Sony | ICD-SX1000 | Sony ICD-SX1000 SX-sarjan digitaalinen sanelin SX1000 Pika-asetus- ja aloitusopas

FI
EE
Kokeillaan uutta digitaalista sanelinta
Tietokoneen käyttäminen
1. Lataa.
Käyttöoppaan asentaminen tietokoneelle
 Lataa digitaalinen sanelin.
Liu'uta USB DIRECT -liukukytkintä nuolen suuntaan (‑A) ja
työnnä USB-liitin käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin
(‑B).
IC Recorder
Pikaopas
 Irrota digitaalinen sanelin.
Varmista, että käyttövalo ei pala. Katso sitten käyttöoppaasta,
miten digitaalinen sanelin irrotetaan turvallisesti.
 Liu'uta USB DIRECT -liukukytkintä digitaalisen sanelimen takana ja työnnä USB-liitin
käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin.
 Windowsissa: Napsauta [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta sitten [IC
RECORDER]  [FOR WINDOWS].
Macissä: Kaksoisnapsauta [IC RECORDER] työpöydällä.
Windowsissa: Kaksoisnapsauta [Help_Guide_Installer] (tai [Help_Guide_Installer.exe]).
Macissä: Kaksoisnapsauta [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 tai uudempi)
Jatka asennusta seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
 Kun asennus on valmis, kaksoisnapsauta [icdsx3_ce_HelpGuide]-kuvaketta
 Kytke virta päälle.
Vedä POWER ON/OFF•HOLD -kytkintä ”POWER ON/OFF”
-merkinnän suuntaan, kunnes näyttöikkuna tulee näkyviin.
Vahinkotoimintojen esto (HOLD)
ICD-SX733/SX1000
3. Määritä päivämäärä ja kellonaika.
Paina  tai  valitaksesi ”Yes” (Kyllä), kun näytölle tulee
”Set Date&Time?” (Asetetaanko päivä ja aika?) ja paina
sitten (toista/syötä).
4-447-268-82(1)
Vuosi-osa alkaa vilkkua.
 Aseta vuosi (vuoden kaksi viimeistä numeroa) painamalla
© 2013 Sony Corporation Printed in China
Tervetuloa uuden Sony digitaalisen sanelimen käyttäjäksi!
Tämä pikaopas sisältää digitaalisen sanelimen perustoimintojen ohjeet.
Lue se huolella. Toivomme, että nautit uuden Sony digitaalisen sanelimen käytöstä.
- tai -painiketta ja paina sitten (toista/syötä). Aseta
sitten kuukausi, päivä, tunti ja minuutti tässä järjestyksessä
edellä kuvatulla tavalla.
Tarkista paketin sisältö.
ˎˎDigitaalinen sanelin (1)
ˎˎStereokuulokkeet (1)
ˎˎUSB-liitäntäkaapeli (1)
ˎˎKantolaukku (1)
ˎˎJalusta (1)
ˎˎTuulilasi (1) (vain ICD‑SX1000)
(toista/syötä).
ˎˎSovellusohjelmisto Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
ˎˎPikaopas
ˎˎSovellusohjelmisto Sound
Organizer (Asennustiedosto
tallennettu sisäiseen muistiin,
jotta ohjelmiston voi asentaa
tietokoneelle.)
ˎˎKäyttöopas (Sisäiseen muistiin
tallennettu HTML-tiedosto,
joka on helppo kopioida
tietokoneelle.)
Huomautuksia
(toista/syötä).
Käsittely
ˎˎÄlä jätä laitetta lämmönlähteiden lähelle
tai paikkaan, jossa se voi altistua suoraan
auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
Tiedoston tai kansion kopioiminen (vetämällä ja pudottamalla)
 Napsauta ja pidä hiiren
painiketta painettuna,
 vedä,
 ja pudota.
IC RECORDER tai
MEMORY CARD
Tietokone
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Soveltuva lisävaruste: Kuulokkeet
Mitat (l/k/s, ulkonevat osat ja säätimet pois lukien) (JEITA)*3
ICD-SX733: noin 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: noin 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm
ICD-SX733: Noin 81 g
ICD-SX1000: Noin 82 g
*3JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) -standardin mukaisesti mitattu arvo
Asenna Sound Organizer tietokoneellesi.
 Aseta digitaalinen sanelin siten, että sisäinen mikrofoni
osoittaa tallennettavan äänilähteen suuntaan.
Paina REC/PAUSE.
Tallennus alkaa ja tallennuksen merkkivalo () palaa punaisena.
¼¼ Voit keskeyttää tallennuksen painamalla REC/PAUSE. Voit jatkaa
tallennusta painamalla REC/PAUSE uudelleen.
Huomautus
Sound Organizer tukee vain Windows-tietokoneita. Se ei tue Mac-tietokoneita.
¼¼ Kun asennat Sound Organizer -ohjelman, kirjaudu järjestelmänvalvojan tilille.
 Liu'uta USB DIRECT -liukukytkintä digitaalisen sanelimen takana ja työnnä USB-liitin
käynnissä olevan tietokoneen USB-porttiin.
Jos digitaalista sanelinta ei voi kytkeä tietokoneeseen suoraan, käytä toimitettua USB-yhteyden
apukaapelia.
 Varmista, että digitaalinen sanelin on tunnistettu oikein.
Kun digitaalinen sanelin kytketään tietokoneeseen, sen näyttöikkunassa näytetään ”Connecting”.
 Avaa [Käynnistä]-valikko, valitse [Tietokone] (tai [Oma tietokone]) ja kaksoisnapsauta
kohtaa [IC RECORDER]  [FOR WINDOWS].
 Kaksoisnapsauta kohtaa [SoundOrganizerInstaller_V140]
6. Kuuntele.
(tai [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Paina (toista/syötä).
Toisto käynnistyy.
 Säädä äänenvoimakkuutta painamalla VOL –/+.
 Pysäytä toisto painamalla STOP.
Lisätietoja laitteesta saat lähimmältä
Sony-jälleenmyyjältä.
ICD-SX733: 4 Gt (noin 3,20 Gt = 3 435 973 837 tavua)
ICD-SX1000: 16 Gt (noin 12,80 Gt = 13 743 895 347 tavua)
*1 Pieni osa sisäisestä muistista käytetään tiedostojen hallintaan eikä siksi ole käyttäjien käytettävissä tallennukseen.
*2Kun sisäinen muisti on alustettu digitaalisella sanelimella.
Vedä ja pudota kopioitavat tiedostot ja kansiot kohteesta ”IC RECORDER” tai ”MEMORY CARD”
tietokoneen paikalliselle levylle.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Sound Organizer -ohjelman asentaminen
Käyttövalo (-B) vilkkuu oranssina ja tallennus pysähtyy.
Kapasiteetti (Käytettävissä oleva kapasiteetti *1*2)
 Kytke digitaalinen sanelin tietokoneeseen.
 Kopioi tiedostot ja kansiot, jotka haluat siirtää tietokoneeseen.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Paina STOP.
¼¼ Varmista ennen digitaalisen sanelimen käyttöä, että POWER ON/
OFF•HOLD -kytkin on vedetty keskiasentoon, jotta HOLD-tila on
vapautettuna.
Turvallinen käyttö
Turvallisuus
Älä käytä laitetta autoa ajaessa, pyöräillessä tai
mitään moottoriajoneuvoa käyttäessä.
Voit kopioida digitaalisen sanelimen tiedostot ja kansiot talletettavaksi tietokoneelle.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corportation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa
valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu
asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.
Paino (JEITA)*3
 Pysäytä tallennus painamalla STOP (-A).
ˎˎMikäli laitteen sisälle pääsee kiinteitä esineitä
tai nestettä, irrota paristo ja vie laite valtuutetun
huoltohenkilön tarkistettavaksi, ennen kuin käytät
sitä.
Tiedostojen kopioiminen digitaalisesta sanelimesta
tietokoneelle
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä
laitteita
 Irrota digitaalinen sanelin tietokoneesta.
5. Tallenna.
ˎˎMaasta tai alueesta riippuen jotkin mallit tai lisävarusteet eivät ole saatavilla.
ˎˎTässä pikaoppaassa käytetyt kuvat perustuvat ICD-SX1000-malliin.
Kuvat voivat näyttää erilaiselta kuin käyttämäsi malli, mutta painikkeet ja säätimet ovat samat.
Mahdollisten kuulovaurioiden estämiseksi älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.
Paina  tai  valitaksesi kielen, jota haluat käyttää
näyttöikkunassa, ja paina sitten (toista/syötä).
* toimitetaan joidenkin mallien
kanssa joillakin alueilla.
ˎˎUSB-vaihtovirtasovitin
AC‑U50AG
Virrankäyttö
Käytä laitetta vain 3,7 V:n tasavirralla
uudelleenladattavalla sisäisellä litiumioniakulla.
Käyttöopas näytetään.
Voit katsoa käyttöopasta myös seuraavalla Sony digitaalisen sanelimen asiakastukisivustolla:
http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/
Voit valita seuraavista kielistä:
englanti, espanja, hollanti, italia, kreikka, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, tšekki, ukraina,
unkari, venäjä.
ja paina sitten
Paina  tai  valitaksesi ”Language (Kieli)” ja paina sitten
Lisävarusteet
ˎˎElektreettikondensaattorimikrofoni
ECM‑CS3
Windows-työpöydällä (tai Finderissa Macissä).
4. Valitse näytön kieli.
 Paina MENU.
Paina , paina  tai  valitaksesi
Älä altista akkuja (asennettua akkua tai paristoja) liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tms. pitkiksi
ajoiksi.
Kun asennat käyttöoppaan tietokoneelle digitaalisen sanelimen sisäisestä muistista, voit hakea
tarkkoja toimenpideohjeita ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.
 Asenna käyttöopas.
2. Kytke virta.
VAROITUS
Seuraa näytölle tulevia ohjeita.
 Hyväksy käyttöoikeussopimuksen ehdot valitsemalla [I accept the terms in the license
agreement] (Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ehdot) ja valitse sitten [Next].
 Kun esille tulee [Setup Type] (Asennustyyppi) -ikkuna, valitse [Standard] (Vakio) tai
[Custom] (Mukautettu) ja sitten [Next].
Jos valitset [Custom] (Mukautettu), seuraa näytölle tulevia ohjeita ja aseta asennusasetukset.
 Kun esille tulee [Ready to Install the Program] (Valmis asentamaan ohjelman) -ikkuna,
valitse [Install] (Asenna).
Asennus käynnistyy.
7. Poista.
 Kun esille tulee [Sound Organizer has been installed successfully.] (Sound Organizer -ohjelman
Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
 Paina ERASE.
Näytölle tulee ”Erase?” (Poistetaanko) ja poistettava tiedosto
toistetaan vahvistukseksi.
 Valitse ”Execute” (Suorita) painikkeilla  tai  ja paina
sitten (toista/syötä).
Näytössä on ”Erasing…” (Poistetaan) -animaatio, kun valittua
tiedostoa poistetaan.
asennus onnistui) -ikkuna, merkitse [Launch Sound Organizer Now] (Käynnistä Sound
Organizer nyt) -valintaruutu ja valitse [Finish].
Huomautus
Tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen Sound Organizer -ohjelman asentamisen jälkeen.
Huomautus
Jos alustat sisäisen muistin, kaikki tallennetut tiedot poistetaan. (Käyttöopas ja Sound Organizer -ohjelmisto
poistetaan myös.)
ˎˎTallennettua musiikkia saa käyttää vain yksityisesti. Musiikin muu käyttö edellyttää tekijänoikeuden haltijoiden
lupaa.
ˎˎSony ei ole vastuussa epätäydellisestä tallennuksesta/latauksesta tai tietojen vahingoittumisesta, joka aiheutuu
digitaalisen sanelimen tai tietokoneen ongelmista.
ˎˎTekstin ja merkkien tyypistä riippuen digitaalisessa sanelimessa näytettävä teksti ei ehkä näy laitteella oikein. Syynä
voi olla:
ˋˋ Kytketyn digitaalisen sanelimen kapasiteetti.
ˋˋ Digitaalinen sanelin ei toimi normaalisti.
ˋˋ Sisältötiedot on kirjoitettu kielellä tai merkeillä, joita digitaalinen sanelin ei tue.
Tavaramerkit
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
ˎˎMac OS on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki,joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
ˎˎMPEG Layer-3 -äänikooditekniikka ja patentit on lisenssoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Symboleita ”™” ja ”®” ei käytetä
kaikissa yhteyksissä tässä oppaassa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Sellaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoftin tytäryhtiön myöntämää lisenssiä.
EE
FI
Proovigem teie uut IC salvestit
Arvuti kasutamine
1. Laadimine.
Abijuhendi installimine arvutisse
 IC salvesti laadimine.
Lükake funktsiooni USB DIRECT liugnuppu noole (‑A) suunas ja
sisestage USB-pistik töötava arvuti USB-porti (‑B).
IC Recorder
 IC salvesti lahtiühendamine.
Kiirjuhend
HOIATUS
Ärge jätke akusid (paigaldatud akukomplekti või akusid) pikaks ajaks suure kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, lahtine
leek vms.
Kui installite IC salvesti sisemälus oleva abijuhendi arvutisse, saate otsida üksikasjalikku teavet
seadme kasutamise kohta ja probleemide ilmnemisel võimalike lahenduste kohta.
 Lükake IC salvesti tagaküljel olevat funktsiooni USB DIRECT liugnuppu ja sisestage
USB-pistik töötava arvuti USB-porti.
Veenduge, et juurdepääsutuli ei põle. Seejärel eemaldage IC
salvesti ohutult, järgides abijuhendit.
 Windowsis: klõpsake suvandil [Arvuti] (või [Minu arvuti]), seejärel topeltklõpsake
suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI)  [FOR WINDOWS] (WINDOWSILE).
Macis: topeltklõpsake töölaual suvandil [IC RECORDER] (IC SALVESTI).
 Installige abijuhend.
Windowsis: topeltklõpsake failil [Help_Guide_Installer] (või [Help_Guide_Installer.exe]).
Macis: topeltklõpsake failil [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (Versioon 10.5.8 või uuem)
Installimise jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
2. Sisselülitamine.
 Kui installimine on lõppenud, topeltklõpsake ikoonil [icdsx3_ce_HelpGuide], mis
 Toite sisselülitamine.
Windowsi puhul asub töölaual (Maci puhul menüüs Finder).
Lükake lülitit POWER ON/OFF•HOLD (TOIDE SISSE/
VÄLJA•KLAHVILUKK) suunas „POWER ON/OFF” (TOIDE SISSE/
VÄLJA) ja hoidke seda, kuni ekraan aktiveerub.
Kuvatakse abijuhend.
Abijuhendit on võimalik vaadata ka Sony IC salvesti klienditoe kodulehel:
http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/
Võimalik on valida järgmisi keeli:
inglise, prantsuse, saksa, hispaania, hollandi, itaalia, portugali, rootsi, ungari, tšehhi, poola,
kreeka, vene ja ukraina.
Soovimatute toimingute vältimiseks (HOLD – klahvilukk)
ICD-SX733/SX1000
Failide kopeerimine IC salvestist arvutisse
3. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.
 Vajutage nuppu  või , et valida „Yes” (Jah), kui kuvatakse
Tere tulemast kasutama oma uut Sony IC salvestit!
teade „Set Date&Time?” (Kas seadistada kuupäev ja
kellaaeg?), ning seejärel vajutage nuppu (esita/sisesta).
See on kiirjuhend, mis tutvustab teile IC salvesti põhifunktsioone.
Lugege see hoolikalt läbi. Loodame, et naudite oma uue Sony IC salvesti kasutamist.
Aasta väli hakkab vilkuma.
ˎˎIC salvesti (1)
ˎˎStereokõrvaklapid (1)
ˎˎUSB-ühenduse tugikaabel (1)
ˎˎKandekott (1)
ˎˎAlus (1)
ˎˎTuulekaitse (1) (ainult
ICD‑SX1000)
ˎˎRakenduse tarkvara, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)
(1)*
ˎˎKiirjuhend
ˎˎRakenduse tarkvara, Sound
Organizer (installerifail on
talletatud sisemällu, et saaksite
selle oma arvutisse installida.)
ˎˎAbijuhend (HTML-failina salvesti
sisemälus, et seda oleks lihtne
arvutisse kopeerida.)
Märkused
Pukseerige soovitud failid või kaustad jaotisest „IC RECORDER” (IC SALVESTI) või „MEMORY CARD”
(MÄLUKAART) arvuti kohalikule kettale.
Faili või kausta kopeerimine (pukseerimistoiming)
 Klõpsake ja hoidke all,
 lohistage,
 ja laske lahti.
4. Kuvakeele valimine.
 Vajutage nuppu MENU (MENÜÜ).
 Vajutage nuppu , vajutage nuppu  või , et valida
* kaasas mõnes piirkonnas
saadaolevate osade mudelitega.
ning seejärel vajutage nuppu (esita/sisesta).
,
seejärel vajutage nuppu (esita/sisesta).
 Ühendage IC salvesti arvuti küljest lahti.
 Vajutage nuppu STOP (STOPP).
Rakenduse Sound Organizer installimine
ning seejärel vajutage nuppu (esita/sisesta).
5. Salvestamine.
Installige Sound Organizer oma arvutisse.
¼¼ Enne IC salvesti kasutamist veenduge, et olete lükanud lüliti POWER
ON/OFF•HOLD (TOIDE SISSE/VÄLJA•KLAHVILUKK) keskmisesse
asendisse, et vabastada klahvilukk (HOLD).
suunatud salvestatava allika poole.
Ettevaatusabinõud
ˎˎKui seadmesse peaks sattuma tahke ese või
vedelik, eemaldage aku ja laske asjatundjal seadet
kontrollida, enne kui seda edasi kasutate.
Ohutus
Ärge kasutage seadet jalgratast, autot või muud
mootorsõidukit juhtides.
Kui teil tekib seadme osas küsimusi või probleeme,
konsulteerige oma lähima Sony edasimüüjaga.
Käsitlemine
ˎˎÄrge jätke seadet soojusallikate lähedusse või
otsese päikesevalguse ega liigse tolmu kätte ning
vältige seadme põrutamist.
Märkus
Sound Organizer ühildub ainult Windowsil põhineva arvutiga. See ei ühildu Maciga.
¼¼ Rakenduse Sound Organizer installimisel logige kontole sisse administraatoriõigustega.
 Lükake IC salvesti tagaküljel olevat funktsiooni USB DIRECT liugnuppu ja sisestage
USB-pistik töötava arvuti USB-porti.
 Vajutage nuppu REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA).
Seade alustab salvestamist ja süttib punane salvestustuli ().
¼¼ Salvestamise saab peatada, vajutades nuppu REC/PAUSE
(SALVESTA/PEATA). Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti
nuppu REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA).
 Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu STOP (STOPP) (-A).
Juurdepääsutuli (-B) vilgub oranžilt ja salvestamine lõpetatakse.
6. Kuulamine.
Kui IC salvestit ei saa arvutiga otse ühendada, kasutage kaasasolevat USB-ühenduse tugikaablit.
 Veenduge, et IC salvesti on õigesti tuvastatud.
Kui IC salvesti on arvutiga ühendatud, kuvatakse IC salvesti ekraanil teade „Connecting”
(Ühendamine).
 Avage menüü [Start], klõpsake [Arvuti] (või [Minu arvuti]) ning seejärel topeltklõpsake
[IC RECORDER] (IC SALVESTI)  [FOR WINDOWS] (WINDOWSILE).
 Topeltklõpsake [SoundOrganizerInstaller_V140] (või [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
 Vajutage nuppu (esita/sisesta).
 Veenduge, et nõustute litsentsilepingu tingimustega ja valige [I accept the terms in
the license agreement] (Nõustun litsentsilepingu tingimustega) ning seejärel klõpsake
[Next] (Edasi).
Taasesitus algab.
 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL –/+.
 Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu STOP (STOPP).
Mälumaht (kasutajale saadaolev mälu * * )
1 2
ICD-SX733: 4 GB (u 3,20 GB = 3 435 973 837 baiti)
ICD-SX1000: 16 GB (u 12,80 GB = 13 743 895 347 baiti)
*1 Väikest osa sisemälust kasutatakse failihalduseks ja see ei ole kasutajale juurdepääsetav.
*2Kui sisemälu vormindatakse IC salvestit kasutades.
Arvuti
 Vajutage nuppu  või , et valida ekraanil kasutatav keel,
 Asetage IC salvesti nii, et sisseehitatud mikrofonid on
Toide
Käitage seadet vaid 3,7 V alalisvooluga, kasutades
laetavat sisseehitatud liitium-ioonakut.
IC RECORDER
(IC SALVESTI) või
MEMORY CARD
(MÄLUKAART)
 Vajutage nuppu  või , et valida „Language” (Keel), ning
ˎˎUSB-vahelduvvooluadapter
AC‑U50AG
ˎˎSõltuvalt riigist või piirkonnast ei ole kõik mudelid või valikulised lisatarvikud saadaval.
ˎˎSelles kiirjuhendis kasutatud joonised põhinevad mudelil ICD-SX1000.
Joonised võivad erineda teie kasutatavast mudelist, kuid toiminguteks kasutatavad nupud ja juhtelemendid on
samad.
 Ühendage IC salvesti arvutiga.
 Kopeerige soovitud failid või kaustad, mille soovite arvutisse teisaldada.
seadistamiseks nuppu  või  ning seejärel vajutage
nuppu (esita/sisesta). Korrake toimingut ja seadistage
ka kuu, päev, tunnid ja minutid.
Valikulised lisatarvikud
ˎˎElektreetmikrofon ECM‑CS3
IC salvestis olevate failide ja kaustade hoiundamiseks on teil võimalik need arvutisse kopeerida.
 Vajutage aasta (aastaarvu kaks viimast numbrit)
Kontrollige kaasasolevaid tarvikuid.
 Kui kuvatakse aken [Setup Type] (Installitüüp), valige [Standard] (Standardne) või
[Custom] (Kohandatud) ning seejärel klõpsake [Next] (Edasi).
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid ja määrake installiseaded, kui valite suvandi [Custom]
(Kohandatud).
 Kui kuvatakse aken [Ready to Install the Program] (Valmis programmi installimiseks),
klõpsake [Install] (Installi).
7. Kustutamine.
Algab installimine.
Kustutatud faili ei ole võimalik taastada.
 Vajutage nuppu ERASE (KUSTUTA).
 Kui kuvatakse aken [Sound Organizer has been installed successfully.] (Sound Organizer
on edukalt installitud.), märkige [Launch Sound Organizer Now] (Käivita Sound Organizer
kohe) ning seejärel klõpsake [Finish] (Valmis).
Kuvatakse teade „Erase?” (Kas kustutada?) ning kinnitamiseks
esitatakse kustutatavat faili.
 Valige „Execute” (Teosta), kasutades nuppu  või , ning
seejärel vajutage (esita/sisesta).
Valitud faili kustutamisel kuvatakse animatsioon „Erasing…”
(Kustutamine...).
Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake valju heli pikka aega.
Märkus
Võimalik, et peate pärast rakenduse Sound Organizer installimist oma arvuti taaskäivitama.
Märkus
Kui vormindate sisemälu, kustutatakse kõik seal talletatud andmed. (Abijuhend ja Sound Organizeri tarkvara
kustutatakse samuti.)
Teade tarbijatele: järgnev teave kehtib ainult nendes riikides müüdud seadmetele, kus rakendatakse ELi
direktiive.
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse
või garantii dokumentides märgitud aadressil.
Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse.
Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii
(Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid.
Tagades kasutatud patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mida võib tekitada jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud
patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse spetsialist.
Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta.
Üksikasjalikumat teavet selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete
liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse.
Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Rakendatav tarvik: kõrvaklapid
Mõõtmed (l/k/s) (v.a väljaulatuvad osad ja nupud) (JEITA)*3
ICD-SX733: u 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: u 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm
Kaal (JEITA)*3
ICD-SX733: u 81 g
ICD-SX1000: u 82 g
*3Mõõdetud väärtus vastavalt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardile.
ˎˎSalvestatud muusika on ainult isiklikuks kasutamiseks. Muusika mis tahes muu kasutamine nõuab autoriõiguste
omaniku luba.
ˎˎSony ei vastuta IC salvesti ega arvuti vigadest tulenevate mittetäielike salvestuste/allalaadimiste ega rikutud
andmete eest.
ˎˎOlenevalt teksti ja märkide tüübist ei pruugi IC salvestil näidatava teabe seadmel kuvamine korralikult õnnestuda.
Selle põhjused võivad olla järgmised:
ˋˋ ühendatud IC salvesti mälumaht;
ˋˋ IC salvesti ei tööta normaalselt;
ˋˋ sisu on kirjutatud keeles või märkidega, mida IC salvesti ei toeta.
Kaubamärgid
ˎˎMicrosoft, Windows, Windows Vista ja Windows Media on Microsoft Corporationi kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USA-s ja/või muudes riikides.
ˎˎMac OS on Apple Inc.’i USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärk.
ˎˎMPEG Layer-3 audio kodeerimistehnoloogia ja patendid on litsentseeritud Fraunhofer IISilt ja Thomsonilt.
Kõik muud kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Lisaks ei ole käesolevas juhendis tähiseid ™ ja ® kõigil juhtudel lisatud.
Käesolev toode on kaitstud Microsoft Corporationi teatud intellektuaalomandi õigustega. Sellise tehnoloogia
kasutamine või levitamine väljaspool käesolevat toodet on keelatud ilma Microsofti või Microsofti volitatud
tütarettevõtte litsentsita.
Download PDF

advertising