Sony | SVD1321C5E | Sony SVD1321C5E VAIO® Duo 13 Takuuasiakirjat

4-470-044-11(1)
Säkerhetsföreskrifter
och supportinformation
Turvallisuussäännöt
ja tukitiedot
Sikkerhed og support
Sikkerhetsbestemmelser
og støtteinformasjon
Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation. Alla andra varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive ägare.
Sony, VAIO ja VAIO-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Sony, VAIO og VAIO-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation. Alle andre varemærker er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive ejere.
Sony, VAIO og VAIO-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
Sony Corporation. Alle andre varemerker er varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører de respektive eierne.
SE
Innehåll
Information om säkerhet och bestämmelser .................. 5
Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN .................... 12
Handbok med föreskrifter för trådlöst WAN................... 14
Handbok med föreskrifter för BLUETOOTH..................... 15
Garanti.............................................................................. 16
Sonys supporttjänster..................................................... 22
FI
Sisällys
Turvallisuus- ja säännösopas .......................................... 27
Langattoman LAN-verkon säännösopas ....................... 34
Langattoman WAN-verkon säännösopas...................... 36
BLUETOOTH-säännösopas .............................................. 37
Takuu............................................................................... 38
Sonyn tukipalvelut .......................................................... 44
DK
Indhold
Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser ......................
Retningslinjer for trådløst LAN .......................................
Retningslinjer for trådløst WAN......................................
Retningslinjer for brug af BLUETOOTH...........................
Garanti.............................................................................
Sonys supporttjenester ..................................................
49
56
58
59
60
66
3
NO
Innhold
Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse........ 71
Forskriftsveiledning for trådløs LAN ............................... 78
Forskriftsveiledning for trådløs WAN ............................. 80
Forskriftsveiledning for BLUETOOTH............................... 81
Garanti............................................................................. 82
Sonys brukerstøtte.......................................................... 88
4
Information om säkerhet och
bestämmelser
SE
Information om VAIO-datorn
För modeller som har stöd för IEEE-standarden 802.11a/n (5 GHz) för trådlöst LAN
För modeller med den inbyggda trådlösa LAN-funktionen som inte har stöd för
IEEE-standarden 802.11a/n (5 GHz) för trådlöst LAN
Säkerhetsinformation
Varning! Apparaten måste vara jordad. (Förutom produkter med
2-stiftskontakt.)
Vänta tills datorn har svalnat innan du lyfter upp den. Ytan runt
utventilen kan vara mycket varm.
Du rekommenderas att inte sitta med datorn direkt i knäet. Temperaturen
på undersidan av enheten kan stiga under normal användning och över
tid orsaka obehag eller brännskada.
Placera inte nätadaptern mot huden. Flytta bort nätadaptern från
kroppen om den blir varm och orsakar obehag.
VAIO-datorer är utformade för att endast fungera med originalbatterier
från Sony. För att en säker användning av VAIO-datorn ska kunna
garanteras bör du följaktligen endast använda ett laddningsbart
originalbatteri från Sony.
Vi rekommenderar att du använder en äkta Sony-nätadapter från Sony
för din produkt.
Nätadaptern är endast avsedd att användas med IT-produkter. Använd
inte för några andra ändamål. Om strömsladden till nätadaptern som
medföljer datorn har en 3-stiftskontakt bör du se till att eluttaget är
ordentligt jordat.
Nätadaptern är endast avsedd att användas inomhus.
5

Vissa modeller har flera landsspecifika strömsladdar som medföljer. Använd den
strömsladd som passar eluttaget i ditt land.

Datorn kopplas inte från huvudströmmen när du stänger av datorn med
strömbrytaren. Dra ur nätadaptern eller strömkabeln från väggurtaget för att
koppla från helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara
lättillgängligt.
Du bör under inga omständigheter öppna eller plocka isär huvudenheten eller
något av tillbehören, eftersom det kan leda till skador som inte täcks av garantin.
Öppna inte höljet om du vill undvika en elektrisk stöt. Låt endast kvalificerad
personal utföra service.
Utsätt inte datorn eller datorns tillbehör för regn eller fukt om du vill undvika
brand- eller chockskada.
Undvik skada på datorn och risk för att den antänds vid transport genom att först
sätta på eventuella anslutningsskydd och fackhöljen på avsedda platser, och se till
att batteriet sitter säkert i batterifickan om batteriet är löstagbart.
Håll alltid batteriet installerat när datorn används (för modeller med löstagbart
batteri).
Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon vätska,
till exempel vatten, kaffe eller juice.
Platser som är direkt exponerade för solljus eller värmeelement bör undvikas.
Intern överhettning kan orsaka brand eller skada på enheten.
Blockera inte luftventilerna när datorn används.
Blockering av ventilerna leder till att luftcirkulationen minskar, vilket kan orsaka
intern överhettning och resultera i att datorn skadas, tekniska fel eller brandrisk.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation
och se till att datorn fungerar som den ska.
 Använd inte datorn på tygunderlag, till exempel mattor, kuddar eller filtar,
nära gardiner eller på dammiga ytor som kan blockera ventilerna. Använd
alltid datorn på en plan yta.
 Använd inte datorn och/eller nätadaptern när de är täckta eller svepta i tyg.
Se till att nätadaptern används i en säker miljö.
 Innan du lägger datorn i en väska, se till att datorn är avstängd eller är i
viloläge. Se till att strömindikatorn är av om datorn är utrustad med en
strömindikator.
Apparaten är också utformad för IT-system med fas-till-fasspänning på 230 V, för
kunder i Norge.
Ljud- och bildstörningar kan inträffa om den här utrustningen placeras i närheten
av annan utrustning som sänder ut elektromagnetisk strålning.
Utstrålning från den här induktiva enheten kan störa radiomottagare i närheten
(för modeller med NFC).
Koaxialkabelskärmen ska kopplas till jord vid installation i byggnaden (för modeller
med TV-tunerkort).
När du reser till och inom USA bör du vara medveten om att USA:s
transportdepartement (DOT) nyligen utfärdade nya bestämmelser som gäller för
resenärer som reser med litiumbatterier och litiumjonbatterier.
Gå till http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html för mer information.















6

Rengör inte datorn med aerosolprodukter (tryckluft på flaska, sprayflaskor osv.)
som innehåller brandfarlig gas. Om du gör detta kan insidan av datorn fyllas med
gas. Om det sedan uppstår en gnista i motorerna, kopplingskontakter eller andra
interna delar i datorn kan gasen antändas och orsaka en explosion eller brand.
SE
Kontrollera och följ reglerna för användning av trådlösa funktioner.
Om trådlösa funktioner är förbjudna på flygplan måste alla trådlösa anslutningar
stängas av före ombordstigning.
På modellen med batteri öppnar du snabbknappen genom att peka längst upp till
höger på skärmen och flytta sedan markören ned och välj snabbknappen
Inställningar. Välj nätverksikonen och slår sedan på Flygplansläge. På modellen
utan batteri väljer du Nätverk och Internet och sedan Nätverks- och delningscenter
på Kontrollpanelen. Välj Ändra inställningar för nätverkskort till vänster och
inaktivera sedan alla trådlösa nätverk.
Stäng av datorn om du snabbt måste inaktivera den trådlösa funktionen.
Radiovågor kan orsaka fel i flygplanets utrustning vilket kan leda till en allvarlig
olycka.
På modellen med batteri och indikatorn WIRELESS är indikatorn WIRELESS tänd när
Flygplansläge är inaktiverat. Även om du inaktiverar alla trådlösa anslutningar när
läget Flygplansläge är inaktiverat fortsätter indikatorn WIRELESS att vara tänd. På
modellen utan batteri är indikatorn WIRELESS tänd när datorn är på när datorn kan
sända trådlösa signaler. Även om du inaktiverar alla trådlösa anslutningar kan
indikatorn WIRELESS fortsätta vara tänd. Du kan kontrollera om alla
nätverksanslutningar har inaktiverats genom att öppna Kontrollpanelen, välja
Nätverk och Internet och Nätverks- och delningscenter och sedan välja Ändra
inställningar för nätverkskort till vänster.
Angående visning av 3D-bilder


Se till att följa instruktionerna i bruksanvisningarna som medföljde till 3D-skärmen
när du tittar på 3D-bilder.
Vissa personer kan uppleva obehag (till exempel överansträngning av ögonen,
trötthet eller illamående) när de ser på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska
3D-relaterade spel. Sony rekommenderar att alla tittare regelbundet tar en paus
när de tittar på 3D-videobilder eller spelar stereoskopiska 3D-relaterade spel.
Längden på pauserna och antalet pauser som krävs varierar från person till person.
Du känner vad som passar dig bäst. Om du upplever obehag ska du sluta titta på
3D-videobilderna eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel tills obehaget
upphör. Rådfråga din läkare vid behov.
Se också bruksanvisningarna för andra enheter eller programvaror som används
med datorn.
Synen på unga barn (speciellt barn under sex år) utvecklas fortfarande. Rådfråga
din läkare (till exempel en barn- eller ögonläkare) innan du tillåter unga barn att
titta på 3D-videobilder eller spela stereoskopiska 3D-relaterade spel. Vuxna bör
övervaka unga barn och se till att de följer rekommendationerna ovan.
7
Laservarning (för VAIO-datorer med optisk enhet)
Den optiska diskenheten i datorn är klassificerad som en CLASS 1 LASER PRODUCT och
uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1 för laserprodukter.
Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som
har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för
säkerheten.
Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem
som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning.
För inkorporerad optisk diskenhet
Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering
för strålen.
 Maximal ström: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Stråldivergens: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Pulsbredd: Kontinuerlig kurva
Laservarning (för VAIO-datorer med den trådlösa lasermusen
VGP-WMS21)
VGP-WMS21 är klassificerade som CLASS 1 LASER PRODUCTS och uppfyller
säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter.
Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som
har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för
säkerheten.
Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem
som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning.
Du hittar följande märke på undersidan av utrustningen.
8
Information om bestämmelser
Sony försäkrar härmed att den här produkten, oavsett om den omfattar trådlös
utrustning eller inte (inklusive ett trådlöst tangentbord och/eller en trådlös mus
och/eller en trådlös mottagare), överensstämmer med de grundläggande kraven och
andra relevanta bestämmelser i EG-direktiv 1999/5/EC.
SE
Du kan hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity,
DoC) med R&TTE-direktivet genom att gå till följande URL:
http://www.compliance.sony.de/
Den här produkten har testats och uppfyller de gränsvärden som stadgas i
EMC-direktivet för användning av anslutningskablar under 3 meter.
Försiktighetsåtgärder för användning/kassering

För modeller med löstagbart batteri
Varning!
Det finns risk för explosion om batteriet ersätts på ett felaktigt sätt.
Ersätt dem endast med likadan eller motsvarande typ som
rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt
tillverkarens anvisningar.
Batteriet som används i enheten kan orsaka brand eller kemiska
brännskador om det hanteras felaktigt.
Krossa inte det, plocka inte isär det, utsätt det inte för värme över 60 °C
och bränn inte upp det.
Kassera använt batteri omedelbart och enligt gällande föreskrifter.
Håll det utom räckhåll för barn.
Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med
någon vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice.
Hantera inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
I vissa områden kan det vara förbjudet att kassera litiumjonbatterier
bland hushållsavfallet eller företagets avfall. Använd det allmänna därtill
avsedda insamlingssystemet.


För modeller med litiumjonbatterier (gäller endast i Tyskland)
Kasseringsanvisning: Kassera endast tomma batterier i återvinningslådor för
batterier i butiker eller på lokala återvinningscentraler. Batterier är ofta tomma om
enheten stängs av eller visar ”Tomt batteri” eller när batteriet har haft en lång
livslängd och enheten ”inte fungerar som den ska”. Sätt en tejpbit över
batteripolerna för säkerhets skull.
För modeller med säkerhetskopieringsbatteri
Din produkt är utrustad med ett internt säkerhetskopieringsbatteri som inte
ska behöva ersättas under produktens livslängd. Kontakta en auktoriserad
Sony-service/supportcenter när batteriet behöver ersättas.
9

För modeller som används med torrbatterier
Varning!











10
Det finns risk för explosion om batteriet ersätts på ett felaktigt sätt. Ersätt
dem endast med likadan eller motsvarande typ som rekommenderas av
tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar.
Beroende på modell används torrbatterier till vissa tillbehör, och dessa
medföljer din produkt. Läs bruksanvisningen om du vill ha information om
hur du sätter i batterierna.
Hantera inte skadade eller läckande batterier.
Batterier kan explodera eller läcka om de laddas upp felaktigt, utsätts för
brand, blandas med andra typer av batterier eller är felaktigt isatta.
Batterier kan orsaka brand eller kemiska brännskador om de hanteras
felaktigt.
Plocka inte isär det, utsätt det inte för värme över 60 °C och bränn inte upp
det.
Kassera använt batteri omedelbart och enligt gällande föreskrifter.
Håll det utom räckhåll för barn.
Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon
vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice.
Kassera batterier enligt gällande föreskrifter när batterier tjänat ut.
I vissa områden kan det vara förbjudet att kassera batterier bland
hushållsavfallet eller företagets avfall. Använd det allmänna därtill avsedda
insamlingssystemet.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem)
SE
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och
andra europiska länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
eller
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller
0,004 % bly. För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt,
kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare
där du köpt produkten.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse,
grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade
representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de
separata service och garantihandlingarna.
11
Handbok med föreskrifter för trådlöst
LAN
(gäller endast för modeller med inbyggda trådlösa LAN-funktioner)
Trådlöst LAN – Information om bestämmelser
Den trådlösa LAN-produkten är en radioenhet som använder någon av
IEEE-standarderna 802.11a/b/g/n.
För modeller som har stöd för IEEE-standarden 802.11a/n (5 GHz) för trådlöst LAN
Beroende på modell kan det trådlösa LAN som är inbyggt i produkten endast användas i
följande länder: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
Användningsvillkor
För modeller utom VAIO Tap 20 SVJ202
Utrustningen är avsedd att användas på ett avstånd som är större än 15 mm mellan
LCD-skärmen och användaren.
Endast för VAIO Tap 20 SVJ202
Utrustningen är avsedd att användas på ett avstånd som är större än 15 mm mellan
utrustningen och användaren (exklusive: armar och ben).
Vid användning av IEEE-funktionen 802.11a/n för trådlöst LAN kan kanalerna mellan
frekvenserna 5,15 GHz till 5,35 GHz och 5,47 GHz till 5,725 GHz endast väljas för
inomhusanvändning.
I vissa situationer eller miljöer kan användningen av trådlös LAN-teknik begränsas av
ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för verksamheten, till exempel
ombord på flygplan, i sjukhus eller i någon annan miljö där risken för störningar på
andra enheter eller tjänster betraktas eller klassificeras som skadlig. Om du är osäker
på vilka riktlinjer som gäller för användningen av trådlös LAN-teknik i en viss
verksamhet eller miljö uppmanas du att först be om tillåtelse innan du slår på den.
Rådfråga din läkare eller tillverkaren av det medicinska hjälpmedlet (pacemaker,
hörapparat o.s.v.) om eventuella restriktioner beträffande användningen av trådlös
LAN-teknik.
12
Störningar
Om utrustningen orsakar skadliga störningar på tv-mottagningen, vilket kan
kontrolleras genom att slå av och på utrustningen, uppmanas användaren att försöka
korrigera störningarna på något av följande sätt: rikta om eller flytta
mottagningsantennen, öka avståndet mellan sändaren och mottagaren eller be
återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om råd.
SE
Friskrivningsklausul
Sony ansvarar inte för radio- eller tv-störningar eller annan oönskad effekt på grund av
att användaren har valt fel kanal. Användaren är exklusivt ansvarig för korrigering av
störningar som orsakas av felaktiga kanalval.
13
Handbok med föreskrifter för trådlöst
WAN
(gäller endast för modeller med inbyggda trådlösa WAN-funktioner)
Överföring
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (gäller endast för modeller med inbyggda LTE-funktioner)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Användningsvillkor
Utrustningen är avsedd att användas på ett avstånd som är större än 15 mm mellan
LCD-skärmen och användaren.
Använd inte trådlöst WAN i en miljö som kan vara mottaglig för radiostörningar som
orsakar skada på dig själv och andra, särskilt i följande fall:





