Sony RM-VL600T Operating instructions

Sony RM-VL600T Operating instructions
Integreret
fjernbetjening
DA
Betjeningsvejledning
RM-VL600T
© 2006 Sony Corporation
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
127_DA
1
06-12-18, 11.11
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet
afleveres på en relevant genbrugsstation til genbrug af elektrisk og
elektronisk udstyr. Ved at sikre at dette produkt kasseres på korrekt vis,
hjælper du med at forhindre mulige, negative følger for miljøet og
personsikkerheden, som i modsat fald kan forårsages af forkert
bortskaffelse af dette produkt. Genbrug af materialer hjælper med at
bevare naturlige ressourcer. For at få mere udførlige oplysninger om
genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder,
renovationsselskabet eller den butik, hvor produktet blev købt.
2DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
2
06-12-18, 11.11
Funktioner
VL600T-fjernbetjeningen giver en central styring af alle dine AVkomponenter fra en enkelt fjernbetjening og sparer dig besværet med at
betjene forskellige AV-komponenter med forskellige
fjernbetjeningsenheder. Dens vigtigste funktioner er følgende.
Central styring af Sony AV-komponenter med denne ene fjernbetjening
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af Sonyfabrikat, så du kan pakke den ud af æsken og straks bruge den som et
kontrolcenter for dine Sony AV-komponenter.
Fjernbetjeningssignaler for andre komponenter end Sony er
også forindstillet
Denne fjernbetjening er forindstillet til såvel komponenter af de fleste
større fabrikater som Sony. Du kan fjernbetjene dine andre komponenter
end Sony ved at indstille type og kodenummer for hver komponent (side
10).
Lærefunktion til programmering af diverse andre fjernbetjeningssignaler
Denne fjernbetjening har en lærefunktion, så den kan “lære” de
fjernbetjeningssignaler, som kræves til at betjene andre komponenter
eller funktioner, som ikke er forindstillet. (For at “lære” denne
fjernbetjening sådanne signaler skal du bruge den fjernbetjening, der
medfølger de ikke-forindstillede komponenter.) (side 16)
Desuden kan fjernbetjeningen “lære” fjernbetjeningssignaler (kun
infrarøde signaler) fra visuelle komponenter uden lydfunktioner, f.eks.
airconditionanlæg eller belysning. (Visse apparater eller funktioner er
muligvis ikke til rådighed.) (side 24)
Omtildele nye komponenter
Du kan tildele komponent-valgknapper til frit at betjene andre
komponenter. Dette er praktisk, når du har mere end to af samme type
AV-komponent (kun hvis en komponent-valgknap er ledig.) (side 33)
Du kan kun tildele tv-apparater til TV-komponent-valgknappen.
Du kan kun tildele en forstærker til AMP-komponent-valgknappen.
3DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
3
06-12-18, 11.11
DA
Opstart-guide
Denne guide viser dig, hvordan fjernbetjeningen indstilles, så du kan
betjene dine komponenter.
Find først den fircifrede kode for din ønskede komponent i de
medfølgende “Komponentkodenumre”.
Hvis du ikke kan finde
kodenummeret
Hvis du har
kodenummeret
Eksempel: Sådan klargøres
et tv med kodenummer
“8011”
Du kan søge efter den
komponentkode, der er til
rådighed for din komponent.
1
1
Indstil fjernbetjeningen til
kode-indtastning.
Indstil fjernbetjeningen til
kode-indtastning.
MENU
SET
MENU
SET
+
Tryk på SET og MENU.
2
Tryk på SET og MENU.
2
Tryk på den ønskede
komponent-valgknap.
Tryk på den ønskede
komponent-valgknap.
SET
SET
3
+
TV
DVD
SAT
CBL
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VCR
CD
TAPE
AMP
3
Indtast kodenummeret.
8
0
1
Send derefter
kodenummersignaler.
PROGRAM
1
1
4
Afslut indstilling.
ENT
Tryk på PROGRAM + eller
PROGRAM –, og derefter 1.
Gentag indtil din komponent
reagerer.
Tryk på
ENT.
4
Afslut indstilling.
ENT
Se side 10 for nærmere oplysninger.
Tryk på ENT.
Se side 13 for nærmere oplysninger.
4DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
4
06-12-18, 11.11
Lærefunktion
Hvis din komponent ikke virker, som den skal, selv om
kodenummeret er indstillet, skal du få RM-VL600T til at “lære”
funktionerne på din komponents fjernbetjening.
Eksempel: Sådan “læres” N (afspil) -signalet fra din
videobåndoptager til VCR N-knappen på RM-VL600T
1
Placer RM-VL600T hoved
mod hoved med
videobåndoptagerens
fjernbetjening
4
Tryk på den knap, du
vil “lære”.
5
Tryk på og hold N
(afspil) -knappen på din
videobåndoptagers
fjernbetjening, indtil
VCR-knappen på RMVL600T lyser.
6
Gentag trin 4 og 5 for at
“lære” andre funktioner.
7
Afslut indstilling.
Videobåndoptagers
fjernbetjening
afstand på (ca.)
5 – 10 cm
2
RM-VL600T
Indstil RM-VL600T til
“læring”.
Tryk på og hold SET i mindst
3 sekunder, indtil SETindikatoren blinker.
SET
3
Tryk på den ønskede
komponent-valgknap.
SET
VCR
Tryk på
SET.
Se side 16 for nærmere oplysninger.
5DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
5
06-12-18, 11.11
Indholdsfortegnelse
Opstart-guide ................................................................................................ 4
Klargøring
Isætning af batterier .................................................................................... 8
Hvornår batterierne skal udskiftes ................................................................. 8
Knappernes placering ................................................................................... 9
Grundlæggende betjening
Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle komponenter fra andre
producenter end Sony — Indstille komponentkoder .............................. 10
Indstille en komponentkode ........................................................................... 10
Kontrollere om kodenummeret virker ........................................................... 12
Indstille en komponentkode med søgefunktionen ..................................... 13
Betjene dine komponenter med fjernbetjeningen ..................................... 14
Sådan reguleres lydstyrken ............................................................................. 15
Programmere signaler fra en anden fjernbetjening — Lærefunktion ........ 16
For at lære nøjagtigt .......................................................................................... 19
Programmere fjernbetjeningssignaler til komponent-valgknapperne og
SYSTEM CONTROL-knapperne ................................................................. 20
Ændre eller slette funktionen for en “lært” knap ......................................... 22
Bemærkninger om programmering af signalerne for et
airconditionanlæg .......................................................................................... 24
Avancerede funktioner
Regulere lydstyrken på visuelle komponenter, der er tilsluttet et
lyd-anlæg ................................................................................................. 25
Tilføje en ekstra funktion til komponent-valgknapperne .......................... 27
Programmere tænd-kommandoen på den valgte komponent ved et
enkelt tryk på denne komponent-valgknap
(kun for Sony-komponenter) ........................................................................ 27
Udføre en række kommandoer — Systemkontrolfunktioner ..................... 29
Sådan slettes programmerede kommandoer ................................................ 31
Programmere en række kommandoer på komponent-valgknapperne ...... 32
Sådan slettes programmerede kommandoer ................................................ 33
Tildele andre komponenter til komponent-valgknapperne ....................... 33
Bruge andre funktioner
Låse knapperne — Hold-funktion .............................................................. 34
Slette alle indstillinger — Sådan nulstilles fjernbetjeningen til dens
fabriksindstillinger ................................................................................... 35
6DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
6
06-12-18, 11.11
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ............................................................................................. 36
Vedligeholdelse .......................................................................................... 36
Specifikationer ............................................................................................ 36
Fejlfinding ................................................................................................... 37
Tillæg
Tabel over forindstillede funktioner ........................................................... 39
TV (ANALOG) .................................................................................................. 39
TV (DIGITAL) .................................................................................................... 40
VCR ..................................................................................................................... 41
CBL (Kabelboks) ................................................................................................ 41
SAT ...................................................................................................................... 42
SAT (Nr. 3201) .................................................................................................... 43
DVD .................................................................................................................... 44
CD ....................................................................................................................... 45
MD ....................................................................................................................... 45
DAT ..................................................................................................................... 45
DECK .................................................................................................................. 46
AMP .................................................................................................................... 46
Indeks ......................................................................................................... 47
7DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
7
06-12-18, 11.11
Klargøring
Isætning af batterier
Skyd låget til batterirummet
åbent, og isæt to R6 (størrelse AA)
batterier (medfølger ikke). Sørg for
at matche + og – på batterierne
med + og – i batterirummet.
Hvornår batterierne skal
udskiftes
Batterier til fjernbetjening
(to R6 (størrelse AA) batterier)
Under normale forhold holder
batterierne i op til seks måneder.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker
korrekt, kan batterierne være
brugt op. Udskift batterierne med
nye, når det sker.
Bemærk
Brug ikke mere end 1 time på at
udskifte batterierne. Ellers slettes din
indstilling af kodenumre (side 10)
og “lærte” fjernbetjeningssignaler
(side 16).
Bemærkninger vedrørende
batterier
Isæt batterierne (med den
negative side først) gennem
klemmen i hvert rum, som vist
ovenfor.
• Brug ikke et gammelt batteri med et
nyt, og bland ikke forskellige typer
batterier.
• Hvis elektrolytten inde i batterierne
lækker, skal det berørte område i
batterirummet tørres af med en klud,
og de gamle batterier skal udskiftes
med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne tages ud, hvis
fjernbetjeningen ikke skal bruges i
længere tid.
8DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
8
06-12-18, 11.11
Knappernes placering
qd
1
2
3
4
5
qf
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
VIDEO2
1
CBL
AMP
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
qg
9
DVD
6
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
qh
ANALOG
qj
7
8
9
qk
GUIDE
MENU
ql
OK
q;
w;
RETURN
TOOLS
wa
ws
qa
qs
SYSTEM CONTROL
A
B
1 SET-indikator
2SET-knap
3Komponent-valgknapper
Lyser eller blinker ved
betjening.
4 Talknapper
5 - -knap
6 DIGITAL-knap
7 2 (lydstyrke) +/– knapper*
C
wd
D
(PAP) -knap
8
9 % (dæmpe) -knap*
0 GUIDE-knap
qa RETURN-knap
qs Afspillerkontrol-knapper
qd t (indgangsvalg) -knap
qf 1 (strøm) -knap
qg ENT (indfør) -knap
qh ANALOG-knap
qj PROGRAM +/– knapper
qk / (tekst-tv) -knap
(genkald) -knap
ql
w; MENU-knap
wa Markørkontrolknapper
ws TOOLS-knap
wd SYSTEM CONTROL-knapper
Om berøringspunkter
Talknap 5, N-knappen og PROGRAM + -knappen har hver et berøringspunkt, der
letter brugen.
* Bemærkning om 2 +/– og % -knapperne
Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper tv’ets lydstyrke, når du vælger en visuel
komponent. Fjernbetjeningen regulerer eller dæmper forstærkerens lydstyrke, når
du vælger en lydkomponent. Du kan ændre denne indstilling (side 25).
Bemærk
Kontrolknappernes funktion varierer alt efter indstillinger/betjeningsindstillinger.
“Tabel over forindstillede funktioner” (side 39) viser, hvordan fjernbetjeningen
generelt virker for hver komponent i fabriksindstillingen.
9DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
2
9
06-12-18, 11.11
Grundlæggende betjening
Indstille koden for
forindstillede lyd- og
visuelle komponenter
fra andreproducenter
end Sony — Indstille
komponentkoder
Fjernbetjeningen er fabriks-indstillet til at
betjene kompo-nenter af Sony-fabrikat
(se tabellen nedenfor). Hvis du bruger
fjern-betjeningen med fabriksindstillede
Sony-komponenter, kan du springe de
følgende procedurer over.
Du kan også bruge fjern-betjeningen med
forindstillede AV-komponenter af andre
større fabrikater. For at bruge fjernbetjeningen med andre AV-komponenter,
eller Sony-komponenter der ikke
fungerer med fjernbetjeningen, skal du
følge procedurerne for indstilling af de
korrekte koder for hver komponent.
Indstille en komponentkode
2
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
3
AUX
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
4
5
ANALOG
GUIDE
MENU
2
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
Komponentvalgknap
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Forindstillet
komponent(er)
Tv /
kombineret
tv/videobåndoptager
DVDafspiller
Satellittuner
B
C
D
Fabriksindstilling
Sony-tv
Sony DVDafspiller
Sonysatellittuner
Kabelboks Analog
kabelboks
VCR
Sony VHSvideobåndoptager
Cd-afspiller Sony CDafspiller
KassetteSony-kassettebåndoptager båndoptager
Forstærker Sonyforstærker
Bemærk
En MD-afspiller kan indstilles til
enhver af de ovenstående komponentvalgknapper. Du kan tildele
komponent-valgknapper til frit at
indstille signaler fra dine ønskede
komponenter. Se “Tildele andre
komponenter til komponentvalgknapperne” (side 33) for mere
information.
Se “Tabel over forindstillede
funktioner” (side 39) vedrørende
funktioner på knapper for hver
komponent.
Eksempel: Sådan indstilles et
Philips-tv
1 Se tabellerne i de
medfølgende
“Komponentkodenumre”,
og find den fircifrede kode
for den ønskede
komponent.
Hvis der er mere end et
kodenummer, bruges det først
anførte nummer.
Eksempel: Hvis du indstiller et
Philips-tv, bruger du
kodenummer 8086.
2 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på MENU.
MENU
SET
+
SET-indikatoren lyser.
SET
10DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
10
06-12-18, 11.11
3 Tryk på komponentvalgknappen for den
ønskede komponent.
TV
SET-indikatoren og den valgte
komponent-valgknap lyser.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
4 Tryk på talknapperne for at
indtaste det fircifrede
komponentkodenummer.
Bemærkninger
• Hvis du indtaster et komponentkodenummer, der ikke findes i
tabellen i de medfølgende
“Komponentkodenumre”, eller hvis
du trykker på en knap i den forkerte
rækkefølge, blinker komponentvalgknappen fem gange, og slukkes
derefter. Kontroller komponentkodenummeret, og prøv at indstille
det igen.
• Hvis du ikke indtaster noget i
fjernbetjeningen inden for
20 sekunder mellem hvert trin, bliver
klargøringsproceduren annulleret.
Start forfra fra trin 2 for at indstille
koden.
• Hvis du trykker på SET, mens du
indstiller komponentkoden, går alle
kodenumre tabt, og
klargøringsproceduren bliver
annulleret. Start forfra fra trin 2.
For at annullere klargøring skal du trykke på
SET.
5 Tryk på ENT.
SET-indikatoren og
komponent-valgknappens lys
slukkes.
TV
TV
Hvis komponent-valgknappen
blinker fem gange, før den
slukkes, betyder det, at
klargøringen ikke er
fuldstændig. Start forfra fra
trin 2.
Fortsættes
11DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
11
06-12-18, 11.11
Indstille koden for forindstillede lyd- og visuelle
komponenter fra andre
producenter end Sony —
Indstille komponentkoder
(fortsat)
Kontrollere om
kodenummeret virker
1 Slå strømmen på
komponenten til med dens
strøm-kontakt.
2 Tryk på den tilsvarende
komponent-valgknap for den
komponent, du har klargjort.
Komponent-valgknappen
lyser, når du trykker på den,
og slukker, når du slipper den.
TV
Hvis fjernbetjeningen
tilsyneladende ikke virker
Prøv at gentage klargøringsproceduren
med de andre koder, der er anført for
din komponent, eller prøv at indstille
kodenummeret med søgefunktionen
(side 13).
Bemærkning om 2 +/– og % knapperne
Når du betjener en visuel
komponent, lyser TV-knappen for
at angive, at fjernbetjeningen
regulerer eller dæmper tv’ets
lydstyrke.
TV
Når du betjener en lydkomponent,
lyser AMP-knappen for at angive,
at fjernbetjeningen regulerer eller
dæmper forstærkerens lydstyrke.
AMP
TV
3 Ret fjernbetjeningen mod
komponenten, og tryk på 1.
Den valgte komponentvalgknap lyser, når du trykker
på en funktionsknap, og
slukker, når du slipper den.
1
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Strømmen på komponenten slås
nu fra.
Det anbefales først at indstille
koderne for TV og AMP, før du
klargør andre komponenter.
Bemærkning om knapper, der
allerede har “lært” fjernbetjeningssignaler
Hvis et andet signal allerede er
blevet programmeret på en knap
vha. lærefunktionen (side 16),
virker dette “lærte” signal fortsat,
selv efter du har indstillet
komponentkodenummeret. For at
bruge det som en forindstillet
funktionsknap skal du først slette
dens “lærte” signal (side 22).
4 Hvis det lykkes, skal du
kontrollere, at fjernbetjeningen kan betjene de
andre funktioner på din
komponent, f.eks. programvalg og regulering af lydstyrke.
Se side 14 for nærmere
oplysninger.
12DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
12
06-12-18, 11.11
Indstille en
komponentkode med
søgefunktionen
I de medfølgende
“Komponentkodenumre” finder
du ledige numre til komponenter,
der ikke har kodenummer.
Inden søgefunktionen startes
Sæt hver komponent i følgende
status, så søgefunktionen virker
effektivt.
TV, AMP: Tændt CD-afspiller,
MD-afspiller*, kassettebåndoptager: Tændt med en
afspilningskilde (disk, kassettebånd osv.) Andre komponenter:
Slukket
* Hvis nogen af disse
komponenter er tildelt til en af
komponent- valgknapperne
(side 33), kan du indstille en
komponentkode med
søgefunktionen.
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
VIDEO2
1
CBL
AMP
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
1
3
2
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
4
1
TOOLS
SYSTEM CONTROL
B
C
MENU
SET
+
SET-indikatoren lyser.
SET
2 Tryk på komponentvalgknappen for den
ønskede komponent.
TV
SET-indikatoren og den valgte
komponent-valgknap lyser.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
3 Tryk på PROGRAM + eller
PROGRAM –, og derefter 1,
skiftevis, indtil
komponenten reagerer som
beskrevet i det følgende.
TV, AMP: Slukker VCR, CBL,
SAT, DVD: Tænder CDafspiller, MD-afspiller,
kassettebåndoptager: Afspiller
PROGRAM
OK
A
du trykker på MENU.
1
3
MENU
RETURN
1 Tryk på og hold SET, mens
D
Tryk på PROGRAM + for at gå
til det næste kodenummer.
Tryk på PROGRAM – for at gå
tilbage til det foregående
kodenummer. Komponentvalgknappen blinker tre gange,
efter numrene er kørt igennem
en cyklus. En cyklus betyder for
eksempel, at der er kørt
igennem de fircifrede
kodenumre startende
med “8”.
Fortsættes
13DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
13
06-12-18, 11.11
Indstille en komponentkode
med søgefunktionen (fortsat)
4 Tryk på ENT.
Betjene dine
komponenter med
fjernbetjeningen
ENT
SET-indikatoren og
komponent-valgknappen
slukkes.
TV
TV
Når du betjener en komponent,
der ikke er fra Sony, skal du sørge
for først at have indstillet
komponentkoden (side 10).
1
SET
Hvis komponent-valgknappen
blinker fem gange, før den
slukkes, betyder det, at klargøringen ikke er fuldstændig.
Start forfra fra trin 1.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
1
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
5 Kontroller, om kodenummeret
2
PROGRAM
ANALOG
virker ved at følge
instruktionerne på side 12.
GUIDE
Bemærkninger
• Hvis du ikke indtaster noget i
fjernbetjeningen inden for
20 sekunder mellem hvert trin, bliver
klargøringsproceduren annulleret.
Start forfra igen for at indstille koden.
• Hvis du trykker på en anden knap
end PROGRAM +/– og 1, mens du
indstiller komponentkoden, går alle
kodenumre tabt, og
klargøringsproceduren bliver
annulleret. Start forfra igen.
For at annullere klargøring skal du
trykke på SET.
MENU
OK
RETURN
TOOLS
2
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
Eksempel: For at betjene en
videobåndoptager
1 Tryk på den ønskede
komponent-valgknap.
Komponent-valgknappen lyser,
når du trykker på den, og
slukker, når du slipper den.
VCR
VCR
14DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
14
06-12-18, 11.11
2 Tryk på en afspillerkontrol-knap.
Sådan reguleres lydstyrken
Se “Tabel over forindstillede
funktioner” (side 39) vedrørende
funktioner på knapper for hver
komponent.
Tryk på 2 +/– for at regulere
lydstyrken. Tryk på % for at
dæmpe lyden.
Når du vælger en visuel
komponent, reguleres tv’ets
lydstyrke (komponentvalgknappen for TV lyser). Når du
vælger en lydkomponent,
reguleres forstærkerens lydstyrke
(komponent-valgknappen for
AMP lyser). Denne indstilling kan
ændres (side 25).
Bemærk
Fjernbetjeningssignalerne kan være
forskellige for nogle komponenter eller
funktioner. I så fald skal du
programmere fjernbetjeningssignalerne
med lærefunktionen (side 16). Bemærk
dog, at komponenter og funktioner, der
ikke understøtter fjernbetjening af
infrarøde signaler, ikke virker med
denne fjernbetjening.
Bemærkninger
• Hvis du har brugt lærefunktionen
(side 16) til at programmere 2 +/–
eller % -knappen til at sende et signal
til en anden komponent, bliver dette
signal sendt i stedet for lydstyrke
eller dæmpning af tv’et eller
forstærkeren, når du vælger denne
komponent.
• Hvis du har brugt lærefunktionen
(side 16) til at programmere 2 +/–
eller % -knappen for TV eller AMP til
at sende et signal til en anden
komponent, bliver dette signal kun
sendt, når du vælger TV eller AMP.
Når du vælger en anden komponent,
bliver de forindstillede
lydstyrkereguleringssignaler for TV
eller AMP sendt.
• Hvis du har tildelt en anden
komponent på TV- eller AMPknapperne (side 33), kan lydstyrken
på tv’et eller forstærkeren ikke
reguleres, selvom du vælger en
anden komponent.
15DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
15
06-12-18, 11.11
Programmere
signaler fra en anden
fjernbetjening
— Lærefunktion
For at betjene komponenter eller
funktioner, der ikke virker, selvom
du indstiller et komponentkodenummer, skal du bruge følgende
læreprocedure for at “lære”
enhver af de pro-grammerbare
knapper på fjern-betjeningen at
udføre funktion-erne på en anden
fjern-betjening. Du kan også bruge
lærefunktionen til at ændre
signalerne fra individ-uelle
knapper efter indstilling af
komponentkodenummeret
(side 10). Det anbefales at notere
de “lærte” tast-funktioner. (Der er
plads til at notere på bagsiden af
de medfølgende
“Komponentkodenumre”.)
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
2,7
4
3
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
4
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
Bemærkninger
• Visse fjernbetjeningssignaler kan
muligvis ikke “læres”.
• Du kan også bruge en displayskærm
til computerdisplay (herunder en
indbygget tunertype), hvis
fjernbetjeningen “læres”.
Eksempel: Sådan programmeres N
(afspil) -signalet fra din
videobåndoptager til VCR N
(afspil) -knappen på fjernbetjeningen
1 Placer RM-VL600T hoved
mod hoved med
komponentens
fjernbetjening.
Fjernbetjening til din
komponent
afstand på ca. 5 –
10 cm
RM-VL600T
16DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
16
06-12-18, 11.11
2 Tryk på og hold SET i
mindst 3 sekunder.
4 Tryk på den knap på
fjernbetjeningen, du vil
“lære”.
SET
SET-indikatoren blinker.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
3 Tryk på komponentvalgknappen for den
komponent, hvis signaler
skal “læres”.
VCR
SET-indikatoren blinker, og
den valgte komponentvalgknap lyser.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
SET-indikatoren blinker og den
valgte komponent-valgknap
lyser (lærefunktion-standby).
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Hvis et andet signal allerede
er blevet “lært” af denne
knap
SET-indikatoren blinker to
gange, og fjernbetjeningen
foretager ingen handling, og
vender tilbage til dens tilstand,
efter der blev trykket på
komponent-valgknappen i trin
3. Enten skal du “lære” til en
anden ledig knap, eller du skal
slette den allerede “lærte”
funktion (side 22) og starte
forfra igen.
Fortsættes
17DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
17
06-12-18, 11.11
Programmere signaler fra en
anden fjernbetjening
— Lærefunktion (fortsat)
5 Tryk på og hold knappen
på den anden fjernbetjening, indtil både SETindikatoren og komponentvalgknappen lyser igen.
Ved dataoverførsel forbliver
kun SET-indikatoren tændt, og
komponent-valgknappen
slukkes.
Efter dataoverførsel er
gennemført, vender
fjernbetjeningen tilbage til dens
tilstand i trin 3.
fjernbetjening
af komponent
Bemærkninger
• Hvis du ikke udfører læretrin inden
for 20 sekunder på et vilkårligt
tidspunkt under processen, slutter
lære-indstilling.
• Hvis du ikke udfører trin 5 inden for
10 sekunder efter trin 4, vender
læreproceduren tilbage til trin 3.
Gentag trin 4, mens komponentvalgknappen lyser.
For at annullere klargøring skal du
trykke på SET.
Hvis fjernbetjeningen
tilsyneladende ikke virker
Hvis den “lærte” knap ikke virker
korrekt, skal du “lære” en gang til.
(Hvis lydstyrken f.eks. bliver meget
høj, efter du kun har trykket en gang
på 2 +, kan støj have forstyrret under
læreproceduren.)
Hvis du indstiller en komponentkode efter at have “lært” et
signal
Hvis du har programmeret et signal på
en knap med lærefunktionen, virker
dette signal, selv efter du indstiller en
komponentkode.
Bemærkning om REC z-signalet
SET
Du kan kun “lære” til en knap ad
gangen. Derfor kan du ikke lære en
sekvens af knapper (for eksempel REC
z + B) til en enkelt knap på
fjernbetjeningen. I det tilfælde skal du
“lære” funktionerne på hver knap på
din komponent til fjernbetjeningen.
SET
VCR
VCR
ved
dataoverførsel
dataoverførsel gennemført
Hvis SET-indikatoren blinker
fem gange
Det betyder, at “læring” ikke er
fuldstændig. Gentag trin 4 og 5.
6 Gentag trin 4 og 5 for at
“lære” funktioner til andre
knapper.
Sådan “læres” en anden
komponents
fjernbetjeningssignal
Efter at have placeret de to
fjernbetjeninger som i trin 1 på side
16 skal du trykke på den
tilsvarende komponent-valgknap,
og derefter følge trin 4 og 5 for at
udføre læring.
7 Tryk på SET for at slutte
indstilling.
18DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
18
06-12-18, 11.11
Når du “lærer” signaler til 2
+/– eller %
• Hvis du har brugt lære
funktionen til at programmere 2
+/– eller % -knapperne til at
sende et signal til andre
komponenter end TV eller AMP,
bliver dette signal kun sendt,
hvis du trykker på 2 +/– eller
%, når du vælger denne
komponent.
• Hvis du har brugt lære
funktionen til at programmere 2
+/– eller % -knapperne til at
sende et signal til TV eller AMP,
bliver dette signal kun sendt,
efter du har valgt TV eller AMP.
Når du vælger andre komponenter, bliver det “lærte” signal
sendt.
Sådan “læres” signalerne for et
airconditionanlæg
Se “Bemærkninger om programmering af signalerne for et
airconditionanlæg” på side 24.
For at lære nøjagtigt
• Undgå at bevæge
fjernbetjeningsenhederne under
læreproceduren.
• Sørg for at holde “lære”knappen trykket ned, indtil
fjernbetjeningen reagerer som
beskrevet.
• Brug nye batterier i begge
fjernbetjeningsenheder.
• Undgå at lære på steder, der er
udsat for direkte sollys eller et
stærkt fluorescerende lys. (Støj
kan forstyrre under læreproceduren.)
•Fjernbetjeningens detektorområde kan være forskelligt alt
efter fjernbetjeningsenhed. Hvis
læring ikke virker, kan du prøve
at ændre placeringen af de to
fjernbetjeningsenheder.
• Når du lærer fjernbetjeningen
signaler fra en fjernbetjeningsenhed med interaktivt
signaludvekslingssystem
(leveres med nogle af Sony’s
forstærkere), kan
hovedenhedens svarsignal
forstyrre fjernbetjeningens
læring. I så fald skal du gå til et
sted, hvor signalerne ikke når
hovedenheden (f.eks. et andet
lokale).
VIGTIGT
Sørg for at holde
fjernbetjeningen uden for små
børns eller kæledyrs
rækkevidde, og lås knapperne
med hold-funktionen (side 34).
Komponenter som f.eks.
airconditionanlæg,
varmeapparater, elektriske
apparater og elektriske
skodder eller gardiner, der
modtager et infrarødt signal,
kan være farlige, hvis de
bruges forkert.
Fortsættes
19DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
19
06-12-18, 11.11
Programmere signaler fra en
anden fjernbetjening
— Lærefunktion (fortsat)
Programmere
fjernbetjeningssignaler til
komponent-valgknapperne
og SYSTEM CONTROLknapperne
Du kan “lære” en betjeningsprocedure til en komponentvalgknap og SYSTEM CONTROLknapper, så betjeningen også
udføres automatisk, når du
trykker på komponentvalgknappen og SYSTEM
CONTROL-knapperne.
Hvis det f.eks. er nødvendigt at
skifte indgangsvalget for en
forstærker til DVD, når du bruger
en DVD-afspiller, skal du “lære” et
indgangsvalgsignal til DVDknappen. Efter “læring” skifter
indgangsvalget for en forstærker
automatisk til DVD ved et enkelt
tryk på DVD. (Til denne betjening
skal forstærkeren først tændes.)
Eksempel: Sådan “læres” din
forstærkers fjern-betjeningssignal
for DVD-indgang til DVDkomponent-valgknappen på
fjernbetjeningen
1 Følg trin 1 til 2 (side 16).
2 Tryk på og hold
komponent-valgknappen
for den komponent, hvis
signaler skal “læres”, i
mindst 3 sekunder.
DVD
For at “lære” signaler til
SYSTEM CONTROLknapperne skal du trykke på
og holde den ønskede SYSTEM
CONTROL-knap i mindst
3 sekunder.
Både SET-indikatoren og den
valgte komponent-valgknap
lyser.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Når du “lærer” signaler til
SYSTEM CONTROLknapperne, lyser kun SETindikatoren.
Når SET-indikatoren lyser, kan
du slippe komponentvalgknappen. SET-indikatoren
blinker, og den valgte
komponent-valgknap lyser
(lærefunktion-standby).
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Når du “lærer” signaler til
SYSTEM CONTROLknapperne, kan du slippe
SYSTEM CONTROL-knappen,
når SET-indikatoren lyser. SETindikatoren lyser, men
SYSTEM CONTROL-knappen
lyser ikke.
20DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
20
06-12-18, 11.11
Hvis et andet signal allerede
er blevet “lært” af denne
knap
SET-indikatoren blinker to gange,
og fjernbetjeningen foretager ingen
handling, og vender tilbage til dens
tilstand, efter der blev trykket på
SET og holdt i trin 2. Enten skal du
“lære” til en anden ledig knap, eller
slette den allerede “lærte” funktion
(side 22) og starte forfra igen.
3 Tryk på og hold knappen
på den anden fjernbetjening, indtil SETindikatoren lyser og alle
komponent-valgknapperne
blinker igen.
Ved dataoverførsel forbliver
kun SET-indikatoren tændt, og
komponent-valgknappen
slukkes.
Hvis SET-indikatoren blinker
fem gange
Det betyder, at “læring” ikke er
fuldstændig. Gentag 2 og 3.
4 Gentag trin 2 og 3 for at
“lære” fjernbetjeningssignaler til andre knapper.
5 Tryk på ENT. SETindikatoren og komponentvalgknappens lys slukkes.
Bemærkninger
• Hvis du ikke udfører læretrin inden
for 20 sekunder på et vilkårligt
tidspunkt under processen, slutter
lære-indstilling.
• Hvis du ikke udfører trin 3 inden for
10 sekunder efter trin 2, vender
læreproceduren tilbage til trin 1.
Gentag fra trin 2, mens komponentvalgknappen lyser.
For at annullere “læring” skal du
trykke på SET.
Fortsættes
21DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
21
06-12-18, 11.11
Programmere signaler fra en
anden fjernbetjening
— Lærefunktion (fortsat)
Eksempel: Sådan slettes den
“lærte” funktion fra talknap 1 i
VCR-indstilling
Ændre eller slette funktionen
for en “lært” knap
1 Tryk på og hold SET i
For at ændre den “lærte” funktion
skal du først slette den og udføre
læring igen.
mindst 3 sekunder.
SET
SET-indikatoren blinker.
Sådan slettes den “lærte”
funktion for en enkelt knap
1,3
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
2 Mens du holder den
ønskede komponentvalgknap trykket ned, skal
du trykke på den knap, du
vil slette.
TAPE
9
DVD
-/--
SET
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
VCR
ANALOG
+
1
2
GUIDE
Når sletning af den “lærte”
funktion er gennemført,
slukkes den valgte komponentvalgknaps lys.
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SET
SET
VCR
ved
datasletning
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
VCR
datasletning
gennemført
Bemærk
Sørg for at trykke på den knap, du
vil slette, mens du trykker på
komponent-valgknappen. Hvis du
slipper komponent-valgknappen,
skifter fjernbetjeningen til læreindstilling.
3 Tryk på SET for at slutte
indstilling.
For at annullere sletning skal du
trykke på SET.
22DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
22
06-12-18, 11.11
Sådan slettes den “lærte” funktion
for komponent-valgknappen og
SYSTEM CONTROL-knapperne
Sådan slettes alle funktionssignaler,
der er “lært” for en bestemt
komponent-valgknap
Eksempel: Sådan slettes funktionen,
der er “lært” af TV-knappen
1,3
1
SET
1 Mens du holder SET
trykket ned, skal du trykke
på og holde TVkomponent-valgknappen i
mindst 3 sekunder.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
2
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
SET
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
x
GUIDE
MENU
OK
SET
RETURN
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
Når sletning af en “lært”
funktion er gennemført,
slukkes SET-indikatorlyset.
Sådan slettes den “lærte”
funktion for en SYSTEM
CONTROL-knap
Mens du holder SET trykket ned,
skal du trykke på og holde den
ønskede SYSTEM CONTROL-knap
i mindst 3 sekunder.
Eksempel: Sådan slettes alle
funktioner, der er “lært” af VCRknappen
1 Tryk på og hold SET i
mindst 3 sekunder.
SET
SET-indikatoren blinker.
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Fortsættes
23DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
23
06-12-18, 11.11
Programmere signaler fra en
anden fjernbetjening —
Lærefunktion (fortsat)
2 Mens du holder x trykket
ned, skal du trykke på den
komponent-valgknap, du
vil slette.
VCR
Bemærkninger om
programmering af signalerne
for et airconditionanlæg
Om sæsonjusteringer
Hvis du ændrer indstillingerne af
airconditionanlægget efter
sæsonen, skal fjernbetjeningssignalerne for de nye indstillinger
programmeres på fjernbetjeningen.
Hvis tænd/sluk-betjeningen ikke
virker korrekt
Når sletning af en “lært”
funktion er gennemført, slukkes alle de andre komponentvalgknappers lys.
SET
SET
VCR
ved
datasletning
VCR
datasletning
gennemført
Bemærkninger
• Med denne betjening kan du kun
slette de “lærte” funktioner på
alle knapper for en bestemt
komponent.
• Se side 22 vedrørende sletning af
en enkelt “lært” funktion på en
komponent-valgknap.
3 Tryk på SET for at slutte
indstilling.
For at annullere sletning skal du
trykke på SET.
Hvis fjernbetjeningen kun kan
betjene “ON” med en knap, og
“OFF” med en anden, mens dit
airconditionanlægs fjernbetjening
kan betjene “ON/OFF” med en
enkelt knap, skal du programmere
signalet på to knapper på
fjernbetjeningen, som følger.
1 Slet det “lærte” tænd/sluksignal på den programmerede
knap på fjernbetjeningen.
2 Omprogrammer kun tændsignalet for airconditionanlægget på knappen på
fjernbetjeningen ifølge
fremgangsmåden i “Programmere signaler fra en anden
fjernbetjening – Lærefunktion”
(side 16).
3 Programmer sluk-signalet for
airconditionanlægget på en
anden knap på fjernbetjeningen.
De to knapper på fjernbetjeningen
er blevet programmeret med
henholdsvis tænd-signalet og
sluk-signalet for airconditionanlægget, så du kan betjene
airconditionanlægget med fjernbetjeningen.
24DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
24
06-12-18, 11.11
Avancerede funktioner
Regulere lydstyrken på
visuelle komponenter,
der er tilsluttet et
lydanlæg
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af,
at du hører lyden på dine
videokomponenter fra dine tvhøjttalere, og at du hører lyden på
dine lydkomponenter fra de
højttalere, der er tilsluttet din
forstærker.
Hvis du f.eks. vil regulere
lydstyrken, mens du bruger en
videobåndoptager, er det ikke
nødvendigt at trykke på TVknappen for at regulere lydstyrken
på tv’et.
Følgende tabel viser
fabriksindstillingen for, hvilken
Komponent-valgknap
TV
VCR
CBL
DVD
SAT
AMP
CD
TAPE
Regulerer lydstyrken på
TV
TV
TV
TV
TV
forstærker
forstærker
forstærker
Hvis dine videokomponenter er
tilsluttet et lydanlæg, vil du måske
gerne høre tv- eller
videobåndoptagerlyden fra
højttalerne via din forstærker
(eller receiver), ikke fra dine tvhøjttalere. I så fald skal du ændre
fabriksindstillingen, så du kan
regulere lydstyrken på dine
videokomponenter uden først at
skulle skifte til forstærkeren.
Sådan ændres
fabriksindstillingen af
regulering af lydstyrken
1
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
2
1
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
1 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på MENU.
MENU
SET
+
SET-indikatoren lyser.
SET
Fortsættes
25DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
25
06-12-18, 11.11
Regulere lydstyrken på visuelle
komponenter, der er tilsluttet et
lydanlæg (fortsat)
2 Mens du holder % trykket
ned, skal du trykke på 2 +
eller 2 –.
Sådan indstilles alle
lydstyrkeknapper til AMP
Tryk på 2 +, mens du holder
% trykket ned.
Alle komponent-valgknapper
lyser, når du trykker på disse
knapper, og slukkes derefter,
når du slipper dem.
Tryk på og hold 2 +, mens du
trykker på %.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Indstilling af lydstyrkeregulering
gennemført.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Sådan indstilles kun
lydkomponentens
lydstyrkeknapper til AMP
Tryk på 2 –, mens du holder
% trykket ned.
Kun AMP lyser, når du trykker
på disse knapper, og slukkes
derefter når du slipper dem.
Tryk på og hold 2 –, mens du
trykker på %.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Indstilling af lydstyrkeregulering
gennemført.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Visuelle komponenter er: TV,
videobåndoptager, analog
kabelboks, satellittuner,
DVD-afspiller
Lydkomponenter er: CDafspiller, MD-afspiller,
kassettebåndoptager,
forstærker
For at annullere indstilling skal du
trykke på SET.
Bemærk
Hvis du har brugt lærefunktionen til at
programmere 2 +/– eller % knapperne til at sende et signal til en
komponent, ændrer ovenstående
procedure ikke funktionen af 2 +/–
og % -knapperne.
26DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
26
06-12-18, 11.11
Eksempel: Sådan slettes tændkommandoen
Tilføje en ekstra
funktion til
komponentvalgknapperne
1 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på MENU.
MENU
SET
Programmere tændkommandoen på den
valgte komponent ved et
enkelt tryk på denne
komponent-valgknap (kun
for Sony-komponenter)
Når en Sony-komponents
kodenummer er indstillet til en
komponent-valgknap, programmeres tænd-signalet automatisk til
knappen. Du kan vælge den
ønskede komponent og tænde den
med et enkelt tryk på denne
komponent-valgknap.
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
2
+
SET-indikatoren lyser.
SET
2 Mens du holder 1 trykket
ned, skal du trykke på den
ønskede komponentvalgknap.
Mens der trykkes på 1knappen, blinker de
komponent-valgknapper, hvor
der er indstillet Sonykomponenter, som følger.
TVtDVDtSATtCBLt
VCRtCDtTAPEtAMP De
komponent-valgknapper, hvor
der ikke er indstillet Sonykomponenter, blinker ikke.
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
ANALOG
GUIDE
MENU
1
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
Fortsættes
27DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
27
06-12-18, 11.11
Tilføje en ekstra funktion til
komponent-valgknapperne
(fortsat)
For at annullere indstillingen skal
du trykke på SET.
Sådan programmeres tændkommandoen
Gentag den samme procedure, og
tryk på den ønskede komponentvalgknap.
Bemærkninger
• Hvis komponentkoden for et andet
fabrikat end Sony er blevet indstillet
på en komponent-valgknap, kan du
ikke programmere tænd-funktionen
på den. Hvis du ændrer komponentkoden (side 10) efter indstilling af
tænd-funktionen, slettes tændfunktionen. (Komponentvalgknappen blinker to gange for at
angive, at du ikke kan indstille denne
funktion.)
• Selvom du har brugt lærefunktionen
(side 16) til at programmere et signal
på en komponent-valgknap, kan du
programmere tænd-funktionen på
denne knap, men den kan ikke
bruges. Hvis du sletter den “lærte”
funktion på denne knap, kan du
bruge tænd-funktionen.
28DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
28
06-12-18, 11.11
Udføre en række
kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
Med systemkontrol-funktionen
kan programmere en række
betjeningskommandoer og udføre
dem ved at trykke på en enkelt
knap. Du kan programmere op til
16 på hinanden følgende
betjeningstrin til hver af SYSTEM
CONTROL-knapperne (A – D).
Hvis du har indstillet
systemkontrol-funktionen for en
komponent-valgknap (side 32),
begynder udførelsen af de
programmerede kommandoer, når
du trykker på komponentvalgknappen i mindst 2 sekunder.
Når du udfører de programmerede kommandoer, overføres
hvert fjernbetjeningssignal.
Eksempel: For at se en video
kan du indstille en betjening
som følger:
Slå strømmen til på tv’et.
r
Slå strømmen til på videobåndoptageren (VCR).
r
Slå strømmen til på forstærkeren.
r
Indstil forstærkerens
indgangsvælger på VIDEO 1.
r
tv’etsindgangsindstilling på
VIDEO 1.
r
Start videoafspilning.
1,3
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
2
ANALOG
GUIDE
MENU
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
1
Fortsættes
29DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
29
06-12-18, 11.11
Udføre en række kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
(fortsat)
Eksempel: Sådan programmeres
ovenstående procedure til
SYSTEM CONTROL B-knappen
1 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på SYSTEM
CONTROL B-knappen.
SET-indikatorlyset tændes.
programmeringen.
SYSTEM CONTROLknaplyset slukkes.
Sådan programmeres en ny
betjening for de knapper, der
allerede har fået indstillet et
kontrolprogram
Slet programmet (side 31).
SET
Bemærkninger
Hvis en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro)
allerede er blevet indstillet på
knappen, blinker SETindikatoren to gange.
Indstillingsproceduren
annulleres automatisk.
2 Indstil systemkontrolfunktionen.
Med dette eksempel skal du trykke
på knapper efter hinanden som
nedenfor:
TV
1
VCR
1
AMP
1
VIDEO1
1
3 Tryk på SET for at gennemføre
TV
VCR
Du kan programmere op til 16
på hinanden følgende trin på
hver af SYSTEM CONTROLknapperne (A – D), herunder
det første trin, for at vælge en
komponent-valgknap.
• Hvis du på et tidspunkt afbryder
proceduren i mindst 20 sekunder,
slutter funktionsindstillingen, og
rækken af kommandoer bliver
programmeret op til dette tidspunkt.
I så fald skal du slette programmet
(side 31) og begynde igen fra trin 1
for at indstille hele programmet fra
begyndelsen. Du kan ikke fortsætte
programmering, når indstillingsfunktionen først er slut.
• Hvis en SYSTEM CONTROL-knap
allerede har “lært” et fjernbetjeningssignal (side 16), kan du
programmere en systemkontrolfunktion (systemkontrolmakro), men
funktionen virker ikke, førend du
sletter lærefunktionen. Se “Ændre
eller slette funktionen for en “lært”
knap” på side 22 vedrørende sletning
af lærefunktionen.
• Hvis du ændrer komponentkodenummeret (side 10) eller
programmerer et nyt signal med
lærefunktionen (side 16) på en tast
eller en knap, der er programmeret
med en række kommandoer vha.
systemkontrol-funktionen, bliver det
nye signal sendt, når du trykker på
den tilsvarende SYSTEM CONTROLknap.
• I funktionsindstilling kan du ikke
slette et betjeningstrin, du har
programmeret. Hvis du har
programmeret en forkert betjening
ved en fejltagelse, skal du begynde
igen fra trin 1.
• Hvis du forsøger at programmere
mere end 16 trin, slutter funktionsindstillingen for systemkontrol, og de
16 trin, du har programmeret,
registreres. Hvis du vil programmere
trinnet igen, skal du slette
programmet (side 31) og begynde
igen fra trin 1.
30DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
30
06-12-18, 11.11
Tips ved programmering af
systemkontrol-funktionerne
Følgende information hjælper dig
med at programmere på hinanden
følgende betjeningstrin.
Om rækkefølgen af betjeningstrin
Nogle af komponenterne kan ikke
acceptere på hinanden følgende
fjernbetjeningssignaler. For
eksempel kan nogle tv-apparater
generelt ikke reagere på det næste
signal lige efter tænd-signalet.
Derfor virker en række
kommandoer som f.eks. TV tænd
og indgangsvalg ikke altid
korrekt.
I så fald skal du indføje andre
signaler til andre komponenter
som f.eks. i eksemplet nedenfor:
TV tændtVCR tændt VCR
afspilningtTV indgangsvalg
Sådan slettes
programmerede
kommandoer
1 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på og holder
den SYSTEM CONTROLknap, du vil slette, i mindst
3 sekunder.
31DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
31
06-12-18, 11.11
Programmere en
række kommandoer
på komponentvalgknapperne
Som med SYSTEM CONTROLknapperne kan du også program-mere
en række betjenings-kommandoer for
komponent-valgknapperne (op til
16 trin).
For at udføre de kommandoer, der er
programmeret på en komponentvalgknap med systemkontrolfunktionen, skal du trykke på knappen i
mindst 2 sekunder.
1,3
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
1
2
3
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Hvis en kontrolprogramfunktion (komponentmakro)
allerede er blevet indstillet på
knappen, blinker knappen to
gange. Indstillingsproceduren
annulleres automatisk.
2 Indstil kontrolprogramfunktionen.
Med dette eksempel skal du
trykke på knapperne efter
hinanden som nedenfor:
TV
1
VCR
1
AMP
1
9
DVD
0
1
SET
AUX
TUNER
-/--
SET-indikatoren og VCRkomponent-valgknappens lys
tændes.
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
2
ANALOG
VIDEO1
GUIDE
1
MENU
TV
OK
RETURN
TOOLS
VCR
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
Bemærkninger
• Når du trykker på knappen i mindre end
2 sekunder, virker den som en normal
komponent-valgknap, og den
programmerede funktion virker ikke.
• Se også “Tips ved programmering af
systemkontrol-funktionerne” på side 31.
Eksempel: Sådan programmeres
proceduren på side 29 for VCRkomponent-valgknappen
1 Tryk på og hold SET, mens du
Du kan programmere op til 16
på hinanden følgende trin på
hver af komponent-valgknapperne, herunder det første
trin, hvor du trykker på en
komponent-valgknap for at
vælge.
3 Tryk på SET for at gennemføre
programmeringen.
VCR-komponent-valgknappens
lys slukkes.
trykker på VCR-komponentvalgknappen.
32DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
32
06-12-18, 11.11
Sådan slettes
programmerede
kommandoer
1 Tryk på og hold SET, mens
du trykker på og holder
den komponent-valgknap,
du vil slette, i mindst
3 sekunder.
Bemærkninger
• Du kan programmere en
kontrolprogram-funktion
(komponentmakro) for en
komponent-valgknap, hvor tændfunktionen (side 27) er blevet
programmeret. I så fald udføres
tænd-funktionen, når du trykker på
komponent-valgknappen, eller når
du vælger en anden komponent,
mens det på hinanden følgende
kontrolprogram udføres.
• Hvis proceduren afbrydes på et
tidspunkt i mindst 20 sekunder,
slutter funktionsindstillingen, og
rækken af kommandoer bliver
programmeret op til dette tidspunkt.
I så fald skal du slette programmet
(side 33) og begynde igen fra trin 1
for at indstille hele programmet fra
begyndelsen. Du kan ikke fortsætte
programmering, når indstillingsfunktionen først er slut.
• Hvis en komponent-valgknap
allerede har “lært” et fjernbetjeningssignal (side 16), kan du programmere
en programkontrol-funktion
(komponentmakro), men funktionen
virker ikke, førend du sletter lærefunktionen. Se “Ændre eller slette
funktionen for en “lært” knap” på
side 22 vedrørende sletning af
lærefunktionen.
• Mens du indstiller et program, kan
du indføje et interval på 0,4 sekunder,
før det næste trin udføres, ved at
trykke på den samme komponentvalgknap igen. I eksemplet ovenfor i
trin 2 kan du, hvis du trykker på
knapperne TVt1tTV, indføje et
interval på 0,4 sekunder mellem tvtænd-signalet og tv/video-skiftsignalet ved anvendelsen, mens
programmet udføres.
Tildele andre
komponenter til
komponentvalgknapperne
Du kan tildele en anden komponent til enhver af de komponentvalgknapper, der ikke bruges.
Når du første gang indstiller en
komponent-valgknap til en anden
type komponent, bliver den
indtastede komponents
kodenummer gældende.
Bemærkninger
• For at bruge den originale
komponentindstilling skal du
indstille komponentkodenummeret
igen (side 10).
• Hvis du indtaster et nyt fabrikats
komponentkodenummer uden at
slette de foregående “lærte”
funktioner på denne komponentvalgknap, er de tidligere “lærte”
funktioner stadig effektive. Slet de
funktioner, du ikke bruger ofte.
• Du kan kun tildele et tv til TVkomponent-valgknappen.
33DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
3
33
06-12-18, 11.11
Bruge andre funktioner
1 Tryk på og hold 1, mens du
Låse knapperne
— Hold-funktion
trykker på t og PROGRAM +.
PROGRAM
For at forhindre utilsigtet
betjening kan du låse alle
knapperne med hold-funktionen.
1
1
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
VIDEO1
VIDEO2
2
3
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
+
SET-indikatoren og den aktuelt
valgte komponent-valgknap
blinker én gang, og holdfunktionen er indstillet.
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
1
ANALOG
GUIDE
x
Alle knapperne låses.
x
SET
MENU
OK
RETURN
(én gang)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TOOLS
Mens hold-funktionen er
aktiveret, kan ingen funktioner
betjenes. (SET-indikatoren og
den aktuelt valgte komponentvalgknap blinker to gange.)
SYSTEM CONTROL
A
+
SET
AUX
1
TUNER
1
B
C
D
SET
(to gange)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
Sådan låses knappen op
Tryk på og hold 1, mens du
trykker på t og PROGRAM –.
SET-indikatoren og den aktuelt
valgte komponent-valgknap
blinker én gang, og holdfunktionen udløses.
SET
(én gang)
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
34DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
4
34
06-12-18, 11.11
Slette alle
indstillinger
— Sådan nulstilles
fjernbetjeningen til
dens fabriksindstillinger
Du kan slette alle fjernbetjeningssignaler programmeret af “lære“funktionen, så fjernbetjeningen
nulstilles til dens fabriksindstillinger.
1
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
VIDEO2
1
CBL
AMP
AUX
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
8
9
DVD
-/--
0
1
1 Tryk på og hold 1, mens du
trykker på t og 2 –.
1
+
+
Når du trykker på 1-knappen
og t-knappen, slukkes alle
komponent-valgknapperne.
Når du trykker på 2 – knappen, mens du holder ned
på 1-knappen og t-knappen,
lyser SET-indikatoren, og
komponent-valgknapperne
lyser én for én. Når SETindikatoren til sidst slukkes,
slettes alle indstillinger, og
fjernbetjeningen vender tilbage
til dens originale tilstand.
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
SET
ANALOG
GUIDE
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
MENU
SET
OK
RETURN
TOOLS
SYSTEM CONTROL
A
B
C
D
SET
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
TV
DVD
SAT
CBL
VCR
CD
TAPE
AMP
SET
35DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
4
35
06-12-18, 11.11
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Forholdsregler
• Undgå at tabe enheden eller at
udsætte den for stød, da det kan
forårsage funktionsfejl.
• Enheden må ikke efterlades i
nærheden af varmekilder eller
på et sted, der er udsat for
direkte sollys, støv eller sand,
fugt, regn eller mekaniske stød.
• Kom ikke fremmedlegemer ind i
enheden. Hvis der kommer en
væske eller genstand ind i
enheden, skal den kontrolleres af
fagkyndige, før den bruges igen.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsdetektorerne på dine
komponenter for direkte sollys
eller anden stærk belysning. For
meget lys på detektorerne kan
forstyrre
fjernbetjeningssignalerne.
• Sørg for at holde fjernbetjeningen uden for små børns
eller kæledyrs rækkevidde.
Komponenter som f.eks.
airconditionanlæg,
varmeapparater, elektriske
apparater og elektriske skodder
eller gardiner, der modtager et
infrarødt signal, kan være
farlige, hvis de bruges forkert.
Betjeningsafstand
Ca. 10 m. (varierer, alt efter
forskellige producenters
komponenter)
Strømkrav
To R6 (størrelse AA) batterier
Batterilevetid
Ca. 1 år (varierer, alt efter hvor ofte
fjernbetjeningen bruges op til ca.
300 gange om dagen.)
Mål
Ca. 53 × 220 × 29 mm (b × h × d)
Vægt
Ca. 135 g (ekskl. batterier)
Design og specifikationer kan ændres
uden forudgående varsel.
CE-mærkets gyldighed er
begrænset til de lande, hvor det er
gældende i henhold til
lovgivningen, hovedsaglig i EØSlandene (Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
Vedligeholdelse
Rengør overfladen med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke
nogen former for opløsningsmidler, f.eks. sprit, rensebenzin
eller fortynder, da de kan
beskadige overfladebehandlingen.
36DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
4
36
06-12-18, 11.11
Fejlfinding
Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen, skal du først
kontrollere batterierne (side 8), og derefter kontrollere punkterne nedenfor.
Symptom
Du kan ikke betjene
komponenter.
Du kan ikke regulere
lydstyrken.
Løsning
• Gå tættere på komponenten. Den maksimale
betjeningsafstand er ca. 10 m.
• Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod
komponenten, og at der ikke er nogen forhindringer imellem
fjernbetjeningen og komponenten.
• Slå først strømmen til på komponenterne, hvis det er
nødvendigt.
• Kontroller, at der trykkes på komponent-valgknappen. For
MD eller DAT skal du kontrollere, at den ønskede
komponent er valgt.
• Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis
der f.eks. ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent,
kan den sandsynligvis ikke betjenes med en fjernbetjening.
• Du har tildelt en anden komponent til komponentvalgknappen. Kontroller komponenten, der er tildelt til
denne knap, og komponentkoden.
• Hvis dine visuelle komponenter er tilsluttet til et lydanlæg,
skal du kontroller, at du har klargjort fjernbetjeningen som
beskrevet i “Regulere lydstyrken på visuelle komponenter,
der er tilsluttet et lydanlæg” (side 25).
• Du har tildelt en anden komponent på TV- eller AMPknappen (side 33). I så fald kan lydstyrken ikke reguleres, når
du vælger andre komponenter end et TV eller en AMP.
• Der er ikke meget strøm på batterierne. Udskift dem med
nye.
Komponentvalgknapperne blinker
med et konstant interval,
når du trykker på en
knap.
Du kan ikke betjene en
• Indstil komponentkoden korrekt. Hvis den kode, der er
komponent, selv efter
anført først for din komponent, ikke virker, kan du prøve alle
indstilling af komponent- koderne for din komponent i den rækkefølge, de er anført i
kodenumrene.
de medfølgende “Komponentkodenumre”.
• Nogle funktioner kan muligvis ikke forindstilles. Hvis nogle
af eller alle knapperne ikke fungerer korrekt, selv efter du har
indstillet komponentkoderne, kan du bruge lærefunktionen
til at programmere fjernbetjeningssignalerne for
komponenten (side 16).
• Komponenten kan betjenes med et kodenummer, der ikke er
anført i “Komponentkodenumre”. Se “Indstille en komponentkode med søgefunktionen ” (side 13), og prøv at indstille
et kodenummer igen med søgefunktionen.
Fjernbetjeningen kan
• Når du lærer fjernbetjeningen signaler fra en
ikke lære fjernbetjenings- fjernbetjeningsenhed med interaktivt signaludvekslingssignalerne.
system (leveres med nogle af Sony’s forstærkere), kan
hovedenhedens svarsignal forstyrre fjernbetjeningens læring.
I så fald skal du gå til et sted, hvor signalerne ikke når
hovedenheden (f.eks. et andet lokale).
Du kan ikke betjene en
• Sørg for, at fjernbetjeningen har “lært” de korrekte signaler.
komponent, selv efter du Ellers kan du se “For at lære nøjagtigt” (side 19), og prøve
har programmeret fjernlæreproceduren igen (side 16).
betjeningssignalerne med
lærefunktionen.
Fortsættes
37DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
4
37
06-12-18, 11.11
Fejlsøgning (fortsat)
Symptom
SET-indikatoren blinker
fem gange under læreproceduren.
Løsning
• Læring lykkedes ikke. Se “For at lære nøjagtigt” (side 19), og
prøv læreproceduren igen (side 16).
• Der er ingen knapper til rådighed for “læring”. Slet lærte
funktioner (side 22), der ikke bruges ofte, og udfør derefter
lærebetjening.
En komponent-valgknap • Komponentkoderne kan ikke indstilles. Se de medfølgende
blinker fem gange ved
“Komponentkodenumre”, og prøv at indstille komponentindstilling.
koderne igen (side 10).
SET-indikatoren blinker • En valgt komponent-valgknap eller en anden knap, der skal
to gange under læreindstilles, får alle fjernbetjeningssignaler programmeret af
proceduren.
lærefunktionen (side 16). Slet de “lærte” signaler (side 22),
eller vælg en anden knap, som ikke har nogen “lærte”
signaler, og prøv at indstille igen.
Alle komponent• Hold-funktionen er aktiveret. Desaktiver hold-funktionen
valgknapper blinker to
(side 34).
gange.
Efter programmering af • En lærefunktion er allerede blevet indstillet på komponenttænd-kommandoen for
valgknappen. Hvis en lærefunktion er blevet indstillet (side
en komponent fungerer
16), kan du programmere tænd-funktionen på komponentdenne komponentvalgknappen (side 27), men tænd-indstillingen virker ikke,
valgknap ikke korrekt,
førend du sletter “lære”-funktionen. Slet “lære”-funktionen
når der trykkes på den.
efter indstilling af tænd-funktionen. Denne funktion gælder
kun for Sony-komponenter.
Systemkontrol• Når du programmerer en systemkontrol-funktion eller
funktionen eller kontrolkontrolprogram-funktion, skal du sørge for at følge den
program-funktionen
korrekte fremgangsmåde (side 29, 32).
virker ikke korrekt.
• Peg fjernbetjeningen i en anden retning. Hvis problemet ikke
løses, skal du placere de programmerede komponenter
tættere på hinanden.
• Hvis komponenternes fjernbetjeningsreceivere er for langt fra
hinanden, eller hvis der er noget, som blokerer signalerne
imellem dem, virker nogle af komponenterne muligvis ikke
efter hinanden, selv efter du har trykket på den
programmerede knap. Hvis nogle af komponenterne ikke
virker korrekt på grund af det ovennævnte eller af andre
årsager, skal du stille komponenterne tilbage i den retning,
de stod, før du indstillede systemkontrol-funktionen eller
kontrolprogram-funktionen. Hvis du ikke gør det, kan
systemet fungere forkert, når du bruger disse funktioner igen.
• Nogle gange tændes en komponent ikke af systemkontrolfunktionen eller kontrolprogram-funktionen. Det skyldes, at
strømmen på komponenten slås skiftevis til og fra, når strøm
til/fra-signalet modtages. I så fald skal du kontrollere den
betjente komponents strøm til/fra-tilstand, før du bruger
systemkontrol-funktionen.
• Hvis du ændrer AV-fabrikatets komponentkodenummer
(side 10), der er indstillet på en komponent-valgknap, som er
programmeret til en række kommandoer med
kontrolprogram-funktionen, bliver det nye signal sendt, når
du trykker på den tilsvarende komponent-valgknap.
• Intervallerne mellem trin kan være for kort. Afhængigt af
komponenterne kan det være nødvendigt at indføje et
interval mellem på hinanden følgende kontroller. Du kan
indføje et interval ved at ændre den rækkefølge, som
knapperne trykkes på. (Du kan indføje et interval mellem
trin, når du programmerer komponent-valgknappen.)
•Hvis en SYSTEM CONTROL-knap eller en komponentvalgknap allerede har “lært” et fjernbetjeningssignal (side 16),
kan du programmere en systemkontrol-funktion
(systemkontrolmakro) eller en kontrolprogram-funktion
(komponentmakro), men funktionen virker ikke, førend du
sletter lærefunktionen. Se “Ændre eller slette funktionen for
en “lært” knap på side 22 vedrørende sletning af
lærefunktionen.
38DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
4
38
06-12-18, 11.11
Tillæg
Tabel over forindstillede
funktioner
TAST-DISPLAY
qk V
qk v
qk b
1
SET
TV
DVD
SAT
VCR
CD
TAPE
VIDEO1
VIDEO2
1
1
2
AMP
2
3
CD
TAPE
4
5
6
TV
PHONO
MD
qk B
qa
qk OK
AUX
TUNER
7
q;
CBL
8
qfPROGRAM
+/–
qs
9
qh
DVD
-/--
3
0
1
ENT
DIGITAL
2
PROGRAM
qd
ANALOG
4
qf
5
6
qg
GUIDE
MENU
4 2 +/–
qh
6%
OK
7
qj
RETURN
TOOLS
qk
ql
8
9
SYSTEM CONTROL
A
B
C
w;
D
Bemærk
Der kan være nogle komponenter eller
funktioner, som ikke kan betjenes med
denne fjernbetjening.
TV (ANALOG)
TAST-DISPLAY
01
12qs
1 – 9, 0, ENT,
-, 1 –, 2 –
qat (INPUT
SELECT)
qjMENU
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at skifte programmet.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5 (eller
trykke på 5 og ENT).
Til at ændre
indgangsindstillingen.
Til at hente MENUdisplayet.
ql TOOLS
(16:9)
9 RØD (m),
GRØN (N),
GUL (M),
BLÅ (x)
8 RETURN
qdANALOG
(TV ON)
qg /
(TELETEXT)
FUNCTION
Til at flytte markøren
opad.
Til at flytte markøren
nedad.
Til at flytte markøren
mod højre.
Til at flytte markøren
mod venstre.
Til at indføre valget fra
MENU-displayet.
Program op: +
Program ned: –
Til at betjene funktionen
JUMP, FLASHBACK
eller CHANNEL
RETURN på tv’et,
afhængigt af
producentens
indstilling.
Lydstyrke op: +
Lydstyrke ned: –
Til at dæmpe lydstyrken
på forstærkeren. Tryk på
knappen igen for at slå
lyddæmpning fra.
Til at skifte til WIDE.
Hurtigtekstknapper
Til at afslutte indstillingen.
Til at tænde.
Til at skifte tilbage fra
tekst-tv til tv.
Til at skifte til tekst-tv.
Bruge hurtigtekst
Med hurtigtekst kan du få adgang
til sider med et enkelt tryk på en
tast.
Når en hurtigtekstside udsendes,
bliver en farvekodet menu vist
nederst på skærmbilledet.
Denne menus farver svarer til de
røde, grønne, gule og blå taster på
fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, der svarer til den
farvekodede menu.
Siden bliver vist efter nogle få
sekunder.
Fortsættes
39DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
39
06-12-18, 11.11
Tabel over forindstillede
funktioner (fortsat)
TAST-DISPLAY
6%
TV (DIGITAL)
TAST-DISPLAY
01
12qs
1 – 9, 0, ENT,
-, 1 –, 2 –
qat (INPUT
SELECT)
qjMENU
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
5
(PAP)
qfPROGRAM
+/–
qh
4 2 +/–
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at skifte programmet.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5 (eller
trykke på 5 og ENT).
Til at ændre
indgangsindstillingen.
Til at hente MENUdisplayet.
Til at flytte markøren
opad.
Til at flytte markøren
nedad.
Til at flytte markøren
mod højre.
Til at flytte markøren
mod venstre.
Til at indføre valget fra
MENU-displayet.
Til at opdele skærmen i
to, så du kan se to
billeder på samme tid.
Program op: +
Program ned: –
Til at betjene funktionen
JUMP, FLASHBACK
eller CHANNEL
RETURN på tv’et,
afhængigt af
producentens
indstilling.
Lydstyrke op: +
Lydstyrke ned: –
7GUIDE
(EPG)
8RETURN
3DIGITAL
qlTOOLS
FUNCTION
Til at dæmpe lydstyrken
på forstærkeren. Tryk på
knappen igen for at slå
lyddæmpning fra.
Til at bruge
programguiden.
Til at afslutte indstillingen.
Til at vælge DIGITAL.
Til at aktivere OPTIONfunktionsindstilling.
Til at vælge ANALOG.
Til at skifte til tekst-tv.
qdANALOG
qg/
(TELETEXT)
9RØD (m), Hurtigtekstknapper
GRØN (N),
GUL (M),
BLÅ (x)
Bruge hurtigtekst
Med hurtigtekst kan du få adgang
til sider med et enkelt tryk på en
tast.
Når en hurtigtekstside udsendes,
bliver en farvekodet menu vist
nederst på skærmbilledet.
Denne menus farver svarer til de
røde, grønne, gule og blå taster på
fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, der svarer til den
farvekodede menu.
Siden bliver vist efter nogle få
sekunder.
40DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
40
06-12-18, 11.11
VCR
TAST-DISPLAY
01
12qs
1 – 9, 0, ENT,
-, 1 –, 2 –
qg/
(DISPLAY)
qat
(ANT/SW)
qdANALOG
(INPUT
SELECT)
qjMENU
qk V
qk v
qk b
qk B
qk OK
9m
9N
9M
9REC z
9x
9X
qfPROGRAM
+/–
8RETURN
CBL (Cable box - kabelboks)
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at skifte programmet.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5 (eller
trykke på 5 og ENT).
Til at vise
skærmdisplayet.
Til at skifte
antenneudgang.
Til at ændre
indgangsindstillingen.
TAST-DISPLAY
01
1qs 1 – 9, 0,
ENT
qfPROGRAM
+/–
qh
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at skifte programmer.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5 (eller
trykke på 5 og ENT).
Program op: +
Program ned: –
Til at betjene funktionen
JUMP, FLASHBACK
eller CHANNEL
RETURN.
Til at hente MENUdisplayet.
Til at flytte markøren
opad.
Til at flytte markøren
nedad.
Til at flytte markøren
mod højre.
Til at flytte markøren
mod venstre.
Til at indføre valget fra
MENU-displayet.
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
Til at standse.
Til at holde pause.
Program op: +
Program ned: –
Til at afslutte indstillingen.
* For at undgå, at der optages ved en
fejltagelse, virker REC z-knappen
ikke af sig selv.
Fortsættes
41DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
41
06-12-18, 11.11
Tabel over forindstillede
funktioner (fortsat)
Bruge hurtigtekst
SAT
TAST-DISPLAY
01
9RØD (m),
GRØN (N),
GUL(M),
BLÅ (x)
12
1 – 9, 0, -/—
qa t
(INPUT
SELECT)
7GUIDE
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Hurtigtekstknapper
Til at skifte programmer.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5.
Til at skifte udgangen på
SAT-receiveren til tv’et.
(Når du tilslutter et tvkabel eller en antenne til
receiveren, skifter
udgangen mellem et tvog et SAT-program.)
Med hurtigtekst kan du få adgang
til sider med et enkelt tryk på en
tast.
Når en hurtigtekstside udsendes,
bliver en farvekodet menu vist
nederst på skærmbilledet.
Denne menus farver svarer til de
røde, grønne, gule og blå taster på
fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, der svarer til den
farvekodede menu.
Siden bliver vist efter nogle få
sekunder.
Til at hente Master
Guide.
Til at afslutte indstillingen.
8RETURN
(EXIT)
qg /
Til at skifte til tekst-tv.
(TELETEXT)
qjMENU
Til at hente MENUdisplayet.
qlTOOLS
Til at vise eller skjule
(EPG)
EPG-displayet.
qk V
Til at flytte markøren
opad.
qk v
Til at flytte markøren
nedad.
qk b
Til at flytte markøren
mod højre.
qk B
Til at flytte markøren
mod venstre.
qk OK
Til at hente stations-indeks,
når der ikke vises en
programguide. Til at vælge
det program, der er
fremhævet.
qf PROGRAM Program op: +
+/–
Program ned: –
qh
qsENT
qdANALOG
5
3 DIGITAL
Til at vende tilbage til
den station, der sidst er
stillet ind på.
Til at vise hjælp.
Til at vise Box Officeskærmbilledet.
Til at vise Servicesskærmbilledet.
Til at vise det interaktive
skærmbillede.
42DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
42
06-12-18, 11.11
SAT (Nr. 3201)
TAST-DISPLAY
01
9RØD (m),
GRØN (N),
GUL(M),
BLÅ (x)
12
1 – 9, 0, -/—
qa t
(INPUT
SELECT)
7GUIDE
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Hurtigtekstknapper: Tryk
på en vilkårlig tast, mens
du trykker på TOOLS (ql).
Til at skifte programmer.
Eksempel: For at skifte
til program 5 skal du
trykke på 0 og 5.
Til at skifte udgangen på
SAT-receiveren til tv’et.
(Når du tilslutter et tvkabel eller en antenne til
receiveren, skifter
udgangen mellem et tvog et SAT-program.)
Til at hente Master
Guide.
Til at afslutte indstillingen.
8RETURN
(EXIT)
qg /
Til at skifte til tekst-tv.
(TELETEXT)
qjMENU
Til at hente MENUdisplayet.
qk V
Til at flytte markøren
opad.
qk v
Til at flytte markøren
nedad.
qk b
Til at flytte markøren
mod højre.
qk B
Til at flytte markøren
mod venstre.
qk OK
Til at hente
stationsindeks, når der
ikke vises en
programguide. Til at
vælge det program, der
er fremhævet.
qf PROGRAM Program op: +
+/–
Program ned: –
Til at vende tilbage til
qh
den station, der sidst er
stillet ind på.
Til at vise hjælp.
qsENT
Til at vise Box OfficeqdANALOG
skærmbilledet.
Til at vise Services5
skærmbilledet.
Til at vise det interaktive
3 DIGITAL
skærmbillede.
TAST-DISPLAY
9m
9N
9M
9REC z
9x
9X
FUNCTION
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
Til at standse.
Til at holde pause.
* For at undgå, at der optages ved en
fejltagelse, virker REC z-knappen
ikke af sig selv.
Bruge hurtigtekst
Med hurtigtekst kan du få adgang
til sider med et enkelt tryk på en
tast.
Når en hurtigtekstside udsendes,
bliver en farvekodet menu vist
nederst på skærmbilledet.
Denne menus farver svarer til de
røde, grønne, gule og blå taster på
fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, der svarer til den
farvekodede menu.
Siden bliver vist efter nogle få
sekunder.
Fortsættes
43DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
43
06-12-18, 11.11
Tabel over forindstillede
funktioner (fortsat)
TAST-DISPLAY
qk V
DVD
TAST-DISPLAY
01
9m
9N
9M
9REC z
9x
9X
11 – 9, 0
2-/— (+10)
qat
(AUDIO)
7GUIDE
(CLEAR)
8RETURN
qsENT
qdANALOG
(SUBTITLE)
qg/
(DISPLAY)
qjMENU
(DVD
MENU)
qlTOOLS
(A/B)
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
Til at standse.
Til at holde pause.
Talknapper: Til at
indstille punkter valgt
fra skærmen.
Til at vælge nummer 10
og derover.
Til at ændre lyden.
Til at slette de valgte
tegn fra skærmen.
Til at vende tilbage til
den foregående skærm.
Til at indføre indstillingen.
Til at indstille punkter
valgt fra skærmen.
Til at skifte
underteksten.
Til at vise den aktuelle
afspilningsstatus på
skærmen.
Til at vise DVD-menuen.
FUNCTION
Til at flytte markøren
opad.
qk v
Til at flytte markøren
nedad.
qk b
Til at flytte markøren
mod højre.
qk B
Til at flytte markøren
mod venstre.
qk OK
Til at udføre punkter
valgt fra skærmen.
qfPROGRAM + Til at gå videre til det
(>)
næste sted eller sang.
Program op
qfPROGRAM – Til at gå videre til det
foregående sted eller
(.)
sang.
Program ned
Til at vise titelmenuen
qh
(TITLE)
* For at undgå, at der optages ved en
fejltagelse, virker REC z-knappen
ikke af sig selv.
Til at fastlægge afstanden
mellem A og B.
Til at vælge deck.
44DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
44
06-12-18, 11.11
CD
DAT
TAST-DISPLAY
01
9m
9N
9M
9REC z
TAST-DISPLAY
01
9m
9N
9M
9REC z
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
9x
Til at standse.
9X
Til at holde pause.
11 – 9, 0
Til at vælge
spornummeret. 0 vælger
spor 10. For at vælge
spornumre over 10, se
beskrivelserne af +10 knappen nedenfor.
2-/— (+10)
Til at vælge nummer 10
og derover.
qsENT
Til at indføre indstillingen.
qfPROGRAM + Til at vælge det næste
(>)
spor.
qfPROGRAM – Til at vælge det
(.)
foregående spor.
qh
Til at vælge den næste
(D.SKIP)
disk.
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
9x
Til at standse.
9X
Til at holde pause.
11 – 9, 0
Til at vælge et
programnummer.
qsENT
Til at indføre indstillingen.
qfPROGRAM + Til at gå videre til den
(>)
næste sang.
qfPROGRAM – Til at gå videre til den
(.)
foregående sang.
* For at undgå, at der optages ved en
fejltagelse, virker REC z-knappen
ikke af sig selv.
MD
TAST-DISPLAY
01
9m
9N
9M
9REC z
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
9x
Til at standse.
9X
Til at holde pause.
11 – 9, 0
Til at vælge
spornummeret. 0 vælger
spor 10. For at vælge
spornumre over 10, se
beskrivelserne af +10knappen nedenfor.
2-/— (+10)
Til at vælge nummer 10
og derover.
qsENT
Til at indføre indstillingen.
qfPROGRAM + Til at vælge det næste
(>)
spor.
qfPROGRAM – Til at vælge det
(.)
foregående spor.
qh
Til at vælge den næste
disk.
(D.SKIP)
Fortsættes
45DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
45
06-12-18, 11.11
Tabel over forindstillede
funktioner (fortsat)
DECK
AMP
TAST-DISPLAY
9m
9N
9M
9REC z
TAST-DISPLAY
01
11
FUNCTION
Til at spole tilbage.
Til at afspille.
Til at spole frem.
For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på REC z*1. Slip
først N, og slip derefter
REC z.
9x
Til at standse.
9X
Til at holde pause.
2-/- - (n)
Til at vende om.
qsENT (n)
Til at vende om.
8RETURN (z) For at optage skal du
trykke på V, mens du
trykker på RETURN*1.
Slip først V, og slip
derefter RETURN.
qk V (N)
Til at afspille.*2
qk v (x)
Til at standse.*2
qk b (M)
Til at spole frem.*2
qk B (m)
Til at spole tilbage.*2
qk OK (X)
Til at holde pause.*2
qh
Til at vælge bånd-deck:
Deck A eller B (kun
(A/B)
kassettebåndoptager med
to deck).
12
13
14
15
16
17
18
19
10
qat
(INPUT
SELECT)
4 2 +/–
6%
*1For at undgå, at der optages ved en
fejltagelse, virker REC z-knappen og
RETURN-knappen ikke af sig selv.
*2Aktiveret, når du bruger en
kassettebåndoptager med to deck
(for deck A på Sony-komponent)
qf PROGRAM
+/–
qh
(SHIFT)
FUNCTION
Til at tænde og slukke.
Til at vælge
indgangskilde: VIDEO 1
Til at vælge
indgangskilde: VIDEO 2
Til at vælge
indgangskilde: AUX
Til at vælge
indgangskilde: TUNER
Til at vælge
indgangskilde: CD
Til at vælge
indgangskilde: TAPE
Til at vælge
indgangskilde: MD
Til at vælge
indgangskilde: TV
Til at vælge
indgangskilde: PHONO
Til at vælge
indgangskilde: DVD
Til at ændre
indgangsvalget cyklisk.
Lydstyrke op: +
Lydstyrke ned: –
Til at dæmpe lydstyrken
på forstærkeren. Tryk på
knappen igen for at slå
lyddæmpning fra.
Forindstilling eller
tuningfrekvens op: +
Forindstilling eller
tuningfrekvens ned: –
Til at skifte bånd eller
forindstillet valg.
46DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
46
06-12-18, 11.11
Indeks
A, B
Batterier 8
C, D
% (dæmpe) -knap 12, 15, 19, 26
E
Ændre 22
F, G, H, I, J, K
Fejlfinding 37
Forindstillede komponenter 10
Fabriksindstilling 35
Kodenummer 10, 13
Komponent-valgknapper
Tildele andre komponenter 33
programmere et signal 16
programmere en række
kommandoer 3
indstille tænd-funktionen 27
L
Lærefunktion 16
2 (lydstyrke) -knapper 12, 15, 19, 26, 35
Lydstyrke-regulering 12, 15, 25
Låse fjernbetjeningens knapper 34
P, Q, R
PROGRAM-knap 13
S
Slette 35
Slette/Ændre
lært signal 22, 23
Tænd-kommando 27
Systemkontrol-funktioner 29
T, U
Tænd-funktion
indstille 27
Talknapper 11, 22
47DA
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
5
47
06-12-18, 11.11
http://www.sony-europe.com
39DA
Sony Corporation Printed in Denmark
RM-VL600T_ [CE7] 2-685-367-11(1)
tom
39
06-12-18, 11.26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement