Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Personal 3D Viewer Uputstvo

4-439-019-11(1) (SR)
Vizir
Referentni vodič
Pre prve upotrebe
Pogledajte „Vodič za početak“ da biste videli uputstva
za povezivanje sistema, nošenje uređaja i obavljanje
početnih podešavanja.
HMZ-T2
Upozorenje
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte
ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima,
zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena
(kao što su upaljene sveće).
Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara,
ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost,
na primer vaze.
Postavite ovaj sistem tako da se kabl za napajanje
može odmah iskopčati iz zidne utičnice u slučaju
nevolje.
Ne stavljajte opremu u uski prostor, na primer
policu za knjige ili sličan prostor.
Mere opreza
Uređaj se napaja naizmeničnom strujom sve
dok je priključen u zidnu utičnicu, čak i kada
je sam uređaj isključen.
Sledeća izjava Federalne komisije
za komunikacije (FCC) se odnosi samo
na verzije ovog uređaja za tržište SAD.
Ostale verzije možda nisu u skladu sa
tehničkim propisima FCC-a.
NAPOMENA:
2
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima za digitalne uređaje klase B prema
poglavlju 15 pravilnika Federalne komisije za
komunikacije. Ova ograničenja postoje radi zaštite
od štetnih smetnji do kojih može doći u kućnom
okruženju.
Ova oprema stvara, koristi i emituje energiju u
području radijskih frekvencija i ako se ne postavi
i koristi prema uputstvima, može da dovede do
štetnih smetnji kod radijskih komunikacija.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće
javiti ako se uređaj postavi na odgovarajući način.
Ako ovaj uređaj ometa radio ili televizijski prijem,
što možete da utvrdite tako što ćete uređaj isključiti,
a zatim ponovo uključiti, preporučujemo vam da
pokušate da otklonite smetnje tako što ćete preduzeti
jednu od sledećih mera ili više njih:
– Premestite prijemnu antenu ili je okrenite.
– Povećajte udaljenost između opreme i risivera.
– Priključite opremu na utičnicu koja je udaljena
od one na koju je priključen risiver.
– Obratite se za pomoć prodavcu ili iskusnom radio/
TV serviseru.
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa
ovim proizvodom, možete da pozovete:
Sony informativni centar za korisnike
1-800-222-SONY (7669) ili posetite
http://www.sony.com/. Broj koji je
naveden ispod možete da koristite
samo za pitanja koja se odnose na FCC.
Regulatorne informacije
Izjava o usklađenosti
Naziv kompanije:
Br. modela:
Odgovorna strana:
Adresa:
SONY
HMZ-T2
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Br. telefona:
858-942-2230
Ovaj uređaj je u skladu sa poglavljem 15 pravilnika
Federalne komisije za komunikacije. Rad uređaja
podleže pod sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj
ne sme da prouzrokuje štetnu smetnju i (2) mora
da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući
smetnju koja može da dovede do nepoželjnog
rada uređaja.
Upozoravamo vas da vas bilo kakve promene ili
izmene koje nisu izričito odobrene u ovom uputstvu
mogu lišiti mogućnosti korišćenja ove opreme.
Napomena za korisnike: sledeće
informacije se odnose samo na opremu
koja se prodaje u zemljama u kojima se
primenjuju direktive Evropske unije.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
ili kompanija koja proizvodi za nju. Sva pitanja
u vezi sa usklađenošću proizvoda sa zakonima
Evropske unije pošaljite ovlašćenom predstavniku,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom,
pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom
garantnom ili servisnom listu.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa
ograničenjima navedenim u EMC direktivi kada se za
povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.
Odlaganje stare električne
i elektronske opreme
(primenljivo u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim zemljama
koje imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni
otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na
odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog
odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte
lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Zdravstvene mere
predostrožnosti
Starosna ograničenja
Gledanje video snimaka ili igranje igara
pomoću ovog uređaja može da utiče na
zdravlje dece u razvoju. Ovaj uređaj ne bi
trebalo da koriste deca od 15 godina i mlađa.
Koristite funkciju za zaštitu lozinkom
(stranica 25) ovog uređaja kako biste
zabranili deci da ga koriste.
Gledanje video snimaka pomoću vizira
• Kod nekih osoba se može javiti osećaj
nelagodnosti prilikom gledanja video snimaka
ili igranja igara (na primer, naprezanje očiju,
pojava zamora, mučnina ili bolest kretanja).
Sony preporučuje svim korisnicima da prave
redovne pauze prilikom gledanja video snimaka
ili igranja igara. Dužina i učestalost pauza zavise
od osobe do osobe. Sami odlučite šta vam
najviše odgovara. Ako iskusite bilo kakvu
nelagodnost, trebalo bi da prekinete sa
gledanjem video snimaka ili igranjem igara
dok osećaj nelagodnosti ne prođe. Obratite
se doktoru ako smatrate da je to neophodno.
• Izbegavajte nošenje uređaja u okruženjima gde
može doći do podrhtavanja glave ili dok hodate
ili vežbate jer su veći izgledi za pojavu osećaja
nelagodnosti.
• Takođe bi trebalo da pročitate (i) uputstvo za
upotrebu svakog uređaja ili medija koji koristite
sa ovim proizvodom i (ii) posetite naš veb sajt
na adresi u nastavku da biste saznali najnovije
informacije.
Za korisnike u Evropi, Rusiji, Ukrajini i UK:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD i Južnoj Americi:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za korisnike u Kini:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:
http://www.sony-asia.com/support/
3
Pravilna upotreba
• Uverite se da pravilno nosite vizir.
– Uputstva za nošenje uređaja možete da vidite
u „Vodiču za početak“.
– Da sadržaj ne biste gledali na iskrivljenim
ekranima, proverite da li su ekrani poravnati
na ekranu za potvrdu koji se prikazuje na
početku.
– Imajte u vidu da može doći do krivljenja
ekrana ako uređaj ispustite ili ga koristite
neoprezno.
• Vizir možete da podesite u opsegu od 55 mm
do 72 mm (2 1/4 inča do 2 7/8 inča) kako bi
odgovarao udaljenosti između vaših očiju
(interpupilarni razmak). Ako ne možete da
koristite sistem u okviru ovog opsega, nemojte
ga koristiti.
• Nakon tri sata neprekidne upotrebe,
podrazumevano će se prikazati poruka
upozorenja za automatsko isključivanje. Ako
obrišete poruku i nastavite sa gledanjem, sistem
će se automatski isključiti nakon sledeća 3 sata.
Za udobno gledanje
Prilikom gledanja imaćete utisak da se slike
prikazuju na određenoj udaljenosti od vas.
Ako nosite naočare ili kontaktna sočiva, nosite
ih na uobičajen način prilikom korišćenja uređaja
(sa izuzetkom naočara za čitanje). Imajte u vidu
to da gledanje sa bifokalnim naočarima ne pruža
optimalan ugođaj.
4
Mere opreza
Napajanje
Postavite sistem blizu zidne utičnice na koju
je priključen. U slučaju pojave čudnih zvukova
ili dima iz sistema, odmah iskopčajte kabl za
napajanje naizmeničnom strujom kako biste
prekinuli napajanje. Ukoliko pritisnete samo
dugme za napajanje na viziru, nećete
u potpunosti isključiti napajanje sistema.
Okruženje za postavljanje sistema
Izbegavajte postavljanje sistema u sledećim
okruženjima.
• Mesta podložna vibracijama
• Mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti
ili koja su veoma topla ili vlažna
• Mesta koja su izuzetno hladna
Takođe izbegavajte stavljanje posuda sa tečnošću
(npr. vaza sa cvećem) na gornji deo procesorske
jedinice ili korišćenje sistema na mestima gde
može biti izložen prskanju. Sistem se može
oštetiti ako je poprskan vodom.
Kondenzacija
Do kondenzacije dolazi kada se vlaga u vazduhu
kondenzuje na metalnim pločicama ili drugim
delovima i formira kapljice vode. Kondenzacija
se može javiti na spoljašnjim ili unutrašnjim
površinama ukoliko sistem naglo unesete iz
hladnog u toplo okruženje ili ukoliko je u hladnoj
sobi u kojoj je postavljen sistem uključena
grejalica. Ukoliko dođe do pojave kondenzacije,
ne koristite sistem dok kapljice ne ispare.
• Ako sistem nije priključen u zidnu utičnicu
Ostavite ga tako sve dok kapljice vode ne ispare.
• Ako sistem nije uključen
Ne uključujte ga i sačekajte sve dok kapljice
vode ne ispare.
• Ako je sistem uključen
Ne isključujte ga i sačekajte dok kapljice vode
ne ispare.
Ako koristite sistem na kojem je došlo do
kondenzacije, može doći do njegovog kvara.
Briga o sočivima
HDMI priključci i konektori
• Pažljivo rukujte sa sočivima u viziru da ih
ne biste uprljali ili izgrebali. Ako se sočiva
zaprljaju, pažljivo ih obrišite mekanom
tkaninom za čišćenje sočiva.
• Ne koristite tečne rastvore poput tečnosti
za čišćenje sočiva, vode ili sredstava na bazi
alkohola.
Postupajte u skladu sa sledećim merama opreza
da ne biste oštetili HDMI priključke i konektore.
• Prilikom priključivanja kablova, obratite pažnju
na oblik i položaj konektora i HDMI priključka
na zadnjoj strani procesorske jedinice.
HDMI ulaz i izlaz
Čišćenje sistema
Očistite spoljašnje površine sistema mekanom
krpom koja je nakvašena u rastvoru blagog
deterdženta. Ne koristite rastvore kao što su
razređivač, benzin ili alkohol jer mogu oštetiti
površine uređaja.
Konektor je izvrnut
HDMI ulaz i izlaz
Briga o slušalicama
• Prljavi utikač slušalica može da uzrokuje
pucketanje ili preskakanje zvuka. Da biste
obezbedili optimalan zvuk, povremeno čistite
utikač mekom tkaninom.
• Takođe čistite umetke za uši. Izvadite umetke
za uši iz slušalica i ručno ih operite blagim
deterdžentom. Kada ih operete, dobro ih
osušite pre upotrebe.
Konektor je krivo postavljen
• Pre premeštanja procesorske jedinice, uvek
iskopčajte HDMI kabl.
Duži period slušanja sa visoko pojačanim zvukom
Slušanje visoko pojačanog zvuka u dužem
vremenskom periodu može oštetiti sluh.
Da biste zaštitili sluh, izbegavate slušanje
sa visoko pojačanim zvukom.
Početna jačina zvuka
Da biste izbegli iznenadan glasan zvuk, početnu
jačinu zvuka podesite na nisku vrednost.
Postepeno povećavajte jačinu zvuka dok ne
dođete do željenog nivoa.
Pakovanje
Čuvajte originalnu kutiju i zaštitne jastučiće radi
buduće upotrebe, u slučaju da se selite li treba
da pošaljete sistem na popravku ili slično.
• Kada priključujete ili iskopčavate HDMI
kablove, ravno držite konektor. Ne držite
konektor pod uglom niti ga silom priključujte
u HDMI priključak.
• Koristite isporučeni HDMI kabl ili
komercijalno dostupni HDMI kabl velike
brzine prenosa.
Rukovanje kablom vizira
Postupajte u skladu sa sledećim merama opreza
da ne biste oštetili HMD OUT priključak ili
konektor kabla.
• Prilikom priključivanja kabla za povezivanje,
obratite pažnju na oblik i položaj konektora
i HMD OUT priključka na prednjoj strani
procesorske jedinice.
• Pre premeštanja procesorske jedinice, uvek
iskopčajte kabl za povezivanje.
• Prilikom priključivanja ili iskopčavanja kabla za
povezivanje, ravno držite konektor. Ne držite
konektor pod uglom niti ga silom priključujte
u HMD OUT priključak.
5
Rukovanje slušalicama
• Ako iskusite alergijsku reakciju na isporučene
slušalice, odmah prestanite da ih koristite
i obratite se doktoru.
• Kada iskopčavate slušalice iz vizira, obavezno
ih držite za utikač. Ako iskopčavate slušalice
povlačeći kabl, možete ih oštetiti.
• Umeci za uši se mogu pohabati nakon duže
upotrebe ili skladištenja.
6
Sadržaj
Zdravstvene mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Glavne karakteristike proizvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Isporučena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nošenje vizira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Potvrda poravnanja ekrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Podešavanja sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7
Glavne karakteristike
proizvoda
Postavljanjem vizira na glavu možete da
gledate 3D filmove i igrate 3D igre putem
povezanog Blu-ray Disc™ plejera i igračkih
konzola.
U nastavku su navedene glavne
karakteristike proizvoda.
• Uživajte u upečatljivim video snimcima
simuliranjem velikog bioskopskog ekrana
sa širokim horizontalnim vidnim poljem
od 45°.
• Gledajte video snimke visoke rezolucije
i visokog kontrasta na Sony HD OLED
ekranima (sa organskim svetlećim
diodama) ugrađenim u vizir.
• Povežite sistem sa 3D-kompatibilnom
opremom radi realističnog 3D doživljaja
gledanja. Istovremeni prikaz na oba OLED
ekrana eliminiše pojavu „duhova“
(dupliranje slika) karakterističnu za starije
sisteme koji slike prikazuju naizmenično.
• Slušajte uzbudljiv i dubok višekanalni
virtuelni surround zvuk koji proizvode
slušalice i tehnologija Virtualphones
(VPT).
• Uživajte u realističnijim igrama sa
preciznim pozicioniranjem zvuka
u režimu za igre, koji proizvodi zvučnu
sliku posebno dizajniranu za igre – sa
višekanalnim surround zvučnim efektima.
Dizajn zvučne slike za igre na ovom
sistemu su nadgledali inženjeri zvuka u
kompaniji Sony Computer Entertainment.
Isporučena dodatna
oprema
Proverite da li je sledeća oprema isporučena
sa sistemom nakon kupovine. Ukoliko neka
od stavki nedostaje, kontaktirajte Sony
prodavca ili ovlašćeni Sony servis.
• Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
(2 za modele za UK, Hong Kong, Bliski
istok i Okeaniju i 1 za ostale modele)
Isporučeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom koristite isključivo
sa ovim sistemom, ne sa drugim
elektronskim uređajima.
• HDMI kabl (1)
• Blokator svetla (gornji) (po jedan za levu
i desnu stranu)
• Blokator svetla (donji) (1)
• Držač kabla za povezivanje (1)
8
• Podloga potpore za čelo (1)
• Slušalice (1)
• Umeci za uši (veličina S, L) (jedan par
za svaku veličinu)
Kada kupite uređaj, fabrički su postavljeni
umeci za uši srednje veličine.
• Referentni vodič (ovaj vodič)
• Vodič za početak
9
Delovi i kontrole
Vizir
Potpora za čelo
Taster za otpuštanje
trake za glavu
Gornja traka za glavu
Donja traka za glavu
Osvetljenje
Taster za otpuštanje trake za glavu
Taster 1 (uključivanje/
režim mirovanja)
VOL +/– tasteri
Kontrolni tasteri
(v/V/b/B, MENU*)
Podešavači razmaka
sočiva
* Taster MENU ima dve namene.
Pritiskom na taster MENU možete da prikažete menije
sa podešavanjima, ali i da potvrdite izmene podešavanja
(kada funkcioniše kao taster Enter).
Priključak za slušalice*
Ručica za zaključavanje potpore za čelo
Kabl za povezivanje
Sočiva
* Možete da priključite isporučene
slušalice ili sopstvene stereo slušalice
sa mini priključkom.
10
Procesorska jedinica (prednja strana)
HMD OUT priključak (HMD izlaz)
Priključite kabl za povezivanje vizira.
PASS THROUGH indikator
Svetli narandžastom bojom
kada se koristi funkcija
HDMI prolaza.
Indikator napajanja
Svetli zelenom bojom kada
je sistem uključen a crvenom
kada je u režimu mirovanja.
Procesorska jedinica (zadnja strana)
HDMI IN priključak
(HDMI ulaz)
HDMI OUT priključak
(HDMI izlaz)
AC IN priključak
Napomena
• Izvorni signali se ne mogu emitovati
kroz HDMI OUT priključak sve dok
ne omogućite funkciju HDMI prolaza
(stranica 25) i ne isključite vizir.
11
Nošenje vizira
Vizir možete da podesite na nekoliko načina kako biste ga prilagodili sebi i radi udobnog
nošenja. Za prijatnije nošenje, uvek podesite vizir pre nego što ga stavite na glavu.
1 Podešavanje potpore za čelo
Potporu za čelo možete da pomerate
nazad i napred, u četiri položaja, kako
biste promenili mesto kontakta sa čelom.
Podesite potporu za čelo radi prijatnog
nošenja koje obezbeđuje oštru sliku, kao
i da uređaj ne dolazi u kontakt sa nosom,
dovoljno prostora između naočara
i uređaja itd.
Da biste potporu za čelo pomerili unapred, pomerite
ručicu za zaključavanje potpore za čelo ulevo i držite
je tako, a zatim gurnite potporu unapred držeći je
podignutom.
Ako želite, na potporu za čelo možete da stavite
podlogu.
Stavite isporučenu
podlogu na potporu
za čelo.
Da biste potporu za čelo pomerili unazad, jednostavno
je povucite unazad.
Napomena
12
• Pobrinite se da potpora dobro naleže na čelo
kako bi ostala u kontaktu sa čelom tokom
gledanja. Ako uređaj detektuje da potpora za
čelo nije u kontaktu sa čelom tokom gledanja,
ekrani će se automatski isključiti.
2 Blokator svetla
Ako vam smeta spoljašnje svetlo koje se
odbija od ekrana, stavite blokatore svetla.
3 Stavljanje držača kabla za povezivanje
Da vam kabl za povezivanje vizira ne
bi smetao, koristite isporučeni držač
i pričvrstite kabl za povezivanje na
donju traku za glavu.
Držač kabla za
povezivanje
Blokator svetla (gornji)
Gornji levi blokator svetla ima oznaku „L“, a gornji
desni „R“. Postavite odgovarajući gornji blokator svetla
na svakoj strani tako što ćete pinove umetnuti u dve
rupe na vrhu odeljka sa sočivima.
Kukica za donju traku
za glavu
Kukica za kabl za
povezivanje
Blokator svetla (donji)
Postavite donji blokator svetla tako što ćete pinove
umetnuti u četiri rupe na dnu odeljka sa sočivima i dve
rupe sa strane pre nego što uređaj stavite na glavu.
Napomene
• Možda nećete moći da postavite blokatore
svetla kada nosite određene tipove naočara.
• Ako vam spoljašnje svetlo i dalje smeta sa
postavljenim blokatorima, zamračite prostoriju
ili se udaljite od izvora spoljašnjeg svetla.
13
Napomena
Za udobno nošenje
Težina vizira treba da bude ravnomerno
raspoređena između čela i potiljka
Potpora
za čelo
Donja traka
za glavu
Nosite vizir tako da bude balansiran između
potpore za čelo i donje trake za glavu, a kada
ga pomerite da biste sočiva prineli očima,
uverite se da je dobro pričvršćen.
Obavezno ostavite slobodan prostor između
mosta vizira (između sočiva) i lica tako da
uređaj ne dodiruje nos.
Bezbedno nošenje
Olabaviti
Zategnuti
Ako je traka za glavu suviše labava ili suviše
zategnuta, podesite njenu dužinu radi boljeg
nošenja.
Da biste je olabavili, držite pritisnutim
dugme steznika i povucite desni kraj
trake udesno.
Da biste je zategli, povucite desni deo
trake ulevo.
14
• Kada olabavljujete trake, vodite računa
o tome da vođice i dalje budu vidljive.
Ako vođica više nije vidljiva, traka može
ispasti iz steznika.
Stavljanje i zamena umetaka za uši
Možda neće čuti basove ako umeci za uši
nisu dobro postavljeni. Za bolji ugođaj
slušanja isprobajte različite veličine
umetaka za uši ili podesite njihov položaj
tako da savršeno pristaju vašim ušima.
Kada kupite uređaj, na slušalice su fabrički
postavljeni umeci za uši srednje veličine.
Ako umeci za uši nisu udobni, zamenite
ih isporučenim velikim ili malim umecima.
Veličina umetka za uši je označena bojom
i može se identifikovati na osnovu boje
unutar umetka.
Da biste izbegli odvajanje umetaka od
slušalica u uhu, pobrinite se da ih dobro
pričvrstite za slušalice kada ih menjate.
Veličine umetaka za uši (boja unutar umetka)
Obojeni delovi
Mali
?
S
M
(Narandžasta) (Zelena)
Veliki
Stavljanje umetka za uši
Okrećite umetak za uši i istovremeno gurajte
obojeni unutrašnji deo na osnovu slušalica
sve dok ne bude potpuno pokrivena.
Zamena potrošnih delova
Možete da zamenite sledeće delove.
• Umeci za uši*
• Podloga potpore za čelo
• Blokator svetla (gornji) (po jedan za levu
i desnu stranu)
• Blokator svetla (donji)
• Držač kabla za povezivanje
Kada se ovi potrošni delove polome
ili pohabaju, obratite se najbližem
Sony prodavcu ili Sony servisu.
* Po potrebi kupite male, srednje ili velike
umetke za uši.
L
(Svetloplava)
Skidanje umetka za uši
Čvrsto držite slušalice, a zatim okrećite umetak
za uši dok ga ne skinete.
Savet
• Ako vam umetak za uši isklizne iz prstiju
i ostane na slušalicama, držite ga suvom
krpom kako biste ga bolje uhvatili.
15
Potvrda poravnanja ekrana
Potvrdite poravnanje ekrana na ekranu za potvrdu koji će se prikazati odmah nakon
podešavanja razmaka sočiva. U nastavku su opisani ekrani na viziru sa objašnjenjem kako
da potvrdite njihovo poravnanje.
Odeljak za prikaz na viziru se sastoji od dva mala ekrana na levoj i desnoj strani. Slike sa svakog
ekrana se preklapaju radi formiranja jedne slike.
Pre upotrebe uvek proverite poravnanje ekrana na ekranu za potvrdu kako biste se uverili da su
ekrani pravilno poravnati.
Leva slika
Desna slika
Slika koju vide oba oka
16
Pravilan prikaz
Za pravilan prikaz po potrebi pomerajte podešavače razmaka sočiva tako da se sve
tri oznake „I“ i horizontalna linija presecaju.
Prihvatljivo je ako se oznake „I“ i horizontalna linija presecaju na mestu koje nije
sredina ekrana.
Nepravilan prikaz
Ako se barem jedna od oznaka „I“ i horizontalna linija ne presecaju, vizir je možda pogrešno
postavljen ili oštećen. Ukoliko se ovo desi, obratite se najbližem Sony prodavcu ili lokalnom
ovlašćenom Sony servisu.
Oznake „I“ i horizontalna linija se
ne presecaju.
Horizontalna linija je veoma
nakrivljena.
Srednja oznaka „I“ se ne preseca
sa horizontalnom linijom.
17
Podešavanja sistema
Menijima sa podešavanjima možete da pristupite u bilo kom trenutku kako biste promenili
ili prilagodili različita podešavanja sistema kao što su kvalitet video snimka, format audio izlaza
i format 3D prikaza. Da biste prikazali menije, pritisnite taster MENU na viziru.
Osnovne radnje u meniju
18
1
2
Pritisnite taster MENU na viziru.
3
Pomoću tastera v/V izaberite željeni
meni, a zatim pritisnite taster MENU.
4
Pomoću tastera v/V/b/B možete po
potrebi da promenite ili prilagodite
podešavanja, a zatim pritisnite
taster MENU da biste uneli izmene.
Pomoću tastera v/V izaberite ikonu
željene kategorije podešavanja, a zatim
pritisnite taster MENU.
A
B
C
D
E
Ikone kategorije podešavanja
Kategorija
Meni sa podešavanjima
Aktuelna podešavanja u svakom meniju
Rezime izabranog menija
Napomena
• Nakon 90 sekundi neaktivnosti, meni sa
podešavanjima će se automatski zatvoriti.
Saveti
• Za povratak u prethodni meni, pritisnite
taster b.
• Za izlazak iz menija sa podešavanjima,
pritisnite taster b u meniju ikone kategorije
podešavanja.
Meniji
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Informacije
Identifikacija ulaznih signala (video i audio signala) sa opreme povezane sa procesorskom
jedinicom. „Unsupported signal“ označava da ulazni signal nije kompatibilan sa sistemom,
dok se „No signal“ prikazuje kada nema ulaznih signala.
Lens span adjustment
Back
Povratak na prethodni meni.
Lens span adjustment
Podešavanje razmaka sočiva u viziru tako da odgovara
udaljenosti između očiju (interpupilarni razmak) radi
optimalnog ugođaja gledanja. Za podešavanje koristite
podešavače razmaka sočiva na viziru. Za više detalja,
pogledajte „Vodič za početak“.
Napomene
• Ako razmak između sočiva nije pravilno podešen, nećete moći
da uživate u optimalnom ugođaju gledanja. Pre upotrebe uvek
podesite razmak između sočiva.
• Tokom podešavanja zvuk je isključen.
• Tokom podešavanja nije moguće podesiti jačinu zvuka.
3D Settings
Back
Povratak na prethodni meni.
Reset
Vraćanje svih stavki u okviru „3D Settings“ na prvobitne,
podrazumevane vrednosti.
19
3D Display
Ručno izaberite format prikaza za 3D sadržaj. Dostupna
podešavanja će se razlikovati u zavisnosti od toga da li izvorni
signal sadrži signal za identifikaciju 3D formata, kao što je
prikazano u nastavku.
Primer 3D prikaza
Za 3D sadržaj bez signala za identifikaciju 3D formata
Side-by-Side: Izaberite za 3D sadržaj koji se prikazuje jedan
pored drugog, koji sadrži slične slike koje se prikazuju
jedna pored druge.
Off: Izaberite da biste prikazali sadržaj u 2D formatu.
Over-Under: Izaberite za 3D sadržaj koji se prikazuje jedan
iznad drugog, koji sadrži slične slike koje se prikazuju
jedna iznad druge.
Za 3D sadržaj sa signalom za identifikaciju 3D formata
On: Izaberite da biste prikazali sadržaj u 3D formatu.
Off: Izaberite da biste prikazali sadržaj u 2D formatu.
Napomene
• Ako se 3D sadržaj ne prikazuje pravilno korišćenjem izabranih
podešavanja, pokušajte da promenite „Side-by-Side“ u „Over-Under“
ili obrnuto.
• Kada izaberete „Side-by-Side“ ili „Over-Under“, promenite
podešavanje u „Off“ kada završite sa gledanjem 3D sadržaja.
20
Auto 3D
On: Automatsko prebacivanje u režim 3D prikaza kada je
detektovan signal za identifikaciju 3D formata. Ako
se signal za identifikaciju 3D signala više ne detektuje,
sistem će se automatski prebaciti na režim 2D prikaza.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Napomena
• Ako se slike ne prikazuju u 3D-u kada „Auto 3D“ podesite na „On“,
promenite podešavanje „3D Display“.
3D Signal Notification
On: Obaveštava vas kada je detektovan signal za identifikaciju
3D formata.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Display
Back
Povratak na prethodni meni.
Picture Mode
Vivid: Živopisne boje i oštar kontrast za koncerte, sportske
događaje i ostale televizijske sadržaje.
Standard: Naglašava prirodnu sliku. Standardni kvalitet slike
za različite video izvore.
Cinema: Kvalitet slike koji je posebno dizajniran za bioskopski
sadržaj.
Game: Kvalitet slike koji je dizajniran za igre.
Custom: Memorisanje prilagođenog željenog kvaliteta slike,
koji je podešen na osnovu prvobitne slike na koju nije
primenjeno nijedno podešavanje.
Detaljna podešavanja u
okviru opcije „Picture
Mode“ koju ovde odaberete
su navedena ispod i možete
da ih prilagodite, počevši
od „Reset“ pa do „Contrast
Remaster“.
Reset
Vraćanje svih vrednosti (osim vrednosti „24p True Cinema“,
„Wide Mode“ i „Overscan“ u okviru „Display“) izabranog
režima u meniju „Picture Mode“ na podrazumevana
podešavanja kada izaberete „Yes“.
Picture
Podešavanje kontrasta slike.
Brightness
Podešavanje svetline slike.
Color Temperature
Podešavanje temperature boja slike.
Natural: Automatsko optimizovanje temperature boja za svaki
„Picture Mode“ na osnovu karakteristika ljudskog vida.
Cool: Hladni, plavi tonovi boja.
Medium: Tonovi boja između „Cool“ i „Warm 1/Warm 2“.
Warm 1/Warm 2: Topli, crveni tonovi boja. „Warm 2“ je
crvenije od „Warm 1“.
Sharpness
Poboljšavanje ivica slike radi jasnijeg prikaza slika ili
umekšavanje ivica za efekat „mekšeg“ prikaza.
21
Frame Noise
Reduction
Nije dostupno u
formatu za pakovanje
frejmova 1080/24p.
Block Noise
Reduction
Nije dostupno u
formatu za pakovanje
frejmova 1080/24p.
Mosquito Noise
Reduction
Nije dostupno u
formatu za pakovanje
frejmova 1080/24p.
Panel Drive Mode
Smanjivanje nasumičnog šuma na slici, sličnog statičkom šumu.
High/Medium/Low: Izaberite nivo ovog efekta.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Smanjivanje šuma u obliku kvadratića na slici.
High/Medium/Low: Izaberite nivo ovog efekta.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Smanjivanje sitnih izobličenja (tzv. mosqutio efekat) oko ivica
slike.
High/Medium/Low: Izaberite nivo ovog efekta.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Izaberite tip metoda prikaza pokretnih scena.
Normal: Standardni prikaz slike.
Clear: Smanjivanje zamućivanja slike u brzim scenama.
Napomene
• Iako se izborom opcije „Clear“ smanjuje zamućivanje slike u brzim
scenama, ona takođe uzrokuje zatamnjivanje celog ekrana. Ako vam
to smeta, izaberite „Normal“.
• U zavisnosti od izvornog signala, ceo ekran može da treperi. Ako vam
to smeta, izaberite „Normal“.
Cinema Conversion
Dostupno samo kada
je „Picture Mode“
podešeno na „Cinema“
ili „Custom“.
Nije dostupno u
formatu za pakovanje
frejmova 1080/24p.
22
Auto: Sistem automatski detektuje da li gledate video sadržaj
(kao što su TV drame ili animacije) ili filmski sadržaj
(filmove) i bira odgovarajući metod konverzije.
Video: Sistem će uvek prikazivati sadržaj u formatu za video
sadržaj, bez obzira da li reprodukujete video ili filmski
sadržaj.
Clear Black
Podešavanje prikaza tamnih oblasti na slici. Izvanredna
reprodukcija crne boje bez gubitka detalja u senkama.
Contrast Remaster
Automatsko optimizovanje nivoa bele i crne za dobar kontrast,
sa jakom crnom ili belom bojom.
High/Medium/Low: Izaberite nivo ovog efekta.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
24p True Cinema
On: Verno prikazivanje video snimka od 24 fps na 24 fps.
Bioskopski sadržaj ove vrste je dostupan na Blu-ray disku.
Pruža ugođaj gledanja sličan onom u bioskopu.
Off: Deaktiviranje ove funkcije. Prikazuju se video signali od
24 fps nakon konverzije na 60 fps.
Napomena
• Ako aktivirate ovu funkciju kada je „Panel Drive Mode“ podešeno
na „Clear“, može doći do treperenja ekrana (u zavisnosti od izvornog
signala) koje će vam možda smetati. U tom slučaju, deaktivirajte ovu
funkciju ili podesite „Panel Drive Mode“ na „Normal“.
Wide Mode
Nije dostupno tokom
3D reprodukcije.
Normal: Prikazivanje slika u originalnom odnosu širine i visine
od 4:3.
Full: Prikazivanje 4:3 sadržaja na celom ekranu, horizontalnim
rastezanjem slike. 16:9 sadržaj se takođe prikazuje na
celom ekranu u originalnom odnosu širine i visine.
Zoom: Uvećavanje slika vertikalno i horizontalno uz
zadržavanje originalnog odnosa širine i visine.
Napomena
• „Normal“ nije dostupno sa HD ulaznim signalom (1080i, 720p
ili 1080p).
Overscan
Nije dostupno tokom
3D reprodukcije.
Podešavanje oblasti za prikaz.
Auto: Automatsko podešavanje slike na optimalnu oblast za
prikaz.
On: Sakrivanje ivica slike. Na primer, izaberite u slučaju šuma
oko ivica slike.
Off: Prikazivanje cele slike.
23
Sound
Back
Povratak na prethodni meni.
Reset
Vraćanje svih podešavanja za „Sound“ na prvobitne,
podrazumevane vrednosti.
Surround
Standard: Standardno akustično podešavanje koje obezbeđuje
prostranu zvučnu sliku za različite sadržaje.
Cinema: Naglašava prirodnu zvučnu sliku koja se može meriti
sa impresivnom akustikom bioskopa, naročito pogodno
za dijaloge. Upečatljivo, sa prirodnim uklapanjem svakog
kanala. Dobar izbor za filmove.
Game: Idealno za igre. Obezbeđuje precizno pozicioniranje
zvuka kako biste jasno mogli da čujete odakle zvuk dolazi.
Za realistično igranje igara sa višekanalnim surround
zvučnim efektima. Naročito je pogodno za igre sa
višekanalnim zvučnim zapisom.
Muzika: Naglašava detalje i čistoću izvornog zvuka. Verna
reprodukcija, slična monitorima u studijima za snimanje.
Dobar izbor za muziku.
Off: Deaktiviranje surround zvučnih efekata.
Napomena
• Jačina zvuka će se možda razlikovati u zavisnosti od izvornog audio
signala i izabranog režima surround zvuka.
Treble
Podešavanje zvuka visoke frekvencije.
Bass
Podešavanje zvuka niske frekvencije.
Harmonics Equalizer
On: Obrađuje donji deo talasnog oblika koji bi algoritam za
komprimovanje zvuka verovatno izuzeo zbog niske
amplitude.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Dostupno samo za izvorni
signal Dolby Digital ili
AAC audio.
A/V SYNC
Ispravlja audio i video signale koji nisu sinhronizovani
odloženim emitovanjem zvuka. Emitovanje zvuka može da se
odloži u koracima od po 10 milisekundi, u opsegu od 0-100 ms.
Napomena
• Neke audio i video signale koji nisu sinhronizovani nije moguće
ispraviti ovom funkcijom, u zavisnosti od izvornog signala.
24
Type of Headphones
Izbor optimalnog podešavanja virtuelnog surround zvuka
za tip slušalica koje koristite.
Inner Ear: Idealno za slušalice koje se nose u ušima, poput
isporučenih slušalica.
Overhead: Idealno za slušalice koje se nose preko ušiju ili na
njima.
Napomena
• Surround zvučni efekti se možda neće pravilno reprodukovati ukoliko
ovo podešavanje ne odgovara tipu slušalica koje koristite.
Dual Mono
Dostupno samo za izvorni
signal Dolby Digital ili
AAC dual mono audio.
Prebacivanje Dolby Digital ili AAC dual mono audio izvornih
signala na glavni ili pomoćni audio izlaz.
Main: Zvuk koji se emituje sa leve i desne slušalice se sastoji
isključivo od sadržaja glavnog zvuka.
Sub: Zvuk koji se emituje sa leve i desne slušalice se sastoji
isključivo od sadržaja pomoćnog zvuka.
Main/Sub: Zvuk koji se emituje na jednoj strani slušalica se
sastoji od sadržaja glavnog zvuka. Zvuk koji se emituje
na drugoj strani se sastoji od sadržaja pomoćnog zvuka.
General Setup
Back
Povratak na prethodni meni.
Set password
Možete da postavite lozinku kako biste ograničili upotrebu
sistema. Kada odredite lozinku, moraćete da je unosite svaki put
kada uključite sistem.
Da biste isključili zaštitu lozinkom, izaberite „Cancel password“
i unesite lozinku.
Naziv ovog podešavanja se
menja u „Cancel password“
kada unesete lozinku.
Napomena
• Sistem se automatski isključuje u sledećim situacijama. U tom slučaju,
uključite sistem i ponovo unesite lozinku ili isključite zaštitu lozinkom.
– Ako pogrešno unesete lozinku i zatvorite prikazani meni sa
podešavanjima pomoću tastera MENU ili b
– Nakon 90 sekundi neaktivnosti na ekranu za unos lozinke
LPCM Multi-Ch. Mode
On: Omogućavanje prijema višekanalnih LPCM izvornih
signala na procesorskoj jedinici.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
HDMI pass-through
On: Aktiviranje funkcije za „prolaz“, koja vam omogućava da
gledate ili slušate sadržaj na televizoru ili nekom drugom
uređaju za prikaz kada je sistem u režimu mirovanja.
Za više detalja, pogledajte „Vodič za početak“.
Off: Deaktiviranje ove funkcije. Za uštedu energije izaberite
„Off“ kada TV ili drugi uređaj za prikaz nije povezan sa
procesorskom jedinicom.
25
Control for HDMI
On: Aktiviranje mogućnosti upravljanja HDMI CEC
(Consumer Electronic Control)-kompatibilnom
opremom koja je povezana sa procesorskom jedinicom
pomoću tastera v/V/b/B na viziru.
Taster v: Pokretanje reprodukcije.
