet automatisk,
afhængigt af det lydsignal, der modtages.
Denne tilstand sender 2-kanalslyd, uanset
hvilket lydsignal der modtages.
Output af lydkilder fra tv
x NEWS
Denne tilstand gengiver tydeligt tale i tvprogrammer, f.eks. nyheder eller dokumentar.
Tip
• Systemet husker det sidst valgte lydfelt for hver
funktion.
Når der bruges TUNER, gemmes det samme lydfelt
for både FM og AM.
18DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 19 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
5
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
indstillingsnummer.
Andre betjeningsmuligheder
TUNED ST
Brug af radioen
6
Tryk på ENTER.
TUNED ST
TUNER/BAND
FM MODE
TUNER MENU
CLEAR
TUNING +/–
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
PRESET +/–
7
Gentag trin 1 til 6 for at gemme flere
stationer.
Sådan ændres et
indstillingsnummer
x
Start fra trin 1.
C/X/x/c
ENTER
VOLUME +/–
Bemærk
DISPLAY
• Når der gemmes radiostationer, skal FM- og AMantennerne holdes på afstand af netledningen.
O
Brug af radioen
Lagring af radiostationer
Det er muligt at gemme 20 FM-stationer og 10
AM-stationer. Før du søger efter stationerne,
skal du skrue helt ned for lyden.
1
2
Gem først de ønskede radiostationer i systemets
hukommelse (se afsnittet "Lagring af
radiostationer" (side 19)).
1
Tryk flere gange på TUNER/BAND,
indtil det ønskede bånd vises.
Der stilles ind på den sidst modtagne station.
TUNED ST
Tryk på TUNING + eller –, og hold
knappen nede, indtil søgningen starter.
Søgningen stopper, når systemet finder en
station. "TUNED" og "ST" (stereoprogram)
vises.
2
3
4
Tryk flere gange på TUNER MENU,
indtil "Memory?" vises.
Tryk flere gange på PRESET + eller – for
at vælge den ønskede, gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
TUNED ST
3
Tryk flere gange på TUNER/BAND for at
vælge "FM" eller "AM".
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
Sådan slukkes radioen
Tryk på "/1.
Tryk på ENTER.
Der vises et indstillingsnummer.
TUNED ST
fortsættes
19DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Andre betjeningsmuligheder
Stationen gemmes.
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 20 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingmetode i trin 2.
Tryk flere gange på TUNING + eller – for at
indstille manuelt.
Tryk på TUNING + eller –, og hold den nede for
at indstille automatisk. Tryk på TUNING + eller
– for at stoppe den automatiske indstilling.
Tip
• Hvis der er støj på et FM-program, skal du trykke på
FM MODE, indtil "MONO" vises. Stereoeffekten
forsvinder, men modtagelsen bliver bedre. Tryk på
knappen igen for at gendanne stereoeffekten.
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere de
medfølgende antenner.
Navngivning af gemte
stationer
Du kan give en gemt station et navn. Navnet
(f.eks. "XYZ") vises, når den pågældende station
vælges.
Bemærk, at du kun kan angive ét navn pr. gemt
station.
1
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke flere
gange på C/c, indtil det tegn, der skal
slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.
7
Tryk på ENTER.
Navnet på stationen gemmes.
Tip
• Tryk flere gange på DISPLAY for at kontrollere
frekvensen.
Sådan ændres AMindstillingsintervallet (gælder
ikke europæisk model)
AM-indstillingsintervallet kan indstilles til enten
10 kHz eller 9 kHz.
Hvis du vil ændre AM-indstillingsintervallet,
skal du først stille ind på en AM-station. Tryk
derefter på "/1 på systemet for at slukke det.
Hold INPUT SELECTOR nede, og tryk på "/1
på systemet for at tænde det. Hvis du skifter
interval, slettes de gemte AM-stationer.
Gentag fremgangsmåden for at nulstille
intervallet.
Tryk flere gange på TUNER/BAND for at
vælge "FM" eller "AM".
Der stilles ind på den sidst modtagne station.
2
3
4
5
6
Tryk flere gange på PRESET + eller – for
at vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
Tryk på TUNER MENU.
Tryk flere gange på C/X/x/c, indtil
"Name In?" vises.
Tryk på ENTER.
Opret et navn med pileknapperne.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
Navnet på en radiostation kan bestå af
bogstaver, tal og andre symboler.
Hvis du trykker forkert
Tryk på C/c, indtil tegnet, der skal ændres,
blinker. Tryk derefter på X/x for at vælge
det ønskede tegn.
20DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 21 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Brug af radiodatasystemet
(RDS)
(kun europæisk model)
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10
minutter.
RDS (Radio Data System) er en
programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
SLEEP
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis stationen
der er stillet ind på, ikke transmitterer RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDS-tjenesterne
i dit område ved henvendelse til de lokale
radiostationer.
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Tryk på SLEEP.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* som TUNERoplysninger.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på displayet.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
minutvisningen (resterende tid) på følgende
måde:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk en enkelt gang på SLEEP.
Sådan ændres den resterende tid
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
Sådan annulleres den
automatiske slukning
Tryk flere gange på SLEEP, indtil "SLEEP OFF"
vises.
fortsættes
21DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Andre betjeningsmuligheder
Hvad er et radiodatasystem?
Brug af automatisk
slukning
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 22 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges med dette system og
glæder ikke for et tilsluttet tv eller andre
komponenter.
22DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 23 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Der høres ingen lyd fra en af fronthøjttalerne.
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Generelt
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
Hvis "PROTECT" og "UNPLUG" vises
skiftevis.
• Træk omgående netledningen ud, og
kontroller, at systemets ventilationsåbninger
ikke er blokerede.
Når eventuelle problemer er udbedrede, kan
du tilslutte netledningen igen og tænde
systemet. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis du ikke kan finde årsagen til
problemet.
Der produceres ingen Dolby Digital- eller DTSflerkanalslyd.
• Kontroller, at den dvd, osv., der afspilles, er
optaget i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når der sluttes en dvd-afspiller, osv. til
systemets digitale indgangsstik, skal den
pågældende lydindstilling (indstillinger for
lydoutput) for den tilsluttede komponent
kontrolleres.
• Kontroller, at dvd-afspilleren vælger de
korrekte indstillinger (kontroller lyden i
menuen DVD).
Der høres ingen surroundeffekt.
• Tryk på SOUND FIELD +/–, og kontroller,
at lydfeltfunktionen er slået til.
• Lydfeltet fungerer muligvis ikke, afhængigt
af det digitale signal.
Lydsignalerne fra venstre og højre højttaler er
ubalancerede eller byttet om.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet
korrekt.
• Juster balanceparametrene i menuen
LEVEL.
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd
fra fronthøjttalerne.
• Tryk på SOUND FIELD +/–, og kontroller
det valgte lydfelt.
• Lydeffekten fra fronthøjttalerne kan være
mindre udpræget, afhængigt af kilden.
Tilsluttede komponenter
Der høres ingen lyd eller kun meget svag lyd,
uanset den valgte komponent.
• Kontroller, at systemet og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både systemet og den valgte
komponent er tændt.
• Kontroller, at der ikke er skruet ned for
lyden.
• Tryk på MUTING for at annullere
lydafbryderfunktionen.
Der høres ingen lyd fra den valgte komponent.
• Kontroller, at komponenten er sluttet korrekt
til lydindgangsstikkene for den pågældende
komponent.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikkene på både komponenten og dette
system.
• Kontroller, at komponenten er valgt korrekt.
• Hvis du genoptager afspilning af en disk,
mens der er skruet helt op for lyden, høres
der muligvis ingen lyd. I dette tilfælde skal
du skrue ned for lyden, slukke systemet og
tænde det igen.
fortsættes
23DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Yderligere oplysninger
Hvis du oplever nogle af følgende problemer
under afspilningen, kan du i første omgang bruge
denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at
løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
• Kontroller, at komponenten er sluttet korrekt
til lydindgangsstikkene for den pågældende
komponent.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikkene på både komponenten og dette
system.
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 24 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Lyden falder ud, eller der høres støj.
FM-modtagelsen er dårlig.
• Kontroller, at der ikke modtages lydsignaler
i frekvenskurven PCM 96 kHz. Dette system
understøtter ikke lydsignaler i
frekvenskurven PCM 96 kHz.
• Brug et 75-ohm koaksialkabel (ekstraudstyr)
til at slutte modtageren til en udendørs FMantenne (se nedenfor). Hvis du slutter
modtageren til en udendørs antenne, skal
den jordforbindes som beskyttelse mod
lynnedslag. Du må ikke forbinde
jordledningen til en gasledning, da dette kan
medføre gaseksplosion.
Der vises intet eller et utydeligt billede på tvskærmen.
• Du har indstillet din dvd-afspiller til
progressivt format, men tv'et understøtter
ikke signaler i progressivt format. I dette
tilfælde skal indstillingen på dvd-afspilleren
indstilles til interlace-format. Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dvdafspilleren.
• Selvom dit tv understøtter signaler i
progressivt format (525p/625p), kan billedet
blive påvirket, når du vælger progressivt
format på dvd-afspilleren. I dette tilfælde
skal indstillingen på dvd-afspilleren
indstilles til interlace-format. Yderligere
oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dvdafspilleren.
• Kontroller, at tv'et er valgt korrekt.
• Indstil tv'et til den korrekte indgang.
COAXIAL
ANTENNA
ANDET
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Ret fjernbetjeningen mod systemets
fjernbetjeningsmodtager .
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og systemet.
• Udskift begge batterier i fjernbetjeningen,
hvis de er ved at være opbrugte.
• Kontroller, at du vælger den korrekte
indgang på fjernbetjeningen.
TUNER
Der kan ikke stilles ind på radiostationer.
•
•
•
•
•
Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennernes vinkel.
Tilslut eventuelt en ekstern antenne.
Brug manuel indstilling.
Der er ikke gemt stationer, eller de gemte
stationer er blevet slettet (under indstilling
ved at søge efter gemte stationer). Gem
stationerne igen.
AM
FM 75
Hvis systemet stadig ikke
fungerer korrekt, efter at du har
forsøgt ovenstående, kan du
nulstille det som følger:
Brug knapperne på enheden til denne handling.
1
2
Tryk på ?/1 for at tænde.
Tryk på INPUT SELECTOR, VOLUME –,
?/1 samtidigt.
"COLD RESET" vises, og systemet
nulstilles. Standardindstillingerne for
menuen AMP, lydfeltet og de gemte
radiostationer gendannes.
24DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 25 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Forstærker
Specifikationer
Stereo
A
B
* Afhængigt af lydfeltindstillingerne og kilden udsendes
C
der muligvis intet lydsignal.
Indgange (analog)
TV, SAT, DVD, VIDEO
B
Indgange (digital)
TV, SAT, DVD, VIDEO
Følsomhed: 610 mV
Impedans: 25 kilohm
Impedans: 75 ohm
Tuner
C
System
FM-tuner
Modtageområde
Mål:
mm
Vægt: kg
A
1.205
B
510
C
495
64
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
AM-tuner
Modtageområde
Antenne
Mellemfrekvens
Kvartskontrolleret digitalt
PLL-synthesizersystem
87,5 til 108,0 MHz
(i intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
Europæisk model:
531 til 1.602 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
Andre modeller:
530 til 1.710 kHz (i
intervaller på 10 kHz)
531 til 1.602 kHz (i
intervaller på 9 kHz)
AM-rammeantenne
450 kHz
Video
Indgange/udgange
Video: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
Understøtter 480i/480p/
720p/1080i
fortsættes
25DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Yderligere oplysninger
40 W + 40 W (4 ohm ved
1 kHz, DIN)
Surround (reference) effektoutput
Front: 100 W + 100 W
(4 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Surround*: 100 W + 100 W
(4 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
Subwoofer*: 200 W
(2 ohm ved 1 kHz,
THD 10 %)
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 26 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Højttalere
Front
Højttalersystem
Højttalerenhed
Ordliste
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
Keglemembran, 65 mm
Surround
Højttalersystem
Højttalerenhed
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
2 × keglemembran, 65 mm
Subwoofer
Højttalersystem
Højttalerenhed
Basrefleks, magnetisk
afskærmet
2 × keglemembran,
160 mm
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
Medfølgende tilbehør
Europæisk model:
230 til 240 V, 50/60 Hz
Andre modeller:
220 til 240 V, 50/60 Hz
Slået til: 125 W
Standby: 0,3 W
1.205 × 495 × 550 mm
(b/h/d) med
fremspringende dele
64 kg
AM-rammeantenne (1)
FM-ledningsantenne (1)
Optisk kabel (1)
Komponentvideokabel
(blåt/grønt/rødt) (1)
Videokabel (gult) (1)
Fjernbetjening (1)
AA-batterier (R6) (2)
Betjeningsvejledning (1)
Kom godt i gang (kort) (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II opretter fem outputkanaler
med fuld båndbredde ud fra 2-kanalskilder.
Dette gøres ved hjælp af en avanceret matrixsurrounddekoder, der udtrækker den oprindelige
optagelses rumlige egenskaber uden at tilføje
nye lyde, eller lydnuancer.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af Digital Theater Systems, Inc. Denne
teknologi er tilpasset 5.1-kanalssurroundsound.
Dette format består af stereobagkanal, og der er
"discrete" subwooferkanal i formatet. DTS
frembringer de samme 5.1-discrete kanaler med
digital lyd af høj kvalitet. Den gode
kanalseparation opnås med separat optagelse af
alle kanaldata og digital behandling.
S-Force PRO Front Surround
Sonys engagement i surroundteknologien (og de
mange akustiske data, der er opstået som resultat
heraf) har ført til udvikling af en helt ny
behandlingsmetode og avanceret DSP, der kan
håndtere opgaven effektivt, som vi kalder
S-Force PRO Front Surround. Sammenlignet
med tidligere frontsurroundteknologier,
gengiver S-Force PRO Front Surround en mere
realistisk fornemmelse af afstand og rum, hvilket
giver en ægte surroundsoundoplevelse, der ikke
kræver baghøjttalere.
26DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 27 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
S-Master
S-Master er en fuldstændig digital
forstærkerteknologi, der er udviklet af Sony.
Teknologien minimerer lydfragmentering og
flimren og gengiver fremragende tydelig dialog
og utrolig realistisk lyd. Den kompakte
forstærker understøtter en højere effektivitet og
forbedret termisk ydeevne.
Yderligere oplysninger
27DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 28 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpanel
1
2
?/1
6
5
4
A Frontpaneldisplay (29)
D INPUT SELECTOR (24)
B Indikator for lydfelt (17)
E
C VOLUME +/– (24)
F "/1 (tændt/standby) (24)
3
(fjernbetjeningsmodtager) (24)
28DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 29 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Frontpaneldisplay
Visninger på frontpaneldisplayet
SLEEP
TUNED ST
MONO
A Aktuelt surroundformat.
B Lyser i tilstanden SLEEP (21).
C Lyser, når A/V SYNC aktiveres (16).
D Lyser, når der stilles ind på en
radiostation (19).
E Lyser, når der stilles ind på en
stereoudsendelse (19).
F Lyser, når der høres radio i mono (20).
fortsættes
29DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Yderligere oplysninger
A/V SYNC
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 30 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
A TV-/VIDEO-/DVD-/SAT-stik
Bagpanel
B COMPONENT-stik
C AM-klemme
D COAXIAL FM 75Ω-stik
TV
VIDEO OUT
OPTICAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
DVD
1
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
SAT
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO IN
DVD IN
2
SAT IN
TV OUT
COMPONENT
COAXIAL
FM 75
AM
3
4
ANTENNA
30DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filnavn[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_DK\DK07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 31 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
A "/1 (tændt/standby)
Fjernbetjening
B Indgangsvælgere
De beskrevne knapper kan kun bruges til
betjening af forstærker. Yderligere oplysninger
om knapper til betjening af tilsluttede
komponenter findes på side 11.
C AMP MENU (14, 15, 16, 17)
D TUNER MENU (19)
E PRESET +/– (19)
F MUTING
G VOLUME +/– (19)
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SETUP P
H DISPLAY (19)
SYSTEM STANDBY
VIDEO
TV
DVD
SOUND FIELD
Yderligere oplysninger
1
Knappen VOLUME + er en
blindfingermarkeringsknap.*
I C/X/x/c/ENTER (14, 15, 16, 17, 19)
SAT
2
TUNER/BAND
J TUNING +/– (19)
K SOUND FIELD +/– (17)
qa
CH
SLEEP AMP MENU
3
1
2
3
FM MODE
4
5
6
TUNER MENU
7
8
9
ANGLE
0/10
>10/11
CLEAR
12/SET
ENTER
-
* Brug blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener systemet.
AUDIO
4
SUBTITLE
- TUNING +
0
m
H
- PRESET +
M
.
X
>
5
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
6
VOLUME
9
7
O
8
DISPLAY
RETURN/EXIT
TV VOL
TV CH
TV/
VIDEO
ANT
WIDE
JUMP
31DK
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 2 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
3
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Tässä järjestelmässä on Dolby* Digital ja Pro Logic
Surround sekä DTS** Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby Laboratoriotin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli ovat
Dolby Laboratoriotin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta palavaa
kynttilää laitteen päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Älä hävitä paristoja tavallisen
kotitalousjätteen mukana vaan
kemiallisia jätteitä koskevien
ohjeiden mukaisesti.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
2FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 3 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
VAROITUS
Älä nojaa televisioon äläkä roiku
siitä, kun se on jalustalla.
Muutoin televisio voi
pudota jalustan päältä ja
aiheuttaa vakaviin
vammoihin tai kuolemaan
johtavan onnettomuuden.
Älä siirrä jalustaa silloin kun sen
päällä on televisio tai jokin muu
laite.
Poista televisio tai
muu laite ennen
kuin siirrät jalustaa.
Jos et tee näin,
jalusta voi kaatua ja
aiheuttaa vakavia
vammoja.
Varmista, että virtajohto tai
kytkentäkaapeli ei jää
puristuksiin television ja jalustan
väliin.
• Virtajohto tai kytkentäkaapeli
voi tällöin vaurioitua ja
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Varmista jalustaa siirtäessäsi,
että virtajohto tai
kytkentäkaapeli ei jää
puristuksiin jalustan alle.
Huomaa!
Älä astu jalustan päälle.
Jos astut, voit
pudota jalustan
päältä ja
loukkaantua.
Tämä jalusta on tarkoitettu
ainoastaan määritetylle
televisiolle.
• Älä aseta jalustalle siihen kuulumattomia esineitä,
kuten maljakkoja tai ruukkuja.
• Älä tee jalustaan muutoksia.
Huomautus kantokyvystä
Älä aseta jalustan päälle esineitä, joiden paino
ylittää alla olevassa kuvassa esitetyt kantokyvyn
enimmäisrajat. Muutoin jalusta voi kaatua tai
särkyä.
65 kg
16 kg
25 kg
Älä kiipeä jalustan päälle.
Ylimmäinen
etukansi voi irrota
ja pudota jalustasta
aiheuttaen vakavia
vammoja.
jatkuu
3FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
FI
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 4 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Asennusta koskevia
huomautuksia
Käyttöä koskevia
huomautuksia
• Varo jättämästä sormia tai käsiä television ja jalustan
väliin.
• Jalustan kieroutumisen voi estää noudattamalla
seuraavia ohjeita:
– Asenna jalusta tukevalle ja tasaiselle alustalle.
– Jos asetat jalustan pehmeälle alustalle, kuten maton
päälle, aseta jalustan alle levy.
– Älä aseta jalustaa suoraan auringonvaloon tai
lämmityslaitteen lähelle.
– Älä aseta jalustaa kuumaan tai kosteaan paikkaan
tai ulkotiloihin.
• Jalustan siirtämisessä tarvitaan vähintään neljä
henkilöä. Siirrä jalusta vasta kun olet poistanut
television. Jos et tee näin, televisio voi pudota
jalustalta ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä pidä
säleiköstä kiinni, sillä se voi irrota ja aiheuttaa
vakavia vammoja. Varo, etteivät sormet jää
puristuksiin jalustaa siirrettäessä.
• Älä aseta jalustan päälle kuumia esineitä. Jos teet
näin, jalusta voi värjäytyä tai kieroutua.
• Pidä jalusta puhtaana pyyhkimällä se aika ajoin
kuivalla, pehmeällä liinalla. Vaikeat tahrat voidaan
poistaa laimennetulla pesuaineella kostutetulla
liinalla, jonka jälkeen vielä pyyhitään kuivalla ja
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistuksessa
liuottimia, kuten tinneriä tai bensiiniä, sillä ne voivat
vahingoittaa jalustan pintaa.
• Jos asetat ylimmäisen etukannen lattialle, kun irrotat
sen jalustasta, suojaa lattia etukäteen esim. kankaalla,
jotta lattiaan ei tule jälkiä.
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen
Voit ohjata järjestelmän toimintoja
vakiovarusteena toimitettavalla
kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6 (koko AA) paristoa paristolokeroon niin, että niiden navat +
ja − tulevat oikeille puolille lokeron sisällä
olevien merkintöjen mukaisesti.
Huomautus
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei
kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai
valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena
olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista
paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
4FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI02reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 5 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Varotoimet
• Ole varovainen, kun asetat laitteen käsitellylle
pinnalle (esim. vahatulle, öljytylle tai kiillotetulle),
sillä pinta voi tahriintua tai värjäytyä.
Turvallisuus
Käyttäminen
Jos laitteen sisään pääsee jokin kiinteä esine tai
nesteitä, irrota vastaanotin verkkovirrasta ja vie se
tarkastettavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen
ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Katkaise virta ja irrota virtajohto ennen kuin kytket
vastaanottimen muihin laitteisiin.
• Kullekin tuloliitännälle määritetyt äänikentät sekä
esiviritetyt kanavat säilyvät noin päivän, vaikka
virtajohto olisikin irrotettu.
Virtalähteet
• Varmista ennen käyttöönottoa, että vastaanottimen
käyttöjännite vastaa käytettävää verkkojännitettä.
Käyttöjännite on ilmaistu vastaanottimen takana
olevassa nimikyltissä.
• Vastaanotin on kytkettynä virtalähteeseen
(sähköverkkoon) aina, kun virtajohto on kytketty
pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu
vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu aina
pistokkeeseen, kun irrotat virtajohdon pistorasiasta älä koskaan vedä johdosta.
• Pistokkeen toinen piikki on turvallisuussyistä
leveämpi kuin toinen, eikä pistoke sovi pistorasiaan
kuin yhdessä asennossa. Jos pistoke ei sovi
pistorasiaan, ota yhteyttä myyjään.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
• Jos laite on kiinnitettynä pistorasiaan, se on
sähköverkossa, vaikka laitteen virta olisi katkaistu.
• Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli ja painikkeet mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä puhdistusliinoja, -jauhetta tai liuotinta, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuumentuminen
Vaikka vastaanotin lämpenee käytössä, ei kyseessä ole
vika. Jos käytät vastaanotinta pitkään korkealla
äänenvoimakkuudella, kotelon yläosa, sivut ja alaosa
lämpenevät huomattavasti. Älä kosketa koteloa, jottet
polta itseäsi.
Sijoittaminen
• Laite tulee sijoittaa paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta se ei kuumene liikaa ja sen
käyttöikä piteenee.
• Älä aseta laitetta lämpöä säteilevien kohteiden lähelle
tai paikkaan, jossa se saattaa joutua suoran
auringonvalon, liiallisen pölyyntymisen tai iskujen
kohteeksi.
• Älä aseta kotelon päälle mitään, mikä voi tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
5FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filename[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_FI\FI02regTOC.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 6 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sisällysluettelo
VAROITUS .............................................3
Huomaa!...................................................3
Varotoimet ...............................................5
Kytkettyjen laitteiden
ohjaaminen
Kaukosäätimen ohjelmoiminen televisiota
varten (vain Sonyn televisiot)............7
(Input SYNC)
Kaukosäätimen ohjelmointi .....................8
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen .........11
Asetukset ja säädöt
AMP-valikon käyttäminen.....................14
Kaiuttimien asennus...............................14
Äänen kuunteleminen alhaisella
voimakkuudella ...............................15
(AUDIO DRC)
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen .................................15
(DUAL MONO)
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen .......................................16
(A/V SYNC)
Etupaneelin näytön kirkkauden
muuttaminen ....................................17
(DIMMER)
Äänikentän valitseminen........................17
Muut toiminnot
Radion kuunteleminen ...........................19
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .....................................21
(Eurooppalainen malli)
Uniajastimen käyttäminen .....................21
Lisätietoja
Vianmääritys ..........................................22
Tekniset tiedot........................................24
Sanasto ...................................................25
Osat ja painikkeet...................................27
6FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 7 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Kaukosäätimen
ohjelmoiminen televisiota
varten (vain Sonyn
televisiot)
(Input SYNC)
Jos kytket Sonyn television, ohjelmoi
kaukosäädin seuraavien ohjeiden mukaan.
Television ohjelmalähde valitaan automaattisesti
(Input SYNC).
RM SETUP
Ohjelmalähdepainikkeet
Numeropainikkeet jne.
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
m
H
1
X
Kaukosäätimen
painike
VIDEO 4
4
VIDEO 5
5
VIDEO 6
6
VIDEO 7
7
VIDEO 8
8
COMPONENT 1
9
COMPONENT 2
AUDIO
COMPONENT 3
SUBTITLE
COMPONENT 4
ANGLE
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen
Television
tuloliitäntä*
* Televisioiden tuloliitäntöjen nimet voivat
vaihdella televisiomallien mukaan.
3
Paina ENTER.
Ilmaisin vilkahtaa kahdesti ja kaukosäädin
poistuu ohjelmointitilasta automaattisesti.
Jos haluat poistaa tämän
toiminnon käytöstä
Paina ENTER samalla, kun pidät 0-painiketta
pohjassa vaiheessa 2. Television
ohjelmalähdettä ei valita automaattisesti, vaikka
ohjelmalähdepainikkeita painetaan.
ENTER
x
Paina sen laitteen
ohjelmalähdepainiketta, jonka haluat
vaihtaa pitäen samalla RM SETUP painiketta painettuna.
Ilmaisin syttyy.
Huomautus
• Paina RM SETUP -painiketta teräväkärkisellä
esineellä.
2
Katso alla olevasta taulukosta, mikä
kaukosäätimen painike vastaa sitä
television tuloliitäntää,johon olet
laitteen kytkenyt ja paina sitten
kyseistä painiketta.
Television
tuloliitäntä*
Kaukosäätimen
painike
VIDEO 1
1
VIDEO 2
2
VIDEO 3
3
7FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 8 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
3
Kaukosäätimen
ohjelmointi
Voit ohjelmoida kaukosäätimen muuttamalla
koodia, niin että se toimii muidenkin kuin Sonyn
laitteiden kanssa. Kun ohjaussignaalit on
tallennettu muistiin, voit käyttää laitteita
järjestelmän osana.
Voit lisäksi ohjelmoida kaukosäätimen sellaisia
Sonyn laitteita varten, joita ei kaukosäätimellä ei
voi ohjata. Huomaa, että kaukosäätimellä voi
ohjata ainoastaan sellaisia laitteita, jotka
vastaanottavat infrapunasäteitä.
Katso sivujen 9–11 taulukoita, jos haluat
lisätietoja koodeista ja niiden
vastaavuudesta laitteisiin ja laitteiden
valmistajiin (koodien ensimmäinen numero
viittaa laitteen luokkaan ja kaksi viimeistä
numeroa laitteen valmistajaan).
4
AV ?/1
Ohjelmalähdepainikkeet
Numeropainikkeet
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
m
H
1
X
ENTER
x
Paina AV ?/1 samalla, kun pidät RM
SETUP -painiketta painettuna.
Ilmaisin syttyy.
Huomautus
• Paina RM SETUP -painiketta teräväkärkisellä
esineellä.
2
Paina sen laitteen
ohjelmalähdepainiketta, jota haluat
ohjata.
Jos esimerkiksi haluat ohjata DVD-soitinta,
paina DVD.
Paina ENTER.
Kun koodi on vahvistettu, ilmaisin vilkahtaa
kahdesti ja kaukosäädin poistuu
ohjelmointitilasta automaattisesti.
5
RM SETUP
Syötä numeropainikkeilla sen laitteen
tai valmistajan koodi, jota haluat ohjata
(tai jokin koodeista, jos niitä on
useampia kuin yksi).
Toista vaiheet 1 - 4, jos haluat ohjata
muita laitteita.
Ohjelmoinnin peruuttaminen
Paina RM SETUP missä tahansa vaiheessa.
Kaukosäädin poistuu ohjelmointitilasta
automaattisesti.
Ohjelmalähteen aktivoiminen
ohjelmoinnin jälkeen
Aktivoi haluamasi ohjelmalähde painamalla sille
ohjelmoitua painiketta.
Tarkasta seuraavat, jos
ohjelmointi ei onnistunut:
• Jos ilmaisin ei syty vaiheessa 1, paristot ovat
lopussa. Vaihda molemmat paristot.
• Jos ilmaisin välkähtää nopeasti 4 kertaa
peräkkäin koodia syötettäessä, on tapahtunut
virhe. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautus
• Ilmaisin sammuu, kun oikeaa painiketta painetaan.
• Jos painat useita ohjelmalähdepainikkeita vaiheessa
2, vain viimeinen painallus huomioidaan.
• Jos painat TV ?/1 vaiheessa 2, vain TV VOL +/– -,
TV CH +/– -, TV/VIDEO- ja WIDE-painikkeet
ohjelmoidaan uudelleen.
• Jos painat ohjelmalähdepainiketta vaiheessa 3, uusi
ohjelmalähde valitaan ja toiminto siirtyy takaisin
vaiheen 3 alkuun.
• Koodeja syötettäessä vain ensimmäiset kolme
numeroa huomioidaan.
8FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 9 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
CD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Jos haluat poistaa kaikki ohjelmoinnit, voit
palauttaa kaukosäätimen tehdasasetukset
seuraavasti.
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
Paina VOLUME –, ?/1 ja AV ?/1 samaan
aikaan.
KENWOOD
108, 109, 110
MARANTZ
116
Ilmaisin välkähtää kolme kertaa ja sammuu
sitten.
ONKYO
112, 113, 114
PIONEER
117
Laitteita ja laitteiden valmistajia
vastaavat koodit
YAMAHA
120, 121, 122
Käytä alla olevan taulukon koodeja, kun ohjaat
muita kuin Sonyn laitteita ja sellaisia Sonyn
laitteita, joita kaukosäätimellä ei voi tavallisesti
ohjata. Laitteita varten voi olla useita koodeja,
koska eri mallin tai vuosimallin laitteet
vastaanottavat erilaisia kaukosäätimen
signaaleja. Jos kaukosäätimen ohjelmointi ei
onnistu yhdellä koodilla, kokeile toista.
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen
Kaukosäätimen muistin
tyhjentäminen
DAT-nauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
MD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
301
Huomautus
• Koodit perustuvat kunkin merkin viimeisimpään
saatavilla olevaan tietoon. On kuitenkin olemassa
mahdollisuus, että jokin laite ei kykene
vastaanottamaan yhtä tai useampaa koodia.
• Ohjelmalähdepainikkeet eivät ehkä toimi joidenkin
tiettyjen laitteiden kanssa.
Kasettinauhurin ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
NAKAMICHI
210
PIONEER
213, 214
YAMAHA
217, 218
jatkuu
9FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 10 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Videonauhurin ohjaaminen
Television ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
SONY
501
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
AKAI
707, 708, 709, 759
FISHER
508
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515, 534,
544
FISHER
717, 718, 719, 720
HITACHI
513, 514, 515, 544
Koodi(t)
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
JVC
516
GOLDSTAR/LG
723, 753
MAGNAVOX
503, 518, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
JVC
726, 727, 728, 736
NEC
503, 520, 544
MAGNAVOX
730, 731, 738
PANASONIC
509, 524
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PHILIPS
515, 518
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PIONEER
509, 525, 526
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
DVD-soittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
DVD-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
403
10FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 11 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804, 821,
822, 823, 824, 825
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Kytkettyjen laitteiden
ohjaaminen
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen
Satelliittivirittimen tai
kaapelivastaanottimen
ohjaaminen
Voit ohjata kytkettyjä laitteita tämän
järjestelmän kaukosäätimellä.
1
Radiovirittimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
001, 004, 005
qk
Kiintolevytallentimen
ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
307, 308, 309
2
3
qj
4
Blu-ray-tallentimen ohjaaminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
310, 311, 312
qh
qg
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
5
x
6
X
*
7
qf
qd
qs
O
8
*
9
qa
0
* Painikkeissa H, TV VOL+ ja TV CH+ on
kosketuspisteet. Kosketuspistettä voi käyttää apuna
käytettäessä järjestelmää ja muita ääni- ja
kuvalaitteita.
jatkuu
11FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 12 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Yleiset toiminnot
Television ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
1 AV \/1
Kytkee tai katkaisee äänija kuvalaitteiden virran.
1 TV \/1
Kytkee tai katkaisee
television virran.
1 SYSTEM
STANDBY
(Paina AV \/1 ja \/1
yhtä aikaa)
Katkaisee tämän
järjestelmän sekä muiden
Sonyn ääni- ja
kuvalaitteiden virran.
2 AUDIO
Muuttaa äänen Multiplexääneksi, kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi
televisioääneksi.
7 AV MENU
Tuo valikon näkyviin.
8 DISPLAY
Valitsee televisioruudussa
näkyvät tiedot.
qa TV/VIDEO
Valitsee ohjelmalähteen:
televisio tai ulkoinen
kuvalähde.
DVD-tallentimen tai DVDsoittimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
qa TV CH +/–
Valitsee televisiokanavan.
2 AUDIO
Muuttaa äänen Multiplexääneksi tai kaksikieliseksi.
qa TV VOL +/–
Säätää television
äänenvoimakkuuden.
3 SUBTITLE
Vaihtaa tekstityksen.
qa WIDE
Valitsee laajakuvatilan.
4 ANGLE
Valitsee katselukulman tai
vaihtaa kuvakulmaa.
qj Numeropainikkeet
Valitsee kanavanumerot.
qk CH +/–
Valitsee kanavat.
5 ./>
Ohittaa jakson.
6 Toistotilan
painikkeet
H (toisto)/X (tauko)/
x (pysäytys)
8 DISPLAY
Valitsee televisioruudussa
näkyvät tiedot.
qs RETURNO/EXIT
Palaa edelliseen valikkoon.
qd C/X/x/c/ENTER
Valitsee valikon
vaihtoehdot ja ottaa
valinnat käyttöön.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
0 JUMP
Vaihtaa edellisten ja
nykyisten kanavien välillä.
qs EXIT
Poistuu valikosta.
qd C/X/x/c/ENTER
Valitsee valikon
vaihtoehdot ja ottaa
valinnat käyttöön.
qf TOP MENU
Näyttää DVD-nimikkeen.
qg m/M
Etsii jaksoja joko eteen- tai
taaksepäin.
qf GUIDE
Tuo ohjausvalikon
näkyviin.
qh CLEAR
Korjaa virheen, jos olet
painanut väärää
numeropainiketta tai palaa
jatkuvaan toistoon.
qj Numeropainikkeet
Valitsee kanavanumerot.
qk CH +/–
Valitsee kanavat.
Videonauhurin ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
2 AUDIO
Muuttaa äänen Multiplexääneksi tai kaksikieliseksi.
6 Toistotilan
painikkeet
H (toisto)/X (tauko)/
x (pysäytys)
8 DISPLAY
Valitsee televisioruudussa
näkyvät tiedot.
12FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI03reg.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 13 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Toiminto
9 ANT
Valitsee antenniliitännän
kautta lähetettävän
signaalin: televisiosignaali
tai videonauhurin ohjelma.
qd C/X/x/c/ENTER
Valitsee valikon
vaihtoehdot ja ottaa
valinnat käyttöön.
qg m/M
Kelaa eteen- tai taaksepäin.
qk CH +/–
Valitsee kanavat.
Kytkettyjen laitteiden ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Äänilaitteiden ohjaaminen
Kaukosäätimen
painike
Toiminto
5 ./>
Ohittaa raidan.
6 Toistotilan
painikkeet
H (toisto)/X (tauko)/
x (pysäytys)
qg m/M
Etsii raitoja joko eteen- tai
taaksepäin.
qj Numeropainikkeet
Valitsee raitojen numerot.
0/10 valitsee raidan 10.
Huomautus
• Yllä olevat selitykset ovat vain esimerkkejä. Yllä
kuvatut toiminnot eivät ehkä ole mahdollisia laitteen
ominaisuuksista riippuen tai ne voivat olla erilaisia
kuin kuvauksissa.
• Ennen kuin otat järjestelmän käyttöön painamalla
C/X/x/c, paina ensin AMP MENU -painiketta. Jos
haluat käyttää muita laitteita, paina
ohjelmalähdepainikkeita ja AV MENU- tai TOP
MENU/GUIDE -painiketta ensin.
13FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 14 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Kaiuttimien asennus
Asetukset ja säädöt
AMP-valikon käyttäminen
Voit säätää bassokaiuttimen tasoa. Tätä asetusta
käytetään kaikissa äänikentissä.
Voit määrittää seuraavat asetukset
kaukosäätimen AMP MENU -painikkeella.
Oletusasetukset on alleviivattu.
AMP MENU
LEVEL
SW LEVEL
(bassokaiuttimen taso)
-6 dB – +6 dB
(0 dB)
CUSTOMIZE
AUDIO
DRC
DRC OFF
DRC STD
DRC MAX
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
A/V SYNC
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER
DIMMER
OFF
DIMMER
ON
1
2
3
Avaa AMP-valikko painamalla AMP
MENU.
Valitse vaihtoehto ja asetus painamalla
toistuvasti C/X/x/c.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
3
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Aloita monikanavaisessa muodossa
koodatun tilaäänilähteen toisto (esim.
DVD).
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”LEVEL” ja paina sitten ENTER tai
c.
Näkyviin tulee ”SW LEVEL
(bassokaiuttimen taso)”.
4
5
Poistu AMP-valikosta painamalla AMP
MENU.
Seuraavilla sivulla on tietoja kustakin
asetuksesta.
CLEAR
Paina ENTER tai c.
Kuuntele ääntä ja valitse samalla
haluamasi asetus painamalla
toistuvasti x/X.
Oletusasetus: 0 dB
Voit säätää arvoa 1 dB:n välein välillä
-6 dB - +6 dB.
6
Paina ENTER tai AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
14FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 15 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
(DUAL MONO)
Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Ominaisuus on hyödyllinen, kun katselet
elokuvia öisin hiljaisella äänenvoimakkuudella.
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa AC-3-multiplexlähetyssignaalin.
Huomautus
AMP MENU
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
• AC-3-signaalin vastaanottoa varten järjestelmään on
kytkettävä digitaalinen satelliittiviritin optisella- tai
koaksiaalikaapelilla ja asetettava digitaalisen
satelliittivirittimen digitaaliseksi lähetysmuodoksi
AC-3.
x
AMP MENU
X/x/c
ENTER
O
m
H
1
2
3
4
ENTER
-
M
.
>
X
x
Paina AMP MENU.
X/x/c
ENTER
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE” ja paina sitten
ENTER tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”AUDIO DRC” ja paina sitten
ENTER tai c.
Valitse asetus x/X-painikkeilla.
• DRC OFF: Dynaamista aluetta ei pakata.
• DRC STD: Toistaa ääniraidan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella alueella.
• DRC MAX: Pakkaa dynaamisen alueen
täysin.
5
CLEAR
Paina ENTER tai AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautus
• AUDIO DRC on käytettävissä vain Dolby Digital
-lähteissä.
1
2
3
4
O
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE” ja paina sitten
ENTER tai c.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DUAL MONO” ja paina sitten
ENTER tai c.
Valitse haluamasi ääni x/X-painikkeilla.
• MAIN: Vain pääkanava toistetaan.
• SUB: Vain kakkoskanava toistetaan.
• MAIN+SUB: Pää- ja kakkoskanavan
äänet toistetaan yhdessä.
jatkuu
15FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Asetukset ja säädöt
(AUDIO DRC)
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 16 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
• MAIN/SUB: Pää-ääni toistetaan
vasemmasta kaiuttimesta ja kakkosääni
oikeasta kaiuttimesta.
5
Paina ENTER tai AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Kuvan ja äänen välisen
viiveen säätäminen
(A/V SYNC)
Jos kuva ja ääni eivät vastaa toisiaan, voit säätää
niiden välisen viiveen.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
3
4
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE” ja paina sitten
ENTER tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”A/V SYNC” ja paina sitten ENTER
tai c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• SYNC OFF: Säätö ei ole käytössä.
• SYNC ON: Kuvan ja äänen välinen säätö
on käytössä.
5
Paina ENTER tai AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautus
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien
tietovirtojen kohdalla.
16FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 17 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
Äänikentän valitseminen
Äänikentän ilmaisin
Asetukset ja säädöt
(DIMMER)
?/1
Etupaneelin näytön kirkkaus voidaan asettaa 2
tasolle.
Tämä järjestelmä tuottaa 5.1-kanavaisen
tilaäänen. Voit toistaa etutilaäänen helposti
valitsemalla jonkin järjestelmän
esiohjelmoiduista äänikentistä. Voit nauttia
elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
SOUND
FIELD +/–
x
m
H
1
2
3
4
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Paina AMP MENU.
Paina x/X toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”CUSTOMIZE” ja paina sitten
ENTER tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”DIMMER” ja paina sitten ENTER
tai c.
Valitse etupaneelin näytön kirkkaus
X/x-painikkeilla.
• DIMMER OFF: Kirkkaasti valaistu.
• DIMMER ON: Himmeästi valaistu.
Poistaa valaistuksen käytöstä, kun virta on
katkaistu.
5
CLEAR
O
Paina ENTER tai AMP MENU.
Etutilaäänen toistaminen
äänikentän avulla
Paina SOUND FIELD +/–.
Käytössä oleva äänikenttä tulee näkyviin.
Paina SOUND FIELD +/– toistuvasti, kunnes
haluamasi äänikenttä tulee näkyviin. Valitun
äänikentän ilmaisin syttyy etupaneelissa*.
* Kun painat SOUND FIELD +/– äänikenttäasetuksen
ollessa AUTO, AUTO-ilmaisin ja valitun
äänikentän ilmaisin (FRONT SURROUND tai 2CH
STEREO) syttyvät.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
jatkuu
17FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI04set.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 18 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Käytettävissä olevat äänikentät
Etutilaäänen kuunteleminen
Äänikenttä
Näyttö
x FRONT SURROUND
AUTO
AUTO MODE
FRONT SURROUND
FRONT SURR*
Tilaääni kuuluu FRONT SURROUND -alueella,
kuten kuvasta ilmenee.
2CH STEREO
2CH STEREO
NEWS
NEWS
Kotiteatterin
jalusta
TV
* Käyttää S-Force PRO Front Surround -teknologiaa.
Tietoja S-Force PRO Front
Surround -teknologiasta
1,2 m
Aivan uutta signaalikäsittely- ja DSP-tekniikkaa
sisältävä S-Force PRO Front Surround teknologia perustuu Sonyn pitkäaikaiseen
sitoutumiseen tilaääniteknologian kehittämiseen
(ja sen tuloksena saatuihin valtaviin määriin
akustiikkatietoutta). Aiempiin
tilaääniteknologioihin verrattuna S-Force PRO
Front Surround välittää todenmukaisemman
etäisyyden ja tilan tunnun, jolloin tuloksena on
aito tilaäänikokemus ilman takakaiuttimia.
FRONT SURROUND -alue
Alkuperäisen äänen
automaattinen toisto
2-kanavaisten lähteiden
kuunteleminen
x AUTO
x 2CH STEREO
Tässä tilassa äänikenttä valitaan automaattisesti
vastaanotettavan äänisignaalin mukaan.
Tämä tila tuottaa 2-kanavaisen äänen
äänisignaalin tyypistä riippumatta.
Äänilähteiden kuunteleminen
television kautta
x NEWS
Tässä tilassa television ääni toistetaan selkeänä
puheäänenä, kuten uutis- tai draamaohjelmissa.
Vinkki
• Järjestelmä muistaa viimeisen äänikentän, joka on
valittu kullekin ohjelmalähteelle.
TUNER-tilassa valitaan sama äänikenttä sekä FMettä AM-taajuuksille.
18FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 19 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
4
Paina ENTER.
Esiin tulee kanavan pikavalintanumero.
Muut toiminnot
TUNED ST
Radion kuunteleminen
5
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
Muut toiminnot
TUNED ST
TUNER/BAND
FM MODE
6
CLEAR
TUNING +/–
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
TUNED ST
PRESET +/–
x
7
C/X/x/c
ENTER
Paina ENTER.
Asema tallentuu muistiin.
TUNER MENU
VOLUME +/–
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 1–6.
O
DISPLAY
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Radioasemien esivirittäminen
Voit esivirittää 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa. Varmista ennen virittämistä, että
äänenvoimakkuus on säädetty minimiin.
1
2
Huomautus
• Pidä virtajohto erillään FM- ja AM-antenneista, kun
esivirität radioasemia.
Radion kuunteleminen
Paina TUNER/BAND toistuvasti,
kunnes haluamasi taajuusalue tulee
näkyviin.
Esiviritä ensin asemat laitteen muistiin
(lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivulla 19)).
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
1
Haku päättyy, kun laite virittää löytyneen
aseman. Ilmaisimet ”TUNED” ja ”ST”
(stereoääninen ohjelma) tulevat näkyviin.
Paina TUNER/BAND toistuvasti,
kunnes näkyviin tulee ”FM” tai ”AM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
TUNED ST
TUNED ST
2
3
Paina TUNER MENU toistuvasti,
kunnes näkyviin tulee ”Memory?”.
Valitse haluamasi esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET + tai –.
Aina kun painat painiketta, laite siirtyy
johonkin esiviritettyyn asemaan.
3
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
jatkuu
19FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 20 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Radion sammuttaminen
Jos teet virheen
Paina "/1.
Paina C/c toistuvasti, kunnes muutettava
merkki alkaa vilkkua ja valitse sitten
haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Voit poistaa merkin painamalla C/c
toistuvasti, kunnes poistettava merkki
vilkkuu, ja painamalla sitten CLEARpainiketta.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Voit käyttää manuaalista säätöä painamalla
toistuvasti painiketta TUNING + tai –.
Voit virittää automaattisesti pitämällä TUNING
+ tai – painettuna. Lopeta automaattinen viritys
painamalla TUNING + tai –.
7
Vinkki
• Voit tarkastaa taajuuden painamalla toistuvasti
DISPLAY.
• Jos FM-ohjelmassa on häiriöitä, paina FM MODE,
kunnes etupaneelin näyttöön tulee ”MONO”. Tämän
jälkeen ääni ei ole stereofoninen, mutta vastaanotto on
parempi. Voit palauttaa stereoäänen painamalla
painiketta uudelleen.
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla antennit
uudelleen.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetylle asemalle. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) näkyy, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi määrittää
vain yhden nimen.
1
Paina TUNER/BAND toistuvasti,
kunnes näkyviin tulee ”FM” tai ”AM”.
Paina ENTER.
Aseman nimi tallentuu muistiin.
Vinkki
AM-viritysvälin muuttaminen (ei
koske Euroopassa myytävää
mallia)
AM-viritysväliksi voi asettaa arvon
10 kHz tai 9 kHz.
Voit muuttaa AM-viritysväliä valitsemalla ensin
minkä tahansa AM-aseman ja sammuttamalla
sitten järjestelmän painamalla järjestelmän "/1painiketta. Kytke järjestelmän virta painamalla
järjestelmän "/1-painiketta samalla kun painat
INPUT SELECTOR -painiketta. Jos muutat
viritysvälin, esiviritetyt AM-asemat häviävät.
Voit määrittää viritysvälin uudelleen toistamalla
edellä kuvatut toiminnot.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
3
4
5
6
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti painiketta
PRESET + tai –.
Paina TUNER MENU.
Paina C/X/x/c toistuvasti, kunnes
näytössä lukee ”Name In?”.
Paina ENTER.
Luo nimi kohdistinpainikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja erikoismerkkejä.
20FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI05oth.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 21 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän käyttäminen
(Eurooppalainen malli)
Uniajastimen käyttäminen
Voit määrittää laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, joten voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
tarkkuudella.
RDS (Radio Data System) -järjestelmä on
yleislähetyspalvelu, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää normaalin ohjelmasignaalin
lisäksi myös muuta tietoa. Tällä virittimellä voi
käyttää monia RDS-ominaisuuksia, kuten
aseman nimen näyttöä. RDS-ominaisuudet ovat
käytettävissä vain FM-asemissa.*
SLEEP
m
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität aseman, joka tarjoaa RDS-palveluja,
aseman nimi* näkyy TUNER-tiedoissa.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy näytössä.
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
H
Huomautus
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
Muut toiminnot
Mikä on RDS (Radio Data
System) -järjestelmä?
x
O
Paina SLEEP.
Kun painiketta painetaan, minuuttinäyttö
(jäljellä oleva aika) muuttuu seuraavasti:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Jäljellä olevan ajan
tarkastaminen
Paina SLEEP kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Valitse haluamasi aika painamalla SLEEP
toistuvasti.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
Paina SLEEP toistuvasti, kunnes näkyviin tulee
”SLEEP OFF”.
Huomautus
• Tämä toiminto koskee vain tätä järjestelmää, ei
kytkettyä televisiota tai muita laitteita.
21FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 22 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Yksi etukaiutin on mykkä.
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee laitteen
käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet
laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Yleistä
Virta ei kytkeydy.
• Tarkasta, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
Ilmoitukset ”PROTECT” ja ”UNPLUG” tulevat
näkyviin vuorotellen.
• Irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta ja
tarkasta, etteivät järjestelmän
ilmanvaihtoaukot ole tukkeessa.
Kun olet korjannut mahdolliset ongelmat,
kytke virtajohto uudelleen ja kytke
laitteeseen virta. Jos ongelman syytä ei
löydy, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä ei
kuulu.
• Tarkasta, että toistettava DVD-levy tms. on
tallennettu Dolby Digital- tai DTSmuodossa.
• Jos kytket DVD-soittimen tms. tämän
järjestelmän digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkasta kytkettävän laitteen ääniasetukset
(äänen lähetysasetukset).
• Varmista, että DVD-soitin valitsee oikeat
asetukset. (Koekuuntele ääni DVD-valikon
kautta.)
Tilaääni ei kuuluu.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on
käytössä painamalla SOUND FIELD +/–.
• Äänikenttä ei ehkä toimi kaikkien
digitaalisten signaalien kanssa.
• Tarkasta, että laite on kytketty kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin tuloliitäntöihin
oikein.
• Tarkasta, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
järjestelmässä.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärinpäin.
• Tarkasta, että järjestelmän osat on liitetty
oikein ja kunnolla.
• Säädä LEVEL-valikon tasapainoasetukset.
Etukaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on hyvin
heikko.
• Tarkasta äänikenttävalinta painamalla
SOUND FIELD +/–.
• Etukaiuttimien vaikutus saattaa joillakin
lähteillä olla huomaamattomampi.
Kytketyt laitteet
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
valitusta laitteesta riippumatta.
• Tarkasta, että järjestelmä ja muut laitteet on
kytketty toisiinsa oikein ja kunnolla.
• Tarkasta, että sekä järjestelmän että
kytketyn laitteen virta on kytketty.
• Tarkasta, että äänenvoimakkuutta ei ole
asetettu minimiin.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
MUTING.
Valitusta laitteesta ei kuulu ääntä.
• Tarkasta, että laite on kytketty kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin tuloliitäntöihin
oikein.
• Tarkasta, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
järjestelmässä.
• Tarkasta, että laite on valittu oikein.
• Jos jatkat levyn toistoa tauon jälkeen ja
äänenvoimakkuus on asetettu ylimmälle
tasolle, ääntä ei ehkä kuulu. Hiljennä tällöin
äänenvoimakkuutta, katkaise järjestelmän
virta ja kytke se sitten uudelleen päälle.
22FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 23 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Ääni on katkonaista tai siinä on häiriöitä.
FM-vastaanotto on heikko.
• Tarkasta, että vastaanotettavien
äänisignaalien tyyppi ei ole PCM 96 kHz.
Tämä järjestelmä ei voi lähettää PCM
96 kHz -äänisignaaleja.
• Kytke vastaanotin FM-ulkoantenniin
75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste)
alla olevan kuvan mukaisesti. Jos kytket
vastaanottimen ulkoantenniin,
suojamaadoita antenni salamoiden varalta.
Älä kytke maajohdinta kaasuputkeen, jotta
ei synny kaasuräjähdyksen vaaraa.
Televisioruudussa ei näy kuvaa tai se on
epätarkka.
COAXIAL
ANTENNA
MUUT
Kaukosäädin ei toimi.
• Suuntaa kaukosäädin järjestelmän
tunnistimeen .
• Poista kaukosäätimen ja järjestelmän väliset
esteet.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa,
vaihda molemmat uusiin.
• Varmista, että olet valinnut kaukosäätimestä
oikean ohjelmalähteen.
Radioasemia ei voi virittää.
Tarkista, että antennit on kytketty kunnolla.
Säädä antennien kulmia.
Kytke ulkoinen antenni, jos tarpeen.
Käytä manuaalista viritystä.
Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista (valittaessa
asemia hakemalla). Esiviritä asemat.
AM
FM 75
VIRITIN
•
•
•
•
•
Lisätietoja
• Olet valinnut progressiivisen
signaalimuodon DVD-soittimesta, mutta
televisio ei voi vastaanottaa progressiivista
signaalia. Palauta tällöin DVD-soittimen
asetus lomiteltuun muotoon. Lisätietoja on
DVD-soittimen käyttöohjeessa.
• Vaikka televisio olisi yhteensopiva
progressiivisen signaalimuodon (525p/
625p) kanssa, kuvaan voi tulla häiriöitä, jos
valitset DVD-soittimesta progressiivisen
muodon. Palauta tällöin DVD-soittimen
asetus lomiteltuun muotoon. Lisätietoja on
DVD-soittimen käyttöohjeessa.
• Tarkasta, että televisio on valittu oikein.
• Aseta televisio oikeaan tulotilaan.
Jos järjestelmä ei toimi
edellistenkään toimenpiteiden
jälkeen oikein, palauta
järjestelmä seuraavalla tavalla:
Käytä toimenpiteeseen järjestelmän painikkeita.
1
2
Kytke virta painamalla ?/1.
Paina INPUT SELECTOR, VOLUME – ja
?/1 samaan aikaan.
Näkyviin tulee teksti ”COLD RESET” ja
järjestelmä palautetaan. AMP-valikko,
äänikentät, esiviritetyt radioasemat jne.
palautetaan oletusarvoihinsa.
23FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 24 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Vahvistinosa
Tekniset tiedot
Stereotila
A
B
C
40 W + 40 W (4 ohmia,
1 kHz, DIN)
Surround-tila (vertailu) teho
Etukaiuttimet:
100 W + 100 W
(4 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Surround*: 100 W + 100 W
(4 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
Lisäbassokaiutin*: 200 W
(2 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 10 %)
* Joillakin äänikentän asetuksilla ja lähteillä ääntä ei
ehkä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
TV, SAT, DVD, VIDEO Herkkyys: 610 mV
Impedanssi: 25 kilo-ohmia
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV, SAT, DVD, VIDEO Impedanssi: 75 ohms
B
C
Viritinosa
Järjestelmä
FM-viritinosa
Viritysalue
Mitat:
mm
Paino: kg
A
1 205
B
510
C
495
64
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
AM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Välitaajuus
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
87,5 – 108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
Eurooppalainen malli:
531 – 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
Muut mallit:
530 – 1 710 kHz
(tarkkuus 10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(tarkkuus 9 kHz)
AM-kehäantenni
450 kHz
Video-osa
Tulo-/lähtöliitännät
Video: 1 Vp-p 75 ohmia
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohmia
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohmia
Vastaanottaa 480i/480p/
720p/1080i
24FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 25 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Kaiuttimet
Etukaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Sanasto
Kaksisuuntainen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen
Surround-kaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Lisäbassokaiutin
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Kaksisuuntainen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
160 mm,
kartiotyyppinen × 2
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
Paino (noin)
Vakiovarusteet
Eurooppalainen malli:
230 – 240 V, 50/60 Hz
Muut mallit:
220 – 240 V, 50/60 Hz
Päällä: 125 W
Valmiustilassa: 0,3 W
1 205 × 495 × 550 mm
(l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
64 kg
AM-kehäantenni (1)
FM-johtoantenni (1)
Optinen kaapeli (1)
Komponenttivideokaapeli
(sininen/vihreä/punainen)
(1)
Videokaapeli (keltainen)
(1)
Kaukosäädin (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Käyttöohje (1)
Pika-asennusopas (kortti)
(1)
Tämä elokuvateatteritasoinen äänitekniikka on
pitemmälle kehitettyä kuin Dolby Surround Pro
Logic -ääni. Tässä tekniikassa surroundkaiuttimet toistavat stereoääntä, jonka
taajuusalue on laaja. Lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava
lisäbassokanava. Tästä äänimuodosta käytetään
nimitystä ”5.1”, jossa 0.1 tarkoittaa
lisäbassokanavaa (koska se toimii vain, kun
äänessä on matalia bassotaajuuksia sisältäviä
tehosteita). Kaikki tämän äänimuodon kuusi
kanavaa äänitetään erillisinä, jotta saavutettaisiin
mahdollisimman suuri kanavaerotus. Koska
kaikki signaalit käsitellään digitaalisesti, signaali
huononee vähemmän.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II luo 2-kanavaisista
ohjelmalähteistä viisi taajuuskaistaltaan täyttä
lähtökanavaa. Tämän muunnoksen suorittaa
pitkälle kehitetty, erittäin laadukas
tilaäänidekooderimatriisi, joka käyttää
alkuperäisen äänitteen tilaääniominaisuuksia
lisäämättä mukaan uusia ääniä tai värittämättä
ääntä.
DTS
Digitaalisen äänen pakkaustekniikka, joka on
Digital Theater Systems, Inc:n kehittämä. Tämä
tekniikka toimii 5.1-kanavaympäristössä.
Takakanava on stereofoninen, jonka lisäksi
tekniikka sisältää erillisen lisäbassokanavan.
DTS tuottaa laadukkaan 5.1-kanavaisen
digitaalisen äänentoiston. Kanavaerotus on
hyvä, koska kaikki kanavatiedot tallennetaan
erillisinä ja käsitellään digitaalisesti.
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
jatkuu
25FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Lisätietoja
Kaiutinelementti
Kaksisuuntainen
bassorefleksi,
magneettisesti suojattu
65 mm, kartiotyyppinen × 2
Dolby Digital
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 26 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
S-Force PRO Front Surround
Aivan uutta signaalikäsittely- ja DSP-tekniikkaa
sisältävä S-Force PRO Front Surround teknologia perustuu Sonyn pitkäaikaiseen
sitoutumiseen tilaääniteknologian kehittämiseen
(ja sen tuloksena saatuihin valtaviin määriin
akustiikkatietoutta). Aiempiin
tilaääniteknologioihin verrattuna S-Force PRO
Front Surround välittää todenmukaisemman
etäisyyden ja tilan tunnun, jolloin tuloksena on
aito tilaäänikokemus ilman takakaiuttimia.
S-Master
S-Master on Sonyn kehittämä täysin digitaalinen
vahvistinteknologia, joka minimoi äänen
pirstoutumisen ja värinän, jolloin vuoropuhelut
ovat selkeitä ja ääni vastaa alkuperäistä ääntä.
Pienikokoisen vahvistinosan teho- ja
lämpöominaisuudet ovat aiempaa
kehittyneemmät.
26FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 27 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
1
2
Lisätietoja
?/1
6
5
4
3
A Etupaneelin näyttö (28)
D INPUT SELECTOR (23)
B Äänikentän ilmaisin (17)
E
C VOLUME +/– (23)
F "/1 (päällä/valmiustila) (23)
(kaukosäätimen tunnistin) (23)
jatkuu
27FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 28 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Etupaneelin näyttö
Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista
SLEEP
TUNED ST
MONO
A/V SYNC
A Nykyinen surround-tila
D Syttyy, kun radioasema on valittu. (19)
B Syttyy SLEEP-tilassa. (21)
E Syttyy, kun stereolähetys on valittu.
(19)
C Syttyy, kun A/V SYNC on toiminnassa.
(16)
F Syttyy, kun kuunnellaan radiota
monoäänellä. (20)
28FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 29 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
A TV-, VIDEO-, DVD- ja SAT-liitännät
Takapaneeli
B COMPONENT-liitännät
C AM-liitäntä
D COAXIAL FM 75Ω -liitäntä
Lisätietoja
TV
VIDEO OUT
OPTICAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
DVD
1
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
SAT
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO IN
DVD IN
2
SAT IN
TV OUT
COMPONENT
COAXIAL
FM 75
AM
3
4
ANTENNA
jatkuu
29FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 30 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
A "/1 (päällä/valmiustila)
Kaukosäädin
B Ohjelmalähdepainikkeet
Tässä kuvataan ainoastaan vahvistimen
toimintaa koskevat painikkeet. Lisätietoja
kytkettyjen laitteiden ohjaamiseen liittyvien
painikkeiden toiminnasta on sivulla 11.
C AMP MENU (14, 15, 16, 17)
D TUNER MENU (19)
E PRESET +/– (19)
F MUTING
G VOLUME +/– (19)
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SETUP P
1
H DISPLAY (19)
SYSTEM STANDBY
VIDEO
TV
DVD
SOUND FIELD
Painikkeessa VOLUME + on
kosketuspiste.*
I C/X/x/c/ENTER (14, 15, 16, 17, 19)
SAT
2
TUNER/BAND
J TUNING +/– (19)
K SOUND FIELD +/– (17)
qa
CH
SLEEP AMP MENU
3
1
2
3
FM MODE
4
5
6
TUNER MENU
7
8
9
ANGLE
0/10
>10/11
CLEAR
12/SET
ENTER
-
* Kosketuspistettä voi käyttää apuna käytettäessä
järjestelmää.
AUDIO
4
SUBTITLE
- TUNING +
0
m
H
- PRESET +
M
.
X
>
5
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
AV MENU
6
VOLUME
9
7
O
8
DISPLAY
RETURN/EXIT
TV VOL
TV CH
TV/
VIDEO
ANT
WIDE
JUMP
30FI
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 31 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 32 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
tiedoston nimi[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK
FI\2674487111_ RHT-G1000_FI\FI07tap.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 33 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
filename[H:\oyamada\nouhin\RHT-G1000\0220\2674487111_ RHT-G1000_DK FI\2674487111_
RHT-G1000_FI\Covers\01bkc.fm]
masterpage:Right
DK02reg.book Page 34 Monday, February 20, 2006 11:48 AM
Sony Corporation
model name [RHT-G1000]
[2-674-487-11(1)]
Download PDF

advertising