Sony | HTP-36SS | Sony HTP-36SS Käyttöohjeet

lename[C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK010COV_HTP6SS-CEL.fm]
masterpage:Right
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 1 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2-681-273-72(1)
DVD Home
Theatre System
DK
Betjeningsvejledning ____________________________
FI
Käyttöohje _________________________________
HTP-36SS
©2006 Sony Corporation
model name1[HTP-36SS]
[2-681-273-72(1)]
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK020REG_HTP36SS-CEL.fm
masterpage: Left
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 2 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand eller
elektrisk stød må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må man ikke dække
apparatets ventilationsåbninger med aviser, duge,
gardiner osv. Anbring desuden ikke tæedte lys
ovenpå apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende
væsker, såsom vaser eller lignende, oven på
apparatet.
Installer ikke apparatet hvor pladsen er meget
begrænset, som f.eks. i en bogreol eller et
indbygget skab.
Smid ikke batteriet ud sammen
med almindeligt
husholdningsaffald. Bortskaf
batteriet i henhold til gældende
regler for kemisk affald.
Til kunder i Europa
Bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr (gælder i EU og
andre europæiske lande med egne
indsamlingssystemer)
Hvis dette symbol findes på produktet
eller på emballagen betyder det, at det
pågældende produkt ikke må
bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Du skal i stedet
aflevere det på et indsamlingssted, så
det elektriske og elektroniske
udstyr kan blive genbrugt. Når du
bortskaffer produktet korrekt, hjælper
du med at forhindre de mulige negative
påvirkninger af miljøet eller
sundheden, der kan opstå, hvis
produktet bortskaffes på upassende
vis. Genbrug af materialer er med at
bevare naturens ressourcer. Yderligere
oplysninger om genbrug af produktet
fås på kommunen, på
genbrugscentralen eller i den butik,
hvor du købte produktet.
2DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK020REG_HTP36SS-CEL.fm
masterpage: Right
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 3 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Om denne brugsvejledning
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
model HTP-36SS. I denne brugsvejledning
anvendes modellen med områdekode CEL til
illustrationsformål, med mindre andet er angivet.
Enhver forskel i anvendelsen er tydeligt angivet i
teksten. For eksempel "Gælder kun modeller med
områdekode CEL".
HTP-36SS består af:
• Receiver
• DVD-afspiller
• Højttalersystema)
– Fronthøjttaler
– Centerhøjttaler
– Surround-højttaler
– Subwoofer
a)Brug
STR-KS1000P
DVP-NS36
SS-MSP1000
SS-CNP1000
SS-SRP1000
SS-WP1000
kun de medfølgende højttalere.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning beskriver
kontrollerne på den medfølgende fjernbetjening.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
receiveren, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på medfølgende
fjernbetjening. Yderligere oplysninger om brug af
din DVD-afspiller finder du i den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren.
Om områdekoder
Receiverens områdekode vises på den nederste del
af bagsiden. (se illustrationen herunder).
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Områdekode
Enhver forskel i anvendelse, alt efter
områdekoden, er tydeligt angivet i teksten, for
eksempel "Gælder kun modeller med områdekode
AA".
Denne receiver er udstyret med Dolby* Digital og
Pro Logic Surround samt DTS** Digital Surround
System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte D-symbol
er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
** "DTS" og "DTS Digital Surround" er
varemærker tilhørende Digital Theater Systems,
Inc.
3DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
DK
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK010COVTOC_HTP
-36SS-CEL.fm
masterpage: Left
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 4 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Opnå surround sound
Beskrivelse af delene og deres placering ......5
1 : Installation af højttalerne .......................12
2 : Tilslutning af højttalere .........................14
3 : Tilslutning af lyd/videoapparater ..........16
4 : Tilslutning af antennerne .......................19
5 : Klargøring af receiveren og
fjernbetjeningen .....................................20
6 : Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger
(AUTO CALIBRATION) ......................21
7 : Indstilling af højttalerniveauerne og balancen (TEST TONE) ........................24
Opnå Dolby Digital- og DTS surround sound
(AUTO FORMAT DIRECT) ................ 38
Valg af et forudprogrammeret lydfelt ........ 40
Kun brug af fronthøjttalerne og sub wooferen
(2CH STEREO) .................................... 42
Genindstilling af lydfelter til
startindstillingerne ................................ 43
Betjening af tuneren
Afspilning
Lytning til FM-/AM-radio ......................... 43
Automatisk lagring af FM-stationer
(AUTOBETICAL) ................................ 45
Programmering af faste radiostationer ....... 46
Anvendelse af Radio Data System (RDS) . 48
Hvordan man vælger et apparat ..................26
Lytning til/Visning af et apparat .................27
Andre anvendelser
Anvendelse af forstærkeren
Anvendelse af den automatiske
slukningsfunktion .................................. 49
Navigering gennem menuerne ....................29
Justering af lydniveauet (LEVEL-menu) ...32
Justering af tonen (TONE-menu) ...............33
Indstillinger til surround sound
(SUR-menu) ..........................................33
Indstillinger af tuneren (TUNER-menu) ....34
Indstillinger for lyden (AUDIO-menu) ......34
Indstillinger af systemet
(SYSTEM-menu) ..................................36
Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (A. CAL-menu) .................37
Anvendelse af
fjernbetjeningen
Ændring af knapfunktionerne .................... 50
Supplerende oplysninger
Ordliste ....................................................... 51
Sikkerhedsforanstaltninger ........................ 52
Fejlfinding .................................................. 53
Specifikationer ........................................... 56
Stikordsregister .......................................... 58
4DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 5 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Introduktion
Introduktion
Beskrivelse af delene og deres placering
Receiver
Frontpanel
1
2
3
4
5
6
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
q;
9
8
7
Navn
Funktion
Navn
Funktion
A ?/1
Tryk for at tænde og
slukke for receiveren (side
20, 27, 28, 43, 45).
G MASTER
VOLUME
B Display
Det valgte apparats
nuværende status eller en
liste over valgbare poster
kommer frem her (side 6).
Drej for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne på samme tid
(side 25, 26, 27, 28).
H AUTO CAL MICstik
Tilsluttes en den
medfølgende ECM-AC2optimizermikrofon for den
automatiske
kalibreringsfunktion (side
21).
Til at vælge et lydfelt
(side 38, 40, 42, 43).
C Indgangsindikatorer
Indikatoren for den valgte
kilde lyser (side 26).
D Fjernbetjenings
sensor
Modtager signaler fra
fjernbetjeningen.
I SOUND FIELD
+/–
E INPUT
SELECTOR
Tryk for at vælge
indgangskilden for
afspilning (side 26, 27, 28,
44, 46, 47, 53).
J PRESET TUNING Til at vælge en forvalgt
+/–
station (side 47).
F MUTING
Tryk for at afbryde lyden
(side 26).
fortsættes
5DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 6 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Om indikatorerne på displayet
12
3
SLEEP L
LFE
SL
SW
C
S
qd
4
5
DIGITAL
DTS
PL
SR
OPT COAX
D.RANGE
MEMORY RDS
ST MONO
R
qs
6
qa q; 9
8
7
Navn
Funktion
Navn
A LFE
Lyser, når den disc, der
afspilles, indeholder en LFE
(Low Frequency Effect) kanal
og LFE-kanalsignalet faktisk
gengives.
E Indikatorer Lyser, når du bruger receiveren
for forvalgte til at stille ind på radiostationer,
stationer
du har forvalgt. Oplysninger
om forvalg af radiostationer, se
side 46.
B SLEEP
Lyser, når den automatiske
sluknings funktion er aktiveret
(side 49).
F D.RANGE
Lyser, når dynamisk
områdekomprimering er
aktiveret (side 30).
C Indikatorer
for
afspilningskanaler
Bogstaverne (L, C, R osv.)
angiver de kanaler, som er
under afspilning. Boksene
omkring bogstaverne er
forskellige for at vise, hvordan
receiveren nedmikser
kildelyden.
Venstre front
Højre front
Center (monofonisk)
Venstre surround
Højre surround
Surround (monofonisk eller
surroundkomponenterne opnået
gennem Pro Logic-behandling)
Eksempel:
Optageformat (Front/
Surround): 3/2.1
Lydfelt: A.F.D. AUTO
G Tunerindikatorer
Lyser, når du bruger receiveren
til at stille ind på radiostationer
(side 43) osv.
H MEMORY
Lyser, når en
hukommelsesfunktion, såsom
Preset Memory (side 47) osv.
aktiveres.
I COAX
Lyser, når DVD-indgangen er
valgt.
J OPT
Lyser, når
– lydindgangsfunktionen for
VIDEO 2-indgangen er
indstillet til "V2 AUTO", og
kildesignalet er et digitalt
signal, der sendes ind gennem
VIDEO 2 OPT IN jackstikket
(side 35).
– lydindgangsfunktionen for
SA-CD/CD-indgangen er
indstillet til "CD AUTO", og
kildesignalet er et digitalt
signal, der sendes ind gennem
SA-CD/CD OPT INjackstikket (side 35).
– lydindgangsfunktionen for
VIDEO 2-indgangen eller
SA-CD/CD-indgangen er
indstillet til "V2 OPT" eller
"CD OPT" (side 35).
L
R
C
SL
SR
S
L
SW
D ;DIGITAL
SL
C
R
SR
Lyser, når Dolby Digitalsignaler indgår.
Bemærk!
Ved afspilning af en Dolby
Digital-format disc, skal du
sørge for, at du har foretaget
digitale forbindelser, og at
lydindgangsfunktionen for
VIDEO 2-indgangen eller SACD/CD-indgangen ikke er
indstillet til "V2 ANLG" eller
"CD ANLG" (side 35).
Funktion
6DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 7 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Funktion
K ;PL (II)
Lyser, når receiveren anvender
Pro Logic-behandling af 2kanals signaler for at kunne
udsende center- og surroundkanalsignaler. ";PLII" lyser,
når Pro Logic II Movie/Musicdekoderen aktiveres.
Bemærk!
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro
Logic II-dekodning fungerer
ikke for DTS-formatsignaler.
L DTS
Lyser, når DTS-signaler indgår.
Bemærk!
Ved afspilning af en DTSformat disc, skal du sørge for, at
du har foretaget digitale
forbindelser, og at
lydindgangsfunktionen for
VIDEO 2-indgangen eller SACD/CD-indgangen ikke er
indstillet til "V2 ANLG" eller
"CD ANLG" (side 35).
M SW
Lyser, når lydsignalet udsendes
fra SUBWOOFER-jackstikket.
Introduktion
Navn
fortsættes
7DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 8 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Bagpane
l
1
2
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
4
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
3
A ANTENNA-sektion
FM
ANTENNA
AM
ANTENNA
D DIGITAL INPUT-sektion
Tilsluttes den FMledningsantenne,
som følger med
denne receiver (side
19).
Tilsluttes den AMledningsantenne,
som følger med
denne receiver (side
19).
OPTICAL
IN-jackstik
COAXIAL
IN-jackstik
Tilsluttes en DVDafspiller osv.
COAX IN
jackstikket
frembringer en
bedre kvalitet af
høj lyd (side 18).
B AUDIO INPUT-sektion
Hvid (V)
AUDIO INjackstik
Rød (H)
Tilsluttes til en
satellittuner, CDafspiller osv. (side
17, 18).
C SPEAKER-sektion
Tilsluttes højttalere (side 14).
Den følgende tabel viser de
forskellige farver for
højttalerjackstikkene.
Højttalerjackstik
Farve
FRONT R
(Højre fronthøjttaler)
Rød
FRONT L
(Venstre fronthøjttaler)
Hvid
SUR R
Grå
(Højre surround-højttaler)
SUR L
(Venstre surroundhøjttaler)
Blå
CENTER
(Centerhøjttaler)
Grøn
SUBWOOFER
(Subwoofer)
Lilla
8DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 9 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Fjernbetjening
Funktion
A AV ?/1
Tryk for at tænde eller slukke
for de Sony lyd-/
videoapparater, som
fjernbetjeningen er
programmeret til at betjene
(side 50).
Hvis du trykker på ?/1 (B)
samtidigt, slukker receiveren
og andre apparater (SYSTEM
STANDBY).
Bemærk!
Funktionen af AV ?/1knappen skifter automatisk,
hver gang der trykkes på
indgangsknapperne (C).
B TV ?/1
Tryk på TV ?/1 og TV (P)
samtidigt for at tænde eller
slukke for TV'et.
?/1
Tryk for at tænde og slukke
for receiveren.
For at slukke for alle
apparaterne, tryk på ?/1 og
AV ?/1 (A) samtidigt
(SYSTEM STANDBY).
RM-AAU006
TV/VIDEO
SLEEP
wg
wf
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
?/1
1 AV
(tændt/standby) knap
2 TV ?/1, ?/1
(tændt/standby) knap
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
3
TUNER AMP MENU
wd
4
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
ws
DUAL MONO
1
2
3
FM MODE
wa
4
7
w;
8
>10/
-
6
5
0/10
9
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
ql
qk
F
TV VOL
MASTER VOL
G
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
C Indgangsknapperne
g
qd
f
qj
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
qf
TUNING +
H
M
X
x
qg
TV
qh
Tryk på en af knapperne for at
vælge det apparat, du vil
anvende. Når du trykker på en
af indgangsknapperne, tænder
receiveren. Knapperne er
fabriksindstillede til at styre
Sony-apparater som følger.
Det er muligt at ændre
knaptildelingerne ved at gå
frem efter trinnene i "Ændring
af knapfunktionerne" på side
50.
Knap
Tildelt Sonyapparat
VIDEO 1
VCR
(VTR tilstand 3)
VIDEO 2
VCR
(VTR tilstand 2)
DVD
DVD-afspiller
SA-CD/CD Super Audio CD/
CD-afspiller
TUNER
D AMP MENU
Indbygget tuner
Tryk for at få vist menuen til
receiveren. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
fortsættes
9DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Introduktion
Du kan betjene receiveren ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening. Du kan også
bruge fjernbetjeningen til at styre Sony lyd-/
videokomponenter, som fjernbetjeningen kan
betjene (side 50).
Navn
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 10 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Navn
Funktion
Navn
Funktion
E MOVIE,
MUSIC
Tryk for at vælge lydfelter til
film og musik.
O ./>
Tryk for at springe spor over
på CD-afspilleren, DVDafspilleren, MD-afspilleren
eller kassettebåndoptageren.
F DUAL MONO Tryk for at vælge det sprog,
som du ønsker, under digitale
udsendelser.
G FM MODE
Tryk for at vælge FM monoeller stereomodtagelse.
H D.TUNING
Tryk for at angive direkte
tuning-indstilling.
REPLAY < / Tryk for at afspille den forrige
ADVANCE < sekvens igen eller gå hurtigt
fremad i den aktuelle sekvens
for videobåndoptageren eller
DVD-afspilleren.
m/M
Tryk for at gemme en station i
hukommelsen.
Tryk for at
– søge efter spor i
fremadgående/
tilbagegående retning på
DVD-afspilleren.
– udføre hurtig
fremadspoling/
tilbagespoling af
videobåndoptageren, CDafspilleren, MD-afspilleren
eller kassettebåndoptageren.
Ha)
J DVD MENU
Tryk for at få vist menuen for
DVD-afspilleren på TVskærmen. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
Tryk for at begynde
afspilningen af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
X
K TOOLS
Tryk for at få vist indstillinger,
der gælder for hele disken
(f.eks. diskbeskyttelse),
optager (f.eks. lydindstillinger
under optagelse) eller flere
elementer i en listemenu
(f.eks. sletning af flere titler).
Tryk for at afbryde afspilning
eller optagelse af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
(Starter også optagelse med
apparater i optage-standby.)
x
L MUTING
Tryk for at afbryde lyden.
M TV VOL
+a)/–
Tryk på TV VOL +/– og TV
(P) samtidigt for at justere
lydstyrkeniveauet for TV'et.
Tryk for at stoppe
afspilningen af
videobåndoptageren, CD-,
DVD-, MD-afspilleren eller
kassettebåndoptageren.
TV CH +/–
Tryk på TV CH +/– og TV
(P) samtidigt for at vælge
forvalgte TV-kanaler.
PRESET +/–
Tryk for at
– forvælge stationer.
– forvælge kanaler for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
TUNING +/–
Tryk for at søge efter en
station.
D.SKIP
Tryk for at springe en disc
over i CD-afspilleren eller
DVD-afspilleren (kun multicd-changer).
I ENTER
Tryk for at angive værdien
efter vælge af en kanal, disc
eller spor ved hjælp af de
numeriske knapper.
MEMORY
MASTER
VOL +a)/–
N MENU
Tryk for at justere
lydstyrkeniveauet for alle
højttalerne samtidigt.
Tryk for at få vist menuerne
for videobåndoptageren,
DVD-afspilleren eller
satellittuneren på TVskærmen. Brug derefter
kontrolknapperne for at
udføre menufunktionerne.
P TV
Du aktiverer tasterne med
orange skrift ved at trykke på
TV og den ønskede tast med
orange skrift samtidig.
10DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 11 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Funktion
Navn
Q RETURN/
EXIT O
Tryk for at
– vende tilbage til den forrige
menu.
– afslutte menuen, mens
menuen eller on-screenguiden for
videobåndoptageren, DVDafspilleren eller
satellittuneren vises på TVskærmen.
R Kontrolknapper
Når du har trykket på AMP
MENU (D), DVD MENU
(J) eller MENU (N), tryk
på kontrolknapper V, v, B
eller b for at vælge
indstillingerne. Når du trykker
på DVD MENU eller MENU,
tryk på kontrolknapper for at
angive valget.
U Numeriske
Tryk for at
knapperne
– forvælge/stille ind til
a)
(nummer 5 )
forvalgte stationer.
– vælge spornumre for CD-,
DVD- eller MD-afspilleren.
Tryk på 0/10 for at vælge
spornummer 10.
– vælge kanalnumre for
videobåndoptageren eller
satellittuneren.
Tryk på de numeriske knapper
og TV (P) samtidigt for at
vælge TV-kanalerne.
S DISPLAY
T -/--
Tryk for at
– vælge oplysninger, der vises
receiverens display (kun for
TUNER-indgangen).
– vælge oplysninger, der vises
på TV-skærmen for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren, DVDafspilleren eller MDafspilleren.
Tryk på -/-- og TV (P)
samtidigt for at vælge
kanalindgangsindstillingen,
enten en eller to cifre på
TV'et.
>10/
x
CLEAR
Tryk for at vælge
– spornumre over 10 for
videobåndoptageren,
satellittuneren, CDafspilleren eller MDafspilleren.
– kanalnumre for Digital
CATV-stikket.
Funktion
V 2CH
Tryk for at vælge 2CH
STEREO-indstilling.
W A.F.D.
Tryk for at vælge A.F.D.indstilling.
X AUTO CAL
Tryk for at aktivere den
automatiske
kalibreringsfunktion.
Y TV/VIDEO
Tryk på TV/VIDEO og TV
(P) samtidigt for at vælge
indgangssignalet (TVindgang eller videoindgang).
SLEEP
Tryk for at aktivere den
automatiske
slukningsfunktion og
varighed, som receiveren
automatisk slukker.
a) Knapperne
nummer 5, MASTER VOL +, TV
VOL + og H har et berøringspunkt. Brug
berøringspunkterne som referencer, når du
betjener receiveren.
Bemærk!
• Visse funktioner, der er forklaret i dette afsnit
virker muligvis ikke, afhængigt af modellen.
• Overstående forklaring er kun beregnet som
eksempel. Derfor er den ovennævnte betjening evt,
ikke mulig eller virker anderledes end beskrevet,
afhængigt af apparatet.
Tryk for at
– slette en fejl, når du trykker
på den forkerte numeriske
knap.
– gå tilbage til kontinuert
afspilning osv. for
satellittuneren eller DVDafspilleren.
11DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Introduktion
Navn
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 12 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
1 : Installation af højttalerne
Denne receiver giver dig mulighed for at bruge
et 5.1-kanals højttalersystem.
For at opnå den fulde effekt af en
biograflignende multikanal-surroundlyd,
kræves der fem højttalere (to fronthøjttalere,
en centerhøjttaler og to surround-højttalere)
samt en subwoofer (5.1-kanals).
Montering af højttalerne på en
flad overflade
Før du installerer højttaleren og sub wooferen,
skal du fastgøre de medfølgende hæfteskiver
for at forhindre vibration eller bevægelse, som
vist på nedenstående illustration.
Eksempel på fronthøjttaler
Montering af højttalerne på
højttalerstanderen
AFronthøjttaler (Venstre)
BFronthøjttaler (Højre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (Venstre)
ESurround-højttaler (Højre)
FSubwoofer
For at opnå større fleksibilitet ved placering af
højttalerne kan du bruge de ekstra WS-FV11
eller WS-FV10D højttalerstandere (fås kun i
visse lande). Se den betjeningsvejledning, der
følger med højttalerstanderen, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Tip!
Eftersom subwooferen ikke udsender stærkt
retningsbestemte signaler, kan den anbringes, hvor
som helst det ønskes.
12DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 13 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
3
Hæng højttalerne på skruerne.
Hullet på bagsiden af højttaleren
Du kan også montere front- og surroundhøjttalerne på væggen.
4,6 mm
1
10 mm
Anskaf skruer (medfølger ikke),
som passer til hullet på
bagsiden af hver højttaler. Se
illustrationerne herunder.
Introduktion
Montering af højttalerne på
væggen
mere end 4 mm
mere end 25 mm
4,6 mm
10 mm
Hullet på bagsiden af højttaleren
2
Fastgør skruerne til væggen.
Skruerne skal stikke 5 til 7 mm
frem.
Notas
• Brug skruer af et egnet materiale og passende
styrke til væggen. Da vægge af gipsplader er
specielt skrøbelige, skal skruerne fastgøres til en
bjælke og denne derefter fastgøres til væggen.
Monter højttalerne på en lodret og plan væg, der er
forstærket efter behov.
• Tal med en isenkræmmer eller en montør angående
vægmaterialet eller de skruer, der skal bruges.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader som
følge af forkert montering, utilstrækkelig
vægstyrke eller forkert isætning af skruer,
hændelige uheld osv.
5 a 7 mm
13DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 14 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2 : Tilslutning af højttalere
C
F
A
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
R
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Stik
A
A
Farvede rør
B
A
E
D
A Højttalerkabler (medfølger)
AFronthøjttaler (Venstre)
BFronthøjttaler (Højre)
CCenterhøjttaler
DSurround-højttaler (Venstre)
ESurround-højttaler (Højre)
FSubwoofer
14DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 15 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Bemærkninger om
højttalerledninger
Stik
Højttalerjackstik
Rød
FRONT R
Hvid
FRONT L
Grå
SUR R
Blå
SUR L
Grøn
CENTER
Lilla
SUBWOOFER
Introduktion
• Stikket og det farvede rør* på
højttalerledningen har samme farve som det
højttalerjackstik, der skal forbindes. Ved
tilslutning af en højttalerledning skal du
sørge for, at det farvede stik svarer til
højttalerstikket på receiveren:
• Det farvede rør* på højttalerledningen
repræsenterer (+) i polaritet. Sørg for at
forbinde den til plus (+) terminalen på
højttaleren.
* Højttalerledningen, som er forbundet til
subwooferen, er ikke forsynet med et farvet rør.
Bemærkninger om højttalere
Sørg for at kontrollere højttalertypen ved at se
på højttalermærkaten* på bagsiden af
højttalerne for at tilslutte højttaleren korrekt.
Tegn på
højttalerkabel
Højttalertype
L
Venstre fronthøjttaler
R
Højre frontøjttaler
SL
Venstre surround-højttaler
SR
Højre surround-højttaler
* Centerhøjttaleren og subwooferen er ikke forsynet
med et tegn på højttalermærkaten. Oplysninger om
højttalertypen finder du på side 3.
15DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 16 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
3 : Tilslutning af lyd/videoapparater
Tilslutning af apparaterne
I dette afsnit beskrives, hvordan apparaterne
sluttes til denne receiver. Før du begynder, skal
du se "Apparater, der skal tilsluttes" nedenfor
angående de sider, hvor tilslutning af lyd-/
videoapparater er beskrevet.
Gå videre til "4 : Tilslutning af antennerne"
(side 19), når alle dine apparater er tilsluttet.
Lydindgangs jackstik, der skal
tilsluttes
Lydkvaliteten afhænger af
tilslutningsjackstikket. Vi henviser til den
følgende illustration. Vælg tilslutning i
overensstemmelse med jaskstikkene på
apparaterne.
Apparater, der skal tilsluttes
Sådan tilsluttes
Se
Lydapparater
• Super Audio CD-afspiller/
CD-afspiller
side 17
Videoapparater
• DVD-afspiller
• DVD-optager
• Satellittuner
• Videobåndoptager
side 18
Digitale
Analoge
Lyd med høj kvalitet
16DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 17 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Tilslutning af lydapparater
Introduktion
Den følgende illustration viser, hvordan
lydapparater f.eks. Super Audio CD-afspiller
eller CD-afspiller tilsluttes.
Super Audio
CD-afspiller/
CD-afspiller
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
Bemærk!
Når du afspiller en Super Audio CD på en
Super Audio CD-afspiller, udsendes der kun
lyd, hvis den er tilsluttet til SA-CD/CD
AUDIO IN-jackstikket (analogt
indgangsjackstik) på denne receiver. Se den
betjeningsvejledning, der følger med Super
Audio CD-afspilleren.
17DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 18 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Tilslutning af en DVD-optager
Tilslutning af videoapparater
Sørg for at ændre fabriksindstillingen for DVD
indtastningsknappen på fjernbetjeningen, så
det er muligt at bruge knappen til styring af
DVD-optageren. Yderligere oplysninger
findes under "Ændring af knapfunktionerne"
(side 50).
Den følgende illustration viser, hvordan
videoapparater f.eks. DVD-afspiller, DVDoptager, satellittuner eller VCR tilsluttes.
Satellittuner
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
C
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
B
DVD-afspiller/
DVD-optager
Videobåndoptager
A Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
B Lydkabel (medfølger ikke)
C Koaksialt digitalt kabel (orange) (medfølger)
Bemærk!
• Du kan ikke optage på DVD-optageren eller
videobåndoptageren via denne receiver. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med DVDoptageren eller videobåndoptageren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
• Flerkanals digital lyd fra DVD-afspilleren kan
anvendes som input ved at indstille den digitale
lydudgang på DVD-afspilleren. Se den
betjeningsvejledning, der følger med DVDafspilleren.
• Når optiske digitale kabler tilsluttes, skal stikkene
sættes lige i, indtil de klikker på plads.
• Pas på ikke at bøje eller stramme optiske digitale
kabler.
Tip!
Alle digitale lydjackstik er kompatible med 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz samlingsfrekvenser.
18DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 19 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
4 : Tilslutning af antennerne
Introduktion
Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne
og FM-ledningsantenne.
FM-ledningsantenne (medfølger)
AM-rammeantenne (medfølger)
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
* Stikforbindelsens form varierer, afhængigt af
denne receivers områdekode.
Bemærk!
• For at forhindre opsamling af støj, skal AMrammeantennen holdes på god afstand af
receiveren og andre apparater.
• Sørg for, at FM-ledningsantennen er helt udstrakt.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den
holdes så vandret som muligt.
19DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 20 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
5 : Klargøring af receiveren
og fjernbetjeningen
Tilslutning af netledningen
Tilslut netledningen til en stikkontakt i væggen.
Netledning
Hvordan den indledende
klargøring udføres
Inden receiveren tages i brug for første gang,
skal den initialiseres ved at nedenstående
fremgangsmåde udføres. Denne
fremgangsmåde kan også anvendes til at sætte
de indstillinger, du har foretaget, tilbage til
fabriksindstillingerne.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
2
Hold ?/1 nede i 5 sekunder.
Til stikkontakten i væggen
Bemærk!
Installer dette system, så netledningen straks
kan trækkes ud af stikkontakten i væggen, hvis
der skulle opstå problemer.
"INITIAL" kommer frem på displayet.
De følgende poster indstilles igen til deres
fabriksindstillinger.
• Alle indstillinger på LEVEL-, TONE-,
SUR-, TUNER-, AUDIO- og
SYSTEM-menuerne.
• Lydfeltet, som er gemt i hukommelsen,
for hver indgang og forvalgt station.
• Alle lydfeltparametre.
• Alle forvalgte stationer.
• MASTER VOLUME er indstillet til
"VOL MIN".
• Indgang er indstillet til "DVD".
20DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 21 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
RM-AAU006 fjernbetjeningen.
Sørg for, at polariteten er korrekt, når du sætter
batterierne i.
Bemærk!
• Lad i ikke fjernbetjeningen ligge på steder, hvor
der er meget varmt og fugtigt.
• Anvend ikke et nyt batteri sammen med gamle
batterier.
• Anvend ikke alkalibatterier og andre slags batterier
sammen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren på receiveren
for direkte sol elle andre lyskilder. Dette kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i et
længere tidsrum, skal batterierne tages ud, så
risikoen for beskadigelse forårsaget af udsivning af
batterielektrolyt og korrosion undgås.
6 : Automatisk kalibrering
af de relevante
indstillinger
(AUTO CALIBRATION)
Denne receiver er udstyret med D.C.A.C.
(Digital Cinema Auto Calibration)-teknologi,
hvilket giver mulighed for at udføre
automatisk kalibrering som følger:
• Kontroller tilslutningen mellem hver
højttaler og receiveren.
• Juster højttalerniveauet.
• Mål afstanden fra hver højttaler til
lyttepositionen.
Du kan også ændre højttalerniveauerne og
balancen manuelt. Yderligere oplysninger
findes under "7 : Indstilling af
højttalerniveauerne og -balancen (TEST
TONE)" (side 24).
Før udførelse af automatisk
kalibrering
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
Tip!
Under normale brugsforhold bør batterierne kunne
holde i omkring 3 måneder. Når receiveren ikke
længere kan betjenes med fjernbetjeningen, skal alle
batterierne skiftes ud med nye.
INPUT SELECTOR
?/1
1
1
Tilslut den medfølgende ECMAC2-optimizermikrofon til
AUTO CAL MIC-jackstikket.
2
Anbring optimizermikrofonen
ved lyttepositionen.
3
Anbring højttalerne, så de
vender mod
optimizermikrofonen.
fortsættes
21DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Introduktion
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 22 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Tip!
• Du kan også sætte optimizermikrofonen fast på et
stativ (medfølger ikke) og anbringe stativet ved
lyttepositionen.
• Sørg for at flytte alle forhindringer på vejen
mellem optimizermikrofonen og højttalerne.
• Når højttaleren vender mod optimizermikrofonen,
får du en mere nøjagtig måling.
Udførelse af automatisk
kalibrering
AUTO
CAL
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Indgangs
knapper
0/10
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
TOOLS MUTING
MUTING
F
Kontrolknapper
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MEASURE og SP
DET. vises
skiftevis*
Højttalerniveau
MEASURE og
GAIN vises
skiftevis*
Højttalerafstand
MEASURE og
DISTANCE vises
skiftevis*
* Den tilsvarende højttalerindikatorlyser på
displayet under målingen.
• Automatisk kalibrering kan ikke registrere
subwooferen. Derfor vil alle subwooferindstillingerne blive bevaret.
• Målingsprocessen vil stå på i nogle få minutter.
D.TUNING
CLEAR
DISPLAY
NOISE.CHK
Højttalertilslutning
Bemærk!
FM MODE
-
Baggrundsstøjniveau
Når målingen afsluttes, kommer
"COMPLETE" frem på displayet, og
indstillingerne registreres.
MUSIC
DUAL MONO
>10/
Display
?/1
kanp
DVD
2CH
Måling af
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
Oversigten nedenfor viser displayet, når
målingen starter.
MASTER
VOL +/–
MENU
Tryk på AUTO CAL.
Følgende kommer frem på displayet.
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
Tip!
• Når den automatiske kalibrering starter:
– Stå i en vis afstand fra højttalerne og
lyttepositionen for at undgå fejl i målingen.
Dette kan ske, fordi testsignaler udsendes fra
højttalerne under målingen.
– Undgå støj for at få en mere nøjagtig måling.
• Den automatiske kalibreringsfunktion annulleres,
når du foretager følgende under målingsprocessen:
– Trykker på ?/1 eller MUTING.
– Tryk på inputtasterne på fjernbetjeningen eller
INPUT SELECTOR på receiveren.
– Ændrer lydstyrkeniveauet.
– Tryk på AUTO CAL igen.
22DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 23 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Fejl- og advarselskoder
Når der registreres en fejl under den
automatiske kalibrering, vises en fejlkode
cyklisk på displayet efter hver måling som
følger:
Fejlkoder t tomt display t (fejlkode t
tomt display)a) t PUSH t tomt display t
ENTER
a) Vises,
når der er mere end én fejlkode.
Korrektion af fejlkoden
1 Notér fejlkoden ned.
2 Tryk på kontrolknappen.
3 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
4 Korriger fejlen.
Yderligere oplysninger findes under
"Fejlkoder og løsning" nedenfor.
5 Tæend receiveren, og udfør automatisk
kalibrering igen (side 22).
Under den automatiske kalibrering giver
advarselskoden oplysninger om
måleresultatet. Advarselskoden vises cyklisk
på displayet som følger:
Advarselskoder t tomt display t
(advarselskoder t tomt display)b) t PUSH
t tomt display t ENTER
b)
Vises, når der er mere end én advarselskode.
Du kan vælge at ignorere advarselskoden, da
den automatiske kalibrering automatisk
justerer indstillingerne. Du kan også ændre
indstillingerne manuelt.
Ændring af indstillingerne
manuelt
1 Notér advarselskoden ned.
2 Tryk på kontrolknappen.
3 Tryk på ?/1 for at slukke for receiveren.
4 Følg den løsning, der er angivet under
"Advarselskode og løsning" nedenfor.
5 Tænd receiveren, og udfør automatisk
Fejlkoder og løsning
Fejlkode
Beskrivelse
Gør følgende
ERROR 10 Baggrundsstøjni- Sørg for, at der er
veauet er for højt. stille under den
automatiske
kalibrering.
ERROR 11 Højttalerne er
anbragt for tæt på
optimizermikrofo
nen.
Anbring højttalerne
længere fra
optimizermikrofone
n.
ERROR 20 Fronthøjttalerne Kontroller
er ikke registreret, tilslutningen til
eller kun den ene fronthøjtalerne.
fronthøjttaler er
registreret.
ERROR 21 Der er kun
registreret én
surroundhøjttaler.
Kontroller
tilslutningen til
surroundhøjtalerne.
kalibrering igen (side 22).
Advarselskode og løsning
Advarsels Beskrivelse
kode
Løsning
WARN. 40 Baggrundsstøjniv- Sørg for, at der er
eauet er højt.
stille under den
automatiske
kalibrering.
WARN. 50 Centerhøjttaleren Sørg for at tilslutte
er ikke tilsluttet. centerhøjttaleren.
WARN. 51 SurroundSørg for at tilslutte
højttalerne er ikke surroundtilsluttet.
højttalererne.
WARN. 60 Balancen mellem Flyt
de fronthøjttaler er fronthøjttalerne.c)
uden for området.
WARN. 62 Lydniveauet i den Flyt
centerhøjttaler er centerhøjttaleren.d)
uden for området.
WARN. 63 Lydniveauet i den Flyt venstre surround
venstre surround- højttaleren.e)
højttaler er uden
for området.
fortsættes
23DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Introduktion
Fejlkoder
Advarselskoder
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 24 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Advarsels Beskrivelse
kode
Løsning
WARN. 64 Lydniveauet i den Flyt højre
højre surround- surroundhøjttaleren.f)
højttaler er uden
for området.
WARN. 70 Fronthøjttalerafstanden er uden
for området.
Flyt
fronthøjttalerne.c)
WARN. 72 Centerhøjttalerafst Flyt
anden er uden for centerhøjttaleren.d)
området.
WARN. 73 Venstre surround Flyt venstre surround
højttalerafstanden højttaleren.e)
er uden for
området.
7 : Indstilling af
højttalerniveauerne og balancen
(TEST TONE)
Indstil højttalerniveauerne og -balancen, mens
du lytter til testtonen fra din lytteposition.
Tip!
Receiveren har en testtone med en frekvens, som er
centreret ved 800 Hz.
TV/VIDEO
SLEEP
WARN. 74 Højre surround
Flyt højre
højttalerafstanden surroundhøjttaleren.f)
er uden for
området.
AUTO
CAL
TV ?/1
?/1
AV
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
1
c)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
fronthøjttaler" (side 36).
d) Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
centerhøjttaler" (side 36).
e)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
venstre surround-højttaler" (side 36).
f)
Yderligere oplysninger findes under "Afstand til
højre surround-højttaler" (side 36).
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
DUAL MONO
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-5
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
1
MASTER
VOL +/–
MENU
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på kontrolknappen eller
kontrolknappen b for at
aktivere menuen.
3
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
"T. TONE".
24DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK030CON_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 25 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Tryk på kontrolknappen eller
kontrolknappen b for at
indtaste parameteren.
5
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
"T. TONE Y".
Introduktion
4
Testtonen udsendes fra hver højttaler i
følgende rækkefølge:
Venstre front t Center t Højre front
t Højre surround t Venstre surround
t Subwoofer
6
Juster højttalerens lydstyrke og
balance ved hjælp af LEVELmenuen, så niveauet for
testtonen høres ens fra hver
højttaler.
Yderligere oplysninger findes under
"Justering af lydniveauet (LEVELmenu)" (side 32).
Tip!
• Tryk på MASTER VOL +/– for at justere
niveauet for alle højttalere samtidigt. Du kan
også bruge MASTER VOLUME på
receiveren.
• Den justerede værdi kommer frem på
displayet under justering.
Sådan slås testtonen fra
Gentag trin 1 til 5 overover. Vælg derefter "T.
TONE N" i trin 5.
25DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK040PLA_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 26 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Afspilning
Hvordan man vælger et
apparat
SYSTEM STANDBY
1
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
FM MODE
-
0/10
D.TUNING
TOOLS MUTING
MUTING
F
G
Tryk på MASTER VOL +/– for at
justere lydstyrken.
Du kan også bruge MASTER VOLUME
på receiveren.
Hvordan man undgår at
ødelægge højttalerne
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
DISPLAY
3
Tryk på MUTING.
Muting-funktionen annulleres, når du gør
følgende.
• Tryk på MUTING igen.
• Øg lydstyrken.
• Sluk for receiveren.
DUAL MONO
>10/
Tænd apparatet, og begynd
afspilningen.
Hvordan man afbryder lyden
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
2
Før du slukker receiveren, skal du sørge for at
skrue ned for lydstyrkeniveauet.
TV VOL
MASTER VOL
g
f
3
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på indgangsknappen for at
vælge et apparat.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren. Det valgte kommer frem på
displayet.
Valgt indgang Apparater, der kan
[Display]
afspilles
VIDEO 1 eller Videobåndoptager osv., der
VIDEO 2
er tilsluttet VIDEO 1- eller
[VIDEO 1 eller VIDEO 2-jackstikket
VIDEO 2 ]
DVD
[DVD]
DVD-afspiller osv., der er
tilsluttet DVD-jackstikket
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
Super Audio CD/CDafspiller osv., der er tilsluttet
SA-CD/CD-jackstikket
TUNER
Indbygget radiotuner
[FM- eller AMbånd]
26DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK040PLA_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: R-2
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 27 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Lytning til/Visning af et apparat
Lytning til en Super Audio CD/CD
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
2
3
3
Afspilning
TV/VIDEO
SLEEP
5
DUAL MONO
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
>10/
-
0/10
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
• Den beskrevne betjening gælder
for Sony Super Audio CDafspilleren.
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med Super Audio CDafspilleren eller CD-afspilleren.
Tip!
• Du kan muligt at vælge et
lydfelt, som er velegnet til
musikken. Vi henviser til side 40
angående oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Klassisk: HALL
Jazz: JAZZ
Live koncert: CONCERT
• Du kan lytte til den lyd, som er
optaget i 2-kanals formatet, fra
alle højttalerne (multikanal). Vi
henviser til side 38 angående
oplysninger.
1
Tænd for Super Audio CD-afspilleren/CDafspilleren, og læg derefter en disc i bakken.
2
3
Tænd for receiveren.
Tryk på SA-CD/CD.
Du kan også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
receiveren til at vælge SA-CD/CD.
4
5
6
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren og
Super Audio CD-/CD-afspilleren, når du er
færdig med at lytte til Super Audio CD'en/
CD'en
27DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK040PLA_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: L-2
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 28 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Hvordan man ser en DVD
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
2
3
3
7
DUAL MONO
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
>10/
-
0/10
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
7
TUNING +
H
M
X
x
TV
Bemærk!
• Vi henviser til den
betjeningsvejledning, som
følger med TV'et og DVDafspilleren.
• Kontroller følgende, hvis du
ikke kan lytte til multikanallyd.
– Sørg for, at denne receiver er
tilsluttet DVD-afspilleren via
en digital tilslutning.
– Sørg for, at DVD-afspillerens
digitale lydudgang er korrekt
klargjort.
1
2
3
Tænd for receiveren.
Tryk på DVD.
Det er også muligt at anvende INPUT SELECTOR på
denne receiver til at vælge DVD.
4
Skift TV'ets indgang, således at et billede fra
DVD'en bliver vist.
Hvis der ikke vises billede på TV-skærmen, skal du sørge
for at videoudgangssignalet fra DVD-afspilleren er
tilsluttet til TV'et.
Tip!
• Vælg om nødvendigt
lydformatet for den disc, der
skal afspilles.
• Det er muligt at vælge et lydfelt,
som er velegnet til filmen/
musikken. Vi henviser til side 40
angående oplysninger.
Anbefalede lydfelter:
Film: C.ST.EX
Musik: CONCERT
Tænd for TV'et og DVD-afspilleren.
5
6
7
8
Gør DVD-afspilleren klar.
Afspil disc'en.
Indstil en passende lydstyrke.
Tag disc'en ud, og sluk for receiveren, TV'et
og DVD-afspilleren, når du er færdig med at
se DVD'en.
28DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 29 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
5
Tryk på kontrolknappen eller
kontrolknappen b for at
indtaste parameteren.
6
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
den ønskede indstilling.
Anvendelse af forstærkeren
Navigering gennem
menuerne
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
Indstillingen indsættes automatisk
Sådan kommer du tilbage til
forrige display
Tryk på kontrolknappen B.
1
MUSIC
Sådan afsluttes meunen
Tryk på AMP MENU.
DUAL MONO
1
2
Bemærk!
3
FM MODE
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
Nogle parametre og indstillinger er muligvis
gråtonede på displayet. Det betyder, at de enten ikke
er tilgængelige eller faste og kan ikke ændres.
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Tryk på AMP MENU.
"1-LEVEL" kommer frem på displayet.
2
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
den ønskede menu.
3
Tryk på kontrolknappen eller
kontrolknappen b for at
aktivere menuen.
4
Tryk på kontrolknappen V/v
gentagne gange for at vælge
den parameter, der skal
justeres.
29DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Anvendelse af forstærkeren
Ved at anvende forstærkerens menuer kan man
foretage forskellige justeringer for at tilpasse
receiveren.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 30 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Oversigt over menuerne
Følgende muligheder er tilgængelige i hver
menu. Angående oplysninger om navigering
gennem menuerne, se side 29.
Menu
[Display]
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
LEVEL (32)
[1-LEVEL]
Testtonea)
[T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Balancen mellem de
fronthøjttalera)
[FRT BAL]
BAL. L +1 til BAL. L +8,
BALANCE
BALANCE, BAL. R +1 til BAL. R +8
Lydniveauet i den
centerhøjttaler
[CNT LVL]
CNT –10 dB til CNT +10 dB
(i trin af 1 dB)
CNT 0 dB
Lydniveauet i den venstre
surround-højttaler
[SL LVL]
SUR L –10 dB til SUR L +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR L 0 dB
Lydniveauet i den højre
surround-højttaler
[SR LVL]
SUR R –10 dB til SUR R +10 dB
(i trin af 1 dB)
SUR R 0 dB
Lydniveauet i subwooferen
[SW LVL]
SW –10 dB til SW +10 dB
(i trin af 1 dB)
SW 0 dB
Dynamisk
områdekomprimeringa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD
COMP. MAX
COMP. OFF
TONE (33)
[2-TONE]
SUR (33)
[3-SUR]
TUNER (34)
[4-TUNER]
Basniveauet i den fronthøjttaler BASS –6 dB til BASS +6 dB
[BASS LVL]
(i trin af 1 dB)
BASS 0 dB
Diskantniveauet i den
fronthøjttaler
[TRE LVL]
TRE –6 dB til TRE +6 dB
(i trin af 1 dB)
TRE 0 dB
Valg af lydfelta)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL, A.F.D AUTO
PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ, CONCERT
Effektniveaua)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
Modtagefunktion for FMstationa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
30DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 31 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Parametre
[Display]
Indstillinger
Startindstilling
AUDIO (34)
[5-AUDIO]
Dekodningsprioritet af digital
lydindganga)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
til:
VIDEO 2;
DEC. PCM til:
DVD, SA-CD/
CD
Valg af sprog for digital
udsendelsea)
[DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V Synca)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V. SYNC. N
Lydindgang for VIDEO 2-lyda)
[V2 INPUT]
V2 AUTO, V2 OPT, V2 ANLG
V2 AUTO
SYSTEM (36)
[6-SYSTEM]
A. CAL (37)
[7-CAL]
a) Se
Lydindgang for SA-CD/CD-lyda) CD AUTO, CD OPT, CD ANLG
[CD INPUT]
CD AUTO
Afstand til fronthøjttalera)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til centerhøjttalera)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til venstre surroundhøjttalera)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Afstand til højre surroundhøjttalera)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m til DIST. 7.0 m
(i trin af 0.1 m)
DIST. 3.0 m
Surround-højttalerens positiona)
[SUR PL]
PL. LOW, PL. HIGH
PL. LOW
Automatisk kalibreringa)
[AUTO CAL.]
A.CAL YES, A.CAL NO
A.CAL NO
den side, der er angivet i parentes, angående oplysninger.
31DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Anvendelse af forstærkeren
Menu
[Display]
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 32 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Justering af lydniveauet
(LEVEL-menu)
LEVEL-menuen kan anvendes til at tilpasse
balancen og niveauet for hver højttaler. Disse
indstillinger anvendes til alle lydfelter.
Vælg "1-LEVEL" i forstærkerens menuer.Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 29) og "Oversigt over
menuerne" (side 30).
LEVEL-menuparametre
x T. TONE (Testtone)
Giver mulighed for at justere
højttalerniveauerne og -balancen, mens du
lytter til testtonen fra din lytteposition.
Yderligere oplysninger findes under "7 :
Indstilling af højttalerniveauerne og -balancen
(TEST TONE)" (side 24).
x FRT BAL (Balancen i den
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at justere balancen mellem
venstre og højre fronthøjtaler.
x D. RANGE (Dynamisk
områdekomprimering)
Der er mulighed for at komprimere det
dynamiske område for lydsporet. Det kan være
nyttigt, når du vil se film med lav lydstyrke
sent om aftenen. Dynamisk
områdekomprimering er kun mulig med
Dolby Digital-kilder.
• COMP. OFF
Det dynamiske område er ikke komprimeret.
• COMP. STD
Det dynamiske område er komprimeret, som
beregnet af lydteknikkeren.
• COMP. MAX
Det dynamiske område er kraftigt
komprimeret.
Tip!
Med dynamisk områdekomprimering er det muligt
at komprimere det dynamiske område for lydsporet,
baseret på oplysningerne om det dynamiske område,
som følger med Dolby Digital-signalet.
"COMP. STD" er standardindstillingen, men den
giver kun let komprimering. Derfor anbefaler vi
brug af indstillingen "COMP. MAX". Dette
komprimerer i høj grad det dynamiske område og
giver mulighed for at se film sent om aftenen ved lav
lydstyrke. I modsætning til analogbegrænsninger, er
niveauerne forudbestemte og giver en meget neutral
komprimering.
x CNT LVL (Lydniveauet i den
centerhøjttaler)
x SL LVL (Lydniveauet i den
venstre surround-højttaler)
x SR LVL (Lydniveauet i den højre
surround-højttaler)
x SW LVL (Lydniveauet i
subwooferen)
32DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 33 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Justering af tonen
(TONE-menu)
TONE menuparametre
x BASS LVL (Basniveauet i den
fronthøjttaler)
x TRE LVL (Diskantniveauet i den
fronthøjttaler)
(SUR-menu)
SUR-menuen kan anvendes til valg af det
ønskede lydfelt til lytning.
Vælg "3-SUR" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 29) og "Oversigt over
menuerne" (side 30).
SUR-menuparametre
x S.F. SELCT (Valg af lydfelt)
Gør det muligt at vælge den ønskede lyd.
Yderligere oplysninger findes under, "Opnå
surround sound" (side 38).
Bemærk!
Receiveren giver dig mulighed for at anvende det
sidst valgte lydfelt til en indgang, når det er valgt
(Sound Field Link). F.eks. hvis du vælger HALL til
SA-CD/CD-indgang, derefter skifter til en anden
indgang, og derefter går tilbage til SA-CD/CD,
anvendes HALL automatisk igen.
x EFFECT (Effektniveau)
Gør det muligt at justere "gengivelsen" af
surround-effekten for lydfelter, der er valgt
med knapperne MOVIE eller MUSIC.
• EFCT. MIN
Surround-effekten er sat til minimum.
• EFCT. STD
Surround-effekten er sat til standard.
• EFCT. MAX
Surround-effekten er sat til maksimum.
33DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Anvendelse af forstærkeren
Du kan anvende TONE-menuen til at justere
den tonemæssige kvalitet (bas-/
diskantniveauet) for fronthøjttalerne.
Vælg "2-TONE" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 29) og "Oversigt over
menuerne" (side 30).
Indstillinger til surround
sound
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 34 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Indstillinger af tuneren
Indstillinger for lyden
(TUNER-menu)
(AUDIO-menu)
TUNER-menuen anvendes til indstilling af
FM-stationernes modtagefunktion.
Vælg "4-TUNER" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 29) og "Oversigt over
menuerne" (side 30).
Du kan anvende AUDIO-menuen for at
foretage indstillinger til den lyd, der passer dig
bedst.
Vælg "5-AUDIO" i forstærkerens menuer. Vi
henviser til justering af parametrene angående
oplysninger, se "Navigering gennem
menuerne" (side 29) og "Oversigt over
menuerne" (side 30).
TUNER menuparametre
x FM MODE (FM-stations
modtagefunktion)
• FM AUTO
Denne receiver dekoder signalet som
stereosignal, når radiostationen udsender i
stereo.
• FM MONO
Denne receiver dekoder signalet som
monosignal uanset sendesignalet.
AUDIO-menuparametre
x DEC. PRI. (Dekodningsprioritet
af digital lydindgang)
Gør det muligt at specificere funktionen for
den digitale signalindgang til DIGITAL INjackstikkene.
• DEC. AUTO
Skifter automatisk indgangen mellem DTS,
Dolby Digital eller PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaler har forrang (for at forhindre
afbrydelser, når afspilningen begynder). Når
andre signalerer imidlertid indgår, er der
muligvis ingen lyd, afhængigt af formatet.
Indstil i dette tilfælde "DEC. AUTO".
Bemærk!
Når funktionen er sat til "DEC. AUTO", og lyden fra
de digitale lydjackstik (til en CD osv.) afbrydes, når
afspilningen begynder, skal "DEC. PCM" vælges.
34DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 35 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x V2 INPUT (Lydindgang for
VIDEO 2-lyd)
Gør det muligt at vælge det sprog, du ønsker,
under den digitale udsendelse. Denne funktion
virker kun for Dolby Digital-kilder.
• DUAL M/S (Hoved/Under)
Lyden på hovedsproget vil blive udsendt
gennem den venstre fronthøjttaler, og
samtidigt vil lyden på undersproget blive
udsendt gennem den højre fronthøjttaler.
• DUAL M (Hoved)
Lyden på hovedsproget vil blive sendt ud.
• DUAL S (Under)
Lyden på undersproget vil blive sendt ud.
• DUAL M+S (Hoved + Under)
Blandet lyd på både hoved- og undersprog
vil blive sendt ud.
Giver dig mulighed for at vælge
lydindgangsfunktionen for VIDEO 2.
• V2 AUTO
Giver digitale lydsignaler fortrinsret, når der
er tilsluttet både digitale og analoge signaler.
Hvis der ikke er digitale lydsignaler, vælges
de analoge lydsignaler.
• V2 OPT
Angiver de digitale lydsignaler, der
anvendes til DIGITAL VIDEO 2 OPT INjackstik.
• V2 ANLG
Angiver de analoge lydsignaler, der
anvendes til VIDEO 2 AUDIO IN (L/R)
jackstik.
x A.V. SYNC. (A.V. SYNC.)
x CD INPUT (Lydindgang for SACD/CD-lyd)
• A.V. SYNC Y (Ja) (Forsinket tid: 68 ms)
Lydudgangen forsinkes, så tidsforskellen
mellem lydudgangen og billedet minimeres.
• A.V. SYNC N (Nej) (Forsinket tid: 0 ms)
Lydudgangen forsinkes ikke.
Bemærk!
• Denne parameter er nyttig, når du bruger en stor
LCD- eller plasmaskærm eller en projektor.
• Denne parameter er kun gyldig, når du bruger et
lydfelt, der er valgt med knapperne 2CH eller
A.F.D.
• Denne parameter er ikke gyldig ved anvendelse
af PCM 96 kHz eller DTS 2048indgangssignaler.
Giver dig mulighed for at vælge
lydindgangsfunktionen for SA-CD/CD.
• CD AUTO
Giver digitale lydsignaler fortrinsret, når der
er tilsluttet både digitale og analoge signaler.
Hvis der ikke er digitale lydsignaler, vælges
de analoge lydsignaler.
• CD OPT
Angiver de digitale lydsignaler, der
anvendes til DIGITAL SA-CD/CD OPT INjackstik.
• CD ANLG
Angiver de analoge lydsignaler, der
anvendes til SA-CD/CD AUDIO IN (L/R)
jackstik.
35DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Anvendelse af forstærkeren
x DUAL (Valg af sprog til digital
udsendelse)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 36 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Indstillinger af systemet
(SYSTEM-menu)
Du kan bruge menuen SYSTEM til at indstille
afstanden for de højttalere, der er tilsluttet til
dette system.
Vælg "6-SYSTEM" i forstærkerens menuer.
Oplysninger om justering af parametrene, se
"Navigering gennem menuerne" (side 29) og
"Oversigt over menuerne" (side 30).
SYSTEM-menuparametre
x FRT DIST. (Afstand til
fronthøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til fronthøjttaler (A). Hvis
begge fronthøjttalere ikke placeres i lige stor
afstand fra lyttepositionen, skal du indstille
afstanden som den gennemsnitlige afstand
mellem fronthøjttalerne.
B
A
30˚
100˚-120˚
30˚
A
100˚-120˚
C
D
x CNT DIST. (Afstand til
centerhøjttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til centerhøjttaleren.
Centerhøjttalerens afstand bør være indstillet
fra en afstand, der er lig med fronthøjttalerens
afstand (A) til en afstand på 1,5 meter tættere
på din lytteposition (B).
x SL DIST. (Afstand til venstre
surround-højttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til venstre surround-højttaler.
Venstre surround-højttalers afstand bør være
indstillet fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerens afstand (A) til en afstand på
4,5 meter tættere på din lytteposition (C).
x SR DIST. (Afstand til højre
surround-højttaler)
Giver mulighed for at indstille afstanden fra
lyttepositionen til højre surround-højttaler.
Højre surround-højttalers afstand bør være
indstillet fra en afstand, der er lig med
fronthøjttalerens afstand (A) til en afstand på
4,5 meter tættere på din lytteposition (D).
Tip!
Receiveren giver dig mulighed for at angive
højttalerens position hvad angår afstand. Det er
imidlertid ikke muligt at indstille centerhøjttaleren
nærmere end fronthøjttalerne. Centerhøjttaleren kan
ligeledes ikke indstilles til mere end 1,5 meter
tættere fra fronthøjttalerne.
Ligeledes kan surround-højttalerne heller ikke
indstilles til en større afstand fra lytteposition end
fronthøjttalerne. Og de kan ikke indstilles tættere
end 4,5 meter. Det skyldes, at forkert placering af
højttalerne ikke bidrager til nydelsen af surround
sound.
Bemærk, ved at indstille højttalerens afstand tættere
på end den aktuelle placering kan der ske en
forsinkelse af lyden fra denne højttaler. Med andre
ord vil højttaleren lyde, som om den er placeret
længere væk.
Ved f.eks. at indstille centerhøjttalerens afstand til
1-2 meter tættere på end den aktuelle
højttalerposition, frembringes en temmelig realistisk
fornemmelse af at være "inde i" skærmen. Hvis der
ikke kan opnås en tilfredsstillende surround-effekt,
fordi surround-højttalerne er placeret for tæt, vil
indstillingen af surround-højtalerens afstand tættere
(kortere) end den aktuelle afstand frembringe et
større lydområde.
Der opnås en meget bedre surround sound ved at
justere disse parametre, mens du lytter til lyden.
Prøv det!
36DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 37 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x SUR PL.
(Surround-højttalerens position)
Du kan angive højden af dine
surroundhøjttalere til korrekt implementering
af surroundeffekter i Cinema Studio EXfunktionerne (side 41).
Automatisk kalibrering af
de relevante indstillinger
(A. CAL-menu)
• PL. LOW
Vælg om højden af dine surroundhøjttalere
svarer til sektion A.
• PL. HIGH
Vælg om højden af dine surroundhøjttalere
svarer til sektion B.
37DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Anvendelse af forstærkeren
Yderligere oplysninger findes under "6 :
Automatisk kalibrering af de relevante
indstillinger (AUTO CALIBRATION)" (side
21).
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 38 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Opnå surround sound
Opnå Dolby Digital- og
DTS surround sound
(AUTO FORMAT DIRECT)
Indstillingen Auto Format Direct (A.F.D.)funktion giver mulighed for at lytte til en
højere lydkvalitet og vælge
dekodningsfunktionen for at lytte til en 2kanals stereolyd som multikanallyd.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
A.F.D.
MUSIC
DUAL MONO
Tryk på A.F.D. gentagne gange for
at vælge det ønskede lydfelt.
Du kan også bruge SOUND FIELD +/– på
receiveren.
Yderligere oplysninger findes under "Typer af
A.F.D.-indstilling" (side 39).
38DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 39 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Typer af A.F.D.-indstilling
A.F.D.-indstilling
[Display]
Multikanallyd
efter dekodning
Effekt
(Automatisk
registrering)
A.F.D. AUTO
[A.F.D. AUTO]
(Automatisk
registrering)
Forudindstiller lyden som den blev optaget/
kodet uden tilføjelse af surround-effekter.
Receiveren vil imidlertid generere et
lavfrekvenssignal, der udsendes til
subwooferen, hvis der ikke er LFEsignaler.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4-kanal
Udfører Dolby Pro Logic-dekodning.
Kilden, der er optaget i 2-kanals format
dekodes til 4.1-kanals.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC II MOVIE
II
[PLII MV]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Moviedekodning. Denne indstilling er ideel til
film, der er kodet i Dolby Surround.
Desuden kan denne funktion fremstille lyd
i 5.1-kanals til visning af
eftersynkroniserede videoer eller gamle
film.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanal
Udfører Dolby Pro Logic II Musicdekodning. Denne indstilling er ideel til
normale stereokilder, såsom CD'er.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi Stereo)
Udsender 2-kanals venstre/højre signaler
fra alle højttalere.
(Multi Stereo)
Bemærk!
Dolby Pro Logic- og Dolby Pro Logic II-dekodning fungerer ikke for DTS-formatsignaler.
39DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Opnå surround sound
Dekodnings
funktion
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 40 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Valg af et
forudprogrammeret
lydfelt
Du kan have fordel af surround sound ved blot
at vælge én af receiverens
forudprogrammerede lydfelter. Disse giver
rummet de samme spændende og kraftige lyde
som i biografer og koncertsale.
TUNER AMP MENU
2CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
MUSIC
DUAL MONO
A.F.D.
1
2
3
4
5
6
FM MODE
MOVIE
Tryk på MOVIE gentagne gange for
at vælge et lydfelt for film, eller tryk
på MUSIC gentagne gange for at
vælge et lydfelt for musik.
Du kan også bruge SOUND FIELD +/– på
receiveren.
Yderligere oplysninger findes under "Typer
lydfelter, som er til rådighed" (side 41).
40DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 41 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Typer lydfelter, som er til rådighed
Lydfelt
[Display]
Effekt
Film
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Cary Grant Theater" filmproduktionsstudiet. Dette er en
standardindstilling, som er glimrende til næsten enhver type
film.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
"Kim Novak Theater" filmproduktionsstudiet. Denne
indstilling er ideel til science-fiction- eller action-film med
masser af lydeffekter.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Gengiver lydkarakteristikkerne i Sony Pictures Entertainment
ledsagemusik-scene. Denne indstilling er ideel til musicals
eller film, hvor der er orkestermusik på lydsporet.
HALL [HALL]
Gengiver akustikken i en klassisk koncertsal.
Musik
JAZZ CLUB [JAZZ]
Gengiver akustikken i en jazzklub.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Gengiver akustikken i et live-house med 300 siddepladser.
Om DCS (Digital Cinema Sound)
Lydfelter med DCS-mærker anvender DCSteknologi.
DCS er en enestående
lydgengivelsesteknologi til hjemmebiografen,
der er udviklet af Sony i samarbejde Sony
Pictures Entertainment, så det er muligt at
nyde den spændende og fyldige biograflyd
hjemme. Med denne "Digital Cinema Sound",
der er udviklet ved at integrere en DSP (Digital
signal processor) og målte data, kan det
lydfelt, som filmproducenterne har ønsket,
opleves hjemme.
Om CINEMA STUDIO EXindstillinger
CINEMA STUDIO EX-indstillinger er
passende, når du ser DVD-film (osv.), med
multikanal surround-effekter. Du kan gengive
lydegenskaberne i Sony Pictures
Entertainments underlægningsstudio
derhjemme.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
indeholder følgende tre elementer.
• Virtuel multidimension
Skaber 5 sæt af virtuelle højttalere ud fra et
enkelt par virkelige surround-højttalere.
• Skærmdybdematch
Skaber den fornemmelse af, at lyden
kommer indefra skærmen som i biografer.
• Biografekko
Gengiver den type ekko, der findes i
biografer.
CINEMA STUDIO EX-indstillingerne
integrerer disse tre elementer samtidigt.
fortsættes
41DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Opnå surround sound
Lydfelt til
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 42 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Bemærk!
• De effekter, som de virtuelle højttalere
udsender, kan forårsage øget støj i
afspilningssignalet.
• Når du lytter til lydfelter, der anvender de
virtuelle højttalere, vil du ikke være i stand til at
høre lyde, der kommer direkte fra surroundhøjttalerne.
• Denne funktion fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens over 48 kHz.
Tip!
Du kan identificere kodningsformatet for DVDsoftware osv. ved at se på logoet på emballagen.
•
•
: Dolby Digital disc'e
: Dolby
Surround-kodede programmer
•
: DTS Digital Surround-kodede
programmer
Hvordan der slukkes for
surround-effekten for film/
musik
Tryk på 2CH for at vælge "2CH ST." eller tryk
på A.F.D. gentagne gange for at vælge
"A.F.D. AUTO".
Kun brug af
fronthøjttalerne og sub
wooferen
(2CH STEREO)
I denne tilstand udsender receiveren kun lyden
fra venstre/højre fronthøjttaler og sub
wooferen.
Ved anvendelse af flerkanals surround soundformater mikses de ned til 2 kanaler, hvor
basfrekvenserne udsendes fra sub wooferen.
Ved anvendelse af standard 2 kanals
stereokilder, aktiveres receiverens
basomdirigeringskredskøb.
Frontkanalbasfrekvenserne udsendes fra sub
wooferen.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
2CH
DUAL MONO
Tryk på 2CH.
Du kan også bruge SOUND FIELD +/– på
receiveren.
42DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 43 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Genindstilling af lydfelter
til startindstillingerne
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
2
Du kan lytte til FM- og AM-udsendelser via
den indbyggede tuner. Sørg for, før betjening,
at du har tilsluttet FM- og AM-antennerne til
receiveren (side 19).
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
Tip!
Afstemningsskalaen for direkte indstilling er
forskellig, afhængigt af områdekoden, som vist i
følgende oversigt. Der henvises til yderligere
oplysninger om områdekoder, se side 3.
Områdekode
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
Betjening af tuneren
2
Lytning til FM-/AM-radio
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
Betjening af tuneren
Tryk på ?/1, mens SOUND
FIELD +/– holdes nede.
"S.F. CLR." kommer frem på displayet,
og alle fydfelter genindstilles til deres
startindstilling.
43DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 44 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Automatisk stationsindstilling
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
MUSIC
1
DUAL MONO
FM MODE
7
8
>10/
-
0/10
9
FM MODE
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
m
1
TUNING +
H
Hvis FM-stereomodtagelsen er dårlig, og "ST"
blinker på displayet, skal du vælge
monofonisk lyd, så lyden bliver mindre
forvrænget.
Du kan vælge monolyd ved at
– trykke på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren lyser på displayet.
– indstille "FM MODE" i menuen TUNER til
"FM MONO" (side 34).
Du kan vende tilbage til stereolyd ved at
– trykke på FM MODE flere gange, indtil
"MONO"-indikatoren slukkes på displayet.
– indstille "FM MODE" i menuen TUNER til
"FM AUTO" (side 34).
Direkte tuning
f
TUNING –
I tilfælde af dårlig FMstereomodtagelse
M
Du kan indtaste en stations frekvens direkte
ved hjælp af de numeriske taster.
2
VIDEO 1 VIDEO 2
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
3
Tryk på TUNING + eller
TUNING –.
Tryk på TUNING + for at søge fra lav til
høj; tryk på TUNING – for at søge fra høj
til lav.
Receiveren standser søgningen, når den
modtager en station.
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
1
DUAL MONO
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
DVD
FM MODE
>10/
-
0/10
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
1
D.TUNING
2
4
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
2
Tryk på D.TUNING.
44DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 45 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
3
Tryk på de numeriske knapper
for at angive frekvensen.
Eksempel 1: FM 102,50 MHz
Vælg 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Eksempel 2: AM 1.350 kHz
Vælg 1 b 3 b 5 b 0
Hvis du har indstillet en AM-station, skal
du justere AM-rammeantennens retning
for at optimere modtagelsen.
4
Tryk på ENTER.
Hvis du ikke kan indstille på en
station
(AUTOBETICAL)
Denne funktion gør det muligt at gemme op til
30 FM- og FM RDS-stationer i alfabetisk
rækkefølge uden gentagelser. Derudover
gemmes der kun stationer med det klareste
signal.
Se "Programmering af faste radiostationer"
(side 46), hvis du vil gemme FM- eller AMstationer en ad ganagen.
Sørg for at bruge knapperne på receiveren til
denne handling.
1,2
2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
Tryk på ?/1 for at slukke for
receiveren.
fortsættes
45DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Betjening af tuneren
Sørg for, at du har angivet den rigtige frekvens.
Hvis ikke, skal du gentage trin 2 to 4. Hvis du
ikke kan indstille på en station, anvendes
frekvensen ikke i området.
Automatisk lagring af
FM-stationer
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 46 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2
Hold INPUT SELECTOR nede,
og tryk på ?/1 for at tænde for
receiveren igen.
"AUTO-BETICAL SELECT" kommer
frem på displayet, og receiveren udfører
stationssøgning og gemmer alle FM- og
FM RDS-stationerne i sendeområdet.
Med hensyn til RDS-stationer søger
tuneren først efter stationer, der sender det
samme program, og gemmer derefter kun
dem med det klareste signal. De valgte
RDS-stationer sorteres alfabetisk efter
deres programservicenavn, hvorefter de
forsynes med en forvalgskode på to
tegn.Vi henviser til yderligere
oplysninger om RDS, se side 48.
Ordinære FM-stationer forsynes med
forvalgskoder på to tegn og gemmes i
hukommelsen efter RDS-stationerne.
Når denne proces er færdig, kommer
"FINISH" frem på displayet i et kort
øjeblik, hvorefter receiveren igen
indstilles til almindelig
funktionsindstilling.
Programmering af faste
radiostationer
Det er muligt af programmere op til 30 FMstationer og 30 AM-stationer. Når dette der
gjort, kan du nemt stille ind på de
radiostationer, du ofte lytter til.
Programmering af faste
radiostationer
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
DUAL MONO
4
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
3,5
CLEAR
Bemærk!
• Tryk ikke på nogen knapper på receiveren eller
den medfølgende fjernbetjening under
"autobetical"-anvendelse, med undtagelse af
?/1.
• Hvis du flytter til et andet område, skal du
gentage denne procedure for at gemme stationer
i det nye område.
• Oplysninger om tuning af de gemte stationer, se
"Indstilling på faste stationer" (side 47).
• Hvis du flytter antennen, efter at have gemt
stationer med denne procedure, gælder de
gemte indstillinger muligvis ikke. Hvis dette
sker, skal du gentage proceduren for at gemme
stationerne igen.
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
TUNING
+/–
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AMbåndet.
Du kan også bruge INPUT SELECTOR
på receiveren.
46DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 47 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2
Stil ind på den station, der skal
progremmeres som fast
station, ved hjælp af
automatisk stationsindstilling
(side 44) eller direkte
stationsindstilling (side 44).
Indstilling på faste stationer
VIDEO 1 VIDEO 2
Tryk på MEMORY.
Numeriske
knapper
Tryk på ENTER.
Stationen gemmes i hukommelsen med
det valgte forvalgsnummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har trykket på MEMORY, skal du
begynde igen fra trin 3.
6
Gentag trin 1 til 5 for at
programmere endnu en station
som fast station.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
FM MODE
-
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
0/10
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
1
Tryk på TUNER gentagne gange
for at vælge FM- eller AM-båndet.
2
Tryk på PRESET + eller
PRESET – gentagne gange for
at vælge den ønskede faste
station.
Ved hvert tryk på knappen kan du vælge
en fast station som vist herunder:
01
02
03
30
04
29
05
...
27
28
Du kan også trykke på de numeriske
knapper for at vælge den ønskede faste
station. Tryk derefter på ENTER for at
angive det valgte.
Anvendelse af knapperne på
receiveren
1 Tryk på INPUT SELECTOR gentagne
gange for at vælge FM- eller AM-båndet.
2 Tryk på PRESET TUNING + eller PRESET
TUNING – gentagne gange for at vælge den
ønskede faste station.
47DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Betjening af tuneren
5
A.F.D.
>10/
Tryk på nummerknapperne for
at vælge et forvalgsnummer.
Du kan også trykke på TUNING + eller
TUNING – for at vælge et forvalgt
nummer.
Hvis "MEMORY" forsvinder, inden du
har valgt forvalgsnummeret, skal du
begynde igen fra trin 3.
2CH
DUAL MONO
"MEMORY" lyser på displayet i få
sekunder. Udfør trin 4 og 5, inden
"MEMORY" forsvinder.
4
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
Ændr, om nødvendigt, FMmodtageindstillingen (side 44).
3
DVD
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 48 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Anvendelse af Radio Data
System (RDS)
Denne receiver gør det muligt at anvende RDS
(Radio Data System), hvormed radiostationer
kan sende ekstra informationer samme med
det ordinære programsignal. Det er muligt af
vise RDS-information.
Bemærk!
• RDS kan kun anvendes til FM-stationer.
• Ikke alle FM-stationer giver RDS-service, og de
giver heller ikke samme type service. Hvis du
ikke kender til RDS-serviceydelserne i dit
område, kan du få hjælp hos de lokale
radiostationer.
Modtagning af RDS-udsendelser
Vælg ganske enkelt en station på
FM-båndet ved brug af direkte
stationsindstilling (side 44),
automatisk stationsindstilling (side
44) eller indstilling på faste
stationer (side 47).
Visning af RDS-information
Tryk på DISPLAY gentagne gange,
mens en RDS-station modtages.
Ved hvert tryk på knappen skifter RDSinformationen på displayet cyklisk som vist
herunder:
Programservicenavn t Frekvens t
Programtypeindikeringa) t
Radiotekstindikeringb) t Aktuel
tidsindikering (i 24-timers systemindstilling)
t Aktuelt anvendt lydfeldt t
Lydstyrkeniveau
a)
Type program, der sendes (side 48).
som sendes af RDS-stationen.
b) Tekstmeddelelser,
Bemærk!
• Hvis myndighederne sender en nødudsendelse,
vil "ALARM" blinke på displayet.
• Når en meddelelse indeholder 9 tegn eller mere,
ruller meddelelsen hen over displayet.
• Hvis en station ikke yder nogen speciel RDSservice, vil "NO XXXX" (såsom "NO TEXT")
komme frem på displayet.
Beskrivelse af programtyperne
Når du har stillet ind på en station med RDSservice, lyser indikatoren "RDS", og
programservicenavnet vises på displayet.
Programtype- Beskrivelse
indikering
NEWS
Nyhedsprogrammer
Bemærk!
AFFAIRS
Det er ikke sikkert, at RDS fungerer ordentligt, hvis
den station, der er stillet ind på, ikke sender RDSsignalet på korrekt vis eller, hvis signalstyrken er
svag.
Aktuelle programmer, som går i
dybden med aktuelle nyheder
INFO
Programmer, som indeholder
information om et bredt spektrum
af emner, inkl.
forbrugeranliggender og helseråd
SPORT
Sportsprogrammer
EDUCATE
Undervisningsprogrammer,
såsom "gør det selv"-programmer
og gode råd
DRAMA
Radiospil og føljetoner
CULTURE
Programmer om national og
regional kultur, såsom sprog og
sociale anliggender
SCIENCE
Programmer om naturvidenskab
og teknologi
48DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 49 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Programtype- Beskrivelse
indikering
VARIED
Andre typer programmer, såsom
interviews med kendte personer,
panelspil og komedier
POP M
Programmer med populær musik
ROCK M
Programmer med rockmusik
Andre anvendelser
Anvendelse af den
automatiske
slukningsfunktion
EASY M
Let musik
LIGHT M
Instrumental, vokal og kormusik
CLASSICS
Koncerter med større orkestre,
kammermusik, opera osv.
Det er muligt at indstille receiveren til
automatisk at slukke på et bestemt angivet
tidspunkt.
OTHER M
Musik, som ikke passer ind i
nogen af de ovennævnte
kategorier, såsom rhythm & blues
og reggae
Tryk på SLEEP gentagne gange,
mens der er tændt for strømmen.
WEATHER
Vejrudsigten
FINANCE
Aktiemarkeds- og
handelsrapporter osv.
Ved hvert tryk på knappen skifter displayet
cyklisk, som vist herunder:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
t OFF
Børneprogrammer
SOCIAL
Programmer om mennesker og
ting, som angår dem
"SLEEP" lyser på displayet, når den
automatiske slukningsfunktion anvendes.
RELIGION
Programmer med religiøst
indhold
Tip!
PHONE IN
Programmer, hvor almindelige
mennesker fremfører deres
synspunkter i telefonen eller
offentligt
TRAVEL
Programmer om rejser. Ikke til
meddelelser, som lokaliseres af
TP/TA
LEISURE
Programmer om rekreative
aktiviteter, såsom haven, fiskeri,
madlavning osv.
JAZZ
Programmer med jazz
COUNTRY
Programmer med countrymusik
NATION M
Programmer med populær musik
fra lande eller steder
OLDIES
Programmer med gamle hitnumre
FOLK M
Programmer med folkemusik
DOCUMENT
Undersøgende funktioner
NONE
Alle programmer, som ikke er
defineret herover
Tryk på SLEEP for at kontrollere den resterende tid,
før receiveren slukker. Den resterende tid kommer
frem på displayet. Hvis du igen trykker på SLEEP,
vil den automatiske slukning blive annulleret.
49DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Andre anvendelser
CHILDREN
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 50 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Anvendelse af fjernbetjeningen
Ændring af
knapfunktionerne
Det er muligt at ændre fabriksindstillingerne af
indgangsknapperne, så de passer til
apparaterne i dit system. Hvis du f.eks.
tilslutter en DVD-optager til DVDjackstikkene på receiveren, kan du
programmere DVD-knappen på denne
fjernbetjening til at styre DVD-optager.
1
Hold den indgangsknap, hvis
funktion du vil ændre.
Eksempel: Hold DVD nede.
2
Tryk på indtastningsknappen
for den ønskede kategori, idet
du refererer til nedenstående
oversigt.
Eksempel: Tryk på 4.
Nu kan du bruge DVD-knappen til at
styre DVD-optager.
Kategorier og de tilsvarende
knapper
Kategorier
Tryk på
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 3)a)
1
Videobåndoptager
(kommandoindstilling VTR 2)a)
2
DVD-afspiller/DVD-optager
(kommandoindstilling DVD1)b)
3
DVD-optager
(kommandoindstilling DVD3)b)
4
CD-afspiller
5
MD-afspiller
6
Kassettebåndoptager B
7
Tuner (denne receiver)
8
DVR (Digital CATV-stik)
9
DSS (Digital Satellite Receiver)
0/10
a) Sony
videobåndoptagere betjenes med en VTR 2eller VTR 3-indstilling, som svarer til henholdsvis
8 mm og VHS.
b) Sony DVD-optagere betjenes med en DVD1- eller
DVD3-indstilling. Se den betjeningsvejledning,
der følger med DVD-optageren, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Annullering af alle
fjernbetjeningsknappernes
programmeringer
Tryk på ?/1, AUTO CAL og MASTER VOL –
samtidigt.
Fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstillingerne.
50DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 51 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x DTS Digital Surround
Supplerende oplysninger
Ordliste
x Dolby Digital
Digital lydkodning/dekodingsteknologi er
udviklet af Dolby Laboratories, Inc. Det består
af front- (venstre/højre), center-, surround(venstre/højre) og subwooferkanaler. Det er en
anerkendt lydstandard til DVD-video og også
kendt som 5.1-kanals surround. Da surroundinformation optages og gengives i stereo,
leveres mere realistisk lyd med fyldigere
gengivelse, end med Dolby surround.
x Dolby Pro Logic II
Digital lydkodnings/lyddekodningsteknologi
til biografer, som er udviklet af Digital Theater
Systems, Inc. komprimerer ikke lyd helt så
meget som Dolby Digital, hvilket giver en
lydgengivelse af en højere kvalitet.
x Samplingsfrekvens
For at ændre analog lyd til digital lyd bør
analoge data kvantitetsbestemmes. Denne
proces kaldes sampling, og det antal gange i
sekundet den analoge data kvantificeres kaldes
samplingsfrekvensen. En almindelig musikCD gemmer data, som er kvantificeret ved
44.100 gange i sekundet, hvilket udtrykkes
som en samplingsfrekvens på 44,1 kHz.
Generelt sagt betyder en højere
samplingsfrekvens en bedre lydkvalitet.
Denne teknologi ændrer 2-kanals
stereooptaget lyd til 5.1-kanals til afspilning
Der er en MOVIE-indstilling til film og en
MUSIC-indstilling til stereokilder, såsom
musik. Gamle film, som er kodet i det
traditionelle stereoformat, kan forbedres med
5.1-kanals surroundlyd.
Anvendelse af fjernbetjeningen/Supplerende oplysninger
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Lydbehandlingsteknologi, som er udviklet af
Dolby Laboratories, Inc. Center- og
monosurround-information matrixbehandles
til to stereokanaler. Når lyden gengiver,
dekodes den og udsendes som 4-kanals
surroundlyd. Dette er den mest almindelige
metode til lydbehandling for DVD-video.
51DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 52 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Om placering
Sikkerhedsforanstaltninger
• Kontroller, inden betjening af receiveren, at
driftsspændingen er den samme som for den
lokale strømforsyning.
Driftspændingen er angivet på fabriksskiltet
på bagsiden af receiveren.
• Forbindelsen til enheden er ikke frakoblet
vekselstrømskilden (lysnettet), så længe den
er tilsluttet stikkontakten i væggen, selv hvis
der er tilslukket på selve apparatet.
• Hvis du ikke skal anvende receiveren i
længere tid, skal du tage stikket ud af
stikkontakten. Hvis du vil tage stikket ud af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket,
aldrig i ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en
kvalificeret fagmand.
• Anbring receiveren på et sted med
tilstrækkelig ventilation for at forhindre
overophedning og forlænge receiverens
levetid.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller mekaniske stød.
• Lad være med at anbringe noget ovenpå
apparatet, som kan blokere
ventilationsåbningene og føre til
fejlfunktion.
• Anbring ikke receiveren i nærheden af
udstyr, såsom et TV, en videobåndoptager
eller en kassettebåndoptager. (Hvis
receiveren anvendes i kombination med et
TV, en videobåndoptager eller en
kassettebåndoptager og anbringes for tæt på
dette udstyr, kan der opstå støj, og
billedkvaliteten kan blive forringet. Dette er
især sandsynligt, når der anvendes en
indendørs antenne. Vi anbefaler derfor
anvendelse af en udendørs antenne).
• Vær forsigtig ved placering af receiveren
eller højttalerne på overflader, der er
specialbehandlet (med voks, olie, polish
osv.), da der kan opstå pletter eller
misfarvning af overfladen.
Om varmedannelse
Om anvendelsen
Receiveren bliver varm under brugen, men
dette er normalt. Hvis receiveren anvendes
uafbrudt ved høj lydstyrke, kan apparatets
overside, sider og underside blive meget
varme. Lad være med at røre ved apparatet, så
du undgår at brænde dig.
Hvis der forekommer
uregelmæssige farver på en TVskærm
Om sikkerheden
Hvis en genstand eller væske skulle komme
ind i receiveren, skal strømmen afbrydes, og
du skal derefter få den efterset af en
kvalificeret fagmand, inden du begynder at
bruge den igen.
Om strømforsyningen
Sørg for at slukke for receiveren og tage den ud
af stikket, inden den tilsluttes til andet udstyr.
Fronthøjttalerne, centerhøjttaleren og sub
wooferen er afskærmet magnetisk, så de kan
installeres i nærheden af et TV. Imidlertid kan
der forekomme uregelmæssige farver på nogle
typer TV-skærme. Da surround-højttalerne
ikke er magnetisk afskærmede, anbefales at
anbringe dem lidt længere væk fra TV'et
(side 12).
52DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 53 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Der observeres en
farveuregelmæssighed...
Sluk for TV'et, og tænd derefter for det igen
efter 15 til 30 minutter.
Der observeres en
farveuregelmæssighed igen...
Anbring højttalerne længere fra TV'et.
Hvis der forekommer en hylen
Flyt højttalerne, eller skru ned for receiverens
lydstyrke.
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og kontroltasterne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Anvend ikke nogen form
for skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, såsom sprit eller
rensebenzin.
Henvend dig til den nærmeste Sonyforhandler, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med din receiver.
Fejlfinding
Anvend nedenstående fejlfindingsoversigt,
som en hjælp til at løse problemet, hvis et eller
flere af følgende problemer skulle opstå under
brug af receiveren.
Der er ingen lyd, ligegyldigt hvilket
apparat, der vælges, eller der høres
kun en meget svag lyd.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
forbundet på korrekt vis.
• Kontroller, at der er tændt for både
receiveren og alle apparaterne.
• Kontroller, at MASTER VOLUME ikke er
sat til "VOL MIN".
• Tryk på MUTING for at annullere
afbrydefunktionen.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat ved at trykke på inputtasterne på
fjernbetjeningen eller INPUT
SELECTOR på receiveren.
• Beskyttelsesanordningen på receiveren er
blevet aktiveret. Sluk for receiveren, fjern
årsagen til kortslutningen, og tænd for
strømmen igen.
Der er ingen lyd fra en af
fronthøjttalerne.
• Sørg for, at du ikke kun har tilsluttet det
venstre (L)- og højre (R)-jackstik til et
monofonisk apparat, og ikke kun til enten
L- eller R-stikket. Anvend et lydkabel
(medfølger ikke).
fortsættes
53DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Supplerende oplysninger
Der er ingen lyd fra et bestemt apparat.
• Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt
til lydindgangsjackstikkene til det
pågældende apparat.
• Kontroller, at ledningen (erne) er sat helt
ind i jackstikkene på både receiveren og
apparatet.
• Kontroller, at du har valgt det rigtige
apparat ved at trykke på inputtasterne på
fjernbetjeningen eller INPUT
SELECTOR på receiveren.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 54 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Den venstre og højre lyd er ubalanceret
eller i modfase.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
tilsluttet ordentligt og på korrekt vis.
• Indstil balanceparametrene ved brug af
LEVEL-menuen (side 32).
Der kan ikke opnås nogen surroundeffekt.
• Kontroller, at du har valgt et lydfelt med
knappen MOVIE eller MUSIC.
• Lydfelter fungerer ikke for signaler med
en samplingsfrekvens på mere end 48 kHz.
Der er kraftig brum og støj.
• Kontroller, at højttalerne og apparaterne er
ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at tilslutningsledningerne er på
god afstand fra transformere eller motorer
og mindst 3 meter fra et TV eller
lysstofrør.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
• Stikpropperne og jackstikkene er
snavsede. Tør dem af med en klud, som er
fugtet med sprit.
Dolby Digital eller DTS multikanalslyd
gengives ikke.
• Kontroller, at den DVD osv., du afspiller,
er optaget i Dolby Digital- eller DTSformat.
• Kontroller lydindstillingen
(indstillingerne for lydudgangen) på de
tilsluttede apparater, når du tilslutter
DVD-afspilleren osv. til de digitale
indgangsjackstik på denne receiver.
Der er ingen lyd eller kun en meget
svag lyd fra center-/surroundhøjttalerne.
• Vælg en CINEMA STUDIO EX-funktion
(side 41).
• Juster højttalerniveauet (side 24).
Der kommer ingen lyd fra subwooferen.
• Kontroller, at subwooferen er tilsluttet
ordentligt og på korrekt vis.
FM-modtagningen er dårlig.
• Anvend et 75-ohms koaksialkabel
(medfølger ikke) til at tilslutte receiveren
til en udendørs FM-antenne, som vist på
illustrationen herunder. Hvis receiveren
tilsluttes til en udendørs antenne, skal den
jordforbindes mod lynnedslag.
Jordledningen må ikke tilsluttes til et
gasrør, da dette kan medføre
gaseksplosion.
Udendørs FM-antenne
Receiver
ANTENNA
AM
U
Jordforbindelse
(medfølger ikke)
Til jord
54DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 55 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet på
korrekt vis. Indstil antennerne, og tilslut en
udvendig antenne, hvis det er nødvendigt.
• Signalstyrken fra stationerne er for svag
(når der stilles ind på stationer med
automatisk stationsindstillling). Anvend
direkte stationsindstilling (side 44).
• Sørg for at indstille afstemningsintervallet
korrekt (når du stiller ind på AM-stationer
med direkte stationsindstilling).
• Der er ikke programmeret nogen faste
stationer eller de faste stationer er blevet
slettet (under søgning efter faste stationer).
Forvalg af stationerne (side 46).
RDS fungerer ikke.
• Sørg for, at der er stillet ind på en FMstation, som har RDS.
• Vælg en FM-station med et stærkere
signal.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Når du betjener receiveren, må du kun
bruge knappen DISPLAY, når TUNERindgangen er valgt.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på receiveren.
• Fjern alle eventuelle forhindringer på
vejen mellem fjernbetjeningen og
receiveren.
• Udskift alle batterier i fjernbetjeningen
med nye, hvis de er udtjente.
• Vær sikker på, at du har valgt den rigtige
indgang på fjernbetjeningen.
Fejlmeddelelser
Der er ikke noget billede, eller der
kommer et uklart billede frem på TVskærmen eller monitoren.
• Sørg for, at Video Out på videoapparatet er
tilsluttet til TV'et.
• Hold lydapparaterne væk fra TV'et.
PROTECT
Strømmen fra receiverens udgang er
uregelmæssig. Receiveren slukker
automatisk efter nogle få sekunder.
Kontroller højttalertilslutningen, og tænd
for strømmen igen.
fortsættes
55DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
Supplerende oplysninger
Den ønskede RDS-information kommer
ikke frem.
• Kontakt radiostationen, og find ud af, om
den yder den pågældende service elle ej.
Hvis den gør det, kan serviceydelsen være
midlertidigt ude af kraft.
Hvis der er opstået en fejlfunktion, viser
displayet en meddelelse. Via meddelelsen kan
man kontrollere systemets tilstand. Vi henviser
til den følgende oversigt angående, hvordan
problemet løses. Kontakt den nærmeste Sonyforhandler, hvis problemet fortsætter.
Hvis der vises en fejlmeddelelse, når du
udfører automatisk kalibrering, se "Fejl- og
advarselskoder" (side 23) for at løse
problemet.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Venstre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 56 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Hvis du ikke er i stand til at løse
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Det kan muligvis løse problemet at slette
receiverens hukommelse (side 20). Bemærk
imidlertid, at indprogrammerede indstillinger
nulstilles til fabriksindstillingerne, og du vil
være nødt til at rejustere alle indstillingerne i
receiveren.
Hvis problemet fortsætter med
at opstå
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler.
Henvisninger angående
sletning af receiverens
hukommelse
For at slette
Se
Alle indprogrammerede
indstillinger
side 20
Brugertilpassede lydfelter
side 43
Specifikationer
Forstærker
Udgangseffekt1)
Stereofunktion (nominel)
70 W + 70 W
(4 ohm ved 1 kHz, 0,7%)
Musikudgangseffekt (reference)
FRONT2): 143 W/kanal
(Med SS-MSP1000)
CENTER2): 143 W
(Med SS-CNP1000)
SUR2): 143 W/kanal
(Med SS-SRP1000)
SUBWOOFER2): 285 W
(Med SS-WP1000)
1)
Målt under de følgende forhold:
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
230 V verkrestrøm, 50 Hz
2)
Afhængigt af lydindstillingerne og kilden, er det
ikke sikkert, at der er nogen lyd.
Indgange (Analoge)
SA-CD/CD,
VIDEO 1, 2
Følsomhed: 1 V
Impedans: 50 kohm
Indgange (Digitale)
DVD (Koaksial)
Følsomhed: –
Impedans: 75 ohm
VIDEO 2, SA-CD/
CD (Optisk)
Følsomhed: –
Impedans: –
Frekvensområde for gengivelse:
28 – 20.000 Hz
Tone
Fortærkningsniveauer ±6 dB, 1 dB trin
FM-tuner
Modtageområde
87,5 – 108,0 MHz
Antenne
FM-ledningsantenne
Antennetilslutninger
75 ohm, ubalanceret
Mellemfrekvens
10,7 MHz
56DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK050AMP_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: Højre
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 57 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
AM-tuner
Modtageområde
Modeller med områdekode CEL, CEK
Med 9-kHz afstemningsskala:
531 – 1.602 kHz
Antenne
AM-rammeantenne
Mellemfrekvens
450 kHz
Generelt
Strømforsyningskrav
Områdekode
Strømforsyningskrav
CEL, CEK
230 V verkrestrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
Områdekode
Strømforbrug
CEL, CEK
110 W
Strømforbrug (under standby-indstilling)
0,3 W
Mål (b/h/d) (ca.)
430 × 64 × 338 mm
inkl. fremspringende dele
og kontroller
Vægt (ca.)
3,5 kg
Højttalerafsnit
Vægt (ca.)
Basrefleks
1,3 ohm
200 × 379 × 335 mm inkl.
frontpanel
6 kg
Medfølgende tilbehør
FM-ledningsantenne (1)
AM-rammeantenne (1)
Fjernbetjening RM-AAU006 (1)
R6-batterier (størrelse AA) (2)
Optimizermikrofon ECM-AC2 (1)
Højttalerkabler (5)
Koaksialt digitalt kabel (1)
Hæfteskiver
• Højttalere (20)
• Subwoofer (4)
Højttalere
• Fronthøjttalere (2)
• Centerhøjttaler (1)
• Surround-højttalere (2)
• Subwoofer (1)
Vi henviser til se side 3 angående
oplysninger om områdekoden for det
apparat, du anvender.
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Supplerende oplysninger
• Fronthøjttalere (SS-MSP1000)
• Centerhøjttaler (SS-CNP1000)
• Surround-højttalere (SS-SRP1000)
Fronthøjttalere/centerhøjttaler
Fuldt frekvensområde,
magnetisk afskærmet
Surround-højttalere Fuldt frekvensområde
Højttalere
57 mm konisk type
Kabinettype
Basrefleks
Nominel impedans 2,7 ohm
Mål (b/h/d) (ca.)
Fronthøjttalere/surround-højttalere
83 × 180 × 98 mm
Centerhøjttaler
250 × 85 × 98 mm
Vægt (ca.)
Fronthøjttalere
0,6 kg
Centerhøjttaler
0,7 kg
Surround-højttalere 0,5 kg
Kabinettype
Nominel impedans
Mål (b/h/d) (ca.)
• Subwoofer (SS-WP1000)
Højttalersystem
Magnetisk afskærmet
Højttaler
160 mm konisk type
57DK
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\01DK010COVIX_HTP36SS-CEL.fm
hovedside: L
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 58 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Stikordsregister
Tal
F
R
2CH STEREO 42
2-kanal 42
5.1-kanals 12
Fejlmeddelelser 55
RDS 48
H
S
Højttalere
install 12
tilslutte 14
Satellittuner
tilslutte 16
Super Audio-CD-afspiller
afspille 27
tilslutte 16
A
AUTO CALIBRATION 21
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 38
AUTOBETICAL 45
Automatisk slukning 49
C
CD-afspiller
afspille 27
tilslutte 16
D
Digital Cinema Sound
(DCS) 41
Dolby Digital 51
DVD-afspiller
afspille 28
tilslutte 16
DVD-optager
tilslutte 16
I
Indledende klargøring 20
Indstille
automatisk 44
til faste stationer 47
L
Lydfelter
genindstille 43
vælge 40
M
Menu
A. CAL 37
AUDIO 34
LEVEL 32
SUR 33
SYSTEM 36
TONE 33
TUNER 34
Muting 26
T
TEST TONE 24
Tuner
tilslutte 19
Tuning
direkte 44
V
Vælge
apparat 26
lydfeldt 40
Videobandoptager
tilslutte 16
58GB
HTP-36SS
2-681-273-72(1)
01DK010COV_HTP-36SS-CEL.book Page 59 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI020REG_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 2 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi laitetta ei saa jättää alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen
ilmanvaihtoaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla jne. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- tai sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta
nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkavaaseja, laitteen
päälle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä heitä paristoja talousroskien
yhteydessä; hävitä ne oikein
kemiallisina jätteinä.
Euroopassa olevat asiakkaat
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät).
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saa paikallisesta paikallisilta
viranomaisilta.
2FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI020REG_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 3 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Aluekoodeista
Tästä käyttöohjeesta
• Tämän käyttöohjeen ohjeet ovat mallille
HTP-36SS. Tämän käyttöohjeen kuvissa
käytetään aluekoodin CEL mallia, ellei toisin
mainita. Kaikki erot toiminnallisuudessa on
merkitty tekstissä selvästi esimerkiksi seuraavasti:
”Vain aluekoodin CEL mallit”.
HTP-36SS sisältää seuraavat osat:
• Vastaanotin
• DVD-soitin
• Kaiutinjärjestelmäa)
– Etukaiutin
– Keskikaiutin
– Takakaiutin
– Lisäbassokaiutin
a)
STR-KS1000P
DVP-NS36
SS-MSP1000
SS-CNP1000
SS-SRP1000
SS-WP1000
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyviä kaiuttimia.
• Tämän käyttöohjeen ohjeissa kuvataan
varusteisiin kuuluvan kaukosäätimen
ohjaustoiminnot. Myös vastaanottimen
ohjaustoimintoja voidaan käyttää, jos niillä on
samat tai samantapaiset nimet kuin
kaukosäätimessä. Lisätietoja DVD-soittimen
käytöstä löytyy soittimen mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
Näet ostamasi vastaanottimen aluekoodin
takapaneelin alaosasta (katso alla olevaa kuvaa).
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Aluekoodi
Kaikki aluekoodista riippuvat erot
toiminnallisuudessa on merkitty tekstissä selvästi
esimerkiksi seuraavasti: ”Vain aluekoodin AA
mallit”.
Tässä vastaanottimessa käytetään Dolby* Digital ja
Pro Logic Surround ja DTS** Digital Surround SYSTEM.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby-”, ”Pro Logic-” ja kaksois-D -tunnus
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** ”DTS” ja ”DTS Digital Surround” ovat Digital
Theater Systems, Inc:in tavaramerkkejä.
FI
3FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI010COVTOC_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 4 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Tilaäänen käyttäminen
Osien kuvaus ja sijainti .................................5
1: Kaiuttimien asentaminen ........................13
2: Kaiuttimien liittäminen ...........................15
3: Audio-/videolaitteiden liittäminen .........17
4: Antennien liittäminen .............................20
5: Vastaanottimen ja kaukosäätimen
valmistelu ..............................................21
6: Sopivien asetusten automaattinen
kalibrointi (AUTO CALIBRATION) ....22
7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
(TEST TONE) .......................................25
Dolby Digital- ja DTS-tilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT) ................ 39
Esiohjelmoidun äänikentän
valitseminen .......................................... 41
Vain etu- ja lisäbassokaiuttimien käyttäminen
(2CH STEREO) .................................... 43
Äänikenttien palauttaminen tehdasasetusten
mukaisiksi ............................................. 44
Toisto
Lähdelaitteen valitseminen .........................26
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen / kuvan
katseleminen ..........................................28
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion kuunteleminen .................. 44
FM-asemien automaattinen tallennus muistiin
(AUTOBETICAL) ................................ 46
Radioasemien esivirittäminen .................... 47
RDS-järjestelmän (Radio Data System)
käyttäminen ........................................... 48
Muut toiminnot
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa ................................30
Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko) ...................................33
Äänensävyn säätäminen
(TONE-valikko) .....................................34
Tilaääniasetukset (SUR-valikko) ................34
Virittimen asetukset (TUNER-valikko) ......35
Audioasetukset (AUDIO-valikko) ..............35
Järjestelmän asetukset
(SYSTEM-valikko) ...............................37
Sopivien asetusten automaattinen kalibrointi
(A. CAL-valikko) ..................................38
Uniajastimen käyttäminen ......................... 50
Kaukosäätimen käyttäminen
Painikemääritysten muuttaminen ............... 50
Lisätietoja
Sanasto ....................................................... 51
Varotoimet .................................................. 52
Vianetsintä ................................................. 54
Tekniset tiedot ............................................ 56
Hakemisto ...................................... Takakansi
4FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 5 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Aloittaminen
Aloittaminen
Osien kuvaus ja sijainti
Vastaanotin
Etupaneeli
1
2
3
4
5
6
MASTER VOLUME
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
q;
9
8
7
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
A ?/1
Painamalla tätä voit
kytkeä tai katkaista
vastaanottimeen virran
(sivu 21, 28, 29, 44, 46).
G MASTER
VOLUME
B Näyttö
Näyttää valitun laitteen
nykyisen tilan tai
valittavissa olevien
vaihtoehtojen luettelon
(sivu 6).
Kääntämällä tätä voit
säätää kaikkien
kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samalla kertaa (sivu 26,
27, 28, 29).
H AUTO CAL MICliitäntä
Tähän voit liittää
vakiovarusteisiin
sisältyvän ECM-AC2optimointimikrofonin
automaattisen
kalibrointitoiminnon
käyttöä varten (sivu 22).
I SOUND FIELD
+/–
Painamalla tätä voit valita
äänikentän (sivu 39, 41,
43, 44).
C Lähteiden
merkkivalot
Valitun lähdelaitteen
merkkivalo palaa (sivu
26).
D Kaukosäädinsign Vastaanottaa
aalin tunnistin
kaukosäätimen signaalit.
E INPUT
SELECTOR
Painamalla tätä voit valita
toistettavan
ohjelmalähteen (sivu 26,
28, 29, 45, 46, 47, 48, 54).
F MUTING
Painamalla tätä voit
mykistää äänen (sivu 27).
J PRESET TUNING Painamalla tätä voit valita
+/–
esiviritetyn aseman (sivu
48).
jatkuu
5FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 6 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Näytön ilmaisimet
12
3
SLEEP L
LFE
SL
SW
qd
C
S
4
5
DIGITAL
DTS
PL
SR
OPT COAX
D.RANGE
MEMORY RDS
ST MONO
R
qs
6
qa q; 9
8
7
Nimi
Toiminto
Nimi
A LFE
Palaa, jos soitettava levy
sisältää LFE (Low Frequency
Effect) -kanavan ja laite toistaa
LFE-kanavan ääntä.
B SLEEP
Palaa, kun uniajastin on
käytössä (sivu 50).
E Esiviritettyjen Palaa, kun vastaanottimella
asemien
kuunnellaan esiviritettyjä
ilmaisimet
radioasemia. Jos haluat
lisätietoja esivirittämisestä,
katso sivua 47.
C Toistettavien Kirjaimet (esimerkiksi L, C ja
kanavien
R) ilmaisevat toistettavat
ilmaisimet
kanavat. Kirjainten ympärillä
olevat kehykset vaihtuvat sen
mukaan, miten vastaanotin
yhdistää lähdeäänen.
L
Vasen etukanava
R
Oikea etukanava
C
Keskikanava (monoääninen)
SL
Vasen takakanava
SR
Oikea takakanava
S
Takakanava (mono tai Pro
Logic -prosessoinnilla erotetut
takakanavasignaalit)
Esimerkki:
Äänitysmuoto (etu/taka): 3/2.1
Äänikenttä: A.F.D. AUTO
L
SW
D ;DIGITAL
SL
C
R
SR
Palaa, kun laite vastaanottaa
Dolby Digital -signaaleja.
Huomautus
Varmista Dolby Digital -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty
digitaalisen liitännän kautta ja
ettei VIDEO 2- tai SA-CD/CDtuloliitännälle valittu
audiotulotila ole ”V2 ANLG”
tai ”CD ANLG” (sivu 36).
Toiminto
F D.RANGE
Palaa, kun dynamiikan
kavennus on käytössä (sivu 31).
G Virittimen
ilmaisimet
Palaa, kun vastaanottimella
esimerkiksi viritetään
radioasemia (sivu 44).
H MEMORY
Palaa, kun asemien esiviritys
(sivu 47) tai muu
muistitoiminto on käytössä.
I COAX
Palaa, kun DVD-tulo on
valittuna.
J OPT
Palaa, kun
– VIDEO 2 -tuloliitännälle
valittu audiotulotila on ”V2
AUTO” ja lähdesignaali on
VIDEO 2 OPT IN -liitäntään
tuleva digitaalinen signaali
(sivu 36).
– SA-CD/CD-tuloliitännälle
valittu audiotulotila on ”CD
AUTO” ja lähdesignaali on
SA-CD/CD OPT IN liitäntään tuleva digitaalinen
signaali (sivu 36).
– VIDEO 2- tai SA-CD/CDtuloliitännälle valittu
audiotulotila on ”V2 OPT” tai
”CD OPT” (sivu 36).
6FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 7 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Toiminto
K ;PL(II)
Palaa, kun vastaanotin purkaa
Pro Logic -prosessoinnin avulla
2-kanavaisesta äänilähteestä
keski- ja takakanavien
signaaleja. ”; PLII” palaa,
kun Pro Logic II Movie-/Music
-dekooderi on toiminnassa.
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro
Logic II -koodauksen purku ei
toimi DTS-muotoisten
signaalien yhteydessä.
L DTS
Palaa, kun laite vastaanottaa
DTS-signaaleja.
Huomautus
Varmista DTS -äänellä
varustettua levyä toistaessasi,
että laitteet on liitetty
digitaalisen liitännän kautta ja
ettei VIDEO 2- tai SA-CD/CDtuloliitännälle valittu
audiotulotila ole ”V2 ANLG”
tai ”CD ANLG” (sivu 36).
M SW
Palaa, SUBWOOFER liitännästä saadaan
audiosignaali.
Aloittaminen
Nimi
jatkuu
7FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 8 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Takapaneeli
1
2
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
4
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
3
C SPEAKER-osa
A ANTENNA-osa
FM
ANTENNA
AM
ANTENNA
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän FMjohtoantennin
liittämiseen
(sivu 20).
Tämän
vastaanottimen
vakiovarusteisiin
sisältyvän AMkehäantennin
liittämiseen
(sivu 20).
B AUDIO INPUT -osa
AUDIO
Valkoinen IN-liitäntä
(L)
Punainen
(R)
–
+
FRONT L
Esimerkiksi
satelliittivirittimen
tai CD-soittimen
liittämiseen
(sivu 18, 19).
Kaiuttimien liittämiseen
(sivu 15).
Seuraavassa taulukossa on
lueteltu kaiutinliitäntöjen
värit.
Kaiutinliitäntä
Väri
FRONT R
(Oikea etukaiutin)
Punainen
FRONT L
(Vasen etukaiutin)
Valkoinen
SUR R
(Oikea takakaiutin)
Harmaa
SUR L
(Vasen takakaiutin)
Sininen
CENTER
(Keskikaiutin)
Vihreä
SUBWOOFER
(Lisäbassokaiutin)
Purppura
D DIGITAL INPUT -osa
OPTICAL
IN -liitäntä
Esimerkiksi DVDsoittimen
liittämiseen.
COAX IN-liitäntä
COAXIAL IN tarjoaa saman
-liitäntä
laadukkaan äänen
(sivu 19).
8FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 9 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Kaukosäädin
Toiminto
A AV ?/1
Painamalla tätä voit kytkeä tai
katkaista niiden Sony audio-/
videolaitteiden virran, joita
kaukosäädin on määritetty
ohjaamaan (sivu 50).
Jos painat samanaikaisesti
painiketta ?/1 (B),
vastaanottimesta ja muista
laitteista katkeaa virta
(SYSTEM STANDBY).
Huomautus
AV ?/1 -painikkeen toiminto
vaihtuu automaattisesti joka
kerta, kun painat
lähdelaitteiden
valintapainikkeita (C).
B TV ?/1
Voit kytkeä tai katkaista
television virran painamalla
painikkeita TV ?/1 ja TV
(P) samanaikaisesti.
RM-AAU006
AV ?/1
TV/VIDEO
SLEEP
wg
wf
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
1 (virta/valmiustila)painikkeen
2 TV ?/1, ?/1
(virta/valmiustila)painikkeen
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
3
TUNER AMP MENU
wd
4
2CH
MOVIE
A.F.D.
MUSIC
ws
DUAL MONO
1
2
3
FM MODE
wa
w;
4
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
ql
qk
F
TV VOL
MASTER VOL
G
5
6
?/1
7
8
9
q;
qa
qs
g
qd
f
qj
MENU
RETURN/EXIT
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
TUNING +
H
M
X
x
TV
qh
qf
qg
Painamalla tätä voit kytkeä tai
katkaista vastaanottimen
virran.
Voit katkaista kaikkien
laitteiden virran painamalla
painikkeita ?/1 ja AV ?/1
(A) samanaikaisesti
(SYSTEM STANDBY).
C Lähdelaitteiden Valitse haluamasi laite
valintapainikkeet painamalla vastaavaa
valintapainiketta. Voit kytkeä
vastaanottimeen virran
painamalla jotain
lähdelaitteen
valintapainiketta. Painikkeet
on tehtaassa määritetty
ohjaamaan Sony-laitteita
seuraavasti. Voit muuttaa
painikemäärityksiä
noudattamalla ohjeita, jotka
ovat kohdassa
”Painikemääritysten
muuttaminen” sivulla 50.
Painike
Määritetty Sonylaite
VIDEO 1
Kuvanauhuri
(VTR-tila 3)
VIDEO 2
Kuvanauhuri
(VTR-tila 2)
DVD
DVD-soitin
SA-CD/CD Super Audio CD-/
CD-soitin
TUNER
Sisäinen viritin
jatkuu
9FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
Voit ohjata vastaanotinta käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä.
Kaukosäätimellä voit ohjata myös niitä Sonyn
audio-/videolaitteita, joita kaukosäädin on
määritetty ohjaamaan (sivu 50).
Nimi
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 10 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Nimi
Toiminto
Nimi
Toiminto
D AMP MENU
Painamalla tätä saat näkyviin
vastaanottimen valikon. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
M TV VOL
+a)/–
Voit säätää television
äänenvoimakkuutta
painamalla painikkeita TV
VOL +/– ja TV (P)
samanaikaisesti.
E MOVIE,
MUSIC
Painamalla näitä voit valita
äänikentän elokuvaa tai
musiikkia varten.
F DUAL MONO Painamalla tätä voit valita
kuunneltavan digitaalisen
radio-ohjelman kielen.
G FM MODE
Painamalla tätä voit valita
FM-stereo- tai
-monovastaanoton.
H D.TUNING
Painamalla tätä voit siirtyä
suoraviritystilaan.
D.SKIP
Painamalla tätä voit ohittaa
CD- tai DVD-soittimessa
olevan levyn (vain
monilevyinen vaihtaja).
I ENTER
MEMORY
Painamalla tätä voit vahvistaa
valinnan, kun olet valinnut
kanavan, levyn tai raidan
numeropainikkeilla.
Painamalla tätä voit tallentaa
aseman muistiin.
J DVD MENU
Painamalla tätä voit tuoda
DVD-soittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
K TOOLS
Painamalla tätä saat näkyviin
asetukset, jotka koskevat koko
levyä (kuten levyn suojaus),
tallenninta (kuten
ääniasetukset tallennuksen
aikana) tai useita
luettelovalikon kohteita
(kuten usean nimikkeen
poisto).
L MUTING
MASTER
VOL +a)/–
Painamalla tätä voit säätää
kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuutta
samanaikaisesti.
N MENU
Painamalla tätä voit tuoda
kuvanauhurin, DVDsoittimen tai
satelliittivirittimen valikon
television kuvaruutuun. Sen
jälkeen voit käyttää
valikkotoimintoja
ohjauspainikkeilla.
O ./>
Painamalla tätä voit ohittaa
raitoja CD- tai DVDsoittimen tai MD- tai
kasettidekin toiston aikana.
REPLAY < / Painamalla tätä voit toistaa
ADVANCE < uudelleen edellisen
kohtauksen tai siirtyä nopeasti
eteenpäin nykyisessä
kohtauksessa kuvanauhurin
tai DVD-soittimen toiston
aikana.
m/M
Painamalla tätä voit
– hakea raitoja DVDsoittimessa eteen- tai
taaksepäin.
– käyttää pikasiirtoa eteen- tai
taaksepäin kuvanauhurissa,
CD-soittimessa tai MD-tai
kasettidekissä.
Ha)
Painamalla tätä voit aloittaa
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai MDtai kasettidekissä.
X
Painamalla tätä voit kytkeä
toiston ja tallennuksen
taukotilaan kuvanauhurissa,
CD- tai DVD-soittimessa tai
MD- tai kasettidekissä.
(Aloittaa myös äänityksen,
kun laitteet ovat
äänitysvalmiustilassa.)
x
Painamalla tätä voit pysäyttää
toiston kuvanauhurissa, CDtai DVD-soittimessa tai MDtai kasettidekissä.
Painamalla tätä voit mykistää
äänen.
10FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 11 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Toiminto
Nimi
Toiminto
O TV CH +/–
Voit valita esiviritetyt TVkanavat painamalla
painikkeita TV CH +/– ja TV
(P) samanaikaisesti.
T -/--
Voit valita television
kanavanumeroiden
syöttötavan (yksi tai kaksi
numeroa) painamalla
painikkeita -/-- ja TV (P)
samanaikaisesti.
PRESET +/–
TUNING +/–
P TV
Q RETURN/
EXIT O
Painamalla tätä voit valita
– esiviritetyt kanavat.
– kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
esiviritetyt kanavat.
x
Painamalla tätä voit hakea
aseman selaamalla.
Voit ottaa oranssilla tekstillä
merkityt painikkeet käyttöön
painamalla TV-painiketta ja
oranssilla tekstillä merkittyä
painiketta samanaikaisesti.
Painamalla tätä voit
– palata edelliseen valikkoon.
– poistua television
kuvaruudussa näkyvästä
kuvanauhurin, DVDsoittimen tai
satelliittivirittimen valikosta
tai kuvaruutuohjeesta.
R Ohjauspainik- Paina AMP MENU (D),
keet
DVD MENU (J) tai MENU
(N) ja valitse sitten asetukset
painamalla ohjauspainiketta
V, v, B tai b. Kun painat DVD
MENU tai MENU, vahvista
valinta painamalla
ohjauspainiketta.
S DISPLAY
>10/
Painamalla tätä voit
– valita vastaanottimen
näytössä näytettävät tiedot
(vain TUNER-tulo).
– valita kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen, DVD-soittimen
tai MD-dekin
kuvaruutunäytön television
kuvaruudussa näytettäväksi.
CLEAR
Painamalla tätä voit valita
– kuvanauhurin,
satelliittivirittimen, CDsoittimen tai MD-dekin ne
raitanumerot, jotka ovat
suurempia kuin 10.
– digitaalisen kaapeli-tvpäätteen kanavanumerot.
Painamalla tätä voit
– korjata numeropainikkeita
painaessasi tekemäsi
virheen.
– palauttaa satelliittivirittimen
tai DVD-soittimen
esimerkiksi normaaliin
toistoon.
U Numeropainik- Painamalla tätä voit
keet (numero – esivirittää kanavat ja sen
5a))
jälkeen virittää ne.
– ohittaa raitoja CD- tai DVDsoittimen tai MD-dekin
toiston aikana.
Raitanumeron 10 voi valita
painamalla 0/10.
– valita kuvanauhurin tai
satelliittivirittimen
kanavanumerot.
Voit valita TV-kanavat
painamalla
numeropainikkeita ja
painiketta TV (P)
samanaikaisesti.
V 2CH
Painamalla tätä voit valita
2CH STEREO -tilan.
W A.F.D.
Painamalla tätä voit valita
A.F.D.-tilan.
jatkuu
11FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
Nimi
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 12 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Nimi
Toiminto
X AUTO CAL
Painamalla tätä voit aktivoida
automaattisen
kalibrointitoiminnon.
Y TV/VIDEO
Voit valita tulosignaalin
(televisio tai videolaite)
painamalla painikkeita TV/
VIDEO ja TV (P)
samanaikaisesti.
SLEEP
a)
Painamalla tätä voit aktivoida
uniajastintoiminnon ja ajan,
jonka kuluttua vastaanottimen
virta katkeaa automaattisesti.
Numeropainikkeessa 5 ja painikkeissa MASTER
VOL +, TV VOL + ja H on kohopiste. Käytä
kohopistettä apunasi kiintopisteenä käyttäessäsi
vastaanotinta.
Huomautuksia
• Tässä osassa kuvatut toiminnot eivät ehkä toimi
kaikissa malleissa.
• Edellä oleva kuvaus on tarkoitettu vain
esimerkiksi. Siksi voi laitteen mukaan olla, ettei
yllä kuvattu toimenpide ole mahdollinen tai
laitteen toiminta voi poiketa kuvatusta.
12FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 13 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
1: Kaiuttimien asentaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
tasaiselle alustalle
Ennen kuin asennat kaiuttimet ja
lisäbassokaiuttimen, kiinnitä vakiovarusteisiin
sisältyvät pehmustetyynyt kaiuttimiin kuvan
mukaan kaiuttimien värinän ja liikkumisen
estämiseksi.
Esimerkki etukaiutin
Kaiuttimien asentaminen
kaiutinjalustoille
AEtukaiutin (Vasen)
BEtukaiutin (Oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (Vasen)
ETakakaiutin (Oikea)
FLisäbassokaiutin
Voit sijoittaa kaiuttimet tavallista vapaammin,
kun käytät lisävarusteina saatavia
kaiutinjalustoja WS-FV11 tai WS-FV10D
(saatavissa vain tietyillä alueilla). Katso
lisätietoja kaiutinjalustan vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
Vihje
Koska lisäbassokaiuttimen tuottamilla äänillä ei ole
suuntavaikutelmaa, voit sijoittaa kaiuttimen
haluamaasi paikkaan.
13FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
Tämän vastaanottimen kanssa voi käyttää 5.1kanavaista kaiutinjärjestelmää.
Elokuvateatterimaisen tilaäänentoiston
saavuttaminen vaatii viisi kaiutinta (kaksi
etukaiutinta, keskikaiutin ja kaksi
takakaiutinta) sekä lisäbassokaiuttimen
(5.1-kanavajärjestelmä).
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 14 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Kaiuttimien asentaminen
seinälle
3
Ripusta kaiuttimet ruuveihin.
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
Etu- ja takakaiuttimet voi asentaa seinälle.
1
4,6 mm
Varaa saataville ruuvit (eivät
sisälly vakiovarusteisiin), jotka
sopivat kunkin kaiuttimen
takapaneelissa olevaan
reikään. Katso alla olevia kuvia.
10 mm
yli 4 mm
yli 25 mm
4,6 mm
10 mm
Kaiuttimen takapaneelissa oleva reikä
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Jätä
ruuvien kanta 5-7 mm:n
etäisyydelle seinäpinnasta.
Huomautuksia
• Käytä seinän materiaalille ja vahvuudelle sopivia
ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen haurasta, joten
on syytä kiinnittää ruuvit koolaukseen tai käyttää
ankkuriruuveja. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja
tasaiselle seinälle, joka on tarpeeksi vahva.
• Kysy ruuvien myyjältä tai rakennusalan
ammattilaiselta lisätietoja seinämateriaalille
sopivista ruuveista.
• Sony ei ole vastuussa onnettomuuksista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi tuotteen
väärästä asennuksesta, seinän riittämättömästä
vahvuudesta, ruuvien väärästä asennuksesta tai
luonnonvoimista.
5 - 7 mm
14FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 15 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2: Kaiuttimien liittäminen
Aloittaminen
C
F
A
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
R
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
–
+
–
+
CENTER SUBWOOFER
Liitin
A
A
Värillinen
putki
B
A
E
D
A Kaiutinjohdot (vakiovarusteisiin)
AEtukaiutin (Vasen)
BEtukaiutin (Oikea)
CKeskikaiutin
DTakakaiutin (Vasen)
ETakakaiutin (Oikea)
FLisäbassokaiutin
jatkuu
15FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 16 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Huomautuksia kaiutinjohdoista
• Kaiutinjohtojen liitin ja värillinen putki*
ovat samanväriset kuin ne kaiutinliitännät,
joihin johdot liitetään. Kun liität
kaiutinjohdon, liitä värillinen liitin
samanväriseen kaiutinliitäntään
vastaanottimessa:
Liitin
Kaiutinliitäntä
Punainen
FRONT R
Valkoinen
FRONT L
Harmaa
SUR R
Sininen
SUR L
Vihreä
CENTER
Purppura
SUBWOOFER
• Kaiutinjohdon värillinen putki* on plusjohtimessa (+). Liitä kyseinen johdin
kaiuttimen plus-napaan (+).
* Lisäbassokaiuttimeen liitettävässä
kaiutinjohdossa ei ole värillistä putkea.
Huomautuksia kaiuttimista
Kaiuttimien liittämiseksi oikein tarkasta
kaiuttimien tyyppi niiden takapaneelissa
olevasta kilvestä*.
Kaiuttimen kilvessä Kaiuttimen tyyppi
oleva kirjain
L
Vasemman etukaiutin
R
Oikean etukaiutin
SL
Vasemman
takakaiuttimen
SR
Oikean takakaiuttimen
* Keski- ja lisäbassokaiuttimen kilvessä ei ole
mitään kirjainta. Lisätietoja kaiuttimien tyypistä
on sivulla 3.
16FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 17 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
3: Audio-/videolaitteiden liittäminen
Tässä osassa on kuvattu, miten laitteet liitetään
tähän vastaanottimeen. Katso ennen
aloittamista alla olevaa kohtaa ”Liitettävä
laite”. Siinä on mainittu, millä sivulla kunkin
audio-/videolaitteen liittäminen on kuvattu.
Kun olet liittänyt kaikki laitteet, siirry kohtaan
”4: Antennien liittäminen” (sivu 20).
Käytettävät audiotulo-liitännät
Äänenlaatu määräytyy käytettävän liitännän
mukaan. Katso seuraavaa kuvaa. Valitse
käytettävät liitännät sen mukaan, mitä
liitäntöjä laitteissa on.
Liitettävä laite
Laitteet
Katso
Audiolaitteet
• Super Audio CD-/CD-soitin
sivu 18
Videolaitteet
• DVD-soitin
• DVD-tallennin
• Satelliittiviritin
• Kuvanauhuri
sivu 19
Digitaalinen
Analoginen
Laadukas ääni
17FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
Laitteiden liittämistapa
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 18 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Audiolaitteiden liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty
audiolaitteiden (kuten Super Audio CD- tai
CD-soittimen) liittäminen.
Super Audio
CD-/CD-soitin
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
A Koaksiaalinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
Huomautus
Kun toistat Super Audio CD -levyä Super
Audio CD -soittimella, ääni kuuluu vain, jos
soitin on liitetty tämän vastaanottimen SACD/CD AUDIO IN -liitäntöihin (analoginen
tuloliitäntä). Katso lisätietoja Super Audio CD
-soittimen vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
18FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 19 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Jos liität DVD-tallentimen
Videolaitteiden liittäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkiksi
DVD-soittimen, DVD-tallentimen,
satelliittivirittimen tai kuvanauhurin
liittäminen.
Satelliittiviritin
A
B
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
C
R
–
+
FRONT R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
B
DVD-soitin/
Satelliittiviritin
Kuvanauhuri
A Optinen digitaalinen johto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
B Audiojohto (ei sisälly vakiovarusteisiin)
C Koaksiaalinen digitaalinen johto (oranssi) (vakiovarusteisiin)
Huomautuksia
• DVD-tallentimella tai kuvanauhurilla ei voi
tallentaa tämän vastaanottimen kautta. Katso
lisätietoja DVD-tallentimen tai kuvanauhurin
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Jos haluat kuunnella DVD-soittimesta tulevaa
monikanavaista digitaalista ääntä, valitse
digitaalisen audiolähtösignaalin asetus DVDsoittimessa. Katso lisätietoja DVD-soittimen
käyttöohjeista.
• Kun liität optisen digitaalisen johdon, työnnä liitin
liitäntään suoraan niin, että liitin napsahtaa
paikalleen.
• Älä taivuta optista digitaalista johtoa tai tee siihen
solmua.
Vihje
Kaikki digitaaliset audioliitännät ovat yhteensopivia
32 kHz:n, 44,1 kHz:n, 48 kHz:n ja 96 kHz:n
näytteenottotaajuuksien kanssa.
19FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
Vaihda kaukosäätimen DVD
-valintapainikkeen tehdasasetusta niin, että
voit ohjata painikkeella DVD-tallenninta. Jos
haluat lisätietoja, katso ”Painikemääritysten
muuttaminen” (sivu 50).
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 20 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
4: Antennien liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni ja FM-johtoantenni.
FM-johtoantenni (sisältyy vakiovarusteisiin)
AM-kehäantenni (sisältyy vakiovarusteisiin)
ANTENNA
DIGITAL
U
OPT IN
SA-CD/CD
SA-CD/CD VIDEO 2 VIDEO 1
L
L
AM
OPT IN
VIDEO 2
R
COAX IN
DVD
R
AUDIO IN AUDIO IN AUDIO IN
–
+
FRONT R
–
+
FRONT L
–
+
SUR R
–
+
SUR L
* Liittimen muoto vaihtelee vastaanottimen
aluekoodin mukaan.
Huomautuksia
• Pidä AM-kehäantenni etäällä vastaanottimesta ja
muista laitteista, jotta ääneen ei tule kohinaa.
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
20FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 21 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Verkkovirtajohdon liittäminen
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan.
Verkkovirtajohto
Alkuasetusten määrittäminen
Määritä seuraavassa kuvatut alkuasetukset,
ennen kuin käytät vastaanotinta ensimmäisen
kerran. Tällä tavalla voit myös palauttaa
tehdasasetukset, jos olet muuttanut niitä.
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
Pistorasiaan
Huomautus
Asenna tämä laite niin, että verkkovirtajohdon voi
irrottaa pistorasiasta heti, jos laitteessa ilmenee
jokin ongelma.
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä painiketta ?/1 painettuna
5 sekuntia.
”INITIAL” tulee näyttöön.
Seuraavat asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi.
• Kaikki valikkojen LEVEL, TONE,
SUR, TUNER, AUDIO ja SYSTEM
asetukset.
• Kutakin ohjelmalähdettä ja esiviritettyä
asemaa varten muistiin tallennettu
äänikenttä.
• Kaikki äänikenttäparametrit.
• Kaikki esiviritetyt asemat.
• MASTER VOLUME -asetukseksi tulee
”VOL MIN”.
• Lähdelaitteeksi vaihtuu ”DVD”.
21FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
5: Vastaanottimen ja
kaukosäätimen
valmistelu
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 22 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
RM-AAU006-kaukosäätimeen.
Varmista, että asetat paristot oikein päin.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhojen kanssa.
• Älä käytä alkaliparistoja yhdessä muuntyyppisten
paristojen kanssa.
• Älä altista kaukosäädinsignaalin tunnistinta
suoralle auringonvalolle tai valaisimien valolle.
Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
6: Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(AUTO CALIBRATION)
Tässä vastanottimessa on D.C.A.C. (Digital
Cinema Auto Calibration) -järjestelmä, jonka
avulla asetukset voi määrittää automaattisesti
seuraavasti:
• Kaiuttimien ja vastaanottimen välisen
kytkennän toimivuus.
• Kaiuttimien äänenvoimakkuustason
säätäminen.
• Kunkin kaiuttimen ja kuuntelupaikan
välisen etäisyyden mittaaminen.
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta ja
tasapainoa myös käsin. Jos haluat lisätietoja
katso ”7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)” (sivu
25).
Ennen automaattisen
kalibroinnin käyttöä
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
MASTER VOLUME
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
Vihje
Paristot kestävät tavallisesti noin 3 kuukautta. Kun
kaukosäätimellä ei voi enää ohjata vastaanotinta,
vaihda kaikki paristot uusiin.
1
1
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä
ECM-AC2-optimointimikrofoni
AUTO CAL MIC -liitäntään.
2
Sijoita optimointimikrofoni
kuuntelupaikkaan.
3
Aseta kaiuttimet niin, että
niiden etupuoli on
optimointimikrofonia kohti.
22FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 23 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Vihjeitä
Automaattisen kalibroinnin
käyttäminen
AUTO
CAL
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
TV ?/1
?/1
AV
?/1
?/1
painikkeen
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
Lähdelaitteiden
valintapainikkeet
DUAL MONO
5
6
7
8
9
>10/
-
0/10
Näyttö
Ympäristön melutaso
NOISE.CHK
Yhteys kaiuttimiin
MEASURE ja SP
DET. näkyvät
vuorotellen*
Kaiuttimien
äänenvoimakkuustaso
MEASURE ja GAIN
näkyvät vuorotellen*
Kaiuttimien etäisyys
MEASURE ja
DISTANCE näkyvät
vuorotellen*
* Vastaavan kaiuttimen ilmaisin palaa näytössä
mittauksen aikana.
Kun mittaus on suoritettu, ”COMPLETE”
tulee näyttöön ja asetukset tallentuvat
muistiin.
• Automaattinen kalibrointi ei tunnista
lisäbassokaiutinta. Lisäbassokaiuttimen asetukset
eivät täten muutu.
• Mittausprosessi kestää muutamia minuutteja.
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
Vihjeitä
TOOLS MUTING
DISPLAY
MUTING
F
Ohjauspainikkeet
Mittauskohde
Huomautuksia
FM MODE
4
Alla olevassa taulukossa on esitetty näyttö,
kun mittaus alkaa.
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MASTER
VOL +/–
MENU
Paina AUTO CAL.
Näyttöön tulevat seuraavat ilmaisimet.
A.CAL [5] t A.CAL [4] t A.CAL [3] t
A.CAL [2] t A.CAL [1]
• Kun automaattisen kalibrointi käynnistyy, toimi
näin:
– Pysy poissa kaiuttimien ja kuuntelupaikan
läheltä, jottei synny mittausvirheitä.
Kaiuttimista kuuluu testiääni mittauksen aikana.
– Ole hiljaa mittauksen aikana, jotta mittaus on
tarkka.
• Automaattinen kalibrointitoiminto poistuu
käytöstä, jos mittauksen aikana:
– Painat painiketta ?/1 tai MUTING- painiketta.
– Painat lähdelaitteiden valintapainikkeita
kaukosäätimestä tai INPUT SELECTOR painiketta vastaanottimesta.
– Muutat äänenvoimakkuutta.
– Painat AUTO CAL uudelleen.
23FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Aloittaminen
• Voit myös asettaa optimointimikrofonin
telineeseen (ei sisälly vakiovarusteisiin) ja sijoittaa
telineen kuuntelupaikkaan.
• Poista kaikki esteet optimointimikrofonin ja
kaiuttimien välistä.
• Kun suuntaat kaiuttimet optimointimikrofonia
kohti, mittaustulos on tarkka.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 24 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Virhe- ja varoituskoodit
Virhekoodit
Jos automaattisen kalibroinnin aikana ilmenee
virhe, näyttöön tulee virhekoodi kunkin
mittausprosessin jälkeen vuorotellen
seuraavasti:
Virhekoodit t tyhjä näyttö t (virhekoodit
t tyhjä näyttö)a) t PUSH t tyhjä näyttö
t ENTER
Varoituskoodit
Varoituskoodit antavat tietoja
mittaustuloksesta automaattisen kalibroinnin
aikana. Varoituskoodit näkyvät näytössä
vuorotellen seuraavasti:
Varoituskoodit t tyhjä näyttö t
(varoituskoodit t tyhjä näyttö)b) t PUSH
t tyhjä näyttö t ENTER
b)
Näkyy, kun varoituskoodeja on vähintään kaksi.
Virheen korjaaminen
Voit ohittaa varoituskoodin, koska
automaattinen kalibrointitoiminto muuttaa
asetuksia automaattisesti. Voit muuttaa
asetuksia myös manuaalisesti.
1 Kirjoita virhekoodi muistiin.
2 Paina ohjauspainiketta.
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
Asetusten manuaalinen
muuttaminen
a)Näkyy,
kun virhekoodeja on vähintään kaksi.
?/1.
4 Korjaa virhe.
Katso lisätietoja kohdasta ”Virhekoodit ja
korjaustoimet” alla.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 23).
Virhekoodit ja korjaustoimet
Virhekoodi Kuvaus
Korjaustoimi
ERROR 10 Ympäristö on
liian meluisa.
Varmista ympäristön
hiljaisuus
automaattisen
kalibroinnin aikana.
ERROR 11 Kaiuttimet ovat
liian lähellä
optimointimikro
fonia.
Siirrä kaiuttimet
kauemmas
optimointimikrofonista.
ERROR 20 Etukaiuttimia ei Tarkista
ole tunnistettu, etukaiuttimen
tai vain yksi
liitäntä.
etukaiutin on
tunnistettu.
ERROR 21 Vain yksi
takakaiutin on
tunnistettu.
Tarkista
takakaiuttimen
liitäntä.
1 Kirjoita varoituskoodi muistiin.
2 Paina ohjauspainiketta.
3 Katkaise vastaanottimesta virta painamalla
?/1.
4 Noudata kohdassa ”Varoituskoodit ja
ratkaisut” olevaa ratkaisua.
5 Kytke vastaanottimeen virta ja suorita
automaattinen kalibrointi uudelleen
(sivu 23).
Varoituskoodit ja ratkaisut
Varoituskoodit
Kuvaus
WARN. 40 Ympäristö on
meluisa.
Ratkaisu
Varmista
ympäristön
hiljaisuus
automaattisen
kalibroinnin
aikana.
WARN. 50 Keskikaiutinta ei Liitä keskikaiutin.
ole liitetty.
WARN. 51 Takakaiuttimia ei Liitä
ole liitetty.
takakaiuttimet.
WARN. 60 Etukaiuttimien
tasapaino ei ole
sallitulla välillä.
Sijoita
etukaiuttimet
uudelleen.c)
WARN. 62 Keskikaiuttimen Sijoita
äänenvoimakkuus keskikaiutin
taso ei ole
uudelleen.d)
sallitulla välillä.
24FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI030CON_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 25 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Varoitus- Kuvaus
koodit
Ratkaisu
WARN. 64 Oikea takakanava Sijoita oikea
äänenvoimakkuus takakanava
taso ei ole
uudelleen.f)
sallitulla välillä.
WARN. 70 Etukaiuttimien
etäisyys ei ole
sallitulla välillä.
Sijoita
etukaiuttimet
uudelleen.c)
WARN. 72 Keskikaiuttimen
etäisyys ei ole
sallitulla välillä.
Sijoita
keskikaiutin
uudelleen.d)
7: Kaiuttimien
äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen
Aloittaminen
WARN. 63 Vasen takakanava Sijoita vasen
äänenvoimakkuus takakanava
taso ei ole
uudelleen.e)
sallitulla välillä.
(TEST TONE)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi.
Vihje
Tässä vastaanottimessa on testiääni, jonka
keskitaajuus on 800 Hz.
WARN. 73 Vasen takakanava Sijoita vasen
etäisyys ei ole
takakanava
sallitulla välillä. uudelleen.e)
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
TV ?/1
?/1
AV
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
WARN. 74 Oikea takakanava Sijoita oikea
etäisyys ei ole
takakanava
sallitulla välillä. uudelleen.f)
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
c)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Etukaiuttimen
etäisyys” (sivu 37).
d) Jos haluat lisätietoja, katso ”Keskikaiuttimen
etäisyys” (sivu 37).
e)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Vasemman
takakaiuttimen etäisyys” (sivu 37).
f)
Jos haluat lisätietoja, katso ”Oikean
takakaiuttimen etäisyys” (sivu 37).
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
DUAL MONO
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-5
G
TV VOL
MASTER VOL
g
MASTER
VOL +/–
f
RETURN/EXIT
1
MENU
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Avaa valikko painamalla
ohjauspainiketta tai
ohjauspainiketta b.
3
Valitse ”T. TONE” painamalla
toistuvasti ohjauspainiketta
V/v.
jatkuu
25FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI040PLA_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 26 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
4
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla ohjauspainiketta tai
ohjauspainiketta b.
Valitse ”T. TONE Y” painamalla
toistuvasti ohjauspainiketta
V/v.
Toisto
Lähdelaitteen
valitseminen
Testiääni kuuluu vuorotellen jokaisesta
kaiuttimesta seuraavasti:
Vasen etu t Keski t Oikea etu t
Oikea taka t Vasen taka t Lisäbasso
6
1
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
MUTING
F
Vihjeitä
Toista vaiheet 1-5 edellä. Valitse sitten
”T. TONE N” vaiheessa 5.
SA-CD/CD
DUAL MONO
Jos haluat lisätietoja, katso
”Äänenvoimakkuustason säätäminen
(LEVEL-valikko)” (sivu 33).
Testiäänen poistaminen
käytöstä
DVD
TUNER AMP MENU
Säädä kaiuttimien
äänenvoimakkuus ja tasapaino
LEVEL-valikon avulla niin, että
testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta yhtä voimakkaana.
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuustasoa samanaikaisesti
painamalla MASTER VOL +/–. Voit myös
painaa vastaanottimen painiketta MASTER
VOLUME.
• Säädettävä arvo näkyy etupaneelin näytössä
säädön aikana.
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
G
TV VOL
MASTER VOL
g
3
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Valitse ohjelmalähde
painamalla vastaavaa
ohjelmalähteen
valintapainiketta.
Voit painaa myös vastaanottimen INPUT
SELECTOR -painiketta.
26FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI040PLA_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: R
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 27 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Valitun tuloliitännän ilmaisin näkyy
näytössä.
Toistettavat lähdelaitteet
VIDEO 1 tai
VIDEO 2
[VIDEO 1 tai
VIDEO 2]
VIDEO 1- tai VIDEO 2
-liitäntään liitetty
kuvanauhuri
DVD
[DVD]
DVD-liitäntään liitetty
DVD-soitin tai muu laite
SA-CD/CD
[SA-CD/CD]
SA-CD/CD-liitäntään liitetty
Super Audio CD- tai CDsoitin tai muu laite
TUNER
[FM- tai AMtaajuusalue]
Sisäinen radioviritin
2
Kytke lähdelaitteeseen virta ja
aloita toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus
painamalla MASTER VOL +/–.
Paina MUTING.
Ääni palaa kuuluviin, kun
• painat MUTING uudelleen
• lisäät äänenvoimakkuutta
• katkaiset vastaanottimesta virran.
Kaiuttimien vahingoittumisen
estäminen
Laske äänenvoimakkuutta, ennen kuin
katkaiset vastaanottimesta virran.
Voit myös painaa MASTER VOLUME
vastaanottimesta.
27FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Toisto
Valittu
tuloliitäntä
[Näyttö]
Äänen mykistäminen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI040PLA_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: L-2
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 28 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Lähdelaitteen äänen kuunteleminen / kuvan
katseleminen
Super Audio CD- tai CD-soittimen kuunteleminen
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2CH
MUSIC
2
3
3
5
DUAL MONO
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
>10/
-
0/10
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
5
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautuksia
• Kuvattu toimintatapa koskee
Sony Super Audio CD -soitinta.
• Katso lisätietoja Super Audio
CD- tai CD-soittimen
käyttöohjeista.
1
Kytke virta Super Audio CD- tai CDsoittimeen ja aseta sitten levy levylokeroon.
2
3
Kytke vastaanottimeen virta.
Vihjeitä
• Voit valita musiikkiin sopivan
äänikentän. Jos haluat
lisätietoja, katso sivu 41.
Suositeltavat äänikentät:
Klassinen: HALL
Jazz: JAZZ
Elävä konsertti: CONCERT
• 2-kanavaisena tallennettua ääntä
voi kuunnella kaikista
kaiuttimista (monikanavaisena).
Jos haluat lisätietoja, katso sivu
39.
Paina SA-CD/CD.
Voit valita SA-CD/CD-ohjelmalähteen myös painamalla
vastaanottimesta INPUT SELECTOR.
4
5
6
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa Super Audio CD- tai CDlevyn toiston, poista levy soittimesta ja
katkaise virta vastaanottimesta ja Super
Audio CD- tai CD-soittimesta.
28FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI040PLA_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: R-2
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 29 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
DVD-levyn katseleminen
TV/VIDEO
SLEEP
AUTO
CAL
AV
?/1
TV ?/1
?/1
SYSTEM STANDBY
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
3
7
Toisto
A.F.D.
2
3
DUAL MONO
INPUT SELECTOR
?/1
MASTER VOLUME
FM MODE
PRESET TUNING
VIDEO 1
>10/
-
0/10
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MUTING
TUNER
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
AUTO CAL MIC
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
7
TUNING +
H
M
X
x
TV
Huomautuksia
• Katso lisätietoja television ja
DVD-soittimen käyttöohjeista.
• Jos monikanavaääntä ei voi
kuunnella, tarkista seuraavat
asiat.
– Varmista, että tämä
vastaanotin on liitetty DVDsoittimeen digitaalisen
liitännän kautta.
– Varmista, että DVD-soittimen
digitaalinen äänilähtö on
määritetty oikein.
Vihjeitä
• Valitse toistettavan levyn
audiomuoto tarvittaessa.
• Voit valita elokuvaan tai
musiikkiin sopivan äänikentän.
Jos haluat lisätietoja, katso sivu
41.
Suositeltavat äänikentät:
Elokuva: C.ST.EX
Musiikki: CONCERT
1
2
3
Kytke virta televisioon ja DVD-soittimeen.
Kytke vastaanottimeen virta.
Paina DVD.
Voit valita DVD-soittimen myös painamalla
vastaanottimessa INPUT SELECTOR.
4
Valitse televisiosta se tulokanava, jonka
kautta DVD-soittimesta tuleva kuva näkyy.
Jos television kuvaruudussa ei näy kuvaa, varmista, että
DVD-soittimen videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.
5
6
7
8
Valmistele DVD-soitin toistoa varten.
Aloita levyn toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
Kun haluat lopettaa DVD-levyn toiston,
poista levy soittimesta ja katkaise virta
vastaanottimesta, televisiosta ja DVDsoittimesta.
29FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 30 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
6
Vahvistimen käyttäminen
Siirtyminen valikoissa
Asetus tallentuu automaattisesti.
Vastaanottimen asetuksia voi muuttaa sen
kuvaruutuvalikkojen avulla.
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
A.F.D.
MOVIE
1
MUSIC
DUAL MONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FM MODE
>10/
-
0/10
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina ohjauspainiketta B.
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
Valitse haluamasi asetus
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
Poistuminen valikosta
Paina AMP MENU.
Huomautus
Jotkin parametrit ja asetukset näkyvät näytössä
himmeinä. Tämä merkitsee, etteivät ne ole
käytettävissä tai niitä ei voi muuttaa.
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
2-6
G
TV VOL
MASTER VOL
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
Paina AMP MENU.
”1-LEVEL” tulee näyttöön.
2
Valitse haluamasi valikko
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta V/v.
3
Avaa valikko painamalla
ohjauspainiketta tai
ohjauspainiketta b.
4
Valitse muutettava parametri
painamalla toistuvasti
ohjauspainiketta
V/v.
5
Siirry parametrin asetukseen
painamalla ohjauspainiketta tai
ohjauspainiketta b.
30FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 31 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Valikkojen yleiskuvaus
Seuraavassa on lueteltu valikkojen sisältämät
asetukset. Jos haluat lisätietoja siirtymisestä
valikoissa, katso sivua 30.
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
LEVEL (33)
[1-LEVEL]
Testiäänia)
[T. TONE]
T. TONE Y, T. TONE N
T. TONE N
Etukaiuttimien tasapainoa)
[FRT BAL]
BAL. L +1 – BAL. L +8, BALANCE, BALANCE
BAL. R +1 – BAL. R +8
Keskikaiuttimen taso
[CNT LVL]
CNT –10 dB – CNT +10 dB
(1 dB askelin)
TONE (34)
[2-TONE]
SUR (34)
[3-SUR]
TUNER (35)
[4-TUNER]
CNT 0 dB
Vasemman takakaiuttimen taso SUR L –10 dB – SUR L +10 dB
[SL LVL]
(1 dB askelin)
SUR L 0 dB
Oikean takakaiuttimen taso
[SR LVL]
SUR R –10 dB – SUR R +10 dB
(1 dB askelin)
SUR R 0 dB
Lisäbassokaiuttimen taso
[SW LVL]
SW –10 dB – SW +10 dB
(1 dB askelin)
SW 0 dB
Dynamiikan kavennusa)
[D. RANGE]
COMP. OFF, COMP. STD,
COMP. MAX
COMP. OFF
Etukaiuttimien bassotaso
[BASS LVL]
BASS –6 dB – BASS +6 dB
(1 dB askelin)
BASS 0 dB
Etukaiuttimien diskanttitaso
[TRE LVL]
TRE –6 dB – TRE +6 dB
(1 dB askelin)
TRE 0 dB
Äänikentän valintaa)
[S.F. SELCT]
2CH ST., A.F.D. AUTO, DOLBY PL, A.F.D. AUTO
PLII MV, PLII MS, MULTI ST.,
C.ST.EX A, C.ST.EX B, C.ST.EX C,
HALL, JAZZ, CONCERT
Tehosteen tasoa)
[EFFECT]
EFCT. MIN, EFCT. STD,
EFCT. MAX
EFCT. STD
FM-asemien vastaanottotilaa)
[FM MODE]
FM AUTO, FM MONO
FM AUTO
jatkuu
31FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Vahvistimen käyttäminen
Valikko
[Näyttö]
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 32 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Valikko
[Näyttö]
Parametrit
[Näyttö]
Asetukset
Alkuasetus
AUDIO (35)
[5-AUDIO]
Digitaalisen audiotulon
ensisijainen dekoodausa)
[DEC. PRI.]
DEC. AUTO, DEC. PCM
DEC. AUTO
laitteille:
VIDEO 2;
DEC. PCM
laitteille:
DVD, SA-CD/
CD
Digitaalisen lähetyksen kielen
valintaa)
[DUAL]
DUAL M/S, DUAL M, DUAL S,
DUAL M+S
DUAL M
A/V-tahdistusa)
[A.V. SYNC.]
A.V.SYNC. Y, A.V.SYNC. N
A.V. SYNC. N
VIDEO 2 -tuloliitännän
audiotulotilaa)
[V2 INPUT]
V2 AUTO, V2 OPT,
V2 ANLG
V2 AUTO
SA-CD/CD -tuloliitännän
audiotulotilaa)
[CD INPUT]
CD AUTO, CD OPT,
CD ANLG
CD AUTO
Etukaiuttimen etäisyysa)
[FRT DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0.1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Keskikaiuttimen etäisyysa)
[CNT DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0.1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Vasemman takakaiuttimen
etäisyysa)
[SL DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0.1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
Oikean takakaiuttimen
etäisyysa)
[SR DIST.]
DIST. 1.0 m – DIST. 7.0 m
(0.1 m:n askelin)
DIST. 3.0 m
SYSTEM (37)
[6-SYSTEM]
A. CAL (38)
[7-A. CAL]
a) Lisätietoja
Takakaiuttimien sijoittaminena) PL. LOW, PL. HIGH
[SUR PL.]
PL. LOW
Automaattinen kalibrointia)
[AUTO CAL.]
A.CAL NO
A.CAL YES, A.CAL NO
on sulkeissa mainituilla sivuilla.
32FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 33 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Äänenvoimakkuustason
säätäminen
(LEVEL-valikko)
Voit kaventaa eli kompressoida äänen
dynamiikkaa. Tämä on kätevää, kun katselet
elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella
esimerkiksi yöllä. Dynamiikan kavennus
vaikuttaa vain Dolby Digital -lähteisiin.
• COMP. OFF
Dynamiikkaa ei kavenneta.
• COMP. STD
Dynamiikkaa kavennetaan äänittäjän
tarkoittamalla tavalla.
• COMP. MAX
Dynamiikkaa kavennetaan voimakkaasti.
Vihje
LEVEL-valikon parametrit
x T. TONE (Testiääni)
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon kuuntelemalla testiääntä
kuuntelupaikassasi. Jos haluat lisätietoja,
katso ”7: Kaiuttimien äänenvoimakkuuden ja
tasapainon säätäminen (TEST TONE)” (sivu
25).
Dynamiikkakompressorin avulla voit kaventaa
äänen dynamiikkaa Dolby Digital -signaalin
sisältämän dynamiikka-informaation perusteella.
”COMP. STD” on vakioasetus, mutta se tuottaa vain
kevyen kompression. Siksi on suositeltavaa käyttää
”COMP. MAX”-asetusta. Se kaventaa dynamiikkaa
voimakkaasti, joten voit katsella elokuvia myöhään
yölläkin. Analogisista rajoittimista poiketen
kompressiotasot ovat ennalta määrättyjä, ja
dynamiikan kavennus on hyvin luonnollinen.
x FRT BAL (etukaiuttimien
tasapaino)
Voit muuttaa vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainoa.
x CNT LVL (Keskikaiuttimen taso)
x SL LVL (Vasemman
takakaiuttimen taso)
x SR LVL (Oikean takakaiuttimen
taso)
x SW LVL (Lisäbassokaiuttimen
taso)
33FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Vahvistimen käyttäminen
LEVEL-valikon asetuksilla voit säätää
kaiuttimien tasapainon ja
äänenvoimakkuuden. Nämä asetukset
koskevat kaikkia äänikenttiä.
Valitse vahvistimen valikossa ”1-LEVEL”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 30) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 31).
x D. RANGE (Dynamiikan
kavennus)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 34 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Äänensävyn säätäminen
Tilaääniasetukset
(TONE-valikko)
(SUR-valikko)
Voit säätää etukaiuttimien äänensävyä (bassoa
ja diskanttia) TONE-valikon avulla.
Valitse vahvistimen valikossa ”2-TONE”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 30) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 31).
SUR-valikon asetuksilla voit valita mukauttaa
äänikentän kuuntelutarpeitasi vastaavaksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”3-SUR”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 30) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 31).
TONE-valikon parametrit
SUR-valikon parametrit
x BASS LVL (Etukaiuttimien
bassotaso)
x S.F. SELCT (Äänikentän valinta)
x TRE LVL (Etukaiuttimien
diskanttitaso)
Voit valita haluamasi äänikentän. Jos haluat
lisätietoja äänikentistä, katso ”Tilaäänen
käyttäminen” (sivu 39).
Huomautus
Vastaanotin ottaa tietylle lähdelaitteelle viimeksi
valitun äänikentän (Sound Field Link) käyttöön, kun
valitset lähdelaitteen uudelleen. Jos esimerkiksi
valitset HALL-äänikentän SA-CD/CD-lähdelaitetta
varten, vaihdat sitten lähdelaitetta ja palaat takaisin
SA-CD/CD-levyn kuunteluun, HALL-äänikenttä
tulee automaattisesti uudelleen käyttöön.
x EFFECT (Tehosteen taso)
Voit valita tilaäänitehosteen voimakkuuden
MOVIE- tai MUSIC-painikkeilla valittavia
äänikenttiä varten.
• EFCT. MIN
Tilaäänitehoste on heikko.
• EFCT. STD
Tilaäänitehoste on normaali.
• EFCT. MAX
Tilaäänitehoste on voimakas.
34FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 35 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Audioasetukset
(TUNER-valikko)
(AUDIO-valikko)
TUNER-valikon avulla voit asettaa FMasemien vastaanottotilan.
Valitse vahvistimen valikossa ”4-TUNER”.
Jos haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 30) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 31).
AUDIO-valikon avulla voit määrittää
audioasetukset mieltymystesi mukaisiksi.
Valitse vahvistimen valikossa ”5-AUDIO”. Jos
haluat lisätietoja parametrien säätämisestä,
katso ”Siirtyminen valikoissa” (sivu 30) ja
”Valikkojen yleiskuvaus” (sivu 31).
TUNER-valikon parametrit
AUDIO-valikon parametrit
x FM MODE (FM-asemien
vastaanottotila)
x DEC. PRI. (Digitaalisen
audiotulon ensisijainen
dekoodaus)
• FM AUTO
Tämä vastaanotin toistaa stereosignaalia, jos
radioaseman ohjelma on stereofoninen.
• FM MONO
Tämä vastaanotin toistaa monosignaalia
radioaseman signaalista riippumatta.
Voit määrittää DIGITAL IN -liitäntöihin
tulevan digitaalisen signaalin tulomuodon.
• DEC. AUTO
Valitsee automaattisesti tulomuodoksi
vaihtoehdon DTS, Dolby Digital tai PCM.
• DEC. PCM
PCM-signaalit ovat etusijalla (toiston
alkamisen jälkeisen keskeytyksen
estämiseksi). Jos tulosignaalin muoto on
jokin muu, ääntä ei ehkä kuulu. Valitse
tällöin asetukseksi ”DEC. AUTO”.
Huomautus
Kun asetuksena on ”DEC. AUTO” ja digitaaliseen
tuloliitäntään tuleva ääni (esimerkiksi CD)
keskeytyy toiston alkaessa, valitse asetukseksi
”DEC. PCM”.
jatkuu
35FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Vahvistimen käyttäminen
Virittimen asetukset
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 36 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x DUAL (Digitaalisen lähetyksen
kielen valinta)
x V2 INPUT (VIDEO 2 -tuloliitännän
audiotulotila)
Voit valita kielen, jota haluat kuunnella
digitaalisen lähetyksen aikana. Tämä toiminto
toimii vain Dolby Digital -lähteiden
yhteydessä.
• DUAL M/S (Pää-/Kakkosääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu
vasemmasta etukaiuttimesta ja kakkoskielen
mukainen ääni samanaikaisesti oikeasta
etukaiuttimesta.
• DUAL M (Pää-ääni)
Pääkielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL S (Kakkosääni)
Kakkoskielen mukainen ääni kuuluu.
• DUAL M+S (Pää- ja kakkosääni)
Pää- ja kakkoskielen mukaiset äänet
kuuluvat yhdistettyinä.
Voit valita VIDEO 2 -tuloliitännän
audiotulotilan.
• V2 AUTO
Digitaalisilla audiosignaaleilla on etusija,
kun sekä digitaalinen että analoginen liitäntä
on käytössä. Jos digitaalista audiosignaalia
ei ole, laite valitsee analogisen
audiosignaalin.
• V2 OPT
Valitsee DIGITAL VIDEO 2 OPT IN liitäntään tulevan digitaalisen
audiosignaalin.
• V2 ANLG
Valitsee VIDEO 2 AUDIO IN (L/R) liitäntöihin tulevat analogiset äänisignaalit.
x A.V. SYNC. (A/V-tahdistus)
• A.V.SYNC. Y (Kyllä) (Viiveaika: 68 ms)
Ääntä viivästetään niin, että ääni tahdistuu
kuvaan mahdollisimman hyvin.
• A.V.SYNC. N (Ei) (Viiveaika: 0 ms)
Äänessä ei ole viivettä.
Huomautuksia
• Tämä parametri on kätevä, jos käytössä on suuri
LCD- tai plasmanäyttö tai projektori.
• Tämä parametri on käytettävissä vain, kun
käytössä on 2CH- tai A.F.D.-painikkeella valittu
äänikenttä.
• Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun tulosignaali
on PCM 96 kHz- tai DTS 2048 -signaali.
x CD INPUT (SA-CD/CD tuloliitännän audiotulotila)
Voit valita SA-CD/CD -tuloliitännän
audiotulotilan.
• CD AUTO
Digitaalisilla audiosignaaleilla on etusija,
kun sekä digitaalinen että analoginen liitäntä
on käytössä. Jos digitaalista audiosignaalia
ei ole, laite valitsee analogisen
audiosignaalin.
• CD OPT
Valitsee DIGITAL SA-CD/CD OPT IN liitäntään tulevan digitaalisen
audiosignaalin.
• CD ANLG
Valitsee SA-CD/CD AUDIO IN (L/R) liitäntöihin tulevat analogiset äänisignaalit.
36FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 37 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Järjestelmän asetukset
(SYSTEM-valikko)
SYSTEM - valikon parametrit
x FRT DIST. (Etukaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja etukaiuttimen
välistä etäisyyttä (A). Jos kummatkin
etukaiuttimet eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyydeksi
etukaiuttimien etäisyyksien keskiarvo.
B
A
30˚
100˚-120˚
C
30˚
A
100˚-120˚
D
x CNT DIST. (Keskikaiuttimen
etäisyys)
Voit säätää kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen
välistä etäisyyttä. Keskikaiuttimen
etäisyysasetus pitäisi valita niin, että se on yhtä
kaukana kuuntelupaikasta kuin (lähempänä
oleva) etukaiutin (A) tai enintään 1,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (B).
Voit asettaa kuuntelupaikan ja vasemman
takakaiuttimien välisen etäisyyden.
Vasemman takakaiuttimen etäisyysasetus
pitäisi valita niin, että se on yhtä kaukana
kuuntelupaikasta kuin (lähempänä oleva)
etukaiutin (A) tai enintään 4,5 metriä
lähempänä kuuntelupaikkaa kuin
etukaiuttimet (C).
x SR DIST. (Oikean takakaiuttimen
etäisyys)
Voit asettaa kuuntelupaikan ja oikean
takakaiuttimen välisen etäisyyden. Oikean
takakaiuttimen etäisyysasetus pitäisi valita
niin, että se on yhtä kaukana kuuntelupaikasta
kuin (lähempänä oleva) etukaiutin (A) tai
enintään 4,5 metriä lähempänä
kuuntelupaikkaa kuin etukaiuttimet (D).
Vihje
Vastaanotin mahdollistaa kaiuttimien sijainnin
määrityksen niiden etäisyyden perusteella.
Keskikaiutinta ei kuitenkaan voi asettaa
etukaiuttimia kauemmas. Keskikaiutinta ei
myöskään voi asettaa 1,5 metriä etukaiuttimia
lähemmäs.
Takakaiuttimia ei myöskään voi asettaa
kuuntelupaikkaan nähden etukaiuttimia kauemmas.
Lisäksi ne voivat olla enintään 4,5 metriä
etukaiuttimia lähempänä. Tämä johtuu siitä, että
kaiuttimien oikea sijoittaminen on hyvin tärkeää
tilaäänentoiston nautittavuuden kannalta.
Huomaa, että jos valitset kaiuttimen etäisyyden
asetukseksi etäisyyden, joka on kaiuttimen todellista
etäisyyttä lähempänä, kyseisen kaiuttimen toistossa
ilmenee viivettä. Kaiutin toisin sanoen kuulostaa
olevan todellista kauempana.
Jos esimerkiksi valitset keskikaiuttimen asetukseksi
etäisyyden, joka on 1–2 metriä todellista etäisyyttä
lähempänä, saat vaikutelman kuin olisit kuvan
”sisällä”. Jos et saa tyydyttävää tilaäänentoistoa
siksi, että kaiuttimet ovat liian lähellä, voit laajentaa
äänikuvaa valitsemalla takakaiuttimien asetukseksi
etäisyyden, joka on todellista etäisyyttä lähempänä
(lyhyempi).
Näiden asetusten muuttaminen kuuntelun aikana
tuottaa usein hyvän tilaäänentoiston. Kannattaa
kokeilla.
jatkuu
37FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Vahvistimen käyttäminen
SYSTEM-valikon avulla voit määrittää
vastaanottimeen liitettyjen kaiuttimien
etäisyyden.
Valitse vahvistimen valikossa
”6-SYSTEM”. Jos haluat lisätietoja
parametrien säätämisestä, katso ”Siirtyminen
valikoissa” (sivu 30) ja ”Valikkojen
yleiskuvaus” (sivu 31).
x SL DIST. (Vasemman
takakaiuttimen etäisyys)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 38 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x SUR PL.
(Takakaiuttimien sijoittaminen)
Voit määrittää takakaiuttimien korkeuden
Cinema Studio EX -tilojen tilaäänen oikeaa
toistoa varten (sivu 42).
Sopivien asetusten
automaattinen kalibrointi
(A. CAL-valikko)
Jos haluat lisätietoja, katso ”6: Sopivien
asetusten automaattinen kalibrointi (AUTO
CALIBRATION)” (sivu 22).
• PL. LOW
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
korkeus on sektorin A mukainen.
• PL. HIGH
Valitse tämä asetus, jos takakaiuttimien
korkeus on sektorin B mukainen.
38FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 39 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Tilaäänen käyttäminen
Dolby Digital- ja DTStilaäänen käyttäminen
(AUTO FORMAT DIRECT)
Auto Format Direct (A.F.D.) -tilan avulla voit
kuunnella laadukasta ääntä ja valita
dekoodaustilan, jota käytetään kuunneltaessa
2-kanavaista stereoääntä monikanavaisena.
Tilaäänen käyttäminen
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
A.F.D.
MUSIC
DUAL MONO
Valitse haluamasi äänikenttä
painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen SOUND
FIELD +/– -säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”A.F.D.-tilatyypit”
(sivu 40).
jatkuu
39FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 40 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
A.F.D.-tilatyypit
Dekoodausta A.F.D.-tila
pa
[Näyttö]
Dekoodauksen
jälkeinen
monikanavaääni
Tehoste
(Automaattinen A.F.D. AUTO
tunnistus)
[A.F.D. AUTO]
(Automaattinen
tunnistus)
Ääni toistetaan tehosteita lisäämättä
sellaisena kuin ääni on tallennettu ja
koodattu. Tämä vastaanotin kuitenkin luo
matalataajuussignaalin lisäbassokaiutinta
varten, jos LFE-signaaleja ei ole.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC
[DOLBY PL]
4-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic -tilassa.
2-kanavaisena tallennettu ääni puretaan
4.1-kanavaääneksi.
Dolby Pro Logic PRO LOGIC II MOVIE
II
[PLII MV]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II
Movie -tilassa. Tämä asetus sopii Dolby
Surround -koodatulla äänellä
varustettuihin elokuviin. Tässä tilassa ääni
lisäksi toistetaan 5.1-kanavaisena
katsottaessa vanhoja elokuvia tai elokuvia,
joiden alkuperäinen ääni on korvattu
muunkielisellä äänellä.
PRO LOGIC II MUSIC
[PLII MS]
5-kanavainen
Äänen dekoodaus Dolby Pro Logic II
Music -tilassa. Tämä asetus sopii CDlevyjen ja muiden normaalien
stereoäänilähteiden toistoon.
MULTI STEREO
[MULTI ST.]
(Multi-stereo)
2-kanavaisen signaalin vasemman ja
oikean kanavan toisto kaikista kaiuttimista.
(Multi-stereo)
Huomautus
Dolby Pro Logic- ja Dolby Pro Logic II -koodauksen purku ei toimi DTS-muotoisten signaalien yhteydessä.
40FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 41 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Esiohjelmoidun
äänikentän valitseminen
Voit käyttää tilaääntä helposti valitsemalla
jonkin vastaanottimeen esiohjelmoiduista
äänikentistä. Voit nauttia elokuvateatterien ja
konserttisalien äänentoistosta kotonasi.
TUNER AMP MENU
2CH
2CH
A.F.D.
MOVIE
MUSIC
MUSIC
DUAL MONO
1
2
3
4
5
6
FM MODE
MOVIE
Tilaäänen käyttäminen
A.F.D.
Valitse äänikenttä elokuvia varten
painamalla MOVIE-painiketta
toistuvasti; musiikkia varten
painamalla MUSIC-painiketta
toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen SOUND
FIELD +/– -säädintä.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Valittavissa olevat
äänikenttätyypit” (sivu 42).
jatkuu
41FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 42 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Valittavissa olevat äänikenttätyypit
Äänikentän
käyttökohde
Äänikenttä
[Näyttö]
Tehoste
Elokuva
CINEMA STUDIO EX A
DCS [C.ST.EX A]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Cary Grant Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä on standarditila,
joka sopii lähes kaikentyyppisten elokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX B
DCS [C.ST.EX B]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin ”Kim Novak Theater”
-elokuvatuotantostudion äänikentän. Tämä toimintatila sopii
erityisen hyvin paljon erikoistehosteita sisältävien tieteis- ja
toimintaelokuvien katseluun.
CINEMA STUDIO EX C
DCS [C.ST.EX C]
Toistaa Sony Pictures Entertainmentin elokuvamusiikin
äänitysnäyttämön äänikentän. Tämä toimintatila sopii
musikaalien tai paljon orkesterimusiikkia sisältävien
elokuvien katseluun.
HALL [HALL]
Luo klassisen musiikin konserttisalin akustiikan.
Musiikki
JAZZ CLUB [JAZZ]
Luo jazz-klubin akustiikan.
LIVE CONCERT
[CONCERT]
Luo 300-paikkaisen salin akustiikan.
DCS (Digital Cinema Sound)
DCS -merkinnällä varustetut äänikentät
hyödyntävät DCS-tekniikkaa.
DCS on ainutlaatuinen kotiteattereiden
äänentoistotekniikka, jonka Sony on
kehittänyt yhdessä Sony Pictures
Entertainment -yhtiön kanssa. Se tuo
elokuvateattereiden vaikuttavan ja
voimakkaan äänentoiston kotiteatteriin. Tämä
”Digital Cinema Sound” -järjestelmä yhdistää
DSP (Digital Signal Processor, digitaalinen
signaalinkäsittely) -tekniikan mittaustietoihin
ja tuottaa elokuvantekijöiden tarkoittaman
äänikentän kotiolosuhteissa.
Tietoja CINEMA STUDIO EX
-tiloista
CINEMA STUDIO EX -tilat sopivat
monikanavaisella tilaäänellä varustettujen
DVD-elokuvien katseluun. Voit toistaa Sony
Pictures Entertainment -yhtiön
jälkiäänitysstudion äänikentän.
CINEMA STUDIO EX -tilat koostuvat
kolmesta osasta.
• Virtual Multi Dimension
Luo yhdestä todellisesta takakaiutinparista
5 paria virtuaalikaiuttimia.
• Screen Depth Matching
Luo elokuvateatterimaisen vaikutelman
siitä, että ääni kuuluu kuvan sisältä.
• Cinema Studio Reverberation
Luo elokuvateatterimaisen kaiunnan.
CINEMA STUDIO EX -tilat käyttävät näitä
kolmea osaa samanaikaisesti.
42FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 43 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Huomautuksia
• Virtuaalikaiuttimien avulla tuotetut tehosteet
voivat aiheuttaa toistettavaan ääneen kohinaa.
• Kun kuuntelet äänikenttiä, jotka tuotetaan
virtuaalikaiuttimien avulla, takakaiuttimista ei
suoraan kuulu mitään ääntä.
• Tämä toiminto ei toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Vihje
Elokuva- tai
musiikkitilaäänitehosteen
poistaminen käytöstä
Valitse ”2CH ST.” painamalla 2CH-tai valitse
”A.F.D. AUTO” painamalla A.F.D.-painiketta
toistuvasti.
(2CH STEREO)
Tässä tilassa vastaanotin ohjaa äänen vain
vasempaan ja oikeaan etukaiuttimeen ja
lisäbassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on monikanavainen
tilaäänisignaali, vastaanotin yhdistää signaalin
2-kanavaiseksi ja ohjaa bassotaajuudet
lisäbassokaiuttimeen.
Jos tulosignaali on tavallinen 2-kanavainen
stereosignaali, vastaanottimessa oleva
bassotaajuuksien uudelleenohjauspiiri on
toiminnassa. Etukanavien bassotaajuudet
ohjautuvat lisäbassokaiuttimeen.
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
MUSIC
2CH
DUAL MONO
Paina 2CH.
Voit myös käyttää vastaanottimen SOUND
FIELD +/– -säädintä.
43FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Tilaäänen käyttäminen
Tunnistat DVD-levyn koodausjärjestelmän sen
pakkauksessa olevasta tunnuksesta.
•
: Dolby Digital -levyt
SW
<
•
: Dolby Surround
-koodatut ohjelmat
•
: DTS Digital Surround -koodatut ohjelmat
Vain etu- ja
lisäbassokaiuttimien
käyttäminen
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 44 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Äänikenttien
palauttaminen
tehdasasetusten
mukaisiksi
Virittimen käyttäminen
FM/AM-radion
kuunteleminen
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
Voit kuunnella FM- ja AM-asemia
vastaanottimessa olevan virittimen avulla.
Liitä FM- ja AM-antennit vastaanottimeen
ennen radion käyttämistä (sivu 20).
Vihje
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
2
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
2
Pidä SOUND FIELD +
painettuna ja paina painiketta
?/1.
Suoran virityksen viritysaskel määräytyy
aluekoodin mukaan seuraavan taulukon mukaisesti.
Jos haluat lisätietoja aluekoodeista, katso sivua 3.
Aluekoodi
FM
AM
CEL, CEK
50 kHz
9 kHz
”S.F. CLR.” tulee näyttöön, ja kaikki
äänikentät palautuvat alkuasetuksiinsa.
44FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 45 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Voit palata stereotilaan
– painamalla FM MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes ”MONO”-ilmaisin
katoaa näytöstä
– valitsemalla TUNER-valikon ”FM MODE”
-asetukseksi ”FM AUTO” (sivu 35).
Automaattinen viritys
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MUSIC
1
DUAL MONO
FM MODE
>10/
-
0/10
FM MODE
Suora viritys
Voit syöttää aseman taajuuden suoraan
numeropainikkeilla.
D.TUNING
VIDEO 1 VIDEO 2
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
DVD
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
1
TUNING +
H
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
FM MODE
>10/
-
0/10
2
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
4
CLEAR
2
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
MOVIE
Paina TUNING + tai TUNING –.
Paina TUNING +, jos haluat hakea
matalista korkeisiin taajuuksiin; paina
TUNING –, jos haluat hakea korkeista
mataliin taajuuksiin.
Vastaanotin pysäyttää etsinnän, kun jokin
asema löytyy.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
3
Paina D.TUNING.
Anna taajuus painamalla
numeropainikkeita.
Esimerkki 1: FM-taajuus 102,50 MHz
Valitse 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Esimerkki 2: AM-taajuus 1 350 kHz
Valitse 1 b 3 b 5 b 0
Jos virität AM-aseman, muuta
tarvittaessa AM-kehäantennin suuntausta
niin, että vastaanotettava ääni kuuluu
hyvin.
Jos FM-stereoäänen laatu on
huono
Jos FM-stereoaseman äänenlaatu on huono ja
”ST” vilkkuu näytössä, valitse monoääni, niin
äänen häiriöt vähenevät.
Voit valita monoäänen
– painamalla FM MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes ”MONO”-ilmaisin näkyy
näytössä
– valitsemalla TUNER-valikon ”FM MODE”
-asetukseksi ”FM MONO” (sivu 35).
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla toistuvasti TUNER.
4
Paina ENTER.
Jos aseman virittäminen ei
onnistu
Varmista, että olet antanut oikean taajuuden.
Jos näin ei ole, toista vaiheet 2–4. Jos aseman
virittäminen ei onnistu vieläkään, taajuus ei
ole käytössä sijaintialueellasi.
45FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Virittimen käyttäminen
3
f
m
A.F.D.
DUAL MONO
g
TUNING –
2CH
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 46 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
2
FM-asemien
automaattinen tallennus
muistiin
(AUTOBETICAL)
Tällä toiminnolla voit tallentaa muistiin
enintään 30 eri FM- ja FM RDS -asemaa
aakkosjärjestykseen. Toiminto tallentaa vain
parhaiten kuuluvat asemat.
Jos haluat tallentaa FM- tai AM-asemia
yksitellen, katso ”Radioasemien
esivirittäminen” (sivu 47).
Käytä näissä toimissa vain vastaanottimen
painikkeita.
1,2
2
INPUT SELECTOR
?/1
PRESET TUNING
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
SA-CD/CD
SOUND FIELD
MASTER VOLUME
MUTING
TUNER
AUTO CAL MIC
1
Katkaise vastaanottimesta virta
painamalla ?/1.
Kytke vastaanottimeen
uudelleen virta pitämällä INPUT
SELECTOR -painiketta
painettuna ja painamalla ?/1.
”AUTO-BETICAL SELECT” tulee
näyttöön, ja vastaanotin etsii ja tallentaa
muistiin kaikki sijaintialueellasi
vastaanotettavissa olevat FM- ja FM RDS
-asemat.
RDS-asemia etsiessään vastaanotin
tarkistaa ensin samaa ohjelmaa lähettävät
asemat ja tallentaa niistä vain sen, jonka
signaali on voimakkain. Vastaanotin
asettaa RDS-asemat aakkosjärjestykseen
ohjelmapalvelun nimen mukaan ja antaa
niille 2-numeroisen esiviritysnumeron.
Jos haluat lisätietoja RDS-asemista, katso
sivua 48.
Tavallisille FM-asemille vastaanotin
antaa 2-numeroisen esiviritysnumeron ja
tallentaa asemat muistiin RDS-asemien
jälkeen.
Kun tämä prosessi on valmis, ”FINISH”
tulee näyttöön ja vastaanotin palaa
normaaliin toimintaan.
Huomautuksia
• Älä paina mitään vastaanottimen tai
kaukosäätimen painiketta tämän toiminnon
suorituksen aikana. Painiketta ?/1 voit kuitenkin
painaa.
• Jos muutat toiselle alueelle, suorita tämä toiminto
uudelleen uudella paikkakunnalla.
• Jos haluat lisätietoja tallennettujen asemien
virittämisestä, katso katso ”Esiviritettyjen asemien
virittäminen” (sivu 48).
• Jos siirrät antennia tallennettuasi asemat tällä
toiminnolla, tallennetut asemat eivät ehkä enää ole
kuunneltavissa. Jos näin käy, tallenna asemat
uudelleen tällä toiminnolla.
46FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 47 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
3
Radioasemien
esivirittäminen
”MEMORY”-ilmaisin syttyy näyttöön
muutamaksi sekunniksi. Toimi vaiheiden
4 ja 5 mukaan, ennen kuin ”MEMORY”
katoaa näytöstä.
Voit esivirittää enintään 30 FM-asemaa ja 30
AM-asemaa. Sen jälkeen voit virittää
kuunneltavat asemat helposti.
4
Radioasemien esivirittäminen
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
A.F.D.
MOVIE
SA-CD/CD
MUSIC
1
5
3
4
5
6
7
8
9
FM MODE
>10/
-
0/10
D.TUNING
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
3,5
6
Esiviritä seuraava asema
toistamalla vaiheet 1–5.
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
TUNING –
m
1
TUNING +
H
M
TUNING
+/–
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
Voit myös käyttää vastaanottimen INPUT
SELECTOR -säädintä.
2
Viritä esiviritettävä asema
automaattisen virityksen
(sivu 45) tai suoran virityksen
(sivu 45) avulla.
Vaihda FM-vastaanottotilaa tarvittaessa
(sivu 45).
47FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Virittimen käyttäminen
4
2
Paina ENTER uudelleen.
Asema tallentuu valitsemaasi
pikavalintanumeroon.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin painat MEMORY-painiketta, aloita
uudelleen 3.
DUAL MONO
1
Valitse haluamasi
pikavalintanumero painamalla
numeropainikkeita.
Voit valita pikavalintanumeron myös
painamalla TUNING + tai TUNING –.
Jos ”MEMORY” katoaa näytöstä, ennen
kuin olet valinnut pikavalintanumeron,
aloita uudelleen vaiheesta 3.
TUNER AMP MENU
2CH
Paina MEMORY.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 48 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Esiviritettyjen asemien
virittäminen
VIDEO 1 VIDEO 2
DVD
RDS-järjestelmän (Radio
Data System)
käyttäminen
SA-CD/CD
TUNER AMP MENU
2CH
A.F.D.
MOVIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
MUSIC
DUAL MONO
Numero
painikkeet
FM MODE
Huomautuksia
D.SKIP
MEMORY DVD MENU
ENTER
>10/
-
D.TUNING
0/10
ENTER
CLEAR
TOOLS MUTING
DISPLAY
F
TV VOL
MASTER VOL
G
g
f
RETURN/EXIT
MENU
TV CH –
TV CH +
PRESET – REPLAY ADVANCE PRESET +
<
<
.
>
2
1
Valitse FM- tai AM-taajuusalue
painamalla TUNER toistuvasti.
2
Valitse haluamasi esiviritetty
asema painamalla toistuvasti
painiketta PRESET + tai
PRESET –.
Joka kerta kun painat painiketta,
pikavalintanumero vaihtuu seuraavasti:
01
02
03
30
04
29
05
...
Tällä vastaanottimella voi käyttää RDSradiotietojärjestelmää, jonka kautta
radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. RDStiedot voi tuoda näkyviin.
27
28
• RDS-järjestelmä on käytettävissä vain FMasemilla.
• Kaikki FM-asemat eivät lähetä RDS-palveluja,
eivätkä kaikki asemat lähetä samantyyppisiä
palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole sinulle tuttu,
ota selvää paikallisten radioasemiesi RDSpalveluista.
RDS-lähetysten vastaanotto
Valitse FM-alueelta asema suoralla
virityksellä (sivu 45),
automaattisella virityksellä (sivu
45) tai esiviritetun aseman
virityksellä (sivu 48).
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
”RDS”-ilmaisin syttyy ja ohjelmapalvelun
nimi tulee näyttöön.
Huomautus
RDS-vastaanotto ei toimi oikein, jos virittämäsi
asema ei lähetä RDS-signaalia oikein tai signaali on
liian heikko.
Voit valita esiviritetyn aseman myös
painamalla numeropainikkeita. Hyväksy
sitten valinta painamalla ENTER.
Vastaanottimen painikkeiden
käyttäminen
1 Valitse FM- tai AM-taajuusalue painamalla
toistuvasti INPUT SELECTOR.
2 Valitse haluamasi esiviritetty asema
painamalla PRESET TUNING + tai
PRESET TUNING – toistuvasti.
48FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 49 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
RDS-tietojen tuominen näkyviin
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
POP M
Pop-musiikkia.
ROCK M
Rock-musiikkia.
EASY M
Kevyttä kuuntelumusiikkia.
Aina painiketta painaessasi näytössä näkyvät
RDS-tiedot vaihtuvat seuraavasti:
Ohjelmapalvelun nimi t Taajuus t
Ohjelmatyyppia) t Radiotekstib) t
Nykyinen aika (24-tuntinen) t Käytössä
oleva äänikenttä t Äänenvoimakkuus
LIGHT M
Instrumentaali-, laulu- ja
kuoromusiikkia.
CLASSICS
Esimerkiksi suurten orkesterien
esityksiä, kamarimusiikkia ja
oopperaa.
OTHER M
Musiikkia, joka ei sovi edellä
mainittuihin luokkiin, kuten
rhythm & blues- ja reggaemusiikkia.
WEATHER
Säätiedotuksia.
FINANCE
Pörssitiedotuksia ja esimerkiksi
uutisia tehdyistä kaupoista.
CHILDREN
Lastenohjelmia.
SOCIAL
Ohjelmia yhteiskunnasta ja
asioista, jotka vaikuttavat
ihmisten elämään.
RELIGION
Uskonnollisia ohjelmia.
PHONE IN
Ohjelmia, joihin kuuntelijat
voivat soittaa tai esittää
mielipiteitään.
TRAVEL
Matkailuohjelmia. Ei
tiedotuksille, jotka saadaan
kuuluviin TP/TA-toiminnoilla.
a)
Vastaanotettavan ohjelman tyyppi (sivu 49).
b) RDS-aseman lähettämä tekstiviesti.
Huomautuksia
• Jos viranomaiset lähettävät hätäsanoman,
”ALARM” vilkkuu näytössä.
• Jos sanomassa on vähintään 9 merkkiä, sanoma
vierii näytössä.
• Jos asema ei lähetä jotain tiettyä RDS-palvelua,
ilmoitus ”NO XXXX” (esimerkiksi ”NO TEXT”)
tulee näyttöön.
Ohjelmatyyppien kuvaukset
Ohjelmatyypin Kuvaus
ilmaisin
Virittimen käyttäminen
Paina RDS-aseman vastaanoton
aikana DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
NEWS
Uutisohjelmia.
AFFAIRS
Päivän uutisaiheita koskevia
ajankohtaisohjelmia.
LEISURE
Asiaohjelmia eri aiheista,
esimerkiksi kuluttajia koskevia
asioita ja lääketieteellistä
neuvontaa.
Ohjelmaa harrastuksista, kuten
puutarhanhoidosta, kalastuksesta
ja ruoanvalmistuksesta.
JAZZ
Jazz-musiikkia.
INFO
SPORT
Urheiluohjelmia.
EDUCATE
Opetusohjelmia, tee-se-itseohjelmia, vinkkejä ja neuvoja.
DRAMA
Kuunnelmia ja sarjaohjelmia.
CULTURE
Ohjelmia kansallisesta tai
alueellisesta kulttuurista,
uskonnosta, kielestä ja
yhteisöllisistä asioista.
SCIENCE
Luonnontieteisiin ja tekniikkaan
liittyviä ohjelmia.
VARIED
Muuntyyppistä ohjelmaa, kuten
kuuluisuuksien haastatteluja ja
pelejä.
COUNTRY
Country-musiikkia.
NATION M
Ohjelmia, jotka sisältävät maan
tai alueen populaarimusiikkia.
OLDIES
Vanhoja suosikkikappaleita.
FOLK M
Folk-musiikkia.
DOCUMENT
Tutkivia asiaohjelmia.
NONE
Ohjelmia, jotka eivät sovi edellä
mainittuihin luokkiin.
49FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 50 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Muut toiminnot
Kaukosäätimen käyttäminen
Uniajastimen
käyttäminen
Painikemääritysten
muuttaminen
Voit asettaa vastaanottimen virran katkeamaan
haluamanasi ajankohtana automaattisesti.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu järjestyksessä seuraavasti:
Voit muuttaa lähdelaitteiden
valintapainikkeiden asetuksia järjestelmäsi
laitteille sopiviksi. Jos olet esimerkiksi
liittänyt vastaanottimen DVD -liitäntöihin
DVD-tallennin, voit määrittää tämän
kaukosäätimen DVD -painikkeen ohjaamaan
DVD-tallennin.
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00
1
Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
paina SLEEP-painiketta toistuvasti.
t OFF
Kun uniajastin on käytössä, ”SLEEP” palaa
näytössä.
Esimerkki: Pidä DVD-painike alas
painettuna.
Vihje
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan, ennen kuin
vastaanottimesta katkeaa virta, paina SLEEPpainiketta. Jäljellä oleva aika tulee näyttöön. Jos
painat SLEEP-painiketta uudelleen, uniajastin
poistuu käytöstä.
Pidä painettuna sitä
lähdelaitteen valintapainiketta,
jonka määritystä haluat
muuttaa.
2
Paina seuraavan taulukon
mukaisesti haluamasi luokan
mukaista painiketta.
Esimerkki: Paina 4.
Nyt voit ohjata DVD-tallennin DVD
-painikkeella.
50FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 51 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Luokat ja vastaavat painikkeet
Luokat
Paina
Kuvanauhuri
(komentotila VTR 3)a)
1
Kuvanauhuri
(komentotila VTR 2)a)
2
DVD-soitin/-tallennin
(komentotila DVD1)b)
3
DVD-tallennin
(komentotila DVD3)b)
4
CD-soitin
5
MD-dekki
6
Kasettidekki B
7
Lisätietoja
Sanasto
x Dolby Digital
Viritin (tämä vastaanotin)
8
DVR (Digitaalinen kaapelitv-pääte)
9
DSS (Digitaalinen satelliittiviritin) 0/10
tai VTR 3, jotka vastaavat 8 mm:n nauhuria ja
VHS-nauhuria.
b)Sonyn DVD-tallentimia käytetään asetuksella
DVD1 tai DVD3. Katso lisätietoja DVDtallentimen käyttöohjeesta.
Kaikkien kaukosäätimen
painikemääritysten
poistaminen
Paina painikkeita ?/1, AUTO CAL ja
MASTER VOL – samanaikaisesti.
Kaukosäätimen tehdasasetukset palautuvat
käyttöön.
x Dolby Pro Logic II
Tämä tekniikka muuntaa tallennetun 2kanavaisen stereoäänen 5.1-kanavaiseksi
toistoksi. MOVIE-muoto on tarkoitettu
elokuville ja MUSIC musiikille ja muille
stereolähteille. Perinteiseen stereomuotoon
koodatut vanhat elokuvat saavat lisätehoa
5.1-kanavaisen tilaäänen ansiosta.
x Dolby Surround (Dolby Pro
Logic)
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
äänenkäsittelytekniikka. Keskikanavan ja
monofonisen tilaäänen informaatio jaetaan
matriisin avulla kahdelle stereokanavalle.
Toiston aikana ääni dekoodataan ja toistetaan
4-kanavaisena tilaäänenä. Tämä on yleisin
DVD-levyille käytetty äänen käsittelytapa.
x DTS Digital Surround
Digital Theater Systems, Inc. -yhtiön
elokuvateatterikäyttöön kehittämä digitaalisen
äänen koodaus-/dekoodaustekniikka. Siinä
ääntä pakataan vähemmän kuin Dolby Digital
-tekniikassa, ja siksi se tarjoaa tätä
laadukkaamman äänentoiston.
jatkuu
51FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Muut toiminnot/Kaukosäätimen käyttäminen/Lisätietoja
a) Sony-kuvanauhureita käytetään asetuksella VTR 2
Dolby Laboratories, Inc. -yhtiön kehittämä
digitaalisen äänen koodaus-/
dekoodaustekniikka. Se koostuu etukanavista
(vasen/oikea), keskikanavasta, takakanavista
(vasen/oikea) ja lisäbassokanavasta. Se on
nimenomaan DVD-levyille tarkoitettu
audiostandardi, jota kutsutaan myös 5.1kanavaiseksi tilaääneksi. Koska tilaääniinformaatio tallennetaan ja esitetään
stereofonisena, ääni on luonnollisempi kuin
Dolby Surround -tekniikkaa käytettäessä.
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 52 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
x Näytteenottotaajuus
Analogisen äänen muuntaminen digitaaliseksi
edellyttää analogisten tietojen kvantifiointia.
Tätä menettelyä kutsutaan näytteenotoksi.
Näytteenottotaajuudella ilmaistaan, montako
kertaa sekunnissa analogisesta signaalista
otetaan näyte. Tavallisen CD-levyn
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz, eli
näytteiden määrä sekunnissa on 44 100.
Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi
näytteenottotaajuus, sitä parempi äänenlaatu.
Varotoimet
Turvallisuus
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee kotelon
sisään, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta.
Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkastaa
vastaanotin, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen vastaanottimen käyttämistä,
että käyttöjännite ja paikallinen
verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
vastaanottimen takaosassa.
• Kun laite on kytkettynä pistorasiaan, se on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka siitä
olisikin virta katkaistuna.
• Irrota vastaanottimen verkkovirtajohto
pistorasiasta, jos et aio käyttää vastaanotinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
Älä koskaan vedä johdosta.
• Verkkovirtajohdon saa vaihtaa vain
asiantunteva huoltoliike.
Laitteen kuumeneminen
Vaikka vastaanotin kuumenee käytön aikana,
kyse ei ole viasta. Jos käytät vastaanotinta
jatkuvasti suurella äänenvoimakkuudella,
kotelon ylä-, sivu- ja alapinnat kuumenevat.
Älä kosketa koteloa, jotta et saa palovammoja.
52FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 53 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita vastaanotin paikkaan, jossa on
riittävä ilmanvaihto. Tällöin vastaanottimen
sisäosat eivät kuumene liikaa, ja laitteen
käyttöikä on pidempi.
• Älä sijoita vastaanotinta paikkaan, jossa se
on alttiina liialliselle kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Älä aseta kotelon päälle mitään esineitä,
jotka voisivat tukkia ilmanvaihtoaukot ja
siten aiheuttaa vikoja.
• Älä sijoita vastaanotinta esimerkiksi
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
lähelle. (Jos vastaanotinta käytetään yhdessä
television, kuvanauhurin tai kasettidekin
kanssa ja vastaanotin sijoitetaan liian lähelle
tätä toista laitetta, voi syntyä kuvanlaatua
huonontavaa kohinaa. Tämä on erityisen
todennäköistä käytettäessä sisäantennia.
Siksi ulkoantennin käyttö on suositeltavaa.)
• Ole varovainen, jos sijoitat vastaanottimen
tai kaiuttimet erikoiskäsitellylle
(esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle tai
öljytylle) pinnalle, koska muutoin voi syntyä
tahroja tai värjäytymiä.
Jos värivirheitä näkyy
edelleen...
Siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Jos esiintyy akustista kiertoa
Muuta kaiuttimien paikkaa tai pienennä
äänenvoimakkuutta vastaanottimesta.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet mietoon pesuaineliuokseen
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on vastaanottimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Laitteen käyttäminen
Lisätietoja
Katkaise vastaanottimesta virta ja irrota
vastaanottimen verkkovirtajohto pistorasiasta,
ennen kuin liität vastaanottimeen muita
laitteita.
Jos läheisen television kuvassa
näkyy värihäiriöitä
Etukaiuttimet, keskikaiutin ja lisäbassokaiutin
ovat magneettisesti suojattuja, joten ne voi
asettaa lähelle televisiota. Joidenkin
televisioiden kuvaruudussa voi silti näkyä
värivirheitä. Takakaiuttimet eivät ole
magneettisesti suojattuja, joten ne kannattaa
asettaa hieman kauemmas televisiosta (sivu
13).
Jos värivirheitä näkyy...
Katkaise televisiosta virta, odota 15-30
minuuttia ja kytke televisioon virta uudelleen.
53FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 54 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Vianetsintä
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä vastaanotinta,
yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen riippumatta siitä, mikä
lähdelaite on valittuna.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Varmista, että sekä vastaanottimeen että
muihin laitteisiin on kytketty virta.
• Varmista, ettei MASTER VOLUME
-säädin ole asennossa ”VOL MIN”.
• Voit palauttaa äänen painamalla
MUTING-painiketta uudelleen.
• Varmista, että kaukosäätimen
lähdelaitteiden valintapainikkeilla tai
vastaanottimen INPUT SELECTOR painikkeella on valittu oikea lähdelaite.
• Vastaanottimen suojaustoiminto on
kytkeytynyt toimintaan. Katkaise
vastaanottimesta virta, poista oikosulun
syy ja kytke vastaanottimeen uudelleen
virta.
Jonkin tietyn laitteen toistamaa ääntä
ei kuulu.
• Varmista, että laite on liitetty oikein
kyseiselle laitteelle tarkoitettuihin
audiotuloliitäntöihin.
• Varmista, että laitteen liitäntäjohdot on
työnnetty liitäntöjen pohjaan asti sekä
vastaanottimessa että kyseisessä laitteessa.
• Varmista, että kaukosäätimen
lähdelaitteiden valintapainikkeilla tai
vastaanottimen INPUT SELECTOR painikkeella on valittu oikea lähdelaite.
Toisesta etukaiuttimesta ei kuulu
ääntä.
• Varmista, että analogiseen laitteeseen on
liitetty sekä vasemman (L) että oikean (R)
kanavan liitin. Käytä liittämisessä
audiojohtoa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Vasemman ja oikean puolen äänet ovat
epätasapainossa tai väärin päin.
• Tarkista, että kaiuttimet ja muut laitteet on
liitetty oikein.
• Säädä tasapainoa LEVEL-valikossa
(sivu 33).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai
kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet
on liitetty toisiinsa oikein.
• Tarkista, että liitäntäjohdot ovat etäällä
muuntajista tai moottoreista sekä
vähintään 3 metrin päässä televisiosta tai
loistevalaisimista.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
• Liittimet ja liitännät ovat likaantuneet.
Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholilla
kostutetulla liinalla.
Keskikaiuttimesta tai takakaiuttimista
ei kuulu ääntä tai niistä kuuluu vain
hiljainen ääni.
• Valitse CINEMA STUDIO EX -tila (sivu
42).
• Säädä kaiuttimien äänenvoimakkuustasoa
(sivu 25).
Lisäbassokaiuttimesta ei kuulu ääntä.
• Varmista, että lisäbassokaiutin on liitetty
oikein.
Tilaäänivaikutelmaa ei ole.
• Varmista, että MOVIE- tai MUSICpainikkeella on valittu äänikenttä.
• Äänikentät eivät toimi, jos signaalin
näytteenottotaajuus on yli 48 kHz.
Dolby Digital- tai DTSmonikanavatoisto ei toimi.
• Varmista, että toistettava DVD-levy tai
muu lähde on äänitetty Dolby Digital- tai
DTS-muotoon.
• Kun liität DVD-soittimen tai muun
laitteen tämän vastaanottimen digitaalisiin
tuloliitäntöihin, tarkista liitettävän laitteen
ääniasetus (äänilähdön asetukset).
54FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 55 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
FM-radiovastaanoton laatu on huono.
• Liitä vastaanotin kuvan mukaan FMulkoantenniin 75 ohmin
koaksiaalikaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Jos liität
vastaanottimen ulkoantenniin, maadoita
antenni ukonilman varalta. Älä liitä
maajohdinta kaasuputkeen, jotta ei synny
kaasuräjähdyksen vaaraa.
FM-ulkoantenni
Haluamasi RDS-tiedot eivät tule
näkyviin.
• Ota yhteys kyseiseen radioasemaan ja
tiedustele, lähettääkö asema haluamaasi
tietoa. Jos lähettää, palvelu voi olla
tilapäisesti poissa käytöstä.
Television kuvaruutuun ei tule kuvaa
tai kuva on epäselvä.
• Varmista, että videolaitteen
videolähtöliitäntä on liitetty televisioon.
• Siirrä audiolaitteet kauemmas televisiosta.
Vastaanotin
ANTENNA
U
AM
Maadoitusjohto
(ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Maadoituspisteeseen
RDS-toiminto ei toimi.
• Varmista, että olet virittänyt RDS-tietoja
lähettävän FM-aseman.
• Valitse voimakkaampi FM-asema.
Kaukosäädin ei toimi.
• DISPLAY-painiketta voi käyttää
vastaanottimen ohjaukseen vain, kun
TUNER-tulo on valittuna.
• Suuntaa kaukosäädin vastaanottimessa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
vastaanottimen välistä.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimestä valittu
ohjelmalähde on oikea.
Virheilmoitukset
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, näyttöön
tulee ilmoitus. Ilmoitus kertoo järjestelmän
toimintatilan. Yritä ratkaista ongelma
seuraavan taulukon avulla. Jos ongelma ei
katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Jos automaattisen kalibroinnin aikana
näkyviin tulee virheilmoitus, yritä ratkaista
ongelma kohdan ”Virhe- ja varoituskoodit”
(sivu 24) avulla.
jatkuu
55FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Lisätietoja
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antenni on liitetty oikein.
Muuta antennin suuntausta ja liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalin voimakkuus on liian
heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraa viritystä (sivu 45).
• Varmista, että oikea viritysaskel on
valittuna (jos virität AM-asemia suoralla
virityksellä).
• Asemia ei ole esiviritetty tai esiviritetyt
asemat on tyhjennetty muistista
(valittaessa esiviritettyjä asemia
selaamalla). Esiviritä asemat (sivu 47).
Kaukosäädin
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 56 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
PROTECT
Vastaanottimen antama lähtövirta on
epätasaista. Vastaanottimesta katkeaa
automaattisesti virta muutaman sekunnin
kuluttua. Varmista, että kaiuttimet on liitetty
oikein ja kytke virta uudelleen.
Jos ongelma ei poistu
vianmääritysohjeiden avulla
Vastaanottimen muistin tyhjentäminen voi
ratkaista ongelman (sivu 21). Huomaa
kuitenkin, että kaikki muistiin tallennetut
asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi, ja sinun on tallennettava kaikki
asetukset uudelleen.
Tekniset tiedot
Vahristinosa
Lähtöteho1)
Stereotila (nimellisarvo)
70 W + 70 W
(4 ohmia, 1 kHz, 0,7%)
Musiikkiteho (vertailu)
FRONT2): 143 W/kan
(SS-MSP1000)
CENTER2): 143 W
(SS-CNP1000)
SUR2): 143 W/kan
(SS-SRP1000)
SUBWOOFER2): 285 W
(SS-WP1000)
1) Mitattu
Jos ongelma ei poistu
Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Vastaanottimen muistin
tyhjentämistä käsittelevät sivut
Tyhjennetään
Katso
Kaikki muistissa olevat asetukset
sivu 21
Mukautetut äänikentät
sivu 44
seuraavissa olosuhteissa:
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
2)
Äänikentän asetukset ja ohjelmalähde voivat
aiheuttaa sen, ettei ääntä kuulu.
Tuloliitännät (Analogiset)
SA-CD/CD,
VIDEO 1, 2
Herkkyys: 1 V
Impedanssi: 50 kilo-ohmia
Tuloliitännät (Digitaaliset)
DVD (Koaksial)
Herkkyys: –
Impedanssi: 75 ohmia
VIDEO 2,
Herkkyys: –
SA-CD/CD (Optisk) Impedanssi: –
Toiston taajuusvaste:
28 – 20 000 Hz
Äänen sävy
Vahvistustasot
±6 dB, 1 dB askelin
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
87,5 - 108,0 MHz
FM-johtoantenni
75 ohmia, balansoimaton
10,7 MHz
56FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI050AMP_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Right
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 57 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
AM-viritinosa
Viritysalue
Aluekoodien CEL ja CEK mallit
9 kHz:n viritysaskelella:
531 – 1 602 kHz
Antenni
Kehäantenni
Välitaajuus
450 kHz
• Lisäbassokaiutin (SS-WP1000)
Kaiutinjärjestelmä magneettisesti suojattu
Kaiutinelementti
160 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi 1,3 ohm
Mitat (l/k/s) (Noin)
200 × 379 × 335 mm
etupaneeli mukaan lukien
Paino (Noin)
6 kg
Yleistä
Käyttöjännite
Toimitetut vakiovarusteet
Aluekoodi
Käyttöjännite
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
Aluekoodi
Tehonkulutus
CEL, CEK
110 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,3 W
Mitat (l/k/s) (Noin)
430 × 64 × 338 mm
ulkonevat osat ja säätimet
mukaan lukien
Paino (Noin)
3,5 kg
Kaiutinosa
Jos haluat lisätietoja laitteesi aluekoodista,
katso sivua 3.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
57FI
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Lisätietoja
• Etukaiutin (SS-MSP1000)
• Keskikaiutin (SS-CNP1000)
• Takakaiutin (SS-SRP1000)
Etukaiutin/Keskikaiutin
Koko äänialue,
magneettisesti suojattu
Takakaiutin
Koko äänialue
Kaiutinelementti
57 mm, kartio
Kotelon tyyppi
Bassorefleksi
Nimellisimpedanssi 2,7 ohm
Mitat (l/k/s) (Noin)
Etukaiutin/Takakaiutin
83 × 180 × 98 mm
Keskikaiutin
250 × 85 × 98 mm
Paino (Noin)
Etukaiutin
0,6 kg
Keskikaiutin
0,7 kg
Takakaiutin
0,5 kg
FM-johtoantenni (1)
AM-kehäantenni (1)
Kaukosäädin RM-AAU006 (1)
R6 (koko AA) -paristot (2)
Optimointimikrofoni ECM-AC2 (1)
Kaiutinjohdot (5)
Koaksiaalinen digitaalinen johto (1)
Pehmustetyynyt
• Kaiutin (20)
• Lisäbassokaiutin (4)
Kaiutin
• Etukaiutin (2)
• Keskikaiutin (1)
• Takakaiutin (2)
• Lisäbassokaiutin (1)
C:\Documents and
Settings\pc13\Desktop\JC060000_268127372136SS_DKFI\2681273721\02FI010COVIX_HTP36SS_CEL.fm
masterpage: Left
02FI010COV_HTP-36SS_CEL.book Page 58 Thursday, March 16, 2006 5:04 PM
Hakemisto
Numerot
K
V
2CH STEREO 43
2-kanavainen 43
5.1-kanavainen 13
Kaiuttimet
Liittäminen 15
Kuvanauhuri
Liittäminen 17
Valikko
A. CAL 38
AUDIO 35
LEVEL 33
SUR 34
SYSTEM 37
TONE 34
TUNER 35
Valitseminen
Äänikenttä 41
Lähdelaite 26
Videolaitteiden
Liittäminen 17
Virheilmoitukset 55
Viritin
Liittäminen 20
Virittäminen
Automaattisesti 45
Esiviritetyt asemat 48
Suoraan 45
A
Äänikentät
Tehdasasetusten
palauttaminen 44
Valitseminen 41
Alkuasetukset 21
AUTO CALIBRATION 22
AUTO FORMAT DIRECT
(A.F.D.) 39
AUTOBETICAL 46
C
CD-soitin
Liittäminen 17
Toisto 28
D
DCS (Digital Cinema
Sound) 42
Dolby Digital 51
DVD-soitin
Littäminen 17
Toisto 29
DVD-tallenin
Liittäminen 17
M
Mykistys 26
R
RDS 48
S
Satelliittiviritin
Liittäminen 17
Super Audio CD -soitin
Liittäminen 17
Toisto 28
T
TEST TONE 25
U
Uniajastin 50
Sony Corporation
model name1[HTP-36SS]
[2-681-27372 (1)]
HTP-36SS
2-681-27372 (1)
Download PDF

advertising