Sony | KD-55XE9305 | Sony KD-55XE9305 4K HDR televizor XE93 koji ima Slim Backlight Drive+ Uputstvo

D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COV.fm
masterpage: Cover
4-689-559-32(1)
Television
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni priročnik
SI
Referentni vodič
SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osad ja juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Juhtnupud ja näidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 9
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus . . . . . . . . 9
Ühendusskeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . 13
Valikulise seinale paigaldamise kinnituse
kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (ainult KD-65/55XE93xx) . . . . . . 14
Ainult KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . 16
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internetiühendus ja andmeturve
Seade loob internetiühenduse algseadistuse käigus ning
samuti hiljem koduekraani konfigureerimisel. Nimetatud
internetiühenduste ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IPaadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge
traadita ühenduse funktsiooni seadistage ning internetikaablit
ühendage. Internetiühenduse ja privaatsuse kohta näidatakse
täiendavat teavet seadistuskuvadel.
• Enne teleri kasutamist lugege jaotist „Ohutusteave” (lk 3).
• Seadistusjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja
joonised on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
• Mudeli nimes olevale xx-ile vastab disaini, värvi või TV
standardiga seotud number.
Seadistusjuhendi asukoht
Seadistusjuhend paikneb teleri pakendis ülemisel pehmendusel.
Spikker/Spikker
Spikrifunktsioon annab palju teavet teie teleri kohta.
Spikrifunktsiooni kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil HELP.
Loendist ja märksõnade otsingust leiate juhised ja rikkeotsingu.
Juhendi vaatamiseks valige spikrimenüüst [Spikker]. Kui ühendate
teleri internetiga, värskendatakse spikrifunktsiooni ja selles
sisalduvat teavet.
Identifitseerimiskleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika sildid
paiknevad teleri või pakendi tagaküljel. Need leiate, kui
eemaldate aluse katte ja keskkatte.
Vooluadapteriga mudelid:
Vooluadapteri mudeli number ja seerianumber paiknevad
vooluadapteri põhjal.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge
vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud
aadressil.
2EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
Raadioseadmete teatis
Sony Corporation kinnitab, et
raadioseadmete tüübid KD-75XE9405,
KD-65XE9305, KD-55XE9305 vastavad
direktiivis 1999/5/EL sätestatud põhinõuetele ja teistele
asjakohastele sätetele. Lisateavet vt veebilehelt:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
• Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu
telerialusest kaugemale (pole komplektis). Kui lauapealne alus
ulatub telerialusest eemale, võib see põhjustada teleri ümbervõi mahakukkumise ning tekitada kehavigastusi või telerit
kahjustada.
Käesoleva raadioseadme kasutamine ei ole vastuolus Euroopa
Liidus kehtivate raadiosagedustele kehtestatud määrustega.
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
EE
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
Ohutusteave
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Ärge asetage telerit ebakindlale alusele. Teler võib kukkuda ning
tekitada tõsiseid või surmavaid kehavigastusi. Õnnetusi, iseäranis
laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsate
ettevaatusabinõude rakendamisega.
 Kasutage teleri tootja soovitatud kappi ja jalga.
 Kasutage üksnes sellist mööblieset, millele on turvaline telerit
asetada.
 Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
 Ärge asetage telerit kõrgele mööbliesemele (nt kapp või
raamaturiiul), kui mööbliese ei ole kindlalt kinnitatud. Samuti
kinnitage teler mööblieseme külge.
 Ärge asetage telerit kangale või mõne muu materjali peale, mis
on teleri ja mööblieseme vahel.
 Rääkige lastele, et mööbliesemel turnimine teleri nuppude
vajutamiseks on ohtlik.
Sarnaseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri
hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.
LV
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
 Seinale paigaldamise kinnitused SU-WL845
(ainult KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
 Seinale paigaldamise kinnitused SU-WL840
(ainult KD-55XE93xx)
 Seinale paigaldamise kinnitused SU-WL450
(ainult KD-65/55XE93xx)
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada
vastavalt joonisele seinale paigaldamise kinnituse
kinnituspinnast mõõdetuna.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
 Valikulised seinale paigaldamise kinnitused (ainult SU-WL845,
SU-WL840)
Ülemine pool
9 mm
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Paigaldamine
Kruvi (M6)
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
omandikahjustusi.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
Seinale paigaldamise
kinnitused
Teleri tagakate
Alumine pool
12 mm
Kruvi (M6)
Seinale paigaldamise
kinnitused
Teleri tagakate
3EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
 Valikulised seinale paigaldamise kinnitused (V.a SU-WL845,
SU-WL840)
KD-75XE94xx
masterpage: Left
Ümberkukkumise vältimine
9 mm - 13 mm
Kruvi (M6)
Seinale paigaldamise
kinnitused
Teleri tagakate
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Kruvi (M6)
Seinale paigaldamise
kinnitused
Transportimine
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
4 mm - 7 mm
M6 Kruvi (pole
komplektis)
Juhe (pole
komplektis)
Kruvi (pole
komplektis)
Ventilatsioon
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
• Teleri käsitsemisel või
paigaldamisel ärge asetage seda
pikali.
Seinale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
4EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
masterpage: Right
• Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on
seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja
lülitatud.
• Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see
käega puudutamisel kuum tunduda.
Keelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Asukohad:
Sein
Sein
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
EE
Keskkonnad:
Elektrikaabel
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
Märkused
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult
vooluadapteriga varustatud mudelid)
Ettevaatust
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega
niiskuse kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele
vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage
seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse
sarnasesse kohta.
• Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on
lihtne juurde pääseda.
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja
toitejuhet.
• Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
• Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava
seinakontaktiga.
• Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri
ümber. Juhtme südamik võib katki minna
ja/või põhjustada seadme rikke.
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
LV
LT
Olukorrad:
• Kasutamine, kui käed on märjad, korpus eemaldatud või
lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äikesetormide ajal
ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Teleri paigaldamine nii, et see jääb
ohtlikult välja. Inimeste või esemete
kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida
vigastuste oht.
HR
SI
KZ
• Teleri paigutamine niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate lähedus). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks
otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori
lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille
tagajärjeks võib olla korpuse deformeerumine ja/või teleri
väärtalitlus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge
laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Katkised osad:
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite saada
elektrilöögi.
• Ärge puudutage toiteadapterit märgade
kätega.
• Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalist, siis
eemaldage see kohe seinakontaktist.
5EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
Mittekasutamisel
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-teleri temperatuurist
Kui LCD-telerit kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli ümbrus
soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppistehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99 % efektiivsetest pikslitest, tekivad sinna
juurde mustad või heledad (punased,sinised või rohelised)
pikslid. See on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
masterpage: Left
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/
happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat
lahustit, nagu alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste
ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Ärge puudutage telerit, kui teie käed on kaetud keemilise
ainega (nt kätekreem või päikesekreem).
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida
teleri liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub
raadioseadmete direktiivis seatud piirangutega lühema kui
3-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub
raadioseadmete direktiivis seatud piirangutega lühema kui
30-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel maapealse/
satelliidi/CATV-pordi jaoks.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt
südamestimulaator), sest see võib põhjustada
meditsiiniseadme töös tõrkeid.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
• Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et
seadme antenni ja inimese keha vahele jääb vähemalt 20 cm.
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
6EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
EE
LV
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
LT
HR
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005 % elavhõbedat või 0,004 % pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
SI
KZ
SR
7EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Osad ja juhtnupud
Juhtnupud ja näidikud
ȩ
̕
  (Toide) /+/Kui teler on väljalülitatud,
vajutage sisse lülitamiseks .
Kui teler on sisselülitatud,
Toite väljalülitamiseks hoidke all -nuppu.
Funktsiooni vahetamiseks vajutage
korduvalt nuppu , seejärel vajutage nuppu
+ või –, et:
• Helitugevuse reguleerimine.
• Kanali valimine.
• Teleri sisendallika valimine.
 Kaugjuhtimise sensor*/Valgusandur*/
LED-tuli
LED-tuli põleb või vilgub vastavalt teleri
olekule.
