Sony RM-V402T Operating instructions

Sony RM-V402T Operating instructions
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker
1 Tænd den komponent, du vil klargøre.
RM-V402T
Remote Commander
DA
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
FId
2 Ret fjernbetjeningen mod komponenten, og tryk på en knap for
at kontrollere, om den pågældende knap virker.
Eksempel: Tryk på 1-knappen for at se, om den virker på din
komponent.
http://www.sony-europe.com
3 Kontroller, at fjernbetjeningens andre knapper styrer de
tilsvarende funktioner på komponenten.
Sony Corporation Printed in Denmark
© 2004 Sony Corporation
Du kan skrive kodenummeret på mærkaten inden i låget til
batterirummet.
Ændre fabriksindstillingen for
lydstyrkeregulering
Fra fabrikkens side tildeles “videobåndoptager” til VCR-knappen,
“satellittuner” til SAT-knappen, “forstærker” til AMP -knappen,
“CD-afspiller” til CD-knappen, “båndoptager” til TAPE-knappen og
“DVD-afspiller” til DVD-knappen. Ved at gennemføre følgende
procedure kan du ændre denne indstilling, så du kan tildele enhver
komponent til disse knapper.
1 Mens du trykker på S (SET) -knappen, skal du trykke på 1 knappen.
2 Tryk på VCR, SAT, AMP, CD, TAPE, eller DVD -knappen.
3 Tryk på og slip x (stop) -knappen.
Om forindstilling af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at betjene komponenter af
Sony-fabrikat.
Hvis du bruger fjernbetjeningen med en Sony-komponent, er det
ikke nødvendigt at forindstille fjernbetjeningen, inden du begynder
at bruge den.
For at klargøre fjernbetjeningen til brug med andre producenters
komponenter (ikke fra Sony), eller til brug med en komponent der
ikke er fabriksindstillet, skal du følge instruktionerne i denne
vejledning for at forindstille fjernbetjeningen med det korrekte
kodenummer for din(e) komponent(er). (Se også den medfølgende
tabel “Komponentkodenumre”.)
Fabriksindstilling
TV
TV
Sony-tv
Videobåndoptager/satellittuner/
forstærker (eller receiver)/CD/
båndoptager/MD-optager/DAToptager/DVD/tv
VCR
Sony VHS-videobåndoptager (VTR3)
SAT
Sony-satellittuner
DVD
Sony DVD-afspiller
AMP
Sony-forstærker
CD
Sony CD-afspiller
TAPE
Sony-båndoptager
Bemærkninger
• Fjernbetjeningen kan klargøres til kun at betjene en komponent
pr. knap – med mindre deres kodenumre tilfældigvis er de
samme. Du kan f.eks. ikke klargøre fjernbetjeningen til at betjene
et Sony-tv og et Panasonic-tv på samme tid (fordi de bruger
forskellige kodenumre).
• Du vil ikke altid kunne betjene en komponent af Sony-fabrikat
med fabriksindstillingen. Følg i så fald proceduren i “Indstille
koden”.
Isætning af batterier
Hav nye batterier klar, inden batterierne udskiftes.
Åbn batterirummet, og isæt to størrelse R6 (AA) batterier
(medfølger ikke). Sørg for at matche + og – på batterierne med + og
– i batterirummet.
1
2
Hvis fjernbetjeningen tilsyneladende ikke virker...
Bemærkninger om batterier
• Bland ikke gamle batterier med nye, og bland ikke forskellige
typer batterier sammen.
• Hvis elektrolytten inde i batterierne lækker, skal det berørte
område i batterirummet tørres af med en klud, og de gamle
batterier skal udskiftes med nye. For at undgå elektrolytlækage
skal batterierne tages ud, når fjernbetjeningen ikke skal bruges i
længere tid.
Følg trin 1 og 2 nedenfor for hver komponent, du planlægger at
bruge med fjernbetjeningen.
Trin 1: Indtaste kodenummeret
1 Se den medfølgende tabel “Komponentkodenumre”, og find den
trecifrede kode for den ønskede komponent.
Hvis der er mere end et kodenummer, skal det først anførte nummer
bruges til at gennemføre proceduren nedenfor.
Eksempel: Hvis du indstiller et Philips-tv, skal du bruge kodenummer
086.
Se “Søge efter den korrekte kode”, hvis din komponent ikke er anført.
3 Tryk på knappen for den komponent, du
vil klargøre.
SAT
VCR
AMP
CD
DVD
TAPE
Bemærk
Knapperne VCR, SAT, AMP, CD, TAPE og DVD er fra fabrikkens side
reserveret til henholdsvis “videobåndoptager”, “satellittuner”,
“forstærker”, “CD-afspiller”, “båndoptager” og “DVD-afspiller”. Du
kan dog tildele andre komponenter på disse knapper. Se “Ændre
komponenttype på knapperne VCR, SAT, AMP, CD, TAPE, og DVD”
for nærmere oplysninger.
4 Indtast komponentens kodenummer.
Eksempel: Hvis du indtaster koden for et
Philips-tv, skal du trykke på -86.
0
8
6
Dit kodenummer
5 Tryk på og slip t knappen for at gemme
kodenummeret i fjernbetjeningens hukommelse.
6 Gå til “Trin 2: Kontrollere om kodenummeret virker” for at afslutte
klargøring.
Hvis du trykker på en forkert knap i trin 4
Tryk på 1-knappen, mens du trykker på S (SET)-knappen, og gå
derefter tilbage til trin 2.
Hvornår batterierne skal udskiftes
Under normale forhold holder batterierne i op til seks måneder.
Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt, kan batterierne være
brugt op. Udskift batterierne med nye.
Bemærkninger
• Udskift begge batterier med nye.
• Brug ikke mere end 3 minutter på at udskifte batterierne, da
indstillinger af kodenumre i modsat fald slettes.
L119_DA_FI
Hvis du har prøvet alle de kodenumre, der er anført for din
komponent, og du stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
(eller hvis din komponent ikke er anført i tabellen
“Komponentkodenumre”), kan du prøve følgende
fremgangsmåde.
Inden søgefunktionen startes
Sæt hver komponent i følgende status for at aktivere
søgefunktionen.
TV, AMP: tændt
CD, MD, TAPE, DAT: tændt med en afspilningskilde (disk,
kassettebånd osv.)
Andre komponenter: slukket
1 Mens du trykker på S (SET) -knappen, skal du trykke på 1knappen.
S
TV
4 Tryk på og slip en af følgende knapper:
1 for at tildele en videobåndoptager
3 for at tildele en satellittuner
4 for at tildele en forstærker
5 for at tildele en CD
6 for at tildele en båndoptager
7 for at tildele en MD-optager eller en DAT-optager
8 for at tildele et tv - for at tildele en DVD
5 Tryk på og slip t-knappen.
Søge efter den korrekte kode
Indstille koden
2 Mens du trykker på S (SET)-knappen, skal
du trykke på 1-knappen.
• Prøv først at gentage disse klargøringsprocedurer med de andre
koder, der er anført for din komponent (se den medfølgende tabel
“Komponentkodenumre”).
• Hvis du, efter at have prøvet alle de koder, der er anført for din
komponent, stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at virke
korrekt, kan du prøve søgemetoden beskrevet i “Søge efter den
korrekte kode”.
6 Indtast komponentens kodenummer ved at følge trin 2 til 6 i
“Indtaste kodenummeret” eller trin 1 til 6 i “Søge efter den
korrekte kode”.
Regulere lydstyrken på
videokomponenter, der er tilsluttet
et lydanlæg
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet under forudsætning af, at du
hører lyden på dine videokomponenter fra dine tv-højttalere, og at
du hører lyden på dine lydkomponenter fra de højttalere, der er
tilsluttet din forstærker (eller receiver).
Regulerer lydstyrken på
TV
TV
3 Tryk på og slip PROGR+-knappen. Tryk derefter på og slip 1knappen.
VCR, SAT*, DVD*
TV
AMP
Forstærker
4 Gentag trin 3, indtil det korrekte kodenummer er fundet.
Hver gang du trykker på PROGR+-knappen, og derefter 1knappen, bliver et nyt kodenummer sendt.
CD*, TAPE*
Forstærker på AMP -knappen
Bliv ved med at prøve, indtil komponenten virker som følger:
• TV, AMP: slukket
• CD, MD, TAPE, DAT: slukket eller afspilning
• Andre komponenter: tændt
• Tv uden en strømkontakt: Funktionen kanal + virker.
Vær tålmodig, når du gør dette: Det kan tage helt op til 120
forsøg, før det korrekte kodenummer er lokaliseret.
5 Når den korrekte kode er fundet, skal du trykke på t-knappen
for at gemme kodenummeret i fjernbetjeningens hukommelse.
6 Kontroller, at fjernbetjeningen styrer de andre funktioner på din
komponent ved at trykke på de tilsvarende knapper på
fjernbetjeningen. Hvis de tilsyneladende virker korrekt, har du
fået klargjort fjernbetjeningen.
Hvis komponenten ikke virker korrekt, skal du gentage trin 1 til 5
og søge efter en anden kode.
Se “Fejlfinding”, hvis du stadig ikke kan få fjernbetjeningen til at
virke korrekt.
Bemærk
Sørg for at gå videre til hvert næste trin i ovenstående procedure
indenfor 10 sekunder, ellers bliver funktionsindstillingen
annulleret.
1 Tryk på den ønskede knap til valg af komponent.
(Du kan kun vælge tv eller satellittuner.)
2 Mens du trykker på den ønskede makrotast, skal du trykke på
knapperne krævet til betjeningen efter hinanden.
Eksempel: For at programmere 1 t 2 t ENT på N-knappen
skal du først holde ned på N , trykke på 1, 2, og ENT efter
hinanden, og derefter slippe N.
2 Tryk på AMP-knappen.
3 Tryk på 2+-knappen.
4 Tryk på t-knappen.
Bemærkninger
Indstillingen af lydstyrkeregulering ændres til “forstærker”. Du
kan regulere lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP knappen, mens du vælger enhver komponent.
Bemærkninger
• Hvis du bruger mere end en forstærker og har indstillet den på
VCR, SAT, CD, TAPE eller DVD -knappen, kan du ikke regulere
lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP -knappen, når du
vælger disse knapper.
• Hvis du ændrer indstillingen af AMP -knappen til en anden
komponent end en receiver eller forstærker, indstilles
indstillingen af lydstyrkeregulering for videokomponenter igen
på “TV”, selvom du har ændret fabriksindstillingen af
lydstyrkeregulering. I så fald vil du ikke kunne regulere
lydstyrken fra andre lydkomponenter end en receiver eller
forstærker.
* Hvis du tildeler en lydkomponent til VCR, SAT, CD, TAPE eller DVD knappen, kan du regulere lydstyrken på forstærkeren indstillet på AMP knappen. Hvis du tildeler videokomponenter til disse knapper, kan du
regulere lydstyrken på tv’et.
Du kan altså regulere lydstyrken på dit tv eller din forstærker,
mens du betjener en video- eller lydkomponent, uden først at
skulle trykke på TV eller AMP -knappen. Eksempel: For at regulere
lydstyrken på dine videobåndoptagerkanaler er det ikke
nødvendigt først at trykke på TV -knappen.
Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, hører du
formentlig tv- eller videobåndoptagerlyden fra de højttalere, der er
tilsluttet din forstærker (eller receiver), ikke fra tv-højttalerne. I så
fald skal du ændre fabriksindstillingen, så du kan regulere
lydstyrken på dine videokomponenter uden først at skulle skifte til
forstærkeren (eller receiveren).
Følg procedurerne nedenfor for at ændre fabriksindstillingen for
lydstyrkeregulering.
Bemærk
Denne funktion er kun effektiv, når en forstærker (eller receiver) er
indstillet på AMP -knappen. Du kan ikke regulere lydstyrken på en
forstærker (eller receiver) indstillet på VCR, SAT, CD, TAPE eller
DVD -knappen, mens komponenten for en anden knap betjenes.
Beskrivelse af knapper på
fjernbetjeningen
Generelt
S
TV
AMP
Sådan ændres eller slettes et program
CD
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
TAPE
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
MD
TV
PHONO
8
9
7
• Selvom du prøver at programmere mere end fire betjeninger og
trykker på de tilsvarende knapper i trin 2 ovenfor, bliver kun de
første fire knapper, der blev trykket på, programmeret.
• Hvis du prøver at programmere kun en betjening på en
makrotast, bliver indstilling af betjeningen afvist.
• Du kan kun programmere kanalmakro-funktionen for op til tre
komponenter. For at programmere en fjerde komponent skal du
først slette alle makrotaster for en komponent.
• Hvis du har programmeret kanalmakro-funktionen til betjening
af tv- eller satellittuner, kan den knap, der bruges som en
makrotast, ikke bruges til hurtigtekstknapper.
SAT
VCR
1-
DVD
0
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
1 Hold ned på den makrotast, du vil ændre eller slette.
Betjene et tv
Tryk i stedet på 2– i trin 3 ovenfor.
2 Efter at have ventet i ca. tre sekunder skal du trykke på den nye
sekvens af knapper. For at slette programmet skal du trykke på
og slippe -, og derefter trykke på og slippe ENT.
Betjene en komponent
3 Slip makrotasten.
2 Til at skifte program.
Også til at slå strømmen til.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som dit
tv’s fjernbetjening.
4 Til at ændre
indgangsindstillingen.
6 Til at skifte til tekst-tv.
8 Til at flytte markøren opad,
nedad, mod højre eller venstre.
9 Til at hente MENU-displayet.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
1 Tryk på knappen for den ønskede
komponent på fjernbetjeningen.
2 Ret fjernbetjeningen direkte mod
komponenten.
TV
VCR
AMP
SAT
CD
DVD
TAPE
Se “Beskrivelse af knapper på fjernbetjeningen” for en fuldstændig
beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen.
Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen
Denne fjernbetjening bruges i princippet på samme måde som de
fjernbetjeninger, der følger med dine komponenter.
• Brug af denne fjernbetjening forøger ikke antallet af funktioner
på dine komponenter. Fjernbetjeningens funktioner er begrænset
til funktionerne på selve komponenterne. Hvis dit tv f.eks. ikke
har en MUTING-funktion, fungerer % -knappen på denne
fjernbetjening ikke med dit tv.
• Nogle af komponentens funktioner virker muligvis ikke med
denne fjernbetjening.
Indstille en kanal med en enkelt
knap (kanalmakro-funktion)
Du kan programmere kanalmakro-funktionen på enhver af
knapperne angivet nedenfor (makrotaster).
F.eks. kan du i stedet for at trykke på 1, 2, og derefter ENTknappen for at skifte tv-kanal udføre denne betjening ved kun at
trykke på N -knappen.
Bemærk
Sørg for at vente i ca. tre sekunder i trin 2 ovenfor. Mens du holder
ned på makrotasten og venter, overføres de programmerede
signaler. Hvis du retter fjernbetjeningen mod din komponent, kan
den programmerede betjening derfor blive udført, før du går
videre med proceduren.
2-: Lydstyrke ned.
7 Til at dæmpe lydstyrken på tv’et
eller forstærkeren.*1
qa Til at slå strømmen til og fra på
den valgte komponent.
qs Knapper til valg af komponent.
For at skifte til betjening for hver
komponent skal du trykke på den
knap, der har fået tildelt den
pågældende komponent.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qg Til at tænde.
Til at skifte tilbage fra tekst-tv
til tv.
qh Til at betjene JUMP,
FLASHBACK eller CHANNEL
på tv’et, afhængigt af
producentens indstilling.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper
Betjene en videobåndoptager
Fejlfinding
Hvis du har problemer med at klargøre eller bruge fjernbetjeningen:
• Når fjernbetjeningen klargøres, skal du nøje gennemgå procedurerne
beskrevet i “Indstille koden”. Hvis den kode, der er anført først for din
komponent, ikke virker, skal du prøve andre koder for denne komponent i
den rækkefølge de står i. Hvis ingen af koderne virker (eller hvis din
komponent ikke er anført i denne vejledning), skal du prøve at bruge
procedurerne i “Søge efter den korrekte kode”.
• Kontroller, at du retter fjernbetjeningen direkte mod komponenten, og at
der ikke er nogen forhindringer imellem fjernbetjeningen og komponenten.
• Sørg for, at batterierne ikke er brugt op, og at de er isat korrekt.
• Kontroller, at der trykkes på knappen på TV, VCR, SAT, AMP, CD, TAPE
eller DVD for at vælge din ønskede komponent.
• Kontroller, at komponenten har infrarød fjernbetjening. Hvis der f.eks. ikke
fulgte en fjernbetjening med din komponent, kan den sandsynligvis ikke
betjenes med en fjernbetjening.
• Hvis dine videokomponenter er tilsluttet et lydanlæg, skal du sørge for at
have klargjort fjernbetjeningen som beskrevet i “Regulere lydstyrken på
videokomponenter, der er tilsluttet et lydanlæg”.
• Hvis et problem ikke kan løses, skal fjernbetjeningen nulstilles til
fabriksindstilling ved at trykke på 1, t og 2– -knapperne på samme tid.
Kundeservice
Hvis du har nogen spørgsmål om eller problemer
med fjernbetjeningen, som ikke er dækket i denne
vejledning, kan du ringe til kundeservice.
Nummeret er står på garantibeviset.
Makrotasterne er:
N, m, M, x, X, og zREC.
(Kun ved betjening af tv eller satellittuner.)
5 2+: Lydstyrke op.*1
*1 Disse knapper regulerer lydstyrken på
enten tv eller forstærker. Se “Regulere
lydstyrken på videokomponenter, der
er tilsluttet et lydanlæg” for nærmere
oplysninger.
z Talknap 5 og PROGR+-knappen
har begge et berøringspunkt,
der letter brugen..
Sådan nulstilles til fabriksindstillingen af
lydstyrkeregulering
1 For at klargøre fjernbetjeningen
skal du trykke på S (SET), mens
du trykker på 1.
REC
Når du vil ændre indstillingen, eller hvis du ikke længere bruger
en programmeret betjening, skal du følge proceduren nedenfor for
at overskrive eller slette programmet.
3 Tryk på knappen for den funktion, du vil bruge.
Fabriksindstilling:
Knap
2 På fjernbetjeningen skal du trykke på knappen for den
komponent, du vil klargøre.
Sådan programmeres en betjening
Ændre komponenttype på knapperne VCR,
SAT, AMP, CD, TAPE og DVD
1 Mens du trykker på S (SET) -knappen, skal du trykke på
1 -knappen.
Komponent der kan forindstilles Knap
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
2 Til at skifte program.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som din
videobåndoptagers
fjernbetjening.
4 Til at skifte de signaler, der
sendes til tv’et.
6 Til at vise skærmdisplayet.
8 Til at flytte markøren opad,
nedad, mod venstre, eller mod
højre.
9 Til at hente MENU-displayet.
0, ql og w;
N:
Til at afspille.
x:
Til at standse.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
zREC: For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på zREC.
X:
Til at holde pause.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qg Til at ændre
indgangsindstillingen.
qk Til at indføre valget.
Betjene en satellittuner
2 Til at skifte program.
3 Til at vælge tocifrede numre.
Virker på samme måde som din
satellittuners fjernbetjening.
4 Til at ændre
indgangsindstillingen (H/V).
8 Til at flytte markøren opad,
nedad, mod højre eller venstre.
9 Til at hente MENU-displayet.
qd Til at vælge et nummer mellem
20 og 29.
Betjene en MD-optager
qf PROGR+:
Program op.
PROGR–:
Program ned.
qh Til at betjene funktionen JUMP,
FLASHBACK eller CHANNEL
RETURN på satellittuneren,
afhængigt af producentens
indstilling.
qj Til at hente Master Guide.
qk Til at indføre valget.
ql Hurtigtekstknapper
Betjene en DVD
2 Talknapper: Til at indstille
punkter valgt fra skærmen.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
4 Til at ændre lyden.
6 Til at vise den aktuelle
afspilningsstatus på skærmen.
8 Til at flytte markøren opad,
nedad, mod venstre, eller mod
højre.
9 Til at vise DVD-menuen.
0 For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre indstillingen. Til
at indstille punkter valgt fra
qf
qg
qh
qj
qk
ql
skærmen.
PROGR+: Til at gå videre til det
næste sted eller sang.
Program op.
PROGR–:
Til at gå videre til det
foregående sted eller
sang. Program ned.
Til at skifte underteksten.
Til at vise titelmenuen.
Til at slette de valgte tegn fra
skærmen.
Til at vælge deck.
Til at udføre punkter valgt fra
skærmen.
N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
X:
Til at holde pause.
Betjene en forstærker (eller receiver)
qf PROGR+:
Forindstille frekvens op.
Tuningfrekvens op.
PROGR–:
Forindstille frekvens
ned. Tuningfrekvens ned.
qh Til at skifte bånd (FM/AM).
q;, ql og w;
Virker som N, M, m, x, X, z knapperne på CD’en. (når en CD er
indstillet på CD-knappen.)
Helpline available
Kanalmakro-funktionen virker muligvis ikke korrekt på alle
komponenter.
1
06-12-18, 16.38
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
qf PROGR+:
Til at vælge det næste
spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Betjene en båndoptager
3, 0, ql og w;
Bånd-betjeningsknapper.
For kassettebåndoptagere med
to deck, betjeningsknapper for
Deck A (for Sonykassettebåndoptager med to
deck, knapper for Deck B).
-:
Til at vende om.
N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
zREC: For at optage skal du
trykke på N, mens du
trykker på zREC.
Slip først N, og slip
derefter zREC.
x:
Til at standse.
X:
Til at holde pause.
8, 9, qd og qk
Betjeningsknapper for Deck B
(for Sony-kassettebåndoptager
med to deck, knapper for Deck
A).
Betjeningsafstand
qf PROGR+:
Til at vælge det næste
spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
qg Til at slette en indstilling.
qh Til at vælge den næste disk.
qj Til at vælge afspiller eller optager.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Den betjening, der kan programmeres, skal bestå af to til fire
efterfølgende tryk på - til 9-knapperne eller ENT-knappen.
Bemærk
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
6 Til at skifte displayindstilling
eller slå displayet til/fra.
0 For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
ENT: Til at vende om.
:
Til at afspille.
:
Til at spole tilbage.
:
Til at spole frem.
:
Til at standse.
MENU:
For at optage skal du
trykke på , mens du
trykker på MENU.
Slip først , og slip
derefter MENU.
OK:
Til at holde pause.
qh Til at vælge Deck A eller Deck
B (kun kassettebåndoptager
med to deck).
Hvis din båndoptagers fjernbetjening
har et sæt bånd-betjeningsknapper og
har en A/B-knap til valg af deck, skal
-knappen til at vælge
du bruge
Deck A eller Deck B.
Specifikationer
Betjene en CD
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
4 Til at skifte indgangskilde.
6 Til at slå CD-afspillerens
display til/fra.
0 For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre en indstilling.
qf PROGR+:
Til at vælge det næste
spor.
PROGR–:
Til at vælge det
foregående spor.
qg Til at slette en indstilling.
qh Til at vælge den næste disk.
ql N:
Til at afspille.
m: Til at spole tilbage.
M: Til at spole frem.
x:
Til at standse.
w; X:
Til at holde pause.
Betjene en DAT-optager
w;
2 Til at vælge indgangskilde:
1 vælger VIDEO 1
2 vælger VIDEO 2
3 vælger AUX
4 vælger TUNER
5 vælger CD
6 vælger TAPE
7 vælger MD
8 vælger TV
9 vælger PHONO
- vælger DVD
4 Til at skifte indgangskilde ved
hvert tryk.
2 Til at vælge spornummeret.
3 Til at vælge nummer 10 og
derover.
6 Til at skifte displayindstilling
eller slå displayet til/fra.
0 For at optage skal du trykke på
N, mens du trykker på zREC.
Slip først N, og slip derefter
zREC.
qd Til at indføre indstillingen.
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
Strømkrav
Batterilevetid
Mål
Vægt
Ca. 7 m (varierer, afhængigt af den enkelte
producents komponent)
To størrelse AA (R6) batterier (medfølger ikke)
Ca. 6 måneder (varierer, afhængigt af hvor ofte
fjernbetjeningen bruges)
Ca. 55 x 200 x 32 mm (b/h/d)
Ca. 95 g (ekskl. batterier)
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
CE-mærkets gyldighed er begrænset til de lande, hvor det er gældende i henhold
til lovgivningen, hovedsaglig i EØS-landene (Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde).
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
Suomi
Oikean koodin hakeminen
Koodin asettaminen
Kauko-ohjaimen esiasetuksesta
Jos olet kokeillut kaikkia laitteesi kohdalla mainittuja koodeja etkä
saa vieläkään kauko-ohjainta toimimaan (tai jos laite ei ole
“Laitteen koodinumerot” -taulukossa), kokeile näitä ohjeita.
Toimi alla olevien vaiheiden 1 ja 2 mukaan jokaisen laitteen
kohdalla, jota aiot käyttää kauko-ohjaimen kanssa.
Kauko-ohjain on esiasetettu tehtaalla ohjaamaan
Sony-merkkisiä laitteita.
Vaihe 1: Koodinumeron syöttäminen
Jos käytät kauko-ohjainta Sony-laitteen kanssa, kauko-ohjainta ei ole
tarpeen esiasettaa ennen sen käytön aloittamista.
Jos haluat käyttää kauko-ohjainta muiden (ei Sonyn) laitteiden tai
sellaisten laitteiden kanssa, joita ei ole esiasetettu tehtaalla, toimi
tämän käsikirjan ohjeiden mukaan ja esiaseta kauko-ohjain oikealla
laitteiden koodinumerolla. (Katso myös toimitettu “Laitteiden
koodinumerot” -taulukko.)
1 Katso toimitettu “Laitteiden koodinumerot” -taulukko ja etsi
siitä haluamasi laitteen kolminumeroinen koodi.
Jos luettelossa on useampi kuin yksi koodi, käytä ensimmäisenä
olevaa numeroa seuraavien vaiheiden tekemiseen.
Jos olet esimerkiksi asettamassa Philips-televisiota, käytä
koodinumeroa 086.
Jos laitteesi ei ole luettelossa, katso “Oikean koodin etsiminen”.
Laite, jonka voi esiasettaa
Painike
Tehdasasetus
TV
TV
Sony-TV
2 Samalla kun painat S (SET) -painiketta,
paina 1 -painiketta.
Videonauhuri/satelliittiviritin/
vahvistin (tai viritinvahvistin)/
CD/kasettidekki/MD-dekki/
DAT-dekki/DVD/TV
VCR
Sony VHS videonauhuri (VTR3)
3 Paina sen laitteen painiketta, jonka
haluat asettaa.
SAT
Sony-satelliittiviritin
DVD
Sony-DVD-soitin
AMP
Sony-vahvistin
CD
Sony-CD-soitin
TAPE
Sony-kasettidekki
Huomautuksia
• Kauko-ohjaimen voi asettaa ohjaamaan vain yhtä laitetta
painiketta kohti – elleivät niiden koodinumerot satu olemaan
samat. Et voi esimerkiksi asettaa kauko-ohjainta ohjaamaan Sonytelevisiota ja Panasonic-televisiota yhtä aikaa (koska niillä on eri
koodinumerot).
• Et välttämättä pysty ohjaamaan edes Sony-merkkisiä laitteita
tehtaan esiasetuksilla. Jos näin käy, toimi kohdan “Koodin
asettaminen” ohjeiden mukaan.
Paristojen asentaminen
Ota uudet paraistot valimiiksi ulottuville ennen paristojen
vaihtamista.
Työnnä paristotila auki ja aseta paikalleen kaksi AA-koon (R6)
paristoa (eivät sisälly toimitukseen). Laita paristot paikalleen niin,
että niiden navat + ja – vastaavat paristotilan merkintöjä + ja –.
1
2
Ennen hakutoiminnon aloittamista
S
TV
SAT
VCR
AMP
CD
DVD
TAPE
Huomautus
Painikkeisiin VCR, SAT, AMP, CD, TAPE, ja DVD on liitetty
tehtaalla “VCR” (videonauhuri), “satelliittiviritin”, “vahvistin”,
“CD-soitin”, “kasettidekki” ja “DVD-soitin”. Voit kuitenkin
valita näille painikkeille myös muita laitteita. Katso lisätietoja
kohdasta “VCR, SAT, AMP, CD, TAPE, - ja DVD-painikkeiden
laitetyypin vaihtaminen”.
4 Syötä laitteen koodinumero.
Jos olet esimerkiksi syöttämässä
Philips-television koodia, paina -86.
0
8
6
Koodinumerosi
5 Paina ja vapauta t -painiketta koodinumeron
tallentamiseksi kauko-ohjaimen muistiin.
6 Tee asetus loppuun siirtymällä kohtaan “Vaihe 2:
Koodinumeron toimimisen tarkistaminen”.
Jos painat väärää painiketta vaiheessa 4
Paina 1-painiketta samaan aikaan, kun pidät S (SET) -painikkeen
painettuna, ja palaa sitten vaiheeseen 2.
Vaihe 2: Koodinumeron toiminnan tarkistaminen
1 Kytke virta laitteeseen, jonka haluat asettaa.
3 Tarkista, että kauko-ohjaimen muut painikkeet ohjaavat laitteen
vastaavia toimintoja.
Tavallisessa käytössä paristot kestävät jopa kuusi kuukautta. Jos
kauko-ohjain ei toimi oikein, paristot saattavat olla lopussa. Vaihda
paristot uusiin.
Voit kirjoittaa koodinumeron muistiin paristotilan kannen
sisäpuolen tarraan.
Jos kauko-ohjain ei tunnu toimivan...
Huomautuksia
• Vaihda molemmat paristot uusiin.
• Älä käytä paristojen vaihtamiseen yli 3 minuuttia, tai
koodinumeroasetukset saattavat pyyhkiytyä muistista.
Paristoja koskevia huomautuksia
• Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja.
• Jos pariston sisällä oleva elektrolyytti vuotaa, pyyhi paristotilan
likaantunut alue liinalla ja vaihda vanhat paristot uusiin.
Elektrolyytin vuotamisen estämiseksi ota paristot pois, kun et aio
käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan.
L119_DA_FI
Aseta kukin laite seuraavaan tilaan hakutoiminnon
mahdollistamiseksi.
TV, AMP: virta kytketty
CD, MD, TAPE, DAT: virta kytketty toistolähteen kanssa (levy,
kasetti yms.)
Muut laitteet: virta sammutettu
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina 1 -painiketta.
2 Paina kauko-ohjaimesta asetettavan laitteen painiketta.
2 Osoita kauko-ohjain kohti laitetta ja paina jotakin painiketta
tarkistaaksesi, että se toimii.
Paina esimerkiksi 1 -painiketta nähdäksesi, toimiiko se
laitteella.
Milloin paristot tulee vaihtaa?
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
• Yritä ensin tehdä nämä asetustoimet uudelleen toisilla laitteelle
mainituilla koodeilla (katso toimitettu “Laitteiden koodinumerot”
-taulukko)
• Jos kaikkien laitteen kohdalla mainittujen koodien kokeilemisen
jälkeenkään et saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, kokeile
kohdassa “Oikean koodin hakeminen” kuvattua hakumenetelmää.
3 Paina PROGR+-painiketta ja vapauta se. Paina sitten 1
-painiketta ja vapauta se.
4 Toista vaihetta 3, kunnes oikea koodinumero löytyy.
Joka kerta kun painat PROGR+-painiketta ja sitten 1 -painiketta,
uusi koodinumero lähetetään.
Jatka kokeilemista, kunnes laite toimii seuraavasti:
• TV: virta sammuu
• CD, MD, TAPE, DAT: virta sammuu tai toisto
• Muut laitteet: virta syttyy
• TV, jossa ei ole virtakytkintä: Kanava + -toiminto toimii.
Ole kärsivällinen tätä tehdessäsi, voi vaatia jopa 120 yritystä,
ennen kuin oikea koodinumero löytyy.
5 Kun oikea koodi on löytynyt, tallenna koodinumero kaukoohjaimen muistiin painamalla t-painiketta.
6 Tarkista, että kauko-ohjain ohjaa laitteen muita toimintoja
painamalla kauko-ohjaimen vastaavia painikkeita. Jos ne
näyttävät toimivan oikein, kauko-ohjaimen käyttöönottoasetus
on valmis.
Jos laite ei toimi oikein, toista vaiheet 1 - 5 ja etsi toinen koodi.
Jos et vieläkään saa kauko-ohjainta toimimaan oikein, katso
“Vianmääritys”.
Huomautus
Siirry aina seuraavaan vaiheeseen edellä kuvatussa menettelyssä
10 sekunnin kuluessa, sillä muuten asetustila peruuntuu.
Toimintosarjan ohjelmointi
VCR-, SAT-, AMP-, CD-, TAPE- ja DVDpainikkeiden laitetyypin vaihtaminen
Äänenvoimakkuuden tehdasasetuksen
muuttaminen
Tehtaalla “VCR” (videonauhuri) on liitetty VCR-painikkeeseen,
“satelliittiviritin” SAT-painikkeeseen, “vahvistin” AMP painikkeeseen, “CD-soitin” CD-painikkeeseen, “kasettidekki”
TAPE-painikkeeseen ja “DVD-soitin” DVD-painikkeeseen.
Tekemällä seuraavan menettelyn voit muuttaa tätä asetusta niin,
että voit liittää näihin painikkeisiin muita laitteita.
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina 1 -painiketta.
1 Samalla kun painat S (SET) -painiketta, paina 1 -painiketta.
2 Paina VCR, SAT, AMP, CD, TAPE, tai DVD-painiketta.
3 Paina x (pysäytys) -painiketta ja vapauta se.
4 Paina ja vapauta jokin seuraavista painikkeista:
1 videonauhurin liittäminen
3 satelliittivirittimen liittäminen
4 vahvistimen liittäminen
5 CD-soittimen liittäminen
6 kasettidekin liittäminen
7 MD-dekin tai DAT-dekin liittäminen
8 TV:n liittäminen
0 DVD-soittimen liittäminen
5 Paina t-painiketta ja vapauta se.
6 Syötä laitteen koodinumero tekemällä vaiheet 2 - 6 kohdasta
“Koodinumeron syöttäminen” tai vaiheet 1 - 6 kohdasta “Oikean
koodin hakeminen”.
1 Paina haluttua laitteenvalintapainiketta.
(Voit valita vain “TV:n” tai “satelliittivirittimen”.)
2 Samalla kun painat haluttua makronäppäintä, paina
toimintoihin tarvittavia painikkeita järjestyksessä.
Jos esimerkiksi haluat ohjelmoida komentosarjan 1 t 2 t
ENT N-painikkeelle, pidä ensin N painettuna ja paina
järjestyksessä 1, 2 ja ENT ja vapauta sitten N.
2 Paina AMP-painiketta.
3 Paina 2+-painiketta.
4 Paina t-painiketta.
Äänenvoimakkuuden säädön asetus on vaihdettu “vahvistimelle”.
Voit säätää AMP-painikkeen vahvistimen äänenvoimakkuutta
minkä tahansa laitteen valinnan aikana.
Huomautuksia
• Jos käytät useampaa kuin yhtä vahvistinta ja olet asettanut sen
VCR, SAT, CD, TAPE tai DVD-painikkeelle, näitä painikkeita
valitessasi et voi säätää AMP-painikkeen vahvistimen
äänenvoimakkuutta.
• Jos muutat AMP-painikkeen asetuksen jollekin muulle laitteelle
kuin vahvistimelle tai viritinvahvistimelle, kuvalaitteiden
äänenvoimakkuuden säätö palaa “TV:lle”, vaikka vaihtaisit
tehdasasetuksen äänenvoimakkuuden säätöä. Tällöin et pysty
säätämään muiden äänentoistolaitteiden kuin vahvistimen tai
viritinvahvistimen äänenvoimakkuutta.
• Vaikka yrittäisit ohjelmoida enemmän kuin neljä komentoa ja
painaisit vastaavia painikkeita edellä vaiheessa 2, vain
ensimmäiset neljä painettua painiketta ohjelmoidaan.
• Jos yrität ohjelmoida vain yhden toiminnon makronäppäimelle,
asetus ei onnistu.
• Voit ohjelmoida kanavamakrotoiminnon enintään kolmelle
laitteelle. Jos haluat ohjlemoida neljännen laitteen, tyhjennä ensin
jonkin laitteen kaikki makronäppäimet.
• Jos olet ohjelmoinut kanavamakrotoiminnon TV:n tai
satelliittivirittimen käyttöön, makronäppäimenä käytettyä
painiketta ei voi käyttää Fastext-painikkeena.
Ohjelman muuttaminen tai poistaminen
1 Pidä painettuna makronäppäin, jonka haluat muuttaa tai
poistaa.
Äänentoistojärjestelmään
kytkettyjen kuvalaitteiden
äänenvoimakkuuden säätäminen
Laitteen ohjaaminen
2 Kun olet odottanut noin kolme sekuntia, paina uutta
painikesarjaa, tai jos haluat poistaa ohjelman, paina hetken ajan
- -painiketta ja sitten hetken ajan ENT-painiketta.
Kauko-ohjain on tehtaalla esiasetettu sen mukaan, että kuulet
kuvalaitteiden äänen TV:n kaiuttimista ja että kuulet
äänentoistolaitteiden äänen vahvistimeen (tai viritinvahvistimeen)
kytketyistä kaiuttimista.
2 Osoita kauko-ohjain suoraan kohti laitetta.
Tehdasasetus:
TV
SAT
VCR
AMP
CD
DVD
TAPE
3 Paina käytettävän toiminnon painiketta.
Katso kattava kuvaus kauko-ohjaimen painikkeista kohdasta
“Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset”.
Kauko-ohjaimen käyttöä koskevia huomautuksia
Painike
Äänenvoimakkuuden säätö
TV
TV
VCR, SAT*, DVD*
TV
AMP
Vahvistin
CD*, TAPE*
AMP-painikkeen vahvistin
* Jos liität äänentoistolaitteen VCR, SAT, CD, TAPE tai DVD-painikkeeseen,
voit säätää vahvistimen äänenvoimakkuutta AMP-painikkeesta. Jos liität
näille painikkeille kuvalaitteen, voit säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
Näin ollen voit säätää TV:n tai vahvistimen äänenvoimakkuutta
samalla kun ohjaat kuva- tai äänentoistolaitetta ilman, että joutuisit
ensin painamaan TV- tai AMP-painiketta. Esimerkiksi
videonauhurin kanavien äänenvoimakkuuden säätämiseksi ei
tarvitse ensin painaa TV-painiketta.
Jos kuvalaitteesi on kuitenkin liitetty äänentoistojärjestelmään,
kuulet luultavasti TV:n tai videonauhurin äänen kaiuttimista, jotka
on kytketty vahvistimeen (tai viritinvahvistimeen), et TV:n
kaiuttimista. Tällöin on tarpeen vaihtaa tehdasasetus niin, että voit
ohjata videolaitteiden äänenvoimakkuutta joutumatta ensin
vaihtamaan vahvistimeen (tai viritinvahvistimeen).
Äänenvoimakkuuden säädön tehdasasetus muutetaan seuraavien
ohjeiden mukaan.
Käytä tätä kauko-ohjainta yleisesti ottaen samaan tapaan kuin
laitteiden mukana toimitettuja kauko-ohjaimia.
• Tämän kauko-ohjaimen käyttö ei lisää laitteiden toimintoja.
Kauko-ohjaimen toiminnot rajoittuvat laitteiden itsensä
toimintoihin. Jos televisiossasi ei esimerkiksi ole MUTINGtoimintoa (mykistys), kauko-ohjaimen % -painike ei toimi
televisiosi kanssa.
• Jotkin laitteen toiminnot eivät välttämättä toimi tällä kaukoohjaimella.
Kanavan asettaminen yhdellä
painikkeella (kanavamakrotoiminto)
Voit ohjelmoida kanavamakrotoiminnon mille tahansa seuraavista
painikkeista (makronäppäimet).
Esimerkiksi sen sijaan, että vaihtaisit TV-kanavaa painamalla 1, 2, ja
ENT, voit tehdä nämä toiminnot painamalla pelkkää N -painiketta.
Makronäppäimet ovat:
N, m, M, x, X, ja zREC.
(Vain “TV”- tai “satelliittiviritin”-toimintojen aikana.)
3 Vapauta makronäppäin.
Huomautus
Odota noin kolme sekuntia edellä vaiheessa 2. Kun pidät
makronäppäimen painettuna ja odotat, ohjelmoidut signaalit
lähetetään, joten jos osoitat kauko-ohjaimella laitetta kohti,
ohjelmoidut toiminnot saatetaan suorittaa, ennen kuin jatkat
menettelyä.
2
AMP
CD
VIDEO 1
VIDEO 2
DVD
TAPE
AUX
1
2
3
TUNER
CD
TAPE
4
5
6
TV
PHONO
MD
8
DVD
0
9
2ENT
PROGR
MENU
GUIDE
OK
REC
1 Kauko-ohjaimen
käyttöönottoasetusten tekemiseksi
paina S (SET) -painiketta samalla,
kun painat 1.
5 2+: Äänenvoimakkuus
suuremmaksi: *1
2–: Äänenvoimakkuus
pienemmäksi.
7 TV:n tai vahvistimen äänen
mykistaminen.*1
qa Virran kytkeminen valittuun
laitteeseen tai sammuttaminen.
qs Laitteenvalintapainikkeet. Vaihda
laitteen ohjaukseen painamalla
painiketta, johon kyseinen laite on
liitetty.
*1 Nämä painikkeet säätävät joko TV:n tai
vahvistimen äänenvoimakkuutta. Katso
lisätietoja kohdasta
“Äänentoistojärjestelmään kytkettyjen
z Numeropainikkeessa 5 ja
kuvalaitteiden äänenvoimakkuuden
PROGR+-painikkeessa on sormin
tuntuva tunnistusnyppylä käytön säätäminen”.
helpottamiseksi.
TV:n ohjaaminen
2 Ohjelman vaihtaminen.
Myös virran kytkeminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samalla tavalla kuin
TV:n kauko-ohjain.
4 Tuloliitäntätilan vaihtaminen
6 Vaihtaminen teksti-TV:hen.
8 Kohdistimen siirtäminen ylös,
alas, oikealle tai vasemmalle.
9 MENU-valikon tuominen esiin.
qd Numeron valitseminen väliltä
20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelma suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelma pienemmäksi.
qg Virran kytkeminen.
Paluu teksti-TV:stä TV:hen.
qh TV:n JUMP-, FLASHBACK- tai
CHANNEL-toiminnon
ohjaaminen valmistajan
asetuksen mukaan.
qk Valinnan syöttäminen.
ql Fastext-painikkeet.
Videonauhurin (VCR) ohjaaminen
Vianetsintä
Jos kauko-ohjaimen käyttöönotossa tai käytössä on ongelmia:
• Kun olet ottamassa kauko-ohjainta käyttöön, tee huolellisesti kohdassa
“Koodin asettaminen” kuvattu menettely. Jos laitteen kohdalla mainittu
koodi ei toimi, kokeile muita kyseisen laitteen koodeja niiden
esiintymisjärjestyksessä. Jos mikään koodeista ei toimi (tai jos laitetta ei ole
lueteltu tässä käsikirjassa), kokeile kohdassa “Oikean koodin hakeminen”
kuvattua menettelyä.
• Tarkista, että osoitat kauko-ohjaimella suoraan kohti ohjattavaa laitetta, ja
ettei kauko-ohjaimen ja laitteen välissä ole esteitä.
• Varmista, etteivät käyttämäsi paristot ole kuluneet ja että ne on asetettu
paikalleen oikein.
• Tarkista, että TV, VCR, SAT, AMP, CD, TAPE- tai DVD -painiketta painamalla
on valittu haluamasi laite.
• Tarkista, että laitteessa on infrapunakauko-ohjaus. Esimerkiksi jos laitteen
mukana ei ole toimitettu kauko-ohjainta, sitä ei todennäköisesti pysty
ohjaamaan kauko-ohjaimella.
• Jos kuvalaitteet on liitetty äänentoistojärjestelmään, varmista, että olet
tehnyt kauko-ohjaimen asetukset kohdassa “Äänentoistojärjestelmään
kytkettyjen kuvalaitteiden äänenvoimakkuuden säätäminen” kuvatun
menettelyn mukaan.
• Jos ongelma ei ratkea, palauta kauko-ohjain tehdasasetuksiin painamalla
1, t ja 2–– yhtä aikaa.
Ohjelmoitavissa olevissa toimintosarjoissa tulee olla kahdesta neljään
peräkkäistä - - 9 -painikkeiden tai ENT-painikkeen painallusta.
Asiakaspalvelu
Jos sinulla on kauko-ohjaimeen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä käsikirjassa,
soita asiakaspalvelunumeroon. Numero löytyy
takuukortista.
Huomautus
Tämä ominaisuus toimii vain, kun vahvistin (tai viritinvahvistin)
on asetettu AMP-painikkeelle. Et voi säätää vahvistimen (tai
viritinvahvistimen) äänenvoimakkuutta, jos laite on liitetty VCR,
SAT, CD, TAPE tai DVD-painikkeeseen, kun käytät toisen
painikkeen laitetta.
SAT
VCR
1-
Paina yllä vaiheessa 3 2–.
1 Paina halutun laitteen painiketta kaukoohjaimesta.
Yleistä
S
TV
7
Huomautuksia
Kun haluat muuttaa asetusta tai et enää käytä ohjelmoitua
toimintoa, muuta tai poista ohjelma seuraavan menettelyn
mukaan.
Tehdasasetetun äänenvoimakkuuden säädön
palauttaminen
Kauko-ohjaimen painikkeiden kuvaukset
Huomautus
Kanavamakrotoiminto ei välttämättä toimi oikein joillakin laitteilla.
Helpline available
2 Ohjelman vaihtaminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samalla tavalla kuin
videonauhurin kauko-ohjain.
4 TV:hen toimitetun signaalin
vaihtaminen.
6 Kuvaruutunäytön tuominen esiin.
8 Kohdistimen siirtäminen ylös,
alas, vasemmalle tai oikealle.
9 MENU-valikon tuominen esiin.
0, ql ja w;
N:
Toisto.
x:
Pysäyttäminen.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
zREC: Tallentaaksesi paina N
samalla, kun painat
zREC.
X:
Tauko.
qd Numeron valitseminen väliltä
20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelma suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelma pienemmäksi.
qg Tuloliitännän tilan vaihtaminen.
qk Valinnan syöttäminen.
Satelliittivirittimen ohjaaminen
MD-dekin ohjaaminen
2 Ohjelman vaihtaminen.
3 Kaksinumeroisten lukujen
valitseminen.
Toimii samalla tavalla kuin
satelliittivirittimen kaukoohjain.
4 Tuloliitännän tilan vaihtaminen
(H/V).
8 Kohdistimen siirtäminen ylös,
alas, oikealle tai vasemmalle.
9 MENU-valikon tuominen esiin.
2 Raidan numeron valitseminen.
3 Luvun 10 ja sitä suurempien
lukujen valitseminen.
6 Näyttötilan vaihtaminen tai
näytön kytkeminen päälle/
pois.
0 Nauhoittaaksesi paina N
samalla kun painat zREC.
Vapauta ensin N ja sitten
zREC.
qd Asetuksen syöttäminen.
qd Numeron valitseminen väliltä
20 - 29.
qf PROGR+:
Ohjelma suuremmaksi.
PROGR–:
Ohjelma pienemmäksi.
qh Satelliittivirittimen JUMP-,
FLASHBACK- tai CHANNEL
RETURN -toiminnon
ohjaaminen valmistajan
asetuksen mukaan.
qj Master Guide -oppaan
tuominen esiin.
qk Valinnan syöttäminen.
ql Fastext-painikkeet.
DVD-soittimen ohjaaminen
2 Numeropainikkeet: näytöltä
valittujen kohteiden
asettaminen.
3 Luvun 10 ja sitä suurempien
lukujen valitseminen.
4 Äänen muuttaminen.
6 Nykyisen toistotilan
näyttäminen näytöllä.
8 Kohdistimen siirtäminen ylös,
alas, vasemmalle tai oikealle.
9 DVD-valikon näyttäminen.
0 Tallentaaksesi paina N
samalla, kun painat zREC.
Vapauta ensin N ja sitten
zREC.
qd Asetuksen hyväksyminen.
Näytöltä valittujen kohteiden
asettaminen.
qf PROGR+:
siirtyminen seuraavaan
kohtaan tai
kappaleeseen.
Ohjelma suuremmaksi.
PROGR–:
siirtyminen edelliseen
kohtaan tai kappaleeseen. Ohjelma
pienemmäksi.
qg Tekstityksen vaihtaminen.
qh Otsikkovalikon näyttäminen.
qj Valittujen merkkien
poistaminen näytöltä.
Dekin valitseminen.
qk Näytöltä valittujen kohteiden
toteuttaminen.
ql N:
Toisto.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
x:
Pysäyttäminen.
w; X:
Tauko.
Vahvistimen (tai viritinvahvistimen) ohjaaminen
2 Tuloliitännän valitseminen:
1: VIDEO 1
2: VIDEO 2
3: AUX
4: TUNER
5: CD
6: TAPE
7: MD
8: TV
9: PHONO
-: DVD
4 Tuloliitännän vaihtaminen
jokaisella painalluksella.
qf PROGR+:
Esiasetustaajuus
suuremmaksi.
Viritystaajuus
suuremmaksi.
PROGR–:
Esiasetustaajuus
pienemmäksi.
Viritystaajuus
pienemmäksi.
qh Aaltoalueen vaihtaminen (FM/
AM).
q;, ql ja w; Toimivat kuten CD:n
painikkeet N, M, m, x, X, z.
(Kun CD on asetettu CDpainikkeelle.)
2 Raidan numeron valitseminen.
3 Luvun 10 ja sitä suurempien
lukujen valitseminen.
4 Tulolähteen vaihtaminen.
6 CD-soittimen näytön kytkeminen
päälle/pois.
0 Nauhoittaaksesi paina N samalla
kun painat zREC. Vapauta ensin
N ja sitten zREC.
qd Asetuksen syöttäminen.
qf PROGR+:
Seuraavan raidan
valitseminen.
PROGR–:
Edellisen raidan
valitseminen.
qg Asetuksen poistaminen.
qh Seuraavan levyn valitseminen.
qj Soittimen tai tallentimen
valitseminen.
ql N:
Toisto.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
x:
Pysäyttäminen.
w; X:
Tauko.
06-12-18, 16.38
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
DAT-dekin ohjaaminen
2 Raidan numeron valitseminen.
3 Luvun 10 ja sitä suurempien
lukujen valitseminen.
6 Näyttötilan vaihtaminen tai
näytön kytkeminen päälle/
pois.
0 Nauhoittaaksesi paina N
samalla kun painat zREC.
Vapauta ensin N ja sitten
zREC.
RM-V402T GB/FR 3-264-076-11(1) CE7 Sivu
qf PROGR+:
Seuraavan raidan
valitseminen.
PROGR–:
Edellisen raidan
valitseminen.
ql N:
Toisto.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
x:
Pysäyttäminen.
w; X:
Tauko.
Kasettidekin ohjaaminen
3, 0, ql ja w;
Kasetin ohjauspainikkeet.
Kaksipesäisessä kasettidekissä
toimintopainikkeet dekille A
(muilla kuin Sony-merkkisillä
kaksipesäisillä kasettidekeillä
painikkeet dekille B).
-.
Taaksepäin.
N:
Toisto.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
zREC: Tallentaaksesi paina N
samalla, kun painat
zREC.
Vapauta ensin N ja
sitten zREC.
x:
Pysäyttäminen.
X:
Tauko.
8, 9, qd ja qk
Toimintopainikkeet dekille B
(muilla kuin Sony-merkkisillä
kaksipesäisillä kasettidekeillä
painikkeet dekille A).
ENT: Taaksepäin.
:
Toisto.
:
Kelaaminen taaksepäin.
:
Kelaaminen eteenpäin.
:
Pysäyttäminen.
MENU:
Nauhoittaaksesi paina
samalla, kun painat
MENU. Vapauta ensin
ja sitten MENU.
OK:
Tauko.
qh Dekin A tai dekin B
valitseminen (vain
kaksipesäiset kasettidekit).
Jos kasettidekin kauko-ohjaimessa on
yksi joukko kasetinohjauspainikkeita
ja A/B-painike dekin valintaan,
-painikkeella dekki A tai
valitse
dekki B.
Tekniset tiedot
Toimintaetäisyys
Virtalähde
Pariston kesto
Mitat
Paino
CD-soittimen ohjaaminen
qf PROGR+:
Seuraavan raidan
valitseminen.
PROGR–:
Edellisen raidan
valitseminen.
qg Asetuksen poistaminen.
qh Seuraavan levyn valitseminen.
ql N:
Toisto.
m: Kelaaminen taaksepäin.
M: Kelaaminen eteenpäin.
x:
Pysäyttäminen.
w; X:
Tauko.
N. 7 m (vaihtelee eri valmistajien eri laitteissa)
Kaksi AA-koon (R6) paristoa (eivät sisälly
toimitukseen)
N. 6 kuukautta (vaihtelee käyttötiheyden mukaan)
N. 55 x 200 x 32 mm (l/k/s)
N. 95 g (ilman paristoja)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi ja se on voimassa ainoastaan niissä maissa,
joissa sillä on lainvoima, etupäässä ETA-maissa (Euroopan talousalue).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement