Sony RM-AV2500T Operating instructions

Sony RM-AV2500T Operating instructions
2-588-610-41(1)
Integrated Remote
Commander
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
RM-AV2500T
© 2005 Sony Corporation
2DK
Funktioner
RM-AV2500T fjernbetjeningen giver en
centraliseret styring af alle dine AVkomponenter fra en enkelt fjernbetjening
og sparer dig besværet med at betjene
forskellige AV-komponenter med
forskellige fjernbetjeninger. De følgende
væsentligste funktioner er:
Central styring af Sony AVkomponenter med denne ene
fjernbetjening
Denne fjernbetjening er indstillet fra
fabrikken til betjening af komponenter af
mærket Sony, så du kan tage den direkte
ud af kassen og bruge den som
kontrolcenter for dine Sony AVkomponenter.
Fjernbetjeningssignaler til ikke-Sony
komponenter er også forudindstillet
Denne fjernbetjening er forudindstillet til
komponenter af de fleste større
fabrikater, inkl. Sony. Du kan fjernbetjene
dine komponenter ved at indstille deres
kodenumre (side 8).
Lærefunktion til programmering af
andre fjernbetjeningssignaler, som
du har brug for
Denne fjernbetjening har en
lærefunktion, så den kan lære de
fjernbetjeningssignaler, der kræves til
betjening af ikke-forudindstillede
komponenter eller funktioner (side 15).
Herudover kan fjernbetjeningen lære
fjernbetjeningssignaler (kun infrarøde
signaler) til ikke-audio visuelle
komponenter, f.eks. airconditionanlæg,
lamper osv. (visse bestemte apparater
eller funktioner er muligvis ikke til
rådighed) (side 35).
Indstilling af maksimalt 24
makrokommandoer bestående af
maksimalt 32 på hinanden følgende
trin
Der kan indstilles maksimalt 24
makrokommandoer, hver bestående af
maksimalt 32 på hinanden følgende trin
ved tryk på en enkelt knap (12
systemkontrolmakroer og 12
komponentmakroer). Hastigheden ved
udførelse af makroer kan ændres. Alle
tænd-/sluk-kommandoer til Sony
komponenter er forudindstillet fra
fabrikken.
Flere komponenter på et skærmbillede
Når du betjener en masse udstyr
samtidigt, har du brug for at ændre
skærmbilledet.
Når du ser en DVD, kan du få vist kørDVD-systemtasten, Power-tasten til TV
og Receiver eller tasten til skift af
indgang på et skærmbillede, og den kan
aktiveres uden at skifte skærmbillede.
Alias-funktion
Taster, der er lagt i hukommelsen fra
andre skærmbilleder kan sammenkædes,
så det ikke er nødvendigt at lære dem
igen. Det er f.eks. nyttigt at få vist Powertasten for TV eller tasten til skift af
indgang på skærmbilledet CABLE
(KABEL) (side 43).
Kanalmakrofunktionen gør det
muligt at vælge en kanal med en
enkelt tast
Der kan programmeres op til 4 tastetrin i
makrotaster. Hvis du indstiller
tastefunktionerne til indtastning af en
kanal i en makrotast, kan du vælge
kanalen ved at trykke på den
pågældende makrotast (side 41).
Let anvendelig LCD-skærm med
berøringstaster og blå
baggrundsbelysning
Denne fjernbetjening er udstyret med en
LCD-skærm med berøringstaster, som
skifter visning af tasterne svarende til
den valgte komponent. Fjernbetjeningen
er nem at betjene, da kun de nødvendige
taster til betjening af den valgte
komponent vises. Skærmens
baggrundsbelysning muliggør betjening
selv i mørke.
3DK
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Isætning af batterierne ......................................................................................................... 6
Udskiftning af batterierne ................................................................................................... 6
Knappernes placering og funktion ....................................................................................... 7
Grundlæggende betjening
Indstilling af koden for forudindstilling af lydkomponenter og visuelle komponenter ...... 8
Indstilling af en komponentkode ....................................................................................... 8
Kontrol af, om kodenummeret virker ............................................................................. 10
Finde en komponentkode med søgefunktionen ............................................................ 11
Betjening af dine komponenter med fjernbetjeningen ...................................................... 13
Justering af lydstyrken ....................................................................................................... 14
Bemærkninger til betjening af dine komponenter ......................................................... 14
Brug af ikke-forudindstillede fjernbetjeningsfunktioner — Lærefunktion ........................ 15
Nøjagtig læring ................................................................................................................... 19
ndring eller sletning af en indlært tasts eller knaps funktion ...................................... 19
Avancerede funktioner
Kontrol af lydstyrken for visuelle komponenter tilsluttet et lydsystem ............................ 21
Udførelse af en serie kommandoer — Systemkontrolfunktioner ...................................... 22
Programmering af en serie kommandoer til SYSTEM CONTROL-knapperne ........ 23
Bemærkninger om systemkontrolfunktioner ................................................................. 27
Programmering af en serie kommandoer til knapperne til valg af komponent. ...... 27
ndring af intervallet mellem betjeningstrin .................................................................... 29
Tilføjelse af en ekstra funktion til knapperne til den valgte komponent .......................... 30
Programmering af tænd-kommandoen for den valgte komponent (kun for Sony
komponenter) ................................................................................................................... 30
Tilføjelse af en kommando, der kræves, når du vælger en komponent ..................... 32
Kopiering af indstillinger for knap til valg af komponent til en anden knap .................... 34
Programmering af en ofte anvendt tastefunktion for knapperne SYSTEM CONTROL ....... 35
Bemærkninger om at lære signalerne til et airconditionanlæg .................................... 37
Overførsel af data mellem fjernbetjeninger ....................................................................... 37
Overførsel af data ............................................................................................................... 37
Modtagelse af data ............................................................................................................. 40
Valg af en kanal med et enkelt tastetryk — Kanalmakrofunktion .................................... 41
Oprettelse af en alias-komponenttast (ALIAS) ................................................................... 43
4DK
Brug af andre funktioner
Låsning af knapperne — Hold-funktion ............................................................................. 46
Beskyttelse af indstillingerne — Forudindstillet låsefunktion ........................................... 46
ndring af tiden for automatisk slukning for fjernbetjeningen ........................................... 47
Justering af skærmvinduets baggrundsbelysning .............................................................. 48
Indstilling af tastetrykket bip ............................................................................................. 50
Justering af stråleintervallet for at undgå fejlbetjening .................................................... 51
Yderligere oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger ................................................................................................ 54
Vedligeholdelse .................................................................................................................. 54
Specifikationer .................................................................................................................... 54
Fejlfinding ........................................................................................................................... 55
Appendiks
Skema over forudindstillede funktioner ............................................................................. 59
TV .......................................................................................................................................... 59
SAT ........................................................................................................................................ 60
Videobåndoptager .............................................................................................................. 61
DVD ...................................................................................................................................... 61
CBL (Analog Cable box - analog kabelboks) .................................................................. 62
AMP ...................................................................................................................................... 63
CD ......................................................................................................................................... 64
MD ........................................................................................................................................ 64
TAPE ..................................................................................................................................... 65
Hurtig oversigt over betjening ........................................................................................... 66
Indeks ................................................................................................................................. 68
5DK
Introduktion
Isætning af batterierne
Udskiftning af batterierne
Åbn låget til batterirummet, og sæt fire
batterier i størrelse AA (R6) i (medfølger
ikke). Husk at sætte batterierne i, så + og
– på batterierne passer med + og – i
batterirummet.
Batterier til fjernbetjening og
baggrundsbelysning (fire
batterier i størrelse AA (R6)
Under normale forhold holder alkalinebatterier i op til 5 måneder. Hvis
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt,
kan batterierne være slidte, og der vises
et E på LCD-berøringsskærmen. Når
skærmen bliver utydelig, eller
baggrundsbelysningen til
berøringstasterne bliver svag, skal
alkaline-batterierne udskiftes med nye.
Bemærk
Vent ikke med at udskifte batterierne mere end
en dag. I modsat fald kan dine indstillinger af
kodenumrene (side 8) og de lærte
fjernbetjeningssignaler (side 15) blive slettet.
Bemærkninger om batterierne
• Bland ikke gamle batterier sammen med nye,
og bland ikke forskellige typer batterier
sammen.
• Hvis elektrolytten indeni batteriet lækker,
skal du tørre det forurenede område af
batterirummet af med en klud og udskifte de
gamle batterier med nye. Fjern batterierne,
når du ikke har til hensigt at bruge
fjernbetjeningen i længere tid for at forhindre,
at elektrolytten lækker.
6DK
Knappernes placering
og funktion
8 LIGHT-knap (side 49)
Bruges til at belyse LCD-skærmen i
mørke. Tryk en gang på knappen for
at tænde lyset og en gang til for at
slukke det. Du kan også indstille
baggrundsbelysningen til at slukke
automatisk efter et bestemt stykke tid.
9 Knapper til valg af komponent
Vælger den komponent, der skal
styres.
PROGRAM
OK
MENU
EXIT
MUTING
MORE
LIGHT
RECALL
SYSTEM CONTROL
A
B
C
COMMANDER OFF
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Komponentvisningsområdet
Viser navnet på den valgte
komponent.
2 LCD-berøringsskærm (side 9)
De taster, der bruges til at betjene hver
komponent, vises.
Bemærk
Tryk ikke på berøringstasterne med spidse
genstande, f.eks. stifter eller kuglepenne.
3 w +/– knapper* (side 14, 22)
Justerer lydstyrken.
4 PROGRAM +/– knapper
Vælger kanalen.
5 RECALL-knap (side 44)
6 MUTING-knap* (side 14, 22)
Afbryder lyden. Tryk en gang til på
knappen for at genoptage den
tidligere lydstyrke.
7 COMMANDER OFF-knap
Slukker for strømmen til
fjernbetjeningen.
0 MORE-knap (side 23)
Viser SYSTEM CONTROL-knapperne
og taltasterne.
qa SYSTEM CONTROL-knapper (side
22, 23)
Du kan programmere op til 32 på
hinanden følgende tastefunktioner i
hver af de tre SYSTEM CONTROLknapper. Du kan udføre hele
programmet ved at trykke på en
knap.
qs MENU-knap
Henter menuen frem for de knapper
eller taster, der har en menufunktion.
qd OK-knap og markørknapper
(side 15)
qf EXIT-knap
Bruges til at afslutte
indstillingsmenuen.
* Bemærkning til VOLUME +/– og
MUTING-knapperne
Fjernbetjeningen styrer eller
afbryder lydstyrken til TV’et
når du vælger en visuel komponent. Fjernbetjeningen
styrer eller afbryder forstærkerens lydstyrke, når du
vælger en lydkomponent.
Du kan også ændre denne indstilling (side 21).
Bemærkning til at tænde og slukke
fjernbetjeningen
Tænd den ved at trykke på en vilkårlig knap
undtagen COMMANDER OFF-knappen eller
7DK
Grundlæggende betjening
Indstilling af koden for
forudindstilling af
lydkomponenter og
visuelle komponenter
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at
betjene AV-komponenter af mærket Sony
(se nedenstående tabel). Hvis du bruger
fjernbetjeningen med et fabriksindstillet
sæt Sony komponenter, kan du springe
de følgende procedurer over.
Du kan også bruge fjernbetjeningen
sammen med andre forudindstillede AVkomponenter. Ønsker du at bruge den
sammen med andre AV-komponenter,
skal du følge procedurerne for at indstille
de korrekte koder for hver komponent.
Knap til
Forudindstillet
valg af
komponent(er)
komponent
Fabriksindstilling
TV
TV
Sony TV
SAT
Satellittuner
Sony
satellittuner
VCR
Videobåndoptager Sony VHS VCR
(VTR3)
DVD
DVD-afspiller
CBL
Kabelboks
AMP
Forstærker
Sony forstærker
CD
CD-afspiller
Sony CDafspiller
MD
MD-afspiller
Sony MDafspiller
TAPE
Kassetteafspiller* Sony
kassetteafspiller
M1
TV/
Sony TV/Sony
Videobåndoptager VHS VCR
M2
TV/DVD
Sony TV/Sony
DVD-afspiller
M3
TV/SAT
Sony TV/Sony
satellittuner
8
Indstilling af en
komponentkode
4
PROGRAM
2
6
3
Sony DVDafspiller
* Analog audio compact kassetteafspiller
DK
Se “Skema over forudindstillede
funktioner” (side 59) angående tasternes
og knappernes funktioner for hver
komponent.
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Eksempel: Opsætning af et
Philips TV
1 Se skemaerne i den medfølgende
“Component Code Numbers”, og
find det firecifrede kodenummer
for den ønskede komponent.
Hvis der er angivet mere end et
kodenummer, skal du bruge det
nummer, der er angivet først.
F.eks. skal du til opsætning af et
Philips TV bruge kodenummeret
8086.
Det første ciffer i
komponentkodenummeret angiver
komponentkategorien (TV,
videobåndoptager osv.). Yderligere
oplysninger finder du i skemaerne i
den medfølgende “Component Code
Numbers”.
2 Hold COMMANDER OFF nede,
5 Hvis du vil indstille en kode for
mens du trykker på MUTING.
en anden komponent, skal du
gentage Trin 3 og 4.
6 Tryk på COMMANDER OFF.
Alle komponentnavnene på displayet
blinker.
3 Tryk på knappen til valg af
komponent for den ønskede
komponent.
Den valgte komponent vises fortsat,
og tasterne 0 – 9, ENTER og DISPLAY
blinker.
4 Tryk på det firecifrede
komponentkodenummer
efterfulgt af knappen ENTER på
skærmen med berøringstaster.
Bemærkninger
• Hvis du trykker på et
komponentkodenummer, som ikke findes i
skemaet i den medfølgende “Component
Code Numbers”, bipper fjernbetjeningen, og
“NG” blinker, når du trykker på tasten
ENTER. Hvis dette sker, skal du kontrollere
komponentkodenummeret og forsøge
indstillingen igen.
• Hvis du ikke indtaster noget på
fjernbetjeningen i mere end to minutter
mellem hvert trin, annulleres
opsætningsproceduren. Indstil koden ved at
trykke på MUTING igen, mens du holder
COMMANDER OFF nede.
• Det første ciffer i komponentkodenummeret
angiver komponentkategorien (TV,
videobåndoptager osv.). Den komponent,
som svarer til det firecifrede
komponentkodenummer, indstilles i Trin 4.
Kontroller, hvilket kodenummer
der er indstillet
Tryk på DISPLAY-tasten i Trin 3 til 5.
Kodenummeret samt “ENTER” vises to
gange.
Der høres et bip, og kodenummeret
samt “ENTER” vises to gange.
Fortsættes
9DK
Indstilling af koden for
forudindstilling af lydkomponenter
og visuelle komponenter (fortsat)
Kontrol af, om
kodenummeret virker
1 Tryk på den tilsvarende knap til
valg af komponent for den
komponent, du har opsat.
Fjernbetjeningen tændes, og
berøringsknapperne vises på
skærmen.
4 Hvis det virker, skal du
kontrollere, at fjernbetjeningen
kan betjene de øvrige funktioner i
komponenten, f.eks. kanal og
lydstyrke.
Se oplysningerne på side 13.
5 Tryk på COMMANDER OFF.
Hvis fjernbetjeningen ikke ser ud til
at virke
Prøv at gentage disse opsætningsprocedurer
ved hjælp af de andre koder for dine
komponenter (side 8).
Bemærkninger til de taster, der
allerede har “lært” et
fjernbetjeningssignal
2 Tænd komponenten på dens
afbryder.
3 Ret fjernbetjeningen mod
komponenten, og tryk på tasten
1 på berøringsskærmen.
Når fjernbetjeningssignalet sendes,
vises
på skærmen.
Komponenten skal slukke.
10DK
Hvis der allerede er programmeret et
andet signal i knappen eller tasten ved
hjælp af lærefunktionen (side 15), vil
dette “lærte” signal virke, også efter at
du har indstillet
komponentkodenummeret. For at kunne
bruge den som en forudindstillet
komponenttast eller -knap, skal du først
slette dens lærte signal (side 19).
Bemærkning til skærmen med
berøringstaster
Når du indstiller et
komponentkodenummer, vises kun de
taster, der er forudindstillet med
signalerne for den ønskede komponent.
Det forudindstillede signal for hver tast
varierer efter varemærket.
Ved hjælp af lærefunktionen kan du
programmere signalerne fra
fjernbetjeningen i såvel de viste taster
som de ikke viste (side 15).
Finde en komponentkode
med søgefunktionen
2 Tryk på knappen til valg af
komponent for den ønskede
komponent.
Du kan finde et tilgængeligt
kodenummer for en komponent, som
ikke er angivet i den medfølgende
“Component Code Numbers”.
Før søgefunktionen startes
Indstil hver komponent til følgende
status for at aktivere søgefunktionen.
TV: Tænd
VCR, DVD, SAT, CBL, AMP: Sluk
CD, MD, TAPE: Tænd med en
afspilningskilde (disc, kassettebånd, osv.)
3 Tryk på PROGRAM + eller
PROGRAM – for at søge efter
komponentkodenumre i den
samme kategori (i dette tilfælde
kodenumre, der begynder med
“8”).
PROGRAM
3
1
6
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Tryk på PROGRAM + for at gå til det
næste kodenummer.
Tryk på PROGRAM – for at gå tilbage
til det forrige kodenummer.
PROGRAM
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på MUTING.
Alle komponentnavnene på skærmen
blinker.
Bemærk
Ønsker du at søge efter
komponentkodenumre i en anden kategori,
skal du gå tilbage til Trin 3, eller indtaste et
firecifret komponentkodenummer i en
anden kategori (f.eks. et kodenummer, der
begynder med “3”, “4” osv.) før Trin 4.
Fortsættes
11DK
Indstilling af koden til
forudindstilling af lydkomponenter
og visuelle komponenter (fortsat)
4 Ret fjernbetjeningen mod
komponenten, og tryk på tasten
1.
Når fjernbetjeningssignalet sendes,
vises
på skærmen.
Hvis det virker (sluk for TVıet, tænd
for VCR, DVD, SAT, CBL, AMP og
afspil for CD, MD, TAPE), gå til Trin
5.
Gentag derefter Trin 3 og 4, hvis det
ikke virker.
5 Tryk på tasten ENTER.
Der høres et bip, og kodenummeret
samt “ENTER” vises to gange.
Bemærk
Det anbefales at skrive kodenummeret ned.
6 Tryk på COMMANDER OFF.
12DK
Kontroller, hvilket kodenummer
der er indstillet
Tryk på DISPLAY-tasten i Trin 2 og 5.
Kodenummeret samt “ENTER” vises to
gange.
Husk at trykke på DISPLAY-tasten, når
du har trykket på ENTER-tasten for at
indstille kodenummeret. Hvis du trykker
på DISPLAY-tasten, før kodenummeret er
indstillet, går den tilbage til det første
nummer, du søgte efter.
2 Tryk på den ønskede tast på
Betjening af dine
komponenter med
fjernbetjeningen
berøringsskærmen.
Når fjernbetjeningssignalet sendes,
vises
på skærmen.
Når du betjener en ikke-Sony
komponent, skal du sørge for, at du først
har indstillet komponentkoden (side 8).
2
PROGRAM
Du kan også bruge knapperne w +/–,
MUTING-knappen og PROGRAM
+/– knapperne efter behov.
Se “Skema over forudindstillede
funktioner” (side 59) angående
tasternes og knappernes funktioner
for hver komponent.
3 Når du er færdig med at bruge
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Eksempel: Afspilning fra en CDafspiller
1 Tryk på den ønskede knap til valg
af komponent.
Fjernbetjeningen tændes, og tasterne
til betjening af den valgte komponent
vises.
fjernbetjeningen, skal du trykke
på COMMANDER OFF for at
slukke den.
Bemærk
Fjernbetjeningssignalerne kan være forskellige
for visse komponenter og funktioner. I dette
tilfælde skal du programmere
fjernbetjeningssignalerne med lærefunktionen
(side 15). Bemærk imidlertid, at komponenter
og funktioner, som ikke understøtter infrarøde
fjernbetjeningssignaler, ikke virker med denne
fjernbetjening.
Fortsættes
13DK
Betjening af dine komponenter
med fjernbetjeningen (fortsat)
Justering af lydstyrken
Tryk på knapperne w +/– til regulering
af lydstyrken og knappen MUTING for
at afbryde lyden. Når du vælger en
visuel komponent, reguleres TV’ets
lydstyrke, og når du vælger en
lydkomponent, reguleres forstærkerens
lydstyrke. Du kan også ændre denne
indstilling (side 21).
Bemærkninger
• Hvis du har programmeret et signal for
knappen w eller MUTING for en vilkårlig
komponent ved hjælp af lærefunktionen (side
15), sendes dette signal i stedet for regulering
af lydstyrken i TV’et eller forstærkeren, når
du vælger denne komponent.
• Hvis du har programmeret et signal for
knappen w eller MUTING for TV eller AMP
ved hjælp af lærefunktionen, sendes dette
signal kun, når du har valgt TV eller AMP.
Når du vælger andre komponenter, sendes
de forudindstillede
lydstyrkereguleringssignaler til TV eller AMP
på dette tidspunkt.
• Hvis du har knyttet en anden komponent til
knappen TV eller AMP, kan TV’ets eller
forstærkerens lydstyrke ikke reguleres, når
du vælger andre komponenter.
14DK
Bemærkninger til betjening
af dine komponenter
Valg af input til et TV
Komponentkoden “8132” er et
forudindstillet kodenummer for valg af
input til et Sony TV. Du kan indstille
dette kodenummer for en sjældent brugt
knap til valg af komponent.
Følg proceduren på side 8 ved indstilling
af valg af input.
“0” : TV tuner
“1” : VIDEO1
“2” : VIDEO2
“3” : VIDEO3
“4” : VIDEO4
“5” : VIDEO5
“6” : VIDEO6
“7” : HD1
“8” : HD2
“9” : HD3
Denne indstilling kan bruges til
programmering af SYSTEM CONTROLknapperne (side 41).
Brug af ikkeforudindstillede
fjernbetjeningsfunktioner
— Lærefunktion
Ved betjening af ikke-forudindstillede
komponenter eller funktioner skal du
bruge følgende “læreprocedure” til at
“lære” enhver af de programmerbare
knapper og taster at betjene en anden
fjernbetjenings funktioner. Du kan også
bruge lærefunktionen til at ændre
signalet for individuelle taster og
knapper efter indstilling af
komponentkodenummeret (side 8).
Det er nyttigt, hvis du gemmer de
indlærte tastefunktioner i tabellen i LCDberøringsskærmen (side 68).
Eksempel: Programmering af N
(afspil) signalet i din komponent
til VCR N (afspil) tasten i
fjernbetjeningen
1 Anbring RM-AV2500T hovedmod-hoved med din komponents
fjernbetjening.
Fjernbetjening af din
komponent
ca. 5 – 10 cm væk
RM-AV2500T
2 Hold COMMANDER OFF nede,
og tryk på knappen til valg af
komponent for den komponent,
hvis signal skal læres.
Bemærk
Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan
muligvis ikke læres.
3
“LEARN” vises, og alle der taster, der
kan læres, blinker.
PROGRAM
6
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Skærmbillede, der viser CHANNEL,
VOLUME, MUTING, RECALL, MENU, OK,
EXIT og markørknapperne
Fortsættes
15DK
Brug af ikke-forudindstillede
fjernbetjeningsfunktioner
— Lærefunktion (fortsat)
Visningen “C+ C– V+ V– MUTE
RECALL MENU OK EXIT R r T t”
angiver, hvorvidt knapperne
PROGRAM +/–, w +/–, MUTING,
RECALL, MENU, OK, EXIT og
markørknapperne (T tR r ) kan
læres.
Ændring af tastens
funktionsvisning
Følg proceduren på side 18.
4 Tryk på knappen, og hold den
nede på den anden fjernbetjening,
indtil du hører et bip.
(Hvis du slipper knappen, før du
hører et bip, læres signalet muligvis
ikke korrekt).
Bemærkning til den blinkende
skærm
De taster eller knapper, som allerede er
forudindstillet for komponenten, blinker to
gange, mens dem, der ikke er
forudindstillet, blinker en gang.
3 Tryk på den tast eller knap på
fjernbetjeningen, du ønsker at
“lære”.
“LEARN” holder op med at blinke og
forbliver tændt.
Når kommandoen er lært, forbliver de
lærte taster tændt, og de andre taster,
der kan læres, blinker.
Hvis “NG” blinker på skærmen
Læringen lykkedes ikke.. Udfør Trin 3 til 4
igen.
5 Gentag Trin 3 og 4 for at lære
“LEARN” blinker, og kun den tast, du
har trykket på, er tilbage på skærmen.
Lære knapperne PROGRAM +/–,
w +/– , MUTING, RECALL, MENU,
OK, EXIT og markørknapperne
Tryk på den tilsvarende knap. “LEARN”
blinker, og kun de knapper, du har trykket
på, vises på skærmen (“C+,” “C–,” “V+”,
“V–,” “MUTE,” “RECALL,” “MENU,”
“OK,” “EXIT,” eller “R r T t” ).
Eksempel: Når du trykker på knappen w +
16DK
andre taster eller knapper
funktioner.
Lære andre komponenters
fjernbetjeningssignal
Efter placering af de to fjernbetjeninger som
i Trin 1 på side 15, trykker du på den
tilsvarende knap til valg af komponent og
følger derefter Trin 3 og 4 til venstre for at
udføre læringen.
6 Tryk på COMMANDER OFF.
Bemærkninger
• Hvis du ikke foretager læretrin inden for to
minutter, afsluttes lærefunktionen.
• Hvis du ikke udfører Trin 4 inden for 10
sekunder efter Trin 3, vender skærmen
tilbage til Trin 2. (Alle de taster, der kan
læres, blinker). I dette tilfælde skal du udføre
Trin 3 igen, mens skærmen blinker.
• Hvis “NG” vises under læring, er
hukommelsen fuld. Frigør hukommelse ved
at slette lærte funktioner fra taster, du ikke
bruger ofte (side 19). Fortsæt derefter
læretrinnene.
• Hvis du ved et uheld berører en tast i Trin 4,
skal du trykke på LIGHT-knappen og holde
den nede, mens du trykker på den forkerte
tast. Gentag derefter Trin 3 for at fortsætte
læringen.
Hvis fjernbetjeningen ikke ser ud til
at virke
Hvis den lærte tast eller knap ikke fungerer
korrekt, skal du lære den igen. (Hvis f.eks.
lydstyrken bliver meget høj efter blot et tryk på
knappen w +, kan der have været
støjinterferens und læreproceduren).
Hvis du indstiller en komponentkode
efter læring af et signal
Hvis du har programmeret et signal for en tast
eller knap ved hjælp af lærefunktionen, vil
dette signal forblive knyttet til den pågældende
tast eller knap, selv efter at du har indstillet en
komponentkode.
Du kan lære knapperne w eller
MUTING-signaler
•Hvis du har programmeret et signal i
knappen w eller MUTING for andre
komponenter end TV og AMP ved
hjælp af lærefunktionen, sendes dette
signal kun, hvis du vælger denne
komponent.
•Hvis du har programmeret et signal for
knappen w eller MUTING for TV eller
AMP ved hjælp af lærefunktionen,
sendes dette signal kun, når du har
valgt TV eller AMP. Når du vælger
andre komponenter, sendes de
forudindstillede
lydstyrkereguleringssignaler til TV eller
AMP (se side 21 angående forskellen
mellem visuelle komponenter og
lydkomponenter). Du skal
programmere knappen w eller
MUTING for hver komponent ved
hjælp af det lærte signal.
Lære signalerne til et
airconditionanlæg
Se bemærkningerne på side 37.
Fortsættes
17DK
Brug af ikke-forudindstillede
fjernbetjeningsfunktioner
— Lærefunktion (fortsat)
Hver gang, du trykker på tasten,
skifter skærmen rækkefølge.
Kun visning af ofte anvendte
taster
Du kan skjule de taster, du ikke
anvender. Dette gør betjeningen
nemmere at forstå, når komponenterne
har mange taster.
Efter Trin 2 (side 15), skal du holde
LIGHT-knappen nede, og trykke på den
tast, du vil skjule (blinker). Den tast, du
trykker på, skifter til langsommere blink,
og vises ikke længere under
fjernbetjeningsfunktionen.
Udfør den samme funktion igen for at få
den vist igen.
Bemærk
2 Når den ønskede visning
fremkommer, skal du slippe
knappen til valg af komponent.
3 Følg derefter Trin 4-6 (side 16).
Du kan ikke skjule en tast, som har “lært” et
signal.
Bemærkninger
Ændring af en tasts
funktionsvisning
Når du programmerer et signal for en
tast, kan du vælge den mest egnede
funktionsvisning blandt alle de visninger
tasten har og indstille den til denne tast.
1 Efter Trin 2 (side 15), skal du
holde knappen til valg af
komponent nede (VCR), og
trykke gentagne gange på den
tast, du vil lære.
18DK
• Du kan kun ændre visningen af en tast, når
du programmerer den ved hjælp af
lærefunktionen. Hvis du ønsker at ændre
visningen af den tast, som har lært et signal,
skal du først slette signalet (side 19). Lær
derefter tasten igen ved hjælp af ovenstående
procedure for at ændre dens visning.
• Hvis du ikke ændrer visningen af en tast,
bruges standardvisningen.
• Du kan ikke ændre visningen af de taster, der
(taltasterne 0 til 9,
ikke er indrammet med
+10 og ENTER).
Nøjagtig læring
•Bevæg ikke enhederne under
læreproceduren.
•Sørg for at holde knappen på den
anden fjernbetjening nede, indtil du
hører et bip som bekræftelse.
•Brug nye batterier i begge
fjernbetjeninger.
•Undgå læring på steder med direkte
sollys eller stærkt fluorescerende lys.
•Fjernbetjeningens detektorområde kan
variere for hver fjernbetjening. Hvis
læringen ikke fungerer, kan du prøve at
ændre placeringen af de to
fjernbetjeninger.
•Hvis du lærer fjernbetjeningen signaler
fra et interaktivt
signaludvekslingssystem (leveres
sammen med nogle af Sony’s receivere
og forstærkere), kan svarsignalet fra
hovedenheden interferere med
fjernbetjeningens læring. I dette tilfælde
skal du gå hen et sted, hvor signalerne
ikke når hovedenheden (f.eks. et andet
rum osv.).
Ændring eller sletning af en
indlært tasts eller knaps
funktion
Du kan ændre den ved først at slette den
og udføre læringen igen.
Sletning af en enkelt indlært
tasts eller knaps funktion
1 Efter Trin 2 (side 15), skal du
holde LIGHT-knappen nede,
mens du trykker på den tast, du
vil slette.
VIGTIGT!
Hold fjernbetjeningen uden for små
børns eller kæledyrs rækkevidde.
Indstil også funktionen Hold til
låsning af alle knapperne på
fjernbetjeningen (side 46), når den
ikke bruges. Komponenter som f.eks.
airconditionanlæg, varmeapparater,
elektriske apparater og elektriske
skodder eller gardiner, som modtager
et infrarødt signal, kan være farlige,
hvis de misbruges.
Den slettede tast blinker sammen med
andre taster, der kan læres.
2 Tryk på COMMANDER OFF.
Sletning af alle lærte taster på en
gang
Hold LIGHT-knappen nede, mens du trykker
på knappen til valg af komponent.
Fortsættes
19DK
Brug af ikke-forudindstillede
fjernbetjeningsfunktioner
— Lærefunktion (fortsat)
3 Tryk på COMMANDER OFF.
Sletning af alle lærte signaler for
en bestemt komponent
PROGRAM
3
1
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på den
tilsvarende knap til valg af
komponent.
2 Hold LIGHT-knappen nede,
mens du igen trykker på knappen
til valg af komponent.
Det lærte indhold slettes. Tasterne for
komponenten vender tilbage til deres
oprindelige tilstand før læringen.
20DK
Avancerede funktioner
Kontrol af lydstyrken
for visuelle
komponenter tilsluttet
et lydsystem
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet ud
fra den forudsætning, at du hører lyden
fra dine visuelle komponenter i dit TV’s
højttalere, og at du hører lyden fra dine
lydkomponenter fra de højttalere, der er
tilsluttet til din forstærker.
Denne funktion giver dig mulighed for at
regulere lydstyrken i dit TV eller din
forstærker uden at skulle vælge TV eller
AMP, hver gang du vil regulere
lydstyrken.
Hvis du f.eks. ønsker at regulere
lydstyrken, mens du bruger en
videobåndoptager, behøver du ikke at
trykke på TV-knappen for at regulere
TV’ets lydstyrke.
Det følgende skema viser den
fabriksindstilling, for hvilken lydstyrken
reguleres for hver komponent.
Hvis dine visuelle komponenter
imidlertid er tilsluttet til et lydsystem,
kan du muligvis høre lyden fra TV eller
VCR fra højttalerne via din forstærker,
ikke fra TV’ets højttalere. I dette tilfælde
skal du ændre fabriksindstillingerne, så
du kan regulere lydstyrken for dine
visuelle komponenter uden først at skulle
skifte til forstærkeren.
Ændring af fabriksindstillingen
af volumenkontrollen
PROGRAM
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Knappen til valg Regulerer lydstyrken af
af komponent
TV
TV
SAT
TV
VCR
TV
DVD
TV
CBL
TV
M1
TV
M2
TV
M3
TV
AMP
forstærker
CD
forstærker
MD
forstærker
TAPE
forstærker
Fortsættes
21DK
Kontrol af lydstyrken for visuelle
komponenter tilsluttet et
lydsystem (fortsat)
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på w + og w –.
Volumenkontrollen for visuelle
komponenter (TV, VCR, CBL, SAT og
DVD) skifter til den viste komponent.
Indstilling af
forstærkerens
lydstyrke
Når den er
indstillet til
TV-lydstyrke
Bemærkninger
• Hvis du allerede har programmeret knappen
w eller MUTING for hver komponent med
signaler ved “læring”, vil ovenstående
procedure ikke ændre funktionen af
knapperne w og MUTING.
• Hvis du har programmeret lydstyrkesignaler
for knappen w eller MUTING for TV eller
AMP, kan du kun bruge dette signal, når du
vælger TV eller AMP. Når du vælger andre
komponenter, sendes de forudindstillede
styresignaler til TV eller AMP. Du skal
programmere hver knap for hver komponent
ved hjælp af lærefunktionen (side 15).
22DK
Udførelse af en serie
kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
Med systemkontrolfunktionen kan du
programmere en serie
betjeningskommandoer og udføre dem
ved blot at trykke på en knap.
Når du f.eks. ser en video, er en serie
betjeninger, som vist herunder,
nødvendige.
Eksempel:
1 Tænd TV’et.
2 Tænd videoen (videobåndoptageren).
3 Tænd forstærkeren.
4 Indstil indgangsvælgeren på
forstærkeren til VIDEO 1.
5 Indstil indgangen på TV’et til VIDEO
1.
6 Start videoafspilningen.
Du kan programmere op til 32 på
hinanden følgende trin i hver af de tre
SYSTEM CONTROL-knapper (A - C).
Hvis du har indstillet
systemkontrolfunktionen for en knap til
valg af komponent (side 27), begynder
udførelsen af de programmerede
kommandoer, når du trykker på knappen
til valg af komponent i mere end 2
sekunder.
Under udførelsen af de programmere
kommandoer og samtidigt med, at hvert
fjernbetjeningssignal sendes, vises den
tilsvarende tast.
Forudindstillede programmer for
knapperne SYSTEM CONTROL A
og C
Knapperne SYSTEM CONTROL A og C
er forudindstillet til
fabriksindstillingerne til udførelse af
hvert program på følgende måde.
Knappen SYSTEM CONTROL A:
Slukker alle de Sony komponenter, som
kunne modtage signalet fra
fjernbetjeningen samtidigt.
Knappen SYSTEM CONTROL C:
Tænder alle de Sony komponenter, som
kunne modtage signalet fra
fjernbetjeningen samtidigt.
Eksempel: Programmering af
ovenstående SYSTEM CONTROL
B-knap
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på knappen
MORE.
SYSTEM CONTROL-tasterne (A – C)
og taltasterne (1 – 9) blinker, mens de
forudindstillede knapper forbliver
tændt.
Programmering af en serie
kommandoer til SYSTEM
CONTROL-knapperne
2 Vælg systemnummeret ved at
2
4
trykke på SYSTEM CONTROLknappen (i dette tilfælde SYSTEM
CONTROL B) eller taltasten.
PROGRAM
6
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Alle komponentnavnene blinker.
Fortsættes
23DK
Udførelse af en serie kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
(fortsat)
Programmering af en ny serie
betjeninger for knapper, som
allerede er indstillet
Knappen SYSTEM CONTROL A eller
C:
Slet det fabriksindstillede program
(side 26).
Andre knapper:
Slet programmet (side 25).
3 Tryk på knappen til valg af
komponent (i dette tilfælde TV)
for den komponent, der skal
betjenes.
4 Tryk på tasten(erne) eller
knappen(erne) for den ønskede
funktion.
Hvis du ønsker at tænde TV’et, skal
du trykke på tasten 1.
5 Gentag Trin 3 og 4, og
programmer knapperne og
tasterne til en serie betjeninger.
I dette eksempel skal du trykke på
følgende knapper og taster.
Tasterne for den valgte komponent
blinker.
Hvis komponenten har signaler til
tænd/sluk
Både tasterne OFF og ON vises, og du kan
vælge at programmere en af dem.
Det er nyttigt at indstille den præcise
kommando til tænd/sluk og betjene
komponenten uanset dens status (on/off).
24DK
6 Når du har programmeret alle
tasterne, skal du trykke på
COMMANDER OFF.
Bemærkninger
Om rækkefølgen af betjeningstrin
• Hvis du afbryder proceduren på noget
tidspunkt i mere end to minutter, afsluttes
indstillingstilstanden og den serie
kommandoer, der er programmeret indtil
dette punkt. I dette tilfælde skal du slette
programmet (side 25) og starte igen fra Trin 1
for at indstille programmet fra begyndelsen.
Du kan ikke fortsætte fra, hvor du slap.
• Hvis en SYSTEM CONTROL-knap allerede
har “lært” et fjernbetjeningssignal (side 35),
blinker “NG”, og du kan ikke programmere
denne knap. Slet det lærte indhold først (side
36).
• Hvis du ændrer komponentkodenummeret
(side 8) eller programmerer et nyt signal ved
hjælp af læringen (side 15) i en tast eller
knap, som kommandoerne i
systemkontrolfunktionen er programmeret
ind i, bliver det nye signal overført, når du
trykker på den tilsvarende SYSTEM
CONTROL-knap.
• Under opsætningen kan du ikke slette de
betjeningstrin, som du har programmeret.
Hvis du ved en fejl har programmeret en
forkert betjening, skal du starte fra Trin 1
igen.
• Hvis du forsøger at programmere mere end
32 trin, afsluttes systemkontrolindstillingen,
og de 32 trin, du har programmeret,
registreres. Hvis du igen vil programmere,
skal du slette programmet (side 25) og starte
fra Trin 1 igen.
• Nogle af komponenterne accepterer muligvis
ikke på hinanden følgende
fjernbetjeningssignaler. Et TV reagerer f.eks.
ikke på næste signal lige efter tænd-signalet.
Så derfor virker en række af kommandoer,
som f.eks. tænding af TVıet og valg af
indgang ikke korrekt. I dette tilfælde skal du
indsætte andre signaler, se nedenstående
eksempel:
Tips til programmering af
systemkontrolfunktioner
Følgende oplysninger er en hjælp til at
programmere på hinanden følgende trin.
Om intervallet mellem betjeningstrin
Tænd TV t tænd VCR t afspilning af VCR
t valg af indgang til TV
• Når serien af indgangskommandoer er
udført, viser fjernbetjeningen komponentens
berøringstaster i det sidste trin. Ved at
programmere en ofte anvendt komponents
kommando, f.eks. det sidste trin, kan du
gemme trinnet ved at trykke på en knappen
til en valgt komponent, når du begynder
betjening af denne komponent. (I eksemplet
på side 24, vises VCR’ets berøringstaster).
Sletning af programmerede
kommandoer
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på knappen
MORE.
SYSTEM CONTROL-tasterne (A – C)
og taltasterne (1 – 9) blinker, mens de
forudindstillede knapper forbliver
tændt.
Du kan ændre intervallet mellem betjeningstrin
(side 29).
Fortsættes
25DK
Udførelse af en serie kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
(fortsat)
2 Mens du holder LIGHT-knappen
nede, skal du trykke på SYSTEM
CONTROL-knappen (A, B eller
C) eller taltasten (1 – 9) til den
programmerede kommando, som
du vil slette.
Programmet til den valgte knap
slettes.
Sletning af knapperne SYSTEM
CONTROL A eller C
Fra fabrikken er SYSTEM CONTROL Aknappen forudindstillet med en række
sluk-kommandoer til Sony komponenter
og SYSTEM CONTROL C-knappen med
en række tænd-kommandoer til Sony
komponenter. Hvis du vil slette de
programmerede kommandoer for hver
knap, skal du følge trinnene nedenfor.
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på knappen MORE.
2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på SYSTEM CONTROLknappen (A eller C).
Programmet til den valgte knap slettes.
Tilbagestilling af knapperne
SYSTEM CONTROL A eller C til
fabriksindstillingen
For at nulstille dem til
fabriksindstillingerne, skal du følge
nedenstående trin.
Når du vil indstille et nyt program til
denne SYSTEM CONTROL-knap, skal
du følge Trin 2 til 6 på siderne 23 og
24.
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på knappen MORE.
2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på SYSTEM CONTROLknappen (A eller C).
Bemærk
Intervalindstillingen (side 29) nulstilles ikke til
fabriksindstillingen, selv om du udfører disse
trin.
26DK
Bemærkninger om
systemkontrolfunktioner
•Hvis komponenternes
fjernbetjeningsdetektorer er for langt
væk, eller hvis et eller andet blokerer
dem, virker nogle af komponenterne
muligvis ikke i rækkefølge, selv om du
trykker på SYSTEM CONTROLknappen.
•Hvis nogle af komponenterne af en
eller anden grund ikke fungerede
korrekt på grund af ovenstående, skal
du altid stille komponenterne tilbage til
den tilstand, som de havde, før du
trykkede på SYSTEM CONTROLknappen. Hvis du ikke gør dette, kan
det resultere i forkert betjening, når du
trykker på SYSTEM CONTROLknappen igen.
•Visse komponenter tændes muligvis
ikke af systemkontrolfunktionen. Dette
er fordi, komponenten tændes og
slukkes skiftevis, når tænd/sluksignalet modtages. I dette tilfælde, skal
du kontrollere
betjeningskomponenternes tænd/sluktilstand, før du anvender
systemkontrolfunktionen.
•Hvis systemkontrolfunktionen ikke
fungerer korrekt, henvises der også til
“Tips til programmering af
systemkontrolfunktioner” på side 25.
Programmering af en serie
kommandoer til knapperne
til valg af komponent
Som med SYSTEM CONTROLknapperne kan du også programmere en
serie betjeningskommandoer til
knapperne til valg af komponent (op til
32 trin).
Tryk på knappen i mere end 2 sekunder
for at udføre de kommandoer, der er
programmeret i en knap til valg af
komponent ved hjælp af
systemkontrolfunktionen.
Bemærkninger
• De programmerede kommandoer udføres,
når du trykker på knappen til valg af en
komponent i mere end 2 sekunder. Hvis du
trykker på knappen i mindre end 2 sekunder,
fungerer den som den almindelige knap til
valg af komponent, og de tilsvarende
berøringstaster vises.
• Se også “Tips til programmering af
systemkontrolfunktioner” på side 25 og
“Bemærkninger om
systemkontrolfunktioner” på side 27.
PROGRAM
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Fortsættes
27DK
Udførelse af en serie kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
(fortsat)
Eksempel: Programmering af
proceduren på side 22 til VCRknappen
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på w + og VCR.
Det valgte komponentnavn forbliver
tændt, mens andre komponentnavne
blinker.
Hvis en serie af kommandoer
allerede er programmeret til den
knap
De programmerede funktioner vises i
rækkefølge. Hvis du skal programmere en
ny serie funktioner, skal programmet slettes
først (side 25).
2 Udfør Trin 3 til 6 på side 24.
28DK
Bemærkninger
• Du kan programmere
systemkontrolfunktionerne for knappen til en
valgt komponent, hvor tænd-funktionen
(side 30) er programmeret. I det tilfælde
overskrives tænd-funktionen, og den kan
ikke anvendes. Hvis du sletter
systemkontrolfunktionerne for knappen,
gentages tænd-funktionen, og du kan bruge
den igen.
• Du kan ikke programmere
systemkontrolfunktionerne for knappen til en
valgt komponent, hvor et signal er
programmet ved hjælp af “indlæring” (side
32). (“NG” blinker på skærmen).
• Du kan programmere et signal for knappen
til en valgt komponent ved hjælp af “læring”,
hvor systemkontrolfunktionerne er
programmeret. I det tilfælde overskrives
systemkontrolfunktionen og kan ikke
anvendes. Hvis du sletter “læring”-signalet i
knappen, gentages systemkontrolfunktionen,
og du kan bruge den igen.
• Du kan programmere tænd-funktionen (side
30) for knappen til en valgt komponent, hvor
en systemkontrolfunktion er programmet,
men tænd-funktionen kan ikke bruges. Hvis
du sletter systemkontrolfunktionen for
knappen, kan du bruge tænd-funktionen.
• Hvis du afbryder proceduren på noget
tidspunkt i mere end to minutter, afsluttes
indstillingstilstanden og den serie
kommandoer, der er programmeret indtil
dette punkt. I dette tilfælde skal du slette
programmet og starte igen fra Trin 1 for at
indstille hele programmet fra begyndelsen.
Du kan ikke fortsætte fra, hvor du slap.
• Hvis du ændrer komponentkodenummeret
(side 8) eller programmerer et nyt signal ved
hjælp af læringen (side 15) for en tast eller
knap, som kommandoerne i
systemkontrolfunktionen er programmeret
ind i, bliver det nye signal overført, når du
trykker på den tilsvarende knap til valg af
komponent.
Sletning af en
systemkontrolfunktion, der er
programmeret for knappen til en
valgt komponent
1 Hold COMMANDER OFF nede,
Ændring af intervallet
mellem betjeningstrin
Du kan styre intervallet fra 100 – 900 ms i
enheder af 100 ms trin.
mens du trykker på w + og VCR.
3
PROGRAM
2 Hold LIGHT-knappen nede,
1
mens du trykker på VCR.
2
Programmet til den valgte knap
slettes.
Når du vil indstille et nyt program for
knappen til valg af komponent, skal
du følge Trin 1 til 2 på side 28.
4
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og PROGRAM –.
PROGRAM
PROGRAM
SYSTEM CONTROL-taster og
taltaster, der kan læres, blinker på
skærmen.
Fortsættes
29DK
Udførelse af en serie kommandoer
— Systemkontrolfunktioner
(fortsat)
2 Tryk på enten SYSTEM
CONTROL-knapperne (A, B eller
C), taltasten eller knappen til valg
af komponent, afhængigt af det
interval, du vil ændre.
Tallet for den aktuelle indstilling
forbliver tændt og andre tal blinker.
Tilføjelse af en ekstra
funktion til knapperne
til den valgte
komponent
Programmering af tændkommandoen for den valgte
komponent (kun for Sony
komponenter)
Når du anvender Sony komponenter, kan
du programmere tænd-signalet for hver
komponent for knappen til en valgt
komponent. Du kan vælge den ønskede
komponent, og tænde den ved blot at
trykke på den pågældende knap til valg
af komponent.
3 Tryk på en af taltasterne (1 – 9) for
at vælge intervallet.
1: ca. 100 ms (fabriksindstilling)
2: ca. 200 ms
...
9: ca. 900 ms
(ms: 1/1.000 sekunder)
PROGRAM
1
Det valgte tal forbliver tændt og
andre tal blinker.
4 Tryk på COMMANDER OFF.
30DK
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Bemærkninger
Eksempel: Programmere TVknappen
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på w – og den
ønskede knap til valg af
komponent.
TV
Når tænd-kommandoen
programmeres, hører du en biplyd, og
“1 ON” vises på skærmen. (Skærmen
slukkes, når du slipper knapperne).
Sletning af tænd-kommandoen
Gentag ovenstående procedure.
Følgende skærm vises.
• Hvis komponentkoden til et ikke-Sony
produkt er indstillet for knappen til en valgt
komponent, kan du ikke programmere tændfunktionen for denne.
• Selv om du har programmeret et signal ved
hjælp af “læring” (se “Tilføjelse af en
kommando, der kræves, når du vælger en
komponent” på side 32) eller en
systemkontrolfunktion (side 27) for knappen
til en valgt komponent, kan du programmere
tænd-funktionen for denne knap, men den
kan ikke bruges. Hvis du sletter et “læring”signal eller systemkontrolfunktionen fra
knappen, kan du bruge tænd-funktionen.
• Du kan programmere et signal for “læring”
(side 32) eller en systemkontrolfunktion (side
27) for knappen til en valgt komponent, hvor
tænd-funktionen er programmeret. I det
tilfælde overskrives tænd-funktionen og den
kan ikke anvendes. Hvis du sletter “læring”signalet eller systemkontrolfunktionen fra
knappen, gentages tænd-funktionen, og du
kan anvende den igen. Hvis du både har
programmeret et signal ved hjælp af “læring”
og en systemkontrolfunktion for knappen,
overskriver “læring”-signalet
systemkontrolfunktionen.
Fortsættes
31DK
Tilføjelse af en ekstra funktion til
knapperne til valg af komponent
(fortsat)
Tilføjelse af en kommando,
der kræves, når du vælger en
komponent
Ud over den oprindelige funktion til valg
af betjeningstaster og -knapper til den
valgte komponent kan knappen til valg
af komponent have et andet
fjernbetjeningssignal ved “læring”.
F.eks. hvis du altid skal ændre valg af
indgang fra forstærkeren til CD’en, når
du lytter til CD-afspilleren skal du
programmere signalet til “ændring af
forstærkerens valg af indgang” i CDknappen på fjernbetjeningen. Derefter,
når som helst du trykker på CDknappen, fungerer den automatisk som
en almindelig knap til valg af CDkomponent og ændrer også valg af
forstærkerens indgang til CD. (I dette
tilfælde skal forstærkeren tændes først).
Bemærk
Eksempel: Programmering af
valg af signal for din forstærker
til CD-knappen
1 Anbring RM-AV2500T hovedmod-hoved med din komponents
fjernbetjening.
Fjernbetjening af din
komponent
ca. 5 – 10 cm væk
RM-AV2500T
2 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og w +.
PROGRAM
SYSTEM CONTROL-taster og
taltaster, der kan læres, blinker på
skærmen.
Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan
muligvis ikke læres.
PROGRAM
2
5
3
32DK
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Bemærk
Navnet på knappen til valg af komponent,
hvor et signal allerede er lært, forbliver
tændt. Hvis du vil programmere et nyt
signal for denne med læring, skal du slette
dens lærte signal først (side 33).
3 Tryk på den ønskede knap til valg
af komponent.
Det valgte komponentnavn forbliver
tændt, og “LEARN” blinker.
Sletning af den lærte funktion
for knappen til valg af
komponent
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på PROGRAM + og w +.
2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på den knap til valg af
komponent, som du vil slette.
Bemærkninger
4 Tryk på knappen, og hold den
nede på komponentens
fjernbetjening (forstærkeren i
dette eksempel), indtil du hører et
bip.
(Hvis du slipper knappen, før du
hører et bip, læres signalet
muligvis ikke korrekt).
“LEARN” holder op med at blinke og
forbliver tændt.
• Du kan programmere et signal for “læring”
for knappen til valg af komponent, hvor en
systemkontrolfunktion (side 27) eller tændfunktionen (side 30), er programmeret. I det
tilfælde overskrives systemkontrolfunktionen
eller tænd-funktionen, og den kan ikke
anvendes. Hvis du sletter det “lærte” signalet
fra knappen, genoptages
systemkontrolfunktionen eller tændfunktionen, og du kan anvende den igen.
• Du kan ikke programmere en
systemkontrolfunktion (side 27) for knappen
til valg af komponent, hvor et signal er
programmet ved hjælp af lærefunktionen.
• Du kan programmere tænd-funktionen for
knappen til valg af komponent, hvor et signal
er programmet ved hjælp af lærefunktionen,
men så kan tænd-funktionen ikke anvendes.
Hvis du sletter “læring”-signalet for
knappen, kan du bruge tænd-funktionen.
Hvis ”NG” blinker på skærmen
lLæringen lykkedes ikke. Udfør Trin 3
til 4 igen.
5 Tryk på COMMANDER OFF.
33DK
Eksempel: Kopiering af
indstillingerne for CD-knappen
til VCR-knappen
Kopiering af
indstillinger for knap
til valg af komponent
til en anden knap
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på VCR.
Du kan kopiere alle indstillingerne for
knappen til valg af komponent til en
anden knap til valg af komponent.
Indstillingerne for komponentkoden
(side 8), kanalmakrofunktionen (side 41)
og de lærte funktioner (side 15) kopieres
til en ny knap.
Tasterne for denne komponent (VCR)
blinker.
Bemærk
Du kan ikke kopiere indstillingerne for
knappen til valg af komponent, hvor en
lærefunktion eller kanalmakrofunktion er
programmeret. (“NG” blinker).
2 Hold VCR nede, mens du trykker
på CD.
PROGRAM
Tasterne for CD blinker.
3
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1
3 Tryk på COMMANDER OFF.
34DK
Eksempel: Lagring af tænd/sluksignalet til et airconditionanlæg
for knappen SYSTEM CNTROL B
Programmering af en
ofte anvendt
tastefunktion for
knapperne SYSTEM
CONTROL
1 Anbring fjernbetjeningen hovedmod-hoved med
airconditionanlæggets
fjernbetjening.
Ud over de oprindelige
systemkontrolfunktioner (side 22), kan
knapperne for SYSTEM CONTROL 1 – 9,
A, B eller C programmeres til at “lære”
ethvert fjernbetjeningssignal.
Da de fungerer uafhængigt af andre
knapper, kan SYSTEM CONTROL 1 – 9,
A, B eller C fungere som one-touchknapper, uden nogen forudgående
funktion, som f.eks. at trykke på knappen
til valg af komponent for at vælge en
komponent.
Dette er nyttigt, hvis du hellere
foretrækker, at knappen SYSTEM
CONTROL er en “one-touch”-knap til en
enkelt funktion, end at den udfører en
serie af kommandoer.
Airconditionanlæggets
fjernbetjening
ca. 5 – 10 cm væk
RM-AV2500T
2 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og w +.
PROGRAM
Bemærk
SYSTEM CONTROL-taster og
taltaster, der kan læres, blinker på
skærmen.
Nogle bestemte fjernbetjeningssignaler kan
muligvis ikke læres. Se også den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
specifikke fjernbetjening.
3
PROGRAM
2
5
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Hvis der er et lært signal på denne
knap, forbliver skærmen tændt. Hvis
du vil programmere i denne knap,
skal du slette signalet først (side 36).
Fortsættes
35DK
Programmering af en ofte anvendt
tastefunktion for knapperne
SYSTEM CONTROL (fortsat)
3 Tryk på den SYSTEM CONTROLknap, som du vil lære.
“LEARN” blinker, og billedet for den
SYSTEM CONTROL-tast, som du
trykkede på, forbliver tændt.
4 Tryk på knappen, og hold den
nede på fjernbetjeningen, indtil
du hører et bip.
(Hvis du slipper knappen, før du
hører et bip, læres signalet muligvis
ikke korrekt).
“LEARN”-skærmen holder op med at
blinke og forbliver tændt.
Hvis ”NG” blinker på skærmen
lLæringen lykkedes ikke. Udfør Trin 3
til 4 igen.
5 Tryk på COMMANDER OFF.
36DK
Bemærk
Du kan programmere et fjernbetjeningssignal
for knappen SYSTEM CONTROL ved hjælp af
“læring”, hvor systemkontrolfunktionerne er
programmeret. I det tilfælde overskrives
systemkontrolfunktionerne, og de kan ikke
anvendes. Hvis du sletter det “lærte” signal i
knappen, gendannes systemkontrolfunktionen,
og du kan anvende dem igen.
Sletning af det lærte
fjernbetjeningssignal
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på PROGRAM + og w +.
2 Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på SYSTEM CONTROLknappen (1 – 9, A, B eller C).
3 Tryk på COMMANDER OFF.
Billedet til denne knap blinker.
Hvis du vil programmere et nyt signal
for denne komponent, skal du følge Trin
3 og 5.
Bemærkninger om at lære
signalerne til et
airconditionanlæg
Om sæsonmæssige justeringer
Hvis du ændrer indstillingerne af
airconditionanlægget efter årstiden, skal
du programmere de nye indstillinger for
fjernbetjeningssignalerne i
fjernbetjeningen.
Hvis tænd/sluk-funktionen ikke
fungerer korrekt
Airconditionanlægget tændes eller
slukkes muligvis ikke korrekt med
knappen på denne fjernbetjening, hvor
du har programmeret dets tænd/sluksignal.
Hvis fjernbetjeningen kun kan betjenes
“ON” med en knap og “OFF” med en
anden, mens dit airconditionanlægs
fjernbetjening kan betjene ON/OFF med
en enkelt knap, skal du programmere
signalet i to knapper på fjernbetjeningen,
se nedenstående.
1 Slet det lærte tænd/sluk-signal.
(I eksemplet på side 36, slettes det
lærte signal fra SYSTEM CONTROL Bknappen).
2 Programmer signalet (overført fra
tænd/sluk-knappen på
airconditionanlæggets fjernbetjening)
for knappen SYSTEM CONTROL B
igen.
3 Programmer signalet fra den samme
knap på fjernbetjeningen for en anden
knap (f.eks. knappen SYSTEM
CONTROL C).
Overførsel af data
mellem
fjernbetjeninger
Du kan overføre data, som f.eks. lærte
signal- og komponentkodeindstillinger,
mellem denne fjernbetjening og en anden
Sony RM-AV2500T.
Overførsel af data
Du kan overføre alle fjernbetjeningens
data, eller dataene i knappen til en valgt
komponent på denne fjernbetjening, til
en anden Sony RM-AV2500T.
Overførsel af alle
fjernbetjeningens data
4
6
3
PROGRAM
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
De to knapper på fjernbetjeningen er
programmeret henholdsvis med
airconditionanlæggets tænd-signal og
sluk-signal, så du kan betjene
airconditionanlægget med
fjernbetjeningen.
Fortsættes
37DK
Overførsel af data mellem
fjernbetjeninger (fortsat)
4 Tryk på tasten 1.
1 Anbring RM-AV2500T hovedmod-hoved med en anden
fjernbetjening.
En anden fjernbetjening
1: Alle fjernbetjeningens data
2: Dataene for knappen til valg af en
komponent
5 Bekræft, at den modtagende
fjernbetjening er klar til at
modtage data.
ca. 5 – 10 cm væk
RM-AV2500T
2 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM –
and w –.
(Indstilling af den modtagende
fjernbetjening, følg proceduren på
side 40).
6 Tryk på tasten “ENTER”.
PROGRAM
Efterhånden som dataene overføres,
slukkes det tilsvarende
komponentnavn. Hvis alle dataene er
blevet overført, slukkes skærmens
baggrundsbelysning.
Bemærk
Hvis “NG” vises, mens der sendes data,
skal du gå tilbage til Trin 5 og fortsætte
funktionen, eller trykke på COMMANDER
OFF for at stoppe funktionen.
3 Tryk på knappen R.
Bemærk
Sørg for, at den modtagende fjernbetjening er
klar til at modtage data.
R: Overførsel af data
r: Modtagelse af data
38DK
Overførsel af data for knappen
til valg af komponent
Dataene for knappen til valg af
komponent på denne fjernbetjening (de
indstillinger og lærte signaler, der er
programmeret i tasterne og knapperne),
kan overføres til knappen valg af
komponent til en anden Sony RMAV2500T.
1~3 Udfør Trin 1 til 3 på side 38.
7 Tryk på tasten “ENTER”.
Når dataene er overført, slukker “TV”
og “R”. Hvis dataene er blevet
overført, slukkes skærmens
baggrundsbelysning.
Bemærk
4 Tryk på tasten 2.
Hvis “NG” vises, mens der sendes data,
skal du gå tilbage til Trin 6 og fortsætte
funktionen, eller trykke på COMMANDER
OFF for at stoppe funktionen.
Bemærkninger
5 Tryk på den knap til valg af
komponent, hvis data du vil
sende.
6 Bekræft, at den modtagende
• Dataene for det “lærte” signal og
systemkontrolfunktionen, der er
programmeret til knappen for en valgt
komponent kan ikke overføres.
Du kan anvende lærefunktionen (side 32) til
at programmere det “lærte” signal og de
systemkontrolfunktioner, der er
programmeret for knappen til en valgt
komponent på en anden fjernkontrol.
• Sørg for, at den modtagende fjernbetjening er
klar til at modtage data.
fjernbetjening er klar til at
acceptere data.
(Indstilling af den modtagende
fjernbetjening, følg proceduren på
side 40).
Fortsættes
39DK
Overførsel af data mellem
fjernbetjeninger (fortsat)
2 Tryk på knappen r.
Modtagelse af data
Denne fjernbetjening kan modtage
dataene fra en anden Sony RM-AV2500T.
Modtagelse af alle dataene fra
en anden fjernbetjening
R: Overførsel af data
r: Modtagelse af data
3 Tryk på tasten 1.
3
4
1: Alle fjernbetjeningens data
2: Dataene for knappen til valg af en
komponent
PROGRAM
1
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM –
and w –.
PROGRAM
40DK
4 Tryk på tasten ENTER.
Efterhånden som dataene modtages,
forbliver det tilsvarende
komponentnavn tændt. Hvis alle
dataene er blevet modtaget, slukkes
skærmens baggrundsbelysning.
Bemærkninger
• Hvis fjernbetjeningen ikke er klar til at
modtage dataene, skal du trykke på
tasten CLEAR og derefter på OK for at
slette det lærte signal for alle eller en af
knapperne til valg af komponent.
• Hvis “NG” vises under dataoverførsel,
skal du gå tilbage til Trin 3 og fortsætte
funktionen, eller trykke på
COMMANDER OFF for at stoppe
funktionen. Hvis du fortsætter
funktionen, skal du indstille den
fjernbetjening, der sender, til igen at
sende data.
Modtagelse af data for knappen
til valg af komponent fra en
anden fjernbetjening
1~2 Udfør Trin 1 og 2 på side 40.
3 Tryk på tasten 2.
Valg af en kanal med
et enkelt tastetryk
— Kanalmakrofunktion
Du kan programmere
kanalmakrofunktionen for de taster, der
vises nedenfor (makrotaster).
Hvis du programmerer funktionen ved at
anvende tasterne 1, 2, 3 og ENTER for en
makrotast, kan du vælge kanal 123 ved at
trykke på denne enkle tast.
4 Tryk på den knap til valg af
komponent, hvortil du vil knytte
dataene.
5 Tryk på tasten ENTER.
Når dataene er modtaget, slukker
“TV” og “r”. Hvis dataene er blevet
modtaget, slukkes skærmens
baggrundsbelysning.
Komponent
TV:
CBL:
SAT:
Makrotast
PIP STILL, PIP TEXT, PIP
CH+, PIP MOVE, PIP
SWAP, PIP CHm, N, M, REC*, x, X
m, N, M, REC*, x, X
* Du kan programmere denne funktion for
REC-tasten alene (ikke i tasten REC + B for
en dobbelt-tastefunktion).
2
PROGRAM
Bemærkninger
• Hvis fjernbetjeningen ikke er klar til at
modtage dataene, skal du trykke på
tasten CLEAR og derefter på OK for at
slette det lærte signal for alle eller en af
knapperne til valg af komponent.
• Hvis “NG” vises under dataoverførsel,
skal du gå tilbage til Trin 3 og fortsætte
funktionen, eller trykke på
COMMANDER OFF for at stoppe
funktionen. Hvis du fortsætter
funktionen, skal du indstille den
fjernbetjening, der sender, til igen at
sende data.
1
5
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Fortsættes
41DK
Valg af en kanal med et enkelt
tastetryk (fortsat)
Eksempel: Programmering af TVkanal 123 for PIP TEXT-tasten
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på MUTING.
4 Tryk på tasterne for funktionen i
rækkefølge (1t 2 t 3 t
ENTER).
Bemærk
Hvis du indtaster mere end fire taster,
programmeres de sidste taster for
makrotasten.
5 Tryk på EXIT-knappen for at
bekræfte kanalmakroen.
2 Hold PROGRAM + nede, mens
du trykker på knappen til valg af
komponent (TV).
PROGRAM
“1,” “2,” “3,” og “ENTER” vises to
gange.
Bemærk
Hvis du indtaster mere end fire taster,
programmeres de sidste taster for
makrotasten.
6 Tryk på COMMANDER OFF.
Bemærkninger
3 Tryk på makrotasten (i dette
tilfælde PIP TEXT).
Den valgte makrotast lyser.
Taltasterne og “ENTER” blinker.
42DK
• Du kan ikke programmere
kanalmakrofunktionen for en makrotast, der
har “lært” et signal. Forsøg igen med andre
makrotaster, eller slet det “lærte” signal (side
19) fra knappen, og programmer
kanalmakrofunktionen i den.
• Hvis du ændrer komponentkoden for en tast,
der er programmeret med
kanalmakrofunktionen, overføres det nye
signal, når du trykker på den tilsvarende
makrotast.
Sletning af
kanalmakrofunktionen
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på MUTING.
2 Hold PROGRAM + nede, mens du
trykker på knappen til valg af
komponent (TV).
3 Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på makrotasten.
Bemærk
Ovennævnte procedure kan kun slette
kanalmakrofunktionen fra tasten. Den sletter
ikke de lærte signaler fra tasten.
Oprettelse af en aliaskomponenttast (ALIAS)
Den alias-komponenttast, der skal
oprettes i dette afsnit er en
komponenttast, der henviser til
indstillingsindholdet i en anden
komponenttast, og fungerer på samme
måde som referencetasten. Hvis du
opretter en alias-komponenttast, oprettes
de funktionstaster (alias-funktionstaster)
også, der har den samme funktion som
funktionstasterne i
referencekomponenten.
Med denne alias-komponentfunktion kan
du tilknytte funktionstaster for
forskellige AV-komponenter (aliastaster) i
et komponentskærmbillede. En
komponenttast, der har denne slags
funktion kaldes en multikomponenttast.
M1-knappen er en forudindstillet
multikomponenttast for TV og VCR, M2knappen er for TV og DVD, og M3knappen er for TV og SAT.
PROGRAM
6
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Fortsættes
43DK
Oprettelse af en aliaskomponenttast (ALIAS) (fortsat)
3 Tryk på den komponentknap, der
skal henvises til.
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på RECALL og
komponenten (knappen), hvor du
vil oprette en alias-tast.
Tasterne for den valgte komponent
blinker.
4 Tryk på den tast, der skal
henvises til.
Bemærk
Du kan ikke vælge en alias-tast, der
allerede er indstillet.
2 Tryk på den tast, du vil indstille.
5 Gentag Trin 2 og 4 for at oprette
andre alias-taster.
6 Tryk på COMMANDER OFFknappen.
Ændring af en tasts
funktionsvisning
Bemærkning til den blinkende
skærm
De taster eller knapper, som allerede er
forudindstillet for komponenten, blinker to
gange, mens dem, der ikke er
forudindstillet, blinker en gang.
44DK
Når du programmerer et signal for en
tast, kan du vælge den mest egnede
funktionsvisning blandt alle de visninger
tasten har og indstille den til denne tast.
1 Efter Trin 1 (side 44), skal du
Sletning af en alias-tast og -knap
holde knappen til valg af
komponent nede (VCR), og
trykke gentagne gange på den
tast, du vil lære.
Hver gang, du trykker på tasten,
skifter skærmen rækkefølge.
1 Efter Trin 1 (side 44), skal du
holde LIGHT-knappen nede,
mens du trykker på den tast, du
vil slette.
Den slettede tast blinker sammen med
andre indstillede alias-taster.
2 Når den ønskede visning
2 Tryk på COMMANDER OFF.
fremkommer, skal du slippe
knappen til valg af komponent.
Sletning af alle alias-taster på en
gang
Hold LIGHT-knappen nede, mens du
trykker på knappen til valg af
komponent.
3 Følg derefter Trin 3 til 6 (side 44).
Bemærkninger
• Hvis du ikke ændrer visningen af en tast,
bruges standardvisningen.
• Du kan ikke ændre visningen af de taster, der
(taltasterne 0 til 9,
ikke er indrammet med
+10 og ENTER).
Bemærk
Knapperne M1, M2 og M3 er fra
fabrikken indstillet med alias-taster. Hvis
du sletter alle alias-taster, slettes
aliastasterne M1, M2 og M3 også.
Gendannelse af fabriksindstillingen
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens
du trykker på knappen M1, M2 eller
M3.
2 Tryk på knappen M1, M2 eller M3 to
gange, mens du trykker på LIGHTknappen.
45DK
Brug af andre funktioner
Låsning af knapperne
— Hold-funktion
For at undgå uheldig betjening, kan du
låse alle knapperne med Holdfunktionen.
Beskyttelse af
indstillingerne
— Forudindstillet låsefunktion
Du kan låse fjernbetjeningen, så du ikke
kan ændre, tilføje eller slette dine
komponentkodeindstillinger (side 8).
1
2
PROGRAM
PROGRAM
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på skærmen.
“OFF” vises.
Deaktivering af knappen (låse op)
Gentag ovenstående procedure.
“OFF” forsvinder fra skærmen.
46DK
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på MUTING.
Komponentelementerne blinker, og
“OFF” vises (Komponentelementerne
M1, M2 og M3 lyser uafbrudt).
2 Tryk på tasten OFF.
Alle komponentnavnene stopper med
at blinke og forbliver tændt, og “ON”
blinker.
3 Tryk på COMMANDER OFF.
Ændring af tiden for
automatisk slukning
for fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen er fabriksindstillet til at
slukke automatisk efter 10 minutter, hvis
den ikke bruges (automatisk slukning).
Udfør følgende procedure for at ændre
denne tid.
Du kan indstille automatisk slukning op
til 90 minutter, i enheder af 10 minutter,
eller deaktivere denne automatiske
slukningsfunktion.
Bemærk
Den automatiske slukningsfunktion slukker
kun for strømmen til fjernbetjeningen, men
ikke for komponenten.
Mens den forudindstillede lås er
slået til
Hvis du forsøger at indstille et
komponentkodenummer (side 8), eller
udføre læring for knapperne til valg af
komponent (side 32), blinker “NG” på
skærmen.
2
PROGRAM
Deaktivering af forudindstillet
lås (låse op)
Følg den samme procedure som ovenfor,
og tryk på 1 ON-tasten i Trin 2 for at
låse den forudindstillede låsning op. “1
OFF” vises på skærmen.
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Fortsættes
47DK
Ændring af tiden for automatisk
slukning for fjernbetjeningen
(fortsat)
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og w –.
PROGRAM
Tallet, som viser den aktuelle
automatiske slukning for
fjernbetjeningen forbliver tændt, og
andre tal blinker.
Justering af
skærmvinduets
baggrundsbelysning
Fjernbetjeninger er fabriksindstillet til lys
baggrundsbelysning og til automatisk at
slukke baggrundsbelysningen, hvis du
ikke betjener den i 10 sekunder. Udfør
følgende procedure for at ændre denne
indstilling.
Du kan justere baggrundsbelysningen for
automatisk slukning (fra 10 sekunder til
90 sekunder i enheder af 10 sekunder) og
lysstyrken (lys eller mørk).
2
PROGRAM
2 Tryk på en af tasterne fra 1 - 9 for
at vælge den automatiske
slukning, eller tryk på 0-tasten for
at deaktiviere den automatiske
slukningsfunktion.
For f.eks. at indstille den automatiske
slukning til 20 minutter, skal du
trykke på tasten 2.
“2” holder op med at blinke og
forbliver tændt.
3 Tryk på COMMANDER OFF.
48DK
3
4
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
4 Tryk på tasten 1.
mens du trykker på LIGHT.
Tallet, som viser den aktuelle
automatiske slukning og pilen, der
angiver den aktuelle lysstyrke for
baggrundsbelysningen, forbliver
tændt. Andre tal og den modsatte pil
blinker.
1: Baggrundsbelysningen lyser kun, når du
trykker på LIGHT-knappen
2: Baggrundsbelysningen lyser, når du
trykker på en hvilken som helst knap,
undtagen knapperne w +/–, MUTING,
PROGRAM +/–, RECALL og
COMMANDER OFF.
5 Tryk på COMMANDER OFF.
2 Tryk på en af taltasterne 1 - 9 for
at vælge sluk-intervallet.
For f.eks. at indstille den automatiske
slukning til 20 sekunder, skal du
trykke på tasten 2.
“2” holder op med at blinke og
forbliver tændt.
3 Tryk på knappen R eller r for at
vælge lysstyrken.
Tryk på R for lys, og tryk på r for
mørk.
Den valgte pil forbliver tændt.
49DK
3 Tryk på COMMANDER OFF.
Indstilling af
tastetrykket bip
Du kan ikke aktivere eller deaktivere
tastetrykket til bekræftelse af bip.
Slå bip ved tastetryk fra
I trin 2, hold MUTING nede, mens du
trykker på w –.
“OFF” vises på skærmen.
2
PROGRAM
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Slå bip ved tastetryk til
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på MUTING.
2 Hold MUTING nede, mens du
trykker på w +.
“ON” vises på skærmen.
50DK
Justering af
stråleintervallet for at
undgå fejlbetjening
Du kan kontrollere fjernbetjeningens
stråleinterval. Dette forhindrer en
uventet handling forårsaget af en tast på
fjernbetjeningen. Fabriksindstillingen er 0
sekunder.
Justering af tasterne for hver
komponentknap
Tasterne for den valgte komponent
viser fabriksindstillingen.
0 sekund: Forbliver tændt
1 sekund: Blinker
2 sekunder: Blinker langsomt
2 Tryk på den tast, du vil justere.
Stråletiden ændres ved hvert tryk på
tasten (fra 0 til 2 sekunder).
PROGRAM
3 Tryk på COMMANDER OFFknappen.
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM –
og komponentknappen.
PROGRAM
Fortsættes
51DK
Justering af stråleintervallet for at
undgå fejlbetjening (fortsat)
2 Tryk på den tast eller knap, du vil
justere.
Justering af SYSTEM CONTROLknapperne
Stråletiden ændres ved hvert tryk på
tasten (fra 0 til 2 sekunder).
0 sekund: Forbliver tændt
1 sekund: Blinker
2 sekunder: Blinker langsomt
PROGRAM
3 Tryk på COMMANDER OFF2
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og MORE.
PROGRAM
Alle SYSTEM CNTROL-tasterne
forbliver tændt.
52DK
knappen.
Justering af
komponentknapperne
PROGRAM
2
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Hold COMMANDER OFF nede,
mens du trykker på PROGRAM +
og komponentknappen.
PROGRAM
Tasterne for den valgte komponent
viser fabriksindstillingen.
0 sekund: Forbliver tændt
1 sekund: Blinker
2 sekunder: Blinker langsomt
2 Tryk på COMMANDER OFFknappen.
53DK
Yderligere oplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger
•Tab ikke enheden eller udsæt den ikke
for stød, hvilket kan forårsage, at der
opstår fejl.
•Efterlad ikke enheden på et sted nær
varmekilder eller på et sted med direkte
sollys, meget støv eller sand, fugt, regn
eller mekaniske vibrationer.
•Kom ikke fremmede genstande ind i
enheden. Hvis der spildes væske eller
tabes en genstand i enheden, skal den
kontrolleres af en servicetekniker, før
den igen tages i brug.
•Udsæt ikke komponentens
fjernbetjeningsdetektorer for direkte
sollys eller andre stærke lyskilder. For
meget lys disse steder kan have
indvirkning på betjeningen af
fjernkontrollen.
•Hold fjernbetjeningen uden for små
børns eller kæledyrs rækkevidde.
Komponenter som f.eks.
airconditionanlæg, varmeapparater,
elektriske apparater og elektriske
skodder eller gardiner, som modtager
et infrarødt signal, kan være farlige,
hvis de misbruges.
Vedligeholdelse
Rengør overfladen med en blød klud, der
er fugtet let med vand eller et mildt
rengøringsmiddel. Du må ikke bruge
nogen former for opløsningsmidler, som
f.eks. sprit, benzin eller fortynder, da
dette kan ødelægge finishen på
overfladen.
54DK
Specifikationer
Betjeningsafstand
Ca. 10 meter (kan variere afhængigt af
komponenterne hos forskellige producenter)
Strømforsyningskrav
Fjernbetjening og lysstyrke: Fire størrelse AAbatterier (R6)
Batteriets levetid
Ca. 5 måneder (kan variere afhængigt af den
anvendte frekvens)
Mål
Ca. 112 × 177 × 38 mm (b × h × d)
Vægt
245 g (batterier ikke inkluderet)
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
CE-mærket på enheder gælder
kun for produkter, der er
mærket i EU.
Fejlfinding
Hvis du har problemer med opsætningen eller brugen af fjernbetjeningen, skal du først
kontrollere batterierne (side 6) og derefter kontrollere nedenstående punkter.
Symptom
Løsning
Du kan ikke betjene
komponenterne.
• Gå tættere på komponenten. Den maksimale betjeningsafstand er
ca. 10 m.
• Kontroller, at du sigter direkte på komponenten med fjernbetjeningen,
og at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og
komponenten.
• Tænd først for komponenterne efter behov.
• Kontroller, at komponenten kan styres med infrarødt lys. Hvis der f.eks.
ikke fulgte en fjernbetjening med din komponent, er det sandsynligt, at
den ikke kan styres med en fjernbetjening.
• Du har tilknyttet en anden komponent til knappen til valg af
komponent. Kontroller den tilknyttede komponent til den pågældende
knap og komponentkoden.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid, kan der opstå fejl på
skærmen. I så fald skal du benytte nedenstående fremgangsmåde:
1 Hold COMMANDER OFF nede, mens du trykker på MENU og EXIT.
Der vises et punkt nederst til venstre på skærmen.
2 Tryk på den næste, der vises øverst til højre på skærmen.
3 Tryk på den firkant, der vises midt på skærmen.
Der høres et bip som bekræftelse på indstillingen.
Fortsættes
55DK
Fejlfinding (fortsat)
Symptom
Løsning
Du kan ikke betjene
• Indstil komponentkoden korrekt. Hvis den kode, der vises for din
komponenterne selv efter komponent, ikke virker, kan du forsøge med alle koderne for din
indstilling af
komponent i den angivne rækkefølge i den medfølgende “Component
komponentkodenumrene. Code Numbers”.
• Visse funktionen kan ikke forudindstilles. Hvis nogle eller alle tasterne
ikke fungerer korrekt, selv når du har indstillet komponentkoderne, kan
du bruge lærefunktionen til at programmere fjernbetjeningssignalerne
for komponenten (side 15).
• Komponenten kan muligvis betjenes med et kodenummer, som ikke er
angivet i “Component Code Numbers “. Se ”Finde en komponentkode
med søgefunktionen” (side 11), og prøv at indstille et kodenummer
igen.
Du kan ikke regulere
lydstyrken.
• Hvis dine visuelle komponenter er tilsluttet et lydsystem, skal du
kontrollere, at du har opsat fjernbetjeningen som beskrevet i “Kontrol af
lydstyrken for visuelle komponenter tilsluttet et lydsystem” (side 21).
• Du har tilknyttet en anden komponent til TV- eller AMP-knappen
(side 32). I så fald kan lydstyrken ikke reguleres, når du vælger en
anden komponent end TV eller AMP.
Fjernbetjeningen kan
• Hvis du lærer fjernbetjeningen signaler fra et interaktivt
ikke lære
signaludvekslingssystem (leveres sammen med nogle af Sony’s
fjernbetjeningssignalerne. receivere og forstærkere), kan svarsignalet fra hovedenheden interferere
med fjernbetjeningens læring. I dette tilfælde skal du gå hen et sted,
hvor signalerne ikke når hovedenheden (f.eks. et andet rum osv.).
Du kan ikke betjene en
• Kontrollér, at fjernbetjeningen har lært de korrekte signaler. Hvis ikke,
komponent, selv efter at
kan du se “Nøjagtig læring” (side 19) og prøve læreproceduren igen
du har programmeret
(side 15).
fjernbetjeningssignalerne
med “lærefunktionen”.
56DK
Symptom
Løsning
Du hører bip (“pip,
pip”), og “NG” blinker.
• Den forudindstillede låsefunktion er slået til. Lås den forudindstillede
låsefunktion op (side 46), og prøv komponentkodeindstillingen eller
lærefunktionen.
• Der er programmeret signaler for den pågældende knap til valg af
komponent eller SYSTEM CONTROL-knap ved hjælp af
lærefunktionen. Slet de lærte signaler (side 25, 43), og forsøg at
programmere systemkontrolfunktionen igen.
• Der er programmeret et signal for denne tast ved hjælp af
lærefunktionen. Slet signalet(erne) (side 19 og 20), og prøv at
programmere funktionen eller skærmen for den samme tast igen, eller
forsøg med en anden knap til valg af komponent.
• Der er programmeret et signal for denne makrotast ved hjælp af
lærefunktionen. Slet de lærte signaler (side 19), og prøv at programmere
kanalmakrofunktionen for den samme tast igen, eller forsøg med en
anden makrotast.
• Der er visse taster, som der er programmeret signaler for på visningen
for knappen til valg af komponent på fjernbetjeningen, når den
modtager data fra en anden fjernbetjening. Slet signalerne (side 20, 21
og “Bemærkningen” på side 43), og forsøg at modtage data igen.
Du hører bip (“pip, pip, • Læringen lykkedes ikke. Hvis ikke, kan du se “Nøjagtig læring” (side
pip, pip, pip”), og “NG”
19) og prøve læreproceduren igen (side 15).
blinker.
• Komponentkoderne kan ikke indstilles. Se den medfølgende
“Component Code Numbers”, og prøv at indstille komponentkoderne
igen (side 8).
• Dataene er ikke blevet overført. Se “Overførsel af data” (side 37), og
prøv at overføre dataene igen.
• Dataene er ikke blevet modtaget. Se “Modtagelse af data” (side 40), og
prøv at modtage dataene igen.
“NG” vises under læring. • Slet sjældent benyttede taster (side 19), og foretag derefter læringen.
Fortsættes
57DK
Fejlfinding (fortsat)
Symptom
Løsning
Et
systemkontrolprogram
virker ikke korrekt.
