Sony | HT-SF800M | Sony HT-SF800M Käyttöohjeet

lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK01COV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 1 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Home Theatre
System
DK
Betjeningsvejledning _________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
HT-SF800M
HT-SS600
©2005 Sony Corporation
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK02REG_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 2 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må udstyret ikke udsættes
for regn eller kraftig fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække apparatets
ventilationsåbninger med aviser, duge, gardiner etc.
Anbring desuden ikke tændte lys ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der
aldrig anbringes genstande indeholdende væsker,
såsom vaser eller lignende, oven på apparatet.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Smid aldrig batterier ud med
almindeligt skrald. Skil dig af med
dem ifølge reglerne for
bortskaffelse af kemisk affald.
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter.
Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
2DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK02REG_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 3 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning gælder
model HT-SF800M og HT-SS600. Kontroller
modelnavnet på receiveren ved at se i nederste højre
hjørne af frontpanelet. I denne vejledning bruges
modellen til områdekode CEL til illustrationsformål,
medmindre andet er angivet.
• Instruktionerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapperne på den medfølgende
fjernbetjening. Du kan også anvende knapperne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
navne som dem på fjernbetjeningen. Angående
detaljer om anvendelse af fjernbetjeningen, se
side 31–35.
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital- og Pro
Logic Surround- samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Surround" er varemærker
tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
HT-SF800M består af:
• Receiver
• Højttalersystem
– Fronthøjttalerne
– Centerhøjttaler
– Surroundhøjttalerne
– Subwoofer
STR-KS600PM
SS-MSP800
SS-CNP800
SS-MSP800B
SS-WMSP600
DK
HT-SS600 består af:
• Receiver
• Højttalersystem
– Fronthøjttalerne (venstre)
– Fronthøjttalerne (højre)
– Centerhøjttaler
– Surroundhøjttalerne (venstre)
– Surroundhøjttalerne (højre)
– Subwoofer
STR-KS600P
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
Om områdekoder
Områdekoden for den receiver, du har købt, findes
nederst på apparatets bagside (se illustrationen
herunder).
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
2-XXX-XXX-XX AA
Områdekode
Enhver forskel med hensyn til betjening grundet
områdekoden er tydeligt anført i teksten, som for
eksempel "Kun modeller med områdekode AA".
3DK
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK01COV_HT-SF800M-CELTOC.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 4 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes
tilslutning .......................................... 5
1a: Tilslutning af komponenter
med digitale lydudgangsstik....... 7
1b: Tilslutning af komponenter,
der kun har analoge lydstik ........ 9
2: Tilslutning af antennerne .................. 10
3: Tilslutning af højttalerne................... 11
4: Tilslutning af netledningen ............... 14
5: Indstilling af højttalerne.................... 15
6: Justering af højttalerniveauerne
og -balancen.................................... 16
— TEST TONE
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten............................ 17
Sådan lytter du til FM/AM-radio .......... 17
Automatisk lagring af FM-stationer...... 18
— AUTOBETICAL
(Kun modeller med områdekoden
CEL, CEK)
Lagring af faste radiostationer .............. 19
Brug af RDS (Radio Data System)
(RDS).............................................. 20
(Kun modeller med områdekoden
CEL, CEK)
Om angivelserne på displayet ............... 22
Avancerede justeringer og
indstillinger
Brugertilpasning af lydfelter................. 26
Justering af tone.................................... 27
Avancerede indstillinger....................... 28
Andre betjeningsmuligheder
Brug af afbryderautomatikken.............. 30
Fjernbetjeningens funktioner
RM-AAU002
Før du bruger fjernbetjeningen ............. 31
Beskrivelse af fjernbetjeningens
knapper ........................................... 31
Ændring af fabriksindstillingerne for
en indgangsknap............................. 34
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 36
Fejlfinding ............................................ 37
Specifikationer...................................... 39
Liste over knappernes placering og
referencesider ................................. 41
Indeks ................................................... 42
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne og
subwooferen alene .......................... 23
— 2CH STEREO
Sådan opnår du hifi-lyd......................... 23
Valg af et lydfelt ................................... 24
4DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 5 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Introduktion
I punkt 1a til og med 1b, som begynder på side 7, beskrives det, hvordan du skal tilslutte
komponenterne til denne receiver. Inden du begynder, bedes du læse afsnittet "Komponenter, som kan
tilsluttes" herunder, som henviser til de sider, som beskriver, hvordan hver enkel komponent skal
tilsluttes.
Når du har tilsluttet alle komponenterne, skal du gå videre til "2: Tilslutning af antennerne" (side 10).
Introduktion
1: Kontrol af komponenternes tilslutning
Komponenter, som kan tilsluttes
Komponenter, som skal tilsluttes
Side
Dvd-afspiller
Med digital lydudganga)
7
Satellittuner
Med digital lydudganga)
7
Kun med analog lydudgangb)
7, 9
Super Audio CD/cd-afspiller
Med digital lydudganga)
8
Kun med analog lydudgangb)
9
Videobåndoptager
a)
b)
9
Model med et DIGITAL OPTICAL OUTPUT eller DIGITAL COAXIAL OUTPUT-stik osv.
Model, som kun er udstyret med AUDIO OUT L/R-stik osv.
fortsat
5DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 6 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Nødvendige kabler
Tilslutningsdiagrammerne på de efterfølgende sider forudsætter anvendelse af følgende
tilslutningskabler som ekstraudstyr (A til C) (medfølger ikke, medmindre andet er angivet).
A Lydkabel
C Koaksialt kabel (medfølger)
Hvid (V)
Rød (H)
Orange
B Optisk digitalt kabe
Bemærk!
• Afbryd strømtilførslen til alle komponenter, før der foretages nogen tilslutninger.
• Sørg altid for at trykke stikpropperne helt ind, således at brummen og anden støj undgås.
• Når du tilslutter et lydkabel, skal du kontrollere, at de farvekodede stikpropper sættes i de tilsvarende stik på
komponenterne: hvid (venstre, lyd) til hvid og rød (højre, lyd) til rød.
• Sæt stikpropperne lige ind, indtil de klikker på plads, når du tilslutter optiske digitale kabler.
• Undgå at bøje eller fastgøre optiske digitale kabler.
6DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 7 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
.
Introduktion
1a: Tilslutning af komponenter med digitale
lydudgangsstik
Tilslutning af en dvd-afspiller eller en satellittuner
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–C), se side 6.
Tilslut lydstikkene.
Satellittuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
B
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
DVD
C
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
Dvd-afspiller
fortsat
7DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 8 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Tilslutning af en Super Audio CD/cd-afspiller
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–C), se side 6.
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
B
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD/
cd-afspiller
Tip!
Alle de digitale lydstik er kompatible med samplingsfrekvenser på 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz.
Bemærk!
Det er ikke muligt at høre lyden, når du afspiller en Super Audio CD på Super Audio CD-afspilleren, der er tilsluttet
SA-CD/CD OPTICAL IN-stikket på denne receiver. Tilslut til de analoge indgangsstik (SA-CD/CD IN-stik). Se
betjeningsvejledningen, der følger med Super Audio CD-afspilleren.
8DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 9 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Ønskes yderligere oplysninger om de nødvendige kabler (A–C), se side 6.
Introduktion
1b: Tilslutning af komponenter, der kun har analoge
lydstik
Satellittuner
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
A
A
OUTPUT
OUTPUT
LINE
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Super Audio CD/
cd-afspiller
Videobåndoptager
9DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 10 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
2: Tilslutning af antennerne
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne
(medfølger)
AM-rammeantenne
(medfølger)
*
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
* Stikkets form afhænger af dit din områdekode.
Bemærk!
• Hold afstand mellem AM-rammeantennen og receiveren eller de øvrige komponenter for at undgå at opfange støj.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Hold FM-ledningsantennen så vandret som muligt, når den er tilsluttet.
10DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 11 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
3: Tilslutning af højttalerne
Eksempel på konfiguration af 5.1-kanalhøjttalersystem
Introduktion
Tilslut højttalerne til receiveren. Med denne receiver kan du anvende et 5.1-kanalshøjttalersystem.
For at skabe en autentisk, biograflignende multikanalssurroundlyd, kræves der fem højttalere
(to fronthøjttalere, en centerhøjttaler og to surroundhøjttalere) samt en subwoofer (5.1-kanal).
Kun HT-SF800M
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (Højre)
Surroundhøjttaler (Højre)
Fronthøjttaler
(Venstre)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (Venstre)
Kun HT-SS600
Centerhøjttaler
Fronthøjttaler (Højre)
Surroundhøjttaler (Højre)
Fronthøjttaler
(Venstre)
Subwoofer
Surroundhøjttaler (Venstre)
fortsat
11DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 12 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Nødvendige kabler
A Højttalerledninger (medfølger)
Stikket og det farvede rør på højttalerledninger
svarer til de højttalerterminaler, der skal
tilsluttes.
Farvet rør
–
+
Fronthøjttaler
(Højre)
E
e
Centerhøjttaler
E
e
A
Fronthøjttaler
(Venstre)
E
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
e
A
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
A
E
A
e
Surroundhøjttaler
(Højre)
E
Subwoofer
e
Surroundhøjttaler
(Venstre)
Bemærk!
(Kun HT-SS600) Før du tilslutter højttalerne, skal du sætte de medfølgende farveetiketter på højttalerne, så du kan
identificere de højttalere, der skal tilsluttes.
12DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 13 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
2
Tip!
Fastgør skruerne til væggen. Skruerne
skal stikke 5 til 7 mm frem.
Introduktion
• Da subwooferen ikke afgiver specielt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes hvor
som helst efter ønske.
• (Undtagen HT-SF800M) Hvis du vil have større
fleksibilitet i forbindelse med placering af højttalere,
skal du bruge højttalerstanderne WS-FV11 eller
WS-FV10D (ekstraudstyr, kun tilgængelig i
bestemte lande).
Påsætning af gummifødder
(Undtagen HT-SF800M)
Sæt de medfølgende gummifødder på
højttaleren som vist i illustrationen herunder for
at forhindre, at højttaleren vibrerer eller bevæger
sig.
5 til 7 mm
3
Hæng højttalerne på skruerne.
Hullet på bagsiden af højttaleren
4,6 mm
10 mm
Bemærk!
Du skal også sætte de medfølgende gummifødder på
subwooferen.
Montering af højttalerne på
væggen
Du kan også montere front- og
surroundhøjttalerne på væggen.
1
Anskaf skruer (medfølger ikke), som
passer til hullet på bagsiden af hver
højttaler. Se illustrationerne herunder.
mere end 4 mm
mere end 25 mm
Bemærk!
• Brug skruer af et egnet materiale og passende styrke
til væggen. Da vægge af gipsplader er specielt
skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en bjælke og
denne derefter fastgøres til væggen. Monter
højttalerne på en lodret og plan væg, der er forstærket
efter behov.
• Tal med en isenkræmmer eller en montør angående
vægmaterialet eller de skruer, der skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som
følge af forkert montering, utilstrækkelig vægstyrke
eller forkert isætning af skruer, hændelige uheld osv.
4,6 mm
10 mm
Hullet på bagsiden af højttaleren
fortsat
13DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 14 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Sådan skiftes højttalerledning
Hvis du ønsker at udskifte højttalerledningen,
kan du tage den medfølgende højttalerledning
ud af stikket.
1
4: Tilslutning af
netledningen
Tryk på den flade overflade på stikket.
Tilslutning af netledningen
Sørg for, at låsemekanismen vender mod
den flade overflade.
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Netledning
Låsemekanisme
2
3
Træk højttalerledningen ud af stikket.
Sno ca. 10 mm af den afisolerede ende
af den ønskede højttalerledning, og
sæt den i stikket.
4
+
(+)
–
Sørg for at indsætte højttalerledningen
svarende til dens polaritet: + til + og – til –.
I modsat fald forvrænges lyden, og bassen
mangler.
(–)
Fjern stikket fra den flade overflade.
Bemærk!
Sådan undgår du, at højttalerledningen falder af
højttalerstikket
– brug ikke en tyndere højttalerledning. Vi anbefaler,
at du bruger størrelsen AWG #18 til AWG #24 som
højttalerledning.
– brug den samme størrelse højttalerledning til alle
højttalerstikkene.
– sno de afisolerede ender af højttalerledningerne.
– sæt højttalerledningen helt ind i højttalerstikket.
Til en stikkontakt i væggen
Indledende
indstillingsprocedurer
Inden receiveren anvendes første gang, skal
receiveren initialiseres ved at følge denne
procedure.
Denne procedure kan også bruges til at nulstille
de ændringer, du har foretaget i forhold til
fabriksstandarderne. Brug knapperne på
receiveren til betjeningen.
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
"INITIAL" vises på displayet.
Følgende nulstilles til
fabriksindstillingerne.
• Alle indstillinger i menuerne SET UP,
LEVEL og TONE.
• Det lydfelt, der er programmeret for hver
indgang og hver fast station.
• Alle lydfeltsparametre.
• Alle faste stationer.
• MASTER VOLUME er indstillet til
"VOL MIN".
14DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 15 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
x
5: Indstilling af højttalerne
1
2
3
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP ".
x
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til surroundhøjttalerne. Surroundhøjttaleren bør
indstilles fra en afstand, der svarer til fronthøjttalerens
afstand (A), til en afstand, der er 4,5 meter tættere på
lyttepositionen (C).
Hvis afstanden fra de to surroundhøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Højttalerindstillingsparametre" nedenfor.
4
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4, indtil du har
indstillet alle de efterfølgende punkter.
Højttalerindstillingsparametre
De oprindelige indstillinger er streget under.
x
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til centerhøjttaleren. Centerhøjttaleren bør indstilles fra
en afstand, der svarer til fronthøjttalerens afstand (A),
til en afstand, der er 1,5 meter tættere på
lyttepositionen (B).
L
R
DIST. X.X m
(Fronthøjttalerens afstand)
Oprindelig indstilling: 3.0 m
Gør det muligt at indstille afstanden fra lyttepositionen
til fronthøjttalerne (A). Afstanden kan indstilles fra
1,0 meter til 7,0 meter i intervaller på 0,1 meter.
Hvis afstanden fra de to fronthøjttalere til din
lytteposition ikke er ens, skal du indstille afstanden til
den nærmeste højttaler.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
C
Introduktion
Du kan bruge menuen SET UP til at angive
afstanden og placeringen for de højttalere, der er
tilsluttet til denne receiver.
C
DIST. X.X m
(Centerhøjttalerens afstand)
SR
SL
DIST. X.X m
(Surroundhøjttalerens afstand)
Tip!
Receiveren gør det muligt at angive højttalerpositionen
i form af afstand. Det er dog ikke muligt at indstille
centerhøjttaleren til at være længere væk end
fronthøjttalerne. Ligeledes kan centerhøjttaleren kan
ikke indstilles til at være mere end 1,5 meter nærmere
end fronthøjttalerne.
Surroundhøjttalerne kan heller ikke indstilles til at
være længere væk fra lyttepositionen end
fronthøjttalerne. De kan endvidere ikke være nærmere
end 4,5 meter.
Dette skyldes, at forkert højttalerplacering ikke er
fremmende for god surroundlyd.
Bemærk venligst, at indstilling af højttalerafstanden til
nærmere end den faktiske placering af højttalerne vil
medføre en forsinkelse af lyden fra den pågældende
højttaler. Med andre ord vil højttaleren lyde, som om
den er længere væk.
For eksempel vil indstilling af centerhøjttalerafstanden
til 1-2 meter nærmere end den faktiske
højttalerposition skabe en relativt realistisk
fornemmelse af, at man er "inde i" skærmen. Hvis det
ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende
surroundeffekt, fordi surroundhøjttalerne er for tæt på,
vil indstilling af en kortere højttalerafstand end den
faktiske afstand skabe en større lydscene.
Indstilling af disse parametre, mens du lytter til lyden,
vil ofte resultere i en meget bedre surroundlyd. Prøv
selv!
fortsat
15DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 16 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
x
SR
SL
PL. XXXX
(Surroundhøjttalerens placering)
Gør det muligt at angive højden for
surroundhøjttalerne for at sikre korrekt
implementering af surroundeffekterne for Cinema
Studio EX-tilstandene (side 24).
6: Justering af
højttalerniveauerne og balancen
— TEST TONE
B
B
60
A
A
30
• LOW
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
højde svarer til afsnit A.
• HIGH
Vælg denne indstilling, hvis surroundhøjttalernes
højde svarer til afsnit B.
Juster højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Tip!
Receiveren anvender en testtone med en frekvens, der
er centreret ved 800 Hz.
1
2
Tryk på ?/1 for at tænde receiveren.
Tryk på TEST TONE.
"T. TONE" vises på displayet, og testtonen
udsendes fra højttalerne i rækkefølge.
Front (venstre) t Center t Front (højre)
t Surround (højre) t Surround (venstre)
t Subwoofer
3
Juster højttalerniveauerne og balancen
ved hjælp af menuen LEVEL, således at
testtonens niveau lyder ens fra de
forskellige højttalere.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
LEVEL-menuindstillingerne, se side 26.
Tip!
• Hvis du vil justere niveauet for alle højttalere
på samme tid, skal du trykke på MASTER
VOL +/– på fjernbetjeningen eller dreje
MASTER VOLUME på receiveren.
• Den justerede værdi vises på displayet under
justeringen.
4
Tryk på TEST TONE igen efter
justeringen.
Testtonen slås fra.
16DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 17 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Forstærkerbetjening
Valg af komponenten
2
Tryk på INPUT SELECTOR på
receiveren for at vælge den
komponent, du ønsker at bruge.
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via den
indbyggede tuner. Kontroller, at FM- og AMantennerne er tilsluttet receiveren (se side 10),
før du begynder at anvende tuneren.
For at vælge
Lyser
Tip!
Videobåndoptager
VIDEO 1
Satellittuner
VIDEO 2
Stationsindstillingsskalaen varierer afhængigt af
områdekoden, som vist i tabellen nedenfor. Hvis du
ønsker yderligere oplysninger om områdekoder, se
side 3.
Dvd-afspiller
DVD
Super Audio CD eller
cd-afspiller
SA-CD/CD
Områdekode
FM
Indbygget tuner (FM/AM) TUNER
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Tænd for apparatet, og start
afspilningen.
MX
50 kHz
10 kHz
Bemærk!
Hvis du vælger en vilkårlig videokomponent, skal
du indstille TV'ets videoindgang, så den svarer til
den valgte komponent.
3
Drej MASTER VOLUME på receiveren
for at indstille lydstyrken.
Bemærk!
AM
Automatisk
stationsindstilling
Hvis du ikke kender frekvensen for den ønskede
station, kan du lade receiveren scanne alle de
tilgængelige stationer i området.
1
Sørg for at skrue ned for lydstyrken, før du
slukker receiveren for derved at undgå at
beskadige højttalerne.
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
receiveren.
Tip!
Afbrydelse af lyden
Tryk på MUTING.
Afbrydelsen annulleres, når du gør følgende.
• Tryk igen på MUTING.
• Afbryd strømtilførslen.
• Øg lydstyrken.
Forstærkerbetjening
1
Sådan lytter du til FM/AMradio
Du kan også bruge INPUT SELECTOR på
receiveren.
2
Tryk på TUNING + eller TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra den
nederste del af båndet til den øverste del;
tryk på TUNING – for at søge fra den
øverste del af båndet til den nederste del.
Receiveren stopper søgningen, når en
station går igennem.
Tip!
Hvis "STEREO" blinker på displayet, og modtagelsen
af FM i stereo er ringe, skal du trykke på FM MODE
for at skifte til monofonisk modtagelse (MONO). Du
vil ikke kunne nyde stereoeffekten, men lyden
forvrænges mindre. Hvis du vil tilbage til
stereotilstanden, skal du trykke på FM MODE igen.
fortsat
17DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 18 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Direkte stationsindstilling
Du kan angive frekvensen for den ønskede
station direkte.
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
3
Tryk på D.TUNING.
Tryk på de numeriske knapper for at
indtaste frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Tryk på 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Tryk på 1 b 3 b 5 b 0
Når du har stillet ind på en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning for
at opnå den optimale modtagelse.
Hvis det ikke er muligt at stille
ind på en station, og de
indtastede cifre blinker
Kontroller, at du har indtastet den rigtige
frekvens. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du
gentage punkt 2 og 3. Hvis de indtastede tal
stadigvæk blinker, bruges frekvensen ikke i dit
område.
Automatisk lagring af FMstationer
— AUTOBETICAL
(Kun modeller med områdekoden
CEL, CEK)
Med denne funktion kan du gemme op til 30
AM- og FM-RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge, uden at en station forekommer flere
gange. Derudover vil kun stationerne med det
tydeligste signal blive gemt.
Hvis du vil gemme FM- eller AM-stationer en
efter en, se "Lagring af faste radiostationer".
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Tryk på ?/1 for at slukke receiveren.
Hold INPUT SELECTOR nede, og tryk
på ?/1 for at tænde receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" vises på
displayet, og receiveren scanner og gemmer
alle FM- og FM-RDS-stationer i
modtageområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger tuneren
først efter stationer, der sender det samme
program og gemmer derefter kun stationen
med det klareste signal. De valgte RDSstationer sorteres alfabetisk efter
programnavn, hvorefter de forsynes med en
to-cifret forvalgskode. Hvis du ønsker
yderligere oplysninger, RDS, se side 20.
Regulære FM-stationer tildeles en to-cifret
forvalgskode og gemmes efter RDSstationen.
Derefter vises "FINISH" kort på displayet,
og receiveren indstilles igen til normal drift.
Bemærk!
• Tryk ikke på nogen af knapperne på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under autobeticalproceduren med undtagelse af ?/1.
• Hvis du flytter til et nyt område, skal du gentage
ovenstående procedure for at gemme stationerne i det
nye område.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstilling
på de gemte stationer, se "Indstilling på faste
stationer".
• Hvis du flytter antennen efter at have gemt
stationerne med denne procedure, er de gemte
indstillinger måske ikke længere gyldige. Hvis dette
er tilfældet, skal du gentage denne procedure for at
gemme stationerne igen.
18DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 19 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Lagring af faste
radiostationer
Lagring af faste radiostationer
1
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Stationen gemmes med nummeret for den
valgte faste station.
Hvis "MEMORY" slukkes, før du får
trykket på MEMORY, skal du starte igen
fra punkt 3.
6
3
Stil ind på den station, som du vil
gemme som fast station ved hjælp af
automatisk stationsindstilling (side 17)
eller direkte stationsindstilling
(side 18).
1
4
Tryk på PRESET + eller PRESET –
gentagne gange for at vælge nummeret
for en fast station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge nummeret for den faste station på
følgende måde:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Hvis "MEMORY" slukker, inden du får
valgt nummeret for den faste station, skal
du begynde igen fra punkt 3.
Tip!
• Du kan også bruge PRESET TUNING + eller
PRESET TUNING – på receiveren.
• Du kan også trykke på SHIFT gentagne gange
for at vælge en hukommelsesside (A, B eller C)
og derefter trykke på de numeriske taster for at
vælge et forudindstillet nummer.
Tryk på TUNER gentagne gange for at
vælge FM- eller AM-båndet.
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på PRESET + eller PRESET –
gentagne gange for at vælge den
ønskede faste station.
Hver gang du trykker på denne knap, kan du
vælge den faste station på følgende måde:
Tryk på MEMORY.
"MEMORY" vises på displayet i nogle få
sekunder. Udfør punkt 4 til 5, før displayet
slukker.
Gentag punkt 2 til 5 for at vælge en
anden fast station.
Indstilling på faste stationer
Der stilles ind på den station, der sidst blev
modtaget.
2
Tryk på MEMORY igen.
Forstærkerbetjening
Du kan gemme op til 30 faste FM- eller AMstationer. Du kan derefter nemt stille ind på de
stationer, du vil lytte til.
5
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Brug af receiveren
1
Tryk på INPUT SELECTOR gentagne
gange for at vælge FM- eller AM-båndet.
2
Tryk på PRESET TUNING – eller PRESET
TUNING + gentagne gange for at vælge den
ønskede faste station.
Sådan vælger du den faste
station direkte
Tryk på de numeriske knapper.
Der stilles ind på den faste station med det valgte
nummer på den aktuelle hukommelsesside. Tryk
på SHIFT på fjernbetjeningen gentagne gange
for at skifte hukommelsesside.
19DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 20 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Brug af RDS (Radio Data
System) (RDS)
(Kun modeller med områdekoden
CEL, CEK)
Med denne receiver kan du også bruge RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationerne
kan sende ekstra information sammen med det
almindelige programsignal. Du kan også vise
RDS-oplysningerne.
Visning af RDS-oplysninger
Tryk på DISPLAY gentagne gange, mens du
modtager en RDS-station.
Hver gang du trykker på knappen, ændres RDSoplysningerne på displayet cyklisk på følgende
måde:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeangivelsea) t
Radiotekstangivelseb) t Aktuel tidsangivelse
(i 24-timers format) t Aktuelt anvendt lydfelt
t Lydstyrkeniveau
Bemærk!
a)
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer kan tilbyde RDS-tjenester,
ligesom tjenesternes karakter varierer. Hvis du ikke
er bekendt med RDS-tjenesterne i dit område, skal du
kontakte de lokale radiostationer for at få yderligere
oplysninger.
b)
Modtagelse af RDSudsendelser
Du skal blot vælge en station på FM-båndet
ved hjælp af automatisk stationsindstilling
(side 17), direkte stationsindstilling
(side 18), eller indstilling ved hjælp af en
forvalgt station (side 19).
Når du stiller ind på en station, der tilbyder
RDS-tjenester, lyser RDS-indikatoren, og
programservicenavnet vises på displayet.
Programtype (se side 20).
Tekstmeddelelser fra RDS-stationen.
Bemærk!
• Hvis myndighederne har en vigtig meddelelse,
blinker "ALARM" på displayet.
• Når meddelelsen består af 9 tegn eller mere, ruller
meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke udbyder en bestemt RDStjeneste, vises "NO XXXX" (f.eks. "NO TEXT") på
displayet.
Beskrivelse af programtyper
Programtypeangivelse
Beskrivelse
NEWS
Nyhedsprogrammer
AFFAIRS
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer med information om
et bredt spektrum af emner,
inklusive information om
forbrugerforhold og sundhed
Bemærk!
RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis den station, du
stillede ind på, ikke sender RDS-signalet korrekt, eller
hvis signalet er svagt.
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer, f.eks.
"gør-det-selv"-programmer
DRAMA
Hørespil og føljetoner
CULTURE
Programmer om kultur på
nationalt eller regionalt plan,
f.eks. sprog og samfundsforhold
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
VARIED
Andre typer programmer, f.eks.
interviews med kendte personer,
quizzer og komedieserier
POP M
Programmer med populærmusik
ROCK M
Programmer med rockmusik
EASY M
Let underholdningsmusik
20DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 21 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Programtypeangivelse
Beskrivelse
Instrumental-, vokal- og kormusik
CLASSICS
Koncerter med kendte orkestre,
kammermusik, opera osv.
OTHER M
Musik, der ikke tilhører nogen af
ovennævnte kategorier, f.eks.
rhythm & blues og reggae
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkedsrapporter, handel
osv.
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og de
ting, der angår dem
RELIGION
Programmer med et religiøst
indhold
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker udtrykker deres
synspunkter via telefonen eller i et
offentligt forum
TRAVEL
Rejseprogrammer. Ikke til
meddelelser, der findes ved hjælp
af TP/TA
LEISURE
Programmer om fritidsaktiviteter,
f.eks. havebrug, lystfiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazzmusik
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populærmusik
på nationalt eller regionalt plan
OLDIES
Programmer med gamle
hitmelodier
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Dokumentarprogrammer
NONE
Programmer, der er uden for
ovennævnte kategorier
Forstærkerbetjening
LIGHT M
21DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 22 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Om angivelserne på displayet
1 2
3
SLEEP L
LFE
SW SL
C
S
4
5
6
D. RANGE
MEMORY RDS
STEREO MONO
DIGITAL
PL
DTS
SR
OPT COAX
R
qa
q;
9 8
A LFE: Lyser, når den disk, der afspilles,
indeholder en LFE-kanal (Low Frequency
Effect), og LFE-kanalsignalet rent faktisk
gengives.
B SLEEP: Lyser, når afbryderautomatikken
aktiveres.
C Afspilningskanalangivelser:
Bogstaverne (L, C, R osv.) angiver de kanaler,
der afspilles. Boksene omkring bogstaverne er
forskellige og angiver dermed, hvordan
receiveren nedmixer kildelyden.
L (Venstre front), R (Højre front), C (Center
(monofonisk)), SL (Venstre surround), SR
(Højre surround), S (Surround (monofonisk
eller surroundkomponenter frembragt ved Pro
Logic-behandling))
7
F D.RANGE: Lyser, når komprimeringen af det
dynamiske område er aktiveret (side 26).
G Tunerangivelser: Lyser, når receiveren
anvendes til at stille ind på radiostationer osv.
Se side 17–21 vedrørende betjening af
tuneren.
Bemærk!
"RDS" vises kun for modeller med områdekoden
CEL, CEK.
H COAX: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem COAXterminalen.
I OPT: Lyser, når kildesignalet er et digitalt
signal, som sendes ind gennem OPTterminalen.
Eksempel:
J DTS: Lyser, når DTS-signaler modtages.
Optageformat (Front/Surround): 3/2
Lydfelt: A.F.D. AUTO
K SW: Lyser, når lydsignalet sendes fra
SUBWOOFER-stikket.
L
SL
C
R
SR
D ; DIGITAL: Lyser, når receiveren afkoder
signaler, som er optaget i Dolby Digitalformat.
E ; PLII: "; PL" lyser, når receiveren
anvender Pro Logic-behandling til 2kanalssignaler for at udsende center- og
surroundkanalsignalerne. "; PLII" lyser, når
Pro Logic II Movie/Music-dekoderen er
aktiveret.
Bemærk!
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic IIdekodning virker ikke på DTS-formatsignaler.
22DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 23 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Sådan opnår du surroundlyd
Brug af fronthøjttalerne og
subwooferen alene
— 2CH STEREO
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST.".
Receiveren skifter til 2CH STEREO-tilstand.
Automatisk dekodning af det
modtagne lydsignal (AUTO
FORMAT DIRECT)
I denne tilstand registrerer receiveren
automatisk typen af det lydsignal, der sendes ind
(Dolby Digital, DTS, standard-2-kanalsstereo
osv.) og udfører om nødvendigt den korrekt
dekodning. Denne tilstand får lyden til at lyde,
som den gjorde, da den blev optaget/kodet, dvs.
uden tilføjelse af nogen surroundeffekter. Hvis
der imidlertid ikke er nogen lavfrekvenssignaler
(Dolby Digital LFE osv.), genereres der et
lavfrekvenssignal til udsendelse til
subwooferen.
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Sådan opnår du surroundlyd
I denne tilstand udsender receiveren kun lyden
fra venstre/højre fronthøjttaler og subwooferen.
Når receiveren modtager
multikanalssurroundformater, nedmixes
signalerne til 2 kanaler med basfrekvenser fra
subwooferen.
Basomdirigeringskredsløbet aktiveres, når
receiveren modtager almindelige 2-kanals
stereokilder. Frontkanalernes basfrekvenser
udsendes fra subwooferen.
Sådan opnår du hifi-lyd
Receiveren registrerer automatisk den type
lydsignal, der modtages, og udfører den korrekte
dekodning om nødvendigt.
fortsat
23DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 24 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Sådan opnår du stereolyd i
multikanalstilstand (2kanalsdekodningstilstand)
Denne tilstand gør det muligt at angive
dekodningstypen for 2-kanalslydkilder. Denne
receiver kan gengive 2-kanalslyd som 5 kanaler
via Dolby Pro Logic II eller 4 kanaler via Dolby
Pro Logic.
Tryk på A.F.D. gentagne gange for at vælge
2-kanalsdekodningstilstanden.
Valg af et lydfelt
Du kan høre surroundlyd ved blot at vælge en af
receiverens forprogrammerede lydfelter.
Derved opnår du den spændende og kraftige lyd,
du kender fra biografen og koncertsalen, ind i dit
hjem.
Valg af lydfelt til film
Den valgte dekodningstype vises på displayet.
Tryk på MOVIE gentagne gange for at
vælge det ønskede lydfelt.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning. Kilden, der blev
optaget i 2 kanaler, dekodes nu til 4.1 kanaler.
Lydfelt
Display
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
Udfører Dolby Pro Logic II Movie-tilstandsdekodning.
Denne tilstand er ideel til film, som er kodet i Dolby
Surround. Derudover kan denne tilstand gengive lyden
i 5.1 kanaler, hvis du vil se video med overspillede
eller gamle film.
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
Udfører Dolby Pro Logic II Music-tilstandsdekodning.
Denne indstilling er ideel til almindelige stereokilder,
f.eks. cd'er.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
Udsend de 2-kanals venstre/højre-signaler fra alle
højttalere.
Tip!
Du kan også bruge ; PLII på receiveren til at vælge
"DOLBY PL", "PLII MOV" eller "PLII MUS".
Bemærk!
Dolby Pro Logic og Dolby Pro Logic II-dekodning
virker ikke for DTS-formatsignaler.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med mærkerne DCS benytter DCSteknologi.
DCS er konceptbetegnelsen for den
surroundteknologi til hjemmebiografer, som
Sony har udviklet. DCS bruger DSPteknologien (Digital Signal Processor) til at
gengive de lydkarakteristika, der findes i et
rigtigt filmstudie i Hollywood.
Ved afspilning i hjemmet skaber DCS en
overbevisende biografeffekt, som svarer til den
kunstneriske kombination af lyd og handling,
som instruktøren har ønsket.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Cary Grant Theater"-filmstudiet. Dette
er standardtilstanden, som er meget velegnet til de
fleste typer film.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment "Kim Novak Theater"-filmstudiet.
Denne tilstand er ideel til science fiction-film og
action-film med mange lydeffekter.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Gengiver lydkarakteristikaene for Sony Pictures
Entertainment-musikstudiet. Denne tilstand er ideel til
musicals eller film med orkestermusik på lydsporet.
24DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 25 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Om CINEMA STUDIO EXtilstandene
Bemærk!
• De effekter, der skabes af de virtuelle højttalere, kan
give mere støj i afspilningssignalet.
• Når du lytter med lydfelter, der bruger virtuelle
højttalere, kan du ikke høre lyd direkte fra
surroundhøjttalerne.
Tryk på MUSIC gentagne gange for at vælge
det ønskede lydfelt.
Det valgte lydfelt vises på displayet.
Lydfelt
Display
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Gengiver akustikken i en koncertsal til klassisk musik.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Gengiver akustikken i en jazzklub.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Gengiver akustikken i et spillested med 300
siddepladser.
Sådan slår du surroundeffekten
fra
Sådan opnår du surroundlyd
CINEMA STUDIO EX-tilstandene er velegnet
til spillefilm på dvd (osv.) med
multikanalssurroundeffekter. Du kan således
genskabe de lydkarakteristika, der findes i Sony
Pictures Entertainments dubbingstudie, i dit
hjem.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene består af
følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 par virtuelle højttalere fra et enkelt
par fysiske surroundhøjttalere.
• Skærmdybdetilpasning
Skaber en fornemmelse af, at lyden kommer
inde fra skærmen som i en biograf.
• Biografstudieefterklang
Gengiver den type efterklang, du hører i
biograferne.
CINEMA STUDIO EX-tilstandene integrerer
disse tre elementer samtidigt.
Valg af lydfelt til musik
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST.", eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge "A.F.D.
AUTO".
Tip!
• Du kan også bruge SOUND FIELD på modtageren
til at vælge det ønskede lydfelt.
• Receiveren gør det muligt at anvende det sidst valgte
lydfelt på en indgang, når som helst den vælges
(lydfeltslink). Hvis du f.eks. vælger HALL for
indgangen DVD, skal du skifte til en anden indgang
og derefter vende tilbage til DVD, hvorefter HALL
automatisk anvendes igen.
• Du kan identificere kodeformatet for dvd-softwaren
osv. ved at se på logoet på pakken.
–
: Dolby Digital-diske
–
: Dolby Surround-kodede
programmer
–
: DTS Digital Surround-kodede programmer
Bemærk!
Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
25DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 26 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Menuparametrene LEVEL
Avancerede justeringer og indstillinger
Brugertilpasning af
lydfelter
Ved at justere menuen LEVEL, kan du tilpasse
lydfelterne, så de passer til den pågældende
lyttesituation.
Bemærkning vedrørende de viste punkter
De opsætningspunkter, du kan justere i hver menu,
varierer afhængigt af lydfeltet. Visse
opsætningsparametre kan være nedtonede på displayet.
Det betyder, at det valgte parameter enten er
utilgængeligt eller fast og derfor ikke kan ændres.
Justering af menuen LEVEL
Du kan justere balancen og niveauet for hver
højttaler. Disse indstillinger anvendes til alle
lydfelter undtagen effektniveauparametret.
Indstillingerne for effektniveauparametrene
gemmes individuelt for hvert lydfelt.
1
2
3
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " LEVEL ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene LEVEL" nedenfor.
4
Tryk, mens du lytter til lyden, på eller
gentagne gange for at vælge den
indstilling, du ønsker.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
parametre.
De oprindelige indstillinger er streget under.
x
L
R
BAL. L/R XX
(Fronthøjttalernes balance)
Oprindelig indstilling: BALANCE (0)
Gør det muligt at justere balancen mellem den venstre
og højre højttaler. Du kan justere området for BAL. L
(+1 til +8), BALANCE (0), BAL. R (+1 til +8) i 17 trin.
x CTR XXX dB
(Centerhøjttalerens niveau)
x SUR.L. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (venstre) niveau)
x SUR.R. XXX dB
(Surroundhøjttalerens (højre) niveau)
x S.W. XXX dB
(Valg af subwooferniveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –10 dB til +10 dB i
intervaller på 1 dB.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamisk områdekompressor)
Gør det muligt at komprimere lydsporets dynamiske
område. Dette kan været nyttigt, når du vil se film ved
lav lydstyrke sent om aftenen.
• OFF
Det dynamiske område komprimeres ikke.
• STD
Det dynamiske område komprimeres på den måde,
lydteknikeren har forestillet sig.
• MAX
Det dynamiske område komprimeres meget.
Tip!
Med den dynamiske områdekomprimering kan du
komprimere lydsporets dynamiske område i henhold
til de dynamiske områdeoplysninger i Dolby Digitalsignalet. Vi anbefaler, at du bruger indstillingen
"MAX". Denne indstilling komprimerer det
dynamiske område kraftigt og gør det muligt for dig at
se film sent om aftenen ved lav lydstyrke. I
modsætning til de analoge begrænsere er niveauerne
foruddefinerede og giver en meget naturlig
komprimering.
Bemærk!
Den dynamiske områdekomprimering er kun mulig
med Dolby Digital-kilder.
26DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 27 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
x EFCT. XXX (Effektniveau)
Oprindelig indstilling: STD
Gør det muligt at justere "tilstedeværelsen" af
surroundeffekten i 3 niveauer - MIN (minimum
effekt), STD (standard effekt) og MAX (maksimum
effekt).
Bemærk!
Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med MOVIE- eller MUSICknapperne.
Du kan justere tonekvaliteten (bas,
diskantniveau) på fronthøjttalerne ved hjælp af
menuen TONE.
1
2
3
Brug knapperne på receiveren til betjeningen.
1
2
Tryk på ?/1 for at afbryde
strømtilførslen.
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " TONE ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene TONE" nedenfor.
4
Hold SOUND FIELD nede og tryk
samtidig på ?/1.
"SF. CLR." vises på displayet, og alle
lydfelter nulstilles til de oprindelige
indstillinger.
Start afspilningen af en kilde, der er
kodet med multikanalsurroundeffekter
(dvd osv.).
Tryk, mens du lytter til lyden, på eller
gentagne gange for at vælge den
indstilling, du ønsker.
Indstillingen angives automatisk.
5
Gentag punkt 3 og 4 for at justere andre
punkter.
Bemærk!
• Du kan ikke indstille tonen, når receiveren dekoder
signaler med en samplingsfrekvens på over
48 kHz.
• Du kan heller ikke indstille tonen, når du vælger et
lydfelt for film og musik (side 24, 25).
Avancerede justeringer og indstillinger
Nulstilling af lydfelterne til de
oprindelige indstillinger
Justering af tone
Menuparametrene TONE
x BASS XX dB
(Fronthøjttalerens basniveau)
x TREB. XX dB
(Fronthøjttalerens diskantniveau)
Oprindelig indstilling: 0 dB
Du kan indstille niveauet fra –6 dB til +6 dB i
intervaller på 1 dB.
27DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 28 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Avancerede indstillinger
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge det parameter, du vil justere.
Giver dig mulighed for at vælge lydindgangen for
SA-CD/CD.
• AUTO
Giver forrang til digitale signaler, når der både er
digitale og analoge forbindelser. Hvis der ikke er
nogen digitale signaler, vælges de analoge signaler.
• OPT
Angiver de digitale lydsignalindgange for DIGITAL
SA-CD/CD OPT IN-indgangsstikkene.
• ANLG
Angiver de analoge lydsignalindgange for SA-CD/
CD AUDIO IN (L/R)-stikket.
Ønsker du yderligere oplysninger, se
"Menuparametrene SET UP" nedenfor.
x A.V.SYNC. X
(Tidsjustering)
Brug af menuen SET UP til
justering af receiveren
Du kan justere forskellige receiverindstillinger
ved hjælp af menuen SET UP.
1
2
3
Tryk på MAIN MENU gentagne gange
for at vælge " SET UP ".
Tryk på
eller
gentagne gange for
at vælge den ønskede indstilling.
Indstillingen angives automatisk.
4
x CD-XXXX
(Lydindgang for SA-CD/CD-lyd)
Gentag punkt 2 og 3 for at justere andre
punkter.
• Y (Ja) (forsinkelse: 68 ms)
Lyden forsinkes, så tidsforskellen mellem lyden og
billedet minimeres.
• N (Nej) (forsinkelse: 0 ms)
Lyden forsinkes ikke.
Bemærk!
Menuparametrene SET UP
De oprindelige indstillinger er streget under.
x VD2-XXXX
(Lydindgang for VIDEO 2-lyd)
Giver dig mulighed for at vælge lydindgangen for
VIDEO 2.
• AUTO
Giver forrang til digitale signaler, når der både er
digitale og analoge forbindelser. Hvis der ikke er
nogen digitale signaler, vælges de analoge signaler.
• OPT
Angiver de digitale lydsignalindgange for DIGITAL
VIDEO 2 OPT IN-indgangsstikkene.
• ANLG
Angiver de analoge lydsignalindgange for VIDEO 2
AUDIO IN (L/R)-stikket.
• Denne parameter er nyttig, når du bruger et stort
LCD-, plasma- eller projektions-TV.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med knappen 2CH - eller A.F.D.,
bortset fra input af PCM 96 kHz-signaler.
x DUAL XXX
(Sprogvalg for digital udsendelse)
Her kan du vælge det sprog, du vil lytte til under en
digital udsendelse. Denne funktion virker kun for
Dolby Digital-kilder.
• M/S (Hoved/Under)
Lyd på hovedsproget sendes ud gennem den venstre
fronthøjttaler og lyd på undersproget sendes ud
gennem den højre fronthøjttaler samtidigt.
• M (Hoved)
Lyd på hovedsproget sendes ud.
• S (Under)
Lyd på undersproget sendes ud.
• M+S (Hoved+Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprogene sendes
ud.
28DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 29 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
x DEC. XXXX
(Dekodningsforrang for digital
lydindgang)
Avancerede justeringer og indstillinger
Gør det muligt at specificere indgangstilstanden for
den digitale signalindgang for DIGITAL IN-jackkene.
Den oprindelige indstilling er "DEC. AUTO" for
VIDEO 2 og "DEC. PCM" for DVD og SA-CD/CD.
• AUTO
Skifter automatisk indgangstilstanden fra DTS til
Dolby Digital eller PCM.
• PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelse, når afspilningen starter). Lyden
udsendes, selvom andre signaler modtages.
Receiveren kan imidlertid ikke dekode DTS-CD, når
den er indstillet til "DEC. PCM".
Bemærk!
Når den er indstillet til "DEC. AUTO", og lyden fra de
digitale lydjack (til cd'er osv.) afbrydes, når
afspilningen starter, skal du indstille receiveren til
"DEC. PCM".
29DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK070TH_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 30 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Andre betjeningsmuligheder
Brug af
afbryderautomatikken
Du kan indstille receiveren til at slukke
automatisk på et bestemt tidspunkt.
Tryk på SLEEP, mens receiveren er tændt.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
displayet cyklisk på følgende måde:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF
Displayet dæmpes, når du har angivet tiden.
Tip!
Hvis du vil kontrollere den resterende tid, inden
receiveren slukkes, trykke på SLEEP. Den resterende
tid vises på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
annulleres afbryderautomatikken.
30DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 31 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAU002
Du kan bruge fjernbetjeningen RM-AAU002 til
at betjene komponenterne i systemet.
Før du bruger
fjernbetjeningen
Indsæt R6-batterier (størrelse AA), og
kontroller, at plus- og minuspolen vender rigtigt
i batterirummet. Når du bruger fjernbetjeningen,
skal du rette den mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
el
TV/VIDEO
SLEEP
ek
ej
eh
eg
ef
ed
TEST
TONE
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER MAIN MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
DUAL MONO
*es
ea
4
5
7
8
FM MODE
MPX
6
AUDIO
D.TUNING
ANT
9
SUBTITLE
MEMORY SHIFT
JUMP
ENTER
D.SKIP
ANGLE
AV
MENU MUTING
>10
-
0/10
CLEAR
TOP MENU/
GUIDE
e;
wl
wk
Tip!
AV
?/1
F
G
wh
wg
Bemærk!
wf
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på ekstremt varme
eller fugtige steder.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt
batteri.
• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller
kunstigt lys. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere
periode, skal du fjerne batterierne for at undgå mulig
beskadigelse som følge af batterilækage og korrosion.
wd
ws
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
g
ENTER
qg*
wj
Under normale forhold bør batterierne vare i ca. 6
måneder. Når fjernbetjeningen ikke længere kan
bruges til betjening af receiveren, skal alle batterierne
udskiftes med nye.
TV VOL
MASTER VOL
1
f
RETURN/EXIT
DISPLAY
TV CH –
TV CH +
c STEP C
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qh
qj
qk
ql
TV
w;
wa*
* Knappen MASTER VOL +, numerisk tast 5 og Hknapperne har et berøringspunkt. Brug
berøringspunktet som reference, når du betjener
receiveren og andre lyd-/videokomponenter.
Andre betjeningsmulighede / Fjernbetjeningens funktioner RM-AAU002
Indsættelse af batterier i
fjernbetjeningen
Beskrivelse af
fjernbetjeningens knapper
fortsat
31DK
modelname1[HT-SL800]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 32 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Skemaerne nedenfor viser indstillingerne for
hver knap.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
A.F.D. ef
Receiver
Vælger dekodningstilstanden til lyden.
ANGLE qs
Dvd-afspiller
Vælger
kameravinkel eller
skifter vinkel.
ANT q;
AUDIO 9
Videobåndoptager/ Vælger
satellittuner
udgangssignalet fra
antenneterminalen:
tv-signalet eller
videobåndoptagerprogrammet.
Dvd-afspiller/
satellittuner
Ændrer lyden til
multipleks,
tosproget eller
multikanals tv-lyd.
AV MENU
qd
Videobåndoptager/ Viser menu.
dvd-afspiller/
satellittuner
AV ?/1 1
Videobåndoptager/ Tænder eller slukker
cd-afspiller/
lyd- og videodvd-afspiller/
komponenterne.
satellittuner/
MD-enhed
CLEAR ea
DISPLAY
qh
Dvd-afspiller/
satellittuner
Rydder en fejl, når
du trykker på de
forkerte numeriske
knapper, eller
vender tilbage til
kontinuerlig
afspilning osv.
Receiver/
Vælger oplysninger,
cd-afspiller/
der vises på tvvideobåndoptager/ skærmen.
dvd-afspiller/
satellittuner/
MD-enhed
D. SKIP qa
Cd-afspiller/
dvd-afspiller
Springer diske over
(kun skifter til flere
diske).
D.TUNING
q;
Receiver
Går direkte til
stationsindstillingsti
lstanden.
DUAL
MONO 8
Receiver
Vælger det ønskede
sprog under digital
udsendelse.
DVD 3
Receiver
For at se dvd.
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
ENTER qa
Tv/
Tryk for at indtaste
videobåndoptager/ værdien, når du har
satellittuner
valgt en kanal, en
disk eller et spor ved
hjælp af de
numeriske knapper.
ENTER wl
Angiver valget.
Receiver/
videobåndoptager/
dvd-afspiller/
satellittuner/
cd-afspiller/
MD-enhed
FM MODE
9
Receiver
Vælger FM monoeller
stereomodtagelse.
JUMP qs
Satellittuner
Skifter mellem de
forrige og aktuelle
kanaler.
MAIN MENU Receiver
5
Vælger receiverens
menu.
MASTER
Receiver/
VOL +/– qg tv
Justerer receiverens
masterlydstyrke.
MEMORY qa Receiver
Gemmer
radiostationerne.
MOVIE 6
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til film.
MPX 9
Videobåndoptager Vælger hoved- eller
undersprog.
MUSIC 7
Receiver
Vælger de
forprogrammerede
lydfelter til musik.
MUTING qf Receiver
Afbryder lyden fra
receiveren.
PRESET +/– Receiver
qj wh
Vælger
forudindstillede
stationer.
Vælger forvalgt
Tv/
videobåndoptager/ kanal.
satellittuner
RETURN/
EXIT wj
SA-CD/CD
4
Dvd-afspiller
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
Satellittuner
Afslutter menuen.
Receiver
Sådan lytter dutil
Super Audio CD
eller compact disc.
32DK
modelname1[HT-SL800]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 33 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
SHIFT qs
Receiver
Vælger en
hukommelsesside
til lagring af faste
radiostationer eller
indstilling på faste
stationer.
1-9 og
0/10 es
SLEEP el
Receiver
Aktiverer
afbryderfunktionen
og angiver den
periode, hvori
receiveren slår fra
automatisk.
Dvd-afspiller
Ændrer
underteksterne.
SYSTEM
STANDBY
(Tryk på
AV ?/1 1
og ?/1 2
samtidigt)
Receiver/tv/
videobåndoptager/
cd-afspiller/
dvd-afspiller/
satellittuner/
MD-enhed
Slukker receiveren
og andre Sony-lyd-/
og
videokomponenter.
TEST
TONE ek
Receiver
Udsender testtonen.
TOP MENU/ Dvd-afspiller
Viser dvd-titlen.
GUIDE e;
Satellittuner
Viser guidemenu.
TUNER eg
Receiver
For at lytte til
radioprogrammer.
TUNING +/– Receiver
ql wf
Scanner efter
radiostationer.
TV wd
Tv
For at se tvprogrammer.
TV CH
+/– qj wh
Tv
Vælger faste tvkanaler.
TV/VIDEO
el
Tv
Vælger
indgangssignalet:
Tv-indgang eller
videoindgang.
TV VOL
+/– qg
Tv
Justerer tv'ets
lydstyrke.
TV ?/1 2
Tv
Tænder eller
slukker tv'et.
VIDEO 1 ej Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 3)
VIDEO 2 eh Receiver
For at se video.
(VTR-tilstand 1)
Bruges sammen
med SHIFT til at
lagre faste
radiostationer og
med D.TUNING til
direkte
stationsindstilling.
Cd-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed
Vælger
spornumrene.
Med 0/10 vælges
spor 10.
Tv/
Vælger
videobåndoptager/ kanalnumrene.
satellittuner
2CH ed
Receiver
>10 ea
Videobåndoptager/ Vælger spornumre
cd-afspiller/
over 10.
dvd-afspiller/
satellittuner/
MD-enhed
-/-- ea
Tv
Vælger
kanalangivelsestilstanden, enten ét
eller to cifre.
?/1 2
Receiver
Tænder eller
slukker receiveren.
Vælger tilstanden
2CH STEREO.
c STEP C Videobåndoptager/
REPLAY < / dvd-afspiller
ADVANCE
< wg qk
Afspiller den
forrige sekvens igen
eller går hurtigt
fremad i den
aktuelle sekvens.
./>
wh qj
Videobåndoptager/ Springer spor over.
cd-afspiller/
dvd-afspiller
m/M
wf ql
Dvd-afspiller
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAU002
SUBTITLE
q;
Receiver
Søger efter spor
længere fremme
eller tilbage.
Videobåndoptager/ Hurtig fremspoling
cd-afspiller/
eller tilbagespoling.
MD-enhed/
kassettebåndoptager
H wa
Videobåndoptager/ Starter afspilningen.
cd-afspiller/
dvd-afspiller/
MD-enhed/
kassettebåndoptager
fortsat
33DK
modelname1[HT-SL800]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 34 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Knap på
Betjeningsmuligheder Funktion
fjernbetjeningen
X ws
Videobåndoptager/ Afbryder
cd-afspiller/
afspilningen eller
dvd-afspiller/
optagelsen. (Starter
MD-enhed/
også optagelsen,
kassettebåndoptager mens
komponenterne er
på standby for
optagelse).
x w;
Videobåndoptager/ Standser
cd-afspiller/
afspilningen.
dvd-afspiller/
MD-enhed/
kassettebåndoptager
O wj
Dvd-afspiller
Vender tilbage til
den forrige menu
eller forlader
menuen.
V/v wk
Receiver
Vælger et
manupunkt.
B/b wk
Receiver
Justerer eller
ændrer
indstillingen.
V/v/B/b wk
Videobåndoptager/ Vælger et
satellittuner/
manupunkt.
dvd-afspiller
Bemærk!
• Nogle af de funktioner, som forklares i dette afsnit,
virker muligvis ikke afhængigt af modellen.
• Beskrivelsen ovenfor er kun ment som et eksempel.
Afhængigt af komponenten er det derfor muligt, at
fjernbetjeningen ikke kan anvendes som beskrevet
ovenfor, eller at den virker på en anden måde.
• Når du trykker på inputknapperne (VIDEO 1,
VIDEO 2 eller DVD), skifter TV'ets inputtilstand til
den tilsvarende inputtilstand, du ønsker. I dette
tilfælde skal du trykke på knappen TV/VIDEO for at
skifte TV'ets inputtilstand.
• Du aktiverer knapperne med orange skrift ved at
trykke på TV og den ønskede knap samtidig.
Ændring af
fabriksindstillingerne for
en indgangsknap
Hvis fabriksindstillingerne for
indgangsknapperne ikke svarer til
systemkomponenterne, kan du ændre dem. Hvis
du f.eks. har en cd-afspiller, men ikke har en
dvd-afspiller, kan du knytte DVD-knappen til
din cd-afspiller.
1
2
Hold den indgangsknap nede, hvis
indgang du vil ændre (f.eks. DVD).
Tryk på den tilsvarende knap for den
komponent, som du vil tildele
indgangsknappen (f.eks. 5Cd-afspiller).
Følgende knapper tildeles ved valg af
indgangen:
Betjening af
Tryk på
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR 3*)
1
Videobåndoptager
(kommandotilstand VTR 2*)
2
DVD-afspiller eller
DVD-optager
(kommandotilstand DVD 1)
3
DVD-optager
(kommandotilstand DVD 3)
4
Cd-afspiller
5
Md-enhed
6
Kassettebåndoptager B
7
Tuner (denne modtager)
8
DSS (Digital Satellite Receiver)
9
DCS (Digital CS Tuner)
0/10
BSD (Digital BS Tuner)
-/--
*Sonys videobåndoptagere betjenes med en VTR
2- eller 3-indstilling. De svarer til hhv. 8 mm og
VHS.
Nu kan du bruge DVD-knappen til at styre
cd-afspilleren.
34DK
modelname1[HT-SL800]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterside:højre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 35 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Sådan nulstiller du en knap til
fabriksindstillingen
Gentag ovennævnte procedure.
Hvis du vil nulstille alle
indgangsknapperne til
fabriksindstillingerne
Tryk på ?/1, TEST TONE og MASTER VOL –
samtidigt.
Fjernbetjeningens funktioner RM-AAU002
35DK
modelname1[HT-SL800]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 36 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Om betjeningen
Yderligere oplysninger
Sørg for at slukke receiveren og taget dets stik ud, før
du tilslutter andre komponenter.
Forholdsregler
Hvis der er farveforvrængning på en tvskærm i nærheden
Om sikkerheden
Hvis en solid genstand eller væske kommer ind i
kabinettet, skal stikket til receiveren tages ud af
stikkontakten, og receiveren skal efterses af en
fagmand, før den tages i brug igen.
Om strømtilførslen
• Kontroller, før du tager receiveren i brug, at
driftsspændingen svarer til den lokale netspænding.
Driftsspændingen er angivet på navnepladen bag på
receiveren.
• Receiveren er stadigvæk tilsluttet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe
netledningen sidder i stikkontakten, også selvom
selve receiveren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge receiveren i længere tid, skal
du sørge for at afbryde receiveren fra stikkontakten i
væggen. Tag fat i selve stikket, når du frakobler
vekselstrømskablet. Træk aldrig i kablet.
• Vekselstrømskablet må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
Om varmedannelse
Det er normalt, at receiveren bliver varm. Hvis
receiveren anvendes uafbrudt ved høj lydstyrke, bliver
kabinettets overside, sider og bund meget varme. Rør
ikke kabinettet, da du kan brænde dig.
Front- og centerhøjttalerne samt subwooferen er
magnetisk afskærmet, så de kan placeres tæt på et tv.
Der kan dog stadig forekomme farveforvrængning
på visse typer tv. Da surroundhøjttalerne ikke er
magnetisk afskærmet, anbefaler vi, at du placerer
surroundhøjttalerne længere væk fra tv'et (side 11).
Hvis der observeres farveforvrængning...
Sluk tv'et med det samme, og tænd det igen efter
15-30 minutter.
Hvis der observeres farveforvrængning
igen...
Placer højttaleren længere væk fra tv'et.
Hvis der forekommer hylen
Flyt højttalerne, eller skru ned for lydstyrken på
receiveren.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og betjeningsenhederne
med en blød klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
alkohol eller rensebenzin.
Kontakt venligst den nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har spørgsmål om eller problemer med receiveren.
Om placering
• Sæt receiveren på en placering med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre overophedning og
forlænge dens levetid.
• Placer ikke receiveren i nærheden af varmekilder
eller på et sted med direkte sol, meget støv eller
vibrationer.
• Anbring ikke genstande oven på kabinettet, der kan
blokere ventilationshullerne og medføre fejlfunktion.
• Vær forsigtig, når du placerer receiveren eller
højttalerne på overflader der er blevet
specialbehandlet (med voks, olie, polermiddel osv.),
da placeringen kan medføre pletdannelse eller
misfarvning.
36DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 37 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Fejlfinding
Prøv at løse eventuelle problemer med denne
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind i
nogle af følgende vanskeligheder, når du
anvender receiveren.
Der er ingen eller kun meget svag lyd uanset
hvilken komponent, der vælges.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at både receiveren og alle
komponenter er tændt.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
• Kontroller, at MASTER VOLUME på receiveren
ikke er indstillet til "VOL MIN".
• Tryk på MUTING for at annullere
afbryderfunktionen.
Der er ingen lyd fra den ene fronthøjttaler.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet korrekt.
Surroundeffekt er ikke mulig.
• Sørg for, at lydfeltfunktionen er slået til (tryk på
MOVIE eller MUSIC).
• Lydfelter virker ikke på signaler med
samplingsfrekvens på over 48 kHz.
Dolby Digital eller DTS multikanallyd gengives
ikke.
• Kontroller, at den dvd osv., der afspilles, er
optaget i formatet Dolby Digital eller DTS.
• Ved tilslutning af dvd-afspilleren osv. til de
digitale indgangsstik på denne receiver skal du
kontrollere lydindstillingen (lydudgangens
indstillinger) for den tilsluttede komponent.
FM-modtagelsen er ringe.
• Brug et 75-ohm koaksialt kabel (medfølger ikke)
til at tilslutte receiveren til en udendørs FMantenne som vist nedenfor. Hvis du tilslutter
receiveren til en udendørs antenne, skal der
anvendes en jordledning som sikring mod
lynnedslag. Jordledningen må ikke forbindes til et
gasrør, da dette kan føre til en gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
U
Venstre og højre kanal er ubalancerede eller
byttet rundt.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Juster balanceparametrene i menuen LEVEL.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd fra en bestemt komponent.
• Kontroller, at komponenten er tilsluttet korrekt til
lydindgangsstikkene til den pågældende
komponent.
• Kontroller, at ledningen (ledningerne), som
anvendes til tilslutningen, er sat helt ind i stikkene
på både receiveren og komponenten.
• Kontroller, at du har valgt den korrekte
komponent på receiveren.
Der er ingen lyd, eller lyden er meget svag fra
center- og/eller surroundhøjttalerne.
• Vælg tilstanden CINEMA STUDIO EX (side 24).
• Juster højttalerniveauet (side 16).
Jordledning
(medfølger ikke)
Til jord
Der er en kraftig brummen eller støj.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne ikke er i
nærheden af en transformer eller en motor og
mindst 3 meter væk fra et tv eller fluorescerende
lys.
• Flyt tv'et væk fra lydudstyret.
• Stikpropperne og stikkene er snavsede. Tør dem
med en klud, der er let fugtet med alkohol.
fortsat
37DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 38 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Det er ikke muligt at stille ind på nogen
radiostation.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt.
Juster antennerne, og tilslut en ekstern antenne om
nødvendigt.
• Stationernes signalstyrke er for svag (ved
indstilling med automatisk stationsindstilling).
Brug direkte stationsindstilling.
• Kontroller, at indstillingsintervallet er indstillet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer med
direkte stationsindstilling).
• Der er ikke valgt faste stationer, eller de faste
stationer er blevet slettet (ved stationsindstilling med
scanning efter faste stationer). Vælg de faste
stationer (side 19).
RDS virker ikke.*
• Kontroller, at du har stillet ind på en FM-RDSstation.
• Vælg en FM-station med et kraftigere signal.
De ønskede RDS-oplysninger vises ikke.*
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om de
udbyder den pågældende tjeneste. Hvis de gør,
kan tjenesten være midlertidigt ude af drift.
* Kun modeller med områdekoden CEL, CEK.
Fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen virker ikke.
• DISPLAY-knappen på fjernbetjeningen er kun
tilgængelig for TUNER-funktionen.*
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningsføleren
på receiveren.
• Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen
og receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye
batterier, hvis de er udtjente.
• Sørg for at vælge den korrekte indgang på
fjernbetjeningen.
• Du aktiverer knapperne med orange skrift ved at
trykke på TV og den ønskede knap samtidig.
• Inden du bruger knappen V/v/B/b til betjening af
receiveren, skal du trykke på MAIN MENU. Hvis
du vil betjene andre komponenter, skal du trykke
på TOP MENU/GUIDE eller AV MENU, når du
har trykket på funktionsknappen.
Fejlmeddelelser
Hvis der er en fejlfunktion, viser displayet en
meddelelse.
PROTECT
Der udsendes irregulær spænding fra højttalerne.
Receiveren slukkes automatisk efter nogle få
sekunder. Kontroller højttalerforbindelsen, og
tilslut strømtilførslen igen. Kontakt venligst den
nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke er
løst.
Hvis du ikke kan afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsoversigten
Sletning af receiverens hukommelse kan
afhjælpe problemet (side 14). Bemærk, at alle
gemte indstillinger nulstilles til
fabriksindstillingerne, og du skal indstille alle
indstillinger på receiveren på ny.
Hvis problemet ikke er løst
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Referenceafsnit for sletning af
receiverens hukommelse
For at slette
Se
Alle gemte indstillinger
side 14
Brugertilpassede lydfelter
side 27
* Kun modeller med områdekoden CEL, CEK.
38DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 39 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
FM-tuner
Specifikationer
Forstærker
Udgangseffekt1)
Modeller med områdekoden CEL, CEK, MX
(4 ohm 1 kHz, THD 0,7%)
FRONT2): 70 W/kanal
CENTER2): 70 W
SURR2): 70 W/kanal
(4 ohms 100 Hz, THD 0,7%)
SUBWOOFER2): 70 W
(4 ohm 1 kHz, THD 10%)
FRONT2): 100 W/kanal
CENTER2): 100 W
SURR2): 100 W/kanal
(4 ohm 100 Hz, THD 10%)
SUBWOOFER2): 100 W
Indstillingsområde
Antenne
Antenneterminaler
Mellemfrekvens
87,5 - 108,0 MHz
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalancerede
10,7 MHz
AM-tuner
Indstillingsområde
Modeller med områdekoden CEL, CEK
Med 9-kHz indstillingsskala:
531 – 1.602 kHz
Modeller med områdekoden MX
Med 10-kHz indstillingsskala:
530 – 1.610 kHz
Antenne
Rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Generelt
Krav til strøm- og spændingsforhold
1) Målt under følgende forhold:
Krav til strøm- og
spændingsforhold
CEL, CEK
230 V vekselstrøm, 50 Hz
MX
127 V vekselstrøm, 60 Hz
2) Afhængigt af lydfeltets indstillinger og kilden er der
muligvis ingen lyd.
Indgange (analoge)
SA-CD/CD, VIDEO 1, 2 Følsomhed: 1 V
Impedans: 50 kiloohm
Indgange (digitale)
DVD (koaksial)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
VIDEO 2, SA-CD/CD
(optisk)
Følsomhed: –
Impedans: –
Områdekode
Krav til strøm- og
spændingsforhold
CEL, CEK
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
MX
127 V vekselstrøm, 60 Hz
Strømforbrug
Områdekode
Strmøforbrug
CEL, CEK, MX
110 W
Yderligere oplysninger
Områdekode
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,3 W
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 430 × 64 × 337 mm
inkl. fremspringende dele
og betjeningsenheder
Vægt (ca.)
3,3 kg
Frekvensområde, gengivelse:
28 – 20.000 Hz
Tone
Gain-niveauer
±6 dB, 1 dB trin
fortsat
39DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 40 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Højttalerafsnit
Kun HT-SF800M
• Fronthøjttalerne (SS-MSP800)
• Centerhøjttaler (SS-CNP800)
• Surroundhøjttalerne (SS-MSP800B)
Fronthøjttalerne/Centerhøjttaler
Fuldt område, magnetisk
afskærmet
Surroundhøjttalerne
Fuldt område
Højttalerenhed
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne
70 × 100 mm
membrantype, 25 mm
Nano Fine Dome Tweeter
Centerhøjttaler
55 × 110 mm
membrantype, 25 mm
Nano Fine Dome Tweeter
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
4 ohm
Dimensioner (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne
265 × 1.108 × 265 mm
Centerhøjttaler
300 × 76 × 116 mm
Vægt (ca.)
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne
3,5 kg
Centerhøjttaler
1,2 kg
Kun HT-SS600
• Fronthøjttalerne (SS-MSP600L/
SS-MSP600R)
• Centerhøjttaler (SS-CNP600)
• Surroundhøjttalerne (SS-MSP600SL/
SS-MSP600SR)
Subwoofer (SS-WMSP600)
Højttalersystem
Magnetisk afskærmet
Højttalerenhed
160 mm membrantype
Kabinettype
Basrefleks
Dimensioner (b/h/d) (ca.) 200 × 379 × 335 mm
inkl. frontpanel
Vægt (ca.)
6 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Højttalerledninger (5)
Koaksialt kabel (1)
Gummifødder (højttalerne)
• HT-SS600 (20)
Gummifødder (subwoofer) (4)
Fjernbetjening (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Hojttalerne
• Fronthøjttalerne (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surroundhøjttalerne (2)
• Subwoofer (1)
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om
områdekoden for den komponent, du anvender, se
side 3.
Vi forbeholder os retten til at ændre designet og
specifikationerne uden varsel.
Fronthøjttalerne/Centerhøjttaler
Fuldt område, magnetisk
afskærmet
Surroundhøjttalerne
Fuldt område
Højttalerenhed
57 membrantype
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans
4 ohm
Dimensioner (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttalerne/Surroundhøjttalerne
83 × 180 × 98 mm
Centerhøjttaler
250 × 85 × 98 mm
Vægt (ca.)
Fronthøjttalerne
0,6 kg
Centerhøjttaler
0,7 kg
Surroundhøjttalerne
0,5 kg
40DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 41 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Liste over knappernes placering og referencesider
Sådan bruger du denne side
Brug denne side til at finde placeringen af de knapper,
der er nævnt i teksten.
Illustrationsnummer
r
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
R
Navn på knap/del
R
Referenceside
Hovedkomponent
ALFABETISK RÆKKEFØLGE
1
2
3 4 5 6 7 8
TAL OG SYMBOLER
?/1 (strøm) 1 (14, 16, 18)
; PLII qa (24)
9 q;
qa qs qd qf qg
Yderligere oplysninger
Display 2 (22)
DVD (indikator) 5 (17)
INPUT SELECTOR qd (17, 18,
19)
IR (modtager) 8 (31, 38)
MASTER VOLUME qg (16, 17,
37)
MUTING qf (17, 37)
PRESET TUNING + q; (19)
PRESET TUNING – 9 (19)
SA-CD/CD (indikator) 6 (17)
SOUND FIELD qs (27)
TUNER (indikator) 7 (17)
VIDEO 1 (indikator) 3 (17)
VIDEO 2 (indikator) 4 (17)
41DK
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lnavn[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\0
DK01COV_HT-SF800M-CELIX.fm]
masterside:venstre
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 42 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
Indeks
A
M
Afbryderautomatik 30
Automatisk stationsindstilling 17
Medfølgende tilbehør 40
Menuen LEVEL 26
Menuen SET UP 15
Menuen TONE 27
D
Digital Cinema Sound 24
Direkte stationsindstilling 18
Dual Mono 28
F
Faste stationer
sådan gemmer du 19
sådan indstiller du 19
H
Højttalere
justerer højttalerniveauer og -balance 16
Højttalere,
placering 11
tilslutning 11
I
R
RDS 20
Rydde receiverens hukommelse 14
S
Stationsindstilling
direkte 18
indstilling på faste stationer 19
T
Testtone 16
V
Vælge
komponent 17
lydfelt 24–25
Indstilling
automatisk 17
J
Justering
højttalerniveauer og -balance 16
parametrene LEVEL 26
parametrene SET UP 15
parametrene TONE 27
L
Lydfelt
forprogrammeret 24–25
nulstille 27
tilpasse 26
vælge 24–25
42DK
modelname1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
1DK01COV_HT-SF800M-CELIX.fm]
masterpage:Left
01DK01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 43 Monday, April 11, 2005 11:07 AM
model name1[HT-SF800M]
modelname2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI02REG_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 2 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja,
laitteen päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI02REG_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 3 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Tästä käyttöohjeesta
• Tämä käyttöohje on tarkoitettu mallille HT-SF800M
ja HT-SS600. Tarkista vastaanottimen mallinumero
etupaneelin oikeasta alakulmasta. Tämän
käyttöohjeen kuvissa on aluekoodin CEL mukainen
malli, ellei muuta ole mainittu.
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa viitataan
vakiovarusteisiin sisältyvän kaukosäätimen
painikkeisiin. Voit käyttää myös niitä
vastaanottimen painikkeita, joiden nimet ovat samat
tai samantapaiset kuin kaukosäätimen painikkeiden
nimet. Tarkemmat tiedot kauko-ohjaimen käytöstä,
katso sivu 31–34.
Tässä vastaanottimessa on Dolby* Digital-, Pro Logic
Surround- ja DTS** Digital Surround -järjestelmät.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-” ja kaksois-D -tunnus ovat
Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
HT-SF800M sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin
– Keskikaiutin
– Takakaiutin
– Apubassokaiutin
STR-KS600PM
SS-MSP800
SS-CNP800
SS-MSP800B
SS-WMSP600
HT-SS600 sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• Kaiutinjärjestelmä
– Etukaiutin (vasen)
– Etukaiutin (oikea)
– Keskikaiutin
– Takakaiutin (vasen)
– Takakaiutin (oikea)
– Apubassokaiutin
STR-KS600P
FI
SS-MSP600L
SS-MSP600R
SS-CNP600
SS-MSP600SL
SS-MSP600SR
SS-WMSP600
Aluekoodeista
Vastaanottimen aluekoodi on merkitty takaseinän
alaosaan (katso alla olevaa kuvaa).
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
2-XXX-XXX-XX AA
Aluekoodi
Aluekoodista aiheutuvat käyttöerot on merkitty
tekstiin selvästi, esimerkiksi merkinnällä ”Vain
aluekoodien AA mallit”.
3FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI01COV_HT-SF800M-CELTOC.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 4 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Sisältö
Käyttöönotto
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan........ 5
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta ........ 7
1b: Laitteiden liittäminen vain
analogisten audioliitäntöjen
kautta .......................................... 9
2: Antennien liittäminen ....................... 10
3: Kaiuttimien liittäminen ..................... 11
4: Verkkojohdon liittäminen ................. 14
5: Kaiutinasetusten määrittäminen........ 15
6: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen .................... 16
— TEST TONE
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta............................. 17
FM/AM-radion kuunteleminen............. 17
FM-asemien automaattinen tallennus
muistiin ........................................... 18
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Radioasemien esivirittäminen............... 19
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttö .............................................. 20
(Vain aluekoodien CEL ja CEK
mallit)
Näytön ilmaisimet................................. 22
Lisäsäädöt ja -asetukset
Äänikenttien mukauttaminen................ 26
Äänensävyn säätäminen ....................... 27
Lisäasetukset......................................... 28
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttäminen .................... 30
Käyttö kauko-ohjaimella
RM-AAU002
Ennen kauko-ohjaimen käyttöä ............ 31
Kauko-ohjaimen osien kuvaus ............. 31
Toimintopainikkeen tehdasasetuksen
muuttaminen................................... 34
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 35
Vianetsintä ............................................ 36
Tekniset tiedot ...................................... 38
Painikkeiden sijainti ja viitesivut.......... 40
Hakemisto............................................. 41
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja apubassokaiuttimien
käyttäminen .................................... 23
— 2CH STEREO
Tilaäänentoiston tehostaminen.............. 23
Äänikentän valitseminen....................... 24
4FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 5 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
1: Tutustu laitteiden liittämistapaan
Vaiheissa 1a – 1b (sivu 7) on selostettu, miten muut laitteet liitetään tähän vastaanottimeen. Katso
ennen aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävissä olevat laitteet”. Siinä on mainittu, millä sivulla
kunkin laitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan ”2: Antennien liittäminen” (sivu 10).
Käyttöönotto
Käyttöönotto
Liitettävissä olevat laitteet
Liitettävät laitteet
Sivu
DVD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7
Satelliittiviritin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
7
Vain analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
7, 9
Super Audio CD-/CD-soitin
Digitaalisen audiolähtöliitännän kauttaa)
8
Vain analogisen audiolähtöliitännän kauttab)
9
Kuvanauhuri
a)
b)
9
Malli, jossa on esimerkiksi DIGITAL OPTICAL OUTPUT- tai DIGITAL COAXIAL OUTPUT -liitäntä.
Malli, jossa on vain esimerkiksi AUDIO OUT L/R -liitännät.
jatkuu
5FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 6 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Tarvittavat johdot
Seuraavilla sivuilla olevissa liitäntäkaavioissa on oletuksena, että seuraavat lisävarusteina saatavat
liitäntäjohdot ovat käytettävissä (A–C) (ei vakiovaruste, ellei erikseen mainita).
A Audiojohto
Valkoinen (L,
vasen)
Punainen (R,
oikea)
C Koaksiaalinen digitaalinen johto
(sisältyy vakiovarusteisiin)
Oranssi
B Optinen digitaalinen johto
Huomautuksia
• Katkaise jokaisesta laitteesta virta, ennen kuin liität mitään johtoja.
• Liitä johdot tiukasti, sillä löysästi liitetyt johdot voivat aiheuttaa ääneen hurinaa ja kohinaa.
• Kun liität audiojohdon, liitä värikoodatut johdot laitteiden vastaaviin liitäntöihin: punainen (oikea, audio)
punaiseen ja valkoinen (vasen, audio) valkoiseen.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä johdon liitin liitäntään suoraan, kunnes liitin napsahtaa paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen solmua.
6FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 7 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
.
Käyttöönotto
1a: Laitteiden liittäminen digitaalisten
audiolähtöliitäntöjen kautta
DVD-soittimen tai satelliittivirittimen liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–C), katso sivua 6.
Liitä audioliitännät.
Satelliittiviritin
OUTPUT
AUDIO
OUT
OUTPUT
L
DIGITAL
OPTICAL
R
B
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
DVD
C
OUTPUT
DIGITAL
COAXIAL
DVD-soitin
jatkuu
7FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 8 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Super Audio CD-/CD-soittimen liittäminen
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–C), katso sivua 6.
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
B
A
DIGITAL
OUTPUT
OPTICAL
OUT
LINE
L
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia 32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n näytetaajuuksien
kanssa.
Huomautus
Ääntä ei kuulu, kun toistat Super Audio CD -levyä tämän vastaanottimen SA-CD/CD OPTICAL IN -liitäntään
liitetyllä Super Audio CD -soittimella. Liitä soitin analogisiin tuloliitäntöihin (SA-CD/CD IN -liitäntöihin). Katso
lisätietoja Super Audio CD -soittimen käyttöohjeista.
8FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 9 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Käyttöönotto
1b: Laitteiden liittäminen vain analogisten
audioliitäntöjen kautta
Jos haluat lisätietoja tarvittavista johdoista, (A–C), katso sivua 6.
Satelliittiviritin
OUTPUT
AUDIO
OUT
L
R
A
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
A
A
OUTPUT
OUTPUT
LINE
AUDIO
OUT
L
L
R
R
Super Audio CD-/
CD-soitin
Kuvanauhuri
9FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 10 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
2: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AM-kehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni
(sisältyy
vakiovarusteisiin)
*
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
COAX IN
DVD
R
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
10FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 11 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
3: Kaiuttimien liittäminen
Esimerkki 5.1-kanavaisesta kaiutinjärjestelmästä
Käyttöönotto
Liitä kaiuttimet vastaanottimeen. Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 5.1-kanavaista
kaiutinjärjestelmää. Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi takakaiutinta) sekä apubassokaiuttimen (5.1-kanavajärjestelmä).
Vain HT-SF800M
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
Vain HT-SS600
Keskikaiutin
Etukaiutin (Oikea)
Takakaiutin (Oikea)
Etukaiutin (Vasen)
Apubassokaiutin
Takakaiutin (Vasen)
jatkuu
11FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 12 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Tarvittavat johdot
A Kaiutinjohdot (sisältyy
vakiovarusteisiin)
Kaiutinjohtojen liitin ja värillinen putki ovat
samanväriset kuin niiden liitäntöjen merkinnät,
joihin johdot liitetään.
Värillinen putki
–
+
Etukaiutin (Oikea)
E
e
Keskikaiutin
E
A
Etukaiutin (Vasen)
e
E
A
FRONT R
–
+
CENTER
–
+
e
A
FRONT L
–
+
+
– +
– +
–
SURR R SUBWOOFER SURR L
A
E
A
e
Takakaiutin (Oikea)
E
Apubassokaiutin
e
Takakaiutin (Vasen)
Huomautus
(Vain HT-SS600) Ennen kuin liität kaiuttimet, kiinnitä värilliset tarrat kaiuttimiin niin, että tunnistat liitettävät
kaiuttimet.
12FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 13 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
2
Vihjeitä
Kiinnitä ruuvit seinään. Jätä ruuvien
kanta 5-7 mm:n etäisyydelle
seinäpinnasta.
Käyttöönotto
• Koska apubassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
• (Ei koske mallia HT-SF800M) Voit sijoittaa
kaiuttimet tavallista vapaammin, kun käytät
lisävarusteina saatavia lattiajalustoja WS-FV11 tai
WS-FV10D (saatavissa vain tietyillä alueilla).
Pehmustetyynyjen
kiinnittäminen
(Ei koske mallia HT-SF800M)
Voit estää kaiuttimen värinän tai liikkumisen
kiinnittämällä vakiovarusteisiin sisältyvät
pehmustetyynyt kaiuttimeen kuvan mukaan.
5-7 mm
3
Ripusta kaiuttimet ruuveihin.
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
4,6 mm
10 mm
Huomautus
Kiinnitä vakiovarusteisiin sisältyvät pehmustetyynyt
myös apubassokaiuttimeen.
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
Etu- ja takakaiuttimet voi asentaa seinälle.
1
Varaa saataville ruuvit (eivät sisälly
vakiovarusteisiin), jotka sopivat kunkin
kaiuttimen takapaneelissa olevaan
reikään. Katso alla olevia kuvia.
yli 4 mm
yli 25 mm
4,6 mm
10 mm
Huomautuksia
• Käytä seinän materiaalille ja vahvuudelle sopivia
ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten
ruuvit on syytä kiinnittää koolaukseen tai
kipsilevyankkureiden avulla. Asenna kaiuttimet
pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on tarpeeksi
vahva.
• Kysy ruuvien myyjältä tai rakennusalan
ammattilaiselta lisätietoja seinämateriaalille
sopivista ruuveista.
• Sony ei ole vastuussa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi tuotteen
väärästä asennuksesta, seinän riittämättömästä
vahvuudesta, ruuvien väärästä asennuksesta tai
luonnonvoimista.
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
jatkuu
13FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 14 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Kaiutinjohdon vaihtaminen
Jos haluat vaihtaa kaiutinjohdon, irrota
vakiovarusteisiin sisältyvä kaiutinjohto
liittimestä.
1
4: Verkkojohdon
liittäminen
Paina liitin tasaista alustaa vasten.
Verkkojohdon liittäminen
Varmista, että kiinnitin on tasaista alustaa
vasten.
Liitä verkkojohto pistorasiaan.
Verkkojohto
kiinnitin
2
3
Vedä kaiutinjohto irti liittimestä.
Kierrä uuden kaiutinjohdon paljaan
pään säikeet yhteen noin 10 millimetrin
matkalta. Työnnä sitten kaiutinjohto
liittimeen.
4
+
(+)
–
Varmista, että kaiutinjohdot on asetettu
napaisuudeltaan vastaaviin liittimiin:
plusjohdin (+) plusnapaan ja miinusjohdin
(–) miinusnapaan. Muutoin äänessä on
säröä ja siitä puuttuu matalia ääniä.
(–)
Poista liitin tasaiselta alustalta.
Huomautus
Kaiutinjohdon ja kaiutinliittimen irtoamisen estäminen
– Älä käytä suositeltua ohuempaa kaiutinjohtoa. Käytä
vain kaiutinjohtoja, joiden vahvuus on AWG#18–
AWG#24.
– Käytä samanvahvuisia kaiutinjohtoja.
– Kierrä kaiutinjohtojen paljaiden päiden säikeet
yhteen.
– Työnnä kaiutinjohto kaiutinliittimeen pohjaan asti.
Pistorasiaan
Alkuasetustoimien
suorittaminen
Suorita seuraavassa kuvatut alkuasetustoimet,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran.
Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä. Käytä
tätä toimintoa vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Pidä painiketta ?/1 alas painettuna 5
sekuntia.
”INITIAL” tulee näyttöön.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen SET UP, LEVEL ja
TONE asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäasetukset.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• MASTER VOLUME -asetukseksi tulee
”VOL MIN”.
14FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 15 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
x
Voit määrittää vastaanottimeen liitettyjen
kaiuttimien etäisyyden ja sijainnin asetukset
SET UP -valikon avulla.
1
2
3
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Valitse ” SET UP ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso
”Kaiutinasetukset” alla.
4
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Määritä seuraavassa mainitut
asetukset toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Kaiutinasetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x
L
R
DIST. X.X m
(Etukaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välistä
etäisyyttä (A). Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin
askelin välillä 1,0–7,0 metriä.
Jos etukaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
C
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välistä
etäisyyttä. Keskikaiuttimen etäisyysasetus pitäisi
valita niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin etukaiuttimet (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (B).
x
Käyttöönotto
5: Kaiutinasetusten
määrittäminen
C
DIST. X.X m
(Keskikaiuttimen etäisyys)
SR
SL
DIST. X.X m
(Takakaiuttimien etäisyys)
Alkuasetus: 3.0 m
Voit säätää kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välistä
etäisyyttä. Takakaiuttimien etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että ne ovat yhtä kaukana kuuntelupaikasta kuin
etukaiuttimet (A) tai enintään 4,5 metriä lähempänä
kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (C).
Jos takakaiuttimet ovat eri etäisyydellä
kuuntelupaikasta, valitse etäisyysasetus lähemmän
kaiuttimen mukaan.
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa etukaiuttimia
kauemmas. Keskikaiuttimia ei myöskään voi asettaa
1,5 metriä lähemmäs etukaiuttimiin verrattuna.
Takakaiuttimia ei voi asettaa kuuntelupaikkaan nähden
etukaiuttimia kauemmas. Lisäksi ne voivat olla
enintään 4,5 metriä etukaiuttimia lähempänä.
Tämä johtuu siitä, että kaiuttimien oikea sijoittaminen
on hyvin tärkeää tilaäänentoiston nautittavuuden
kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa siksi,
että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla!
jatkuu
15FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI03CON_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 16 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
x
SR
SL
PL. XXXX
(Takakaiuttimien sijoittaminen)
Voit määrittää takakaiuttimien sijainnin Cinema
Studio EX -tilojen oikeaa käyttöä varten (sivu 24).
6: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
— TEST TONE
B
B
60
A
A
30
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Vihje
• LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin A mukainen.
• HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien korkeus on
sektorin B mukainen.
Tässä vastaanottimessa testiäänen keskitaajuus on
800 Hz.
1
2
Kytke vastaanottimeen virta
painamalla painiketta ?/1.
Paina painiketta TEST TONE.
”T. TONE” tulee näyttöön, ja testiääni
alkaa kuulua vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta.
Etu (vasen) t Keski t Etu (oikea) t
Taka (oikea) t Taka (vasen) t
Apubassokaiutin
3
Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuus ja
tasapaino LEVEL-valikon avulla niin,
että testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
Jos haluat lisätietoja LEVEL-valikon
asetuksista, katso sivua 26.
Vihjeitä
• Jos haluat säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta samanaikaisesti, paina
kauko-ohjaimen painiketta MASTER VOL +/–
tai käännä vastaanottimen säädintä MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
4
Paina säädön jälkeen TEST TONE
-painiketta uudelleen.
Testiääni katkeaa.
16FI
model name1[HT-SF800M]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 17 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Vahvistimen käyttö
Lähdelaitteen valinta
Valitse haluamasi laite painamalla
vastaanottimen INPUT SELECTOR painiketta.
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla. Liitä
ennen radion käyttämistä FM- ja AM-antennit
(katso sivua 10).
Ohjelmalähde
Ilmaisin
Vihje
Kuvanauhuri
VIDEO 1
Satelliittiviritin
VIDEO 2
DVD-soitin
DVD
Super Audio CD- tai
CD-soitin
SA-CD/CD
Sisäinen viritin (FM/AM) TUNER
2
Kytke ohjelmalähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
Viritysaskel vaihtelee aluekoodin mukaan seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla. Jos haluat lisätietoja
aluekoodeista, katso sivua 3.
Aluekoodi
FM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
MX
50 kHz
10 kHz
Vahvistimen käyttö
1
FM/AM-radion
kuunteleminen
AM
Automaattinen viritys
Huomautus
Jos valitset jonkin videolaitteen, valitse
televisiosta vastaava tulokanava.
3
Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädintä.
Jos et tiedä haluamasi aseman taajuutta, voit
antaa vastaanottimen etsiä kaikki
vastaanottokelpoiset asemat.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Huomautus
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
Pienennä äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua.
Vihje
Äänen mykistäminen
Paina painiketta MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING-painiketta uudelleen.
• katkaiset virran.
• lisäät äänenvoimakkuutta.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
2
Paina painiketta TUNING + tai
TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat etsiä kanavat
matalista taajuuksista ylöspäin; paina
TUNING –, jos haluat etsiä korkeista
taajuuksista alaspäin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Vihje
Jos ”STEREO” vilkkuu näytössä ja FMstereovastaanotto on huonolaatuista, vaihda
monoääniseen (MONO) vastaanottoon painamalla FM
MODE -painiketta. Sen jälkeen äänessä ei ole
stereovaikutelmaa, mutta siinä on vähemmän häiriöitä.
Voit palata stereotilaan painamalla FM MODEpainiketta uudelleen.
jatkuu
17FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 18 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Suora viritys
Voit antaa haluamasi aseman taajuuden suoraan.
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Paina 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Paina 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta tarvittaessa
AM-kehäantennin suuntausta niin, että
vastaanotettava ääni kuuluu hyvin.
Jos aseman viritys ei onnistu, ja
antamasi numerot vilkkuvat
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden. Jos
näin ei ole, toista vaiheet 2 ja 3. Jos numerot
vilkkuvat yhä, taajuus ei ole käytössä
sijaintialueellasi.
FM-asemien automaattinen
tallennus muistiin
— AUTOBETICAL
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso ”Radioasemien
esivirittäminen”. Käytä tätä toimintoa
vastaanottimen painikkeilla.
1
2
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla painiketta ?/1.
Kytke vastaanottimeen uudelleen virta
pitämällä INPUT SELECTOR-painiketta
painettuna ja painamalla painiketta ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
kaikki sijaintialueellasi vastaanotettavissa
olevat FM- ja FM RDS -asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin asettaa
RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron. Jos
haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 20.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin antaa
2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat RDS-asemien jälkeen.
Kun etsintä ja tallennus on suoritettu,
”FINISH” tulee näyttöön ja vastaanotin
palaa normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai kauko-ohjaimen
painiketta tämän toiminnon suorituksen aikana.
Painiketta ?/1 voit kuitenkin painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso ”Esiviritettyjen asemien
virittäminen”.
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
18FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 19 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Radioasemien
esivirittäminen
1
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
Radioasemien esivirittäminen
1
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Laite virittää viimeksi kuunnellun aseman.
2
3
4
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta TUNER toistuvasti.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET + tai PRESET –
toistuvasti.
Joka kerta kun painat painiketta, esiviritetty
asema vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen (sivu 17) tai
suoran virityksen (sivu 18) avulla.
Vastaanottimen käyttäminen
Paina MEMORY.
1
”MEMORY”-ilmaisin tulee näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4–5 mukaisesti, ennen kuin ilmaisin katoaa.
Valitse FM- tai AM-alue painamalla
painiketta INPUT SELECTOR toistuvasti.
2
Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta PRESET + tai
PRESET – toistuvasti.
Valitse esiviritetty asema painamalla
painiketta PRESET TUNING – tai PRESET
TUNING + toistuvasti.
Esiviritetyn aseman suora valinta
Joka kerta kun painat painiketta,
esiviritysnumero vaihtuu seuraavasti:
tA1yA2y...yA0yB1yB2y...yB0T
tC0y...yC2yC1T
Vahvistimen käyttö
Voit esivirittää enintään 30 asemaa FM- tai AMasemaa. Sen jälkeen voit virittää kuunneltavat
asemat helposti.
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
Paina numeropainikkeita.
Vastaanotin virittää antamasi numeron
mukaisen esiviritetyn aseman nykyiseltä
muistisivulta. Voit vaihtaa muistisivua
painamalla kauko-ohjaimen painiketta SHIFT
toistuvasti.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut esiviritysnumeron, aloita
uudelleen 3.
Vihjeitä
• Voit painaa myös vastaanottimen painiketta
PRESET TUNING + tai PRESET TUNING –.
• Voit myös valita muistisivun (A, B tai C)
painamalla SHIFT-painiketta toistuvasti ja
valitsemalla sitten esiviritysnumeron
painamalla numeropainikkeita.
5
Paina MEMORY-painiketta uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
esiviritysnumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin paina MEMORY-painiketta, aloita
uudelleen 3.
6
Esiviritä seuraava asema toistamalla
vaiheet 2–5.
19FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 20 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Huomautuksia
RDS-järjestelmän (Radio
Data System) käyttö
(Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit)
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka avulla radioasemat
voivat lähettää tavallisen ohjelmasignaalin
mukana lisätietoja. RDS-tiedot voi myös tuoda
näkyviin.
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma vierii
näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin
ilmaisin
Kuvaus
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FM-asemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
NEWS
Uutisia
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia
INFO
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita tai lääketieteellistä
neuvontaa
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
SPORT
Urheiluohjelmia
EDUCATE
Koulutusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja
Huomautuksia
Valitse FM-alueelta asema automaattisella
virityksellä (sivu 17), suoralla virityksellä
(sivu 18) tai virittämällä esiviritetty asema
(sivu 19).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
RDS-ilmaisin ja ohjelmapalvelun nimi tulevat
näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi, jos virittämäsi asema ei
lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on liian
heikko.
RDS-tietojen tuominen
näkyviin
Paina RDS-aseman vastaanoton aikana
DISPLAY-painiketta toistuvasti.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t Nykyinen
aika (24-tuntinen) t Käytössä oleva äänikenttä
t Äänenvoimakkuus
a)
b)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (katso sivua 20).
RDS-aseman lähettämä tekstisanoma.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä
POP M
Pop-musiikkia
ROCK M
Rock-musiikkia
EASY M
Kevyttä musiikkia
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia
CLASSICS
Suurten orkesterien esityksiä ja
esimerkiksi kamarimusiikkia sekä
oopperaa
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia
WEATHER
Säätiedotuksia
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia solmituista kaupoista
CHILDREN
Lastenohjelmia
20FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 21 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Kuvaus
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat ihmisten
elämään
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat voivat
soittaa ja esittää mielipiteitään
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla
LEISURE
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta
JAZZ
Jazz-musiikkia
COUNTRY
Country-musiikkia
NATION M
Ohjelmia alueen suositusta
musiikista
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita
FOLK M
Folk-musiikkia
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin
Vahvistimen käyttö
Ohjelmatyypin
ilmaisin
21FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI04BSC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 22 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Näytön ilmaisimet
1 2
SLEEP L
LFE
SW SL
3
C
S
4
5
q;
9 8
A LFE: Näkyvissä, jos soitettava levy sisältää
LFE (Low Frequency Effect) -kanavan ja kun
laite toistaa LFE-kanavan ääntä.
B SLEEP: Näkyvissä, kun uniajastin on
toiminnassa.
C Soitettavien kanavien ilmaisimet:
Kirjaimet (esimerkiksi L, C, R) ilmaisevat
soitettavat kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen mukaan, miten
vastaanotin yhdistää lähdeäänen.
L (Vasen Etu), R (Oikea Etu), C (Keski
(mono)), SL (Vasen Taka), SR (Oikea Taka),
S (Taka (mono tai Pro Logic -käsittelyllä
saadut tilaäänisignaalit))
Esimerkki:
Äänitysmuoto (Etu/Taka): 3/2
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
D. RANGE
MEMORY RDS
STEREO MONO
DIGITAL
PL
DTS
SR
OPT COAX
R
qa
SL
6
C
R
SR
7
F D.RANGE: Näkyvissä, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 26).
G Virittimen ilmaisimet: Näkyvissä, kun
vastaanottimella kuunnellaan radioasemia.
Katso sivuja 17–21, jos haluat tietoja
virittimen toiminnoista.
Huomautus
”RDS” tulee näkyviin vain aluekoodien CEL ja
CEK malleissa.
H COAX: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia COAX-liitännän
kautta.
I OPT: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa
digitaalista lähdesignaalia OPT-liitännän
kautta.
J DTS: Näkyvissä, kun laite vastaanottaa DTSsignaaleja.
K SW: Palaa, kun SUBWOOFER -liitännästä
saadaan signaali.
D ; DIGITAL: Näkyvissä, kun vastaanotin
purkaa Dolby Digital -muotoon tallennettua
signaalia.
E ; PLII: ”; PL” näkyy näytössä, kun
vastaanotin purkaa keski- ja tilaäänikanavien
signaaleja 2-kanavaisesta äänilähteestä Pro
Logic -prosessoinnin avulla. ”; PLII” näkyy
näytössä, kun Pro Logic II Movie/Music dekooderi on toiminnassa.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II
-koodauksen purku ei toimi DTS-muotoisten
signaalien yhteydessä.
22FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 23 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Tilaäänen käyttäminen
— 2CH STEREO
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen ja
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on monikanavainen
tilaäänisignaali, vastaanotin yhdistää signaalin
2-kanavaiseksi ja ohjaa bassotaajuudet
apubassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on tavallinen 2-kanavainen
stereosignaali, vastaanottimessa oleva
bassotaajuuksien uudelleenohjauspiiri on
toiminnassa. Etukanavien bassotaajuudet
ohjautuvat apubassokaiuttimeen.
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH
toistuvasti.
Audiotulosignaalin
automaattinen dekoodaus
(AUTO FORMAT DIRECT)
Tässä tilassa vastaanotin tunnistaa
automaattisesti siihen tulevan audiosignaalin
tyypin (Dolby Digital, DTS, tavallinen
2-kanavastereo jne.) ja purkaa koodauksen
tarvittaessa. Tässä toimintatilassa laite toistaa
äänen mitään tehosteita lisäämättä sellaisena
kuin ääni on tallennettu ja koodattu. Jos
matalataajuisia signaaleja (Dolby Digital LFE
jne.) ei ole, laite kuitenkin luo matalataajuisen
signaalin apubassokaiutinta varten.
Tilaäänen käyttäminen
Vain etu- ja
apubassokaiuttimien
käyttäminen
Tilaäänentoiston
tehostaminen
Valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla
painiketta A.F.D. toistuvasti.
Vastaanotin tunnistaa automaattisesti siihen
tulevan audiosignaalin tyypin ja purkaa
koodauksen tarvittaessa.
Vastaanotin kytkeytyy 2CH STEREO -tilaan.
jatkuu
23FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 24 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Stereoäänen kuuntelu
monikanavaisena (2kanavainen dekoodaustila)
Tässä tilassa voit määrittää 2-kanavaisten
äänilähteiden dekoodaustavan. Tämä
vastaanotin pystyy toistamaan 2-kanavaisen
äänen 5-kanavaisena Dolby Pro Logic II
-dekooderin avulla tai 4-kanavaisena Dolby Pro
Logic -dekooderin avulla.
Valitse 2-kanavainen dekoodaustapa
painamalla painiketta A.F.D. toistuvasti.
Valittu dekoodaustapa tulee näyttöön.
x DOLBY PL (PRO LOGIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic -tilassa.
Laite purkaa 2-kanavaisena tallennetun äänen 4.1kanavaääneksi.
x PLII MOV (PRO LOGIC II MOVIE)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Movie
-tilassa. Tämä asetus sopii Dolby Surround -koodatulla
äänellä varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistuu 5.1-kanavaisena katsottaessa vanhoja
elokuvia tai elokuvia, joiden alkuperäinen ääni on
korvattu muunkielisellä äänellä.
x PLII MUS (PRO LOGIC II MUSIC)
Äänen koodauksen purku Dolby Pro Logic II Music
-tilassa. Tämä asetus sopii normaaleihin
stereoäänilähteisiin, esimerkiksi CD-levyihin.
x MULTI ST. (MULTI STEREO)
2-kanavaisen signaalin vasemman ja oikean kanavan
toisto kaikista kaiuttimista.
Vihje
Voit valita asetuksen ”DOLBY PL”, ”PLII MOV” tai
”PLII MUS” myös painamalla vastaanottimen ; PLII
-painiketta.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II -dekoodaukset
eivät toimi DTS-muotoisten signaalien toistossa.
Äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä valitsemalla jonkin
vastaanottimeen esiohjelmoiduista äänikentistä.
Voit nauttia elokuvateatterien ja konserttisalien
äänentoistosta kotonasi.
Äänikentän valitseminen
elokuvia varten
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MOVIE toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
CINEMA STUDIO EX A DCS
C.ST.EX A
CINEMA STUDIO EX B DCS
C.ST.EX B
CINEMA STUDIO EX C DCS
C.ST.EX C
Tietoja DCS (Digital Cinema
Sound) -äänestä
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on tilaäänitekniikka, jonka Sony on
kehittänyt kotiteatteria varten. DCS-järjestelmä
luo DSP (Digital Signal Processor)
-signaalinkäsittelytekniikan avulla Hollywoodin
elokuvaäänitysstudioiden äänentoiston.
DCS luo kotiteatteriin vaikuttavan
elokuvateatteritehosteen, joka jäljittelee
elokuvan ohjaajan tarkoittamaa äänentoistoa.
x C.ST.EX A (CINEMA STUDIO EX A) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Cary
Grant Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä on standarditila, joka sopii lähes kaikkien
elokuvien katseluun.
x C.ST.EX B (CINEMA STUDIO EX B) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön ”Kim
Novak Theater” -elokuvatuotantostudion äänikentän.
Tämä toimintatila sopii erityisen hyvin paljon
erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
x C.ST.EX C (CINEMA STUDIO EX C) DCS
Toistaa Sony Pictures Entertainment -yhtiön
elokuvamusiikkituotantostudion äänikentän. Tämä
toimintatila sopii musikaalien tai paljon
orkesterimusiikkia sisältävien elokuvien katseluun.
24FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI05SND_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 25 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet voivat
aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
Valitse äänikenttä painamalla painiketta
MUSIC toistuvasti.
Valittu äänikenttä tulee näyttöön.
Äänikenttä
Näyttö
HALL
HALL
JAZZ CLUB
JAZZ
LIVE CONCERT
CONCERT
x HALL
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
x JAZZ (JAZZ CLUB)
Luo jazz-klubin akustiikan.
x CONCERT (LIVE CONCERT)
Tilaäänen käyttäminen
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista 5
paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman siitä,
että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
Äänikentän valitseminen
musiikkia varten
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
Tilaäänitoiminnon poistaminen
käytöstä
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH toistuvasti tai
valitse ”A.F.D. AUTO” painamalla painiketta
A.F.D. -painiketta.
Vihjeitä
• Voit valita äänikentän myös painamalla
vastaanottimen SOUND FIELD -painiketta.
• Vastaanotin tallentaa viimeksi valitun äänikentän
kutakin ohjelmalähdettä varten (Sound Field Link) ja
ottaa äänikentän käyttöön, kun valitset
ohjelmalähteen uudelleen. Jos esimerkiksi valitset
DVD-ohjelmalähdettä varten HALL-äänikentän,
vaihdat sitten ohjelmalähdettä ja palaat takaisin
DVD-levyn kuunteluun, HALL-äänikenttä tulee
uudelleen käyttöön.
• Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
–
: Dolby Digital -levyt
–
: Dolby Surround -koodatut ohjelmat
–
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Huomautus
Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus on
yli 48 kHz.
25FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 26 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
x CTR XXX dB
(Keskikaiuttimen taso)
Lisäsäädöt ja -asetukset
Äänikenttien
mukauttaminen
LEVEL-valikon asetuksilla voit mukauttaa
äänikentät omia kuuntelutarpeitasi vastaaviksi.
Näytössä näkyviä asetuksia koskeva
huomautus
Kunkin valikon säädettävät asetukset vaihtelevat eri
äänikentissä. Jotkin asetukset voivat näkyä himmeinä.
Se merkitsee, ettei valittu asetus ole käytettävissä tai
sitä ei voi muuttaa.
LEVEL-valikon asetusten
muuttaminen
Voit säätää kunkin kaiuttimen tasapainoa ja
äänenvoimakkuutta. Asetukset koskevat kaikkia
äänikenttiä tehosteen tason asetusta lukuun
ottamatta. Tehosteen tason asetukset tallentuvat
erikseen kutakin äänikenttää varten.
1
2
3
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Valitse ” LEVEL ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”LEVELvalikon asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla tai -painiketta toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
x SUR.L. XXX dB
(Takakaiuttimen (vasen) taso)
x SUR.R. XXX dB
(Takakaiuttimen (oikea) taso)
x S.W. XXX dB
(Apubassokaiuttimen taso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin –10 dB:n ja +10 dB:n
välillä.
x
D.RANGE
COMP. XXX
(Dynamiikan kavennus)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen dynamiikkaa.
Tämä on kätevää, kun katselet elokuvia hiljaisella
äänenvoimakkuudella esimerkiksi yöllä.
• OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän tarkoittamalla
tavalla.
• MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa äänen
dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin sisältämän
dynamiikka-informaation perusteella. On suositeltavaa
käyttää ”MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
Huomautus
Dynamiikan kavennus vaikuttaa vain Dolby Digital
-lähteisiin.
x EFCT. XXX (Tehosteen taso)
LEVEL-valikon asetukset
Alkuasetus: STD
Voit säätää tilaäänitehosteen tuottamaa
”läsnäolovaikutelmaa”. Vaihtoehtoja on kolme: MIN
(pienin vaikutus), STD (normaali vaikutus) ja MAX
(suurin vaikutus).
Alkuasetus näkyy alleviivattuna.
Huomautus
x
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun käytössä on
MOVIE- tai MUSIC-painikkeella valittu äänikenttä.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
L
R
BAL. L/R XX
(Etukaiuttimien tasapaino)
Alkuasetus: BALANCE (0)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
tasapainoa. Voit säätää tasapainoa 17 askelen avulla
välillä BAL. L (+1 – +8), BALANCE (0), BAL. R
(+1 – +8).
26FI
model name1[HT-SF800M]
model name2HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 27 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Äänikenttien palauttaminen
tehdasasetusten mukaisiksi
Äänensävyn säätäminen
Käytä tätä toimintoa vastaanottimen
painikkeilla.
Voit säätää etukaiuttimen äänen sävyä (bassoa ja
diskanttia) TONE-valikon avulla.
1
1
2
Katkaise virta painamalla painiketta
?/1.
2
”SF. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät on palautettu alkuasetuksiin.
3
Valitse ” TONE ” painamalla
painiketta MAIN MENU toistuvasti.
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”TONE-valikon
asetukset” alla.
4
Kuuntele ääntä ja valitse asetus
painamalla
tai
-painiketta
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
5
Muuta muita haluamasi asetuksia
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Lisäsäädöt ja -asetukset
Pidä painiketta SOUND FIELD
painettuna ja paina ?/1.
Ala soittaa lähdettä, johon on koodattu
monikanavainen tilaääni (esimerkiksi
DVD-levy).
Huomautuksia
• Äänen sävyä ei voi säätää, kun vastaanotin purkaa
signaaleja, joiden näytetaajuus on yli 48 kHz.
• Äänensävyä ei voi säätää myöskään, kun valitset
äänikentän elokuvia ja musiikkia varten (sivut 24,
25).
TONE-valikon asetukset
x BASS XX dB
(Etukaiuttimien bassotaso)
x TREB. XX dB
(Etukaiuttimien diskanttitaso)
Alkuasetus: 0 dB
Voit säätää tasoa 1 dB:n askelin –6 dB:n ja +6 dB:n
välillä.
27FI
model name1[HT-SF800M]
model name2HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 28 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
x CD-XXXX
(SA-CD/CD-tuloliitännän tilan asetus)
Lisäasetukset
Vastaanottimen asetusten
muuttaminen SET UP-valikon
avulla
Voit muuttaa monia vastaanottimen asetuksia
SET UP-valikon avulla.
1
2
Valitse ” SET UP
MENU toistuvasti.
” painamalla MAIN
Valitse säädettävä asetus painamalla
toistuvasti painiketta
tai .
Jos haluat lisätietoja, katso ”SET UPvalikon asetukset” alla.
3
Valitse haluamasi asetus painamalla
painiketta
tai
toistuvasti.
Asetus tallentuu automaattisesti.
4
Muuta muita haluamiasi asetuksia
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
SET UP-valikon asetukset
Oletusasetukset on alleviivattu.
x VD2-XXXX
(VIDEO 2-tuloliitännän tilan asetus)
Voit valita VIDEO 2-tuloliitännän audiotulotilan.
• AUTO
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat käytössä.
Jos digitaalisia signaaleja ei ole, laite valitsee
analogisen signaalin.
• OPT
Valitsee DIGITAL VIDEO 2 OPT IN -tuloliitäntään
tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANLG
Valitsee VIDEO 2 AUDIO IN (L/R)-tuloliitäntöihin
tulevan analogisen audiosignaalin.
Voit valita SA-CD/CD-tuloliitännän audiotulotilan.
• AUTO
Digitaalisilla signaaleilla on etusija, kun sekä
digitaalinen että analoginen liitäntä ovat käytössä.
Jos digitaalisia signaaleja ei ole, laite valitsee
analogisen signaalin.
• OPT
Valitsee DIGITAL SA-CD/CD OPT IN tuloliitäntään tulevan digitaalisen audiosignaalin.
• ANLG
Valitsee SA-CD/CD AUDIO IN (L/R) tuloliitäntöihin tulevan analogisen audiosignaalin.
x A.V.SYNC. X
(Aikaviiveen säätö)
• Y (Kyllä) (viiveaika: 68 ms)
Ääntä viivästytetään niin, että ääni tahdistuu kuvaan
mahdollisimman hyvin.
• N (Ei) (viiveaika: 0 ms)
Äänisignaalissa ei ole viivettä.
Huomautuksia
• Tämä asetus on kätevä, jos käytössä on suuri LCDtai plasmanäyttö tai projektiotelevisio.
• Tämä asetus on käytettävissä, kun käytössä on 2CHtai A.F.D.-painikkeella valittu äänikenttä (paitsi jos
tulosignaali on PCM 96 kHz -signaali).
x DUAL XXX
(Digitaalisen lähetyksen kielen valinta)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella digitaalisen
lähetyksen aikana. Tämä toiminto toimii vain Dolby
Digital -lähteiden yhteydessä.
• M/S (pää-/kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu vasemmasta
etukaiuttimesta ja kakkoskielen mukainen ääni
samanaikaisesti oikeasta etukaiuttimesta.
• M (pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• S (kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• M+S (pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet kuuluvat
yhdistettyinä.
28FI
model name1[HT-SF800M]
model name2HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI06ADV_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 29 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
x DEC. XXXX
(Digitaalisen äänen ensisijainen
dekoodaus)
Lisäsäädöt ja -asetukset
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin tulevan
digitaalisen signaalin tulomuodon.
Alkuasetus on ”DEC. AUTO” VIDEO 2 -laitetta
varten ja ”DEC. PCM” DVD ja SA-CD/CD-soitinta
varten.
• AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi vaihtoehdon
DTS, Dolby Digital tai PCM.
• PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (soiton alkamisen
jälkeisen keskeytyksen estämiseksi). Ääni kuuluu,
vaikka muita tulosignaaleja olisi. Tämä vastaanotin
ei kuitenkaan pura DTS-CD-levyä, kun asetuksena
on ”DEC. PCM”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD) keskeytyy
soiton alkaessa, valitse asetukseksi ”DEC. PCM”.
29FI
model name1[HT-SF800M]
model name2HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI070TH_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 30 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Muut toiminnot
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana.
Kun laitteeseen on virta kytkettynä, paina
SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta SLEEP, näyttö
muuttuu seuraavasti:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t
OFF
Kun olet määrittänyt ajan, näyttö himmenee.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen
vastaanottimen virran katkeamista, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos painat
SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin poistuu
käytöstä.
30FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 31 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAU002
Voit käyttää järjestelmässäsi olevia laitteita
kauko-ohjaimella RM-AAU002.
Ennen kauko-ohjaimen
käyttöä
Aseta paristolokeroon kaksi R6 (koko AA)
-paristoa niin, että navat + ja – tulevat oikeille
puolille. Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se
soittimessa olevaan kauko-ohjainsignaalin
tunnistimeen .
el
TV/VIDEO
SLEEP
ek
ej
eh
eg
ef
ed
TEST
TONE
ea
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
e;
wl
wk
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
7
8
>10
-
SA-CD/CD
MUSIC
0/10
wh
wg
wf
FM MODE
MPX
6
AUDIO
D.TUNING
ANT
9
SUBTITLE
MEMORY SHIFT
JUMP
ENTER
D.SKIP
ANGLE
AV
MENU MUTING
F
G
TV VOL
MASTER VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
g
ENTER
qg*
wj
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kauko-ohjainsignaalin tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen vuotaminen
ja siitä aiheutuva korroosio ei vahingoita kaukoohjainta.
DVD
TUNER MAIN MENU
CLEAR
TOP MENU/
GUIDE
Paristot kestävät tavallisesti noin 6 kuukautta. Kun
kauko-ohjaimella ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
TV ?/1
?/1
DUAL MONO
*es
Vihje
AV
?/1
f
RETURN/EXIT
DISPLAY
TV CH –
TV CH +
c STEP C
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
qh
qj
qk
ql
Muut toiminnot/Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAU002
Paristojen asettaminen kaukoohjaimeen
Kauko-ohjaimen osien
kuvaus
TV
wd
ws
w;
wa*
* MASTER VOL + -painikkeessa,
numeropainikkeessa 5 ja painikkeessa H on
kohopiste. Käytä kohopistettä apunasi kiintopisteenä
käyttäessäsi vastaanotinta ja muita audio-/
videolaitteita.
jatkuu
31FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 32 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Seuraavassa taulukossa on mainittu kunkin
painikkeen asetukset.
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
A.F.D. ef Vastaanotin
Valitsee äänen
dekoodaustavan.
ANGLE qs DVD-soitin
Kuvakulman valinta
tai vaihtaminen.
ANT q;
Kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Valitsee
antenniliitännästä
lähtevän signaalin:
television tai
kuvanauhurin
ohjelman.
AUDIO 9 DVD-soitin/
satelliittiviritin
Valitsee television
äänen multiplexääneksi,
kaksikieliseksi tai
monikanavaiseksi.
AV MENU Kuvanauhuri/
qd
DVD-soitin/
satelliittiviritin
AV ?/1
1
Kuvanauhuri/ Kytkee ja katkaisee
CD-soitin/
audio- ja
DVD-soitin/
videolaitteiden virran.
satelliittiviritin/
MD-dekki
CLEAR ea DVD-soitin/
satelliittiviritin
DISPLAY
qh
Het menu weergeven.
Virheen korjaus
väärien
numeropainikkeiden
painamisen jälkeen tai
paluu normaaliin
toistoon.
Vastaanotin/
Valitsee television
CD-soitin
kuvaruudussa näkyvät
kuvanauhuri/
tiedot.
DVD-soitin/
satelliittiviritin/
MD-dekki
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
ENTER qa Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Kun olet valinnut
kanavan, levyn tai
raidan
numeropainikkeilla,
syötä arvo painamalla
tätä painiketta.
ENTER wl Vastaanotin/
Vahvistaa valinnan.
kuvanauhuri/
DVD-soitin/
satelliittiviritin/
CD-soitin/
MD-dekki
FM MODE Vastaanotin
9
JUMP qs
Valitsee FM-stereo-tai
monovastaanoton.
Satelliittiviritin Schakelen tussen het
vorige en het huidige
kanaal.
MAIN
Vastaanotin
MENU 5
Avaa vastaanottimen
valikon.
MASTER
VOL +/–
qg
Vastaanotin/
televisio
Säätää vastaanottimen
äänenvoimakkuutta.
MEMORY Vastaanotin
qa
Tallentaa radioasemat.
MOVIE 6 Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät elokuvia
varten.
MPX 9
Valitse pää- tai
kakkoskieli.
Kuvanauhuri
MUSIC 7 Vastaanotin
Valitsee
esiohjelmoidut
äänikentät musiikkia
varten.
MUTING
qf
Vastaanotin
Mykistää
vastaanottimen äänen.
PRESET
+/– qj wh
Vastaanotin
Valitsee esiviritetyt
asemat.
Televisio/
kuvanauhuri/
satelliittiviritin
Esiviritetyn kanavan
valinta.
DVD-soitin
Palauttaa edelliseen
valikkoon tai poistaa
valikosta.
D.SKIP qa CD-soitin/
DVD-soitin/
Ohittaa levyt (vain
monilevyinen
vaihtaja).
D.TUNING Vastaanotin
q;
Aktivoi suoran
viritystilan.
DUAL
Vastaanotin
MONO 8
Kielen valinta
digitaalisen
lähetyksen
vastaanoton aikana.
RETURN/
EXIT wj
DVD 3
DVD-soittimen
katselu.
SA-CD/CD Vastaanotin
4
Vastaanotin
Toiminto
Satelliittiviritin Poistuminen valikosta.
Super Audio CD-tai
CD-levyn kuuntelu.
32FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 33 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Käyttökohde
Toiminto
Kaukoohjaimen
painike
SHIFT qs
Vastaanotin
Valitsee muistisivun
radioasemien
esiviritystä tai valita
esiviritetyn aseman
valintaa varten.
VIDEO 1 ej Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 3)
VIDEO 2 eh Vastaanotin
Kuvanauhurin
katselu.
(VTR-tila 1)
1-9 ja
0/10 es
Vastaanotin
Käytä yhdessä
SHIFT-painikkeen
kanssa
esivirittäessäsi
radioaseman tai
valitessasi
esiviritetyn aseman.
Käytä yhdessä
D.TUNINGpainikkeen kanssa
suoraan viritykseen.
CD-soitin/
DVD-soitin
MD-dekki
Valitsee raidan
numeron.
0/10 valitsee raidan
10.
SLEEP el Vastaanotin
Aktivoi
uniajastintoiminnon ja
ajan, jonka kuluttua
vastaanottimen virta
katkeaa
automaattisesti.
SUBTITLE DVD-soitin
q;
Tekstityksen
vaihtaminen.
SYSTEM
STANDBY
(Paina AV
?/1 1 ja
?/1 2
samanaikais
esti)
Vastaanotin/
televisio/
kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin/
satelliittiviritin/
MD-dekki
Katkaisee virran
vastaanottimesta ja
muista Sonyn audio-/
videolaitteista.
TEST
TONE ek
Vastaanotin
Aktivoi testiäänen.
TOP
MENU/
DVD-soitin
Näyttää DVDnimikkeen.
Käyttökohde
Toiminto
Televisio/
Valitsee kanavan
kuvanauhuri/
numeron.
satelliittiviritin
GUIDE e; Satelliittiviritin Opasvalikon tuomin
näkyviin.
2CH ed
Vastaanotin
TUNER eg Vastaanotin
Radio-ohjelmien
kuuntelu.
>10 ea
TUNING
+/– ql wf
Vastaanotin
Selaa radioasemia.
TV wd
Televisio
Televisio-ohjelmien
katselu.
Kuvanauhuri/ Valitsee raidan
CD-soitin/
numeron, joka on
DVD-soitin/
suurempi kuin 10.
satelliittiviritin/
MD-dekki
-/-- ea
Televisio
TV CH
+/– qj wh
Televisio
Valitsee television
esiviritetyt kanavat.
Valitsee
kanavanvalintatilan:
joko yksi- tai
kaksinumeroinen
kanava.
?/1 2
Vastaanotin
Kytkee
vastaanottimeen
virran ja katkaisee
siitä virran.
TV/VIDEO Televisio
el
Valitsee tulosignaalin:
televisio- tai
kuvanauhuritulo.
TV VOL
+/– qg
Säätää television
äänenvoimakkuutta.
Televisio
TV ?/1 2 Televisio
Television virran
kytkentä tai katkaisu.
Valitsee 2CH
STEREO -tilan.
c STEP C Kuvanauhuri/
REPLAY < / DVD-soitin
ADVANCE
< wg qk
Edellisen
kohtauksen toisto
uudelleen tai
pikasiirto nykyisessä
kohtauksessa.
./> wh Kuvanauhuri/
qj
CD-soitin/
DVD-soitin
Ohittaa raidat.
Käyttö kauko-ohjaimella RM-AAU002
Kaukoohjaimen
painike
jatkuu
33FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI08REM_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 34 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Kaukoohjaimen
painike
Käyttökohde
Toiminto
m/M
wf ql
DVD-soitin
Etsii raidat eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
MD-dekki/
kasettidekki
Siirtää eteen- tai
taaksepäin.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
kasettidekki
Aloittaa soiton.
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin/
MD-dekki/
kasettidekki
Kytkee soiton tai
äänityksen
taukotilaan. (Aloittaa
myös äänityksen, kun
laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa).
Kuvanauhuri/
CD-soitin/
DVD-soitin
MD-dekki/
kasettidekki
Pysäyttää soiton.
O wj
DVD-soitin
V/v wk
Vastaanotin
H wa
X ws
x w;
Toimintopainikkeen
tehdasasetuksen
muuttaminen
Jos toimintopainikkeiden tehdasasetukset eivät
vastaa laitteistosi laitteita, voit muuttaa
asetuksia. Jos sinulla esimerkiksi on CD-soitin,
mutta ei DVD-soitinta, voit määrittää DVDpainikkeen CD-soitinta varten.
1
2
Pidä painettuna sitä toimintopainiketta,
jota vastaavaa laitetta haluat muuttaa
(esimerkiksi DVD).
Paina sitä laitetta vastaavaa painiketta,
jonka haluat ohjelmoida
toimintopainikkeeseen (esimerkiksi 5 CD-soitin).
Seuraavat painikkeet on ohjelmoitu
valitsemaan seuraavat laitteet:
Käytettävä laite
Paina
Kuvanauhuri (komentotila VTR 3*)
1
Kuvanauhuri (komentotila VTR 2*)
2
Palauttaa edelliseen
valikkoon tai poistaa
valikosta.
DVD-soitin tai DVD-tallennin
(komentotila DVD 1)
3
DVD-soitin (komentotila DVD 3)
4
Valitsee
valikkotoiminnon.
CD-soitin
5
Säätää tai muuttaa
asetusta.
Md-dekki
6
Kasettidekki B
7
Viritin (tämä vastaanotin)
8
B/b wk
Vastaanotin
V/v/B/b
wk
Kuvanauhuri/ Valitsee
satelliittiviritin/ valikkotoiminnon.
DVD-soitin
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain esimerkiksi.
Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei yllä kuvattu
toimenpide ole mahdollinen tai laitteen toiminta voi
poiketa kuvatusta.
• Kun painat toimintopainikkeita (VIDEO 1, VIDEO 2
tai DVD), television tulosignaali ei välttämättä
vaihdu oikeaksi automaattisesti. Jos näin käy, valitse
television tulosignaali painamalla TV/VIDEOpainiketta.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt painikkeet
käyttöön painamalla TV-painiketta ja haluamaasi
painiketta samanaikaisesti.
DSS (Digitaalinen satelliittiviritin)
9
DCS (Digitaalinen CS-viritin)
0/10
BSD (Digitaalinen BS-viritin)
-/--
*Sonyn kuvanauhureita käytetään asetuksella
VTR 2 tai 3. Nämä vastaavat 8mm- ja VHSnauhureita.
Nyt voit ohjata CD-soitinta DVDpainikkeella.
Painikkeen tehdasasetuksen
palauttaminen
Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Kaikkien toimintopainikkeiden
tehdasasetusten palauttaminen
Paina painikkeita ?/1, TEST TONE ja
MASTER VOL – samanaikaisesti.
34FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 35 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Jos läheisen television kuvassa näkyy
värihäiriöitä
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon sisään,
irrota verkkovirtajohto pistorasiasta. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa vastaanotin,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
Laitteen kuumeneminen
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15-30 minuuttia ja
kytke virta takaisin.
Jos värivirheitä näkyy edelleen...
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta
äläkä alkoholia, bensiiniä tai muita liuottimia.
Lisätietoja
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Vastaanotin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu vastaanottimen virtakytkimellä.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
jos et aio käyttää vastaanotinta pitkään aikaan. Tartu
aina pistokkeeseen, kun irrotat verkkovirtajohdon
pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Etukaiuttimet, keskikaiutin ja apubassokaiutin ovat
magneettisesti suojatut, joten ne voi asettaa lähelle
televisiota. Television tyypin mukaan voi silti olla,
että kuvaruudussa näkyy värivirheitä.
Takakaiuttimet eivät ole magneettisesti suojattuja,
joten ne kannattaa asettaa hieman kauemmas
televisiosta (sivu 11).
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana, kyse ei
ole viasta. Jos käytät vastaanotinta jatkuvasti suurella
äänenvoimakkuudella, kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat
kuumenevat. Älä kosketa koteloa, jotta et saa
palovammoja.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen sisäosat eivät
kuumene liikaa, ja laitteen käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä, jotka
voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja siten aiheuttaa
vikoja.
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen tai
kaiuttimen erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle,
kiillotetulle tai öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi
syntyä tahroja tai värjäytymiä.
Käyttö
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta, ennen
kuin liität vastaanottimeen muita laitteita.
35FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 36 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin heikko
riippumatta kuunneltavasta laitteesta.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että muihin
laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
• Varmista, ettei vastaanottimen MASTER
VOLUME -säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Poista äänen mykistys painamalla MUTINGpainiketta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että vastaanottimessa on oikea
ohjelmalähde valittuna.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että laite on liitetty oikein kyseiselle
laitteelle tarkoitettuihin audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on työnnetty
liitäntöjen pohjaan asti sekä vastaanottimessa että
kyseisessä laitteessa.
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkasta, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein ja pitävästi.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on liitetty
toisiinsa oikein.
• Varmista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista ja moottoreista sekä vähintään 3
metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet. Pyyhi ne
kevyesti puhdistusalkoholilla kostutetulla liinalla.
Keskikaiuttimesta ja/tai takakaiuttimista ei
kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain heikko ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu 24).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 16).
Apubassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että apubassokaiutin on liitetty toisiinsa
oikein ja pitävästi.
Tilaäänivaikutelmaa ei saada.
• Varmista, että äänikenttätoiminto on käytössä
(paina MOVIE tai MUSIC).
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin näytetaajuus
on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTS-monikanavatoisto ei
toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai muu lähde
on äänitetty Dolby Digital- tai DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun laitteen tämän
vastaanottimen digitaalisiin tuloliitäntöihin,
tarkista liitettävän laitteen ääniasetus (äänilähdön
asetukset).
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla (ei
sisälly vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita antenni
ukonilman varalta. Älä liitä maajohdinta
kaasuputkeen, jotta ei synny kaasuräjähdyksen
vaaraa.
FM-ulkoantenni
Vastaanotin
ANTENNA
U
AM
Maajohdin (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
36FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 37 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein. Muuta
antennin suuntausta ja liitä ulkoinen antenni
tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
suoraa viritystä.
• Varmista, että oikea viritysaskel on valittuna (jos
virität AM-asemia suoralla virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt asemat on
tyhjennetty muistista (valittaessa esiviritettyjä
asemia selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 19).
RDS -toiminto ei toimi.*
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit.
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus.
PROTECT
Kaiuttimien syöttövirta on epätasaista.
Vastaanottimesta katkeaa automaattisesti virta
muutaman sekunnin kuluttua. Varmista, että
kaiuttimet on liitetty oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 14). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain ei toimi.
• Kaukosäätimen DISPLAY-painiketta voi käyttää
vain TUNER-ohjelmalähteen ohjaukseen.*
• Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimessa olevaan
kauko-ohjainsignaalin tunnistimeen .
• Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kauko-ohjaimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
• Voit ottaa oranssilla tekstillä merkityt painikkeet
käyttöön painamalla TV-painiketta ja haluamaasi
painiketta samanaikaisesti.
• Paina MAIN MENU -painiketta, ennen kuin
ohjaat vastaanotinta painikkeilla V/v/B/b. Kun
haluat ohjata muita laitteita, paina ensin
haluamaasi toimintopainiketta ja sitten painiketta
TOP MENU/GUIDE tai AV MENU.
Lisätietoja
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule näkyviin.*
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja tiedustele,
lähettääkö asema haluamaasi tietoa. Jos lähettää,
palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä.
Virheilmoitukset
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 14
Mukautetut äänikentät
sivu 27
* Vain aluekoodien CEL ja CEK mallit.
37FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 38 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
AM-viritinosa
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
Lähtöteho1)
Aluekoodien CEL, CEK ja MX mallit
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
FRONT2): 70 W/kan.
CENTER2): 70 W
SURR2): 70 W/kan.
(4 ohmia 100 Hz, harmoninen kokonaissärö 0,7 %)
SUBWOOFER2): 70 W
(4 ohmia 1 kHz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
FRONT2): 100 W/kan.
CENTER2): 100 W
SURR2): 100 W/kan.
(4 ohmia 100 Hz, harmoninen kokonaissärö 10 %)
SUBWOOFER2): 100 W
1) Mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
2) Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
SA-CD/CD, VIDEO 1, 2 Herkkyys: 1 V
Impedanssi: 50 kiloohmia
Käyttöjännite
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
MX
127 V AC, 60 Hz
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK, MX
110 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W
Mitat (l/k/s) (noin)
430 × 64 × 337 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan luettuina
Paino (noin)
3,3 kg
Vain HT-SF800M
• Etukaiutin (SS-MSP800)
• Keskikaiutin (SS-CNP800)
• Takakaiutin (SS-MSP800B)
Etukaiutin/Keskikaiutin
Tuloliitännät (digitaaliset)
DVD (koaksiaalinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
VIDEO 2, SA-CD/CD
(optinen)
Herkkyys: –
Impedanssi: –
Toiston taajuusvaste:
28 – 20 000 Hz
Äänen sävy
±6 dB, 1 dB askelin
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Yleistä
Kaiutinosa
Tuloliitännät (analogiset)
Vahvistustasot
Viritysalue
Aluekoodien CEL ja CEK mallit
9 kHz:n viritysaskelella: 531 – 1 602 kHz
Aluekoodien MX mallit
10 kHz:n viritysaskelella: 530 – 1 610 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
87,5 – 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
Takakaiutin
Kaiutinelementti
Etukaiutin/Takakaiutin
Keskikaiutin
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s) (noin)
Etukaiutin/Takakaiutin
Keskikaiutin
Paino (noin)
Etukaiutin/Takakaiutin
Keskikaiutin
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Koko äänialue
70 × 100 mm, kartio,
25 mm:n Nano Fine diskanttikalotti
55 × 110 mm, kartio,
25 mm:n Nano Fine diskanttikalotti
Bassorefleksi
4 ohmia
265 × 1 108 × 265 mm
300 × 76 × 116 mm
3,5 kg
1,2 kg
38FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 39 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Vain HT-SS600
• Etukaiutin (SS-MSP600L/SS-MSP600R)
• Keskikaiutin (SS-CNP600)
• Takakaiutin (SS-MSP600SL/
SS-MSP600SR)
Etukaiutin/Keskikaiutin
Takakaiutin
Kaiutinelementti
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Mitat (l/k/s) (noin)
Etukaiutin/Takakaiutin
Keskikaiutin
Paino (noin)
Etukaiutin
Keskikaiutin
Takakaiutin
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Koko äänialue
57 mm, kartio
Bassorefleksi
4 ohmia
83 × 180 × 98 mm
250 × 85 × 98 mm
0,6 kg
0,7 kg
0,5 kg
Apubassokaiutin (SS-WMSP600)
Paino (noin)
Magneettisesti suojattu
160 mm, kartio
Bassorefleksi
200 × 379 × 335 mm
etupaneeli mukaan lukien
6 kg
Lisätietoja
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinelementti
Kotelon tyyppi
Mitat (l/k/s) (noin)
Vakiovarusteet
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaiutinjohto (5)
Koaksiaalinen digitaalinen johto (1)
Pehmustetyynyt (kaiuttimet)
• HT-SS600 (20)
Pehmustetyynyt (apubassokaiutin) (4)
Kauko-ohjain (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Kaiuttimet
• Etukaiutin (2)
• Keskikaiutin (1)
• Takakaiutin (2)
• Apubassokaiutin (1)
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista, katso
sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tuotteen mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
39FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI09ADD_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 40 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Painikkeiden sijainti ja viitesivut
Tämän sivun käyttäminen
Tämän sivun avulla löydät painikkeet, jotka on
mainittu tekstissä.
Kuvan numero
r
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
R
Painikkeen/osan nimi
R
Viitesivu
Päälaite
AAKKOSJÄRJESTYS
DVD (ilmaisin) 5 (17)
INPUT SELECTOR qd (17, 18, 19)
IR (vastaanotin) 8 (31, 37)
MASTER VOLUME qg (16, 17,
36)
MUTING qf (17, 36)
1
2
Näyttö 2 (22)
PRESET TUNING + q; (19)
PRESET TUNING – 9 (19)
SA-CD/CD (ilmaisin) 6 (17)
SOUND FIELD qs (27)
TUNER (ilmaisin) 7 (17)
VIDEO 1 (ilmaisin) 3 (17)
VIDEO 2 (ilmaisin) 4 (17)
3 4 5 6 7 8
NUMEROT JA SYMBOLIT
?/1 (virta) 1 (14, 16, 18)
; PLII qa (24)
9 q;
qa qs qd qf qg
40FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI01COV_HT-SF800M-CELIX.fm]
masterpage:Right
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 41 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
Hakemisto
A
T
Automaattinen viritys 17
Testiääni 16
TONE-valikko 27
D
Digital Cinema Sound 24
U
Uniajastin 30
E
Esiviritetyt asemat
esivirittäminen 19
virittäminen 19
K
L
LEVEL-valikko 26
R
Vakiovarusteet 39
Valitseminen
äänikenttä 24–25
lähdelaite 17
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen 14
Virittäminen
automaattisesti 17
esiviritetyt asemat 19
suoraan 18
Lisätietoja
Kaiuttimet
kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja tasapainon
säätö 16
liittäminen 11
sijoittaminen 11
Kaksoismono 28
V
Å
Äänikenttä
esiohjelmoidut 24–25
mukauttaminen 26
tehdasasetusten palauttaminen 27
valitseminen 24–25
RDS 20
S
Säätäminen
kaiuttimien äänenvoimakkuus ja tasapaino 16
LEVEL-asetukset 26
SET UP-asetukset 15
TONE-asetukset 27
SET UP-valikko 15
Suora viritys 18
41FI
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
lename[E:\SEM_Janet\Revision_SF800M\J9050000_2592136421SF800M_DKFI\2592136421\
2FI10BKC_HT-SF800M-CEL.fm]
masterpage:Left
02FI01COV_HT-SF800M-CEL.book Page 42 Monday, April 11, 2005 10:57 AM
model name1[HT-SF800M]
model name2[HT-SS600]
[2-592-136-42(1)]
Download PDF