Sony RM-V302T Operating instructions

Sony RM-V302T Operating instructions
Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker
1 Tænd den komponent, du vil klargøre.
RM-V302T
Remote Commander
2 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på en knap for at
kontrollere, om den pågældende knap virker.
Eksempel: Tryk på 1-knappen for at se, om den virker på din
komponent.
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet (kääntöpuolella)
3 Kontroller, at fjernbetjeningens andre knapper styrer de
tilsvarende funktioner på komponenten.
© 2004 Sony Corporation
Du kan skrive kodenummeret på mærkaten inden i låget til
batterirummet.
Dansk
Klargøre fjernbetjeningen
Om forindstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af
Sony-fabrikat.
Hvis du bruger fjernbetjeningen med en Sony-komponent, er det
ikke nødvendigt at forindstille fjernbetjeningen, inden du
begynder at bruge den.
For at klargøre fjernbetjeningen til brug med andre producenters
komponenter (ikke-Sony), der ikke er fabriksindstillet, skal du
følge instruktionerne i denne vejledning for at forindstille
fjernbetjeningen med det korrekte kodenummer for din(e)
komponent(er). (Se også den medfølgende tabel
“Komponentkodenumre”.)
Komponent der kan forindstilles Knap
Tv
Fabriksindstilling
TV
Sony-tv
Videobåndoptager/satellittuner/
VCR
forstærker (eller receiver)/cd/
båndoptager/md- deck/DAT-deck/
SAT
dvd/tv
DVD
Sony VHS-videobåndoptager (VTR3)
Sony-satellittuner
Sony dvd-afspiller
AMP
Sony-forstærker
Bemærkninger
• Fjernbetjeningen kan klargøres til kun at betjene en komponent
pr. knap – med mindre deres kodenumre tilfældigvis er de
samme. Du kan f.eks. ikke klargøre fjernbetjeningen til at betjene
et Sony-tv og et Panasonic-tv på samme tid (fordi de bruger
forskellige kodenumre).
• Du vil ikke altid kunne betjene en komponent af Sony-fabrikat
med fabriksindstillingen. Følg i så fald proceduren i “Indstille
koden”.
Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker...
Bemærkninger om batterier
• Bland ikke gamle batterier med nye, og bland ikke forskellige typer
batterier sammen.
• Hvis elektrolytten inde i batteriet lækker, skal det berørte område
på batteriet tørres af med en klud, og de gamle batterier skal
udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage skal batterierne
tages ud, når fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
Indstille koden
Søge efter den korrekte kode
Følg trin 1 og 2 nedenfor for hver komponent, du planlægger at
bruge med fjernbetjeningen.
Hvis du har prøvet alle de kodenumre, der er anført for din
komponent, og du stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
(eller hvis din komponent ikke er anført i tabellen
“Komponentkodenumre”), kan du prøve følgende
fremgangsmåde.
Trin 1: Indtaste kodenummeret
1 Se den medfølgende tabel “Komponentkodenumre”, og find den
trecifrede kode for den ønskede komponent.
Hvis der er mere end et kodenummer, skal det først anførte
nummer bruges til at gennemføre proceduren nedenfor.
Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, skal du bruge
kodenummer 086.
Se “Søge efter den korrekte kode”, hvis din komponent ikke er
anført.
2 Mens du trykker på S (SET)-knappen,
skal du trykke på 1-knappen.
3 Tryk på knappen for den komponent,
du vil klargøre.
S
TV
VCR
DVD
SAT
AMP
Bemærk
Knapperne VCR, SAT, AMP og DVD er fra fabrikkens side reserveret
til henholdsvis “videobåndoptager”, “satellittuner”, “forstærker” og
“dvd-afspiller”. Du kan dog tildele andre komponenter på disse
knapper. Se “Ændre komponenttype på knapperne VCR, SAT, AMP
og DVD” for nærmere oplysninger.
Hav nye batterier klar, inden batterierne udskiftes.
4 Indtast komponentens kodenummer.
Eksempel: Hvis du indtaster koden
for et Philips-tv, skal du trykke på
-86.
Skyd batterirummet åbent, og isæt to størrelse R6 (AA) batterier
(medfølger ikke). Sørg for at matche + og – på batterierne med +
og – i batterirummet.
5 Tryk på og slip t-knappen for at
gemme kodenummeret i fjernbetjeningens
hukommelse.
1
6 Gå til “Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker” for at
afslutte klargøring.
Isætning af batterier
2
0
8
Dit kodenummer
Hvis du trykker på en forkert knap i trin 4
Tryk på 1-knappen, mens du trykker på S (SET) -knappen, og gå
derefter tilbage til trin 2.
Hvornår batterierne skal udskiftes
Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder. Hvis
fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være brugt op.
Udskift batterierne med nye.
Bemærkninger
• Udskift begge batterier med nye.
• Brug ikke mere end 3 minutter på at udskifte batterierne, da
indstillinger af kodenumre i modsat fald slettes.
• Prøv først at gentage disse klargøringsprocedurer med de andre
koder, der er anført for din komponent (se den medfølgende
tabel “Komponentkodenumre”).
• Hvis du, efter at have prøvet alle de koder, der er anført for din
komponent, stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
korrekt, kan du prøve søgemetoden beskrevet i “Søge efter den
korrekte kode”.
6
Inden søgefunktionen startes
Indstil hver komponent til følgende status for at aktivere
søgefunktionen.
TV, AMP: tændt CD, MD, TAPE, DAT: tændt med en
afspilningskilde (disk, kassettebånd osv.) Andre komponenter:
slukket
1 Mens du trykker på S (SET) -knappen, skal du trykke på
1-knappen.
Ændre fabriksindstillingen for
lydstyrkeregulering
Fra fabrikkens side tildeles “videobåndoptager” til VCR-knappen,
“satellittuner” til SAT-knappen, “forstærker” til AMP-knappen og
“dvd-afspiller” til DVD-knappen. Ved at gennemføre følgende
procedure kan du ændre denne indstilling, så du kan tildele enhver
komponent til disse knapper.
1 Mens du trykker på S (SET)-knappen, skal du trykke på 1-knappen.
1 Mens du trykker på S (SET)-knappen, skal du trykke på
1-knappen.
2 Tryk på VCR, SAT, AMP eller DVD-knappen.
3 Tryk på og slip x (stop) -knappen.
4 Tryk på og slip en af følgende knapper:
1 for at tildele en videobåndoptager
3 for at tildele en satellittuner
4 for at tildele en forstærker
5 for at tildele en cd
6 for at tildele en båndoptager
7 for at tildele et md-deck eller et DAT-deck
8 for at tildele et tv - for at tildele en dvd
5 Tryk på og slip t-knappen.
6 Indtast komponentens kodenummer ved at følge trin 2 til 6 i
“Indtaste kodenummeret” eller trin 1 til 6 i “Søge efter den
korrekte kode”.
• Hvis du bruger mere end en forstærker og har indstillet den på
VCR-, SAT - eller DVD -knappen, kan du ikke regulere
lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP-knappen, når du
vælger disse knapper.
• Hvis du ændrer indstillingen af AMP-knappen til en anden
komponent end en receiver eller forstærker, indstilles indstillingen
af lydstyrkeregulering for videokomponenter igen på “TV”, selvom
du har ændret fabriksindstillingen af lydstyrkeregulering. I så fald
vil du ikke kunne regulere lydstyrken fra andre lydkomponenter
end en receiver eller forstærker.
Sådan nulstilles til fabriksindstillingen af
lydstyrkeregulering
VIDEO 1
VIDEO 2
Sådan ændres eller slettes et program
Når du vil ændre indstillingen, eller hvis du ikke længere bruger
en programmeret betjening, skal du følge proceduren nedenfor for
at overskrive eller slette programmet.
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
7
• Selvom du prøver at programmere mere end fire betjeninger og
trykker på de tilsvarende knapper i trin 2 ovenfor, bliver kun de
første fire knapper, der blev trykket på, programmeret.
• Hvis du prøver at programmere kun en betjening på en macrotast, bliver indstilling af betjeningen afvist.
• Du kan kun programmere Channel Macro-funktionen for op til tre
komponenter. For at programmere en fjerde komponent skal du
først slette alle macro-taster for en komponent.
• Hvis du har programmeret Channel Macro-funktionen til
betjening af tv- eller satellittuner, kan den knap, der bruges som en
macro-tast, ikke bruges til hurtigtekstknapper.
AMP
1-
8
DVD
0
9
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af, at du
hører lyden på dine videokomponenter fra dine tv-højttalere, og at
du hører lyden på dine lydkomponenter fra de højttalere, der er
tilsluttet din forstærker (eller receiver).
2 Ret fjernbetjeningen direkte mod
komponenten.
1 Tryk på knappen for den ønskede
komponent på fjernbetjeningen.
3 Slip macro-tasten.
TV
VCR
DVD
SAT
AMP
3 Tryk på knappen for den funktion, du vil bruge.
Se “Beskrivelse af knapper på fjernbetjeningen” for en fuldstændig
beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen.
Fabriksindstilling:
TV
AMP
Forstærker
* Hvis du tildeler en lydkomponent til VCR-, SAT- eller DVD-knappen, kan du
regulere lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP-knappen. Hvis du
tildeler videokomponenter til disse knapper, kan du regulere lydstyrken på
tv’et.
6 Kontroller, at fjernbetjeningen styrer de andre funktioner på din
komponent ved at trykke på de tilsvarende knapper på
fjernbetjeningen. Hvis de tilsyneladende virker korrekt, har du
fået klargjort fjernbetjeningen.
Du kan altså regulere lydstyrken på dit tv eller din forstærker,
mens du betjener en video- eller lydkomponent, uden først at
skulle trykke på TV- eller AMP-knappen. Eksempel: For at regulere
lydstyrken på dine videobåndoptagerkanaler er det ikke nødvendigt
først at trykke på TV-knappen.
Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, vil du måske
gerne høre tv- eller videobåndoptagerlyden fra højttalerne via din
forstærker (eller receiver), ikke fra dine tv-højttalere. I så fald skal
du ændre fabriksindstillingen, så du kan regulere lydstyrken på
dine videokomponenter uden først at skulle skifte til forstærkeren
(eller receiveren).
Følg procedurerne nedenfor for at ændre fabriksindstillingen for
lydstyrkeregulering.
Hvis komponenten ikke virker korrekt, skal du gentage trin 1 til 5
og søge efter en anden kode.
Bemærk
Denne funktion er kun effektiv, når en forstærker (eller receiver) er
indstillet på AMP-knappen. Du kan ikke regulere lydstyrken på en
forstærker (eller receiver) indstillet på VCR, SAT- eller DVD-knappen,
mens komponenten for en anden knap betjenes.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Denne fjernbetjening bruges i princippet på samme måde som de
fjernbetjeninger, der følger med dine komponenter.
• Brug af denne fjernbetjening forøger ikke antallet af funktioner
på dine komponenter. Fjernbetjeningens funktioner er begrænset
til funktionerne på selve komponenterne. Hvis dit tv f.eks. ikke
har en MUTING-funktion, fungerer %-knappen på denne
fjernbetjening ikke med dit tv.
• Nogle af komponentens funktioner virker muligvis ikke med
denne fjernbetjening.
Indstille en kanal med en enkelt
knap (Channel Macro-funktion)
Du kan programmere Channel Macro-funktionen på enhver af
knapperne angivet nedenfor (macro-taster).
F.eks. kan du i stedet for at trykke på 1, 2, og derefter ENTknappen for at skifte tv-kanal udføre denne betjening ved kun at
trykke på N-knappen.
Bemærk
Sørg for at vente i ca. tre sekunder i trin 2 ovenfor. Mens du holder
ned på macro-tasten og venter, overføres de programmerede
signaler. Hvis du retter fjernbetjeningen mod din komponent, kan
den programmerede betjening derfor blive udført, før du går
videre med proceduren.
Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen:
• Når fjernbetjeningen klargøres, skal du nøje gennemgå procedurerne
beskrevet i “Indstille koden”. Hvis den kode, der er anført først for din
komponent, ikke virker, skal du prøve andre koder for den komponent i
den rækkefølge de står i. Hvis ingen af koderne virker (eller hvis din
komponent ikke er anført i denne vejledning), skal du prøve at bruge
procedurerne i “Søge efter den korrekte kode”. •
Kontroller, at du
retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at der ikke er nogen
forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten.
• Sørg for, at batterierne ikke er brugt op, og at de er isat korrekt.
• Kontroller, at der trykkes på knappen på TV, VCR, SAT, AMP eller DVD for at
vælge din ønskede komponent.
• Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der f.eks. ikke
fulgte en fjernbetjening med din komponent, kan den sandsynligvis ikke
betjenes med en fjernbetjening.
• Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, skal du sørge for at
have klargjort fjernbetjeningen som beskrevet i “Regulere lydstyrken på
videokomponenter, der er tilsluttet et lydanlæg”.
• Hvis et problem ikke kan løses, skal fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstilling ved at trykke på 1, t og 2– -knapperne på samme tid.
Kundeservice
Hvis du har nogen spørgsmål om eller
problemer med fjernbetjeningen, som ikke
er dækket i denne vejledning, kan du ringe
til kundeservice. Nummeret er står på
garantibeviset.
Den betjening, der kan programmeres, skal bestå af to til fire
efterfølgende tryk på - til 9-knapperne eller ENT-knappen.
Bemærk
Channel Macro-funktionen virker muligvis ikke korrekt på alle
komponenter.
Helpline available
*1 Disse knapper regulerer lydstyrken
på enten tv eller forstærker. Se
“Regulere lydstyrken på
videokomponenter, der er tilsluttet
et lydanlæg” for nærmere
oplysninger.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qg Til at tænde.
Til at vende tilbage fra tekst-tv
til tv.
qh Til at betjene JUMP,
FLASHBACK, eller CHANNEL
på tv’et, afhængigt af
producentens indstilling.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper.
Betjene en videobåndoptager
Fejlsøgning
Macro-tasterne er:
N, m, M, x, X og zREC.
(Kun ved betjening af tv eller satellittuner.)
1 For at klargøre fjernbetjeningen
skal du trykke på S (SET), mens
du trykker på 1.
5 2+: Lydstyrke op.*1
2–: Lydstyrke ned.
7 Til at dæmpe lydstyrken på
tv’et eller forstærkeren.*1
qa Til at slå strømmen til og fra på
den valgte komponent.
qs Knapper til valg af komponent.
For at skifte til betjening for hver
komponent skal du trykke på den
knap, der har fået tildelt den
pågældende komponent.
z Talknap 5 og PROGR+-knappen
har begge et berøringspunkt,
der letter brugen.
Betjene en komponent
VCR, SAT*, DVD*
Sørg for at gå videre til hvert næste trin i ovenstående procedure
indenfor 10 sekunder, ellers bliver funktionsindstillingen annulleret.
Bemærkninger
Bemærkninger
DVD
SAT
2 Til at ændre programmet.
Også til at slå strømmen til.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som dit
tv’s fjernbetjening.
4 Til at ændre indgangsindstilling.
6 Til at skifte til tekst-tv.
8 Til at bevæge markøren opad,
nedad, til højre eller venstre.
9 Til at hente MENU-displayet.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
3 Tryk på og slip PROGR+-knappen. Tryk derefter på og slip
1-knappen.
Bemærk
Indstillingen af lydstyrkeregulering ændres til “forstærker”. Du
kan regulere lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP knappen, mens du vælger enhver komponent.
VCR
Regulere lydstyrken på
videokomponenter, der er
tilsluttet et lydanlæg
TV
Se “Fejlsøgning”, hvis du stadig ikke kan kan få fjernbetjeningen
til at virke korrekt.
4 Tryk på t-knappen.
Generelt
S
TV
Betjene et tv
Regulerer lydstyrken på
5 Når den korrekte kode er fundet, skal du trykke på t-knappen
for at gemme kodenummeret i fjernbetjeningens hukommelse.
3 Tryk på 2+-knappen.
2 Mens du trykker på den ønskede macro-tast, skal du trykke på
knapperne krævet til betjeningen efter hinanden.
Eksempel: For at programmere 1 t 2 t ENT på N-knappen
skal du først holde ned på N, trykke på 1, 2 og ENT efter
hinanden, og derefter slippe N.
2 Efter at have ventet i ca. tre sekunder skal du trykke på den nye
sekvens af knapper. For at slette programmet skal du trykke på
og slippe -, og derefter trykke på og slippe ENT.
TV
Vær tålmodig, når du gør dette: Det kan tage op til ca. 120
forsøg, før det korrekte kodenummer er lokaliseret.
2 Tryk på AMP-knappen.
Beskrivelse af knapper på
fjernbetjeningen
1 Hold ned på den macro-tast, du vil ændre eller slette.
Knap
Bliv ved med at prøve, indtil komponenten virker som følger:
• TV, AMP: slukket
• CD, MD, TAPE, DAT: slukket eller afspilning
• Andre komponenter: tændt
• Tv uden en strømkontakt: Funktionen kanal + virker.
1 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent.
(Du kan kun vælge tv eller satellittuner.)
Tryk i stedet på 2– i trin 3 ovenfor.
2 På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen for den
komponent, du vil klargøre.
4 Gentag trin 3, indtil det korrekte kodenummer er fundet.
Hver gang du trykker på PROGR+-knappen, og derefter
1-knappen, bliver et nyt kodenummer overført.
Sådan programmeres en betjening
Ændre komponenttype på knapperne VCR,
SAT, AMP og DVD
2 Til at ændre programmet.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som din
videobåndoptagers
fjernbetjening.
4 Til at skifte de signaler, der
sendes til tv’et.
6 Til at vise skærmdisplayet.
8 Til at bevæge markøren opad,
nedad, til højre eller til venstre.
9 Til at hente MENU-displayet.
q;, ql og w;
N:
Til at afspille.
x:
Til at standse.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
zREC: For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på zREC.
X:
Til at holde pause.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qg Til at ændre
indgangsindstilling.
qk Til at indføre valget.
Betjene en satellittuner
2 Til at ændre programmet.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som din
satellittuners fjernbetjening.
4 Til at ændre
indgangsindstillingen (H/V).
8 Til at bevæge markøren opad,
nedad, til højre eller venstre.
9 Til at hente MENU-displayet.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
Betjene et md-deck
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qh Til at betjene funktionerne
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på
satellittuneren, afhængigt af
producentens indstilling.
qj Til at hente Master Guide.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper.
Betjene en dvd
2 Talknapper: Til at indstille
punkter valgt fra skærmen.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
4 Til at ændre lyden.
6 Til at vise den aktuelle
afspilningsstatus på skærmen.
8 Til at bevæge markøren opad,
nedad, til højre eller til venstre.
9 Til at vise dvd-menuen.
q; For at optage skal du trykke på
N , mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre indstillingen. Til
at indstille punkter valgt fra
skærmen.
qf PROGR+:
Til at vælge det næste
spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
qg Til at slette en indstilling.
qh Til at vælge den næste disk.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Betjene et DAT-deck
qf PROGR+:
Til at gå videre
til det næste sted
eller sang. Program op.
PROGR–:
Til at gå videre
til det foregående sted
eller sang. Program ned.
qg Til at skifte underteksten.
qh Til at vise titelmenuen.
qj Til at slette de valgte tegn fra
skærmen.
Til at vælge decket.
qk Til at udføre punkter valgt fra
skærmen.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Betjene en forstærker (eller receiver)
2 Til at vælge indgangskilde:
1 vælger VIDEO 1
2 vælger VIDEO 2
3 vælger AUX
4 vælger TUNER
5 vælger CD
6 vælger TAPE
7 vælger MD
8 vælger TV
9 vælger PHONO
- vælger DVD
4 Til at skifte indgangskilde ved
hvert tryk.
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
6 Til at skifte displayindstilling
eller slå displayet til/fra.
q; For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre indstillingen.
qf PROGR+:
Forindstille
frekvens op.
Indstille på
frekvens op.
PROGR–:
Forindstille
frekvens ned.
Indstille på
frekvens ned.
qh Til at skifte bånd (FM/AM).
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
6 Til at skifte displayindstilling
eller slå displayet til/fra.
q; For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qf PROGR+:
Til at vælge det næste
spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Betjene en båndoptager
3, q;, ql og w;
Bånd-betjeningsknapper.
For kassettebåndoptagere med to
deck, betjeningsknapper for Deck
A (for Sony-kassettebåndoptager
med to deck, knapper for Deck B).
-:
Til at vende om.
N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
zREC: For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på zREC.
Slip først N, og slip
derefter zREC.
x:
Til at standse.
X:
Til at holde pause.
8, 9, qd og qk
Betjeningsknapper for Deck B
(for Sony-kassettebåndoptager
med to deck, knapper for
Deck A).
ENT:
:
:
:
:
MENU:
Til at vende om.
Til at afspille.
Til at spole tilbage.
Til at spole frem.
Til at standse.
For at optage skal du
trykke på , mens du
trykker på MENU.
Slip først , og slip
derefter MENU.
OK:
Til at holde pause.
qh Til at vælge Deck A eller Deck B
(kun dobbelt
kassettebåndoptager).
Hvis din båndoptagers fjernbetjening
har et sæt bånd-betjeningsknapper
og har en A/B-knap til valg af deck,
til at
skal du bruge knappen
vælge Deck A eller Deck B.
Specifikationer
Betjene en cd
Betjeningsafstand
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
4 Til at skifte indgangskilde.
6 Til at slå cd-afspillerens display
til/fra.
q; For at optage skal du trykke på
N , mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre en indstilling.
Strømkrav
Batterilevetid
qf PROGR+:
Til at vælge det
næste spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
qg Til at slette en indstilling.
qh Til at vælge den næste disk.
qj Til at vælge afspiller eller
optager.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Mål
Ca. 7 m (varierer, afhængigt af den enkelte
producents komponent)
2 størrelse AAA (R6) batterier (medfølger ikke)
Ca. 6 måneder (varierer, afhængigt af hvor ofte
fjernbetjeningen bruges)
Ca. 55 × 200 × 32 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 95 g (ekskl. batterier)
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i
henhold til lovgivningen, hovedsagligt i EØS-landene (Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde).
Suomi
Koodin asettaminen
Kauko-ohjainasetusten tekeminen
Kauko-ohjaimen asetusten tekemisestä
Suorita kohdat 1 ja 2 jokaisen kauko-ohjaimella käytettävän laitteen
kohdalla.
Kohta 1: Koodinumeron syöttäminen
Kauko-ohjain on asetettu tehtaalla toimimaan Sony-laitteiden
kanssa.
Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, sinun ei tarvitse
tehdä kauko-ohjaimen esiasetuksia ennen sen käytön aloittamista.
Jos haluat asettaa kauko-ohjaimen toimimaan muiden (kuin Sony)
valmistajien laitteiden kanssa tai käyttää sitä sellaisen laitteen
kanssa, jota ei ole esiasetettu tehtaalla, sinun seurattava tämän
käsikirjan ohjeita kauko-ohjaimen esiasetusten tekemiseksi oikealla
koodilla yhtä tai useampaa laitettasi varten. (Lue myös toimitettu
“Laitekoodinumerot”-taulukko.).
Esiasetettava laite
Painike Tehdasasetus
TV
TV
Videonauhuri/Satelliittiviritin/
VCR
(Viritin)vahvistin/CD/Kasettidekki/
MD-dekki/DAT-dekki/DVD/TV
SAT
Oikean koodin hakeminen
Sony-tv
Sony-videonauhuri
(VTR3)
Sony-satelliittiviritin
DVD
Sony-DVD-soitin
AMP
Sony-vahvistin
Huomautuksia
• Kauko-ohjain voidaan asettaa käyttämään vain yhtä laitetta
painiketta kohti – elleivät niiden koodinumerot ole samat. Et voi
esimerkiksi asettaa kauko-ohjainta käyttämään Sony-tv:tä ja
Panasonic-tv:tä samanaikaisesti (koska ne käyttävät eri
koodinumeroita).
• Voi myös käydä niinkin, että et pysty käyttämään Sony-laitetta
tehtaan esiasetuksella. Seuraa siinä tapauksessa kappaleessa
“Koodin asettaminen” annettuja ohjeita.
1 Lue toimitettu “Laitekoodinumerot”-taulukko ja tarkista siitä
halutun laitteen 3-numeroinen koodi.
Mikäli koodiluettelossa on laitteen kohdalla useampia kuin yksi
koodi, kokeile ensin ensimmäiseksi mainitulla koodilla
seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Esimerkiksi Philips-tv:n asettamiseksi käytä koodinumeroa 086.
Ellei laitettasi ole luettelossa, lue kappale “Oikean koodin
hakeminen”.
2 Samalla kun painat S (SET) -painiketta,
paina myös 1-painiketta.
3 Paina asetettavaa laitetta vastaavaa
painiketta.
S
TV
VCR
DVD
SAT
Painikkeisiin VCR, SAT, AMP ja DVD on tehtaalla jo asetettu laitteet
“videonauhuri”, “satelliittiviritin” “vahvistin ja “DVD-soitin”. Voit
kuitenkin asettaa myös muita laitteita näihin painikkeisiin.
Yksityiskohtaisia tietoja tästä on kappaleessa “Painikkeiden VCR,
SAT, AMP ja DVD laitetyypin vaihtaminen”.
0
8
6
Koodinumerosi
5 Paina ja päästä t -painike tallentaaksesi
koodinumeron kauko-ohjaimen muistiin.
6 Siirry kappaleeseen “Kohta 2: Koodinumeron
toimimisen tarkistaminen” asetuksen
loppuunsuorittamiseksi.
Mikäli painat väärää painiketta kohdassa 4.
Paristojen asentaminen
Ota esiin etukäteen uudet paristot ennen vanhojen paristojen
poistamista.
Avaa paristotila ja aseta siihen kaksi AA-koon (R6) paristoa (eivät
sisälly toimitukseen). Aseta paristojen + ja – -päät varmasti oikein
paristotilaan.
1
2
Paina 1 -painiketta samalla kun painat S (SET) -painiketta ja siirry
sen jälkeen kohtaan 2.
