Sony | ICD-B300 | Sony ICD-B300 Käyttöohjeet

BKäytön valmistelu
BPerustoiminnot
Mikrofonin herkkyyden valitseminen
Kohta 1: Paristojen asentaminen
Digitaalisanelin
1
Käyttöohjeet
Paristojen vaihto
Näytössä näkyvä pariston ilmaisin
näyttää pariston tilan.
Vaihda paristot uusiin ilmaisimen
vilkkuessa.
Ilmaisimen
vilkkuessa
paristot ovat lopussa ja laitteen
toiminta keskeytyy.
Siirrä ja nosta paristotilan
kantta.
Malli- ja sarjanumerot
Mallinumero sijaitsee laitteen takaosassa ja sarjanumero paristotilan sisällä. Kirjoita
sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun olet yhteydessä
Sonyn edustajaan tätä tuotetta koskevassa asiassa.
Mallinumero ICB-B300
Sarjanumenro___________________________________
Pariston käyttöikä*
2
ICD-B300
http://www.sony-europe.com
Painettu 100-prosenttisesti
kierrätyskelpoiselle paperille
VOC-aineettomalla (Volatile
Organic Compound, haihtuva
orgaaninen yhdiste)
kasviöljypohjaisella musteella.
Aseta paristotilaan kaksi LR03alkaliparistoa (AAA-koko) niiden
navat oikein päin, ja sulje
paristotilan kansi.
Sony Corporation Printed in Denmark
Aseta paristot
paristotilaan niiden
miinuspäät (–) edellä.
Tiedote
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA
MINKÄÄNLAISISTA SUORISTA, SATUNNAISISTA TAI
SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, TAI MINKÄÄN
VIALLISEN LAITTEEN TUOTTAMISTA TAI MINKÄÄN
LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA MENESTYKSISTÄ TAI
KULUISTA.
Vianetsintä
Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin viet laitteen
huoltoon. Ellei vika korjaannu näiden
tarkistustenkaan jälkeen, ota yhteys johonkin Sonyn
jälleenmyyjään.
Jos paristotilan kansi irtoaa
vahingossa, kiinnitä se kuvan
osoittamalla tavalla.
Laite ei toimi.
USA:ssa asuville asiakkaille
TIEDOTE
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n
sääntöjen osan 15 mukaisia, Luokka B:n digitaalisille laitteille
asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu
kohtuullisen suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan
silloin kun laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei
sitä asenneta ohjeiden mukaisesti, se saattaa haitallisesti
häiritä radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä
esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon,
mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois
päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa
suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen sijaintipaikkaa.
– Siirrä laite etäämmälle vastaanottimesta.
– Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on eri
virtapiirissä kuin vastaanottimen pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta
radio/tv-asentajalta.
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen
itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei nimenomaisesti
mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen
omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista:
(1) Tämä laite ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän
laitteen tulee sietää mitä tahansa vastaanottamiansa häiriöitä,
myös sellaisia, jotka saattavat aiheuttaa toimintavian.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa
numeroon: Sony Customer Information Services Center 1800-222-7669 tai käydä kotisivulla http://www.sony.com/
• Paristot on asennettu laitteeseen niiden navat
väärinpäin.
• Paristot ovat loppumassa.
• Painikkeet on lukittu HOLD-kytkimellä. (“HOLD”
vilkkuu näytöllä 3 sekuntia mitä tahansa
painiketta painettaessa.)
Kellonasetusnäyttö tulee näkyviin, kun laitat paristot laitteeseen ensimmäistä kertaa tai
vaihdat paristot uusiin. Aseta päivämäärä ja kellonaika kappaleen “Kohta 2: Kellonajan
asetus” vaiheiden 2 ja 3 ohjeiden mukaan.
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli kertoo, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan se tulee
luovuttaa asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tuote hävitetään
asianmukaisesti, autat estämään mahdollisia
haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia,
jotka tuotteen asiaton hävittäminen voisi muuten aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat
kunnallisviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai kaupasta, josta
ostit tuotteen.
Huomautuksia
• Älä käytä mangaaniparistoja tässä
laitteessa.
• Kun vaihdat paristot uusiin,
kellonajan asetusnäyttö tulee esiin.
Aseta tällöin päivämäärä ja
kellonaika uudelleen. Äänitetyt
viestit ja hälytysasetus pysyvät
kuitenkin muistissa.
• Paristoja vaihdettaessa vaihda
molemmat paristot uusiin.
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään
laitetta pitkään aikaan, ota paristot
ulos siitä niiden vuotamisesta
johtuvan syöpymisen estämiseksi.
• Laite käsittelee dataa silloin kun
näytöllä näkyy “ACCESS“-ilmaisin.
Älä ota pois paristoja tietoja
käsiteltäessä. Data saattaa tällöin
vahingoittua.
• Korvakuuloke tai kuulokkeet on kytketty
paikalleen.
• Äänenvoimakkuus on täysin nollassa.
Näytöllä näkyy FULL, eikä äänitystä voi
aloittaa.
• Muisti on täynnä. Poista joitakin viestejä.
• Valittuun kansioon on äänitetty 99 viestiä. Valitse
jokin toinen kansio tai poista tarpeettomat viestit.
Äänessä on kohinaa.
• Jokin esine tai ruumiinosa, kuten sormesi tms. on
epähuomiossa rapsuttanut tai hangannut laitetta
äänityksen aikana, jolloin äänitykseen on tullut
häiriöitä.
• Laite oli asetettu äänityksen tai toiston ajaksi liian
lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai kännykkää.
• Laitteeseen kytketyn mikrofonin pistoke on ollut
likainen äänitystä tehtäessä. Puhdista pistoke.
• Korvakuulokkeen tai kuulokkeiden pistoke on
likainen. Puhdista pistoke.
1
2 Paina – . tai >+ -painiketta
ilmaisimen SET DATE saamiseksi
näytölle.
3 Paina NxPLAY/STOP -painiketta.
Vuosilukemat alkavat vilkkua.
1
Aseta päiväys.
1 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
vuosilukemat.
Et voi jakaa viestiä.
2 Paina NxPLAY/STOP -painiketta.
Kuukausilukemat alkavat vilkkua.
Valitse äänitystila.
Katso “Äänitystilan vaihtaminen” kääntöpuolelta.
Vuosi 2005 näkyy näytöllä muodossa
“05Y”.
1
Valitse kansio.
Katso “Kansion valitseminen”.
1 Paina zXREC/PAUSE painiketta.
Keskeytä äänitys.
NxPLAY/STOP
Paina xSTOP -painiketta.
Laite pysähtyy nykyisen
äänityksen alkuun.
–.
(Taaksepäinhaku)
1 Paina – . tai >+ -painiketta
valitaksesi tuntilukemat.
2 Paina NxPLAY/STOP painiketta.
Minuuttilukemat alkavat
vilkkua.
5 Sulje valikkotila xSTOP painikkeella.
Ellei laitetta käytetä vähintään
3 sekuntiin pysäytystilassa, näytölle
ilmestyy kellonaika.
Kaikkien kansioiden
enimmäisäänitysaika on seuraavan
taulukon mukainen: Voit äänittää
viestejä aina
enimmäisäänitysaikaan asti myös
vain yhteen kansioon.
HQ*
7 h 30 min
SP**
20 h 5 min
LP***
37 h 5 min
• Valitse HQ-tila halutessasi äänittää
paremmalla äänenlaadulla.
Äänitystilan vaihtamiseksi lue
kääntöpuolelta kappale
“Äänitystilan vaihtaminen”.
•Tarkista paristoilmaisimen lukemat
ennen pitkän äänityksen tekemistä.
• Käyttöolosuhteet määräävät
enimmäisäänitysajan ja tehtävien
äänitysten enimmäismäärän.
• Kun äänität viestejä sekä HQ-, SP
että LP-tilassa,
enimmäisäänitysaika on jossakin
HQ- ja LP-tilojen äänitysaikojen
välimailla.
• Digitaalisanelimen teknisistä
rajoituksista johtuen tämän laitteen
minimiäänitysyksikkö on noin 2
sekuntia, joten seuraavia häiriöitä
saattaa ilmetä käytössä:
– Jos viesti on lyhyempi kuin
lyhin äänitysyksikkö, se
lasketaan edelleen pisimmillään
noin 2 sekunnin mittaiseksi,
jolloin jäljellä oleva äänitysaika
vähenee enemmän kuin itse
viestin pituus todellisuudessa
on.
– Jos viesti on pitempi kuin lyhin
äänitysyksikkö, jäljellä oleva
äänitysaika vähenee enemmän
kuin itse viestin todellinen
pituus on, jos sitä ei voi jakaa
minimiäänitysyksiköllä ilman
jakojäännöstä.
– Laskurin luvun (käytetty
äänitysaika) ja jäljellä olevan
äänitysajan summa voi olla
pienempi kuin laitteen
enimmäisäänitysaika.
Jäännösmuistin ilmaisin
Halutessasi
Tee näin
Jäännösmuistin ilmaisin pienenee
äänityksen aikana yhdellä palkilla
kerrallaan.
tauottaa äänityksen*
Paina zXREC/PAUSE.
Äänitystauon aikana OPR-ilmaisin vilkkuu
punaisena ja “PAUSE” vilkkuu näytössä.
keskeyttää tauon ja
jatkaa äänitystä
Paina zXREC/PAUSE.
Äänitys jatkuu tuosta kohdasta. (Jos haluat
keskeyttää äänityksen tauon jälkeen, paina
xSTOP.)
kuunnella nykyistä
Paina xSTOP äänityksen pysäyttämiseksi ja
sitten äänitystä NxPLAY/STOP.
kuunnella uudelleen
Paina NxPLAY/STOP äänityksen aikana.
juuri tehdyn äänityksen
hakea taaksepäin äänityksen
Pidä – . painettuna äänityksen tai
äänitystauon taika (Haku taaksepäin) aikana.
Äänitystila peruuntuu ja nykyisen äänityksen
tarkistuskuuntelu alkaa. Jos vapautat
painikkeen, toisto alkaa tuosta kohdasta.
Voit valita mikrofonin herkkyyden
valikon avulla. Katso “Mikrofonin herkkyyden
valitseminen”. H (korkea): Äänittäminen
kokouksessa tai hiljaisessa ja/tai avarassa
paikassa. L (matala): Äänitys sanelua varten tai
meluisassa paikassa.
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli 1 sekunnin ajan,
kunnes “MODE” tulee näytölle.
3 Aseta minuutit.
4 Paina NxPLAY/STOP -painiketta
aikamerkin kohdalla.
Näyttö palaa SET DATE -näyttöön.
Enimmäisäänitysaika
Ellet vaihda kansiota sen jälkeen kun olet lopettanut äänityksen, seuraava äänitys
tehdään samaan kansioon.
2
Valitse “FOLDER” painamalla – . tai >+ ja paina
NxPLAY/STOP.
3
Valitse haluamasi kansio painamalla – . tai >+ ja
paina sen jälkeen NxPLAY/STOP.
Muisti on melkein täynnä.
Vilkkuu
4
Paina xSTOP -painiketta sulkeaksesi valikkotilan.
Nykyinen kansio
Vihje
06-11-29, 08.00
2
Valitse “SENS” painamalla – . tai >+ ja paina
NxPLAY/STOP.
3
Valitse “H” (suuri herkkyys) tai “L” (pieni herkkyys)
painamalla – . tai >+ ja paina sitten
NxPLAY/STOP.
4
Paina xSTOP -painiketta sulkeaksesi valikkotilan.
Viestien toisto
Viestin toistaminen
jatkuvalla toistolla
— Jatkuva toisto
Aikoessasi toistaa aiemmin äänitetyn viestin aloita kohdasta 1.
Aikoessasi toistaa juuri äänitetyn viestin aloita kohdasta 3.
1
Paina toiston aikana NxPLAY/
STOP -painiketta vähintään
sekunnin ajan.
“ “ ilmestyy näyttöön ja valittu
viesti toistetaan jatkuvalla
toistolla.
Normaalin toistoon palaamiseksi
paina Nx PLAY/STOP painiketta uudelleen. Toiston
keskeyttämiseksi paina xSTOP painiketta.
Valitse kansio.
Katso “Kansion valitseminen”.
2
Valitse viestin numero.
Paina – . tai >+ painiketta näyttääksesi
halutun viestin
numeron.
–.: pienempi
viestin numero
Valitun viestin numero
Kansion
viestien
määrä
>+: suurempi
viestin numero
Laskurin
näyttö*
* DISPLAY/MENU-painikkeella valittu näyttö tulee esiin (katso kääntöpuoli).
3
Käynnistä toisto.
i (kuuloke) -liitäntä
1 Paina NxPLAY/STOP painiketta.
OPR-ilmaisin (palaa
vihreänä toiston aikana.)
2 Säädä
äänenvoimakkuus
VOL-säätimellä.
Laskurin (tai valitun
näyttötilan) näyttö
x STOP
Jäljellä olevan äänitysajan lyhentyessä
alle 5 minuuttiin, viimeinen
ilmaisinpalkki alkaa vilkkua.
Jos äänityksen jäännösajan ilmaisimen
näyttö on valittu, “REMAIN”-ilmaisin
ja laskurinäyttö alkavat vilkkua, kun
jäännösaika vähenee 1 minuuttiin.
Jos haluat jatkaa äänitystä, poista
ensin joitakin viestejä.
Toistettuaan yhden viestin laite pysähtyy seuraavan viestin alkuun. Jos
keskeytymättömän toiston asetuksena on ON (lue lisää kääntöpuolelta), laite
pysähtyy, kun kaikki kansion viestit on toistettu.
Sen jälkeen kun kansion viimeinen viesti on toistettu, laite pysähtyy viimeisen
viestin alkuun.
Huomautuksia
Jos haluat kuunnella yksin
• Jos painat zXREC/PAUSE -painiketta
muistin tullessa täyteen, “FULL” alkaa
vilkkua ja hälytysääni tulee kuuluviin.
Poista joitakin aikaisemmista
äänityksistä ennen seuraavia
äänityksiä.
• Jos painat zXREC/PAUSE -painiketta
äänitettyäsi 99 viestiä, FULL-ilmaisin
alkaa vilkkua sekä hälytysääni tulee
kuuluviin. Valitse jokin toinen kansio
tai poista joitakin aikaisemmista
äänityksistä.
Äänityksen automaattinen
käynnistäminen
ensimmäiseksi kuuluvalla
äänellä –– Pitkälle kehitetty
VOR-toiminto
Jos VOR-asetukseksi (äänen
käynnistämä äänitys) on asetettu
valikosta ON-asetukseksi, äänitys
käynnistyy sanelimen rekisteröidessä
jonkin äänen (VOR-ilmaisin ilmestyy
näyttöön.)
Äänitys keskeytyy, kun mitään ääntä
ei tulee kuuluviin. (VOR PAUSE ilmaisin alkaa vilkkua näytössä.)
Tässä laitteessa ei ole virtakytkintä. Näyttö on käytössä koko ajan.
1
* DISPLAY/MENUpainikkeella valittu
näyttö ilmestyy
esiin.
Äänityksen aikana ei zXREC/PAUSE-painiketta tarvitse pitää sisäänpainettuna.
Älä unohda, että tallennetut viestit voivat hävitä
huolto- tai korjaustöiden yhteydessä.
L110_FI
OPR-ilmaisin (palaa
punaisena äänityksen
aikana.)
Jäännösmuistin ilmaisin
Laite ei toimi kunnolla.
• Ota paristot ulos laitteesta ja aseta ne uudelleen
paikalleen.
2 Puhu sisäänrakennettuun
mikrofoniin.
Äänitystila
Nykyisen viestin
numero
Laskurin näyttö*
1
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli 1 sekunnin
ajan, kunnes “MODE” tulee näytölle.
Huomautuksia
Käynnistä äänitys.
Kansion valitseminen
Aseta kellonaika.
Äänitystä koskeva huomautus
1
Äänitykseen saattaa tulla häiriöitä,
jos jokin, esimerkiksi sormi tms.
hankaa tai raapii vahingossa laitetta
äänityksen aikana.
(h: tuntia/min: minuuttia)
* HQ: Korkealaatuinen äänitystila
(mono)
** SP: Normaali äänitystila (mono)
***LP: pitkän äänitysajan äänitystila
(mono)
* Noin tunti äänityksen tauottamisen jälkeen taukotila keskeytyy automaattisesti ja laite
siirtyy pysäytystilaan.
Vihje
Et voi äänittää viestejä täyteen
enimmäisäänitysaikaan asti.
• Jos äänität viestejä sekä HQ-, SP- että LP-tiloissa,
käytössä oleva äänitysaika vaihtelee HQ-tilan
enimmäisäänitysajasta LP-tilan
enimmäisäänitysaikaan.
• Kun jokaisessa kansiossa on 99 viestiä, uusia
äänityksiä ei enää voi tehdä.
• Digitaalisanelimen teknisistä rajoituksista johtuen
tämä laite käyttää minimiäänitysyksikköjä. Jos
viestien pituutta ei voi jakaa
minimiäänitysyksiköllä, jäljellä oleva äänitysaika
voi olla lyhyempi kuin mitä viestien
yhteenlaskettu kokonaispituus on.
1
2
3
3 Aseta ensin kuukausi ja sitten päivä,
ja paina NxPLAY/STOP -painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
• Äänityspäiväys ja -kellonaika eivät ilmesty
näytölle, jos äänitys tehtiin ennen kuin kello oli
asetettu aikaan.
• Jos jaat viestejä liian usein laitteen äänittäessä
niitä, seurauksena voi olla seuraava ilmiö: OPRilmaisin jatkaa vilkkumista eikä laitetta voi käyttää
hetkeen. Tämä ei ole toimintahäiriö. Odota, että
OPR-ilmaisin sammuu.
Tyhjä tila
Ennen kuin teet pitkän äänityksen, aseta laitteeseen uudet paristot ja tarkista pariston
ilmaisin.
valita mikrofonin herkkyyden
REC DATE -näytöllä näkyy “--Y--M--D”
tai ” --:--”.
Laitteen toiminnan käynnistyminen kestää
kauemmin
Vasta äänitetty viesti
Huomautus
Ota esiin kellonajan asetusnäyttö.
1 Paina DISPLAY/MENU -painiketta
yli 1 sekunnin ajan, kunnes
“MODE” tulee näytölle.
Laite siirtyy valikkotilaan.
• Et ole asettanut kellonaikaa.
• Et voi jakaa viestiä kansiossa, jossa on 99 viestiä.
• Jos jaat viestejä ahkerasti, laite ei välttämättä pysty
enää jakamaan viestiä.
• Et pysty jakamaan viestiä sen ensimmäisen tai
viimeisen sekunnin aikana.
Viesti 2
Kellonajan asetusnäyttö tulee esiin, kun laitat paristot laitteeseen ensimmäisen kerran tai vaihdat paristot uusiin. Jatka
tällöin vaiheesta 2.
Äänitys keskeytyy.
• Tämä laite on suunniteltu automaattisesti
säätämään äänitystason silloin kun sillä äänitetään
kokouksia yms., eikä se sovi musiikin äänityksiin.
Viesti 1
Kohta 2: Kellonajan asetus
• Valitse valikosta mikrofonin herkkyydeksi “H”
(korkea).
Äänitystaso on epävakaa (musiikkia yms.
äänitettäessä).
esim.
zXREC/PAUSE
Äänitystaso on alhainen.
• Pitkälle kehitetty VOR-toiminto on aktivoitu.
Aseta VOR-asetukseksi OFF.
Voit äänittää 99 viestiä jokaiseen neljästä kansiosta (A, B, C ja D).
Koska viimeksi äänitetty viesti liitetään automaattisesti sitä ennen viimeksi äänitetyn
viestin perään, voit aloittaa äänittämisen nopeasti tarvitsematta etsiä edellisen
äänityksen loppua.
4
Kaiuttimista ei kuulu ääntä.
Näytöllä näkyy “--Y--M--D” tai “--:--”.
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Koskee Euroopan unionia ja
muita Euroopan maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Normaalikäytössä on mahdollistaa
äänittää noin 11 tunnin tai toistaa
7,5 tunnin ajan HQ-tilassa, tai
äänittää 22 tunnin tai toistaa
11 tunnin ajan SP- ja LP-tiloissa.
* Sonyn alkaliparistoilla LR03 (koko
AAA)
* Sisäänrakennetun kaiuttimen
avulla normaalilla
äänenvoimakkuudella toistettaessa
Pariston kestoikä saattaa lyhentyä
laitteen käyttötavasta riippuen.
Viestien äänittäminen
Huomautus
VOR-toiminto reagoi käyttöpaikassa
kuuluviin ääniin. Aseta mikrofonin
herkkyysasetukseksi joko “H” (korkea)
tai “L” (matala) valikosta. Ellei
äänitystoiminto toimi tyydyttävällä
tavalla sen jälkeen kun olet muuttanut
mikrofonin herkkyysasetusta tai silloin
kun tarkoituksena on tehdä tärkeä
äänitys, aseta VOR-asetukseksi “OFF”.
Kytke korvakuuloke tai kuulokkeet (eivät sisälly toimitukseen) i (kuuloke) liitäntään. Sisäänrakennettu kaiutin kytkeytyy automaattisesti päältä. Jos
toistoäänessä kuuluu kohinaa, pyyhi kuulokkeiden pistoke puhtaaksi.
Muut toiminnot
Halutessasi
Tee näin
keskeyttää toiston tähän kohtaan
Paina NxPLAY/STOP tai xSTOP.
Toiston jatkamiseksi tästä kohdasta
paina uudelleen NxPLAY/STOP.
siirtyä takaisin
alkuun
Paina kerran – ..nykyisen viestin
siirtyä seuraavaan viestiin
Paina kerran >+.
siirtyä takaisin edellisiin
kertaa.
Paina – . tai >+ tarpeeksi monta
viesteihin/siirtyä seuraaviin (Pidä
pysäytystilassa painike viesteihin
painettuna viestien ohittamiseksi
keskeytyksettä.)
Kansion kaikkien viestien
toistaminen
keskeytyksettä
— Keskeytymätön toisto
Voit valita keskeytymättömän
toistotilan valikon kohdasta
CONT. Jos valitset CONTasetukseksi ON, voit toistaa
kansion kaikkia viestejä uudelleen
ja uudelleen.
Eteen/taaksepäinhaku
toiston aikana (Cue/
Review)
Etsiäksesi eteenpäin pidä >+ painiketta painettuna toiston
aikana ja päästä painike kohdassa,
josta haluat jatkaa toistoa.
Etsiäksesi taaksepäin pidä – . painiketta painettuna toiston
aikana ja päästä painike kohdassa,
josta haluat jatkaa toistoa.
Jos pidät >+ tai – . painiketta, laite alkaa etsiä
nopeammin.
Eteen/taaksepäinselauksen
ensimmäisten 10 sekunnin aikana
laitteesta kuuluu nopeutettua
toistoääntä. Suuremmalla
nopeudella etsittäessä toistoääntä
ei kuulu.
Eteen/taaksepäinhaun aikana
laskuri on näytöllä riippumatta
valitusta näyttötilasta.
1 Vihje
Kun nopea toisto on suoritettu
viimeisen viestin loppuun, “END”
vilkkuu 5 sekuntia. (Et voi kuulla
toistoääntä.) Jos pidät – .
painettuna tekstin “END”
vilkkuessa, viestit toistetaan
nopeasti, ja normaalitoisto alkaa
kohdasta, jossa vapautat painikkeen.
END-ilmaisimen vilkunnan
päättyessä ja OPR-ilmaisimen
sammuessa laite pysähtyy viimeisen
viestin alkuun.
Jos viimeinen viesti on pitkä, ja
haluat käynnistää toiston viestin
myöhemmästä osasta, pidä >+ painike painettuna toistaaksesi
viestin loppuun, ja paina sen jälkeen
– . -painiketta “END”-ilmaisimen
vilkkuessa palataksesi haluttuun
kohtaan.
(Jos kyseessä on muu kuin viimeinen
viesti, siirry seuraavan viestin alkuun
ja toista sitä taaksepäin, kunnes
haluttu kohta on esillä.)
BEri äänitystapoja
Viestien poistaminen
Äänityksen lisääminen aiemmin
äänitettyyn viestiin
Voit poistaa tallennetut viestit yksi kerrallaan tai kaikki yhden kansion viestit
yhdellä kertaa.
Pidä kuitenkin mielessä, että silloin kun äänitys on kerran poistettu, sitä ei enää
voi palauttaa.
Voit lisätä äänityksen toistettavan viestin perään.
Lisättävä äänitys sijoitetaan nykyisen viestin perään osaksi
sitä.
Viestin 3
toiston
aikana
Viestien poistaminen yksi kerrallaani
Kun viesti on poistettu, jäljellä olevat viestit siirtyvät eteenpäin ja saavat uudet
numerot, jotta viestien väliin ei jäisi yhtään tyhjää tilaa.
Ennen
poistamista
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 3
Äänityksen
lisäämisen
jälkeen
Viesti 5
Viesti 4
Viesti 3
Viesti 4
Jäljellä olevat viestit numeroidaan
uudelleen.
1 Paina poistettavan viestin toiston
aikana ERASE-painiketta tai paina
ERASE-painiketta pysäytystilassa
vähintään 1 sekunnin ajan.
Piippaus kuuluu, ja viestin numero ja
teksti “ERASE” vilkkuvat samalla, kun
koko viesti toistetaan 10 kertaa.
1
Poistamisen
peruuttaminen
Vielä muiden viestien
poistamiseksi
Toista kohdat 1 ja 2.
2 Paina ERASE-painiketta viestin
toiston aikana.
Viesti toistetaan ja jäljellä olevat viestit
saavat uuden numeron. (Jos
esimerkiksi poistat viestin nro 3, viesti
nro 4 saa uuden numeron 3. Kun
poistaminen on suoritettu loppuun,
laite pysähtyy seuraavan viestin
alkuun.)
Viestin osan
poistaminen
Jaa ensin viesti ja noudata sitten
viestin poiston ohjeita.
Viesti 4
neuvotteluhuoneessa A
2
Viestin jakaminen
Voit jakaa viestin äänityksen tai toiston aikana niin, että viesti
jaetaan kahdeksi viestiksi, ja jaetun viestin jälkimmäinen osa
saa uuden viestinumeron. Jakamalla viestin voit helposti
löytää kohdan, jonka haluat toistaa myöhemmin, kun äänität
pitkään esimerkiksi kokouksessa.
Voit jakaa viestejä, kunnes kansiossa on kaikkiaan 99 viestiä.
• Jos painat DIVIDE-painiketta äänityksen aikana:
Uusi viestinumero lisätään kohtaan, jossa
painoit painiketta, ja uusi viestinumero ja
“DIVIDE” vilkkuvat 3 sekuntia. Viesti
jaetaan kahteen osaan; viestien väliin ei
kuitenkaan tule katkosta.
Paina toiston aikaan zXREC/
PAUSE-painiketta vähintään
sekunnin ajan.
Viesti 1
Voit asettaa valitun viestin toiston käynnistymään
hälytysäänellä haluttuna ajankohtana. Jos valitset “BONLY”-asetuksen vaiheessa 6, vain hälytys soi eikä toisto
käynnisty.
1
Viesti 2
2
Voit jakaa viestin äänitystauon aikana.
• Jos painat DIVIDE-painiketta toiston aikana:
Viesti jaetaan kahteen siitä kohdasta,
jossa painoit painiketta, ja uusi
viestinumero ja “DIVIDE” vilkkuvat 3
sekuntia. Seuraavien viestien numerot
kasvavat yhdellä.
Huomautuksia
• Et voi lisätä äänitystä, ellei muistia ole tarpeeksi jäljellä.
• Viestiin lisättävä osa äänitetään samassa äänitystilassa (HQ, SP
tai LP) kuin viestin pää-äänitys.
Viesti 1
Viesti 2
Huomautus
“ALARM OFF (tai ON)” ei ilmesty näytölle, eikä
hälytystä voida asettaa, ellei kellonaikaa ole asetettu
tai ellei yhtään viestiä ole äänitetty valittuun
kansioon.
3 Paina NxPLAY/STOP painiketta.
Näytöllä alkaa vilkkua “OFF”.
Viesti 3
Viesti on jaettu.
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Viesti 4
4 Valitse “ON” painamalla –
. tai > +.
Näytöllä alkaa vilkkua “ON”.
Viestien lukumäärä kasvaa.
Äänitys ulkoisella mikrofonilla tai
toisesta laitteesta
1
Kansion kaikkien viestien poistaminen
esim.
Kansio A
Viesti 1
Kansio B
Viesti 2
Viesti 3
Tyhjä tila
Viesti 1
Viesti 2
Viesti 3
Poistamisen
peruuttaminen
Viesti 1
1 Valitse
poistettava
kansio DISPLAY/
MENUpainikkeella.
(Katso etupuolen
kohta “Kansion
valitseminen”.)
Viesti 2
minipistoke (monofoninen)
Ulkoinen mikrofoni
(ei sisälly
toimitukseen)
Jos kytket laitteeseen ulkoisen mikrofonin, laitteen
sisäänrakennettu mikrofoni kytkeytyy automaattisesti päältä.
Jos laitteeseen kytketään plug-in-power-tyyppinen mikrofoni,
virtaa syötetään automaattisesti sanelimesta tähän
mikrofoniin.
Toisesta laitteesta äänitettäessä
3 Paina ERASEpainiketta näytön
vilkkuessa.
(mikrofoni)
minipistoke (monofoninen)
Audioliitäntäjohto,
jossa vaimennin
(ei sisälly
toimitukseen)
EAR,
EARPHONE, v
tai REC OUT minipistoke
(stereo tai
mono)
Kasettinauhuri, tv, radio tms.
Osa- ja säädinhakemisto
Paina –. tai >+ -painiketta saadaksesi esiin
viestinumeron, koska jaetuilla viesteillä on kaikilla omat
numeronsa.
Päälaite
3
1 Paina NxPLAY/STOP painiketta silloin kun DATE
vilkkuu näytöllä.
Vuosilukemat alkavat vilkkua.
2 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
vuosilukemat ja paina sen
jälkeen NxPLAY/STOP painiketta.
Kuukausilukemat alkavat
vilkkua.
3 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
kuukausilukemat ja paina
NxPLAY/STOP-painiketta.
Päivämäärän lukemat alkavat
vilkkua.
Viestin siirtäminen eri kansioon
— Siirtämistoiminto
Voit siirtää äänitetyt viestit toiseen kansioon.
4 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
päivämäärän.
Esimerkki: Viesti 3:n siirtäminen kansio A:sta kansioon C.
Toimi etusivun kappaleen “Viestien äänittäminen”
ohjeiden mukaan viestien äänittämiseksi.
Kun laite on pysäytystilassa, valitse
siirrettävä viesti.
Huomautuksia
MIC (sisäänrakennettu mikrofoni)
• Tarkista, että pistokkeet on kytketty kunnolla.
• Suosittelemme koeäänityksen tekemistä liitäntöjen ja
äänenvoimakkuuden tarkistamiseksi.
• Jos laitteeseen kytketään jokin muu kuin Sonyn valmistama laite,
lue ensin sen käyttöohjeet.
i (kuuloke) -liitäntä
(mikrofoni) -liitäntä
OPR-ilmaisin (käyttö)
2
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli
1 sekunnin ajan, kunnes “MODE”
tulee näytölle.
ERASE
VOL-säädin (Äänenvoimakkuus)*
DIVIDE
x STOP
HOLD
zXREC (äänitys) /PAUSE
VOR ON:
* Säätimen vieressä on tunnistusnyppylä, joka osoittaa
äänenvoimakkuutta lisäävän suunnan.
** Painikkeessa on tunnistusnyppylä.
VOR OFF:
Kansion ilmaisin
Pariston jäännösajan
ilmaisin
Mikrofonin herkkyys
Äänitystilan ilmaisin
Hälytyksen ilmaisin
Valitun viestin numero
Paina DISPLAY/MENU -painiketta
yli 1 sekunnin ajan, kunnes
“MODE” tulee näytölle.
2
Paina – . tai >+ -painiketta
saadaksesi esiin VOR-ilmaisimen ja
paina sen jälkeen NxPLAY/STOP painiketta.
REC DATE -ilmaisin
(äänityspäivä)
REMAIN-ilmaisin
Jäännösmuistin ilmaisin
Kantohihnan
kiinnike (ei sisälly
toimitukseen)
REC-ilmaisin (äänitys)
4
5
Valitse painikkeilla – . tai >+
kansio, johon haluat siirtää viestin
(tässä tapauksessa C).
5
Paina NxPLAY/STOP painiketta.
2 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
minuuttilukemien numerot ja
paina sen jälkeen NxPLAY/
STOP -painiketta.
“B-PLAY” tulee näytölle.
Viesti siirretään kohdekansioon.
6
Paina valikkotilan sulkemiseksi
xSTOP -painiketta.
6
3
Paina – . tai >+ -painiketta
valitaksesi joko ON tai OFF ja paina
NxPLAY/STOP -painiketta.
Asetus on nyt valmis.
4
Paina xSTOP -painiketta ennen kohtaa 5.
2 Paina NxPLAY/STOP painiketta.
Näytölle ilmestyy ALARM ON.
Huomautus
Siirtämistoiminto ei kopioi viestiä toiseen kansioon. Siirtäessäsi
viestin toiseen kansioon, alkuperäiskansiossa oleva viesti häviää.
Aseta hälytysääni.
1 Paina – . tai >+
valitaksesi hälytysääneksi joko
“B-PLAY” (viestin toisto
hälytyksen jälkeen) tai “BONLY” (vain hälytys).
Viesti(e)n siirtämisen peruuttaminen
7
Sulje valikkotila xSTOP painikkeella.
Paina xSTOP -painiketta
sulkeaksesi valikkotilan.
“,” ilmestyy näytölle silloin kun hälytyksellä varustetun
viestin numero valitaan.
Hälytysääni soi asetettuun aikaan noin 10 sekunnin ajan ja
valittu viesti toistetaan.
“ALARM” vilkkuu näytöllä toiston aikana.
Toiston päättyessä laite pysähtyy automaattisesti tuon
viestin alkuun.
Saman viestin kuuntelemiseksi uudestaan.
Paina NxPLAY/STOP -painiketta. Sama viesti
toistetaan alusta alkaen.
L110_FI
2
BEEP ON:
Huomautuksia
BEEP OFF:
Virtalähteestä
• Käytä laitetta ainoastaan 3 voltin tasavirralla (3 V DC).
Käytä kahta LR03 (AAA-koon) alkaliparistoa.
• Et voi asettaa hälytystä, jos kelloa ei ole asetettu tai valitussa
kansiossa ei ole viestejä (laite ei siirry hälytysasetustilaan, kun
painat DISPLAY/MENU kohdassa 2).
• Yrittäessäsi asettaa hälytyksen toistamaan viestiä toiselle viestille
asetettuun aikaan, näytölle ilmestyy PRE SET, eikä uusia
asetuksia voida asettaa.
• Jos yrität asettaa hälytyksen menneeseen ajankohtaan, “BACK-D”
tulee näyttöön, eikä hälytystä voi asettaa.
• Jos hälytysaika koittaa silloin kun toista viestiä toistetaan
hälytystoiminnolla, toisto keskeytyy ja uuden viestin toisto
käynnistyy.
• Jos hälytysaika sattuu äänityksen kohdalle, hälytysääni kuuluu 10
sekunnin ajan sen jälkeen kun äänitys on loppunut ja toisto
käynnistyy. “,” vilkkuu näytöllä hälytysajan koittaessa.
• Jos useampi kuin yksi hälytysaika koittaa äänityksen aikana,
ainoastaan ensimmäinen viesti niistä toistetaan.
• Jos hälytysaika koittaa laitteen ollessa valikkotilassa, hälytysääni
aktivoituu ja valikkotila peruuntuu.
• Jos poistat viestin, jonka olet asettanut toistumaan hälytyksellä,
myös hälytysasetus peruuntuu.
• Jos jaat viestin, jossa on toistohälytys, toisto keskeytyy
jakokohdassa.
• Voit säätää toiston äänenvoimakkuuden VOL-säätimellä.
• Jos hälytysaika sattuu poistotoiminnon kohdalle, hälytys kuuluu
10 sekunnin ajan sen jälkeen kun poistotoiminto on suoritettu
loppuun ja toisto käynnistyy.
• Hälytysasetus ei peruunnu hälytystoiston päätyttyä.
Hälytysasetuksen peruuttamisesta on lisätietoja alla olevassa
kappaleessa.
Hälytysasetuksen peruuttaminen tai
muuttaminen
1 Valitse viesti, jonka asetit hälytyksen toistamaan, ja siirry
valikkotilaan painamalla DISPLAY/MENU yli 1 sekunnin
ajan.
2 Valitse “ALARM ON” painamalla – . tai > +.
3 Paina NxPLAY/STOP -painiketta saadaksesi ilmaisimen
“ON” vilkkumaan.
4 Hälytysasetuksen peruuttamiseksi: Paina – . tai >+
-painiketta asettaaksesi “OFF”-ilmaisimen vilkkumaan ja
paina NxPLAY/STOP -painiketta.
Hälytysasetuksen muuttamiseksi: Paina NxPLAY/
STOP. Kun hälytyksen päivämäärä on näytöllä, muuta
hälytysasetus tekemällä kappaleen “Viestin toistaminen
haluttuun aikaan hälytysäänellä” kohdat 3 - 6.
5 Sulje valikkotila painamalla xSTOP.
1
2
Laitteesta kuuluva piippaus merkitsee, että
toiminto on hyväksytty.
Piippausääni soi ainoastaan hälytyksen ja
ajastuksen yhteydessä.
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli
1 sekunnin ajan, kunnes “MODE”
tulee näytölle.
Paina – . tai >+ -painiketta
saadaksesi näytölle ilmaisimen
BEEP ON (tai OFF) ja paina
NxPLAY/STOP -painiketta.
“ON (tai OFF)” alkaa vilkkua.
3
Paina – . tai >+ -painiketta
valitaksesi joko ON tai OFF ja paina
NxPLAY/STOP -painiketta.
Asetus on nyt valmis.
4
Paina xSTOP -painiketta
sulkeaksesi valikkotilan.
Siirrä HOLD-kytkin “ON”-asentoon. “HOLD” näkyy
3 sekuntia osoituksena siitä, että painikkeiden kaikki toiminnot
on lukittu.
Kun HOLD-toiminto on aktivoitu pysäytystilan aikana, kaikki
näytön ilmaisimet sammuvat sen jälkeen kun näytöllä on
hetken ajan näkynyt HOLD-ilmaisin.
Äänitystilan vaihtaminen
HQ: Voit suorittaa äänityksen korkealla äänenlaadulla
(monoääni).
SP: Voit äänittää paremmalla äänenlaadulla (monoääni).
LP: Voit äänittää pitempään (monoääni).
1
2
3
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli
1 sekunnin ajan, kunnes “MODE”
tulee näytölle.
Tarkista, että MODE-ilmaisin näkyy
näytöllä ja paina NxPLAY/STOP painiketta.
Paina – . tai >+ -painiketta
valitaksesi HQ, SP tai LP ja paina
sen jälkeen NxPLAY/STOP painiketta.
Asetus on nyt valmis.
4
HOLD
Paina xSTOP -painiketta
sulkeaksesi valikkotilan.
Asetus tulee nyt voimaan ja näytölle
ilmestyy normaalitilan näyttö.
Ellei laitetta käytetä vähintään 3
sekuntiin, näytölle ilmestyy
näyttötila-asetuksesta riippumatta
oikea kellonaika ja valittu äänitystila.
HOLD-toiminnon peruuttaminen
Siirrä HOLD-kytkin “OFF”-asentoon.
Huomautus
Jos HOLD-toiminto aktivoituu äänityksen aikana, peruuta HOLDtoiminto ensin ja keskeytä sen jälkeen äänitys.
Kansion kaikkien viestien
toistaminen keskeytyksettä
CONT ON: Voit toistaa kansion kaikki viestit
keskeytyksettä.
CONT OFF: Toisto keskeytyy aina viestin lopussa.
1
Paina DISPLAY/MENU -painiketta yli
1 sekunnin ajan, kunnes “MODE”
tulee näytölle.
2
Paina – . tai >+ -painiketta
saadaksesi CONT-ilmaisimen
näytölle ja paina sen jälkeen
NxPLAY/STOP -painiketta.
Näyttötilan valinta
Voit valita näyttötilan pysäytys-, äänitys- ja toistotiloja varten.
Joka kerta kun painat DISPLAY/MENU-painiketta, näyttötila
muuttuu alla kuvatulla tavalla:
1 Kellonaikanäytöstä
Ellei laitetta käytetä vähintään 3 sekuntiin
pysäytystilassa, näytölle ilmestyy näyttötilaasetuksesta riippumatta oikea kellonaika.
06-11-29, 08.01
Laskuri:
B Yhdestä viestistä kulunut
OFF (tai ON) -ilmaisin alkaa vilkkua.
3
toisto/äänitysaika
m
Jäännösaika (REMAIN):
Toistotilassa: Yhden viestin
jäännösajan ilmaisin. Pysäytys- ja
äänitystiloissa: Jäljellä olevan
äänitysajan ilmaisin.
m
Äänityspäivä (REC DATE)*:
Nykyisen viestin äänityspäiväys.
m
Äänitysaika (REC DATE)**:
Nykyisen viestin äänityksen
kellonaika.
* Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytöllä näkyy “--Y--M--D”.
**Ellei kelloa ole asetettu aikaan, näytölle ilmestyy “--:--”.
Laitteen käsittelystä
• Älä jätä laitetta lähelle lämmönlähteitä tai paikkaan, jossa se
joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle, liialliselle
pölylle tai kolhuille.
• Jos laitteen sisään pääsee räiskymään nestettä tai
putoamaan kiinteitä esineitä, ota paristot pois siitä ja jätä se
tarkistettavaksi valtuutettuun huoltoliikkeeseen ennen sen
seuraavaa käyttöä.
Häiriöäänistä
• Laitteesta voi kuulua kohinaa, jos se asetetaan äänityksen
tai toiston ajaksi lähelle virtalähdettä, loistevaloa tai
kännykkää.
• Äänitettyyn ääneen voi tulla kohinaa silloin kun jokin esine,
kuten sormesi yms. on huomaamatta rapsuttanut tai
hangannut laitetta äänityksen aikana.
Kunnossapidosta
• Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä, mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä
alkoholia, bentseeniä tai tinneriä.
Suositus varmuuskopioinnista
“HQ (tai SP, LP)” alkaa vilkkua.
Tahattoman käytön estäminen
— HOLD-toiminto
Turvallisuudesta
• Älä käytä laitetta autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai
käyttäessäsi jotakin moottorikäyttöistä ajoneuvoa.
Jos laitteesta on kysyttävää tai sen käytössä syntyy ongelmia,
kysy neuvoa lähimmästä Sonya myyvästä liikkeestä.
Aseta hälytyksen kellonaika.
1 Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
tuntilukemat ja paina sen
jälkeen NxPLAY/STOP painiketta.
Minuuttilukemat alkavat vilkkua.
Paina NxPLAY/STOP -painiketta.
Yleisiä käyttöohjeita
1 Vihje
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
OFF (tai ON) -ilmaisin alkaa vilkkua.
Jatkuvan toiston ilmaisin
Kansion viestien määrä/
Valikon ilmaisin/
Laskuri/Jäännösajan
ilmaisin/
Äänityspäiväyksen
ilmaisin/Oikean ajan
ilmaisin/Viestit
VOR-toiminto (äänestä aktivoituva äänitys) on
toiminnassa. Äänitys käynnistyy kun laite
tunnistaa äänen, ja pysähtyy kun ääntä ei
kuulu, joten hiljaisuuden aikana äänitys ei ole
käynnissä.
VOR-toiminto ei ole käytössä. Tavallinen
äänitystoiminto on valittu.
1
Näyttöruutu
Paristotila
Kohdekansion ilmaisin vilkkuu.
4
Piippausäänen kytkeminen päältä
Vaikka HOLD-toiminto olisikin aktivoitu, voit silti keskeyttää
hälytystoiston. Hälytyksen tai toiston keskeyttämiseksi paina
xSTOP -painiketta.
NxPLAY/STOP (ENTER)**
– .(taaksepäinhaku/pikakelaus
taaksepäin)/ >+ (eteenpäinhaku/pikakelaus
eteenpäin) (SELECT)
Kaiutin
Takaosa
Äänityksen automaattinen
käynnistäminen äänen kuuluessa
— Pitkälle kehitetty VOR-toiminto
Valitse “MOVE” painamalla – .
tai >+ ja paina NxPLAY/STOP.
Paina xSTOP -painiketta hälytysäänen soidessa. Voit mykistää
hälytyksen myös HOLD-toiminnon ollessa käytössä.
Toiston suorittamiseksi kerran viikossa
Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi DAILY.
3
Hälytysasetuksen peruuttaminen ennen toiston
alkamista
Paina – . tai >+ painiketta valitaksesi
viikonpäivän.
Toiston suorittamiseksi joka
päivä samaan aikaan
Näyttöruutu
DISPLAY/MENU
Aseta hälytyksen päivä.
Toiston suorittamiseksi haluttuna päivänä
(viesti toistetaan samaan aikaan samana päivänä joka
vuosi, kunnes poistat viestin)
• Jos kansioon on äänitetty 99 viestiä, et voi jakaa viestiä. Vähennä
tässä tapauksessa viestien määräksi korkeintaan 98 poistamalla
tarpeettomat viestit tai siirtämällä osan viesteistä toiseen
kansioon ennen viestin jakamista.
• Jos jaat viestin, jossa on hälytysasetus, hälytysasetus jää jäljelle
vain jaetun viestin alkuosaan.
• Et pysty jakamaan viestiä sen ensimmäisen tai viimeisen
sekunnin aikana.
• Jos jaat viestiä ahkerasti, laite ei välttämättä pysty enää jakamaan
tätä viestiä.
• Kun viesti on kerran jaettu, et voi enää yhdistää jaettuja viestejä
digitaalisanelimella.
• Jos jaat viestejä liian usein laitteen äänittäessä niitä, seurauksena
voi olla seuraava ilmiö: OPR-ilmaisin jatkaa vilkkumista eikä
laitetta voi käyttää hetkeen. Tämä ei ole toimintahäiriö. Odota,
että OPR-ilmaisin sammuu.
1
2
5 Paina NxPLAY/STOP painiketta.
“DATE” alkaa vilkkua näytöllä.
1 Jaettujen viestien keskeytymätön toisto
Huomautuksia
(mikrofoni)
Viesti 3
2 Samalla kun painat xSTOP painiketta, pidä ERASE-painike
painettuna vähintään
1 sekunnin ajan.
Näytöllä vilkkuu noin
10 sekunnin ajan
ALL ERASE.
Jaetun viestin toistaminen
Valitse CONT-asetukseksi ON kappaleen “Kansion kaikkien
viestien toistaminen keskeytyksettä” ohjeiden mukaan.
Ulkoisella mikrofonilla äänitettäessä
Paina xSTOP -painiketta ennen
kohtaa 3.
Tyhjä tila
Kytke plug-in-power -tyyppinen mikrofoni tai muu
laite (mikrofoni) -liitäntään.
Siirry hälytyksenasetustilaan.
2 Valitse “ALARM OFF”
painamalla – . tai > +.
Jos halutulle viestille on jo
asetettu hälytys, “ALARM ON”
näkyy näytöllä. Jos et halua
muuttaa asetusta, paina xSTOP
ja poistu valikkotilasta.)
Viesti 3
1 Vihje
Paina xSTOP-painiketta äänityksen
keskeyttämiseksi.
Valitse kansio (katso
“Kansion valitseminen”
etusivulta) ja tuo esiin
viesti, jonka haluat toistaa
hälytysäänen kanssa.
1 Paina DISPLAY/MENU painiketta yli 1 sekunnin ajan,
kunnes “MODE” tulee
näytölle.
Viesti on jaettu.
Äänitys jatkuu
“REC”-ilmaisin ilmestyy näytölle ja
“ADD”-ilmaisin vilkkuu 3 sekuntia
näytössä.
OPR-ilmaisin muuttuu punaiseksi.
Uusi äänitys liitetään nykyisen
perään.
Paina xSTOP -painiketta ennen
kohtaa 2.
Viestin toistaminen haluttuun
aikaan hälytysäänellä
Paina viestin äänityksen tai toiston aikana DIVIDEpainiketta kohdassa, josta haluat jakaa viestin.
Lisätty äänitys
Kokous 1.
joulukuuta kello
14.00
Poista viesti 3
Poiston jälkeen
BMuut toiminnot
Paina – . tai >+ -painiketta
valitaksesi joko ON tai OFF ja paina
NxPLAY/STOP -painiketta.
Asetus on nyt valmis.
4
Paina xSTOP -painiketta
sulkeaksesi valikkotilan.
On suositeltavaa äänittää varmuuskopio äänitetyistä
viesteistä kasettinauhurilla tms., jotta vältyttäisiin
digitaalisanelimen tahattoman käytön tai
toimintahäiriöiden mahdollisesti aiheuttamilta tietojen
häviämisiltä.
Tekniset tiedot
Äänitysmedia
Sisäänrakennettu flash-muisti 64 MB, Monoäänitys
Äänitysaika
HQ:
7 tuntia 30 minuuttia
SP:
20 tuntia 5 minuuttia
LP:
37 tuntia 5 minuuttia
Taajuusalue
HQ:
260–6 800 Hz
SP:
220–3 400 Hz
LP:
220–3 100 Hz
Kaiutin
n. 2,8 cm
Antoteho
250 mW
Tulo/Lähtö
•Kuulokeliitäntä (minipistoke) 8–300 ohmin
korvakuulokkeelle/kuulokkeille
•Mikrofoniliitäntä (miniliitäntä, monofoninen)
Plug in power
Pienin tulotaso 0,6 mV
Virtalähde ja käyttöjännite
Kaksi LR03-alkaliparistoa (koko AAA): 3 voltin
tasavirta
Mitat (l/k/s) (ilman ulkonevia osia ja säätimiä) 34,6 × 109,5 ×
18,0 mm
Paino (sis. paristot)
65 g
Toimitetut lisätarvikkeet
Käyttöohjeet (1)
LR03-alkaliparistot (AAA-koko) (2) (vain
Yhdysvallat, Kanada ja Tourist-malli)
Kuuloke (1) (ei Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa ja
Tourist-malli)
Kantopussi (1) (ei Yhdysvallat, Kanada, Eurooppa
ja Tourist-malli)
Valinnaiset lisätarvikkeet
Elektreettikondensaattorimikrofoni ECM-DM5P,
ECM-Z60, ECM-TL1 (puhelinäänitykseen)
Audioliitäntäjohto RK-G64HG /RK-G69HG (ei
Eurooppa)
Aktiivikaiutin SRS-T88, SRS-T80
Sonya myyvässä liikkeessä ei välttämättä ole kaikkia yllä
lueteltuja lisävarusteita. Kysy lisätietoja myyjältä.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Download PDF

advertising