Sony | CMT-FX350i | Sony CMT-FX350i FX350i Micro Hi-Fi iPod dock Kullanım Talimatları

4-178-511-11(1) (TR)
Cihaz
Başlarken
Radyonun dinlenmesi
iPod’u oynatma
1 “DAB” veya “TUNER FM” i seçin.
1 iPod işlevini seçin.
FUNCTION +/– I düğmesine art arda basın.
Micro HI-FI
Component System
2 Ayar yapın.
Otomatik tarama için
“AUTO” ifadesi görününceye kadar art arda
TUNING MODE V düğmesine, ardından + C/– B
düğmesine basın. Bir istasyon bulunduğunda tarama
otomatik olarak durur ve göstergede “ST” (yalnızca
stereo programlar için) ifadesi görünür.
Kullanım Talimatları
TR
FM istasyonu taraması durmazsa, taramayı
durdurmak için x I düğmesine basın, ardından elle
ayar yapın (aşağıda gösterilmiştir).
RDS hizmetleri (yalnızca Avrupa modeli) sunan bir
DAB veya FM istasyonu bulduğunuzda, göstergede
hizmet adı veya istasyon adı görünür.
CMT-FX350i
Uzaktan Kumanda
© 2010 Sony Corporation
Yangın tehlikesini önlemek için cihazın havalandırma
deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle
örtmeyin. Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın
üzerine yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için,
bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz
bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu
eşyaları yerleştirmeyin.
Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı
yerlere kurmayın.
Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için
kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC
prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark
ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.
Pilleri veya cihazı pilleri takılıyken güneş ışığı, ateş vb.
aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece
şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına
neden olabilir.
DİKKAT
Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin
maruz kalacağı tehlikeyi artırır.
Bu cihaz bir SINIF 1
LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır.
Bu işaret, cihazın arka
tarafında, dış kısımda
yer almaktadır.
Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler
yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı
ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation’dır.
EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan
Sony Deutschland GmbH şirketidir. Servis veya garantiyle
ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis veya
garanti belgelerindeki adreslere bakın.
Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazların Bertaraf Edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne
evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.
Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama
noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde
bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan
bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği,
çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz
sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle,
evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız
mağazayla iletişime geçin.
İlgili aksesuarlar: Uzaktan kumanda
Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle
birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması
gerektiğini gösterir.
Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte
kullanılabilir. Pil %0,0005’ten fazla cıva veya %0,004’ten
fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya
simgeleri eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak,
pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının
neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından
potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle
yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde,
bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından
değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından
emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir
toplama noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde
çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına
teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha
ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel
atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza
ile iletişime geçin.
DualDisc’ler hakkında not
C Güç
Güç kablosunu bir prize takın.
Fiş prize uymazsa, cihazla birlikte verilen fiş adaptörünü
sökün (yalnızca bir adaptörle donatılan modeller için).
iPod’un kullanılması
®
DAB radyo istasyonundan sinyal alınması
Sistemi satın aldıktan sonra ilk kez çalıştırdığınızda,
DAB Otomatik Taraması otomatik olarak başlatılır ve
mevcut hizmetlerin listesini oluşturur. DAB Otomatik
Taraması sırasında, “****” işareti görünür. DAB
Otomatik Taraması sırasında cihazın veya uzaktan
kumandanın üzerindeki düğmelere basmayın.
Tarama işlemi kesilir ve hizmet listesi düzgün
bir şekilde oluşturulamayabilir.
DAB Otomatik Taramasını elle çalıştırmak için,
“Radyonun dinlenmesi” bölümünde “DAB Otomatik
Taramasının elle çalıştırılması” işlemini yapın. Başka bir
bölgeye taşındıysanız, DAB Otomatik Taramasını elle
yapın ve yayın içeriklerini yeniden kaydedin.
Elle ayar için (yalnızca FM bandı)
“MANUAL” ifadesi görününceye kadar TUNING
MODE V düğmesine, ardından istediğiniz istasyonu
bulmak için + C/– B düğmesine art arda basın.
DAB istasyonları hakkında notlar
Bir DAB istasyonunu bulduğunuzda, ses duymanız birkaç
saniye sürebilir.

İkincil hizmet sona erdiğinde otomatik olarak birincil hizmet alınır.

Bu radyo alıcısı veri hizmetlerini desteklemez.

Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve öncelikle E
tarafını takıp kutupları aşağıda gösterildiği gibi
eşleyerek iki adet R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte
verilmemiştir) takın.
üzerindeki DAB INITIAL SCAN E düğmesine basın.
“DAB SCAN” ve “PUSH ENTER” ifadeleri görünür.
2 Tarama yapmak için
D düğmesine basın.
Notlar
Ülkenizde veya bölgenizde DAB yayını desteklenmiyorsa,
“NO SERV” ifadesi görünür.
Bu işlem daha önceden kaydedilmiş tüm istasyonları siler.

DAB ayarlarınızı korumak için, DAB/FM antenini çıkarmadan önce
sistemin kapalı olduğundan emin olun.


Normal kullanıldığında, pillerin yaklaşık altı ay gitmesi gerekir.

Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri
birlikte kullanmayın.

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerin sızıntı
yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek
için pilleri çıkarın.

1 CD mekanizmasını korumak için disk varsa çıkarın.
2 Sistemi kapatmak için cihazın üzerindeki !/1
(güç) 1 düğmesine basın ve “STANDBY” ifadesinin
yanıp sönmeyi kestiğinden emin olun.
3 Güç kablosunu çıkarın.
Saatin ayarlanması
1 Sistemi açmak için !/1 1 düğmesine basın.
2 Saat ayar modunu seçmek için TIMER MENU P
düğmesine basın.
“PLAY SET” ifadesi yanıp dönüyorsa, “CLOCK” u
seçmek için art arda V/v T düğmesine, ardından
(gir) D düğmesine basın.
3
Saati ayarlamak için art arda V/v T düğmesine,
D düğmesine basın.
ardından
Bir CD’nin/MP3 diskin oynatılması
1 CD işlevini seçin.
Tekrar Oynatma hakkında not
“REP1”, oynatma durduruluncaya kadar tek bir parçanın veya
dosyanın tekrar oynatılacağını gösterir.
Karışık oynatma modu hakkında not
FUNCTION +/– 9 düğmesine art arda basın.
2 Bir disk yerleştirin.
Cihazın üzerindeki Z PUSH OPEN/CLOSE F
düğmesine basın ve CD bölmesine etiket tarafı üstte
olacak şekilde bir disk yerleştirin.
CD bölmesini kapatmak için, cihazın üzerindeki
Z PUSH OPEN/CLOSE F düğmesine basın.
Sistemi kapattığınızda, seçilen karışık oynatma modu (“SHUF” veya
“
 SHUF”) silinir ve oynatma modu normal oynatma moduna
döner (“
”).
MP3 diskleri oynatma hakkında notlar
X (duraklat) I düğmesine basın.
Oynatmaya devam etmek için,
düğmeye yeniden basın.
MP3 dosyaları içeren bir diske başka parça veya dosya türlerini ya da
gereksiz klasörleri kaydetmeyin.

MP3 dosyası içermeyen klasörler atlanır.

MP3 dosyaları diske kaydedildikleri sırayla oynatılır.

Sistem yalnızca “.mp3” dosya uzantısına sahip MP3
dosyalarını oynatabilir.

Dosya adının uzantısı “.mp3” olduğunda bile, gerçek dosya farklı
olursa, bu dosyanın oynatılması hoparlör sistemine zarar verebilecek
nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir ve sistem arızalanabilir.

Maksimum:
-klasör sayısı 255 (kök klasör dahil),
-MP3 dosyası sayısı 512,
-dosya düzeyi (dosyaların ağaç yapısı) sayısı ise 8’dir.

Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımlarıyla, kayıt cihazlarıyla ve kayıt
ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskler
parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç oynatılamayabilir.
Çok oturumlu diskleri oynatma hakkında notlar
3 Oynatma işlemini başlatın.
N (oynat) I düğmesine basın.
Diğer işlemler
Basın
Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
x (durdur) I düğmesine basın.
MP3 diskte bir
klasör seçme
Parça veya dosya
seçme
(klasör seç) +/– R düğmesine
art arda basın.
. (geri git) B/> (ileri git) C
düğmesine basın.
Parçada veya
dosyada bir
noktayı bulma
Oynatma sırasında m (geri sar) B/
M (hızlı ileri sar) C düğmesini
basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz
noktada bırakın.
Tekrar Oynatmayı “REP” veya “REP1” ifadesi
seçme
görününceye kadar REPEAT W
düğmesine art arda basın.
Oynatma modunun değiştirilmesi
Oynatıcı durdurulmuşken PLAY MODE V düğmesine
art arda basın. Normal oynatmayı (diskteki klasörde
”), karışık
bulunan tüm MP3 dosyaları için “
oynatmayı (“SHUF” veya klasör karıştırma için
 SHUF*”) veya program oynatmayı
“
(“PGM”) seçebilirsiniz.
* CD-DA (ses) disk oynatırken,
(SHUF) Oynatma, normal
(SHUF) Oynatmayla aynı işlemi yapar.
V/v T.
.B/> C. Hızlı ileri veya
hızlı geri sardırmak için, düğmeyi
basılı tutun.
b T/
 D.
Oynatma sırasında m B/M C
düğmesini basılı tutun ve düğmeyi
istediğiniz noktada bırakın.
B T/TOOL MENU Q/RETURN
O (geri dön) S düğmesine basın.
Sistem açıkken, sistemi iPod için pil şarj cihazı
olarak kullanabilirsiniz.
Şarj işlemi, iPod, iPod konnektörüne yerleştirildiğinde
başlar. Şarj durumu iPod ekranında görünür. Ayrıntılar
için, iPod’unuzun kullanım kılavuzuna bakın.
iPod’u çıkarın. Ayrıca sistemi kapatmak da iPod’un şarj
edilmesini durdurur.
Notlar
iPod’u, yerleştirirken veya çıkarırken cihazın üzerindeki iPod
konnektörüyle aynı açıda tutun ve konnektörün hasar görmesini
önlemek için iPod’u çevirmeyin veya sallamayın.

Cihazı, konnektöre bir iPod takılıyken taşımayın.
Taşırsanız cihaz arızalanabilir.

iPod’u yerleştirirken veya çıkarırken, cihazı tek elinizle destekleyin
ve yanlışlıkla iPod’un kontrollerine basmamaya dikkat edin.

iPod’u çıkarmadan önce, oynatmayı duraklatın.

Video oynatırken . B/> C düğmesi çalışmazsa, hızlı
ileri sarmak (hızlı geri sarmak) için m B/M C düğmesini
basılı tutun.

Ses düzeyini değiştirmek için, VOLUME +/– H düğmesini kullanın.
iPod’da ayarlansa bile ses düzeyi değiştirilemez.

Cihazın üzerindeki iPod Bağlantı İstasyonu J yalnızca iPod için
tasarlanmıştır. Başka bir taşınabilir ses çalar bağlayamazsınız.

iPod kullanmak için, iPod’unuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Sony, bu cihazla birlikte bir iPod kullanıldığında, iPod’a kayıtlı
verilerin kaybolması veya zarar görmesi durumunda sorumluluk
kabul etmez.

Kendi programınızı oluşturma
(Program Oynatma)
1 CD işlevini seçin.
FUNCTION +/– I düğmesine art arda basın.
2 Oynatma modunu seçin.
3 İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için + C/– B
Oynatmayı
durdurma
DISPLAY Y düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye
süreyle görüntülenir.
MEMORY U düğmesine basın.
İşlemler
Not
Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse
saat ayarları kaybolur.
1 İstediğiniz istasyonu bulun.
2 Radyo alıcısı bellek modunu seçmek için TUNER
iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörü sistemle birlikte verilmemiştir.
iPod modellerinden birini kullanırken iPod’unuzla birlikte verilen
adaptörü kullanın. iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle ilgili
ayrıntılar için, iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle birlikte
verilen talimatlara bakın.
Yapılacak İşlem
Oynatmayı
duraklatma
4 Dakikayı ayarlamak için aynı işlemleri yapın.
Radyo istasyonlarını kaydetme
Not
Basın
X/x I.
iPod’un şarj edilmesinin durdurulması
1 DAB Otomatik Taramasını başlatmak için cihazın
Tarama işlemi tamamlandığında, mevcut hizmetlerin
listesi oluşturulur.
iPod Bağlantı İstasyonu Adaptörünü çıkarmak için,
adaptörü tırnağınızla veya düz bir nesneyle adaptörün
içindeki yuvayı kullanarak yukarıya doğru çekin.
Yapılacak İşlem
Oynatmayı
duraklatma
iPod menülerinde
aşağıya/yukarıya
doğru ilerleme
Sesli kitap/
podcast’teki
parçayı veya
bölümü seçme
Seçili öğeyi
belirtme
Sesli kitap/
podcast’teki
parçada veya
dosyada bir
noktayı bulma
Önceki menüye
geri dönme veya
bir menü seçme
DAB Otomatik Taramasının elle
çalıştırılması
Tarama işlemi başlar. Taramanın ilerleyişi, ileri doğru
hareket eden yıldız işaretleriyle (****) gösterilir.
Bölgenizde sunulan DAB hizmetlerine bağlı olarak,
tarama işlemi birkaç dakika sürebilir.
iPod Konnektörü
iPod’un kontrol edilmesi
Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla,
stereo sinyal alışını kapatmak için “MONO” ifadesi görününceye
kadar W düğmesine art arda basın.
iPod Bağlantı İstasyonu
Adaptörü
Uzaktan kumandanın kullanılması
N I düğmesine basın.
İpucu
Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak
yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler
cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip
düğmelerle de yapılabilir.
Bu sistemi taşırken
iPod, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde
kayıtlı ticari markasıdır.

“Made for iPod”, bir elektronik aksesuarın özellikle
iPod’a bağlanmak üzere tasarlandığı ve Apple
performans standartlarını karşıladığının geliştiricisi
tarafından onaylandığı anlamına gelir.

Apple, bu cihazın kullanımından veya güvenlikle ilgili
ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.

MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin
lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson’dan alınmıştır.

Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar
ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, TM ve işaretleri
belirtilmemiştir.
Kulaklığı cihazın üzerindeki PHONES jakına K takın.
Kullanmadan önce iPod Bağlantı İstasyonuna 0 bir iPod
Bağlantı İstasyonu Adaptörü takın.
Telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanan müzik diskleri

İsteğe bağlı kulaklığın takılması
Kablonun yalnızca soyulmuş kısmını takın.
Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar
Lisans ve Ticari Marka Uyarısı
A Antenler
B Hoparlörler
DualDisc, bir tarafındaki DVD biçiminde kayıtlı
materyali, diğer tarafındaki dijital ses materyaliyle
eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak,
ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına
uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe
oynatılacağı garanti edilemez.
Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri
oynatmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt
şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle
kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler
arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler
olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle oynatılamama
olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.
D Hoparlör kablosu (Kırmızı/3)
E Hoparlör kablosu (Siyah/#)
F Sol hoparlöre
İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni ayarlayın.
Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından
ve güç kablosundan uzak tutun.
DAB ve FM ayarlarınızı korumak için, DAB/FM antenini
çıkarmadan önce sistemin kapalı olduğundan emin olun.
Atık pillerin bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip diğer
Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
UYARI
A DAB/FM kablo anteni (Yatay biçimde açın.)
B Sağ hoparlöre
C Prize
FUNCTION +/– I düğmesine art arda basın.
2 iPod’u yerleştirin.
3 Oynatma işlemini başlatın.

Diskteki ilk oturum CD-DA oturumuysa, oturum biçiminden
bağımsız olarak diskteki diğer oturumlar tanınamaz; yalnızca ilk
oturumdaki CD-DA parçaları oynatılabilir.

İlk oturumun biçimi CD-ROM’sa ve sonraki oturumlar da aynı
biçimde kaydedilmişse, sistem, başka bir biçimde kaydedilen başka
bir oturuma rastlayıncaya kadar MP3 dosyalarını bu duruma uygun
olarak birden fazla oturum halinde oynatmaya devam eder.

düğmesine art arda basın.
Seçilen kayıt numarasına daha önce başka bir istasyon
atandıysa, istasyon yeni istasyonla değiştirilir.
Oynatıcı durdurulmuşken “PGM” ifadesi
görününceye kadar PLAY MODE V düğmesine
art arda basın.
3 İstediğiniz parça veya dosya numarasını seçin.
4 İstasyonu kaydetmek için D düğmesine basın.
5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4 arasındaki
İstediğiniz parça veya dosya numarası görününceye
kadar . B/> C düğmesine art arda basın.
MP3 dosyalarını programlarken, istediğiniz klasörü
+/– R düğmesine art arda basın,
seçmek için
ardından istediğiniz dosyayı seçin.
6 Kayıtlı bir radyo istasyonunu açmak için “PRESET”
Seçilen parça veya dosya numarası Seçilen parçanın veya dosyanın
toplam oynatma süresi
adımları tekrarlayın.
En fazla 20 adet DAB ve 20 adet FM istasyonu
kaydedebilirsiniz. Güç kablosunu çıkarsanız veya
bir güç arızası meydana gelse bile kayıtlı istasyonlar
yaklaşık 12 saat korunur.
ifadesi görününceye kadar TUNING MODE V
düğmesine, ardından istediğiniz kayıt numarasını
seçmek için + C/– B düğmesine art arda basın.
DAB istasyonlarını kaydetme hakkında not
Bir DAB hizmetini yalnızca alınabildiğinde kaydedebilirsiniz.
4 İstediğiniz parça veya dosyayı programlayın.
Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için
düğmesine basın.
D
5 Toplam 25 parçaya veya dosyaya kadar ek
parça veya dosya programlamak için 3.-4.
adımları tekrarlayın.
6 Parça veya dosya programınızı oynatmak için,
N I düğmesine basın.
Program, CD bölmesi açılıncaya kadar kullanılabilir
durumda kalır. Aynı programı yeniden oynatmak için,
N I düğmesine basın.
Program Oynatmanın iptal edilmesi
Oynatıcı durdurulmuşken “PGM” ifadesi kayboluncaya
kadar PLAY MODE V düğmesine art arda basın.
Programın son parçasının veya
dosyasının silinmesi
Oynatıcı durdurulmuşken CLEAR N düğmesine basın.
Programın toplam parça sayısı gibi program
bilgilerinin görüntülenmesi
DISPLAY Y düğmesine art arda basın.
İsteğe bağlı ses bileşenlerinin
kullanılması
1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ek ses bileşenini, bir analog ses kablosu (cihazla
birlikte verilmemiştir) kullanarak, cihazın üzerindeki
AUDIO IN jakına L bağlayın.
2 Sesi kısın.
VOLUME – H düğmesine basın.
3 AUDIO IN işlevini seçin.
FUNCTION +/– I düğmesine art arda basın.
4 Oynatma işlemini başlatın.
Bağlı bileşeni oynatmaya başlayın ve ses
düzeyini ayarlayın.
Sorun Giderme
Zamanlayıcıların kullanılması
Sistem iki zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı
da kullanıyorsanız, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.
Uyku Zamanlayıcısı:
Müzik dinlerken uykuya dalabilirsiniz. Bu işlev saat
ayarlanmadıysa bile çalışır.
SLEEP X düğmesine art arda basın. “AUTO” yu
seçerseniz, sistem oynatılmakta olan disk durduktan
sonra veya 100 dakika içerisinde kapanır.
1 Güç kablosuyla hoparlör kablolarının doğru ve sıkı
bir şekilde bağlandığından emin olun.
2 Sorununuzu aşağıdaki kontrol listesinde bulun ve
belirtilen düzeltici işlemi yapın.
Sorun devam ederse, size en yakın Sony satıcısıyla
iletişime geçin.
Göstergede “PROTECT” ifadesi görünürse
Oynatma Zamanlayıcısı:
Güç kablosunun fişini derhal çıkarın ve “PROTECT”
ifadesi kaybolduktan sonra aşağıdaki öğeleri
kontrol edin.

+ ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?

Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir
nesne var mı?

iPod konnektörü 0 kısa devre mi yapmış?
Yukarıdaki öğeleri kontrol edip her şeyin düzgün
olduğunu gördükten sonra, güç kablosunu yeniden
takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse, size en
yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.
Önceden ayarladığınız bir zamanda CD,
DAB/FM yayınıyla veya iPod’la uyanabilirsiniz.
Saati ayarladığınızdan emin olun.
1 Ses kaynağını hazırlayın.
Ses kaynağını hazırladıktan sonra ses düzeyini
ayarlamak için VOLUME +/– H düğmesine basın.
Belirli bir CD parçası veya ses dosyasından başlamak
için kendi programınızı oluşturun.
Not
Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak
bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın.
Bkz. “Otomatik bekleme işlevinin kapatılması.”
2 Zamanlayıcı ayar modunu seçin.
Sesin ayarlanması
Yapılacak İşlem
Ses düzeyini
ayarlama
Daha dinamik
bir ses üretme
(Dynamic Sound
Generator X-tra)
Ses efektini
ayarlama
VOLUME +/– H düğmesine basın.
Cihazın üzerindeki DSGX M
düğmesine basın.
EQ O düğmesine basın.
4 Oynatmanın başlatılacağı zamanı ayarlayın.
Saati ayarlamak için art arda V/v t düğmesine,
D düğmesine basın.
ardından
üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.
6 Ses kaynağını seçin.
İstediğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda
V/v t düğmesine, ardından
D düğmesine basın.
7 Sistemi kapatın.
!/1 1 düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan
15 saniye önce açılır.
Sistem ayarlanan zamanda açıksa, Oynatma
Zamanlayıcısı oynatmayı başlatmaz. Sistemin açıldığı
zamandan oynatmanın başlayacağı zamana kadar
sistemi çalıştırmayın.
Basın
Sistem açıkken DISPLAY Y
düğmesine art arda basın.
Sistem kapalıyken DISPLAY Y
düğmesine basın. Saat 8 saniye
süreyle görüntülenir.
Gösterge bilgileri hakkında notlar
Görüntülenemeyen karakterler “_” şeklinde görünür.
Aşağıdakiler görüntülenmez:
-bir MP3 diskin toplam oynatma süresi
-bir MP3 diskin kalan oynatma süresi

Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
-VBR (değişken bit hızı) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının
geçen oynatma süresi
-genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2’ye veya Joliet’e
uymayan klasör veya dosya adları

Aşağıdakiler görüntülenir:
-bir parçanın kalan oynatma süresi
-ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında,
MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası
için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullanıldığında ID3
sürüm 2 etiket bilgileri öncelikli olarak görüntülenir)
-büyük harfler (A - Z), rakamlar (0 - 9) ve (˝ $ % ’ ( ) * + , – . /
< = > @ [ \ ] _ ’ { | } ! ? ^ ~) simgelerinin kullanıldığı ID3 etiket
bilgilerinin en fazla 32 karakteri.
-hizmet adının en fazla 8 karakteri, DLS’nin (Dynamic Label
Segment) en fazla 128 karakteri ve büyük harfler (A - Z),
rakamlar (0 - 9) ve (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = > @ [ \ ] _ ’ { | } ! ? ^ ~)
simgelerinin kullanıldığı topluluk etiketinin en fazla
16 karakteri.

“PLAY SET” i seçmek için art arda V/v t düğmesine,
D düğmesine basın.
ardından
5 Oynatmanın durdurulacağı zamanı ayarlamak
*Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3 disk
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:
-normal oynatma sırasındaki parça veya dosya numarası
-normal oynatma sırasındaki parça veya dosya adı (“ ”)
-normal oynatma sırasındaki sanatçı adı (“ ”)
-normal oynatma sırasındaki albüm veya klasör adı (“
”)
-toplam oynatma süresi ve CD-DA diskteki toplam parça
sayısı (yalnızca normal oynatma modu seçiliyken ve
oynatıcı durdurulmuşken)
-MP3 diskteki toplam klasör (albüm) sayısı (yalnızca normal
oynatma modu seçiliyken ve oynatıcı durdurulmuşken)
-MP3 diskte bulunuyorsa hacim etiketi
Ayrıca, hizmet adı, kanal etiketi, kayıt numarası, DLS (Dynamic
Label Segment) veya topluluk etiketi gibi DAB istasyonu
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

3 Oynatma zamanlayıcısını ayarlayın.
Basın
Göstergenin değiştirilmesi
Yapılacak İşlem
Göstergedeki
bilgileri
değiştirme*
Sistem kapalıyken
saate bakma
TIMER MENU P düğmesine basın.
Ayarın kontrol edilmesi
1 TIMER MENU P düğmesine basın.
2 “SELECT” i seçmek için art arda V/v t düğmesine,
ardından
D düğmesine basın.
3 “PLAY SEL” i seçmek için art arda V/v t düğmesine,
ardından
D düğmesine basın.
Zamanlayıcının iptal edilmesi
3. adımda “OFF” ifadesi görününceye kadar yukarıdaki
D
işlemin aynısını tekrarlayın, ardından
düğmesine basın.
Ayarın değiştirilmesi
1. adımdan itibaren yeniden başlayın.
iPod kullanıcısı için notlar
Oynatma Zamanlayıcısını kullanırken iPod’un oynatılmadığından
emin olun.

Bağlı iPod’un durumuna bağlı olarak Oynatma
Zamanlayıcısı etkinleştirilmeyebilir.

İpucu
Oynatma Zamanlayıcısı ayarı, elle iptal edilmedikçe kalır.
iPod
Mesajlar
Ses yok.
iPod’un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
iPod’un müzik çaldığından emin olun.

Ses düzeyini ayarlayın.


Ses bozuk.
iPod’un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
Sesi kısın.

iPod’un “EQ” ayarını “Off ” veya “Flat” olarak ayarlayın.


iPod çalışmıyor.
iPod’un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
iPod’un en son yazılımla güncellendiğinden emin
olun. Güncellenmediyse, iPod’u sistemle birlikte
kullanmadan önce güncelleyin.

Sistem ve iPod’un çalışması birbirinden farklı
olduğundan, iPod’u uzaktan kumandanın veya cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanarak çalıştıramayabilirsiniz.
Böyle bir durumda, iPod’un üzerindeki kontrol
düğmelerini kullanın.


FULL: 25’ten fazla parçayı veya dosyayı (adımı)
programlamaya çalışmışsınızdır.
NO DISC: Oynatıcıda disk yoktur veya oynatılamayacak
nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.
NoPRESET (yalnızca DAB): Kayıtlı istasyon yoktur.
NO SERV (yalnızca DAB): Ülkenizde veya bölgenizde
desteklenen DAB yayını yoktur.
NO STEP: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.
No TEXT (yalnızca DAB): Alınan hizmette metin
bilgisi yoktur.
NOT USED: Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu
koşullar altında yapmaya çalışmışsınızdır.
OVER: Oynatma veya duraklatma sırasında > C
düğmesine basarken diskin sonuna ulaşmışsınızdır.
PUSH STOP: Oynatma sırasında PLAY MODE V
düğmesine basmışsınızdır.
TIME NG: Oynatma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş
zamanları aynı saate ayarlanmıştır.
iPod şarj edilemiyor.
iPod’un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
Sistemi, yalnızca açıkken iPod için pil şarj cihazı
olarak kullanabilirsiniz.
Önlemler

Genel
Sistem açılmıyor.
Güç kablosunun fişi prize takılı mı?


“PROTECT” ifadesi görünüyor.
iPod konnektöründeki elektrik akımı düzeyiyle ilgili
bir sorun algılanmıştır. Sistemi kapatın ve iPod’u
cihazın iPod konnektöründen çıkarın. iPod’da sorun
olmadığından emin olun. Bu gösterim şekli devam
ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Sistem, beklenmedik bir şekilde bekleme
moduna geçti.
Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali
çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde
bekleme moduna geçer. Bkz. “Otomatik bekleme
işlevinin kapatılması.”

Saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısının
çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.
Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse,
saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısı ayarı otomatik
olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.
+ ve – hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?

Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri
mi kullanıyorsunuz?

Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir
nesne var mı?

Belirtilen istasyon geçici olarak yayınını
durdurmuş olabilir.

Ses bir kanaldan geliyor veya sağdan ve soldan
gelen sesler dengesiz.
Hoparlörleri mümkün olduğunca simetrik
olarak yerleştirin.

Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

Şiddetli uğultu veya parazit var.
Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
Sistemin fişini farklı bir prize takın.

Güç kablosuna bir parazit filtresi (ayrı olarak satılır) takın.
Radyo Alıcısı
Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar
alınamıyor. (Göstergede “ST” ifadesi yanıp
sönüyor.)
Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.

İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun,
ardından anteni yeniden ayarlayın.

Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından
ve güç kablosundan uzak tutun.

Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

DAB radyo istasyonu sinyali düzgün alınamıyor.
Tüm anten bağlantılarını kontrol edin, ardından DAB
Otomatik Taraması işlemini yapın (bkz. “DAB radyo
istasyonundan sinyal alınması”).

Mevcut DAB hizmeti kullanılamıyor olabilir. Farklı bir
hizmet seçmek için + C/– B düğmesine basın.

Başka bir bölgeye taşındıysanız, bazı hizmetler/frekanslar
değişmiş olabileceğinden her zamanki yayınınızı
bulamayabilirsiniz.
Yayınların içeriklerini yeniden kaydetmek için DAB
Otomatik Araması işlemini yapın. (Bu işlem yapıldığında
daha önce kaydedilen tüm istasyonlar silinir.)



Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan
kumanda sensörü G arasındaki her türlü engeli
kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir
yere yerleştirin.

Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne doğrultun.

Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.

CD/MP3 oynatıcı
Radyo alıcısının sinyal alışının iyileştirilmesi
Sistemin güç yönetimi işlevini kullanarak CD oynatıcının
gücünü kapatın. Varsayılan olarak, CD oynatıcının
gücü açıktır.
CD oynatıcının gücünü kapatmak için cihazın üzerindeki
düğmeleri kullanın.
1 CD işlevini seçmek için FUNCTION I düğmesine art
arda basın.
2 Sistemi kapatmak için !/1 1 düğmesine basın.
3 “STANDBY” ifadesinin yanıp sönmesi sona erdikten
sonra, saati görüntülemek için DISPLAY Y
düğmesine basın. Ardından, x I düğmesini basılı
tutarken “CD POWER OFF” ifadesi görününceye
kadar !/1 1 düğmesine basın.
CD oynatıcının gücü kapalıyken erişim süresi artar.
CD oynatıcının gücünü açmak için, “CD POWER ON”
ifadesi görününceye kadar işlemi tekrarlayın.
Ses atlama yapıyor veya disk oynatılmıyor.
Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir
standın üzerine) taşıyın.

Hoparlörleri sistemden uzakta bir yere taşıyın veya ayrı
stantlara yerleştirin. Yüksek ses düzeyinde, hoparlör
titreşimi sesin atlama yapmasına neden olabilir.


Oynatma ilk parçadan başlamıyor.
Hem “PGM” hem de “SHUF” ifadesi kayboluncaya
kadar PLAY MODE V düğmesine art arda basarak
Normal Oynatmaya geri dönün.

Oynatmanın başlaması normalden daha
uzun sürüyor.
Aşağıdaki diskler oynatma işleminin başlatılması için
gereken süreyi artırabilir:
-karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
-çok oturumlu modda kaydedilen bir disk
-son haline getirilmemiş bir disk
(veri eklenebilecek bir disk)
-çok sayıda klasör içeren bir disk

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi
Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika
ayarlarına döndürün.
Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
1 Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından
sistemi açın.
2 FUNCTION I ve DAB INITIAL SCAN E düğmelerini
basılı tutarken, !/1 1 düğmesine basın.
Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo
istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların
tümü silinir.
Otomatik bekleme işlevinin kapatılması
Bu sistem bir otomatik bekleme işleviyle donatılmıştır.
Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali
çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde
otomatik olarak bekleme moduna geçer.
Varsayılan olarak, otomatik bekleme işlevi açıktır.
Otomatik bekleme işlevini kapatmak için cihazın
üzerindeki düğmeleri kullanın.
Sistem açıkken “AUTO. STBY OFF” ifadesi
görününceye kadar !/1 1 düğmesini basılı tutun.
İşlevi açmak için, işlemi “AUTO. STBY ON” ifadesi
görününceye kadar tekrarlayın.
Notlar
Otomatik bekleme işlevi açıkken göstergede “AUTO STANDBY”
ifadesi görünür.
Göstergede “AUTO STANDBY” ifadesi göründüğünde bile, otomatik
bekleme işlevi, radyo alıcısı işlevleri (DAB/FM) için geçersizdir.

Sistem aşağıdaki durumlarda bekleme moduna otomatik
olarak geçemeyebilir:
-ses sinyali algılandığında
-iPod bağlandığında
-ses parçalarının veya dosyalarının oynatılması sırasında
-önceden ayarlanan Oynatma Zamanlayıcısı veya Uyku
Zamanlayıcısı devredeyken


Bu sistemin OYNATABİLECEĞİ diskler
Ses CD’si
CD-R/CD-RW (ses verileri/MP3 dosyaları)


Bu sistemin OYNATAMAYACAĞI diskler
Hoparlör
Teknik Özellikler
Hoparlör sistemi: Tam aralıklı, 8 cm çapında, koni tipi
Ölçülen empedans: 4 ohm
Boyutlar (G/Y/D): Yaklaşık 148 mm × 240 mm × 127 mm
Ağırlık: Hoparlör başına yaklaşık net 1,23 kg
Ana birim
Genel
Amplifikatör bölümü
İngiltere modeli:
DIN güç çıkışı (ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz’de 4 ohm, DIN)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt
(1 kHz’de 4 ohm, %10 THD)
Müzik gücü çıkışı (referans): 9 watt + 9 watt
Avustralya modeli:
DIN güç çıkışı (ölçülen): 4 watt + 4 watt (1 kHz’de 4 ohm, DIN)
Sürekli RMS güç çıkışı (referans): 5 watt + 5 watt
(1 kHz’de 4 ohm, %10 THD)
Giriş
Çıkışlar
PHONES (stereo mini jak): 8 ohm veya daha yüksek empedansa sahip
kulaklıklar takılabilir
SPEAKERS: 4 ohm’luk empedansa sahip hoparlörler takılabilir
CD oynatıcı bölümü
Sistem: Kompakt disk ve dijital ses sistemi
Lazer Diyot Özellikleri
Emisyon Süresi: Sürekli
Lazer Çıkışı*: 44,6 µW’tan az
*Bu çıkış, 7 mm açıklıkla Optik Alma Blokundaki objektif lensi yüzeyinden
200 mm uzaklıkta ölçülen değerdir.
Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz
Sinyal/parazit oranı: 90 dB’den fazla
Dinamik aralık: 90 dB’den fazla
Radyo alıcısı bölümü
FM stereo, DAB/FM süperheterodin radyo alıcısı
Anten: DAB/FM kablo anteni
DAB radyo alıcısı bölümü:
Frekans aralığı*
III. Bant: 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
* Ayrıntılar için, aşağıdaki “DAB frekansı tablosuna” bakın.
DAB frekansı tablosu (III. Bant)
Frekans
Etiket
Frekans
Etiket
174,928 MHz
5A
209,936 MHz
10A

