Sony | BDP-S790 | Sony BDP-S790 Wi-Fi® Özellikli Blu-ray Disc™ Oynatıcı Kullanım Talimatları

4-418-507-11(2) (TR)
Blu-ray Disc™ /
DVD Oynatıcı
Kullanım Talimatları
Bağlantılar ve Ayarlar
Oynatma
İnternet
Ayarlar ve Düzenlemeler
Ek Bilgiler
BDP-S790
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini
azaltmak için, bu cihazı yağmura veya neme
maruz bırakmayın.
Elektrik çarpmasını önlemek için, kabini
açmayın. Servis işlemlerini yalnızca yetkili
personele yaptırın.
Şebeke kablosunun yalnızca yetkili bir teknik
servis merkezinde değiştirilmesi gerekir.
Pillerin veya pilleri takılıyken cihazın güneş ışığı,
ateş veya benzeri gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz
bırakılmaması gerekir.
DİKKAT
Bu ürünle beraber optik cihazların kullanılması,
gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır. Bu BluRay Disc/DVD oynatıcıda kullanılan lazer ışını
gözler için zararlı olduğundan, kabini sökme
girişiminde bulunmayın.
Servis işlemlerini yalnızca yetkili personele
yaptırın.
Bu etiket, gövdenin içerisindeki lazerden
koruyucu muhafazanın üzerinde yer almaktadır.
Avrupa ülkelerindeki müşteriler için
Bu cihaz bir 1. SINIF LAZER ürünü olarak
sınıflandırılmıştır. 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
UYARISI, arka tarafta, dış kısımda yer
almaktadır.
2
Eski Elektrikli ve Elektronik
Cihazların Bertarafı
(Avrupa Birliği'nde ve
ayrı toplama sistemlerine
diğer Avrupa ülkelerinde
geçerlidir)
Ürün veya ürün ambalajı üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün
evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini
belirtmektedir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüşümü amacıyla
belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlayarak, yanlış atık işlemine tabi
tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olmaktadır. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle
ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için
belediyenize, evsel atıkları toplama hizmeti
veren kuruma veya ürünü satın almış
olduğunuz mağazaya başvurabilirsiniz.
Atık pillerin bertarafı
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı
toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde
geçerlidir)
Pil veya ambalajının üzerindeki
bu sembol, bu ürünle birlikte
verilen pilin evsel atık olarak işlem görmemesi
gerektiğini belirtir.
Bazı pillerde bu sembol bir kimyasal sembolle
birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005’in üzerinde
cıva veya %0,004’ün üzerinde kurşun içeriyorsa,
cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal
sembollerine de yer verilir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlayarak, pilin yanlış atık işlemine tabi
tutulmasıyla oluşabilecek, çevre ve insan sağlığı
için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi
doğal kaynakların korunmasına yardımcı
olmaktadır.
Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü
nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı
olması gereken ürünlerde, pil yalnızca yetkili
servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
Pillerin gerektiği gibi bir işlemden geçirilmesini
sağlamak için, kullanım ömrü sona erdiğinde
ürünü, elektrikli ve elektronik cihazların geri
dönüşümü amacıyla belirlenmiş uygun toplama
noktasına teslim edin.
Tüm diğer piller için, pilin üründen güvenli
şekilde nasıl çıkarılacağını açıklayan bölüme
bakın. Pili, atık pillerin geri dönüşümü için
belirlenmiş uygun toplama noktasına teslim edin.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesiyle ilgili
daha ayrıntılı bilgi edinmek için belediyenize,
evsel atıkları toplama hizmeti veren kuruma
veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya
başvurabilirsiniz.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation şirketidir. EMU ve ürün
güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Almanya adresindeki Sony
Deutschland GmbH'dir. Servis veya garantiyle
ilgili konular hakkında, lütfen ayrı olarak verilen
servis veya garanti belgelerindeki adreslere
başvurun.
Önlemler
• Bu cihaz 220–240 V AC, 50/60 Hz'de çalışır.
Cihazın çalışma voltajının yerel güç
kaynağınızla aynı olduğundan emin olun.
• Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini
önlemek için, cihazın üzerine vazo gibi içi
sıvı dolu eşyalar koymayın.
• Bu cihazı, sorun meydana geldiğinde şebeke
kablosunun fişini derhal prizden çıkarabilecek
şekilde kurun.
Önlemler
Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu
kullanılarak test edilmiş ve EMU Direktifinde
belirtilen sınırlara uygun olduğu tespit
edilmiştir.
Yerleştirme hakkında
• Isınmasını engellemek için, oynatıcıyı
havalandırması yeterli bir alana yerleştirin.
• Oynatıcıyı havalandırma deliklerini
kapatabilecek, battaniye gibi yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin.
• Bu oynatıcıyı, kitaplık veya benzeri bir
eşya gibi kapalı bir ortama yerleştirmeyin.
• Oynatıcıyı, ısı kaynaklarının yanına ya
da doğrudan güneş ışığına, aşırı toza veya
mekanik çarpmaya maruz kalabileceği bir
yere yerleştirmeyin.
• Oynatıcıyı dış mekanlara, araçların içine,
gemilerin veya diğer vasıtaların üzerine
yerleştirmeyin.
• Oynatıcı doğrudan soğuk bir yerden sıcak
bir yere taşınırsa veya çok nemli bir odaya
yerleştirilirse, oynatıcının içindeki lenslerin
üzerinde nem yoğunlaşabilir. Bu durum
meydana gelirse, oynatıcı düzgün
çalışmayabilir. Bu durumda, diski çıkarın ve
oynatıcıyı nem buharlaşana kadar yaklaşık
yarım saat boyunca çalışır durumda bırakın.
• Oynatıcıyı eğimli bir konuma kurmayın.
Yalnızca yatay bir konumda çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
• Ön panelin önüne metal nesneler
yerleştirmeyin. Bu nesneler, radyo
dalgalarının alınmasını sınırlandırabilir.
• Oynatıcıyı, tıbbi cihazların kullanıldığı
yerlere yerleştirmeyin. Bu durum tıbbi
cihazların arızalanmasına yol açabilir.
• Kalp pili veya başka bir tıbbi cihaz
kullanıyorsanız, kablosuz LAN işlevini
kullanmadan önce doktorunuza veya
tıbbi cihazın üreticisine danışın.
• Bu oynatıcının, oynatıcı ile kişinin vücudu
(eller, el bilekleri, ayaklar ve ayak bilekleri
hariç) arasında en az 20 cm veya daha fazla
mesafe olacak şekilde kurulması ve
çalıştırılması gerekir.
• Oynatıcının üzerine ağır veya dengesiz
eşyalar koymayın.
3
• Disk tepsisinin üzerine disklerden başka
nesne koymayın. Koyarsanız oynatıcı
veya nesne hasar görebilir.
• Oynatıcıyı taşırken varsa içindeki diski
çıkarın. Çıkarmazsanız disk zarar görebilir.
• Oynatıcıyı taşırken AC güç kablosunu
(şebeke kablosu) ve tüm diğer kabloları
oynatıcıdan çıkarın.
Güç kaynakları hakkında
• Oynatıcı kapatılmış olsa bile, oynatıcının
AC güç kaynağıyla (şebekeyle) bağlantısı,
prize takılı olduğu sürece kesilmez.
• Oynatıcıyı uzun süre boyunca
kullanmayacaksanız fişini prizden çıkarın.
AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
çıkarmak için, fişten tutun; asla kabloyu
çekmeyin.
• AC güç kablosunun (şebeke kablosu) hasar
görmesini önlemek için aşağıda belirtilen
hususlara uyun. Elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabileceğinden, hasarlıysa
AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
kullanmayın.
– AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
oynatıcıyla duvar, raf vb. arasında
sıkıştırmayın.
– AC güç kablosunun (şebeke kablosu)
üzerine ağır bir şey koymayın veya
AC güç kablosunu (şebeke kablosu)
kablonun üzerinden tutarak çekmeyin.
Ses düzeyinin ayarlanması hakkında
Çok düşük düzeyde giriş sağlanan ya da
ses sinyali olmayan bir bölümü dinlerken
ses düzeyini yükseltmeyin. Yükseltirseniz,
en yüksek ses düzeyine sahip bir bölüm
oynatıldığında kulaklarınız ve hoparlörler
zarar görebilir.
Temizleme hakkında
Kabini, paneli ve kontrolleri yumuşak bir
bezle temizleyin. Herhangi bir türde aşındırıcı
bez, temizleme tozu ya da alkol veya benzin
gibi bir çözücü maddeler kullanmayın.
Temizleme diskleri, disk/lens temizleyicileri
hakkında
Temizleme diski veya disk/lens temizleyicisi
(sıvı ya da sprey türünde olanlar dahil)
kullanmayın. Bunlar cihazın arızalanmasına
neden olabilir.
4
Parçaların değiştirilmesi hakkında
Oynatıcının onarıldığı durumlarda, onarılan
parçalar yeniden kullanım veya geri dönüşüm
amacıyla toplanabilir.
HDMI OUT jakına bağlama hakkında
Yanlış kullanım HDMI OUT jakına
ve konnektöre hasar verebileceğinden
aşağıdakilere uyun.
• Oynatıcının arkasındaki HDMI OUT jakını
ve HDMI konnektörünü şekillerini kontrol
ederek dikkatlice hizalayın. Konnektörün
baş aşağı veya eğik olmadığından emin olun.
• Oynatıcıyı taşırken HDMI kablosunu
mutlaka sökün.
• HDMI kablosunu takarken veya çıkarırken
HDMI konnektörünü düz tutun. HDMI
konnektörünü bükmeyin veya HDMI OUT
jakına sokmak için zorlamayın.
3B video görüntülerini izleme hakkında
Bazı kişiler, 3B video görüntülerini izlerken
rahatsızlık (göz yorgunluğu, yorgunluk
veya bulantı gibi) hissedebilir. Sony, tüm
izleyicilerin 3B video görüntülerini izlerken
düzenli molalar vermelerini tavsiye
etmektedir. Verilmesi gereken molaların
süresi veya sıklığı kişiden kişiye farklılık
gösterir. Sizin için en iyi olanı kendiniz
belirlemelisiniz. Herhangi bir rahatsızlık
hissederseniz, rahatsızlığınız geçene kadar 3B
video görüntülerini izlemeye ara vermelisiniz.
Gerekli olduğuna inanıyorsanız bir doktora
başvurun. Ayrıca, (i) bu ürünle birlikte
kullandığınız diğer cihazların kullanım
kılavuzunu ve/veya uyarı mesajını ya da
bu üründe oynatılan Blu-ray Disk içeriğini
incelemeniz ve (ii) en yeni bilgiler için web
sitemizi* ziyaret etmeniz gerekir. Küçük
çocukların (özellikle altı yaşın altında
olanların) görme yetileri gelişim sürecini
tamamlamamıştır. Küçük çocuklarınızın
3B video görüntülerini izlemelerine izin
vermeden önce doktorunuza (bir çocuk
doktoru veya göz doktoruna) danışın.
Yetişkinler, yukarıda sıralanan önerilere
uymalarını sağlamak amacıyla küçük
çocukları gözetim altında tutmalıdır.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
ÖNEMLİ NOT
Dikkat: Bu oynatıcı, sabit bir video
görüntüsünü veya ekran görüntüsünü
televizyon ekranınızda süresiz olarak
tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya
ekran görüntüsünün TV ekranında uzun
süre kalmasına izin verirseniz, televizyon
ekranınız kalıcı şekilde zarar görebilir.
Plazma ekran panelli ve projeksiyonlu
televizyonlar bu duruma karşı hassastır.
Oynatıcınızla ilgili sorularınız veya
sorunlarınız olursa, lütfen size en yakın
Sony satıcısıyla iletişime geçin.
Kopya Koruması
Hem Blu-ray Disc™ hem de DVD
ortamlarında gelişmiş içerik koruma
sistemlerinin kullanıldığını unutmayın.
AACS (Advanced Access Content System Gelişmiş Erişimli İçerik Sistemi) ve CSS
(Content Scramble System - İçerik Karıştırma
Sistemi) olarak adlandırılan bu sistemler,
içerik oynatma, analog çıkış ve diğer benzer
özelliklerle ilgili bazı kısıtlamalar içerebilir.
AACS yönetim kurulu, kısıtlama kurallarını
satın alma zamanından sonra
belirleyebileceğinden veya
değiştirebileceğinden, bu ürünün kullanımı
ve getirilen kısıtlamalar satın alma tarihine
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Cinavia ile İlgili Uyarı
Bu üründe, bazı ticari olarak üretilmiş film
ve videolar ile bunların müziklerinin izinsiz
olarak oluşturulmuş kopyalarının kullanımını
sınırlandırmak için Cinavia teknolojisi
kullanılmaktadır. İzinsiz olarak oluşturulmuş
bir kopyanın yasağa aykırı biçimde kullanıldığı
tespit edildiğinde, bir mesaj görüntülenir
ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir.
Cinavia teknolojisiyle ilgili daha fazla bilgi
http://www.cinavia.com adresindeki Cinavia
Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezi'nde
sunulmaktadır. Postayla Cinavia ile ilgili ilave
bilgi istemek için, şu adrese posta adresinizi
içeren bir posta kartı gönderin: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, ABD.
Telif Hakları ve Ticari Markalar
• “AVCHD” ve “AVCHD 3D/Progressive”
logosu, Panasonic Corporation ile
Sony Corporation şirketlerinin ticari
markalarıdır.
• Java, Oracle'ın ve/veya bağlı şirketlerinin
ticari markasıdır.
•
, “XMB” ve “xross media bar”,
Sony Corporation ile Sony Computer
Entertainment Inc. şirketinin ticari
markalarıdır.
• Bu ürün High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) teknolojisini
içermektedir. HDMI, HDMI logosu ve
High-Definition Multimedia Interface,
HDMI Licensing LLC'nin ABD'deki ve
diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari
markalarıdır.
• “Blu-ray Disc”, “DVD+RW”, “DVD-RW”,
“DVD+R”, “DVD-R”, “DVD VIDEO”,
“Super Audio CD” ve “CD” logoları ticari
markalardır.
• “BD-LIVE”, “BD-LIVE” logosu ve
“BONUSVIEW” Blu-ray Disc
Association'ın ticari markalarıdır.
• “Blu-ray 3D” ve “Blu-ray 3D” logosu Blu-ray
Disc Association'ın ticari markalarıdır.
• “x.v.Colour” ve “x.v.Colour” logosu
Sony Corporation şirketinin ticari
markalarıdır.
• “BRAVIA” Sony Corporation şirketinin
ticari markasıdır.
5
• “PhotoTV HD” ve “PhotoTV HD” logosu
Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
• MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi
ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS
ve Thomson'dan alınmıştır.
• Bu ürün, Verance Corporation'dan alınan
lisans kapsamında tescilli teknoloji
içermektedir ve ABD Patenti 7,369,677 ile
diğer ABD'de ve dünya çapında yayınlanmış
ve beklemede olan patentlerin yanı sıra söz
konusu teknolojinin belirli yönleri için telif
hakkı ve ticari sır korumasıyla
korunmaktadır. Cinavia, Verance
Corporation'ın ticari markasıdır. Telif
Hakkı 2004-2010 Verance Corporation.
Tüm hakları Verance'e aittir. Tersine
mühendislik veya sökmek yasaktır.
• Windows Media, Microsoft Corporation'ın
Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer
ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari
markasıdır.
Bu ürün, Microsoft'un belirli fikri mülkiyet
haklarına tabi teknoloji içermektedir. Bu
teknolojinin, Microsoft'tan ilgili lisanslar
alınmadan bu ürün dışında kullanılması
veya dağıtılması yasaktır.
İçerik sahipleri, telif hakkıyla korunan içerik
dahil olmak üzere fikri mülkiyetlerini
korumak için Microsoft PlayReady™
içerik erişim teknolojisini kullanmaktadır.
Bu cihaz, PlayReady korumalı içeriğe ve/
veya WMDRM korumalı içeriğe erişim için
PlayReady teknolojisini kullanmaktadır.
Cihaz, içerik kullanımına ilişkin
kısıtlamaları gerektiği gibi uygulanmasını
sağlayamazsa, içerik sahipleri Microsoft'tan
cihazın PlayReady korumalı içerikleri
kullanma yetkisini iptal etmesini talep
edebilirler. İptal işlemi, korunmayan içeriği
veya başka içerik erişim teknolojileri
tarafından korunan içeriği etkilemez. İçerik
sahipleri, sağladıkları içeriğe erişmeniz
için PlayReady yazılımının sürümünü
yükseltmenizi isteyebilir. Sürüm yükseltme
işlemini reddederseniz, sürüm yükseltme
gerektiren içeriğe erişemezsiniz.
• Müzik ve video tanıma teknolojisi ile ilgili
veriler Gracenote® tarafından sağlanmıştır.
Gracenote, müzik tanıma teknolojisi ve ilgili
içeriği sağlama konularında endüstri
6
standardı olarak kabul edilmiştir. Daha fazla
bilgi için, lütfen www.gracenote.com
adresini ziyaret edin.
Gracenote, Inc. tarafından sağlanan CD,
DVD, Blu-Ray Disc ile müzik ve videoyla
ilgili verilerin telif hakkı © 2000 yılından
bugüne kadar Gracenote şirketine aittir.
Gracenote Yazılımının telif hakkı © 2000
yılından beri Gracenote şirketine aittir. Bu
ürün ve hizmet, Gracenote şirketine ait bir
veya daha fazla patente tabidir. Geçerli
Gracenote patentlerinin ayrıntılı olmayan
bir listesi için Gracenote web sitesini ziyaret
edebilirsiniz. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote logosu ve logo
işareti ile “Powered by Gracenote” logosu
ABD'de ve/veya diğer ülkelerde
Gracenote'un tescilli ticari markaları veya
ticari markalarıdır.
Opera Tarayıcı
Opera Software ASA tarafından üretilen Opera(r)
Tarayıcı. Telif Hakkı 1995-2010 Opera Software
ASA. Tüm hakları saklıdır.
• Bu ürün SkypeKit Sürüm 3'ü içermektedir
Telif Hakkı 2003-2010, Skype Limited
Patentler Beklemededir
Skype, ilgili ticari markalar ve logolar ile “S”
simgesi Skype Limited'in ticari markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® ve Wi-Fi
Alliance®, Wi-Fi Alliance'ın tescilli
markalarıdır.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ ve
Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Alliance'ın
markalarıdır.
• Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi
Alliance'ın belgelendirme markasıdır.
• Wi-Fi Protected Setup Markası Wi-Fi
Alliance'ın markasıdır.
• DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA
CERTIFIED™ Digital Living Network
Alliance'ın ticari markaları, hizmet
markaları veya belgelendirme markalarıdır.
• Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerine
aittir.
• Diğer sistem ve ürün adları, genellikle
üreticilerin ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır. Bu belgede ™ ve ®
işaretleri kullanılmamıştır.
Son Kullanıcı Lisans Bilgileri
Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Anlaşması
Bu uygulama veya cihaz, Emeryville,
Kaliforniya'da bulunan Gracenote, Inc.
(“Gracenote”) tarafından üretilen yazılım
içermektedir. Gracenote'un ürettiği yazılım
(“Gracenote Yazılımı”), bu uygulamanın, disk ve/
veya dosya tanıma işlemi yapması ve çevrimiçi
sunucularda ya da yerleşik veritabanlarında
(toplu olarak, “Gracenote Sunucuları”) bulunan
ad, sanatçı, parça ve başlık bilgileri (“Gracenote
Verileri”) gibi müzikle ilgili bilgileri almasının
yanı sıra başka işlevler de yapmasını sağlar.
Gracenote Verilerini yalnızca bu uygulamanın
veya cihazın amaçlanan Son Kullanıcı işlevleri
aracılığıyla kullanabilirsiniz.
Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve
Gracenote Sunucularını yalnızca kendi kişisel,
ticari olmayan kullanımınıza yönelik olarak
kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. Gracenote
Yazılımını veya herhangi bir Gracenote Verisini
herhangi bir üçüncü tarafa tahsis etmemeyi,
aktarmamayı veya göndermemeyi ve bunların
kopyasını vermemeyi kabul ediyorsunuz.
BURADA AÇIKÇA İZİN VERİLENLER HARİÇ,
GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE
YAZILIMINI VEYA GRACENOTE
SUNUCULARINI KULLANMAMAYI VEYA
İSTİSMAR ETMEMEYİ KABUL
EDİYORSUNUZ.
Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz Gracenote
Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote
Sunucularını kullanmanız için verilen münhasır
olmayan lisansınızın feshedileceğini kabul
ediyorsunuz. Lisansınız feshedilirse Gracenote
Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote
Sunucularına ilişkin her türlü kullanımı
durduracağınızı kabul ediyorsunuz. Gracenote,
tüm mülkiyet hakları dahil, Gracenote Verileri,
Gracenote Yazılımı ve Gracenote
Sunucularındaki tüm haklarını saklı tutar.
Gracenote hiçbir koşul altında verdiğiniz
herhangi bir bilgi için size herhangi bir ödeme
yapmaktan sorumlu olmayacaktır. Gracenote,
Inc. şirketinin, bu Anlaşma kapsamındaki
haklarını size karşı doğrudan kendi adına
kullanabileceğini kabul ediyorsunuz.
Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlarla
soruları izlemek için benzersiz bir tanımlayıcı
kullanır. Rastgele atanan sayısal tanımlayıcının
amacı, Gracenote hizmetine kim olduğunuzu
bilmeksizin soruları sayma olanağı tanımaktır.
Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetine ait
Gracenote Gizlilik Politikasının bulunduğu web
sayfasına bakın.
Gracenote Yazılımı ile Gracenote Verilerinin her
öğesinin lisansı size “OLDUĞU GİBİ” verilmiştir.
Gracenote, Gracenote Sunucularındaki herhangi
bir Gracenote Verisiyle ilgili olarak açık veya
zımni hiçbir beyanda veya garantide bulunmaz.
Gracenote, yeterli gördüğü herhangi bir nedenle,
Gracenote Sunucularından veri silme veya veri
kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Gracenote Yazılımının veya Gracenote
Sunucularının hatasız olduğuna veya Gracenote
Yazılımının veya Gracenote Sunucularının
kesintisiz olarak çalışacağına ilişkin hiçbir garanti
verilmez. Gracenote size, gelecekte
sağlayabileceği yeni, gelişmiş veya ek veri türlerini
ya da kategorilerini sunmakla yükümlü değildir
ve verdiği hizmetleri istediği zaman durdurmakta
serbesttir.
GRACENOTE, ZIMNİ SATILABİLİRLİK,
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MARKA
VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
KAYDIYLA HER TÜRLÜ AÇIK VEYA ZIMNİ
GARANTİYİ REDDEDER. GRACENOTE,
GRACENOTE YAZILIMINI VEYA
HERHANGİ BİR GRACENOTE
SUNUCUSUNU KULLANDIĞINIZDA
ALACAĞINIZ SONUÇLARI GARANTİ
ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR DURUMDA,
DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLARDAN
YA DA KAR VEYA GELİR KAYIPLARINDAN
SORUMLU TUTULAMAZ.
© Gracenote, Inc. 2009
7
İçindekiler
UYARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Parçalar ve Kontroller Rehberi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bağlantılar ve Ayarlar
1. Adım: Oynatıcının Bağlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2. Adım: Ağ Bağlantısına Hazırlanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3. Adım: Easy Setup (Kolay Kurulum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Oynatma
Disk Oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
USB Cihazından oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Bir Ağ üzerinden oynatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Mevcut Seçenekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
İnternet
Web Sitelerinde Gezinme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Skype'nin keyfini çıkarma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ayarlar ve Düzenlemeler
Ayar Ekranlarının kullanılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Network Update (Ağ Güncellemesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Screen Settings (Ekran Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Audio Settings (Ses Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
BD/DVD Viewing Settings (BD/DVD Görüntüleme Ayarları) . . . . . . . . . . . .32
Parental Control Settings (Ebeveyn Kontrolü Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Music Settings (Müzik Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
System Settings (Sistem Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Network Settings (Ağ Ayarları) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Easy Setup (Kolay Kurulum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Resetting (Sıfırlama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Ek Bilgiler
Sorun Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Dizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
8
Parçalar ve Kontroller Rehberi
Ön panel
A [/1 (açık/beklemede)
Oynatıcıyı açar veya bekleme
moduna geçirir.
B Disk tepsisi
C Ön panel ekranı
N, X: Oynatma veya duraklatma
sırasında yanar.
: Tekrar ayarı etkinleştirildiğinde
yanar.
: 720p/1080i/1080p video
sinyallerinin çıkışı alındığında
yanar.
Disk tepsisinin kilitlenmesi (Çocuk Kilidi)
Disk tepsisini yanlışlıkla açılmasını
engellemek için kilitleyebilirsiniz.
Oynatıcı açıldığında, oynatıcıdaki N
düğmesini 10 saniyeden fazla bir süre
boyunca basılı tutun. Disk tepsisi
kilitlenir veya açılır.
Dokunmatik düğmeler/göstergeler
hakkında
F x (durdur)
Bu düğmeler, 4, 5 ve 6, dokunmatik
düğme göstergelerinin ışığı yandığında
çalışır.
Göstergeleri [System Settings] (Sistem
Ayarları) bölümündeki [Dimmer]'ı
kullanarak açabilir/kapatabilirsiniz
(sayfa 34).
G
b
D Z (aç/kapat)
E N (oynat)
(USB) jakı
Bu jaka bir USB cihazı takın.
H Uzaktan kumanda sensörü
Bu düğmeler hafifçe dokunduğunuzda çalışır.
Düğmelere aşırı güçle basmayın.
z
Bu düğmeler, göstergeleri [Dimmer]'ı [Off]'a
(Kapalı) ayarlayarak kapatsanız bile çalışır.
9
Arka panel
A LINE OUT (VIDEO) jakı
E LINE OUT (R-AUDIO-L) jakları
B DIGITAL OUT (COAXIAL) jakı
F HDMI OUT 1 jakı
C Havalandırma delikleri
G HDMI OUT 2 jakı
D DIGITAL OUT (OPTICAL) jakı
H
(USB) jakı
I LAN (100) terminali
10
Uzaktan Kumanda
Uzaktan kumandanın kullanılabilen
işlevleri, diske veya duruma bağlı olarak
farklılık gösterir.
-TV- t
TV ve diğer giriş kaynakları arasında
geçişi sağlar.
-TV- [/1 (açık/beklemede)
TV'yi açar veya bekleme moduna
geçirir.
[/1 (açık/beklemede)
Oynatıcıyı açar veya bekleme
moduna geçirir.
B Sayı düğmeleri (0 - 9)
Başlık/bölüm numaralarını vb. girer.
2 +/–
TV'nin ses düzeyini ayarlar.
(sessiz)
Sesi geçici olarak kapatır.
AUDIO (sayfa 33)
BD-ROM/DVD VIDEO'larda
birden fazla dilde parçalar kayıtlıysa,
parça dilini seçer.
CD'lerde ses parçasını seçer.
3D (sayfa 22)
3B uyumlu cihazlara bağlandığında
2B içeriği simülasyonlu 3B içeriğe
dönüştürür.
SUBTITLE (sayfa 33)
BD-ROM/DVD VIDEO'larda
birden fazla dilde altyazılar
kayıtlıysa, alt yazı dilini seçer.
C Renkli düğmeler (kırmızı/
yeşil/sarı/mavi)
Etkileşimli işlevler için kısayol
düğmeleri.
D TOP MENU
z
5 sayısı, AUDIO, 2 + ve N düğmelerinde
kabartmalı bir nokta vardır. Oynatıcıyı
çalıştırırken bu kabartmalı noktayı referans
olarak kullanabilirsiniz.
AZ
Disk tepsisini açar veya kapatır.
BD veya DVD'lerin Üst Menüsünü
açar veya kapatır.
SEN
Çevrimiçi “Sony Entertainment
Network™” hizmetine erişir.
POP UP/MENU
BD-ROM Açılır Menüsünü veya
DVD menüsünü açar veya kapatır.
11
OPTIONS (sayfa 22)
DISPLAY (sayfa 19)
Ekranda seçilebilen seçenek menüsü
görünür.
Oynatma ve web'de gezinme
bilgilerini ekranda görüntüler.
HOME
X
Oynatıcının ana menüsüne girer.
Ana menünün kategori simgesine
basıldığında duvar kağıdını
görüntüler.
Oynatma işlemini duraklatır
veya yeniden başlatır.
RETURN
Önceki ekrana döner.
</M/m/,
Vurguyu görüntülenen bir öğeyi
seçecek şekilde taşır.
x
Oynatma işlemini durdurur ve
durma noktasını hafızaya alır
(devam etme noktası).
Bir başlık/parça için oynatma
işlemine devam etme noktası,
oynatmış olduğunuz son nokta veya
bir resim klasöründeki son resimdir.
Ortadaki düğme (ENTER)
Seçilen öğeyi girer.
E ./> (önceki/sonraki)
Önceki/sonraki bölüme, parçaya
veya dosyaya geçer.
/
(yeniden oynat/ilerlet)
Mevcut sahneleri 10 saniye süreyle
kısaca yeniden oynatır/mevcut
sahneleri 15 saniye süreyle kısaca
ileri alır.
m/M (hızlı/yavaş/kareyi
dondur)
• Oynatma sırasında basıldığında
diski hızlı geri/hızlı ileri sarar.
Videoların oynatılması sırasında
düğmeye her bastığınızda, arama
hızı değişir.
• Duraklatma modunda bir
saniyeden uzun süreyle
basıldığında ağır çekimde oynatır.
• Duraklatma modunda kısa süreyle
basıldığında, bir seferde bir kare
oynatır.
z
Blu-ray 3D Disklerde ağır çekim veya
tek kare oynatma işlevi kullanılamaz.
N
Oynatma işlemini başlatır veya
yeniden başlatır.
12
Ana menü ekranı
HOME düğmesine bastığınızda ana
menü görünür. </, düğmesini
kullanarak bir kategori seçin. M/m
düğmesini kullanarak bir öğe seçin,
ardından ENTER düğmesine basın.
Öğe
Kategori
[Setup] (Ayar): Oynatıcı ayarlarını
yapar.
[Photo] (Fotoğraf): Fotoğrafları
görüntüler.
[Music] (Müzik): Müzik çalar.
[Video]: Video oynatır.
[Network] (Ağ): Ağ öğelerini
görüntüler.
Bağlantılar ve Ayarlar
1. Adım: Oynatıcının Bağlanması
TV'nize bağlama
TV'nizdeki giriş jaklarına göre aşağıdaki bağlantı yöntemlerinden birini seçin.
Bağlarken fişin rengini jakın rengiyle eşleştirin.
Yüksek Hızlı HDMI Kablosu*1
(cihazla birlikte verilmemiştir)
Bağlantılar ve Ayarlar
Şebeke kablosunu tüm diğer bağlantıları yapana kadar takmayın.
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar için, bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar”
(sayfa 41).
Yüksek kalite
Ses/video kablosu*1
Standart
kalite
*1
Bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar” (sayfa 41).
b
Oynatıcıyı bir VCR üzerinden bağlamayın. VCR'ler aracılığıyla beslenen video sinyalleri,
telif hakkı koruma sistemlerinden etkilenebilir ve görüntü televizyonda bozulur.
13
AV amplifikatörünüze (alıcı) bağlama
AV amplifikatörünüzdeki (alıcı) giriş jaklarına göre aşağıdaki bağlantı
yöntemlerinden birini seçin. A veya B'yi seçtiğinizde, [Audio Settings]
(Ses Ayarları) bölümünde uygun ayarları yapın (sayfa 31).
Yüksek Hızlı HDMI Kablosu*1
(cihazla birlikte verilmemiştir)
Yüksek Hızlı HDMI Kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)
*2
*1
t [BD Audio MIX Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) ayarlayın (sayfa 32).
Koaksiyel dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
veya
Optik dijital kablo (cihazla birlikte
verilmemiştir)
t [Dolby Digital]*3/[DTS]*4'yi ayarlayın (sayfa 32).
Ses/video kablosu*5
14
*4
AV Ayırma Modu Hakkında
*1
AV amplifikatör
(3D uyumlu değil)
*1
*2
*3
*5
Şu ABD Patent Numaralarını içeren lisans
kapsamında üretilmiştir: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567, ayrıca,
yayımlanan ve beklemedeki ABD patentleri
ile dünya çapındaki patentler. DTS-HD,
Simgesi ve DTS-HD ile Simgesi birlikte
tescilli ticari markalardır, ayrıca DTS-HD
Master Audio, DTS, Inc. şirketinin ticari
markasıdır. Ürün yazılım içerir. © DTS,
Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
Bkz. “Cihazla birlikte verilen aksesuarlar”
(sayfa 41).
Bağlantılar ve Ayarlar
Bu mod video sinyallerinin çıkışını
HDMI OUT 1 jakı üzerinden, ses
sinyallerinin çıkışını ise HDMI OUT 2
jakı üzerinden ayrı ayrı almanızı sağlar
(sayfa 34).
Örnek:
Aşağıdaki resim bir TV (3B uyumlu)
ile bir AV amplifikatörün (3B uyumlu
değil) bağlı olduğu bir örneği
göstermektedir.
*1
TV (3B uyumlu)
Yüksek Hızlı HDMI Kablosu kullanın.
Sony HDMI kablosu kullanılması önerilir
(Şubat 2012 itibarıyla, size en yakın Sony
satıcısında veya bölgenizdeki yetkili Sony
servis merkezinde 1-834-169-22 parça
numarasıyla bulabilirsiniz).
3B izlemenin keyfini çıkarmak için, ikisi de
3B uyumlu olan bir TV ve AV amplifikatör
bağlayın.
Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir.
Dolby, Pro Logic ve çift D simgesi Dolby
Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.
15
Ağ ayarlarını yapmadan önce
2. Adım: Ağ Bağlantısına
Hazırlanma
Kablolu Ayarı
Oynatıcının üzerindeki LAN (100)
terminaline bağlamak için bir LAN
kablosu kullanın.
LAN kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)
Kablosuz LAN yönlendiriciniz (erişim
noktanız) Wi-Fi Protected Setup
(WPS) uyumluysa, ağ ayarlarını WPS
düğmesiyle kolayca yapabilirsiniz.
Uyumlu değilse, önceden aşağıdaki
bilgileri kontrol edin ve aşağıdaki
boşluğa kaydedin.
– Ağınızı*2 tanımlayan ağın adı
(SSID*1).
SSID*1:
– Kablosuz ağınızın güvenlik ayarları
yapılmışsa, güvenlik anahtarı
(WEP anahtarı, WPA anahtarı)*2.
Güvenlik anahtarı:
*1
ADSL modem/ İnternet
Geniş bant
yönlendiricisi Kablolu modem
z
Kaplamalı bir arabirim kablosu
(LAN kablosu) kullanılması önerilir.
Kablosuz Ayarı
Oynatıcıdaki yerleşik kablosuz LAN
özelliğini kullanın.
LAN kablosu
(cihazla birlikte verilmemiştir)
Kablosuz LAN ADSL modem/ İnternet
yönlendiricisi Kablolu modem
z
802.11b/g'yi veya 802.11b/g/n'yi destekleyen
bir kablosuz LAN yönlendiricisi kullanın.
16
SSID (Service Set Identifier - Hizmet
Kümesi Tanımlayıcısı) belirli bir
kablosuz ağı tanımlayan bir addır.
*2 SSID ve güvenlik anahtarıyla ilgili bilgiler
için kablosuz LAN yönlendiricinizin
ayarını kontrol etmeniz gerekir.
Ayrıntılar için:
– aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
Avrupa ülkelerindeki müşteriler için
http://support.sony-europe.com/
– kablosuz LAN yönlendiricisiyle birlikte
verilen talimat kılavuzuna bakın
– kablosuz LAN yönlendiricisinin
üreticisine danışın.
5
3. Adım: Easy Setup
(Kolay Kurulum)
[Easy Setup] (Kolay Kurulum) yapın.
Uzaktan kumandadaki </M/m/,
ve ENTER düğmelerini kullanarak
temel ayarları yapmak için
ekrandaki talimatları izleyin.
İlk kez açıldığında
1
İki R6 (AA boyutu) pili, pillerin
üzerindeki 3 ve # uçlarını pil
bölmesinin içindeki işaretlerle
eşleştirerek takın.
2
Oynatıcının fişini prize takın.
</M/m/,
ENTER
Bağlantılar ve Ayarlar
Kısa bir süre oynatıcının açılmasını
ve [Easy Setup]'ın (Kolay Kurulum)
başlamasını bekleyin.
AC prize
3
Oynatıcıyı açmak için [/1 düğmesine
basın.
4
TV'yi açın, ardından oynatıcıdan alınan
sinyalin TV'nizin ekranında görünmesi
için TV'nizdeki giriş seçicisinin
konumunu değiştirin.
17
1
Oynatma
Disk Oynatma
Yerel belleğiniz olarak, 1 GB'lık veya
daha büyük bir USB belleği kullanın.
2
Oynatılabilen diskler için “Oynatılabilen
diskler” bölümüne bakın (sayfa 42).
1
Oynatıcıdan alınan sinyalin TV'nizin
ekranında görünmesi için TV'nizdeki
giriş seçicisinin konumunu değiştirin.
2
Z düğmesine basın ve disk tepsisine bir
disk yerleştirin.
Oynatılan taraf aşağıda bakacak şekilde
3
Disk tepsisini kapatmak için Z
düğmesine basın.
Oynatma işlemi başlar.
Oynatma işlemi otomatik olarak
başlamazsa,
[Video], [Music]
(Müzik) veya
[Photo] (Fotoğraf)
kategorisindeki
simgesini seçin
ve ENTER düğmesine basın.
BONUSVIEW/BD-LIVE Keyfi
“BD-LIVE” logosu* bulunan bazı
BD-ROM'larda eğlenmek için
indirebileceğiniz bonus içerikler
ve diğer veriler bulunur.
*
18
Oynatıcının arkasındaki USB jakına bir
USB belleği takın (sayfa 10).
BD-LIVE için hazırlanın (yalnızca
BD-LIVE).
• Oynatıcıyı bir ağa bağlayın
(sayfa 16).
• [BD Internet Connection]'ı (BD
İnternet Bağlantısı) [Allow] (İzin
ver) olarak ayarlayın (sayfa 33).
3
BONUSVIEW/BD-LIVE özelliğine sahip
bir BD-ROM yerleştirin.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı
olarak farklılık gösterir. Diskle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
z
USB belleğindeki verileri silmek için, [Video]
bölümünde
[Erase BD Data]'yı (BD
Verilerini Sil) seçin ve ENTER düğmesine
basın. buda klasöründe kayıtlı tüm veriler
silinir.
Blu-ray 3D'nin keyfini çıkarma
Blu-ray 3D logosu* bulunan Blu-ray
3D Disc'lerin keyfini çıkarabilirsiniz.
*
1
Blu-ray 3D Disc oynatma işlemi için
hazırlanın.
• Oynatıcıyı, 3B uyumlu
cihazlarınıza Yüksek Hızlı HDMI
kablosu kullanarak bağlayın.
• [Screen Settings] (Ekran Ayarları)
bölümündeki [3D Output Setting]
(3B Çıkış Ayarı) ve [TV Screen
Size Setting for 3D]'yi (3B İçin TV
Ekran Boyutu Ayarı) ayarlayın
(sayfa 30).
2
Bir Blu-ray 3D Disc yerleştirin.
Çalıştırma yöntemi, diske bağlı
olarak farklılık gösterir. Diskle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
Oynatma bilgisinin
görüntülenmesi
DISPLAY düğmesine basarak oynatma
bilgileri vb.'yi kontrol edebilirsiniz.
Görüntülenen bilgiler, disk türüne ve
oynatıcının durumuna göre farklılık
gösterir.
açı,
E Oynatma bilgileri
Oynatma modu, Oynatma durum
çubuğu, Disk türü, Video codec'i,
Bit hızı, Tekrarlama türü, Geçen
süre ve Toplam oynatma süresini
görüntüler.
F Bölüm numarası
G Seçilen mevcut açı
Oynatma
z
Ayrıca, TV'nizle ve bağlanan cihazla birlikte
verilen kullanım kılavuzlarına bakın.
D Kullanılabilen işlevler (
ses,
altyazı)
USB Cihazından oynatma
Taktığınız USB cihazındaki video/
müzik/fotoğraf dosyaları
oynatabilirsiniz.
Oynatılabilen USB cihazları için,
“Oynatılabilen dosya türleri”
bölümüne bakın (sayfa 43).
1
USB cihazını oynatıcının üzerindeki
USB jakına takın (sayfa 9).
Takmadan önce USB cihazıyla
birlikte verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
Örnek: BD-ROM oynatırken
2
</, düğmesini kullanarak ana
menüde
[Video], [Music] (Müzik)
veya [Photo]'yu (Fotoğraf) seçin.
3
M/m düğmesini kullanarak
[USB device (front)]'u (USB cihazı (ön))
seçin ve ENTER düğmesine basın.
A Çıkış çözünürlüğü/Video frekansı
B Başlık numarası veya adı
C Seçilen mevcut ses ayarı
19
Bir Ağ üzerinden
oynatma
Sony Entertainment
Network'ün (SEN) Keyfini
Çıkarma
Seçilen İnternet içerikleri ile çeşitli istek
üzerine sunulan eğlence içeriklerini
doğrudan biriminize gönderen bir
ağ geçidi olarak görev yapar.
z
• Bazı İnternet içeriklerinin oynatılabilmesi
için bir bilgisayarla kayıt yaptırmanız
gerekir.
• Bazı İnternet içerikleri bazı bölgelerde/
ülkelerde bulunmayabilir.
1
2
3
A Kontrol ekranı
Oynatma işlemleri için
</M/m/, veya ENTER
düğmesine basın.
B Oynatma durum çubuğu
Durum çubuğu, mevcut konumu
gösteren İmleç, Oynatma süresi,
Video dosyasının süresi
C Ağ durumu
kablosuz bağlantının sinyal
gücünü gösterir.
kablolu bağlantıyı gösterir.
Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
D Ağ iletim hızı
SEN düğmesine basın.
E Sonraki video dosyasının adı
</M/m/, düğmesini kullanarak
İnternet içeriği ile çeşitli istek üzerine
sunulan eğlence içeriklerini seçin ve
ENTER düğmesine basın.
Video akışı sırasında kontrol panelinin
kullanılması
Kontrol paneli, bir video dosyası
oynatılmaya başladığında görünür.
Görüntülenen öğeler, İnternet içeriği
sağlayıcısına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Yeniden görüntülemek için DISPLAY
düğmesine basın.
F Seçilen mevcut video
dosyasının adı
Dosyaların Ev Ağında
oynatılması (DLNA)
Oynatıcı (DLNA Oynatıcısı), bir ağ
üzerinden başka bir DLNA uyumlu
üründe (DLNA Sunucusu) kayıtlı olan
video/müzik/fotoğraf dosyalarını
oynatabilir.
Sunucu
20
Oynatıcı
1
DLNA kullanmak için hazırlanın.
• Oynatıcıyı bir ağa bağlayın
(sayfa 16).
• Diğer gerekli DLNA uyumlu
ürünleri hazırlayın. Ürünle birlikte
verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Ana menüdeki
[Video], [Music]
(Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf)
kategorisinden DLNA Sunucusu
simgesini seçin.
3
M/m düğmesini kullanarak oynatmak
istediğiniz dosyayı seçin ve ENTER
düğmesine basın.
Oynatıcıdaki (PARTY ana birimi)
müzik dosyalarını DLNA ve PARTY
STREAMING işleviyle uyumlu Sony
ürünleri (PARTY bağlı birimi)
üzerinden aynı anda diğer odalarda
çalabilirsiniz. Bunun tersini de
yapabilirsiniz.
Oynatma
2
Aynı müziğin farklı odalarda
çalınması (PARTY STREAMING)
PARTY ana
birimi
Oynatıcının başka bir ürün (İşleyici)
kullanılarak kontrol edilmesi
PARTY bağlı
birimi
Bir DLNA Sunucusundaki dosyaları
oynatıcıda oynatırken, oynatma
işlemini kontrol etmek için bir DLNA
Denetleyicisi uyumlu ürün (telefon vb.)
kullanabilirsiniz.
Sunucu
İşleyici
Denetleyici
z
DLNA Denetleyicisiyle birlikte verilen
kullanım kılavuzuna bakın.
PARTY bağlı birimi
1
PARTY STREAMING için hazırlanın.
• Oynatıcıyı bir ağa bağlayın
(sayfa 16).
• PARTY STREAMING işleviyle
uyumlu olan ürünleri bir ağa
bağlayın.
2
Ana menüdeki [Music] (Müzik)
kategorisinde bir parça seçin.
3
Seçenekler menüsünden [Start
PARTY]'yi (PARTY Başlat) seçin.
PARTY işlevine katılma (yalnızca PARTY
bağlı birimi için)
[Music] (Müzik) kategorisinde
[PARTY]'yi seçin, ardından PARTY
bağlı cihazı simgesini seçin.
PARTY'yi kapatma
Seçenekler menüsünden [Close
PARTY]'yi (PARTY'yi Kapat) seçin.
21
z
PARTY STREAMING işleviyle uyumlu
ürünlerin satışı ve ürün yelpazesi bölgeye
göre farklılık gösterir.
C Search History
Arama geçmişi listesini görüntüler.
Daha fazla ilgili bilginin aranması
Video/müzik bilgilerini arama
Gracenote teknolojisini esas alarak içerik
bilgileri edinebilir ve ilgili bilgileri
arayabilirsiniz.
1
2
3
4
Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
Aramak istediğiniz diski takın.
Listelerdeki bir öğeyi, ardından arama
hizmetini seçin.
Mevcut Seçenekler
• Video: Yalnızca bir BD-ROM
veya DVD-ROM için
• Müzik: Yalnızca bir CD-DA için
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli
ayarları ve oynatmayla ilgili işlemleri
yapabilirsiniz. Mevcut öğeler, duruma
bağlı olarak farklılık gösterir.
</, düğmesini kullanarak
[Video]'yu veya [Music]'i (Müzik)
seçin.
Ortak seçenekler
M/m düğmesini kullanarak [Video
Search]'ü (Video Arama) veya [Music
Search]'ü (Müzik Arama) seçin ve ENTER
düğmesine basın.
İçerik bilgileri görüntülenir.
Öğe
Ayrıntılar
Repeat Setting Tekrar modunu ayarlar.
(Tekrar Ayarı)
3D Menu
(3B Menüsü)
• Simulated 3D
(Simülasyonlu 3B):
Simülasyonlu 3B
efektini ayarlar.
• 3D Depth Adjustment
(3B Derinlik Ayarı):
3B görüntülerin
derinliğini ayarlar.
Play (Oynat)/
Stop (Durdur)
Oynatma işlemini
başlatır veya durdurur.
Örnek: Seçilen oyuncuların listesi
açılır
Play from start Öğeyi baştan itibaren
(Baştan Oynat) oynatır.
A İçerik ayrıntıları
Başlık, oyuncular, parça veya
sanatçı gibi ilgili bilgilerin listesini
görüntüler.
B Playback History
Bir BD-ROM/DVD-ROM/CDDA'in oynatma geçmişindeki bir
başlığı görüntüler.
22
Yalnızca [Video]
Öğe
Ayrıntılar
3D Output
3B video çıkışının
Setting (3B Çıkış otomatik olarak yapılıp
Ayarı)
yapılmayacağını ayarlar.
A/V SYNC
• Picture Quality Mode
(Görüntü Kalitesi
Modu): Görüntü
ayarlarını seçer.
• Texture Remaster
(Dokuyu Yeniden
Düzenleme):
Kenarların keskinliğini
ve ayrıntısını ayarlar.
• Super Resolution
(Süper Çözünürlük):
Çözünürlüğü
iyileştirir.
• Smoothing
(Yumuşatma): Düz
alanlardaki tonları
yumuşatarak
ekrandaki şeritleri
azaltır.
• Contrast Remaster
(Kontrastı Yeniden
Düzenleme): Siyah ve
beyaz düzeylerini
ekran çok koyu
olmayacak ve görüntü
modülasyonu
yapılacak şekilde
otomatik olarak
ayarlar.
• Clear Black (Net
Siyah): Görüntünün
koyu öğelerinin
görüntülenmesini
ayarlar. Tüm gölgeler
bastırılmaz; güzel bir
şekilde çoğaltılmış
siyah tonları sağlar.
Ayrıntılar
Pause (Duraklat) Oynatma işlemini
duraklatır.
Top Menu
(Üst Menü)
BD veya DVD'lerin Üst
Menüsünü görüntüler.
Menu (Menü)/
Popup Menu
(Açılır Menü)
BD-ROM'ların Açılır
Menüsünü veya DVD
menüsünü görüntüler.
Title Search
(Başlık Arama)
BD-ROM/DVD
VIDEO'larda başlık
araması yapar ve
oynatma işlemini
en baştan başlatır.
Chapter Search
(Bölüm Arama)
Bir bölüm arar ve
oynatma işlemini baştan
başlatır.
Angle (Açı)
BD-ROM/DVD
VIDEO'larda birden
fazla açı kayıtlı
olduğunda diğer
görüntüleme açılarına
geçişi sağlar.
Oynatma
Video Settings
(Video Ayarları)
Ses çıkışını görüntü
çıkışıyla ilişkili olarak
geciktirerek (0-120
milisaniye) görüntü
veses arasındaki boşluğu
ayarlar.
Öğe
IP Content NR
İnternet içeriğinin
Pro (IP İçeriği NR görüntü kalitesini
Pro)
ayarlar.
Video Search
(Video Arama)
Gracenote teknolojisini
esas alarak BD-ROM/
DVD-ROM'daki bilgileri
görüntüler.
Yalnızca [Music] (Müzik)
Öğe
Ayrıntılar
Add Slideshow
BGM (Slayt
Gösterisi
BGM'si Ekle)
USB bellekteki müzik
dosyalarını, slayt
gösterisi arka plan
müziği (BGM) olarak
kaydeder.
Start PARTY
(PARTY Başlat)
Seçilen kaynakla bir
PARTY başlatır.
Bu öğe, kaynağa bağlı
olarak görünmeyebilir.
23
Öğe
Ayrıntılar
Öğe
Leave PARTY
(PARTY'den
Ayrıl)
Oynatıcının katıldığı
bir PARTY işlevinden
ayrılır. PARTY
STREAMING işlevi,
katılan diğer cihazlar
arasında çalışmaya
devam eder.
Slideshow
Bir slayt gösterisi
(Slayt Gösterisi) başlatır.
Close PARTY
(PARTY'yi
Kapat)
Oynatıcının katıldığı
bir PARTY işlevini
kapatır. PARTY
STREAMING işlevi,
katılan tüm diğer
ürünlerde sona erer.
Music Search
(Müzik Arama)
Gracenote teknolojisini
esas alarak CD-DA'deki
bilgileri görüntüler.
Yalnızca [Photo] (Fotoğraf)
Öğe
Ayrıntılar
Slideshow
Speed (Slayt
Gösterisi Hızı)
Slayt gösterisinin hızını
değiştirir.
Slideshow
Slayt gösterileri için
Effect (Slayt
efekti ayarlar.
Gösterisi Etkisi)
Slideshow BGM • Off (Kapalı):
(Slayt Gösterisi
İşlevi kapatır.
BGM'si)
• My Music from USB
(USB’den Müziğim):
[Add Slideshow
BGM] (Slayt Gösterisi
BGM’si Ekle)
işlevinde kaydedilen
müzik dosyalarını
ayarlar.
• Play from Music CD
(Müzik CD’sinden
Çal): CD-DA'lerdeki
parçaları ayarlar.
Switch Display
(Ekranı
Değiştir)
24
[Grid View] (Izgara
Görünümü) ve
[List View] (Liste
Görünümü) arasında
geçişi sağlar.
Ayrıntılar
Rotate Left
(Sola Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünün
tersine doğru 90 derece
döndürür.
Rotate Right
(Sağa Döndür)
Fotoğrafı, saat yönünde
90 derece döndürür.
İnternet tarayıcısından çıkma
İnternet
Web Sitelerinde Gezinme
İnternet'e bağlanarak web sitelerinin
keyfini çıkarabilirsiniz.
1
2
Oynatıcıyı bir ağa bağlayın (sayfa 16).
3
M/m düğmesini kullanarak
[Internet Browser]'ı (İnternet Tarayıcısı)
seçin ve ENTER düğmesine basın.
HOME düğmesine basın.
İnternet tarayıcısı ekranı
Web sitesi bilgilerini DISPLAY
düğmesine basarak kontrol edebilirsiniz.
Ekran bilgileri, web sitesine ve sayfa
durumuna bağlı olarak farklılık gösterir.
</, düğmesini kullanarak ana
menüdeki [Network] (Ağ) işlevini
seçin.
Bir URL girme
Seçenekler menüsünden [URL entry]'yi
(URL girişi) seçin. Sanal klavyeyi
kullanarak URL'yi girin, ardından
[Enter]'ı (Gir) seçin.
Varsayılan başlangıç sayfasının ayarlanması
Ayarlamak istediğiniz sayfa
görüntülenirken, seçenekler
menüsünden [Set as start page]'i
(Başlangıç sayfası olarak ayarla) seçin.
Önceki sayfaya dönme
Seçenekler menüsünden [Previous page]'i
(Önceki sayfa) seçin.
[Previous page]'i (Önceki sayfa)
seçtiğiniz halde önceki sayfa
görüntülenmezse, seçenekler
menüsünden [Window List]'i (Pencere
Listesi) belirtip listeden dönmek
istediğiniz sayfayı seçin.
İnternet
z
Bazı web siteleri bu tarayıcının desteklemediği
işlevleri kullanır. Bazı web siteleri düzgün
şekilde görüntülenmeyebilir veya açılmayabilir.
A Sayfa başlığı
B Sayfa adresi
C İmleç
Bağlantı verilen bir siteyi
görüntülemek için, imleci hareket
ettirmek üzere </M/m/,
düğmesine, ardından ENTER
düğmesine basın.
D SSL simgesi
Web sitesi güvenli olduğunda
görüntülenir.
E Sinyal gücü göstergesi (yalnızca
kablosuz ağ bağlantısı)
F İlerleme çubuğu/Yükleme simgesi
Sayfa okunduğunda veya dosya
indirme/aktarma işlemi sırasında
görüntülenir.
G Metin giriş alanı
ENTER düğmesine basın ve sanal
klavyeyi görüntülemek için
seçenekler menüsünden [Input]'u
(Giriş) seçin.
25
H Kaydırma çubuğu
Sayfa ekranını hareket ettirmek için
</M/m/, düğmesine basın.
Kullanılabilen seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli
ayarlara ve işlemlere ulaşabilirsiniz.
Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak
farklılık gösterir.
Öğe
Browser Setup
(Tarayıcı Ayarı)
Input (Giriş)
Break (Kes)
Delete (Sil)
26
Ayrıntılar
• Zoom (Yakınlaştır):
Görüntülenen
içeriklerin boyutunu
büyütür veya
küçültür.
• JavaScript Setup
(JavaScript Ayarı):
JavaScript'i
etkinleştirir veya
devre dışı bırakır.
• Cookie Setup (Çerez
Ayarları): Çerezlerin
kabul edilip
edilmeyeceğini
belirler.
• SSL Alarm Display
(SSL Alarm Ekranı):
SSL'yi etkinleştirir
veya devre dışı
bırakır.
Bir web sitesinde
gezinirken karakter
girmek için sanal
klavyeyi görüntüler.
İmleci metin giriş
alanında bir sonraki
satıra götürür.
Metin girişi sırasında
imlecin sol tarafındaki
bir karakteri siler.
Öğe
Window List
(Pencere
Listesi)
Ayrıntılar
O anda açık olan web
sitesi pencerelerinin
listesini gösterir.
Pencereyi seçerek daha
önce görüntülenen
bir web sitesine geri
dönmenizi sağlar.
Bookmark List Yer imi listesini
(Yer İmi Listesi) görüntüler.
URL entry (URL Sanal klavye
girişi)
görüntülendiğinde
bir URL girmenize
olanak tanır.
Previous page Önceki/sonraki sayfaya
(Önceki sayfa)/ gider.
Next page
(Sonraki sayfa)
Cancel loading Sayfa yükleme işlemini
(Yüklemeyi
durdurur.
iptal et)
Reload
Aynı sayfayı yeniden
(Yeniden
yükler.
Yükle)
Add to
O anda görüntülenen
Bookmark (Yer web sitesini yer imi
İmlerine Ekle) listesine ekler.
Set as start
Görüntülenen web
page
sitesini varsayılan
(Başlangıç
başlangıç sayfası
sayfası olarak
olarak ayarlar.
ayarla)
Open in new
Bağlantıyı yeni
window (Yeni pencerede açar.
pencerede aç)
Character
Karakter kodunu
encoding
ayarlar.
(Karakter
kodlaması)
Display
SSL'yi destekleyen
certificate
sayfalardan gönderilen
(Sertifikayı
sunucu sertifikalarını
Görüntüle)
görüntüler.
Skype'nin keyfini
çıkarma
Skype İnternet'i kullanan bir iletişim
yazılımıdır.
Oynatıcıyla ücretsiz Skype'tan Skype'a
video çağrılarının/sesli çağrıların keyfini
çıkarabilirsiniz.
Skype menüsünün kullanılması
Oturum açtıktan sonra, bir çağrı
yapabilir/alabilir veya Skype ayarlarını
yapabilirsiniz.
İnternet
Bilgisayar
1
Skype için hazırlanın.
• Oynatıcıyı bir ağa bağlayın
(sayfa 16).
• Web kamerasını mikrofonla
birlikte USB jakına takın (sayfa 9).
2
</, düğmesini kullanarak ana
menüdeki [Network]'ü (Ağ) seçin.
3
M/m düğmesini kullanarak
[Skype]'ı seçin ve ENTER düğmesine
basın.
Skype'ı ilk kez kullanmaya
başladığınızda, ekrandaki talimatları
izleyin ve Skype'ta oturum açın.
Hesabınız yoksa bir tane oluşturun.
A Skype adınız
B Sinyal gücü göstergesi
(yalnızca kablosuz ağ bağlantısı)
C Sekme alanı
• Contacts (Kişiler): Çağrı yapılacak
kişileri görüntüler.
• History (Kişiler): Çağrı geçmişini
görüntüler.
• Tools (Araçlar): Kişi arama gibi
kullanışlı işlevleri etkinleştirir.
• Settings (Ayarlar)
Çağrı yapma
Skype menüsünde aramak istediğiniz
kişinin simgesini seçin ve ENTER
düğmesine basın.
Bir çağrı alma
z
Mevcut web kameralarıyla ilgili bilgi
için, aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://support.sony-europe.com/
Skype'ı etkinleştirin ve oturum açın.
Skype'tan çıkma
HOME düğmesine basın.
Oturum açtıktan sonra, Skype'tan
çıktığınızda şifreniz oynatıcıda
kaydedilir. Şifrenizi silmek için,
çıkmadan önce Skype oturumunu
kapatın.
27
Başka bir hesap kullanarak oturum açma
Seçenekler menüsünden [Sign Out]'u
(Oturumu Kapat) seçin.
Ana menüdeki
simgesini seçin
ve ekrandaki talimatları izleyin.
Skype ekranı
• Start My Video (Videomu Başlat)/
Stop My Video (Videomu
Durdur): Sizin videonuzu
görüntüler/gizler.
• Voice call (Sesli çağrı)/Video call
(Görüntülü çağrı)
Kullanılabilen seçenekler
OPTIONS düğmesine basarak çeşitli
ayarlara ve işlemlere ulaşabilirsiniz.
Mevcut öğeler, duruma bağlı olarak
farklılık gösterir.
A Kişinin adı
B Kişinin videosu (yalnızca video
çağrıları için)
C Sinyal gücü göstergesi/Ağ
iletim hızı (yalnızca kablosuz
ağ bağlantısı)
D Sizin videonuz (yalnızca video
çağrıları)
E Kullanılabilen düğmeler
Kullanılabilen düğmeler, duruma
bağlı olarak farklılık gösterir.
• Full screen (Tam ekran)/Window
screen (Pencere ekranı):
Görüntüleme modunu değiştirir.
• Hang Up (Çağrıyı Sonlandır)
• Hold (Beklemeye Al)/Resume
(Devam Et)
• Mute (Sessiz)/Unmute (Sesi Aç)
28
Öğe
Ayrıntılar
Switch Display
(Ekranı
Değiştir)
Kişi/geçmiş ekranını
değiştirir.
Change Status
(Durumu
Değiştir)
Skype durumunu
değiştirir.
Sign Out
(Oturumu
Kapat)
Skype'tan çıkar.
About Skype
(Skype
Hakkında)
Telif hakkı ekranını
görüntüler.
Help (Yardım)
Skype yardımını
görüntüler.
Simge
Ayarlar ve Düzenlemeler
Ayar Ekranlarının
kullanılması
Oynatıcının ayarlarını değiştirmeniz
gerektiğinde ana menüdeki
[Setup]'ı
(Ayar) seçin.
Varsayılan ayarların altı çizilidir.
</, düğmesini kullanarak ana
menüdeki
[Setup]'ı (Ayar) seçin.
2
M/m düğmesini kullanarak ayar
kategorisi simgesini seçin ve ENTER
düğmesine basın.
Simge
Açıklama
Network Update (Ağ
Güncellemesi) (sayfa 29)
Oynatıcının yazılımını
günceller.
System Settings (Sistem
Ayarları) (sayfa 34)
Oynatıcıyla ilgili ayarları
yapar.
Network Settings (Ağ
Ayarları) (sayfa 35)
İnternet ve ağla ilgili
ayrıntılı ayarları yapar.
Easy Setup (Kolay
Kurulum) (sayfa 36)
Temel ayarları yapmak
için Easy Setup'ı (Kolay
Kurulum) yeniden çalıştırır.
Resetting (Sıfırlama)
(sayfa 36)
Oynatıcıyı fabrika
ayarlarına geri döndürür.
Screen Settings (Ekran
Ayarları) (sayfa 30)
Bağlantı jaklarının türüne
göre video ayarlarını yapar.
Network Update
(Ağ Güncellemesi)
Audio Settings (Ses
Ayarları) (sayfa 31)
Bağlantı jaklarının türüne
göre ses ayarlarını yapar.
Oynatıcının yazılımını ağ üzerinden
güncellemek için [OK]'i (Tamam) seçin.
BD/DVD Viewing
Settings (BD/DVD
Görüntüleme Ayarları)
(sayfa 32)
BD/DVD oynatmayla ilgili
ayrıntılı ayarları yapar.
z
• Ağ üzerinden güncelleme işleminin yaklaşık
2 ayda bir yapılması önerilir.
• İşlevlerin güncellenmesiyle ilgili bilgi için,
aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
http://support.sony-europe.com/
Ayarlar ve Düzenlemeler
1
Açıklama
Music Settings (Müzik
Ayarları) (sayfa 34)
Super Audio CD oynatma
işlemiyle ilgili ayrıntılı
ayarları yapar.
Parental Control
Settings (Ebeveyn
Kontrolü Ayarları)
(sayfa 33)
Ebeveyn Kontrolü işleviyle
ilgili ayrıntılı ayarları yapar.
29
Screen Settings
(Ekran Ayarları)
DVD Aspect Ratio (DVD En/Boy Oranı)
Letter Box (Sinemaskop): Üstte ve altta
siyah şeritlerle geniş görüntü sağlar.
3D Output Setting (3B Çıkış Ayarı)
Auto (Ses): Normalde bunu seçin.
Off (Kapalı): Tüm içeriği 2B olarak
görüntülemek için bunu seçin.
z
4K/24p 3B içeriklerin keyfini çıkarıyorsanız
[3D Output Setting] (3B Çıkış Ayarı)
bölümünde [Off]'a (Kapalı) ayarlayın.
Pan & Scan (Yatay Kaydır ve Tara):
Görüntünün tam yüksekliğiyle,
kenarlarından kırpılmış olarak
ekranın tamamını kaplamasını
sağlar.
TV Screen Size Setting for 3D (3B İçin TV
Ekran Boyutu Ayarı)
3B uyumlu TV'nizin ekran boyutunu
ayarlar.
TV Type (TV Türü)
16:9: Geniş ekran TV veya geniş mod
işlevi olan bir TV bağladığınızda
bunu seçin.
4:3: Geniş mod işlevi olmayan bir 4:3
ekran TV'ye bağladığınızda bunu
seçin.
Cinema Conversion Mode (Sinema
Dönüştürme Modu)
Auto (Ses): Normalde bunu seçin.
Oynatıcı, materyalin video tabanlı
mı yoksa film tabanlı mı olduğunu
otomatik olarak algılar ve uygun
dönüştürme moduna geçer.
Video: Materyalden bağımsız olarak, her
zaman video tabanlı materyallere
uygun dönüştürme yöntemi seçilir.
Screen Format (Ekran Biçimi)
Full (Tam): Geniş mod işlevi olan bir
TV'ye bağladığınızda bunu seçin.
Geniş ekran özelliğine sahip bir
TV'de bile 4:3 ekran görüntüsünü
16:9 en/boy oranında gösterir.
Normal: Görüntüyü ekrana sığdırmak
için görüntü boyutunu orijinal
görüntünün en/boy oranıyla
değiştirir.
30
Output Video Format (Çıkış Video Biçimi)
HDMI: Normalde [Auto]'yu (Otomatik)
seçin. Diskte kayıtlı çözünürlüğü
elde etmek için [Original
Resolution]'ı (Orijinal Çözünürlük)
seçin. Çözünürlük SD
çözünürlüğünden düşükse, SD
çözünürlüğüne yükselecek şekilde
ölçeklendirilir.
Video: Otomatik olarak en düşük
çözünürlüğü ayarlar.
BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p Çıkışı)
Auto (Ses): HDMI OUT jakıyla 1080/
24p veya 4K/24p uyumlu bir TV
bağlarsanız, yalnızca 1080/24p ya da
4K/24p video sinyallerinin çıkışını
sağlar.
On (Açık): TV'niz 1080/24p veya 4K/24p
video sinyalleriyle uyumluysa bunu
seçin.
Off (Kapalı): TV'niz 1080/24p veya 4K/
24p video sinyalleriyle uyumlu
değilse bunu seçin.
DVD-ROM 24p Output (DVD-ROM 24p Çıkışı)
4K Output (4K Çıkışı)
Auto (Ses): 4K/24p uyumlu bir cihaz
bağlayıp [BD-ROM 24p Output]
(BD-ROM 24p Çıkışı) veya [DVDROM 24p Output] (DVD-ROM 24p
Çıkışı) bölümünde ilgili ayarları
yaparsanız 4K/24p video
sinyallerinin çıkışını otomatik
olarak sağlar ve ayrıca 2B fotoğraf
dosyalarını oynatırsanız 4K/24p
fotoğrafların çıkışını sağlar.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto (Ses): Bağlanan TV'nin türünü
otomatik olarak algılar ve eşleşen
renk ayarına geçiş yapar.
YCbCr (4:2:2): YCbCr 4:2:2 video sinyali
çıkışı sağlar.
YCbCr (4:4:4): YCbCr 4:4:4 video sinyali
çıkışı sağlar.
RGB: RGB video sinyali çıkışı sağlar.
Auto (Ses): Normalde bunu seçin.
16 bit/12 bit/10 bit: Bağlanan TV, Deep
Colour uyumlu olduğunda 16 bit/12
bit/10 bit video sinyali çıkışı sağlar.
Off (Kapalı): Görüntü dengesiz
olduğunda veya renkler doğal
görünmediğinde bunu seçin.
SBM (Super Bit Mapping - Süper
Bit Eşleme)
On (Açık): HDMI OUT jakından alınan
video sinyali çıkışının tonlarını
yumuşatır.
Off (Kapalı): Bozulmuş video sinyali
çıkışı aldığınızda veya renkler
doğal görünmediğinde bunu seçin.
Pause Mode (Duraklatma Modu)
Auto (Ses): Normalde bunu seçin.
Dinamik hareketli görüntüler
bulanıklaşma olmaksızın görünür.
Frame (Kare): Durağan resimleri yüksek
çözünürlükte görüntüler.
Ayarlar ve Düzenlemeler
Auto (Ses): HDMI OUT jakıyla 1080/
24p veya 4K/24p uyumlu bir TV
bağlarsanız, yalnızca 1080/24p ya da
4K/24p video sinyallerinin çıkışını
sağlar.
Off (Kapalı): TV'niz 1080/24p veya
4K/24p video sinyalleriyle uyumlu
değilse bunu seçin.
HDMI Deep Colour Output (HDMI Deep Colour
Çıkışı)
Audio Settings (Ses
Ayarları)
Audio (HDMI) (Ses (HDMI))
Auto (Ses): Normalde bunu seçin.
Bağlanan HDMI cihazının
durumuna göre ses sinyali çıkışı
sağlar.
PCM: HDMI OUT jakından PCM
sinyali çıkışı sağlar.
DSD Output Mode (DSD Çıkış Modu)
On (Açık): Super Audio CD çalarken
HDMI OUT jakından DSD
sinyali çıkışı sağlar.
31
[On] (Açık) seçildiğinde, diğer
jaklardan sinyal çıkışı olmaz.
Off (Kapalı): Super Audio CD çalarken
HDMI OUT jakından PCM sinyali
çıkışı sağlar.
BD Audio MIX Setting (BD Ses MIX Ayarı)
On (Açık): Etkileşimli ve ikincil
ses birincil sese karıştırılarak
elde edilen sesin çıkışını sağlar.
Off (Kapalı): Yalnızca birincil ses çıkışını
sağlar. HD ses sinyali çıkışını bir AV
amplifikatöre (alıcı) vermek için
bunu seçin.
Dolby Digital / DTS
Downmix PCM (PCM’yi İndirge):
Doğrusal PCM sinyalleri çıkışı
sağlayacak şekilde dönüştürür.
Bir ses cihazını yerleşik bir Dolby
Digital/DTS kod çözücüsü olmadan
bağlarken bunu seçin.
Bitstream (Veri Akışı): Bir ses cihazını
yerleşik bir Dolby Digital/DTS kod
çözücüsü ile bağlarken bunu seçin.
DTS Neo:6
Cinema (Sinema): Simülasyonlu çok
kanallı ses çıkışını bağlı cihazın
özelliğine göre [DTS Neo:6 Cinema]
(DTS Neo:6 Sinema) modunu
kullanarak HDMI OUT jakı
üzerinden 2 kanallı kaynaklardan
yapar.
Music (Müzik): Simülasyonlu çok
kanallı ses çıkışını bağlı cihazın
özelliğine göre [DTS Neo:6 Music]
(DTS Neo:6 Müzik) modunu
kullanarak HDMI OUT jakı
üzerinden 2 kanallı kaynaklardan
yapar.
Off (Kapalı): Ses çıkışını orijinal kanal
sayısına sahip olarak HDMI OUT
jakı üzerinden sağlar.
32
Audio DRC (Ses DRC’si)
Auto (Ses): Oynatma işlemini disk
tarafından belirtilen (yalnızca
BD-ROM) dinamik aralıkta
gerçekleştirir. Diğer diskler [On]
(Açık) düzeyinde oynatılır.
On (Açık): Oynatma işlemini standart
bir sıkıştırma düzeyinde yapar.
Off (Kapalı): Sıkıştırma yapılmaz. Daha
dinamik bir ses üretilir.
Downmix (İndirge)
Surround: Surround efektlere sahip
ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby
Surround'ı (Pro Logic) veya DTS
Neo:6'yı destekleyen bir ses cihazı
bağlarken bunu seçin.
Stereo: Surround efektler içermeyen
ses sinyali çıkışı sağlar. Dolby
Surround'ı (Pro Logic) veya DTS
Neo:6'yı desteklemeyen bir ses
cihazı bağlarken bunu seçin.
BD/DVD Viewing
Settings (BD/DVD
Görüntüleme Ayarları)
BD/DVD Menu Language (BD/DVD Menü Dili)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar
için varsayılan menü dilini seçer.
[Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç)
seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir.
“Dil kodu listesi” bölümüne bakarak
dil kodunu girin (sayfa 45).
Audio Language (Ses Dili)
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar
için varsayılan parça dilini seçer.
[Original]'ı (Orijinal) seçtiğinizde,
diskte öncelikli olan dil seçilir.
[Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç)
seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir.
“Dil kodu listesi” bölümüne bakarak
dil kodunu girin (sayfa 45).
Subtitle Language (Altyazı Dili)
BD Hybrid Disc Playback Layer (BD Melez Disk
Oynatma Katmanı)
BD: BD katmanını oynatır.
DVD/CD: DVD veya CD katmanını
oynatır.
BD Internet Connection (BD İnternet
Bağlantısı)
Allow (İzin ver): Normalde bunu seçin.
Do not allow (İzin verme): İnternet
bağlantısını engeller.
Password (Şifre)
Ebeveyn Kontrolü işlevinin şifresini
belirler veya değiştirir. Şifre, BD-ROM
veya DVD VIDEO ile İnternet videosu
oynatma işlemine kısıtlama getirmenizi
sağlar. Gerekirse, BD-ROM'lar, DVDVIDEO'lar ve İnternet videoları için
farklı kısıtlama düzeyleri
belirleyebilirsiniz.
Parental Control Area Code (Ebeveyn
Kontrolü Bölge Kodu)
Bazı BD-ROM'ların, DVD VIDEO'ların
veya İnternet videolarının oynatılması
coğrafi bölgeye bağlı olarak
kısıtlanabilir. Sahneler engellenebilir
veya bunların yerine farklı sahneler
oynatılabilir. Ekrandaki talimatları
izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.
Ayarlar ve Düzenlemeler
BD-ROM'lar veya DVD VIDEO'lar
için varsayılan altyazı dilini seçer.
[Select Language Code]'u (Dil Kodu Seç)
seçtiğinizde, dil kodu giriş ekranı
görüntülenir.
“Dil kodu listesi” bölümüne bakarak
dil kodunu girin (sayfa 45).
Parental Control
Settings (Ebeveyn
Kontrolü Ayarları)
BD Parental Control (BD Ebeveyn Kontrolü)/
DVD Parental Control (DVD Ebeveyn
Kontrolü)/Internet Video Parental Control
(İnternet Videosu Ebeveyn Kontrolü)
Ebeveyn Kontrolü ayarlanarak sahneler
engellenebilir veya farklı sahnelerle
değiştirilebilir. Ekrandaki talimatları
izleyin ve dört basamaklı şifrenizi girin.
Internet Video Unrated (Sınıflandırılmamış
İnternet Videosu)
Allow (İzin ver): Sınıflandırılmamış
İnternet videolarının oynatılmasına
izin verir.
Block (Engelle): Sınıflandırılmamış
İnternet videolarının oynatılmasını
engeller.
33
Music Settings
(Müzik Ayarları)
Super Audio CD Playback Layer (Super Audio
CD Oynatma Katmanı)
Super Audio CD: Super Audio
CD katmanını oynatır.
CD: CD katmanını oynatır.
Super Audio CD Playback Channels (Super
Audio CD Oynatma Kanalları)
DSD 2ch (DSD 2 kanal): 2 kanal alanını
oynatır.
DSD Multi (DSD Çoklu): Çok
kanallı alanı oynatır.
System Settings
(Sistem Ayarları)
OSD Language (OSD Dili)
Oynatıcınızın ekran dilini seçer.
Dimmer
Bright (Parlak): Parlak aydınlatma.
Dark (Karanlık): Loş aydınlatma.
Off (Kapalı): Oynatma sırasında
aydınlatmayı kapatır. Oynatma
dışında loş aydınlatma yapılır.
Control for HDMI (HDMI Kontrolü)
On (Açık): Aşağıdaki BRAVIA
Sync özellikleri kullanılabilir:
–Tek Dokunuşla Oynatma
–Sistemi Kapatma
–Dili Değiştirme
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
34
z
Ayrıntılar için, TV'yle veya bileşenlerle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
BRAVIA Sync özelliklerini etkinleştirmek
için, TV'nizi HDMI OUT 1 jakı üzerinden
bağlayın.
HDMI:Linked to TV-off (HDMI:TV’ye bağlıkapalı)
On (Açık): Bağlı TV bekleme moduna
(BRAVIA Sync) geçtiğinde
oynatıcıyı ve HDMI uyumlu
bileşenleri otomatik olarak kapatır.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
AV Separation Output Mode (AV Ayırma Çıkış
Modu)
On (Açık): Video sinyallerinin çıkışını
HDMI OUT 1, ses sinyallerinin
çıkışını ise HDMI OUT 2 jakı
üzerinden ayrı ayrı sağlar.
Off (Kapalı): Video ve ses sinyallerinin
çıkışını aynı anda hem HDMI OUT
1 hem de HDMI OUT 2 jakı
üzerinden sağlar.
Quick Start Mode (Hızlı Başlatma Modu)
On (Açık): Oynatıcı açılırken başlama
süresini kısaltır.
Off (Kapalı): Bekleme modunda güç
tüketimini azaltır.
Auto Standby (Otomatik Bekleme)
On (Açık): 30 dakikayı aşkın süre boyunca
hiçbir düğmeye basılmazsa otomatik
olarak bekleme moduna geri döner.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
Auto Display (Otomatik Görüntüleme)
On (Açık): Görüntülenen başlık,
görüntü modu, ses sinyali
değiştirildiğinde bilgileri ekranda
otomatik olarak gösterir.
Off (Kapalı): DISPLAY düğmesine
bastığınızda yalnızca bilgileri
görüntüler.
Network Settings
(Ağ Ayarları)
Screen Saver (Ekran Koruyucu)
On (Açık): Ekran koruyucu işlevini açar.
Bir ekran görüntülenirken
oynatıcıyı 10 dakikadan fazla bir
süre boyunca kullanmazsanız ekran
koruyucu görüntüsü gösterilir.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
Software Update Notification (Yazılım
Güncelleme Bildirimi)
Gracenote Settings (Gracenote Ayarları)
Auto (Ses): Disk oynatma işlemi
durdurulduğunda, disk bilgilerini
otomatik olarak indirir. İndirme
işlemi için ağa bağlayın.
Manual (Manuel): [Video Search]
(Video Arama) veya [Music Search]
(Müzik Arama) seçildiğinde disk
bilgilerini indirir.
System Information (Sistem Bilgileri)
Oynatıcının yazılım sürümü bilgilerini
ve MAC adresini görüntüler.
Software License Information (Yazılım
Lisans Bilgileri)
Yazılım Lisans Bilgilerini görüntüler.
Oynatıcıyı önceden ağa bağlayın.
Ayrıntılar için bkz. “2. Adım: Ağ
Bağlantısına Hazırlanma” (sayfa 16).
Wired Setup (Kablolu Ayarı): LAN
kablosu kullanarak geniş bant
yönlendiricisi bağladığınızda bunu
seçin.
Wireless Setup(built-in) (Kablosuz
Ayarı (yerleşik)): Kablosuz ağ
bağlantısı için oynatıcıdaki yerleşik
kablosuz LAN'ı kullandığınızda
bunu seçin.
View Network Status (Ağ Durumunu
Görüntüle): Mevcut ağ durumunu
görüntüler.
z
Daha fazla ayrıntı için, aşağıdaki web sitesini
ziyaret edin ve SSS içeriklerini kontrol edin:
Ayarlar ve Düzenlemeler
On (Açık): Oynatıcıyı, sizi yeni sürüm
bilgileriyle ilgili olarak bilgilendirecek
şekilde ayarlar (sayfa 29).
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
Internet Settings (İnternet Ayarları)
Avrupa ülkelerindeki müşteriler için
http://support.sony-europe.com/
Network Connection Diagnostics (Ağ
Bağlantısı Tanıları)
Ağ bağlantısının düzgün şekilde yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek için ağ
tanılama işlevini çalıştırabilirsiniz.
Connection Server Settings (Bağlantı
Sunucusu Ayarları)
Bağlanılan sunucunun gösterilip
gösterilmeyeceğini belirler.
35
Renderer Set-up (İşleyici Düzeni)
Automatic Access Permission
(Otomatik Erişim İzni): Yeni
algılanan bir DLNA denetleyicisi
uyumlu cihazdan otomatik erişime
izin verilip verilmeyeceğini belirler.
Renderer Name (İşleyici Adı):
Oynatıcının adını, ağ üzerindeki
diğer DLNA ürünlerinde
gösterildiği şekilde görüntüler.
Renderer Access Control (İşleyici Erişim
Kontrolü)
DLNA denetleyicisiyle uyumlu
ürünlerin listesini görüntüler ve her
ürüne bu oynatıcı üzerinden erişilip
erişilemeyeceğini belirler.
PARTY Auto Start (Otomatik PARTY Başlat)
On (Açık): Ağdaki PARTY
STREAMING işleviyle uyumlu bir
ürünün isteği üzerine bir PARTY
başlatır veya mevcut bir PARTY'ye
katılır.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
Media Remote Device Registration (Ortam
Uzak Cihazı)
“[Media Remote] (Ortam Uzak Cihazı)”
cihazınızı kaydeder.
Registered Media Remote Devices
Kayıtlı “[Media Remote] (Ortam
Uzak Cihazı)” cihazlarınızın listesini
görüntüler.
Remote Start (Uzaktan Başlatma)
On (Açık): Sistemin “Ortam Uzak”
cihazından açılmasını sağlar.
Off (Kapalı): İşlevi kapatır.
36
Easy Setup (Kolay
Kurulum)
Easy Initial Settings (Kolay İlk Ayarlar)
Temel ayarları yapmak için [Easy Initial
Settings]'i (Kolay İlk Ayarlar) çalıştırır.
Ekrandaki talimatları izleyin.
Easy Network Settings (Kolay Ağ Ayarları)
Temel ağ ayarlarını yapmak için [Easy
Network Settings]'i (Kolay Ağ Ayarları)
çalıştırır. Ekrandaki talimatları izleyin.
Resetting
(Sıfırlama)
Reset to Factory Default Settings (Fabrika
Ayarlarına Döndür)
Oynatıcının ayarlarını, ayarlar grubunu
seçerek fabrika ayarlarına
döndürebilirsiniz. Grup içerisindeki tüm
ayarlar sıfırlanır.
Initialize Personal Information (Kişisel
Bilgileri Başlangıç Durumuna Getir)
Oynatıcıda kayıtlı kişisel bilgilerinizi
silebilirsiniz.
Ek Bilgiler
Sorun Giderme
Oynatıcıyı kullanırken aşağıdaki
sorunlardan birini yaşarsanız, onarım
talep etmeden önce sorunu çözmeye
yardımcı olması için bu sorun giderme
kılavuzunu kullanın. Herhangi bir sorun
devam ediyorsa, size en yakın Sony
satıcısıyla iletişime geçin.
Görüntü
, Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun (sayfa 13).
, Oynatıcıdan alınan sinyali görüntülemek
için TV'nizdeki giriş seçicisinin
konumunu değiştirin.
, Video çıkışı çözünürlüğünü, oynatıcının
üzerindeki x düğmesine 10 saniyeden
fazla süreyle basarak en düşük
çözünürlüğe ayarlayın.
, HDMI bağlantıları için, aşağıdakileri
deneyin: 1Oynatıcıyı kapatıp açın.
2Bağlı cihazı kapatıp açın. 3HDMI
kablosunu sökün ve yeniden takın.
, HDMI OUT jakı telif hakkı koruma
teknolojisini desteklemeyen bir DVI
cihazına bağlanmıştır.
, HDMI bağlantıları için, [Screen Settings]
(Ekran Ayarları) bölümündeki [Output
Video Format] (Çıkış Video Biçimi)
ayarlarını kontrol edin (sayfa 30).
, Analog sinyallerin çıkışı alındığında,
[Screen Settings] (Ekran Ayarları)
bölümünde [BD-ROM 24p Output]'u
(BD-ROM 24p Çıkışı) veya [DVD-ROM
24p Output]'u (DVD-ROM 24p Çıkışı)
[Off] (Kapalı) olarak ayarlayın
(sayfa 31).
Ekran dili HDMI OUT jakına bağlantı
yapıldığında otomatik olarak değişiyor.
, [Control for HDMI] (HDMI Kontrolü)
[On] (Açık) (sayfa 34) olarak
ayarlandığında, ekran dili, bağlı olan
TV'nin dil ayarına göre (ayarı TV'nizde
değiştirirseniz vb.) otomatik olarak
değişir.
Ses
Ses yok veya ses çıkışı düzgün bir şekilde
sağlanamıyor.
, Tüm bağlantı kablolarının sıkı bir şekilde
bağlandığından emin olun (sayfa 13).
, Oynatıcının ses sinyali çıkışının AV
amplifikatörünüzden (alıcı) alınmasını
sağlamak için AV amplifikatörünüzdeki
(alıcı) giriş seçicisinin konumunu
değiştirin.
, Ses sinyali DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/HDMI OUT jakından
gelmiyorsa, ses ayarlarını kontrol edin
(sayfa 31).
, HDMI bağlantıları için, aşağıdakileri
deneyin: 1Oynatıcıyı kapatıp açın.
2Bağlı cihazı kapatıp açın. 3HDMI
kablosunu sökün ve yeniden takın.
, HDMI bağlantıları için, oynatıcı TV'ye
bir AV amplifikatörü (alıcı) üzerinden
bağlı değilse HDMI kablosunu doğrudan
TV'ye bağlamayı deneyin. Ayrıca, AV
amplifikatörüyle (alıcı) birlikte verilen
kullanım kılavuzuna da bakın.
Ek Bilgiler
Görüntü yok veya görüntü çıkışı düzgün
bir şekilde sağlanamıyor.
, BD-ROM'lar için, [Screen Settings]
(Ekran Ayarları) bölümündeki
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
Çıkışı) ayarını işaretleyin (sayfa 31).
37
, HDMI OUT 1 jakına bir AV
amplifikatör bağlayıp [AV Separation
Output Mode]'u (AV Ayırma Çıkış
Modu) [On] (Açık) olarak ayarlarsanız
ses çıkışı olmaz (sayfa 34).
[AV Separation Output Mode]'u
(AV Ayırma Çıkış Modu) [Off]
(Kapalı) olarak ayarlayın veya AV
amplifikatörü HDMI OUT 2 jakına
bağlayın (Bkz. AV Ayırma Modu
Hakkında (sayfa 15).).
, HDMI OUT jakı bir DVI cihazına
bağlıdır. (DVI jakları ses sinyallerini
kabul etmez.)
, HDMI OUT jakına bağlı cihaz
oynatıcının ses biçimini
desteklemiyordur. Ses ayarlarını
kontrol edin (sayfa 31).
HD Ses (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS-HD High Resolution Audio ve DTS-HD
Master Audio) çıkışı veri akışıyla
sağlanmıyor.
, [Audio Settings] (Ses Ayarları)
bölümündeki [BD Audio MIX
Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı) [Off]
(Kapalı) olarak ayarlayın (sayfa 32).
, Bağlı AV amplifikatörünün (alıcı) her
HD Ses biçimiyle uyumlu olduğundan
emin olun.
Etkileşimli ses çıkışı yapılmıyor.
, [Audio Settings] (Ses Ayarları)
bölümündeki [BD Audio MIX
Setting]'i (BD Ses MIX Ayarı)
[On] (Açık) olarak ayarlayın
(sayfa 32).
Disk
, Disk bu oynatıcı tarafından
oynatılamayan bir biçime sahiptir
(sayfa 42).
, Oynatıcı, doğru şekilde
sonlandırılmayan kaydedilmiş
bir diski oynatamaz.
, BD veya DVD'nin üzerindeki bölge
kodu oynatıcıyla uyumlu değildir.
USB cihazı
Oynatıcı, bağlanan bir USB cihazını
algılamıyor.
, USB cihazının USB jakına sıkı bir
şekilde takıldığından emin olun.
, USB cihazının veya kablonun zarar
görüp görmediğini kontrol edin.
, USB cihazının açık olup olmadığını
kontrol edin.
, USB cihazı bir USB hub üzerinden
bağlandıysa, USB cihazını doğrudan
oynatıcıya takın.
SEN (Sony Entertainment
Network)
Görüntü/ses zayıf/belirli programlarda,
özellikle hızlı hareket eden veya karanlık
sahneler sırasında ayrıntılar
görüntülenmiyor.
, İnternet içerik sağlayıcıya bağlı olarak
görüntü/ses kalitesi zayıf olabilir.
, Görüntü/ses kalitesi, bağlantı hızı
değiştirilerek iyileştirilebilir. Standart
tanımlı video için en az 2,5 Mbps'lik
(yüksek tanımlı video için 10 Mbps)
bir bağlantı hızı önerilir.
, Tüm videolar ses içermez.
Disk oynatılmıyor.
, Disk kirlidir veya eğilmiştir.
, Disk terstir. Diski oynatma tarafı
aşağıya bakacak şekilde takın.
38
Görüntü küçük.
, Yakınlaştırmak için M düğmesine
basın.
Skype
Ciddi derecede vızıltı veya gürültü var.
, Bağlı TV'nin sesini kısın.
, Web kamerasını mikrofonla birlikte
TV'ye bağlı hoparlörlerden
uzaklaştırmayı deneyin.
Ağ bağlantısı
Oynatıcı ağa bağlanamıyor.
, Ağ bağlantısını (sayfa 16) ve ağ
ayarlarını (sayfa 35) kontrol edin.
, Wi-Fi Korumalı Kurulum işlevini
yönlendiricinin ayarlarını yapmadan
önce kullanırsanız yönlendiricinin
kablosuz ayarları otomatik olarak
değişebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını
uygun şekilde değiştirin.
Oynatıcı, kablosuz LAN yönlendiricisine
bağlanamıyor.
, Kablosuz LAN yönlendiricisinin açık
olup olmadığını kontrol edin.
, Duvar malzemesi, radyo dalgası alış
koşulları veya sistem ile kablosuz
LAN yönlendiricisi arasındaki engeller
gibi çevredeki ortamlara bağlı olarak,
iletişim mesafesi kısalabilir.
Oynatıcıyla kablosuz LAN
yönlendiricisini birbirine yaklaştırın.
, 2,4 GHz frekans bandını kullanan
mikrodalga, Bluetooth veya dijital
kablosuz cihaz gibi cihazlar iletişimin
kesilmesine neden olabilir. Oynatıcıyı
bu tür cihazlardan uzaklaştırın veya
söz konusu cihazları kapatın.
, Önceki ekrana dönmek için RETURN
düğmesine basın ve [Wireless
Setup(built-in)] (Kablosuz Ayarı
(yerleşik)) işlemini yeniden deneyin.
İstediğiniz kablosuz yönlendirici hala
algılanmıyorsa, [Manual registration]'ı
(Manuel kayıt) seçin.
Oynatıcı açılırken ekranda [A new software
version is available. Please go to the “Setup”
section of the menu and select “Network
update” to perform the update.] (Yeni
yazılım sürümü mevcut. Lütfen güncelleme
yapmak için menünün “Kurulum” bölümüne
gidin ve “Ağ Güncellemesi” ni seçin) mesajı
görünüyor.
, Oynatıcıyı yeni bir yazılım sürümüyle
güncellemek için bkz. “Network
Update” (Ağ Güncellemesi) (sayfa 29).
Ek Bilgiler
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS))
gerçekleştirildikten sonra bilgisayar
İnternete bağlanamıyor.
İstediğiniz kablosuz yönlendirici kablosuz ağ
listesinde gösterilmiyor.
PARTY STREAMING işlevi başlatılamıyor.
, Ağ Ayarları (Ağ Ayarları) bölümünde
[PARTY Auto Start]'ın (Otomatik
PARTY Başlatma) [On] (Açık) olarak
ayarlandığından emin olun (sayfa 36).
“HDMI Kontrolü” (BRAVIA Sync)
[Control for HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevi
çalışmıyor (BRAVIA Sync).
, TV'nizin HDMI OUT 1 jakı üzerinden
bağlı olduğundan emin olun. TV'niz
HDMI OUT 2 jakı üzerinden bağlıysa,
BRAVIA Sync devre dışı bırakılır.
, [Control for HDMI]'ın (HDMI
Kontrolü) [On] (Açık) olarak
ayarlandığından emin olun (sayfa 34).
, HDMI bağlantısını değiştirirseniz,
oynatıcıyı kapatıp açın.
39
, Elektrik kesintisi olursa, [Control for
HDMI] (HDMI Kontrolü) işlevini [Off]
(Kapalı), ardından [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) işlevini [On] (Açık)
olarak ayarlayın (sayfa 34).
, Aşağıdakileri kontrol edin ve bileşenle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna
bakın.
– Bağlı bileşenin [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) işleviyle uyumlu
olup olmadığı.
– Bağlı bileşenin [Control for HDMI]
(HDMI Kontrolü) işlevi ayarının
doğru olup olmadığı.
, Oynatıcıyı TV'ye bir AV amplifikatör
(alıcı) üzerinden bağladığınızda,
– AV amplifikatör (alıcı) [Control for
HDMI] (HDMI Kontrolü) işleviyle
uyumlu değilse, TV'yi oynatıcıdan
kontrol edemeyebilirsiniz.
– HDMI bağlantısını değiştirirseniz
şebeke kablosunu çıkarıp takın
veya elektrik kesintisi olursa
aşağıdakileri deneyin: 1AV
amplifikatörünün (alıcı)
giriş seçicisinin konumunu
oynatıcıdan alınan görüntü
TV ekranında görünecek
şekilde değiştirin.
2[Control for HDMI]'ı (HDMI
Kontrolü) [Off] (Kapalı), ardından
[Control for HDMI]'ı (HDMI
Kontrolü) [On] (Açık) olarak
ayarlayın (sayfa 34). AV
amplifikatörüyle (alıcı) birlikte
verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Sistemi Kapatma işlevi çalışmıyor
(BRAVIA Sync).
, [Control for HDMI]'ın (HDMI
Kontrolü) ve [HDMI:Linked to TVoff] (HDMI:TV'ye bağlı-kapalı)'un
[On] (Açık) olarak ayarlandığından
emin olun (sayfa 34).
40
Diğerleri
Oynatma işlemi içeriğin başından
başlatılmıyor.
, OPTIONS düğmesine basın ve [Play
from start]'ı (Baştan Oynat) seçin.
Oynatma işlemi, durdurulan son devam
etme noktasından başlamıyor.
, Diske bağlı olarak, devam etme noktası
aşağıdaki durumlarda bellekten
silinebilir:
– disk tepsisi açıldığında.
– USB cihazı çıkarıldığında.
– başka bir içerik oynatıldığında.
– oynatıcı kapatıldığında.
Disk tepsisi açılmıyor ve ön panel ekranında
“LOCK” veya “D ON” ifadesi görünüyor.
, LOCK ifadesi göründüğünde, oynatıcı
kilitlidir. Çocuk Kilidini iptal etmek
için, oynatıcıdaki N düğmesini ön
panel ekranında “UNLOCK” ifadesi
görününceye kadar basılı tutun
(sayfa 9).
, “D ON” ifadesi göründüğünde ise,
Sony satıcınızla veya bölgenizdeki
yetkili Sony servis merkeziyle iletişime
geçin.
Disk tepsisi açılmıyor ve disk Z düğmesine
basıldıktan sonra bile çıkarılamıyor.
, Aşağıdakileri deneyin: 1Oynatıcıdaki
Z ve N düğmelerini tepsi açılıncaya
kadar 10 saniyeden uzun bir süreyle
basılı tutun. 2Diski çıkarın. 3Ön
panel ekranında “OPEN” ifadesi
göründüğünde, oynatıcıdaki [/1
düğmesini oynatıcı kapanıncaya kadar
10 saniyeden uzun bir süre boyunca
basılı tutun.
Ön panel ekranında “Exxxx” veya “TEMP”
ifadesi görünüyor.
, “Exxxx” ifadesi göründüğünde,
size en yakın Sony satıcısıyla veya
bölgenizdeki yetkili Sony servis
merkeziyle iletişime geçin ve hata
kodunu verin.
, “TEMP” ifadesi göründüğünde,
aşağıdakileri deneyin: 1Oynatıcının
arkasındaki havalandırma deliğinin
engellenmediğinden emin olun.
2Isınmasını engellemek için,
oynatıcıyı havalandırması yeterli
bir alana yerleştirin.
LINE OUT VIDEO:
Ses jakı/1,0 Vp-p/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX Terminali
USB:
USB jakı Tip A (USB belleği, bellek
kartı okuyucusu, dijital sabit kamera
ve dijital video kamera bağlantısı için)
Kablosuz
Kablosuz LAN standardı:
IEEE802.11b/g/n
Frekans aralığı:
2,4 GHz bandı: 1-13. Kanallar
Modülasyon:
DS-SS Modem ve OFDM Modem
Genel
Oynatıcı hiçbir düğmeye tepki vermiyor.
Teknik Özellikler
Sistem
Lazer: Yarı iletken lazer
Güç gereklilikleri:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
21 W
Boyutlar (yak.):
430 mm × 193 mm × 42 mm
(genişlik/derinlik/yükseklik),
çıkıntılı parçalar dahil
Ağırlık (yak.):
1,9 kg
Çalışma sıcaklığı:
5 ºC - 35 ºC
Çalışma nemi:
%25 - %80
Ek Bilgiler
, Oynatıcının içinde nem
yoğunlaşmıştır (sayfa 3).
, Oynatıcıdaki [/1 düğmesini ön
panel ekranındaki göstergelerin ışığı
sönünceye kadar 10 saniyeden uzun
bir süre boyunca basılı tutun.
Oynatıcı hala hiçbir düğmeye tepki
vermiyorsa, şebeke kablosunu çıkarıp
takın.
Cihazla birlikte verilen aksesuarlar
Uzaktan kumanda (1)
R6 (AA boyutu) piller (2)
Teknik özellikler ve tasarım
bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Girişler ve çıkışlar
(Jak adı:
Jak türü/Çıkış düzeyi/Yük empedansı)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Ses jakı/2 Vrms/10 kilohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optik çıkış jakı/–18 dBm
(dalga boyu 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Ses jakı/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19 pimli standart konnektör
41
Oynatılabilen diskler
*1
*2
*3
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Müzik CD'si)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Blu-ray Disc özellikleri yeni ve gelişmekte
olduğundan, bazı diskler, disk türüne ve
sürümüne bağlı olarak oynatılamayabilir.
Ses çıkışı, kaynağa, bağlantı yapılan çıkış
jakına ve seçilen ses ayarlarına bağlı olarak
farklılık gösterir.
BD-RE: Sür.2.1
BD-R: Sür.1.1, 1.2, 1.3 organik pigment
tipi BD-R (LTH tipi) dahil
Bilgisayarda kaydedilen BD-R'ler,
postscript'ler kaydedilebilir nitelikteyse
oynatılamaz.
Bir CD veya DVD disk, doğru şekilde
sonlandırılmamışsa oynatılamaz. Daha
fazla bilgi için, kayıt cihazıyla birlikte
verilen kullanım kılavuzuna bakın.
Oynatılamayan diskler
• Kartuşlu BD'ler
• BDXL'ler
• DVD-RAM'ler
• HD DVD'ler
• DVD Ses diskleri
• PHOTO CD'ler
• CD-Extra'ların veri bölümü
• Super VCD'ler
• DualDisc'lerin ses içeriği bulunan yüzü
42
Disklerle İlgili Notlar
Bu ürün, Compact Disc (CD)
standardıyla uyumlu diskleri oynatmak
üzere tasarlanmıştır. DualDisc'ler ve
telif hakkı koruması teknolojileriyle
kodlanmış müzik disklerinin bazıları
Compact Disc (CD) standardıyla
uyumlu değildir, bu nedenle bu diskler
bu ürünle oynatılamaz.
BD/DVD oynatma işlemleriyle ilgili not
BD/DVD'lerdeki bazı oynatma işlemleri,
yazılım üreticileri tarafından özellikle
ayarlanmış olabilir. Bu oynatıcı BD/
DVD'leri yazılım üreticilerinin
tasarladığı disk içeriğine uygun şekilde
oynattığından, bazı oynatma özellikleri
kullanılamayabilir.
Çift katmanlı BD'ler/DVD'lerle ilgili not
Katmanlar arasında geçiş yapılırken,
oynatılan görüntüler ve ses anlık
olarak kesintiye uğrayabilir.
Bölge kodu (Yalnızca BD-ROM/DVD VIDEO)
Oynatıcınızda, cihazın arkasında
basılı olan bir bölge kodu
bulunmaktadır ve oynatıcınız
yalnızca aynı bölge kodlarıyla veya ALL
simgesiyle etiketlenmiş BD-ROM/DVD
VIDEO'ları oynatır.
Bölge kodu
*5
Oynatılabilen dosya türleri
Video
Dosya biçimi
Uzantılar
*6
MPEG-1 Video/PS*1*2
MPEG-2 Video/PS,
TS*1*3
“.mpg”, “.mpeg”,
“.m2ts”, “.mts”
*7
MPEG-4 AVC
WMV9
*1*2
*1*2
*8
“.mkv”, “.mp4”,
“.m4v”, “.m2ts”,
“.mts”
“.wmv”, “.asf”
AVCHD*2*4
*5
Xvid
“.avi”
[Music] (Müzik)
Uzantılar
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
“.mp3”
AAC/HE-AAC*1*2*6
“.m4a”
WMA9 Standart*1*2*6
“.wma”
LPCM
“.wav”
[Photo] (Fotoğraf)
Dosya biçimi
Uzantılar
JPEG
“.jpg”, “.jpeg”
PNG
“.png*7”
GIF
“.gif*7”
MPO
“.mpo*8”
*1
*2
*3
*4
Oynatıcı, DRM gibi kodlanmış dosyaları
oynatamaz.
Oynatıcı, bir DLNA sunucusundaki
bu dosya biçimini oynatmaz.
Oynatıcı bir DLNA sunucusundaki
yalnızca standart tanımlı videoları
oynatabilir.
Oynatıcı AVCHD Sür. 2.0 (AVCHD
3D/Progressive) biçimindeki dosyaları
oynatabilir.
b
• Dosya biçimine, dosya kodlamasına, kayıt
koşullarına veya DLNA sunucusunun
durumuna bağlı olarak bazı dosyalar
oynatılamayabilir.
• Bilgisayarda kaydedilen veya düzenlenen
bazı dosyalar oynatılamayabilir.
• Oynatıcı BD, DVD, CD ve USB
cihazlarındaki şu dosyaları veya klasörleri
tanıyabilir:
– kök klasör dahil en fazla 9. katmana kadar
olan klasörler
– tek bir katmanda en fazla 500 dosya/klasör
• Oynatıcı, DLNA sunucusunda kayıtlı olan
aşağıdaki dosyaları veya klasörleri
tanıyabilir:
– 19. katmana kadar olan klasörler
– tek bir katmanda en fazla 999 dosya/klasör
• Bazı USB cihazları bu oynatıcıyla birlikte
çalışmayabilir.
• Oynatıcı, Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
cihazları (flaş bellek veya HDD gibi), Sabit
Görüntü Yakalama Cihazı (SICD) sınıfı
cihazları ve 101 tuşlu klavyeleri (yalnızca
ön USB jakı) tanıyabilir.
• Verilerin bozulmasını veya USB belleğinin
ya da cihazlarının hasar görmesini önlemek
için, USB belleğini veya cihazlarını
takmadan ya da çıkarmadan önce oynatıcıyı
kapatın.
• Oynatıcı, VERİ CD'lerindeki bit hızı yüksek
video dosyalarını düzgün şekilde
oynatamayabilir. Böyle dosyaları bir VERİ
DVD'si veya VERİ BD'si kullanarak
oynatmanız önerilir.
Ek Bilgiler
Dosya biçimi
Oynatıcı, bir dijital video kamera vb.'ye
kaydedilmiş AVCHD biçimindeki
dosyaları oynatır. AVCHD biçimindeki
disk doğru şekilde sonlandırılmamışsa
oynatılamaz.
Oynatıcı, Lossless gibi kodlanmış dosyaları
oynatamaz.
Oynatıcı, animasyonlu PNG veya
animasyonlu GIF dosyalarını oynatmaz.
3B dışındaki MPO dosyaları için, temel
görüntü veya ilk görüntü gösterilir.
43
Kablosuz LAN güvenliği
hakkında
Kablosuz LAN işleviyle sağlanan iletişim
radyo dalgalarıyla gerçekleştirildiğinden,
kablosuz sinyalleri dinlemeye açık
olabilir. Bu oynatıcı, kablosuz iletişimi
korumak için çeşitli güvenlik işlevlerini
desteklemektedir. Güvenlik ayarlarını
ağ ortamınıza göre düzgün şekilde
yapılandırdığınızdan emin olun.
Güvenlik Yok
Ayarları kolayca yapabilmenize karşın,
herhangi biri karmaşık araçlara
gereksinim duymadan kablosuz iletişimi
dinleyebilir veya kablosuz ağınıza izinsiz
girebilir. Yetkisiz erişim veya verilerin
ele geçirilme tehlikesi bulunduğunu
unutmayın.
WEP
WEP, yabancıların iletişimi dinlemesini
veya kablosuz ağınıza izinsiz girmesini
önlemek için iletişimleri güvenli hale
getirir. WEP, TKIP/AES'yi
desteklemeyen eski cihazların
bağlanmasını sağlayan eski bir
güvenlik teknolojisidir.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP, WEP teknolojisindeki eksiklikleri
düzeltmek amacıyla geliştirilen bir
güvenlik teknolojisidir. TKIP, WEP'den
daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES, WEP ve TKIP teknolojilerinden
farklı, gelişmiş bir güvenlik yöntemi
kullanan bir güvenlik teknolojisidir.
AES, WEP veya TKIP'den daha
yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.
44
Disklerle İlgili Notlar
• Diskin temiz kalmasını sağlamak için
diski kenarlarından tutun. Yüzeyine
dokunmayın.
Diskin üzerindeki toz, parmak izleri veya
çizikler diskin bozulmasına neden olabilir.
• Diski doğrudan güneş ışığından veya sıcak
hava kanalları gibi ısı kaynaklarından uzak
tutun ya da araç içinde sıcaklık normalin
çok üzerine çıkabileceği için doğrudan
güneş ışığı alan bir yere park edilmiş bir
aracın içinde bırakmayın.
• Diski oynattıktan sonra kutusunda saklayın.
• Diski yumuşak bir temizlik beziyle
temizleyin. Diski ortasından dışına
doğru silin.
• Benzin, tiner, piyasada bulunan disk/lens
temizleyicileri veya vinil plaklar için
üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücüler
kullanmayın.
• Diskin etiketini siz yazdırdıysanız,
oynatmadan önce etiketi kurutun.
• Aşağıdaki diskleri kullanmayın:
– Lens temizleme diski.
– Standart olmayan şekle (ör. kart, kalp)
sahip bir disk.
– Üzerinde etiket veya çıkartma bulunan
bir disk.
– Üzerine seloteyp veya çıkartma
yapıştırılmış bir disk.
• Yüzey çiziklerini gidermek için diskin
oynatma tarafını kaplamayın.
Kontrol edilebilen TV'lerin kod
numaraları
-TV- [/1 düğmesini basılı tutarken, sayı
düğmelerini kullanarak TV üreticisinin
kodunu girin.
Birden fazla kod numarası belirtilmişse,
kodları TV'nize uyan kodu bulana kadar
teker teker girerek deneyin.
Dil
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1300
Üretici
Kod numarası
Sony
01 (varsayılan)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
1299
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Dil kodu listesi
Ayrıntılar için bkz. “BD/DVD Viewing
Settings ” (sayfa 32).
Dil yazımları ISO 639: 1988 (E/F)
standardıyla uyumludur.
1363
1369
1379
1403
1417
Kod
Dil
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
1435
1463
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1436
1481
1507
1509
1512
1514
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Ek Bilgiler
Kod
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
45
Kod
Dil
1515
1517
1525
1528
1531
1534
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
belirtilmemiş
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Ebeveyn kontrolü/bölge kodu
Ayrıntılar için bkz. “Parental Control
Area Code” (sayfa 33).
46
Kod
Bölge
2109
2047
2057
2092
2238
2165
2248
2219
2239
2499
2254
2093
2333
2362
2427
2436
2501
2528
2390
Almanya
Avustralya
Belçika
Çin
Endonezya
Finlandiya
Hindistan
Hong Kong
İrlanda
İsveç
İtalya
Kolombiya
Lüksemburg
Meksika
Pakistan
Portekiz
Singapur
Tayland
Yeni Zelanda
2044
2046
2070
2115
2424
2174
2376
2184
2149
2086
2276
2304
2363
2379
2428
2489
2090
2543
2200
Arjantin
Avusturya
Brezilya
Danimarka
Filipinler
Fransa
Hollanda
İngiltere
İspanya
İsviçre
Japonya
Kore
Malezya
Norveç
Polonya
Rusya
Şili
Tayvan
Yunanistan
D
M
MAC adresi 35
Müzik Ayarları 34
3B Çıkış Ayarı 30
3B İçin TV Ekran
Boyutu Ayarı 30
3D 11, 18
4K Çıkış 31
Deep Colour 31
Devam Et 12, 40
Dimmer 34
DLNA 20, 21, 35, 36
Dolby Digital 32
DSD Çıkış Modu 31
DTS 32
DVD 42
A
E
Dizin
Sayılar
Ağ Ayarları 35
Ağ Güncellemesi 29
Ana menü 29
AUDIO 11
Ebeveyn Kontrolü 33
Ekran 12
Ekran Ayarları 30
B
Gracenote 22
Gracenote Ayarları 35
Güncelle 29
Bağlama
Ağ 16
AV amplifikatör
(Alıcı) 14
TV 13
BD/DVD Görüntüleme
Ayarları 32
BD-LIVE 18
BD-R 42
BD-RE 42
Blu-ray Disc 42
BONUSVIEW 18
Bölge kodu 42
BRAVIA Sync 39
G
H
HDMI 30, 31
HDMI Kontrolü 34, 39
HOME 12, 29
Hızlı Başlatma
Modu 34
O
OPTIONS 12
OSD Dili 34
Otomatik Bekleme 34
Oynatma bilgileri 19
Oynatıcının
sıfırlanması 36
Oynatılabilen
diskler 42
P
Parental Control
Settings 33
PARTY
STREAMING 21
POP UP/MENU 11
R
Renkli düğmeler 11
S
İnternet içeriği 20
SEN 11, 20
Ses Ayarları 31
Sistem Ayarları 34
Skype 27
Sorun Giderme 37
SUBTITLE 11
Sıfırlama 36
CD 42
K
T
Ç
Kolay Kurulum 17, 36
Kurulum 29
TOP MENU 11
TV Türü 30
C
I
IP İçeriği NR Pro 23
İ
Çocuk Kilidi 9, 40
47
U
USB 19
Uzaktan kumanda 11
V
Veri Akışı 38
W
Web Sitelerinde
Gezinme 25
WEP 44
WPA2-PSK (AES) 44
WPA2-PSK (TKIP) 44
WPA-PSK (AES) 44
WPA-PSK (TKIP) 44
Y
Yazılım
güncellemesi 29, 35
48
49
50
Bu oynatıcının yazılımı gelecekte güncellenebilir. Her türlü mevcut güncelleme
ve en yeni Kullanım Talimatları için, lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
Avrupa ülkelerindeki müşteriler için
http://support.sony-europe.com/
z
Sony ürünleri ve hizmetleri hakkında kullanışlı ipuçları ile bilgi bulmak için
lütfen şu adresi ziyaret edin: www.sony-europe.com/myproduct/
4-418-507-11(2) (TR)
© 2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
Download PDF

advertising