Sony | D-EJ985 | Sony D-EJ985 Käyttöohjeet

3-245-826-91 (1)
Portable
CD Player
Käyttöohjeet
Tietoja aluekoodista
Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin pakkauksessa olevan
viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.
Saat tietoja CD-soittimen vakiovarusteista tarkistamalla ostamasi
mallin aluekoodin ja lukemalla kohdan “Varusteet (vakio-/
lisävarusteet)”.
“WALKMAN” on Sony Corporationin
rekisteröity tavaramerkki.
“
Corporationin tavaramerkki.
D-EJ985
© 2002 Sony Corporation
” on Sony
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitteen päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän
laitteen virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele
asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli
pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
maihin.
2
Sisältö
CD-soittimen liittäminen
Alkutoimet
Osien sijainti ............................................... 4
Liittäminen virtalähteeseen
CD-levyn soittaminen
1. Liitä CD-soitin. ....................................... 7
2. Aseta soittimeen CD-levy. ....................... 7
3. Soita CD-levyä. ....................................... 8
Ladattavien akkujen käyttäminen .............. 19
Kuivaparistojen käyttäminen ..................... 22
Huomautuksia virtalähteistä ...................... 23
Lisätietoja
Soittotavat
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto) ......................................
Yhden raidan soittaminen (yhden raidan
soitto) ....................................................
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto) ............
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto) ....................................................
Raitojen soitto halutussa järjestyksessä
(PGM-soitto) ........................................
Stereolaitteiston liittäminen ....................... 18
11
11
Varotoimet ................................................. 24
Kunnossapito ............................................. 25
Vianmääritys .............................................. 26
Tekniset tiedot ........................................... 29
Varusteet (vakio-/lisävarusteet) ................. 30
11
12
13
Toiminnot
G-PROTECTION-toiminto ....................... 14
CD-tekstitietojen näyttäminen ................... 14
CD-levyn jäljellä olevan ajan ja jäljellä
olevien raitojen määrän tarkistaminen .. 15
Matalien äänien korostaminen
(SOUND) .............................................. 15
Kuulon suojaaminen (AVLS) .................... 16
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .......... 16
Toimintaäänimerkin poistaminen
käytöstä ................................................. 17
Näytön taustavalon poistaminen
käytöstä ................................................. 17
3
Alkutoimet
Osien sijainti
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
CD-soitin (etuosa)
1 EXT BATT (ulkoinen akku)/DC IN
4.5 V (ulkoisen virtalähteen tulo)
-liitäntä (sivut 7, 20, 22)
2 LINE OUT (OPTICAL) -liitäntä
(sivu 18)
3 Valitsinvipu (u (soitto/
tauko)•./> (AMS/haku))
(sivut 7, 8, 12, 13)
4 x (pysäytys)/CHARGE
-painike•CHARGE-merkkivalo
(sivut 8, 16, 17, 19, 20)
5 VOL +*/– (äänenvoimakkuus) -painikkeet
(sivu 8)
6 i (kuulokkeet) -liitäntä
(sivu 7)
7 OPEN-kytkin
(sivu 7)
8 Lataustelineen liitännät
(sivut 19, 25)
CD-soitin (sisäosa)
CD-soitin (takaosa)
9 AVLS-kytkin
(sivu 16)
q; G-PROTECTION
-kytkin (sivu 14)
qa Paristolokero
(sivu 19)
4
*Painikkeessa on kohopiste.
qs HOLD-kytkin
(sivu 16)
Kaukosäädin
qd x (pysäytys)
-painike
(sivut 8, 17)
Alkutoimet
qf VOL
(äänenvoimakkuus)
+/– -säädin
(sivu 8)
qg Näyttö
(sivut 9, 11 - 16)
qh Valitsinvipu (u (soitto/tauko)•
ENT (syöttö)•./>
(AMS/haku))
(sivut 8, 10, 12, 13)
qj Pidike
(sivu 6)
qk HOLD-kytkin
(sivu 16)
w; SOUND-painike
(sivu 15)
ql DISPLAY-painike
(sivut 14, 15)
wa P MODE/
(soittotapa/jatkuva
soitto) -painike
(sivut 10-13, 17)
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta
muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla
kaukosäätimillä.
(jatkuu)
5
Kaukosäätimen kiinnikkeen käyttäminen
Voit irrottaa kiinnikkeen kaukosäätimestä ja kiinnittää sen toisin päin.
Irrottaminen
Kiinnittäminen toisin päin
,
Voit pujottaa kaukosäätimen johdon kiinnikkeen läpi.
Kantolaukun käyttäminen
Voit kantaa soitinta ja sen paristokoteloa yhdessä käyttämällä vakiovarusteisiin sisältyvää
kantolaukkua. Asenna ne paikoilleen laukkuun alla esitetyllä tavalla.
6
CD-levyn soittaminen
Voit käyttää virtalähteenä myös ladattavia akkuja tai kuivaparistoja.
1. Liitä CD-soitin.
EXT BATT/DC IN 4.5V
-liitäntään
CD-levyn soittaminen
1 Liitä verkkolaite.
2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet
kaukosäätimeen.
Pistorasiaan
Verkkolaite
Mallit, joiden vakiovarusteena on
verkkopistokesovitin
Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan, käytä
verkkopistokesovitinta.
Mallit, joiden vakiovarusteena on
kaukosäädin
• Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
liitin kaukosäätimeen.
• Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet
kaukosäätimeen pitävästi. Huono
liitos voi aiheuttaa ääneen häiriöitä.
Valitsinvipu
i (kuulokkeet)
-liitäntään
Kuulokkeet tai
nappikuulokkeet
2. Aseta soittimeen CD-levy.
1 Avaa CD-soittimen kansi
liu’uttamalla OPEN-kytkintä.
OPEN-kytkin
2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
Etikettipuoli
ylöspäin
(jatkuu)
7
3. Soita CD-levyä.
Valitsinvipu
VOL + / –
Valitsinvipu
VOL + / –
1 Paina valitsinvipua.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL + tai –.
Haluttu toiminto
Soitto (edellisestä keskeytyskohdasta alkaen)
Soitto (ensimmäisestä raidasta alkaen)
Tauko/soiton jatkaminen tauon jälkeen
Keskeytys
Nykyisen raidan alun haku (AMS*1)
Edellisten raitojen alun haku (AMS)
Seuraavan raidan alun haku (AMS)
Seuraavien raitojen alun haku (AMS)
Siirtyminen nopeasti taaksepäin
Siirtyminen nopeasti eteenpäin
1 Paina valitsinvipua.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säädintä VOL +/–.
Toimi näin
Paina valitsinvipua.
Soitto alkaa edellisestä pysäytyskohdasta.
Kun CD-soitin on pysäytettynä, pidä valitsinvipua
alas painettuna, kunnes ensimmäisen raidan soitto
alkaa.
Paina valitsinvipua.
Paina x (x/CHARGE CD-soittimesta).*2
Siirrä valitsinvipu asentoon . kerran.*2
Siirrä valitsinvipu asentoon . toistuvasti.*2, *3
Siirrä valitsinvipu asentoon > kerran.*2, *3
Siirrä valitsinvipu asentoon > toistuvasti.*2, *3
Pidä valitsinvipua asennossa ..*2
Pidä valitsinvipua asennossa >.*2
*1 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton aikana että taukotilassa.
*3 Kun olet soittanut viimeisen raidan, voit palata ensimmäisen raidan alkuun siirtämällä valitsinvivun
asentoon > kerran. Vastaavasti jos soitat ensimmäistä raitaa, voit siirtyä viimeiseen raitaan siirtämällä
valitsinvivun asentoon . kerran.
8
Tietoja näytöstä
• Kun painat valitsinvipua vaihdettuasi CD-levyä tai katkaistuasi soittimesta virran ja kytkettyäsi
sen sitten takaisin, CD-levyn raitojen lukumäärä ja kokonaissoittoaika tulevat näyttöön noin
kahdeksi sekunniksi.
• Soiton aikana nykyisen raidan numero ja sen kulunut soittoaika näkyvät näytössä.
• Taukotilan aikana kulunut soittoaika vilkkuu.
Jos äänenvoimakkuus ei suurene
CD-levyn soittaminen
• Jos AVLS-asetuksena on “LIMIT”, valitse asetukseksi “NORM”. Katso lisätietoja kohdasta
“Kuulon suojaaminen (AVLS)”.
• Jos kuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL) -liitäntään, liitä ne i (kuulokkeet)
-liitäntään.
Tietoja CD-R- ja CD-RW-levyistä
Tämä CD-soitin pystyy soittamaan CD-DA-muotoa* käyttäen äänitettyjä CD-R- ja CD-RWlevyjä mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä tallennukseen käytetystä
laitteesta.
* CD-DA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut äänilevyt
Tämä CD-soitin on tarkoitettu CD-äänilevystandardin mukaisten digitaalisten äänilevyjen
toistoon. Viime aikoina jotkin musiikkiyhtiöt ovat julkaisseet tekijänoikeuksia suojaavalla
kopioinninestolla varustettuja äänilevyjä. Joitakin kyseisistä levyistä ei kuitenkaan voi soittaa
tällä CD-soittimella.
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy pois lokerosta.
9
Soittotavat
Voit käyttää erilaisia soittotapoja P MODE/
valitsinvivun avulla.
P MODE/
(soittotapa/jatkuva soitto) -painikkeen ja
-painike
Jos painat painiketta soiton aikana, voit
vaihtaa soittotapaa.
Jos painat painiketta soiton aikana niin
kauan, että “ ” tulee näyttöön, voit
kerrata painikkeella P MODE/
valitsemaasi soittotapaa.
t Ei ilmaisinta
(normaali soitto)
r
“1”
(yhden raidan soitto)
r
“SHUF”
(raitojen soitto sattumanvaraisessa
järjestyksessä)
r
“ ”
(kirjanmerkkejä sisältävien raitojen
soitto)
r
“PGM”
(raitojen soitto halutussa
järjestyksessä)
10
Valitsinvipu
• Paina
Voit lisätä kirjanmerkkejä raitoihin.
Voit myös määrittää valitut raidat
PGM-soittoa varten.
• Siirrä asentoon > tai .
Voit valita raidat PGM-soittotapaa
varten.
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
Voit soittaa raitoja jatkuvasti normaalin soiton, yhden raidan soiton, satunnaissoiton,
kirjamerkeillä varustettujen raitojen soiton ja PGM-soiton aikana.
Pidä soiton aikana P MODE/ painiketta alas painettuna, kunnes “
näkyy näytössä.
”
Soittotavat
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto)
Paina soiton aikana P MODE/
-painiketta toistuvasti, kunnes “1” näkyy
näytössä.
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto)
Paina soiton aikana P MODE/
-painiketta toistuvasti, kunnes “SHUF”
näkyy näytössä.
11
Raitojen soittaminen halutussa järjestyksessä
kirjanmerkkejä lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen soitto)
Voit lisätä kirjanmerkin enintään 99 raitaan CD-levyllä. Voit käyttää tätä toimintoa enintään 10
CD-levylle.
Kirjanmerkkien lisääminen
1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes
“
(kirjanmerkki)” vilkkuu näytössä.
Kun kirjanmerkki on lisätty, “
”-ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.
2 Lisää kirjanmerkki muihin haluamiisi raitoihin toistamalla vaihetta 1.
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soittaminen
1 Paina painiketta P MODE/
2 Paina valitsinvipua.
toistuvasti, kunnes “
” alkaa vilkkua näytössä.
“ ”-ilmaisin syttyy näyttöön, ja kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soitto alkaa.
Kirjanmerkkien poistaminen
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes “
katoaa näytöstä.
”
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen tarkistaminen
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa, “ ”-ilmaisin vilkkuu hitaasti näytössä.
Huomautuksia
• Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja, soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä, ei
kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
• Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnelle CD-levylle, ensimmäisen kirjanmerkeillä varustetun CD-levyn
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Jos irrotat kaikki virtalähteet, kaikki tallennetut kirjanmerkit katoavat muistista.
• Jos käytät CD-soitinta akuilla etkä lataa akkuja, vaikka “Lobatt”-ilmaisin tulee näyttöön, kaikki tallennetut
kirjanmerkit katoavat muistista.
12
Raitojen soitto halutussa järjestyksessä
(PGM-soitto)
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan enintään 64 raitaa haluamassasi järjestyksessä.
1
Paina soiton aikana P MODE/
-painiketta toistuvasti, kunnes “PGM”
näkyy näytössä.
2
Valitse raita siirtämällä valitsinvipu
asentoon > tai ..
Raidan numero
Soittotavat
Soittojärjestys
3
Syötä valittu raita painamalla
valitsinvipua.
“000” tulee näyttöön, ja
soittojärjestysnumero suurenee yhdellä.
4
5
Valitse muut haluamasi raidat toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Pidä valitsinvipua alas painettuna, kunnes PGM-soitto alkaa.
Ohjelman tarkistaminen
Ohjelmoinnin aikana:
Paina valitsinvipua toistuvasti ennen vaihetta 5.
PGM-soiton aikana:
Paina P MODE/ -painiketta toistuvasti, kunnes “PGM” vilkkuu näytössä, ja paina sitten
valitsinvipua toistuvasti.
Joka kerta kun painat valitsinvipua, raidan numero tulee näyttöön.
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64. raidan vaiheessa 3, ensimmäinen valitsemasi raita tulee näyttöön.
• Jos valitset yli 64 raitaa, ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat.
13
B Toiminnot
G-PROTECTIONtoiminto
CD-tekstitietojen
näyttäminen
G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen
katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta
käytetään hölkättäessä.
Kun asetat CD-soittimen G-PROTECTIONkytkimen asentoon “2”, G-PROTECTIONtoiminnon vaikutus on suurempi kuin
kytkimen ollessa asennossa “1”.
Jos haluat kuunnella G-PROTECTIONtoiminnon varmistamaa laadukasta CD-ääntä
kävellessäsi, aseta G-PROTECTION-kytkin
asentoon “1”. Tehokkaamman liikunnan
aikana kytkin kannattaa pitää asennossa “2”.
Kun soitat CD-tekstitietoja sisältävää CDlevyä, esimerkiksi raidan nimi, levyn nimi ja
esittäjän nimi tulevat näyttöön.
Aseta G-PROTECTION-kytkin (kannen
alla) asentoon “1” tai “2”.
Kaukosäätimen näyttö
Raidan numero CD-teksti näkyy tässä
tulee näyttöön osassa.*
* Kun CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja,
näytössä näkyy teksti “READING”.
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
Näyttö
Huomautus
Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
– CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku.
– soitettava CD-levy on likaantunut tai
naarmuuntunut.
– CD-R- tai CD-RW-levy on huonolaatuinen.
tallennukseen käytetyssä laitteessa tai
sovellusohjelmassa on ongelma.
Normaali
soitto
Soitettavan raidan
numero ja nimi
Paina
DISPLAYpainiketta
kerran.
Soitettavan raidan
numero ja nimi /
esittäjän nimi
Paina
DISPLAYpainiketta
kaksi kertaa.
Jäljellä olevien raitojen
määrä** ja levyn nimi /
esittäjän nimi
** Ei tule näyttöön yhden raidan soiton,
satunnaissoiton, kirjamerkeillä varustettujen
raitojen soiton tai PGM-soiton aikana.
Huomautus
CD-teksti näkyy tässä soittimessa vain
englanninkielisenä.
14
CD-levyn jäljellä olevan
ajan ja jäljellä olevien
raitojen määrän
tarkistaminen
Voit tarkistaa CD-levyn jäljellä olevan ajan ja
jäljellä olevien raitojen määrän painamalla
DISPLAY-painiketta.
Kun soitat CD-tekstitietoja sisältävää CDlevyä, et voi käyttää tätä toimintoa.
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
Matalien äänien
korostaminen (SOUND)
Voit korostaa äänen matalia taajuuksia.
Valitse “SOUND 1” tai “SOUND 2”
painamalla SOUND-painiketta.
Ei ilmaisinta
(normaali soitto)
“SOUND 1”
“SOUND 2”
Näyttö
Raidan numero ja
kulunut soittoaika
Paina
DISPLAYpainiketta
kerran.
Soitettavan raidan
numero ja sen jäljellä
oleva aika
Toiminnot
Normaali
soitto
Valittu äänitila näkyy näytössä.
“SOUND 2” korostaa matalia ääniä
enemmän kuin “SOUND 1”.
Huomautus
Paina
DISPLAYpainiketta
kaksi kertaa.
CD-levyn jäljellä olevien
raitojen määrä* ja levyn
jäljellä oleva aika*
Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön
aikana, pienennä äänenvoimakkuutta.
* Ei tule näyttöön yhden raidan soiton,
satunnaissoiton, kirjamerkeillä varustettujen
raitojen soiton tai PGM-soiton aikana.
15
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter
System, automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin) estää liian suuren
äänenvoimakkuuden käytön kuulon
suojaamiseksi.
Voit lukita CD-soittimen painikkeet, niin että
et voi painaa niitä vahingossa.
Aseta AVLS-kytkin (kannen alla)
asentoon “LIMIT”.
CD-soitin
Tulee näyttöön, kun äänenvoimakkuutta
suurennetaan tiettyä tasoa suuremmaksi.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”.
Liu’uta HOLD-kytkintä nuolen
suuntaan.
Kaukosäädin
CHARGEmerkkivalo
vilkkuu, jos painat
jotakin painiketta,
kun HOLD-toiminto
on käytössä.
Voit käyttää HOLD-toimintoa sekä CDsoittimesta että kaukosäätimestä. Voit käyttää
CD-soitinta kaukosäätimellä, kun HOLDtoiminto on otettu pois käytöstä
kaukosäätimestä.
Painikkeiden vapauttaminen
Liu’uta HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
Huomautus
Vaikka HOLD-toiminto olisikin käytössä,
“HOLD”-ilmaisin ei näy kaukosäätimen näytössä.
16
Toimintaäänimerkin
poistaminen käytöstä
Näytön taustavalon
poistaminen käytöstä
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka
kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista
käyttäessäsi CD-soitinta.
Kun käytät ladattavia akkuja tai
kuivaparistoja, näytön taustavalo syttyy noin
5 sekunniksi, kun painat jotain painiketta.
Voit säästää virtaa poistamalla taustavalon
käytöstä.
1
2
Poista virtalähde (verkkolaite,
ladattavat akut tai kuivaparistot)
CD-soittimesta.
Pidä x-painiketta (CD-soittimen
x/CHARGE-painiketta) alas
painettuna ja liitä virtalähde.
Poista ladattavat akut tai
kuivaparistot CD-soittimesta.
2
Pidä P MODE/ -painiketta alas
painettuna ja asenna akut tai
paristot paikoilleen.
Toiminnot
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Poista virtalähde ja liitä virtalähde sitten
takaisin painamatta x- tai x/CHARGEpainiketta.
1
Näytön taustavalon ottaminen
käyttöön
Poista akut tai paristot ja asenna ne sitten
paikoilleen painamatta P MODE/
-painiketta.
Tietoja näytön taustavalosta
Näytön taustavalo on aina käytössä, kun
käytät soitinta verkkolaitteella.
17
B CD-soittimen liittäminen
Huomautuksia
Stereolaitteiston
liittäminen
Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston
kautta ja äänittää CD-levyjä kasetille ja
minilevylle. Katso lisätietoja liitettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Katkaise jokaisesta liitettävästä laitteesta
virta ennen niiden liittämistä.
Liitäntäjohto
Vasen
(valkoinen)
Oikea
(punainen)
Minilevysoitin,
DAT-nauhuri
tms.
18
Liitäntäjohtoa käytettäessä
Jos äänessä on säröä, liitä laite i-liitäntään.
Optisen digitaalisen liitäntäjohdon
käyttäminen
Kun haluat äänittää CD-levyltä minilevylle,
DAT-nauhalle tms., varmista, että CD-soitin
on taukotilassa, ennen kuin aloitat
äänityksen.
LINE OUT
(OPTICAL) liitäntään
Optinen
digitaalinen
liitäntäjohto
• Ennen kuin alat soittaa CD-levyä, pienennä
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta
liitetyt kaiuttimet eivät vahingoitu.
• Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät
ladattavia akkuja tai kuivaparistoja virtalähteenä,
niiden varaus voi purkautua kokonaan äänityksen
aikana.
• Säädä liitetystä laitteesta äänenvoimakkuus
sopivaksi niin, ettei äänessä ole säröä.
Stereolaitteisto,
kasettinauhuri,
radiokasettinauhuri
tms.
G-PROTECTION- ja SOUND-toiminnot
käytettäessä liitäntäjohtoa tai optista
digitaalista liitäntäjohtoa
• Jos haluat äänittää laadukasta CD-ääntä,
aseta G-PROTECTION-kytkin asentoon
“1”.
• SOUND-toiminto vaikuttaa vain iliitännästä lähtevään ääneen. Se ei siis
vaikuta LINE OUT (OPTICAL)
-liitännästä lähtevään ääneen.
B Liittäminen virtalähteeseen
Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:
• ladattavat akut
• verkkolaite (katso “CD-levyn soittaminen”)
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot (ulkoinen
paristokotelo).
Akun varauksen kestoaika ja latausaika on
mainittu kohdassa “Tekniset tiedot”.
Ladattavien akkujen
käyttäminen
Lataa akut ennen niiden ensimmäistä
käyttökertaa. Voit käyttää vain seuraavia
ladattavia akkuja CD-soittimessa.
• NH-14WM (A)
1
3
Liitä verkkolaite vakiovarusteisiin
sisältyvän lataustelineen DC IN
4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan.
Aseta CD-soitin sitten
vakiovarusteisiin sisältyvään
lataustelineeseen niin, että
soittimen V-merkki tulee telineen
v-merkin kohdalle.
Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan,
käytä verkkopistokesovitinta.
CHARGE-merkkivalo
Avaa CD-soittimen sisällä oleva
akkulokeron kansi.
Aseta merkit V
ja v kohdakkain.
DC IN 4.5 V liitäntään
Aseta kaksi ladattavaa akkua
lokeroon oikein päin niin, että
niissä oleva merkintä 3 tulee
kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa.
Sulje sitten kansi niin, että se
napsahtaa paikalleen.
Liittäminen virtalähteeseen
2
Verkkolaite
Pistorasiaan
(jatkuu)
Asenna #-puoli edellä
(kumpikin akku).
19
Ladattavien akkujen käyttäminen
Akkujen lataus alkaa.
Sana “Charging” (“lataus käynnissä”)
vilkkuu kaukosäätimen näytössä, ja
-ilmaisimen osat syttyvät yksitellen.
CD-soittimen CHARGE-merkkivalo
syttyy.
Kun akut on täysin ladattu, kaikki
ilmaisimet katoavat näytöstä ja
CHARGE-merkkivalo sammuu.
Akkujen lataaminen käyttämättä
vakiovarusteisiin sisältyvää
lataustelinettä
Liitä verkkolaite CD-soittimen EXT BATT/
DC IN 4.5 V -liitäntään ja pistorasiaan.
Käynnistä lataus sitten painamalla
x/CHARGE-painiketta.
x/CHARGEpainike•CHARGEmerkkivalo
EXT BATT/DC
IN 4.5 V liitäntään
Verkkolaite
Pistorasiaan
Huomautuksia
• Kun lataat akkuja lataustelineen avulla, irrota
ulkoinen paristokotelo.
• CD-soitin, vakiovarusteisiin sisältyvä latausteline
ja akut kuumenevat latauksen aikana. Se ei ole
vaarallista.
• Jos painat valitsinvipua latauksen aikana, lataus
päättyy ja CD-soitin aloittaa levyn soiton.
• Jos asetat CD-soittimen lataustelineeseen soiton
aikana, soitto päättyy ja lataus alkaa.
• Aseta CD-soitin lataustelineeseen pitävästi niin,
että CD-soittimen V-merkki tulee telineen vmerkin kohdalle. Varmista, että CD-soittimen
CHARGE-merkkivalo syttyy. Jos asetat soittimen
väärin, lataus tai soitto päättyy.
20
Ladattavien akkujen poistaminen
Poista akut painamalla painiketta #.
Milloin akut on vaihdettava?
Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee
noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akut
uusilla ladattavilla akuilla.
Huomautus ladattavista akuista
Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen,
ennen kuin olet ladannut ja purkanut
varauksen useita kertoja.
Milloin akut on ladattava?
Voit tarkistaa akuissa jäljellä olevan
jännitteen näytöstä.
○
Akut ovat täysin latautuneita.
○
○
r
○
r
○
Akkujännite on heikkenemässä.
○
r
○
○
r
Akkujännite on heikko.
Akut ovat täysin purkautuneet.
* Laite antaa äänimerkin.
Jotta akkujen alkuperäinen kapasiteetti säilyy
pitkään, lataa akut vasta, kun niiden varaus
on täysin purkautunut.
Huomautuksia
•
-ilmaisimet näyttävät akuissa jäljellä olevan
varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosa ei aina
välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen
neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
-ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
Huomautuksia vakiovarusteisiin
sisältyvästä lataustelineestä
• Vakiovarusteisiin sisältyvää lataustelinettä
voi käyttää vain tämän CD-soittimen
kanssa. Tässä lataustelineessä ei voi ladata
mitään muuta laitetta.
• Lataa vakiovarusteisiin sisältyvässä
lataustelineessä vain NH-14WM (A)akkuja. Älä yritä ladata muuntyyppisiä
akkuja.
• CD-soitin, vakiovarusteisiin sisältyvä
latausteline ja akut kuumenevat latauksen
aikana. Se ei ole vaarallista.
• Älä sijoita kolikoita tai muita
metalliesineitä lataustelineen päälle. Jos
lataustelineen liitännät pääsevät
koskettamaan metalliesineitä, voi syntyä
oikosulku ja laite voi kuumentua.
21
Liittäminen virtalähteeseen
r
Lobatt*
Huomautus ladattavien akkujen
kuljettamisesta
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
akkukoteloa akkujen odottamattoman
kuumenemisen estämiseksi. Jos ladattavat
akut pääsevät koskettamaan metalliesineitä,
voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akkujen
kuumenemisen tai tulipalon.
Kuivaparistojen
käyttäminen
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää ulkoista
paristokoteloa.
Käytä vain seuraavantyyppisiä kuivaparistoja
CD-soittimessa:
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot.
1
Kohdista PUSH-kohdan
alapuolella olevat viivat kuvan
mukaisesti, paina PUSH-kohdasta
ja vedä paristokotelo ulos.
3
Liitä ulkoinen paristokotelo CDsoittimeen.
EXT BATT/DC
IN 4.5 V
-liitäntään
v-puoli alaspäin
Kohdakkain
Paristojen vaihtamisajankohta
Voit tarkistaa paristoissa jäljellä olevan
jännitteen näytöstä.
Paristot ovat täysin latautuneita.
○
○
○
r
Paristojännite on heikkenemässä.
○
○
○
r
r
○
Asenna kaksi LR6 (koko AA) alkaliparistoa paikoilleen niin, että
paristoissa oleva 3 -merkintä
tulee kohdakkain paristokotelon
sisällä olevan merkinnän kanssa.
Asenna paristokotelo paikalleen ja
lukitse kotelo kääntämällä LOCKkohtaa nuolen suuntaisesti.
○
2
○
r
Paristojännite on heikko.
r
Lobatt*
Paristot ovat täysin purkautuneet.
* Laite antaa äänimerkin.
Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda
molemmat paristot uusiin.
CD-soittimessa ja ulkoisessa paristokotelossa
olevien paristojen jännite purkautuu
samanaikaisesti.
Huomautuksia
• Irrota verkkolaite, ennen kuin liität ulkoisen
paristokotelon.
• Jos käytät ladattavia akkuja ja kuivaparistoja
yhdessä mahdollisimman pitkään riittävän virran
saamiseksi, käytä täysin ladattuja akkuja ja uusia
kuivaparistoja.
22
Huomautuksia
virtalähteistä
Irrota kaikki virtalähteet, jos CD-soitinta ei
aiota käyttää pitkään aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan,
pyyhi akkulokero tai paristokotelo
puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot.
Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta
ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
Verkkolaitteesta
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää tai
kohdassa “Varusteet (vakio-/lisävarusteet)”
mainittua verkkolaitetta. Älä käytä mitään
muuta verkkolaitetta. Muutoin laite voi
vioittua.
Liittimen napaisuus
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se
heti pistorasiasta.
Liittäminen virtalähteeseen
Ladattavista akuista ja
kuivaparistoista
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja
polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja
kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos
akun tai pariston positiivinen ja
negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä ladattavia akkuja ja
kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja
sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
23
B Lisätietoja
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja
vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
4.5 V -liitäntään (ulkoisen virran
tuloliitäntä).
CD-soittimesta
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle
tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CDsoittimesta virta tai siirrä se kauemmas
radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi soittaa
muodoltaan tavallisista poikkeavia
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat
vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä
kyseisenlaisia levyjä.
CD-levyjen käsittelystä
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
Ei näin
24
Kuulokkeista/
nappikuulokkeista
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai
polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa,
kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohenteita.
Liitäntöjen puhdistaminen
Jos lataustelineen tai CD-soittimen liitännät
likaantuvat, akkujen lataus ei välttämättä
onnistu asianmukaisesti. Puhdista liitännät
aika ajoin pumpulipuikolla tai kuivalla
liinalla kuvan mukaisesti.
Liitännät
Liitännät
Lisätietoja
25
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuus ei
suurene, vaikka käännät VOL
+/– -säädintä +-suuntaan
toistuvasti (tai vaikka painat
CD-soittimen painiketta VOL
+ toistuvasti).
Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää.
Mitään ääntä ei kuulu tai
kuuluu kohinaa.
c Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”. (sivu 16)
c Kuulokkeet/nappikuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään. Liitä ne i (kuulokkeet) -liitäntään. (sivu 7)
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat
kuivaparistot.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat ladattavat
akut.
Sanat “Lobatt” ja “000”ilmaisin tulevat näyttöön.
CD-levy ei soi.
“HiDCin” tulee näyttöön.
26
c Kuulokkeet/nappikuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään. Liitä ne i (kuulokkeet) -liitäntään. (sivu 7)
c Liitä liittimet pitävästi. (sivu 7)
c Liittimet ovat likaisia. Puhdista liittimet aika ajoin pehmeällä,
kuivalla kankaalla.
c Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoja (mangaaniparistot
eivät kelpaa). (sivu 22)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 22)
c Lataa ladattavat akut ja pura niiden varaus useita kertoja.
(sivut 19-21)
c Ladattavien akkujen varaus on täysin purkautunut. Lataa akut.
(sivu 19)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 22)
c Käytä vain kohdassa “Varusteet (vakio-/lisävarusteet)” mainittua
verkkolaitetta tai auton akun sovitinkaapelia. (sivu 30)
c Poista kaikki virtalähteet ja asenna sitten paristot tai liitä
verkkolaite uudelleen. (sivut 7, 19, 22)
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
CD-levy ei soi tai sana
“Nodisc” tulee näyttöön, kun
CD-levy on paikallaan CDsoittimessa.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin.
(sivu 16)
c CD-levy on likaantunut tai viallinen. (sivu 24)
c Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 7)
c Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
c Sulje akkulokeron/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 19)
c Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan.
(sivut 19, 22)
c Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 7)
c CD-R- tai CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje CD-R- tai CD-RWlevy tallennukseen käyttämälläsi laitteella.
c CD-R- tai CD-RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä
laitteessa tai sovellusohjelmassa on ongelma.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin.
(sivu 16)
CD-soittimen CHARGEmerkkivalo vilkkuu, kun
painat jotain painiketta, eikä
CD-levy soi.
Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää CD-soittimen
painikkeilla VOL +/–.
Kun käytät äänityksen aikana
optista digitaalista
liitäntäjohtoa, raidan numero
ei tallennu oikein.
Akkuja ei voi ladata.
c CD-soitin on liitetty toiseen äänilaitteeseen. Säädä
äänenvoimakkuus liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden säätimellä.
(sivu 18)
c Tallenna raidan numero uudelleen minilevysoittimella, DATnauhurilla tms. (sivu 18)
c Katso lisätietoja äänittävän laitteen käyttöohjeesta. (sivu 18)
c CD-soittimen tai lataustelineen liitännät ovat likaantuneet.
Puhdista ne kuivalla liinalla.
c CD-levyn soitto on meneillään. Keskeytä soitto.
c Ulkoinen paristokotelo on liitettyä CD-soittimeen. Poista se ja
aloita lataus uudelleen.
c CD-levy ei ole oikein paikallaan lataustelineessä. Aseta soitin
lataustelineeseen niin, että soittimen V-merkki tulee telineen
v-merkin kohdalle. Varmista, että CHARGE-merkkivalo syttyy.
(sivu 19)
27
Lisätietoja
(jatkuu)
Vianmääritys
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
Soitto alkaa edellisestä
keskeytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto).
c Soitonjatkamistoiminto on käytössä. Voit aloittaa soiton
ensimmäisestä raidasta pysäyttämällä soittimen ja pitämällä sitten
valitsinvipua alas painettuna, kunnes ensimmäisen raidan soitto
alkaa, tai avaamalla CD-soittimen kannen. Vaihtoehtoisesti voit
myös irrottaa virtalähteet ja asentaa sitten akut tai paristot tai
liittää verkkolaitteen uudelleen. (sivut 7, 8, 19, 22)
c Sulje akkulokeron/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 19)
Kuuluu pyörivän CD-levyn
rahinaa.
Kun suljet CD-soittimen
kannen, CD-levy alkaa
pyöriä.
Et voi käyttää CD-soitinta
kaukosäätimellä.
Nestekidenäyttöä on vaikea
nähdä tai sen toiminta
hidastuu.
“ ” vilkkuu nopeasti
näytössä, etkä löydä raidan
alkua tai tiettyä kohtaa
raidasta.
28
c CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
c Pidät CD-soittimen painikkeita painettuina vahingossa.
c Käytät CD-soitinta korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa (alle 0 °C)
lämpötilassa. Huoneenlämpötilassa näytön toiminta palautuu
normaaliksi.
c CD-soitin on kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soittotilassa.
Palauta soitin normaaliin soittotilaan painamalla painiketta
P MODE/ kahdesti.
Tekniset tiedot
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika* (keskim. tuntia)
Järjestelmä
(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla
alustalla.)
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan
mukaan.
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW (Tämä lähtöteho
on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
aukolla.)
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos
Taajuusvaste
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (mittaus: JEITA CP-307)
Lähtöteho (4,5 V:n tulolla)
Linjalähtö (stereominiliitäntä)
Lähtötaso 0,7 V RMS 47 kΩ
Suositeltava kuormitusimpedanssi yli 10 kΩ
Nappikuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW 16 Ω
(Noin 0,5 mW + noin 0,5 mW 16 Ω)*
*Eurooppalaiset asiakkaat
Optinen digitaalinen lähtö (optinen lähtöliitäntä)
Lähtötaso: –21 - –15 dBm
Aallonpituus: 630 - 690 nm huipputasolla
• Kaksi ladattavaa Sony NH-14WM (A)
-akkua: 2,4 V DC
• Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 3 V DC
• Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä):
U-, U2-, CA-, CA2-, E92-, MX2-, TW2- ja
CA2/C-malli: 120 V, 60 Hz
CED-, CED/4-, CE7-, CE7/C-, EE-, EE1-, E-,
E13- ja E13/2-malli: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK-malli: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2-malli: 240 V, 50 Hz
EU8-, EU8/C-, JE.W-, E18-, KR4- ja EE8malli: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK4-malli: 230 V, 50/60 Hz
CNA-malli: 220 V, 50 Hz
Kaksi NH-14WM (A)-akkua
(ladattu noin 5 tuntia**)
Ulkoinen paristokotelo
(kaksi alkaliparistoa***)
Kaksi NH-14WM (A)-akkua
ja ulkoinen paristokotelo
(kaksi alkaliparistoa***)
G-PROTECTION
“1”
“2”
43
44
69
74
113
120
* JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo.
** Latausaika riippuu ladattavan akun
käyttötavasta.
*** Käytettäessä Sonyn LR6 (SG) -alkaliparistoja
(valmistettu Japanissa)
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Noin 135,0 × 135,0 × 16,2 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 174 g
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
29
Lisätietoja
Käyttöjännite
Näet ostamasi mallin aluekoodin
pakkauksessa olevan viivakoodin
vasemmasta yläkulmasta.
Käytössä
Varusteet
Lisävarusteet
(vakio-/lisävarusteet)
Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
Vakiovarusteet
Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin
pakkauksessa olevan viivakoodin vasemmasta
yläkulmasta.
Verkkolaite (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet ja kaukosäädin (1)
Ladattavat akut (2)
Latausteline (1)
Paristojen kantokotelo (2)
Kantolaukku (1)
Ulkoinen paristokotelo (1)
Verkkopistokesovitin (1)*
* Toimitetaan vain JE.W-mallin mukana
Auton akun sovitinkaapeli
Auton akun sovitinkaapeli ja
autoliitäntäpakkaus
Autoliitäntäpakkaus
Optinen digitaalinen
liitäntäjohto
Ladattava akku
Nappikuulokkeet (paitsi
Ranskassa olevat asiakkaat)
Nappikuulokkeet (Ranskassa
olevat asiakkaat)
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
POC-15B
POC-15AB
NH-14WM
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
MDR-A44L
MDR-A110LP
MDR-E808SP
Kun ostat verkkolaitteen, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia yllä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
30
31
Painettu 100% kierrätetylle
paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising