Sony | VCT-HM1 | Sony VCT-HM1 VCT-HM1-ohjaustankokiinnike Action Camille Käyttöohjeet

4-443-654-14(1) (DK-FI)



Justeringsark
Cykelstyrsmontering
Tankopidike
Holder
Monteringspolstring
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet


*
©2012 Sony Corporation
*
VCT-HM1
Cykelstyr


Billede af den komplette holdermontering



Illustration fra
-retningen


Monteringspolstring
Justeringsark
Anbefalede kombinationer af monteringspolstring  og justeringsark 
Diameter på cykelstyr
(enhed: mm)
Monteringspolstring *1
Justeringsark *2

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
c
c
c
b
b
b
b
a
a
a
a
1+0.5*3
1
0.5
1+0.5*3
1
0.5
—
1+0.5*3
1
0.5
—
*1 Kode a, b eller c er tryk på den indvendige overflade af de pågældende monteringspolstringer .
*2 Tykkelsen (1/0.5) er trykt på justeringsarkene .
*3 Brug både det tykke (1) og det tynde (0,5) justeringsark  oven på hinanden.

Dansk
Bemærkning til kunder, der er underlagt
EU-direktiver





Spændskive
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal
adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser, der står
anført i de separate service- eller garantidokumenter.
Forholdsregler


Front



Holder
Justeringsark


Kameramonteringsgreb
Kameramonteringsskrue

Kameramonteringsskrue
Vandtæt etui
Kameramonteringsgreb
 Trafikanter skal følge trafikreglerne. Overtrædelse af
trafikregler, som f.eks. at ignorere, at der står "fortsæt
med forsigtighed" osv. er ulovligt og kan resultere i uheld
eller tilskadekomst.
– Betjen ikke udstyret under kørsel.
 Monter enheden korrekt.
 Monter enheden korrekt ved at følge anvisningerne
i denne vejledning. Hvis den ikke monteres korrekt,
kan der ske uheld.
 Monter enheden sikkert ved at bruge de medfølgende
tilbehørsdele. Brug af andre end de medfølgende dele
kan beskadige det indvendige af denne enhed og
forårsage, at dele bliver løse. Det kan resultere i et uheld.
 Undgå at skille hukommelseskortet ad eller at ændre det
(undtagen når det kasseres). Hvis du gør det, kan det
resultere i et uheld.
 Monter ikke enheden på en placering, der kan forhindre
kørsel. Hvis du gør det, kan det forårsage uheld. Sørg for,
at håndtag, bremser osv. kan betjenes korrekt.
 Monter ikke enheden på en placering, der kan hindre
udsynet. Overhold lokale regulativer. Hvis du hindrer
udsynet, kan det resultere i uheld eller tilskadekomst.
 Lad ikke kameraet forblive fast monteret på cyklen.
Hvis du efterlader det på et sted med direkte sollys, høj
temperatur, fugt eller støv, kan det resultere i, at batteriet
revner eller lækker, hvilket kan forårsage personskade.
 Monter kameraet korrekt på holderen. Hvis du ikke
monterer det korrekt på holderen, kan det falde af og
resultere i et uheld eller tilskadekomst. Kontroller,
at det er sat korrekt på.
 Monter holderen korrekt. Sørg for at følge
instruktionerne i denne vejledning for at montere
holderen korrekt på styret. Hvis du ikke monterer det
korrekt, kan holderen falde af og resultere i uheld eller
tilskadekomst.
 Læg mærke til, hvor megen vægt på udstyr, der kan
monteres. Hvis udstyret overstiger den understøttede
grænse for vægt, der kan monteres, kan det falde af og
være årsag til uheld.
 Der kan forekomme pletter, skrammer og beskadigelse
på monteringsudstyret pga. vibration, stød, fald, varme,
direkte sollys, snavs, fine sandpartikler, støv, regn eller
vand osv. Brug monteringsudstyret i et egnet miljø.
 Enheden er designet til brug på en cykel. Lad være med
at montere den andre steder end på et cykelstyr.
 Det monterede udstyr fungerer muligvis ikke korrekt
pga. vibration.
Illustrationerne i disse betjeningsvejledninger kan
være anderledes end det faktiske produkt.
Påsætning (se figur -)
 Sæt monteringspolstringen 
på holderen.
 Åbn holderen.
Fjern skruen fra holderen med
unbrakonøglen  (figur -).
Bemærk!
 Tab ikke spændskiven (figur -).
 Se tabellen i figur  og vælg den
monteringspolstring  og justeringsarket ,
der passer til styrets diameter.
 Sæt monteringspolstringerne på  ved at
justere dem med fremspringene på holderen
(figur -).
 Bestem monteringspositionen.
Vælg en placering, der ikke forstyrrer betjening
ved kørsel og cyklens funktionalitet.
Bemærk!
 Monter beslaget på en vandret del af styret, hvor tykkelsen
er ensartet.
 Monter holderen på styret.
Monter holderen på styret.
Beslut, hvordan vinklen på holderen skal være,
og skru den fast på styret (figur -). Brug til
sidst unbrakonøglen til at skrue skruen fast 
(figur -).
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan
du påsætter justeringsarket , kan du se
"Brug af justeringsarket ".
Hvis holderen ikke kan sættes ordentlig fast.
 Kontroller størrelsen på monteringspolstringerne ,
og om de er korrekt monteret på holderen.
 Kontroller tykkelsen på justeringsarkene , og om
de er korrekt monteret på holderen (figur -).
 Monter kameraet på holderen.
Vi anbefaler, at du sætter en rem på kameraet
og styret, så du forhindrer, at kameraet falder af.
Juster kameraets stativskruehul med kameraets
monteringsskrue på holderen, og sæt derefter
kameraet fast ved at dreje
kameramonteringsgrebet (figur -).
Monter Sony Action Cam på holderen.
Sæt Action Cam i det vandtætte etui, før du
sætter det på holderen.
Juster stativskruehullet på det vandtætte etui
med kameraets monteringsskrue på holderen,
og sæt derefter det vandtætte etui fast ved at
dreje kameramonteringsgrebet (figur -).
Bemærk!
 Det monterede udstyr fungerer muligvis ikke korrekt pga.
vibration osv.
Hvordan du justerer vinklen på
monteringspladen (figur )
Tryk på og hold knappen i venstre side af knappen inde,
og juster vinklen.
Brug af justeringsarket 

Kontroller de pakkede
elementer (se figur )
Følg nedenstående trin for at sætte holderen fast på styret
ved brug af justeringsarket. Hvis holderen ikke monteres
korrekt, kan den gå i stykker.
 Holder til en cykel
 Åbn holderen (figur -).
 Monteringspolstring (a/b/c, 2 af hver)
 Monteringspolstringerne a, b og c har forskellig indvendig
tykkelse.
 Justeringsark (1 (tykt)/0,5 (tyndt), 1 af hver)
 Unbrakonøgle
 Betjeningsvejledning (dette dokument)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Hvis du ønsker flere oplysninger om, hvordan
du anvender monteringspolstringerne ,
kan du se proceduren .
 Sæt justeringsarket på  (figur -).
Brug det tykke (1) eller tynde (0,5)
justeringsark, eller brug begge ovenpå hinanden,
alt efter tykkelsen på styret.
 Juster og sæt justeringsarkene omhyggeligt 
på styret (figur -).
 Skru skruen fast med unbrakonøglen ,
og monter holderen korrekt på styret
(figur -).
(Fortsættes på bagsiden)






Valmis telineen asennus
Kuva suunnasta

Asennustyyny
Suositellut asennustyynyn  ja säätöliuskan  yhdistelmät
Ohjaustangon
halkaisija
(yksikkö: mm)
22
Asennustyyny *1
c
Säätöliuska *
2
3
1+0.5*
23
24
25
c
c
b
1
3
0.5
1+0.5*
26
27
28
29
b
b
b
a
1
0.5
—
3
1+0.5*
30
31
32
a
a
a
1
0.5
—
Säätöliuska


*1 Koodi a, b tai c on painettu kunkin asennustyynyn  sisäpinnalle.
*2 Paksuus (1/0.5) on painettu säätöliuskoihin .
*3 Käytä sekä paksua (1) että ohutta (0.5) säätöliuskaa  päällekkäin.





Dansk
(Fortsat fra forsiden)
Aluslevy
Bemærk!
 Klem ikke justeringsarket eller andre fremmedlegemer ind under
den del, der er markeret med *. Holderen kan være beskadiget.
Billede af den komplette holdermontering (figur )
 Justeringsarket eller andre fremmedlegemer skal ikke klemmes
ind under denne del.
 Selv hvis justeringsarket er slapt på denne del, udgør det ikke
et problem.
 Justeringsark klemt ind.

Illustrationen viser montering på et styr på 31 mm
i diameter.
Specifikationer

Understøttet diameter på styr
22-32 mm
Etusuunta


Understøttet enhedsvægt

Teline
Säätöliuska

Kameran kiinnityspyörä

Vesitiivis kotelo
Kameran
kiinnityspyörä
Kameran kiinnitysruuvi




Säätöliuska
Teline
Asennustyyny


 Avaa teline.
Irrota telineen pultti kuusiokoloavaimella 
(kuva -).
Huomautus
 Varo kadottamasta aluslevyä (kuva -).
 Katso kuvan  taulukko ja valitse oikea tyyny
 ja säätöliuska  ohjaustangon halkaisijan
mukaan.
 Kiinnitä asennustyynyt  kohdistamalla ne
telineen ulokkeisiin (kuva -).
 Valitse asennuspaikka.
Valitse paikka, joka ei haittaa ajamista eikä
polkupyörän käyttöä.
Huomautus
 Asenna teline ohjaustangon vaakasuoraan osaan, jossa paksuus
on vakio.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
 Kiinnitä teline lujasti ohjaustankoon.
Suomi
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta
koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Varotoimet
Kameran kiinnitysruuvi
 Kiinnitä asennustyyny  telineeseen.
Vægt
200 g eller mindre
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä soveltavissa maissa

Kiinnitys (katso kuvat -)
 Ajaessa on noudatettava liikennesääntöjä.
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen on lainvastaista
ja voi aiheuttaa onnettomuuksia.
– Älä tee laitteelle käyttötoimenpiteitä ajaessasi.
 Asenna yksikkö oikein.
 Asenna yksikkö oikein tämän käyttöoppaan ohjeiden
mukaisesti. Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa
onnettomuuden.
 Kytke yksikkö lujasti käyttämällä sen mukana tulevia
varusteosia. Muiden kuin mukana tulevien osien
käyttäminen voi vaurioittaa yksikköä sisäpuolelta tai
aiheuttaa osien löystymisen. Tästä voi aiheutua
onnettomuus.
 Älä pura tai muuntele yksikköä (paitsi pois heittämisen
yhteydessä). Muuten seurauksena voi olla onnettomuus.
 Älä asenna yksikköä paikkaan, joka voi haitata ajamista.
Muuten seurauksena voi olla onnettomuus. Varmista,
että esimerkiksi ohjaustankoa ja jarruja voi käyttää
kunnolla.
 Älä asenna yksikköä paikkaan, joka voi haitata
näkyvyyttä eteenpäin. Noudata tässä paikallisia
säännöksiä. Jos näkyvyys eteenpäin vaarantuu,
seurauksena voi olla onnettomuus.
 Älä jätä kameraa kiinni polkupyörään. Jos jätät sen
suoraan auringonvaloon tai kuumaan, kosteaan tai
pölyiseen paikkaan, seurauksena voi olla akun
rikkoutuminen tai vuotaminen, mikä voi aiheuttaa
loukkaantumisen.
 Kiinnitä kamera lujasti telineeseen. Jos se ei ole
kunnolla kiinni telineessä, se voi pudota ja aiheuttaa
onnettomuuden tai loukkaantumisen. Varmista,
että se on kiinnitetty asianmukaisesti.
 Kiinnitä teline lujasti. Asenna teline ohjaustankoon
noudattamalla tämän käyttöoppaan ohjeita. Muuten
teline voi pudota ja aiheuttaa onnettomuuden tai
loukkaantumisen.
 Pidä huoli, ettei asennetun laitteen paino ylitä sallittua
painoa. Jos asennetun laitteen paino ylittää sallitun,
se voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
 Kiinnitysvarustukseen voi tulla jälkiä, naarmuja tai
vaurioita esimerkiksi tärinän, iskujen, putoamisen,
kuumuuden, suoran auringonvalon, lian, hiekan, pölyn
tai kastumisen vaikutuksesta. Käytä kiinnitysvarustusta
sopivassa ympäristössä.
 Tämä yksikkö on suunniteltu käytettäväksi
polkupyörässä. Älä kiinnitä sitä mihinkään muualle
kuin polkupyörän ohjaustankoon.
 Tärinä voi aiheuttaa sen, ettei kiinnitetty laite toimi
oikein.
Näissä käyttöohjeissa olevat kuvat voivat poiketa
todellisesta tuotteesta.
Kiinnitä teline lujasti ohjaustankoon.
Valitse telineen kulma ja kiinnitä teline
ohjaustankoon (kuva -). Viimeistele
lopuksi kiinnitys kiristämällä pultti
kuusiokoloavaimella  (kuva -).
Tietoja säätöliuskan  kiinnittämisestä on
kohdassa ”Säätöliuskan käyttäminen ”.
Jos telineen kiinnittäminen lujasti ei onnistu
 Tarkista asennustyynyjen koko  ja tarkista, että ne on
asennettu oikein telineeseen.
 Tarkista säätöliuskojen  paksuus ja tarkista, että ne on
kiinnitetty oikein telineeseen (kuva -).
 Kiinnitä kamera telineeseen.
Suosittelemme kiinnittämään hihnan kameraan
ja ohjaustankoon, jotta kamera ei pääse
putoamaan.
Kohdista kamerassa oleva kolmijalan
ruuvinreikä telineessä olevaan kameran
kiinnitysruuviin ja kiinnitä sitten kamera
pyörittämällä kameran kiinnityspyörää
(kuva -).
Kiinnitä Sony Action Cam -kamera
telineeseen.
Asenna Action Cam -kamera vesitiiviiseen
koteloon ennen sen kiinnittämistä telineeseen.
Kohdista vesitiiviissä kotelossa oleva kolmijalan
ruuvinreikä telineessä olevaan kameran
kiinnitysruuviin ja kiinnitä sitten vesitiivis
kotelo pyörittämällä kameran kiinnityspyörää
(kuva -).
Huomautus
 Esimerkiksi tärinä voi aiheuttaa sen, ettei kiinnitysvarustus
toimi oikein.
Asennuslevyn kulman säätäminen (kuva )
Pidä telineen vasemmalla puolella olevaa painiketta
painettuna ja säädä kulmaa.
Säätöliuskan käyttäminen 
Kiinnitä teline ohjaustankoon säätöliuskan avulla
noudattamalla seuraavia ohjeita. Väärä kiinnitys voi
rikkoa telineen.
 Avaa teline (kuva -).
Lisätietoja asennustyynyn  käyttämisestä
on kohdassa .
 Kiinnitä säätöliuska  (kuva -).
Käytä paksua (1) tai ohutta (0.5) säätöliuskaa
tai molempia päällekkäin ohjaustangon
paksuuden mukaan.
 Kohdista ja kiinnitä säätöliuska  huolellisesti
ohjaustankoon (kuva -).
 Kiristä pultti kuusiokoloavaimella  ja kiinnitä
teline ohjaustankoon (kuva -).
Huomautus
 Älä purista säätöliuskaa tai mitään vierasta esinettä tähdellä (*)
merkityn kohdan alle. Teline voi vaurioitua.
Valmis telineen asennus (kuva )
 Älä purista säätöliuskaa tai mitään vierasta esinettä tähän
kohtaan.
 Säätöliuska saa olla löysällä tässä kohtaa.
 Säätöliuska on puristettuna.
Kuvassa näkyy asennus halkaisijaltaan 31 mm:n
ohjaustankoon.
*
*
Ohjaustanko
Tarkista paketissa olevat osat
(katso kuva )
 Teline polkupyörään
 Asennustyynyt (a/b/c, kaksi kutakin)
 Asennustyynyjen a, b ja c sisäpaksuus on erilainen.
Tekniset tiedot
Soveltuvat ohjaustangon halkaisijat
22 mm – 32 mm
Sallittu laitteen paino
Paino
enintään 200 g
 Säätöliuskat (1 (paksu) / 0.5 (ohut), yksi kumpaakin)
 Kuusiokoloavain
 Käyttöohjeet (tämä opas)
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
Download PDF

advertising