• Sørg for, at du har programmeret kommandoerne i den rigtige
rækkefølge (side 22).
• Prøv at ændre fjernbetjeningens retning. Hvis det ikke hjælper, kan du
forsøge at anbringe komponenterne så tæt på hinanden som muligt.
• Kontroller komponenternes status, og sørg for, at du har indstillet
komponenterne korrekt til modtagelse af kommandoer (side 27).
• Komponentkoderne er blevet ændret, eller der er lært nye signaler for
en tast eller knap, der er programmeret med en serie kommandoer.
Hvis dette er tilfældet, sendes de nye signaler, når der udføres en serie
kommandoer.
• Intervallet kan være for kort. Se “Ændring af intervallet mellem
betjeningstrin” (side 29), og indstil et længere interval.
Fjernbetjeningen slukkes • Denne fjernbetjening er fabriksindstillet til at slukke automatisk efter 10
af sig selv.
minutter, hvis den ikke bruges. (Automatisk slukning, side 47) Du kan
ændre slukketidspunktet fra 10 til 90 minutter, eller indstille
fjernbetjeningen til ikke at slukke automatisk.
Fjernbetjeningen tændes • Hold-funktionen er slået til (“OFF” vises på skærmen). Lås holdikke, når du trykker på
funktionen op (side 46).
en knap.
Fjernbetjeningen
fungerer ikke som
forventet efter
dataoverførsel.
58DK
• Dataoverførsel til/fra en enkelt knap kan ikke overføre
systemkontrolfunktioner, som knapperne til valg af komponent har
lært. Du skal enten opsætte den lærte fjernbetjening forfra eller udføre
hele dataoverførslen.
Appendiks
Skema over
forudindstillede
funktioner
Bemærk
VIST TAST
Der kan forekomme visse komponenter eller
funktioner, som ikke kan betjenes med denne
fjernbetjening.
PROGRAM +/– Kanal op: +
FUNKTION
Kanal ned: –
RECALL
Til at betjene funktionen
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN på
TV’et afhængig af TV’ets
fabriksindstillinger
Lydstyrke op: +
TV
VIST TAST
FUNKTION
1
Til at tænde/slukke
w +/–
1 – 9, 0, 1-,
-/- -, ENTER
Til at skifte kanal
F.eks. skifter du til kanal 5
ved at trykke på 0 og 5 (eller
ved at trykke på 5 og ENTER)
MUTING
Til at afbryde lyden fra TV’et.
Tryk igen for at slå lyden til.
INPUT
Til at skifte indgang
ANT/SW
DISPLAY
Til at få vist den aktuelle
kanal på TV
Til at skifte indgang for
multiplex-antennen
16 : 9
Til at skifte til WIDE
MENU
Til at hente MENU-visningen
frem
TELETEXT
Til at skifte til tekst-TV
TV
Til at tænde
Til at gå tilbage fra tekst-TV
til TV
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext-knapper
EXIT
Til at afslutte funktionen
R
Til at flytte markøren opad
r
Til at flytte markøren nedad
t
Til at flytte markøren til højre
T
Til at flytte markøren til
venstre
OK
Til at indtaste valget i MENUvisningen
PIP ON/OFF
Til at slå “vinduebilledet” til/
fra
PIP OFF
Til at slå “vinduebilledet” fra
PIP CH+/–
Til at skifte TV-kanal i
“vinduebilledet”
PIP TEXT
Til at skifte tekst-TV i
“vinduebilledet”
PIP MOVE
Til at flytte placeringen af
“vinduebilledet”
PIP STILL
Til at fastfryse
“vinduebilledet”
PIP SWAP
Til at ombytte
“vinduebilledet”
Lydstyrke ned: –
Brug af Fastext
Med Fastext kan du få adgang til sider med et
enkelt tastetryk.
Når der udsendes Fastext-sider, vises en
farvekodet menu nederst på skærmen.
Farverne i denne menu svarer til de røde,
grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, som svarer til den
farvekodede menu.
Siden vises efter nogle sekunder.
Fortsættes
59DK
Skema over forudindstillede
funktioner (fortsat)
SAT
VIST TAST
FUNKTION
VIST TAST
FUNKTION
1
Til at tænde/slukke
INFO
Til visning af
programoplysninger
TELETEXT
Til at skifte til tekst-TV
EPG
Til at få vist eller skjule EPGvisningen
1 – 9, 0, 1-, -/--, Til at skifte kanal
ENTER
F.eks. skifter du til kanal 5
ved at trykke på 0 og 5 (eller
ved at trykke på 5 og ENTER)
INPUT
Til at skifte udgangssignal fra
SAT-modtageren til TV’et
(når du tilslutter et TV-kabel
eller en antenne til receiveren,
skifter udgangssignalet
mellem et TV- og et SATprogram)
RECALL
Til at bruge funktionen
“FAVORITE”
GUIDE
Til at kalde Master Guide
frem
EXIT
Til at afslutte funktionen
MENU
Til at hente MENU-visningen
frem
R
Til at flytte markøren opad
r
Til at flytte markøren nedad
t
Til at flytte markøren til højre
T
Til at flytte markøren til
venstre
OK
Til at hente Station Index
frem, når der ikke vises en
programguide
Til at vælge den kanal, der er
fremhævet
PROGRAM +/– Kanal op: +
Kanal ned: –
60DK
RED, GREEN, Fastext-knapper
YELLOW,
BLUE
Brug af Fastext
Med Fastext kan du få adgang til sider med et
enkelt tastetryk.
Når der udsendes Fastext-sider, vises en
farvekodet menu nederst på skærmen.
Farverne i denne menu svarer til de røde,
grønne, gule og blå taster på fjernbetjeningen.
Tryk på den tast, som svarer til den
farvekodede menu.
Siden vises efter nogle sekunder.
Videobåndoptager
DVD
VIST TAST
FUNKTION
VIST TAST
FUNKTION
1
Til at tænde/slukke
1
Til at tænde/slukke
1 – 9, 0
Taltaster: Til at indstille
elementer, der er valgt fra
skærmen
+10
Til at vælge tallene 10 og
derover
ENTER
Til at indtaste en indstilling
eller indstille elementer, der
er valgt fra skærmen
AUDIO
Til at ændre lyden
DISPLAY
Til at vise den aktuelle
afspilningsstatus på skærmen
CLEAR
Til at slette de valgte tegn fra
skærmen
REPEAT
Til at gå til
gentagelsesfunktionen
TITLE
Til at få vist titelmenuen
SUB TITLE
Til at skifte undertekster
Til at få vist DVD-menuen
1 – 9, 0, 1-, -/--, Til at skifte kanal
2-, ENTER
F.eks. skifter du til kanal 5
ved at trykke på 0 og 5 (eller
ved at trykke på 5 og ENTER)
INPUT
Til at skifte indgang
DISPLAY
Til at aktivere visning på
skærmen
ANT/SW
Til at skifte antenneoutput
MENU
Til at hente MENU-visningen
frem
R
Til at flytte markøren opad
r
Til at flytte markøren nedad
t
Til at flytte markøren til højre
T
Til at flytte markøren til
venstre
OK
Til at indtaste det valgte i
MENU-visningen
m
Til tilbagespoling
MENU
N
Til afspilning
R
Til at flytte markøren opad
M
Til hurtig fremspoling
r
Til at flytte markøren nedad
Til optagelse
t
Til at flytte markøren til højre
x
Til stop
T
X
Til pause
Til at flytte markøren til
venstre
Z
Til at skubbe en kassette ud
OK
Til at udføre elementer fra
skærmen
REC*
PROGRAM +/– Kanal op: +
EXIT
m
Til tilbagespoling
Kanal ned: –
N
Til afspilning
Til at afslutte funktionen
M
Til hurtig fremspoling
x
Til stop
X
Til pause
Z
Til at skubbe en kassette ud
REC*
Til optagelse
MODE
Til at skifte
afspilningsfunktionen
* REC-tasten virker ikke, medmindre den
trykkes ned i mere end 1 sekund for at
undgå optagelse ved et uheld
(fabriksindstilling). Du kan ændre denne
indstilling ved at se “Justering af
stråleintervallet for at undgå fejlbetjening”
på side 51.
Fortsættes
61DK
Skema over forudindstillede
funktioner (fortsat)
CBL (Analog Cable box analog kabelboks)
VIST TAST
FUNKTION
>
Til at fortsætte til det næste
(PROGRAM +) sted eller den næste sang
A/B
Til at tænde/slukke
Til at fortsætte til det forrige
sted eller den forrige sang
Kanal ned
PROGRAM +/– Kanal op: +
Til at fastlægge afstanden
mellem A og B
RECALL
Til at vælge kassetteafspiller
* REC-tasten virker ikke, medmindre den
trykkes ned i mere end 1 sekund for at
undgå optagelse ved et uheld
(fabriksindstilling). Du kan ændre denne
indstilling ved at se “Justering af
stråleintervallet for at undgå fejlbetjening”
på side 51.
62DK
FUNKTION
1
1 – 9, 0, ENTER Til at skifte kanal
F.eks. skifter du til kanal 5
ved at trykke på 0 og 5 (eller
ved at trykke på 5 og ENTER)
Kanal op
.
(PROGRAM –)
VIST TAST
Kanal ned: –
Til at betjene funktionerne
JUMP, FLASHBACK eller
CHANNEL RETURN
AMP
VIST TAST
FUNKTION
VIST TAST
FUNKTION
1
Til at tænde/slukke
RECALL
Til at skifte bånd eller til
forvalg
VIDEO 1
Til at vælge indgangskilde:
VIDEO 1
EXIT
Til at gå tilbage til
grundmenuen
VIDEO 2
Til at vælge indgangskilde:
VIDEO 2
PROGRAM
+/–
Forudindstilling eller
tuningsfrekvens til en højere: +
VIDEO 3
Til at vælge indgangskilde:
VIDEO 3
AUX
Til at vælge indgangskilde:
AUX
w +/–
DVD
Til at vælge indgangskilde:
DVD
MUTING
Til at afbryde lyden fra AMP
Tryk igen for at slå lyden til
TV
Til at vælge indgangskilde: TV
S.FIELD
Til at slå lyden til/fra
CD
Til at vælge indgangskilde: CD
MODE
Til at vælge lydfeltfunktion
MD/DAT
Til at vælge indgangskilde: MD
T.TONE
Til at udsende en testtone
TUNER
Til at vælge indgangskilde:
TUNER
CENTER
Til at justere den midterste
højttalers niveau: +
TAPE
Til at vælge indgangskilde:
TAPE
CENTER
Til at justere den midterste
højttalers niveau: –
PHONO
Til at vælge indgangskilde:
PHONO
REAR
Til at justere den bagerste
højttalers niveau: +
5.1 INPUT
Til at skifte flerkanal for 5.1kanal og derover
REAR
Til at justere den bagerste
højttalers niveau: –
MENU
Til at hente MENU-visningen
frem, eller gå tilbage til den
forrige MENU
SUB
WOOFER
Til at justere subwooferniveauet: +
R
Til at flytte markøren opad
SUB
WOOFER
Til at justere subwooferniveauet: –
r
Til at flytte markøren nedad
FRONT BAL
t
Til at flytte markøren til højre
Til at regulere balancen i den
forreste højttaler
T
Til at flytte markøren til venstre
REAR BAL
OK
Til at indtaste det valgte i
MENU-visningen
Til at regulere balancen i den
bagerste højttaler
EFFECT
Til regulering af effekten
INPUT
Forudindstilling eller
tuningsfrekvens til en lavere: –
Lydstyrke op: +
Lydstyrke ned: –
Fortsættes
63DK
Skema over forudindstillede
funktioner (fortsat)
CD
MD
VIST TAST
FUNKTION
VIST TAST
FUNKTION
1
Til at tænde/slukke
1
Til at tænde/slukke
1 – 9, 0
Til at vælge spornummer (0
vælger spor 10)
Se beskrivelsen af +10knappen herunder for at
vælge spornumre over 10.
1 – 9, 0
Til at vælge spornummer (0
vælger spor 10)
Se beskrivelsen af +10knappen herunder for at
vælge spornumre over 10.
+10
Til at vælge tallene 10 og
derover
+10
Til at vælge tallene 10 og
derover
ENTER
Til at indtaste indstillingen
ENTER
Til at indtaste indstillingen
RECALL
Til at vælge den næste disc
RECALL
Til at vælge den næste disc
REPEAT
Til at vælge
gentagelsestilstand
DISPLAY
Til at skifte til
visningstilstand
CONTINUE
Til at vælge kontinuert
afspilning
CONTINUE
Til at vælge kontinuert
afspilning
SHUFFLE
Til at vælge tilfældig
rækkefølge
SHUFFLE
Til at vælge tilfældig
rækkefølge
PROGRAM
Til brug ved
programafspilning
PROGRAM
Til brug ved
programafspilning
DISPLAY
Til at slå visning af CDafspilleren til/fra
CLEAR
Til at slette indstillingen
REPEAT
Til at vælge
gentagelsestilstand
MODE
Til at slå optage-tilstand til/
fra
m
Til tilbagespoling
A/B
Til at vælge CD-afspiller
N
Til afspilning
CLEAR
Til at slette indstillingen
M
Til hurtig fremspoling
m
Til tilbagespoling
REC*
Til optagelse
N
Til afspilning
x
Til stop
M
Til hurtig fremspoling
X
Til pause
x
Til stop
Z
Til at åbne/lukke
X
Til pause
>
Til at vælge næste spor
Z
Til at åbne/lukke
.
Til at vælge forrige spor
>
Til at vælge næste spor
MODE
.
Til at vælge forrige spor
Til at slå optage-tilstand til/
fra
A/B
Til at vælge CD-afspiller
* REC-tasten virker ikke, medmindre den
trykkes ned i mere end 1 sekund for at
undgå optagelse ved et uheld
(fabriksindstilling). Du kan ændre denne
indstilling ved at se “Justering af
stråleintervallet for at undgå fejlbetjening”
på side 51.
64DK
TAPE
VIST TAST
FUNKTION
m*1
Til tilbagespoling
N*1
Til afspilning
M*1
Til hurtig fremspoling
REC*1 *3
Til optagelse
x*1
Til stop
X*1
Til pause
A/B
Til at vælge
kassetteafspilleren:
Kassetteafspiller A eller B
(kun ved dobbelt
kassetteafspiller)
PROGRAM +*1 Til at vende retningen
T*2
Til tilbagespoling
R*2
Til afspilning
t*2
Til hurtig fremspoling
MENU*2 *3
Til optagelse
r*2
Til stop
EXIT*2
Til pause
PROGRAM –*2 Til at vende retningen
*1 Knapper til betjening af kassetteafspilleren.
For dobbeltkassetteafspillere,
betjeningsknapper til afspiller A (for Sony
dobbeltkassetteafspillere, knapper til
afspiller B).
*2 Betjeningsknapper til afspiller B (for Sony
dobbeltkassetteafspillere, knapper til
afspiller A).
*3 REC-tasten virker ikke, medmindre den
trykkes ned i mere end 1 sekund for at
undgå optagelse ved et uheld
(fabriksindstilling). Du kan ændre denne
indstilling ved at se “Justering af
stråleintervallet for at undgå fejlbetjening”
på side 51.
65DK
Hurtig oversigt over betjening
Hvis du vil
Yderligere
oplysninger
findes på
Indstille en
komponentkode
COMMANDER OFF
+
MUTING
Programmere taster
eller knapper i en
komponent
(lærefunktion)
COMMANDER OFF
+
Valg af komponent
Ændre
COMMANDER OFF
lydstyrkeindstillingen
+
w+
+
+
MORE
Programmere tændkommandoen i
knapperne til valg af
komponent
+
w–
Kopiere
indstillingerne for en
knap til valg af
komponent i en
anden
side 8
side 15
Tilknytte en
systemkontrolfunktion
til SYSTEM
COMMANDER OFF
CONTROLknapperne
Programmere en
kommando i
SYSTEM CONTROLknapperne eller
knapperne til valg af
komponent
66DK
Tryk på
side 22
w–
side 23
side 31
COMMANDER OFF
+
Valg af komponent
side
32, 36
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
+
COMMANDER OFF
+
(kopier til) Valg af komponent
w+
side 34
x
(kopier til) Valg af komponent
+
(kopier fra) Valg af komponent
Programmere en
systemkontrolfunktion
for knapperne til valg COMMANDER OFF
af komponent
+
w+
Indstille intervallet for
COMMANDER OFF
systemkontrolfunktionerne
+
PROGRAM+
+
PROGRAM–
Overføre data
+
PROGRAM–
+
w–
COMMANDER OFF
side 28
+
Valg af komponent
side 29
side 38
Hvis du vil
Programmere en
kanalmakrofunktion
Tryk på
COMMANDER OFF
PROGRAM+
Slå bip ved tastetryk
til/fra
Yderligere
oplysninger
findes på
x
+
x
(OFF) MUTING
Indstille tiden for
automatisk slukning
side 42
MUTING
Valg af komponent
COMMANDER OFF
(ON) MUTING
+
+
+
COMMANDER OFF
+
side 50
MUTING
w+
w–
+
PROGRAM+
Indstille tiden for
automatisk slukning/
baggrundsbelysningens COMMANDER OFF
lysstyrke
+
LIGHT
Låse fjernbetjeningen
COMMANDER OFF
+
Skærm
Beskytte
indstillingerne
COMMANDER OFF
+
MUTING
Oprette en aliaskomponenttast
COMMANDER OFF
+
RECALL
Justere
stråleintervallet (taster
COMMANDER OFF
i hver
komponentknap)
+
PROGRAM–
+
w–
side 48
side 49
side 46
side 46
+
Valg af komponent
side 44
side 51
+
Valg af komponent
Justere
stråleintervallet
(SYSTEM CONTROLknap)
side 52
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
+
MORE
Justere
stråleintervallet
(komponentknapper)
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
+
Valg af komponent
side 53
67DK
Indeks
A
Alias-komponenttast 43
Automatisk slukning
af
baggrundsbelysningen
48
af fjernbetjeningen 47
B
Baggrundsbelysning
automatisk slukning
47
batterier 6
justering 48
Batterier 6
Bip ved tastetryk 50
C, D
COMMANDER OFF-knap
7
E, F, G
Fabriksindstilling 8, 21, 26
Fejlfinding 55
Forudindstillede
komponenter 8
Forudindstillet låsefunktion
46
H
Hold-funktion 46
I, J
Indgangsvalg 14
Justering af stråleintervallet
51
K
Kanalmakrofunktion 41
Knapper til valg af
komponent
indstilling af tændfunktion 30
kopiering af
indstillinger 34
modtagelse af data 40
overførsel af data 37
programmering af et
signal 30
programmering af
systemkontrolfunktion
27
68DK
Kodenummer 8
Kopiering
data til en anden
fjernbetjening 37
indstillinger af
knapper til valg af
komponent 35
L
LCD
LIGHT-knap 7, 48
berøringstaster 68
lysstyrke 48
tid for automatisk
slukning 47
Lydstyrke 14, 21
Lærefunktion 15, 33, 35
Låsning
brug af fjernbetjening
46
indstillinger på
fjernbetjening 46
M, N, O
Modtagelse af data 40
MUTING-knap 7, 11, 17, 22
Overførsel af data 37
P, Q
PROGRAM-knap 7
SYSTEM CONTROL
C-knap 26
R, S
Sletning
se “Sletning/
Ændring”
Sletning/Ændring
kanalmakrofunktion
43
lært signal 19, 33, 36
systemkontrolfunktioner
25, 29
Sluk-funktion
se “Automatisk
slukning”
SYSTEM CONTROLknapper
programmering af et
signal 35
programmering af
systemkontrolfunktion
22
Systemkontrolfunktion
programmering 23, 27
sletning 26, 29
SYSTEM CONTROL
A-knap 26
ændring af interval 29
T, U
Tænd-funktion
indstilling 30
V, W, X, Y, Z
w (VOLUME)-knapper
7, 11, 17, 22
Æ, Ø, Å
Ændring af
funktionsskærm for
taster 18
interval for
systemkontrolfunktionen
29
tid for automatisk
slukning 47
69DK
2FI
Ominaisuuksia
RM-AV2500T-kaukosäätimen avulla
voi ohjata kaikkia AV-laitteiston
laitteita. Sen ansiosta AV-laitteiden
omia kaukosäätimiä ei enää tarvitse
käyttää. Sen pääominaisuudet on
kuvattu seuraavassa.
Sony-AV-laitteiden keskitetty ohjaus
yhdellä kaukosäätimellä
Tämä kaukosäädin on valmiiksi
ohjelmoitu ohjaamaan Sony-merkkisiä
laitteita, joten sitä voi heti käyttää SonyAV-laitteiden ohjauskeskuksena.
Muiden kuin Sony-laitteiden
kaukosäädinsignaalit on myös
ohjelmoitu valmiiksi
Tämä kaukosäädin on ohjelmoitu
valmiiksi yleisimpien laitemerkkien
ohjaukseen, mukaan lukien Sony-laitteet.
Laitteita voi ohjata asettamalla niitä
vastaavat koodinumerot (sivu 8).
Opetustoiminto muita tarvittavia
kaukosäädinkoodeja varten
Tässä kaukosäätimessä on
opetustoiminto, jonka avulla säätimeen
voi ohjelmoida niiden laitteiden
kaukosäädinsignaalit, joita säätimessä ei
ole valmiina (sivu 15).
Kaukosäätimelle voi opettaa myös
muiden kuin AV-laitteiden
kaukosäädinsignaaleja (vain
infrapunasignaaleja). Näitä ovat
esimerkiksi ilmastointilaitteet ja
valaistusjärjestelmät. (Kaikki laitteet tai
toiminnot eivät ehkä ole
ohjelmoitavissa) (sivu35).
Jopa 24 makrokomennon ohjelmointi,
jokaisessa jopa 32 peräkkäistä
toimintoa
Kaukosäätimeen voi ohjelmoida jopa 24
makrokomentoa, joista jokainen voi
sisältää jopa 32 peräkkäistä toimintoa.
Makrokomennon voi suorittaa yhdellä
painikkeen painalluksella.
(Makrokomennoista 12 on järjestelmän
ohjausmakroja ja 12
laiteohjausmakroja.)
Makrokomentojen suoritusnopeutta
voi muuttaa. Kaikkien Sony-laitteiden
virran kytkennän ja katkaisun
sisältävät makrokomennot on
ohjelmoitu valmiiksi.
Monta laitetta samassa näytössä
Jos järjestelmässä on paljon ohjattavia
laitteita, näyttöä ei tarvitse välillä
vaihtaa.
DVD-levyä katseltaessa DVD-käytön
järjestelmäpainike, TV:n virtapainike
sekä vastaanottimen tai ohjelmalähteen
vaihdon painike voivat olla yhtä aikaa
näkyvissä ja käytettävissä ohjattavissa,
joten näyttöä ei tarvitse vaihtaa.
Alias-toiminto
Toisessa näytössä ohjelmoituihin
painikkeisiin voi luoda linkin ilman
uudelleenohjelmointia. On kätevää, jos
esimerkiksi TV:n virtapainike tai
ohjelmalähteen vaihtopainike näkyy
CABLE-näytössä (sivu 43).
DK
Kanavamakrotoiminnon avulla
kanavan voi valita yhdellä
painikkeella
Makropainikkeisiin voi ohjelmoida jopa 4
painikkeen painallusta. Jos
makropainikkeeseen tallennetaan
kanavanumeron syöttöön tarvittavat
painikkeiden painallukset, kanavan voi
myöhemmin valita kyseistä
makropainiketta painamalla (sivu 41).
Helppokäyttöinen LCDkosketusnäyttö ja sininen taustavalo
Tässä kaukosäätimessä on LCDkosketusnäyttö, jonka painikenäkymä on
valitun laitteen mukainen.
Kaukosäätimen käyttöä helpottaa se, että
näkyvissä ovat vain ne painikkeet, joita
tarvitaan valitun laitteen ohjaukseen.
Näytön taustavalo mahdollistaa
kaukosäätimen käytön pimeässä.
3FI
Sisällysluettelo
Käytön aloittaminen
Paristojen asettaminen ......................................................................................................... 6
Paristojen vaihtaminen ........................................................................................................ 6
Osien sijainti ja toiminta ...................................................................................................... 7
Perustoiminnot
Valmiiksi ohjelmoitujen audio- ja videolaitteiden koodien asettaminen ............................. 8
Laitekoodin asettaminen ..................................................................................................... 8
Koodin toiminnan varmistaminen ................................................................................... 10
Laitekoodin etsiminen hakutoiminnolla ......................................................................... 11
Laitteiden ohjaaminen kaukosäätimellä ............................................................................ 13
Äänenvoimakkuuden säätäminen ................................................................................... 14
Laitteiden ohjausta koskevia huomautuksia .................................................................. 14
Esiohjelmoimattomien kaukosäädintoimintojen käyttäminen — Opetustoiminto ........... 15
Onnistuneen opetuksen varmistaminen ......................................................................... 19
Painikkeeseen opetetun toiminnon muuttaminen tai poistaminen ............................ 19
Lisätoiminnot
Audiojärjestelmään kytkettyjen videolaitteiden äänenvoimakkuuden ohjaus .................. 21
Komentosarjan suorittaminen — Järjestelmän ohjaustoiminnot ....................................... 22
Komentosarjan ohjelmoiminen SYSTEM CONTROL -painikkeisiin. ......................... 23
Huomautuksia järjestelmän ohjaustoiminnoista ........................................................... 27
Komentosarjan ohjelmoiminen laitevalintapainikkeisiin. ............................................ 27
Toimintavaiheiden väliajan pituuden muuttaminen .................................................... 29
Toiminnon lisääminen laitevalintapainikkeisiin ................................................................. 30
Valitun laitteen virrankytkentäkomennon ohjelmointi (vain Sony-laitteet) .............. 30
Laitteen valinnassa tarvittavan komennon lisääminen ................................................ 32
Laitevalintapainikkeen asetusten kopiointi toiseen painikkeeseen .................................. 34
Usein tarvittavan painiketoiminnon ohjelmointi SYSTEM CONTROL -painikkeisiin ........... 35
Huomautus ilmastointilaitteen signaalien opettamisesta ............................................ 37
Tiedonsiirto kaukosäätimestä toiseen ................................................................................ 37
Tietojen siirtäminen ............................................................................................................ 37
Tietojen vastaanottaminen ................................................................................................ 40
Kanavan valinta yhdellä painikkeen painalluksella — Kanavamakrotoiminto .................. 41
Alias-laitepainikkeen luominen (ALIAS) ............................................................................. 43
4FI
Muiden toimintojen käyttäminen
Painikkeiden lukitseminen — Lukitustoiminto ................................................................... 46
Asetusten suojaaminen — Asetuslukitus ........................................................................... 46
Kaukosäätimen automaattisen virrankatkaisuajan muuttaminen ..................................... 47
Näytön taustavalon säätäminen ......................................................................................... 48
Painikekosketusäänimerkin asettaminen ........................................................................... 50
Infrapunasäteen lähetysväliajan muuttaminen virhetoimintojen välttämiseksi ................ 51
Lisätietoja
Varotoimet .......................................................................................................................... 54
Kunnossapito ...................................................................................................................... 54
Tekniset tiedot .................................................................................................................... 54
Vianmääritys ....................................................................................................................... 55
Liite
Esiohjelmoidut toiminnot ................................................................................................... 59
TV .......................................................................................................................................... 59
SAT ........................................................................................................................................ 60
VCR ....................................................................................................................................... 61
DVD ...................................................................................................................................... 61
CBL (analoginen kaapeli-tv-kotipääte) ........................................................................... 62
AMP ...................................................................................................................................... 63
CD ......................................................................................................................................... 64
MD ........................................................................................................................................ 64
TAPE ..................................................................................................................................... 65
Toimintojen pikaopas ......................................................................................................... 66
Hakemisto ........................................................................................................................... 68
5FI
Käytön aloittaminen
Paristojen asettaminen
Paristojen vaihtaminen
Liu’uta paristolokeron kansi auki ja aseta
lokeroon neljä AA-kokoista (R6) paristoa
(eivät sisälly vakiovarusteisiin). Aseta
paristot lokeroon siten, että niiden navat
+ ja – tulevat lokeron vastaavien
merkintöjen + ja – kohdalle.
Kaukosäätimen käytön ja
taustavalon vaatimat paristot
(neljä AA-kokoista (R6) paristoa)
Alkaliparistot kestävät normaalissa
käytössä jopa 5 kuukautta. Jos
kaukosäädin ei toimi oikein, paristot
voivat olla tyhjät. Tällöin LCDkosketusnäytössä näkyy symboli E. Jos
näyttö tai kosketuspainikkeiden
taustavalo on himmeä vaihda
alkaliparistot uusiin.
Huomautus
Vaihda paristot vuorokauden kuluessa.
Muutoin ohjelmoidut koodinumerot (sivu 8) ja
opetetut kaukosäädinsignaalit (sivu 15)
katoavat muistista.
Huomautuksia paristoista
• Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai
erityyppisiä paristoja yhdessä.
• Jos elektrolyyttiä on vuotanut paristosta,
pyyhi paristolokeron likaantuneet osat
liinalla ja vaihda vanhat paristot uusiin. Jos
kaukosäädintä ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, poista siitä paristot, jotta
elektrolyytti ei pääse vuotamaan
kaukosäätimen sisään.
6FI
8 LIGHT-painike (sivu 49)
LCD-näytön taustavalon sytytys.
Painikkeen toinen painallus
sammuttaa taustavalon. Taustavalon
voi myös asettaa sammumaan
automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
Osien sijainti ja
toiminta
9 Laitevalintapainikkeet
Ohjattavan laitteen valinta.
PROGRAM
OK
MENU
EXIT
MUTING
MORE
LIGHT
RECALL
SYSTEM CONTROL
A
B
C
COMMANDER OFF
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Laitenäyttöalue
Valitun laitteen nimi näkyy tässä.
2 LCD-kosketuspainikenäyttö (sivu 9)
Laitteiden käyttöpainikkeet näkyvät
tässä.
Huomautus
Kosketuspainikkeita ei saa painaa neulalla,
kuulakärkikynällä tai muilla terävillä
esineillä.
3 w +/– -painikkeet* (sivu 14, 22)
Äänenvoimakkuuden säätö.
4 PROGRAM +/– -painikkeet
Kanavan valinta.
5 RECALL-painike (sivu 44)
6 MUTING-painike* (sivu 14, 22)
Äänen mykistys. Painikkeen toinen
painallus palauttaa edellisen
äänenvoimakkuuden.
7 COMMANDER OFF -painike
Kaukosäätimen virran katkaisu.
0 MORE-painike (sivu 23)
SYSTEM CONTROL- ja
numeropainikkeiden tuonti näkyviin.
qa SYSTEM CONTROL -painikkeet (sivu
22, 23)
Kuhunkin SYSTEM CONTROL
-painikkeeseen voi ohjelmoida
enintään 32 peräkkäistä
painiketoimintoa. Ohjelmoidut
painiketoiminnot voi suorittaa
yhdellä painikkeen painalluksella.
qs MENU-painike
Valikkotoiminnolla varustettujen
painikkeiden valikkonäytön tuonti
näkyviin.
qd OK-painike ja
kohdistimenohjauspainikkeet
(sivu 15)
qf EXIT-painike
Poistuminen asetusvalikosta.
* Huomautus painikkeista VOLUME +/–
ja MUTING
Kun kaukosäätimellä valitaan jokin videolaite,
kaukosäätimellä voi säätää TV:n
äänenvoimakkuutta ja mykistää sen äänen.
Kun kaukosäätimellä valitaan jokin audiolaite,
kaukosäätimellä voi säätää vahvistimen
äänenvoimakkuutta ja mykistää sen äänen.
Tätä toiminta-asetusta voi myös muuttaa
(sivu 21).
Huomautus kaukosäätimen virran
katkaisusta ja kytkennästä
Virran voi kytkeä painamalla jotain painiketta
(ei COMMANDER OFF) tai koskettamalla
näyttöä.
Virran voi katkaista painamalla
COMMMANDER OFF -painiketta. Jos
kaukosäädintä ei käytetä 10 minuuttiin, virta
katkeaa automaattisesti. Tätä aikaa voi myös
muuttaa (sivu 47).
7FI
Perustoiminnot
Valmiiksi ohjelmoitujen
audio- ja
videolaitteiden
koodien asettaminen
Kaukosäädin on tehtaassa esiohjelmoitu
ohjaamaan Sony-merkkisiä AV-laitteita
(katso taulukkoa alla). Jos kaukosäädintä
käytetään valmiiksi esiohjelmoitujen
Sony-laitteiden ohjaamiseen, seuraavassa
kuvatut toimet voi ohittaa.
Kaukosäätimellä voi ohjata myös
muunmerkkisiä valmiiksi ohjelmoituja
AV-laitteita. Muiden AV-laitteiden
ohjaaminen edellyttää, että kutakin
laitetta varten asetetaan oikea koodi.
Laitevalinta- Esiohjelmoidut
painike
laitteet
Tehdasasetus
TV
TV
Sony-TV
SAT
Satelliittiviritin
Sonysatelliittiviritin
VCR
Videonauhuri
Sony-VHSvideonauhuri
(VTR3)
DVD
DVD-soitin
Sony-DVDsoitin
CBL
Kaapeli-tvkotipääte
AMP
Vahvistin
Sony-vahvistin
CD
CD-soitin
Sony-CD-soitin
MD
MD-dekki
Sony-MD-dekki
TAPE
Kasettidekki*
Sonykasettidekki
M1
TV/
videonauhuri
Sony-TV/ SonyVHSvideonauhuri
M2
TV/DVD-soitin
Sony-TV/ SonyDVD-soitin
M3
TV/
satelliittiviritin
Sony-TV/ Sonysatelliittiviritin
* Analoginen audiokasettidekki
8FI
Tietoja eri laitteiden ohjauspainikkeista
on kohdassa ”Esiohjelmoidut toiminnot”
(sivu 59).
Laitekoodin asettaminen
4
PROGRAM
2
6
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Esimerkki: Philips-TV:n koodin
asetus
1 Etsi halutun laitteen
nelinumeroinen koodi
kaukosäätimen mukana
toimitetun ”Component Code
Numbers” -luettelon taulukoista.
Jos koodeja on vähintään kaksi, käytä
niistä ensimmäistä.
Esimerkiksi Philips-TV:n koodeista
käytettäisiin koodia 8086.
Laitekoodin ensimmäinen numero
tarkoittaa laiteluokkaa (kuten TV tai
videonauhuri). Katso lisätietoja
kaukosäätimen mukana toimitetun
”Component Code Numbers”
-luettelon taulukoista.
2 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MUTING.
5 Jos haluat asettaa toisen laitteen
koodin, toista vaiheet 3 ja 4.
6 Paina COMMANDER OFF.
Kaikki laitenimet vilkkuvat näytössä.
Huomautuksia
3 Valitse haluttu laite vastaavalla
laitevalintapainikkeella.
Valitun laitteen nimi jää näyttöön, ja
painikkeet 0–9, ENTER ja DISPLAY
vilkkuvat.
• Jos syötettyä laitekoodinumeroa ei ole
kaukosäätimen mukana toimitetun
”Component Code Numbers” -luettelon
taulukossa, kaukosäädin antaa ENTERpainikkeen painalluksen jälkeen äänimerkin
ja ”NG” vilkkuu näytössä. Jos näin käy,
tarkasta koodinumero ja yritä asettaa se
uudelleen.
• Jos toimintavaiheiden välissä ei
kaukosäädintä käytetä yli kahteen
minuuttiin, asetustila peruuntuu. Siirrä
kaukosäädin tällöin uudelleen asetustilaan
pitämällä painiketta COMMANDER OFF
painettuna ja painamalla MUTING.
• Laitekoodin ensimmäinen numero tarkoittaa
laiteluokkaa (kuten TV tai videonauhuri).
Nelinumeroista laitekoodia vastaava laite
määritetään vaiheessa 4.
Asetetun koodin tarkastaminen
4 Anna kosketusnäytössä
nelinumeroinen laitekoodi
numeropainikkeilla ja paina sitten
ENTER.
Paina DISPLAY vaiheissa 3–5.
Koodinumero ja ”ENTER” tulevat
näkyviin kahdesti.
Kaukosäädin antaa äänimerkin, ja
koodinumero ja ”ENTER” tulevat
näkyviin kahdesti.
Jatkuu
9FI
Valmiiksi ohjelmoitujen audio- ja
videolaitteiden koodien
asettaminen (jatkuu)
Koodin toiminnan
varmistaminen
1 Valitse aiemmin ohjelmoimasi
laite vastaavalla
laitevalintapainikkeella.
Kaukosäätimeen kytkeytyy virta, ja
kosketuspainikkeet tulevat näyttöön.
4 Jos edellinen onnistui, varmista,
että kaukosäädin ohjaa laitteen
muita toimintoja (kuten
kanavavaihtoa ja
äänenvoimakkuutta).
Katso lisätietoja sivulta 13.
5 Paina COMMANDER OFF.
Jos kaukosäädin ei toimi
Toista asetustoimet käyttämällä toista kyseisen
laitteen kohdalla mainittua koodia (sivu 8).
Huomautus painikkeista, joihin
on jo opetettu
kaukosäädinsignaali
2 Kytke kyseiseen laitteeseen virta
sen omalla virtakytkimellä.
3 Suuntaa kaukosäädin laitteeseen
ja paina kosketuspaneelinäytössä
painiketta 1.
Näytössä näkyy symboli
kaukosäätimen lähettäessä
ohjaussignaalia.
Virran pitäisi katketa laitteesta.
10FI
Jos painikkeeseen on jo aiemmin
ohjelmoitu toinen signaali
opetustoiminnolla (sivu 15), opetettu
signaali toimii laitekoodin asettamisen
jälkeenkin. Jos haluat käyttää
painikkeella siihen esiohjelmoitua
laitetoimintoa, poista ensin opetettu
signaali (sivu 19).
Huomautus kosketusnäytöstä
Kun asetat laitekoodin, vain ne
painikkeet tulevat näkyviin, joihin on
esiasetettu jokin kyseisen laitteen
ohjaussignaali. Laitteen merkki määrää,
mikä kunkin painikkeen esiasetettu
signaali on.
Opetustoiminnolla voi ohjelmoida
kaukosäädinsignaalit sekä näytössä
näkyviin että näkymättömiin
painikkeisiin (sivu 15).
Laitekoodin etsiminen
hakutoiminnolla
2 Valitse haluttu laite vastaavalla
laitevalintapainikkeella.
Jos halutun laitteen koodia ei ole
mainittu kaukosäätimen mukana
toimitetussa ”Component Code
Numbers” -luettelossa, koodin voi etsiä
hakutoiminnolla.
Ennen hakutoiminnon käyttöä
Aseta kukin laite seuraavassa mainittuun
tilaan, jotta hakutoimintoa voi käyttää.
TV: virta kytkettynä.
VCR, DVD, SAT, CBL, AMP: virta
katkaistuna.
CD, MD, TAPE: virta kytkettynä ja
ohjelmalähde (esimerkiksi levy tai
kasetti) valmiina.
3 Etsi saman luokan laitekoodeja
(tässä tapauksessa numerolla 8
alkavia) painamalla PROGRAM +
tai PROGRAM –.
Siirry seuraavaan koodiin painamalla
PROGRAM +.
Palaa edelliseen koodiin painamalla
PROGRAM –.
PROGRAM
PROGRAM
3
1
6
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
Huomautus
Jos haluat etsiä toiseen luokkaan kuuluvan
laitekoodin, palaa vaiheeseen 3 tai anna
toiseen luokkaan kuuluva (esimerkiksi
numerolla 3 tai 4 alkava) nelinumeroinen
laitekoodi ennen vaihetta 4.
painettuna ja paina MUTING.
Kaikki laitenimet vilkkuvat näytössä.
Jatkuu
11FI
Valmiiksi ohjelmoitujen audio- ja
videolaitteiden koodien
asettaminen (jatkuu)
4 Suuntaa kaukosäädin laitteeseen
ja paina 1.
Näytössä näkyy symboli
kaukosäätimen lähettäessä
ohjaussignaalia.
Jos signaali toimii oikein, (TV:n
virrankatkaisu; virrankytkentä
laitteisiin VCR, DVD, SAT, CBL, AMP;
ja toiston aloitus laitteilla CD, MD,
TAPE), siirry vaiheeseen 5.
Jos signaali ei toimi, toista vaiheet 3 ja
4.
5 Paina ENTER.
Kaukosäädin antaa äänimerkin, ja
koodinumero ja ”ENTER” tulevat
näkyviin kahdesti.
Huomautus
Koodi on syytä kirjoittaa muistiin.
6 Paina COMMANDER OFF.
12FI
Asetetun koodin tarkastaminen
Paina DISPLAY vaiheissa 2 ja 5.
Koodinumero ja ”ENTER” tulevat
näkyviin kahdesti.
Paina DISPLAY-painiketta vasta sen
jälkeen, kun olet asettanut koodin
painamalla ENTER-painiketta. Jos
DISPLAY-painiketta painetaan ennen
koodin asettamista, koodiksi palautuu
ensimmäinen koodi, josta haku
aloitettiin.
Laitteiden ohjaaminen
kaukosäätimellä
Jos ohjattava laite ei ole Sony-merkkinen,
aseta sen laitekoodi ensin (sivu 8).
2
PROGRAM
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
2 Paina kosketusnäytössä
haluamaasi painiketta.
Näytössä näkyy symboli
kaukosäätimen lähettäessä
ohjaussignaalia.
Voit tarvittaessa painaa myös
painikkeita w +/–, MUTING ja
PROGRAM +/–.
Tietoja eri laitteiden
ohjauspainikkeista on kohdassa
”Esiohjelmoidut toiminnot” (sivu 59).
3 Kun haluat lopettaa
kaukosäätimen käytön, katkaise
siitä virta painamalla
COMMANDER OFF.
Esimerkki: CD-soittimen
ohjaaminen
1 Valitse haluamasi laite
laitevalintapainikkeella.
Kaukosäätimeen kytkeytyy virta, ja
valitun laitteen ohjauspainikkeet
tulevat näyttöön.
Huomautus
Eri laitteiden tai toimintojen
kaukosäädinsignaalit voivat poiketa toisistaan.
Jos näin on, ohjelmoi kaukosäädinsignaalit
opetustoiminnolla (sivu 15). Huomaa
kuitenkin, että niitä laitteita ei voi ohjata tällä
kaukosäätimellä, jotka eivät vastaanota
infrapunakaukosäädinsignaaleja.
Jatkuu
13FI
Laitteiden ohjaaminen
kaukosäätimellä (jatkuu)
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Äänenvoimakkuutta säädetään
painikkeilla w +/–. Ääni mykistetään
painikkeella MUTING. Kun
kaukosäätimellä on valittu jokin
videolaite, kaukosäädin säätää TV:n
äänenvoimakkuutta. Jos valittu laite on
audiolaite, kaukosäädin säätää
vahvistimen äänenvoimakkuutta. Tätä
toiminta-asetusta voi myös muuttaa (sivu
21).
Huomautuksia
• Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu opetustoiminnolla (sivu 15) jokin
signaali jonkin laitteen ohjausta varten ja
kyseinen laite on valittuna, kaukosäädin
lähettää opetettua signaalia painiketta
painettaessa äänenvoimakkuuden
säätösignaalin sijaan.
• Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu opetustoiminnolla jokin signaali
TV- tai AMP-laitteen ohjausta varten,
kaukosäädin lähettää kyseistä signaalia vain,
kun TV- tai AMP-laite on valittuna. Kun
valittuna on jokin muu laite, kaukosäädin
lähettää esiasetettua signaalia, joka säätää
TV- tai AMP-laitteen äänenvoimakkuutta.
• Jos TV- tai AMP-painikkeeseen on määritetty
muu laite kuin TV tai vahvistin, TV:n tai
vahvistimen äänenvoimakkuutta ei voi
säätää, vaikka TV- tai AMP-laite olisi
valittuna.
14FI
Laitteiden ohjausta koskevia
huomautuksia
TV:n ohjelmalähteen valinta
Sony-TV:n ohjelmalähteen valinnan
esiasetettu koodi on laitekoodi 8132.
Tämän koodin voi asettaa jotakin harvoin
käytettävää laitevalintapainiketta varten.
Toimi sivulla 8 olevien laitekoodin
asetusohjeiden mukaan.
”0” : TV:n viritin
”1” : VIDEO1
”2” : VIDEO2
”3” : VIDEO3
”4” : VIDEO4
”5” : VIDEO5
”6” : VIDEO6
”7” : HD1
”8” : HD2
”9” : HD3
Tätä asetusta voi käyttää SYSTEM
CONTROL -painikkeiden ohjelmoinnissa
(sivu 41).
Esiohjelmoimattomien
kaukosäädintoimintojen
käyttäminen
— Opetustoiminto
Jos haluttua laitetta tai toimintoa ei ole
esiasetettu kaukosäätimeen valmiiksi,
toisen kaukosäätimen toiminnot voi
opettaa mihin tahansa ohjelmoitaviin
painikkeisiin seuraavien ohjeiden mukaan.
Opetustoiminnolla voi myös muuttaa
yksittäisten painikkeiden signaalia, kun
laitekoodi on asetettu (sivu 8).
Opetetut painiketoiminnot kannattaa
kirjoittaa muistiin LCD-kosketusnäytön
muistitaulukkoon (sivu 68).
Huomautus
Esimerkki: Laitteen N (toisto)
-signaalin ohjelmointi
kaukosäätimen painikkeeseen
VCR N (toisto)
1 Aseta RM-AV2500T vastakkain
ohjattavan laitteen
kaukosäätimen kanssa.
Ohjattavan laitteen
kaukosäädin
noin 5–10 cm:n
väli
RM-AV2500T
2 Pidä COMMANDER OFF
Tiettyjä erikoissignaaleja ei voi opettaa.
3
painettuna ja paina sen laitteen
laitevalintapainiketta, jonka
kaukosäädinsignaalin haluat
opettaa.
PROGRAM
”LEARN” tulee näyttöön, ja kaikki
opetettavissa olevat painikkeet
vilkkuvat.
6
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Painikkeiden CHANNEL, VOLUME, MUTING,
RECALL, MENU, OK ja EXIT sekä
numeropainikkeiden näyttö.
Jatkuu
15FI
Esiohjelmoimattomien
kaukosäädintoimintojen käyttäminen
— Opetustoiminto (jatkuu)
”C+ C– V+ V– MUTE RECALL
MENU OK EXIT R r T t” -näyttö
ilmaisee, ovatko painikkeet
PROGRAM +/–, w +/–, MUTING,
RECALL, MENU, OK ja EXIT ja
kohdistinpainikkeet (T t R r)
opetettavissa.
Huomautus vilkkuvasta näytöstä
Laitetta varten jo esiasetetut painikkeet
välähtävät kaksi kertaa. Ne painikkeet, joita
ei ole esiasetettu, välähtävät kerran.
3 Paina tämän kaukosäätimen
painiketta, johon haluat opettaa
signaalin.
4 Pidä alas painettuna haluamaasi
toisen kaukosäätimen painiketta,
kunnes kuulet äänimerkin.
(Jos vapautat painikkeen ennen
äänimerkkiä, signaalin opetus ei ehkä
onnistu oikein.)
”LEARN” lakkaa vilkkumasta ja jää
näkyviin.
Kun komento on opetettu
onnistuneesti, opetettu painike näkyy
näytössä vilkkumatta. Muut
opetettavissa olevat vilkkuvat.
Jos ”NG” vilkkuu näytössä
Opetus ei onnistunut. Noudata uudelleen
vaiheita 3 ja 4.
5 Opeta muut haluamasi toiminnot
”LEARN” vilkkuu, ja vain painamasi
painike näkyy näytössä.
Painikkeiden PROGRAM +/–, w +/– ,
MUTING, RECALL, MENU, OK ja EXIT
sekä kohdistinpainikkeiden
opettaminen
Paina opetettavaa painiketta. ”LEARN”
vilkkuu, ja näytössä näkyy vain painamasi
painike (”C+,” ”C–,” ”V+,” ”V–,” ”MUTE,”
”RECALL,” ”MENU,” ”OK,” ”EXIT” tai ”R
r T t” ).
Esimerkki: painettaessa painiketta w +.
Painikkeen näyttötekstin
vaihtaminen
Toimi sivun 18 ohjeiden mukaan.
16FI
muihin painikkeisiin toistamalla
vaiheita 3 ja 4.
Toisen laitteen
kaukosäädinsignaalin
opettaminen
Aseta kaksi kaukosäädintä toisiaan vasten
sivun 15 vaiheen 1 mukaan, paina laitetta
vastaavaa laitevalintapainiketta ja toimi
sitten vasemmalla olevien vaiheiden 3 ja 4
mukaan.
6 Paina COMMANDER OFF.
Huomautuksia
• Jos opetusvaiheita ei suoriteta kahden
minuutin kuluessa, opetustila peruuntuu.
• Jos vaihetta 4 ei suoriteta 10 sekunnin
kuluessa vaiheen 3 suorituksesta, vaiheessa 2
näytössä ollut näkymä palaa näkyviin.
(Kaikki opetettavissa olevat painikkeet
vilkkuvat.) Jos näin käy, toimi näytön
vilkkuessa uudelleen vaiheen 3 mukaan.
• Jos ”NG” tulee näyttöön opetuksen aikana,
muisti on täynnä. Vapauta tällöin muistia
poistamalla opetetut toiminnot harvoin
tarvitsemistasi painikkeista (sivu 19). Jatka
sitten opetusta.
• Jos kosketat jotakin painiketta vahingossa
vaiheessa 4, pidä LIGHT-painiketta
painettuna ja paina uudelleen vahingossa
painamaasi painiketta. Jatka sitten opetusta
vaiheesta 3.
Jos kaukosäädin ei toimi
Jos opetettu painike ei toimi oikein, opeta se
uudelleen. (Jos esimerkiksi äänenvoimakkuus
nousee paljon, kun painat painiketta w + vain
kerran, opetus on epäonnistunut jonkin häiriön
takia.)
Laitekoodin asettaminen signaalin
opettamisen jälkeen
Jos johonkin painikkeeseen on ohjelmoitu
opetustoiminnolla jokin signaali ja sen jälkeen
asetetaan laitekoodi, painikkeeseen opetettu
signaali säilyy painikkeessa.
Signaalien opettaminen
painikkeeseen w tai MUTING
•Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu opetustoiminnolla jokin
signaali jonkin muun kuin TV- tai
AMP-laitteen ohjausta varten,
kaukosäädin lähettää kyseistä signaalia
vain, kun kyseinen laite on valittuna.
•Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu opetustoiminnolla jokin
signaali TV- tai AMP-laitteen ohjausta
varten, kaukosäädin lähettää kyseistä
signaalia vain, kun TV- tai AMP-laite on
valittuna. Kun valittuna on jokin muu
laite, kaukosäädin lähettää esiasetettua
signaalia, joka säätää TV- tai AMPlaitteen äänenvoimakkuutta (tietoja
video- ja audiolaitteiden eroista on
sivulla 21). Opetetun signaalin käyttö
edellyttää, että painike w tai MUTING
ohjelmoidaan jokaista laitetta varten
opetustoiminnolla.
Ilmastointilaitteen
ohjaussignaalien opettaminen
Katso huomautuksia sivulla 37.
Jatkuu
17FI
Esiohjelmoimattomien
kaukosäädintoimintojen käyttäminen
— Opetustoiminto (jatkuu)
Näyttötekstivaihtoehto vaihtuu joka
kerta painiketta painaessasi.
Vain usein tarvittavien
painikkeiden näyttö
Harvoin tarvittavat painikkeet voi
piilottaa. Siten käyttö on selkeämpää, jos
ohjattavaa laitetta varten on paljon
painikkeita.
Pidä vaiheen 2 (sivu 15) jälkeen LIGHTpainiketta painettuna ja paina
piilotettavaa painiketta (vilkkuu).
Painamasi painikkeen vilkkuminen
hidastuu, eikä se enää ole näkyvissä
kaukosäätimen käytön aikana.
Jos haluat sen taas näkyviin, toimi
uudelleen edellä kuvatulla tavalla.
Huomautus
Niitä painikkeita ei voi piilottaa, joihin on
opetettu jokin signaali.
Painikkeen näyttötekstin
vaihtaminen
Kun ohjelmoit painikkeeseen signaalin,
voit valita painikkeen
näyttötekstivaihtoehdoista haluamasi ja
asettaa sen painikkeeseen.
1 Pidä vaiheen 2 (sivu 15) jälkeen
laitevalintapainiketta (VCR)
painettuna ja paina opetettavaa
painiketta toistuvasti.
18FI
2 Kun haluamasi tekstivaihtoehto
on näkyvissä, vapauta
laitevalintapainike.
3 Toimi sitten vaiheiden 4–6
mukaisesti (sivu 16).
Huomautuksia
• Painikkeen näyttötekstiä voi muuttaa vain,
kun se ohjelmoidaan opetustoiminnolla. Jos
haluat vaihtaa sellaisen painikkeen
näyttötekstiä, johon on opetettu signaali,
poista signaali ensin muistista (sivu 19).
Opeta sitten toiminto uudelleen
painikkeeseen ja vaihda näyttöteksti edellä
kuvatulla tavalla.
• Jos et vaihda painikkeen näyttötekstiä, siinä
näkyy tehdasasetuksen mukainen
näyttöteksti.
, sen
• Jos painikkeessa ei ole reunusta
näyttötekstiä ei voi vaihtaa
(numeropainikkeet 0–9, +10 ja ENTER).
Onnistuneen opetuksen
varmistaminen
•Älä siirrä kaukosäätimiä opetuksen
aikana.
•Pidä toisen kaukosäätimen painiketta
painettuna, kunnes kuulet
vahvistusäänimerkin.
•Käytä kummassakin kaukosäätimessä
uusia paristoja.
•Vältä kaukosäätimen opettamista
suorassa auringonvalossa tai kirkkaassa
loistevalaisimen valossa.
•Eri kaukosäätimien infrapunasäteen
toimintakulmassa voi olla eroja. Jos
opetus ei onnistu, kokeile vaihtaa
kahden kaukosäätimen asentoa.
•Kun opetat tälle kaukosäätimelle
vuorovaikutteisen
signaalinsiirtojärjestelmän
kaukosäätimen signaaleja (tällainen
kaukosäädin toimitetaan joidenkin
Sony-vastaanottimien ja -vahvistimien
mukana), päälaitteen vastaussignaali
voi häiritä tämän kaukosäätimen
oppimista. Jos näin käy, siirry paikkaan,
jossa signaalit eivät pääse
päälaitteeseen (esimerkiksi toiseen
huoneeseen).
TÄRKEÄÄ
Pidä kaukosäädin lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Kun kaukosäädintä ei käytetä, lukitse
kaikki sen painikkeet
painikelukitustoiminnolla (sivu 46).
Infrapunasignaalilla toimivat
ilmastointi-, lämmitys- ja sähkölaitteet
sekä sähkökäyttöiset verhot voivat
aiheuttaa vaaran, jos niitä käytetään
väärin.
Painikkeeseen opetetun
toiminnon muuttaminen tai
poistaminen
Opetettua toimintoa voi muuttaa
poistamalla ensin vanhan toiminnon ja
opettamalla sitten uuden.
Opetetun toiminnon
poistaminen yhdestä
painikkeesta
1 Pidä vaiheen 2 (sivu 15) jälkeen
LIGHT-painiketta painettuna ja
paina painiketta, josta toiminto
poistetaan.
Painamasi painike vilkkuu yhdessä
muiden opetettavissa olevien
painikkeiden kanssa.
2 Paina COMMANDER OFF.
Opetettujen toimintojen poistaminen
kaikista painikkeista
Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja paina
asianomaista laitevalintapainiketta.
Jatkuu
19FI
Esiohjelmoimattomien
kaukosäädintoimintojen käyttäminen
— Opetustoiminto (jatkuu)
Kaikkien tietyn laitteen
opetettujen toimintojen
poistaminen
PROGRAM
3
1
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
-painiketta painettuna ja paina
asianomaista
laitevalintapainiketta.
2 Pidä LIGHT-painiketta
painettuna ja paina asianomaista
laitevalintapainiketta uudelleen.
Opetetut signaalit katoavat muistista.
Laitteen ohjauspainikkeet palaavat
siihen tilaan, joka niillä oli ennen
opetusta.
20FI
3 Paina COMMANDER OFF.
Lisätoiminnot
Audiojärjestelmään
kytkettyjen
videolaitteiden
äänenvoimakkuuden
ohjaus
Tämä kaukosäädin on esiohjelmoitu
tehtaassa olettaen, että videolaitteiden
toistamaa ääntä kuunnellaan TV:n
kaiuttimista ja audiolaitteiden toistamaa
ääntä vahvistimeen kytketyistä
kaiuttimista.
Jos videolaitteet on kytketty
audiojärjestelmään, TV-ohjelmien ja
videonauhurin ääntä kuunnellaan
kuitenkin todennäköisesti vahvistimeen
kytkettyjen kaiuttimien kautta TV:n
kaiuttimien sijaan. Tällöin tehdasasetusta
voi muuttaa niin, että videolaitteiden
äänenvoimakkuutta voi säätää
valitsematta vahvistinta kaukosäätimen
laitevalintapainikkeella.
Äänenvoimakkuuden säädön
tehdasasetuksen muuttaminen
Tällä toiminnolla voi ohjata TV:n tai
vahvistimen äänenvoimakkuutta TV- tai
AMP-laitetta valitsematta.
Esimerkiksi videonauhurin käytön
aikana TV:n äänenvoimakkuutta voi
säätää TV-painiketta painamatta.
Alla olevassa taulukossa on esitetty,
minkä laitteen äänenvoimakkuutta
kunkin laitteen ollessa valittuna
tehdasasetuksen mukaan ohjataan.
Laitevalintapainike
Laite, jonka
äänenvoimakkuutta
ohjataan
TV
TV
SAT
TV
VCR
TV
DVD
TV
CBL
TV
M1
TV
M2
TV
M3
TV
AMP
vahvistin
CD
vahvistin
MD
vahvistin
TAPE
vahvistin
PROGRAM
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jatkuu
21FI
Audiojärjestelmään kytkettyjen
videolaitteiden
äänenvoimakkuuden ohjaus
(jatkuu)
Komentosarjan
suorittaminen
1 Pidä COMMANDER OFF
— Järjestelmän ohjaustoiminnot
painettuna ja paina w + ja w –.
Videolaitteiden (TV, VCR, CBL, SAT ja
DVD) äänenvoimakkuusasetus
muuttuu näkyvissä oleva laitteen
mukaiseksi.
AMP-laitteen
äänenvoimakkuus
TV-laitteen
äänenvoimakkuus
Huomautuksia
• Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu opetustoiminnolla jokin signaali
kunkin laitteen ohjausta varten, edellä
kuvattu menettely ei muuta painikkeen w
tai MUTING toimintoa.
• Jos painikkeeseen w tai MUTING on
ohjelmoitu äänenvoimakkuudensäätösignaali
TV- tai AMP-laitteen ohjausta varten,
kaukosäädin lähettää kyseistä signaalia vain,
kun TV- tai AMP-laite on valittuna. Kun
valittuna on jokin muu laite, kaukosäädin
lähettää esiasetettua signaalia, joka säätää
TV- tai AMP-laitteen äänenvoimakkuutta
(edellä kuvatun asetusmenettelyn mukaan).
Uusien signaalien käyttö edellyttää, että
kukin painike ohjelmoidaan kutakin laitetta
varten opetustoiminnolla (sivu 15).
22FI
Järjestelmän ohjaustoimintojen avulla voi
ohjelmoida komentosarjoja, jotka voi
suorittaa yhdellä painikkeen
painalluksella.
Esimerkiksi videonauhuria katseltaessa
ovat seuraavat toimet tarpeen:
Esimerkki:
1 Kytke televisioon virta.
2 Kytke videonauhuriin virta.
3 Kytke vahvistimeen virta.
4 Valitse vahvistimen ohjelmalähteeksi
VIDEO 1.
5 Valitse TV:n ohjelmalähteeksi VIDEO
1.
6 Aloita videokasetin toisto.
Kuhunkin SYSTEM CONTROL
-painikkeeseen (A–C) voi ohjelmoida
enintään 32 peräkkäistä toimintavaihetta.
Jos järjestelmän ohjaustoiminto
ohjelmoidaan johonkin
laitevalintapainikkeeseen, ohjelmoidut
komennot voi suorittaa painamalla
laitevalintapainiketta yli 2 sekuntia.
Kun kaukosäädin lähettää
ohjaussignaalit komentojen suorituksen
aikana, vastaavat painikkeet tulevat
näyttöön.
Painikkeiden SYSTEM CONTROL A
ja C esiasetetut toiminnot
Painikkeiden SYSTEM CONTROL A ja C
tehdasasetukset ovat seuraavat.
SYSTEM CONTROL A -painike:
Virran katkaisu kaikista Sony-laitteista,
jotka voivat vastaanottaa kaukosäätimen
lähettämät signaalit.
SYSTEM CONTROL C -painike:
Virran kytkentä kaikkiin Sony-laitteisiin,
jotka voivat vastaanottaa kaukosäätimen
lähettämät signaalit.
Komentosarjan
ohjelmoiminen SYSTEM
CONTROL -painikkeisiin
2
4
PROGRAM
Esimerkki: Edellä mainitun
komentosarjan ohjelmoiminen
SYSTEM CONTROL B
-painikkeeseen
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MORE.
SYSTEM CONTROL -painikkeet (A–
C) ja numeropainikkeet (1–9)
vilkkuvat, ja esiasetetut painikkeet
näkyvät normaaleina.
2 Valitse järjestelmänumero
painamalla haluttua SYSTEM
CONTROL -painiketta (tässä
esimerkissä SYSTEM CONTROL
B) tai numeropainiketta.
6
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Kaikki laitenimet vilkkuvat.
Jatkuu
23FI
Komentosarjan suorittaminen
— Järjestelmän ohjaustoiminnot
(jatkuu)
4 Paina haluamaasi toimintoon
liittyviä painikkeita.
Uuden toimenpidesarjan
ohjelmointi painikkeisiin, jotka on
jo asetettu
Painike SYSTEM CONTROL A tai C:
Poista tehtaassa esiasetettu ohjelma
(sivu 26).
Muut painikkeet:
Poista ohjelma (sivu 25).
3 Paina ohjattavan laitteen
laitevalintapainiketta (tässä
esimerkissä TV).
Jos haluat kytkeä TV:hen virran, paina
painiketta 1.
5 Ohjelmoi muut toiminnot
toistamalla vaiheita 3 ja 4.
Tässä esimerkissä painetaan seuraavia
painikkeita.
Valitun laitteen ohjauspainikkeet
vilkkuvat.
Jos laitteessa on virran kytkentäja katkaisusignaalit
Virran katkaisu- ja kytkentäpainikkeet
(OFF/ON) näkyvät näytössä, ja kumman
tahansa voi valita ohjelmaan.
On hyödyllistä asettaa täsmällinen
komento sekä virran kytkentää että
katkaisua varten, koska laitetta voi ohjata
sen kulloisestakin tilasta riippumatta (virta
kytkettynä/katkaistuna).
24FI
6 Kun olet ohjelmoinut kaikki
painikkeet, paina COMMANDER
OFF.
Huomautuksia
Toimintavaiheiden järjestys
• Jos ohjelmointi keskeytetään yli kahdeksi
minuutiksi, asetustila peruuntuu ja kyseiseen
hetkeen mennessä ohjelmoidut komennot
tallentuvat muistiin. Jos näin käy, tyhjennä
ohjelma (sivu 25) ja aloita koko ohjelman
ohjelmointi uudelleen vaiheesta 1.
Jatkaminen keskeytyskohdasta ei ole
mahdollista.
• Jos SYSTEM CONTROL -painikkeeseen on jo
aiemmin opetettu kaukosäädinsignaali (sivu
35), ”NG” vilkkuu eikä painiketta voi
ohjelmoida. Tyhjennä opetettu sisältö ensin
(sivu 36).
• Jos muutat laitekoodia (sivu 8) tai ohjelmoit
uuden signaalin opetustoiminnolla (sivu 15)
painikkeeseen, johon on ohjelmoitu
järjestelmän ohjauskomentosarja,
kaukosäädin lähettää uuden signaalin, kun
painat vastaavaa SYSTEM CONTROL
-painiketta.
• Asetustilan käytön aikana ei voi poistaa
mitään jo ohjelmoitua toimintavaihetta. Jos
ohjelmoit vahingossa väärän toiminnon,
aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Jos yrität ohjelmoida yli 32 vaihetta,
järjestelmän ohjaustoimintojen asetustila
peruuntuu ja 32 ohjelmoitua vaihetta
tallentuvat muistiin. Jos haluat ohjelmoida
toiminnot uudelleen, tyhjennä ohjelma (sivu
25) ja aloita uudelleen vaiheesta 1.
• Kaikki laitteet eivät ehkä hyväksy
peräkkäisiä kaukosäädinsignaaleja.
Esimerkiksi TV ei yleensä reagoi heti
virrankytkennän perään annettavaan
signaaliin. Siksi esimerkiksi komentosarja,
joka kytkee TV:hen virran ja valitsee TV:n
ohjelmalähteen, ei välttämättä toimi oikein.
Lisää tällöin kyseisten komentojen väliin
muita komentoja seuraavan esimerkin
mukaan:
TV:n virrankytkentä t Videonauhurin
virrankytkentä t Videonauhurin toiston
aloitus t TV:n ohjelmalähteen valinta
• Kun komentosarja on suoritettu, viimeisen
komentoon liittyvän laitteen
kosketuspainikkeet tulevat kaukosäätimen
näyttöön. Kun usein käytettävän laitteen
komento ohjelmoidaan viimeisenä, laitteen
käyttöä ei tarvitse aloittaa erikseen
laitevalintapainiketta painamalla. (Sivun 24
esimerkissä videonauhurin
kosketuspainikkeet tulevat näyttöön.)
Ohjelmoitujen komentojen
poistaminen
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MORE.
Vihjeitä järjestelmän
ohjaustoimintojen ohjelmointiin
Seuraavat ohjeet helpottavat
peräkkäisten toimintavaiheiden
ohjelmointia.
Toimintavaiheiden väliaika
Toimintavaiheiden väliajan pituutta voi
muuttaa (sivu 29).
SYSTEM CONTROL -painikkeet (A–
C) ja numeropainikkeet (1–9)
vilkkuvat, ja esiasetetut painikkeet
näkyvät normaaleina.
Jatkuu
25FI
Komentosarjan suorittaminen
— Järjestelmän ohjaustoiminnot
(jatkuu)
2 Pidä LIGHT-painiketta
painettuna ja paina sitä SYSTEM
CONTROL -painiketta (A, B tai
C) tai numeropainiketta (1–9),
johon tallennetut komennot
haluat poistaa.
Painamasi painikkeen ohjelma katoaa
muistista.
Painikkeen SYSTEM CONTROL A
tai C ohjelman poistaminen
SYSTEM CONTROL A -painikkeeseen on
tehtaassa ohjelmoitu sarja Sony-laitteiden
virrankatkaisukomentoja. SYSTEM
CONTROL C -painikkeeseen on
ohjelmoitu sarja Sony-laitteiden
virrankytkentäkomentoja. Kummankin
painikkeen ohjelmoidut komennot voi
poistaa seuraavasti.
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina MORE.
2 Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina asianomaista SYSTEM
CONTROL -painiketta (A tai C).
Painamasi painikkeen ohjelma katoaa
muistista.
Painikkeen SYSTEM CONTROL A
tai C tehdasasetuksen
palauttaminen
Painikkeiden tehdasasetukset voi
palauttaa seuraavasti.
Kun haluat asettaa uuden ohjelman
kyseiseen SYSTEM CONTROL
-painikkeeseen, noudata vaiheita 2–6
sivuilla 23 ja 24.
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina MORE.
2 Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina asianomaista SYSTEM
CONTROL -painiketta (A tai C).
Huomautus
Komentojen aikavälin asetus (sivu 29) ei
palaudu tahdasasetuksen mukaiseksi tällä
menettelyllä.
26FI
Huomautuksia järjestelmän
ohjaustoiminnoista
•Jos laitteet ovat liian kaukana tai niiden
kaukosäädinsignaalin tunnistimen
edessä on jokin este, laitteet eivät ehkä
toimi oikein SYSTEM CONTROL
-painiketta painettaessa.
•Jos jokin laite ei toimi oikein yllä
mainituista tai muista syistä, aseta
kaikki laitteet aina takaisin siihen
tilaan, jossa ne olivat ennen SYSTEM
CONTROL -painikkeen painamista.
Muutoin laitteet voivat toimia väärin,
kun painat SYSTEM CONTROL
-painiketta uudelleen.
•Järjestelmän ohjauskomento ei ehkä
aina kytke virtaa joihinkin laitteisiin.
Tämä johtuu siitä, että laitteen virta
vuorotellen kytkeytyy ja katkeaa
laitteen saadessa virrankytkentä- tai
katkaisusignaalin. Varmista tämän
vuoksi ohjattavan laitteen virtatila
ennen järjestelmän ohjauskomennon
käyttöä.
•Jos järjestelmän ohjauskomento ei toimi
oikein, katso myös kohtaa ”Vihjeitä
järjestelmän ohjaustoimintojen
ohjelmointiin” sivulla 25.
Komentosarjan
ohjelmoiminen
laitevalintapainikkeisiin
Laitevalintapainikkeisiin voi SYSTEM
CONTROL -painikkeiden tapaan
ohjelmoida komentosarjoja (enintään 32
vaihetta).
Järjestelmän ohjaustoiminnon avulla
laitevalintapainikkeeseen ohjelmoidut
komennot voi suorittaa painamalla
kyseistä painiketta yli 2 sekuntia.
Huomautuksia
• Ohjelmoidut komennot suoritetaan, kun
painat laitevalintapainiketta yli 2 sekuntia.
Jos painat painiketta alle 2 sekuntia, se toimii
normaalina laitevalintapainikkeena, eli
vastaavat kosketuspainikkeet tulevat
näyttöön.
• Katso myös kohtia ”Vihjeitä järjestelmän
ohjaustoimintojen ohjelmointiin” sivulla 25 ja
”Huomautuksia järjestelmän
ohjaustoiminnoista” sivulla 27.
PROGRAM
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jatkuu
27FI
Komentosarjan suorittaminen
— Järjestelmän ohjaustoiminnot
(jatkuu)
Esimerkki: Sivulla 22 mainitun
komentosarjan ohjelmointi VCRpainikkeeseen.
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina w + ja VCR.
Valitun laitteen nimi näkyy näytössä
normaalisti, ja muut laitenimet
vilkkuvat.
Jos painikkeeseen on jo
ohjelmoitu komentosarja
Ohjelmoidut toiminnot näkyvät näytössä
suoritusjärjestyksessä. Poista entinen
ohjelma ensin, jotta voit ohjelmoida uuden
komentosarjan (sivu 25).
2 Toimi sivun 24 vaiheiden 3–6
mukaisesti.
28FI
Huomautuksia
• Voit ohjelmoida järjestelmän ohjaustoiminnot
laitevalintapainikkeeseen, johon on
esiohjelmoitu virrankytkentätoiminto (sivu
30). Virrankytkentätoimintoa ei sen jälkeen
voi käyttää, koska se korvautuu omilla
komennoillasi. Jos poistat järjestelmän
ohjaustoiminnot painikkeesta,
virrankytkentätoiminto palaa painikkeeseen,
ja sitä voi taas käyttää.
• Järjestelmän ohjaustoimintoja ei voi
ohjelmoida laitevalintapainikkeeseen, joka on
ohjelmoitu opetustoiminnolla (sivu 32).
(”NG” vilkkuu näytössä.)
• Opetustoiminnolla (sivu 32) voi ohjelmoida
signaalin sellaiseen laitevalintapainikkeeseen,
johon on ohjelmoitu järjestelmän
ohjaustoimintoja. Järjestelmän
ohjaustoimintoa ei sen jälkeen voi käyttää,
koska uusi signaali korvaa sen. Jos poistat
opetetun signaalin painikkeesta, järjestelmän
ohjaustoiminto palaa painikkeeseen, ja sitä
voi taas käyttää.
• Virrankytkentäsignaalin (sivu 30) voi
ohjelmoida sellaiseen
laitevalintapainikkeeseen, johon on
ohjelmoitu järjestelmän ohjaustoiminto,
mutta virrankytkentätoimintoa ei voi käyttää.
Jos poistat järjestelmän ohjaustoiminnon
painikkeesta, virrankytkentätoimintoa voi
taas käyttää.
• Jos ohjelmointi keskeytetään yli kahdeksi
minuutiksi, asetustila peruuntuu ja kyseiseen
hetkeen mennessä ohjelmoidut komennot
tallentuvat muistiin. Jos näin käy, tyhjennä
ohjelma ja aloita koko ohjelman ohjelmointi
uudelleen vaiheesta 1. Jatkaminen
keskeytyskohdasta ei ole mahdollista.
• Jos muutat laitekoodia (sivu 8) tai ohjelmoit
uuden signaalin opetustoiminnolla (sivu 15)
painikkeeseen, johon on ohjelmoitu
järjestelmän ohjauskomentosarja,
kaukosäädin lähettää uuden signaalin, kun
painat vastaavaa laitevalintapainiketta.
Laitevalintapainikkeeseen
ohjelmoidun järjestelmän
ohjaustoiminnon poistaminen
Toimintavaiheiden väliajan
pituuden muuttaminen
1 Pidä COMMANDER OFF
Väliajan pituuden voi valita 100
millisekunnin askelin väliltä 100–900 ms.
painettuna ja paina w + ja VCR.
3
2 Pidä LIGHT-painiketta
PROGRAM
painettuna ja paina VCR.
1
2
Painamasi painikkeen ohjelma katoaa
muistista.
Kun haluat asettaa uuden ohjelman
kyseiseen laitevalintapainikkeeseen,
noudata vaiheita 1 ja 2 sivulla 28.
4
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
ja PROGRAM –.
PROGRAM
PROGRAM
Opetettavissa olevat SYSTEM
CONTROL- ja numeropainikkeet
vilkkuvat näytössä.
Jatkuu
29FI
Komentosarjan suorittaminen
— Järjestelmän ohjaustoiminnot
(jatkuu)
2 Paina sitä SYSTEM CONTROL
-painiketta (A, B tai C),
numeropainiketta tai
laitevalintapainiketta, jonka
komentojen aikaväliä haluat
muuttaa.
Nykyisen asetuksen numero näkyy
näytössä normaalisti, ja muut
numerot vilkkuvat.
Toiminnon lisääminen
laitevalintapainikkeisiin
Valitun laitteen
virrankytkentäkomennon
ohjelmointi (vain Sonylaitteet)
Käytössä olevien Sony-laitteiden
virrankytkentäsignaalin voi ohjelmoida
laitevalintapainikkeeseen. Sen jälkeen
laitteisiin voi kytkeä virran painamalla
vastaavia laitevalintapainikkeita.
PROGRAM
3 Valitse aikaväli painamalla
jotakin numeropainiketta (1–9).
1: noin 100 ms (tehdasasetus)
2: noin 200 ms
...
9: noin 900 ms
(ms: 1/1000 sekuntia)
Valitsemasi numero näkyy näytössä
normaalisti, ja muut numerot
vilkkuvat.
4 Paina COMMANDER OFF.
30FI
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Huomautuksia
Esimerkki: TV-painikkeen
ohjelmointi
1 Pidä COMMANDER OFF
-painiketta painettuna ja paina
painiketta w – sekä asianomaista
laitevalintapainiketta.
TV
kun virrankytkentäkomento on
ohjelmoitu, kuuluu äänimerkki ja
näyttöön tulee teksti ”1 ON”.
(Näyttö sammuu, kun vapautat
painikkeet.)
Virrankytkentäkomennon
poistaminen
• Jos laitevalintapainikkeeseen on asetettu
muun kuin Sony-laitteen laitekoodi, siihen ei
voi ohjelmoida virrankytkentätoimintoa.
• Vaikka signaali olisi ohjelmoitu
laitevalintapainikkeeseen opetustoiminnolla
(katso kohtaa ”Laitteen valinnassa
tarvittavan komennon lisääminen” sivulla 32)
tai järjestelmän ohjaustoiminnolla (sivu 27),
virrankytkentätoiminnon voi ohjelmoida
kyseiseen painikkeeseen, mutta sitä ei voi
käyttää. Jos poistat opetetun signaalin tai
järjestelmän ohjaustoiminnon painikkeesta,
virrankytkentätoimintoa voi taas käyttää.
• Opetustoiminnolla (sivu 32) tai järjestelmän
ohjaustoiminnolla (sivu 27) voi ohjelmoida
signaalin sellaiseen laitevalintapainikkeeseen,
johon on ohjelmoitu virrankytkentätoiminto.
Virrankytkentätoimintoa ei sen jälkeen voi
käyttää, koska se korvautuu omilla
komennoillasi. Jos poistat opetetun signaalin
tai järjestelmän ohjaustoiminnon
painikkeesta, virrankytkentätoiminto palaa
siihen, ja sitä voi taas käyttää. Jos
painikkeeseen on ohjelmoitu signaali sekä
opetustoiminnolla että järjestelmän
ohjaustoiminnolla, opetettu signaali on
korvannut järjestelmän ohjaustoiminnon.
Toimi edellä kuvatulla tavalla.
Seuraava näyttö tulee näkyviin.
Jatkuu
31FI
Toiminnon lisääminen
laitevalintapainikkeisiin (jatkuu)
Esimerkki: Vahvistimen
ohjelmalähteen valintasignaalin
ohjelmointi CD-painikkeeseen
1 Aseta RM-AV2500T vastakkain
Laitteen valinnassa
tarvittavan komennon
lisääminen
ohjattavan laitteen
kaukosäätimen kanssa.
Laitevalintapainikkeen alkuperäinen
toiminto on tietyn laitteen
ohjauspainikkeiden valinta. Sen lisäksi
laitevalintapainikkeeseen voi ohjelmoida
opetustoiminnolla toisen
kaukosäädinsignaalin.
Jos esimerkiksi CD-soitinta
kuunnellessasi joudut aina vaihtamaan
vahvistimen ohjelmalähteeksi CDsoittimen, voit ohjelmoida vahvistimen
ohjelmalähteen vaihdon tämän
kaukosäätimen CD-painikkeeseen. Sen
jälkeen CD-painike toimii alkuperäisenä
CD-soittimen valintapainikkeena ja
lisäksi vaihtaa CD-soittimen vahvistimen
ohjelmalähteeksi. (Tämä edellyttää, että
vahvistimeen on ensin kytketty virta.)
Huomautus
Ohjattavan laitteen
kaukosäädin
noin 5–10 cm:n väli
RM-AV2500T
2 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
ja w +.
PROGRAM
Opetettavissa olevat SYSTEM
CONTROL- ja numeropainikkeet
vilkkuvat näytössä.
Tiettyjä erikoissignaaleja ei voi opettaa.
PROGRAM
2
Huomautus
5
3
32FI
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jos laitevalintapainikkeeseen on jo opetettu
signaali, painike näkyy näytössä
vilkkumatta. Jos haluat ohjelmoida
tällaiseen painikkeeseen uuden signaalin
opetustoiminnolla, poista opetettu signaali
ensin (sivu 33).
3 Valitse haluamasi laite
laitevalintapainikkeella.
Valitun laitteen nimi näkyy näytössä
vilkkumatta, ja ”LEARN” vilkkuu.
Opetetun toiminnon
poistaminen
laitevalintapainikkeesta
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina PROGRAM + ja w +.
2 Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina sitä laitevalintapainiketta, josta
haluat poistaa toiminnon.
Huomautuksia
4 Pidä alas painettuna haluamaasi
toisen kaukosäätimen painiketta
(tässä esimerkissä vahvistimen
kaukosäätimen painiketta),
kunnes kuulet äänimerkin.
(Jos vapautat painikkeen ennen
äänimerkkiä, signaalin opetus ei
ehkä onnistu oikein.)
”LEARN” lakkaa vilkkumasta ja jää
näkyviin.
• Opetustoiminnolla voi ohjelmoida signaalin
sellaiseen laitevalintapainikkeeseen, johon on
ohjelmoitu järjestelmän ohjaustoiminto (sivu
27) tai virrankytkentätoiminto (sivu 30).
Järjestelmän ohjaustoimintoa tai
virrankytkentätoimintoa ei sen jälkeen voi
käyttää, koska se korvautuu uudella
signaalilla. Jos poistat opetetun signaalin
painikkeesta, järjestelmän ohjaustoiminto tai
virrankytkentätoiminto palaa siihen, ja sitä
voi taas käyttää.
• Järjestelmän ohjaustoimintoa (sivu 27) ei voi
ohjelmoida laitevalintapainikkeeseen, johon
on ohjelmoitu signaali opetustoiminnolla.
• Virrankytkentäsignaalin voi ohjelmoida
sellaiseen laitevalintapainikkeeseen, johon on
ohjelmoitu signaali opetustoiminnolla, mutta
virrankytkentätoimintoa ei voi käyttää. Jos
poistat opetetun signaalin painikkeesta,
virrankytkentätoimintoa voi taas käyttää.
Jos ”NG” vilkkuu näytössä
Opetus ei onnistunut. Noudata uudelleen
vaiheita 3 ja 4.
5 Paina COMMANDER OFF.
33FI
Laitevalintapainikkeen
asetusten kopiointi
toiseen painikkeeseen
Laitevalintapainikkeen kaikki asetukset
voi kopioida toiseen
laitevalintapainikkeeseen. Laitekoodin
(sivu 8), kanavamakrotoiminnon (sivu
41) ja opetettujen toimintojen (sivu 15)
asetukset kopioituvat uuteen
painikkeeseen.
Esimerkki: CD-painikkeen
asetusten kopiointi VCRpainikkeeseen
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina VCR.
Valitun laitteen (VCR)
ohjauspainikkeet vilkkuvat.
Huomautus
Sellaisen laitevalintapainikkeen asetuksia ei voi
kopioida, johon on ohjelmoitu opetettu
toiminto tai kanavamakrotoiminto. (”NG”
vilkkuu.)
2 Paina VCR ja paina sitten CD.
PROGRAM
CD-soittimen ohjauspainikkeet
vilkkuvat.
3
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1
3 Paina COMMANDER OFF.
34FI
Usein tarvittavan
painiketoiminnon
ohjelmointi SYSTEM
CONTROL -painikkeisiin
SYSTEM CONTROL -painikkeiden 1–9 ja
A, B tai C alkuperäisten toimintojen (sivu
22) lisäksi niihin voi opettaa minkä
tahansa kaukosäädinsignaalin.
SYSTEM CONTROL -painikkeet 1–9, A,
B ja C toimivat muista painikkeista
riippumattomasti. Siksi ne toimivat
yhdellä kosketuksella ilman edeltäviä
toimia (esimerkiksi ilman laitteen
valintaa laitevalintapainikkeella).
Yhdellä SYSTEM CONTROL -painikkeen
painalluksella voi siis suorittaa
komentosarjan, joka tavallisesti
edellyttää useiden painikkeiden
painamista.
Huomautus
Tiettyjä erikoissignaaleja ei voi opettaa. Lue
myös toisen kaukosäätimen mukana toimitettu
käyttöohje.
Esimerkki: Ilmastointilaitteen
virran kytkentä-/
katkaisusignaalin ohjelmointi
SYSTEM CONTROL B
-painikkeeseen
1 Aseta tämä kaukosäädin
vastakkain ilmastointilaitteen
kaukosäätimen kanssa.
Ilmastointilaitteen
kaukosäädin
noin 5–10 cm:n väli
RM-AV2500T
2 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
ja w +.
PROGRAM
Opetettavissa olevat SYSTEM
CONTROL- ja numeropainikkeet
vilkkuvat näytössä.
3
PROGRAM
2
5
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jos painikkeeseen on jo opetettu
signaali, painike näkyy vilkkumatta.
Jos haluat ohjelmoida kyseisen
painikkeen, poista siihen ohjelmoitu
signaali ensin (sivu 36).
Jatkuu
35FI
Usein tarvittavan
painiketoiminnon ohjelmointi
SYSTEM CONTROL -painikkeisiin
(jatkuu)
3 Kosketa sitä SYSTEM CONTROL
-painiketta, jonka haluat opettaa.
”LEARN” vilkkuu, ja SYSTEM
CONTROL -painike näkyy
vilkkumatta.
4 Pidä alas painettuna haluamaasi
toisen kaukosäätimen painiketta,
kunnes kuulet äänimerkin.
(Jos vapautat painikkeen ennen
äänimerkkiä, signaalin opetus ei ehkä
onnistu oikein.)
”LEARN” lakkaa vilkkumasta ja jää
näkyviin.
Jos ”NG” vilkkuu näytössä
Opetus ei onnistunut. Noudata uudelleen
vaiheita 3 ja 4.
5 Paina COMMANDER OFF.
36FI
Huomautus
Opetustoiminnolla voi ohjelmoida
kaukosäädinsignaalin sellaiseen SYSTEM
CONTROL -painikkeeseen, johon on
ohjelmoitu järjestelmän ohjaustoimintoja.
Järjestelmän ohjaustoimintoja ei sen jälkeen voi
käyttää, koska uusi signaali korvaa ne. Jos
poistat opetetun signaalin painikkeesta,
järjestelmän ohjaustoiminnot palaavat
painikkeeseen, ja niitä voi taas käyttää.
Opetetun kaukosäädinsignaalin
poistaminen
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina PROGRAM + ja w +.
2 Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina asianomaista SYSTEM
CONTROL -painiketta (1–9, A, B tai C).
3 Paina COMMANDER OFF.
Kyseinen painike vilkkuu näytössä.
Jos haluat ohjelmoida painikkeeseen
uuden signaalin, noudata vaiheita 3–5.
Huomautus
ilmastointilaitteen signaalien
opettamisesta
Vuodenaikojen mukaiset säädöt
Tiedonsiirto
kaukosäätimestä
toiseen
Jos muutat ilmastointilaitteen asetuksia
vuodenajan mukaan, uusien asetusten
kaukosäädinsignaalit on opetettava
tähän kaukosäätimeen.
Opetetut signaalit, laitekoodiasetukset ja
muut tiedot voi siirtää tästä
kaukosäätimestä toiseen Sony RMAV2500T -kaukosäätimeen.
Jos virran kytkentä tai katkaisu
ei toimi oikein
Tietojen siirtäminen
Ilmastointilaitteen virran kytkentä ja
katkaisu ei ehkä toimi oikein, kun painat
tämän kaukosäätimen painiketta, johon
olet ohjelmoinut kyseisen signaalin.
Jos tämä kaukosäädin pystyy vain
ohjaamaan virran kytkentää (”ON”)
yhdellä painikkeella ja virran katkaisua
(”OFF”) toisella, vaikka
ilmastointilaitteen oma kaukosäädin
ohjaa sekä kytkentää että katkaisua
(”ON/OFF”) samalla painikkeella,
ohjelmoi signaali kahteen painikkeeseen
seuraavasti.
1 Poista opetettu virran kytkentä-/
katkaisusignaali.
(Sivun 36 esimerkissä opetettu signaali
poistetaan SYSTEM CONTROL B painikkeesta.)
2 Ohjelmoi (ilmastointilaitteen oman
kaukosäätimen virran kytkentä-/
katkaisupainikkeella käytettävä)
signaali SYSTEM CONTROL B painikkeeseen uudelleen.
3 Ohjelmoi saman painikkeen signaali
myös toiseen painikkeeseen
(esimerkiksi SYSTEM CONTROL C).
Tästä kaukosäätimestä voi siirtää kaikki
tiedot tai tietyn laitevalintapainikkeen
tiedot toiseen Sony RM-AV2500T
-kaukosäätimeen.
Kaukosäätimen kaikkien tietojen
siirtäminen
4
6
3
PROGRAM
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Tämän kaukosäätimen kahteen
painikkeeseen on nyt ohjelmoitu
ilmastointilaitteen virran kytkentä-/
katkaisusignaali. Täten voit ohjata
ilmastointilaitetta tällä kaukosäätimellä.
Jatkuu
37FI
Tiedonsiirto kaukosäätimestä
toiseen (jatkuu)
4 Paina 1-painiketta.
1 Aseta RM-AV2500T vastakkain
toisen kaukosäätimen kanssa.
Toinen kaukosäädin
1: Kaukosäätimen kaikki tiedot
2: Laitevalintapainikkeen tiedot
5 Varmista, että vastaanottava
kaukosäädin on valmis tiedon
vastaanottoon.
noin 5–10 cm:n väli
RM-AV2500T
2 Pidä COMMANDER OFF
(Aseta vastaanottava kaukosäädin
sivun 40 ohjeiden mukaisesti.)
6 Paina ”ENTER”-painiketta.
painettuna ja paina PROGRAM –
ja w –.
PROGRAM
Kun tiedonsiirto on meneillään,
vastaava laitenimi ei näy näytössä.
Kun kaikki tiedot on siirretty
onnistuneesti, näytön taustavalo
sammuu.
Huomautus
Jos ”NG” tulee näyttöön tietojen lähetyksen
aikana, palaa vaiheeseen 5 ja jatka siirtoa tai
lopeta siirto painamalla COMMANDER
OFF.
3 Paina R-painiketta.
R: Tietojen lähetys
r: Tietojen vastaanotto
38FI
Huomautus
Varmista, että vastaanottava kaukosäädin on
valmis tiedon vastaanottoon.
Laitevalintapainikkeen tietojen
siirtäminen
Tämän kaukosäätimen
laitevalintapainikkeen tiedot (asetukset ja
painikkeeseen opetetut signaalit) voi
siirtää toisen Sony RM-AV2500T
-kaukosäätimen
laitevalintapainikkeeseen.
1~3 Toimi sivun 38 vaiheiden 1—3
mukaisesti.
4 Paina 2-painiketta.
7 Paina ”ENTER”-painiketta.
Kun tiedot on siirretty, ”TV” ja ”R”
katoavat näytöstä. Kun kaikki tiedot
on siirretty onnistuneesti, näytön
taustavalo sammuu.
Huomautus
Jos ”NG” tulee näyttöön tietojen lähetyksen
aikana, palaa vaiheeseen 6 ja jatka siirtoa tai
lopeta siirto painamalla COMMANDER
OFF.
Huomautuksia
5 Paina sitä laitevalintapainiketta,
jonka tiedot haluat siirtää.
6 Varmista, että vastaanottava
• Laitevalintapainikkeeseen ohjelmoidun
opetetun signaalin ja järjestelmän
ohjaustoiminnon tietoja ei voi siirtää.
Laitevalintapainikkeeseen ohjelmoidun
opetetun signaalin ja järjestelmän
ohjaustoiminnon voi ohjelmoida toisen
kaukosäätimen laitevalintapainikkeeseen
opetustoiminnolla.
• Varmista, että vastaanottava kaukosäädin on
valmis tiedon vastaanottoon.
kaukosäädin on valmis tiedon
vastaanottoon.
(Aseta vastaanottava kaukosäädin
sivun 40 ohjeiden mukaisesti.)
Jatkuu
39FI
Tiedonsiirto kaukosäätimestä
toiseen (jatkuu)
2 Paina r-painiketta.
Tietojen vastaanottaminen
Tämä kaukosäädin voi vastaanottaa
tietoja toisesta Sony RM-AV2500T
-kaukosäätimestä.
R: Tietojen lähetys
r: Tietojen vastaanotto
Kaukosäätimen kaikkien tietojen
vastaanottaminen
3 Paina 1-painiketta.
3
1: Kaukosäätimen kaikki tiedot
2: Laitevalintapainikkeen tiedot
4
PROGRAM
4 Paina ENTER.
1
2
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM –
ja w –.
PROGRAM
40FI
Kun tiedon vastaanotto on
meneillään, vastaava laitenimi näkyy
näytössä. Kun kaikki tiedot on
vastaanotettu onnistuneesti, näytön
taustavalo sammuu.
Huomautuksia
• Jos kaukosäädin ei ole valmis tietojen
vastaanottoon, poista opetettu signaali
kaikista laitevalintapainikkeista tai
yhdestä painikkeesta painamalla CLEAR
ja sitten OK.
• Jos ”NG” tulee näyttöön tietojen
vastaanoton aikana, palaa vaiheeseen 3 ja
jatka vastaanottoa tai lopeta vastaanotto
painamalla COMMANDER OFF. Jos
jatkat vastaanottoa, lähettävä
kaukosäädin on asetettava uudelleen
lähettämään tietoja.
Laitevalintapainikkeen tietojen
vastaanottaminen toisesta
kaukosäätimestä
1~2 Toimi sivun 40 vaiheiden 1 ja 2
mukaisesti.
Kanavan valinta
yhdellä painikkeen
painalluksella
— Kanavamakrotoiminto
3 Paina 2-painiketta.
4 Paina sitä laitevalintapainiketta,
johon haluat vastaanottaa tiedot.
5 Paina ENTER.
Kanavamakrotoiminnon voi ohjelmoida
seuraavassa lueteltuihin painikkeisiin
(makropainikkeisiin).
Jos makropainikkeeseen ohjelmoidaan
esimerkiksi numerot 1, 2 ja 3 sekä
ENTER-painike, kanavan 123 voi valita
yhdellä painikkeen painalluksella.
Laite
TV:
Makropainike
PIP STILL, PIP TEXT, PIP
CH+, PIP MOVE, PIP
SWAP, PIP CHm, N, M, REC*, x, X
m, N, M, REC*, x, X
CBL:
SAT:
* Tämän toiminnon voi ohjelmoida vain RECpainikkeeseen (ei painikkeeseen REC + B
kahden painikkeen käyttöä varten).
Kun tiedot on vastanotettu, ”TV” ja
”r” katoavat näytöstä. Kun kaikki
tiedot on vastanotettu onnistuneesti,
näytön taustavalo sammuu.
Huomautuksia
• Jos kaukosäädin ei ole valmis tietojen
vastaanottoon, poista opetettu signaali
kaikista laitevalintapainikkeista tai
yhdestä painikkeesta painamalla CLEAR
ja sitten OK.
• Jos ”NG” tulee näyttöön tietojen
vastaanoton aikana, palaa vaiheeseen 3 ja
jatka vastaanottoa tai lopeta vastaanotto
painamalla COMMANDER OFF. Jos
jatkat vastaanottoa, lähettävä
kaukosäädin on asetettava uudelleen
lähettämään tietoja.
2
PROGRAM
1
5
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jatkuu
41FI
Kanavan valinta yhdellä
painikkeen painalluksella (jatkuu)
Esimerkki: TV-kanavan numero
123 ohjelmointi PIP TEXT
-painikkeeseen
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MUTING.
4 Paina tarvittavia
numeropainikkeita järjestyksessä
(1t 2 t 3 t ENTER).
Huomautus
Jos painat vähintään viittä painiketta,
neljä viimeistä ohjelmoidaan
makropainikkeeseen.
5 Vahvista kanavamakron asetus
painamalla EXIT.
2 Pidä painiketta PROGRAM +
”1”, ”2”, ”3” ja ”ENTER” tulevat
näyttöön kahdesti.
painettuna ja paina asianomaista
laitevalintapainiketta (TV).
PROGRAM
Huomautus
Jos painat vähintään viittä painiketta,
neljä viimeistä ohjelmoidaan
makropainikkeeseen.
6 Paina COMMANDER OFF.
Huomautuksia
3 Paina makropainiketta (tässä
esimerkissä PIP TEXT).
Valittu makropainike tulee näyttöön.
Numeropainikkeet ja ”ENTER”
vilkkuvat.
42FI
• Kanavamakrotoimintoa ei voi ohjelmoida
makropainikkeeseen, johon on opetettu jokin
signaali. Käytä toista painiketta tai poista
opetettu signaali painikkeesta (sivu 19) ja
ohjelmoi sitten kanavamakrotoiminto
painikkeeseen.
• Jos muutat sellaisen painikkeen laitekoodia,
johon on ohjelmoitu kanavamakrotoiminto,
kaukosäädin lähettää uuden signaalin, kun
painat vastaavaa makropainiketta.
Kanavamakrotoiminnon
poistaminen
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina MUTING.
2 Pidä painiketta PROGRAM +
painettuna ja paina asianomaista
laitevalintapainiketta (TV).
3 Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina makropainiketta.
Huomautus
Yllä kuvattu menettely poistaa painikkeesta
vain kanavamakrotoiminnon. Se ei siis poista
painikkeeseen opetettuja signaaleja.
Alias-laitepainikkeen
luominen (ALIAS)
Tässä osassa luotava alias-laitepainike on
laitepainike, joka viittaa toisen
laitepainikkeen asetussisältöön ja toimii
samalla tavalla kuin kyseinen toinen
painike. Jos luot alias-laitepainikkeen,
luot samalla myös toimintopainikkeet
(alias-toimintopainikkeet), joissa on
samat toiminnot kuin siinä laitteessa,
johon luotava alias-painike viittaa.
Tämä alias-laitetoiminnon avulla eri AVlaitteiden (alias-painikkeiden)
toimintopainikkeet voi sijoittaa yhteen
laitenäyttöön. Laitepainiketta, jossa on
tämäntyyppinen toiminto, kutsutaan
monilaitepainikkeeksi.
M1-painike on esiohjelmoitu
monilaitepainike TV- ja VCR-laitteille,
M2-painike TV- ja DVD-laitteille ja M3painike TV- ja SAT-laitteille.
PROGRAM
6
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jatkuu
43FI
Alias-laitepainikkeen luominen
(ALIAS) (jatkuu)
3 Paina laitepainiketta, johon haluat
luotavan painikkeen viittaavan.
1 Pidä COMMANDER OFF
-painiketta painettuna ja paina
RECALL ja sitä laitetta
(painiketta), jota varten haluat
luoda alias-painikkeen.
Valitun laitteen ohjauspainikkeet
vilkkuvat.
4 Paina painiketta, jonka haluat
viittaavan toiseen painikkeeseen.
Huomautus
Sellaista painiketta ei voi valita, joka on jo
määritetty alias-painikkeeksi.
2 Paina painiketta, jonka haluat
asettaa.
5 Luo muut alias-painikkeet
toistamalla vaiheita 2 ja 4.
6 Paina COMMANDER OFF.
Painikkeen näyttötekstin
vaihtaminen
Kun ohjelmoit painikkeeseen signaalin,
voit valita painikkeen
näyttötekstivaihtoehdoista haluamasi ja
asettaa sen painikkeeseen.
Huomautus vilkkuvasta näytöstä
Laitetta varten jo esiasetetut painikkeet
välähtävät kaksi kertaa. Ne painikkeet, joita
ei ole esiasetettu, välähtävät kerran.
44FI
1 Pidä vaiheen 1 (sivu 44) jälkeen
Alias-painikkeen poistaminen
laitevalintapainiketta (VCR)
painettuna ja paina opetettavaa
painiketta toistuvasti.
Näyttötekstivaihtoehto vaihtuu joka
kerta painiketta painaessasi.
1 Pidä vaiheen 1 (sivu 44) jälkeen
LIGHT-painiketta painettuna ja
paina painiketta, josta toiminto
poistetaan.
2 Kun haluamasi tekstivaihtoehto
on näkyvissä, vapauta
laitevalintapainike.
Painamasi painike vilkkuu yhdessä
muiden asetettavissa olevien
painikkeiden kanssa.
2 Paina COMMANDER OFF.
Kaikkien alias-painikkeiden
poistaminen samalla kertaa
Pidä LIGHT-painiketta painettuna ja
paina asianomaista laitevalintapainiketta.
3 Toimi sitten vaiheiden 3–6
mukaisesti (sivu 44).
Huomautuksia
• Jos et vaihda painikkeen näyttötekstiä, siinä
näkyy tehdasasetuksen mukainen
näyttöteksti.
, sen
• Jos painikkeessa ei ole reunusta
näyttötekstiä ei voi vaihtaa
(numeropainikkeet 0–9, +10 ja ENTER).
Huomautus
Painikkeet M1, M2 ja M3 ovat
tehdasasetuksen mukaisia aliaspainikkeita. Jos poistat kaikki aliaspainikkeet, myös painikkeet M1, M2 ja
M3 poistuvat.
Tehdasasetuksen palauttaminen
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna
ja paina M1, M2 tai M3.
2 Pidä LIGHT painettuna ja paina
kahdesti M1, M2 tai M3.
45FI
Muiden toimintojen käyttäminen
Painikkeiden
lukitseminen
Asetusten suojaaminen
— Lukitustoiminto
Kaukosäätimen voi lukita niin, että
laitekoodiasetuksia voi muuttaa, lisätä tai
poistaa (sivu 8).
— Asetuslukitus
Kaikki painikkeet voi lukita niiden
tahattoman käytön estämiseksi.
2
1
PROGRAM
PROGRAM
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina
näyttöpaneelia.
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MUTING.
”OFF” tulee näyttöön.
Laitepainikkeet vilkkuvat, ja ”OFF”
tulee näyttöön (alias-laitepainikkeet
M1, M2 ja M3 näkyvät vilkkumatta).
Painikkeiden vapauttaminen
Toimi edellä kuvatulla tavalla.
”OFF” katoaa näytöstä.
46FI
2 Paina OFF.
Kaikki laitenimet lakkaavat
vilkkumasta ja jäävät näkyviin, ja
”ON” vilkkuu.
3 Paina COMMANDER OFF.
Kaukosäätimen
automaattisen
virrankatkaisuajan
muuttaminen
Tehdasasetus on, että tästä
kaukosäätimestä katkeaa virta
automaattisesti, jos kaukosäädintä ei
käytetä 10 minuuttiin (automaattinen
virrankatkaisu). Tätä aikaa voi muuttaa
seuraavasti.
Automaattisen virrankatkaisuajan voi
valita 10 minuutin askelin enintään 90
minuutiksi tai automaattisen
virrankatkaisun voi poistaa käytöstä.
Huomautus
Kun asetuslukitus on käytössä
Jos yrität asettaa laitekoodin (sivu 8) tai
opettaa laitevalintapainiketta (sivu 32),
”NG” vilkkuu näytössä.
Automaattinen virrankatkaisu katkaisee virran
vain kaukosäätimestä, ei laitteista.
Asetuslukituksen poistaminen
Asetuslukituksen voi poista toimimalla
edellä kuvatulla tavalla ja painamalla
painiketta 1 ON vaiheessa 2. ”1 OFF”
tulee näyttöön.
2
PROGRAM
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Jatkuu
47FI
Kaukosäätimen automaattisen
virrankatkaisuajan muuttaminen
(jatkuu)
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
ja w –.
PROGRAM
Nykyisen virrankatkaisuajan
ilmaiseva numero näkyy näytössä
vilkkumatta, ja muut numerot
vilkkuvat.
Näytön taustavalon
säätäminen
Tehdasasetus on, että näytön taustavalo
on kirkas ja että se sammuu
automaattisesti 10 sekunnin kuluttua, jos
näyttöä ei käytetä. Tätä asetusta voi
muuttaa seuraavasti.
Näytön taustavalon automaattisen
sammutuksen aikaa voi muuttaa (10
sekunnin askelin välillä 10 – 90 sekuntia),
kuten sen kirkkauttakin (kirkas tai
himmeä).
2
PROGRAM
3
2 Valitse automaattinen
virrankatkaisuaika
numeropainikkeilla 1 – 9 tai
poista virrankatkaisu käytöstä
numeropainikkeella 0.
Jos esimerkiksi haluat asettaa
automaattisen virrankatkaisun ajaksi
20 minuuttia, paina painiketta 2.
”2” lakkaa vilkkumasta ja jää
näkyviin.
3 Paina COMMANDER OFF.
48FI
4
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
4 Paina 1-painiketta.
painettuna ja paina LIGHT.
Nykyisen automaattisen
sammutusajan ilmaiseva numero ja
nykyisen kirkkauden ilmaiseva nuoli
näkyvät näytössä vilkkumatta. Muut
numerot ja vastakkaissuuntainen
nuoli vilkkuvat.
1: Taustavalo syttyy vain, kun painat
LIGHT.
2: Taustavalo syttyy, kun painat jotain
muuta painiketta kuin w +/–,
MUTING, PROGRAM +/–, RECALL tai
COMMANDER OFF.
5 Paina COMMANDER OFF.
2 Valitse sammutusaika painamalla
numeropainiketta 1 – 9.
Jos esimerkiksi haluat asettaa
automaattisen sammutuksen ajaksi 20
sekuntia, paina painiketta 2.
”2” lakkaa vilkkumasta ja jää
näkyviin.
3 Valitse kirkkaus painamalla
painiketta R tai r.
Valitse kirkas valo painamalla R tai
himmeä painamalla r.
Valittu nuoli näkyy vilkkumatta.
49FI
Painikekosketusäänimerkin
asettaminen
Painikkeiden koskettamiseen liittyvän
äänimerkin voi ottaa käyttöön tai pois
käytöstä.
3 Paina COMMANDER OFF.
Painikekosketusäänimerkin
poistaminen käytöstä
Pidä vaiheessa 2 MUTING painettuna ja
paina w –.
”OFF” tulee näyttöön.
2
PROGRAM
1
3
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
Painikekosketusäänimerkin
ottaminen käyttöön
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina MUTING.
2 Pidä MUTING painettuna ja
paina w +.
”ON” tulee näyttöön.
50FI
Valitun laitteen tehdasasetusten
mukaiset ohjauspainikkeet tulevat
näkyviin.
Infrapunasäteen
lähetysväliajan
muuttaminen
virhetoimintojen
välttämiseksi
Kaukosäätimen infrapunasäteen
lähetysväliaikaa voi muuttaa. Siten
voidaan estää virhetoiminnot, jos jotakin
painiketta kosketetaan vahingossa.
Tehdasasetus on 0 sekuntia.
0 sekuntia: Näkyy vilkkumatta
1 sekunti: Vilkkuu
2 sekuntia: Vilkkuu hitaasti
2 Paina painiketta, jota haluat
Laitevalintapainikkeen
laiteohjauspainikkeiden
lähetysväliajan muuttaminen
muuttaa.
Lähetysväliaika vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella (välillä 0 – 2
sekuntia).
PROGRAM
3 Paina COMMANDER OFF.
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM
– sekä asianomaista
laitevalintapainiketta.
PROGRAM
Jatkuu
51FI
Infrapunasäteen lähetysväliajan
muuttaminen virhetoimintojen
välttämiseksi (jatkuu)
2 Paina painiketta, jota haluat
muuttaa.
SYSTEM CONTROL -painikkeiden
lähetysväliajan muuttaminen
Lähetysväliaika vaihtuu jokaisella
painikkeen painalluksella (välillä 0 – 2
sekuntia).
0 sekuntia: Näkyy vilkkumatta
1 sekunti: Vilkkuu
2 sekuntia: Vilkkuu hitaasti
PROGRAM
2
3
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
ja MORE.
PROGRAM
Kaikki SYSTEM CONTROL
-painikkeet näkyvät vilkkumatta.
52FI
3 Paina COMMANDER OFF.
Laitevalintapainikkeiden
lähetysväliajan muuttaminen
PROGRAM
2
1
TV
SAT
VCR
DVD
CBL
AMP
CD
MD
TAPE
M1
M2
M3
1 Pidä COMMANDER OFF
painettuna ja paina PROGRAM +
sekä asianomaista
laitevalintapainiketta.
PROGRAM
Valitun laitteen tehdasasetusten
mukaiset ohjauspainikkeet tulevat
näkyviin.
0 sekuntia: Näkyy vilkkumatta
1 sekunti: Vilkkuu
2 sekuntia: Vilkkuu hitaasti
2 Paina COMMANDER OFF.
53FI
Lisätietoja
Varotoimet
•Varo pudottamasta laitetta ja suojaa se
iskuilta. Muutoin laite voi vioittua.
•Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se on
alttiina kuumuudelle, suoralle
auringonvalolle, pölylle, kosteudelle,
sateelle tai iskuille.
•Älä aseta laitteeseen siihen
kuulumattomia esineitä. Jos jokin esine
tai nestettä joutuu laitteen sisään, vie
laite huoltoon tarkastettavaksi, ennen
kuin käytät sitä uudelleen.
•Älä altista järjestelmään kuuluvien
laitteiden kaukosäädinsignaalin
tunnistinta suoralle auringonvalolle tai
muulle voimakkaalle valolle. Voimakas
valo voi häiritä kaukosäätimen käyttöä.
•Pidä kaukosäädin lasten ja
lemmikkieläinten ulottumattomissa.
Infrapunasignaalilla toimivat
ilmastointi-, lämmitys- ja sähkölaitteet
sekä sähkökäyttöiset verhot voivat
aiheuttaa vaaran, jos niitä käytetään
väärin.
Kunnossapito
Puhdista laitteen pinta vedellä tai
miedolla pesuaineliuoksella kevyesti
kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä
puhdistuksessa liuottimia, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, sillä ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa.
54FI
Tekniset tiedot
Toimintaetäisyys
Noin 10 metriä (vaihtelee eri valmistajien
laitteiden välillä)
Käyttöjännite
Kaukosäädin ja taustavalo: neljä AA-kokoista
(R6) paristoa
Paristojen käyttöikä
Noin 5 kuukautta (vaihtelee käytön määrän
mukaan)
Mitat
Noin 112 × 177 × 38 mm (k × k × s)
Paino
245 g (ilman paristoja)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Laitteessa oleva CE-merkki
koskee vain Euroopan Unionin
alueella markkinoitavia
tuotteita.
Vianmääritys
Jos kaukosäätimen käytössä ilmenee ongelma, tarkasta ensin paristot (sivu 6) ja sitten
seuraavassa mainitut seikat.
Ongelma
Korjaustoimenpide
Laitteiden ohjaus ei
onnistu.
• Siirry lähemmäs laitetta. Pisin toimintaetäisyys on noin 10 metriä.
• Suuntaa kaukosäädin suoraan laitetta kohti ja varmista, ettei
kaukosäätimen ja laitteen välissä ole mitään estettä.
• Kytke ensin laitteisiin virta tarpeen mukaan.
• Varmista, että laite on tarkoitettu infrapunakaukosäätimellä
ohjattavaksi. Jos esimerkiksi laitteen mukana ei ole toimitettu
kaukosäädintä, sitä ei todennäköisesti voikaan ohjata kaukosäätimellä.
• Kyseiseen laitevalintapainikkeeseen on määritetty jokin toinen laite.
Tarkasta laitevalintapainikkeeseen määritetty laite ja laitekoodi.
• Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, LCD-näytön toiminta voi
muuttua virheelliseksi. Jos näin käy, toimi seuraavasti.
1 Pidä COMMANDER OFF painettuna ja paina MENU ja EXIT.
LCD-näytön vasempaan alakulmaan tulee piste.
2 Paina näytön oikeaan yläkulmaan seuraavaksi tulevaa pistettä.
3 Paina näytön keskelle tulevaa neliötä.
Laite vahvistaa asetuksen äänimerkillä.
Jatkuu
55FI
Vianmääritys (jatkuu)
Ongelma
Korjaustoimenpide
Laitteiden ohjaus ei
• Varmista, että laitekoodi on oikea. Jos laitteelle ilmoitettu ensimmäinen
onnistu laitekoodien
koodi ei toimi, kokeile kaikkia laitteelle ilmoitettuja koodeja siinä
asettamisen jälkeenkään.
järjestyksessä, jossa ne on lueteltu kaukosäätimen mukana toimitetussa
”Component Code Numbers” -luettelossa.
• Joitakin toimintoja ei ehkä ole esiohjelmoitu. Jos kaikki painikkeet eivät
toimi oikein laitekoodien asettamisen jälkeenkään, ohjelmoi laitteen
kaukosäädinsignaalit opetustoiminnolla (sivu 15).
• Laitetta voi ehkä ohjata koodilla, jota ei ole mainittu ”Component Code
Numbers” -luettelossa. Katso ”Laitekoodin etsiminen hakutoiminnolla”
(sivu 11) ja kokeile asettaa koodi uudelleen.
Äänenvoimakkuutta ei
voi säätää.
• Jos videolaitteet on kytketty audiojärjestelmään, varmista, että
kaukosäätimen asetukset ovat kohdan ”Audiojärjestelmään kytkettyjen
videolaitteiden äänenvoimakkuuden ohjaus” (sivu 21) mukaiset.
• TV- tai AMP-painikkeeseen on määritetty toinen laite (sivu 32). Tällöin
äänenvoimakkuutta ei voi ohjata, jos valittuna on muu laite kuin TV tai
AMP.
Kaukosäädin ei opi
opetettavia
kaukosäädinsignaaleja.
• Kun opetat tälle kaukosäätimelle vuorovaikutteisen
signaalinsiirtojärjestelmän kaukosäätimen signaaleja (tällainen
kaukosäädin toimitetaan joidenkin Sony-vastaanottimien ja
-vahvistimien mukana), päälaitteen vastaussignaali voi häiritä tämän
kaukosäätimen oppimista. Jos näin käy, siirry paikkaan, jossa signaalit
eivät pääse päälaitteeseen (esimerkiksi toiseen huoneeseen).
Laitetta ei voi ohjata,
• Varmista, että kaukosäädin on oppinut oikeat signaalit. Jos näin ei ole,
vaikka
katso kohtaa ”Onnistuneen opetuksen varmistaminen” (sivu 19) ja yritä
kaukosäädinsignaalit on
opetustoimintoa uudelleen (sivu 15).
opetettu
opetustoiminnolla.
56FI
Ongelma
Korjaustoimenpide
Kaukosäädin antaa
äänimerkkejä (”pip,
pip”) ja ”NG” vilkkuu
näytössä.
• Asetuslukitus on käytössä. Poista asetuslukitus käytöstä (sivu 46) ja
kokeile laitekoodin asetusta tai opetustoimintoa.
• Kyseiseen laitevalintapainikkeeseen tai SYSTEM CONTROL
-painikkeeseen on ohjelmoitu signaaleja opetustoiminnolla. Poista
opetetut signaalit (sivut 25 ja 43) ja yritä ohjelmoida järjestelmän
ohjaustoiminto uudelleen.
• Kyseiseen painikkeeseen on ohjelmoitu signaali opetustoiminnolla.
Poista signaali (sivut 19 ja 20) ja yritä ohjelmoida toiminto tai näyttö
samaan painikkeeseen uudelleen tai käytä toista laitevalintapainiketta.
• Kyseiseen makropainikkeeseen on ohjelmoitu signaaleja
opetustoiminnolla. Poista opetetut signaalit (sivu 19) ja yritä ohjelmoida
kanavamakrotoiminto samaan painikkeeseen uudelleen tai käytä toista
kanavamakropainiketta.
• Laitevalintapainikkeen näytössä on painikkeita, joihin on ohjelmoitu
signaaleja, kun kaukosäädin vastaanottaa tietoja toisesta
kaukosäätimestä. Poista signaalit (sivut 20 ja 21 ja ”Huomautuksia”
-kohta sivulla 43) ja yritä tietojen vastaanottoa uudelleen.
Kaukosäädin antaa
• Opetus ei onnistunut. Katso kohtaa ”Onnistuneen opetuksen
äänimerkkejä (”pip, pip,
varmistaminen” (sivu 19) ja yritä opetustoimintoa uudelleen (sivu 15).
pip, pip, pip”) ja ”NG”
• Laitekoodeja ei voi asettaa. Katso kaukosäätimen mukana toimitettua
vilkkuu näytössä.
”Component Code Numbers” -luetteloa ja yritä asettaa laitekoodit
uudelleen (sivu 8).
• Tietoja ei ole siirretty. Katso kohtaa ”Tietojen siirtäminen” (sivu 37) ja
yritä siirtoa uudelleen.
• Tietoja ei ole vastaanotettu. Katso kohtaa ”Tietojen vastaanottaminen”
(sivu 40) ja yritä vastaanottoa uudelleen.
”NG” näkyy näytössä
opetuksen aikana.
• Poista toiminnot harvoin tarvittavista painikkeista (sivu 19) ja jatka
opetusta sitten.
Jatkuu
57FI
Vianmääritys (jatkuu)
58FI
Ongelma
Korjaustoimenpide
Järjestelmän
ohjausohjelma ei toimi
oikein.
• Varmista, että komennot on ohjelmoitu oikeassa järjestyksessä (sivu 22).
• Kokeile muuttaa kaukosäätimen asentoa. Jos se ei auta, yritä sijoittaa
laitteet mahdollisimman lähelle toisiaan.
• Tarkasta laiteiden tila ja se, että niiden sijainti mahdollistaa komentojen
vastaanoton (sivu 27).
• Laitekoodeja on muutettu tai uusia signaaleja on opetettu sellaiseen
painikkeeseen, johon on ohjelmoitu komentosarja. Tällöin uudet
signaalit lähetetään, kun komentosarja suoritetaan.
• Komentojen väliaika voi olla liian lyhyt. Katso ”Toimintavaiheiden
väliajan pituuden muuttaminen” (sivu 29) ja aseta pidempi aika.
Kaukosäätimen virta
katkeaa itsekseen.
• Tehdasasetus on, että tästä kaukosäätimestä katkeaa virta
automaattisesti, jos kaukosäädintä ei käytetä 10 minuuttiin
(automaattinen virrankatkaisu, sivu 47). Virran voi asettaa katkeamaan
10–90 minuutin kuluttua tai automaattisen virrankatkaisun voi poistaa
käytöstä.
Virta ei kytkeydy
kaukosäätimeen, kun
painiketta painetaan.
• Painikkeiden lukitus on käytössä (näytössä näkyy ”OFF”). Poista
painikelukitus käytöstä (sivu 46).
Kaukosäädin ei toimi
oikein tietojen siirron
jälkeen.
• Tiedonsiirto yhdestä painikkeesta tai yhteen painikkeeseen ei siirrä
järjestelmän ohjaustoimintoja, jotka on opetettu
laitevalintapainikkeeseen. Valmistele opetettu kaukosäädin alusta tai
suorita kaikkien tietojen siirto.
Liite
Esiohjelmoidut
toiminnot
Huomautus
Kaikkia laitteita tai toimintoja ei ehkä voi
käyttää tällä kaukosäätimellä.
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
PROGRAM +/– Kanava ylös: +
Kanava alas: –
TV
RECALL
TV:n toimintojen JUMP,
FLASHBACK tai CHANNEL
RETURN käyttö (vaihtelee
valmistajan mukaan)
w +/–
Äänenvoimakkuuden lisäys: +
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1
Virran kytkentä tai katkaisu
1 – 9, 0, 1-,
-/- -, ENTER
Kanavan vaihto
Jos esimerkiksi haluat
kanavan 5, paina ensin 0 ja 5
(tai 5 ja ENTER)
INPUT
Ohjelmalähteen vaihto
DISPLAY
Nykyisen kanavan näyttö
TV:ssä
MENU
MENU-valikkonäytön näyttö
R
Kohdistimen siirto ylös
r
Kohdistimen siirto alas
t
Kohdistimen siirto oikealle
T
Kohdistimen siirto
vasemmalle
OK
MENU-näytöstä valitun
kohdan valinta
PIP ON/OFF
Pienoiskuvan näyttö/poisto
näkyvistä
PIP OFF
Pienoiskuvan poisto
näkyvistä
PIP CH+/–
Pienoiskuvan TV-kanavan
vaihto
PIP TEXT
Teksti-tv:n näyttö
pienoiskuvassa
PIP MOVE
Pienoiskuvan siirto
PIP STILL
Pienoiskuvan pysäytys
PIP SWAP
Pienoiskuvan ja pääkuvan
ohjelmien vaihto keskenään
Äänenvoimakkuuden
vähennys: –
MUTING
TV:n äänen mykistys. Palauta
ääni painamalla uudelleen.
ANT/SW
Antennitulon vaihto
16 : 9
Siirtyminen WIDE-tilaan
TELETEXT
Vaihto teksti-tv:hen
TV
Virran kytkeminen
Paluu teksti-tv:stä
televisiokuvaan
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext-painikkeet
EXIT
Poistuminen toimintatilasta
Fastext-teksti-tv:n käyttö
Fastext-mahdollistaa sivujen haun yhdellä
painikkeen painalluksella.
Jos kanavan lähete sisältää Fastext-palvelun
kuvaruudun alareunassa on värikoodattu
valikko.
Valikon värit vastaavat kaukosäätimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina valikon värillistä sivua vastaavaa
painiketta.
Sivu tulee näkyviin hetken kuluttua.
Jatkuu
59FI
Esiohjelmoidut toiminnot (jatkuu)
SAT
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1
Virran kytkentä tai katkaisu
1 – 9, 0, 1-, -/--, Kanavan vaihto
ENTER
Jos esimerkiksi haluat
kanavan 5, paina ensin 0 ja 5
(tai 5 ja ENTER)
INPUT
Satelliittivastaanottimen
lähtösignaalin vaihto TVsignaaliksi (kun
vastaanottimeen on kytketty
kaapeli-tv- tai
antennisignaali,
satelliittiohjelman tilalle voi
vaihtaa tavallisen TVohjelman ja päinvastoin)
RECALL
Suosikkikanavatoiminnon
(”FAVORITE”) käyttö
GUIDE
Ohjeiden näyttö
EXIT
Poistuminen toimintatilasta
MENU
MENU-valikkonäytön näyttö
R
Kohdistimen siirto ylös
r
Kohdistimen siirto alas
t
Kohdistimen siirto oikealle
T
Kohdistimen siirto
vasemmalle
OK
Kanavaluettelon näyttö, kun
ohjelmaopas ei ole käytössä
Korostettuna näkyvän
kanavan valinta
PROGRAM +/– Kanava ylös: +
Kanava alas: –
60FI
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
INFO
Ohjelman tietojen näyttö
TELETEXT
Vaihto teksti-tv:hen
EPG
Ohjelmaoppaan näyttö tai
piilotus
RED, GREEN,
YELLOW,
BLUE
Fastext-painikkeet
Fastext-teksti-tv:n käyttö
Fastext-mahdollistaa sivujen haun yhdellä
painikkeen painalluksella.
Jos kanavan lähete sisältää Fastext-palvelun
kuvaruudun alareunassa on värikoodattu
valikko.
Valikon värit vastaavat kaukosäätimen
punaista, vihreää, keltaista ja sinistä painiketta.
Paina valikon värillistä sivua vastaavaa
painiketta.
Sivu tulee näkyviin hetken kuluttua.
VCR
DVD
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1
Virran kytkentä tai katkaisu
1 – 9, 0
Numeropainikkeet:
Toimintojen valinta näytöstä
+10
Numeron 10 ja sitä suurempien numeroiden valinta
INPUT
Ohjelmalähteen vaihto
ENTER
Asetusten vahvistus
DISPLAY
Kuvaruutunäytön näyttö
AUDIO
Äänen vaihto
ANT/SW
Antennilähdön vaihto
DISPLAY
Toistotilan näyttö
MENU
MENU-valikkonäytön näyttö
CLEAR
R
Kohdistimen siirto ylös
Valittujen merkkien poisto
näytöstä
r
Kohdistimen siirto alas
REPEAT
Kertaustoistotila
t
Kohdistimen siirto oikealle
TITLE
Nimikevalikon näyttö
T
Kohdistimen siirto
vasemmalle
SUB TITLE
Tekstityksen vaihto
MENU
DVD-valikon näyttö
MENU-näytöstä valitun
kohdan valinta
R
Kohdistimen siirto ylös
r
Kohdistimen siirto alas
t
Kohdistimen siirto oikealle
T
Kohdistimen siirto
vasemmalle
OK
Näytöstä valittujen
toimintojen suoritus
OK
m
N
Virran kytkentä tai katkaisu
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1 – 9, 0, 1-, -/--, Kanavan vaihto
2-, ENTER
Jos esimerkiksi haluat
kanavan 5, paina ensin 0 ja 5
(tai 5 ja ENTER)
1
Kelaus taakse
Toisto
M
Kelaus eteen
REC*
Nauhoitus
x
Pysäytys
X
Tauko
m
Siirto taakse
Z
Kasetin poisto
N
Toisto
PROGRAM +/– Kanava ylös: +
M
Siirto eteen
Kanava alas: –
x
Pysäytys
Poistuminen toimintatilasta
X
Tauko
Z
Levyn poisto
REC*
Tallennus
MODE
Toistotilan vaihto
EXIT
* Tahattoman nauhoituksen välttämiseksi
REC-painike toimii vain, kun sitä painetaan
yli 1 sekunti (tehdasasetus) Jos haluat
muuttaa tätä asetusta, katso kohtaa
”Infrapunasäteen lähetysväliajan
muuttaminen virhetoimintojen
välttämiseksi” sivulla 51.
Jatkuu
61FI
Esiohjelmoidut toiminnot (jatkuu)
CBL (analoginen kaapeli-tvkotipääte)
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
>
Siirto seuraavaan
(PROGRAM +) kohtaukseen tai kappaleeseen
1
Siirto edelliseen kohtaukseen
tai kappaleeseen
Kanava alas
PROGRAM +/– Kanava ylös: +
Kanava ylös
.
(PROGRAM –)
A/B
Kanava alas: –
A- ja B-kohdan asetus
Dekin valinta
* Tahattoman nauhoituksen välttämiseksi
REC-painike toimii vain, kun sitä painetaan
yli 1 sekunti (tehdasasetus) Jos haluat
muuttaa tätä asetusta, katso kohtaa
”Infrapunasäteen lähetysväliajan
muuttaminen virhetoimintojen
välttämiseksi” sivulla 51.
62FI
Virran kytkentä tai katkaisu
1 – 9, 0, ENTER Kanavan vaihto
Jos esimerkiksi haluat
kanavan 5, paina ensin 0 ja 5
(tai 5 ja ENTER)
RECALL
Toimintojen JUMP,
FLASHBACK tai CHANNEL
RETURN käyttö
AMP
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
Virran kytkentä tai katkaisu
RECALL
Taajuusalueen tai
muistiaseman vaihto
Ohjelmalähteen valinta:
VIDEO 1
EXIT
Paluu MENU-päävalikkoon
INPUT
VIDEO 1
VIDEO 2
Ohjelmalähteen valinta:
VIDEO 2
VIDEO 3
Ohjelmalähteen valinta:
VIDEO 3
AUX
Ohjelmalähteen valinta:
AUX
DVD
Ohjelmalähteen valinta: DVD
TV
Ohjelmalähteen valinta: TV
CD
Ohjelmalähteen valinta: CD
MD/DAT
Ohjelmalähteen valinta: MD
OK
PROGRAM +/– Muistiaseman tai taajuuden
valinta ylöspäin: +
Muistiaseman tai taajuuden
valinta alaspäin: –
w +/–
Äänenvoimakkuuden lisäys: +
Äänenvoimakkuuden
vähennys: –
MUTING
AMP-laitteen äänen mykistys
Palauta ääni painamalla
uudelleen
S.FIELD
Äänikenttätehosteen otto
käyttöön ja poisto käytöstä
MENU-näytöstä valitun
kohdan valinta
MODE
Äänikenttätilan valinta
TUNER
Ohjelmalähteen valinta:
TUNER
T.TONE
Testiäänen aktivointi
CENTER
TAPE
Ohjelmalähteen valinta:
TAPE
Keskikaiuttimen
voimakkuuden säätö: +
CENTER
PHONO
Ohjelmalähteen valinta:
PHONO
Keskikaiuttimen
voimakkuuden säätö: –
REAR
5.1 INPUT
5.1-äänen tai muun
monikanavaäänen valinta
Takakaiuttimien
voimakkuuden säätö: +
REAR
MENU
MENU-valikkonäytön näyttö
tai paluu edelliseen MENUnäyttöön
Takakaiuttimien
voimakkuuden säätö: –
SUB WOOFER
Lisäbassokaiuttimen
voimakkuuden säätö: +
R
Kohdistimen siirto ylös
SUB WOOFER
r
Kohdistimen siirto alas
Lisäbassokaiuttimen
voimakkuuden säätö: –
t
Kohdistimen siirto oikealle
FRONT BAL
Etukaiuttimien
voimakkuuden säätö:
T
Kohdistimen siirto
vasemmalle
REAR BAL
Takakaiuttimien tasapainon
säätö
EFFECT
Tehosteen säätö
Jatkuu
63FI
Esiohjelmoidut toiminnot (jatkuu)
CD
MD
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
1
Virran kytkentä tai katkaisu
1
Virran kytkentä tai katkaisu
1 – 9, 0
Raitanumeron valinta (0
valitsee raidan 10).
Jos haluat valita raidan, jonka
numero on suurempi kuin 10,
katso +10-painikkeen kuvaus
alla.
1 – 9, 0
Raitanumeron valinta (0
valitsee raidan 10).
Jos haluat valita raidan, jonka
numero on suurempi kuin 10,
katso +10-painikkeen kuvaus
alla.
+10
Numeron 10 ja sitä suurempien numeroiden valinta
+10
Numeron 10 ja sitä suurempien numeroiden valinta
ENTER
Valinnan vahvistaminen
ENTER
Valinnan vahvistaminen
RECALL
Seuraavan levyn valinta
RECALL
Seuraavan levyn valinta
REPEAT
Kertaustoistotilan valinta
DISPLAY
Näyttötilan vaihto
CONTINUE
Jatkuvan toistotilan valinta
CONTINUE
Jatkuvan toistotilan valinta
SHUFFLE
Satunnaistoisto
SHUFFLE
Satunnaistoisto
PROGRAM
Ohjelmoitu toisto
PROGRAM
Ohjelmoitu toisto
DISPLAY
CD-soittimen näytön
tuominen näkyviin tai poisto
näkyvistä
CLEAR
Asetuksen poisto
REPEAT
Kertaustoistotilan valinta
m
Siirto taakse
N
Toisto
M
Siirto eteen
REC*
Tallennus
x
Pysäytys
X
Tauko
Z
Avaus/sulkeminen
>
Seuraavan raidan valinta
.
Edellisen raidan valinta
MODE
Tallennustilan vaihto
A/B
Dekin valinta
MODE
Tallennustilan vaihto
A/B
Dekin valinta
CLEAR
Asetuksen poisto
m
Siirto taakse
N
M
x
X
Z
>
.
Toisto
Siirto eteen
Pysäytys
Tauko
Avaus/sulkeminen
Seuraavan raidan valinta
Edellisen raidan valinta
* Tahattoman tallennuksen välttämiseksi RECpainike toimii vain, kun sitä painetaan yli 1
sekunti (tehdasasetus) Jos haluat muuttaa
tätä asetusta, katso kohtaa ”Infrapunasäteen
lähetysväliajan muuttaminen
virhetoimintojen välttämiseksi” sivulla 51.
64FI
TAPE
PAINIKENÄYTTÖ TOIMINTO
m*1
Kelaus taakse
N*1
Toisto
M*1
Kelaus eteen
REC*1 *3
Äänitys
x*1
Pysäytys
X*1
Tauko
A/B
Kasettidekin valinta: dekki A
tai B (vain
kaksoiskasettidekki)
PROGRAM +*1 Suunnan vaihto
T*2
Kelaus taakse
R*2
Toisto
t*2
Kelaus eteen
MENU*2 *3
Äänitys
r*2
Pysäytys
EXIT*2
Tauko
PROGRAM –*2 Suunnan vaihto
*1 Nauhanohjauspainikkeet.
Kaksoiskasettidekin dekin A
ohjauspainikkeet (Sonykaksoiskasettidekeissä dekin B painikkeet).
2
* Dekin B ohjauspainikkeet (Sonykaksoiskasettidekeissä dekin A painikkeet).
*3 Tahattoman nauhoituksen välttämiseksi
REC-painike toimii vain, kun sitä painetaan
yli 1 sekunti (tehdasasetus) Jos haluat
muuttaa tätä asetusta, katso kohtaa
”Infrapunasäteen lähetysväliajan
muuttaminen virhetoimintojen
välttämiseksi” sivulla 51.
65FI
Toimintojen pikaopas
Toiminto
Laitekoodin asetus
Paina
Lisätietoja
+
MUTING
Laitteen painikkeiden
ohjelmointi
COMMANDER OFF
(opetustoiminto)
+
Laitevalintapainike
Äänenvoimakkuuden
COMMANDER OFF
muuttaminen
+
w+
Järjestelmän
ohjaustoiminnon
ohjelmointi SYSTEM
CONTROL
-painikkeisiin
sivu 15
+
sivu 22
w–
sivu 23
COMMANDER OFF
+
MORE
Virrankytkentäkomennon
ohjelmointi
COMMANDER OFF
laitevalintapainikkeisiin
+
w–
Komennon
ohjelmointi SYSTEM
CONTROL
COMMANDER OFF
-painikkeisiin tai
laitevalintapainikkeisiin
Laitevalintapainikkeen
COMMANDER OFF
asetusten kopiointi
toiseen painikkeeseen
x
+
sivu 31
Laitevalintapainike
PROGRAM+
+
Laitevalintapainike (johon kopioidaan)
+
+
sivu
32, 36
+
Laitevalintapainike (johon kopioidaan)
w+
sivu 34
Laitevalintapainike (josta kopioidaan)
Järjestelmän
ohjaustoiminnon
COMMANDER OFF
ohjelmointi
laitevalintapainikkeisiin
+
w+
Järjestelmän
ohjaustoimintojen
aikavälin asetus
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
+
PROGRAM–
COMMANDER OFF
+
PROGRAM–
+
w–
Tietojen siirto
66FI
sivu 8
COMMANDER OFF
sivu 28
+
Laitevalintapainike
sivu 29
sivu 38
Toiminto
Paina
Lisätietoja
Kanavamakrotoiminnon
COMMANDER OFF
ohjelmointi
PROGRAM+
x
+
x
(OFF) MUTING
sivu 42
MUTING
Laitevalintapainike
Painikekosketusäänimerkin
COMMANDER OFF
käyttöönotto/poisto
käytöstä
(ON) MUTING
+
+
+
+
sivu 50
MUTING
w+
w–
Automaattisen
virrankatkaisuajan
asetus
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
Taustavalon
katkaisuajan/
kirkkauden asetus
COMMANDER OFF
+
LIGHT
Kaukosäätimen
lukitseminen
COMMANDER OFF
+
Näyttöpaneeli
COMMANDER OFF
+
MUTING
COMMANDER OFF
+
RECALL
Asetusten suojaus
Alias-laitepainikkeen
luonti
Infrapunasäteen
lähetysväliajan
muuttaminen
COMMANDER OFF
(laitevalintapainikkeen
laiteohjauspainikkeet)
Infrapunasäteen
lähetysväliajan
muuttaminen
(SYSTEM CONTROL
-painikkeet)
+
sivu 48
w–
sivu 49
sivu 46
sivu 46
+
Laitevalintapainike
sivu 44
sivu 51
+
PROGRAM–
+
Laitevalintapainike
sivu 52
COMMANDER OFF
+
PROGRAM+
+
MORE
Infrapunasäteen
lähetysväliajan
COMMANDER OFF
muuttaminen
(laitevalintapainikkeet)
+
PROGRAM+
+
Laitevalintapainike
sivu 53
67FI
Alias-laitepainike 43
Asetuslukitus 46
Automaattinen
virrankatkaisu
kaukosäädin 47
taustavalo 48
LCD-näyttö
automaattinen
sammutusaika 47
kirkkaus 48
kosketuspainikkeet 68
LIGHT-painike 7, 48
Lukitus
kaukosäätimen
asetukset 46
kaukosäätimen
painikkeet 46
Lukitustoiminto 46
C, D
M, N
COMMANDER OFF
-painike 7
MUTING-painike 7, 11, 17,
22
Muuttaminen
automaattisen
virrankatkaisun aika
47
järjestelmän
ohjaustoimintojen
aikaväli 29
painikkeiden
näyttöteksti 18
Hakemisto
A, B
E, F, G, H
Esiohjelmoidut laitteet 8
I
Infrapunasäteen
lähetysväliajan
muuttaminen 51
J
Järjestelmän ohjaustoiminto
ohjelmointi 23, 27
poistaminen 26, 29
SYSTEM CONTROL A
-painike 26
väliajan muuttaminen
29
K
Kanavamakrotoiminto 41
Koodinumero 8
Kopiointi
laitevalintapainikkeiden
asetus 35
tiedot toiseen
kaukosäätimeen 37
L
Laitevalintapainikkeet
asetusten kopiointi 34
järjestelmän
ohjaustoiminnon
ohjelmointi 27
signaalin ohjelmointi 30
tietojen siirtäminen 37
tietojen vastaanotto 40
virrankytkentätoiminnon
asetus 30
68FI
O
Ohjelmalähteen valinta 14
Opetustoiminto 15, 33, 35
P, Q, R
Painikekosketuksen
äänimerkki 50
Paristot 6
Poistaminen
Katso ”poistaminen/
muuttaminen”
Poistaminen/muuttaminen
järjestelmän
ohjaustoiminto 25, 29
kanavamakrotoiminto
43
opetettu signaali 19, 33,
36
PROGRAM-painike 7
S
SYSTEM CONTROL
-painikkeet
järjestelmän
ohjaustoiminnon
ohjelmointi 22
signaalin ohjelmointi 35
T, U
Taustavalo
automaattinen
virrankatkaisu 47
paristot 6
säätäminen 48
Tehdasasetus 8, 21, 26
Tietojen siirtäminen 37
Tietojen vastaanotto 40
V, W, X, Y, Z, Å
Vianmääritys 55
Virrankatkaisutoiminto
Katso ”automaattinen
virrankatkaisu”
Virrankytkentätoiminto
asetus 30
SYSTEM CONTROL C
-painike 26
Ä, Ö
Äänenvoimakkuuden säätö
14, 21
w (äänenvoimakkuus)
-painikkeet 7, 11, 17, 22
69FI
70FI
71FI
Printed in Malaysia
72FI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement