filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\00FI01COVUCE.fm]
masterpage:Right
3-266-450-93(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-NH1
Portable
MiniDisc Recorder
Käyttöohjeet
sivu 10
Tallentimen käyttö ___________________________________
sivu 98
Ohjelmiston käyttö ___________________________________
”WALKMAN” on Sony Corporationin rekisteröity tavaramerkki, joka
tarkoittaa kuulokkeellisia stereolaitteita.
on Sony
Corporationin tavaramerkki.
MZ-NH1
© 2004 Sony Corporation
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REG.fm]
masterpage:Left
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan,
kuten kirjakaappiin tms.
Tulipalovaaran takia älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verhoilla jne. Älä myöskään
aseta sytytettyjä kynttilöitä laitteen päälle.
Tiedoksi
MYYJÄ EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTAA
MISTÄÄN VIALLISESTA
TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTTÄMISESTÄ
AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.
CE-merkintä on pätevä ainoastaan
maissa, joissa se on lainvoimainen,
pääasiassa ETA-maissa.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä aseta nesteellä täytettyjä
esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
Joissakin maissa on erillisiä säädöksiä,
jotka koskevat laitteen paristojen
hävittämistä.
Lisätietoja saa paikallisilta viranomaisilta.
VAROITUS — NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ KANNEN
OLLESSA AUKI.
VÄLTÄ ALTISTUMISTA
SÄTEILYLLE.
VAROITUS — LUOKAN 1M
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
KANNEN OLLESSA AUKI.
ÄLÄ KATSO LAITTEESEEN OPTISEN
LAITTEEN AVULLA.
2
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REG.fm]
masterpage:Right
Ilmoitus käyttäjille
Mukana toimitettu ohjelmisto
• Ohjelmiston tai sen käyttöoppaan
osittainenkin kopioiminen sekä
ohjelmiston vuokraaminen ilman
tekijänoikeuksien haltijan lupaa on
kielletty tekijänoikeuslain nojalla.
• SONY ei missään olosuhteissa vastaa
tämän tallentimen mukana toimitetun
ohjelmiston käytöstä aiheutuvasta
taloudellisesta tappiosta tai
tulonmenetyksestä eikä kolmannen
osapuolen tekemistä vaateista.
• Mikäli ohjelmistossa on
valmistusvirheestä johtuva vika, SONY
vaihtaa sen uuteen. SONY ei kuitenkaan
vastaa muusta.
• Tallentimen mukana toimitettua
ohjelmistoa ei voida käyttää muiden
kuin sen kanssa käytettäväksi
tarkoitettujen laitteiden kanssa.
• Huomaa, että jatkuvasta
tuotekehittelystä johtuen
ohjelmistomääritykset saattavat muuttua
ilman ennakkoilmoitusta.
• Tallentimen käyttö muun kuin mukana
toimitetun ohjelmiston kanssa ei kuulu
takuun piiriin.
• Ohjelmiston kielivalikoima riippuu
tietokoneeseen asennetusta
käyttöjärjestelmästä. Varmista, että
käyttöjärjestelmä on yhteensopiva
haluamasi kielen kanssa.
— Kaikki kielet eivät välttämättä näy
oikein ohjelmistossa.
— Käyttäjän luomat merkit sekä osa
erikoismerkeistä ei ehkä näy
kunnolla.
• Käytetyn teksti- ja merkkityypin
mukaan ohjelmistossa näkyvä teksti ei
ehkä näy kunnolla laitteessa. Syyt:
— Liitetyn laitteen ominaisuudet eivät
tue tyyppiä.
— Laite ei toimi normaalisti.
• SonicStage ja SonicStage-logo ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
MD Simple Burner, OpenMG, ”Magic
Gate”, ”MagicGate Memory Stick”,
”Memory Stick”, Hi-MD, Net MD,
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus ja
niiden logot ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, Windows NT ja
Windows Media ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
IBM ja PC/AT ovat International
Business Machines Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Macintosh on Apple Computer, Inc:n
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
Pentium on Intel Corporationin
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ja
rekisteröidyt tavaramerkit ovat
haltijoidensa tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Merkintöjä ™ ja ® ei käytetä tässä
oppaassa.
CD and music-related data from
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003
Gracenote. Gracenote CDDBR Client
Software, copyright 2000-2003
Gracenote. This product and service may
practice one or more of the following
U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and
other patents issued or pending.
Gracenote and CDDB are registered
trademarks of Gracenote. The Gracenote
logo and logotype, the Gracenote CDDB
logo, and the ”Powered by Gracenote”
logo are trademarks of Gracenote.
Ohjelma © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony
Corporation
Dokumentaatio © 2004 Sony Corporation
3
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Sisällysluettelo
Tietoja ominaisuuksista ja vakiovarusteisiin
kuuluvista käyttöohjeista .................................. 8
Tallentimen käyttö
Säätimet ja painikkeet ........................................ 11
Käytön aloittaminen ........................................... 15
Levyn tallentaminen heti .................................... 18
Levyn toistaminen heti ....................................... 23
Valikkojen käyttäminen ...................................... 26
Valikkotoimintojen käyttäminen ................................................................26
Valikkoluettelo ............................................................................................28
Eri tallennustavat ................................................ 31
Toimet ennen tallennusta ............................................................................31
Näytön tietojen tarkasteleminen .................................................................31
Tallentaminen mikrofonista ........................................................................33
Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen tallentaminen) ............35
Tallennustilan valitseminen ........................................................................35
Tallennuksen äänenvoimakkuuden säätäminen manuaalisesti ...................37
Raitamerkkien lisääminen tallennuksen aikana ..........................................38
Ryhmätoiminnon käyttäminen tallennuksen aikana ...................................39
Tallennuksen aloittaminen/lopettaminen samanaikaisesti äänilähteen
kanssa (tahdistettu tallentaminen) ..........................................................41
4
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Eri toistotavat ..................................................... 42
Näytön tietojen tarkasteleminen ..................................................................42
Toistotilan valitseminen ..............................................................................43
Raidan hakeminen (haku) ............................................................................48
Äänen säätäminen (virtuaalinen surround-ääni • kuusialueinen
taajuuskorjain) ........................................................................................48
Toistonopeuden muuttaminen (nopeudensäätö) ..........................................50
Stereolaitteistoon liittäminen (LINE OUT) .................................................51
Tallennettujen raitojen muokkaaminen ............. 52
Ennen muokkausta ......................................................................................52
Nimien lisääminen (nimi) ............................................................................52
Raitojen tai ryhmien siirtäminen uuteen ryhmään (Ryhmän asetukset) .....56
Ryhmän purkaminen (ryhmän vapautus) ....................................................57
Tallennettujen raitojen siirtäminen (siirto) ..................................................57
Raitojen poistaminen ja koko levyn tyhjentäminen (poisto) .......................59
Raidan jakaminen (jako) .............................................................................61
Raitojen yhdistäminen (yhdistys) ................................................................63
Levyn alustaminen (alustus) ........................................................................64
Muut toiminnot .................................................... 65
Näyttöön tulevien valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila) ..............65
Kuulon suojaaminen (AVLS) ......................................................................65
Äänimerkin poistaminen käytöstä ...............................................................66
Taustavalon kytkeminen päälle ja pois päältä .............................................66
Levykohtaisten asetusten tallentaminen (levymuisti) .................................67
Toiston aloittaminen nopeasti (pikatila) ......................................................68
Levytilan valitseminen (Disc Mode) ...........................................................68
Näytön kontrastin säätäminen .....................................................................69
Näytön vierityssuunnan vaihtaminen ..........................................................69
Kellon asettaminen ......................................................................................70
Tallentimen ja tietokoneen yhteiskäyttö ........... 71
Tietokoneliitännän avulla tehtävät toiminnot ..............................................71
Tallentimen liittäminen tietokoneeseen ......................................................71
Muun kuin äänidatan tallentaminen levylle ................................................73
5
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Left
Lisätiedot ............................................................ 75
Varotoimet ..................................................................................................75
Tekniset tiedot .............................................................................................77
Vianmääritys ja selitykset .................................. 79
Vianmääritys ...............................................................................................79
Virheilmoitukset .........................................................................................88
Selitykset .....................................................................................................93
6
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGTOC.fm]
masterpage:Right
Ohjelmiston käyttö
Mitä voit tehdä MD Simple Burner/SonicStageohjelmistolla .................................................... 98
Asentaminen ..................................................... 100
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen .......................................100
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen .................................................101
MD Simple Burner -ohjeen käyttäminen ........... 102
Ennen MD Simple Burner -ohjelmiston käyttöä .......................................102
Tallentaminen MD Walkman -toimintojen avulla (Helppokäyttötila) ......103
Tallentaminen tietokoneen toiminnoilla (Vakiotila) .................................104
SonicStage-ohjelman käyttäminen .................. 106
Äänidatan siirtäminen ...............................................................................106
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta MD Walkman -laitteeseen ..............108
Äänidatan siirtäminen takaisin MD Walkman -laitteesta
tietokoneeseen ......................................................................................110
SonicStage Help -ohjeen käyttäminen ......................................................113
Tietojen hakeminen SonicStage Help -ohjeesta ........................................115
Muut tiedot ........................................................ 117
SonicStage- / MD Simple Burner -ohjelmiston poistaminen ....................117
Kopiosuojaus .............................................................................................118
Vianmääritys .............................................................................................119
Hakemisto ..................................................................................................122
7
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Tietoja ominaisuuksista ja
vakiovarusteisiin kuuluvista
käyttöohjeista
Tässä osassa kuvataan kannettavan MiniDisc-tallentimen toiminnot ja mukana
toimitettavat käyttöohjeet. Lisätietoja tallentimen käytöstä saat eri käyttöohjeista.
Lisätietoja Hi-MD-ominaisuuksista
”Hi-MD” on uusi MiniDisc-formaatti, jonka ominaisuudet ovat kehittyneemmät kuin
MD-vakioformaatin.
”Mitä voit tehdä Hi-MD Walkman -soittimellasi”
-lehtinen
Tässä lehtisessä on tietoja Hi-MD Walkman -formaatin tärkeimmistä
ominaisuuksista ja siitä, miten se poikkeaa MD Walkman vakiolevyistä.
Tallentimen käyttö
Voit tallentaa CD-soittimen tai mikrofonin kautta ja nauttia omista äänityksistäsi.
Tallentimen käyttö (sivut 10 - 97)
Tässä osassa on kuvaus kaikista tallentimen toiminnoista. Lisäksi
osassa on tietoja tallentimen käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta sekä toimintaohjeita
näyttöön ilmestyvien viestien varalle.
,Jos ongelmia ilmenee tai tarvitset lisätietoja
Katso kohtaa ”Vianmääritys ja selitykset” (sivu 79).
8
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Tallentimen käyttö tietokoneeseen kytkettynä
Mukana toimitettavan ohjelmiston SonicStage avulla voit siirtää äänidataa tallentimen ja
tietokoneen välillä.
Mukana toimitettavan ohjelmiston MD Simple Burner avulla voit tallentaa äänidataa
tallentimeen.
Ääni-CD-levyt
Internet
Musiikkitiedostot
Ohjelmiston käyttö (sivut 98 - 121)
Tässä luvussa on kuvaus laitteen mukana toimitetun SonicStage- tai MD Simple Burner ohjelmiston asentamisesta ja perustoiminnoista.
SonicStage Help
Help-toiminto on käytönaikainen ohje, jota voit lukea
tietokoneen näytössä.
Käytönaikainen ohje sisältää ohjelmiston SonicStage tarkat
käyttöohjeet ja muita tietoja. Käytönaikaisesta ohjeesta
löytyy lisätietoja myös, jos ohjelmiston SonicStage käytössä
ilmenee ongelmia.
Huomautuksia luvusta ”Ohjelmiston käyttö”
• Ohjelmiston käyttöä koskevassa luvussa ”Net MD” viittaa tallentimeen, jossa on vakiolevy, ”Hi-MD”
viittaa tallentimeen, jossa on Hi-MD-levy tai Hi-MD-tilassa oleva vakiolevy.
• Tämän luvun kuvissa näkyvät näytöt voivat erota ohjelmiston näytöistä.
• Tämän luvun ohjeita ja selityksiä laadittaessa on oletettu, että käyttäjä tuntee Windowsin
perustoiminnot. Jos tarvitset lisätietoja tietokoneesi ja käyttöjärjestelmäsi käytöstä, käytä apuna
niiden käyttöoppaita.
• Tämän luvun ohjeet ja selitykset koskevat yleisiä Hi-MD- ja Net MD -laitteita. Tästä syystä jotkin
selitykset (ja kuvat) eivät ehkä koske omaa Hi-MD- tai Net MD -laitettasi. Katso myös oman Hi-MDtai Net MD -laitteesi käyttöohjeet.
9
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
Tallentimen käyttö
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Verkkolaite
Pöytälaturi
Kauko-ohjain
Pohjois-Amerikan ja Kiinan
malleissa johdossa on pinnesuodatin.
Kuulokkeet/
nappikuulokkeet
USB-kaapeli
Ladattava LIP-4WMlitiumioniakku
Ladattavan akun
kotelo
Optinen johto
Pinnesuodattimet (ei Kaakkois-Aasian ja Afrikan mallissa eikä Tourist-mallissa)
Lisätietoja pinnesuodattimen käytöstä on tämän yksikön mukana toimitetussa Vakiovarusteisiin
sisältyvien pinnesuodattimien käyttäminen -ohjeessa.
CD-ROM (SonicStage/MD Simple Burner)*
Kuljetuspussi (ei USA-mallissa)
* Älä toista CD-ROM-levyä CD-soittimella.
Huomautus
Noudata alla kuvattuja varotoimia tätä laitetta käytettäessä, jotta kotelo ei vääristyisi eikä laitteessa
esiintyisi toimintahäiriöitä.
• Jos kuljetat laitetta takataskussasi, varo
istumasta laitteen päälle.
• Jos kuljetat laitetta kassissa yhdessä sen kaukoohjaimen kanssa tai niin, että laitteen johdot on
kierretty laitteen ympärille, vältä kassiin
kohdistuvia kovia iskuja.
10
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Säätimet ja painikkeet
Tallennin
1
9
0
qa
qs
qd
2
3
qf
4
qg
5
6
7
qh
A x (pysäytys) • CANCEL -painike
B Näyttöruutu
C OPEN-kytkin
D Paristolokero
E 5-asentoinen ohjauspainike
Käyttö
Toiminto
Paina NENT1) Toisto, syöttö
-painiketta
Paina suuntaan
FR
Siirtyminen
edellisen raidan
alkuun, kelaus
taaksepäin
Paina suuntaan
FF
Siirtyminen
seuraavan raidan
alkuun, kelaus
eteenpäin
Käyttö
Toiminto
Paina suuntaan
VOL +1) tai
VOL –
Äänenvoimakkuus
1)
NENT- ja VOL + -painikkeiden
vieressä on kosketuskohdat.
F MENU -painike
G GROUP -painike
H T MARK -painike
I X (tauko) -painike
J zREC (tallennus) -kytkin/merkkivalo
K LINE IN (OPT) -liitin
L MIC (PLUG IN POWER) -liitin
MIC (PLUG IN POWER) -liittimen
vieressä on kosketuskohta.
M i-liitin (kuulokkeet/nappikuulokkeet)
/ LINE OUT -liitin
N USB-liitin
Tallentimen käyttö
8
11
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
O HOLD-kytkin (takana)
Voit lukita tallentimen säätimet ja
painikkeet liu'uttamalla tätä kytkintä
nuolen suuntaan. Käytä tätä
toimintoa, jotta et paina painikkeita
vahingossa tallenninta kantaessasi.
P CHG (lataus) -merkkivalo
Tallentimen näyttö
1
2
3
4 5
6
0
A Levyn ilmaisin
Näyttää, että levy pyörii tallennuksen
tai toiston aikana.
B Pariston/akun ilmaisin
Ilmaisee jäljellä olevan akkuvirran.
Jos akun lataus on heikko, ilmaisin
sammuu ja alkaa vilkkua.
C SYNC-ilmaisin (tahdistettu tallennus)
D REC-ilmaisin
Syttyy tallennuksen tai
tiedostonsiirron aikana. Kun ilmaisin
vilkkuu, tallennin on
tallennusvalmiustilassa.
E Ryhmäilmaisin
7
8
9
qa
F Hi-MD/MD-ilmaisin
Teksti ”Hi-MD” on näkyvissä, kun
tallennin on Hi-MD-tilassa, ja teksti
”MD” on näkyvissä, kun toimintatila
on MD.
G Raitanumeronäyttö
H ”R”-ilmaisin (jäljellä oleva aika)
Ilmaisee jäljellä olevan tallennusajan.
I Tekstinäyttö
Näyttää valikkokohdat, päiväyksen,
virhesanomat jne.
J Raidan tilailmaisin (PCM, Hi-SP,
Hi-LP, SP, LP2, LP4, MONO)
K Äänenvoimakkuusmittari
12
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Kauko-ohjainkuulokkeet ja -nappikuulokkeet
1
2
6
3
7
8
9
0
4
5
F HOLD-kytkin
Voit lukita kauko-ohjaimen säätimet
ja painikkeet liu'uttamalla tätä
kytkintä nuolen suuntaan (näkyviin
tulee keltainen merkki). Käytä tätä
toimintoa, jotta et paina painikkeita
vahingossa tallenninta kantaessasi.
G •DISPLAY-, BACKLIGHT painike*
H •P-MODE-, REPEAT -painike*
I •SOUND-, SOUND SET -painike*
J Jog-valintapyörä (• NAVI/ MENU/
ENTER)*
A Näyttöruutu
B Jog-valitsin (NX • ENTER, .,
>)
Käyttö
Toiminto
Paina NX •
ENTER painiketta
Toisto, tauko, syöttö
Liu'uta
suuntaan
.
Siirtyminen edellisen
raidan alkuun, kelaus
taaksepäin
Liu'uta
suuntaan
>
Siirtyminen seuraavan
raidan alkuun, kelaus
eteenpäin
C Pidike
D x (pysäytys) • CANCEL -painike
E Painikkeet VOL +, –
* • tarkoittaa toimintoa, joka edellyttää kevyttä
painikkeen painallusta.
tarkoittaa
toimintoa, joka edellyttää, että painiketta
pidetään painettuna vähintään kaksi sekuntia.
Kauko-ohjaimen pidikkeen käyttäminen
Näytön tekstejä ja ilmaisimia on hankala lukea, jos kauko-ohjain on ylösalaisin
pidikkeen ollessa senhetkisessä asennossaan. Käännä pidike toisinpäin ja napsauta se
paikalleen alla olevan kuvan mukaisesti.
13
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Kauko-ohjaimen näyttö
1
2
3
4
A Tekstinäyttö
B Paristojen varauksen ilmaisin
C Levyn ilmaisin
D SND (ääni)-, SUR (surround) ilmaisimet
14
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Käytön aloittaminen
Lataa akku ennen tallentimen käyttöä.
1
Aseta ladattava akku paikalleen.
1 Liu'uta paristolokeron 2 Aseta ladattava litiumioniakku 3 Sulje kansi.
kansi auki.
laitteeseen.
Aseta akku paikoilleen navat
(e ja E) oikein päin.
Aseta akku siten, että etupuoli
osoittaa eteenpäin.
2
Akun lataaminen.
1 Kytke verkkolaite pöytälaturiin ja
verkkolaite pistorasiaan.
Pöytälaturi
2 Aseta tallennin pöytälaturiin.
Paina tallennin kiinni pöytälaturiin.
Pistorasiaan
Verkkolaite
DC IN 6V --liittimeen
3 Varmista, että latauksen merkkivalo
syttyy.
Teksti ”CHG:-min” tulee
näkyviin, kun
lataus alkaa.
4 Kun akku on ladattu, poista tallennin
pöytälaturista painamalla RELEASEpainiketta.
RELEASE
CHG (lataus) merkkivalo
jatkuu
15
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
z
• Näytössä näytetään seuraavat vaiheet:
• Jos CHG-merkkivalo sammuu nopeasti,
”CHG:--min” t ”CHG:60min” (60
minuuttia latauksen päättymiseen) t
”CHG:59min” t ...t ”CHG:00min” t
Tyhjä näyttö (CHG-merkkivalo sammuu)
Kun CHG-merkkivalo sammuu, akku on noin
80-prosenttisesti ladattu. Tallennin on tällöin
käyttövalmis.
3
akussa on valmiina riittävästi virtaa.
• Kun akku on täysin tyhjä, tallennin on
käyttövalmis (ja CHG-merkkivalo sammuu)
noin tunnin latauksen jälkeen. Kun CHGmerkkivalo sammuu, akun varaustaso on noin
80 prosenttia. Akku on kokonaan latautunut
noin kahden tunnin kuluttua merkkivalon
sammumisesta.
Yhdistä johdot ja vapauta säätimet ja painikkeet.
1 Liitä kauko-ohjainkuulokkeet/-
2 Vapauta säätimet ja painikkeet
nappikuulokkeet i/LINE OUT liitäntään.
Yhdistä johto kunnolla.
liu'uttamalla tallentimen tai kaukoohjaimen HOLD-kytkintä nuolen (.)
vastakkaiseen suuntaan.
HOLDtoiminto
Yhdistä johto kunnolla.
i/LINE OUT -liitäntään
16
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
z
Voit käyttää tallentimen ja kauko-ohjaimen
toimintoja latauksen aikana. Tällöin jäljellä
oleva latausaika ei kuitenkaan näy näytössä.
Paristojen kestoaika1)
Hi-MD-tila (kun käytössä on yhden
gigatavun Hi-MD-levy)
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA2))
Mallit, joihin kuuluu
verkkolaitteen
pistorasiasovitin
Käytä pistorasiasovitinta, jos verkkolaite
ei sovi pistorasiaan.
Huomautuksia
• Muista asettaa akku paikalleen, ennen kuin
asetat tallentimen pöytälaturiin. Lataaminen ei
onnistu, jos akku asetetaan paikalleen, kun
tallennin on pöytälaturissa.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti
normaalia pienempi ensimmäisellä
käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
Tällöin akku kannattaa ladata ja purkaa monta
kertaa peräkkäin. Näin akun kestoaika
palautuu normaaliksi.
• Lataa akku +5°C - +35°C lämpötilassa.
Latausaika saattaa vaihdella ympäristön
lämpötilan mukaan.
• Verkkovirran käyttöä suositellaan
tallennuksissa ja muokkauksessa. Kun ryhdyt
käyttämään tallenninta akkuvirralla, varmista
että akku on ladattu täyteen.
Ladattavan akun latausajan
määrittäminen
Voit tarkistaa akun virtatason seuraavilla
tavoilla.
• Tarkastele akun ilmaisinta tallentimen tai
kauko-ohjaimen näyttöruudussa.
Milloin
Linear Hi-SP
PCM
Hi-LP
Jatkuva
tallennus
6
8,5
9,5
Jatkuva toisto
10
15,5
18
1) Käytettäessä
täyteen ladattua litiumioniakkua.
2) Mitattu japanilaisen JEITA-teollisuusjärjestön
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
standardin mukaisesti.
Hi-MD-tila (kun käytössä on tavallinen
60, 74 tai 80 minuutin levy)
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA)
Milloin
Linear Hi-SP
PCM
Hi-LP
Jatkuva
tallennus
5
8
9
Jatkuva toisto
8
14,5
17,5
MD-tila
(Yksikkö: arvioitu tuntimäärä)(JEITA)
Milloin
SP
Stereo
LP2
Stereo
LP4
Stereo
Jatkuva
tallennus
8
10
10,5
Jatkuva toisto
14,5
17
18,5
Huomautuksia
Paristojen virta vähenee.
• Pysäytä tallennin ennen pariston tai akun
Paristot lähes tyhjät.
• Kun käytössä on 1 gigatavun Hi-MD-levy,
m
m
Ladattava akku on tyhjä.
”LOW BATT” vilkkuu tallentimen
näytössä (kauko-ohjaimessa ”LOW
BATTERY”), ja virta sammuu.
Paristojen varaustason ilmaisin ei ole tarkka.
Varaus voi olla ilmoitettua suurempi tai
pienempi käyttöolosuhteiden mukaan.
• Paina kauko-ohjaimen DISPLAY-painiketta.
(Lisätietoja on kohdassa ”Näytön tietojen
tarkasteleminen”, sivu 31 ja 42.)
vaihtamista.
kokonaistallennusaika saattaa vähentyä, jos
teet jatkuvasti lyhyitä tallennuksia.
17
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Levyn tallentaminen heti
Tässä luvussa selitetään digitaalinen perustallennus optisella johdolla, joka
on kytketty CD-soittimeen, digitaalitelevisioon tai muuhun digitaaliseen
laitteeseen. Käytä tallennuksessa aina optista johtoa.
1
Tee liitännät. (Työnnä johtojen päät kunnolla oikeisiin liittimiin.)
1 Kytke verkkolaite pöytälaturiin ja
verkkolaite pistorasiaan.
Pöytälaturi
Pistorasiaan
2 Liitä optinen johto tallentimeen ja
ulkoiseen laitteeseen.
CD-soitin, MDsoitin, DVDvideonauhuri jne.
Digitaaliseen (optiseen) lähtöliitäntään
Verkkolaite
DC IN 6V liittimeen
Optinen
liitin
Optinen
miniliitin
Optinen
johto*
LINE IN (OPT)
-liittimeen
∗ Katso ”Lisävarusteet” (sivu 78).
Huomautus
Irrota USB-kaapeli ennen tallennusta.
18
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
2
Aseta tallentimeen tallennettava levy.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
Varmista, että
tallennussuojau
skieleke on
kiinni.
3 Aseta tallennin pöytälaturiin.
jatkuu
19
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
3
Vahvista toimintatila.
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa, ”Hi-MD”-tila ja ”MD”-tila. Laite tunnistaa
toimintatilan automaattisesti, kun asetat levyn laitteeseen. Kun olet asettanut levyn
laitteeseen, tarkista toimintatila tallentimen näytöstä.
Näyttöön tulee ”Hi-MD”, kun toimintatila on Hi-MD. Näyttöön
tulee ”MD”, kun toimintatila on MD.
• Kun käytät 1 gigatavun Hi-MD-levyä, toimintatila voi olla vain Hi-MD.
• Kun käytät vakiolevyä (60/74/80 minuuttia), toimintatilan voi asettaa seuraavassa
kuvatulla tavalla.
Levy
Toimintatila
Tyhjä levy
Valikosta tilaksi on valittu ”Disc Mode”.1)
”Disc Mode” -tilan oletusasetus on ”Hi-MD”.
Jos haluat käyttää levyä laitteessa, jossa ei ole Hi-MDtukea, aseta ”Disc Mode” -asetukseksi ”MD”, jotta levy
toimii MD-tilassa.
Levy sisältää Hi-MD-tilassa
tallennettua materiaalia
Levy sisältää MD-tilassa
tallennettua materiaalia
Hi-MD
1) Lisätietoja
MD
”Disc Mode” -asetuksesta on kohdassa ”Levytilan valitseminen (Disc Mode)” (sivu 68).
20
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
4
Tallenna levy.
1 Valitse tallennettava äänilähde ja aseta
se taukotilaan.
2 Varmista tallentimen näytöstä, ettei
levyn ilmaisin pyöri.
PAUSE
Varmista, ettei levyn ilmaisin pyöri.
Ulkoinen laite
3 Kun tallennin on pysäytettynä, paina ja
liu'uta zREC-kytkintä.
Näyttöön tulee teksti ”REC”, RECmerkkivalo syttyy ja tallennus alkaa.
zREC
4 Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Jos käytät levyä, jolle on jo tallennettu
materiaalia, tallennus alkaa tämän
materiaalin jälkeen.
Raitamerkit lisätään automaattisesti
samaan kohtaan, jossa ne ovat
lähteessäkin, ja koko sisältö tallennetaan
yhtenä ryhmänä.
PAUSE
Ulkoinen laite
Toiminto
Paina
Lopeta toisto
Paina x.
Toiston keskeyttäminen
(tauko)
Paina X1)-painiketta.
Jatka tallennusta painamalla X-painiketta uudelleen.
Poista levy laitteesta
Paina x-painiketta ja avaa kansi. (Kansi ei avaudu, kun
näytössä vilkkuu ”SYS WRITE”.)
lisätään kohtaan, jossa jatkat tallennusta tauon jälkeen painamalla X-painiketta
uudelleen. Näin raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
1) Raitamerkki
21
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Jos tallennus ei käynnisty
• Jos virransyöttö keskeytyy (eli paristo
• Varmista, että tallenninta ei ole lukittu (sivut
poistetaan tai tyhjenee tai verkkolaite
kytketään irti) tallennuksen tai muokkauksen
aikana tai silloin, kun näytössä on ”DATA
SAVE” tai ”SYS WRITE”, kannen voi avata
vasta, kun virransyöttö palautuu normaaliksi.
• Ota huomioon seuraavat kohdat, kun äänität
kannettavalta CD-soittimelta:
—Jotkin kannettavista CD-soittimista voivat
toimia digitaalisina äänilähteinä vain
silloin, jos virtalähteenä on verkkovirta ja
verkkolaite. Liitä verkkolaite kannettavaan
CD-soittimeen ja käytä sitä CD-soittimen
virtalähteenä.
—Joissakin kannettavissa CD-soittimissa ei
voi käyttää optista tuloliitäntää, kun
laitteessa käytetään tärinänestotoimintoa
(esim. ESP* tai G-PROTECTION). Kytke
tällöin tärinänvaimennustoiminto pois
päältä.
12 ja 16).
• Varmista, että levyä ei ole tallennussuojattu
(sivut 19 ja 76).
• Esimasteroitujen (valmiiden) levyjen päälle ei
voi tallentaa.
Tallennustilan tarkistaminen
REC-merkkivalo palaa tai vilkkuu
tallennustilan mukaan.
Tallennusolosuhteet RECmerkkivalo
Tallentaminen
Syttyy
Vilkkuu
äänilähteen
äänenvoimakkuuden mukaan
mikrofonilla tallennettaessa
(voice mirror)
∗ Electronic Shock Protection (elektroninen
tärinänesto)
Tallennusvalmiustila
Vilkkuu
z
Tallennusaikaa on
jäljellä alle 3 minuuttia
Vilkkuu hitaasti
• Tallennin luo uuden ryhmän oletusarvoisesti,
Raitamerkki on lisätty
manuaalisesti
Sammuu
väliaikaisesti
Siirrettäessä
tietokoneesta
Vilkkuu
nopeammin
Huomautuksia
• Varmista, että tallennin on asetettu vakaalle
alustalle tallennuksen ajaksi.
• Jos aloitat tallennuksen levyn ilmaisimen
pyöriessä näytössä, tallennettavan materiaalin
ensimmäiset sekunnit eivät ehkä tallennu.
Aloita tallennus vasta, kun levyn ilmaisin ei
enää pyöri.
• Älä siirrä tai heiluta tallenninta äläkä irrota
tallenninta virtalähteestä, kun tallennus on
käynnissä tai kun näytössä vilkkuu ”DATA
SAVE” tai ”SYS WRITE”. Jos teet näin,
kyseiseen kohtaan mennessä tallennetut tiedot
eivät ehkä tallennu levylle tai levyn tiedot
saattavat vahingoittua.
• Tallennus ei onnistu, jos levyllä ei ole
riittävästi tilaa.
kun tallennus on valmis. Jos et halua luoda
ryhmää, aseta ”
:REC”-asetukseksi
”
:REC Off” (sivu 40).
• Jos haluat aloittaa tallennuksen tietystä
kohdasta, keskeytä tallennin haluamaasi
kohtaan ja aloita tallennus kyseisestä
kohdasta.
• Voit tarkkailla ääntä tallennuksen aikana.
Kytke kauko-ohjaimella varustetut
kuulokkeet/nappikuulokkeet i/LINE OUT liittimeen ja säädä äänenvoimakkuutta kaukoohjaimella (VOL + tai –). Voit säätää
äänenvoimakkuutta myös tallentimen 5asentoisella ohjauspainikkeella (VOL + tai –).
Tämä ei vaikuta tallennuksen
äänenvoimakkuuteen.
22
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Levyn toistaminen heti
1
Aseta tallentimeen tallennettu levy.
1 Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2 Aseta levy paikalleen etikettipuoli
eteenpäin ja paina kansi kiinni.
2
Toista levy.
1 Paina tallentimen 5-asentoista
2 Voit säätää tallentimen
ohjauspainiketta (NENT).
Paina kauko-ohjaimen jog-valitsinta
(NX • ENTER).
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu
lyhyt äänimerkki.
äänenvoimakkuutta 5-asentoisella
ohjauspainikkeella (VOL + tai –).
Voit säätää äänenvoimakkuutta myös
kauko-ohjaimella (VOL + tai –).
Äänenvoimakkuus näkyy näytössä.
Jog-valitsin
(NX • ENTER,
., >)
x
Jog-valintapyörä
X
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF,
VOL +, –)
x
VOL +, –
GROUP
Pysäytä toisto painamalla x-painiketta.
Kuulokkeista/nappikuulokkeista kuuluu pitkä merkkiääni. Toisto alkaa kohdasta, johon sen viimeksi
pysäytit.
23
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Left
Toimi
Käyttö tallentimesta
Käyttö kauko-ohjaimesta
Lopeta toisto.
Paina x.
Paina x.
Keskeytä toisto (tauko).
Paina X. Jatka toistamista
painamalla X -painiketta
uudelleen.
Paina jog-valitsinta (NX •
ENTER).
Jatka toistamista painamalla jogvalitsinta uudelleen.
Valitse raita suoraan
raidan numeron tai
nimen avulla.
—
Valitse haluamasi raita Jog Dial hakupyörää kääntämällä ja paina
sitten valitsinta.
Siirry toistettavan raidan Paina 5-asentoista
alkuun.
ohjauspainiketta suuntaan FR.
Paina 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan FR,
kunnes haluamasi raita tulee
näyttöön.
Liu'uta jog-valitsinta .merkin suuntaan. Liu'uta jogvalitsinta .-merkin suuntaan
toistuvasti, kunnes olet haluamasi
raidan alussa.
Siirry seuraavan raidan
alkuun.
Paina 5-asentoista
ohjauspainiketta suuntaan FF.
Liu'uta jog-valitsinta >-merkin
suuntaan.
Siirry taakse- tai
eteenpäin toiston
aikana.
Paina 5-asentoista
ohjauspainiketta FR- tai FFmerkin suuntaan ja pidä
painiketta alhaalla.
Liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan ja pidä sitä
paikoillaan.
Hae tietty kohta
kuluneen toistoajan
avulla (aikahaku).
Kun tallennin on taukotilassa,
pidä 5-asentoista
ohjauspainiketta alhaalla
suuntaan FR tai FF.
Kun tallennin on taukotilassa,
liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan ja pidä sitä
paikoillaan.
Hae raita raitojen
numeroiden avulla
(hakemistohaku).
Kun tallennin on
pysäytystilassa, pidä 5asentoista ohjauspainiketta
alhaalla suuntaan FR tai FF.
Kun tallennin on pysäytystilassa,
liu'uta jog-valitsinta .- tai
>-merkin suuntaan ja pidä sitä
paikoillaan.
Siirry seuraavaan tai
edelliseen ryhmään
toistettaessa ryhmään
kuuluvaa raitaa (ryhmän
ohittaminen).1)
Paina GROUP-painiketta ja
paina sitten 5-asentoisen
ohjauspainikkeen kohtaa FR tai
FF.
—
Aloita toisto levyn
ensimmäisestä raidasta.
Kun tallennin on pysäytystilassa, Kun tallennin on pysäytystilassa,
paina NENT-painiketta
paina jog-valitsinta (NX •
vähintään 2 sekunnin ajan.
ENTER) vähintään 2 sekuntia.
Poista levy laitteesta.
Paina x-painiketta ja avaa
kansi.2)
Paina x-painiketta ja avaa
kansi.2)
1) Siirtyy
2) Kun
joka kymmenennen raidan alkuun (käytössä toistettaessa levyjä, joilla ei ole ryhmäasetuksia).
avaat kannen, toiston aloituskohta siirtyy ensimmäisen raidan alkuun.
24
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI030GET.fm]
masterpage:Right
Jos levyn toisto ei käynnisty
Varmista, että tallenninta ei ole lukittu (sivut 12,
13 ja 16).
Huomautus
Toistettava ääni voi hyppiä, jos
• tallennin altistuu jatkuvasti koville iskuille
• tallentimella toistetaan likaista tai
naarmuuntunutta levyä.
Jos levyä käytetään Hi-MD-tilassa, äänentaso
saattaa laskea, mutta enintään 12 sekunnin
ajaksi.
25
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
Valikot sisältävät hyödyllisiä tallennus-, toisto- ja muokkaustoimintoja sekä muita
toimintoja. Voit valita valikkotoiminnot seuraavasti:
Kun suoritat valikkotoimintoja ensimmäisen kerran uudessa tallentimessa, ”Menu Mode”
vilkkuu näytössä. Ennen valikkotoiminnon suorittamista voit määrittää ”Menu Mode” asetukseksi ”Simple” (vain perusvalikkotoiminnot ovat näkyvissä) tai ”Advanced” (kaikki
valikkotoiminnot ovat näkyvissä). Lisätietoja valikkotila-asetuksista on kohdassa
”Näyttöön tulevien valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila)” (sivu 65).
Kauko-ohjain
Jogvalintapyörä
x • CANCEL
1
2
3
4
Valitse kääntämällä
Valitse painamalla
Avaa valikko painamalla Jog Dial -hakupyörää (NAVI/MENU/ENTER) vähintään
2 sekunnin ajan.
Valitse valikkotoiminto kääntämällä Jog Dial -hakupyörää toistuvasti.
Vahvista valinta painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi Jog Dial -hakupyörää.
Palaaminen edelliseen asetukseen
Paina x • CANCEL.
Toiminnon peruuttaminen määrityksen aikana
Paina x • CANCEL vähintään 2 sekunnin ajan.
26
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallennin
x • CANCEL
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
3
4
MENU
Avaa valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse valikkotoiminto painamalla 5-asentoista ohjauspainiketta FR- tai FF-merkin
suuntaan.
Vahvista valinta painamalla 5-asentoista ohjauspainiketta (NENT).
Toista vaiheet 2 ja 3.
Asetus otetaan käyttöön, kun painat lopuksi 5-asentoista ohjauspainiketta.
Palaaminen edelliseen asetukseen
Paina x • CANCEL.
Toiminnon peruuttaminen määrityksen aikana
Paina x • CANCEL vähintään 2 sekunnin ajan.
27
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Valikkoluettelo
Seuraavassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat valikkotoiminnot. Joitakin toimintoja
voidaan käyttää sekä tallentimesta että kauko-ohjaimesta, kun taas joitakin voidaan käyttää
vain tallentimesta tai kauko-ohjaimesta.
Sarakkeessa ”Valikko 1” luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun avaat valikon, ja
sarakkeessa ”Valikko 2” luetellut kohdat tulevat näyttöön, kun valitset jonkin valikon
1 kohdan.
Kaikki valikkotoiminnot ovat näkyvissä vain, jos ”Menu Mode” -asetukseksi on valittu
”Advanced”. Tähdellä (*) merkityt valikkotoiminnot eivät tule näyttöön, kun ”Menu
Mode” -asetus on ”Simple”. Katso lisätietoja kohdasta ”Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen muuttaminen (valikkotila)” (sivu 65).
Huomautus
Näyttöön voi tulla eri asetus käyttöolosuhteiden ja levyasetusten mukaan.
Kauko-ohjaimen valikot
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
Edit
Title Input*
Lisää raidan, artistin, albumin, ryhmän tai
levyn nimi.
sivu 52
Group Set*
Siirrä tallennetut raidat tai ryhmät uuteen
ryhmään.
sivu 56
Useful*
GroupRelease*
Poista ryhmäasetukset ja pura ryhmät.
sivu 57
Move*
Vaihda raitojen ja ryhmien järjestystä.
sivu 57
Erase
Poista raitoja, ryhmiä tai koko levyn sisältö.
sivu 59
Format*
Alusta levy ja palauta se ostohetken tilaan (vain sivu 64
Hi-MD-tilassa).
Search*
Hae raitoja raidan, ryhmän, artistin tai albumin
nimen perusteella.
sivu 48
SpeedControl*
Toistonopeuden muuttaminen niin, ettei äänentai sävelkorkeus muutu.
sivu 50
28
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
REC
Settings
REC Mode
Tallennustilan valitseminen (PCM, Hi-SP tai
Hi-LP Hi-MD-tilassa / SP, LP2, LP4 tai mono
MD-tilassa).
sivu 35
REC Volume*
Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta
manuaalisesti.
sivu 37
Option
MIC AGC*
Määrittää mikrofonin tallennustason säätötilan. sivu 34
MIC Sens*
Määritä mikrofonin herkkyys äänilähteelle
sopivaksi.
sivu 33
Time Mark*
Lisää raitamerkkejä automaattisesti tietyin
aikavälein.
sivu 38
Group REC*
Luo uusi ryhmä jokaisen tallennuksen
yhteydessä (ryhmätallennus).
sivu 39
SYNC REC*
Yksinkertaista tallennusta digitaalisen
sivu 41
tallennuksen aikana (tahdistettu tallentaminen).
Menu Mode
Vaihda näyttöön tulevia valikkotoimintoja.
sivu 65
AVLS*
Rajoita suurinta mahdollista
äänenvoimakkuutta ja suojaa siten kuuloasi.
sivu 65
Beep*
Ota äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä.
sivu 66
Backlight
Valitse kauko-ohjaimen näytön taustavalotila.
sivu 66
Disc Memory*
Voit tallentaa tallentimeen levykohtaisia
asetuksia.
sivu 67
Quick Mode*
Määritä tallennin aloittamaan toisto nopeasti.
sivu 68
Disc Mode
MD- tai Hi-MD-tilan valitseminen, kun
tallentimessa on tyhjä levy.
sivu 68
Contrast*
Säädä kauko-ohjaimen näytön kontrastia.
sivu 69
Jog Dial*
Vaihda näytön vierityssuuntaa jogvalintapyörää kääntämällä.
sivu 69
Clock Set
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen (kellon
asettaminen).
sivu 70
29
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallentimen valikot
Valikko 1
Valikko 2
Toiminto
Oppaan
sivu
Edit*
Format*
Alusta levy ja palauta se ostohetken tilaan (vain
Hi-MD-tilassa).
sivu 64
Lap Time
Tuo näyttöön tallentimen tila ja muita erilaisia
tietoja.
sivu 33
Display
RecRemain
Clock
Useful*
Audio Out*
Kuuntele toistoa ulkoisesta laitteesta, jolloin
sivu 51
äänilähtönä käytetään tallentimen i/LINE OUT
-liitäntää.
REC Set
REC Mode
Valitse tallennustila (PCM, Hi-SP tai Hi-LP Hi- sivu 35
MD-tilaa varten / SP, LP2, LP4 tai monofoninen
MD-tilaa varten).
RECVolume*
Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta
manuaalisesti.
MIC AGC*
Määrittää mikrofonin tallennustason säätötilan.
sivu 34
MIC Sens*
Määritä mikrofonin herkkyys äänilähteelle
sopivaksi.
sivu 33
Time Mark*
Lisää raitamerkkejä automaattisesti tietyin
aikavälein.
sivu 38
Luo uusi ryhmä jokaisen tallennuksen
yhteydessä (ryhmätallennus).
sivu 39
SYNC REC*
Yksinkertaista tallennusta digitaalisen
tallennuksen aikana (tahdistettu tallentaminen).
sivu 41
sivu 65
:REC*
Option
sivu 37
Menu Mode
Muuta näyttöön tulevia valikkotoimintoja.
AVLS*
Rajoita suurinta mahdollista äänenvoimakkuutta sivu 65
ja suojaa siten kuuloasi.
Beep*
Ota äänimerkki käyttöön tai poista se käytöstä.
sivu 66
Disc Mem*
Tallenna levykohtaiset asetukset tallentimeen
(levymuisti).
sivu 67
QuickMode*
Määrittää tallentimen aloittamaan toiston
nopeasti.
sivu 69
Disc Mode
Valitse MD- tai Hi-MD-tila, kun tallentimessa
on tyhjä levy.
sivu 68
30
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Eri
Eri tallennustavat
tallennustavat
• Älä siirrä tai heiluta tallenninta äläkä irrota
Toimet ennen
tallennusta
Toimintatilan valitseminen
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa,
”Hi-MD”-tila ja ”MD”-tila. Laite
tunnistaa toimintatilan automaattisesti,
kun asetat levyn laitteeseen. Kun olet
asettanut levyn laitteeseen, tarkista
toimintatila tallentimen näytöstä.
Näyttöön tulee ”Hi-MD”, kun toimintatila on
Hi-MD. Näyttöön tulee ”MD”, kun
toimintatila on MD.
Kun asetat tyhjän vakiolevyn
tallentimeen, voit käyttää Disc Mode toimintoa ja määrittää, käytetäänkö levyn
kanssa Hi-MD- vai MD-tilaa.
Jos aiot käyttää tässä laitteessa
tallennettua levyä jossakin toisessa
laitteessa, jossa ei ole Hi-MD-tukea,
tallenna levy siten, että ”Disc Mode” asetus on ”MD”.
Lisätietoja on kohdassa ”Levytilan
valitseminen (Disc Mode)” (sivu 68).
Valikkotilan valitseminen
Kun valikkotila-asetus on ”Simple”, osa
valikkotoiminnoista ei näy näytössä. Jos
et löydä joitakin valikkotoimintoja
tallentimesta, tarkista, että valikkotilaasetus on ”Advanced”.
Lisätietoja valikkotilan valitsemisesta on
kohdassa ”Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen muuttaminen
(valikkotila)” (sivu 65).
Huomautuksia
• Tallennus ei ehkä onnistu, jos tallentimeen on
liitetty USB-kaapeli. Irrota USB-kaapeli ennen
tallennusta.
• Jos aloitat tallennuksen levyn ilmaisimen
pyöriessä näytössä, tallennettavan materiaalin
ensimmäiset sekunnit eivät tallennu. Aloita
tallennus vasta, kun levyn ilmaisin ei enää pyöri.
tallenninta virtalähteestä, kun tallennus on
meneillään tai kun näytössä vilkkuu ”DATA
SAVE” tai ”SYSTEM FILE WRITING”
(tallentimessa ”DATA SAVE” tai ”SYS
WRITE”). Jos teet näin, kyseiseen kohtaan
mennessä tallennetut tiedot eivät ehkä
tallennu levylle tai levyn tiedot saattavat
vahingoittua.
Näytön tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkistaa näytöstä jäljellä olevan ajan,
raidan numeron ja muita tietoja
tallennuksen aikana tai laitteen ollessa
pysäytettynä.
DISPLAY
1
Paina DISPLAY-painiketta
toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
Kauko-ohjaimen näyttö
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
31
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
4) Näyttöön
tuleva aika on jatkuvan tallennuksen
arvioitu kesto lämpötilassa +25°C. Näyttöön
tulee ”Plenty”, kun akun varaustaso on riittävä;
näyttöön tulee ”Almost Empty”, kun akun virta
on vähissä. Kyseiset tiedot eivät tule näyttöön
verkkolaitetta käytettäessä.
5) Levyn nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
Tallentimen ollessa pysäytystilassa
A/B/C
A
B
C
Ryhmän
numero1)
Raidan
numero ja
kulunut
toistoaika
• Raidan nimi
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• Raidan nimi
(MD)
Raidan
numero1)
Raitojen
lukumäärä
parhaillaan
toistettavan
raidan
jälkeen1)
A
• Jäljellä
• ”REC
oleva
Remain”/
tallennus”Free Space”
aika /
(Hi-MD)
jäljellä
• ”REC
oleva vapaa Remain”
tila
(MD)
(Hi-MD)
• Jäljellä
oleva
tallennusaika (MD)
Raidan nimi
• Levyn nimi
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• Levyn nimi
(MD)
• Ryhmän
Raidan nimi
nimi ja
albumin
nimi
(Hi-MD)
• Ryhmän
nimi (MD)
Vuosi,
kuukausi ja
päivämäärä
Aika
Akun jäljellä oleva lataus /
akun tila
”Clock”
”Batt
Status”
Huomautuksia
• Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa, vapaana
”Clock”
Akun jäljellä oleva lataus / ”Batt Status”
akun tila4)
1) Päätoistotilan
C
”REC”,
Jäljellä oleva ”REC
ryhmän
tallennusaika Remain”
numero ja
raidan numero
Valitun äänitilan ilmaisin3)
Vuosi,
Aika
kuukausi ja
päivämäärä
B
”REC”,
Kulunut aika Äänenvoima
ryhmän
kkuusmittari
numero ja
raidan numero
Levyn
”All Remain”
jäljellä oleva ja levyn nimi
aika
parhaillaan
toistettavan
kohdan
jälkeen
• Ryhmän
• Levyn
nimi ja
nimi ja
albumin
artistin
nimi
nimi
(Hi-MD)2) (Hi-MD)5)
• Levyn
• Ryhmän
nimi
nimi
(MD)2)
(MD)5)
Äänitilan
nimi3)
Tallennuksen aikana A/B/C
ilmaisin tulee näyttöön, kun
päätoistotila on valittuna.
2) Raidan numero tulee näkyviin, jos valittu raita
ei kuulu ryhmään.
3) Ei tule näyttöön, jos ”Menu Mode” asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 65).
tilana näkyy ”2.0MB”, kun jäljellä oleva
tallennusaika on ”–0:00:00”. Tämä on
järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus.
”2.0MB” on järjestelmän tarvitseman
varatilan koko.
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
• Akun jäljellä oleva lataus / akun tila tulee
näkyviin noin minuutin kuluttua tallennuksen
aloittamisesta. Akun jäljellä oleva lataus -tieto
ei välttämättä vastaa todellista tilannetta.
Tietojen epätarkkuuteen voivat vaikuttaa
ympäristöolosuhteet tai ladattavan akun
kunto.
32
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
z
Jos haluat tarkistaa toistokohdan tai raidan
nimen toiston aikana, katso ”Näytön tietojen
tarkasteleminen” (sivu 42).
Tallennin
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
Huomautuksia
• Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa, vapaana
tilana näkyy ”2.0MB”, kun jäljellä oleva
tallennusaika on ”–0:00:00”. Tämä on
järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus.
”2.0MB” on järjestelmän tarvitseman
varatilan koko.
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Display”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
haluamasi tieto näkyy näytössä, ja
vahvista valinta painamalla
painiketta.
Kukin 5-asentoisen ohjauspainikkeen
painallus (suuntaan FR tai FF)
muuttaa näyttöä seuraavasti:
Lap Time t RecRemain t Clock
Kun painat 5-asentoista
ohjauspainiketta, valitut tiedot tulevat
näyttöön kohdissa D ja E.
Tallentaminen
mikrofonista
Stereomikrofoni*
zREC
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
MENU
Tallentimen näyttö
MIC (PLUG IN POWER) -liittimeen
∗ Katso ”Lisävarusteet” (sivu 78).
Jogvalintapyörä
Tallentimen ollessa pysäytystilassa
tai tallennuksen aikana D/E
D
E
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan numero
• Jäljellä oleva
tallennusaika / jäljellä
oleva vapaa tila
(Hi-MD)
• Jäljellä oleva
tallennusaika (MD)
— (tyhjä)
1
2
Kytke stereomikrofoni MIC (PLUG
IN POWER) -liitäntään.
Aloita tallennus painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
Aika
33
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Mikrofonin herkkyyden
valitseminen
Voit määrittää mikrofonin herkkyyden
äänilähteen voimakkuuden mukaan.
1
2
Avaa valikko tallennuksen aikana tai
tallentimen ollessa pysäytystilassa ja
valitse ”REC Set” - ”MIC Sens”
(kauko-ohjaimessa ”REC Settings” ”MIC Sens”).
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan (tai käytä
kauko-ohjaimen Jog Dial hakupyörää), kunnes asetus ”Sens
High” tai ”Sens Low” tulee näyttöön,
ja valitse asetus painamalla painiketta
(tai Jog Dial -hakupyörää).
Sens High: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavan materiaalin
äänenvoimakkuus on hiljainen tai
normaali.
Sens Low: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavat äänet ovat voimakkaita
tai tallennettava kohde on lähellä
(esimerkiksi saneltaessa tai
konsertissa).
Mikrofonin tallennustason
säätötilan muuttaminen
Kun tallennat mikrofonin avulla, voit
valita automaattisen säätötilan, jossa
mikrofonin tallennustaso määritetään
vastaamaan äänilähdettä.
1
Avaa valikko tallennuksen aikana tai
tallentimen ollessa pysäytystilassa ja
valitse ”REC Set” - ”MIC AGC”
(kauko-ohjaimessa ”REC Settings” ”MIC AGC”).
2
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan (tai käytä
kauko-ohjaimen Jog Dial hakupyörää), kunnes asetus
”Standard” tai ”LoudMusic” tulee
näyttöön (kauko-ohjaimessa
”ForLoudMusic”), ja valitse asetus
painamalla painiketta (Jog Dial hakupyörää).
Standard: Valitse tämä asetus, kun
tallennettavan äänilähteen
äänenvoimakkuus on normaali
(esimerkiksi puheääni tai hiljainen
musiikki).
LoudMusic (ForLoudMusic): Valitse
tämä asetus, kun tallennettava
äänilähde on melko voimakas
(esimerkiksi konsertissa tai
kitaratunnilla).
z
• Kun ”MIC AGC” -asetus on ”LoudMusic”,
äänenlaatu paranee, vaikka tuloäänen
voimakkuus olisikin korkea. Ääni tallentuu
luonnollisena.
• Voit käyttää mikrofoniliittimeen kytkettävää
ulkoista mikrofonia, vaikka sen virta on
katkaistu virtakytkimestä, sillä mikrofoni saa
virtaa itse tallentimesta.
Huomautuksia
• Tallennin käyttää tuloliitäntöjä automaattisesti
seuraavassa järjestyksessä: optinen tulo,
mikrofonitulo ja analoginen tulo. Mikrofonin
kautta ei voida tallentaa, kun optinen johto on
kytketty LINE IN (OPT) -liittimeen.
• ”MIC AGC” -asetusta ei voi asettaa, jos
tallennuksen tallennustaso on säädetty
manuaalisesti (sivu 37).
• Mikrofoni saattaa tallentaa tallentimen
käyntiäänen. Pidä mikrofonia tällöin etäällä
tallentimesta. Ota huomioon, että mikrofoni
voi tallentaa tallentimen käyntiäänen, jos
käyttämäsi mikrofonin liitäntäjohto on lyhyt.
• Jos käytät monomikrofonia, vain vasemman
kanavan ääni tallennetaan.
• Älä kosketa mikrofonin liitintä tai johtoa
tallennuksen aikana verkkolaitteen ollessa
liitettynä. Muutoin nauhoituksessa saattaa
esiintyä kohinaa.
34
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
• Kun tallennettavan äänilähteen
äänenvoimakkuus on normaali (esimerkiksi
hiljainen musiikki), valitse ”MIC AGC” asetukseksi ”Standard”. Jos ”MIC AGC”asetukseksi on valittu ”LoudMusic” ja
laitteesta kuuluu poikkeuksellisen voimakas
ääni, tallennuksen äänenvoimakkuuden taso
saattaa äänilähteestä riippuen pudota hyvinkin
paljon.
Tallentaminen
televisiosta tai radiosta
(analoginen
tallentaminen)
Tässä kappaleessa selitetään, miten voit
tallentaa tallentimella analogisesta
laitteesta, kuten kasettisoittimesta,
radiosta tai televisiosta.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
1
2
3
Tee liitännät.
Käytä äänilähteelle sopivaa
liitäntäjohtoa. Katso lisätietoja
kohdasta ”Lisävarusteet” (sivu 78).
Aloita tallennus painamalla ja
liu'uttamalla zREC-kytkintä.
Aloita toisto tallennettavalla
äänilähteellä.
Tallennustilan
valitseminen
Valitse tallennustila haluamasi
tallennusajan mukaan.
Hi-MD- tai MD (MDLP) -tilassa
tallennettuja levyjä voi toistaa vain
MD-soittimilla tai tallentimilla, jotka
tukevat Hi-MD- tai MD (MDLP) toistotilaa.
TV, kasettisoitin jne.
Jogvalintapyörä
LINE OUT -liitäntöihin jne.
L
(valkoinen)
R
(punainen)
1
Linjajohdot
RK-G129,
RK-G136 jne.
2
zREC
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Settings” ”REC Mode”.
Valitse haluamasi tallennustila
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla
hakupyörää.
Tallennusasetukset tallentuvat
tallentimen muistiin seuraavaa
tallennuskertaa varten.
LINE IN (OPT)
-liittimeen
35
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallennus levylle Hi-MD-tilassa
Huomautuksia
Tallennustila Näyttö Tallennusaika
• Pitkäkestoisissa tallennuksissa on
Linear PCM
stereo
• Kun tallennat LP4-tilassa, joistakin
PCM
• Noin 28 min
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin 94 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
Hi-SP-stereo
Hi-SP
• Noin 140 min
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin 475 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
Hi-LP-stereo
Hi-LP
• Noin 610 min
käytettäessä
80 minuutin
vakiolevyä
• Noin
2 040 min
käytettäessä
1 Gt:n Hi-MDlevyä
Tallennus levylle MD-tilassa
suositeltavaa käyttää verkkolaitetta.
äänilähteistä saattaa harvoissa tapauksissa
tallentua hetkittäistä kohinaa. Tämä johtuu
digitaalisesta äänenpakkausteknologiasta,
joka mahdollistaa pitkän tallennusajan. Jos
kohinaa esiintyy, voit parantaa äänenlaatua
tallentamalla normaalissa stereotilassa tai
LP2-tilassa.
• Tallenninta kannattaa käyttää lineaarisella
PCM-stereolla tallennettujen pitkien raitojen
muokkaamiseen (jakamiseen ja
yhdistämiseen). Tällaisten raitojen siirtäminen
tietokoneelle ja muokkaaminen tietokoneella
saattaa viedä paljon aikaa.
Tallennin
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
MENU
Tallennustila Näyttö Tallennusaika
1)
3)
SP-stereo
SP
Noin 80 min
LP2-stereo
LP2
Noin 160 min
LP4-stereo
LP4
Noin 320 min
Mono2)
MONO Noin 160 min
1
2
1) Paras
äänenlaatu saadaan tallentamalla
normaalissa (SP)- tai LP2 -stereotilassa.
2) Jos tallennat stereolähteen monona, vasemman
ja oikean kanavan äänet sekoittuvat.
80 minuutin tallennettavaa levyä.
3) Käytettäessä
z
Linear PCM-, Hi-SP- ja Hi-LP-stereotiloja
tukevat audiolaitteet tunnistaa logoista
. LP2 stereo- ja LP4 stereo -tiloja
tukevat audiolaitteet on merkitty logolla
tai
.
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Set” - ”REC
Mode”.
Valitse tallennustila painamalla 5asentoista ohjainpainiketta suuntaan
FR tai FF ja vahvista valinta
painamalla ohjainta.
Tietoja valittavissa olevasta
tallennustilasta ja tallennusajasta on
kauko-ohjaimen käyttöä koskevien
ohjeiden vaiheessa 2.
ja
36
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Aseta taso sellaiseksi, että
mittarisegmentit syttyvät segmentin
–12dB kohdalla.
Jos äänenvoimakkuusmittari menee
YLÄRAJA-segmentin puolelle,
vähennä tallennuksen
äänenvoimakkuutta.
Tallennuksen
äänenvoimakkuuden
säätäminen
manuaalisesti
Tallennin säätää tallennuksen
äänenvoimakkuutta automaattisesti
tallennuksen aikana. Tarvittaessa voit
määrittää tallennuksen
äänenvoimakkuuden manuaalisesti sekä
analogisen että digitaalisen tallennuksen
aikana.
X
Tallentimen näyttö
Äänenvoimakkuus
pienenee
zREC
Kauko-ohjaimen näyttö
Äänenvoimakkuus
pienenee
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
–12 dB
5
2
3
4
–12 dB
YLÄRAJA
suurenee
MENU
Jogvalintapyörä
1
suurenee
Paina X-painiketta ja paina ja liu'uta
samalla zREC-kytkintä.
Tallennin on tallennusvalmiustilassa.
Avaa valikko ja valitse ”REC Set” ”RECVolume” - ”Manual” (kaukoohjaimessa ”REC Settings” - ”REC
Volume” - ”Manual”).
Toista äänilähdettä.
Tarkkaile näytössä olevaa
äänenvoimakkuusmittaria ja säädä
äänenvoimakkuus sen mukaan
painamalla 5-asentoista
ohjauspainiketta FR- tai FF-merkin
suuntaan (tai käyttämällä kaukoohjaimen Jog Dial -hakupyörää).
YLÄRAJA
Aloita tallennus painamalla
X-painiketta uudelleen.
Jos käyttämäsi äänilähde on ulkoinen
laite, muista palauttaa lähteestä
tallennettava materiaali
aloituskohtaan ennen tallennuksen
aloittamista.
Palaaminen automaattiseen
äänenvoimakkuuden säätöön
Valitse ”Auto(AGC)” (kauko-ohjaimessa
”Auto (AGC)”) vaiheessa 2.
Huomautuksia
• Et voi säätää vasemman ja oikean kanavan
äänenvoimakkuutta erikseen.
• Jos pysäytät tallennuksen, tallennin palaa
automaattiseen äänenvoimakkuuden säätöön,
kun aloitat tallennuksen seuraavan kerran.
37
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
• Jos haluat säätää tallennuksen
äänenvoimakkuutta manuaalisesti tahdistetun
tallennuksen aikana, toimi kuten tämän
kappaleen vaiheissa 1–4, kun tahdistetun
tallennuksen asetus ”SYNC REC” on pois
käytöstä (”SYNC REC Off”). Vaihda sitten
”SYNC REC” -asetukseksi ”SYNC REC On”
(käytössä) ja aloita tallennus (sivu 41).
Raitamerkkien
lisääminen
tallennuksen aikana
Voit lisätä levyille raitamerkkejä (raidan
numeroita) tallennuksen aikana. Levyn
sisältö jaetaan osiin, ja voit siirtyä
haluamaasi raitaan helposti.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
MENU
Raitamerkkien lisääminen
automaattisesti
(automaattinen ajan
merkitseminen)
Tällä toiminnolla voit lisätä raitamerkit
automaattisesti tietyin väliajoin, kun
tallennat analogisen tuloliitännän tai
mikrofonin kautta. Tämä toiminto on
käytännöllinen pitkäkestoisessa
tallennuksessa, kuten tallennettaessa
luentoja ja kokouksia.
1
2
T MARK
Raitamerkkien lisääminen
manuaalisesti
Paina tallentimen tallennuksen aikana
T MARK -painiketta siinä kohdassa,
johon haluat lisätä raitamerkin.
Avaa valikko tallennuksen aikana tai
tallennuksen ollessa keskeytettynä ja
valitse ”REC Set” - ”Time Mark” ”On”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
haluamasi aikaväli näkyy näytössä, ja
vahvista valinta painamalla
painiketta.
Kellonaika muuttuu jokaisella
painalluksella (Time:) yhden
minuutin alueella 1 - 60 minuuttia.
Aikamerkinnän peruuttaminen
Valitse ”Off” vaiheessa 1.
Raitamerkkien lisääminen
aikamerkintätoiminnon avulla
tallennuksen aikana
Kun kulunut tallennusaika ylittää
aikamerkinnän aikavälin:
Tallennin lisää raitamerkin siihen
kohtaan, jossa asetat aikavälin ja siitä
eteenpäin aina määritetyn aikavälin
kuluttua.
38
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Esimerkki: Aikamerkinnän aikaväliksi
asetetaan viisi minuuttia, kun tallennusta
on jatkunut kahdeksan minuuttia.
Tallennin lisää ensimmäisen raitamerkin
kahdeksan minuutin kohdalle
(tallennuksen alusta lukien) ja sen jälkeen
viiden minuutin välein.
Ryhmätoiminnon
käyttäminen
tallennuksen aikana
Tallennin lisää raitamerkin, kun
aikamerkinnän aikaväli on kulunut.
Mikä on ryhmätoiminto?
Ryhmätoiminnolla voit toistaa levyä, jolla
on ryhmäasetuksia. Ryhmätoiminto on
kätevä toistettaessa levyjä, joille on
tallennettu useita albumeja tai CDsinglejä.
Esimerkki: Aikamerkinnän aikaväliksi
asetetaan viisi minuuttia, kun tallennusta
on jatkunut kolme minuuttia.
Tallennin lisää ensimmäisen raitamerkin
viiden minuutin kohdalle (tallennuksen
alusta lukien) ja sen jälkeen viiden
minuutin välein.
Mikä on levy, jossa on
ryhmäasetuksia?
Tallentimella voit suorittaa useita eri
toimintoja ryhmien yksiköillä; yksiköt
ovat raitoja, jotka on tallennettu levylle
osana tiettyä ryhmää. Tämä on
havainnollistettu alla olevassa kuvassa.
Kun aikamerkinnän aikaväli ylittää
kuluneen tallennusajan:
z
Tallentimen aikanäytössä on ”T”
aikamerkintätoiminnolla lisättyjen
raitamerkkien kohdalla.
Huomautuksia
Ennen ryhmäasetusten määrittämistä
Levy
1 2 3 4 5 6 7 8
12131415
• Jos lisäät raitamerkin painamalla T MARKtai X-painiketta tallennuksen aikana,
aikamerkintätoiminto aloittaa raitamerkkien
lisäämisen automaattisesti valitun aikavälin
mukaisin välein.
• Asetus peruutetaan, jos liität optisen
digitaalijohdon tallentimeen.
m
Raidat 1–5 siirretään ryhmään 1.
Raidat 8–12 siirretään ryhmään 2.
Raidat 13–15 siirretään ryhmään 3.
Raitoja 6–7 ei siirretä mihinkään ryhmään.
Ryhmäasetusten määrittämisen jälkeen
Levy
Ryhmä 1
Ryhmä 2
12345 6 7 12345
Ryhmä 3
123
Raidat, joita ei ole siirretty johonkin ryhmään,
lasketaan kuuluviksi ryhmään ”Group - -”.
Hi-MD-levylle ja Hi-MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda enintään
255 ryhmää. MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda 99 ryhmää.
39
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huomautus
Ryhmää ei voida luoda, jos levyllä olevien
raitojen, ryhmien ja levynimen merkkimäärä
ylittää suurimman mahdollisen merkkimäärän,
joka levylle voidaan tallentaa (koskee vain MDtilaa).
Raitojen tallennus aiemmin
luotuun ryhmään
Voit lisätä raidan levyllä valmiina olevaan
ryhmään. Tämän voi tehdä vain
tallentimella.
zREC
X
Uuden raidan lisääminen
valitun ryhmän loppuun
1
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
GROUP
MENU
Jogvalintapyörä
2
Varmista, että tallennin on
pysäytystilassa ja että ryhmä, johon
haluat lisätä raidan, on valittuna.
Liu'uta zREC-kytkintä oikealle
samalla, kun painat GROUPpainiketta.
Toista äänilähdettä.
Tallennin lisää uuden raidan aiemmin
tallennetun materiaalin perään
nykyiseen ryhmään.
Raidan lisääminen valitun
ryhmän tiettyyn kohtaan
Uuden ryhmän luominen
automaattisesti tallennuksen
aikana
1
Tallentimen oletusasetusten mukaan se
luo uuden ryhmän automaattisesti, kun
liu'utat zREC-kytkintä oikealle. Tämä on
kätevä toiminto, kun tallennat useita CDlevyjä peräkkäin. Voit tarkistaa
ryhmätallennuksen asetukset seuraavasti:
2
Aseta tallennin taukotilaan siihen
ryhmän kohtaan, johon haluat lisätä
uuden raidan, ja liu'uta zRECkytkintä oikealle samalla, kun painat
GROUP-painiketta.
Aloita tallennus painamalla Xpainiketta ja aloita lähteen toisto.
Avaa valikko tallentimen ollessa
pysäytystilassa ja valitse ”REC Set” ” :REC” - ” : REC On” (kaukoohjaimessa ”REC Settings” - ”Group
REC” - ”GroupREC On”).
Tallennus ilman uuden ryhmän
luontia
Valitse ” :REC Off” (kauko-ohjaimessa
”GroupREC Off”) edellä kuvatun
toiminnon lopussa.
40
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallennuksen
aloittaminen/
lopettaminen
samanaikaisesti
äänilähteen kanssa
(tahdistettu
tallentaminen)
Tahdistetussa tallennuksessa tallennus
aloitetaan ja pysäytetään samanaikaisesti
äänilähteen kanssa. Tämä helpottaa
digitaalista tallennusta esimerkiksi CDsoittimesta, koska tallennuksen aikana
tarvitsee käyttää vain tallenninta tai
äänilähdettä. Tahdistettu tallentaminen on
mahdollista vain optisella johdolla.
Huomautuksia
• Et voi asettaa tallenninta taukotilaan tai
poistaa sitä taukotilasta manuaalisesti
tahdistetun tallennuksen aikana.
• Älä muuta ”SYNC REC”-asetusta
tallennuksen aikana. Muutoin tallennus ei
ehkä onnistu.
• Vaikka äänilähteestä ei kuulu ääntä, tallennus
ei välttämättä aina keskeydy automaattisesti
tahdistetun tallennuksen aikana äänilähteen
kohinan vuoksi.
• Jos äänilähteessä on noin kahden sekunnin
äänetön jakso tahdistetun tallennuksen aikana
ja äänilähde on muu kuin CD- tai MD-levy,
äänettömän jakson loppuun lisätään
automaattisesti uusi raitamerkki.
Tallennin
Jogvalintapyörä
1
2
Tee liitännät.
Käytä optista johtoa, joka sopii
lähdelaitteeseen. Katso lisätietoja
kohdasta ”Lisävarusteet” (sivu 78).
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Settings” ”SYNC REC” - ”SYNC REC On”.
z
Tallennin siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
jos lähdesoittimessa on tahdistetun
tallennuksen aikana noin kolmen sekunnin
äänetön jakso. Kun soittimesta tulee jälleen
ääntä, tallennin jatkaa tahdistettua tallennusta.
Jos tallennin on valmiustilassa vähintään viisi
minuuttia, se pysähtyy automaattisesti.
2
MENU
Tee liitännät.
Käytä optista johtoa, joka sopii
lähdelaitteeseen. Katso lisätietoja
kohdasta ”Lisävarusteet” (sivu 78).
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”REC Set” ”SYNC REC” - ”SYNC On”.
41
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Eri toistotavat
Näytön tietojen
tarkasteleminen
Voit tarkistaa toiston aikana muun muassa
raidan tai levyn nimen.
DISPLAY
1
Paina toiston aikana DISPLAYpainiketta.
Aina kun painat DISPLAYpainiketta, näyttö muuttuu
seuraavasti:
Näytön merkkien selitykset:
: Levyn nimi
: Raidan nimi
: Ryhmän nimi
: Artistin nimi
: Albumin nimi
A
B
Raitojen
lukumäärä
parhaillaan
toistettavan
raidan
jälkeen1)
Levyn jäljellä ”All Remain”
oleva aika
ja levyn nimi
parhaillaan
toistettavan
kohdan
jälkeen
C
• Ryhmän
Raidan nimi
• Levyn
nimi ja
nimi ja
albumin
artistin
nimi
nimi
(Hi-MD)2) (Hi-MD)5)
• Levyn
• Ryhmän
nimi
nimi (MD)5)
(MD)2)
Äänitilan
nimi3)
Valitun äänitilan ilmaisin3)
Tallennettu
vuosi,
kuukausi ja
päivämäärä
Tallennettu
kellonaika
”REC Date”
Akun jäljellä oleva lataus /
akun tila4)
”Batt Status”
• Pakkauksen • Raidan tila
hallinta
ja
(Hi-MD)3) bittinopeus
• (ei mitään) (Hi-MD)3)
• Raidan tila
(MD)3)
(MD)3)
• ”Codec”
(Hi-MD)3)
• ”TrackMode”
(MD)3)
1) Päätoistotilan
Näyttöruutu: A/B/C
A
B
C
Ryhmän
numero1)
Raidan
numero ja
kulunut
toistoaika
• Raidan nimi
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• Raidan nimi
(MD)
Raidan
numero1)
Senhetkisen • ”1 Remain”,
raidan jäljellä raidan nimi
oleva aika
ja artistin
nimi
(Hi-MD)
• ”1 Remain”
ja raidan
nimi (MD)
ilmaisin tulee näyttöön, kun
päätoistotila on valittuna.
2) Raidan numero tulee näkyviin, jos valittu raita
ei kuulu ryhmään.
3) Ei tule näyttöön, jos ”Menu Mode” asetukseksi on määritetty ”Simple” (sivu 65).
4) Näyttöön tuleva aika on jatkuvan tallennuksen
arvioitu kesto lämpötilassa +25°C. Näyttöön
tulee ”Plenty”, kun akun varaustaso on riittävä;
näyttöön tulee ”Almost Empty”, kun akun virta
on vähissä. Kyseiset tiedot eivät tule näyttöön
verkkolaitetta käytettäessä.
5) Levyn nimi tulee näkyviin, jos valittu raita ei
kuulu ryhmään.
42
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Huomautuksia
• Jotkin näytön ilmaisimet eivät ehkä ole
valittavissa tai voivat näyttää erilaisilta
ryhmäasetusten, käyttöolosuhteiden ja levyn
asetusten mukaan.
• Akun jäljellä oleva lataus / akun tila tulee
näkyviin noin minuutin kuluttua toiston
aloittamisesta. Akun jäljellä oleva lataus -tieto
ei välttämättä vastaa todellista tilannetta.
Tietojen epätarkkuuteen voivat vaikuttaa
ympäristöolosuhteet tai ladattavan akun
kunto.
Raitojen toistaminen
päätoistotilassa
Siirry navigointitilaan kauko-ohjaimen
Jog Dial -hakupyörällä ja valitse
päätoistotila sekä ensimmäiseksi
toistettava raita.
1
z
Jos haluat tarkistaa jäljellä olevan ajan tai
tallennuskohdan tallennuksen aikana tai
pysäytystilassa, katso kohta ”Näytön tietojen
tarkasteleminen” (sivu 31).
Toistotilan
valitseminen
Voit kuunnella raitoja eri toistotiloissa.
Toistotila voi olla päätoistotilan,
alitoistotilan ja uudelleentoiston
yhdistelmä.
• Päätoistotila: toistettavan yksikön, kuten
raitojen tai ryhmien, valitsemiseen
• Alitoistotila: Toiston tyypin valinta
• Uudelleentoisto: Uudelleentoiston
valinta
2
Paina Jog Dial -hakupyörää toiston
aikana.
Tallennin siirtyy navigointitilaan ja
näyttöön tulee päätoistotilan näyttö.
Valitse haluamasi toistotila
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää, ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Ilmaisin
Toistotila
Normal Play
Normaali toisto (kaikki
raidat toistetaan
kerran).
Group Play
Ryhmätoisto (valitun
ryhmän raidat
toistetaan).
Artist Play1)
Artistitoisto
(määritetyn artistin
raidat toistetaan).
Album Play1)
Albumitoisto
(määritetyn albumin
raidat toistetaan).
BookmarkPlay
Kirjanmerkkitoisto
(kirjanmerkillä
merkityt raidat
toistetaan).
Program Play
Ohjelmoitu toisto
(raidan toistetaan
ohjelmoidussa
järjestyksessä).
Jog-valitsin
(NX • ENTER)
Jog-valintapyörä
P-MODE •
REPEAT
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
43
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Raitojen toistaminen
normaalitilassa (normaali
toisto)
1
2
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Normal Play” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
2
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi raita, ja
vahvista sitten raidan valinta
painamalla valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa. Tallennin
jatkaa toistoa valitusta raidasta
valitun ryhmän viimeiseen raitaan.
z
Jos haluat valita raidan ryhmän
ulkopuolelta, ohita tämä vaihe.
Jos haluat valita raidan ryhmästä,
käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
haluamasi raidan sisältävä ryhmä on
näytössä. Vahvista valinta painamalla
valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun
ryhmän sisältämistä raidoista.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi raita, ja
vahvista sitten raidan valinta
painamalla valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa. Tallennin
jatkaa toistoa valitusta raidasta levyn
viimeiseen raitaan.
Ryhmän raitojen toistaminen
(ryhmätoisto)
1
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Group Play” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Näyttöön tulee luettelo levyn
ryhmistä.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
haluamasi ryhmä tulee näyttöön, ja
paina sitten valitsinta.
Valitun ryhmän sisältämät raidat
tulevat näyttöön.
Voit siirtyä ryhmän alkuun (ryhmänvaihtotila).
Valitse haluamasi ryhmä pitämällä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
painamalla samalla 5-asentoista
ohjauspainiketta FR- tai FF-merkin suuntaan.
Tietyn artistin raitojen
kuunteleminen (artistitoisto)
(vain Hi-MD-tilassa)
Jos raitatiedot sisältävät artistin nimen,
voit kuunnella vain haluamasi artistin
raidat.
1
2
3
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse ”Artist
Play” vaiheessa 2 kohdassa ”Raitojen
toistaminen päätoistotilassa”
(sivu 43).
Näyttöön tulee aakkosjärjestyksessä
oleva artistiluettelo.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
halutun artistin nimi tulee näyttöön, ja
paina sitten valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun artistin
raidoista tallennusjärjestyksessä.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi raita, ja
vahvista sitten raidan valinta
painamalla valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa. Tallennin
jatkaa toistoa valitusta raidasta
valitun artistin raitaluettelon
viimeiseen raitaan.
44
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
z
Voit siirtyä seuraavan tai edellisen artistin
ensimmäiseen raitaan. Pidä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
paina samalla 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan.
Valitun albumin raitojen
kuunteleminen (albumitoisto)
(vain Hi-MD-tilassa)
Jos raitatiedot sisältävät albumin nimen,
voit kuunnella vain haluamasi albumin
raidat.
1
2
3
Valittujen raitojen
kuunteleminen
(kirjanmerkkitoisto)
Voit merkitä haluamasi raidat
kirjanmerkillä ja toistaa vain ne.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistojärjestystä ei voida muuttaa.
Raitojen merkitseminen
kirjanmerkillä
1
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Album Play” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Näyttöön tulee aakkosjärjestyksessä
oleva albumiluettelo.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
halutun albumin nimi tulee näyttöön,
ja paina sitten valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun
albumin raidoista
tallennusjärjestyksessä.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi raita, ja
vahvista sitten raidan valinta
painamalla valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa. Tallennin
jatkaa toistoa valitusta raidasta
albumin viimeiseen raitaan.
z
Voit siirtyä seuraavan tai edellisen albumin
ensimmäiseen raitaan. Pidä tallentimen
GROUP-painiketta painettuna toiston aikana ja
paina samalla 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan.
Kun toistat raitaa, jonka haluat
merkitä kirjanmerkillä, paina jogvalitsinta vähintään kahden sekunnin
ajan.
Kirjanmerkkitoiston ensimmäinen
raita on valittu.
2
Merkitse muut raidat kirjanmerkillä
toistamalla vaihe 1.
Kirjanmerkillä merkittyjen raitojen
toistaminen
1
2
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”BookmarkPlay” vaiheessa
2 kohdassa ”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Valitse raita kääntämällä Jog Dial hakupyörää ja vahvista raidan valinta
painamalla valitsinta.
Valitun kirjanmerkityn raidan toisto
alkaa. Tallennin jatkaa toistoa
valitusta kirjanmerkitystä raidasta
viimeiseen kirjanmerkittyyn raitaan.
Kirjanmerkkien poistaminen
Paina jog-valitsinta vähintään kahden
sekunnin ajan toistaessasi raitaa, jonka
kirjanmerkin haluat poistaa.
45
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
3
Raitojen tai ryhmien
kuunteleminen halutussa
järjestyksessä (ohjelmoitu
toisto)
Voit kuunnella raitoja tai ryhmiä
haluamassasi järjestyksessä.
4
Raitojen ohjelmoiminen
(raitaohjelmointi)
1
2
3
4
5
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Track”, ja paina
sitten valitsinta.
2
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Program Play” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Group”, ja
paina sitten valitsinta.
Kun olet ohjelmoinut ryhmät, paina
Jog Dial -hakupyörää vähintään
2 sekunnin ajan.
Ohjelma tallentuu, näyttöön tulee
teksti ”
” ja ohjelman ensimmäisen
ryhmän ensimmäisen raidan toisto
alkaa.
Voit tarkistaa ohjelmoidut raidat ja ryhmät
ohjelmoinnin aikana painamalla Jog Dial hakupyörää.
Raitojen toistaminen
alitoistotilassa
Ohjelmoi lisäraitoja toistamalla vaihe 3.
Ohjelmaan voi lisätä enintään
64 raitaa.
Kun olet ohjelmoinut raidat, paina
Jog Dial -hakupyörää vähintään
2 sekunnin ajan.
Ohjelma tallentuu, näyttöön tulee
teksti PGM ja ohjelman ensimmäisen
raidan toisto alkaa.
Voit ohjelmoida lisäryhmiä
toistamalla vaiheen 3.
Voit lisätä ohjelmaan enintään
20 ryhmää.
z
Toimi kuten vaiheissa 2 - 4 kohdassa
”Raidan hakeminen (haku)”
(sivu 48).
Ohjelman ensimmäinen raita
tallentuu.
Ryhmien ohjelmointi
(ryhmäohjelmointi)
1
5
Tee vaiheen 1 toimet ja valitse
”Program Play” vaiheessa 2 kohdassa
”Raitojen toistaminen
päätoistotilassa” (sivu 43).
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
haluamasi ryhmä tulee näyttöön, ja
paina sitten valitsinta.
Kun määrität alitoistotiloja, voit
kuunnella päätoistotilassa valittuja raitoja
eri tavoilla.
Jos päätoistotilaksi valitaan esimerkiksi
”Group Play” ja alitoistotilaksi ”SHUF”,
tallennin toistaa valitun ryhmän raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Paina P-MODE-painiketta toistuvasti.
Aina kun painat painiketta, toistotila
muuttuu seuraavasti:
Ilmaisin
Toistotila
— (tyhjä)
Normaali toisto (kaikki
raidat toistetaan kerran).
1
Yhden raidan toisto (vain
yksi raita toistetaan).
SHUF
Satunnaistoisto (kaikki
valitun päätoistotilan raidat
toistetaan satunnaisessa
järjestyksessä).
46
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ilmaisin
A(A-B
Toistotila
)1)
A-B Repeat -toisto
(valittujen A- ja B-kohtien
välisiä raitoja toistetaan
jatkuvasti).
1) ”A-”
ei tule näyttöön, kun ”Menu Mode” asetukseksi on määritetty ”Simple”.
Raidan osan jatkuva
toistaminen (A-B Repeat)
Voit toistaa tiettyä raidan osaa jatkuvasti
valitsemalla toiston aloituskohdan (A) ja
lopetuskohdan (B). A- ja B-kohtien on
oltava samassa raidassa.
1
2
3
Aloita toistettavan kohdan sisältävän
raidan toisto ja paina P-MODEpainiketta toistuvasti, kunnes ”A-”
vilkkuu näytössä.
Raitojen jatkuva toistaminen
(uudelleentoisto)
Uudelleentoistotoiminnon avulla voit
toistaa raitoja jatkuvasti kaikissa
toistotiloissa lukuun ottamatta toistotilaa
A-B Repeat.
Paina REPEAT vähintään 2 sekunnin ajan.
tulee näyttöön.
Uudelleentoiston
peruuttaminen
Paina REPEAT-painiketta vähintään
2 sekunnin ajan, kunnes
häviää
näytöstä.
Paina Jog Dial -hakupyörää toiston
aloituskohdassa (A).
A-kohta tallentuu muistiin, ja ”B”
vilkkuu näytössä.
Paina Jog Dial -hakupyörää toiston
lopetuskohdassa (B).
B-kohta tallentuu muistiin, ”A-B” ja
” ” tulevat näyttöön ja kohtien A ja
B välisen osan jatkuva toisto alkaa.
z
Voit poistaa A- ja B-kohdat liu'uttamalla jogvalitsinta suuntaan > A-B Repeat -toiston
aikana.
Huomautus
Jos toisto jatkuu levyn viimeisen raidan
loppuun, ennen kuin valitset A-kohdan, tämä
asetus peruutetaan.
47
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Raidan hakeminen
(haku)
Voit hakea raitaa helposti raidan nimen,
ryhmän nimen, artistin nimen tai albumin
nimen perusteella. Artistien ja albumien
nimet ovat käytettävissä Hi-MD-tilassa.
Jogvalintapyörä
x
1
2
Valitse haluamasi raita kääntämällä
Jog Dial -hakupyörää, ja vahvista
valinta painamalla valitsinta.
Valitun raidan toisto alkaa.
Huomautuksia
• Vaiheen 4 jälkeen pää- ja alitoistotilan
asetukset peruutetaan (uudelleentoisto on
käytettävissä).
• Nimettömät raidat näkyvät hakuluettelojen
lopussa.
• Kun tallennin lajittelee valittuja kohteita,
näytössä näkyy ”SORTING”. Älä tee mitään
toimia, ennen kuin tämä ilmaisin häviää
näytöstä.
Avaa valikko ja valitse ”Useful” ”Search”.
Valitse haussa käytettävä hakuehto
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Näyttö
-liittimeen
by Track
Haku raidan nimen
perusteella
by Group
Haku ryhmän nimen
perusteella
by Artist1)
Haku artistin nimen
perusteella
by Album1)
Haku albumin nimen
perusteella
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
3
4
Jos valitset ”by Track” vaiheessa 2,
ohita tämä vaihe.
Jos valitset jonkin muun
hakumenetelmän kuin ”by Track”
vaiheessa 2, valitse haluamasi ryhmä,
artisti tai albumi kääntämällä Jog Dial
-hakupyörää ja hyväksy painamalla
valitsinta.
Näyttöön tulee luettelo valitun
ryhmän, artistin tai albumin raidoista.
Äänen säätäminen
(virtuaalinen surroundääni • kuusialueinen
taajuuskorjain)
Voit vaihtaa virtuaalisen äänen
akustiikkaa tai muokata ääntä oman
makusi mukaiseksi ja tallentaa sen
myöhempää käyttöä varten.
Voit valita jommankumman seuraavista
tehosteista:
V-SUR (virtuaalisen surroundäänen VPT-akustiikkakone)
Valittavissa on neljä erilaista virtuaalista
surround-äänitilaa.
KUUSIALUEINEN
TAAJUUSKORJAIN
Valittavissa on kuusi erilaista äänenlaatua.
SOUND •
SOUND SET
Jog-valitsin
(., >)
x
Jog-valintapyörä
48
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Erilaisen akustiikan
luominen virtuaalista ääntä
vaihtamalla (virtuaalinen
surround-ääni)
1
2
3
Valitse äänitila kääntämällä Jog Dial hakupyörää.
Paina SOUND vähintään 2 sekunnin
ajan.
Valitse surround-tila kääntämällä Jog
Dial -hakupyörää.
Aina kun käännät Jog Dial hakupyörää, A ja B muuttuvat
seuraavasti:
A
B
Heavy
SND H
Pops
SND P
Jazz
SND J
Näyttöön tulee äänitilan
osoittava ilmaisin.
Unique
SND U
Custom1
SND 1
Aina kun käännät Jog Dial hakupyörää, A ja B muuttuvat
seuraavasti:
Custom2
SND 2
B
Studio
SUR S
Live
SUR L
Club
SUR C
Arena
SUR A
Ota valitsemasi surround-tila
käyttöön painamalla Jog Dial hakupyörää.
Äänenlaadun valitseminen
(kuusialueinen
taajuuskorjain)
1
3
Paina SOUND vähintään 2 sekunnin
ajan.
Paina toiston aikana SOUNDpainiketta, kunnes näytössä näkyy
”SUR”.
A
4
2
Paina toiston aikana SOUNDpainiketta, kunnes näytössä näkyy
”SND”.
4
Ota valitsemasi äänitila käyttöön
painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Asetuksen peruuttaminen
Paina SOUND-painiketta toistuvasti,
kunnes teksti ”Normal” tulee näkyviin
kohtaan A ja ilmoitus kohdassa B
häviää.
Äänen muokkaaminen ja
tallentaminen
Voi muokata ääntä ja tallentaa sen
mukautettuina asetuksina ”Custom1” ja
”Custom2”.
1
Tee kohdan ”Äänenlaadun
valitseminen (kuusialueinen
taajuuskorjain)” (sivu 49) vaiheet 1 3 ja käännä Jog Dial -hakupyörää,
kunnes näkyviin tulee ”Custom1” tai
”Custom2”.
49
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
2
3
Paina jog-valintapyörää.
Valitse haluamasi taajuus
liu'uttamalla jog-valitsinta toistuvasti.
Custom1
Taajuus (100 Hz)
Voit valita vasemmalta lukien taajuudeksi 100 Hz,
250 Hz, 630 Hz, 1,6 kHz, 4 kHz tai 10 kHz
4
Toistonopeuden
muuttaminen
(nopeudensäätö)
Toistonopeuden muuttamisesta on hyötyä
monissa käyttötarkoituksissa, kuten
kielten opiskelussa. Toiminto muuttaa
toistonopeutta muuttamatta tallenteen
äänen- tai sävelkorkeutta.
Toistonopeutta voidaan säätää
normaalinopeudesta portaittain 13
askeleen verran alueella –50 % – +100 %.
Säädä tasoa kääntämällä Jog Dial hakupyörää.
Jogvalintapyörä
x
Custom1
1
Taso (+10 dB)
Voit valita äänenvoimakkuudeksi jonkin
seuraavasta seitsemästä asetuksesta:
–10 dB, –6 dB, –3 dB, 0 dB, +3 dB, +6 dB, +10 dB
5
6
Säädä kunkin taajuuden
äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet
3 ja 4.
2
Avaa valikko toiston aikana ja valitse
Useful – SpeedControl.
Tallennin siirtyy nopeusvalintatilaan.
Valitse haluamasi toistonopeus
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Valitse toistonopeus kuuntelun
aikana.
Vahvista valinta painamalla Jog Dial hakupyörää.
Huomautuksia
• Virtuaalinen surround-ääni ja kuusialueinen
taajuuskorjain eivät toimi tallennuksen aikana.
• Virtuaalinen surround-ääni ja kuusialueinen
taajuuskorjain eivät toimi myöskään silloin,
kun ulkoinen laite on liitetty i/LINE OUT liitäntään.
Kun olet vahvistanut valinnan,
näyttöön tulee teksti ”SC”.
Normaalinopeuteen
palaaminen
Määritä toistonopeudeksi 0 % vaiheessa 2.
Huomautus
Nopeutta säädettäessä toistossa voi ilmetä
kohinaa tai kaikua.
50
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Stereolaitteistoon
liittäminen (LINE OUT)
Voit kuunnella tallentimella ulkoisen
laitteen toistoääntä. Kytke tallentimen
i/LINE OUT -liitin linjajohdolla
vahvistimen tai kasettisoittimen LINE IN
-liitäntään.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Line Out”, ja
valitse kyseinen asetus painamalla
ohjainta.
Huomautuksia
• Jos Audio Out -parametrin arvo liitännässä
i/LINE OUT on Line Out, virtuaalinen
surround-ääni ja kuusialueinen taajuuskorjain
Stereolaitteisto jne.
eivät toimi.
• Jos tallentimeen on kytketty kauko-ohjain,
i/LINE OUT -liittimen Audio Out asetukseksi ei voida valita ”Line Out”.
• Kun liität kuulokkeet tai nappikuulokkeet
suoraan tallentimeen, aseta Audio Out LINE IN -liitäntään
parametrin arvoksi Headphone i/LINE OUT
-liitännässä vaiheessa 3.
Stereominiliitin
2 phonoliitintä
• Älä liitä kuulokkeita tai nappikuulokkeita, jos
Audio Out -parametrin arvo i/LINE OUT R
L
(punainen) liitännässä on Line Out. Muutoin kuulokkeista
(valkoinen)
kuuluva ääni on erittäin voimakas ja
äänenlaatu on heikko.
Linjajohto
• Jos tallennin on yhdistetty aktiivikaiuttimeen
tai vastaavaan laitteeseen ja i/LINE OUT liittimen ”Audio Out”-parametriksi on
määritetty ”Headphone”, varmista, että
5-asentoinen
”Beep”-asetukseksi on määritetty ”Beep Off”
ohjauspainike
(sivu 66).
(NENT, FR,
FF)
MENU
i/LINE OUT -liittimeen
Kun liität linjakaapelin soittimen i/LINE
OUT -liitäntään, varmista, että valitset
Audio Out-parametrin i/LINE OUTliitännälle.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
1
2
Irrota kauko-ohjaimella varustetut
kuulokkeet tai nappikuulokkeet
tallentimesta.
Avaa valikko ja valitse ”Useful” ”Audio Out”.
51
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Left
Tallennettujen raitojen muokkaaminen
Ennen muokkausta
Voit muokata tallennettuja raitoja
lisäämällä tai poistamalla raitamerkkejä
tai nimeämällä raitoja ja levyjä.
Huomautuksia
• Esikäsiteltyjä levyä ei voi muokata.
• Sulje levyn sivulla oleva suojauskieleke ennen
muokkaamista (sivu 76).
• Älä siirrä tai heiluta tallenninta äläkä irrota
sitä virtalähteestä, kun muokkaus on kesken
tai kun näytössä vilkkuu ”SYSTEM FILE
WRITING” (tallentimessa ”SYS WRITE”).
Jos teet näin, tähän mennessä muokatut tiedot
eivät ehkä tallennu levylle tai levyn tiedot
saattavat vahingoittua. Kun näytössä vilkkuu
teksti ”SYSTEM FILE WRITING”
(tallentimessa ”SYS WRITE”), laite tallentaa
muokkaustuloksia.
• Kun näytössä vilkkuu teksti ”SYSTEM FILE
WRITING” (tallentimessa ”SYS WRITE”),
kansi lukkiutuu.
Nimien lisääminen
(nimi)
Voit nimetä raitoja, ryhmiä ja levyjä
kauko-ohjaimen merkkivalikoiman
avulla. Hi-MD-tilaa tukeviin levyihin voi
lisäksi lisätä artistien ja albumien nimiä.
Jotkin ominaisuudet ovat mallikohtaisia.
Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi
syötettävien merkkien enimmäismäärä ja
kauko-ohjaimen merkkivalikoima.
Jäljempänä on selvitys tuettavista
merkeistä, syötettävien merkkien
enimmäismäärästä ja merkkivalikoimasta.
Euroopan, Pohjois-Amerikan ja
Australian mallit
Käytössä olevat merkit
• Englannin ja eurooppalaisten kielten
isot ja pienet kirjaimet1)
• Numerot 0–9
• Symbolit2)
1) Eurooppalaisia
aakkosia voi käyttää vain
Hi-MD-tilaa tukevilla levyillä.
2) Hi-MD- ja MD-tilassa on käytössä eri
symbolit (katso ”Merkkivalikoima”
sivulla 53).
Yksittäisen nimen suurin
mahdollinen merkkimäärä
Raitojen nimet, ryhmien nimet ja levyn
nimi: Noin 200 merkkiä nimeä kohden
(kaikkia käytössä olevia merkkejä
sekaisin).
Levylle tallennettavissa oleva suurin
mahdollinen merkkimäärä*
Hi-MD-tila:
Noin 55 000 merkkiä
MD-tila:
Noin 1 700 merkkiä
* Levylle tallennettavissa olevien nimien määrä
määräytyy sen mukaan, kuinka monta
merkkiä on käytetty raitojen, ryhmien,
artistien ja albumien nimiin sekä levyn
nimeen.
52
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Merkkivalikoima
Merkkipaletti koostuu seuraavista osista.
Hi-MD-tilan
merkkivalikoima
MD-tilan
merkkivalikoima
* Levylle tallennettavissa olevien nimien määrä
määräytyy sen mukaan, kuinka monta
merkkiä on käytetty raitojen, ryhmien,
artistien ja albumien nimiin sekä levyn
nimeen.
Merkkivalikoima
Merkkipaletti koostuu seuraavista osista.
Hi-MD-tilan
merkkivalikoima
Aasian ja Afrikan mallit sekä
Tourist-mallit
Käytössä olevat merkit
• Englannin aakkosten isot ja pienet
kirjaimet (ei kirjaimia ä ja ö)
• Numerot 0–9
• Symbolit*
*
Tiloissa Hi-MD ja MD on käytettävissä eri
symbolit (katso ”Merkkivalikoima”
sivulla 53).
Yksittäisen nimen suurin
mahdollinen merkkimäärä
MD-tilan
merkkivalikoima
Merkkivalikoima
Merkkejä voi valita kauko-ohjaimen
näyttöruudun merkkivalikoimasta.
(”Lisätietoja merkkivalikoimasta on
kohdassa Merkkivalikoima.”)
Näytössä näkyy vain osa
merkkivalikoimasta. Liikuta kohdistinta
ja valitse haluamasi merkit säätimien tai
painikkeiden avulla.
Tekstinsyöttöalue
Kohdistin vilkkuu.
Raitojen nimet, ryhmien nimet ja levyn
nimi: Noin 100 merkkiä nimeä kohden
Hi-MD-tilassa ja 200 MD-tilassa (kaikkia
käytettävissä olevia merkkejä)
Levylle tallennettavissa oleva suurin
mahdollinen merkkimäärä*
Merkkivalikoima
Hi-MD-tila:
Noin 27 000 merkkiä
MD-tila:
Noin 1 700 merkkiä
53
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huomautuksia
• Ryhmätoimintoa ei ehkä voida käyttää, jos
levyn nimen merkkien väliin syötetään
symboli ”//”, kuten nimessä ”abc//def” (vain
MD-tila).
• Aasia-, Afrikka- ja Tourist-mallien kaukoohjain pystyy näyttämään kiinalaiset merkit.
Näitä merkkejä ei kuitenkaan voi syöttää
kauko-ohjaimella. Kiinalaisia merkkejä voi
syöttää ohjelmistolla SonicStage.
Nimi
Näyttö
Artistin nimi
(raitakohtainen)1)
”Artist”
Albumin nimi
(raitakohtainen)1)
”Album”
Levyn nimi
”Disc”
1) Tulee
näyttöön vain Hi-MD-tilaa tukevia
levyjä käytettäessä.
Tekstinsyöttöalueen kohdistin
vilkkuu ja nimi on valmis
syötettäväksi.
DISPLAY •
BACKLIGHT
P-MODE •
REPEAT
Kohdistin vilkkuu.
SOUND •
SOUND SET
Jog-valitsin
(NX • ENTER,
., >)
x
Jogvalintapyörä
VOL +, –
3
Kohdistin ja merkki näkyvät vuorotellen.
Nimeäminen
Voit nimetä raidan, ryhmän tai levyn, kun
tallennin on pysäytys-, tallennus- tai
toistotilassa. Jos levy tukee Hi-MD-tilaa,
voit nimetä myös raitojen artisteja ja
albumeja. Kun nimeät raidan tai sen
artistin tai albumin tallentimen ollessa
pysäytystilassa, raidan on oltava valittuna.
Voit nimetä ryhmän, kun tallennin
tallentaa tai toistaa jotakin kyseiseen
ryhmää kuuluvaa raitaa tai kun kyseisen
ryhmän raita on valittuna ja tallennin on
pysäytystilassa.
1
2
Paina DISPLAY-painiketta.
Kohdistin siirtyy tekstinsyöttöalueelta
merkkivalikoimaan.
4
Valitse kirjain painikkeiden tai
säätimien avulla ja vahvista valinta
painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Valittu kirjain tulee
tekstinsyöttöalueelle, ja kohdistin
siirtyy seuraavaan syöttökohtaan.
Kohdistin vilkkuu seuraavan syötettävän
merkin kohdalla.
Avaa valikko ja valitse ”Edit” - ”Title
Input”.
Valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista ja paina sitten Jog Dial
-hakupyörää.
Nimi
Näyttö
Raidan nimi
”Track”
Ryhmän nimi
”Group”
54
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Merkkien syöttöön käytettävät
painikkeet ja säätimet sekä niiden
toiminnot on lueteltu alla.
Toiminnot
Käyttö1)
Kohdistimen siirto
oikealle tai vasemmalle
tekstinsyöttöalueella
Liu'uta jogvalitsinta (.,
>).
Kirjaimen valitseminen
tekstinsyöttöalueella
Käännä jogvalintapyörää.2)
Kirjaimen lisääminen
Paina Jog Dial hakupyörää tai
jog-valitsinta
(NX • ENTER).
Nimen syöttäminen
Paina Jog Dial hakupyörää tai
jog-valitsinta
vähintään
2 sekuntia (NX
• ENTER).
Vaihtaminen isojen ja
pienten kirjainten sekä
numeroiden ja merkkien
välillä
Paina P-MODE •
REPEAT.
Välilyönnin lisääminen
Paina VOL +.
Kirjaimen poistaminen
Paina VOL –.
Nimeämisen
peruuttaminen
Paina xpainiketta
vähintään
2 sekunnin ajan.
Kohdistimen
siirtäminen oikealle ja
vasemmalle
merkkivalikoimassa
Liu'uta jogvalitsinta (.,
> ).
Kohdistimen
siirtäminen ylös- ja
alaspäin
merkkivalikoimassa
Käännä jogvalintapyörää.
Kohdistimen
siirtäminen
tekstinsyöttöalueelta
merkkivalikoimaan
Paina DISPLAY
• BACKLIGHT.
Kohdistimen
siirtäminen
merkkivalikoimasta
tekstinsyöttöalueelle
Paina x tai
DISPLAY •
BACKLIGHT.
Toiminnot
Käyttö1)
Merkin ”_ (välilyönti)”, Paina SOUND •
”:”, ”/” tai ”–”
SOUND SET.
näyttäminen
tekstinsyöttöalueen
syöttökohdassa
Vaihtaminen isojen ja
Paina SOUND •
pienten kirjainten välillä SOUND SET.
1) Painikkeiden
ja säätimien toiminnot voivat
vaihdella sen mukaan, onko kohdistin
tekstinsyöttöalueella vai merkkivalikoimassa.
2) Merkit tulevat näyttöön valintapyörää
kääntäessäsi samassa järjestyksessä, jossa ne
ovat merkkivalikoimassa.
5
6
Toista vaiheet 3 ja 4 ja syötä kaikki
nimen merkit.
Paina jog-valintapyörää vähintään
2 sekunnin ajan.
Huomautus
Jos nimeät raitoja tallennuksen aikana ja
keskeytät tallennuksen tai tallennus siirtyy
seuraavaan raitaan kesken nimeämisen, siihen
mennessä kirjoitettu teksti tallentuu
automaattisesti.
Nimen vaihtaminen
Voit vaihtaa, raidan, artistin, albumin,
ryhmän tai levyn nimen toimimalla
kohdan ”Nimeäminen” (sivu 54)
mukaisesti.
Raidan, artistin tai albumin nimen
vaihtaminen:
Aloita uudelleen nimettävän raidan toisto
ja vaihda raidan, artistin tai albumin nimi
toiston aikana. Voit myös vaihtaa nimen
tallentimen ollessa pysäytettynä, kun
uudelleen nimettävä raita on valittuna.
Levyn nimen vaihtaminen:
Voit nimetä levyn uudelleen tallentimen
ollessa pysäytys-, tallennus- tai
toistotilassa.
55
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huomautuksia
• Tallentimen näytössä näkyvät japanilaiset
katakana-merkit, mutta niitä ei voida käyttää
nimeämisessä.
• Tallennin ei pysty kirjoittamaan uudelleen
sellaisen levyn tai raidan nimeä, jonka yli
200 merkkiä pitkä nimi on luotu jollakin
muulla laitteella (vain MD-tila).
Raitojen tai ryhmien
siirtäminen uuteen
ryhmään (Ryhmän
asetukset)
Tällä toiminnolla voit siirtää olemassa
olevia raitoja tai ryhmiä uuteen ryhmään
ja myös siirtää jonkin ryhmään
kuulumattoman raidan olemassa olevaan
ryhmään.
Hi-MD-levylle ja Hi-MD-tilaa käyttävälle
vakiolevylle voi luoda enintään 255
ryhmää. MD-vakiolevylle voi luoda
99 ryhmää.
Voit siirtää samaan ryhmään vain
peräkkäisiä raitoja (esimerkiksi raitaa 3 ei
voida siirtää samaan ryhmään raitojen 7 ja
8 kanssa).
Uuden ryhmän luonti ei onnistu, jos
valittu ensimmäinen tai viimeinen raita
kuuluu aiemmin luotuun ryhmään.
Raitojen numerot näkyvät siinä
järjestyksessä, jossa ne ovat levyllä, eivät
siis siinä järjestyksessä, jossa ne ovat
ryhmässä.
Huomautuksia
• Kun nimien kokonaismerkkimäärä ylittää
suurimman mahdollisen merkkimäärän, joka
levylle voidaan tallentaa:
—Jos levyä käytetään Hi-MD-tilassa, ryhmän
voi luoda, mutta ryhmän nimeä ei voi lisätä
vaiheessa 4.
—Jos levyä käytetään MD-tilassa, ryhmää ei
voi luoda.
• Raitojen tai ryhmien pitää olla peräkkäisiä.
Jos haluamasi raidat tai ryhmät eivät ole
peräkkäisiä, siirrä ne peräkkäin, ennen kuin
siirrät ne ryhmään ”Tallennettujen raitojen
siirtäminen (siirto)”, sivu 57).
Levy
Raidan numero
Jog-valintapyörä
Ryhmä 1
Ryhmä 2
7 8
9 101112
1 2 3 4 5 6
Raidat 1–3 siirretään uuteen
ryhmään.
Ryhmä 1 ja ryhmä 2 siirretään
uuteen ryhmään.
x
1
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Group
Set”.
Levy
Ryhmä 2
Ryhmä 1
1 2 3
4 5 6
7 8 9 101112
56
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
haluamasi ensimmäisen raidan
numero tulee näyttöön, ja paina sitten
valitsinta.
Uuden ryhmän ensimmäinen raita on
valittu. Jos levyllä on ryhmiä,
kustakin ryhmästä näkyy vain sen
ensimmäisen raidan numero.
Ryhmän purkaminen
(ryhmän vapautus)
Valitse ryhmä, jonka haluat purkaa, ja
tarkista sen sisältö. Katso ”Ryhmän
raitojen toistaminen (ryhmätoisto)”
(sivu 44).
Jog-valintapyörä
x
3
4
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
haluamasi viimeisen raidan numero
tulee näyttöön, ja paina sitten
valitsinta.
Uuden ryhmän viimeinen raita on nyt
valittu, ja voit nimetä ryhmän. Jos
levyllä on ryhmiä, kustakin ryhmästä
näkyy vain sen viimeisen raidan
numero.
Nimeä ryhmä. Katso ohjeet kohdasta
”Nimien lisääminen (nimi)”
(sivu 52).
Huomautuksia
• Vaiheessa 2 ensimmäisen raidan on oltava
joko olemassa olevan ryhmän ensimmäinen
raita tai ryhmään kuulumaton raita.
• Varmista, kun valitset viimeistä raitaa
vaiheessa 3, että valittava raita tulee vaiheessa
2 valitun raidan jälkeen. Viimeisen raidan
pitää olla joko olemassa olevan ryhmän
viimeinen raita tai ryhmään kuulumaton raita.
1
2
3
4
Valitse ryhmä, jonka haluat purkaa ja
tarkista sen sisältö. Katso kohta
sivu 44.
Paina x.
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”GroupRelease”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Group RELEASE OK?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Pura ryhmä painamalla Jog Dial hakupyörää.
Valitun ryhmän ryhmäasetus on
poistettu ja ryhmä on purettu.
Tallennettujen raitojen
siirtäminen (siirto)
Voit vaihtaa tallennettujen raitojen ja
ryhmien järjestystä.
Jogvalintapyörä
x
57
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Levyn raitojen järjestyksen
muuttaminen
Kun siirrät raitoja, niiden numerointi
muuttuu automaattisesti.
Esimerkki
Raidan C (raidan numero 3) siirtäminen
kolmannesta raidasta toiseksi raidaksi
A
B
C
Ryhmäasetuksia sisältävän
raidan siirtäminen
Voit siirtää raidan ryhmästä pois tai
ryhmästä toiseen. Voit myös siirtää
ryhmään kuulumattoman raidan olemassa
olevaan ryhmään.
Levy
D
Ryhmä 2
Ryhmä 1
Ryhmä 3
Ennen siirtoa
1 2 3 4
A
C
B
3
1 2 3
Aloita siirrettävän raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”Track Move”.
Valittu raitanumero vilkkuu näytön
keskimmäisellä rivillä.
Ryhmän 1 raita 2 siirretään
ryhmän 2 raidaksi 3.
Levy
Ryhmä 1
1 2 3
2
1 2 3 4
D
Siirron jälkeen
1
5 6
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
raidan kohdenumero vilkkuu
näytössä.
Jos haluat siirtää raidan C raidaksi
”02”, kuten esimerkkitapauksessa,
käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
numero ”02” vilkkuu näytössä.
1
2
Ryhmä 2
4 5
1 2 3 4 5
Ryhmä 3
1 2 3
Tee vaihe 1 kohdasta ”Levyn raitojen
järjestyksen muuttaminen” (sivu 58).
Kun siirrät raitaa pois ryhmästä, ohita
tämä vaihe.
Kun siirrät raitaa ryhmästä toiseen,
käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi
kohderyhmä, ja paina lopuksi
valitsinta.
Vahvista valinta painamalla Jog Dial hakupyörää.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
58
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
kohderaidan numero näkyy näytössä
ja vahvista sitten raidan valinta
painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Esimerkki: kun raita siirretään toisen ryhmän
(GP02) raitaan 03.
Levyn ryhmien järjestyksen
muuttaminen
1
2
Aloita sen ryhmän raidan toisto,
jonka paikkaa haluat vaihtaa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Move” ”Group Move”.
Sen ryhmän numero, johon sillä
hetkellä toistettava raita kuuluu,
näkyy näytön keskimmäisellä rivillä.
Valitse levyn kohdepaikka
kääntämällä Jog Dial -hakupyörää ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Esimerkki: levyn ensimmäisen ryhmän
(Group01) siirtäminen toisen ryhmän
(Group02) ja kolmannen ryhmän (Group03)
väliin
Raitojen poistaminen ja
koko levyn
tyhjentäminen (poisto)
Voit poistaa levyltä tarpeettomat raidat tai
kaikki raidat.
Tietoja tietokoneesta
siirrettyjen raitojen
poistamisesta
Tietokoneesta siirrettyjen raitojen
poistaminen vaikuttaa siirtolupiin
seuraavasti:
• Jos raidat on siirretty Hi-MD-tilassa,
raitojen siirtolupa palautuu
automaattisesti, kun levy asetetaan
tallentimeen ja tallennin liitetään
tietokoneeseen.
• Jos raidat on siirretty MD-tilassa,
raitojen siirtolupa menetetään. Jos et
halua menettää siirtolupaa, palauta lupa
siirtämällä raidat takaisin
tietokoneeseen ennen niiden
poistamista.
Huomautus
Muuta kuin äänidataa (kuten teksti- ja
kuvadataa) ei voi poistaa, kun levyä käytetään
Hi-MD-tilassa.
Jogvalintapyörä
x
z
Jos raita tai ryhmä on nimetty, liu'uta jogvalitsinta >-merkin suuntaan toiminnon
aikana, jolloin raidan tai ryhmän nimi tulee
näyttöön. Voit palauttaa raidan tai ryhmän
numeron näyttöön liu'uttamalla jog-valitsinta
.-merkin suuntaan.
Huomautus
Jos poistat kaikki raidat ryhmästä, ryhmä
poistetaan levyltä automaattisesti.
59
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Raidan poistaminen
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi
palauttaa. Varmista, että poistat
oikean raidan.
1
2
Aloita poistettavan raidan toisto, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Erase” ”Track Erase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Erase OK?” ja ”PUSH YES:ENTER
NO:CANCEL”.
Jos valittu raita on siirretty
tietokoneesta, näyttöön tulee teksti
”TRK FROM PC Erase OK?”.
Poista raita lopullisesti painamalla
Jog Dial -hakupyörää.
Raita on poistettu, ja seuraavan raidan
toisto alkaa. Poistetun raidan jälkeiset
raidat numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Ryhmän poistaminen
Voit poistaa valitun ryhmän raidat.
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi
palauttaa. Muista tarkistaa ryhmän
sisältö ennen poistamista.
1
2
3
4
Huomautus
Jos poistat kaikki ryhmän raidat, kyseinen
ryhmä poistetaan levyltä automaattisesti.
Raidan osan poistaminen
Lisää raitamerkit poistettavan osan alkuun
ja loppuun ja poista sitten osa (sivu 61).
Valitse ryhmä, jonka haluat poistaa, ja
tarkista sen sisältö. Katso sivu 44.
Paina x.
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Erase” - ”Group Erase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”Group Erase OK?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jos valittu ryhmä sisältää raitoja,
jotka on siirretty tietokoneesta,
näyttöön tulee teksti ”TRK FROM
PC Erase OK?”.
Poista ryhmä lopullisesti painamalla
Jog Dial -hakupyörää.
Ryhmä poistetaan.
Koko levyn tyhjentäminen
Voit poistaa levyn kaikki raidat ja tiedot
nopeasti samaan aikaan.
Huomaa, että kun tallennus on
poistettu levyltä, sitä ei voi
palauttaa. Muista tarkistaa levyn
sisältö ennen poistamista.
Hi-MD-levyltä tai Hi-MD-tilassa olevalta
vakiolevyltä voi poistaa vain äänidataa.
Muita tietoja, kuten teksti- ja kuvadataa,
ei voi poistaa.
1
2
Tarkista tyhjennettävän levyn sisältö
toistamalla levyä.
Paina x.
60
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
3
4
Avaa valikko ja valitse ”Edit” ”Erase” - ”All Tr Erase”.
Näytössä näkyvät vuorotellen tekstit
”ALL TRACK Erase OK?” ja ”PUSH
YES:ENTER NO:CANCEL”.
Jos levyllä on tietokoneesta siirrettyjä
raitoja, näyttöön tulee teksti ”TRK
FROM PC Erase OK?”.
Tyhjennä koko levy lopullisesti
painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Näytössä näkyy teksti ”SYSTEM
FILE WRITING”, ja kaikki raidat
poistetaan.
Kun poisto on valmis, näyttöön tulee
teksti ”NO TRACK” (Hi-MD-tilassa)
tai teksti ”BLANKDISC” ja ”00:00”
(MD-tilassa).
1
2
3
4
4
5
Lisättävä raitamerkki
1
2
3
Raitojen määrä lisääntyy.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
T MARK
Jogvalintapyörä
Raidan jakaminen
(jako)
Voit jakaa raidan raitamerkillä niin, että
raitamerkin jälkeisestä osasta tulee uusi
raita. Voit myös siirtää raitamerkin
paikkaa tarkasti ennen lopullista
jakamista. Raitojen lukumäärä lisääntyy
alla kuvatulla tavalla.
Huomautuksia
• Et voi lisätä raitamerkkiä raitaan, joka on
siirretty tietokoneesta.
Raidan jakaminen suoraan
Kun tallennin toistaa levyä tai on toiston
taukotilassa, paina tallentimen T MARK painiketta kohdassa, johon haluat lisätä
raitamerkin.
Näyttöön tulee teksti ”MARK ON”, ja
raitamerkki lisätään valitsemaasi kohtaan.
Raitojen lukumäärä lisääntyy yhdellä.
• Et voi lukita raitaa, joka on tallennettu HiMD-tilassa MD Simple Burner -ohjelmistolla.
• Kirjanmerkki- ja ohjelmointiasetukset
poistetaan, kun suoritat jakotoiminnon.
• Et voi jakaa raitaa sen alusta tai lopusta.
• Raitaa ei voi jakaa, jos levyn raitojen määrä
ylittää sallitun määrän jaon jälkeen
(2 047 raitaa Hi-MD-tilaa tulevissa levyissä ja
254 raitaa vakiolevyissä).
61
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Jakamiskohdan siirtäminen
ennen raidan jakamista
1
Paina toiston aikana T MARK painiketta vähintään kahden sekunnin
ajan.
Tallennin toistaa raidasta toistuvasti
neljän sekunnin jaksoa siitä kohdasta,
jossa painoit T MARK -painiketta.
T MARK -painikkeen painamiskohta.
Tallennin toistaa toistuvasti neljän
sekunnin jaksoa raidasta.
2
Siirrä jakamiskohtaa painamalla
5-asentoista ohjauspainiketta FR- tai
FF-merkin suuntaan (tai kääntämällä
kauko-ohjaimen Jog Dial hakupyörää).
Voit siirtää jakamiskohtaa eteen- tai
taaksepäin painamalla
ohjauspainiketta (tai kääntämällä Jog
Dial -hakupyörää). Voit siirtää
raitamerkkiä enintään kahdeksan
sekuntia eteen- tai taaksepäin siitä
kohdasta T MARK, jonka valitsit
vaiheessa 1.
Kohtaa
T MARK
painetaan
vaiheessa 1.
3
Vahvista jakamiskohta painamalla
5-asentoista ohjauspainiketta (tai
kauko-ohjaimen Jog Dial hakupyörää).
z
Voit muuttaa toistonopeutta raidan
jakamistoiminnon aikana. Näin voit hidastaa
toistonopeutta (sivu 50), jolloin jaon voi tehdä
tavallista tarkemmin.
Raitamerkkien lisääminen
tallennuksen aikana (ei
tahdistetun tallennuksen
aikana)
Paina tallentimen T MARK -painiketta
kohdassa, johon haluat lisätä raitamerkin.
Voit lisätä raitamerkkejä automaattisesti
tietyin aikavälein käyttämällä
aikamerkintätoimintoa (ei digitaalisen
tallennuksen aikana) (sivu 38).
Jakamiskohtaa voidaan
siirtää korkeintaan 8
sekuntia eteen- tai
taaksepäin.
Tallennin toistaa toistuvasti siirrettyä neljän
sekunnin jaksoa raidasta.
62
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Raitojen yhdistäminen
(yhdistys)
Kun tallennat analogisen (linjatasoisen)
liitännän kautta, tarpeettomia
raitamerkkejä saattaa tallentua kohtiin,
joissa tallennettu äänenvoimakkuus on
pieni. Voit poistaa raitamerkin ja yhdistää
siten raitamerkin edellä ja jäljessä olevat
raidat.
Raitojen määrä muuttuu alla kuvatulla
tavalla.
Tämän voi tehdä vain tallentimella.
siirretty tietokoneesta.
• Et voi poistaa raitamerkkiä raidasta, joka on
tallennettu Hi-MD-tilassa MD Simple Burner
-ohjelmistolla.
• Et voi yhdistää raitoja, jotka on tallennettu eri
tallennustiloissa.
2
3
4
Poistettava raitamerkki
1
3
Etsi raitamerkki painamalla 5asentoista ohjauspainiketta kevyesti
FR-merkin suuntaan.
Jos haluat poistaa esimerkiksi
kolmannen raitamerkin, etsi
kolmannen raidan alku. ”00:00” tulee
näyttöön.
Teksti ”MARK” näkyy näytössä
muutaman sekunnin.
Poista merkki painamalla T MARK.
Näyttöön tulee teksti ”MARK OFF”.
Raitamerkki on poistettu ja kaksi
raitaa on yhdistetty.
z
Huomautuksia
• Et voi poistaa raitamerkkiä raidasta, joka on
1
2
2
3
Kun poistat raitamerkin yhdistämällä kaksi
raitaa, jälkimmäisen raidan
tallennuspäivämäärä ja nimi muuttuvat
ensimmäisen raidan mukaisiksi.
Huomautus
Kun poistat raitamerkin kahden peräkkäisen ja
eri ryhmiin kuuluvan raidan välistä, toinen raita
siirretään ensimmäisen raidan ryhmään. Jos
taas yhdistät kaksi peräkkäistä raitaa, joista
ensimmäinen kuuluu ryhmään ja toinen ei,
toiselle raidalle otetaan käyttöön ensimmäisen
raidan ryhmäasetukset.
Raitojen määrä pienenee
X
5-asentoinen
ohjauspainike (FR)
1
T MARK
Kun toistat raitaa, jonka raitamerkin
haluat poistaa, keskeytä toisto
väliaikaisesti painamalla Xpainiketta.
63
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Levyn alustaminen
(alustus)
Hi-MD-tilassa voit palauttaa levyn
ostohetken tilaan alustamalla sen.
Tätä toimintoa voi käyttää vain Hi-MDtilassa.
Levytyyppi Levyn alustamisen
jälkeen
1 Gt:n
Hi-MD-levy
Näyttöön tulee teksti ”NO
TRACK”.
Kaikki data poistetaan,
myös muu kuin audiodata.
Jogvalintapyörä
x
1
2
HUOMAUTUS:
Siirrettyjen raitojen
siirtoluvan voi palauttaa
asettamalla levyn
tallentimeen ja kytkemällä
tallentimen tietokoneeseen.
60/74/80
minuutin
vakiolevy
Näyttöön tulee teksti
”BLANKDISC”.
Kaikki data poistetaan,
myös muu kuin audiodata.
Levyä voi tämän jälkeen
käyttää uudelleen joko
MD- tai Hi-MD-tilassa.
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” - ”Format”.
Käännä jog-valintapyörää, kunnes
näytössä näkyy ”YES”, ja vahvista
sitten valintasi painamalla jogvalintapyörää.
Kun alustus on valmis ja tallentimeen
asetetaan levy, näyttöön tulee teksti.
Näytössä lukee ”NO TRACK”, jos
tallentimeen asetetaan 1 Gt:n Hi-MDlevy, ja ”BLANKDISC”, jos
tallentimeen asetetaan Hi-MD-tilassa
oleva vakiolevy.
Tallennin
x
HUOMAUTUS:
Siirrettyjen raitojen
siirtoluvasta vähennetään
yksi.
Huomautuksia
• Kun alustat levyn, kaikki sen sisältämät tiedot
(myös muut kuin äänidata) poistetaan. Jos
epäilet levyllä olevan tärkeitä tietoja, aseta se
tallentimeen ja tarkista levyn sisältö
liittämällä tallennin tietokoneeseen.
• Kun alustat levyn, myös levylle siirretyt raidat
poistetaan ja näiden raitojen siirtolupien
määrä vähenee yhdellä. Jos et halua menettää
siirtolupia, palauta siirtolupa siirtämällä raidat
takaisin tietokoneeseen ennen levyn
alustamista.
• ”Disc Mode” -valikossa määritettyä
toimintatilaa käytetään tyhjässä 60/74/80minuuttisessa vakiolevyssä, vaikka
SonicStage-ohjelmistosta olisikin valittu jokin
toinen toimintatila tai jokin toinen toimintatila
olisi näkyvissä näytössä sen jälkeen, kun levy
on alustettu SonicStage-ohjelmistolla.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
MENU
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Edit” – ”Format”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”YES”, ja valitse
kyseinen asetus painamalla 5asentoista ohjauspainiketta.
64
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Muut toiminnot
Muut toiminnot
Näyttöön tulevien
valikkotoimintojen
muuttaminen
(valikkotila)
Voit tuoda kaikki valikkokohteet näkyviin
(lisäasetustila) tai vain useimmin käytetyt
kohteet (helppokäyttötila).
Kohdassa ”Valikkoluettelo” (sivu 28) on
mainittu valikkokohteet, joita ei voi tuoda
näkyviin.
Kuulon suojaaminen
(AVLS)
AVLS (Automatic Volume Limiter
System) -toiminto pitää suurimman
mahdollisen äänenvoimakkuuden
sellaisella tasolla, että kuulosi ei kärsi.
Jog-valintapyörä
Jogvalintapyörä
1
1
2
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Menu Mode”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Simple” tai
”Advanced”, ja vahvista valinta
painamalla valitsinta.
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”AVLS”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”AVLS On”, ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Kun yrität säätää äänenvoimakkuuden
liian suureksi, ”AVLS NO VOLUME
OPERATION” tulee näyttöön.
Äänenvoimakkuus pysyy kohtuullisena.
AVLS-toiminnon peruuttaminen
Valitse ”AVLS Off” vaiheessa 2.
Tallennin
Tallennin
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Menu Mode”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Simple” tai
”Advanced”, ja vahvista valinta
painamalla painiketta.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”AVLS”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”AVLS On”, ja
vahvista valinta painamalla painiketta.
65
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Äänimerkin
poistaminen käytöstä
Voit ottaa äänimerkin käyttöön ja poistaa
sen käytöstä sekä tallentimesta että
kauko-ohjaimesta.
Jogvalintapyörä
Taustavalon
kytkeminen päälle ja
pois päältä
Voit kytkeä kauko-ohjaimen näytön
taustavalon päälle tai pois päältä.
Jogvalintapyörä
BACKLIGHT
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Beep”.
1
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Beep Off”, ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
2
Äänimerkin ottaminen
käyttöön
Valitse ”Beep On” vaiheessa 2.
Tallennin
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Beep”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Beep Off”, ja
vahvista valinta painamalla
painiketta.
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Option” ”Backlight”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy haluamasi kohde, ja
vahvista sitten sen valinta painamalla
valitsinta.
Näyttö
Asetus
Auto
Taustavalo syttyy, kun käytät
tallenninta tai kaukoohjainta, ja sammuu
automaattisesti, jos et käytä
toimintoja muutamaan
sekuntiin.
On
Taustavalo palaa, kun
tallennin on toiminnassa.
Off
Taustavalo ei pala.
Taustavalon sytyttäminen vain
tarvittaessa, kun ”Backlight”asetus on ”Auto”
Paina BACKLIGHT vähintään 2 sekunnin
ajan.
Taustavalo syttyy, kun BACKLIGHTpainiketta painetaan.
66
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Huomautuksia
Levykohtaisten
asetusten
tallentaminen
(levymuisti)
• Voit tallentaa enintään 64 levyn tiedot. Jos
Tallennin tallentaa oletusasetusten
mukaan kunkin levyn asetukset
automaattisesti. Tallennin tallentaa levyn
asetukset automaattisesti ja noutaa ne,
kun levy asetetaan laitteeseen.
Seuraavat asetukset voidaan tallentaa:
• Ohjelmoitu toisto
• Kirjanmerkit
• Kuusialueisen taajuuskorjaimen
”Custom1”- ja ”Custom2”-asetukset.
Voit tarkistaa asetukset seuraavasti:
tallennat useampien levyjen tiedot, uudet
tiedot korvaavat vähiten käytetyn levyn tiedot.
Levyjen raitojen määrä vaikuttaa siihen,
kuinka monen levyn tiedot voidaan tallentaa.
Jos levyissä on paljon raitoja, yksittäisiä
levyjä voidaan kirjata vähemmän.
• Jos yrität poistaa levytiedot levyltä, jolle ei ole
tallennettu mitään, näytössä näkyy teksti ”NO
DISC MEMORY” muutaman sekunnin ajan.
Tallennin
Jogvalintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
Poista levy tallentimesta, avaa valikko
ja valitse ”Option” - ”Disc Memory”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”On”, ja vahvista
valinta painamalla valitsinta.
Tallentimen asettaminen
tilaan, jossa levyn asetuksia ei
tallenneta
Valitse ”Off” vaiheessa 2.
Levytietojen poistaminen
1
2
1
2
MENU
Poista levy tallentimesta, avaa valikko
ja valitse ”Option” - ”Disc Mem”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”On”, ja vahvista
valinta painamalla painiketta.
Levytietojen poistaminen
1
2
Aseta tallentimeen levy, jonka tiedot
haluat poistaa. Tarkista sen sisältö.
Valitse ”1MemErase” vaiheessa 2.
Aseta tallentimeen levy, jonka tiedot
haluat poistaa. Tarkista sen sisältö.
Valitse ”1MemoryErase” vaiheessa 2.
Levyn tiedot poistetaan.
z
Kun ”Disc Memory” -asetukseksi on määritetty
”On”, näkyviin tulee teksti ”Disc Memory”
aina, kun laitteeseen asetetaan levy, jonka
asetukset on tallennettu.
67
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Toiston aloittaminen
nopeasti (pikatila)
Tallennin
Tallennin aloittaa oletusasetusten mukaan
toiston nopeasti, kun toistopainiketta
painetaan.
Voit tarkistaa asetukset seuraavasti:
Jogvalintapyörä
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
1
2
2
Kun tallennin on pysäytys- tai
toistotilassa, avaa valikko ja valitse
”Option” - ”Quick Mode”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Quick On”, ja
vahvista valinta painamalla valitsinta.
Kun tallennin on käyttämättä
pitkään
Valitse ”Quick Off” vaiheessa 2.
Voit minimoida paristojen kulutuksen,
kun tallennin ei ole käytössä.
Huomautus
Kun pikatilaksi on asetettu ”Quick On”,
tallentimen virta on päällä, vaikka näytössä ei
näy mitään. Jos akku tyhjenee kokonaan,
tallentimen sisäinen virranlähde sammuu
automaattisesti.
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”QuickMode”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Quick On”, ja
vahvista valinta painamalla
painiketta.
Levytilan valitseminen
(Disc Mode)
Kun asetat tyhjän 60/74/80-minuuttisen
vakiolevyn tallentimeen, voit käyttää tätä
toimintoa ja määrittää, käytetäänkö levyn
kanssa Hi-MD- vai MD-tilaa.
Jos aiot käyttää tässä laitteessa
tallennettua levyä jossakin toisessa
laitteessa, jossa ei ole Hi-MD-tukea,
tallenna levy siten, että ”Disc Mode” asetus on ”MD”.
Jogvalintapyörä
1
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Disc Mode”.
68
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
2
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Hi-MD”
(oletusasetus) tai ”MD”, ja vahvista
valinta painamalla valitsinta.
Näytön kontrastin
säätäminen
Voit säätää kauko-ohjaimen näytön
kontrastia.
Huomautuksia
Jogvalintapyörä
• Vaikka valitset ”Disc Mode”-asetukseksi
”MD”, toimintatila voi olla vain ”Hi-MD”,
kun käytät 1 Gt:n Hi-MD-levyä.
• ”Disc Mode” -valikossa määritettyä
toimintatilaa käytetään tyhjässä 60/74/80minuuttisessa vakiolevyssä, vaikka
SonicStage-ohjelmistosta olisikin valittu jokin
toinen toimintatila tai jokin toinen toimintatila
olisi näkyvissä näytössä sen jälkeen, kun levy
on alustettu SonicStage-ohjelmistolla.
Tallennin
1
2
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Option” ”Contrast”.
Säädä kontrastia kääntämällä Jog Dial
-hakupyörää, ja vahvista valintasi
painamalla valitsinta.
Huomautus
Tallentimen näytön kontrastia ei voi säätää.
5-asentoinen
ohjauspainike
(NENT, FR, FF)
1
2
MENU
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Disc Mode”.
Paina 5-asentoista ohjauspainiketta
FR- tai FF-merkin suuntaan, kunnes
näyttöön tulee teksti ”Hi-MD” tai
”MD”, ja vahvista valinta painamalla
painiketta.
Näytön vierityssuunnan
vaihtaminen
Kun käännät Jog Dial -hakupyörää
alaspäin, näyttö vierii myös alaspäin. Voit
vaihtaa vierityssuunnan päinvastaiseksi.
Jogvalintapyörä
1
2
Avaa valikko ja valitse ”Option” ”Jog Dial”.
Käännä Jog Dial -hakupyörää, kunnes
näytössä näkyy ”Reverse”, ja vahvista
valinta painamalla valitsinta.
69
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Normaalin asetuksen
palauttaminen
Valitse ”Default” vaiheessa 2.
Kellon asettaminen
Tallennetun päivämäärän ja ajan
tallentaminen levylle edellyttää, että
kellonaika on määritetty. Kun asetat
kellonajan, tallennin tallentaa levylle
jokaisen tallennuksen ajankohdan.
DISPLAY
Jog-valitsin
(., >)
Jog-valintapyörä
1
Kun tallennin on pysäytystilassa, avaa
valikko ja valitse ”Option” - ”Clock
Set”.
Vuosilukua osoittavat numerot
alkavat vilkkua.
Jos päivämäärä tai kellonaika
on virheellinen
Palaa väärin merkityn kohteen kohdalle
liu'uttamalla jog-valitsinta .-merkin
suuntaan. Syötä oikea arvo. Voit ohittaa
tarpeettoman määritysvaiheen
liu'uttamalla jog-valitsinta >-merkin
suuntaan.
Ajan näyttäminen
• Kauko-ohjaimesta
Kun tallennin on pysäytys- tai
tallennustilassa, paina DISPLAYpainiketta toistuvasti.
• Tallentimesta
Kun tallennin on pysäytys- tai
tallennustilassa, avaa valikko ja valitse
”Display” - ”Clock”.
Ajan näyttäminen 24 tunnin
järjestelmän mukaisesti
Asettaessasi kelloa paina DISPLAYpainiketta. Kun haluat kellonajan
näyttöön 12 tunnin järjestelmän
mukaisesti, paina uudelleen DISPLAY.
Oikean kellonajan säilyttäminen
Kun kellonaika on asetettu, oikea kellonaika
säilyy niin kauan kuin tallennin on kytketty
virtalähteeseen, kuten ladattuun akkuun tai
verkkolaitteeseen. Jos tallennin irrotetaan
virtalähteestä, kellonaika palautuu
tehdasasetukseksi 3 minuutin kuluessa.
Huomautuksia
2
3
Vaihda vuosiasetusta kiertämällä ja
painamalla Jog Dial -hakupyörää.
Kuukautta osoittavat numerot alkavat
vilkkua.
Valitse kuukausi, päivämäärä, tunnit
ja minuutit toistamalla vaihe 2.
Kun asetat minuutit Jog Dial hakupyörää painamalla, kello alkaa
toimia.
• Varmista, että kellonaika on asetettu oikein,
jos käytät automaattista
ajanmerkitsemistoimintoa tärkeissä
tallenteissa.
• Tavallisesti kello voi jätättää tai edistää noin
3 minuuttia kuukaudessa.
• Siirretyissä raidoissa ei ole
tallennuspäivämäärätietoja, vaikka kellonaika
olisikin asetettuna laitteeseen.
• Kun tallenninta käytetään väylävirralla akun
ollessa tyhjä tai irti tallentimesta ja tietokone
siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, tallentimen
kellonaika häviää.
70
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Tallentimen ja
Tallentimen ja tietokoneen yhteiskäyttö
tietokoneen
Tietokoneliitännän
avulla tehtävät
toiminnot
Jos haluat käyttää tallenninta
tietokoneeseen kytkettynä, sinun on
asennettava laitteen mukana toimitetulla
CD-levyllä oleva ohjelmisto. Lisätietoja
asennuksesta on osassa Ohjelmiston
käyttö.
Mukana toimitettua
ohjelmistoa käytettäessä
Lisätietoja on ohjelmiston käyttöä
käsittelevässä luvussa ja käytönaikaisessa
ohjeessa.
• Äänidatan siirtäminen tietokoneen
ja tallentimen välillä
Laitteen mukana toimitetun SonicStageohjelmiston avulla voit siirtää äänidataa
tallentimen ja tietokoneen välillä. Kun
Hi-MD-tilaan asetettu levy asetetaan
tallentimeen, mikrofonilla tai CDsoittimesta tallennetut raidat voi siirtää
tietokoneeseen.
• Tallennus suoraan CD-levyltä MDlevylle
Laitteen mukana toimitetun MD Simple
Burner -ohjelmiston avulla voit tallentaa
tietokoneen CD-asemassa olevan levyn
suoraan tallentimessa olevaan levyyn.
Tallentimessa olevan levyn
käyttäminen
tallennusvälineenä
Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa,
tallennin näkyy Windowsin
Resurssienhallinnassa ulkoisena asemana.
Voit tällöin siirtää muuta kuin äänidataa,
kuten tekstiä ja kuvatiedostoja. Lisätietoja
on kohdassa ”Muun kuin äänidatan
tallentaminen levylle” (sivu 73).
Tallentimen liittäminen
tietokoneeseen
yhteiskäyttö
Liitä tallennin tietokoneeseen seuraavasti.
Huomautuksia
• Jos käytössä on Windows 2000 Professional
Irrota USB-kaapeli, ennen kuin kytket
tietokoneeseen virran tai käynnistät sen
uudelleen. Jos irrotat USB-kaapelin
käynnistämisen jälkeen, tietokone ei
välttämättä tunnista tallenninta, kun kytket sen
seuraavan kerran tietokoneeseen USBkaapelilla. Jos tietokone ei tunnista
tallenninta, irrota USB-kaapeli, käynnistä
tietokone uudelleen ja kytke USB-kaapeli
uudelleen. Tässä kuvatun ongelman voi
ratkaista päivittämällä Windowskäyttöjärjestelmän siten, että se sisältää kaikki
uusimmat ominaisuudet.
• Jos käytössä on Windows ME tai Windows
98SE
Jos yhdistät tallentimen tietokoneeseen, kun
tallentimen levytilaksi on määritetty ”Hi-MD”
(oletusasetus) ja asetat sitten laitteeseen 60/
74/80 minuutin vakiolevyn, levyn
toimintatilaksi saattaa automaattisesti muuttua
Hi-MD, vaikka et tallentaisi mitään.
• Jos käytössä on Windows ME tai
Windows 98SE
Kun irrotat USB-kaapelin, tietokoneen
näyttöön tulee sanoma siitä, että laitetta ei ole
irrotettu turvallisesti. Tästä sanomasta ei
tarvitse välittää. Voit jatkaa napsauttamalla
OK-painiketta.
z
Jos toistat äänitiedostoja ohjelmiston avulla,
ääni tulee tietokoneen kaiuttimista Hi-MDtilassa ja tallentimeen liitetyistä kuulokkeista/
nappikuulokkeista MD-tilassa.
71
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Virta (väylävirta) tulee tietokoneen USBportin kautta. Näin tallenninta voi käyttää
ilman ladattavaa akkua.
3
Irrota USB-kaapeli.
Irrota USB-kaapeli tallentimesta
pitämällä liittimen sivuilla olevia
painikkeita painettuna, työntämällä
liitintä ja vetämällä liitin irti.
Tietokone
USB-porttiin
USB-liittimeen
Kun levy poistetaan
tallentimesta
1
1
2
3
Aseta tallentimeen tallennettava levy.
Varmista, että tallennin on pysäytetty
ja että HOLD-painike ei ole
painettuna, ja kytke tallennin
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2
Tarkista liitännät.
Kun liitännät ovat kunnossa,
tallentimen näytössä näkyy teksti
”PC – –MD”.
laitteeseen kannattaa asettaa täyteen ladattu
akku varotoimena mahdollisten
virtakatkosten, USB-kaapelin irtoamisen tai
muiden yllättävien tilanteiden varalta. Emme
takaa tuloksia, jos ennalta-arvaamaton tilanne
aiheuttaa toimintahäiriön, tiedonsiirtohäiriön
tai äänidatan tuhoutumisen.
• Jos irrotat USB-kaapelin tallentimesta ja
haluat kytkeä sen uudelleen, odota ainakin
kaksi sekuntia ennen uudelleenkytkemistä.
• Varmista, että tallennin on asetettu vakaalle
alustalle tallennuksen ajaksi.
• Älä liitä tallenninta tietokoneeseen
tallennuksen tai toiston aikana.
• Järjestelmässä saattaa ilmetä toimintahäiriö,
jos tietokone siirtyy keskeytys- tai lepotilaan
liitäntää muodostettaessa. Poista keskeytys- ja
lepotilaan siirtyminen käytöstä.
• Älä muodosta tallentimen ja tietokoneen
yhteyttä USB-keskittimen kautta.
• Tallentimen ladattavaa paristoa ei voi ladata,
kun laitetta käytetään väylävirran avulla.
• Kun tallenninta käytetään väylävirralla akun
ollessa tyhjä tai irti tallentimesta ja tietokone
siirtyy keskeytys- tai lepotilaan, tallentimen
kellonaika häviää.
USB-kaapelin irrottaminen
Irrota USB-kaapeli seuraavien ohjeiden
mukaan. Jos näitä ohjeita ei noudateta,
data saattaa vahingoittua.
1
2
Noudata vaiheita 1 ja 2 kohdassa
”USB-kaapelin irrottaminen”
(sivu 72).
Varmista, että tallentimen RECmerkkivalo ei pala.
Paina tallentimen x-painiketta.
Näyttöön tulee teksti ”EJECT OK!”.
Tekstin ”EJECT OK!” tuleminen
näyttöön voi kestää hetken
olosuhteista riippuen.
Poista levy tallentimesta.
Huomautuksia
• Jos kytket tallentimen tietokoneeseen,
72
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin
moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka
täyttävät järjestelmävaatimukset.
Muun kuin äänidatan
tallentaminen levylle
Jos muodostat yhteyden ja tallentimessa
on Hi-MD-tilassa oleva levy, Windowsin
Resurssienhallinta tunnistaa levyn
tallennusvälineeksi. Tällöin voit tallentaa
tietokoneeseen muuta dataa, kuten tekstiä
tai kuvia.
Tietoja levyjen tallennustilasta on
seuraavalla sivulla.
Kun asetat Hi-MD-tilassa olevan levyn
tallentimeen ja muodostat yhteyden
tietokoneeseen, Windows tunnistaa
tallentimen ulkoiseksi laitteeksi, ja sitä
voi tarkastella Resurssienhallinnassa. Voit
käyttää tallenninta samalla tavalla kuin
muita laitteita.
Huomautuksia
• Kun SonicStage-ohjelmisto on käytössä,
tallenninta ei tunnisteta
datatallennusvälineeksi.
• Jos alustat levyn tietokoneella, käytä
alustamiseen SonicStage-ohjelmistoa.
• Älä poista tiedostonhallintakansiota
(HMDHIFI-kansio ja HI-MD.IND-tiedosto)
Windowsin Resurssienhallinnassa.
73
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Kunkin levyn tallennustila (tällä tallentimella ja SonicStageohjelmistolla alustettuna)
Levytyyppi
Kokonaistila
Levynhallintatila1)2)
Vapaa tila
60 minuutin
vakiolevy
219 Mt
(229 965 824 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
218 Mt
(229 113 856 tavua)
74 minuutin
vakiolevy
270 Mt
(283 312 128 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
269 Mt
(282 460 160 tavua)
80 minuutin
vakiolevy
291 Mt
(305 856 512 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
290 Mt
(305 004 544 tavua)
Hi-MD-levy
964 Mt
(1 011 613 696 tavua)
832 kt
(851 968 tavua)
963 Mt
(1 010 761 728 tavua)
1) Tila,
jota käytetään levyn tiedostojen hallintaan.
hallintatilan koko määräytyy tietokoneen ominaisuuksien ja muiden tekijöiden mukaan.
Käytettävissä voi täten olla vähemmän tilaa kuin mitä Resurssienhallinnassa näkyy.
2) Levyn
74
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Lisätiedot
Lisätiedot
Varotoimet
Turvallisuus
Älä työnnä DC IN 6V -liittimeen vieraita
esineitä.
Virtalähteet
• Käytä tavallista verkkovirtaa tai ladattavaa
akkua.
• Kotikäyttö: Käytä mukana toimitetussa
pöytälaturissa tallentimen vakiovarusteisiin
kuuluvaa verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne saattavat aiheuttaa
tallentimessa toimintahäiriön.
Liittimen napaisuus
• Kytke verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan.
Jos huomaat verkkolaitteessa jotain häiriöitä,
kytke se välittömästi irti pistorasiasta.
• Tallennin on kytketty sähköverkkoon ja
jännitteellinen niin kauan kuin se on kytketty
pistorasiaan, vaikka tallennin olisikin kytketty
pois päältä.
• Varmista, että laite on irrotettu virtalähteestä
(verkkolaite tai ladattava akku), jos laite on
pitkään käyttämättä. Irrota verkkolaite
pistorasiasta pistokkeesta vetämällä, älä vedä
johdosta.
Kuulokkeet ja
nappikuulokkeet
Liikenneturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita tai nappikuulokkeita
ajaessasi polkupyörällä, autolla tai muulla
moottoriajoneuvolla. Tällainen käyttö saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita ja on lainvastaista
monissa maissa. Tallentimen kuuntelu suurella
äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista
myös kävellessä, varsinkin risteysalueilla. Ole
varovainen äläkä käytä tallenninta, jos se voi
aiheuttaa vaaratilanteita.
Kuulovammojen estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla tai nappikuulokkeilla
suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuollon
asiantuntijat eivät suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos
korvasi alkavat soida, pienennä
äänenvoimakkuutta tai lopeta kuuntelu.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Näin
kuulet myös ulkopuolelta tulevat äänet ja otat
huomioon muut ihmiset.
Kauko-ohjain
Mukana toimitettu kauko-ohjain on tarkoitettu
käytettäväksi vain tämän tallentimen kanssa.
Tallenninta ei voida käyttää jonkin toisen
laitteen kauko-ohjaimella.
Lataaminen
Tallentimen kuumeneminen
• Vakiovarusteisiin kuuluvaa pöytälaturia
Tallennin saattaa kuumeta, jos sitä käytetään
pitkiä aikoja. Tämä ei kuitenkaan ole
toimintahäiriö.
voidaan käyttää vain tämän tallentimen
kanssa. Laturilla ei voida ladata muita
laitemalleja.
• Älä lataa vakiovarusteisiin kuuluvalla
pöytälaturilla muita akkuja kuin laitteen
mukana tulevaa akkua tai laitteeseen sopivaa
akkua (LIP-4WM).
• Muista käyttää vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta.
• Lataa akku +5°C - +35°C lämpötilassa.
Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan
mukaan. (Lataaminen kestää tavallista
kauemmin kylmässä. Tämä on normaalia
litiumioniakkua käytettäessä.)
• Jos tallennin on pitkään käyttämättä, irrota
akku tallentimesta ja säilytä sitä viileässä ja
kuivassa. Huolehdi siitä, että akku ei tällöin
ole kokonaan tyhjä tai täyteen ladattu, jotta
akku ei vaurioidu.
Asentaminen
• Jos käytät tallenninta paikassa, joka on alttiina
staattiselle tai sähköiselle kohinalle, tallennus
ei ehkä onnistu kunnolla tai tallennetut tiedot
voivat hävitä.
• Älä koskaan käytä tallenninta, kun se on
altistettuna kirkkaalle valolle, kuumille tai
kylmille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai
tärinälle.
• Älä koskaan kääri tallenninta mihinkään, kun
sitä käytetään verkkolaitteen kanssa.
Tallentimen kuumeneminen saattaa tällöin
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön tai
vaurioittaa sitä.
75
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
• Pöytälaturi tai tallennin saattavat kuumeta
latauksen aikana, mutta se ei ole vaarallista.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti
normaalia pienempi ensimmäisellä
käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
Tällöin akku kannattaa ladata ja purkaa monta
kertaa peräkkäin. Näin akun kestoaika
palautuu normaaliksi.
• Jos ladattavan akun kapasiteetti laskee
puoleen normaalista, vaihda akku uuteen.
• Jos tallenninta ei käytetä pitkään aikaan,
poista ladattava akku laitteesta, poista
tallennin pöytälaturista ja irrota verkkolaite
pistorasiasta.
MiniDisc-levy (MD-levy)
• Pidä MD-levyä kotelossa kuljetuksen tai
säilytyksen aikana.
• Älä avaa suljinta.
• Älä aseta levyä paikkaan, jossa se altistuu
valolle, kuumille tai kylmille lämpötiloille,
kosteudelle tai pölylle.
• Kiinnitä levyn mukana tuleva nimitarra sille
varattuun paikkaan. Älä kiinnitä sitä muualle
levyyn.
Puhdistaminen
• Puhdista akun liitännät pumpulipuikolla tai
pehmeällä kankaalla alla olevan kuvan
mukaisesti.
Huomautuksia paristoista
Paristojen asiaton käyttö saattaa aiheuttaa
niiden vuotamisen tai räjähtämisen. Estä
tällaiset tapaturmat noudattamalla seuraavia
varotoimia:
• Aseta paristo tallentimeen plus- ja
miinusnavat (+ ja –) oikeinpäin.
• Poista paristot, jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan.
• Jos paristo vuotaa, pyyhi paristonesteet
huolellisesti pois paristokotelosta ennen
uusien paristojen asettamista.
Mekaaniset äänet
Tallentimesta kuuluu mekaanista ääntä, kun se
on toiminnassa. Äänen aiheuttaa
virransäästöjärjestelmä, eikä kyse ole viasta.
• Puhdista tallentimen kotelo pehmeällä
kankaalla, jota on kostutettu hieman vedellä
tai miedolla puhdistusaineliuoksella. Älä
käytä puhdistukseen minkäänlaista karkeaa
sientä, hankausjauhetta tai liuotinta (kuten
alkoholia tai bentseeniä), koska ne saattavat
vahingoittaa kotelon pintaa.
• Puhdista levykotelo kuivalla kankaalla
pyyhkimällä.
• Linssissä oleva pöly saattaa estää laitetta
toimimasta kunnolla. Muista sulkea
levylokeron kansi levyn asettamisen ja
poistamisen jälkeen.
• Pyyhi kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden
liitinpistokkeet ja kauko-ohjain kuivalla
liinalla, jotta äänenlaatu pysyy
mahdollisimman hyvänä. Likaiset
liitinpistokkeet saattavat aiheuttaa äänen
vääristymistä tai katkoksia.
76
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Tallennetun levyn suojaaminen
Suojaa levy tallennukselta liu'uttamalla sen
kyljessä oleva kieleke auki. Kun kieleke on
tässä asennossa, levylle ei voi tallentaa. Liu'uta
kieleke takaisin alkuasentoon, kun haluat
tallentaa levylle.
Suojauskieleke
Levyn takapuoli
Tallennettu materiaali
on suojattu.
Tallennettua
materiaalia ei ole
suojattu.
Tekniset tiedot
Äänentoistojärjestelmä
Digitaalinen MiniDisc-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: λ = 790 nm
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä teho on mitattu 200 millimetrin päästä
linssin pinnasta optisella mittausanturilla, jossa
on 7 millimetrin aukko.)
Tallennus- ja toistoaika (Lisätietoja
on kohdassa sivu 94)
HMD1G-levyä käytettäessä (1 Gt):
Enintään 34 tuntia Hi-LP-stereotilassa
Käytettäessä MDW-80-levyä Hi-MD-tilassa:
Enintään 10 h 10 min Hi-LP-stereotilassa
Käytettäessä MDW-80-levyä MD-tilassa:
Enintään 160 minuuttia monotilassa
Enintään 320 minuuttia LP4-stereotilassa
Pyörimisnopeus
350–3 600 kierrosta minuutissa (CLV)
Virheenkorjaus
Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, jotka
koskevat tallennintasi, ota yhteyttä lähimpään
Sony-kauppiaaseen. (Jos ongelma on esiintynyt
levyn ollessa tallentimessa, ongelman syy on
helpommin selvitettävissä, kun jätät levyn
tallentimeen siihen asti kun otat yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.)
Hi-MD:
LDC (Long Distance Code) / BIS (Burst
Indicator Subcode)
MD:
ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed
Solomon Code)
Näytteenottotaajuus
44,1 kHz
Näytteenottotaajuuden muunnin
Syöttö: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Koodaus
Hi-MD:
Linear PCM (44,1 kHz/16-bittinen) — PCM
ATRAC3plus (Adaptive TRansform
Acoustic Coding 3 plus)
MD:
ATRAC
ATRAC3 – LP2/LP4
Modulointijärjestelmä
Hi-MD:
1-7RLL (Run Length Limited) / PRML
(Partial Response Maximum Likelihood)
MD:
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Taajuusvaste
20–20 000 Hz ±3 dB
77
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tuloliitännät1)
Lisävarusteet
Mikrofoni: stereominiliitäntä
(pienin tulojännite 0,25 mV)
Linjatulo:
stereominiliitäntä analogiselle tulolle
(vähimmäistulo 49 mV)
optinen (digitaalinen) miniliitäntä optiselle
(digitaaliselle) tulolle
Optinen johto
POC-151HG, POC-152HG, POC-MZ1,
POC-MZ2, POC-15B, POC-15AB, POCDA12SP
Linjajohto
RK-G129, RK-G136
Stereomikrofonit
ECM-MS907, ECM-MS957
MDR-sarjan stereokuulokkeet tai
stereonappikuulokkeet*
SRS-sarjan aktiivikaiuttimet
Tallennettavat MDW-sarjan MD-levyt
Tallennettava Hi-MD-levy
HMD1G
Lähtöliitännät
i/LINE OUT2): stereominiliitäntä (kaukoohjaimelle) / 194 mV (10 kΩ)
Suurin lähtöteho (tasavirta)2)
Kuulokkeet:
5 mW + 5 mW (16 Ω)
Virtalähdevaatimukset
Sony-vaihtovirtamuuntaja yhdistettynä DC IN
6V -virtaliittimeen:
120 V AC, 60 Hz (Yhdysvaltojen, Kanadan,
Meksikon ja Taiwanin mallit)
240 V AC, 50 Hz (Australian malli)
220 V AC, 50 Hz (Kiinan malli)
100–240 V AC, 50/60 Hz (muut mallit)
Tallennin:
Ladattava litiumioniakku
LIP-4WM, 3,7 V, 370 mAh, Li-ion
Pöytälaturi:
6 V:n verkkolaite DC
Jälleenmyyjälläsi ei välttämättä ole kaikkia yllä
mainittuja varusteita. Pyydä jälleenmyyjältä
lisätietoja omassa maassasi myytävistä
lisävarusteista.
∗ Kun käytät lisävarustekuulokkeita, käytä
vain kuulokkeita ja nappikuulokkeita, joissa
on stereominiliittimet. Et voi käyttää
kuulokkeita, joissa on mikroliittimet.
Käyttölämpötila
+5°C - +35°C
Akun ja pariston kestoaika3)
Katso ”Paristojen kestoaika” (sivu 17).
Mitat
Noin 81,7 × 76,1 × 14,8 mm (leveys/korkeus/
syvyys)
(mitoissa ei mukana ulkonevia osia, painikkeita
ja säätimiä)
Paino
Noin 97 g (pelkkä tallennin)
Noin 107 g (ladattava akku mukaan lukien)
1)
LINE IN (OPT) -liitäntään yhdistetään joko
digitaalinen (optinen) johto tai analoginen
linjajohto.
2) i/LINE OUT -liitäntään yhdistetään joko
kuulokkeet/nappikuulokkeet tai linjajohto.
3)Mitattu JEITA-standardin mukaisesti.
Dolby Laboratories on myöntänyt lisenssin
yhdysvaltalaisiin ja muun maalaisiin
patentteihin.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
78
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:L0-Right
Vianmääritys ja
Vianmääritys ja selitykset
selitykset
Vianmääritys
Jos tallentimen käytössä esiintyy ongelmia, yritä korjata ongelma alla olevien ohjeiden
mukaisesti, ennen kuin otat yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Jos tallentimen
näyttöön tulee virheilmoituksia, kirjoita ne ylös.
1
2
Tarkista, onko ongelma mainittu kohdassa ”Vianmääritys” (sivu 79).
Etsi ongelman syytä myös kohdasta ”Virheilmoitukset” (sivu 88).
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa vaiheen 1 toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Lataaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ladattava akku ei ala
latautua. Akku ei
lataudu täyteen.
• Ladattava akku on asetettu laturiin väärin tai verkkolaite on kytketty
väärin.
, Aseta akku oikein tai kytke verkkolaite oikein.
• Ladattavan akun kapasiteetti on tavallisesti normaalia pienempi
ensimmäisellä käyttökerralla tai pitkän käyttötauon jälkeen.
, Lataa akku ja pura sen varaus useita kertoja. Näin akun kestoaika
palautuu normaaliksi.
• Ladattava akku on tyhjä (näytössä ei näy mitään).
, Lataa akku. Latausilmaisin tulee näyttöön ja lataus alkaa vasta
minuutin kuluttua siitä, kun olet asettanut tallentimen
pöytälaturiin. Jos lataus ei ala minuutin kuluttua, aseta tallennin
pöytälaturiin uudelleen.
• Lämpötila on liian suuri tai alhainen (näytössä on teksti ”CHARGE
5°C–35°C 41F–95F”).
, Lataa akku lämpötilassa +5°C - +35°C.
Ladattava akku on
tyhjentynyt, vaikka
tallenninta ei ole
käytetty pitkään
aikaan.
• Virtatilaksi on valittu Quick On (pikatila).
, Jos virtatilaksi on valittu ”Quick On”, tallentimen virta on
päällä, vaikka toimintoja ei käytetä. Tämä lyhentää akun
kestoaikaa (sivu 68). Jos akkua ei ole ladattu täyteen, se voi
tyhjentyä nopeasti. Lataa akku tällöin uudelleen (sivu 15).
Vaikka akku on
• Akun käyttöikä on ilmeisesti päättymässä.
ladattu täyteen, sen
, Vaihda akku uuteen.
kestoaika on vain noin
puolet normaalista.
Pöytälaturi ja
tallennin kuumenevat
latauksen aikana.
• Tämä on normaalia eikä aiheuta vaaraa.
79
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Tallentaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Jäljellä olevana
• Tämä on järjestelmän rakenteeseen liittyvä rajoitus. ”2.0MB” on
tallennusaikana näkyy
järjestelmän tarvitseman varatilan koko.
”–0:00:00”. Tallennus ei
onnistu, vaikka vapaan
tilan määrä näyttäisi
olevan 2.0MB.
Tallennin luo aina uuden • Ryhmätallennusasetukseksi (”Group REC”) on valittu ”GroupREC
ryhmän tallennuksen
On” (Tallennus käytössä). (Et voi tallentaa aiempien tallenteiden
yhteydessä.
päälle.)
, Valitse ryhmätallennusasetukseksi ”GroupREC Off”
(Tallennus pois käytöstä) (sivu 40).
Raidan alkuun
• Jos aloitat tallentamisen, kun levyn ilmaisin pyörii näytössä,
tallentaminen ei onnistu. tallennettavan materiaalin ensimmäiset sekunnit eivät tallennu.
, Odota, kunnes ilmaisin pysähtyy, ennen kuin aloitat
tallentamisen.
Tallennus ei onnistu
oikein.
• Äänilähteitä ei ehkä ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Kytke äänilähteet irti ja kytke ne uudelleen (sivut 18 ja 35).
• Kannettavasta CD-soittimesta ei tule digitaalista signaalia.
, Kun tallennat digitaalisesti kannettavalta CD-soittimelta, käytä
verkkolaitetta ja poista CD-soittimen tärinänestotoiminnot
(kuten ESP) käytöstä (sivu 22).
• Analoginen tallennus tehtiin liitäntäjohdolla, jossa on vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus on liian alhainen tallennusta
varten (manuaalisesti tallennettaessa).
, Aseta tallennin taukotilaan ja suurenna tallennuksen
äänenvoimakkuutta (sivu 37).
• Tallennin on liitetty tietokoneeseen.
, Irrota tallennin tietokoneesta tallennuksen ajaksi.
• Virtalähde on kytketty irti tallentimesta tallennuksen aikana, tai
tallennuksen aikana on ollut sähkökatkos.
, Tallenne ei ole tallentunut levylle. Toista tallennus.
• Laitteessa on esimasteroitu eli valmis levy.
, Aseta laitteeseen tallennettava levy.
• Tallennus ei välttämättä onnistu, jos levyllä on alle 48 sekuntia
tallennusaikaa (näyttöön tulee teksti ”DISC FULL”).
, Vaihda levy.
Kun tallennan
monotilassa, stereoääni
kuuluu kuulokkeista tai
nappikuulokkeista.
• Tämä on normaalia. Digitaalisen tallennuksen aikana ääni kuuluu
stereona kuulokkeista ja nappikuulokkeista, vaikka tallennettava
ääni on monoääni.
Tallennuksen aikana
kuuluu hetkittäistä
kohinaa.
• LP4-stereotilassa käytetystä digitaalisesta
äänenpakkausteknologiasta johtuen kohinaa voi kuulua hetkittäin
erittäin harvoissa tapauksissa tiettyjä äänilähteitä tallennettaessa.
, Tallenna SP- tai LP2-tilassa.
80
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kansi ei aukea
tallennuksen jälkeen.
• Kansi ei aukea, ennen kuin teksti ”SYSTEM FILE WRITING”
poistuu näytöstä.
Näyttöön tulee
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun levylle on
”TRACK FULL”, ennen
tallennettu 254 raitaa (vakiolevy) tai 2 047 raitaa (Hi-MD-tila),
kuin levyn
teksti ”TRACK FULL” tulee näkyviin kokonaistallennusajasta
enimmäistallennusaika
riippumatta. Levylle voi tallentaa korkeintaan 254 (tai 2 047)
on käytetty, eikä
raitaa.
tallennus onnistu.
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
Jäljellä oleva
tallennusaika ei pitene,
vaikka useita lyhyitä
raitoja poistetaan.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta (vain MD-tilassa).
Kokonaistallennusaikaan ei lasketa mukaan raitoja, joiden kesto on
alle 12 sekuntia (SP-stereotilassa), 24 sekuntia (LP2-stereotilassa
tai monotilassa) tai 48 sekuntia (LP4-stereotilassa), joten näiden
raitojen poistaminen ei välttämättä pidennä tallennusaikaa.
Levylle tallennetun
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta (vain MD-tilassa).
materiaalin
Normaalisti tallentaminen tapahtuu noin 2 sekunnin (SPkokonaiskesto ja jäljellä
stereotilassa), 4 sekunnin (LP2-stereotilassa tai monotilassa) tai
oleva tallennusaika eivät
8 sekunnin (LP4-stereotilassa) minimijaksoissa. Kun tallennus
ole yhteenlaskettuna
pysäytetään, viimeiseen tallennettavaan jaksoon käytetään koko 2,
sama kuin levyn
4 tai 8 sekuntia, vaikka tallenne on lyhyempi. Kun tallennusta
enimmäistallennusaika
jatketaan pysäytyksen jälkeen, tallennin lisää samoin
(60, 74 tai
automaattisesti 2, 4 tai 8 sekunnin tauon ennen uutta tallennetta.
80 minuuttia).
(Tämä estää edellisen raidan poistamisen vahingossa, kun uusi
tallennus aloitetaan.) Siksi todellinen tallennusaika lyhenee aina
enintään 6, 12 tai 24 sekuntia, kun tallennus keskeytetään.
Näyttöön tulee teksti
”TRACK FULL”,
vaikka levy ei ole vielä
täynnä eikä levyllä ole
vielä enimmäismäärää
raitoja.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Toistuva
tallentaminen ja tyhjentäminen saattaa aiheuttaa tietojen
pirstoutumista ja hajaantumista. Vaikka hajaantuneita tietoja
voidaan lukea, jokainen pirstale lasketaan yhdeksi raidaksi. Tällöin
raitojen lukumäärä saattaa nousta 254:ään (vakiolevy) tai
2 047:ään (Hi-MD-tila), jolloin tallentaminen ei ole enää
mahdollista.
, Jos haluat jatkaa tallennusta, poista tarpeettomia raitoja.
Toistaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Levy ei toistu
normaalisti.
• Uudelleentoisto on valittuna.
, Palaa takaisin normaalitoistoon painamalla P-MODE •
REPEAT -painiketta (sivu 43).
• Toistotilaa on vaihdettu.
, Voit jatkaa normaalia toistoa siirtymällä päätoistotilaan tai
alitoistotilaan (sivu 43).
Levyn toisto ei ala
• Levyn toistaminen keskeytyi ennen viimeistä raitaa.
ensimmäisestä raidasta.
, Jatka toistamista painamalla kauko-ohjaimen jog-valitsinta
(NX • ENTER) tai tallentimen 5-asentoista ohjauspainiketta
(NENT) vähintään 2 sekuntia.
81
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Toistoääni hyppii.
• Tallennin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle.
• Erittäin lyhyt raita saattaa aiheuttaa äänen hyppimisen.
, Vältä lyhyiden raitojen luomista.
Äänessä on paljon
staattisuutta.
• Television tai muun vastaavan laitteen magneettisuus saattaa
häiritä laitteen toimintaa.
, Siirrä tallennin kauemmas magneettisia häiriöitä aiheuttavasta
laitteesta.
Tallennetun raidan
äänenvoimakkuus on
liian alhainen.
• Raita on tallennettu analogisesti (digitaalisessa tallennuksessa laite
säätää tallennuksen äänenvoimakkuuden automaattisesti samaksi
kuin äänilähteessä). Olet ehkä voinut myös käyttää tallennuksessa
liitäntäjohtoa, jossa on vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta.
• Tallennuksen äänenvoimakkuus oli liian alhainen.
, Säädä tallennuksen äänenvoimakkuutta manuaalisesti
tallennuksen aikana (sivu 37).
Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää
suuremmaksi.
• Kuuloa suojaava AVLS-toiminto on käytössä.
, Poista AVLS-toiminto käytöstä (sivu 65).
Kuulokkeista tai
nappikuulokkeista ei
kuulu ääntä.
• Kuulokkeiden liitinpistoke ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kuulokkeiden liitinpistoke kunnolla kiinni kaukoohjaimeen. Kytke kauko-ohjaimen liitinpistoke kunnolla i/
LINE OUT -liittimeen.
• Liitinpistoke on likaantunut.
, Puhdista liitinpistoke.
Virtuaalinen surroundääni tai kuusialueinen
taajuuskorjain ei toimi,
tai toistossa kuuluu
kohinaa.
• Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Line Out”
(linjalähtö).
, Valitse asetukseksi Headphone (sivu 51).
Ulkoisen kaiuttimen tai
vahvistimen
äänenvoimakkuus on
alhainen (analogisella
kytkennällä).
• Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Headphone”
(linjalähtö).
, Valitse asetukseksi Line Out (sivu 51).
Kuulokkeiden/
nappikuulokkeiden
äänenvoimakkuus on
liian suuri.
• Äänilähtöasetukseksi ”Audio Out” on valittu ”Line Out”
(linjalähtö).
, Valitse asetukseksi Headphone (sivu 51).
Levyä ei voida toistaa
toisella laitteella.
• Laite ei tue Hi-MD-tilaa.
, Hi-MD-tilaa käyttäviä levyjä voi toistaa vain Hi-MD-tilaa
tukevissa laitteissa.
82
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tallennin siirtyy
• Painoit GROUP sen jälkeen, kun painoit 5-asentoista
seuraavaan tai
ohjauspainiketta suuntaan . tai >.
edelliseen ryhmään (tai
, Tallennin palaa normaalitilaan, jos mitään toimintoa ei käytetä
ohittaa useita raitoja
viiden sekunnin kuluessa.
eteen- tai taaksepäin),
kun painat 5-asentoista
ohjauspainiketta
suuntaan . tai >.
Muokattujen raitojen
äänenlaatu saattaa
kuulostaa normaalia
heikommalta
etsintätoiminnon
aikana.
• Tämä ongelma johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta.
Tietojen pirstoutuminen saattaa aiheuttaa äänenlaadun
heikkenemistä etsinnän aikana, koska raitoja toistetaan nopeammin
kuin normaalissa toistossa.
Oikean kanavan ääntä
ei kuulu, kun toistan
kasettisoittimesta tai
vahvistimen kautta
tallennettua raitaa tai
kun kuuntelen ääntä
kasettisoittimesta tai
vahvistimesta.
• Oikean kanavan ääntä ei kuulu, jos kasettisoitin tai vahvistin on
kytketty tallentimeen monojohdolla.
, Varmista, että käytät stereoliitäntäjohtoa. Jos tallentimeen
kytketty laite on monolaite, oikean kanavan ääntä ei kuulu joka
tapauksessa, vaikka käytät stereoliitäntäjohtoa.
Muokkaaminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kansi ei aukea.
• Virtalähde on kytketty irti kesken tallennusta tai muokkausta, tai
paristosta tai akusta on loppunut virta.
, Kytke virtalähde uudelleen tallentimeen tai vaihda laitteeseen
uusi paristo tai lataa akku.
Muokkausta ei voida
tehdä.
• Virtalähde on kytketty irti, tai muokkauksen aikana on esiintynyt
sähkökatkos.
, Virtakatkokseen mennessä tehdyt muokkaukset eivät ole
tallentuneet levylle. Tee muokkaustoiminnot uudelleen.
Muuta kuin äänidataa ei • Poistotoiminnolla voi poistaa vain äänidataa.
voi poistaa.
, Tarkista levyn sisältö liittämällä tallennin tietokoneeseen. Jos
sisällön voi poistaa, suorita alustus (sivu 64).
83
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Raitoja ei voi yhdistää.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksesta. Kun raitojen tiedot
ovat pirstoutuneet ja raidat ovat lyhyitä*, raitoja ei välttämättä voi
yhdistää.
* Seuraavan pituisia raitoja ei välttämättä voi yhdistää.
Hi-MD-tila
Linear PCM stereo: alle 9 sekuntia
Hi-SP stereo: alle 8 sekuntia
Hi-LP stereo: alle 32 sekuntia
MD-tila
SP stereo: alle 12 sekuntia
LP2 stereo/mono: alle 24 sekuntia
LP4 stereo: alle 48 sekuntia
• Eri tallennustiloissa tallennettuja raitoja ei voida yhdistää, kuten
stereo- ja monotiloissa tallennettuja raitoja, eikä myöskään
digitaalisen ja analogisen liitännän kautta tallennettuja raitoja.
Levyä ei voida muokata
toisella laitteella.
• Laite ei tue MDLP- tai Hi-MD-tilaa.
, Käytä muokkaamiseen laitetta, joka tukee MDLP- tai Hi-MDtilaa.
Ryhmätoiminnon käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Ryhmätoiminto ei toimi.
• Tallentimessa on levy, jossa ei ole ryhmäasetuksia, ja olet
yrittänyt avata jonkin ryhmätoimintoihin liittyvän valikon.
, Laita tallentimeen levy, jossa on ryhmäasetuksia.
Raitaa ei voida tallentaa
uuteen ryhmään. Uutta
ryhmää ei voida luoda.
• Tämä ongelma johtuu MD-levyn rajoituksista (vain MD-tilassa).
Ryhmätiedot on tallennettu sille alueelle, jolle levyn nimi on
tallennettu. Levyn nimi ja raitojen nimet on tallennettu samalle
alueelle, johon mahtuu korkeintaan noin 1 700 merkkiä. Jos
merkkien kokonaismäärä ylittää tämän luvun, uutta ryhmää ei
voida luoda, vaikka ryhmätila olisi käytössä. Tällöin ei voida
myöskään määrittää ryhmäasetuksia.
Tietokoneliitäntä
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tietokone ei tunnista
tallenninta.
• USB-kaapelia ei ole kiinnitetty kunnolla.
, Liitä USB-kaapeli kunnolla tallentimeen ja tietokoneeseen.
• Liitäntä muodostetaan USB-keskittimen kautta.
, Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin.
• Verkkoyhteys ei toimi.
, Irrota USB-kaapeli, odota vähintään kaksi sekuntia ja kytke
se sitten uudelleen. Jos tietokone ei vieläkään tunnista
tallenninta, irrota USB-kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen
ja kytke USB-kaapeli uudelleen.
84
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Vaikka tietokone
tunnistaa tallentimen, se
ei toimi normaalisti.
• Liitäntä muodostetaan USB-keskittimen kautta.
, Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneen USB-porttiin.
• Tallennin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle.
Tallenninta ei voi käyttää • SonicStage- tai MD Simple Burner -ohjelmisto on käytössä.
tallennusvälineenä.
, Sulje SonicStage- tai MD Simple Burner -ohjelmisto.
• Tallentimeen on asetettu vakiolevy.
, Aseta laitteeseen Hi-MD-levy. Vain Hi-MD-levyjä voi käyttää
tallennusvälineinä.
Tietokoneesta siirretyn
raidan toistoaika eroaa
tietokoneen näytössä
näkyvästä toistoajasta.
Tämä johtuu tallentimen ja tietokoneen laskentatapojen eroista.
Et voi siirtää
tietokoneesta äänidataa,
jonka pituus vastaa
levyllä jäljellä olevaa
tallennusaikaa.
• Levyn vähimmäistallennusaika on normaalisti 2 sekuntia
stereotilassa, 4 sekuntia LP2-stereotilassa ja 8 sekuntia LP4stereotilassa. Kun siirrät raitoja tietokoneesta, tallennin tarvitsee
2 sekunnin (tai 4 tai 8 sekunnin) tilan yhtä raitaa varten, vaikka
raidan kesto olisikin alle kaksi (tai 4 tai 8) sekuntia. Tallennin
lisää myös 2 sekunnin (tai 4 tai 8 sekunnin) mittaisen tyhjän tilan
raitojen väliin siirron aikana. Tästä syystä tallennin tarvitsee
jokaista raitaa kohti 6 sekuntia (tai 12 tai 24 sekuntia) lisäaikaa.
Tämä vähentää pisintä tallennusaikaa 6 sekuntia raitaa kohti (tai
12 tai 24 sekuntia) siirron aikana (vain MD-tilassa).
Levyn koko
tietokoneessa ei vastaa
levyyn merkittyjä
levykokotietoja.
• Syynä ovat binaarijärjestelmän ja kymmenjärjestelmän erot.
Tietokoneessa levykoko näkyy binaarijärjestelmän mukaisesti,
kun se levyllä ja muissa tallennusvälineissä näkyy
kymmenjärjestelmän mukaisesti. Jos haluat lisätietoja levyjen
kokoluokista, katso sivu 74.
Et voi käyttää tallenninta • Et voi käyttää tallenninta, kun se on kytkettynä tietokoneeseen.
(teksti ”PC – –MD” tulee
näkyviin).
Kansi ei aukea.
• Kansi ei aukea, jos irrotat USB-kaapelin tietojen siirron,
tallennuksen tai tietokoneessa tehtävän muokkaustoimen aikana
samalla, kun akku on irti tai tyhjä.
, Kytke USB-kaapeli uudelleen tai aseta täyteen ladattu akku
tallentimeen. Paina x.
Muut
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Kauko-ohjaimen
• Olet yrittänyt tehdä valikkotoiminnon ensimmäisen kerran
näyttöruutuun tulee
tallentimen oston jälkeen (painamalla kauko-ohjaimen jogteksti ”Simple/
valitsinta vähintään 2 sekuntia tai valitsemalla tallentimesta
Advanced”. (Tallentimen
MENU).
näyttöruutuun tulee
, Määritä valikkotila (sivu 65).
teksti ”Simple”.)
85
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Jotkin valikkokohteet
eivät tule näkyviin.
• ”Menu Mode” -asetus on ”Simple”.
, Jos haluat tuoda kaikki valikkokohteet näkyviin, valitse
”Menu Mode” -asetukseksi ”Advanced”.
Tallennin ei toimi tai
toimii huonosti.
• Ladattavaa akkua ei ole ladattu.
, Lataa akku.
• Äänenvoimakkuus on alhainen.
, Suurenna äänenvoimakkuutta.
• Laitteessa ei ole levyä.
, Aseta tallentimeen tallennettu levy.
• HOLD-toiminto on päällä (”HOLD”-merkintä tulee näyttöön, kun
painat tallentimen toimintopainiketta).
, Poista HOLD-toiminto käytöstä liu'uttamalla tallentimen
HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen suuntaan (sivut 12, 16).
• Kansi ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kansi kiinni siten, että kuulet naksahduksen. Avaa kansi
liu'uttamalla OPEN-liukukytkintä.
• Tallentimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
, Poista levy ja jätä tallennin lämpimään paikkaan useaksi
tunniksi, kunnes kosteus haihtuu.
• Verkkolaitetta ei ole kytketty kunnolla tallentimeen.
, Liitä verkkolaite kunnolla pöytälaturin DC IN 6V -liittimeen.
• Akku on heikko (LOW BATTERY vilkkuu, tai näyttöön ei tule
mitään).
, Lataa akku tai käytä verkkolaitetta.
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista tallennus- tai
muokkausmateriaalia.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen. Tallenna levy uudelleen.
Jos näyttöön tulee edelleen virheilmoitus, käytä toista levyä.
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
• Tallennin on altistunut käytön aikana mekaaniselle iskulle,
staattiselle sähkölle, salaman aiheuttamalle jännitepiikille tms.
, Käynnistä laite uudelleen seuraavasti:
1 Irrota kaikki virtalähteet ja USB-kaapeli.
2 Anna tallentimen olla ilman virtalähdettä noin 30 sekunnin
ajan.
3 Kytke virtalähde.
Kello ei toimi oikein,
kellonaika ei näy
näytössä, tai
tallennuspäivämäärä ja aika eivät tallentuneet
tallennuksen aikana.
• Akku tyhjenee täysin.
, Lataa akku ja aseta kellonaika uudelleen.
• Kellonaikaa ei ole asetettu.
, Aseta kellonaika (sivu 70).
• Päivämäärä ja kellonaika eivät tallennu raidoille, jotka siirretään
tietokoneesta.
Näyttö ei ole normaali.
• Tallennin on irrotettu virtalähteestä.
, Odota hetki tai irrota virtalähde ja kytke se uudelleen
tallentimeen ja paina sitten mitä tahansa toimintopainiketta.
86
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Verkkolaitetta
käytettäessä
näyttöikkuna näkyy
hieman valaistuna
silloinkin, kun
tallentavaa soitinta ei
käytetä.
• Näyttöikkuna kirkastuu, kun uudelleenladattavan akun varaus on
noin 80 %. Näyttö näkyy kirkkaana, kunnes akun varaus on täydet
100 %.
Tyhjän 60/74/80• Kun käytät tyhjää 60/74/80-minuuttista vakiolevyä, laite käyttää
minuuttisen vakiolevyn
”Disc Mode” -valikossa määritettyä toimintatilaa.
toimintatila poikkeaa
, Voit vaihtaa toimintatilan ”Disc Mode” -valikosta.
alustuksen jälkeisestä tai
SonicStageohjelmistosta valitusta
tilasta.
87
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Virheilmoitukset
Oheisessa taulukossa on tietoja kauko-ohjaimen näytössä vilkkuvista virheilmoituksista.
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
AVLS NO
VOLUME
OPERATION
• AVLS-asetukseksi on valittu ”AVLS On” (käytössä), eikä
äänenvoimakkuutta voida suurentaa.
, Valitse AVLS-asetukseksi ”AVLS Off” (sivu 65).
BLANKDISC
• Laitteeseen on asetettu tyhjä levy.
BUSY WAIT A
MOMENT
• Tallennin käsittelee levytietoja.
• Olet yrittänyt käyttää tallenninta sen käsitellessä tallennettua tietoa.
, Odota, kunnes virheilmoitus poistuu näytöstä. (Joissakin
harvinaisissa tapauksissa tämä saattaa kestää muutamia minuutteja.)
CANNOT EDIT
• Valitsit tallennuksen aikana toiminnon ”Group Set”, ”GroupRelease”,
”Move” tai ”Erase”.
• Yritit poistaa raitamerkin ensimmäisen raidan tai ryhmän alusta.
• Yritit poistaa raitamerkin yhdistääksesi kaksi raitaa, joita tallennin ei voi
yhdistää (esimerkiksi stereo- ja monotilassa tallennetut raidat).
• Yritit tallentaa raitamerkin päälle.
• Nimi, jota yritit muuttaa, sisältää merkkejä, joita laite ei tunnista.
, Nimiä ei voi muuttaa, jos ne sisältävät merkkejä, joita ei voi syöttää
tallentimeen.
CANNOT
OPERATE
• Yritit painaa X- tai T MARK -painiketta tahdistetun tallennuksen
aikana.
CANNOT
RECORD OR
PLAY
• Toistettavaa äänidataa ei löydy.
• Äänidata tai levyn hallintatiedosto on vaurioitunut.
, Tyhjennä koko levy (sivu 60) tai suorita alustus (sivu 64).
CANNOT SET
• Yritit ottaa ajanmerkitsemisen käyttöön tahdistetussa äänityksessä.
• Valitsit ”REC Volume”-asetuksen, kun tallennusta ei oltu keskeytetty.
, Aseta ”REC Volume”, kun tallennus on keskeytetty.
• Yritit valita jonkin seuraavista asetuksista tallennuksen aikana:
— levymuisti
— nopeuden säätö
— toistotila
— tallennustila
— tallennusäänenvoimakkuus
— ryhmätallennustoiminto Group REC.
CHARGE
• Yritit ladata akkua paikassa, jonka lämpötila ei ole sallituissa rajoissa.
, Lataa akku lämpötilassa +5°C - +35°C.
5°C–35°C
41F–95F
Charging
• Akkua ladataan.
DATA SAVE
• Tallennin kirjoittaa tietoja, kuten tallennettua dataa tai muokkaustietoja,
järjestelmätiedostoon.
, Odota, kunnes viesti häviää näytöstä.
88
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
DC IN TOO
HIGH
• Virtalähteen jännite on liian suuri (vakiovarusteisiin kuuluvaa
verkkolaitetta tai suositeltua auton akkujohtoa ei ole käytetty).
, Käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa verkkolaitetta tai suositeltua auton
akkujohtoa.
DISC FULL
• Tallennus ei välttämättä onnistu, jos levyllä on alle 48 sekuntia vapaata
tallennusaikaa.
, Vaihda levy.
D-L READY
• MD Simple Burner on nyt valmis tallentamaan CD-äänilevyn
tallentimessa olevalle levylle helppokäyttötilaa käyttäen. (Katso kohtaa
Ohjelmiston käyttö.)
EJECT DISC OK • Tallennin on katkaissut yhteyden tietokoneeseen. Levyn voi poistaa
tallentimesta turvallisesti ja USB-kaapelin voi irrottaa.
End
• Levy on loppunut kesken toiston tai >-painikkeen painamisen.
ERROR
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Yritä toimintoa uudelleen toistamalla vaiheet 1 - 3 kohdasta sivu 86.
ERROR XX
• Järjestelmässä on sisäinen toimintahäiriö.
, Yritä toimintoa uudelleen toistamalla vaiheet 1 - 3 kohdasta sivu 86.
Jos viesti tulee näyttöön uudelleen, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
FORMAT
ERROR DISC
• Tallentimeen on asetettu levy, jota laite ei tue.
• Tietokoneessa alustettu levy on asetettu laitteeseen.
, Aseta laitteeseen normaali MD-levy tai Hi-MD-levy.
, Kun alustat levyn tietokoneessa, muista käyttää SonicStageohjelmistoa.
GROUP FULL
• Yritit luoda 256, ryhmän Hi-MD-levylle tai 100, ryhmän vakiolevylle.
, Voit luoda levylle korkeintaan 255 ryhmää (Hi-MD-levy) tai 99
ryhmää (vakiolevy). Huolehdi siitä, että ryhmien lukumäärä on
enintään 255 tai 99.
HOLD
• Tallennin on lukittu.
, Avaa lukitus liu'uttamalla HOLD-kytkintä nuolen vastaiseen
suuntaan (sivu 16).
IN MENU
• Painoit kauko-ohjaimen painiketta samalla, kun valitsit valikon
tallentimesta.
• Painoit tallentimen painiketta samalla, kun valitsit valikon kaukoohjaimesta.
MEMORY
OVER
• Yritit tallentaa paikassa, jossa tallennin altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta tallennin vakaalle alustalle ja aloita tallentaminen uudelleen.
NAVI
(tallentimessa)
• Painoit tallentimen painiketta samalla, kun valitsit päätoistotilan kaukoohjaimesta.
NO BATTERY
• Yritit ladata akkua, jota ei voi ladata.
, Aseta ladattava akku laturiin ja aloita lataus uudelleen.
NO
• Valitsit kirjanmerkkitoiston lisäämättä levylle kirjanmerkkejä.
BOOKMARKED
, Lisää kirjanmerkit (sivu 45).
TRACK
89
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
NO DIGITAL
COPY
• Yritit kopioida levyä, joka on suojattu Serial Copy Management järjestelmällä. Et voi kopioida digitaalisesti tallennetusta lähteestä
käyttämällä digitaalista liitäntää.
, Käytä sen sijaan analogista liitäntää (sivu 35).
NO DISC
• Yritit toistaa tai tallentaa, vaikka tallentimessa ei ole levyä.
, Aseta MD-levy tallentimeen.
NO DISC
MEMORY
• Yritit poistaa asetuksen levyn levymuistista, vaikka levyllä ei ole
levymuistiasetuksia (sivu 67).
NO GROUP
• Valitsit ryhmäpoistotoiminnon Group Erase, vaikka levyllä ei ole
ryhmäasetuksia.
, Et voi poistaa ryhmiä levyltä, jolla ei ole ryhmiä.
• Yritit vapauttaa ryhmäasetuksen levyltä, jolla ei ole ryhmiä.
, Aseta soittimeen levy, jossa on ryhmäasetuksia.
NO INPUT
SIGNAL
• Tallennin ei tunnistanut digitaalisia tulosignaaleja.
, Varmista, että lähde on kytketty kunnolla tallentimeen (sivu 18).
NO NAME
• Yritit valita ”Artist”-asetuksen päätoistotilassa levyllä, jolla ei ole artistin
nimitietoja.
• Yritit valita hakuasetukseksi ”by Artist” levyllä, jolla ei ole artistin
nimitietoja.
NON GROUPED • Valitsit ryhmätoiminnon ”Group Move” tai ”Group Erase” tai yritit
TRACK
nimetä ryhmän, kun tallennin oli pysäytystilassa tai toisti raitaa, joka ei
kuulu ryhmään.
, Valitse raita, joka kuuluu muokattavaan ryhmään, ja valitse
muokkaustoiminto uudelleen.
NO OPERATE
• Yritit käyttää ryhmänvaihtotoimintoa samalla, kun ohjelmoit raitaa
kauko-ohjaimella.
NO TITLE
• Yritit valita ”Album”-asetuksen päätoistotilassa levyllä, jolla ei ole
albumin nimitietoja.
• Yritit valita hakuasetukseksi ”by Album” levyllä, jolla ei ole albumin
nimitietoja.
NO TRACK
• Yritit toistaa levyn, jolle ei ole tallennettu raitoja.
, Aseta tallentimeen tallennettu levy.
NO TRACK IS
SELECTED
• Valitsit ”Track Move” tai ”Track Erase” tai yritit nimetä raidan
valitsematta raitaa ensin.
, Valitse haluamasi raita ja tee muokkaus uudelleen.
P/B ONLY DISC
• Yritit tallentaa tai muokata esimasteroitua eli valmista levyä, jota
voidaan vain toistaa (P/B tulee sanasta ”playback” eli toisto).
, Aseta tallentimeen tallennettava levy.
PC – –MD
(tallentimessa)
• Tallennin on liitetty tietokoneeseen.
PROTECTED
DISC
• Yritit tallentaa levylle tai muokata MD-levyä, jonka kieleke on
tallennussuojausasennossa.
, Liu'uta kieleke takaisin (sivu 76).
90
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
PUSH STOP
BUTTON
• Yritit avata kannen liu'uttamalla OPEN-kytkintä, kun tallennin oli
tallentamassa levytietoja ja se oli kytkettynä tietokoneeseen USBkaapelilla.
, Toimen voi tehdä vain x-painikkeen painamisen jälkeen, ja kun
teksti ”SYSTEM FILE WRITING” on poistunut näytöstä.
READ ERROR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta levy uudelleen tallentimeen.
REC ERROR
• Tallennus ei onnistunut oikein.
, Sijoita tallennin paikkaan, jossa se ei altistu tärinälle, ja tallenna
uudelleen.
• Levyssä on öljykalvo tai sormenjälkiä, se on naarmuuntunut tai se ei ole
standardilevy.
, Yritä tallentaa toiselle levylle.
SYSTEM FILE
WRITING
• Tallennin tallentaa parhaillaan tietoja (raidan aloitus- ja lopetuskohtaa)
muistista levylle.
, Odota, kunnes toimenpide on päättynyt. Älä altista tallenninta
iskuille äläkä katkaise laitteen virransaantia.
TEMP OVER
REC STOP
• Tallennin on ylikuumentunut.
, Anna tallentimen jäähtyä.
TITLE FULL
• Olet yrittänyt syöttää nimen, jossa on sallittua enemmän merkkejä.
—Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian mallit:
Yli 200 merkkiä nimen, ryhmän tai levyn nimessä.
—Aasian ja Afrikan mallit sekä Tourist-mallit:
Yli 100 merkkiä (Hi-MD-tilassa) tai 200 merkkiä (MD-tilassa) nimen,
ryhmän tai levyn nimessä.
• Olet yrittänyt syöttää levyyn sallittua enemmän merkkejä.
—Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Australian mallit:
Levyn nimissä yhteensä enemmän kuin noin 55 000 merkkiä (Hi-MDtilassa) tai 1 700 merkkiä (MD-tilassa).
—Aasian ja Afrikan mallit sekä Tourist-mallit:
Levyn nimissä yhteensä enemmän kuin noin 27 000 merkkiä (Hi-MDtilassa) tai 1 700 merkkiä (MD-tilassa).
TOC DATA
ERROR
• Tallennin ei pysty lukemaan levyn tietoja kunnolla.
, Aseta laitteeseen toinen levy.
, Jos voit tyhjentää koko levyn, tee se (sivu 60).
TRACK FULL
• Olet yrittänyt tallentaa levylle yli 2 047 raitaa Hi-MD-tilassa tai yli
254 raitaa MD-tilassa.
, Poista tarpeettomia raitoja (sivu 60).
TRK FROM PC
NO EDIT
• Yritit yhdistää tai jakaa tietokoneesta siirrettyjä raitoja.
, Siirrettyjä raitoja ei voi yhdistää eikä jakaa.
• Yritit yhdistää tai jakaa raitoja, jotka on tallennettu Hi-MD-tilassa MD
Simple Burner -ohjelmistolla.
, Raitoja, jotka on tallennettu Hi-MD-tilassa MD Simple Burner ohjelmistolla, ei voi yhdistää tai jakaa.
91
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Viesti
Merkitys ja ratkaisu
TRK FROM PC
NO REC
• Olet yrittänyt tallentaa tietokoneesta siirretyn suojatun raidan päälle.
• Olet yrittänyt tallentaa sellaisen raidan päälle, joka on tallennettu HiMD-tilassa MD Simple Burner -ohjelmistolla.
, Et voi tallentaa uutta materiaalia suojatun raidan keskelle tai
sellaisen raidan keskelle, joka on tallennettu Hi-MD-tilassa MD
Simple Burner -ohjelmistolla.
92
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Selitykset
Tietoja Hi-MD-formaatista
”Hi-MD” on uusi MiniDisc-formaatti.
Uutta ATRAC3plus-äänenpakkaustekniikkaa hyödyntävä Hi-MD on uusi tallennusformaatti, jonka
tallennusaika on pidempi kuin tavallisten MD-levyjen. Hi-MD-levyille voi tallentaa äänen lisäksi myös
muuta tietokonesisältöä, kuten tekstiä ja kuvia.
Lisätietoja Hi-MD-formaatista on laitteen mukana toimitetussa ”Mitä voit tehdä Hi-MD Walkman soittimellasi” -lehtisessä.
Tietoja ATRAC3plus-formaatista
ATRAC3plus on parannettu versio ATRAC3-formaatista.
Kun ATRAC3 (käytetään LP2- ja LP4-tilassa) saavuttaa kymmenkertaisen pakkaussuhteen CD-levyyn
verrattuna, ATRAC3plus (käytetään Hi-SP- ja Hi-LP-tilassa) saavuttaa 20-kertaisen pakkaussuhteen,
eikä äänenlaatu heikkene lainkaan.
”Hi-MD-tila” ja ”MD-tila”
Tässä tallentimessa on kaksi toimintatilaa (”Hi-MD-tila” ja ”MD-tila”), jotka laite tunnistaa
automaattisesti, kun levy asetetaan tallentimeen. Jos asetat tallentimeen tyhjän levyn, voit valita
kumman tahansa toimintatilan tallennusta varten (paitsi jos käytössä on Hi-MD-levy, joka tukee vain
Hi-MD-tilaa). Kun käytät tyhjää levyä, valitse ”Disc Mode” -asetukseksi joko ”Hi-MD” tai ”MD”.
Tietoja Linear PCM -formaatista
Linear PCM on digitaalinen, pakkaamaton äänenkoodausjärjestelmä. Tässä tilassa tehtyjen tallennusten
äänenlaatu vastaa CD-levyjen tasoa.
Mitä tarkoittaa äänetön?
Äänetön kuvaa tallentimen tilaa, jossa tulojännite on noin 4,8 mV käytettäessä analogista tulosignaalia
tai äänenvoimakkuus alle –89 dB käytettäessä digitaalista tulosignaalia optisen (digitaalisen) liitännän
kautta (kun 0 dB on täysi bitti – tämä on MD-levyn suurin mahdollinen tallennuksen
äänenvoimakkuus).
Tietoja järjestelmätiedostosta (”System File”)
Järjestelmätiedostoa käytetään muiden kuin äänitiedostojen tallentamiseen. Tällaisia tietoja ovat
esimerkiksi raitojen numerot.
Jos MiniDisciä verrataan kirjaan, järjestelmätiedostoa voisi verrata kirjan sisällysluetteloon.
Tallennin kirjoittaa järjestelmätiedoston uudelleen aina, kun käyttäjä esimerkiksi tallentaa äänidataa,
lisää tai poistaa raitamerkkejä tai siirtää raitoja. (Näyttöön tulee teksti ”SYSTEM FILE WRITING”,
kun tallennin kirjoittaa järjestelmätiedostoa.) Kun tallennin kirjoittaa levytietoja, älä siirrä tai heiluta
sitä tai irrota sitä virtalähteestä. Muuten tiedot voidaan tallentaa väärin, tai levyn sisältöä voi hävitä.
93
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Levyjen tallennusajat
Kun levyä käytetään Hi-MD-tilassa
Tallennusaika1)
Tallentimella
tallennettaessa
Tallentimen Pakkauksen
tallennustila hallinta/
bittinopeus
1Gt:n HiMD-levy
80 minuutin 74 minuutin 60 minuutin
vakiolevy
vakiolevy
vakiolevy
PCM
Linear PCM/
1,4 Mbps
1 tunti
34 minuuttia
28 minuuttia
26 minuuttia
21 minuuttia
Hi-SP
ATRAC3plus/
256 kbps
7 tuntia
55 minuuttia
2 tuntia
20 minuuttia
2 tuntia
10 minuuttia
1 tunti
45 minuuttia
Hi-LP
ATRAC3plus/
64 kbps
34 tuntia
10 tuntia
10 minuuttia
9 tuntia
25 minuuttia
7 tuntia
40 minuuttia
Tallennusaika1)2)
Siirrettäessä
tietokoneesta
Pakkauksen hallinta/
bittinopeus
1Gt:n HiMD-levy
80 minuutin 74 minuutin 60 minuutin
vakiolevy
vakiolevy
vakiolevy
Linear PCM/1,4 Mbps
1 tunti
34 minuuttia
28 minuuttia
26 minuuttia
21 minuuttia
ATRAC3plus/256 kbps
7 tuntia
55 minuuttia
2 tuntia
20 minuuttia
2 tuntia
10 minuuttia
1 tunti
45 minuuttia
ATRAC3plus/64 kbps
34 tuntia
10 tuntia
10 minuuttia
9 tuntia
25 minuuttia
7 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3plus/48 kbps
45 tuntia
13 tuntia
30 minuuttia
12 tuntia
30 minuuttia
10 tuntia
10 minuuttia
ATRAC3/132 kbps
16 tuntia
30 minuuttia
4 tuntia
50 minuuttia
4 tuntia
30 minuuttia
3 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3/105 kbps
20 tuntia
50 minuuttia
6 tuntia
10 minuuttia
5 tuntia
40 minuuttia
4 tuntia
40 minuuttia
ATRAC3/66 kbps
32 tuntia
50 minuuttia
9 tuntia
50 minuuttia
9 tuntia
7 tuntia
20 minuuttia
1) Arvioitu
2) Kun
aika
siirrät viiden minuutin raitoja
94
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Kun levyä käytetään MD-tilassa
Tallennusaika1)
Tallentimella tallennettaessa
Tallentimen
tallennustila
Pakkauksen
hallinta/
bittinopeus
SP
LP2
80 minuutin
vakiolevy
74 minuutin
vakiolevy
60 minuutin
vakiolevy
ATRAC/292 kbps 80 minuuttia
74 minuuttia
60 minuuttia
ATRAC3/
132 kbps
2 tuntia
40 minuuttia
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
LP4
ATRAC3/66 kbps 5 tuntia
20 minuuttia
4 tuntia
56 minuuttia
4 tuntia
MONO (mono)
Mono
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
2 tuntia
40 minuuttia
Tallennusaika1)2)
Siirrettäessä tietokoneesta
Pakkauksen hallinta/bittinopeus 80 minuutin
vakiolevy
74 minuutin
vakiolevy
60 minuutin
vakiolevy
ATRAC (stereo)/292 kbps
80 minuuttia
74 minuuttia
60 minuuttia
ATRAC3/132, 105 kbps
2 tuntia
40 minuuttia
2 tuntia
28 minuuttia
2 tuntia
ATRAC3/66 kbps
5 tuntia
20 minuuttia
4 tuntia
56 minuuttia
4 tuntia
1) Arvioitu
2) Kun
aika
siirrät viiden minuutin raitoja
95
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Left
Huomautus digitaalisesta tallentamisesta
Tämä tallennin käyttää Serial Copy Management -suojausjärjestelmää, joka sallii ainoastaan
ensimmäisen vaiheen digitaalisten kopioiden tekemisen esimasteroidusta valmiista materiaalista. Voit
tehdä kopioita itse tallennetuista levyistä vain käyttämällä analogisia lähtöliitäntöjä.
Esimasteroidut eli valmiit tallenteet, kuten
CD- tai MD-levyt
Digitaalinen tallennus
Mikrofoni, levysoitin, viritin, jne. (analogisilla
lähtöliitännöillä).
Analoginen tallennus
Itse tallennettu levy
Itse
Ei
Tallennettava
tallennettu digitaalista levy
levy
tallennusta
Digitaalinen tallennus
Tallennettava Ei
digitaalista
levy
tallennusta
Tallennettava
levy
Tietokoneesta siirrettyjen raitojen muokkausrajoitukset
Tämä laite on suunniteltu siten, että muokkaustoiminnot (kuten raitamerkkien lisääminen ja
poistaminen) eivät onnistu sellaisilla raidoilla, jotka on siirretty tietokoneesta. Tämä siksi, että
tietokoneesta siirretyt raidat voitaisiin siirtää takaisin tietokoneeseen. Jos haluat muokata näitä
raitoja, siirrä ne takaisin tietokoneeseen ja muokkaa niitä tietokoneella.
DSP-signaalinkäsittelyn TYPE-S ATRAC/ATRAC3-koodausta varten
Tässä tallentimessa käytetään DSP TYPE-S -koodausta, joka on Sonyn digitaalisilla
signaaliprosessoreilla (DSP) varustettujen MiniDisc-laitteiden standardi. Tällä menetelmällä
saadaan erinomainen äänenlaatu, kun tallentimella tallennetaan raitoja MDLP-tilassa. Tallennin
on myös DSP TYPE-R -yhteensopiva, joten sen äänentoisto on laadukas myös tallennettaessa tai
toistettaessa raitoja SP-tilassa eli normaalissa stereotilassa.
Äänen hyppimisen estäminen (G-PROTECTION)
G-PROTECTION-toiminto on kehitetty tarjoamaan parempaa tärinänkestävyyttä kuin nykyisissä
soittimissa.
96
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI040OPE.fm]
masterpage:Right
Digitaalisen (optisen) ja analogisen (linjatasoisen) tulon erot
Tämän laitteen tuloliitäntä toimii sekä digitaalisena että analogisena tuloliitäntänä. Kytke
tallennin CD- tai kasettisoittimeen joko digitaalisen (optisen) tai analogisen tulon
(linjatulon) kautta. Katso ohjeet digitaalisen (optisen) tulon kautta tallentamisesta kohdasta
”Levyn tallentaminen heti” (sivu 18) ja analogisen (linjatasoisen) tulon kautta
tallentamisesta kohdasta ”Tallentaminen televisiosta tai radiosta (analoginen
tallentaminen)” (sivu 35).
Ero
Digitaalinen (optinen) äänitulo
Analoginen äänitulo
(linjatulo)
Liitettävä lähde
Digitaalisella (optisella)
lähtöliittimellä varustetut laitteet
(CD-soitin, DVD-laite jne.)
Analogisella (linjatasoisella)
lähtöliittimellä varustetut laitteet
(kasettisoitin, radio, levysoitin jne.)
Käytettävä johto
Optinen johto, jossa on optinen liitin
tai optinen miniliitin (sivu 18)
Linjajohto, jossa on 2 phonoliitintä
tai stereominiliitin (sivu 35)
Lähteestä tuleva
signaali
Digitaalinen
Analoginen
Vaikka tallentimeen on kytketty
digitaalinen lähde (kuten CDsoitin), tallentimeen lähetettävä
signaali on analoginen.
Raitamerkit1)
Merkitään (kopioidaan)
Merkitään automaattisesti:
automaattisesti:
• yli kahden sekunnin äänettömän
• samoihin kohtiin kuin lähteessä (jos
(sivu 93) tai erittäin hiljaisen
lähde on CD- tai MD-levy)
jakson jälkeen
• jos tallennuksessa on yli 2 sekunnin • kun tallennus keskeytetään
äänetön (sivu 93) tai erittäin
taukopainikkeella.
hiljainen jakso (jos lähde on muu
kuin CD- tai MD-levy)
• kun tallennin on taukotilassa
(tahdistetun tallennuksen aikana on
vähintään kolmen sekunnin äänetön
jakso).
Tallennuksen
Sama kuin lähteessä.
äänenvoimakkuus Voidaan myös säätää manuaalisesti
(digitaalinen tallennetun
äänenvoimakkuuden säätö)
(”Tallennuksen äänenvoimakkuuden
säätäminen manuaalisesti”, sivu 37).
Säädetään automaattisesti. Voidaan
säätää myös manuaalisesti
(”Tallennuksen
äänenvoimakkuuden säätäminen
manuaalisesti”, sivu 37).
1) Voit
poistaa tarpeettomat raitamerkit tallennuksen jälkeen ”Raitojen yhdistäminen (yhdistys)”,
sivu 63).
Huomautus
Raitamerkit saattavat kopioitua väärin seuraavissa tapauksissa:
• kun tallennat joistakin digitaalista (optista) tuloa käyttävistä CD-soittimista tai monilevysoittimista
• kun lähde on satunnaistoistotilassa tai ohjelmoidun toiston tilassa käytettäessä digitaalista (optista)
tuloa. Käytä lähteessä tällöin normaalia toistotilaa.
• kun tallennat digitaalisella äänellä lähetettyjä ohjelmia (esimerkiksi digitaalitelevisiosta) digitaalista
(optista) äänituloa käyttäen.
97
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
Ohjelmiston käyttö
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI050GETSS2.0.fm]
masterpage:Left
Mitä voit tehdä MD Simple Burner/
SonicStage-ohjelmistolla
Mitä voit tehdä MD Simple Burner -ohjelmistolla
MD Simple Burner -ohjelmistolla voit tallentaa musiikkiraitoja tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CD-levyltä MD Walkman -laitteeseen niin, ettei raitoja tarvitse ensin
tallentaa tietokoneeseen.
MD Walkman
Ääni-CD
Mitä voit tehdä SonicStage-ohjelmistolla
SonicStage-ohjelmistolla voit tuoda äänidataa tietokoneeseen esimerkiksi CD-levyiltä ja
Internetistä ja siirtää tietokoneeseen tallennetun äänidatan MD-levylle.
MD Walkman
Ääni-CD
Tuo
Internet
Siirrä
MP3- ja WAV-muotoiset
musiikkitiedostot
98
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI050GETSS2.0.fm]
masterpage:Right
MD Walkman -laitteen perustoiminnot
MD Simple Burner
SonicStage
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen (sivu 100)
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen (sivu 101)
Musiikkiraitojen
tallentaminen
tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CDlevyltä (sivu 102)
Äänidatan tuominen
tietokoneeseen
(sivu 106)
MD Walkman -laitteen
kytkeminen
tietokoneeseen (katso
”Tallentimen käyttö”)
Ohjelmiston käyttö
MD Walkman -laitteen
kytkeminen
tietokoneeseen (katso
”Tallentimen käyttö”)
Äänidatan siirtäminen
tietokoneesta (sivu 108)
MD-levyn kuunteleminen
99
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
Asentaminen
Vaaditun järjestelmäympäristön varmistaminen
Järjestelmävaatimukset
MD Walkmania ja SonicStage- / MD Simple Burner -ohjelmistoa voi käyttää vain
seuraavassa järjestelmäympäristössä.
Tietokone
IBM PC/AT tai vastaava tietokone
• Prosessori: vähintään Pentium II 400 MHz (suositus on vähintään
Pentium III 450 MHz).
• Kiintolevyaseman tila: vähintään 200 Mt (suositus on vähintään 1,5 Gt).
(Tilan määrä riippuu Windowsin versiosta ja kiintolevylle tallennetuista
musiikkitiedostoista.)
• RAM: vähintään 64 Mt (suositus on 128 Mt).
Muut
• CD-asema (joka pystyy toistamaan digitaalisia tallenteita WDM-tekniikalla)
• Äänikortti
• USB-portti (joka tukee USB:tä [aiemmin USB 1.1])
Käyttöjärjestelmä Tehtaassa asennettu:
Windows XP Media Center Edition 2004 / Windows XP Media Center
Edition / Windows XP Professional / Windows XP Home Edition /
Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition / Windows 98
Second Edition
Näyttö
Vähintään High Color -näyttö (16 bittiä), resoluutio vähintään
800 × 600 pikseliä (suositus on vähintään 1024 × 768 pikseliä).
Muut
• Internet-yhteys: Web-rekisteröintiä, EMD-palveluita ja CDDB:tä varten.
• Windows Media Player (vähintään versio 7.0) asennettuna WMAtiedostojen toistoa varten
Seuraavat ympäristöt eivät tue tätä ohjelmistoa:
• Muut käyttöjärjestelmät
• Itse kootut tietokoneet tai käyttöjärjestelmät
• Ympäristö, joka on alkuperäisen valmistajan asentaman käyttöjärjestelmän päivitysversio
• Monen käyttöjärjestelmän ympäristö
• Monen näytön ympäristö
• Macintosh
Huomautuksia
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikissa tietokoneissa, jotka täyttävät
järjestelmävaatimukset.
• Windows XP- ja Windows 2000 Professional -käyttöjärjestelmän NTFS-formaattia voi käyttää vain
perustehdasasetuksilla.
• Emme takaa, että ohjelmisto toimii täysin moitteettomasti kaikkien tietokoneiden järjestelmien
keskeytys- tai lepotilatoimintoja käytettäessä.
• Windows 2000 Professionalin käyttäjät: asenna Service Pack 3 tai uudempi versio, ennen kuin käytät
ohjelmistoa.
100
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen
Ennen ohjelmiston asentamista
• Sulje virustentorjuntaohjelmisto, sillä se käyttää yleensä paljon järjestelmäresursseja.
• Kun käytössä on MD Walkman, muista asentaa ohjelma toimitetulla CD-ROM-levyllä.
— Jos OpenMG Jukebox, SonicStage tai Net MD Simple Burner on jo asennettu, uusi
ohjelma korvaa ohjelman edellisen version. Ohjelman uuteen versioon on lisätty uusia
toimintoja, mutta myös vanhat toiminnot säilyvät.
— Jos SonicStage Premium tai SonicStage Simple Burner on jo asennettu, ohjelman
aikaisempi versio säilyy uuden version rinnalla.
— Voit käyttää ohjelman aikaisemmalla versiolla rekisteröityjä musiikkitiedostoja myös
sen jälkeen, kun SonicStage on asennettu. Musiikkidatasta kannattaa ottaa varmuuden
vuoksi varmuuskopiot. Datan varmuuskopioinnista on lisätietoja kohdassa [Backing
Up My Library] - [Backing Up Data to a Disk] SonicStage Help -ohjeessa.
• Jos MD Walkman on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, muista irrottaa USBkaapeli ennen ohjelmiston asentamista.
1
Kytke tietokone päälle ja käynnistä Windows.
2
Aseta vakiovarusteisiin kuuluva CD-ROM-levy tietokoneen CD-asemaan.
Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti, ja näyttöön tulee asennusikkuna.
Asennusohjelma saattaa pyytää valitsemaan maan. Noudata tällöin näyttöön tulevia
ohjeita.
3
Napsauta kohtaa [Install SonicStage and MD Simple Burner] ja noudata
näyttöön tulevia ohjeita.
Valitse [Install SonicStage and MD Simple
Burner]
Lue ohjeet huolellisesti.
Joillain alueilla muut kuin [Install SonicStage and MD Simple Burner] -painike
saattavat erota kuvassa näkyvistä painikkeista.
Asennus kestää noin 20 - 30 minuuttia. Asennusaika riippuu käyttöjärjestelmästä.
Käynnistä kone uudelleen vasta, kun asennus on päättynyt.
Onnistuiko ohjelmiston asentaminen?
Jos asennuksen aikana esiintyi ongelmia, katso ”Vianmääritys” (sivu 119).
101
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
MD Simple Burner -ohjeen käyttäminen
Ennen MD Simple Burner -ohjelmiston käyttöä
MD Simple Burner -ohjelmistolla voit tallentaa musiikkiraitoja tietokoneen CD-asemaan
asetetulta ääni-CD-levyltä MD Walkman -laitteeseen.
Ääni-CD-levyltä voi tallentaa
kahdella eri tavalla.
• Helppokäyttötila (sivu 103)
MD Walkman -laitteen toiminnoilla voit
tallentaa koko CD-levyn tai pelkästään
ensimmäisen raidan käynnistämättä MD Simple
Burner -ohjelmistoa.
• Vakiotila (sivu 104)
Voit käyttää tallentamiseen tietokoneen
toimintoja käynnistämällä MD Simple Burner
-ohjelmiston. Tällöin voit tallentaa koko
CD-levyn tai vain valitut raidat.
Huomautuksia
• MD Simple Burner -ohjelmiston kanssa voi käyttää vain CD-levyjä, joissa on
-merkintä.
• Kopiosuojatut CD-levyt eivät välttämättä toimi normaalisti.
• Et voi tallentaa helppokäyttötilassa, kun MD Simple Burner -ohjelmisto on vakiotilassa tai kun
OpenMG-ohjelmisto (esimerkiksi SonicStage tai OpenMG Jukebox) on käytössä.
102
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tallentaminen MD Walkman -toimintojen avulla
(Helppokäyttötila)
1
Aseta MD Walkman -laitteeseen tallentava levy ja kytke MD Walkman
tietokoneeseen.
Lisätietoja kytkennöistä on luvussa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Aseta tietokoneen CD-asemaan ääni-CD-levy, jonka haluat tallentaa.
CDDB-rekisteröinti-ikkuna tulee näyttöön, kun käytät CDDB:tä ensimmäistä kertaa.
Voit käyttää CDDB:tä, kun kytket tietokoneen Internetiin.
3
Paina ja liu'uta zREC-kytkintä MD Walkman laitteessa.
Tallennus alkaa.
CD-levyn kaikki raidat tallennetaan uutena ryhmänä.
Tallennuksen lopettaminen
Napsauta
-painiketta tietokoneen näytössä.
Kun ensimmäistä raitaa tallennetaan, voit pysäyttää tallennuksen painamalla x (pysäytys)
-näppäintä MD Walkman -laitteessa.
Tallennustilan asettaminen
Ennen kuin aloitat tallentamisen, napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja valitse [recording mode].
Pelkästään ensimmäisen raidan tallentaminen
Ennen kuin aloitat tallentamisen, napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja valitse [Recording settings] – [Record 1st Track Only].
Tilan valitseminen, kun CDDB sisältää useita tietoja
Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta ja
valitse [CDDB(r)] – [Multiple Matches].
— [User Selection]: Näyttöön tulee valintaikkuna.
— [No Resolve]: CD-tietoja ei ladata.
— [First Choice]: Ensimmäinen tieto ladataan.
103
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Tallentaminen tietokoneen toiminnoilla (Vakiotila)
Käynnistä MD Simple Burner valitsemalla [Start] – [All Programs]* – [MD Simple Burner]
– [MD Simple Burner].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition
/ Windows 98 Second Edition
z
Voit käynnistää MD Simple Burner -ohjelmiston myös seuraavasti:
• Kaksoisnapsauta tehtäväpalkin
MD Simple Burner -kuvaketta tai napsauta kuvaketta hiiren
kakkospainikkeella ja valitse [Show Standard Mode].
• Kaksoisnapsauta
MD Simple Burner -kuvaketta työpöydällä.
CD-levyn kaikkien raitojen tallennusikkuna
[REC/STOP]
Napsauta tätä, kun haluat aloittaa
CD-levyn kaikkien raitojen tallentamisen
uutena ryhmänä.
Valitse [Stop], kun haluat lopettaa
tallentamisen.
CD-levyltä valittujen
raitojen kokonaisaika
CD-kuvake
Albumin nimi (CD)
Artistin nimi (CD)
[OPEN]
Napsauta tätä, kun
haluat avata sivulla
105 näkyvän näytön.
MD -kuvake
Levyn nimi (MD)
MD-levyn jäljellä
oleva tallennusaika
Tallennustilan pudotusvalikko
104
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Ääni-CD-levyn valittujen raitojen tallennusikkuna
[CONFIG]
Tätä napsauttamalla voit
Raidan tiedot (CD)
- valita CD-ROM-aseman
- tarkastaa MD Simple Burner -ohjelman versiotiedot
- vahvistaa CDDB:ssä rekisteröidyt CD-tiedot.
CD-levyltä valittujen
Raidan tiedot (MD)
Artistin nimi
raitojen kokonaisaika
Voit muuttaa raidan
[REC/
Levyn nimi nimeä ja numeroa.
Albumin nimi
STOP]
(MD)
[Get CD info]
Ääni-CD-levyn tiedot
(esimerkiksi albumin ja
raidan nimi) siirretään
raitaluetteloon.
[New Group]
Tallennustilan
pudotusvalikko
[CLOSE]
Napsauta tätä, kun haluat sulkea
sivulla 104 näkyvän näytön.
CD-levyn toiminnot
Näillä säätimillä voit vahvistaa raidat, jotka tallennetaan
ääni-CD-levyltä.
Poista kaikkien raitojen valinnat napsauttamalla tätä.
Valitse kaikki raidat napsauttamalla tätä.
Valitse ruudut
Valitse tallennettavien
raitojen valintaruutu.
[Erase]
[All Erase]
MD-levyn jäljellä oleva aika
105
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Left
SonicStage-ohjelman käyttäminen
Äänidatan siirtäminen
Tässä luvussa neuvotaan, miten tallennat äänidataa ääni-CD-levyltä tietokoneen
kiintolevylle SonicStage-ohjelmiston My Library -kansioon.
Voit tallentaa tai tuoda musiikkia myös Internetistä, tietokoneen kiintolevyltä ja muista
lähteistä. Lisätietoja on SonicStage Help -ohjeessa.
Huomautuksia
• SonicStage-ohjelmiston kanssa voi käyttää vain CD-levyjä, joissa on
• Kopiosuojatut CD-levyt eivät välttämättä toimi normaalisti.
-merkintä.
Lähteen ilmaisin
[Music Source]
[CD Info]
[Format/Bit Rate]
1
Käynnistä SonicStage.
Valitse [Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional / Windows Millennium
Edition / Windows 98 Second Edition
SonicStage käynnistyy, ja näyttöön tulee ohjelmiston pääikkuna.
z
Voit käynnistää SonicStage-ohjelmiston myös kaksoisnapsauttamalla työpöydän
([SonicStage]-kuvake).
2
-kuvaketta
Aseta tietokoneen CD-asemaan ääni-CD-levy, jonka haluat tallentaa.
Näytön vasemmassa yläkulmassa olevaksi lähteen ilmaisimeksi tulee [Record a CD].
3
Napsauta [Music Source] -painiketta.
Ääni-CD-levyn sisältö näkyy musiikkiluettelossa (näytön vasemmassa laidassa).
106
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
4
Jos et halua tallentaa kaikkia raitoja, poista valinta poistettavien raitojen
valintaruudusta ( ).
Jos poistit väärän raidan valinnan, voit palauttaa sen napsauttamalla ruutua uudelleen.
Jos haluat valita kaikki ruudut, valitse .
Jos haluat poistaa kaikkien ruutujen valinnan, valitse .
5
Vaihda tarvittaessa ääni-CD-levyn tallentamisessa käytettävä muoto ja
bittinopeus.
Kun napsautat näytön oikeassa laidassa sijaitsevaa kohtaa [Format/Bit Rate], näyttöön
tulee ”CD Recording Format [My library]” -valintaikkuna. Tässä valintaikkunassa voit
valita ääni-CD-levyn tallentamisessa käytettävän muodon ja bittinopeuden.
6
Napsauta
-painiketta.
Vaiheessa 4 valittujen raitojen tallentaminen alkaa.
Tallennuksen lopettaminen
Napsauta
-painiketta.
z
Jos albumin, artistin ja raidan nimiä tai muita CD-tietoja ei haettu automaattisesti, napsauta näytön
oikeassa laidassa olevaa [CD Info] -kohtaa. Tarvitset tietojen hakemiseen Internet-yhteyden.
107
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan siirtäminen tietokoneesta
MD Walkman -laitteeseen
SonicStage-ohjelmiston My Library -kirjastoon tallennettu äänidata voidaan siirtää MD
Walkman -laitteeseen rajattoman monta kertaa.
Siirtokohdeluettelo
[Transfer]
My Library
-luettelo
[Transfer Mode]
1
Liitä MD Walkman -laite tietokoneeseen.
Lisätietoja liitännöistä on kohdassa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
Siirtonäyttö (Hi-MD tai Net MD) aukeaa.
3
Valitse siirrettävät raidat näytön vasemmalla puolella sijaitsevasta My Library
-luettelosta.
Jos haluat siirtää enemmän kuin yhden raidan, pidä [Ctrl]-näppäintä alhaalla, kun
valitset raidat.
Jos haluat siirtää albumin kaikki raidat, napsauta albumia.
108
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
4
Vaihda siirtotilaa tarvittaessa.
Oletusasetuksen mukaan muodossa OpenMG (PCM/ATRAC3/ATRAC3plus) olevat
raidat siirretään samassa muodossa ja samalla bittinopeudella (normaali siirto).
Jos laite on kytketty tietokoneeseen, joka ei tue yllä mainittua muotoa, laitteen
käyttämä muoto ja siirtonopeus otetaan käyttöön. Joskus tämä saattaa viedä aikaa.
Jos haluat muuttaa muotoa ja bittinopeutta, napsauta näytön keskellä olevaa [Transfer
Mode] -kohtaa, jolloin ”Transfer Mode Settings” -valintaikkuna tulee näyttöön.
5
Napsauta
-painiketta.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirto alkaa.
Siirron pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Hi-MD Walkman -laitteeseen siirrettäessä
Jos haluat toistaa siirretyt raidat Net MD Walkman -laitteella, joka ei tue Hi-MD-tilaa,
valitse tilaksi [Net MD] (toimintatila) näytön oikeasta laidasta vaiheen 2 jälkeen. Tämä
toimintatila voidaan valita vain, kun tallennukseen käytetään vakiolevyä Hi-MD-tilassa.
Huomautuksia
• Siirto epäonnistuu ja näyttöön tulee virheilmoitus seuraavissa tapauksissa:
—Levyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa.
—Raidan toistoa on rajoitettu.
• Siirron aikana järjestelmän keskeytys- ja lepotilatoiminnot eivät ole käytettävissä.
• SonicStage-ohjelmiston lisäämän tekstin tyypistä ja merkkien määrästä riippuu, näkyykö teksti
kytketyn MD Walkman -laitteen näytössä. Tämä johtuu kytketyn MD Walkman -laitteen rajoituksista.
109
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan siirtäminen takaisin
MD Walkman -laitteesta tietokoneeseen
Siirtokohdeluettelo
[Transfer]
My Library
-luettelo
MD-levyn
raitaluettelo
Siirtäminen MD Walkman -laitteesta takaisin tietokoneeseen
Tietokoneesta MD-laitteeseen siirretty äänidata voidaan siirtää takaisin tietokoneeseen
SonicStage-ohjelmiston My Library -luetteloon.
1
Liitä MD Walkman -laite tietokoneeseen.
Lisätietoja liitännöistä on kohdassa ”Tallentimen käyttö”.
Älä kytke virtalähdettä tai USB-kaapelia, ennen kuin data on siirretty kokonaan.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
Siirtonäyttö (Hi-MD tai Net MD) aukeaa.
3
Valitse tietokoneeseen siirrettävät raidat näytön oikealla puolella sijaitsevasta
luettelosta.
4
Napsauta näytön keskellä sijaitsevaa
-painiketta.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirtäminen alkaa.
110
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Siirron pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Huomautus
Muista tietokoneista MD Walkman -laitteeseen siirrettyjä raitoja ei voi siirtää oman tietokoneesi
My Library -luetteloon.
Hi-MD Walkman* -laitteeseen tallennettujen raitojen tuominen
tietokoneeseen
Hi-MD Walkman* -laitteeseen tallennetut raidat voidaan tuoda tietokoneesi SonicStageohjelmiston My Library -luetteloon vain kerran.
∗ Vain Hi-MD-tilassa tallennetut raidat
1
Aseta tallentava levy Hi-MD Walkman -laitteeseen ja kytke laite tietokoneeseen.
2
Valitse siirtokohde näytön oikealla puolella olevasta siirtokohdeluettelosta ja
valitse [Transfer].
3
Napsauta siirrettäviä raitoja näytön oikealla puolella sijaitsevassa Hi-MDluettelossa.
Jos haluat siirtää enemmän kuin yhden raidan, pidä [Ctrl]-näppäintä alhaalla, kun
valitset raidat.
Jos haluat siirtää ryhmän kaikki raidat, napsauta ryhmää.
4
Napsauta näytön keskellä sijaitsevaa
Näyttöön tulee ”Import”-valintaikkuna.
5
Määritä siirtokohde valintaikkunassa.
-painiketta.
Jos haluat siirtää raidat uuteen albumiin, valitse ”Import to a new album” ja kirjoita
albumin nimi tekstiruutuun.
Jos haluat siirtää raidat ”My Library” -luettelossa olevaan albumiin, valitse ”Import to
an existing album” ja valitse albumi napsauttamalla ”Browse”-painiketta.
6
Valitse ”OK”.
Vaiheessa 3 valittujen raitojen siirtäminen alkaa.
111
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Siirtämisen pysäyttäminen
Napsauta
-painiketta.
Huomautus
Huomautuksia
• Et voi tuoda tietokoneeseen raitoja, jotka on tallennettu Net MD -tilassa tai jotka on tallennettu
laitteella, joka ei tue Hi-MD-tilaa.
• Ennen kuin tuot Hi-MD Walkman -laitteelle tallennetut raidat tietokoneeseen, valitse ruudun oikealta
puolelta [Properties]. Näin vahvistat tekstiruudun [Import Settings] tilan (jos se valittu
oletusarvoisesti). Toimi sitten seuraavasti:
—Jos haluat tuoda raitoja kansioon My Library samalla kun poistat ne Hi-MD Walkman -laitteesta,
poista ruudun valinta.
—Jos haluat muokata tuotuja raitoja SonicStage-ohjelmassa, poista ruudun valinta.
—Jos haluat tuoda raitoja kansioon My Library samalla kun jätät niiden kopion Hi-MD Walkman
-laitteeseen, valitse ruutu. Hi-MD Walkman -laitteeseen jätettyjä raitoja käsitellään samalla tavalla
kuin raitoja, jotka on siirretty automaattisesti tietokoneesta. Tällaisia raitoja ei siksi voi jakaa tai
yhdistää Hi-MD Walkman -laitteessa.
• Kun siirrät Hi-MD Walkman -tallentimella ja lineaarisella PCM:llä tallennettuja raitoja
tietokoneeseen muokkaamista (jakamista ja yhdistämistä) varten My Library -sovelluksessa, siirto
saattaa kestää pitkään raitojen pituuksista ja tietokoneen ominaisuuksista riippuen. Tämä ongelma
johtuu MiniDisc-järjestelmän rajoituksesta. Jos haluat muokata lineaarisella PCM:llä tallennettuja
pitkiä raitoja, on suositeltavaa muokata raitoja ensin Hi-MD Walkman -tallentimessa ja siirtää
muokattu data sen jälkeen tietokoneeseen.
112
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
SonicStage Help -ohjeen käyttäminen
SonicStage Help -ohjeessa on lisätietoja SonicStage-ohjelmiston käyttämisestä.
SonicStage Help -ohjeesta voit etsiä helposti tietoja erilaisista toiminnoista, kuten
”Importing Tracks” tai ”Transferring Tracks”. Ohje sisältää myös runsaasti hakusanoja,
joten voit etsiä tietoja kirjoittamalla sanoja.
SonicStage Help -ohjeen hakeminen näyttöön
Valitse [Help] – [SonicStage Help], kun SonicStage-ohjelmisto on käytössä.
[SonicStage Help]
z
Saat SonicStage Help -ohjeen näyttöön valitsemalla
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].
∗ [Programs], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional / Windows Millennium Edition
/ Windows 98 Second Edition
Huomautuksia
• SonicStage Help -ohjeessa termillä ”Device/Media” viitataan ulkoiseen laitteeseen, kuten MD Walkman-,
Network Walkman- ja CD Walkman -laitteeseen.
• Noudata Internet-palveluntarjoajan ohjeita suositelluista järjestelmäympäristöistä käyttäessäsi EMDpalveluita.
113
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
SonicStage Help -ohjeen käyttöohjeiden tarkasteleminen
Oikeanpuoleinen
kehys
Vasemmanpuoleinen
kehys
1 Kaksoisnapsauta [Overview]-kohtaa vasemmanpuoleisessa kehyksessä.
2 Napsauta [About This Help File] -painiketta.
Kyseisen kohdan ohje ja selitys tulevat oikeanpuoleiseen kehykseen.
3 Lue teksti.
Vieritä näyttöä tarvittaessa.
Napsauttamalla alleviivattuja sanoja pääset niiden selityksiin.
Sanan etsiminen selityksestä
[Search]
Type in the keyword
to find -tekstiruutu
List Topics
Valitun kohteen
selitys
Etsittyjen sanojen
luettelo
[Display]
1 Avaa [Search]-ikkuna valitsemalla ”Search”.
2 Kirjoita sanat.
3 Napsauta [List Topics] -painiketta.
Näyttöön tulee etsittyjen sanojen luettelo.
4 Valitse haluamasi kohde napsauttamalla.
5 Napsauta [Display]-painiketta.
Valitun kohteen selitys tulee näyttöön.
114
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tietojen hakeminen SonicStage Help -ohjeesta
Kun haluat nähdä kunkin toiminnon kohteet, napsauta [Contents]-ikkunan vasemmassa
laidassa olevaa Help-kohtaa. Saat lisätietoja napsauttamalla kohdetta.
Äänidatan tuominen tietokoneeseen
Toimi
SonicStage Help
Tuo äänidataa Internetistä
[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music
Service Site]
Tuo äänitiedostot
tietokoneeseen SonicStageohjelmaan
[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Äänidatan kuunteleminen tietokoneelta
Toimi
SonicStage Help
Kuuntele äänidataa
CD-asemasta tai My Library
-kirjastosta
[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] tai
[Playing Back a Track in My Library]
Kuuntele äänidataa
tietokoneeseen liitetystä MD
Walkman -laitteesta
[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/
Media]
Tuotujen raitojen hallitseminen ja muokkaaminen
Toimi
SonicStage Help
Muuta CD:n lataamiseen
liittyviä tietoja
[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings
for Getting CD information]
Muokkaa albumia
Poista raitoja
[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing
Albums]
Muuta raitojen tallennuskohde
suoraan
[Changing SonicStage Settings] – [Changing the
Location for Saving Recorded Files]
115
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Äänidatan varmuuskopioiminen
Musiikkidatasta kannattaa ottaa varmuuskopiot. Näin data säilyy, vaikka kiintolevy
hajoaisi tai vaihtaisit tietokonetta.
Toimi
SonicStage Help
Ota äänidatasta varmuuskopio
My Library -kirjastossa
[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk]
Tutustu SonicStageohjelmiston
varmuuskopiointiin
[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage
Backup Tool]
Vianmääritys
Toimi
SonicStage Help
Tutustu vianmääritykseen
[Additional Information] – [Troubleshooting]
Kun haluat tietää
Toimi
SonicStage Help
Etsi vieraita sanoja
[Additional Information] – [Glossary]
Tarkista, mitä äänidatatyyppejä [Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
SonicStage-ohjelmistolla voi
hallita
Tutustu SonicStageohjelmiston toimintoihin
[Overview] – [Features]
116
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:L0-Right
Muut tiedot
SonicStage- / MD Simple Burner -ohjelmiston
poistaminen
Jos haluat poistaa SonicStage- / MD Simple Burner -ohjelmiston, noudata seuraavia
ohjeita.
1
Valitse [Start] – [Control Panel]*.
∗ [Settings] – [Control Panel], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional / Windows
Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
2
Kaksoisnapsauta [Add/Remove Programs] -kohtaa.
3
Valitse [SonicStage 2.x.xx] tai [MD Simple Burner 2.0.xx] ”Currently
Installed Programs” -luettelosta ja valitse sen jälkeen [Change and Remove]*.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja käynnistä tietokone uudelleen. Ohjelmisto on
poistettu kokonaan, kun tietokone on käynnistynyt uudelleen.
∗ [Change/Remove], jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000 Professional, ja [Add/Remove],
jos käyttöjärjestelmänä on Windows Millennium Edition / Windows 98 Second Edition
Huomautus
Kun asennat SonicStage Ver. 2.x- / MD Simple Burner Ver. 2.0 -ohjelmiston, OpenMG Secure Module x.x
asennetaan samalla. Älä poista OpenMG Secure Module x.x -ohjelmistoa, sillä muut ohjelmistot saattavat
käyttää sitä.
117
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Kopiosuojaus
OpenMG-tekniikan avulla voit käyttää digitaalisia musiikkitallenteita ja samalla suojata
niiden haltijoiden tekijänoikeudet. SonicStage salakirjoittaa äänitiedostot OpenMGmuotoon ja tallentaa ne tietokoneesi kiintolevylle, jotta niitä ei voida levittää laittomasti.
Äänitallenteiden rajoitukset
Internetistä on saatavilla runsaasti korkealaatuisia äänitallenteita erilaisten
musiikkilevityspalveluiden kautta. Joidenkin äänitallenteiden tallennukselle ja toistolle on
asetettu rajoituksia, jotta tallenteiden haltijoiden tekijäinoikeuksia voitaisiin suojata
laittomalta levitykseltä. Esimerkiksi tiedostojen toistoaikaa tai toistokertojen määrää
voidaan rajoittaa.
118
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Vianmääritys
Toimi seuraavasti, jos ”SonicStage”- / MD Simple Burner -ohjelmiston käytössä on
ongelmia.
1 Tarkista tässä ”Vianmääritys”-kappaleessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut.
2 Tarkista SonicStage Help -ohjeessa kuvatut ongelmat ja niiden ratkaisut, kun käytät
SonicStage-ohjelmistoa.
3 Jos ongelmaa ei pysty ratkaisemaan kahdella ensin mainitulla tavalla,
tarkista seuraavan taulukon tiedot ja ota sitten yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Tietokone
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: pöytätietokone / kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmän nimi:
RAM-muisti:
Kiintolevyasema (jossa SonicStage/MD Simple Burner -ohjelmisto ja äänidata ovat)
• Aseman koko:
• Vapaa tila:
Ohjelmistoversio
• SonicStage Ver. 2.x1)
• MD Simple Burner Ver. 2.02)
Virheilmoitus (jos sellainen näkyy näytössä):
Jos käytössä on ulkoinen CD-ROM-asema
• Valmistaja:
• Malli:
• Tyyppi: CD-ROM / CD-R/RW (tallentava) / DVD-ROM / Muu (
• Liitäntä tietokoneeseen: PC-kortti / USB / IEEE1394 / Muu (
)
)
Jos käytössä on muu laite, jossa USB-liitäntä
• Laitteen/laitteiden nimi:
1)
2)
Jos haluat tarkistaa SonicStage-ohjelmiston version, siirry kohtaan [Help] – [About SonicStage]
SonicStage-ikkunassa.
Jos haluat tarkistaa MD Simple Burner -ohjelmiston version, siirry kohtaan [CONFIG] – [Version]
MD Simple Burner-ikkunassa.
119
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Left
Ohjelmistoa ei voi asentaa tietokoneelle
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Asennus ei onnistunut.
Käyttöjärjestelmäsi ei tue tätä ohjelmistoa.
tKatso sivu 100.
Kaikkia sovellusikkunoita ei ole suljettu.
tJos aloitat asennuksen muiden sovellusten ollessa
käytössä, järjestelmässä voi esiintyä toimintahäiriö.
Näin voi tapahtua etenkin käytettäessä sovelluksia,
jotka käyttävät paljon järjestelmäresursseja, kuten
virustorjuntaohjelmistoa.
Kiintolevyllä ei ole tarpeeksi vapaata tilaa.
tTarvitset vähintään 200 Mt vapaata tilaa.
Asennus näyttää keskeytyneen
ennenaikaisesti.
Tarkista, onko asennusikkunan alla jokin virhesanoma.
tPidä [Alt]-näppäintä alhaalla ja paina
sarkainnäppäintä [Tab]. Jos näyttöön on tullut
virhesanoma, paina [Enter]-näppäintä. Asennus
jatkuu. Jos virhesanomaa ei ole, asennus on vielä
käynnissä. Odota rauhassa vielä vähän aikaa.
Näytön asennuksen etenemistä Asennus etenee normaalisti. Odota vielä. Asennus
kestää vähintään 30 minuuttia. Asennusaika riippuu
osoittava palkki ei liiku enää.
CD-asemasta ja käyttöjärjestelmästä.
CD-ROM-aseman
latausmerkkivalo ei ole palanut
muutamaan minuuttiin.
120
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FIMZNH1CED\01FI060OPESS2.0.fm]
masterpage:Right
Tietokoneeseen kytketyn MD Walkman -laitteen käyttäminen
Ongelma
Syy ja ratkaisu
Tietokone ei tunnista MD
Walkman -laitetta.
MD Walkman -laitetta ei ole kytketty kunnolla
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
tLiitä MD Walkman tietokoneeseen huolellisesti.
tIrrota ja liitä MD Walkman uudelleen. Jos tietokone
ei edelleenkään tunnista MD Walkman -laitetta,
irrota kaapeli, käynnistä tietokone uudelleen ja tee
liitännät uudelleen.
MD Walkman -laitteeseen ei ole asetettu levyä.
tTarkista, onko MD Walkman -laitteeseen asetettu
levy.
Net MD -ohjainta ei ole asennettu.
tAsenna SonicStage- / MD Simple Burner
-ohjelmisto vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROMlevyltä.
Ohjelmiston asentaminen ei onnistunut.
tIrrota liitetty laite ja asenna ohjelmisto uudelleen
vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROM-levyltä.
Vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli on irronnut.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
huolellisesti.
Liitännöissä on käytetty USB-keskitintä.
tSoittimen toimintaa ei voida taata USB-keskitintä
käytettäessä. Liitä MD Walkman -laite suoraan
tietokoneen USB-liitäntään.
Vaikka MD Walkman -laite on
kytketty tietokoneeseen
USB-kaapelilla, SonicStageohjelmiston näytössä ei ole
tietoa liitännästä.
SonicStage-laitteen tunnistamiseen kuluu hieman aikaa.
Odota hetki.
Toinen sovellus on käytössä.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
uudelleen hetken kuluttua. Jos tietokone ei vieläkään
tunnista MD Walkman -laitetta, irrota MD Walkman
tietokoneesta, käynnistä tietokone uudelleen ja
kytke USB-kaapeli uudelleen.
MD Walkman -laite ei toimi
normaalisti, vaikka tietokone
tunnistaa sen.
Vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli on irronnut.
tLiitä vakiovarusteisiin kuuluva USB-kaapeli
huolellisesti.
Liitännöissä on käytetty USB-keskitintä.
tSoittimen toimintaa ei voida taata USB-keskitintä
käytettäessä. Liitä MD Walkman -laite suoraan
tietokoneen USB-liitäntään.
121
model name1[MZ-NH1/SonicStage2.0] model name2[Hi SS2.0]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGIX.fm]
masterpage:Left
Hakemisto
A
K
Aikamerkintä 38
Akku
ladattava akku 15
Akku ja paristo
akun ja pariston kestoaika 17
Asentaminen 100
AVLS-toiminto 65
EMD-palvelu 100
Kello 70
Kiintolevy
vapaa tila 100
Kirjanmerkki
lisääminen 45
toistaminen 45
Kontrasti 69
Kopiosuojaus 118
Kuusialueinen taajuuskorjain 49
Kytkeminen 102, 103
analoginen 35
digitaalinen 18
latauksen aikana 15
tietokone 71
Käynnistä (ohjelmisto)
SonicStage 106
Käynnistäminen (ohjelmisto)
MD Simple Burner 104
F
L
Formaatti 64
Lataaminen 15
Levymuisti 67
Levytila 68
Linear PCM 93
Lisävarusteet
vakiolisävarusteet 10
valinnaiset 78
C
CD-asema 100
CDDB 100, 103
CD-ROM 101
D
Datan tallentaminen 73
DSP TYPE-S 96
E
G
G-PROTECTION 96
H
Hi-MD 93
HOLD-toiminto 12
J
Jakaminen
jakamiskohdan siirtäminen 62
suora jakaminen 61
Järjestelmän rajoitukset 100
Järjestelmäympäristö 100
M
Manuaalinen tallentaminen 37
MD Simple Burner 102
MDLP 35
My Library 106
N
Net MD 102
Nimeäminen 54
Nimeäminen uudelleen 55
Nimi 52
Nopeuden säätö 50
122
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\01FI-MZNH1CED\01FI020REGIX.fm]
masterpage:Right
O
T
OpenMG Secure Module x.x 117
Tahdistettu tallentaminen 41
tallennustila 103
Tallennustila (bittinopeus) 107, 111
Tallentaminen
analoginen 35
digitaalinen 18
MDLP-tila 35
mikrofonin avulla 33
raitamerkkien lisääminen 38
äänenvoimakkuus 37
Tarkistaminen
jäljellä oleva aika 31, 42
kello 70
toistokohta 42
Taustavalo 66
Toistotila
Alitoistotila 46
Päätoistotila 43
Uudelleentoisto 47
Tuominen 106
P
Pikatila 68
Poistaminen 117
koko levy 60
raidat 60
ryhmät 60
Puhdistaminen 76
R
Raitamerkki
lisääminen (raitojen jakaminen) 61
poistaminen (raitojen yhdistäminen)
63
Raitojen yhdistäminen 63
Ryhmä
luominen 56
poistaminen 60
purkaminen 57
siirtäminen 59
tallentaminen 39
S
Siirtäminen
MD Walkman -laitteeseen 108
raidat 57
ryhmät 58
tietokoneeseen 110
Simple-tila 103
SonicStage 106
SonicStage Help -ohje 113
U
USB
kaapeli 10
pöytälaturi 15
USB-portti 100
V
Valikko 28
Valikkotila 65
Virtuaalinen surround-ääni 49
W
Windows 2000 Professional 100, 104,
106, 113, 117
Windows 98 Second Edition 100, 104,
106, 113, 117
Windows Media Player 100
Windows Millennium Edition 104, 106,
113, 117
Windows XP Home Edition 100
Windows XP Media Center Edition 100
Windows XP Media Center Edition 2004
100
Windows XP Professional 100
WMA-tiedosto 100
Ä
Äänimerkki 66
123
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
filename[C:\SON_SSIAXX_079\3266450931FI\02BOC-MZNH1CED\00FI09BCOEU.fm]
masterpage:Left
Printed in Japan
* 3 2 6 6 4 5 0 9 3 * (1)
model name1[MZ-NH1] model name2[MZ------]
[3-266-450-93(1)]
Download PDF