176,640 MHz
5B
211,648 MHz
10B
178,352 MHz
5C
213,360 MHz
10C
180,064 MHz
5D
215,072 MHz
10D
181,936 MHz
6A
216,928 MHz
11A
183,648 MHz
6B
218,640 MHz
11B
185,360 MHz
6C
220,352 MHz
11C
187,072 MHz
6D
222,064 MHz
11D
188,928 MHz
7A
223,936 MHz
12A
190,640 MHz
7B
225,648 MHz
12B
192,352 MHz
7C
227,360 MHz
12C
194,064 MHz
7D
229,072 MHz
12D
195,936 MHz
8A
230,784 MHz
13A
197,648 MHz
8B
232,496 MHz
13B
199,360 MHz
8C
234,208 MHz
13C
201,072 MHz
8D
235,776 MHz
13D
202,928 MHz
9A
237,488 MHz
13E
204,640 MHz
9B
239,200 MHz
13F
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Diskler hakkında notlar
Diski oynatmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından
dışına doğru silin.

Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik
maddeleri ya da vinil LP’ler için üretilmiş anti-statik
sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.

Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava
kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya
doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında
Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunun
fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen
çıkarın. Cihazın fişini çekerken her zaman fişi tutun.
Asla kablonun kendisini çekmeyin.

Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı
dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden
çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.

AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi
tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında
Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu,
kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan
veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir
ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.

Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana
gelebileceğinden, cihazı ve hoparlörleri özel işlem
görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere
yerleştirirken dikkatli olun.

Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere
taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem,
CD oynatıcının içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak
sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda,
diski çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık
bir saat boyunca çalışır durumda bırakın.

FM radyo alıcısı bölümü:
Ayar aralığı: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz’lik adımlarla)
Ara frekans: 2,048 MHz
iPod bölümü
Uyumlu iPod modelleri:
iPod nano
5. nesil
(video kamera)
iPod nano
4. nesil
(video)
iPod nano
3. nesil
(video)
iPod touch
2. nesil/
iPod touch
2009 Sonu
iPod classic
120 GB
160 GB (2009)
iPod classic
160 GB (2007)
iPod touch
1. nesil
iPod classic
80 GB
iPod nano
2. nesil
(alüminyum)
Isı yükselmesi hakkında
Çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir
ve alarm nedeni değildir.

Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde
kullanılıyorsa, sıcak olabileceğinden,
kabine dokunmayın.

Havalandırma deliklerini kapatmayın.

iPod
5. nesil
(video)
iPod nano
1. nesil
Hoparlör sistemi hakkında
Bu hoparlör sistemi manyetik açıdan korumalı değildir,
yakında bulunan TV setlerindeki görüntü manyetik
olarak bozulabilir. Bu durumda, TV’yi kapatın,
15-30 dakika bekleyin ve yeniden açın.
İyileşme olmazsa, hoparlörleri TV’den uzaklaştırın.
Kabinin temizlenmesi
Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin.
Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin
veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda (1),
DAB/FM kablo anteni (1)
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
AUDIO IN (stereo mini jak): Hassasiyet 550 mV, empedans 50 kilohm

CD-ROM
ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet’le uyumlu müzik
CD’si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki
CD-R/CD-RW’ler

“Oturum kapatılıyor” ifadesi gösterilmeden biten
çok oturumlu olarak kaydedilen CD-R/CD-RW’ler

Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW’ler, üzerinde
çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD‑RW’ler veya
uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW’ler

Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW’ler

MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka
dosyalar içeren diskler

Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız
şeklindeki) diskler

Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket
yapıştırılmış diskler

Tutkalın mührün dışına taştığı mühür takılı kiralık
veya kullanılmış diskler

Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep
kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler
Güç gereklilikleri:
İngiltere modeli: AC 230 V, 50/60 Hz
Avustralya modeli: AC 230 V – 240 V, 50/60 Hz
Enerji tüketimi: 28 watt
Boyutlar (G/Y/D) (hoparlörler hariç):
Yaklaşık 158 mm × 240 mm × 251,5 mm
Ağırlık (hoparlörler hariç): Yaklaşık 2,3 kg
iPod
4. nesil
iPod mini
iPod
4. nesil
(renkli gösterge)
Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W
Belirli baskı devre kartlarda, halojenli alevlenmeyi önleyici
maddeler kullanılmamıştır.


EEE yönetmeliğine uygundur
Download PDF