Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Bežični Personal 3D Viewer Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

1
Povežite opremu za reprodukciju i TV sa
procesorskom jedinicom.
Možete da gledate video sa opreme za reprodukciju
na TV-u tako što ćete povezati TV sa procesorskom
jedinicom pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.
U tom slučaju, podesite „HDMI pass-through“
u „General Setup“ na „On“.
Procesorska jedinica (zadnja strana)
HDMI IN
Napomena
Vizir
HDMI kabl (isporučen)
 Funkcija HDMI prolaza ne
omogućava istovremenu
reprodukciju video zapisa
na viziru i TV-u.
Vodič za početak
HDMI OUT
(TV)
HDMI kabl
(prodaje se
zasebno)
Blu-ray Disc™ plejer
Igračka konzola
2
TV
Priključite slušalice.
Povežite mini utikač slušalica sa
priključkom za slušalice.
3
Povežite veliki adapter za naizmeničnu struju
i kabl za napajanje naizmeničnom strujom sa
procesorskom jedinicom.
Procesorska jedinica
(zadnja strana)
Kabl za napajanje U zidnu
Adapter za naizmeničnu
naizmeničnom
utičnicu
struju (veliki) (isporučen) strujom (isporučen)
Pre upotrebe takođe pročitajte „Zdravstvene mere predostrožnosti“
i „Mere opreza“ u „Referentnom vodiču“.
HMZ-T3W
4 Uključite sistem.
Odštampano mastilom biljnog porekla koje ne sadrži
VOC (isparljive organske mešavine).
1. Uključite procesorsku
jedinicu.
© 2013. Sony Corporation
4-471-975-11(1) (SR)
2. Uključite vizir.
1
Povezivanje
Pripremite sledeće stavke koje se nalaze u kutiji.
5
Uključite opremu za reprodukciju.
6 Izaberite izvor ulaznog signala.
Vizir i baterijska
jedinica (1)
Procesorska jedinica (1)
Slušalice (1)
HDMI kabl (1)
Micro USB kabl (1)
Adapter za naizmeničnu
struju (mali) (AC-UD10) (1)
Adapter za naizmeničnu
struju (veliki) (AC-L200D) (1)
Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom (2)
Pre upotrebe napunite bateriju.
7
Prilagodite položaj baterijske jedinice i proverite
da li indikator WIRELESS svetli plavom bojom.
Napomene
Punjenje započinje kada se mali adapter za naizmeničnu struju i kabl
za napajanje naizmeničnom strujom povežu na baterijsku jedinicu.
Indikator  (napajanje) svetli narandžastom bojom tokom punjenja,
a prestaje da svetli kada se punjenje završi.
Micro USB kabl
(isporučen)
Pritisnite taster INPUT na procesorskoj
jedinici da biste izabrali ulaz
za izvornu opremu. Indikator
HDMI INPUT izabranog ulaza
će svetleti narandžastom bojom.
Adapter za naizmeničnu Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom (isporučen)
struju (mali) (isporučen)
U zidnu utičnicu
 Prijem radio talasa možda
neće biti pravilan, u zavisnosti
od položaja baterijske jedinice.
Baterijsku jedinicu koristite tako
da SONY logotip bude okrenut
nagore.
 Opremu koristite tamo
gde nema prepreka između
procesorske jedinice i baterijske
jedinice.
Udaljenost
pri komunikaciji:
Približno 5 m
Saveti
Baterijska
jedinica
Vizir
 Sistem možete koristiti za vreme punjenja
baterije, pomoću kabla za napajanje
naizmeničnom strujom povezanim
na izvor napajanja.
 Potrebno je oko 5 sati da se baterija
potpuno napuni, kada je sistem isključen.
Nastavlja se u odeljku
2 Prilagođavanje i nošenje
2 Prilagođavanje i nošenje
3 Podešavanje i prikaz
Za udobno nošenje
Pratite uputstva
koja se prikazuju
na ekranu za radnje
koje treba da obavite.
1 Izaberite jezik menija
(samo prvi put).
Pritisnite taster / da
biste izabrali jezik, a zatim
pritisnite taster MENU ili .
Baterijska
jedinica
2 Prilagodite razmak između
sočiva.
Ekran




Ekran
Oko
Oslonite uređaj na čelo i na dva mesta na potiljku.
Ne oslanjajte ga na nos.
Prilagodite uređaj tako da ekrani budu ispred vaših očiju.
Postavite baterijsku jedinicu u stabilan položaj.
Saveti
 Ako nakon prilagođavanja razmaka između sočiva ne vidite
ekran jasno, ponovo počnite od koraka „2 Prilagođavanje
i nošenje“.
 Ako imate poteškoća sa prilagođavanjem, pokušajte da oba
podešavača postavite na sredinu pre prilagođavanja.
Ako nosite naočare ili kontaktna sočiva, nosite ih na uobičajen način prilikom
korišćenja uređaja (sa izuzetkom naočara za čitanje). Imajte u vidu to da
gledanje sa bifokalnim naočarima ne pruža optimalan ugođaj.
1 Podignite gornju traku
za glavu i potporu za čelo.
Sve tri oznake „ “
i horizontalna linija
se presecaju.
Položaj potpore za čelo može da
se prilagodi.
Uobičajen je najniži položaj.
Da popustite
Da zategnete
3 Proverite poravnanje ekrana.
Proverite da li se sve tri oznake „ “
i horizontalna linija presecaju,
a zatim pritisnite taster MENU ili .
Prihvatljivo je ako se oznake „ “
i horizontalna linija presecaju na mestu
koje nije sredina ekrana.
Napomena
2 Izvucite kaiševe na gornjoj
i donjoj traci za glavu.
Pritisnite i držite dugme na gornjoj strani
steznika i izvucite kaiš udesno.
Pomerajte svaki podešavač razmaka sočiva
dok ne budete jasno videli oba ekrana.
Nakon prilagođavanja, pritisnite taster
MENU ili .
Jedna ili više
oznaka „ “
i horizontalna linija
se ne presecaju.
 Oznake „ “ i horizontalna linija se ne presecaju ako je vizir
u nepravilnom položaju. Ponovo prilagodite dužinu traka
za glavu i proverite položaj, kao što je opisano u odeljku
„2 Prilagođavanje i nošenje“ i „ Prilagodite razmak
između sočiva“.
Ako se barem jedna od oznaka „ ” i horizontalna linija
ne presecaju, pogledajte odeljak „Provera poravnanja ekrana“
u „Referentnom vodiču“.
3 Stavite vizir na glavu.
Spustite donju traku za glavu do donjeg
dela potiljka.
4 Pratite uputstva koja se
prikazuju na ekranu.
Pogledajte informacije koja se prikazuju
na ekranu za radnje koje treba da obavite.
4 Blago zategnite trake
za glavu i prilagodite
položaj vizira.
Da biste učvrstili vizir, gurnite kaiševe
u steznike na gornjoj i donjoj traci za glavu.
Pažljivo prilagodite uređaj pomerajući ga
ulevo, udesno, nagore i nadole kako biste
pronašli najbolji položaj za gledanje sredine
ekrana.
5 Dobro zategnite trake
za glavu.
6 Stavite slušalice.
Kada nosite naočare ili vam je potrebno dalje prilagođavanje
Pogledajte odeljak „Nošenje vizira“ u „Referentnom vodiču“.
5 Upravljajte opremom
za reprodukciju.
Slika se prikazuje na ekranu vizira.
Saveti
 Prilagodite jačinu zvuka koristeći dugme VOL +/– na viziru.
 Bilo bi korisno da daljinski upravljač opreme za reprodukciju
držite pri ruci.
 Neke funkcije opreme za reprodukciju možete kontrolisati
sa ovog sistema. Za više detalja, pogledajte odeljak
„Kontrola preko HDMI-ja“ u poglavlju „Opšta podešavanja“
u „Referentnom vodiču“.
Rešavanje problema sa nedostatkom zvuka,
slike ili 3D reprodukcije
1. Uključite procesorsku jedinicu i vizir.
2. Isključite opremu za reprodukciju, a zatim je ponovo uključite.
Ako je oprema za reprodukciju PlayStation®3, isključite ga,
a zatim pritisnite i držite dugme za napajanje na uređaju
PlayStation®3 barem 5 sekundi (dok ne začujete još jedan
zvučni signal) da biste ga ponovo pokrenuli.
„PlayStation“ je registrovani zaštićeni znak kompanije Sony Computer Entertainment Inc.
Download PDF

advertising