Sony | SA-FT3H | Sony SA-FT3H Käyttöohjeet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
J
Home Theatre Speaker System
A-4
B-2
B-1
Pude
Tyyny
Pude
Tyyny
E
e
E
e
2-598-517-53(2)
Pude
Tyyny
E
A-3
E
A-2
e
A-1
e
SA-FT3H
B-3
B-4
Pude
Tyyny
C-1
C-2
C-4
C-3
skruer (medfølger ikke)
ruuvit (eivät kuulu varusteisiin)
mere end 4 mm
yli 4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
e
E
4,6 mm
300,0 ±0,1 mm
4,6 mm
e
mere end 30 mm
yli 30 mm
Hul på bagsiden af højttaleren
Keskikaiutin takana oleva aukko
Hul på bagsiden af front/surroundhøjttaleren
Etu/ympäristötilakaiuttimen takana oleva
aukko
E
10 mm
7 till 10 mm
7 - 10 mm
Hul på bagsiden af højttaleren
Kaiuttimen takana oleva aukko
Bageste pude
Takalevy
Dansk
Bageste pude
Takalevy
Suomi
Centerhøjttaler
ADVARSEL
Undlad at udsætte afspilleren for regn eller fugt, så
risiko for brand eller stød undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød.
Lad teknikere foretage eventuelle reparationer.
Undgå at dække apparatets ventilationsdel med aviser,
duge, gardiner m.v., så der ikke opstår risiko for brand.
Og undlad at placere tændte stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe genstande fyldt med væske, f.eks.
vaser, på apparatet, så risikoen for brand eller stød
undgås.
Installer ikke apparatet, hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et indbygget
skab.
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og
andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Om denne brugsvejledning
SA-FT3H et 5.1-kanals højttalersystem, som består af to
fronthøjttalere, to surroundhøjttalere (der er ingen
forskel på front- og surroundhøjttalerne), en
centerhøjttaler og en subwoofer. Systemet understøtter
Sony Digital Cinema Sound, Dolby* Pro Logic og Dolby
Digital osv. og er dermed specifikt beregnet til film.
* “Dolby” og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Forholdsregler
Installationsmetoder
Medfølgende tilbehør Bordpladestativ Installation
på væggen
Om sikkerheden
• Kontroller, at systemets driftsspænding er identisk
med den lokale netspænding, inden systemet tages i
anvendelse.
• Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt,
sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er
tændt - også selvom der er slukket på apparatets
netafbryder.
• Tag stikket ud af stikkontakten i væggen, hvis systemet
ikke skal anvendes i længere tid. Tag altid fat i stikket,
aldrig i ledningen, når du tager stikket ud.
• Skulle der komme væske eller en genstand ind i
systemet, afbrydes forbindelsen, og systemet
undersøges af en tekniker, før det tages i anvendelse
igen.
• Netledningen må kun udskiftes af et autoriseret
serviceværksted.
• Installer dette system således, at netledningen hurtigt
kan tages ud af stikkontakten i væggen i tilfælde af
problemer.
A Højttalerledning
(3,5 m) × 1
G Centerhøjttalerstativfod
×1
H Centerhøjttalerstativregulator
×1
D Skruer (M5) × 1
I Skruer (M4) × 2
J Pude × 4
Om anvendelsen
1
Monter puden J på
bordpladestativdækslet C.
2
Før højttalerledningen A gennem
hullerne på bordpladestativfoden B og
bordpladestativdækslet C og slut den
til højttaleren.
• Anvend ikke højttalersystemet med et kontinuerligt
wattforbrug, der er større end systemets højeste
indgangseffekt.
• Hvis højttalertilslutningernes polaritet ikke er korrekt,
vil bassen blive svag og de forskellige instrumenters
position uklar.
• Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere ved
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Sluk for forstærkeren, inden tilslutningerne udføres, for
at forhindre, at højttalersystemet tager skade.
• Lydstyrken bør ikke skrues så højt op, at lyden
forvrænges.
Hvis farverne på en TV-skærm i nærheden
bliver uregelmæssige
Højttalersystemet er magnetisk afskærmet, således at det
kan installeres i nærheden af en TV-modtager. Dog kan
dette medføre uregelmæssige farver på visse typer TVmodtagere.
K Bageste pude × 2
Samling
Montering af bordpladestativet
(A)
(Til front/surroundhøjttalerne)
3
4
Fastgør bordpladestativdækslet C til
højttaleren ved hjælp af M5-skruerne
D.
Fastgør bordpladestativfoden B til
bordpladestativdækslet C ved hjælp af
M3,5-skruerne E.
Hvis uregelmæssige farver observeres...
c Sluk for TV et, og tænd igen efter 15 til 30 minutter.
Hvis farverne stadig er uregelmæssige...
c Anbring højttalerne længere væk fra fjernsynet.
Hvis der opstår hyletoner
Flyt om på højttalerne, eller sænk forstærkerens lydstyrke.
Montering af
centerhøjttalerstativet (B)
(Til centerhøjttalerne)
1
Monter puden J på
centerhøjttalerstativregulatoren H.
2
Før højttalerledningen A gennem
hullerne på centerhøjttalerstativfoden
G og centerhøjttalerstativregulatorenH
og slut den til centerhøjttaleren.
Om placeringen
• Anbring ikke højttalerne i en skrå stilling.
• Anbring ikke højttalerne på et sted, hvor:
— der er meget varmt eller koldt
— der er støv eller snavs
— der er meget fugtigt
— de kan blive udsat for vibrationer
— de kan blive udsat for direkte sol
• Vær forsigtig, hvis højttaleren anrbinges på et
specialbehandlet gulv (poleret, voks- eller
oliebehandlet osv.), da der kan opstå pletter eller
misfarvning.
Om rengøring
Rengør højttalernes ydre med en blød klud, der er fugtet
let med et mildt rengøringsmiddel eller vand. Anvend
aldrig nogen form for ridsende klude, skurepulver eller
opløsningsmidler, som for eksempel alkohol eller benzin.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har nogle spørgsmål om eller problemer med
højttalersystemet.
3
4
Fastgør centerhøjttalerstativregulatoren
H til centerhøjttaleren med M5-skuerne
D.
Fastgør centerhøjttalerstativfoden G til
centerhøjttalerstativregulatoren H med
M4-skruerne I.
Montering af højttalerne på
væggen (C)
Det er muligt at montere højttalerne på væggen.
Medfølgende tilbehør og
installationsmetoder
Højttalerne i dette system kan installeres på 2 måder,
nemlig med anvendelse af bordpladestativer eller
installation på en væg. Det tilbehør, som er nødvendigt
til hver installationsmetode, vises i oversigterne
herunder.
Front/Surroundhøjttalere (der er ingen forskel på
front- og surroundhøjttalerne).
Medfølgende tilbehør
1
Anvend skruer (medfølger ikke), som
passer til hullet på bagsiden af hver
højttaler.
2
Skru skruerne i væggen. Skruerne bør
stikke 7 til 10 mm frem.
3
Installationsmetoder
Bordpladestativ Installation
på væggen
Til fronthøjttalerne
A Højttalerledning
(3,5 m) × 2
4
Slut højttalerledningen til
højttalerterminalen, og monter derefter
den medfølgende bageste pude K på
højttaleren.
Hæng højttalerne op på skruerne.
Bemærk
Til front/surroundhøjttalerne
B Bordpladestativfod
×4
C Bordpladestativdæksel
×4
D Skruer (M5) × 4
E Skruer (M3,5) × 16
J Pude × 16
K Bageste pude × 8
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyn umpinaiseen osaan tai seinään upotettuun
kaappiin.
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
Tästä käyttöohjeesta
SA-FT3H on 5.1 kanavainen kaiutinjärjestelmä, joka
koostuu kahdesta etukaiuttimesta, kahdesta
ympäristötilakaiuttimesta (ei eroa etu- ja
ympäristötilakaiuttimien välillä), yhdestä
keskikaiuttimesta ja yhdestä apubassokaiuttimesta. Se
tukee esimerkiksi Sony Digital Cinema Sound-, Dolby*
Pro Logic- ja Dolby Digital -järjestelmiä ja on tarkoitettu
elokuvien äänentoistoon.
* "Dolby" ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories
tavaramerkkejä.
Varotoimet
Kokoaminen
Turvallisuudesta
Pöydälle asetettavan tuen kiinnitys
• Ennen kuin aloitat järjestelmän käytön, varmista, että
sen käyttöjännite on sama kuin paikallinen
verkkojännite.
• Jos laitteen verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, laite
on edelleen kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin katkaistu virta virtakytkimellä.
• Irrota laite seinäpistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkähköön aikaan. Irrota johto tarttumalla
kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
• Jos järjestelmän sisään putoaa tai kaatuu jotakin, irrota
virtajohto ja tarkastuta laite ammattihenkilöllä ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
• Verkkojohto on vaihdatutettava alan liikkeessä.
• Asenna tämä järjestelmä niin, että virtajohto voidaan
irrottaa seinäpistorasiasta heti, jos esiintyy ongelmia.
Käytöstä
• Vältä kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä sellaisella
wattimäärällä, joka ylittää järjestelmän tulotehon.
• Jos kaiutinliitäntöjen napaisuus ei ole oikein, sävyt ovat
heikot ja instrumenttien sijainti epäselvä.
• Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katkaise ennen liitäntöjen suorittamista vahvistimesta
virta, jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
• Älä nosta äänenvoimakkuutta niin suureksi, että ääni
säröytyy.
Jos läheisen TV-vastaanottimen kuvassa
näkyy värihäiriöitä
Kaiutinjärjestelmä on eristetty magneettisesti, jotta se
voidaan sijoittaa TV-vastaanottimen läheisyyteen. Tietyn
tyyppisillä TV-vastaanottimilla värihäiriöitä saattaa silti
esiintyä.
Jos värihäiriöitä esiintyy...
• Anvend skruer, som er velegnede til vægmaterialet og
væggens styrke. Eftersom en gipsplade er særlig
skrøbelig, skal skruerne skrues godt i en bjælke og
fastgør dem derefter på væggen. Monter højttalerne på
en lodret og flad væg, som er forstærket.
• Kontakt en isenkræmmer eller en installatør og få råd
om vægmaterialet og hvilken skruer, der skal
anvendes.
• Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller beskadigelse,
som er et resultat af fejlagtig installation, en væg, som
er for svag, eller fejlagtig iskruning af skruer,
naturulykker etc.
Printed in Malaysia
(Etu/ympäristötilakaiuttimille)
1
Kiinnitä tyyny J pöydälle asetettavan
tuen suojukseen C.
2
Kuljeta kaiutinjohto A pöydälle
asetettavan telineen alustan B ja
pöydälle asetettavan telineen suojuksen
C aukkojen läpi kaiuttimeen
liittämiseksi.
3
Kiinnitä pöydälle asetettavan telineen
suojus C kaiuttimeen M5 ruuveilla D.
4
Kiinnitä pöydälle asetettavan telineen
alusta B pöydälle asetettavan telineen
suojukseen C M3,5 ruuveilla E.
Keskikaiuttimen telineen (B)
kiinnittäminen
(Keskikaiutin)
1
Kiinnitä tyyny J keskikaiuttimen
telineen säätimeen H.
2
Kuljeta kaiutinjohto A keskikaiuttimen
telineen alustan aukkojen G ja
keskikaiuttimen telineen säätimen H
läpi ja liitä se keskikaiuttimeen.
3
Kiinnitä keskikaiuttimen telineen säädin
H keskikaiuttimeen M5 ruuveilla D.
4
Kiinnitä keskikaiuttimen telineen alusta
G keskikaiuttimen telineen säätimeen
H M4 ruuveilla I.
Jos värihäiriöitä esiintyy yhä...
c Aseta kaiuttimet kauemmas TV-vastaanottimesta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä vahvistimen
äänenvoimakkuutta.
Sijoituksesta
• Älä sijoita kaiuttimia kaltevaan asentoon.
• Älä sijoita kaiuttimia seuraavanlaisiin paikkoihin:
— erittäin kuumiin ja kylmiin paikkoihin
— pölyisiin tai likaisiin paikkoihin
— hyvin kosteisiin paikkoihin
— paikkoihin, joissa on värinää
— paikkaan, johon paistaa aurinko
• Ole varovainen, jos sijoitat kaiuttimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) lattialle, koska tällöin voi syntyä tahroja tai
värjäytymiä.
Puhdistuksesta
Puhdista kaiuttimien pinnat pehmeällä kankaalla, joka
on kostutettu mietoon pesuaineliuokseen tai veteen. Älä
käytä hankaavia puhdistuslappuja, pulvereita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Kaiuttimien asennus seinälle (C)
Kaiutin voidaan asentaa seinälle.
1
Hanki ruuvit (eivät kuulu varusteisiin),
jotka sopivat kunkin kaiuttimen takana
olevaan aukkoon.
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Ruuvien tulee
työntyä esiin 7 - 10 mm.
3
Liitä kaiutinjohto kaiutinliittimeen ja
kiinnitä sitten varusteisiin kuuluva
takalevy K kaiuttimeen.
4
Ripusta kaiuttimet ruuveille.
Jos kaiutinjärjestelmän suhteen esiintyy kysyttävää tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Vakiovarusteet ja asennustavat
Tämän järjestelmän kaiuttimet voidaan asentaa 2 tavalla
joko käyttämällä pöydän päälle asetettavia tukia tai
asentamalla seinälle. Alla olevissa taulukoissa on
näytetty kummassakin asennustavassa tarvittavat
varusteet.
Etu/ympäristötilan kaiuttimet (Ei eroa etu- ja
ympäristötilakaiuttimien välillä)
Vakiovarusteet
Asennustavat
Pöydälle
Asennus
asetettava tuki seinälle
Etukaiuttimille
A Kaiutinjohto
(3,5 m) × 2
ympäristötilakaiuttimille
F Kaiutinjohto
(10 m) × 2
B Pöydälle asetettavan
tuen alusta × 4
C Pöydälle asetettavan
tuen suojus × 4
D Ruuvit (M5) × 4
E Ruuvit (M3,5) × 16
J Tyyny × 16
K Takalevy × 8
Keskikaiutin
Vakiovarusteet
Asennustavat
Pöydälle
Asennus
asetettava tuki seinälle
A Kaiutinjohto
(3,5 m) × 1
G Keskikaiuttimen
telineen alusta × 1
H Keskikaiuttimen
telineen säädin × 1
D Ruuvit (M5) × 1
I Ruuvit (M4) × 2
J Tyyny × 4
K Takalevy × 2
 2005 Sony Corporation
(A)
c Katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia
ja kytke televisioon virta uudelleen.
Etu/ympäristötilakaiuttimille
Til surroundhøjttalerne
F Højttalerledning
(10 m) × 2
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa. Ota
tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta vältät tulipalon
vaaran. Älä myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen
päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nesteitä
sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Huomautuksia
• Käytä sellaisia ruuveja, jotka sopivat seinän
materiaalille ja vahvuudelle. Vanerilevystä tehty seinä
on hyvin heikko, joten kiinnitä ruuvit listaan ja kiinnitä
lista sitten seinälle. Asenna kaiuttimet pystysuoralle,
tasaiselle seinälle kohtaan, jossa seinä on vahvistettu.
• Kysy rautakaupasta tai ammattitaitoiselta asentajalta
tiedot seinän materiaalista tai käytettävistä ruuveista.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka
aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, liian heikosta
seinästä, virheellisestä ruuvien asennuksesta tai
luonnon katastrofeista ym.
Front (højre) Subwooferen
Apubassokaiutin Center
Etu (oikea)
Keski
D
Front (venstre)
Etu (vasen)
F
G
Center
Keski
e
Ee
Ee
E
Subwooferen
Apubassokaiutin
e
Ee
Centerhøjttalerstand
Keskikaiuttimen teline
E
LINE IN
E
3,5m
Home Theatre Speaker System
SA-FT3H
CENTER
E
e
eE Ee
WOOFER OUT
30
e
100
100
FRONT
R
L
eE Ee
L R
e
L
SURROUND
10m
Ee
30
E
Forstaerker
Vahuistin
Front (højre)
Etu (oikea)
Front (venstre)
Etu (vasen)
3,5m
3,5m
Surround
(højre)
Taka (oikea)
10m
Surround
(venstre)
Taka (vasen)
H
E
Surround (venstre)
Taka (vasen)
Surround (højre)
Taka (oikea)
Ee
I
J
K
AUTO
ON/STANDBY
ON/STANDBY indikator
ON/STANDBY - merkkivalo
POWER
POWER
POWER SAVE
MAX
BASS BOOST
BASS BOOST
OFF
MIN
MAX
LEVEL
LEVEL
MIN
NORMAL
PHASE
REVERSE
Dansk
Suomi
Tilslutning af systemet
Lytning til lyden (I)
Tilslut højttalersystemet til højttalerudgangsterminalerne
på en forstærker (D).
Sørg for, at der er slukket for samtlige apparater
(inklusive subwooferen), inden tilslutningerne udføres.
Skru først ned for lydstyrken på forstærkeren.
Lydstyrken bør sænkes helt, inden du begynder at
afspille programkilden.
1
Bemærk (E)
• Sørg for, at plusterminalerne (+) og minusterminalerne
(–) på højttalerne modsvarer plusterminalerne (+) og
minusterminalerne (–) på forstærkeren.
• Sørg for at stramme højttalerterminalernes skruer godt,
da løse skruer kan være årsag til støj.
• Forvis dig om, at samtlige tilslutninger er ordentligt
udført. Kontakt mellem ubeskyttede højttalerledere
ved højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
• Yderligere oplysninger om tilslutningerne på
forstærkersiden findes i brugsvejledningen til
forstærkeren.
Tip
Sorte eller sortstribede ledninger er minus (–) i polaritet
og skal tilsluttes minushøjttalerterminalerne (–).
Placering af højttalerne
Placering af hver enkelt højttaler
(F)
Alle højttalerne bør vende mod lyttepositionen.
Surroundefeffekten vil blive bedre, hvis alle højttalerne
anbringes i samme afstand fra lyttepositionen.
Anbring fronthøjttalerne i en passende afstand til venstre
og højre for fjernsynet.
Anbring subwooferen på den ene side af fjernsynet.
Anbring centerhøjttaleren i midten ovenpå TVmodtageren.
Placeringen af baghøjttalerne afhænger i høj grad af
rummets form. Surroundhøjttalerne kan anbringes en
smule bag lyttepositionen.
2
Tænd for forstærkeren, og vælg
programkilden.
Tryk på POWER på bagsiden af
subwooferen.
Afspil programkilden.
Apparatet tænder og slukker automatisk
— Auto tænd/sluk-funktion (J)
Når der er tændt for subwooferen (d.v.s. når ON/
STANDBY-indikatoren lyser grønt), og der ikke er noget
signalinput i et par minutter, vil ON/STANDBYindikatoren skifte til at lyse rødt, og subwooferen
indstilles til effektbesparende indstilling. Når der indgår
et signal til subwooferen i denne indstilling, tænder
subwooferen automatisk (auto tænd/sluk-funktion).
For at koble denne funktion ud skal du skyde POWER
SAVE-knappen på bagsiden til indstillingen OFF.
Justering af subwooferen (K)
1
Järjestelmän liittäminen
Äänen kuuntelu (I)
Tekniset tiedot
SA-FT3H
Liitä kaiutinjärjestelmä vahvistimen kaiuttimien
lähtöliittimiin (D).
Varmista, että kaikkien laitteiden (apubassokaiutin
mukaan luettuna) virta on katkaistu ennen kuin aloitat
liitäntöjen tekemisen.
Säädä ensin vahvistimen äänenvoimakkuus minimiin.
Äänenvoimakkuus on säädettävä minimiin ennen kuin
ohjelmalähteen soitto aloitetaan.
SA-FT3H
SS-FRF3H (Til front/surroundhøjttalerne)
Højttalersystem
ON/STANDBY-indikatoren på
subwooferen begynder at lyse grønt.
3
Specifikationer
Reguler lydstyrken ved at dreje på
LEVEL-knappen.
Indstil lydstyrken, så den passer bedst til
programkilden.
Højttalerenheder
Kabinet-type
Nominel impedans
Belastningskapacitet
Maks. indgangseffekt:
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
med bordpladestativ
Vægt
med bordpladestativ
Anbringelse af centerhøjttaleren (G)
Anbring centerhøjttaleren sikkert ovenpå fjernsynet og
sørg for, at den står helt plant. Husk at anvende det
medfølgende højttalerstativ under højttaleren.
Anbringelse af højttaleren med brug af
højttalerstativer (H)
For at opnå større fleksibilitet ved placeringen af
højttalerne, anvendes WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C,
WS-FV10D, WS-WV10D højttalerstativet (kan kun fås i
visse lande).
Bemærk
• Når du anvender højttalerstativet (ekstraudstyr), må
du kke læne dig imod eller hænge på højttaleren, da
dette kan bevirke, at højttaleren falder ned.
• Anbring højttaleren på en flad, vandret flade.
2
Vælg fasepolariteten.
Anvend PHASE-vælgeren til at vælge
fasepolariteten.
3
Drej BASS BOOST i henhold til det
udgangsniveau, du foretrækker. En del
materiale er optaget med ekstra
fremhævelse af baslyden, som man i
nogle tilfælde ønsker at dæmpe. Hvis
dette sker, skal du dreje BASS BOOST
mod minimum.
Bemærk
Indstilling af forstærkeren
Ved tilslutning til en forstærker med interne dekodere
(Dolby Digital, DTS** osv.), skal du bruge
opsætningsmenuerne til forstærkeren, når du skal
specificere parametrene for dit højttalersystem.
Se nedenstående oversigt angående de rigtige
indstillinger. Vi henviser til forstærkerens brugsvejledning
angående detaljer om de korrekte indstillinger.
Højttaleropsætning
Indstilling
Fronthøjttalerne
SMALL
Centerhøjttaleren
SMALL
Baghøjttalerne
SMALL
Subwooferen
ON (eller YES)
Hvis du bruger forstærkeren med justerbar
overgangsfrekvens, anbefales det, at du vælger 150 Hz
(eller tæt på denne værdi) som overgangsfrekvensen for
front-, center- og surroundhøjttalerne.
** “DTS” og “DTS Digital Surround” er registrerede
varemærker tilhørende Digital Theater Systems, Inc.
• Nogle funktioner på forstærkeren til forbedring af
lyden kan give forvrængning i subwooferen. Deaktiver
disse funktioner, hvis en sådan forvrængning opstår.
• Hvis du ønsker en lyd af høj kvalitet, må du ikke skrue
for højt op for subwooferens lydstyrke.
• Hvis lyden forvrænges, når du aktiverer
basforstærkningen fra forstærkeren (som f.eks. DBFB,
GROOVE, den grafiske equalizer etc.), skal du mindske
basforstærkningen og justere niveauet.
• Lad være med at øge subwooferens lydstyrke til
maksimum. Dette kan svække baslyden. Desuden kan
det bevirke, at der opstår støj.
• Valg af NORMAL eller REVERSE med PHASEvælgeren ombytter polariteten og kan give en bedre
basgengivelse i visse lytteomgivelser (afhængigt af
typen af fronthøjttaleme, subwooferens position og
indstillingen af BASS BOOTS). Det kan også aendre
udvidelsen og teatheden af lyden og påvirke
fomemmelsen af lydfeltet. Vaelg den indstilling, som
giver den foretrukne lyd, når du lytter i din normale
lytteposition.
Fejlfinding
Se efter i nedenstående liste, og følg rådene for
afhjælpning af problemerne, hvis der skulle opstå
problemer med dit højttalersystem. Kontakt din Sonyforhandler, hvis problemet varer ved.
Der er ingen lyd fra højttalerne.
•Kontroller, at tilslutningerne er korrekt
udført.
•Kontroller, at forstærkerens lydstyrke er øget
til det rigtige niveau.
•Kontroller, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet for den rigtige kilde.
•Kontroller, om hovedtelefonerne er tilsluttet.
Hvis det er tilfældet, skal de tages ud af
forbindelsen.
Der er forvrængning i lyden fra subwooferen.
•Kontroller, om der er aktiveret nogle
lydforstærkende funktioner på forstærkeren.
Deaktiver dem, hvis det er tilfældet.
Der er brum eller støj i lyden fra højttalerne.
•Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt
udført.
•Kontroller, at ingen af lydkomponenterne står
for tæt på TV-modtageren.
Der er pludselig ingen lyd.
•Kontroller, at alle tilslutningerne er korrekt
udført. Kontakt mellem ubeskyttede
højttalerledere ved højttalerterminalerne kan
resultere i kortslutning.
2-vejs, magnetisk
afskærmet
Bashøjttaler: 10 cm,
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret dome-type
Basrefleks
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
140 Hz - 50.000 Hz
Ca. 120 × 360 × 32 mm
Ca. 120 × 372 × 32 mm
(Fodens diameter:
190 mm)
Ca. 0,9 kg
Ca. 0,95 kg
SS-CNF3H (Centerhøjttaler)
Højttalersystem
Højttalerenheder
Kabinet-type
Nominel impedans
Belastningskapacitet
Maks. indgangseffekt:
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
med bordpladestativ
Vægt
med bordpladestativ
2-vejs, magnetisk
afskærmet
Bashøjttaler: 8 cm (× 2),
keglemembran-type
Diskanthøjttaler: 2,5 cm,
balanceret dome-type
Basrefleks
8 ohm
110 W
84 dB (1 W, 1 m)
150 Hz - 50.000 Hz
Ca. 430 × 88 × 32 mm
Ca. 430 × 98 × 66 mm
Ca. 0,85 kg
Ca. 0,9 kg
SA-WFT3 (subwooferen)
Højttalersystem
Højttalerenheder
For
PHASE
Kabinet-type
Aktiv subwooferen,
magnetisk afskærmet
Bashøjttaler: 15 cm (× 2),
keglemembran-type
Akustisk ladet
basrefleksområde
Gengivelsesfrekvensområde
28 Hz - 200 Hz
Kontinuerlig sinuseffekt (RMS-effektivværdi)
150 W (6 ohm 100 Hz, 10%
total harmonisk
forvrængning)
Indgange
LINE IN (indgangsjackstik)
• Varmista, että kaiuttimien plus- (+) ja miinusliittimet
(–) tulevat vahvistimen vastaaviin plus- (+) ja
miinusliittimiin (–).
• Kiristä kaiutinliittimien ruuvit tiukasti, sillä löysät
ruuvit saattavat aiheuttaa kohinaa.
• Varmista, että olet liittänyt kaikki johdot pitävästi. Jos
kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat toisiaan
kaiutinliitännässä, seurauksena saattaa olla oikosulku.
• Katso vahvistimen käyttöohjeista tarkat tiedot
vahvistimeen tehtävistä liitännöistä.
Vihje
Mustat tai mustaraidalliset johdot ovat napaisuudeltaan
miinusjohtoja (–), ja ne on liitettävä kaiutinliitäntöjen
miinusliittimiin (–).
Kaiuttimien sijoittaminen
Kunkin kaiuttimen sijoitus (F)
Kunkin kaiuttimen tulee olla suunnattu
kuuntelupaikkaan. Äänen tilavaikutelma on tehokkain,
kun kaikki kaiuttimet on sijoitettu samalle etäisyydelle
kuuntelupaikasta.
Aseta etukaiuttimet sopivalle etäisyydelle TVvastaanottimen vasemmalle ja oikealle puolelle.
Aseta apubassokaiutin television jommallekummalle
puolelle.
Aseta keskikaiutin TV-vastaanottimen päälle keskelle.
Takakaiuttimien sijoitus riippuu suuresti huoneesta.
Ympäristötilakaiuttimet voidaan sijoittaa hieman
kuuntelupaikan taakse.
Keskikaiuttimen sijoittaminen (G)
Sijoita keskikaiutin hyvin TV-vastaanottimen päälle ja
varmista, että se on suorassa. Käytä varusteisiin
kuuluvaa kaiutintelinettä kaiuttimen pohjassa.
Kaiuttimien säätö käyttämällä erillisiä
kaiutintelineitä (H)
Jotta kaiuttimet voitaisiin sijoittaa entistä joustavammin,
käytä erillistä WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C,
WS-FV10D, WS-WV10D kaiutintelinettä (saatavilla vain
tietyissä maissa).
Generelt
Huomautuksia
Strømforsyning
Model til Nordamerika:
Model til Europa:
Andre modeller:
Effektforbrug:
• Kun käytät erillistä kaiutintelinettä, älä kallista tai
ripusta kaiutinta, sillä se saattaa pudota.
• Aseta kaiutin tasaiselle vaakasuoralle pinnalle.
Mål (b/h/d)
Vægt
120 V AC, 60 Hz
230 V AC, 50/60 Hz
220 ~ 230 V AC, 50/60 Hz
80 W
0,3 W (standbyindstilling)
Ca. 182 × 477 × 353 mm
Ca. 12 kg
Medfølgende tilbehør
Vahvistimen asetusten
määrittäminen
Højttalerledning (3,5 m) (3)
Højttalerledning (10 m) (2)
Lydkabel (1)
Bordpladestativfod (4)
Bordpladestativdæksel (4)
Centerhøjttalerstativfod (1)
Centerhøjttalerstativregulator (1)
Pude (20)
Bageste pude (10)
Skruer (M5) (5)
Skruer (M4) (2)
Skruer (M3,5) (16)
Jos liität kaiuttimet vahvistimeen, jossa on sisäinen
dekooderi (esimerkiksi Dolby Digital tai DTS**), määritä
kaiutinasetukset vahvistimen asetusvalikkojen avulla.
Katso oikeat säädöt alla olevasta taulukosta. Katso tarkat
säätöohjeet vahvistimen käyttöohjeista.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Kaiuttimien säätö
Kaiuttimet
Säädä asento
Etukaiuttimet
SMALL
Keskikaiutin
SMALL
Takakaiuttimet
SMALL
Apubassokaiutin
ON (tai YES)
Jos käytät vahvistinta, jossa on säädettävä jakotaajuus,
sinun kannattaa valita etu-, keski- ja takakaiuttimien
jakotaajuudeksi 150 Hz (tai sitä lähellä oleva arvo).
** "DTS" ja "DTS Digital Surround" ovat Digital Theater
Systems, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaiutinjärjestelmä
1
Kytke virta vahvistimeen ja valitse
ohjelmalähde.
2
Paina painiketta POWER
apubassokaiuttimen takaseinästä.
Huomautuksia (E)
Apubassokaiuttimen merkkivalo ON/
STANDBY syttyy palamaan vihreänä.
3
Soita ohjelmalähdettä.
Virta kytkeytyy ja katkeaa automaattisesti
— automaattinen virran kytkentä/katkaisu (J)
Kun apubassokaiuttimen virta on kytketty (ON/
STANDBY merkkivalo siis palaa vihreänä) eikä
signaalituloa ole muutamaan minuuttiin, ON/STANDBY
merkkivalo muuttuu punaiseksi ja apubassokaiutin
kytkeytyy virran säästömuodolle. Jos signaali tulee
apubassokaiuttimeen sen ollessa tässä tilassa,
apubassokaiuttimen virta kytkeytyy automaattisesti
(automaattinen virran kytkentä/katkaisu).
Tämä toiminto voidaan kytkeä pois päältä asettamalla
takaseinän kytkin POWER SAVE asentoon OFF.
Apubassokaiuttimen säätö (K)
1
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä
säädintä LEVEL.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi oman
mieltymyksesi ja ohjelmalähteen mukaan.
2
Valitse vaiheen napaisuus.
Valitse vaiheen napaisuus käyttämällä
PHASE-valitsinta.
3
SS-FRF3H (Etu/ympäristötilakaiuttimille)
Kaiutinyksiköt
Kotelotyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkäsittelykapasiteetti
Suurin tuloteho:
110 W
Herkkyystaso
84 dB (1 W, 1 m)
Taajuusala
140 Hz - 50 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Likim. 120 × 360 × 32 mm
käytettäessä pöydälle asetettavaa telinettä
Likim. 120 × 372 × 32 mm
(Alustan halkaisija:
190 mm)
Paino
Likim. 0,9 kg
käytettäessä pöydälle asetettavaa telinettä
Likim. 0,95 kg
SS-CNF3H (Keskikaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
2-teinen, magneettisesti
eristetty
Bassokaiutin: 8 cm (× 2),
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
tasapainotettu
kalottimainen
Bassorefleksi
8 ohmia
Kotelotyyppi
Nimellisimpedanssi
Tehonkäsittelykapasiteetti
Suurin tuloteho:
110 W
Herkkyystaso
84 dB (1 W, 1 m)
Taajuusala
150 Hz - 50 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Likim. 430 × 88 × 32 mm
käytettäessä pöydälle asetettavaa telinettä
Likim. 430 × 98 × 66 mm
Paino
Likim. 0,85 kg
käytettäessä pöydälle asetettavaa telinettä
Likim. 0,9 kg
SA-WFT3 (apubassokaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Kaiutinyksiköt
Käännä BASS BOOST niin, että
lähtötaso on mieleinen. Jotkut
nauhoitukset on tehty korostamalla
bassoääntä voimakkaasti, mikä saattaa
olla joskus ärsyttävää. Jos näin on,
käännä säädintä BASS BOOST
minimiasentoon päin.
2-teinen, magneettisesti
eristetty
Bassokaiutin: 10 cm,
kartiomainen
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
tasapainotettu
kalottimainen
Bassorefleksi
8 ohmia
Kotelotyyppi
Toiston taajuusala
Jatkuva RMS-teholähtö
Aktiivinen
apubassokaiutin,
magneettisesti eristetty
Bassokaiutin: 15 cm (× 2),
kartiomainen
Akustisesti ladattu
bassorefleksiala
28 Hz - 200 Hz
150 W (6 ohmia 100 Hz,
10% THD)
Tulot
LINE IN (tulon nastaliitin)
Yleistä
Huomautuksia
• Jotkut vahvistimen äänen korostustoiminnot saattavat
aiheuttaa säröjä apubassokaiuttimeen. Jos säröjä
esiintyy, katkaise äänen korostustoiminnot pois
toiminnasta.
• Jotta ääni kuuluisi hyvälaatuisena, älä säädä
apubassokaiutimen äänenvoimakkuutta liian suurelle.
• Jos ääni säröytyy kytkettäessä bassoon voimistus
vahvistimesta (kuten esim. DBFB, GROOVE, graafinen
taajuuskorjain jne.), pienennä basson voimistusta ja
säädä taso.
• Älä käännä apubassokaiuttimen äänenvoimakkuutta
maksimiin. Se saattaa heikentää bassoäänenlaatua.
Lisäksi saattaa kuulua ylimääräistä kohinaa.
• Asennon NORMAL tai REVERSE valinta PHASEvalitsimella kääntää napaisuuden päinvastaiseksi ja
saattaa antaa paremman bassotoiston tietyissä
kuunteluympäristöissä (riippuen etukaiuttimien
tyypistä, apubassokaiuttimen sijainnista ja BASS
BOOST -säädöstä.) Se saattaa myös muuttaa äänen
levinneisyyttä ja kireyttä ja vaikuttaa äänikenttään.
Valitse sellainen säätö, joka antaa mieleisen äänen
kuunneltaessa tavallisessa kuuntelupaikassa.
Vianetsintä
Jos kaiutinjärjestelmän toiminnassa esiintyy ongelmia,
tarkasta seuraavassa listassa mainitut seikat ja suorita
mainitut korjaustoimenpiteet tarvittaessa. Jos et saa
ongelmaa ratkaistuksi, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
•Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
•Varmista, että vahvistimen äänenvoimakkuus
on säädetty oikein.
•Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen
valitsin on säädetty vastaamaan käytettävää
laitetta.
•Katso, onko kuulokkeet liitetty. Jos
kuulokkeet on liitetty, irrota ne.
Apubassokaiuttimen ääni on säröytynyt.
•Katso, onko vahvistimella käynnistetty jokin
äänen korostustoiminnoista. Jos on, katkaise
se pois päältä.
Kaiuttimien äänessä on huminaa tai kohinaa.
•Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
•Varmista, että mikään audiolaite ei ole liian
lähellä TV-vastaanotinta.
Ääni pysähtyy yhtäkkiä.
•Varmista, että kaikki liitännät on tehty oikein.
Jos kaiutinjohtojen paljaat osat koskettavat
toisiaan kaiutinliitännässä, seurauksena
saattaa olla oikosulku.
Virtavaatimukset
Pohjois-Amerikan malli:
Euroopan malli:
Muut mallit:
Virrankulutus:
Mitat (l/k/s)
Paino
120 V vaihtovirta, 60 Hz
230 V vaihtovirta, 50/60
Hz
220 ~ 230 V vaihtovirta,
50/60 Hz
80 W
0,3 W (valmiustilamuoto)
Likim. 182 × 477 × 353 mm
Likim. 12 kg
Vakiovarusteet
Kaiutinjohto (3,5 m) (3)
Kaiutinjohto (10 m) (2)
Audiojohto (1)
Pöydälle asetettavan tuen alusta (4)
Pöydälle asetettavan tuen suojus (4)
Keskikaiuttimen telineen alusta (1)
Keskikaiuttimen telineen säädin (1)
Tyyny (20)
Takalevy (10)
Ruuvit (M5) (5)
Ruuvit (M4) (2)
Ruuvit (M3,5) (16)
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkonäköä ja teknisiä
ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
Download PDF

advertising