Taster V: Pauziranje reprodukcije.
Taster b: Povratak na prethodno poglavlje. Držite ovaj
taster za brzo premotavanje unazad.
Taster B: Prelazak na sledeće poglavlje. Držite ovaj taster
za brzo premotavanje unapred.
Off: Deaktiviranje ove funkcije. Koristite daljinski upravljač
povezane opreme za upravljanje njom.
Napomena
• Ako upravljanje nije moguće kada je ovo podešavanje aktivirano,
povezana oprema nije kompatibilna sa funkcijom „Control for
HDMI“ na sistemu. Direktno upravljate povezanom opremom.
Power off when
unmounted
On: Automatsko isključivanje sistema nakon 30 minuta od
skidanja vizira.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Savet
• Bez obzira na ovo podešavanje, ekrani će se automatski isključiti
nakon 10 sekundi od trenutka skidanja vizira.
Illumination
On: Aktiviranje osvetljenja na viziru.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Language setting
Podešavanje jezika menija i ostalih elemenata interfejsa.
Napomene
• Tokom konfigurisanja ovog podešavanja zvuk je isključen.
• Tokom konfigurisanja ovog podešavanja nije moguće podesiti jačinu
zvuka.
Prolonged viewing
warning
On: Aktiviranje automatskog prikazivanja upozorenja koje se
odnosi na to da li želite da se napajanje isključi nakon
3 sata neprekidnog gledanja. Ako na ekranu sa
upozorenjem izaberete „Yes“, napajanje će se isključiti.
Ako izaberete „No“, napajanje će se isključiti 3 sata
kasnije, nakon 6 sati neprekidnog gledanja.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Napomene
• Kada se nakon 3 sata gledanja prikaže upozorenje i ukoliko ne
reagujete na njega u roku od 90 sekundi, napajanje će se automatski
isključiti.
• Ekran sa upozorenjem će se prikazati 30 minuta i 5 minuta pre
isključivanja sistema.
26
Startup viewer
warning
On: Aktiviranje automatskog prikaza upozorenja pri
pokretanju.
Off: Deaktiviranje ove funkcije.
Reset to factory
settings
Vraćanje svih podešavanja na prvobitne, podrazumevane
vrednosti.
Napomena
• Lozinka koju ste postavili u „Set password“ (u okviru „General Setup“)
takođe će biti obrisana.
Guide of HDMI device control
Prikazivanje vodiča za rukovanje tasterima na viziru koje možete da koristite sa funkcijom
„Control for HDMI“ (stranica 26).
27
Rešavanje problema
Ako se tokom korišćenja sistema jave sledeći simptomi, pogledajte kolonu „Uzrok/Radnja koju
treba preduzeti“ pre nego što zatražite pomoć servisera. Ako se problem i dalje javlja, obratite
se Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
Napajanje
28
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Sistem neće da se uključi
p Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom
u potpunosti priključen.
p Uverite se da je kabl za povezivanje vizira u potpunosti
umetnut u priključak HMD OUT.
p Pokretanje obično traje nekoliko sekundi.
Sistem neće da se isključi
p Držite taster 1 (uključivanje/režim mirovanja)
najmanje sekundu.
Video
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Video se ne prikazuje ili
je izobličen
p Pogledajte „Vodič za početak“ i proverite da li su kabl za
napajanje naizmeničnom strujom, HDMI kabl i kabl za
povezivanje vizira pravilno povezani.
p Uverite se da je oprema koja je povezana na priključak
HDMI IN uključena.
p Proverite da li sistem podržava izvorni signal. Za informacije
o podržanim signalima, pogledajte „Podržani HDMI ulazni i
izlazni signali:“ u „Specifikacije“ (stranica 36).
p Ako sa ovim sistemom koristite PlayStation®3 (PS3™) i ukoliko
se podešavanja za emitovanje slike i zvuka na uređaju PS3™ ne
podudaraju sa onima na sistemu ili kablom i televizorom koje
koristite, slika i zvuk se možda neće emitovati. Ukoliko se jave ovi
simptomi, isključite PS3™, a zatim ga ponovo uključite tako što
ćete pritisnuti i držati dugme za napajanje najmanje 5 sekundi,
sve dok dva puta ne čujete zvučni signal. Podešavanja za
emitovanje slike i zvuka će se automatski vratiti na standardna
podešavanja.
p Ukoliko se slika ne emituje kada sistem koristite sa nekom
drugom opremom za reprodukciju, a ne sa uređajem
PlayStation®3 (PS3™), na kratko zaustavite reprodukciju,
a zatim je nastavite. Ako se problem i dalje javlja, pokušajte
da ponovo pokrenete opremu za reprodukciju.
p HDMI kabl možda nije dobro priključen. Proverite da li je
HDMI kabl u potpunosti priključen. Ako se kvalitet slike ne
poboljša, HDMI kabl je možda oštećen. U tom slučaju, pokušajte
sa novim kablom.
p Ako ste izabrali „Side-by-Side“ ili „Over-Under“ u „3D Display“
(u okviru „3D Settings“), promenite podešavanje na „Off“ kada
završite sa gledanjem 3D sadržaja (stranica 20).
p Ako je oprema povezana sa procesorskom jedinicom preko AV
pojačala (risivera), povežite opremu direktno sa procesorskom
jedinicom. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu opreme
koju koristite.
p Kada koristite HDMI selektor, uverite se da je ulaz na selektoru
pravilno izabran.
p Koristite isporučeni HDMI kabl ili komercijalno dostupni
HDMI kabl velike brzine prenosa.
p Obavezno onemogućite video izlaz sa Deep Color signalom
na povezanoj opremi. Ako ova opcija nije dostupna na opremi
i sadržaj se emituje u formatu 1080/60p, promenite režim
HDMI video izlaza na video režim 1080i.
29
30
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Ekran je taman ili mutan
p Pogledajte „Vodič za početak“ i proverite da li su kabl za
napajanje naizmeničnom strujom, HDMI kabl i kabl za
povezivanje vizira pravilno povezani, kao i da li pravilno
nosite vizir.
p Razmak između sočiva možda nije pravilno podešen
(stranica 17). Ponovo ga podesite tako što ćete izabrati „Lens
span adjustment“ u meniju sa podešavanjima (stranica 19).
p Ako su sočiva u viziru prljava, obrišite ih mekanom i suvom
tkaninom kako biste ih očistili.
Ekrani su se iznenada
isključili
p Nakon 3 sata neprekidnog gledanja, sistem će prikazati ekran
sa upozorenjem i isključiće se nakon 90 sekundi neaktivnosti.
Ako obrišete poruku i nastavite sa gledanjem, sistem će se
automatski isključiti nakon sledeća 3 sata kako bi vas podstakao
da razvijete zdrave navike gledanja. Za detalje, pogledajte
„Prolonged viewing warning“ (stranica 26).
p Pravilno nosite vizir. 10 sekundi nakon što senzor u viziru
detektuje da ste skinuli vizir, ekran će se automatski isključiti. Za
detalje, pogledajte „Power off when unmounted“ (stranica 26).
Prikaz slika vremenom
postaje taman
p Iako prikaz fotografija ili skoro nepokretnih slika vremenom
može postati taman, to ne ukazuje na oštećenje sistema. Da biste
vratili uobičajenu svetlinu, direktno obavite neke radnje na viziru
ili povezanoj opremi.
Neki pikseli na ekranu ne
svetle ili neki pikseli uvek
svetle
p Iako su OLED ekrani proizvedeni izuzetno preciznom
tehnologijom, u nekim slučajevima pikseli mogu biti trajno
crni ili svetleti u crvenoj, plavoj ili zelenoj boji. Ovo ne ukazuje
na oštećenje sistema.
Neke scene na Blu-ray disku
koje su snimljene na 24 fps
(brzina koja odgovara
originalnom filmu) izgledaju
neprirodno
p U tom slučaju, aktivirajte opciju „24p True Cinema“. Za detalje,
pogledajte „24p True Cinema“ (stranica 23).
Ekran treperi
p Neki izvorni signali mogu dovesti do treperenja celog ekrana
kada je „Panel Drive Mode“ podešeno na „Clear“ ili kada je
aktivirano „24p True Cinema“. Za detalje, pogledajte „Panel
Drive Mode“ (stranica 22) i „24p True Cinema“ (stranica 23).
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Video se ne prikazuje u 3D-u
p Ako se ista slika prikazuje jedna pored druge ili jedna iznad
druge, možda ste pogrešno podesili format 3D prikaza.
Promenite podešavanje „3D Display“ u „3D Settings“
(stranica 20).
p Osećaj 3D prikaza se razlikuje od korisnika do korisnika.
p Ako se prikazuje meni „3D Settings“, ali se slike ne prikazuju
u 3D-u, pokušajte da ponovo pokrenete povezanu opremu
koju koristite za 3D reprodukciju.
p Sistem ne podržava konverziju iz 2D-a u 3D (simulirani 3D).
p Gledanje anaglifskih slika u 3D-u zahteva anaglifske naočare
(na primer, sa crvenim i plavim sočivima).
p Takođe proverite podešavanja opreme za reprodukciju koja je
povezana sa procesorskom jedinicom.
p Ako sa ovim sistemom koristite PlayStation®3 (PS3™) i ukoliko
se podešavanja za emitovanje slike i zvuka na uređaju PS3™ ne
podudaraju sa onima na sistemu ili kablom i televizorom koje
koristite, 3D video se možda neće emitovati. Ukoliko se jave ovi
simptomi, isključite PS3™, a zatim ga ponovo uključite tako što
ćete pritisnuti i držati dugme za napajanje najmanje 5 sekundi,
sve dok dva puta ne čujete zvučni signal. Podešavanja za
emitovanje slike i zvuka će se automatski vratiti na standardna
podešavanja.
p Ukoliko se 3D video ne emituje kada sistem koristite sa
nekom drugom opremom za reprodukciju, a ne sa uređajem
PlayStation®3 (PS3™), na kratko zaustavite reprodukciju,
a zatim je nastavite. Ako se problem i dalje javlja, pokušajte
da ponovo pokrenete opremu za reprodukciju.
3D prikaz se ne aktivira
automatski
p Uverite se da je podešavanje „Auto 3D“ u „3D Settings“ podešeno
na „On“ (stranica 21).
p 3D sadržaj bez signala za identifikaciju 3D formata ne prikazuje
se automatski u 3D-u. Promenite podešavanje „3D Display“ u
„3D Settings“ na „Side-by-Side“ ili „Over-Under“ (stranica 20).
31
Audio
32
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Nema zvuka /
Čuje se statički šum /
Nije moguće pojačati zvuk
p Utikač slušalica nije pravilno priključen. Ako slušalice nisu
pravilno priključene, zvuk sa njih će biti lošeg kvaliteta.
Umetnite utikač slušalica i gurajte ga dok ne „klikne“ na mesto
(stranica 10).
p Utikač slušalica je prljav. Očistite utikač slušalica mekom i suvom
tkaninom.
p Podesite jačinu zvuka pomoću tastera VOL +/–.
p Pogledajte „Vodič za početak“ i proverite da li su kabl za
napajanje naizmeničnom strujom, HDMI kabl i kabl za
povezivanje vizira pravilno povezani.
p Proverite da li sistem podržava izvorni signal. Za informacije
o podržanim signalima, pogledajte „Podržani HDMI ulazni i
izlazni signali:“ u „Specifikacije“ (stranica 36). Ako ulazni signal
nije podržan, proverite podešavanja za audio izlaz na povezanoj
opremi.
p Ako sa ovim sistemom koristite PlayStation®3 (PS3™) i ukoliko
se podešavanja za emitovanje slike i zvuka na uređaju PS3™ ne
podudaraju sa onima na sistemu ili kablom i televizorom koje
koristite, slika i zvuk se možda neće emitovati. Ukoliko se jave ovi
simptomi, isključite PS3™, a zatim ga ponovo uključite tako što
ćete pritisnuti i držati dugme za napajanje najmanje 5 sekundi,
sve dok dva puta ne čujete zvučni signal. Podešavanja za
emitovanje slike i zvuka će se automatski vratiti na standardna
podešavanja.
p Ukoliko se slika ne emituje kada sistem koristite sa nekom
drugom opremom za reprodukciju, a ne sa uređajem
PlayStation®3 (PS3™), na kratko zaustavite reprodukciju,
a zatim je nastavite. Ako se problem i dalje javlja, pokušajte
da ponovo pokrenete opremu za reprodukciju.
p Ako je oprema povezana sa procesorskom jedinicom preko AV
pojačala (risivera), povežite opremu direktno sa procesorskom
jedinicom. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu opreme
koju koristite.
p Kada je sistem povezan sa HDMI CEC-kompatibilnim kućnim
bioskopom ili AV pojačalom (risiverom), proverite sledeća
podešavanja.
– Uverite se da je podešavanje „Control for HDMI“ u „General
Setup“ podešeno na „On“ (stranica 26).
– Uverite se da je „Control for HDMI“ aktivirano na AV pojačalu
(risiveru) ili drugoj opremi. Za detalje, pogledajte uputstvo za
upotrebu opreme koju koristite.
p Za višekanalni LPCM ulaz, uverite se da je podešavanje „LPCM
Multi-Ch. Mode“ u „General Setup“ podešeno na „On“
(stranica 25).
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Nema efekta surround zvuka
p Uverite se da podešavanje „Surround“ u „Sound“ nije podešeno
na „Off“ (stranica 24).
p Uverite se da je podešavanje „Type of Headphones“ u „Sound“
odgovarajuće za tip slušalica koje koristite (stranica 25).
p Osećaj zvuka se razlikuje od korisnika do korisnika.
Nema basa
p Uverite se da su umeci za uši dobro postavljeni u ušima
(stranica 15).
Nema prijema zvuka u
Dolby Digital ili AAC formatu
p Oprema za reprodukciju je možda podešena tako da konvertuje
Dolby Digital ili AAC izlazne audio signale u LPCM signale.
U tom slučaju, onemogućite Dolby Digital ili AAC konverziju
u podešavanjima opreme za reprodukciju, a zatim nastavite
reprodukciju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
opreme koju koristite.
Reprodukcija zvuka nije
u odgovarajućem formatu
p Za dual mono audio, promenite podešavanje „Dual Mono“
u „Sound“ (stranica 25). Za ostale audio formate, proverite
podešavanja na povezanoj opremi.
Kontrola preko HDMI-ja
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Povezanom opremom nije
moguće upravljati pomoću
tastera na viziru
p Uverite se da povezana oprema podržava funkciju HDMI CEC.
p Uverite se da je podešavanje „Control for HDMI“ na povezanoj
opremi pravilno konfigurisano. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu opreme koju koristite.
p Povezano AV pojačalo (risiver) možda nije kompatibilno sa
funkcijom „Control for HDMI“ na sistemu. Funkcija „Control
for HDMI“ neće pravilno funkcionisati u ovom slučaju.
p Upravljanje povezanom opremom pomoću tastera na viziru
možda neće biti moguće odmah nakon uključivanja sistema
ili odmah nakon aktiviranja funkcije „Control for HDMI“
u „General Setup“.
p Uverite se da je podešavanje „Control for HDMI“ u „General
Setup“ podešeno na „On“ (stranica 26).
33
Ostali problemi
34
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Indikator napajanja
treperi crvenom bojom
p Ako indikator treperi dva puta svake 3 sekunde, vizir ili
procesorska jedinica je možda oštećena. Kontaktirajte
Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
p Ako indikator treperi tri puta svake 3 sekunde, došlo je do
pregrevanja procesorske jedinice. Sačekajte dok se jedinica
ne ohladi i dok indikator ne prestane da treperi. Uverite se
da ventilacioni otvori procesorske jedinice nisu prekriveni
ili zapušeni.
p Ako indikator treperi četiri puta svake 3 sekunde u periodu
od jednog minuta, došlo je do pregrevanja vizira. Sačekajte
dok se jedinica ne ohladi i dok indikator ne prestane da treperi.
p Ako indikator treperi pet puta svake 3 sekunde u periodu od
jednog minuta, došlo je do pregrevanja i vizira i procesorske
jedinice. Sačekajte dok se jedinice ne ohlade i dok indikator
ne prestane da treperi.
Kada je sistem isključen,
slika i zvuk sa opreme
za reprodukciju se ne
reprodukuju na televizoru
koji je povezan na HDMI OUT
priključak
p Proverite da li su HDMI kablovi u potpunosti povezani.
p Podesite „HDMI pass-through“ u „General Setup“ na „On“
(stranica 25).
p Izaberite odgovarajući ulaz za ovaj sistem na vašem televizoru.
p Proverite podešavanja za HDMI izlaz na opremi za reprodukciju.
Funkciju „Control for HDMI“
na televizoru ne možete
da koristite za upravljanje
povezanom opremom, čak
i kada je aktivirana funkcija
za HDMI prolaz na sistemu
p Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz televizor
i u okviru podešavanja „Control for HDMI“ na televizoru
navedite opremu za reprodukciju koja je povezana sa
procesorskom jedinicom kao uređaj kojim se upravlja.
Tasteri na viziru ne reaguju
na komande
p Tasteri na viziru funkcionišu samo kada vizir nosite na glavi.
U gornjem desnom
uglu ekrana menija
sa podešavanjima se
prikazuje „DEMO“
p Kontaktirajte Sony prodavca ili lokalni ovlašćeni Sony servis.
Simptom
Uzrok/Radnja koju treba preduzeti
Nije moguće podesiti
„Language setting“ jer
je meni sa podešavanjima
na nepoznatom jeziku
p Ako niste dovršili početno podešavanje, pritiskajte taster b dok
se ne vratite na ekran za izbor jezika, a zatim ponovo izaberite
željeni jezik.
p Ako ste dovršili početno podešavanje, pratite ove korake da biste
sistem vratili na prvobitna, fabrička podešavanja i izabrali
odgovarajući jezik.
1 Pritisnite taster MENU da biste prikazali menije sa
podešavanjima.
2 Pritisnite taster V i izaberite
(ikona „General Setup“).
3 Pritisnite taster B i pomerite kursor udesno.
4 Pritisnite taster B i pomerite kursor do podešavanja u dnu.
5 Pritisnite taster MENU. (Prikazaće se poruka za potvrdu
„Reset to factory settings“.)
6 Pritisnite taster b, a zatim taster MENU. (Sistem će se ponovo
pokrenuti.)
7 Kada se prikaže ekran za početno podešavanje, pomoću
tastera v/V izaberite željeni jezik, a zatim pritisnite taster B.
8 Pratite prikazana uputstva da biste dovršili početno
podešavanje.
35
Specifikacije
Zahtevi za napajanje
Za model za Severnu Ameriku:
120 V AC, 60 Hz
Modeli za UK, Hong Kong, Evropu,
Bliski istok, Južnu Afriku i Okeaniju:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Modeli za Rusiju i Ukrajinu:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Model za Tajvan:
110 V AC, 60 Hz
Model za Kinu:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Model za Južnu Koreju:
220 V AC, 60 Hz
Model za Indiju:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Model za Meksiko:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostali modeli:
110 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
15 W (tokom rada uređaja)
0,25 W (u režimu mirovanja)
1,6 W (u režimu mirovanja kada se koristi
HDMI prolaz)
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost vazduha
25 % do 80 %
36
Dimenzije (ŠxVxD, uključujući najveće
isturene delove)
Vizir:
Približno 187 mm × 104 mm ×
254 mm
(7 3/8 inča × 4 1/8 inča × 10 inča)
Procesorska jedinica:
Približno 180 mm × 36 mm ×
168 mm
(7 1/8 inča × 1 7/16 inča × 6 5/8 inča)
Težina
Vizir:
Približno 330 g (12 unci)
(bez kabla za povezivanje)
Procesorska jedinica:
Približno 600 g (22 unce)
(bez kabla za napajanje
naizmeničnom strujom)
Rezolucija ekrana
1280 tačaka (horizontalno) ×
720 tačaka (vertikalno)
Interpupilarni razmak
55 mm – 72 mm (2 1/4 inča – 2 7/8 inča)
Ulazi i izlazi
HMD OUT:
Namenski 15-pinski priključak
HDMI IN i HDMI OUT*:
Standardni 19-pinski HDMI
priključak
Podržani HDMI ulazni i izlazni signali:
Video ulaz (2D formati):
480/60p, 576/50p, 720/24p,
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p, 1080/50p,
1080/60p
Video ulaz (3D: pakovanje frejmova,
uporedo, gore i dole):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Audio ulaz:
Linearni PCM (2/višekanalni,
32/44,1/48 kHz), Dolby Digital
(2/višekanalni, 32/44,1/48 kHz),
AAC (2/višekanalni, 32/48 kHz)
Priključak za slušalice:
Stereo mini priključak
* Kada je aktivirana funkcija HDMI prolaza,
signali koji dolaze do procesorske jedinice
prolaze kroz nju i dolaze do HDMI izlaza.
Međutim, sledeći signali nisu kompatibilni
sa funkcijom prolaza.
– Deep Color signali
– Video signali u rezoluciji 4k
(visoka rezolucija koja je veća od
3840 (horizontalno) × 2160 (vertikalno)
piksela)
Slušalice (isporučene)
Frekventni odziv:
5 Hz - 24000 Hz
Impedansa:
16 Ω (1 kHz)
Obaveštenje o licenci
i zaštićenim znakovima
Zaštićeni znakovi
• Termini HDMI™ i HDMI HighDefinition Multimedia Interface, kao
i HDMI logo su zaštićeni znakovi ili
registrovani zaštićeni znakovi organizacije
HDMI Licensing LLC u SAD i drugim
zemljama.
Isporučena dodatna oprema
Pogledajte „Isporučena dodatna oprema“
(stranica 8).
Izgled i specifikacije sistema su podložni
promenama radi poboljšanja bez
prethodne najave.
• Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su zaštićeni
znakovi kompanije Dolby Laboratories.
• „PlayStation“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc. „PS3“ je takođe
zaštićeni znak iste kompanije.
• VPT, tehnologija Virtualphones je
registrovani zaštićeni znak kompanije
Sony Corporation.
• Nazivi ostalih sistema i proizvoda su
obično zaštićeni znakovi ili registrovani
zaštićeni znakovi proizvođača.
Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom
dokumentu.
Napomene i licence za softver koji
se koristi u ovom proizvodu
Delovi softvera u ovom proizvodu su pod
FreeType Project licencom.
Delovi ovog softvera su zaštićeni autorskim
pravima © 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). Sva prava zadržana.
37
38
39
© 2012 Sony Corporation
4-439-019-11(1) (SR)
Download PDF

advertising