Sony | D-EJ915 | Sony D-EJ915 Käyttöohjeet

3-045-458-91 (1)
Portable
CD Player
Käyttöohjeet
Tietoja aluekoodista
Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin pakkauksessa olevan
viivakoodin vasemmasta yläkulmasta.
Saat tietoja CD-soittimen vakiovarusteista tarkistamalla ostamasi
mallin aluekoodin ja lukemalla kohdan “Varusteet (vakio-/
lisävarusteet)”.
D-E990
D-EJ915
 1999 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran vuoksi. Ota
tarvittaessa yhteys
huoltoliikkeeseen.
HUOMAUTUS
Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän
laitteen virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele
asiaa paikallisilta viranomaisilta.
Eurooppalaiset asiakkaat
CD-soittimessa oleva CE-merkki koskee
vain Euroopan unionin alueella myynnissä
olevia tuotteita.
2
Slsältö
Alkutoimet
Osien sijainti ................................................ 4
CD-levyn soittaminen
1. Liitä CD-soitin. ....................................... 6
2. Aseta soittimeen CD-levy. ....................... 6
3. Soita CD-levyä. ....................................... 7
Soittotavat
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto) ....................................... 10
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto) ............................. 10
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto) ............. 10
Raitojen soitto halutussa järjestyksessä
(PGM-soitto) ......................................... 11
Virtalähteen liittäminen
Ladattavien akkujen käyttäminen .............. 17
Kuivaparistojen käyttäminen ..................... 18
Huomautuksia virtalähteistä ...................... 19
Kantolaukun käyttäminen .......................... 20
Lisätietoja
Varotoimet ................................................. 21
Kunnossapito ............................................. 21
Vianmääritys .............................................. 22
Tekniset tiedot ........................................... 24
Varusteet (vakio-/lisävarusteet) ................. 25
Toiminnot
G-PROTECTION-toiminto ....................... 12
CD-levyn jäljellä olevan ajan ja jäljellä
olevien raitojen määrän tarkistaminen .. 12
Matalien äänien korostaminen
(SOUND) .............................................. 13
Kuulon suojaaminen (AVLS) .................... 13
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .......... 14
Toimintaäänimerkin poistaminen
käytöstä ................................................. 14
CD-soittimen liittäminen
Stereolaitteiston liittäminen ....................... 15
CD-soittimen käyttäminen autossa ............ 16
3
Alkutoimet
Osien sijainti
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
CD-soitin (etuosa)
1 EXT BATT (ulkoinen akku)/DC IN 4.5 V
(ulkoisen virtalähteen tulo) -liitäntä
(sivut 6, 17, 18)
7 AVLS-kytkin (takana)
(sivu 13)
2 LINE OUT (OPTICAL) -liitäntä
(sivu 15)
3 HOLD-kytkin
(sivu 14)
4 VOLUME +/–
-painikkeet
(sivu 7)
5 OPEN-kytkin
(sivu 6)
6 CHG (lataus)/HOLD
-merkkivalo
(sivut 14, 17)
8 ./>
(AMS/haku)
-painikkeet
(sivut 7, 10, 11)
9 i/REMOTEliitäntä
(sivu 6)
q; u (soitto/tauko)
-painike
(sivut 7, 11)
qa x (pysäytys)/
CHG (lataus) -painike
(sivut 7, 14, 17)
CD-soitin (sisäosa)
qs Paristolokero
(sivu 17)
4
Kaukosäädin
(Etuosa)
qd HOLD-kytkin
(sivu 14)
qj LIGHT-painike
Painamalla tätä painiketta
voit valaista kaukosäätimen
näytön noin 5 sekunniksi,
kun käytät soitinta
ladattavilla akuilla tai
alkaliparistoilla.
qf x (pysäytys)
-painike
(sivut 7, 14)
qg Valitsinvipu
u:soitto/tauko (sivut 7, 11)
./>: AMS/haku (sivut 7, 10, 11)
Alkutoimet
qh Näyttö
(sivut 8, 10 - 14)
qk VOLUME +/– -kieleke
(sivu 7)
(Takaosa)
ql P (toisto) MODE -painike
(sivut 9 - 11)
w; RPT (jatkuva soitto)/
ENT (syöttö) -painike
(sivut 9 - 11)
ws SOUND-painike
(sivu 13)
wd DISPLAY-painike
(sivu 12)
wa Pidike
Voit kääntää pidikettä ja
muuttaa sen kulmaa.
