Sony | NW-E305 | Sony NW-E305 Käyttöohjeet

2-655-508-92(1)
NW-E303/E305/E307
NW-E205/E207
Käyttöohje
Network Walkman
Portable IC
Audio Player
Voit siirtyä haluamaasi jaksoon napsauttamalla
otsikkoa PDF-tiedoston kirjanmerkeissä, otsikkoa
käyttöohjeen ”Sisällysluettelo”-kohdassa tai
sivunumeroviittausta virkkeessä.
© 2005 Sony Corporation
FI
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai kaappiin.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verholla tms. Älä myöskään
aseta kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi
älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä
astioita kuten maljakoita.
Huomautus asennuksesta
Jos laitetta käytetään paikassa, jossa on staattista
sähköä tai sähköhäiriöitä, raitojen siirtotiedot
saattavat vioittua. Tämä saattaa estää siirron
varmennuksen onnistumisen tietokoneessa.
2
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset
ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävissä olevat lisävarusteet: Kuulokkeet
Huomautus
käyttäjille
Laitteen mukana tuleva ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan osittainenkin
kopioiminen sekä ohjelmiston vuokraaminen
ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa on kielletty
tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa tämän
soittimen mukana toimitetun ohjelmiston
käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai tulonmenetyksestä
eikä kolmannen osapuolen esittämistä
vaatimuksista.
• Mikäli ohjelmistossa on valmistusvirheestä
johtuva vika, SONY vaihtaa ohjelmiston uuteen.
SONY ei kuitenkaan vastaa muusta.
• Soittimen mukana toimitettua ohjelmistoa ei
voida käyttää muiden kuin sen kanssa
käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvan tuotekehittelyn takia
ohjelmiston ominaisuudet saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
• Takuu ei kata tämän soittimen käyttämistä muilla
kuin sen mukana toimitetulla ohjelmistolla.
”WALKMAN” on Sony Corporation
kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity
tavaramerkki.
on Sony Corporation
tavaramerkki.
OpenMG ja vastaava logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
SonicStage ja SonicStage-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja vastaavat
logot ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa tai muilla alueilla.
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja patentit.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkkejä TM ja ® ei ole käytetty tässä
käyttöohjeessa.
Ohjelmisto © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2005 Sony Corporation
• Tässä käyttöohjeessa on kuvattu
Network Walkman -soittimen käyttö.
Lisätietoja SonicStage-ohjelmiston
(toimitetaan soittimen mukana)
käytöstä on SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeessa.
SonicStage-käyttöohje asennetaan
SonicStage-ohjelmiston mukana.
• Lisäksi jotkin tässä käyttöohjeessa
kuvatut mallit eivät ehkä ole saatavissa
kaikilla alueilla.
3
Sisällysluettelo
Yleistä ........................................................ 6
Network Walkman
-soittimen käyttötavat ........................ 6
Muita ominaisuuksia ............................. 7
Pakkauksen sisällön tarkastaminen ........... 8
Osien sijainti .............................................. 9
Etupuoli ................................................. 9
Taustapuoli ............................................ 9
Näyttö .................................................. 10
Perustoiminnot
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta
Network Walkman
-soittimeen / lataaminen ................... 11
Musiikin kuunteleminen Network Walkman
-soittimella ........................................ 15
Kuunneltavan raidan haku
(SEARCH) ...................................... 16
Hakuesimerkki .................................... 18
Raidan haku ja toisto
~Haku artistin nimen perusteella .... 19
Muut toiminnot .................................... 21
Ryhmäohjaustila .................................. 21
Lisätoiminnot
Uudelleentoistotila ................................... 22
Uudelleentoistotilan valitseminen ....... 22
Raitojen uudelleentoisto
(Repeat: Track) ................................ 24
Tietyn osan uudelleentoisto
(Repeat: A-B) .................................. 24
Tietyn virkkeen uudelleentoisto
(Repeat: Sentence) .......................... 25
Näyttötilan muuttaminen ......................... 26
Näyttötilan muuttaminen ..................... 27
Näyttötyypin valitseminen
(Display Screen) .............................. 28
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen
(digitaaliäänen esivalinta) ................. 29
Äänenlaadun valitseminen .................. 29
Äänenlaadun säätäminen (Sound) ....... 29
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) ........ 30
Muun kuin audiodatan tallentaminen ...... 31
4
Network Walkman -soittimen
asetusten säätäminen
Ajan asettaminen (Date-Time) ................ 32
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS) ............................................. 33
Äänenvoimakkuuden säätäminen
esiasetustoiminnon avulla
(Volume) ........................................... 34
Esiasetustilan äänenvoimakkuuden
asettaminen (Volume: Preset) ......... 34
Siirtyminen manuaaliseen säätötilaan
(Volume: Manual) ........................... 35
Virran säästäminen (Power Save) ............ 36
Äänimerkkien poistaminen käytöstä
(Beep) ............................................... 37
Suurimman siirtymisnopeuden asettaminen
(Cue/Rev) ......................................... 38
Muut toiminnot
Muistin alustaminen (Format) ................. 39
USB-yhteysasetuksen muuttaminen
(USB) ............................................... 40
Päivämäärän muodon asettaminen
(Date Disp Type) .............................. 41
Kellonajan muodon asettaminen
(Time Disp Type) .............................. 42
Näytön vasen/oikea-suunnan asettaminen
(Rotation) ......................................... 43
Soittimen tietojen tuominen näkyviin
(Information) .................................... 44
FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
FM-radion kuunteleminen ....................... 45
Siirtyminen FM-virittimen käyttöön .... 45
Radioasemien esivirittäminen
automaattisesti (FM Auto Preset) ..... 45
Radioasemien valitseminen .................. 46
Esiviritettyjen pikavalinta .................... 47
Manuaalinen viritys ............................. 47
Haluttujen radioasemien
esivirittäminen .................................. 48
Esiviritettyjen asemien poistaminen .... 48
Vastaanottoasetuksen muuttaminen
(Scan Sens) ....................................... 49
Muita tietoja
Varotoimet ............................................... 50
Vianetsintä ............................................... 52
Soittimen alkuasetusten
palauttaminen .................................. 52
Mahdolliset ongelmat .......................... 52
Ilmoitukset ........................................... 56
Tekniset tiedot ......................................... 58
Sanasto ..................................................... 60
Valikkoluettelo ......................................... 62
Index ........................................................ 63
5
Yleistä
Network Walkman -soittimen käyttötavat
Asenna ensin ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen. Sen jälkeen voit siirtää digitaalisia
audiotiedostoja tietokoneesta soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin ja kuljettaa soitinta
mukanasi.
EMD (Electric Music
Distribution)-palvelut
1 Tallenna digitaaliset
Audio-CD-levyt
MP3, WAV- ja
Windows® Media
-audiotiedoslot
audiotiedostot
tietokoneeseen.
Lataa uusimmat
audiotiedostot.
Tallenna
suosikkiraitasi.
2 Siirrä tiedostot
Network Walkman
-soittimeen.
USB-yhteys
3 Kuuntele musiikkia
Network Walkman
-soittimella.
6
Muita ominaisuuksia
• Pieni, kevyt, tärinäsuojattu toiminta ja helppo kannettavuus.
• Network Walkman -soittimen USB-liittimen ansiosta voit kytkeä soittimen tietokoneeseen
suoraan.
• Jatkuva toistoaika litium-ioniakkua käytettäessä:
noin 50*1 tuntia.
• Tallennusaika*2
NW-E303: 256 megatavun sisäinen flash-muisti, yli 11 tuntia 40 minuuttia.
NW-E305/NW-E205: 512 megatavun sisäinen flash-muisti, yli 23 tuntia 30 minuuttia.
NW-E307/NW-E207: 1 gigatavun sisäinen flash-muisti, yli 47 tuntia 00 minuuttia.
• Soittimen mukana toimitettavan SonicStage-ohjelmiston avulla voi tallentaa raitoja audio-CDlevyltä tietokoneen kiintolevylle ATRAC3plus-muotoon (erinomainen äänenlaatu, suuri
pakkaussuhde).
• MP3-audiotiedostoja voi siirtää helposti Network Walkman -soittimeen sen mukana toimitetun
SonicStage-ohjelmiston avulla.
• Virkkeen uudelleentoisto: kätevä toiminto esimerkiksi kieltenopiskeluun.
• Organic EL -näyttö: raidan ja esittäjän nimi näkyvät selkeinä.
• Hakutoiminto: raidat voi hakea esittäjän, albumin tai ryhmän perusteella.
• FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307).
• Tallennustoiminto: sekä audiotiedostojen että muun datan tallennus on mahdollista.
*1 Määräytyy esimerkiksi datamuodon ja virransäästöasetuksen mukaan. Tässä esimerkissä akun kestoaika
koskee ATRAC3-muotoisten audiotiedostojen jatkuvaa toistoa bittinopeudella 132 kbps ”Save ONNormal” (Säästö käytössä - normaali) -virransäästötilassa (sivu 36). Lisäksi akun ominaisuudet aiheuttavat
sen, että akun kestoaika lyhenee vähitellen.
*2 Määräytyy tallennettaessa esimerkiksi bittinopeuden mukaan. Tässä esimerkissä tallennusaika koskee
tallennusta 48 kbps:n bittinopeudella ATRAC3plus-muotoon.
HUOMAUTUKSIA:
• Tallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin käyttö tätä rajoitusta laajemmin vaatii
tekijänoikeuksien omistajien luvan.
• Sony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta tai latauksesta tai datan vioittumisesta, joka johtuu
Network Walkman -soittimen tai tietokoneen toimintahäiriöstä.
• Ohjelmistossa näkyvä teksti ei ehkä näy oikein Network Walkman -soittimessa. Tämä riippuu teksti- ja
merkkityypistä. Syitä voivat olla
– liitetyn soittimen suorituskyky
– soittimen epänormaali toiminta
– raidan ID3 Tag -tietojen kieli, jossa käytettäviä merkkejä soitin ei näytä.
7
Pakkauksen sisällön tarkastaminen
Varmista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:
• Network Walkman (1)
• Kuulokejatkojohto (vain Aasian malli) (1)
• Kaulahihna (vain Kiinan malli) (1)
• CD-ROM-levy, jolla on SonicStageohjelmisto sekä Network Walkman
-soittimen ja SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeet PDF-tiedostoina (1)
• Pika-aloitusopas (1)
Sarjanumero
• Kuulokkeet (1)
(vain Euroopan/Yhdysvaltain malli)
(vain Aasian malli)
• USB-sovitinkaapeli (1)
8
Laitteen sarjanumeroa tarvitaan
asiakasrekisteröinnissä. Numeron sijainti
näkyy seuraavassa kuvassa.
Sarjanumero
Kirjoita sarjanumero muistiin. Ilmoita
sarjanumero aina, kun kysyt Sonyjälleenmyyjältä tähän laitteeseen liittyviä
asioita.
Sarjanumeron saa näkyviin myös
valikkonäyttöön (sivu 44).
Osien sijainti
Lisätietoja osista on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Etupuoli
1
2
3
Taustapuoli
5
6
4
9
q;
7
8
1 DISP/FM-painike (NW-E303/E305/
E307)
DISP-painike (NW-E205/E207) (sivut
27, 45)
2
/MENU-painike
(sivut 19, 21–22, 28–29, 32–34, 36–44,
46, 48–49)
7 Nollauspainike (sivu 52)
8 USB A -liitin (sivu 12, 13)
9 Hihnan kiinnitysreikä
Kiinnitä hihna alla olevan kuvan
mukaan.
3 Näyttö (sivut 10, 17, 24, 26–27, 43, 45)
Lisätietoja näytöstä ja symboleista on
sivulla 10.
4 REP/SOUND-painike (sivut 24–25, 29)
5 5-asentoinen JOG-valitsin
(sivut 19, 21–22, 24–25, 28–29, 32–34,
36–44, 46, 48–49)
0 Kuulokeliitäntä (sivu 15)
6 Liukukansi (sivut 12–13)
jatkuu
9
Osien sijainti
Näyttö
2
1
Track1
3 4
1 Toistotilan ilmaisin
Näyttää nykyisen toistotilan (N: toisto,
x: pysäytetty).
2 Tekstin/graafisten tietojen näyttö (sivu
17)
Näyttää raidan/esittäjän nimen, ajan
(sivut 26–28, 32) ilmoitukset (sivu 56) ja
valikon.
Näyttötilan vaihtaminen (sivut 26–28):
Paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/
E305/E307) tai DISP-painiketta (NWE205/E207). Aseta näyttö
virransäästötilaan, jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan (sivu 36).
3 Uudelleentoistotilan ilmaisin (sivu 24)
Näyttää käytössä olevan
uudelleentoistotilan symbolin.
10
5
4 Näytöt : esittäjä, : albumi,
ja, : raita (sivu 16).
: ryhmä
5 Jäljellä olevan varauksen ilmaisin
(sivu 13)
Näyttää akun jäljellä olevan varauksen.
z Vihje
Lisätietoja FM-virittimen näytöstä on kohdassa
”FM-viritin” (vain NW-E303/E305/E307) (sivu
45).
Perustoiminnot
Perustoiminnot
Audiotiedostojen siirtäminen
tietokoneesta Network Walkman
-soittimeen / lataaminen
Huomautus
Asenna ”SonicStage”-ohjelmisto tietokoneeseen Network Walkman -soittimen mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä, ennen kuin kytket soittimen tietokoneeseen ensimmäisen
kerran. Vaikka SonicStage-ohjelmisto olisi asennettu jo aiemmin, asenna tämän Network
Walkman -soittimen mukana toimitettu SonicStage-ohjelmisto, ennen kuin kytket soittimen
tietokoneeseen (ohjelmistoversio voi olla uudempi).
1
Asenna SonicStage-ohjelmisto soittimen mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä
tietokoneeseen.
Toimi vaiheen 1 mukaan vain, kun kytket Network Walkman -soittimen tietokoneeseen
ensimmäisen kerran.
Katso lisätietoja pika-aloitusoppaasta.
Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
z Vihje
SonicStage-käyttöohjeet asennetaan tietokoneeseen SonicStage-ohjelmiston kanssa.
2
Siirrä audiotiedostot SonicStage-ohjelmistoon.
Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
jatkuu
11
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen /
lataaminen
3
Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja lataa akku.
Avaa Network Walkman -soittimen liukukansi ja kytke USB A -liitin tietokoneen USBporttiin. ”USB Connect” (USB-yhteys) tulee näyttöön.
USB-porttiin
Liukukansi
USB A -liitin
Jos USB A -liitintä ei voi kytkeä tietokoneeseen
Network Walkman -soittimen USB A -liitintä ei voi kytkeä kaikkiin tietokoneisiin suoraan.
Kytke tällöin Network Walkman -soitin tietokoneeseen soittimen mukana toimitetulla USBsovitinkaapelilla. Käytä soittimen mukana toimitettua USB-sovitinkaapelia silloinkin, kun USB
A -liittimen voi kytkeä tietokoneeseen, mutta liitäntä ei ole pitävä. Näin estät Network Walkman
-soittimen ja tietokoneen liittimen kuormittumisen.
USB-sovitinkaapeli (vakiovaruste)
Huomautus
USB-sovitinkaapelia saa käyttää vain Network Walkman -soittimen kytkemiseen.
12
Kun olet irrottanut Network Walkman -soittimen tietokoneesta
Sulje liukukansi irrotettuasi Network Walkman -soittimen tietokoneesta.
1 Työnnä liukukantta pidemmälle
nuolen mukaan, jotta USB A
-liitin vapautuu.
Perustoiminnot
2 Paina USB A -liitintä
sisään päin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
3 Sulje liukukansi.
Network Walkman -soittimen akun voi ladata, kun soitin on kytkettynä
tietokoneeseen
Kun akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy muodossa
, lataus on päättynyt (latausaika
on noin 120 minuuttia*1).
Lataa Network Walkman täyteen (niin, että akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näkyy
muodossa
) ennen sen ensimmäistä käyttökertaa.
Full
Full
*1 Tämä on keskimääräinen latausaika huoneenlämpötilassa, kun akun varaus on heikko ja ”USB”-asetuksena
(sivu 40) on ”High-500mA” (Suuri - 500 mA). Latausaika määräytyy akun jäljellä olevan varauksen ja akun
kunnon mukaan. Jos akkua ladataan matalassa lämpötilassa, latausaika on tavallista pidempi. Latausaika on
pidempi myös, jos Network Walkman -soittimeen siirretään audiotiedostoja latauksen aikana.
Akun käyttöaika*2
ATRAC3-muoto (132 kbps): noin 50 tuntia.
ATRAC3plus-muoto (48 kbps): noin 45 tuntia.
MP3-muoto (128 kbps): noin 40 tuntia.
FM-radiovastaanotto (vain NW-E303/E305/E307): noin 22 tuntia.
*2 Virransäästöasetuksen ”Save ON-Normal” (Säästö käytössä - normaali) ollessa käytössä (sivu 36).
Lämpötila ja käyttötapa vaikuttavat akun kestoaikaan.
Akun jäljellä olevan varauksen näyttö
Näytön akkusymboli muuttuu alla kuvatulla tavalla.
Akun varauksen heikkeneminen näkyy akkusymbolissa. Jos ”LOW BATTERY” (HEIKKO VARAUS) näkyy
näytössä, Network Walkman -soittimella ei voi toistaa. Lataa akku tällöin kytkemällä soitin tietokoneeseen.
jatkuu
13
Audiotiedostojen siirtäminen tietokoneesta Network Walkman -soittimeen /
lataaminen
Huomautuksia
• Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on 5 °C–35 °C.
• Symboli liikkuu, kun Network Walkman -soittimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirto on käynnissä. Älä
irrota Network Walkman -soitinta tietokoneesta symbolin liikkuessa. Muutoin siirrettävä data voi tuhoutua.
• Network Walkman -soittimen toimintaa USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin kautta ei voida taata. Kytke
Network Walkman -soitin tietokoneeseen suoraan USB A -liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USBsovitinkaapelin kautta.
• Jotkin tietokoneeseen kytketyt USB-laitteet saattavat häiritä Network Walkman -soittimen toimintaa.
• Network Walkman -soittimen ohjauspainikkeet eivät toimi, kun soitin on kytketty tietokoneeseen.
• Soittimen sisäiseen flash-muistiin tallennettu data näkyy Windows Explorerissa (Resurssienhallinnassa), kun
Network Walkman on kytketty tietokoneeseen.
4
Siirrä audiotiedostot Network Walkman -soittimeen.
Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä soittimen sisäänrakennettuun flash-muistiin on
SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeessa.
z Vihje
Tietoja audiotiedostojen siirtämisestä takaisin tietokoneeseen on erillisessä SonicStage-ohjelmiston
käyttöohjeessa ja SonicStage-ohjelmiston online-ohjeessa.
Huomautus
Jos Network Walkman -soitin irrotetaan tietokoneesta datasiirron aikana, Network Walkman -soittimeen voi
jäädä tarpeetonta dataa. Jos näin käy, siirrä käyttökelpoiset audiotiedostot (mukaan lukien muu kuin audiodata)
takaisin tietokoneeseen ja alusta sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen ”Format” (Alusta)
-valikon avulla (sivu 39).
14
Musiikin kuunteleminen Network
Walkman -soittimella
Huomautuksia
• Varmista ennen Network Walkman -soittimen käyttöä, että se on irrotettu tietokoneesta.
• Lisätietoja FM-virittimen käyttämisestä on kohdassa ”FM-viritin” (vain NW-E303/E305/E307) (sivu 45).
1
Kytke kuulokkeet.
Kuulokejatkojohdon käyttäminen (vain
Aasian malli)
Paina, kunnes napsahtaa paikalleen.
kuulokeliitäntään
kuulokeliitäntään
kuulokejatkojohto
2
Jos toisto ei käynnisty
Aloita toisto.
1 Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx).
2 (Lisää
äänenvoimakkuutta
painamalla i (VOL).
Vähennä
äänenvoimakkuutta
painamalla I (VOL).
Jos uudelleentoistotilaa (sivu 22) ei ole
valittu, toisto pysähtyy automaattisesti
viimeisen raidan toiston jälkeen.
Varmista, ettei liukukansi ole asennossa HOLD
(LUKITUS) (sivu 30).
Toiston pysäyttäminen
Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa
(Nx).
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Äänenvoimakkuuden säätötilat ovat Preset
(Esivalittu) ja Manual (Manuaalinen) (sivut 34 ja 35).
z Vihje
Voit asettaa näytön virransäästötilaan, jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan (sivu 36).
jatkuu
15
Perustoiminnot
Lataa akku ennen soittimen käyttöä (sivu 12) ja siirrä audiotiedostot Network Walkman
-soittimeen.
Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella
Kuunneltavan raidan haku (SEARCH)
Toistettavat raidat voi hakea 3 seuraavalla tavalla:
• haku esittäjän nimen perusteella ( Artist)
• haku albumin nimen perusteella ( Album)
• haku SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirrettyjen ryhmien* perusteella (
Group).
* SonicStage-ohjelmiston avulla tietokoneeseen siirretyt audiotiedostot järjestetään ryhmittäin aina, kun ne
siirretään soittimen sisäiseen flash-muistiin.
Haun kulku ja toistoalue
Tuo hakuvalikko näkyviin seuraavasti:
1 Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes valikkonäyttö (”Search”) (Haku) tulee
näkyviin.
2 Valitse ”Search” painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U u. Paina sitten i (VOL).
Valitse kohde hakuvalikossa painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U u. Siirry sitten
seuraavaan vaiheeseen painamalla i (VOL). Jos haluat palata edelliseen vaiheeseen, paina 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa I (VOL). Hae haluamasi raidat toistamalla edellä kuvattu
menettely.
seuraavan sivun kuvassa) muodostavat toistoalueen. Kun valitset raidan ja
Haetut raidat (
painat 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (Nx), toisto alkaa kyseisestä raidasta ja
jatkuu toistoalueen loppuun.
Jos valitset haun aikana kohteen painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (Nx),
valitusta kohteesta tulee toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen ensimmäisestä raidasta.
16
Raitaluettelo (toistoalue)
Hakuvalikkonäyttö
All Track
Artist
Album
Group
Esittäjäluettelo
Kaikki raidat (esittäjäjärjestys)
All Artist
Artist1
Artist2
Track1
Track2
Track3
All Album
Album1
Album2
Valitun esittäjän kaikki raidat
(albumijärjestys)
Perustoiminnot
Haetun esittäjän
albumiluettelo
Track1
Track2
Track3
Valitun albumin raidat
Track1
Track2
Track3
Albumiluettelo
All Album
Album1
Album2
Kaikki raidat (albumijärjestys)
Track1
Track2
Track3
Valitun albumin raidat
Track1
Track2
Track3
Kaikki raidat (ryhmäjärjestys)
Ryhmäluettelo
All Group
Group1
Group2
Track1
Track2
Track3
Valitun ryhmän raidat
Track1
Track2
Track3
jatkuu
17
Musiikin kuunteleminen Network Walkman -soittimella
Hakuesimerkki
1 Tuo hakuvalikkonäyttö näkyviin, valitse ” Artist” (Esittäjä) ja paina 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa i (VOL).
2 Valitse esittäjäluettelosta ” Artist B” ja paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa i (VOL).
3 Valitse Artist B:n albumiluettelosta ” Album5” (Albumi 5) ja paina 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa i (VOL).
Album5:n raitaluettelo tulee näkyviin.
Tässä esimerkissä raitaluettelosta tulee toistoalue.
4 Valitse raitaluettelosta ” Track15” (Raita 15).
5 Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen keskikohtaa (Nx).
Toisto alkaa raidasta Track15.
Toisto päättyy automaattisesti raidan Track16 lopussa (tämän esimerkin toistoalueen
lopussa).
Kaikki sisäänrakennetussa
flash-muistissa olevat raidat
Album
Artist …
Track
Album 1
Artist A
Track01
Album 1
Artist A
Track02
Album 1
Artist A
Track03
Album 2
Artist A
Track04
Album 2
Artist A
Track05
Album 2
Artist A
Track06
Album 3
Artist B
Track07
Album 3
Artist B
Track08
Artist
Album
Album 3
Artist B
Track09
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track10
Artist B
Album 3
Album 4
Artist C
Track11
Artist B
Album 3
Album
Track
Album 4
Artist D
Track12
Artist B
Album 5
Album 5
Track14
Album 5
Artist A
Track13
Artist B
Album 5
Album 5
Track15 …
Album 5
Artist B
Track14
Artist B
Album 5
Album 5
Track16
Album 5
Artist B
Track15
Album 5
Artist B
Track16
18
Artist B:n albumiluettelot
Album 5:n raidat
Raidan haku ja toisto
~Haku artistin nimen
perusteella
4
All Album
/MENU
-painike
1
z Vihjeitä
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”Search” painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Hakuvalikkonäyttö tulee näkyviin.
• Kun valitset esittäjäluettelon alusta kohdan ”All
Artist” (Kaikki esittäjät) ja painat 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa i (VOL), kaikki raidat
tulevat näkyviin esittäjien nimen mukaisessa
järjestyksessä (saman esittäjän raidat näkyvät
albumijärjestyksessä). Tässä tapauksessa
näkyviin tulevasta luettelosta tulee toistoalue.
Siirry vaiheeseen 6 ja aloita toisto.
• Jos valitset esittäjän tai vaihtoehdon ”All Artist”
ja painat 5-asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx), valitusta kohteesta tulee
toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen
ensimmäisestä raidasta.
All Track
3
Valitse ” Artist” (Esittäjä)
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Esittäjäluettelo tulee näkyviin.
All Artist
jatkuu
19
Perustoiminnot
Valitse haluamasi esittäjä
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Valitun esittäjän albumiluettelot tulevat
näkyviin.
Musiikin kuunteleminen Network
Walkman -soittimella
5
Valitse haluamasi albumi
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Valitun esittäjän albumin raitaluettelot
tulevat näkyviin. Näkyviin tulevasta
luettelosta tulee toistoalue.
Track1
z Vihjeitä
• Kun valitset albumiluettelon alusta kohdan ”All
Album” (Kaikki albumit) ja painat 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa i (VOL), kaikki valitun
esittäjän raidat näkyvät albumin nimen
mukaisessa järjestyksessä vaiheessa 4. Tässä
tapauksessa näkyviin tulevasta luettelosta tulee
toistoalue.
• Jos valitset albumin tai vaihtoehdon ”All Album”
ja painat 5-asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx), valitusta kohteesta tulee
toistoalue ja toisto alkaa toistoalueen
ensimmäisestä raidasta.
6
20
Valitse haluamasi raita painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u ja paina sitten
keskikohtaa (Nx) .
Soitin aloittaa valitun raidan toiston. Jos
uudelleentoistotilaa (sivu 22) ei aseteta,
toisto pysähtyy automaattisesti
toistoalueen lopussa.
Palaaminen edelliseen vaiheeseen
Paina 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
I (VOL).
Haun lopettaminen
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
z Vihje
Edellä olevalla tavalla voit etsiä raidan myös
albumin tai ryhmän perusteella ja aloittaa toiston.
Muut toiminnot
Ryhmäohjaustila
Voit siirtyä Group (Ryhmä) -tilaan
/MENU-painikkeella.
Perustoiminnot
5-asentoinen JOG-valitsin
/MENU
-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
Toiminto
5-asentoinen JOGvalitsin
Siirtyminen
seuraavan raidan
alkuun*1
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa
u.
Siirtyminen
toistettavan raidan
alkuun*1
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa
U.
Siirtyminen nopeasti
eteenpäin*2
Pidä 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa
u painettuna toiston
aikana ja vapauta se
haluamassasi
kohdassa.
Toiminto
5-asentoinen JOGvalitsin
Siirtyminen
seuraavan albumin/
ryhmän alkuun*1*2
Paina
ryhmäohjaustilassa 5asentoisen JOGvalitsimen kohtaa u.
Pidä 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa
U painettuna toiston
aikana ja vapauta se
haluamassasi
kohdassa.
Siirtyminen
toistettavan albumin/
ryhmän alkuun*1*2
Paina
ryhmäohjaustilassa 5asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U.
Siirtyminen nopeasti
taaksepäin*2
*1 Jos 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa u U
pidetään painettuna toiston ollessa pysäytettynä,
soitin siirtyy seuraavan (tai nykyisen) raidan
alkuun. Jos valitsimen tätä kohtaa pidetään
painettuna pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä
seuraaviin (tai edellisiin) raitoihin.
*2 Nopea siirtyminen eteen- ja taaksepäin nopeutuu
vaiheittain. Suurinta siirtymisnopeutta voi
muuttaa ”Cue/Rev” (Siirto eteen-/taaksepäin)
-valikossa (sivu 38).
Ryhmäohjaustilassa voit siirtyä toistoalueella
albumin tai ryhmän alkuun.
Album1
*1 Siirtyminen seuraavan (tai nykyisen) albumin
ensimmäisen raidan alkuun, kun nykyinen
toistoalue on tulos albumin tai esittäjän nimen
mukaisesta hausta. Siirtyminen seuraavan (tai
nykyisen) ryhmän ensimmäisen raidan alkuun,
kun nykyinen toistoalue on ryhmähaun tuloksena
saatu raitaluettelo.
*2 Jos 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa u U
pidetään painettuna toiston ollessa pysäytettynä,
soitin siirtyy toistoalueen seuraavan (tai
nykyisen) albumin/ryhmän alkuun. Jos
valitsimen tätä kohtaa pidetään painettuna
pitkään, soitin siirtyy järjestyksessä seuraaviin
(tai edellisiin) albumeihin/ryhmiin.
21
B Lisätoiminnot
Uudelleentoistotila
Uudelleentoistotilan
valitseminen
Uudelleentoistotiloja on 3: raitojen
uudelleentoisto, A-B-jakson uudelleentoisto
ja virkkeen uudelleentoisto.
• Raitojen uudelleentoisto (Repeat:
Track)
Tässä tilassa soitin toistaa raitoja jatkuvasti
jollakin seuraavasta 3 tavasta.
/MENU
-painike
Toisto
Raitojen
uudelleentoistotila
Kaikki
Kaikkien toistoalueen
(toistettavan raita-alueen)
raitojen uudelleentoisto.
Yksi
Nykyisen raidan
uudelleentoisto.
Kaikki
satunnaisessa
järjestyksessä
Kaikkien toistoalueen
(toistettavan raita-alueen)
raitojen uudelleentoisto
satunnaisessa
järjestyksessä.
• A-B-jakson uudelleentoisto (Repeat:
A-B)
Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä
osaa jatkuvasti.
• Virkkeen uudelleentoisto (Repeat:
Sentence)
Tässä tilassa soitin toistaa raidan tiettyä
puheosuutta jatkuvasti.
22
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”Repeat:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Uudelleentoistotila näkyy hakasulkeissa
[ ].
Repeat[Track
]
3
Repeat Count[2]
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Huomautuksia
• Näyttö palautuu automaattisesti toistonäyttöön,
jos mitään painiketta ei paineta 60 sekuntiin.
• Jos sisäisessä flash-muistissa ei ole
audiotiedostoja, mitään uudelleentoistotilaa ei voi
valita.
• Kun Network Walkman kytketään tietokoneeseen,
valittu uudelleentoistotila peruuntuu.
• Jos toistoaluetta muutetaan, valittu uudelleentoistotila
peruuntuu.
• Uudelleentoistotilan voi valita vain, kun soitin on
pysäytettynä.
Siirry seuraavaan vaiheeseen 4.
4
5
Jos valitsit ”Sentence” vaiheessa
3: Valitse haluamasi toistokertojen
määrä painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Voit valita toistokertojen määrän väliltä
1–9. Oletusasetus on 2 kertaa.
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Uudelleentoistotilat on kuvattu
seuraavassa mainituissa kohdissa.
• Repeat: Track
”Raitojen uudelleentoisto (Repeat:
Track)”
• Repeat: A-B
”Tietyn osan uudelleentoisto (Repeat:
A-B)”
• Repeat: Sentence
”Tietyn virkkeen uudelleentoisto
(Repeat: Sentence)”
jatkuu
23
Lisätoiminnot
Valitse haluamasi
uudelleentoistotila painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Voit valita tilan ”Track”, ”A-B” tai
”Sentence”.
Jos valitset vaihtoehdon ”Track” tai ”AB”, siirry vaiheeseen 5.
Jos valitset vaihtoehdon ”Sentence”,
”Repeat Count”-arvo tulee
hakasulkeisiin [ ].
Uudelleentoistotila
Tietyn osan uudelleentoisto
(Repeat: A-B)
Raitojen uudelleentoisto
(Repeat: Track)
Raidan toiston aikana voi määrittää
jatkuvasti toistettavan osan aloituskohdan
(A) ja lopetuskohdan (B).
Raidan uudelleentoistotilaa muutetaan
painamalla REP/SOUND-painiketta.
Nykyisen raidan uudelleentoistotilan symboli
näkyy näytössä.
REP/SOUND-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
REP/SOUND-painike
Track1
1
2
Raidan uudelleentoiston
symboli
Valitse raidan uudelleentoistotila
(Repeat: Track) ensin (sivu 22).
Valitse sitten haluamasi
uudelleentoistotila painamalla
REP/SOUND-painiketta
toistuvasti.
3
Raidan uudelleentoistotilan symboli muuttuu
jokaisella painalluksella seuraavasti:
ei mitään (normaali toisto)
(uudelleentoisto)
Valitse A-B-jakson
uudelleentoistotila (Repeat: A-B)
(sivu 22).
Aloita toisto painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx).
”A t” alkaa vilkkua.
Aseta toiston aikana aloituskohta
(A) painamalla REP/SOUND
-painiketta.
”A t” jää näkyviin ja ”B” alkaa
vilkkua.
A
4
B
Aseta lopetuskohta (B) painamalla
REP/SOUND-painiketta.
”AtB” tulee näyttöön, ja soitin alkaa
toistaa määritettyä jaksoa jatkuvasti.
(yhden uudelleentoisto)
A
(uudelleentoisto satunnaisessa
järjestyksessä)
24
Track1
B
Track1
Huomautuksia
Aloituskohdan (A) ja lopetuskohdan
(B) poistaminen
Tietyn virkkeen
uudelleentoisto
(Repeat: Sentence)
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti
tyhjien kohtien (äänettömien jaksojen) välillä
olevan puhetta sisältävän osuuden ja toistaa
sitä määritettyjen uudelleentoistokertojen
määrän mukaisesti aloituskohdasta alkaen.
Tämä toiminto on hyödyllinen vieraita kieliä
opiskeltaessa, jos puheessa ei ole
taustamusiikkia.
• Paina A-B-jakson uudelleentoiston aikana REP/
SOUND-painiketta.
• Valitse A-B-jakson uudelleentoiston aikana
edellinen tai seuraava raita painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa u U.
(A-B-jakson uudelleentoistotila pysyy käytössä.)
A-B-jakson uudelleentoistotilan
peruuttaminen
Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu
22).
REP/SOUND-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
1
2
Valitse virkkeen
uudelleentoistotila (Repeat:
Sentence) (sivu 22).
Aloita toisto painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx).
jatkuu
25
Lisätoiminnot
• A-B-jakson uudelleentoistoa varten ei voi asettaa
jaksoa, johon sisältyy osia vähintään kahdesta
raidasta.
• Jos et aseta lopetuskohtaa (B), soitin asettaa sen
automaattisesti raidan loppuun.
• 5-asentoisen JOG-valitsimen kohdan U u
painaminen poistaa määritetyn aloituskohdan (A).
• Siirtyminen FM-virittimen kuunteluun poistaa
määritetyn aloituskohdan (A) (vain NW-E303/
E305/E307).
Uudelleentoistotila
3
Määritä aloituskohta painamalla
toiston aikana REP/SOUND
-painiketta.
Network Walkman tunnistaa puhejakson
seuraavaan tyhjään (äänettömään)
kohtaan asti ja toistaa puhejaksoa
määritettyjen uudelleentoistokertojen
määrän mukaisesti (sivu 23). Jos
uudelleentoistokertojen määrän asetus
on esimerkiksi 3, puhejakso toistetaan 4
kertaa: ensimmäinen kerta ja 3
uudelleentoistoa.
Track1
Näyttötilan
muuttaminen
Näyttöön saa näkyviin erilaisia tietoja, kun
soitin toistaa ääntä tai on pysäytettynä.
Muuta näyttötilaa seuraavasti: paina DISP/
FM-painiketta (NW-E303/E305/E307) tai
DISP-painiketta (NW-E205/E207).
Näyttötyyppejä on 6, ja halutun näytön voi
asettaa valikkonäytössä (sivu 28).
• Position (Sijainti): Näyttää raitojen
toistokohdan.
Kulunut aika, toistettavan raidan numero ja
toistoalueen raitojen kokonaismäärä
näkyvät toistotilassa. Ryhmäohjaustilassa
(sivu 21) näkyvät kulunut aika, toistettavan
albumin/ryhmän järjestysnumero ja
toistoalueen albumien/ryhmien
kokonaismäärä.
Huomautuksia
• Alle 1 sekunnin pituista puhetta sisältävää tai
sisältämätöntä osaa ei tunnisteta.
• Jos puhejakso jatkuu aivan raidan loppuun (ilman
tyhjää kohtaa), soitin käsittelee kyseistä kohtaa
(raidan loppua) puhejakson loppuna ja toistaa
jaksoa uudelleen siihen asti.
• Siirtyminen FM-virittimen kuunteluun virkkeen
uudelleentoiston aikana poistaa aloituskohdan
(vain NW-E303/E305/E307).
SHUF
5:10
120/200
• Track info (Raitatiedot): Näyttää raitojen
tiedot.
Näyttää koodekki (pakkaustyypi) ja
bittinopeuden toiston aikana.
SHUF
ATRAC3plus 256 kbps
Aloituskohdan poistaminen
• Paina virkkeen uudelleentoiston aikana REP/
SOUND-painiketta.
• Valitse virkkeen uudelleentoiston aikana
edellinen tai seuraava raita painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa uU.
(Virkkeen uudelleentoistotila pysyy käytössä.)
Virkkeen uudelleentoistotilan
peruuttaminen
Muuta uudelleentoistotilaa valikkonäytössä (sivu
22).
26
• Clock (Kello): Näyttää nykyisen
päivämäärän ja kellonajan. (Tietoja
kellonajan asettamisesta on kohdassa ”Ajan
asettaminen (Date-Time)” (sivu 32).)
• Fruits (Hedelmät): Näyttää seuraavan
animaation.
Näyttötilan muuttaminen
• Sky (Taivas): Näyttää 5 erilaista
animaatiota vuorokaudenajan mukaan
(”Ajan asettaminen (Date-Time)” (sivu
32)).
Lisätoiminnot
DISP/FM-painike
(NW-E303/E305/E307)
DISP-painike
(NW-E205/E207)
Kun soitin toistaa ääntä tai on
pysäytettynä, paina DISP/FM
-painiketta (NW-E303/305/E307)
tai DISP-painiketta (NW-E205/
E207).
(normaali näyttö)
Water
Sky
Position
Fruits
Track Info
Clock
Huomautuksia
• Yllä olevassa kuvassa on esitetty järjestys, kun
kaikkien näyttötyyppien asetuksena ”Display
Screen”-valikossa on ”ON”. Ne näyttötyypit,
joiden asetuksena on ”OFF”, eivät näy.
• Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön
aikana (vain NW-E303/E305/E307).
• Water (Vesi): Näyttää seuraavan
animaation.
jatkuu
27
Näyttötilan muuttaminen
3
Näyttötyypin valitseminen
(Display Screen)
Voit valita, haluatko käyttää jotain 6
näyttötyypistä ”Position”, ”Track Info”,
”Clock”, ”Fruits”, ”Sky” ja ”Water”
painamalla DISP/FM-painiketta (NW-E303/
E305/E307) tai DISP-painiketta (NW-E205/
E207).
Saat näkyviin tietyn näytön vain, jos sen
asetuksena ”Display Screen”-valikossa on
”ON”.
4
5
/MENU
-painike
1
Pidä /MENU-painiketta painettuna,
kunnes näyttö muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Valitse ”Display Screen”
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Position:ON
28
Valitse vaiheita 2 ja 3 noudattamalla
kohtien ”Track Info”, ”Clock”,
”Fruits”, ”Sky” ja ”Water”
asetukseksi ON/OFF.
5-asentoinen
JOG-valitsin
Search
2
Valitse ”Position”-asetukseksi ON
tai OFF (Ei käytössä).
1 Valitse ”Position:” painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U
u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
”Position”-asetus (ON/OFF) näkyy
hakasulkeissa [ ].
2 Valitse ”ON” tai ”OFF” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Vaiheen 2 näyttö palaa näkyviin.
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Äänenlaadun säätäminen
(Sound)
Diskantti- ja
bassotoiston
säätäminen
(digitaaliäänen
esivalinta)
Basso- ja diskanttitoistoa voi säätää.
Äänen laatu
–4 – +3
Treble
(Diskantti)
–4 – +3
Äänenlaadun asetuksiksi voi esiasettaa
vaihtoehdot ” 1(Ääni 1)” ja ” 2(Ääni 2)”.
Musiikin toiston aikana voi jommankumman
valita käyttöön.
Äänenlaadun valitseminen
Oletusasetukset
Äänen
laatu
1
(Ääni 1)
2
(Ääni 2)
OFF
(Ääni pois)
Bass
(Basso)
+1
+3
0
Treble
(Diskantti)
0
0
0
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
REP/SOUND-painike
Pidä REP/SOUND painettuna
hetki.
Äänenlaadun asetus muuttuu kullakin
painalluksella seuraavasti:
1
2
2
Valitse ”Sound:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Ääniasetus ( 1/ 2/ OFF) näkyy
hakasulkeissa [ ].
OFF
Normaalin äänenlaadun palauttaminen
Valitse ”
OFF”.
Huomautus
Äänenlaatua ei voi valita FM-virittimen käytön
aikana (vain NW-E303/E305/E307).
jatkuu
29
Lisätoiminnot
Diskantti- ja bassotoistoa voi säätää.
Soittimessa on 2 asetusta, jotka voi esiasettaa
ja valita sitten käyttöön, kun soitin toistaa
ääntä.
Korostustaso
Bass
(Basso)
Diskantti- ja bassotoiston säätäminen
(digitaaliäänen esivalinta)
3
4
Aseta ” 1 (Ääni 1)” -asetuksen
äänensävy.
1 Valitse ” 1” painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
”Bass”-arvo näkyy hakasulkeissa [ ].
2 Säädä ”Bass”-arvoa painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
”Treble”-arvo näkyy hakasulkeissa
[ ].
3 Säädä ”Treble”-arvoa painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
Network Walkman -soittimen voi
esimerkiksi kävelymatkan ajaksi suojata
tahattomalta käytöltä HOLD (LUKITUS) toiminnon avulla.
HOLD-asento
Aseta liukukansi ”HOLD”asentoon.
Kaikki käyttöpainikkeet poistuvat käytöstä.
Jos painat painikkeita, kun HOLD-toiminto
on käytössä, näytössä vilkkuu teksti
”HOLD”.
HOLD-toiminnon poistaminen
käytöstä
” 2 (Ääni 2)” -asetuksen
muuttaminen
Valitse ” 2” vaiheessa 3 1.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
30
Siirrä liukukantta nuolen suuntaan.
Muun kuin
audiodatan
tallentaminen
Lisätoiminnot
Soittimen sisäiseen flash-muistiin voi siirtää
dataa tietokoneen kiintolevyltä Windows
Explorerin (Resurssienhallinnan) avulla.
Sisäinen flash-muisti näkyy Windows
Explorerissa ulkoisena asemana (esimerkiksi
D-asemana).
Huomautuksia
• Jos sisäiseen flash-muistiin tallennetaan paljon
muuta kuin audiodataa, audiodatalle käytettävissä
oleva tila vähenee vastaavasti.
• Älä muokkaa mitään sisäisen flash-muistin
[OMGAUDIO]-kansiossa olevaa audiotiedostoa
Windows Explorerissa, sillä muutoin
audiotiedostoja ei voi toistaa.
• Älä alusta sisäistä flash-muistia Windows
Explorerissa. Jos alustat sisäisen flash-muistin,
alusta se Network Walkman -soittimen ”Format”
(Alusta) -valikossa (sivu 39).
31
B Network Walkman -soittimen
asetusten säätäminen
3
Ajan asettaminen
(Date-Time)
Voit asettaa nykyisen ajan ja tuoda sen
näkyviin, kun soitin toistaa ääntä tai on
pysäytettynä.
y:05 m[01]d:01
4
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Valitse ”Date-Time” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Vuosi näkyy hakasulkeissa [ ].
5
Säädä ”tunnit” -arvoa painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Minuutit näkyvät hakasulkeissa [ ].
10 :[00] am
6
y[05]m:01 d:01
7
32
Säädä ”kuukausi” -arvoa ja
”päivä” -arvoa vaiheen 3 mukaan.
Vahvista valinta painamalla 5asentoisesta JOG-valitsimesta
i (VOL).
Ajan asetusnäyttö tulee näkyviin ja
tunnit näkyvät hakasulkeissa [ ].
[00]: 00 am
Search
2
Säädä ”vuosi” -arvoa painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Kuukausi näkyy hakasulkeissa [ ].
Säädä ”minuutit” -arvoa
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Ajan tuominen näkyviin
Paina DISP/FM-painiketta (NW-E303/E305/E307)
tai DISP-painiketta (NW-E205/E207), kunnes
”Clock” (Kello) näkyy näytössä (sivu 27).
Huomaa kuitenkin, että jos ”Display Screen”
valikon ”Clock”-asetuksena on ”OFF” (sivu 28),
kellonaikaa ei saa näkyviin edellä kuvatulla tavalla.
Päivämäärän muodon voi valita vaihtoehdoista ”yy/
mm/dd” (vuosi/kuukausi/päivä), ”dd/mm/yy”
(päivä/kuukausi/vuosi) ja ”mm/dd/yy” (kuukausi/
päivä/vuosi). Lisäksi valittavissa on 12- tai 24tuntinen kellonäyttö. Katso ”Päivämäärän muodon
asettaminen (Date Disp Type)” (sivu 41) tai
”Kellonajan muodon asettaminen (Time Disp
Type)” (sivu 42).
AVLS (Automatic Volume Limiter System,
automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitusjärjestelmä) -toiminnon avulla
äänenvoimakkuutta voi rajoittaa kuulon
suojaamiseksi tai huomiokyvyn
herpaantumisen estämiseksi. AVLStoiminnon ansiosta musiikin
äänenvoimakkuus on aina miellyttävä.
Huomautuksia
• Näyttötilaa ei voi muuttaa FM-virittimen käytön
aikana (vain NW-E303/E305/E307).
• Jos soitinta ei ole käytetty pitkään aikaan,
päivämäärä ja kellonaika on ehkä asetettava
uudelleen.
• Jos aikaa ei ole asetettu, päivämäärä ja kellonaika
näkyvät muodossa ”--”.
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”AVLS:” (AVLS)
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
”AVLS:”-asetus (ON/OFF) näkyy
hakasulkeissa [ ].
AVLS[OFF]
jatkuu
33
Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen
z Vihje
Äänenvoimakkuuden
rajoittaminen
(AVLS)
Äänenvoimakkuuden rajoittaminen
(AVLS)
3
4
Valitse ”ON” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
OFF-asetuksen valitseminen
Valitse ”OFF” vaiheessa 3.
Poistuminen valikkonäytöstä
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
esiasetustoiminnon
avulla (Volume)
Äänenvoimakkuutta voi säätää 2 tavalla.
Manuaalinen säätö:
Säädä äänenvoimakkuutta välillä 0–31
painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa i (VOL)/I (VOL).
Säätö esivalintojen avulla:
Valitse 5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa i (VOL)/I (VOL) painamalla
jokin 3:sta esiasetetusta
äänenvoimakkuudesta: Pieni, Keskisuuri
tai Suuri.
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
z Vihje
Jos asetuksena on ”AVLS:ON”, ”AVLS” tulee
näkyviin, kun painat 5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa i (VOL)/I (VOL).
/MENU
-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
Esiasetustilan
äänenvoimakkuuden
asettaminen (Volume:
Preset)
1
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
34
2
Valitse ”Volume:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Äänenvoimakkuuden asetus (Manual/
Preset) näkyy hakasulkeissa [ ].
Volume[Manual]
Siirtyminen manuaaliseen
säätötilaan (Volume: Manual)
1
Valitse ”Preset” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Äänenvoimakkuustaso ”L” (Pieni)
näkyy sulkeissa [ ].
Search
2
L[ 5]M:10 H:15
4
5
Aseta kolmen esivalitun tason
äänenvoimakkuus: L (Pieni),
M (Keskisuuri) tai H (Suuri).
1 Valitse ”L” (Pieni) painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla i (VOL).
Äänenvoimakkuustaso ”M”
(Keskisuuri) näkyy sulkeissa [ ].
2 Valitse ”M” (Keskisuuri) painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla i (VOL).
Äänenvoimakkuustaso ”H” (Suuri)
näkyy sulkeissa [ ].
3 Valitse ”H” (Suuri) painamalla 5asentoisen JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Valitse ”Volume:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Äänenvoimakkuuden asetus (Manual/
Preset) näkyy hakasulkeissa [ ].
Volume[Preset]
3
4
Valitse ”Manual” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Tämän asetuksen ollessa käytössä
äänenvoimakkuutta voi säätää
painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa i (VOL) /I (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
35
Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen
3
Huomautus
Jos AVLS (sivu 33) on käytössä, todellinen
äänenvoimakkuus saattaa olla näitä asetuksia
pienempi.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä (AVLS:
OFF) palauttaa esiasetetun äänenvoimakkuuden.
Virran säästäminen
(Power Save)
Network Walkman -soittimen voi asettaa
kytkeytymään virransäästötilaan niin, että
näyttö sammuu automaattisesti, jos soitinta ei
käytetä tietyn ajan kuluessa (15 sekuntia).
• Save ON-Normal (Säästö käytössänormaali): Seuraava animaatio on näkyvissä
soittimen toistaessa musiikkia tai
vastaanottaessa FM-signaalia (vain NWE303/E305/E307). Tämä on virransäästötilan
näyttö.
• Save ON-Super (Säästö käytössä-Tehokas):
Näyttö on tyhjä. Tämä asetus säästää akun
varausta eniten.
• Save OFF (Säästö ei käytössä): Näyttö on
toiminnassa koko ajan. Akun varaus kuluu
eniten.
2
Valitse ”Power Save:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
”Save:”-asetus (ON-Normal/ON-Super/
OFF) näkyy hakasulkeissa [ ].
Save[ON-Normal]
3
4
Valitse haluamasi asetus
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
/MENU
-painike
1
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
36
5-asentoinen
JOG-valitsin
ON-asetuksen valitseminen
Äänimerkkien
poistaminen
käytöstä (Beep)
Valitse ”ON” vaiheessa 3.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Network Walkman -soittimen äänimerkit voi
poistaa käytöstä.
1
Network Walkman -soittimen asetusten säätäminen
/MENU
-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”Beep:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Äänimerkin asetus (ON/OFF) näkyy
hakasulkeissa [ ].
Beep[ON ]
3
4
Valitse ”OFF” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
37
Suurimman
siirtymisnopeuden
asettaminen (Cue/
Rev)
Suurinta siirtymisnopeutta raidoissa voi
muuttaa. Vaihtoehdot ovat ”Rapid” (Nopea)
ja ”Normal” (Normaali).
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”Cue/Rev” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Nopeuden asetus (Rapid/Normal) näkyy
hakasulkeissa [ ].
Cue/Rev[Normal]
3
38
Valitse ”Rapid” tai ”Normal”
painamalla 5-asentoisen JOGvalitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta painamalla i (VOL).
4
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
B Muut toiminnot
Muistin
alustaminen
(Format)
Valitse ”Format” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Format[Cancel?]
4
5
Valitse ”OK?” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
”Formatting” (Alustetaan) tulee
näkyviin, ja alustus alkaa.
Kun alustus on suoritettu, näyttöön tulee
sana ”Complete” (Valmis).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
/MENU
-painike
1
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Alustuksen peruutus
Valitse ”Cancel?” (Peruuta?) vaiheessa 4.
Huomautuksia
• Muistia ei voi alustaa musiikin toiston aikana.
• Älä alusta sisäistä flash-muistia Windows
Explorerissa. Jos alustat sisäisen flash-muistin,
alusta se Network Walkman -soittimen ”Format”
(Alusta) -valikossa.
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
39
Muut toiminnot
Network Wa1kman -soittimen sisäisen flashmuistin voi alustaa.
Kun muisti alustetaan, seuraavassa mainittu
sisäiseen flash-muistiin tallennettu data
katoaa. Tarkasta muistiin tallennettu data
ennen alustamista.
• Kaikki musiikkidata, joka on siirretty
Network Walkman -soittimeen SonicStageohjelmiston avulla.
• Kaikki data, joka on tallennettu Network
Walkman -soittimeen esimerkiksi
Windows Explorer (Resurssienhallinta)
-ohjelmalla.
3
USByhteysasetuksen
muuttaminen (USB)
Käytettävä tietokone voi aiheuttaa sen, että
jos virta ei riitä, tietokoneen ja Network
Walkman -soittimen välinen datasiirto voi
jäädä epätäydelliseksi. Tällöin USByhteysasetuksen ”Low-100mA” käyttäminen
voi parantaa datasiirtoa.
3
USB[High-500mA]
4
5
/MENU
-painike
1
40
Valitse haluamasi asetus
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”USB:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
USB-yhteysasetus ”High-500mA/Low100mA” näkyy hakasulkeissa [ ].
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
z Vihjeitä
• Jos kytket Network Walkman -soittimen
kannettavaan tietokoneeseen, käytä kannettavaa
tietokonetta verkkolaitteella.
• Latausaika on pidempi, jos USByhteysasetuksena on ”Low-100mA”.
Päivämäärän
muodon asettaminen
(Date Disp Type)
4
Päivämäärän muodon voi kellonaikaa
asetettaessa (”Date-Time”) valita
vaihtoehdoista ”vuosi/kuukausi/päivä”,
”päivä/kuukausi/vuosi” ja ”kuukausi/päivä/
vuosi”.
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Muut toiminnot
5
Valitse haluamasi asetus
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Voit valita päivämäärän muodon
seuraavista vaihtoehdoista.
• yy/mm/dd: Päivämäärä näkyy
muodossa ”vuosi/kuukausi/päivä”.
• dd/mm/yy: Päivämäärä näkyy
muodossa ”päivä/kuukausi/vuosi”.
• mm/dd/yy: Päivämäärä näkyy
muodossa ”kuukausi/päivä/vuosi”.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Search
2
3
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Valitse ”Date Disp Type”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Päivämäärän muodon asetus näkyy
hakasulkeissa [ ].
Date[yy/mm/dd]
41
Kellonajan muodon
asettaminen (Time
Disp Type)
Valittavissa on 12- tai 24-tuntinen
kellonäyttö.
4
5
Valitse haluamasi asetus
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
3
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Valitse ”Time Disp Type”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Kellonajan muodon asetus (12h/24h)
näkyy hakasulkeissa [ ].
Time[24h]
42
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
Näytön vasen/
oikea-suunnan
asettaminen
(Rotation)
Voit valita näytön suunnan seuraavista 2
vaihtoehdosta.
• R Hand (Oikeakätinen): Voit asettaa
näytön vasemmalle, jolloin painikkeet ja 5asentoinen JOG-valitsin ovat oikealla.
/MENU
-painike
1
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
Track1
• L Hand (Vasenkätinen): Voit asettaa
näytön oikealle, jolloin painikkeet ja 5asentoinen JOG-valitsin ovat vasemmalla.
Track1
3
Riippumatta siitä, onko näytön suunnan
asetuksena ”R Hand” vai ”L Hand”, 5asentoisen JOG-valitsimen toiminnot (toiston
aikana*) ovat seuraavat.
Symboli
U
Toiminto
u
Siirtyminen seuraavan raidan
alkuun
i (VOL)
Äänenvoimakkuuden lisäys
I (VOL)
Äänenvoimakkuuden vähennys
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Valitse ”Rotation” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Näytön suunnan asetus (R Hand / L
Hand) näkyy hakasulkeissa [ ].
Rotation[R Hand]
4
Siirtyminen toistettavan raidan
alkuun
* 5-asentoisella JOG-valitsimella valitaan kohde
Search-valikossa ja valikkotilassa.
Muut toiminnot
2
Näytön suunnan oletusasetus on ”R Hand”.
5
Valitse ”R Hand” tai ”L Hand”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
43
Soittimen tietojen
tuominen näkyviin
(Information)
3
Tuotteen nimen, sisäänrakennetun flashmuistin kapasiteetin, sarjanumeron ja
ohjelmistoversion voi tuoda näyttöön.
1: tuotteen nimi
2: sisäisen flash-muistin kapasiteetti
3: sarjanumero
4: ohjelmistoversio
4
/MENU
-painike
1
44
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes näyttö
muuttuu.
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna toiston ollessa
pysäytettynä, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Search
2
Valitse ”Information” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Saat seuraavat tiedot näyttöön
painamalla 5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa u toistuvasti.
Valitse ”Advanced Menu”
painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u.
Vahvista valinta painamalla
i (VOL).
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
B FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
FM-radion kuunteleminen
Voit kuunnella FM-radioasemia. Lataa Network Walkman -soittimen sisäinen akku ennen
soittimen käyttöä (sivu 12) ja kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään.
1 Siirtyminen FM-virittimen käyttöön
Pidä DISP/FM-painiketta painettuna, kunnes
FM-virittimen näyttö tulee näkyviin.
FM-virittimen näyttö*
FM [P01] 90.0
MHz
Pikavalintanumero Taajuus
* Kuvassa esitetty FM-virittimen näyttö voi poiketa
eri mallien todellisesta näytöstä.
FM-virittimen käytön lopettaminen
Pidä DISP/FM-painiketta painettuna, kunnes
soittimen näyttö tulee näkyviin.
2 Radioasemien esivirittäminen
automaattisesti (FM Auto Preset)
Voit esivirittää alueellasi vastaanotettavat radioasemat (enintään 30 asemaa) automaattisesti
valitsemalla valikkonäytössä vaihtoehdon ”FM Auto Preset”. Tämä on kätevää, kun käytät FMviritintä ensimmäisen kerran tai siirryt uudelle alueelle.
Huomautus
”FM Auto Preset” -toiminnon käyttäminen poistaa aiemmin esiviritetyt asemat muistista.
jatkuu
45
FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
DISP/FM-painike
FM-radion kuunteleminen
Vastaanottokelpoiset asemat
esiviritetään taajuusjärjestyksessä
matalimmasta korkeimpaan.
Kun esiviritys on suoritettu, näyttöön
tulee sana ”Complete”. Ensimmäisen
esiviritetyn aseman vastaanotto alkaa.
/MENU
-painike
5-asentoinen
JOG-valitsin
1 Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes valikkonäyttö
tulee näkyviin.
2 Valitse ”FM Auto Preset” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
U u. Vahvista valinta painamalla sitten
i (VOL).
3 Valitse ”OK?” painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa U u. Vahvista
valinta sitten painamalla 5-asentoisen
JOG-valitsimen keskikohtaa (Nx).
Esivirityksen pysäyttäminen
Valitse ”Cancel?” vaiheessa 3 ja paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen kohtaa i (VOL).
Poistuminen valikkonäytöstä
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.
Jos radio vastaanottaa useita
tarpeettomia asemia
Jos äänessä on häiriöitä tai vastaanoton herkkyys
on liian suuri, vaihda vastaanottoasetukseksi (sivu
49) ”Scan Sens: Low”.
3 Radioasemien valitseminen
Radioasemat voi valita 2 tavalla
(pikavalintojen avulla tai manuaalisesti):
• Esiviritettyjen pikavalinta:
Esiviritettyjen pikavalintatilassa voit valita
haluamasi aseman antamalla
pikavalintanumeron.
Oletusasetus on, että esiviritettyjen
pikavalintatila on käytössä.
• Manuaalinen viritys: Siirry
manuaaliseen viritystilaan painamalla
/MENU-painiketta.
Manuaalisessa viritystilassa voit valita
haluamasi aseman antamalla taajuuden.
Palaa manuaalisesta viritystilasta
pikavalintatilaan painamalla
/MENU-painiketta uudelleen.
46
/MENU
-painike
Esiviritettyjen pikavalinta
Manuaalinen viritys
FM[P01]
FM P01 [ 90.0
90.0
MHz
Esiviritetyn aseman pikavalintanumero
näkyy sulkeissa [ ].
MHz
]
Taajuus näkyy hakasulkeissa [ ]. Jos valittu
taajuus on jo esiviritetty, myös
pikavalintanumero on näkyvissä.
5-asentoinen JOGvalitsin
Toiminto
Seuraavan
pikavalintanumeron
valinta
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa u.
5-asentoinen JOGvalitsin
Seuraavan taajuuden
valinta
Edellisen
pikavalintanumeron
valintar
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa U.
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa u.
Edellisen taajuuden
valinta
Paina 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa U.
Seuraavan
vastaanottokelpoisen
aseman valinta*
Pidä 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa u painettuna.
Edellisen
vastaanottokelpoisen
aseman valinta*
Pidä 5-asentoisen
JOG-valitsimen
kohtaa U painettuna.
Huomautus
Radioasemia ei voi valita, jos asemia ei ole
esiviritetty. Esiviritä vastaanottokelpoiset asemat
”FM Auto Preset” -toiminnolla (sivu 45).
* Jos pidät 5-asentoisen JOG-valitsimen kohtaa
u U painettuna, laite hakee seuraavan (tai
edellisen) aseman. Jos asema on
vastaanottokelpoinen, laite hyväksyy sen.
Jos äänessä on häiriöitä tai vastaanoton herkkyys
on liian suuri, vaihda vastaanottoasetukseksi
(sivu 49) ”Scan Sens: Low”.
Vastaanoton laadun parantaminen
Kuulokkeiden johto toimii antennina, joten suorista
se täyteen pituuteensa.
47
FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
Toiminto
Haluttujen
radioasemien
esivirittäminen
Esiviritettyjen asemien
poistaminen
Voit esivirittää itse ne radioasemat, joita
”FM Auto Preset” -toiminto (sivu 45) ei
löydä.
/MENU
-painike
1
/MENU
-painike
1
2
5-asentoinen
JOG-valitsin
Valitse haluamasi taajuus
manuaalisen virityksen avulla.
Pidä 5-asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx) painettuna.
Vaiheessa 1 valittu taajuus esiviritetään,
ja pikavalintanumero tulee näkyviin
taajuuden vasemmalle puolelle.
z Vihje
Voit esivirittää enintään 30 asemaa (P01–P30).
Huomautus
Pikavalintanumerot järjestetään aina
taajuusjärjestykseen matalimmasta korkeimpaan.
48
2
3
5-asentoinen
JOG-valitsin
Valitse haluamasi taajuuden
pikavalintanumero.
Pidä 5-asentoisen JOG-valitsimen
keskikohtaa (Nx) painettuna.
Valitse ”OK” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Esiviritetty asema poistuu muistista, ja
seuraava tulee näkyviin.
Vastaanottoasetuksen
muuttaminen
(Scan Sens)
Kun käytät ”FM Auto Preset” -toimintoa
(sivu 45) tai ”Manuaalinen viritys”
-toimintoa (sivu 47), haku voi löytää
tarpeettomia asemia, koska
vastaanottoherkkyys on liian suuri. Jos näin
käy, valitse asetukseksi ”Scan Sens: Low”.
3
4
Valitse ”Low” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla
i (VOL).
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
Vastaanottoherkkyyden muuttaminen
takaisin
Valitse ”High” vaiheessa 3.
Poistuminen valikkonäytöstä
/MENU
-painike
1
FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes
seuraava valikkonäyttö tulee näkyviin.
5-asentoinen
JOG-valitsin
Pidä /MENU-painiketta
painettuna, kunnes seuraava
valikkonäyttö tulee näkyviin.
FM Auto Preset
2
Valitse ”Scan Sens:” painamalla
5-asentoisen JOG-valitsimen
kohtaa U u. Vahvista valinta
painamalla i (VOL).
Vastaanottoasetus (High/Low) näkyy
hakasulkeissa [ ].
Scan Sens[High]
49
B Muita tietoja
Varotoimet
Käyttöympäristö
• Älä käytä Network Walkman -soitinta
paikoissa, joissa se on alttiina voimakkaalle
valolle, kuumuudelle, kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä jätä Network Walkman -laitetta
alttiiksi korkealle lämpötilalle, esimerkiksi
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon
tai suoraan auringonvaloon.
Laitteen kuumeneminen
Network Walkman saattaa kuumeta
latauksen aikana, jos sitä on käytetty pitkään
yhtäjaksoisesti.
Kuulokkeet
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita, kun ajat autolla,
muulla moottoriajoneuvolla tai
polkupyörällä. Tällainen käyttö saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista
monissa maissa. Voi myös olla vaarallista,
jos kävellessäsi kuuntelet Network Walkman
-soitinta suurella äänenvoimakkuudella. Näin
on varsinkin suojatietä ylittäessäsi. Ole
varovainen äläkä käytä laitetta, jos se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
Kuulovammojen estäminen
Vältä kuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon
asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos
korvasi alkavat soida, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Vaara
Jos Network Walkman -soittimen
käyttöalueella on salamointia, ota kuulokkeet
heti pois päästäsi.
50
Käyttö
• Jos käytät kantohihnaa, varo, ettei se jää
kiinni kulkiessasi ohittamiisi esineisiin.
• Älä käytä Network Walkman -laitetta
lentokoneessa.
Puhdistaminen
• Puhdista Network Walkman -soittimen
kotelo mietoon pesuaineliuokseen kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla.
• Puhdista kuulokkeiden pistoke
säännöllisesti.
Huomautus
Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa
sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten
alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat
vahingoittaa kotelon pintaa.
Jos sinulla on Network Walkman -soittimeen
liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Muita tietoja
51
Vianetsintä
Jos Network Walkman -soittimen käytössä esiintyy jokin seuraavista ongelmista, yritä ratkaista
ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin otat yhteyden Sony-jälleenmyyjään.
Jos ongelma ei ratkea, pyydä apua lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Jos ongelma ilmenee
soittimen ollessa kytkettynä tietokoneeseen, lue myös soittimen mukana toimitetun ohjelmiston
online-ohjeen kohta ”Vianetsintä”.
Soittimen alkuasetusten palauttaminen
Jos Network Walkman ei toimi normaalisti tai ääntä ei kuulu alla
ehdotettujen korjaustoimenpiteiden jälkeenkään, paina nollauspainiketta
paperiliittimellä tai muulla ohutkärkisellä esineellä yli 1 sekunnin ajan.
Nollauspainike
z Vihje
Muistiin tallennetut audiotiedostot eivät katoa nollauspainiketta painettaessa.
Mahdolliset ongelmat
Soittimen käyttö
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ääntä ei kuulu.
Kuuluu kohinaa.
• Äänenvoimakkuus on nollassa.
c Lisää äänenvoimakkuutta (sivu 15).
• Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan.
c Kytke kuulokkeiden liitin oikein (sivu 15).
• Kuulokkeiden liitin on likainen.
c Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.
• Muistiin ei ole tallennettu audiotiedostoja.
c Jos näytössä näkyy teksti ”NO DATA” (EI DATAA), siirrä
audiotiedosto(ja) tietokoneesta.
Painikkeet eivät toimi.
• Liukukansi on ”HOLD” (LUKITUS) -asennossa.
c Aseta liukukansi keskiasentoon (normaali).
• Network Walkman -soittimeen on tiivistynyt kosteutta.
c Anna Network Walkman -soittimen kuivua muutama tunti.
• Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c Lataa akku (sivu 12).
Siirrettyjä raitoja ei löydy.
• Toistoalue on lyhyt.
c Valitse hakuvalikkonäytössä ”All Track” (Kaikki raidat) (sivu 16).
• Network Walkman -soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu
Windows Explorerin (Resurssienhallinnan) avulla.
c Alusta sisäänrakennettu flash-muisti Network Walkman
-soittimen ”Format” (Alusta) valikon avulla (sivu 39).
• Network Walkman -soitin on irrotettu tietokoneesta datasiirron
aikana.
c Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta
sisäinen flash-muisti Network Walkman -soittimen ”Format”
(Alusta) -valikon avulla (sivu 39).
52
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Äänenvoimakkuus on liian
pieni.
AVLS-toiminto on käytössä.
c Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 33).
Kuulokkeiden oikeasta
kanavasta ei kuulu ääntä.
• Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan.
c Kytke kuulokkeiden liitin liitäntään niin, että se napsahtaa
paikalleen (sivu 15).
• Kuulokejatkojohto on kytketty huonosti Network Walkman
-soittimen kuulokeliitäntään tai kuulokkeiden johtoon (vain Aasian
malli).
c Kytke kuulokejatkojohto on Network Walkman -soittimen
kuulokeliitäntään ja kuulokkeiden johtoon niin, että se napsahtaa
paikalleen (sivu 15).
Toisto pysähtyy yhtäkkiä.
Akussa ei ole enää tarpeeksi varausta.
c Lataa akku (sivu 12).
Näyttö
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Nimessä näkyy merkin
paikalla ”s”.
Nimessä on merkkejä, joita Network Walkman ei pysty näyttämään.
c Anna soittimen mukana toimitetulla SonicStage-ohjelmistolla uusi
nimi, jossa on vain näyttökelpoisia merkkejä.
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Akun varauksen kestoaika
on lyhyt.
• Käyttölämpötila on alle 5 °C.
c Akun ominaisuuksien takia varauksen kestoaika lyhenee.
Se ei ole merkki viasta.
• Akku on vaihdettava.
c Ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Akkua ei ole ladattu tarpeeksi.
c Lataa akkua kauemmin, jos USB-yhteysasetuksena on ”Low100mA” (Pieni-100mA) (sivu 40).
Muita tietoja
Akun lataaminen
jatkuu
53
Vianetsintä
Yhteys tietokoneeseen tai soittimen mukana toimitettu ohjelmisto
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ohjelmistoa ei voi asentaa.
Käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva ohjelmiston kanssa.
c Katso lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttöohjeesta.
”USB Connect” (USByhteys) -ilmoitusta ei tule
näyttöön, kun soitin
kytketään tietokoneeseen
USB A -liittimen kautta.
• Odota SonicStage-ohjelmiston varmistusta.
• Jokin toinen sovellus on käynnissä tietokoneessa.
c Odota hetki ja kytke USB A -liitin uudelleen. Jos ongelma ei
ratkea, irrota USB A -liitin, käynnistä tietokone uudelleen ja
kytke sitten liitin uudelleen.
• USB A -liitin on irrotettu.
c Kytke USB A -liitin uudelleen.
• Laitteiden välissä on USB-keskitin.
c Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen kautta ei voi taata. Kytke
Network Walkman tietokoneen USB-porttiin suoraan USB A
-liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USB-sovitinkaapelin
kautta.
• Network Walkman -soittimen USB-yhteysasetuksena on ”High500mA” (Suuri-500mA).
c Valitse ”Low-100mA” (Pieni-100mA) (sivu 40).
Tietokone ei tunnista siihen
kytkettyä Network
Walkman -soitinta.
• USB A -liitin on irrotettu.
c Kytke USB A -liitin uudelleen.
• Network Walkman -soittimen vaatimaa ohjainta ei ole asennettu.
c Asenna Network Walkman -soittimen vaatima ohjain asentamalla
soittimen mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva
SonicStage-ohjelmisto. Ohjain asennetaan yhdessä SonicStageohjelmiston kanssa.
Raitoja ei voi siirtää
Network Walkman
-soittimeen.
• USB A -liitintä ei ole kytketty oikein.
c Irrota USB A -liitin ja kytke se uudelleen.
• Sisäisessä flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole
tarpeeksi vapaata tilaa.
c Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat raidat takaisin tietokoneeseen.
• Sisäiseen flash-muistiin on jo siirretty 65 535 raitaa tai 4 096 ryhmää.
c Sisäiseen flash-muistiin voi siirtää enintään 65 535 raitaa tai
4 096 ryhmää SonicStage-ohjelmiston avulla. Yhdessä ryhmässä
voi olla enintään 999 raitaa.
• Toistoajaltaan tai -kerroiltaan rajoitettuja audiotiedostoja ei ehkä voi
siirtää tekijänoikeuksien haltijoiden asettamien rajoitusten vuoksi.
Lisätietoja kunkin audiotiedoston asetuksista saa tiedoston jakelijalta.
Ilmoitus ”Failed to
authenticate Device Media”
(Laitteen/tallennusvälineen
valtuutus epäonnistui) tulee
tietokoneen näyttöön, kun
Network Walkman
kytketään tietokoneeseen.
USB A -liitintä ei ole kytketty oikein.
c Lopeta SonicStage-ohjelmisto ja varmista, että USB A liitin on
kytketty oikein. Käynnistä SonicStage-ohjelmisto uudelleen.
54
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Audiotiedostoja voi siirtää
vain rajallisen määrän.
(Käytettävissä oleva
tallennusaika on lyhyt.)
• Sisäisessä flash-muistissa, johon yrität siirtää audiotiedostoja, ei ole
tarpeeksi tilaa kyseisille tiedostoille.
c Vapauta muistia siirtämällä tarpeettomat audiotiedostot takaisin
tietokoneeseen.
• Sisäiseen flash-muistiin, johon yrität siirtää audiotiedostoja, on
tallennettu muuta kuin äänidataa.
c Vapauta tilaa siirtämällä muu kuin äänidata tietokoneeseen.
Network Walkman
-soittimen käyttö muuttuu
epävakaaksi, kun se on
kytketty tietokoneeseen.
Käytössä on USB-keskitin tai USB-jatkokaapeli.
c Yhteyden toimivuutta USB-keskittimen tai USB-jatkokaapelin
kautta ei voi taata. Kytke Network Walkman -soitin tietokoneeseen
suoraan USB A -liittimellä tai soittimen mukana toimitetun USBsovitinkaapelin kautta.
FM-viritin (vain NW-E303/E305/E307)
Syy ja ratkaisu
FM-radioasema kuuluu
huonosti.
Taajuutta ei ole viritetty täysin oikein.
c Yritä parantaa laatua virittämällä taajuutta manuaalisesti (sivu 47).
Asema kuuluu heikosti ja
äänenlaatu on huono.
• Radiosignaali on heikko.
c Kuuntele FM-asemaa lähellä ikkunaa, sillä signaali voi olla
heikko rakennuksissa tai kulkuneuvoissa.
• Kuulokkeiden johtoa ei ole vedetty suoraksi.
c Kuulokkeiden johto toimii antennina. Vedä kuulokkeiden johto
mahdollisimman suoraksi.
FM-aseman äänessä on
häiriöitä.
Network Walkman -soittimen lähellä käytetään matkapuhelinta tai
muuta radiosignaaleja lähettävää laitetta.
c Älä käytä esimerkiksi matkapuhelinta Network Walkman -soittimen
lähellä.
Muut
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Äänimerkkejä ei kuulu
Network Walkman -soitinta
käytettäessä.
Beep (Äänimerkki) -asetuksena on ”Beep: OFF” (Äänimerkki: ei
käytössä).
c Valitse ”Beep”-valikossa asetukseksi ”Beep: ON” (Äänimerkki:
käytössä) (sivu 37).
Network Walkman
lämpenee.
Network Walkman voi latauksen aikana lämmetä hieman.
jatkuu
55
Muita tietoja
Ongelma
Vianetsintä
Ilmoitukset
Noudata alla olevia ohjeita, jos näyttöön tulee ilmoitus.
Ilmoitus
Merkitys
Korjaustoimenpide
ACCESS (LUKU)
Sisäistä flash-muistia luetaan.
Odota, että lukeminen päättyy. Tämä
ilmoitus on näytössä, kun sisäistä flashmuistia alustetaan.
AVLS (vilkkuu)
AVLS-toiminto on käytössä, ja
äänenvoimakkuus ylittää määrätyn
rajan.
Pienennä äänenvoimakkuutta tai poista
AVLS-toiminto käytöstä (sivu 33).
CANNOT PLAY
(EI VOI TOISTAA)
• Network Walkman ei voi toistaa
tiettyjä tallennusmuodoltaan
yhteensopimattomia tiedostoja.
• Siirto on keskeytetty väkisin.
Jos tiedostoa ei voi toistaa, voit poistaa
sen sisäisestä flash-muistista.
Lisätietoja on kohdassa ”Epänormaalin
datan poistaminen sisäisestä flashmuistista” (sivu 57).
CHARGE ERROR
(LATAUSVIRHE)
Virransyöttö ei ole normaalia.
Käytä toista tietokonetta.
EXPIRED
(VANHENTUNUT)
Raidan toistoa on rajoitettu
tekijänoikeuksien suojaamiseksi.
Jos raitaa ei voi toistaa, voit poistaa sen
sisäisestä flash-muistista. Lisätietoja on
kohdassa ”Epänormaalin datan
poistaminen sisäisestä flash-muistista”
(sivu 57).
FILE ERROR
• Tiedostoa ei voi lukea.
(TIEDOSTOVIRHE) • Tiedosto on epänormaali.
Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
tietokoneeseen ja alusta Network
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäisestä flash-muistista” (sivu 57).
FORMAT ERROR
(ALUSTUSVIRHE)
Sisäinen flash-muisti on alustettu
tietokoneen avulla.
Alusta sisäinen flash-muisti Network
Walkman -soittimen ”Format” (Alusta)
valikon avulla. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäisestä flash-muistista” (sivu 57).
HOLD (LUKITUS)
Network Walkman -soitinta ei voi
käyttää, koska liukukansi on
”HOLD” (LUKITUS) -asennossa.
Vapauta Network Walkman -soittimen
toiminnot asettamalla liukukansi
keskiasentoon (normaali) (sivu 30).
LOW BATTERY
Akun varaus on heikko.
(VARAUS HEIKKO)
Lataa akku (sivu 12).
MEMORY ERROR
(MUISTIVIRHE)
Alusta sisäinen flash-muisti Network
Walkman -soittimen avulla. Lisätietoja on
kohdassa ”Epänormaalin datan
poistaminen sisäisestä flash-muistista”
(sivu 57).
56
Sisäisessä flash-muistissa on
ilmennyt virhe.
Ilmoitus
Merkitys
MG ERROR
(MG-VIRHE)
Tekijänoikeuksia suojaava toiminto Siirrä normaali audiotiedosto takaisin
on havainnut luvattoman
tietokoneeseen ja alusta Network
jakelutiedoston.
Walkman sitten. Lisätietoja on kohdassa
”Epänormaalin datan poistaminen
sisäisestä flash-muistista” (sivu 57).
Korjaustoimenpide
NO DATA
(EI DATAA)
Sisäisessä flash-muistissa ei ole
audiotiedostoja.
Jos sisäisessä flash-muistissa ei ole
audiotiedostoja, siirrä audiotiedostoja
SonicStage-ohjelman avulla.
NO ITEM
(EI TIEDOSTOJA)
Audiotiedostoja ei ole.
Siirrä audiotiedostoja SonicStageohjelman avulla.
Voit esivirittää enintään 30 radioasemaa.
Jos haluat esivirittää muita asemia, poista
tarpeettomat asemat ensin (sivu 48) ja
esiviritä haluamasi asemat sitten.
USB Connect
(USB-yhteys)
Network Walkman on kytketty
tietokoneeseen.
Tämä ei ole merkki viasta. Voit käyttää
Network Walkman -soitinta SonicStageohjelmiston avulla, mutta et voi käyttää
Network Walkman -soittimen painikkeita.
Symboli liikkuu vasemmalta
oikealle: Sisäisen flash-muistin
käyttö on meneillään.
Network Walkman käyttää sisäistä flashmuistia. Odota käytön päättymistä. Tämä
ilmoitus on näkyvissä siirrettäessä dataa
sisäiseen flash-muistiin tai alustettaessa
Network Walkman -soitinta.
Epänormaalin datan poistaminen sisäisestä flash-muistista
Jos näytössä on ilmoitus ”CANNOT PLAY” (EI VOI TOISTAA), ”EXPIRED”
(VANHENTUNUT), ”FILE ERROR” (TIEDOSTOVIRHE), ”FORMAT ERROR”
(ALUSTUSVIRHE), ”MEMORY ERROR” (MUISTIVIRHE) tai ”MG ERROR” (MG-VIRHE),
sisäiseen flash-muistiin tallennetussa datassa tai sen osassa on jokin ongelma.
Poista toistokelvoton data seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kytke Network Walkman tietokoneeseen ja käynnistä SonicStage-ohjelmisto.
2 Jos olet jo tunnistanut ongelmallisen datan, poista data SonicStage-ohjelmiston Portable
Player (Kannettava soitin) -ikkunassa.
3 Jos ongelma ei ratkea, siirrä kaikki ongelmaton data takaisin tietokoneeseen SonicStageohjelmiston avulla, kun Network Walkman on kytkettynä tietokoneeseen.
4 Irrota Network Walkman tietokoneesta ja alusta sitten soittimen sisäinen flash-muisti
”Format” (Alusta) -valikon avulla (sivu 39).
57
Muita tietoja
Muistiin on jo esiviritetty 30
PRESET FULL
(ESIVIRITYSMUISTI asemaa.
TÄYNNÄ)
(vain NW-E303/E305/
E307)
Tekniset tiedot
Pisin tallennusaika (noin)
NW-E303
ATRAC3plus
1 h 40 min (320 kbps)
2 h 10 min (256 kbps)
2 h 50 min (192 kbps)
3 h 30 min (160 kbps)
4 h 20 min (128 kbps)
5 h 50 min (96 kbps)
8 h 40 min (64 kbps)
11 h 40 min (48 kbps)
ATRAC3
4 h 10 min (132 kbps)
MP3
2 h 10 min (256 kbps)
4 h 20 min (128 kbps)
3 h 30 min (320 kbps)
4 h 20 min (256 kbps)
5 h 50 min (192 kbps)
7 h 00 min (160 kbps)
8 h 50 min (128 kbps)
11 h 40 min (96 kbps)
17 h 30 min (64 kbps)
23 h 30 min (48 kbps)
ATRAC3, ATRAC3plus, MP3: 44,1 kHz
Audiopakkaustekniikka
Adaptive Transform Acoustic Coding3 (ATRAC3)
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG1 Audio Layer-3 (MP3): 32–320 kbps,
muuttuva bittinopeus
Taajuusvaste
20–20 000 Hz (yhden signaa1in mittaus)
FM-taajuusalue
(vain NW-E303/E305/E307)
Ulkomaiden malli: 76,0–108,0 MHz
Muut mallit: 87,5–108,0 MHz
NW-E305/NW-E205
ATRAC3plus
Näytteenottotaajuus
ATRAC3
8 h 30 min (132 kbps)
Välitaajuus (FM) (vain NW-E303/
E305/E307)
225 kHz
MP3
4 h 20 min (256 kbps)
8 h 50 min (128 kbps)
Antenni (vain NW-E303/E305/E307)
Kuulokejohtoantenni
Liitännät
Kuulokkeet: stereominiliitäntä
USB
NW-E307/NW-E207
ATRAC3plus
ATRAC3
Häiriöetäisyys (S/N)
7 h 00 min (320 kbps)
8 h 50 min (256 kbps)
11 h 40 min (192 kbps)
14 h 00 min (160 kbps)
17 h 40 min (128 kbps)
23 h 30 min (96 kbps)
35 h 00 min (64 kbps)
47 h 00 min (48 kbps)
17 h 00 min (132 kbps)
Vähintään 80 dB (paitsi ATRAC3 132 kbps)
MP3
8 h 50 min (256 kbps)
17 h 40 min (128 kbps)
Dynamiikka
Vähintään 85 dB (paitsi ATRAC3 132 kbps)
Käyttölämpötila
5 °C–35 °C
Virtalähde
• Sisäinen litium-ioniakku
• USB-väyläjännite (tietokoneesta USB A
-liittimen kautta)
58
Pariston käyttöaika (jatkuva
toisto)*
ATRAC3-muoto: noin 50 tuntia (toisto
bittinopeudella 132 kbps)
ATRAC3plus-muoto: noin 45 tuntia (toisto
bittinopeudella 48 kbps)
MP3-muoto: noin 40 tuntia
(toisto bittinopeudella 128 kbps)
FM-radiovastaanotto (vain NW-E303/E305/E307):
noin 22 tuntia
* Normaalin virransäästöasetuksen ollessa käytössä
(sivu 36). Lämpötila ja käyttötapa vaikuttavat
akun kestoaikaan.
Mitat
68,2 × 24,1 × 39,0 mm
(l/k/s), ilman ulkonevia osia)
Paino
Noin 45 g
Vakiovarusteet
Muita tietoja
Kuulokkeet (1)
USB-sovitinkaapeli (1)
Kuulokejatkojohto (vain Aasian malli) (1)
Kaulahihna (vain Kiinan malli) (1)
CD-ROM-levy, jolla on SonicStage-ohjelmisto
sekä Network Walkman -soittimen ja SonicStageohjelmiston käyttöohjeet PDF-tiedostoina (1)
Pika-aloitusopas (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin patentteihin.
59
Sanasto
MagicGate
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka koostuu valtuutus- ja salaustekniikasta. Valtuutus
takaa, että suojattua sisältöä voi siirtää ainoastaan yhteensopivien laitteiden ja
tallennusvälineiden välillä ja että suojattu sisältö tallennetaan ja siirretään salattuna luvattoman
kopioinnin tai toiston estämiseksi.
Huomautus
on tunnus, joka liittyy Sonyn kehittämään tekijänoikeuksia suojaavaan tekniikkaan. Se ei
takaa, että muuntaminen toiseen mediamuotoon onnistuu.
OpenMG
Tekijänoikeuksien suojaustekniikka, joka käsittelee EMD-palvelun kautta tai audio-CD-levyiltä
tietokoneeseen siirrettyä musiikkisisältöä turvallisesti. Tietokoneeseen asennettu
sovellusohjelmisto salaa digitaalisen musiikkidatan, kun se tallennetaan kiintolevylle. Näin
musiikkisisältöä voi kuunnella tietokoneella, mutta sisältöä ei voi siirtää luvattomasti verkossa
(tai muualle). Tämä tietokoneissa käytettävä tekijänoikeuksia suojaava tekniikka on
”MagicGate”-yhteensopiva, joten sen avulla voi siirtää digitaalista musiikkisisältöä tietokoneen
kiintolevyltä yhteensopivaan laitteeseen.
ATRAC3
ATRAC3 on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkaussuhteen.
ATRAC3:n pakkaussuhde on noin 10 kertaa suurempi kuin audio-CD-levyn, minkä ansiosta
tallennusvälineelle mahtuu enemmän dataa.
ATRAC3plus
ATRAC3plus on lyhenne sanoista Adaptive Transform Acoustic Coding3plus. Se on
äänenpakkaustekniikka, jossa käytetään suurempaa pakkaussuhdetta kuin ATRAC3-tekniikassa.
ATRAC3plus on uusi äänenpakkaustekniikka, joka tarjoaa vähintään yhtä hyvän äänenlaadun
kuin ATRAC3.
Bittinopeus
Ilmoittaa bitteinä datamäärän, joka siirretään yhdessä sekunnissa. Yksikkö on bps (bittiä
sekunnissa).
64 kbps (kilobittiä sekunnissa) tarkoittaa, että sekunnissa siirretään 64 000 bittiä dataa. Suuri
bittinopeus tarkoittaa, että musiikin toistossa käytetään paljon dataa. Verrattaessa samassa
tallennusmuodossa (esimerkiksi ATRAC3plus) olevaa musiikkia 64 kbps:n bittinopeus tuottaa
paremman äänenlaadun kuin 48 kbps. Erilaisissa audiotiedostojen tallennusmuodoissa (kuten
MP3) käytetään erilaisia koodausmenetelmiä, joten äänenlaatua ei voi päätellä pelkästään
bittinopeutta vertailemalla.
60
MP3
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) on musiikkitiedostojen pakkaamisessa käytettävä
muotostandardi. Sen on määritellyt ISO (International Organization for Standardization)
-organisaation alainen Motion Picture Experts Group -työryhmä.
Sen avulla audio-CD-levyn data pakataan noin kymmenesosaan alkuperäisestä koosta. Koska
MP3-koodausalgoritmi on julkinen, on olemassa useita tämän standardin kanssa yhteensopivia
koodaus- ja dekoodausohjelmia.
Muita tietoja
61
Valikkoluettelo
Pidä /MENU-painiketta painettuna, kunnes valikkonäyttö tulee näkyviin. Hae sitten raita tai
muuta Network Walkman -soittimen asetusta 5-asentoisella JOG-valitsimella (valitse painamalla
U u, vahvista painamalla i (VOL)). Kaksoispisteellä ”:” varustettujen toimintojen perässä
näkyy käytössä oleva asetus. Lisätietoja on sulkeissa mainituilla sivuilla.
Näyttö
(valikkotoiminto)
Search xB
(haku)
Tarkoitus
Raidan haku
hakuvalikkonäytön avulla
(sivu 16).
Halutun uudelleentoistotilan
Repeat:x
(uudelleentoistotilan valinta (sivu 22).
asetus)
Suurimman
Cue/Rev x
siirtymisnopeuden (siirto
(siirto eteen-/
eteen-/taaksepäin)
taaksepäin)
asettaminen (sivu 38).
FM-radioasemien
FM Auto
automaattiviritys (sivu 45).
Preset◊
(vain NW-E303/
E305/E307)
Scan Sens: ◊ FM-vastaanottoherkkyyden
asetus (sivu 49).
(FMvastaanottoherkkyys) (vain
NW-E303/E305/
E307)
Halutun äänenlaadun
Sound:xB
esivalinta (sivu 29).
(äänensävyn
esivalinta)
Halutun äänenvoimakkuuden
Volume:xB◊
esivalinta (sivu 34).
(esiasetettu
äänenvoimakkuus)
Äänenvoimakkuuden rajoitus
AVLS:xB◊
(automaattinen sopivaksi (sivu 33).
äänenvoimakkuuden
rajoitin)
Vaihtoehdot ”ON”
Beep:xB◊
(Käytössä) ja ”OFF” (Ei
(äänimerkkien
käytössä) (sivu 37).
asetus)
Halutun virransäästötilan
Power
valinta (sivu 36).
Save:xB◊
(virransäästöasetus)
62
Näyttö
(valikkotoiminto)
Display
ScreenxB
(näyttötyyppi)
Date-TimexB◊
(ajan asetus)
Tarkoitus
Halutun näyttötyypin valinta
(sivu 28).
Vuoden, kuukauden, päivän
ja kellonajan asetus (sivu 32).
Advanced Menux
(Lisätoimintovalikko)
Format
(muistin
alustus)
USB:
(USByhteysasetus)
Date Disp
Type
(päivämäärän
muodon
asetus)
Time Disp
Type
(kellonajan
muodon
asetus)
Rotation
(näytön
suunnan
asetus)
Information
(Tiedot)
x
B
◊
Sisäisen flash-muistin alustus
(sivu 39).
Halutun USB-yhteysasetuksen
valinta (sivu 40).
Päivämäärän muodon asetus
(sivu 41).
Kellonajan muodon asetus
(sivu 42).
Näytön suunnan asetus
(sivu 43).
Tuotteen nimen, sisäisen
flash-muistin kapasiteetin ja
sarjanumeron tuominen
näyttöön (sivu 44).
Näkyvissä, kun soitin on pysäytettynä.
Näkyvissä, kun soitin toistaa ääntä.
Näkyvissä FM-radiovastaanoton aikana (vain
NW-E303/E305/E307).
Hakemisto
numerot
F
5-asentoinen JOG-valitsin
FM
45
9, 15, 21
G
A
B
bittinopeus
60
C
CD-levyt (audio-CD)
CD-ROM
6
8, 11
D
/MENU (GROUP/MENU) -painike
9, 21
H
haku
16-20
HOLD-toiminto (painikkeiden lukitseminen)
30
J
JOG-valitsin
9, 15, 21
Muita tietoja
A-B-jakson uudelleentoisto
24
ajan asettaminen
32
akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin
13
alkuasetusten palauttaminen
52
alustaminen
39
ATRAC3
60
ATRAC3plus
60
Audio-CD-levyt
6
AVLS (äänenvoimakkuuden rajoittaminen)
33
K
kaikkien raitojen satunnaistoisto
22
kello
26, 33
kuulokkeet
8, 15, 47
kuunteleminen
15
L
lataaminen
12
M
DISP/FM (DISP) -painike
9, 26, 45
E
EMD-palvelu
6
eteen-/taaksepäin siirtymisen nopeuden
asettaminen
38
MP3
6, 61
N
näyttö
näyttötila
näytön suunta
10, 17, 24, 26
26, 41
43
jatkuu
63
Hakemisto
O
OpenMG
U
60
P
painikkeiden lukitseminen (HOLD-toiminto)
30
päivämäärä/aika
32
R
radio
45
raitojen uudelleentoisto 22
REP/SOUND-painike
9, 22, 29
Resurssienhallinta (Windows Explorer)
14, 31
ryhmä
21
USB A -liitin
USB-yhteysasetus (USB)
uudelleentoisto
uudelleentoistokerrat
12
40
22
23
V
vakiovarusteet
valikkoluettelo
vastaanotto
vianetsintä
viritin
virkkeen uudelleentoisto
virransäästö
8
62
47, 49
52
45
25
36
W
S
sarjanumero
8
siirtyminen nopeasti eteenpäin
21
siirtyminen nopeasti taaksepäin
21
siirtyminen raidan alkuun 21
siirtäminen
6, 11
soittimen tiedot
44
SonicStage
11
suunta, näytön
43
T
tiedostojen lataaminen
tietokone
toisto
toistoalue
64
6
6, 11, 12
15
16-20
WAV-muoto
6
Windows Explorer (Resurssienhallinta)
14, 31
Ä
äänen esivalinta (digitaaliäänen esivalinta)
29
äänenvoimakkuuden rajoittaminen (AVLS)
33
äänenvoimakkuus
15, 34
äänimerkki
37
Sony Corporation
Download PDF

advertising