Kohta 2: Koodinumeron toimimisen tarkistaminen
1 Kytke päälle laite, jonka asetuksen haluat asettaa.
2 Suuntaa kauko-ohjain laitetta kohti ja tarkista jotakin painiketta
painamalla, toimiiko painike.
Paina esimerkiksi 1 -painiketta tarkistaaksesi, toimiiko se
laitteessasi.
3 Tarkista, että myös kauko-ohjaimen muut painikkeet ohjaavat
laitteen niitä vastaavia toimintoja.
Kirjoita muistiin koodinumero paristotilan sisällä olevaan
tarraan.
Milloin paristot tulee vaihtaa?
Normaalioloissa paristojen tulisi kestää aina 6 kuukautta. Jos kaukoohjain ei toimi kunnolla, paristot saattavat olla tyhjentyneet. Vaihda
ne uusiin.
Huomautuksia
• Vaihda molemmat paristot uusiin.
• Suorita paristojen vaihto alle 3 minuutissa, muuten kaukoohjaimen koodiasetus häviää.
Ennen hakutoiminnon käynnistämistä
Aseta kukin laite seuraavaan tilaan hakutoiminnon
mahdollistamiseksi.
Tv, AMP (vahvistin): virta päälle
CD, MD, TAPE, DAT: virta päälle toistomedia ladattuna (levy,
kasetti, tms.) Muut laitteet: virta päältä
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina myös 1 -painiketta.
2 Paina kauko-ohjaimesta asetettavaa laitetta vastaavaa painiketta.
3 Paina ja päästä PROGR+ -painike. Paina sen jälkeen ja päästä
1 -painike.
4 Toista kohtaa 3, kunnes oikea koodinumero on löydetty.
Joka kerta kun painat PROGR+ -painiketta ja sen jälkeen
1 -painiketta, uusi koodinumero lähetetään laitteeseen.
AMP
Huomautus
4 Syötä laitteen koodinumero.
Jos esimerkiksi aiot kirjoittaa Philips-tv:n
koodin, paina painikkeita -86.
Mikäli olet käynyt läpi kaikki luettelossa olevat laitteesi
koodinumerot, eikä kauko-ohjain vieläkään toimi (tai jos laitteesi ei
ole mukana “Laitekoodinumerot”-taulukossa), kokeile seuraavaa
menettelyä.
Ellei kauko-ohjain näytä toimivan...
• Kokeile ensin toistamalla tämä asetusmenettely käyttämällä muita
laitteesi koodiluettelossa olevia koodeja (lue toimitettu
“Laitekoodinumerot”-taulukko).
• Kun olet yrittänyt saada laitettasi toimimaan kaikilla sen listalla
olevilla koodeilla, eikä kauko-ohjaus vieläkään toimi, kokeile
menettelyä, joka on kuvattu kappaleessa “Oikean koodin
hakeminen”.
Kokeile numeroita siihen asti, että laitteesi alkaa toimimaan
seuraavasti:
• Tv, AMP (vahvistin): virta menee päältä
• CD, MD, TAPE, DAT: virta menee päältä tai toisto käynnistyy
• Muut laitteet: virta tulee päälle
• Tv ilman virtapainiketta: Siirto seuraavaksi suurempaan
kanavanumeroon onnistuu.
Toimi kärsivällisesti tätä tehdessäsi; joudut ehkä kokeilemaan aina
noin 120:tä numeroa, ennen kuin oikea koodinumero löytyy.
5 Kun oikea numero on löytynyt, paina t -painiketta numeron
tallentamiseksi kauko-ohjaimen muistiin.
6 Tarkista, että kauko-ohjaimella voi käyttää myös laitteesi muita
toimintoja painamalla toimintoja vastaavia painikkeita kaukoohjaimesta. Jos ne vaikuttavat toimivan oikein, kauko-ohjaimen
asetukset on tehty nyt valmiiksi.
Ellei laite toimi kunnolla, toista kohdat 1–5 ja valitse jokin toinen
koodi.
Äänenvoimakkuuden tehdasasetuksen
muuttaminen
Tehtaalla “videonauhuri” on asetettu VCR -painikkeeseen,
“satelliittiviritin” SAT -painikkeeseen, “vahvistin”
AMP -painikkeeseen ja “DVD-soitin” DVD -painikkeeseen.
Suorittamalla seuraava menettely voit muuttaa tätä asetusta siten,
että voit asettaa minkä tahansa haluamasi laitteen mihin tahansa
näistä painikkeesta.
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina myös 1 -painiketta.
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina myös 1 -painiketta.
2 Paina VCR, SAT, AMP, tai DVD -painiketta.
3 Paina ja päästä x (pysäytys) -painike.
4 Paina ja päästä jokin seuraavista painikkeista:
1 asettaaksesi videonauhurin
3 asettaaksesi satelliittivirittimen
4 asettaaksesi vahvistimen 5asettaaksesi CD:n
6 asettaaksesi kasettidekin
7 asettaaksesi MD- tai DAT-dekin
8 asettaaksesi tv:n - asettaaksesi DVD-soittimen
5 Paina ja päästä t (pysäytys) -painike.
6 Kirjoita laitteen koodinumero kappaleen “Koodinumeron
syöttäminen” kohtien 2–6 tai kappaleen “Oikean koodin
hakeminen” kohtien 1–6 mukaisesti.
Audiojärjestelmään kytkettyjen
videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätäminen
Kauko-ohjaimen tehtaalla suoritettu esiasetus perustuu
olettamukseen, että kuuntelet videolaitteitasi tv:si kaiuttimista ja että
kuuntelet audiolaitteitasi (viritin)vahvistimeen kytketyistä
kaiuttimista.
Tehdasasetus:
Painike
Säätää seuraavan laitteen
äänenvoimakkuutta
TV
TV
Huomautus
VCR, SAT*, DVD*
TV
Tee 10 sekunnin sisällä edellisestä jokainen edellä kuvatun
menettelyn kohdista, muussa tapauksessa tila-asetus peruuntuu.
AMP
Vahvistin
Ellet vieläkään saa kauko-ohjainta toimimaan kunnolla, lue kappale
“Vianetsintä”.
Toimintosarjan ohjelmointi
Painikkeiden VCR, SAT, AMP ja DVD
laitetyypin vaihtaminen
* Jos asetat audiolaitteen johonkin painikkeista VCR, SAT tai DVD, voit säätää
vahvistimen äänenvoimakkuutta AMP -painikkeella. Jos asetat jonkin
videolaitteen johonkin näistä painikkeista, voit säätää tv:n
äänenvoimakkuutta.
Voit tällöin säätää tv:si tai vahvistimesi äänenvoimakkuutta
käyttäessäsi video- tai audiolaitettasi tarvitsematta ensin painaa
TV- tai AMP -painiketta. Halutessasi esimerkiksi säätää
videonauhurisi ohjelmakanavien äänenvoimakkuutta sinun ei
tarvitse painaa ensin TV -painiketta.
Jos videolaitteesi on kuitenkin kytketty audiojärjestelmään, kuulet
luultavasti tv:si tai videonauhurisi tuottaman äänen
(viritin)vahvistimeesi kytketyistä, et tv:n, kaiuttimista. Tässä
tapauksessa sinun on muutettava tehdasasetuksia siten, että voit
säätää videolaitteittesi äänenvoimakkuutta tarvitsematta ensin
siirtyä (viritin)vahvistimen käyttöön.
Äänenvoimakkuuden tehdasasetusten muuttamiseksi suorita
seuraava menettely.
Paristoja koskevia huomautuksia
Huomautus
• Älä käytä yhtä aikaa vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja.
• Mikäli pariston sisällä oleva elektrolyyttineste pääsee vuotamaan,
pyyhi paristotilan kastunut alue kuivaksi ja vanhat paristot uusiin.
Elektrolyyttinesteen vuotamisen ehkäisemiseksi ota paristot pois
paristotilasta, ellet aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.
Tämä toiminto toimii ainoastaan silloin kun (viritin)vahvistin on
asetettu käytettäväksi AMP -painikkeella. Et voi säätää VCR-, SATtai DVD -painikkeeseen asetetun (viritin)vahvistimen
äänenvoimakkuutta samalla kun käytät sitä toisella painikkeella.
1 Paina halutun laitteen valintapainiketta.
(Voit valita ainoastaan vaihtoehdot “TV” tai “satelliittivirin”.)
2 Paina S (SET)-painiketta.
3 Paina 2+ -painiketta.
4 Paina t -painiketta.
Äänenvoimakkuuden asetukseksi vaihtuu “vahvistin”. Voit nyt
säätää vahvistimen äänenvoimakkuutta AMP -painikkeella samalla
kun valitset minkä tahansa laitteen.
Huomautuksia
• Jos käytät useampaa kuin yhtä vahvistinta ja olet asettanut sen
VCR, SAT, tai DVD -painikkeeseen ja jos valitset sen jollakin näistä
painikkeista, et voi säätää AMP -painikkeeseen asetetun
vahvistimen äänenvoimakkuutta.
• Jos vaihdat AMP -painikkeen asetuksen muuhun laitteeseen kuin
(viritin)vahvistin, videolaitteiden äänenvoimakkuuden
säätötoiminto palaa “TV”:hen, vaikka et olisikaan vaihtanut
tehtaalla esiasetettua äänenvoimakkuusasetusta. Et pysty tässä
tapauksessa säätämään muiden audiolaitteiden kuin
(viritin)vahvistimen äänenvoimakkuutta.
TV
VCR
SAT
1 Pidä muutettavaa tai poistettavaa makronäppäintä painettuna.
2 Odota noin kolme sekuntia, paina peräkkäin uusia
toimintonäppäimiä tai poista ohjelmointi ja paina sekä päästä - painike, ja paina ja päästä sen jälkeen ENT-painike.
3 Paina halutun toiminnon painiketta.
3 Päästä makronäppäin.
Lue kappaleesta “Kauko-ohjaimen näppäinten kuvaus”
yksityiskohtaiset tiedot kauko-ohjaimen painikkeista.
Huomautus
AMP
Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia huomautuksia
Tätä kauko-ohjainta käytetään periaatteessa samalla tavalla kuin
laitteiden mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.
• Tämän kauko-ohjaimen käyttö ei lisää uusia toimintoja laitteisiin.
Kauko-ohjaimella voi ohjata vain laitteessa jo ennestään olevia
toimintoja. Jos esimerkiksi tv:ssäsi ei ole MUTING-toimintoa, ei
tämän kauko-ohjaimen % -painike toimi tv:tä käytettäessä.
• Kaikkia laitteen toimintoja ei saa välttämättä käytetyksi tällä
kauko-ohjaimella.
Kanavan asetus yhdellä painikkeella
(Kanavamakrotoiminto)
Voit ohjelmoida Channel Macro -toiminnon mille tahansa
seuraavassa luetelluille painikkeille (makronäppäimet).
Sen sijaan, että esimerkiksi painettaisiin näppäimiä 1, 2, ja sen
jälkeen ENT -painiketta tv-kanavan vaihtamiseksi, voit suorittaa
nämä toiminnot yksinomaan N -painiketta painamalla.
Makronäppäimet ovat:
N, m, M, x, X ja zREC.
(Ainoastaan “TV“ tai “satelliittiviritin“-toimintojen aikana.)
Odota loppuun nuo 3 sekuntia edellisessä kohdassa 2. Pitäessäsi
painettuna makronäppäintä ja odottaessasi niiden kulumista
makrosignaaleja lähetetään laitteeseen. Jos kauko-ohjain on sen
vuoksi suunnattuna kohti laitetta, ohjelmoitu toimintosarja voi
käynnistyä ennen kuin pääset jatkamaan menettelyä.
Vianetsintä
Mikäli asetusten tekemisessä tai kauko-ohjaimen käytössä ilmenee ongelmia:
• Kauko-ohjaimen asetuksia tehdessäsi suorita huolellisesti kappaleessa
“Koodin asettaminen” kuvatut menettelyt. Ellei laitettasi koskevassa
koodiluettelossa ensimmäisenä oleva koodi toimi, kokeile muita laitteen
koodeja luettelon järjestyksessä. Elleivät koodit toimi (tai ellei laitteesi ole
mukana tämän käsikirjan luettelossa), kokeile kappaleessa “Oikean koodin
hakeminen” kuvattuja ohjeita.
• Tarkista, että kauko-ohjain on suunnattu suoraan kohti laitetta ja ettei niiden
välillä ole mitään esteitä.
• Tarkista, etteivät kauko-ohjaimen paristot ole lopussa ja että ne on asetettu
kunnolla paikalleen.
• Tarkista, että haluttu laite on valittu jollakin painikkeista TV, VCR, SAT, AMP
ja DVD .
• Tarkista, että laitetta voidaan käyttää infrapunakauko-ohjauksella. Ellei
laitettasi esimerkiksi toimitettu kauko-ohjaimella, sitä ei voi luultavasti
myöskään käyttää sillä.
• Jos videolaitteesi on kytketty audiojärjestelmään, tarkista, että olet tehnyt
kauko-ohjaimen asetukset kappaleen “Audiojärjestelmään kytkettyjen
videolaitteiden äänenvoimakkuuden valinta” mukaisesti.
• Ellei ongelmia saada korjatuksi, palauta kauko-ohjain tehdasasetuksiin
painamalla 1, t et 2– -painikkeita samanaikaisesti.
Ohjelmoitavien toimintosarjojen tulee sisältää 2–4 painikkeiden
-–9 tai ENT peräkkäistä painallusta.
Asiakaspalvelu
Mikäli kauko-ohjaimen käytöstä on kysyttävää tai
siinä esiintyy ongelmia, joita ei saa ratkaistuksi
tämän käsikirjan avulla, soita asiakasetäpalvelunumeroon. Sen puhelinnumero on takuukortissa.
Huomautus
Channel Macro -toiminto ei välttämättä toimi kaikissa laitteissa.
Helpline available
SAT
AMP
VIDEO 1
VIDEO 2
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
TV
PHONO
MD
7
8
DVD
0
9
2ENT
PROGR
• Vaikka yrittäisitkin ohjelmoida toimintosarjaan useamman kuin 4
toimintoa ja painaisit vastaavia painikkeita edellisen menettelyn
kohdassa 2, ainoastaan 4 ensiksi painettua painiketta ohjelmoidaan
toimintosarjaan.
• Jos yrität ohjelmoida ainoastaan yhden toiminnon
makronäppäimeen, asetustoiminto peruuntuu.
• Voit ohjelmoida Channel Macro -toiminnon vain korkeintaan
kolmeen laitteeseen. Jos aiot ohjelmoida 4. laitteen, poista ensin
laitteen kaikki makronäppäimet.
• Jos olet ohjelmoinut Channel Macro -toiminnon tv:n tai
satelliittivirittimen käyttöön, makronäppäimenä käytettyä
näppäintä ei voi käyttää teksti-tv-näppäimenä.
2 Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti
laitetta.
DVD
VCR
DVD
Huomautuksia
Halutessasi vaihtaa asetusta tai ellet enää käytä ohjelmoitua
toimintosarjaa, poista ohjelma tai kirjoita sen päälle seuraavalla
menettelyllä.
Paina edellisessä kohdassa 3 sen sijaan 2– -painiketta.
Yleistä
S
TV
1-
Ohjelmoidun toimintosarjan muuttaminen tai
poistaminen
Tehdasasetetun äänenvoimakkuusasetuksen
palauttaminen
Laitteen käyttö
1 Paina halutun laitteen painiketta
kauko-ohjaimesta.
2 Samalla kun painat haluttua makronäppäintä, paina haluttujen,
peräkkäin asettavien toimintojen painikkeita.
Jos haluat esimerkiksi ohjelmoida toimintosarjan 1 t 2 t ENT
N -painikkeeseen, paina ensin N -painike sisään ja paina sen
jälkeen peräkkäin 1, 2 ja ENT -painikkeita ja päästä sen jälkeen
N -painike.
Kauko-ohjaimen näppäinten kuvaus
MENU
GUIDE
OK
REC
1 Kauko-ohjaimen asetusten
tekemiseksi paina S (SET) painiketta samalla kun painat
1 -painiketta.
5 2+: Äänenvoimakkuuden
lisäys*1
2–: Äänenvoimakkuuden
laskeminen
7 Tv:n tai vahvistimen äänen
mykistäminen.*1
qa Valitun laitteen päälle- tai
päältäkytkentä.
qs Laitevalintapainikkeet. Kunkin
laitteen toimintojen
käyttämiseksi paina laitetta
vastaavaa painiketta.
*1 Näillä painikkeilla säädetään joko
z Numeropainikkeessa 5 ja
PROGR+ -painikkeessa on
molemmissa tunnistusnyppylä
käytön helpottamiseksi.
tv:n tai vahvistimen
äänenvoimakkuutta. Lue lisäohjeita
kappaleesta “Audiojärjestelmään
kytkettyjen videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätäminen”.
Tv:n käyttö
2 Kanavan vaihtaminen
Myös virran päällekytkeminen
3 Kaksinumeroisten lukujen
valinta.
Toimii samalla tavalla kuin tv:n
kauko-ohjain.
4 Toistettavan laitteen
vaihtaminen
6 Teksti-tv:hen siirtyminen
8 Kohdistimen siirtäminen ylöstai alaspäin, oikealle tai
vasemmalle
9 MENU-valikon esiin ottaminen
qd Numeron valitseminen väliltä
20–29.
qf PROGR+:
Seuraavaksi
suurempaan
kanavanumeroon
siirtyminen.
PROGR–:
Seuraavaksi
pienempään
kanavanumeroon
siirtyminen.
qg Päällekytkeminen
Teksti-tv:stä normaaliin tv:n
katseluun siirtyminen
qh JUMP-, FLASHBACK- tai
CHANNEL-toimintojen käyttö
tv:stä, valmistajan asetuksista
riippuen.
qk Valinnan vahvistaminen
ql Teksti-tv-painikkeet
Videonauhurin käyttö
2 Kanavan vaihtaminen
3 Kaksinumeroisten lukujen
valinta.
Toimii samalla tavalla kuin
videonauhurin kauko-ohjain.
4 TV:n ohjelmalähteen vaihto
6 Kuvaruutunäytön käyttö
8 Kohdistimen siirtäminen ylöstai alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.
9 MENU-valikon esiin ottaminen
q;, ql and w;
N:
Toisto
x:
Toiminnon
pysäyttäminen m:
Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
zREC: Paina nauhoittaaksesi
N -painiketta samalla
kun painat
zREC -painiketta.
X:
Toiminnon
tauottaminen
qd Numeron valitseminen
väliltä 20–29.
qf PROGR+:
Seuraavaksi
suurempaan
kanavanumeroon
siirtyminen.
PROGR–:
Seuraavaksi
pienempään
kanavanumeroon
siirtyminen.
qg Toistettavan laitteen
vaihtamiseksi.
qk Valinnan vahvistaminen
Satelliittivirittimen käyttö
2 Kanavan vaihtaminen
3 Kaksinumeroisten lukujen
valinta.
Toimii samalla tavalla kuin
satelliittivirittimen kaukoohjain.
4 Toistotavan vaihto (H/V).
8 Kohdistimen siirtäminen ylöstai alaspäin, oikealle tai
vasemmalle
9 MENU-valikon esiin ottaminen
qd Numeron valitseminen
väliltä 20–29.
MD-dekin käyttö
qf PROGR+:
Seuraavaksi
suurempaan
kanavanumeroon
siirtyminen.
PROGR–:
Seuraavaksi
pienempään
kanavanumeroon
siirtyminen.
qh JUMP-, FLASHBACK- tai
CHANNEL RETURN toimintojen käyttö satelliittivirittimestä, valmistajan
asetuksista riippuen.
qj Pääoppaan esiin ottaminen
qk Valinnan vahvistaminen
ql Teksti-tv-painikkeet
DVD:n käyttö
2 Numeropainikkeet:
Ruutunäytöstä valittujen
yksiköiden asettaminen
3 Numeroa 10 suurempien
numeroiden valitseminen
4 Ääniasetuksen vaihtaminen
6 Nykyisen toistotilan näyttö
ruutunäytössä
8 Kohdistimen siirtäminen ylöstai alaspäin, vasemmalle tai
oikealle.
9 DVD-valikon näyttäminen
q; Paina tallentaaksesi
N -painiketta samalla kun
painat zREC -painiketta.
Päästä ensin N -painike ja sen
jälkeen zREC -painike.
qd Asetuksen vahvistaminen.
Ruutunäytöstä valittujen
yksiköiden asettaminen.
qf PROGR+:
Seuraavaan jakson tai
kappaleeseen
siirtyminen.
Ohjelmakohta eteenpäin.
PROGR–:
Edelliseen jaksoon tai
kappaleeseen siirtyminen.
Ohjelmakohta taaksepäin.
qg Tekstityksen vaihtaminen
qh Nimikevalikon esiin ottaminen.
qj Valittujen kirjainmerkkien
poistaminen näytöltä.
Dekin valinta
qk Ruutunäytöstä valittujen
yksiköiden suorittaminen
ql N:
Toisto
m: Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
x:
Toiminnon
pysäyttäminen
w; X:
Tauottaminen
(Viritin)vahvistimen käyttö
2 Ohjelmalähteen valinta
1 valitsee VIDEO 1:n
2 valitsee VIDEO 2:n
3 valitsee AUXin
4 valitsee TUNERin (viritin)
5 valitsee CD:n
6 valitsee TAPE:n
(kasettidekki)
7 valitsee MD:n
8 valitsee tv:n
9 valitsee PHONO:n
(levysoitin)
- valitsee DVD:n
4 Ohjelmalähteen vaihtaminen
jokaisella painalluksella.
qf PROGR+:
Seuraavaksi suuremman
esivalinta-aseman
virittäminen
Seuraavaksi suuremman
taajuuden virittäminen
PROGR–:
Seuraavaksi pienemmän
esivalinta-aseman
virittäminen.
Seuraavaksi pienemmän
taajuuden virittäminen.
qh Aaltoalueen vaihtaminen
(FM/AM).
CD-soittimen käyttö
2 Raitanumeron valinta
3 Numeroa 10 suurempien
numeroiden valitseminen
4 Ohjelmalähteen vaihto
6 CD-soittimen näytön päälle- tai
päältäkytkeminen
q; Paina nauhoittaaksesi
N -painiketta samalla kun
painat zREC -painiketta.
Päästä ensin N -painike ja sen
jälkeen zREC -painike.
qd Asetuksen vahvistaminen.
qf PROGR+:
Seuraavan raidan valinta.
PROGR–:
Edellisen raidan valinta.
qg Asetuksen peruuttaminen.
qh Seuraavan levyn valinta
qj Soittimen tai tallentimen
valinta
ql N:
Toisto
m: Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
x:
Toiminnon
pysäyttäminen
w; X:
Tauottaminen
2 Raitanumeron valinta
3 Numeroa 10 suurempien
numeroiden valitseminen
6 Näyttötilan vaihtaminen tai
näytön päälle- tai
päältäkytkeminen
q; Paina nauhoittaaksesi N painiketta samalla kun painat
zREC -painiketta.
Päästä ensin N -painike ja sen
jälkeen zREC -painike.
qd Asetuksen vahvistaminen.
qf PROGR+:
Seuraavan raidan valinta.
PROGR–:
Edellisen raidan valinta.
qg Asetuksen peruuttaminen.
qh Seuraavan levyn valinta
ql N:
Toisto
m: Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
x:
Toiminnon
pysäyttäminen
w; X:
Tauottaminen
DAT-dekin käyttö
2 Raitanumeron valinta
3 Numeroa 10 suurempien
numeroiden valitseminen
6 Näyttötilan vaihtamiseksi tai
näytön päälle- tai
päältäkytkemiseksi
q; Paina nauhoittaaksesi
N -painiketta samalla kun
painat zREC -painiketta.
Päästä ensin N -painike ja sen
jälkeen zREC -painike.
qf PROGR+:
Seuraavan raidan valinta.
PROGR–:
Edellisen raidan valinta.
ql N:
Toisto
m: Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
x:
Toiminnon
pysäyttäminen
w; X:
Tauottaminen
Kasettidekin käyttö
3, q;, ql ja w;
Kasettidekin käyttöpainikkeet.
Kaksoiskasettidekeissä dekin A
käyttöpainikkeet (Sonykaksoiskasettidekissä dekin B
painikkeet).
-:
Taaksepäintoisto
N:
Toisto
m: Takaisinkelaus
M: Eteenpäinkelaus
zREC: Paina nauhoittaaksesi
N -painiketta samalla
kun painat
zREC -painiketta.
Päästä ensin
N -painike ja sen
jälkeen zREC -painike.
x:
Toiminnon
pysäyttäminen
X:
Toiminnon
tauottaminen
8, 9, qd ja qk
Dekki B:n käyttöpainikkeet
(Sony-kaksoiskasettidekeissä
dekin A painikkeet).
ENT: Taaksepäintoisto
:
Toisto
:
Takaisinkelaus
:
Eteenpäinkelaus
:
Toiminnon
pysäyttäminen
MENU:
Nauhoittamiseksi paina
-painiketta samalla
kun painat
MENU-painiketta.
Päästä ensin
-painike
ja sen jälkeen MENUpainike.
OK:
Tauottaminen
qh Dekin A tai dekin B
valitseminen (vain
kaksoiskasettidekki).
Jos kasettidekkisi kauko-ohjaimessa
on yksi ryhmä kasettidekin
käyttöpainikkeita, ja siinä on A/Bpainike dekin valintaa varten, käytä
dekin A tai B
tätä painiketta
valitsemiseen.
Tekniset tiedot
Käyttöetäisyys
Noin 7 m (Vaihtelee riippuen kunkin
laitevalmistajan laitteesta)
Teholähde
Kaksi AA-koon (R6) paristoa (eivät sisälly
toimitukseen)
Paristojen kesto
Noin 6 kuukautta (vaihtelee käyttömäärästä
riippuen)
Mitat
Noin 55 × 200 × 32 mm (l/k/s)
Paino
Noin 95 g (ilman paristoja)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä
maissa, joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement