Sony | RHT-G5 | Sony RHT-G5 TV Stand with built-in Home Cinema system Käyttöohjeet

4-170-067-31(1)
Dansk
Sikkerhed
Tak, fordi du har købt dette produkt.
Produkter fra Sony er udviklet med tanke på sikkerhed. Forkert brug kan
resultere i alvorlig personskade som brand, elektrisk stød, at produktet vælter
eller tabes. Sørg for at følge forholdsreglerne for sikkerhed, så disse uheld
undgås.
Installationsvejledningen viser den korrekte håndtering af produktet og vigtige
forholdsregler, der er nødvendige for at forhindre uheld. Sørg for at læse
vejledningen grundigt og at anvende produktet korrekt.
Theatre Stand System Installationsvejledning
Theatre Stand System -asennusopas
Guia de Instalação do Theatre Stand System
ADVARSEL
Sørg for at samle tv-bordet korrekt ved at følge anvisningerne.
Jos ruuvi ei ole kiristetty kunnolla tai se on irronnut, jalusta saattaa kaatua tai
televisio voi pudota jalustalta. Tästä voi seurata vakava vamma tai vaurio.
Installer ikke tv-bordet, så det hælder i én retning. Sker det, kan det vælte, eller tv’et
kan falde ned. Det kan forårsage alvorlige personskader eller ødelæggelse.
Hvis du anbringer tv-bordet på en blød overflade, f.eks. en måtte eller et
gulvtæppe, skal du lægge et bræt over stedet for på forhånd at stabilisere gulvet.
Saml ikke, eller brug ikke et revnet tv-bord.
Saml ikke, eller brug ikke tv-bordet, hvis der er revner i det. Det kan gå i stykker og
forårsage, at tv’et falder ned, hvilket kan forårsage personskade eller ødelæggelse.
FORSIGTIG
Hvis de følgende forholdsregler ikke overholdes, kan der ske alvorlige
personskader eller ødelæggelse.
RHT-G5
Der skal være to eller flere personer om at foretage samlingen og
installationen.
© 2010 Sony Corporation
Hvis én person foretager samlingen og installationen alene, kan det resultere i en
ulykke eller personskade. Sørg for at holde børn væk under samlingen eller
installationen.
Foretag ikke ændringer på tv-bordet.
Det kan vælte og forårsage personskade.
Anbring ikke noget varmt direkte på tv-bordet.
Varmen kan forårsage misfarvning eller deformering af tv-bordet.

Før samling
Kontroller medfølgende tilbehør ( - ), og find en skruetrækker.
* Netledningen og det beskyttende materiale kan være forskelligt, afhængigt af
området.


Bemærkning
 Ved samlingen kan du lægge emballagen på gulvet for at undgå at beskadige
gulvet.
 Installation af tv-bordet kræver to eller flere personer.
 Lad hovedenheden være på emballagen, når du sætter det op.

VAROITUS
Jos seuraavia varotoimia ei huomioida, tulipalo tai sähköisku voi aiheuttaa
vakavan vamman tai kuoleman tai jalusta voi kaatua ja vaurioitua.
Sørg for at installere tv-bordet på et fast og lige gulv.

Turvallisuus
Kiitos, että olet hankkinut tämän tuotteen.
Sony suunnittelee tuotteet turvallisuutta ajatellen. Vääränlaisesta käytöstä
voi aiheutua vakava vamma tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai
tuotteen putoamisen takia. Vältä onnettomuudet huomioimalla
turvallisuuteen liittyvät varotoimet.
Tässä asennusoppaassa kerrotaan tuotteen oikeanlaisesta käsittelystä ja tärkeistä
varotoimista onnettomuuksien välttämiseksi. Varmista, että luet tämän manuaalin
kunnolla ja käytät tuotetta oikein.
Hvis de følgende forholdsregler ikke følges, kan det resultere i alvorlige
personskader eller død, som brand eller elektrisk stød eller at tv-bordet vælter
og bliver beskadiget.
Hvis en skrue ikke er strammet tilstrækkeligt eller den er faldet ud, kan det resultere
i, at tv-bordet vælter, eller at tv’et falder ned. Det kan forårsage alvorlige
personskader eller ødelæggelse.
Opbevar denne vejledning og Betjeningsvejledningen til senere
brug.
Säilytä tämä opas ja käyttöohjeet vastaisuuden varalle.
Guarde este guia e o Manual de Instruções para futuras consultas.
Suomi
Varmista, että kokoat jalustan kunnolla ohjeiden mukaisesti.
Varmista, että sijoitat jalustan kovalle ja tasaiselle lattialle.
Älä sijoita jalustaa kallelleen. Jos teet niin, se voi kaatua tai televisio voi pudota
jalustalta. Tästä voi seurata vakava vamma tai vaurio.
Jos sijoitat jalustan pehmeälle pinnalle, kuten matolle tai kokolattiamatolle, aseta
etukäteen jalustan alle levy tasapainottamaan lattiaa.
Älä kokoa tai käytä haljennutta jalustaa.
Älä kokoa tai käytä jalustaa, jos siihen on tullut halkeamia. Se voi hajota ja aiheuttaa
television kaatumisen, mistä voi seurata vakava vamma tai vaurio.
Português
Segurança
Obrigado por ter adquirido este produto.
Os produtos da Sony são concebidos a pensar na segurança. Uma utilização
incorrecta poderá provocar ferimentos graves devido a incêndio, choque
eléctrico ou ao facto de o produto tombar ou cair. Para evitar esse tipo de
acidentes, respeite as precauções de segurança.
Este guia de instalação descreve as precauções importantes necessárias para evitar
acidentes e utilizar o produto de forma correcta. Leia este manual na íntegra e
utilize o produto correctamente.
AVISO
Se não forem respeitadas as precauções seguintes, poderão ocorrer
ferimentos ou morte devido a incêndio ou choque eléctrico ou o suporte
poderá cair e ficar danificado.
Monte o suporte em segurança, respeitando as instruções.
Se um parafuso não for apertado firmemente ou se estiver solto, o suporte poderá
tombar ou o televisor poderá cair. Isto pode provocar danos ou ferimentos graves.
Instale o suporte num piso sólido e nivelado.
Não instale o suporte de forma a este ficar inclinado para um lado. Se o fizer, este
poderá tombar ou o televisor poderá cair. Isto pode provocar danos ou ferimentos
graves.
Se instalar o suporte numa superfície macia, como um tapete ou uma carpete,
coloque primeiro uma tábua sobre o local pretendido para estabilizar previamente
o piso.
Não monte nem utilize um suporte com fendas.
HUOMIOITAVAA
Jos seuraavia varotoimia ei huomioida, voi seurata vakava vamma tai vaurio.
Varmista, että ainakin kaksi henkilöä suorittaa kokoamisen ja
asennuksen.
Jos vain yksi henkilö suorittaa kokoamisen ja asennuksen, voi seurata onnettomuus
tai vamma. Varmista, että lapsia ei ole lähettyvillä kokoamisen ja asennuksen
aikana.
Älä tee muutoksia jalustaan.
Se voi kaatua ja aiheuttaa vamman.
Älä aseta kuumia esineitä jalustalle.
Kuumuus voi aiheuttaa jalustaan haalistumia tai epämuodostumia.
Ennen kokoamista
Tarkista toimitetut tarvikkeet ( - ) ja etsi ruuvimeisseli.
* Virtajohto ja sen suojamateriaali vaihtelevat alueen mukaan.
Huomautus
 Vältä lattian vaurioituminen koottaessa levittämällä pakkausmateriaalit lattialle.
 Jalustan kokoamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä.
 Jätä jalustan runko pakkausmateriaalin päälle, kun aloitat kokoamisen.
Não monte nem utilize o suporte se este apresentar quaisquer fendas. Poderá partir
e fazer com que o televisor tombe, o que pode causar danos ou ferimentos graves.
CUIDADO
Se as precauções seguintes não forem respeitadas, poderão ocorrer danos ou
ferimentos graves.
Certifique-se de que a montagem e a instalação são efectuadas por
duas ou mais pessoas.
Se apenas uma pessoa realizar a montagem e a instalação, poderão ocorrer
acidentes ou ferimentos. Certifique-se de que mantém qualquer criança afastada
durante a montagem e a instalação.
Não modifique o suporte.
Este poderá cair e provocar ferimentos.
Não coloque nada quente directamente sobre o suporte.
O calor poderá provocar a descoloração ou deformação do suporte.
Antes da montagem
Verifique os acessórios fornecidos ( - ) e prepare uma chave de parafusos.
* O cabo de alimentação CA e respectivo material de protecção variam consoante a
área.
Nota
 Durante a montagem, coloque os materiais da embalagem no piso para evitar
danificar o mesmo.
 Para a instalação do suporte são necessárias duas ou mais pessoas.
 Deixe a unidade principal sobre os materiais da embalagem quando a estiver a
configurar.





*
Sony RHT-G5 (DK/FI/PT) 4-170-067-31(1) OTF
Dansk
Suomi
Português
Samling af tv-bordet
Jalustan kokoaminen
Montagem do suporte
 Sæt sidestykkerne ( og ) ind i hovedenheden () ved at
sætte de to fremsprængende dele på hvert sidestykke ind i
hullerne på hovedenheden.
Anbring derefter bundstykket () på sidestykkerne ved at
sætte de to fremspringende dele på hvert sidestykke ind i
hullerne på bundstykket.
Begge sidestykker har forskellig form. Se illustrationen og den
rigtige retning på sidestykkerne.
Anbring bundstykket, så siden med det lange sorte panel vender
fremad.
  Sæt de to fremspringende dele på bagstykket () ind i
hullerne på hovedenheden (), og sæt derefter bagstykket
fast til hovedenheden og bundstykket med tre korte skruer
().
Hvis de korte skruer ikke passer ind i bundstykket, justeres
højden af bagstykket og bundstykket, og derefter reguleres
skruehullerne.
 Sæt bundstykket () fast til begge sidestykkerne ( og )
med to lange skruer () i hver.
Bemærkning
 Hver sæt skruer skrues delvist i, og derefter strammes de godt til.
 Vend tv-bordet med højre side opad, som vist på illustrationen.
Bemærkning
 Hold ikke tv-bordet ved hjælp af hovedenheden.
 Spred en stor klud eller tæppe ud på gulvet, så gulvet ikke
beskadiges, når enheden vendes med højre side opad.
 Sæt hyldestifterne () godt fast helt ind i stifthullerne, og
anbring hyldestykket () oven på hyldestifterne. Fjern derefter
det beskyttende materiale fra frontpanelet og netledningen.
Juster notgangene på hyldestykket ind efter stifterne, når
hyldestykket anbringes på stifterne.
* Netledningen og det beskyttende materiale kan være forskelligt,
afhængigt af området.
 Placer øverste glaspanel () på toppen af tv-bordet.
Efter samling af tv-bordet skal du kontrollere, at alle dele er
samlet.
Hvis tv-bordet bliver ustabilt, skal skruerne strammes yderligere.
Se Betjeningsvejledningen angående installation og betjening.
 Sovita sivulevyt ( ja ) runkoon () kiinnittämällä
kummankin sivulevyn kaksi ulkonevaa tappia rungon reikiin.
Laita sitten pohjalevy () sivulevyjen päälle sovittamalla
sivulevyjen kaksi ulkonevaa tappia pohjalevyn reikiin.
Molemmat sivulevyt ovat eri muotoiset. Katso kuvasta, miten
sivulevyt kiinnitetään oikein.
Laita pohjalevy siten, että pitkä mustareunainen sivu on eteenpäin.
  Laita takalevyn kaksi ulkonevaa tappia () rungon ()
reikiin ja kiinnitä takalevy runkoon ja pohjalevyyn kolmella
lyhyellä ruuvilla ().
Jos lyhyet ruuvit eivät sovi pohjalevyyn, muuta takalevyn ja
pohjalevyn korkeutta ja kohdista ruuvit reikiin.
 Kiinnitä pohjalevy () kumpaankin sivulevyyn ( ja )
kahdella pitkällä ruuvilla ().
Huomautus
 Kun kiinnität ruuveja, ruuvaa ne ensin osittain paikalleen ja kiristä
sitten kunnolla.
 Käännä jalusta oikea puoli ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
Huomautus
 Älä nosta jalustaa sen rungosta.
 Levitä suuri kangas tai matto lattialle välttääksesi lattian
vaurioitumisen, kun käännät jalustan oikean puolen ylöspäin.
 Laita hyllytapit () kokonaan tappien reikiin ja aseta hyllylevy
() hyllytappien päälle. Poista sitten suojamateriaali etuosasta
ja virtajohdosta.
Linjaa hyllylevyn lovet tappien kanssa, kun laitat hyllylevyn tappien
päälle.
* Virtajohto ja sen suojamateriaali vaihtelevat alueen mukaan.
 Laita päällimmäinen lasilevy () jalustan päälle.
Varmista jalustan kokoamisen jälkeen, ettei osia jäänyt
kiinnittämättä.
Jos jalusta alkaa heilua, kiristä ruuvit uudelleen.
Katso käyttöohjeesta asennus- ja käyttöohjeita.


 Coloque as placas laterais ( e ) na unidade principal (),
introduzindo as duas saliências de cada placa lateral nos
orifícios da unidade principal.
Em seguida, coloque a placa inferior () nas placas laterais,
introduzindo as duas saliências de cada placa lateral nos
orifícios da placa inferior.
As placas laterais apresentam formas diferentes. Consulte a figura
para orientar correctamente as placas laterais.
Coloque a placa inferior de forma a que o lado que apresenta o
painel preto longo fique virado para a frente.
  Introduza as duas saliências da placa traseira () nos
orifícios da unidade principal () e, em seguida, fixe a placa
traseira à unidade principal e à placa inferior com três
parafusos curtos ().
Se os parafusos curtos não encaixarem na placa inferior, alinhe a
altura da placa traseira com a da placa inferior e, em seguida,
alinhe os orifícios dos parafusos.
 Fixe a placa inferior () a ambas as placas laterais ( e )
com dois parafusos longos () para cada.



Nota
 Quando aparafusar cada conjunto de parafusos, aparafuse-os
parcialmente e, em seguida, aperte-os firmemente.
 Vire o lado direito do suporte para cima, conforme indicado na
figura.
Nota


 Não agarre o suporte pela unidade principal.
 Coloque um pano sobre o piso para evitar danificá-lo quando
virar o lado direito da unidade para cima.
 Introduza com firmeza e na totalidade os pinos da prateleira
() nos orifícios dos pinos e coloque a placa da prateleira ()
sobre os pinos da prateleira. Em seguida, retire os materiais de
protecção do painel frontal e do cabo de alimentação CA.
Alinhe os entalhes da placa da prateleira com os pinos ao colocar a
placa da prateleira sobre os pinos.
* O cabo de alimentação CA e respectivo material de protecção
variam consoante a área.
 Coloque o painel superior de vidro () na parte superior do
suporte.



 (-)
Após montar o suporte, certifique-se de que não sobram peças por
montar.
Se o suporte ficar instável, volte a apertar os parafusos.
Consulte o Manual de Instruções para obter mais informações
sobre a instalação e o funcionamento.
 (-)



*




Sony RHT-G5 (DK/FI/PT) 4-170-067-31(1) OTF
Download PDF

advertising