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta
muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla
kaukosäätimillä.
5
CD-levyn soittaminen
Voit käyttää virtalähteenä myös ladattavia akkuja, kuivaparistoja ja auton akkua.
Pistorasiaan
1. Liitä CD-soitin.
Verkkolaite
1 Liitä verkkolaite.
2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet
kaukosäätimeen.
Mallit, joiden vakiovarusteena on
verkkopistokesovitin
EXT BATT/
DC IN 4.5V
-liitäntään
Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan, käytä
verkkopistokesovitinta.
Mallit, joiden vakiovarusteena on
kaukosäädin.
• Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
liitin kaukosäätimeen.
• Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet
kaukosäätimeen pitävästi. Huono
liitos voi aiheuttaa ääneen häiriöitä.
i/REMOTE
-liitäntään
Kuulokkeet
tai
nappikuulokkeet
u-painike
2. Aseta soittimeen CD-levy.
1 Avaa CD-soittimen kansi
liu’uttamalla OPEN-kytkintä.
OPEN-kytkin
6
2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
Etikettipuoli ylöspäin
3. Soita CD-levyä.
Paina u-painiketta.
Paina valitsinvipu asentoon u.
CD-levyn soittaminen
Säädä äänenvoimakkuutta
liu’uttamalla VOLUME-kytkintä.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
painiketta VOLUME + tai –.
Kaukosäätimen käyttäminen
Merkinnöin .-u-> varustettu vipu on
valitsinvipu. Käytä CD-soitinta painamalla tai
liu’uttamalla vipua.
Liu’uta
Liu’uta
Paina
Haluttu toiminto
Soitto/tauko
Keskeytys
Nykyisen raidan alun haku (AMS*1)
Edellisten raitojen alun haku (AMS)
Seuraavan raidan alun haku (AMS)
Seuraavien raitojen alun haku (AMS)
Siirtyminen nopeasti taaksepäin
Siirtyminen nopeasti eteenpäin
Toimi näin
Paina valitsinvipu asentoon u.
Paina x/CHG-painiketta.*2
Liu’uta valitsinvipu asentoon . kerran.*2
Liu’uta valitsinvipua asentoon . toistuvasti.*2
Liu’uta valitsinvipu asentoon > kerran.*2
Liu’uta valitsinvipua asentoon > toistuvasti.*2
Liu’uta valitsinvipu asentoon . ja pidä sitä siinä.*2
Liu’uta valitsinvipu asentoon > ja pidä sitä siinä.*2
*1 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton aikana että taukotilassa.
(jatkuu)
7
Tietoja näytöstä
• Kun painat u-painiketta vaihdettuasi CD-levyä tai katkaistuasi soittimesta virran ja
kytkettyäsi sen sitten takaisin, CD-levyn raitojen lukumäärä ja kokonaissoittoaika tulevat
näyttöön noin 2 sekunniksi.
• Soiton aikana nykyisen raidan numero ja sen kulunut soittoaika näkyvät näytössä.
• Raitojen välissä näytössä näkyy seuraavan raidan alkuun kuluva aika varustettuna merkillä
“–”.
• Taukotilan aikana kulunut soittoaika vilkkuu.
Jos äänenvoimakkuus ei suurene
Onko AVLS-kytkin asennossa “LIMIT”? Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”. Katso
lisätietoja kohdasta “Kuulon suojaaminen (AVLS)”.
Soitto alkaa edellisestä keskeytyskohdasta
Soiton keskeytyskohta jää CD-soittimen muistiin, ja voit jatkaa soittoa myöhemmin kyseisestä
kohdasta (soiton jatkaminen keskeytyskohdasta). Tässä CD-soittimessa ei ole erillistä kytkintä
soitonjatkamistoimintoa varten.
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy pois lokerosta.
8
Soittotavat
Voit käyttää erilaisia soittotapoja P (soitto) MODE -painikkeen ja RPT (jatkuva soitto)/ENT
(soitto) -painikkeen avulla.
P (toisto) MODE-painike
Soittotapa vaihtuu painikkeen
peräkkäisillä painalluksilla seuraavasti:
“Ei ilmaisinta”
(normaali soitto)
“SHUF”
(raitojen soitto sattumanvaraisessa
järjestyksessä)
“PGM”
(raitojen soitto halutussa
järjestyksessä)
Soittotavat
“1”
(yhden raidan soitto)
RPT/ENT-painike
RPT (jatkuva soitto)
Voit soittaa jatkuvasti raitoja, jotka olet
valinnut PLAY MODE -painikkeella.
ENT (syöttö)
Voit valita raidat PGM-soittotilaa varten.
x -painike
Valitsinvipu
(u, ./>)
9
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
Voit soittaa raitoja jatkuvasti normaalin soiton, yhden raidan soiton, satunnaissoiton ja PGMsoiton aikana.
Paina soiton aikana RPT/ENT-painiketta.
Huomautus ./>-painikkeista
Jatkuvan soiton aikana voit siirtyä viimeisen raidan jälkeen ensimmäiseen raitaan liu’uttamalla
valitsinvivun toistuvasti >-asentoon. Jatkuvan soiton aikana voit siirtyä ensimmäisen raidan
jälkeen viimeiseen raitaan liu’uttamalla valitsinvivun toistuvasti .-asentoon.
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto)
Paina soiton aikana P MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes “1” näkyy näytössä.
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto)
Paina soiton aikana P MODE -painiketta
toistuvasti, kunnes “SHUF” näkyy
näytössä.
10
Raitojen soitto halutussa järjestyksessä
(PGM-soitto)
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan enintään 64 raitaa haluamassasi järjestyksessä.
Paina soiton aikana P MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes “PGM”
näkyy näytössä.
2
Valitse raita liu’uttamalla valitsinvipu
asentoon . tai >.
Raidan numero
Soittotavat
1
Soittojärjestys
3
Vahvista raidan valinta painamalla
RPT/ENT-painiketta.
“00” tulee näyttöön, ja
soittojärjestysnumero suurenee yhdellä.
4
5
Valitse muut haluamasi raidat toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Aloita PGM-soitto liu’uttamalla valitsinvipu u-asentoon.
Ohjelman tarkistaminen
Ohjelmoinnin aikana:
Paina RPT/ENT-painiketta ennen vaihetta 5.
PGM-soiton aikana:
Paina P MODE -painiketta toistuvasti, kunnes “PGM” vilkkuu näytössä, ja paina sitten RPT/
ENT-painiketta.
Joka kerta kun painat RPT/ENT-painiketta, raidan numero tulee näyttöön.
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64. raidan vaiheessa 3, ensimmäinen valitsemasi raita tulee näyttöön.
• Jos valitset yli 64 raitaa, ensimmäiset valitsemasi raidat poistuvat.
11
B Toiminnot
G-PROTECTIONtoiminto
G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen
katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta
käytetään hölkättäessä. Tämä toiminto
tarjoaa tehokkaamman iskunvaimennuksen
kuin perinteinen iskunvaimennustoiminto.
Pidä CD-soitinta hölkkäämisen aikana niin,
että OPEN-kytkin on ylöspäin.
G-PROTECTION-toimintoa varten ei ole
ON/OFF-kytkintä tässä CD-soittimessa eikä
sen kaukosäätimessä.
CD-levyn jäljellä olevan
ajan ja jäljellä olevien
raitojen määrän
tarkistaminen
Voit tarkistaa CD-levyn jäljellä olevan ajan ja
jäljellä olevien raitojen määrän painamalla
DISPLAY-painiketta.
Paina DISPLAY-painiketta.
Aina painiketta painaessasi näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
Näyttö
Huomautuksia
• Äänessä voi kuitenkin olla katkonaisuutta, jos:
– CD-soittimeen kohdistuu odottamattoman
voimakas isku tai
– soitettava CD-levy on likaantunut tai
naarmuuntunut.
• Jos liität liitäntäjohdon tai digitaalisen
liitäntäjohdon LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään, G-PROTECTION-toiminto ei toimi.
Normaali
soitto
Raidan numero ja kulunut
soittoaika
Paina
DISPLAYpainiketta
kerran.
Soitettavan raidan numero
ja sen jäljellä oleva aika
Paina
DISPLAYpainiketta
kaksi kertaa.
CD-levyn jäljellä olevien
raitojen määrä* ja levyn
jäljellä oleva aika*
* Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, hajasoiton
tai ohjelmoidun soiton aikana.
12
Matalien äänien
korostaminen (SOUND)
Kuulon suojaaminen
Voit korostaa äänen matalia taajuuksia.
AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter
System, automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin) estää liian suuren
äänenvoimakkuuden käytön kuulon
suojaamiseksi.
Valitse “BASS ” tai “BASS
”
painamalla SOUND-painiketta.
Ei ilmaisinta
(normaali soitto)
BASS
(AVLS)
Aseta AVLS-kytkin asentoon “LIMIT”.
BASS
Tulee näkyviin, kun äänenvoimakkuutta
suurennetaan tiettyä tasoa suuremmaksi.
“BASS
” korostaa matalia ääniä
enemmän kuin “BASS ”.
Huomautus
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”.
Jos ääni säröytyy SOUND-toiminnon käytön
aikana, pienennä äänenvoimakkuutta.
13
Toiminnot
Valittu äänitila näkyy näytössä.
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
Voit lukita CD-soittimen painikkeet niin, että
et voi painaa niitä vahingossa.
Liu’uta HOLD-kytkintä nuolen
suuntaan.
CD-soitin
Toimintaäänimerkin
poistaminen käytöstä
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka
kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista
käyttäessäsi CD-soitinta.
1
Poista virtalähde (verkkolaite,
ladattavat akut tai kuivaparistot)
CD-soittimesta.
2
Pidä x/CHG-painiketta alas
painettuna ja liitä virtalähde.
Kaukosäädin
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Poista virtalähde ja liitä virtalähde sitten
takaisin painamatta x/CHG-painiketta.
CHG/HOLDmerkkivalo vilkkuu,
kun HOLD-toiminto
on käytössä.
Näkyy, kun HOLDtoiminto on
käytössä.
Voit käyttää HOLD-toimintoa sekä CDsoittimesta että kaukosäätimestä. Voit käyttää
CD-soitinta kaukosäätimellä, kun HOLDtoiminto on otettu pois käytöstä
kaukosäätimestä.
Painikkeiden vapauttaminen
Liu’uta HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
14
B CD-soittimen liittäminen
Huomautuksia
Stereolaitteiston
liittäminen
Voit kuunnella CD-levyjä stereolaitteiston
kautta ja äänittää CD-levyjä kasetille ja
minilevylle. Katso lisätietoja liitettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Katkaise jokaisesta liitettävästä laitteesta
virta ennen niiden liittämistä.
LINE OUT
(OPTICAL)
-liitäntään
Vasen
(valkoinen)
Oikea
(punainen)
Minilevysoitin,
DAT-nauhuri
tms.
Stereolaitteisto,
kasettinauhuri,
radiokasettinauhuri
tms.
Liitäntäjohtoa käytettäessä
• Et voi säätää kuulokkeiden/
nappikuulokkeiden äänenvoimakkuutta
CD-soittimesta etkä kaukosäätimestä.
• Jos äänessä on säröä, liitä laite
i/REMOTE-liitäntään.
Optisen digitaalisen liitäntäjohdon
käyttäminen
Kun haluat äänittää CD-levyltä minilevylle,
DAT-nauhalle tms., varmista, että CD-soitin
on taukotilassa,
ennen kuin aloitat äänityksen.
G-PROTECTION- ja SOUND-toiminnot
käytettäessä liitäntäjohtoa tai optista
digitaalista liitäntäjohtoa
Seuraavassa taulukossa on esitetty
toimintojen toimivuus erilaisia liitäntäjohtoja
käytettäessä:
G-PROTECTION SOUND
Liitäntäjohto
Ei
Ei
Optinen digitaalinen Ei
Kyllä*
liitäntäjohto
* Vaikuttaa vain i/REMOTE-liitännästä lähtevään
ääneen; ei vaikuta LINE OUT (OPTICAL)
-liitännästä lähtevään ääneen.
15
CD-soittimen liittäminen
Liitäntäjohto
Optinen
digitaalinen
liitäntäjohto
• Ennen kuin alat soittaa CD-levyä, pienennä
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus minimiin, jotta
liitetyt kaiuttimet eivät vahingoitu.
• Käytä äänityksen aikana verkkolaitetta. Jos käytät
ladattavia akkuja tai kuivaparistoja virtalähteenä,
niiden varaus voi purkautua kokonaan äänityksen
aikana.
• Säädä liitetystä laitteesta äänenvoimakkuus
sopivaksi niin, ettei äänessä ole säröä.
CD-soittimen
käyttäminen autossa
Voit käyttää CD-soitinta autossa liittämällä
sen auton kasettidekkiin.
Et voi käyttää autoasennuskiinnikettä tässä
soittimessa.
Kun käytät CD-soitinta autossa, asenna se
turvallisesti paikkaan, jossa se ei
häiritse ajamista.
Tarvittavat autolisävarusteet
Jotta voit liittää soittimen auton
kasettidekkiin, tarvitset seuraavat varusteet,
jotka on mainittu kohdassa “Varusteet
(vakio-/lisävarusteet)”:
• auton akun sovitinkaapeli ja
• autoliitäntäpakkaus*.
Katso lisätietoja lisävarusteiden
käyttöohjeista.
* Saattaa kuulua kohinaa, jos käytät lisävarusteena
saatavaa liitäntäjohtoa. Kohinan vähentämiseksi
on suositeltavaa käyttää Sonyn
autoliitäntäpakkausta.
Soittimen pysäytys auton moottorin
sammuessa (käytettäessä auton akun
sovitinkaapelia)
Tämän toiminnon ansiosta CD-soitin
pysähtyy automaattisesti, kun sammutat
auton moottorin (katkaiset virran virtaavaimella), vaikka CD-soittimessa olisi
paristot. Tämä toiminto ei toimi kaikissa
automalleissa.
Huomautus
Käytä vain kohdassa “Varusteet (vakio-/
lisävarusteet)” mainittua auton akun
sovitinkaapelia. Jos käytät jotain muuta auton akun
sovitinkaapelia, voi syntyä lämpöä, savua tai vika.
16
B Virtalähteen liittäminen
Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:
• ladattavat akut
• verkkolaite (katso “CD-levyn
soittaminen”).
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot
(paristokotelo).
Akun varauksen kestoaika ja latausaika on
mainittu kohdassa “Tekniset tiedot”.
3
Liitä verkkolaite CD-soittimen EXT
BATT/DC IN 4.5 V -liitäntään ja
pistorasiaan. Käynnistä lataus
sitten painamalla x/CHG
-painiketta.
Jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan,
käytä verkkopistokesovitinta.
x/CHG-painike CHG/HOLD-merkkivalo
Ladattavien akkujen
käyttäminen
Lataa akut ennen niiden ensimmäistä
käyttökertaa. Voit käyttää
vain seuraavia ladattavia akkuja CDsoittimessa.
• NH-14WM
1
Avaa CD-soittimen sisällä oleva
akkulokeron kansi.
EXT BATT/DC IN
4.5 V -liitäntään
pistorasiaan
2
CD-soitin alkaa ladata akkuja.
Kaukosäätimen näytön
ilmaisinosat syttyvät peräkkäin, ja CHG/
HOLD-merkkivalo palaa.
Kun akut on täysin ladattu, kaikki
ilmaisimet katoavat kaukosäätimen
näytöstä ja CHG/HOLD-merkkivalo
sammuu.
Jos painat x/CHG-painiketta latauksen
jo päätyttyä,
-ilmaisin alkaa vilkkua
näytössä ja sana “Full” (täynnä) tulee
näyttöön. CHG/HOLD-merkkivalo alkaa
myös vilkkua.
Aseta kaksi ladattavaa akkua
lokeroon oikein päin niin, että
niissä oleva merkintä 3 tulee
kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa.
Sulje sitten kansi.
4
Työnnä nauhan pää
sisään.
Irrota verkkolaite.
(jatkuu)
17
Virtalähteen liittäminen
Verkkolaite
Ladattavien akkujen käyttäminen
Ladattavien akkujen poistaminen
Vedä nauhasta.
Milloin akut on vaihdettava?
Jos akkujen varauksen kestoaika lyhenee
noin puoleen alkuperäisestä, korvaa akut
uusilla ladattavilla akuilla.
Huomautus ladattavista akuista
Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen,
ennen kuin olet ladannut ja purkanut
varauksen useita kertoja.
Milloin akut on ladattava?
Voit tarkistaa akuissa jäljellä olevan
jännitteen näytöstä.
r
r
r
r
Akut ovat täysin latautuneita.
.
.
.
.
Akkujännite on heikkenemässä.
.
.
.
Akkujännite on heikko.
r
Lo batt*
Jotta akkujen alkuperäisen kapasiteetti säilyy
pitkään, lataa akut vasta, kun niiden varaus
on täysin purkautunut.
Huomautuksia
-ilmaisimet näyttävät akuissa jäljellä olevan
varauksen suurin piirtein. Yksi ilmaisinosa ei aina
välttämättä edusta akun kokonaisjännitteen
neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
18
Kuivaparistojen
käyttäminen
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
paristokoteloa.
Käytä vain seuraavantyyppisiä kuivaparistoja
CD-soittimessa:
• LR6 (koko AA) -alkaliparistot.
Akut ovat täysin purkautuneet.
* Laite antaa äänimerkin.
•
Huomautus ladattavien akkujen
kuljettamisesta
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
akkukoteloa akkujen odottamattoman
kuumenemisen estämiseksi. Jos ladattavat
akut pääsevät koskettamaan metalliesineitä,
voi siitä johtuva oikosulku aiheuttaa akkujen
kuumenemisen tai tulipalon.
1
Poista paristokotelon kansi ja
aseta kaksi LR6 (koko AA)
-alkaliparistoa koteloon niin, että
niissä oleva 3-merkki tulee
kohdakkain paristokotelon
ulkopinnalla olevan merkin
kanssa. Sulje sitten paristokotelon
kansi.
2
Liitä paristokotelo CD-soittimeen.
Huomautuksia
virtalähteistä
Irrota kaikki virtalähteet, kun CD-soitinta ei
käytetä.
EXT BATT/DC IN
4.5 V -liitäntään
Verkkolaitteesta
v-puoli alaspäin
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää tai
kohdassa “Varusteet (vakio-/lisävarusteet)”
mainittua verkkolaitetta. Älä käytä mitään
muuta verkkolaitetta. Muutoin laite voi
vioittua.
Liittimen napaisuus
Paristojen vaihtamisajankohta
Voit tarkistaa paristoissa jäljellä olevan
jännitteen näytöstä.
r
r
r
r
Lo batt*
Paristot ovat täysin
purkautuneet.
* Laite antaa äänimerkin.
Kun paristot ovat täysin purkautuneet, vaihda
molemmat paristot uusiin.
CD-soittimessa ja paristokotelossa olevien
paristojen jännite purkautuu samanaikaisesti.
Huomautuksia
• Irrota verkkolaite, kun asetat kuivaparistot
paikoilleen.
• Jos käytät ladattavia akkuja ja kuivaparistoja
yhdessä mahdollisimman pitkään riittävän virran
saamiseksi, käytä täysin ladattuja akkuja ja uusia
kuivaparistoja.
• Kun irrotat verkkolaitteen pistorasiasta,
irrota se vetämällä verkkolaitteesta
itsestään. Älä vedä johdosta.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
Ladattavista akuista ja
kuivaparistoista
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja
polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja
kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos
akun tai pariston positiivinen ja
negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä ladattavia akkuja ja
kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja
sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan,
pyyhi akkulokero tai paristokotelo
puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot.
Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta
ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
19
Virtalähteen liittäminen
r
Paristot ovat täysin latautuneita.
.
.
.
.
Paristojännite on
heikkenemässä.
.
.
.
Paristojännite on heikko.
Kantolaukun
käyttäminen
Voit kantaa soitinta ja sen paristokoteloa
yhdessä käyttämällä vakiovarusteisiin
sisältyvää kantolaukkua.
Asenna ne paikoilleen laukkuun alla
esitetyllä tavalla.
20
B Lisätietoja
Kuulokkeista/
nappikuulokkeista
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja
vie se huoltoon tarkistettavaksi ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
4.5 V -liitäntään (ulkoisen virran
tuloliitäntä).
CD-soittimesta
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle
tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CDsoittimesta virta tai siirrä se kauemmas
radiosta tai televisiosta.
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai
polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä ja on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa,
kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohenteita.
Lisätietoja
CD-levyjen käsittelystä
Ei näin
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
21
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuus ei
suurene, vaikka painat
painiketta VOLUME +
toistuvasti.
Mitään ääntä ei kuulu tai
kuuluu kohinaa.
c Aseta AVLS-kytkin asentoon “NORM”. (sivu 13)
c Kuulokkeet/nappikuulokkeet on liitetty LINE OUT (OPTICAL)
-liitäntään. Liitä ne i/REMOTE-liitäntään. (sivu 6)
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat
kuivaparistot.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä ovat ladattavat
akut.
Kun painat u-painiketta,
sanat “Lo batt” ja “00”ilmaisin tulevat näyttöön.
CD-levy ei soi.
“HI dc In” tulee näyttöön.
CD-levy ei soi tai sana
“no dISC” tulee näyttöön,
kun CD-levy on paikallaan
CD-soittimessa.
CHG/HOLD-merkkivalo
vilkkuu näytössä, kun painat
jotain painiketta, eikä CDlevy soi.
22
c Liitä liittimet pitävästi. (sivu 6)
c Liittimet ovat likaisia. Puhdista liittimet aika ajoin pehmeällä,
kuivalla kankaalla.
c Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoja (mangaaniparistot
eivät kelpaa). (sivu 18)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 18)
c Lataa ladattavat akut ja pura niiden varaus useita kertoja. (sivut
17, 18)
c Ladattavien akkujen varaus on täysin purkautunut. Lataa akut.
(sivu 17)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 18)
c Käytä vain kohdassa “Varusteet (vakio-/lisävarusteet)” mainittua
verkkolaitetta tai auton akun sovitinkaapelia. (sivu 25)
c Poista kaikki virtalähteet ja asenna sitten paristot tai liitä
verkkolaite uudelleen. (sivut 6, 17, 18)
c CD-levy on likaantunut tai viallinen. (sivu 21)
c Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 6)
c Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
c Sulje akkulokeron/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 17)
c Tarkista, että akut tai paristot ovat oikein paikoillaan. (sivut 17,
18)
c Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 6)
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin. (sivu
14)
Oire
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuutta ei voi
säätää CD-soittimen
painikkeilla VOLUME +/–.
Kun käytät äänityksen aikana
optista digitaalista
liitäntäjohtoa, raidan numero
ei tallennu oikein.
CD-soitin ei ala ladata
akkuja.
c CD-soitin on liitetty toiseen äänilaitteeseen. Säädä
äänenvoimakkuus liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden säätimellä.
(sivu 15)
c Tallenna raidan numero uudelleen minilevysoittimella, DATnauhurilla tms. (sivu 15)
c Katso lisätietoja äänittävän laitteen käyttöohjeesta. (sivu 15)
c Kun soitto on keskeytettynä, paina x/CHG-painiketta. (sivu 17)
Lisätietoja
23
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW (Tämä lähtöteho
on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
aukolla.)
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos
Taajuusvaste
+1
20 - 20 000 Hz –2 dB (mittaus: EIAJ CP-307)
Lähtöteho (4,5 V:n tulolla)
Linjalähtö (stereominiliitäntä)
Lähtötaso 0,7 V RMS 47 kilo-ohmilla
Suositeltava kuormitusimpedanssi yli 10 kiloohmia
Kuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW 16 ohmilla
(Noin 0,15 mW + noin 0,15 mW 16 ohmilla)*
*Koskee Ranskassa olevia asiakkaita
Optinen digitaalinen lähtö (optinen lähtöliitäntä)
Lähtötaso: –21 - –15 dBm
Aallonpituus: 630 - 690 nm huipputasolla
Käyttöjännite
Näet ostamasi mallin aluekoodin
pakkauksessa olevan viivakoodin
vasemmasta yläkulmasta.
• Kaksi Sony ladattavaa NH-14WM -akkua:
2,4 V DC
• Kaksi LR6 (koko AA) -paristoa: 3 V DC
• Verkkolaite (DC IN 4.5 V -liitäntä):
U2-/CA2-/E92-/MX2-malli: 120 V, 60 Hz
CED-/CET-/CEW-/CEX-/CE7-/EE-/EE1-/
E13-/G5-/G6-/G7-/G8-malli: 220 - 230 V, 50/
60 Hz
CEK-/3CE7-malli: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3-malli: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2-malli: 240 V, 50 Hz
JE.W-/E33-malli: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2-malli: 220 V, 50/60 Hz
AR1-/CN2-malli: 220 V, 50 Hz
• Auton akun sovitinkaapeli Sony DCC-E245:
4,5 V DC
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika* (keskim. tuntia)
(Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla
alustalla.)
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan
mukaan.
Kaksi NH-14WM-akkua
(ladattu noin 4 tuntia**)
Paristokotelo
(kaksi alkaliparistoa)
Ladattavat NH-14WM-akut
ja paristokotelo
(kaksi alkaliparistoa)
23
37
57
* EIAJ (Electronic Industries Association of Japan)
-standardin mukaisesti mitattu arvo.
** Latausaika riippuu ladattavan akun
käyttötavasta.
Käyttölämpötila
5 °C - 35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Noin 127,2 × 19 × 130,1 mm
Paino (ilman ladattavia akkuja)
Noin 167,5 g
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
24
Varusteet
Lisävarusteet
(vakio-/lisävarusteet)
Vakiovarusteet
Näet CD-soittimen ostomaan aluekoodin
pakkauksessa olevan viivakoodin vasemmasta
yläkulmasta.
Verkkolaite (1)
Kuulokkeet/nappikuulokkeet ja kaukosäädin (1)
Ladattavat akut (2)
Paristojen kantokotelo (2)
Kantolaukku (1)
Paristokotelo (1)
Verkkopistokesovitin (1)*
* Toimitetaan JE.W- ja E33-mallien mukana
Verkkolaite
Aktiivinen kaiutinjärjestelmä
Auton akun sovitinkaapeli
Auton akun sovitinkaapeli ja
autoliitäntäpakkaus
Autoliitäntäpakkaus
Liitäntäjohto
AC-E45HG
SRS-Z1
SRS-Z1000
DCC-E245
DCC-E26CP
CPA-9
RK-G129HG
RK-G136HG
Optinen digitaalinen liitäntäjohto
POC-5B
POC-10B
POC-15B
POC-5AB
POC-10AB
POC-15AB
Nappikuulokkeet
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Lisävarusteena saatavien
kuulokkeiden liittäminen
vakiovarusteisiin sisältyvään
kaukosäätimeen
Käytä vain stereominiliittimellä varustettuja
kuulokkeita. Mikroliittimellä varustettuja
kuulokkeita ei siis voi käyttää.
Lisätietoja
Stereominiliitin
Mikroliitin
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia yllä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
25
26
27
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising