Sony | RM-V210T | Sony RM-V210T Käyttöohjeet

3-284-977-11(1)
Kauko-ohjain
Käyttöohjeet
Vaihe 2: Koodinumeron toiminnan
tarkistaminen
Kauko-ohjaimen asetusten
määrittäminen
Paristojen asentaminen
Tietoja kauko-ohjaimen esiasetuksista
Liu’uta paristolokero auki ja aseta kaksi R6paristoa* (AA-koko) paikoilleen.
Varmista, että kohdistat paristojen navat (+ ja –)
oikein paristolokeroon.
Kauko-ohjaimen esiasetukset tehdään tehtaalla
oletusarvoisesti siten, että sillä käytetään Sonyn
laitteita.
Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa,
kauko-ohjaimen käytön voi aloittaa tekemättä
esiasetuksia.
Jos haluat ohjata kauko-ohjaimella muiden
valmistajien (muun kuin Sonyn) laitteita tai
sellaisia laitteita, joita ei ole esiasetettu tehtaalla,
sinun on toimittava tässä oppaassa eriteltyjen
ohjeiden mukaan, jotta kauko-ohjaimen
esiasetukset tehdään laitteiden oikeilla
koodinumeroilla. (Katso myös kauko-ohjaimen
mukana toimitetut laitteiden koodinumerot).
Laite, jolle voi
määrittää esiasetuksen
Painike Tehdasasetus
TV
TV
Sony-televisio
Videonauhuri/
satelliittivastaanotin/
DVD/TV/
kaapelivastaanotin
VCR
Sonyn VHSvideonauhuri
SAT
Sonyn
satelliittivastaanotin
DVD
Sonyn DVD-soitin
Ennen kuin vaihdat paristoja, hanki uudet
valmiiksi.
1
Laitteen käyttäminen
1 Kytke määritettävän laitteen virta päälle.
2
2 Osoita kauko-ohjaimella laitteen suuntaan
ja tarkista painikkeen toiminta painamalla
sitä.
Voit painaa esimerkiksi 1-painiketta ja
tarkistaa, toimiiko se laitteessa.
3 Tarkista, että kauko-ohjaimen muut
painikkeet toimivat asianmukaisesti
laitteessa.
Paristojen vaihtoajankohta
Normaaleissa olosuhteissa paristot kestävät
vuoden. Jos kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot
ovat saattaneet kulua loppuun. Vaihda paristot
uusiin.
Huomautuksia
• Vaihda molemmat paristot uusiin.
• Paristojen vaihtoon ei saa kulua yli 3 minuuttia.
Muutoin koodinumeroasetus poistetaan.
Huomautuksia
Paristoja koskevia huomautuksia
•Kauko-ohjaimeen voi asettaa vain yhden laitteen
painiketta kohden, elleivät laitteiden
koodinumerot satu olemaan samat. Et voi
esimerkiksi määrittää kauko-ohjainta käyttämään
Sonyn ja Panasonicin televisiota samanaikaisesti
(koska niissä on eri koodinumerot).
•Tehtaan esiasetuksilla ei ehkä voi käyttää edes
Sony-laitetta. Toimi tällaisessa tilanteessa
kohdassa “Koodin asettaminen” kuvattujen
toimenpiteiden mukaisesti.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai erityyppisiä
paristoja keskenään.
• Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa,
pyyhi paristolokero kankaalla ja vaihda vanhat
paristot uusiin. Voit estää elektrolyyttiä
vuotamasta poistamalla paristot, kun et aio
käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.
Koodin asettaminen
Toimi vaiheiden 1 ja 2 mukaisesti kunkin kaukoohjaimen kanssa käytettävän laitteen osalta.
Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen
1 Katso kauko-ohjaimen
mukana toimitetut
laitteiden
koodinumerot ja etsi
haluamasi laitteen
nelinumeroinen
1
2
3
koodinumero.
4
5
6
Jos koodinumeroita on
7
8
9
0
useita, käytä
ensimmäiseksi
luetteloon merkittyä
numeroa.
Jos esimerkiksi asetat koodin Sonytelevisioon, käytä koodinumeroa 8201.
Jos laitetta ei ole luettelossa, katso
lisätietoja kohdasta “Oikean koodin
etsiminen”.
•Yritä ensin tehdä nämä asetustoimenpiteet
uudelleen muille laitteille käyttämällä laitteen
muita koodeja (katso kauko-ohjaimen mukana
toimitetut laitteiden koodinumerot).
•Jos et kaikkien laitteen koodien kokeilemisenkaan
jälkeen saa kauko-ohjainta toimimaan oikein,
kokeile kohdassa “Oikean koodin etsiminen”
kuvattua hakumenetelmää.
Oikean koodin etsiminen
Ennen hakutoiminnon
käynnistämistä
Aseta kunkin laitteen tila
seuraavasti, jotta hakutoiminto
toimii tehokkaasti.
TV: virta päällä
Muut laitteet: virta katkaistu
SET
TV
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
3
2
9
ENTER
PROGRAM
DIGITAL
4
3
* Jos jollekin näistä laitteista on
määritetty jokin
laitevalintapainikkeista, voit
asettaa laitekoodin
hakutoiminnon avulla.
2
VCR
SAT
DVD
2 Osoita kauko-ohjainta suoraan laitetta
kohti.
3 Paina käytettävän toiminnon painiketta.
Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia
huomautuksia
Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan...
Voit etsiä koodinumeron
laitteelle, jonka numeroa ei ole
kauko-ohjaimen mukana
toimitetuissa laitteiden
koodinumeroissa.
TV
Kauko-ohjaimen painikkeiden täydet kuvaukset
löytyvät kohdasta “Kauko-ohjaimen painikkeiden
kuvaukset”.
Voit kirjoittaa paristokotelon kannen
sisäpuolelle kiinnitetyssä tarrassa olevan
koodinumeron muistiin.
* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on
tarkoitettu testaukseen.
1 Paina haluamasi laitteen painiketta kaukoohjaimesta.
1 Paina SET-painiketta yli kaksi sekuntia.
SET-merkkivalo syttyy.
Yleisesti ottaen tätä kauko-ohjainta käytetään
samalla tavalla kuin laitteiden mukana toimitettuja
kauko-ohjaimia.
•Tämän kauko-ohjaimen käyttäminen ei lisää
laitteisiin toimintoja. Kauko-ohjaimen toiminnot
rajoittuvat itse laitteiden toimintoihin. Jos
televisiossa ei esimerkiksi ole mykistystoimintoa,
tämän kauko-ohjaimen painike % ei toimi
televisiota ohjattaessa.
•Jotkin laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi
tällä kauko-ohjaimella.
•Jos kaapelivastaanottimessa on
äänenvoimakkuuden säätö, varmista, että asetat
sen keskimääräiselle voimakkuudelle. Jos
kaapelivastaanottimen äänenvoimakkuus on
hiljennetty täysin, et voi säätää television
äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimella.
Kauko-ohjaimen
painikkeiden kuvaukset
Yleistä
SETmerkkivalo
SET
TV
VCR
SAT
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
0
9
ENTER
PROGRAM
DIGITAL
SERVICE
FAVORITE
GUIDE
MENU
SET
TV
RM-V210T
VCR
SAT
DVD
ENTER
PROGRAM
© 2007 Sony Corporation
Painettu Kiinassa
Suomi
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä noudattavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japani.
Sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta ja
tuoteturvallisuudesta vastaava valtuutettu edustaja
on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikki huoltoon ja
takuuseen liittyvät yhteystiedot on mainittu
erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa.
Käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee EU:ta
ja muita Euroopan maita,
joissa on jätteiden
lajittelujärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki
ilmoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on vietävä
asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrättämistä varten.
Varmistamalla tuotteen oikean hävittämisen autat
estämään ympäristölle ja ihmisten terveydelle
mahdollisesti aiheutuvia vahingollisia vaikutuksia,
joita tuotteen vääränlaisesta jätekäsittelystä saattaa
aiheutua. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai tuotteen ostopaikasta.
Käytettyjen paristojen
hävittäminen (koskee
EU-maita ja muita Euroopan
maita, joissa on jätteiden
lajittelujärjestelmät)
Tämä paristossa tai pakkauksessa oleva merkki
ilmoittaa, että tuotteen mukana toimitettua paristoa
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Varmistamalla paristojen asianmukaisen
hävittämisen ehkäiset osaltasi mahdollisia
ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia
haitallisia seurauksia, joita pariston virheellinen
loppukäsittely saattaisi aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallinen käyttö, suorituskyky tai
tietojen eheys edellyttää jatkuvaa paristovirran
syöttöä, vain valtuutettu huolto voi vaihtaa tällaisen
pariston.
Voit varmistaa pariston tarkoituksenmukaisen
käsittelyn toimittamalla tuotteen sähköisille ja
elektronisille laitteille tarkoitettuun
keräyspisteeseen.
Kaikki muut paristot voi poistaa tuotteesta
turvallisesti noudattamalla pariston poistamisesta
annettuja ohjeita. Vie paristo
tarkoituksenmukaiseen paristojen
kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai paristojen
kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta,
jätehuollosta tai tuotteen ostopaikasta.
3
4
5
DIGITAL
2 Paina SET-painiketta yli kaksi sekuntia.
SET-merkkivalo syttyy.
SET
SET
3 Paina asetettavan laitteen painiketta.
SET-merkkivalo syttyy.
TV
VCR
SAT
DVD
4 Syötä nelinumeroinen koodinumero
numeropainikkeilla.
ENTER
Jos koodiasetusta ei ole viimeistelty
oikein
Jos et syötä kauko-ohjaimeen mitään 20 sekunnin
kuluessa kunkin vaiheen välillä tai jos painat SETpainiketta laitekoodia asettaessasi, asetustoimet
peruutetaan.
Aloita uudelleen vaiheesta 2.
OK
RETURN
TOOLS
3 Paina PROGRAM+ tai PROGRAM– ja 1
vuorotellen, kunnes laite reagoi
seuraavasti:
TV: virta sammuu
Muut laitteet: virta kytkeytyy päälle
Siirry seuraavaan koodinumeroon
painamalla PROGRAM+.
Siirry edelliseen koodinumeroon
painamalla PROGRAM–.
SET-merkkivalo vilkahtaa kerran, kun
numerot ovat kiertäneet yhden kierron
verran.
Yksi kierto tarkoittaa esimerkiksi sitä, että
kauko-ohjain on etsinyt kaikki laitteelle
varatut laitekoodinumerot.
4 Paina ENTER.
SET-merkkivalo ja laitepainike sammuvat.
Jos SET-merkkivalo vilkkuu viisi kertaa
ennen sammumista, tämä tarkoittaa, että
asetus on valmis. Aloita uudelleen
vaiheesta 3.
SET
5 Paina ENTER. SET-merkkivalo
sammuu. Jos SET-merkkivalo
vilkkuu viisi kertaa ennen
syttymistä, tämä tarkoittaa, että
asetusta ei ole viimeistelty.
Tarkista laitteen koodinumero ja
aloita uudelleen vaiheesta 4.
2 Paina haluamasi laitteen
laitevalintapainiketta. SET-merkkivalo
syttyy.
Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1–4 ja etsi
toinen koodi.
Jos kauko-ohjain ei edelleenkään toimi oikein,
katso lisätietoja kohdasta “Vianetsintä”.
1 Voit määrittää kaukoohjaimen asetukset
painamalla SETpainiketta yli kaksi
sekuntia.
6 2+: Lisää
äänenvoimakkuutta
2–: Vähentää
äänenvoimakkuutta
7 Television
äänenvoimakkuuden
mykistys.
qa Valitun laitteen virran
kytkeminen ja
katkaiseminen.
qs Laitevalintapainikkeet.
Voit valita käytettävän
laitteen painamalla
näitä painikkeita.
Tietoja kohopainikkeista
Painikkeissa 5, N ja PROGRAM+ on kussakin kohopainike,
joka helpottaa käyttöä.
Huomautus painikkeita 2+, 2– ja % koskien
Kauko-ohjaimella säädetään television äänenvoimakkuutta tai
mykistetään se, kun valitset kuvantoistolaitteen. Kauko-ohjain
lähettää signaalin, jolla säädetään tai mykistetään television
oma äänenvoimakkuus, kun olet valinnut TV-laitteet.
Television käyttäminen
Satelliittivastaanottimen käyttäminen
2 Syöttötilan vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan
vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten
numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen
vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
q; Valikosta poistuminen.
qd Numeroiden 20–29
valinta.
qf DIGITAL-valinta.
qg PROGRAM+:
Ohjelmapaikka
ylöspäin.
PROGRAM–:
Ohjelmapaikka
alaspäin.
qh Television JUMP-,
FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN
-toiminnon käyttäminen.
qj Palaaminen televisioon
teksti-tv:stä.
qk MENU-näytön
avaaminen.
ql Kohdistimen siirtäminen
ylös, alas, vasemmalle
tai oikealle tai valinnan
tekeminen.
w; Asetusvalikon
avaaminen.
wa N:
Toistaminen.
m: Kelaaminen
taaksepäin.
M: Kelaaminen
eteenpäin.
zREC: Voit tallentaa
painamalla
painikkeita N ja
zREC yhtä aikaa.
2 Syöttötilan
vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan
vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten
numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen
vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
q; Tilasta poistuminen.
qd Numeroiden 20–29
valinta.
qg PROGRAM+:
Ohjelmapaikka
ylöspäin.
PROGRAM–:
Ohjelmapaikka
alaspäin.
qh JUMP FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN toiminnon käyttäminen.
qj Televisioon
vaihtaminen.
qk MENU-näytön
avaaminen.
ql Kohdistimen
siirtäminen ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle
tai valinnan tekeminen.
w; EPG:n avaaminen.
ws
wd
wf
wg
x:
Pysäyttäminen.
X:
Keskeyttäminen.
.: Edelliseen
sijaintiin
jatkaminen.
>: Seuraavaan
sijaintiin
jatkaminen.
: Uudelleentoisto.
: Siirtyminen
eteenpäin.
REC STOP:
Voit lopettaa
tallennuksen
painamalla
painikkeita x ja
zREC yhtä
aikaa.
REC PAUSE:
Voit keskeyttää
tallennuksen
painamalla
painikkeita X ja
zREC yhtä
aikaa.
Fastext-painikkeet.
SERVICE:
Paina kerran,
kun haluat
pysäyttää
kuvan.
FAVORITE:
Laajakuvatilaan
vaihtaminen.
Televisiosta parhaillaan
tulevan ohjelman
näyttäminen.
Picture-in-Picturetoiminnon käyttäminen.
Videonauhurin käyttäminen
2 Syöttötilan vaihtaminen.
qg PROGRAM+:
Ohjelmapaikka
ylöspäin.
PROGRAM–:
Ohjelmapaikka
alaspäin.
qj Antennilähdön
vaihtaminen.
wa N:
Toistaminen.
x:
Pysäyttäminen.
m: Kelaaminen
taaksepäin.
M: Kelaaminen
eteenpäin.
zREC: Voit tallentaa
painamalla
painikkeita N
ja zREC yhtä
aikaa.
X:
Keskeyttäminen.
wf Näytön avaaminen.
wa N:
m:
ws
wd
wf
wg
Toistaminen.
Kelaaminen
taaksepäin.
M: Kelaaminen
eteenpäin.
zREC: Voit tallentaa
painamalla
painikkeita N
ja zREC yhtä
aikaa.
x:
Pysäyttäminen.
X:
Keskeyttäminen.
Fastext-painikkeet.
SERVICE:
Service-näytön
tuominen
näkyviin.
FAVORITE:
Box Office näytön tuominen
näkyviin.
Interaktiivisen näytön
näyttäminen.
Ohjenäytön
näyttäminen.
DVD-soittimen käyttäminen
2 Syöttötilan
vaihtaminen.
3 ja qd
Numeropainikkeet:
Näytöstä valittujen
kohteiden asettaminen.
4 Numeron 10 ja sitä
suurempien
numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen
vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
q; Edelliseen näyttöön
palaaminen.
qd Asetuksen syöttäminen.
Näytöstä valittujen
kohteiden asettaminen.
qf Äänitilaan vaihtaminen.
qg PROGRAM+:
Ohjelmapaikka
ylöspäin.
PROGRAM–:
Ohjelmapaikka
alaspäin.
qh Levykelkan valinta.
qj Tekstityksen
vaihtaminen.
qk DVD-valikon
näyttäminen.
ql Kohdistimen
siirtäminen ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle
tai valinnan tekeminen.
w; Asetusvalikon
avaaminen.
wa N:
m:
ws
wd
wf
wg
Toistaminen.
Kelaaminen
taaksepäin.
M: Kelaaminen
eteenpäin.
zREC: Voit tallentaa
painamalla
painikkeita N ja
zREC yhtä aikaa.
x:
Pysäyttäminen.
X:
Keskeyttäminen.
.: Edelliseen
sijaintiin
jatkaminen.
>: Seuraavaan
sijaintiin
jatkaminen.
: Uudelleentoisto.
: Siirtyminen
eteenpäin.
REC STOP:
Voit lopettaa
tallennuksen
painamalla
painikkeita x ja
zREC yhtä aikaa.
Fastext-painikkeet.
SERVICE:
Ajastin päälle/
pois.
FAVORITE:
Kappalevalikon
näyttäminen.
Valitun toistotilan
näyttäminen näytössä.
Ohjelmakuvauksen
näyttäminen.
Kaapelivastaanottimen käyttäminen
2 Syöttötilan
vaihtaminen.
3 Ohjelmakanavan
vaihtaminen.
4 Kaksilukuisten
numeroiden valinta.
8 Teksti-tv:hen
vaihtaminen.
9 Pääoppaan avaaminen.
q; Tilasta poistuminen.
qd Numeroiden 20–29
valinta.
qf Laajakuvatilaan
vaihtaminen.
qg PROGRAM+:
Ohjelmapaikka
ylöspäin.
PROGRAM–:
Ohjelmapaikka
alaspäin.
qh JUMP FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN toiminnon käyttäminen.
qj Televisioon
vaihtaminen.
qk MENU-näytön
avaaminen.
ql Kohdistimen
siirtäminen ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle
tai valinnan tekeminen.
w; EPG:n avaaminen.
wa N:
Toistaminen.
m: Kelaaminen
taaksepäin.
M: Kelaaminen
eteenpäin.
zREC: Voit tallentaa
painamalla
painikkeita N
ja zREC yhtä
aikaa.
x:
Pysäyttäminen.
X:
Keskeyttäminen.
ws Fastext-painikkeet.
wd SERVICE:
Service-näytön
tuominen
näkyviin.
FAVORITE:
Box Office näytön tuominen
näkyviin.
wf Interaktiivisen näytön
näyttäminen.
wg Ohjenäytön
näyttäminen.
Huomautuksia
• Joissakin tapauksissa voit ottaa kaapelivastaanottimen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla kaukoohjaimen painiketta PROGRAM+ tai PROGRAM– .
• Jos kaapelivastaanottimessa on äänenvoimakkuuden säätö,
varmista, että asetat sen keskimääräiselle voimakkuudelle.
Jos kaapelivastaanottimen äänenvoimakkuus on hiljennetty
täysin, et voi säätää television äänenvoimakkuutta kaukoohjaimella.
Tekniset tiedot
Toimintaetäisyys
Noin 7 m (vaihtelee eri valmistajien
laitteiden mukaan)
Kaksi R6-paristoa (AA-koko)
Noin 1 vuosi (vaihtelee painikkeiden
käytön taajuuden mukaan – enintään
noin 300 kertaa päivässä.)
Mitat
Noin 53 × 220 × 29 mm (l/k/s)
Paino
Noin 143 g (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Käyttöohjeet (1)
Laitteiden koodinumerot (1)
R6-paristot (AA-koko) (2)*
* Mukana toimitettavat mangaaniparistot on tarkoitettu
testaukseen.
Virtavaatimukset
Paristojen kesto
Laitemalli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
CE-merkinnän kelvollisuus rajoittuu vain niihin
maihin, joissa se on laillisesti voimassa, eli
pääasiallisesti Euroopan talousalueen maihin.
Vianetsintä
Jos kauko-ohjaimen asetusten määrityksessä tai käytössä
ilmenee ongelmia:
• Kun määrität kauko-ohjaimen asetuksia, tee kohdassa
“Koodin asettaminen” kuvatut toimenpiteet huolellisesti. Jos
laitteelle ensimmäiseksi merkitty koodi ei toimi, kokeile
kaikkia laitekoodeja luettelointijärjestyksessä. Jos mikään
koodi ei toimi (tai jos laitetta ei ole mainittu tässä oppaassa),
kokeile kohdassa “Oikean koodin etsiminen” eriteltyjä
toimenpiteitä.
• Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimen suoraan laitetta kohden
ja ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole mitään esteitä.
• Varmista, että käyttämäsi paristot eivät ole kuluneet
loppuun ja että ne on asetettu paikoilleen oikein.
• Tarkista, että television, videonauhurin,
satelliittivastaanottimen tai DVD-soittimen painiketta on
painettu sen mukaan, minkä laitteen haluat valita.
• Tarkista, että laitteessa on infrapunaominaisuus. Jos laitteen
mukana ei esimerkiksi toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei
todennäköisesti voi ohjata kauko-ohjaimella.
• Jos jokin ongelma ei poistu, palauta kauko-ohjain
tehdasasetuksiin painamalla painikkeita 1, t ja 2– yhtä
aikaa.
Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kauko-ohjaimeen
liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei ole käsitelty
tässä oppaassa, soita
asiakaspalveluun. Numero on
annettu takuukortissa.
Helpline available
Download PDF

advertising