Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 User manual

Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 User manual
4-267-068-72(1)
IC Recorder
Käyttöohjeet
Aloittaminen
Perustoiminnot
Muut tallennuksen toiminnot
Muut toiston toiminnot
Tiedostojen muokkaaminen
FM-radion kuunteleminen
Valikkotoiminnot
Tietokoneen käyttäminen
Lisätietoja
Vianmääritys
ICD-PX312/PX312F
Älä kuuntele suurella
äänenvoimakkuudella pitkiä
aikoja, jotta kuulosi ei vioittuisi.
VAROITUS
Älä altista akkuja (asennettua akkua tai paristoja)
liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle,
tulelle tms. pitkiksi ajoiksi.
VIRRAN NIMELLISKULUTUS: 800 mA
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla,
että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on
ostettu.
Soveltuvat lisälaitteet: Stereokuulokkeet,
stereo-mikrofoni ja paitakiinnike
2
FI
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta,
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat vain
EU:n direktiivejä noudattaviin
maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
• Tallennettua kappaletta saa käyttää vain
yksityisesti. Muuhun käyttöön tarvitaan
tekijänoikeuksien haltijoiden lupa.
• Sony ei vastaa epätäydellisestä tallennuksesta tai
latauksesta tai tietojen vioittumisesta, joka johtuu
digitaalisen sanelimen tai tietokoneen
toimintahäiriöstä.
• Teksti ja merkit voivat aiheuttaa sen, että
digitaalisessa sanelimessa näkyvä teksti ei ehkä
näy oikein laitteessa. Tämä voi johtua:
– liitetyn digitaalisen sanelimen ominaisuuksista.
– digitaalisen sanelimen epänormaalista
toiminnasta.
– siitä, ettei digitaalinen sanelin tue
sisältötietojen kieltä tai niissä olevia merkkejä.
Huomautus käyttäjille
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa ja tässä
kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaisuudessaan tai
osittain kopioida, kääntää tai muuntaa minkäänlaiseen
koneella luettavaan muotoon saamatta siihen ennalta
kirjallisen hyväksynnän Sony Corporationilta.
SONY CORPORATION EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
SATUNNAISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA
TAI ERITYISISTÄ VAURIOISTA, PERUSTUIVAT
NE SITTEN OIKEUDEN LOUKKAUKSEEN,
SOPIMUKSEEN TMS., JOTKA LIITTYVÄT
TÄHÄN KÄSIKIRJAAN, OHJELMISTOON TAI
MUUHUN TÄHÄN SISÄLTYVÄÄN TIETOON
TAI SEN KÄYTTÖÖN.
Sony Corporation varaa oikeuden tehdä tähän
käsikirjaan ja sen tietoihin muutoksia milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta.
Tässä kuvattua ohjelmistoa voi lisäksi koskea erillisen
käyttöoikeussopimuksen ehdot.
• Tämä ohjelmisto on tarkoitettu Windowsjärjestelmiin, eikä sitä voi käyttää Macintoshjärjestelmissä.
• Mukana tuleva kaapeli on tarkoitettu digitaaliselle
sanelimelle ICD-PX312/PX312F . Siihen ei voi
kytkeä muita digitaalisia sanelimia.
3
FI
Äänitykset on tarkoitettu ainoastaan
henkilökohtaiseksi huviksi ja
yksilölliseen käyttöön. Tekijänoikeuslait
kieltävät muunlaisen käytön ilman
tekijänoikeuden omistajan lupaa.
Memory Stick™ -muistivälineen käyttöä
tekijänoikeuden suojaamien kuvien tai
muun tiedon tallennukseen rajoitetaan
tekijänoikeussuojalailla. Rajoitteita
loukkaava käyttö on kielletty.
Tämä tuote tukee ”Memory Stick
Micro™ (M2™)” -muistilaitetta. ”M2™”
on lyhenne nimityksestä ”Memory Stick
Micro™.” Tästä lähin tässä asiakirjassa
käytetään nimitystä ”M2™”.
Tavaramerkit
• Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows
Media ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:in
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Pentium on Intel Corporationin rekisteröity
tavaramerkki.
• Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet MPEG
Layer-3-äänenkoodaustekniikan ja -patentit.
• microSD- ja microSDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä.
• ”Memory Stick Micro”, ”M2” ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• ”MagicGate” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt
tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Lisäksi
merkkejä ”™” ja ”®” ei ole mainittu erikseen joka
kerta tässä oppaassa.
”Sound Organizer” hyödyntää ohjelmistomoduuleja
alla kuvatulla tavalla:
Windows Media Format Runtime
4
FI
Sisältö
Aloittaminen
Muut tallennuksen toiminnot
Vaihe 1: Paketin sisällön tarkistaminen ....8
Osa- ja säädinkaavio .............................9
Vahingossa tapahtuvan käytön estäminen (HOLD) ................................11
Keskinkertaisen äänenvoimakkuustason
ylläpito (AVLS) ..................................12
Vaihe 2: Virtalähteen valmistelu ............13
Paristojen vaihtamisen sopiva aika .....14
Vaihe 3: Virran kytkeminen
digitaaliseen sanelimeen .........................15
Virran kytkeminen ..............................15
Virran sammuttaminen .......................15
Vaihe 4: Kellonajan asettaminen ............16
Vaihe 5: Näyttöruudussa käytettävän
kielen asettaminen ..................................18
Tallennusasetusten muuttaminen ............32
Nauhoitustilanteen valitseminen
tilanteeseen sopivaksi .........................32
Nauhoituksen lisääminen aiemmin
nauhoitettuun tiedostoon .....................35
Korvausnauhoituksen lisääminen
toiston aikana ......................................37
Tallennuksen automaattinen aloitus
äänen perusteella – VOR-toiminto .....39
Nauhoittaminen muistikortille ................41
Tallentaminen muilla laitteilla ................45
Tallentaminen ulkoisella
mikrofonilla ........................................45
Tallentaminen muista laitteista ...........47
Tallennuksen aikainen käyttö ..................49
Tallennuksen valvonta ........................49
Perustoiminnot
Tallentaminen .................................20
Kuunteleminen ...............................25
Poistaminen ....................................30
Muut toiston toiminnot
Toistoasetusten muuttaminen ..................50
Sopivat toistotavat ..............................50
Kohinan vähentäminen toistossa ja
ihmisäänen selventäminen –
kohinanpoisto ......................................51
Toistonopeuden säätäminen – DPC
(Digital Pitch Control)-toiminto .........52
Toistotilan valitseminen ......................54
5
FI
Tiedoston toistaminen haluttuna aikana
hälytyksen avulla ....................................57
Toistaminen muilla laitteilla ...................60
Tallentaminen muilla laitteilla ............60
Tiedostojen muokkaaminen
Tiedostojen järjestely kansiossa .............61
Tiedoston siirtäminen toiseen
kansioon ..............................................61
Tiedoston kopiointi toiselle
muistivälineelle ...................................62
Kaikkien tiedostojen poistaminen
kansiosta .............................................64
Raitamerkinnän käyttö ............................65
Raitamerkinnän lisääminen ................65
Raitamerkinnän poistaminen ..............66
Valitun tiedoston kaikkien
raitamerkintöjen poistaminen
kerralla ................................................67
Tiedoston jakaminen ...............................69
Tiedoston jakaminen sen hetkisestä
asennosta .............................................69
Tiedoston jakaminen
raitamerkinnästä .................................70
Tiedoston suojaaminen ...........................73
FM-radion kuunteleminen
(vain malli ICD-PX312F)
FM-radioaseman virittäminen ................75
Radioaseman valitseminen
taajuuksia skannaamalla .....................75
6
FI
Esiasetetun radioaseman
valitseminen ........................................76
FM-lähetysten tallentaminen ..............77
FM-radioasemien esiasettaminen ............78
FM-radioasemien esiasettaminen
automaattisesti ....................................78
FM-radioasemien esiasettaminen
manuaalisesti .......................................79
Esiasetettujen FM-radioasemien
poistaminen .........................................79
FM-radion vastaanottoasetusten
muokkaaminen ........................................81
FM-radion vastaanottimen
herkkyyden vaihtaminen .....................81
Skannausherkkyyden muuttaminen ....82
FM-radiolähdön vaihtaminen
kaiuttimesta kuulokkeisiin ja
päinvastoin ..........................................83
Valikkotoiminnot
Asetusten määrittäminen valikossa .........84
Valikkoasetukset .....................................86
Tietokoneen käyttäminen
Digitaalisen sanelimen käyttäminen
tietokoneen kanssa ................................100
Digitaalisen sanelimen kytkeminen
tietokoneeseen ...................................100
Kansio- ja tiedostorakenne ...............101
Digitaalisen sanelimen irrottaminen
tietokoneesta .....................................105
Tiedostojen kopioiminen digitaalisesta
sanelimesta tietokoneelle ...................... 107
MP3-tiedostojen kopioiminen
tietokoneesta digitaalisessa
sanelimessa toistettavaksi .....................108
MP3-tiedoston kopioiminen
tietokoneesta digitaaliseen
sanelimeen (vetämällä ja
pudottamalla) ....................................108
Tietokoneelta kopioitujen MP3tiedostojen toistaminen digitaalisella
sanelimella ........................................ 108
Digitaalisen sanelimen käyttö USBmuistina ................................................. 110
Mukana tulleen Sound Organizer
-ohjelmiston käyttö ............................... 111
Mitä Sound Organizer
-ohjelmistolla voi tehdä .................... 111
Tietokoneen
järjestelmävaatimukset .....................112
Sound Organizer -sovelluksen
asentaminen ...................................... 113
Sound Organizer -ikkuna ..................115
Tekniset tiedot .......................................122
Järjestelmävaatimukset .....................122
Rakenne ja tekniset tiedot .................123
Paristokesto .......................................126
Vianmääritys
Vianmääritys .........................................127
Viestiluettelo .........................................136
Järjestelmärajoitukset ............................141
Näyttöruudun opas ................................142
Hakemisto .............................................146
Lisätietoja
USB-verkkovirtasovittimen käyttö .......117
Digitaalisen sanelimen irrottaminen
verkkovirtasovittimesta .................... 117
Turvallinen käyttö .................................119
7
FI
Aloittaminen
Vaihe 1: Paketin sisällön tarkistaminen
Digitaalinen sanelin (1)
P Huomautus
Kun lataat paristoja, hanki ladattavat
NH-AAA-B2KN -paristot (ei toimiteta laitteen
mukana).
Stereo-mikrofoni ja
paitakiinnike* (1)
Poista näyttöruudun kalvo, ennen kuin otat
digitaalisen sanelimen käyttöön.
Stereokuulokkeet (1)
(vain ICD-PX312F)
Ohjelmisto, Sound Organizer
(CD-ROM) (1)
Ohjelmisto, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Käyttöohjeet
USB-kaapeli (1)
Kun kytket digitaalisen sanelimen
tietokoneeseen, käytä mukana tullutta
USB-kaapelia.
LR03 (koko AAA) alkaliparistot (2)
8
FI
Käyttöohjeet on tallennettu PDF-tiedostoina
digitaalisen sanelimen sisäiseen muistiin.
* Stereomikrofoni ja paitakiinnike ja
ohjelmistot Dragon NaturallySpeaking
(DVD-ROM) tulevat ainoastaan joidenkin
mallien mukana joillain alueilla.
Muutokset ja muokkaukset, joita ei ole
erikseen hyväksytty tässä oppaassa, voivat
johtaa laitteen käyttöoikeuden
peruuttamiseen.
Osa- ja säädinkaavio
Etuosa
J
K
L
M
N
Kaiutin
i (kuuloke) -liitin*2
Toimintailmaisin
ERASE-painike
VOL (äänenvoimakkuus) –/+*1
-painike
(toisto) A-B -painike
z REC/PAUSE-painike
NOISE CUT -kytkin
T-MARK (raidan merkki) -painike
Aloittaminen
O
P
Q
R
*1 Näissä painikkeissa ja liittimissä on
kosketuspiste. Sen avulla voit tunnustella
sormellasi, missä kohtaa kukin liitin on.
*2 Kytke kuulokkeet i (kuulokkeet)
-liittimeen. Jos kuulet kohinaa, puhdista
kuulokkeiden liitin.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Sisäinen mikrofoni
m (mikrofoni) -liitin*1
Näyttöruutu
DISP/MENU-painike
SCENE-painike
(kansio) -painike
N PLAY/STOP•ENTER*1 -painike
x (stop) -painike
–. (kelaus/pikakelaus taaksepäin),
>+ (kelaus/pikakelaus eteenpäin)
-painikkeet
i (kuulokkeet)
-liitin
9
FI
Takaosa
S
T
U
V
W
10
FI
(USB) -liitin
M2™/microSD muistikortin paikka
HOLD•POWER ON/OFF -kytkin
Paristoluukku
Hihnan reikä (hihnaa ei toimiteta
laitteen mukana.)
Vahingossa tapahtuvan
käytön estäminen (HOLD)
”HOLD” ilmestyy näyttöön, jos painat
mitään painiketta HOLD -toiminnon ollessa
käytössä.
Voit poistaa kaikki painikkeet käytöstä
(HOLD), jotta sanelin ei vahingossa lähde
toimimaan sitä kannettaessa tms.
Digitaalisen sanelimen
vapauttaminen HOLD -tilasta
Sanelimen siirto HOLD-tilaan
Aloittaminen
Liu'uta HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä
suuntaan ”HOLD”.
”HOLD” ilmestyy näyttöön noin 3
sekunniksi, mikä tarkoittaa, että mitkään
painikkeet eivät nyt toimi.
Vedä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä
keskelle päin.
P Huomautus
Kun HOLD-toiminto aktivoidaan äänityksen
aikana, kaikkien painikkeiden toiminta lakkaa.
Kun haluat lopettaa tallennuksen, poista
HOLD-toiminto ensin käytöstä.
z Vihje
Vaikka HOLD-toiminto on käytössä,
hälytystoiston voi pysäyttää painamalla mitä
tahansa painiketta. (Normaalia toistoa ei voi
pysäyttää.)
11
FI
Keskinkertaisen
äänenvoimakkuustason
ylläpito (AVLS)
AVLS (Automatic Volume Limiter
System)-toiminnolla voit kuunnella ääntä
keskinkertaisella äänenvoimakkuudella
käyttäessäsi kuulokkeita. AVLS-toiminto
rajoittaa suurimman äänenvoimakkuuden ja
estää melua ja häiriöitä sekä pitää
äänenvoimakkuuden keskinkertaisella tasolla.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa •DISP–MENU. Paina –. tai
>+ ja valitse ”AVLS”, ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”OFF”,
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Esille tulee viesti ”AVLS OFF?” ja laite
piippaa.
Kun ”AVLS”-asetukseksi valitaan ”ON”
Kun yrität säätää äänenvoimakkuutta
määritetyn AVLS-tason yläpuolelle, ”AVLS”ilmaisin tulee näkyviin. Äänenvoimakkuustasoa
ei voi säätää ylittämään tätä rajaa.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES”,
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
4 Poistu valikkotilasta painamalla
x (stop).
P Huomautus
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”AVLS”-toiminnon asetuksena on ”ON”. Jos
haluat kytkeä sen pois käytöstä ja kuunnella
tiedostoja alkuperäisellä
äänenvoimakkuudella, säädä ”AVLS”
valikosta arvoksi ”OFF”.
Kun ”AVLS”-asetukseksi valitaan ”OFF”
Voit poistaa AVLS-toiminnon käytöstä
seuraavasti:
12
FI
Voit ottaa AVLS-toiminnon käyttöön
uudelleen valitsemalla ”ON” vaiheessa 2.
Jos kuuntelet tiedostoja
äänenvoimakkuudella, joka ylittää
AVLS-määritetyn tason tietyksi ajaksi,
näytössä näkyy ”AVLS” ja ”AVLS”valikon asetukseksi muutetaan
automaattisesti ”ON”.
Vaihe 2: Virtalähteen valmistelu
Poista näyttöruudun kalvo, ennen kuin otat
digitaalisen sanelimen käyttöön.
Jos paristoluukun kansi irrotetaan
vahingossa, kiinnitä se kuvan mukaisesti.
Aloittaminen
Liu'uta paristoluukku auki ja nosta se
paikaltaan. Aseta paristoluukkuun kaksi
ladattavaa LR03-alkaliparistoa (koko
AAA) ja sulje paristoluukku.
Näyttöön avautuu kellon asetusikkuna ja
vuodet vilkkuvat, kun paristot asennetaan
ensimmäistä kertaa tai kun paristot
asennetaan sen jälkeen, kun digitaalinen
sanelin on ollut ilman paristoja tietyn aikaa.
Aseta päivämäärä ja kellonaika kohdan
”Vaihe 4: Kellonajan asettaminen”
sivulla 16 mukaisesti.
z Vihjeitä
• Tallennetut äänitteet ja hälytysasetukset
säilyvät muistissa, kun vaihdat paristot.
• Kun vaihdat paristot, kello toimii noin 1
päivän paristojen poistamisen jälkeen.
• Voit käyttää kahta ladattavaa
NH-AAA-B2KNparistoa (ei toimiteta
laitteen mukana).
P Huom.
• Älä käytä digitaalisessa sanelimessa
mangaaniparistoja.
• Kun vaihdat paristot, vaihda molemmat
uusiin.
• Älä lataa kuivapareja. Mukana tulleita
LR03-alkaliparistoja (koko AAA) ei voi
ladata.
• Jos et tule käyttämään digitaalista sanelinta
pitkään aikaan, poista paristot jotta
paristovuodot eivät aiheuta vaurioita eivätkä
syöpymistä.
13
FI
Paristojen vaihtamisen
sopiva aika
Ruudulla näkyvä paristoilmaisin ilmaisee
pariston kunnon.
Pariston jäljellä olevan latauksen
ilmaisin
: ”Low Battery Level” tulee
näyttöön. Vaihda vanhat paristot
uusiin.
m
: Näkyviin tulee ilmoitus ”Low
Battery” ja digitaalinen sanelin
lakkaa toimimasta.
14
FI
Vaihe 3: Virran kytkeminen digitaaliseen
sanelimeen
Virran kytkeminen
Aloittaminen
z Vihjeitä
• Jos et aio käyttää digitaalista sanelinta
pitkään aikaan, se kannattaa sammuttaa.
• Kun digitaalinen sanelin on pysäytystilassa
ja käyttämättä tietyn aikaa, automaattinen
sammutustoiminto sammuttaa virran
automaattisesti. (Digitaalisen sanelimen
automaattisen sammutustoiminnon
oletusasetus on ”10min”.) Voit valita
automaattisen sammutuksen odotusjakson
pituuden valikosta (sivu 98).
Pidä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä
painettuna suuntaan ”POWER ON/OFF”
yli sekunnin ajan. Digitaalinen sanelin
käynnistyy ja näkyviin tulee animaatio
”Accessing...”.
Virran sammuttaminen
Pidä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä
painettuna suuntaan ”POWER ON/OFF”
yli 2 sekunnin ajan. Ilmoitus ”Power Off”
tulee näkyviin.
Digitaalinen sanelin sammuu muutamassa
sekunnissa.
15
FI
Vaihe 4: Kellonajan asettaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Kun painat N PLAY/STOP•ENTER,
kursori siirtyy kuukausien kohdalle.
Kellonaika on asetettava, jos haluat käyttää
hälytystoimintoa tai tallentaa äänitteisiin
päivämäärä- ja kellonaikatiedot.
Kun asetat sanelimeen paristot ensimmäistä
kertaa tai asetat siihen paristot kun laite on
ollut ilman paristoja kauemmin kuin 1
minuutin, näyttöön tulee ”Set Date&Time”
ja sen jälkeen kellon säätöikkuna.
Säädä kello seuraavasti:
2 Aseta kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit
samaan tapaan tässä järjestyksessä.
Paina –. tai >+ ja valitse
haluamasi numerot, ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Aseta vuosi.
Paina –. tai >+ ja säädä vuosi, ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Valitse vuosiluvun kaksi viimeistä
numeroa.
16
FI
Kun asetat minuutteja, esitetään
”Executing...” -animaatio, jonka jälkeen
avautuu pysäytystilaikkuna.
Kun käytät digitaalista sanelinta
ensimmäistä kertaa tai kun siinä ei ole
äänitettyjä tiedostoja, näytössä voi näkyä
seuraava ikkuna.
Isen hetkinen kansio
Nykyisen päivämäärän ja
kellonajan tarkastaminen
Paina digitaalisen sanelimen ollessa
pysäytystilassa x (stop), jolloin päivämäärä
ja aika näkyvät noin 3 sekuntia.
Kulunut aika
Aloittaminen
Sen hetkisen
tiedoston numero/
kansion tiedostojen
kokonaismäärä
P Huom.
• Jos et paina N PLAY/STOP•ENTERpainiketta 1 minuutin kuluessa kellonajan
asettamisesta, kellonajan asetustila
peruutetaan ja esitetään pysäytystilaikkuna.
• Jos painat jotain painiketta, jota ei ole
tarkoitettu käytettäväksi kellon asettamisen
aikana, kellon asettaminen peruutetaan. Voit
asettaa kellon valikosta.
Kellon asettaminen valikosta
Voit asettaa kellonajan valikon avulla, kun
digitaalinen sanelin on pysäytystilassa.
Siirry valikkotilaan painamalla jonkin aikaa
DISP/MENU. Aseta kello valitsemalla
sitten ”Detail Menu” ja sitten ”Date&Time”
(sivu 97).
17
FI
Vaihe 5: Näyttöruudussa käytettävän kielen
asettaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Paina –. tai >+ ja valitse
Voit valita esimerkiksi viesteissä ja
valikoissa jne. käytetyn kielen 6 eri
kielestä.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Detail
Menu”, ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
18
FI
”Language”, ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
4 Paina –. tai >+ ja valitse
käytettävä kieli, ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Kielivaihtoehdot ovat seuraavat:
Deutsch (saksa), English (englanti),
Español (espanja), Français (ranska),
Italiano (italia), Русский (venäjä)
Aloittaminen
5 Poistu valikkotilasta painamalla
x (stop).
19
FI
Perustoiminnot
Tallentaminen
P Huom.
• Tarkista paristoilmaisin ennen tallennusta (sivu 14).
• Digitaalinen sanelin voi tallentaa häiriöääniä, jos sitä kosketetaan tai raavitaan esimerkiksi
sormella tallennuksen aikana.
z Vihje
On suositeltavaa testata tallennusta ennen varsinaisen tallennuksen aloittamista tai valvoa
tallennusta (sivu 49).
Tallennuksen aloittaminen
1 Vedä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä keskustaa
kohden ja vapauta digitaalinen sanelin HOLD-tilasta
(sivu11).
Näyttöön avautuu pysäytystilan ikkuna.
2 Valitse kansio, johon haluat tallentaa tiedostot
(sivu 26).
20
FI
3 Aseta digitaalinen sanelin siten, että sisäiset mikrofonit
osoittavat äänitettävän äänenlähteen suuntaan.
4 Paina pysäytystilassa z REC/PAUSE.
Toimintailmaisin
Perustoiminnot
Toimintailmaisin vilkkuu oranssina ja palaa sitten
punaisena. (Jos valikon asetuksen ”LED” arvona on
”OFF” (sivu 96), ilmaisin ei syty.)
z REC/PAUSE -painiketta ei tarvitse pitää painettuna
tallennuksen aikana.
Uusi tiedosto tallennetaan automaattisesti edellistä
tallennettua tiedostoa seuraavalla numerolla.
z REC/
PAUSE
Sen hetkisessä nauhoituksessa
kulunut aika
Nauhoitettavan tiedoston
tiedostonumero/kansion
nauhoitettujen tiedostojen
kokonaismäärä
zVihje
Voit vaihtaa kuluneen ajan näytön jäljellä olevan ajan
näytöksi tai joksikin muuksi näytöksi painamalla DISP/
MENU (sivu 29).
21
FI
Tallennuksen lopettaminen
1 Paina x (stop).
Näkyviin tulee ”Accessing...”-animaatio ja digitaalinen
sanelin lopettaa tallennuksen ja siirtyy käynnissä olleen
äänityksen alkuun.
Voit paikantaa nauhoitetun tiedoston toistettavaksi
kansionimellä ja tiedostonumerolla.
x
Nauhoitetun tiedoston sisältävä kansio
Nauhoitetun tiedoston numero kuvaa,
miten aikaisin tiedoston nauhoitettiin
kansioon.
Käytön aikainen ilmoitus
Digitaalinen sanelin nauhoittaa dataa ja tallentaa sen muistilaitteeseen ”Accessing...”
-animaation näkyessä näytössä tai toimintailmaisimen vilkkuessa oranssina. Älä poista
paristoja tai kytke tai irrota USB-verkkovirtasovitinta (ei toimiteta laitteen mukana), kun
digitaalinen sanelin käsittelee tietoja. Muutoin tiedot saattavat vahingoittua.
22
FI
Muut toiminnot
tallennuksen
keskeyttäminen*
Paina z REC/PAUSE-painiketta. Tallennuskatkon aikana toimintailmaisin
vilkkuu punaisena ja näyttöruudussa alkaa vilkkua ”PAUSE”.
Keskeytyksen
peruutus ja
tallennuksen
jatkaminen
Paina z REC/PAUSE uudelleen. Tallennus jatkuu keskeytyskohdasta.
(Jos haluat lopettaa keskeytettynä olevan tallennuksen, paina x (stop).)
Käynnissä olevan
tallennuksen toisto
heti
Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta. Tallennus lakkaa ja juuri
tallennetun tiedoston toisto alkaa sen alusta.
Perustoiminnot
Kelaus tallennuksen Paina jonkin aikaa –. nauhoituksen tai nauhoitustauon aikana.
Tallennus lakkaa ja voit kelata äänitettä taaksepäin niin, että äänet kuuluvat
aikana
nopeasti toistettuina. Kun vapautat suuntaan –. painetun
ohjauspainikkeen, toisto alkaa vapautuskohdasta.
* Jos tallennus on keskeytettynä yli tunnin, digitaalinen sanelin lopettaa tallennuksen ja siirtyy
automaattisesti pysäytystilaan.
z Vihjeitä
• Digitaalinen sanelin tallentaa tiedostot MP3-tiedostoiksi.
• Kuhunkin kansioon voi tallentaa enintään 199 tiedostoa.
• Voit luoda uusia kansioita ja poistaa ei-toivottuja kansioita mukana tulleella Sound Organizer
-ohjelmistolla (sivu111).
Käyttämättömän muistin ilmaisin
Nauhoituksen aikana käyttämättömän muistin ilmaisin vähenee yhdellä. Kun jäljellä oleva
äänitysaika laskee 10 minuuttiin, viimeinen merkkivalo vilkkuu. Kun jäljellä oleva aika
saavuttaa yhden minuutin, näyttö esittää automaattisesti jäljellä olevan ajan ja jäljellä olevan
nauhoitusajan näyttö vilkkuu. Voit jatkaa nauhoitusta poistettuasi ensin tiedostoja.
23
FI
Jäljellä oleva aika
Vilkkuu
Kunkin nauhoitustilanteen mukainen nauhoittaminen (tilanteen
valinta)
Useissa nauhoitustilanteissa voit muuttaa nauhoitusasetukset, kuten REC Mode (sivu 94),
Mic Sensitivity (sivu 94) jne., suositelluiksi asetuksiksi kaikki asetukset samalla kertaa.
Lisätietoja tilanteen valinnasta on sivulla 32.
24
FI
Kuunteleminen
Toiston aloittaminen
1 Vedä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä keskustaa
kohden ja vapauta digitaalinen sanelin HOLD-tilasta
(sivu11).
Näyttöön avautuu pysäytystilan ikkuna.
3 Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta.
Toisto alkaa ja toimintailmaisin syttyy ja palaa
vihreänä. (Jos valikon asetuksen ”LED” arvona on
”OFF” (sivu 96), ilmaisin ei syty.)
Perustoiminnot
2 Valitse toistettava tiedosto (sivu 26).
Toimintailmaisin
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL –/+.
VOL –/+
P Huomautus
Kun ”AVLS” on valikossa asennossa ”ON” (sivu 90) ja
”AVLS”-ilmaisin palaa, et voi säätää äänenvoimakkuutta
AVLS-määritetyn tason yläpuolelle. Jos haluat kytkeä sen
pois käytöstä ja kuunnella tiedostoja alkuperäisellä
äänenvoimakkuudella, säädä ”AVLS” valikosta arvoksi
”OFF”.
25
FI
Toiston lopettaminen
1 Paina x (stop).
x
Kansion ja tiedoston valinta
1 Avaa kansiovalintaikkuna painamalla
(kansio).
Nykykansio
Nykytiedoston numero/kansion
tiedostojen kokonaismäärä
2 Paina –. tai >+ ja valitse kansio.
Kun hankit digitaalisen sanelimen, siinä on jo valmiiksi
5 kansiota (
FOLDER01-05).
26
FI
–., >+
3 Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Paina –. tai >+ ja valitse kansio.
–., >+
Perustoiminnot
Paina >+ valitaksesi suuremman numeron omaava
tiedosto.
Paina –. valitaksesi pienemmän numeron omaava
tiedosto.
27
FI
Muut toiminnot
Pysäytys toistokohtaan
Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta. Voit jatkaa toistoa
(toiston keskeytystoiminto) keskeytyskohdasta painamalla N PLAY/STOP•ENTER uudelleen.
Toistettavan tiedoston
alkuun siirtyminen
Paina –. kerran.*1*2
Edelliseen tiedostoon
palaaminen
Paina –. toistuvasti. (Pysäytystilassa voit selata tiedostoja
kiertävästi pitämällä painiketta painettuna.)*3)
Siirtyminen seuraavaan
tiedostoon
Paina >+ kerran.*1*2
Seuraaviin tiedostoihin
siirtyminen
Paina >+ toistuvasti. (Pysäytystilassa voit ohittaa tiedostoja
kiertävästi pitämällä painiketta painettuna.)*3)
*1 Kun raidan merkki on asetettu, digitaalinen sanelin siirtyy eteen- tai taaksepäin raidan merkin
kohdalle, joka on sen hetkistä kohtaa ennen tai sen jälkeen (sivu65).
*2 Näitä toimintoja voi käyttää, kun asetuksen ”Easy Search” arvona on ”OFF” (sivu 50).
3
* Jatkuvassa hakutilassa digitaalinen sanelin ei paikanna raitamerkintöjä.
28
FI
Näytöstä
Tiedoston tiedot
Perustoiminnot
Paina DISP/MENU lyhyesti vaihtaaksesi ja tarkistaaksesi tiedoston tiedot.
Digitaalisella sanelimella tallennetusta tiedostosta näytetään seuraavat tiedot.
Kulunut aika: Yhden tiedoston kulunut toistoaika
Jäljellä oleva aika: Pisin mahdollinen nauhoitusaika
Yhden tiedoston jäljellä oleva toistoaika (pysäytys- tai toistotilassa)
Tallennuspäivä/aika: Tallennuksen päivä/aika
: Tiedostonimi (pysäytys- tai toistotilassa): Pvm_tiedoston numero (esim. 110101_001 tai
FM_110101_001)
: Nimi (pysäytys- tai toistotilassa): Pvm_tiedoston numero (esim. 110101_001 tai
FM_110101_001)
: Esittäjän nimi (toistotilassa): Esittäjän nimi (esim. My Recording)
29
FI
Poistaminen
P Huomautus
Kun äänite on poistettu, sitä ei voi enää palauttaa.
Tiedoston valitseminen ja poistaminen
1 Vedä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä keskustaa
kohden ja vapauta digitaalinen sanelin HOLD-tilasta
(sivu 11).
Näyttöön avautuu pysäytystilan ikkuna.
2 Valitse poistettava tiedosto, kun digitaalinen sanelin on
pysäytys- tai toistotilassa (sivu 26).
3 Paina ERASE-painiketta.
Näkyviin tulee ilmaisin ”Erase?” ja valittua tiedostoa
toistetaan, jotta se voidaan vahvistaa.
ERASE
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES.”
–., >+
30
FI
5 Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta.
Näyttöruutuun tulee animaatio ”Erasing...” ja valittu
tiedosto poistetaan.
Kun poistat tiedoston, sen jälkeisten tiedostojen
numeroista vähennetään yksi numero, jotta
tiedostonumerointiin ei jää väliä.
N PLAY/
STOP•ENTER
Perustoiminnot
Ensimmäinen tiedoston on poistettu ja
muiden tiedostojen numeroa on
pienennetty yhdellä.
Kansion tiedostojen kokonaismäärä
vähenee arvosta 05 arvoon 04.
Poiston peruuttaminen
1 Valitse ”NO” kohdan ”Tiedoston valitseminen ja
poistaminen” vaiheessa 4 ja paina N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Toisen tiedoston poistaminen
Jatka kohdan ”Tiedoston valitseminen ja poistaminen” vaiheilla 2–5.
Tiedoston osan poistaminen
Jaa tiedosto ensin kahdeksi tiedostoksi (sivu 69) ja jatka sitten kohdan ”Tiedoston
valitseminen ja poistaminen” vaiheilla 3–5 valittuasi poistettavan tiedoston.
31
FI
Muut tallennuksen toiminnot
Tallennusasetusten muuttaminen
Nauhoitustilanteen
valitseminen tilanteeseen
sopivaksi
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Tilanteen näyttö avautuu ruutuun.
Meeting (
)
– . , >+
Sanelun nauhoittaminen
mikrofonilla, joka on suoraan
suun edessä.
Voice Notes
(
Useissa nauhoitustilanteissa voit muuttaa
nauhoitusasetukset, kuten REC Mode
(sivu94), Mic Sensitivity (sivu94) jne.,
yleisiksi nauhoitusasetuksiksi.
)
Interview (
Lecture (
Scene Select-ikkuna tulee näkyviin.
haluamasi tilanne. Paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
32
FI
) Ihmisäänen nauhoittaminen
1 - 2 metrin päästä.
1 Paina pysäytystilassa SCENE.
2 Paina –. tai >+ ja valitse
Monen tilanteen nauhoitus,
kuten konferenssihuoneen
nauhoitus.
Audio IN (
)
Suuren äänimäärän, kuten
luokkahuoneessa tapahtuvan
luennon tai kuoron
harjoitusten, nauhoittaminen.
) Nauhoittaminen ulkoisesta
laitteesta, kuten kannettavasta
CD/MD-soittimesta tai
kasettinauhurista, joka on
liitetty digitaaliseen sanelimeen
audiolähtöliit-timellä (stereominiliitin). Käytetään myös
dubbaukseen.
P Huom.
Puhemuistion äänittäminen
• Tilannetta ei voi säätää kesken
nauhoituksen.
• Kun laitetta ei ole käytetty 60 sekuntiin sen
jälkeen, kun Scene Select-ikkuna avautui,
näyttöön tulee pysäytystilanäyttö.
Jos asetat digitaalisen sanelimen suun
toiselle puolelle, voit välttää hengittämästä
sisäiseen mikrofoniin ja nauhoittaa
puhdasta ääntä.
Vinkkejä nauhoituslaadusta
Hyvä nauhoituslaatu voidaan saavuttaa
monella muullakin tavalla kuin
tilanteenvalinnalla.
Sisäinen
mikrofoni
Nauhoittaminen kokouksessa
Muut tallennuksen toiminnot
Kun asetat digitaalisen sanelimen jalustalle
tai jalustan korvaavalle nenäliinalle, voit
nauhoittaa selkeää ja matalakohinaista
ääntä nauhoittamatta myös pöydän
aiheuttamaa tärinää.
Haastattelun nauhoittaminen
Aseta digitaalinen sanelin siten, että
sisäinen mikrofoni on haastateltavaa
kohden.
33
FI
Musiikkiesityksen nauhoittaminen
Jos asennat sanelimen kolmijalalle (ei
toimiteta laitteen mukana) tai jalustalle tai
pöydälle, voit säätää digitaalisen sanelimen
ja sisäisen mikrofonin kulman
täsmällisemmin.
Kun nauhoitat esim. kuoroa tai
pianoesitystä, aseta digitaalinen sanelin
pöydälle noin 2-3 metriä esiintyjien eteen.
Aseta digitaalinen sanelin näyttö ylöspäin
ja sisäinen mikrofoni äänilähdettä kohden.
Scene Select -asetukset
Lisätietoja valikon kohdista ja asetuksista
on sivuilla 88 -95.
VOR
34
FI
Meeting
( )
Voice Notes Interview
( )
( )
OFF
OFF
OFF
REC Mode 192kbps 128kbps
(MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Medium
Sensitivity ( )
Low
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Lecture (
)
Audio IN (
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select Input
MIC IN
Audio IN
)
Nauhoituksen lisääminen
aiemmin nauhoitettuun
tiedostoon
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Scene Select -asetusta ei voi muokata. Jos
haluat vaihtaa tilanteen nauhoitusasetuksia,
kuten REC Mode (sivu 94), Mic Sensitivity
(sivu 94) tms., vaihda kukin nauhoitusasetus
valikosta.
Muut tallennuksen toiminnot
P Huomautus
Kun valikon kohdalle ”Add/Overwrite” on
valittu arvo ”Add,” voit lisätä nauhoituksen
toistettavaan tiedostoon. Lisätty nauhoitus
asetetaan tiedoston perään, ja sitä pidetään
osana tiedostoa.
Tiedoston 3 toiston aikana
Tiedosto 3
Tiedosto 4
Nauhoituksen lisäämisen jälkeen
Tiedosto 3
Tiedosto 4
Lisätty nauhoitus
Valitse ensin tiedosto, johon haluat lisätä
nauhoituksen.
35
FI
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Add/
Overwrite” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Kun lisättävää tiedostoa toistetaan, paina
z REC/PAUSE.
Näyttöön tulee ”Add REC?”.
Lisätietoja toistosta on sivulla 25.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Add” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
6 Kun näytössä on ilmoitus ”Add REC?”,
paina z REC/PAUSE.
Toimintailmaisin muuttuu punaiseksi.
Nauhoitus käynnistyy.
7 Lopeta tallennus painamalla x (stop).
Nauhoitus lisätään
nykytiedostoon.
Tiedoston numero ja
kansion tiedostojen
kokonaismäärä ei
muutu.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Add/Overwrite”-toiminnon asetuksena
on ”OFF”.
P Huom.
• Tallennusta ei voi lisätä, jos tiedostokoko on
saavuttanut maksimiarvon (500 Mt).
36
FI
• Jos MP3-tiedostoa ei ole nauhoitettu
digitaalisella sanelimella, siihen ei voi lisätä
nauhoitusta. Edelleen, kun tiedostoja
muokataan mukana tulleella Sound
Organizer -ohjelmistolla, tiedostoihin ei
välttämättä voida lisätä nauhoituksia.
• Lisänauhoituksen REC Mode on sama kuin
lisätyn tiedoston.
• Jos vaiheen 5 jälkeen kuluu 10 minuuttia,
menettely on aloitettava uudelleen vaiheesta 5.
Korvausnauhoituksen
lisääminen toiston aikana
Korvausnauhoituksen aloituskohta
Tiedosto 2
Tiedosto 3 Tiedosto 4
Tiedoston 2
poistettu osa
Tiedosto 2
Tiedosto 3
Tiedosto 4
Tiedostoon 2 lisätty korvausnauhoitus
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
z REC/PAUSE
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
x
– . , >+
Muut tallennuksen toiminnot
Valitse ensin tiedosto, johon haluat lisätä
korvausnauhoituksen.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Add/
Overwrite” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Kun valikon kohdalle ”Add/Overwrite” on
valittu ”Overwrite”, voit lisätä
korvausnauhoituksen nauhoitetun tiedoston
valitun kohdan jälkeen. Valitun kohdan
jälkeinen osa tiedostoa poistetaan.
37
FI
3 Paina –. tai >+ ja valitse
”Overwrite” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
6 Kun näytössä on ilmoitus ”Overwrite
REC?”, paina z REC/PAUSE.
Toimintailmaisin muuttuu punaiseksi.
Nauhoitus käynnistyy.
7 Lopeta tallennus painamalla x (stop).
Nauhoittaminen korvaa
nykytiedoston.
Tiedoston numero ja
kansion tiedostojen
kokonaismäärä ei
muutu.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Add/Overwrite”-toiminnon asetuksena
on ”OFF”.
4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
5 Kun lisättävä tiedosto toistetaan, paina
z REC/PAUSE kohdassa, josta haluat
korvata tiedoston.
Näyttöön tulee ”Overwrite REC?”.
Lisätietoja toistamisesta on sivulla 25.
38
FI
P Huom.
• Korvausnauhoitusta ei voi lisätä MP3tiedostoon, jos tiedostokoko on saavuttanut
maksimiarvon (500 Mt). Voit kuitenkin lisätä
korvausnauhoituksen tiedostoon, vaikka
tiedostokoko olisikin saavuttanut maksimiarvon,
kun korvattavan osan aloituskohta ei ole
saavuttanut tiedostokoon maksimiarvoa.
• Jos MP3-tiedostoa ei ole nauhoitettu
digitaalisella sanelimella, siihen ei voi lisätä
korvausnauhoitusta. Edelleen, kun tiedostoja
muokataan mukana tulleella Sound Organizer
-ohjelmistolla, tiedostoihin ei välttämättä voida
lisätä korvausnauhoituksia.
• Lisäkorvausnauhoituksen REC Mode on
sama kuin lisätyn tiedoston.
• Jos vaiheen 5 jälkeen kuluu 10 minuuttia,
menettely on aloitettava uudelleen
vaiheesta 5.
Tallennuksen
automaattinen aloitus
äänen perusteella – VORtoiminto
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”VOR”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”ON” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Muut tallennuksen toiminnot
– . , >+
Voit asettaa VOR (Voice Operated
Recording) -toiminnon asetukseksi ”ON”,
jolloin digitaalinen sanelin aloittaa
nauhoituksen tunnistaessaan ääntä ja
keskeyttää nauhoituksen äänen lakatessa,
jolloin hiljaisina hetkinä ei nauhoiteta
turhaan.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytys- tai
nauhoitustilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”VOR”-toiminnon asetuksena on ”OFF”.
4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
5 Paina z REC/PAUSE-painiketta.
”VOR” ja ”
näyttöruutuun.
” tulevat näkyviin
39
FI
Tallennus keskeytetään, kun ääniä ei kuulu.
Tällöin ilmaisin ”PAUSE” vilkkuu.
Tallennus alkaa uudelleen, kun digitaalinen
sanelin havaitsee jälleen ääniä.
VOR-toiminnon poistaminen
käytöstä
Aseta asetuksen ”VOR” arvoksi ”OFF”
vaiheessa 3.
P Huom.
• Ympäröivät äänet vaikuttavat VORtoiminnon toimintaan. Muuta
valikkoasetusta ”Mic Sensitivity” (sivu 94)
tallennusolosuhteiden mukaan. Jos
tallennuslaatu ei ole tyydyttävä ”Mic
Sensitivity” -asetuksen säätämisenkään
jälkeen tai kyseessä on tärkeä tallennus,
aseta asetuksen ”VOR” arvoksi ”OFF”
valikossa.
• FM-nauhoituksen aikana (sivu 77) VOR
-toiminto ei toimi.
40
FI
Nauhoittaminen muistikortille
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
* Kun asetat
muistikortin
digitaalisen sanelimen
takasivun osoittaessa
itseäsi.
Aseta microSD-kortti etikettipuoli
itseäsi kohden.*
Sisäisen muistin lisäksi voit nauhoittaa
tiedostoja muistikortille.
Digitaalisen sanelimen kanssa voi käyttää
seuraavia muistikortteja:
• Memory Stick Micro™ (M2™) -media:
Enintään 16 Gt tuettu.
• microSD-kortti: microSD (FAT16)
-kortti, joka on alle 2 Gt, ja microSDHC
(FAT32) -kortti välillä 4–32 Gt tuettu.
Laite ei tue muistikorttia, jonka koko on
64 Mt tai sen alle.
Muut tallennuksen toiminnot
Aseta M2™ terminaalipuoli itseäsi
kohden.*
Yhteensopivista muistikorteista
Standardiemme mukaan testatut microSD/
microSDHC -kortit ovat seuraavat:
microSD/microSDHC -kortit
Toimittaja 2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt 32 Gt
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Toiminta testattu
–: Toimintaa ei ole testattu
Tammikuussa 2011
41
FI
ICD-PX312/PX312F -laitteen toimintatestit
suoritettiin muistikorteilla, jotka olivat
käytettävissä tammikuussa 2011.
Tuoreimmat tiedot testatuista muistikorteista
on digitaalisen sanelimen tukisivuilla.
http://support.sony-europe.com/DNA
Tässä käsikirjassa kortteihin M2™ ja microSD
viitataan nimellä ”muistikortti”.
M2™/microSD-korttipaikasta käytetään
nimitystä ”muistikorttipaikka”.
Digitaalisen sanelimen tiedostojärjestelmän
kokoonpanon ansiosta voit tallentaa ja
toistaa muistikortilta tiedoston, jonka koko
on alle 500 Mt.
M2™-kortille voi tallentaa enintään 4 074
tiedostoa.
P Huomautus
Kaikkien yhteensopivien muistikorttien
toimintaa ei taata.
Muistikortin asentaminen
Muista kopioida kaikki muistikortille
tallennetut tiedot tietokoneeseen ennen
nauhoitusta ja alustaa muistikortin
digitaalisella sanelimella (sivu 99) siten,
että sille ei jää dataa.
1 Avaa muistikorttipaikan kansi
pysäytystilassa.
42
FI
2 Aseta laitteeseen M2™- tai microSDmuistikortti sivun 41 kuvan asennossa ja
napsauta se paikoilleen työntämällä se
pohjaan saakka. Sulje sitten kansi.
Muistikortin poistaminen
Paina muistikortti paikkaansa. Kun se
ponnahtaa ulos, irrota se
muistikorttipaikasta.
Kansio- ja tiedostorakenne
Sisäisen muistin kansioiden lisäksi
muistikortille luodaan 5 kansiota.
Kansioiden ja tiedostojen rakenne poikkeaa
sisäisessä muistissa olevista (sivu 103).
P Huom.
• Älä asenna tai irrota muistikorttia
nauhoituksen/toiston/alustuksen aikana.
Muutoin digitaalinen sanelin voi joutua
epäkuntoon.
• Älä irrota muistikorttia, kun näytössä on
”Accessing...” -animaatio. Muutoin tiedot
saattavat vahingoittua.
• Jos muistikorttia ei tunnisteta, poista se ja
aseta se takaisin digitaaliseen sanelimeen.
• Sulje muistikorttipaikan kansi huolella. Älä
päästä korttipaikkaan nesteitä, metallia,
palonarkoja aineita tai muita esineitä kuin
muistikortti. Muutoin seuraus voi olla
tulipalo, sähköisku tai laitevika.
Digitaalisen sanelimen
kohdekansion vaihtaminen
muistikortille
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Select
Memory” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Select Memory”-toiminnon asetuksena
on ”Built-In Memory”.
Jos muistikortti on jo alustettu, siirry
vaiheeseen 7.
Muut tallennuksen toiminnot
4 Jos muistikorttia ei ole alustettu, paina
–. tai >+ ja valitse ”Detail Menu”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”Format”
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Memory
Card” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöön tulee ”Erase All Data?”.
6 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
43
FI
7 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Muistikortin ilmaisin
näkyy.
Sisäisen muistin käyttäminen
Valitse ”Built-In Memory” vaiheessa 3.
Nauhoituksen aloittaminen
Valitse kansio ja paina z REC/PAUSE.
Lisätietoja nauhoittamisesta on sivulla 20.
44
FI
Tallentaminen muilla laitteilla
Tallentaminen ulkoisella
mikrofonilla
Ulkoinen mikrofoni
(ei toimiteta
laitteen mukana)
laitteen mukana) m (mikrofoni)
-liittimeen, kun digitaalinen sanelin on
pysäytystilassa.
”Select Input” tulee näkyviin
näyttöruutuun.
Jos kehote ”Select Input” ei tule näkyviin, ota
se käyttöön valikossa (sivu 95).
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”MIC
Muut tallennuksen toiminnot
m (mikrofoni) -liitin
1 Kytke ulkoinen mikrofoni (ei toimiteta
IN” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
Kun digitaaliseen sanelimeen kytketään
stereomikrofoni (ei toimiteta laitteen
mukana) ja tallennustilaksi valitaan “SHQ”
tai “HQ”, ääntä voidaan tallentaa stereona.
Ääni voidaan toistaa stereona käyttämällä
stereokuulokkeita.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Select Input”-toiminnon asetuksena on
”MIC IN”.
3 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
4 Aloita tallennus painamalla z REC/
PAUSE.
45
FI
Sisäinen mikrofoni sammuu
automaattisesti ja digitaalinen sanelin
alkaa nauhoittamaan ääniä ulkoisella
mikrofonilla.
Jos äänitulo ei ole tarpeeksi vahva, säädä
”Mic Sensitivity” -asetus digitaalisessa
sanelimessa (sivu 94).
Kun digitaaliseen sanelimeen kytketään
virran liittimen kautta ottava mikrofoni,
digitaalinen sanelin syöttää
automaattisesti virtaa mikrofoniin.
5 Lopeta tallennus painamalla x (stop).
z Suositellut mikrofonit
Voit käyttää
elektreettikondensaattorimikrofoneja Sony
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P ja
ECM-DS30P (ei toimiteta laitteen mukana).
Puhelin- tai matkapuhelinkeskustelun nauhoittaminen
Voit tallentaa puhelin- ja
matkapuhelinkeskusteluja ECM-TL1kuuloketyyppisen
elektreettikondensaattori-mikrofonin (ei
toimiteta laitteen mukana) avulla.
Lisätietoja ECM-TL1-mikrofonin
kytkemisestä on sen mukana toimitetuissa
käyttöohjeet.
46
FI
P Huom.
• Kun olet tehnyt kytkennän, tarkista
keskustelun äänenlaatu ja tallennustaso,
ennen kuin aloitat tallennuksen.
• Jos tallennus alkaa puhelimen äänimerkistä
tai valintaäänestä, keskustelu saattaa
tallentua tavallista hiljaisemmalla
äänenvoimakkuudella. Aloita tämän takia
tallennus, kun keskustelu on alkanut.
• VOR-toiminto (sivu 39) ei ehkä toimi
puhelimen tai puhelinlinjan laadun mukaan.
• Puhelinkeskustelujen tallentamisen
onnistumisesta digitaalisella sanelimella ja
puhelintallennusten häiriöttömyyttä ei taata.
Tallentaminen muista
laitteista
CD-soitin tms.
m (mikrofoni)
-liitin
– . , >+
x
1 Kytke muut laitteet digitaaliseen
sanelimeen, kun digitaalinen sanelin on
pysäytystilassa.
Kytke toisen laitteen äänilähtövastake
(ministereoliitin) digitaalisen laitteen m
(mikrofoni) -liittimeen kaupasta
saatavalla ääniliitäntäkaapelilla.
Näyttöön tulee ”Select Input”.
Jos kehote ”Select Input” ei tule
näkyviin, ota se käyttöön valikossa
(sivu 95).
Muut tallennuksen toiminnot
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
z Vihjeitä
• On suositeltavaa testata tallennusta ennen
varsinaisen tallennuksen aloittamista tai
valvoa tallennusta (sivu 49).
• Jos tuloäänen taso ei ole tarpeeksi hyvä,
kytke toisen laitteen kuulokeliitin (minijack,
stereo) digitaalisen sanelimen m
(mikrofoni) -liittimeen ja säädä digitaaliseen
sanelimeen liitetyn laitteen
äänenvoimakkuus sopivaksi.
Voit luoda musiikkitiedostoja ilman
tietokonetta tallentamalla ääniä muista
digitaaliseen sanelimeen kytketyistä laitteista.
Kun valitset ”Audio IN” ”Scene Select”
-valikosta, valitaan automaattisesti muista
laitteista nauhoitukseen sopivat asetukset.
Lisätietoja asetuksista on sivulla 32.
47
FI
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Audio
IN” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Select Input”-toiminnon asetuksena on
”MIC IN”.
3 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
4 Aloita tallennus painamalla z REC/
PAUSE.
Sisäinen mikrofoni sammuu
automaattisesti ja digitaalinen sanelin
alkaa nauhoittamaan ääniä siihen
liitetystä laitteesta.
5 Aloita toisto digitaaliseen sanelimeen
kytketyssä laitteessa.
6 Lopeta tallennus painamalla x (stop).
48
FI
P Huomautus
Jos digitaaliseen sanelimeen kytketyn
ulkoisen laitteen audiolähtö on mono ja
tallennustilaksi on valittu
“192kbps(MONO)” (SHQ) tai
“128kbps(MONO)” (HQ), äänet tallentuvat
vain yhdestä kanavasta. Aseta tällöin
tallennustilaksi “48kbps(MONO)” (SP) tai
“8kbps(MONO)” (LP) valikosta (sivu 94).
Tallennuksen aikainen käyttö
Tallennuksen valvonta
i (kuulokkeet) -liitin
VOL –/+
Muut tallennuksen toiminnot
Kun kytket kuulokkeet i (kuulokkeet) liittimeen, voit valvoa tallennusta. Voit
säätää valvonnan äänenvoimakkuutta
painamalla VOL –/+. Se ei vaikuta
tallennuksen äänenvoimakkuuteen.
P Huomautus
Jos kuulokkeiden johto koskettaa digitaalista
sanelinta nauhoituksen tarkkailun aikana,
digitaalinen sanelin voi nauhoittaa kahinaa.
Kahinaa voidaan vähentää pitämällä johto
erillään digitaalisesta sanelimesta.
49
FI
Muut toiston toiminnot
Toistoasetusten muuttaminen
Sopivat toistotavat
Äänenlaadun parantaminen
kuuntelussa
• Voit kuunnella kuulokkeilla seuraavasti:
Kytke kuulokkeet i (kuulokkeet) liittimeen. Sisäinen kaiutin kytketään
automaattisesti pois päältä.
• Voit kuunnella ulkoisella kaiuttimella
seuraavasti:
Kytke aktiivi- tai passiivikaiutin i
(kuulokkeet) -liittimeen.
Toiston aloituskohdan nopea
haku (Easy Search)
Kun valikon asetuksen ”Easy Search”
arvona on ”ON” (sivu 89), voit nopeasti
paikantaa toiston aloituskohdan painamalla
–. tai >+ toistuvasti toiston aikana.
Voit palata noin 3 sekuntia painamalla –
. kerran tai siirtyä eteenpäin noin 10
sekuntia painamalla >+ kerran. Tämä
toiminto on hyödyllinen haettaessa tiettyä
kohtaa äänitteestä.
50
FI
Eteen- tai taaksepäin haku toiston
aikana (kelaus eteen-/taaksepäin)
• Voit kelata äänitettä eteenpäinseuraavasti:
Pidä ohjauspainiketta painettuna suuntaan
>+ toiston aikana ja vapauta painike
kohdassa, jossa haluat jatkaa toistoa.
• Voit kelata äänitettä taaksepäin seuraavasti:
Pidä ohjauspainiketta painettuna suuntaan
–. toiston aikana ja vapauta painike
kohdassa, jossa haluat jatkaa toistoa.
Digitaalinen sanelin kelaa äänitettä hitaasti
toistettaessa. Tämä toiminto on hyödyllinen,
kun haluat siirtyä yhden sanan eteen- tai
taaksepäin. Kun pidät painiketta painettuna,
digitaalinen sanelin alkaa kelata nopeammin.
z Tiedostojen toisto viimeiseen
tiedostoon asti
• Kun toistat tai pikakelaat tiedostoja viimeiseen
äänitteeseen asti, näkyviin tulee ilmoitus ”FILE
END” noin 5 sekunnin ajaksi.
• Kun ilmoitus ”FILE END” poistuu näkyvistä ja
toimintailmaisin sammuu, digitaalinen sanelin
pysäyttää toiston viimeisen tiedoston alkuun.
• Jos painat ohjauspainiketta jonkin aikaa
suuntaan –. samalla kun ”FILE END”
palaa, tiedostot toistetaan nopeasti, ja
normaali toisto alkaa kohdasta, jossa
vapautat painikkeen.
• Jos viimeinen tiedosto on pitkä ja haluat
aloittaa toiston tiedoston loppupäästä, paina
ohjauspainiketta jonkin aikaan suuntaan
>+, jolloin siirryt tiedoston loppuun, ja
paina sitten ohjauspainiketta suuntaan –.
kun ”FILE END” palaa, jolloin palaat
haluamaasi kohtaan.
• Muita kuin viimeistä tiedostoa käsiteltäessä
voit siirtyä seuraavan tiedoston alkuun ja
kelata sitten taaksepäin haluamaasi kohtaan.
Kohinan vähentäminen
toistossa ja ihmisäänen
selventäminen –
kohinanpoisto
DISP/MENU
P Huom.
• Kohinanpoistotoiminnon vaikutus vaihtelee
tallennettujen äänien mukaan.
• Kun käytät sisäisiä kaiuttimia, kohinanpoisto
ei toimi.
• Kun kuuntelet FM-radiota, kohinanpoisto ei
toimi.
Kohinanpoistotason säätö
Muut toiston toiminnot
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Kun vedät NOISE CUT -kytkimen kohtaan
asetuksen ”ON” toistotilassa,
ympäristöäänet heikkenevät ihmisääniä
lukuun ottamatta. Tiedosto toistetaan
selkeästi, sillä kaikkien taajuusalueiden,
mukaan lukien ihmisäänten, kohinaa
vähennetään.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU-painiketta pysäytystai toistotilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
– . , >+
51
FI
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Detail
Menu” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Noise Cut Level”-toiminnon asetuksena
on ”Maximum”.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Noise
Cut Level” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Häiriöiden poistotoiminnon
poistaminen käytöstä
Liu'uta NOISE CUT -kytkin asentoon
”OFF”.
4 Paina –. tai >+ ja valitse
”Maximum” tai ”Medium” ja paina
N PLAY/STOP•ENTER.
Toistonopeuden
säätäminen – DPC (Digital
Pitch Control)-toiminto
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
52
FI
Voit säätää toistonopeuden 0,5 - 2,00
-kertaisesi. Tiedosto toistetaan
normalaisävyssä digitaalisella
prosessointitoiminnolla.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU-painiketta pysäytystai toistotilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse
4 Paina –. tai >+ säätääksesi
toistonopeutta.
–.: Pienennä nopeutta 0,05 kertaa
aina painiketta painettaessa (välillä
×0,50 ja ×1,00).
>+: Lisää nopeutta 0,10 kertaa aina
painiketta painettaessa (välillä ×1,00 ja
×2,00).
Kun pidät kutakin painiketta painettuna,
nopeus muuttuu yhtäjaksoisesti.
”DPC(Speed Control)” ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Muut toiston toiminnot
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
toistonopeus on ”×0,70”.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”ON” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Normaalin toistonopeuden
jatkaminen
Valitse ”OFF” vaiheessa 3.
P Huomautus
Kohinanpoistotoiminto (sivu 51) ei toimi, jos
asetuksen ”DPC(Speed Control)” arvoksi
valitaan ”ON”.
53
FI
Toistotilan valitseminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Detail
Menu” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
A-B
x
– . , >+
3 Paina –. tai >+ ja valitse
Voit valita toistotilan toistotilannetta
vastaavaksi valikko- ja käyttöpainikkeilla.
Kansion kaikkien tiedostojen
toistaminen jatkuvasti – jatkuva
toisto
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU-painiketta pysäytystai toistotilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
54
FI
”Continuous Play” ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”ON” ja
paina sittenN PLAY/STOP•ENTER.
Voit palata normaaliin toistotilaan
painamalla painiketta N PLAY/
STOP•ENTER uudelleen.
Määritetyn osan toistuva toisto –
A-B-toisto
1 Määritä aloituskohta A painamalla
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Continuous Play”-toiminnon
asetuksena on ”OFF”.
5 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
(toisto) A-B-painike toiston aikana.
Näytössä on ilmoitus ”A-B B?”.
2 Määritä lopetuskohta B painamalla
(toisto) A-B-painike uudelleen.
Näkyviin tulee ilmaisin ”
A-B” ja
määritettyä osaa toistetaan toistuvasti.
Muut toiston toiminnot
Normaalin toistotilan jatkaminen
– yksittäisen tiedoston toisto
Valitse ”OFF” vaiheessa 4.
Tiedoston uusintatoisto
Pidä toiston aikana N PLAY/
STOP•ENTER -painiketta painettuna,
kunnes näkyviin tulee ilmaisin ” 1”.
Valittua tiedostoa toistetaan toistuvasti.
Normaalin toiston jatkaminen:
Paina N PLAY/STOP•ENTER-painiketta.
A-B-toiston pysäyttäminen:
Paina x (stop).
55
FI
A-B-toistettavaksi määritetyn osion
muuttaminen:
A-B-toiston aikana voit määrittää uuden
aloituskohdan Apainamalla
(toisto) A-B
uudelleen. Määritä sitten uusi lopetuskohta
B vaiheen 2 mukaisesti.
P Huomautus
Kohtia A ja B ei voi asettaa tiedoston alkuun
tai loppuun eikä raitamerkinnän kohdalle.
56
FI
Tiedoston toistaminen haluttuna aikana
hälytyksen avulla
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Paina –. tai >+ ja valitse
”Alarm” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”ON”
ja paina sitten N PLAY/
Muut toiston toiminnot
Voit määrittää valitun tiedoston
toistettavaksi haluamanasi aikana
äänimerkin toiston jälkeen. Voit määrittää
tiedoston toistettavaksi tiettynä päivänä,
kerran viikossa tai samaan aikaan joka
päivä. Voit asettaa tiedostolle hälytyksen.
STOP•ENTER.
1 Valitse tiedosto, jonka haluat toistaa
hälytyksenä.
2 Siirry hälytysasetustilaan.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen
”Alarm”-toiminnon asetuksena on
”OFF”.
57
FI
3 Määritä hälytyksen päivämäärä ja
kellonaika.
1 Paina –. tai >+ ja valitse ”Date,”
viikonpäivä tai ”Daily” ja paina sitten
Näytössä esitetään ”Executing...”
-animaatio.
5 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Toimi seuraavasti, kun valitset
”Date”:
Aseta vuosi, kuukausi, päivä, tunti ja
minuutti tässä järjestyksessä kohdassa
”Vaihe 4: Kellonajan asettaminen”
sivulla16 kuvatulla tavalla.
Toimi seuraavasti, kun valitset
viikonpäivän tai ”Daily”:
Paina –. tai >+ ja säädä tunnit,
ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER, paina –. tai >+
ja säädä minuutit, ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Paina –. tai >+ ja valitse
mieluisesi hälytysmalli, ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Beep&Play
Valittu tiedosto toistetaan
hälytyksen jälkeen.
Beep
Vain hälytysääni toistetaan.
Play
Valittu valittu tiedosto
toistetaan.
Hälytysasetusten muuttaminen
Valitse tiedosto, jonka hälytysasetuksia
haluat muuttaa, ja suorita vaiheet 2 - 5.
Hälytysasetuksen
peruuttaminen
Digitaalisen sanelimen hälytysmalli on
”Beep&Play” sanelimen hankintahetkellä.
58
FI
Suorita vaiheet 1 - 2. Valitse vaiheessa 2-3
”OFF” ja paina N PLAY/STOP•ENTER.
Hälytys peruutetaan ja hälytysilmaisin
poistuu näyttöruudusta.
Tapahtumat määritettynä päivänä
ja kellonaikana
Määritettynä aikana näyttöruutuun tulee
teksti ”ALARM”, kuuluu äänimerkki ja
valittu tiedosto toistetaan valitun
hälytystavan mukaisesti.
Muut toiston toiminnot
Kun toisto päättyy, digitaalinen sanelin
siirtyy automaattisesti pysäytystilaan. (Kun
hälytystapana on ”Beep&Play” tai ”Play”,
digitaalinen sanelin siirtyy valitun tiedoston
alkuun pysäytettäessä.)
• Hälytysääni kuuluu, vaikka olisit asettanut
valikossa asetuksen ”Beep” arvoksi ”OFF”
(sivu 97).
• Jos hälytysaika koittaa digitaalisen
sanelimen käyttäessä dataa tms., hälytys
saatetaan peruuttaa automaattisesti.
• Jos hälytysajat ovat päällekkäisiä, vain
ensimmäinen tiedosto toistetaan
hälytyksenä.
• Jos jaat tiedoston, johon on määritetty
hälytys, hälytysasetus pidetään käytössä vain
jaetun tiedoston ensimmäisessä osassa.
• Jos poistat tiedoston, johon on määritetty
hälytys, myös kyseinen hälytys peruutetaan.
• Hälytyksessä ei voi käyttää podcasttiedostoja.
• Hälytyksessä ei voi käyttää muistikortin
tiedostoja.
Hälytystoiston pysäyttäminen
Paina jotain muuta painiketta kuin
VOL –/+, kun hälytysääni kuuluu.
Jos HOLD-toiminto on käytössä,
hälytystoiston voi pysäyttää painamalla
mitä tahansa painiketta.
P Huom.
• Kuhunkin tiedostoon voi määrittää vain
yhden hälytyksen.
• Hälytystä ei voi asettaa, kun kelloa ei ole
asetettu tai tiedostoja ei ole tallennettu.
59
FI
Toistaminen muilla laitteilla
Tallentaminen muilla
laitteilla
Nauhuri,
Mini disc -nauhoitin
jne.
i (kuulokkeet)
-liitin
1 Kytke digitaalisen sanelimen i
(kuulokkeet) -liitin toisen laitteen
ulkoiseen syöttöterminaaliin kaupasta
saatavalla ääniliitäntäkaapelilla.
2 Aloita toisto painamalla N PLAY/
STOP•ENTER ja aloita samanaikaisesti
tallennus kytketyssä laitteessa.
Digitaalisen sanelimen tiedote
tallennetaan kytketyllä laitteella.
3 Lopeta tallennus painamalla x (stop)
samanaikaisesti digitaalisessa
sanelimessa ja kytketyssä laitteessa.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Voit tallentaa digitaalisen sanelimen
äänitteitä muilla laitteilla.
Ennen kuin aloitat tallennuksen, kannattaa
tehdä kokeilutallennus.
60
FI
z Vihje
Jos nauhoitettu ääni ei ole riittävän kuuluva,
säädä digitaalisen sanelimen toistoääntä
(sivu 25).
Tiedostojen muokkaaminen
Tiedostojen järjestely kansiossa
Tiedoston siirtäminen
toiseen kansioon
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Move &
Copy” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Move
1 Valitse siirrettävä tiedosto.
File” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Tiedostojen muokkaaminen
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
61
FI
5 Paina –. tai >+ ja valitse kansio,
johon haluat siirtää tiedoston, ja paina
sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Tiedoston kopiointi toiselle
muistivälineelle
Muistikorttipaikka
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Näkyviin tulee animaatio ”Moving
File...” ja tiedosto siirretään
kohdekansion viimeiseksi tiedostoksi.
Kun siirrät tiedoston kansiosta toiseen,
alkuperäinen tiedosto poistetaan
aiemmasta kansiosta.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Tiedoston siirron peruuttaminen
Paina x (stop) ennen vaihetta 5.
P Huom.
• Podcast-tiedostoja ei ole mahdollista siirtää.
• Suojattuja tiedostoja ei ole mahdollista
siirtää (sivu 73).
• Tiedostoja ei voi siirtää muulle
muistivälineelle.
–., >+
Voit kopioida tiedostoja sisäisen muistin ja
muistikortin välillä. Näin voit tallentaa
esim. varmuuskopioita. Ennen kuin aloitat
kopioinnin, aseta muistikorttipaikkaan
muistikortti, jota käytät kopioinnissa.
1 Valitse kopioitava tiedosto.
Kun haluat kopioida tiedoston
muistikortilta sisäiseen muistiin, aseta
lähdemuistivälineeksi ”Memory Card”
(sivu 43).
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
62
FI
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Move &
Copy” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”File
Copy” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Näkyviin tulee animaatio ”Copying...” ja
tiedosto kopioidaan kohdekansion
viimeiseksi tiedostoksi. Tiedosto
kopioidaan samalla tiedostonimellä.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Kopioinnin peruuttaminen
Paina x (stop) ennen vaihetta 5.
Tiedostojen muokkaaminen
Kopioinnin peruuttaminen
kopioinnin aikana
Kun vaiheessa 5 on esitetty ”Copying...”
-animaatio, paina x (stop).
Näyttöön tulee ”Copy to Memory Card”
tai ”Copy to Built-In Memory” ja
kansionvalintaikkuna avautuu.
5 Paina –. tai >+ ja valitse kansio,
johon haluat kopioida kansiot, ja paina
sitten N PLAY/STOP•ENTER.
P Huom.
• Tarkista paristoilmaisin ennen
kohdetiedoston kopiointia (kuva 14). Jos
paristot ovat vähissä, tiedostojen kopiointi ei
välttämättä onnistu.
• Jos kohdemuistivälineen muisti ei riitä,
tiedostojen kopiointi ei välttämättä onnistu.
• Podcast-tiedostoja ei ole mahdollista kopioida.
63
FI
• Älä irrota tai asenna muistikorttia tai
sammuta digitaalista sanelinta kopioinnin
aikana. Tiedostot saattavat vioittua.
Kaikkien tiedostojen
poistaminen kansiosta
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Erase
All” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
P Huomautus
Jos valitussa kansiossa on suojattu tiedosto
(sivu 73), et voi poistaa kansion suojattua tiedostoa.
1 Valitse poistettavat tiedostot sisältävä
kansio, kun digitaalinen sanelin on
pysäytystilassa.
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valite ”Delete” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
64
FI
Näyttöön tulee ”Erase All?”.
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöruutuun tulee animaatio
”Erasing...” ja kaikki valitun kansion
tiedostot poistetaan.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Poiston peruuttaminen
Valitse ”NO” vaiheessa 5 ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Raitamerkinnän käyttö
Raitamerkinnän lisääminen
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Paina nauhoituksen, toiston tai tallennuksen
aikana T-MARK kohdassa, johon haluat
lisätä raitamerkinnän.
(raitamerkintä) -ilmaisin välähtää,
minkä jälkeen raitamerkintä on lisätty.
Raitamerkinnän paikantaminen
ja toiston aloittaminen
raitamerkinnästä
Tiedostojen muokkaaminen
Voit lisätä raitamerkinnän kohtaan, josta
haluat jakaa tiedoston myöhemmin tai
jonka haluat paikantaa toiston aikana. Voit
lisätä enintään 98 raitamerkintää tiedostoa
kohden.
P Huom.
• Voit lisätä raitamerkinnän ainoastaan
digitaalisella sanelimella nauhoitettuihin
tiedostoihin. Kuitenkin, kun tiedostoja
muokataan mukana tulleella Sound
Organizer -ohjelmistolla, tiedostoihin ei
välttämättä voida lisätä raitamerkintää.
• Raitamerkintää ei voi lisätä 0,5 sekunnin
sisälle toisesta raitamerkinnästä.
• Raitamerkintää ei voi lisätä aivan tiedoston
alkuun tai aivan sen loppuun.
• Jos tiedostossa on jo 98 raitamerkintää, et
voi lisätä uusia raitamerkintöjä.
• Kun raitamerkintä lisätään toiston aikana,
toisto pysähtyy.
Paina –. tai >+ pysäytystilassa. Kun
(raitamerkintä) -ilmaisin välähtää
kerran, paina N PLAY/STOP•ENTER.
65
FI
Raitamerkinnän
poistaminen
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Erase
Track Mark” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1 Pysähdy poistettavan raitamerkinnän
jälkeen.
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Delete”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöön tulee ”Erase Track Mark?”, ja
poistettava raitamerkintä ja sen numero
vilkkuvat.
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöruutuun tulee animaatio
”Erasing...” ja valittu raitamerkintä
poistetaan.
Pysäytyskohta
Poista
raitamerkintä
Juuri ennen pysähdyskohtaa sijaitseva
raitamerkintä poistetaan.
66
FI
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Delete”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Poiston peruuttaminen
Valitse ”NO” vaiheessa 5 ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Valitun tiedoston kaikkien
raitamerkintöjen
poistaminen kerralla
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Erase
All Track Marks” ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Tiedostojen muokkaaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1 Valitse tiedosto, josta haluat poistaa
Näyttöön tulee ”Erase All Track
Marks?”.
raitamerkinnät.
67
FI
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöruutuun tulee animaatio
”Erasing...” ja kaikki raitamerkinnät
poistetaan kerralla.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Poiston peruuttaminen
Valitse ”NO” vaiheessa 5 ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
68
FI
Tiedoston jakaminen
Tiedoston jakaminen sen
hetkisestä asennosta
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Divide”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Divide
Tiedostojen muokkaaminen
Voit jakaa tiedoston pysäytystilassa siten,
että tiedosto jaetaan kahteen osaan ja uusi
tiedostonumero lisätään jaetun tiedoston
uuteen osaan. Jakamalla tiedoston voit
helposti löytää kohdan, jonka haluat toistaa,
kun nauhoitus on pitkä, kuten kokous. Voit
jakaa tiedostoa, kunnes kansion tiedostojen
kokonaismäärä saavuttaa suurimman
sallitun määrän.
Current Position” ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Pysäytä tiedosto siinä kohdassa, josta
haluat jakaa tiedoston.
Näyttöön tulee ”Divide?”.
69
FI
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöön tulee ”Dividing...” -animaatio,
ja jaettuun tiedostoon lisätään
sarjanumero (”_1” alkuperäiseen
tiedostoon ja ”_2” uuteen tiedostoon).
Tiedosto 1
Tiedosto 2
Tiedosto 3
• Jos jaat tiedoston kohdasta, joka on
0,5 sekunnin sisällä raitamerkinnästä,
raitamerkintä poistetaan.
• Järjestelmän rajoitusten takia tiedostoa ei voi
jakaa aivan tiedoston alusta eikä aivan sen
lopusta.
Jakamisen peruuttaminen
Valitse ”NO” vaiheessa 5 ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Tiedosto jaetaan.
Tiedosto 1 Tiedosto 2_1Tiedosto 2_2 Tiedosto 3
Kuhunkin jaettuun tiedostoon lisätään
sarjanumeropääte.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
P Huom.
• Äänitteen jakamiseen tarvitaan tietty määrä
vapaata muistia muistivälineessä.
• Kun jaat tiedoston, jolla on nimi ja artistin
nimi, uudella osalla on sama nimi ja artistin
nimi.
• Et voi jakaa muita kuin digitaalisella
sanelimella nauhoitettuja tiedostoja (kuten
tietokoneelta siirrettyjä tiedostoja). Edelleen,
kun tiedostoja muokataan mukana tulleella
Sound Organizer -ohjelmistolla, tiedostojen
jakaminen ei välttämättä ole mahdollista.
• Kun tiedosto jaetaan, sitä ei voi palauttaa
alkuperäiseen tilaansa.
70
FI
Tiedoston jakaminen
raitamerkinnästä
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
1 Valitse jaettava tiedosto.
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Divide”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
5 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöön tulee ”Dividing...” -animaatio
ja tiedosto jaetaan raitamerkintöjen
kohdasta. Kaikki tiedoston
raitamerkinnät poistetaan.
Tiedosto 1
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”Divide
All Track Marks” ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Tiedosto jaetaan.
Tiedosto 1_01 Tiedosto 1_02
Tiedosto 1_03
Kuhunkin jaettuun tiedostoon lisätään
sarjanumeropääte.
6 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
Tiedostojen muokkaaminen
Jakamisen peruuttaminen
Valitse ”NO” vaiheessa 5 ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
Näyttöön tulee ”Divide All Track
Marks?”.
z Vihje
Voit peruuttaa jakamisen toiminnon aikana
kaikista jäljellä olevista raitamerkinnöistä
painamalla x (stop). Ennen peruuttamista
jaetut tiedostot pysyvät jaettuina.
P Huom.
• Äänitteen jakamiseen tarvitaan tietty määrä
vapaata muistia muistivälineessä.
71
FI
• Kun jaat tiedoston, jolla on nimi ja artistin
nimi, uudella osalla on sama nimi ja artistin
nimi.
• Et voi jakaa muita kuin digitaalisella
sanelimella nauhoitettuja tiedostoja (kuten
tietokoneelta siirrettyjä tiedostoja). Edelleen,
kun tiedostoja muokataan mukana tulleella
Sound Organizer -ohjelmistolla, tiedostojen
jakaminen ei välttämättä ole mahdollista.
• Kun tiedosto jaetaan, sitä ei voi palauttaa
alkuperäiseen tilaansa.
72
FI
Tiedoston suojaaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Paina –. tai >+ ja valitse ”ON” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
1 Näytä suojattava tiedosto.
2 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
Tiedostojen muokkaaminen
Voit estää tärkeän tiedoston tahattoman
poiston ja muokkauksen suojaamalla sen.
Suojattuun tiedostoon merkitään
(suojaus) -ilmaisin ja sitä pidetään
kirjoitussuojattuna tiedostoja, jota ei voi
poistaa eikä muokata.
5 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”Protect”
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Suojausmerkintä
73
FI
Suojauksen vapauttaminen
Valitse suojattu tiedosto ja noudata
kohtia 2–5.
Valitse tässä tapauksessa ”OFF” vaiheessa
4 ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
P Huomautus
Podcast-tiedostoja ei voi suojata.
74
FI
FM-radion kuunteleminen
FM-radion kuunteleminen (vain malli ICD-PX312F)
FM-radioaseman virittäminen
Radioaseman valitseminen
taajuuksia skannaamalla
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”FM
Radio” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Digitaalinen sanelin siirtyy
FM-radiotilaan.
Kuulokkeiden kuulokejohto toimii FMradion antennina, joten kuulokkeet on
kytkettävä i (kuuloke) -liitäntään FMradiota kuunneltaessa.
3 Paina DISP/MENU lyhyesti, jolloin
FM-radion kuunteleminen
osoittimet (b, B) siirtyvät taajuusnäytön
molemmille puolille näyttöruudun
yläreunassa.
P Huomautus
FM-radion kuuntelemisen aikana DPCtoiminto ja kohinanpoisto eivät toimi.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
Digitaalinen sanelin on nyt valmis
viritettäväksi asemalle taajuuksia
skannaamalla.
75
FI
4 Paina –. tai >+ toistuvasti
virittääksesi aseman.
Esiasetetun radioaseman
valitseminen
5 Sammuta FM-radio painamalla x (stop).
Radiotaajuuksien automaattinen
skannaus
Paina vaiheessa 4 –. tai >+, kunnes
taajuudet alkavat muuttua näyttöruudussa.
Digitaalinen sanelin käy radiotaajuuksia
läpi automaattisesti ja pysäyttää haun, kun
selkeä kanavasignaali löytyy.
Jos et voi virittää asemaa, paina –. tai
>+ toistuvasti muuttaaksesi taajuutta
vaiheittain.
Näyttö FM-radiota
kuunneltaessa
FM-ilmaisin
Radiotaajuus
Vastaanottimen herkkyys
Kanavavalinnan numero
76
FI
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Jos olet esiasettanut FM-radioasemat
(sivu 78), voit valita aseman valitsemalla
esiasetuksen numeron.
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU pysäytystilassa.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse
”FM Radio” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Sammuta FM-radio painamalla x (stop).
FM-lähetysten
tallentaminen
z REC/PAUSE
x
Digitaalinen sanelin siirtyy FM-radiotilaan.
3 Paina DISP/MENU lyhyesti, jolloin
osoittimet (b, B) siirtyvät esiasetetun
numeronäytön molemmille puolille
näyttöruudun alareunassa.
1 Viritä kanava, jota haluat tallentaa.
2 Aloita tallennus painamalla z REC/
PAUSE.
3 Lopeta tallennus painamalla x (stop).
P Huom.
FM-radion kuunteleminen
Digitaalinen sanelin on nyt valmis
viritettäväksi radioasemalle valitsemalla
esiasetettu numero.
• Et voi vaihtaa muistivälinettä tai valita
kansiota, kun FM-radio on käytössä. Ennen
kuin alat nauhoittaa FM-radiota, valitse
ensin FM-lähetyksen nauhoitukseen
käytettävä muistilaite ja kansio.
• FM-nauhoituksen aikana asetukset ”Mic
Sensitivity” (sivu 94), ”VOR” (sivu 39) ja
”LCF(Low Cut)” (sivu 95) eivät ole
käytössä.
4 Paina –. tai >+ toistuvasti, kunnes
näyttöön tulee haluamasi esiasetettu (P)
numero.
77
FI
FM-radioasemien esiasettaminen
FM-radioasemien
esiasettaminen
automaattisesti
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Voit paikantaa radioasemia automaattisesti ja
rekisteröidä ne sitten esiasetusnumeroilla. Voit
asettaa 30 FM-radiokanavaa kanavavalinnoiksi
automaattisesti kanavavalintavalikon avulla.
1 Siirry valikkotilaan painamalla FMradion kuuntelemisen aikana jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Auto
Preset” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
78
FI
Näyttöön tulee ”Auto Preset?”.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Digitaalinen sanelin käy käytettävissä
olevat radiotaajuudet läpi automaattisesti
ja tallentaa löytämänsä kanavat muistiin
järjestyksessä alemmista taajuuksista
alkaen.
Kun FM-radiokanavia määritetään
kanavavalinnoiksi automaattisesti,
kulloinkin käsiteltävän kanavavalinnan
numero vilkkuu.
Automaattisen kanavavalintojen
määrityksen lopettaminen
Paina x (stop). Kanavalinnat, jotka on
määritetty ennen kuin painoit x (stop)
-painiketta, pysyvät muistissa.
FM-radioasemien
esiasettaminen
manuaalisesti
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Voit tallentaa rekisteröimättömän FMradioaseman esiasetusnumeroon. Voit
esiasettaa enintään 30 FM-radioasemaa.
1 Suorita vaiheet 1-4 sivun 75 kohdasta
2 Paina N PLAY/STOP•ENTERpainiketta.
Näyttöön tulee esiasetusnumero sekä
”Assign to Preset?”.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
P Huomautus
Jos ilmoituksen ”Assign to Preset?”
ilmestymisestä on kulunut 10 sekuntia,
asetustoiminto peruuntuu.
Esiasetettujen FMradioasemien poistaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
FM-radion kuunteleminen
”Radioaseman valitseminen taajuuksia
skannaamalla” ja viritä se asema, jonka
haluat esiasettaa. Kun asema ei ole
esiasetettu asema, näytössä on ”- -/P”.
Voit rekisteröidä sen uuteen
esiasetusnumeroon.
Asema tallennetaan
esiasetusnumeromuistiin.
–., >+
1 Suorita vaiheet 1-4 sivun 76 kohdasta
”Esiasetetun radioaseman valitseminen”
ja viritä asemalle, jotta näet poistettavan
esiasetusnumeron.
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
79
FI
2 Paina N PLAY/STOP•ENTER
-painiketta.
Näyttöön tulee esiasetusnumero sekä
”Erase Preset?”.
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”YES” ja
paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Kanavavalinnan numeron tilalle tulee
teksti ”- -/P”.
80
FI
FM-radion vastaanottoasetusten
muokkaaminen
FM-radion vastaanottimen
herkkyyden vaihtaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”DX” tai
”LOCAL” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Voit määrittää vastaanottimen herkkyyden
FM-radiota kuunneltaessa.
radion kuuntelemisen aikana jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”DX/
LOCAL” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
FM-radion kuunteleminen
1 Siirry valikkotilaan painamalla FM4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
DX
Valitse tämä asetus normaalisti.
LOCAL Valitse tämä asetus, kun lähettävän
kanavan lähetysantennia ympäröivä
sähkökenttä aiheuttaa häiriöitä tai
lähetyskatkoja.
81
FI
Kun ostat digitaalisen sanelimen, sen ”DX/
LOCAL”-toiminnon asetuksena on ”DX”.
P Huomautus
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Scan
Sensitivity” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
Valitse asetus ”DX”, kun digitaalisen
sanelimen vastaanottama signaali on heikko.
Skannausherkkyyden
muuttaminen
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Paina –. tai >+ ja valitse ”High” tai
”Low” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
Voit määrittää FM-radiokanavien
kanavavalinnoiksi määrityksessä
käytettävän hakuherkkyyden.
1 Siirry valikkotilaan painamalla FMradion kuuntelemisen aikana jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
82
FI
Digitaalisen sanelimen
oletushakuherkkyys on ”High”.
4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
FM-radiolähdön
vaihtaminen kaiuttimesta
kuulokkeisiin ja päinvastoin
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Paina –. tai >+ ja valitse
”Headphones” tai ”Speaker” ja paina
sitten N PLAY/STOP•ENTER.
FM-vastaanoton tai -tallennuksen aikana
voit vaihtaa äänet kaiuttimista
kuulokkeisiin tai päinvastoin valikon
avulla.
1 Siirry valikkotilaan painamalla FM-
FM-radion kuunteleminen
radion kuuntelemisen aikana jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
Digitaalisen sanelimen FM-radion
oletuslähtöasetus on ”Headphones”.
4 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
2 Paina –. tai >+ ja valitse ”Audio
Output” ja paina sitten N PLAY/
STOP•ENTER.
83
FI
Valikkotoiminnot
Asetusten määrittäminen valikossa
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Kun valitset ”Divide,” ”Move & Copy,”
”Delete” tai ”Detail Menu,” paina –.
tai >+ ja valitse alivalikon kohta,
jonka asetukset haluat määrittää, ja paina
sitten N PLAY/STOP•ENTER.
– . , >+
1 Siirry valikkotilaan painamalla jonkin
aikaa DISP/MENU.
Valikkotilaikkuna tulee näkyviin.
3 Paina –. tai >+ ja valitse
määritettävä asetus ja paina sitten
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Paina –. tai >+ ja valitse valikon
kohta, jonka asetukset haluat määrittää,
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
4 Paina –. tai >+ ja määritä asetus,
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
5 Sulje valikkotila painamalla x (stop).
84
FI
P Huomautus
Jos et paina mitään painiketta 60 sekuntiin,
valikkotila peruutetaan automaattisesti ja
normaali näyttö palaa näkyviin.
Edelliseen ikkunaan palaaminen
Paina valikon käytön aikana DISP/MENU.
Kun valinnen ”Divide”, ”Move & Copy”,
”Delete” tai ”Detail Menu” jälkeen näkyy
alivalikkoruudun valintaruutu, paina –.
tai >+ ja valitse ”[Back],” ja palaa sitten
päävalikkoikkunaan painamalla N PLAY/
STOP•ENTER.
Valikkotilasta poistuminen
Valikkotoiminnot
Paina x (stop).
85
FI
Valikkoasetukset
Valikkokohteet
Toimintatila
(a: asetus on mahdollinen /—: asetus ei ole mahdollinen)
Pysäytystila
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Delete
* Vain malli ICD-PX312F
FI
Nauhoitustila FM-radion
FM-radion
vastaanottotila* tallennustila*
Add/Overwrite
Move & Copy
86
Toistotila
Valikkokohteet
Toimintatila
(a: asetus on mahdollinen /—: asetus ei ole mahdollinen)
Pysäytystila
Toistotila
Nauhoitustila FM-radion
FM-radion
vastaanottotila* tallennustila*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
Valikkotoiminnot
Select Memory
* Vain malli ICD-PX312F
87
FI
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Katso
sivu
Add/Overwrite
Voit lisätä nauhoituksen aiemmin nauhoitettuun tiedostoon
tai korvata nauhoituksen toiston aikana.
Add:
Voit lisätä nauhoituksen.
Overwrite:
Voit korvata nauhoituksen.
OFF*:
Et voi lisätä etkä korvata nauhoitusta.
35, 37
VOR
VOR (Voice Operated Recording) -toiminnon määritys.
ON:
Tallennus alkaa, kun digitaalinen sanelin havaitsee ääniä,
ja keskeytyy, kun ääniä ei kuulu. Näin äänitteistä voidaan
eliminoida hiljaiset jaksot. VOR-toiminto voidaan
aktivoida painamalla z REC/PAUSE.
OFF*:
VOR-toiminto ei toimi.
39
P Huomautus
FM-nauhoituksen aikana (sivu 77) VOR -toiminto ei toimi
(vain malli ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
88
FI
DPC (Digital Pitch Control) -toiminnon määritys.
ON:
Voit säätää toistonopeuden 0,50- 2,00 -kertaiseksi.
OFF*:
DPC-toiminto ei ole käytössä.
52
Asetukset (*: Alkuasetus)
Katso
sivu
Easy Search
Easy search -hakutoiminnon määritys.
ON:
Voit siirtyä eteenpäin noin 10 sekuntia painamalla >+
ja siirtyä taaksepäin noin 3 sekuntia painamalla –..
Tämä toiminto on hyödyllinen haettaessa tiettyä kohtaa
pitkästä äänitteestä.
OFF*:
Easy search -hakutoiminto ei ole käytössä. Kun painat
>+ tai –., tiedostoa siirretään eteen- tai taaksepäin.
50
Alarm
Hälytyksen määritys.
ON:
Hälytystoiminto on käytössä. Määritä päivämäärä,
kellonaika tai viikonpäivä tai valitse päivittäinen toisto ja
määritä seuraava hälytysmalli.
Beep&Play: Valittu tiedosto toistetaan hälytysäänen
jälkeen.
Beep: Vain hälytysääni toistetaan.
Play: Vain valittu tiedosto toistetaan.
OFF*:
Hälytystoiminto on peruutettu.
57
Valikkotoiminnot
Valikkokohteet
89
FI
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
AVLS
AVLS (Automatic Volume Limiter System) -toiminnon
määritys.
ON*:
Keskinkertaisen äänenvoimakkuustason säilyttävä
AVLS-toiminto on hyödyllinen kuunneltaessa
kuulokkeilla.
OFF:
AVLS-toiminto ei toimi, ja ääni toistuu alkuperäisellä
voimakkuudellaan.
Katso
sivu
12
P Huom.
• Kun kytket toiminnon pois käytöstä, varo ettei
äänenvoimakkuus ole liian kovalla kuunnellessasi.
• Kun kuuntelet jonkin aikaa kuulokkeilla, AVLS-toiminto
kytkeytyy automaattisesti päälle, vaikka ”AVLS” olisi
asetettu valikosta asentoon ”OFF”.
• Jos säädät äänenvoimakkuuden tasolle, joka ylittää AVLSmääritetyn tason, äänenvoimakkuus säädetään
keskinkertaiselle tasolle, kun digitaalinen sanelin
sammutetaan.
Protect
90
FI
Valitun tiedoston poiston, jakamisen tai siirron estäminen
suojaamalla se.
ON:
Suojaustoiminto on käytössä.
OFF*:
Suojaustoiminto on peruutettu.
73
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Divide
Jakaa tiedoston kahtia.
YES:
Tiedosto jaetaan kahdeksi.
NO:
Jakamista ei suoriteta.
Divide Current
Position
Divide All Track Jakaa tiedoston raitamerkinnästä.
Marks
YES:
Raitamerkintäjako on suoritettu.
NO:
Raitamerkintäjakoa ei ole suoritettu.
Move & Move File
Copy
69
70
Siirtää valitun tiedoston valittuun kansioon.
Valitse siirrettävä tiedosto ennen siirtokomennon antamista
ja siirry sitten valikkoikkunaan.
61
File Copy
Kopioi valitun tiedoston sisäisestä muistista haluttuun
muistikortin kansioon tai muistikortilta haluttuun sisäisen
muistin kansioon.
Valitse kopioitava tiedosto ennen kopiointikomennon
antamista ja siirry sitten valikkoikkunaan.
62
Erase Track
Mark
Poistaa raitamerkinnän, joka sijaitsee juuri ennen
nykyasentoa.
YES:
Raitamerkintä poistetaan.
NO:
Raitamerkintää ei poisteta.
66
Erase All Track Poistaa kaikki valitun tiedoston raitamerkinnät.
Marks
YES:
Kaikki raitamerkinnät poistetaan.
NO:
Kaikkia raitamerkintöjä ei poisteta.
Valikkotoiminnot
Delete
Katso
sivu
67
91
FI
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Delete
Poistaa kaikki tiedostot valitusta kansiosta.
Avaa kansionvalintaikkuna ennen tiedostojen poistamista
painamalla
(kansio), valitse kansio, jonka kaikki
tiedostot haluat poistaa, ja siirry lopuksi valikkoikkunaan.
YES:
Valitun kansion kaikki tiedostot poistetaan.
NO:
Kaikkia tiedostoja ei poisteta.
64
Valitsee muistivälineen, jolle tiedostot tallennetaan tai joka
sisältää toistettavia, muokattavia tai kopioitavia tiedostoja.
Built-In Memory*:
On valittu digitaalisen sanelimen sisäinen muisti.
Memory Card:
On valittu muistikorttipaikkaan asetettu muistikortti.
43
Erase All
Select Memory
Katso
sivu
P Huomautus
Jos digitaalisessa sanelimessa ei ole muistikorttia, valitaan
automaattisesti sisäinen muisti.
92
FI
FM Radio
(vain ICD-PX312F)
Digitaalinen sanelin siirtyy FM-radiotilaan.
75
Auto Preset
(vain ICD-PX312F)
Käytettävissä olevien taajuuksien automaattinen läpikäynti.
Kanavat tallennetaan muistiin.
YES:
Automaattinen kanavavalintojen määritys aktivoidaan.
NO:
Automaattinen kanavavalintojen määritys peruutetaan.
78
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
DX/LOCAL
(vain ICD-PX312F)
Vastaanottimen herkkyyden määritys FM-radiota
kuunneltaessa.
DX*:
Valitse tämä asetus normaalisti.
LOCAL:
Valitse tämä asetus, kun lähettävän kanavan
lähetysantennia ympäröivä sähkökenttä aiheuttaa häiriöitä
tai lähetyskatkoja.
Katso
sivu
81
P Huomautus
Valitse asetus ”DX”, kun digitaalisen sanelimen
vastaanottama signaali on heikko.
FM-radiokanavien kanavavalinnoiksi määrityksessä
käytettävän hakuherkkyyden määritys.
High*:
Hakuherkkyys on korkea.
Low:
Hakuherkkyys on matala.
82
Audio Output
(vain ICD-PX312F)
Äänten vaihto kaiuttimista kuulokkeisiin tai päinvastoin FMvastaanoton tai -nauhoituksen aikana.
Headphones*:
Ääni kuuluu kuulokkeista.
Speaker:
Ääni kuuluu kaiuttimista.
83
Valikkotoiminnot
Scan Sensitivity
(vain ICD-PX312F)
93
FI
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Detail
Menu
REC Mode
Määrittää nauhoitustilan, mukaan lukien äänenlaadun,
192kbps(MONO)*:
Erittäin korkealaatuinen monoauraalinen nauhoitustila
(ikkunassa näkyy ”SHQ”)
128kbps(MONO):
Korkealaatuinen monoauraalinen nauhoitustila (ikkunassa
näkyy ”HQ”)
48kbps(MONO):
Tavallinen monoauraalinen nauhoitustila (ikkunassa
näkyy ”SP”)
8kbps(MONO):
Pitkätoistoinen monoauraalinen nauhoitustila (ikkunassa
näkyy ”LP”)
–
Mic Sensitivity
Mikrofonin herkkyyden määrittäminen.
High:
Äänen nauhoitus, kun äänilähde on kaukana digitaalisesta
sanelimesta tai ääni on hiljainen, esimerkiksi nauhoitus
isokokoisessa huoneessa (ikkunassa näkyy ”
”).
Medium*:
Normaalin keskustelun tai kokouksen tallennus,
esimerkiksi tallennus kokoushuoneessa tai haastattelun
tallennus (ikkunassa näkyy ”
”).
Low:
Sanelun nauhoitus mikrofoni suun lähellä, äänilähde
digitaalisen sanelimen lähellä tai kovien äänten nauhoitus
(ikkunassa näkyy ” ”).
–
P Huomautus
FM-nauhoituksen aikana (sivu 77) Mic Sensitivity -asetus on
poissa käytöstä (vain malli ICD-PX312F).
94
FI
Katso
sivu
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Detail
Menu
LCF (Low Cut Filter) -toiminnon määritys vähentämään
tuulen aiheuttamia häiriöitä ja selkeyttämään tiedostoa
alataajuuksia heikentämällä.
ON:
LCF-toiminto on käytössä.
OFF*:
LCF-toiminto ei ole käytössä.
LCF(Low Cut)
Katso
sivu
–
P Huomautus
FM-nauhoituksen aikana (sivu 77) LCF -toiminto ei toimi
(vain malli ICD-PX312F).
Select Input
45, 47
Continuous Play Jatkuvan toistotilan määritys.
ON:
Yhden kansion tiedostoja toistetaan jatkuvasti.
OFF*:
Tiedosto toistetaan, ja digitaalinen sanelin pysähtyy
seuraavan tiedoston alkuun.
54
Noise Cut Level Määrittää kohinanpoistotason, kun digitaalinen sanelin
toistaa tiedostoa, joka on nauhoitettu
kohinanpoistotoiminnolla.
Maximum*:
Kohinanpoistotaso on tehokkaampi.
Medium:
Kohinanpoistotaso on heikompi. Valitse, kun et saa
äänestä helposti selvää asettamalla ”Noise Cut Level”
-toiminnolle asetuksen ”Maximum”.
51
Valikkotoiminnot
m (mikrofoni) -liittimeen kytketyn, tallennuksessa
käytettävän ulkoisen tulon tyypin valinta.
MIC IN*:
Valitse tämä asetus, kun nauhoitat tiedostoja ulkoisella
mikrofonilla.
Audio IN:
Valitse tämä asetus, kun tallennat muulla laitteella.
95
FI
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Detail
Menu
Käytönaikaisen toimintailmaisimen ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä.
ON*:
Merkkivalo palaa tai vilkkuu muistin käytön,
nauhoituksen ja toiston aikana.
OFF:
Merkkivalo ei pala eikä vilku edes toiminnan aikana.
LED
Katso
sivu
–
P Huomautus
Kun digitaalinen sanelin kytketään tietokoneeseen,
toimintailmaisin palaa tai vilkkuu, vaikka asetuksen ”LED”
arvona olisi ”OFF”.
Language
96
FI
Esimerkiksi äänitteissä ja valikoissa sekä kansioiden ja
tiedostojen nimissä käytetyn kielen määritys.
Deutsch (saksa), English (englanti)*, Español (espanja),
Français (ranska), Italiano (italia), Русский (venäjä)
18
Asetukset (*: Alkuasetus)
Katso
sivu
Detail
Menu
Date&Time
Säätää kellonajan, jotta voidaan käyttää hälytystoimintoa ja
tallentaa äänitteisiin päivämäärä- ja kellonaikatiedot.
1Siirry valikkotilaan painamalla jonkin aikaa DISP/
MENU. Valitse ”Detail Menu” ja sitten ”Date&Time”.
2Paina –. tai >+ ja valitse ”Auto(Synchronizing)”
tai ”Manual” ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Jos digitaalinen sanelin on kytketty tietokoneeseen,
jossa suoritetaan Sound Organizer -ohjelmaa, kello
säädetään automaattisesti tietokoneen kellon mukaan.
Manual:
Kellonajan määritys järjestyksessä vuosi, kuukausi,
päivä, tunti ja minuutit.
3Kun valitset ”Manual”, paina –. tai >+ ja määritä
vuosi, kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit tässä
järjestyksessa ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
Valitse vuotta säätäessäsi vuoden kaksi viimeistä numeroa.
Kun asetat minuutit, näytetään ”Executing...”-animaatio.
16
Time Display
Kellonaikanäytön muodon määritys.
12-Hour:
12:00AM = keskiyö, 12:00PM = keskipäivä
24-Hour*:
0:00 = keskiyö, 12:00 = keskipäivä
–
Beep
Äänimerkkien kuulumisen määritys.
ON*:
Toimintojen hyväksymisistä ja virheistä ilmoitetaan
äänimerkillä.
OFF:
Äänimerkkejä ei anneta.
–
Valikkotoiminnot
Valikkokohteet
P Huomautus
Hälytysääni kuuluu, vaikka olisit asettanut valikossa
asetuksen ”Beep” arvoksi ”OFF”.
97
FI
Valikkokohteet
Detail
Menu
98
FI
Asetukset (*: Alkuasetus)
Auto Power Off Digitaalisen sanelimen sammutus automaattisesti, kun se on
ollut päällä ja käyttämättä määritetyn ajan.
5min:
Digitaalinen sanelin sammutetaan noin 5 minuutin
kuluttua.
10min*:
Digitaalinen sanelin sammutetaan noin 10 minuutin
kuluttua.
30min:
Digitaalinen sanelin sammutetaan noin 30 minuutin
kuluttua.
60min:
Digitaalinen sanelin sammutetaan noin 60 minuutin
kuluttua.
OFF:
Digitaalista sanelinta ei sammuteta automaattisesti.
Katso
sivu
–
Valikkokohteet
Asetukset (*: Alkuasetus)
Detail
Menu
Alustaa valitun muistivälineen (sisäisen muistin tai
muistikortin) ja poistaa kaikki tiedot muistista sekä palauttaa
kansiorakenteen oletustilaansa.
YES:
Näyttöön tulee ”Formatting...” -animaatio ja muistiväline
alustetaan.
NO:
Muistivälinettä ei alusteta.
Format
Katso
sivu
–
P Huom.
Valikkotoiminnot
• Alusta muistiväline digitaalisen sanelimen
alustustoiminnolla.
• Vaihda muistivälineeksi se, jonka haluat alustaa, ennen
alustamisen käynnistämistä (sivu 43).
• Kun alustat muistivälineen, kaikki digitaaliseen
sanelimeen tallennetut tiedot poistetaan. Kun muistiväline
on tyhjennetty, poistettuja tietoja ei voi enää palauttaa.
• Jos alustat sisäisen muistin, myös sisäiseen muistiin
tallennetut käyttöohjeet poistetaan. Voit ladata
käyttöohjeet uudelleen Sony-tukisivustolta:
http://support.sony-europe.com/DNA
99
FI
Tietokoneen käyttäminen
Digitaalisen sanelimen käyttäminen
tietokoneen kanssa
Kun digitaalinen sanelin on kytketty tietokoneeseen, voit siirtää tietoja niiden välillä.
Tiedostojen tallentaminen
kopioimalla ne digitaalisesta
sanelimesta tietokoneeseen
(sivu 107)
MP3-tiedostojen kopioiminen
tietokoneesta digitaalisessa
sanelimessa toistettavaksi
(sivu 108)
Digitaalisen sanelimen käyttäminen
USB-muistina (sivu 110)
Tietokoneen järjestelmävaatimukset
Lisätietoja tietokoneen
järjestelmävaatimuksista on sivuilla 112 ja 122.
P Huomautus
Digitaalisen sanelimen ollessa kytketty
tietokoneeseen digitaalisen sanelimen toiminta
ja FM-vastaanotto poistetaan käytöstä.
Digitaalisen sanelimen
kytkeminen tietokoneeseen
Tietokone
Tietokoneen
USB-porttiin
Voit tallentaa digitaaliseen sanelimeen
tilapäisesti tietokoneessa olevia kuva- ja
tekstitiedostoja.
Tiedostojen hallinta ja muokkaus
Sound Organizer -ohjelmistolla
(sivu 111)
Mukana tulleella Sound Organizer
-ohjelmistolla voit siirtää digitaalisella
sanelimella nauhoittamasi tiedostot
tietokoneelle ja hallita ja muokata niitä. Voit
myös siirtää tietokoneelle tallennettuja MP3- ja
podcast-tiedostoja digitaaliselle sanelimelle.
100
FI
Digitaalinen
sanelin
(USB)
-liittimeen
USB-kaapeli
Jos haluat siirtää tiedostoja digitaalisen
sanelimen ja tietokoneen välillä, kytke
digitaalinen sanelin tietokoneeseen.
1 Kytke digitaalisen sanelimen
(USB)
-liitin käynnissä olevan tietokoneen
USB-porttiin mukana tulleella USBliitoskaapelilla. Paina molemmat päät
tukevasti pohjaan saakka.
2 Varmista, että tietokone tunnistaa
Tietokone tunnistaa digitaalisen sanelimen
heti, kun kytkentä tehdään. Kun digitaalista
sanelinta kytketään tietokoneeseen,
digitaalisen sanelimen näyttöruudussa
näkyy teksti ”Connecting”.
Kansio- ja tiedostorakenne
Kansiot ja tiedostot tulevat näkyviin
tietokoneen näytölle kuvan mukaisesti.
Kansiot ja tiedostot voidaan esittää
avaamalla Windows tai Explorer
Macintosh-näytössä Finder-sovelluksella ja
”IC RECORDER”-näytössä ”MEMORY
CARD”-sovelluksella.
Tietokoneen käyttäminen
digitaalisen sanelimen oikein.
Avaa Windows-näytöstä ”Oma
tietokone” tai ”Tietokone” ja varmista,
että ”IC RECORDER” tai ”MEMORY
CARD on tunnistettu.
Tarkista, että Macintosh-näytössä näkyy
asema ”IC RECORDER” tai
”MEMORY CARD”.
P Huom.
• Toimintojen normaalia toimintaa ei taata, jos
tietokoneeseen on kytketty useampi kuin
kaksi USB-laitetta.
• Toimintaa ei taata, jos digitaalista sanelinta
käytetään USB-keskittimen tai muun kuin
mukana toimitetun USB-kaapelin kanssa.
• Samanaikaisesti kytketyt USB-laitteet voivat
aiheuttaa virheitä.
• Ennen kuin kytket digitaalisen sanelimen
tietokoneeseen, varmista, että digitaalisessa
sanelimessa on paristot.
• Digitaalisen sanelimen irrottamista
tietokoneesta suositellaan, kun digitaalista
sanelinta ei käytetä tietokoneen kanssa.
101
FI
Sisäinen muisti
”IC RECORDER”
Digitaalisella sanelimella
tallennettujen tiedostojen
kansio
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Tietokoneesta siirretty
kansio
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
*3
*3
*1 Kun tiedosto siirretään suoraan VOICEkansioon, digitaalinen sanelin tunnistaa ja
käsittelee sen tietokoneelta siirrettynä
tiedostona. Kun siirrät tiedoston
tietokoneelta digitaaliselle sanelimelle,
aseta tiedosto VOICE-kansioon.
*2 MP3-tiedostojen tallennuskansion nimi
näkyy digitaalisessa sanelimessa
määritetyssä muodossa, joten kansio
kannattaa nimetä helposti tunnistettavasti
ennen siirtoa.
Esimerkkikuvassa on esimerkkejä
mahdollisista kansioiden nimistä.
*3 Digitaalinen sanelin tunnistaa enintään 8
kansiotasoa siihen siirretyistä kansioista.
*4 Jos siirrät MP3-tiedostot erikseen, niiden
luokituksena on ”No Folder”.
*5 Digitaalisen sanelimen käyttöohjeet on
tallennettu ”Instructions”-kansioon, joka on
suoraan ”IC RECORDER”-kansiossa.
z Vihjeitä
• Digitaalisessa sanelimessa voidaan näyttää
MP3-tiedostoihin rekisteröity esittäjän nimi
ja vastaavia tietoja. Musiikkitiedostoihin
kannattaa syöttää ID3-tunnistetiedot
tietokoneen ohjelmistolla, jota käytät MP3tiedostojen luontiin.
• Jos nimeä tai artistin nimeä ei ole
rekisteröity, digitaalisen sanelimen näytössä
näkyy ”No Data”.
Instructions*5
Kun digitaalinen sanelin kytketään
tietokoneeseen sen jälkeen, kun
102
FI
kohdemuistivälineeksi on valittu ”Memory
Card” (sivu 43), kansiorakenne on erilainen
kuin jos kohdemuistivälineeksi on valittu
”Built-In Memory”.
Memory Stick Micro™ (M2™)
”MEMORY CARD”
MSSONY
Digitaalisella sanelimella
tallennettujen tiedostojen
kansio
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Tietokoneesta siirretty
kansio
MUSIC
POP
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
MP3
Conversation
MP3
Tietokoneen käyttäminen
J-POP
MP3
MP3
MP3
MP3
103
FI
microSD-kortti
”MEMORY CARD”
PRIVATE
Sony
Digitaalisella sanelimella
tallennettujen tiedostojen
kansio
VOICE
:
Digitaalisella sanelimella
tallennettujen tiedostojen kansio
FOLDER05
:
Tietokoneesta siirretty kansio
(nämä kansiot tulevat näkyviin, kun
tietokoneesta on siirretty
MP3-tiedostoja).
:
Tietokoneesta siirretty podcasttiedostojen kansio (nämä kansiot
tulevat näkyviin, kun tietokoneesta
on siirretty podcast-tiedostoja).
Tietokoneesta siirretty
kansio
POP
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
104
FI
Digitaalisen sanelimen näytössä esitetty
kansiorakenne on eri kuin tietokoneen
näytössä esitetty rakenne.
Digitaalisen sanelimen näyttöruudussa
käytetään seuraavia kansiosymboleja:
FOLDER01
MUSIC
MP3
Digitaalisen sanelimen näytössä
esitetty kansiorakenne
MP3
P Huomautus
Jos
- tai
-kansiossa ei ole tiedostoja,
jotka voidaan toistaa digitaalisella sanelimella,
kyseisiä kansioita ei näytetä digitaalisen
sanelimen näytössä. Vaikka
-kansioissa ei
olisi tiedostoja, kansiot voivat olla näkyvissä.
Digitaalisella sanelimella
nauhoitetun tiedoston esittäminen
• Muualle kuin MUSIC- tai PODCASTSkansioon siirretyt kansiot
• Kansio nimeltä ”No Folder” (jos siirrät
MP3-tiedostoja erikseen, nämä tiedostot
esitetään tässä kansiossa).
Tietokoneelta siirretyn podcasttiedoston esittäminen
Digitaalisella sanelimella nauhoitettujen
tiedostojen kansio (VOICE-kansiossa
olevat kansiot) esitetään.
Tietokoneelta siirrettyjen podcasttiedostojen kansiot esitetään.
Kun siirrät podcast-tiedostoja tietokoneelta
digitaaliseen sanelimeen, käytä mukana
tullutta Sound Organizer -ohjelmistoa.
Seuraavat kansiot esitetään niiden
kansioiden joukossa, jotka siirretään
tietokoneelta.
• MUSIC-kansioissa olevat kansiot, joissa
on tiedostoja (jos joissain kansioissa on
useita tasoja, kaikki kansiot esitetään
rinnakkain).
Digitaalisen sanelimen
irrottaminen tietokoneesta
Tietokoneen käyttäminen
Tietokoneelta siirretyn
MP3-tiedoston esittäminen
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, sillä
muutoin tietoja voi vahingoittua.
105
FI
1 Varmista, ettei digitaalisen sanelimen
toimintailmaisin pala.
2 Tee seuraavat toimet tietokoneella.
Napsauta seuraavaa Windows-ruudun
alareunassa olevaa kuvaketta:
t Napsauta kohtaa ”Poista IC
RECORDER” hiiren vasemmalla
painikkeella.
Kuvakkeen ja valikon ulkoasu voi
vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.
Vedä ja pudota Macintosh-työpöydällä
oleva kuvake ”IC RECORDER”
kuvakkeen ”Roskakori” päälle.
Lisätietoja digitaalisen sanelimen
irrottamisesta tietokoneesta on
tietokoneen mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
3 Irrota digitaaliseen sanelimeen kytketty
USB-kaapeli tietokoneen USB-portista.
106
FI
Tiedostojen kopioiminen digitaalisesta
sanelimesta tietokoneelle
z Tiedoston tai kansion
kopioiminen (vetämällä ja
pudottamalla)
1 Kytke digitaalinen sanelin
tietokoneeseen (sivu 100).
2 Kopioi tiedostot ja kansiot, jotka haluat
siirtää tietokoneeseen.
Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot ja
kansiot kohteesta ”IC RECORDER” tai
”MEMORY CARD” tietokoneen
paikalliselle levylle.
1 Napsauta ja pidä hiiren painiketta
painettuna,
2 vedä
3 ja pudota.
3 Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta
(sivu 105).
Tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida digitaalisen sanelimen
tiedostot ja kansiot talletettavaksi
tietokoneelle.
107
FI
MP3-tiedostojen kopioiminen tietokoneesta
digitaalisessa sanelimessa toistettavaksi
Digitaalinen sanelin tunnistaa enintään
400 kansiota. Kuhunkin kansioon voi
kopioida enintään 199 tiedostoa. Lisäksi,
digitaalinen sanelin voi tunnistaa
enintään 4 095 kansiota ja tiedostoa
yhdellä muistivälineellä.
Voit kopioida MP3-tiedostoja tietokoneelta
digitaaliseen sanelimeen vetämällä ja
pudottamalla. Kopioidut tiedostot voit
toistaa digitaalisella sanelimella.
MP3-tiedoston kopioiminen
tietokoneesta digitaaliseen
sanelimeen (vetämällä ja
pudottamalla)
1 Kytke digitaalinen sanelin
tietokoneeseen (sivu 100).
2 Kopioi digitaaliseen sanelimeen kansio,
johon MP3-tiedostot on tallennettu.
Vedä MP3 -tiedostoja sisältävät kansiot
”IC RECORDER” tai ”MEMORY
CARD” -muistivälineeseen Windowsnäytössä Explorer-sovelluksella ja
Macintosh-näytössä Finder-sovelluksella.
108
FI
3 Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta
(sivu 105).
Tietokoneelta kopioitujen
MP3-tiedostojen
toistaminen digitaalisella
sanelimella
1 Paina
(kansio).
2 Paina –. tai >+ ja valitse kansio
( ), mihin MP3-tiedostot tallennetaan,
ja paina sitten N PLAY/STOP•ENTER.
3 Paina –. tai >+ ja valitse
toistettava MP3-tiedosto.
4 Aloita toisto painamalla N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Lopeta toisto painamalla x (stop).
P Huom.
• Tietokoneelta kopioitu MP3-tiedosto
voidaan toistaa digitaalisella sanelimella.
Tiedostoa ei kuitenkaan voi jakaa eikä siihen
voi lisätä raitamerkintöjä.
• Jos olet kopioinut MP3-tiedostoja
tietokoneelta, kyseisiä tiedostoja ei voi
kopioida siirtojärjestyksessä
järjestelmärajoitusten vuoksi. Jos kopioit
MP3-tiedostoja tietokoneesta digitaaliseen
sanelimeen yksitellen, voit tarkastella ja
toistaa MP3-tiedostoja
kopiointijärjestyksessä.
Paina DISP/MENU, jos haluat tarkistaa
MP3-tiedoston tiedot toiston aikana.
Tietokoneen käyttäminen
Näyttö MP3-tiedostoa
toistettaessa
: Kansion nimi
: Tiedoston nimi
: Nimi
: Esittäjän nimi
109
FI
Digitaalisen sanelimen käyttö USB-muistina
Kun digitaalinen sanelin on kytketty
tietokoneeseen, voit tallentaa digitaaliseen
sanelimeen tilapäisesti tietokoneeseen
tallennettuja kuva- ja tekstitiedostoja sekä
digitaalisella sanelimella nauhoitettuja
tiedostoja.
Tietokoneen on täytettävä
järjestelmävaatimukset, jotta digitaalista
tallenninta voi käyttää USB-muistina.
Lisätietoja järjestelmävaatimuksista on
sivulla 122.
110
FI
Mukana tulleen Sound Organizer
-ohjelmiston käyttö
Mitä Sound Organizer
-ohjelmistolla voi tehdä
Tuodut kappaleet tallennetaan
tietokoneelle.
Sound Organizer -ohjelmistolla voit vaihtaa
tiedostoja digitaalisen sanelimen ja
muistikortin välillä. Musiikki-CD:iltä ja
muilta muistilaitteilta tuotuja kappaleita,
tietokoneelta tuotuja MP3- ja muita
äänitiedostoja ja podcasteja voidaan toistaa
digitaalisella sanelimella ja siirtää sille.
Tuoduilla tiedostoilla voidaan suorittaa
erilaisia toimia, kuten toisto, muokkaus ja
muuntaminen MP3- ja muuhun muotoon.
Voit myös tallentaa lempimusiikkisi CD:lle
ja lähettää äänitiedostoja sähköpostitse.
Kappaleiden tuominen
tietokoneelle
Voit tuoda digitaalisella sanelimella
nauhoitettuja tiedostoja Sound Organizer
-ohjelmistoon.
Tuodut tiedostot tallennetaan tietokoneelle.
Kappaleiden tuominen
musiikk-CD:ltä
Voit tuoda kappaleita musiikki-CD:ltä
Sound Organizer -ohjelmistoon.
Podcastien tilaaminen ja
päivittäminen
Voit tilata podcasteja Sound Organizer
-ohjelmistosta.
Podcasteja tilaamalla ja päivittämällä voit
ladata (tilaus) tuoreimmat tiedot Internetistä.
Tiedostojen toistaminen
Voit toistaa Sound Organizer -ohjelmistoon
tuotuja tiedostoja.
Tietokoneen käyttäminen
Digitaalisella sanelimella nauhoitettujen tiedostojen tuominen
Voit tuoda tietokoneelle tallennettuja
musiikki- ja muita tiedostoja Sound
Organizer -ohjelmistoon.
Tiedostojen tietojen
muuttaminen
Voit muuttaa nimen, artistin nimen ja muita
tiedostoluettelossa esitettyjä tietoja.
Tiedostojen jakaminen
Voit jakaa yhden tiedoston useaksi tiedostoksi.
111
FI
Tiedostojen yhdistäminen
Voit yhdistää useita tiedostoja yhdeksi
tiedostoksi.
Tiedostojen poistaminen
digitaaliselta sanelimelta
Voit poistaa digitaaliseen sanelimeen
tallennetun tiedoston.
Tällä toiminnolla voit poistaa tiedostoja
digitaalisesta sanelimesta, kun haluat lisätä
digitaalisen sanelimen tallennustilaa tai
jotkut tiedot ovat tarpeettomia.
Tiedostojen siirtäminen
digitaaliseen sanelimeen
Voit siirtää tiedoston Sound Organizer
-ohjelmistosta digitaaliseen sanelimeen tai
muistikortille.
Voit nauttia siirretystä musiikista,
podcasteista ja muusta sisällöstä
digitaalisella sanelimella.
Musiikki-CD:n luominen
Voit valita Sound Organizer -ohjelmistoon
tuoduista kappaleista parhaat ja tallentaa ne
omalle, ainutlaatuiselle CD:lle.
Muut kätevät käytöt
• Voit käynnistää postiohjelman ja lähettää
nauhoitteen postin mukana.
112
FI
• Voit käyttää puheentunnistusohjelmaa
Dragon NaturallySpeaking*, joka on
yhteensopiva Sound Organizer -ohjelman
kanssa, ja tunnistaa tiedoston puheen ja
muuntaa sen tekstiksi.
* Sovellus Dragon NaturallySpeaking
(DVD-ROM) tulee vain joidenkin mallien
mukana vain joillain alueilla.
Tietokoneen
järjestelmävaatimukset
Alla esitetään Sound Organizer
-ohjelmiston käytön
järjestelmävaatimukset.
Käyttöjärjestelmät
•
•
•
•
•
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (32-bittinen versio)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
tai uudempi
• Windows Vista Business Service Pack 2
tai uudempi
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 tai uudempi
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 tai uudempi
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 tai uudempi
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 tai uudempi
• Windows XP Professional Service Pack 3
tai uudempi
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 tai uudempi
Esiasennettu.
P Huom.
•
•
• Toimintaa ei taata, jos käytetään muuta kuin
yllä mainittua käyttöjärjestelmää (sivu 112)
• 64-bittiset Windows XP -versiot eivät ole
tuettuja.
• CPU
Windows XP: Pentium III -suoritin,
nopeus vähintään 500 MHz
Windows Vista: Pentium III -suoritin,
nopeus vähintään 800 MHz
Windows 7: Pentium III -suoritin, nopeus
vähintään 1 GHz
• Muisti
Windows XP: Vähintään 256 Mt
Windows Vista: Vähintään 512 Mt (jos
käyttöjärjestelmä on Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium,
suositellaan vähintään 1Gt.)
•
•
Tietokoneen käyttäminen
IBM PC/AT tai yhteensopiva
Windows 7: Vähintään 1 Gt (32-bittinen
versio)/vähintään 2 Gt (64-bittinen
versio)
Vapaa kiintolevytila
Vähintään 400 Mt.
Windows-versiosta riippuen, tilaa saattaa
kulua enemmän kuin 400 Mt.
Lisäksi tarvitaan vapaata levytilaa
musiikkitiedostojen käsittelyyn.
Näyttöasetukset
Näytön tarkkuus: 800 × 600 pikseliä tai
enemmän (1 024 × 768 pikseliä suositellaan)
Näytön värit: High Color (16 bittiä) tai
enemmän
Äänikortti
Suositellaan SoundBlaster-yhteensopivaa
korttia.
USB-portti
Yhteensopiva USB-portti tarvitaan
laitteille ja medialle.
USB-keskittimen toimintaa ei taata paitsi
niiden mallien kohdalla, joilla tästä
erityisesti annetaan takuu.
Sound Organizer
-sovelluksen asentaminen
Asenna Sound Organizer tietokoneelle.
113
FI
P Huom.
• Kun asennat Sound Organizer -ohjelmistoa,
kirjaudu valvojan tilille.
Jos käytät Windows 7 -käyttöjärjestelmää ja
näyttöön ilmestyy [Käyttäjätilien valvonta]
-ruutu, vahvista näytön sisältö ja napsauta
[Kyllä] ([Jatka] Windows Vista
-käyttöjärjestelmässä).
• Sound Organizer ei toimi, jos käyttäjän
oikeudet ovat rajoitetut Windows XP
-käyttöjärjestelmässä.
• Jos haluat käyttää Windows XP
-käyttöjärjestelmän
ohjelmistopäivitystoimintoa, sinun on
kirjauduttava tietokoneeseen valvojan
oikeuksin.
• Windows Media Format Runtime
-ohjelmiston asennusohjelma lisää Sound
Organizer -moduulin. Tätä moduulia ei
poisteta Sound Organizer -ohjelmistoa
asennettaessa.
Sitä ei kuitenkaan asenneta, jos se on jo
tietokoneessa.
• Kansioiden tietoja ei poisteta Sound
Organizer -ohjelmistoa asennettaessa.
• Jos tietokoneessa on useita käyttöjärjestelmiä,
älä asenna Sound Organizer -ohjelmistoa
kukunkin käyttöjärjestelmään. Muutoin data voi
olla epäyhdenmukaista.
1 Varmista, että digitaalinen sanelin ei ole
kytketty, ja käynnistä tietokone ja Windows.
114
FI
2 Aseta mukana tullut CD-ROM-asemaan
[Sound Organizer - InstallShield Wizard]
-valikko käynnistyy automaattisesti ja
näyttöön tulee [Welcome to Sound
Organizer Installer] -ikkuna
Jos [Welcome to Sound Organizer Installer]
-valikko ei käynnisty, avaa Windows
Explorer, napsauta CD-ROMasemaa hiiren
oikealla painikkeella, kaksoisnapsauta
[SoundOrganizerInstaller.exe] ja noudata
näytön ohjeita.
3 Muista hyväksyä lisenssisopimuksen ehdot
valitsemalla [I accept the terms in the license
agreement] ja napsauttamalla sitten [Next].
4 Kun näyttöön tulee [Setup Type]
-ikkuna, valitse [Standard] tai [Custom]
ja napsauta sitten [Next].
Noudata näytön ohjeita ja määritä
asetukset valitessasi [Custom].
5 Kun näyttöön tulee [Ready to Install the
Program] -ikkuna, napsauta [Install].
Asennus käynnistyy.
6 Kun näyttöön tulee [Sound Organizer
has been installed successfully.] -ikkuna,
valitse [Launch Sound Organizer Now]
ja napsauta sitten [Finish].
P Huomautus
Tietokone voidaan joutua käynnistämään
uudelleen Sound Organizer -ohjelmiston
asentamisen jälkeen.
Sound Organizer -ikkuna
C
D
A Help
Näyttää Sound Organizer -ohjelmiston
ohjeet. Näissä ohjetiedostoissa
kuvataan kukin toiminto.
B Sound Organizer -ohjelmiston
tiedostoluettelo (My Library)
Luettelee Sound Organizer
-ohjelmiston My Library -kansion
tiedostot toiminnon mukaisesti.
F
Tietokoneen käyttäminen
E
Recording Files: Näyttää
nauhoitustiedostoluettelon.
Digitaalisella sanelimella nauhoitetut
tiedostot näkyvät tässä kirjastossa niitä
tuotaessa.
Music: Näyttää musiikkitiedostoluettelon.
Musiikki-CD:ltä tuodut kappaleet
näkyvät tässä kirjastossa.
Podcast: Näyttää podcasttiedostoluettelon.
Digitaalisen sanelimen tiedostoluettelo
Näyttää kytkettyyn digitaaliseen sanelimeen
tai muistikorttiin tallennetut tiedostot.
Edit Mode-painike
Näyttää muokkausalueen, jossa voidaan
muokata tiedostoa.
Quick Operation Guide-painike
Näyttää Quick Operation Guide
-oppaan, joka kuvaa Sound Organizer
-ohjelmiston perusominaisuuksia.
Sivupalkki (Import/Transfer)
Digitaalinen sanelin: Näyttää
siirtoruudun. Näyttöön tulee luettelo
kytketyn laitteen tiedostoista.
Import CD: Näyttää musiikkiCD:iden tuontiruudun.
Burn CD/DVD: Näyttää levyjen
polttoruudun.
115
FI
G Siirtopainikkeet
: Siirtää Sound Organizer
-ohjelmiston tiedostot digitaaliselle
sanelimelle tai muistikortille.
: Tuo digitaalisen sanelimen tai
muistikortin tiedostot Sound Organizer
-ohjelmiston My Library -kansioon.
116
FI
Lisätietoja
USB-verkkovirtasovittimen käyttö
(USB) -liittimeen
USB-kaapeli
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, sillä
muutoin digitaalisen sanelimen sisältämät
datatiedostot voivat vahingoittua tai
muuttua niin, ettei niitä voi enää toistaa.
Voit käyttää digitaalista sanelinta sen
ollessa kytketty verkkovirtaan AC-U50AG
USB-verkkovirtasovittimella (ei toimiteta
laitteen mukana). Tästä on hyötyä
nauhoitettaessa pitkiä aikoja.
1 Kytke USB-verkkovirtasovitin (ei
toimiteta laitteen mukana) pistorasiaan.
tulleeseen USB-kaapeliin.
3 Kytke USB-kaapeli digitaalisen
(USB) -liitäntään.
1 Jos tiedoston tallennus tai toisto on
käynnissä, siirrä digitaalinen sanelin
pysäytystilaan painamalla x (stop).
2 Varmista, ettei digitaalisen sanelimen
toimintailmaisin pala.
3 Irrota USB-kaapeli digitaalisen sanelimen
(USB) -liittimestä, irrota USBverkkovirtasovitin USB-kaapelista ja
irrota sitten USB-verkkovirtasovitin
pistorasiasta.
P Huom.
Lisätietoja
2 Kytke USB-verkkovirtasovitin mukana
sanelimen
Digitaalisen sanelimen
irrottaminen
verkkovirtasovittimesta
• Kun tallennus on meneillään
(toimintailmaisin palaa tai vilkkuu
punaisena) tai tietoja käytetään
(toimintailmaisin vilkkuu oranssina).
117
FI
– digitaalista sanelinta ei saa kytkeä
pistorasiaan kytkettyyn USBverkkovirtasovittimeen tai irrottaa siitä.
– USB-verkkovirtasovitinta ei saa kytkeä
pistorasiaan tai irrottaa siitä, kun
digitaalinen sanelin on kytketty
verkkovirtasovittimeen.
Muutoin tiedot saattavat vahingoittua.
Digitaalisen sanelimen on käsiteltävä
runsaasti tietoja, joten käynnistysikkuna
saattaa olla näkyvissä pitkään. Kyseessä ei
ole digitaalisen sanelimen vika. Odota,
kunnes käynnistysnäyttö häviää
näyttöruudusta.
• Kun USB-verkkovirtasovitin on käytössä,
paristoilmaisin ei näy näyttöruudussa.
118
FI
Turvallinen käyttö
Virrankäyttö
Käytä laitetta vain 3,0 V tai 2,4 V:n
tasavirralla.
Käytä kahta LR03 (koko AAA)
alkaliparistoa tai kahta ladattavaa
NH-AAA-B2KN-paristoa.
Turvallisuus
Älä käytä laitetta ajaessasi, pyöräillessäsi
tai mitään moottoriajoneuvoa käyttäessäsi.
Käsittely
Häiriöäänet
• Äänitteissä voi kuulua häiriöääniä, jos
laite on virtalähteen, loisteputken tai
matkapuhelimen lähellä tallennuksen tai
toiston aikana.
• Laite voi tallentaa häiriöääniä, jos sitä
kosketetaan tai raavitaan esimerkiksi
sormella tallennuksen aikana.
Lisätietoja
• Älä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle
tai paikkaan, jossa se voi altistua suoraan
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
• Mikäli laitteen sisälle pääsee kiinteitä
esineitä tai nestettä, irrota paristot ja vie
laite valtuutetun huoltohenkilön
tarkistettavaksi, ennen kuin käytät sitä.
• Varo, ettei laitteen päälle roisku vettä.
Laite ei ole vedenpitävä. Ole erityisen
huolellinen seuraavissa tilanteissa.
– Kun laite on taskussasi ja menet kylpyhuoneeseen tai muuhun kosteaan tilaan.
Kun kumarrut, laite saattaa tipahtaa
veteen ja kastua.
– Kun käytät laitetta ympäristössä, jossa
se altistuu sateelle, lumisateelle tai
kosteudelle.
– Tilanteet, joissa hikoat. Jos kosket
laitteeseen märillä käsillä tai jos asetat
laitteen hikisten vaatteiden taskuun,
laite saattaa kastua.
• Jos käytät kuulokkeita (ei toimiteta
laitteen mukana) erittäin kuivassa
ilmassa, saatat tuntea kipua korvissa.
Tämä ei johdu kuulokkeiden
toimintahäiriöstä, vaan siitä, että kehoosi
on kertynyt staattista sähköä. Voit
vähentää staattista sähköä käyttämällä eisynteettisiä vaatteita, jotka estävät
staattisen sähkön syntymisen.
119
FI
Huoltotoimet
Puhdista laitteen ulkoiset osat pehmeällä ja
kevyesti vedellä kostutetulla kankaalla. Älä
käytä puhdistukseen alkoholia, bensiiniä tai
ohenteita.
Lisätietoja laitteesta saat lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Varmuuskopiointisuositus
Digitaalisen sanelimen vahingossa
tapahtuneesta käytöstä tai vioista
johtuvan tietojen häviämisen
välttämiseksi on suositeltavaa
varmuuskopioida tallennetut tiedostot
esimerkiksi tietokoneelle.
•
•
•
•
•
•
Muistikortin käyttö
P Huomautuksia
• Kun alustat muistikortin, muista alustaa se
digitaalisessa sanelimessa. Muistikortti ei
välttämättä toimi, jos se alustetaan
Windows-järjestelmällä tai muilla laitteilla.
• Jos alustat muistikortin, jossa on tietoja,
tiedot poistetaan. Varo, ettet poista tärkeitä
tietoja.
• Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville. He
saattavat vahingossa niellä sen.
• Älä asenna tai irrota muistikorttia
nauhoituksen/toiston/alustuksen aikana.
120
FI
•
•
•
Muutoin digitaalinen sanelin voi joutua
epäkuntoon.
Älä irrota muistikorttia, kun näytössä on
”Accessing...” -animaatio tai ilmaisin
vilkkuu oranssina. Muutoin tiedot saattavat
vahingoittua.
Emme takaa, että kaikki yhteensopivat
muistikortit toimivat digitaalisen sanelimen
kanssa.
Yhteensopivat M2™ kuvataan Sonysivustolla.
”MagicGate™” on kollektiivinen
sisällönsuojausteknologian nimi, jonka
kehittäjä on Sony. Digitaalinen sanelin ei tue
datan nauhoitusta/toistoa, jos se edellyttää
MagicGate™ -toimintoja.
Digitaalinen sanelin ei tue datan
rinnakkaissiirtoa.
ROM (read-only-memory) -tyyppisiä tai
kirjoitussuojattuja muistikortteja ei voi
käyttää.
Data voi vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– Kun muistikortti irrotetaan tai digitaalinen
sanelin sammutetaan kesken lukemisen tai
kirjoittamisen.
– Kun muistikorttia käytetään paikoissa,
joissa se altistuu staattiselle sähkölle tai
sähköiselle kohinalle.
Emme ole vastuussa nauhoitetun tiedon
häviämisestä tai vahingoittumisesta.
Suosittelemme, että varmuuskopioit tärkeät
tiedot.
• Älä kosketa muistikortin napoja kädellä tai
metalliesineellä.
• Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia.
• Älä pura tai muunna muistikorttia.
• Älä altista muistikorttia vedelle.
• Älä käytä muistikorttia seuraavissa
olosuhteissa:
– Paikoissa, joiden olosuhteet ovat
vaadittujen käyttöolosuhteiden
ulkopuolella, kuten aurinkoon ja/tai kesällä
pysäköidyn auton kuumissa sisätiloissa,
ulkona suorassa auringonpaisteessa tai
lähellä lämpöä.
– Kosteissa oloissa tai paikoissa, joissa se
saattaa hapettua tai syöpyä.
• Tarkista, että asennat muistikortin oikeassa
asennossa.
Lisätietoja
121
FI
Tekniset tiedot
Järjestelmävaatimukset
Tietokoneen ja Sound Organizer
-ohjelmiston käyttö
Jos käytät tietokonetta, jossa on Sound
Organizer -ohjelmisto, katso ”Tietokoneen
järjestelmävaatimukset” sivulla 112.
Tietokoneen käyttö ilman Sound
Organizer -ohjelmistoa
Jos haluat käyttää tietokonetta digitaalisen
sanelimen kanssa ilman Sound Organizer
-ohjelmistoa tai käyttää digitaalista
sanelinta USB-massamuistilaitteena,
tietokoneen on täytettävä alla kuvatut
käyttö- ja porttijärjestelmävaatimukset.
Käyttöjärjestelmät:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
tai uudempi
– Windows Vista Business Service Pack 2
tai uudempi
122
FI
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 tai uudempi
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 tai uudempi
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 tai uudempi
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 tai uudempi
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 tai uudempi
– Windows XP Professional Service Pack 3
tai uudempi
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 tai uudempi
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Esiasennettu
P Huom.
• Toimintaa ei taata, jos käytetty
käyttöjärjestelmä on jokin muu kuin edellä
mainittu (esimerkiksi Windows 98,
Windows 2000 tai Linux).
• 64-bittiset Windows XP -versiot eivät ole
tuettuja.
• Uusimmat versiotiedot ja käyttöjärjestelmien
yhteensopivuustiedot ovat digitaalisen
sanelimen tukisivuilla seuraavassa
osoitteessa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Laiteympäristö:
– Äänikortti: Tuettujen Microsoft Windows
-käyttöjärjestelmien kanssa yhteensopivat
äänikortit
– Portti: USB-portti
P Huomautus
• Seuraavat järjestelmät eivät ole tuettuja:
– Muut kuin sivulla 122 luetellut
käyttöjärjestelmät
– Itse kootut tietokoneet ja
käyttöjärjestelmät
– Päivitetyt käyttöjärjestelmät
– Rinnakkaiskäynnistysjärjestelmät
– Usean näytön järjestelmät
Rakenne ja tekniset tiedot
Digitaalinen sanelin
Tila (käyttäjän käytettävissä oleva tila)
Taajuusalueet
•
•
•
•
SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
SP: 75 Hz - 14 000 Hz
LP: 75 Hz - 3 500 Hz
Bittinopeus: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Näytteenottotaajuudet:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Tiedoston pääte: .mp3
*1 Digitaalinen sanelin tukee myös MP3tiedostojen toistoa. Kaikki
koodausmenetelmät eivät ole tuettuja.
FM-radio
(vain ICD-PX312F)
Taajuusalueet
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Antenni
Johtoantenni stereokuulokkeissa
Yleiset
Kaiutin
Noin 28 mm halkaisijaltaan
Tulo-/lähtöliitännät
• Mikrofoniliitin (minijack, stereo)
– virtasyöttö, minimisyöttötaso
– 0,6 mV
• Kuulokeliitin (minijack, stereo)
– 8 ohmin lähtö - 300 ohmin
impedanssikuulokkeet
• USB-liitin (USB-mini-B-liitin)
– High-Speed USB -yhteensopiva
Lisätietoja
2 Gt (noin 1,80 Gt = 1 932 735 283 tavua)
Osa muistista käytetään tietojen
hallintatoimintoihin.
MP3-tiedostojen siirtonopeudet ja
näytteenottotaajuudet*1
123
FI
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSD
muistikorttipaikka
Toistonopeuden säätö (DPC)
2,00 kertaa - 0,50 kertaa
Virtalähtö
300 mW
Virtalähde
Kaksi LR03 (koko AAA) alkaliparistoa
(toimitetaan mukana): 3,0 V DC
Kaksi ladattavaa NH-AAA-B2KN -paristoa (ei
toimiteta laitteen mukana): 2,4 V DC
Käyttölämpötila
5°C - 35°C
Mitat (L/K/S) (ei sisällä ylkonemia eikä
ohjaimia) (JEITA)*2
Noin 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
Paino (JEITA)*2
Noin 74 g kahden LR03 -alkalipariston kanssa
*2 Arvo mitattu JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -standardien mukaisesti
Mukana toimitettava lisävarusteet
Katso sivu 8.
124
FI
Lisävarusteet
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktiivikaiutin SRS-M50
Elektreettikondensaattorimikrofoni
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Ladattava NH-AAA-B2KN-paristo
USB-verkkovirtasovitin AC-U50AG
Paristolaturi BCG-34HSN
Kaikkia kuvattuja lisävarusteita ei saa kaikilta
myyjiltä. Pyydä lisätietoja käyttämästäsi
liikkeestä.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
Pisin nauhoitusaika*3*4
Enimmäistallennusajat ovat seuraavat kaikissa kansioissa.
REC Mode
Nauhoitustilanne Sisäinen
muisti
192kbps(MONO) Meeting ( )
(SHQ)
Interview ( )
Lecture ( )
Audio IN ( )
128kbps(MONO) Voice Notes (
(HQ)
Muistikortti
2 Gt
4 Gt
8 Gt
22 t
22 t
44 t
89 t
20 min. 20 min. 40 min. 25 min.
16 Gt
32 Gt
178 t
0 min.
357 t
0 min.
) 33 t
33 t
67 t
30 min. 30 min. 5 min.
134 t
0 min.
268 t
0 min.
536 t
0 min.
48kbps(MONO)
(SP)
–
89 t
89 t
178 t
25 min. 25 min. 0 min.
357 t
0 min.
715 t
0 min.
1 431 t
0 min.
8kbps(MONO)
(LP)
–
536 t
0 min.
2 147 t
0 min.
4 294 t
0 min.
8 589 t
0 min.
536 t
0 min.
1 073 t
0 min.
(t: tuntia / min.: minuuttia)
*3 Jos tallennat pitkään yhtäjaksoisesti, paristot on ehkä vaihdettava kesken tallennusta. Lisätietoja
paristokestosta on seuraavassa taulukossa.
*4 Enimmäistallennusaika vaihtelee, jos tiedostoja tallennetaan eri tallennustiloja käyttämällä.
Lisätietoja
125
FI
Paristokesto
Sony LR03 (SG) (koko AAA) -alkaliparistoja käytettäessä*1
REC Mode
Tallentaa
Toisto
kaiuttimella*2
Toisto
kuulokkeilla
FM-tallennus*3
192kbps(MONO) (SHQ)
55 t
16 t
41 t
20 t
128kbps(MONO) (HQ)
55 t
16 t
41 t
20 t
48kbps(MONO) (SP)
60 t
16 t
41 t
20 t
8kbps(MONO) (LP)
72 t
16 t
41 t
20 t
FM-vastaanotto*3 : 22 hr.
(t: tuntia)
Ladattavia Sony NH-AAA-B2KN -paristoja käytettäessä*1
REC Mode
Tallentaa
Toisto
kaiuttimella*2
Toisto
kuulokkeilla
FM-tallennus*3
192kbps(MONO) (SHQ)
37 t
11 t
30 t
14 t
128kbps(MONO) (HQ)
37 t
11 t
30 t
14 t
48kbps(MONO) (SP)
39 t
11 t
30 t
14 t
8kbps(MONO) (LP)
50 t
11 t
30 t
14 t
FM-vastaanotto*3 : 14 hr.
(t: tuntia)
*1 Paristokesto on mitattu testauksissa Sony-yhtiön menetelmiä käyttämällä. Digitaalisen
sanelimen käyttötapa voi lyhentää paristokestoa.
*2 Kuunneltaessa musiikkia sisäisellä kaiuttimella äänenvoimakkuustasolla 14
3
* Vain malli ICD-PX312F
126
FI
Vianmääritys
Vianmääritys
Tarkista seuraavat osiot, ennen kuin viet digitaalisen sanelimen korjattavaksi. Mikäli nämä
tarkistukset eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että tiedostot voidaan poistaa huollon tai korjauksen yhteydessä.
Ongelma
Korjauskeino
Äänitteessä kuuluu
häiriöääniä.
• Digitaalista sanelinta on vahingossa kosketettu tai raavittu
esimerkiksi sormella tallennuksen aikana, jolloin sanelin on
tallentanut käsittelystä aiheutuneet häiriöäänet.
• Digitaalinen sanelin on ollut virtalähteen, loisteputken tai
matkapuhelimen lähellä tallennuksen tai toiston aikana.
• Mikrofonin pistoke on likainen. Puhdista pistoke.
• Kuulokkeiden pistoke on likainen. Puhdista pistoke.
• Tiedoston tai VOR-nauhoituksen aikana kuuluu kohinaa.
Digitaalisen sanelimen
sammuttaminen ei onnistu.
• Pidä HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä painettuna suuntaan
”POWER ON/OFF” yli 2 sekunnin ajan, kun digitaalinen sanelin
on pysäytettynä (sivu 15).
Digitaalisen sanelimen
käynnistäminen ei onnistu.
• Varmista, että digitaalinen sanelin on sammutettu. Pidä
HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä painettuna suuntaan
”POWER ON/OFF” yli sekunnin ajan (sivu 15).
• Paristot on asetettu väärin päin (sivu 13).
Vianmääritys
Digitaalinen sanelin sammuu • Kun digitaalinen sanelin on pysäytystilassa ja käyttämättä tietyn
automaattisesti.
aikaa, automaattinen sammutustoiminto sammuttaa virran
automaattisesti. (Automaattisen virrankatkaisun viive on ”10min”
digitaalisen sanelimen ostohetkellä.) Voit valita automaattisen
virrankatkaisun viiveen valikosta (sivu 98).
Digitaalinen sanelin ei toimi • Irrota paristot ja aseta ne takaisin paikalleen.
oikein.
127
FI
Ongelma
Korjauskeino
Digitaalisen sanelimen
käynnistyminen kestää
pitkään.
• Kun digitaalisen sanelimen käsiteltävänä on paljon tietoja,
digitaalisen sanelimen käynnistyminen voi kestää pitkään.
Kyseessä ei ole digitaalisen sanelimen vika. Odota
käynnistysnäytön tulemista näkyviin.
Digitaalinen sanelin ei toimi. • Digitaalisen sanelimen muisti on alustettu tietokoneella. Alusta
muisti digitaalisen sanelimen alustustoiminnolla (sivu 99).
Digitaalinen sanelin ei toimi • Paristojen virta on vähissä (sivu 14).
mitään painiketta
• Varmista, että digitaalinen sanelin on sammutettu. Pidä
painettaessa.
HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä vedettynä suuntaan
”POWER ON/OFF” yli sekunnin ajan (sivu 15).
• HOLD-toiminto on käytössä. Vedä HOLD•POWER ON/OFFkytkin keskiasentoon (sivu 11).
Kaiuttimesta ei kuulu ääntä. • Äänenvoimakkuus on minimissä (sivu 25).
• Laitteeseen on kytketty kuulokkeet (sivu 50).
• FM-radiota kuunneltaessa ”Audio Output”-asetuksena on
”Headphones”. Vaihda se asetukseksi ”Speaker” (sivu 83) (vain
malli ICD-PX312F).
Äänet kuuluvat vain yhdeltä • Jos digitaaliseen sanelimeen kytketyn ulkoisen laitteen audiolähtö
kanavalta.
on mono ja tallennustilaksi on valittu “192kbps(MONO)” (SHQ)
tai “128kbps(MONO)” (HQ), äänet tallentuvat vain yhdestä
kanavasta. Aseta tällöin tallennustilaksi “48kbps(MONO)” (SP)
tai “8kbps(MONO)” (LP) valikosta (sivu 94).
128
FI
Ääni kuuluu kaiuttimesta,
vaikka kuulokkeet on
kytketty.
• Jos kuulokkeita ei ole kytketty huolellisesti, ääni voi kuulua
toiston aikana kaiuttimesta. Irrota kuulokkeet ja kytke ne
huolellisesti.
• FM-radiota kuunneltaessa ”Audio Output”-asetuksena on
”Speaker”. Vaihda se asetukseksi ”Headphones” (sivu 83) (vain
malli ICD-PX312F).
Toimintailmaisin ei syty.
• ”LED”-asetukselle on annettu arvo ”OFF”. Näytä valikko ja aseta
”LED”-asetukselle arvo ”ON” (sivu 96).
Ongelma
Korjauskeino
Näytössä on ilmoitus
”Memory Full”, eikä
tallennusta voi aloittaa.
• Muisti on täynnä. Poista tiedostoja (sivu 30) tai tallenna kaikki
tiedostot tietokoneelle ja poista ne sitten sanelimesta.
Näytössä on ilmoitus ”File
Full”, eikä digitaalista
sanelinta voi käyttää.
• Valittuun kansioon ( ) on nauhoitettu 199 tiedostoa tai
sanelimessa on yhteensä yli 4 074 tiedostoa (ja 21 kansiota).
Tällöin sanelimella ei voi tallentaa eikä siirtää tiedostoja. Poista
tiedostoja (sivu 30) tai tallenna kaikki tiedostot tietokoneelle ja
poista ne sitten sanelimesta.
Tiedoston nauhoitus ei
onnistu.
• Vapaata muistia ei ole riittävästi.
• Et voi nauhoittaa tiedostoa, kun valitset kirjoitussuojatulta
alueelta
(musiikki) tai
(podcast) -kansion.
Nauhoituksen
• Äänenvoimakkuus on minimissä. Säädä äänenvoimakkuutta
äänenvoimakkuus on matala. painamalla VOL suuntaan – tai + (sivu 25).
• Nauhoitustilanteeksi valitaan ”Voice Notes” ( ) tai ”Audio
IN” ( ). Valitse nykytilannetta vastaava nauhoitustilanne (sivu 32).
• Asetuksen ”Mic Sensitivity” arvona on ”Low” ( ). Muuta
asetukseksi ”High” (
) tai ”Medium” ( ) (sivu 94).
Nauhoituksen
• AVLS (Automatic Volume Limiter System) -toiminto rajoittaa
äänenvoimakkuus on matala. toiston maksimiäänenvoimakkuuden kuulokkeita käytettäessä.
Näytössä on ilmoitus
Aseta valikosta asetuksen ”AVLS” arvoksi ”OFF”. Kun asetat
”AVLS”.
toiminnolle asetuksen ”OFF”, varo ettei äänenvoimakkuus ole
liian kovalla kuunnellessasi.
Vianmääritys
129
FI
Ongelma
Korjauskeino
Et voi lisätä etkä korvata
nauhoitusta.
• Valikossa ”Add/Overwrite” olevan asetuksen arvona on ”OFF”.
Aseta asetukselle ”Add/Overwrite” arvo ”Add” tai ”Overwrite”
(sivu 35, 37).
• Vapaata muistia ei ole riittävästi. Korvattu osa poistetaan
korvaavan osan nauhoituksen päättyessä. Näin ollen, voit
ainoastaan korvata jäljellä olevan nauhoitusajan puitteissa.
• Jos tiedostoa ei ole nauhoitettu digitaalisella sanelimella, siihen ei
voi lisätä korvausnauhoitusta.
• Tiedostoon ei voi lisätä tai sitä ei voi korvata, kun valittu kansio
on kirjoitussuojatulta alueelta (
(musiikki) -kansio ja
(podcast) -kansio).
Tallennus keskeytyy.
• VOR-toiminto on käytössä. Aseta valikosta asetuksen ”VOR”
arvoksi ”OFF” (sivu 39).
VOR-toiminto ei toimi.
• FM-nauhoituksen aikana VOR -toiminto ei toimi (vain malli
ICD-PX312F).
Tuloäänen taso on liian suuri • Kytke toisen laitteen kuulokeliitin digitaalisen sanelimen
m(mikrofoni) -liittimeen ja säädä digitaaliseen sanelimeen
tai pieni muusta laitteesta
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus sopivaksi.
tallennettaessa.
130
FI
Toistonopeus on liian suuri
tai pieni.
• Toistonopeutta säädellään DPC-toiminnolla. Säädä DPC-nopeus
uudelleen valikosta (sivu 52).
Tiedostoa ei voi jakaa.
• Tiedoston jakamiseen tarvitaan tietty määrä vapaata muistia.
• Valittuun
-kansioon on tallennettu 199 tiedostoa. Poista
tiedostoja (sivu 30) tai tallenna kaikki tiedostot tietokoneelle ja
poista ne sitten sanelimesta.
• Järjestelmän rajoitusten takia tiedostoa ei ehkä voi jakaa aivan
tiedoston alusta eikä aivan sen lopusta.
• Et voi jakaa muita kuin digitaalisella sanelimella nauhoitettuja
tiedostoja (kuten tietokoneelta siirrettyjä tiedostoja).
Ongelma
Korjauskeino
Muistikorttia ei tunnisteta.
• Koska muistikortti voi sisältää kuvia tai muita tiedostoja,
kansioiden luomiseen tarvittu muisti ei riitä. Poista tarpeettomia
tiedostoja Windows Explorer -ohjelmalla tai Macintosh
-työpöydällä tai alusta muistikortti digitaalisella sanelimella.
• Vaihda digitaalisen sanelimen muistivälineeksi ”Memory Card”
(sivu 43).
• Poista muistikortti ja tarkista muistikortin kylki. Aseta se sitten
oikeassa asennossa.
Näytössä on ilmoitus ”--:--”. • Kellonaikaa ei ole asetettu (sivu 16).
Nauhoituspäivämäärän
näytössä näkyy ”--y--m--d”
tai ”--:--”.
• Tallenteen päivämäärä ei näy, jos kellonaika ei ole ollut asetettuna
tiedostoa tallennettaessa.
Valikkotilassa näkyy
tavallista vähemmän
valikkokohteita.
• Näytettävät valikkokohteet vaihtelevat toimintatilan (pysäytys-,
toisto-, tallennus- tai FM-radiotilan (vain malli ICD-PX312F))
mukaan (sivu 86).
Näytössä näkyvä jäljellä
• Digitaalinen sanelin vaatii tietyn määrän muistia toimiakseen.
oleva aika on lyhyempi kuin Määrä vähennetään jäljellä olevasta ajasta, ja tämä aiheuttaa
mukana tulleessa Sound
poikkeaman.
Organizer -ohjelmistossa
ilmoitettu aika.
• Sivulla 126 mainittu paristokesto perustuu
äänenvoimakkuustasoon 14. Paristokesto voi olla tätä lyhyempi
digitaalisen sanelimen käytön mukaan.
Sanelimessa olevissa
paristoissa ei ole virtaa
jäljellä, vaikka digitaalista
sanelinta ei ole käytetty
pitkään aikaan.
• Paristot kuluttavat virtaa hieman, vaikka digitaalista sanelinta ei
käytettäisi. Jos et aio käyttää digitaalista sanelinta pitkään aikaan,
on suositeltavaa sammuttaa virta (sivu 15) tai poistaa paristot.
Asettamalla valikosta asetuksen ”Auto Power Off” arvon lyhyeksi
(sivu 98), voit estää paristojen kulumisen digitaalisen sanelimen
unohtuessa päälle.
Vianmääritys
Paristokesto on tavallista
lyhyempi.
131
FI
Ongelma
Korjauskeino
Ladattavat paristot kestävät
vain vähän aikaa.
• Ladattavia paristoja käytetään lämpötilan ollessa alle 5 °C. Lataa
paristot vain, kun lämpötila on 5 °C - 35 °C.
• Digitaalista sanelinta ei ole käytetty pitkään aikaan. Lataa ja pura
ladattavat paristot digitaalisen sanelimen avulla moneen kertaan.
• Vaihda vanhat ladattavat paristot uusiin.
• Paristoilmaisin on näkyvissä vain lyhyen aikaa; ladattavat paristot
eivät ole latautunut täyteen ilmaisin hävitessä näkyvistä. Lataa
paristot täyteen.
Valikko ei kuvasta asetusten • Jos paristot irrotetaan heti valikon asetusten muututtua tai valikon
muutoksia.
asetuksia muutetaan Sound Organizer -ohjelmiston ”IC Recorder
Settings” -asetuksilla paristojen ollessa tyhjiä, valikon asetukset
eivät välttämättä toimi.
Kansio- tai tiedostonimen
merkki on lukukelvoton.
• Digitaalinen sanelin ei tue eikä esitä joitain erikoismerkkejä ja
symboleja, jotka on syötetty tietokoneella käyttäen Windows
Explorer -ohjelmaa tai Macintosh -työpöytää.
”Accessing...” -animaatio ei • Jos digitaalisen sanelimen on käsiteltävä runsaasti tietoja,
katoa.
animaatio saattaa olla näkyvissä pitkään. Kyseessä ei ole
digitaalisen sanelimen vika. Odota, kunnes viesti häviää.
132
FI
Tiedoston kopiointi kestää
pitkään.
• Jos tiedosto on suuri, sen kopiointi kestää pitkään. Odota, kunnes
kopiointi päättyy.
Siirrettyjä tiedostoja ei
esitetä.
• Digitaalinen sanelin tunnistaa enintään 8 kansiotasoa siihen
siirretyistä kansioista.
• Jos tiedostot eivät ole yhteensopivia, paitsi digitaalisen sanelimen
tunnistamat tiedostot MP3(.mp3), niitä ei välttämättä esitetä.
Katso sivu 123.
Ongelma
Korjauskeino
Tietokone ei tunnista
digitaalista sanelinta.
Kansion/tiedoston siirto
tietokoneelta ei onnistu.
• Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta ja kytke se sitten
uudelleen.
• Älä käytä USB-keskitintä tai muuta USB-laajennuskaapelia kuin
mukana toimitettua USB-kaapelia.
• Toimintaa ei taata, jos käytettävä järjestelmä ei täytä sivun 122
järjestelmävaatimuksia.
• Digitaalista sanelinta ei ehkä tunnisteta käytetyn USB-portin
takia. Jos näin käy, kokeile toista porttia.
Tietokoneelta siirretyn
tiedoston toistaminen ei
onnistu.
• Tiedostomuoto on ehkä jokin muu kuin digitaalisella sanelimella
voi toistaa (MP3(.mp3)). Tarkista tiedostonimi (sivu 123).
Tietokone ei käynnisty.
• Jos käynnistät tietokoneen uudelleen siten, että digitaalinen
sanelin on liitetty tietokoneeseen, tietokone saattaa jumittua tai
käynnistyä virheellisesti. Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta
ja käynnistä tietokone uudelleen.
Äänenvoimakkuus on pieni • Paristojen virta on vähissä. Vaihda paristot uusiin (sivu 13).
tai äänet ovat heikkolaatuiset • Siirrä laite pois television läheltä.
radiota kuunneltaessa.
(vain ICD-PX312F)
Television kuvassa on
• Jos kuuntelet FM-radiota lähellä televisiota, jossa on sisätiloissa
häiriöitä. (vain ICD-PX312F)
oleva antenni, siirrä digitaalinen sanelin pois television läheltä.
• Kuulokkeita ei ole kytketty (kuulokkeiden johto toimii FMantennina). Kytke kuulokkeet i (kuulokkeet) -liittimeen ja vedä
kuulokejohto täyteen mittaansa.
• Asetuksella ”DX/LOCAL” on arvona ”LOCAL”. Aseta se arvoksi
”DX” (sivu 81).
Vianmääritys
FM-radiokanavien
vastaanotto ei onnistu tai
häiriöitä on paljon.
(vain ICD-PX312F)
FM-radiokanavan
• Kanavavalinnoiksi on tallennettu jo 30 FM-radiokanavaa. Poista
tallentaminen
kanavavalinnat, joita et tarvitse (sivu 79).
kanavavalinnaksi ei onnistu. • Asetuksella ”Scan Sensitivity” on arvo ”Low”. Aseta se arvoksi
(vain ICD-PX312F)
”High” (sivu 82).
133
FI
Sound Organizer
Viittaa myös Sound Organizer -ohjelmiston ohjetiedostoihin.
134
FI
Ongelma
Syy/korjauskeino
Sound Organizer -ohjelman
asentaminen ei onnistu.
• Tietokoneessa on liian vähän vapaata levy- tai muistitilaa.
Tarkista kiintolevyn ja muistin tila.
• Yrität asentaa ohjelmiston käyttöjärjestelmään, jota Sound
Organizer -ohjelmisto ei tue. Asenna ohjelmisto tuettuun
käyttöjärjestelmään (sivu 112).
• Olet kirjautunut Windows XP -käyttöjärjestelmään käyttäjätilillä,
jonka käyttöoikeudet ovat rajoitetut. Tai olet kirjautunut Windows
Vista tai Windows 7 -käyttöjärjestelmään vieraana. Kirjaudu
sisään käyttäjätunnuksella, jolla on tietokoneen valvojan
käyttöoikeudet.
Digitaalista sanelinta ei voi
kytkeä asianmukaisesti.
• Tarkista, että ohjelma on asennettu onnistuneesti. Tarkista myös
liitäntä seuraavasti:
– Jos käytät ulkoista USB-keskitintä, käytä mukana tullutta USBkaapelia.
– Irrota digitaalinen sanelin ja liitä se uudelleen.
– Kytke digitaalinen sanelin toiseen USB-porttiin.
• Tietokone saattaa olla valmius/horrostilassa. Älä anna tietokoneen
siirtyä valmius/horrostilaan, kun siihen on kytketty digitaalinen
sanelin.
• Tee kaikesta sisäiseen muistiin ja muistikortille tallennetuista
tiedoista varmuuskopio ja alusta sisäinen muisti tai muistikortti
valikon alustustoiminnolla (sivu 99).
Ongelma
Syy/korjauskeino
Tietokoneen toistoääni on
• Tietokoneessa ei ole äänikorttia.
pieni./Tietokoneesta ei kuulu • Tietokoneessa ei ole kaiutinta tai siihen ei ole kytketty kaiutinta.
ääntä.
• Äänenvoimakkuus on matala.
• Käännä tietokoneen äänenvoimakkuus kovemmalle. (Viittaa
tietokoneen käyttöohjeisiin.)
• WAV-tiedostojen äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa ja ne
voidaan tallentaa Microsoft Sound Recorder -ohjelmiston
”Increase Volume” -ominaisuudella.
Tallennettuja tiedostoja ei
voi toistaa eikä muokata.
• Et voi toistaa tiedostoja, joiden tiedostomuotoa Sound Organizer
-ohjelma ei tue. Tiedostomuodosta riippuen, et ehkä voi käyttää
kaikkia ohjelmiston muokkausominaisuuksia. Viittaa Sound
Organizer -ohjelmiston ohjetiedostoihin.
Laskuri tai liukusäädin
liikkuu virheellisesti tai
kuuluu melua.
• Näin tapahtuu, jos toistat jakamiasi tiedostoja. Tallenna tiedosto
ensin tietokoneelle* ja lisää se sitten digitaaliseen sanelimeen.
(*Valitse tallennettavan tiedoston muoto siten, että se sopii
käytettävälle digitaaliselle sanelimelle.)
Laite toimii hitaasti, kun
tiedostoja on monia.
• Kun tiedostojen kokonaismäärä kasvaa, toiminta hidastuu
tiedostojen pituudesta riippumatta.
Näyttö ei toimi tiedostojen
tallennuksen, lisäämisen tai
poistamisen aikana.
• Pitkien tiedostojen kopiointi ja poistaminen vie kauemmin. Odota,
kunnes kopiointi päättyy. Tämän jälkeen näyttö toimii
normaalisti.
Vianmääritys
Ohjelmisto jumittuu, kun
• Älä irrota digitaalisen sanelimen liitintä tietokoneen vaihtaessa
Sound Organizer -ohjelmisto tietoa digitaalisen sanelimen kanssa. Muutoin tietokone alkaa
käynnistyy.
toimia epästabiilisti tai digitaalisen sanelimen data saattaa
vioittua.
• Ohjelmiston ja toisen ohjaimen tai sovelluksen välillä voi olla
ristiriita.
135
FI
Viestiluettelo
Viesti
Syy/korjauskeino
HOLD
• Painikkeet eivät toimi, sillä digitaalinen sanelin on HOLD-tilassa
estääkseen tahattomat toiminnot. Vedä HOLD•POWER ON/OFFkytkintä keskustaa kohden ja vapauta digitaalinen sanelin HOLDtilasta (sivu 11).
Low Battery
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda vanhat LR03 (koko AAA)
alkaliparistot uusiin (sivu 13). Tai vaihda vanhat ladattavat
paristot uusiin.
Memory Card Error
• Muistikorttia asetettaessa muistikorttipaikkaan tapahtui virhe.
Poista kortti ja aseta se uudelleen paikoilleen. Jos viesti uusiutuu,
käytä uutta muistikorttia.
Memory Card Not Supported • Digitaaliseen sanelimeen on asetettu kortti, jota laite ei tue. Katso
”Yhteensopivista muistikorteista” sivulla 41.
• Digitaaliseen sanelimeen on asetettu M2™, jota laite ei tue. Katso
”Yhteensopivista muistikorteista” sivulla 41.
136
FI
Read Only Memory Card
• Laitteessa on kirjoitussuojattu muistikortti. Kirjoitussuojattua
muistikorttia ei voi käyttää digitaalisen sanelimen kanssa.
Memory Card Locked
• Muistikortti on kirjoitussuojattu. Kirjoitussuojattua muistikorttia
ei voi käyttää digitaalisen sanelimen kanssa.
Memory Card Access
Denied
• Koska laitteessa on käyttöä rajoittava toiminto, sitä ei voi käyttää.
Memory Full
• Digitaalisen sanelimen muisti ei riitä. Poista tiedostoja ennen
nauhoitusta.
Syy/korjauskeino
File Full
• Uusia tiedostoja ei voi nauhoittaa, jos valitussa kansiossa on jo
suurin sallittu määrä tiedostoja tai digitaaliseen sanelimeen
tallennettujen tiedostojen kokonaismäärä ylittää suurimman
sallitun arvon. Poista tiedostoja ennen nauhoitusta.
File Damaged
• Tiedostoja ei voi toistaa tai muokata, koska valitun tiedoston
tiedot ovat vahingoittuneet.
Format Error
• Digitaalista sanelinta ei voi käynnistää tietokoneen avulla, koska
toiminnossa tarvittavaa ohjaustiedostoa ei ole. Alusta digitaalinen
sanelin valikon alustustoiminnon avulla (sivu 99). Älä alusta
digitaalista sanelinta tietokoneella.
Process Error
• Digitaalisen sanelimen muistin käyttö ei onnistu. Poista paristot ja
aseta ne sitten takaisin paikalleen.
• Varmuuskopioi tiedot ja alusta digitaalinen sanelin sitten
valikkotoiminnon avulla (sivu 99).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Laitteeseen asetettiin muistikortti nauhoituksen tai toiston aikana.
Irrota muistikortti ja aseta se digitaalisen sanelimen ollessa
pysäytystilassa.
Set Date&Time
• Aseta kellonaika. Muutoin hälytystä ei voi asettaa.
Track Marks are Full
• Voit lisätä tiedostoa kohden enintään 98 raitamerkintää. Peruuta
tarpeettomat raitamerkinnät (sivu 66).
No File
• Valitussa kansiossa ei ole tiedostoja. Tämän takia ei voi
esimerkiksi siirtää tiedostoja tai asettaa hälytystä.
No Track Marks
• Raitamerkintöjä ei ole, kun yrität poistaa raitamerkinnän tai raita
merkintöjä tai jakaa tiedoston raitamerkinnän kohdasta.
Low Battery Level
• Muistia ei voi alustaa tai kaikkia kansion tiedostoja ei voi poistaa,
koska pariston virtataso ei ole riittävä. Vaihda vanhat LR03
(AAA) alkaliparistot uusiin (sivu 13). Tai vaihda vanhat ladattavat
paristot uusiin.
Vianmääritys
Viesti
137
FI
138
FI
Viesti
Syy/korjauskeino
Already Set
• Valittu tiedosto on jo määritetty toistettavaksi hälytyksenä.
Valitse jokin toinen tiedosto.
• Olet määrittänyt tiedoston toistettavaksi hälytyksenä sellaisena
päivämääränä ja kellonaikana, jolle on jo määritetty toisen
tiedoston hälytys. Muuta hälytysasetusta.
Past Date/Time
• Hälytys on määritetty menneelle kellonajalle. Tarkista päivämäärä
ja kellonaika, ja määritä ne sopiviksi (sivu 57).
File Protected
• Valittu tiedosto on kirjoitussuojattu tai muutoin suojattu. Sitä ei
voi poistaa. Peruuta suojaus digitaalisessa sanelimessa tai ”vain
luku” -määritys tietokoneella, ja muokkaa tiedostoa sitten
digitaalisella sanelimella (sivu 73).
Settings are Full
• Digitaaliseen sanelimeen voi tallentaa kanavavalinnoiksi enintään
30 FM-kanavaa (vain malli ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• Valikon kohdalla ”Add/Overwrite” on arvo ”OFF”. Nauhoitusta
tai korvausnauhoitusta ei voi lisätä (sivut 35, 37).
Unknown Data
• Nämä tiedot eivät ole tiedostomuodossa, jota digitaalinen sanelin
tukee. Digitaalinen sanelin tukee vain tiedostomuotoja
MP3(.mp3). Lisätietoja on kohdassa ”Rakenne ja tekniset tiedot”
sivulla 123.
• Et voi toistaa tekijänoikeuksilla suojattuja tiedostoja.
Viesti
Syy/korjauskeino
Invalid Operation
• Raitamerkintää ei voi jakaa tai lisätä tiedostoon, joka on
kirjoitussuojatun alueen
(musiikki) tai
(podcast)
-kansiossa.
• Jos muistikortissa on paha lohko, sille ei voi kirjoittaa. Vaihda
muistikortti uuteen.
• Tiedostonimi on jo pisin sallittu; tiedostoa ei voi jakaa. Lyhennä
tiedostonimeä.
• ”Divide All Track Marks” -toimintoa ei voi käyttää, sillä
jakokohdasta on 0,5 sekunnin sisällä raitamerkintä.
• ”Divide All Track Marks” -toimintoa ei voi käyttää, koska
tiedoston alusta tai lopusta on 0,5 sekunnin päässä raitamerkintä.
• Tiedoston pituus on alle 1 sekunti; näin lyhyttä tiedostoa ei ole
mahdollista jakaa.
• ”Divide Current Position” -toimintoa ei voi käyttää 0,5 sekunnin
päässä tiedoston alusta tai lopusta.
Cannot Divide - Max # Files • Tiedostoa ei voi jakaa, jos valitussa kansiossa on jo 199 tiedostoa
tai kun digitaaliseen sanelimeen tallennettujen tiedostojen määrä
saavuttaa enimmäismäärän. Poista tiedostoja ennen tiedoston
jakamista.
• Saman niminen tiedosto on jo olemassa tiedoston jakamisen
jälkeen, tai tiedosto on kopioitu tai siirretty.
No Memory Card
• Muistikorttipaikassa ei ole muistikorttia, kun yrität määrittää
”Select Memory” tai ”File Copy” -valikoita.
New File
• Tallennettava tiedosto on saavuttanut maksimikoon (500 Mt).
Tiedosto jaetaan automaattisesti ja nauhoitus jatkuu uutena
tiedostona.
Vianmääritys
Same File Name Exists
Erased-too near Track Marks • Jos jakokohdasta on 0,5 sekunnin sisällä raitamerkintä,
raitamerkintä poistetaan automaattisesti.
No operation with Memory
Card
• Hälytyksessä ei voi käyttää muistikortin tiedostoja. Vaihda
digitaalisen sanelimen muistivälineeksi ”Built-In Memory” (sivu 43).
139
FI
140
FI
Viesti
Syy/korjauskeino
AVLS
• Toiston äänenvoimakkuus ylittää AVLS-määrätyn tason. Säädä
äänenvoimakkuus keskinkertaiselle tasolle.
• Toistat tiedostoja kuulokkeilla AVLS-määritetyn tason ylittävällä
äänenvoimakkuudella tietyn aikaa. Valikossa olevan ”AVLS”asetuksen arvo on ”ON”.
Change Folder
• Jos kirjoitussuojatun alueen
(musiikki) tai
(podcast)
-kansiossa ei ole tiedostoja, näyttöruudussa ei esitetä kansioita.
Ainoastaan kansiot, joissa on tiedostoja, näytetään.
System Error
• Järjestelmässä on ilmennyt jokin muu kuin edellä kuvattu virhe.
Poista paristot ja aseta ne sitten takaisin paikalleen.
Järjestelmärajoitukset
Digitaalisessa sanelimessa on tiettyjä järjestelmärajoituksia. Seuraavassa kuvatut ongelmat
eivät ole digitaalisen sanelimen vikoja.
Ongelma
Syy/korjauskeino
Enimmäiskeston
mukaisten tiedostojen
tallennus ei onnistu.
• Jos nauhoitat tiedostoja usealla nauhoitustilalla, nauhoitusaika vaihtelee
parhaimman nauhoitustilan pisimmästä nauhoitusajasta heikompiin
nauhoitustiloihin.
• Laskurin mukaisen ajan (kulunut tallennusaika) ja jäljellä olevan
tallennusajan summa voi olla pienempi kuin digitaalisen sanelimen
enimmäistallennusaika.
MP3-tiedostojen
• Jos olet siirtänyt MP3-tiedostoja tietokoneelta, kyseisiä tiedostoja ei voi
tarkasteleminen tai
siirtää siirtojärjestyksessä järjestelmärajoitusten vuoksi. Jos siirrät
toistaminen
MP3-tiedostoja tietokoneesta digitaaliseen sanelimeen yksitellen, voit
järjestyksessä ei onnistu. tarkastella ja toistaa MP3-tiedostoja siirtojärjestyksessä.
Tiedosto jaetaan
automaattisesti.
• Tallennettava tiedosto on saavuttanut maksimikoon (500 Mt). Tästä syystä
se jaetaan automaattisesti.
Pieniä kirjaimia ei voi
kirjoittaa.
• Tietokoneella nimettyjen kansioiden nimessä olevat merkit voivat
muuttua isoilla kirjaimilla kirjoitetuiksi käytettyjen merkkien mukaan.
Asetetut toistokohdat
siirtyvät hieman
toistuvaa A-B-toistoa
määritettäessä.
• Asetetut toistokohdat voivat siirtyä tiedostojen mukaan.
Jäljellä oleva
nauhoitusaika lyhenee,
kun jaat tiedoston.
• Tiedostonhallinta-alue tarvitsee tiedostoa jakaessaan tietyn määrän
vapaata tilaa, minkä takia jäljellä oleva nauhoitusaika lyhenee.
Vianmääritys
Kansion, kappaleen,
• Nimessä on käytettyä merkkiä, jota ei voi toistaa digitaalisen sanelimen
artistin tai tiedoston nimen näytössä. Vaihda kyseinen merkki tietokoneella digitaalisen sanelimen
sijasta näkyy ”s”.
tukemaksi merkiksi.
141
FI
Näyttöruudun opas
Näyttö pysäytystilassa
A Raitamerkintäilmaisin
Näyttää raitamerkinnän, joka sijaitsee
juuri ennen nykyasentoa. Ilmestyy, kun
tiedostossa on raitamerkintöjä.
B Juuri saapuvan podcastin ilmaisin
C Kansion tietojen ilmaisin
: Kansio, johon voidaan nauhoittaa
tiedosto
: Kansio ainoastaan toistoa varten
: Kansio podcast-tiedostoja varten
142
FI
D Kansion nimen ilmaisin
E Tiedoston tietojen ilmaisin
Voit muuttaa tiedoston tietojen esitystä
seuraavasti painamalla lyhyesti DISP/
MENU-painiketta: Kulunut aika c
Jäljellä oleva aika c Nauhoituspäivä ja
-aika c Tiedostonimi c Nimi c
Esittäjän nimi
: Tiedoston nimi
: Nimi
: Esiintyjän nimi (vain toiston
aikana)
F Tiedoston sijainnin ilmaisin
Valittu tiedostonumero esitetään
osoittajana ja kansion tiedostojen
kokonaismäärä jakajana.
G Suojausilmaisin
Tämä ilmaisin näkyy, kun tiedosto on
suojattu.
H Hälytysilmaisin
I Jäljellä olevan muistin ilmaisin
Näyttää jäljellä olevan muistin ja
pienentää sitä yksi kerrallaan
nauhoituksen aikana.
J Muistikortin ilmaisin
Ilmaisin näkyy, kun ”Memory Card”
-arvo on valittu asetukselle ”Select
Memory”. Ilmaisinta ei näy, kun on
valittu arvo ”Built-In Memory”.
K Paristoilmaisin
Näkyy nauhoitettaessa
143
Vianmääritys
L Nauhoitus käynnissä -animaatio näkyy
Näyttää nauhoituksen edistymisen
animaationa.
M Nauhoituksen ilmaisin
Näkyy, kun digitaalinen sanelin
nauhoittaa
N VOR-nauhoituksen ilmaisin
Tämä ilmaisin näkyy, kun valikossa
”VOR” olevan asetuksen arvona on ”ON”.
O Tilanteen valinnan ilmaisin
Näyttää nauhoitukseen käytettävän
tilanteen. Ilmestyy, kun tilanne on
määritetty.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P LCF (Low Cut Filter) -ilmaisin
Tämä ilmaisin näkyy, kun valikossa
”LCF(Low Cut)” olevan asetuksen
arvona on ”ON”.
Q Mikrofonin herkkyysilmaisin
: High
: Medium
: Low
R Tallennustilan ilmaisin
Näyttää valikosta valitun tallennustilan,
kun digitaalinen sanelin on
pysäytystilassa, ja käytössä olevan
tallennustilan, kun digitaalinen sanelin
on toisto- tai tallennustilassa.
SHQ: Erittäin korkealaatuinen
monoauraalinen nauhoitustila
(192kbps(MONO))
FI
HQ: Korkealaatuinen monoauraalinen
nauhoitustila (128kbps(MONO))
SP: Tavallinen monoauraalinen
nauhoitustila (48kbps(MONO))
LP: Pitkätoistoinen monoauraalinen
nauhoitustila (8kbps(MONO))
T EASY-S (Easy Search) -ilmaisin
Tämä ilmaisin näkyy, kun valikossa
”Easy Search” olevan asetuksen arvona
on ”ON”.
Näyttö FM-radiota kuunneltaessa
(vain ICD-PX312F)
Näyttö toiston aikana
S Toistotilan ilmaisin
1: Näkyy yhtä tiedostoa
toistettaessa jatkuvasti.
A-B: Näkyy, kun tietty A-B-jakso
toistetaan jatkuvasti.
×0,50 - ×2,00: DPC-toisto
ALARM: Hälytyksen toisto
144
FI
U FM-ilmaisin
V Radiotaajuus
W Vastaanottimen herkkyys
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Kanavavalinnan numero
Näkyy FM-radiolähetystä
nauhoitettaessa (vain ICD-PX312F)
Näkyy HOLD-tilassa
Y HOLD -ilmaisin
Näkyy, kun digitaalinen sanelin on
HOLD-tilassa tahattomien toimintojen
estämiseksi.
Voit vapauttaa HOLD-tilan vetämällä
HOLD•POWER ON/OFF-kytkintä
keskustaa kohden (sivu 11).
Vianmääritys
145
FI
Hakemisto
A
FM-radion
kuunteleminen ...................75, 76, 87, 92
Skannausherkkyyden
muuttaminen ...........................82, 87, 93
Vastaanottimen herkkyyden
vaihtaminen .............................81, 87, 93
A-B-toisto ...............................................55
Alkaliparistot .................................. 13, 126
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ..........................12, 86, 90
D
Digitaalisen sanelimen kytkeminen
tietokoneeseen .......................................100
Digitaalisen sanelimen käyttäminen
tietokoneen kanssa ................................ 100
DPC (Digital Pitch Control) .......52, 86, 88
J
Easy Search .................................50, 86, 89
Jatkuva toisto ...............................54, 87, 95
Järjestelmärajoitukset ............................141
Järjestelmävaatimukset .................112, 122
FM-radio
FM-asemien automaattinen
esiasettaminen .........................78, 87, 92
FM-asemien manuaalinen
esiasettaminen .....................................79
FM-lähetysten nauhoittaminen ...........77
FM-radiolähdön
vaihtaminen ............................83, 87, 93
FI
Herätys ....................................................57
Huoltotoimet .........................................120
Häiriöäänet ............................................119
Hälytys ..............................................86, 89
E
F
146
H
K
Kaikkien raitamerkintöjen
poistaminen .................................67, 86, 91
Kaikkien tiedostojen poistaminen
kansiosta ..................................................64
Kansio .......................................26, 61, 101
Kansion kaikkien tiedostojen
poistaminen .......................................86, 92
Kelaus ...............................................23, 50
Kelaus eteenpäin .....................................50
Kellon asettaminen ...........................87, 97
Kellonajan asettaminen ...........................16
Keskimääräisen äänenvoimakkuustason
säilyttäminen ...............................12, 86, 90
Kielen määrittäminen ..............................18
Kielen valinta ....................................87, 96
Kohinanpoisto .........................................51
Kohinanpoistotaso ......................51, 87, 95
Korvausnauhoituksen lisääminen ...........37
Korvausnauhoitus ...................................37
N
L
P
Ladattavat paristot ................................ 126
Paristoilmaisin .........................................14
Paristojen asentaminen ............................13
Paristokesto ...........................................126
PITO ........................................................11
PITO•VIRTA PÄÄLLE/POIS kytkin ................................................11, 15
Podcast ..................................................111
Poistaminen .............................................30
Puhelinkeskustelun tallentaminen ...........46
M
Memory Stick Micro™ (M2™) ..... 41, 103
microSD/microSDHC .....................41, 104
MP3-tiedostojen kopioiminen
digitaaliselle sanelimelle ....................... 108
MP3-tiedostot .......................................123
Muiden laitteiden nauhoittaminen ..........47
Muistikortti ..................................... 41, 120
Muistin vaihtaminen ...................43, 87, 92
Nauhoituksen lisääminen ........................35
Nykyisen päivämäärän ja kellonajan
tarkastaminen ..........................................17
Näyttö toiston aikana ..............................29
O
Osa- ja säädinkaavio
Edestä ....................................................9
Takaa ...................................................10
Osien ja ohjainten hakemisto
Näyttöikkuna .....................................142
147
FI
R
Raitamerkinnän poistaminen ..................66
Raitamerkinnän päistaminen ............86, 91
Raitamerkintä ..........................................65
S
Sisääntulon valinta ......................45, 87, 95
Sound Organizer ................................... 111
T
Tallennuksen keskeyttäminen .................23
Tallennuksen valvonta ............................49
Tallennusaika ........................................ 125
Tallentaa ...........................................20, 32
Tallentaminen muilla laitteilla ................60
Tekniset tiedot ...................................... 122
Tiedostojen kopioiminen
tietokoneelle ..........................................107
Tiedostojen muokkaaminen ....................61
Tiedoston jakaminen
nykykohdasta ....................................86, 91
Tiedoston jakaminen
raitamerkinnästä ..........................70, 86, 91
Tiedoston jakaminen sen
hetkisestä asennosta ................................69
Tiedoston kopioiminen toiselle
muistivälineelle .................................86, 91
148
FI
Tiedoston kopiointi toiselle
muistivälineelle .......................................62
Tiedoston siirtäminen ..................61, 86, 91
Tiedoston suojaaminen ...........................73
Tiedoston suojaus ..............................86, 90
Tilanteen valinta ......................................32
Tilanteen valinta-asetusten
muuttaminen ............................................32
Toisto ................................................25, 50
Toistotilat ................................................54
Turvallinen käyttö .................................119
U
Ulkoinen mikrofoni ...........................45, 47
USB-muisti ...........................................110
USB-verkkovirtasovitin ........................117
V
Valikko
Add/Overwrite ..............................86, 88
Alarm ............................................86, 89
Asetusten määrittäminen ....................84
Audio Output ................................87, 93
Auto Power Off .............................87, 98
Auto Preset ....................................87, 92
AVLS ............................................86, 90
Beep ..............................................87, 97
Continuous Play ............................87, 95
Date&Time ...................................87, 97
Delete ............................................86, 91
Detail Menu ..................................87, 94
Divide ...........................................86, 91
Divide All Track Marks ................86, 91
Divide Current Position ................86, 91
DPC (Speed Control) ....................86, 88
DX/LOCAL ..................................87, 93
Easy Search ..................................86, 89
Erase All .......................................86, 92
Erase All Track Marks ..................86, 91
Erase Track Mark .........................86, 91
File Copy ......................................86, 91
FM Radio ......................................87, 92
Format ...........................................87, 99
Language ......................................87, 96
LCF(Low Cut) ..............................87, 95
LED ..............................................87, 96
Mic Sensitivity ..............................87, 94
Move & Copy ...............................86, 91
Move File ......................................86, 91
Noise Cut Level ............................87, 95
Protect ...........................................86, 90
REC Mode ....................................87, 94
Scan Sensitivity ............................87, 93
Select Input ...................................87, 95
Select Memory ..............................87, 92
Time Display ................................87, 97
Valikkoasetukset .................................86
VOR ..............................................86, 88
Valitse kansio ja tiedosto ........................26
Vianmääritys .........................................127
Viestiluettelo .........................................136
VOR (Voice Operated
Recording) ...................................39, 86, 88
Ä
Äänenvoimakkuuden säätäminen .....25, 49
149
FI
© 2011 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement