Sony | NWZ-E445 | Sony NWZ-E445 Käyttöohjeet

Sisällysluettelo
Homevalikko
Hakemisto
Voit siirtyä eri osiin napsauttamalla
 Musiikin siirtäminen
 Videoiden/valokuvien siirtäminen
 Vianmääritys
Käyttöopas
NWZ-E443 / E444/ E445
©2009 Sony Corporation
4-154-409-21(1)
Huomautus
Kaikkia malleja ei välttämättä myydä siinä maassa tai sillä alueella, josta olet hankkinut
soittimen.
Sisällysluettelo
Käyttöoppaan selaaminen
Homevalikko
Siirtyminen sisällysluetteloon
Etsi haluamasi tiedot oppaan aiheiden luettelosta.
Siirtyminen päävalikkoluetteloon [Home]
Etsi tarvitsemasi asetus soittimen valikon asetusten luettelosta.
Siirtyminen hakemistoon
Etsi haluamasi tiedot oppaan avainsanojen luettelosta.
 Vihje
Voit siirtyä haluamallesi sivulle napsauttamalla sivun numeroa sisällysluettelossa tai
hakemistossa.
siirtyä haluamallesi sivulle myös napsauttamalla sivun viittausta (esim.  s. 5),
Voit

joka löytyy jokaiselta sivulta.
Voit etsiä viitesivua avainsanan perusteella kirjoittamalla avainsanan Adobe Reader
-ikkunan tekstikenttään.
voi vaihdella sen mukaan, mikä Adobe Reader -versio on käytössä.
Toimintatapa

Sivun asettelun muuttaminen
Voit muuttaa sivun näyttöasetuksia Adobe Reader -ikkunan painikkeilla.
Tekstihakukenttä
Jatkuva
Sivut näytetään peräkkäin
järjestyksessä, ja sivun leveys
sovitetaan ikkunaan. Vierittämällä
näyttöä ylös- tai alaspäin voit siirtyä
edelliselle tai seuraavalle sivulle
ilman katkoja.
Yksittäinen sivu
Sivut näytetään yksi kerrallaan, ja
sivun leveys sovitetaan ikkunaan.
Näyttöä vieritettäessä näkyviin tulee
joko edellinen tai seuraava sivu.
Hakemisto
Käyttöoppaan painikkeiden käyttäminen
Voit siirtyä ”Sisällysluettelo”-, ”Tietoja Home-valikosta”- tai ”Hakemisto”kohtaan napsauttamalla tämän oppaan oikeassa yläkulmassa olevia painikkeita.
Perustoiminnot ja näytöt
Soittimen valmisteleminen
Akun lataaminen....................................17
Näytön kielen valitseminen....................19
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen..........................................20
Musiikin siirtäminen
Musiikin siirtotavan valitseminen.........21
 Musiikin siirtäminen Windows Media
Player 11 -ohjelmalla............................22
Musiikin tuominen CD-levyiltä....................22
Musiikin siirtäminen......................................24
 Musiikin siirtäminen Content
Transferin avulla..................................26
 Musiikin siirtäminen Windowsin
Resurssienhallinnan avulla..................28
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Videoiden/valokuvien siirtotavan
valitseminen.........................................30
 Videoiden/valokuvien siirtäminen
Content Transferin avulla....................31
 Videoiden/valokuvien siirtäminen
Windowsin Resurssienhallinnan
avulla....................................................33
Musiikin toistaminen [Music]..................35
Musiikin toistonäyttö.....................................36
Musiikkiluettelonäyttö...................................37
Kappaleiden hakeminen........................38
Toistoluettelon toistaminen...........................39
Kaikkien kappaleiden toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä.................40
Kappaleiden poistaminen......................41
Musiikkiasetusvalikon käyttäminen......42
Lisätietonäytön [Detailed Information]
tuominen näkyviin.......................................44
Kansikuvanäytön [Cover Art] tuominen
näkyviin.........................................................44
Musiikkiasetusten muuttaminen...........45
Toistotilan [Play Mode] vaihtaminen...............45
Äänenlaadun muokkaaminen
[Equalizer]........................................................46
Kuunteleminen Clear Stereo -toimintoa
[Clear Stereo] käyttäen.....................................47
Äänenvoimakkuuden säätäminen
[Dynamic Normalizer]. ......................................48
Mukana toimitetun SRS-NWGT014Ekaiuttimen äänentoiston optimoiminen
[SP Output Optimizer]. ......................................49
Videoiden katsominen
Videoiden toistaminen [Videos]. .............50
Videon toistonäyttö........................................51
Videoiden poistaminen..........................52
Videoasetusvalikon käyttäminen...........53
Videoasetusten muuttaminen................54
Zoomaustoiminnon asetusten
määrittäminen [Zoom Settings]......................54
Videonäytön asetusten määrittäminen
[Display]...........................................................56
Videon suunnan asettaminen
[Video Orientation]............................................57
Jatkuu 
Hakemisto
Mukana toimitetut ohjelmat..........................16
Yhteensopivat ohjelmat..................................16
Musiikin toistaminen
Homevalikko
Osat ja painikkeet.....................................5
Soittimen virran kytkeminen ja
katkaiseminen........................................7
Tietoja Home-valikosta............................8
Home-valikon käyttäminen...................11
Asetusvalikon käyttäminen....................14
Tietoja ohjelmista...................................16
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen [Photos]...........58
Valokuvanäyttö................................................59
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
FM-radion kuunteleminen.....................66
FM-radion näyttö...........................................67
Radioasemien automaattinen esiviritys
[Auto Preset].....................................................68
Radioasemien esivirittäminen
manuaalisesti................................................69
Esiviritettyjen radioasemien
poistaminen..................................................69
FM-radion tallentaminen......................70
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien
toistaminen...........................................72
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien
poistaminen..........................................73
FM-radion asetusvalikon
käyttäminen..........................................74
FM-radion asetusten muuttaminen.......76
Vastaanottoherkkyyden asettaminen
[Scan Sensitivity]. ..............................................76
Mono-/stereovastaanoton valitseminen
[Mono/Auto].....................................................76
Hälytyksen asettaminen [Alarm]....................85
Uniajastimen asettaminen [Sleep Timer]. .......86
Yleiset asetukset
Yleisten asetusten muuttaminen............87
Soittimen tietojen näytön tuominen
näkyviin [Unit Information].............................87
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
[AVLS (Volume Limit)].......................................88
Merkkiäänen poistaminen käytöstä
[Beep Settings]...................................................88
Näytönsäästäjän tyypin vaihtaminen
[Screensaver].....................................................89
Näytön kirkkauden säätäminen
[Brightness].......................................................89
Nykyisen kellonajan asettaminen
[Set Date-Time].................................................90
Päivämäärän näyttötavan asettaminen
[Date Display Format]. .......................................91
Kellonajan näyttötavan asettaminen
[Time Display Format]........................................91
Tehdasasetusten palauttaminen
[Reset all Settings]..............................................92
Muistin alustaminen [Format].........................92
Näytön kielen valitseminen
[Language Settings]....................................93
Hyödyllisiä tietoja
Tietoja akun kestosta..............................94
Tiedostomuoto ja bittinopeus................95
Äänitiedostomuoto.........................................95
Videotiedostomuoto.......................................96
Valokuvatiedostomuoto.................................96
Tiedostojen tallentaminen.....................97
Soittimen laiteohjelmiston
päivittäminen.......................................98
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Äänen tallentaminen..............................77
Tallennettujen äänitiedostojen
toistaminen...........................................79
Tallennettujen äänitiedostojen
poistaminen..........................................80
Äänentallennuksen asetusvalikon
käyttäminen..........................................81
Tallennusasetusten muuttaminen..........83
Tallennuslaadun tason valitseminen
[Bit Rate Settings]. .............................................83
Vianmääritys
Vianmääritys..........................................99
Ilmoitukset...........................................111
Lisätietoja
Varotoimet............................................113
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin
liittyvä ilmoitus..................................121
Tekniset tiedot......................................124
Hakemisto.............................................131
Hakemisto
Valokuvan suunta [Photo Orientation]..............63
Valokuvanäytön asetusten määrittäminen
[Display]...........................................................64
Diaesityksen toistotilan määrittäminen
[Slide Show Repeat]............................................64
Diaesityksen aikavälin määrittäminen
[Slide Show Interval]. .........................................65
Ajastimen asettaminen...........................84
Homevalikko
Diaesityksen toistaminen.......................60
Valokuvien poistaminen........................61
Valokuva-asetusvalikon käyttäminen....62
Valokuva-asetusten muuttaminen.........63
Ajastimen käyttäminen
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen
Perustoiminnot ja näytöt
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Osat ja painikkeet
Etuosa
Homevalikko
Hakemisto
 BACK/HOME-painike
Tätä painamalla voit siirtyä yhden
näytön ylöspäin tai palata edelliseen
valikkoon.
Voit tuoda [Home]-valikon ( s. 8)
näkyviin painamalla BACK/HOMEpainiketta jonkin aikaa.
 Viisisuuntainen painike*1
Aloittaa toiston ja mahdollistaa
siirtymisen soittimen
näyttövalikoissa ( s. 11, 14).
 Näyttö
Katso  s. 8.
 VOL +*1/– -painike
Säätää äänenvoimakkuutta.
 HOLD-kytkin
Voit suojata soittimen tahattomalta
käytöltä kuljetuksen ajaksi HOLDkytkimen avulla. Kun HOLDkytkintä siirretään nuolen 
suuntaan, mitkään käyttöpainikkeet
eivät toimi. HOLD-kytkimen
siirtäminen vastakkaiseen suuntaan
poistaa HOLD-toiminnon käytöstä.
 OPTION/PWR OFF -painike
Tuo asetusvalikko näkyviin
painamalla ( s. 14, 42, 53, 62, 74,
81).
Jos painat OPTION/PWR OFF painiketta jonkin aikaa, näyttö
sammuu ja soitin siirtyy
valmiustilaan ( s. 7).
*1Painikkeissa on kohopisteitä. Ne helpottavat
painikkeiden käyttöä.
Jatkuu 
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
Takaosa
Homevalikko
 Hihnan kiinnitysaukko
Tähän kiinnitetään kantohihna
(myydään erikseen).
 Mikrofoni
Katso  s. 77.
 WM-PORT-liitäntä
Kytke mukana toimitettu USBkaapeli tai muu lisälaite.
Jos soittimen mukana toimitetaan
SRS-NWGT014E-kaiutin, kytke se
WM-PORT-liitäntään.
 Kuulokeliitäntä
Työnnä kuulokkeiden pistoke
liitäntään niin, että se napsahtaa
paikalleen. Jos kuulokkeet on
kytketty väärin, ääni ei ehkä kuulu
kuulokkeista oikein.
Hakemisto
 RESET-painike
Voit palauttaa soittimen alkuperäiset
asetukset painamalla RESETpainiketta pienellä neulalla tai
muulla esineellä ( s. 99).
Perustoiminnot ja näytöt
 Vihje
Jos näyttöön tulee ilmoitus [On hold... Cancel HOLD function to activate controls.],
voit poistaa HOLD-toiminnon käytöstä työntämällä soittimen oikeassa reunassa olevaa
HOLD-kytkintä nuolen  vastaiseen suuntaan.
Soittimen virran katkaiseminen
Paina OPTION/PWR OFF -painiketta jonkin aikaa. [POWER OFF] tulee
näkyviin, soitin siirtyy valmiustilaan ja näyttö sammuu.
 Vihje
Aseta soittimen päivämäärä ja kellonaika ennen soittimen käytön aloittamista ( s. 20,
90).
Jos tauon aikana ei tehdä mitään 3 minuutin kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi.
Jos soitin on valmiustilassa eikä sitä käytetä noin neljään tuntiin, soittimen virta
katkaistaan automaattisesti. Akku kuluu tässä tilassa vain vähän.
Huomautus
Soitinta ei voi käyttää, kun se on liitettynä tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli, ennen
kuin käytät soitinta.
kuluttaa hieman akkuvirtaa myös valmiustilassa. Siksi soittimesta voi yllättäen
Soitin

katketa virta kokonaan, jos akussa ei ole varausta jäljellä.
Hakemisto
Soittimen virran kytkeminen
Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta.
Homevalikko
OPTION/PWR OFF -painike
Sisällysluettelo
Soittimen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Perustoiminnot ja näytöt
[FM Radio]
[Shuffle All]
[Settings]
[Voice Recording]
Hakemisto
[Photos]
[Music]
[Videos]
[Now Playing]
[Playlists]
Ilmoitusalue
[Shuffle All]
Voit kuunnella kaikki soittimeen tallennetut kappaleet
satunnaisessa järjestyksessä ( s. 40).
[FM Radio]
Voit kuunnella FM-radiolähetyksiä ja tallentaa
vastaanotettavaa FM-radio-ohjelmaa ( s. 66).
[Voice Recording] Voit tallentaa ääntä soittimen sisäisellä mikrofonilla
( s. 77).
[Photos]
Voit katsella soittimeen siirrettyjä valokuvia ( s. 58).
[Music]
Voit kuunnella soittimeen siirrettyjä kappaleita. Voit myös
kuunnella [Voice Recording] -toiminnolla tallennettua
ääntä sekä tallennettuja FM-radio-ohjelmia soittimesta
( s. 35).
Voit katsella soittimeen siirrettyjä videoita ( s. 50).
[Videos]
Homevalikko
Seuraavassa taulukossa on esitetty [Home]-valikon vaihtoehdot. Lisätietoja
kunkin valikon vaihtoehdoista on  s. 9.
Lisätietoja valikkovaihtoehdoista on ilmoitetulla viitesivulla.
Sisällysluettelo
Tietoja Home-valikosta
[Settings]
Voit määrittää soittimen ja sen sovellusten asetukset
( s. 87).
[Playlists]
Voit kuunnella toistoluetteloiden kappaleita ( s. 39).
[Now Playing]
Voit tuoda näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai
tietonäytön.
Jatkuu 
Perustoiminnot ja näytöt
[FM Radio]................................ 66
[Photos].................................. 58
[All Songs]...................................38
[Album]........................................38
[Artist]..........................................38
[Genre].........................................38
[Release Year]..............................38
[Folder].........................................38
[Voice Recording].................38, 79
[FM Recording].....................38, 72
[Videos]................................... 50
[SP Output Optimizer]
................................................. 49
[Video Settings]
[Zoom Settings]..................... 54
[Video Orientation]............... 57
[Display].................................. 56
[Photo Settings]
[Photo Orientation]............... 63
[Display].................................. 64
[Slide Show Repeat]............... 64
[Slide Show Interval]............. 65
[FM Radio Settings]
[Scan Sensitivity].................... 76
[Mono/Auto].......................... 76
[Recording Settings]
[Bit Rate Settings].................. 83
[Common Settings]
[Unit Information]................. 87
[AVLS (Volume Limit)]......... 88
[Beep Settings]........................ 88
[Screensaver].......................... 89
[Brightness]............................. 89
[Set Date-Time]................20, 90
[Date Display Format]........... 91
[Time Display Format].......... 91
[Reset all Settings].................. 92
[Format].................................. 92
[Language Settings]..............19, 93
[Playlists].................................. 39
[Now Playing]
Jatkuu 
Hakemisto
[Music]
[Music Settings]
[Play Mode]............................ 45
[Equalizer].............................. 46
[Clear Stereo].......................... 47
[Dynamic Normalizer]
.................................................. 48
Homevalikko
[Voice Recording]........................ 77
[Settings]
Sisällysluettelo
[Shuffle All].............................. 40
10
Perustoiminnot ja näytöt
, , , ,
, ,
,
jne.
Toistotila ( s. 36, 51, 59)
, 
Tallennustila ( s. 71, 78)
,
,
,
,
,
Kappaleen nimi, esittäjän nimi, videon nimi, valokuvan nimi,
tallennetun äänen tiedostonimi tai tallennetun FM-radioohjelman tiedostonimi
FM-radio
,
jne.
Toistotila ( s. 45)
jne.
Taajuuskorjain ( s. 46)
,
Zoomausasetus ([Auto] tai [Full]) ( s. 54)
Uniajastin ( s. 86)
Akun varaustila ( s. 17)
Hakemisto
Kuvaus
Homevalikko
Kuvakkeet
Sisällysluettelo
Tietoja ilmoitusalueesta
Seuraavassa taulukossa esitetyt kuvakkeet näkyvät ilmoitusalueella. Kuvakkeet
vaihtelevat toistotilan, asetusten tai näytön mukaan.
Lisätietoja kuvakkeista on viitesivuilla.
11
Perustoiminnot ja näytöt
Homevalikko
[Home]-valikon kautta voidaan käyttää kaikkia sovelluksia, kuten etsiä
kappaleita ja muuttaa asetuksia.
Saat [Home]-valikon näkyviin painamalla soittimen BACK/HOME-painiketta
jonkin aikaa.
Sisällysluettelo
Home-valikon käyttäminen
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Viisisuuntainen
painike
Voit valita haluamasi vaihtoehdon [Home]-valikosta Viisisuuntaisella
painikkeella.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ///-painiketta ja vahvista
valinta painamalla *1-painiketta.
*1Painikkeissa on kohopisteitä. Ne helpottavat painikkeiden käyttöä.
///-painike: valitsee vaihtoehdon.
-painike: vahvistaa vaihtoehdon valinnan.
Jatkuu 
12
Perustoiminnot ja näytöt
Esimerkki: Valitse [Home]-valikosta [Music]  [Album]  haluamasi
albumi  haluamasi kappale.
Sisällysluettelo
Tässä oppaassa [Home]-valikon käyttöohjeet on kuvattu seuraavasti.
Yllä olevaa esimerkkiä vastaavat toiminnot on esitetty alla.
Homevalikko
 Paina BACK/HOME-painiketta jonkin
Hakemisto
aikaa.
Näkyviin tulee [Home]-valikko.
BACK/HOME-painike
 Valitse
[Music] painamalla ///painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Hakuvalikko tulee näkyviin.
 Valitse [Album] painamalla ///painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Albumiluettelo tulee näkyviin.
Jatkuu 
13
Perustoiminnot ja näytöt
Hakemisto
 Valitse kappale painamalla ///painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Musiikin toistonäyttö tulee näkyviin ja
toisto alkaa.
[Home]-valikkoon palaaminen käytön aikana
Paina BACK/HOME-painiketta jonkin aikaa.
Edelliseen näyttöön palaaminen käytön aikana
Paina BACK/HOME-painiketta.
Homevalikko
painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Valitun albumin kappaleluettelo tulee
näkyviin.
Voit vierittää luetteloa painamalla /painiketta.
Sisällysluettelo
 Valitse albumi painamalla ///-
14
Perustoiminnot ja näytöt
Homevalikko
Asetusvalikon vaihtoehdot vaihtelevat toiminnon mukaan. Voit muuttaa
kunkin sovelluksen asetuksia erikseen.
Tuo asetusvalikko näyttöön painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta.
Sisällysluettelo
Asetusvalikon käyttäminen
Hakemisto
OPTION/PWR OFF
-painike
Viisisuuntainen
painike
Voit valita haluamasi vaihtoehdon asetusvalikosta viisisuuntaisella painikkeella.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla ///-painiketta ja vahvista
valinta painamalla *1-painiketta.
*1Painikkeissa on kohopisteitä. Ne helpottavat painikkeiden käyttöä.
///-painike: valitsee vaihtoehdon.
-painike: vahvistaa vaihtoehdon valinnan.
Seuraavassa on esimerkki siitä, kuinka [Play Mode] -asetukseksi valitaan
[Shuffle].
 Paina musiikin toistonäytössä OPTION/
PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
OPTION/PWR OFF -painike
Jatkuu 
15
Perustoiminnot ja näytöt
Sisällysluettelo
 Valitse [Play Mode] painamalla
///-painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Hakemisto
 Valitse [Shuffle] painamalla ///-
Homevalikko
painiketta ja vahvista valinta
painamalla -painiketta.
Toistotilaksi vaihtuu [Shuffle].
Asetusvalikon vaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, missä näytössä OPTION/
PWR OFF -painiketta painetaan.
Lisätietoja on seuraavilla sivuilla.
”Musiikkiasetusvalikon käyttäminen” ( s. 42)
”Videoasetusvalikon käyttäminen” ( s. 53)
”Valokuva-asetusvalikon käyttäminen” ( s. 62)
”FM-radion asetusvalikon käyttäminen” ( s. 74)
”Äänentallennuksen asetusvalikon käyttäminen” ( s. 81)
16
Perustoiminnot ja näytöt
*1Joitakin WMV-tiedostoja ei voi toistaa sen jälkeen, kun ne on siirretty Content Transfer
-ohjelmalla. Jos siirrät tiedostot uudelleen Windows Media Player 11 -ohjelmalla, voit ehkä toistaa
niitä.
 Vihje
SonicStagen hallinnoimia ATRAC-tiedostoja voi siirtää soittimeen muuntamalla ne
ensin MP3-tiedostomuotoon. Jos haluat muuntaa tiedostoja, lataa MP3 Conversion Tool
-ohjelma asiakastukisivustosta ( s. 120).
Yhteensopivat ohjelmat
Windows Media Player 11
Windows Media Player -ohjelmalla voi tuoda äänitietoja CD-levyiltä ja siirtää
tiedot soittimeen.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA), videot (WMV), valokuvat
(JPEG)
Katso lisätietoja ohjelman käytöstä sen Ohje-toiminnosta tai seuraavasta
sivustosta:
http://www.support.microsoft.com/
 Vihje
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, tiedostojen
(esimerkiksi AAC- ja videotiedostojen) siirtämistä vetämällä ja pudottamalla on ehkä
rajoitettu. Voit ratkaista ongelman asentamalla Windows Media Player 11 -version
Windows Media Player -lataussivustosta. Tämän jälkeen voit taas siirtää tiedostoja
vetämällä ja pudottamalla. Ennen kuin asennat Windows Media Player 11 -version
tietokoneeseen, tarkista, että käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu on Windows Media
Player 11 -yhteensopiva.
Hakemisto
Content Transfer
Content Transfer -ohjelmistolla voi siirtää musiikkia, videoita tai valokuvia
tietokoneesta soittimeen helposti vetämällä ja pudottamalla. Voit vetää ja
pudottaa tiedostoja esim. Windowsin Resurssienhallinnasta tai iTunesista
Content Transferiin. Content Transferin avulla voit myös muuntaa
yhteensopimattomia videotiedostoja toistokelpoiseen muotoon. Lisätietoja on
ohjelmiston Ohje-osassa.
Siirrettävät tiedostot: musiikki (MP3, WMA, AAC, WAV), valokuvat (JPEG),
videot (MPEG-4 Simple Profile, AVC (H.264/AVC) Baseline Profile, WMV*1)
Homevalikko
Mukana toimitetut ohjelmat
Sisällysluettelo
Tietoja ohjelmista
17
Soittimen valmisteleminen
Soittimen valmisteleminen
Homevalikko
Soittimen akku latautuu, kun soitin on kytkettynä käynnissä olevaan
tietokoneeseen.
Kytke soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
,
Kun akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy näytössä muodossa
lataus on päättynyt (latausaika on noin 2 tuntia).
Sisällysluettelo
Akun lataaminen
Hakemisto
Kun soitinta käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan, se on ladattava täyteen (akun jäljellä olevan varauksen ilmaisimessa
).
näkyy
Akun varaustilan ilmaisin
Ilmoitusalueen akkuilmaisimesta näkyy akun jäljellä oleva varaus.
Kun akun virta vähenee, kuvakkeen palkit katoavat näkyvistä. Jos näyttöön
tulee [LOW BATTERY. Please Charge.], soitinta ei voi käyttää. Lataa tällöin
soittimen akku kytkemällä soitin tietokoneeseen.
Tietoja akun kestosta on  s. 128.
Jatkuu 
18
Soittimen valmisteleminen
Huomautus
Sisällysluettelo
Homevalikko
Hakemisto
Jos soittimen akku akku ladataan, kun se on ollut pitkään käyttämättömänä, tietokone ei
ehkä tunnista soitinta ja näyttö saattaa pysyä tyhjänä. Soittimen toiminta palaa
normaaliksi, kun soitinta ladataan noin 5 minuuttia.
Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5–35 ºC. Jos yrität ladata akkua tämän
lämpötila-alueen ulkopuolella, akun varaustilan ilmaisin voi alkaa vilkkua, jolloin
lataaminen ei onnistu.
Akku voidaan ladata noin 500 kertaa, ennen kuin se kuluu loppuun. Latauskertojen
määrä voi vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.
Näytössä oleva akun varaustilan ilmaisin näyttää vain arvion. Esimerkiksi ilmaisimen
yksi palkki ei välttämättä tarkoita täsmälleen neljäsosaa akun latauksesta.
Näyttöön tulee ilmoitus [Do not disconnect.], kun soitin muodostaa yhteyden
tietokoneeseen. Älä irrota soittimen mukana toimitettua USB-kaapelia, kun näytössä on
ilmoitus [Do not disconnect.], sillä siirrettävät tiedot voivat vahingoittua.
Soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
Jos et aio käyttää soitinta yli puoleen vuoteen, lataa akku vähintään kerran tänä aikana,
jotta sen teho ei laske.
Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet voivat häiritä soittimen toimintaa.
Akun latautumista ei taata käytettäessä itse koottuja tai muunneltuja tietokoneita.
Jos tietokone siirtyy virransäästötilaan (esimerkiksi lepo- tai horrostilaan), kun soitin on
kytkettynä tietokoneeseen USB-kaapelilla, soittimen akku ei lataudu. Sen sijaan soitin
kuluttaa akun virtaa ja purkaa sen latauksen.
Älä jätä soitinta kiinni kannettavaan tietokoneeseen pitkäksi aikaa, jos tietokonetta ei ole
kytketty verkkovirtaan. Muutoin soitin saattaa purkaa tietokoneen akun varauksen.
Kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen, älä käynnistä tietokonetta, käynnistä sitä
uudelleen, käynnistä sitä lepotilasta tai sammuta sitä. Nämä toimet voivat aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriön. Irrota soitin tietokoneesta, ennen kuin suoritat jonkin näistä
toimista.
Soitin voi kuumentua lataamisen aikana. Tämä ei ole merkki viasta.
19
Soittimen valmisteleminen
Voit valita soittimen valikoiden ja ilmoituksen kieleksi jonkin useista
vaihtoehdoista.
Sisällysluettelo
Näytön kielen valitseminen
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
haluamasi kieliasetus.
[Settings] [Language Settings] 
Kieliasetus
Ilmoituksissa ja valikoissa käytettävä kieli
[Deutsch]
saksa
[English]
englanti
[Español]
espanja
[Français]
ranska
[Italiano]
italia
[Português]
portugali
[Русский]
venäjä
[
korea
]
[Settings]
[
]
yksinkertaistettu kiina
[
]
perinteinen kiina
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
20
Soittimen valmisteleminen
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
Date-Time].
[Settings]
[Settings]  [Common Settings]  [Set
 Siirry vuoden valintaan painamalla /-painiketta. Voit muuttaa
arvoa painamalla /-painiketta.
 Muuta kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttiasetusta vaiheessa 
kuvatulla tavalla.
 Vahvista asetukset painamalla -painiketta.
Kuluvan ajan näyttäminen
Voit tuoda kuluvan kellonajan näkyviin painamalla [Home]-valikossa tai
toistonäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitsemalla asetusvalikosta
[Clock Display].
 Vihje
Päivämäärämuodoksi voi valita [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai [DD/MM/
YYYY]. Kellonajan näyttötavaksi voi valita joko [12-hour] tai [24-hour ]. Lisätietoja on
kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen [Date Display Format]” ( s. 91) ja
”Kellonajan näyttötavan asettaminen [Time Display Format]” ( s. 91).
Huomautus
Jos akun varaus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty pitkään
aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä näkyy
nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.
Kello voi edistää tai jätättää 60 sekuntia kuukaudessa. Aseta kellonaika tällöin uudelleen.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Homevalikko
Jotkin soittimen sovelluksista eivät toimi kunnolla, ennen kuin päivämäärä ja
kellonaika on asetettu. Aseta nykyinen päivämäärä ja kellonaika, ennen kuin
aloitat soittimen käytön.
Sisällysluettelo
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen
21
Musiikin siirtäminen
Musiikin siirtäminen
 Musiikin siirtäminen CD-levyiltä Windows Media Player 11 -ohjelman avulla
( s. 22)
 Musiikin siirtäminen esim. iTunesista Content Transferin avulla
( s. 26)
Jos olet jo siirtänyt musiikkia esim. iTunesiin, voit siirtää musiikkia
soittimeen Content Transferin avulla.
 Musiikin siirtäminen Windowsin Resurssienhallinnassa vetämällä ja
pudottamalla ( s. 28)
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettuja musiikkitiedostoja Windowsin
Resurssienhallinnasta vetämällä ja pudottamalla.
 Vihje
Lisätietoja musiikin tuonnista on eri ohjelmien Ohje-toiminnossa.
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( s. 124).
Tässä soittimessa ei käytetä SonicStage-ohjelmaa (SonicStage on Sonyn kehittämä
ohjelma, jota käytetään musiikinhallintaan tietokoneessa tai musiikin siirtämiseen
muuntyyppisiin soittimiin). Tähän soittimeen voi siirtää musiikkia edellä mainitulla
kolmella tavalla ilman SonicStagea.
SonicStagen hallinnoimia ATRAC-tiedostoja voi siirtää soittimeen muuntamalla ne
ensin MP3-tiedostomuotoon. Jos haluat muuntaa tiedostoja, lataa MP3 Conversion Tool
-ohjelma asiakastukisivustosta ( s. 120).
[MUSIC]-kansiossa
saa olla enintään 4 000 tiedostoa / kansio.

Hakemisto
Voit tuoda musiikkia CD-levyiltä tietokoneeseen ja siirtää musiikin
tietokoneesta soittimeen Windows Media Player 11 -ohjelmalla.
Homevalikko
Voit tuoda musiikkia soittimeen esimerkiksi CD-äänilevyiltä tai Internetistä.
Kun tuot musiikkia tietokoneeseen, käytä siihen tarkoitettua ohjelmistoa.
Voit siirtää musiikkia soittimeen seuraavilla kolmella tavalla.
Sisällysluettelo
Musiikin siirtotavan valitseminen
22
Musiikin siirtäminen
Homevalikko
Voit tuoda kappaleita CD-levyiltä tietokoneeseen ja siirtää musiikin
tietokoneesta soittimeen Windows Media Player 11 -ohjelmalla.
Sisällysluettelo
 Musiikin siirtäminen Windows Media Player 11
-ohjelmalla
 Vihje
Musiikin tuominen CD-levyiltä
Voit kopioida musiikkia CD-levyiltä Windows Media Player 11 -ohjelmalla. Voit
kopioida kappaleita CD-levyltä tietokoneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 Aseta CD-levy tietokoneeseen.
 Käynnistä Windows Media Player 11 ja napsauta ikkunan
yläreunassa olevaa [Kopiointi CD-levyltä] -välilehteä.
Kun Internet-yhteys on käytössä, Windows Media Player 11 hakee CDlevyn tiedot (esimerkiksi CD-levyn, kappaleen ja esittäjän nimen) ja
näyttää ne ikkunassa.
Jatkuu 
Hakemisto
Lisätietoja Windows Media Playerin käytöstä ja Windows Media Playerin tuesta saat
osoitteesta:
http://support.microsoft.com/
23
Musiikin siirtäminen
Windows Media Player 11 aloittaa CD-levyn sisällön tuonnin.
Tuotujen kappaleiden kohdalla näkyy [Kopioitu kirjastoon]. Odota,
kunnes kaikki kappaleet on tuotu.
Huomautus
Kappaleita saa kopioida vain yksityiseen käyttöön. Muuhun käyttöön tarvitaan
tekijänoikeuksien haltijoiden lupa.
Hakemisto
Tuodut kappaleet tallennetaan tietokoneen [Oma musiikki] -kansioon (Windows XP)
tai [Musiikki]-kansioon (Windows Vista). Saat kappaleet näkyviin napsauttamalla
[Kirjasto]-välilehteä Windows Media Player 11 -ohjelmassa.
Windows Media Player 11 hakee CD-levyn tiedot Internetissä olevasta tietokannasta.
Kaikkien CD-levyjen tietoja ei välttämättä löydy tietokannasta. Jos CD-levyn tiedot
puuttuvat, voit lisätä ne tuonnin jälkeen. Lisätietoja CD-levyn tietojen lisäämisestä ja
muuttamisesta on Windows Media Player 11 -ohjelman Ohje-osassa.
Jos et halua tuoda jotakin kappaletta, poista valinta sen nimen vasemmalla puolella
olevasta valintaruudusta.
Homevalikko
 Vihje
Sisällysluettelo
 Napsauta [Aloita kopiointi].
24
Musiikin siirtäminen
Voit siirtää musiikkia tietokoneesta soittimeen Windows Media Player 11
-ohjelmalla.
Sisällysluettelo
Musiikin siirtäminen
Homevalikko
Hakemisto
Huomautus
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti [Do not disconnect.], jotta
siirrettävät tiedot eivät vahingoitu.
Jos Content Transfer käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla, sulje Content Transfer tai jätä se huomiotta, sillä
Content Transferia ei tarvitse käyttää. Lisätietoja Content Transferin automaattisesta
käynnistymisestä on Content Transferin Ohjeessa.
 Käynnistä Windows Media Player 11 ja kytke soitin tietokoneeseen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Kytke USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
Näkyviin tulee [Laitteen asennus] -ikkuna.
-merkki on ylöspäin.
 Napsauta [Peruuta].
Jos näkyviin tulee automaattisen toiston ikkuna, sulje se valitsemalla
[Peruuta] tai napsauttamalla sulkemiskuvaketta.
Jos valitset [Peruuta]-vaihtoehdon sijasta [Valmis], Windows Media
Player -ohjelman kaikki kirjastotiedot kopioidaan automaattisesti
soittimeen. Jos kirjastotietojen koko ylittää soittimessa käytettävissä
olevan tallennustilan, kopiointi ei käynnisty.
Voit avata [Laitteen asennus] -ikkunan milloin tahansa. Napsauta tällöin
Windows Media Player -ikkunan vasemmassa reunassa olevaa
[WALKMAN]-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Määritä
synkronointi].
Jatkuu 
25
Musiikin siirtäminen
välilehteä.
 Vedä ja pudota haluamasi kappaleet ikkunan oikeassa reunassa
 Käynnistä synkronointi valitsemalla [Aloita synkronointi].
Hakemisto
Kun synkronointi on valmis, synkronointiluetteloon tulee ilmoitus siitä,
että soitin voidaan irrottaa. Sulje Windows Media Player 11 ja irrota soitin
tietokoneesta.
Homevalikko
olevaan synkronointiluetteloon.
Kappaleet lisätään synkronointiluetteloon.
Sisällysluettelo
 Napsauta Windows Media Player 11 -ohjelmassa [Synkronointi]-
26
Musiikin siirtäminen
Sisällysluettelo
 Musiikin siirtäminen Content Transferin
avulla
Homevalikko
Jos olet jo siirtänyt musiikkia esim. iTunesiin, voit siirtää musiikkia soittimeen
Content Transferin avulla. Voit vetää ja pudottaa musiikkia esim. iTunesista
Content Transferiin.
Hakemisto
Huomautus
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti [Do not disconnect.]. Muutoin
siirrettävät tiedot voivat vahingoittua.
Content Transferia ei voi käyttää Windows Media Playerin sisällön kanssa.
Tekijänoikeussuojauksella varustettua sisältöä ei voi siirtää.
Content Transfer tukee tiedonsiirtoa iTunes 8.1:stä soittimeen. Lisätietoja iTunesin
kappaleiden siirtorajoituksista on asiakastukisivustoissa ( s. 120).
 Kytke soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Kytke USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että -merkki on ylöspäin.
Content Transfer käynnistyy automaattisesti.
Lisätietoja automaattisen käynnistyksen asettamisesta ja Content
Transferin käyttämisestä on Content Transferin Ohje-osassa.
käynnistää ohjelman myös valitsemalla [Käynnistä]-valikosta
Voit

[Kaikki ohjelmat] ja [Content Transfer] - [Content Transfer].
 Käynnistä iTunes tms.
Jatkuu 
27
Musiikin siirtäminen
Content Transferiin.
Content Transfer tunnistaa tiedoston tyypin sen tiedostotunnisteen
perusteella ja siirtää tiedoston asianmukaiseen soittimen kansioon.
Content Transfer
Homevalikko
Esim. iTunes
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi kappaleet esim. iTunesista ja vedä ja pudota ne
Hakemisto
28
Musiikin siirtäminen
Sisällysluettelo
 Musiikin siirtäminen Windowsin
Resurssienhallinnan avulla
Homevalikko
Voit siirtää tiedostoja suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnassa
vetämällä ja pudottamalla.
Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Voit siirtää tiedot
oikein noudattamalla seuraavia ohjeita.
Hakemisto
 Vihje
Joissakin tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, siirrettävien
tiedostojen (esimerkiksi AAC- ja videotiedostojen) määrää vetämällä ja pudottamalla on
ehkä rajoitettu. Voit ratkaista ongelman asentamalla Windows Media Player 11 -version
Windows Media Player -lataussivustosta. Tämän jälkeen voit taas siirtää tiedostoja
vetämällä ja pudottamalla. Ennen kuin asennat Windows Media Player 11 -version
tietokoneeseen, tarkista, että käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu on Windows Media
Player 11 -yhteensopiva.
Jatkuu 
29
Musiikin siirtäminen
Huomautus
-merkki on ylöspäin.
 Valitse [Käynnistä] – [Oma tietokone] tai [Tietokone] –
[WALKMAN] – [Storage Media] ja valitse sitten [MUSIC]-kansio.
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot [MUSIC]-kansioon tai sen
johonkin alikansioon.
Jos tiedosto tai kansio sijaitsee yli kahdeksan kansiotason päässä, sitä ei
ehkä voi käyttää.
Tietokoneen musiikkitiedostot- tai -kansiot
Soittimen [MUSIC]-kansio
Hakemisto
kaapelilla.
Kytke USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
Homevalikko
 Kytke soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-
Sisällysluettelo
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti [Do not disconnect.], jotta
siirrettävät tiedot eivät vahingoitu. Jos soitin irrotetaan tiedostojen siirron aikana,
soittimeen voi jäädä tarpeettomia tiedostoja. Jos näin käy, siirrä käyttökelpoiset tiedostot
takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin ( s. 92).
Älä
muuta kansioiden [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE],

[PICTURES], [Record], [Voice] ja [FM] nimiä tai poista niitä.
Älä muuta suoraan [MP_ROOT]-, [MPE_ROOT]- ja [Record]-kansioiden alla olevien
kansioiden tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
Joitakin tiedostoja ei ehkä voida toistaa soittimessa tekijänoikeussuojauksen vuoksi.
Vaikka soittimeen voi siirtää rajoitusta enemmän tiedostoja ja kansioita, soitin ei voi
näyttää tai toistaa rajoitetun määrän ylittäviä tiedostoja, kansioita tai tasoja.
Jos Content Transfer käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla, sulje Content Transfer tai jätä se huomiotta, sillä
Content Transferia ei tarvitse käyttää. Lisätietoja Content Transferin automaattisesta
käynnistymisestä on Content Transferin Ohjeessa.
30
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettuja videoita/valokuvia Content
Transferin avulla.
 Videoiden/valokuvien siirtäminen Windowsin Resurssienhallinnassa
vetämällä ja pudottamalla ( s. 33)
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettuja videoita/valokuvia Windowsin
Resurssienhallinnasta vetämällä ja pudottamalla.
 Videoiden/valokuvien siirtäminen Windows Media Player 11 -ohjelman avulla
Voit siirtää Windows Media Player 11 -ohjelmalla hallittuja videoita/
valokuvia soittimeen Windows Media Player 11 -ohjelman avulla.
Lisätietoja Windows Media Playerin käytöstä ja Windows Media Playerin
tuesta saat osoitteesta:
http://support.microsoft.com/
 Vihje
Lisätietoja videoiden/valokuvien tuonnista on eri ohjelmien Ohje-toiminnossa.
Lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista on kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( s. 124).
[PICTURE]-, [PICTURES]- tai [DCIM]-kansiossa saa olla enintään 4 000 tiedostoa /
kansio.
Hakemisto
 Videoiden/valokuvien siirtäminen Content Transferin avulla ( s. 31)
Homevalikko
Voit tuoda videoita soittimeen esimerkiksi tallenteista tai Internetistä.
Voit tuoda valokuvia esimerkiksi digitaalikamerasta.
Kun tuot videoita/valokuvia tietokoneeseen, käytä siihen tarkoitettua
ohjelmistoa.
Voit siirtää videoita/valokuvia soittimeen seuraavilla kolmella tavalla.
Sisällysluettelo
Videoiden/valokuvien siirtotavan valitseminen
31
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Sisällysluettelo
 Videoiden/valokuvien siirtäminen Content
Transferin avulla
Homevalikko
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettuja videoita/valokuvia Content Transferin
avulla. Voit siirtää videoita/valokuvia Windowsin Resurssienhallinnasta
Content Transferiin vetämällä ja pudottamalla.
Hakemisto
Huomautus
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti [Do not disconnect.], jotta
siirrettävät tiedot eivät vahingoitu.
Tekijänoikeussuojauksella varustettua sisältöä ei voi siirtää.
 Kytke soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
Kytke USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että -merkki on ylöspäin.
Content Transfer käynnistyy automaattisesti.
Lisätietoja automaattisen käynnistyksen asettamisesta ja Content
Transferin käyttämisestä on Content Transferin Ohje-osassa.
käynnistää ohjelman myös valitsemalla [Käynnistä]-valikosta
Voit

[Kaikki ohjelmat] ja [Content Transfer] - [Content Transfer].
Jatkuu 
32
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Resurssienhallinnasta ja vedä ja pudota ne Content Transferiin.
Content Transfer tunnistaa tiedoston tyypin sen tiedostotunnisteen
perusteella ja siirtää tiedoston asianmukaiseen soittimen kansioon.
Content Transfer
Homevalikko
Tietokoneen video-/
valokuvatiedostot- tai -kansiot
Sisällysluettelo
 Valitse haluamasi videot/valokuvat Windowsin
Hakemisto
33
Videoiden/valokuvien siirtäminen
 Videoiden/valokuvien siirtäminen Windowsin
Resurssienhallinnan avulla
Sisällysluettelo
Voit siirtää tiedostoja suoraan tietokoneesta Windowsin Resurssienhallinnassa
vetämällä ja pudottamalla.
Toistokelpoiseen datahierarkiaan liittyy tiettyjä sääntöjä. Voit siirtää tiedot
oikein noudattamalla seuraavia ohjeita.
Homevalikko
Hakemisto
 Vihje
Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne siirretään Windows Media Player 11
‑ohjelmalla.
Joissakin
tietokoneissa, joihin on jo asennettu Windows Media Player 10, siirrettävien

tiedostojen (esimerkiksi AAC- ja videotiedostojen) määrää vetämällä ja pudottamalla on
ehkä rajoitettu. Voit ratkaista ongelman asentamalla Windows Media Player 11 -version
Windows Media Player -lataussivustosta. Tämän jälkeen voit taas siirtää tiedostoja
vetämällä ja pudottamalla. Ennen kuin asennat Windows Media Player 11 -version
tietokoneeseen, tarkista, että käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu on Windows Media
Player 11 -yhteensopiva.
Jatkuu 
34
Videoiden/valokuvien siirtäminen
Huomautus
-merkki on ylöspäin.
 Valitse [Käynnistä]– [Oma tietokone] tai [Tietokone]–
[WALKMAN]– [Storage Media] ja valitse sitten [VIDEO]- tai
[PICTURE]-kansio.
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
 Vedä ja pudota tiedostot tai kansiot [VIDEO]- tai [PICTURE]-
kansioon tai sen johonkin alikansioon.
Videotiedostot tai -kansiot: vedä ja pudota tiedostot tai kansiot
[VIDEO]-kansioon tai sen johonkin alikansioon.
Valokuvatiedostot tai -kansiot: vedä ja pudota tiedostot tai kansiot
[PICTURE]-kansioon tai johonkin niiden alikansioista.
Jos tiedosto tai kansio sijaitsee yli kahdeksan kansiotason päässä, sitä ei
ehkä voi käyttää.
Tietokoneen video- tai
valokuvatiedostot- tai -kansiot
Videot: soittimen [VIDEO]-kansio
Valokuvat: soittimen [PICTURE]-kansio
Hakemisto
kaapelilla.
Kytke USB-kaapelin liitin soittimeen niin, että
Homevalikko
 Kytke soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-
Sisällysluettelo
Datahierarkia voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.
Älä irrota USB-kaapelia, kun soittimessa näkyy teksti [Do not disconnect.], jotta
siirrettävät tiedot eivät vahingoitu. Jos soitin irrotetaan tiedostojen siirron aikana,
soittimeen voi jäädä tarpeettomia tiedostoja. Jos näin käy, siirrä käyttökelpoiset tiedostot
takaisin tietokoneeseen ja alusta soitin ( s. 92).
Älä
muuta kansioiden [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE],

[PICTURES], [Record], [Voice] ja [FM] nimiä tai poista niitä.
Älä muuta suoraan [MP_ROOT]-, [MPE_ROOT]- ja [Record]-kansioiden alla olevien
kansioiden tai tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
Joitakin tiedostoja ei ehkä voida toistaa soittimessa tekijänoikeussuojauksen vuoksi.
Vaikka soittimeen voi siirtää rajoitusta enemmän tiedostoja ja kansioita, soitin ei voi
näyttää tai toistaa rajoitetun määrän ylittäviä tiedostoja, kansioita tai tasoja.
Jos Content Transfer käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen
mukana toimitetulla USB-kaapelilla, sulje Content Transfer tai jätä se huomiotta, sillä
Content Transferia ei tarvitse käyttää. Lisätietoja Content Transferin automaattisesta
käynnistymisestä on Content Transferin Ohjeessa.
35
Musiikin toistaminen
Musiikin toistaminen
[Music]
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Music].
Hakuvalikko tulee näkyviin.
Voit valita haluamasi hakutavan, jonka mukaisesti musiikkiluettelo
lajitellaan ja kappaleita haetaan. Lisätietoja on kohdassa ”Kappaleiden
hakeminen” ( s. 38).
 Valitse haluamasi hakutapa 
haluamasi kappale.
Musiikin toistonäyttö tulee näkyviin ja
kappaleiden toisto alkaa.
Valitse tietoja, kunnes kappaleluettelo
tulee näkyviin.
musiikin toistonäytön
Lisätietoja

käyttämisestä on kohdassa ”Musiikin
toistonäyttö” ( s. 36).
Huomautus
Soittimen käynnistymisessä tai tiedosto-/kansioluettelon näkyviin tulemisessa voi kestää
pitkään, jos soittimessa on paljon tiedostoja tai kansioita.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Homevalikko
Jos haluat toistaa musiikkia, tuo [Music]-näyttö näkyviin valitsemalla
[Music].
Voit toistaa tallennettuja FM-radio-ohjelmia ja tallennettuja äänitiedostoja
[Music]-kansiosta. Lisätietoja on kohdassa ”Kappaleiden hakeminen”
( s. 38).
Sisällysluettelo
Musiikin toistaminen [Music]
36
Musiikin toistaminen
Kappaleen nimi
Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Toisto ()/tauko ()*
Paina -painiketta.
Pikakelaus eteen ()/
pikakelaus taakse ()
Paina /-painiketta jonkin aikaa.
Siirtyminen edellisen (tai
nykyisen) kappaleen alkuun
()/
siirtyminen seuraavan kappaleen
alkuun ()
Paina /-painiketta.
Kohdistimen näyttäminen ja
näytössä näkyvien tietojen
selaaminen
Paina /-painiketta.
1
*1Jos tauon aikana ei tehdä mitään 3 minuutin kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Hakemisto
Musiikin toistonäytön toiminnot
Homevalikko
Esittäjän nimi
Albumin nimi
Tyylilaji
Julkaisuvuosi
Toiston tila
Sisällysluettelo
Musiikin toistonäyttö
37
Musiikin toistaminen
Seuraavassa on muutama esimerkki musiikkiluettelonäytöistä.
Sisällysluettelo
Musiikkiluettelonäyttö
Hakemisto
Albumiluettelonäyttö
Musiikkiluettelonäytön toiminnot
Toiminto
Ohje
Luettelon tiedon
vahvistaminen
Paina -painiketta.
Kohdistimen siirto ylös Paina /-painiketta.
tai alas
Voit selata ylös tai alas nopeammin painamalla
/‑painiketta ja pitämällä sitä painettuna.
Kohdistimen siirto
vasemmalle/oikealle,
kun hakemisto on
näkyvissä
Paina /-painiketta.
Luettelon edellisen/
seuraavan näytön
näyttäminen, kun
hakemisto ei ole
näkyvissä
Paina /-painiketta.
Hakemisto
Kappaleluettelonäyttö
Homevalikko
Esimerkiksi luettelo-osan
kappaleen ja albumin nimen
alkukirjaimet tulevat näkyviin.
38
Musiikin toistaminen
[Music]
Viisisuuntainen
painike
[Playlists]
 Vihje
[All Songs]-, [Album]- ja [Artist]-luettelot ovat aakkosnumeerisessa järjestyksessä.
 Valitse [Home]-valikosta
haluamasi kappale.
[Music]  haluamasi hakumenetelmä 
Valitse tietoja seuraavasti, kunnes kappaleluettelo tulee näkyviin.
Jatkuu 
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Homevalikko
Kun valitset [Home]-valikosta [Music], näkyviin tulee hakuvalikko.
Hakuvalikossa voit valita haluamasi hakutavan, jolla voit etsiä haluamasi
kappaleen musiikkiluettelosta.
Voit myös etsiä haluamasi kappaleen sisältävän musiikkiluettelon valitsemalla
[Home]-valikosta [Playlists].
Sisällysluettelo
Kappaleiden hakeminen
39
Musiikin toistaminen
Tapa
Kuvaus
[All Songs]*
Valitse kappale luettelosta.
1
Valitse albumi  kappale.
[Album]*1
[Genre]*1, *3
Valitse tyylilaji  esittäjä  albumi  kappale.
[Release Year]*1, *3
Valitse julkaisuvuosi  esittäjä  kappale.
[Folder]* *
Valitse kansio  kappale.
5
[Voice Recording]*6
Valitse kansion tallennuspäivä  tallennettu äänitiedosto.
[FM Recording]*
Valitse kansion tallennuspäivä  tallennettu FM-radio-ohjelma.
7
*1Tallennetut äänitiedostot ja FM-radio-ohjelmat eivät näy luettelossa.
*2Esittäjän nimen alussa mahdollisesti olevaa ”The”-sanaa ei oteta huomioon luetteloita
järjestettäessä.
*3Näkyviin tulevat kaikki valitun esittäjän, tyylilajin tai julkaisuvuoden kappaleet. Valitse [Artist]-,
[Genre]- tai [Release Year] -luettelonäytöstä [All [XXX]].
*4Tallennetut äänitiedostot ja FM-radio-ohjelmat sisältävät kansiot eivät näy [Folder]-luettelossa.
*5Kansiot näkyvät ensin nimijärjestyksessä, ja sen jälkeen tiedostot näkyvät nimijärjestyksessä.
Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole merkitystä.
*6Voit tallentaa ääntä soittimen sisäisellä mikrofonilla ( s. 77) ja toistaa tallennettuja
äänitiedostoja soittimessa. Lisätietoja tallennettujen äänitiedostojen toistamisesta on kohdassa
”Tallennettujen äänitiedostojen toistaminen” ( s. 79).
*7Voit tallentaa FM-radio-ohjelmia soittimeen ( s. 70) ja toistaa niitä soittimessa. Lisätietoja
tallennettujen FM-radio-ohjelmien toistamisesta on kohdassa ”Tallennettujen FM-radioohjelmien toistaminen” ( s. 72).
Toistoluettelon toistaminen
Soittimella voi toistaa kappaleiden luetteloita (toistoluetteloita).
Toistoluettelot luodaan Windows Media Player 11 -ohjelmalla. Lisätietoja
toistoluetteloiden luomisesta on Windows Media Player 11 -ohjelman Ohjetoiminnossa. Toistoluetteloon tallennetut kansikuvat eivät näy soittimessa.
 Valitse [Home]-valikosta [Playlists]  haluamasi toistoluettelo 
haluamasi kappale.
Hakemisto
Valitse esittäjä  albumi  kappale.
3
Homevalikko
[Artist]* * *
1, 2,
4,
Sisällysluettelo
Hakutapa
40
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Kaikkien kappaleiden toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
Kaikki soittimeen tallennetut kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
Homevalikko
[Shuffle All]
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Shuffle All].
Kaikki kappaleet asetetaan satunnaiseen järjestykseen. Tämän jälkeen
musiikin toistonäyttö tulee näkyviin ja kappaleiden toisto alkaa.
 Vihje
 Kun [Shuffle All] -toisto alkaa, toistotilaksi vaihtuu [Shuffle] tai [Shuffle&Repeat]
( s. 45). Vaikka [Shuffle All] peruutettaisiin, toistotilan asetuksena säilyy [Shuffle] tai
[Shuffle&Repeat].
[Shuffle All] -toisto poistuu automaattisesti käytöstä suoritettaessa jokin seuraavista
toimista:
kappaleen toiston aloittaminen esimerkiksi valitsemalla se [Music]-kohdasta.
toistotilan vaihtaminen.
Huomautus
Toistotila vaihtelee kappaleen ja tallennetun äänitiedoston mukaan. Tallennettuja
äänitiedostoja ja FM-radio-ohjelmia ei toisteta satunnaisessa järjestyksessä, vaikka
[Shuffle All] olisi valittuna.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
41
Musiikin toistaminen
 Vihje
Huomautus
Kappaleita ei voi poistaa soittimesta, jos sitä ei kytketä tietokoneeseen.
Hakemisto
Voit poistaa soittimesta tallennettuja äänitiedostoja ja tallennettuja FM-radio-ohjelmia.
Lisätietoja on kohdissa ”Tallennettujen äänitiedostojen poistaminen” ( s. 80) ja
”Tallennettujen FM-radio-ohjelmien poistaminen” ( s. 73).
Homevalikko
Jos haluat poistaa kappaleita soittimesta, tee se samalla ohjelmalla, jota käytit
kappaleiden siirtämiseen, tai käytä Windowsin Resurssienhallintaa.
Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman Ohje-toiminnossa.
Sisällysluettelo
Kappaleiden poistaminen
42
Musiikin toistaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Tuo näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai tietonäytön.
[Go to Recording Screen]
Tuo näkyviin äänentallennusnäytön ( s. 77) tai FMtallennusnäytön ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
Edellisen vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö
tulee näkyviin ( s. 66).
[Detailed Information]
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan, äänimuodon,
bittinopeuden ja tiedostonimen ( s. 44).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
[Delete This Song]*1
Poistaa tallennetun äänitiedoston tai FM-radioohjelman ( s. 73, 80).
*1Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos tallennettujen äänitiedostojen tai tallennettujen FMradio-ohjelmien luettelo on näkyvissä.
Jatkuu 
Hakemisto
Musiikkiluettelonäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
Homevalikko
Saat musiikkiasetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF
-painiketta musiikkiluettelonäytössä tai musiikin toistonäytössä. Jos haluat
lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä, katso  s. 14.
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä
valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusvalikon käyttäminen
43
Musiikin toistaminen
[Play Mode]
Asettaa toistotilan ( s. 45).
[Equalizer]
Muokkaa äänenlaatua ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimoi mukana toimitetun kaiuttimen äänentoiston
(koskee vain soittimia, joiden mukana toimitetaan SRSNWGT014E-kaiutin) ( s. 49).
Näyttää kansikuvan ( s. 44).
[Cover Art]
[Detailed Information]
Näyttää kappaleen tiedot, kuten toistoajan, äänimuodon,
bittinopeuden ja tiedostonimen ( s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Lisää kappaleet toiveluetteloon, jonka voi ostaa
Wishlist]
palveluun liittyvässä ohjelmistossa. / Poistaa kappaleen
toiveluettelosta.
[Alarm]
Ottaa hälytyksen käyttöön ( s. 85).
[Sleep Timer]
Asettaa uniajastimen ( s. 86).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Homevalikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
Musiikin toistonäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
44
Musiikin toistaminen
 Paina musiikkiluettelossa tai musiikin toistonäytössä OPTION/PWR
Sisällysluettelo
Lisätietonäytön [Detailed Information] tuominen näkyviin
OFF -painiketta.
 Valitse [Detailed Information].
Homevalikko
Lisätietonäyttö
Hakemisto
Jos näyttö avataan musiikin toistonäytöstä, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen painamalla
/-painiketta.
Toistoaika
Tiedostomuoto
Bittinopeus
Tekijänoikeussuojatut tiedostot
Jos kappaleen bittinopeus on muuttuva, näytössä näkyy toiston aikana ”VBR”.
Tiedostonimi
Kansikuvanäytön [Cover Art] tuominen näkyviin
 Paina musiikin toistonäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta.
 Valitse [Cover Art].
Kansikuvanäyttö
Kun näytössä on kansikuvanäyttö, voit siirtää kappaleita eteen- tai taaksepäin painamalla / -painiketta.
 Vihje
Jos kappaleissa ei ole kansikuvatietoja, näytössä näkyy soittimen oletuskuva.
Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvatiedot ovat saatavissa. Kansikuvan voi
määrittää Windows Media Player 11:llä tai jollakin toisella siirtoon pystyvällä,
kansikuvien luontiin tarkoitetulla ohjelmalla. Katso lisätietoja ohjelman Ohjetoiminnosta tai pyydä niitä ohjelman valmistajalta. Kansikuvan tiedostomuoto voi
aiheuttaa sen, ettei kansikuva näy.
45
Musiikin toistaminen
Jos haluat muuttaa musiikkiasetuksia, valitse [Home]-valikosta
valitse sitten [Music Settings].
[Settings] ja
Sisällysluettelo
Musiikkiasetusten muuttaminen
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
[Settings]
Toistotilan [Play Mode] vaihtaminen
Soittimessa on valittavissa erilaisia toistotiloja, kuten satunnaistoisto ja valitun
kohdan uudelleentoisto.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Music Settings]  [Play
Mode]  haluamasi toistotilatyyppi.
Tyyppi/kuvake
Kuvaus
[Normal]/Ei kuvaketta Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä. (Oletusasetus)
[Repeat]/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan kappaleluettelon
mukaisessa järjestyksessä ja toistetaan sitten uudelleen.
[Shuffle]/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
[Shuffle&Repeat]/
Toistoalueella olevat kappaleet toistetaan sattumanvaraisessa
järjestyksessä ja toistetaan sitten uudelleen.
[Repeat 1 Song]/
Nykyisen kappaleen tai kappaleluettelosta valitun kappaleen
toisto jatkuvasti.
Huomautus
Soitin toistaa kappaleet vain niistä luetteloista (esimerkiksi albumiluettelo tai
esittäjäluettelo), joista toisto aloitetaan.
[Shuffle All] -toisto alkaa, toistotilaksi vaihtuu [Shuffle] tai [Shuffle&Repeat].
Kun

äänitiedostot ja FM-radio-ohjelmat eivät ole mukana toistotilassa eikä niitä
Tallennetut

toisteta satunnaisesti tai toistuvasti.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
46
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Äänenlaadun muokkaaminen [Equalizer]
Äänenlaadun voi asettaa esimerkiksi musiikin tyylilajin mukaan.
 Valitse [Home]-valikosta
Tyyppi (kuvake)
Kuvaus
[None]
Äänenlaadun asetus ei ole käytössä. (Oletusasetus)
Hakemisto
[Heavy] (
Homevalikko
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  haluamasi taajuuskorjaintyyppi.
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan
voimakkaamman äänen.
)
[Pop] (
)
Korostaa keskiäänialuetta. Sopii laulettuun musiikkiin.
[Jazz] (
)
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita ja saa aikaan elävän
äänen.
[Unique] (
Korostaa korkeita ja matalia äänialueita, jolloin myös hiljaiset
äänet kuuluvat selvästi.
)
[Custom 1] (
)
[Custom 2] (
)
Käyttäjän omat ääniasetukset, joissa kutakin taajuusaluetta voi
säätää erikseen. Jos haluat lisätietoja, katso  s. 47.
Huomautus
Jos omat [Custom 1]- ja [Custom 2] -asetuksesi tuottavat erilaisen äänenvoimakkuuden
kuin muut asetukset, säädä tarvittaessa äänenvoimakkuutta eron tasoittamiseksi.
ei käytetä toistettaessa videoita tai FM-radiota.
[Equalizer]-asetusta

ei käytetä mukana toimitetun SRS-NWGT014E-kaiuttimen*1
[Equalizer]-asetusta

äänentoistossa, kun [SP Output Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E]
( s. 49). Kun mukana toimitettu kaiutin on kytketty soittimeen ja [SP Output
Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E], [Equalizer]-asetusta ei voi valita.
*1SRS-NWGT014E-kaiutinta ei toimiteta kaikkien soittimien mukana.
Jatkuu 
47
Musiikin toistaminen
Sisällysluettelo
Äänenlaadun mukauttaminen
Voit määrittää CLEAR BASS -asetuksen (basso) ja 5-taajuuksisen
taajuuskorjaimen arvot [Custom 1]- tai [Custom 2] -asetuksiksi.
 Valitse [Home]-valikosta
 Siirrä kohdistin CLEAR BASS -kohtaan tai haluamasi taajuuden
Kuunteleminen Clear Stereo -toimintoa [Clear Stereo] käyttäen
[Clear Stereo] -toiminto mahdollistaa äänen vasemman ja oikean kanavan
erillisen käsittelyn.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Music Settings]  [Clear
Stereo]  haluamasi Clear Stereo -tyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[On]
Ottaa [Clear Stereo] -toiminnon käyttöön, kun käytät soittimen
mukana toimitettuja kuulokkeita.
[Off]
Poistaa [Clear Stereo] -toiminnon käytöstä, ja ääni toistetaan
normaalisti. (Oletusasetus)
Huomautus
[Clear Stereo] -asetusta ei käytetä toistettaessa videoita tai FM-radiota.
[Clear Stereo] -asetusta ei käytetä mukana toimitetun SRS-NWGT014E-kaiuttimen*1
äänentoistossa, kun [SP Output Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E]
( s. 49). Kun mukana toimitettu kaiutin on kytketty soittimeen ja [SP Output
Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E], [Clear Stereo] -asetusta ei voi valita.
[Clear Stereo] -toiminto on suunniteltu niin, että sen vaikutus on suurin käytettäessä
soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita. [Clear Stereo] -toiminnolla ei ehkä ole
vaikutusta muita kuulokkeita käytettäessä. Jos käytät muita kuulokkeita, valitse [Clear
Stereo] -asetukseksi [Off].
*1SRS-NWGT014E-kaiutinta ei toimiteta kaikkien soittimien mukana.
Hakemisto
kohdalle painamalla /-painiketta, säädä asetuksen tasoa
painamalla /-painiketta ja vahvista sitten valinta painamalla
-painiketta.
[Equalizer]-näyttö tulee uudelleen näkyviin.
CLEAR BASS -asetukseen voi valita 4 äänitasoa, ja taajuuskorjaimen
jokaisen 5 taajuusalueen asetukseksi voi valita 7 äänitasoa.
Kun olet säätänyt asetuksen tason, muista vahvistaa valinta painamalla
-painiketta. Jos painat ennen vahvistamista BACK/HOMEpainiketta, asetus peruutetaan.
Homevalikko
[Settings]  [Music Settings] 
[Equalizer]  [Edit], joka näkyy kohdassa [Custom 1] tai [Custom 2].
48
Musiikin toistaminen
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Music Settings] 
[Dynamic Normalizer]  haluamasi Dynamic Normalizer -tyyppi.
Kuvaus
[On]
Pienentää kappaleiden äänenvoimakkuuksien eroja.
[Off]
Toistaa kappaleet alkuperäisellä äänenvoimakkuudella, joka oli
käytössä kappaleita siirrettäessä. (Oletusasetus)
Huomautus
[Dynamic Normalizer] -asetusta ei käytetä toistettaessa videoita tai FM-radiota.
[Dynamic Normalizer] -asetusta ei käytetä mukana toimitetun SRS-NWGT014Ekaiuttimen*1 äänentoistossa, kun [SP Output Optimizer] -asetuksena on [SRSNWGT014E] ( s. 49). Kun mukana toimitettu kaiutin on kytketty soittimeen ja [SP
Output Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E], [Dynamic Normalizer] -asetusta
ei voi valita.
*1SRS-NWGT014E-kaiutinta ei toimiteta kaikkien soittimien mukana.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
Kappaleiden välistä äänenvoimakkuutta voi pienentää tämän asetuksen avulla.
Kuunneltaessa albumin kappaleita satunnaistoistotilassa kappaleiden välistä
äänenvoimakkuutta säädetään niin, että äänenvoimakkuuden tasoerot olisivat
mahdollisimman pienet.
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden säätäminen [Dynamic Normalizer]
49
Musiikin toistaminen
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Music Settings]  [SP
Output Optimizer]  haluamasi asetustyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[SRS-NWGT014E]
Ottaa [SP Output Optimizer] -toiminnon käyttöön, kun
mukana toimitettua SRS-NWGT014E-kaiutinta käytetään
äänentoistoon.
[Off]
Poistaa [SP Output Optimizer] -toiminnon käytöstä, jolloin
kaiuttimen ääni toistetaan normaalisti.
Huomautus
[SP Output Optimizer] -toimintoa ei käytetä kuulokkeiden äänentoistossa.
Kun mukana toimitettu SRS-NWGT014E-kaiutin on kytketty soittimeen ja [SP Output
Optimizer] -asetuksena on [SRS-NWGT014E], [Equalizer]-, [Clear Stereo]- ja [Dynamic
Normalizer] -toimintoja ei voi valita.
[SP Output Optimizer] ei ehkä näy, jos mallin mukana ei toimiteta kaiutinta.
Hakemisto
*1SRS-NWGT014E-kaiutinta ei toimiteta kaikkien soittimien mukana.
Homevalikko
Tämän soittimen mukana toimitetun SRS-NWGT014E-kaiuttimen*1
äänentoiston optimoinnissa käytetään Digital Linear Phase Speaker -toimintoa.
Digital Linear Phase Speaker -toiminto sijoittelee äänet tarkasti, jolloin
taajuusvahvistusta ja vaiheominaisuuksia saadaan parannettua.
Kun mukana toimitettu SRS-NWGT014E-kytketään soittimeen, soitin optimoi
kaiuttimen äänentoiston valitsemalla [SP Output Optimizer] -asetukseksi
[SRS-NWGT014E].
Jos soittimen mukana toimitetaan SRS-NWGT014E-kaiutin, [SP Output
Optimizer] -oletusasetuksena [SRS-NWGT014E] ja Digital Linear Phase
Speaker -toiminto on käytössä. Jos soittimen mukana ei toimiteta kaiutinta, [SP
Output Optimizer] -oletusasetuksena on [Off] ja Digital Linear Phase Speaker
-toiminto ei ole käytössä.
Digital Linear Phase -toiminto on optimoitu mukana toimitettavalle SRSNWGT014E-kaiuttimelle, joten tämän asetuksen käyttäminen muiden kuin
mukana toimitetun SRS-NWGT014E-kaiuttimen kanssa voi heikentää
äänenlaatua. Valitse [SP Output Optimizer] -asetukseksi [Off], jos käytät
muuta kuin mukana toimitettua SRS-NWGT014E-kaiutinta.
Sisällysluettelo
Mukana toimitetun SRS-NWGT014E-kaiuttimen*1 äänentoiston
optimoiminen [SP Output Optimizer]
50
Videoiden katsominen
Videoiden katsominen
Sisällysluettelo
Videoiden toistaminen [Videos]
Jos haluat toistaa videon, tuo [Videos]-näyttö näkyviin valitsemalla
[Videos].
Homevalikko
[Videos]
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
haluamasi video.
[Videos] 
Videon toistonäyttö tulee näkyviin ja videon toisto
alkaa.
Lisätietoja videon toistonäytön käyttämisestä on
kohdassa ”Videon toistonäyttö” ( s. 51).
 Vihje
Jos [Display]-asetukseksi on valittu [On] ( s. 56), videota toistettaessa näytössä
näkyvät yksityiskohtaiset tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut aika.
Tiedot katoavat näytöstä, jos asetukseksi valitaan [Off].
toistaa viimeksi toistetun videon. Paina videoluettelossa OPTION/PWR OFF
Voit

-painiketta ja valitse asetusvalikosta [Most Recent Video].
Videotiedostot näkyvät siirtojärjestyksessä. (Viimeisin tiedosto näkyy ensimmäisenä.)
Videotiedostojen pikkukuviksi voi asettaa JPEG-tiedostoja sijoittamalla JPEG-tiedostot
vastaaviin videokansioihin. Kun videoluettelo tuodaan näkyviin, soittimessa olevien
videotiedostojen pikkukuvat (valikossa näkyvät pienet kuvat) tulevat näkyviin.
Voit tuoda näkyviin videotiedostoa vastaavan pikkukuvan luomalla JPEG-tiedoston
(vaakatarkkuus 160 × pystytarkkuus 120 kuvapistettä, tiedostotunniste: .jpg), antamalla
sille haluamaasi videotiedostoa vastaavan nimen ja tallentamalla sen sitten
videokansioon.
Soittimessa
voi toistaa enintään 240 × 320 -kokoisia videotiedostoja. Lisätietoja on

kohdassa ”Tekniset tiedot” ( s. 124).
Huomautus
Videoluetteloissa voidaan näyttää enintään 1 000 videotiedostoa.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
51
Videoiden katsominen
Videon nimi
Sisällysluettelo
Videon toistonäyttö
Homevalikko
Videon toistonäytön toiminnot
Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Toisto ()/tauko ()*
Paina -painiketta.
Pikakelaus eteen ()/pikakelaus
taakse ()
Paina /-painiketta jonkin aikaa.
Pikakelaus eteenpäin ()/
pikakelaus taakse () tauon
aikana*2
Paina /-painiketta ja pidä sitä painettuna tauon
aikana.
1
Pikasiirto hieman eteenpäin/(
hieman taaksepäin ( )*3
Nykyisen videon alkukohdan
etsiminen
)/
Paina /-painiketta tauon aikana.
Paina -painiketta.
*1Jos tauon aikana ei tehdä mitään 3 minuutin kuluessa, soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
*2Pikakelauksen nopeus tauon aikana vaihtelee videon pituuden mukaan.
*3Pikasiirron pituus tauon aikana vaihtelee videon mukaan.
Hakemisto
Kulunut aika/kokonaisaika
Ilmoitusalue
52
Videoiden katsominen
Huomautus
Homevalikko
Jos haluat poistaa videoita soittimesta, tee se samalla ohjelmalla, jota käytit
videoiden siirtämiseen, tai käytä Windowsin Resurssienhallintaa.
Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman Ohje-toiminnossa.
Sisällysluettelo
Videoiden poistaminen
Videoita ei voi poistaa soittimesta, jos sitä ei kytketä tietokoneeseen.
Hakemisto
53
Videoiden katsominen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Tuo näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai tietonäytön.
[Go to Recording Screen]
Tuo näkyviin äänentallennusnäytön ( s. 77) tai FMtallennusnäytön ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
Edellisen vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö
tulee näkyviin ( s. 66).
[Play from beginning]
Etsii videon alun ( s. 51).
[Detailed Information]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja nimen.
[Most Recent Video]
Aloittaa viimeksi toistetun videon toiston.
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
Videon toistonäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Play from beginning]
Etsii videon alun ( s. 51).
[Zoom Settings]
Määrittää zoomaustoiminnon asetukset ( s. 54).
[Video Orientation]
Asettaa videon suunnan ( s. 57).
[Display]
Määrittää, näytetäänkö videon tiedot ( s. 56).
[Detailed Information]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
kuvatarkkuuden, kuva- ja äänipakkaustavan ja nimen.
[Brightness]
Säätää näytön kirkkautta ( s. 89).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
Hakemisto
Videoluettelonäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
Homevalikko
Saat videoasetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF -painiketta
videoluettelossa tai videon toistonäytössä. Jos haluat lisätietoja asetusvalikon
käyttämisestä, katso  s. 14.
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä
valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.
Sisällysluettelo
Videoasetusvalikon käyttäminen
54
Videoiden katsominen
Jos haluat muuttaa videoasetuksia, valitse [Home]-valikosta
valitse sitten [Video Settings].
[Settings] ja
Sisällysluettelo
Videoasetusten muuttaminen
Homevalikko
[Settings]
Viisisuuntainen
painike
Zoomaustoiminnon asetusten määrittäminen [Zoom Settings]
Voit zoomata toistettavaa videota.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Video Settings]  [Zoom
Settings]  haluamasi zoomausasetustyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[Auto]
Videokuvan koko muutetaan siten, että se sopii näyttöön
säilyttäen alkuperäisen kuvasuhteensa (oletusasetus).
Videokuva, jonka kuvasuhde on 16:9, näkyy täysilevyisenä siten,
että kuvan ylä- ja alareunassa näkyy musta reunus (Letterbox).
4:3-lähde
16:9-lähde
Jatkuu 
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
55
Videoiden katsominen
Kuvaus
[Full]
Videokuvan koko muutetaan siten, että se sopii näyttöön
säilyttäen alkuperäisen kuvasuhteensa. Videokuva näkyy
täysikorkuisena siten, että kuvan vasen ja oikea reuna rajautuu
pois.
Sisällysluettelo
Tyyppi
Homevalikko
Hakemisto
4:3-lähde
16:9-lähde
Pisteviivakehys näyttää alkuperäisen videokuvan koon.
[Off]
Videokuvan kokoa ei muuteta, ja se esitetään alkuperäisellä
tarkkuudella. Jos videon tarkkuus on liian suuri, kuvan vasen tai
oikea reuna tai ylä- tai alareuna jää näkymättömiin.
4:3-lähde
16:9-lähde
Pisteviivakehys näyttää alkuperäisen videokuvan koon.
56
Videoiden katsominen
Videoita toistettaessa voidaan näyttää tai piilottaa videon yksityiskohtaiset
tiedot, kuten sen nimi, toistokuvake ja kulunut toistoaika.
[Settings]  [Video Settings] 
[Display]  haluamasi näyttötyyppi.
Kuvaus
[On]
Näyttää esimerkiksi videon nimen, toiston tilan tai
kuluneen ajan.
[Off]
Piilottaa toistettavan videon yksityiskohtaiset tiedot ja
näyttää ne vain soitinta käytettäessä. (Oletusasetus)
Huomautus
Jos [Video Orientation] -asetuksena on [Horizontal (right)], videon nimi ei tule
näkyviin.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
 Valitse [Home]-valikosta
Sisällysluettelo
Videonäytön asetusten määrittäminen [Display]
57
Videoiden katsominen
Voit valita videon näyttösuunnaksi [Vertical] tai [Horizontal (right)].
Viisisuuntaisen painikkeen toiminta vaihtelee [Video Orientation] -asetuksen
mukaan.
[Settings]  [Video Settings]  [Video
Orientation]  haluamasi videon näyttösuuntatyyppi.
Kuvaus
[Vertical]
Näytön koko on 240 × 180 kuvapistettä. (Oletusasetus)
4:3-lähde
[Horizontal (right)]
16:9-lähde
Näytön koko on 320 × 240 kuvapistettä.
4:3-lähde
16:9-lähde
 Vihje
Jos [Display]-asetukseksi on valittu [On] ( s. 56), näytössä näkyvät yksityiskohtaiset
tiedot, kuten videon nimi, sen toistokuvake ja kulunut aika. Tiedot katoavat näytöstä, jos
asetukseksi valitaan [Off].
Huomautus
Jos [Video Orientation] -asetuksena on [Horizontal (right)], videon nimi ei tule
näkyviin.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
 Valitse [Home]-valikosta
Sisällysluettelo
Videon suunnan asettaminen [Video Orientation]
58
Valokuvien katseleminen
Valokuvien katseleminen
Sisällysluettelo
Valokuvien katseleminen [Photos]
Jos haluat katsella valokuvia, tuo [Photos]-näyttö näkyviin valitsemalla
[Photos].
Homevalikko
[Photos]
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Photos] 
haluamasi kansio  haluamasi valokuva.
Näkyviin tulee valokuvanäyttö.
Saat edellisen tai seuraavan valokuvan näkyviin
painamalla /-painiketta.
Lisätietoja valokuvanäytön käyttämisestä on
kohdassa ”Valokuvanäyttö” ( s. 59).
Jatkuu 
59
Valokuvien katseleminen
Huomautus
Hakemisto
Kaikki .jpg-tunnisteen omaavat tiedostot, mukaan lukien videoiden
pienoiskuvatiedostot, tunnistetaan valokuviksi. Kaikki .jpg-tiedostoja sisältävät kansiot
näkyvät valokuvakansioiden luettelossa.
voidaan näyttää enintään 8 000 valokuvakansiota.
Valokuvakansioluettelossa

Valokuvaluetteloissa voidaan näyttää enintään 8 000 valokuvaa riippumatta niiden
kansioiden määrästä, joissa kuvat ovat.
valokuva on liian suuri tai valokuvatiedosto on vahingoittunut, näyttöön tulee
Jos

eikä valokuvaa voida näyttää.
Jos valokuvat eivät ole DCF 2.0 -yhteensopivia (tai jos esimerkiksi kansion/tiedoston
nimi on liian pitkä), toiminnon suorittamiseen (valokuvien näyttämiseen tai
diaesitykseen käynnistämiseen) voidaan tarvita enemmän aikaa.
Valokuvanäyttö
Ilmoitusalue
Valokuvanäytön toiminnot
Kun muutat näytön suunnan vaakasuuntaiseksi, myös ///-painikkeen
suunta ja toiminnot muuttuvat.
Toiminto (näytön symboli)
Ohje
Diaesityksen toisto ()/tauko ()*
Paina -painiketta.
Seuraavan/edellisen valokuvan
näyttäminen
Paina /-painiketta.
1
*1Jos soitin toistaa kappaletta diaesityksen ollessa taukotilassa, näyttö pimenee, jos mitään
toimintoa ei käytetä 30 sekunnin aikana. Kun kappaleen toisto ja siihen liittyvän diaesityksen
toisto on taukotilassa eikä mitään toimintoa käytetä 3 minuutin kuluessa, näyttö kytkeytyy pois
toiminnasta ja soitin siirtyy valmiustilaan.
Homevalikko
Valokuvakansioiden luettelossa näkyy valokuvia sisältävät kansiot aakkosjärjestyksessä.
Kappaleiden toistoa tai FM-vastaanottoa jatketaan myös silloin, kun etsit valokuvia
valokuvakansioiden luetteloista ja valokuvaluetteloista tai kun valokuvanäyttö näkyy.
myös katsella kaikkia valitun kansion valokuvia peräkkäin (diaesitystila) ( s. 60).
Voit

Soittimeen
siirretyt valokuvat voi järjestää kansioiden mukaan. Valitse soitin

([WALKMAN]) Windowsin Resurssienhallinnassa ja vedä ja pudota uusi kansio
[PICTURE]- tai [PICTURES]-kansioon. Jos haluat lisätietoja datahierarkiasta, katso
 s. 33.
Sisällysluettelo
 Vihje
60
Valokuvien katseleminen
Sisällysluettelo
Diaesityksen toistaminen
Voit katsella valitun kansion valokuvia diaesityksenä.
[Photos]
 Valitse [Home]-valikosta
[Photos].
Näkyviin tulee valokuvakansioluettelo.
 Valitse valokuvakansio painamalla ///-painiketta ja pidä
sitten -painiketta painettuna.
Valitussa kansiossa olevien valokuvien diaesitys alkaa.
 Vihje
Diaesityksen voi aloittaa usealla eri tavalla:
 Pidä -painiketta jonkin aikaa painettuna valokuvaluettelossa.
 Paina -painiketta valokuvanäytössä.
 Paina valokuvakansio- tai valokuvaluettelossa OPTION/PWR OFF -painiketta ja
valitse asetusvalikosta [Begin slide show].
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( s. 89).
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Homevalikko
BACK/HOMEpainike
61
Valokuvien katseleminen
Huomautus
Homevalikko
Jos haluat poistaa valokuvia soittimesta, tee se samalla ohjelmalla, jota käytit
valokuvien siirtämiseen, tai käytä Windowsin Resurssienhallintaa.
Lisätietoja ohjelman käyttämisestä on ohjelman Ohje-toiminnossa.
Sisällysluettelo
Valokuvien poistaminen
Valokuvia ei voi poistaa soittimesta, jos sitä ei kytketä tietokoneeseen.
Hakemisto
62
Valokuvien katseleminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Tuo näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai tietonäytön.
[Go to Recording Screen]
Tuo näkyviin äänentallennusnäytön ( s. 77) tai FMtallennusnäytön ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
Edellisen vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö
tulee näkyviin ( s. 66).
[Begin slide show]
Aloittaa diaesityksen ( s. 60).
[Detailed Information]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
[Most Recent Photo]
Aloittaa viimeksi näytetyn valokuvan näyttämisen.
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen toistonäytön.
Valokuvanäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Photo Orientation]
Asettaa valokuvan suunnan ( s. 63).
[Display]
Määrittää, näytetäänkö valokuvan tiedot ( s. 64).
[Detailed Information]
Näyttää tiedoston tiedot, kuten tiedoston koon,
tarkkuuden ja nimen.
[Slide Show Repeat]
Valitsee diaesityksen toistotilan ( s. 64).
[Slide Show Interval]
Valitsee diaesityksen aikavälin ( s. 65).
[Brightness]
Säätää näytön kirkkautta ( s. 89).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen toistonäytön.
Hakemisto
Valokuvakansioluettelo-/valokuvaluettelonäkymässä esiin tulevat vaihtoehdot
Homevalikko
Saat valokuva-asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF
-painiketta valokuvakansio- tai valokuvaluettelossa tai valokuvanäytössä. Jos
haluat lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä, katso  s. 14.
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä
valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.
Sisällysluettelo
Valokuva-asetusvalikon käyttäminen
63
Valokuvien katseleminen
Jos haluat muuttaa valokuva-asetuksia, valitse [Home]-valikosta
ja valitse sitten [Photo Settings].
[Settings]
Sisällysluettelo
Valokuva-asetusten muuttaminen
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
[Settings]
Valokuvan suunta [Photo Orientation]
Voit valita valokuvan suunnaksi [Vertical], [Horizontal (right)] tai [Horizontal
(left)].
Viisisuuntaisen painikkeen toiminta vaihtelee [Photo Orientation] -asetuksen
mukaan.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Photo Settings]  [Photo
Orientation]  haluamasi valokuvan suuntatyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[Vertical]
Näytön koko on 240 × 180 kuvapistettä. (Oletusasetus)
[Horizontal (right)]
[Horizontal (left)]
Näytön koko on 320 × 240 kuvapistettä.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
64
Valokuvien katseleminen
Valokuvaa näytettäessä voidaan näyttää tai piilottaa valokuvan tiedot, kuten
toiston tilan osoittava kuvake.
[Settings]  [Photo Settings] 
[Display]  haluamasi näyttötyyppi.
Kuvaus
[On]
Näyttää esimerkiksi valokuvan nimen, kuvauspäivän,
toiston tilan ja valokuvan numeron.
[Off]
Piilottaa nykyisen valokuvan tiedot. (Oletusasetus)
Huomautus
Jos [Photo Orientation] -asetus on [Horizontal (right)] tai [Horizontal (left)] ( s. 63),
valokuvan nimi ei tule näkyviin, vaikka [Display]-asetus olisi [On].
Diaesityksen toistotilan määrittäminen [Slide Show Repeat]
Diaesitykseen kuuluvia valokuvia voi näyttää jatkuvasti.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Repeat]  haluamasi asetustyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[On]
Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin ja
jatkuvasti.
[Off ]
Näyttää valokuvakansiossa olevat valokuvat peräkkäin
viimeiseen kuvaan asti, palaa ensimmäiseen valokuvaan
ja keskeyttää toiston. (Oletusasetus)
Huomautus
Diaesityksen aikana näyttö ei pimene eikä näytönsäästäjä käynnisty automaattisesti
( s. 89).
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
 Valitse [Home]-valikosta
Sisällysluettelo
Valokuvanäytön asetusten määrittäminen [Display]
65
Valokuvien katseleminen
Kunkin valokuvan näyttämisen keston voi määrittää.
Sisällysluettelo
Diaesityksen aikavälin määrittäminen [Slide Show Interval]
 Valitse [Home]-valikosta
Kuvaus
[Short]
Valokuvien vaihtumisväli on lyhyt.
[Normal]
Valokuvien vaihtumisväli on normaali. (Oletusasetus)
[Long]
Valokuvien vaihtumisväli on pitkä.
Huomautus
Suurikokoisen valokuvan tuleminen näkyviin saattaa kestää jonkin aikaa.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
[Settings]  [Photo Settings]  [Slide
Show Interval]  haluamasi aikavälityyppi.
66
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Jos haluat kuunnella FM-radiota, tuo [FM Radio] -näyttö näkyviin valitsemalla
[Home]-valikosta [FM Radio].
Homevalikko
[FM Radio]
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF
-painike
Viisisuuntainen
painike
Huomautus
Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten vedä se niin suoraksi kuin mahdollista.
 Valitse [Home]-valikosta
[FM Radio].
Näkyviin tulee FM-radion näyttö.
 Valitse haluamasi taajuus /-painikkeilla tai
Sisällysluettelo
FM-radion kuunteleminen
Taajuus
valitse haluamasi esiviritysnumero /painikkeilla.
Lisätietoja FM-radion näytön käyttämisestä on
kohdassa ”FM-radion näyttö” ( s. 67).
Esiviritysnumero
Huomautus
Esiviritysnumeroa ei voi valita, jos asemia ei ole viritetty valmiiksi. Esiviritä
kuuluvuusalueella olevat asemat [Auto Preset] -toiminnolla ( s. 68) tai manuaalisesti
( s. 69).
67
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Sisällysluettelo
FM-radion näyttö
Taajuus
Homevalikko
Esiviritysnumero
Hakemisto
Huomautus
Todellinen näyttö voi poiketa tässä esitetystä. Tämä määräytyy soittimen ostomaan/alueen mukaan.
FM-radion näytön toiminnot
Toiminto
Ohje
Edellisen/seuraavan taajuuden valitseminen
Paina /-painiketta.
Edellisen/seuraavan käytettävissä olevan
aseman valitseminen*1
Paina /-painiketta jonkin aikaa.
Edellisen/seuraavan esiviritysnumeron
valitseminen*2
Paina /-painiketta.
FM-vastaanoton keskeyttäminen/jatkaminen
Paina -painiketta.
*1Jos herkkyys on liian suuri, vaihda [Scan Sensitivity] -asetukseksi ( s. 76) [Low].
*2Esiviritysnumeroa ei voi valita, jos yhtään esiviritettyä asemaa ei ole. Esiviritä käytettävissä olevat
asemat käyttäen [Auto Preset] -toimintoa ( s. 68).
68
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Homevalikko
Soittimeen voi määrittää esiasetuksiksi enintään 30 käyttöalueella kuuluvaa
radioasemaa automaattisesti [Auto Preset] -toiminnon avulla. Kun käytät FMradiota ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle, on suositeltavaa
esivirittää kuuluvat radioasemat [Auto Preset] -toiminnon avulla.
Sisällysluettelo
Radioasemien automaattinen esiviritys [Auto Preset]
 Paina FM-radion näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta.
 Valitse [Auto Preset]  [Yes].
Kuuluvat radioasemat esiviritetään taajuusjärjestyksessä (alimmasta
ylimpään).
[Auto Preset completed.] tulee näkyviin, kun esiviritys on valmis ja
esiviritetty asema on valmis vastaanotettavaksi.
Voit peruuttaa automaattisen esivirityksen valitsemalla [No].
 Vihje
Jos herkkyysasetus on suurin ja soitin vastaanottaa liian monta radioasemaa, vaihda
[Scan Sensitivity]-asetukseksi ( s. 76) [Low].
Huomautus
[Auto Preset] -toiminto poistaa aiemmat esiviritetyt asemat.
Hakemisto
Asetusvalikko tulee näkyviin.
69
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Voit esivirittää manuaalisesti sellaiset radioasemat, joita [Auto Preset]
-toiminto ei löydä ( s. 68).
 Paina -painiketta jonkin aikaa.
 Vihje
Voit esivirittää enintään 30 asemaa.
Huomautus
Esiviritysnumerot tallennetaan järjestyksessä alimmasta taajuudesta ylimpään.
Esiviritettyjen radioasemien poistaminen
 Valitse FM-radion näytössä poistettava esiviritysnumero.
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse [Delete from Preset].
Esiviritetty radioasema poistetaan ja näkyviin tulee ilmoitus.
Hakemisto
Vaiheessa  valittu taajuus määritetään esiasetukseksi, ja vastaava
esiviritysnumero tulee näkyviin taajuuden alapuolelle.
Homevalikko
 Valitse FM-radion näytöstä haluamasi taajuus.
Sisällysluettelo
Radioasemien esivirittäminen manuaalisesti
70
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
[FM Radio]
Viisisuuntainen
painike
Huomautus
Jos [Set Date-Time] -asetus ei ole oikea, kansion nimi saattaa olla väärä. Aseta nykyinen
päivämäärä ja kellonaika ennen FM-radio-ohjelmien tallennuksen aloittamista ( s. 20,
90).
 Paina FM-radion näytössä OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Jos OPTION/PWR OFF -painiketta painetaan FM-radion näytössä
tauon aikana, [Record]-toimintoa ei voi valita.
 Valitse [Record].
FM-tallennusnäyttö tulee näkyviin ja soitin siirtyy tallennuksen
valmiustilaan.
 Paina -painiketta.
Tallentaminen alkaa. Voit kuunnella tallennettavaa FM-radio-ohjelmaa
kuulokkeiden kautta.
Jos haluat keskeyttää tallentamisen, paina -painiketta. Paina sitä
uudelleen, kun haluat jatkaa tallentamista.
Jatkuu 
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF
-painike
Homevalikko
Voit tallentaa FM-radio-ohjelmia soittimella. FM-radio-ohjelmat tallennetaan
MP3-muotoon.
Kytke kuulokkeet ennen tallennuksen aloittamista ja varmista, että FM-lähetys
kuuluu ja että vastaanotto on hyvä.
Sisällysluettelo
FM-radion tallentaminen
71
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Äänite tallennetaan ”FM-xxxx-nnn-hhmm*1”-nimisenä tiedostona
kansioon [Record] – [FM] – [vvvv-kk-pp*2].
Kansion nimi
Tiedostonimi
Jäljellä oleva aika
Jäljellä olevan ajan lukema ei muutu, jos aikaa
on jäljellä yli 99 tuntia.
Kulunut aika
 (tallennuksen aikana),
 (tallennustauon aikana)
Koodekki/bittinopeus
 Vihje
Huonot vastaanotto-olosuhteet saattavat aiheuttaa kohinaa. Tallenna vain hyvissä
olosuhteissa.
valita tallennuslaadun (bittinopeuden) ( s. 83).
Voit

Jos
haluat
tallentaa uuteen kansioon, paina tallennustauon aikana FM-tallennusnäytössä

OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse sitten asetusvalikosta [Create New Folder].
Seuraava tallennettava FM-radio-ohjelma tallennetaan uuteen kansioon. Kun ”pp”kansionumero saavuttaa lukeman 999, enempää kansioita ei voi luoda.
Huomautus
Jos muutat tietokoneen [Record]- ja [FM]-kansioissa olevien tiedostojen nimiä tai
palautat tietokoneeseen tuotuja tiedostoja [Record]- ja [FM]-kansioihin, tällaisia
tiedostoja ei ehkä voi toistaa soittimella.
FM-radio-ohjelmia voi tallentaa enintään 4 000 tiedostoa.
”nnn”-lukeman (tiedostonimen sarjanumero) suurin arvo on 999. Jos määrä ylittää
lukeman 999, täytyy luoda uusi kansio.
Hakemisto
FM-tallennusnäyttö
Homevalikko
*1Tiedostot nimetään automaattisesti seuraavalla tavalla: ”FM-xxxx-nnn-hhmm” (FM –
taajuus – sarjanumero – tunnit ja minuutit).
*2Kansiot nimetään automaattisesti seuraavalla tavalla: ”vvvv-kk-pp” (vuosi – kuukausi –
päivä). Jos samana päivänä luodaan useita kansioita, lisäkansioiden nimien ”pp”-osiin
liitetään kansionumero (2–999).
Sisällysluettelo
 Lopeta tallentaminen painamalla BACK/HOME-painiketta.
72
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Jos haluat toistaa tallennettuja FM-radio-ohjelmia, tuo [Music]-näyttö näkyviin
valitsemalla [Music]. Kansioiden luettelon saa näkyviin [FM]-kansiosta.
Sisällysluettelo
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien toistaminen
Homevalikko
BACK/HOMEpainike
[Music]
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Music]  [FM Recording]  haluamasi
kansio  haluamasi tallennettu FM-radio-ohjelma.
Musiikin toistonäyttö tulee näkyviin ja tallennetun FM-radio-ohjelman
toisto alkaa.
Lisätietoja musiikin toistonäytön käyttämisestä on kohdassa ”Musiikin
toistonäyttö” ( s. 36).
 Vihje
Voit myös toistaa tallennettuja FM-radio-ohjelmia FM-radion näytön ja FMtallennusnäytön asetusvalikon kautta. Paina FM-radion näytössä tai FMtallennusnäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse sitten [Play Recorded Data]
 haluamasi kansio  haluamasi tallennettu FM-radio-ohjelma.
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien musiikin toistonäyttö
Tiedostonimi
Kansion nimi
Koodekki
Bittinopeus
73
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Voit poistaa tallennettuja FM-radio-ohjelmia soittimesta.
[Music]
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Music]  [FM Recording]  haluamasi
kansio.
Esiin tulee [FM]-kansioon tallennettujen kansioiden luettelo.
 Valitse poistettava FM-radio-ohjelma painamalla ///painiketta ja paina sitten OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse [Delete This Song]  [Yes].
Valittu FM-radio-ohjelma poistetaan.
Voit peruuttaa poistamisen valitsemalla [No].
Huomautus
Tallennettuja FM-radio-ohjelmia ei voi poistaa kappaleiden toiston aikana.
Kun kappaletta on toistettu ennen tallennettujen FM-radio-ohjelmien poistamista,
viimeksi toistetun kappaleen toistonjatkamistiedot poistetaan samalla, kun tallennetut
FM-radio-ohjelmat poistetaan.
Hakemisto
OPTION/PWR OFF
-painike
Homevalikko
BACK/HOMEpainike
Sisällysluettelo
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien poistaminen
74
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Record]
Tuo näkyviin FM-tallennusnäytön ( s. 70).
[Play Recorded Data]
Tuo näkyviin [FM]-kansion tai [Record]-kansion
kansioluettelonäkymän ( s. 72).
Esivirittää vastaanotettavan radioaseman
( s. 69).
[Save to Preset ]
[Delete from Preset]
Poistaa radioaseman esiviritetyistä asemista ( s. 69).
[Auto Preset]
Esivirittää radioasemat automaattisesti ( s. 68).
[Scan Sensitivity]
Säätää radiovastaanoton herkkyyttä ( s. 76).
[Mono/Auto]
Vaihtaa mono- ja stereovastaanoton välillä ( s. 76).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
FM-tallennusnäytössä esiin tulevat vaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Create New Folder]
Lisää uuden kansion [Record]-kansion [FM]-kansioon.
[Play Recorded Data]
Tuo näkyviin [FM]-kansion tai [Record]-kansion
kansioluettelonäkymän ( s. 72).
[Bit Rate Settings]
Säätää tallennuslaadun ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
Jatkuu 
Hakemisto
FM-radion näytössä esiin tulevat vaihtoehdot
Homevalikko
Saat FM-radion asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR OFF
-painike FM-radion näytössä tai FM-tallennusnäytössä. Saat FM-radion
asetusvalikon näkyviin myös tallennettujen FM-radio-ohjelmien kansio-/
tiedostoluettelosta tai tallennettujen FM-radio-ohjelmien musiikin
toistonäytöstä. Jos haluat lisätietoja asetusvalikon käyttämisestä, katso  s. 14.
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä
valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.
Sisällysluettelo
FM-radion asetusvalikon käyttäminen
75
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
[Now Playing]
Voit tuoda näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai
tietonäytön.
[Go to Recording Screen]
Tuo näkyviin äänentallennusnäytön ( s. 77) tai FMtallennusnäytön ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
Edellisen vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö
tulee näkyviin ( s. 66).
[Detailed Information]*1
Näyttää tallennetun FM-radioaseman tiedot, kuten
toistoajan, äänimuodon, bittinopeuden ja
tiedostonimen ( s. 44).
[Delete This Song]*1
Poistaa tallennetun äänitiedoston tai FM-radioohjelman ( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäyttö
tulee näkyviin.
*1Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain tiedostoluettelonäkymässä.
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien musiikin toistonäkymässä esiin tulevat
vaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Play Mode]
Asettaa toistotilan ( s. 45).
[Equalizer]
Muokkaa äänenlaatua ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimoi mukana toimitetun kaiuttimen äänentoiston
(koskee vain soittimia, joiden mukana toimitetaan
SRS-NWGT014E-kaiutin) ( s. 49).
[Cover Art]
Näyttää kansikuvan ( s. 44).
[Detailed Information]
Näyttää tallennetun FM-radioaseman tiedot, kuten
toistoajan, äänimuodon, bittinopeuden ja
tiedostonimen ( s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from
Wishlist]
Lisää kappaleet toiveluetteloon, jonka voi ostaa
palveluun liittyvässä ohjelmistossa. / Poistaa kappaleen
toiveluettelosta.
[Alarm]
Ottaa hälytyksen käyttöön ( s. 85).
[Sleep Timer]
Asettaa uniajastimen ( s. 86).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Homevalikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
Tallennettujen FM-radio-ohjelmien kansio-/tiedostoluettelonäytössä esiin tulevat
vaihtoehdot
76
FM-radion kuunteleminen ja tallentaminen
Sisällysluettelo
FM-radion asetusten muuttaminen
Jos haluat muuttaa FM-radion asetuksia, valitse [Home]-valikosta
[Settings] ja valitse sitten [FM Radio Settings].
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
[Settings]
Vastaanottoherkkyyden asettaminen [Scan Sensitivity]
Kun asemia valitaan [Auto Preset] -toiminnolla ( s. 68) tai /painikkeella, FM-vastaanotin saattaa vastaanottaa ei-toivottuja asemia, jos
herkkyysasetus on liian suuri. Valitse tällöin herkkyysasetukseksi [Low]. [High]
on oletusasetus.
 Valitse [Home]-valikosta
[Scan Sensitivity]  [Low].
[Settings]  [FM Radio Settings] 
Jos haluat palauttaa vastaanottoherkkyyden oletusasetuksen, valitse
[High].
Mono-/stereovastaanoton valitseminen [Mono/Auto]
Jos FM-vastaanotossa on kohinaa, valitse vastaanottoasetukseksi [Mono],
jolloin soittimesta kuuluvat äänet tulevat monofonisina. Jos valitset asetukseksi
[Auto], vastaanottotila vaihtelee signaalin laadun mukaan stereo- ja
monoäänen välillä. [Auto] on oletusasetus.
 Valitse [Home]-valikosta
[Mono/Auto]  [Mono].
[Settings]  [FM Radio Settings] 
Jos haluat palauttaa automaattiasetuksen, valitse [Auto].
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
77
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Voit tallentaa ääntä soittimen sisäisellä mikrofonilla ja toistaa tallennettuja
äänitiedostoja. Tiedostot tallennetaan MP3-muotoon.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Homevalikko
[Voice Recording]
Sisällysluettelo
Äänen tallentaminen
Viisisuuntainen
painike
Mikrofoni
Huomautus
Jos [Set Date-Time] -asetus ei ole oikea, kansion nimi saattaa olla väärä. Aseta nykyinen
päivämäärä ja kellonaika ennen tallennuksen aloittamista ( s. 20, 90).
Tallennettavaa ääntä ei voi kuunnella kuulokkeiden kautta.
 Valitse [Home]-valikosta [Voice Recording].
Äänentallennusnäyttö tulee näkyviin ja soitin siirtyy tallennuksen
valmiustilaan.
 Paina -painiketta.
Tallentaminen alkaa.
Jos haluat keskeyttää tallentamisen, paina -painiketta. Paina sitä
uudelleen, kun haluat jatkaa tallentamista.
Jatkuu 
78
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Äänite tallennetaan ”VR-nnn-hhmm*1” -nimisenä tiedostona kansioon
[Record] – [Voice] – [vvvv-kk-pp*2].
Kansion nimi
Tiedostonimi
Jäljellä oleva aika
Jäljellä olevan ajan lukema ei muutu, jos aikaa on
jäljellä yli 99 tuntia.
Kulunut aika
 (tallennuksen aikana),
 (tallennustauon aikana)
Koodekki/bittinopeus
 Vihje
Voit valita tallennuslaadun (bittinopeuden) ( s. 83).
Jos haluat tallentaa uuteen kansioon, paina tallennustauon aikana
äänentallennusnäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta ja valitse sitten asetusvalikosta
[Create New Folder]. Seuraava tallenne lähetetään luotuun uuteen kansioon. Kun ”pp”kansionumero saavuttaa lukeman 999, enempää kansioita ei voi luoda.
Huomautus
Jos muutat tietokoneen [Record]- ja [Voice]-kansioissa olevien tiedostojen nimiä tai
palautat tietokoneeseen tuotuja tiedostoja [Record]- ja [Voice]-kansioihin, tällaisia
tiedostoja ei ehkä voi toistaa soittimella.
Soittimeen voi tallentaa enintään 4 000 äänitiedostoa.
”nnn”-lukeman (tiedostonimen sarjanumero) suurin arvo on 999. Jos määrä ylittää
lukeman 999, täytyy luoda uusi kansio.
Hakemisto
Äänentallennusnäyttö
Homevalikko
*1Tiedostot nimetään automaattisesti seuraavalla tavalla: ”VR-nnn-ttmm” (VR –
sarjanumero – tunnit ja minuutit).
*2Kansiot nimetään automaattisesti seuraavalla tavalla: ”vvvv-kk-pp” (vuosi – kuukausi –
päivä). Jos samana päivänä luodaan useita kansioita, lisäkansioiden nimien ”pp”-osiin
liitetään kansionumero (2–999).
Sisällysluettelo
 Lopeta tallentaminen painamalla BACK/HOME-painiketta.
79
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Jos haluat toistaa tallennettuja äänitiedostoja, tuo [Music]-näyttö näkyviin
valitsemalla [Music]. Kansioiden luettelon saa näkyviin [Voice]-kansiosta.
Sisällysluettelo
Tallennettujen äänitiedostojen toistaminen
Homevalikko
BACK/HOMEpainike
[Music]
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
[Music]  [Voice Recording] 
haluamasi kansio  haluamasi tallennettu äänitiedosto.
Musiikin toistonäyttö tulee näkyviin ja tallennetun äänitiedoston toisto
alkaa.
Lisätietoja musiikin toistonäytön käyttämisestä on kohdassa ”Musiikin
toistonäyttö” ( s. 36).
 Vihje
Voit myös toistaa tallennettuja äänitiedostoja äänentallennusnäytön asetusvalikon
kautta. Paina OPTION/PWR OFF -painiketta äänentallennusnäytössä ja valitse sitten
[Play Recorded Data]  haluamasi kansio  haluamasi tallennettu äänitiedosto.
Tallennettujen äänitiedostojen musiikin toistonäyttö
Tiedostonimi
Kansion nimi
Koodekki
Bittinopeus
80
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Voit poistaa tallennettuja äänitiedostoja soittimesta.
[Music]
 Valitse [Home]-valikosta
[Music]  [Voice Recording] 
haluamasi kansio.
Esiin tulee [Voice]-kansioon tallennettujen kansioiden luettelo.
 Valitse poistettava äänitiedosto ///-painikkeilla ja paina
sitten OPTION/PWR OFF -painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin.
 Valitse [Delete This Song]  [Yes].
Valittu äänitiedosto poistetaan.
Voit peruuttaa poistamisen valitsemalla [No].
Huomautus
Tallennettuja äänitiedostoja ei voi poistaa kappaleiden toiston aikana.
Viimeksi toistetun kappaleen toistonjatkamistiedot poistetaan, kun tallennettu
äänitiedosto poistetaan.
Hakemisto
Viisisuuntainen
painike
Homevalikko
BACK/HOMEpainike
OPTION/PWR OFF
-painike
Sisällysluettelo
Tallennettujen äänitiedostojen poistaminen
81
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Create New Folder]
Lisää uuden kansion [Record]-kansion [Voice]kansioon.
[Play Recorded Data]
Tuo näkyviin [Voice]-kansion tai [Record]-kansion
kansioluettelonäkymän ( s. 79).
[Bit Rate Settings]
Säätää tallennuslaadun ( s. 83).
[Go to the song playback
screen]
Tuo näkyviin viimeksi toistetun kappaleen musiikin
toistonäytön.
Tallennettujen äänitiedostojen kansio-/tiedostoluettelonäytössä esiin tulevat
vaihtoehdot
Asetusvaihtoehdot
Kuvaus ja lisätietoja
[Now Playing]
Voit tuoda näkyviin toistettavan sisällön toisto- tai
tietonäytön.
[Go to Recording Screen]
Tuo näkyviin äänentallennusnäytön ( s. 77) tai FMtallennusnäytön ( s. 70).
[Go to FM Radio screen]
Edellisen vastaanotetun radioaseman FM-radionäyttö
tulee näkyviin ( s. 66).
[Detailed Information]*1
Näyttää tallennetun äänitiedoston tiedot, kuten
toistoajan, äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen
( s. 44).
[Delete This Song]*1
Poistaa tallennetun äänitiedoston tai FM-radioohjelman ( s. 73, 80).
[Go to the song playback
screen]
Viimeksi toistetun kappaleen musiikin toistonäyttö tulee
näkyviin.
*1Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain tiedostoluettelonäkymässä.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänentallennusnäytössä esiin tulevat vaihtoehdot
Homevalikko
Saat äänentallennuksen asetusvalikon näkyviin painamalla OPTION/PWR
OFF -painiketta äänentallennusnäytössä. Saat äänentallennuksen asetusvalikon
näkyviin myös tallennettujen äänitiedostojen kansio-/tiedostoluettelosta tai
tallennettujen äänitiedostojen musiikin toistonäytöstä. Jos haluat ohjeita
asetusvalikon käyttämisestä, katso  s. 14.
Asetusvalikossa näkyvät vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, mistä näkymästä
valikko avataan. Lisätietoja asetuksista ja niiden käyttämisestä on viitesivulla.
Sisällysluettelo
Äänentallennuksen asetusvalikon käyttäminen
82
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
[Play Mode]
Asettaa toistotilan ( s. 45).
[Equalizer]
Muokkaa äänenlaatua ( s. 46).
[SP Output Optimizer]
Optimoi mukana toimitetun kaiuttimen äänentoiston
(koskee vain soittimia, joiden mukana toimitetaan SRSNWGT014E-kaiutin) ( s. 49).
Näyttää kansikuvan ( s. 44).
[Cover Art]
[Detailed Information]
Näyttää tallennetun äänitiedoston tiedot, kuten
toistoajan, äänimuodon, bittinopeuden ja tiedostonimen
( s. 44).
[Add to Wishlist/Remove from Lisää kappaleet toiveluetteloon, jonka voi ostaa
Wishlist]
palveluun liittyvässä ohjelmistossa. / Poistaa kappaleen
toiveluettelosta.
[Alarm]
Ottaa hälytyksen käyttöön ( s. 85).
[Sleep Timer]
Asettaa uniajastimen ( s. 86).
[Clock Display]
Näyttää kuluvan kellonajan ( s. 20, 90).
Hakemisto
Kuvaus ja lisätietoja
Homevalikko
Asetusvaihtoehdot
Sisällysluettelo
Tallennettujen äänitiedostojen musiikin toistonäkymässä esiin tulevat
vaihtoehdot
83
Äänen tallentaminen/kuunteleminen
Jos haluat muuttaa tallennusasetuksia, valitse [Home]-valikosta
ja valitse sitten [Recording Settings].
[Settings]
Sisällysluettelo
Tallennusasetusten muuttaminen
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
[Settings ]
Tallennuslaadun tason valitseminen [Bit Rate Settings]
Voit valita tallennuslaadun tasoksi [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] tai [MP3
96kbps]. Mitä suurempi taso on, sitä enemmän muistia äänen tallentaminen
käyttää. [MP3 128kbps] on oletusasetus.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Recording Settings] 
[Bit Rate Settings]  [MP3 160kbps], [MP3 128kbps] (oletusasetus)
tai [MP3 96kbps].
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
84
Ajastimen käyttäminen
Ajastimen käyttäminen
OPTION/PWR OFF
-painike
[Music ]
Viisisuuntainen
painike
Huomautus
Jos [Set Date-Time] -asetus ei ole oikea, ajastinta ei voi asettaa oikeaan aikaan. Aseta
nykyinen päivämäärä ja kellonaika ennen ajastimen asettamista ( s. 20, 90).
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
Homevalikko
Voit asettaa ajastimen aloittamaan kappaleiden toiston tiettyyn aikaan
(hälytys). Voit myös asettaa ajan, jonka kuluttua soitin siirtää itsensä
automaattisesti valmiustilaan (uniajastin).
Hälytystä ja uniajastinta ei voi käyttää samaan aikaan.
Ajastimen voi asettaa musiikin toistonäytössä.
Sisällysluettelo
Ajastimen asettaminen
85
Ajastimen käyttäminen
Voit asettaa ajastimen aloittamaan kappaleiden toiston tiettyyn aikaan.
 Valitse [Home]-valikosta
[Music]  haluamasi hakumenetelmä 
 Paina OPTION/PWR OFF -painiketta.
 Valitse [Alarm].
 Siirry tunnin valintaan painamalla /-painiketta. Voit muuttaa
arvoa painamalla /-painiketta.
 Säädä minuutit kuten vaiheessa .
 Vahvista asetukset painamalla -painiketta.
Soitin lopettaa kappaleiden toiston automaattisesti ja soittimen virta
katkeaa automaattisesti.
Asetettuna aikana soitin toistaa automaattisesti edellisen toistetun
kappaleen.
Hälytyksen peruuttaminen
Kun hälytys on asetettu, käynnistä soitin painamalla jotakin painiketta.
Kun [Alarm is now set. Cancel?] tulee näkyviin, valitse [Yes].
Jos valitset [No], herätystä ei peruuteta ja soitin sammuu automaattisesti.
Huomautus
Hälytys ei aktivoidu, jos soitin on liitettynä tietokoneeseen. Irrota USB-kaapeli, ennen
kuin asetat ajan.
Jos viimeksi toistetusta kappaleesta ei ole toistonjatkamistietoja tai jos viimeksi toistettu
kappale on poistettu, määritettynä aikana kuuluu automaattisesti hälytysääni.
Hakemisto
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Homevalikko
haluamasi kappale.
Sisällysluettelo
Hälytyksen asettaminen [Alarm]
86
Ajastimen käyttäminen
Voit asettaa ajan, jonka kuluttua soitin siirtää itsensä automaattisesti
valmiustilaan (uniajastin).
Asetusvalikko tulee näkyviin.
Kesto
Kuvaus
[30 Min]
Sammuttaa soittimen 30 minuutin kuluttua.
[60 Min]
Sammuttaa soittimen 60 minuutin kuluttua.
[90 Min]
Sammuttaa soittimen 90 minuutin kuluttua.
[120 Min]
Sammuttaa soittimen 120 minuutin kuluttua.
 Vihje
Kun uniajastin on asetettu,
tulee näkyviin musiikin toistonäytön ilmoitusalueelle.
Uniajastimen peruuttaminen
Kun uniajastin on asetettu, paina BACK/HOME-painiketta, paina BACK/
HOME-painiketta ja pidä sitä alhaalla tai paina OPTION/PWR OFF
-painiketta musiikin toistonäytössä.
Kun [Sleep timer is now set. Cancel?] tulee näkyviin, valitse [Yes].
Jos valitset [No], uniajastinta ei peruuteta ja musiikin toistonäyttö tulee
uudelleen näkyviin.
Huomautus
Uniajastin ei aktivoidu, jos soitin on liitettynä tietokoneeseen.
Jos sammutat soittimen uniajastimen asettamisen jälkeen painamalla OPTION/PWR
OFF -painiketta jonkin aikaa, uniajastin peruutetaan.
Hakemisto
 Valitse [Sleep Timer]  uniajastimen haluttu kesto.
Homevalikko
 Paina musiikin toistonäytössä OPTION/PWR OFF -painiketta.
Sisällysluettelo
Uniajastimen asettaminen [Sleep Timer]
87
Yleiset asetukset
Yleiset asetukset
Jos haluat muuttaa yleisiä asetuksia, valitse [Home]-valikosta
valitse sitten [Common Settings].
[Settings] ja
Sisällysluettelo
Yleisten asetusten muuttaminen
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
[Settings]
Soittimen tietojen näytön tuominen näkyviin [Unit Information]
Näkyviin tulevia tietoja ovat muun muassa mallin nimi ja laiteohjelmiston
versio.
 Valitse [Home]-valikosta
[Unit Information].
[Settings]  [Common Settings] 
Asetus
Kuvaus
[Model:]
Näyttää soittimen mallin nimen.
[Firmware:]
Näyttää soittimen laiteohjelmiston versiotiedot.
[Total songs:]
Näyttää soittimeen tallennettujen kappaleiden yhteismäärän.
[Total videos:]
Näyttää soittimeen tallennettujen videoiden yhteismäärän.
[Total photos:]
Näyttää soittimeen tallennettujen valokuvien yhteismäärän.
[WM-PORT:]
Näyttää WM-PORT-liitännän versiotiedot.
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
88
Yleiset asetukset
Homevalikko
[AVLS (Volume Limit)] (Automatic Volume Limiter System, automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla
äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. [AVLS (Volume Limit)] -toiminnon ansiosta
musiikin äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Sisällysluettelo
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen [AVLS (Volume Limit)]
 Valitse [Home]-valikosta
Tyyppi
Kuvaus
[On]
Äänenvoimakkuustaso säilyy kohtuullisena.
[Off]
Ääni toistetaan alkuperäisellä voimakkuudella. (Oletusasetus)
Merkkiäänen poistaminen käytöstä [Beep Settings]
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä soittimen käytön merkkiäänet.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings] 
[Beep Settings]  haluamasi asetustyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[On]
Merkkiäänet kuuluvat. (Oletusasetus)
[Off]
Merkkiääniä ei kuulu.
Hakemisto
[Settings]  [Common Settings] 
[AVLS (Volume Limit)]  haluamasi asetustyyppi.
89
Yleiset asetukset
Voit määrittää, että joko [Clock] tai [Blank] tulee näkyviin, jos mitään
toimintoa ei käytetä 30 sekuntiin kappaleen toistamisen tai FMradiovastaanoton aikana.
[Settings]  [Common Settings] 
[Screensaver]  [Type]  haluamasi asetustyyppi.
Kuvaus
[Clock]
Jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekunnin kuluessa,
kello tulee näkyviin näytönsäästäjänä.
[Blank]
Jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekunnin kuluessa,
näyttö sammuu. (Oletusasetus)
Näytön kirkkauden säätäminen [Brightness]
Voit valita näytön kirkkaudeksi jonkin 5 vaihtoehdosta.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings] 
[Brightness]  haluamasi asetustyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[1] – [5]
Mitä suurempi numero, sen kirkkaampi näyttö. [3] on
oletusasetus.
 Vihje
Jos vähennät näytön kirkkautta, akun käyttöaika pitenee ( s. 94).
Huomautus
Kun soitin on kytketty USB-kaapelilla, näytön kirkkautta saatetaan himmentää valitusta
asetuksesta riippumatta.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
 Valitse [Home]-valikosta
Sisällysluettelo
Näytönsäästäjän tyypin vaihtaminen [Screensaver]
90
Yleiset asetukset
Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings]  [Set
 Siirry vuoden valintaan painamalla /-painiketta. Voit muuttaa
Homevalikko
Date-Time].
Sisällysluettelo
Nykyisen kellonajan asettaminen [Set Date-Time]
arvoa painamalla /-painiketta.
kuvatulla tavalla.
 Vahvista asetukset painamalla -painiketta.
 Vihje
Voit tuoda nykyisen kellonajan näkyviin painamalla musiikin toistonäytössä OPTION/
PWR OFF -painiketta ja valitsemalla asetusvalikosta [Clock Display].
Päivämäärämuodoksi voi valita [YYYY/MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai [DD/MM/
YYYY]. Kellonajan näyttötavaksi voi valita joko [12-hour] tai [24-hour ]. Lisätietoja on
kohdassa ”Päivämäärän näyttötavan asettaminen [Date Display Format]” ( s. 91) ja
”Kellonajan näyttötavan asettaminen [Time Display Format]” ( s. 91).
Huomautus
Jos akun varaus on purkautunut esimerkiksi silloin, kun soitinta ei ole käytetty pitkään
aikaan, päivämäärä- ja aika-asetukset on ehkä asetettava uudelleen. Näytössä näkyy
nykyisen päivämäärän ja kellonajan sijaan ”-”.
voi edistää tai jätättää 60 sekuntia kuukaudessa. Aseta kellonaika tällöin uudelleen.
Kello

Hakemisto
 Muuta kuukausi-, päivä-, tunti- ja minuuttiasetusta vaiheessa 
91
Yleiset asetukset
Voit valita nykyisen päivämäärän näyttötavaksi ( s. 90) vaihtoehdon [YYYY/
MM/DD], [MM/DD/YYYY] tai [DD/MM/YYYY].
[Settings]  [Common Settings] 
[Date Display Format]  haluamasi näyttötapatyyppi.
Kuvaus
[YYYY/MM/DD]
Näyttää päivämäärän muodossa vuosi/kuukausi/päivä.
[MM/DD/YYYY]
Näyttää päivämäärän muodossa kuukausi/päivä/vuosi.
[DD/MM/YYYY]
Näyttää päivämäärän muodossa päivä/kuukausi/vuosi.
Kellonajan näyttötavan asettaminen [Time Display Format]
Nykyisen ajan näyttötavaksi ( s. 90) voi valita [12-hour]- tai [24-hour]näytön.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings] 
[Time Display Format]  haluamasi näyttötapatyyppi.
Tyyppi
Kuvaus
[12-hour]
Näyttää nykyisen ajan 12 tunnin muodossa.
[24-hour]
Näyttää nykyisen ajan 24 tunnin muodossa.
Hakemisto
Tyyppi
Homevalikko
 Valitse [Home]-valikosta
Sisällysluettelo
Päivämäärän näyttötavan asettaminen [Date Display Format]
92
Yleiset asetukset
Voit palauttaa soittimen alkuperäiset oletusasetukset. Soittimen alkuperäisten
asetusten palauttaminen ei poista musiikki-, video- ja valokuvatietoja.
Tämä toiminto on käytettävissä vain taukotilassa.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings] 
[Restored factory settings.] tulee näkyviin.
Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse vahvistusnäytössä [No].
Muistin alustaminen [Format]
Soittimen sisäisen flash-muistin voi alustaa.
Huomautus
Muistin alustaminen poistaa kaikki tiedot (kappaleet, videot, valokuvat jne. mukaan
lukien valmistajan asentamat mallitiedot). Tarkista muistissa olevat tiedot ennen
alustamista ja vie kaikki tärkeät tiedot tietokoneen kiintolevylle.
alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnalla. Jos olet
Älä

alustanut muistin Windowsin Resurssienhallinnalla, alusta se uudelleen soittimella.
Tämä toiminto on käytettävissä vain taukotilassa.
 Valitse [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings] 
[Format].
[All data including songs will be deleted. Proceed?] tulee näkyviin.
 Valitse [Yes].
[All data will be deleted. Proceed?] tulee näkyviin.
Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse [No].
 Valitse [Yes].
Kun alustus on valmis, näkyviin tulee ilmoitus [Memory formatted.].
Jos haluat peruuttaa toiminnon, valitse [No].
Hakemisto
[Reset all Settings]  [Yes].
Homevalikko
Huomautus
Sisällysluettelo
Tehdasasetusten palauttaminen [Reset all Settings]
93
Yleiset asetukset
Voit valita soittimen valikoiden ja ilmoituksen kieleksi jonkin useista
vaihtoehdoista.
Sisällysluettelo
Näytön kielen valitseminen [Language Settings]
Homevalikko
Viisisuuntainen
painike
 Valitse [Home]-valikosta
haluamasi kieliasetus.
[Settings] [Language Settings] 
Kieliasetus
Ilmoituksissa ja valikoissa käytettävä kieli
[Deutsch]
saksa
[English]
englanti
[Español]
espanja
[Français]
ranska
[Italiano]
italia
[Português]
portugali
[Русский]
venäjä
[
korea
]
[Settings]
[
]
yksinkertaistettu kiina
[
]
perinteinen kiina
Hakemisto
BACK/HOMEpainike
94
Hyödyllisiä tietoja
Hyödyllisiä tietoja
Akun käyttöaikaa pidentävät asetukset
Voit säästää akkua vaihtamalla oletusasetukset akun käyttöaikaa pidentäviin
asetuksiin. Lisätietoja akun käyttöajan pidentämisestä on kohdassa ”Akun
käyttöaika (jatkuva toisto)” ( s. 128).
Asetus
Näyttöasetukset
Oletusasetus
Akun käyttöaikaa
pidentävä asetus
[Brightness]*1 ( s. 89)
[3]
[3]
[Screensaver]/[Type]*
( s. 89)
[Blank]
[Blank]
[None]
[None]
[Clear Stereo] ( s. 47)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 48)
[SP Output Optimizer]*4
( s. 49)
[Off]
[Off]
2
Äänitehosteasetukset*3 [Equalizer] ( s. 46)
Kaiuttimen
äänentoistoasetus
[SRS[Off]
NWGT014E]*4
*1Kun [Brightness]-asetuksena on [5], akun kesto voi lyhentyä noin 50 %.
*2Kun [Screensaver]-toiminnon [Type]-asetuksena on [Clock], akun kesto voi lyhentyä noin 20 %.
*3Kun [Equalizer]-asetuksena on [Custom 1], [Clear Stereo] -asetuksena on [On] ja [Dynamic
Normalizer] -asetuksena on [On], akun kesto voi lyhentyä noin 50 %.
*4[SP Output Optimizer] ei ehkä näy, jos mallin mukana ei toimiteta kaiutinta.
*5Jos soittimen mukana toimitetaan SRS-NWGT014E-kaiutin, [SP Output Optimizer]
-oletusasetuksena on [SRS-NWGT014E]. Jos soittimen mukana ei toimiteta kaiutinta, [SP Output
Optimizer] -oletusasetuksena on [Off].
Tiedostomuodon ja bittinopeuden muuttaminen
Toistoaika vaihtelee, sillä toistettavien kappaleiden, videoiden ja valokuvien
tiedostomuoto ja bittinopeus vaikuttavat akun varaukseen.
Jos haluat lisätietoja lataus- ja käyttöajoista, katso  s. 127, 128.
Hakemisto
Soittimen sammuttaminen manuaalisesti
Jos painat OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidät sitä alhaalla, soitin siirtyy
valmiustilaan ja näyttö sammuu virran säästämiseksi. Jos soitin on
valmiustilassa yli 4 tunnin ajan, se sammuu automaattisesti kokonaan.
Homevalikko
Akun latausten välistä käyttöaikaa voi pidentää säätämällä asetuksia tai
hallitsemalla virrankäyttöä asianmukaisesti.
Seuraavat vihjeet auttavat pidentämään akun käyttöaikaa.
Sisällysluettelo
Tietoja akun kestosta
95
Hyödyllisiä tietoja
Sisällysluettelo
Tiedostomuoto ja bittinopeus
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) on yleinen äänenpakkaustekniikka, jonka
on kehittänyt ISO (International Organization for Standardization) -järjestön
MPEG-työryhmä.
MP3-muodossa tiedostot voidaan pakata kokoon, joka on noin 1/10 tavallisten
CD-äänitiedostojen koosta.
WMA: WMA (Windows Media Audio) on yleinen äänenpakkaustekniikka,
jonka on kehittänyt Microsoft Corporation. WMA-muotoisten tiedostojen
äänenlaatu vastaa MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on
pienempi.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) on yleinen äänenpakkaustekniikka,
jonka on kehittänyt ISO (International Organization for Standardization)
-järjestön MPEG-työryhmä. AAC-muotoisten tiedostojen äänenlaatu vastaa
MP3-tiedostojen äänenlaatua, mutta niiden tiedostokoko on pienempi.
Linear PCM: Linear PCM on äänentallennusmuoto, jossa ei käytetä digitaalista
pakkausta. Tässä muodossa tallentamalla saadaan sama äänenlaatu kuin CDlevyllä.
Kopiosuojaus
Tietyissä esimerkiksi kaupallisista latauspalveluista hankituissa
videotiedostoissa voi olla käyttöoikeuksien hallintatekniikoita, esimerkiksi
salauksia, jotka rajoittavat aineiston käyttöä ja kopioimista tekijänoikeuslakien
mukaisesti.
Bittinopeus
Bittinopeudella tarkoitetaan tiedon määrää, jota tarvitaan jokaisen
äänitiedoston sekunnin tallentamiseen. Sen yksikkö on kbps (kilobittiä
sekunnissa), esimerkiksi 64 kbps. Suurempi bittinopeus mahdollistaa yleensä
paremman äänenlaadun, mutta vaatii enemmän tallennustilaa.
Jatkuu 
Hakemisto
Äänitiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla äänitiedot
siirretään Internetistä tai CD-äänilevyiltä tietokoneeseen ja tallennetaan ne
äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MP3 ja WMA.
Homevalikko
Äänitiedostomuoto
96
Hyödyllisiä tietoja
Videotiedostomuoto
Videotiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla video- ja
äänitiedot siirretään tietokoneeseen ja tallennetaan ne äänitiedostoina.
Yleisiä muotoja ovat esimerkiksi MPEG-4 ja AVC.
MPEG-4: Lyhenne MPEG-4 tarkoittaa Moving Picture Experts Group phase 4
-tiedostomuotoa, jonka on kehittänyt ISO (International Organization for
Standardization) -järjestön MPEG-työryhmä. Pakkausmuoto on tarkoitettu
video- ja äänitiedoille.
AVC: Lyhenne AVC tarkoittaa Advanced Video Coding -tiedostomuotoa, jonka
on kehittänyt ISO (International Organization for Standardization) -järjestön
MPEG-työryhmä. Sen avulla voidaan toistaa laadukkaampia kuvia
pienemmällä bittinopeudella. AVC-tiedostoissa on neljä profiilia, joista yksi on
”AVC Baseline Profile”. AVC-tiedostomuoto perustuu ISO (International
Organization for Standardization) MPEG-4 AVC -standardiin. Koska AVC on
standardoitu nimellä MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding, siitä käytetään
yleisesti nimitystä MPEG-4 AVC/H.264 tai H.264/AVC.
WMV: WMV (Windows Media Video) on videonpakkaustekniikka, jonka on
kehittänyt Microsoft Corporation. Se perustuu MPEG-4-muotoon, sillä
saadaan suuri pakkaussuhde ja se tukee DRM-kopiointisuojausta.
Valokuvatiedostomuoto
Valokuvatiedostomuodolla tarkoitetaan menetelmää, jonka avulla kuvat
tuodaan tietokoneeseen ja tallennetaan ne kuvatiedostoina. Yksi yleisesti
käytetty tiedostomuoto on JPEG.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) on yleinen
kuvanpakkausmuoto, jonka on kehittänyt JPEG. JPEG-muodossa pakattujen
kuvatiedostojen koko on 1/10 - 1/100 niiden alkuperäisestä koosta.
 Vihje
Jos haluat lisätietoja tuetuista tiedostomuodoista ja bittinopeuksista, katso  s. 124.
Hakemisto
Jos kappale tuodaan CD-levyltä tietokoneeseen pienemmällä bittinopeudella, kappaleen
äänenlaatua ei voi parantaa valitsemalla suuremman bittinopeuden, kun kappale
siirretään tietokoneesta soittimeen.
Homevalikko
Huomautus
Sisällysluettelo
Bittinopeuden, äänenlaadun ja tallennuskoon suhde
Suurempi bittinopeus mahdollistaa yleensä paremman äänenlaadun, mutta vaatii
enemmän tallennustilaa, jolloin soittimeen voi tallentaa vähemmän kappaleita.
Pienempää bittinopeutta käytettäessä soittimeen voidaan tallentaa enemmän
kappaleita, mutta heikommalla äänenlaadulla.
97
Hyödyllisiä tietoja
Homevalikko
Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi tallentaa tietoja tietokoneesta Windowsin
Resurssienhallinnan tai jonkin toisen siirtoon pystyvän ohjelmiston avulla. Jos
soitin on liitetty tietokoneeseen, soittimen sisäinen flash-muisti näkyy
Windowsin Resurssienhallinnassa nimellä [WALKMAN].
Sisällysluettelo
Tiedostojen tallentaminen
Huomautus
Hakemisto
Älä käytä soittimen mukana toimitettuja ohjelmia Windowsin Resurssienhallinnan
kanssa samaan aikaan, jos siirrät tietoja soittimen sisäiseen flash-muistiin.
Älä irrota mukana toimitettua USB-kaapelia tietojen siirron aikana, kun näytössä lukee
[Do not disconnect.]. Tiedot saattavat vahingoittua.
Älä alusta soittimen sisäistä flash-muistia Windowsin Resurssienhallinnalla. Jos haluat
alustaa sisäisen flash-muistin, alusta se soittimessa ( s. 92).
Älä muuta kansioiden [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [Record], [Voice] ja [FM] nimiä tai poista niitä.
Älä muuta [MP_ROOT]-, [MPE_ROOT]- ja [Record]-kansioissa olevien kansioiden tai
tiedostojen nimiä. Muutoin ne eivät näy soittimessa.
98
Hyödyllisiä tietoja
 Lataa päivitysohjelma sivustosta tietokoneeseesi.
 Päivitä soittimen laiteohjelmisto noudattamalla näyttöön tulevia
ohjeita.
Laiteohjelmiston päivitys on valmis.
 Vihje
Voit tarkastaa soittimen laiteohjelmiston version valitsemalla [Home]-valikosta
[Settings]  [Common Settings]  [Unit Information] ( s. 87).
Hakemisto
 Liitä soitin tietokoneeseen ja käynnistä päivitysohjelma.
Homevalikko
Soittimen laiteohjelmisto on mahdollista päivittää. Uusimman laiteohjelmiston
asentaminen mahdollistaa uusien toimintojen lisäämisen soittimeen.
Lisätietoja laiteohjelmistosta ja sen asentamisesta saat asiakastukisivustoista
( s. 120).
Sisällysluettelo
Soittimen laiteohjelmiston päivittäminen
99
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos soitin ei toimi odotetulla tavalla, yritä korjata ongelma seuraavien ohjeiden
avulla.
yritä selvittää ongelma annettujen ohjeiden avulla.
Homevalikko
1 Etsi ongelmaa vastaavat oireet seuraavista vianmääritystaulukoista ja
Sisällysluettelo
Vianmääritys
2 Liitä soitin tietokoneeseen akun lataamista varten.
3 Paina RESET-painiketta pienellä neulalla tai muulla vastaavalla
esineellä.
Jos painat RESET-painiketta soittimen käytön aikana, tallennetut tiedot ja
soittimen asetukset voivat hävitä.
RESET-painike
4 Tarkista ongelmaan liittyvät tiedot kunkin ohjelman Ohje-toiminnosta.
5 Tarkasta, löytyykö asiasta tietoja asiakastukisivustoista ( s. 120).
6 Jos ongelma ei ratkea edellä kerrottujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Hakemisto
Lataamalla akun voit myös ehkä ratkaista joitakin ongelmia.
100
Vianmääritys
Jatkuu 
Hakemisto
Tietoja ei voi toistaa.
 Akku on tyhjä.
 Lataa akku täyteen ( s. 17).
 Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään, palauta soittimen alkuperäiset
asetukset painamalla RESET-painiketta ( s. 99).
 Soittimeen ei ole tallennettu tietoja.
 Toimi ilmoituksen ohjeiden mukaan ja siirrä tiedot tietokoneesta.
 Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on kohdan
”Tekniset tiedot” kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( s. 124).
 Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kappaleita tai videoita voi toistaa
( s. 124).
 Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei valokuvia voi näyttää
( s. 124).
 Kappaleen rajoitettu toistoaikajakso on päättynyt esimerkiksi tilausehtojen
perusteella.
 Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi toistaa. Päivitä ne tiedostojen
siirtoon käytetyn ohjelman avulla.
 Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windowsin Resurssienhallinnassa, eivätkä
datahierarkiatasot ole enää samat kuin soittimessa ( s. 28, 33).
 Tiedot ovat voineet vahingoittua.
 Tiedoston sisältämät vahingoittuneet tiedot saattavat näkyä toistokelvottomassa
muodossa. Poista vahingoittuneet tiedostot ja siirrä sitten vahingoittumattomat
tiedostot uudelleen tietokoneesta.
 [Record]-, [Voice]- ja [FM]-kansioiden tiedostot nimetään tietokoneessa uudelleen.
 Jos nimeät [Record]-, [Voice]- ja [FM]-kansioiden tiedostot uudelleen
tietokoneessa, tiedostoja ei voi ehkä enää toistaa soittimessa.
Homevalikko
Ääntä ei kuulu.
 Äänenvoimakkuus on nollassa.
 Suurenna äänenvoimakkuutta ( s. 5).
 Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan.
 Kytke kuulokkeiden liitin oikein ( s. 6).
 Kuulokkeiden liitin on likainen.
 Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.
 Soittimeen ei ole tallennettu kappaleita tai videoita.
 Toimi näyttöön tulevan ilmoituksen ohjeiden mukaan, ja siirrä kappaleet tai
videot tietokoneesta.
Sisällysluettelo
Käyttö
101
Vianmääritys
Tiedostoja ei voi poistaa soittimesta.
 Kappaleita, videoita tai valokuvia ei voi poistaa soittimen avulla.
 Poista ne samalla ohjelmalla, jolla kappaleet on siirretty soittimeen, tai
Windowsin Resurssienhallinnalla.
Äänessä on häiriöitä.
 Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää
radiosignaaleja.
 Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä.
 CD-levyiltä tai muilta tallennusvälineiltä tuodut musiikkitiedot ovat
vahingoittuneet.
 Poista tiedot ja tuo sekä siirrä ne uudelleen. Kun tuot tietoja tietokoneeseen, sulje
kaikki muut sovellukset tietojen vahingoittumisen välttämiseksi.
 Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on kohdan
”Tekniset tiedot” kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( s. 124).
 Tietyt tiedoston ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, ettei kaikkien kappaleiden
toisto onnistu.
Jatkuu 
Hakemisto
Kappaleita toistetaan vain tietyltä toistoalueelta, esimerkiksi yhdeltä albumilta.
 Soitin toistaa kappaleet vain niistä luetteloista (esimerkiksi albumiluettelo tai
esittäjäluettelo), joista toisto aloitetaan ( s. 38).
Homevalikko
Kun [All Songs] tai [Album] on valittuna, kaikki kappaleet tulevat näkyviin, mutta
jotkin kappaleet eivät näy, kun [Folder] on valittuna.
 Äänitiedostot eivät ole [MUSIC]-kansiossa olevissa kansioissa.
 Siirrä ne [MUSIC]-kansiossa oleviin kansioihin vetämällä ja pudottamalla.
Sisällysluettelo
Siirretyt tiedostot eivät näy tiedostoluettelossa.
 Näytettävien tiedostojen enimmäismäärä on saavutettu. Videotiedostojen
enimmäismäärä on 1 000 ja valokuvatiedostojen 8 000. Valokuvakansioluettelon
kansioiden enimmäismäärä on 8 000.
 Poista tarpeettomat tiedostot.
 Tiedostot on siirretty väärään paikkaan vetämällä ja pudottamalla.
 Siirrä tiedostot oikeaan paikkaan vetämällä ja pudottamalla ( s. 28, 33).
 Vapaa tila ei riitä.
 Vapauta tilaa soittimesta poistamalla tarpeettomia tiedostoja.
 Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windowsin Resurssienhallinnassa, eivätkä
datahierarkiatasot ole enää samat kuin soittimessa ( s. 28, 33).
102
Vianmääritys
Äänenvoimakkuus on liian alhainen.
 [AVLS (Volume Limit)] on käytössä.
 Poista [AVLS (Volume Limit)] käytöstä ( s. 88).
Kuulokkeiden oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä tai oikean kanavan ääni kuuluu
kuulokkeiden kummaltakin puolelta.
 Kuulokkeiden liitin ei ole täysin paikallaan.
 Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä kuulu oikein. Työnnä
kuulokkeiden liitin liitäntään, kunnes kuuluu napsahdus ( s. 6).
Jatkuu 
Hakemisto
Siirrettyjä tiedostoja ei löydy.
 Jos soittimeen on tallennettu paljon tietoja, jotkin tiedot eivät ehkä näy.
 Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
 Alusta soittimen sisäinen flash-muisti ( s. 92).
 Laitteen mukana toimitettu USB-kaapeli on irronnut soittimesta tiedonsiirron
aikana.
 Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta soittimen
sisäinen flash-muisti ( s. 92).
Tiedostoja
on vedetty ja pudotettu Windowsin Resurssienhallinnassa, eivätkä

datahierarkiatasot ole enää samat kuin soittimessa ( s. 28, 33).
 Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on kohdan
”Tekniset tiedot” kohdassa ”Tuettu tiedostomuoto” ( s. 124).
 Tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei kappaleita tai videoita voi toistaa
( s. 124).
 Tiedoston koko tai tiedostomuoto voi aiheuttaa sen, ettei valokuvia voi näyttää
( s. 124).
Homevalikko
Toistoa ei voi pysäyttää.
 Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja taukotilalla ei ole eroa. Kun painat painiketta,  tulee näkyviin ja toisto siirtyy taukotilaan/pysähtyy.
Sisällysluettelo
Soitin ei toimi.
 HOLD-kytkin on asetettu HOLD-asentoon.
 Siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( s. 5).
 Soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
 Anna soittimen kuivua muutama tunti.
 Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen ( s. 17).
 Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset
asetukset painamalla RESET-painiketta ( s. 99).
 Kun ilmoitus [Connecting] tai [Connected USB (MTP)] on näkyvissä, soitinta ei
voi käyttää.
 Irrota USB-kaapeli ennen soittimen käyttämistä.
103
Vianmääritys
Soitinta ei voi alustaa.
 Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen ( s. 17).
Soittimen virta katkesi ja kytkeytyi sitten uudelleen.
 Jos toimintahäiriö ilmenee, soittimen virta katkeaa ja kytkeytyy sitten uudelleen
automaattisesti.
Soitin ei toimi oikein.
 Tietokone on käynnistetty tai käynnistetty uudelleen, kun soitin on ollut liitettynä
siihen.
 Palauta soitin painamalla soittimen RESET-painiketta. Irrota soitin, kun
käynnistät tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.
Hakemisto
Kansikuva ei näy.
 Tiedosto ei sisällä kansikuvatietoja.
 Kansikuva tulee näkyviin vain, jos kansikuvan tiedot ovat saatavissa.
Kansikuvan voi määrittää Windows Media Player 11:llä tai jollakin toisella
siirtoon pystyvällä, kansikuvien luontiin tarkoitetulla ohjelmalla. Katso lisätietoja
ohjelman Ohje-toiminnosta tai pyydä niitä ohjelman valmistajalta.
voi aiheuttaa sen, etteivät kaikki kansikuvat näy.
Tiedostomuoto

Homevalikko
Pikkukuvia ei näy.
 Kappaleissa, jotka ovat soittimen tukemassa tiedostomuodossa, ei ole
kansikuvatietoja.
Pikkukuvat näytetään vain, kun kappaleissa on soittimen tukemia kansikuvatietoja.
 Siirrä tiedostot uudelleen Windows Media Player 11:llä tai muulla siirtoon
pystyvällä ohjelmistolla.
 Pikkukuvan nimi ei vastaa videon nimeä tai video on väärässä paikassa.
 Siirrä [VIDEO]-kansiossa olevaan kansioon JPEG-tiedosto, jolla on sama nimi
kuin videolla.
Sisällysluettelo
Toisto pysähtyy äkillisesti.
 Akun varaus on ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen ( s. 17).
 Soitin toistaa kappaleita tai videotiedostoja, joita ei voi toistaa.
 Toista muita kappaleita tai videotiedostoja.
104
Vianmääritys
Näytössä näkyy vääriä merkkejä.
 Väärä kieli on valittuna.
 Valitse oikea kieli [Language Settings] -kohdasta ( s. 19, 93) ja siirrä tiedostot
sitten uudelleen soittimeen.
Näyttö pimenee valokuvan katselun aikana.
 Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin aikana ( s. 89).
 Paina mitä tahansa painiketta.
Näyttö pimenee.
 Mitään toimintoa ei käytetty 3 minuutin aikana soittimen ollessa taukotilassa.
 Paina mitä tahansa painiketta.
 Mitään toimintoa ei ole käytetty 30 sekunnin aikana ja [Screensaver]-asetus on
[Blank] ( s. 89).
 Paina mitä tahansa painiketta.
 Vaihda [Screensaver]-asetukseksi jokin muu kuin [Blank].
Näyttöön tulee ilmoitus.
 Katso lisätietoja kohdasta ”Ilmoitukset” ( s. 111).
Hakemisto
[Unknown] näkyy albumin tai esittäjän nimen kohdalla jne.
 Tiedostossa ei ole albumin tai esittäjän nimen kaltaisia tietoja.
Homevalikko
”” näkyy nimen kohdalla.
 Nimessä on merkkejä, joita ei voi näyttää soittimessa.
 Nimeä tiedosto uudelleen käyttämällä sallittuja merkkejä ja samaa ohjelmistoa,
jolla kappaleet siirrettiin soittimeen, tai nimeä ne Windowsin
Resurssienhallinnan avulla.
Sisällysluettelo
Näyttö
105
Vianmääritys
Soittimen virta katkeaa automaattisesti.
 Soittimen virta katkeaa automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.
 Käynnistä soitin painamalla mitä tahansa painiketta.
Lataaminen päättyy hyvin nopeasti.
 Jos akku on melkein täynnä latauksen alkaessa, täyden latauksen saavuttamiseen
tarvitaan vain vähän aikaa.
Hakemisto
Soitin ei lataa akkua.
 USB-kaapeli ei ole oikein kiinnitetty tietokoneen USB-liitäntään.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
 Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
 Akkua ladataan ympäristössä, jonka lämpötila ei ole 5–35 °C.
 Akun lataamisen suositeltava lämpötila-alue on 5–35 ºC.
 Tietokone ei ole käynnissä.
 Käynnistä tietokone.
 Tietokone on siirtynyt lepotilaan tai horrostilaan.
 Herätä tietokone lepotilasta tai horrostilasta.
Homevalikko
Akun käyttöaika on lyhyt.
 Käyttölämpötila on alle 5 °C.
 Akun käyttöaika lyhenee akun fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Tämä ei ole
merkki viasta.
 Akun latausaika ei riitä.
tulee näkyviin.
 Lataa akku täyteen, kunnes
 Asetuksia säätämällä tai virrankäyttöä asianmukaisesti hallitsemalla voit säästää
akun virtaa ja pidentää soittimen käyttöaikaa latausten välillä ( s. 94).
 Soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan.
 Akun tehokkuus paranee, jos akku ladataan ja sen varaus puretaan useita kertoja
peräkkäin.
 Jos akun käyttöaika on akun lataamisen jälkeenkin vain puolet tavallisesta, akku on
syytä vaihtaa.
 Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
 Soitin toistaa tekijänoikeussuojattua sisältöä.
 Tekijänoikeussuojattua sisältöä toistettaessa akun käyttöaika voi olla tavallista
lyhyempi.
Sisällysluettelo
Virta
106
Vianmääritys
Hakemisto
Tietoja ei voi siirtää soittimesta tietokoneeseen.
 Siirto voi pysähtyä staattisen sähkön tai muiden häiriöiden takia. Tämä suojaa
tiedostoja.
 Irrota soitin ja liitä se uudelleen.
 Jos siirrät tiedostoja vetämällä ja pudottamalla tietokoneessa, johon ei ole asennettu
Windows Media Player 11 -ohjelmaa, vain osa tiedostoista (esimerkiksi AAC- ja
videotiedostot) voidaan siirtää vetämällä ja pudottamalla.
 Asenna Windows Media Player 11 Windows Windows Media Player
-lataussivustosta ja siirrä sitten tiedostot uudelleen vetämällä ja pudottamalla.
Ennen kuin asennat Windows Media Player 11 -version tietokoneeseen, tarkista,
että käyttämäsi ohjelmisto tai palvelu on Windows Media Player 11
-yhteensopiva. Lisätietoja Windows Media Player -ohjelman käytöstä ja tuesta on
seuraavassa sivustossa:
http://support.microsoft.com/
 USB-kaapeli ei ole oikein kiinnitetty tietokoneen USB-liitäntään.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
 Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa.
 Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot takaisin tietokoneeseen.
 Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja kappaleita ei ehkä voi siirtää
tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi. Lisätietoja kunkin
äänitiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Jatkuu 
Homevalikko
[Connecting] TAI [Connected USB (MTP)] ei tule näkyviin, kun soitin on liitetty
tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 Akussa ole riittävästi varausta jäljellä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen vähintään 5
minuutiksi.
 USB-kaapeli ei ole oikein kiinnitetty tietokoneen USB-liitäntään.
 Irrota USB-kaapeli ja liitä se uudelleen.
 Käytä laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
 USB-keskitin on käytössä.
 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen kautta. Kytke soitin suoraan
tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
 Tietokoneessa on eri käyttöjärjestelmä kuin siinä tietokoneessa, jonka avulla
tiedostot on siirretty.
 Irrota USB-kaapeli, odota muutama minuutti ja liitä kaapeli tietokoneeseen
uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke sitten USB-kaapeli uudelleen.
 Tietokoneen ohjelmistoympäristö voi aiheuttaa sen, ettei ilmoitus [Connecting] tai
[Connected USB (MTP)] tule näkyviin soittimessa.
 Aktivoi Windows Media Player tai Windowsin Resurssienhallinta.
 Tietokoneen USB-liitännässä voi olla ongelma.
 Liitä soitin tietokoneen toiseen USB-liitäntään.
 Soitin on tallennustilassa tai tallennuksen taukotilassa.
 Tietokone ei tunnista soitinta, jos soitin on tallennustilassa tai tallennuksen
taukotilassa.
Sisällysluettelo
Liittäminen tietokoneeseen
107
Vianmääritys
Kansioita ei voi poistaa eikä nimetä uudelleen.
 Kansioita [MUSIC], [MP_ROOT], [MPE_ROOT], [VIDEO], [PICTURE],
[PICTURES], [Record], [Voice] ja [FM] ei voi poistaa eikä nimetä uudelleen.
Hakemisto
Soittimen käyttö muuttuu epävakaaksi, kun se on liitetty tietokoneeseen.
 Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli.
 Soitinta ei ehkä voi liittää USB-keskittimen tai jatkokaapelin avulla. Kytke soitin
suoraan tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
Homevalikko
Soittimeen voi siirtää vain vähän tiedostoja.
 Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa.
 Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat tiedot takaisin tietokoneeseen.
 Soittimeen on tallennettu tiedostoja, joita ei voi toistaa.
 Jos soittimeen on tallennettu muita tietoja kuin kappaleita, videoita tai valokuvia,
tietojen siirtämiseen on käytettävissä vähemmän tilaa. Vapauta muistia
siirtämällä takaisin tietokoneeseen ne tiedostot, joita ei voi toistaa.
Sisällysluettelo
 Soittimessa on epätavallisia tietoja.
 Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta soittimen
sisäinen flash-muisti ( s. 92).
 Tiedot ovat voineet vahingoittua.
 Poista tiedot, joita ei voi siirtää tietokoneesta, ja tuo ne tietokoneeseen uudelleen.
Kun tuot tietoja tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset tietojen
vahingoittumisen välttämiseksi.
 Siirrettävien tiedostojen ja kansioiden enimmäismäärä on saavutettu.
 Poista tarpeettomat tiedostot.
 Yrität siirtää .m4a-, .mp4- tai .m4v-tiedostoja tietokoneella, johon on asennettu
Windows Media Player 10.
 Asenna Windows Media Player 11 Windows Media Player -lataussivustosta.
 Jos yrität siirtää tiedostoja siirtoon sopivalla ohjelmalla, mutta siirto ei silti onnistu,
ota yhteys ohjelman valmistajaan.
108
Vianmääritys
FM-lähetyksen äänessä on häiriöitä.
 Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää
radiosignaaleja.
 Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä.
FM-lähetykset eivät kuulu.
 Kuulokkeita ei ole kytketty.
 Kuulokkeiden johto toimii antennina. Kun WM-PORT-liitäntään on kytketty
jokin lisälaite, kuulokkeita ei voi kytkeä, joten FM-lähetyksiä ei voi vastaanottaa.
Hakemisto
Kuuluvuus on heikko ja äänen laatu huono.
 Radiosignaali on heikko.
 Kuuntele FM-lähetystä lähellä ikkunaa, koska signaali saattaa heiketä
rakennusten sisällä tai ajoneuvossa.
 Kuulokkeiden johtoa ei ole vedetty kokonaan suoraksi.
 Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä kuulokkeiden johto mahdollisimman
suoraksi.
Homevalikko
FM-lähetykset eivät kuulu selvästi.
 Vastaanotettavaa asemaa ei ole viritetty täysin oikein.
 Viritä asema manuaalisesti käyttämällä /-painiketta ( s. 67).
Sisällysluettelo
FM-radio
109
Vianmääritys
Tallennettujen tiedostojen toistoajan ja jäljellä olevan tallennusajan
yhteenlaskettu määrä ei ole sama kuin tallennusajan enimmäismäärä.
 Jos tallennat monia pieniä tiedostoja, järjestelmä saattaa jättää niiden väliin
automaattisesti tyhjää tilaa. Se saattaa suurentaa tallennusajan määrää ja aiheuttaa
sen, etteivät ajat vastaa toisiaan.
Tallennettuja tiedostoja ei voi poistaa.
 Tiedosto tai kansio, jota ei voi poistaa, on varustettu tietokoneessa [Readonly]määritteellä.
 Poista tiedot Windowsin Resurssienhallinnalla.
 Akun varaus on alhainen tai akku on tyhjä.
 Lataa akku täyteen ( s. 17).
Tallennettuja
tiedostoja ei voi poistaa kappaleiden toiston aikana.

Kansio säilyy, vaikka kaikki siihen tallennetut tiedostot on poistettu.
 Kansiossa on muita tiedostoja kuin tallenteita.
 Avaa kansio Windowsin Resurssienhallinnalla ja poista kaikki muut kuin
soittimella tallennetut tiedostot.
Hakemisto
Tallentaminen ei onnistu.
 Soittimen sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa.
 Poista tarpeettomia tiedostoja.
 Vie tallennettuja tiedostoja tietokoneeseen. Tarvittava vapaa tila vaihtelee
bittinopeuden ja tallennusajan mukaan.
 Tallennettavien tiedostojen enimmäismäärä on saavutettu. Tiedostojen
enimmäismäärä on 4 000 tiedostoa sekä tallennetuille FM-radiolähetyksille että
tallennetuille äänitiedostoille.
 Poista tarpeettomia tiedostoja, kunnes tallennettujen FM-radiolähetysten tai
tallennettujen äänitiedostojen määrä on enintään 4 000.
 Vie tallennettuja tiedostoja tietokoneeseen.
 Soitin on liitetty tietokoneeseen.
 Irrota soitin tietokoneesta.
 Tiedostonimen sarjanumero on saavuttanut arvon 999.
 Luo uusi kansio ( s. 71, 78).
Homevalikko
Jäljellä oleva tallennusaika säilyy samana, vaikka tiedostoja poistetaan.
 Järjestelmän rajoitusten vuoksi jäljellä oleva tallennusaika ei suurene, jos poistetut
tiedostot ovat pieniä.
Sisällysluettelo
Tallentaminen
110
Vianmääritys
Äänimerkkejä ei kuulu soitinta käytettäessä.
 [Beep Settings] -asetus on [Off].
 Vaihda [Beep Settings] -asetukseksi jokin muu kuin [On] ( s. 88).
 Äänimerkkiä ei kuulu, kun soitin on liitetty valinnaiseen telakointiasemaan tai
toiseen laitteeseen.
Soitin lämpenee.
 Soitin voi lämmetä akun latauksen aikana ja olla lämmin sen jälkeen. Soitin voi
lämmetä myös suuria tietomääriä siirrettäessä. Tämä on normaalia eikä anna
aihetta huoleen. Anna soittimen jäähtyä hetken ajan.
Päivämäärä ja aika on palautettu.
 Jos soitinta ei käytetä vähään aikaan ja akun varaus purkautuu, päivämäärä ja aika
voivat palautua. Tämä ei ole merkki viasta. Lataa akkua, kunnes
tulee näyttöön,
ja aseta sen jälkeen päivämäärä ja kellonaika uudelleen ( s. 20, 90).
Hakemisto
Muuta
Homevalikko
Hälytys ei toimi.
 Kun hälytystä asetettiin, asetus jätettiin kesken tai soittimen virta katkaistiin, ennen
kuin tuntien ja minuuttien asetukset vahvistettiin.
 Hälytys ei toimi, jos soitin on liitettynä tietokoneeseen.
 Irrota USB-kaapeli.
 Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.
 Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen ( s. 17).
Sisällysluettelo
Ajastin
111
Vianmääritys
Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos soittimen näyttöön tulee ilmoitus.
[Cannot play; license has expired.]
 Kappaleen toiston aikaraja on saavutettu.
 Päivitä kappaleiden lisenssitiedot siirtoon käytetyn ohjelmiston avulla.
[Cannot save more than 30 Preset stations.]
 Muistiin on jo esiviritetty 30 asemaa.
 Poista tarpeettomat asemat ( s. 69) ja esiviritä sitten haluamasi asemat.
[Do not disconnect.]
 Soitin on liitetty tietokoneeseen tai muuhun ulkoiseen laitteeseen tietojen
siirtämistä varten.
 Tämä ei ole virheilmoitus. Älä irrota USB-kaapelia, ennen kuin siirtäminen on
päättynyt.
[Firmware update failed.]
 Laiteohjelmiston päivitys ei onnistunut.
 Yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
[LOW BATTERY. Please Charge.]
 Soittimen akun varaus on alhainen.
 Lataa akku ( s. 17).
Jatkuu 
Hakemisto
[Cannot play; file format is not supported.]
 Yrität toistaa tiedostoa, jota soitin ei pysty toistamaan.
 Tiedostoa, jonka tiedostomuotoa ei tueta, ei voi toistaa ( s. 124).
Homevalikko
[All group numbers have been used.]
 Toistoluetteloihin rekisteröityjen kappaleiden määrä on saavuttanut
enimmäismäärän 27 000.
 Kappaleet, jotka ylittävät sallitun enimmäismäärän, tallennetaan [Others]kansioon.
 Jos et löydä kappaletta, katso ensin [Others]-luettelosta.
 Jos et halua tallentaa sallitun enimmäismäärän ylittäneitä kappaleita [Others]luetteloon, poista tarpeettomat kappaleet soittimesta samalla ohjelmistolla, jolla
ne on siirretty soittimeen, tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
 Jos soittimeen rekisteröityjen toistoluettelojen kokonaismäärä on suurempi kuin
27 000, tämän määrän ylittäviä toistoluetteloja ei voi näyttää. Vähennä
toistoluettelojen määrää (poista niitä) samalla ohjelmistolla, jolla kappaleet on
siirretty soittimeen.
Sisällysluettelo
Ilmoitukset
112
Vianmääritys
Sisällysluettelo
[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]
 Soittimen vapaa tila ei riitä.
 Liitä soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja
poista sitten tarpeettomat tiedostot soittimesta samalla ohjelmistolla kuin ne
siirrettiin, tai Windowsin Resurssienhallinnan avulla.
[On hold... Cancel HOLD function to activate controls.]
 Soitinta ei voi käyttää, koska HOLD-kytkin on HOLD-asennossa.
 Jos haluat käyttää soitinta, siirrä HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon ( s. 5).
Homevalikko
[The device’s memory was not formatted correctly. Please re-format using
Settings menu.]
 Sisäistä flash-muistia ei ole alustettu oikein.
 Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu tietokoneessa.
 Alusta sisäinen flash-muisti uudelleen valitsemalla [Settings] - [Common
Settings] - [Format] ( s. 92).
Hakemisto
113
Lisätietoja
Lisätietoja
Hakemisto
Jatkuu 
Homevalikko
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin
myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, Japani. Valtuutettu edustaja (EMC ja tuoteturvallisuus) on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja
takuuasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisessä huolto- tai
takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.
Sisällysluettelo
Varotoimet
114
Lisätietoja
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa
normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle,
joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta, miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Jatkuu 
Hakemisto
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Homevalikko
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
Sisällysluettelo
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden keräysjärjestelmät)
115
Lisätietoja
Homevalikko
Hakemisto
Jatkuu 
Sisällysluettelo
Turvallisuus
Varo, ettet aiheuta soittimen liittimiin oikosulkua metalliesineillä.
Älä kosketa akkua paljain käsin, jos se vuotaa. Soittimeen saattaa jäädä
akkunestettä, joten ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään, jos akku on
vuotanut. Jos nestettä joutuu silmiisi, älä hiero niitä, sillä se saattaa johtaa
sokeutumiseen. Huuhdo silmäsi puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
Jos nestettä joutuu iholle tai vaatteille, pese se heti pois. Muutoin se voi
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Jos akusta vuotanut neste
aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja, hakeudu lääkäriin.
kaada soittimeen vettä tai työnnä mitään sen sisään. Se voi aiheuttaa
Älä

tulipalon tai sähköiskun.
Jos näin käy, sammuta soitin välittömästi, irrota USB-kaapeli soittimesta ja
ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai Sony-huoltokeskukseen.
altista soitinta avotulelle.
Älä

Älä pura tai muokkaa soitinta. Se voi aiheuttaa sähköiskun. Jätä akkujen
vaihto ja soittimen tarkastukset ja korjaukset lähimmän Sony-jälleenmyyjän
tai Sony-huoltokeskuksen tehtäväksi.
116
Lisätietoja
Älä altista soitinta vedelle. Soitin ei ole vedenpitävä. Muista noudattaa alla
kerrottuja varotoimia.
 Varo pudottamasta soitinta pesualtaaseen tai astiaan, jossa on vettä.
 Älä käytä soitinta kosteissa paikoissa tai huonossa säässä, kuten vesi- tai lumisateessa.
 Suojaa soitin kastumiselta.
Jos kosket soittimeen märin käsin tai säilytät sitä kosteissa vaatteissa, soitin voi kastua
ja siihen voi tulla toimintahäiriöitä.
Kun irrotat kuulokkeet soittimesta, tartu aina kuulokkeiden pistokkeeseen.
Jos vedät kuulokejohdosta, se voi vahingoittua.
Jatkuu 
Hakemisto
 Vältä laittamasta soitinta pussiin siten, että kuulokkeet tai nappikuulokkeet on
kääritty sen ympärille, ja sitten kohdistamasta pussiin voimakkaita iskuja.
Homevalikko
 Älä istuudu, jos soitin on takataskussasi.
Sisällysluettelo
Käyttöympäristö
Älä sijoita mitään painavaa esinettä soittimen päälle tai kohdista siihen
voimakkaita iskuja. Soitin voi vaurioitua.
käytä soitinta paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle valolle,
Älä

kuumuudelle, kosteudelle tai tärinälle. Soittimen väri voi muuttua, soitin voi
vääntyä tai se voi vahingoittua.
Älä jätä soitinta alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan auringonvaloon.
Älä jätä soitinta paikkaan, jossa se on alttiina pölylle.
Älä jätä soitinta epävakaalle tai kaltevalle alustalle.
Jos soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, katkaise
soittimesta virta tai siirrä se kauemmas radiosta tai televisiosta.
Kun noudatat seuraavia soittimen käyttöön liittyviä varotoimia, voit estää
soittimen kotelon muodonmuutokset ja soittimen vaurioitumisen.
117
Lisätietoja
Liikenneturvallisuus
Vältä kuulokkeiden käyttöä tarkkaavaisuutta edellyttävissä tilanteissa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
korvasi alkavat soida, pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.
Älä lisää äänenvoimakkuutta äkillisesti, etenkin jos käytät kuulokkeita. Lisää
äänenvoimakkuutta asteittain, jotta voimakas ääni ei vahingoita korviasi.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten kuulet ulkopuoliset äänet etkä
häiritse muita.
Varoitus
Jos soittimen käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet heti pois päästäsi.
Jos soittimen mukana toimitetut kuulokkeet aiheuttavat allergiaoireita, lopeta
niiden käyttö ja hakeudu lääkäriin.
Jatkuu 
Hakemisto
Kuulokkeet
Homevalikko
Soittimen kuumeneminen
Jos soitin on ollut käytössä pitkään yhtäjaksoisesti, se saattaa kuumentua
latauksen aikana.
Sisällysluettelo
Staattista sähköä koskeva huomautus
Jos ilma on hyvin kuivaa, saatat tuntea korvissasi pientä pistelyä. Tämä
aiheutuu kehon tuottamasta staattisesta sähköstä eikä kyseessä ole soittimen
vikatoiminto.
Voit minimoida ilmiön vaikutukset käyttämällä luonnollisista materiaaleista
valmistettuja vaatteita.
118
Lisätietoja
Jatkuu 
Hakemisto
Puhdistaminen
Puhdista soittimen kotelo esim. silmälasien puhdistamiseen tarkoitetulla
pehmeällä liinalla.
Jos soittimen kotelo on kovin likainen, puhdista se mietoon
pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla.
Älä käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä, sillä ne voivat vahingoittaa kotelon pintaa.
Huolehdi, että soittimen sisään ei pääse vettä liitäntöjen aukoista.
Puhista kuulokkeiden liitin säännöllisesti.
Jos sinulla on soittimeen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Homevalikko
LCD-näyttö
Älä paina LCD-näytön pintaa voimakkaasti. Tämä voi vääristää LCD-näytön
värejä ja kirkkautta tai vioittaa LCD-näyttöä.
 Jos käytät soitinta kylmässä paikassa, kuvien ympärille saattaa ilmestyä musta
reunus. Tämä ei ole merkki soittimen viasta.
Sisällysluettelo
Käyttäminen
Jos käytät kantohihnaa (myydään erikseen), varo, ettei se jää kiinni
kulkiessasi ohittamiisi esineisiin. Vältä myös heiluttamasta kantohihnassa
olevaa soitinta, jotta se ei osu ohikulkijoihin.
Noudata kuulutusten ohjeita äläkä käytä soitinta lentokoneessa nousun ja
laskeutumisen aikana.
Huomaa, että soittimeen voi tiivistyä tilapäisesti kosteutta, jos soitin
siirretään nopeasti kylmästä ympäristöstä lämpimään ympäristöön tai jos sitä
käytetään tilassa, jonka lämmitys on juuri aloitettu. Tiivistyminen tarkoittaa
ilmiötä, jossa ilmassa oleva kosteus tarttuu pintoihin, kuten metallilevyihin,
ja muuttuu nesteeksi.
Jos soittimeen tiivistyy kosteutta, älä käynnistä soitinta, ennen kuin kosteus
on haihtunut. Jos käytät soitinta, kun siinä on tiivistynyttä kosteutta, soitin
voi vioittua.
119
Lisätietoja
Jatkuu 
Hakemisto
Tässä oppaassa annetuissa ohjeissa oletetaan, että käyttäjä tuntee Windowskäyttöjärjestelmän perustoiminnot.
Lisätietoja tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttämisestä saat niiden
käyttöoppaista.
Homevalikko
 Kaikkien kielten näkymistä oikein soittimen mukana toimitetussa ohjelmistossa ei
voida taata.
 Käyttäjän luomat merkit ja jotkin erikoismerkit eivät ehkä näy.
Sisällysluettelo
Ohjelmisto
Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
Ei missään olosuhteissa SONY vastaa tämän soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen osapuolen esittämistä vaatimuksista.
soittimen mukana tulevaa ohjelmistoa ei voi käyttää muissa kuin
Tämän

nimetyissä laitteissa.
että jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi ohjelmiston ominaisuuksia
Huomaa,

voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
ei kata tämän soittimen käyttämistä muulla kuin sen mukana
Takuu

toimitetulla ohjelmistolla.
tekstien näkyminen oikein soittimen mukana toimitetussa
Erikielisten

ohjelmistossa riippuu tietokoneeseen asennetusta käyttöjärjestelmästä. Siksi
on paras valita kieli, joka on parhaiten yhteensopiva tietokoneen
käyttöjärjestelmän kanssa.
120
Lisätietoja
 liitetyn soittimen ominaisuuksista
 soittimen epänormaalista toiminnasta
 siitä, ettei soitin tue sisältötietojen kieltä tai niissä olevia merkkejä.
Tietoja asiakastuen WWW-sivustosta
Jos sinulla on tähän tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia tai jos haluat
tietoja yhteensopivista tuotteista, tutustu seuraaviin sivustoihin.
Yhdysvalloissa olevat asiakkaat: http://www.sony.com/walkmansupport
Kanadassa olevat asiakkaat: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Euroopassa olevat asiakkaat: http://support.sony-europe.com/DNA
Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat: http://www.sony-latin.com/index.
crp
Muualla olevat asiakkaat: http://www.sony-asia.com/support
Vientimallin hankkineet asiakkaat:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Hakemisto
Tallennettua kappaletta saa käyttää vain yksityisesti. Muuhun käyttöön
tarvitaan tekijänoikeuksien haltijoiden lupa.
ei vastaa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai tietojen
Sony

vioittumisesta, joka johtuu soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
ja merkit voivat aiheuttaa sen, että soittimessa näkyvä teksti ei ehkä
Teksti

näy oikein laitteessa. Tämä voi johtua:
Homevalikko
*1Joissakin maissa/joillakin alueilla myytävissä laitteissa ei ole näytetiedostoja.
Sisällysluettelo
Näytetiedostot*1
Soittimeen on tallennettu näytetiedostoja.
Jos näytetiedostot poistetaan, niitä ei voi palauttaa eikä korvaavia tiedostoja
toimiteta.
121
Lisätietoja
Käyttöoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvä
ilmoitus
Sisällysluettelo
ATRAC on Sony Corporationin tavaramerkki.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Homevalikko

on Sony Corporation tavaramerkki.
Jatkuu 
Hakemisto
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa/muilla alueilla.
Adobe, Adobe Reader ja Adobe Flash Player ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG Layer-3
-äänenkoodaustekniikan ja -patentit.
IBM ja PC/AT ovat International Business Machines Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Apple, Macintosh ja iTunes ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain Independent JPEG Group -työryhmän
työhön.
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
USE OF A CONSUMER FOR
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL
ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO
PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND
LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
122
Lisätietoja
Continued 
Hakemisto
Sisällöntoimittajat käyttävät digitaalista oikeuksienhallintatekniikkaa tämän laitteen
sisältämässä Windows Media -sisällössä (”WM-DRM”) sisällön eheyden suojaamiseen
(”Suojattu sisältö”) sisältöön liittyvien immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeus mukaan
lukien, suojaamiseksi.
Tämä laite käyttää WM-DRM-ohjelmistoa (”WM-DRM-ohjelmisto”) Suojatun sisällön
toistossa. Jos tässä laitteessa olevan WM-DRM-ohjelmiston suojaus on poistettu, Suojatun
sisällön omistajat (”Suojatun sisällön omistajat”) voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan
WM-DRM-ohjelmiston oikeuden hankkia uusia lisenssejä Suojatun sisällön kopioimiseen,
näyttämiseen ja/tai toistamiseen. Peruuttaminen ei muuta WM-DRM-ohjelmiston kykyä
suojaamattoman sisällön toistamiseen. Peruutettujen WM-DRM-ohjelmistojen luettelo
lähetetään laitteeseen aina, kun käyttäjä lataa lisenssin Suojattuun sisältöön Intenetistä tai
tietokoneesta. Microsoft saattaa yhdessä tällaisen lisenssin kanssa ladata peruutusluettelot
käyttäjän laitteeseen myös Suojatun sisällön omistajien puolesta.
Homevalikko
Tämä tuote on Microsoft Corporationin immateriaalioikeuksien suojaama.
Tuotteessa käytetyn tekniikan käyttäminen tai jakeleminen mihinkään muuhun
tarkoitukseen on kiellettyä ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön
lupaa.
Sisällysluettelo
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD
(“AVC VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE
IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,
L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD
(“VC-1 VIDEO”) AND/OR
(ii)DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER
ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED
TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
käytetty tässä käyttöohjeessa.
123
Lisätietoja
Homevalikko
Hakemisto
Ohjelma ©2009 Sony Corporation
Dokumentaatio ©2009 Sony Corporation
Sisällysluettelo
Information on Expat
Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and
Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights to
use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
124
Lisätietoja
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
Tuettu tiedostomuoto
Audiomuodot
(koodekki)
Mediatiedostomuoto: MP3 (MPEG-1 Layer3) -tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp3
Bittinopeus: 32–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 32, 44,1 ja 48 kHz
WMA
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wma
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
* WM-DRM 10 -yhteensopiva
AAC-LC*2
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4a
Bittinopeus: 16–320 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta
(VBR))*3
Näytteenottotaajuus*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 ja
48 kHz
Linear PCM
Mediatiedostomuoto: Wave-Riff-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wav
Bittinopeus: 1 411 kbps
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
Video
Videomuodot
(koodekki)
Kuvataajuus: enintään 30 fps
Tarkkuus: enintään QVGA (240 × 320)
AVC
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
(H.264/AVC) Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Baseline Profile
Taso: enintään 1,3
Bittinopeus: enintään 768 kbps
Audiomuodot
(koodekki)
MPEG-4
Mediatiedostomuoto: MP4-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .mp4, .m4v
Profiili: Simple Profile
Bittinopeus: enintään 1 024 kbps
Windows
Media
Video 9*4
Mediatiedostomuoto: ASF-tiedostomuoto
Tiedostotunniste: .wmv
Profiili: Main Profile, Simple Profile
Bittinopeus: enintään 768 kbps
* WM-DRM 10 -yhteensopiva
AAC-LC
(AVC ja
MPEG-4)
Kanavien määrä: enintään 2 kanavaa
Näytteenottotaajuus*1: 24, 32, 44,1 ja 48 kHz
Bittinopeus: enintään 288 kbps / kanava
WMA
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
(Windows
Media Video 9)
Tiedostokoko
Enintään 2 Gt
Tiedostojen määrä
Enintään 1 000
Jatkuu 
Hakemisto
MP3
Homevalikko
Musiikki
125
Lisätietoja
Valokuvamuoto
(koodekki)
JPEG
Enintään 8 000
Tiedostojen määrä
Homevalikko
Mediatiedostomuoto: yhteensopiva Exif 2.21 -tiedostomuodon
kanssa
Tiedostotunniste: .jpg
Profiili: Baseline Profile
Kuvapisteiden määrä: enintään 4 000 × 4 000 kuvapistettä
(16 000 000 kuvapistettä)
Sisällysluettelo
Valokuva*5
Tallentaminen
*1 Näytteenottotaajuus ei ehkä toimi kaikissa koodereissa.
*2 Tekijänoikeussuojattuja AAC-LC-tiedostoja ei voi toistaa.
*3 Normaalista poikkeavat tai takaamattomat bittinopeudet toimivat näytteenottotaajuudesta riippuen.
*4 Joitakin WMV-tiedostoja voi toistaa vain, jos ne on siirretty Windows Media Player 11 -ohjelmalla.
*5 Tiettyjä valokuvatiedostoja ei voi toistaa niiden tiedostomuotojen vuoksi.
Tallennettavien kappaleiden enimmäismäärä ja -aika (noin)
Aika-arviot perustuvat MP3-muodossa olevaan siirrettyyn tai tallennettuun 4minuuttiseen kappaleeseen (videoita ja valokuvia lukuun ottamatta). Muiden toistettavien
äänitiedostojen kappalemäärät ja toistoajat voivat olla MP3-muodoista poikkeavia.
NWZ-E443
NWZ-E444
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
Kappaleita
Aika
48 kbps
2 450
163 h 20 min
5 050
336 h 40 min
64 kbps
1 850
123 h 20 min
3 750
250 h 00 min
128 kbps
925
61 h 40 min
1 850
123 h 20 min
256 kbps
460
30 h 40 min
945
63 h 00 min
320 kbps
370
24 h 40 min
755
50 h 20 min
NWZ-E445
Bittinopeus
Kappaleita
Aika
48 kbps
10 000
666 h 40 min
64 kbps
7 700
513 h 20 min
128 kbps
3 850
256 h 40 min
256 kbps
1 900
126 h 40 min
320 kbps
1 550
103 h 20 min
Jatkuu 
Hakemisto
Koodekki: MP3
Bittinopeus: 160 kbps, 128 kbps, 96 kbps
Näytteenottotaajuus*1: 44,1 kHz
126
Lisätietoja
Videoiden enimmäistallennusaika (noin)
Videomuoto: 384 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
Äänimuoto: 128 kbps
NWZ-E444
NWZ-E445
Aika
Aika
Aika
14 h 30 min
30 h 10 min
61 h 40 min
8 h 20 min
17 h 10 min
35 h 10 min
Hakemisto
Videomuoto: 768 kbps
NWZ-E443
Homevalikko
Bittinopeus
Sisällysluettelo
Arvioitu tallennusaika perustuu tilanteeseen, jossa siirretään vain videoita. Aika voi
vaihdella soittimen käyttöolosuhteiden mukaan.
Siirrettävissä olevien tallennettavien valokuvien määrä (noin)
Enintään 8 000
Tallennettavien valokuvien määrä voi vähentyä tiedostojen kokojen mukaan.
Tila (käyttäjän käytettävissä oleva tila)*1
NWZ-E443: 4 Gt (noin 3,5 Gt = 3 758 096 384 tavua)
NWZ-E444: 8 Gt (noin 7,1 Gt = 7 623 566 950 tavua)
NWZ-E445: 16 Gt (noin 14,4 Gt = 15 461 882 266 tavua)
*1 Soittimen käytettävissä oleva tallennustila saattaa vaihdella.
Osa muistista käytetään tietojen hallintatoimintoihin.
Jatkuu 
127
Lisätietoja
Lähtö (kuulokkeet)
Sisällysluettelo
Taajuusvaste
20–20 000 Hz (tiedostoa toistettaessa, yhden signaalin mittaus)
FM-radio
Homevalikko
FM-taajuusalue
87,5–108,0 MHz
Taajuutta muutetaan 0,1 MHz.
Hakemisto
IF (FM)
Ei käytössä
Liitännät
Kuulokkeet: stereominiliitäntä
WM-PORT (monikäyttöliitäntä): 22 nastaa
Versio: 1.1
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)
Käyttölämpötila
5–35 °C
Virtalähde
Sisäinen litiumioniakku
USB-virta (tietokoneesta laitteen mukana toimitetun USB-kaapelin kautta)
Latausaika
USB-lataus
Noin 2 tuntia (täysi lataus), noin 45 minuuttia (noin 80 %)
Jatkuu 
128
Lisätietoja
Akun käyttöaika (jatkuva toisto)
Sisällysluettelo
NWZ-E443/E444 /E445
Musiikki
Toisto: MP3, 128 kbps
Noin 30 tuntia
Video
Noin 6 tuntia
Toisto: AVC Baseline, 384 kbps
Noin 4 tuntia
Homevalikko
Toisto: MPEG-4, 384 kbps
FM-radio
Noin 13 tuntia
FM-radio-ohjelman tallennus
(käytettäessä tyypillistä bittinopeutta: MP3,
128 kbps)
Noin 5 tuntia
Hakemisto
FM-radiovastaanotossa
Äänentallennus
Äänen tallennus MP3-muotoon nopeudella
128 kbps
Noin 8 tuntia
Akun todellinen kesto vaihtelee asetusten mukaan. Yllä esitetyt tiedot akkujen kestoista
perustuvat yleisiin käyttöolosuhteisiin, kun alla olevan taulukon kohdan ”Akun käyttöajan
mittaamisen perusasetus (akun käyttöaikaa pidentävä asetus)” asetukset ovat käytössä.
Huomaa, että akun varaus kuluu hieman, vaikka soittimen virta on katkaistu pitkäksi
ajaksi.
Akun kesto voi vaihdella äänenvoimakkuusasetuksen, käyttöolosuhteiden ja ympäristön
lämpötilan mukaan.
Asetus
Näyttöasetukset
Oletusasetus
Akun käyttöajan mittaamisen
perusasetus (akun käyttöaikaa pidentävä
asetus)
[3]
[3]
[Blank]
[Blank]
[None]
[None]
[Clear Stereo] ( s. 47)
[Off]
[Off]
[Dynamic Normalizer]
( s. 48)
[Off]
[Off]
[Brightness]*1 ( s. 89)
[Screensaver]/[Type]*
( s. 89)
Äänitehosteasetukset*3 [Equalizer] ( s. 46)
Kaiuttimen
äänentoistoasetus
2
[SP Output Optimizer]*4 [SRS[Off]
( s. 49)
NWGT014E]*5
*1 Kun [Brightness]-asetuksena on [5], akun kesto voi lyhentyä noin 50 %.
*2 Kun [Screensaver]-toiminnon [Type]-asetuksena on [Clock], akun kesto voi lyhentyä noin 20 %.
*3 Kun [Equalizer]-asetuksena on [Custom 1], [Clear Stereo] -asetuksena on [On] ja [Dynamic
Normalizer] -asetuksena on [On], akun kesto voi lyhentyä noin 50 %.
*4 [SP Output Optimizer] ei ehkä näy, jos mallin mukana ei toimiteta kaiutinta.
*5 Jos soittimen mukana toimitetaan SRS-NWGT014E-kaiutin, [SP Output Optimizer] -oletusasetuksena
on [SRS-NWGT014E]. Jos soittimen mukana ei toimiteta kaiutinta, [SP Output Optimizer]
-oletusasetuksena on [Off].
Jatkuu 
129
Lisätietoja
Näyttö
Sisällysluettelo
2 tuuman TFT-värinäyttö, jossa valkoinen LED-taustavalaistus, QVGA (240 × 320
kuvapistettä), 262 144 väriä
Mitat (l/k/s, ilman ulkonevia osia)
Homevalikko
44,0 × 86,8 × 9,3 mm
Mitat (l/k/s)
44,6 × 86,8 × 9,8 mm
Hakemisto
Paino
Noin 54 g
Vakiovarusteet
Kuulokkeet (1)
USB-kaapeli (1)
Liitäntäosa (1)
Käytetään esimerkiksi kytkemisessä lisävarusteena saatavaan telakointiasemaan.
Quick Start Guide (1)
Ohjelmisto (1)
Ohjelmisto on tallennettu soittimen sisäiseen flash-muistiin ja se sisältää seuraavat
kohteet. Lisätietoja asentamisesta on ”Quick Start Guide” -oppaassa.
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
Käyttöopas tms.
Jatkuu 
130
Lisätietoja
Järjestelmävaatimukset
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Hakemisto
Seuraavat ympäristöt eivät tue toimintaa:
– Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
– Ympäristöt, jotka ovat päivitettyjä versioita valmistajan asentamista alkuperäisistä
käyttöjärjestelmistä
– Useiden käyttöjärjestelmien ympäristöt
– Useiden näyttöjen ympäristöt
– Macintosh-ympäristöt.
Homevalikko
Toimintaa kaikkien tietokoneiden kanssa ei taata, vaikka ne olisivat yllä mainittujen
järjestelmävaatimusten mukaisia.
Sisällysluettelo
Tietokone
IBM PC/AT tai vastaava tietokone, johon on asennettu jokin seuraavista Windowskäyttöjärjestelmistä*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 tai uudempi) / Windows XP Professional
(Service Pack 2 tai uudempi) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows
Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) /
Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
Windows Vista -käyttöjärjestelmän 64-bittinen versio on tuettu.
Muita kuin yllä mainittuja käyttöjärjestelmiä ei tueta.
*1 Pois lukien käyttöjärjestelmät, joita Microsoft ei tue.
Suoritin: Pentium III 450 MHz tai nopeampi (Windows Vistassa Pentium III 800 MHz
tai nopeampi)
RAM: 256 Mt tai enemmän (Windows Vistassa 512 Mt tai enemmän)
Kiintolevy: 380 Mt tai enemmän vapaata tilaa
Näyttö:
– Näytön tarkkuus: 800 × 600 kuvapistettä (tai enemmän) (suosituksena 1 024 × 768 tai
enemmän)
– Värit: 8-bittiset tai enemmän (suosituksena 16-bittiset)
CD-ROM-asema (joka tukee digitaalisten musiikki-CD-levyjen WDM-toistoa)
Äänikortti
USB-liitäntä (suosituksena Hi-Speed USB)
Edellytyksenä Internet Explorer 7.0 ja Windows Media Player 11.
Electronic Music Distribution (EMD) -toiminnon ja verkkosivuston käyttäminen
edellyttää laajakaistayhteyttä.
131
Lisätietoja
B
BACK/HOME-painike .................... 5
[Beep Settings] . .............................. 88
[Bit Rate Settings] . ......................... 83
Bittinopeus ...................................... 95
[Brightness] ..................................... 89
C
Content Transfer ............................ 16
E
[Equalizer] . ..................................... 46
F
[FM Radio] . ................................ 8, 66
[Format] . ......................................... 92
H
[Heavy] ............................................ 46
Hihnan kiinnitysaukko . .................. 6
HOLD-kytkin ................................... 5
[Home]-valikko .......................... 8, 11
I
Ilmoitukset .................................... 111
Ilmoitusalue .................................... 10
J
[Jazz] ................................................ 46
JPEG .........................................96, 125
K
Kapasiteetti . .................................. 126
Kappaleiden hakeminen . .............. 38
Kuulokeliitäntä ................................. 6
L
Laiteohjelma . .................................. 98
[Language Settings] . ................ 19, 93
Lataaminen . .................................... 17
Linear PCM . ...........................95, 124
Jatkuu 
Hakemisto
A
AAC . ................................................ 95
AAC-LC . ....................................... 124
Äänenlaatu ...................................... 46
Äänimuoto ..............................95, 124
Adobe Reader ................................... 2
Aika-asetus ................................. 20, 90
Ajastin .............................................. 84
Akku . ......................................... 17, 94
Akun varaustila . ............................. 10
[Alarm] ............................................ 85
Alustaminen . .................................. 92
Asetusvalikko
. ........................ 14, 42, 53, 62, 74, 81
[Auto Preset] ................................... 68
AVC ..........................................96, 124
[AVLS (Volume Limit)] ................. 88
D
[Date Display Format] ................... 91
[Detailed Information] .................. 44
Diaesitys .......................................... 60
[Display] .................................... 56, 64
[Dynamic Normalizer] .................. 48
Homevalikko
Kuvakkeet
(Repeat) ..................................... 45
(Shuffle) .................................. 45
(Shuffle&Repeat) . ............ 45
(Repeat 1 Song) ....................... 45
(Heavy) .................................... 46
(Pop) . ....................................... 46
(Jazz) ........................................ 46
(Unique) .................................. 46
(Custom 1) .............................. 46
(Custom 2) .............................. 46
Sisällysluettelo
Hakemisto
132
Lisätietoja
P
Päivämäärä ja aika .......................... 20
Päivittäminen .................................. 98
[Photo Orientation] ....................... 63
[Photos] ....................................... 8, 58
Pikkukuvat .................................... 103
[Playlists] ..................................... 8, 39
[Play Mode] . ................................... 45
Poistaminen
Kappale ...............................................41
Tallennetut äänitiedostot ..................80
Tallennetut FM-radio-ohjelmat . .....73
Valokuva .............................................61
Video ...................................................52
[Pop] . ............................................... 46
R
Radio ................................................ 66
[Release Year] . ................................ 39
[Repeat] ........................................... 45
[Repeat 1 Song] . ............................. 45
[Reset all Settings] .......................... 92
RESET-painike . ................................ 6
Resurssienhallinta ..............28, 33, 97
[Shuffle] ........................................... 45
[Shuffle&Repeat] ............................ 45
[Shuffle All] . ............................... 8, 40
[Sleep Timer] .................................. 86
[Slide Show Interval] . .................... 65
[Slide Show Repeat] ....................... 64
Soittimen nollaaminen .................. 99
[SP Output Optimizer] .................. 49
T
Tallentaminen
Ääni .....................................................77
FM-radio ............................................70
Tiedot ............................................... 97
Tietokone . ..................................... 130
[Time Display Format] .................. 91
Toistoalue ........................................ 45
Toistonäyttö . ............................. 36, 51
[Total photos:] . ............................... 87
[Total songs:] . ................................. 87
[Total videos:] ................................. 87
U
[Unique] .......................................... 46
[Unit Information] ......................... 87
USB-kaapeli . ............................... 6, 24
Uudelleenlataaminen ..................... 17
Jatkuu 
Hakemisto
O
Ohjelmat .......................................... 16
OPTION/PWR OFF -painike . ....... 5
FM-radio ............................................76
Musiikki ..............................................45
Tallentaminen ....................................83
Valokuva .............................................63
Video ...................................................54
Yleistä . ................................................87
Homevalikko
N
Näyttö . ........................................... 5, 8
[Now Playing] ................................... 8
S
Satunnaistoisto . ........................ 40, 45
[Scan Sensitivity] ............................ 76
[Screensaver] . ................................. 89
[Set Date-Time] ........................ 20, 90
[Settings] ........................................... 8
Sisällysluettelo
M
Mikrofoni .................................... 6, 77
[Model:] ........................................... 87
[Mono/Auto] . ................................. 76
MP3 ..........................................95, 124
MPEG-4 . .................................96, 124
Mukana toimitettu kaiutin ............ 49
[Music] . ....................................... 8, 35
133
Lisätietoja
Hakemisto
Z
[Zoom Settings] . ............................ 54
Homevalikko
W
Windows Media Player . ................ 16
Windowsin Resurssienhallinta
. ...........................................28, 33, 97
WM-PORT . ...................................... 6
WMA .................................16, 95, 124
WMV .................................16, 96, 124
Sisällysluettelo
V
Valokuvamuoto . .....................96, 125
Vianmääritys ................................... 99
[Video Orientation] ....................... 57
Videomuoto ............................96, 124
[Videos] ....................................... 8, 50
Viisisuuntainen painike ............. 5, 11
Virran katkaiseminen ja
kytkeminen . .................................. 7
Virta .......................... 5, 7, 17, 94, 105
[Voice Recording] ...................... 8, 77
VOL +/– -painike ............................. 5
Download PDF

advertising