Sony | NW-E95 | Sony NW-E95 Käyttöohjeet

2-584-127-91(1)
Portable IC Audio Player
Network Walkman
Käyttöohje
”WALKMAN” on Sony Corporationin
kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity
tavaramerkki.
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
NW-E95/E99
© 2004 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
estämiseksi.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai
verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä
myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen
päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät
tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Huomautus asennuksesta
Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista
sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot
saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron
varmennuksen onnistumisen tietokoneessa.
2
Huomautus
käyttäjille
Laitteen mukana tuleva ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin
kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen
ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän
soittimen mukana toimitetun ohjelmiston
käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä
eikä kolmannen osapuolen esittämistä
vaatimuksista.
• Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä
johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen.
SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
• Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei
voida käyttää muiden kuin sen kanssa
käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia
ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
• Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla
kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
• SonicStage- ja MP3 File Manager -ohjelmistoissa
näkyvän tekstin tyyppi ja merkit eivät ehkä näy
näytössä oikein. Tämä voi johtua
– liitetyn soittimen ominaisuuksista
– soittimen epänormaalista toiminnasta
– raidan ID3 Tag -tietojen kielestä, jossa
käytettäviä merkkejä soitin ei pysty
näyttämään.
OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat
logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa tai muilla alueilla.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä
käyttöohjeessa.
Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2004 Sony Corporation
Tässä käyttöohjeessa on kuvattu
Network Walkman -soittimen ja MP3
File Manager -ohjelmiston
(esiasennettu) käyttö.
Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston
(toimitetaan soittimen mukana)
käytöstä on SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeessa.
3
4
Sisällysluettelo
Yleistä ........................................................ 6
Network Walkman -soittimen
käyttötavat ......................................... 6
Muita ominaisuuksia ............................. 7
Vaihe 1: Pakkauksen sisällön
tarkastaminen ...................................... 8
Vaihe 2: Pariston asettaminen paikalleen .. 9
Osien sijainti ............................................ 10
Etupuoli ............................................... 10
Taustapuoli .......................................... 10
Näyttö .................................................. 11
Perustoiminnot
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta
Network Walkman -soittimeen ......... 12
Huomautus toistoajaltaan rajoitettujen
kappaleiden toistosta
(Timeout-sisältö) ............................. 13
Huomautus toistokerroiltaan rajoitettujen
kappaleiden toistosta ....................... 13
Musiikin kuunteleminen Network
Walkman -soittimella ....................... 14
Mikä on Group-toiminto? ................... 15
Muut toiminnot .................................... 16
Network Walkman -asetusten
säätäminen
Network Walkmanin ajan säätäminen
tietokoneen sisäisen kellon mukaan ... 26
Nykyisen aika-asetuksen säätäminen
(DATE-TIME) .................................. 27
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS) ............................................. 28
Äänenvoimakkuuden säätäminen
esiasetustilan avulla .......................... 29
Esiasetustilan äänenvoimakkuuksien
asettaminen ..................................... 29
Siirtyminen manuaaliseen tilaan ......... 30
Äänimerkin poistaminen käytöstä
(BEEP) ............................................. 31
Taustavaloasetuksen muuttaminen .......... 32
Muut toiminnot
Kappaleiden uudelleenryhmitys
(REGROUP) — vain NW-E95 ......... 33
Muistin alustaminen
(FORMAT) ....................................... 34
Lisätietoja
Lisätoiminnot
Uudelleentoistotila ................................... 17
Uudelleentoistotilan valitseminen ....... 17
Raitojen jatkuva toisto
(raitojen uudelleentoisto) ................ 18
Tietyn osan jatkuva toisto
(A-B-jakson uudelleentoisto) .......... 19
Tietyn virkkeen jatkuva toisto
(virkkeen uudelleentoisto) .............. 20
Toistokertojen asettaminen .................. 21
Näyttötilan muuttaminen ......................... 22
Ryhmänäyttötilan valitseminen ........... 23
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen
(digitaalisen äänen esivalinta) .......... 23
Äänenlaadun valitseminen .................. 23
Äänenlaadun säätäminen ..................... 24
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) ........ 25
Muun kuin audiodatan tallentaminen ...... 25
Varotoimet ............................................... 35
Vianetsintä ............................................... 36
Soittimen alkuasetusten
palauttaminen .................................. 36
Mahdolliset ongelmat .......................... 36
Ilmoitukset ........................................... 39
Tekniset tiedot ......................................... 41
Sanasto ..................................................... 42
Valikkoluettelo ......................................... 44
MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö
MP3 File Manager
-ohjelmiston käyttötarkoitus ............. 45
MP3-audiotiedostojen siirtäminen
tietokoneesta Network Walkman
-soittimeen ........................................ 46
MP3 File Manager -ohjelmiston ikkuna ... 48
Audiotiedoston poistaminen .................... 49
Audiotiedostojen järjestyksen
muuttaminen ..................................... 49
Hakemisto ........................................ 50
5
Yleistä
Network Walkman -soittimen käyttötavat
Asenna ensin ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen (MP3 File Manager -ohjelmisto on
esiasennettu Network Walkman -soittimeen). Sen jälkeen voit siirtää digitaalisia audiotiedostoja
tietokoneesta soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin ja kuljettaa soitinta mukanasi.
EMD (Electric Music
Distribution) -palvelut Audio-CD-levyt
1 Tallenna digitaaliset
MP3-, WAV- ja
Windows® Media
-audiotiedostot
audiotiedostot
tietokoneeseen.
2 Siirrä tiedostot
Network Walkman
-soittimeen.
Siirrä MP3-muotoiset
audiotiedostot Network
Walkman -soittimeen ja tallenna
ne MP3-muotoisiksi
audiotiedostoiksi MP3 File
Manager -ohjelmiston
(esiasennettu ohjelmisto) avulla.
3 Kuuntele musiikkia
Network Walkman
-soittimella.
Soittimen sisäänrakennettuun flashmuistiin tallennettu data näkyy Windows
Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun
Network Walkman on kytketty
tietokoneeseen. MP3-tiedostoa ei
kuitenkaan voi toistaa vetämällä tai
kopioimalla se suoraan Windows Explorer
(Resurssienhallinta) -ikkunaan. Siirrä
MP3-muotoiset audiotiedostot Network
Walkman -soittimeen aina MP3 File
Manager -ohjelmiston avulla (katso sivua
45).
6
Lataa
uusimmat
audiotiedostot.
Tallenna
suosikkikappaleesi.
USB-liitäntä
Muita ominaisuuksia
• Pieni, kevyt, tärinäsuojattu toiminta ja helppo kannettavuus.
• Esiasennetun MP3 File Manager -ohjelmiston avulla MP3-muotoisen audiotiedostot voi siirtää
Network Walkman -soittimeen ja kuunnella niitä Network Walkman -soittimella MP3muotoisina tiedostoina.
• Jatkuva toistoaika pariston avulla
NW-E95/E99: noin 70*1 tuntia.
• Tallennusaika*2
NW-E95: 512 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 23 tuntia 20 minuuttia.
NW-E99: 512 + 512 megatavun sisäänrakennettu flash-muisti, yli 46 tuntia 40 minuuttia.
• Soittimen mukana toimitettavan SonicStage-ohjelmiston avulla voi tallentaa kappaleita audioCD-levyltä tietokoneen kiintolevylle ATRAC3plus-muotoon (erinomainen äänenlaatu, suuri
pakkaussuhde).
• Virkkeen uudelleentoisto: kätevä toiminto erimerkiksi kielenopiskeluun.
• Nopea datasiirto USB-kaapelin kautta.
• Taustavalaistu LCD-näyttö: kappaleen ja esittäjän nimi näkyvät hyvin.
• Ryhmätoiminto: kappaleet voi valita albumina toistettaviksi.
• Varastointitoiminto: sekä audiotiedostojen että muun datan varastointi on mahdollista.
*1 Määräytyy tallennusmuodon mukaan. Tässä esimerkissä akun kestoaika koskee ATRAC3-muotoisten
audiotiedostojen jatkuvaa toistoa.
*2 Määräytyy bittinopeuden mukaan. Tässä esimerkissä tallennusaika koskee tallennusta 48 kbps:n
bittinopeudella ATRAC3plus-muotoon.
HUOMAUTUKSIA:
• Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii
tekijänoikeuksien omistajien luvan.
• Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu
Network Walkman -soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
7
Vaihe 1: Pakkauksen sisällön
tarkastaminen
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat.
NW-E95/E99:
• Network Walkman (1)
• Kuulokkeet (1)
Sarjanumero
Laitteen sarjanumeroa tarvitaan
asiakasrekisteröinnissä. Numero on Network
Walkman -laitteen taustapuolella.
N
OPE
Mo
de
Serial NO.
Group
• USB-kaapeli (1)
•
•
•
•
Suojapussi (1)
Kaulahihna (1)
Kuulokejatkojohto (1)
CD-ROM-levy, joka sisältää SonicStageohjelmiston (1)
• Käyttöohje (1)
• SonicStage-ohjelmiston Käyttöohje (1)
• CD-ROM-levy, joka sisältää käyttöohjeet
ja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet (1)
8
Sarjanumero
Kirjoita sarjanumero muistiin alla olevaan
tilaan. Ilmoita sarjanumero aina, kun kysyt
Sony-jälleenmyyjältä tähän laitteeseen
liittyviä asioita.
Sarjanumero _____________________
Vaihe 2: Pariston asettaminen paikalleen
Aseta LR03 (koko AAA) -alkaliparisto laitteeseen niin, että pariston navat tulevat oikeille puolille.
Aseta paristo laitteeseen E-puoli edellä.
N
OPE
N
OPE
Pariston kesto*
ATRAC3-muoto: noin 70 tuntia
ATRAC3plus-muoto: noin 60 tuntia
MP3-muoto: noin 50 tuntia
* Laitteen käyttötapa ja ympäristön lämpötila
voivat aiheuttaa sen, että pariston käyttöikä on
ilmoitettua lyhyempi.
Jos paristolokeron kansi irtoaa, kiinnitä se
kuvan mukaan.
Pariston jäljellä olevan varauksen
näyttö
Näytön paristosymboli muuttuu alla kuvatulla
tavalla.
heikko varaus
vaihda
paristo
Jos ”LOW BATT” (HEIKKO VARAUS) näkyy
näytössä, vaihda paristo.
Huomautus
Jos paristoa käytetään väärin, sen mahdollinen
vuotaminen tai korroosio voivat vioittaa laitetta.
Toimi seuraavasti:
– Käytä vain alkaliparistoja.
– Aseta paristo laitteeseen oikein päin.
– Älä yritä ladata kuivaparistoa.
– Poista paristo soittimesta, jos et aio käyttää sitä
pitkään aikaan.
– Jos paristo on vuotanut, poista paristo, puhdista
paristolokero ja aseta lokeroon uusi paristo.
9
Osien sijainti
Lisätietoja osista on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Etupuoli
Taustapuoli
1
7
2
3
8
5
6
Mo
de
9
0
qz
1 Reikä hihnan kiinnittämistä varten
2 REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI) -painike
(sivut 18–20 ja 23)
3 MENU (VALIKKO) -painike
(sivut 16–22, 24 ja 26–34)
Voit siirtyä Time (Aika) -näyttöön
painamalla MENU (VALIKKO)
-painiketta hetken.
4 GROUP (RYHMÄ) -painike
5 Näyttö (sivut 11, 18 ja 39)
Lisätietoja näytöstä ja symboleista on
sivulla 11.
6 ACCESS (LUKU) -valo (sivu 12 ja 46)
7 Kuulokepistoke (sivu 14)
8 Nx-painike
(sivut 14, 16–17, 19–22, 24 ja 26–34)
10
N
OPE
Group
4
qs
qd
9 Valintakytkin
(sivut 16–17, 19–22, 24 ja 26–34)
0 VOLUME +/–
(ÄÄNENVOIMAKKUUS) -painike
(sivut 14 ja 29)
qa HOLD (painikkeiden lukitus) -kytkin
(sivut 14 ja 25)
qs USB-liitäntä (sivu 12 ja 46)
qd Paristolokero (sivu 9)
Näyttö
1 Tekstin/graafisten tietojen näyttö (sivu
17)
Näyttää raidan numeron, raidan nimen,
nykyisen päivämäärän, kellonajan (sivut
22–28), ilmoitukset (MESSAGE) (sivut
13 ja 39) ja valikon.
Näyttötilaa voi muuttaa MENU
(VALIKKO) -painikkeella. Lisätietoja
on kohdassa ”Näyttötilan muuttaminen”
sivulla 22.
2 Uudelleentoistotilan ilmaisin (sivu 18)
Ilmaisee käytössä olevan
uudelleentoistotilan.
3 AVLS-ilmaisin (sivu 28)
Ilmaisin on näkyvissä, kun AVLStoiminto on käytössä.
4 Digitaalisen äänen esivalinnan ilmaisin
(sivut 23–24)
Ilmaisee käytössä olevan ääniasetuksen.
5 Pariston jäljellä olevan varauksen
ilmaisin (sivu 9)
Ilmaisee pariston jäljellä olevan
varauksen.
11
Perustoiminnot
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta
Network Walkman -soittimeen
Huomautus
Asenna ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen Network Walkman -soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen ensimmäisen kerran.
Vaikka SonicStage-ohjelmisto olisi asennettu jo aiemmin, asenna tämän Network Walkman
-soittimen mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto, ennen kuin kytket soittimen
tietokoneeseen (ohjelmistoversio voi olla uudempi).
ATRAC3plus -muotoiset audiotiedostot voi siirtää tietokoneesta Network Walkman
-soittimeen tietokoneeseen asennetun SonicStage-ohjelmiston avulla. Toimi seuraavassa kuvatulla
tavalla.
MP3-muotoiset audiotiedostot voi siirtää Network Walkman -soittimeen esiasennetun MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla. Lisätietoja on kohdassa ”MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö” sivulla 45.
1
2
3
Asenna SonicStage-ohjelmisto soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä
tietokoneeseen.
Toimi vaiheen 1 mukaan vain, kun kytket Network Walkman -soittimen tietokoneeseen
ensimmäisen kerran.
Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
Siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelmistoon.
Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
Kytke Network Walkman tietokoneeseen.
Kytke USB-kaapelin pieni liitin Network Walkman -soittimen USB-liittimeen. Kytke sitten
kaapelin suuri liitin tietokoneen USB-porttiin.
”CONNECT” (KYTKETTY) tulee näyttöön.
ACCESS (LUKU) -valo
N
OPE
OPEN
USB-liittimeen
USB-porttiin
USB-kaapeli (toimitetaan soittimen mukana)
12
Huomautuksia
4
Siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.
Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin on
erillisessä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.
z Vihjeitä
• Koska mallissa NW-E99 on kaksi flash-muistia, halutun flash-muistin voi valita siirtokohteiden luettelosta.
Alla mainitut siirtokohteet näkyvät SonicStage-ohjelmiston näytössä:
– Network Walkman (#1 Internal): flash-muisti 1
– Network Walkman (#2 Internal): flash-muisti 2
• Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä takaisin tietokoneeseen on erillisessä SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeessa ja SonicStage-ohjelmiston online-ohjeessa.
Huomautus toistoajaltaan rajoitettujen kappaleiden
toistosta (Timeout-sisältö)
Joidenkin Internetin (EMD-palvelun) kautta jaettavien kappaleiden toistoaika on rajoitettu.
Jos yrität toistaa aikarajoituksen ylittänyttä kappaletta, ”EXPlRED” (VANHENTUNUT) alkaa
vilkkua näytössä ja seuraavaan kappaleen toisto alkaa hetken kuluttua.
Aikarajoituksen ylittänyttä kappaletta ei voi myöskään toistaa SonicStage-ohjelmiston avulla
eikä siirtää Network Walkman -soittimeen. Poista vanhentuneet kappaleet tarvittaessa.
Huomautus toistokerroiltaan rajoitettujen kappaleiden
toistosta
Network Walkman ei tue sisältöjä, joiden toistokertojen määrää on rajoitettu.
Kun yrität toistaa kappaletta, jonka toistokertoja on rajoitettu, ”EXPlRED” (VANHENTUNUT)
tulee näyttöön eikä soitin toista kappaletta.
13
Perustoiminnot
• ACCESS (LUKU) -valo vilkkuu Network Walkman -soittimen siirtäessä dataa tietokoneelle tai
tietokoneelta.
• USB-kaapelia ei saa irrottaa ACCESS-valon vilkkuessa. Siirrettävä data saattaa muutoin tuhoutua.
• Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke
Network Walkman aina suoraan tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
• Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
• Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa
(Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.
Musiikin kuunteleminen Network
Walkman -soittimella
Aseta paristo soittimeen ennen sen käyttöä (katso sivua 9).
Huomautus
Varmista ennen Network Walkman -soittimen käyttöä, että se on irrotettu tietokoneesta.
1
Kytke kuulokkeet.
Kuulokejatkojohdon käyttäminen
i-liitäntään
i-liitäntään
Mo
Mo
de
de
Kuulokejatkojohto
G oup
G oup
2
Jos toisto ei käynnisty
Aloita toisto.
1 Paina Nx-painiketta.
Varmista, ettei painikkeita ole lukittu HOLD
(LUKITUS) -kytkimellä (sivu 25).
Toiston pysäyttäminen
Paina Nx-painiketta.
Mo
de
Äänenvoimakkuuden säätäminen
2 Säädä
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–
(ÄÄNENVOIMAKKUUS).
HOLD-kytkin
Group
z Vihje
Jos Network Walkman -soitinta ei käytetä 5
sekuntiin sen ollessa pysäytettynä, näyttö sammuu
automaattisesti.
Kun normaali toistotila on valittu, toisto
pysähtyy automaattisesti viimeisen
kappaleen toiston jälkeen.
14
Äänenvoimakkuutta voi säätää PRESET
(ESIVALITTU)- ja MANUAL (MANUAALINEN)
-tilassa (sivut 29 ja 30).
Raitojen ja ryhmien toistojärjestys
(vain NW-E99)
Siirrettyjen raitojen ja ryhmien toistojärjestys on
seuraava:
SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 1
siirretyt raidat/ryhmät t MP3 File Manager ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt raidat/
ryhmät t SonicStage-ohjelmiston avulla flashmuistiin 2 siirretyt raidat/ryhmät t MP3 File
Manager -ohjelmiston avulla flash-muistiin 2
siirretyt raidat/ryhmät
Mikä on Group-toiminto?
Group (Ryhmä)-toiminnon ansiosta suosikkikappaleiden valinta Network Walkman -soittimella
on helppoa. Group-toiminnolla voi siirtää tai toistaa kappaleita albumeittain tai artisteittain.
Group2
Track1
Track2
Track3
Group3
Track1
Track2
Track3
• Raitanumerot ilmaisevat kunkin ryhmän
kappaleiden järjestyksen.
• GROUP (RYHMÄ) -painikkeella voi siirtyä
Track Name (Raidan nimi) -tilasta Group-tilaan
ja päinvastoin.
• Group-tilassa ryhmänimet näkyvät raitanimien
sijaan. Lisäksi erikoistoistotoiminnot, kuten Skip
(Ohita) tai Repeat (Uudelleen) kohdistuvat
ryhmiin.
Siirtäminen ryhmittäin
Track1
Track2
Track3
Track1
Track2
Track3
SonicStage-ohjelmistoon siirretyt audiotiedostot
järjestetään ryhmittäin aina, kun ne siirretään
soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin.
z Vihje
Track1
Track1
SonicStage-ohjelmistolla luotu ryhmä on
ensisijainen verrattuna ryhmään, joka on luotu
Network Walkman -soittimessa olevalla MP3 File
Manager -ohjelmistolla.
jatkuu
15
Perustoiminnot
Group1
Track1
Track2
Track3
Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella
Muut toiminnot
Nx-painike
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Toiminto
Valintakytkimen
käyttö
Käännä valintakytkintä
Hyppy seuraavan
raidan/ryhmän alkuun*1 myötäpäivään kerran +/
>).
Group
(+/>)
Hyppy nykyisen raidan/ Käännä valintakytkintä
vastapäivään kerran
ryhmän alkuun*1
( ./–).
ode
(./–)
MENU-painike
Siirtyminen nopeasti
eteenpäin*2
Käännä valintakytkintä
myötäpäivään (+/>)
ja pidä se tässä
asennossa.
Siirtyminen nopeasti
taaksepäin*2
Käännä valintakytkintä
vastapäivään (./–)
ja pidä se tässä
asennossa.
z Vihje
Voit siirtyä Group (Ryhmä) -tilaan GROUP
painikkeella.
*1 Kun soitin on pysäytettynä, voit siirtyä jatkuvasti
seuraavan (nykyisen ja edellisen) raidan/ryhmän
alkuun pitämällä valintakytkintä käännettynä.
2
* Nopea siirtyminen eteen- ja taaksepäin nopeutuu,
jos siirtymistoimintoa käytetään 5 sekunnin ajan.
16
B Lisätoiminnot
All Repeat
(Kaikki)*1
Mo
de
Nx-painike
(+/>)
(./–)
ode
Raidan
Toisto
uudelleentoistotila
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Kaikki raidat jatkuvasti.
MENU-painike
Single Repeat (Yksi) Nykyinen raita jatkuvasti.
Group Repeat
(Ryhmä)
Nykyinen ryhmä
jatkuvasti.
Group Shuffle
Repeat (Ryhmä
satunnaisessa
järjestyksessä)
Nykyinen ryhmä
jatkuvasti satunnaisessa
järjestyksessä.
All Groups Shuffle
Repeat (Kaikki
ryhmät satunnaisessa
järjestyksessä)*2
Kaikki ryhmät jatkuvasti
satunnaisessa
järjestyksessä.
Samaan ryhmään
kuuluvat raidat toistetaan
järjestyksessä.
• A-B-jakson uudelleentoisto (A-B Rep)
Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä
osaa jatkuvasti.
• Virkkeen uudelleentoisto (SENTENCE Rep)
Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä
puheosuutta jatkuvasti.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina
MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
3
Valitse ”REPEAT MODE >”
(UUDELLEENTOISTOTILA)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Valitse haluamasi
uudelleentoistotila kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
TRK Rep
1
* Kaikkien raitojen uudelleentoistojärjestys (vain
NW-E99):
SonicStage-ohjelmiston avulla flash-muistiin 1
siirretyt raidat t MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla flash-muistiin 1 siirretyt
raidat t SonicStage-ohjelmiston avulla flashmuistiin 2 siirretyt raidat t MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla flash-muistiin 2 siirretyt
raidat
*2 All Groups Shuffle Repeat -tila koskee
kumpaakin flash-muistia (vain NW-E99).
Voit valita tilan ”TRK Rep”, ”A-B Rep”
tai ”SENTENCE Rep”.
jatkuu
17
Lisätoiminnot
Uudelleentoistotiloja on kolme: raidan
uudelleentoisto, A-B-jakson uudelleentoisto
ja virkkeen uudelleentoisto.
• Raidan uudelleentoisto (TRK Rep)
Tässä tilassa soitin toistaa raitoja jatkuvasti
viidellä seuraavalla tavalla.
Uudelleentoistotilan
valitseminen
Group
Uudelleentoistotila
Uudelleentoistotila
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA)
tai paina MENU.
Huomautuksia
• Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston
näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60
sekuntiin.
• Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei ole
audiotiedostoja, mitään uudelleentoistotilaa ei voi
valita.
• Kun Network Walkman kytketään
tietokoneeseen, valittu tila peruuntuu.
• Uudelleentoistotilan voi valita vain, kun soitin on
pysäytettynä.
de
REPEAT/SOUND
-painike
Mo
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Alla on mainittu tämän käyttöohjeen
kohdat, joissa on selostettu kunkin
uudelleentoistotilan käyttö.
• TRK Rep: katso ”Raitojen jatkuva
toisto (raitojen uudelleentoisto)”.
• A-B Rep: katso ”Tietyn osan jatkuva
toisto (A-B-jakson uudelleentoisto)”.
• SENTENCE Rep: katso ”Tietyn
virkkeen jatkuva toisto (virkkeen
uudelleentoisto)”.
Group
4
Raidan uudelleentoistotilan kuvake
Valitse raidan uudelleentoistotila
(TRK Rep) ensin (sivu 17).
Valitse sitten haluamasi
uudelleentoistotila painamalla
REPEAT/SOUND-painiketta
toistuvasti.
Raidan uudelleentoistotilan kuvake muuttuu
jokaisella painalluksella seuraavasti:
ei mitään (normaali toisto)
(kaikkien uudelleentoisto)
Raitojen jatkuva toisto
(raitojen uudelleentoisto)
Raidan uudelleentoistotilaa muutetaan
painamalla REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI). Nykyisen
raidantoistotilan kuvake näkyy näytössä.
(yhden uudelleentoisto)
(ryhmän uudelleentoisto)
(Ryhmä satunnaisessa
järjestyksessä)
(Kaikki ryhmät
satunnaisessa
järjestyksessä)
18
Tietyn osan jatkuva toisto
(A-B-jakson uudelleentoisto)
Raidan toiston aikana voit määrittää
jatkuvasti toistettavan osan aloituskohdan
(A) ja lopetuskohdan (B).
Nx-painike
Mo
de
z Vihjeitä
Group
(+/>)
ode
(./–)
REPEAT/
SOUND-painike
1
2
3
Valitse A-B-jakson uudelleentoistotila
(A-B Rep) (sivu 17).
Aloita toisto painamalla
Nx-painiketta.
Aseta toiston aikana aloituskohta
(A) painamalla REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI).
”B” alkaa vilkkua.
A B 01
4
00:00
Aseta lopetuskohta (B) painamalla
REPEAT/SOUND.
”A B” tulee näyttöön, ja soitin toistaa
asetettua osaa jatkuvasti.
A B 01
00:55
• Kun aloituskohta (A) on asetettu, voit siirtyä
nopeasti eteen- tai taaksepäin kääntämällä
valintakytkintä. Jos nopeasti eteenpäin
siirryttäessä saavutetaan raidan loppu, soitin
asettaa loppukohdan kohdaksi (B) ja nopea
siirtyminen eteenpäin jatkuu. A-B-jakson
uudelleentoisto alkaa, kun valintakytkin
vapautetaan.
Jos nopeasti taaksepäin siirryttäessä saavutetaan
raidan alku, soitin siirtyy raidan loppuun ja
asettaa loppukohdan kohdaksi (B). Sitten nopea
siirtyminen taaksepäin jatkuu.
• A-B-jakson uudelleentoiston aikana voi siirtyä
nopeasti eteen- tai taaksepäin kääntämällä
valintakytkintä. Jos nopeasti eteen- tai taaksepäin
siirryttäessä saavutetaan raidan alku tai loppu,
toisto pysähtyy (soitin siirtyy valmiustilaan).
A-B-jakson uudelleentoisto alkaa uudelleen, kun
valintakytkin vapautetaan.
Aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan
(B) poistaminen
• Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana
REPEAT/SOUND.
• Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana MENU
(VALIKKO).
• Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana
Group (Ryhmä) -tila painamalla GROUP
(RYHMÄ).
• Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana
edellinen tai seuraava raita kääntämällä
valintakytkintä.
(A-B-jakson uudelleentoistotila pysyy käytössä.)
A-B-jakson uudelleentoistotilan
peruuttaminen
Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä
(sivu 17).
jatkuu
19
Lisätoiminnot
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Huomautuksia
• A-B-jakson uudelleentoistoa varten ei voi asettaa
jaksoa, johon sisältyy osia vähintään kahdesta
raidasta.
• Jos et aseta lopetuskohtaa (B), soitin asettaa sen
automaattisesti raidan loppuun.
• A-B-jakson uudelleentoistoa ei voi käyttää Group
(Ryhmä) -tilassa tai kun näytössä näkyy nykyinen
aika.
3
Uudelleentoistotila
Tietyn virkkeen jatkuva
toisto (virkkeen
uudelleentoisto)
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti
puhetta sisältävän osuuden ja toistaa sitä
määritettyjen kertojen verran aloituskohdasta
alkaen. Tämä toiminto on hyödyllinen
vieraita kieliä opiskeltaessa, jos puheessa ei
ole taustamusiikkia.
Aseta aloituskohta painamalla
toiston aikana REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI).
Network Walkman tunnistaa asetetusta
kohdasta puhetta sisältävät osat ja muuta
kuin puhetta sisältävät osat, ja virkkeen
uudelleentoisto käynnistyy. (Puhetta
sisältävä osa toistetaan kerran
(tunnistuksen aikana), ja määritetyt
toistokerrat lasketaan.)
01
00:12
z Vihje
Oletusasetus on, että kukin virke toistetaan kaksi
kertaa. Oletusasetusta voi kuitenkin muuttaa. Katso
kohtaa ”Toistokertojen asettaminen” sivulla 21.
Nx-painike
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Group
(+/>)
(./–)
ode
Asetuskohdan poistaminen
REPEAT/SOUNDpainike
1
2
Huomautuksia
• Virkkeen uudelleentoistoa ei voi käyttää Group
(Ryhmä) -tilassa tai kun näytössä näkyy nykyinen
aika.
• Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää osaa
tai kokonaan puhetta sisältämätöntä osaa ei
tunnisteta.
• Jos puhetta sisältämätöntä osaa ei havaita ennen
raidan loppumista, raidan loppukohta tunnistetaan
puhetta sisältämättömäksi osaksi ja virkkeen
uudelleentoisto alkaa edellisestä puheosasta.
Valitse virkkeen
uudelleentoistotila (SENTENCE
Rep) (sivu 17).
Aloita toisto painamalla Nx.
• Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REPEAT/
SOUND.
• Paina virkkeen uudelleentoiston aikana MENU
(VALIKKO).
• Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana Group
(Ryhmä) -tila painamalla GROUP (RYHMÄ).
• Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana
edellinen tai seuraava raita kääntämällä
valintakytkintä.
(Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)
Virkkeen uudelleentoistotilan
peruuttaminen
Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä
(sivu 17).
20
Toistokertojen asettaminen
4
Voit määrittää yhden virkkeen
uudelleentoistokertojen määrän (1–9)
virkkeen uudelleentoistotilaa varten.
Nx-painike
5
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Mo
Group
Valikkotilan peruuttaminen
(./–)
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
ode
(+/>)
MENU-painike
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
3
Valitse ”REPEAT MODE >”
(UUDELLEENTOISTOTILA)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Valitse ”SENTENCE Rep”
(Virkkeen uudelleentoisto)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
”COUNT:” (KERRAT:) tulee näyttöön.
COUNT:2
21
Lisätoiminnot
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Valitse haluamasi toistokertojen
määrä kääntämällä valintakytkintä
ja vahvista valinta painamalla
Nx.
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Näyttöön saa näkyviin esimerkiksi raidan
numeron tai nimen, kun soitin toistaa ääntä
tai on pysäytettynä. Näyttötilaa voi muuttaa
valikkotilassa valintakytkimellä.
(+/>)
Nx-painike
Mo
de
Näyttötilan
muuttaminen
Group
ode
(./–)
• Lap Time (Kulunut aika): kuluneen ajan
näyttötila
Seuraavat tiedot näkyvät kappaleen ja artistin
nimen jälkeen.
Raidan numero
MENU-painike
1
Kulunut aika
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
009 01:36
Toiston tila*
2
* Toisto:
ja
näkyvät vuorotellen.
Pysäytys:
näkyy.
Raidan haku: > tai . näkyy.
Nopea toisto eteen- tai taaksepäin: M tai
m näkyy.
• Nimike: nimikkeen näyttötila
LapTime
3
Jos musiikkinimikkeessä on yli 12 merkkiä,
nimike vierii automaattisesti näytössä.
Title/Artis
• Track info (Raitatiedot): raitatietojen
näyttötila
Raidan nimike, CODEC ja bittinopeus näkyvät.
Jos tiedoissa on yli 12 merkkiä, ne vierivät
automaattisesti näytössä.
Title/Codec/
Raidan haun tai nopean eteen- tai taaksepäin
suuntautuvan toiston aikana näkyy kulloinenkin
toistokohta.
22
Valitse ”DISPLAY >” (NÄYTTÖ)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Valittu näyttötila vilkkuu.
Valitse haluamasi näyttötila
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Näyttö siirtyy valittuun näyttötilaan.
DISPLAY>
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Huomautus
Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston
näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 60
sekuntiin.
Ryhmänäyttötilan
valitseminen
Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää.
Soittimessa on kaksi asetusta, jotka voi
esiasettaa ja valita sitten käyttöön toiston
aikana.
Äänenlaadun valitseminen
Mo
de
Oletusasetukset
GROUP-painike
Äänen SOUND 1 SOUND 2 SOUND OFF
laatu
(ÄÄNI 1) (ÄÄNI 2) (ÄÄNI POIS)
(S1)
(S2)
(NORMAL SOUND)
(NORMAALI ÄÄNI)
Basso
+1
+3
±0
Diskantti
±0
±0
±0
Group
Ryhmätilan peruuttaminen
Paina ryhmätilan näytössä GROUP.
REPEAT/
SOUND-painike
Mo
Group
Näyttö palautuu automaattisesti normaalitoiston
näyttöön, jos mitään painiketta ei paineta 30
sekuntiin.
de
Huomautus
Pidä REPEAT/SOUND
(UUDELLEENTOISTO/ÄÄNI)
painettuna puoli sekuntia.
Äänenlaadun asetus muuttuu seuraavasti:
S1
S2
(ei mitään)
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”SOUND OFF” (ÄÄNI POIS).
jatkuu
23
Lisätoiminnot
Ryhmänäytön voi valita kaikissa
valikkotiloissa painamalla GROUP
(RYHMÄ).
Diskantti- ja
bassotoiston
säätäminen
(digitaalisen
äänen esivalinta)
Diskantti- ja bassotoiston
säätäminen (digitaalisen äänen
esivalinta)
3
Äänenlaadun säätäminen
Basso- ja diskanttitoiston äänenlaatua voi
säätää.
Äänenlaatu
Korostustaso
Basso
-4 – +3
Diskantti
-4 – +3
Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa
vaihtoehdot ”Sound 1” (Ääni 1) ja ”Sound 2”
(Ääni 2). Musiikin toiston aikana voi sitten
valita musiikille sopivan esiasetuksen.
Nx-painike
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
”SOUND 2” -asetuksen säätäminen
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Valitse ”SOUND 1” (ÄÄNI 1)
-asetukset.
1 Valitse ”SOUND 1 ” (ÄÄNI 1)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
2 Näyttöön tulee ”BASS:+1”
(BASSO:+1). Säädä bassotoiston
korostusta kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
3 Näyttöön tulee ”TREBLE: 0”
(DISKANTTI: 0). Säädä
diskanttitoiston korostusta
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Group
(+/>)
Valitse ”SOUND 2” (ÄÄNI 2) vaiheessa 3.
(./–)
Valikkotilan peruuttaminen
ode
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
MENU-painike
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”SOUND >” (ÄÄNI)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
SOUND:1>
24
Muun kuin
audiodatan
tallentaminen
Network Walkman -soittimen voi
esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata
tahattomalta käytöltä HOLD-toiminnon
avulla.
Dataa voi siirtää tietokoneen kiintolevyltä
soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin
Windows Explorerin (Resurssienhallinnan)
kautta.
Sisäänrakennettu flash-muisti näkyy
Windows Explorerissa
(Resurssienhallinnassa) ulkoisena asemana
(esimerkiksi D-asemana).
Mo
de
Huomautuksia
Group
HOLD-kytkin
Siirrä HOLD (LUKITUS) -kytkintä
nuolen suuntaan.
• Jos sisäänrakennettuun flash-muistiin
tallennetaan paljon muuta kuin audiodataa,
audiodatalle käytettävissä oleva tila vähenee
vastaavasti.
• Mallissa NW-E99 on kaksi flash-muistia. Kun
Network Walkman kytketään tietokoneeseen,
Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa)
näkyy kaksi irrotettavaa levyä. Ensimmäinen
irrotettava levy on flash-muisti 1 ja toinen flashmuisti 2.
Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä.
Jos painat painikkeita, kun HOLD-toiminto
on käytössä, näyttöön tulee vilkkuva teksti
”HOLD” (LUKITUS).
HOLD-toiminnon poistaminen
käytöstä
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
vastakkaiseen suuntaan.
25
Lisätoiminnot
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
B Network Walkman
-asetusten säätäminen
Network
Walkmanin ajan
säätäminen
tietokoneen
sisäisen kellon
mukaan
Jos toiminnon asetuksena on ”ON”
(KÄYTÖSSÄ), Network Walkmanin aikaasetus säädetään automaattisesti tietokoneen
sisäisen kellon mukaan, kun Network
Walkman kytketään tietokoneeseen ja
audiotiedosto siirretään (SonicStageohjelmiston tulee olla käynnissä). ”ON” on
valittu oletusarvoisesti.
Et voi toistaa kappaletta, jonka toistoaika on
rajoitettu, ilman Network Walkmanin aikaasetusta. Muista säätää aika-asetus.
Katso Network Walkmanin päivän ja ajan
asettaminen kohdasta ”Nykyisen aikaasetuksen säätäminen (DATE-TIME)”
sivulla 27.
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Nx-painike
Asetuksen vaihtaminen ”OFF” (EI
KÄYTÖSSÄ)-asetukseen
Network Walkmanin aika ei muutu, vaikka
Network Walkman kytketään tietokoneeseen.
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee esiin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”PC CLK:” (TIETOKONEEN
KELLO) kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
PC CLK:ON
3
4
Valitse ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
Paina MENU.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
Asetuksen vaihtaminen
”ON”-asetukseen
Mo
de
Valitse ”ON” vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Group
(+/>)
Valitse valikkonäytöstä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU-painiketta.
ode
(./–)
MENU-painike
26
3
Nykyisen aikaasetuksen
säätäminen
(DATE-TIME)
2004y 1m 1d
4
Nx-painike
Säädä ”kuukauden” ja ”päivän”
asetusta vaiheen 3 ohjeiden
mukaan.
Kun muutat päivämäärän asetusta
kääntämällä valintakytkintä ja vahvistat
valinnan painamalla Nx,
ajanasetusnäyttö tulee näkyviin.
Mo
de
0:00
Group
(+/>)
5
ode
(./–)
Muuta tuntiasetusta kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
”Minuutit” vilkkuvat.
MENU-painike
0:00
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee esiin.
6
REPEATMODE>
2
Valitse ”DATE-TIME”
(PÄIVÄMÄÄRÄ-AIKA) kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
”Vuosilukema” vilkkuu.
2004y 1m 1d
Säädä ”minuutit” vaiheen 5
ohjeiden mukaan.
Kun muutat minuuttiasetusta
kääntämällä valintakytkintä ja vahvistat
valinnan painamalla Nx,
ajanasetusnäyttö tulee näkyviin.
DATE-TIME
7
Paina MENU.
Näyttö palaa normaalinäyttöön.
jatkuu
27
Network Walkman -asetusten säätäminen
Voit säätää ja näyttää nykyisen kellonajan.
Voit säätää Network Walkmanin ajan myös
tietokoneen sisäisen kellon mukaan
kytkemällä Network Walkmanin
tietokoneeseen (sivu 26).
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Muuta vuoden asetusta
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
”Kuukausilukema” vilkkuu.
Paina MENU-painiketta ja pidä se painettuna.
Voit näyttää nykyisen ajan painaessasi painiketta.
Huomautuksia
• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, päiväyksen
ja ajan asetukset saattavat nollautua.
• Jos nykyistä aikaa ei ole asetettu, päiväyksen ja
ajan näyttönä on ”-- --”.
• Jos PC CLK -asetuksena on ”ON” (sivu 26),
Network Walkmanin aika-asetus säädetään
automaattisesti tietokoneen sisäisen kellon
mukaan, kun Network Walkman kytketään
tietokoneeseen.
• Toimitusalueesta riippuen laite näyttää ajan
12-tunnin tai 24-tunnin muodossa.
Et voi vaihtaa laitteen näyttöä 12-tunnin näytön ja
24-tunnin näytön välillä.
Tässä käyttöohjeessa käytetään 24-tunnin
näyttöä.
AVLS-toiminnon (automaattinen
äänenvoimakkuuden rajoitusjärjestelmä)
avulla äänenvoimakkuutta voi rajoittaa
kuulon suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. AVLStoiminnon ansiosta musiikin
äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Nx-painike
de
Nykyisen ajan näyttäminen
Mo
Valitse valikkonäytöstä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU-painiketta.
(+/>)
(./–)
ode
Valikkotilan peruuttaminen
Äänenvoimakkuuden
rajoittaminen
(AVLS)
Group
Nykyisen aika-asetuksen
säätäminen (DATE-TIME)
(PÄIVÄMÄÄRÄ-AIKA)
MENU-painike
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”AVLS” kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
AVLS
3
28
:OFF
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
(AVLS) -ilmaisin tulee näyttöön.
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Nx-painike
(+/>)
(./–)
MENUpainike
VOLUME
+/– painike
Esiasetustilan
äänenvoimakkuuksien
asettaminen
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”VOL: MAN”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS:
MANUAALINEN) kääntämällä
valintakytkintä.
VOL
:MAN
jatkuu
29
Network Walkman -asetusten säätäminen
Äänenvoimakkuutta voi säätää kahdella tavalla.
Manuaalisesti:
Painamalla VOLUME +/–
äänenvoimakkuuden voi valita väliltä 0–31.
Esiasetustila:
Painamalla VOLUME +/–
äänenvoimakkuuden voi valita kolmesta
esiasetetusta tilasta: LO (PIENI), MID
(KESKISUURI) tai HI (SUURI).
de
Valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Mo
”OFF”-asetuksen valitseminen
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
esiasetustilan avulla
ode
Paina MENU.
Group
4
Äänenvoimakkuuden säätäminen
esiasetustilan avulla
3
4
Vahvista valinta painamalla Nx.
”MAN” (MANUAALINEN) alkaa
vilkkua.
Valitse ”SET>” (ASETA)
kääntämällä valintakytkintä.
VOL
5
:SET>
Vahvista valinta painamalla Nx.
”VOL LO xx”*
(ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENI xx)
alkaa vilkkua.
* ”xx”-merkkien tilalla näkyy
äänenvoimakkuuden numeroarvo.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Huomautus
Jos AVLS (sivu 28) on käytössä, todellinen
äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia
pienempi.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä palauttaa
esiasetetun äänenvoimakkuuden.
Siirtyminen manuaaliseen
tilaan
1
2
VOL LO xx
6
7
8
30
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
Valitse ”VOL: MAN”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS: ASETA)
kääntämällä valintakytkintä.
VOL
Aseta kolmen esivalitun tason
äänenvoimakkuus: LO, MID tai HI.
1 Aseta LO-esiasetuksen
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–.
2 Valitse ”VOL MID xx”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS
KESKISUURI xx) kääntämällä
valintakytkintä. Aseta sitten MIDesiasetuksen äänenvoimakkuus
painamalla VOLUME +/–.
3 Valitse ”VOL HI xx”
(ÄÄNENVOIMAKKUUS SUURI
xx) kääntämällä valintakytkintä.
Aseta sitten HI-esiasetuksen
äänenvoimakkuus painamalla
VOLUME +/–.
Vahvista valinta painamalla Nx.
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Näillä asetuksilla voi säätää
äänenvoimakkuuden mitä tahansa kolmea
esiasetusta varten: LO, MID tai HI.
3
4
Vahvista valinta painamalla Nx.
”SET >” (ASETA) alkaa vilkkua.
Valitse ”MAN” (MANUAALINEN)
kääntämällä valintakytkintä.
VOL
5
6
:SET>
:MAN
Vahvista valinta painamalla Nx.
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Tämän asetuksen ollessa käytössä
äänenvoimakkuutta voi säätää
VOLUME +/– painikkeella.
”ON”-asetuksen valitseminen
Äänimerkin
poistaminen
käytöstä (BEEP)
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ) vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Network Walkman -soittimen äänimerkit voi
poistaa käytöstä.
Nx-painike
Network Walkman -asetusten säätäminen
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Group
(+/>)
ode
(./–)
MENU-painike
1
Paina MENU.
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”BEEP:” (ÄÄNIMERKKI:)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
”ON” (KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
BEEP:ON
3
Valitse ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
BEEP:OFF
4
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
31
Taustavaloasetuksen
muuttaminen
Asetukseksi voi valita vaihtoehdon ON
(KÄYTÖSSÄ) tai OFF (EI KÄYTÖSSÄ).
Valikko
Taustavalon tila
OFF
Aina poissa käytöstä.
ON
Syttyy kolmeksi sekunniksi
jokaisen toiminnon käytön
jälkeen (tai kunnes vieritys on
päättynyt).
3
Valitse ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
LIGHT:ON
4
Paina MENU (VALIKKO).
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
”OFF”-asetuksen valitseminen
Valitse ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) vaiheessa 3.
Valikkotilan peruuttaminen
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Nx-painike
Group
(+/>)
ode
(./–)
MENU-painike
”ON”-asetuksen valinta
1
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
REPEATMODE>
2
Valitse ”LIGHT:” (VALO:)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ) alkaa vilkkua.
LIGHT:OFF
32
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
B Muut toiminnot
Kappaleiden
uudelleenryhmitys
(REGROUP)
3
Valitse ”Y” (KYLLÄ) kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
”Really?” (Vahvistatko?) tulee näyttöön.
Really?
— vain NW-E95
* Kappaleiden järjestys ei muutu, vaikka
kappaleiden ryhmätoiminto ei olisi käytössä.
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
4
5
Paina Nx.
Uudelleenryhmitys käynnistyy, ja
”REGROUPING”
(UUDELLEENRYHMITYS) alkaa
vilkkua. Kun audiotiedosto on
ryhmitelty uudelleen, ”COMPLETE”
(VALMIS) tulee näyttöön, ja näyttö
palaa vaiheen 2 mukaiseen näyttöön.
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Nx-painike
Valikkotilan peruuttaminen
Mo
de
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Group
(+/>)
ode
(./–)
MENU-painike
1
Huomautus
Kappaleita ei voi ryhmittää uudelleen musiikin
toiston aikana. (”REGROUP”-toimintoa ei ole
valikkonäytössä.)
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
z Vihje
Edellistä ryhmittelyä ei ehkä voi aina palauttaa. Jos
audiotiedostoa on muokattava, kytke Network
Walkman tietokoneeseen ja muokkaa kappaletta
SonicStage-ohjelmistossa.
REPEATMODE>
2
Valitse ”REGROUP” (RYHMITÄ
UUDELLEEN) kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
REGROUP:
N
Audiotiedostoa ei voi ryhmittää
uudelleen musiikin toiston aikana.
33
Muut toiminnot
Kappaleen ryhmätoiminto saattaa olla poissa
käytöstä*, jos kappale on poistettu
sisäänrakennetusta flash-muistista tai lisätty
muistiin tietokoneella, johon ei ole asennettu
SonicStage-ohjelmistoa (sivu 12). Tällaisessa
tilanteessa ryhmätoiminnon voi ottaa
käyttöön ryhmittämällä audiotiedoston
uudelleen. Jos audiotiedostoa on muokattava,
kytke Network Walkman tietokoneeseen ja
muokkaa kappaletta SonicStageohjelmistossa.
3
Muistin
alustaminen
(FORMAT)
Network Wa1kman -soittimen
sisäänrakennetun flash-muistin voi alustaa.
Kun muisti alustetaan, kaikki muistiin
aiemmin tallennettu data katoaa. Tarkasta
muistiin tallennettu data ennen alustamista.
FORMAT:N
4
Nx-painike
5
Mo
de
Valintakytkin Paina
(vahvistus)
Group
(+/>)
ode
(./–)
MENU-painike
1
Valitse ” 1 (flash-muisti 1)” tai ” 2
(flash-muisti 2)” kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx (vain NW-E99).
6
Valitse ”Y” (KYLLÄ) kääntämällä
valintakytkintä ja vahvista valinta
painamalla Nx.
”Really?” (Vahvistatko?) tulee näyttöön.
Paina Nx.
”FORMATTING” (ALUSTETAAN)
alkaa vilkkua, ja alustus alkaa.
Kun alustus on valmis, ”COMPLETE”
(VALMIS) tulee näyttöön, ja näyttö
palaa vaiheen 2 mukaiseen näyttöön.
Paina MENU.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Paina MENU (VALIKKO).
Valikkonäyttö tulee näkyviin.
Valikkotilan peruuttaminen
REPEATMODE>
2
Valitse ”FORMAT” (ALUSTA)
kääntämällä valintakytkintä ja
vahvista valinta painamalla Nx.
– Malli NW-E95
Siirry vaiheeseen 4.
FORMAT:N
– Malli NW-E99
Siirry seuraavaan vaiheeseen.
FORMAT: 1 >
Muistia ei voi alustaa musiikin toiston
aikana.
34
Valitse valikkonäytössä [RETURN] (PALAA) tai
paina MENU.
Alustuksen peruuttaminen
Valitse ”N” (EI) vaiheessa 4.
Huomautuksia
• Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.
(”FORMAT”-toimintoa ei ole valikkonäytössä.)
• MP3 File Manager -ohjelmisto ja sen avulla
siirretyt MP3-audiotiedostot katoavat
alustuksessa. Jos MP3 File Manager -ohjelmisto
katoaa, sen voi palauttaa soittimen mukana
toimitettavalta CD-ROM-levyltä tai ladata Sonyn
asiakaspalvelun Internet-sivustosta. Lisätietoja on
kohdassa ”MP3 File Manager -ohjelmiston
käyttö” sivulla 45.
B Lisätietoja
Varotoimet
Asennus
• Älä käytä Network Walkman -soitinta
paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle
valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä jätä Network Walkman -laitetta
alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon
tai suoraan auringonvaloon.
Kuulokkeet
• Jos käytät hihnaa, varo, ettei se tartu
kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
• Älä käytä Network Walkman -laitetta
lentokoneessa.
• Älä käytä Network Walkman -laitetta
julkisissa sisätiloissa, sillä laite voi häiritä
tiloissa olevien henkilöiden mahdollisia
sydämentahdistimia.
Puhdistaminen
• Puhdista Network Walkman -soittimen
kotelo mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
• Puhdista kuulokkeiden pistoke
säännöllisesti.
Huomautus
Älä käytä puhdistukseen hankaustyynyjä,
hankausjauhetta tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä, sillä ne saattavat pilata kotelon pinnan.
Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen
liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat
kehottavat välttämään jatkuvaa, kovaäänistä
ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos kuulet
korvissasi epänormaalia sointia, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta laitteen käyttö.
Muiden ottaminen huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Varoitus
Jos Network Walkman -soittimen
käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet
heti pois päästäsi.
35
Lisätietoja
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla,
muulla moottoriajoneuvolla tai
polkupyörällä. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä monilla alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
Network Walkman -soitinta suurella
äänenvoimakkuudella. Näin on varsinkin
suojatietä ylittäessäsi. Ole erittäin varovainen
tai ole käyttämättä kuulokkeita tilanteissa,
joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Käyttö
Vianetsintä
Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista
ongelma näiden vianetsintäohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos
ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma liittyy soittimen
toimintaan sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston online-ohjeen kohta ”Vianetsintä”.
Soittimen alkuasetusten palauttaminen
Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla ehdotettujen
korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, poista paristo ja aseta se uudelleen soittimeen.
Mahdolliset ongelmat
Soittimen käyttö
Oire
Syy/korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu.
Kuuluu kohinaa.
• Äänenvoimakkuus on nollassa.
c Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 14).
• Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
c Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).
• Kuulokkeiden pistoke on likainen.
c Puhdista kuulokkeiden pistoke pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Soitin yrittää toistaa toistoajaltaan rajoitettuja kappaleita.
c Toistoaikarajoituksen ylittäneitä kappaleita ei voi soittaa.
• Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja.
c Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä
audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
Painikkeet eivät toimi.
• Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä.
c Vapauta painikkeet HOLD-kytkimellä (sivu 25).
• Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
c Älä käytä Network Walkman -soitinta muutamaan tuntiin.
• Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c Vaihda paristo (sivu 9).
Äänenvoimakkuus on liian
pieni.
AVLS-toiminto on käytössä.
c Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 28).
Kuulokkeiden oikeasta
kanavasta ei kuulu ääntä.
• Kuulokkeiden pistoke ei ole oikein paikallaan.
c Kytke kuulokkeiden pistoke oikein (sivu 14).
• Kuulokejatkojohto on kytketty huonosti Network Walkman
-soittimen kuulokeliitäntään tai kuulokkeiden johtoon.
c Liitä pitävästi (sivu 14).
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.
Paristossa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c Vaihda paristo (sivu 9).
36
Näyttö
Oire
Syy/korjaustoimenpide
Taustavalo ei pala.
LIGHT (VALO) -asetuksena on ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ).
c Valitse valikkotilassa ”LIGHT”-asetukseksi ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
(sivu 32).
”s” näkyy nimikkeenä.
Nimessä on kirjaimia, joita Network Walkman ei pysty näyttämään.
c Nimeä nimike uudelleen soittimen mukana toimitetulla SonicStageohjelmistolla näyttökelpoisia kirjaimia käyttäen.
Yhteys tietokoneeseen tai soittimen mukana toimitettu ohjelmisto
Syy/korjaustoimenpide
Ohjelmistoa ei voi asentaa.
Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa.
c Katso lisätietoja erillisestä SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
”CONNECT”
(KYTKETTY) ei tule
näkyviin, kun soitin
kytketään tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
• Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.
• Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa.
c Odota hetki ja kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos ongelma ei
ratkea, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke
sitten USB-kaapeli uudelleen.
• USB-kaapeli on irronnut.
c Kytke USB-kaapeli.
• USB-keskitin on käytössä.
c Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen kautta ei voi taata. Kytke
USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Tietokone ei tunnista siihen
kytkettyä Network
Walkman -soitinta.
USB-kaapeli on irronnut.
c Kytke USB-kaapeli.
Kappaletta ei voi siirtää
Network Walkman
-soittimeen.
• USB-kaapelia ei ole kytketty oikein.
c Kytke USB-kaapeli oikein.
• Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää
audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.
c Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat kappaleet takaisin
tietokoneeseen.
• Sisäänrakennettuun flash-muistiin on jo siirretty 400 kappaletta tai
400 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla.
c Sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää SonicStageohjelmiston avulla enintään 400 kappaletta tai ryhmää.*
* Mallin NW-E99 kumpaankin flash-muistiin mahtuu 400 kappaletta
tai ryhmää.
• Sisäänrakennettuun flash-muistiin on jo siirretty 40 000 kappaletta
tai 400 ryhmää MP3 File Manager -ohjelmiston avulla.
c Sisäänrakennettuun flash-muistiin voi siirtää MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla enintään 40 000 kappaletta ja 400 ryhmää.*
(Yhdessä ryhmässä voi olla enintään 100 kappaletta.)
* Mallin NW-E99 kumpaankin flash-muistiin mahtuu 40 000
kappaletta tai 400 ryhmää.
jatkuu
37
Lisätietoja
Oire
Vianetsintä
Oire
Syy/korjaustoimenpide
Kappaletta ei voi siirtää
Network Walkman
-soittimeen.
• Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja audiotiedostoja ei ehkä voi
siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi.
Lisätietoja kunkin audiotiedoston asetuksista saa tiedoston
jakelijalta.
Audiotiedostoja voi siirtää
vain rajallisen määrän.
(Käytettävissä oleva
tallennusaika on lyhyt.)
• Sisäänrakennetussa flash-muistissa, johon yrität siirtää
audiotiedostoja, ei ole tarpeeksi tilaa kyseisille tiedostoille.
c Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat audiotiedostot takaisin
tietokoneeseen.
c Yritä siirtää audiotiedostot toiseen flash-muistiin (vain NW-E99).
• Sisäänrakennettuun flash-muistiin, johon yrität siirtää
audiotiedostoja, on tallennettu muuta kuin äänidataa.
c Vapauta tilaa siirtämällä muu kuin äänidata tietokoneeseen.
Network Walkman
-soittimen käyttö muuttuu
epävakaaksi, kun se on
kytketty tietokoneeseen.
USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli on käytössä.
c Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin
kautta ei voi taata. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen.
Ilmoitus ”Failed to
authenticate Device/Media”
(Laitteen/tallennusvälineen
varmennus epäonnistui)
tulee tietokoneen näyttöön,
kun Network Walkman
kytketään tietokoneeseen.
Network Walkman on kytketty tietokoneeseen väärin.
c Sulje SonicStage-ohjelmisto ja tarkasta USB-kaapelin kytkentä.
Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.
Muut
Oire
Syy/korjaustoimenpide
Äänimerkkejä ei kuulu
Network Walkman -soitinta
käytettäessä.
BEEP (ÄÄNIMERKKI) -asetuksena on ”OFF” (EI KÄYTÖSSÄ).
c Valitse valikkotilassa ”BEEP”-asetukseksi ”ON” (KÄYTÖSSÄ)
(sivu 31).
Network Walkman
lämpenee.
Soitin voi joskus normaaleissa olosuhteissa lämmetä hieman.
38
Ilmoitukset
Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.
Ilmoitus
Merkitys
Korjaustoimenpide
ACCESS (LUKU)
Sisäänrakennettua flash-muistia
luetaan.
Odota, että lukeminen päättyy. Tämä
ilmoitus tulee näyttöön audiotiedostojen
siirron ja sisäänrakennetun flash-muistin
alustuksen aikana.
AVLS-toiminto on käytössä, ja
AVLS
(ÄÄNENVOIMAKKUUS äänenvoimakkuus ylittää määrätyn
rajan.
RAJOITETTU)
• Network Walkman ei voi toistaa
CANNOT PLAY
tiettyjä tallennusmuodoltaan
(EI VOI TOISTAA)
yhteensopimattomia tiedostoja.
• Siirto on keskeytetty väkisin.
Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista
AVLS-toiminto käytöstä.
Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa
sen sisäänrakennetusta flash-muistista.
Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin
datan poistaminen sisäänrakennetusta
flash-muistista” (sivu 40).
Network Walkman on kytketty
tietokoneeseen.
Voit käyttää Network Walkman -soitinta
SonicStage- tai MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla, mutta et voi käyttää
Network Walkman -soittimen painikkeita.
ERROR (VIRHE)
On ilmennyt toimintavirhe.
Ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
EXPIRED
(VANHENTUNUT)
• Toistorajoitetun kappaleen
• Jos kellonaikaa ei ole vielä asetettu,
toistoaika on päättynyt.
aseta aika valikkotilassa (sivu 27).
• Nykyistä kellonaikaa ei ole
• Jos kappaletta ei voi toistaa, voit poistaa
asetettu, ja toistorajoitetun
sen sisäänrakennetusta flash-muistista.
kappaleen toisto edellyttää sitä.
Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin
• Kappaletta suojaa toistorajoitus,
datan poistaminen sisäänrakennetusta
joka ei ole yhteensopiva Network flash-muistista” (sivu 40).
Walkman -soittimen kanssa.
• Network Walkman ei tue sisältöjä,
joiden toistokertojen määrää on
rajoitettu. Katso lisätietoja kohdasta
”Huomautus toistokerroiltaan
rajoitettujen kappaleiden toistosta” (sivu
13).
FILE ERROR
(TIEDOSTOVIRHE)
• Tiedostoa ei voi lukea.
• Tiedosto on epänormaali.
HOLD (LUKITUS)
Kaikki käyttöpainikkeet ovat poissa Vapauta painikkeet HOLD-kytkimellä.
käytöstä, koska ne on lukittu
HOLD (LUKITUS) -kytkimellä.
Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
tietokoneeseen ja alusta Network
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäänrakennetusta flash-muistista” sivulla
40.
jatkuu
39
Lisätietoja
CONNECT
(KYTKETTY)
Vianetsintä
Ilmoitus
Merkitys
LOW BATT
(HEIKKO VARAUS)
Paristossa on vain vähän jännitettä. Vaihda paristo (sivu 9).
Korjaustoimenpide
MEMORY FULL*
(MUISTI TÄYNNÄ)
Muisti on täynnä tai siinä on 400
ryhmää.
MG ERROR
(MG-VIRHE)
Tekijänoikeuksia suojaava toiminto Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
on havainnut luvattoman
tietokoneeseen ja alusta Network
jakelutiedoston.
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäänrakennetusta flash-muistista” sivulla
40.
NO DATA (EI
AUDIOTIEDOSTOJA)
Sisäänrakennetussa flash-muistissa Jos sisäänrakennetussa flash-muistissa ei
ei ole audiotiedostoja.
ole audiotiedostoja, siirrä audiotiedostot
SonicStage-ohjelman avulla.
Poista kappaleita tai ryhmiä. Myös tyhjä
ryhmä, jossa ei ole kappaleita, katsotaan
ryhmäksi. Poista SonicStage-ohjelmistolla
ryhmät, joissa ei ole kappaleita.
* Tämä ilmoitus koskee erikseen kumpaakin flash-muistia (vain NW-E99).
Epänormaalin datan poistaminen sisäänrakennetusta flash-muistista
Jos näytössä on ilmoitus ”CANNOT PLAY” (EI VOI TOISTAA), ”EXPIRED”
(VANHENTUNUT), ”FILE ERROR” (TIEDOSTOVIRHE) tai ”MG ERROR” (MG-VIRHE),
sisäänrakennettuun flash-muistiin tallennettuun dataan tai sen osaan liittyy jokin ongelma.
Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.
2 Jos olet jo määrittänyt ongelmallisen datan (kuten toistoajaltaan vanhentuneet kappaleet),
poista data SonicStage-ohjelmiston Portable Player (Kannettava soitin) -ikkunassa.
3 Jos ongelma ei ratkea, siirrä kaikki ongelmaton data takaisin tietokoneeseen SonicStageohjelmiston avulla, kun Network Walkman on kytkettynä tietokoneeseen.
4 Irrota Network Walkman tietokoneesta ja alusta sitten soittimen sisäänrakennettu flash-muisti
FORMAT (ALUSTA) -valikon kautta (sivu 34).
40
Tekniset tiedot
Pisin tallennusaika (noin)
Häiriöetäisyys (S/N):
Vähintään 80 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)
Dynaaminen alue
Vähintään 85 dB (paitsi ATRAC3 66 kbps)
NW-E95
ATRAC3*
8 h 20 min (132 kbps)
10 h 30 min (105 kbps)
16 h 50 min (66 kbps)
ATRAC3plus*
4 h 00 min (256 kbps)
17 h 10 min (64 kbps)
23 h 20 min (48 kbps)
Käyttölämpötila
5 °C–35 °C
Virtalähde
AAA-kokoinen (LR03) -alkaliparisto
MP3
4 h 00 min (256 kbps)
8 h 00 min (128 kbps)
Pariston käyttöaika (jatkuva
toisto)
NW-E99
ATRAC3plus*
8 h 00 min (256 kbps)
34 h 20 min (64 kbps)
46 h 40 min (48 kbps)
MP3
8 h 00 min (256 kbps)
16 h 00 min (128 kbps)
Lisätietoja
ATRAC3*
16 h 40 min (132 kbps)
21 h 00 min (105 kbps)
33 h 40 min (66 kbps)
ATRAC3-muoto: noin 70 tuntia
(toisto siirtonopeudella 105 kbps)
ATRAC3plus-muoto: noin 60 tuntia
(toisto siirtonopeudella 48 kbps)
MP3-muoto: noin 50 tuntia
(toisto siirtonopeudella 128 kbps)
Mitat
56 × 37,3 × 15 mm
((l/k/s), ilman ulkonevia osia)
Paino
* ATRAC3- ja ATRAC3plus-muodoille ilmoitetut
arvot pitävät paikkansa, kun MP3 File Manager
-ohjelmisto on poistettu sisäänrakennetusta flashmuistista.
Näytteenottotaajuus
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Audiopakkaustekniikka
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 8-320 kbps,
muuttuva bittinopeus
Taajuusvaste
20–20 000 Hz (yhden signaa1in mittaus)
Noin 40 g (ilman paristoa)
Toimitetut varusteet
Kuulokkeet (1)
USB-kaapeli (1)
Suojapussi (1)
Kaulahihna (1)
Kuulokejatkojohto (1)
CD-ROM-levy, joka sisältää SonicStageohjelmiston (1)
Käyttöohje (1)
SonicStage-ohjelmiston Käyttöohje (1)
CD-ROM-levy, joka sisältää käyttöohjeet ja
SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeet (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen mallia ja ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Lähtöliitäntä
Kuulokkeet: stereominipistoke
Patentit USA:ssa ja muissa maissa Dolby
Laboratoriesin lisenssillä.
41
Sanasto
MagicGate
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu varmennus- ja salaustekniikasta. Varmennus
takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman
kopioinnin tai toiston estämiseksi.
Huomautus
on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei
takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.
OpenMG
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä
tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu
sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevylle. Näin
musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvattomasti verkossa
(tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on
”MagicGate”-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen
kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.
ATRAC3
ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen.
ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta
tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.
ATRAC3plus
ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on
äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa.
ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun
kuin ATRAC3.
Bittinopeus
Ilmoittaa bitteinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä
sekunnissa).
64 kbps (kilobittiä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittiä dataa. Suuri
bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Kun vertaillaan samassa
tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa
paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten
MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään
bittinopeutta vertailemalla.
42
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkitiedostojen pakkaamisessa käytettävä
muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization)
-organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.
Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska
MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia
koodaus- ja dekoodausohjelmia.
Lisätietoja
43
Valikkoluettelo
Siirry valikkotilaan painamalla MENU (VALIKKO). Sen jälkeen voit muuttaa
Network Walkman -soittimen asetuksia valintakytkimellä (kääntäminen: valinta /
painaminen: vahvistus).
Lisätietoja valikoista on sulkeissa mainituilla sivuilla. Kun valitaan ”>”-merkin sisältävä valikko
ja valinta vahvistetaan painikkeella Nx, näyttöön tulee yksityiskohtainen asetusnäyttö.
Näyttö
(valikkotila)
REPEAT
MODE >
(uudelleentoistotila)
DISPLAY >
(näyttötila)
VOL:
(äänenvoimakkuuden
esivalinta)
SOUND >
(digitaaliäänen
esivalinta)
AVLS:
(automaattinen
äänenvoimakkuuden
rajoitin)
BEEP:
(äänimerkkien
asetus)
LIGHT:
(nestekidenäytön
taustavalon asetus)
DATE-TIME
(Nykyisen ajan
asetus)
PC CLK:
(Ajan
asetuksen
säätäminen
tietokoneen
sisäisen kellon
mukaan)
44
Tarkoitus
Halutun
uudelleentoistotilan valinta
(sivu 17).
Halutun näyttötilan valinta
(sivu 22).
Halutun
äänenvoimakkuuden
esivalinta (sivu 29).
Halutun äänenlaadun
esivalinta (sivu 23).
Vaihtoehdot ”ON”
(käytössä) tai ”OFF” (ei
käytössä) (sivu 28).
Vaihtoehdot ”ON” tai
”OFF” (sivu 31).
”OFF”: aina poissa
käytöstä.
”ON”: Tulee käyttöön
kolmeksi sekunniksi
jokaisen toiminnon käytön
jälkeen (sivu 32).
Voit säätää ja näyttää
nykyisen kellonajan
(sivu 27).
Voit säätää Network
Walkmanin ajan
tietokoneen sisäisen kellon
mukaan (sivu 26).
Näyttö
(valikkotila)
FORMAT >
(muistin alustus)
REGROUP >
(datan
uudelleenryhmitys)
(vain NW-E95)
[RETURN]
(PALAA)
Tarkoitus
Sisäänrakennetun flashmuistin alustus (sivu 34).
Ryhmätoiminnon palautus
(sivu 33).
Siirtyminen normaalitilaan
valitsemalla [RETURN]
(PALAA) ja painamalla
Nx.
B MP3 File Manager
-ohjelmiston käyttö
MP3 File Manager
-ohjelmiston
käyttötarkoitus
MP3 File Manager -ohjelmiston avulla MP3audiotiedostot on helppo siirtää MP3muotoisina Network Walkman -soittimeen.
Ohjelmisto poikkeaa siten SonicStageohjelmistosta, joka muuntaa MP3audiotiedostot ATRAC3plus-muotoon.
• Käyttöjärjestelmä:
Windows XP Media Center Edition
2005
Windows XP Media Center Edition
2004
Windows XP Media Center Edition
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows 2000 Professional
Windows Millennium Edition
Windows 98 Second Edition
• Suoritin: Pentium II 400 MHz tai nopeampi
• RAM-muisti: vähintään 64 megatavua
• Kiintolevy: vähintään 5 megatavua
• Näyttö: vähintään 16-bittinen värinäyttö,
vähintään 800 × 600 kuvapistettä
• USB-portti (USB-tuki (kutsutaan myös
nimellä USB 1.1))
Erikielisten tekstien näyttö
Erikielisten tekstien näkyminen oikein MP3
File Manager -ohjelmistossa riippuu
tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmän
kielestä. Siksi on paras valita kieli, joka on
parhaiten yhteensopiva tietokoneen
käyttöjärjestelmän kanssa.
– Kaikkien kielten näkymistä oikein MP3
File Manager -ohjelmistossa ei voida taata.
– Käyttäjän luomat merkit ja jotkin
erikoismerkit eivät ehkä näy.
45
MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö
MP3 File Manager -ohjelmisto on
esiasennettu Network Walkman
-soittimeen, joten sitä ei tarvitse asentaa
erikseen.
Asenna SonicStage-ohjelmisto
kuitenkin soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä
tietokoneeseen, ennen kuin käytät
MP3 File Manager -ohjelmistoa.
Tietokone ei tunnista Network
Walkman -soitinta, ellei
SonicStage-ohjelmistoa (soittimen
mukana toimitetulla CD-ROMlevyllä) asenneta ensin. Jos
tietokoneeseen ei ole asennettu
SonicStage-ohjelmistoa, asenna
ohjaintiedosto Network Walkman
-soitinta varten. Tiedosto on saatavissa
Sonyn asiakaspalvelun Web-sivustosta
[http://www.support-nwwalkman.com].
Järjestelmävaatimukset
MP3audiotiedostojen
siirtäminen
tietokoneesta
Network Walkman
-soittimeen
1
Kytke Network Walkman
tietokoneeseen.
Kytke soittimen mukana toimitetun
USB-kaapelin pieni liitin Network
Walkman -soittimen USB-liittimeen.
Kytke sitten kaapelin suuri liitin
tietokoneen USB-porttiin.
”CONNECT” (KYTKETTY) tulee
näyttöön.
* vain NW-E99
Mallissa NW-E99 on kaksi flashmuistia. Kun Network Walkman
kytketään tietokoneeseen, Windows
Explorerissa (Resurssienhallinnassa)
näkyy kaksi irrotettavaa levyä. MP3
File Manager -ohjelmisto on
esiasennettu ensimmäiselle
irrotettavalle levylle (flash-muistiin 1).
3
4
5
6
ACCESS
(LUKU)
-valo
O
PEN
USB-liittimeen
OPEN
Avaa siirrettävän levyn [Esys]kansio napsauttamalla sitä.
Käynnistä
[MP3FileManager.exe]-tiedosto
kaksoisnapsauttamalla sitä.
Valitse flash-muisti
siirtokohteiden luettelosta (sivu
48) (vain NW-E99).
Vedä ja pudota MP3 File Manager
-ikkunaan ne MP3-audiotiedostot,
jotka haluat siirtää Network
Walkman -soittimeen.
Voit siirtää MP3-muotoiset
audiotiedostot Network Walkman
-soittimeen myös vetämällä ja
pudottamalla kansion.
USBporttiin
USB-kaapeli (toimitetaan
soittimen mukana)
2
46
Kaksoisnapsauta tietokoneessa
[My Computer] (Oma tietokone) ja
valitse [removable disk:]*
(Siirrettävä levy:).
* vain NW-E95
[Network Walkman]
käyttöjärjestelmissä Windows XP
Media Center Edition 2004, Windows
XP Media Center Edition, Windows
XP Professional ja Windows XP
Home Edition.
Näyttö liittyy malliin NW-E99.
Huomautuksia
Jos MP3 File Manager
-ohjelmisto katoaa vahingossa
esimerkiksi alustuksessa, sen
voi palauttaa soittimen mukana
toimitettavalta CD-ROM-levyltä
toimimalla seuraavasti:
1 Kytke Network Walkman
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Aseta soittimen mukana toimitettu
CD-ROM-levy tietokoneeseen.
3 Avaa CD-ROM-levy Windows
Explorerissa (Resurssienhallinta) ja
avaa [MP3FileManager]-kansio.
4 Valitse ja avaa Windows Explorerissa
(Resurssienhallinta) kansio ([English]
(englanti), [French]*1 (ranska)).
5 Kaksoisnapsauta asennustiedostoa
[MP3FileManager_1.x_Update_ENU.exe]*2,
[MP3FileManager_1.x_Update_FRA.exe]*1.
Asennus alkaa.
Noudata ohjeita, jotka ohjattu toiminto tuo
näyttöön.
*1 Ohjevalikko (Help) näkyy ranskaksi;
käyttövalikko (Operation) englanniksi.
*2 “1.x” viittaa MP3 File Manager ohjelmiston versioon.
NW-E95: versio 1.1
NW-E99: versio 1.2
(Myös MP3 File Manager -ohjelmiston voi
ladata Sonyn asiakaspalvelun Websivustosta [http://www.supportnwwalkman.com].)
47
MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö
• Älä irrota USB-kaapelia tai Network Walkman
-soitinta, kun MP3 File Manager -ohjelmisto on
käynnissä. Muutoin oikea toiminta ei ole varmaa.
• ACCESS (LUKU) -valo vilkkuu, kun Network
Walkman -soittimen ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto on käynnissä.
• Älä irrota USB-kaapelia tai Network Walkman
-soitinta, kun ACCESS-valo vilkkuu. Siirrettävä
data saattaa muutoin tuhoutua.
• Älä siirrä tietokonetta lepo- tai valmiustilaan, kun
MP3 File Manager -ohjelmisto on käynnissä.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows
2000, asenna Service Pack 3 tai uudempi.
• Network Walkman -soittimessa ID3 Tag -tietojen
näyttö on ensisijainen ominaisuus. (ID3 Tag
-tekniikka on tapa lisätä MP3-tiedostoihin tiettyjä
tietoja, esimerkiksi kappaleen ja esittäjän nimi.
Network Walkman tukee versioita 1.0/ 1.1/ 2.2/
2.3 ja 2.4.)
• Network Walkman -soittimen toimintaa USBkeskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida
taata. Kytke Network Walkman aina suoraan
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet
saattavat häiritä Network Walkman -soittimen
toimintaa.
• Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet
eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
• Soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin
tallennettu data näkyy Windows Explorerissa
(Resurssienhallinnassa), kun Network Walkman
on kytketty tietokoneeseen.
• MP3 File Manager -ohjelmiston kanssa
yhteensopivien MP3-audiotiedostojen
näytteenottotaajuus on 44,1 kHz ja bittinopeus
8–320 kbps.
MP3 File Manager -ohjelmiston ikkuna
7
1
2
6
5
3
4
Näyttö liittyy malliin NW-E99.
1 Albumiluettelo
Kaksoisnapsauttamalla tätä saat näkyviin
albumin raitaluettelon.
Kaksoisnapsauttamalla uudelleen voit
piilottaa raitaluettelon.
6 Valittuna oleva rivi näkyy sinisenä
Voit valita useita albumeja tai raitoja
samalla kertaa pitämällä Ctrl- tai
vaihtonäppäintä painettuna
napsauttaessasi.
2 Raitaluettelo
7 Siirtokohdeluettelo (vain NW-E99)
Voit valita yhden flash-muistin tästä
luettelosta.
3
Napsauttamalla tätä voit poistaa valitut
albumit tai raidat.
Huomautus
4
Napsauttamalla tätä voit poistaa kaikki
albumit tai raidat.
5
Napsauttamalla tätä voit lopettaa MP3
File Manager -ohjelmiston.
48
SonicStage-ohjelmiston avulla sisärakenteiseen
flash-muistiin siirretyt audiotiedostot eivät näy
MP3 File Manager -ikkunassa. MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla sisärakenteiseen flash-muistiin
siirretyt audiotiedostot eivät vastaavasti näy
SonicStage-ohjelmiston ikkunassa.
Audiotiedoston
poistaminen
Sisäänrakennettuun flash-muistiin
tallennetun kappaleen tai albumin voi poistaa
MP3 File Manager -ohjelmiston avulla.
Audiotiedostojen
järjestyksen
muuttaminen
Sisäänrakennettuun flash-muistiin
tallennettujen kappaleiden tai albumien
järjestystä voi muuttaa MP3 File Manager
-ohjelmiston avulla.
1
2
3
4
Avaa MP3 File Manager -ohjelmisto.
Valitse flash-muisti
siirtokohteiden luettelosta (vain
NW-E99).
Näyttö liittyy malliin NW-E99.
1
2
Valitse poistettava kappale.
Napsauta ikkunan painiketta
.
z Vihje
3
4
Avaa MP3 File Manager -ohjelmisto.
Valitse flash-muisti
siirtokohteiden luettelosta (vain
NW-E99).
Valitse kappale, jonka haluat
siirtää toiseen paikkaan.
Siirrä kappale uuteen paikkaan
vetämällä ja pudottamalla.
Voit valita useita albumeja tai raitoja samalla kertaa
pitämällä Ctrl- tai vaihtonäppäintä painettuna
napsauttaessasi. Sekä albumeita että raitoja ei
kuitenkaan voi valita samanaikaisesti.
49
MP3 File Manager -ohjelmiston käyttö
Näyttö liittyy malliin NW-E99.
Hakemisto
A
K
A-B-jakson uudelleentoisto
19
ACCESS (LUKU) -valo 12, 46
ajan asettaminen
26, 27
alkuasetusten palauttaminen
36
alustaminen
34
ATRAC3
42
ATRAC3plus
42
audio-CD-levyt
6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen)
11, 28
B
BEEP (äänimerkki)
bittinopeus
31
42
C
26, 27
8, 14, 35
14
L
lataaminen
6
LIGHT (TAUSTAVALO)
32
M
MENU (VALIKKO) -painike
16–22, 24,
26–34
MP3
6, 12, 43, 45
MP3 File Manager -ohjelmisto
45
N
CD-levyt (audio-CD-levyt)
6
CD-ROM
8, 12
D
DATE-TIME
kello
kuulokkeet
kuunteleminen
nimike
nopea toisto eteenpäin
nopea toisto taaksepäin
näyttö
näyttötila
22
16
16
11, 18, 39
22
27
O
E
EMD-palvelu
OpenMG
6, 13
H
HOLD (painikkeiden lukitseminen)
25
50
42
P
U
painikkeiden lukitseminen (HOLD)
25
paristo
9
pariston jäännösvarauksen ilmaisin
9
PC CLK
26
USB-kaapeli
8, 12, 46
uudelleenryhmitys (vain NW-E95)
33
uudelleentoisto
17
uudelleentoisto satunnaisessa järjestyksessä
17
uudelleentoistokerrat
21
R
V
raidan uudelleentoisto
18
Resurssienhallinta (Windows Explorer)
13, 25, 47
RETURN (PALAA)
44
ryhmä
15, 23
44
8
36
20
W
S
sarjanumero
siirtyminen raidan alkuun
siirtäminen
SonicStage
valikkoluettelo
varusteet
vianetsintä
virkkeen uudelleentoisto
8
16
6, 12, 46
12
WAV-muoto
6
Windows Explorer (Resurssienhallinta)
13, 25, 47
Ä
T
taustavalo
tietokone
toisto
32
6, 12, 45
14
äänen esivalinta (digitaaliäänen esivalinta)
23
äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)
28
äänenvoimakkuus
28
51
Download PDF

advertising