Sony | D-EJ785 | Sony D-EJ785 Käyttöohjeet

3-246-380-53 (1)
D
E
Painike/kytkin
Toiminto/käyttö
8 DISPLAY
Paina, kun haluat nähdä jäljellä
olevan ajan ja jäljellä olevat raidat.
9 SOUND
Voit korostaa äänen matalia
taajuuksia. Valitse SOUND 1 tai
SOUND 2. painamalla toistuvasti.
SOUND 2 korostaa
voimakkaammin kuin SOUND 1.*4
q; P MODE/
(soittotila/jatkuva
soitto)
Paina toistuvasti, kunnes haluamasi
soittotila näkyy näytössä.
Ei ilmaisinta: Normaali soitto
“1”: Yhden raidan soitto
“SHUF”: Satunnaissoitto
“ ”: Kirjanmerkkejä sisältävien
raitojen soitto
“PGM”: Ohjelmoitu (PGM) soitto.
Jos haluat soittaa jatkuvasti
käyttäen valitsemaasi soittotilaa,
pidä painiketta alas painettuna,
kunnes “ ” tulee näyttöön.
Nimipuoli ylöspäin
Portable CD Player
Käyttöohjeet
Akkujen tai paristojen jäljellä olevan
varauksen tarkistaminen
Voit tarkistaa varauksen näytöstä.
Vaihda paristot, kun “
”-ilmaisin vilkkuu.
Suomi
t
D-EJ785
VAROITUS
Printed on 100 % recycled paper
using VOC (Volatile Organic
Compound)-free vegetable oil
based ink.
Sony Corporation ©2002 Printed in Malaysia
“WALKMAN” on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka edustaa
” on Sony Corporationin tavaramerkki.
kuulokestereotuotteita. “
CD-soitin (etuosa)
A
OPEN
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen ilmanvaihtoaukkoja ei
saa peittää esim. sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa palavia kynttilöitä.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän laitteen
virtalähteenä käytettävän akun hävittämistä koskevia
määräyksiä. Tiedustele asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN SILMIN TAI
OPTISILLA LAITTEILLA
3 CHARGE/x•
CHARGE-merkkivalo
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin maihin,
joissa se on lain nojalla voimassa, eli pääasiassa ETA
(Euroopan talousalue) maihin.
4 VOL +*/–
i (kuulokkeet) -liitäntä
DC IN 4.5 V (ulkoisen
virtalähteen tulo) -liitäntä
LINE OUT/LINE OUT (OPTICAL)**
-liitäntä
*Painikkeessa on kohopiste.
**Vain EU8/CEK/EE8-mallit
1 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Lataa akut ennen niiden ensimmäistä käyttökertaa.
• NH-7WMAA
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot
Akkujen tai paristojen
asentaminen
Avaa akku-/
paristolokeron kansi.
1 Avaa CD-soittimen sisällä oleva akku-/paristolokeron
Asenna #-puoli edellä
(kumpikin paristo).
kansi.
2 Aseta kaksi akkua tai paristoa lokeroon oikein päin
6 AVLS
niin, että niissä oleva merkintä 3 tulee kohdakkoin
lokeron sisällä olevan vastaavan merkinnän kanssa.
Sulje sitten kansi niin, että se napsahtaa paikalleen.
7 G-PROTECTION
Kaukosäädin
3x
-ilmaisinosat näyttävät akuissa tai paristoissa
jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi
ilmaisinosa ei aina välttämättä edusta akun
kokonaisjännitteen neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
-ilmaisinosat
voivat lisääntyä tai vähentyä.
Milloin akut on vaihdettava?
3 Kun käytät akkuja, liitä verkkolaite CD-soittimen DC
Kaukosäätimen näyttö
IN 4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan. Käynnistä lataus
sitten painamalla CHARGE/x-painiketta.
CD-soitin alkaa ladata akkuja. Kaukosäätimen näytön
-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen. CDsoittimen CHARGE-merkkivalo palaa. Kun akut ovat
täysin latautuneet, CHARGE-merkkivalo ja
ilmaisin sammuvat.
Jos painat CHARGE/x-painiketta, kun lataus on jo
päättynyt,
-ilmaisin alkaa vilkkua ja sana “Full”
(täynnä) tulee näyttöön.
AVLS
Soittoaika
Soittotila
Raidan
numero
4 VOL +/–
Akkujen tai paristojen
jäljellä oleva varaus
Äänitila
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka kuuluu
kuulokkeista tai nappikuulokkeista käyttäessäsi CDsoitinta.
• Jotta akkujen alkuperäisen kapasiteetti säilyy pitkään,
lataa akut vasta, kun niiden varaus on täysin
purkautunut.
• Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan,
se ei ehkä lataudu täyteen, ennen kuin olet ladannut ja
purkanut varauksen useita kertoja.
• Kun kuljetat akkuja, käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
akkukoteloa akkujen odottamattoman kuumenemisen
estämiseksi. Jos akut pääsevät koskettamaan
metalliesineitä, voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa
akkujen kuumenemisen tai tulipalon.
Kuivaparistojen käyttöä koskevia
huomautuksia
CD-levyn asettaminen soittimeen
1 Avaa kansi liu’uttamalla OPEN-kytkintä (A).
2 Aseta CD-levy paikalleen ja sulje kansi (D).
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin pystyy soittamaan Compact Disc
Digital Audio (Audio CD) -muotoa käyttäen äänitetyt
CD-R- ja CD-RW-levyt, mutta niiden
soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä
tallennukseen käytetyn laitteen tilasta.
• Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille
levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä
soittaa tällä tuotteella.
CD-soittimen käyttäminen
Painike/kytkin
Toiminto/käyttö
1 Valitsinvipu
u (soitto/tauko)
Paina, kun haluat aloittaa soiton.
Kytke soitin taukotilaan painamalla
uudelleen.
Jos haluat aloittaa soiton
ensimmäisestä raidasta, paina
painiketta vähintään 2 sekuntia,
kun CD-soitin on pysäytettynä.
2 Valitsinvipu
./>
(AMS*1/haku)
Siirrä asentoon . tai >
kerran, jos haluat siirtyä nykyisen
tai seuraavan raidan alkuun. Siirrä
asentoon . tai > toistuvasti,
jos haluat siirtyä edellisen tai sitä
edellisten raitojen alkuun. Pidä
asennossa . tai >, jos haluat
siirtyä nopeasti tai taakse- tai
eteenpäin.
(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla alustalla.)
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan mukaan.
G-PROTECTION
käytössä pois käytöstä
3 CHARGE/x (x) Paina, kun haluat lopettaa soiton.
(pysäytys)
Kaksi NH-7WMAA
(ladattu
noin 2 tuntia**)
15
10
4 VOL+/–
Paina tätä (tai käännä
kaukosäätimen säädintä), kun
haluat säätää äänenvoimakkuutta.
NH-WM2AA
(ladattu
noin 4 tuntia**)
32
24
5 HOLD
Kaksi Sony-alkaliparistoa LR6(SG)
(valmistettu Japanissa)
50
35
Voit lukita CD-soittimen tai
kaukosäätimen painikkeet niin, että
et voi painaa niitä vahingossa. CDsoittimen HOLD-painike vaikuttaa
vain soittimeen. Kaukosäätimen
HOLD-painike vaikuttaa vain
kaukosäätimeen.
CHARGE-merkkivalo vilkkuu, jos
painat jotakin painiketta, kun
HOLD-toiminto on käytössä.
6 AVLS*2
Aseta asentoon “LIMIT”, kun
haluat rajoittaa suurinta mahdollista
äänenvoimakkuutta kuulosi
suojaamiseksi.
q; P MODE/
8 DISPLAY
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä. Et
voi käyttää tätä CD-soitinta muiden CD-soittimien
vakiovarusteisiin kuuluvilla kaukosäätimillä.
C
pistorasiaan
DC IN 4.5V
Verkkolaite
i
* JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu
arvo.
** Latausaika riippuu akun käyttötavasta.
7 G-PROTECTION Äänen katkonaisuuden
estäminen.*3
Kuulokkeet tai nappikuulokkeet
Paina keskustaa ja poista CD-levy (E).
Akkuja koskevia huomautuksia
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika* (keskim. tuntia)
9 SOUND
5 HOLD
CD-levyn poistaminen
Toimintaäänimerkin poistaminen
käytöstä
4 Irrota verkkolaite.
Pidike
*1 AMS = Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 AVLS = Automatic Volume Limiter System
*3 Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
– CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
– soitettava CD-levy on likaantunut tai naarmuuntunut
– CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai sovellusohjelmassa
on ongelma.
*4 Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön aikana,
pienennä äänenvoimakkuutta.
Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee noin puoleen
alkuperäisestä, korvaa akut uusilla akuilla.
Akut
Kuivaparistot
1 2 Valitsinvipu (u
(soitto/tauko)•ENT
(syöttö)•./>
(AMS/haku))
Huomautuksia
•
CD-levyn soittaminen
Käytä vain seuraavia akkuja tai paristoja CD-soittimessa:
B
Näyttö
* Laite antaa äänimerkin.
Verkkolaitteen käyttäminen (C)
Akkujen tai paristojen
käyttäminen (B)
CD-soitin (sisäosa)
t
• Irrota verkkolaite.
• Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda
molemmat paristot uusiin.
Virtalähteet
5 HOLD
t
t Lo batt*
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi laitteen päälle ei
saa asettaa nestettä sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Hihnan kiinnitysreiät
1 2 Valitsinvipu (u
(soitto/tauko)•./>
(AMS/haku))
t
1 Irrota virtalähde (verkkolaite, akut tai kuivaparistot)
CD-soittimesta.
2 Pidä CD-soittimen CHARGE/x-painiketta tai
kaukosäätimen x-painiketta alas painettuna ja liitä
virtalähde.
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Irrota virtalähde ja liitä se sitten takaisin painamatta
painiketta CHARGE/x tai x.
Ohjelman tarkistaminen
F
Ohjelmoinnin aikana:
Paina valitsinvipua toistuvasti ennen vaihetta 5.
Ohjelmoidun soiton aikana:
Paina P MODE/
-painiketta toistuvasti, kunnes “PGM”
vilkkuu näytössä, ja paina sitten valitsinvipua toistuvasti.
Joka kerta kun painat valitsinvipua, raidan numero tulee
näyttöön.
LINE OUT
tai
LINE OUT
(OPTICAL)*
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64:nnen raidan vaiheessa 3,
ensimmäinen valitsemasi raita tulee näyttöön.
• Jos valitset yli 64 raitaa, ensimmäiset valitsemasi raidat
poistuvat.
Stereolaitteiston
liittäminen (F)
Liitäntäjohto
Optinen
digitaalinen
liitäntäjohto*
Vasen
(valkoinen)
Oikea
(punainen)
Minilevysoitin, DATnauhuri tms.*
Stereolaitteisto,
kasettinauhuri,
radiokasettinauhuri
tms.
*Vain EU8/CEK/EE8-mallit
Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston kautta ja
äänittää CD-levyjä kasetille ja minilevylle*. Katso
lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.
Katkaise jokaisesta liitettävästä laitteesta virta ennen
laitteiden liittämistä.
*Vain EU8/CEK/EE8-mallit
Huomautuksia
• Ennen kuin alat soittaa CD-levyä, pienennä liitetyn
laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta liitetyt
kaiuttimet eivät vahingoitu.
• Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät
akkuja tai kuivaparistoja virtalähteenä, niiden varaus voi
purkautua kokonaan äänityksen aikana.
• Säädä liitetystä laitteesta äänenvoimakkuus sopivaksi
niin, ettei äänessä ole säröä.
Liitäntäjohtoa käytettäessä
Kuulokkeet/nappikuulokkeet
Kaukosäätimen kiinnikkeen
käyttäminen
Ajoturvallisuus
Voit irrottaa kiinnikkeen kaukosäätimestä ja kiinnittää sen
toisin päin.
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita ajaessasi
autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai polkupyörää.
Kuulokkeiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita
liikenteessä, ja se on myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi
myös olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella, varsinkin
ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin varovainen tai ole
käyttämättä kuulokkeita tilanteissa, joissa ne voivat
aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat kehottavat välttämään
jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet
ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti veteen tai
mietoon pesuaineliuokseen kostutettua liinaa. Älä käytä
alkoholia, bensiiniä tai ohenteita.
Liittimien puhdistaminen
Jos liittimet likaantuvat, ääntä ei kuulu tai kuuluu
häiriöääniä. Puhdista liittimet aika ajoin pehmeällä,
kuivalla liinalla.
Jos äänessä on säröä, liitä laite i-liitäntään.
Optisen digitaalisen liitäntäjohdon
käyttäminen (vain EU8/CEK/EE8-mallit)
Kun haluat äänittää CD-levyltä minilevylle, DAT-nauhalle
tms., varmista, että CD-soitin on taukotilassa, ennen kuin
aloitat äänityksen.
Suomi
Raitojen soittaminen
halutussa järjestyksessä
kirjanmerkkejä lisäämällä
(kirjanmerkkiraitojen soitto)
G-PROTECTION- ja SOUND-toiminnot
käytettäessä liitäntäjohtoa tai optista
digitaalista liitäntäjohtoa*
• Jos haluat äänittää laadukasta CD-ääntä, aseta
G-PROTECTION-kytkin asentoon “OFF”.
• SOUND-toiminto vaikuttaa vain i-liitännästä lähtevään
ääneen. Se ei siis vaikuta LINE OUT- tai LINE OUT
(OPTICAL)* -liitännästä lähtevään ääneen.
Voit lisätä kirjanmerkin enintään 99 raitaan CD-levyllä.
Voit käyttää tätä toimintoa enintään 10 CD-levylle.
*Vain EU8/CEK/EE8-mallit
Kirjanmerkkien lisääminen
Varotoimet
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
CD-soittimen CHARGE-merkkivalo
vilkkuu, kun painat jotain painiketta,
eikä CD-levy soi.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkin takaisin.
CD-soitin ei ala ladata akkuja.
c Kun soitto on pysäytettynä, paina CHARGE/xpainiketta.
c Painoit kaukosäätimen x-painiketta. Paina CDsoittimen CHARGE/x-painiketta.
Äänenvoimakkuus ei suurene, vaikka
painat painiketta VOL + toistuvasti.
c Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”.
1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin,
pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes “
(kirjanmerkki)” vilkkuu näytössä.
Kun kirjanmerkki on lisätty, “
vilkkuminen hidastuu.
”-ilmaisimen
2 Lisää kirjanmerkki muihin haluamiisi raitoihin
toistamalla vaihetta 1.
Turvallisuus
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CD-soittimen sisään,
irrota se virtalähteestä ja vie se huoltoon
tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN 4.5 V liitäntään (ulkoisen virran tuloliitäntä).
• Jos et käytä CD-soitinta pitkään aikaan, irrota CDsoittimesta kaikki virtalähteet.
1 Paina P MODE/
Verkkolaite
-painiketta toistuvasti, kunnes
” vilkkuu näytössä.
2 Paina valitsinvipua.
“ ”-ilmaisin syttyy näyttöön, ja kirjanmerkeillä
varustettujen raitojen soitto alkaa.
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta.
Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Muutoin laite
voi vioittua.
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Pidä kirjanmerkillä varustetun raidan soiton aikana
valitsinvipua alas painettuna, kunnes “ ” katoaa
näytöstä.
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen
tarkistaminen
”-ilmaisin
Huomautuksia
• Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja, soitin
soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä, ei
kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
• Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnelle CD-levylle,
ensimmäisen kirjanmerkeillä varustetun CD-levyn
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Jos irrotat kaikki virtalähteet, kaikki tallennetut
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Jos käytät CD-soitinta akuilla etkä lataa akkuja, vaikka
“Lo batt”-ilmaisin tulee näyttöön, kaikki tallennetut
kirjanmerkit katoavat muistista.
Raitojen soittaminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu-soitto)
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan enintään 64
raitaa haluamassasi järjestyksessä.
1 Paina soiton aikana P MODE/
-painiketta
toistuvasti, kunnes “PGM” näkyy näytössä.
2 Valitse raita siirtämällä valitsinvipu asentoon . tai
>.
3 Siirry valittuun raitaan painamalla valitsinvipua.
“000” tulee näyttöön ja soittojärjestysnumero
suurenee yhdellä.
4 Valitse muut haluamasi raidat toistamalla vaiheita 2 ja
3.
5 Pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes ohjelmoitu
soitto alkaa.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Liittimen napaisuus
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, “
vilkkuu hitaasti näytössä.
c Kiinnitä se alla olevan kuvan mukaan.
Virtalähteet
Kirjanmerkeillä varustettujen
raitojen soittaminen
“
Akku-/paristolokeron kansi on irronnut
esimerkiksi soittimen pudotessa tai
liiallisen voimankäytön takia.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt helposti. Jos
huomaat verkkolaitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
Akut ja kuivaparistot
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja kolikoiden tai
muiden metalliesineiden yhteyteen. Muutoin voi syntyä
lämpöä, jos akun tai pariston positiivinen ja negatiivinen
napa koskettavat metalliesinettä.
• Älä käytä ladattavia akkuja ja kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä pitkään
aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan, pyyhi
akkulokero tai paristokotelo puhtaaksi ja asenna uudet
akut tai paristot. Jos saat akuista tai paristoista
vuotanutta ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
CD-soitin
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä kosketa sitä.
Jos kosketat linssiä, se voi vahingoittua ja CDsoittimeen voi tulla toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CD-soittimen
päälle. CD-soitin ja CD-levy voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden lähelle tai
paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle,
pölylle, hiekalle, kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle tai autoon,
jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CD-soittimesta virta tai
siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, neliön tai
tähden muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
CD-soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW (Tämä lähtöteho on mitattu
200 mm:n etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Käyttöjännite
Näet ostamasi mallin aluekoodin pakkauksessa olevan
viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.
• Sony NH-WM2AA -akut: 2,4 V DC
• Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 3 V DC
• Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä):
U-, U2-, CA-, CA2-, E92-, MX2-, TW2- ja CA2/Cmalli: 120 V, 60 Hz
CED-, CED/4-, CE7-, CE7/C-, EE-, EE1-, E-, E13- ja
E13/2-malli: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK-malli: 230 V, 50 Hz
AU2-malli: 240 V, 50 Hz
EU8-, EU8/C-, JE.W-, E18-, KR4- ja EE8-malli:
100 - 240 V, 50/60 Hz
HK4-malli: 230 V, 50/60 Hz
CNA-malli: 220 V, 50 Hz
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Noin 136,0 × 19,6 × 136,0 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 158 g
Käyttölämpötila
5 °C - 35°C
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
mallia ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Vakiovarusteet
Verkkolaite (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet ja kaukosäädin (1)
Akut (2)
Akkujen/paristojen kantokotelo (1)
Irrottaminen
Kiinnittäminen toisin päin
,
Voit pujottaa kaukosäätimen johdon kiinnikkeen läpi.
Download PDF

advertising