Sony | D-NF600 | Sony D-NF600 Käyttöohjeet

3-261-926-41 (1)
FM/AM
Portable
CD Player
Bruksanvisning
SE
Käyttöohjeet
FI
“WALKMAN” is a registered trademark of Sony Corporation to represent Headphone
Stereo products.
D-NF600
© 2004 Sony Corporation
is a trademark of Sony Corporation.
VARNING
För att undvika risk för brand
eller elchock bör du se till att
du inte utsätter enheten för
regn eller fukt.
Placera enheten på en plats med god
ventilation. Placera den inte i bokhyllan
eller i ett skåp.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
stereon med tidningar, dukar, gardiner e.dyl.,
eftersom det kan förorsaka brand. Placera
heller aldrig levande ljus ovanpå stereon.
Placera inte föremål fyllda med vätska, som
till exempel vaser, ovanpå stereon, för att
undvika risk för brand eller elektriska stötar.
I vissa länder finns system för insamling av
kasserade batterier som används till den här
produkten. Ta reda på vart du ska vända dig.
Varning!
• ÖPPNAR DU ENHETEN FINNS DET
RISK FÖR ATT DU UTSÄTTS FÖR
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
• TITTA ALDRIG IN I STRÅLEN ELLER
UNDERSÖK DEN MED HJÄLP AV
NÅGOT OPTISKT INSTRUMENT
• EXPONERING FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING AV KLASS 1M
OM ENHETEN ÖPPNAS
• TITTA ALDRIG DIREKT VIA OPTISKA
INSTRUMENT
CE-markeringens giltighet är begränsad till
de länder där den har stöd av lagen,
huvudsakligen inom EES (Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet).
2-SE
ATRAC3plus och ATRAC3 är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
Innehållsförteckning
Vi är övertygade om att du får
mycket glädje av din ATRAC
CD Walkman!
Musikkällor som du kan spela upp på
den här CD-spelaren ................................ 6
ATRAC3plus och ATRAC3 ......................... 7
MP3 ............................................................. 7
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/
ATRAC3 och MP3 .................................. 8
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ............. 10
Reglagens placering ................................... 11
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva. ................................. 14
2. Anslut CD-spelaren. .............................. 14
3. Spela upp en CD-skiva. ......................... 15
Uppspelning i slumpvis ordning av
de spår du spelat upp oftast
(Auto ranking shuffle play) ................... 21
Spela upp spår i den ordning du själv
bestämmer (PGM play) ......................... 21
Söka efter grupper eller spår/filer .............. 22
Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
(Parametrisk equalizer) ......................... 23
Funktionen G-PROTECTION ................... 24
Skydda hörseln (AVLS) ............................. 24
Avbryta uppspelningen automatiskt
(OFF TIMER) ....................................... 25
Låsa kontrollerna (HOLD) ........................ 25
Stänga av ljudsignalen ............................... 26
Energisparläge ........................................... 26
Spela upp spår utan skarvar (SEAMLESS)
(Endast ATRAC CD) ............................. 27
Använda radion
Uppspelningsalternativ
Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play) ......................................... 18
Spela upp alla filer i en vald grupp
(Group play) (Endast ATRAC
CD/MP3 CD) ........................................ 19
Spela upp ett enskilt spår (Single play) ..... 19
Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play) ......................................... 19
Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD) ............. 19
Spela upp en spellista (m3u play list play)
(Endast MP3 CD) .................................. 19
Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play) ....... 20
Uppspelning av de 10 spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play) ..................... 21
Lyssna på radio .......................................... 28
Ställa in snabbvalskanaler ......................... 29
Lyssna på snabbvalsinställda kanaler ........ 31
Ändra inställningsintervallet (Gäller ej
europeiska och kinesiska modeller) ...... 31
Ansluta en strömkälla
Använda batteriet ....................................... 32
Om strömkällor .......................................... 34
Ytterligare information
Menylista ................................................... 35
Försiktighetsåtgärder ................................. 37
Underhåll ................................................... 37
Felsökning ................................................. 38
Specifikationer ........................................... 41
Extra tillbehör ............................................ 42
3-SE
SE
Vi är övertygade om att du får
mycket glädje av din ATRAC CD
Walkman!
Tack för att du valde att köpa D-NF600. Den här CD Walkman har fått beteckningen ”ATRAC
CD Walkman” eftersom du kan lyssna på ”ATRAC CD-skivor” med den.
Du kan lätt skapa egna ATRAC CD.
Steg 1:
Installation
Installera den medföljande
programvaran ”SonicStage
Simple Burner”.
Steg 2:
Bränn
Skapa en avbildning av skivan (disc
image) och använd datorn för att
bränna över den på en CD-R/RW.
Ljud CD-skivor
MP3-filer
eller
,
SonicStage Simple Burner konverterar
ljudinformationen till formatet ATRAC3plus/
ATRAC3.
Så här använder du SonicStage Simple Burner
Mer information finns i den medföljande broschyren ”SonicStage Simple Burner”.
4-SE
Vad är en ATRAC CD?
* När den totala uppspelningstiden för en CD-skiva (ett album) uppskattas till 60 minuter och du spelar in på
en 700 MB CD-R/RW-skiva med 48 kbps i formatet ATRAC3plus.
Steg 3:
Lyssna
Du kan lyssna på dina egna
ATRAC CD-skivor på din ATRAC
CD Walkman.
ATRAC CD
,
Du kan också använda CD
Walkman för att lyssna på ljudCD-skivor.
Vad innebär formatet ATRAC3plus/
ATRAC3?
Mer information finns på sidorna 7 till 9 i
den här handledningen.
5-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
En ATRAC CD är en CD-R/RW med inspelat ljud som komprimerats med formatet
ATRAC3plus/ATRAC3. Ungefär 30 ljud-CD-skivor får rum på en CD-R/RW.* Du kan också
spela in MP3-filer genom att konvertera dem till formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
Musikkällor som du kan spela upp på den här
CD-spelaren
Den här CD-spelaren kan spela upp följande 3 källor:
• Ljud-CD-skivor (CDDA)
• CD-skivor med filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 (ATRAC CD)
• CD-skivor med filer av formatet MP3 (MP3 CD)
Skivformat som du kan använda
Du kan bara använda skivor av formatet ISO 9660 Level 1/2 och Joliet extension.
Om CD-R/RW-skivor
Den här CD-spelaren kan visserligen spela upp CD-R/RW-skivor som är inspelade i formatet
ATRAC3plus/ATRAC3, MP3 eller CDDA*, men om en viss skiva går att spela upp eller ej beror
i sista hand på skivans kvalitet och den utrustning som den spelades in med.
* CDDA är en förkortning av Compact Disc Digital Audio (CD för digitalt ljud). Det är en inspelningsstandard
som används för vanliga CD-skivor med ljudinformation.
Ljud-CD-skivor som kodats med upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning av skivor som följer standarden Compact Disc
(CD). Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk på
att vissa av dessa skivor inte följer CD-standarden och kanske därför inte kan spelas upp av den
här produkten.
Obs!
• Du kan inte använda den här CD-spelaren för att spela in musik på inspelningsbara medier, t.ex. CD-R/RWskivor.
• Du kan inte spela upp CD-R/RW-skivor som spelats in med formatet ATRAC3plus/ATRAC3 på din dator.
6-SE
ATRAC3plus och ATRAC3
”ATRAC3”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”, är en teknik för
ljudkomprimering som uppfyller kraven på hög ljudkvalitet och hög komprimering. Med
formatet ATRAC3 kan ljudinformationen komprimeras till 1/10 av originalstorleken vilket
reducerar medieförbrukningen. De överföringshastigheter som kan användas är 132 kbps,
105 kbps och 66 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Mer information finns i den medföljande broschyren ” SonicStage Simple Burner”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
Spara inte filer i andra format (förutom MP3-filer) och skapa inte mappar i onödan på skivor som
innehåller filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
MP3
MP3 står för MPEG-1 Audio Layer3, en standard för komprimering av ljudfiler som stöds av
Motion Picture Experts Group, en arbetsgrupp inom ISO (International Organization for
Standardization). MP3-formatet tillåter en komprimering på 1/10 av datamängden på en vanlig
CD-skiva av standardformat.
I huvuddrag gäller följande specifikationer för de skivformat som du kan använda:
• Högsta antalet mappnivåer: 8
• Tillåtna tecken: A-Z, a-z, 0-9, _ (understreck)
Obs!
• Använd filändelsen ”mp3” när du namnger filen.
• Om du använder filändelsen ”mp3” för filer som inte är MP3-filer kan inte spelaren läsa dem korrekt.
(fortsättning)
7-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
”ATRAC3plus”, som står för ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”, är en vidareutvecklad
ljudkomprimeringsteknik som bygger på formatet ATRAC3. Trots att formatet ATRAC3plus
tillåter en så hög komprimeringsgrad som 1/20 av originalstorleken vid 64 kbps håller ljudet
fortfarande hög kvalitet. Bithastigheterna vid överföringen är 256 kbps, 64 kbps och 48 kbps.
Antalet grupper och filer
• Högsta antalet grupper: 255
• Högsta antalet filer: 999
Inställningar för komprimerings- och bränningsprogram
• Den här CD-spelaren kan spela upp MP3-filer som uppfyller följande specifikationer:
Bithastighet: 16-320 kbps och samplingsfrekvenserna: 32/44,1/ 48 kHz. Filer med variabel
bithastighet (VBR) kan också spelas upp.
När du komprimerar en källa som en MP3-fil rekommenderas du att ställa programvaran på
”44,1 kHz”, ”128 kbps” och ”Constant Bit Rate” (konstant bithastighet).
• För maximal kapacitet vid bränning använder du inställningen ”halting of writing”.
• För direkt inspelning med maximal kapacitet till ett tomt medium använder du läget ”Disc at
Once”.
Att tänka på när du sparar filer på mediet
• Spara inte filer i andra format (förutom filer av formatet MP3/ATRAC3plus/ATRAC3) eller
skapa mappar i onödan på skivor som innehåller MP3-filer.
• När du sätter i en skiva läser spelaren av all information om mappar och filer på skivan. Om
det finns många mappar kan det ta en stund innan uppspelningen börjar eller innan nästa fil
spelas upp.
Filstruktur för formaten ATRAC3plus/ATRAC3
och MP3
Grupper och mappar
Strukturen för formatet ATRAC3plus/ATRAC3 är mycket enkel. Den består av ”filer” och
”grupper”. ”Fil” motsvarar i det här sammanhanget ”spår” på en ljud-CD. ”Grupp” är en
samling filer och motsvaras närmast av ”album”. En ”grupp” har ingen hierarki i stil med den
hierarki som finns för mappar (du kan inte skapa nya grupper i en befintlig grupp).
För CD-skivor med MP3-filer är en ”fil” samma sak som ett ”spår” och en ”grupp” är samma sak
som ett ”album”. Den här CD-spelaren är tillverkad för att identifiera MP3-mappar som
”grupper” så att den kan spela upp CD-R-/RW-skivor på samma sätt som den spelar upp
ATRAC3plus/ATRAC3-filer.
8-SE
Filstruktur och uppspelningsordning för ATRAC3plus/ATRAC3/
MP3
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
ATRAC3plus/
ATRAC3-fil
Grupp
MP3-fil
Obs!
• Grupper som inte innehåller någon MP3-fil hoppas över.
• Om filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3 och MP3 finns på samma CD-skiva spelar den här CD-spelaren
först upp filerna av formatet ATRAC3plus/ATRAC3.
• Uppspelningsordningen kan variera beroende på vilken inspelningsmetod som användes för att spela in
skivans MP3-filer.
9-SE
Vi är övertygade om att du får mycket glädje av din ATRAC CD Walkman!
Grupp
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör
Hörlurar/öronsnäckor (1)
Fjärrkontroll (1)
Uppladdningsbart batteri (1)
Batterifodral (1)
Bärfodral (1)
Nätadapter (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
Användarhandledning för SonicStage Simple
Burner (1)
* Spela inte upp CD-ROM-skivor på en ljud-CDspelare.
10-SE
Reglagens placering
CD-spelare
Mer information finns på sidorna inom parentes.
1
4
5
6
1 RADIO ON/BAND•MEMORY knapp
(28-31)
RADIO ON: Slå på strömmen till radion
genom att trycka på den här knappen.
BAND: Ändra band genom att trycka på
den här knappen.
MEMORY: Förinställ radiokanaler
genom att hålla den här knappen intryckt.
2 Teckenfönster (12, 18, 19, 21 - 23, 28 - 30)
3 OPR-lampa (funktionsindikator) (25, 26, 33)
Lampan ändrar färg beroende på vilken
ljudkälla som spelas upp.
Röd: ljud-CD-skiva, grön: ATRAC3plus/
ATRAC3-fil, orange: MP3-fil
En stund efter det att du har satt i CDskivan tänds lampan och lyser i tur och
ordning röd, orange och grön.
4
(grupp) –/TUNE –, knapp (15, 21 - 23,
25, 28, 30)
5 DC IN 3 V-kontakt (anslutning av extern
strömförsörjning) (14)
6 i (hörlurar), kontakt (14, 28)
7
(grupp) +/TUNE +, knapp (15, 21, 22,
28, 30)
8 HOLD-omkopplare (baksidan) (25)
Du kan låsa CD-spelarens knappar osv.
genom att skjuta omkopplaren i pilens
riktning.
Komma igång
2
3
7
8
9
0
qa
qs
9 Jog-ratt (18-27, 31)
Används för att välja fil,
uppspelningsläge osv.
Sökriktningen ändras
beroende på i vilken
riktning du vrider jog-ratten.
0 VOL (volym) +*1/–, knappar (15)
qa Kontrollknapp med 5 lägen (14, 15,
18 - 31, 35)
u: uppspelning/paus
.: AMS*2/
bakåtspolning/ställa in en
förinställd radiokanal
>: AMS/snabbspolning
framåt/ställa in en
förinställd radiokanal
DISPLAY/
x/CHG: stoppa/ladda upp/
MENU
slå av strömmen till radion
DISPLAY/MENU:
Används för markering av
menyalternativ och för att
bekräfta val.
Tryck kontrollknappen mot u, >,
. eller x/CHG med fingret på
DISPLAY/MENU.
qs OPEN-omkopplare (14, 32)
Tryck på båda sidorna.
*1 Knappen har en upphöjd punkt som du kan
känna med fingret.
*2 Automatic Music Sensor (automatisk
musiksökning)
(fortsättning)
11-SE
Teckenfönster (CD-spelare)
Mer information finns på sidorna inom parentes.
1
2
3
4
56
1 Teckenfönster (16)
När du spelar upp ljud-CD-skivor visas
skivnamn, spårnamn osv. (förutsatt att
informationen finns inspelad på CDskivan) på fönstrets 4 rader.
När du spelar upp ATRAC CD/MP3 CDskivor visas gruppnamn, filnamn osv.
(förutsatt att informationen finns inspelad
på CD-skivan) på fönstrets 4 rader.
Här visas också olika menyalternativ.
2 Atrac3plus/Atrac3/MP3-indikator
3 Skivindikator
Tänds när CD-spelaren spelar upp en
skiva.
4 Batteriindikator (32)
Visar ett ungefärligt värde för återstående
batteritid. Om ”
” blinkar betyder det
att batterierna är slut.
12-SE
7
8
5 Indikator för spellista
Endast för MP3 CD-filer
6 Indikator för grupp
Endast för ATRAC CD/MP3 CD
7 Indikator för uppspelningsläge
Visar olika uppspelningslägen som t.ex.
enstaka uppspelning, slumpvis
uppspelning och programmerad
uppspelning. ” ” visar upprepad
uppspelning.
8 SOUND-indikator
Visar vilken SOUND-inställning du har
valt i menyn.
Fjärrkontroll
Mer information finns på sidorna inom
parentes.
1
5
3
6
4
Komma igång
2
7
1 VOL (volym) +/–, kontroll (15)
Du ställer in volymen genom att vrida på
kontrollen.
2 HOLD-omkopplare (25)
3 Klämma
4
(grupp) –/+• inställning, –/+, knappar
(15, 28, 30)
5 u (uppspelning/paus), knapp (15)
6 x (stopp)•RADIO ON/BAND•RADIO
OFF, knapp (15, 28)
7 ./> (AMS/sökning)•PRESET –/+,
knappar (15, 31)
Obs!
Använd bara den medföljande fjärrkontrollen. Du
kan inte använda den här CD-spelaren med en
fjärrkontroll som följer med andra CD-spelare.
13-SE
Spela upp CD-skivor
1. Sätt i en CD-skiva.
1 Öppna locket till CD-facket
genom att trycka in båda sidorna
av OPEN.
2 Placera CD-skivan i facket och
stäng locket.
Etikettsidan
uppåt
OPEN spärr
2. Anslut CD-spelaren.
till ett vägguttag
Du kan använda följande strömkällor:
• Uppladdningsbart batteri (sid. 32)
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA)
(sid. 32)
• Nätadapter
Nätadapter
På den här sidan beskrivs hur du driver
CD-spelaren på hushållsnätet.
Anslut kontakterna ordentligt.
1 Anslut nätadaptern till
uppladdningsstället.
2 Anslut hörlurarna/öronsnäckorna
med fjärrkontrollen till CD-spelaren.
Kontrollknapp med
5 lägen (u)
DC IN 3V
till i (hörlurar)
14-SE
Hörlurar/
öronsnäckor
3. Spela upp en CD-skiva.
Kontrollknapp med 5 lägen (u)
u
VOL + / –
VOL + / –
För att
Spela upp (från den punkt där du
tidigare stoppat)
Spela upp (från det första spåret)
Göra paus/återuppta uppspelningen
efter paus
Stoppa*2
Hitta början av det aktuella spåret
(AMS*1)*2
Hitta början av föregående spår
(AMS)*3
Hitta början av nästa spår (AMS)*2, *3
Hitta början av efterföljande spår
(AMS)*3
Gå bakåt snabbt*2, *5
Gå framåt snabbt*2, *5
Hoppa till efterföljande grupper*4
Hoppa till föregående grupper*4
1 Tryck på u.
2 Ställ in ljudstyrkan genom att vrida
VOL +/ –.
CD-spelare
Tryck kontrollknappen mot u.
Uppspelningen startar från den
punkt där du stoppade den.
När CD-spelaren är i stoppläge
håller du kontrollknappen tryckt
mot u tills uppspelningen av
det första spåret börjar.
Tryck mot u.
Fjärrkontroll
Tryck på u.
Uppspelningen startar från den
punkt där du stoppade den.
När CD-spelaren är i
stoppläge håller du u
nedtryckt tills uppspelningen
av det första spåret börjar.
Tryck på u.
Tryck mot x/CHG.
Tryck mot ..
Tryck på x.
Tryck på ..
Tryck flera gånger mot ..
Tryck flera gånger på ..
Tryck mot >.
Tryck flera gånger mot >.
Tryck på >.
Tryck flera gånger på >.
Tryck mot . och håll kvar i
det läget.
Tryck mot > och håll kvar i
det läget.
+.
Tryck flera gånger på
Tryck flera gånger på
–.
Tryck på och håll ned ..
Tryck på och håll ned >.
Tryck flera gånger på
Tryck flera gånger på
+.
–.
(fortsättning)
15-SE
Spela upp CD-skivor
1 Tryck kontrollknappen mot u.
2 Ställ in ljudstyrkan med VOL +
eller –.
*1 Automatic Music Sensor (automatisk musiksökning)
*2 De här operationerna kan du utföra både under uppspelning och paus.
*3 När det sista spåret spelats upp kan du återgå till början av det första spåret genom att trycka
kontrollknappen mot > (tryck på > på fjärrkontrollen). På samma vis kan du, vid det första spåret,
komma till det sista spåret genom att trycka jog-spaken mot . (tryck på . på fjärrkontrollen).
*4 Bara när du spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor
*5 De här funktionerna kan inte utföras för MP3-filer som spelats in på en CD-R/RW i packet-write-format.
Granska information om CD-skivan i teckenfönstret
Du kan granska information om CD-skivan genom att trycka flera gånger på DISPLAY/MENU
på CD-spelaren.
När du spelar upp en CD-skiva med textinformation som t.ex. CD-TEXT, visas ”spårnamn”,
”albumnamn”, ”artistnamn” osv. på det sätt som visas inom parenteserna i följande tabell. När du
spelar upp ATRAC CD-skivor visas den information som du skrivit in med programvaran
SonicStage Simple Burner. När du spelar upp MP3 CD-skivor med MP3-filer som har ID3tagg*1, visas ID3-taggens information.
Varje gång du trycker på DISPLAY/MENU ändras teckenfönstret på följande sätt:
Skärm
1
2
3
4
Ljud-CD
Spårnummer, förfluten
uppspelningstid (spårnamn,
artistnamn, albumnamn)
Spårnummer, återstående tid
för det aktuella spåret (spårnamn,
albumnamn, artistnamn)
Totalt antal spår på CD-skivan,
total uppspelningstid för CD-skivan,
antal återstående spår*2,
återstående tid för CD-skivan*2
(albumnamn, artistnamn)
Lista med spårnamn
ATRAC CD/MP3 CD
Filnamn, artistnamn*3,
gruppnamn, filnummer,
förfluten uppspelningstid
Filnamn, CODEC-information*4,
filnummer, återstående tid för
den aktuella filen
Totalt antal filer, totalt antal
grupper, filnummer,
förfluten uppspelningstid
Lista med gruppnamn/filnamn
*1 ID3-tagg är ett format för tilläggsinformation (spårnamn, albumnamn, artistnamn osv.) för MP3-filer. Den
här CD-spelaren är anpassad för ID3-taggformat av version 1.1/2.2/2.3 (endast MP3-filer).
*2 Visas inte under enstaka uppspelning, slumpvis uppspelning, uppspelning av spår med bokmärken,
automatisk rangordnad uppspelning, automatisk slumpvis rangordnad uppspelning eller PGM-uppspelning.
*3 Under uppspelning visas inte ”artistnamn” om skivan saknar ID3-tagginformation.
*4 Bithastighet och samplingsfrekvenser. När MP3-filer som skapats med VBR (variabel bithastighet) spelas
upp visas ”VBR” i teckenfönstret istället för bithastigheten. I vissa fall visas inte ”VBR” från första början
utan först en bit in på uppspelningen.
16-SE
Obs!
• Tecknen A-Z, a-z, 0-9, samt _ kan visas på den här CD-spelaren.
• Innan en fil spelas upp läser CD-spelaren informationen om CD-skivans alla filer och grupper (eller mappar).
”READING” visas. Beroende på CD-skivans innehåll kan läsningen ibland ta ganska lång tid.
• Om gruppen saknar namn visas ”ROOT” i teckenfönstret.
• Om filen saknar ID3-tagginformation visas “- - - -“ i teckenfönstret.
Ta ur CD-skivor
Tryck på centrumtappen i mitten av
skivtallriken och ta ur CD-skivan.
Spela upp CD-skivor
17-SE
B Uppspelningsalternativ
Du kan välja följande uppspelningsalternativ
med CD-spelarens menyfunktion.
• Spela upp spår upprepade gånger
(Repeat Play)
• Spela upp alla filer i den valda
gruppen (Group play)
• Spela upp ett enskilt spår (Single play)
• Spela upp spår i slumpvis ordning
(Shuffle play)
• Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (Group shuffle play)
• Spela upp spellistor (m3u play list
play)
• Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (Bookmark track play)
• Uppspelning av de 10 spår du oftast
spelat upp (Auto ranking play)
• Uppspelning i slumpvis ordning av
de spår du spelat upp oftast (Auto
ranking shuffle play)
• Uppspelning av spår i den ordning
du själv bestämt (PGM play)
Välja uppspelningsalternativ
Öppna menyn PLAY MODE på följande sätt
och välj sedan uppspelningsalternativ.
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUfönstret visas.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Välj ”PLAY MODE” genom att vrida
jog-ratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
18-SE
3 Välj önskat uppspelningsalternativ genom
att vrida på jog-ratten.
Ursprunglig inställning är ”ALL” (normal
uppspelning).
PLAY MODE
ALL
GROUP
Uppspelningsalternativet visas.
Spela upp spår
upprepade gånger
(Repeat Play)
Du kan utföra upprepad uppspelning för flera
olika uppspelningsalternativ.
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUfönstret visas.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Välj ”REPEAT” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/MENU.
3 Välj ”ON” genom att vrida jog-ratten,
aktivera sedan valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.
REPEAT
ON
OFF
Spela upp alla filer i
en vald grupp (Group play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD)
Spela upp alla filer i en
vald grupp i slumpvis
ordning (Group shuffle play)
(Endast ATRAC CD/MP3 CD)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”GROUP” genom att vrida jog-ratten,
aktivera sedan valet genom att trycka
på DISPLAY/MENU.
Spela upp en spellista
(m3u play list play) (Endast MP3 CD)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”1” genom att vrida jog-ratten,
aktivera sedan valet genom att trycka
på DISPLAY/MENU.
Spela upp spår i
slumpvis ordning
Du kan spela upp den m3u-spellista som du
vill lyssna på för tillfället.*
* En ”m3u-spellista” är en fil som innehåller
information om uppspelningsordningen för MP3filer. För att använda spellistfunktionen spelar du
in MP3-filerna på en CD-R/RW-skiva med ett
kodningsprogram som kan hantera formatet m3u.
1
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18),
välj ”PLAY LIST” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.
2
Välj spellista genom att vrida jogratten.
(Shuffle
play)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”SHUFFLE” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
PLAY LIST
PLAY LIST1
PLAY LIST2
3
Tryck kontrollknappen med 5
lägen mot u.
19-SE
Uppspelningsalternativ
Spela upp ett enskilt
spår (Single play)
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”GROUP SHUF” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
Uppspelning av spår
med hjälp av bokmärken
(Bookmark track play)
Medan CD-spelaren spelar upp kan du
bokmärka önskade spår och sedan spela upp
bara dem.
Ljud-CD-skiva:Högst 99 spår för varje CDskiva (högst 10 CD-skivor)
ATRAC CD: Högst 999 spår för varje CDskiva (högst 5 CD-skivor)
MP3 CD:
Högst 999 spår för varje CDskiva (högst 5 CD-skivor)
Infoga bokmärken*
1 Under uppspelning av det spår du vill
2
märka med ett bokmärke håller du
kontrollknappen med 5 lägen tryckt mot
u tills ” ” slocknar och ” ” blinkar
istället.
När ett bokmärke har lagts till blinkar
” ” långsammare.
För att välja spår där bokmärket ska
läggas till, trycker du kontrollknappen
med 5 lägen mot . eller >; därefter
lägger du till bokmärket genom att
upprepa steg 1.
Spela upp spår som är
märkta med bokmärken
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”BOOK MARK” genom att vrida jog-ratten,
tryck sedan på DISPLAY/MENU.
Uppspelningen av spår med bokmärken
startar.
20-SE
Ta bort bokmärken*
Under uppspelning av ett spår som är märkt
med bokmärke tryck kontrollknappen med 5
lägen mot u tills ” ” slocknar.
Kontrollera vilka spår som är märkta
med bokmärken*
När du spelar upp spår med bokmärken
blinkar ” ” långsamt i teckenfönstret.
* Utför bara de här procedurerna när skärm 1 eller
2 visas (sid. 16).
Obs!
• När du spelar upp bokmärkta spår spelas de upp
enligt spårordningen, inte i den ordning du lade in
bokmärkena.
• Om du försöker lägga in bokmärken för spår på
en 11:e CD-skiva (på en 6:e CD-skiva när du
spelar upp ATRAC CD/MP3 CD-skivor) raderas
bokmärkena för den CD-skiva du spelade upp
först.
• Alla bokmärken raderas ur minnet:
– om du kopplar bort alla strömkällor, eller
– om du fortsätter att använda CD-spelaren med
uppladdningsbart batteri, utan att ladda upp det
trots att ”Lobatt” visas.
Uppspelning av de 10
spår du spelat upp
oftast (Auto ranking play)
Spela upp spår i den
ordning du själv
bestämmer (PGM play)
CD-spelaren lagrar i minnet automatiskt upp
till 10 av de flitigast spelade spåren på den
CD-skiva du spelar upp och spelar sedan upp
dem från spår 10 och uppåt.
Du kan programmera CD-spelaren att spela
upp till 64 spår i den ordning du själv vill.
När uppspelningen är stoppad
utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18),
välj ”PROGRAM” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.
2
Välj spår genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Spåret lagras i minnet.
När du spelar upp en ATRAC CD/MP3
CD-skiva kan du också välja grupp med
+ eller
–.
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”AUTO RANKING” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Uppspelning i
slumpvis ordning av
de spår du spelat upp
oftast (Auto ranking shuffle play)
Ljud-CD-skiva
CD-spelaren kan lagra information om vilka
32 spår som är flitigast spelade och spela upp
dem igen. I läget automatisk slumpvis
ranguppspelning spelas de här spåren upp i
slumpvis ordning.
Utför steg 1 och 2 under ”Välja
uppspelningsalternativ” (sid. 18), välj
”RANKING SHUF” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
PGM01
Track01
Track02
När du spelar upp ATRAC CD/MP3 CDskivor visas uppspelningsordningen och
ett filnamn.
3
Upprepa steg 2 för att välja
ytterligare spår i den ordning du
själv vill.
4
Starta PGM-uppspelningen genom
att trycka kontrollknappen med 5
lägen mot u.
Obs!
CD-spelaren memorerar spåren som du spelat upp
från upp till 10 CD-skivor, oberoende av om du bytt
CD-skiva eller inte. Om CD-spelaren försöker
memorera spår från en 11:e CD-skiva raderas den
först lagrade informationen.
(fortsättning)
21-SE
Uppspelningsalternativ
1
Spela upp spår i den ordning du
själv bestämmer
Söka efter grupper
eller spår/filer
Kontrollera programmet
Medan CD-spelaren spelar upp kan du söka
efter och spela upp önskad grupp (endast
ATRAC CD), önskat spår eller önskad fil
med hjälp av jog-ratten på CD-spelaren.
Under programmering:
Innan steg 4 håller du kontrollknappen
med 5 lägen intryckt flera gånger mot u;
du kan också trycka flera gånger på
DISPLAY/MENU.
När uppspelningen är stoppad:
Tryck flera gånger på DISPLAY/MENU
tills”PROGRAM” och spårnumret visas.
Listan över de programmerade spåren
visas. För att visa spår från och med det
tredje spåret trycker du kontrollknappen
med 5 lägen mot >.
Obs!
• När du angett det 64:e spåret i steg 3 visas i
teckenfönstret det spårnummer (ljud-CD)/filnamn
(ATRAC CD/MP3 CD) som du först valde.
• Om du väljer 65 spår eller flera raderas de första
spåren du valde.
1
Under uppspelning vrider du jogratten tills sökskärmen visas.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Välj önskad grupp genom att
trycka på
+ eller
–, tryck
sedan kontrollknappen med 5
lägen mot u.
CD-spelaren startar uppspelningen från
den första filen i den grupp du valt.
Välja önskat spår eller
önskad fil
1 Utför steg 1 ovan, välj sedan önskad grupp
genom att trycka på
+ eller
–.
2 Välj önskat spår/önskad fil genom att
vrida jog-ratten, tryck sedan
kontrollknappen med 5 lägen mot u.
CD-spelaren startar uppspelningen från
det spår eller den fil du valt.
Gå ur sökläget
Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot x/
CHG. Om mer än ungefär 40 sekunder har
gått utan att du utfört någon funktion återgår
skärmen till den som visades tidigare.
Obs!
Om du försöker styra CD-spelaren med
fjärrkontrollen medan en sökning pågår kan du inte
utföra några funktioner.
22-SE
B Tillgängliga funktioner
Justera ljudkvaliteten
1
Utför steg 1-3 under ”Välja önskad
ljudkvalitet” och välj sedan
”CUSTOM”.
2
Välj frekvensomfång genom att
trycka kontrollknappen med 5
lägen mot . eller > under
minst 2 sekunder.
Det valda frekvensområdet blinkar.
(Parametrisk equalizer)
Du kan själv ställa in ljudkvaliteten på
följande två sätt:
• Välja ett förinställt ljudmönster t ”Välja
önskad ljudkvalitet”
• Justera ljudkvaliteten själv t ”Egen
ljudkvalitetsinställning”
Välja önskad ljudkvalitet
1 Tryck på DISPLAY/MENU tills MENUfönstret visas.
LOW MID HIGH
2 Välj ”SOUND” genom att vrida jog3
ratten, tryck sedan på DISPLAY/MENU.
Välj önskad ljudkvalitet genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Ljudkvalitet
Passar röster, förstärker
frekvenserna i mellanregistret
Livfullt ljud, förstärker höga och
låga frekvenser
Kraftfullt ljud, förstärker höga
och låga frekvenser ännu mer än
läget ACTIVE
Egen ljudkvalitetsinställning
Egen ljudkvalitetsinställning
Du kan anpassa ljudkvaliteten genom att
justera ljudvolymen för de tre
frekvensområdena ”LOW” (bas), ”MID”
(mellanregister) och ”HIGH” (diskant). För
varje frekvensområde kan du välja bland 3
vågmönster och justera ljudvolymen i 7 steg
för det mönster du valt.
Justera ljudkvaliteten genom att kontrollera
vågformen i teckenfönstret.
Ställ in ljudvolymen genom att
vrida jog-ratten, välj sedan någon
av de 3 vågformer som finns
lagrade i minnet för varje
frekvensområde genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen flera
gånger mot . eller >.
LOW MID HIGH
A: Frekvensområde
B: Ljudvolym
4
Upprepa steg 2 och 3 för de båda
återstående frekvensområdena.
5
Aktivera valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.
För att återgå till föregående skärm
Tryck på
– på CD-spelaren.
Avbryta inställningen
Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot
x/CHG.
(fortsättning)
23-SE
Tillgängliga funktioner
Indikator
SOFT
3
Justera ljudkvaliteten
Obs!
• Beroende på hur du har gjort inställningarna kan
det hända att ljudet blir distorderat (orent) när du
vrider upp volymen i ljudkvalitetsläget
CUSTOM. Sänk volymen i så fall.
• Det är möjligt att du upplever ljudvolymen
annorlunda om du jämför inställningen CUSTOM
med de andra ljudinställningarna. Justera
volymen tills du är nöjd.
• När du lyssnar på radion kan du inte använda den
parametriska equalisern.
Funktionen G-PROTECTION
Funktionen G-PROTECTION har utvecklats
för att ge ett utomordentligt skydd mot
ljudbortfall om du använder spelaren
samtidigt som du rör dig.
1
2
3
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY/MENU och
håller den intryckt tills MENUfönstret visas. Välj ”OPTION”
genom att vrida jog-ratten, tryck
sedan på DISPLAY/MENU.
Välj ”G-PROTECTION” genom att
vrida jog-ratten, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.
Välj ”G-PRO 1” eller ”G-PRO 2”
genom att vrida jog-ratten,
aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
Om du väljer ”G-PRO 2” förstärks
funktionen G-PROTECTION i
jämförelse med läge ”G-PRO 1”. Om du
vill ha bästa möjliga ljudkvalitet väljer
du ”G-PRO 1”.
24-SE
Obs!
Det kan bli små, korta avbrott i ljudet när:
– CD-spelaren utsätts för en längre serie stötar än
den har konstruerats för att klara av,
– du spelar smutsiga eller repiga CD-skivor eller
– du använder CD-R/RW-skivor av låg kvalitet
eller om det var något problem med
inspelningsutrustningen eller programvaran
som användes för att bränna CD-skivan.
Skydda hörseln
(AVLS)
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System, automatisk
volymbegränsning) skyddar din hörsel
genom att begränsa maximivolymen.
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
MENU-skärmen visas. Välj
”OPTION” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
2
Välj ”AVLS” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
3
Välj ”ON” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Avbryta AVLS-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
AVLS på ”OFF”.
Avbryta uppspelningen
automatiskt (OFF TIMER)
Du kan ställa in så att CD-spelaren avbryter
uppspelningen automatiskt inom 1 till 99
minuter i steg om en minut. När
timerfunktionen är aktiverad visas ” ” med
ungefär 5 sekunders intervall*.
* När skärm 1, 2 eller 3 visas (ljud-CD-skiva: när
skärm 1 eller 2 visas) (sid. 16)
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
MENU-skärmen visas. Välj
”OPTION” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
Välj ”TIMER” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
3
Välj ”10 min*” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
* Ursprunglig inställning. Om du har ändrat
inställningen visas den tid du har ställt in.
4
Låsa kontrollerna
(HOLD)
Du kan låsa kontrollerna på CD-spelaren för
att undvika att de trycks ned av misstag.
Om du trycker på någon knapp när HOLDfunktionen är aktiverad blinkar OPR-lampan
samtidigt som ”HOLD” blinkar i
teckenfönstret.
Skjut HOLD i pilens riktning.
Det finns en HOLD-funktion för både CDspelaren och fjärrkontrollen. Du kan
fortfarande styra CD-spelaren med hjälp av
fjärrkontrollen när HOLD på fjärrkontrollen
är avstängd (off).
Låsa upp kontrollerna
Skjut HOLD i pilens motsatta riktning.
Välj tidsintervall från ”01 min” till
”99 min” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
För att återgå till föregående skärm
Tryck på
– på CD-spelaren.
Avbryta inställningsproceduren
Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot
x/CHG.
Kontrollera hur länge det dröjer innan
CD-spelaren avbryter uppspelningen
Under uppspelning utför du steg 1-3.
25-SE
Tillgängliga funktioner
2
Avbryta OFF TIMER-funktionen
OFF TIMER-funktionen avbryts:
• När du utför steg 1-3 och ändrar
inställningen för OFF TIMER till ”OFF”.
• När du lyssnar på radion.
Stänga av ljudsignalen
Energisparläge
Du kan stänga av den ljudsignal som hörs i
hörlurarna/öronsnäckorna när du manövrerar
CD-spelaren.
Du kan välja olika alternativ för OPRlampans ljus på CD-spelaren och på det sättet
spara batteri.
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
MENU-skärmen visas. Välj
”OPTION” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
1
Tryck på DISPLAY/MENU tills
MENU-skärmen visas. Välj
”OPTION” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
2
Välj ”BEEP” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
2
Välj ”LIGHT” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
3
Välj ”OFF” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
3
Välj ”LIGHT OFF” eller ”LIGHT 2”
genom att vrida jog-ratten,
aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
Aktivera ljudsignalen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
BEEP på ”ON”.
Om inställningen för LIGHT
Inställning
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
OPR-lampa
Avstängd
Tänds helt under uppspelning
och användning
Lyser lite svagare under
uppspelning och användning
* Du kan spara ström genom att välja ”LIGHT 2”
istället för ”LIGHT 1”.
26-SE
Spela upp spår utan
skarvar (SEAMLESS) (Endast
ATRAC CD)
Du kan t.ex. spela upp livekonserter och
slippa mellanrummen mellan de olika spåren.
När uppspelningen är stoppad
trycker du på DISPLAY/MENU och
håller den intryckt tills MENUfönstret visas. Välj ”OPTION”
genom att vrida jog-ratten, tryck
sedan på DISPLAY/MENU.
2
Välj ”SEAMLESS” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.
3
Välj ”ON” genom att vrida jogratten, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Tillgängliga funktioner
1
Obs!
I vissa fall kan spåren inte spelas upp utan
skarv; det beror på hur musiken spelades in
från början.
27-SE
B Använda radion
Lyssna på radio
Du kan lyssna på FM- och AM-program.
1
Slå på radion genom att trycka på
RADIO ON/BAND.
2
Tryck på RADIO ON/BAND tills
önskat band visas.
Varje gång du trycker på knappen ändras
teckenfönstret på följande sätt:
B FM t AM
3
Ställ in önskad kanal genom att
trycka på TUNE + eller – ( + eller
– på fjärrkontrollen) och ställ
sedan in ljudvolymen.
Stänga av radion
Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot
x/CHG (håll x•RADIO ON/
BAND•RADIO OFF intryckt på
fjärrkontrollen).
Ställa in en kanal snabbt
Håll TUNE + eller – ( + eller – på
fjärrkontrollen) nedtryckt i steg 3 tills
frekvenssiffrorna börjar ändras i
teckenfönstret. CD-spelaren startar en
automatisk sökning bland radiofrekvenserna
och stannar när den hittar en kanal som har
tillräckligt stark signal.
Förbättra radiomottagningen
Vid FM-mottagning sträcker du ut kabeln till
hörlurarna/öronsnäckorna.
Hörlurar eller
öronsnäckor
Vid AM-mottagning flyttar eller vrider du
själva CD-spelaren.
Obs!
Låt hörlurarna/öronsnäckorna sitta kvar i ikontakten på CD-spelaren. Kabeln till hörlurarna/
öronsnäckorna fungerar som FM-antenn.
Om det är svårt att höra FMsändningen
1 Medan du lyssnar på radio håller du
DISPLAY/MENU intryckt tills
teckenfönstret ändras.
>AVLS
MONO
2 Välj ”MONO” genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot .
eller >, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
3 Välj ”ON” genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot .
eller >, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
Visserligen får du nu ljudet i mono, men
störningarna minskar.
28-SE
Skydda hörseln
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System, automatisk
volymbegränsning) skyddar din hörsel
genom att begränsa maximivolymen.
1 Medan du lyssnar på radio håller du
DISPLAY/MENU intryckt tills
teckenfönstret ändras.
2 Välj ”AVLS” genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot .
eller >, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
3 Välj ”ON” genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot .
eller >, aktivera sedan valet genom att
trycka på DISPLAY/MENU.
Avbryta AVLS-funktionen
Utför steg 1-3 och ställ inställningen för
AVLS på ”OFF”.
Stänga av radion automatiskt
Kontrollera hur lång tid det är kvar
innan radion stängs av automatiskt.
Utför steg 1-2 medan du lyssnar på radion.
Avbryta OFF TIMER-funktionen
OFF TIMER-funktionen för radion avbryts:
• När du utför steg 1-3 och ändrar
inställningen för OFF TIMER till ”OFF”.
• När du stänger av radion.
• När du spelar upp en CD-skiva.
Om du ansluter den externa strömkontakten
till DC IN 3 V-kontakten på CD-spelaren
stängs CD-spelaren av. Om du vill fortsätta
lyssna slår du på den igen genom att trycka
på RADIO ON/BAND.
Ställa in
snabbvalskanaler
Du kan förinställa upp till 40 kanaler: 30 för
FM och 10 för AM.
1
Slå på radion genom att trycka på
RADIO ON/BAND.
2
Välj band genom att trycka på
RADIO ON/BAND.
3
Tryck på MEMORY under 2
sekunder eller mer
Förinställningsnumret blinkar i
teckenfönstret.
Använda radion
Du kan ställa in radion så att den stänger av
sig själv inom ett intervall av 10 till 99
minuter, i steg om 10 minuter. När
timerfunktionen är aktiverad visas ” ” med
ungefär 5 sekunders mellanrum.
1 Medan du lyssnar på radio håller du
DISPLAY/MENU intryckt tills
teckenfönstret ändras.
2 Välj ”TIMER” genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot . eller
>, tryck sedan på DISPLAY/MENU.
3 Ställ in önskad tid från ”10” till ”99” genom
att trycka kontrollknappen med 5 lägen mot
. eller >, aktivera sedan valet genom
att trycka på DISPLAY/MENU.
Lyssna på radion med
batteridrift
FM 01
87.50 MHz
4
Tryck på DISPLAY/MENU under
minst 2 sekunder.
CD-spelaren börjar söka efter kanaler,
med start från de lägre frekvenserna, och
stannar upp under ungefär 3 sekunder
när en kanal tas emot.
(fortsättning)
29-SE
Ställa in snabbvalskanaler
5
Vill du snabbvalsinställa den kanal
som tas emot trycker du på
DISPLAY/MENU medan
snabbvalsnumret blinkar.
Den aktuella kanalen lagras på
snabbvalsnummer 1 och CD-spelaren
fortsätter att söka efter nästa kanal som
går att ta emot. Om du inte trycker på
DISPLAY/MENU inom 3 sekunder
fortsätter CD-spelaren – utan att lagra
kanalen – att söka efter nästa kanal som
kan tas emot.
6
Upprepa steg 5 tills alla kanaler
som kan tas emot har blivit
förinställda.
Om du sedan tidigare har inställda
snabbvalskanaler, ersätts de gamla
kanalerna med de nya.
Ställa in snabbvalen manuellt
1 Slå på radion genom att trycka på
RADIO ON/BAND.
2 Välj band genom att trycka på RADIO
ON/BAND.
3 Håll MEMORY intryckt tills
snabbvalsnumret blinkar i teckenfönstret.
FM 01
87.50 MHz
Från och med det här steget måste du
utföra nästa steg inom 30 sekunder efter
det att du har utfört det föregående steget.
Om du inte har utfört någon funktion
inom 30 sekunder slutar snabbvalsnumret
att blinka, vilket visar att CD-spelaren har
lämnat standbyläget för
snabbvalsinställningar. I så fall får du
börja om igen från steg 3.
30-SE
4 Medan snabbvalsnumret blinkar väljer du
det snabbvalsnummer som du vill lagra
kanalen på genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen ett lämpligt
antal gånger mot . eller >.
5 Ställ in önskad kanal när
snabbvalsnumret blinkar genom att trycka
på TUNE + eller – ( + eller – på
fjärrkontrollen).
6 Tryck på DISPLAY/MENU.
Om snabbvalet av kanalen ställdes in utan
problem hörs en ljudsignal. Nyinställda
kanaler ersätter kanaler som eventuellt
fanns inställda sedan tidigare.
Snabbvalsnumret ökar med ett steg och
CD-spelaren växlar över till standbyläget
för snabbvalsinställning.
7 Upprepa steg 4 till 6 för att fortsätta ställa
in radiokanaler inom samma band. Om
du vill ställa in snabbval för ett annat
band går du först ur standbyläget för
snabbval genom hålla MEMORY
intryckt. Upprepa steg 2 till 6 när
snabbvalsnumret slutat blinka.
Gå ur standbyläget för
snabbvalsinställning
När radion är påslagen kan du gå ur
standbyläget för snabbval på något av
följande vis. De snabbvalsinställda kanalerna
bevaras i CD-spelarens minne.
• Håll MEMORY intryckt tills
snabbvalsnumret slutar blinka.
• Tryck inte på någon knapp inom 30
sekunder. Snabbvalsnumret slutar blinka.
• Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot
u. CD-spelaren växlar till läget för CDuppspelning.
• Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot
x/CHG. Radion stängs av.
Radera alla snabbvalsinställda
kanaler
1 När radion är avslagen och uppspelningen
är avbruten håller du DISPLAY/MENU
intryckt tills MENU-skärmen visas.
2 Välj ”OPTION” genom att vrida jogratten, tryck sedan på DISPLAY/MENU.
3 Välj ”TUNER PRESET” genom att vrida
jog-ratten, tryck sedan på DISPLAY/
MENU.
”Clear?” visas i teckenfönstret. När du
trycker på DISPLAY/MENU raderas alla
förinställda kanaler.
Lyssna på
snabbvalsinställda
kanaler
Du kan enkelt ställa in kanalen genom att
trycka kontrollknappen med 5 lägen mot
. eller >.
Välj band genom att trycka på
RADIO ON/BAND.
2
Välj en lagrad radiokanal genom
att trycka kontrollknappen med 5
lägen mot . eller >.
(Gäller ej europeiska och kinesiska
modeller)
Om du använder CD-spelaren utomlands kan
du, om det skulle behövas, ändra
inställningsintervallet för AM via menyerna.
9 kHz-området: Asien och Europa
10 kHz-området: USA., Kanada och
Sydamerika
Du ändrar inställningsintervallet när radion
är avslagen och uppspelningen avbruten; så
här gör du.
1
Håll DISPLAY/MENU intryckt tills
MENU-skärmen visas.
2
Välj ”OPTION” genom att vrida
jog-ratten, tryck sedan på
DISPLAY/MENU.
3
Välj ”AM STEP” genom att vrida
jog-ratten, aktivera sedan valet
genom att trycka på DISPLAY/
MENU.
4
Välj ”9 kHz” eller ”10 kHz” genom
att vrida jog-ratten, aktivera sedan
valet genom att trycka på
DISPLAY/MENU.
Obs!
När du ändrat inställningsintervallet måste du ställa
in snabbvalen igen.
31-SE
Använda radion
1
Ändra
inställningsintervallet
B Ansluta en strömkälla
Du kan kontrollera batteriets återstående
livslängd i teckenfönstret.
t
t
t
t
Använda batteriet
Använd bara följande batterier till CDspelaren.
t Lobatt*
* Ljudsignal hörs.
När batteriet är urladdat laddar du antingen
upp det uppladdningsbara batteriet eller byter
ut torrbatteriet mot ett nytt.
Obs!
• Indikatorerna
visar på ett ungefär hur
mycket som återstår av batterierna. Att bara en
fjärdedel visas betyder inte alltid att det återstår
en fjärdedel av batteriernas ursprungliga
kapacitet.
• Indikatorerna
kan öka och minska
beroende på hur du använder CD-spelaren.
Uppladdningsbart batteri
Ladda upp det uppladdningsbara batteriet
innan du använder det för första gången.
• NH-7WMAA (medföljer)
Torrbatteri
• LR6 alkaliskt batteri (storlek AA)
Sätta i batteriet
1
Öppna locket till CD-facket genom
att trycka in båda sidorna av
OPEN, öppna sedan locket till
batterifacket inne i spelaren.
2
Sätt i batteriet genom att passa in
3 enligt märkningen i
batterifacket; stäng sedan locket
så att det klickar på plats.
Under ”Specifikationer” finns mer
information om livslängd och
uppladdningstid för det uppladdningsbara
batteriet.
Sätt först i polen #.
32-SE
Ladda upp de medföljande
uppladdningsbara batteriet
1 Anslut nätadaptern till DC IN 3 V2
3
kontakten på CD-spelaren och till ett
vägguttag.
Starta uppladdningen genom att trycka
kontrollknappen med 5 lägen mot x/
CHG.
Batteriet laddas upp via CD-spelaren.
Sektionerna i indikatorstapeln
tänds
i en följd och OPR-lampan blinkar och
lyser sedan. När batteriet är uppladdat
slocknar både OPR-lampan och
indikatorn
.
Om du trycker kontrollknappen med 5
lägen mot x/CHG när uppladdningen är
och
färdig blinkar indikatorn
”FULL” visas i teckenfönstret.
Koppla bort nätadaptern.
Ta ur batteriet
Du tar ur batteriet som nedanstående bild
visar.
Om det uppladdningsbara batteriet
• Batteriets ursprungliga kapacitet bibehålls
längre om du bara laddar upp det när det är
helt tomt.
• Om batteriet är nytt eller om det inte har
använts under en längre tid kan det hända
att det inte laddas upp fullt förrän du laddat
upp och laddat ur det ett antal gånger.
• Förvara batteriet i det medföljande
batterifodralet så undviker du att det hettas
upp av misstag. Om det uppladdningsbara
batteriet kommer i kontakt med
metallföremål kan det kortslutas och bli så
varmt att det finns risk för antändning.
Om att använda torrbatteriet
• Se till att nätadaptern är bortkopplad
• När batteriet är tomt byter du ut det mot ett
nytt.
Fästa locket till batterifacket
Om locket till batterifacket råkar lossna, t.ex.
genom att du tappar CD-spelaren eller tar i
för hårt, sätter du tillbaka det som
nedanstående bild visar.
Ansluta en strömkälla
När är det dags att byta ut det
uppladdningsbara batteriet?
När livslängden på ett uppladdat batteri
halverats börjar det bli dags att byta ut det
uppladdningsbara batteriet.
33-SE
Om strömkällor
Koppla ur alla strömkällor när du vet med
dig att du inte kommer att använda CDspelaren under en längre tid.
Om nätadaptern
• Använd bara den medföljande nätadaptern.
Om CD-spelaren levereras utan nätadapter
använder du nätadatpern AC-E30HG.
Använd inga andra nätadaptrar eftersom de
kan orsaka fel.
Polaritet på adapterkontakten
• Rör inte nätadaptern när du är fuktig om
händerna.
• Anslut nätadaptern ordentligt till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du skulle
märka att nätadaptern inte fungerar som
den ska måste du genast koppla bort den
från vägguttaget.
Om uppladdningsbara
• Ladda aldrig torrbatterier.
• Kasta inte batterierna i eld.
• Bär inte batterier tillsammans med mynt
eller andra metallföremål. Om batteriernas
poler kortsluts kan det leda till riskabel
upphettning.
• Använd inte uppladdningsbara batterier
tillsammans med torrbatterier.
• Använd inte nya batterier tillsammans med
gamla.
• Blanda inte olika batterityper.
• När batterierna inte används under en
längre tid bör du ta ur dem.
• Om du råkar ut för batteriläckage torkar du
först ur batterifacket från batterisyra och
sätter sedan i nya batterier. Tvätta dig noga
om du får batterisyra på dig.
34-SE
B Ytterligare information
Menylista
På CD-spelaren trycker du på DISPLAY/MENU tills MENU-skärmen visas, välj sedan önskad
meny genom att vrida på jog-ratten.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
Du återgår till föregående skärm genom att tryck på
–*1 på CD-spelaren.
Du avbryter den inställning du håller på att göra genom att trycka kontrollknappen
med 5 lägen mot x/CHG.
Alternativ som är märkta med z är ursprungliga inställningar.
Välja uppspelningsalternativ (sid.)
Spela upp spår upprepade gånger (18)
Normal uppspelning
Spela upp alla filer i den valda gruppen (19)
Spela upp ett enskilt spår (19)
Spela upp spår i slumpvis ordning (19)
Spela upp alla filer i en vald grupp i
slumpvis ordning (19)
Uppspelning av spår med hjälp av
bokmärken (20)
Spela upp spellistor (19)
Uppspelning av de 10 spår du oftast
spelat upp (21)
Uppspelning i slumpvis ordning av de
spår du spelat upp oftast (21)
Uppspelning av spår i den ordning du
själv bestämt (21)
Meny 1
REPEAT
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
Meny 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
1
SHUFFLE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
PLAY MODE
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
,
Ytterligare information
*1 När ”PGM” inte visas.
*2 Gäller endast ATRAC CD/MP3 CD
*3 Bara när spåren/filerna märkts med bokmärken
*4 Endast spellistor (m3u) inspelade i MP3-format
*5 Du kan göra de här inställningarna när spelaren är i stoppläge.
(fortsättning)
35-SE
Menylista
Ljudinställning (sid.)
Justera ljudkvalitet (23)
Meny 1 , Meny 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Meny 3
—
Ställa in olika funktioner (sid.)
Skydd mot hopp i ljudet (24)
Meny 1 , Meny 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Meny 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
LIGHT OFF
z LIGHT 1
LIGHT 2
ON
z OFF
Skydda hörseln (24)
OPTION
AVLS
Avbryta uppspelningen automatiskt (25)
OPTION
TIMER
Stänga av ljudsignalen (26)
OPTION
BEEP
Energisparläge (26)
OPTION
LIGHT
Spela upp spår utan skarvar (27)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Inställningar när radion är avslagen (sid.)
Radera alla snabbvalen (31)
Ändra inställningsintervallet (31)
Meny 1 , Meny 2
,
OPTION
TUNER PRESET
OPTION
AM STEP
*1 Du kan göra de här inställningarna när spelaren är i stoppläge.
*2 Ursprunglig inställning. Om du har ändrat inställningen visas den tid du har ställt in.
*3 Endast för ATRAC CD
*4 Ursprunglig inställning varierar beroende på var du köpt CD-spelaren.
36-SE
Meny 3
Clear?
9 kHz*4
10 kHz
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i CD-spelaren bör du genast
koppla ur strömkällorna och låta
kvalificerad personal kontrollera spelaren
innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig in något främmande föremål
i DC IN 3 V-kontakten (ingång för extern
strömkälla).
Om CD-spelaren
Trafiksäkerhet
Använd inte hörlurar/öronsnäckor medan du
kör, cyklar eller framför ett motorfordon.
Förutom att det är direkt trafikfarligt är det
förbjudet i vissa länder. Det kan dessutom
vara farligt att lyssna på allt för hög musik
medan du promenerar, speciellt vid
övergångsställen. Du bör vara mycket
försiktig eller helst göra ett uppehåll i
lyssnandet i riskfyllda situationer.
Förebygga hörselskador
Undvik att lyssna på hög musik med
hörlurar/öronsnäckor. Öronexperter avråder
från långvarig lyssning på hög volym. Om du
skulle börja höra ett ringande ljud i öronen
bör du sänka volymen eller allra helst sluta
lyssna.
Visa hänsyn
Håll volymen på en lagom nivå. Då kan du
höra ljuden från omgivningen samtidigt som
du lyssnar. Dessutom undviker du att störa
folk omkring dig.
Underhåll
Rengöring av höljet
Använd en mjuk duk lätt fuktad med vatten
eller ett milt tvättmedel. Använd aldrig
alkoholer, bensin eller förtunningsmedel.
Ytterligare information
• Håll linsen på CD-spelaren ren och rör aldrig
vid den. Linsen skadas lätt och du riskerar att
CD-spelaren inte fungerar som den ska.
• Lägg aldrig något tungt föremål ovanpå
CD-spelaren; det kan skada både skiva och
spelare.
• Lämna aldrig CD-spelaren på en plats nära
värmekällor, eller i direkt solljus. Inte heller
på en dammig plats eller där det finns
mycket sand eller är fuktigt eller regnar.
Spelaren får inte heller utsättas för
mekaniska stötar. Lägg den heller inte på ett
underlag som inte är plant. Tänk också på
att inte lämna spelaren i en bil med stängda
fönster (där det kan bli mycket varmt).
• Om CD-spelaren orsakar störningar i radio
eller TV-mottagning kan du stänga av CDspelaren eller flytta den från radion eller
TV:n.
• Skivor, som inte har standardformat (t.ex.
hjärt- eller stjärnformade eller fyrkantiga),
kan inte spelas upp på den här CD-spelaren.
Om du ändå gör det riskerar du att skada
spelaren. Använd inte sådana skivor.
Om hörlurar och öronsnäckor
Hantering av CD-skivor
• Fatta alltid CD-skivor om kanterna; rör
aldrig skivans yta.
• Klistra inte papper eller fäst tejp på CDskivorna.
• Utsätt aldrig CD-skivor för direkt solljus
eller värmekällor som t.ex.
varmluftsutsläpp. Lämna inte CD-skivor i
en bil som är parkerad i direkt solljus.
37-SE
Felsökning
Om du inte lyckas lösa problemet när du kontrollerat följande symptom vänder du dig till
närmaste Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
CD-spelare
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Volymen ökar inte även om
jag trycker flera gånger på
VOL + (inte ens om jag flera
gånger vrider VOL +/– i
riktning mot + på
fjärrkontrollen).
Det hörs inget ljud eller det
hörs bara brus.
c AVLS är ställt på ”ON”. Ställ det på ”OFF”. (sid. 24)
Vissa filer går inte att spela
upp.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
torrbatteri.
Uppspelningstiden är för kort
när du driver enheten med
det uppladdningsbara
batteriet.
”Lobatt” visas i
teckenfönstret. CD-skivan
spelas inte upp.
”HI dc In” visas i
teckenfönstret.
38-SE
c Anslut hörlurarna/öronsnäckorna ordentligt. (sid. 14)
c Kontakterna är smutsiga. Rengör kontakterna till hörlurarna/
öronsnäckorna regelbundet med en mjuk och torr trasa.
c Du har försökt att spela upp filer som sparats i ett format som inte
är kompatibelt med den här CD-spelaren. (sid. 6)
c Kontrollera att du använder ett alkaliskt batteri och inte
manganbatteri. (sid. 32)
c Byt ut batteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA).
(sid. 32)
c Ladda upp och ladda ur det uppladdningsbara batteriet flera
gånger. (sid. 32, 33)
c Det uppladdningsbara batteriet är urladdat. Ladda upp det. (sid.
32, 33)
c Byt ut batteriet mot ett nytt alkaliskt LR6-batteri (storlek AA).
(sid. 32)
c Du använder en nätadapter som ger högre utspänning än den
medföljande eller den som rekommenderas. Använd bara den
medföljande nätadaptern eller den bilbatterikabel som
rekommenderas under ”Extra tillbehör”. (sid. 42)
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
CD-skivan spelas inte upp
eller ”No disc” visas i
teckenfönstret trots att jag
har satt in en CD-skiva i CDspelaren.
c CD-skivan är smutsig eller felaktig.
c Kontrollera att du har satt i CD-skivan med etiketten vänd uppåt.
(sid. 14)
c Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
Använd inte spelaren under några timmar så att fukten hinner
avdunsta.
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 32)
c Kontrollera att du har vänt batteriet rätt. (sid. 32)
c Anslut nätadaptern ordentligt till ett vägguttag. (sid. 14)
c Tryck kontrollknappen med 5 lägen mot u (Fjärrkontroll: tryck
på u) efter minst en sekund efter det att du anslutit nätadaptern.
c CD-R/RW-skivan är tom.
c Det är något problem med kvaliteten på CD-R/RW-skivan, med
inspelningsenheten eller bränningsprogrammet.
c Knapparna är låsta. Skjut tillbaka HOLD-omkopplaren. (sid. 25)
När jag trycker på en knapp
blinkar OPR-lampan och CDskivan spelas inte upp.
Det uppladdningsbara
batteriet går inte att ladda
upp.
Uppspelningen startar från
den punkt där jag avbröt den.
(resume – återupptagen
uppspelning)
Ett frasande eller rasslande
ljud hörs från CD-skivan.
c De uppladdningsbara batteriet har inte satts i batterifacket.
c CD-spelaren spelar upp. Stäng av den.
c Funktionen för återupptagen uppspelning (Resume) är aktiverad.
Vill du starta uppspelningen från det första spåret tryck på
kontrollknappen med 5 lägen mot u och håll den intryckt
(Fjärrkontroll: håll u intryckt) tills uppspelningen av det första
spåret börjar; du kan också öppna locket på CD-spelaren. Du kan
också koppla bort alla strömkällor och sedan sätta i batterierna eller
ansluta nätadaptern igen. (sid. 14, 15, 32)
c Stäng batterifackets lock ordentligt. (sid. 32)
(fortsättning)
Ytterligare information
39-SE
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Under uppspelning av en
ATRAC CD- eller en MP3 CDskiva roterar inte CD-skivan,
men ljudet hörs som vanligt.
”NO FILE” visas i
teckenfönstret när jag tryckt
kontrollknappen med 5 lägen
mot u (Fjärrkontroll: när du
tryckt på u) eller stängt
locket till CD-spelaren.
När jag stänger locket till CDspelaren börjar CD-skivan att
rotera.
LCD-teckenfönstret är svårt
att se eller uppdateras
långsamt.
Det går inte att styra CDspelaren ordentligt via
fjärrkontrollen.
Uppspelningen avbryts helt
plötsligt.
OFF TIMER-funktionen
avbryts.
c För att minska strömförbrukningen är CD-spelaren konstruerad så
att den stannar ATRAC CD- och MP3 CD-skivorna under
uppspelning. Det är alltså inget fel på spelaren.
c Det finns inga filer av formatet ATRAC3plus/ATRAC3/MP3 på
CD-skivan.
c Du använder en CD-R/RW-skiva vars information har raderats.
c CD-skivan är smutsig.
c CD-spelaren läser informationen på CD-skivan. Det är alltså inget
fel på spelaren.
c Du använder CD-spelaren där det är varmt (över 40°C/104°F) eller
kallt (under 0°C/32°F). I rumstemperatur blir visningen i
teckenfönstret som vanligt igen.
c Knapparna på CD-spelaren har av misstag hållits nedtryckta.
c OFF TIMER har ställts in. Ändra inställningen till ”OFF”.
c CD-spelarens OFF TIMER-funktion avbryts om du börjar lyssna
på radion.
Radions OFF TIMER-funktion avbryts om du stänger av radion
eller du spelar upp en CD-skiva.
Radio
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
Ljudet är svagt eller är av låg
kvalitet.
c Ladda upp det uppladdningsbara batteriet. (sid. 32, 33)
c Byt ut batterierna mot nya alkaliska LR6-batterier (storlek AA).
(sid. 32)
c Flytta CD-spelaren bort från elektroniska apparater (TV-apparater,
datorer osv.).
c Placera inte nätadaptern i närheten av CD-spelaren.
40-SE
Specifikationer
CD-spelare
System
Compact Disc digitalt ljudsystem
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 770 - 800 nm
Emission: Kontinuerlig
Lasereffekt: Lägre än 44,6 µW
(Denna utnivå är uppmätt på ett avstånd av 200
mm från objektivlinsens yta på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.)
D-A konvertering
Allmänt
Strömförsörjning
• Sony NH-7WMAA uppladdningsbart batteri:
1,2 V likström (DC) × 1
• LR6-battteri (storlek AA): 1,5 V likström
(DC) × 1
• Nätadapter (DC IN 3 V-kontakt):
220 V, 50 Hz (modell för Kina)
120 V, 60 Hz (modell för Mexiko)
Batterilivslängd*1 (ca. timmar)
När du använder CD-spelaren på ett plant och
stabilt underlag.
Med lägena LIGHT och SOUND ställda på ”OFF”.
Uppspelningstiden varierar beroende på hur du
använder CD-spelaren.
1-bits kvartsstyrd tidkontroll
Frekvensomfång
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
(uppmätt enl. JEITA)
Vid användning av ett NH-7WMAA (uppladdat
under ungefär 5 timmar*2)
Utsignaler (vid 3 V inspänning)
Öronsnäckor (stereo-minijack)
Ca. 5 mW + ca. 5 mW vid 16 Ω
(Ca. 1,5 mW + ca. 1,5 mW vid 16 Ω)*
*För kunder i Europa
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
RADIO ON
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
10
9
15
15
13
13
20
Radio
Frekvensomfång
Vid användning av ett alkaliskt batteri*5
z europeiska/kinesiska modeller
FM: 87,5-108,0 MHz
AM: 531-1 602 kHz
z Övriga modeller
Antenn
FM: Sladdantenn (kabeln till hörlurarna/
öronsnäckorna)
AM: Inbyggd ferritantenn
*1 Uppmätt värde gentemot standarden JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)
*2 Uppladdningstiden varierar beroende på hur de
uppladdningsbara batterierna används.
*3 Inspelad med 48 kbps
*4 Inspelad med 128 kbps
*5 Vid användning av Sonys alkaliska batteri LR6
(SG) (tillverkat i Japan)
(fortsättning)
41-SE
Ytterligare information
• I steg om 9 kHz:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
• I steg om 10 kHz
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 530 -1 710 kHz
Ljud-CD-skivor
ATRAC CD*3
MP3 CD*4
RADIO ON
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
26
23
42
42
34
34
58
Specifikationer
Extra tillbehör
Drifttemperatur
Nätadapter*1
Aktiva högtalare
5°C - 35°C
Dimensioner (b/h/d) (exklusive
utstickande delar och kontroller)
Ca. 129 × 29 × 140,1 mm
Vikt (exklusive tillbehör)
Ca. 188 g
Amerikanska patent och patent i andra licenser
är licensierade från Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar av design och specifikationer
förbehålles.
Bilbatterikabel*2
Bilbatterikabel med
bilanslutningsset*2
Bilanslutningsset*2
Anslutningskabel
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Öronsnäckor (utom för kunder i Frankrike)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Öronsnäckor (för kunder i Frankrike)
MDR-E808SP
*1 Specifikationerna för nätadaptern varierar
mellan olika områden. Innan du köper en
nätadapter bör du kontrollera vilken spänningen
och utformning på kontakten som gäller i det
område du befinner dig.
*2 När du lyssnar på radio och använder de här
tillbehören kan störningar uppstå. Du
rekommenderas att bara spela CD-skivor när du
använder dem.
Det är inte säkert att din återförsäljare för
alla tillbehör som listas ovan. Fråga din
återförsäljare om mer information om de
tillbehör som finns tillgängliga i det land/
region där du befinner dig.
42-SE
Ytterligare information
43-SE
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran estämiseksi laitteen
ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää esim.
sanomalehdillä, liinalla, verhoilla jne.
Laitteen päälle ei myöskään saa asettaa
palavia kynttilöitä.
Palo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
laitteen päälle ei saa asettaa nestettä
sisältäviä astioita kuten esimerkiksi
kukkamaljakoita.
Joissakin maissa voi olla voimassa tämän
laitteen virtalähteenä käytettävän akun
hävittämistä koskevia määräyksiä. Tiedustele
asiaa paikallisilta viranomaisilta.
VAARA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN PALJAIN
SILMIN TAI OPTISILLA LAITTEILLA
• AVATTUNA SÄTEILEE
NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1MLASERSÄTEILYÄ
• ÄLÄ KATSO PALJAIN SILMIN
OPTISILLA LAITTEILLA
CE-merkin voimassaolo rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on lain nojalla voimassa, eli
pääasiassa ETA (Euroopan talousalue)
-maihin.
2-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3 ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
Sisältö
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Tällä CD-soittimella soitettavat
musiikkilähteet ........................................ 6
ATRAC3plus ja ATRAC3 ............................ 7
MP3 ............................................................. 7
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja
MP3-tiedostojen rakenne ........................ 8
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen ................. 10
Osien sijainti .............................................. 11
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy. ..................... 14
2. Liitä CD-soitin. ..................................... 14
3. Soita CD-levyä. ..................................... 15
Useimmin soitettujen raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto) ...................................... 21
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto) .......... 21
Ryhmien tai raitojen/tiedostojen
etsiminen ............................................... 22
Toiminnot
Äänensävyn säätö
(parametrinen taajuuskorjain) ............... 23
G-PROTECTION-toiminto ....................... 24
Kuulon suojaaminen (AVLS) .................... 24
Soiton pysäyttäminen automaattisesti
(OFF TIMER) ....................................... 25
Painikkeiden lukitseminen (HOLD) .......... 25
Äänimerkin poistaminen käytöstä ............. 26
Virransäästö ............................................... 26
Raitojen soittaminen tauoitta (SEAMLESS)
(vain ATRAC CD) ................................. 27
Soittotavat
Radion käyttäminen
Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto) ....................................... 18
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen (ryhmäsoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 19
Yhden raidan soittaminen
(yhden raidan soitto) ............................. 19
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto) ............. 19
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen sattumanvaraisessa
järjestyksessä (ryhmän satunnaissoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD) ................ 19
Suosikkisoittolistojen soittaminen (m3usoittolistan soitto) (vain MP3 CD) ........ 19
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä
(kirjanmerkkiraitojen soitto) ................. 20
10 useimmin soitetun raidan soittaminen
(automaattinen suosikkiraitojen soitto) . 21
Radion kuunteleminen ............................... 28
Radioasemien tallentaminen muistiin ....... 29
Esiviritettyjen radioasemien kuunteleminen . 31
Viritysaskelen muuttaminen (ei koske
Euroopassa ja Kiinassa myytäviä
malleja) .................................................. 31
Liittäminen virtalähteeseen
Akun tai pariston käyttäminen .................. 32
Huomautuksia virtalähteistä ...................... 34
Lisätietoja
Valikkoluettelo ........................................... 35
Varotoimet ................................................. 37
Kunnossapito ............................................. 37
Vianmääritys .............................................. 38
Tekniset tiedot ........................................... 41
Lisävarusteet .............................................. 42
3-FI
FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin
käytöstä!
Kiitos, että olet hankkinut D-NF600:n. Tätä CD Walkman -laitetta kutsutaan ”ATRAC CD
Walkman” -laitteeksi, koska voit kuunnella sillä ”ATRAC CD” -levyjä.
Voit luoda helposti omia ATRAC CD -levyjä.
Vaihe 1
Asenna
Asenna vakiovarusteisiin
sisältyvä ”SonicStage
Simple Burner” -ohjelmisto.
Vaihe 2
Tallenna
Luo levykuva ja tallenna se CD-R/
RW-levylle tietokoneen avulla.
Ääni-CD-levyjä
MP3-tiedostoja
tai
,
SonicStage Simple Burner -ohjelmisto muuntaa
äänitiedot ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon.
SonicStage Simple Burner -ohjelmiston käyttäminen
Lue vakiovarusteisiin sisältyvä vihkonen ”SonicStage Simple Burner”.
4-FI
ATRAC CD -levy
* Kun CD-levyn (albumin) arvioitu kokonaissoittoaika on 60 minuuttia ja tallennat 700 Mt:n CD-R/RWlevylle nopeudella 48 kbps ATRAC3plus-muotoon.
Vaihe 3
Kuuntele
Voit kuunnella omia ATRAC CD
-levyjäsi CD Walkman -laitteellasi.
ATRAC CD
,
Voit kuunnella myös ääni-CDlevyjä CD Walkman -laitteellasi.
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muoto
Katso tämän käyttöohjeen sivuja 7 - 9.
5-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
ATRAC CD -levy on CD-R/RW-levy, jolle on tallennettu ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon
pakattuja äänitietoja. CD-R/RW-levylle voi tallentaa noin 30 ääni-CD-levyä.* Voit tallentaa myös
MP3-tiedostoja muuntamalla ne ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon.
Tällä CD-soittimella soitettavat musiikkilähteet
Voit soittaa tällä soittimella kolmenlaisia musiikkilähteitä:
• Audio CD -levyt (CDDA-muoto)
• ATRAC3plus-/ATRAC3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (ATRAC CD)
• MP3-muotoisia tiedostoja sisältävät CD-levyt (MP3 CD)
Käyttökelpoiset levymuodot
Voit käyttää vain ISO 9660 Level 1/2 -levyjä ja Joliet-laajennuksen mukaisia levyjä.
Tietoja CD-R-/RW-levyistä
Tämä CD-soitin pystyy soittamaan ATRAC3plus/ATRAC3-, MP3- tai CDDA*-muotoa käyttäen
äänitetyt CD-R-/RW-levyt, mutta niiden soittomahdollisuus voi riippua levyn laadusta sekä
tallennukseen käytetystä laitteesta.
* CDDA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on ääni-CD-levyjen äänitysnormi.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime
aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia
suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin ei pysty tallentamaan musiikkisisältöä tallennuskelpoisille välineille, kuten CD-R/RWlevyille.
• ATRAC3plus- tai ATRAC3-muotoon tallennettuja CD-R/RW-levyjä ei voi soittaa tietokoneessa.
6-FI
ATRAC3plus ja ATRAC3
”ATRAC3” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka takaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkausnopeuden.
ATRAC3 pystyy pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/10-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta,
mikä pienentää tiedoston vaatimaa tallennustilaa. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat 132
kbps, 105 kbps ja 66 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Katso lisätietoja vakiovarusteisiin sisältyvästä vihkosesta ”SonicStage Simple Burner”.
Huomautus tiedostojen tallennuksesta levylle
Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-tiedostoja lukuun ottamatta) äläkä luo
tarpeettomia kansioita levylle, jolla on ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostoja.
MP3
MP3 on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio Layer3. MP3 on ISO (International Organization for
Standardization) -organisaation Motion Picture Experts Group -työryhmän tukema
äänitiedostojen pakkausstandardi. Se mahdollistaa äänitiedostojen pakkaamisen noin 1/10-osaan
tavallisen CD-levyn sisältämien tietojen vaatimasta koosta.
Käyttökelpoisen levymuodon tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:
• Hakemistotasoja enintään: 8
• Hyväksyttävät merkit: A–Z, a–z, 0–9, _ (alaviiva)
Huomautuksia
• Kun annat tiedostolle nimen, muista antaa tiedostonimelle ”mp3”-tunniste.
• Jos lisäät ”mp3”-tunnisteen muulle kuin MP3-tiedostolle, soitin ei tunnista tiedostoa oikein.
(jatkuu)
7-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
”ATRAC3plus” on lyhenne sanoista ”Adaptive Transform Acoustic Coding3plus”. Se on
äänenpakkaustekniikka, joka on kehitetty ATRAC3-tekniikan pohjalta. ATRAC3plus pystyy
pakkaamaan musiikkitiedoston noin 1/20-osaan tiedoston alkuperäisestä koosta siirtonopeudella
64 kbps, mutta äänenlaatu pysyy silti hyvänä. Käytettävissä olevat siirtonopeudet ovat 256 kbps,
64 kbps ja 48 kbps.
Ryhmien ja tiedostojen suurin määrä
• Ryhmien suurin määrä: 255
• Tiedostojen suurin määrä: 999
Pakkaus- ja kirjoitusohjelmiston asetukset
• Tämä CD-soitin soittaa MP3-tiedostot, joiden ominaisuudet ovat seuraavat: Siirtonopeus:
16–320 kbps ja näytteenottotaajuudet: 32/44,1/48 kHz. Soitin soittaa myös muuttuvan
siirtonopeuden (Variable Bit Rate, VBR) omaavat tiedostot.
Kun pakkaat äänilähteen MP3-tiedostoksi, sinun kannattaa valita pakkausohjelmistossa
asetuksiksi ”44,1 kHz”, ”128 kbps” ja ”Constant Bit Rate”.
• Määritä tallennus maksimikapasiteettiin saakka valitsemalla asetus ”halting of writing”.
• Jos haluat tallentaa tyhjälle levylle tietoja maksimikapasiteettiin saakka yhdellä kertaa, valitse
asetus ”Disc at Once”.
Huomautuksia tiedostojen tallennuksesta levylle
• Älä tallenna muussa muodossa olevia tiedostoja (MP3-, ATRAC3plus- ja ATRAC3-tiedostoja
lukuun ottamatta) äläkä luo tarpeettomia kansioita levylle, jolla on MP3-tiedostoja.
• Kun asetat soittimeen levyn, CD-soitin lukee kaikki tiedot levyllä olevista kansioista ja
tiedostoista. Jos levyllä on useita kansioita, levyn tai seuraavan tiedoston soiton alkaminen voi
kestää kauan.
ATRAC3plus-/ATRAC3- ja MP3-tiedostojen
rakenne
Ryhmät ja kansiot
ATRAC3plus- ja ATRAC3-muotojen rakenne on hyvin yksinkertainen. Se sisältää ”tiedostoja” ja
”ryhmiä”. ”Tiedosto” vastaa ääni-CD-levyn ”raitaa”. ”Ryhmä” on joukko tiedostoja ja vastaa
”albumia”. ”Ryhmällä” ei ole hakemistotyyppistä rakennetta (olemassa olevan ryhmän sisään ei
voi luoda uutta ryhmää).
Puhuttaessa MP3 CD -levyistä ”tiedosto” vastaa ”raitaa” ja ”ryhmä” vastaa ”albumia”. Tämä
CD-soitin tunnistaa MP3-kansion ”ryhmäksi” niin, että se pystyy soittamaan CD-R/RW-levyt
samalla tavalla kuin ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostot.
8-FI
ATRAC3plus-/ATRAC3-/MP3-tiedostorakenne ja soittojärjestys
•ATRAC3plus/ATRAC3
•MP3
ATRAC3plus-/
ATRAC3-tiedosto
Ryhmä
MP3-tiedosto
Huomautuksia
• Soitin ohittaa ne ryhmät, joissa ei ole MP3-tiedostoja.
• Jos samalle levylle on tallennettu sekä ATRAC3plus/ATRAC3- että MP3-tiedostoja, tämä CD-soitin soittaa
ATRAC3plus-/ATRAC3-tiedostot ensin.
• Levylle tallennettujen MP3-tiedostojen soittojärjestys voi poiketa edellä esitetystä. Tämä riippuu tiedostojen
tallennusmenetelmästä.
9-FI
Nauti ATRAC CD Walkmanin käytöstä!
Ryhmä
Alkutoimet
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Kuulokkeet/nappikuulokkeet(1)
Kaukosäädin (1)
Akku (1)
Akun kantokotelo (1)
Kantolaukku (1)
Verkkolaite (1)
CD-ROM* (SonicStage Simple Burner) (1)
SonicStage Simple Burner -ohjelmiston
käyttöopas (1)
* Älä soita CD-ROM-levyä CD-soittimella.
10-FI
Osien sijainti
CD-soitin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
1
4
5
6
1 RADIO ON/BAND•MEMORY -painike
(28 - 31)
RADIO ON: Paina, kun haluat kytkeä
radioon virran.
BAND: Paina, kun haluat vaihtaa
taajuusaluetta.
MEMORY: Esiviritä asemat pitämällä
painettuna.
2 Näyttö (12, 18, 19, 21 - 23, 28 - 30)
3 OPR-merkkivalo (25, 26, 33)
Merkkivalon väri vaihtelee soitettavan
musiikkilähteen tyypin mukaan.
Punainen: Audio-CD, vihreä:
ATRAC3plus/ATRAC3-tiedosto, oranssi:
MP3-tiedosto
Hetken kuluttua siitä, kun olet asettanut
CD-levyn soittimeen, merkkivalo palaa
vuorotellen punaisena, oranssina ja
vihreänä.
4
(ryhmä) –/TUNE – -painike (15, 21 23, 25, 28, 30)
5 DC IN 3 V (ulkoisen virtalähteen tulo)
-liitäntä (14)
6 i (kuulokkeet) -liitäntä (14, 28)
7
(ryhmä) +/TUNE + -painike (15, 21,
22, 28, 30)
8 HOLD-kytkin (takana) (25)
Poista CD-soittimen painikkeet ja muut
säätimet käytöstä siirtämällä kytkintä
nuolen suuntaan.
Alkutoimet
2
3
7
8
9
0
qa
qs
9 Hakupyörä (18 - 27, 31)
Voit valita esimerkiksi
tiedoston ja soittotilan.
Hakusuunta vaihtuu sen
mukaan, kumpaan
suuntaan käännät hakupyörää.
0 VOL (äänenvoimakkuus) +*1/– painikkeet (15)
qa 5-asentoinen ohjauspainike (14, 15, 1923, 25, 28 - 31, 35)
u: soitto/tauko
.: AMS*2/ pikasiirto
taakse / esiviritetyn aseman
viritys
>: AMS / pikasiirto
eteen / esiviritetyn aseman
viritys
DISPLAY/
x/CHG: pysäytys / lataus/
MENU
virran katkaisu radiosta
DISPLAY/MENU: Voit
valita toiminnot valikosta ja
vahvistaa valinnat.
Paina DISPLAY/MENU-painiketta ja
siirrä ohjauspainike asentoon u, >,
. tai x/CHG.
qs OPEN-kytkin (14, 32)
Paina kytkintä kummaltakin puolelta.
*1 Painikkeessa on kohopiste.
*2 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
(jatkuu)
11-FI
Näyttö (CD-soitin)
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
1
2
3
4
56
1 Merkkinäyttö (16)
Audio-CD-levyn soiton aikana
esimerkiksi levyn ja raidan nimi näkyvät
4 rivillä, jos tiedot on tallennettu CDlevylle.
ATRAC-CD/MP3-CD-levyn soiton
aikana esimerkiksi ryhmän ja tiedoston
nimi näkyvät 4 rivillä, jos tiedot on
tallennettu CD-levylle.
Myös valikkotoiminnot näkyvät tässä
näytössä.
2 Atrac3plus/Atrac3/MP3-ilmaisin
3 Levyn ilmaisin
Palaa, kun CD-soitin soittaa levyä.
4 Akun ilmaisin (32)
Ilmaisee akkujen tai paristojen jäljellä
olevan varauksen suunnilleen. Jos ”
”
vilkkuu näytössä, akku tai paristot ovat
tyhjät.
12-FI
7
8
5 Soittolistan ilmaisin
Vain MP3-CD
6 Ryhmän ilmaisin
Vain ATRAC CD / MP3 CD
7 Soittotilan ilmaisin
Ilmaisee eri soittotilat, kuten yhden
raidan soiton, satunnaissoiton ja
ohjelmoidun soiton. ” ” ilmaisee
jatkuvan soiton.
8 SOUND-ilmaisin
Ilmaisee valikosta valitun SOUNDasetuksen.
Kaukosäädin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta
sivuilta.
1
5
3
6
4
Alkutoimet
2
7
1 VOL (äänenvoimakkuus) +/– -säädin (15)
Säädä äänenvoimakkuus kääntämällä tätä
säädintä.
2 HOLD-kytkin (25)
3 Pidike
(ryhmä) –/+•tune –/+ -painikkeet (15,
4
28, 30)
5 u (soitto/tauko) -painike (15)
6 x (pysäytys)•RADIO ON/
BAND•RADIO OFF -painike (15, 28)
7 ./> (AMS/haku)•PRESET –/+
-painikkeet (sivut 15, 31)
Huomautus
Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä. Et voi käyttää tätä CD-soitinta
muiden CD-soittimien vakiovarusteisiin kuuluvilla
kaukosäätimillä.
13-FI
CD-levyn soitto
1. Aseta soittimeen CD-levy.
1 Avaa CD-soittimen kansi
painamalla OPEN-kytkintä
molemmilta puolilta.
2 Aseta CD-levy lokeroon ja sulje
kansi.
Etikettipuoli
ylöspäin
OPEN-kytkin
2. Liitä CD-soitin.
Pistorasiaan
Voit käyttää seuraavia virtalähteitä:
• Akku (sivu 32)
• LR6 (koko AA) -alkaliparisto (sivu
32)
• Verkkolaite
Verkkolaite
Tällä sivulla on kuvattu CD-soittimen
käyttö verkkolaitteella.
Liitä liittimet pitävästi.
1 Liitä verkkolaite.
2 Liitä kuulokkeet/nappikuulokkeet ja
kaukosäädin CD-soittimeen.
5-asentoinen
ohjauspainike (u)
DC IN 3V
i (kuulokkeet) -liitäntään
Kuulokkeet/
nappikuulokkeet
14-FI
3. Soita CD-levyä.
5-asentoinen ohjauspainike (u)
u
VOL + / –
VOL + / –
Toiminto
Soitto (edellisestä pysäytyskohdasta)
Soitto (ensimmäisestä raidasta)
Tauko / soiton jatkaminen tauon jälkeen
Pysäytys*2
Nykyisen raidan alun haku
(AMS*1)*2
Edellisten raitojen alun haku
(AMS)*3
Seuraavan raidan alun haku
(AMS)*2, *3
Seuraavaa seuraavien raitojen alun
haku (AMS)*3
Siirtyminen taaksepäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen eteenpäin nopeasti*2, *5
Siirtyminen seuraaviin ryhmiin*4
Siirtyminen edellisiin ryhmiin*4
1 Paina u.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säädintä VOL +/–.
CD-soitin
Siirrä ohjauspainike
asentoon u.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta.
Kun CD-soitin on
pysäytettynä, pidä
ohjauspainiketta uasennossa, kunnes
ensimmäisen raidan soitto
alkaa.
Siirrä asentoon u.
Siirrä asentoon x/CHG.
Siirrä asentoon ..
Kaukosäädin
Paina u.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta.
Siirrä asentoon .
toistuvasti.
Siirrä asentoon >.
Paina . toistuvasti.
Siirrä asentoon >
toistuvasti.
Pidä asennossa ..
Pidä asennossa >.
Paina
+ toistuvasti.
Paina
– toistuvasti.
Paina > toistuvasti.
CD-levyn soitto
1 Siirrä ohjauspainike asentoon u.
2 Säädä äänenvoimakkuutta
painamalla painiketta VOL + tai –.
Kun CD-soitin on pysäytettynä,
pidä u-painiketta alas
painettuna, kunnes ensimmäisen
raidan soitto alkaa.
Paina u.
Paina x.
Paina ..
Paina >.
Pidä . alas painettuna.
Pidä > alas painettuna.
Paina
+ toistuvasti.
Paina
– toistuvasti.
(jatkuu)
15-FI
*1 Automatic Music Sensor, automaattinen raidanhaku
*2 Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä soiton että taukotilan aikana.
*3 Kun olet soittanut viimeisen raidan, voit palata ensimmäisen raidan alkuun siirtämällä ohjauspainikkeen
asentoon > (paina > kaukosäätimestä). Vastaavasti jos soitat ensimmäistä raitaa, voit siirtyä
viimeiseen raitaan siirtämällä ohjauspainikkeen asentoon . (paina . kaukosäätimestä).
*4 Vain toistettaessa ATRAC CD- / MP3 CD -levyä
*5 Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä, jos soitat CD-R-/RW-levylle packet write -muotoon tallennettua
MP3-tiedostoa.
CD-levyn tietojen tarkistaminen näytöstä
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot painamalla toistuvasti CD-soittimen DISPLAY/MENU-painiketta.
Kun soitat CD-TEXT-tietoja sisältävää CD-levyä, esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja
esittäjän nimi tulevat näyttöön seuraavassa taulukossa sulkeissa ilmoitetulla tavalla. Kun soitat
ATRAC CD -levyä, SonicStage Simple Burner -ohjelmiston avulla syötetyt tiedot tulevat
näyttöön. Jos soitettavalla MP3 CD -levyllä on ID3 tag*1 -merkintöjä sisältäviä MP3-tiedostoja,
ID3 tag -tiedot tulevat näyttöön.
Joka kerta kun painat DISPLAY/MENU-painiketta, näyttö muuttuu seuraavasti:
Näyttö
1
2
3
4
Audio CD
Raidan numero, kulunut soittoaika
(raidan nimi, esittäjän nimi,
albumin nimi)
Raidan numero, raidan jäljellä
olevan aika (raidan nimi,
albumin nimi, esittäjän nimi)
CD-levyn raitojen kokonaismäärä,
CD-levyn kokonaissoittoaika, jäljellä
olevien raitojen määrä*2, CD-levyn
jäljellä oleva aika*2 (albumin nimi,
esittäjän nimi)
Raitojen nimien luettelo
ATRAC CD / MP3 CD
Tiedoston nimi, esittäjän nimi*3,
ryhmän nimi, tiedoston numero,
kulunut soittoaika
Tiedoston nimi, CODEC-tiedot*4,
tiedoston numero, tiedoston
jäljellä oleva aika
Raitojen kokonaismäärä, ryhmien
kokonaismäärä, tiedoston numero,
kulunut soittoaika
Ryhmien/tiedostojen nimien luettelo
*1 ID3 tag -merkintä on tapa lisätä tiettyjä tietoja (esimerkiksi raidan nimi, albumin nimi ja esittäjän nimi)
MP3-tiedostoihin. Tämä CD-soitin on ID3 tag -merkintämuodon versioiden 1.1, 2.2 ja 2.3 mukainen (vain
MP3 -tiedostot).
*2 Ei tule näyttöön yhden raidan soiton, satunnaissoiton, kirjanmerkeillä varustettujen raitojen soiton, automaattisen
suosikkiraitojen soiton, automaattisen suosikkiraitojen satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton aikana.
*3 ”Esittäjän nimeä” ei näy soiton aikana, jos levyllä ei ole ID3 tag -tietoja.
*4 Siirtonopeus ja näytteenottotaajuudet. Kun soitin toistaa MP3-tiedostoa, jonka siirtonopeus on muuttuva
(VBR, Variable Bit Rate), näytössä näkyy siirtonopeuden sijaan ”VBR”. Joskus voi olla, ettei ”VBR” tule
näkyviin heti soiton alussa vaan vasta sen puolivälissä.
16-FI
Huomautuksia
• Tämä CD-soitin pystyy näyttämään merkit A - Z, a - z, 0 - 9 ja _.
• Ennen tiedoston soittamista CD-soitin lukee kaikki tiedostojen ja ryhmien (tai kansioiden) tiedot CD-levyltä.
Näytössä näkyy ”READING”-ilmaisin. CD-levyn sisällön mukaan voi olla, että luku kestää jonkin aikaa.
• Jos ryhmällä ei ole nimeä, näytössä näkyy sana ”ROOT”.
• Jos tiedostossa ei ole ID3 tag -tietoja, näyttöön tulee ilmaisin ”- - - -”.
CD-levyn poistaminen
Paina lokeron keskiötä ja nosta levy
pois lokerosta.
CD-levyn soitto
17-FI
B Soittotavat
Voit käyttää seuraavia soittotapoja CDsoittimen valikkotoiminnon avulla.
• Raitojen soittaminen jatkuvasti
(jatkuva soitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
(ryhmäsoitto)
• Yhden raidan soittaminen (yhden
raidan soitto)
• Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (satunnaissoitto)
• Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä
(ryhmän satunnaissoitto)
• Suosikkisoittolistojen soittaminen
(m3u-soittolistan soitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto)
• 10 useimmin soitetun raidan
soittaminen (automaattinen
suosikkiraitojen soitto)
• Useimmin soitettujen raitojen
soittaminen sattumanvaraisessa
järjestyksessä (automaattinen
suosikkiraitojen satunnaissoitto)
• Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu soitto)
Soittotapojen valitseminen
Siirry PLAY MODE -valikkoon seuraavassa
kuvatulla tavalla ja valitse haluamasi
soittotapa.
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Valitse ”PLAY MODE” kääntämällä
hakupyörää ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
SOUND
3 Valitse hakupyörää kääntämällä
haluamasi soittoasetus.
Tehdasasetus on ”ALL” (normaali soitto).
PLAY MODE
ALL
GROUP
Soittotapavaihtoehdot tulevat näkyviin.
Raitojen soittaminen
jatkuvasti (jatkuva soitto)
Voit käyttää jatkuvaa soittoa monella tavalla.
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
2 Valitse ”REPEAT” kääntämällä
3
hakupyörää ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Valitse ”ON” kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
REPEAT
ON
OFF
18-FI
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen
soittaminen (ryhmäsoitto)
(vain ATRAC CD / MP3 CD)
Kaikkien valitussa
ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä (ryhmän
satunnaissoitto) (vain ATRAC CD /
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”GROUP”
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
soitto)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”GROUP SHUF”
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Suosikkisoittolistojen
soittaminen (m3usoittolistan soitto) (vain MP3 CD)
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”1” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
Voit soittaa m3u-suosikkisoittolistojasi.*
* ”m3u-soittolista” on tiedosto, johon MP3tiedostojen soittojärjestys on koodattu. Voidaksesi
käyttää soittolistatoimintoa tallenna MP3tiedostot CD-R/RW-levylle käyttämällä
koodausohjelmistoa, joka tukee m3u-muotoa.
1
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2
(sivu 18) mukaan, valitse ”PLAY
LIST” kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse soittolista kääntämällä
hakupyörää.
(satunnaissoitto)
PLAY LIST
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”SHUFFLE”
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
PLAY LIST1
PLAY LIST2
3
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon u.
19-FI
Soittotavat
Yhden raidan
soittaminen (yhden raidan
MP3 CD)
Raitojen soittaminen
halutussa järjestyksessä
kirjanmerkkejä
lisäämällä (kirjanmerkkiraitojen
soitto)
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit lisätä
kirjanmerkkejä haluamiisi raitoihin ja soittaa
vain kyseiset raidat.
Audio CD: enintään 99 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 10 CD-levyltä).
ATRAC CD: enintään 999 raitaa kultakin
CD-levyltä (enintään 5 CD-levyltä).
MP3 CD: enintään 999 raitaa kultakin CDlevyltä (enintään 5 CD-levyltä).
Kirjanmerkkien lisääminen*
1 Kun soitat raitaa, johon haluat lisätä
2
kirjanmerkin, pidä 5-asentoista
ohjauspainiketta asennossa u, kunnes
” ” katoaa ja ” ” vilkkuu sen tilalla
näytössä.
Kun kirjanmerkki on lisätty, ” ”ilmaisimen vilkkuminen hidastuu.
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon . tai > ja valitse raita,
johon haluat lisätä kirjanmerkin. Lisää
kirjanmerkit sitten muihin haluamiisi
raitoihin toistamalla vaihetta 1.
Kirjanmerkkejä sisältävien
raitojen soittaminen
Toimi kohdan ”Soittotapojen valitseminen”
vaiheiden 1 ja 2 (sivu 18) mukaan, valitse
”BOOK MARK” kääntämällä hakupyörää ja
paina DISPLAY/MENU-painiketta.
Kirjanmerkkejä sisältävien raitojen soitto
alkaa.
20-FI
Kirjanmerkkien poistaminen*
Kun soitat kirjanmerkillä varustettua raitaa,
pidä 5-asentoista ohjauspainiketta asennossa
u, kunnes ” ” syttyy.
Kirjanmerkeillä varustettujen raitojen
tarkistaminen*
Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja
raitoja, ” ”-ilmaisin vilkkuu hitaasti
näytössä.
* Suorita nämä toiminnot vain, kun näyttö 1 tai 2
on näkyvissä (sivu 16).
Huomautuksia
• Kun soitat kirjanmerkeillä varustettuja raitoja,
soitin soittaa raidat niiden numerojärjestyksessä,
ei kirjanmerkkien lisäysjärjestyksessä.
• Jos yrität lisätä kirjanmerkkejä 11:nnelle CDlevylle (tai 6:nnelle ATRAC CD- tai MP3 CD levylle), ensimmäisenä soittamasi CD-levyn
kirjanmerkit katoavat muistista.
• Kaikki muistiin tallennetut kirjanmerkit katoavat,
– jos irrotat kaikki virtalähteet
– jos käytät CD-soitinta akulla etkä lataa akkua,
vaikka ”Lobatt”-ilmaisin tulee näyttöön.
10 useimmin soitetun
raidan soittaminen
(automaattinen suosikkiraitojen soitto)
CD-soitin tallentaa automaattisesti muistiinsa
tiedon 10:stä useimmin CD-levyiltä
soittamastasi raidasta. Soitin soittaa raidat
järjestyksessä 10:nnestä alkaen eniten
soitettuun raitaan asti.
Raitojen soittaminen
halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu
soitto)
Voit ohjelmoida CD-soittimen soittamaan
enintään 64 raitaa haluamassasi järjestyksessä.
Kun soitin on pysäytettynä, toimi
kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”PROGRAM”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse raita kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla DISPLAY/MENUpainiketta.
Raita on tallentunut muistiin.
ATRAC CD- / MP3 CD -levyn soiton
aikana voit valita ryhmän myös
painikkeilla
+ tai
–.
Useimmin soitettujen
raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa
järjestyksessä
(automaattinen suosikkiraitojen
satunnaissoitto)
Audio CD
CD-soitin toistaa 32 raitaa, jotka se on
tallentanut muistiinsa useimmin soitetuiksi
raidoiksi. Automaattisessa suosikkiraitojen
satunnaissoitossa soitin soittaa nämä raidat
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”RANKING SHUF”
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Huomautus
CD-soitin tallentaa muistiinsa tiedot 10 CD-levyltä
soittamistasi raidoista riippumatta siitä, oletko
vaihtanut CD-levyä. Jos CD-soitin yrittää tallentaa
raitatietoja 11:nneltä CD-levyltä, sen ensimmäiseksi
tallentamat tiedot katoavat sen muistista.
PGM01
Track01
Track02
ATRAC CD- / MP3 CD -levyn soiton
aikana soittojärjestysnumero ja
tiedostonimi näkyvät näytössä.
3
Valitse muut haluamasi raidat
haluamassasi järjestyksessä
toistamalla vaihetta 2.
4
Aloita ohjelmoitu soitto
painamalla 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon u.
(jatkuu)
21-FI
Soittotavat
1
Toimi kohdan ”Soittotapojen
valitseminen” vaiheiden 1 ja 2 (sivu
18) mukaan, valitse ”AUTO RANKING”
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä
Ryhmien tai raitojen/
tiedostojen etsiminen
Ohjelman tarkistaminen
Kun CD-soitin soittaa levyä, voit nopeasti
etsiä ja soittaa haluamasi ryhmän (vain
ATRAC CD) tai raidan/tiedoston CDsoittimen hakupyörän avulla.
Ohjelmoinnin aikana:
Ennen kuin toimit vaiheen 4 mukaisesti,
pidä 5-asentoista ohjauspainiketta
asennossa u toistuvasti tai paina
DISPLAY/MENU-painiketta.
Kun soitin on pysäytettynä:
Paina DISPLAY/MENU-painiketta
toistuvasti, kunnes ”PROGRAM” ja raidan
numero tulevat näkyviin. Ohjelmoitujen
raitojen luettelo tulee näkyviin. Saat
näkyviin raidat kolmannesta raidasta
eteenpäin siirtämällä 5-asentoisen
ohjauspainikkeen asentoon >.
Huomautuksia
• Kun olet valinnut 64:nnen raidan vaiheessa 3,
ensimmäisen valitsemasi raidan numero (Audio
CD) tai ensimmäisen valitsemasi tiedoston nimi
(ATRAC CD / MP3 CD) tulee näyttöön.
• Jos valitset vähintään 65 raitaa, ensimmäiset
valitsemasi raidat poistuvat.
1
Käännä soiton aikana hakupyörää,
kunnes etsintänäyttö tulee
näkyviin.
MR.Sno R' Yo
The Train
Where do
If that's
2
Valitse haluamasi ryhmä
painamalla painiketta
+ tai
–
ja siirrä sitten 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon u.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemasi
ryhmän ensimmäisestä raidasta.
Halutun raidan/tiedoston
valitseminen
1 Toimi edellä kuvatun vaiheen 1 mukaisesti
2
ja valitse sitten haluamasi ryhmä
painamalla painiketta
+ tai
–.
Valitse haluamasi raita/tiedosto
kääntämällä hakupyörää ja siirrä sitten 5asentoinen ohjauspainike asentoon u.
CD-soitin aloittaa soiton valitsemastasi
raidasta/tiedostosta.
Poistuminen etsintätilasta
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG. Jos et tee mitään toimenpidettä 40
sekuntiin, edellinen näyttö palaa näkyviin.
Huomautus
Jos yrität käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä
etsinnän aikana, et voi käyttää mitään toimintoa.
22-FI
B Toiminnot
Äänensävyn säätö
1
Toimi edellä olevan kohdan
”Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen” vaiheiden 1 - 3
mukaisesti ja valitse ”CUSTOM”.
2
Valitse taajuusalue siirtämällä 5asentoinen ohjauspainike
asentoon . tai > vähintään 2
sekunniksi.
Valitsemasi taajuusalue vilkkuu.
(parametrinen taajuuskorjain)
Voit säätää äänentoiston sävyä kahdella
tavalla:
• Voit valita valmiin äänensävyasetuksen t
”Valmiin äänensävyasetuksen valitseminen”
• Äänensävyn säätö itse t ”Äänensävyn
mukauttaminen”
Valmiin äänensävyasetuksen
valitseminen
1 Pidä DISPLAY/MENU-painiketta alas
2
3
Ilmaisin
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Ääni
Selkeät ihmisäänet,
keskitaajuuksien korostus
Eloisa ääni, matalien ja korkeiden
taajuuksien korostus
Voimakas ääni, ACTIVE-asetusta
voimakkaampi matalien ja
korkeiden taajuuksien korostus
Mukautettu ääni
Äänensävyn mukauttaminen
Voit mukauttaa äänentoiston sävyä
muuttamalla 3 taajuusalueen voimakkuutta:
”LOW” (matalat taajuudet), ”MID”
(keskitaajuudet) ja ”HIGH” (korkeat
taajuudet). Kultakin taajuusalueelta voit
valita 3 eri taajuuskorjauskäyrää. Voit säätää
valitsemasi korjauskäyrän
äänenvoimakkuustasoa 7 vaihtoehdon avulla.
Säädä äänensävyä tarkkailemalla näytössä
näkyvää käyrää.
LOW MID HIGH
3
Valitse äänenvoimakkuus
kääntämällä hakupyörää. Siirrä
sitten 5-asentoista ohjauspainiketta
toistuvasti asentoon . tai > ja
valitse kutakin taajuusaluetta
varten muistiin tallennetusta
kolmesta taajuuskorjauskäyrästä
haluamasi käyrä.
LOW MID HIGH
A: Taajuusalue
B: Äänenvoimakkuus
4
Säädä muut 2 taajuusaluetta
toistamalla vaiheita 2 ja 3.
5
Vahvista asetukset painamalla
DISPLAY/MENU-painiketta.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina CD-soittimen painiketta
–.
Poistuminen säätötilasta
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG.
(jatkuu)
23-FI
Toiminnot
painettuna, kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin.
Valitse ”SOUND” kääntämällä
hakupyörää ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Valitse haluamasi äänensävyasetus
kääntämällä hakupyörää ja vahvista
valinta painamalla sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
Äänensävyn säätö
Huomautuksia
• Kun valitset CUSTOM-vaihtoehdon ja lisäät
äänenvoimakkuutta, käytössä oleva
äänenvoimakkuuden asetus voi aiheuttaa sen, että
ääneen tulee säröä. Jos näin käy, vähennä
äänenvoimakkuutta.
• CUSTOM-asetusten ja muiden asetusten välillä
voi olla äänenvoimakkuusero. Säädä
äänenvoimakkuus haluamaksesi.
• Kun käytät radiota, parametrinen taajuuskorjain
ei toimi.
G-PROTECTION-toiminto
G-PROTECTION-toiminto vähentää äänen
katkonaisuutta huomattavasti, kun soitinta
käytetään liikunnan aikana.
1
2
3
Kun soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
Valitse ”G-PROTECTION”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Valitse ”G-PRO 1” tai ”G-PRO 2”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Jos valitset ”G-PRO 2”, GPROTECTION-toiminnon vaikutus on
suurempi kuin vaihtoehdon ”G-PRO 1”
ollessa valittuna. Jos haluat kuunnella
laadukasta CD-ääntä, valitse ”G-PRO 1”.
24-FI
Huomautus
Äänessä voi olla katkonaisuutta, jos
– CD-soittimeen kohdistuu voimakas isku
– soitettava CD-levy on likaantunut tai
naarmuuntunut
– CD-R-/RW-levy on huonolaatuinen tai
tallennukseen alun perin käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ollut ongelma.
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter
System, automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin) estää liian suuren
äänenvoimakkuuden käytön kuulon
suojaamiseksi.
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse ”AVLS” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
3
Valitse ”ON” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
AVLS-asetukseksi ”OFF”.
Soiton pysäyttäminen
automaattisesti (OFF TIMER)
Voit asettaa CD-soittimen pysäyttämään
soiton automaattisesti 1 minuutin askelin
välillä 1 - 99 minuuttia. Kun ajastintoiminto
on käytössä, ilmaisin ” ” tulee näkyviin
noin 5 sekunnin välein*.
* Kun näyttö 1, 2 tai 3 on näkyvissä (Audio CD:
kun näyttö 1 tai 2 on näkyvissä) (sivu 16)
OFF TIMER -toiminnon poistaminen
käytöstä
OFF TIMER -toiminto poistuu käytöstä, kun
• toimit vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitset
OFF TIMER -asetukseksi ”OFF”
• siirryt radion kuunteluun.
Painikkeiden
lukitseminen
(HOLD)
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
Voit lukita CD-soittimen painikkeet niin, että
et voi painaa niitä vahingossa.
Jos painat jotain painiketta ja HOLDtoiminto on käytössä, OPR-merkkivalo alkaa
vilkkua ja myös ”HOLD” alkaa vilkkua
näytössä.
2
Valitse ”TIMER” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
3
Valitse ”10 min*” kääntämällä
hakupyörää ja paina sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen
suuntaan.
Voit käyttää HOLD-toimintoa sekä CDsoittimesta että kaukosäätimestä. Voit
käyttää CD-soitinta kaukosäätimellä, kun
HOLD-toiminto on poistettu käytöstä
kaukosäätimestä.
* Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta,
asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
4
Valitse haluamasi ajan pituus
väliltä ”01 min”–”99 min”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Painikkeiden vapauttaminen
Siirrä HOLD-kytkintä nuolen suhteen
päinvastaiseen suuntaan.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina CD-soittimen painiketta
–.
Poistuminen asetustilasta
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG.
Ajan pituuden tarkistaminen ennen
CD-soittimen pysähtymistä
Toimi soiton aikana vaiheiden 1 - 3 mukaan.
25-FI
Toiminnot
1
Äänimerkin
poistaminen käytöstä
Voit ottaa pois käytöstä äänimerkin, joka
kuuluu kuulokkeista tai nappikuulokkeista
käyttäessäsi CD-soitinta.
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse ”BEEP” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
3
Valitse ”OFF” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
Virransäästö
Voit valita CD-soittimen OPR-merkkivalon
asetuksen niin, että voit säästää akkuja tai
paristoja.
1
Paina DISPLAY/MENU-painiketta,
kunnes MENU-näyttö tulee
näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse ”LIGHT” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
3
Valitse ”LIGHT OFF” tai ”LIGHT 2”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Tietoja LIGHT-asetuksesta
Äänimerkin ottaminen käyttöön
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
BEEP-asetukseksi ”ON”.
Asetus
LIGHT OFF
LIGHT 1
LIGHT 2*
OPR-merkkivalo
Ei pala.
Palaa kirkkaana soiton tai
toimintojen käytön aikana.
Palaa himmeänä soiton tai
toimintojen käytön aikana.
* ”LIGHT 2” säästää akkua tai paristoja enemmän
kuin ”LIGHT 1”.
26-FI
Raitojen soittaminen
tauoitta (SEAMLESS)
(vain ATRAC CD)
Voit soittaa esimerkiksi konserttitaltiointeja
ilman raitojen välisiä taukoja.
Kun soitin on pysäytettynä, pidä
DISPLAY/MENU-painiketta alas
painettuna, kunnes MENU-näyttö
tulee näkyviin. Valitse ”OPTION”
kääntämällä hakupyörää ja paina
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
2
Valitse ”SEAMLESS” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
3
Valitse ”ON” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
Toiminnot
1
Huomautus
Lähdemusiikin äänitystapa voi aiheuttaa sen,
ettei musiikki soi tauoitta.
27-FI
B Radion käyttäminen
Radion
kuunteleminen
Voit kuunnella sekä FM- että AM-asemia.
1
2
3
Radiovastaanoton
parantaminen
Jos kuuntelet FM-asemaa, vedä
kuulokkeiden/nappikuulokkeiden johto
suoraksi.
Kytke radioon virta painamalla
RADIO ON/BAND -painiketta.
Paina RADIO ON/BAND painiketta, kunnes haluamasi
taajuusalue näkyy näytössä.
Joka kerta painiketta painaessasi näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
B FM t AM
Viritä haluamasi asema
painamalla painiketta TUNE + tai –
( + tai – kaukosäätimestä) ja
säädä sitten äänenvoimakkuus.
Virran katkaiseminen
radiosta
Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG (pidä alas painettuna kaukosäätimen
painiketta x•RADIO ON/BAND•RADIO
OFF).
Aseman virittäminen
nopeasti
Pidä vaiheessa 3 painiketta TUNE + tai – (
+ tai – kaukosäätimestä) alas painettuna,
kunnes taajuuslukema alkaa muuttua
näytössä. CD-soitin selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy, kun se löytää
voimakkaan aseman.
28-FI
Kuulokkeet tai
nappikuulokkeet
Jos kuuntelet AM-asemaa, muuta CDsoittimen asentoa.
Huomautus
Pidä kuulokkeet/nappikuulokkeet liitettyinä CDsoittimen i-liitäntään. Kuulokkeiden/
nappikuulokkeiden johto toimii FM-antennina.
Jos FM-asema kuuluu
huonosti
1 Kun kuuntelet radiota, pidä DISPLAY/
MENU-painiketta alas painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
>AVLS
MONO
2 Valitse ”MONO” siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai >.
Paina sitten DISPLAY/MENU-painiketta
3 Valitse ”ON” siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai > ja
vahvista valinta painamalla DISPLAY/
MENU-painiketta.
Kohina vähenee, mutta radiovastaanotto
muuttuu monoääniseksi.
Kuulon suojaaminen
AVLS-toiminto (Automatic Volume Limiter
System, automaattinen äänenvoimakkuuden
rajoitin) estää liian suuren
äänenvoimakkuuden käytön kuulon
suojaamiseksi.
1 Kun kuuntelet radiota, pidä DISPLAY/
MENU-painiketta alas painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
2 Valitse ”AVLS” siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai >.
Paina sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
3 Valitse ”ON” siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai > ja
vahvista valinta painamalla DISPLAY/
MENU-painiketta.
AVLS-toiminnon poistaminen käytöstä
Toimi vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitse
AVLS-asetukseksi ”OFF”.
Virran katkaiseminen
radiosta automaattisesti
1 Kun kuuntelet radiota, pidä DISPLAY/
MENU-painiketta alas painettuna, kunnes
näyttö muuttuu.
2 Valitse ”TIMER” siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai >.
Paina sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
3 Valitse haluamasi aika väliltä ”10” - ”99”
siirtämällä 5-asentoinen ohjauspainike
asentoon . tai > ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENU.
Ajan pituuden tarkistaminen ennen
radion automaattista virrankatkaisua
Radion kuuntelun aikana toimi vaiheiden 1 ja
2 mukaan.
Kun kuuntelet radiota
paristojen avulla
Jos liität ulkoisen virtalähteen CD-soittimen
DC IN 3 V -liitäntään, CD-soittimesta
katkeaa virta. Voit jatkaa radion
kuuntelemista kytkemällä soittimeen virran
painamalla RADIO ON/BAND -painiketta.
Radioasemien
tallentaminen muistiin
Voit esivirittää jopa 40 asemaa: 30 FMasemaa ja 10 AM-asemaa.
1
Kytke radioon virta painamalla
RADIO ON/BAND -painiketta.
2
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO ON/BAND -painiketta.
3
Paina MEMORY-painiketta
vähintään 2 sekuntia.
Pikavalintanumero alkaa vilkkua
näytössä.
FM 01
87.50 MHz
4
Paina DISPLAY/MENU-painiketta
vähintään 2 sekuntia.
CD-soitin aloittaa asemien selauksen
matalista taajuuksista ylöspäin. Kun
asema löytyy, selaus pysähtyy 3
sekunniksi.
(jatkuu)
29-FI
Radion käyttäminen
Voit asettaa radion virran katkeamaan
automaattisesti 10 minuutin askelin 10 ja 99
minuutin valillä. Kun ajastintoiminto on
käytössä, ilmaisin ” ” tulee näkyviin noin 5
sekunnin välein.
OFF TIMER-toiminnon poistaminen
käytöstä
Radion OFF TIMER -toiminto poistuu
käytöstä, kun
• toimit vaiheiden 1 - 3 mukaan ja valitset
OFF TIMER -asetukseksi ”OFF”
• katkaiset virran
• aloitat CD-levyn soiton.
Radioasemien tallentaminen
muistiin
5
Jos haluat esivirittää löytyneen
aseman muistiin, paina DISPLAY/
MENU-painiketta, kun
pikavalintanumero vilkkuu.
Vastaanotettava asema tallentuu
pikavalintanumeroon 1, ja CD-soitin
alkaa hakea seuraavaa
vastaanottokelpoista asemaa. Jos et
paina DISPLAY/MENU-painiketta 3
sekunnin kuluessa, CD-soitin ei tallenna
asemaa, vaan alkaa etsiä seuraavaa
vastaanottokelpoista asemaa.
6
Toista vaihetta 5, kunnes kaikki
vastaanottokelpoiset asemat on
esiviritetty muistiin.
Jos muistiin on aiemmin tallennettu
asemia, uudet esiviritettävät asemat
korvaavat entiset.
Asemien manuaalinen
esiviritys
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
ON/BAND -painiketta.
2 Valitse taajuusalue painamalla RADIO
ON/BAND -painiketta.
3 Pidä MEMORY-painiketta alas
painettuna, kunnes pikavalintanumero
vilkkuu näytössä.
FM 01
87.50 MHz
Suorita tästä vaiheesta alkaen seuraava
toimenpide aina 30 sekunnin kuluessa
edellisen toimenpiteen suorittamisesta.
Jos toimenpiteiden välillä kuluu 30
sekuntia, pikavalintanumero lakkaa
vilkkumasta sen merkiksi, että CD-soitin
on poistunut muistitallennuksen
valmiustilasta. Jos näin käy, aloita
uudelleen vaiheesta 3.
30-FI
4 Kun pikavalintanumero vilkkuu, siirrä 5asentoinen ohjauspainike asentoon .
tai > toistuvasti ja valitse se
pikavalintanumero, johon haluat tallentaa
aseman.
5 Viritä haluamasi asema painamalla
painiketta TUNE + tai –( + tai –
kaukosäätimestä), kun pikavalintanumero
vilkkuu.
6 Paina DISPLAY/MENU-painiketta.
Kun asema on esiviritetty onnistuneesti,
laite antaa äänimerkin. Uusi asema
korvaa entisen.
Pikavalintanumero kasvaa yhdellä, ja
CD-soitin siirtyy muistitallennuksen
valmiustilaan.
7 Toista vaiheita 4 – 6, kun esivirität saman
taajuusalueen asemia. Kun esivirität
toisen taajuusalueen asemia, poistu
muistitallennuksen valmiustilasta
pitämällä MEMORY-painiketta alas
painettuna. Kun pikavalintanumero
lakkaa vilkkumasta, toista vaiheet 2 – 6.
Poistuminen muistitallennuksen
valmiustilasta
Kun radion virta on kytkettynä, voit poistua
muistitallennuksen valmiustilasta jollakin
seuraavassa mainituista tavoista. Esiviritetyt
asemat säilyvät CD-soittimen muistissa.
• Pidä MEMORY-painiketta alas painettuna,
kunnes pikavalintanumero lakkaa
vilkkumasta.
• Älä paina mitään muuta painiketta 30
sekuntiin. Pikavalintanumero lakkaa
vilkkumasta.
• Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
u. CD-soitin kytkeytyy CD-soittotilaan.
• Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon
x/CHG. Radiosta katkeaa virta.
Kaikkien esiviritettyjen asemien
poistaminen
1 Kun radiosta on virta katkaistuna ja soitin
on pysäytettynä, pidä DISPLAY/MENUpainiketta alas painettuna, kunnes MENUnäyttö tulee näkyviin.
2 Valitse ”OPTION” kääntämällä
hakupyörää ja paina sitten DISPLAY/
MENU-painiketta.
3 Valitse ”TUNER PRESET” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta painamalla
sitten DISPLAY/MENU-painiketta.
”Clear?” tulee näyttöön. Kun painat
painiketta DISPLAY/MENU, kaikki
esiviritetyt asemat katoavat muistista.
Esiviritettyjen
radioasemien
kuunteleminen
Voit virittää aseman helposti siirtämällä 5asentoisen ohjauspainikkeen asentoon .
tai >.
2
Viritä muistiin tallennettu asema
siirtämällä 5-asentoinen
ohjauspainike asentoon . tai
>.
Euroopassa ja Kiinassa myytäviä
malleja)
Kun käytät CD-soitinta ulkomailla, voit
tarvittaessa muuttaa AM-alueen
viritysaskelta valikon avulla.
9 kHz:n alue: Aasia ja Eurooppa
10 kHz:n alue: USA, Kanada ja EteläAmerikka
Kun radiosta on virta katkaistuna ja soitin on
pysäytettynä, muuta viritysaskelta
seuraavasti.
1
Pidä DISPLAY/MENU-painiketta
alas painettuna, kunnes MENUnäyttö tulee näkyviin.
2
Valitse ”OPTION” kääntämällä
hakupyörää ja paina sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
3
Valitse ”AM STEP” kääntämällä
hakupyörää ja vahvista valinta
painamalla sitten DISPLAY/MENUpainiketta.
4
Valitse ”9 kHz” tai ”10 kHz”
kääntämällä hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla sitten
DISPLAY/MENU-painiketta.
Huomautus
Kun olet muuttanut viritysaskelta, sinun on
esiviritettävä radioasemat uudelleen.
31-FI
Radion käyttäminen
1
Valitse taajuusalue painamalla
RADIO ON/BAND -painiketta.
Viritysaskelen
muuttaminen (ei koske
B Liittäminen virtalähteeseen
Voit tarkistaa akussa jäljellä olevan jännitteen
näytöstä.
t
t
t
t
t Lobatt*
* Laite antaa äänimerkin.
Kun akun tai pariston varaus on purkautunut,
lataa akku tai vaihda paristo uuteen.
Akun tai pariston
käyttäminen
Käytä vain seuraavia akkuja tai paristoja CDsoittimessa.
Akku
Lataa akku ennen sen ensimmäistä
käyttökertaa.
• NH-7WMAA (sisältyy vakiovarusteisiin).
Huomautuksia
-ilmaisin näyttää akuissa tai paristoissa
jäljellä olevan varauksen suurin piirtein. Yksi
ilmaisinosa ei aina välttämättä edusta akun
kokonaisjännitteen neljäsosaa.
• Laitteen käyttöolosuhteiden mukaan
ilmaisinosat voivat lisääntyä tai vähentyä.
Kuivaparisto
• LR6 (koko AA) -alkaliparisto.
Akun varauksen kestoaika ja latausaika on
mainittu kohdassa ”Tekniset tiedot”.
1
Avaa CD-soittimen kansi
painamalla OPEN-kytkintä
molemmilta puolilta ja avaa sitten
CD-soittimen sisällä oleva akku-/
paristolokeron kansi.
2
Aseta akku tai paristo lokeroon
oikein päin niin, että akussa tai
paristossa oleva merkintä 3 tulee
kohdakkain lokeron sisällä olevan
vastaavan merkinnän kanssa.
Sulje sitten kansi niin, että se
napsahtaa paikalleen.
•
Akun tai pariston
asettaminen paikalleen
Aseta #-puoli edellä.
32-FI
Vakiovarusteisiin sisältyvän
akun lataaminen
1 Liitä verkkolaite CD-soittimen DC IN
3 V -liitäntään ja pistorasiaan.
2 Aloita lataus siirtämällä 5-asentoinen
3
ohjauspainike asentoon x/CHG.
CD-soitin alkaa ladata akkua.
ilmaisinosat syttyvät peräkkäin, ja OPRmerkkivalo vilkkuu sekä jää sitten
palamaan. Kun akku on täysin latautunut,
OPR-merkkivalo ja
-ilmaisin
sammuvat.
Jos siirrät 5-asentoisen ohjauspainikkeen
asentoon x/CHG, kun lataus on jo
päättynyt,
-ilmaisin alkaa vilkkua ja
sana ”FULL” (täynnä) tulee näyttöön.
Irrota verkkolaite.
Akun poistaminen
Poista akku alla olevan kuvan mukaan.
Akkua koskevia huomautuksia
• Jotta akun alkuperäisen kapasiteetti säilyy
pitkään, lataa akku vasta, kun sen varaus
on täysin purkautunut.
• Jos akku on uusi tai sitä ei ole käytetty
pitkään aikaan, se ei ehkä lataudu täyteen,
ennen kuin olet ladannut ja purkanut
varauksen useita kertoja.
• Kun kuljetat akkua, käytä vakiovarusteisiin
sisältyvää akkukoteloa akun
odottamattoman kuumenemisen
estämiseksi. Jos akku pääsee koskettamaan
metalliesineitä, voi siitä johtuva oikosulku
aiheuttaa akun kuumenemisen tai
tulipalon.
Kuivapariston käyttöä koskevia
huomautuksia
• Irrota verkkolaite.
• Kun paristo on tyhjentynyt, vaihda se
uuteen.
Akku-/paristolokeron kannen
kiinnittäminen
Jos akku-/paristolokeron kansi irtoaa
soittimen pudotessa tai liiallisen
voimankäytön takia, kiinnitä se alla olevan
kuvan mukaisesti.
Liittäminen virtalähteeseen
Akun vaihtamisajankohta
Jos akun varauksen kestoaika lyhenee noin
puoleen alkuperäisestä, korvaa akku uudella
akulla.
33-FI
Huomautuksia
virtalähteistä
Irrota kaikki virtalähteet, jos CD-soitinta ei
aiota käyttää pitkään aikaan.
Verkkolaitteesta
• Käytä vain vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkolaitetta. Jos sitä ei ole toimitettu
CD-soittimen mukana, käytä verkkolaitetta
AC-E30HG. Älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta. Muutoin laite voi vioittua.
Liittimen napaisuus
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä
käsillä.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, johon yletyt
helposti. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota se
heti pistorasiasta.
Ladattavista akuista ja
kuivaparistoista
• Älä lataa kuivaparistoja.
• Älä yritä hävittää akkuja tai paristoja
polttamalla.
• Älä sijoita akkuja tai kuivaparistoja
kolikoiden tai muiden metalliesineiden
yhteyteen. Muutoin voi syntyä lämpöä, jos
akun tai pariston positiivinen ja
negatiivinen napa koskettavat
metalliesinettä.
• Älä käytä ladattavia akkuja ja
kuivaparistoja sekaisin.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja
sekaisin.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja sekaisin.
• Poista akut tai paristot, jos niitä ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos akut tai paristot pääsevät vuotamaan,
pyyhi akkulokero tai paristokotelo
puhtaaksi ja asenna uudet akut tai paristot.
Jos saat akuista tai paristoista vuotanutta
ainetta käsiisi, pese ne huolellisesti.
34-FI
B Lisätietoja
Valikkoluettelo
Paina CD-soittimen DISPLAY/MENU-painiketta, kunnes MENU-näyttö tulee näkyviin. Valitse
sitten haluamasi valikko kääntämällä hakupyörää.
MENU
REPEAT
PLAY MODE
Palaa edelliseen näyttöön paina
–*1 CD-soittimen painiketta.
Voit poistua asetuksista siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon x/CHG.
Merkillä z merkityt asetukset ovat tehdasasetuksia.
Toistoasetusten muuttaminen (sivu)
Raitojen soittaminen jatkuvasti (18)
PLAY MODE
PLAY MODE
Valikko 2
z OFF
ON
ALL
GROUP*2
PLAY MODE
PLAY MODE
1
SHUFFLE
PLAY MODE
GROUP SHUF*2
PLAY MODE
BOOK MARK*3
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY MODE
PLAY LIST*4
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PLAY MODE
PROGRAM*5
,
Lisätietoja
Normaali soitto
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen (19)
Yhden raidan soittaminen (19)
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (19)
Kaikkien valitussa ryhmässä olevien
tiedostojen soittaminen sattumanvaraisessa
järjestyksessä (19)
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä kirjanmerkkejä lisäämällä (20)
Suosikkisoittolistojen soittaminen (19)
10 useimmin soitetun raidan soittaminen (21)
Useimmin soitettujen raitojen soittaminen
sattumanvaraisessa järjestyksessä (21)
Raitojen soittaminen halutussa
järjestyksessä (21)
Valikko 1
REPEAT
*1 Kun ”PGM” ei ole näkyvissä.
*2 Vain ATRAC CD / MP3 CD
*3 Vain, jos raitaan/tiedostoihin on lisätty kirjanmerkkejä.
*4 Vain MP3-muotoon tallennetut soittolistat (m3u)
*5 Voit määrittää nämä asetukset, kun soitin on pysäytettynä.
(jatkuu)
35-FI
Valikkoluettelo
Äänen asetukset (sivu)
Äänensävyn säätö (23)
Valikko 1 , Valikko 2
,
SOUND
z OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
Valikko 3
—
Muiden toimintojen asetukset (sivu)
Soiton katkonaisuuden estäminen (24)
Valikko 1 , Valikko 2
,
OPTION
G-PROTECTION*1
Valikko 3
z G-PRO 1
G-PRO 2
ON
z OFF
10 min*2
z OFF
z ON
OFF
LIGHT OFF
z LIGHT 1
LIGHT 2
ON
z OFF
Kuulon suojaaminen (24)
OPTION
AVLS
Soiton pysäyttäminen automaattisesti (25) OPTION
TIMER
Äänimerkin poistaminen käytöstä (26)
OPTION
BEEP
Virransäästö (26)
OPTION
LIGHT
Raitojen soittaminen jatkuvasti (27)
OPTION
SEAMLESS*1, *3
Asetus, kun virta on katkaistuna
radiosta (sivu)
Kaikkien esiviritettyjen asemien
poistaminen muistista (31)
Viritysaskelen muuttaminen (31)
Valikko 1 , Valikko 2
Valikko 3
OPTION
TUNER PRESET
Clear?
OPTION
AM STEP
9 kHz*4
10 kHz
*1 Voit määrittää nämä asetukset, kun soitin on pysäytettynä.
*2 Tehdasasetus. Jos olet muuttanut asetusta, asetetun ajan pituus tulee näkyviin.
*3 Vain ATRAC CD
*4 Tehdasasetukset vaihtelevat CD-soittimen ostomaan mukaan.
36-FI
,
Varotoimet
Turvallisuudesta
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu CDsoittimen sisään, irrota se virtalähteestä ja
vie se huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Älä työnnä mitään vieraita esineitä DC IN
3 V -liitäntään (ulkoisen virran
tuloliitäntä).
CD-soittimesta
Ajoturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi autoa, muuta moottoriajoneuvoa tai
polkupyörää. Kuulokkeiden käyttö voi
aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, ja se on
myös kiellettyä joillakin alueilla. Voi myös
olla vaarallista, jos kävellessäsi kuuntelet
kuulokkeilla suurella äänenvoimakkuudella,
varsinkin ylittäessäsi suojatietä. Ole erittäin
varovainen tai ole käyttämättä kuulokkeita
tilanteissa, joissa ne voivat aiheuttaa vaaraa.
Kuulovaurioiden estäminen
Vältä kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.
Asiantuntijat kehottavat välttämään jatkuvaa,
kovaäänistä ja pitkäaikaista kuuntelua. Jos
kuulet korvissasi epänormaalia sointia,
pienennä äänenvoimakkuutta tai lopeta
laitteen käyttö.
Muiden henkilöiden ottaminen
huomioon
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Siten
kuulet ulkopuoliset äänet etkä häiritse muita.
Kunnossapito
Kotelon puhdistaminen
Käytä puhdistuksessa pehmeää, kevyesti
veteen tai mietoon pesuaineliuokseen
kostutettua liinaa. Älä käytä alkoholia,
bensiiniä tai ohenteita.
Lisätietoja
• Pidä CD-soittimen linssi puhtaana äläkä
kosketa sitä. Jos kosketat linssiä, se voi
vahingoittua ja CD-soittimeen voi tulla
toimintahäiriö.
• Älä sijoita mitään painavaa esinettä CDsoittimen päälle. CD-soitin ja CD-levy
voivat vahingoittua.
• Älä jätä CD-soitinta lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu
suoralle auringonvalolle, pölylle, hiekalle,
kosteudelle, sateelle tai iskuille. Älä
myöskään jätä sitä epätasaiselle pinnalle
tai autoon, jonka ikkunat ovat kiinni.
• Jos CD-soitin aiheuttaa häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottoon, katkaise CDsoittimesta virta tai siirrä se kauemmas
radiosta tai televisiosta.
• Tällä CD-soittimella ei voi soittaa
muodoltaan tavallisista poikkeavia
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden
muotoisia) levyjä. Tällaiset levyt voivat
vioittaa CD-soitinta. Älä siis käytä
kyseisenlaisia levyjä.
Kuulokkeista/
nappikuulokkeista
CD-levyjen käsittelystä
• Tartu CD-levyyn sen reunoista, jotta se
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä CD-levyn pintaan tarraa tai
teippiä.
• Älä jätä CD-levyä alttiiksi suoralle
auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä
jätä CD-levyä autoon, joka on pysäköity
aurinkoiseen paikkaan.
37-FI
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat tarkistukset, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
CD-soitin
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
Äänenvoimakkuus ei
lisäänny, vaikka painaisit
VOL + -painiketta toistuvasti
(tai kääntäisit kaukosäätimen
VOL +/– kytkintä +-suuntaan
toistuvasti).
Mitään ääntä ei kuulu tai
kuuluu kohinaa.
c AVLS-asetuksena on ”ON”. Muuta asetukseksi ”OFF”. (sivu 24)
Joitakin tiedostoja ei voi
soittaa.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä on
kuivaparisto.
Soittoaika on liian lyhyt, kun
virtalähteenä on akku.
”Lobatt” tulee näyttöön. CDlevy ei soi.
”HI dc In” tulee näyttöön.
38-FI
c Liitä kuulokkeiden/nappikuulokkeiden liitin pitävästi. (sivu 14)
c Liitin on likaantunut. Puhdista kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
liitin aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla.
c Yritit soittaa tiedostoja, joiden muoto ei ole yhteensopiva tämän
CD-soittimen kanssa. (sivu 6)
c Tarkista, että käytät varmasti alkaliparistoa etkä mangaaniparistoa
(sivu 32).
c Vaihda paristo uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon (sivu 32).
c Lataa akku ja pura sen varaus useita kertoja (sivut 32, 33).
c Akun varaus on täysin purkautunut. Lataa akku (sivut 32, 33).
c Vaihda paristo uuteen LR6 (koko AA) -alkaliparistoon (sivu 32).
c Käytössä olevan verkkolaitteen nimellisarvot ovat suuremmat kuin
vakiovarusteisiin sisältyvän tai suositellun verkkolaitteen. Käytä
vain vakiovarusteisiin sisältyvää verkkolaitetta tai ”Lisävarusteet”kohdassa suositeltua auton akun sovitinkaapelia. (sivu 42)
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
CD-levy ei soi tai ilmaisin
”No disc” tulee näyttöön,
kun CD-levy on paikallaan
CD-soittimessa.
c CD-levy on likaantunut tai viallinen.
c Tarkista, että CD-levy on paikallaan tekstipuoli ylöspäin. (sivu 14)
c Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Älä käytä CD-soitinta useaan tuntiin, jotta kosteus haihtuu.
c Sulje akku-/paristokotelon kansi pitävästi. (sivu 32)
c Varmista, että akku on oikein paikallaan (sivu 32).
c Liitä verkkolaite pitävästi pistorasiaan. (sivu 14)
c Siirrä 5-asentoinen ohjauspainike asentoon u (Kaukosäätimestä:
paina u.) vähintään yhden sekunnin kuluttua siitä, kun olet
liittänyt verkkolaitteen.
c CD-R-/RW-levy on tyhjä.
c CD-R-/RW-levyn laadussa tai tallennukseen käytetyssä laitteessa
tai sovellusohjelmassa on ongelma.
c Painikkeet on lukittu. Liu’uta HOLD-kytkintä taaksepäin.
(sivu 25)
CD-soittimen OPRmerkkivalo vilkkuu, kun
painat jotain painiketta, eikä
CD-levy soi.
Akkua ei voi ladata.
Soitto alkaa edellisestä
pysäytyskohdasta
(soitonjatkamistoiminto).
Kuuluu pyörivän CD-levyn
rahinaa.
c Akkua ei ole asetettu akkulokeroon.
c CD-levyn soitto on meneillään. Pysäytä se.
c Soitonjatkamistoiminto on käytössä. Aloita soitto ensimmäisestä
raidasta painamalla valitsinvipua, pidä 5-asentoista
ohjauspainiketta asennossa u (Kaukosäätimestä: pidä u alas
painettuna), kunnes ensimmäisen raidan soitto alkaa, tai avaa CDsoittimen kansi. Vaihtoehtoisesti voit myös irrottaa kaikki
virtalähteet ja asentaa sitten akun ja pariston tai liittää
verkkolaitteen uudelleen. (sivut 14, 15, 32)
c Sulje akku-/paristolokeron kansi pitävästi. (sivu 32)
(jatkuu)
Lisätietoja
39-FI
Vianmääritys
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
ATRAC CD- tai MP3 CD -levyn
soiton aikana CD-levy ei
pyöri, mutta kuulet äänen
normaalisti.
”NO FILE” tulee näyttöön,
kun siirrät 5-asentoisen
ohjauspainikkeen asentoon
u (Kaukosäätimestä:
painettuasi u) tai kun
suljet CD-soittimen kannen.
Kun suljet CD-soittimen
kannen, CD-levy alkaa
pyöriä.
Nestekidenäyttöä on vaikea
nähdä tai sen toiminta
hidastuu.
Et voi käyttää CD-soitinta
kaukosäätimellä.
Soitto pysähtyy yhtäkkiä.
OFF TIMER -toiminto poistuu
käytöstä.
c CD-soitin on suunniteltu pysäyttämään ATRAC CD- tai MP3 CD levyn pyörittäminen soiton aikana virrankulutuksen
pienentämiseksi. Soittimessa ei ole vikaa.
c CD-levyllä ei ole ATRAC3plus-, ATRAC3- tai MP3-tiedostoja.
c Soittimessa on CD-R/RW-levy, jolta on tiedot poistettu.
c CD-levy on likainen.
c CD-soitin lukee CD-levyllä olevia tietoja. Soittimessa ei ole vikaa.
c Käytät CD-soitinta korkeassa (yli 40 °C) tai matalassa (alle 0 °C)
lämpötilassa. Huoneen lämpötilassa näytön toiminta palautuu
normaaliksi.
c Pidät CD-soittimen painikkeita painettuina vahingossa.
c OFF TIMER on asetettu. Valitse asetukseksi ”OFF”.
c OFF TIMER -toiminto poistuu käytöstä, kun aloitat radion
kuuntelun.
Radion OFF TIMER -toiminto poistuu käytöstä, kun katkaiset
virran tai aloitat CD-levyn soiton.
Radio
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
Ääni on heikko tai
huonolaatuinen.
c Lataa akku. (sivut 32, 33)
c Vaihda paristot uusiin LR6 (koko AA) -alkaliparistoihin. (sivu 32)
c Siirrä CD-soitin kauemmas elektronisista laitteista (kuten
televisiosta tai tietokoneesta).
c Pidä verkkolaite etäällä CD-soittimesta.
40-FI
Tekniset tiedot
CD-soitin
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 770 - 800 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu 200 mm:n
etäisyydeltä optisen lukupäälohkon
objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n aukolla.)
Yleistä
Käyttöjännite
• Sony NH-7WMAA -akku: 1,2 V DC × 1
• LR6 (koko AA) -paristo: 1,5 V DC × 1
• Verkkolaite (DC IN 3 V -liitäntä):
220 V AC, 50 Hz (Kiinassa myytävä malli)
120 V AC, 60 Hz (Meksikossa myytävä malli)
Akkujen/paristojen varauksen
kestoaika*1 (keskim. tuntia)
Kun käytät CD-soitinta tasaisella ja vakaalla
alustalla.
Kun LIGHT- ja SOUND-asetuksena on ”OFF”.
Soittoaika vaihtelee CD-soittimen käyttötavan
mukaan.
D/A-muunnos
1-bittinen kideohjattu aika-akselimuunnos
Taajuusvaste
20 - 20 000 Hz
+1
–2 dB
Käytettäessä yhtä NH-7WMAA-akkua (ladattu
noin 5 tuntia*2)
(mittaus: JEITA)
Lähtöteho (3 V:n tulolla)
Nappikuulokkeet (stereominiliitäntä)
Noin 5 mW + noin 5 mW 16 Ω
(Noin 1,5 mW + noin 1,5 mW 16 Ω)*
*Eurooppalaiset asiakkaat
Radio
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*3
CD-MP3*4
RADIO ON
Yhtä alkaliparistoa käytettäessä*5
Vastaanottoalue
z Euroopassa/Kiinassa myytävät
mallit
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM: 531 - 1 602 kHz
z Muut mallit
Antenni
FM: Kuulokkeiden/nappikuulokkeiden
johtoantenni
AM: Sisäänrakennettu ferriittisauva-antenni
Ääni-CD-levyillä
CD-ATRAC*3
CD-MP3*4
RADIO ON
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
26
23
42
42
34
34
58
*1 JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) -standardin
mukaisesti mitattu arvo
*2 Latausaika riippuu ladattavan akun
käyttötavasta.
*3 Tallennuksen siirtonopeus 48 kbps
*4 Tallennuksen siirtonopeus 128 kbps
*5 Käytettäessä Sonyn LR6 (SG) -alkaliparistoa
(valmistettu Japanissa)
(jatkuu)
41-FI
Lisätietoja
• 9 kHz:n askel:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 531 -1 602 kHz
• 10 kHz:n askel:
FM: 87,5 -108,0 MHz
AM: 530 -1 710 kHz
G-PROTECTION
”G-PRO 1”
”G-PRO 2”
10
9
15
15
13
13
20
Tekniset tiedot
Lisävarusteet
Käyttölämpötila
Verkkolaite*1
Aktiivinen
kaiutinjärjestelmä
Auton akun sovitinkaapeli*2
Auton akun sovitinkaapeli
ja autoliitäntäpakkaus*2
Autoliitäntäpakkaus*2
Liitäntäjohto
5 °C - 35 °C
Mitat (l/k/s) (ei sisällä ulkonevia osia
eikä säätimiä)
Noin 129 × 29 × 140,1 mm
Paino (ilman varusteita)
Noin 188 g
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muunmaalaisiin
patentteihin.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
RK-G129
RK-G136
Nappikuulokkeet (paitsi Ranskassa olevat
asiakkaat)
MDR-EX71SL
MDR-Q55SL
Nappikuulokkeet (Ranskassa olevat asiakkaat)
MDR-E808SP
*1 Verkkolaitteen tekniset ominaisuudet vaihtelevat
myyntialueen mukaan. Tarkista paikallinen
verkkojännite ja verkkopistokkeen muoto ennen
sovittimen ostamista.
*2 Jos kuuntelet radiota näillä varusteilla, äänessä
voi olla häiriöitä. On suositeltavaa, että soitat
vain CD-levyjä, kun käytät näitä varusteita.
Saattaa olla, ettei kaikilla jälleenmyyjillä ole
kaikkia edellä mainittuja lisävarusteita. Kysy
jälleenmyyjältä lisätietoja saatavissa olevista
lisävarusteista.
Sony Corporation Printed in Malaysia
42-FI
Download PDF

advertising