På platser där det är förbjudet enligt lag. Följ alla särskilda regler och bestämmelser
och hörsamma alla skyltar och meddelanden.
Använd inte trådlöst WAN på platser som kan utgöra en potentiellt explosiv miljö.
Använd inte trådlöst WAN vid platser för bränslepåfyllning eller bensinstationer,
nära bränsledepåer (bränslelager och distributionsområden), kemiska fabriker
eller i områden där det pågår sprängningsarbeten.
Användning av trådlöst WAN är inte tillåtet i följande miljöer: Nära medicinsk eller
livsuppehållande utrustning (på sjukhus, privatkliniker o.s.v.). Medicinsk utrustning
kan vara mottaglig för radiostörningar.
I ett flygplan, varken på marken eller i luften.
Medan du framför ett fordon.
Friskrivningsklausul
Data kan stundtals gå förlorade eller försenas på grund av överförings- och
mottagningsegenskaper i den trådlösa kommunikationen. Detta kan bero på
variationen i radiosignalstyrka till följd av ändringar i inställningarna för
radioöverföringsvägen.
Sony ansvarar inte för några som helst skador till följd av förseningar eller fel i data
som överförs eller mottas via trådlöst WAN eller att trådlöst WAN inte kan överföra
eller motta dessa data.
14
Handbok med föreskrifter för
BLUETOOTH
SE
(gäller endast för modeller med inbyggda BLUETOOTH-funktioner)
Information om bestämmelser för den trådlösa BLUETOOTH®tekniken
Den interna BLUETOOTH-tekniken är avsedd för trådlös kommunikation med andra
BLUETOOTH-aktiverade enheter och använder frekvensbandet 2,4 GHz (2,400 GHz –
2,4835 GHz).
I vissa situationer eller miljöer kan användningen av trådlös BLUETOOTH-teknik
begränsas av ägaren till byggnaden eller ansvariga representanter för verksamheten,
till exempel ombord på flygplan, i sjukhus eller i någon annan miljö där risken för
störningar på andra enheter eller tjänster betraktas eller klassificeras som skadlig.
Om du är osäker på vilka riktlinjer som gäller för användningen i en viss verksamhet
eller miljö uppmanas du be om tillåtelse att använda trådlös BLUETOOTH-teknik innan
du aktiverar den. Rådfråga din läkare eller tillverkaren av det medicinska hjälpmedlet
(pacemaker, hörapparat o.s.v.) om eventuella restriktioner beträffande användningen
av trådlös BLUETOOTH-teknik.
15
Garanti
VIKTIGT! Innan någon service kan utföras på produkten och i händelse av att Sony
kan behöva radera data måste du se till att säkerhetskopiera innehållet på din
hårddisk, inklusive alla data som du har sparade eller programvara som du har
installerad på hårddisken. Sony ansvarar inte för skada på eller förlust av
program, data eller annan information som har sparats på något medium eller
någon annan del av produkten.
Bästa kund!
Tack för att du har köpt en Sony-produkt. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nöje
med den.
Kontakta en auktoriserad Sony-service/supportcenter (http://www.sony.eu/support/)
eller din återförsäljare eller en medlem av vårt auktoriserade servicenätverk (ASN) i det
europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra länder i enlighet med den här
garantin eller medföljande information för de fall produkten behöver garantiservice.
För att undvika att du utsätter dig för besvär i onödan rekommenderar vi att du läser
dokumentationen noggrant innan du begär garantiservice.
Din garanti
Den här garantin gäller för din Sony-produkt om det framkommer av de häften som
medföljer produkten, förutsatt att den köptes inom garantiområdet. Genom den här
garantin garanterar Sony att produkten är fri från fel i material och utförande vid
tidpunkten för det ursprungliga köpet och under en period av inte mindre än ETT ÅR
från det datumet. Den exakta giltighetstiden för garantin finns på s. 20 i dokumentet
eller gå till http://www.sony.eu/support/. Det Sony-företag som tillhandahåller och
infriar garantin anges i den här garantin eller medföljande häften under det land där
du begär garantiservice.
Om det inom garantiperioden befinns vara fel i produkten (vid tidpunkten för det
ursprungliga köpet) på grund av felaktigt material eller utförande bekostar Sony eller
en ASN-medlem i garantiområdet arbete eller delar, reparation eller (efter Sonys
gottfinnande) ersätter produkten eller dess defekta delar i enlighet med villkoren och
begränsningarna nedan. Sony och ASN-medlemmar kan ersätta defekta produkter
eller delar med nya eller reparerade produkter eller delar. Alla ersatta produkter och
delar tillfaller Sony.
Villkor
16
1
Garantiservice tillhandahålls endast mot uppvisande av originalfakturan eller
försäljningskvittot (som anger datum för köp, modellnamn och återförsäljarens
namn) tillsammans med den defekta produkten inom garantiperioden. Sony och
ASN-medlemmar kan vägra avgiftsfri garantiservice om dessa dokument inte
visas upp eller om de är ofullständiga eller oläsliga. Garantin gäller inte om
modellnamnet eller serienumret på produkten har ändrats, tagits bort eller gjorts
oläsligt.
2
För att undvika skada på eller förlust/radering av borttagningsbara
datalagringsmedier eller -tillbehör bör du ta bort dessa innan du lämnar in
produkten för garantiservice.
3
Den här garantin täcker inte transportkostnader och de risker som är förenade
med transport av produkten till och från Sony eller en ASN-medlem.
4
Den här garantin täcker inte:

regelbundet återkommande underhåll och reparation eller ersättning av delar på
grund av slitage
förbrukningsartiklar (komponenter som förväntas bytas ut regelbundet under en
produkts livslängd, t.ex. batterier). Observera att Sony, genom den här garantin,
garanterar att det batteri som ingår i din Sony-produkt vid tidpunkten för det
ursprungliga köpet är fritt från fel i material och utförande under en period av
6 månader (för länder utom Slovenien, Estland, Lettland och Litauen), 1 år
(Slovenien) eller 2 år (Estland, Lettland och Litauen) från detta datum
skada och fel som orsakas genom användning eller hantering av produkten som
inte överensstämmer med normal personlig användning eller användning i
hemmet
rengöring av produktens interna komponenter
skada eller ändringar i produkten till följd av felaktig användning, inklusive:
 försumlighet
 olyckor, överdriven hetta, brand, översvämningar, vätskor, kemikalier, damm,
andra substanser, felaktig ventilering, skakningar, vibrationer, strömökning,
för mycket eller felaktig strömförsörjning eller ingångsspänning, strålning,
elektrostatisk urladdning inklusive blixtar, annan extern påverkan
 behandling som orsakar fysisk eller kosmetisk skada eller skada i ytskiktet
eller ändringar i produkten eller skada på den flytande kristallskärmen (LCD)
 bristande möjlighet att installera eller använda produkten för sitt normala
syfte eller i enlighet med Sonys anvisningar beträffande installation eller
användning
 bristande möjlighet att följa instruktioner i Sonys bruksanvisning
 bristande möjlighet att följa instruktioner i Sonys säkerhetsföreskrifter
 installation eller användning av produkten på ett sätt som inte
överensstämmer med lagar och standarder som reglerar teknik och säkerhet i
landet där den installeras eller används
 virusinfektioner eller användning av produkten med programvara som inte
medföljer produkten eller felaktigt installerad programvara
 skick på eller fel i system som produkten används med eller inkorporeras i
förutom andra Sony-produkter som har utformats för att användas med
produkten
 användning av produkten med tillbehör, kringutrustning och andra produkter
av annan typ, annat skick och annan standard än vad Sony föreskriver
 reparation eller försök till reparation av personer som inte är Sony eller
ASN-medlemmar
justeringar eller anpassningar utan föregående skriftligt medgivande från Sony,
inklusive:
 uppgradering av produkten utöver den tekniska information eller de funktioner
som beskrivs i bruksanvisningen eller
 ändringar av produkten för att få den att överensstämma med nationella eller
lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder i andra länder än dem
som produkten utformades och tillverkades särskilt för





5
SE
Den här garantin täcker endast produktens maskinvarukomponenter. Den täcker
inte programvara (oavsett om den kommer från Sony eller inte) för vilken ett
licensavtal eller separata garantimeddelanden eller friskrivningar tillhandahålls
eller avses gälla för.
17
18
6
Vi vill informera dig om att produktens diagnostikavgift betalas av dig om:
a) diagnosen av produkten utförs av Sony eller av ett servicecenter som har
auktoriserats av Sony och visar att du inte är berättigad till en reparation enligt
den här garantin (oavsett anledning) för att rätta till felet;
b) eller om din produkt fungerar som den ska och inga maskinvarufel kunde
påvisas.
7
Policy för felaktiga pixlar:
Tillåtet antal felaktiga pixlar i plattskärmar som uppfyller kraven i ISO 13406-2
utgörs av mindre än 0,0005 % av det totala. På supportwebbplats för VAIO
(http://www.sony.eu/support/) under Nyheter kan du kontrollera den policy för
felaktiga pixlar som gäller för din VAIO-dator.
8
Denna paragraf 8 gäller bara i vissa europeiska länder. Kontakta en auktoriserad
Sony-service/supportcenter för frågor:
Om du officiellt har begärt att Microsoft®-operativsystemet ska tas bort upphör
alla rättigheter enligt denna garanti att gälla för din VAIO-dator och kommer att
vara utan laga kraft. Efter att Microsoft®-operativsystemet avinstallerats har Sonys
inget ansvar för att eventuell annan förinstallerad programvara ska fungera
korrekt tillsammans med ett annat operativsystem än Microsoft®-operativsystemet.
I händelse av ett återkallande eller frivilligt återkallande som rör en VAIO-dator av
samma produktkategori som din VAIO-dator kommer din VAIO-dator ej längre att
vara berättigade för inspektion av Sony.
Friskrivningar och begränsningar
Förutom vad som anges ovan lämnar Sony inga garantier (vare sig uttryckliga,
underförstådda, lagstadgade eller andra) beträffande produktens eller medföljande
eller konstituerande programvaras kvalitet, prestanda, korrekthet, tillförlitlighet,
lämplighet för ett visst ändamål, eller annat. Om den här friskrivningen inte tillåts eller
inte tillåts i sin helhet enligt tillämplig lag friskriver sig Sony eller begränsar Sony
garantierna endast i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Alla garantier
som det inte går att fullständigt friskriva sig från begränsas (så långt det är möjligt
enligt tillämplig lag) till giltighetstiden för den här garantin.
SE
Sonys enda förpliktelse enligt den här garantin är att reparera eller ersätta produkter i
enlighet med villkoren i denna garanti. Sony ansvarar inte för förlust eller skada som
hänför sig till produkter, tjänster, denna garanti eller annars, inklusive - ekonomiska
eller ideella förluster, - det pris som har betalats för produkten, - vinst- eller
inkomstbortfall, förlust av data, behållning eller användning av produkten eller
eventuella medföljande produkter, - indirekta eller oförutsedda skador, indirekt eller
oförutsedd förlust eller följdskador. Detta gäller oavsett om förlusten eller skadan
hänför sig till:




försämring av eller icke-funktion för produkten eller medföljande produkter genom
fel eller otillgänglighet under det att den/de är hos Sony eller en ASN-medlem,
och som orsakar avbrott, förlust av användningstid eller driftstopp
felaktigheter i utdata från produkten eller medföljande produkter
skada på eller förlust av programvara eller borttagningsbara datalagringsmedier
eller
virusinfektioner och annat.
Detta gäller för förlust och skador enligt alla rättsliga teorier, inklusive försumlighet
och andra handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadestånd, avtalsbrott,
uttrycklig eller underförstådd garanti och strikt ansvar (även då Sony eller en
ASN-medlem har fått information om att sådana skador kan uppkomma).
För det fall tillämplig lag förbjuder eller begränsar dessa ansvarsfriskrivningar friskriver
sig Sony eller begränsar Sony sitt ansvar endast i den utsträckning det är tillåtet enligt
tillämplig lag. Vissa länder förbjuder exempelvis friskrivning från eller begränsning av
skador till följd av försumlighet, grov försumlighet, avsiktlig vanskötsel, svikligt
förfarande eller andra liknande handlingar. Sonys ansvar enligt den här garantin
sträcker sig under inga omständigheter utöver det pris som har betalats för produkten,
men om tillämplig lagstiftning tillåter högre ansvarsbegränsningar, gäller de högre
ansvarsbegräsningarna.
19
Dina lagliga rättigheter
Konsumenter har lagliga (lagstadgade) rättigheter enligt gällande nationella lagar,
som hänför sig till köp av konsumentprodukter. Den här garantin påverkar inte
eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha eller de rättigheter som det inte går
att friskriva sig från eller begränsa, och inte heller rättigheter mot den person som du
köpte produkten av. Du kan utöva alla rättigheter som du har efter eget gottfinnande.
Sony Europe Limited,
Verksam under namnet Sony Belgium, bijkantoor (avdelning) Sony Europe Limited.
Ett registrerat företag i England och Wales.
Registrerat kontor: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Storbritannien
Registrerat företagsnummer: 2422874
Momsnummer: BE0452161045
Lokal adress: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgien
Sonys garantiperiod för nya VAIO-produkter
Persondator
20
Belgien
2 års garantiperiod
Bulgarien
2 års garantiperiod (gäller endast för CEM-modellversioner)
Danmark
2 års garantiperiod
Estland
2 års garantiperiod
Finland
2 års garantiperiod
Frankrike
Modeller med Windows 8 Pro förinstallerat : 2 års garantiperiod
Alla andra modeller: 1 års garantiperiod
Grekland
2 års garantiperiod
Irland
Modeller med Windows 8 Pro förinstallerat : 2 års garantiperiod
Alla andra modeller: 1 års garantiperiod
Italien
2 års garantiperiod
Kazakstan
2 års garantiperiod
Lettland
2 års garantiperiod
Litauen
2 års garantiperiod
Luxemburg
2 års garantiperiod
Nederländerna
2 års garantiperiod
Norge
2 års garantiperiod
Polen
2 års garantiperiod
Portugal
2 års garantiperiod
Rumänien
2 års garantiperiod
Ryssland
2 års garantiperiod
Schweiz
2 års garantiperiod
Serbien
2 års garantiperiod
Slovakien
2 års garantiperiod
Sonys garantiperiod för nya VAIO-produkter
Slovenien
2 års garantiperiod
Spanien
2 års garantiperiod
Storbritannien
Modeller med Windows 8 Pro förinstallerat : 2 års garantiperiod
Alla andra modeller: 1 års garantiperiod
Sverige
2 års garantiperiod
Tjeckien
2 års garantiperiod
Turkiet
2 års garantiperiod (gäller endast för CEU-modellversioner)
Tyskland
Modeller som köpts hos auktoriserade Sony-återförsäljare
i Tyskland och registrerade på www.sony.de/Garantie/ :
2 års garantiperiod
Alla andra modeller: 1 års garantiperiod
Ukraina
2 års garantiperiod
Ungern
2 års garantiperiod
Österrike
2 års garantiperiod
SE
21
Sonys supporttjänster
VAIO Efter försäljningssupport
Registrering av din VAIO-produkt
Det är väldigt viktigt att du registrerar produkten för att vi ska kunna erbjuda bästa
möjliga service, eftersom det gör det möjligt för oss att spara information om din
datorkonfiguration och alla kontakter som du har haft med oss under garantins
giltighetstid. Det ger oss även möjlighet att automatiskt ge din dator direktåtkomst till
information och programvaruuppdateringar. Kort sagt, det ger oss möjlighet att
anpassa vår service till dig. Du kan registrera din VAIO på
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Det här alternativet kräver en Internet-anslutning.
Få tillgång till supporttjänster för VAIO


22
http://www.sony.eu/support/
På vår modellbaserade webbplats får du information som är relevant för den
VAIO-modell du använder. Om du letar efter en uppdatering för en drivrutin så
visas endast drivrutiner för din VAIO. Vår support erbjuder dig också
felsökningsguider och instruktionsdokument som är enkla att följa och som
baseras på vanliga frågor och svar från vårt supportcenter.
Telefon
Vi rekommenderar att du besöker http://www.sony.eu/support/ innan du ringer
vårt supportcenter, eftersom svaret du letar efter förmodligen redan finns i vår
kunskapsbas.
Telefonsupporten för VAIO är tillgänglig från måndag till fredag. Öppettider
varierar beroende på land. Exakta öppettider för det land som du bor i finns på
http://www.sony.eu/support/.
Här nedan finner du specifika telefonnummer. Detaljerad information och uppdateringar
angående dessa tillhandahålls i registreringsinformationen och på webbplatsen.
SE
Hänvisa till serienumret för din VAIO-dator när du ringer VAIO supporthjälplinjer.
Serienumret sitter på undersidan, på baksidan, inuti baksidan eller inuti batterifacket på
din VAIO-dator.
Numren kan uppdateras då och då utan föregående meddelande.
Land
Språk
Telefonnummer
Belgien
Nederländska
+32 2 7173218
Franska
+32 2 7173219
Bosnien-Hercegovina
Kroatiska
+387 033 943 600
Bulgarien
Bulgariska
+359 700 1 7669
Cypern
Engelska
+357 800 91150
Danmark
Danska
+45 70 112105
Estland
Estniska
+372 65 43484
Finland
Finska
+358 969 379 450
Frankrike
Franska
+33 1 55 69 51 28
Grekland
Grekiska
+30 00800 4412 1496
Irland
Engelska
+353 1 407 3040
Italien
Italienska
+39 848 801 541
Kazakstan
Ryska
+7 7272 714480
Kroatien
Kroatiska
+385 01 469 4823
Lettland
Lettland
+371 67 046049
Litauen
Litauiska
+8 8004 0008
Luxemburg
Franska
+352 342 0808380
Nederländerna
Nederländska
+31 20 346 93 03
Norge
Norska
+47 231 62592
Polen
Polska
+48 0 801 382 462
Portugal
Portugisiska
+351 808 201 174
Rumänien
Rumänska
+40 213 138 872
Ryssland
Ryska
+7 8 800 700 0939
Schweiz
Tyska
+41 44 800 93 00
Franska
+41 44 800 97 00
Serbien
Serbiska
+381 11 228 3300
Slovakien
Slovakiska
+421 552 302 801
Slovenien
Slovenska
+386 1 588 1154
Spanien
Spanska
+34 914 534 087
Storbritannien
Engelska
+44 870 240 24 08
23
Land
Språk
Telefonnummer
Sverige
Svenska
+46 858 769 220
Tjeckien
Tjeckiska
+420 2 4601 9146
Turkiet
Turkiska
+90 212 444 82 46
Tyskland
Tyska
+49 180 577 67 76
Ukraina
Ryska
+380 443 908 246
Ungern
Ungerska
+36 1 777 91 51
Österrike
Tyska
+43 179 56 73 33
Kontaktinformation för andra länder finns på http://www.sony.eu/support/.
Reparationstjänster för VAIO-maskinvara
Gå till supportwebbplatsen för VAIO (http://www.sony.eu/support/) om du vill ha mer
information om hur den här tjänsten tillhandahålls. Även om majoriteten av problemen
löses via Internet eller per telefon kan det ibland krävas andra åtgärder eller reparation
för att lösa problemet.
Du bör vara uppmärksam på följande viktiga information innan vi hämtar din VAIO:




24
Eftersom du ansvarar för att säkerhetskopiera dina data är det viktigt att du
säkerhetskopierar dina filer från hårddisken eftersom Sony inte kan garantera
integriteten för program eller data på datorn under reparationsprocessen.
Inkludera inte några tillbehör i förpackningen av huvudenheten såvida inte du blir
ombedd att göra det.
Ett fast pris för reparationer som inte omfattas av garantin debiteras om du väljer
att inte fullfölja reparationen.
En adress, ett telefonnummer och en kontaktperson som är nåbar under
kontorstid är obligatoriskt för att leveransbudet och kontorspersonalen ska kunna
arbeta framgångsrikt.
Skriv ned följande information om din VAIO-dator. Informationen krävs om datorn
behöver repareras.
Modellnamn och serienummer:
SE
Återförsäljare och stämpel:
Inköpsdatum:
Kundens namn och adress:
25
Turvallisuus- ja säännösopas
Tietoja VAIO-tietokoneesta
Mallit, jotka tukevat langatonta IEEE 802.11a/n (5 GHz) -lähiverkkostandardia
FI
Mallit, joissa on sisäinen langaton lähiverkkotoiminto, joka ei tue langatonta IEEE
802.11a/n (5 GHz) -lähiverkkostandardia
Turvallisuuteen liittyviä tietoja
Varoitus: Tämä laite on maadoitettava. (Paitsi kaksinastaisella liittimellä
varustetut tuotteet.)
Älä tartu tietokoneeseen, ennen kuin se on viilentynyt. Ilma-aukkojen
ympäristö voi olla erittäin kuuma.
Ei ole suositeltavaa pitää tietokonetta sylissä käytön aikana. Tietokoneen
pohjan lämpötila voi nousta normaalin käytön aikana. Pitkäaikainen
käyttö saattaa aiheuttaa epämukavuutta tai palovammoja.
Vältä ihokosketusta verkkolaitteen kanssa. Jos verkkolaite kuumenee ja
tuntuu epämukavalta, siirrä se kauemmas itsestäsi.
VAIO-tietokoneet on suunniteltu toimimaan aitojen Sony-akkujen kanssa.
Siksi VAIO-tietokoneessa tulee käyttää vain Sonyn alkuperäistä
ladattavaa akkua. Se takaa, että laitteen käyttäminen on turvallista.
On suositeltavaa käyttää vain alkuperäistä Sony-verkkolaitetta, joka on
toimitettu tuotteen mukana.
Tämä verkkolaite on tarkoitettu käytettäväksi vain IT-tuotteiden kanssa.
Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Jos tietokoneen mukana
toimitetun verkkolaitteen virtajohto on varustettu kolminastaisella
liittimellä, varmista, että sähköliitäntä on oikein maadoitettu.
Tämä verkkolaite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
27

Joidenkin mallien mukana toimitetaan useita maakohtaisia virtajohtoja. Käytä
omassa maassasi käytössä olevaa virtajohtoa.

Tietokoneen sammuttaminen -painikkeesta (virta) ei kytke tietokonetta kokonaan
irti verkkovirrasta. Jos haluat irrottaa tietokoneen kokonaan verkkovirrasta, irrota
verkkolaite tai virtajohto verkkovirrasta. Pistorasian tulee olla laitteen läheisyydessä
ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
Päälaitteen tai sen lisävarusteiden avaaminen tai purkaminen saattaa aiheuttaa
vaurioita, joita takuu ei korvaa.
Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran takia. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä
huoltotöitä.
Älä altista tietokonetta tai sen osaa sateelle tai kosteudelle, sillä se saattaa
aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.
Jotta tietokone ei vahingoitu tai syty palamaan kuljetuksen aikana, aseta liitäntöjen
kannet ja korttipaikkojen suojukset paikalleen ja kiinnitä akku paikalleen
akkulokeroon, jos akku on irrotettava.
Pidä akku paikallaan asennettuna aina, kun tietokone on käytössä (mallit, joissa
on irrotettava akku).
Älä kytke akun metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi
läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia.
Vältä altistumista, suoralle auringonvalolle tai lämmittimille. Ylikuumeneminen
saattaa vaurioitta laitetta.
Älä tuki ilman sisään- tai ulostuloaukkoja tietokoneen ollessa käynnissä.
Ilma-aukkojen tukkiminen rajoittaa ilman kiertoa, mikä voi aiheuttaa
ylikuumenemista ja aiheuttaa näin tietokoneen osien vääristymistä, tietokoneen
toimintahäiriön tai tulipalovaaran.
Varmista seuraavilla varotoimilla, että ilmankierto on riittävä ja tietokone toimii
luotettavasti.
 Älä aseta tietokonetta kangaspinnoille, kuten matoille, tyynyillä tai peitoilla
peitetyille alustoille, verhojen lähelle tai pölyisille pinnoille, sillä tällöin
tietokoneen ilma-aukot voivat tukkeutua. Käytä tietokonetta aina tasaisella
alustalla.
 Älä käytä tietokonetta tai verkkolaitetta, jos se on peitetty kankaalla tai kiedottu
kankaaseen. Varmista, että verkkolaitteen ympäristö on puhdas.
 Ennen kuin asetat tietokoneen kassiin, varmista, että tietokone on sammutettu
tai lepotilassa. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, ettei se pala.
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi Norjassa myös IT-virranjakelujärjestelmissä,
joiden pääjännite on 230 V.
Ääni ja kuva saattaa vääristyä, jos laite sijoitetaan sähkömagneettista säteilyä
lähettävän laitteen lähelle.
Laite on induktoiva ja se voi aiheuttaa häiriöitä muille radiopalveluja käyttäville
vastaanottimille (mallit, joissa on NFC).
Koaksiaalikaapelin suojus on tarkoitettu kytkettäväksi rakennusasennusten
maadoitettuun pistorasiaan (mallit, joissa on TV-viritin).
Huomioi matkustaessasi Yhdysvaltoihin, että Yhdysvaltain liikenneministeriö on
äskettäin julkaissut uusia säädöksiä, jotka koskevat litium- ja litiumioniakuin
varustettuja laitteita käyttäviä matkustajia.
Lisätietoja on osoitteessa http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.















28

Älä puhdista tietokonetta syttyviä kaasuja sisältävillä aerosolituotteilla (kuten
paineilma- tai aerosolispraytölkeillä). Tällöin tietokoneen sisälle saattaa päästä
kaasuja, jotka voivat syttyä toimilaitteiden, kytkimien ja tietokoneen muiden
sisäisten osien mahdollisen kipinöinnin seurauksena ja aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon.
Tarkista langattomien ominaisuuksien käyttörajoitukset ja noudata niitä.
Jos lentoyhtiö kieltää langattomien toimintojen käytön, kytke kaikki langattomat
toiminnot pois päältä ennen koneeseen astumista.
Jos tietokoneessa on akku, avaa oikopolut siirtämällä hiiren osoitin näytön oikeaan
yläkulmaan ja siirrä siten osoitinta alaspäin ja valitse Asetukset-oikopolku. Valitse
verkkokuvake ja ota sitten Lentotila käyttöön. Jos käyttämässäsi mallissa ei ole
akkua, valitse Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet ja Verkko- ja jakamiskeskus,
valitse vasemmasta sivupalkista Muuta sovittimen asetuksia ja poista sitten kaikki
langattomat verkot käytöstä.
Jos langaton yhteys on tarpeen poistaa käytöstä nopeasti, sammuta tietokone.
Radioaallot saattavat aiheuttaa vikoja lentokoneen laitteisiin, mistä saattaa
aiheutua vakava onnettomuus.
FI
Jos käyttämässäsi mallissa on akku ja WIRELESS-merkkivalo, WIRELESS-merkkivalo
palaa, kun Lentotila ei ole käytössä. Vaikka poistaisit kaikki langattomat yhteydet
käytöstä, WIRELESS-merkkivalo palaa aina, kun Lentotila ei ole käytössä. Malleissa,
joissa ei ole akkua, tietokoneen WIRELESS-merkkivalo palaa, jos tietokone voi
lähettää langattomia signaaleja. WIRELESS-merkkivalo saattaa palaa, vaikka
poistaisit kaikki langattomat yhteydet käytöstä. Kun haluat tarkistaa, ovatko kaikki
verkkoyhteydet poistettu käytöstä, valitse Ohjauspaneeli, Verkko ja Internet ja
Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta sivupalkista Muuta
sovittimen asetuksia.
3D-kuvan katseleminen


Noudata 3D-näytön mukana toimitettujen oppaiden ohjeita 3D-kuvaa katseltaessa.
Jotkut ihmiset saattavat saada oireita (kuten silmien väsymys, väsymys ja
pahoinvointi) katsellessaan 3D-videokuvia tai pelatessaan stereoskooppisia
3D-pelejä. Sony suosittelee taukojen pitämistä säännöllisesti 3D-videokuvia
katseltaessa ja stereoskooppisia 3D-pelejä pelattaessa. Tarvittava taukojen pituus
ja väli vaihtelee henkilökohtaisesti. Selvitä itsellesi parhaiten sopiva tauotus itse.
Jos havaitset mitään oireita, lopeta 3D-videokuvien katselu tai stereoskooppisten
3D-pelien pelaaminen, kunnes oireet lakkaavat. Ota yhteyttä lääkäriin, jos koet
sen tarpeelliseksi.
Lue myös muiden tietokoneen kanssa käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen
käyttöoppaat.
Pienten lasten (erityisesti alle kuusivuotiaiden lasten) näkö ei ole vielä kehittynyt
täysin. Ota yhteyttä lääkäriin (esimerkiksi lastenlääkäriin tai silmälääkäriin) ennen
kuin annat pienten lasten katsella 3D-videokuvia tai pelata stereoskooppisia
3D-pelejä. Lapsia tulee aina valvoa sen varmistamiseksi, että he noudattavat
edellä mainittuja suosituksia.
29
Laserlaitteita koskeva varoitus (VAIO-tietokoneille, joissa on
optinen levyasema)
Tietokoneesi optinen asema on CLASS 1 LASER PRODUCT -tuote, joka on lasertuotteiden
turvallisuusstandardin IEC/EN 60825-1 vaatimusten mukainen.
Varoitus – laitetta saa huoltaa ja korjata vain Sonyn valtuuttama huoltoteknikko.
Vääränlainen käyttö ja korjaukset voivat olla vaarallisia.
Varoitus – muiden kuin tässä ohjeessa määritettyjen säätimien käyttö tai toimenpiteiden
toteuttaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.
Kiinteä optinen asema:
Varoitus – luokan 3B näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä avattuna. Vältä suoraa
altistumista säteelle.
 Huipputeho: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Säteen divergenssi: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Pulssin kesto: Jatkuva kantoaalto
Laserlaitteita koskeva varoitus (VAIO-tietokoneille, joissa on
langaton laserhiiri VGP-WMS21)
VGP-WMS21 on CLASS 1 LASER PRODUCTS -tuote, joka on lasertuotteiden
turvallisuusstandardin IEC/EN 60825-1(2007) mukainen.
Varoitus – laitetta saa huoltaa ja korjata vain Sonyn valtuuttama huoltoteknikko.
Vääränlainen käyttö ja korjaukset voivat olla vaarallisia.
Varoitus – muiden kuin tässä ohjeessa määritettyjen säätimien käyttö tai toimenpiteiden
toteuttaminen voi altistaa vaaralliselle säteilylle.
Seuraava merkintä on laitteen pohjassa.
30
Tietoja säädöksistä
Sony vakuuttaa täten, että tämä tuote, joka saattaa sisältää langattoman
lisävarustepaketin, mukaa lukien langattoman näppäimistön, langattoman hiiren ja
langattoman vastaanottimen, on direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.
Radio- ja telepäätelaitedirektiivin edellyttämän yhdenmukaisuusilmoituksen saa
seuraavasta URL-osoitteesta: http://www.compliance.sony.de/
FI
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on enintään 3 metriä.
Käyttöä ja hävittämistä koskevat varoitukset

Mallit, joissa on irrotettava akku
Varoitus
Akku voi räjähtää, jos se vaihdetaan väärin. Vaihda akku ainoastaan
valmistajan suosittelemaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä
käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tässä laitteessa käytettävä akku saattaa väärin käsiteltynä syttyä
palamaan tai aiheuttaa kemiallisia palovammoja.
Älä purista, pura, altista yli 60 °C:n lämpötilalle tai polta.
Hävitä käytetyt paristot viipymättä ja asianmukaisesti.
Älä säilytä lasten ulottuvilla.
Älä kytke akun metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi
läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia.
Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja.
Joillakin alueilla litiumioniakkuja ei saa hävittää talous- tai
toimistojätteiden mukana. Käytä julkista keräysjärjestelmää.


Mallit, joissa on litiumioniakku (koskee vain Saksaa)
Hävittämisneuvoja: Toimita tyhjät akut vähittäiskaupoissa oleviin tai kunnan
ylläpitämiin keräysastioihin. Akut ovat yleensä tyhjät, kun laite sammuu tai siinä
näkyy akun tyhjenemisilmoitus tai kun laite lakkaa toimimasta oikein, kun akut
ovat olleet käytössä pitkään. Peitä varmuuden vuoksi akkujen navat esimerkiksi
teipillä.
Mallit, joissa on muistinvarmistusakku
Tuotteesi on varustettu sisäisellä muistinvarmistusakulla, jota ei yleensä tarvitse
vaihtaa tuotteen eliniän aikana. Jos akku on vaihdettava, ota yhteys
Sony-huoltoon/tukikeskukseen.
31

Mallit, joissa on kuivaparistot
Varoitus











32
Akku voi räjähtää, jos se vaihdetaan väärin. Vaihda akku ainoastaan valmistajan
suosittelemaan samaan tai vastaavaan tyyppiin. Hävitä käytetyt akut
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Joidenkin tuotemallien mukana toimitetaan kuivaparistoilla toimivia
lisävarusteita. Katso paristojen asennusohjeet lisävarusteiden käyttöohjeista.
Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia paristoja.
Paristot voivat räjähtää tai niihin voi tulla vuotoja, jos niitä ladataan väärin,
hävitetään polttamalla, käytetään yhdessä muunmerkkisten paristojen
kanssa tai jos ne asennetaan väärin.
Paristot voivat syttyä palamaan tai aiheuttaa kemiallisia palovammoja, jos
niitä käytetään väärin.
Älä pura, altista yli 60 °C:n lämpötilalle tai polta.
Hävitä käytetyt paristot viipymättä ja asianmukaisesti.
Älä säilytä lasten ulottuvilla.
Älä kytke paristojen metalliliittimiä yhteen tai anna niiden kastua esimerkiksi
läikyttämällä niiden päälle vettä, mehua tai kahvia.
Kun paristojen käyttöikä on kulunut loppuun, hävitä ne säädösten mukaisesti.
Joillakin alueilla paristoja ei saa hävittää talous- tai toimistojätteiden mukana.
Käytä julkista keräysjärjestelmää.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
FI
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
tai
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä
(Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta
turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corportation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin
lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle
edustajalle, Sony Deutschland GmbH:lle, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan
takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.
33
Langattoman LAN-verkon
säännösopas
(vain langattoman lähiverkon laitteilla varustetut mallit)
Langaton lähiverkko - tietoja säädöksistä
Langaton lähiverkkotuote on radiolaite, joka on IEEE 802.11a/b/g/n -standardin
mukainen.
Mallit, jotka tukevat langatonta IEEE 802.11a/n (5 GHz) -lähiverkkostandardia
Tätä tuotetta, jossa on kiinteä langattoman lähiverkon varustus, voi käyttää vain
seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja,
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja,
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi,
Tanska, Tšekki, Turkki, Unkari ja Viro.
Käyttöehdot
Muut mallit paitsi VAIO Tap 20 SVJ202
Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään
15 mm.
Vain VAIO Tap 20 SVJ202
Laitetta käytettäessä laitteen ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään 15 mm.
(Raajat pois lukien.)
Käytettäessä langatonta IEEE 802.11a/n -lähiverkkoa, kanavat taajuusalueilla
5,15–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz kanavat voi valita vain sisäkäyttöä varten.
Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava
organisaatio on saattanut kieltää langattoman lähiverkkotekniikan käyttämisen.
Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa
muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma,
onko langattoman lähiverkkotekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa
ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen
lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen)
valmistajalta lisätietoja langattoman lähiverkkotekniikan käyttöön mahdollisesti
liittyvistä rajoituksista.
34
Häiriöt
Jos laitteisto aiheuttaa häiriöitä televisiovastaanottimissa (asian voi todeta katkaisemalla
laitteesta virran ja kytkemällä sen uudelleen), koeta korjata asia jollakin seuraavista
tavoista: Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen, suurenna lähettimen ja
vastaanottimen välistä etäisyyttä, kysy apua pätevältä radio- ja TV-asentajalta.
Vastuuvapautusilmoitus
FI
Sony ei ole vastuussa mistään radio- tai televisiohäiriöstä eikä mistään muusta
ei-toivotusta vaikutuksesta, joka on seurausta käyttäjän väärin valitsemasta kanavasta.
Väärin valitun kanavan aiheuttamien häiriöiden korjaaminen on yksinomaan käyttäjän
vastuulla.
35
Langattoman WAN-verkon
säännösopas
(vain langattoman suuralueverkon laitteilla varustetut mallit)
Lähetys
LTE: 800/900/1 800/2 600 MHz (vain kiinteillä LTE-toiminnolla varustetut mallit)
UMTS/HSPA: 900/2 100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1 800 MHz
Käyttöehdot
Laitetta käytettäessä LCD-näytön ja käyttäjän välisen etäisyyden on oltava vähintään
15 mm.
Älä käytä langatonta suuralueverkkoa ympäristössä, jossa se saattaa aiheuttaa
vaarallisia häiriöitä. Tällaisia ovat erityisesti seuraavat paikat:





Alueet, joissa käyttö on lailla kielletty. Noudata mahdollisia erityissäädöksiä ja
toimi opaskylttien ja ilmoitusten kertomalla tavalla.
Älä käytä langatonta suuralueverkkoa paikoissa, joissa on räjähdysvaara. Älä käytä
langatonta suuralueverkkoa autoa tankattaessa, polttoainevarastojen
läheisyydessä, kemianteollisuuden laitoksissa tai räjäytystyömaan läheisyydessä.
Langattoman suuralueverkon käyttö on kiellettyä seuraavissa ympäristöissä:
Lääketieteellisten ja elintoimintoja ylläpitävien laitteiden läheisyydessä (esimerkiksi
sairaaloissa ja yksityisissä hoitolaitoksissa). Lääketieteelliset laitteet voivat olla
herkkiä radiosäteilyn aiheuttamille häiriöille.
Lentokoneissa, myös niiden ollessa maassa.
Ajaessasi autoa.
Vastuuvapautusilmoitus
Langattoman tietoliikenteen ominaisuuksista johtuen tietoja voi joskus kadota tai
vaurioitua tiedonsiirron aikana. Siihen voivat olla syynä radiosignaalin voimakkuuden
vaihtelut, jotka ovat seurausta muutoksista signaalin lähetys- ja vastanottoolosuhteissa.
Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta langattoman suuralueverkon
tietoliikenteessä ilmenneistä viiveistä tai virheistä tai langattoman suuralueverkon
kyvyttömyydestä lähettää tai vastaanottaa tietoja.
36
BLUETOOTH-säännösopas
(vain kiinteällä BLUETOOTH-toiminnolla varustetut mallit)
Langaton BLUETOOTH®-tekniikka – tietoja säädöksistä
Muiden BLUETOOTH-toiminnalla varustettujen laitteiden kanssa tapahtuvaan
langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu kiinteä BLUETOOTH-tekniikka toimii 2,4 GHz:n
taajuusalueella (2,400–2,4835 GHz).
FI
Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava
organisaatio on saattanut kieltää langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttämisen.
Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa
muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri.
Jos et ole varma, onko langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttö sallittua tietyssä
ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai
henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai
kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman BLUETOOTH-tekniikan käyttöön
mahdollisesti liittyvistä rajoituksista.
37
Takuu
TÄRKEÄÄ: Tuotteeseen tehtävät huoltotoimet saattavat edellyttää, että Sony
poistaa tietoja tuotteesta, joten ennen tuotteen huoltamista asiakkaan on
varmuuskopioitava kiintolevyn sisältö, mukaan lukien kaikki siihen tallennetut
tiedot ja asennetut ohjelmat. Sony ei vastaa mistään tuotteen huollossa syntyneistä
vahingoista tai menetyksistä, jotka koskevat ohjelmia, tietoja tai muita
tallennusvälineiden sisältämiä tietoja.
Hyvä asiakas!
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sony-tuotteen. Toivottavasti olet siihen tyytyväinen.
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuotteesi tarvitsee takuuhuoltoa, ota
yhteys valtuutettuun Sony-huoltoon/tukikeskukseen (http://www.sony.eu/support/),
jälleenmyyjääsi tai valtuutetun palveluverkkomme (ASN) jäseneen Euroopan
talousalueella (ETA) tai muissa maissa, jotka on ilmoitettu näissä takuuehdoissa tai
niiden mukana toimitetuissa asiakirjoissa. Jotta välttyisit tarpeettomilta hankaluuksilta,
lue asiakirjat huolellisesti, ennen kuin pyydät takuuhuoltoa.
Takuu
Tämä takuu koskee hankkimaasi Sony-tuotetta, jos niin mainitaan tuotteen mukana
toimitetuissa asiakirjoissa ja jos tuote on hankittu takuun piiriin kuuluvalla alueella.
Sony takaa, että tuotteessa ei ilmene materiaali- ja valmistusvikoja YHDEN VUODEN
ajan alkuperäisestä hankintahetkestä. Tarkista takuuajan tarkka pituus tämän asiakirjan
s. 42 tai osoitteesta http://www.sony.eu/support/. Takuun myöntävä Sony-yhtiö
mainitaan tässä takuussa tai mukana toimitetussa materiaalissa sen maan kohdalla,
missä takuupalvelua haetaan.
Jos tuotteessa ilmenee takuuaikana materiaali- tai valmistusvikoja, jotka ovat olleet
tuotteessa sen ostohetkellä, Sony tai takuualueella oleva ASN-jäsen korjaa tai (Sonyn
harkinnan mukaan) vaihtaa tuotteen tai sen vialliset osat veloittamatta vaihtotyöstä tai
osista koituvia kustannuksia. Takuuhuollon ehdot ja rajoitukset on kuvattu alla. Sony ja
ASN-jäsen voivat vaihtaa viallisen tuotteen tai vialliset osat uusiin tai kunnostettuihin
tuotteisiin tai osiin. Kaikki vaihdetut tuotteet ja osat ovat Sonyn omaisuutta.
Ehdot
38
1
Takuuhuollon edellytyksenä on, että asiakas esittää takuuajan kuluessa
alkuperäisen laskun tai myyntitositteen (josta ilmenee ostopäivä, mallinimi ja
jälleenmyyjän nimi) yhdessä viallisen tuotteen kanssa. Sony ja ASN-jäsen voivat
kieltäytyä maksuttomasta takuuhuollosta, jos näitä asiakirjoja ei esitetä tai jos ne
ovat epätäydellisiä tai niitä ei voi lukea. Tämä takuu ei ole voimassa, jos tuotteen
sarjanumeroa on muutettu, poistettu tai tehty lukukelvottomaksi.
2
Jos asiakas haluaa välttää siirrettävissä tallennusvälineissä tai lisävarusteissa
olevien tietojen katoamisen tai poistamisen, asiakkaan on irrotettava nämä
tallennusvälineet ja lisävarusteet ennen tuotteen toimittamista takuuhuoltoon.
3
Tämä takuu ei kata kustannuksia tai riskejä, jotka liittyvät tuotteen kuljettamiseen
asiakkaan ja Sonyn tai ASN-jäsenen välillä.
4
Tämä takuu ei koske

normaalista kulumisesta aiheutuvaa säännöllistä huoltoa ja korjausta tai osien
vaihtoa
kulutustarvikkeita (osia, jotka joudutaan vaihtamaan ajoittain, esimerkiksi akkuja).
Sony takaa, ettei Sony-tuotteen mukana toimitetussa akussa ilmene valmistus- tai
materiaalivikoja kuuden kuukauden (muut maat paitsi Slovenia, Viro, Latvia ja
Liettua), 1 vuoden (Slovenia) tai 2 vuoden (Viro, Latvia ja Liettua) aikana
alkuperäisestä hankintapäivästä
vikoja, jotka ovat aiheutuneet muusta kuin normaalin yksityiskäytön mukaisesta
käsittelystä tai käytöstä
tuotteen sisäisten osien puhdistamista
virheellisen käytön aiheuttamia vaurioita tai muutoksia, mukaan lukien seuraavat:
 laiminlyönnit
 onnettomuudet, liiallinen lämpö, tulipalo, tulvat, nesteet, kemikaalit, pöly,
muut aineet, riittämätön tuuletus, tärinä, värinä, virtapiikit, liian suuri tai
väärä käyttö- tai syöttöjännite, säteily, sähköstaattiset purkaukset (valaistus
mukaan lukien), muut ulkoiset voimat ja vaikutukset
 käsittely, joka aiheuttaa tuotteeseen fyysisiä, kosmeettisia tai pintavaurioita
tai muutoksia tai vahingoittaa nestekidenäyttöjä
 tuotteen asentaminen tai käyttäminen normaalin käyttötarkoituksen tai
Sonyn antamien asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesti
 Sonyn käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättäminen
 Sonyn turvallisuussäännösten noudattamatta jättäminen
 tuotteen asentaminen tai käyttäminen käyttö- tai asennusmaan teknisten
määräysten, käyttöturvallisuussäädösten tai standardien vastaisesti
 virustartunnat tai muun kuin tuotteen mukana toimitetun ohjelman tai väärin
asennetun ohjelman käyttäminen
 järjestelmien, joiden kanssa tuotetta käytetään tai jotka on asennettu
tuotteeseen, laatu tai viat, lukuun ottamatta tuotteen käyttöön suunniteltuja
Sony-tuotteita
 muiden kuin Sonyn hyväksymien lisävarusteiden, oheislaitteiden tai muiden
laitteiden käyttäminen tuotteen kanssa
 sellaisen henkilön tekemät korjaukset tai korjausyritykset, jotka eivät ole
Sonyn tai ASN-jäsenen valtuuttamia
ilman Sonyn kirjallista hyväksyntää tehtyjä säätöjä tai muutoksia, mukaan lukien
seuraavat:
 tuotteen muuttaminen käyttöoppaassa ilmoitettuja teknisiä tietoja tai
ominaisuuksia tehokkaammaksi
 tuotteeseen tehdyt muutokset, joiden tarkoitus on tehdä siitä kansallisten tai
paikallisten teknisten tai turvastandardien mukainen muissa maissa kuin
mihin tuote on erityisesti suunniteltu ja valmistettu





5
FI
Tämä takuu koskee vain tuotteen laitteiston osia. Takuu ei koske ohjelmia (joko
Sonyn tai muiden osapuolien), joihin liittyy oma käyttöoikeussopimus tai joihin
liittyvät erilliset takuuehdot tai vastuuvapausilmoitukset.
39
40
6
Tuotteen vianmäärityksestä peritään maksu seuraavissa tapauksissa:
a) Sonyn tai valtuutetun Sony-huollon tekemä vianmääritys paljastaa, että vian
korjaaminen ei kuulu takuun piiriin (mistä tahansa syystä).
b) Tuote toimii virheettömästi eikä laitevikaa löydy.
7
Viallisia pikseleitä koskeva menettelytapa:
ISO 13406-2 -standardin mukaan suurin sallittu toimimattomien pikselien määrä
litteissä näyttöpaneeleissa on 0,0005 % kokonaismäärästä. VAIO-tukisivuston
osassa Uutiset (http://www.sony.eu/support/) on artikkeli "Vialliset pikselit,
menettelytapa", josta voit tarkistaa oman VAIO-tietokonemallisi viallisia pikseleitä
koskevan menettelytavan.
8
Tämä kohta 8 koskee vain tiettyjä Euroopan maita. Ota yhteys valtuutettuun
Sony-huoltoon/tukikeskukseen, jos sinulla on muita kysymyksiä:
Jos olet virallisesti pyytänyt Microsoft®-käyttöjärjestelmän poistamista, tämän
Sony-takuun ehdot eivät enää koske VAIO-tietokonettasi ja takuu mitätöidään.
Kun Microsoft®-käyttöjärjestelmä on poistettu tietokoneesta, Sony ei ota mitään
vastuuta minkään esiasennetun sovellusohjelman toiminnasta muun kuin
Microsoft®-käyttöjärjestelmän kanssa. Kaikki VAIO-tietokonettasi vastaavaa mallia
koskevat takaisinkutsut tai vapaaehtoiset takaisinkutsut eivät enää oikeuta
saamaan tietokoneeseesi Sonyn tarkastuspalvelua.
Poikkeukset ja rajoitukset
Edellä mainitun lisäksi Sony ei anna tuotteelle mitään takuuta (suoraa, epäsuoraa,
lakisääteistä tai muuta) eikä takaa sen mukana toimitetun tai siihen osana kuuluvan
ohjelmiston laatua, suorituskykyä, luotettavuutta, käyttövarmuutta tai sopivuutta
tiettyyn tarkoitukseen. Jos sovellettava laki ei salli osittain tai kokonaan tätä poikkeusta,
Sony sulkee pois tai rajoittaa takuun sovellettavan lain sallimaan enimmäislaajuuteen.
Kaikki takuusäädökset, joiden pois sulkemista laki ei salli, ovat voimassa vain tämän
takuun ajan (mikäli laki sen sallii).
FI
Sonyn ainoa velvoite tämän takuun puitteissa on korjata tai vaihtaa tuotteet tässä
takuussa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Sony ei vastaa tuotteisiin, palveluihin tai
näihin takuuehtoihin liittyvistä menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien taloudelliset
tai aineettomat menetykset, tuotteesta maksettu hinta, voittojen, tuottojen, tietojen,
tuotteen tai muun siihen liittyvän tuotteen käyttömahdollisuuden menetykset sekä
epäsuorat, tahattomat tai seuraamukselliset menetykset tai vahingot. Tämä on
voimassa, jos kyseinen menetys tai vahinko on jokin seuraavista:




tuotteen tai siihen liittyvien tuotteiden osittainen tai täydellinen toimimattomuus
siksi, että tuote on Sonyn tai ASN-jäsenen hallussa, jolloin seurauksena on
käyttökatko, ajanmenetys tai liiketoiminnan keskeytys
virheet tuotteen tai siihen liittyvien tuotteiden tuottamissa tiedoissa
ohjelmistotuotteiden tai siirrettävien tallennusvälineiden tietojen vahingoittuminen
tai menetys
virustartunnat tai muut syyt.
Tämä koskee kaikenlaisia menetyksiä ja vahingonkorvauksia, jotka perustuvat
esimerkiksi laiminlyöntiin, sopimusrikkomukseen, suoraan tai epäsuoraan takuuseen
ja tuotevastuuseen (vaikka Sonylle tai ASN-jäsenelle on ilmoitettu vahingonkorvausten
mahdollisuudesta).
Jos sovellettava laki ei salli tällaisia vastuunrajoituksia, Sony sulkee pois tai rajoittaa
vastuun sovellettavan lain sallimaan enimmäislaajuuteen. Esimerkiksi joissakin maissa
kielletään sellaisten vahinkojen pois sulkeminen tai rajoittaminen, jotka ovat seurausta
laiminlyönnistä, törkeästä laiminlyönnistä, tahallisesta väärinkäytöksestä, petoksesta
ja vastaavista teoista. Sonyn vastuu tämän takuun nojalla ei missään tapauksessa ylitä
tuotteesta maksettua hintaa. Jos kuitenkin sovellettava laki sallii ainoastaan tätä
suuremman vastuunrajoituksen, käyttöön tulee suurempi vastuunrajoitus.
41
Laillisten oikeuksien säilyminen
Kuluttajilla on kansallisen lainsäädännön mukaiset (lakisääteiset) kuluttajatuotteiden
kauppaa koskevat oikeudet. Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin
eikä niihin oikeuksiin, joita ei voida sulkea pois tai rajoittaa, eikä oikeuksiin suhteessa
tuotteen asiakkaalle myymään henkilöön. Asiakas voi puolustaa oikeuksiaan oman
harkintansa mukaan.
Sony Europe Limited,
joka harjoittaa liiketoimintaa nimellä Sony Belgium, bijkantoor (sivukonttori) Sony
Europe Limited.
Yhtiö on rekisteröity Englannissa ja Walesissa ja sen kotipaikka on The Heights,
Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Rekisteröity yritustunnus: 2422874
Belgian ALV-tunnus: BE0452161045
Paikallinen osoite: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium
Sonyn uusia VAIO-tuotteita koskeva takuuaika
Henkilökohtainen tietokone
Alankomaat
42
2 vuoden takuuaika
Belgia
2 vuoden takuuaika
Bulgaria
2 vuoden takuuaika (koskee vain CEM-malliversioita)
Espanja
2 vuoden takuuaika
Irlanti
Mallit, joissa on Windows 8 Pro esiasennettuna:
2 vuoden takuuaika
Kaikki muut mallit: 1 vuoden takuuaika
Iso-Britannia
Mallit, joissa on Windows 8 Pro esiasennettuna:
2 vuoden takuuaika
Kaikki muut mallit: 1 vuoden takuuaika
Italia
2 vuoden takuuaika
Itävalta
2 vuoden takuuaika
Kazakstan
2 vuoden takuuaika
Kreikka
2 vuoden takuuaika
Latvia
2 vuoden takuuaika
Liettua
2 vuoden takuuaika
Luxemburg
2 vuoden takuuaika
Norja
2 vuoden takuuaika
Portugali
2 vuoden takuuaika
Puola
2 vuoden takuuaika
Ranska
Mallit, joissa on Windows 8 Pro esiasennettuna:
2 vuoden takuuaika
Kaikki muut mallit: 1 vuoden takuuaika
Romania
2 vuoden takuuaika
Ruotsi
2 vuoden takuuaika
Sonyn uusia VAIO-tuotteita koskeva takuuaika
Saksa
Saksassa valtuutetuilta Sony-jälleenmyyjiltä ostetut ja osoitteessa
www.sony.de/Garantie/ rekisteröidyt mallit: 2 vuoden takuuaika
Kaikki muut mallit: 1 vuoden takuuaika
Serbia
2 vuoden takuuaika
Slovakia
2 vuoden takuuaika
Slovenia
2 vuoden takuuaika
Suomi
2 vuoden takuuaika
Sveitsi
2 vuoden takuuaika
Tanska
2 vuoden takuuaika
Tšekki
2 vuoden takuuaika
Turkki
2 vuoden takuuaika (koskee vain CEU-malliversioita)
Ukraina
2 vuoden takuuaika
Unkari
2 vuoden takuuaika
Venäjä
2 vuoden takuuaika
Viro
2 vuoden takuuaika
FI
43
Sonyn tukipalvelut
VAIO:n myynnin jälkeinen tuki
VAIO-tuotteen rekisteröiminen
Rekisteröityminen on hyvin tärkeä osa palvelua, sillä sen avulla voimme ylläpitää
tietoja tietokoneesi kokoonpanosta ja takuuaikana tekemistäsi yhteydenotoista
palveluun. Sen avulla tietokoneesi voi myös muodostaa automaattisesti yhteyden
lisätietojen tai uusien päivitysten saamista varten. Lyhyesti sanoen sen avulla voimme
tarjota sinulle henkilökohtaista palvelua. Voit rekisteröidä VAIO-tietokoneesi osoitteessa
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Tämä vaihtoehto edellyttää Internet-yhteyttä.
Yhteyden muodostaminen VAIO-tukipalveluihin


44
http://www.sony.eu/support/
Mallikohtaisessa sivustossamme on juuri sinun käyttämääsi VAIO-mallia koskevia
tietoja. Jos etsit ohjainpäivityksiä, sivustossa näkyvät vain sinun käyttämääsi
VAIO-malliin sopivat ohjaimet. Lisäksi tukiryhmämme on laatinut helppokäyttöisiä
vianmääritysoppaita ja toimintaohjeita useimmin kysyttyjen kysymysten
perusteella.
Puhelin
On suositeltavaa tutustua http://www.sony.eu/support/-sivustoon ennen
tukipuhelimeen soittamista, sillä tarvitsemasi tieto löytyy todennäköisesti suoraan
tietämyskannastamme.
VAIO-puhelintuki on käytettävissä maanantaista perjantaihin, kellonajat vaihtelevat
maittain. Kunkin maan tarkat aukioloajat ovat nähtävissä osoitteessa
http://www.sony.eu/support/.
Seuraavassa on lueteltu puhelinnumerot kussakin maassa. Mahdolliset lisätiedot ja
muutokset ovat näkyvissä sivustossamme rekisteröitymistietojen yhteydessä.
Kun soitat VAIO-puhelintukeen, kerro VAIO-tietokoneesi sarjanumero. Sarjanumero on
VAIO-tietokoneen pohjassa, takapaneelissa tai takapaneelin sisäpuolella tai
akkulokerossa.
FI
Puhelinnumeroita voidaan päivittää ilman ennakkovaroitusta.
Maa
Kieli
Puhelinnumero
Alankomaat
hollanti
+31 20 346 93 03
Belgia
hollanti
+32 2 7173218
ranska
+32 2 7173219
Bosnia ja Hertsegovina
kroatia
+387 033 943 600
Bulgaria
bulgaria
+359 700 1 7669
Espanja
espanja
+34 914 534 087
Irlanti
englanti
+353 1 407 3040
Iso-Britannia
englanti
+44 870 240 24 08
Italia
italia
+39 848 801 541
Itävalta
saksa
+43 179 56 73 33
Kazakstan
venäjä
+7 7272 714480
Kreikka
kreikka
+30 00800 4412 1496
Kroatia
kroatia
+385 01 469 4823
Kypros
englanti
+357 800 91150
Latvia
latvia
+371 67 046049
Liettua
liettua
+8 8004 0008
Luxemburg
ranska
+352 342 0808380
Norja
norja
+47 231 62592
Portugali
portugali
+351 808 201 174
Puola
puola
+48 0 801 382 462
Ranska
ranska
+33 1 55 69 51 28
Romania
romania
+40 213 138 872
Ruotsi
ruotsi
+46 858 769 220
Saksa
saksa
+49 180 577 67 76
Serbia
serbia
+381 11 228 3300
Slovakia
slovakki
+421 552 302 801
Slovenia
sloveeni
+386 1 588 1154
Suomi
suomi
+358 969 379 450
Sveitsi
saksa
+41 44 800 93 00
ranska
+41 44 800 97 00
45
Maa
Kieli
Puhelinnumero
Tanska
tanska
+45 70 112105
Tšekki
tšekki
+420 2 4601 9146
+90 212 444 82 46
Turkki
turkki
Ukraina
venäjä
+380 443 908 246
Unkari
unkari
+36 1 777 91 51
Venäjä
venäjä
+7 8 800 700 0939
Viro
viro
+372 65 43484
Muiden maiden mahdolliset yhteystiedot ovat nähtävissä osoitteessa
http://www.sony.eu/support/.
VAIO-laitteiston korjauspalvelut
Lisätietoja tämän palvelun toimittamisesta on VAIO-tukisivustossa
(http://www.sony.eu/support/). Suurin osa ongelmista voidaan ratkaista puhelimitse
tai Internetin kautta, mutta joissakin tapauksissa ongelma saattaa vaatia huoltoa tai
korjausta.
Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin ennen VAIO-tietokoneesi noutamista huoltoon:




46
Koska tietojen varmuuskopioiminen on asiakkaan vastuulla, varmuuskopioi kaikki
tiedot kiintolevyltä. Sony ei takaa, että tietokoneen ohjelmat ja muut tiedot säilyvät
koskemattomina korjaamisen aikana.
Älä laita lisävarusteita tietokoneen mukaan, ellei sinua erityisesti kehoteta
tekemään niin.
Jos laitteen takuuaika on jo kulunut umpeen etkä halua, että laite korjataan,
veloitamme laitteen tutkimisesta perusmaksun.
Liitä mukaan sellaisen yhteyshenkilön osoite ja puhelinnumero, joka on
tavoitettavissa normaalina työaikana.
Kirjoita muistiin seuraavat tiedot VAIO-tietokoneestasi. Näitä tietoja tarvitaan,
jos tietokone on korjattava.
Mallinimi ja sarjanumero:
FI
Jälleenmyyjä ja leima:
Ostopäivä:
Asiakkaan nimi ja osoite:
47
Sikkerhed og lovmæssige
bestemmelser
Oplysninger til VAIO-computere
For modeller, der understøtter den trådløse LAN-standard IEEE 802.11a/n (5 GHz)
DK
For modeller med indbygget trådløs LAN-funktion, som ikke understøtter den
trådløse LAN-standard IEEE 802.11a/n (5 GHz)
Sikkerhedsoplysninger
Advarsel! Dette apparat skal have jordforbindelse. (Bortset fra produkter
med et stik med 2 ben).
Hvis du skal løfte computeren og holde den, så vent, indtil den er kølet
af. Området rundt om ventilationshullerne kan være meget varmt.
Det anbefales, at du ikke har computeren placeret direkte i skødet, når
du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under
normal brug, og ved længere tids kontakt kan det give ubehag eller
forbrændinger.
Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med din
hud. Placer vekselstrømsadapteren et stykke fra dig, hvis den bliver
varm og medfører ubehag.
VAIO-computere er designet til kun at blive brugt med ægte
Sony-batterier. Du bør derfor kun anvende ægte genopladelige
Sony-batterier. Herved sikrer du også, at din VAIO-computer bruges på
en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Det anbefales, at du bruger en ægte Sony-vekselstrømsadapter,
som Sony har leveret til brug med dit produkt.
Vekselstrømsadapteren er kun beregnet til at blive brugt med
it-produkter. Brug den ikke til nogen andre formål. Hvis strømkablet til
den vekselstrømsadapter, der følger med computeren, har et stik med
3 ben, skal du sikre dig, at den elektriske forbindelse har korrekt
jordforbindelse.
Denne vekselstrømsadapter er kun beregnet til indendørs brug.
49

Nogle modeller leveres med flere landespecifikke strømledninger. Brug den
strømledning, der passer til strømudtaget i dit land.

Når computeren slukkes med tasten
(tænd/sluk), bliver computeren ikke koblet
fuldstændigt fra elnettet. Hvis computeren skal kobles helt fra elnettet, skal du
fjerne vekselstrømsadapteren eller strømkablet fra stikkontakten. Stikkontakten
skal være placeret i nærheden af udstyret, eller der skal være nem adgang til den.
Åbning eller demontering af hovedenheden eller nogen af de tilknyttede
tilbehørsprodukter kan, uanset grunden til denne handling, føre til skader,
der ikke er dækket af garantien.
Undlad at åbne kabinettet, så du ikke risikerer at få elektrisk stød. Service og
reparation må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere.
For at undgå situationer, hvor der er risiko for brand og elektrisk stød, må
computeren og dens tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt.
Inden computeren transporteres til et andet sted, skal du sætte eventuelle
medfølgende dæksler på stikkene og beskyttere i slottene og desuden sikre
batteriet i batterirummet, hvis batteriet kan tages ud, så computeren ikke bliver
beskadiget eller antændes under transporten.
Sørg altid for, at batteriet sidder i computeren, når computeren bruges (for modeller
med et udtageligt batteri).
Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer i
kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice.
Udstyret bør ikke placeres på steder, hvor det udsættes for direkte sollys, eller tæt
på varmeapparater. Hvis udstyret overophedes indvendigt, kan det medføre brand
eller skader på enheden.
Bloker ikke for hullerne til luftudsugning eller -indsugning, mens computeren
benyttes.
Hvis ventilationshullerne blokeres, begrænses luftcirkulationen. Det kan føre til
intern overophedning, som kan medføre ændringer af computerens form,
funktionsfejl og brandfare.
Overhold følgende forholdsregler for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation, der er en
forudsætning for, at computeren kan fungere på en normal og pålidelig måde.
 Benyt ikke computeren på overflader, der er dækket af stof, f.eks. gulvtæpper,
puder eller duge, i nærheden af gardiner eller på støvede overflader, der kan
blokere luftventilationen. Brug altid computeren på en plan overflade.
 Brug ikke computeren og/eller vekselstrømsadapteren, mens den er dækket
af eller pakket ind i stof. Sørg for, at vekselstrømsadapteren anvendes i rene
omgivelser.
 Sluk computeren, eller sæt den i slumretilstand, inden du lægger den i en
taske. Hvis computeren har en strømindikator, skal du sørge for, at
strømindikatoren er slukket.
Dette apparat er designet til et it-strømdistributionssystem med en spænding
fase til fase på 230 V; kun for kunder i Norge.
Lyden eller billedet kan blive forvrænget, hvis dette ustyr placeres i nærheden af
udstyr, der udsender elektromagnetisk stråling.
Udledninger fra denne induktive enhed kan skabe interferens i modtagere af
andre radiotjenester i nærheden (for modeller med NFC).
Koaksialkablets yderleder (skærm) skal tilsluttes jord i en installation i bygningen
(kun for modeller med tv-tunerkortet).














50


Når du rejser til eller inden for USA, skal du være opmærksom på, at det amerikanske
transportministerium for nyligt har udsendt nye bestemmelser, der gælder for
passagerer, som rejser med lithium-metalbatterier og lithium-ion-batterier.
Du kan finde flere oplysninger på
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Computeren må ikke rengøres med aerosolprodukter (luftbørster, aerosolspray
osv.), som indeholder brandbare gasser. Hvis du gør det, kan computeren blive
fyldt med gas, og hvis der derefter opstår en gnist i motorerne, kontakterne eller
andre interne dele af computeren, kan gassen antændes og forårsage eksplosion
eller brand.
DK
Kontroller og respekter de begrænsninger, der gælder for brugen af trådløse
funktioner.
Hvis det er forbudt at benytte den trådløse funktion ombord på et fly, skal du
deaktivere alle trådløse forbindelser, inden du går ombord på flyet.
På modellen med batteri skal du åbne amuletterne ved at pege øverst til højre på
skærmen og derefter flytte markøren nedad og vælge amuletten Indstillinger.
Vælg netværksikonet, og slå Flytilstand til. På modellen uden batteri skal du vælge
Netværk og internet og Netværks- og delingscenter i Kontrolpanel og vælge
Rediger indstillinger for netværkskort i den venstre rude. Deaktiver derefter alle
trådløse netværk.
Hvis den trådløse funktion skal deaktiveres øjeblikkeligt, skal du slukke computeren.
Radiobølger kan forårsage driftsfejl på flyets udstyr og dermed medføre alvorlige
ulykker.
På modellen med batteriet og indikatoren WIRELESS lyser indikatoren WIRELESS
på computeren, når Flytilstand er deaktiveret. Selvom du deaktiverer alle trådløse
forbindelser, mens Flytilstand er deaktiveret, bliver indikatoren WIRELESS ved med
at lyse. På modellen uden batteri lyser indikatoren WIRELESS på computeren, når
computeren kan sende trådløse signaler. Selvom du deaktiverer alle trådløse
forbindelser, bliver indikatoren WIRELESS ved med at lyse. Hvis du vil kontrollere,
at alle netværksforbindelserne er deaktiveret, skal du åbne Kontrolpanel, vælge
Netværk og internet og Netværks- og delingscenter og derefter vælge Rediger
indstillinger for netværkskort i den venstre rude.
Om visning af 3D-billeder


Sørg for at følge instruktionerne i de brugervejledninger, der fulgte med den
3D-skærm, du bruger, når du ser 3D-billeder.
Nogle personer kan opleve ubehag (f.eks. overanstrengelse af øjnene, træthed
eller kvalme), når de ser videobilleder i 3D eller spiller stereoskopiske 3D-spil. Sony
anbefaler, at alle brugere holder regelmæssige pauser, når de ser 3D-videobilleder
eller spiller stereoskopiske 3D-spil. Det varierer fra person til person, hvor ofte det
er nødvendigt at holde pause, og hvor lange pauserne skal være. Du må afgøre,
hvad der fungerer bedst for dig. Hvis du oplever nogen form for ubehag, bør du
stoppe med at se 3D-videobilleder eller spiller stereoskopiske 3D-spil, indtil
ubehaget er væk. Søg læge, hvis du mener, det er nødvendigt.
Du bør også læse brugervejledningen til eventuelt andet tilbehør eller software,
der bruges sammen med computeren.
Mindre børns syn (især børn under seks år) er ikke færdigudviklet. Kontakt en læge
(f.eks. en børnelæge eller en øjenlæge), inden du giver mindre børn lov til at se
videobilleder i 3D eller spille stereoskopiske 3D-spil. Voksne bør overvåge mindre
børn for at sikre, at de overholder de anbefalinger, der er angivet ovenfor.
51
Laseradvarsel (kun for VAIO-computere med optisk diskdrev)
Computerens optiske diskdrev er klassificeret som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og det
overholder sikkerhedsstandarden IEC/EN 60825-1 for laserprodukter.
Advarsel! Reparation og vedligeholdelse af dette udstyr bør kun udføres af teknikere,
der er godkendt af Sony. Forkert reparation eller brug kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
Advarsel! Hvis der anvendes andre betjeningsenheder eller justeringer eller udføres
andre procedurer end dem, der er angivet her, kan det medføre, at brugeren udsættes
for skadelig stråling.
For indbygget optisk diskdrev
Advarsel! Der forekommer synlig og usynlig laserstråling af typen Klasse 3B, når
enheden er åben. Undgå at blive udsat direkte for strålen.
 Maksimal effekt: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Stråleafvigelse: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Impulsvarighed: Kontinuert bølge
Laseradvarsel (for VAIO-computere med den trådløse lasermus
VGP-WMS21)
VGP-WMS21 er klassificeret som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder
sikkerhedsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) for laserprodukter.
Advarsel! Reparation og vedligeholdelse af dette udstyr bør kun udføres af teknikere,
der er godkendt af Sony. Forkert reparation eller brug kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
Advarsel! Hvis der anvendes andre betjeningsenheder eller justeringer eller udføres
andre procedurer end dem, der er angivet her, kan det medføre, at brugeren udsættes
for skadelig stråling.
Du kan finde følgende angivelse på undersiden af udstyret.
52
Oplysninger om lovgivningsmæssige krav
Sony erklærer herved, at dette produkt, uanset om det omfatter et trådløst sæt,
herunder et trådløst tastatur og/eller en trådløs mus og/eller en trådløs modtager,
overholder de væsentligste krav og andre relevante bestemmelser i det europæiske
1999/5/EC-direktiv.
Du kan få adgang til en kopi af vores overensstemmelseserklæring vedrørende
R&TTE-direktivet på følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/
Dette produkt er blevet testet for og overholder de grænseværdier, der er angivet i
EMC-direktivet vedrørende brug af forbindelseskabler, som ikke er længere end 3 meter.
DK
Advarsler vedrørende brug/bortskaffelse

For modeller med et udtageligt batteri
Advarsel!
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde.
Udskift kun det nuværende batteri med et batteri af den type, som
anbefales af producenten (eller en tilsvarende type). Bortskaf brugte
batterier i overensstemmelse med producentens instruktioner.
Det batteri, der bruges i denne enhed, kan give forbrændinger pga. ild
eller kemiske væsker, hvis det behandles forkert.
Batteriet må ikke knuses, skilles ad, opvarmes til over 60° C eller
afbrændes.
Skaf brugte batterier af vejen med det samme og på en korrekt måde.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller
kommer i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice.
Du må ikke håndtere eller anvende beskadigede eller utætte lithiumion-batterier.
I nogle områder kan det være forbudt at bortskaffe lithium-ion-batterier
sammen med affald fra husholdninger eller erhvervsbyggeri. Brug det
offentlige indsamlingssystem.


For modeller med lithium-ion-batterier (gælder kun i Tyskland)
Råd om bortskaffelse: Brugte batterier skal afleveres i særlige indsamlingsbokse i
forretninger eller hos de lokale myndigheder. Batteriet er som regel brugt op, hvis
enheden lukkes og viser en meddelelse om, at batteriet er tomt, eller hvis enheden
ikke længere fungerer korrekt efter langs tids brug af batteriet. Dæk for en
sikkerheds skyld batteripolerne med f.eks. tape.
For modeller med et batteri til sikkerhedskopiering af hukommelsen
Dit produkt har et internt batteri, der bruges i forbindelse med
sikkerhedskopieringsprocedurer. Det burde ikke være nødvendigt at udskifte
batteriet i produktets levetid. Kontakt et autoriseret Sony-service/supportcenter,
når batteriet skal udskiftes.
53

For modeller med tørbatterier
Advarsel!











54
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes på en forkert måde.
Udskift kun det nuværende batteri med et batteri af den type, som anbefales
af producenten (eller en tilsvarende type). Bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
Dit produkt leveres muligvis med tilbehør, der får strøm fra tørbatterier. Du
kan få oplysninger om installationen af batterierne i brugervejledningen til
produkterne.
Du må ikke håndtere eller anvende beskadigede eller utætte batterier.
Batterierne kan eksplodere eller lække, hvis de genoplades forkert, udsættes
for ild, blandes med andre typer batterier eller installeres forkert.
Hvis batterierne behandles forkert, er der risiko for, at brugeren får
forbrændinger pga. ild eller kemiske væsker.
Batteriet må ikke skilles ad, opvarmes til over 60° C eller afbrændes.
Skaf brugte batterier af vejen med det samme og på en korrekt måde.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer
i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice.
Bortskaf batterierne på en korrekt måde, når de skal kasseres.
I nogle områder kan det være forbudt at bortskaffe batterier sammen med
affald fra husholdninger eller erhvervsbyggeri. Brug det offentlige
indsamlingssystem.
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande
med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en
genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
DK
Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at
batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes
som husholdningsaffald.
eller
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres
på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold
til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.
55
Retningslinjer for trådløst LAN
(kun for modeller med indbyggede netværksfunktioner til trådløse LAN-netværk)
Trådløse LAN-netværk – oplysninger om lovmæssige
bestemmelser
Det trådløse LAN-produkt er beregnet til at blive brugt som en radioenhed, der bruger
en af 802.11a/b/g/n-standarderne fra IEEE.
For modeller, der understøtter den trådløse LAN-standard IEEE 802.11a/n (5 GHz)
Afhængigt af modellen kan det trådløse LAN-netværk, der er indbygget i dette produkt,
kun bruges i følgende lande: Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark,
Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen,
Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet,
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og
Østrig.
Vilkår for anvendelse
For alle modeller undtagen VAIO Tap 20 SVJ202
Dette udstyr er beregnet til at blive brugt med en afstand på mere end 15 mm mellem
LCD-skærmen og brugeren.
Kun for VAIO Tap 20 SVJ202
Dette udstyr er beregnet til at blive brugt med en afstand på mere end 15 mm mellem
udstyret og brugeren (uden: lemmer).
Når IEEE 802.11a/n-standarden for trådløse LAN-netværk anvendes, kan kanalerne i
frekvensområdet 5,15 GHz til 5,35 GHz og 5,47 GHz til 5,725 GHz kun vælges til
indendørs brug.
I visse situationer eller på visse steder kan brugen af trådløs LAN-netværksteknologi
være underlagt begrænsninger af bygningens ejer eller den ansvarlige repræsentant
for organisationen, f.eks. ombord på fly, på hospitaler eller andre steder, hvor der er
eller formodes at være risiko for interferens med andre enheder eller tjenester. Hvis du
er i tvivl om retningslinjerne for anvendelse af trådløs LAN-netværksteknologi i en
bestemt organisation eller på et bestemt sted, bør du bede om tilladelse, inden du
aktiverer den trådløse funktion. Kontakt din læge eller producenten af det medicinske
udstyr (pacemakere, høreapparater osv.), du anvender, for at få oplysninger om
eventuelle restriktioner vedrørende din brug af trådløs LAN-netværksteknologi.
56
Interferens
Hvis udstyret forstyrrer modtagelsen på et tv, hvilket kan afgøres ved at tænde og
slukke udstyret, bør brugeren forsøge at løse interferensproblemet på en eller flere af
følgende måder: Ændre retningen eller placeringen af modtagerantennen, øge
afstanden mellem senderen og modtageren, kontakte forhandleren eller en erfaren
radio-/tv-tekniker for at få hjælp.
Ansvarsfraskrivelse
Sony kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for radio- eller tv-interferens eller for
nogen andre uønskede effekter, der opstår pga. brugerens uhensigtsmæssige valg af
kanaler. Løsningen af interferensproblemer, der skyldes sådanne uhensigtsmæssige
kanalvalg, er udelukkende brugerens eget ansvar.
DK
57
Retningslinjer for trådløst WAN
(kun for modeller med indbyggede netværksfunktioner til trådløse WAN-netværk)
Dataoverførsel
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (kun for modeller med indbyggede LTE-funktioner)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Vilkår for anvendelse
Dette udstyr er beregnet til at blive brugt med en afstand på mere end 15 mm mellem
LCD-skærmen og brugeren.
Brug ikke det trådløse WAN-netværk på steder og i situationer, hvor radiointerferens
kan udgøre en risiko for dig selv eller andre. Vær især opmærksom på følgende:





Områder, hvor brugen af trådløs teknologi er forbudt ifølge loven. Overhold alle
særlige regler og bestemmelser, og ret dig efter alle skilte og opslag.
Brug ikke det trådløse WAN-netværk i områder, hvor der er eksplosionsfare. Brug
ikke det trådløse WAN-netværk, mens du er på et påfyldningssted eller en
tankstation, i nærheden af brændstofsdepoter (områder til lagring og distribution
af brændstof), kemiske fabrikker og i områder, hvor der foregår sprængninger.
Brugen af trådløse WAN-netværk er ikke tilladt følgende steder: I nærheden af
medicinsk udstyr og livsbevarende udstyr (på hospitaler, private klinikker osv.).
Medicinsk udstyr kan være modtageligt for radiointerferens.
Ombord på fly, både på jorden og i luften.
Mens du styrer et køretøj.
Ansvarsfraskrivelse
I forbindelse med trådløs kommunikation kan data gå tabt eller mistes pga. den måde,
som dataene overføres og modtages på. Dette kan skyldes udsvingene i radiosignalets
styrke, som forekommer pga. ændringer af egenskaberne for radiosignalets
transmissionsvej.
Sony kan ikke gøres ansvarlig for skader af nogen art, der skyldes forsinkelser eller fejl
i forbindelse med overføring eller modtagelse af data via et trådløst WAN-netværk
eller en fejl, som gør det umuligt at overføre og modtage data via det trådløse
WAN-netværk.
58
Retningslinjer for brug af BLUETOOTH
(kun for modeller med indbyggede BLUETOOTH-funktioner)
BLUETOOTH®-teknologi – oplysninger om lovmæssige
bestemmelser
Den integrerede BLUETOOTH-teknologi er beregnet til trådløs kommunikation med
andre BLUETOOTH-aktiverede enheder og anvender frekvensbåndet på 2,4 GHz
(2,400 GHz - 2,4835 GHz).
DK
I nogle situationer og på visse steder kan brugen af trådløs BLUETOOTH-teknologi
være underlagt begrænsninger af bygningens ejer eller den ansvarlige repræsentant
for organisationen, f.eks. ombord på fly, på hospitaler eller andre steder, hvor der er
eller formodes at være risiko for interferens med andre enheder eller tjenester.
Hvis du er i tvivl om, hvilke retningslinjer der gælder for brugen i en bestemt
organisation eller et bestemt sted, anbefales det, at du beder om lov til at bruge
trådløs BLUETOOTH-teknologi, inden du aktiverer funktionen. Kontakt din læge eller
producenten af det medicinske udstyr (pacemakere, høreapparater osv.), du anvender,
for at få oplysninger om eventuelle restriktioner vedrørende din brug af trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
59
Garanti
VIGTIGT: Inden der udføres nogen form for service på produktet, skal du i tilfælde
af, at Sony bliver nødt til at slette data, tage en sikkerhedskopi af alt indholdet på
din harddisk, herunder gemte data og software, der er installeret på harddisken.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader eller tab af programmer, data
eller andre oplysninger, der er gemt på et medie eller på en del af et produkt, der
er omfattet af produktservicen.
Kære kunde,
Tak, fordi du har købt dette Sony-produkt. Vi håber, du får glæde af det.
Hvis der mod forventning skal udføres garantiarbejde på produktet, skal du kontakte
et autoriseret Sony-service/supportcenter (http://www.sony.eu/support/) eller din
forhandler eller et medlem af vores autoriserede servicenetværk (ASN) inden for det
europæiske økonomiske samarbejdsområde (EØS) eller i et af de andre lande, der er
nævnt i denne garanti eller i vedlagte brochurer. Det anbefales, at du læser
dokumentationen omhyggeligt, for at undgå unødvendige opkald, inden du anmoder
om service i henhold til garantien.
Din garanti
Nærværende garanti gælder for dit Sony-produkt, hvis dette er anført i brochuren, der
fulgte med produktet, og forudsat, at det blev købt i det område, der er dækket af
garantien. Sony garanterer hermed, at produktet er fri for fejl og mangler, hvad angår
materialer og udførelse, i en periode på mindst ET ÅR fra datoen for det oprindelige
køb. Du kan se den præcise garantiperiode for din garanti på side s. 64 i dette
dokument eller på http://www.sony.eu/support/. Den Sony-virksomhed, der udsteder
og effektuerer denne garanti, er angivet i denne garantierklæring eller i de vedlagte
brochurer under det land, hvor du søger om at få udført garantiarbejde.
Hvis der inden for garantiperioden (fra den oprindelige købsdato) opstår fejl i produktet,
der skyldes forkerte materialer eller fremstillingsfejl, vil Sony eller et ASN-medlem i
garantiområdet uden beregning (efter Sonys eget valg) reparere eller udskifte produktet
eller de defekte dele i henhold til de vilkår og begrænsninger, der er angivet nedenfor.
Sony og ASN-medlemmer kan udskifte defekte produkter eller dele med nye eller
istandsatte produkter eller dele. Alle udskiftede produkter og dele tilhører Sony.
Vilkår
60
1
Der ydes kun service i henhold til garantien, hvis den oprindelige faktura eller
kvittering med købsdatoen, modelnavnet og forhandlerens navn fremvises
sammen med det defekte produkt inden for garantiperioden. Sony og
ASN-medlemmer kan afvise at udføre vederlagsfri garantiservice, hvis disse
dokumenter ikke kan fremvises, eller hvis de er ufuldstændige eller ulæselige.
Nærværende garanti gælder ikke, hvis modelnavnet eller serienummeret på
produktet er blevet ændret, slettet, fjernet eller gjort ulæseligt.
2
Før du indleverer produktet, skal du fjerne eksterne datalagringsmedier eller
tilbehørsenheder, så disse enheder eller dataene på dem ikke bliver beskadiget
eller mistes.
3
Nærværende garanti dækker ikke omkostninger og risici i forbindelse med
transporten af produktet til og fra Sony eller et ASN-medlem.
4
Nærværende garanti dækker ikke:

periodisk vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele som følge af
normal slidtage eller hårdhændet behandling
ikke-varige forbrugvarer (komponenter, som må forventes at skulle udskiftes
regelmæssigt i produktets levetid, f.eks. batterier). Vær opmærksom på, at Sony
hermed garanterer, at det batteri, der er inkluderet i dit Sony-produkt på den
oprindelige købsdato, er fri for fejl, hvad angår materialer og udførelse, i en periode
på 6 måneder (for alle lande undtagen Slovenien, Estland, Letland og Litauen),
1 år (for Slovenien) eller 2 år (for Estland, Letland og Litauen) fra denne dato
skader eller defekter, der skyldes, at produktet er blevet brugt, betjent eller
håndteret i strid med normal privat brug
rengøring af produktets interne komponenter
skader eller ændringer af produktet, der er et resultat af misbrug, herunder:
 forsømmelighed
 ulykker, meget høj varme, brand, oversvømmelser, væsker, kemikalier, støv,
andre stoffer, utilstrækkelig ventilation, rystelser, vibrationer, strømstød, for
høj eller forkert forsynings- eller indgangsspænding, stråling, elektrostatiske
afladning, herunder lynnedslag, og andre udefrakommende påvirkninger
 behandling, som medfører fysiske eller kosmetiske skader,
overfladebeskadigelser, ændringer af produktet eller skader på LCD-skærmen
 forkert installation eller brug af produktet til et andet formål end det tiltænkte
formål eller i strid med Sony's anvisninger vedrørende installation og brug
 manglende overholdelse af instruktionerne i Sonys brugervejledning
 manglende overholdelse af instruktionerne i Sonys sikkerhedsregler
 installation og brug af produktet i strid med de tekniske retningslinjer eller
sikkerhedslovgivningen eller standarder i det land, hvor produktet installeres
eller bruges
 virusangreb eller brug af produktet sammen med software, som ikke følger
med produktet, eller sammen med forkert installeret software
 forhold eller fejl i systemer, som produktet bruges eller integreres i, med
undtagelse af andre Sony-produkter, der er beregnet til brug sammen med
produktet
 brug af produktet sammen med tilbehør, eksternt udstyr eller andre produkter,
der fraviger de af Sony anbefalede typer, betingelser og standarder
 reparation eller forsøg på reparation, der udføres af personer, som ikke er
tilknyttet Sony eller ASN-medlemmer
justeringer eller tilpasninger, der udføres uden forudgående skriftligt samtykke fra
Sony, herunder:
 opgradering af produktet ud over de specifikationer eller funktioner, som er
beskrevet i brugervejledningen, eller
 ændringer af produktet med det formål at overholde nationale eller lokale
tekniske eller sikkerhedsmæssige standarder i andre lande end dem, som
produktet er designet og fremstillet til





5
DK
Nærværende garanti dækker kun produktets hardwarekomponenter. Den dækker
ikke softwareprodukter (fra Sony eller andre), der er underlagt en
slutbrugerlicensaftale eller separate garantier/garantierklæringer eller forbehold.
61
62
6
Vi gør opmærksom på, at omkostninger i forbindelse med diagnosticering af dit
produkt skal betales af dig, hvis:
a) den produktdiagnose, der udføres af Sony eller af et godkendt
Sony-servicecenter, viser, at du ikke er berettiget til en reparationsydelse, der kan
rette defekten, i henhold til denne garanti (uanset grunden til dette);
b) eller dit produkt fungerer korrekt, og der ikke kan findes nogen hardwarefejl.
7
Retningslinjer ved pixelfejl:
I fladskærme, der overholder kravene i ISO 13406-2, skal antallet af defekte pixel
være mindre end 0,0005% af det samlede antal pixel. I afsnittet Sidste nyt på
VAIO-webstedet med support (http://www.sony.eu/support/) kan du finde et
emne om pixelfejl. Her kan du se de retningslinjer, der gælder for pixelfejl på din
VAIO-computer.
8
Dette punkt 8 gælder kun i visse europæiske lande. Kontakt et autoriseret
Sony-service/supportcenter, hvis du har yderligere spørgsmål:
Hvis du officielt har anmodet om at få fjernet Microsoft®-operativsystemet, vil din
VAIO-computer ikke længere være omfattet af dine rettigheder i henhold til
vilkårene og betingelserne i denne Sony-garanti, og garantien annulleres. Når
Microsoft®-operativsystemet er blevet fjernet fra computeren, har Sony intet
ansvar for, hvordan eventuelle andre forudinstallerede programmer fungerer
sammen med et andet operativsystem end Microsoft®-operativsystemet. I tilfælde
af en tilbagekaldelse eller en frivillig tilbagekaldelse af en VAIO-computer i samme
produktkategori som din VAIO-computer, vil din VAIO-computer ikke længere
være berettiget til nogen form for serviceeftersyn hos Sony.
Forbehold og begrænsninger
Med undtagelse af ovennævnte giver Sony ingen garantier (hverken udtrykkeligt,
underforstået eller på anden måde) vedrørende produktets eller den medfølgende
eller integrerede softwares kvalitet, ydelse, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed til et
bestemt formål eller andet. Hvis dette forbehold ikke er helt eller delvist tilladt af den
gældende lovgivning, begrænser Sony kun sine garantier i videst muligt omfang inden
for lovens rammer. Enhver garanti, der ikke kan udelades i dens helhed, begrænses
(så vidt det er tilladt efter gældende lovgivning) til at gælde i gyldighedsperioden for
nærværende garanti.
DK
Sony's eneste forpligtelse i henhold til denne garanti er at reparere eller udskifte
produkter, som er underlagt vilkårene og betingelserne i denne garanti. Sony hæfter
ikke for tab eller skader i relation til produkter, tjenester, nærværende garanti eller
andet, herunder økonomiske eller immaterielle tab, den pris, der er betalt for produktet,
tab af fortjeneste, indtægt, data, muligheden for at bruge produktet eller eventuelle
tilhørende produkter, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader eller -tab. Dette
gælder, uanset om tabet eller skaden opstår som følge af:




forringet eller manglende drift af produktet eller tilhørende produkter, der pga.
defekter eller manglende tilgængelighed, mens produktet befinder sig hos Sony
eller et ASN-medlem, forårsager nedetid, tab af brugstid eller afbrydelse af
forretningsaktiviteter
unøjagtigt output fra produktet eller tilhørende produkter
beskadigelse eller tab af software eller eksterne datalagringsmedier, eller
virusangreb og andre årsager.
Dette gælder for tab og skader under enhver juridisk definition, herunder forsømmelse
og andre skadevoldende handlinger, kontraktbrud, udtrykkelig eller underforstået
garanti og objektivt ansvar (også selvom Sony eller et ASN-medlem er gjort opmærksom
på muligheden for sådanne skader).
Hvor den gældende lovgivning forbyder eller begrænser disse ansvarsbegrænsninger,
udelader eller begrænser Sony sit ansvar i videst muligt omfang inden for rammerne
af den gældende lovgivning. I nogle lande er det f.eks. forbudt at udelade eller
begrænse erstatningsansvar i forbindelse med skader og tab, som skyldes
forsømmelighed, grov forsømmelighed, forsætlige forseelser, bedrageri eller lignende
handlinger. Sonys erstatningspligt i henhold til nærværende garanti kan under ingen
omstændigheder overstige den pris, der er betalt for produktet, men hvis den
gældende lovgivning kun tillader en højere grænse, skal denne højere grænse finde
anvendelse.
63
Med forbehold for dine lovbestemte rettigheder
I henhold til national lovgivning har forbrugere juridiske (lovmæssige) rettigheder i
forbindelse med køb af forbrugsvarer. Nærværende garanti har ingen indvirkning på
dine lovbestemte rettigheder, og disse rettigheder kan ikke udelades eller begrænses.
Det samme gælder rettigheder over for den forhandler, der solgte produktet. Du kan
til enhver tid efter eget skøn gøre alle dine rettigheder gældende.
Sony Europe Limited,
der driver virksomhed under navnet Sony Belgium, bijkantoor (branche) Sony Europe
Limited.
En virksomhed, der er registreret i England og Wales.
Registereret kontor: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Storbritannien
Registreret virksomhedsnummer: 2422874
Momsnummer: BE0452161045
Lokal adresse: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgien
Sony's garantiperiode for nye VAIO-produkter
Personlig computer
64
Belgien
2 års garantiperiode
Bulgarien
2 års garantiperiode (gælder kun for CEM-modelversioner)
Danmark
2 års garantiperiode
Estland
2 års garantiperiode
Finland
2 års garantiperiode
Frankrig
Modeller med forudinstalleret version af Windows 8 Pro:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Grækenland
2 års garantiperiode
Irland
Modeller med forudinstalleret version af Windows 8 Pro:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Italien
2 års garantiperiode
Kasakhstan
2 års garantiperiode
Letland
2 års garantiperiode
Litauen
2 års garantiperiode
Luxembourg
2 års garantiperiode
Nederlandene
2 års garantiperiode
Norge
2 års garantiperiode
Polen
2 års garantiperiode
Portugal
2 års garantiperiode
Rumænien
2 års garantiperiode
Rusland
2 års garantiperiode
Schweiz
2 års garantiperiode
Sony's garantiperiode for nye VAIO-produkter
Serbien
2 års garantiperiode
Slovakiet
2 års garantiperiode
Slovenien
2 års garantiperiode
Spanien
2 års garantiperiode
Storbritannien
Modeller med forudinstalleret version af Windows 8 Pro:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Sverige
DK
2 års garantiperiode
Tjekkiet
2 års garantiperiode
Tyrkiet
2 års garantiperiode (gælder kun for CEU-modelversioner)
Tyskland
Modeller, der er købt hos autoriserede Sony-forhandlere
i Tyskland, og som er registreret på www.sony.de/Garantie/ :
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Ukraine
2 års garantiperiode
Ungarn
2 års garantiperiode
Østrig
2 års garantiperiode
65
Sonys supporttjenester
VAIO-support efter salg
Registrering af dit VAIO-produkt
Det er meget vigtigt, at du registrerer dit produkt. Herved giver du os mulighed for at
registrere din pc-konfiguration og den kontakt, du har med os i garantiperioden, og
dermed yde dig den bedst mulige service. Desuden får vi mulighed for at give din
computer direkte adgang til oplysninger eller softwareopdateringer. Vi kan kort sagt
tilpasse den service, vi yder dig, til netop dine behov, hvis du registrerer dit produkt.
Du kan også registrere din VAIO på
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Registreringen foretages via internettet.
Adgang til tjenesterne med VAIO-support


66
http://www.sony.eu/support/
På vores modelbaserede websted kan du finde oplysninger, der er relevante for
den VAIO-model, du bruger. Hvis du søger efter en opdateret driver, er det kun de
drivere, der er oprettet til din VAIO-model, som vises. Vores supportteam udarbejder
let forståelige fejlfindingsguider og vejledninger med udgangspunkt i de
spørgsmål, der oftest bliver stillet til medarbejderne i vores kontaktcenter.
Telefon
Vi anbefaler, at du altid besøger http://www.sony.eu/support/, inden du ringer til
vores kontaktcenter, da den løsning, du leder efter, sandsynligvis allerede findes i
vores vidensbase.
Telefonsupporten for VAIO-produkter er åben mandag til fredag. Åbningstiden
disse dage varierer fra land til land. Du kan se de præcise åbningstider for det
land, hvor du bor, på http://www.sony.eu/support/.
Nedenfor vises de telefonnumre, der bruges i de forskellige lande. Yderligere
oplysninger og opdateringer til disse supporttelefonnumre finder du under
registreringsoplysningerne og på vores websted.
Du skal oplyse serienummeret på din VAIO-computer, når du ringer til telefonsupporten
for VAIO-produkter. Serienummeret findes på VAIO-computerens underside,
bagpanelet eller inden i batterirummet.
Numrene kan indimellem blive opdateret uden forudgående varsel.
Land
Sprog
Telefonnummer
Belgien
Nederlandsk
+32 2 7173218
Fransk
+32 2 7173219
Bosnien-Hercegovina
Kroatisk
+387 033 943 600
Bulgarien
Bulgarsk
+359 700 1 7669
Cypern
Engelsk
+357 800 91150
Danmark
Dansk
+45 70 112105
Estland
Estisk
+372 65 43484
Finland
Finsk
+358 969 379 450
Frankrig
Fransk
+33 1 55 69 51 28
Grækenland
Græsk
+30 00800 4412 1496
Irland
Engelsk
+353 1 407 3040
Italien
Italiensk
+39 848 801 541
Kasakhstan
Russisk
+7 7272 714480
Kroatien
Kroatisk
+385 01 469 4823
Letland
Lettisk
+371 67 046049
Litauen
Litauisk
+8 8004 0008
Luxembourg
Fransk
+352 342 0808380
Nederlandene
Nederlandsk
+31 20 346 93 03
Norge
Norsk
+47 231 62592
Polen
Polsk
+48 0 801 382 462
Portugal
Portugisisk
+351 808 201 174
Rumænien
Rumænsk
+40 213 138 872
Rusland
Russisk
+7 8 800 700 0939
Schweiz
Tysk
+41 44 800 93 00
Fransk
+41 44 800 97 00
Serbien
Serbisk
+381 11 228 3300
Slovakiet
Slovakisk
+421 552 302 801
Slovenien
Slovensk
+386 1 588 1154
Spanien
Spansk
+34 914 534 087
Storbritannien
Engelsk
+44 870 240 24 08
DK
67
Land
Sprog
Telefonnummer
Sverige
Svensk
+46 858 769 220
Tjekkiet
Tjekkisk
+420 2 4601 9146
Tyrkiet
Tyrkisk
+90 212 444 82 46
Tyskland
Tysk
+49 180 577 67 76
Ukraine
Russisk
+380 443 908 246
Ungarn
Ungarsk
+36 1 777 91 51
Østrig
Tysk
+43 179 56 73 33
Du kan finde kontaktoplysninger til andre lande på http://www.sony.eu/support/.
Reparationsservice for VAIO-hardware
Hvis du vil have oplysninger om, hvordan denne service ydes, skal du gå ind på
VAIO-webstedet med support (http://www.sony.eu/support/). Selvom størstedelen
af de problemer, der opstår, kan løses via internettet eller telefonen, kan det nogle
gange være nødvendigt at indlevere et produkt til eftersyn eller reparation.
Du bør være opmærksom på følgende vigtige punkter, inden vi henter din VAIO:




68
Du er selv ansvarlig for at sikkerhedskopiere dine data – og det er meget vigtigt,
at du opretter en sikkerhedskopi af alle filerne på harddisken, da Sony ikke kan
garantere for programmer og data på computeren under reparationsprocessen.
Send ikke tilbehørsprodukter sammen med hovedenheden, medmindre du er
blevet bedt om det.
Der opkræves et engangsgebyr for reparationen af computeren, hvis den ikke
længere er dækket af garantien, og du vælger at benytte vores reparationstilbud.
Vi skal bruge en adresse, et telefonnummer og en kontaktperson, der er tilgængelig
inden for normal kontortid, til vores kurertjeneste og administrationsafdeling.
Skriv følgende oplysninger om din VAIO-computer ned. Disse oplysninger skal oplyses,
hvis computeren skal repareres.
Modelnavn og serienummer:
DK
Forhandler og stempel:
Købsdato:
Kundens navn og adresse:
69
Veiledning om sikkerhet og
forskriftsoverholdelse
Informasjon for VAIO datamaskin
For modeller som støtter IEEE 802.11a/n (5 GHz) trådløs LAN-standard
NO
For modeller med innebygd trådløs LAN-funksjon som ikke støtter IEEE 802.11a/n
(5 GHz) trådløs LAN-standard
Sikkerhetsinformasjon
Advarsel: Apparatet må kobles til jord (med unntak av produkter med
2-pinnersstøpsel.).
Når du holder datamaskinen, må du vente til den er avkjølt. Overflaten
rundt luftutløpet kan bli svært varm.
Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget.
Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk,
og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader.
Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren
vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag.
VAIO-datamaskiner er utformet for kun å fungere med ekte
Sony-batterier. For å garantere sikker bruk av VAIO-datamaskinen må
du derfor kun bruke en ekte Sony oppladbar batteripakke.
Det anbefales også på det sterkeste at du bruker en ekte Sony AC-adapter
levert av Sony til ditt produkt.
Denne AC-adapteren er kun beregnet for bruk med IT-produkter. Den
må ikke brukes til noe annet formål. Hvis strømledningen til AC-adapteren
som følger med datamaskinen har et 3-pinners støpsel, må du sørge for
at den elektriske koblingen er forsvarlig jordet.
Denne AC-adapteren er kun beregnet for innendørs bruk.
71

Enkelte modeller leveres med flere strømledninger tilpasset ulike lands strømnett.
Bruk den strømledningen som passer til nettspenningen i ditt land.

Hvis du slår av datamaskinen med
av-/på-knappen, kobles ikke datamaskinen
helt fra strømnettet. Hvis du vil koble den helt fra må du trekke ut AC-adapteren
eller strømledningen fra kontakten. Strømuttaket må installeres nært utstyret og
må være lett tilgjengelig.
Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak,
da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien.
Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal
utføres av fagfolk.
For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke
utsettes for regn eller fukt.
For å unngå mulig skade og risiko for antenning under transport av datamaskinen,
må du først feste medfølgende kontaktdekseler og sporbeskyttelser på riktig
måte, og kontrollere at batteripakken sitter forsvarlig i batterirommet.
Batteripakken skal alltid være installert når datamaskinen er i bruk (for modeller
med uttakbar batteripakke).
Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som
for eksempel vann, kaffe eller juice.
Unngå å utsette enheten for direkte sollys eller varmekilder. Intern overoppheting
kan føre til brann eller skade på enheten.
Ikke blokker luftekanalene mens datamaskinen er på.
Hvis luftekanalene blokkeres, hindres luftsirkulasjonen. Det kan føre til innvendig
overoppheting, slik at datamaskinen deformeres eller får funksjonsfeil, og kan
medføre brannfare.
Ta følgende forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon og for å sikre
normal drift.
 Ikke bruk datamaskinen på stoffkledde flater som tepper, pledd eller puter,
nær gardiner, forheng eller lignende, eller på støvete flater som kan blokkere
luftekanalene. Bruk alltid datamaskinen på flatt underlag.
 Ikke bruk datamaskinen og/eller AC-adapteren mens de er dekket av eller
pakket inn i stoff. Sørg for at AC-adapteren ligger fritt.
 Før datamaskinen plasseres i en bæreveske, må maskinen slås av eller settes
i deaktiveringsmodus. Hvis datamaskinen har en strømindikator, kontrollerer
du at indikatoren ikke lyser.
Dette apparatet er også utformet for IT-strømsystem med fase-til-fase-spenning
på 230 V, for kunder i Norge.
Det kan oppstå forstyrrelser på lyd og bilde hvis utstyret plasseres nært annet
utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling.
Utstråling fra dette induktive apparatet kan forårsake interferens med nærliggende
mottakere av andre radiotjenester (for modeller med NFC).
Skjermen på koaksialkabelen er beregnet på kobling til jord i bygningsinstallasjonen
(for modeller med kanalvelger).
Ved reiser til og i USA, gjelder nye regler fra det amerikanske
transportdepartementet (DOT) angående transport av litium-metall-batterier og
litium-ion-batterier på fly.
Hvis du vil ha mer informasjon, se
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.















72

Rengjør ikke datamaskinen med aerosolprodukter (antistøvspray, aerosolspray o.l.)
som inneholder brennbar gass. Dette kan fylle innsiden av datamaskinen med
gass, og hvis det oppstår gnist i motorene, bryterkontaktene eller andre interne
deler av datamaskinen, kan gassen antennes og forårsake eksplosjon eller brann.
Skaff deg kunnskap om og overhold begrensninger når det gjelder bruk av trådløse
funksjoner.
Hvis bruk av den trådløse funksjonen ikke er tillatt om bord på flyet, deaktiverer du
alle trådløse tilkoblinger før du går om bord.
For den batteridrevne modellen åpner du perlene ved å peke på det øverste høyre
hjørnet av skjermen og deretter flytte pekeren ned og velge Innstillinger-perlen.
Velg nettverksikonen og slå på Flymodus. For modellen uten batteri velger du
Nettverk og Internett og Nettverks- og delingssenter i Kontrollpanelet, deretter
velger du Endre innstillinger for nettverkskort i ruten til venstre og deaktiverer
alle trådløse nettverk.
Hvis du får behov for å deaktivere trådløse funksjoner raskt, kan du slå av
datamaskinen.
Radiobølger kan forårsake forstyrrelser på flyets utstyr, noe som kan føre til alvorlig
ulykke.
NO
På modellen som er utstyrt med batteri og indikatoren WIRELESS, lyser indikatoren
WIRELESS på datamaskinen når Flymodus er deaktivert. Selv om du deaktiverer
alle trådløse tilkoblinger når Flymodus er deaktivert, vil indikatoren WIRELESS
fremdeles lyse. På modellen uten batteri lyser indikatoren WIRELESS på
datamaskinen når datamaskinen kan sende trådløse signaler. Selv om du deaktiverer
alle trådløse tilkoblinger, kan det være at indikatoren WIRELESS lyser. For å
kontrollere om alle nettverkstilkoblinger er deaktivert åpner du Kontrollpanelet,
velger Nettverk og Internett og Nettverks- og delingssenter, og deretter velger
du Endre innstillinger for nettverkskort i ruten til venstre.
Om visning av 3D-bilder


Følg instruksjonene i håndbøkene som fulgte med 3D-displayet du bruker når du
viser 3D-bilder.
Enkelte kan oppleve ubehag (slik som slitne øyne, tretthet eller kvalme) når de ser
på 3D-video eller spiller spill i stereoskopisk 3D. Sony anbefaler å ta regelmessige
pauser når man ser på 3D-video eller spiller spill i stereoskopisk 3D. Hvor ofte man
bør ta pause, og hvor lenge, varierer fra person til person. Du må avgjøre hva som
fungerer best for deg. Hvis du opplever ubehag, bør du slutte å se på 3D-video
eller spille spill i stereoskopisk 3D til ubehaget gir seg. Oppsøk lege hvis du mener
det er nødvendig.
Se også brukerhåndbøkene for andre enheter eller programvare som brukes
sammen med datamaskinen.
Små barn (særlig under seks år) har ikke fullt utviklet syn. Rådfør deg med lege
(slik som barnelege eller øyelege) før du lar små barn se 3D-video eller spille spill i
stereoskopisk 3D. Små barn bør ha tilsyn av voksne for å sikre at de følger
anbefalingene ovenfor.
73
Laseradvarsel (for VAIO-datamaskiner med optisk diskstasjon)
Maskinens optiske stasjon er klassifisert som et CLASS 1 LASER PRODUCT, og overholder
kravene i EU-standarden for lasersikkerhet IEC/EN 60825-1.
Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av
Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre
sikkerhetsfare.
Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i
denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling.
For integrert optisk stasjon
Forsiktig: Synlig og usynlig laserstråling i klasse 3B når stasjonen er åpen. Unngå å bli
direkte utsatt for strålen.
 Maksimal effekt: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Stråledivergens: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Pulsvarighet: Kontinuerlig bølge
Laseradvarsel (for VAIO-datamaskiner med trådløs lasermus
VGP-WMS21)
VGP-WMS21 klassifiseres som CLASS 1 LASER PRODUCTS og overholder kravene i
EU-standarden for lasersikkerhet IEC/EN 60825-1(2007).
Forsiktig: Reparasjoner og vedlikehold av dette utstyret skal kun utføres av
Sony-autoriserte teknikere. Feilaktig bruk og uautoriserte reparasjoner kan medføre
sikkerhetsfare.
Forsiktig: Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i
denne veiledningen, kan utsette deg for farlig stråling.
Du finner følgende angivelse på bunnen av utstyret.
74
Forskriftsinformasjon
Sony erklærer herved at dette produktet, enten det inkluderer eller ikke inkluderer et
trådløst sett (bestående av trådløst tastatur og/eller trådløs mus og/eller trådløs
mottaker), oppfyller de sentrale kravene i og andre relevante bestemmelser
i EU-direktivet 1999/5/EC.
Du får tilgang til erklæringen om samsvar i forhold til R&TTE-direktivet på følgende
nettadresse: http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er testet og funnet i samsvar med begrensningene angitt
i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler under 3 meter.
Forholdsregler for bruk/avhending

For modeller med uttakbar batteripakke
NO
Forsiktig
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut på feil måte. Batteriet skal
bare skiftes med samme eller tilsvarende type, som anbefalt av
produsenten. Kvitt deg med brukte batterier i samsvar med produsentens
veiledning.
Batteripakken i denne enheten kan forårsake fare for brann eller kjemisk
brannskade hvis det behandles på feil måte.
Batteriet må ikke knuses, demonteres, utsettes for temperaturer over
60 °C eller brennes.
Avhend brukte batterier raskt og på forsvarlig måte.
Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for
væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice.
Ikke håndter litium-ion-batterier som er skadet eller som lekker.
I enkelte områder kan det være forbudt å kaste litium-ion-batterier i
husholdningsavfall eller kontoravfall. Bruk offentlig godkjent system for
innsamling av batterier.


For modeller med litiumionbatterier (gjelder bare i Tyskland)
Råd for deponering: Kast bare tomme batterier i oppsamlingsbøttene i butikker
eller på offentlige avfallsplasser. Batteriet er vanligvis tomt hvis enheten slår seg
av eller viser meldingen "Tomt batteri", eller hvis enheten etter lengre tids
batteribruk ikke fungerer som den skal. Tape eventuelt over batteripolene for
sikkerhets skyld.
For modeller med batteri for sikkerhetskopiering av minne
Produktet leveres med et internt batteri for sikkerhetskopiering av minne, som
ikke skal være nødvendig å skifte ut i produktets driftslevetid. Når batteriet må
byttes ut. må du kontakte et service-/støttesenter som er autorisert av Sony.
75

For modeller som brukes med tørrbatterier
Forsiktig











76
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut på feil måte. Batteriet skal bare
skiftes med samme eller tilsvarende type, som anbefalt av produsenten. Kvitt
deg med brukte batterier i samsvar med produsentens veiledning.
Enkelte typer tilbehør som drives av tørrbatterier kan følge med produktet,
avhengig av modell. Du finner informasjon i instruksjonsveiledningen om
hvordan du installerer batteriene.
Ikke håndter batterier som er skadet eller som lekker.
Batterier kan eksplodere eller lekke hvis de lades opp på feil måte, kastes i
åpen flamme, blandes med andre typer batterier eller installeres på feil måte.
Batteriene kan forårsake fare for brann eller kjemisk brannskade hvis de
behandles på feil måte.
Batteriet må ikke demonteres, utsettes for temperaturer over 60 °C eller
brennes.
Avhend brukte batterier raskt og på forsvarlig måte.
Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.
Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske,
som for eksempel vann, kaffe eller juice.
Avhend batteriene på forsvarlig måte etter endt levetid.
I enkelte områder kan det være forbudt å kaste batterier i husholdningsavfall
eller kontoravfall. Bruk offentlig godkjent system for innsamling av batterier.
Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
NO
Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr
at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
eller
På visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og
menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt
forårsaket av ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å
bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og
av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på
Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller
garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti
dokument.
77
Forskriftsveiledning for trådløs LAN
(kun for modeller med innebygd trådløs LAN-funksjon)
Trådløs LAN – Forskriftsinformasjon
Det trådløse LAN-produktet er en radioenhet som bruker en av 802.11a/b/g/nstandardene til IEEE.
For modeller som støtter IEEE 802.11a/n (5 GHz) trådløs LAN-standard
Avhengig av modellen kan den trådløse LAN-funksjonen som er innebygd i dette
produktet, bare brukes i følgende land: Belgia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Latvia, Litauen,
Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.
Betingelser for bruk
For modeller unntatt VAIO Tap 20 SVJ202
Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom
LCD-skjermen og brukeren.
Kun for VAIO Tap 20 SVJ202
Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom utstyret og
brukeren (unntatt armer/ben).
Når IEEE 802.11a/n trådløs LAN-funksjon brukes, kan kanalene i frekvensområdet
5,15 GHz til 5,35 GHz og 5,47 GHz til 5,725 GHz bare velges for innendørs bruk.
I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløs LAN-teknologi være begrenset
av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for den aktuelle organisasjonen,
for eksempel om bord i fly, på sykehus eller i andre miljøer hvor risikoen for
forstyrrelser på andre enheter eller tjenester oppfattes som eller regnes som skadelig.
Hvis du er usikker om hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløs LAN-teknologi
i bestemte organisasjoner eller miljøer, oppfordres du til å først spørre om tillatelse før
du slår på enheten. Kontakt din lege eller produsenten av personlige medisinske
enheter (pacemakere, høreapparater osv.) i forhold til begrensninger som gjelder for
bruk av trådløs LAN-teknologi.
78
Forstyrrelser
Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i TV-mottak (noe som kan kontrolleres ved at du
slår utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett
eller flere av følgende tiltak: endre retning på eller flytte mottakerantennen, øke
avstanden mellom sender og mottaker, be forhandleren eller en erfaren radio-/
TV-tekniker om hjelp.
Ansvarsfraskrivelse
Sony er ikke ansvarlig for noen form for radio- eller TV-forstyrrelse eller for andre
uønskede effekter som skyldes brukerens feil bruk av kanaler. Det er brukerens hele
og fulle ansvar å rette opp forstyrrelser som er forårsaket av feil kanalvalg.
NO
79
Forskriftsveiledning for trådløs WAN
(kun for modeller med innebygd trådløs WAN-funksjon)
Overføring
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (bare for modeller med innebygd LTE-funksjon)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Betingelser for bruk
Dette utstyret er beregnet for bruk på en avstand større enn 15 mm mellom
LCD-skjermen og brukeren.
Trådløs WAN må ikke benyttes i miljøer som kan være utsatt for radioforstyrrelser og
som dermed kan medføre fare for deg selv eller andre. Dette gjelder spesielt for
følgende:





Områder hvor det er forbudt ved lov. Følg alle spesielle regler og retningslinjer og
overhold alle skilt og merknader.
Ikke benytt trådløs WAN i områder hvor det er en potensiell fare for eksplosjon.
Trådløs WAN må ikke benyttes på påfyllingspunkter eller bensinstasjoner, nært
tankanlegg (lager og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller i
områder hvor det foregår sprengningsarbeider.
Bruk av trådløs WAN er ikke tillatt i følgende miljøer: nært medisinsk utstyr og
LSS-utstyr (Life Support Systems) (på sykehus, private klinikker, osv.). Medisinsk
utstyr kan være utsatt for radioforstyrrelse.
På fly, både på bakken og i luften.
Under kjøring av bil.
Ansvarsfraskrivelse
Ettersom trådløs kommunikasjon per definisjon ikke er 100% pålitelig når det gjelder
overføring og mottak, kan det skje at data går tapt eller at det oppstår forsinkelser.
Dette kan skyldes variasjon i radiosignalstyrke som oppstår som følge av endring av
forhold ved radiooverføringsbanen.
Sony er ikke ansvarlig for skader av noe slag som skyldes forsinkelser eller feil i data
som er overført eller mottatt via trådløs WAN, eller problemer med sending eller mottak
av slike data.
80
Forskriftsveiledning for BLUETOOTH
(kun for modeller med innebygd BLUETOOTH-funksjon)
BLUETOOTH® trådløs teknologi – forskriftsinformasjon
Den interne BLUETOOTH-teknologien er beregnet for trådløs kommunikasjon med
andre BLUETOOTH-aktiverte enheter, og sender i frekvensområdet 2,4 GHz
(2,400 GHz – 2,4835 GHz).
I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruken av trådløs BLUETOOTH-teknologi være
begrenset av eieren av bygningen eller ansvarlige representanter for den aktuelle
organisasjonen, for eksempel om bord i fly, på sykehus eller i andre miljøer hvor
risikoen for forstyrrelser på andre enheter eller tjenester oppfattes som eller regnes
som skadelig.
NO
Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløs BLUETOOTHteknologi i bestemte organisasjoner eller miljøer, oppfordres du til å først spørre om
tillatelse før du slår på enheten. Kontakt din lege eller produsenten av personlige
medisinske enheter (pacemakere, høreapparater osv.) i forhold til begrensninger som
gjelder for bruk av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
81
Garanti
VIKTIG: Før noen tjenester tas i bruk på produktet og i tilfelle Sony må slette data,
må du sørge for å sikkerhetskopiere innholdet på harddisken, inkludert data du
har lagret eller programvare du har installert på harddisken. Sony er ikke
ansvarlig for skader på eller tap av programmer, data eller annen informasjon
som er lagret på medier eller i tjenesten som benyttes på produktet.
Kjære kunde
Takk for at du kjøpte et Sony-produkt. Vi håper du blir fornøyd med det.
Hvis det mot formodning skulle oppstå behov for service som omfattes av garantien,
kan du ta kontakt med et service-/støttesenter som er autorisert av Sony
(http://www.sony.eu/support/), forhandleren eller et medlem av vårt ASN-nettverk
(authorised service network) i EØS eller andre land som angitt i denne garantien eller i
medfølgende dokumenter. Vi anbefaler at du leser dokumentasjonen nøye før du
bestiller garantiservice, slik at du slipper eventuelt bryderi.
Din garanti
Denne garantien gjelder for ditt Sony-produkt hvis dette er angitt i medfølgende
dokumenter, forutsatt at produktet er kjøpt innenfor garantiområdet. Sony garanterer
herved at produktet er fritt for defekter i materialer og utførelse i en periode på ikke
mindre enn ETT ÅR fra produktets opprinnelige kjøpsdato. Du finner informasjon om
nøyaktig gyldighetsperiode for garantien på side p. 86 i dette dokumentet eller på
http://www.sony.eu/support/. Sony-selskapet som gir og står ansvarlig for denne
garantien er angitt i denne garantien eller tilhørende dokumenter, under landet hvor
du søker garantiservice.
Hvis det innenfor garantiperioden fastslås at produktet er defekt (på opprinnelig
kjøpsdato) grunnet feil i materialer eller utførelse, vil Sony eller ASN-medlemmer
innenfor garantiområdet kostnadsfritt (både for deler og arbeid) reparere, eller (etter
Sonys eget forgodtbefinnende) erstatte produktet eller defekte deler i samsvar med
vilkårene og begrensningene nedenfor. Sony og ASN-medlemmer kan bytte ut defekte
produkter eller deler med nye eller reparerte produkter eller deler. Alle produkter og
deler som byttes ut blir Sonys eiendom.
Vilkår
82
1
Garantiservice gis kun hvis produktet leveres inn innenfor garantiperioden
sammen med opprinnelig faktura eller kvittering (hvor kjøpsdato, modellnavn og
forhandlernavn fremgår). Sony og ASN-medlemmer kan nekte å utføre kostnadsfri
garantiservice hvis disse dokumentene ikke leveres inn eller hvis de er ufullstendige
eller uleselige. Garantien gjelder ikke hvis modellnavnet eller serienummeret på
produktet er endret, slettet, fjernet eller gjort uleselig.
2
Du må fjerne flyttbare lagringsmedier eller tilbehør før produktet leveres inn til
garantiservice for å unngå skader eller tap/sletting av data.
3
Denne garantien omfatter ikke transportkostnader og risikoer forbundet med
transport av produktet til og fra Sony eller et ASN-medlem.
4
Denne garantien omfatter ikke følgende:

periodisk vedlikehold og reparasjoner eller utskiftning av deler grunnet slitasje
slitedeler (komponenter som forventes å kreve periodisk utskiftning i produktets
levetid, som for eksempel batterier). Vær oppmerksom på at Sony i henhold til
denne garantien garanterer at batteriet som er inkludert i Sony-produktet på
opprinnelig kjøpsdato, er fritt for defekter i materialer og utførelse i en periode på
6 måneder (for alle land unntatt Slovenia, Estland, Latvia og Litauen), 1 år (for
Slovenia) eller 2 år (for Estland, Latvia og Litauen) fra denne kjøpsdatoen
skader eller defekter som skyldes bruk, drift eller håndtering av produktet på
andre måter enn det som regnes som normal personlig eller privat bruk
rengjøring av de innvendige delene av produktet
skader eller endringer på produktet som skyldes misbruk, herunder:
 uaktsomhet
 ulykker, brann, væsker, kjemikalier, andre stoffer, oversvømmelse,
vibrasjoner, sterk varme, utilstrekkelig ventilasjon, strømbrudd, overdreven
eller feilaktig strømtilførsel eller nettspenning, stråling, elektrostatiske
utladinger inkludert lyn, andre eksterne krefter og påvirkninger
 håndtering som resulterer i fysisk eller kosmetisk skade eller overflateskade
eller endringer i produktet eller skade på LCD-skjermen
 manglende installering eller bruk av produktet til normale formål eller i
samsvar med Sonys instruksjoner angående installasjon eller bruk
 manglende etterfølgelse av Sonys brukerveiledning
 manglende etterfølgelse av Sonys sikkerhetsbestemmelser
 installasjon eller bruk av produktet på en måte som ikke overholder teknisk
eller sikkerhetsmessig lovgivning eller standarder i landet hvor produktet
installeres eller brukes
 virusinfeksjoner eller bruk av produktet med programvare som ikke leveres
med produktet eller feil installert programvare
 tilstanden til eller defekter i systemer som produktet brukes med eller i
tilknytning til, med unntak av andre Sony-produkter som er beregnet for bruk
med produktet
 bruk av produktet med tilbehør, eksterne enheter og andre produkter som
ikke overholder Sonys krav til type, tilstand og standard
 reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av personer som ikke er tilknyttet
Sony eller ASN-medlemmer
justeringer eller tilpasninger uten Sonys forutgående skriftlige samtykke, herunder:
 oppgradering av produktet utover spesifikasjoner eller funksjoner som
beskrevet i instruksjonsveiledningen, eller
 endringer i produktet for å tilpasse det til nasjonale eller lokale tekniske eller
sikkerhetsmessige standarder i andre land enn produktet spesifikt er utformet
og produsert for





5
NO
Garantien omfatter kun produktets maskinvarekomponenter. Det omfatter ikke
programvare (verken fra Sony eller andre) som dekkes av sluttbrukeravtaler eller
separate garantierklæringer eller unntaksbestemmelser.
83
84
6
Kostnadene for diagnostisering av produktet skal i sin helhet betales av dersom
en av følgende betingelser oppfylles:
a) diagnosen av produktet som utføres av Sony eller et autorisert Sony
servicesenter resulterer i at du ikke har rett til reparasjon i henhold til denne
garantien (uansett årsak) for å reparere feilen;
b) eller produktet fungerer slik det skal og ingen maskinvarefeil avdekkes i
diagnosen.
7
Policy for feil i piksler:
Tillatt antall feil piksler i flatskjermer som overholder kravene i ISO 13406-2 utgjør
mindre enn 0,0005% av totalt antall. I delen "Siste nytt" på VAIO støttenettsted
(http://www.sony.eu/support/) finner du et emne som omhandler policyen om
feil i piksler. Her kan du bekrefte hvilken policy som gjelder for din VAIO-datamaskin.
8
Denne paragraf 8 gjelder kun for enkelte europeiske land. Vennligst kontakt et
service-/støttesenter som er autorisert av Sony hvis du har flere spørsmål:
Hvis du offisielt har bedt om fjerning av Microsoft® sitt operativsystem, vil alle
dine rettigheter i henhold til vilkårene i denne Sony-garantien opphøre å gjelde
for din VAIO-datamaskin og vil dermed bli gjort ugyldige. Etter avinstallering av
Microsoft® OS, har ikke Sony noe ansvar for at forhåndsinstallerte programvarer
på datamaskinen fungerer som de skal sammen med andre operativsystemer enn
Microsoft® OS. Ved tilbakekalling eller frivillig tilbakekalling av en VAIO-datamaskin
som tilhører samme produktkategori som din VAIO-datamaskin, vil din
VAIO-datamaskin ikke lenger være underlagt Sony-inspeksjon.
Ekskluderinger og begrensninger
Med unntak av det som er beskrevet ovenfor, gir Sony ingen garantier (uttrykkelige,
underforståtte, lovpålagte eller andre) for produktet eller medfølgende eller integrert
programvare når det gjelder kvalitet, ytelse, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet for et
bestemt formål eller annet. Hvis slike unntak ikke er tillatt eller i sin helhet ikke er tillatt
i forhold til gjeldende lovgivning, ekskluderer eller begrenser Sony sine garantier kun i
den grad det tillates av gjeldende lovgivning. Enhver garanti som ikke fullt ut kan
ekskluderes, begrenses (i den grad det tillates av gjeldende lovgivning) til varigheten
av denne garantien.
Sonys eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er å reparere eller erstatte
produkter i henhold til vilkårene i denne garantien. Sony er ikke ansvarlig for tap eller
skade relatert til produkter, tjenester, denne garantien eller annet, herunder
økonomiske eller immaterielle tap, kjøpsprisen for produktet, tap av fortjeneste,
omsetning, data, manglende evne til å fullt ut bruke produktet eller eventuelle
tilknyttede produkter, indirekte tap eller skader, tilfeldige tap eller skader eller følgetap
eller -skader. Dette gjelder uansett om skaden eller tapet er relatert til følgende:




NO
redusert eller manglende evne til å bruke produktet eller tilknyttede produkter på
grunn av defekter eller manglende tilgjengelighet mens produktet/produktene er
i Sony eller ASN-medlemmers besittelse, som forårsaker driftsstans, tap av brukstid
eller forretningsforstyrrelser
unøyaktige utdata fra produktet eller tilknyttede produkter
skader på eller tap av programvare eller flyttbare lagringsmedier, eller
virusinfeksjoner og andre årsaker.
Dette gjelder tap og skader uansett juridisk påstand, herunder uaktsomhet og andre
skadevoldende handlinger, brudd på kontrakt, uttrykkelige eller underforståtte
garantier og kausalansvar (selv i tilfeller hvor Sony eller ASN har blitt gjort oppmerksom
på muligheten for slike skader).
I de tilfeller hvor slike ansvarsfraskrivelser ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning,
ekskluderer eller begrenser Sony sitt ansvar kun i den grad det maksimalt tillates av
gjeldende lovgivning. Enkelte land forbyr for eksempel eksklusjon eller begrensning av
skader som skyldes uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsettelig vanskjøtsel, bedrageri
og lignende handlinger. Sonys ansvar i henhold til denne garantien er i ethvert tilfelle
begrenset til prisen som betales for produktet, men hvis gjeldende lovgivning kun
tillater høyere ansvarsbegrensninger, gjelder disse høyere begrensningene.
85
Forbehold av dine juridiske rettigheter
Forbrukere har juridiske (lovbestemte) rettigheter i henhold til nasjonal lovgivning når
det gjelder salg av forbrukerprodukter. Denne garantien påvirker ikke dine
lovbestemte rettigheter eller rettigheter som ikke kan ekskluderes eller begrenses
eller rettigheter i forhold til personen du kjøpte produktet av. Du kan kreve disse
rettighetene etter eget forgodtbefinnende.
Sony Europe Limited,
som driver under navnet Sony Belgium, bijkantoor (avdeling) Sony Europe Limited.
Et selskap registrert i England og Wales.
Registreringskontor: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW,
Storbritannia
Registrert selskapsnummer: 2422874
Mva: BE0452161045
Lokal adresse: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgia
Sonys garantiperiode for nye VAIO-produkter
PC
86
Belgia
2 års garantiperiode
Bulgaria
2 års garantiperiode (gjelder kun CEM-modellversjoner)
Danmark
2 års garantiperiode
Estland
2 års garantiperiode
Finland
2 års garantiperiode
Frankrike
Modeller med Windows 8 Pro forhåndsinstallert:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Hellas
2 års garantiperiode
Irland
Modeller med Windows 8 Pro forhåndsinstallert:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Italia
2 års garantiperiode
Kasakhstan
2 års garantiperiode
Latvia
2 års garantiperiode
Litauen
2 års garantiperiode
Luxemburg
2 års garantiperiode
Nederland
2 års garantiperiode
Norge
2 års garantiperiode
Polen
2 års garantiperiode
Portugal
2 års garantiperiode
Romania
2 års garantiperiode
Russland
2 års garantiperiode
Serbia
2 års garantiperiode
Sonys garantiperiode for nye VAIO-produkter
Slovakia
2 års garantiperiode
Slovenia
2 års garantiperiode
Spania
2 års garantiperiode
Storbritannia
Modeller med Windows 8 Pro forhåndsinstallert:
2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Sveits
2 års garantiperiode
Sverige
2 års garantiperiode
Tsjekkia
2 års garantiperiode
Tyrkia
2 års garantiperiode (gjelder kun CEU-modellversjoner)
Tyskland
Modeller kjøpt hos autoriserte Sony-forhandlere i Tyskland og
registrert på www.sony.de/Garantie/ : 2 års garantiperiode
Alle andre modeller: 1 års garantiperiode
Ukraina
2 års garantiperiode
Ungarn
2 års garantiperiode
Østerrike
2 års garantiperiode
NO
87
Sonys brukerstøtte
VAIO ettersalgsstøtte
Registrering av VAIO-produktet
Det er svært viktig for oss at du registrerer produktet ditt, slik at vi kan gi deg best
mulig service. Dette gjør det mulig for oss å holde oversikt over
datamaskinkonfigurasjonene og alle kontakten du har hatt med oss i løpet av
garantiperioden. Det gjør det også mulig for oss å gi datamaskinen direkte tilgang til
informasjon eller programvareoppdateringer. Kort fortalt kan vi gi deg en mer
personlig tilpasset service. Du kan registrere VAIO-produktet ditt på
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Dette alternativet krever Internett-tilkobling.
Tilgang til VAIO brukerstøttetjenester


88
http://www.sony.eu/support/
På vårt modellbaserte nettsted finner du informasjon om VAIO-modellen du
bruker. Hvis du er på jakt etter en driveroppdatering, vises kun driverne for ditt
VAIO-produkt. Vårt brukerstøtteteam gir deg også brukervennlige feilsøkingstips
og veiledningsdokumenter, basert på de vanligste spørsmålene som vårt
kontaktsenter mottar.
Telefon
Vi anbefaler på det sterkeste at du tar en titt på http://www.sony.eu/support/ før
du ringer kontaktsenteret, da løsningen du leter etter sannsynligvis finnes i vår
kunnskapsbase.
Telefonstøtte for VAIO gis mandag til fredag, og åpningstidene varierer fra land til
land. Du finner nøyaktige åpningstider for ditt land på
http://www.sony.eu/support/.
Nedenfor finner du de spesifikke telefonnumrene. Du finner detaljer og oppdateringer
av disse i registreringsinformasjonen og på vårt nettsted.
Oppgi serienummeret på VAIO-datamaskinen når du ringer VAIO brukerstøtte. Du
finner serienummeret under maskinen, på bakpanelet, på innsiden av bakpanelet eller
inni batterirommet på VAIO-datamaskinen.
Numrene kan oppdateres fra tid til annen, uten forutgående varsel.
Land
Språk
Telefonnummer
Belgia
Nederlandsk
+32 2 7173218
Fransk
+32 2 7173219
Bosnia-Hercegovina
Kroatisk
+387 033 943 600
Bulgaria
Bulgarsk
+359 700 1 7669
Danmark
Dansk
+45 70 112105
Estland
Estlandsk
+372 65 43484
Finland
Finsk
+358 969 379 450
Frankrike
Fransk
+33 1 55 69 51 28
Hellas
Gresk
+30 00800 4412 1496
Irland
Engelsk
+353 1 407 3040
Italia
Italiensk
+39 848 801 541
Kasakhstan
Russisk
+7 7272 714480
Kroatia
Kroatisk
+385 01 469 4823
Kypros
Engelsk
+357 800 91150
Latvia
Latvisk
+371 67 046049
Litauen
Litauisk
+8 8004 0008
Luxemburg
Fransk
+352 342 0808380
Nederland
Nederlandsk
+31 20 346 93 03
Norge
Norsk
+47 231 62592
Polen
Polsk
+48 0 801 382 462
Portugal
Portugisisk
+351 808 201 174
Romania
Rumensk
+40 213 138 872
Russland
Russisk
+7 8 800 700 0939
Serbia
Serbisk
+381 11 228 3300
Slovakia
Slovakisk
+421 552 302 801
Slovenia
Slovensk
+386 1 588 1154
Spania
Spansk
+34 914 534 087
Storbritannia
Engelsk
+44 870 240 24 08
NO
89
Land
Språk
Telefonnummer
Sveits
Tysk
+41 44 800 93 00
Fransk
+41 44 800 97 00
Sverige
Svensk
+46 858 769 220
Tsjekkia
Tsjekkisk
+420 2 4601 9146
Tyrkia
Tyrkisk
+90 212 444 82 46
Tyskland
Tysk
+49 180 577 67 76
Ukraina
Russisk
+380 443 908 246
Ungarn
Ungarsk
+36 1 777 91 51
Østerrike
Tysk
+43 179 56 73 33
Hvis du vil ha kontaktinformasjon for andre land, kan du se
http://www.sony.eu/support/.
VAIO reparasjonstjenester for maskinvare
Du finner ytterligere informasjon om hvordan denne tjenesten leveres, på VAIO
brukerstøttenettsted (http://www.sony.eu/support/). Selv om de fleste problemer
kan løses via Internett eller over telefon, kan det enkelte ganger være nødvendig med
inngrep eller reparasjon.
Vær oppmerksom på følgende viktige punkter før vi henter din VAIO:




90
Siden du selv er ansvarlig for å sikkerhetskopiere data, er det viktig at du
sikkerhetskopierer alle filer på harddisken, da Sony ikke kan garantere at
programmer eller data på datamaskinen holdes intakte under
reparasjonsprosessen.
Ikke inkluder tilbehør sammen med forsendelsen av hovedenheten, med mindre
du har fått beskjed om det.
Du blir belastet for en fastsatt avgift for reparasjon utenfor garanti hvis du velger å
ikke gjennomføre reparasjonen.
Du må registrere adresse, telefonnummer og kontaktperson i kontortiden for at vi
skal kunne hente og levere produktet på best mulig måte.
Skriv ned følgende opplysninger om VAIO-datamaskinen. Du har bruk for disse
opplysningene hvis datamaskinen skulle trenge reparasjon.
Modellnavn og serienummer:
NO
Forhandler og merke:
Kjøpsdato:
Navn og adresse hos kunden:
91
Webbplats för VAIO Support
VAIO Support -kotisivu
VAIO-support – startside
VAIO-brukerstøtte – hjemmeside
http://www.sony.eu/support/
Printed in Japan
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising