Sony | HT-DDW870 | Sony HT-DDW870 Käyttöohjeet

lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK01COV_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 1 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Home Theatre
System
DK
Betjeningsvejledning _________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
HT-DDW870
©2005 Sony Corporation
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK02REG_HTDDW870-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 2 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
2DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK02REG_HTDDW870-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 3 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Om områdekoder
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
model HT-DDW870. Kontroller modelnavnet på
receiveren ved at se i nederste højre hjørne af
frontpanelet. I denne vejledning bruges modellen til
områdekode U til illustrationsformål, medmindre
andet er angivet.
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
kontrollerne på receiveren. Det er også muligt at
anvende kontrollerne på den medfølgende
fjernbetjening, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på receiveren. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen, se
side 42–50.
HT-DDW870 består af:
Gælder kun modeller med områdekoden U, CA
• Receiver
STR-K870P
• Højttalersystem
– Fronthøjttaler (venstre)
SS-MSP67L
– Fronthøjttaler (højre)
SS-MSP67R
– Centerhøjttaler
SS-CNP67
– Surroundhøjttaler (venstre)
SS-MSP67SL
– Surroundhøjttaler (højre)
SS-MSP67SR
– Surroundbaghøjttaler
SS-MSP67SB
– Subwoofer
SA-WMSP87
Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK
• Receiver
STR-K870P
• Højttalersystem
– Fronthøjttaler (venstre)
SS-MSP87L
– Fronthøjttaler (højre)
SS-MSP87R
– Centerhøjttaler
SS-CNP87
– Surroundhøjttaler (venstre)
SS-MSP87SL
– Surroundhøjttaler (højre)
SS-MSP87SR
– Surroundbaghøjttaler
SS-MSP87SB
– Subwoofer
SA-WMSP87E
Modeller med anden områdekode
• Receiver
• Højttalersystem
– Fronthøjttaler (venstre)
– Fronthøjttaler (højre)
– Centerhøjttaler
– Surroundhøjttaler (venstre)
– Surroundhøjttaler (højre)
– Surroundbaghøjttaler
– Subwoofer
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
SURROUND BACK
–
CENTER
SPEAKERS
FRONT A
R
–
R
L
R
L
+
FRONT B
L
–
R
SURROUND
EAKERS
+
L
2-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS", "DTS-ES", "Neo:6" og "DTS 96/24" er
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
DK
Bemærkning om den
medfølgende fjernbetjening
RM-AAP001
Knapperne AUX, MULTI CH og 12 knapper på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening
af receiveren.
STR-K870P
SS-MSP87L
SS-MSP87R
SS-CNP87
SS-MSP87SL
SS-MSP87SR
SS-MSP87SB
SA-WMSP87
3DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK01COV_HT-DDW870CELTOC.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 4 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes
tilslutning .......................................... 5
1a: Tilslutning af komponenter med
digitale lydudgangsstik............... 7
1b: Tilslutning af komponenter, der
kun har analoge lydstik ............ 10
2: Tilslutning af antennerne .................. 12
3: Tilslutning af højttalerne................... 13
4: Tilslutning af netledningen ............... 17
5: Indstilling af højttalerne.................... 18
6: Indstilling af subwooferen ................ 21
7: Justering af højttalerniveauerne og balancen .......................................... 21
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten............................ 22
Sådan lytter du til FM/AM-radio .......... 23
Automatisk lagring af FM-stationer...... 24
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Lagring af faste radiostationer .............. 24
Brug af RDS (Radio Data System)
(RDS).............................................. 25
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Ændring af displayet ............................. 27
Om angivelserne på displayet ............... 28
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne og subwooferen
alene................................................ 30
— 2CH STEREO
Sådan opnår du hifi-lyd......................... 30
— AUTO FORMAT DIRECT
Valg af et lydfelt ................................... 32
Valg af dekodningstilstand for
surroundbagkanalen........................ 33
— SURR BACK DECODING
Avancerede justeringer og
indstillinger
Ændring af lydindgangstilstanden for
digitale komponenter...................... 35
— INPUT MODE
Brugertilpasning af lydfelter................. 35
Justering af tone ................................... 37
Avancerede indstillinger....................... 37
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste stationer og
indgange ......................................... 39
Brug af afbryderautomatikken.............. 40
Valg af højttalersystem......................... 40
Optagelse .............................................. 41
Fjernbetjeningens funktioner
RM-AAP001
Før du bruger fjernbetjeningen ............. 42
Beskrivelse af fjernbetjeningens
knapper ........................................... 42
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand .......................... 46
Programmering af fjernbetjeningen...... 47
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 51
Fejlfinding ............................................ 52
Specifikationer...................................... 54
Liste over knappernes placering og
referencesider ................................. 58
Indeks ................................................... 59
4DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 5 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Introduktion
I punkt 1a til og med 1b, som begynder på side 7, beskrives det, hvordan du skal tilslutte
komponenterne til denne receiver. Inden du begynder, bedes du læse afsnittet "Komponenter, som kan
tilsluttes" herunder, som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hver enkel komponent skal
tilsluttes.
Når du har tilsluttet alle komponenterne, skal du gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 12).
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes tilslutning
Komponenter, som kan tilsluttes
Komponenter, som skal tilsluttes
Side
Dvd-afspiller
Med digital lydudganga)
7–8
Kun med analog lydudgangb)
7–8
Kun med kompositvideoindgang
8 eller 11
Tv
Satellittuner
Med digital lydudganga)
7–8
Kun med analog lydudgangb)
7–8
Super Audio CD/cd-afspiller
Med digital lydudganga)
9
Kun med analog lydudgangb)
10
MD-enhed/kassettebåndoptager
Kun med analog lydudgangb)
Videobåndoptager, camcorder, videospil osv.
a)
b)
10
11
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik osv.
Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-stik osv.
fortsat
5DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 6 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Nødvendige kabler
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
tilslutningskabler som ekstraudstyr (A til E) (medfølger ikke, medmindre andet er angivet).
A Lydkabel
C Videokabel
Hvid (V)
Rød (H)
Gul
B Lyd-/videokabel
Gul (video)
Hvid (V/lyd)
Rød (H/lyd)
D Optisk digitalt kabel
E Koaksialt kabel (medfølger)
Orange
Bemærk!
• Afbryd strømtilførslen til alle komponenter, før der foretages nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brummen og anden støj undgås.
• Når du tilslutter et lyd-/videokabel, skal du kontrollere, at de farvekodede stikpropper sættes i de tilsvarende stik
på komponenterne: gul (video) til gul; hvid (venstre, lyd) til hvid og rød (højre, lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du tilslutter optiske digitale kabler.
• Undgå at bøje eller fastgøre optiske digitale kabler.
6DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 7 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
.
Introduktion
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsstik
Tilslutning af en dvd-afspiller, en tv eller en satellittuner
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–E), se side 6.
1 Tilslut lydstikkene.
Dvd-afspiller
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
E
A
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
D
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satellittuner
Bemærk!
Du kan også høre tv'ets lyd ved at tilslutte tv'ets lydudgangsstik til VIDEO 2 AUDIO IN-jackstikkene på receiveren.
I dette tilfælde må fjernsynets videoudgangsjackstik ikke forbindes til VIDEO 2 AUDIO IN-jackstikket på
receiveren.
fortsat
7DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 8 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
2 Tilslut videostikkene.
Satellittuner
Tv
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
C
OUTPUT
VIDEO
Dvd-afspiller
8DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 9 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Tilslutning af en Super Audio CD/cd-afspiller
Introduktion
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–E), se side 6.
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
D
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD/
cd-afspiller
Tip!
Alle de digitale lydstik er kompatible med samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
Bemærk!
Der udsendes ingen lyd, når du afspiller en Super Audio CD på en Super Audio CD-afspiller tilsluttet
SA-CD/CD OPTICAL IN-stikket på denne receiver. Tilslut afspilleren til de analoge indgangsstik (SA-CD/CD INstik). Se betjeningsvejledningen, der følger med Super Audio CD-afspilleren.
9DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 10 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
1b: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydstik
Tilslutning af lydudstyr
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–E), se side 6.
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
IN
OUT
SA-CD/CD
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
SUB
WOOFER
VIDEO 1
l
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD/
cd-afspiller
AUDIO OUT AUDIO IN
A
OUT
A
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
l
R
LINE
L
L
R
R
MD-enhed/
kassettebåndoptager
10DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 11 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Tilslutning af videokomponenter
Videobåndoptager
OUTPUT
VIDEO
OUT
Introduktion
Hvis du tilslutter tv'et til MONITOR VIDEO OUT-stikket, kan du se video via den valgte indgang
(side 22). Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–E), se side 6.
Tv
AUDIO
OUT
INPUT
L
VIDEO
R
B
C
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
Til VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN-stikkene
(Frontpanel)
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
L
OUT
B
SUB
WOOFER
VIDEO 1
L
R
B
IN
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
R
Camcorder eller
videospil
Videobåndoptager
11DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 12 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
2: Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
AM-rammeantenne
(medfølger)
FM-ledningsantenne
(medfølger)
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
AUDIO IN
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
R
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
*
*
Stikkets form afhænger af dit din områdekode.
Bemærk!
• Hold afstand mellem AM-rammeantennen og receiveren eller de øvrige komponenter for at undgå at opfange støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.
12DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 13 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
3: Tilslutning af højttalerne
Introduktion
Tilslut højttalerne til receiveren. Med denne receiver kan du anvende et 6.1-kanalshøjttalersystem.
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanalssurroundlyd, kræves der fem højttalere
(to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanal).
Du kan nyde HiFi-gengivelse fra DVD-software, der er optaget i Surround EX-formatet, hvis du
tilslutter en ekstra surroundbaghøjttaler (6.1-kanalen) (se "Valg af dekodningstilstand for
surroundbagkanalen" på side 33).
Eksempel på konfiguration af 6.1-kanalhøjttalersystem
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (højre)
Surroundhøjttaler (højre)
Fronthøjttaler
(venstre)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (venstre)
Surroundbaghøjttaler
Tip!
• Når du tilslutter et 6.1-kanals højttalersystem, skal du placere surroundbaghøjttaleren bag lyttepositionen (side 19).
• Da subwooferen ikke afgiver specielt retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor som helst efter ønske.
• Hvis du vil have større fleksibilitet i forbindelse med placering af højttalere, skal du bruge højttalerstanderne
WS-FV11 eller WS-FV10D (ekstraudstyr, kun tilgængelig i bestemte lande).
• Du kan også montere front-, surround- og surround-baghøjttalerne på væggen (se side 16).
Bemærk!
Forbind de lange højttalerledninger til surround-højttaler- og surround-baghøjttalerterminalerne og de korte
højttalerledninger til front- og centerhøjttalerterminalerne.
fortsat
13DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 14 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Påsætning af gummifødder
Sæt de medfølgende gummifødder på højttaleren som vist i illustrationen herunder for at forhindre, at
højttaleren vibrerer eller bevæger sig.
Bemærk!
Du skal også sætte de medfølgende gummifødder på subwooferen.
14DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 15 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Nødvendige kabler
B Monofonisk lydkabel (medfølger)
(+)
(–)
Sort
Fronthøjttaler
(venstre)
Fronthøjttaler
(højre)
E
e E
Centerhøjttaler
e E
A
Surroundbaghøjttaler
e
A
Introduktion
A Højttalerkabler (medfølger)
E
A
e
A
SPEAKERS
FRONT B*
SURROUND BACK
–
+
FRONT A
–
L
R
L
+
CENTER
SPEAKERS
R
R
FRONT B
L
–
+
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
A
B
E
A
e
E
e
INPUT
Subwoofer
Surroundhøjttaler
(højre)
Surroundhøjttaler
(venstre)
* Hvis du ønsker at have endnu et fronthøjttalersystem, skal det tilsluttes til SPEAKERS FRONT B-terminalerne.
Du kan vælge de fronthøjttalere, du ønsker at anvende, med SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)-knappen. Ønsker du
yderligere oplysninger, se "Valg af højttalersystem" (side 40).
fortsat
15DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 16 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Montering af højttalerne på
væggen
3
Hæng højttalerne på skruerne.
Hullet på bagsiden af højttaleren
Du kan også montere front-, surround- og
surround-baghøjttalerne på væggen.
4,6 mm
1
10 mm
Anskaf skruer (medfølger ikke), som
passer til hullet på bagsiden af hver
højttaler. Se illustrationerne herunder.
mere end 4 mm
mere end 25 mm
4,6 mm
Bemærk!
10 mm
Hullet på bagsiden af højttaleren
2
Fastgør skruerne til væggen. Skruerne
skal stikke 5 til 7 mm frem.
• Brug skruer af et egnet materiale og passende styrke
til væggen. Da vægge af gipsplader er specielt
skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en bjælke og
denne derefter fastgøres til væggen. Monter
højttalerne på en lodret og plan væg, der er forstærket
efter behov.
• Tal med en isenkræmmer eller en montør angående
vægmaterialet eller de skruer, der skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som
følge af forkert montering, utilstrækkelig vægstyrke
eller forkert isætning af skruer, hændelige uheld osv.
5 til 7 mm
16DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 17 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
I
Indstilling af
spændingsvælgeren for
receiver og subwoofer
Hvis receiveren og subwooferen har en
spændingsvælger på bagpanelet, skal du
kontrollere, at spændingsvælgeren er indstillet
til den lokale netspænding. Hvis dette ikke er
tilfældet, skal du sætte vælgeren i den korrekte
position vha. en skruetrækker, før
vekselstrømsnetledningen tilsluttes en
stikkontakt i væggen.
Tilslutning af
vekselstrømsnetledningen
Introduktion
4: Tilslutning af
netledningen
Tilslut vekselstrømsnetledningen til en
stikkontakt i væggen.
R
L
R
L
FRONT B
b
Til en
stikkontakt i
væggen
Receiver
120V
220V
240V
Vekselstrømsnetledning
VOLTAGE SELECTOR
Subwoofer
120V
240V
220V
fortsat
17DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 18 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Indledende
indstillingsprocedurer
Inden receiveren anvendes første gang, skal
receiveren initialiseres ved at følge denne
procedure.
Denne procedure kan også bruges til at nulstille
de ændringer, du har foretaget i forhold til
fabriksstandarderne. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
1
2
5: Indstilling af højttalerne
Du kan bruge menuen SPEAKER SET UP til at
angive afstanden og placeringen for de
højttalere, der er tilsluttet til denne receiver.
1
2
3
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Bemærk!
Nogle højttalerindstillingspunkter vises muligvis
nedtonede på displayet. Det betyder, at de er
blevet indstillet automatisk pga. andre
højttalerindstillinger, eller at de ikke kan justeres.
Tryk på ENTER.
"CLEARING" vises på displayet i et stykke
tid, og derefter vises "CLEARED".
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
• Alle indstillinger i menuerne SPEAKER
SET UP, LEVEL, TONE og
CUSTOMIZE.
• Det lydfelt, der er programmeret for hver
indgang og hver fast station.
• Alle lydfeltsparametre.
• Alle faste stationer.
• Alle indeksnavne for indgange og faste
stationer.
• MASTER VOLUME –/+ er indstillet til
"VOL MIN".
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP ".
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene SPEAKER SET UP"
nedenfor.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"PUSH" og "ENTER" vises skiftevist på
displayet.
3
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
4
Tryk på + eller – gentagne gange for at
vælge den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4, indtil du har
indstillet alle de efterfølgende punkter.
18DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 19 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
x
Menuparametrene SPEAKER
SET UP
x
L
R
DIST. X.X m
(Fronthøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan indstilles fra
1,0 meter til 7,0 meter i intervaller på 0,1 meter.
Hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
x
C
DIST. X.X m
(Centerhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til centerhøjttaleren. Centerhøjttaleren bør indstilles fra
en afstand, der svarer til fronthøjttalerens afstand (A),
til en afstand, der er 1,5 meter tættere på
lyttepositionen (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Surroundhøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundbaghøjttaleren. Surroundbaghøjttalerens
afstand skal indstilles fra en værdi svarende til
fronthøjttalerafstanden (A) til en afstand 4,5 meter
nærmere på lyttepositionen (D).
Introduktion
Startindstillingen er understreget.
SB
DIST. X.X m
(Surroundbaghøjttalerens afstand)
Tip!
Receiveren gør det muligt at angive højttalerpositionen
i form af afstand. Det er dog ikke muligt at indstille
centerhøjttaleren til at være længere væk end
fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren kan
ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere
end fronthøjttalerne.
Surroundhøjttalerne kan heller ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den faktiske placering af højttalerne vil
medføre en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1-2 meter nærmere end den faktiske
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "inde i" skærmen. Hvis det
ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende
surroundeffekt, fordi surroundhøjttalerne er for tæt på,
vil indstilling af en kortere højttalerafstand end den
faktiske afstand skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundhøjttalerne. Surroundhøjttaleren bør
indstilles fra en afstand, der svarer til fronthøjttalerens
afstand (A), til en afstand, der er 4,5 meter tættere på
lyttepositionen (C).
Hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
fortsat
19DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 20 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
x
SR
SL
XXXX/XX
(Surroundhøjttalerens position)
Gør det muligt at angive placeringen for
surroundhøjttalerne for at sikre korrekt
implementering af surroundeffekterne for Cinema
Studio EX-tilstandene (side 32).
100˚
120˚
A
A
B
B
D
D
60
C
C
30
Tip!
Surroundhøjttalerpositionen er udviklet særligt til
implementering af Cinema Studio EX-tilstandene. I
forbindelse med andre lydfelter er højttalerplaceringen
ikke så kritisk. Disse lydfelter blev udviklet under
forudsætning af, at surroundhøjttalerne blev placeret
bag lyttepositionen, men gengivelsen er rimeligt
konsistent selv når surroundhøjttalerne er placeret i en
bred vinkel. Men hvis højttalerne peger mod lytteren
direkte fra venstre og højre for lyttepositionen, bliver
surroundeffekterne uklare medmindre de er indstillet
til "SIDE/LO" eller "SIDE/HI".
Alle lyttemiljøer har dog mange variabler, som f.eks.
vægreflektioner, og du kan opnå et bedre resultat med
indstillingen "BEHD/HI", hvis højttalerne er placeret
højt over lyttepositionen, selv hvis de er placeret
direkte til venstre og højre.
Derfor anbefaler vi, at du (selvom det kan resultere i en
anden indstilling end i ovenstående forklaring)
afspiller software kodet med multikanalssurround med
en indstilling, der giver en god fornemmelse af
rumlighed og har det mest sammenhængende
lydbillede mellem surroundlyden fra
surroundhøjttalerne og lyden fra fronthøjttalerne. Hvis
du ikke er sikker på, hvad der lyder bedst, skal du
vælge "BEHD/LO" eller "BEHD/HI" og derefter bruge
parameteret til højttalerafstand samt
højttalerniveaujusteringer til at opnå den korrekte
balance.
• SIDE/LO
Vælg den, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere svarer til afsnit A og C.
• SIDE/HI
Vælg den, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere svarer til afsnit A og D.
• BEHD/LO
Vælg den, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere svarer til afsnit B og C.
• BEHD/HI
Vælg den, hvis placeringen af dine surroundhøjttalere svarer til afsnit B og D.
20DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK03CON_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 21 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
7: Justering af
højttalerniveauerne og balancen
Sådan lytter du til
subwooferen
— TEST TONE
POWER-indikatoren
POWER
Introduktion
6: Indstilling af
subwooferen
Juster højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition. Brug
fjernbetjeningen til justeringerne.
Tip!
Receiveren anvender en testtone med en frekvens, der
er centreret ved 800 Hz.
Indstil receiverens lydstyrke til minimum, inden
du afspiller programkilden.
1
2
3
1
2
Tryk på indgangsknapper (f.eks. DVD)
for at vælge programkilden (f.eks. dvdafspiller).
3
POWER-indikatoren på subwooferen lyser.
4
Tryk på TEST TONE.
"T. TONE" vises på displayet, og testtonen
udsendes fra højttalerne i rækkefølge.
Front (venstre) t Center t Front (højre)
t Surround (højre) t Surroundbag t
Surround (venstre) t Subwoofer
Tænd receiveren.
Tryk på POWER på subwooferen.
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Afspil programkilden.
Juster højttalerniveauerne og balancen
ved hjælp af menuen LEVEL, således at
testtonens niveau lyder ens fra de
forskellige højttalere.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
LEVEL-menuindstillingerne, se side 35.
Justering af niveauet
Tip!
Små systemjusteringer kan forbedre
lydoplevelsen.
• Den justerede værdi vises på displayet under
justeringen.
• Hvis du vil justere niveauet for alle højttalere
på samme tid, skal du trykke på MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen eller dreje
MASTER VOLUME –/+ på receiveren.
LEVEL
4
Drej på LEVEL for at justere lydstyrken.
Indstil lydstyrkeniveauet, som du ønsker,
afhængigt af programkilden.
Bemærk!
Du skal ikke indstille subwooferens lydstyrke til
maksimal. Der kan forekomme uønskede lyde.
Tryk på TEST TONE igen efter
justeringen.
Testtonen slås fra.
Bemærk!
Selvom disse justeringer også kan foretages ved hjælp
af frontpanelet og menuen LEVEL (når testtonen
udsendes, skifter receiveren automatisk til menuen
LEVEL), anbefales det at følge proceduren ovenfor og
justere højttalerniveauerne fra lyttepositionen ved
hjælp af fjernbetjeningen.
21DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 22 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Brug af hovedtelefoner
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
1
Tryk på indgangsknapperne for at
vælge indgangen.
For at vælge
Tryk på
Videobåndoptager
VIDEO 1 eller
VIDEO 2
Satellittuner
VIDEO 2
Tilslut hovedtelefonerne til PHONES-stikket.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, afbrydes
højttalersignalet automatisk, og "SP A" og
"SP B" på displayet slukkes.
• Når hovedtelefonerne er tilsluttet, kan du kun
vælge følgende lydfelter (side 33).
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Camcorder eller videospil VIDEO 3
Dvd-afspiller
DVD
MD-enhed eller
kassettebåndoptager
MD/TAPE
Super Audio CD eller
cd-afspiller
SA-CD/CD
Indbygget tuner (FM)
FM
Indbygget tuner (AM)
AM
Den valgte indgang vises på displayet.
2
Tænd for apparatet, og start
afspilningen.
Bemærk!
Hvis du vælger en vilkårlig videokomponent, skal
du indstille TV'ets videoindgang, så den svarer til
den valgte komponent.
3
Drej MASTER VOLUME –/+ for at
regulere lydstyrken.
Bemærk!
Sørg for at skrue ned for lydstyrken, før du
slukker receiveren for derved at undgå at
beskadige højttalerne.
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING på fjernbetjeningen.
Afbrydelsen annulleres, når du gør følgende.
• Tryk igen på MUTING på fjernbetjeningen.
• Afbryd strømtilførslen.
• Øg lydstyrken.
22DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 23 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Sådan lytter du til FM/AMradio
Du kan angive frekvensen for den ønskede
station direkte. Brug fjernbetjeningen til
justeringerne.
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
Tip!
Stationsindstillingsskalaen varierer afhængigt af
områdekoden, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om områdekoder, se
side 3.
Områdekode
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
E51
50 kHz
10 kHz*
MX
50 kHz
10 kHz
* AM-stationsindstillingsskalaen kan ændres (se side
55).
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender frekvensen for den ønskede
station, kan du lade receiveren scanne alle de
tilgængelige stationer i området.
1
Tryk på FM eller AM for at vælge FMeller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Tip!
Du kan også bruge FM eller AM på receiveren.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Forstærkerbetjening
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den
indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AMantennerne er tilsluttet receiveren (se side 12),
før du begynder at anvende tuneren.
Direkte stationsindstilling
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
Det er ikke nødvendigt at indtaste det sidste
"0", når stationsindstillingsskalaen er
indstillet til 10 kHz.
Når du har stillet ind på en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning for
at opnå den optimale modtagelse.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
Kontroller, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
gentage punkt 2 og 3. Hvis de indtastede tal
stadigvæk blinker, bruges frekvensen ikke i dit
område.
Tryk på TUNING + for at søge fra den
nederste del af båndet til den øverste del;
tryk på TUNING – for at søge fra den
øverste del af båndet til den nederste del.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Tip!
Hvis "STEREO" blinker på displayet, og modtagelsen
af FM i stereo er ringe, skal du trykke på FM MODE
for at skifte til monofonisk modtagelse (MONO). Du
vil ikke kunne nyde stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Hvis du vil tilbage til
stereotilstanden, skal du trykke på FM MODE igen.
23DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 24 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Automatisk lagring af FMstationer
— AUTOBETICAL
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Med denne funktion kan du gemme op til 30
FM- og FM-RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Derudover vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
efter en, se "Lagring af faste radiostationer"
(side 24).
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Lagring af faste
radiostationer
Du kan gemme op til 30 faste FM- eller AMstationer. Du kan derefter nemt stille ind på de
stationer, du vil lytte til.
Lagring af faste radiostationer
1
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold MEMORY nede, og tryk på ?/1 for
at tænde receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren scanner og gemmer
alle AM- og FM-RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger tuneren
først efter stationer, der sender det samme
program og gemmer derefter kun stationen
med det klareste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter
programnavn, hvorefter de forsynes med en
to-cifret forvalgskode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, RDS, se side 25.
Regulære FM-stationer tildeles en to-cifret
forvalgskode og gemmes efter RDSstationen.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
3
Stil ind på den station, som du vil
gemme som fast station ved hjælp af
automatisk stationsindstilling (side 23)
eller direkte stationsindstilling
(side 23).
Tryk på MEMORY.
"MEMORY" vises på displayet i nogle få
sekunder. Udfør trin 4 til 5, før
indikatorerne slukkes.
4
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge nummeret for en fast station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge nummeret for den faste station på
følgende måde:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Hvis indikatoren "MEMORY" slukkes, før
du vælger det forvalgte stationsnummer,
skal du starte igen fra trin 3.
Tip!
Bemærk!
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under autobeticalproceduren med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling
på de gemte stationer, se "Indstilling på faste
stationer" (side 24).
• Hvis du flytter antennen efter at have gemt
stationerne med denne procedure, er de gemte
indstillinger måske ikke længere gyldige. Hvis dette
er tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
gemme stationerne igen.
Tryk på FM eller AM for at vælge FMeller AM-båndet.
Du kan også vælge nummeret for en fast station
ved hjælp af fjernbetjeningen. Tryk på SHIFT
gentagne gange for at vælge en hukommelsesside
(A, B eller C) og tryk derefter på de numeriske
knapper for at vælge nummeret for en fast station.
5
Tryk på MEMORY igen.
Stationen gemmes med nummeret for den
valgte faste station.
Hvis indikatoren "MEMORY" slukkes, før
du trykker på MEMORY, skal du starte
igen fra trin 3.
6
Gentag punkt 2 til 5 for at vælge en
anden fast station.
24DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 25 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Indstilling på faste stationer
1
Tryk på PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge den faste station på følgende måde:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Brug af fjernbetjeningen
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
2
Tryk på PRESET/CH/D.SKIP +/– gentagne
gange for at vælge den ønskede faste
station.
Sådan vælger du den faste
station direkte
Tryk på de numeriske knapper på
fjernbetjeningen.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen gentagne gange
for at skifte hukommelsesside.
(Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Med denne receiver kan du også bruge RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationerne
kan sende ekstra information sammen med det
almindelige programsignal. Du kan også vise
RDS-oplysningerne.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer kan tilbyde RDS-tjenester,
ligesom tjenesternes karakter varierer. Hvis du ikke
er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte de lokale radiostationer for at få yderligere
oplysninger.
Forstærkerbetjening
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
Tryk på FM eller AM for at vælge FMeller AM-båndet.
Modtagelse af RDSudsendelser
Du skal blot vælge en station på FM-båndet
ved hjælp af automatisk indstilling
(side 23), direkte indstilling (side 23), eller
indstilling ved hjælp af en forvalgt station
(side 25).
Når du stiller ind på en station, der tilbyder
RDS-tjenester, lyser RDS-indikatoren, og
programservicenavnet vises på displayet.
Bemærk!
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, du
stillede ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt, eller
hvis signalet er svagt.
Visning af RDS-oplysninger
Tryk på DISPLAY flere gange, mens du
modtager en RDS-station.
Hver gang du trykker på knappen, ændres RDSoplysningerne på displayet cyklisk på følgende
måde:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeangivelsea) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format) t Aktuelt anvendt lydfelt
a)
b)
Programtype (se side 26).
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
fortsat
25DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 26 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Bemærk!
• Hvis myndighederne har en vigtig meddelelse,
blinker "ALARM" på displayet.
• Når meddelelsen består af 9 tegn eller mere, ruller
meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke udbyder en bestemt RDStjeneste, vises "NO XXXX" (f.eks. "NO TEXT") på
displayet.
Beskrivelse af programtyper
Programtypeangivelse
Beskrivelse
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter via telefonen eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Rejseprogrammer. Ikke til
meddelelser, der findes ved hjælp
af TP/TA
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter,
f.eks. havebrug, lystfiskeri,
madlavning osv.
Programtypeangivelse
Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive information om
forbrugerforhold og sundhed
SPORT
Sportsprogrammer
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer, f.eks.
"gør-det-selv"-programmer
NONE
Programmer, der er uden for
ovennævnte kategorier
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om kultur på
nationalt eller regionalt plan,
f.eks. sprog og samfundsforhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer, f.eks.
interviews med kendte personer,
quizzer og komedieserier
POP M
Programmer med populærmusik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
LIGHT M
Instrumental-, vokal- og kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, der ikke tilhører nogen af
ovennævnte kategorier, f.eks.
rhythm & blues og reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter, handel
osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer med et religiøst
indhold
JAZZ
Programmer med jazzmusik
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populærmusik
på nationalt eller regionalt plan
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
26DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 27 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Ændring af displayet
Forstærkerbetjening
Ændring af oplysningerne på
displayet
Du kan kontrollere lydfeltet osv. ved at ændre
oplysningerne på displayet.
Tryk på DISPLAY gentagne gange.
Hver gang du trykker på DISPLAY, ændres
displayet cyklisk på følgende måde.
Indgangens indeksnavn* t Valgt indgang t
Aktuelt anvendt lydfelt
Når tuneren er valgt
Programservicenavn** eller navn på fast station*
t Frekvens t Programtypeangivelse** t
Radiotekstangivelse** t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format)** t Aktuelt anvendt
lydfelt.
* Indeksnavn vises kun, når du har tildelt et navn til
indgangen eller den faste station (side 39).
Indeksnavnet vises ikke, når der kun er indtastet
mellemrum, eller hvis det er det samme som
indgangsnavnet.
** Kun under RDS-modtagelse. (Gælder kun modeller
med områdekoden CEL, CEK. Se side 25.)
Justering af displayets
lysstyrke
Tryk på DIMMER gentagne gange.
Displayets lysstyrke ændres i tre trin.
27DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 28 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Om angivelserne på displayet
1
2
SW
LFE
L C R
SL S SR
SB
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
qs
qa q;
NEO:6
D.RANGE
8
RDS MEMORY
STEREOMONO
9
qd
A SW: Lyser, når lydsignalet sendes fra SUB
WOOFER-stikket.
B LFE: Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en LFE-kanal (Low Frequency
Effect), og LFE-kanalsignalet rent faktisk
gengives.
C SP A/SP B: Lyser i overensstemmelse med
det anvendte højttalersystem (A eller B).
Slukker, når højttalerlyden slås fra, eller når
hovedtelefonerne tilsluttes.
D ; DIGITAL EX: "; DIGITAL" lyser, når
receiveren modtager Dolby Digital-signaler.
"; DIGITAL EX" lyser, når receiveren
modtager Dolby Digital EX-signaler.
Bemærk!
Kontroller ved afspilning af en disk i Dolby
Digital-format, at der er foretaget digitale
tilslutninger, og at INPUT MODE ikke er
indstillet til "ANALOG" (side 35).
E ; PRO LOGIC IIx: "; PRO LOGIC"
lyser, når receiveren anvender Pro Logicbehandling til 2-kanalssignaler for at udsende
center- og surroundkanalsignalerne. "; PRO
LOGIC II" lyser, når Pro Logic II Movie/
Music/Game-dekoderen er aktiveret. ";
PRO LOGIC IIx" lyser, når Pro Logic IIx
Movie/Music/Game-dekoderen er aktiveret.
Bemærk!
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for
DTS-formatsignaler eller signaler med en
samplingfrekvens over 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: "DTS" lyser, når receiveren
modtager DTS-signaler. "DTS-ES" lyser, når
receiveren modtager DTS-ES-signaler. "DTS
96/24" lyser, når receiveren dekoder DTS 96
kHz/24 bit-signaler.
Bemærk!
Kontroller ved afspilning af en disk i DTSformat, at der er foretaget digitale tilslutninger, og
at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 35).
G NEO:6: Lyser, når DTS Neo:6 Cinema/
Music-tilstandsdekodning er aktiveret.
H Tunerangivelser: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer osv.
Se side 23–26 vedrørende betjening af
tuneren.
Bemærk!
"RDS" vises kun for modeller med områdekoden
CEL, CEK.
I D.RANGE: Lyser, når komprimeringen af det
dynamiske område er aktiveret (side 36).
J COAX: Tændes, når kildesignalet er et
digitalt signal, der sendes ind via COAXIALstikket, eller når INPUT MODE er indstillet til
"COAX IN" (side 35).
K OPT: Tændes, når kildesignalet er et digitalt
signal, der sendes ind via OPTICAL-stikket,
eller når INPUT MODE er indstillet til "OPT
IN" (side 35).
L SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken
aktiveres.
28DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 29 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
M Afspilningskanalangivelser:
Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmixer kildelyden.
Forstærkerbetjening
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround), SR
(Højre surround), S (Surround (monofonisk
eller surroundkomponenter frembragt ved Pro
Logic-behandling)), SB (Surroundbag (de
surroundbagkomponenter, der anvendes til
6.1-kanals dekodning))
Eksempel:
Optageformat (Front/Surround): 3/2
Lydfelt: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
29DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 30 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne og
subwooferen alene
— 2CH STEREO
I denne tilstand udsender receiveren kun lyden
fra venstre/højre fronthøjttaler og subwooferen.
Når receiveren modtager
multikanalssurroundformater, nedmixes
signalerne til 2 kanaler med basfrekvenser fra
subwooferen.
Basomdirigeringskredsløbet aktiveres, når
receiveren modtager almindelige 2-kanals
stereokilder. Fronthøjttalernes basfrekvenser
udsendes fra subwooferen.
Tryk på 2CH.
"2CH ST." vises på displayet, og receiveren
skifter til tilstanden 2CH STEREO.
Sådan opnår du hifi-lyd
— AUTO FORMAT DIRECT
Tilstanden Auto Format Direct (A.F.D.) gør det
muligt at vælge den dekodningstilstand, som du
ønsker at anvende til lyden.
Tilstanden A.F.D.
(Display)
Dekodningstilstand
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Som kodet
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
30DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 31 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Automatisk dekodning af det
modtagne lydsignal
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Receiveren registrerer automatisk den type
lydsignal, der modtages, og udfører den korrekte
dekodning om nødvendigt.
Tip!
I de fleste tilfælde giver "A.F.D. AUTO" den bedste
dekodning. Du ønsker muligvis at bruge SURR BACK
DECODING (side 33) for at tilpasse indgangssignalet
til den funktion, du foretrækker.
Sådan opnår du stereolyd i
multikanalstilstand (2kanalsdekodningstilstand)
Denne tilstand gør det muligt at angive
dekodningstypen for 2-kanalslydkilder. Denne
receiver kan gengive 2-kanalslyd i 5 kanaler via
Dolby Pro Logic II; 6 kanaler via Dolby Pro
Logic IIx; 6 kanaler via DTS Neo:6 eller 4
kanaler via Dolby Pro Logic. DTS 2CH-kilder
dekodes dog ikke af DTS Neo:6; de udsendes i 2
kanaler.
Udfører Dolby Pro Logic II Music-tilstandsdekodning.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
f.eks. cd'er.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Udfører Dolby Pro Logic II Game-tilstandsdekodning.
Denne indstilling er ideel til videospilprogrammer.
x PLIIX MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Movietilstandsdekodning. Denne indstilling udvider Dolby
Pro Logic II Movie eller Dolby Digital 5.1 til særskilte
6.1 filmkanaler.
x PLIIX MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Musictilstandsdekodning. Denne indstilling fordeler hårde
"baggrundseffekter" til alle surroundhøjttalere.
x PLIIX GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Udfører Dolby Pro Logic IIx Gametilstandsdekodning. Denne indstilling leverer signaler
til fuldt virkende specialeffekter rundt til
surroundhøjttalerne.
Sådan opnår du surroundlyd
I denne tilstand registrerer receiveren automatisk
typen af det lydsignal, der sendes ind (Dolby
Digital, DTS, standard-2-kanalsstereo osv.) og
udfører om nødvendigt den korrekt dekodning.
Denne tilstand får lyden til at lyde, som den
gjorde, da den blev optaget/kodet, dvs. uden
tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis der
imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal til udsendelse til subwooferen.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Bemærk!
Dolby Pro Logic IIx-dekodning fungerer ikke for DTSformatsignaler eller signaler med en samplingfrekvens
over 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Udfører DTS Neo:6 Cinema-tilstandsdekodning.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Udfører DTS Neo:6 Music-tilstandsdekodning. Denne
indstilling er ideel til almindelige stereokilder, f.eks.
cd'er.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Leverer 2-kanals venstre/højre signaler fra alle
højttalere.
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
2-kanalsdekodningstilstanden.
Den valgte dekodningstype vises på displayet.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der blev
optaget i 2 kanaler, dekodes nu til 4.1 kanaler.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-tilstandsdekodning.
Denne tilstand er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne tilstand gengive lyden
i 5.1 kanaler, hvis du vil se video med overspillede
eller gamle film.
31DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 32 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved blot at vælge en af
receiverens forprogrammerede lydfelter.
Derved opnår du den spændende og kraftige lyd,
du kender fra biografen og koncertsalen, ind i dit
hjem.
Valg af lydfelt til film
Tryk på MOVIE gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med mærkerne DCS benytter DCSteknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for den
surroundteknologi til hjemmebiografer, som
Sony har udviklet. DCS bruger DSPteknologien (Digital Signal Processor) til at
gengive de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning i hjemmet skaber DCS en
overbevisende biografeffekt, som svarer til den
kunstneriske kombination af lyd og handling,
som instruktøren har ønsket.
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment-musikstudiet. Denne tilstand er ideel til
musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
Om CINEMA STUDIO EXtilstandene
CINEMA STUDIO EX-tilstandene er velegnet
til spillefilm på dvd (osv.) med
multikanalssurroundeffekter. Du kan således
genskabe de lydkarakteristika, der findes i Sony
Pictures Entertainments dubbingstudie, i dit
hjem.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene består af
følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
inde fra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, du hører i
biograferne.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene integrerer
disse tre elementer samtidigt.
Bemærk!
• De effekter, der skabes af de virtuelle højttalere, kan
give mere støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, der bruger virtuelle
højttalere, kan du ikke høre lyd direkte fra
surroundhøjttalerne.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Valg af lydfelt til musik
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater"-filmstudiet. Dette
er standardtilstanden, som er meget velegnet til de
fleste typer film.
Tryk på MUSIC gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater"-filmstudiet.
Denne tilstand er ideel til science fiction-film med
mange lydeffekter.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Gengiver akustikken i en koncertsal til klassisk musik.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
32DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 33 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Gengiver akustikken i et spillested med 300
siddepladser.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet
Du kan kun vælge mellem følgende lydfelter.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Gør det muligt at opleve et biograflignende lydbillede
via hovedtelefoner.
— SURR BACK DECODING
Med denne funktion kan du vælge
dekodningstilstanden for multikanalssignalet til
surroundbagkanalen.
Ved at dekode surroundbagsignalet for (f.eks.)
DVD-software, der er optaget i Dolby Digital
EX, DTS-ES Matrix, DTS-ES Discrete 6.1 osv.,
kan du nyde filmskabernes tilsigtede
surroundlyd.
Bemærk!
Hvis du tilslutter hovedtelefoner, mens et lydfelt er
aktiveret, skifter systemet automatisk til "HP 2CH",
hvis der anvendes et lydfelt der er valgt med knappen
2CH eller A.F.D., eller til "HP THEA", hvis der
anvendes et lydfelt der er valgt med knappen MOVIE
eller MUSIC.
Tryk på SURR BACK DECODING flere
gange for at vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen.
Sådan slår du surroundeffekten
fra
Tip!
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST.", eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge "A.F.D.
AUTO".
Tip!
• Receiveren gør det muligt at anvende det sidst valgte
lydfelt på en indgang, når som helst den vælges
(lydfeltslink). Hvis du f.eks. vælger HALL for
indgangen SA-CD/CD, skal du skifte til en anden
indgang og derefter vende tilbage til SA-CD/CD,
hvorefter HALL automatisk anvendes igen.
• Du kan identificere kodeformatet for dvd-softwaren
osv. ved at se på logoet på pakken.
–
: Dolby Digital-diske
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
"SB XXXX" vises på displayet.
Yderligere oplysninger findes i "Sådan vælges
surroundbag-dekodningstilstanden" på side 34.
Sådan opnår du surroundlyd
Udsender lyden i 2 kanaler (stereo). Almindelige
2-kanalsstereokilder går helt uden om
lydfeltsbehandlingen, og
multikanalssurroundformaterne nedmixes til 2 kanaler.
Valg af
dekodningstilstand for
surroundbagkanalen
Du kan vælge dekodningstilstand for
surroundbagkanalen med "SB XXXX" i menuen
CUSTOMIZE (side 37).
Bemærk!
Du kan kun vælge dekodning af surround bag, når du
bruger et lydfelt, der er valgt med knappen A.F.D.,
bortset fra Dolby Pro Logic IIx.
Bemærk!
Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
fortsat
33DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 34 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Sådan vælges surroundbag-dekodningstilstanden
Du kan vælge den ønskede surroundbagtilstand afhængigt af indgangssignalet.
Når du vælger "SB AUTO"
Når indgangssignalet indeholder 6.1-kanals dekodningsmærkningena), anvendes den korrekte dekoder
til at dekode surroundbagsignalet.
Indgangssignal
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
5.1
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix-dekoder
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete-dekoder
Når du vælger "SB ON"
Dolby Digital EX anvendes til at dekode surroundbagsignalet uafhængigt af 6.1-kanals
dekodningsmærkningena) i indgangssignalet. Denne dekoder kan bruges til Dolby Digital EX og virker
på samme måde som en dekodere) i biografer.
Indgangssignal
Udgangskanal
Anvendt surroundbagdekoder
Dolby Digital 5.1
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Dolby Digital EXb)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS 5.1
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
Matrix-dekoder kan bruges til Dolby Digital EX
Når du vælger "SB OFF"
Surroundbagdekodning udføres ikke.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanals dekodningsmærkning er den information, der er optaget i software som f.eks. DVD'er.
Dolby Digital-DVD, der indeholder en Surround EX-mærkning. På Dolby Corporation hjemmeside kan du se en
oversigt over Surround EX-film.
Software, der er kodet med en mærkning for at angive, at den indeholder både Surround EX- og
5.1-kanalssignaler.
Software, der er kodet med både 5.1-kanalssignaler og et ekstra signal, der er udviklet til at udvide disse signaler
til 6.1 diskrete kanaler. Diskrete 6.1-kanalssignaler er DVD-specifikke signaler, der ikke anvendes i biografer.
Denne dekoder kan bruges til alle 6.1-formater (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1).
Bemærk!
Der kommer muligvis ikke lyd fra surroundbaghøjttaleren i Dolby Digital EX-tilstanden. Nogle discs indeholder ikke
en Dolby Digital EX-mærkning, selvom indpakningen har et Dolby Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON".
34DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 35 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Avancerede justeringer og indstillinger
Ændring af
lydindgangstilstanden for
digitale komponenter
— INPUT MODE
1
2
Tryk på indgangsknapperne for at
vælge indgangen.
Tryk på INPUT MODE gentagne gange
for at vælge lydindgangstilstanden.
Den valgte lydindgangstilstand vises på
displayet.
Lydindgangstilstande
• AUTO IN
Giver forrang til digitale signaler, når der
både er digitale og analoge forbindelser. Hvis
der ikke er nogen digitale signaler, vælges de
analoge signaler.
• COAX IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for
DIGITAL COAXIAL-indgangsstikket.
• OPT IN
Angiver de digitale lydsignalindgange for
DIGITAL OPTICAL-indgangsstikkene.
• ANALOG
Angiver de analoge lydsignalindgange for
AUDIO IN (L/R)-indgangsstikkene.
Bemærk!
• Når signaler med en samplingfrekvens på mere end
48 kHz sendes ind, kan tone- og lydfeltet ikke
bruges.
• Nogle lydindgangsfunktioner er muligvis gråtonede,
afhængig af indgangssignalet. Dette betyder, at den
valgte indgang ikke er tilgængelig.
Ved at justere menuen LEVEL, kan du tilpasse
lydfelterne, så de passer til den pågældende
lyttesituation.
Bemærkning vedrørende de viste punkter
De opsætningspunkter, du kan justere i hver menu,
varierer afhængigt af lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedtonede på displayet.
Det betyder, at det valgte parameter enten er
utilgængeligt eller fast og derfor ikke kan ændres.
Justering af menuen LEVEL
Du kan justere balancen og niveauet for hver
højttaler. Disse indstillinger anvendes til alle
lydfelter undtagen effektniveauparametret.
Indstillingerne for effektniveauparametrene
gemmes individuelt for hvert lydfelt.
1
2
3
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " LEVEL ".
Avancerede justeringer og indstillinger
Du kan skifte lydindgangsfunktionen for
komponenter, som receiveren har et digitalt
lydindgangsstik til.
Brugertilpasning af
lydfelter
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene LEVEL" nedenfor.
4
Tryk, mens du lytter til lyden, på + eller
– gentagne gange for at vælge den
indstilling, du ønsker.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
parametre.
Menuparametrene LEVEL
Startindstillingen er understreget.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Fronthøjttalernes balance)
Oprindelig indstilling: BALANCE (0)
Gør det muligt at justere balancen mellem den venstre
og højre fronthøjttaler. Du kan justere området for
BAL. L (+1 til +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 til +8)
i 17 trin.
fortsat
35DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 36 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
x CTR XXX dB
(Centerhøjttalerens niveau)
x SUR.L. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (venstre) niveau)
x SUR.R. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (højre) niveau)
x SB XXX dB
(Surroundbaghøjttalerens niveau)
x S.W. XXX dB
(Valg af subwoofer niveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –10 dB til +10 dB i
intervaller på 1 dB.
x
COMP. XXX
(Dynamisk områdekompressor)
D.RANGE
Gør det muligt at komprimere lydsporets dynamiske
område. Dette kan været nyttigt, når du vil se film ved
lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres på den måde,
lydteknikeren har forestillet sig.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres meget.
x EFCT. XXX (Effektniveau)
Oprindelig indstilling: STD
Gør det muligt at justere "tilstedeværelsen" af
surroundeffekten i 3 niveauer - MIN (minimum
effekt), STD (standard effekt) og MAX (maksimum
effekt).
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med MOVIE- eller MUSICknapperne.
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømtilførslen.
Hold 2CH nede og tryk samtidig på
?/1.
"SF. CLR." vises på displayet, og alle
lydfelter nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
Tip!
Med den dynamiske områdekomprimering kan du
komprimere lydsporets dynamiske område i henhold
til de dynamiske områdeoplysninger i Dolby Digitalsignalet. "STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi brug
af indstillingen "MAX". Denne indstilling
komprimerer det dynamiske område kraftigt og gør det
muligt for dig at se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til de analoge begrænsere er
niveauerne foruddefinerede og giver en meget naturlig
komprimering.
Bemærk!
Den dynamiske områdekomprimering er kun mulig
med Dolby Digital-kilder.
36DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 37 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Justering af tone
Du kan justere tonekvaliteten (bas,
diskantniveau) på fronthøjttalerne ved hjælp af
menuen TONE. Disse indstillinger anvendes til
alle lydfelter.
1
3
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " TONE ".
5
Du kan justere forskellige receiverindstillinger
ved hjælp af menuen CUSTOMIZE.
1
2
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene TONE" nedenfor.
4
Brug af menuen CUSTOMIZE
til justering af receiveren
Tryk, mens du lytter til lyden, på + eller
– gentagne gange for at vælge den
indstilling, du ønsker.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene CUSTOMIZE"
nedenfor.
3
Tryk på + eller – gentagne gange for at
vælge den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
Indstillingen angives automatisk.
4
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
punkter.
Menuparametrene CUSTOMIZE
Bemærk!
Du kan ikke justere tonen, når receiveren dekoder
signaler med en samplingsfrekvens på mere end 48
kHz, eller når dekodning af DTS 96/24, DTS-ES
Matrix eller DTS Neo:6 finder sted.
Menuparametrene TONE
x BASS XX dB
(Fronthøjttalerens basniveau)
x TREB. XX dB
(Fronthøjttalerens diskantniveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –6 dB til +6 dB i
intervaller på 1 dB.
Gentag punkt 2 og 3 for at justere andre
punkter.
Startindstillingerne er understregede.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(Dekodningstilstanden DTS 96/24)
Avancerede justeringer og indstillinger
2
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Avancerede indstillinger
• AUTO
Når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 96 kHz.
• OFF
Selv når receiveren modtager et DTS 96/24-signal,
afspilles dette ved en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med A.F.D.-knappen. I andre
lydfelter er denne parameter altid indstillet til "OFF".
x SB XXXX
(Dekodningstilstand for
surroundbagkanalen)
Du kan også trykke på SURR BACK DECODING for
at indstille dekodningen af surround-baghøjttalerne.
(side 33).
Yderligere oplysninger om hver dekodningstilstand
findes se side 34.
• OFF
• AUTO
• ON
fortsat
37DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 38 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Bemærk!
Du kan kun vælge dekodning af surround bag, når du
bruger et lydfelt, der er valgt med knappen A.F.D.,
bortset fra Dolby Pro Logic IIx.
x A.V.SYNC. X
(Tidsjustering)
• Y (Ja) (Forsinkelse: 68 ms)
Lyden forsinkes, så tidsforskellen mellem lyden og
billedet minimeres.
• N (Nej) (Forsinkelse: 0 ms)
Lyden forsinkes ikke.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger et stort
LCD-, plasma- eller projektions-TV.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med 2CH - eller A.F.D.knapperne.
• Denne parameter er ikke gyldig ved modtagelse af
PCM 96 kHz, DTS 96/24 eller DTS 2048-signaler,
eller når receiveren udfører DTS-ES Matrix 6.1dekodning.
x DEC. XXXX
(Dekodningsforrang for digital
lydindgang)
x DUAL XXX
(Sprogvalg for digital udsendelse)
Her kan du vælge det sprog, du vil lytte til under en
digital udsendelse. Denne funktion virker kun for
Dolby Digital-kilder.
• M/S (Hoved/Under)
Lyd på hovedsproget sendes ud gennem den venstre
fronthøjttaler og lyd på undersproget sendes ud
gennem den højre fronthøjttaler samtidigt.
• M (Hoved)
Lyd på hovedsproget sendes ud.
• S (Under)
Lyd på undersproget sendes ud.
• M+S (Hoved+Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprogene sendes
ud.
x NAME IN
(Navngivning af faste stationer og
indgange)
Gør det muligt at angive navnet på de faste stationer og
indgange, du har valgt med indgangsknapperne.
Ønsker du yderligere oplysninger, se "Navngivning af
faste stationer og indgange" på side 39.
Gør det muligt at specificere indgangstilstanden for
den digitale signalindgang for DIGITAL IN-jackkene.
Den oprindelige indstilling er "DEC. AUTO" for
VIDEO 2 og "DEC. PCM" for DVD og SA-CD/CD.
• AUTO
Skifter automatisk indgangstilstanden fra DTS til
Dolby Digital eller PCM.
• PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelse, når afspilningen starter). Lyden
udsendes, selvom andre signaler modtages.
Receiveren kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når
den er indstillet til "DEC. PCM".
Bemærk!
Når den er indstillet til "DEC. AUTO", og lyden fra de
digitale lydjack (til cd'er osv.) afbrydes, når
afspilningen starter, skal du indstille receiveren til
"DEC. PCM".
38DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 39 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Bemærk! (Gælder kun modeller med
områdekoden CEL, CEK)
Andre betjeningsmuligheder
Navngivning af faste
stationer og indgange
Når du navngiver en RDS-station og stiller ind på
stationen, vises programservicenavnet i stedet for det
indtastede navn. (Du kan ikke ændre navnet på et
programservicenavn. Det indtastede navn overskrives
af programservicenavnet.)
Du kan indtaste et navn bestående af op til 8 tegn
for faste stationer og indgange valgt med
indgangsknapperne og vise det på receiverens
display.
1
Indeksering af en fast station
Andre betjeningsmuligheder
Tryk på FM eller AM for at vælge FM
eller AM-båndet, og stil derefter ind på
den faste station, du vil oprette et
indeksnavn for (side 25).
Indeksering af en indgang
Tryk på indgangsknappen for at vælge
den indgang, som du vil oprette et
indeksnavn for.
2
3
4
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " CUSTOM ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge "NAME IN".
Tryk på ENTER.
Markøren blinker, og du kan nu vælge et
tegn.
5
Brug eller og + eller – til at oprette
et indeksnavn.
Tryk på + eller – gentagne gange for at
vælge et tegn, og tryk derefter på for at
flytte markøren til næste position.
Tip!
• Du kan vælge typen af tegn på følgende måde
ved at trykke på + eller – gentagne gange.
Alfabet (store bogstaver) t Tal t Symboler
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du
trykke på + eller – gentagne gange, indtil der
vises et mellemrum på displayet.
• Hvis du laver en fejl, skal du trykke på
eller
gentagne gange, indtil det ønskede tegn
blinker, hvorefter du skal trykke på + eller –
gentagne gange for at vælge det korrekte tegn.
6
Tryk på ENTER for at gemme
indeksnavnet.
39DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 40 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Brug af
afbryderautomatikken
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et bestemt tidspunkt.
Tryk på SLEEP flere gange, mens der er
tændt for strømmen.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Når du bruger afbryderautomatikken, lyser
"SLEEP" på displayet.
Brug af fjernbetjeningen
1
2
Tryk på ALT for at oplyse knappen.
Tryk på SLEEP flere gange, mens der er
tændt for strømmen.
Tip!
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Du kan også bruge
fjernbetjeningen ved at trykke på ALT, så lyset i
knappen tændes, og derefter trykke på SLEEP. Den
resterende tid vises på displayet. Hvis du igen trykker
på SLEEP, annulleres afbryderautomatikken.
Valg af højttalersystem
Du kan vælge det fronthøjttalersystem, du vil
bruge.
Tryk på SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
gentagne gange for at vælge det
fronthøjttalersystem, du vil bruge.
Det valgte højttalersystem vises på displayet.
Tryk flere gange på SPEAKERS (OFF/A/B/
A+B), indtil indikatorerne "SP A" og "SP B" på
displayet slukkes.
Højttalersystemet
• SP A
Højttalerne er tilsluttet til SPEAKERS
FRONT A-terminalerne.
• SP B
Højttalerne er tilsluttet til SPEAKERS
FRONT B-terminalerne.
• SP A og SP B
Højttalerne er tilsluttet til både SPEAKERS
FRONT A og B-terminalerne
(paralleltilslutning).
40DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 41 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Optagelse
Kontroller, at samtlige komponenter er korrekt
tilsluttet, inden du begynder at optage.
Optagelse på et kassettebånd
eller en minidisk
Du kan optage på et kassettebånd eller en
minidisk ved hjælp af receiveren. Se
brugervejledningen til kassettebåndoptageren
eller MD-enheden, hvis du har brug for hjælp.
2
Vælg den komponent, der skal
optages.
4
1
2
3
4
Indsæt et tomt kassettebånd eller en
tom MD i den enhed, hvorpå der skal
optages, og juster optagelsesniveauet
om nødvendigt.
Start optagelsen i optageenheden, og
start derefter afspilningen på
afspilningskomponenten.
Bemærk!
• Justeringer af lyden påvirker ikke udgangssignalet
fra MD/TAPE OUT-stikkene.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra MD/TAPE OUT-stikkene.
Vælg den programkilde, der skal
optages.
Forbered komponenten til afspilning.
Sæt f.eks. det videobånd, du vil optage fra,
ind i videobåndoptageren.
Forbered komponenten til afspilning.
Indsæt f.eks. en cd i cd-afspilleren.
3
Du kan optage fra en videobåndoptager, et tv
eller en dvd-afspilleren ved hjælp af receiveren.
Du kan også tilføje lyd fra en lang række
lydkilder ved redigering af et videobånd. Se
brugervejledningen til videobåndoptageren eller
dvd-afspilleren, hvis du har brug for hjælp.
Sæt et tomt videobånd i
videobåndoptageren (VIDEO 1), så du
kan optage.
Start optagelsen på den
videobåndoptager, der optager, og
start derefter afspilningen af det
videobånd eller den dvd, som du vil
optage fra.
Tip!
Du kan optage lyden fra en hvilken som helst lydkilde
på et videobånd ved kopiering af et videobånd eller en
dvd. Find det sted, hvor du vil begynde optagelsen fra
den anden lydkilde, vælg programkilden, og start
afspilningen. Lyden fra kilden optages på
videobåndets lydspor i stedet for lyden fra det originale
medie. Vælg videokilden igen, hvis du vil genoptage
optagelsen af lyden fra det originale medie.
Andre betjeningsmuligheder
1
Optagelse på et videobånd
Bemærk!
• Du kan ikke optage et digitalt lydsignal ved hjælp af
en komponent, der er tilsluttet til de analoge VIDEO
1 OUT-stik.
• Sørg for tilslutte både de digitale og de analoge
forbindelser til VIDEO 2- og DVD-indgangene.
Analog optagelse er ikke mulig, hvis du kun
foretager digitale tilslutninger.
• De analoge lydsignaler for den aktuelle indgang
udsendes fra VIDEO 1 OUT-stikkene.
41DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 42 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Du kan bruge fjernbetjeningen RM-AAP001 til
at betjene komponenterne i systemet.
Før du bruger
fjernbetjeningen
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
1
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
2
3
Indsæt R6-batterier (størrelse AA), og
kontroller, at plus- og minuspolen vender rigtigt
i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen,
skal du rette den mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
4
5
6
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
4
5
AUDIO
JUMP/
TIME
ANGLE
7
8
SHIFT
9
0/10
>10/11
12
D.TUNING DISC
ALT
m
X
H
qa
ENTER
TV VOL
*qd
wh
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
MASTER
VOL
V
B
DISPLAY
*qs
x
MUTING
AV MENU
b
qk*
v
Bemærk!
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på ekstremt varme
eller fugtige steder.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri.
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller
kunstigt lys. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå mulig
beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.
CLEAR SEARCH MODE
TOP MENU/
GUIDE
Tip!
Under normale forhold bør batterierne vare i ca. 6
måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan
bruges til betjening af receiveren, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
-
M
ANT
*q;
ENTER
>
.
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
8
SB
DECODING
6
ef
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
qg
qf
* Knapperne H, TV VOL +, TV CH + og MASTER
VOL + har et berøringspunkt. Brug berøringspunktet
som reference, når du betjener receiveren og andre
lyd-/videokomponenter.
42DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 43 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Skemaerne nedenfor viser indstillingerne for
hver knap.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
A.F.D. 7
Receiver
Vælger dekodningstilstanden til lyden.
ALT wd
Fjernbetjening
Når ALT-knappen
lyser, ændres
fjernbetjeningens
tastfunktion til at
aktivere knapperne
med orange tekst.
Dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager
ANT 9
Videobåndoptager/ Vælger
satellittuner
udgangssignalet fra
antenneterminalen:
tv-signalet eller
videobåndoptagerprogrammet
AUDIO 7
Tv/
Ændrer lyden til
videobåndoptager/ multipleks,
dvd-afspiller/
tosproget eller
satellittuner/
multikanals tv-lyd.
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
Vælger
kameravinkel eller
skifter vinkel.
AUX e;
Receiver
AV MENU
qa
Videobåndoptager/ Viser menu.
satellittuner/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
AV1 3 og
AV2 4
Fjernbetjening
CLEAR 9
Cd-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/PSX/
satellittuner
Rydder en fejl, når
du trykker på de
forkerte numeriske
knapper, eller
vender tilbage til
kontinuerlig
afspilning osv.
DISC ws
Cd-afspiller/
vcd-afspiller
Vælger en disk
direkte (kun skifter
til flere diske).
DISPLAY
q
Tv/
videobåndoptager/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
receiver/
cd-afspiller/
MD-enhed/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
Vælger
oplysninger, der
vises på tvskærmen.
D.TUNING
9
Receiver
Går direkte til
stationsindstillings
tilstanden.
DUAL
MONO 7
Receiver
Vælger det
ønskede sprog
under digital
udsendelse.
DVD es
Receiver
For at se dvd.
ENTER wf
Tv/
Tryk for at indtaste
videobåndoptager/ værdien, når du har
satellittuner/
valgt en kanal, en
laserdisc-afspiller/ disk eller et spor
ved hjælp af de
MD-enhed/
numeriske
DAT-enhed/
kassettebåndoptager/ knapper.
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
ENTER qa
Receiver/
Angiver valget.
videobåndoptager/
satellittuner/
dvd-afspiller
Hvis du vil lytte til
lydudstyr.
Vælger
fjernbetjeningens
kommandotilstand.
AV ?/1 ed Tv/
Tænder eller
videobåndoptager/ slukker lyd- og
cd-afspiller/
videovcd-afspiller/
komponenterne
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
ANGLE 7
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
fortsat
43DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 44 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
JUMP/TIME Satellittuner/
7
Tv/
Blu-ray discoptager
Skifter mellem de
forrige og aktuelle
kanaler.
SB
Receiver
DECODING
wh
Vælger
dekodningstilstanden
for
surroundbagkanalen.
Viser klokkeslættet
eller afspilningstiden
for en disk osv.
SEARCH
MODE ws
Dvd-afspiller
Vælger
søgetilstanden. Tryk
for at vælge
søgeenhed (spor,
indeks osv.).
SHIFT 9
Receiver
Vælger en
hukommelsesside til
lagring af faste
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
SLEEP ef
Receiver
Aktiverer
afbryderfunktionen
og angiver den
periode, hvori
receiveren slår fra
automatisk.
SUBTITLE
8
Dvd-afspiller
Ændrer
underteksterne.
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1 ed
og ?/1 ef
samtidigt)
Receiver/tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed
Slukker receiveren
og andre Sony-lyd-/
og
videokomponenter.
TEST
TONE qg
Receiver
Udsender testtonen.
Cd-afspiller/
MD-enhed/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller
MAIN MENU Receiver
qh
Vælger receiverens
menu.
MASTER
Receiver
VOL +/– qk
Justerer receiverens
masterlydstyrke.
MD/TAPE
5
Receiver
For at lytte til
minidisk eller
lydbånd.
MOVIE 7
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til film.
MULTI CH
wk
Receiver
Vælger MULTI CH
IN-kilden.
MUSIC wj
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til musik.
MUTING ql Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
PRESET/
CH/
D.SKIP
+/– wg
Vælger
forudindstillede
stationer.
Receiver
Vælger en fast kanal.
Tv/
videobåndoptager/
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager
Cd-afspiller/
Springer diske over
vcd-afspiller/
(kun skifter til flere
dvd-afspiller/
diske).
MD-enhed/
laserdisc-afspiller
RETURN/
EXIT qa
Vender tilbage til
Vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/ den forrige menu.
dvd-afspiller
satellittuner
Afslutter menuen.
RM SET UP Fjernbetjening
2
Indstiller
fjernbetjeningen.
SA-CD/CD
6
Sådan lytter dutil
Super Audio CD
eller compact disc.
Receiver
TOP MENU/ Dvd-afspiller
Viser dvd-titlen.
GUIDE qa
Satellittuner/
Viser
Blu-ray discvejledningsmenuen.
optager/
Harddiskoptager/
PSX
TUNER wl
Receiver
For at lytte til
radioprogrammer.
TV CH
+/– qd
Tv
Vælger faste tvkanaler.
TV/VIDEO
qj
Tv
Vælger
indgangssignalet:
Tv-indgang eller
videoindgang.
TV VOL
+/– qs
Tv
Justerer tv'ets
lydstyrke.
44DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 45 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder
fjernbetjeningen
Funktion
TV ?/1 1
Tænder eller
slukker tv'et.
?/1 ef
Receiver
Tænder eller
slukker receiveren.
VIDEO1 3 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 3)
./>
8
VIDEO2 4 Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 1)
VIDEO3 ea Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 2)
WIDE qf
Tv
Vælger
bredformatet.
1-9 7 og
0/10 8
Receiver
Bruges sammen
med SHIFT til at
lagre faste
radiostationer og
med D.TUNING
til direkte
stationsindstilling.
Videobåndoptager/ Springer spor over.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
Tv
Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager
Vælger
spornumrene.
Med 0/10 vælges
spor 10.
Tv/
Vælger
videobåndoptager/ kanalnumrene.
satellittuner/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
2CH 7
Receiver
>10/11 8
Vælger spornumre
Cd-afspiller/
over 10.
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD-enhed/
kassettebåndoptager/
tv/
videobåndoptager/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
-/-- ws
Tv/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
m/M 9 Cd-afspiller/
vcd-afspiller/
dvd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
MD-enhed/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
Videobåndoptager/ Hurtig fremspoling
DAT-enhed/
eller
kassettebåndoptager tilbagespoling.
N q;
Videobåndoptager/ Starter
afspilningen.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
X w;
Videobåndoptager/ Afbryder
afspilningen eller
cd-afspiller/
optagelsen. (Starter
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/ også optagelsen,
mens
dvd-afspiller/
komponenterne er
MD-enhed/
på standby for
DAT-enhed/
kassettebåndoptager/ optagelse).
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
Vælger tilstanden
2CH STEREO.
Vælger
kanalangivelsestilstanden, enten ét
eller to cifre.
Søger efter spor
længere fremme
eller tilbage.
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
fortsat
45DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 46 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder
fjernbetjeningen
x wa
O qa
Funktion
Videobåndoptager/ Standser
afspilningen.
cd-afspiller/
vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
DAT-enhed/
kassettebåndoptager/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX
Valg af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Indstil fjernbetjeningens kommandotilstand
med knappen RM SET UP og
kommandotilstandsknapperne.
Valg af kommandotilstanden
Du kan skifte fjernbetjeningens
kommandotilstand (AV1 og AV2). Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Se
side 53, hvis du vil ændre receiverens
kommandotilstand.
Vcd-afspiller/
laserdisc-afspiller/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
V/v qa
Receiver
Vælger et
manupunkt
Indikatoren blinker én gang (to gange for AV2),
og kommandotilstanden skifter.
B/b qa
Receiver
Justerer eller
ændrer
indstillingen.
Kontrol af fjernbetjeningens
kommandotilstand
Vælger et
manupunkt
Tryk på RM SET UP. Du kan kontrollere
fjernbetjeningen via indikatoren.
V/v/B/b qa Videobåndoptager/
dvd-afspiller/
Blu-ray discoptager/
Harddiskoptager/
PSX/satellittuner
Tryk på AV1 (eller AV2) mens du holder RM
SET UP nede.
Bemærk!
• Knapperne AUX, MULTI CH og 12 knapper på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening af
receiveren.
• Nogle af de funktioner, som forklares i dette afsnit,
virker muligvis ikke afhængigt af modellen.
• Beskrivelsen ovenfor er kun ment som et eksempel.
Afhængigt af komponenten er det derfor muligt, at
fjernbetjeningen ikke kan anvendes som beskrevet
ovenfor, eller at den virker på en anden måde.
• Når du trykker på inputknapperne (VIDEO1,
VIDEO2, VIDEO3 eller DVD), skifter TV'ets
inputtilstand til den tilsvarende inputtilstand, du
ønsker. I dette tilfælde skal du trykke på knappen
TV/VIDEO for at skifte TV'ets inputtilstand.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst skal
du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
Tilstand
Indikator blinker
AV1
én gang
AV2
to gange
Sådan nulstilles fjernbetjeningen
til fabriksindstillingerne
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
46DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 47 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Programmering af
fjernbetjeningen
Aktivering af indgangskilden
efter programmering
Tryk på den programmerede knap for at aktivere
den ønskede indgangskilde.
Du kan programmere fjernbetjeningen til at
betjene komponenter fra andre producenter end
Sony ved at ændre koden. Du kan bruge disse
komponenter som del af systemet, når
kontrolsignalerne er blevet gemt.
Endvidere kan du også programmere
fjernbetjeningen til Sony-komponenter, som
fjernbetjeningen ikke kan betjene. Bemærk, at
fjernbetjeningen kun kan betjene komponenter,
der accepterer infrarøde, trådløse
kontrolsignaler.
Hvis programmeringen ikke
gennemføres, skal du kontrollere
følgende:
1
• Indikatoren slukkes, mens der trykkes på en gyldig
knap.
• Hvis du trykker på flere knapper til indgangsvalg i
trin 2, er kun den sidst trykkede knap gyldig.
• Hvis du trykker på TV ?/1 i trin 2 er det kun
knapperne TV VOL +/–, TV CH +/–, TV/VIDEO og
WIDE, der omprogrammeres.
• Hvis du trykker på en indgangsknap i trin 3, vælges
den nye indgangskilde, og
programmeringsprocessen vender tilbage til starten
af trin 3.
• Kun de tre første tal af den numeriske kode er
gyldige.
Indikatoren lyser.
2
Tryk på indgangsknappen (inkl. TV
?/1) for den komponent, du vil betjene.
Hvis du f.eks. vil betjene en cd-afspiller,
skal du trykke på SA-CD/CD.
3
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste den numeriske kode (eller en
af koderne, hvis der er flere), der svarer
til komponenten og producentnavnet
for den komponent, du vil betjene.
Se skemaerne på side 48–50 for at få
oplysninger om den numeriske kode, der
svarer til komponenten og producentnavnet
(det første ciffer og de to sidste cifre i den
numeriske kode henviser til hhv. kategorien
og producentkoden).
4
Tryk på ENTER
Når den numeriske kode er blevet
bekræftet, blinker indikatoren langsomt to
gange, og fjernbetjeningen afslutter
automatisk programmeringstilstanden.
5
Bemærk!
Sletning af fjernbetjeningens
hukommelse
Gør følgende for at nulstille fjernbetjeningen til
fabriksindstillinger og slette alt det
programmerede.
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Tryk på AV ?/1 mens du holder RM
SET UP nede.
• Batterierne er svage, hvis indikatoren ikke
lyser i trin 1. Udskift begge batterier.
• Hvis indikatoren blinker 4 gange i hurtig
rækkefølge, mens den numeriske kode
indtastes, er der opstået en fejl. Start igen fra
trin 1.
Tryk på ?/1, AV ?/1 og MASTER VOL –
samtidigt.
Indikatoren blinker tre gange og slukkes.
Gentag trin 1-4 for at kontrollere andre
komponenter.
Annullering af programmering
Tryk på RM SET UP under processen.
Fjernbetjeningen afslutter automatisk
programmeringstilstanden.
fortsat
47DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 48 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
De numeriske koder svarer til
komponenten og
producentnavnet.
Brug de numeriske koder i skemaerne herunder
for at betjene komponenter fra andre
producenter end Sony samt Sony-komponenter,
som fjernbetjeningen normalt ikke kan betjene.
Da fjernbetjeningssignalet, som en komponent
accepterer, kan være en smule anderledes
afhængigt af komponentens model og årgang,
kan der være tildelt mere end én kode til
komponenten. Hvis du ikke kan programmere
fjernbetjeningen med en af koderne, skal du
prøve nogle af de andre.
Bemærk!
Betjening af en DAT-enhed
Producent
Kode(r)
SONY
203
PIONEER
219
Betjening af en MD-enhed
Producent
Kode(r)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
KENWOOD
304
Betjening af en
kassettebåndoptager
• De numeriske koder er baseret på de senest
tilgængelige oplysninger for hvert mærke. Det kan
dog forekomme, at komponenten ikke reagerer på
nogle eller alle koder.
• Alle indgangsknapperne på denne fjernbetjening er
muligvis ikke tilgængelige med din komponent.
Producent
Kode(r)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
Betjening af en cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
Betjening af en laserdiscafspiller
Producent
Kode(r)
SONY
601, 602, 603
PIONEER
606
Betjening af en video cd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
605
48DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 49 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Betjening af et tv-apparat
Producent
Kode(r)
Producent
Kode(r)
SONY
501, 502
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
AIWA*
710, 750, 757, 758
FISHER
508
AKAI
707, 708, 709, 759
GOLDSTAR
BLAUPUNKT
740
503, 511, 512, 515, 534,
544
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
GRUNDIG
517, 534
HITACHI
513, 514, 515, 544
717, 718, 719, 720
ITT/NOKIA
521, 522
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
JVC
516
GOLDSTAR
723, 753
MAGNAVOX
503, 518, 544
GRUNDIG
724
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
NEC
503, 520, 544
ITT/NOKIA
717
PANASONIC
509, 524
JVC
726, 727, 728, 736
PHILIPS
515, 518
MAGNAVOX
730, 731, 738
PIONEER
509, 525, 526, 540
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
NEC
736
SAMSUNG
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 546, 547
PHILIPS
729, 730, 731
SHARP
535
PIONEER
729
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
THOMSON
530, 537, 539
TOSHIBA
535, 540, 541
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
ZENITH
542, 543
SANYO
717, 720, 746
FISHER
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
Betjening af en satellittuner eller
kabel-tv-dekoder
TOSHIBA
747, 755, 756
Producent
Kode(r)
ZENITH
754
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
* Hvis en videobåndoptager fra AIWA ikke virker,
selvom du indtaster koden for AIWA, skal du i stedet
indtaste koden for Sony.
Betjening af en dvd-afspiller
Producent
Kode(r)
SONY
401, 402, 403
Betjening af en tuner
PANASONIC
406, 408
Producent
Kode(r)
PHILIPS
407
SONY
002, 003, 004, 005
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAP001
Betjening af en
videobåndoptager
fortsat
49DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK08REM_HTDDW870-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 50 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Styring af en harddiskoptager
Producent
Kode(r)
SONY
307, 308, 309
Styring af en blu-ray disc-optager
Producent
Kode(r)
SONY
310, 311, 312
Styring af en PSX
Producent
Kode(r)
SONY
313, 314, 315
50DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 51 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Om betjeningen
Yderligere oplysninger
Sørg for at slukke receiveren og taget dets stik ud, før
du tilslutter andre komponenter.
Forholdsregler
Hvis der er farveforvrængning på en tvskærm i nærheden
Om sikkerheden
Hvis en solid genstand eller væske kommer ind i
kabinettet, skal stikket til receiveren tages ud af
stikkontakten, og receiveren skal efterses af en
fagmand, før den tages i brug igen.
Om strømtilførslen
Om varmedannelse
Hvis der observeres farveforvrængning...
Sluk tv'et med det samme, og tænd det igen efter
15-30 minutter.
Hvis der observeres farveforvrængning
igen...
Placer højttaleren længere væk fra tv'et.
Hvis der forekommer hylen
Flyt højttalerne, eller skru ned for lydstyrken på
receiveren.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og betjeningsenhederne
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Yderligere oplysninger
• Kontroller, før du tager receiveren i brug, at
driftsspændingen svarer til den lokale netspænding.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen bag på
receiveren.
• Receiveren er stadigvæk tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
netledningen sidder i stikkontakten, også selvom
selve receiveren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge receiveren i længere tid, skal
du sørge for at afbryde receiveren fra stikkontakten i
væggen. Tag fat i selve stikket, når du frakobler
vekselstrømskablet. Træk aldrig i kablet.
• (Gaelder kun modeller med områdekoden U, CA)
Det ene ben i stikket er bredere end det andet af
sikkerhedshensyn og kan kun sættes i stikkontakten
på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i
stikkontakten, skal du kontakte forhandleren.
• Vekselstrømskablet må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Front- og centerhøjttalerne samt subwooferen er
magnetisk afskærmet, så de kan placeres tæt på et tv.
Der kan dog stadig forekomme farveforvrængning
på visse typer tv. Da surround- og surroundbaghøjttalerne ikke er magnetisk afskærmede,
anbefales at anbringe dem lidt på afstand af TV'et.
(side 13).
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med receiveren.
Det er normalt, at receiveren bliver varm. Hvis
receiveren anvendes uafbrudt ved høj lydstyrke, bliver
kabinettets overside, sider og bund meget varme. Rør
ikke kabinettet, da du kan brænde dig.
Om placering
• Sæt receiveren på en placering med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Placer ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke genstande oven på kabinettet, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre fejlfunktion.
• Vær forsigtig med at stille modtageren og højttalerne
på overflader, der er specialbehandlet (med voks,
olie, polish osv.), da der kan komme pletter på
overfladen, eller den kan blive misfarvet.
51DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 52 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogle af følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren.
Der er ingen eller kun meget svag lyd uanset
hvilken komponent, der vælges.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
komponenter er tændt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
• Kontroller, at MASTER VOLUME –/+ ikke er
indstillet til "VOL MIN".
• Kontroller, at SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) ikke
er slået fra (side 40).
• Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er tilsluttet.
• Tryk på MUTING på fjernbetjeningen for at
annullere afbryderfunktionen.
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd fra den ene fronthøjttaler.
• Tilslut et par hovedtelefoner til PHONES-stikket
for at bekræfte, at lyden kommer ud via
hovedtelefonerne. Hvis der kun er lyd i den ene
kanal i hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller, at alle ledninger er sat helt ind i
stikkene på både receiveren og komponenten.
Hvis der er lyd i begge kanaler på
hovedtelefonerne, er det ikke sikkert, at
komponenterne er tilsluttet korrekt til receiveren.
Kontroller tilslutningen af den fronthøjttaler, der
ikke udsender nogen lyd.
Der er ingen lyd fra de analoge 2-kanalskilder.
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"COAX IN" eller "OPT IN" (side 35).
Der er ingen lyd fra de digitale kilder (fra
COAXIAL- eller OPTICAL-indgangsstikket).
• Kontroller, at INPUT MODE ikke er indstillet til
"ANALOG" (side 35). Kontroller, at INPUT
MODE ikke er indstillet til "COAX IN" for kilder
fra OPTICAL-indgangsstikket eller er indstillet til
"OPT IN" for kilderne fra COAXIALindgangsstikket.
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Juster balanceparametrene i menuen LEVEL.
Der er en kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et tv eller fluorescerende
lys.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Stikpropperne og stikkene er snavsede. Tør dem
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
Der kommer ingen lyd fra
surroundbaghøjttalerne.
• Nogle discs indeholder ikke en Dolby Digital EXmærkning, selvom indpakningen har et Dolby
Digital EX-logo. Hvis det er tilfældet, skal du
vælge "SB ON" (side 37).
Der er ingen lyd, eller lyden er meget svag fra
center-/surround-/surroundbaghøjttalerne.
• Vælg tilstanden CINEMA STUDIO EX (side 32).
• Juster højttalerniveauet (side 21).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet korrekt.
Surroundeffekt er ikke mulig.
• Sørg for, at lydfeltfunktionen er slået til (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den dvd osv., der afspilles, er
optaget i formatet Dolby Digital eller DTS.
• Ved tilslutning af dvd-afspilleren osv. til de
digitale indgangsstik på denne receiver skal du
kontrollere lydindstillingen (lydudgangens
indstillinger) for den tilsluttede komponent.
52DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 53 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Optagelse er ikke mulig.
• Kontroller, at komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Vælg kildekomponenten med
indgangsknapperne.
FM-modtagelsen er ringe.
• Brug et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke)
til at tilslutte receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor. Hvis du tilslutter
receiveren til en udendørs antenne, skal der
anvendes en jordledning som sikring mod
lynnedslag. Jordledningen må ikke forbindes til et
gasrør, da dette kan føre til en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
Til jord
Det er ikke muligt at stille ind på nogen
radiostation.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennerne, og tilslut en ekstern antenne om
nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Brug direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at indstillingsintervallet er indstillet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke valgt faste stationer, eller de faste
stationer er blevet slettet (ved stationsindstilling
med scanning efter faste stationer). Vælg de faste
stationer (side 24).
• Tryk på DISPLAY gentagne gange, indtil
frekvensen vises på displayet.
* Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Knapperne AUX, MULTI CH og 12 knapper på
fjernbetjeningen kan ikke anvendes til betjening
af receiveren.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye
batterier, hvis de er udtjente.
• Kontroller, om kommandotilstandene for
receiveren og fjernbetjeningen er de samme. Hvis
receiverens og fjernbetjeningens
kommandotilstande er forskellige, kan du ikke
betjene receiveren med fjernbetjeningen. Hvis du
vil ændre receiverens kommandotilstand, skal du
trykke på ?/1 for at slå strømtilførslen fra. Try
derefter på ?/1, mens du trykker på ENTER.
Hver gang du trykker på ?/1, skifter
kommandotilstanden mellem "C.MODE.AV2" og
"C.MODE.AV1". (Den oprindelige indstilling er
"C.MODE.AV2".)
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på
fjernbetjeningen.
• Hvis du vil aktivere knapperne med orange tekst
skal du trykke på ALT først, inden du trykker på
knapperne.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis
du vil betjene andre komponenter, skal du trykke
på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du
har trykket på indgangsknappen.
Yderligere oplysninger
Jordledning
(medfølger
ikke)
Der er intet billede, eller der vises et uklart
billede på tv-skærmen eller monitoren.
• Vælg den pågældende indgang på receiveren.
• Indstil tv'et til den pågældende indgangstilstand.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
RDS virker ikke.*
• Kontroller, at du har stillet ind på en FM-RDSstation.
• Vælg en FM-station med et kraftigere signal.
De ønskede RDS-oplysninger vises ikke.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om de
udbyder den pågældende tjeneste. Hvis de gør,
kan tjenesten være midlertidigt ude af drift.
fortsat
53DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 54 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Fejlmeddelelser
Hvis der er en fejlfunktion, viser displayet en
meddelelse. Du kan kontrollere receiverens
tilstand via beskeden. Se følgende skema for at
løse problemet.
DEC. EROR
Vises, når et signal, som receiveren ikke kan dekode
(f.eks. DTS-CD) modtages, når "DEC. XXXX" i
menuen CUSTOMIZE er indstillet til "DEC. PCM".
Indstil til "DEC. AUTO".
PROTECT
Der udsendes irregulær spænding fra højttalerne.
Receiveren slukkes automatisk efter nogle få
sekunder. Kontroller højttalerforbindelsen, og
tilslut strømtilførslen igen. Kontakt venligst den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke er
løst.
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
afhjælpe problemet (side 18). Bemærk, at alle
gemte indstillinger nulstilles til
fabriksindstillingerne, og du skal indstille alle
indstillinger på receiveren på ny.
Hvis problemet ikke er løst
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle gemte indstillinger
side 18
Brugertilpassede lydfelter
side 36
Specifikationer
Forstærker
Udgangseffekt1)
Kun modeller med områdekoden U, CA
(6 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
60 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
60 W
SURR2):
60 W/ch
60 W
SURR BACK2):
(6 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
CENTER2):
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/ch
100 W
100 W/ch
100 W
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK, SP, E51,
MX
(6 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
60 W/ch
60 W
CENTER2):
SURR2):
60 W/ch
SURR BACK2):
60 W
(6 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
CENTER2):
SURR2):
SURR BACK2):
100 W/ch
100 W
100 W/ch
100 W
Kun modeller med områdekoden AU
(6 ohms 120 Hz – 20 kHz, THD 0.09%)
50 W/ch
FRONT2):
CENTER2):
50 W
SURR2):
50 W/ch
50 W
SURR BACK2):
(6 ohms 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2):
60 W/ch
CENTER2):
60 W
SURR2):
60 W/ch
60 W
SURR BACK2):
(6 ohms 1 kHz, THD 10%)
FRONT2):
100 W/ch
CENTER2):
100 W
SURR2):
100 W/ch
SURR BACK2):
100 W
54DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 55 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
1) Målt under følgende forhold:
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
MX
127 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK, SP
230 V vekselstrøm, 50 Hz
AU, E51
240 V vekselstrøm, 50 Hz
2) Afhængigt af lydfeltets indstillinger og kilden er der
muligvis ingen lyd.
Indgange (analoge)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, VIDEO 1, 2, 3
Følsomhed: 800 mV
Impedans: 50 kiloohm
Indgange (digitale)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
VIDEO 2, SA-CD/CD
(optisk)
Følsomhed: –
Impedans: –
3) Du kan ændre AM-indstillingsskalaen til 9 kHz eller
10 kHz. Sluk receiveren, når du har stillet ind på en
vilkårlig AM-station. Mens du holder PRESET
TUNING + eller TUNING + nede, skal du trykke på
?/1. Alle faste stationer slettes, når du skifter
indstillingsskala. Gentag proceduren, hvis du vil
ændre skalaen til 10 kHz (eller 9 kHz).
Video
Indgange/udgange
Video:
1 Vp-p, 75 ohm
Generelt
Udgange (analoge)
Krav til strøm- og spændingsforhold
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
Spænding: 800 mV
Impedans: 10 kiloohm
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
SUB WOOFER
Spænding: 2 V
Impedans: 1 kiloohm
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Frekvensområde, gengivelse:
28 – 20.000 Hz
Tone
Gain-niveauer
±6 dB, 1 dB trin
MX
127 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
AU
240 V vekselstrøm, 50 Hz
SP
220 – 230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
E51
120/220/240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
FM-tuner
Indstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellemfrekvens
87,5 - 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalancerede
10,7 MHz
Yderligere oplysninger
DVD (koaksial)
Kun modeller med områdekoden E51
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.610 kHz3)
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz3)
Kun modeller med områdekoden MX
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.610 kHz3)
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
U
170 W
AM-tuner
CA
230 VA
Indstillingsområde
Kun modeller med områdekoden U, CA
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.710 kHz3)
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.710 kHz3)
Kun modeller med områdekoden CEL, CEK, SP, AU
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
CEL, CEK, AU, SP, MX, 190 W
E51
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,2 W
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 430 × 157,5 × 310 mm
inkl. fremspringende dele
og betjeningsenheder
Vægt (ca.)
8,0 kg
fortsat
55DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 56 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Højttalerafsnit
Gælder kun modeller med områdekoden
U, CA
• Fronthøjttalerne (SS-MSP67L/
SS-MSP67R)
• Centerhøjttaler (SS-CNP67)
• Surroundhøjttalerne (SS-MSP67SL/
SS-MSP67SR)
• Surroundbaghøjttalerne (SS-MSP67SB)
Fronthøjttalerne/Centerhøjttaler
Fuldt område, magnetisk
afskærmet
Surroundhøjttalerne/surroundbaghøjttalerne
Fuldt område
Højttalerenhed
70 mm membrantype
Kabinettype
Lukket type
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne/
Surroundbaghøjttalerne
91 × 96 × 102 mm
Centerhøjttaler
155 × 96 × 102 mm
Vægt (ca.)
Fronthøjttalerne
0,65 kg
Centerhøjttaler
0,75 kg
Surroundhøjttalerne/Surroundbaghøjttalerne
0,6 kg
Modeller med anden områdekode
• Fronthøjttalerne (SS-MSP87L/
SS-MSP87R)
• Centerhøjttaler (SS-CNP87)
• Surroundhøjttalerne (SS-MSP87SL/
SS-MSP87SR)
• Surroundbaghøjttalerne (SS-MSP87SB)
Fronthøjttalerne/Centerhøjttaler
Fuldt område, magnetisk
afskærmet
Surroundhøjttalerne/surroundbaghøjttalerne
Fuldt område
Højttalerenhed
80 mm membrantype
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
6 ohm
Dimensioner (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne/
Surroundbaghøjttalerne
102 × 150 × 126 mm
Centerhøjttaler
225 × 102 × 126 mm
Vægt (ca.)
Fronthøjttalerne
0,8 kg
Centerhøjttaler
1,0 kg
Surroundhøjttalerne/Surroundbaghøjttalerne
0,7 kg
Subwoofer
• Gælder kun modeller med områdekoden
CEL, CEK (SA-WMSP87E)
• Modeller med anden områdekode
(SA-WMSP87)
Højttalersystem
Aktiv subwoofer
magnetisk afskærmet
200 mm membrantype
Akustisk ladet basrefleks
Højttalerenhed
Kabinettype
RMS-udgangseffekt:
Gælder kun modeller med områdekoden U, CA
155 W (5 ohm, 100 Hz,
THD 10%)
Gælder kun modeller med områdekoden CEL, CEK
120 W (6 ohm, 100 Hz,
THD 10%)
Modeller med anden områdekode
110 W (6 ohm, 100 Hz,
THD 10%)
Indgang
LINE IN (indgangspinstik)
Krav til strøm- og spændingsforhold
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
U, CA
120 V vekselstrøm, 60 Hz
MX
127 V vekselstrøm, 60 Hz
CEL, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
AU
240 V vekselstrøm, 50 Hz
SP
220 – 230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
E51
120/220/240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
95 W
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 270 × 325 × 398 mm
Vægt (ca.)
9,0 kg
56DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 57 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Højttalerkabel, lang (3)
Højttalerkabel, kort (3)
Monotilslutningsledning (1)
Koaksialt kabel (1)
Gummifødder (højttalerne) (24)
Gummifødder (subwoofer) (4)
Fjernbetjening RM-AAP001 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Hojttalerne
• Fronthøjttalerne (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surroundhøjttalerne (2)
• Surroundbaghøjttaler (1)
• Subwoofer (1)
Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
områdekoden for den komponent, du anvender, se
side 3.
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
57DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 58 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Liste over knappernes placering og referencesider
Sådan bruger du denne side
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der er nævnt i teksten.
Illustrationsnummer
r
DISPLAY 5 (25, 27, 53)
R
R
Navn på knap/del Referenceside
Hovedkomponent
ALFABETISK
RÆKKEFØLGE
A-H
A.F.D. (knap/indikator) qs (31,
33)
AM ws (22, 23, 24, 39)
DIMMER 6 (27)
DISPLAY 5 (25, 27, 53)
Display 8 (28)
DVD wh (22)
ENTER qh (18, 39, 53)
FM wd (22, 23, 24, 39)
FM MODE 3 (23)
I-O
Indgangsknapper wa (22, 35, 38,
39, 53)
1 2 3 4 5 6
INPUT MODE qk (35)
IR (modtager) 7 (42, 53)
MAIN MENU 9 (18, 35, 37, 39)
MASTER VOLUME –/+ qj (18,
21, 22, 52)
MD/TAPE wg (22)
MEMORY 2 (24)
MOVIE (knap/indikator) qd (32,
33, 52)
MUSIC (knap/indikator) qf (32,
33, 52)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 4
(15, 40, 52)
SURR BACK DECODING qg
(33)
TUNING –/+ ea (23)
VIDEO 1 wl (22)
VIDEO 2 wk (22)
VIDEO 3 wj (22)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(stik) es (11)
TAL OG SYMBOLER
P-Z
PHONES (stik) ed (22, 52)
PRESET TUNING –/+ e; (24)
SA-CD/CD wf (22)
SLEEP q; (40)
7
8
2CH (knap/indikator) qa (30, 33,
36)
?/1 (strøm) 1 (18, 24, 36, 53)
</> w; (18, 35, 37, 39)
+/– ql (18, 35, 37, 39)
9 q; qa qs qd qf qg qh
wl wk wj wh wg wf wd ws
ed
es
ea
e;
wa w; ql
qk
qj
58DK
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lnavn[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\01DK01COV_HT-DDW870CELIX.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-DDW870-CEL.book Page 59 Monday, February 21, 2005 8:28 AM
Indeks
A
L
Ændre
display 27
Afbryderautomatik 40
Automatisk stationsindstilling 23
Lydfelt
forprogrammeret 32–33
nulstille 36
tilpasse 35
vælge 32–33
D
Digital Cinema Sound 32
Direkte stationsindstilling 23
Dual mono 38
F
H
Højttalere
justerer højttalerniveauer og -balance 21
Højttalere,
placering 13
tilslutning 13
Mærkning. Se Navngivning
Medfølgende tilbehør 57
Menuen CUSTOMIZE 37
Menuen LEVEL 35
Menuen SPEAKER SET UP 18
Menuen TONE 37
N
Navngivning 39
O
Optagelse
på et kassettebånd eller en MD 41
på et videobånd 41
I
R
Indeksering. Se Navngivning
Indstilling
automatisk 23
RDS 25
Redigering. Se Optagelse
Rydde receiverens hukommelse 18
J
S
Justering
højttalerniveauer og -balance 21
parametrene CUSTOMIZE 37
parametrene LEVEL 35
parametrene SPEAKER SET UP 18
parametrene TONE 37
Stationsindstilling
direkte 23
indstilling på faste stationer 25
Yderligere oplysninger
Faste stationer
sådan gemmer du 24
sådan indstiller du 25
M
T
Testtone 21
K
Kopiering. Se Optagelse
V
Vælge
højttalersystem 40
komponent 22
lydfelt 32–33
59DK
modelname1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI02REG_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 2 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI02REG_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 3 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Aluekoodeista
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille
HT-DDW870. Tarkista vastaanottimen mallinumero
etupaneelin oikeasta alakulmasta. Tämän
käyttöohjeen kuvissa on aluekoodin U mukainen
malli, ellei muuta ole mainittu.
• Tämän käyttöohjeen kuvissa on kuvattu käyttö
vastaanottimen säätimillä. On myös mahdollista
käyttää varusteisiin kuuluvan kauko-ohjaimen
säätimiä, joilla on samanlaiset tai samantapaiset
nimet kuin vastaanottimen säätimillä. Tarkemmat
tiedot kauko-ohjaimen käytöstä, katso sivu 43–51.
HT-DDW870 sisältää seuraavat osat:
Vain aluekoodien U ja CA mallit
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin (vasen)
– Etukaiutin (oikea)
– Keskikaiutin
– Takakaiutin (vasen)
– Takakaiutin (oikea)
– Takatilaäänikaiutin
– Apubassokaiutin
Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin (vasen)
– Etukaiutin (oikea)
– Keskikaiutin
– Takakaiutin (vasen)
– Takakaiutin (oikea)
– Takatilaäänikaiutin
– Apubassokaiutin
Muiden aluekoodien mukaiset mallit
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin (vasen)
– Etukaiutin (oikea)
– Keskikaiutin
– Takakaiutin (vasen)
– Takakaiutin (oikea)
– Takatilaäänikaiutin
– Apubassokaiutin
STR-K870P
SS-MSP67L
SS-MSP67R
SS-CNP67
SS-MSP67SL
SS-MSP67SR
SS-MSP67SB
SA-WMSP87
STR-K870P
SS-MSP87L
SS-MSP87R
SS-CNP87
SS-MSP87SL
SS-MSP87SR
SS-MSP87SB
SA-WMSP87E
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
SURROUND BACK
–
CENTER
SPEAKERS
FRONT A
R
–
R
L
R
L
+
FRONT B
L
–
R
SURROUND
EAKERS
+
L
2-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodien AA mallit”.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- ja DTS** Digital Surround -järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-” ja kaksois-D -tunnus ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS”, “DTS-ES”, “Neo:6” ja “DTS 96/24” ovat
Digital Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
Huomautus vakiovarusteisiin
sisältyvästä kaukosäätimestä
FI
RM-AAP001
Kaukosäätimen painikkeilla AUX, MULTI CH
ja 12 ei voi käyttää vastaanotinta.
STR-K870P
SS-MSP87L
SS-MSP87R
SS-CNP87
SS-MSP87SL
SS-MSP87SR
SS-MSP87SB
SA-WMSP87
3FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI02REG_HT-DDW870CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 4 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan........ 5
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta ........ 7
1b: Laitteiden liittäminen vain
analogisten audioliitäntöjen
kautta ........................................ 10
2: Antennien liittäminen ....................... 12
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 13
4: Verkkojohdon liittäminen ................. 17
5: Kaiutinasetusten määrittäminen........ 18
6: Apubassokaiuttimen asetusten
määrittäminen ................................. 20
7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen .................... 21
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta............................. 22
FM/AM-radion kuunteleminen............. 23
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 24
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Radioasemien esivirittäminen............... 24
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 25
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Näytön muuttaminen............................. 27
Näytön ilmaisimet................................. 28
Lisäsäädöt ja -asetukset
Audiotulotilan vaihtaminen digitaalisia
laitteita varten................................. 36
— INPUT MODE
Äänikenttien mukauttaminen................ 36
Äänensävyn säätäminen ....................... 38
Lisäasetukset......................................... 38
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja tuloliitäntöjen
nimeäminen .................................... 40
Uniajastimen käyttäminen .................... 41
Kaiuttimien valitseminen...................... 41
Äänittäminen ........................................ 42
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-AAP001
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 43
Kauko-ohjaimen osien kuvaus ............. 43
Kauko-ohjaimen komentotilan
valinta ............................................. 48
Kauko-ohjaimen ohjelmointi................ 48
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 52
Vianetsintä ............................................ 53
Tekniset tiedot ...................................... 55
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 59
Hakemisto............................................. 60
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja apubassokaiuttimien
käyttäminen .................................... 30
— 2CH STEREO
Tilaäänentoiston tehostaminen.............. 30
— AUTO FORMAT DIRECT
Äänikentän valitseminen....................... 32
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan
valitseminen.................................... 34
— SURR BACK DECODING
4FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 5 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan
Vaiheissa 1a – 1b (sivu 7) on selostettu, miten muut laitteet liitetään tähän vastaanottimeen. Katso
ennen aloittamista alla olevaa kohtaa “Liitettävissä olevat laitteet”. Siinä on mainittu, millä sivulla
kunkin laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 12).
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Liitettävissä olevat laitteet
Liitettävät laitteet
Sivu
DVD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
7–8
Vain komposiittivideotuloliitännän kautta
8 tai 11
Televisio
Satelliittiviritin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7–8
Analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
7–8
Super Audio CD-/CD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
9
Analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
10
MD-/kasettidekki
Analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
Kuvanauhuri, videokamera, videopelit jne.
a)
b)
10
10
Malli, jossa on esimerkiksi DIGITAL OPTICAL OUTPUT- tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitäntä.
Malli, jossa on vain esimerkiksi AUDIO OUT L/R -liitännät.
jatkuu
5FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 6 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Tarvittavat johdot
Seuraavilla sivuilla olevissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että seuraavat lisävarusteina saatavat
liitäntäjohdot ovat käytettävissä (A–E) (ei vakiovaruste, ellei erikseen mainita).
A Audiojohto
C Videojohto
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Keltainen
B Audio/videojohto
Keltainen (video)
Valkoinen
(vasen, audio)
Punainen
(oikea, audio)
D Optinen digitaalinen johto
E Koaksiaalinen digitaalinen johto
(sisältyy vakiovarusteisiin)
Oranssi
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audio/videojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: keltainen (video)
keltaiseen, punainen (oikea, audio) punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä johdon liitin liitäntään suoraan, kunnes liitin napsahtaa paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen solmua.
6FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 7 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
.
Käyttöönotto
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta
DVD-soittimen, televisio tai satelliittivirittimen liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 6.
1 Liitä audioliitännät.
DVD-soitin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
COAXIAL
R
E
A
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
D
R
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A
OUTPUT
OUTPUT
DIGITAL
OPTICAL
AUDIO
OUT
L
R
Satelliittiviritin
Huomautus
Voit kuunnella myös television ääntä liittämällä television audiolähtöliitännät tämän vastaanottimen VIDEO 2
AUDIO IN -liitäntöihin. Älä tällöin liitä television videolähtöliitäntää tämän vastaanottimen VIDEO 2 VIDEO IN
-liitäntään.
jatkuu
7FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 8 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
2 Liitä videoliitännät.
Televisio
Satelliittiviritin
OUTPUT
INPUT
VIDEO
VIDEO
C
C
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
R
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
C
OUTPUT
VIDEO
DVD-soitin
8FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 9 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Super Audio CD-/CD-soittimen liittäminen
Käyttöönotto
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 6.
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
D
OUT
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO IN
DVD VIDEO 2
R
AUDIO OUT AUDIO IN
VIDEO 1
SUB
WOOFER
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n näytetaajuuksien
kanssa.
Huomautus
Ääntä ei kuulu, kun toistat Super Audio CD -levyä tämän vastaanottimen SA-CD/CD OPTICAL IN -liitäntään
liitetyllä Super Audio CD -soittimella. Liitä soitin analogisiin tuloliitäntöihin (SA-CD/CD IN -liitäntöihin). Katso
lisätietoja Super Audio CD -soittimen käyttöohjeista.
9FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 10 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
1b: Laitteiden liittäminen vain analogisten
audioliitäntöjen kautta
Äänilaitteiden liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 6.
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
IN
OUT
SA-CD/CD
R
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
R
AUDIO OUT AUDIO IN
SUB
WOOFER
VIDEO 1
l
A
IN
INPUT OUTPUT
OUTPUT
LINE
LINE
Super Audio CD-/
CD-soitin
AUDIO IN
A
OUT
A
R
DVD VIDEO 2
l
R
LINE
L
L
R
R
MD-/kasettidekki
10FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 11 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Videolaitteiden liittäminen
Kuvanauhuri
OUTPUT
VIDEO
OUT
Käyttöönotto
Jos liität television MONITOR VIDEO OUT -liitäntään, voit katsella kuvaa valitun videotulon kautta
(sivu 22). Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–E), katso sivua 6.
Televisio
AUDIO
OUT
INPUT
L
VIDEO
R
B
C
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
VIDEO 3 IN/
PORTABLE AV
IN – liitäntöihin
(etupaneeli)
L
L
L
L
R
R
R
AUDIO
OUT
IN
SA-CD/CD
OUT
IN
MD/TAPE
AUDIO IN
AUDIO IN
AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
L
OUT
B
SUB
WOOFER
VIDEO 1
L
R
B
IN
B
INPUT OUTPUT
VIDEO
IN
VIDEO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
L
R
Videokamera tai
videopeli
Kuvanauhuri
11FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 12 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
FM-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
DIGITAL
OPTICAL
ANTENNA
VIDEO 2
IN
MONITOR
AM
VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT
VIDEO IN
SA-CD/
CD
IN
DVD
IN
COAXIAL
L
L
L
L
AUDIO
OUT
R
IN
SA-CD/CD
OUT
R
AUDIO IN
IN
MD/TAPE
R
AUDIO IN
R
AUDIO OUT AUDIO IN
DVD VIDEO 2
VIDEO 1
SUB
WOOFER
*
*
Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
12FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 13 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
3: Kaiuttimien liittäminen
Käyttöönotto
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 6.1-kanavaista
kaiutinjärjestelmää. Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi takakaiutinta) sekä apubassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
Voit kuunnella DVD-levyjen Surround EX -ääntä lisäämällä järjestelmään takatilaäänikaiuttimen
(6.1-kanava) (katso ”Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen” sivulla 34).
Esimerkki 6.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Keskikaiutin
Etukaiutin (oikea)
Takakaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (vasen)
Takatilaäänikaiutin
Vihjeitä
• Jos liität 6.1-kanavaisen kaiutinjärjestelmän, sijoita takatilaäänikaiutin kuuntelupaikan taakse (sivu 19).
• Koska apubassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen haluamaasi
paikkaan.
• Voit sijoittaa kaiuttimet tavallista vapaammin, kun käytät lisävarusteina saatavia lattiajalustoja WS-FV11 tai
WS-FV10D (saatavissa vain tietyillä alueilla).
• Etu-, taka- ja takatilaäänikaiuttimet voi asentaa myös seinälle (sivu 16).
Huomautus
Liitä pitkät kaiutinjohdot takakaiuttimien ja takatilaäänikaiuttimen liitäntöihin ja lyhyet kaiutinjohdot etu- ja
keskikaiuttimien liitäntöihin.
jatkuu
13FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 14 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Pehmustetyynyjen kiinnittäminen
Voit estää kaiuttimen värinän tai liikkumisen kiinnittämällä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimeen kuvan mukaan.
Huomautus
Kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät pehmustetyynyt myös apubassokaiuttimeen.
14FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 15 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Tarvittavat johdot
B Monoääninen audiojohto (sisälly
vakiovarusteisiin)
(+)
(–)
Musta
Etukaiutin (oikea)
E
Etukaiutin (vasen)
e E
Keskikaiutin
e E
A
Takatilaäänikaiutin
e
A
Käyttöönotto
A Kaiutinjohdot (sisälly
vakiovarusteisiin)
E
A
e
A
SPEAKERS
FRONT B*
SURROUND BACK
–
+
FRONT A
–
L
R
L
+
CENTER
SPEAKERS
R
R
FRONT B
L
–
+
AUDIO
OUT
R
SURROUND
SPEAKERS
SUB
WOOFER
L
A
B
E
A
e
E
e
INPUT
Apubassokaiutin
Takakaiutin (oikea)
Takakaiutin (vasen)
* Jos käytössäsi on toinen etukaiutinpari, liitä kyseiset kaiuttimet SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin. Voit valita
käytettävät etukaiuttimet painikkeella SPEAKERS (OFF/A/B/A+B). Jos haluat lisätietoja, katso ”Kaiuttimien
valitseminen” (sivu 41).
jatkuu
15FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 16 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
3
Ripusta kaiuttimet ruuveihin.
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
Etu-, taka- ja takatilaäänikaiuttimet voi asentaa
seinälle.
4,6 mm
1
10 mm
Varaa saataville ruuvit (eivät sisälly
vakiovarusteisiin), jotka sopivat kunkin
kaiuttimen takapaneelissa olevaan
reikään. Katso alla olevia kuvia.
yli 4 mm
yli 25 mm
4,6 mm
10 mm
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Jätä ruuvien
kanta 5-7 mm:n etäisyydelle
seinäpinnasta.
Huomautuksia
• Käytä seinän materiaalille ja vahvuudelle sopivia
ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten
ruuvit on syytä kiinnittää koolaukseen tai
kipsilevyankkureiden avulla. Asenna kaiuttimet
pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on tarpeeksi
vahva.
• Kysy ruuvien myyjältä tai rakennusalan
ammattilaiselta lisätietoja seinämateriaalille
sopivista ruuveista.
• Sony ei ole vastuussa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi tuotteen
väärästä asennuksesta, seinän riittämättömästä
vahvuudesta, ruuvien väärästä asennuksesta tai
luonnonvoimista.
5-7 mm
16FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 17 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vastaanottimen ja
apubassokaiuttimen
jännitteenvalitsimen
asettaminen
Verkkojohdon liittäminen
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
R
L
R
L
b
Käyttöönotto
4: Verkkojohdon
liittäminen
Pistorasiaan
FRONT B
Jos vastaanottimen ja apubassokaiuttimen
takapaneelissa on jännitteenvalitsin, varmista,
että se on paikallisen verkkojännitteen
mukaisessa asennossa. Jos ei ole, aseta se
oikeaan asentoon ruuvitaltan avulla, ennen kuin
liität verkkojohdon pistorasiaan.
Vastaanotin
120V
220V
240V
Verkkojohto
VOLTAGE SELECTOR
Apubassokaiutin
120V
240V
220V
jatkuu
17FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 18 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Alkuasetustoimien
suorittaminen
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
5: Kaiutinasetusten
määrittäminen
Voit määrittää vastaanottimeen liitettyjen
kaiuttimien etäisyyden ja sijainnin asetukset
SPEAKER SET UP -valikon avulla.
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
3
”PUSH” ja ”ENTER” vuorottelevat
näytössä.
3
Valitse ” SET UP ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”SPEAKER SET
UP-valikon asetukset” alla.
Paina ENTER-painiketta.
Ilmoitus ”CLEARING” tulee näyttöön
hetkeksi. Sen jälkeen näyttöön tulee
ilmoitus ”CLEARED”.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen SPEAKER SET UP,
LEVEL, TONE ja CUSTOMIZE
asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• Kaikki ohjelmalähteiden ja
esiviritettyjen asemien indeksinimet.
• MASTER VOLUME –/+ -asetukseksi
tulee ”VOL MIN”.
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Huomautus
Jotkin kaiutinasetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, että ne ovat
muuttuneet automaattisesti muiden
kaiutinasetusten takia tai että niitä ei voi muuttaa.
4
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta + tai – toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Määritä seuraavassa mainitut
asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
SPEAKER SET UP-valikon
asetukset
Oletusasetus on alleviivattu.
x
L
R
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välistä
etäisyyttä (A sivulla 19). Voit säätää etäisyyttä 0,1
metrin askelin välillä 1,0–7,0 metriä.
Jos etukaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
18FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 19 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vihje
B
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
C
D
x
C
DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välistä
etäisyyttä. Keskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin etukaiuttimet (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (B).
x
SR
SL
DIST. X.X m
(Takakaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välistä
etäisyyttä. Takakaiuttimien etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että ne ovat yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin
etukaiuttimet (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (C).
Jos takakaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
x
x
Käyttöönotto
A
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa etukaiuttimia
kauemmas. Keskikaiutinta ei myöskään voi asettaa 1,5
metriä etukaiuttimia lähemmäs.
Takakaiuttimia ei voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä.
Tämä johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen
on hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa siksi,
että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla!
SR
SL
XXXX/XX
(Takakaiuttimien sijainti)
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin Cinema
Studio EX -tilojen tilaäänen oikeaa toistoa varten
(sivu 32).
SB
DIST. X.X m
(Takatilaäänikaiuttimen etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit asettaa kuuntelupaikan ja takatilaäänikaiuttimen
välisen etäisyyden. Takatilaäänikaiuttimen etäisyys
pitäisi asettaa niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin etukaiuttimet (A) tai enintään
4,5 metriä lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (D).
100˚
120˚
A
A
B
B
jatkuu
19FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 20 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
6: Apubassokaiuttimen
asetusten määrittäminen
D
D
60
C
C
30
Apubassokaiuttimen
kuunteleminen
POWER-merkkivalo
• SIDE/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien A ja C mukainen.
• SIDE/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien A ja D mukainen.
• BEHD/LO
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien B ja C mukainen.
• BEHD/HI
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien sijainti on
sektorien B ja D mukainen.
POWER
Aseta vastaanottimen äänenvoimakkuus
minimiin, ennen kuin aloitat ohjelmalähteen
toiston.
1
2
Vihje
Tilaäänikaiuttimien sijainnin asetus on tarkoitettu
erityisesti Cinema Studio EX -tilojen käyttöön.
Muita äänikenttiä käytettäessä kaiuttimien sijainnilla
ei ole yhtä suurta merkitystä. Muut äänikentät on
suunniteltu olettaen, että tilaäänikaiuttimet sijaitsevat
kuuntelupaikan takana. Äänikenttä säilyy kuitenkin
melko yhtenäisenä, vaikka tilaäänikaiuttimet
sijoitettaisiin hyvinkin laajaan kulmaan. Jos kaiuttimet
sijaitsevat välittömästi kuuntelupaikan vasemmalla ja
oikealla puolella ja ne on suunnattu kuuntelijaa kohti,
tilaäänitehosteet kuuluvat epäselvinä, ellei niiden
asetukseksi valita vaihtoehtoa ”SIDE/LO” tai
”SIDE/HI”.
Jokaisen kuunteluympäristön seinäheijastukset ja muut
ominaisuudet kuitenkin poikkeavat muiden
ympäristöjen ominaisuuksista. Siksi ”BEHD/HI”asetuksella voidaan parantaa äänentoistoa, jos
kaiuttimet ovat korkealla kuuntelupaikan yläpuolella,
vaikka ne olisivatkin välittömästi kuuntelupaikan
vasemmalla ja oikealla puolella.
Tämän vuoksi sinun kannattaa edellä olevasta
selostuksesta huolimatta toistaa monikanavaista
ohjelmaa ja valita kokeilemalla asetus, joka tuottaa
selkeän tilavaikutelman ja mahdollisimman
yhteneväisen äänikentän taka- ja etukaiuttimien välille.
Jos et ole varma parhaasta asetuksesta, valitse
asetukseksi ”BEHD/LO” tai ”BEHD/HI” ja säädä
tasapaino sopivaksi kaiuttimien etäisyyden ja tason
asetuksilla.
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Valitse ohjelmalähde (esimerkiksi
DVD-soitin) painamalla vastaavaa
toimintopainiketta (esimerkiksi DVD).
Paina apubassokaiuttimen POWERpainiketta.
Apubassokaiuttimen POWER-merkkivalo
syttyy.
4
Aloita ohjelmalähteen toisto.
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
Järjestelmän säätämisellä voit lisätä
äänentoiston nautittavuutta.
LEVEL
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
LEVEL-säädintä.
Säädä äänenvoimakkuustaso sopivaksi oman
mieltymyksesi ja ohjelmalähteen mukaan.
Huomautus
Älä nosta apubassokaiuttimen äänenvoimakkuutta
maksimiin. Ääneen voi tulla häiriöitä.
20FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI03CON_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 21 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Käyttöönotto
7: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
— TEST TONE
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino
kuuntelemalla testiääntä kuuntelupaikassasi.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
Vihje
Tässä vastaanottimessa testiäänen keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE.
”T. TONE” tulee näyttöön, ja testiääni
alkaa kuulua vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Taka (oikea) t Takatilaääni t Taka
(vasen) t Apubassokaiutin
3
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla niin,
että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja LEVEL-valikon
asetuksista, katso sivua 36.
Vihjeitä
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, paina kaukoohjaimen painiketta MASTER VOL +/– tai käännä
vastaanottimen säädintä MASTER VOLUME –/+.
4
Paina säädön jälkeen TEST TONE
-painiketta uudelleen.
Testiääni katkeaa.
Huomautus
Vaikka nämä asetukset voi määrittää myös
etupaneelista LEVEL-valikon avulla (kun testiääni on
käytössä, vastaanotin siirtyy LEVEL-valikkoon
automaattisesti), sinun kannattaa noudattaa edellä
kuvattua menettelyä ja säätää kaiuttimien taso
kuuntelupaikaltasi kauko-ohjaimella.
21FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 22 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Kuulokkeiden käyttäminen
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
1
Valitse ohjelmalähde painamalla
vastaavaa toimintopainiketta.
Ohjelmalähde
Paina
Kuvanauhuri
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
Satelliittiviritin
VIDEO 2
Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään.
• Kun liität kuulokkeet, kaiuttimet mykistyvät
automaattisesti ja ilmaisimet ”SP A” ja ”SP
B” katoavat näytöstä.
• Kun kuulokkeet ovat liitettyinä, voit valita
vain seuraavat äänikentät (sivu 33):
– HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
– HP THEA (HEADPHONE THEATER)
Video kamera tai videopeli VIDEO 3
DVD-soitin
DVD
MD- tai kasettidekki
MD/TAPE
Super Audio CD- tai
CD-soitin
SA-CD/CD
Sisäinen viritin (FM)
FM
Sisäinen viritin (AM)
AM
Valitun ohjelmalähteen ilmaisin näkyy
näytössä.
2
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
Huomautus
Jos valitset jonkin videolaitteen, valitse
televisiosta vastaava tulokanava.
3
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
MASTER VOLUME –/+ -säädintä.
Huomautus
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
Äänen mykistäminen
Paina kauko-ohjaimen MUTING-painiketta.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat kauko-ohjaimen MUTING-painiketta
uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
22FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 23 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Suora viritys
FM/AM-radion
kuunteleminen
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
Käytä tätä toimintoa kauko-ohjaimella.
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Vihje
Vihje
Viritysaskel vaihtelee aluekoodin mukaan seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivua 3.
Aluekoodi
FM
AM
U, CA
100 kHz
10 kHz*
CEL, CEK, SP, AU
50 kHz
9 kHz
E51
50 kHz
10 kHz*
MX
50 kHz
10 kHz
* AM-alueen viritysaskelta voi muuttaa (katso
sivua 56).
Automaattinen viritys
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Voit myös painaa painiketta FM tai AM
vastaanottimesta.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
(Jos viritysaskel on 10 kHz, viimeistä
numeroa ”0” ei tarvitse antaa.)
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
1
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaiheet 2 ja 3. Jos numerot
vilkkuvat yhä, taajuus ei ole käytössä
sijaintialueellasi.
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta FM tai AM.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Vahvistimen käyttö
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 12).
Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat etsiä kanavat
matalista taajuuksista ylöspäin; paina
TUNING –, jos haluat etsiä korkeista
taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Vihje
Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla FM
MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän häiriöitä.
Voit palata stereotilaan painamalla FM MODEpainiketta uudelleen.
23FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 24 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin enintään 30
eri FM- ja FM RDS -asemaa aakkosjärjestykseen.
Toiminto tallentaa vain parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso “Radioasemien
esivirittäminen” (sivua 24).
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä MEMORY-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin tarkistaa
ensin samaa ohjelmaa lähettävät asemat ja
tallentaa niistä vain sen, jonka signaali on
voimakkain. Vastaanotin asettaa RDSasemat aakkosjärjestykseen ohjelmapalvelun
nimen mukaan ja antaa niille 2-numeroisen
esiviritysnumeron. Jos haluat lisätietoja
RDS-asemista, katso sivua 25.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Radioasemien
esivirittäminen
Voit esivirittää enintään 30 asemaa FM- tai AMasemaa. Sen jälkeen voit virittää kuunneltavat
asemat helposti.
Radioasemien esivirittäminen
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 23) tai
suoran virityksen (sivu 23) avulla.
Paina MEMORY.
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden 4
ja 5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
4
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta PRESET TUNING
+ tai PRESET TUNING – toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Jos ”MEMORY”-ilmaisin katoaa näytöstä,
ennen kuin olet valinnut esiviritetyn
aseman numeron, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
Vihje
Voit valita esiviritysnumeron myös kaukoohjaimella. Valitse muistisivu (A, B tai C)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti. Valitse
sitten esiviritysnumero painamalla
numeropainikkeita.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso “Esiviritettyjen asemien
virittäminen” (sivua 25).
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta FM tai AM.
5
Paina MEMORY-painiketta uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
esiviritysnumeroon.
Jos ”MEMORY”-ilmaisin katoaa näytöstä,
ennen kuin olet painanut MEMORYpainiketta, aloita uudelleen vaiheesta 3.
6
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
24FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 25 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta FM tai AM.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Kauko-ohjaimen käyttö
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET/CH/D.SKIP +/–
toistuvasti.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Paina kauko-ohjaimen numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
Huomautuksia
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
Vahvistimen käyttö
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 23), suoralla virityksellä
(sivu 23) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 25).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin ja ohjelmapalvelun nimi tulevat
näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen) t Käytössä oleva äänikenttä
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 26).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
jatkuu
25FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 26 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
NEWS
Uutisia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa.
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
SPORT
Urheiluohjelmia.
FOLK M
Folk-musiikkia.
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
POP M
Pop-musiikkia.
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä musiikkia.
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
26FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 27 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Näytön muuttaminen
Näytön tietojen muuttaminen
Vahvistimen käyttö
Saat näkyviin esimerkiksi tiedot äänikentästä
muuttamalla näytössä näkyviä tietoja.
Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Joka kerta kun painat DISPLAY-painiketta
näyttö muuttuu seuraavasti:
Ohjelmalähteen indeksinimi* t Valittu
ohjelmalähde t Käytössä oleva äänikenttä
Kun viritin on valittuna
Ohjelmapalvelun nimi** tai esiviritetyn aseman
nimi* t Taajuus t Ohjelmatyyppi** t
Radioteksti** t Nykyinen aika (24-tuntinen)**
t Käytössä oleva äänikenttä.
* Indeksinimi tulee näkyviin vain, jos olet määrittänyt
sen ohjelmalähteelle tai esiviritetylle asemalle
(sivu 40). Indeksinimi ei tule näkyviin, jos se
sisältää vain tyhjiä välejä tai on sama kuin
ohjelmalähteen nimi.
** Vain RDS-vastaanoton aikana. (Vain aluekoodien
CEL ja CEK mallit. Katso sivua 25.)
Näytön kirkkauden
säätäminen
Paina DIMMER-painiketta toistuvasti.
Näytön kirkkaus muuttuu. Kirkkausvaihtoehtoja
on kolme.
27FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 28 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Näytön ilmaisimet
1
2
SW
LFE
3
4
5
6
7
SP A ; DIGITAL EX ; PRO LOGIC IIx DTS-ES
SP B SLEEP OPT COAX
96/24
L C R
SL S SR
SB
qs
qa q;
NEO:6
D.RANGE
8
RDS MEMORY
STEREOMONO
9
qd
A SW: Palaa, kun SUB WOOFER -liitännästä
saadaan signaali.
B LFE: Näkyvissä, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -kanavan ja kun
laite toistaa LFE-kanavan ääntä.
C SP A/SP B: Näkyy sen mukaan, mitkä
etukaiuttimet ovat käytössä (A tai B). Katoaa
näkyvistä, kun kaiuttimiin lähtevä signaali
katkaistaan tai kuulokkeet liitetään.
D ; DIGITAL EX: ”; DIGITAL” ilmaisin
on näkyvissä, kun laite vastaanottaa Dolby
Digital-signaaleja. ”; DIGITAL EX”ilmaisin on näkyvissä, kun laite vastaanottaa
Dolby Digital EX-signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital-äänellä varustettua levyä
soittaessasi, että olet tehnyt digitaaliset liitännät
ja että valittu INPUT MODE -asetus ei ole
”ANALOG” (sivu 36).
E ; PRO LOGIC IIx: ”; PRO LOGIC”
näkyy näytössä, kun vastaanotin purkaa keskija tilaäänikanavien signaaleja 2-kanavaisesta
äänilähteestä Pro Logic -prosessoinnin avulla.
”; PRO LOGIC II” näkyy näytössä, kun Pro
Logic II Movie/Music/Game -dekooderi on
toiminnassa. ”; PRO LOGIC IIx” näkyy
näytössä, kun Pro Logic IIx Movie/Music/
Game -dekooderi on toiminnassa.
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla tai niillä signaaleilla, joiden
näytetaajuus on yli 48 kHz.
F DTS-ES 96/24: ”DTS” ilmaisin on
näkyvissä, kun laite vastaanottaa DTSsignaaleja. ”DTS-ES”-ilmaisin on näkyvissä,
kun laite vastaanottaa DTS-ES-signaaleja.
”DTS 96/24” -ilmaisin on näkyvissä, kun laite
vastaanottaa 96 kHz:n 24-bittisiä DTSsignaaleja.
Huomautus
Varmista DTS-äänellä varustettua levyä
soittaessasi, että olet tehnyt digitaaliset liitännät
ja että valittu INPUT MODE -asetus ei ole
”ANALOG” (sivu 36).
G NEO:6: Näkyvissä, kun DTS Neo:6 Cinema/
Music-tilan dekooderi on toiminnassa.
H Virittimen ilmaisimet: Näkyvissä, kun
vastaanottimella kuunnellaan radioasemia.
Katso sivuja 23–26, jos haluat tietoja
virittimen toiminnoista.
Huomautus
”RDS” tulee näkyviin vain aluekoodien CEL ja
CEK malleissa.
I D.RANGE: Näkyvissä, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 37).
J COAX: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia COAXIALliitännän kautta tai INPUT MODE -asetuksena
on ”COAX IN” (sivu 36).
K OPT: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia OPTICALliitännän kautta tai INPUT MODE -asetuksena
on ”OPT IN” (sivu 36).
L SLEEP: Näkyvissä, kun uniajastin on
toiminnassa.
28FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI04BSC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 29 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
M Soitettavien kanavien ilmaisimet:
Kirjaimet (esimerkiksi L, C, R) ilmaisevat
soitettavat kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen mukaan, miten
vastaanotin yhdistää lähdeäänen.
Vahvistimen käyttö
L (Vasen Etu), R (Oikea Etu), C (Keski
(mono)), SL (Vasen Taka), SR (Oikea Taka),
S (Taka (mono tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut tilaäänisignaalit)), SB (Takatilaääni
(6.1-kanavadekooderin tuottamat
takatilaäänikomponentit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Taka): 3/2
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L C R
SL
SR
29FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 30 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja
apubassokaiuttimien
käyttäminen
Tilaäänentoiston
tehostaminen
— AUTO FORMAT DIRECT
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
valita äänen dekoodaustavan.
— 2CH STEREO
A.F.D.-tila
(Näyttö)
Dekoodaustapa
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen ja
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on monikanavainen
tilaäänisignaali, vastaanotin yhdistää signaalin
2-kanavaiseksi ja ohjaa bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on tavallinen 2-kanavainen
stereosignaali, vastaanottimessa oleva
bassotaajuuksien uudelleenohjauspiiri on
toiminnassa. Etukanavien bassotaajuudet
ohjautuvat apubassokaiuttimeen.
A.F.D. AUTO
(A.F.D. AUTO)
Koodauksen mukaan
PRO LOGIC
(DOLBY PL)
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC II MOVIE
(PLII MV)
Dolby Pro Logic II
Paina 2CH.
PRO LOGIC IIx MUSIC
(PLIIX MS)
”2CH ST.” tulee näyttöön, ja vastaanotin siirtyy
2CH STEREO -tilaan.
PRO LOGIC II MUSIC
(PLII MS)
PRO LOGIC II GAME
(PLII GM)
PRO LOGIC IIx MOVIE Dolby Pro Logic IIx
(PLIIX MV)
PRO LOGIC IIx GAME
(PLIIX GM)
Neo:6 Cinema
(NEO6 CIN)
DTS Neo:6
Neo:6 Music
(NEO6 MUS)
MULTI STEREO
(MULTI ST.)
30FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 31 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Audiotulosignaalin
automaattinen dekoodaus
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla
painiketta A.F.D. toistuvasti.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
Vihje
”A.F.D. AUTO” tarjoaa useimmiten sopivimman
dekoodaustavan. SURR BACK DECODING toiminnon (sivu 34) avulla tulosignaalivirran voi
tarvittaessa sovittaa haluttuun tilaan.
Tässä tilassa voit määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustavan. Tämä
vastaanotin toistaa 2-kanavaisen äänen 5kanavaisena Dolby Pro Logic II -dekooderin
avulla, 6-kanavaisena Dolby Pro Logic IIx, 6kanavaisena DTS Neo:6 -dekooderin avulla tai
4-kanavaisena Pro Logic -dekooderin avulla. 2kanavaisia DTS-lähteitä vastaanotin ei
kuitenkaan pura DTS Neo:6 -dekooderilla, vaan
toistaa ne 2-kanavaisina.
Valitse 2-kanavainen dekoodaustapa
painamalla painiketta A.F.D. toistuvasti.
Valittu dekoodaustapa tulee näyttöön.
Tilaäänen käyttäminen
Tässä tilassa vastaanotin tunnistaa
automaattisesti siihen tulevan audiosignaalin
tyypin (Dolby Digital, DTS, tavallinen
2-kanavastereo jne.) ja purkaa koodauksen
tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa
äänen mitään tehosteita lisäämättä sellaisena
kuin ääni on tallennettu ja koodattu. Jos
matalataajuisia signaaleja (Dolby Digital LFE
jne.) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen
signaalin apubassokaiutinta varten.
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen dekoodaustila)
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic -tilassa.
Laite purkaa 2-kanavaisena tallennetun äänen 4.1kanavaääneksi.
x PLII MV (PRO LOGIC II MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Movie
-tilassa. Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla
äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja
elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
x PLII MS (PRO LOGIC II MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Music
-tilassa. Tämä asetus sopii normaaleihin
stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
x PLII GM (PRO LOGIC II GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Game.
Tämä asetus sopii videopeleihin.
x PLIIx MV (PRO LOGIC IIx MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Movie.
Tämä asetus laajentaa Dolby Pro Logic II Movie -tilan
ja Dolby Digital 5.1 -tilan 6.1-kanavaiseksi
järjestelmäksi.
x PLIIx MS (PRO LOGIC IIx MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Music.
Tämä asetus jakaa takakanavien tehosteet kaikkiin
tilaäänikaiuttimiin.
jatkuu
31FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 32 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
x PLIIx GM (PRO LOGIC IIx GAME)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic IIx Game.
Tämä asetus panoroi voimakkaat erikoistehosteäänet
tilaäänikaiuttimiin.
Huomautus
Dolby Pro Logic IIx -dekoodaus ei toimi DTSsignaaleilla eikä niillä signaaleilla, joiden näytetaajuus
on yli 48 kHz.
x NEO6 CIN (Neo:6 Cinema)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Cinema -tilassa.
x NEO6 MUS (Neo:6 Music)
Äänen koodauksen purku DTS Neo:6 Music -tilassa.
Tämä asetus sopii CD-levyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
Äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä valitsemalla jonkin
vastaanottimeen esiohjelmoiduista äänikentistä.
Voit nauttia elokuvateatterien ja konserttisalien
äänentoistosta kotonasi.
Äänikentän valitseminen
elokuvia varten
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MOVIE toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Äänikenttä
Näyttö
2-kanavaisen signaalin vasemman ja oikean kanavan
toisto kaikista kaiuttimista.
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Tietoja DCS (Digital Cinema
Sound) -äänestä
DCS-merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on tilaäänitekniikka, jonka Sony on
kehittänyt kotiteatteria varten. DCS-järjestelmä
luo DSP (Digital Signal Processor)
-signaalinkäsittelytekniikan avulla Hollywoodin
elokuvaäänitysstudioiden äänentoiston.
DCS luo kotiteatteriin vaikuttavan
elokuvateatteritehosteen, joka jäljittelee
elokuvan ohjaajan tarkoittamaa äänentoistoa.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä on standarditila, joka sopii lähes kaikkien
elokuvien katseluun.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii musikaalien tai paljon
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien katseluun.
32FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 33 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MUSIC toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Luo jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Tilaäänen käyttäminen
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman siitä,
että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
Äänikentän valitseminen
musiikkia varten
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
Kun kuulokkeet ovat liitettyinä
Voit valita vain seuraavat äänikentät.
x HP 2CH (HEADPHONE 2CH)
Toistaa äänen 2-kanavaisena (stereo). Tavallisten 2kanavaisten stereolähteiden ääni ohittaa
äänikenttäprosessorin kokonaan, ja monikanavaiset
tilaäänisignaalit yhdistetään kahdeksi kanavaksi.
x HP THEA (HEADPHONE THEATER)
DCS
Tuottaa elokuvateatterimaisen ääniympäristön
kuulokkeilla kuunneltaessa.
Huomautus
Jos liität kuulokkeet jonkin äänikentän ollessa
käytössä, järjestelmä siirtyy automaattisesti ”HP 2CH”
-tilan käyttöön, jos käytössä oleva äänikenttä on valittu
2CH- tai A.F.D.-painikkeella. Jos käytössä oleva
äänikenttä on valittu MOVIE- tai MUSICpainikkeella, järjestelmä siirtyy automaattisesti
”HP THEA” -tilan käyttöön.
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-painiketta tai
valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.painiketta toistuvasti.
jatkuu
33FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 34 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vihjeitä
• Vastaanotin tallentaa viimeksi valitun äänikentän
kutakin ohjelmalähdettä varten (Sound Field Link) ja
ottaa äänikentän käyttöön, kun valitset
ohjelmalähteen uudelleen. Jos esimerkiksi valitset
SA-CD/CD-ohjelmalähdettä varten HALLäänikentän, vaihdat sitten ohjelmalähdettä ja palaat
takaisin SA-CD/CD-levyn kuunteluun, HALLäänikenttä tulee uudelleen käyttöön.
• Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautus
Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus on
yli 48 kHz.
Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan
valitseminen
— SURR BACK DECODING
Tällä toiminnolla voit valita monikanavaisen
tulosignaalin takatilaäänikanavan purkutilan,
Voit nauttia tilaäänestä elokuvantekijöiden
tarkoittamalla tavalla, kun vastaanotin purkaa
esimerkiksi DVD-levyjen Dolby Digital EX-,
DTS-ES Matrix- tai DTS-ES Discrete 6.1 äänen takatilaäänisignaalin.
Valitse takatilaäänikanavan
dekoodaustapa painamalla painiketta
SURR BACK DECODING toistuvasti.
”SB XXXX” tulee näyttöön.
Katso lisätietoja kohdasta “Takatilaäänikanavan
dekoodaustilan valitseminen” sivulta 35.
Vihje
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustilan
CUSTOMIZE-valikon ”SB XXXX” -asetuksella
(sivu 37).
Huomautus
Takatilaäänen dekoodaustilan voi valita vain, kun
käytössä on A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä (ei
koske Dolby Pro Logic IIx -tilaa).
34FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI05SND_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 35 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Takatilaäänikanavan dekoodaustilan valitseminen
Voit valita takatilaäänen dekoodaustilan tulosignaalin mukaan.
Kun valitset ”SB AUTO”
Kun tulosignaali sisältää 6.1-kanavadekoodauksen lipuna), takatilaäänikanavan signaali puretaan
asianmukaisella dekooderilla.
Lähtökanavat
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
Dolby Digital 5.1
5.1
—
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
5.1
—
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
DTS Matrix -dekooderi
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
DTS Discrete -dekooderi
Kun valitset ”SB ON”
Takatilaäänikanavan signaali puretaan Dolby Digital EX -dekooderilla riippumatta siitä, sisältääkö
tulosignaali 6.1-kanavadekoodauksen lipuna) . Tämä dekooderi on Dolby Digital EX -normin
mukainen ja toimii samoin kuin elokuvateattereissa käytettävät dekooderite).
Tulosignaali
Lähtökanavat
Käytettävä takatilaäänikanavan dekooderi
Dolby Digital 5.1
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Dolby Digital EXb)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS 5.1
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Matrix 6.1c)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
DTS-ES Discrete 6.1d)
6.1
Dolby Digital EX -matriisidekooderi
Tilaäänen käyttäminen
Tulosignaali
Kun valitset ”SB OFF”
Takatilaäänikanavan signaalia ei pureta.
a)
b)
c)
d)
e)
6.1-kanavadekoodauksen lippu on informaatiota, joka on tallennettu esimerkiksi DVD-levyille.
Dolby Digital -äänellä varustettu DVD-levy, joka sisältää Surround EX -lipun. Dolby Corporation Web-sivulla
on tietoja Surround EX -äänellä varustettujen elokuvien tunnistamiseksi.
Ohjelma on koodattu käyttämällä lippua, joka ilmaisee ohjelman sisältävän sekä Surround EX- että
5.1-kanavasignaalit.
Ohjelma on koodattu käyttämällä sekä 5.1-kanavasignaaleja että laajennussignaalia, joka on tarkoitettu
palauttamaan signaalit 6.1-erilliskanaviksi. 6.1-erilliskanavasignaalit ovat DVD-levyihin liittyviä signaaleja, joita
ei käytetä elokuvateattereissa.
Tätä dekooderia voidaan käyttää kaikkien 6.1-signaalimuotojen yhteydessä (Dolby Digital EX, DTS-ES Matrix
6.1 ja DTS-ES Discrete 6.1).
Huomautus
Takatilaäänikaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä Dolby Digital EX -tilassa. Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX lippua, vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB ON”.
35FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 36 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Lisäsäädöt ja -asetukset
Audiotulotilan
vaihtaminen digitaalisia
laitteita varten
— INPUT MODE
Voit vaihtaa niiden laitteiden audiotulotilan,
joita varten tässä vastaanottimessa on
digitaalinen audiotuloliitäntä.
1
2
Valitse ohjelmalähde painamalla
vastaavaa toimintopainiketta.
Valitse audiotulotila painamalla
painiketta INPUT MODE toistuvasti.
Valittu audiotulotila näkyy näytössä.
Audiotulotilat
• AUTO IN
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat
käytössä. Jos digitaalisia signaaleja ei ole,
laite valitsee analogisen signaalin.
• COAX IN
Valitsee DIGITAL COAXIAL -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• OPT IN
Valitsee DIGITAL OPTICAL -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANALOG
Valitsee AUDIO IN (L/R) -tuloliitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
Huomautuksia
• Jos tulosignaalin näytetaajuus on yli 48 kHz,
äänensävy- ja äänikenttätoimintoja ei voi käyttää.
• Tulosignaalin mukaan voi olla, että jotkin
audiotulotilat näkyvät himmeinä. Tämä ilmaisee,
ettei valittu tulosignaali ole käytettävissä.
Äänikenttien
mukauttaminen
LEVEL-valikon asetuksilla voit mukauttaa
äänikentät omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
Näytössä näkyviä asetuksia koskeva
huomautus
Kunkin valikon säädettävät asetukset vaihtelevat eri
äänikentissä. Jotkin asetukset voivat näkyä himmeinä.
Se merkitsee, ettei valittu asetus ole käytettävissä tai
sitä ei voi muuttaa.
LEVEL-valikon asetusten
muuttaminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa ja
äänenvoimakkuutta. Asetukset koskevat kaikkia
äänikenttiä tehosteen tason asetusta lukuun
ottamatta. Tehosteen tason asetukset tallentuvat
erikseen kutakin äänikenttää varten.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ” LEVEL ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”LEVELvalikon asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla + tai – -painiketta
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
LEVEL-valikon asetukset
Oletusasetus on alleviivattu.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Etukaiuttimien tasapaino)
Alkuasetus: BALANCE (0)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
tasapainoa. Voit säätää tasapainoa 17 askelen avulla
välillä BAL. L (+1– +8), BALANCE (0), BAL. R (+1–
+8).
36FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 37 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
x CTR XXX dB
(Keskikaiuttimen taso)
x SUR.L. XXX dB
(Takakaiuttimen (vasen) taso)
x SUR.R. XXX dB
(Takakaiuttimen (oikea) taso)
x SB XXX dB
(Takatilaäänikaiuttimen taso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin -10 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
x
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
Pidä painiketta 2CH painettuna ja paina
?/1.
”SF. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiin.
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamiikan kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen dynamiikkaa.
Tämä on kätevää, kun katselet elokuvia hiljaisella
äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.
• OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän tarkoittamalla
tavalla.
• MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Lisäsäädöt ja -asetukset
x S.W. XXX dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Äänikenttien palauttaminen
tehdasasetusten mukaisiksi
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa äänen
dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin sisältämän
dynamiikka-informaation perusteella. ”STD” on
vakioasetus, mutta se tuottaa vain kevyen
kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää ”MAX”asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa voimakkaasti, joten
voit katsella elokuvia myöhään yölläkin. Analogisista
rajoittimista poiketen kompressiotasot ovat ennalta
määrättyjä, ja dynamiikan kavennus on hyvin
luonnollinen.
Huomautus
Dynamiikan kavennus vaikuttaa vain Dolby Digital
-lähteisiin.
x EFCT. XXX (Tehosteen taso)
Alkuasetus: STD
Voit säätää tilaäänitehosteen tuottamaa
”läsnäolovaikutelmaa”. Vaihtoehtoja on kolme: MIN
(pienin vaikutus), STD (normaali vaikutus) ja MAX
(suurin vaikutus).
Huomautus
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella valittu äänikenttä.
37FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 38 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Äänensävyn säätäminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänen sävyä
(bassoa ja diskanttia) TONE-valikon avulla.
Nämä asetukset koskevat kaikkia äänikenttiä.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Lisäasetukset
Vastaanottimen asetusten
muuttaminen CUSTOMIZEvalikon avulla
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
CUSTOMIZE-valikon avulla.
Valitse ” TONE ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
1
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
2
Jos haluat lisätietoja, katso ”TONE-valikon
asetukset” alla.
4
5
3
Asetus tallentuu automaattisesti.
4
Huomautus
Äänen sävyä ei voi säätää, kun vastaanotin purkaa
signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz, tai kun
DTS 96/24, DTS-ES Matrix- tai DTS Neo:6 dekooderi on käytössä.
TONE-valikon asetukset
x BASS XX dB
(Etukaiuttimien bassotaso)
x TREB. XX dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin -6 dB:n ja +6 dB:n
välillä.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”CUSTOMIZEvalikon asetukset” alla.
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla + tai – -painiketta
toistuvasti.
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Valitse ” CUSTOM ” painamalla
MAIN MENU toistuvasti.
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta + tai – toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
Muuta muita haluamiasi asetuksia
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
CUSTOMIZE-valikon asetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x
DTS 96/24 96 XXXX
(DTS 96/24 -dekoodaustila)
• AUTO
Kun tulosignaali on DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 96 kHz:n näytetaajuutta.
• OFF
Vaikka tulosignaali olisi DTS 96/24-signaali, se
toistetaan käyttämällä 48 kHz:n näytetaajuutta.
Huomautus
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä. Muissa
äänikentissä tämän asetuksen arvona on aina ”OFF”.
x SB XXXX
(Takatilaäänen dekoodaustapa)
Voit valita takatilaäänikanavan dekoodaustavan myös
painamalla painiketta SURR BACK DECODING
(sivu 34).
Lisätietoja dekoodaustiloista on sivulla 35.
• OFF
• AUTO
• ON
38FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI06ADV_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 39 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Huomautus
Takatilaäänen dekoodaustilan voi valita vain, kun
käytössä on A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä (ei
koske Dolby Pro Logic IIx -tilaa).
x A.V.SYNC. X
(Aikaviiveen säätö)
Huomautuksia
• Tämä asetus on kätevä, jos käytössä on suuri LCDtai plasmanäyttö tai projektiotelevisio.
• Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
2CH- tai A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä.
• Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun tulosignaali on
PCM 96 kHz-, DTS 96/24- tai DTS 2048 -signaali tai
vastaanotin on DTS-ES Matrix 6.1 -dekoodaustilassa.
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänen ensisijainen
dekoodaus)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella digitaalisen
lähetyksen aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteiden yhteydessä.
• M/S (pää-/kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja kakkoskielen mukainen ääni
samanaikaisesti oikeasta etukaiuttimesta.
• M (pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• S (kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• M+S (pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet kuuluvat
yhdistettyinä.
x NAME IN
(Esiviritettyjen asemien ja
ohjelmalähteiden nimeäminen)
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille ja
toimintopainikkeilla valittaville ohjelmalähteille. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen nimeäminen” sivulla 40.
Lisäsäädöt ja -asetukset
• Y (Kyllä) (Viiveaika: 68 ms)
Ääntä viivästytetään niin, että ääni tahdistuu kuvaan
mahdollisimman hyvin.
• N (Ei) (Viiveaika: 0 ms)
Äänisignaalissa ei ole viivettä.
x DUAL XXX
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin tulevan
digitaalisen signaalin tulomuodon.
Alkuasetus on ”DEC. AUTO” VIDEO 2 -laitetta
varten ja ”DEC. PCM” DVD- ja SA-CD/CD-soitinta
varten.
• AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi vaihtoehdon
DTS, Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (soiton alkamisen
jälkeisen keskeytyksen estämiseksi). Ääni kuuluu,
vaikka muita tulosignaaleja olisi. Tämä vastaanotin
ei kuitenkaan pura DTS-CD-levyä, kun asetuksena
on ”DEC. PCM”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD) keskeytyy
soiton alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
39FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 40 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vihjeitä
• Voit valita merkin tyypin seuraavasti
painamalla painiketta + tai – toistuvasti.
Kirjaimet (isot) t Numerot t Symbolit
• Voit syöttää tyhjän välin painamalla painiketta
+ tai – toistuvasti, kunnes tyhjä väli näkyy
näytössä.
• Jos syötät väärän merkin, paina painiketta tai
toistuvasti, kunnes väärä merkki vilkkuu.
Valitse sitten oikea merkki painamalla
painiketta + tai – toistuvasti.
Muut toiminnot
Esiviritettyjen asemien ja
tuloliitäntöjen
nimeäminen
Esiviritetyille asemille ja valintapainikkeilla
valittaville ohjelmalähteille voi antaa enintään 8
merkin pituisen nimen. Nimet näkyvät
vastaanottimen näytössä.
6
1
Huomautus (vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Esiviritetyn aseman
indeksoiminen:
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla painiketta FM tai AM. Viritä
sitten se esiviritetty asema, jota varten
haluat luoda indeksinimen (sivu 25).
Tallenna indeksinimi painamalla
ENTER-painiketta.
Jos annat nimen RDS-asemalle ja virität aseman,
aseman lähettämä ohjelmapalvelun nimi tulee
näyttöön antamasi nimen sijaan. (Et voi muuttaa
ohjelmapalvelun nimeä. Ohjelmapalvelun nimi korvaa
antamasi nimen.)
Ohjelmalähteen
indeksoiminen
Paina sen ohjelmalähteen
valintapainiketta, jota varten haluat
luoda indeksinimen.
2
3
4
Valitse ” CUSTOM ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse ”NAME IN” painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Paina ENTER.
Kohdistin alkaa vilkkua, ja voit syöttää
merkin.
5
Luo indeksinimi painikkeilla
+ tai –.
tai
ja
Valitse merkki painamalla painiketta + tai –
toistuvasti ja siirrä kohdistin sitten
seuraavaan merkkipaikkaan painamalla
painiketta .
40FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 41 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä, paina
SLEEP-painiketta toistuvasti.
Kaiuttimien valitseminen
Voit valita käytettävät etukaiuttimet.
Valitse haluamasi etukaiuttimet painamalla
painiketta SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
toistuvasti.
Valittujen kaiuttimien ilmaisin näkyy näytössä.
Jos haluat mykistää kaiuttimet, paina
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) -painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisimet ”SP A” ja ”SP B”
katoavat näytöstä.
Kauko-ohjaimen käyttö
• SP A
SPEAKERS FRONT A -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
• SP B
SPEAKERS FRONT B -liitäntöihin liitetyt
kaiuttimet.
• SP A ja SP B
Liitäntöihin SPEAKERS FRONT A ja B
liitetyt kaiuttimet (rinnankytkentä).
1
Paina ALT-painiketta niin, että painikkeen
merkkivalo syttyy.
2
Kun laitteeseen on virta kytkettynä, paina
SLEEP-painiketta toistuvasti.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Voit myös painaa kaukosäätimen ALTpainiketta niin, että painikkeen merkkivalo syttyy, ja
painaa sitten SLEEP-painiketta. Jäljellä oleva aika
tulee näyttöön. Jos painat SLEEP-painiketta uudelleen,
uniajastin poistuu käytöstä.
Etukaiuttimet
Muut toiminnot
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP, näyttö
muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t
0-30-00 t OFF
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” näkyy
näytössä.
41FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI070TH_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 42 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Äänittäminen
Varmista ennen aloittamista, että kaikki laitteet
on liitetty oikein.
Äänittäminen ääninauhalle tai
minilevylle
Voit äänittää vastaanottimen avulla kasetille tai
minilevylle. Jos tarvitset lisätietoja, katso niitä
kasettidekin tai MD-dekin käyttöohjeesta.
1
2
Valitse laite, josta äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi CD-soittimeen CD-levy.
3
4
Aseta äänittävään dekkiin tyhjä kasetti
tai minilevy ja säädä äänitystasoa
tarvittaessa.
Aloita äänitys äänittävässä dekissä ja
aloita sitten soitto soittavassa
laitteessa.
Huomautuksia
• Äänen säädöt eivät vaikuta MD/TAPE OUT
-liitännöistä lähtevään signaaliin.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa MD/TAPE OUT -liitännöistä.
Äänittäminen videokasetille
Voit äänittää vastaanottimen avulla
kuvanauhurista, televisiosta tai DVDsoittimesta. Voit lisäksi äänittää eri äänilähteitä
videokasetin editoinnin aikana. Jos tarvitset
lisätietoja, katso niitä kuvanauhurin tai DVDsoittimen käyttöohjeesta.
1
2
Valitse ohjelmalähde, jota äänitetään.
Valmistele laite soittoa varten.
Aseta esimerkiksi kuvanauhuriin kasetti,
jolta haluat äänittää.
3
4
Aseta tyhjä videokasetti kuvanauhuriin
(VIDEO 1), jolla äänitetään.
Aloita äänitys äänittävässä
kuvanauhurissa ja aloita sitten sen
videokasetin tai DVD-levyn soitto, jota
äänitetään.
Vihje
Voit äänittää äänen videonauhalle mistä tahansa
äänilähteestä kopioidessasi kuvaa videonauhalta tai
DVD-levyltä. Etsi kohta, jossa haluat aloittaa toisen
äänilähteen äänityksen, valitse ohjelmalähde ja aloita
sitten soitto. Valitsemasi ohjelmalähteen ääni
nauhoitetaan videokasetin ääniraidalle alkuperäisen
tallenteen äänen sijaan. Voit palata alkuperäisen
tallenteen äänen nauhoitukseen valitsemalla
kuvalähteen uudelleen.
Huomautuksia
• Et voi äänittää digitaalisia äänisignaaleja laitteella,
joka on liitetty VIDEO 1 OUT -liitäntöihin.
• Tee sekä digitaaliset että analogiset liitännät VIDEO
2- ja DVD -tuloliitäntöihin. Analoginen äänitys ei
ole mahdollista, jos teet vain digitaaliset liitännät.
• Nykyisen ohjelmalähteen analoginen äänisignaali on
saatavissa VIDEO 1 OUT -liitännöistä.
42FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 43 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-AAP001.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
Kauko-ohjaimen osien
kuvaus
1
2
3
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
4
5
6
?/1
AV ?/1
RM SET UP P
SYSTEM STANDBY SLEEP
VIDEO1
VIDEO2
VIDEO3
DVD
AV1
AV2
MD/TAPE SA-CD/CD TUNER
AUX
MULTI CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
MUSIC
3
DUAL
MONO
7
4
5
AUDIO
JUMP/
TIME
ANGLE
7
8
ENTER
>
.
0/10
>10/11
12
SHIFT D.TUNING DISC
ALT
9
m
*q;
CLEAR SEARCH MODE
X
H
qa
ENTER
AV MENU
B
DISPLAY
*qs
*qd
wg
wf
wd
ws
wa
w;
ql
b
qk*
v
TV VOL
wh
MASTER
VOL
V
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
x
MUTING
TOP MENU/
GUIDE
Vihje
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
-
M
ANT
ed
es
ea
e;
wl
wk
wj
PRESET/
CH/D.SKIP
9
SUBTITLE
8
SB
DECODING
6
ef
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
TV ?/1
O
RETURN/EXIT
TV CH
TV/
VIDEO
MAIN
MENU
WIDE
TEST
TONE
qj
qh
qg
qf
* Painikkeissa H, TV VOL +, TV CH + ja MASTER
VOL + on kohopiste. Käytä kohopistettä apunasi
kiintopisteenä käyttäessäsi vastaanotinta ja muita
audio-/videolaitteita.
jatkuu
43FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 44 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
A.F.D. 7 Vastaanotin
Valitsee äänen
dekoodaustavan.
ALT wd
Kun ALT-painikkeen
merkkivalo palaa,
kauko-ohjaimen
oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet
ovat käytössä.
Kauko-ohjain
ANGLE
7
DVD-soitin/
Kuvakulman valinta
Blu-ray-tallennin tai vaihtaminen.
ANT 9
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
AUDIO 7 Televisio/
Valitsee television
Kuvanauhuri/
äänen multiplexDVD-soitin/
ääneksi,
satelliittiviritin/ kaksikieliseksi tai
Blu-ray-tallennin/ monikanavaiseksi.
Kiintolevytallenni
n/PSX-laite
AUX e;
Vastaanotin
Audiolaitteen
kuuntelu.
AV MENU Kuvanauhuri/
Het menu weergeven.
qa
satelliittiviritin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
AV1 3 ja Kauko-ohjain
AV2 4
AV ?/1
ed
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
CLEAR
9
CD-soitin/
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
Virheen korjaus
väärien
numeropainikkeiden
painamisen jälkeen tai
paluu normaaliin
toistoon.
DISC ws
CD-soitin/
VCD-soitin
Levyjen valinta
suoraan (vain
monilevyinen
vaihtaja).
Valitsee television
DISPLAY Televisio/
kuvaruudussa
qa
Kuvanauhuri/
näkyvät tiedot.
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
Vastaanotin/
CD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
D.TUNING Vastaanotin
9
Aktivoi suoran
viritystilan.
DUAL
Vastaanotin
MONO 7
Kielen valinta
digitaalisen
lähetyksen
vastaanoton aikana.
DVD es
Vastaanotin
DVD-soittimen
katselu.
ENTER
wf
Televisio/
Kun olet valinnut
Kuvanauhuri/
kanavan, levyn tai
satelliittiviritin/ raidan
LD-soitin/
numeropainikkeilla,
MD-dekki/
syötä arvo painamalla
DAT-dekki/
tätä painiketta.
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
ENTER
qa
Vastaanotin/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
DVD-soitin
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta.
Kytkee ja katkaisee
Televisio/
audio- ja
Kuvanauhuri/
videolaitteiden virran.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
Vahvistaa valinnan.
44FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 45 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Käyttökohde
Toiminto
JUMP/
TIME 7
Satelliittiviritin/ Schakelen tussen het
televisio/
vorige en het huidige
Blu-ray-tallennin kanaal.
SB
Vastaanotin
DECODING
wh
De decodeerstanden
voor surround-achter
selecteren
CD-soitin/
MD-dekki/
VCD-soitin/
DVD-soitin
SEARCH DVD-soitin
MODE ws
Valitsee hakutilan.
Paina, kun haluat
valita hakukohteen
(esimerkiksi raita tai
indeksi).
SHIFT 9 Vastaanotin
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
SLEEP ef Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon
ja ajan, jonka kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
SUBTITLE DVD-soitin
8
Tekstityksen
vaihtaminen.
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 ed
ja ?/1 ef
samanaikais
esti)
Vastaanotin/
televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
TEST
TONE qg
Vastaanotin
Aktivoi testiäänen.
TOP
MENU/
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
Esimerkiksi
kellonajan tai levyn
toistoajan näyttö.
MAIN
Vastaanotin
MENU qh
Avaa vastaanottimen
valikon.
MASTER
VOL +/–
qk
Vastaanotin
Säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
MD/TAPE Vastaanotin
5
Minilevyn tai
audionauhan kuuntelu.
MOVIE 7 Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät elokuvia
varten.
MULTI CH Vastaanotin
wk
Valitsee MULTI CH
IN-ohjelmalähteen.
MUSIC wj Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät musiikkia
varten.
MUTING
ql
Vastaanotin
Mykistää
vastaanottimen äänen.
PRESET/
CH/
Vastaanotin
Valitsee esiviritetyt
asemat.
D.SKIP
+/– wg
Televisio/
Valitsee esiviritetyn
Kuvanauhuri/
kanavan.
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin
CD-soitin/
VCD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
LD-soitin
RETURN/ VCD-soitin/
EXIT qa LD-soitin/
DVD-soitin
RM SET
UP 2
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
GUIDE qa Satelliittiviritin/ Avaa opasvalikon.
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
Palauttaa edelliseen
valikkoon.
TUNER wl Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
Satelliittiviritin
Poistuminen valikosta.
TV CH
+/– qd
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjaimen tilan
valinta.
TV/VIDEO Televisio
qj
Valitsee
tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– qs
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
SA-CD/CD Vastaanotin
6
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Kaukoohjaimen
painike
Televisio
Super Audio CD-tai
CD-levyn kuuntelu.
Televisio
jatkuu
45FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 46 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
TV ?/1
1
Televisio
Television virran
kytkentä tai katkaisu.
-/-- ws
VIDEO1
3
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 3)
Valitsee
Televisio/
Blu-ray-tallennin/ kanavanvalintatilan:
Kiintolevytallennin/ joko yksi- tai
PSX-laite/
kaksinumeroinen
satelliittiviritin
kanava.
VIDEO2
4
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 1)
?/1 ef
Vastaanotin
VIDEO3
ea
Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 2)
WIDE qf
Televisio
Valitsee
laajakuvatilan.
1-9 7 ja
0/10 8
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi esiviritetyn
aseman. Käytä
yhdessä D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki
2CH 7
Vastaanotin
Valitsee 2CH
STEREO -tilan.
>10/11 8 CD-soitin/
Valitsee raidan
VCD-soitin/
numeron, joka on
LD-soitin/
suurempi kuin 10.
MD-dekki/
kasettidekki/
televisio/
kuvanauhuri/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
./> Kuvanauhuri/
Ohittaa raidat.
8
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
m/M
9
Valitsee raidan
numeron.
0/10 valitsee raidan
10.
Valitsee kanavan
Televisio/
numeron.
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
Toiminto
Etsii raidat eteen- tai
CD-soitin/
taaksepäin.
VCD-soitin/
DVD-soitin/
LD-soitin/
MD-dekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kuvanauhuri/
DAT-dekki/
kasettidekki
N q;
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri/
Aloittaa soiton.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
46FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 47 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Toiminto
X w;
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
Kytkee soiton tai
äänityksen taukotilaan.
(Aloittaa myös
äänityksen, kun laitteet
ovat äänitysvalmiustilassa).
x wa
Kuvanauhuri/
Pysäyttää soiton.
CD-soitin/
VCD-soitin/
LD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
DAT-dekki/
kasettidekki/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite
O qa
Palauttaa edelliseen
VCD-soitin/
valikkoon tai poistaa
LD-soitin
valikosta.
DVD-soitin/
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
V/v qa
Vastaanotin
Valitsee
valikkotoiminnon
B/b qa
Vastaanotin
Säätää tai muuttaa
asetusta.
V/v/B/b
qa
Kuvanauhuri/
Valitsee
DVD-soitin/
valikkotoiminnon.
Blu-ray-tallennin/
Kiintolevytallennin/
PSX-laite/
satelliittiviritin
Huomautuksia
• Kaukosäätimen painikkeilla AUX, MULTI CH ja 12
ei voi käyttää vastaanotinta.
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 tai DVD), television tulosignaali ei
välttämättä vaihdu oikeaksi automaattisesti. Jos näin
käy, valitse television tulosignaali painamalla TV/
VIDEO-painiketta.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Käyttökohde
Kaukoohjaimen
painike
47FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 48 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Kauko-ohjaimen
komentotilan valinta
Aseta kauko-ohjaimen komentotila painamalla
RM SET UP -painiketta ja komentotilapainikkeita.
Komentotilan valinta
Voit vaihtaa kauko-ohjaimen komentotilaa
(AV1 ja AV2). Jos vastaanottimen ja kaukoohjaimen komentotilat eivät ole samat,
vastaanotinta ei voi ohjata kauko-ohjaimella.
Jos haluat vaihtaa vastaanottimen komentotilaa,
katso sivua 54.
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna ja
paina AV1- (tai AV2)-painiketta.
Kauko-ohjaimen
ohjelmointi
Voit ohjelmoida kauko-ohjaimen ohjaamaan
muiden valmistajien kuin Sonyn laitteita
vaihtamalla koodin. Kun olet tallentanut
ohjaussignaalit muistiin, voit käyttää kyseisiä
laitteita laitteistosi osana.
Voit myös ohjelmoida kaukosäätimen
ohjaamaan muita Sonyn laitteita, joita se ei
tavallisesti pysty ohjaamaan. Huomaa, että
kaukosäädin pystyy ohjaamaan vain sellaisia
laitteita, jotka vastaanottavat
infrapunasignaaleja.
1
Merkkivalo vilkahtaa kerran (kaksi kertaa, jos
painoit AV2-painiketta), ja komentotila vaihtuu.
Kauko-ohjaimen komentotilan
tarkistaminen
Merkkivalo syttyy.
2
Paina RM SET UP -painiketta. Merkkivalo
ilmaisee kaukosäätimen tilan.
Tila
Merkkivalo vilkkuu
AV1
kerran
AV2
kaksi kertaa
Paina sitä toimintopainiketta (mukaan
lukien TV ?/1), jota vastaavaa laitetta
haluat ohjata.
Jos esimerkiksi haluat ohjata CD-soitinta,
paina SA-CD/CD-painiketta.
3
Kauko-ohjaimen
tehdasasetusten palauttaminen
Anna numeropainikkeita painamalla
numerokoodi (tai jokin koodeista, jos
koodeja on useita), joka vastaa
haluamaasi laitetta ja sen valmistajaa.
Katso laitteita ja laitevalmistajia vastaavat
numerokoodit sivuilla 49 ja 51 olevista
taulukoista (numerokoodin ensimmäinen ja
kaksi viimeistä numeroa vastaavat
laiteluokkaa ja valmistajaa).
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
Pidä RM SET UP -painiketta painettuna
ja paina AV ?/1 -painiketta.
4
Paina ENTER-painiketta.
Kun numerokoodi on vahvistettu,
merkkivalo vilkkuu hitaasti kaksi kertaa ja
kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
5
Määritä koodit muita haluamiasi
laitteita varten toistamalla vaiheita 1-4.
Poistuminen ohjelmoinnista
Paina RM SET UP -painiketta milloin haluat.
Kauko-ohjain poistuu automaattisesti
ohjelmointitilasta.
48FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 49 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Ohjelmalähteen ottaminen
käyttöön ohjelmoinnin jälkeen
Voit aktivoida ohjelmalähteen painamalla
ohjelmoitua painiketta.
Jos ohjelmointi ei onnistunut,
tarkista seuraavat asiat:
• Jos merkkivalo ei syty vaiheessa 1, paristot
ovat heikot. Vaihda molemmat paristot.
• Jos merkkivalo vilkkuu 4 kertaa nopeasti
peräkkäin, kun annat numerokoodia, on
ilmennyt virhe. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
Huomautuksia
• Numerokoodit perustuvat viimeisimpiin kutakin
laitemerkkiä koskeviin tietoihin. On kuitenkin
mahdollista, ettei jokin laite reagoi johonkin tai
mihinkään koodeista.
• Tämän kauko-ohjaimen kaikki toimintopainikkeet
eivät välttämättä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
CD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
105, 106, 107
Huomautuksia
KENWOOD
108, 109, 110
• Merkkivalo sammuu, kun painat sallittua painiketta.
• Jos painat useaa ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 2, vain viimeinen painike otetaan
huomioon.
• Jos painat vaiheessa 2 painiketta TV ?/1, vain
painikkeet TV VOL +/– , TV CH +/– , TV/VIDEO ja
WIDE ohjelmoidaan uudelleen.
• Jos painat ohjelmalähteen valintapainiketta
vaiheessa 3, uusi ohjelmalähde valitaan ja
ohjelmointi palautuu vaiheen 3 alkuun.
• Numerokoodeissa vain kolme ensimmäistä numeroa
ovat sallittuja.
MAGNAVOX
111, 116
MARANTZ
116
Kauko-ohjaimen muistin
tyhjentäminen
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
203
PIONEER
219
Jos haluat tyhjentää kaikki ohjelmoidut
ohjaussignaalit, palauta kaukosäätimeen
tehdasasetukset seuraavassa kuvatulla tavalla.
Paina painikkeita ?/1, AV ?/1 ja MASTER
VOL – samanaikaisesti.
ONKYO
112, 113, 114
PANASONIC
115
PHILIPS
116
PIONEER
117
TECHNICS
115, 118, 119
YAMAHA
120, 121, 122
DAT-dekin ohjaus
MD-dekin ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
301
DENON
302
JVC
303
Laitteiden ja valmistajien
numerokoodit
KENWOOD
304
Alla olevissa taulukoissa mainittujen koodien
avulla voit ohjata muiden valmistajien kuin
Sonyn laitteita ja myös sellaisia Sonyn laitteita,
joita kauko-ohjain ei tavallisesti pysty
ohjaamaan. Koska laitteen hyväksymä kaukoohjainsignaali vaihtelee laitteen mallin ja
valmistusvuoden mukaan, yhden laitteen
kohdalla voi olla mainittu useita
numerokoodeja. Jos et onnistu ohjelmoimaan
kauko-ohjainta jollakin koodilla, kokeile muita.
Kasettidekin ohjaus
Merkkivalo vilkkuu 3 kertaa ja sammuu sitten.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
JVC
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
KENWOOD
206, 207, 208, 209
NAKAMICHI
210
PANASONIC
216
PHILIPS
211, 212
PIONEER
213, 214
TECHNICS
215, 216
YAMAHA
217, 218
jatkuu
49FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 50 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
LD-soittimen ohjaus
DVD-soittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
601, 602, 603
SONY
401, 402, 403
PIONEER
606
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
Video-CD-soittimen ohjaus
PIONEER
409
Valmistaja
Koodi(t)
TOSHIBA
404
SONY
605
DENON
405
Kuvanauhurin ohjaus
Television ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
SONY
501, 502
DAEWOO
504, 505, 506, 507, 515,
544
AIWA*
710, 750, 757, 758
AKAI
707, 708, 709, 759
FISHER
508
BLAUPUNKT
740
GOLDSTAR
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
503, 511, 512, 515, 534,
544
GRUNDIG
517, 534
FISHER
717, 718, 719, 720
HITACHI
513, 514, 515, 544
GENERAL ELECTRIC
721, 722, 730
ITT/NOKIA
521, 522
GOLDSTAR
723, 753
JVC
516
GRUNDIG
724
MAGNAVOX
503, 518, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
ITT/NOKIA
717
NEC
503, 520, 544
JVC
726, 727, 728, 736
PANASONIC
509, 524
MAGNAVOX
730, 731, 738
PHILIPS
515, 518
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PIONEER
509, 525, 526, 540
NEC
736
RCA/PROSCAN
510, 527, 528, 529, 544
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
PHILIPS
729, 730, 731
SANYO
508, 545, 546, 547
PIONEER
729
SHARP
535
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
TELEFUNKEN
523, 536, 537, 538
THOMSON
530, 537, 539
742, 743, 744, 745
TOSHIBA
535, 540, 541
SANYO
717, 720, 746
ZENITH
542, 543
SHARP
748, 749
TELEFUNKEN
751, 752
SAMSUNG
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
* Jos AIWA-merkkinen kuvanauhuri ei toimi AIWAn
omalla koodilla, käytä sen sijaan Sonyn koodia.
50FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI08REM_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 51 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Satelliittivirittimen tai kaapeli-tvpäätteen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
801, 802, 803, 804
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
Virittimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
002, 003, 004, 005
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
307, 308, 309
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAP001
Kiintolevytallentimen ohjaus
Blu-ray-tallentimen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
310, 311, 312
PSX-laitteen ohjaus
Valmistaja
Koodi(t)
SONY
313, 314, 315
51FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 52 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Käyttö
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• (Vain aluekoodien U ja CA mallit)
Verkkopistokkeen yksi kosketin on
turvallisuussyistä muita leveämpi, ja pistoke sopii
pistorasiaan vain yhdessä asennossa. Jos et voi
kytkeä pistoketta pistorasiaan, ota yhteys
jälleenmyyjään.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
Jos läheisen television kuvassa näkyy
värihäiriöitä
Etukaiuttimet, keskikaiutin ja apubassokaiutin ovat
magneettisesti suojatut, joten ne voi asettaa lähelle
televisiota. Television tyypin mukaan voi silti olla,
että kuvaruudussa näkyy värivirheitä. Koska
takakaiuttimet ja takatilaäänikaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja, ne kannattaa asettaa
hieman kauemmas televisiosta (sivu 13).
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15-30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Jos värivirheitä näkyy edelleen...
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen ja
kaiuttimet erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
52FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 53 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Liitä kuulokkeet PHONES-liitäntään ja kuuntele,
kuuluuko ääni niistä. Jos kuulokkeista kuuluu
vain toisen kanavan ääni, ohjelmalähdelaite on
ehkä liitetty väärin vastaanottimeen. Varmista,
että kaikki liitäntäjohdot on työnnetty liitäntöjen
pohjaan asti sekä vastaanottimessa että kyseisessä
laitteessa. Jos kuulokkeista kuuluu kummankin
kanavan ääni, etukaiutin on ehkä liitetty väärin
Varmista, että se etukaiutin, josta ei kuulu ääntä,
on liitetty oikein.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
oikein.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Takatilaäänikaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Joissakin levyissä ei ole Dolby Digital EX -lippua,
vaikka niiden pakkauksessa olisi Dolby Digital
EX -tunnus. Jos näin on, valitse asetukseksi ”SB
ON” (sivu 38).
Lisätietoja
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME –/+ -säädin
ole asennossa ”VOL MIN”.
• Varmista, ettei SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)
-kytkin ole asennossa OFF (sivu 41).
• Varmista, ettei kuulokkeita ole liitetty.
• Poista äänen mykistys painamalla kaukoohjaimen MUTING-painiketta.
Digitaalisesta (COAXIAL- tai OPTICALtuloliitäntään liitetystä) ohjelmalähteestä ei
kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”ANALOG” (sivu 36). Varmista, ettei
INPUT MODE -painikkeella ole valittu tilaa
”COAX IN” OPTICAL -tuloliitäntään liitetyille
laitteille tai ”OPT IN” COAXIAL -tuloliitäntään
liitetyille laitteille.
Keskikaiuttimesta, takakaiuttimista tai
tilaäänikaiuttimista ei kuulu ääntä tai niistä
kuuluu vain heikko ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu 32).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 21).
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että apubassokaiutin on liitetty oikein.
Tilaäänivaikutelmaa ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus
on yli 48 kHz.
Analogisista 2-kanavaisista ohjelmalähteistä
ei kuulu ääntä.
• Varmista, ettei INPUT MODE -painikkeella ole
valittu tilaa ”COAX IN” tai ”OPT IN” (sivu 36).
jatkuu
53FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 54 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Dolby Digital- tai DTS-monikanavatoisto ei
toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai muu lähde
on äänitetty Dolby Digital- tai DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun laitteen tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkista liitettävän laitteen ääniasetus (äänilähdön
asetukset).
Äänittäminen ei onnistu.
• Varmista, että laitteet on liitetty oikein.
• Valitse lähdelaite toimintopainikkeilla.
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
AM
Maajohdin (ei
sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 24).
• Paina DISPLAY-painiketta toistuvasti niin, että
taajuus näkyy näytössä.
RDS -toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa tai kuva
on epäselvä.
• Valitse vastaanottimesta oikea ohjelmalähde.
• Valitse televisiosta oikea tulokanava.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen painikkeilla AUX, MULTI CH ja
12 ei voi käyttää vastaanotinta.
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin. Jos vastaanottimessa on eri komentotila
kuin kaukosäätimessä, et voi hallita vastaanotinta
kaukosäätimellä. Jos haluat vaihtaa
vastaanottimen komentotilaa, katkaise virta
painamalla painiketta ?/1. Pidä sitten ENTERpainiketta painettuna ja paina painiketta ?/1.
Joka kerta kun painat painiketta ?/1, komentotila
muuttuu tilaksi ”C.MODE.AV2” tai
”C.MODE.AV1”. (Tehdasasetus on
”C.MODE.AV2”.)
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt kaukoohjaimen painikkeet käyttöön painamalla ALTpainiketta ennen painikkeita.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin
ohjaat vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun
haluat ohjata muita laitteita, paina ensin
haluamaasi toimintopainiketta ja sitten painiketta
TOP MENU/GUIDE tai AV MENU.
54FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 55 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo vastaanottimen
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma seuraavan
taulukon avulla.
DEC. EROR
Näkyvissä, kun vastaanottimeen tulee signaali, jota
se ei voi purkaa (kuten DTS-CD), ja CUSTOMIZEvalikon ”DEC. XXXX”-asetuksena on ”DEC.
PCM”. Valitse asetukseksi ”DEC. AUTO”.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti virta
muutaman sekunnin kuluttua. Varmista, että
kaiuttimet on liitetty oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 18). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 18
Mukautetut äänikentät
sivu 37
Vahvistinosa
Lähtöteho1)
Aluekoodien U, CA mallit
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
60 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
60 W
SURR2):
60 W / kan.
60 W
SURR BACK2):
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
100 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
100 W
100 W / kan.
SURR2):
100 W
SURR BACK2):
Aluekoodien CEL, CEK, SP, E51, MX mallit
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT2):
60 W / kan.
CENTER2):
60 W
60 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
60 W
Lisätietoja
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Tekniset tiedot
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT2):
100 W / kan.
CENTER2):
100 W
100 W / kan.
SURR2):
SURR BACK2):
100 W
Aluekoodien AU mallit
(6 ohmia 120 Hz – 20 kHz, harmoninen kokonaissärö
0,09%)
50 W / kan.
FRONT2):
CENTER2):
50 W
SURR2):
50 W / kan.
50 W
SURR BACK2):
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT2):
60 W / kan.
CENTER2):
60 W
SURR2):
60 W / kan.
60 W
SURR BACK2):
(6 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT2):
100 W / kan.
CENTER2):
100 W
SURR2):
100 W / kan.
SURR BACK2):
100 W
jatkuu
55FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 56 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
1) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
CEL, CEK, SP
230 V AC, 50 Hz
AU, E51
240 V AC, 50 Hz
2) Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
Tuloliitännät (analogiset)
SA-CD/CD, MD/TAPE,
DVD, VIDEO 1, 2, 3
Herkkyys: 800 mV
Impedanssi: 50 kiloohmia
DVD (koaksiaalinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
VIDEO 2, SA-CD/CD
(optinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: –
Lähtöliitännät (analogiset)
Jännite: 800 mV
Impedanssi: 10 kiloohmia
SUB WOOFER
Jännite: 2 V
Impedanssi: 1 kilo-ohmi
Toiston taajuusvaste:
28 – 20 000 Hz
±6 dB, 1 dB askelin
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Video-osa
1 Vp-p, 75 ohmia
Yleistä
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
220 – 230 V AC,
50/60 Hz
E51
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Tone
Vahvistustasot
3) Voit valita AM-viritysaskeleksi vaihtoehdot 9 kHz
tai 10 kHz. Kun olet virittänyt jonkin AM-aseman,
katkaise vastaanottimesta virta. Pidä painiketta
PRESET TUNING + tai TUNING + painettuna ja
paina painiketta ?/1. Kaikki esiviritetyt asemat
katoavat muistista, kun muutat viritysaskelta. Kun
haluat palauttaa viritysaskelen asetukseksi
vaihtoehdon 10 kHz (9 kHz), toimi uudelleen
samalla tavalla.
Tulo-/lähtöliitännät
Video:
Tuloliitännät (digitaaliset)
MD/TAPE (OUT),
VIDEO 1 (AUDIO OUT)
Aluekoodien MX mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 610 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
AM-viritinosa
Viritysalue
Aluekoodien U, CA mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 710 kHz3)
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 710 kHz3)
Aluekoodien CEL, CEK, SP, AU
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz
Aluekoodien E51 mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 610 kHz3)
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz3)
Aluekoodi
Tehonkulutus
U
170 W
CA
230 VA
CEL, CEK, AU, SP, MX, 190 W
E51
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,2 W
Mitat (l/k/s) (noin)
430 × 157,5 × 310 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
Paino (noin)
8,0 kg
56FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 57 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Kaiutinosa
Vain aluekoodien U ja CA mallit
• Etukaiutin (SS-MSP67L/SS-MSP67R)
• Keskikaiutin (SS-CNP67)
• Takakaiutin (SS-MSP67SL/SS-MSP67SR)
• Takatilaäänikaiutin (SS-MSP67SB)
Kaiutinjärjestelmä
Etukaiutin/Keskikaiutin
Muiden aluekoodien mukaiset mallit
• Etukaiutin (SS-MSP87L/SS-MSP87R)
• Keskikaiutin (SS-CNP87)
• Takakaiutin (SS-MSP87SL/SS-MSP87SR)
• Takatilaäänikaiutin (SS-MSP87SB)
Etukaiutin/Keskikaiutin
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Takakaiutin/takatilaäänikaiutin
Koko äänialue
Kaiutinelementti
80 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s) (noin)
Etukaiutin/Takakaiutin/Takatilaäänikaiutin
102 × 150 × 126 mm
Keskikaiutin
225 × 102 × 126 mm
Paino (noin)
Etukaiutin
0,8 kg
Keskikaiutin
1,0 kg
Takakaiutin/Takatilaäänikaiutin
0,7 kg
Kaiutinelementti
Kotelon tyyppi
Aktiivinen
apubassokaiutin,
magneettisesti suojattu
200 mm, kartio
Akustisesti kuormitettu
bassorefleksi
Lähtöteho, RMS
Vain aluekoodien U ja CA mallit
155 W (5 ohmia, 100 Hz,
harmoninen kokonaissärö
10 %)
Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit
120 W (6 ohmia, 100 Hz,
harmoninen kokonaissärö
10 %)
Muiden aluekoodien mukaiset mallit
110 W (6 ohmia, 100 Hz,
harmoninen kokonaissärö
10 %)
Tuloliitäntä
LINE IN
(RCA-tuloliitännät)
Lisätietoja
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Takakaiutin/takatilaäänikaiutin
Koko äänialue
Kaiutinelementti
70 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Suljettu
Nimellisimpedanssi
6 ohmia
Mitat (l/k/s) (noin)
Etukaiutin/Takakaiutin/Takatilaäänikaiutin
91 × 96 × 102 mm
Keskikaiutin
155 × 96 × 102 mm
Paino (noin)
Etukaiutin
0,65 kg
Keskikaiutin
0,75 kg
Takakaiutin/Takatilaäänikaiutin
0,6 kg
Apubassokaiutin
• Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit
(SA-WMSP87E)
• Muiden aluekoodien mukaiset mallit
(SA-WMSP87)
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
U, CA
120 V AC, 60 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
AU
240 V AC, 50 Hz
SP
220 – 230 V AC,
50/60 Hz
E51
120/220/240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Mitat (l/k/s) (noin)
Paino (noin)
95 W
270 × 325 × 398 mm
9,0 kg
jatkuu
57FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 58 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaiutinjohto, pitkä (3)
Kaiutinjohto, lyhyt (3)
Monoääninen liitäntäjohto (1)
Koaksiaalinen digitaalinen johto (1)
Pehmustetyynyt (Kaiuttimet) (24)
Pehmustetyynyt (Apubassokaiutin) (4)
Kauko-ohjain RM-AAP001 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Kaiuttimet
• Etukaiutin (2)
• Keskikaiutin (1)
• Takakaiutin (2)
• Takatilaäänikaiutin (1)
• Apubassokaiutin (1)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista, katso
sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
58FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI09ADD_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 59 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Tämän sivun käyttäminen
Kuvan numero
r
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
DISPLAY 5 (25, 27, 54)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
I-O
AAKKOSJÄRJESTYS
A-H
INPUT MODE qk (36)
IR (vastaanotin) 7 (43, 54)
MAIN MENU 9 (18, 36, 38, 40)
MASTER VOLUME –/+ qj (18,
21, 22, 53)
MD/TAPE wg (22)
MEMORY 2 (24)
MOVIE (painike/ilmaisin) qd
(32, 33, 53)
MUSIC (painike/ilmaisin) qf
(33, 53)
Näyttö 8 (28)
Ohjelmalähteiden
valintapainikkeet wa (22, 36,
39, 40, 54)
PHONES (liitäntä) ed (22, 53)
PRESET TUNING –/+ e; (24)
SA-CD/CD wf (22)
SLEEP q; (41)
SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) 4
(15, 41, 53)
SURR BACK DECODING qg (34)
TUNING –/+ ea (23)
VIDEO 1 wl (22)
VIDEO 2 wk (22)
VIDEO 3 wj (22)
VIDEO 3 IN/PORTABLE AV IN
(liitäntä) es (11)
Lisätietoja
A.F.D. (painike/ilmaisin) qs (31,
33)
AM ws (22, 23, 24, 40)
DIMMER 6 (27)
DISPLAY 5 (25, 27, 54)
DVD wh (22)
ENTER qh (18, 40, 54)
FM wd (22, 23, 24, 40)
FM MODE 3 (23)
P-Z
NUMEROT JA SYMBOLIT
2CH (painike/ilmaisin) qa (30,
33, 37)
?/1 (virta) 1 (18, 24, 37, 54)
</> w; (18, 36, 38, 40)
+/– ql (18, 36, 38, 40)
1 2 3 4 5 6
7
8
9 q; qa qs qd qf qg qh
wl wk wj wh wg wf wd ws
ed
es
ea
e;
wa w; ql
qk
qj
59FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI02REG_HT-DDW870CELIX.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 60 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
Hakemisto
A
R
Automaattinen viritys 23
RDS 25
C
S
CUSTOMIZE-valikko 38
Säätäminen
CUSTOMIZE-asetukset 38
kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino 21
LEVEL-asetukset 36
SPEAKER SET UP -asetukset 18
TONE-asetukset 38
SPEAKER SET UP -valikko 18
Suora viritys 23
D
Digital Cinema Sound 32
E
Editointi. Katso äänittäminen
Esiviritetyt asemat
esivirittäminen 24
virittäminen 25
T
Testiääni 21
TONE-valikko 38
I
Indeksointi. Katso nimeäminen
U
Uniajastin 41
K
Kaiuttimet
kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja tasapainon
säätö 21
liittäminen 13
sijoittaminen 13
Kaksoismono 39
Kopiointi. Katso äänittäminen
L
LEVEL-valikko 36
M
Muuttaminen
näyttö 27
N
Nimeäminen 40
Ö
V
Vakiovarusteet 58
Valitseminen
äänikenttä 32–33
kaiuttimet 41
lähdelaite 22
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen 18
Virittäminen
automaattisesti 23
esiviritetyt asemat 25
suoraan 23
Ä
Äänikenttä
esiohjelmoidut 32–33
mukauttaminen 36
tehdasasetusten palauttaminen 37
valitseminen 32–33
Äänittäminen
ääninauhalle tai minilevylle 42
videokasetille 42
Otsikointi. Katso nimeäminen
60FI
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 61 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
lename[D:\SONY_SEM\Revised_598_698_998_870\DATA_DDW70_Revision2\J9050202_2549735121DDW870_DKFI\2549735121\02FI10BKC_HT-DDW870CEL.fm]
masterpage:Left
02FI02REG_HT-DDW870-CEL.book Page 62 Monday, February 21, 2005 8:52 AM
model name1[HT-DDW870]
[2-549-735-12(1)]
Download PDF

advertising