Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT BLUETOOTH® teknolojili Yüksek Güçlü Ev Ses Sistemi  Kullanım Talimatları

4-485-790-13(2) (TR)
KİŞİSEL SES SİSTEMİ
Kullanım Talimatları
Başlarken
USB Çalma
Bluetooth
Tuner
Ses Ayarı
Diğer İşlemler
Ek Bilgiler
GTK-X1BT
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması
tehlikesini azaltmak için, bu cihazı
yağmura veya neme maruz bırakmayın.
Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın
havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü,
perde vb. ile kapatmayın.
Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin,
yanan mum) maruz bırakmayın.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini
azaltmak için, bu cihazı sıvıların
damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi
sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.
Ana fiş cihazı şebekeden ayırmak için
kullanıldığından, cihazı kolay erişilebilir
nitelikte bir prize bağlayın. Cihazda bir
anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi
derhal AC prizden çıkarın.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı
bir yere kurmayın.
Pilleri veya cihazları (pilleri takılıyken),
güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına
maruz bırakmayın.
Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı
olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş
olmaz.
Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu
kullanılarak test edilmiş ve EMU
Direktifinde belirtilen sınırlara uygun
olduğu tespit edilmiştir.
2TR
Avrupa'daki müşteriler için
Atık piller ile elektrikli
ve elektronik cihazların
bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği'nde
ve ayrı toplama
sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde
geçerlidir)
Ürün, pil veya ambalajının üzerindeki bu
simge, ürün ve pilin evsel atık olarak işlem
görmemesi gerektiğini belirtir. Bazı pillerde,
bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya
%0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg)
veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir. Bu
ürün ve pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, yanlış atık işlemine
tabi tutmayla oluşabilecek, çevre ve insan
sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye
yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü
nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı
olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca
yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmelidir. Piller ile elektrikli ve
elektronik cihazların gerektiği gibi bir
işlemden geçirilmesini sağlamak için, bu
ürünleri kullanım ömürleri sona erdiğinde,
elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun
toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen
güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme
bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi
için uygun bir toplama noktasına teslim
edin. Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi
edinmek için belediyenize, evsel atıkları
toplama hizmeti veren kuruma veya ürünü
ya da pili satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB Direktiflerini
uygulayan ülkelerde satılan
cihazlar için geçerlidir.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation tarafından veya bu şirket
adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını
esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili
soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya
adresinde bulunan Sony Deutschland
GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya
garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen
ayrıca verilen servis ya da garanti
belgelerinde belirtilen adreslere bakın.
Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın
1999/5/EC Direktifi'nin hayati
gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle
uyumlu olduğunu beyan etmektedir.
Ayrıntılar için lütfen aşağıdaki URL'yi
ziyaret edin:
http://www.compliance.sony.de/
• Bluetooth® markası ve logoları Bluetooth
SIG, Inc.'in mülkiyeti altında olan tescilli
ticari markalardır ve bu markaların
Sony Corporation tarafından her türlü
kullanımı lisans kapsamındadır. Tüm
diğer ticari markalar ve ticari adlar, ilgili
sahiplerine aittir.
• N-Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin
ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari
markası veya tescilli ticari markasıdır.
• © 2013 CSR plc ve grup şirketleri.
aptX® markası ve aptX logosu CSR plc'nin
veya grup şirketlerinden birinin ticari
markalarıdır ve bir ya da birden fazla yargı
bölgesinde kayıtlı olabilir.
• Android™ Google Inc'in ticari markasıdır.
• Google Play™, Google Inc'in ticari
markasıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve
patentlerinin lisansı ve Fraunhofer IIS ve
Thomson'dan alınmıştır.
• Windows Media, Microsoft Corporation'ın
ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli
ticari markası veya ticari markasıdır.
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
• iPhone ve iPod touch Apple Inc.'in ABD'de
ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari
markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in
hizmet markasıdır.
• “Made for iPod” ve “Made for iPhone”
ifadeleri bir elektronik aksesuarın özellikle
iPod veya iPhone'a bağlanmak üzere
tasarlandığı ve aksesuarın Apple
performans standartlarını karşılayacağının
geliştirici tarafından onaylandığı anlamına
gelir.
Apple, bu cihazın çalışmasından veya
güvenlikle ilgili ve yasal standartlara
uygunluğundan sorumlu değildir. Bu
aksesuarın iPod veya iPhone'la
kullanımının kablosuz çalışmayı
etkileyebileceğini lütfen unutmayın.
• Bu ürün, Microsoft Corporation'ın belirli
fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır.
Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili
bir Microsoft alt kuruluşundan lisans
alınmadan bu ürün dışında kullanılması
veya dağıtılması yasaktır.
• Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari
markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu
kılavuzda, ™ ve ® işaretleri
kullanılmamıştır.
3TR
İçindekiler
Parçalar ve kontroller rehberi ...... 5
Başlarken
Sistemin sıkı bir şekilde
bağlanması ...................................... 8
Saatin ayarlanması......................... 9
Gösterge modunun
değiştirilmesi ................................ 10
USB Çalma
Bir USB cihazının çalınması....... 10
Bluetooth
Bluetooth kablosuz teknolojisi
hakkında........................................ 12
Bluetooth ses codec'lerinin
ayarlanması................................... 12
Tek dokunuş işleviyle (NFC)
bir akıllı telefona bağlanma ........ 13
Bir Bluetooth cihazda kablosuz
olarak müzik dinleme.................. 14
Bluetooth bekleme modunun
ayarlanması................................... 16
Bluetooth sinyalinin
ayarlanması................................... 16
“SongPal”in Bluetooth ile
kullanılması .................................. 16
Tuner
Radyonun dinlenmesi ................. 17
4TR
Ses Ayarı
Sesin ayarlanması .........................18
Parti ortamı oluşturma
(DJ EFFECT).................................18
Dikey ses efektinin
ayarlanması ...................................18
Diğer İşlemler
Party Chain işlevinin
kullanılması ...................................19
Aydınlatmanın ayarlanması........21
Zamanlayıcıların kullanılması ....21
İsteğe bağlı cihazların
kullanılması ...................................22
Cihazdaki düğmelerin
devre dışı bırakılması
(Çocuk Kilidi) ...............................22
Otomatik bekleme işlevinin
ayarlanması ...................................22
Ek Bilgiler
Uyumlu cihazlara yönelik
web siteleri.....................................23
Sorun Giderme .............................23
Mesajlar..........................................26
Önlemler........................................26
Teknik Özellikler ..........................28
Parçalar ve kontroller rehberi
Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır,
ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de
yapılabilir.
Cihaz
– Üstten görünüş
– Önden görünüş
Çıkıntılı alanlar
5TR
– Sağdan görünüş (yatay olarak kurulduğunda)
Not
Cihazın üzerindeki düğmelere basarken, seçim yapmak için düğmelerin üzerindeki yazılara basın.
Ancak, düğme 9 için, gösterildiği gibi çıkıntılı alanlara basın (sayfa 5).
Uzaktan kumanda RM-AMU166
B BLUETOOTH (sayfa 12, 14, 15)
Bluetooth işlevini seçmek için bu
düğmeye basın.
Bluetooth işlevi sırasında Bluetooth
eşleştirme işlemini etkinleştirmek için
bu düğmeyi basılı tutun.
C Cihaz: FUNCTION
Uzaktan kumanda: FUNCTION +/–
Bir işlev seçin.
D
+/– (klasör seç)
USB cihazındaki bir klasörü seçin.
E PARTY CHAIN (sayfa 20)
Party Chain işlevini etkinleştirin veya
devre dışı bırakın.
1 ?/1 (açık/bekleme)
Sistemi açın veya bekleme moduna
geçirin.
6TR
F
(USB) bağlantı noktası
(sayfa 10, 11)
Bir USB cihazı takın.
G
(N-Mark) (sayfa 13)
Yakın Alan Haberleşmesi (NFC)
dokunma noktası simgesi.
H x (durdur)
Çalma işlemini durdurun.
USB cihazını çalmaya devam etmek
için bu düğmeye iki kez basın.
I m/M (geri sar/hızlı ileri)
Çalma işlemi sırasında bir parçada
veya dosyada bir noktayı bulmak için
bu düğmeyi basılı tutun.
./> (geri git/ileri git)
Bir parça veya dosya seçin.
Cihaz: TUNING +/–
Uzaktan kumanda: +/– (ayar)
TUNER işlevi sırasında istediğiniz
radyo istasyonunu ayarlayın.
J Cihaz: NX (çal/duraklat)
Uzaktan kumanda: N* (çal),
X (duraklat)
Çalma işlemini başlatın veya
duraklatın.
USB cihazını çalmaya devam etmek
için, NX veya N düğmesine basın.
K Gösterge paneli
L Uzaktan kumanda sensörü
M Cihaz: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Ses düzeyini ayarlayın.
DJ EFFECT düzeyini ayarlayın
(sayfa 18).
DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini
ayarlamak için bu düğmeyi
kullanamazsınız.
Uzaktan kumanda: VOLUME +*/–
Ses düzeyini ayarlayın.
N LED SPEAKER (sayfa 21)
Aydınlatmayı değiştirin.
S
Ayarları girin.
T OPTIONS
Seçenekler menüsüne girin veya bu
menüden çıkın.
U RETURN O
Önceki seçime geri dönün.
V
/ / /
Seçenek menüsünü veya zamanlayıcı
menüsü öğelerini seçin.
W TUNER MEMORY (sayfa 17)
Radyo istasyonunu kaydedin.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Bir USB cihazının çalma modunu
seçin (sayfa 10).
Ayar modunu seçin (sayfa 17).
Y REPEAT/FM MODE
Bir USB cihazını, tek bir parçayı veya
dosyayı tekrarlı olarak dinleyin
(sayfa 11).
FM sinyali alma modunu (tek sesli
veya stereo) seçin (sayfa 17).
Z SLEEP (sayfa 21)
Uyku Zamanlayıcısını ayarlayın.
wj DISPLAY (sayfa 10)
Gösterge panelindeki bilgileri
değiştirin.
* VOLUME + ve N düğmelerinde kabartmalı
bir nokta bulunur. Sistemi kullanırken bu
kabartmalı noktayı referans alabilirsiniz.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (sayfa 18)
DJ EFFECT türünü seçin.
P BASS BAZUCA (sayfa 18)
BASS BAZUCA efektini seçin.
Q EQ (sayfa 18)
Kayıtlı ses efektini seçin.
R TIMER MENU (sayfa 9, 21)
Saati ve zamanlayıcıları ayarlayın.
7TR
Başlarken
Sistemin sıkı bir şekilde bağlanması
Prize
A FM ANTENNA jakı
Anteni ayarlarken, iyi sinyal alınmasını
sağlayan bir konum ve yön bulun.
Parazitten etkilenmeyi önlemek için
anteni güç kablosundan ve USB
kablosundan uzak tutun.
Örnek:
– AUDIO IN L/R jakları
İsteğe bağlı bir cihazın ses çıkış
jaklarına bağlayın. Ses çıkışı bu sistem
aracılığıyla sağlanır.
– PARTY CHAIN IN/OUT L/R jakları
Party Chain işlevinin keyfini çıkarmak
için başka bir ses sistemi bağlayın
(sayfa 19).
Örnek:
FM kablo antenini yatay
biçimde uzatın
* Konnektörün şekli ülkeye/bölgeye bağlı
olarak değişir.
8TR
B Ses
C Güç
İki bağlantıdan birini yapmak için bir ses
kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir)
kullanın:
– AUDIO OUT L/R jakları
İsteğe bağlı bir cihazın ses giriş jaklarına
bağlayın.
Güç kablosunun fişini bir prize takın.
Gösterge panelinde demo gösterilir.
Sistemi açmak için ?/1 düğmesine
bastığınızda demo otomatik olarak sona
erer.
Fişin üzerinde bulunan ve cihazla birlikte
verilen adaptör prizinize uymazsa
adaptörü fişten sökün (yalnızca adaptörle
donatılan modeller için).
Pillerin takılması
– Dikey kurulum
Cihazla birlikte verilen iki R6
(AA boyutu) pili, kutuplarını aşağıda
gösterildiği gibi eşleştirerek takın.
Başlarken
Notlar
• Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki
pilleri birlikte kullanmayın.
• Uzaktan kumandayı uzun süre
kullanmayacaksanız pillerin sızıntı
yapmasından ve korozyondan kaynaklanan
olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.
Sistemin kurulması
Sistem yatay veya dikey olarak kurulabilir.
Kurulumu tercihlerinize göre seçin.
– Yatay kurulum
Dikkat
Sistemin üzerine oturmayın veya sistemi
itmeyin; aksi takdirde sistem devrilebilir ve
yaralanmaya neden olabilir. Sistemi mutlaka
düz bir yüzeye yerleştirin ve özellikle çocuklar
söz konusu olduğunda, uygun önlemleri alın.
Saatin ayarlanması
Güç Tasarrufu Modunda saati
ayarlayamazsınız.
1 Sistemi açmak için ?/1 düğmesine
basın.
2 TIMER MENU düğmesine basın.
Gösterge panelinde “PLAY SET”
ifadesi görünüyorsa / düğmesine
art arda basarak “CLOCK”u seçin,
ardından
düğmesine basın.
3 Saati ayarlamak için art arda
/
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 Dakikayı ayarlamak için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
9TR
Gösterge modunun
değiştirilmesi
Güç kablosunun fişini bir prize
takmanızdan sonra, gösterge panelinde
demo görünür.
Sistem kapalıyken art arda DISPLAY
düğmesine basın.
Demo
Sistem kapalıyken bile ekran değişir ve
gösterge yanıp söner.
Görüntü yok (Güç Tasarrufu Modu)
Gösterge, gücü korumak için kapatılır.
Zamanlayıcı ve saat dâhili olarak
çalışmaya devam eder.
USB Çalma
Bir USB cihazının
çalınması
Bu sistem tarafından çalınabilen ses
biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
– MP3: Dosya uzantısı “.mp3”
– WMA: Dosya uzantısı “.wma”
– AAC: Dosya uzantısı “.m4a”, “.mp4”
veya “.3gp”
– WAV: Dosya uzantısı “.wav”
Ses dosyaları yukarıdaki dosya uzantısına
sahip olduğu halde ilgili biçimlerde
değilse sistem parazit üretebilir veya
arızalanabilir.
Saat
Web sitesindeki, uyumlu USB cihazlarıyla
ilgili bilgileri inceleyin (sayfa 23).
Saat ekranı birkaç saniye sonra otomatik
olarak Güç Tasarrufu Moduna geçer.
1
bağlantı noktasına bir USB
cihazı takın.
Notlar
• iPhone/iPod'unuzu bu sistemle yalnızca
Bluetooth bağlantısı aracılığıyla
kullanabilirsiniz.
• USB cihazını
bağlantı noktasına
bağlayamazsanız USB cihazını cihaza
bağlamak için bir USB adaptörü (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanabilirsiniz.
2 USB işlevini seçmek için FUNCTION
+/– düğmesine art arda basın.
3 Çalma işlemini başlatmak için N
düğmesine basın.
Çalma modunun değiştirilmesi
PLAY MODE düğmesine art arda basın.
• Normal Çalma (boş): Bir USB
cihazındaki tüm ses dosyalarını çalın
• Klasör Çalma (“FLDR”)1): Bir USB
cihazındaki belirtilen klasörde bulunan
tüm ses dosyalarını çalın
• Karışık Çalma (“SHUF”)2)3): Bir USB
cihazındaki tüm ses dosyalarını
karıştırın
10TR
1)
Klasör Çalma ile “
” işlevini aynı anda
seçemezsiniz.
Klasör Çalma ile Tekrar Çalma işlevini aynı
anda seçemezsiniz.
3) Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma
silinir ve çalma modu Normal Çalmaya
döner.
2)
Tekrar Çalmanın seçilmesi
USB cihazı hakkında notlar
• Sistemin çalma sırası, bağlı dijital müzik
çaların çalma sırasından farklı olabilir.
• USB cihazını çıkarmadan önce sistemi
mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken
USB cihazı çıkarılırsa USB cihazındaki veriler
bozulabilir.
• Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla
uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki
ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz
yazılımla kodlandıysa söz konusu dosyalar
parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç
çalınamayabilir.
• Bu sistem en fazla
– Bir USB cihazındaki 256 klasörü,
– Bir USB cihazındaki 65.536 ses dosyasını,
– Bir klasördeki 256 ses dosyasını tanıyabilir.
Sistem açıkken art arda DISPLAY
düğmesine basın.
Bilgileri aşağıda belirtildiği gibi
görüntüleyebilirsiniz:
• Geçen çalma süresi, dosya adı ve
klasör adı.
• Başlık, sanatçı ve albüm bilgileri.
Notlar
• Bir USB cihazının toplam çalma süresi
gösterilmez.
• Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
– VBR (değişken bit hızı) kullanılarak
kodlanan bir MP3 dosyasının geçen çalma
süresi.
– Geniş biçiminde ISO9660 Düzey 1/Düzey 2
veya Joliet'e uymayan klasör veya dosya
adları.
• ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri
kullanıldığında, MP3 dosyalarının ID3 etiket
bilgileri görüntülenir (tek bir MP3 dosyası
için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri
kullanıldığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri
öncelikli olarak görüntülenir).
USB Çalma
REPEAT düğmesine art arda basın.
•
: Bir USB cihazında veya bir
klasörde bulunan tüm ses dosyalarını
tekrarlayın
•
: Bir ses dosyasını tekrarlayın
Gösterge panelindeki bilgilerin
görüntülenmesi
Sistemin pil şarj cihazı olarak
kullanılması
Sistemi, sistem açıkken şarj edilebilme
özelliğine sahip USB cihazları için pil şarj
cihazı olarak kullanabilirsiniz.
USB işlevini seçmek için FUNCTION +/–
düğmesine art arda basın.
Şarj işlemi, USB cihazı,
bağlantı
noktasına bağlandığında başlar. Şarj
durumu USB cihazının gösterge
panelinde görünür. Ayrıntılar için, USB
cihazınızın kullanım talimatlarına bakın.
11TR
Bluetooth
Bluetooth kablosuz
teknolojisi hakkında
Bluetooth kablosuz teknolojisi dijital
cihazlar arasında kablosuz veri iletişimini
sağlayan kısa mesafeli bir kablosuz
teknolojisidir. Bluetooth kablosuz
teknolojisi yaklaşık 10 metrelik (33 fit) bir
aralık içinde çalışır.
Desteklenen Bluetooth sürümü, profilleri
ve codec'leri
Desteklenen Bluetooth sürümü:
• Bluetooth Standart sürüm 3.0
Desteklenen Bluetooth profilleri:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Ses Video Uzaktan
Kumanda Profili)
Desteklenen Bluetoothcodec'leri:
• SBC (Sub Band Codec - Alt Bant
Codec'i)
• AAC (Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlaması)
• aptX (aptX Codec'i)
BLUETOOTH göstergesi hakkında
BLUETOOTH göstergesinin ışığı
Bluetooth durumunu göstermek için mavi
renkte yanar veya yanıp söner.
12TR
Sistem durumu
Gösterge durumu
Bluetooth bekleme
Yavaşça yanıp
söner
Bluetooth eşleştirme
Hızlıca yanıp
söner
Bluetooth bağlantısı
kuruldu
Yanar
Bluetooth ses
codec'lerinin ayarlanması
Verileri bir Bluetooth cihazdan AAC veya
aptX codec'i biçiminde alabilirsiniz.
1 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazın üzerindeki BLUETOOTH
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “BT AUDIO”
ifadesi görüntülenir.
2 OPTIONS düğmesine basın.
3 “BT AAC”yi veya “BT APTX”i
seçmek için art arda /
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 “ON”u veya “OFF”u seçmek için art
arda / düğmesine, ardından
düğmesine basın.
• ON: 3. adımda sırasıyla “BT AAC”yi
veya “BT APTX”i seçtiyseniz AAC
veya aptX codec'i biçiminde alışı
etkinleştirin.
• OFF: SBC codec'i biçiminde alın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
OPTIONS düğmesine basın.
Notlar
• AAC veya aptX seçildiyse yüksek kaliteli sesin
keyfini çıkarabilirsiniz. Cihazınızdan AAC
veya aptX ses dinleyemezseniz “OFF”u seçin.
• Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıyken, bu
ayarı değiştirirseniz Bluetooth cihazın
bağlantısı kesilir. Bluetooth cihaza yeniden
bağlanmak için, Bluetooth bağlantısını
yeniden yapın.
• AAC codec'i biçiminde ses kesilirse ayarı iptal
etmek için menüsünü “OFF”u seçin. Bu
durumda, sistem SBC codec'ini alır.
Tek dokunuş işleviyle
(NFC) bir akıllı telefona
bağlanma
“NFC” nedir?
Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla
dokunduğunuzda sistem otomatik olarak:
– Bluetooth işlevini açar.
– Eşleştirme işlemini tamamlar.
– Bluetooth bağlantısını tamamlar.
Uyumlu akıllı telefonlar
Dâhili NFC işlevi bulunan
akıllı telefonlar (İşletim Sistemi:
Android 2.3.3 veya üzeri,
Android 3.x hariç)
2 Akıllı telefonda “NFC Easy
Connect” uygulamasını çalıştırın.
Uygulama ekranının
görüntülendiğinden emin olun.
3 Akıllı telefonu, titreşene kadar
sistemin üzerindeki N-Mark'a
dokundurun.
Bluetooth
NFC (Near Field Communication - Yakın
Alan Haberleşmesi), akıllı telefonlar ve IC
etiketleri gibi çeşitli cihazlar arasında kısa
mesafeli kablosuz iletişim sağlayan bir
teknolojidir. NFC işlevi sayesinde, veri
iletişimi yalnızca cihazı, NFC uyumlu
cihazlardaki özel dokunma noktasına
dokundurarak kolayca sağlanabilir.
• Akıllı telefonunuza bağlı olarak, NFC
işlevini uygulamayı kurmadan
kullanabilirsiniz. Bu durumda, işlemler ve
teknik özellikler değişebilir. Ayrıntılar
için, akıllı telefonunuzun kullanım
talimatlarına başvurun.
1 “NFC Easy Connect” uygulamasını
indirip kurun.
Ücretsiz Android uygulamasını
Google Play'den “NFC Easy Connect”i
arayarak veya aşağıdaki kare kodu
kullanarak indirin. Veri iletişim
ücretleri alınabilir.
Doğrudan erişim için kare kod*
* Bir kare kod okuyucu uygulaması
kullanın.
Notlar
• Uygulama bazı ülkelerde/bölgelerde
bulunmayabilir.
Bağlantıyı akıllı telefonda gösterilen
talimatları izleyerek tamamlayın.
Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,
BLUETOOTH göstergesi yanıp
sönmeyi keser ve yanık kalır. Gösterge
panelinde Bluetooth cihazın adı
gösterilir.
Ses kaynağını akıllı telefondan başka
bir NFC uyumlu Bluetooth cihaza
geçirebilirsiniz.
Ayrıntılar için, Bluetooth cihazınızın
kullanım talimatlarına bakın.
13TR
İpucu
Eşleştirme ve Bluetooth bağlantısı yapılamazsa
aşağıdakileri yapın.
– “NFC Easy Connect”i yeniden çalıştırın ve
akıllı telefonu yavaşça N-Mark'ın üzerinde
hareket ettirin.
– Piyasada bulunabilen akıllı telefon
kılıflarından birini kullanıyorsanız kılıfı akıllı
telefondan çıkarın.
Akıllı telefondaki müziğin çalınması
Akıllı telefondaki ses kaynağını çalmaya
başlayın. Çalma işlemleriyle ilgili
ayrıntılar için, akıllı telefonunuzun
kullanım talimatlarına bakın.
Akıllı telefonun bağlantısının kesilmesi
Akıllı telefonu yeniden N-Mark'a
dokundurun.
Bir Bluetooth cihazda
kablosuz olarak müzik
dinleme
Kablosuz bir bağlantı üzerinden Bluetooth
cihazınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz.
Web sitesindeki, uyumlu Bluetooth
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 23).
Bu sistemin bir Bluetooth cihazla
eşleştirilmesi
Eşleştirme, Bluetooth cihazların birbirine
önceden kaydolduğu bir işlemdir.
Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan
sonra, işlemin yeniden yapılması
gerekmez. Cihazınız NFC uyumlu bir
akıllı telefonsa manuel eşleştirme işlemi
gerekli değildir.
1 Bluetooth cihazı, sistemin 1 metresi
(3 fit) içine yerleştirin.
14TR
2 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazın üzerindeki BLUETOOTH
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “BT AUDIO”
ifadesi görüntülenir.
Not
Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıysa
Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek için
BLUETOOTH düğmesine basın.
3 Cihazdaki BLUETOOTH düğmesini
en az 2 saniye boyunca basılı
tutun.
Gösterge panelinde “PAIRING”
ifadesinin ışığı yanıp söner.
4 Bluetooth cihazda eşleştirme
işlemini yapın.
Ayrıntılar için, Bluetooth cihazınızın
kullanım talimatlarına bakın.
5 Bluetooth cihazın ekranında
“SONY:GTK-X1BT”yi seçin.
Bluetooth cihazda şifre gerekirse
“0000” girin.
6 Bluetooth cihazda Bluetooth
bağlantısını yapın.
Eşleştirme tamamlanıp, Bluetooth
bağlantısı kurulduktan sonra, gösterge
panelinde Bluetooth cihaz adı görünür.
Bluetooth cihaza bağlı olarak, bağlantı,
eşleştirme işlemi tamamladıktan sonra
otomatik olarak başlayabilir.
DISPLAY düğmesine art arda basarak
Bluetooth cihazın adresini kontrol
edebilirsiniz.
Notlar
• 9 adede kadar Bluetooth cihazı
eşleştirebilirsiniz. 10. Bluetooth cihaz
eşleştirilirse en önce eşleştirilen cihaz silinir.
• “Şifre”, cihaza bağlı olarak “Giriş Kodu”, “PIN
kodu”, “PIN numarası” veya “Parola” vb.
olarak adlandırılabilir.
• Sistemin eşleştirme durumu yaklaşık 5 dakika
sonra iptal edilir. Eşleştirme işlemi
yapılamazsa işlemleri 1. adımdan itibaren
tekrarlayın.
• Başka bir Bluetooth cihaz eşleştirmek
isterseniz 1-6. adımları tekrarlayın.
Eşleştirme işleminin iptal edilmesi
Gösterge panelinde “BT AUDIO” ifadesi
görünene kadar cihazın üzerindeki
BLUETOOTH düğmesini en az 2 saniye
boyunca basılı tutun.
Bluetooth cihazdaki müziklerin
çalınması
1 Bluetooth işlevini seçmek için
cihazın üzerindeki BLUETOOTH
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “BT AUDIO”
ifadesi görüntülenir.
2 Bluetooth cihazla bağlantı kurun.
Son bağlanan Bluetooth cihaz otomatik
olarak bağlanır.
Cihaz bağlı değilse Bluetooth
bağlantısını Bluetooth cihazdan yapın.
Bağlantı kurulduktan sonra, gösterge
panelinde Bluetooth cihaz adı görünür.
3 Çalma işlemini başlatmak için N
düğmesine basın.
Bluetooth cihaza bağlı olarak,
– N düğmesine iki kez basmanız,
– Bluetooth cihazdaki bir ses kaynağını
çalmaya başlamanız gerekebilir.
• Sistem herhangi bir Bluetooth cihaza bağlı
değilken, N düğmesine bastığınızda, sistem
son bağlanan Bluetooth cihaza otomatik
olarak bağlanır.
• Sisteme başka bir Bluetooth cihaz bağlamaya
çalışıyorsanız o anda bağlı olan Bluetooth
cihazın bağlantısı kesilir.
Bluetooth cihazın bağlantısının kesilmesi
Cihazın üzerindeki BLUETOOTH
düğmesine basın. Gösterge panelinde
“BT AUDIO” ifadesi görüntülenir.
Bluetooth cihaza bağlı olarak, Bluetooth
bağlantısı, çalma işlemini
durdurduğunuzda otomatik olarak iptal
edilebilir.
Tüm eşleştirme kayıt bilgilerinin
silinmesi
Bluetooth
Bir Bluetooth cihazı, sistem ile Bluetooth
cihazı AVRCP ile bağlayarak
çalıştırabilirsiniz.
Müzik çalmadan önce aşağıdakileri
kontrol edin:
– Bluetooth cihazın Bluetooth işlevi açık.
– Eşleştirme tamamlanmış.
Notlar
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 Bluetooth işlevini seçmek için
BLUETOOTH düğmesine basın.
Gösterge panelinde “BT AUDIO”
ifadesi görüntülenir.
Sistem bir Bluetooth cihaza bağlıysa
gösterge panelinde Bluetooth cihazın
adı görünür.
Bluetooth cihazın bağlantısını kesmek
için BLUETOOTH düğmesine basın.
2 x düğmesini basılı tutarken, LED
SPEAKER düğmesine yaklaşık
3 saniye boyunca basın.
Gösterge panelinde “BT HIST” ve
“CLEAR” ifadeleri görünür ve tüm
eşleştirme bilgileri silinir.
15TR
Bluetooth bekleme
modunun ayarlanması
Bluetooth bekleme modu bir Bluetooth
cihazdan Bluetooth bağlantısı
kurduğunuzda sistemin otomatik olarak
açılmasını sağlar.
1 OPTIONS düğmesine basın.
2 “BT STBY”yi seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
3 “ON”u veya “OFF”u seçmek için
/
düğmesine art arda basın.
4 Sistemi kapatmak için ?/1
düğmesine basın.
Bluetooth bekleme modu açık olarak
ayarlandığında, sistem kapalı olsa bile
bir Bluetooth bağlantısı için bekler. Bir
Bluetooth bağlantısı kurulduğunda,
sistem otomatik olarak açılır.
Not
Eşleştirme kayıt bilgileri silindiyse sistem
Bluetooth bekleme moduna giremez.
Bluetooth sinyalinin
ayarlanması
Bluetooth sinyali açık olarak
ayarlandığında, sisteme tüm işlevlerde
eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazdan
bağlanabilirsiniz. Bluetooth sinyali
varsayılan olarak açıktır.
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
x düğmesini basılı tutarken,
BLUETOOTH düğmesine yaklaşık
3 saniye boyunca basın.
Gösterge panelinde “BT ON” veya
“BT OFF” ifadesi görüntülenir.
16TR
Notlar
• Bluetooth sinyali kapalı olarak ayarlıyken,
aşağıdaki işlemleri yapamazsınız:
– Bluetooth cihazla eşleştirme
– Eşleştirme bilgilerini silme
– “SongPal”in Bluetooth ile kullanılması
• Bluetooth sinyali kapalı olarak ayarlıyken, bu
sistem algılanamaz ve Bluetooth cihazdan
bağlantı kurulamaz.
• Sisteme NFC uyumlu bir akıllı telefonla
dokunursanız veya Bluetooth bekleme
modunu açık olarak ayarlarsanız Bluetooth
sinyalleri otomatik olarak açık konumuna
getirilir.
“SongPal”in Bluetooth ile
kullanılması
Uygulama Hakkında
Hem Google Play'de hem de App Store'da
bu model için özel bir uygulama
bulunmaktadır. Kullanışlı özellikler
hakkında daha fazla bilgi edinmek için
“SongPal”i arayın ve ücretsiz uygulamayı
indirin.
Bluetooth teknolojisi iPhone 5s,
iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPod touch (5. nesil),
iPodtouch (4. nesil) ile çalışır.
Tuner
Radyonun dinlenmesi
1 FM bandını seçmek için FUNCTION
+/– düğmesine art arda basın.
2 Otomatik tarama için:
Manuel ayar için:
“AUTO” ve “PRESET” ifadesi gösterge
panelinden kaybolana kadar TUNING
MODE düğmesine art arda basın.
Ardından, istediğiniz istasyonu
ayarlamak için +/– düğmesine art arda
basın.
En fazla 20 FM istasyonunu sık kullanılan
istasyonlarınız olarak kaydedebilirsiniz.
1 İstediğiniz istasyonu ayarlayın.
2 TUNER MEMORY düğmesine basın.
Kayıt numarası
3 İstediğiniz kayıt numarasını
seçmek için art arda +/–
düğmesine, ardından
düğmesine basın.
Tuner
Gösterge panelinde “AUTO”
ifadesinin ışığı yanana kadar TUNING
MODE düğmesine art arda basın.
Ardından, +/– düğmesine basın.
Tarama, bir istasyon bulunduğunda
otomatik olarak durur. Gösterge
panelinde “TUNED” ile “ST” (yalnızca
FM stereo programlar için)
ifadelerinin ışığı yanar.
“TUNED” ifadesinin ışığı yanmaz ve
tarama durmazsa taramayı durdurmak
için x düğmesine basın. Ardından
manuel ayar yapın (aşağıda
gösterilmiştir).
Radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
Gösterge panelinde “COMPLETE”
ifadesi görüntülenir. İstasyon
kaydedilir.
Kayıtlı bir istasyonun ayarlanması
Gösterge panelinde “PRESET” ifadesinin
ışığı yanana kadar TUNING MODE
düğmesine art arda basın. Ardından,
istediğiniz kayıt numarasını seçmek için
art arda +/– düğmesine basın.
Not
RDS hizmetleri sunan bir FM istasyonunu
ayarladığınızda, hizmet adı veya istasyon adı
gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.
DISPLAY düğmesine art arda basarak RDS
bilgilerini kontrol edebilirsiniz.
İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti
azaltmak amacıyla, gösterge panelinde
“MONO” ifadesinin ışığı yanana kadar FM
MODE düğmesine art arda basın.
17TR
Efektin kapatılması
Ses Ayarı
Seçili efekt düğmesine yeniden basın.
Sesin ayarlanması
Yapılacak İşlem Şunu Yapın
Bası güçlendirin BASS BAZUCA
ve daha güçlü bir düğmesine basın.
ses oluşturun
Kayıtlı bir ses
efekti seçin
EQ düğmesine art arda
basın.
Kayıtlı ses efektini iptal
etmek için, “FLAT”i
seçmek üzere EQ
düğmesine art arda basın.
Parti ortamı oluşturma
(DJ EFFECT)
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 FLANGER, ISOLATOR, PHASER
veya PAN düğmesine basın.
Seçilen düğmenin ışığı yanar ve efekt
etkinleştirilir.
• FLANGER: Bir jet uçağının
gürlemesine benzer, derin bir bükme
efekti oluşturun.
• ISOLATOR: Diğer frekans bantlarını
ayarlayarak belirli bir frekans
bandını yalıtın. Örneğin, vokallere
yoğunlaşmak istediğinizde.
• PHASER: Frekans spektrumunda bir
süpürme efekti gibi bir tepe ve çukur
dizisi oluşturun.
• PAN: Sol ve sağ kanallar arasında ses
hoparlörlerin etrafında hareket
ediyormuş gibi bir his oluşturun.
2 Efektin düzeyini ayarlamak için DJ
CONTROL +/– düğmesini çevirin.
18TR
Notlar
• Sistemi kapattığınızda veya işlevi ya da tuner
bandını değiştirdiğinizde DJ EFFECT
otomatik olarak kapanır.
• DJ EFFECT etkinken, ses düzeyini
ayarlamak için VOLUME/DJ CONTROL
+/– düğmesini kullanamazsınız. Ses
düzeyini ayarlamak için uzaktan
kumandadaki VOLUME +/– düğmesine
basın.
Dikey ses efektinin
ayarlanması
Ses efektini, sistemin kurulum tarzına
göre otomatik olarak değişecek şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Sistem, yatay olarak kurulduğunda, stereo
ses efekti çıkışı sağlar.
Dikey olarak kurulduğunda ise üst
hoparlör orta aralık frekansını
iyileştirirken, alt hoparlör ise düşük aralık
frekansını iyileştirir.
1 OPTIONS düğmesine basın.
2 “VERTICAL SOUND”u seçmek için
art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
3 “AUTO”yu veya “OFF”u seçmek
için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
OPTIONS düğmesine basın.
Diğer İşlemler
Party Chain işlevinin
kullanılması
Daha ilgi çekici bir parti ortamı
oluşturmak ve daha yüksek ses çıkışı
üretmek için birden fazla ses sistemini bir
zincir halinde bağlayabilirsiniz.
Zincirdeki bir sistemi “Party Host” olacak
şekilde etkinleştirin ve müziği paylaşın.
Diğer sistemler “Party Guest” olur ve
“Party Host” ile aynı müziği çalar.
A bağlantısını yaptığınızda
• Bu bağlantıda herhangi bir sistem Party
Host olabilir.
• Party Chain işlevi etkinken yeni bir
Party Host seçebilirsiniz. Ayrıntılar için
“Yeni bir Party Host seçme” (sayfa 20)
bölümüne bakın.
• Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme
bağlı olmalıdır.
B Sistemlerden biri Party Chain
işleviyle donatılmamışsa
İlk sistem
Party Chain'in kurulması
İkinci sistem
A Tüm sistemler Party Chain işleviyle
donatılmışsa
Son sisteme kadar bağlantıya devam
edin
İlk sistem
Son sistem
Ses Ayarı/Diğer İşlemler
Ses kablolarıyla (cihazla birlikte
verilmemiştir) tüm sistemleri bağlayarak
bir Party Chain kurabilirsiniz.
Kabloları bağlamadan önce, güç
kablosunu çıkardığınızdan emin olun.
İkinci sistem
B bağlantısını yaptığınızda
Son sisteme kadar bağlantıya devam
edin
Son sistem
• Party Chain işleviyle donatılmamış olan
sistemi son sistem olarak
bağlayabilirsiniz. Son sistemdeki
“AUDIO IN” jaklarına karşılık gelen
işlevi seçtiğinizden emin olun.
• Party Chain işlevi etkinken, tüm
sistemlerin aynı müziği çalması için ilk
sistemi Party Host olarak seçmeniz
gerekir.
• Bu bağlantıda, son sistem ilk sisteme
bağlanmaz.
19TR
Party Chain'in Keyfini Çıkarma
Party Chain işlevini etkinleştirmek için
aşağıdaki işlemleri yapın.
1 Güç kablosunun fişini takın ve tüm
sistemleri açın.
2 Her sistemdeki ses düzeyini
ayarlayın.
3 Party Host olmasını istediğiniz
Notlar
• Başka bir sistemi yalnızca tüm sistemler
Party Chain işlevini tamamladıktan sonra
yeni Party Host olarak seçebilirsiniz.
• Seçtiğiniz sistem birkaç saniye sonra
Party Host olarak değişmezse yukarıdaki
adımı tekrarlayın.
Party Chain'in devre dışı bırakılması
sistemde Party Chain işlevini
etkinleştirin.
Party Host birimindeki PARTY CHAIN
düğmesine basın.
İstediğiniz işlevi (AUDIO IN hariç)
seçmek için FUNCTION +/–
düğmesine art arda basın, ardından
çalma işlemini başlatın.
Cihazın üzerindeki PARTY CHAIN
düğmesine basın.
Gösterge panelinde “PARTY” ve
“CHAIN” ifadeleri iki kez
görüntülenir. Diğer sistemler Party
Host ile aynı müziği çalar.
Not
Notlar
• Bağladığınız sistemlerin toplam birim
sayısına bağlı olarak, Party Guest'in müzik
çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.
• Party Host'ta ses düzeyini ve ses efektini
değiştirmek Party Guest'teki çıkışı etkilemez.
• İşlevi Party Guest'te değiştirdiğinizde bile
Party Guest müzik kaynağını Party Host
olarak çalmaya devam eder. Ancak, ses
düzeyini ayarlayarak Party Guest'teki ses
efektini değiştirebilirsiniz.
• Party Chain işleviyle donatılmamış olan
sistem Party Host olamaz.
• Diğer sistemdeki işlemlerle ilgili ayrıntılar
için, sistemin kullanım talimatlarına bakın.
Yeni bir Party Host seçme
A bağlantısını yaptığınızda, yeni Party
Host olarak başka bir sistemi
seçebilirsiniz. Yeni Party Host olmasını
istediğiniz sistemde “Party Chain'in
Keyfini Çıkarma” bölümünün 3. adımını
tekrarlayın.
20TR
Mevcut Party Host otomatik olarak Party
Guest olur. Diğer sistemler yeni Party
Host ile aynı müziği çalar.
Sistem birkaç saniye sonra Party Chain'i devre
dışı bırakmazsa yukarıdaki adımı tekrarlayın.
Party Chain ses modunun
ayarlanması
Party Chain işlevi etkinken, ses modunu
ayarlayabilirsiniz.
Bir parti ortamında en uygun ses efekti
için, odanın sol tarafındaki sistemleri
yalnızca soldaki kanalın sesini, sağdaki
sistemleri ise yalnızca sağdaki kanalın
sesini verecek şekilde ayarlayın.
1 OPTIONS düğmesine basın.
2 “P.CHAIN MODE”u seçmek için art
arda / düğmesine, ardından
düğmesine basın.
3 “STEREO”, “RIGHT CH” veya
“LEFT CH”yi seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
• STEREO: Stereo ses çıkışı sağlar.
• RIGHT CH: Sağ kanaldan tek ses
çıkışı sağlar.
• LEFT CH: Sol kanaldan tek ses çıkışı
sağlar.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
OPTIONS düğmesine basın.
Aydınlatmanın
ayarlanması
Çeşitli aydınlatma modelleri arasından
bir aydınlatma ayarlayabilirsiniz.
Aydınlatma, müzik kaynağına bağlı
olarak aydınlatma efektleri oluşturur.
LED SPEAKER düğmesine art arda
basın.
Düğmeye her bastığınızda, model değişir.
Aydınlatmanın kapatılması
“LED OFF” işlevini seçmek için LED
SPEAKER düğmesine art arda basın.
Çalma Zamanlayıcısı
Önceden ayarladığınız bir zamanda disk,
tuner veya USB cihazıyla uyanabilirsiniz.
Saati ayarladığınızdan emin olun.
1 Ses kaynağını hazırladıktan sonra
ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/– düğmesine basın.
2 TIMER MENU düğmesine basın.
3 “PLAY SET”i seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
4 Çalma işleminin başlatılacağı
zamanı ayarlayın.
/ düğmesine art arda basarak
saati/dakikayı ayarlayın, ardından
düğmesine basın.
Not
Aydınlatma çok parlaksa odanın ışıklarını
açabilir veya aydınlatmayı kapatabilirsiniz.
5 Çalma işleminin durdurulacağı
6 İstediğiniz ses kaynağını seçmek
Sistem 2 zamanlayıcı işlevi sunar. İki
zamanlayıcıyı da kullanıyorsanız Uyku
Zamanlayıcısı önceliklidir.
7 Sistemi kapatmak için ?/1
Uyku Zamanlayıcısı
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz.
Sistem ayarlanan zamandan sonra
otomatik olarak kapanır.
SLEEP düğmesine art arda basın.
Uyku Zamanlayıcısını iptal etmek için,
“OFF”u seçmek üzere SLEEP düğmesine
art arda basın.
İpucu
Sistemin kapanmasına ne kadar zaman
kaldığını kontrol etmek için, SLEEP düğmesine
basın.
için art arda / düğmesine,
ardından
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Diğer İşlemler
zamanı ayarlamak üzere 4.
adımdaki işlemin aynısını yapın.
Zamanlayıcıların
kullanılması
Zamanlayıcı ayarının kontrol edilmesi
veya zamanlayıcının yeniden
etkinleştirilmesi
1 TIMER MENU düğmesine basın.
2
3
Gösterge panelinde “TIMERSEL”
ifadesinin ışığı yanıp söner.
düğmesine basın.
“PLAY SEL”i seçmek için art arda /
düğmesine, ardından
düğmesine
basın.
Zamanlayıcının iptal edilmesi
Yukarıdaki işlemin aynısını tekrarlayın ve
3. adımda “OFF”u seçin, ardından
düğmesine basın.
21TR
Notlar
• Sistem ayarlanan zamandan önce açılır.
Sistem ayarlanan zamanda açıksa veya
gösterge panelinde “STANDBY” ifadesinin
ışığı yanıp sönüyorsa Çalma Zamanlayıcısı
çalmaz.
• Sistemin açıldığı zamandan çalma işleminin
başlayacağı zamana kadar sistemi
çalıştırmayın.
İsteğe bağlı cihazların
kullanılması
1 Gösterge panelinde “VOL MIN”
ifadesi görüntülenene kadar
VOLUME – düğmesine art arda
basın.
2 İsteğe bağlı bir cihazı bağlayın
(sayfa 8).
3 AUDIO IN işlevini seçmek için
FUNCTION +/– düğmesine art arda
basın.
4 Bağladığınız cihazı çalmaya
başlayın.
5 Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME + düğmesine art arda
basın.
Not
Bağlanan cihazın ses düzeyi çok düşükse sistem
otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.
Cihazın ses düzeyini ayarlayın. Otomatik
bekleme işlevini kapatmak için, “Otomatik
bekleme işlevinin ayarlanması” (sayfa 22)
bölümüne bakın.
Cihazdaki x düğmesine 5 saniyeden
uzun süreyle basın.
Gösterge panelinde “CHILD” ve “LOCK
ON” ifadesi görüntülenir.
Sistemi yalnızca uzaktan kumandadaki
düğmelerle kullanabilirsiniz.
İptal etmek için, cihazın üzerindeki x
düğmesini gösterge panelinde “CHILD”
ve “LOCK OFF” ifadesi görünene kadar
5 saniyeden uzun süreyle basılı tutun.
Not
Güç kablosunu çıkardığınızda Çocuk Kilidi
işlevi iptal edilir.
Otomatik bekleme
işlevinin ayarlanması
Bu sistem otomatik bekleme işleviyle
donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem
yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı
olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika
içinde otomatik olarak bekleme moduna
geçer.
Varsayılan olarak, otomatik bekleme
işlevi açıktır.
1 OPTIONS düğmesine basın.
2 “AutoSTBY”yi seçmek için art arda
/ düğmesine, ardından
düğmesine basın.
3 “ON”u veya “OFF”u seçmek için
/
düğmesine art arda basın.
Seçenekler menüsünden çıkmak için,
OPTIONS düğmesine basın.
Notlar
Cihazdaki düğmelerin
devre dışı bırakılması
(Çocuk Kilidi)
Çocukların karıştırması gibi hatalı
kullanımları önlemek için cihazdaki
düğmeleri (?/1 hariç) devre dışı
bırakabilirsiniz.
22TR
• Sistem bekleme moduna geçmeden yaklaşık 2
dakika önce göstergede “AutoSTBY”
mesajının ışığı yanıp sönmeye başlar.
• Otomatik bekleme işlevi, tuner işlevi sırasında
çalışmaz.
• Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme
moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
– Ses sinyali algılandığında
– Ses dosyalarının çalınması sırasında
– Önceden ayarlanan Çalma Zamanlayıcısı
veya Uyku Zamanlayıcısı devredeyken
Ek Bilgiler
Uyumlu cihazlara yönelik
web siteleri
Uyumlu USB cihazları ve Bluetooth
cihazlar hakkındaki en yeni bilgiler için
aşağıdaki web sitelerini inceleyin.
Latin Amerika'daki müşteriler için:
<http://esupport.sony.com/LA>
ABD'deki müşteriler için:
<http://esupport.sony.com/>
Avrupa ve Rusya'daki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/>
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler
için:
<http://www.sony-asia.com/support>
Gösterge panelinde “PROTECT” ve
“EXX” (X sayıdır) ifadeleri
görünüyorsa
Güç kablosunun fişini derhal çıkarın.
• Cihazın havalandırma deliklerini
kapatan bir nesne olup olmadığını
kontrol edin.
• Bağlanan USB cihazını çıkarın.
USB cihazında herhangi bir sorun
bulunmadığından emin olun.
Yukarıdakileri kontrol edip sorunları
giderdikten sonra, güç kablosunun
fişini yeniden takın ve sistemi açın.
Sorun devam ederse size en yakın
Sony satıcısına danışın.
Genel
Sistem, bekleme moduna geçti.
Sorun Giderme
Servis personeli onarım sırasında bazı
parçaları değiştirirse bu parçaların size
geri verilmeyebileceğini unutmayın.
Saat veya zamanlayıcı ayarı iptal
ediliyor.
• Güç kablosu çıkarılmıştır veya bir güç
arızası meydana gelmiştir. Saati
(sayfa 9) ve zamanlayıcıyı (sayfa 21)
yeniden ayarlayın.
Ek Bilgiler
Sisteminizi kullanırken bir sorunla
karşılaşırsanız sorununuzu aşağıdaki
kontrol listesinden bulun ve düzeltici
işlemi yapın.
Sorun devam ederse size en yakın Sony
satıcısına danışın.
• Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında
veya ses sinyali çıkışı olmadığında,
sistem yaklaşık 15 dakika içinde
bekleme moduna geçer (sayfa 22).
Ses yok.
• Ses düzeyini ayarlayın.
• Varsa isteğe bağlı cihazın bağlantısını
kontrol edin (sayfa 8).
• Bağlanan cihazı açın.
Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.
• Sistemi parazit kaynaklarından
uzaklaştırın.
• Sistemin fişini farklı bir prize takın.
• Güç kablosuna bir parazit filtresi
(piyasada bulunabilir) takın.
• Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
Zamanlayıcı çalışmıyor.
• Zamanlayıcı ayarını kontrol edin ve
doğru zamanı ayarlayın (sayfa 21).
• Uyku Zamanlayıcısı işlevini iptal edin
(sayfa 21).
23TR
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
“OVER CURRENT” ifadesi görünüyor.
• Uzaktan kumanda ve cihaz arasındaki
engelleri kaldırın.
• Uzaktan kumandayı cihaza yaklaştırın.
• Uzaktan kumandayı cihazın sensörüne
doğrultun.
• Pilleri (R6/AA boyutu) değiştirin.
• Cihazı floresan lambadan uzaklaştırın.
•
Cihazdaki herhangi bir düğmeye
bastığınızda “CHILD” ve “LOCK”
ifadeleri görünüyor.
Hatalı görüntüleme.
• Çocuk Kilidi işlevini kapatın (sayfa 22).
USB cihazı
Ses yok.
• USB cihazı doğru bir şekilde
takılmamıştır. Sistemi kapatın ve USB
cihazını yeniden takın, ardından sistemi
açın.
Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses
sorunları var.
• Desteklenmeyen bir USB cihazı
kullanıyorsunuzdur. Web sitesindeki,
uyumlu USB cihazlarıyla ilgili bilgileri
inceleyin (sayfa 23).
• Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden
takın, ardından sistemi açın.
• Müzik verilerinin kendisi parazit
içeriyordur veya ses bozuktur. Müzik
verilerini oluştururken bilgisayarın
koşullarına bağlı olarak parazit girmiş
olabilir. Müzik verilerini yeniden
oluşturun.
• Ses dosyalarını kodlarken kullanılan
bit hızı düşüktür. USB cihazına daha
yüksek bit hızına sahip ses dosyaları
gönderin.
Uzun süre “READING” ifadesi
görüntüleniyor veya çalma işleminin
başlaması uzun sürüyor.
• Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda
uzun sürebilir:
– USB cihazında çok sayıda klasör veya
dosya bulunuyordur.
– Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
– Bellek kapasitesi çok yüksektir.
– Dahili bellek parçalıdır.
24TR
bağlantı noktasındaki elektrik akımı
düzeyiyle ilgili bir sorun algılanmıştır.
Sistemi kapatın ve USB cihazını bağlantı
noktasından çıkarın. USB cihazıyla ilgili
bir sorun olmadığından emin olun. Bu
gösterim şekli devam ederse size en
yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
• USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş
olabilir; müzik verilerini USB cihazına
yeniden gönderin.
• Bu sistemin görüntüleyebileceği
karakter kodları yalnızca rakamlar ve
harflerdir. Görüntülenemeyen diğer
karakterler “_” şeklinde görünür.
USB cihazı tanınamıyor.
• Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden
takın, ardından sistemi açın.
• Web sitesindeki, uyumlu USB
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 23).
• USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu
sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin
olarak USB cihazınızın kullanım
talimatlarına bakın.
Çalma işlemi başlamıyor.
• Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden
takın, ardından sistemi açın.
• Web sitesindeki, uyumlu USB
cihazlarıyla ilgili bilgileri inceleyin
(sayfa 23).
Çalma işlemi ilk dosyadan başlamıyor.
• Çalma modunu Normal Çalma modu
olarak ayarlayın (sayfa 10).
Ses dosyası çalınamıyor.
• MP3 PRO biçimindeki MP3 dosyaları
çalınamaz.
• Bazı AAC dosyaları düzgün
çalınamayabilir.
• Video akışı bulunan bir AAC dosyası
çalınamaz.
• Windows Media Audio Lossless ve
Professional biçimindeki WMA
dosyaları çalınamaz.
• FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya
sistemleriyle biçimlendirilmiş USB
cihazları desteklenmemektedir.*
• Bölümlere ayrılmış bir USB depolama
cihazı kullanıyorsanız yalnızca ilk
bölümdeki dosyalar çalınabilir.
• Sistem en fazla iç içe 8 klasörü çalabilir.
• Şifrelenmiş veya şifrelerle korunan
dosyalar çalınamaz.
• DRM (Dijital Haklar Yönetimi) telif
hakkı korumasına sahip dosyalar bu
sistemle çalınamaz.
• Yakında kablosuz LAN, başka bir
Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın
gibi elektromanyetik radyasyon üreten
bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.
* Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler,
ancak bazı USB cihazları tüm bu FAT'leri
desteklemeyebilir. Ayrıntılar için her USB
cihazının kullanım talimatlarına bakın veya
üreticiyle iletişime geçin.
Şiddetli uğultu, parazit veya bozuk ses
sorunları var.
Bluetooth cihazı
Eşleştirme yapılamıyor.
• Bluetooth cihazı sisteme yaklaştırın.
• Sistemin etrafında başka Bluetooth
cihazlar varsa eşleştirme
yapılamayabilir. Bu durumda, diğer
Bluetooth cihazları kapatın.
• Bluetooth cihazda doğru şifrenin
girildiğinden emin olun.
• Bluetooth sinyalini “BT ON” olarak
ayarlayın (sayfa 16).
Bağlantı yapılamıyor.
• Bağlanmaya çalıştığınız Bluetooth cihaz
A2DP profilini desteklemiyordur ve
sisteme bağlanamaz.
• Bluetooth cihazın Bluetooth işlevini
etkinleştirin.
• Bluetooth cihazdan bir bağlantı kurun.
• Eşleştirme kaydı bilgileri silinmiştir.
Eşleştirme işlemini yeniden yapın.
• Bluetooth cihazın eşleştirme kayıt
bilgilerini silin ve işlemi yeniden yapın.
Ses atlama yapıyor veya dalgalanıyor ya
da bağlantı kesiliyor.
• Sistem ve Bluetooth cihaz birbirinden
çok uzaktadır.
• Sistem ile Bluetooth cihaz arasında
engeller varsa bu engelleri kaldırın veya
bunlardan kaçının.
• Önce Bluetooth cihazınızda sesi açın,
ardından VOLUME +/– düğmesini
kullanarak ses düzeyini ayarlayın.
• Sistem ile Bluetooth cihaz arasında
engeller varsa bu engelleri kaldırın veya
bunlardan kaçının.
• Yakında kablosuz LAN, başka bir
Bluetooth cihaz veya mikrodalga fırın
gibi elektromanyetik radyasyon üreten
bir cihaz varsa bunları uzaklaştırın.
• Bağlanan Bluetooth cihazın sesini kısın.
Tuner
Şiddetli uğultu veya parazit var ya da
istasyonlar alınamıyor. (Gösterge
panelinde “TUNED” veya “ST” ifadesinin
ışığı yanıp sönüyor.)
• Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
• İyi bir sinyal alışı elde etmek için
antenin yerini ve yönünü değiştirin.
• Piyasada bulunabilen bir hârici anten
bağlayın.
• Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.
Ek Bilgiler
Bluetooth bu cihazı algılayamıyor veya
gösterge panelinde “BT OFF” ifadesi
görünüyor.
Bluetooth cihazınızın sesi bu sistemde
duyulamıyor.
Party Chain
Party Chain işlevi etkinleştirilemiyor.
• Bağlantıyı kontrol edin (sayfa 19).
• Ses kablolarının doğru şekilde
bağlandığından emin olun.
Gösterge panelinde “PARTY” ve
“CHAIN” ifadelerinin ışığı yanıp
sönüyor.
• Party Chain işlevi sırasında AUDIO IN
işlevi seçilidir. Diğer işlevlerden birini
seçmek için FUNCTION +/–
düğmesine art arda basın.
• Sistemi yeniden başlatın.
25TR
Party Chain işlevi düzgün çalışmıyor.
• Sistemi kapatın. Ardından, sistemi açın
ve Party Chain işlevini etkinleştirin.
Sistemin sıfırlanması
Hala düzgün çalışmıyorsa sistemi fabrika
ayarlarına döndürün.
Bu işlemi yapmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 Güç kablosunun fişini çıkarın ve
ardından yeniden takın.
2 Sistemi açmak için ?/1 düğmesine
basın.
3 x düğmesini basılı tutarken,
FUNCTION düğmesine yaklaşık
3 saniye boyunca basın.
Gösterge panelinde “RESET” ifadesi
görüntülenir.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan,
kayıtlı radyo istasyonları,
zamanlayıcılar ve saat gibi ayarların
tümü fabrika ayarına döndürülür.
Mesajlar
Kullanım sırasında gösterge panelinde
aşağıdaki mesajlardan biri görünebilir
veya yanıp sönebilir.
CHILD LOCK
Çocuk kilidi işlevi etkinleştirilmiştir.
CONNECT
Sistem Bluetooth işlevi sırasında en son
bağlanan cihaza bağlanıyordur.
ERROR
USB cihazı tanınamamıştır veya
bilinmeyen bir cihaz bağlıdır.
GUEST
Party Chain işlevi etkinken sistem Party
Guest olur.
HOST
Party Chain işlevi etkinken sistem Party
Host olur.
26TR
NoDEVICE
USB cihazı bağlanmamıştır.
NO TRACK
Sisteme çalınabilecek dosya
yüklenmemiştir.
NOT SUPPORT
Desteklenmeyen bir USB cihazı bağlıdır
veya USB cihazı bir USB çoklayıcı
aracılığıyla bağlanmıştır.
PAIRING
Sistem eşleştirme modundadır.
READING
Sistem USB cihazının bilgilerini
okuyordur. Bazı işlemler yapılamaz.
TIME NG
Çalma Zamanlayıcısının açma ve
kapatma zamanları aynıdır.
Önlemler
Güvenlik hakkında
• Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız güç
kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden
(şebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini
çekerken her zaman fişi tutun. Asla kablonun
kendisini çekmeyin.
• Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer
veya sıvı dökülürse sistemin fişini çekin ve
sistemi yeniden çalıştırmadan önce yetkili
personele kontrol ettirin.
• (ABD'deki müşteriler için)
Fişin bir ucu güvenlik nedeniyle diğerinden
daha geniştir ve duvar prizine yalnızca tek
yönlü olarak takılabilir. Fişi prize tamamen
sokamazsanız satıcınızla iletişime geçin.
• AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis
merkezinde değiştirilmelidir.
Yerleştirme hakkında
• Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak,
soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli
havalandırma bulunmayan veya titreşime,
doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa
tabi yerlere yerleştirmeyin.
• Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş
(örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere
yerleştirirken dikkatli olun.
• Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir
yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya
yerleştirilirse nem, cihazın içindeki lensin
üzerinde yoğunlaşarak sistemin
arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda,
sistemi nem buharlaşana kadar kapalı
durumda bırakın.
Isı yükselmesi hakkında
• Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi
normaldir ve alarm nedeni değildir.
• Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde
kullanılıyorsa sıcak olabileceğinden, kabine
dokunmayın.
• Havalandırma deliklerini kapatmayın.
Hoparlör sistemi hakkında
Dâhili hoparlör sistemi manyetik açıdan
korumalı değildir ve yakında bulunan TV
setlerindeki görüntü manyetik olarak
bozulabilir. Bu durumda, TV'yi kapatın,
15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın.
İyileşme olmazsa sistemi TV'den uzaklaştırın.
Kabinin temizlenmesi
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin
veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
• Bluetooth cihazlar birbirlerinin yaklaşık
10 metresi (33 fit) (engelsiz mesafe) içinde
kullanılmalıdır. Etkili iletişim mesafesi
aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.
– Bluetooth bağlantısı olan cihazlar arasında
bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir
engel bulunduğunda
– Kablosuz LAN kurulan yerlerde
– Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların
etrafında
– Diğer elektromanyetik dalgaların meydana
geldiği yerlerde
• Bluetooth cihazlar ve kablosuz LAN (IEEE
802.11b/g) aynı frekans bandını (2,4 GHz)
kullanır. Bluetooth cihazınızı kablosuz LAN
özelliğine sahip bir cihazın yakınında
kullanırken, elektromanyetik girişim
meydana gelebilir. Bu durum daha düşük veri
transfer hızlarına, parazite veya
bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir
durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:
– Bu sistemi ve Bluetooth cihazı kablosuz
LAN cihazından en az 10 metre (33 fit)
uzaktayken bağlamayı deneyin.
– Bluetooth cihazı 10 metre (33 metre) içinde
kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.
Ek Bilgiler
Bluetooth iletişimi hakkında
• Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı
tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir.
Bu girişim arızaya neden olabileceğinden,
bu sistemi ve Bluetooth cihazı aşağıdaki
durumlarda her zaman kapatın:
– Hastaneler, trenler, uçaklar, benzin
istasyonları ve yanıcı gazların
bulunabileceği herhangi bir yerde
– Otomatik kapıların veya yangın
alarmlarının yakınında
• Bu sistem Bluetooth teknolojisi kullanılarak
yapılan iletişim sırasında güvenlik sağlama
aracı olarak Bluetooth özelliğiyle uyumlu
güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu
güvenlik ayar içeriklerine ve diğer faktörlere
bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle
Bluetooth teknolojisini kullanarak iletişim
sağlarken her zaman dikkatli olun.
• Sony, Bluetooth teknolojisi kullanılarak
sağlanan iletişim sırasındaki bilgi
sızıntılarından kaynaklanan zararlar veya
diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz.
• Bu sistemle aynı profile sahip tüm Bluetooth
cihazlarla Bluetooth iletişimi kesin olarak
garanti edilmez.
• Bu cihaza bağlanan Bluetooth cihazlar
Bluetooth SIG, Inc. tarafından belirlenen
Bluetooth özelliğine uymalı ve uyumluluk
belgelendirilmelidir. Ancak, bir cihaz
Bluetooth özelliğine uyduğunda bile,
Bluetooth cihazın niteliklerinin veya
özelliklerinin bağlanmayı imkansız hale
getirebileceği veya farklı kontrol
yöntemlerine, görüntülemeye veya çalışmaya
yol açabileceği durumlar olabilir.
• Bu sisteme bağlanan Bluetooth cihaza, iletişim
ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak
parazit meydana gelebilir ya da ses kesilebilir.
27TR
Teknik Özellikler
SES GÜCÜ ÖZELLİKLERİ
GÜÇ ÇIKIŞI VE TOPLAM HARMONİK
BOZULMA:
(yalnızca ABD modeli)
6 ohm'luk yüklerle, iki kanal da
kullanılırken 120 - 10.000 Hz arası; kanal
minimum RMS gücü başına 75 watt
olarak ölçülmüştür, 250 mili watt ile
ölçülen çıkış arası en fazla %0,7 toplam
harmonik bozulma vardır.
Amplifikatör bölümü
Aşağıdaki değerler ölçülmüştür
ABD modeli:
AC 120 V, 60 Hz
Meksika modeli:
AC 127 V, 60 Hz
Avrupa ve Rusya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Şili ve Bolivya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Diğer modeller:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Güç çıkışı (ölçülen)
150 W + 150 W (6 ohm, 1 kHz,
%1 THD'de)
RMS çıkış gücü (referans)
250 W + 250 W (kanal başına 6 ohm,
1 kHz'de)
Girişler
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Voltaj 2 V, empedans 47 kilohm
Çıkışlar
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Voltaj 2 V, empedans 1 kilohm
28TR
USB bölümü
Desteklenen biçim
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps – 320 kbps, VBR
WMA: 48 kbps – 192 kbps
AAC: 48 kbps – 320 kbps
WAV: 16 bit PCM
Örnekleme frekansları
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8 kHz – 48 kHz
Desteklenen USB cihazı
Yığın Depolama Sınıfı
En yüksek akım
1A
(USB) bağlantı noktası
Tip A
Bluetooth bölümü
İletişim sistemi
Bluetooth Standart sürüm 3.0
Çıkış
Bluetooth Standart Güç Sınıfı 2
Maksimum iletişim mesafesi
Görüş mesafesi yak. 10 m1)
Frekans bandı
2,4 GHz band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modülasyon yöntemi
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum
- Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum)
Uyumlu Bluetooth profilleri2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Ses Video Uzaktan
Kumanda Profili)
Desteklenen codec'ler
SBC (Sub Band Codec - Alt Bant
Codec'i)
AAC (Advanced Audio Coding Gelişmiş Ses Kodlaması)
aptX (aptX Codec'i)
1) Gerçek mesafe; cihazlar arasındaki engeller,
bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik
alanlar, statik elektrik, sinyal alış hassasiyeti,
antenin performansı, işletim sistemi, yazılım
uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak
değişir.
2) Standart Bluetooth profilleri cihazlar
arasındaki Bluetooth iletişiminin amacını
gösterir.
FM tuner bölümü
FM stereo, FM süperheterodin tuner
Anten
FM kablo anteni
Ayar aralığı
ABD modeli:
87,5 MHz – 108,0 MHz (100 kHz'lik
adımlarla)
Diğer modeller:
87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz'lik
adımlarla)
Güç tüketimi (Güç Tasarrufu modunda)
Avrupa ve Rusya modelleri:
0,5 W (“BT STBY”, “OFF” olarak
ayarlandığında)
6 W (“BT STBY”, “ON” olarak
ayarlandığında)
Boyutlar (g/y/d) (Yak.)
757 mm × 303 mm × 363 mm
(29 ⅞ inç × 12 inç × 14 ⅜ inç)
Ağırlık (Yak.)
13,8 kg (30 lb 7 ons)
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan kumanda (1)
R6 (AA boyutu) piller (2)
FM kablo anteni (1)
Tasarım ve teknik özellikler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Hoparlör bölümü
Ek Bilgiler
Hoparlör sistemi
2 yönlü, Bass reflex
Hoparlör birimi
Woofer: 200 mm (7 ⅞ inç), koni tipi
Tweeter: 66 mm (2 ⅝ inç), koni tipi
Ölçülen empedans
6 ohm
Genel
Güç gereklilikleri
ABD modeli:
AC 120 V, 60 Hz
Meksika modeli:
AC 127 V, 60 Hz
Avrupa ve Rusya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Şili ve Bolivya modelleri:
AC 220 V – 240 V, 50 Hz
Diğer modeller:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Enerji tüketimi
110 W
29TR
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising