filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\00FI01COV-UCE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 1 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3-250-372-92(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N10
Portable
MiniDisc Recorder
Käyttöohjeet
sivu 13
Tallentimen käyttö ___________________________________
sivu 98
Ohjelmiston käyttö ___________________________________
"WALKMAN" on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka
edustaa kuulokestereotuotteita.
Corporationin tavaramerkki.
on Sony
MZ-N10
©2002 Sony Corporation
model name1[MZ-N10] model name2[MZ-----]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REG.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 2 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran takia älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla jne. Älä myöskään
aseta sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle..
Joissakin maissa on erillisiä säädöksiä,
jotka koskevat laitteen paristojen
hävittämistä.
Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.
VAROITUS — NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ KANNEN
OLLESSA AUKI
• SonicStage, OpenMG, OpenMG-logo,
MagicGate, Memory Stick, MagicGate
Memory Stick -logo, Memory Stick,
Memory Stick -logo, Net MD ja Net
MD -logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows NT ja
Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• IBM ja PC/AT ovar International
Business Machines Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Macintosh on Apple Computer
Incorporatedin tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• MMX ja Pentium ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja
rekisteröidyt tavaramerkit ovat
haltijoidensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ™ ja ® merkintöjä ei käytetä tässä
oppaassa.
VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE
Tiedoksi
MYYJÄ EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTAA
MISTÄÄN VIALLISESTA
TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTTÄMISESTÄ
AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.
CE-merkintä on pätevä ainoastaan
maissa, joissa se on lainvoimainen,
pääasiassa ETA-maissa.
2
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REG.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 3 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ilmoitus käyttäjille
Mukana toimitettu ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan
osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa on
kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa
tämän soittimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä aiheutuvasta
rahallisesta tappiosta tai
keskeytysvahingosta, mukaan luettuna
kolmannen osapuolen tekemät vaateet.
• Mikäli ohjelmistossa on
valmistusvirheestä johtuva vika, SONY
vaihtaa sen uuteen. SONY ei kuitenkaan
vastaa muusta.
• Soittimen mukana toimitettua
ohjelmistoa ei voi käyttää muiden kuin
sen kanssa käytettäväksi tarkoitettujen
laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvasta
tuotekehittelystä johtuen
ohjelmistomääritykset saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
• Soittimen käyttö muun kuin mukana
toimitetun ohjelmiston kanssa ei kuulu
takuu piiriin.
Ohjelman © 2001 ja 2002 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2002 Sony Corporation
3
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 4 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Sisällysluettelo
Tallentimen käyttö
Säätimet .......................................................... 14
Käytön aloittaminen ....................................... 18
MD-levyn tallentaminen .................................. 22
MD-levyn toistaminen ..................................... 26
Eri tallennustavat ........................................... 28
Tietojen tarkasteleminen .......................................................................28
Tallennuksen aloittaminen/lopettaminen samanaikaisesti
äänilähteen kanssa (tahdistettu tallentaminen) ................................30
Pitkäkestoinen tallentaminen (MDLP) .................................................31
Tallentaminen kasettinauhalta tai radiosta
(analoginen tallentaminen) ..............................................................32
Tallentaminen mikrofonista ..................................................................32
Mikrofonin herkkyyden valitseminen ............................................32
Raitamerkkien lisääminen tallentamisen aikana ...................................33
Raitamerkkien lisääminen manuaalisesti .......................................33
Raitamerkkien lisääminen automaattisesti
(automaattinen ajan merkitseminen) ...............................33
Tallennuksen äänenvoimakkuuden säätäminen manuaalisesti .............35
4
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 5 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Eri toistotavat ................................................. 36
Tietojen tarkasteleminen ...................................................................... 36
Toistotilan valitseminen ....................................................................... 37
Raidan toistaminen uudelleen (uudelleentoisto) ............................ 37
Valittujen raitojen kuunteleminen (kirjanmerkkitoisto) ................ 38
Raitojen kuunteleminen halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto) .......................................................... 38
Äänen säätäminen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) .................. 39
Akustiikka-asetusten muuttaminen äänitehosteita
vaihtamalla (Virtual Surround) ....................................... 39
Äänenlaadun valitseminen (6-Band Equalizer) ............................. 39
Toistonopeuden muuttaminen (Digital Pitch Control) ......................... 40
Hälytyksen asettaminen (Melody Timer) ............................................ 41
Yhdistäminen stereojärjestelmään (LINE OUT) ................................. 43
Tallennettujen raitojen muokkaaminen ......... 44
Ennen muokkausta ............................................................................... 44
Raidan tai levyn nimeäminen (Name) ................................................. 44
Nimeäminen ................................................................................... 45
Nimeäminen uudelleen .................................................................. 46
Tallennettujen raitojen siirtäminen (Move) ......................................... 47
Raidan jakaminen (Divide) .................................................................. 48
Raidan jakaminen suoraan ............................................................. 48
Jakamiskohdan siirtäminen ennen raidan jakamista
(Divide Rehearsal) .......................................................... 48
Raitojen yhdistäminen (Combine) ....................................................... 49
Raitojen poistaminen ja kokonaisten levyjen
tyhjentäminen (Erase) .......................................................................... 49
Raidan poistaminen ........................................................................ 50
Koko levyn tyhjentäminen ............................................................. 50
5
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 6 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ryhmätoiminnon käyttäminen ....................... 51
Mikä on ryhmätoiminto? ......................................................................51
Ryhmätoiminnon käyttäminen äänityksen aikana ................................51
Raidan tallentaminen uuteen ryhmään ...........................................51
Raidan tallentaminen olemassa olevaan ryhmään ..........................52
Ryhmätoiminnon käyttäminen toiston aikana ......................................52
Raidan toistaminen ryhmätoistolla .................................................52
Ryhmätoiston toistotilan valitseminen (Group Play Mode) ...........53
Valitun ryhmätoistotilan uudelleentoisto
(Group Repeat Play) ........................................................53
Ryhmien toistaminen halutussa järjestyksessä
(Group Program Play) .....................................................53
Ryhmien muokkaaminen ......................................................................54
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting) ................................................................54
Ryhmäasetuksen vapauttaminen ....................................................55
Tallennettujen ryhmien nimeäminen ..............................................56
Raidan siirtäminen ryhmäasetuksia sisältävällä levyllä .................56
Levyn ryhmäjärjestyksen muuttaminen (Group Move) .................57
Ryhmän poistaminen ......................................................................58
6
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 7 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muut toiminnot ............................................... 59
Hyödylliset asetukset ........................................................................... 59
Valikkotoimintojen käyttäminen ................................................... 62
Ajan asettaminen tallennusajan määrittämistä varten .................... 63
Äänimerkin poistaminen käytöstä ................................................. 63
Näytön vierityssuunnan muuttaminen ........................................... 64
Tallentaminen aiempaa materiaalia korvaamatta .......................... 64
Uuden ryhmän luominen tallennuksen aikana ............................... 64
Toistotilan valitseminen ................................................................. 65
Äänen säätäminen (Virtual-Surround • 6-Band Equalizer) ........... 67
Toistonopeuden muuttaminen (Digital Pitch Control) .................. 68
Toiston aloittaminen nopeasti (Quick Mode) ................................ 68
Kuulon suojaaminen (AVLS) ........................................................ 69
Tietojen tarkasteleminen ................................................................ 69
Taustavalon sytyttäminen ja sammuttaminen ................................ 70
Näytön kontrastin säätäminen (Contrast Adjustment) ................... 70
Nimeäminen (Name) ...................................................................... 70
Tallennettujen raitojen siirtäminen ................................................ 71
Raitojen ja ryhmien poistaminen tai koko levyn
tyhjentäminen (Erase) ..................................................... 72
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting) ............................................................... 72
Ryhmäasetuksen purkaminen ........................................................ 72
Hälytys (Melody Timer) ................................................................ 73
Levykohtaisten asetusten tallentaminen
(Personal Disc Memory) ................................................. 73
Valikkoluettelot ............................................................................. 75
7
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 8 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virtalähteet ..................................................... 77
Akun ja pariston kestoaika .............................................................77
Lisätiedot ........................................................ 78
Varotoimet ............................................................................................78
Tekniset tiedot .......................................................................................81
Vianmääritys ja selitykset .............................. 83
Vianmääritys .........................................................................................83
Lataaminen .....................................................................................83
Tallennuksen aikana .......................................................................84
Toistaminen ....................................................................................86
Muokkaaminen ...............................................................................88
Ryhmätoimintoja käytettäessä ........................................................88
Muut ...............................................................................................89
Virheilmoitukset ...................................................................................91
Selitykset ...............................................................................................95
8
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 9 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ohjelmiston käyttö
Mikä on Net MD? ............................................. 99
Perustoiminnot ............................................. 100
Net MD -laitteen perustoiminnot ....................................................... 100
Vaaditun laitteiston ja käyttöympäristön hankkiminen ..................... 101
Järjestelmävaatimukset ................................................................ 101
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen .......................................... 102
Ennen ohjelmiston asentamista .................................................... 102
SonicStage-ohjelmistoversion 1.5 asentaminen .......................... 103
Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen ............................................... 105
Äänidatan tallentaminen tietokoneeseen ............................................ 106
Käynnistäminen SonicStage ........................................................ 106
Ääni-CD-levyjen tallentaminen kiintolevyasemaan .................... 107
Äänidatan nimeäminen ................................................................ 109
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta Net MD -laitteeseen
(Check-out) ................................................................................... 110
Äänitiedostojen siirtäminen Net MD -laitteeseen ........................ 110
MD-levyn kuunteleminen .................................................................. 113
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa
kytkettynä tietokoneeseen ............................................. 113
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa
irrotettuna tietokoneesta ............................................... 113
Edistyneitten käyttäjien toiminnot .............. 114
Muiden toimintojen käyttäminen ....................................................... 114
Käytönaikaisen SonicStage-ohjeen käyttäminen ......................... 114
9
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 10 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muut tiedot .................................................... 116
Asetukset ja varotoimet ......................................................................116
Käyttöjärjestelmän mukaiset asetukset .........................................116
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu
OpenMG Jukebox, SonicStage tai
SonicStage Premium .....................................................118
Huomautus kiintolevyaseman tilasta ............................................119
Huomautus järjestelmän keskeytys- ja lepotilasta ........................119
Äänidatan varmuuskopioiminen ...................................................119
SonicStage-ohjelmiston poistaminen ..................................................120
Windows XP:n käyttäjät ...............................................................120
Windows Millennium Edition ja Windows 98
Second Edition käyttäjät ................................................120
Windows 2000:n käyttäjät ............................................................121
Vianmääritys .......................................................................................122
Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitetta ....................................124
Jos asennus ei onnistunut ..............................................................124
Tietoa ja selityksiä ..............................................................................126
Net MD Usein kysytyt kysymykset ..............................................126
Kopiosuojaus ................................................................................128
Sanasto ................................................................................................130
Hakemisto ...........................................................................................132
10
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGTOC.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 11 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
11
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 12 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ennen laitteen käyttöä
Tässä käyttöoppaassa selitetään tallentimen toiminnot ja asennus sekä mukana toimitetun
SonicStage-ohjelmiston peruskäyttö. Saat lisätietoja tallentimen eri toiminnoista alla
annetuilta sivuilta.
Tallentimen käyttö
Vianmääritys ja selitykset (sivu 83)
Tässä osiossa esitetään tallentimen käytössä mahdollisesti esiintyvät
ongelmat ja niiden ratkaisut.
3-250-372-11(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-N10
Tallentimen käyttö (sivut 13 - 96)
Käyttöoppaan sivuilla 13–96 selitetään Net MD -laitteen käyttö
tavallisena MiniDisc Walkman -laitteena.
Portable
MiniDisc Recorder
Operating Instructions
page 13
Recorder Operation_____________________________
_____
page 98
Software Operation _____________________________
_____
ìWALKMANî is a registered trademark of Sony Corporation to represent
Headphone Stereo products.
Corporation.
is a trademark of Sony
MZ-N10
©2002 Sony Corporation
Net MD -tallentimen käyttö tietokoneeseen kytkettynä
Ohjelmiston käyttö (sivut 98 - 131)
Sivuilla 98 - 131 on soittimen mukana toimitetun SonicStage-ohjelman asennusohjeet ja
peruskäyttöohjeet. Lisätietoja on kyseisillä sivuilla.
Muut tiedot (sivu 116)
Tässä luvussa esitetään SonicStage-ohjelmiston käytössä mahdollisesti esiintyvät ongelmat
ja niiden ratkaisut. Luvussa on myös lueteltu usein esitetyt kysymykset ja niiden
vastaukset.
SonicStage-version 1.5 käytönaikainen ohje
(Help)
Tämä on online-ohje, jota voit tarkastella tietokoneen näytöllä.
Online-ohjeessa on lisätietoja ohjelman käyttämisestä. Voit
avata ohjeikkunan kohdan (sivu 114) ohjeiden mukaan.
"Ohjelmiston käyttö" -osaa koskevia huomautuksia
• Tässä osassa olevat kuvat saattavat poiketa ohjelman varsinaisista näytöistä.
• Näissä ohjeissa oletetaan käyttäjän olevan perillä Windowsin perustoiminnoista. Lisätietoja
tietokoneen ja käyttöjärjestelmän käyttämisestä on niiden käyttöohjeissa.
• Tämän osion selitykset on laadittu yleistuotteiden Net MD pohjalta. Tästä syystä tietyt esitykset ja
kuvat eivät ehkä vastaa käyttämääsi tuotetta (Net MD). Lisätietoja on soittimesi Net MD
käyttöohjeissa.
12
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
Tallentimen käyttö
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 13 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite (1)
Latausyksikkö (1)
Latausyksikön USBkaapeli (1)
Kuivaparistokotelo (1)
Kuulokkeet/
nappikuulokkeet ja
kauko-ohjain (1)
Tallentimen käyttö
Optinen kaapeli (1)
CD-levy SonicStage-versio 1.5) (1)*
Kuljetuspussi/kantokotelo vyökiinnikkeellä (ei USA:n mallissa) (1)
Tallentava MD-levy (vain Yhdysvalloissa ja Kanadassa myytävissä malleissa) (1)
∗ Älä toista CD-ROM-levyä CD-soittimella.
13
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 14 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Säätimet
Tallennin
1
2
3
4
qa
qs
qd
qf
qg
5
6
qh
qj
7
8
qk
9
ql
q;
A 5-vaiheinen ohjauspainike
F Jog-valitsin (MENU/ENTER)
Valitse kääntämällä
Tehtävät toimet
Tapahtuma
Paina N 1)
toisto
Paina suuntaan . kelaus taaksepäin
Paina suuntaan > kelaus eteenpäin
Paina suuntaan
VOL+, –
äänenvoimakkuus
1) Painikkeen
kohdissa N ja VOL + on
kosketuspisteet.
B Latauksen merkkivalo
C Akkulokero
D OPEN-kytkin
E GROUP-painike
Valitse painamalla
G zREC-nauhoituskytkin
H T MARK -painike
I END SEARCH -painike
J X-painike
K x-painike
L Kantohihnan aukko
Käytä aukkoa oman hihnasi
kiinnittämiseen.
M LINE IN (OPT) -liitin
N MIC (PLUG IN POWER) -liitin
Liittimen MIC (PLUG IN POWER)
vieressä on kosketuspiste.
O i (kuulokkeet/nappikuulokkeet)/
LINE OUT -liittimeen
14
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 15 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
P Latausyksikön vastake
Q Kuivaparistolokeron liitännät
R HOLD-kytkin
Voit poistaa soittimen painikkeet
käytöstä liu'uttamalla kytkintä nuolen
suuntaan. Käytä tätä toimintoa kun
haluat varmistaa, että et käytä
painikkeita vahingossa soitinta
kantaessasi.
S BUILT-IN BATTERY -kytkin
Liu'uta kytkintä suuntaan ON, kun
käytät soitinta ensimmäistä kertaa, ja
pidä sen jälkeen kytkin asennossa ON
oletusasetus on OFF.
Tallentimen näyttö
1
7
A Tekstinäyttö
Näyttää levyn ja raitojen nimet,
päiväyksen, virheilmoitukset, raitojen
numerot jne.
B SYNC-ilmaisin (tahdistettu tallennus)
C REC-ilmaisin
Syttyy tallennettaessa. Kun ilmaisin
vilkkuu, soitin on valmiustilassa.
D Melody Timer- ilmaisin
E Levyn ilmaisin
Ilmaisee, että levy pyörii
tallennettaessa tai toistettaessa.
F Raitavalintailmaisin
Syttyy toistettaessa valittua raitaa.
G Äänenvoimakkuusmittari
H Ryhmäilmaisin
2 3
8
4 5
9
6
q;
qa
I Toistotilan ilmaisin
Näyttää MD-levyn toistotilan
(satunnaistoisto, ohjelmoitu toisto,
uudelleentoisto jne.).
J Akun varauksen ilmaisin
Ilmaisee akun jäljellä olevan
latauksen. Jos sisäisen akun lataus on
heikko, ilmaisin sammuu ja alkaa
vilkkua. Soitin käyttää ensisijaisesti
sisäistä akkua, vaikka soittimeen olisi
asennettu paristot. Soitin vaihtaa
paristot virtalähteeksi automaattisesti,
kun sisäinen akku tyhjenee. Kun
soitin käyttää kuivaparistoja
virtalähteenä, ilmaisimen kehys
välkkyy hitaasti.
K LP2, LP4, MONO (monotila)
-ilmaisin
15
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 16 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Kauko-ohjainkuulokkeet ja -nappikuulokkeet
A
F
B
G
C
H
D
I
E
A Äänenvoimakkuussäädin (VOL+, –)
Säädä äänenvoimakkuutta
kääntämällä säädintä.
B x-painike (pysäytys)
C Jog-valitsin (NX/ENT, ., >)
NX/ENT (paina): toisto, tauko,
syöttö
.(liu'uttaminen): REW
> (liu'uttaminen): FF
D Näyttö
E
(ryhmä) +, –
J
F Pidike
G HOLD-kytkin
Voit poistaa kaukosäätimen painikkeet
käytöstä liu'uttamalla kytkintä nuolen
suuntaan (keltainen merkki tulee
näkyviin). Käytä tätä toimintoa kun
haluat varmistaa, että et käytä
painikkeita vahingossa soitinta
kantaessasi.
H DISPLAY-painike
I P MODE/ -painike
J SOUND-painike
16
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 17 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Kauko-ohjaimen pidikkeen käyttäminen
Näytön tekstejä ja ilmaisimia on hankala lukea, jos kauko-ohjain on ylösalaisin pidikkeen ollessa
senhetkisessä asennossaan. Kiinnitä pidike tällöin toisinpäin alla olevien kuvien osoittamalla
tavalla.
2 Kiinnitä pidike toisinpäin.
1 Irrota pidike.
2
1
Kauko-ohjaimen näyttö
A
B
F
A
B
C
D
E
Levyn ilmaisin
Raitanumeronäyttö
Tekstinäyttö
Toistotilan ilmaisin
SOUND-ilmaisin
C
D
G
E
HI
F Akun varauksen ilmaisin
G Ryhmäilmaisin
H Kirjanmerkki-ilmaisin
I Melody Timer -ilmaisin
17
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 18 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Käytön aloittaminen
1 Liu'uta BUILT-IN BATTERY -kytkin
ON-asentoon.
Kiinteän ladattavan litiumioniakun suojaus poistetaan käytöstä, jolloin tallennin saa virtaa
ja akun lataus otetaan käyttöön.
Tallentimen
takaosa
Pidä kytkin ON-asennossa. Jos
tallenninta ei kuitenkaan käytetä
vähintään 3 kuukauteen, aseta kytkin
OFF-asentoon, jotta akku ei
vaurioidu.
Tallentimen käyttäminen verkkolaitteen tai kuivapariston virralla
Tallenninta on normaalisti käytettävä kiinteästä ladattavasta akusta saatavalla virralla. Varmista
tallenninta käyttäessäsi seuraavat asiat:
—Pidä BUILT-IN BATTERY -kytkin aina ON-asennossa riippumatta siitä, mitä virtalähdettä käytät.
—Lataa akku, ennen kuin se tyhjenee kokonaan.
2 Akun lataaminen.
1 Liitä verkkolaite latausyksikköön ja
Pistorasiaan
2 Aseta soitin latausyksikköön.
Paina soitin paikalleen latausyksikköön.
pistokkeeseen.
Latausyksikkö
Verkkolaite
DC IN 6V -liittimeen
18
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 19 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3 Varmista, että latauksen merkkivalo
syttyy.
4 Irrota soitin latausyksiköstä painamalla
RELEASE.
latauksen merkkivalo
Näyttöön tulee
"Charging" ja
"-- min", kun
lataus alkaa.
RELEASE
• Jos latausmerkkivalo sammuu lyhyen
ajan kuluttua:
Kiinteän ladattavan akun varaustaso on
riittävä (akku toimitetaan ladattuna).
• Jos näyttöön tulee aikanäyttö
("-- min"):
Näytössä näkyy jäljellä oleva latausaika.
Täysin tyhjän akun lataaminen riittävään
varaustasoon kestää tavallisesti noin tunnin.
Kun latausmerkkivalo sammuu, akun
varaustaso on noin 80 %. Akku on täysin
latautunut noin 3 tunnin lataamisen jälkeen.
z
• Näyttö muuttuu seuraavasti:
"Charging", "-- min" t "Charging", "65 min" (65 minuuttia lataukseen loppumiseen) t "Charging",
"64 min" t ...t näyttö tyhjenee
• Voit käyttää soittimen ja kaukosäätimen toimintoja latauksen aikana. Tällöin jäljellä oleva latausaika
ei kuitenkaan näy näytöllä.
Mallit, joihin kuuluu verkkolaitteen pistorasiasovitin
Käytä pistorasiasovitinta, jos verkkolaite ei sovi pistorasiaan.
Tallentimen pitkäaikainen käyttäminen alkalikuivaparistolla ja kiinteällä
ladattavalla akulla
1 Lataa kiinteä ladattava akku.
Tallenninta ei voida käyttää kuivaparistolla, jos akun varaustaso on alhainen. Jos näyttöön tulee
teksti "LOW BATT", lataa akku.
2 Liitä paristokotelo tallentimeen.
3 Aseta paristokoteloon LR6alkaliparisto (koko AA).
Pane paristo paikoilleen miinuspää
edellä.
Tallentimen
takaosa
3
4
2
1
jatkuu
19
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 20 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3 Yhdistä johdot ja vapauta
säätimet.
1
2 Voit poistaa säätimien lukituksen
Yhdistä kauko-ohjattavat kuulokkeet/
nappikuulokkeet i/LINE OUT
-liittimeen.
liu'uttamalla soittimen tai
kaukosäätimen HOLD-kytkintä nuolen
vastaisesti (.).
Yhdistä johto
kunnolla
HOLD
i/LINE OUT -liittimeen
Yhdistä johto
kunnolla
Soitinta voi käyttää verkkovirralla
verkkolaitteen avulla.
Liitä kuivaparistokotelo soittimeen ja
verkkolaitteen liitin kotelon vastakkeeseen DC
IN 6V.
Akun ja pariston kestoaika
Katso lisätietoja kohdasta "Akun ja
pariston kestoaika" (sivu 77).
Tallennettaessa
(Yksikkö: Noin tuntia)
Huomautuksia
• Lataa akku 0°C–+40°C lämpötilassa.
Latausaika saattaa vaihdella ympäristön
lämpötilan mukaan.
• Lisäksi akun lataamisen alkaminen
latausyksikköön asettamisen jälkeen vaihtelee
akun kunnon mukaan. Jos lataus ei ala
minuutin kuluessa, irrota soitin
latausyksiköstä ja aseta soitin siihen
uudelleen.
• Jos kiinteä ladattava akku tyhjenee tai BUILTIN BATTERY -kytkin asetetaan OFFasentoon, kellonaika-asetus muuttuu takaisin
tehtaassa määritetyksi oletusasetukseksi.
Tällöin kellonaika on asetettava uudelleen.
Paristot
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Sisäinen
8,5
ladattava akku
11
14
7,5
10
11,5
15
Sisäinen
ladattava akku
+ LR6 (SG)
20
26,5
LR6 (SG)
Sony
alkalikuivaparisto
20
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 21 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toistettaessa
Paristot
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Sisäinen
17
ladattava akku
20
24
27
32
36
42
Sisäinen
ladattava akku
+ LR6 (SG)
52
58
LR6 (SG)
Sony
alkalikuivaparisto
21
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 22 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
MD-levyn tallentaminen
Tässä luvussa selitetään digitaalinen perustallennus käyttämällä
optista johtoa, joka on kytketty CD-soittimeen, digitaalitelevisioon tai
muuhun digitaaliseen laitteeseen. Käytä optista kaapelia.
Tallennettaessa soitinta kannattaa käyttää verkkovirralla. Katso
tallennustoimintojen lisätiedot kohdasta "Eri tallennustavat"
(sivu 28).
1 Aseta MD-levy tallentimeen.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta MD-levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
Varmista, että
tallennussuojauskieleke on
kiinni.
22
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 23 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
2 Tee liitännät. (Liitä johdot lujasti oikeisiin
liittimiin.)
CD-soitin, MD-soitin,
DVD-videonauhuri
jne.
Kannettava CDsoitin jne.
Digitaaliseen (optiseen)
lähtövastakkeeseen
Vaihtovirt
asovitin
Pistorasiaan
Optinen
miniliitin
Optinen liitin
Optinen
kaapeli*
DC IN 6V
-liittimeen
LINE IN (OPT) -liittimeen
∗ Katso "Lisävarusteet"
(sivu 81).
3 Tallenna MD-levy.
1 Valitse äänilähde ja aseta se
5-asentoinen
ohjauspainike
(N, .,
>)
Jog-valitsin
END
SEARCH
pysäytystilaan.
2 Kun tallennin on pysäytettynä, paina ja
liu'uta zREC-kytkintä.
Näyttöön tulee "REC" ja REC LED, ja
tallennus alkaa.
3 Aloita toisto äänilähteellä.
Raitamerkit lisätään automaattisesti
äänilähteen mukaisiin kohtiin.
zREC
x
Lopeta äänittäminen painamalla x.
X
Huomautus
Jos tallennat jolla on jo aikaisempia tallenteita, tallennin tallentaa uuden tallenteen oletusarvoisesti
levyn koko sisällön päälle. Mikäli haluat tallentaa uuden tallenteen aikaisempien tallenteiden perään,
tee kohdassa "Tallentaminen aiempaa materiaalia korvaamatta" (sivu 64) kuvatut toimenpiteet ennen
vaihetta 3, "Tallenna MD-levy." (sivu 23).
23
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 24 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toiminto
Käyttö
Tallentaminen aiemmin
tallennetun materiaalin
perään1)
Paina END SEARCH ja paina ja liu'uta sitten kytkintä
zREC.1)
Aiemman materiaalin
korvaaminen valitusta
kohdasta alkaen1)
Paina N tai etsi äänityksen aloituskohta painamalla 5asentoinen ohjauspainike suuntaan . tai >. Lopeta
painamalla x. Paina ja liu'uta kytkintä zREC.
Keskeyttää äänityksen
Paina X2).
Jatka tallennusta painamalla X uudelleen.
Poistaa MD-levyn
Paina x ja avaa kansi.3) (Kansi ei aukea, kun TOC Edit
vilkkuu näytöllä.)
1) Jos
asetuksen "REC-Posi" arvo on "From End", äänitys alkaa aina viimeksi äänitetyn materiaalin
kohdalta ilman, että painat painiketta END SEARCH (sivu 64).
lisätään kohtaan, jossa jatkat äänittämistä tauon jälkeen painamalla X-painiketta
uudelleen; näin raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
3) Seuraava äänitys alkaa ensimmäisestä raidasta, jos kansi avataan, kun asetuksen "REC-Posi" arvoksi
on asetettu "From Here". Tarkasta tallennuksen aloituskohta näytöltä.
2) Raitamerkki
Jos tallennus ei käynnisty
• Varmista, että soitinta ei ole lukittu (sivut 15,
20).
• Varmista, että MD-levyä ei ole
tallennussuojattu (sivut 22, 80).
• Esikäsiteltyjen (valmiiksi äänitettyjen) MDlevyjen päälle ei voi äänittää.
Tallennusolosuhteiden
selvittäminen
REC LED syttyy tai vilkkuu äänitystilan
mukaan.
Äänitysolosuhteet
REC LED
Tallennuksen
aikana
syttyy
vilkkuu
mikrofonista
nauhoittamisen
aikana lähteen
kovaäänisyydestä
riippuen (voice
mirror)
Tallentaminen
valmiustilassa
vilkkuu
Tallennusaikaa on vilkkuu hitaasti
jäljellä alle 3
minuuttia
Raitatunniste on
lisätty1)
menee väliaikaisesti
pois päältä
Siirrettäessä
musiikkia
tietokoneelta
vilkkuu nopeammin
24
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 25 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
1) Poikkeuksena
tilanne, jossa raitamerkki on
lisätty manuaalisesti tai merkitsemistoiminnon avulla automaattisesti (sivu 33).
Huomautuksia
• "TOC Edit" vilkkuu, kun nauhoitettavaan
materiaalin liittyviä tietoja (raidan aloitus- ja
lopetuskohdat ja niin edelleen) äänitetään. Älä
liikuta tai tönäise soitinta äläkä irrota
virtalähdettä, kun merkki vilkkuu näytössä.
• Jos soittimen virta katkeaa (akku tai
verkkolaite esimerkiksi irrotetaan tai akun
lataus loppuu) äänityksen tai muokkaamisen
aikana tai, kun näytöllä näkyy "TOC Edit",
soittimen kantta ei voi avata ennen kuin soitin
saa virtaa.
• Ota huomioon seuraavat seikat, kun äänität
kannettavalta CD-soittimelta:
—Osa kannettavista CD-soittimista voi toimia
digitaalisina äänilähteinä vain, jos
virtalähteenä on vaihtovirta. Liitä
verkkolaite kannettavaan CD-soittimeen ja
käytä sitä CD-soittimen virtalähteenä.
—Joissakin CD-soittimissa ei ole mahdollista
käyttää optista tuloliitäntää käytettäessä
tärinänestotoimintoa (esimerkiksi ESP*- tai
G-PROTECTION). Kytke siis
tärinänestotoiminto pois päältä.
∗ Electronic Shock Protection (elektroninen
tarinanesto)
z
• Äänitystaso säädetään automaattisesti. Jos
haluat säätää tasoa manuaalisesti, katso
"Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti" (sivu 35).
• Voit tarkkailla ääntä tallennuksen aikana.
Yhdistä vakiovarusteisiin kuuluvat
kaukosäädin ja kuulokkeet/nappikuulokkeet
i/LINE OUT -liittimeen ja säädä
äänenvoimakkuus painamalla soittimen
ohjainta suuntaan VOL + tai –. Tämä ei
vaikuta äänitystasoon.
25
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 26 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
MD-levyn toistaminen
1 Aseta MD-levy tallentimeen.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta MD-levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
2 Toista MD-levyä.
5-asentoinen
ohjauspainike
(N, ., >,
VOL+, –)
Jogvalitsin
Äänenvoimakkuuden säädin
(VOL+, –)
x
Jog-valitsin
(NX, .,
>)
1 Paina N soittimesta.
X
x
Paina kaukosäätimen jog-valitsinta
(NX).
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu
lyhyt signaali.
2 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
5-asentoinen ohjauspainike suuntaan
VOL + tai –.
Käännä kaukosäätimen
äänenvoimakkuuden säädintä suuntaan
VOL + tai –.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
näytöllä.
Pysäytä toisto painamalla x.
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu pitkä
signaali. Kun pysäytät toiston, soitin sammuu
automaattisesti noin 10 sekunnin (paristoja
käytettäessä) tai 3 minuutin (verkkovirtaa
käytettäessä) kuluttua.
Toisto alkaa kohdasta, johon sen viimeksi
lopetit.
Jos haluat aloittaa toiston levyn alusta, paina
soittimessa N tai pidä kaukosäätimen jogvalitsinta (NX) painettuna vähintään 2
sekuntia.
26
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\030GET.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 27 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toiminto
Käyttö tallentimesta
Käyttö kauko-ohjaimesta
Tallennuksen
keskeyttäminen
Paina X. Jatka toistamista
painamalla X uudelleen.
Paina NX.
Jatka toistamista painamalla
NX uudelleen.
Raidan valitseminen
suoraan nimen tai
numeron perusteella
Käännä jog-valitsinta, ja
hyväksy valinta painamalla
jog-valitsinta.
—
Siirry toistettavan
raidan alkuun
Paina 5-asentoinen
ohjauspainike suuntaan ..
Paina 5-asentoinen
ohjauspainike suuntaan .,
kunnes haluamasi raita tulee
näyttöön.
Liu'uta jog-valitsinta suuntaan
.. Liu'uta jog-valitsinta
suuntaan ., kunnes
haluamasi raita tulee näyttöön.
Siirtyminen seuraavan
raidan alkuun
Paina 5-asentoinen
ohjauspainike suuntaan >.
Liu'uta jog-valitsinta suuntaan
>.
Siirtyminen eteen- tai
taaksepäin toiston
aikana
Pidä 5-asentoinen
ohjauspainike painettuna
suuntaan . tai >.
Pidä jog-valitsinta painettuna
suuntaan . tai >.
Raidan kohdan
etsiminen raidan
toistoajan perusteella
(aikahaku)
Pysäytä raidan toisto ja pidä
5-asentoinen ohjauspainike
painettuna suuntaan . tai
>.
Pysäytä raidan toisto ja pidä
jog-valitsinta painettuna
suuntaan . tai >.
Raidan etsiminen
raidan numeron
perusteella
(hakemistohaku)
Pysäytä raidan toisto ja pidä
5-asentoinen ohjauspainike
painettuna suuntaan . tai
>.
Pysäytä raidan toisto ja pidä
jog-valitsinta painettuna
suuntaan . tai >.
Siirtyminen
kymmenen raidan
välein (käytettävissä
toistettaessa levyä,
jossa ei ole
ryhmäasetuksia)1)
Paina GROUP ja paina sitten Paina
5-asentoisen
ohjauspainikkeen kohtaa .
tai >.
MD-levyn poistaminen Paina x ja avaa kansi.2)
+ tai –.
Paina x ja avaa kansi.
1) Katso
lisätietoja kohdasta "Ryhmätoiminnon käyttäminen" (sivu 51).
avaat kannen, toiston aloituskohdaksi muuttuu ensimmäisen raidan alku (paitsi jos levytiedot on
tallennettu henkilökohtaiseen levymuistiin).
2) Kun
Jos levy ei ala soida
Varmista, että soitinta ei ole lukittu (sivut 15,
20).
Huomautus
Toistettava ääni voi hyppiä, jos.
• soitin altistuu voimakkaalle jatkuvalle
tärinälle.
• soitetaan likaista tai naarmuuntunutta MDlevyä.
27
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 28 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Eri tallennustavat
Kun painat jog-valitsinta, valitut
tiedot näkyvät kohdissa A, B ja C.
Tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkastaa jäljellä olevan ajan, raidan
numeron ja niin edelleen äänityksen tai
tauon aikana. Ryhmäkohtaiset tiedot
tulevat näyttöön vain, kun ensin toistetaan
ja tämän jälkeen pysäytetään raita, jolla
on ryhmäasetuksia.
A
(valittu
tieto)
B
C
—
(LapTime)
Raidan
numero
Kulunut
toistoaika
RecRemain Raidan
numero
Tallennukseen vielä
käytettävissä
oleva aika
GP Remain Ryhmän
nykyisen
raidan
perässä
olevien
raitojen
lukumäärä
Ryhmän
sisällä olevan
nykyisen
sijainnin
jälkeen
jäljellä oleva
aika
AllRemain
Parhaillaan
soitettavan
raidan
jälkeisten
raitojen
lukumäärä
Jäljellä oleva
aika nykyisen
kohdan
jälkeen
Raidan
nimi
Levyn nimi Ryhmän nimi
Äänitilan
nimi
Valitun
äänitilan
ilmaisin
—
—
Batt Stat
Käytössä
oleva
virtalähde
(Sisäinen
ladattava
akku: BLT-IN
Kuivaparisto:
ADD-ON
Verkkovirta:
AC)
Clock
Nykyinen
Nykyinen
päivämäärä kellonaika
Jog-valitsin
DISPLAY
Tallennin
1
2
3
Paina jog-valitsinta.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "DISPLAY", ja paina
sitten jog-valitsinta.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
haluamasi tiedot tulevat näyttöön, ja
valitse tiedot painamalla jogvalitsinta.
Tallentimen näyttö
B
C
A
Näyttö vaihtuu valitsimen kääntöjen
mukaan seuraavasti:
LapTime t RecRemain t GP
Remain t AllRemain t Title t
Sound t Batt Stat t Clock
28
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 29 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Huomautus
z
Ryhmäasetukset, toimintaolosuhteet ja
levykohtaiset asetukset määräävät, miten
ilmaisimet näytetään ja mitkä ilmaisimet voit
valita.
Jos haluat tarkistaa toistokohdan tai raidan
nimen kesken toiston, katso "Tietojen
tarkasteleminen" (sivu 36).
Kauko-ohjain
1
Paina DISPLAY.
Joka kerta, kun painat painiketta,
näyttö vaihtuu seuraavasti:
Kauko-ohjaimen näyttö
D
E
Näytö D/E
D
E
Raidan
numero
Kulunut aika
Raidan
numero
Raidan nimi
Ryhmän
raitojen määrä
Ryhmän nimi
Levyn raitojen Levyn nimi
määrä
Raidan
numero
Levyn nimi
Raidan
numero
Valitun äänitilan
ilmaisin
Raidan
numero
Käytössä oleva
virtalähde
(Sisäinen ladattava
akku: BLT-IN
Kuivaparisto: ADDON
Verkkovirta: AC)
—
Nykyinen kellonaika
Huomautus
Ryhmäasetukset, toimintaolosuhteet ja
levykohtaiset asetukset määräävät, miten
ilmaisimet näytetään ja mitkä ilmaisimet voit
valita.
29
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 30 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallennuksen
aloittaminen/
lopettaminen
samanaikaisesti
äänilähteen kanssa
(tahdistettu
tallentaminen)
Tahdistetussa äänityksessä tallennus
aloitetaan ja lopetetaan äänilähteen
mukaan. Tämä äänitystapa helpottaa
digitaalista äänitystä (kun äänilähteenä on
esimerkiksi CD-soitin), koska tallentavaa
ja äänilähteenä toimivia laitteita ei
tarvitse käsitellä. Tahdistettu äänitys
edellyttää, että laitteet on yhdistetty
optisella kaapelilla.
zREC
6
Paina ja liu'uta kytkintä zREC.
"REC" ja REC LED syttyvät näytössä
ja soitin siirtyy tallennuksen
valmiustilaan.
7
Aloita toisto äänitettävällä lähteellä.
Soitin aloittaa äänittämisen
automaattisesti, kun äänilähde
aloittaa toistamisen.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x.
z
Soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos
soittimessa on tahdistetun äänityksen aikana
noin 3 sekunnin äänetön jakso. Kun soittimesta
tulee jälleen ääntä, MD-soitin jatkaa
tahdistettua äänitystä. Jos soitin on
valmiustilassa 5 minuuttia tai pitempään, se
pysähtyy automaattisesti.
Huomautuksia
Jog-valitsin
1
Tee liitännät.
Käytä lähteenä toimivaan laitteeseen
sopivaa optista kaapelia. Katso
lisätietoja kohdasta "Lisävarusteet"
(sivu 81).
2
Paina jog-valitsinta, kun soitin on
pysäytystilassa.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "REC SET", ja paina
sitten valitsinta.
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "SYNC REC", ja paina
sitten valitsinta.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "SYNC ON", ja paina
sitten valitsinta.
• Keskeytys-toimintoa ei voi manuaalisesti
kytkeä päälle tai pois päältä tahdistetun
äänityksen aikana.
• Älä ota asetusta "SYNC REC" käyttöön
äänityksen aikana. Äänittäminen ei ehkä
onnistu asianmukaisesti.
• Vaikka äänilähteestä ei kuulu ääntä , saattaa
olla tapauksia, joissa tallentaminen ei
keskeydy automaattisesti tahdistetun
äänityksen aikana äänilähteestä välittyvän
kohinan vuoksi..
• Jos äänilähteessä on noin 2 sekunnin tauko
tahdistetun tallentamisen aikana, ja äänilähde
on muu kuin CD- tai MD-levy, tauon loppuun
lisätään automaattisesti uusi raitamerkki.
30
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 31 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Pitkäkestoinen
tallentaminen (MDLP)
Valitse tallennustila haluamasi
tallennusajan mukaan.
Stereotallennuksella voi tallentaa 2 (LP2)
tai 4 kertaa (LP4) normaalia (stereo)
tallennusaikaa pitempään. Myös
monotilassa on mahdollista tallentaa 2
kertaa normaalia tallennusaikaa
pitempään.
MDLP-muodossa tallennettuja MDlevyjä voi toistaa vain sellaisissa
MD-soittimissa, jotka tukevat
MDLP-muotoa.
Tallennustila1)
Tallentimen
näyttö
Tallennusaika3)
Mono2)
MONO
Noin
160 min.
1) Paras
äänenlaatu saadaan äänittämällä
normaalissa stereo- (stereo) tai LP2
stereotilassa.
2) Jos tallennat stereolähteen monona,
vasemmalta ja oikealta tulevat äänet
sekoittuvat.
3) Käytettäessä 80-minuuttista tallentavaa MDlevyä.
5
6
Paina ja liu'uta kytkintä zREC.
Aloita toisto äänitettävällä lähteellä.
zREC
Tallennuksen lopettaminen
Paina x.
Tallennusasetukset tallentuvat soittimen
muistiin seuraavaa tallennuskertaa varten.
Jog-valitsin
1
Paina jog-valitsinta, kun soitin on
pysäytystilassa.
2
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "REC SET", ja paina sitten jogvalitsinta.
3
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "REC MODE", ja paina sitten
jog-valitsinta.
4
Etsi haluamasi äänitystila
kääntämällä jog-valitsinta ja valitse
tila painamalla jog-valitsinta.
Tallennustila1)
Tallentimen
näyttö
Tallennusaika3)
SP-stereo
SP
Noin
80 min.
LP2-stereo
LP2
Noin
160 min.
LP4-stereo
LP4
Noin
320 min.
z
Audiokomponentit, jotka tukevat LP2-stereotai LP4-stereotiloja, on merkitty
tai
-logoilla.
Huomautuksia
• Pitkäkestoisissa äänityksissä on suositeltavaa
käyttää verkkolaitetta.
• Kun äänität LP4-tilassa, joidenkin
äänilähteiden kanssa saattaa harvoissa
tapauksissa tallentua hetkittäistä kohinaa.
Tämä aiheutuu digitaalisesta äänenpakkausteknologiasta, joka mahdollistaa normaalia
neljä kertaa pitemmän tallennusajan. Jos
kohinaa esiintyy, saat paremman äänenlaadun
äänittämällä normaalina stereona tai LP2tilassa.
31
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 32 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallentaminen
kasettinauhalta tai
radiosta (analoginen
tallentaminen)
Tallentaminen
mikrofonista
Stereomikrofoni*
Tässä kappaleessa selitetään, miten voit
tallentaa tallenteita analogisesta
laitteesta,kuten kasettinauhurista, radiosta
tai televisiosta tai MD-soittimesta.
Jog-valitsin
TV, kasettinauhuri
jne.
zREC
LINE OUT -liittimiin jne.
L
(valkoinen)
MIC (PLUG IN
POWER) -liittimeen
R
(punainen)
Linhjakaapeli
RK-G129,
RK-G136 jne.
∗ Katso "Lisävarusteet" (sivu 81).
1
Kytke stereomikrofoni MIC (PLUG
IN POWER) -liittimeen.
Tallennin vaihtaa utomaattisesti
mikrofonituloon.
2
Aloita äänitys painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
zREC
Mikrofonin herkkyyden
valitseminen
LINE IN
(OPT)
-liittimeen
1
Tee liitännät.
Käytä äänilähteeseen sopivaa liitintä.
Katso lisätietoja kohdasta
"Lisävarusteet" (sivu 81).
2
Aloita äänitys painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
3
Aloita toisto äänitettävällä lähteellä.
1
Paina jog-valitsinta, kun soitin
äänittää tai on pysähtynyt.
2
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "REC SET", ja paina
sitten valitsinta.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "MIC SENS", ja paina
sitten valitsinta.
32
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 33 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "SENS HIGH" tai
"SENS LOW", ja valitse sitten
vaihtoehto painamalla jog-valitsinta.
SENS HIGH: Valitse tämä, kun
tallennettava materiaali on vaimeaa
tai tallennat kaukaa.
SENS LOW: Valitse tämä, kun
tallennettava materiaali on
voimakasta tai tallennat läheltä.
Raitamerkkien
lisääminen
tallentamisen aikana
Voit jakaa äänitettävän materiaalin osiin
lisäämällä raitamerkkejä (raidan
numeroita) tallentamisen aikana.
Jog-valitsin
z
Voit käyttää tallennuksessa virtalähteeseen
liitettävää mikrofonia, vaikka mikrofoni ei olisi
päällä, koska soitin tuottaa mikrofonin
tallennuksessa tarvitseman virran itse.
T MARK
Huomautuksia
• Soitin kytkee tulon automaattisesti
seuraavassa järjestyksessä: optinen tulo,
mikrofonitulo ja analoginen tulo. Mikrofonin
kautta ei voi tallentaa optisen kaapelin ollessa
liitettynä LINE IN (OPT) -liittimeen.
• Mikrofoni saattaa äänittää soittimen
toimintaäänen. Tällaisissa tapauksissa käytä
mikrofonia etäällä nauhurista. Huomaa, että
soittimen äänitysäänet saattavat kuulua
tallentua mikrofonin kautta, jos mikrofonin
liitinjohto on liian lyhyt.
• Käytettäessä mono-mikrofonia vain
vasemman kanavan ääni tallentuu.
Raitamerkkien lisääminen
manuaalisesti
1
Paina T MARK (tai P MODE/
kaukosäätimestä) tallennuksen
aikana.
Raitamerkkien lisääminen
automaattisesti
(automaattinen ajan
merkitseminen)
Tällä toiminnolla voit lisätä raitamerkit
automaattisesti tietyin väliajoin, kun
äänität analogisen tuloliitännän tai
mikrofonin kautta. Toiminto on
hyödyllinen pitkissä tallennuksissa, kuten
luentojen ja kokousten äänityksessä.
1
Paina jog-valitsinta, kun soitin
tallentaa tai on tallennuksen
valmiustilassa.
2
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "REC SET", ja paina
sitten valitsinta.
jatkuu
33
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 34 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "TIME MARK", ja
paina sitten valitsinta.
"OFF" vilkkuu näytössä.
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "ON", ja paina sitten
valitsinta.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee haluamasi aikaväli, ja
valitse aikaväli painamalla jogvalitsinta.
Yksi jog-valitsimen kierros muuttaa
aika-asetusta (Time:) yhdellä
minuutilla. Kelvolliset arvot ovat 1 99 minuuttia.
Esimerkki: Tallennusta on kestänyt
kolme minuuttia sillä hetkellä, kun
automaattisen ajan merkitsemisen
aikaväliksi asetetaan 5 minuuttia.
Raitamerkki lisätään 5 minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja siitä lähtien
aina 5 minuutin välein.
z
Automaattisen ajan
merkitsemisen peruuttaminen
Valitse "OFF" vaiheessa 4 tai lopeta
tallentaminen.
Automaattinen ajan merkitseminen toiminnolla lisättyjen raitamerkkien kohdalla
soittimen näyttöön tulee "T" ennen ajan näyttöä
ja kaukosäätimessä aikanäytön perään tulee
"T".
Huomautuksia
• Jos lisäät raitamerkin esimerkiksi painamalla
T MARK tai X tallennuksen aikana,
automaattinen ajan merkitsemistoiminto alkaa
lisätä raitamerkkejä kuluneen aikavälin
mukaisesti.
• Asetus häviää muistista, kun äänitys
lopetetaan.
Raitamerkkien lisääminen
äänittämisen aikana
automaattinen ajan
merkitseminen -toiminnolla
Kun kulunut tallennusaika ylittää
automaattisen ajan merkitsemisen
aikavälin:
Soitin lisää raitamerkin siihen kohtaan,
jossa asetat aikavälin ja siitä eteenpäin
aina aikavälin kuluttua.
Esimerkki: Tallennusta on kestänyt
kahdeksan minuuttia sillä hetkellä, kun
automaattisen ajan merkitsemisen
aikaväliksi asetetaan 5 minuuttia.
Raitamerkki lisätään 8 minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja siitä lähtien
aina 5 minuutin välein.
Kun automaattisen ajan
merkitsemisen aikaväli ylittää
kuluneen tallennusajan:
Soitin lisää raitamerkin automaattisen
ajan merkitsemisen aikavälin kuluttua.
34
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 35 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
manuaalisesti
7
Äänen tasoa säädetään automaattisesti
tallennuksen aikana. Tarvittaessa voit
asettaa tallennustason manuaalisesti niin
analogisen kuin digitaalisen tallennuksen
aikana.
zREC
Tarkkaile näytössä olevaa
äänentasomittaria ja säädä äänitasoa
tarvittaessa jog-valitsimella.
Aseta äänitaso sellaiseksi, että
mittarin kohtien A ja B väliset valot
palavat. Pienennä äänitasoa, jos
mittarilukema nousee kohdan B yli.
Kukin tasomittari näyttää seuraavaa.
Ylin — L–kanavan tulotaso
Alin — R–kanavan tulotaso
X
A
Jog-valitsin
1
Pidä X painettuna ja paina ja liu'uta
zREC-kytkintä.
Soitin on valmiina äänitykseen.
2
3
Paina jog-valitsinta.
4
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "RecVolume", ja paina sitten
jog-valitsinta.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "ManualREC", ja
paina sitten valitsinta.
6
Aloita äänilähteen toistaminen.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "REC SET", ja paina
sitten jog-valitsinta.
8
B
Aloita äänitys painamalla Xpainiketta uudelleen.
Jos äänilähde on ulkoinen laite, kelaa
äänilähde tallennettavan kohdan
alkuun ja aloita sen toistaminen.
Palaaminen automaattiseen
äänenvoimakkuuden
säätämiseen
Valitse "Auto REC" vaiheessa 5.
Huomautuksia
• Vasenta ja oikeaa kanavaa ei voi säätää
erikseen.
• Jos tallennuksen aikana painetaan xpainiketta, soitin palaa automaattiseen
tallennustilaan, kun tallennus aloitetaan
seuraavan kerran.
• Voit säätää tallennustasoa manuaalisesti
tahdistetun äänityksen aikana tekemällä tämän
osion vaiheet 1 - 7, kun "SYNC REC" on
asetettu arvoon "SYNC OFF". Aseta
asetuksen "SYNC REC" arvoksi "SYNC ON"
jälkeenpäin, ja aloita äänitys (sivu 30).
35
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 36 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Eri toistotavat
Tässä osiossa kuvataan kaukosäätimen
toiminnot. Lisätietoja soittimen
toiminnoista on kunkin toiminnon
kohdalla mainituilla sivuilla.
A
B
Raidan
numero
Valitun äänitilan
ilmaisin
Raidan
numero
Käytössä oleva
virtalähde
(Sisäinen ladattava
akku: BLT-IN
Kuivaparisto: ADDON
Verkkovirta: AC)
—
Tallennettu kellonaika
Raidan
numero
SPNykyisen raidan /
LP-tila
Tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkistaa raidan nimen, levyn nimen
ja niin edelleen kesken toiston.
Ryhmäkohtaiset tiedot tulevat näyttöön
vain, kun toistetaan raitaa, jolla on
ryhmäasetuksia.
DISPLAY
Huomautus
Ryhmäasetukset, toimintaolosuhteet ja
levykohtaiset asetukset määräävät, miten
ilmaisimet näytetään ja mitkä ilmaisimet voit
valita.
z
1
Paina DISPLAY toiston aikana.
Aina kun painat DISPLAY, näyttö
muuttuu seuraavasti.
Jos haluat tarkastaa jäljellä olevan ajan tai
tallennuskohdan kesken äänittämisen tai
soittimen ollessa pysäytystilassa, katso
"Tietojen tarkasteleminen" (sivu 28).
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 69.
Kauko-ohjaimen näyttö
A
B
Näytö A/B
A
B
Raidan
numero
Kulunut aika
Raidan
numero
Raidan nimi
Ryhmän
Ryhmän nimi
raitojen määrä
Levyn raitojen Levyn nimi
määrä
Raidan
numero
Levyn nimi
36
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 37 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
1) Ryhmätoistotila
Toistotilan
valitseminen
Voit valita toistotilan painikkeella P
MODE/ .
P MODE/
(
) tulee automaattisesti
näkyviin, kun toistat levyn, jossa on
ryhmäasetuksia. Lisätietoja on kohdassa
"Raidan toistaminen ryhmätoistolla" (sivu 52).
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 65.
Raidan toistaminen uudelleen
(uudelleentoisto)
Jog-valitsin (., >, ENT)
1
Paina P MODE/
toistuvasti.
Toistotila vaihtuu kullakin
painalluksella seuraavassa
järjestyksessä:
Toistotilan ilmaisin
Jatkuvaa toistoasetusta voi käyttää
normaalissa toistossa, yhden raidan
toistossa, satunnaistoistossa ja
ohjelmoidussa toistossa.
1
Pidä P MODE/ painettuna
vähintään 2 sekunnin, kun valittu
toistotila on käynnissä.
tulee näyttöön.
Jatkuvan toiston
peruuttaminen
Pidä P MODE/
sekunnin ajan.
painettuna vähintään 2
Ilmaisin1)
Toistotapa
z
(tyhjä)
(normaali
toisto)
Kaikki raidat
toistetaan kerran.
Voit vaihtaa toistotilaa painamalla P MODE/
jatkuvan toiston aikana.
1
(yhden raidan
toisto)
Yksi raita toistetaan
kerran.
(Valittujen
toisto)
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 65.
Valitut raidat
toistetaan niiden
raidan numeroiden
mukaisessa
järjestyksessä.
SHUF
Kaikki raidat
(satunnaistoisto) toistetaan
satunnaisessa
järjestyksessä.
PGM
(ohjelmoitu
toisto)
Raidat toistetaan
määritetyssä
järjestyksessä.
37
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 38 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Voit valita levyltä raidat, jotka haluat
kuunnella. Valittujen raitojen
toistojärjestystä ei voi muuttaa.
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
1
Aloita haluamasi raidan toistaminen
ja pidä jog-valitsinta painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Välkkyy hitaasti
Raita määritetään valituksi.
2
Valitse muut raidat toistamalla vaihe
1.
Voit valita levyltä 20 raitaa.
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 65.
Raitojen kuunteleminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto)
1
Paina P MODE/
toistuvasti toiston
aikana, kunnes näyttöön tulee
"PGM".
2
Siirry haluamaasi raitaan liu'uttamalla
jog-valitsinta ja valitse raita
painamalla jog-valitsinta.
Raidan
numero
3
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla vaihe
2.
Toisto-ohjelmaan voi lisätä 20 raitaa.
4
Kun kaikki haluamasi raidat on lisätty
toisto-ohjelmaan, pidä jog-valitsinta
painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
Toisto-ohjelma tallentuu ja soitin
aloittaa ohjelman toistamisen.
Kirjanmerkillä merkittyjen
raitojen toistaminen
1
2
Paina toiston aikana painiketta P
MODE/
toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee " TrPLAY?".
Paina jog-valitsinta.
Valittujen raitojen toisto alkaa
pienimmästä valitusta raidan
numerosta.
Kirjanmerkkien poistaminen
Aloita sellaisen raidan toistaminen, jonka
valinnan haluat poistaa, ja pidä jogvalitsinta painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Ohjelmoitu raitajärjestys
z
Toisto-ohjelma säilyy soittimen muistissa,
vaikka toisto keskeytettäisiin tai lopetettaisiin.
Huomautus
Kaikki ohjelmat peruutetaan, kun avaat
soittimen kannen.
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 65.
Huomautus
Kaikki valinnat peruutetaan, kun avaat
soittimen kannen.
38
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 39 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänen säätäminen
(Virtual-Surround •
6-Band Equalizer)
Voit käyttää erilaisia akustiikka-asetuksia,
muokata ääntä makusi mukaan ja
tallentaa ääniasetukset myöhempää
käyttöä varten vaihtamalla äänitehosteen.
Voit käyttää seuraavaa kahta tehostetilaa.
V-SUR (Virtual-Surround VPT
Acoustic Engine)
Valittavissa on 4 erilaista virtuaalista
surround-äänitilaa.
6-BAND EQUALIZER
Valittavissa on 6 erilaista äänenlaatua.
Äänenvoimakkuuden
säädin
SOUND
Kun liu'utat valitsinta, A ja B
muuttuvat seuraavasti:
A
B
STUDIO
V-SUR S
LIVE
V-SUR L
CLUB
V-SUR C
ARENA
V-SUR A
4
Valitse haluamasi surround-tila
painamalla jog-valitsinta.
Äänenlaadun valitseminen
(6-Band Equalizer)
1
Paina toiston aikana SOUND
toistuvasti ja valitse vaihtoehto
"SOUND".
2
Pidä SOUND painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.
3
Valitse äänitila liu'uttamalla jogvalitsinta.
Jog-valitsin
(., >, ENT)
Akustiikka-asetusten
muuttaminen äänitehosteita
vaihtamalla (Virtual Surround)
Kun liu'utat valitsinta, A ja B
muuttuvat seuraavasti:
1
Paina toiston aikana SOUND
toistuvasti ja valitse vaihtoehto "VSUR".
A
B
HEAVY
SOUND H
POPS
SOUND P
2
Pidä SOUND painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.
JAZZ
SOUND J
3
UNIQUE
SOUND U
Valitse surround-äänitila liu'uttamalla
jog-valitsinta.
A
B
CUSTOM1
SOUND 1
CUSTOM2
SOUND 2
4
Valitse haluamasi äänitila painamalla
jog-valitsinta.
39
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 40 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Asetuksen peruuttaminen
Paina SOUND toistuvasti, kunnes kohdan B
ilmaisin poistuu näytöltä.
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
Voit muokata ääniasetuksia ja tallentaa ne
asetuksiin "CUSTOM1" ja "CUSTOM2".
Toistonopeuden
muuttaminen (Digital
Pitch Control)
Toistonopeuden säätötoiminto on hyödyllinen esimerkiksi kielten opiskelussa.
Toiminto muuttaa toistonopeutta
vaikuttamatta sävelkorkeuteen.
Voit muuttaa toistonopeutta 100% - –50%
prosenttia normaalitasosta. Käytettävissä
on 13 eri toistonopeustasoa.
1 Toista vaiheet 1 - 3 kohdasta "Äänenlaadun
valitseminen (6-Band Equalizer)" (sivu 39)
ja liu'uta sitten jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "CUSTOM1" tai
"CUSTOM1".
2 Paina jog-valitsinta.
3 Valitse taajuus liu'uttamalla jog-valitsinta.
DISPLAY
Jog-valitsin
(., >, ENT)
Taajuus (100 Hz)
Vaihtoehdot ovat 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz ja 10 kHz
4 Säädä äänentasoa äänenvoimakkuuden
säätimellä.
1
Pidä DISPLAY painettuna vähintään
2 sekunnin ajan toiston aikana.
2
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "USEFUL", ja paina
sitten jog-valitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "DPC", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Soitin siirtyy toistonopeuden
asetustilaan. Valitse toistonopeus
toiston aikana.
4
Voit muuttaa toistonopeutta
liu'uttamalla jog-valitsinta, ja valita
haluamasi toistonopeuden painamalla
valitsinta.
Näyttöön tulee teksti "DPC".
Taso (+10 dB)
Äänentason vaihtoehtoja on seitsemän.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB
ja +10 dB
5 Säädä kunkin taajuuden äänenvoimakkuus
toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6 Tallenna valinta painamalla jog-valitsinta.
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 67.
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
40
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 41 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
z
Toistonopeus palautuu normaaliksi (0%), kun
avaat soittimen kannen.
Huomautus
Käytettäessä digitaalista sävelkorkeuden säätöä
toiston aikana saattaa ilmetä häiriöitä tai
kaikua.
Hälytyksen
asettaminen (Melody
Timer)
Hälytystoiminnon avulla voit määrittää
soittimen antamaan muistutuksen tietyn
ajan kuluttua. Voit asettaa hälytyksen 1 99 minuutin päähän. Soitin hälyttää,
vaikka se olisi pysäytystilassa.
DISPLAY
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 68.
Jog-valitsin
(., >, ENT)
1
Pidä DISPLAY painettuna vähintään
2 sekunnin ajan.
2
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "USEFUL", ja paina
sitten jog-valitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "M-TIMER", ja paina
sitten jog-valitsinta.
4
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "ON", ja paina sitten
jog-valitsinta.
, tulee näkyviin.
jatkuu
41
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 42 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
5
Selaa hälytyksen äänimerkkejä
liu'uttamalla jog-valitsinta ja valitse
haluamasi äänimerkki painamalla
jog-valitsinta.
Äänimerkkivaihtoehtoina on kolme
erilaista ääntä.
Näytö
Hälytysääni
TIMER 1
Klassinen musiikki 1
TIMER 2
Klassinen musiikki 2
TIMER 3
Klassinen musiikki 3
6
Valitse hälytyksen odotussaika
liu'uttamalla jog-valitsinta.
Joka kerta, kun liu'utat jog-valitsinta,
hälytyksen odotusaika lisääntyy
(TIME :) minuutilla 99 minuuttiin
asti.
7
Hälytyksen pysäyttäminen
Paina mitä tahansa painiketta.
z
• Jos keskeytät toimenpiteet vaiheen 4 jälkeen,
edelliset hälytysasetukset otetaan käyttöön
automaattisesti.
• Hälytys loppuu automaattisesti, kun
hälytysääni on soinut minuutin. Kaikki
hälytysasetukset perutaan. Jos soitin on
pysäytystilassa, kun hälytys alkaa, soitin
kytkeytyy pois päältä 10 sekunnin kuluttua
hälytyksen loppumisesta. Jos hälytys alkaa,
kun soitin toistaa MD-levyä, toisto jatkuu
keskeytyksettä.
Huomautuksia
• Asetukset häviävät, kun aloitat tallentamisen.
• Ajastin alkaa toimia heti, kun valitset "ON"
vaiheessa 4. Jos vaihdat odotusaikaa vaiheessa
6, ajastin alkaa toimia heti vaihtamisen
jälkeen.
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kohdassa sivu 73.
Talleta haluamasi hälytysaika
painamalla jog-valitsinta.
Hälytyksen aikavälin jäljellä oleva
aika näkyy näytössä, kun soitin on
pysäytetty.
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Kuluneen hälytyksen
odotussajan tarkistaminen
Lopeta toisto. Jäljellä oleva hälytyksen
odotusaika tulee näyttöön hetken
kuluttua. Voit tarkistaa odotusajan toiston
aikana tai keskeytystilassa toistamalla
vaiheet 1 - 6.
Hälytyksen peruuttaminen
Valitse "OFF" vaiheessa 4.
42
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 43 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
4
Yhdistäminen
stereojärjestelmään
(LINE OUT)
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "LINE OUT", ja
valitse kyseinen vaihtoehto
painamalla jog-valitsinta.
Huomautuksia
Voit kuunnella toistettavaa lähdettä
soittimeen liitetyn laitteen kautta. Yhdistä
soittimen i/LINE OUT -liittimeen ja
vahvistimen tai linjakaapelilla varustetun
kasettisoittimen LINE IN -liittimeen.
• Jos parametrin "AUDIO OUT" (i/LINE
OUT -liittimeen) arvo on "LINE OUT", VOL
+ tai –, Virtual Surround- ja 6-Band Equalizer
-äänitiloja ei voi käyttää.
• Parametrille "AUDIO OUT" (i/LINE OUT
-liittimeen) ei voi määrittää arvoa "LINE
OUT", kun kaukosäädinyhteys on
muodostettu.
• Kun yhdistät kuulokkeet tai nappikuulokkeet
suoraan soittimeen, aseta parametrin "AUDIO
OUT" (i/LINE OUT -liittimeen) arvoksi
"HeadPhone" vaiheessa 4.
Stereolaitteisto jne.
LINE IN -liittimeen
2 audioliitintä
Stereominiliitin
R
(punainen)
L (valkoinen)
Linjakaapeli
i/LINE OUT
-liittimeen
Jog-valitsin
Jos liität kaapelin soittimen i/LINE OUT
-liittimeen, aseta i/LINE OUT "AUDIO
OUT" -parametri.
1
2
Paina jog-valitsinta.
3
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "AUDIO OUT", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "USEFUL", ja paina
sitten jog-valitsinta.
43
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 44 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallennettujen raitojen muokkaaminen
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan itse tallentimesta.
Lisätietoja tallentimesta valittavista
toiminnoista on kunkin toiminnon
kohdalla mainituilla sivuilla.
Ennen muokkausta
Voit muokata tallennettuja raitoja
lisäämällä tai poistamalla raitamerkkejä
tai nimeämällä raitoja ja MD-levyjä.
Huomautuksia
• Esikäsiteltyjä (valmiiksi äänitettyjä) MDlevyjä ei voida muokata.
• Sulje minilevyn äänityssuojauskieleke ennen
muokkaamista.
• Kun "TOC Edit" vilkkuu, muokkaustuloksia
tallennetaan.
—Älä liikuta soitinta tällöin.
—Älä irrota soittimen virtalähdettä.
—Kansi lukittuu tällöin.
Levylle tallennettavissa oleva
suurin mahdollinen
merkkimäärä
Vain aakkosnumeerisia merkkejä tai
symboleja: Noin 120 nimeä, joissa
jokaisessa noin 10 merkkiä (yhteensä
noin 1 700 merkkiä).
Levylle tallennettavissa olevien nimien
määrä riippuu merkkimäärästä, joka on
käytetty raitojen, ryhmien ja levyn nimiin.
Tietoja merkkipaletista
Voit valita merkkejä näytön
merkkipaletista soittimen toimintojen
aikana.
Merkkipaletti koostuu seuraavista osista.
Kirjaimen syöttöalue
Kohdistin vilkkuu.
Raidan tai levyn
nimeäminen (Name)
Voit nimetä raitoja ja levyjä soittimen
merkkipaletin avulla.
Huomautus
Lisätietoja ryhmän nimeämisestä on kohdassa
sivu 56.
Merkkipaletti
Vain osa merkkipaletista on näkyvissä
näytöllä. Liikuta kohdistinta säätimen
avulla ja valitse haluamasi merkit.
Huomautus
Käytössä olevat merkit
• Englannin aakkosten isot ja pienet
kirjaimet
• Numerot 0–9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (välilyönti)
Nimen suurin mahdollinen
merkkimäärä
Raitojen nimet, ryhmien nimet ja levyn
nimi: Noin 200 vapaavalintaista merkkiä
nimeä kohti.
Ryhmätoimintoa ei ehkä voida käyttää, jos
levynimen merkkien, kuten "abc//def", väliin
syötetään symboli "//".
5-vaiheinen
ohjauspainike
(., >,
N, VOL+, –)
X
x
END SEARCH
Jog-valitsin
44
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 45 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
6
Nimeäminen
Voit nimetä raidan ja levyn, kun tallennin
on pysäytys-, tallennus- tai toistotilassa.
Kun soitin on pysäytystilassa, voit nimetä
vain valitun raidan.
1
2
Paina jog-valitsinta.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Name", ja paina sitten
jog-valitsinta.
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee seuraava kuva, ja paina
sitten jog-valitsinta.
Etsi haluamasi kirjan ohjaimella ja
valitse se painamalla N.
Valittu kirjain ilmestyy kirjaimen
syöttöalueelle ja kohdistin siirtyy
seuraavaan syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan
syötettävän merkin kohdalla.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "EDIT", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Raitaa
nimettäessä
"
Levyä
nimettäessä
"
: Name"
Merkkien syöttöön käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot on
lueteltu alla.
Toiminto1)
Käyttöohje
Kohdistimen
siirtäminen
merkkipaletilla.
Ohjain
: Name"
oikealle
alas
Kohdistin vilkkuu ja raita, ryhmä tai
levy on valmis nimeämistä varten.
Käännä jog-valitsin
(liikuta kohdistinta
ylös tai alas).
Kohdistin vilkkuu.
5
ylös
vasemmalle
Paina ohjainta suuntaan VOL –.
Kohdistin siirtyy kirjainten
syöttöalueelta merkkipaletille.
Kohdistin ja merkki näkyvät vuorotellen.
Kirjaimen
valitseminen
kirjainten
syöttöalueella.
Käännä jogvalitsinta.
Kirjaimen
lisääminen.
Paina N.
Paina jog-valitsinta.
Kohdistimen
siirtäminen
kirjainten
syöttöalueelta
merkkipaletille.
Paina ohjainta
suuntaan VOL –.
Kohdistimen
siirtäminen
merkkipaletilta
kirjainten
syöttöalueelle.
Paina x.
jatkuu
45
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 46 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toiminto1)
Käyttöohje
Nimen
lisääminen.
Paina jog-valitsinta
tai näppäintä N
painettuna vähintään
2 sekunnin ajan.
Välilyönnin
lisääminen
kohdistimen
eteen.
Paina END
SEARCH painettuna
ja paina samalla
ohjainta suuntaan
VOL +.
Kirjaimen
poistaminen.
Paina END
SEARCH painettuna
ja paina samalla
ohjainta suuntaan
VOL –.
Merkkien ":", "–" Paina X.
ja "/"
näyttäminen
kirjainten
syöttöalueen
syöttökohdassa.
Kirjainkoon
muuttaminen.
Paina X.
Nimeämisen
peruuttaminen.
Paina x kirjainten
syöttöalueella.
1) Näppäinten
tai säätimen toiminnot voivat
vaihdella riippuen siitä, onko kohdistin
kirjainten syöttöalueella vai merkkipaletilla.
7
Toista vaihe 6 ja syötä kaikki nimen
merkit.
8
Pidä jog-valitsinta painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Soitin lisää nimen raitaan tai levyyn.
Nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa raidan tai levyn nimen
kohdan "Raidan tai levyn nimeäminen
(Name)" (sivu 44) ohjeiden mukaan.
Raidan nimeäminen uudelleen:
Aloita uudelleennimettävän raidan toisto
ja vaihda raidan nimi toiston aikana, tai
vaihda nimi, kun soitin on pysäytystilassa
haluamasi raita valittuna.
Levyn nimeäminen uudelleen:
Voit nimetä levyn uudelleen, kun soitin
toistaa, äänittää tai on pysäytystilassa.
Nimeämisen peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Huomautuksia
• Soitin pystyy näyttämään, mutta ei pysty
kirjoittamaan japanilaisia "Katakana"kirjainmerkkejä.
• Soitin ei pysty kirjoittamaan uudelleen
sellaisen levyn tai raidan nimeä, jonka yli 200
merkkiä pitkä nimi on luotu jollakin muulla
laitteella.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 70.
Huomautus
Kun tallennus pysäytetään kesken raidan tai
levyn nimeämisen, tai kun toisto siirtyy
tallennettaessa seuraavaan raitaan kesken
nimeämisen, siihen mennessä kirjoitettu teksti
tallentuu automaattisesti.
46
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 47 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallennettujen raitojen
siirtäminen (Move)
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Move", ja paina
sitten jog-valitsinta.
Valittu raitanumero vilkkuu näytön
keskimmäisellä rivillä.
Jos raita on nimetty, paina ohjainta
suuntaan >, jolloin raidan nimi
tulee näyttöön. Raidan numero tulee
näkyviin uudelleen, kun painat
ohjainta suuntaan ..
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
haluamasi raidan numero välkkyy
näytöllä.
Jos esimerkiksi haluat siirtää raidan C
raidaksi "002", käännä jog-valitsinta,
kunnes "002" välkkyy näytöllä.
6
Vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
Voit vaihtaa tallennettujen raitojen
järjestystä.
Huomautus
Lisätietoja ryhmäasetuksia sisältävän levyn
raitojen siirtämisestä on kohdassa sivu 56.
Esimerkki
Raidan C (raidan numero 3) siirtäminen
kolmannesta raidasta toiseksi raidaksi.
A
B
C
D
Ennen siirtämistä
A
C
B
D
Siirtämisen jälkeen
5-vaiheinen
ohjauspainike
(., >)
Jog-valitsin
1
Paina jog-valitsinta siirrettävän raidan
toiston aikana.
2
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "EDIT", ja paina sitten
valitsinta.
Soitin toistaa valittua raitaa toistona.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Move", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Siirron peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 71.
47
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 48 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Raidan jakaminen
(Divide)
Voit jakaa radan lisäämällä raitamerkin ja
määrittämällä raitamerkin jälkeisen osan
uudeksi raidaksi. Raitamerkin paikkaa voi
hienosäätää ennen varsinaista raidan
jakamista. Raitojen määrä lisääntyy
seuraavassa kuvatulla tavalla.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
Jakamiskohdan siirtäminen
ennen raidan jakamista
(Divide Rehearsal)
1
Pidä T MARK painettuna vähintään 2
sekunnin ajan toiston aikana.
Soitin toistaa levyä neljä sekuntia
kohdasta T MARK alkaen.
Kohtaa T MARK painetaan.
Huomautus
Et voi lisätä raitamerkkiä raitaan, joka on
siirretty tietokoneelta.
1
2
3
4
2
Raitojen merkitseminen
1
2
3
4
Raitaa toistetaan uudelleen neljän
sekunnin kohdalta.
5
Raitojen määrä lisääntyy.
Jog-valitsin
Voit muuttaa raitamerkin paikkaa jogvalitsimella.
Valitsimen kääntäminen siirtää
raitamerkkiä eteen- tai taaksepäin.
Voit siirtää raitamerkkiä enintään 8
sekuntia eteen- tai taaksepäin siitä
kohdasta T MARK, jonka valitsit
vaiheessa 1.
Kohtaa T
MARK
painetaan
vaiheessa 1.
Jakokohtaa voi siirtää
enintään 8 sekuntia
eteen- tai taaksepäin.
T MARK
Raidan jakaminen suoraan
1
Paina T MARK kohdassa, johon
haluat lisätä raitamerkin MD-levyä
toistettaessa tai soittimen ollessa
pysäytystilassa.
"MARK ON" tulee näyttöön ja
raitamerkki lisätään. Raitojen määrä
lisääntyy yhdellä.
Siirrettyä neljän sekunnin raitaväliä
toistetaan jatkuvasti.
3
Voit valita raitamerkin paikan
painamalla jog-valitsinta.
48
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 49 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Raitamerkkien lisääminen
tallennuksen aikana (ei
tahdistetun tallennuksen
aikana)
Paina T MARK soittimesta (tai P MODE/
kaukosäätimestä) sillä kohdalla, johon
haluat lisätä raitamerkin.
Voit lisätä raitamerkkejä automaattisesti
tietyin aikavälein käyttämällä ajan
automaattista merkitsemistoimintoa (ei
käytettävissä digitaalisen tallennuksen
aikana) (sivu 33).
Raitojen yhdistäminen
(Combine)
Kun tallennat analogisen (linjatasoisen)
liitännän kautta, tarpeettomia
raitamerkkejä saattaa tallentua kohtiin,
joissa äänitystaso on heikko. Voit poistaa
raitamerkin ja siten yhdistää merkkiä
ennen ja jälkeen olevat raidat.
Raitojen määrä muuttuu seuraavasti.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
Huomautuksia
• Et voi poistaa raitamerkkiä sellaiselta raidalta,
joka on siirretty tietokoneelta.
• Lisätietoja sellaisen levyn ryhmien ja raitojen
yhdistämisestä, jolla on ryhmäasetuksia, on
kohdassa sivu 54.
• Et voi yhdistää eri tallennustiloissa
tallennettuja raitoja.
1
2
3
1
2
5-vaiheinen
ohjauspainike
(.)
X
Toistaessasi raitaa, jonka
raitatunnisteen haluat poistaa,
keskeytä toisto väliaikaisesti
painamalla X.
2
Etsi raitamerkki painamalla ohjainta
kevyesti suuntaan ..
Jos haluat poistaa esimerkiksi
kolmannen raitamerkin, etsi
kolmannen raidan alku. Näyttöön
tulee "00:00".
Näytöllä näkyy "MARK" muutaman
sekunnin ajan.
3
Poista merkki painamalla T MARK.
Teksti "MARK OFF" tulee näkyviin
näyttöön. Raitamerkki on poistettu ja
kaksi raitaa on yhdistetty.
z
Kun poistat raitamerkin, päivämäärä,
kellonaika ja merkin nimi pyyhkiytyvät
samalla.
Huomautus
Kun poistat raitamerkin kahden peräkkäisen, eri
ryhmiin rekisteröidyn raidan välistä, toinen
raita rekisteröidään uudelleen ensimmäisen
raidan ryhmään. Lisäksi, jos yhdistät kaksi
peräkkäistä raitaa, joista toinen kuuluu
ryhmään, ja toinen ei, toiselle raidalle
määritetään ensimmäisen raidan
rekisteröintiasetukset.
4
Raitojen poistaminen ja
kokonaisten levyjen
tyhjentäminen (Erase)
3
Voit poistaa tarpeettomat raidat levyltä tai
tyhjentää levyn kokonaan.
Poistettava raitamerkki
Raitojen määrä pienenee
1
Huomautus
• Tietokoneelta siirrettyjä raitoja ei voida
poistaa. Et voi tyhjentää levyä kokonaan, jos
siinä on tietokoneelta siirrettyjä raitoja.
Tällaiset raidat on ensin siirrettävä takaisin
tietokoneelle.
• Lisätietoja ryhmien poistamisesta on kohdassa
sivu 58.
T MARK
49
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 50 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Koko levyn tyhjentäminen
x
Jog-valitsin
Voit poistaa kaikki raidat ja tiedot MDlevyltä nopeasti samaan aikaan.
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Muista tarkastaa levyn sisältö
ennen poistamista.
1
Toista levy, jonka haluat tyhjentää,
tarkastaaksesi sen sisällön.
2
3
4
Lopeta painamalla x.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Erase", ja paina sitten
jog-valitsinta.
6
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Erase", ja paina
sitten jog-valitsinta.
Näyttöön tulee "AllErase?" ja
"PushENTER".
7
Tyhjennä levy kokonaan painamalla
jog-valitsinta.
Näytöllä näkyy "TOC Edit" ja kaikki
levyt poistetaan.
Kun poisto on suoritettu,
"BLANKDISC" vilkkuu ja "00:00"
näkyy näytössä.
Raidan poistaminen
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Varmista, että poistat oikean
raidan.
1
Paina jog-valitsinta poistettavan
raidan toistamisen aikana.
2
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "EDIT", ja paina sitten
valitsinta.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Erase", ja paina sitten
valitsinta.
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Erase", ja paina
sitten valitsinta.
Näyttöön tulee "Erase OK?" ja
"PushENTER".
5
Poista raita painamalla jog-valitsinta.
Raita on poistettu ja seuraavan raidan
toisto alkaa. Poistetun raidan jälkeiset
raidat numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Raidan osan poistaminen
Lisää raitamerkit sen osan alkuun ja
loppuun, jonka haluat poistaa ja poista osa
(sivu 48).
Paina jog-valitsinta.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "EDIT", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Poiston peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 72.
50
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 51 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ryhmätoiminnon käyttäminen
Huomautus
Mikä on
ryhmätoiminto?
Ryhmätoiminnolla voit toistaa levyä,
jossa on ryhmäasetuksia. Ryhmätoiminto
on kätevä toistettaessa MD-levyjä, joilla
on useita pitkäkestoisen tallennuksen
MDLP (LP2/LP4) -tilassa tallennettuja
albumeja tai CD-singlejä.
Ryhmäasetuksen teko ei ole mahdollista, jos
levyllä olevien raitojen, ryhmien ja levynimien
määrä ylittää suurimman mahdollisen määrän,
joka levylle voidaan tallentaa.
Ryhmätoiminnon
käyttäminen
äänityksen aikana
Mikä on levy, jossa on
ryhmäasetuksia?
Tallentimella voit suorittaa useita eri
toimintoja ryhmien yksiköillä; yksiköt
ovat raitoja, jotka on tallennettu levylle
osana tiettyä ryhmää. Tämä on
havainnollistettu alla olevassa kuvassa.
GROUP
zREC
5-vaiheinen
ohjauspainike
(., >)
END SEARCH
Ennen ryhmäasetusten määrittämistä
Levy
Raidan tallentaminen uuteen
ryhmään
1 2 3 4 5 6 7 8
m
12131415
Raidat 1–5 kuuluvat ryhmään 1.
Raidat 8–12 kuuluvat ryhmään 2.
Raidat 13–15 kuuluvat ryhmään 3.
Raidat 6–7 eivät kuulu mihinkään
ryhmään.
Ryhmän luomisen jälkeen
Levy
Ryhmä 1
Ryhmä 2
12345 6 7 12345
Ryhmä 3
123
Raidat, joita ei ole siirretty johonkin
ryhmään, lasketaan kuuluviksi ryhmään
"Group - -".
Äänityksen aikana voit aloittaa uuden
ryhmän kulloinkin tallennettavan raidan
lopusta.
1
Paina END SEARCH soittimen
ollessa pysäytystilassa.
2
Pidä GROUP painettuna ja paina ja
liu'uta zREC-kytkintä.
3
Aloita lähteen toisto.
Levylle lisätään uusi ryhmä
toistettavan levyn loputtua.
Tallennuksen lopettaminen
Paina x.
Materiaali, joka äänitettiin ennen kuin xpainiketta painettiin, tallennetaan uutena
ryhmänä.
Voit luoda yhdelle levylle korkeintaan 99
ryhmää.
51
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 52 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Raidan tallentaminen
olemassa olevaan ryhmään
Voit lisätä raidan aiemmin luotuun
ryhmään.
1
Paina GROUP ja paina ohjainta
suuntaan . tai >, kunnes
näyttöön tulee ryhmä, johon haluat
lisätä raidan.
2
Pidä GROUP painettuna ja paina ja
liu'uta zREC-kytkintä.
3
Aloita lähteen toisto.
Ryhmätoiminnon
käyttäminen toiston
aikana
Soittimen käytössä on useita
toistovaihtoehtoja, jos levyllä on
ryhmäasetus.
Tässä osiossa kuvataan kaukosäätimen
toiminnot. Lisätietoja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 66.
P MODE/
z
• Voit lisätä toistettavan raidan ryhmään
lopettamalla tai keskeyttämällä ensin raidan
toiston ja toistamalla sitten vaiheen 2
mukaiset toimet.
• Voit määrittää soittimeen luomaan uuden
ryhmän automaattisesti, jolloin sinun ei
tarvitse painaa GROUP-painiketta. Lisätietoja
on kohdassa sivu 64.
Jog-valitsin
(., >, ENT)
+, –
Raidan toistaminen
ryhmätoistolla
Ryhmätoistossa kaikki ryhmät toistetaan
järjestyksessä alkaen ryhmästä 1, jonka
jälkeen toistetaan ryhmiin kuulumattomat
raidat ("Group - -"). Toisto päättyy, kun
kaikki raidat on toistettu.
1
Pidä P MODE/
painettuna toiston
aikana, kunnes näyttöön tulee "
".
Siirtyminen ryhmän alkuun
(ryhmän ohittaminen)
1 Paina
+ tai
– toiston aikana.
Kun painat
–, valitun ryhmän
ensimmäinen raita siirtyy toistoluettelon
kärkeen. Jos painat painiketta uudelleen,
toistolistan kärkeen siirtyy valittua ryhmää
edeltävä ryhmä.
52
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 53 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ryhmätoiston toistotilan
valitseminen (Group Play
Mode)
Ryhmien toistaminen
halutussa järjestyksessä
(Group Program Play)
Ryhmätoistotilassa voi käyttää
satunnaistoistoa ja ohjelmoitua toistoa.
Aloita ryhmien ohjelmoitu toisto kohdan
"Raitojen kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto)"
(sivu 38) ohjeiden mukaan. Voit lisätä
toisto-ohjelmaan enintään 10 ryhmää.
Ryhmien raitojen toistojärjestystä ei voi
muuttaa.
1
Paina P MODE/ toistuvasti.
Normaalin toistovaihtoehdon jälkeen
näyttöön tulevat seuraavat toistotilat.
Näytö
Toistotila
Kaikki ryhmien raidat
toistetaan kerran (alkaen
(normaali
ryhmätoisto) ryhmän 1 ensimmäisestä
raidasta).
, SHUF
(ryhmän
sisäinen
satunnaistoisto)
Satunnaistoisto alkaa sillä
hetkellä toistettavasta
ryhmästä ja jatkuu
seuraaviin ryhmiin.
, PGM
Ryhmät toistetaan
(ohjelmoitu valitsemassasi
ryhmätoisto) järjestyksessä.
Valitun ryhmätoistotilan
uudelleentoisto (Group
Repeat Play)
1
Pidä P MODE/ painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan soittimen
toistaessa levyä haluamassasi
ryhmätoistotilassa.
Soitin aloittaa uudelleensoiton valitun
ryhmätoistotilan mukaan.
Näytö
Toistotila
Ryhmän raitojen
uudelleentoisto.
SHUF
Ryhmän raitojen
satunnaistoiston
uudelleentoisto.
PGM
Ohjelmoidun
ryhmätoiston
uudelleentoisto.
53
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 54 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Huomautuksia
Ryhmien
muokkaaminen
Tässä kappaleessa selitetään toiminnot,
jotka valitaan itse tallentimesta.
Lisätietoja soittimen toiminnoista on
kunkin toiminnon kohdalla mainituilla
sivuilla.
• Ryhmäasetusta ei voi määrittää, jos levyn
raitojen ja ryhmien nimien ja levyn nimen
merkkien yhteismäärä ylittää merkkien
enimmäismäärän.
• Raitojen ja ryhmien pitää olla peräkkäisiä. Jos
haluamasi raidat ja ryhmät eivät ole
peräkkäisiä, ne on siirrettävä peräkkäisiksi,
jotta voit liittää ne uuteen ryhmään
("Tallennettujen raitojen siirtäminen (Move)",
sivu 47).
Jog-valitsin
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting)
Tämän toiminnon avulla voit määrittää
aiemmin tallennetut raidat tai ryhmät
uudeksi ryhmäksi ja lisätä aiemmin
luotuihin ryhmiin raitoja.
Voit luoda yhdelle levylle korkeintaan 99
ryhmää.
Levy
Raidan numero
1
Paina jog-valitsinta, kun soitin on
pysäytystilassa.
2
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "EDIT", ja paina sitten jogvalitsinta.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Set", ja paina
sitten valitsinta.
Ensimmäisen raidan numero ("STR")
tulee näyttöön.
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes uuden
ryhmän ensimmäisen raidan numero
näkyy näytöllä, ja paina sitten jogvalitsinta.
Uuden ryhmän ensimmäinen raita on
valittu.
Ryhmä 1 Ryhmä 2
1 2 3 4 5 6
7 8
9 101112
Raitojen 1 - 3 lisääminen
uuteen ryhmään
Ryhmien 1 ja 2 lisääminen
uuteen ryhmään
Levy
Ryhmä
Ryhmä
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
Et voi rekisteröidä ryhmään raitoja, jotka
eivät ole peräkkäisiä (esimerkiksi levyn
raitoja 3, 7 ja 8 ei voi määrittää
ryhmäksi).
Raitanumerot määräytyvät levyn
raitajärjestyksen mukaan, eivät ryhmän
raitajärjestyksen mukaan.
54
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 55 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
5
6
Käännä jog-valitsinta, kunnes
haluamasi uuden ryhmän viimeisen
raidan numero tulee näyttöön, ja
paina sitten jog-valitsinta.
Ryhmän ensimmäinen ja viimeinen
raita on nyt valittu ja voit nimetä
ryhmän.
Ryhmäasetuksen
vapauttaminen
x
Nimeä ryhmä (lisätietoja on kohdassa
"Tallennettujen ryhmien
nimeäminen" (sivu 56)).
Jog-valitsin
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
1
Valitse vapautettava ryhmä ja tarkista
sen sisältö (lisätietoja on kohdassa
"Raidan toistaminen ryhmätoistolla"
(sivu 52)).
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
2
3
4
Paina x.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Release", ja
paina sitten jog-valitsinta.
Näyttöön tulee "Release?" ja
"PushENTER".
6
Vapauta ryhmä painamalla jogvalitsinta.
Valitun ryhmän ryhmäasetus on
vapautettu.
Huomautuksia
• Vaiheessa 4, ensimmäisen raidan pitää olla
joko olemassa olevan ryhmän ensimmäinen
raita tai ryhmään kuulumaton raita.
• Kun valitset viimeisen raidan vaiheessa 5,
varmista, että raita on vaiheessa 4 valitun
raidan jälkeinen raita. Viimeiseksi
määritettävän raidan on oltava joko aiemmin
luodun ryhmän viimeinen raita tai raita, jota ei
ole määritetty ryhmään.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 72.
Paina jog-valitsinta.
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "EDIT", ja paina sitten jogvalitsinta.
Toiminnon peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Aiemman tason asetuksen
palauttaminen
Paina x.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 72.
55
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 56 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
5-vaiheinen
ohjauspainike
(., >)
Tallennettujen ryhmien
nimeäminen
Voit nimetä ryhmän äänityksen aikana tai
toistaessasi ryhmään kuuluvaa raitaa. Voit
nimetä valitun ryhmän myös, kun soitin
on pysäytystilassa.
1
Toista kohdan "Nimeäminen"
(sivu 45) mukaiset toimet, valitse
"
: Name" vaiheessa 4 ja tee sitten
vaiheet 5 - 8.
Jog-valitsin
1
Paina jog-valitsinta siirrettävän raidan
toiston aikana.
2
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "EDIT", ja paina sitten
jog-valitsinta.
Soitin toistaa valittua raitaa toistona.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Move", ja paina sitten
jog-valitsinta..
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Move", ja paina
sitten jog-valitsinta..
5
Jos aiot poistaa raidan ryhmästä, ohita
tämä vaihe.
Jos aiot siirtää raidan toiseen
ryhmään, käännä jog-valitsinta,
kunnes kohderyhmä tulee näyttöön, ja
paina sitten jog-valitsinta.
Jos ryhmä on nimetty, voit tarkastaa
ryhmän nimen painamalla ohjainta
suuntaan >. Kun painat ohjainta
suuntaan ., ryhmän numero tulee
takaisin näyttöön.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 71.
Raidan siirtäminen
ryhmäasetuksia sisältävällä
levyllä
Voit poistaa raidan ryhmästä tai siirtää
raidan ryhmästä toiseen. Lisäksi voit
siirtää aiemmin luotuun ryhmään raidan,
jota ei ole liitetty mihinkään ryhmään.
Levy
Ryhmä 2 Ryhmä 3
Ryhmä 1
1 2 3 4
5 6
1 2 3 4
1 2 3
Ryhmän 1 raidan numero 2
siirtäminen ryhmän 2 raidan
numeroksi 3
Levy
Ryhmä 1
1 2 3
Ryhmä 2
4 5
1 2 3 4 5
Ryhmä 3
1 2 3
56
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 57 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
6
Käännä jog-valitsinta, kunnes
kohderaidan numero (ryhmään
kuuluvan raidan numero, kun
siirtokohteena on toinen ryhmä) tulee
näyttöön, ja vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
Valittu raidan numero näkyy näytön
keskirivillä.
Jos raita on nimetty, paina ohjainta
suuntaan >, jolloin raidan nimi
tulee näyttöön. Raidan numero palaa
näyttöön, kun painat ohjainta
suuntaan ..
4
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "
: Move", ja paina
sitten jog-valitsinta.
Näytön keskirivillä näkyy sen
ryhmän numero, johon toistettava
raita kuuluu. Jos ryhmä on nimetty,
voit tarkistaa ryhmän nimen
painamalla ohjainta suuntaan >.
Palaa ryhmänumeronäyttöön
painamalla ohjainta suuntaan ..
Esimerkki: Levyn ensimmäisen ryhmän
(Group01) siirtäminen toisen (Group02)
ja kolmannen (Group03) ryhmän väliin.
Siirron peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 71.
Levyn ryhmäjärjestyksen
muuttaminen (Group Move)
5
Valitse kohde levyltä kääntämällä
jog-valitsinta ja vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
Siirron peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
5-vaiheinen
ohjauspainike
(., >)
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 71.
Jog-valitsin
1
Aloita sen ryhmän toistaminen, jonka
järjestystä haluat muuttaa, ja paina
sitten jog-valitsinta.
2
Käännä valitsinta, kunnes näyttöön
tulee "EDIT", ja paina sitten jogvalitsinta.
3
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Move", ja paina sitten
jog-valitsinta.
57
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 58 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ryhmän poistaminen
Voit poistaa raitoja valitusta ryhmästä.
Muista, että kun poistat tallenteen
levyltä, et voi enää palauttaa sitä.
Muista tarkastaa ryhmän sisällys
ennen poistamista.
Huomautus
Tietokoneelta siirrettyjä raitoja ei voida poistaa.
Et voi poistaa ryhmää, jos siihen kuuluu
tietokoneelta siirrettyjä raitoja. Tällaiset raidat
on ensin siirrettävä takaisin tietokoneelle.
Poiston peruuttaminen
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Edelliseen asetukseen
palaaminen
Paina x.
Lisätietoja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 72.
x
Jog-valitsin
1
Valitse poistettava ryhmä ja tarkista
sen sisältö (lisätietoja on kohdassa
"Siirtyminen ryhmän alkuun (ryhmän
ohittaminen)" (sivu 52)).
2
3
4
Paina x.
5
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee "Erase", ja paina sitten
valitsinta..
6
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee " : Erase", ja paina
sitten jog-valitsinta.
Näyttöön tulee ryhmän nimi ja "GP
Erase?" sekä vilkkuva
"PushENTER".
7
Poista ryhmä painamalla jogvalitsinta.
Ryhmä on poistettu.
Paina jog-valitsinta.
Käännä jog-valitsinta, kunnes
näyttöön tulee EDIT, ja paina sitten
valitsinta..
58
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 59 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muut toiminnot
Hyödylliset asetukset
Tallentimessa on useita valikoita, joissa on muun muassa hyödyllisiä tallennus-, toisto- ja
muokkaustoimintoja.
Seuraavassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat valikkotoiminnot. Joitakin toimintoja
voidaan käyttää sekä tallentimesta että kauko-ohjaimesta, kun taas joitakin voidaan käyttää
vain tallentimesta tai kauko-ohjaimesta.
Luokka
Toiminto
Toiminnon kuvaus
Toiminta
Oppaan
sivu
Valmistelu
Kellon
asettaminen
Asettaa päivämäärän ja
kellonajan.
tallennin
sivu 63
Yleiset
toiminnot
Äänimerkki
käytössä/pois
käytöstä
Ottaa äänimerkin käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
tallennin
sivu 63
kaukoohjain
sivu 63
Jog-valitsin
Jog-valitsimen kääntäminen
muuttaa näytön vaihtoehtoja.
tallennin
sivu 64
Tahdistettu
tallentaminen
Yksinkertaistaa tallennusta
digitaalisen tallennuksen
aikana.
tallennin
sivu 30
Pitkäkestoinen Valitsee tallennustilan (SP-,
tallentaminen LP2-, LP4- tai
monotallennus).
tallennin
sivu 31
tallennin
sivu 32
tallennin
sivu 33
Tallentaminen
Mikrofonin
herkkyyden
valitseminen
Määrittää mikrofonin
herkkyyden äänilähteelle
sopivaksi.
Raitamerkkien Lisää raitamerkkejä
automaattisesti määritetyin
lisääminen
aikavälein.
(Divide)
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
Antaa käyttäjän säätää
tallennuksen
äänenvoimakkuutta
manuaalisesti.
tallennin
sivu 35
Tallennuksen
aloituskohdan
valitseminen
Antaa käyttäjän valita,
tallennetaanko aiemmin
tallennetun materiaalin päälle
vai ei.
tallennin
sivu 64
Ryhmän
tallentaminen
Luo uuden ryhmän jokaisen
tallennuksen yhteydessä.
tallennin
sivu 64
59
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 60 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Luokka
Toiminto
Toiminta
Valitsee toistotilan, kuten
uudelleentoiston tai
ohjelmoidun toiston.
tallennin
sivu 65
kaukoohjain
sivu 37
Äänenlaadun
muuttaminen
Mukauttaa surround-äänen tai tallennin
taajuuskorjaimen tilakaukoohjain
asetukset.
sivu 39
Toistonopeuden
muuttaminen
Muuttaa toistonopeuden
vaikuttamatta
sävelkorkeuteen.
tallennin
sivu 68
Soittimeen
liitetyn
laitteen
toistolähteen
kuunteleminen
Määrittää äänilähteeksi
vastakkeeseen i/LINE OUT
-liittimeen laitteen.
tallennin
sivu 43
Toiston
aloittaminen
nopeasti
tallennin
Antaa käyttäjän aloittaa
toiston tai siirtyä haluamaansa kaukoohjain
raitaan nopeasti.
Äänenvoimak
kuuden enimmäistason
määrittäminen
Määrittää
äänenvoimakkuuden
enimmäistason kuulon
suojaamiseksi.
tallennin
sivu 69
kaukoohjain
sivu 69
Tietojen
tarkasteleminen
Tuo näyttöön erilaisia tietoja,
kuten jäljellä olevan
toistoajan.
tallennin
sivut 28
ja 69
kaukoohjain
sivut 28
ja 36
Taustavalon
valitseminen
Valitsee taustavalon tilan
kaukosäätimestä.
kaukoohjain
sivu 70
Kontrastin
säätäminen
Muuttaa näytön kontrastia
soittimesta.
tallennin
sivu 70
Toistaminen Toistotilan
valitseminen
Näyttö
Oppaan
sivu
Toiminnon kuvaus
sivu 67
sivu 68
sivu 68
60
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 61 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Luokka
Toiminto
Toiminnon kuvaus
Toiminta
Oppaan
sivu
Muokkaaminen
Nimeäminen
(Name)
Nimeää raidan, ryhmän tai
levyn.
tallennin
sivu 44
(raita ja
levy)
sivu 56
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 45
(raita ja
levy)
sivu 71
(ryhmä)
tallennin
sivu 47
(raita)
sivu 56
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 71
tallennin
sivu 49
(raita ja
levy)
sivu 58
(ryhmä)
kaukoohjain
sivu 72
Hyödylliset
toiminnot
Siirtäminen
Vaihtaa raitojen ja ryhmien
järjestyksen.
Poistaminen
Poistaa raitoja, ryhmiä tai
koko levyn sisällön.
Raitojen
siirtäminen
ryhmiin
Siirtää tallennetut raidat tai
ryhmät uuteen ryhmään.
tallennin
sivu 54
kaukoohjain
sivu 72
Ryhmän
purkaminen
Poistaa ryhmäasetukset ja
purkaa ryhmät.
tallennin
sivu 55
kaukoohjain
sivu 72
Melody Timer Määrittää soittimen
hälyyttämään tietyn ajan
kuluttua.
Henkilökohtainen
levymuisti
Tallentaa soittimen asetukset.
tallennin
sivu 73
kaukoohjain
sivu 41
tallennin
sivu 73
kaukoohjain
sivu 73
61
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 62 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Valikkotoimintojen käyttäminen
Voit valita valikkotoiminnot seuraavasti.
Käyttö tallentimesta:
1 Siirry valikkoon painamalla jog-valitsinta.
2 Etsi haluamasi valikkovaihtoehto kääntämällä
jog-valitsinta.
3 Valitse valikkovaihtoehto painamalla jogvalitsinta.
4 Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat jogvalitsinta.
Jog-valitsin
Valitse
kääntämällä
Käyttö kauko-ohjaimesta:
1 Avaa valikko painamalla ja pitämällä alhaalla
DISPLAY-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
2 Valitse haluamasi toiminto liu'uttamalla jogvalitsinta.
3 Valitse haluamasi toiminto liu'uttamalla jogvalitsinta.
4 Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi jogvalitsinta.
Valitse
painamalla
DISPLAY
Jog-valitsin
Edelliseen asetukseen palaaminen
Paina x.
Toiminnon peruuttaminen määrityksen aikana
Pidä x painettuna vähintään 2 sekunnin ajan.
62
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 63 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ajan asettaminen tallennusajan määrittämistä varten
Ennen kuin tallennuspäivämäärä ja -aika
voidaan tallentaa MD-levylle, on
määritettävä kellon asetukset. Kun asetat
kellonajan, soitin tallentaa tallennusajan
joka kerta, kun tallennat jotakin.
Tallennusaikaa ei tallenneta niille
raidoille, jotka olet siirtänyt
tietokoneeltasi.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
1
Avaa valikko, kun soitin on
pysäytystilassa, ja valitse vaihtoehdot
"OPTION" - "CLOCK SET".
Vuosiluku vilkkuu näytöllä.
• Käyttö kauko-ohjaimesta
Paina DISPLAY toistuvasti, kun soitin
äänittää tai on pysäytystilassa.
24 tunnin kellon käyttäminen
Paina T MARK kellonaikaa asetettaessa.
Jos haluat käyttää 12 tunnin kelloa, paina
T MARK uudelleen.
Oikean kellonajan säilyttäminen
Kun asetat kellon, se pysyy oikeassa ajassa niin
kauan kuin tallennin on kytkettynä
virtalähteeseen, kuten ladattuun
sisäänrakennettuun akkuun,
alkalikuivaparistoon tai verkkolaitteeseen. Jos
sisäänrakennettu akku tyhjenee tai poistat akun
käytöstä asettamalla BUILT-IN BATTERY
-kytkimen OFF-asentoon, kellonaika vaihtuu
takaisin tehdasasetukseksi. Aseta tällöin
kellonaika uudelleen.
Huomautuksia
2
3
Voit muuttaa vuosilukua kääntämällä
jog-valitsinta ja tallentaa vuosiluvun
painamalla jog-valitsinta.
Kuukautta osoittavat numerot alkavat
vilkkua.
Aseta nykyinen kuukausi,
päivämäärä, tunnit ja minuutit
toistamalla vaihe 2.
Kun asetat minuutit painamalla jogvalitsinta, kello alkaa toimia.
Jos päivämäärä tai kellonaika
on virheellinen
Paina ohjainta suuntaan ., palaa
virheelliseen kohtaan ja syötä oikea arvo.
Voit ohittaa vaiheen painamalla ohjainta
suuntaan >.
• Varmista, että kellonaika on asetettu oikein,
jos käytät automaattista ajan merkitsemistä
tärkeisiin tallennuksiin.
• Tavallisessa käytössä kello saattaa edistää tai
jätättää noin 3 minuuttia kuukaudessa.
Äänimerkin poistaminen
käytöstä
Voit ottaa soittimen äänimerkin käyttöön
tai poistaa sen käytöstä soittimen tai
kaukosäätimen toimintojen avulla.
1
Avaa valikko ja valitse vaihtoehdot
"OPTION" - "BEEP".
2
Valitse "BEEP OFF".
Äänimerkin ottaminen
käyttöön
Valitse "BEEP ON".
Ajan näyttäminen
• Käyttö tallentimesta
Avaa valikko, kun soitin äänittää tai on
pysäytystilassa, ja valitse vaihtoehdot
"DISPLAY" - "Clock".
63
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 64 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
z
Näytön vierityssuunnan
muuttaminen
Kun käännät jog-valitsinta alaspäin,
näyttöä vieritetään alaspäin. Tämä on
oletusasetus. Voit muuttaa
vierityssuunnan päinvastaiseksi.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
1
Avaa valikko ja valitse vaihtoehdot
"OPTION" - "JOG DIAL".
2
Valitse "REVERSE".
Oletusasetuksen
palauttaminen
Valitse "DEFAULT".
Tallentaminen aiempaa
materiaalia korvaamatta
Toimi seuraavasti, jos haluat että uutta
materiaalia ei tallenneta MD-levyllä jo
olevan materiaalin päälle. Uusi tallennus
alkaa siitä, mihin levylle jo tallennettu
materiaali loppuu. Soitin on esiasetettu
siten, että se ei tallenna jo tallennetun
materiaalin päälle.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
1
Avaa valikko ja valitse vaihtoehdot
"OPTION" - "REC-Posi".
2
Valitse "From End".
• Äänitä väliaikaisesti äänittämättä kuitenkaan
jo tallennetun materiaalin päälle painamalla
END SEARCH ennen äänityksen aloittamista.
Äänitys alkaa viimeisen raidan lopusta, vaikka
"REC-Posi" olisi asetettu asentoon "From
Here" (oletusasetus). Levyllä jäljellä oleva
äänitysaika tulee näyttöön, kun painat END
SEARCH.
• Jos ryhmätallennusasetuksen ("
: REC")
arvo on "
: REC ON", soitin ei korvaa
aiemmin tallennettua materiaalia.
Uuden ryhmän luominen
tallennuksen aikana
Kun liu'utat kytkintä zREC oikealle, voit
määrittää soittimeen luomaan uuden
ryhmän automaattisesti kunkin äänityksen
yhteydessä. Tämä toiminto on
hyödyllinen, kun äänität useita CD-levyjä
peräkkäin.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
1
Avaa valikko soittimen ollessa
pysäytystilassa ja valitse vaihtoehdot
"REC SET" - "
: REC".
2
Valitse "
: REC ON".
Oletusasetuksen
palauttaminen
Valitse "
: REC OFF".
Tallennuksen aloittaminen
aiemman materiaalin päältä
Valitse "From Here".
64
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 65 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Toistotilan valitseminen
1
Avaa valikko ja valitse "PLAY
MODE".
2
Valitse haluamasi toistotila.
Kun valitset toiminnon A, näyttöön tulee
B.
A
B
Normal
1 Track
TrPLAY
Ilmaisin
A/B1)
Toistotila
Normal/—
Kaikki raidat toistetaan
kerran.
1 Track/ 1
Yksi raita toistetaan
kerran.
TrPLAY/ Kirjanmerkillä merkityt
raidat toistetaan niiden
numeroiden mukaisessa
järjestyksessä.
Shuffle/
SHUF
Kaikki raidat toistetaan
satunnaisessa
järjestyksessä.
Program/
PGM
Raidat toistetaan
valitsemassasi
järjestyksessä.
1) Ryhmätoistotila
tulee näkyviin, kun toistat
levyä, jossa on ryhmäasetuksia. Lisätietoja on
kohdassa "Ryhmätoiston toistotilan
valitseminen (Group Play Mode/
ryhmätoistotavan jatkuvan toiston
määrittäminen (Group Repeat Play)"
(sivu 66).
3
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
1
Aloita valittavan raidan toistaminen
ja pidä N painettuna vähintään 2
sekunnin ajan toiston aikana.
Raita määritetään valituksi.
2
Valitse muut raidat toistamalla vaihe
1.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistaminen
1
Valitse " TrPLAY?" vaiheessa 2
(kohta "Toistotilan valitseminen"
(sivu 65)).
2
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
Kirjanmerkkien poistaminen
Aloita sellaisen raidan toistaminen, jonka
valinnan haluat poistaa, ja pidä jogvalitsinta painettuna vähintään 2 sekunnin
ajan.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 38.
Raitojen kuunteleminen
halutussa järjestyksessä
(ohjelmoitu toisto)
1
Valitse "Program" vaiheessa 2 (kohta
"Toistotilan valitseminen" (sivu 65)).
2
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
Valitse "RepeatON" (raidan jatkuva
toistaminen) tai "RepeatOFF".
Kun valitset "RepeatON",
tulee
näkyviin kohtaan B ja soitin aloittaa
toiston vaiheessa 2 valitun toistotilan
mukaisesti.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 37.
jatkuu
65
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 66 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3
Etsi haluamasi raita kääntämällä jogvalitsinta ja paina sitten jog-valitsinta.
Valittu raita lisätään toistoluetteloon.
Raidan
numero
Ohjelman numero
Ryhmätoiston toistotilan
valitseminen (Group Play Mode/
ryhmätoistotavan jatkuvan
toiston määrittäminen (Group
Repeat Play)
1
4
5
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla vaihe
3.
Pidä jog-valitsinta painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Ohjelma asetetaan ja toisto alkaa
ensimmäisestä raidasta.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 38.
Raidan toisto
ryhmätoistotilassa
1
Tee vaiheet 1 ja 2 (kohta "Toistotilan
valitseminen" (sivu 65)) ja valitse
"
:Normal" vaiheessa 2.
Ryhmän siirtäminen toistolistan
alkuun (ryhmänvaihto)
1 Paina GROUP toiston aikana.
2 Paina ohjainta suuntaan . tai >.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 52.
Tee vaiheet 1 ja 2 (kohta "Toistotilan
valitseminen" (sivu 65)).
Normaalin toistotavan jälkeen
valittavat ryhmätoistotilan toistotavat
ovat seuraavat:
Näytö
Toistotila
:Normal Kaikki ryhmien raidat
toistetaan kerran (alkaen
(normaali
ryhmätoisto) ryhmän 1 ensimmäisestä
raidasta).
: Shuffle
(ryhmän
sisäinen
satunnaistoisto)
Satunnaistoisto alkaa sillä
hetkellä toistettavasta
ryhmästä ja jatkuu
seuraaviin ryhmiin.
:Program Ryhmät toistetaan
(ohjelmoitu valitsemassasi
ryhmätoisto) järjestyksessä.
2
Valitse "RepeatON" tai "RepeatOFF".
Ryhmän raitojen toistaminen
ohjelmoidussa järjestyksessä
(Group Program Play)
Aloita ryhmien ohjelmoitu toisto kohdan
"Raitojen kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu toisto)"
(sivu 65) ohjeiden mukaan. Voit lisätä
toisto-ohjelmaan enintään 10 ryhmää.
Ryhmien raitojen toistojärjestystä ei voi
muuttaa.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 53.
66
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 67 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänen säätäminen (VirtualSurround • 6-Band Equalizer)
2
Käännä jog-valitsinta, valitse äänitila
ja vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
A
Erilaisen akustiikan luominen
virtuaalista ääntä vaihtamalla
(Virtual-Surround)
1
2
Avaa valikko ja valitse vaihtoehdot
"SOUND" - "V-SUR".
Käännä jog-valitsinta, valitse
surround-äänitila ja vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
Taajuustaso (100 Hz - 10 kHz)
B
A
Kutakin äänitilaa vastaa ilmaisin
tulee näkyviin.
B
Kun käännät valitsinta, A vaihtuu.
Kun painat jog-valitsinta, B tulee
näyttöön.
A
A
STUDIO
VS
LIVE
VL
CLUB
VC
ARENA
VA
Kun käännät valitsinta, A vaihtuu.
Kun painat jog-valitsinta, B tulee
näyttöön.
A
HEAVY
POPS
JAZZ
UNIQUE
CUSTOM1
CUSTOM2
B
SH
SP
SJ
SU
S1
S2
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
1 Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"SOUND" - "SOUND EQ" - "CUSTOM1"
tai "CUSTOM2".
2 Valitse taajuus painamalla ohjainta suuntaan
. tai >.
Äänenlaadun valitseminen
(6-Band Equalizer)
1
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"SOUND" - "SOUND EQ".
Taajuus (100 Hz)
Painamalla ohjainta vasemmalle
vaihtoehdot tulevat näkyviin
järjestyksessä 100 Hz, 250 Hz, 630 Hz,
1,6 kHz, 4 kHz ja 10 kHz
jatkuu
67
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 68 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3 Valitse äänentaso painamalla ohjainta
suuntaan VOL + tai –.
Toiston aloittaminen nopeasti
(Quick Mode)
Voit määrittää toiston aloitettavaksi
nopeasti toistopainikkeen painamisen tai
raidan soittoluetteloon lisäämisen jälkeen.
Taso (+10 dB)
Äänentason vaihtoehtoja on seitsemän.
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB
ja +10 dB
4 Kun olet valinnut äänentason, vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
1
Avaa valikko toiston aikana tai, kun
soitin on pysäytystilassa, ja valitse
"OPTION" - "PowerMode".
2
Valitse "QUICK".
Tallentimen näyttö
Asetuksen peruuttaminen
Valitse "SOUND OFF".
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 39.
Kaukosäätimen näyttö
Toistonopeuden muuttaminen
(Digital Pitch Control)
1
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
"USEFUL" - "DPC".
2
Valitse haluamasi toistonopeus
kääntämällä jog-valitsinta ja vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
Esimerkki: valittaessa toistonopeutta,
joka on +50 % normaalista.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 40.
Normaalin asetuksen
palauttaminen
Valitse "NORMAL".
Huomautuksia
• Kun virtatila-asetus on "QUICK", soitinta ei
sammuteta, vaikka näytöllä ei näkyisi mitään.
Tämä lyhentää akun kestoaikaa. Tästä syystä
akku kannattaa ladata päivittäin.
• Jos soitinta ei käytetä (käytöksi katsotaan
myös soittimen kannen avaaminen ja
sulkeminen) 17 tuntiin, soittimen virta
katkeaa automaattisesti. Tästä syystä soitin ei
välttämättä reagoi nopeasti, kun seuraavan
kerran aloitat toiston tai teet jonkin toisen
toiminnon. Pikatoistotila on kuitenkin
käytössä tällöin.
68
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 69 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Kuulon suojaaminen (AVLS)
AVLS (Automatic Volume Limiter
System – Automaattinen
äänenvoimakkuuden säätöjärjestelmä) toiminto, jonka avulla voit määrittää
suurimman mahdollisen
äänenvoimakkuuden ja suojata siten
kuuloasi.
1
Avaa valikko ja valitse "OPTION" "AVLS".
2
Valitse "AVLS ON".
Kun yrität säätää äänenvoimakkuuden liian suureksi, näyttöön tulee
"AVLS". Äänenvoimakkuus pysyy
kohtuullisella tasolla.
AVLS-toiminnon
peruuttaminen
Valitse "AVLS OFF".
B
A
(valittu
toiminto)
C
GP
Remain
Ryhmän
sisällä olevan
nykyisen
sijainnin
jälkeen jäljellä
oleva aika
AllRemain Parhaillaan
soitettavan
raidan
jälkeen
olevien
raitojen
lukumäärä
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
DISPLAY.
2
Valitse haluamasi tiedot.
Levyn
nimi
Ryhmän nimi
Äänitilan
nimi
(Sound)
Valitun
äänitilan
ilmaisin
—
—
Batt Stat
Käytössä
oleva
virtalähde
(Sisäinen
ladattava
akku: BLT-IN
Kuivaparisto:
ADD-ON
Verkkovirta:
AC)
RecDate
Tallennettu Tallennettu
kellonaika
päivämäärä
B
C
A
Nykyisen
sijainnin
jälkeen levyllä
jäljellä oleva
aika
Raidan
nimi
(Title)
Tietojen tarkasteleminen
1
Ryhmän
nimi
Ilmaisin: A(valittu toiminto)/B/C
B
A
(valittu
toiminto)
C
Huomautus
—
Raidan
(LapTime) numero
Kulunut aika
Ryhmäasetukset, toimintaolosuhteet ja
levykohtaiset asetukset määräävät, miten
ilmaisimet näytetään ja mitkä ilmaisimet voit
valita.
1 Remain
Nykyisen
raidan jäljellä
oleva aika
Raidan
numero
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 36.
69
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 70 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Taustavalon sytyttäminen ja
sammuttaminen
Voit määrittää kaukosäätimen näytön
taustavalot päälle tai pois päältä.
Tätä toimintoa voi käyttää vain
kaukosäätimestä.
1
2
Avaa valikko soittimen ollessa
pysäytystilassa ja valitse vaihtoehdot
"OPTION" - "BACKLIGHT".
Valitse haluamasi asetus.
Näytö
Asetus
AUTO
Taustavalo syttyy, kun käytät
soitinta tai kaukosäädintä, ja
sammuu hetken kuluttua, jos
et tee mitään.
ON
Taustavalo syttyy, kun soitin
on toiminnossa.
OFF
Taustavalo ei syty koskaan.
Näytön kontrastin säätäminen
(Contrast Adjustment)
Voit säätää soittimen näyttöruudun
kontrastia.
Tämä toiminto voidaan asettaa ainoastaan
soittimesta käsin.
1
Avaa valikko soittimen ollessa
pysäytystilassa ja valitse "OPTION" "CONTRAST".
2
Säädä kontrastia kääntämällä jogvalitsinta ja tallenna haluamasi
kontrastitaso painamalla jogvalitsinta.
Huomautus
Sävykkyyttä ei voi säätää kaukosäätimellä eikä
kaukosäätimen näytön sävykkyyttä voi
myöskään säätää.
Nimeäminen (Name)
1
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Name".
2
Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista.
Raitaa nimettäessä
"
Levyä nimettäessä
"
3
: Name"
: Name"
Valitse haluamasi merkki kääntämällä
äänenvoimakkuuden säädintä ja syötä
merkki painamalla jog-valitsinta.
Valittu kirjain lopettaa vilkkumisen ja
kohdistin siirtyy seuraavaan
syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan syötettävän
merkin kohdalla.
Merkkien syöttämiseen käytettävän
painikkeet ja niiden toiminnot on
lueteltu seuraavassa.
Toiminto
Käyttö
Kohdistimen
siirtäminen oikealle tai
vasemmalle.
Kirjaimen
vaihtaminen
edelliseen/seuraavaan.
Kirjaimen
syöttäminen.
Nimen syöttäminen.
Liu'uta jog-valitsinta
(., >).
Vaihtaminen isojen ja
pienten kirjainten sekä
numeroiden ja
merkkien välillä.
Välilyönnin
syöttäminen.
Kirjaimen
poistaminen.
Nimeämisen
peruuttaminen.
Käännä
äänenvoimakkuuden
säädintä (VOL+, –).
Paina jog-valitsinta
(NX/ENT).
Pidä jog-valitsinta
(NX/ENT)
painettuna vähintään
2 sekunnin ajan.
Paina P MODE/ .
Paina
+.
Paina
–.
Pidä x painettuna
vähintään 2 sekunnin
ajan.
70
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 71 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
4
Toista vaihe 3 ja syötä kaikki nimen
merkit.
3
5
Pidä jog-valitsinta painettuna
vähintään 2 sekunnin ajan.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 47.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 44.
Tallennettujen ryhmien
nimeäminen
1
Valitse "
: Name" vaiheessa 2
(kohta "Nimeäminen (Name)"
(sivu 70)) ja nimeä ryhmä tekemällä
vaiheet 3 - 5.
Ryhmäasetuksia sisältävän
raidan siirtäminen
1
Aloita siirrettävän raidan toistaminen,
avaa valikko ja valitse "EDIT" "Move" - "
: Move".
2
Jos aiot poistaa raidan ryhmästä, ohita
tämä vaihe.
Jos siirrät raidan toiseen ryhmään,
liu'uta jog-valitsinta, kunnes
kohderyhmä tulee näyttöön, ja paina
sitten jog-valitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
haluamasi kohderaidan numero (sen
ryhmän raidan numero, johon raita
siirretään) tulee näyttöön, ja vahvista
valinta painamalla jog-valitsinta.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 56.
Nimen vaihtaminen
Voit nimetä tallennukset uudelleen
kohdan "Nimeäminen (Name)" (sivu 70)
ohjeiden mukaan.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 46.
Tallennettujen raitojen
siirtäminen
1
Aloita siirrettävän raidan toisto, avaa
valikko ja valitse vaihtoehdot "EDIT"
- "Move" - "
: Move".
Esimerkki: Kun raitaa 3 siirretään,
näyttöön tulee teksti "Tr003".
2
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
kohderaidan numero näkyy näytöllä.
Esimerkki: Kun raitaa 2 siirretään,
näyttöön tulee teksti "Tr002".
Tallenna valinta painamalla jogvalitsinta.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 56.
Levyn ryhmäjärjestyksen
muuttaminen (Group Move)
1
Aloita sen ryhmän raidan
toistaminen, jonka järjestystä haluat
muuttaa, avaa valikko ja valitse
vaihtoehdot "EDIT" - "Move" - "
:
Move".
2
Valitse tallennuskohde levyltä
liu'uttamalla jog-valitsinta ja paina
jog-valitsinta.
Esimerkki: Ensimmäisen ryhmän (GP01)
siirtäminen toiseen ryhmään (GP02)
71
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 72 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 57.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 58.
Raitojen ja ryhmien
poistaminen tai koko levyn
tyhjentäminen (Erase)
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen ryhmään
(Group Setting)
Raitojen poistaminen
1
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "
: Set".
2
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
haluamasi ensimmäisen raidan
numero tulee näyttöön, ja paina jogvalitsinta.
3
Liu'uta jog-valitsinta, kunnes
haluamasi viimeisen raidan numero
tulee näyttöön, ja paina jog-valitsinta.
4
Nimeä ryhmä (lisätietoja on kohdassa
"Tallennettujen ryhmien
nimeäminen" (sivu 71)).
1
Aloita poistettavan raidan toisto, avaa
valikko ja valitse vaihtoehdot "EDIT"
- "Erase" - "
: Erase".
Näyttöön tulee Erase OK? ja
PushENTER.
2
Poista raita painamalla jog-valitsinta.
Koko levyn tyhjentäminen
1
Tarkista tyhjennettävän levyn sisältö
toistamalla levy.
2
3
Lopeta painamalla x.
4
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
Näyttöön tulee "AllErase?" ja
"PushENTER".
Tyhjennä koko levy painamalla jogvalitsinta.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 49.
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 54.
Ryhmäasetuksen purkaminen
1
Valitse ryhmä, jonka haluat vapauttaa
ja tarkista sen sisältö (katso
"Siirtyminen ryhmän alkuun (ryhmän
ohittaminen)" (sivu 52)).
2
3
Paina x.
4
Tallenna valinta painamalla jogvalitsinta.
Ryhmän poistaminen
1
2
3
4
Valitse poistettava ryhmä ja tarkista
sen sisältö (lisätietoja on kohdassa
"Siirtyminen ryhmän alkuun (ryhmän
ohittaminen)" (sivu 52)).
Lopeta painamalla x.
Avaa valikko ja valitse "EDIT" "Erase" - "
: Erase".
Näyttöön tulee "GP Erase?" ja
"PushENTER".
Poista ryhmä painamalla jogvalitsinta.
Avaa valikko ja valitse "EDIT" " : Release".
Näyttöön tulee "Release?" ja
"PushENTER".
Lisätietoja aiheesta ja soittimen
toiminnoista on kohdassa sivu 55.
72
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 73 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Hälytys (Melody Timer)
1
Avaa valikko ja valitse "USEFUL" "M-TIMER" - "ON".
, syttyy näytössä ja hälytysääni on
valittavissa.
2
Valitse hälytysääni kääntämällä jogvalitsinta ja vahvista valinta
painamalla jog-valitsinta.
Lisätietoja eri äänistä on vaiheessa 5
(kohta "Hälytyksen asettaminen
(Melody Timer)" (sivu 41)).
3
Valitse aika-asetus kääntämällä jogvalitsinta.
Levykohtaisten asetusten
tallentaminen (Personal Disc
Memory)
Soitin tallentaa eri levyjen levykohtaiset
asetukset, ja ottaa ne käyttöön aina, kun
levy pannaan paikalleen.
Seuraavat asetukset voidaan tallentaa:
• Äänenvoimakkuus
• Soittotapa
• Ryhmätila
• Ohjelmoitu soitto
• Äänenlaatu (Virtual Surround/6-Band
Equalizer)
• Toistonopeus (Digital Pitch Control)
• Valinta
1
Avaa valikko, kun soitin on toisto-,
pysäytys- tai keskeytystilassa, ja
valitse "USEFUL" - "PERSONAL".
Näyttöön tulee "Entry?".
Tallentimen näyttö
Yksi säätimen pyöräytys muuttaa
aika-asetuksen arvoa (TIME :)
yhdellä minuutilla välillä 1 - 99
minuuttia. Muuta aikaa nopeasti
kääntämällä jog-valitsinta.
4
Vahvista valinta painamalla jogvalitsinta.
Hälytyksen aikavälin jäljellä oleva
aika näkyy näytössä, kun soitin on
pysäytetty.
Kaukosäätimen näyttö
2
Paina joko soittimen tai
kaukosäätimen jog-valitsinta.
Näyttöön tulee "Entry OK" ja levyn
asetukset tallentuvat soittimeen.
Hälytyksen peruuttaminen
Valitse "OFF".
Hälytyksen pysäyttäminen
Paina mitä tahansa painiketta.
Lisätietoja aiheesta ja kaukosäätimen
toiminnoista on kohdassa sivu 41.
73
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 74 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Levyn tietojen poistaminen
1 Aseta soittimeen levy, jonka tiedot haluat
poistaa. Vahvista sen sisältö.
2 Valitse "Erase?" vaiheen 1 jälkeen.
Näyttöön tulee "Erase OK" ja levyn tiedot
poistetaan.
Huomautus
Jos yrität poistaa sellaisen levyn tietoja, jonka
tietoja ei ole tallennettu, näytöllä näkyy hetken
ajan teksti "No Entry!".
z
Näyttöön tulee "PERSONAL", kun soittimeen
asetetaan levy, jonka asetukset on tallennettu
soittimeen.
Huomautuksia
• Voit tallentaa enintään 20 levyn tiedot. Jos
tallennat lisää asetuksia, uudet asetukset
korvaavat vähiten toistetun levyn asetukset.
• Jos muokkaat (ei nimeäminen) tai lisäät
raitoja levylle, jonka tiedot on tallennettu
soittimeen, soitin ei enää tunnista levyä eikä
tallennettuja asetuksia voi hyödyntää.
Tallenna tässä tapauksessa asetukset
uudelleen.
74
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 75 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Valikkoluettelot
Tallentimen valikot
Sarakkeessa "Valikko 1" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun painat jog-valitsinta.
Sarakkeessa "Valikko 2" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin valikon 1
kohdan. Sarakkeessa "Valikko 3" luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin
valikon 2 kohdan.
Valikko 1
Valikko 2
EDIT
Name
DISPLAY
PLAY
MODE
Valikko 3
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
LapTime
—
RecRemain
(tallennus- ja
pysäytystilassa/1
Remain
(toistotilassa)
—
GP Remain
—
AllRemain
—
Title
—
Sound
—
: Name
: Erase
Batt Stat
—
Clock
—
Normal
RepeatOFF (oletusasetus) y RepeatON
1 Track
TrPLAY
Shuffle
Program
:Normal
: Shuffle
:Program
SOUND
SOUND OFF
—
V-SUR
STUDIO y LIVE y CLUB y ARENA
SOUND EQ
HEAVY y POPS y JAZZ y UNIQUE y
CUSTOM1 y CUSTOM2
75
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 76 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Valikko 1
Valikko 2
Valikko 3
USEFUL
PERSONAL
Entry? y Erase?
M-TIMER
OFF (oletusasetus) y ON
DPC
—
AUDIO OUT
HeadPhone (oletusasetus) y LINE OUT1)
REC SET
REC MODE
SP (oletusasetus) y LP2 y LP4 y MONO
RecVolume
Auto REC (oletusasetus) y ManualREC
TIME MARK
OFF (oletusasetus) y ON
MIC SENS
SENS HIGH (oletusasetus) y SENS LOW
: REC
: REC ON y
SYNC REC
OPTION
1) Tulee
: REC OFF (oletusasetus)
SYNC OFF (oletusasetus) y SYNC ON
AVLS
AVLS OFF (oletusasetus) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (oletusasetus)
REC-Posi
From Here (oletusasetus) y From End
PowerMode
NORMAL (oletusasetus) y QUICK
CONTRAST
—
JOG DIAL
DEFAULT (oletusasetus) y REVERSE
CLOCK SET
—
näyttöön, kun kaukosäätimeen ei ole yhteyttä.
Kauko-ohjaimen valikot
Valikko
1
Valikko 2
EDIT
Name
: Name y
: Set
—
: Release
—
: Name y
Move
: Move y
: Move
Erase
: Erase y
: Erase y
USEFUL PERSONAL
OPTION
Toiminnot
: Name
: Erase
Entry? y Erase?
M-TIMER
OFF (oletusasetus) y ON
DPC
—
AVLS
AVLS OFF (oletusasetus) y AVLS ON
BEEP
BEEP OFF y BEEP ON (oletusasetus)
BACKLIGHT AUTO (oletusasetus) y ON y OFF
PowerMode
NORMAL (oletusasetus) y QUICK
76
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 77 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virtalähteet
Voit käyttää soitinta verkkovirralla ja
seuraavilla virtalähteillä.
• sisäinen ladattava litiumioniakku
• LR6-alkalikuivaparisto (koko AA)
(asetetaan aristokoteloon)
Verkkovirran käyttöä suositellaan pitkiä
tallennuksia tehdessä. Jos käytät soitinta
paristoilla, varmista, että sisäinen akku
täysin ladattu tai, että kuivaparistot ovat
uudet. Näin vältät virran loppumisen
kesken äänityksen.
Akun ja pariston kestoaika
Akun ja pariston kestoaika voi vaihdella
käyttöolosuhteiden, sijaintipaikan
lämpötilan ja paristoa käytettäessä myös
eri alkaliparistolaatujen mukaan.
Tallennettaessa
(Yksikkö: noin tuntia)(JEITA1))
Paristot
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Sisäinen
ladattava
akku2)
8,5
11
14
Sony LR6
(SG)
-alkalikuiva
paristo3)
7,5
10
11,5
Sisäinen
ladattava
akku2) + LR6
(SG)
-paristo3)
15
20
26,5
Toistettaessa
Paristot
Sisäinen
ladattava
akku
17
20
24
Sony LR6
(SG)
-alkalikuiva
paristo
27
32
36
Sisäinen
ladattava
akku + LR6
(SG) -paristo
42
52
58
Sisäisen ladattavan akun
latausajan määrittäminen
Voit tarkistaa akun tai paristojen tilan
soittimen tai kaukosäätimen näytöltä.
Paristojen virta heikkenee
m
m
1) Mitattu japanilaisen JEITA-teollisuusjärjestön
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
standardin mukaisesti.
2) Käytettäessä täysin ladattua ladattavaa sisäistä
litiumioniakkua.
3) Käytettäessä Sony LR6 (SG) "STAMINA" alkalikuivaparistoa (valmistettu Japanissa).
(Yksikkö: noin tuntia)(JEITA)
SPLP2- LP4stereo stereo stereo
Heikot paristot
Paristot tai akku ovat tyhjät.
Soittimen näytöllä vilkkuu
"LOW BATT" ja virta
sammuu.
Paristojen varaustason ilmaisin ei ole
tarkka. Virtaa saattaa olla ilmaisin
osoittamaa määrää enemmän tai
vähemmän.
Huomautus
Varaustason ilmaisin saattaa näyttää akun
olevan täysin ladattu, vaikka näin ei olisi. Akun
lataaminen määritettyä lyhyemmän aikaa
lyhentää soittimen käyttöaikaa.
77
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 78 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Lisätiedot
Varotoimet
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Turvallisuus
Liikenneturvallisuus
Älä työnnä DC IN 3V -liittimeen vieraita
esineitä.
Virtalähteet
• Käytä verkkovirtaa, sisäänrakennettua
ladattavaa akkua, LR6-paristoa (koko AA) tai
auton akkua.
• Kotikäyttöön: Käytä mukana toimitetussa
pöytälaturissa soittimen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa
toimintohäiriöitä.
Liittimen
napaisuus
• Kytke verkkolaite lähellä olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat verkkolaitteessa
jotain häiriöitä, kytke se välittömästi irti
pistorasiasta.
• Tallennin on kytketty sähköverkkoon niin
kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka
tallennin olisikin kytketty pois päältä.
• Jos et aio käyttää tallenninta pitkään aikaan,
muista kytkeä se irti virtalähteestä
(verkkolaitteesta, kuivaparistosta, ladattavasta
akusta tai auton akkujohdosta). Irrota
verkkolaite pistorasiasta pistokkeesta
vetämällä, älä vedä johdosta.
Tallentimen kuumeneminen
Soitin saattaa kuumeta, jos sitä käytetään pitkiä
jaksoja. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.
Asentaminen
• Jos nauhuria käytetään sellaisessa paikassa,
jossa on staattista tai sähköistä kohinaa,
nauhoitus ei kenties onnistu kunnolla tai
nauhoitetut tiedot saattavat pyyhkiytyä pois.
Jos uloskirjoitus (check-out) tai sisäänkirjoitus
(check-in) suoritetaan tällaisessa paikassa,
raidan ulos- tai sisäänkirjoituksen valtuudet
saatetaan menettää.
• Älä koskaan käytä tallenninta, kun se on
altistettuna kirkkaalle valolle, kuumille tai
kylmille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä koskaan kääri tallenninta mihinkään, kun
sitä käytetään verkkolaitteen kanssa.
Tallentimen kuumeneminen saattaa tällöin
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön tai
vaurioittaa sitä.
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi polkupyörällä, autolla tai muulla
moottoriajoneuvolla. Se saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita ja on lainvastaista monissa
maissa. Tallentimen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista
myös kävellessä, varsinkin risteysalueilla. Ole
varovainen äläkä käytä tallenninta, jos se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
Kuulovammojen estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla
suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon
asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos tunnet
korviesi soivan, pienennä äänenvoimakkuutta
tai lopeta kuuntelu.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Näin
kuulet myös ulkopuolelta tulevat äänet ja otat
huomioon muut ihmiset.
Kauko-ohjain
Mukana toimitettu kauko-ohjain on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa. Et
voi käyttää tallenninta jonkin toisen laitteen
kauko-ohjaimella.
Lataaminen
• Vakiovarusteisiin kuuluvaa pöytälaturia
voidaan käyttää vain tämän soittimen kanssa.
Muut mallit eivät sovellu ladattaviksi.
• Lataa sisäinen akku 0°C– +40°C lämpötilassa.
Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan
mukaan. (Lataaminen kestää tavallista
kauemmin kylmässä. Tämä on normaalia
käytettäessä litiumioniakkua.)
• USB-teline ja soitin saattavat kuumeta
latauksen aikana, mistä ei aiheudu vaaraa.
• Sisäisen ladattavan akun käyttöaika saattaa
olla normaalia lyhempi, kun akkua käytetään
ensimmäisen kerran tai kun viimeisestä
käyttökerrasta on kulunut pitkä aika. Tällöin
akku kannattaa ladata ja purkaa monta kertaa
peräkkäin. Tämä palauttaa akun normaaliin
toimintakuntoon.
78
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 79 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
• Jos sisäisen akun käyttöaika laskee puoleen
normaalista, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai Sonyn asiakaspalveluun.
• Jos soitinta ei käytetä pitkään aikaan, soitin
kannattaa poistaa USB-telineestä ja irrottaa
pistorasiasta. Jos soitin on käyttämättä yli
kuukautta 3, myös BUILT-IN BATTERY
-kytkin (sisäisen akun kytkin) kannattaa
sulkea.
5 Avaa akkuliittimen kansi.
6 Irrota virtalähteen johto akkuliittimestä.
Soittimen hävittäminen
Ennen kuin hävität soittimen, poista sen
ladattava akku.
Virtalähteen johto
• Älä irrota akkupesän ruuvia muutoin kuin
hävitettäessä soitinta.
• Ennen kuin poistat sisäisen akun, varmista,
että siinä ei ole latausta jäljellä.
Irrota sisäinen akku seuraavien ohjeiden
mukaan.
7 Irrota virtajohdon liitin, jotta voit poistaa
sisäänrakennetun ladattavan akun.
Sisäinen ladattava akku
1 Liu'uta BUILT-IN BATTERY -kytkin
asentoon OFF.
2 Irrota jog-valitsimen vieressä oleva ruuvi.
3 Avaa kansi.
Virtalähteen johto
8 Peitä virtajohdon metalliliitin teipillä ja
hävitä akku paikallisten määräysten
mukaisesti.
Paristokotelo
4 Irrota jog-valitsin pääyksiköstä.
Mukana toimitettu paristokotelo on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa.
MiniDisc-levy (MD-levy)
• Pidä MD-levyä kotelossa kuljetuksen tai
säilytyksen aikana.
• Älä avaa suljinta.
• Älä aseta levyä paikkaan, jossa se altistuu
valolle, korkeille tai matalille lämpötiloille,
kosteudelle tai pölylle.
• Kiinnitä levyn mukana tuleva nimitarra sille
varattuun paikkaan. Älä kiinnitä sitä muualle
levyyn.
79
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 80 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Puhdistaminen
• Puhdista tallentimen kotelo pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu vedellä
tai miedolla puhdistusaineliuoksella. Älä
käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa
sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten
alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat
vahingoittaa kotelon pintaa.
• Puhdista levykotelo kuivalla kankaalla
pyyhkimällä.
• Linssissä oleva pöly saattaa estää laitetta
toimimasta kunnolla. Muista sulkea
levylokeron kansi MD-levyn asettamisen tai
poistamisen jälkeen.
• Pyyhi kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
liitinpistokkeet ja kauko-ohjain kuivalla
liinalla, jotta äänenlaatu pysyy
mahdollisimman hyvänä. Likaiset
liitinpistokkeet saattavat aiheuttaa äänen
vääristymistä tai katkoksia.
Paristot
Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa
niiden vuotamisen tai räjähtämisen. Estä
tällaiset tapaturmat noudattamalla seuraavia
varotoimia:
• Kytke pariston navat (+ ja –) oikein.
• Älä yritä ladata kuivaparistoa.
• Poista paristot, jos tallenninta ei käytetä
pitkään aikaan.
• Jos paristo vuotaa, pyyhi paristonesteet
huolellisesti pois paristokotelosta ennen
uusien paristojen asettamista.
Tallennetun MD-levyn
suojaaminen
Suojaa MD-levy tallennukselta liu'uttamalla
sen kyljessä oleva kieleke auki. Kun kieleke on
tässä asennossa, levylle ei voida tallentaa.
Liu'uta kieleke takaisin alkuasentoon, kun
haluat tallentaa levylle.
Suojauskieleke
MD-levyn
takapuoli
Levyllä oleva
materiaali on
suojattu.
Tallennettua
materiaalia ei ole
suojattu.
Jos sinulla on tallentimeen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteyttä lähimpään
Sonyjälleenmyyjään. (Jos ongelma on
esiintynyt levyn ollessa tallentimessa,
ongelman syy on helpommin selvitettävissä,
kun jätät levyn tallentimeen siihen asti kun otat
yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.)
Mekaaniset äänet
Tallentimesta kuuluu mekaanista ääntä, kun se
on toiminnassa. Äänen aiheuttaa
virransäästöjärjestelmä, eikä kyse ole viasta.
80
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 81 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virtalähdevaatimukset
Tekniset tiedot
Virheenkorjaus
Sony-verkkolaite yhdistettynä DC IN 6V
-liittimeen:
120 V AC, 60 Hz (Yhdysvallat, Kanada,
Meksiko ja Taiwan mallit)
220 V AC, 50/60 Hz (Manner-Eurooppa,
Singapore ja Thaimaa mallit)
240 V AC, 50 Hz (Australia malli)
220 V AC, 50 Hz (Kiina malli)
230–240 V AC, 50 Hz (Iso-Britannia ja
Hongkong mallit)
220 V AC, 50 Hz (Argentiina malli)
100–240 V AC, 50/60 Hz (muut mallit)
Tallennin:
Ladattava sisäinen litiumioniakku
3,7 V ja 340 mAh LIP-3WMBlitiumioniakku
LR6-alkaliparisto (koko AA)
Pöytälaturi:
Verkkolaite DC 6V
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Katso "Akun ja pariston kestoaika" (sivu 77)
Äänentoistojärjestelmä
Digitaalinen MiniDisc-järjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 790 nm
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä teho on mitattu 200 millimetrin päästä
linssin pinnasta optisella mittauskappaleella,
jossa on 7 millimetrin aukko.)
Tallennus- ja toistoaika (kun käytössä
MDW-80)
Enintään 160 minuuttia monotilassa
Enintään 320 minuuttia LP4-stereotilassa
Pyörimisnopeus
350–3 600 kierrosta minuutissa (CLV)
Näytteenottotaajuus
44,1 kHz
Näytteenottotaajuuden muunnin
Syöttö: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Akun ja pariston kestoaika3)
Mitat
Noin 78,5 × 73,3 × 13,8 mm (l x k x s) (mitoissa
ei ole mukana ulkonevia osia, säätimiä ja
painikkeita)
Koodaus
Paino
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding)
ATRAC3 — LP2/LP4
1)LINE
Modulointijärjestelmä
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz ± 3 dB
Tuloliitännät1)
Mikrofoni: stereominiliitäntä
(pienin tulotaso 0,25 mV)
Linjatulo:
stereominiliitäntä analogiselle tulolle
(vähimmäistulo 49 mV)
optinen (digitaalinen) miniliitäntä optiselle
(digitaaliselle) tulolle
Lähtöliitännät
i/LINE OUT2): stereominiliitäntä
(kaukosäätimen liitin)/194 mV (10 kΩ)
Suurin antoteho (DC)2)
Kuulokkeet:
2 mW + 2 mW (16 Ω) (Euroopan mallit)
5 mW + 5 mW (16 Ω) (muut mallit)
Noin 84 g (mukaan lukien sisäänrakennettu
ladattava akku)
IN (OPT) -liitäntään yhdistetään joko
digitaalinen (optinen) johto tai analoginen
linjajohto.
2)i/LINE OUT -liitäntään yhdistetään joko
kuulokkeet/nappikuulokkeet tai linjajohto.
3)Mitattu JEITA-standardien mukaisesti.
US ja ulkomaiset patentit ovat Dolby
Laboratories lisensöimiä.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
Lisävarusteet
Optinen kaapeli
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Linjakaapeli
RK-G129, RK-G136
Stereomikrofonit ECM-717, ECM-MS907,
ECM-MS957
MDR-sarjan stereokuulokkeet/
nappikuulokkeet*
SRS-sarjan aktiivikaiuttimet
81
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 82 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänitettävät MDW-sarjan minilevyt
Jälleenmyyjälläsi ei välttämättä ole kaikkia
yllämainittuja varusteita. Pyydä jälleenmyyjältä
lisätietoja omassa maassasi myytävistä
varusteista.
∗ Kun käytät lisävarustekuulokkeita, käytä
vain kuulokkeita ja nappikuulokkeita, joissa
on stereominiliitäntä. Et voi käyttää
kuulokkeita, joissa on mikropistoke.
82
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
020REG.book Page 83 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Vianmääritys ja selitykset
Vianmääritys
Jos äänityksen aikana ilmenee häiriöitä, yritä seuraavat toimenpiteet ennen kuin otat
yhteyden Sony-jälleenmyyjään. Jos soittimen näytöllä näkyy sanomia, ne kannattaa
kirjoittaa muistiin.
1
Tarkista, onko ohjelma kuvattu kohdassa "Vianmääritys" (sivu 83).
Tarkista myös kohta "Virheilmoitukset" (sivu 91).
2
Jos viimeistään vaihe 1 ei ratkaise häiriötä, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Lataaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ladattava akku ei
ala latautua. Akkua
ei voi ladata
täyteen.
• Takaosan BUILT-IN BATTERY -kytkin ei ole päällä.
, Laita BUILT-IN BATTERY -kytkin päälle.
• Kiinteän ladattavan akun varaustaso on riittävä (akku toimitetaan
ladattuna).
, Tarkista akun jäljellä oleva varaus näytössä olevasta akun
varaustason ilmaisimesta (u).
• Akun ominaisuuksien vuoksi sen käyttöaika saattaa olla tavallista
lyhyempi ensimmäisellä käyttökerralla tai pitkän
käyttämättömyysjakson jälkeen.
, Lataa ja pura akku tällöin monta kertaa peräkkäin. Se
palauttaa akun normaaliin toimintakuntoon.
• Pöytälaturin liitännät ovat likaiset.
, Puhdista liitännät kuivalla liinalla.
• Sisäinen akku on tyhjä (näyttöön ei tule tekstiä).
, Lataa akku. Ilmaisimen tuleminen näyttöön ja lataamisen
alkaminen kestää yli minuutin, kun soitin asennetaan
latausyksikköön. Jos lataaminen ei ala minuutin jälkeen, aseta
soitin latausyksikköön uudelleen.
• Lämpötila on liian suuri tai alhainen (näytössä on "CannotCHG").
, Lataa akku –0°C–+40°C lämpötilassa.
Sisäinen akku on
tyhjentynyt, vaikka
soitinta ei ole
käytetty vähään
aikaan.
• Pikatoistotila on käytössä "QUICK".
, Kun pikatoistotila-asetus on "QUICK", soitinta ei sammuteta,
vaikka sitä ei käytettäisi, mikä lyhentää akun käyttöaikaa. Jos
akku ei ole kokonaan ladattu, se saattaa tällöin tyhjentyä.
Lataa akku tällöin uudelleen (sivu 68).
Akku kestää vain
puolet tavallisesta,
vaikka se on täysin
ladattu.
• Sisäisen akun käyttöikä saattaa olla päättymässä.
, Asennuta uusi akku lähimmän Sony-jälleenmyyjän luona.
Latausyksikkö ja
soitin lämpenevät
lataamisen aikana.
• Tämä on normaalia ja vaaratonta.
83
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 84 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tallennuksen aikana
Oire
Syy ja ratkaisu
Tallennin tallentaa
aikaisempien
tallenteiden päälle.
• Tallennuksen aloituskohdan asetus ("REC-Posi") on "From
Here".
, Valitse "REC-Posi"-asetukseksi "From End".
Tallennus alkaa levyn
tallenteiden lopusta,
vaikka "REC-Posi"asetukseksi on valittu
"From Here".
• Ryhmätallennusasetukseksi (" : REC") on valittu " : REC
ON". (Et voi tallentaa aiempien tallenteiden päälle, kun
asetukseksi " : REC" on valittu " : REC ON".)
, Valitse ryhmätallennusasetukseksi " : REC OFF"
(sivu 64).
• Ryhmätallennusasetukseksi (" : REC") on valittu " : REC
Tallennuksen
aloituskohdaksi "REC- ON".
Posi" ei voida valita
, Valitse ryhmätallennusasetukseksi " : REC OFF"
asetusta "From Here".
(sivu 64) ja valitse sitten "REC-Posi"-asetukseksi "From
Here".
Tallennus ei onnistu
oikein.
• Äänilähteitä ei ehkä ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Kytke äänilähteet irti ja kytke ne uudelleen (sivut 23, 30,
32).
• Kannettavasta CD-soittimesta ei tule digitaalista signaalia.
, Kun äänität digitaalisesti kannettavasta CD-soittimesta,
käytä verkkolaitetta ja poista CD-soittimen
tärinänestotoiminnot (kuten ESP) käytöstä (sivu 25).
• Analoginen tallennus tehtiin liitäntäjohdolla, jossa on
vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus on liian alhainen tallennusta
varten (manuaalisesti tallennettaessa).
, Aseta tallennin taukotilaan ja suurenna tallennuksen
äänenvoimakkuutta (sivu 35).
• Virtalähde on kytketty irti tallentimesta tallennuksen aikana,
tai tallennuksen aikana on ollut sähkökatkos.
, Tallenne ei ole tallentunut levylle. Toista tallennus.
• Laitteessa on esimasteroitu eli valmis MD-levy.
, Aseta laitteeseen tallennettava MD-levy.
• Levyllä on tallennusaikaa jäljellä alle 12 sekuntia, ja näytössä
(näkyy teksti "DISC FULL").
, Vaihda levy.
• Olet yrittänyt tallentaa sellaisen raidan päälle, joka on siirretty
Tallennus päättyy
tietokoneesta. (Tietokoneesta siirrettyjen raitojen päälle ei
automaattisesti kesken
voida tallentaa. Tällöin tallennus päättyy automaattisesti.)
tallennuksen.
, Siirrä tietokoneesta levylle siirretty raita takaisin
tietokoneeseen.
, Aloita tallennus aiemmin tallennetun materiaalin lopusta.
84
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 85 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Oire
Syy ja ratkaisu
Kun tallennan
monotilassa,
stereoääni kuuluu
kuulokkeista tai
nappikuulokkeista.
• Tämä on normaalia. Digitaalisen tallennuksen aikana ääni
kuuluu stereona kuulokkeista ja nappikuulokkeista, vaikka
tallennettava ääni on monoääni.
Tallennuksen aikana
kuuluu hetkittäistä
kohinaa.
• LP4-stereotilassa käytetystä digitaalisesta
äänenpakkausteknologiasta johtuen kohinaa voi kuulua
hetkittäin erittäin harvoissa tapauksissa tiettyjä äänilähteitä
tallennettaessa.
, Tallenna SP- tai LP2-tilassa.
Kansi ei aukea
tallennuksen jälkeen.
• Kansi ei avaudu, ennen kuin teksti "TOC Edit" poistuu
näytöstä.
Näyttöön tulee teksti
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun levylle on
"TR FULL", ennen
tallennettu 254 raitaa, näyttöön tulee teksti "TR FULL"
kuin levyn
tallennettujen raitojen kokonaiskestosta riippumatta. Levylle ei
enimmäistallenvoida tallentaa enempää kuin 254 raitaa.
nusaika (60, 74 tai 80
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
minuuttia) on käytetty,
eikä tallennus onnistu.
Tallentamiseen jäljellä • Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Alle 12
sekunnin (SP-stereotila), 24 sekunnin (LP2-stereo- tai
oleva aika ei lisäänny,
monotila) tai 48 sekunnin (LP4-stereotila) pituisia raitoja ei
vaikka useita lyhyitä
huomioida tässä rajoituksessa, joten niiden poistaminen ei
raitoja poistetaan.
ehkä kasvata käytettävissä olevaa tallennusaikaa.
Tallennettu materiaalin • Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Tavallisesti
kokonaiskesto ja
äänitys tehdään noin 2 sekunnin (SP-stereotila), neljän
jäljellä oleva aika
sekunnin (LP2-stereo- tai monotila) tai kahdeksan sekunnin
yhdessä eivät voi
(LP4-stereotila) jaksoissa. Kun tallennus päättyy, viimeiseen
ylittää levyn
tallennettavaan jaksoon käytetään koko 2, 4 tai 8 sekuntia,
kapasiteettia (60, 74 tai
vaikka varsinainen materiaali ei sitä vaatisikaan. Samoin soitin
80 minuuttia).
lisää automaattisesti 2, 4 tai 8 sekunnin tauon uuden
tallennuksen alkuun, kun tallennusta jatketaan tauon jälkeen.
(Tämä estää edellisen raidan poistamisen vahingossa, kun uusi
tallennus aloitetaan.) Siksi todellinen tallennusaika pienenee
aina enintään 6, 12 tai 24 sekuntia, kun tallennus keskeytetään.
Et voi siirtää
tietokoneelta raitoja,
joiden pituus vastaa
levyllä jäljellä olevaa
tallennusaikaa.
• Levyn vähimmäistallennusaika on normaalisti 2 sekuntia
stereo-, 4 sekuntia LP2 stereo-, ja 8 sekuntia LP4 stereotilassa. Kun siirrät raitoja tietokoneelta, soitin tarvitsee 2
sekunnin (4 tai 8 sekunnin) tilan yhtä raitaa varten, vaikka
raidan kesto olisikin alle kaksi (4 tai 8) sekuntia. Soitin asettaa
myöskin 2 sekunnin (4 tai 8 sekunnin) mittaisen tyhjän tilan
raitojen väliin siirron aikana. Näin vältytään vahingossa
tallentamasta edellisen raidan päälle. Tästä syystä soitin
tarvitsee jokaista raitaa kohti 6 sekuntia (tai 12 tai 24 sekuntia)
lisäaikaa. Tämä vähentää suurinta tallennettavissa olevaa aikaa
6 sekuntia raitaa kohti (tai 12 tai 24 sekuntia) siirron aikana.
85
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 86 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Oire
Syy ja ratkaisu
Näyttöön tulee "TR
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Toistuva
FULL", vaikka levy ei
tallentaminen ja tyhjentäminen saattaa aiheuttaa pirstoutumista
ole vielä täynnä eikä
ja tietojen hajaantumista. Vaikka hajaantuneita tietoja voidaan
levyllä ole vielä
lukea, jokainen pirstale lasketaan yhdeksi raidaksi. Tässä
enimmäismäärää
tapauksessa raitojen määrä saattaa nousta 254:een ja
raitoja.
tallentaminen ei enää ole mahdollista.
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
Toistaminen
Oire
Syy ja ratkaisu
MD-levy ei soi
normaalisti.
• Jatkuva toisto on valittuna.
, Käytä soittimen jog-valitsinta tai paina kaukosäätimen
painiketta P MODE/ ja vaihda takaisin normaalin
toistotilaan (sivu 37).
• Toistotila on vaihdettu.
, Käytä soittimen jog-valitsinta tai paina kaukosäätimen
painiketta P MODE/ ja vaihda takaisin normaalin
toistotilaan (sivu 37).
MD-levyn toisto ei • Levyn toistaminen keskeytyi ennen viimeistä raitaa.
ala ensimmäisestä
, Aloita toisto painamalla soittimen N-painiketta tai pidä
raidasta.
kaukosäätimen jog-valitsinta (NX) painettuna vähintään 2
sekunnin ajan.
• Levykkeen tiedot on tallennettu henkilökohtaiseen levymuistiin.
, Poista levyn tiedot henkilökohtaisesta levymuistista (sivu 73).
Toistoääni hyppii.
• Soitin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta soitin vakaalle alustalle.
• Erittäin lyhyt raita saattaa aiheuttaa äänen hyppimisen.
, Vältä lyhyiden raitojen luomista.
Äänessä on paljon
staattisuutta.
• Television tai muun vastaavan laitteen magneettisuus saattaa
häiritä laitteen toimintaa.
, Siirrä soitin kauemmas magneettisuuden aiheuttajasta.
tetun raidan
äänenvoimakkuus
on alhainen.
• Raita on äänitetty analogisessa tilassa (digitaalitilassa äänitystaso
asetetaan automaattisesti äänilähteen tasolle). Äänitys on myös
saatettu tehty liitäntäjohdolla, jossa on vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Äänitystaso on alhainen.
, Säädä äänitystasoa manuaalisesti äänityksen aikana (sivu 35).
Äänenvoimakkuut • AVLS on päällä.
ta ei voi säätää
, Vapauta AVLS asetukset (sivu 69).
suuremmaksi.
86
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 87 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Oire
Syy ja ratkaisu
Kuulokkeista ei
tule ääntä.
• Kuulokkeiden pistoke ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kuulokkeiden pistoke kunnolla kiinni kaukosäätimeen.
Kytke kaukosäätimen pistoke tukevasti i/LINE OUT
-liittimeen.
• Pistoke on likaantunut.
, Puhdista pistoke.
VOL +, –, Virtual
Surround tai 6Band Equalizer ei
toimi tai äänessä
kuuluu häiriöitä.
• Asetuksen "AUDIO OUT" arvo on "LINE OUT".
, Aseta asetuksen arvoksi "HeadPhone".
Ääni kuuluu
hiljaisena liitetyn
kaiuttimen tai
vahvistajan kautta
(analogista
liitäntää
käytettäessä).
• Asetuksen "AUDIO OUT" arvo on "HeadPhone".
, Aseta asetuksen arvoksi "LINE OUT".
Ääni kuuluu liian
lujana
kuulokkeista.
• Asetuksen "AUDIO OUT" arvo on "LINE OUT".
, Aseta asetuksen arvoksi "HeadPhone".
Soitin ohittaa
useita raitoja, kun
yritä pikakelata.
• Ryhmäohitus on käytössä.
, Soitin palaa normaalitilaan, kun et tee mitään viiteen sekuntiin.
Muokattujen
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Tietojen
raitojen äänenlaatu
pirstoutuminen saattaa aiheuttaa äänenlaadun heikkenemistä
saattaa kuulostaa
etsinnän aikana, koska raitoja toistetaan nopeammin kuin
normaalia
normaalissa toistossa.
heikommalta
etsintätoimintojen
aikana.
Oikeasta
• Oikeasta lähtökanavasta ei kuulu ääntä toistettaessa raitaa
lähtökanavasta ei
kasettisoittimelta tai vahvistajan kautta, jos kyseinen laite on
kuulu ääntä
liitetty monojohdolla.
toistettaessa raitaa,
, Liitä laite stereojohdolla. Jos liitettävä laite on monolaite,
joka on äänitetty
oikeasta kanavasta ei kuulu ääntä, vaikka käyttäisit
kasettisoittimelta
stereojohtoa.
tai vahvistajan
kautta, tai
kuunneltaessa
raitaa tällaisesta
lähteestä.
87
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 88 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muokkaaminen
Oire
Syy ja ratkaisu
Kansi ei aukea.
• Virtalähteet on irrotettu kesken tallentamisen tai muokkaamisen tai
paristoista on loppunut virta.
, Kytke virtalähteet uudelleen tai vaihda laitteeseen uudet
paristot.
Muokkaaminen ei
onnistu.
• Virtalähde on irrotettu tai muokkauksen aikana on ilmennyt
sähkökatko.
, Tallentamattomat muokkaukset menetetään tällöin. Tee
muokkaukset uudelleen.
Tietokoneelta
siirrettyä raitaa ei
voida poistaa.
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Voit poistaa
tietokoneelta siirretyn raidan, kun siirrät sen ensin takaisin
tietokoneelle ja käytät poistamiseen SonicStage-ohjelmaa.
Raitamerkkejä ei
voida poistaa.
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Kun levyn tiedot
ovat hajaantuneet, alle 12 sekunnin (SP-stereotila), 24 sekunnin
(LP2-stereo- tai monotila) tai 48 sekunnin (LP4-stereotila)
pirstaleen raitatunnistetta ei voida poistaa. Eri tallennustiloissa
tallennettuja raitoja ei voida yhdistää, esimerkiksi stereo- ja
monotiloissa tallennettuja raitoja eikä myöskään digitaalisen
liitännän ja analogisen liitännän kautta tallennettuja raitoja voida
yhdistää.
Levyä ei voi
muokata toisella
laitteella.
• Kyseinen laite ei tue MDLP-tekniikkaa.
, Käytä laitetta, joka tukee MDLP-tekniikkaa.
Ryhmätoimintoja käytettäessä
Oire
Syy ja ratkaisu
Ryhmätoiminto ei
toimi.
• Olet yrittänyt käyttää ryhmätoimintoa, vaikka käyttämälläsi levyllä
ei ole ryhmäasetuksia.
, Käytä levyä, jolla on ryhmäasetuksia.
Raitaa ei voida
tallentaa uuteen
ryhmään. Uutta
ryhmää ei voida
luoda.
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Ryhmätiedot on
kirjattu sille alueelle, jolle levyn nimi on tallennettu. Levyn nimi ja
raitojen nimet on tallennettu samalle alueelle. Alueelle voidaan
tallentaa noin 1 700 merkkiä. Jos kokonaismäärä ylittää tämän
luvun, uutta ryhmää ei voida luoda, vaikka ryhmätila olisi päällä.
Tällöin myöskään ryhmäasetusten teko ei ole mahdollista.
88
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 89 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muut
Oire
Syy ja ratkaisu
Soitin ei toimi tai
toimii huonosti.
• Takaosan BUILT-IN BATTERY -kytkin ei ole päällä.
, Laita BUILT-IN BATTERY-kytkin päälle.
• Sisäinen ladattava akku ei ole ladattu.
, Lataa akku.
• Äänenvoimakkuuden taso on alhainen.
, Lisää äänenvoimakkuutta.
• Soittimessa ei ole levyä.
, Aseta soittimeen levy.
• HOLD on käytössä (näyttöön tulee "HOLD", kun painat soittimen
toimintopainiketta).
, Poista HOLD käytöstä liu'uttamalla kytkin HOLD nuolen
vastakkaiseen suuntaan (sivut 15, 20).
• Kansi ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kantta siten, että kuulet naksahduksen. Avaa kansi
liu'uttamalla kytkintä OPEN.
• Kosteutta on tiivistynyt soittimen sisälle.
, Ota MD-levy ulos ja jätä soitin lämpimään paikkaan useaksi
tunniksi, kunnes kosteus haihtuu.
• Verkkolaite ei ole kunnolla paikallaan.
, Liitä verkkolaite kunnolla USB-telineen DC IN 6V -liittimeen,
paristokoteloon tai pistojohtoon.
• Sisäisen akun tai paristojen lataus on vähissä (näytöllä vilkkuu
"LOW BATT" tai näytöllä ei näy mitään).
, Lataa sisäänrakennettu akku tai vaihda kuivaparisto uuteen
(sivu 18) tai kytke tallentimeen mukana toimitettu verkkolaite.
• Paristo on asennettu väärin.
, Asenna paristo oikein (sivu 19).
Soitin ei toimi tai
toimii huonosti.
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista tallennus- tai
editointimateriaalia.
, Aseta levy uudelleen soittimeen. Äänitä levylle uudelleen. Jos
virheilmoitus tulee edelleen näytölle, käytä toista levyä.
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Irrota soitin pöytälaturista, käynnistä tietokone uudelleen ja
aseta soitin sen jälkeen uudelleen pöytälaturiin.
, Aseta BUILT-IN BATTERY -kytkin asentoon OFF ja takaisin
asentoon ON.
• Soitin vastaanotti toiminnan aikana mekaanisen iskun, liikaa
staattista sähköä, salaman aiheuttaman jännitepiikin tms.
, Käynnistä toiminta uudelleen seuraavasti.
1 Poista BUILT-IN BATTERY -kytkin käytöstä.
2 Irrota virtalähde noin 30 sekunnin ajaksi.
3 Käynnistä BUILT-IN BATTERY -kytkin uudelleen ja liitä
virtalähde takaisin paikalleen.
89
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 90 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Oire
Syy ja ratkaisu
• Sisäänrakennettu ladattava akku tyhjenee kokonaan.
Kello ei toimi
oikein, kello ei tule
, Lataa sisäinen akku ja aseta kellonaika uudelleen.
näkyviin tai
• Kellonaikaa ei ole asetettu.
kellonaika ja
, Aseta kellonaika (sivu 63).
päivämäärä eivät
• BUILT-IN BATTERY -kytkin on asennossa OFF, jolloin kello
tallennu oikein
nollautuu.
äänityksen aikana.
, Aseta kellonaika uudelleen (sivu 63).
• Tietokoneelta siirrettyihin raitoihin ei merkitä päivämäärää ja
kellonaikaa.
Näyttöikkuna ei ole • Soitin on irrotettu virtalähteestä.
normaali.
, Odota hetki tai irrota virtalähde ja liitä virtalähde uudelleen ja
paina tämän jälkeen mitä tahansa toimintopainiketta.
Kun soitinta
käytetään
verkkolaitteen
avulla, soittimen
näytöllä näkyy
hetken ajan
himmeä valo sen
jälkeen, kun soitin
on sammutettu.
• Tämä johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Soitin sammuu
3 minuutin kuluttua pysäyttämisestä. Tänä aikana laite määrittää
latausajan latausyksikköä varten.
Tietokoneelta
siirretyn raidan
toistoaika eroaa
tietokoneen
näytöllä näkyvästä
toistoajasta.
Tämä johtuu laskentatapojen eroavaisuudesta soittimen ja
tietokoneen välillä.
90
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 91 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virheilmoitukset
Jos näytössä vilkkuu virheilmoitus, tarkista se alla olevan taulukon avulla.
Virheilmoitus
FULL
AVLS
Merkitys ja ratkaisu
• Olet yrittänyt tehdä yli 20 raitavalintaa.
, Raitavalintoja voi tehdä enintään 20. Tee enintään 20
raitavalintaa.
• AVLS on asetettu arvoon "AVLS ON", jolloin äänenvoimakkuus ei
voi olla tätä korkeampi.
, Aseta AVLS asentoon "AVLS OFF" (sivu 69).
BLANKDISC
• Tyhjä MD-levy on asetettu laitteeseen.
BUSY
• Soitinta yritettiin käyttää sen ollessa käsittelemässä tallennettua
tietoa.
, Odota, kunnes viesti poistuu näytöstä. (Joissakin
epätavallisissa tapauksissa tämä saattaa kestää muutamia
minuutteja.)
CannotCHG
• Olet yrittänyt ladata akkua soittimen määritysten vastaisessa
lämpötilassa.
, Lataa akku 0°C–+40°C lämpötilassa.
Charging
• Sisäinen akku latautuu.
DISC FULL
• Levyn jäljellä oleva tallennusaika on alle 12 (SP-stereotila), 24
(LP2-stereo- tai monotila) tai 36 sekuntia (LP4-stereotila).
, Vaihda levy.
ERROR
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Käynnistä laite uudelleen toistamalla vaiheet 1–3 (sivu 89). Jos
viesti tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
GroupFULL
• Olet yrittänyt luoda yli 99 ryhmää.
, Levylle voi luoda vain 99 ryhmää. Luo levylle enintään 99
ryhmää.
Hi DC in
• Virtalähteen jännite on liian suuri (vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta tai suositeltua auton akkujohtoa ei ole käytetty).
, Käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta tai suositeltua
auton akkujohtoa.
HOLD
• Soitin on lukittu.
, Lukitse soitin liu'uttamalla kytkintä HOLD nuolen vastaisesti
(sivu 20).
LINE OUT
• Painoit VOL+, –, kun asetuksen "AUDIO OUT" arvona oli "LINE
OUT".
, Aseta jog-valitsimen avulla asetuksen "AUDIO OUT" arvoksi
"HeadPhone".
91
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 92 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virheilmoitus
Merkitys ja ratkaisu
LOW BATT
• Paristot ovat heikot.
, Lataa akku tai vaihda kuivaparistot (sivu 18).
MEM OVER
• Yritit tallentaa soittimen ollessa paikassa, jossa se on alttiina
jatkuvalle tärinälle.
, Aseta soitin vakaalle alustalle ja aloita tallentaminen
uudelleen.
MENU
• Painoit kaukosäätimen kytkintä, kun olit valinnut soittimesta
valikon.
• Painoit soittimen painiketta samalla, kun valitsit valikon
kaukosäätimellä.
NAME FULL
• Yritit syöttää enemmän kuin 200 kirjainta raidan, ryhmän tai levyn
nimeen.
• Yritit syöttää yhteensä enemmän kuin 1 700 kirjainta raitojen tai
levyjen nimiin.
NO COPY
• Yritit kopioida levyä, joka on suojattu Serial Copy Management järjestelmällä. Digitaalisesti tallennetusta lähteestä ei voida ottaa
kopioita digitaalista liitäntää käyttämällä.
, Käytä sen sijaan analogista liitäntää (sivu 32).
NO DISC
• Yritit toistaa tai tallentaa, vaikka soittimessa ei ole levyä.
, Aseta MD-levy soittimeen.
NO EDIT
• Valitsit " : Erase", vaikka levyllä ei ole ryhmäasetuksia.
, Jos levyllä ei ole ryhmäasetuksia, siitä ei voi poistaa ryhmiä.
• Valitsit " : Set", " : Release", "Move" tai "Erase" äänityksen
aikana.
• Yritit poistaa raitamerkin ensimmäisen raidan tai ryhmän alusta.
• Yritit poistaa raitamerkin yhdistääksesi kaksi raitaa, joita soitin ei
voi yhdistää (esimerkiksi stereo- ja monotilassa tallennetut raidat).
• Yritit kirjoittaa raitamerkin päälle.
No Entry!
• Yritit poistaa asetuksen sellaisen levyn levymuistista, johon ei ole
tallennettu asetuksia levymuistiin (sivu 73).
No MARK
• Valitsit kirjanmerkkitoiston lisäämättä levylle kirjanmerkkejä.
, Lisää kirjanmerkit (sivu 38).
92
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 93 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virheilmoitus
Merkitys ja ratkaisu
NO SET
• Yritit käyttää Digital Pitch Control, kun asetuksen "AUDIO OUT"
arvoksi on määritetty "LINE OUT".
, Määritä jog-valitsimen avulla asetuksen "AUDIO OUT"
arvoksi "HeadPhone".
• Yritit käyttää jotakin seuraavista asetuksista äänityksen aikana.
— henkilökohtainen levymuisti
— Melody Timer
— Digital Pitch Control
— äänitystila
— äänitystaso
— vaihtoehdon " : REC" valinta valikosta
— vaihtoehdon "REC-Posi" valinta ryhmätallennuksen aikana.
NoOPERATE
• Painoit
+ tai – ohjelmoitaessa raitaa kaukosäätimellä.
• Yritit käyttää automaattista ajan merkitsemistoimintoa, kun
tallensit digitaalisen liitännän kautta.
• Yritit painaa X tai T MARK tahdistetun äänityksen aikana.
NO SIGNAL
• Soitin ei havainnut digitaalisia tulosignaaleja.
, Varmista, että lähde on kunnolla liitetty (sivu 23).
P/B ONLY
• Yritit tallentaa tai muokata valmiiksi äänitettyä MD-levyä (P/B
tarkoittaa toistoa ("playback")).
, Aseta tallentava MD-levy soittimeen.
PROTECTED
• Yritit tallentaa MD-levylle tai muokata MD-levyä, jonka kieleke
on tallennuksenestoasennossa.
, Liu'uta kieleke takaisin (sivu 80).
Push STOP
• Yritit avata kannen, kun tallennin oli tallentamassa levytietoja.
, Avaa kansi vasta sitten, kun olet painanut x-painiketta ja teksti
"TOC Edit" on poistunut näytöstä.
READ ERR
• Soitin ei lue levyn tietoja kunnolla.
, Aseta levy uudelleen soittimeen.
REC ERR
• Tallennusta ei voitu suorittaa oikein.
, Sijoita soitin paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle, ja tallenna
uudelleen.
• Levyssä on öljykalvo tai sormenjälkiä, se on naarmuuntunut tai ei
ole standardilevy.
, Yritä tallentaa toiselle levylle.
Rehearsal
• Olet yrittänyt käyttää jotakin muuta kaukosäätimen painiketta tai
valitsinta soittimen mallitoiston aikana raitaa jaettaessa.
SEL Group
• Olet valinnut vaihtoehdon "
: Name", "
: Move" tai "
:
Erase", kun soitin on pysäytystilassa tai soittaa raitaa, joka ei kuulu
ryhmään.
, Valitse muokattava raita ryhmästä ja yritä muokkausta
uudelleen.
93
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 94 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Virheilmoitus
Merkitys ja ratkaisu
SEL Track
• Olet valinnut vaihtoehdon "
: Name", "
: Move" tai "
:
Erase", kun soitin on jo lopettanut toiston tai kun olet jo painanut
END SEARCH, ja soitin on pysäytystilassa.
, Valitse haluamasi raita ja yritä muokkausta uudelleen.
TEMP OVER
• Soitin on kuumentunut.
, Anna soittimen jäähtyä.
TOC Edit
• MD-soitin on tallentamassa tietoa (raidan aloitus- ja lopetuskohta)
muistista levylle.
, Odota, kunnes prosessi on valmis. Älä altista soitinta fyysisille
iskuille äläkä häiritse laitteen virransaantia.
TOC ERR
• Soitin ei lue levyn tietoja kunnolla.
, Vaihda laitteeseen toinen levy.
, Jos voit tyhjentää koko levyn, tee se (sivu 49).
TR FULL
• Raidan numero on 254.
, Poista tarpeettomia raitoja (sivu 49).
TrPROTECT
• Yritit tallentaa suojatulle raidalle tai muokata sellaista.
, Äänitä muille raidoille tai muokkaa raitoja.
• Yritit muokata raitaa, joka on siirretty tietokoneelta.
, Siirrä raita takaisin tietokoneelle ja muokkaa sen jälkeen.
94
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 95 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Selitykset
Digitaalisen (optisen) ja analogisen (linjatasoisen) tulon erot
Tämän laitteen tuloliitin toimii sekä digitaalisena että analogisena tuloliittimenä. Kytke
soitin CD- tai kasettisoittimeen joko digitaalisen (optisen) tai analogisen (linjatasoisen)
tulon kautta. Lisätietoja digitaalisen (optisen) tulon äänittämisestä on kohdassa "MD-levyn
tallentaminen" (sivu 22) ja analogisen (linjatasoisen) tulon kautta äänittämiseen kohdasta
"Tallentaminen kasettinauhalta tai radiosta (analoginen tallentaminen)" (sivu 32).
Ero
Digitaalinen (optinen) äänitulo
Analoginen (linjatulo)
äänitulo
Liitettävä
lähde
Digitaalisella (optisella) antoliittimellä Analogisella (linjatasoisella)
varustetut laitteet (CD-soitin, DVDantoliittimellä varustetut laitteet
soitin jne.)
(kasettinauhuri, radio, levysoitin
jne.)
Käytettävä
johto
Optinen kaapeli (jossa optinen liitin tai Linjakaapeli, jossa on 2
optinen miniliitin) (sivu 23)
phonopistoketta tai
stereominipistoke (sivu 32)
Lähteestä
tuleva
signaali
Digitaalinen
Analoginen
Vaikka digitaalinen lähde (kuten
CD-soitin) on liitetty, soittimeen
lähetettävä signaali on
analoginen.
Raitamerkit1) Merkitään (kopioidaan) automaattisesti Merkitään automaattisesti
• samoihin kohtiin kuin lähteessä (jos • yli 2 sekunnin äänettömän
lähde on CD- tai MD-levy).
(sivu 96) tai erittäin hiljaisen
jakson jälkeen.
• jos äänityksessä on yli 2 sekunnin
äänetön (sivu 96) tai erittäin hiljainen • kun tallennus keskeytetään
jakso (jos lähde muu kuin CD- tai
taukonäppäimellä
MD-levy).
• kun soitin on taukotilassa
(tahdistetun äänityksen aikana on
vähintään 3 sekunnin äänetön jakso).
Tallennettu
äänenvoimakkuus
1) Voit
Sama kuin lähteessä.
Voidaan myös säätää manuaalisesti
(digitaalinen äänitystason säätö)
("Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti", sivu 35).
Säädetään automaattisesti.
Voidaan säätää myös
manuaalisesti ("Tallennuksen
äänenvoimakkuuden säätäminen
manuaalisesti", sivu 35).
poistaa tarpeettomat merkit äänittämisen jälkeen ("Raitojen yhdistäminen (Combine)", sivu 49).
Huomautus
Raitamerkit saattavat kopioitua väärin
• äänitettäessä joistakin digitaalista (optista) tuloa käyttävistä CD-soittimista tai monilevysoittimista.
• kun lähde on satunnaissoittotilassa tai ohjelmoidun soiton tilassa käytettäessä digitaalista (optista)
tuloa. Käytä lähteessä tässä tapauksessa normaalia toistotilaa.
• tallennettaessa digitaalisella äänellä lähetettyjä ohjelmia (esim. digitaalitelevisiosta) digitaalista
(optista) äänituloa käyttäen.
95
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 96 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Mitä tarkoittaa "äänetön"?
"Äänetön" kuvaa tallentimen tilaa, jossa tulojännite on noin 4,8 mV analogista tulosignaalia
vastaanotettaessa tai äänenvoimakkuus alle –89 dB optisen liitännän kautta digitaalista tulosignaalia
vastaanotettaessa (kun 0 dB on täysi bitti (tämä on MD-levyn suurin mahdollinen (tallennuksen
äänenvoimakkuus)).
Huomautus digitaalisesta tallentamisesta
Tämä tallentava soitin käyttää Serial Copy Management -järjestelmää, joka sallii ainoastaan
ensimmäisen vaiheen digitaalisten kopioiden tekemisen valmiiksi äänitetystä materiaalista.
Itsetallennetuista MD-levyistä voit tehdä kopioita ainoastaan analogisia liitäntöjä (line out -liitäntöjä)
käyttäen.
Esimasteroidut eli valmiit tallenteet,
kuten CD- tai MD-levyt.
Digitaalinen tallentaminen
Mikrofoni, levysoitin, viritin, jne.
(analogisilla lähtöliitännöillä).
Analoginen tallennus
Itsetallennettu minilevy
Itsetallennettu
MD-levy
Ei digitaal- Tallentava
ista tallen- MD-levy
nusta
Digitaalinen tallennus
Tallentava Ei digitaalista tallenMD-levy
nusta
Tallentava
MD-levy
Tietokoneelta siirrettyjen raitojen muokkausrajoitukset
Tämä laite on suunniteltu siten, että muokkaustoiminnot (kuten raitojen poistaminen sekä
raitamerkkien lisääminen ja poistaminen) eivät toimi sellaisissa raidoissa, jotka on siirretty
tietokoneesta. Tämä siksi, että tietokoneesta siirretyt raidat voitaisiin siirtää takaisin
tietokoneelle. Jos haluat muokata raitoja, siirrä ne takaisin tietokoneelle ja muokkaa niitä
tietokoneella..
Tietoja DSP TYPE-S -tekniikasta (ATRAC/ATRAC3)
Tämä soitin tukee DSP TYPE-S -tekniikka, digitaalisessa signaalinkäsittelyssä (DSP, Digital
Signal Processor) sisältämien korkealaatuisten Sony MiniDisc -soitinten tekniikkaa. Tämän
tekniikan avulla soitin voi tuottaa korkealaatuista ääntä MDLP-tilassa tuotetuilta raidoilta. Koska
soitin käyttää DSP TYPE-R -tukea, soittimen äänenlaatu ei heikkene toistettaessa ja äänitettäessä
SP-tilassa (normaali stereo).
Äänen hyppimistä estävä tärinänestotoiminto (G-PROTECTION)
G-PROTECTION -toiminto suojaa tallenninta paremmin äänen hyppimiseltä kuin
aikaisemmissa soittimissa.
96
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\040OPE.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 97 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
97
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
Ohjelmiston käyttö
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 98 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänidatan tallentaminen
tietokoneeseen
Voit tallentaa äänidataa tietokoneeseen muun muassa
ääni-CD-levyiltä ja Internetistä (sivu 106).
Ääni-CD-levyt
Internet
Tietokone
Kuunteleminen
Voit kuunnella ääni-CD-levyjä
tietokoneen CD-ROM-asemalla tai
kiintolevyn äänitiedostoja (sivu 113).
98
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\050GETSS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 99 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Mikä on Net MD?
Net MD on standardi, joka mahdollistaa äänidatan siirtämisen tietokoneesta MiniDisclaitteeseen. Jotta voit käyttää Net MD -järjestelmää, tietokoneessasi on oltava
ohjelmistosovellus nimeltään "SonicStage".
SonicStage-ohjelmisto on tietokanta, jolla voit hallita tietokoneen äänidataa ja äänidatan
toistotoimintoja erilaisissa toistotiloissa sekä muokata dataa ja siirtää muokatut tallenteet
tietokoneesta siihen kytkettyihin toisiin laitteisiin. SonicStage on integroitu
ohjelmistosovellus, jonka eri toimintoja käyttämällä voit nauttia musiikista
mahdollisimman monipuolisesti.
Äänidatan siirtäminen Net
MD:hen
Voit siirtää tietokoneeseen tallennettua äänidataa MD-levylle
(sivu 110).
Tallennus Net MD:hen
Ohjelmiston käyttö
Muokkaaminen
Voit muokata äänidataa helposti ja
nimetä tallenteet näppäimistöä
käyttäen (sivu 109).
Musiikkiarkiston
luominen
Voit luoda tietokoneellesi omien
mielikappaleittesi musiikkiarkiston.
99
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 100 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Perustoiminnot
Net MD -laitteen perustoiminnot
Seuraavassa on esitetty perustoimenpiteet, jotka sinun on tehtävä tallentimen oston jälkeen.
Näillä toimenpiteillä valmistelet tietokoneen ja määrität sen asetukset, jotta voit käyttää
tallennintasi Net MD -laitteena. Tee seuraavat toimenpiteet ja katso niiden tarkat kuvaukset
ja lisätiedot alla mainituilta sivuilta.
1 Vaaditun järjestelmäympäristön
varmistaminen.
(sivu 101)
2 Ohjelmiston asentaminen
tietokoneeseen.
(sivu 102)
3 Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen.
(sivu 105)
4 Äänidatan tallentaminen
tietokoneeseen.
Tässä kappaleessa neuvotaan tallentaminen ääni-CD-levyltä.
(sivu 106)
5 Äänidatan siirtäminen tietokoneesta MDlevylle.
(sivu 110)
6 MD-levyn kuunteleminen.
Voit toistaa ja kuunnella äänidataa, joka on siirretty tietokoneelta omaan Net MD laitteeseesi.
(sivu 113)
100
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 101 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Vaaditun laitteiston ja käyttöympäristön
hankkiminen
Järjestelmävaatimukset
Tarvitset seuraavat laitteistot ja ohjelmistot, jotta voit käyttää SonicStage-ohjelmistoa Net
MD:n kanssa.
Tietokone
IBM PC/AT tai vastaava tietokone
• Prosessori: vähintään Pentium II 400 MHz (suositus on vähintään
Pentium III 450 MHz)
• Kiintolevyaseman tila1): vähintään 120 megatavua
• RAM: vähintään 64 megatavua (suositus on vähintään 128 megatavua)
Muut
• CD-ROM-asema (joka pystyy toistamaan digitaalisia tallenteita WDMtekniikalla)
• Äänikortti
• USB-portti (USB 2.0 Full Speed -yhteensopiva; aikaisemmin USB 1.1 yhteensopiva)
Käyttöjärjestelmä
Tehtaassa asennettu:
Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows
Millennium Edition/Windows 2000 Professional/Windows 98 Second
Edition
Näyttö
Vähintään High Color -näyttö (16 bittiä), resoluutio vähintään 800 × 480
pikseliä (suositus on vähintään 800 × 600 pikseliä)
Muut
• Internet-yhteys: WWW-rekisteröintiä ja EMD-palveluita varten
• Windows Media Player (vähintään versio 7.0) asennettuna WMAtiedostojen toistoa varten
1)
Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 119.
Seuraavat ympäristöt eivät tue tätä ohjelmistoa:
• Macintosh
• Muut Windows XP -versiot kuin Home Edition tai Professional
• Muut Windows 2000 -versiot kuin Professional
• Muut Windows 98 -versiot kuin Second Edition
• Windows NT
• Windows 95
• Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
• Ympäristö, joka on alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitysversio
• Monen käyttöjärjestelmän ympäristö
• Monen näytön ympäristö
Huomautuksia
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka täyttävät
järjestelmävaatimukset.
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikkien tietokoneiden järjestelmien
keskeytys- tai lepotilatoimintoja käytettäessä.
101
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 102 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten asennat tietokoneeseen Net MD -laitteesi mukana
toimitetun SonicStage-ohjelmistoversion 1.5.
Ennen ohjelmiston asentamista
1 Ota huomioon seuraavat asiat ennen ohjelmiston asentamista.
Älä kytke USB-kaapelia paikoilleen ennen ohjelmiston asentamista!
SonicStage-ohjelmisto ei ehkä lataudu tai toimi oikein, jos USB-kaapeli on
kytkettynä tietokoneeseen asennuksen aikana.
Sulje kaikki muut Windows-sovellukset ennen asennuksen
aloittamista!
Sulje myös virustorjuntaohjelmisto, koska se käyttää yleensä paljon
järjestelmäresursseja.
2 Katso ohjeet alla annetuilta sivuilta sen mukaan, mikä käyttöjärjestelmä tai
ohjelmisto tietokoneeseesi on asennettu.
Windows XP
, sivu 116
Windows Millennium Edition
, sivu 117
Windows 2000
, sivu 117
• Kun asennat tätä ohjelmistoa, sinun on
kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Computer
Administrator".
• Jos suoritat Windowsin "System Tools"
-valikossa "System Restore" -toiminnon,
SonicStage-ohjelmistolla käsitellyt raidat voivat
vahingoittua, jolloin niitä ei voida toistaa.
• Jos suoritat Windowsin "System Tools" valikossa "System Restore" -toiminnon,
SonicStage-ohjelmistolla käsitellyt raidat voivat
vahingoittua, jolloin niitä ei voida toistaa.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä
"Administrator" ennen ohjelmiston asentamista.
OpenMG Jukebox, SonicStage • Ohjelmistoversiosta riippuen uusi versio voidaan
tai SonicStage Premium
asentaa vanhan version päälle, tai vanha versio
säilyä tietokoneessa SonicStage, sivu 118 voi
ohjelmistoversion 1.5 rinnalla.
Asennusmenetelmä määräytyy version mukaan,
joten katso vieressä annetulta sivulta lisätiedot ja
-ohjeet.
102
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 103 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
SonicStage-ohjelmistoversion 1.5 asentaminen
1
Kytke tietokone päälle ja käynnistä Windows.
2
Aseta SonicStage-ohjelmiston asennus-CD-ROM tietokoneen CD-ROMasemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti,
ja näyttöön tulee SonicStageohjelmistoversion 1.5 asennusikkuna.
3
Valitse [SonicStage 1.5] hiirtä napsauttamalla.
Jotta voit käyttää ohjelmistoa Net MD:n kanssa, sinun on asennettava tietokoneeseen
SonicStage-ohjelmistoversio 1.5 ja Net MD -ohjain.
Napsauta [SonicStage 1.5]
• Kun asennat SonicStageohjelmiston ensimmäistä
kertaa.
• Kun SonicStage, SonicStage
Premium tai OpenMG Jukebox
on asennettuna tietokoneeseen.
jatkuu
103
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 104 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
4
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Lue ohjeet huolellisesti.
Asennus voi kestää 20–30 minuuttia
käyttöjärjestelmän mukaan (sivu 125).
5
Kun asennus on päättynyt, käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla
[Restart]-painiketta.
Käynnistä kone vasta sitten, kun asennus on
päättynyt.
Onnistuiko ohjelmiston asentaminen?
Jos asennuksen aikana esiintyi ongelmia, katso "Vianmääritys" (sivu 122).
Huomautuksia
• Älä poista, siirrä tai muokkaa mitään asennetuista kansioista Explorer -sovellusta tai muuta sovellusta
käyttämällä. Jos teet näin, SonicStage-tietokanta voi tulla epävakaaksi ja vahingoittua.
• Jos asennus on vielä käynnissä, älä keskeytä toimintoa tai poista CD-ROM-levyä CD-ROM-asemasta.
Jos teet näin, ohjelmiston asennus ei ehkä ole enää mahdollista jälkeenpäin.
104
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 105 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Net MD:n kytkeminen tietokoneeseen
Kun ohjelmiston asennus on päättynyt, kytke Net MD tietokoneeseen.
Katso myös Net MD:n käyttöohjeet.
1
Aseta Net MD -laitteeseen tallennettava levy.
2
Kytke virtalähde ja USB-kaapeli Net MD -laitteeseen ja tietokoneeseen
kuvan mukaisesti.
Verkkolaite
Net MD:n
USBliittimeen
Tietokoneen
USB-liittimeen
Net MD laitteet*
USBkaapeli
DC IN -liittimeen
Tietokone
* Jos Net MD -laitteen mukana on toimitettu pöytälaturi, kytke USB-kaapeli USBpöytälaturiin ja aseta Net MD pöytälaturiin.
3
Tarkista liitännät.
Kun liitännät ovat kunnossa, Net MD:n
näytössä näkyy teksti "PCppMD"*.
*Laitteesta riippuen näytössä voi näkyä myös teksti
"Net MD"
Huomautuksia
• Kun käytät Net MD -laitetta kytkettynä tietokoneeseen, on suositeltavaa, että käytät tallentimen
virtalähteenä verkkovirtaa. Jos käytät Net MD -laitetta paristolla tai akulla, käytä vain uutta
kuivaparistoa tai täyteen ladattua akkua. Emme takaa tuloksia, jos riittämätön paristo- tai akkuvirta
aiheuttaa toimintahäiriön, tiedonsiirtohäiriön tai äänidatan tuhoutumisen.
• Jos käytät Net MD -laitetta pöytälaturin kanssa, aseta laturi vakaalle alustalle, jotta USB-kaapeli ei
irtoa siitä vahingossa.
105
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 106 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänidatan tallentaminen tietokoneeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten tallennat äänidataa ääni-CD-levyltä tietokoneen
kiintolevyasemaan.
Näissä ohjeissa selitetään, miten voit tallentaa kaikki ääni-CD:n raidat kiintolevylle. Jos
haluat tallentaa vain joitakin CD-levyn raidoista tai muista äänilähteistä, katso lisätietoja
käytönaikaisesta ohjeesta (sivu 114).
Huomautus
Järjestelmään voi tulla toimintahäiriö, jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, kun ohjelmisto
toistaa tai tallentaa tallenteita tai on luomassa yhteyttä ulkoiseen laitteeseen tai tallennusvälineeseen*,
kuten Net MD -laitteeseen. Poista tietokoneen keskeytys- ja lepotilatoiminnot pois käytöstä. Jos
tarvitset lisätietoja, katso sivu 119.
∗ Tässä ohjelmistossa sana "MD" tarkoittaa tietokoneen sisäänrakennettua MD-levypaikkaa ja sanat
"Device/Media" ulkoista Net MD -laitetta, joka on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Käynnistäminen SonicStage
Toimi jommallakummalla tavalla:
• Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydän
([SonicStage] -kuvaketta).
• Napsauta [Start] ja valitse [Programs]* - [SonicStage] - [SonicStage].
∗ [All Programs] Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
SonicStage käynnistyy, ja sen pääikkuna tulee näyttöön.
106
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 107 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Ääni-CD-levyjen tallentaminen kiintolevyasemaan
SonicStage-ohjelmistoversiossa 1.5 kiintolevyasemaa kutsutaan nimellä "Music Drive".
Music Drive -asemassa käsitellään kaikkea SonicStage-ohjelmiston tallentamaa äänidataa.
1
Aseta tietokoneen CD-ROM-asemaan ääni-CD, jonka haluat tallentaa.
Näyttöön tulee CD-ikkuna.
Huomautus
Kun tallennat ääni-CD:n CD-ROM-asemassa ensimmäistä
kertaa, näyttöön avautuu "CD Drive Optimization" valintaikkuna, kun asetat asemaan ääni-CD:n. Kun valitset
ikkunasta [Start], ohjelmisto aloittaa CD-ROM-aseman
tarkistuksen, jonka aikana tarkistetaan, että tallennus tapahtuu
oikein.
2
Napsauta painiketta
(Tallennus).
Näyttöön tulee tallennusnavigointi-ikkuna*.
∗Tallennus on helppo tehdä tämän ikkunan avulla.
Noudattamalla seuraavan vaiheen kohdissa 1, 2 ja 3
olevia ohjeita voit valita äänilähteen vasemmassa paneelissa ja
tallennuskohteen oikeassa paneelissa.
3
Valitse
(CD) kohdassa [1 Sources] ja
Targets] ja napsauta sitten painiketta 3
(Music Drive) kohdassa [2
[Jump to Record Window].
Näyttöön tulee tallennusikkuna.
jatkuu
107
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 108 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
4
Napsauta tallennusikkunan keskellä olevaa painiketta
ja valitse tallennustila.
Kun tallennat dataa LP2-tilassa:
valitse ATRAC3 132kbps
Kun tallennat dataa LP4-tilassa:
valitse ATRAC3 66kbps
Napsauta
tästä
5
Jos luettelopaneeli ei näy näytössä, napsauta painiketta
(Näytä luettelo).
Luettelopaneelit ovat tallennusikkunan alapuolella.
Ääni-CD:n sisältö näkyy vasemmassa
luettelopaneelissa.
6
Napsauta painiketta
[Record All].
Tallennus alkaa.
Kun tallennus on päättynyt, tallentuneet raidat näkyvät oikeassa luettelopaneelissa.
Tallennuksen pysäyttäminen
Napsauta painiketta
([Stop]).
Kun haluat jatkaa tallennusta, napsauta painiketta
alusta, jonka tallennus viimeksi pysäytettiin.
. Tallennus jatkuu tällöin sen raidan
108
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 109 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänidatan nimeäminen
Kun tallennus on päättynyt, voit nimetä musiikkiaseman äänidatan. Kun olet nimennyt
äänidatan, nimitiedot siirretään MD-levylle äänidatan kanssa, jolloin voit katsoa tiedot Net
MD -laitteelta.
1
Käynnistä SonicStage (sivu 106) ja napsauta painiketta
(Music Drive).
Näyttöön tulee "All Playlists" ja kaikki
musiikkiasemaan tallennetut albumit Music Drive ikkunaan.
2
Kaksoisnapsauta haluamasi albumin nimeä.
Näyttöön tulee luettelo valitsemasi albumin äänitiedostoista.
3
Napsauta painiketta
(Muokkaus) näytön oikeassa alareunassa.
Näyttöön tulee muokkauspaneeli.
4
Valitse muokattava kohde napsauttamalla kohtia [Title], [Album], [Artist] tai
[Genre], napsauta hiiren oikeaa painiketta ja valitse [Rename].
Voit myös napsauttaa painiketta [V] kohdassa [Album] tai [Artist], jolloin näyttöön
tulee avattava luettelo, josta voit valita haluamasi kohteen.
5
Kun raidan nimi on korostettuna, syötä tekstitiedot näppäimistöltä.
z
Voit myös tuoda nimiä tietokannasta painikkeella
([CD Info]) ja käyttää niitä raitojen ja albumien
nimeämisessä. Lisätietoja on käytönaikaisessa ohjeessa (sivu 114).
109
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 110 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta Net MD
-laitteeseen (Check-out)
Musiikkiasemaan tallennettu äänidata voidaan siirtää Net MD -laitteeseen. Tätä
toimenpidettä kutsutaan ohjelmistossa englanniksi nimellä "Check-out". Tässä
ohjelmistossa raitojen siirtämiskertojen lukumäärä tietokoneesta Net MD -laitteeseen on
rajoitettu tekijänoikeuksien suojelemiseksi (sivu 128).
Toistoluettelo
Äänitiedostojen siirtäminen Net MD -laitteeseen
Tässä kappaleessa neuvotaan, miten voit siirtää kaikki toistoluettelon* äänitiedostot Net
MD -laitteeseen.
∗ Toistoluettelossa tallennetut äänitiedostot voidaan luokitella musiikkilajin, artistin ja muiden
ominaisuuksien mukaan.
1
Paina painiketta
tallennusnavigointi-ikkuna.
2
Valitse
(Music Drive) kohdassa [1 Sources] ja
kohdassa [2 Targets] ja napsauta sitten painiketta 3
Record Window]).
(Tallennus), jolloin näyttöön tulee
(Device/Media)
([Jump to
Näyttöön tulee tallennusikkuna.
110
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 111 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
3
Napsauta näytön keskellä olevaa painiketta
tallennustila (sivu 108).
ja valitse
Standard transfer mode (perussiirtotila): Data siirretään alkuperäisten tiedostojen
formaatissa.
Maximum available transfer space (suurin käytössä oleva siirtotila): Kaikki data
siirretään LP4-tilassa.
SP transfer mode (SP-siirtotila): Kaikki data muunnetaan ja siirretään normaalissa
stereotilassa. Valitse tämä tila, jos kuuntelet tietokoneesta siirrettyjä
musiikkitiedostoja laitteella, joka ei tule MDLP-tilaa.
4
Jos luettelopaneeli ei näy näytössä, napsauta painiketta
(Näytä luettelo).
Näyttöön tulee toistoluettelo.
5
Vahvista, että siirrettävät äänitiedostot voidaan siirtää.
Raidan numeron vieressä olevien nuottien lukumäärä
osoittaa, kuinka monta kertaa tiedosto voidaan vielä
siirtää (esimerkiksi symboli
osoittaa, että raita
voidaan siirtää tietokoneesta vielä kolme kertaa). Jos
raidan numeron vieressä on symboli
, tiedostoa ei
voida enää siirtää.
6
Napsauta painiketta
[Check-Out All].
Tiedostojen siirtäminen alkaa.
Kaikki toistoluettelossa näkyvät tiedostot siirretään Net MD -laitteeseen.
Siirron peruuttaminen
Napsauta painiketta
([Stop]).
111
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 112 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Huomautuksia
• Kun siirto tietokoneesta (tai tietokoneeseen) on alkanut, älä kytke USB-kaapelia tai virtalähdettä irti,
ennen kuin siirto on päättynyt. Irrottaminen voi vahingoittaa tiedostoja ja aiheuttaa järjestelmän
toimintahäiriön.
• Älä täräytä Net MD -laitetta, kun raitojen siirto on alkanut. Jos näin käy, tallenne ei ehkä tallennu
oikein.
• MD-järjestelmän rajoituksista johtuen et ehkä voi tallentaa äänidataa jäljellä olevan tallennusajan
verran.
• MD-järjestelmän rajoituksista johtuen voit tallentaa levylle korkeintaan noin 1 700 merkin verran
levyn, ryhmien ja raitojen nimiä. Ota tämä huomioon, kun siirrät MD-laitteeseen useita raitoja.
112
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 113 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
MD-levyn kuunteleminen
Voit kuunnella MD-levyä Net MD -laitteella sen ollessa kytkettynä tietokoneeseen. Kun
kytket laitteen irti tietokoneesta, voit käyttää Net MD -laitetta tavallisena MiniDisclaitteena.
Lisätietoja Net MD -toiminnoista on luvussa "Tallentimen käyttö".
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa kytkettynä
tietokoneeseen
Jos kuuntelet MD-levyä, kun Net MD on kytkettynä tietokoneeseen, varmista, että
kuuntelet itse Net MD -laitteella (johon on kytketty kuulokkeet/nappikuulokkeet,
kaiuttimet jne.). MD-ääni ei kuulu kuulokkeista tai nappikuulokkeista, jotka on kytketty
tietokoneeseen.
MD-levyn kuunteleminen Net MD -laitteen ollessa irrotettuna
tietokoneesta
Kuuntele MD-levyä, kun olet irrottanut USB-kaapelin tietokoneesta ja Net MD -laitteesta.
Huomautuksia
Tietokoneesta siirrettyjä äänitiedostoja ei tavallisesti voida jakaa tai yhdistää. Jos haluat muokata
siirrettyjä tiedostoja, siirrä ne ensin takaisin tietokoneeseen. Tietokoneesta siirrettyjä tiedostoja voidaan
muokata joillakin MD-laitteilla. Raidan poistaminen vähentää kuitenkin kertoja, jotka raita voidaan
siirtää tietokoneelta, ja raitojen jakaminen tai yhdistäminen voi tehdä tiedoston palauttamisen
tietokoneeseen mahdottomaksi (sivu 126).
113
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 114 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Edistyneitten käyttäjien toiminnot
Muiden toimintojen käyttäminen
Käytönaikaisen SonicStage-ohjeen käyttäminen
Tässä käyttöohjeessa neuvotaan vain SonicStage-ohjelmiston perustoiminnot.
Ohjelmistossa on kuitenkin runsaasti muitakin erilaisia toimintoja, joilla voit esimerkiksi
tuoda ohjelmistoon Internetistä haettuja äänitiedostoja, luokitella ja käsitellä äänitiedostoja
ja toistaa niitä erilaisissa toistotiloissa. Lisätietoja ja ohjeita näistä eri valikoista ja
toiminnoista on käytönaikaisessa ohjeessa.
Käytönaikaisen ohjeen hakeminen näyttöön
Napsauta painiketta
(Ohje)
SonicStage-ohjelmiston ollessa
käytössä.
z
Saat käytönaikaisen ohjeen näyttöön toimimalla myös seuraavasti:
Napsauta [Start] ja valitse [Programs]* - [SonicStage] ja [SonicStage Help].
∗ [All Programs] Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
114
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 115 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Käytönaikaisen ohjeen katseleminen
Välilehdet
Oikeanpuoleinen
kehys
Vasemmanpuoleinen
kehys
Kerromme ensin, miten käytönaikaista ohjetta käytetään. Ohjeen käyttö on selitetty myös
itse ohjeessa.
1 Kaksoisnapsauta ensin kohtaa [Overview] vasemmanpuoleisessa kehyksessä.
2 Napsauta kohtaa [About this Help file].
Kyseisen kohdan ohje ja selitys tulevat oikeanpuoleiseen kehykseen.
3 Lue teksti.
Vieritä näyttöä tarvittaessa.
Napsauttamalla alleviivattuja sanoja pääset niiden selityksiin.
Huomautus
Käytönaikaisessa ohjeessa "Device/Media"
on yleinen termi, jolla tarkoitetaan ulkoisia
laitteita, kuten Net MD- ja Network
Walkman -laitteita (eli kannettavia ICsoittimia tai kannettavia "Memory Stick"soittimia) sekä MusicClips-laitteita.
Device/Media
115
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:L0-Left
020REG.book Page 116 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muut tiedot
Asetukset ja varotoimet
Käyttöjärjestelmän mukaiset asetukset
Asetukset ja varotoimet vaihtelevat käytössä olevan käyttöjärjestelmän mukaan.
Tarkista, mitkä kohdat koskevat omaa käyttöjärjestelmääsi.
Windows XP:n käyttäjät
Rajoitukset käytettäessä SonicStage-ohjelmistoa Windows XP käyttöjärjestelmässä
• Kun asennat tätä ohjelmistoa, sinun on kirjauduttava järjestelmään sisään
käyttäjänimellä, jonka määritteenä on "Computer Administrator"*.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrators" tai "Power Users", kun
haluat käyttää SonicStage-ohjelmistoa.
• Voit käyttää kumpaakin Windows XP -versiota (Home/Professional).
• Tehtaassa asennetun Windows XP Home Edition- tai Windows XP Professional -version
NTFS-formaattia voidaan käyttää vain (tehtaassa asetetuilla) perusasetuksilla.
∗ Kun haluat tarkistaa, onko käyttäjänimellä määrite "Computer Administrator", toimi seuraavasti:
Napsauta [Start] ja valitse [Control Panel ] - [User Account] ja tarkista ikkunassa näkyvä
käyttäjänimi.
Huomautus koskien SonicStage-ohjelmiston käyttöä Windows XP käyttöjärjestelmässä
Jos käytät "System Tools" -valikon "System Restore" -toimintoa, SonicStage-ohjelmistolla
käsitellyt äänitiedostot voivat vahingoittua, jolloin niitä ei ehkä voida toistaa.
Ennen kuin käynnistät tämän Järjestelmän palauttaminen -toiminnon, tee ensin
varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ja palauta ne kiintolevylle toiminnon jälkeen.
Lisätietoja varmuuskopioiden tekemisestä saat käytönaikaisesta ohjeesta.
Huomautus
Varmuuskopioiden palauttaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos äänitiedosto vahingoittuu
järjestelmän palauttamisen jälkeen, näyttöön voi tulla virhevalintaikkuna. Jos näin tapahtuu, toimi
ikkunassa olevan sanoman ohjeiden mukaan.
116
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 117 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Windows Millennium Editionin käyttäjät
Huomautus koskien SonicStage-ohjelmiston käyttöä Windows Millennium
Edition -käyttöjärjestelmässä
Jos käytät "System Tools" -valikon "System Restore" -toimintoa, SonicStage-ohjelmistolla
käsitellyt äänitiedostot voivat vahingoittua, jolloin niitä ei ehkä voida toistaa.
Ennen kuin käynnistät tämän Järjestelmän palauttaminen -toiminnon, tee ensin
varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ja palauta ne kiintolevylle toiminnon jälkeen.
Lisätietoja varmuuskopioiden tekemisestä saat käytönaikaisesta ohjeesta.
Huomautus
Varmuuskopioiden palauttaminen edellyttää Internet-yhteyttä. Jos äänitiedosto vahingoittuu
järjestelmän palauttamisen jälkeen, näyttöön voi tulla virhevalintaikkuna. Jos näin tapahtuu, toimi
ikkunassa olevan sanoman ohjeiden mukaan.
Windows 2000:n käyttäjät
Rajoitukset käytettäessä SonicStage-ohjelmistoa Windows 2000 käyttöjärjestelmässä
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrator" ennen SonicStageohjelmiston asentamista.
• Sinun on kirjauduttava sisään käyttäjänimellä "Administrators" tai "Power Users", kun
haluat käyttää SonicStage-ohjelmistoa.
• Windows 2000 -versioista vain Windows 2000 Professional tukee SonicStageohjelmistoa.
• Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmän tehtaassa asennettua NTFS-formaattia
voidaan käyttää vain perustehdasasetuksilla.
Windows 98 Second Editionin käyttäjät
MP3-tiedostojen siirtäminen tietokoneeseen tai WAV-tiedostojen toistaminen
tietokoneella
MP3-tiedostojen siirtoa ja WAV-tiedostojen toistoa varten tarvitaan Microsoft Media
Player -ohjelmiston versio 7.0 tai uudempi versio. Aikaisempien versioiden käyttäjät
voivat ladata uusimman version Microsoftin WWW-sivuilta osoitteesta http://
www.microsoft.com/.
117
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 118 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox,
SonicStage tai SonicStage Premium
Huomautus
Tarkista, onko tietokoneesta siirretty raitoja.
Jos tietokoneesta on siirretty raitoja OpenMG Jukebox -ohjelmistosta, SonicStageohjelmiston aikaisemmasta versiosta tai SonicStage Premium -ohjelmistosta, näitä raitoja
ei ehkä pystytä siirtämään takaisin SonicStage-ohjelmistoversiolla 1.5. Suosittelemme, että
siirrät nämä raidat takaisin tietokoneeseen, ennen kuin asennat SonicStageohjelmistoversion 1.5.
Tarkista tietokoneeseen asennetut ohjelmistot taulukon mukaan ennen
SonicStage-version 1.5 asentamista.
Asennusmenettely vaihtelee sen mukaan, mitä ohjelmistoja tietokoneeseesi on asennettu.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox
Asennettu versio
Toimenpide
Versio 1.0–2.1
Asenna SonicStage 1.5. OpenMG Jukebox -versio 1.0–2.1
poistetaan automaattisesti ja korvataan uudella versiolla.1)
Versio 2.2
OpenMG Jukebox -versio 2.2 ja SonicStage-versio 1.5
voivat olla asennettuina tietokoneeseen samanaikaisesti.
Jos asennat koneeseen SonicStage-version 1.5, OpenMG
Jukebox -versio 2.2 päivitetään automaattisesti uudeksi
versioksi.
1)
OpenMG Jukebox -versiolla 1.0–2.1 tallennetut äänitiedostot muunnetaan automaattisesti
SonicStage-version 1.5 tiedostoiksi. Suosittelemme varmuuden vuoksi, että otat äänitiedostoista
varmuuskopiot varmuuskopiotyökalulla, ennen kuin päivität ohjelmiston SonicStage-versiolla 1.5.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu SonicStageohjelmiston aikaisempi versio
Asennettu versio
Toimenpide
Versio 1.0–1.5
Asenna SonicStage-versio 1.5. Aikaisempi versio poistetaan
automaattisesti ja korvataan uudella versiolla.1)
1)
SonicStage -versiolla 1.0–1.5 tallennetut äänitiedostot muunnetaan automaattisesti SonicStageversion 1.5 tiedostoiksi. Suosittelemme varmuuden vuoksi, että otat äänitiedostoista varmuuskopiot
varmuuskopiotyökalulla, ennen kuin päivität ohjelmiston SonicStage-versiolla 1.5.
Käyttäjät, joiden tietokoneeseen on asennettu SonicStage
Premium
Asennettu versio
Toimenpide
SonicStage Premium
Asenna SonicStage-versio 1.5. SonicStage-versio 1.5 ja
SonicStage Premium voivat olla asennettuina
tietokoneeseen samanaikaisesti.
118
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 119 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Varotoimet, kun tietokoneeseen on asennettu sekä SonicStage-versio 1.5 että
OpenMG Jukebox -versio 2.2 tai SonicStage Premium
• Varmista, että OpenMG Jukebox -version 2.2 kuvake ei ole tietokoneen tehtäväpalkissa. Jos kuvake
on tehtäväpalkissa, tietokone ei ehkä tunnista Net MD -laitetta.
• Tietokoneeseen tallennettu äänitiedosto tallennetaan yhteiseen tiedostoon, jota molemmat sovellukset
käyttävät. Jos siis poistat toisessa sovelluksessa äänitiedoston, kuten kokonaisen albumin, se
poistetaan myös toisesta ohjelmistosta.
Varotoimet, kun tietokoneeseen on asennettu OpenMG Jukebox -versio 1.0–2.1 tai
SonicStage-versio 1.0–1.2
Kun olet asentanut SonicStage-ohjelmistoversion 1.5, älä korvaa SonicStage-versiota 1.5 OpenMG
Jukebox -versiolla 1.0–2.1 tai SonicStage-versiolla 1.0–1.2, koska silloin kaikki Music Drive
-musiikkiaseman äänidata voi hävitä.. Jos aloitat vahingossa OpenMG Jukebox -version 1.0–2.1 tai
SonicStage-version 1.0–1.2 asennuksen, päätä asennus välittömästi.
Huomautus kiintolevyaseman tilasta
Kiintolevyllä on oltava vähintään 120 megatavua vapaata tilaa. Jos tietokoneessa ei ole
tarpeeksi muistitilaa, ohjelmistoa ei voida asentaa kunnolla. Vaadittu levytila vaihtelee
käyttämäsi Windows-käyttöjärjestelmän tai käsittelemiesi äänitiedostojen lukumäärän
mukaan.
Huomautus järjestelmän keskeytys- ja lepotilasta
• Jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan CD-levyn tallennuksen tai äänitiedoston
siirron aikana, äänidataa voi hävitä tai tietokone ei ehkä aktivoidu kunnolla. Poista siksi
tietokoneen keskeytys- ja lepotilatoiminnot käytöstä (englanninkielisissä
käyttöjärjestelmissä "Suspend" ja "Hibernate").
• Jos vaihdat tallennusvälinettä järjestelmän ollessa keskeytys- tai lepotilassa, äänidataa
voi hävitä tietokoneen aktivoiduttua.
• Jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, tietokone ei ehkä aktivoituessaan tunnista
Net MD -laitetta. Jos näin tapahtuu, kytke USB-kaapeli irti ja kytke se takaisin
paikoilleen.
Äänidatan varmuuskopioiminen
Ennen kuin teet mitään toimintoja, jotka voivat vaikuttaa itse käyttöjärjestelmään (kuten
järjestelmän palauttamistoiminto), ota varmuuskopiot kaikista äänitiedostoista ohjelmiston
varmuuskopiotyökalulla [SonicStage backup tool]. Napsauta [Start] ja valitse [Programs] [SonicStage].
119
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 120 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
SonicStage-ohjelmiston poistaminen
Toimi seuraavasti, kun haluat poistaa SonicStage-ohjelmiston.
Windows XP:n käyttäjät
Kirjaudu sisään käyttäjänimellä, jonka määritteenä on "Computer Administrator".
Katso tietokoneen käyttöohjeista tarkemmat ohjeet kirjautumisesta sisään
järjestelmänvalvojana.
1
Napsauta [Start] ja valitse [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee valintaikkuna "Add/Remove Programs".
3
Valitse [Change or Remove Programs].
4
Valitse [SonicStage 1.5.XX] luettelosta "Currently Installed Programs" ja
valitse sitten [Change and Remove].
5
Valitse [OpenMG Secure Module 3.1]* luettelosta "Currently Installed
Programs" ja valitse sitten [Change and Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
* Jos SonicStage-versio 1.5 on asennettuna koneeseen samanaikaisesti OpenMG Jukebox -version 2.2
tai SonicStage Premium -ohjelmiston kanssa ja poistat niistä jommankumman, varmista, että et poista
ohjelmisto-osaa [OpenMG Secure Module 3.1], sillä se on kummankin sovelluksen käytössä.
Windows Millennium Edition ja Windows 98 Second Edition
käyttäjät
1
Napsauta [Start] ja valitse [Settings] – [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
120
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 121 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee ikkuna Add/Remove Programs Properties.
3
Valitse automaattisesti poistettavien sovellusten luettelosta [SonicStage
1.5.XX] ja valitse sitten [Add/Remove].
4
Valitse automaattisesti poistettavien sovellusten luettelosta [OpenMG Secure
Module 3.1]* ja valitse sitten [Add/Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
Windows 2000:n käyttäjät
Kirjaudu sisään käyttäjänimellä "Administrator" ja noudata alla olevia ohjeita.
Katso tietokoneen käyttöohjeista tarkemmat ohjeet kirjautumisesta sisään
järjestelmänvalvojana.
1
Napsauta [Start] ja valitse [Settings] – [Control Panel].
Näyttöön tulee ikkuna "Control Panel".
2
Kaksoisnapsauta kuvaketta [Add/Remove Programs].
Näyttöön tulee valintaikkuna "Add/Remove Programs".
3
Valitse [Change or Remove Programs].
4
Valitse [SonicStage 1.5.XX] luettelosta "Currently Installed Programs" ja
valitse sitten [Change/Remove].
5
Valitse [OpenMG Secure Module 3.1]* luettelosta "Currently Installed
Programs" ja valitse sitten [Change/Remove].
Toimi näyttöön tulevan sanoman ohjeen mukaan ja käynnistä tietokone uudelleen. Kun
tietokone käynnistyy uudelleen, ohjelmiston poisto on valmis.
* Jos SonicStage-versio 1.5 on asennettuna koneeseen samanaikaisesti OpenMG Jukebox -version 2.2
tai SonicStage Premium -ohjelmiston kanssa ja poistat niistä jommankumman, varmista, että et poista
ohjelmisto-osaa [OpenMG Secure Module 3.1], sillä se on kummankin sovelluksen käytössä.
121
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 122 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Vianmääritys
Toimi seuraavasti, kun sinulla on ongelmia SonicStage-ohjelmiston käytössä. Jos näyttöön
tulee jokin sanoma, suosittelemme, että kirjoitat sen ylös.
Vaihe 1: Tarkista tässä "Vianmääritys"-kappaleessa kuvatut
ongelmat ja niiden ratkaisut.
Lisätietoja on myös ohjelmiston käyttöohjeissa ja kappaleessa "Asetukset ja varotoimet"
(sivu 116).
Vaihe 2: Tarkista SonicStage-version 1.5 käytönaikaisessa
ohjeessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut (sivu 114).
Tarkista ohjeesta kohdan "Additional information" alla oleva "Troubleshooting".
Hyödyllistä tietoa on myös muissa käytönaikaisen ohjeen osioissa.
Vaihe 3: Jos et pysty selvittämään ongelmaa edellä mainituilla
keinoilla, toimi seuraavasti.
Tarkista seuraavan taulukon tiedot ja ota sitten yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
122
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 123 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tietokone
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: pöytätietokone / kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmän nimi:
RAM-muisti:
Kiintolevyasema (jossa SonicStage-ohjelmisto ja äänitiedostot ovat)
• Aseman koko:
• Vapaa tila:
Asennettu kansio, jossa SonicStage on (jos muu kuin oletuskansio)1)
• Asennetun kansion sijainti:
Ohjelmistoversio (SonicStage-versio 1.5)2):
Virhesanoma (jos sellainen näkyi näytössä):
Jos käytössä on ulkoinen CD-ROM-asema
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Muu (
)
• Liitäntä tietokoneeseen: PC-kortti / USB / IEEE1394 / Muu (
)
Jos käytössä on muu laite, jossa USB-liitäntä
• Laitteen/laitteiden nimi:
1)
2)
Jos et määritä asennuskansiota, ohjelmisto asennetaan oletusarvoisesti paikkaan C:\Program
Files\Sony\SonicStage.
Voit tarkistaa SonicStage-ohjelmistoversion valitsemalla SonicStage-ikkunasta [Menu] - [About
SonicStage] tai katsomalla version tiedot laitteen mukana toimitetusta CD-ROM-levystä.
123
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 124 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitetta
• Onko Net MD kytketty oikein tietokoneeseen?
— Jos Net MD -laitetta ei ole kytketty kunnolla tietokoneeseen, tietokone ei tunnista Net
MD -laitetta.
— Kytke USB-kaapeli uudelleen. Jos tietokone ei vieläkään tunnista Net MD -laitetta,
irrota Net MD tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke USB-kaapeli
uudelleen.
• Onko Net MD -laitteeseen asetettu MD-levy?
Tarkista, että Net MD -laitteessa on MD-levy.
• Jos tietokone ei tunnista Net MD -laitettasi, vaikka Net MD on kytketty
tietokoneeseen kunnolla ja laitteessa on MD-levy, Net MD -ohjainta ei ehkä
ole asennettu oikein.
Tarkista Windowsin Laitehallinnasta kohdasta [USB Controller], että tietokone tunnistaa
Net MD -laitteen.
Jos Device Manager / Laitehallinta -ikkunassa on merkki [!], tietokone ei ole tunnistanut
Net MD -laitetta oikein. Asenna Net MD -ohjain uudelleen.
1 Napsauta [Start] ja valitse [Settings] - [Control Panel].1)
2 Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin kuvaketta [System].2)
3 Napsauta [Hardware]3)-välilehteä ja valitse sitten [Device Manager].
Näyttöön tulee Device Manager / Laitehallinta -ikkuna.
1)
2)
3)
Napsauta Windows XP:ssä [Start] ja valitse [Control Panel].
Kaksoisnapsauta Windows XP:ssä [System]-kuvaketta, jos Ohjauspaneelilla on perinteinen tyyli
("classic"), tai valitse ensin [Performance and Maintenance] ja sitten [System], jos
Ohjauspaneelilla on uusi yksinkertainen tyyli ("category").
Järjestelmästä riippuen [Hardware]-välilehteä ei ehkä ole. Napsauta tällöin [Device Manager] välilehteä, jolloin näyttöön tulee Device Manager / Laitehallinta -ikkuna.
Jos asennus ei onnistunut
• Varmista, että olet sulkenut kaikki Windows-sovellukset ennen
asennuksen aloittamista.
Jos aloitat asennuksen muiden sovellusten ollessa käytössä, järjestelmässä voi esiintyä
toimintahäiriö. Näin voi tapahtua etenkin käytettäessä sovelluksia, jotka käyttävät paljon
järjestelmäresursseja, kuten virustorjuntaohjelmistoa.
• Älä kytke Net MD -laitetta tietokoneeseen ennen asennuksen aloittamista.
Jos USB-kaapeli on kytketty tietokoneeseen ennen asennusta, asennusta ei voida tehdä
oikein. Kytke USB-kaapeli tietokoneeseen vasta asennuksen päätyttyä.
• Varmista, että tietokoneen kiintolevyasemassa on riittävästi tilaa.
Kiintolevyllä on oltava vähintään 120 megatavua vapaata tilaa. Jos tietokoneessa ei ole
riittävästi muistitilaa, ohjelmistoa ei ehkä voida asentaa.
124
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 125 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
• Jos asennus näyttää keskeytyneen.
Asennus saattaa kestää jopa 30 minuuttia sen mukaan, millainen tietokone tai CD-ROMasema sinulla on.
Tarkkaile asennuksen aikana seuraavia asioita:
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Asennus näyttää keskeytyneen
ennenaikaisesti.
Tarkista, onko asennusikkunan alla jokin virhesanoma.
t Pidä [Alt]-näppäintä alhaalla ja paina
tabulaattorinäppäintä [Tab]. Jos näyttöön on tullut
virhesanoma, paina [Enter]-näppäintä. Asennus jatkuu.
Jos virhesanomaa ei ole, asennus on vielä käynnissä.
Odota rauhassa vielä vähän aikaa.
Näytön asennuksen etenemistä Asennus etenee normaalisti. Odota vielä.
osoittava palkki ei liiku enää.
CD-ROM-aseman
latausmerkkivalo ei ole palanut
muutamaan minuuttiin.
• Jos asennus ei ole onnistunut toimenpiteistä huolimatta.
— Voit asentaa ohjelmiston myös kopioimalla kaikki tiedostot kiintolevylle seuraavasti:
1 Luo kiintolevylle uusi kansio.
2 Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy (SonicStage-versio 1.5) CD-ROM-asemaan.
3 Kun näyttöön tule asennusikkuna, peruuta asennus valitsemalla [Exit].
4 Napsauta Start-/Käynnistä-painiketta hiiren oikealla painikkeella ja käynnistä
Explorer/Resurssienhallinta.
5 Valitse CD-ROM-asemassa [SS15E] ja valitse sitten [Edit]-[Select All].
6 Kopioi kaikki tiedostot vaiheessa 1 luomaasi kansioon valitsemalla [Edit]-[Copy to
Folder] (tai [Edit]-[Copy]).
7 Poista CD-ROM-levy CD-ROM-asemasta, avaa kiintolevylle kopioitu kansio ja
kaksoisnapsauta tiedostoa [setup.exe].
8 Kun näyttöön tulee asennusikkuna, asenna [SonicStage 1.5] noudattamalla näyttöön
tulevia ohjeita.
— Voit asentaa ohjelmiston myös napsauttamalla [Start]-painiketta ja valitsemalla [Run].
125
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 126 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Tietoa ja selityksiä
Net MD Usein kysytyt kysymykset
Tässä kappaleessa esitetään Net MD -laitteesta usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden
vastauksia.
Net MD
Mikä on "Net MD"?
Net MD on standardi, jonka avulla voidaan siirtää äänidataa tietokoneesta MiniDisclevylle USB-kaapelin välityksellä.
Tähän asti MiniDisc-levyille on voitu tallentaa tiedostoja ainoastaan analogista lähteistä
mikrofonilla tai analogisen tuloliitännän kautta tai PCM-lähteistä, kuten CD-levyiltä.
Äänitiedostojen tallentaminen tietokoneesta oli mahdotonta. SonicStage-ohjelmisto ja muu
musiikinhallintaohjelmisto, joka perustuu kopiosuojaustekniikkaan, kuten "OpenMG"1)- ja
"MagicGate"2)-tekniikkaan, ovat kuitenkin mahdollistaneet äänitiedostojen muuntamisen
MD-levyillä käytettyyn ATRAC- tai ATRAC33)-formaattiin, jolloin myös
tietokonetiedostoja voidaan kopioida MD-levyille.
1)
2)
3)
Kopiosuojaustekniikka, jolla voidaan hallita tietokoneilla tallennettua äänidataa jne.
Tekniikka, jolla voidaan tarkistaa äänidatan kopiosuojaustila siirrettäessä tiedostoja tietokoneen ja
Net MD -laitteen välillä.
Tiedostotyyppi, jota käytetään MD-levyjen tallennuksessa.
Miten SonicStage-ohjelmisto helpottaa MD-levyjen käyttöä?
• Ohjelmiston avulla voit tallentaa äänidataa tietokoneesta MD-levylle.
• Muokkaustoiminnot on helpompi tehdä tietokoneen näytössä.
— Nimeäminen: voit nimetä levyjen sisällön helposti näppäimistöä käyttäen.
— Raitojen tai ryhmien siirtäminen: voit siirtää raitoja ja ryhmiä helposti hiirellä
vetämällä ja pudottamalla. Näet selvästi, mistä ja mihin siirrät raitoja.
— Ryhmäasetukset: ryhmäasetukset on helppo luoda ja purkaa.
Voit käyttää näitä toimintoja Net MD -laitteessa olevan levyn raitojen muokkaamiseen.
Jos haluat muokata MD-levyn sisältöä, kytke Net MD tietokoneeseen ja muokkaa raitoja
SonicStage-ohjelmiston Device/Media-ikkunassa.
Voiko Net MD -laitteella tallennettuja raitoja siirtää tietokoneeseen?
Ei, niitä ei voida siirtää.
Äänidata, joka on alunperin siirretty tietokoneesta, voidaan siirtää takaisin vain samaan
tietokoneeseen. Raitoja, jotka on tallennettu Net MD -laitteella mikrofonin avulla tai
analogisen tai digitaalisen liitännän kautta, ei voida siirtää tietokoneeseen tai kopioida.
Tietokone k MiniDisc : Siirto onnistuu.
MiniDisc k Tietokone : Siirto onnistuu vain raidoilla, jotka on alunperin siirretty
tietokoneesta.
126
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 127 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Muokkaaminen
Voiko tietokoneesta siirrettyjä raitoja muokata Net MD -laitteella?
• Muokkaustoiminnot, joita voit tehdä Net MD -laitteella:
— Sisällön nimeäminen.
— Ryhmien muodostaminen ja purkaminen.
— Raitojen tai ryhmien siirtäminen.
• Muokkaustoiminnot, joita et voi tehdä Net MD -laitteella:
— Raitamerkkien lisääminen (Divide) ja raitamerkkien poistaminen (Combine)
— Raitojen, ryhmien tai koko levyn sisällön poistaminen.
127
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 128 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Kopiosuojaus
OpenMG-tekniikan* avulla voit käyttää digitaalisia musiikkitallenteita ja samalla suojata
niiden haltijoiden tekijänoikeudet. OpenMG Jukebox salakirjoittaa äänitiedostot OpenMGformaattiin ja tallentaa ne tietokoneesi kiintolevylle, jotta niitä ei voida levittää laittomasti.
* Ohjelmiston kopiosuojaustekniikka noudattaa SDMI:n (Secure Digital Music Initiative) vaatimuksia.
Ohjelmisto rajoittaa tallenteiden tallennusta ja toistoa tekijänoikeussuojan vuoksi.
Voit siirtää äänitiedostot vain siihen samaan tietokoneeseen, josta alunperin siirsit ne Net
MD -laitteeseen. Äänitiedostoja ei voida kopioida tai siirtää muihin tietokoneisiin.
Katso lisätietoja kohdasta "OpenMG-kopiosuojauksen ominaisuudet" (sivu 129).
Voit siirtää äänitiedostoja vain
siihen tietokoneeseen, josta ne
on siirretty ulos.
Voit siirtää
raidan
tietokoneesta
kolme kertaa.
Et voi kopioida tai
siirtää
äänitiedostoja
toiseen
tietokoneeseen.
128
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 129 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Äänitallenteiden rajoitukset
Internetistä on saatavilla runsaasti korkealaatuisia äänitallenteita erilaisten
musiikkilevityspalveluiden kautta. Joidenkin äänitallenteiden tallennukselle ja toistolle on
asetettu rajoituksia, jotta tallenteiden haltijoiden tekijäinoikeuksia voitaisiin suojata
laittomalta levitykseltä. Esimerkiksi tiedostojen toistoaikaa tai toistokertojen määrää
voidaan rajoittaa. Tällöin äänitiedostojen siirtäminen tietokoneesta ei ehkä ole mahdollista.
Siirrettävissä olevan äänidatan sisällöstä riippuen äänidataa voidaan muokata Net MD laitteella vain rajoitetusti; esimerkiksi joitakin äänitiedostoja ei voida poistaa, tai
raitamerkkejä ei voida lisätä tai poistaa.
Et voi siirtää tietokoneeseesi muita kuin niitä raitoja, jotka olet siirtänyt alunperin Net MD
-laitteeseen. Et voi esimerkiksi siirtää tietokoneeseen raitoja, jotka on tallennettu MDlaitteella mikrofonin avulla tai analogisen tai digitaalisen liitännän kautta.
OpenMG-kopiosuojauksen ominaisuudet
SonicStage-ohjelmistossa on mukana OpenMG-kopiosuojaustekniikka, jonka Sony on
kehittänyt suojatakseen musiikintekijöiden tekijänoikeuksia. OpenMG käyttää
korkealaatuista salakirjoitustekniikkaa, joka suojaa tietokoneiden äänitallenteita.
Käyttäjien on otettava huomioon alla esitetyt rajoitukset.
• SonicStage-ohjelmistolla kiintolevylle tallennettua musiikkia ei voida toistaa, jos se
kopioidaan toisiin tietokoneisiin.
• Saman SonicStage-ohjelmiston asentaminen toisiin tietokoneisiin on kiellettyä.
• Käyttösäännöt
Jos musiikkitallenne sisältää tekijänoikeuden haltijan tai tallenteen jakajan määrittämän
käyttösäännön, tallenteen käyttö on rajoitettu käyttösäännön sallimaan käyttöön. Niitä
musiikkitallenteita, jotka eivät sisällä käyttösääntöä, kuten CD-levyjä, koskee SDMI:n
oletuskäyttösääntö. Tämän oletuskäyttösäännön mukaan yksi tiedosto voidaan siirtää
tietokoneesta vain korkeintaan kolme kertaa.
• Musiikkitallenteet, jotka eivät ole yhteensopivia SonicStage-ohjelmiston kanssa
SDMI:n ohjeiden mukaan tämä ohjelmisto estää sellaisen musiikin tallentamisen, joka
sisältää kopionestosignaalin.
• SonicStage-ohjelmiston päivittäminen
Tämä ohjelmisto on kehitetty Sonyn ja SDMI:n tämänhetkistä sopimusta noudattaen. Jos
tätä sopimusta muutetaan tulevaisuudessa, jotkin ohjelmiston toiminnoista eivät ehkä ole
enää käytettävissä. Sony voi tarjota tällöin lisämaksua vastaan päivitysohjelmiston.
129
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 130 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Sanasto
ATRAC3
ATRAC3 tulee sanoista "Adaptive Transform Acoustic Coding3" ja on
äänenpakkaustekniikka, joka takaa erinomaisen äänenlaadun ja suuren pakkausnopeuden.
ATRAC3-pakkausnopeus on noin 10 kertaa suurempi kuin ääni-CD-levyn pakkausnopeus,
jolloin tallennusvälineen tallennuskapasiteetti kasvaa huomattavasti.
Electronic Music Distribution (EMD) -palvelu
EMD eli elektroninen musiikinlevityspalvelu on WWW-sivusto, joka levittää ostettavissa
olevia musiikkitiedostoja.
MP3
MP3 on lyhenne sanoista "MPEG-1 Audio Layer3". MP3 on äänitiedostojen
pakkausstandardi, jonka on määrittänyt Motion Picture Experts Group, kansainvälisen
standardointijärjestö ISO:n työryhmä. MP3-tekniikalla äänitiedostot voidaan pakata tilaan,
joka on noin 1/10 standardi-CD-levyn tilasta. Koska MP3-koodausalgoritmi on avoin,
käytettävissä on useita tämän standardin kanssa yhteensopivia koodereita ja dekoodereita
sekä ilmaisia freeware-ohjelmistoja. MP3-standardia käytetään tästä syystä laajalti
tietokonealalla.
Music Drive
Music Drive on musiikkitietokanta, jolla voidaan hallita tietokoneen äänidataa. Music
Drive -tietokannassa äänitiedostoja voidaan hallita käyttämällä erilaisia tietoja, kuten
artistien nimiä, raitojen nimiä tai CD-levyjen kansia. Äänitiedostoja voidaan myös yhdistää
ja luokitella erilaisiin toistoluetteloihin.
OpenMG
Kopiosuojaustekniikka, jota käytetään siirrettäessä musiikkitallenteita levityspalveluista tai
CD-levyiltä tietokoneeseen sekä äänitiedostojen hallinnassa. Käytettäessä OpenMGyhteensopivaa ohjelmistoa äänitallenteet voidaan salakirjoittaa ennen tallentamista
kiintolevylle, jolloin niiden toisto on mahdollista vain kyseisellä tietokoneella. OpenMG
estää myös äänitallenteiden laittoman levittämisen Internetin ja muiden verkkojen kautta.
SDMI
SDMI tulee sanoista Secure Digital Music Initiative ja on foorumi, johon kuuluu yli 130
yritystä äänitallenteiden, tietokoneiden ja kuluttajaelektroniikan aloilta. SDMI kehittää
integroitua kopiosuojaustekniikkaa, jota voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.
SDMI pyrkii luomaan perustan äänitiedostojen asiattoman käytön estämiselle ja edistää
laillisia musiikkilevityspalveluja. Tämä kopiosuojaustekniikka OpenMG perustuu SDMI:n
standardiin.
130
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\060OPESS1.5.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 131 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Siirtäminen tietokoneeseen/tietokoneesta (Check-In /Check-Out)
Ohjelmistossa käytetty termi "Check-out" tarkoittaa musiikkitiedostojen siirtämistä
mikrotietokoneesta ulkoiseen laitteeseen tai tallennusvälineeseen (kuten Network
Walkman -laitteeseen). Samojen tiedostojen palauttamista ulkoisesta laitteesta tai
tallennusvälineestä samaan tietokoneeseen kutsutaan nimellä "Check-in". (Et voi siirtää
tietokoneesta siirrettyjä musiikkitiedostoja toiseen tietokoneeseen.)
Voit siirtää tietokoneesta musiikkitiedoston ja siirtää sen takaisin tietokoneeseen
rajoittamattoman monta kertaa. SDMI:n sääntöjen mukaan tietokoneesta voidaan siirtää
kerralla kuitenkin korkeintaan neljä kopiota yhdestä musiikkitiedostosta. OpenMGkopiosuojaustekniikka sallii sen, että tietokoneesta voidaan siirtää samanaikaisesti yhden
raidan kolme kopiota, jolloin neljäs kopio säilytetään tietokoneella masterkopiona.
Tallennustila (bittinopeus)
Bittinopeus ilmaisee datamäärän sekuntia kohti. Bittinopeuden yksikkö on bit/s (bittiä
sekunnissa). SonicStage-ohjelmistossa tallennustila eli bittinopeus voidaan valita kolmesta
nopeudesta tallennettaessa ääni-CD-levyä tai muunnettaessa MP3- ja WAV-äänitiedostoja
ATRAC3-formaattiin: nopeudet ovat 132 kbit/s, 105 kbit/s tai 66 kbit/s. Kun nopeus on
105 kbit/s (kilobittiä sekunnissa), sekunnissa käsitellään 105 000 bittiä tietoa. Jos
bittinopeus on suuri, musiikin toistossa käytetään suuri määrä tietoa. Näin ollen nopeuden
105 kbit/s äänidata antaa paremman äänenlaadun kuin nopeuden 66 kbit/s äänidata, ja
nopeuden 132 kbit/s data antaa paremman äänenlaadun kuin nopeuden 105 kbit/s data.
Äänenlaatuun ei vaikuta kuitenkaan ainoastaan bittinopeus, vaan erilaisten
äänitiedostoformaattien, kuten MP3-formaatin, erilaiset koodausmenetelmät.
Toistoluettelo
Toistoluettelo on paikka, jossa Music Drive -tietokantaan tallennettuja tiedostoja voidaan
säilyttää ja luokitella. Jos esimerkiksi luot jazzia sisältävän toistoluettelon ja lisäät siihen
omat jazzraitasuosikkisi, voit toistaa kaikki tämän toistoluettelon raidat toistuvasti ja siirtää
ne ulkoiseen laitteeseen samalla kertaa.
Windows Media Audio
Tämä on äänenpakkaustekniikka, johon kuuluu hallintajärjestelmä nimeltään "Windows
Media Rights Manager".
Windows Media Technology
Tämä on tekniikka, jossa on mukana äänitallenteiden hallintajärjestelmä nimeltään
"Windows Media Rights Manager". Tämä järjestelmä salakirjoittaa äänitallenteita ja
levittää niitä muun muassa niiden käyttö- ja jakeluehtojen kanssa. Windows Media
Technologies (WMT) -yhteensopivia äänitiedostoja, jotka ladataan tietokoneeseen
EMD:n* kautta, voidaan tuoda OpenMG Jukebox -ohjelmistoon ja käsitellä sillä.
* EMD ei ehkä ole käytettävissä joillakin maailman alueilla.
131
model name1[MZ-N10/SonicStage1.5] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGIX.fm]
masterpage:Left
020REG.book Page 132 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
Hakemisto
Numeerinen
J
6-Band Equalizer 39
jakaminen
koejako 48
suora jakaminen 48
Järjestelmän rajoitukset 101
Järjestelmäympäristö 101
A
ääniajastin 41
Ääni-CD 98, 107
Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneeseen
126, 131
Äänitiedostojen siirtäminen tietokoneesta
110, 126, 131
äänittäminen raitoja korvaamatta 64
äänitys
äänitystaso 35
analoginen 32
digitaalinen 22
MDLP-tila 31
mikrofoniäänitys 32
raitamerkkien lisääminen 33
akku
kesto 20
ladattava akku 18
paristot 19
Asentaminen 103
ATRAC3 126, 130
automaattinen ajan merkitseminen 33
AVLS 69
B
BEEP 63
C
CD-ROM 101
D
Device/Media 110, 115
digitaalinen äänenkorkeuden säätö 40
digitaalinen äänensäätö 39
DSP TYPE-S 96
E
EMD-palvelut 130
G
G-PROTECTION 96
H
henkilökohtainen levymuisti 73
HOLD 15
K
Käynnistäminen (ohjelmisto) 106
Käytönaikainen ohje 114
kello 63
Kiintolevy
tallentaminen 107
vapaa tila 101, 119
kontrasti 70
Kopiosuojaus 128
Kytkeminen 105
L
lataaminen 18
liitännät
analogiset liitännät 32
digitaaliset liitännät 23
liitännät ladattaessa 18
liitäntä 43
M
manuaalinen tallennus 35
MDLP 31
MP3 130
Music Drive 107, 130
N
Net MD 99, 126
Net MD -ohjain 124
Nimeäminen 109
nimeäminen
levy 45
raidat 45
nimeäminen uudelleen 46
nimi
levy 44
raidat 44
ryhmät 56
132
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\01FIMZN10CED\020REGIX.fm]
masterpage:Right
020REG.book Page 133 Thursday, April 17, 2003 5:56 PM
O
T
ohjelmoitu ryhmätoisto 53
ohjelmoitu toisto 38
OpenMG 130
OpenMG Jukebox -ohjelmisto 102, 118
tahdistettu äänitys 30
Tallennusnavigointi-ikkuna 107
Tallennustila (bittinopeus) 108, 111, 131
tarkastaminen
jäljellä oleva aika 28, 36
tarkistaminen
kellonaika 63
toistokohta 36
taustavalo 70
Toistoluettelo 110, 131
toistotila
raidat 37
ryhmät 52
P
Poistaminen
Windows 2000 121
Windows 98 Second Edition 120
Windows Millennium Edition 120
Windows XP 120
poistaminen
koko levyn tyhjentäminen 50
raidat 50
ryhmät 58
Poistaminen (ohjelmisto) 120
puhdistaminen 80
U
USB
kaapeli 13
latausyksikkö 18
Q
Quick Mode 68
R
raitamerkki
lisääminen (jakaminen) 48
poistaminen (yhdistäminen) 49
raitavalinta
lisääminen 38
toistaminen 38
raitojen yhdistäminen 49
ryhmä
äänittäminen 51
asetukset 54
ohittaminen 52
poistaminen 58
siirtäminen 57
toistaminen 52
vapauttaminen 55
V
valikot 75
Varmuuskopio 119
varusteet
lisävarusteet 81
vakiovarusteet 13
Virtual Surround 39
W
Windows 2000 121
Windows 98 Second Edition 120
Windows Millennium Edition 120
Windows XP 120
WMA 131
WMT 131
S
SDMI 130
Siirtäminen
Net MD -laitteeseen 110
tietokoneeseen 106
siirtäminen
raidat 47
ryhmät 56
SonicStage Premium 102, 118
SonicStage-ohjelmisto (aikaisempi versio)
102, 118
133
model name1[MZ-N10] model name2[MZ------]
[3-250-372-92(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\02BOCMZN10CED\00FI09BLK-CED.fm]
masterpage:Left
model name1[MZ-N10] model name2[MZ----]
[3-250-372-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\02BOCMZN10CED\00FI09BLK-CED.fm]
masterpage:Right
model name1[MZ-N10] model name2[MZ----]
[3-250-372-91(1)]
filename[C:\SDL\Sony\MD Walkman\SSIAXX_064\DTP\3250372921FI\02BOCMZN10CED\00FI09BCO-EU.fm]
masterpage:Left
Printed in Japan
model name1[MZ-N10] model name2[MZ-----]
[3-250-372-91(1)]
Download PDF

advertising