Sony | RHT-G5 | Sony RHT-G5 TV Stand with built-in Home Cinema system Käyttöohjeet

filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\010COV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 1 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
4-170-066-11(1)
Theatre Stand System
Betjeningsvejledning
DK
GB
Käyttöohje
FI
RHT-G5
©2010 Sony Corporation
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 2 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
3
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
For at reducere risikoen for brand må du ikke dække
ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge,
gardiner osv. Du må ikke anbringe åbne flammer som
eksempelvis tændte lys på apparatet.
For at reducere risikoen for elektrisk stød, må du ikke
udsætte dette apparat for dryp eller sprøjt, og undlad at
placere genstande der indeholder væsker, som
eksempelvis vaser, på apparatet.
Strømmen til tv-bordet er ikke afbrudt, så længe
netstikket sidder i stikkontakten, selv hvis der er
slukket for selve tv-bordet.
Eftersom hovedstikket benyttes til at afbryde strømmen
til enheden, skal denne forbindes med et lettilgængelig
AC-udtag. Hvis du bemærker en anormalitet ved
enheden, skal hovedstrømmen fra AC-udtaget
øjeblikkeligt afbrydes.
Batterier eller enheder med batterier må ikke udsættes
for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol, åben ild
eller lignende.
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: følgende
informationer er kun gældende for udstyr
der er solgt i lande, hvor EU-direktiverne
gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte garantidokument.
2DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\010COVTOC.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL ............................................4
FORSIGTIG.............................................5
Forholdsregler ..........................................6
Sådan kommer du i gang
Medfølgende tilbehør...............................7
Opstilling af tv-bordet..............................8
Sådan tilsluttes tv'et og afspilleren...........9
Sådan tilsluttes satellittuneren eller
kabel-tv-tuneren...............................11
Sådan tilsluttes andre komponenter .......12
Sådan tilsluttes netledningen..................13
Indstilling af lydudgangen på den
tilsluttede komponent ......................13
Avancerede indstillinger
Indstillinger og justeringer via
forstærkermenuen ........................... 27
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ............................................. 31
Specifikationer ...................................... 33
Indeks .................................................... 36
Afspilningsindstillinger
Oversigt over dele og knapper ...............14
Brug af tv ...............................................17
Brug af andre komponenter ...................17
Tunerfunktioner
Lagring af radiostationer........................19
Brug af radioen ......................................19
Navngivning af gemte stationer .............20
Brug af Radio Data System (RDS) ........21
DK
GB
Surroundfunktion
Brug af surroundeffekt...........................22
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync? ....................23
Klargøring til "BRAVIA" Sync .............23
Brug af Blu-ray Disc/dvd.......................24
(Ettryksafspilning)
Tv-lyd fra tv-bordet................................25
(Kontrol af systemlyd)
Slukning af tv-bordet, tv'et og de tilsluttede
komponenter ....................................25
(Slukning af systemet)
Brug af energisparetilstand ....................26
(HDMI PASS THRU)
Slå funktionen Audio Return Channel
fra.....................................................26
3DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 4 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
ADVARSEL
Du må ikke læne dig op af eller
støtte dig ved tv'et, når tv'et står
på tv-bordet.
Tv'et kan falde ned fra
tv-bordet og medføre
alvorlig personskade eller
dødsfald.
Lad ikke børn kravle op på
tv-bordet eller ind mellem
hylderne.
Hvis et barn kravler op
på tv-bordet eller ind
mellem hylderne, kan
glasset gå i stykker,
eller tv-bordet kan
vælte og forårsage
alvorlig personskade eller dødsfald.
Hold tv-bordet i foden, når du
flytter tv-bordet.
Du må ikke flytte
tv-bordet, mens der står et tv eller
andet udstyr på det.
Sørg for at fjerne
tv'et eller andet
udstyr, før tv-bordet
flyttes. Hvis du ikke
gør dette, kan
tv-bordet komme ud
af balance og vælte,
hvilket kan medføre
alvorlig personskade.
Ved flytning af
tv-bordet skal
der to personer
til at holde i hver
ende af tvbordets fod.
Netledningen eller
forbindelseskablet må ikke
komme i klemme mellem tv'et og
tv-bordet.
• Netledningen eller
forbindelseskablet kan blive
beskadiget med brand eller
elektrisk stød til følge.
• Sørg for, at netledningen eller
tilslutningskablet ikke
kommer i klemme under tvbordet, når det flyttes.
4DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
FORSIGTIG
Anbring ikke varme genstande
som en varm pande eller kedel på
tv-bordet.
Den øverste glasplade kan
gå i stykker og forårsage
personskade. Eller tv-bordet
kan blive beskadiget.
Hvis tv-bordet bliver ustabilt, skal
de syv skruer, der blev brugt ved
installationen, strammes igen.
Hvis du vil have flere oplysninger, se "Theatre
Stand System Installationsvejledning"
(medfølger).
Hvis du fortsætter med at anvende tv-bordet, når
skruerne er løse, kan tv'et vælte og forårsage
personskade.
Bemærkning om bæreevne
Du må ikke træde på tv-bordet.
Du kan falde eller
knække glasset og
komme til skade.
Du må ikke anbringe udstyr på tv-bordet, der er
tungere end den angivne maksimumvægt, der
vises i illustrationen nedenfor. Hvis du gør dette,
kan det vælte eller gå i stykker.
40 kg
Udsæt ikke den øverste glasplade
for kraftige stød.
14 kg
Selvom tv-bordet er
lavet af glas, der
beskytter mod
spredning af
glassplinter, bør der
udvises forsigtighed.
Hvis glasset knækker,
kan glasstykkerne
forårsage personskade.
Du skal derfor overholde forholdsreglerne
nedenfor.
25 kg
• Du må ikke slå på glasset eller tabe genstande, der kan
knække glasset. Undgå kraftige stød.
• Du må ikke ridse eller trykke på glasset med skarpe
genstande.
• Undgå at ramme glaspladens overflade med en
komponent under monteringen.
Den øverste glasplade må ikke
bruges, hvis den er revnet.
Brug ikke den øverste glasplade, hvis den er
revnet. Den øverste glasplade kan gå i stykker og
forårsage alvorlig personskade.
Bemærkninger om placering
• Pas på, du ikke får fingrene i klemme mellem tv'et og
tv-bordet.
• Du må ikke placere tv-bordet et sted, hvor det
udsættes for direkte sollys eller i nærheden af et
varmeapparat.
• Du må ikke placere tv-bordet et sted, hvor der er
varmt eller fugtigt, eller udendørs.
• Placer tv-bordet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning og for at
forlænge tv-bordets levetid.
• Vær forsigtig med at anbringe tv-bordet på
specialbehandlede overflader (f.eks. overflader, der er
behandlet med voks, olie, polish), da overfladen kan
blive skjoldet eller misfarvet.
• Flyt tv'et, før tv-bordet flyttes. Hvis du ikke gør dette,
kan tv'et falde ned fra tv-bordet, hvilket kan medføre
alvorlig personskade. Hold ikke i gitteret, da det kan
løsne sig fra tv-bordet, hvilket kan medføre alvorlig
personskade. Pas på, du ikke får fingrene i klemme,
når tv-bordet flyttes.
5DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 6 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Du må ikke placere ting som blomstervaser eller
potteplanter på tv-bordet.
• Du må ikke lave om på tv-bordet.
• Hvis der tabes noget tungt eller spildes på tv-bordet,
skal stikket trækkes ud, og tv-bordet skal kontrolleres
af en servicetekniker, før det igen tages i brug.
Om strømkilder
• Hvis tv-bordet ikke skal bruges i længere tid, skal du
trække stikket ud af stikkontakten. Når du trækker
netledningen ud, skal du trække i selve stikket –
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
Ophavsret
Dette tv-bord gør brug af Dolby* Digital, Pro Logic
Surround og DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** Fremstillet under følgende amerikanske
patentnumre: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380;
5.978.762; 6.487.535 og andre udstedte eller
afventende amerikanske og globale patenter. DTS
og symbolet er registrerede varemærker og DTS
Digital Surround og DTS-logoerne er varemærker
tilhørende DTS, Inc. Produkt omfatter software.
© DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette tv-bord gør brug af High-Definition Multimedia
Interface-teknologi (HDMI™).
Om betjening
Sluk for tv-bordet, og træk stikket ud, før der tilsluttes
andre komponenter.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med dit tvbord.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre
lande.
"BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"PlayStation" er et varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
6DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Medfølgende tilbehør
• Fjernbetjening (RMANU032) (1)
• Digitalt optisk kabel til et tv
(1)
• Garanti (1)
• Betjeningsvejledning (1)
• Theatre Stand System
Installationsvejledning (1)
Bemærk
• R6-batterier (AA) (2)
• FM-ledningsantenne (1)
• Pakken indeholder også de
nødvendige dele til at samle tvbordet. Hvis du vil have flere
oplysninger om dele og samling,
se "Theatre Stand System
Installationsvejledning"
(medfølger).
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Du kan styre tv-bordet med den medfølgende fjernbetjening. Sæt to R6-batterier (AA) i
fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes plus- (+) og minuspol (–) vender korrekt.
Bemærk
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte lys fra solen eller nogen anden lyskilde. Dette kan medføre fejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
7DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 8 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Opstilling af tv-bordet
Samling af tv-bordet
Tv-bordet skal samles. Hvis du vil have flere
oplysninger, se "Theatre Stand System
Installationsvejledning" (medfølger).
2
Fastgør støttestroppen til tv-bordet
med en træskrue.
Du kan montere en træskrue i hullet i midten
bag på tv-bordet.
Yderligere oplysninger om køb af
støttestrop og skruer findes i
betjeningsvejledningen til det pågældende
Sony LCD-tv.
Om placering
Tilslut alle komponenter, og placer derefter tvbordet.
Tv-bordet skal placeres mindst 7 cm fra væggen.
Det gør det lettere for varmen at slippe væk og
forhindrer, at tv'et falder ned. Der skal være
mindst to personer om at montere tv-bordet.
Set fra siden
Mindst
7 cm
Hul til træskrue
Bemærk
• Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du
placerer tv-bordet.
Sådan forhindres, at tv'et
vælter
Spænd tv'et fast som en sikkerhedsforanstaltning
mod jordskælv osv.
Udfør følgende trin, hvis du har et Sony LCD-tv.
1
Sæt tv'et på tv-bordet.
Tv'et skal placeres midt på tv-bordet, så tvfodens bagkant flugter med tv-bordets
bagkant.
8DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Tilslut tv'et og/eller afspilleren med HDMI-stik til tv-bordet ved hjælp af et HDMI-kabel.
Hvis du tilslutter Sony "BRAVIA" Sync-kompatible komponenter ved hjælp af HDMI-kabler, bliver
betjeningen nemmere, når du indstiller funktionen Kontrol til HDMI for tv'et. Se ""BRAVIA" Syncfunktioner" (side 23).
HDMI IN
Tv
Digital lyd OUT
(optisk)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Digitalt optisk
kabel til et tv
(medfølger)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI OUT
HDMI OUT
DVD-afspiller osv.
Blu-ray Disc-afspiller osv.
Bemærk
• Tv-bordet er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (ARC). Hvis du tilslutter tv-bordet til det ARCkompatible tv's HDMI-stik via et HDMI-kabel, behøver du ikke at tilslutte tv'et til tv-bordet med det digitalt optiske
kabel.
• Du kan se bogstaverne "ARC" ved siden af tv'ets HDMI-stik, hvis det er kompatibelt med ARC-funktionen. Selvom
du tilslutter et HDMI-kabel til stikket, kan du ikke bruge ARC-funktionen, hvis HDMI-indgangsstikket ikke er
kompatibelt med ARC-funktionen.
• ARC-funktionen er kun tilgængelig, når Kontrol til HDMI er aktiveret.
• Alle HDMI-stik på tv-bordet fungerer på samme måde. Tilslut en "PlayStation 3" osv. til et tilgængeligt HDMI-stik.
fortsættes
9DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Sådan kommer du i gang
Sådan tilsluttes tv'et og afspilleren
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 10 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
• HDMI-stiktilslutningerne har prioritet, når du tilslutter forskellige komponenter til tv-bordet ved hjælp af INPUT
OPT/INPUT COAX og HDMI-stikkene.
Tip
• HDMI-signalet sendes fra den tilsluttede komponent til tv'et via HDMI-forbindelsen, selvom der er slukket for tvbordet (aktiv standby). Billeder og lyd fra komponenten kan afspilles på tv'et.
Bemærkninger om HDMI-tilslutninger
• Brug et højhastigheds-HDMI-kabel. Hvis du bruger et Standard HDMI-kabel, vises 1080p-, Deep
Colour- eller 3D-billeder muligvis ikke korrekt.
• Vi anbefaler, at du bruger et HDMI-autoriseret kabel.
• Kontroller indstillingen på den tilsluttede komponent, hvis billedet er dårligt, eller lyden ikke
kommer ud af en komponent, der er tilsluttet via HDMI-kablet.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlængde osv.) fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af den
tilsluttede komponent.
• Der kan opstå afbrydelser i lyden, når der skiftes samplingsfrekvens eller antal kanaler for lydsignaler
fra den afspillende komponent.
• Hvis den tilsluttede komponent ikke er kompatibel med ophavsretsbeskyttet teknologi (HDCP), kan
billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT-stikket blive forvrænget eller kan ikke sendes.
Hvis dette sker, skal du kontrollere specifikationerne for den tilsluttede komponent.
• Vi fraråder brug af et HDMI-DVI-omformerkabel.
• Når du vælger "TV", "FM", "DMPORT" eller "AUDIO" som indgangskilde for tv-bordet, sendes de
videosignaler, der blev valgt sidst via HDMI-indgangsstikket (BD, DVD, SAT/CATV) fra HDMI TV
OUT-stikket.
• Dette system understøtter overførsel af Deep Colour, "x.v.Colour" og 3D.
• For at nyde 3D-billeder skal du tilslutte et 3D-kompatibelt tv og videokomponenter (Blu-ray
Disc-afspiller, Blu-ray Disc-optager, "PlayStation 3" osv.) til systemet ved hjælp af High Speed
HDMI-kabler, tage 3D-briller på og derefter afspille 3D-kompatibelt indhold.
10DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Hvis du tilslutter en satellittuner eller kabel-tv-tuner, som ikke har et HDMI-stik, skal du indstille
"CTRL HDMI" til "OFF" i AMP-menuen på tv-bordet (side 24).
Satellittuner eller kabel-tvtuner osv. med HDMI-stik
HDMI OUT
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
Digital lyd OUT
(optisk)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
OPT
TV
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digital lyd OUT
(optisk)
Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
VIDEO OUT
Til VIDEO IN på tv'et.
Satellittuner eller kabel-tvtuner osv. uden HDMI-stik
* Afhængigt af satellittuneren udsendes multikanallyd muligvis ikke. Hvis det er tilfældet tilsluttes et digitalt optisk
kabel sammen med et HDMI-kabel, og "INPUT MODE" indstilles til "OPT" i AMP-menuen (side 29).
11DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Sådan kommer du i gang
Sådan tilsluttes satellittuneren eller kabel-tv-tuneren
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 12 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Sådan tilsluttes andre komponenter
Hvis du vil tilslutte komponenter, som ikke har HDMI-stik som f.eks. "PlayStation 2" eller en dvdafspiller osv., skal du indstille "CTRL HDMI" til "OFF" i AMP-menuen på tv-bordet (side 24). Selvom
"CTRL HDMI" er indstillet til "ON", kan du bruge en videobåndoptager osv., som ikke har
surroundkanaler, ved at tilslutte dens lyd- og videoudgangsstik direkte til tv'et i stedet for tv-bordet.
Andre lydkomponenter osv.
Lydkabel
(medfølger ikke)
Lydsignal OUT
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
AUDIO
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
FM-ledningsantenne (medfølger)
Digital lyd OUT
(koaksialt)
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
VIDEO OUT
Til VIDEO IN på tv'et.
DVD-afspiller osv.
12DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Tip
ANTENNA
Udendørs FM-antenne
FM
COAXIAL 75
Tv-bordet set bagfra
Bemærk
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapteren må ikke tilsluttes eller fjernes, når tv-bordet er tændt.
• Når du tilslutter DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal du sørge for, at stikket sættes i, så pilen peger mod pilen
på DMPORT-stikket. DIGITAL MEDIA PORT-adapteren tages ud ved at holde A inde, mens du trækker i stikket.
A
Sådan tilsluttes netledningen
Tilslut alle andre komponenter og tv'et til tv-bordet, før tv-bordets netledning tilsluttes til
stikkontakten.
Bemærk
• Tilslut tv-bordet til en let tilgængelig stikkontakt. Hvis du bemærker en anormalitet ved tv-bordet, skal du
øjeblikkeligt trække stikket ud af stikkontakten.
Indstilling af lydudgangen på den tilsluttede komponent
Lyden sendes muligvis kun ud i 2-kanals-format, afhængigt af de valgte indstillinger for lydudgangen
på den tilsluttede komponent. Hvis dette er tilfældet, skal du indstille den tilsluttede komponent til at
sende lyden i multikanalsformat (DTS, Dolby Digital, multikanals-LPCM). Yderligere oplysninger om
indstillinger for lydudgange findes i betjeningsvejledningen til den tilsluttede komponent.
13DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Sådan kommer du i gang
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75 ohm koaksialkabel (medfølger ikke) for at slutte tv-bordet til
en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 14 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Afspilningsindstillinger
Oversigt over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Frontpaneldisplay
Knapper og indikatorer på frontpanelet
Knapper og indikatorer på frontpanelet
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Lyser som følger:
Lyser grønt: Tv-bordet er tændt.
Lyser gult: Kun tv-bordets HDMI-dele er
tændt (funktionen Kontrol til HDMI er
aktiveret).
Lyser ikke: Tv-bordet er slukket.
Tryk her for at vælge den indgangskilde, der
skal afspilles.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen som følger:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
B ?/1 (tændt/standby)
Bemærk
• Det gule lys slukker 30 sekunder efter, at du har
slukket tv'et. Men hvis du indstiller "PASS
THRU" til "ON" i AMP-menuen, lyser
indikatoren gult, selvom du slukker tv'et.
D
(fjernbetjeningsmodtager)
E VOL +/–
14DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
Lyser i overensstemmelse med det
lydformat, der sendes til tv-bordet.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineær PCM
DTS
B NIGHT (29)
Lyser i NIGHT MODE.
C SLEEP (30)
Blinker, når timerfunktionen er slået til.
E COAX/OPT
Symbolet for det kabel, der bruges, lyser.
F TUNED
Lyser, når en station er indstillet.
G ST
Lyser, når der modtages et stereoprogram.
H MUTING
Lyser, når der er slukket for lyden.
I Område til visning af meddelelser
Viser lydstyrken, den valgte indgangskilde,
lydindgangssignal osv.
D HDMI (9, 11)
Lyser, når der bruges HDMI-komponenter,
eller når der sendes et ARC-signal til tvbordet, mens tv er valgt som indgangskilde.
fortsættes
15DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Afspilningsindstillinger
A Indikatorer for lydformat
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 16 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
I SOUND FIELD +/– (side 22)
Fjernbetjening
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Tryk for at gengive dialog klart selv ved lav
lydstyrke. Denne funktion er nyttig om
natten.
M PRESET +/– (side 19)
N O RETURN
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
O DISPLAY
Tryk for at skifte informationer på
frontpaneldisplayet eller for at se
indgangssignalformatet (5.1ch osv.), mens
der sendes et digitalt lydsignal til tv-bordet.
P INPUT SELECTOR +/–
Tryk her for at vælge en indgangskilde,
f.eks. en tuner eller en anden tilsluttet
komponent.
Hver gang du trykker på knappen, skifter
visningen som følger:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Knapper til betjening af tv-bordet
A ?/1 (tændt/standby)
B LEVEL
Tryk for at justere niveauet af centersignalet
og subwoofer'en. Indstillingen bruges til
alle lydfelter.
C AMP MENU (side 27)
D C, X, x, c eller
Tryk på C, X, x eller c for at vælge
indstillingerne. Tryk på
for at bekræfte
valget.
E MENU
Tryk her for at gemme en radiostation eller
navngive en gemt station (side 19, 20).
F DIMMER
Knapper til betjening af en
tilsluttet komponent via DMPORT
D C, X, x, c eller
E MENU
G m/M
Holdes nede under afspilning for at spole
frem eller tilbage på en disk.
H N (afspil)/X (pause)/x (stop)
M ./>
Tryk her for at springe mellem kapitler.
N O RETURN
O DISPLAY
Tryk her for at vælge en indstilling til
frontpaneldisplayet.
Tryk her for at vælge en lysstyrke til
frontpaneldisplayet. Du kan vælge mellem
to indstillinger.
G TUNING +/– (side 19)
16DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Brug af tv
Brug af andre
komponenter
CENTER
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
DISPLAY
LEVEL
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
AMP MENU
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
1
Tænd for tv'et, og vælg et program.
Der findes yderligere oplysninger i
betjeningsvejledningen til tv'et.
2
3
4
Tænd for tv-bordet.
Tryk flere gange på INPUT SELECTOR
+/–, indtil "TV" vises på
frontpaneldisplayet.
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
Tip
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
2
3
Afspil den tilsluttede komponent.
Tænd for tv-bordet.
Tryk på INPUT SELECTOR +/– for at
vise indgangskilden i
frontpaneldisplayet.
Indgangskilde Komponent, der kan
afspilles
TV
• Lyden kommer muligvis fra tv'ets højttaler. Hvis det
sker, skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
Tv osv., som er tilsluttet til tvstikket
BD
Hvis du bruger "BRAVIA" Sync
(Kontrol af systemlyd)
Blu-ray Disc-afspiller osv., som
er tilsluttet til BD-stikket
DVD
Dvd-afspiller osv., som er
tilsluttet til DVD-stikket
SAT/CATV
Satellittuner eller kabel-tv-tuner
osv., som er tilsluttet til SAT/
CATV-stikket
AUDIO
Cd-afspiller osv., som er
tilsluttet til AUDIO-stikket
FM
FM-radio via FMledningsantennen, som er
tilsluttet til FM-stikket
DMPORT
Bærbar lydafspiller osv., som er
tilsluttet til DMPORT-stikket
Du behøver ikke at udføre trin 2 og 3 ovenfor.
Når du tænder tv'et, tændes tv-bordet også, og
indgangskilden skifter automatisk. Du kan også
justere tv-bordets lydstyrke ved hjælp af tv'ets
fjernbetjening. Hvis du slukker for tv-bordet,
udsendes lyden fra tv'ets højtaler.
Tip
• Tv-bordet tændes ikke, når du tænder tv'et, hvis lyden
blev udsendt fra tv'ets højtalere sidste gang, tv'et blev
slukket.
fortsættes
17DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Afspilningsindstillinger
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 18 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
4
For videokomponenter ændres tv'ets
indgang til den HDMI-indgang, som du
vælger i trin 3.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
5
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
Tip
• Lyden kommer muligvis fra tv'ets højttaler. Hvis det
sker, skal du skrue helt ned for lyden på tv'et.
• Hvis du afspiller Dolby True HD, Dolby Digital Plus
eller DTS HD på en tilsluttet komponent, der
understøtter disse lydformater, accepterer tv-bordet
signalet som Dolby Digital eller DTS. Når du afspiller
disse lydformater i høj kvalitet, skal du indstille den
tilsluttede komponent til at gengive lyden i
multikanals-PCM, hvis det er muligt.
Bemærk
• Når du slutter DIGITAL MEDIA PORT-adapterens
videoudgangsstik til tv'ets videoindgangsstik, skal
"CTRL HDMI" indstilles til "OFF" i tv-bordets AMPmenu (side 24). Billederne fra en komponent, der er
sluttet til DIGITAL MEDIA PORT-adapteren,
afspilles ikke på tv'et, hvis "CTRL HDMI" er
indstillet til "ON".
• Du kan afspille lyd fra en komponent, uden at der
vises billeder ved at indstille "CTRL HDMI" til "ON",
slukke tv'et og derefter slukke og tænde tv-bordet.
Hvis du starter med at tænde tv-bordet, og først
derefter slukker tv'et, slukkes alle de komponenter,
der er tilsluttet tv'et på grund af funktionen Kontrol til
HDMI.
Hvis du bruger "BRAVIA" Sync
(Ettryksafspilning)
Du behøver ikke at udføre trin 2 til 4 ovenfor.
Når du tænder de tilsluttede komponenter,
tændes tv-bordet og tv'et også, og
indgangskilden skifter automatisk. Du kan også
justere tv-bordets lydstyrke ved hjælp af tv'ets
fjernbetjening.
Tip
• Tv-bordet tændes ikke, når du tænder tv'et, hvis lyden
blev udsendt fra tv'ets højtalere sidste gang, tv'et blev
slukket.
18DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
7
Lagring af radiostationer
CENTER
DISPLAY
AMP MENU
Start fra trin 3.
Brug af radioen
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING+
MUTING
1
2
Gentag trin 2 til 8 for at gemme flere
stationer.
Sådan ændres et gemt nummer
SUBWOOFER
LEVEL
Tryk på MENU.
Start med at gemme de ønskede radiostationer i
tv-bordets hukommelse (se afsnittet "Lagring af
radiostationer").
TUNING
+/–
INPUT SELECTOR
Tryk flere gange på INPUT SELECTOR
+/–, indtil "FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Hold TUNING +/– nede, indtil søgningen
starter.
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
5
Tryk på
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Tryk på MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på
frontpaneldisplayet.
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
C, X, x, c,
Scanningen stopper, når systemet finder en
station. "TUNED" og "ST" (stereoprogram)
lyser på frontpaneldisplayet.
3
4
CENTER
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
.
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
1
Tryk flere gange på INPUT SELECTOR
+/–, indtil "FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
6
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Hver gang du trykker på knappen, stiller tvbordet ind på en gemt station.
3
Juster lydstyrken med VOLUME +/–.
fortsættes
19DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Tunerfunktioner
8
9
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
Tunerfunktioner
Du kan lagre 20 FM-stationer. Før du søger efter
radiostationer, skal du skrue helt ned for lyden.
Tryk på
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 20 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Sådan slukkes radioen
Bemærk
Tryk på "/1 for at slukke tv-bordet.
Tryk på INPUT SELECTOR +/– for at vælge en
anden funktion.
• Du kan ikke indtaste et navn for en gemt station, som
der modtages en Radio Data System (RDS)udsendelse for (side 21).
Sådan modtages ikke-gemte
radiostationer
Brug den manuelle eller automatiske
indstillingsmetode i trin 2.
Tryk flere gange på TUNING +/– for at indstille
manuelt.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede for at
indstille automatisk. Den automatiske indstilling
stopper, når tv-bordet finder en station. Tryk på
TUNING +/– for at stoppe automatisk
indstilling, mens automatisk indstilling er i gang.
1
Tryk flere gange på INPUT SELECTOR
+/–, indtil "FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
3
4
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et navn for.
Tryk på MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
Hvis der er støj på et FM-program
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
mono-modtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
1
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
4
5
6
.
Opret et navn med C/X/x/c.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
Navnet på en radiostation kan indeholde
bogstaver, tal og andre symboler.
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM MODE"
vises på frontpaneldisplayet, og tryk derefter
på
eller c.
• STEREO: Modtagelse i stereo.
• MONO: Modtagelse i mono.
Hvis du indtaster et forkert
tegn
Tryk på
Tryk flere gange på C/c, indtil det tegn, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
.
Indstillingen er foretaget.
5
Tryk på
Tryk på MENU.
Tip
7
Du kan navngive en gemt station. Navnet (f.eks.
"XYZ") vises på frontpaneldisplayet, når den
pågældende station vælges.
Bemærk, at du kun kan oprette ét navn pr. gemt
station.
.
"COMPLETE" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
• Hvis du vil forbedre modtagelsen, skal du justere FMledningsantennen (medfølger).
Navngivning af gemte
stationer
Tryk på
8
Tryk på MENU.
Tip
• Tryk flere gange på DISPLAY for at aflæse
frekvensen på frontpaneldisplayet.
20DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Visning af stationsnavn eller
frekvens på
frontpaneldisplayet
Når tv-bordet er indstillet til "FM", kan du aflæse
frekvensen på frontpaneldisplayet.
Tip
• Når navnet på en station vises, kan du trykke flere
gange på DISPLAY for at aflæse frekvensen.
Hver gang du trykker på DISPLAY, vises
stationens navn og frekvens skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Tip
• Stationens navn vises, hvis du har oprettet et navn for
en gemt station.
• Frekvensen vises på frontpaneldisplayet, men efter
nogle sekunder vises stationens navn.
Brug af Radio Data System
(RDS)
Hvad er Radio Data System?
Radio Data System (RDS) er en
programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme type
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDS, kan du
få oplysninger om RDS-tjenesterne i dit område ved
at kontakte de lokale radiostationer.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station.
Når du stiller ind på en station, der sender et
RDS-signal, ændres frekvensen på
frontpaneldisplayet til visning af stationens
navn.*
* Hvis der ikke findes en RDS-udsendelse, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet, medmindre du indstiller
stationens navn manuelt.
21DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Tunerfunktioner
Tryk på DISPLAY.
Bemærk
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte
station ikke sender RDS-signalet optimalt, eller hvis
signalstyrken er svag.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\070SUR.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 22 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Tilgængelige lydfelter
Surroundfunktion
Lydfelt
Brug af surroundeffekt
Valg af lydfelt
Dette tv-bord kan gengive
multikanalssurroundsound. Du kan vælge ét af
tv-bordets optimerede forudprogrammerede
lydfelter.
MOVIE*
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
Skaber en kraftig og realistisk lyd og
en tydelig dialog.
DRAMA*
Egnet til tv-dramaer.
NEWS*
Gengiver oplæserens stemme klart
og tydeligt.
SPORTS*
Gengiver den løbende
kommentering klart og med
realistiske surroundeffekter som
lyden fra jublende tilskuere osv.
GAME*
Giver en kraftig og realistisk lyd, der
egner sig til afspilning af videospil.
MUSIC*
Egnet til musikprogrammer eller
musikvideoer på Blu-ray Disc/dvd.
INPUT SELECTOR
CENTER
Virkning
STANDARD* Egner sig til forskellige kilder.
AMP MENU
2CH STEREO Egnet til musik-cd'er.
P.AUDIO**
RETURN
MENU
PRESET-
* Disse lydfelter er ikke tilgængelige, når du har valgt
"DMPORT" ved at trykke på INPUT SELECTOR.
** "P.AUDIO" vises kun, hvis "DMPORT" eller
"AUDIO" er valgt.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Egnet til bærbare lydkilder eller
anden komprimeret lyd.
SOUND FIELD
Tip
SOUND
FIELD +/–
Tryk på SOUND FIELD +/–.
Det aktuelle lydfelt vises på frontpaneldisplayet.
• Du kan vælge et lydfelt for hver indgangskilde.
• Standardlydfeltet for "DMPORT" er "P.AUDIO", og
for andre kilder er det "STANDARD".
• Hvis du trykker på knappen THEATRE på din Sony
tv-fjernbetjening, når "CTRL HDMI" er indstillet til
"ON", skifter lydfeltet til "MOVIE" (gælder ikke alle
Sony-tv'er).
Hver gang du trykker på SOUND FIELD +/–,
skifter visningen i displayet som følger:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
22DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
"BRAVIA" Sync-funktioner
Hvad er "BRAVIA" Sync?
Hvis du vil bruge "BRAVIA" Sync, skal du
aktivere funktionen Kontrol til HDMI for de
tilsluttede komponenter.
Når du tilslutter et Sony-tv med funktionen
Kontrol til HDMI, kan funktionen Kontrol til
HDMI på tv-bordet og de tilsluttede
komponenter indstilles samtidig ved at indstille
funktionen Kontrol til HDMI på tv'et.
"BRAVIA" Sync understøtter tv'er, Blu-ray
Disc/DVD-afspillere, AV-forstærkere osv. af
mærket Sony med funktionen Kontrol til HDMI.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
CONTROL FOR HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI kan
ikke bruges i følgende
situationer:
• Når du slutter tv-bordet til komponenter, der
ikke understøtter funktionen Kontrol til HDMI.
• Når tv-bordet og komponenterne tilsluttes på
andre måder end via en HDMI-forbindelse.
• Når ikke-Sony-komponenter, som understøtter
funktionen Kontrol til HDMI, tilsluttes.
Vi anbefaler, at tv-bordet sluttes til produkter,
der understøtter "BRAVIA" Sync.
Bemærk
• Afhængigt af de tilsluttede komponenter virker
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til komponenterne.
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Sørg for, at tv-bordet er tilsluttet til tv'et
og de tilsluttede komponenter via
HDMI-kabler (medfølger ikke).
Tænd for tv-bordet, tv'et og de
tilsluttede komponenter.
Vælg tv-bordets indgang og tv-ets
HDMI-indgang (SAT/CATV, DVD, BD),
så billedet fra en tilsluttet komponent
vises.
Åbn listen over HDMI-komponenter i
tv'ets menu, og aktiver funktionen
Kontrol til HDMI for de tilsluttede
komponenter.
Funktionen Kontrol til HDMI på tv-bordet
og de tilsluttede komponenter aktiveres
samtidig.
Når indstillingen er udført, vises
"COMPLETE" på frontpaneldisplayet.
Bemærk
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og
de tilsluttede komponenter findes i de tilhørende
betjeningsvejledninger.
fortsættes
23DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
"BRAVIA" Sync-funktioner
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen "BRAVIA" Sync,
via et HDMI-kabel (medfølger ikke), forenkles
betjeningen som følger:
• Ettryksafspilning (side 24)
• Kontrol af systemlyd (side 25)
• Slukning af systemet (side 25)
Klargøring til "BRAVIA"
Sync
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 24 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Hvis "COMPLETE" ikke vises, når
du har udført ovenstående trin
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på både tvbordet og den tilsluttede komponent hver for sig.
1
2
3
4
5
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
7
Indstil funktionen Kontrol til HDMI til fra, når
du tilslutter komponenter, der ikke understøtter
"BRAVIA" Sync, eller når komponenterne ikke
har HDMI-stik osv.
INPUT SELECTOR
Tryk flere gange på X/x, indtil "CTRL
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Tryk på X/x for at vælge "ON".
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes. Funktionen Kontrol
til HDMI er aktiveret.
6
Deaktivering af funktionen
Kontrol til HDMI
Vælg den komponentindgang på tvbordet, som du vil aktivere funktionen
Kontrol til HDMI for (SAT/CATV, DVD,
BD).
Aktiver funktionen Kontrol til HDMI på
den tilsluttede komponent.
Yderligere oplysninger om indstilling af den
tilsluttede komponent findes i
komponentens betjeningsvejledning.
RETURN
1
2
3
4
5
MENU
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "CTRL HDMI",
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "OFF".
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Hvis du tilføjer eller tilslutter en
komponent igen
Gentag trinnene i "Klargøring til "BRAVIA"
Sync" og "Hvis "COMPLETE" ikke vises, når
du har udført ovenstående trin" igen.
Bemærk
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI ikke kan indstilles
samtidig for den tilsluttede komponent ved at indstille
"CONTROL FOR HDMI" på tv'et, skal du indstille
funktionen Kontrol til HDMI via menuen på den
tilsluttede komponent.
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et og de
tilsluttede komponenter findes i de tilhørende
betjeningsvejledninger.
Tip
• Tv-bordets standardindstilling for funktionen Kontrol
til HDMI er "ON".
Brug af Blu-ray Disc/dvd
(Ettryksafspilning)
Afspil en tilsluttet komponent.
Tv'et tændes automatisk og skifter til den
korrekte HDMI-indgang.
Tip
• HDMI-signalet sendes fra den tilsluttede komponent
til tv'et via HDMI-forbindelsen, selvom der er slukket
for tv-bordet (aktiv standby). Billeder og lyd fra
komponenten kan afspilles på tv'et.
Bemærk
• Begyndelsen af indholdet vises muligvis ikke,
afhængigt af tv'et.
24DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
3
Tv-lyd fra tv-bordet
(Kontrol af systemlyd)
4
Det er let at få lyden fra tv'et ud gennem tvbordets højttalere. Du kan ligeledes indstille
lydstyrken og slukke for lyden på tv-bordet med
tv'ets fjernbetjening. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
Bemærk
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Menuen AMP lukkes.
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Tryk på AMP MENU.
MENU
• Denne funktion er kun tilgængelig, når funktionen
Kontrol til HDMI er aktiveret.
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når
outputmetoden skifter fra tv-bordets højtalere til tv'ets
højttaler.
Tip
Tryk på ?/1 for at tænde tv-bordet.
Lyden kommer ud gennem tv-bordets højttaler.
Når du slukker for tv-bordet, kommer lyden ud
gennem tv'ets højttaler.
Bemærk
• Når tv'et tændes før tv-bordet, går der et kort øjeblik,
før lyden fra tv'et høres.
• Afhængigt af tv'et kan du justere tv-bordets lydstyrke
ved hjælp af tv'ets fjernbetjening, lydniveauet vises på
tv-skærmen på samme måde, som når du justerer
tv'ets lydstyrke. I dette tilfælde kan lydniveauet, som
vises på tv-skærmen og på tv-bordets
frontpaneldisplay, være forskelligt.
• Vi anbefaler, at du indstiller lydbegrænsningen lidt
lavere end den lydstyrke, som du normalt lytter til.
• Uanset hvilken lydbegrænsning du indstiller, kan du
bruge knapperne VOL +/– på tv-bordet og knapperne
VOLUME +/– på fjernbetjeningen.
• Hvis du ikke vil begrænse lydniveauet, skal du vælge
"MAX".
Slukning af tv-bordet,
tv'et og de tilsluttede
komponenter
(Slukning af systemet)
Brug af
Lydbegrænsningsfunktionen
Der høres muligvis en høj lyd, afhængigt af tvbordets lydniveau, når funktionen Kontrol af
systemlyd er aktiveret og outputmetoden
automatisk ændres fra tv'ets til tv-bordets
højtalere. Du kan undgå dette ved at begrænse
lydniveauet.
1
2
Når du slukker tv'et ved at trykke på knappen
POWER på tv'ets fjernbetjening, slukkes tvbordet og de tilsluttede komponenter automatisk.
Bemærk
• De tilsluttede komponenter kan muligvis ikke slukkes
på denne måde, afhængigt af statussen. Yderligere
oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der
fulgte med de tilsluttede komponenter.
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
25DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
"BRAVIA" Sync-funktioner
CENTER
DISPLAY
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
lydbegrænsning.
Lydbegrænsningen ændres på følgende
måde:
5
INPUT SELECTOR
Tryk flere gange på X/x, indtil "VOL
LIMIT" vises, og tryk derefter på
eller c.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 26 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Bemærk
Brug af energisparetilstand
• Hvis "AUTO" vælges, kan det tage lidt længere
tid, før billede og lyd udsendes på tv'et, end når
"ON" er valgt.
(HDMI PASS THRU)
Hvis der er sluttet et "BRAVIA" Synckompatibelt tv til tv-bordet, og der slukkes for
tv'et, stopper overførslen af HDMI-signaler, og
strømforbruget reduceres.
Standardindstillingen er "AUTO".
Bemærk
• Denne funktion er kun tilgængelig, når "CTRL
HDMI" er indstillet til "ON".
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Slå funktionen Audio
Return Channel fra
Hvis tv'et understøtter funktionen Audio Return
Channel (ARC), sender en HDMIkabelforbindelse også et digitalt lydsignal fra
tv'et. Du behøver ikke at lave en separat
lydforbindelse for at lytte til tv-lyd.
Hvis du ikke bruger ARC-funktionen, tilsluttes
tv-bordet og tv'et via et digitalt optisk kabel, og
"ARC" indstilles til "OFF" i AMP-menuen.
MENU
INPUT SELECTOR
1
2
3
4
CENTER
SUBWOOFER
Tryk på AMP MENU.
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
RETURN
Tryk på X/x for at vælge "PASS THRU",
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge indstilling.
• AUTO: Hvis tv'et tændes, mens tv-bordet
er i standbytilstand, udsender tvbordet HDMI-signaler fra tvbordets HDMI-udgangsstik. Vi
anbefaler denne indstilling, hvis
du bruger et tv, som understøtter
"BRAVIA" Sync. Denne
indstilling sparer strøm i
standbytilstand sammenlignet
med indstillingen "ON".
• ON: Hvis tv-bordet er i standbytilstand,
udsender tv-bordet konstant
HDMI-signaler fra tv-bordets
HDMI-udgangsstik.
Får indikatoren POWER/
ACTIVE STANDBY på
frontpanelet til at lyse gult.
1
2
3
4
MENU
Tryk på AMP MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SET
HDMI" vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "ARC"
vises, og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "OFF".
• ON: ARC-funktionen tænder.
• OFF: ARC-funktionen slukker.
5
Tryk på AMP MENU.
Menuen AMP lukkes.
Bemærk
• Hvis "CTRL HDMI" er indstillet til "OFF", er ARCfunktionen og dens indstilling ikke tilgængelig.
26DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Avancerede indstillinger
SET
HDMI*
Indstillinger og justeringer
via forstærkermenuen
Brug af menuen AMP
Følgende kan indstilles med AMP MENU på
fjernbetjeningen.
Standardindstillingerne er understreget.
SYSTEM
AMP MENU
AUDIO
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
AUDIO
DRC
TONE
ON
OFF
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
* Se ""BRAVIA" Sync-funktioner" (side 23).
** Denne indstilling vises kun, når "CTRL HDMI" er
indstillet til "ON".
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
RETURN
1
2
3
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Tryk på AMP MENU for at åbne AMPmenuen.
Tryk flere gange på C/X/x/c for at vælge
et element og en indstilling.
Tryk på AMP MENU for at lukke AMPmenuen.
fortsættes
27DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Avancerede indstillinger
LEVEL
CTRL
HDMI
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 28 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Tip
• Indstillingerne bevares, selvom du fjerner
netledningen.
Justering af bas- og
diskantniveauet (BASS,
TREBLE)
De forskellige indstillinger beskrives på de
efterfølgende sider.
Du kan nemt justere bas- og diskantniveauet.
Indstilling af højtalerniveau
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
1
2
Du kan justere niveauet og balancen for
højtaleren og subwooferen.
1
2
3
Vælg "LEVEL" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
3
• CNT LEVEL: Justerer niveauet af
centersignalet.
• SW LEVEL: Justerer
subwooferniveauet.
Tilpasning af forsinkelsen
mellem lyd og billede (A/V
SYNC)
Vælg det ønskede parameter.
Du kan forsinke lyden ved hjælp af denne
funktion, når billedet er langsommere end lyden.
Brug af Dolby Digital-lyd ved
lav lydstyrke (AUDIO DRC)
Reducerer lydsporets dynamiske område.
Velegnet til filmvisning ved lav lydstyrke.
AUDIO DRC kan kun bruges i forbindelse med
Dolby Digital-kilder.
3
Vælg det ønskede parameter.
Parametret går fra "–6" til "+6" i 1-trinsintervaller. Standardindstillingen er "0".
1
2
2
Vælg "BASS" eller "TREBLE", og tryk
derefter på
eller c.
• BASS:
Justerer basniveauet.
• TREBLE: Justerer diskantniveauet.
Vælg "CNT LEVEL" eller "SW LEVEL",
og tryk derefter på
eller c.
Parametret for "CNT LEVEL" og "SW
LEVEL" går fra "–6" til "+6" i 1-trinsintervaller. Standardindstillingen er "0".
1
Vælg "TONE" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "LEVEL" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "AUDIO DRC", og tryk derefter på
eller c.
3
Vælg "AUDIO" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "A/V SYNC", og tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen.
• OFF: Ingen justering.
• ON: Tilpasser forskellen mellem billede
og lyd.
Bemærk
• Du kan muligvis ikke tilpasse forsinkelsen mellem lyd
og billede perfekt med denne funktion.
• Denne funktion er kun velegnet til Dolby Digital,
DTS og lineær PCM (2-kanals) via et digitalt
koaksialkabel, digitalt optisk kabel eller HDMI-kabel.
Vælg indstillingen.
• OFF: Ingen komprimering af det
dynamiske område.
• STD: Gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der blev brugt
til den oprindelige optagelse.
• MAX: Komprimerer det dynamiske
område.
28DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Brug af multipleks broadcastlyd (DUAL MONO)
Indstilling af lyden fra
satellittuneren (INPUT MODE)
Dette tv-bord gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når tv-bordet modtager et AC-3multipleks broadcast-signal.
Hvis multikanallyden ikke udsendes, selvom du
tilslutter tv-bordet og satellittuneren via HDMIkabel, tilsluttes det digitalt optiske kabel.
Bemærk
1
• Hvis du ønsker at modtage AC-3-signaler, skal du
slutte en digital satellittuner til tv-bordet med et optisk
kabel eller et koaksialkabel og derefter indstille den
digitale udgangstilstand for den digitale satellittuner
til AC-3.
1
3
Vælg "DUAL MONO", og tryk derefter
på
eller c.
Vælg indstillingen.
Afspilning ved lav lydstyrke
(NIGHT MODE)
Med denne funktion kan du få glæde af
lydeffekter og høre dialog tydeligt, selv når der
er skruet ned for lyden.
2
3
Vælg "OPT".
• AUTO: Udsender fortrinsvist lydsignalet
fra HDMI SAT/CATVindgangsstikket.
• OPT: Udsender signalet fra SAT/CATV
OPT-stikket.
Vælg "AUDIO" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
• MAIN:
Afspiller kun main-kanalen.
• SUB:
Afspiller kun sub-kanalen.
• MAIN/SUB: Main-lyd sendes via den
venstre højttaler, og sub-lyd
sendes via den højre
højttaler.
1
3
Vælg "INPUT MODE", og tryk derefter
på
eller c.
Vælg "AUDIO" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Ændring af
frontpaneldisplayets
lysstyrke (DIMMER)
Frontpaneldisplayets lysstyrke kan indstilles til
et af 2 niveauer.
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "DIMMER", og tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen.
• ON: Dæmpet.
• OFF: Lyst.
Vælg "NIGHT MODE", og tryk derefter
på
eller c.
Vælg indstillingen.
• ON: Tænder funktionen "NIGHT
MODE".
• OFF: Slukker funktionen.
Tip
• Du kan lytte til Dolby Digital-lyd ved lav lydstyrke
ved at bruge AUDIO DRC (side 28).
fortsættes
29DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Avancerede indstillinger
2
2
Vælg "AUDIO" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 30 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Ændring af
displayindstillingen
(DISPLAY)
Du kan ændre frontpaneldisplayets
visningsadfærd.
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "DISPLAY", og tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen.
• ON: Displayet forbliver tændt.
• OFF: Displayet vises i nogle få sekunder,
når du betjener tv-bordet.
Funktionen automatisk
standby (AUTO STBY)
Du kan reducere strømforbruget. Tv-bordet
skifter automatisk til standbytilstand, hvis du
ikke betjener tv-bordet i omkring 30 minutter, og
hvis tv-bordet ikke modtager et indgangssignal.
Standardindstillingen er "ON".
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "AUTO STBY", og tryk derefter på
eller c.
Vælg indstillingen.
• ON: Tænder funktionen "AUTO STBY".
• OFF: Slukker funktionen.
Tip
• Displayet viser former for indgangssignal (kun digital
indgang), når du trykker på DISPLAY, selv hvis du
indstiller "DISPLAY" til "OFF".
Bemærk
• Hvis tv-bordet slukkes via funktionen AUTO STBY,
tænder tv-bordet muligvis ikke automatisk, næste
gang du tænder for tv'et.
Bemærk
• Displayet forbliver tændt, når lyden er slået fra eller
beskyttelsesfunktionen er aktiveret, selvom du
indstiller "DISPLAY" til "OFF".
Brug af timerfunktion (SLEEP)
Du kan indstille tv-bordet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på
10 minutter.
1
2
3
Vælg "SYSTEM" i AMP-menuen, og tryk
derefter på
eller c.
Vælg "SLEEP", og tryk derefter på
eller c.
Vælg den ønskede tid.
Minutvisningen (resterende tid) ændres som
følger:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges med tv-bordet og
gælder ikke for et tilsluttet tv eller andre
komponenter.
30DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
LYD
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du oplever et af følgende problemer, når du
bruger tv-bordet, kan du prøve selv at løse
problemet med denne fejlfindingsvejledning, før
du indleverer produktet til reparation. Hvis
problemet fortsætter, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
STRØM
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller tv-højtalerindstillingerne. Tvhøjtalerindstillingerne styrer, hvordan tvbordet automatisk tænder sammen med tv'et.
• Tv-bordet tændes ikke, når du tænder tv'et,
hvis lyden blev udsendt fra tv'ets højtalere
sidste gang, tv'et blev slukket.
Funktionen Slukning af systemet virker ikke.
• Skift den indstilling på tv'et, der automatisk
slukker for tilsluttede komponenter, når tv'et
slukkes. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Tv-bordet slukkes, når du slukker tv'et.
• Når funktionen Kontrol til HDMI er
aktiveret, er funktionen Slukning af
systemet også aktiveret, og derfor slukkes
tv-bordet, når du slukker tv'et.
Tv-bordet slukker automatisk.
• Funktionen AUTO STBY er aktiveret
(side 30).
• Kontroller, at Blu-ray Disc'en, DVD'en osv.,
er optaget i Dolby Digital- eller DTS-format.
• Når der sluttes en Blu-ray Disc, DVDafspiller, osv. til tv-bordets digitale
indgangsstik, skal du kontrollere
lydindstillingen (indstillinger for
lydudgang) for den tilsluttede komponent.
Der høres ingen surroundeffekt.
• Surroundfunktionen fungerer muligvis ikke,
afhængigt af det digitale signal (side 22).
Tryk på DISPLAY for at få vist lydformatet
i frontpaneldisplayet. Hvis "2.0ch" eller
"1.0ch" vises i frontpaneldisplayet, er
signalet stereo eller mono og omfatter ikke
multikanallyd. Hvis "5.1ch" osv. vises,
indeholder signalet flere kanaler, men
surrounceffekten kan være diskret afhængigt
af programmet eller disken.
Der høres ingen tv-lyd fra tv-bordet.
• Kontroller forbindelsen på det digitalt
optiske kabel eller lydkablet, som er tilsluttet
til tv-bordet og tv'et (side 9).
• Kontroller lyden, som sendes fra tv'et.
• Hvis tv'et understøtter ARC-funktionen,
indstilles "CTRL HDMI" og "ARC" til
"ON".
Der kommer både lyd fra tv-bordet og tv'et.
• Hvis funktionen Kontrol til HDMI er slået
fra, eller den valgte komponent ikke
understøtter funktionen Kontrol til HDMI,
skal du slukke for lyden på tv-bordet eller
tv'et.
Lyden er forsinket i forhold til tv-billedet.
• Indstil "A/V SYNC" til "OFF", hvis "A/V
SYNC" er indstillet til "ON".
Der skrues ned for lyden, når outputmetoden
skifter fra tv'ets højttaler til tv-bordets
højttalere.
• Den lydbegrænsende funktion virker. Flere
oplysninger findes under "Brug af
Lydbegrænsningsfunktionen" (side 25).
fortsættes
31DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Yderligere oplysninger
Tv-bordet tænder ikke, når der tændes for
tv'et.
Der produceres ikke Dolby Digital- eller DTSmultikanalslyd.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 32 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Der høres ingen lyd eller kun en meget lav lyd
fra den tilsluttede komponent fra tv-bordet.
• Tryk på VOLUME +, og kontroller
lydstyrken.
• Tryk på MUTING eller VOLUME + for at
slå lyden til igen.
• Kontroller, at indgangskilden er valgt
korrekt.
• Kontroller, at alle kabler og ledninger fra tvbordet og de tilsluttede komponenter er sat
helt i.
• Kontroller HDMI-indstillingen for de
tilsluttede komponenter.
Lyden falder ud, eller der høres støj.
• Se "Formater, der understøttes af dette tvbord" (side 34).
BILLEDE
Der vises intet billede på tv'et.
• Kontroller, om tv'et og tv-bordet er tilsluttet
korrekt.
• Kontroller, at tv'et er valgt korrekt.
• Indstil tv'et til den korrekte indgang.
• Kontroller, om der er byttet om på
tilslutningerne i HDMI IN og HDMI OUT.
• Kontroller, at kablerne er sat helt ind i
stikkene på komponenten og tv-bordet
(side 9, 11, 12).
Der vises ikke noget 3D-billede på tv'et.
• Afhængigt af tv'et eller videokomponenten
vises 3D-billeder muligvis ikke. Kontroller,
hvilke 3D-billedformater systemet
understøtter (side 34).
Når tv-bordet er i standby, afspilles der
hverken billede eller lyd på tv'et.
• Når tv-bordet er i standby, sendes billederne
og lyden fra den HDMI-komponent, der blev
valgt sidst, du slukkede tv-bordet. Hvis du
vil afspille en anden komponent end den
HDMI-komponent, som du sidst valgte, skal
du afspille komponenten via
ettryksafspilning eller tænde for tv-bordet,
så du kan vælge den ønskede HDMIkomponent.
• Kontroller, at "PASS THRU" er indstillet til
"ON" i menuen AMP, hvis tv-bordet
tilsluttes komponenter, der ikke er
kompatible med "BRAVIA" Sync (side 26).
• "CTRL HDMI" er indstillet til "OFF".
Fjernbetjeningen virker ikke
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren
på tv-bordet.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og tv-bordet.
• Udskift begge batterier i fjernbetjeningen,
hvis de er ved at være tomme.
• Kontroller, at du vælger den korrekte
indgang på fjernbetjeningen.
ANDET
Kontrol til HDMI virker ikke ordentligt.
• Kontroller HDMI-forbindelsen (side 9, 11).
• Indstil Kontrol til HDMI på tv'et (side 23).
• Sørg for, at den tilsluttede komponent
understøtter "BRAVIA" Sync.
• Kontroller indstillingen for Kontrol til
HDMI på den tilsluttede komponent. Se
også betjeningsvejledningen til den
tilsluttede komponent.
• Hvis du skifter HDMI-forbindelse, tilslutter/
afbryder netledningen, eller der opstår
strømsvigt, skal du gentage
fremgangsmåden for ""BRAVIA" Syncfunktionerne" (side 23).
• Hvis du tilslutter eller afbryder
netledningen, skal du vente mindst
15 sekunder, før du betjener tv-bordet.
• Hvis du tilslutter lydudgangen for
videokomponenten og tv-bordet ved hjælp
af andet end et HDMI-kabel, udsendes der
muligvis ingen lyd på grund af "BRAVIA"
Sync. Hvis det er tilfældet, indstilles "CTRL
HDMI" til "OFF" (side 24), eller
lydudgangsstikket tilsluttes direkte til tv'et i
stedet for tv-bordet.
32DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 33 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Hvis meddelelsen "PROTECTOR" og "PUSH
POWER" vises skiftevis på
frontpaneldisplayet.
Specifikationer
Tryk på ?/1 for at slukke tv-bordet, og
kontroller følgende, når "STANDBY"
forsvinder.
• Er tv-bordets ventilationsåbninger blokeret?
Tænd tv-bordet, når du har kontrolleret
ovenstående og løst eventuelle problemer.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis du ikke kan finde årsagen til problemet,
når du har udført ovenstående kontrol.
Hvis tv-bordet stadig ikke
fungerer korrekt, når du har
forsøgt ovenstående, kan du
nulstille det som følger:
1
2
Yderligere oplysninger
Brug knapperne på tv-bordet til denne handling.
Tryk på ?/1 for at tænde.
Tryk på ?/1, mens du trykker på INPUT
SELECTOR og VOL –.
"COLD RESET" vises, og tv-bordet
nulstilles. AMP-menuen, lydfeltet osv.
nulstilles til standardindstillingerne.
Mål:
mm (ca.)
Indvendige mål:
mm (ca.)
Vægt: kg
A
1.000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
fortsættes
33DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 34 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Formater, der understøttes af
dette tv-bord
De digitale indgangsformater, der understøttes af
dette tv-bord, er som følger.
Format
Understøttes/
understøttes ikke
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineær PCM-2kanals*
a
Lineær PCM-7.1kanals 48k* (kun via
HDMI)
a
Lineær PCM-7.1kanals 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineær PCM accepterer samplingfrekvenser op til
48 kHz.
Forstærker
Nominel effekt
I stereo
Referenceeffekt
Surroundtilstand
(pr. kanal)
Indgange (analoge)
AUDIO
Indgange (digitale)
TV, SAT/CATV
DVD
75 W + 75 W, 4 ohm,
1 kHz, THD under 1 %
Front: 100 W + 100 W,
4 ohm
Subwoofer: 130 W, 3 ohm,
100 Hz
Følsomhed: 550 mV
Impedans: 30 kohm
Optisk
Koaksial
Tuner
System
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
HDMI
HDMITM-stik
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Videoindgange/udgange (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
Side-om-side (Halv)
1280 × 720p@50 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@50 Hz
Billedkomprimering
1920 × 1080i@50 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@50 Hz
Side-om-side (Halv)
1920 × 1080p@24 Hz
Billedkomprimering
Deep Colour: 30 bit/36 bit
Lydindgange
BD, DVD, SAT/CATV:
Lineær PCM 7.1-kanals/
Dolby Digital/DTS
Stik
Videoindgange/udgange
Højttalere
Fronthøjttalerenhed
Højtalersystem
Højtalerenhed
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
87,5 til 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
Fuldt frekvensområde,
basrefleks
65 mm, kegletype
Subwoofer
Højtalersystem
Højtalerenhed
Subwoofer, basrefleks
100 mm × 150 mm,
kegletype
Generelt
Strømkrav
220 til 240 V, 50/60 Hz
34DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 35 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Strømforbrug
Tændt: 80 W
Aktiv standby (strømforbruget øges, når HDMIfunktionen aktiveres og tv'et, som er tilsluttet til
tv-bordet, tændes, selvom tv-bordet er slukket.):
3,5 W eller mindre
Standby: 0,3 W eller mindre
Mål (ca.)
1.000 mm × 550 mm ×
405 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
34 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Yderligere oplysninger
35DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 36 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Indeks
A
P
A/V SYNC 28
AMP-menu 27
AUDIO DRC 28
AUTO STBY 30
PROTECTOR 33
B
BASS 28
"BRAVIA" Sync 23
C
CNT LEVEL 28
D
Digitalt optisk kabel 9, 11
DIMMER 29
DISPLAY 21, 30
DUAL MONO 29
F
Fjernbetjening
betjening 16
før brug 7
I
INPUT MODE 29
INPUT SELECTOR 14, 16
R
Radio 19
Radiostationer 19
S
Sådan forhindres, at tv'et vælter 8
SW LEVEL 28
T
Tilslutning
Blu-ray Disc-afspiller 9
DIGITAL MEDIA PORT-adapter 12
DVD-afspiller 9, 12
FM-ledningsantenne 12
kabel-tv-tuner 11
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
satellittuner 11
Tv 9
videobåndoptager 12
Timerfunktion 30
TREBLE 28
V
VOLUME 14, 16
L
Lydbegrænsningsfunktion 25
Lydfelt 22
N
NIGHT MODE 29
O
Opstilling 8
Opstilling af tv-bordet 8
36DK
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\01 DK\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 37 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 2 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
3
VAARA
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta avotulta,
kuten palavaa kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta tai roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon ja sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Jalusta on kytkettynä virtalähteeseen (sähköverkkoon)
aina, kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, vaikka
virta olisi katkaistu jalustan virtakytkimellä.
Koska laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke laite pistorasiaan, johon
on esteetön pääsy. Jos laite toimii epänormaalisti, irrota
virtajohto pistorasiasta välittömästi.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
(Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita
myydään EU:n direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
2FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\010COVTOC.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Sisällysluettelo
VAARA ...................................................4
VAROITUS .............................................5
Varotoimet ...............................................6
Käytön aloittaminen
Toimitetut vakiovarusteet ........................7
Jalustan asentaminen................................8
Television ja soittimen kytkeminen .........9
Satelliittivirittimen tai kaapelivirittimen
kytkeminen ......................................11
Muiden laitteiden kytkeminen ...............12
Virtajohdon kytkeminen ........................13
Kytketyn laitteen
äänentoistoasetukset ........................13
Audio Return Channel -toiminnon
poistaminen käytöstä....................... 26
Lisäasetukset
Vahvistinvalikon asetukset ja säädöt..... 27
Lisätietoja
Vianmääritys ......................................... 31
Tekniset tiedot ....................................... 33
Hakemisto.............................................. 36
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet...................................14
Television katseleminen.........................17
Muiden laitteiden käyttäminen ..............17
Radion toiminnot
Radioasemien esivirittäminen................19
Radion kuunteleminen ...........................19
Esiviritettyjen asemien nimeäminen ......20
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .....................................21
FI
Surround-toiminto
Surround-äänen kuunteleminen .............22
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta .....................................23
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu.........................................23
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt...................24
(Toisto yhdellä painalluksella)
Television äänen toistaminen
jalustasta ..........................................25
(Järjestelmän äänenhallinta)
Jalustan, television ja kytkettyjen
laitteiden virran katkaiseminen........25
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Virransäästötoiminnon käyttäminen ......26
(HDMI PASS THRU)
3FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 4 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
VAARA
Älä nojaa televisioon äläkä roiku
siitä, kun se on jalustalla.
Muutoin televisio voi
pudota jalustan päältä ja
aiheuttaa vakavia vammoja
tai kuolemaan johtavan
onnettomuuden.
Pidä jalustan rungosta kiinni, kun
siirrät sitä.
Jalustaa
siirrettäessä on
kahden henkilön
pidettävä kiinni
jalustan rungon
päistä.
Älä siirrä jalustaa
silloin, kun sen päällä on televisio
tai jokin muu laite.
Nosta televisio tai
muu laite pois,
ennen kuin siirrät
jalustaa. Jos et tee
näin, jalusta voi
kaatua ja aiheuttaa
vakavia vammoja.
Varmista, että virtajohto tai
kytkentäkaapeli ei jää
puristuksiin television ja jalustan
väliin.
• Virtajohto tai kytkentäkaapeli
voi tällöin vaurioitua ja
aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
• Varmista jalustaa siirtäessäsi,
että virtajohto tai
kytkentäkaapeli ei jää
puristuksiin jalustan alle.
Älä anna lasten kiivetä jalustalle
tai ryömiä hyllyjen väliin.
Jos lapsi kiipeää
jalustalle tai menee
hyllyjen väliin,
seurauksena voi olla
vakava vamma tai
hengenvaara lasin
särkymisen tai jalustan kaatumisen vuoksi.
4FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
VAROITUS
Älä aseta jalustalle kuumia
esineitä, kuten kattiloita tai
pannuja.
Päällimmäinen lasilevy voi
rikkoutua ja aiheuttaa
vammoja. Myös jalusta voi
vaurioitua.
Älä astu jalustan päälle.
Voit kaatua tai rikkoa
lasin, jolloin
seurauksena voi olla
vamma.
Jos jalusta alkaa heilua, kiristä
asennuksen aikana käytetyt
seitsemän ruuvia uudelleen.
Katso lisätietoja ”Theatre Stand System
-asennusoppaasta” (vakiovaruste).
Jos jatkat jalustan käyttöä ruuvien ollessa
löysällä, televisio saattaa kaatua ja aiheuttaa
vamman.
Huomautus kantokyvystä
Älä aseta jalustan päälle esineitä, joiden paino
ylittää alla olevassa kuvassa esitetyt kantokyvyn
enimmäisrajat. Muutoin jalusta voi kaatua tai
särkyä.
40 kg
14 kg
Älä kohdista lasiin kovia iskuja.
Tässä jalustassa on
käytetty turvalasia,
jossa on suojakalvo,
mutta lasin suhteen
tulee silti olla
varovainen. Jos lasi
rikkoutuu,
lasinsirpaleet voivat
aiheuttaa vammoja,
joten noudata seuraavia varotoimia.
• Älä lyö lasia äläkä pudota lasille teräviä esineitä.
Suojaa lasi iskuilta.
• Älä naarmuta tai painele lasia terävillä esineillä.
• Älä kolhi lasilevyä, kun asennat muita laitteita.
Älä käytä lasilevyä, jos se on
haljennut.
Älä käytä lasilevyä, jos se on haljennut.
Päällimmäinen lasilevy voi rikkoutua ja
aiheuttaa vakavia vammoja.
25 kg
Asentamista koskevia
huomautuksia
• Varo jättämästä sormia tai käsiä television ja jalustan
väliin.
• Älä aseta jalustaa suoraan auringonvaloon tai
lämmityslaitteen lähelle.
• Älä aseta jalustaa kuumaan tai kosteaan paikkaan tai
ulkotiloihin.
• Jalusta tulee sijoittaa tilaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta se ei kuumene liikaa ja sen
käyttöikä pitenee.
• Ole varovainen sijoittaessasi jalusta
erikoiskäsitellylle (vahatulle, öljytylle, kiillotetulle
tms.) pinnalle, koska tällainen pinta voi tahriintua tai
värjääntyä.
• Siirrä jalusta vasta kun olet poistanut television. Jos et
tee näin, televisio voi pudota jalustalta ja aiheuttaa
vakavia vammoja. Älä pidä kiinni kaiuttimen
suojuksesta, sillä se voi irrota ja aiheuttaa vakavia
vammoja. Varo, etteivät sormet jää puristuksiin
jalustaa siirrettäessä.
5FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 6 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Varotoimet
Turvallisuus
• Älä aseta jalustalle siihen kuulumattomia esineitä,
kuten maljakkoja tai ruukkuja.
• Älä tee jalustaan muutoksia.
• Jos jalustan sisään pääsee jokin kiinteä esine tai
nesteitä, irrota jalusta verkkovirrasta ja vie se
tarkastettavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen,
ennen kuin käytät sitä uudelleen.
Virtalähteet
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
jalustaa pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun
irrotat virtajohdon pistorasiasta – älä koskaan vedä
johdosta.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Käyttäminen
Katkaise virta ja irrota virtajohto, ennen kuin kytket
jalustan muihin laitteisiin.
Jos sinulla on jalustaan liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tekijänoikeudet
Tämä jalusta on varustettu Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- sekä DTS** Digital Surround -toiminnoilla.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä Yhdysvalloissa myönnettyjen
patenttien (numerot 5 451 942; 5 956 674;
5 974 380; 5 978 762; 6 487 535) ja muiden
Yhdysvalloissa sekä muualla maailmassa
myönnettyjen ja haettavana olevien patenttien
nojalla. DTS ja sen symboli ovat DTS, Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital
Surround ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä. Tuote
sisältää ohjelmiston. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
Tässä jalustassa käytetään High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
”PlayStation” on Sony Computer Entertainment Inc:n
tavaramerkki.
6FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Toimitetut vakiovarusteet
• Kaukosäädin (RM-ANU032)
(1)
• Optinen digitaalikaapeli
televisiota varten (1)
• Takuu (1)
• Käyttöohje (1)
• Theatre Stand System
-asennusopas (1)
Huomautus
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• FM-johtoantenni (1)
• Pakkaus sisältää myös
välttämättömät osat jalustan
kokoamiseen. Katso lisätietoja
osista ja kokoamisesta ”Theatre
Stand System -asennusoppaasta”
(vakiovaruste).
Kaukosäätimen paristojen asettaminen
Voit ohjata jalustan toimintoja vakiovarusteena toimitettavalla kaukosäätimellä. Aseta kaksi R6 (koko
AA) -paristoa paristolokeroon niin, että niiden navat + ja – tulevat oikeille puolille lokeron sisällä
olevien merkintöjen mukaisesti.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta auringon tai valaisimien suoralle valolle. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
7FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 8 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Jalustan asentaminen
Jalustan kokoaminen
Jalusta on koottava. Katso lisätietoja ”Theatre
Stand System -asennusoppaasta” (vakiovaruste).
2
Kiinnitä tukihihna jalustaan
puuruuvilla.
Voit kiinnittää puuruuvin jalustan takaosan
keskellä olevaan reikään.
Tukihihnan ja ruuvien hankintaa koskevia
tietoja on Sony LCD TV:n mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Asennuspaikka
Asenna jalusta, kun olet kytkenyt kaikki laitteet
jalustaan.
Sijoita jalusta siten, että seinän ja jalustan väliin
jää yli 7 cm tilaa. Näin lämpö pääsee haihtumaan
eikä televisio pääse kaatumaan. Jalustan
asentamisessa tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä.
Sivukuva
Yli 7 cm
Reikä puuruuvia varten
Huomautus
• Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin jalustan
asennuksen aikana.
Television kaatumisen
estäminen
Suojaa televisio esim. maanjäristyksiltä
kiinnittämällä se paikalleen.
Jos omistat Sonyn LCD-television, seuraa alla
olevia ohjeita.
1
Aseta televisio jalustalle.
Televisio on asetettava jalustan keskelle
siten, että television alaosan takareuna on
kohdistettu jalustan takareunaan.
8FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Käytön aloittaminen
Television ja soittimen kytkeminen
Kytke HDMI-liitännöillä varustettu televisio ja/tai soitin jalustaan HDMI-kaapelilla.
Sony ”BRAVIA” Sync -yhteensopivien laitteiden kytkeminen HDMI-kaapelien avulla helpottaa
toimintojen käyttöä, kun televisiota varten otetaan käyttöön HDMI-ohjaus. Lisätietoja on kohdassa
””BRAVIA” Sync -toiminnot” (sivu 23).
HDMI IN
Televisio
Digitaalinen
äänilähtö, OUT
(optinen)
Optinen digitaalikaapeli
televisiota varten
(vakiovaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
DVD
SAT/CATV IN
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
OPT
TV
OPT
SAT/
CATV
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
HDMI OUT
HDMI OUT
DVD-soitin tms.
Blu-ray Disc -soitin tms.
Huomautuksia
• Tämä jalusta tukee Audio Return Channel (ARC) -toimintoa. Jos kytket jalustan ARC-yhteensopivan television
HDMI-liitäntään HDMI-kaapelilla, televisiota ei tarvitse kytkeä jalustaan optisella digitaalikaapelilla.
• Television HDMI-liitännän vieressä lukee ”ARC”, jos se on yhteensopiva ARC-toiminnon kanssa. Vaikka
liitäntään kytkettäisiin HDMI-kaapeli, ARC-toiminto ei ole käytettävissä, jos HDMI-tuloliitäntä ei ole
yhteensopiva ARC-toiminnon kanssa.
• ARC-toiminto on käytettävissä vain, jos HDMI-ohjaus-toiminto on käytössä.
• Kaikki jalustan HDMI-liitännät toimivat samalla tavalla. Kytke ”PlayStation 3” tms. mihin tahansa vapaaseen
HDMI-liitäntään.
jatkuu
9FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 10 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
• HDMI-liitännät ovat etusijalla, kun laitteita kytketään jalustan INPUT OPT-, INPUT COAX- ja HDMI-liitäntöihin
samanaikaisesti.
Vinkki
• Vaikka jalustasta on katkaistu virta (aktiivinen valmiustila), kytketystä laitteesta siirtyy HDMI-signaali televisioon
HDMI-liitännän kautta. Voit nauttia laitteen kuvasta ja äänestä televisiossa.
Tietoja HDMI-liitännöistä
• Käytä High Speed HDMI -kaapelia. Jos käytät Standard HDMI -kaapelia, 1080p-, Deep Colour- tai
3D-kuvat eivät ehkä näy oikein.
• On suositeltava käyttää HDMI-hyväksyttyä kaapelia.
• Tarkista kytketyn laitteen asennus, jos kuvanlaatu on huono tai jos HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen
ääni ei kuulu.
• Kytketty laite saattaa vaimentaa HDMI-liitännän kautta lähetettävät äänisignaalit
(näytteenottotaajuus, bittipituus tms).
• Äänen voi tulla häiriöitä, jos näytteenottotaajuutta tai kytketystä laitteesta audiosignaaleja lähettävien
kanavien määrää muutetaan.
• Jos kytketty laite ei ole yhteensopiva tekijänoikeuksia suojaavan tekniikan (HDCP) kanssa, HDMI
TV OUT -liitännästä ei ehkä lähetetä kuvaa ja/tai ääntä tai niissä voi olla häiriöitä.
Tarkasta tällöin kytketyn laitteen tekniset ominaisuudet.
• HDMI-DVI-muuntokaapelien käyttäminen ei ole suositeltavaa.
• Kun jalustan signaalilähteeksi valitaan ”TV”, ”FM”, ”DMPORT” tai ”AUDIO”, viimeksi valitun
HDMI-tuloliitännän (BD, DVD, SAT/CATV) videosignaali tulee HDMI TV OUT -liitännästä.
• Tämä järjestelmä tukee Deep Colour-, ”x.v.Colour”- ja 3D-siirtoa.
• Jos haluat katsella 3D-kuvia, kytke 3D-yhteensopiva televisio ja videolaite (Blu-ray Disc -soitin,
Blu-ray Disc -tallennin, ”PlayStation 3” ym.) järjestelmään High Speed HDMI -kaapeleilla, laita
3D-lasit päähäsi ja aloita 3D-yhteensopivan sisällön toistaminen.
10FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Jos kytket satelliittivirittimen tai kaapelivirittimen, jossa ei ole HDMI-liitäntää, valitse jalustan AMPvalikon ”CTRL HDMI” -asetukseksi ”OFF” (sivu 24).
Satelliittiviritin tai kaapeliviritin
tms., jossa on HDMI-liitäntä
HDMI OUT
HDMI-kaapeli
(lisävaruste)
Digitaalinen
äänilähtö, OUT
(optinen)
Optinen
digitaalikaapeli
(lisävaruste)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digitaalinen
äänilähtö, OUT
(optinen)
Optinen
digitaalikaapeli
(lisävaruste)
VIDEO OUT
Television VIDEO IN -liitäntään.
Satelliittiviritin tai kaapeliviritin tms.,
jossa ei ole HDMI-liitäntää
* Äänet eivät kuulu monikanavaisina kaikissa satelliittivirittimissä. Kytke tällöin optinen digitaalikaapeli HDMIkaapelin lisäksi ja valitse AMP-valikon ”INPUT MODE” -asetukseksi ”OPT” (sivu 29).
11FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Käytön aloittaminen
Satelliittivirittimen tai kaapelivirittimen kytkeminen
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 12 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Muiden laitteiden kytkeminen
Jos kytket laitteita, joissa ei ole HDMI-liitäntöjä, kuten ”PlayStation 2” -konsolin tai DVD-soittimen,
valitse jalustan AMP-valikon ”CTRL HDMI” -asetukseksi ”OFF” (sivu 24). Vaikka ”CTRL HDMI”
-asetuksena olisi ”ON”, voit käyttää videonauhuria tai muuta vastaavaa laitetta, jolla ei ole surroundkanavia, kytkemällä sen audio- ja videolähtöliitännät suoraan televisioon jalustan sijaan.
Muu audiolaite tms.
Audiokaapeli
(lisävaruste)
Audiosignaali, OUT
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Digitaalinen koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
Digitaalinen
äänilähtö, OUT
(koaksiaalinen)
FM-johtoantenni (vakiovaruste)
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
VIDEO OUT
Television VIDEO IN -liitäntään.
DVD-soitin tms.
12FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Vinkki
ANTENNA
FM-ulkoantenni
FM
COAXIAL 75
Jalustan takaosa
Huomautuksia
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta jalustaan tai irrota sitä jalustasta, kun jalustan virta on kytkettynä.
• Kun kytket DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen, varmista, että liittimessä oleva nuoli ja DMPORT-liitännässä
oleva nuoli ovat kohdakkain. Voit irrottaa DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen pitämällä A-painikkeita
painettuina ja vetämällä liittimen irti.
A
Virtajohdon kytkeminen
Ennen kuin kytket jalustan virtajohdon pistorasiaan, kytke kaikki muut laitteet ja televisio jalustaan.
Huomautus
• Kytke jalusta pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Jos jalusta toimii epänormaalisti, irrota virtajohto pistorasiasta
välittömästi.
Kytketyn laitteen äänentoistoasetukset
Kytketyn laitteen ääni saatetaan toistaa laitteessa määritettyjen asetusten mukaan vain 2-kanavaisessa
muodossa. Jos näin on, valitse kytketyn laitteen äänentoiston asetukseksi monikanavainen muoto
(DTS, Dolby Digital, monikanavainen LPCM). Lisätietoja audiolähtöasetuksista on kytketyn laitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
13FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Käytön aloittaminen
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, kytke jalusta FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (lisävaruste)
alla olevan kuvan mukaisesti.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 14 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Toistovaihtoehdot
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin painikkeet ja ilmaisin
Etupaneelin painikkeet ja ilmaisin
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Palaa seuraavasti:
Vihreä: jalustan virta on kytketty.
Oranssi: vain jalustan HDMI-osien virta on
kytkettynä (HDMI-ohjaus on käytössä).
Ei pala: jalustan virta ei ole kytkettynä.
Valitse toistettava signaalilähde painamalla
painiketta.
Aina kun painat painiketta, signaalilähde
muuttuu seuraavassa järjestyksessä:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
Huomautus
B ?/1 (päällä/valmiustila)
• Oranssi valo sammuu 30 sekunnin kuluttua
television sammuttamisesta. Jos AMP-valikon
”PASS THRU” -asetuksena on ”ON”, valo
pysyy oranssina, vaikka television virta
katkaistaan.
D
(kaukosäätimen tunnistin)
E VOL +/–
14FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Etupaneelin näyttö
Tietoja etupaneelin näytön ilmaisimista
Toistovaihtoehdot
A Äänimuodon ilmaisimet
Palavat sen mukaan, minkälaista signaalia
jalusta kulloinkin vastaanottaa.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: lineaarinen PCM
DTS
B NIGHT (29)
Palaa NIGHT MODE -tilassa.
C SLEEP (30)
Vilkkuu, kun uniajastin on käytössä.
E COAX/OPT
Palaa käytössä olevan kaapelin mukaan.
F TUNED
Palaa, kun asema on viritetty.
G ST
Palaa kuunneltaessa stereo-ohjelmaa.
H MUTING
Palaa, kun ääni on mykistetty.
I Ilmoitusalue
Näyttää äänenvoimakkuuden, valitun
signaalilähteen, audiotulosignaalin jne.
D HDMI (9, 11)
Palaa, kun HDMI-laitteita käytetään tai kun
jalusta vastaanottaa ARC-signaalia
television ollessa tulosignaalin lähteenä.
jatkuu
15FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 16 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
I SOUND FIELD +/– (sivu 22)
Kaukosäädin
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Toistaa keskusteluäänet selkeästi myös
alhaisilla äänenvoimakkuuksilla. Tästä
toiminnosta on hyötyä yöaikaan
kuunneltaessa.
M PRESET +/– (sivu 19)
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
N O RETURN
O DISPLAY
Painamalla tätä voit muuttaa etupaneelin
näytössä näkyviä tietoja tai tuoda näkyviin
tulosignaalin muodon (5.1-kanavainen
jne.), kun jalusta vastaanottaa digitaalista
äänisignaalia.
P INPUT SELECTOR +/–
Jalustan ohjaamisessa
käytettävät painikkeet
A ?/1 (päällä/valmiustila)
B LEVEL
Säädä keskiäänen ja bassokaiuttimen tasoa
painamalla. Tätä asetusta käytetään kaikissa
äänikentissä.
C AMP MENU (sivu 27)
D C, X, x, c tai
Valitse asetukset painamalla C, X, x tai c.
Vahvista sitten valinta painamalla
.
E MENU
Paina, jos haluat esivirittää radioaseman tai
nimetä esiviritetyn aseman (sivut 19, 20).
F DIMMER
Painamalla tätä voit valita etupaneelin
näytön kirkkauden. Tasoja on kaksi.
Painamalla tätä voit valita tulosignaalin
lähteen, kuten virittimen tai jonkin kytketyn
laitteen.
Aina kun painat painiketta, signaalilähde
muuttuu seuraavassa järjestyksessä:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Painikkeet, joilla ohjataan
DMPORT-liitännän kautta
kytkettyjä laitteita
D C, X, x, c tai
E MENU
G m/M
Painamalla tätä jonkin aikaa toiston aikana
voit pikasiirtää levyä taakse- tai eteenpäin.
H N (toisto)/X (tauko)/x (pysäytys)
M ./>
Painamalla tätä voit ohittaa jaksoja.
N O RETURN
O DISPLAY
Painamalla tätä voit valita etupaneelin
näyttöasetuksen.
G TUNING +/– (sivu 19)
16FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Television katseleminen
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
Muiden laitteiden
käyttäminen
AMP MENU
MENU
PRESET-
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Toistovaihtoehdot
INPUT SELECTOR
Vinkki
• Jalustan virta ei kytkeydy yhtä aikaa television
kanssa, jos äänet toistettiin television kaiuttimien
kautta, kun televisio viimeksi sammutettiin.
TUNING+
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
RETURN
VOLUME
+/–
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
1
Kytke televisioon virta ja valitse
kanava.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
2
3
4
Kytke jalustaan virta.
Paina toistuvasti INPUT SELECTOR +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”TV”.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
Vinkki
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
Jos käytössä on ”BRAVIA” Sync
(Järjestelmän äänenhallinta)
Edellisiä vaiheita 2 ja 3 ei tarvitse suorittaa. Kun
television virta kytketään päälle, myös jalustan
virta kytkeytyy päälle ja tulosignaalilähde
vaihtuu automaattisesti. Voit myös säätää
jalustan äänenvoimakkuutta television
kaukosäätimellä. Jos jalustan virta katkaistaan,
äänet toistetaan television kaiuttimista.
VOLUME
+/–
1
2
3
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Kytke jalustaan virta.
Paina toistuvasti INPUT SELECTOR +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
tulosignaalilähde.
Tulosignaalilähde Toistolaite
TV
Esim. televisio, joka on kytketty
TV-liitäntään
BD
Esim. Blu-ray Disc -soitin, joka
on kytketty BD-liitäntään
DVD
Esim. DVD-soitin, joka on
kytketty DVD-liitäntään
SAT/CATV
Esim. satelliittiviritin tai
kaapeliviritin, joka on kytketty
SAT/CATV-liitäntään
AUDIO
Esim. CD-soitin, joka on
kytketty AUDIO-liitäntään
FM
FM-johtoantennilla FMliitäntään kytketty FM-radio
jatkuu
17FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 18 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
4
Tulosignaalilähde Toistolaite
Vinkki
DMPORT
• Jalustan virta ei kytkeydy yhtä aikaa television
kanssa, jos äänet toistettiin television kaiuttimien
kautta, kun televisio viimeksi sammutettiin.
Esim. kannettava soitin, joka on
kytketty DMPORT-liitäntään
Jos kyseessä on videolaite, valitse
television tuloliitännäksi vaiheessa
3 valittu HDMI-tuloliitäntä.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
5
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
Vinkkejä
• Ääni saattaa kuulua television kaiuttimesta. Alenna
tällöin television kaiuttimen äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
• Voit toistaa Dolby True HD-, Dolby Digital Plus- tai
DTS HD -muotoisia signaalilähteitä niitä tukevissa
kytketyissä laitteissa, mutta tämä jalusta tukee vain
Dolby Digital- ja DTS-signaaleja. Jos toistat tällaisia
korkealaatuisia äänimuotoja, valitse kytketyn laitteen
äänilähtöasetukseksi monikanavainen PCM, jos se on
mahdollista.
Huomautuksia
• Kun kytket DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
videolähtöliitännän television videotuloliitäntään,
valitse jalustan AMP-valikon ”CTRL HDMI”
-asetukseksi ”OFF” (sivu 24). DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimeen kytketyn laitteen kuva ei näy
televisiossa, jos ”CTRL HDMI” -asetuksena on
”ON”.
• Jos haluat nauttia laitteen äänestä ilman kuvaa, kun
”CTRL HDMI” -asetuksena on ”ON”, katkaise ensin
virta televisiosta ja katkaise ja kytke sitten jalustan
virta.
Jos kytket ensin virran jalustaan ja katkaiset sitten
televisiosta virran, kaikista televisioon kytketyistä
laitteista katkeaa virta HDMI-ohjaus-toiminnon
vuoksi.
Jos käytössä on ”BRAVIA” Sync
(Toisto yhdellä painalluksella)
Edellisiä vaiheita 2 - 4 ei tarvitse suorittaa. Kun
kytkettyjen laitteiden virrat kytketään päälle,
myös jalustan ja television virrat kytkeytyvät
päälle ja tulosignaalilähde vaihtuu
automaattisesti. Voit myös säätää jalustan
äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä.
18FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
6
Radion toiminnot
Radioasemien
esivirittäminen
7
CENTER
8
9
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
MENU
MENU
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING
+/–
Paina toistuvasti INPUT SELECTOR +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”FM”.
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
Haku päättyy, kun järjestelmä löytää
aseman. ”TUNED” ja ”ST” (stereoääninen
ohjelma) syttyvät etupaneelin näytössä.
5
Aloita uudelleen vaiheesta 3.
Radion kuunteleminen
TUNING+
MUTING
3
4
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2 - 8.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
PRESET-
2
Paina MENU.
AMP MENU
C, X, x, c,
1
.
Esiviritä radioasemat ensin jalustan muistiin
(lisätietoja on kohdassa ”Radioasemien
esivirittäminen”).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
LEVEL
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”MEMORY”.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
AMP MENU
C, X, x, c,
Paina MENU.
Paina
?/1
SUBWOOFER
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Paina toistuvasti INPUT SELECTOR +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”FM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
jatkuu
19FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Radion toiminnot
INPUT
SELECTOR
+/–
Paina
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja asema tallennetaan.
Voit esivirittää 20 FM-asemaa. Varmista ennen
virittämistä, että äänenvoimakkuus on säädetty
minimiin.
INPUT SELECTOR
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 20 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Aina kun painat painiketta, jalusta siirtyy
johonkin esiviritettyyn asemaan.
3
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
VOLUME +/–.
Radion sammuttaminen
Katkaise virta jalustasta painamalla "/1.
Voit siirtyä johonkin toiseen toimintoon
painamalla INPUT SELECTOR +/–.
Muiden kuin esiviritettyjen
asemien kuunteleminen
Käytä manuaalista tai automaattista viritystä
vaiheessa 2.
Voit käyttää manuaalista viritystä painamalla
toistuvasti TUNING +/–.
Voit käyttää automaattista viritystä pitämällä
painiketta TUNING +/– painettuna.
Automaattinen viritys pysähtyy, kun jalusta
löytää aseman. Voit keskeyttää automaattisen
virityksen painamalla TUNING +/–.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) näkyy etupaneelin
näytössä, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi määrittää
vain yhden nimen.
Huomautus
• RDS (Radio Data System) -järjestelmän esiviritetyille
asemille ei voi antaa nimiä (sivu 21).
1
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
3
4
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
1
2
3
Paina MENU.
5
6
Valitse ”MONO” X/x-painikkeilla.
Paina
Vinkki
• Voit parantaa vastaanottoa suuntaamalla
FM-johtoantennin (vakiovaruste) uudelleen.
Paina toistuvasti X/x, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME IN”.
Paina
.
Kirjoita nimi C/X/x/c-painikkeilla.
Paina toistuvasti C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua, ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
.
Paina MENU.
Paina MENU.
Virhenäppäilyn korjaaminen
Asetus on tehty.
5
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti painiketta
PRESET +/–.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Paina toistuvasti X/x, kunnes etupaneelin
näytössä näkyy ”FM MODE” ja paina sitten
tai c.
• STEREO: stereovastaanotto.
• MONO: monovastaanotto.
4
Paina toistuvasti INPUT SELECTOR +/–,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
”FM”.
7
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee ”COMPLETE”
ja aseman nimi tallennetaan.
20FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
8
Paina MENU.
Vinkki
• Voit tarkastaa taajuuden etupaneelin näytöstä
painamalla toistuvasti DISPLAY.
Kun jalustan asetuksena on ”FM”, voit tarkastaa
taajuuden etupaneelin näytöstä.
Paina DISPLAY.
Aseman nimi ja taajuus vuorottelevat
etupaneelin näytössä kullakin DISPLAYpainikkeen painalluksella.
Valitse vain asema.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
etupaneelin näytössä näkyvä taajuus vaihtuu
aseman nimeen.*
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
näy etupaneelin näytössä, jollei sitä ole lisätty
manuaalisesti.
Huomautus
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
Vinkki
• Kun aseman nimi on näytössä, voit tarkastaa
taajuuden painamalla toistuvasti DISPLAY.
Vinkkejä
• Aseman nimi tulee näkyviin, jos esiviritetylle
asemalle on annettu nimi.
• Etupaneelin näytössä näkyvä taajuus vaihtuu nimeksi
muutaman sekunnin kuluessa.
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän käyttäminen
Tietoja RDS (Radio Data
System) -järjestelmästä
RDS (Radio Data System) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.*
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
21FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Radion toiminnot
Aseman nimen tai taajuuden
katsominen etupaneelin
näytöstä
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\070SUR.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 22 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Käytettävissä olevat äänikentät
Surround-toiminto
Äänikenttä
Surround-äänen
kuunteleminen
Äänikentän valitseminen
Tämä jalusta tuottaa monikanavaisen surroundäänen. Voit valita jonkin jalustan valmiiksi
ohjelmoiduista ja optimoiduista äänikentistä.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
AMP MENU
RETURN
Toistaa äänet voimakkaina ja
luonnollisina sekä selkeästi
erottuvilla puheäänillä.
DRAMA*
Soveltuu televisiodraamoihin.
NEWS*
Toistaa uutistenlukijan äänen
selkeästi.
SPORTS*
Toistaa urheiluselostukset selkeinä
ja äänet, kuten kannustushuudot jne.,
todentuntuisesti surroundtehosteilla.
GAME*
Tuottaa voimakkaan ja
todenmukaisen äänen, joka soveltuu
videopeleihin.
MUSIC*
Soveltuu musiikkiohjelmiin ja
Blu-ray Disc- tai DVD-levyjen
musiikkivideoihin.
2CH STEREO Soveltuu musiikki-CD-levyjen
toistoon.
MENU
PRESET-
MOVIE*
SUBWOOFER
LEVEL
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
P.AUDIO**
TUNING+
MUTING
VOLUME
Tehoste
STANDARD* Soveltuu erilaisille lähteille.
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Paina SOUND FIELD +/–.
Käytössä oleva äänikenttä tulee näkyviin
etupaneelin näyttöön.
Näyttö muuttuu jokaisella SOUND FIELD +/–
-painikkeen painalluksella seuraavasti:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
Soveltuu kannettaville soittimille ja
pakatulle äänelle.
* Nämä äänikentät eivät ole käytettävissä, kun
”DMPORT” valitaan painamalla INPUT
SELECTOR.
** ”P.AUDIO” näkyy vain, kun ”DMPORT” tai
”AUDIO” on valittuna.
Vinkkejä
• Kullekin signaalilähteelle voi valita erilaisen
äänikentän.
• ”DMPORT”-signaalilähteen oletusäänikenttä on
”P.AUDIO”, ja muiden signaalilähteiden
oletusäänikenttä on ”STANDARD”.
• Jos painat Sony-television kaukosäätimen
THEATRE-painiketta, kun ”CTRL HDMI”
-asetuksena on ”ON”, äänikentäksi vaihtuu
”MOVIE” (ei kaikissa Sony-televisioissa).
22FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Tietoja ”BRAVIA” Sync
-toiminnosta
Voit käyttää ”BRAVIA” Sync -toimintoa, kun
otat kytketyn laitteen HDMI-Ohjauksen
käyttöön.
Kun kytket Sonyn television HDMI-Ohjauksen
avulla, voit ottaa myös jalustan ja kytkettyjen
laitteiden HDMI-Ohjaukset käyttöön
valitsemalla HDMI-Ohjauksen televisiosta.
INPUT SELECTOR
CENTER
”BRAVIA” Sync on yhteensopiva HDMIOhjauksella varustettujen Sonyn televisioiden,
Blu-ray Disc-/DVD-soittimien, AVvahvistimien tms. kanssa.
DISPLAY
On suositeltavaa käyttää tämän jalustan kanssa
laitteita, joissa on ”BRAVIA” Sync -toiminto.
Huomautus
• HDMI-ohjausta ei ehkä voi käyttää kaikkien
kytkettyjen laitteiden kanssa. Katso lisätietoja
kytkettyjen laitteiden käyttöohjeista.
AMP MENU
C, X, x, c,
1
2
HDMI-ohjaus ei toimi oikein, jos
• jalusta kytketään laitteeseen, joka ei ole
yhteensopiva HDMI-ohjaus-toiminnon kanssa.
• jalustan ja laitteiden kytkennässä käytetään
jotakin muuta kuin HDMI-kaapelia.
• jalusta kytketään muuhun kuin Sonylaitteeseen, joka ei ole yhteensopiva HDMIOhjauksen kanssa.
LEVEL
AMP
MENU
RETURN
CONTROL FOR HDMI on
ohjaustoimintostandardi, jota käytetään
CEC (Consumer Electronics Control) -laitteiden
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
-toiminnoissa.
?/1
SUBWOOFER
3
4
MENU
Varmista, että jalusta on kytketty
televisioon ja kytkettäviin laitteisiin
HDMI-kaapeleilla (lisävaruste).
Kytke virta jalustaan, televisioon ja
kytkettyihin laitteisiin.
Valitse jalustan tuloliitäntä ja television
HDMI-tuloliitäntä (SAT/CATV, DVD, BD)
niin, että kytketyn laitteen kuva tulee
näkyviin.
Tuo television valikkoon näkyviin
HDMI-laitteiden luettelo ja aseta HDMIohjaus käyttöön kytketyille laitteille.
Jalustan ja kytkettyjen laitteiden HDMIOhjaukset otetaan käyttöön
samanaikaisesti.
Kun asetus on tehty, etupaneelin näytössä
näkyy ”COMPLETE”.
Huomautus
• Lisätietoja television ja kytkettyjen laitteiden
asetuksista on niiden käyttöohjeissa.
jatkuu
23FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
”BRAVIA” Sync -toiminnot
Jos kytket Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia ”BRAVIA” Sync -toiminnon
kanssa HDMI-kaapelilla (lisävaruste), käyttö
helpottuu seuraavien toimintojen ansiosta:
• Toisto yhdellä painalluksella (sivu 24)
• Järjestelmän äänenhallinta (sivu 25)
• Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 25)
”BRAVIA” Sync -toiminnon
valmistelu
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 24 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Jos ”COMPLETE”-teksti ei näy,
kun edellä mainitut vaiheet
suoritetaan
Ota sekä jalustan että kytketyn laitteen HDMIOhjaukset käyttöön erikseen.
1
2
3
4
5
Paina AMP MENU.
7
Poista HDMI-ohjaus käytöstä, kun kytket
laitteita, jotka eivät ole ”BRAVIA” Sync
-yhteensopivia tai joissa ei ole HDMI-liitäntöjä
tms.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
INPUT SELECTOR
CENTER
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”CTRL
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Valitse ”ON” painamalla X/x.
RETURN
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä. HDMIohjaus-toiminto otetaan käyttöön.
6
HDMI-ohjaus-toiminnon
poistaminen käytöstä
Valitse jalustasta tuloliitäntä, johon
kytkettyä laitetta haluat ohjata HDMIOhjauksella (SAT/CATV, DVD, BD).
Ota kytketyn laitteen HDMI-ohjaustoiminto käyttöön.
Lisätietoja kytketyn laitteen asetuksista on
sen käyttöohjeissa.
Laitteen lisääminen tai
uudelleenkytkeminen
Suorita vaiheet kohdissa ””BRAVIA” Sync
-toiminnon valmistelu” ja ”Jos ”COMPLETE”teksti ei näy, kun edellä mainitut vaiheet
suoritetaan” uudelleen.
Huomautuksia
• Jos kytketyn laitteen HDMI-ohjaus-toimintoa ei voi
ottaa samanaikaisesti käyttöön television
”CONTROL FOR HDMI”-toiminnon kanssa, ota
HDMI-ohjaus-toiminto käyttöön kytketyn laitteen
valikosta.
• Lisätietoja television ja kytkettyjen laitteiden
asetuksista on niiden käyttöohjeissa.
Vinkki
• Jalustan HDMI-ohjaus-toiminnon oletusasetus on
”ON”.
1
2
3
4
5
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Valitse ”CTRL HDMI” painamalla X/x ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”OFF” painamalla X/x.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Blu-ray Disc- ja DVD-levyt
(Toisto yhdellä painalluksella)
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Televisio kytkeytyy automaattisesti päälle ja
alkaa vastaanottaa kyseistä HDMI-tulosignaalia.
Vinkki
• Vaikka jalustasta on katkaistu virta (aktiivinen
valmiustila), kytketystä laitteesta siirtyy HDMIsignaali televisioon HDMI-liitännän kautta. Voit
nauttia laitteen kuvasta ja äänestä televisiossa.
Huomautus
• Ohjelman alusta saattaa jäädä osa pois joissakin
televisiomalleissa.
24FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
2
Television äänen
toistaminen jalustasta
3
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen saa kuulumaan jalustan
kaiuttimien kautta yksinkertaisen toimenpiteen
avulla. Voit myös säätää jalustan
äänenvoimakkuutta tai mykistää jalustan äänen
television kaukosäätimellä. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
4
Valitse haluamasi äänenvoimakkuus
X/x-painikkeilla.
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
SUBWOOFER
Huomautuksia
DISPLAY
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos HDMIohjaus-toiminto on käytössä.
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä, jos äänentoisto
siirretään jalustan kaiuttimista television kaiuttimeen.
Vinkkejä
Kytke jalustaan virta painamalla ?/1.
Ääni kuuluu jalustan kaiuttimien kautta. Ääni
kuuluu television kaiuttimien kautta, kun
jalustan virta katkaistaan.
Huomautuksia
• Jos television virta kytketään ennen jalustan virran
kytkemistä, television ääntä ei kuulu hetkeen.
• Joissakin televisioissa järjestelmän äänenvoimakkuus
näkyy ruudussa samalla tavalla kuin television
äänenvoimakkuus, kun järjestelmän
äänenvoimakkuutta säädetään television
kaukosäätimellä. Jos näin on, televisioruudussa ja
järjestelmän etupaneelissa näkyvät
äänenvoimakkuudet voivat erota toisistaan.
Äänenvoimakkuuden rajoitus
-toiminnon käyttäminen
Kun Järjestelmän äänenhallinta -toiminto on
käytössä ja signaalin lähetys siirtyy television
kaiuttimesta jalustan kaiuttimiin automaattisesti,
jalustasta voi kuulua voimakas ääni jalustan
äänenvoimakkuusasetuksesta riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuutta.
1
• Äänenvoimakkuuden rajoitus on suositeltavaa asettaa
hieman normaalia kuuntelutasoa alhaisemmaksi.
• Valittu äänenvoimakkuuden rajoitus ei vaikuta
jalustan VOL +/– -painikkeiden tai kaukosäätimen
VOLUME +/– -painikkeiden toimintaan.
• Jos et halua rajoittaa äänenvoimakkuutta, valitse
”MAX”.
Jalustan, television ja
kytkettyjen laitteiden
virran katkaiseminen
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun television virta katkaistaan television
kaukosäätimen POWER-painikkeesta, jalustan
ja kytkettyjen laitteiden virrat katkaistaan
automaattisesti.
Huomautus
• Kytkettyjen laitteiden virrat eivät ehkä katkea, jos
niiden tilat eivät salli sitä. Lisätietoja on kytkettyjen
laitteiden mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Paina AMP MENU.
25FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
”BRAVIA” Sync -toiminnot
CENTER
?/1
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”VOL
LIMIT” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Äänenvoimakkuuden rajoitus muuttuu
seuraavasti:
5
INPUT SELECTOR
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 26 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Huomautus
Virransäästötoiminnon
käyttäminen
5
(HDMI PASS THRU)
Jos ”BRAVIA” Sync -yhteensopiva televisio on
kytketty jalustaan, HDMI-signaalin lähetys
keskeytyy ja virrankulutus laskee, kun televisio
suljetaan.
Oletusasetuksena on ”AUTO”.
Huomautus
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun ”CTRL
HDMI” -asetuksena ”ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
• Kun ”AUTO” on valittuna, kuvan ja äänen
välittäminen televisioon voi kestää hieman
”ON”-asetuksen aikaa kauemmin.
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Audio Return Channel
-toiminnon poistaminen
käytöstä
Jos televisio tukee Audio Return Channel (ARC)
-toimintoa, televisiosta lähetetään digitaalinen
äänisignaali HDMI-kaapelin kautta. Television
äänen saaminen kuuluviin ei edellytä erillistä
ääniyhteyttä.
Jos et käytä ARC-toimintoa, kytke jalusta ja
televisio optisella digitaalikaapelilla ja valitse
AMP-valikon ”ARC”-asetukseksi ”OFF”.
MENU
INPUT SELECTOR
1
2
3
4
Paina AMP MENU.
CENTER
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Valitse ”PASS THRU” painamalla X/x ja
paina sitten
tai c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• AUTO: Kun televisioon kytketään virta
jalustan ollessa valmiustilassa,
jalustan HDMI-lähtöliitännästä
lähetetään HDMI-signaalia.
Asetusta on suositeltavaa käyttää
”BRAVIA” Sync -yhteensopivien
televisioiden kanssa. Tätä asetusta
käytettäessä valmiustilan
virrankulutus on pienempi kuin
”ON”-asetusta käytettäessä.
• ON: Kun jalusta on valmiustilassa,
jalusta lähettää jatkuvasti HDMIsignaalia jalustan HDMIlähtöliitännästä.
Etupaneelin POWER/ACTIVE
STANDBY -valo syttyy palamaan
oranssina.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
MENU
Paina AMP MENU.
Paina X/x toistuvasti, kunnes ”SET
HDMI” tulee näkyviin ja paina sitten
tai c.
Paina X/x toistuvasti, kunnes näkyviin
tulee ”ARC” ja paina sitten
tai c.
Valitse ”OFF” painamalla X/x.
• ON: ARC-toiminto otetaan käyttöön.
• OFF: ARC-toiminto poistetaan käytöstä.
5
Paina AMP MENU.
AMP-valikko poistuu näytöstä.
Huomautus
• Kun ”CTRL HDMI” -asetuksena on ”OFF”, ARCtoiminto ja sen asetukset eivät ole käytettävissä.
26FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Lisäasetukset
SET
HDMI*
Vahvistinvalikon
asetukset ja säädöt
AMP-valikon käyttäminen
Voit määrittää seuraavat asetukset
kaukosäätimen AMP MENU -painikkeella.
Oletusasetukset on alleviivattu.
SYSTEM
AMP MENU
AUDIO
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
AUDIO
DRC
TONE
ON
OFF
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
* Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Sync
-toiminnot” (sivu 23).
** Tämä asetus näkyy vain, kun ”CTRL HDMI”
-asetuksena on ”ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
DISPLAY
RETURN
1
2
3
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Avaa AMP-valikko painamalla AMP
MENU.
Valitse vaihtoehto ja asetus painamalla
toistuvasti C/X/x/c.
Poistu AMP-valikosta painamalla AMP
MENU.
jatkuu
27FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Lisäasetukset
LEVEL
CTRL
HDMI
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 28 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
• MAX: dynaaminen alue pakataan
kokonaan.
Vinkki
• Nämä asetukset jäävät voimaan, vaikka virtajohto
irrotetaan.
Seuraavilla sivulla on tietoja kustakin
asetuksesta.
Basso- ja diskanttitason
säätäminen (BASS, TREBLE)
Basson ja diskantin säätäminen on helppoa.
Kaiuttimien tasojen
asettaminen (CNT LEVEL, SW
LEVEL)
1
2
Voit säätää keski- ja bassokaiuttimien
äänenvoimakkuuksia.
1
2
Valitse AMP-valikosta ”LEVEL” ja paina
sitten
tai c.
3
Valitse haluamasi asetus.
”CNT LEVEL”- ja ”SW LEVEL”
-asetukset voidaan määrittää välille ”–6” ja
”+6” yhden luvun välein. Oletusasetuksena
on ”0”.
Dolby Digital -äänen
kuunteleminen alhaisella
äänenvoimakkuudella (AUDIO
DRC)
Kaventaa ääniraidan dynaamista aluetta.
Toiminto on hyödyllinen katseltaessa elokuvia
alhaisella äänenvoimakkuudella. AUDIO DRC
on käytettävissä vain Dolby Digital -lähteissä.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”LEVEL” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”AUDIO DRC” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus.
Valitse ”BASS” tai ”TREBLE” ja paina
sitten
tai c.
• BASS:
basson tason säätö.
• TREBLE: diskantin tason säätö.
3
Valitse haluamasi asetus.
Asetukset voidaan määrittää välille ”–6” ja
”+6” yhden luvun välein. Oletusasetuksena
on ”0”.
Valitse ”CNT LEVEL” tai ”SW LEVEL” ja
paina sitten
tai c.
• CNT LEVEL: keskiäänen tason säätö.
• SW LEVEL: bassokaiuttimen tason
säätö.
Valitse AMP-valikosta ”TONE” ja paina
sitten
tai c.
Äänen ja kuvan välisen
viiveen säätäminen (A/V
SYNC)
Voit viivyttää ääntä tämän toiminnon avulla, jos
kuva toistuu ääntä hitaammin.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”A/V SYNC” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus.
• OFF: säätöjä ei tehdä.
• ON: kuvan ja äänen välisen eron säätö on
käytössä.
Huomautuksia
• Kuvan ja äänen välistä viivettä ei ehkä voi poistaa
kokonaan tämän toiminnon avulla.
• Tästä toiminnosta on hyötyä vain, jos kyseessä on
Dolby Digital-, DTS- tai lineaarinen PCM
(2-kanavainen) -signaalilähde, joka välitetään
digitaalisen koaksiaalikaapelin, optisen kaapelin tai
HDMI-kaapelin kautta.
• OFF: dynaamista aluetta ei pakata.
• STD: ääniraita toistetaan äänittäjän
tarkoittamalla dynaamisella
alueella.
28FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen (DUAL MONO)
Satelliittivirittimen äänten
toistaminen (INPUT MODE)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
jalusta vastaanottaa AC-3-multiplexlähetyssignaalin.
Jos monikanavainen ääni ei toistu, vaikka jalusta
on kytketty satelliittivirittimeen HDMIkaapelilla, kytke myös optinen digitaalikaapeli.
Huomautus
1
• AC-3-signaalin vastaanottoa varten jalustaan on
kytkettävä digitaalinen satelliittiviritin optisen- tai
koaksiaalikaapelin avulla ja asetettava digitaalisen
satelliittivirittimen digitaaliseksi lähetysmuodoksi
AC-3.
1
3
3
Valitse ”INPUT MODE” ja paina sitten
tai c.
Valitse ”OPT”.
• AUTO: äänisignaali lähetetään
ensisijaisesti HDMI SAT/CATV
-tuloliitännästä.
• OPT: signaali lähetetään SAT/CATV
OPT -liitännästä.
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”DUAL MONO” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus.
• MAIN:
• SUB:
vain pääkanava toistetaan.
vain kakkoskanava
toistetaan.
• MAIN/SUB: pää-ääni toistetaan
vasemmasta kaiuttimesta ja
kakkosääni oikeasta
kaiuttimesta.
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
(NIGHT MODE)
Etupaneelin kirkkauden
muuttaminen (DIMMER)
Etupaneelin näytön kirkkausasetuksia on 2.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”DIMMER” ja paina sitten
c.
tai
Valitse asetus.
• ON: himmeä.
• OFF: kirkas.
Tämän toiminnon avulla voit nauttia
äänitehosteista ja kuulla keskustelun selkeästi
myös alhaisella äänenvoimakkuudella.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
Valitse ”NIGHT MODE” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus.
• ON: ”NIGHT MODE” -toiminto otetaan
käyttöön.
• OFF: toiminto poistetaan käytöstä.
Vinkki
• Voit kuunnella Dolby Digital -ääntä hiljaisella
äänenvoimakkuudella AUDIO DRC -toiminnon
(sivu 28) avulla.
jatkuu
29FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Lisäasetukset
2
2
Valitse AMP-valikosta ”AUDIO” ja paina
sitten
tai c.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 30 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Näyttöasetuksen
muuttaminen (DISPLAY)
Automaattinen
valmiustilatoiminto (AUTO
STBY)
Voit muuttaa etupaneelin näytön
käyttöasetuksia.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”DISPLAY” ja paina sitten
c.
tai
Voit vähentää virrankulutusta. Jalusta siirtyy
automaattisesti valmiustilaan, jos jalustaa ei
käytetä noin 30 minuuttiin ja jos se ei vastaanota
tulosignaalia.
Oletusasetuksena on ”ON”.
1
Valitse asetus.
• ON: näyttö jää näkyviin.
• OFF: näyttö tulee muutamaksi sekunniksi
näkyviin jalustaa käytettäessä.
Vinkki
• Näytössä näkyy tulosignaalien tyypit (vain
digitaalisten tulosignaalien), kun painat DISPLAY,
vaikka ”DISPLAY”asetukseksi on valittu ”OFF”.
Huomautus
• Näyttö pysyy näkyvissä aina, kun mykistys- tai
suojaustoiminto on käytössä, vaikka ”DISPLAY”asetukseksi on valittu ”OFF”.
2
3
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”AUTO STBY” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus.
• ON: ”AUTO STBY” -toiminto otetaan
käyttöön.
• OFF: toiminto poistetaan käytöstä.
Huomautus
• Kun jalustan virta katkaistaan AUTO STBY
-toiminnolla, jalusta ei ehkä kytkeydy automaattisesti
päälle, kun televisio kytketään päälle seuraavan
kerran.
Uniajastimen käyttäminen
(SLEEP)
Voit määrittää jalustan sammumaan määrättynä
ajankohtana, joten voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
jaksoissa.
1
2
3
Valitse AMP-valikosta ”SYSTEM” ja
paina sitten
tai c.
Valitse ”SLEEP” ja paina sitten
c.
tai
Valitse haluamasi aika-asetus.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
seuraavasti:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Huomautus
• Tämä toiminto koskee vain tätä jalustaa, ei kytkettyä
televisiota tai muita laitteita.
30FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
ÄÄNI
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
jalustan käytön aikana, yritä ratkaista ongelma
näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin
viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
VIRTA
Virta ei kytkeydy.
• Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla.
• Tarkista television kaiutinasetukset.
Television kaiutinasetuksissa määritetään,
kuinka jalustan virta kytkeytyy
automaattisesti päälle television kanssa.
• Jalustan virta ei kytkeydy yhtä aikaa
television kanssa, jos äänet toistettiin
television kaiuttimien kautta, kun televisio
viimeksi sammutettiin.
Järjestelmän virrankatkaisu -toimintoa ei voi
käyttää.
• Muuta television asetusta niin, että
kytkettyjen laitteiden virrat katkaistaan
samalla kun television virta katkaistaan.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Jalustasta katkeaa virta, kun televisio
suljetaan.
• Kun HDMI-ohjaus-toiminto on käytössä,
Järjestelmän virrankatkaisu -toiminto on
aktiivinen ja jalustasta katkeaa virta, kun
televisio suljetaan.
Jalustan virta katkaistaan automaattisesti.
• AUTO STBY -toiminto on käytössä
(sivu 30).
• Varmista, että Blu-ray Disc -levy, DVDlevy tms. on tallennettu Dolby Digital- tai
DTS-muodossa.
• Jos kytket Blu-ray Disc -soittimen, DVDsoittimen tms. tämän jalustan digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista kytkettävän laitteen
ääniasetukset (äänen lähtöasetukset).
Surround-ääni ei kuulu.
• Surround-ääni ei ehkä toimi kaikkien
digitaalisten signaalien kanssa (sivu 22).
Voit tuoda äänimuodon näkyviin
etupaneelin näyttöön painamalla DISPLAY.
Jos etupaneelin näytössä näkyy ”2.0ch” tai
”1.0ch”, signaali on stereofoninen tai
monofoninen eikä siinä ole
monikanavaääntä. Jos näytössä näkyy
”5.1ch” tms., signaali on monikanavainen,
mutta surround-tehoste voi olla vaimea
ohjelmasta tai levystä johtuvasta syystä.
Jalustasta ei kuulu television ääntä.
• Varmista, että optinen digitaalikaapeli tai
audiokaapeli on kytketty jalustaan ja
televisioon (sivu 9).
• Varmista, että televisiosta lähtee ääntä.
• Jos televisio tukee ARC-toimintoa, valitse
”CTRL HDMI”- ja ”ARC”-asetuksiksi
”ON”.
Jalustan ja television kaiuttimista ei
kummastakaan kuulu ääntä.
• Jos HDMI-ohjaus-toiminto on poistettu
käytöstä tai jos valittu laite ei tue HDMIohjaus-toimintoa, mykistä jalustan tai
television ääni.
Ääni kuuluu televisiokuvan jäljessä.
• Valitse ”A/V SYNC” -asetukseksi ”OFF”,
jos ”A/V SYNC” -asetuksena on ”ON”.
Äänenvoimakkuus hiljenee, jos äänentoisto
siirretään television kaiuttimesta jalustan
kaiuttimiin.
• Äänenvoimakkuuden rajoitus -toiminto on
käytössä. Lisätietoja on kohdassa
”Äänenvoimakkuuden rajoitus -toiminnon
käyttäminen” (sivu 25).
jatkuu
31FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Lisätietoja
Jalustan virta ei kytkeydy, kun television virta
kytketään.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavaääntä ei
kuulu.
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 32 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Jalustaan kytketystä laitteesta ei kuulu ääntä
tai ääni on hyvin heikko.
• Paina VOLUME + ja tarkista
äänenvoimakkuuden taso.
• Peruuta mykistystoiminto painamalla
MUTING tai VOLUME +.
• Varmista, että oikea signaalilähde on
valittuna.
• Varmista, että jalustan ja kytkettyjen
laitteiden kaikki kaapelit ja johdot on
kytketty kunnolla.
• Tarkista kytkettyjen laitteiden HDMIasetukset.
Ääni on katkonaista tai siinä on häiriöitä.
• Katso kohtaa ”Tämän jalustan tukemat
muodot” (sivu 34).
KUVA
Televisiossa ei näy lainkaan kuvaa.
• Varmista, että televisio ja jalusta on kytketty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että televisio on valittu oikein.
• Aseta televisio oikeaan tulotilaan.
• Varmista, että HDMI IN- ja HDMI OUT
-liitäntöjä ei ole kytketty väärinpäin.
• Varmista, että liittimet on kytketty
liitäntöihin kunnolla sekä laitteessa että
jalustassa (sivut 9, 11, 12).
Televisiossa ei näy 3D-kuvaa.
• 3D-kuvat eivät ehkä näy kaikkia televisiotai videokomponentteja käytettäessä.
Tarkista, mitä 3D-kuvamuotoja järjestelmä
tukee (sivu 34).
Kun jalusta on valmiustilassa, televisiossa ei
ole kuvaa eikä ääntä.
• Kun jalusta on valmiustilassa, kuva ja ääni
tulevat HDMI-laitteesta, joka on valittu
edellisen kerran, kun jalustasta on katkaistu
virta. Jos haluat käyttää jotakin muuta
toistolaitetta kuin viimeksi valittua HDMIlaitetta, käytä toistossa Toisto yhdellä
painalluksella -toimintoa tai kytke jalustaan
virta ja valitse sitten haluamasi HDMI-laite.
• Varmista, että AMP-valikon ”PASS THRU”
-asetuksena on ”ON”, jos kytket jalustaan
laitteita, jotka eivät ole ”BRAVIA” Sync
-yhteensopivia (sivu 26).
• ”CTRL HDMI” -asetuksena on ”OFF”.
Kaukosäädin ei toimi
• Suuntaa kaukosäädin jalustan tunnistimeen
.
• Poista kaukosäätimen ja jalustan väliset
esteet.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat lopussa,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että olet valinnut kaukosäätimestä
oikean signaalilähteen.
MUUTA
HDMI-ohjaus ei toimi oikein.
• Tarkista HDMI-kytkennät (sivut 9, 11).
• Ota HDMI-ohjaus käyttöön televisiossa
(sivu 23).
• Varmista, että kytketty laite on yhteensopiva
”BRAVIA” Sync -toiminnon kanssa.
• Tarkista kytketyn laitteen HDMI-ohjaustoiminnon asetukset. Tutustu myös kytketyn
laitteen käyttöohjeeseen.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, kytke ja irrota
virtajohto. Jos virta katkeaa sähkökatkoksen
vuoksi, toista vaiheet kohdasta ””BRAVIA”
Sync -toiminnot” (sivu 23).
• Kun kytket tai irrotat virtajohdon, odota
vähintään 15 sekuntia ennen jalustan
käyttämistä.
• Jos kytket videolaitteen audiolähdön
järjestelmään muulla kuin HDMI-kaapelilla,
äänet eivät ehkä kuulu ”BRAVIA” Sync
-toiminnon vuoksi. Valitse tällöin ”CTRL
HDMI” -asetukseksi ”OFF” (sivu 24) tai
kytke audiolähtöliitäntä suoraan televisioon
jalustan sijaan.
32FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 33 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Etupaneelin näytössä näkyy vuoronperään
”PROTECTOR” ja ”PUSH POWER”.
Tekniset tiedot
Katkaise jalustan virta painamalla ?/1 ja
tarkista seuraava kohta, kun ”STANDBY”
poistuu näkyvistä.
• Ovatko jalustan ilmanvaihtoaukot tukossa?
Kytke jalustaan virta, kun olet tarkastanut
em. kohdan ja korjannut mahdollisen
ongelman. Jos ongelman syytä ei löydy,
vaikka em. kohta on tarkastettu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos jalusta ei toimi
edellistenkään toimenpiteiden
jälkeen oikein, nollaa jalusta
seuraavalla tavalla:
Käytä toimenpiteeseen jalustan painikkeita.
Lisätietoja
1
2
Kytke virta painamalla ?/1.
Paina yhtä aikaa painikkeita ?/1, INPUT
SELECTOR ja VOL –.
Näkyviin tulee ”COLD RESET” ja jalusta
nollataan. AMP-valikko, äänikentät jne.
palautetaan oletusarvoihinsa.
Mitat:
mm (noin)
Sisämitat: mm
(noin)
Paino: kg
A
1 000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
367
34
jatkuu
33FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 34 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Tämän jalustan tukemat
muodot
Tämä jalusta tukee seuraavia digitaalisia
tulosignaaleja.
Muoto
Tuettu/ei tukea
FM-viritinosa
Viritysalue
87,5–108,0 MHz
(50 kHz:n välein)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Dolby Digital
a
HDMI-osa
DTS
a
Lineaarinen
2-kanavainen PCM*
a
Liitin
Videotulo-/lähtöliitännät
Lineaarinen
7.1-kanavainen PCM,
48k* (vain HDMIyhteydessä)
a
Lineaarinen
7.1-kanavainen PCM,
96 k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
* Lineaarinen PCM ei salli suurempaa
näytteenottotaajuutta kuin 48 kHz.
Vahvistinosa
Nimellinen lähtöteho
Stereotila
Viitteellinen lähtöteho
Surround-tila
(kanavaa kohden)
75 W + 75 W, 4 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
enintään 1 %
Etukaiuttimet: 100 W +
100 W, 4 ohmia
Bassokaiutin: 130 W,
3 ohmia, 100 Hz
Tuloliitännät (analogiset)
AUDIO
Herkkyys: 550 mV
Impedanssi: 30 kilo-ohmia
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV, SAT/CATV
Optinen
DVD
Koaksiaalinen
Viritinosa
Järjestelmä
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
HDMITM-liitin
BD, DVD, SAT/CATV;
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Deep Colour: 30/36-bittiset
Videotulo-/lähtöliitännät (3D)
BD, DVD, SAT/CATV;
1280 × 720p@59,94/60 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
rinnakkain (puolikas)
1280 × 720p@50 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@50 Hz
samassa ruudussa
1920 × 1080i@50 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@50 Hz
rinnakkain (puolikas)
1920 × 1080p@24 Hz
samassa ruudussa
Deep Colour: 30/36-bittiset
Audiotuloliitännät
BD, DVD, SAT/CATV:
7.1-kanavainen lineaarinen
PCM / Dolby Digital / DTS
Kaiuttimet
Etukaiutinelementti
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Kokoäänialue,
bassorefleksi
65 mm, kartiomalli
34FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 35 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Bassokaiutinelementti
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Bassokaiutin, bassorefleksi
100 mm × 150 mm,
kartiomalli
Yleistä
Käyttöjännite
220–240 V, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Käytössä: 80 W
Aktiivinen valmiustila (virrankulutus lisääntyy,
kun HDMI-toiminto on käytössä ja kun
jalustaan kytketyn television virta kytketään
päälle. Näin on myös silloin kun jalustan virtaa
ei ole kytketty päälle.): enintään 3,5 W
Valmiustila: enintään 0,3 W
Mitat (noin)
1 000 mm × 550 mm ×
405 mm (l/k/s)
Paino (noin)
34 kg
Lisätietoja
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
35FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 36 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Hakemisto
A
N
A/V SYNC 28
AMP-valikko 27
Asentaminen 8
AUDIO DRC 28
AUTO STBY 30
NIGHT MODE 29
B
BASS 28
”BRAVIA” Sync 23
C
CNT LEVEL 28
D
DIMMER 29
DISPLAY 21, 30
DUAL MONO 29
I
INPUT MODE 29
INPUT SELECTOR 14, 16
J
Jalustan asentaminen 8
K
Kaukosäädin
ennen käyttöä 7
käyttäminen 16
Kytkeminen
Blu-ray Disc -soitin 9
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin 12
DVD-soitin 9, 12
FM-johtoantenni 12
kaapeliviritin 11
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
satelliittiviritin 11
televisio 9
videonauhuri 12
O
Optinen digitaalikaapeli 9, 11
P
PROTECTOR 32
R
Radio 19
Radioasemat 19
S
SW LEVEL 28
T
Television kaatumisen estäminen 8
TREBLE 28
U
Uniajastin 30
V
VOLUME 14, 16
Ä
Äänenvoimakkuuden rajoitus 25
Äänikenttä 22
36FI
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 37 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 38 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 39 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
filename[K:\ZhouSufang\FrameMaker\XP EN 7.0\4170066111_RHT-G5_DKFI\4170066111_RHT-G5_DK-FI\02 FI\110BCO.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 40 Thursday, March 25, 2010 11:39 AM
Sony Corporation
model name [RHT-G5]
[4-170-066-11(1)]
Download PDF

advertising