Lisateabe saamiseks vt Spikrit.
* Ärge pange midagi anduri lähedale.
8EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Right
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus
Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude asukoht, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast/
riigist/teleri mudelist erineda.
MIC
EE
LV
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
KZ
Ȭ
SR
ȭ
Ȯ
 /
(Sisendi valimine/Teksti
hoidmine)
Telerirežiimis: Kuvage ja valige sisendallikas.
Tekstirežiimis: Kuvatava lehe hoidmiseks.
TV/RADIO
TV- või RADIO-edastuste vahel lülitumiseks.
SYNC MENU
BRAVIA Synci menüü kuvamiseks.
(Mikrofon)
Häälfunktsioonide kasutamine. (näiteks
hääle abil erineva sisu otsimine.)
 (Teleri ooterežiim)
Teleri sisse- või väljalülitamiseks
(ooterežiim).
EXIT
Eelmisele kuvale naasmiseks või menüüst
väljumiseks. Kui interaktiivse rakenduse
teenus on saadaval, vajutage seda nuppu
teenusest väljumiseks.
DIGITAL/ANALOG
Digitaal- ja analoogrežiimi vahel
lülitumiseks.
9EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
 Numbrinupud
/
(Teabe/teksti kuvamine)
Teabe kuvamiseks.
 (Tekst)
Tekstilise teabe kuvamiseks.
 Google Play
masterpage: Left
PROG +/–//
Telerirežiimis: Kanali valimiseks.
Tekstirežiimis: Järgmise () või eelmise ()
lehe valimiseks.
 AUDIO
Parasjagu vaadatava edastuse keele
vahetamiseks.
Juurdepääs Google Play võrguteenusele.
//////
NETFLIX (ainult teatud piirkondades/
riikides/telerimudelitel)
Teleris ja ühendatud BRAVIA Synciga
ühilduvas seadmes oleva meediumisisu
kasutamiseks.
Juurdepääs NETFLIX-i võrguteenusele.
Värvilised nupud
Samal ajal vastava funktsiooni
käivitamiseks.
 ACTION MENU
(Subtiitriseaded)
Subtiitrite sisse- või väljalülitamiseks (kui see
funktsioon on saadaval).
HELP
Kontekstifunktsioonide loendi kuvamine.
Spikrimenüü kuvamiseks. Spikri saab avada
siit.
TV
 REC
• Telekanalile või muude rakenduste
sisendile lülitumiseks.
• Telekanali või -sisendi nägemiseks lülitage
teler sisse.
GUIDE/
Praeguse saate salvestamiseks USB HDD
salvestusfunktsiooniga.
TITLE LIST
Pealkirjaloendi kuvamiseks.
Digitaalse saatekava kuvamiseks.
BACK/
Eelmisele kuvale naasmiseks.
HOME
Teleri kodumenüü kuvamiseks.
DISCOVER
Sisuriba kuvamine sisu otsimiseks.
////
(Elemendi valimine/
kinnitamine)
  +/– (Helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks.
(Hüppamine)
Kahe kanali või sisendi vahel tagasi- ja
edasihüppamiseks. Teler lülitub praeguse
kanali või sisendi ja viimati valitud kanali või
sisendi vahel.
 (Vaigistamine)
Heli vaigistamiseks. Heli taastamiseks
vajutage uuesti.
10EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Right
Ühendusskeem
Lisateavet ühenduste kohta leiate Spikrist, vajutades puldil nuppu HELP.
Tingimuslik
pääsumoodul
Digikaamera/
videokaamera/USB
salvestusmeedium
EE
Kõlar/kodu
helisüsteem/
bassikõlar
LV
Videomagnetofon/
videomänguseade/
DVD-mängija/
videokaamera
LT
HR
IR Blaster
SI
Optilise
audiosisendiga kodu
helisüsteem
KZ
SR
Komponendiväljundiga
DVD-mängija
Videomagnetofon/
videomänguseade/
*1
DVD-mängija/
videokaamera/
digiboks*2
HDMI-seade
Ruuter
Kaabel/
antenn/
digiboks
< 14 mm
< 14 mm
HDMI- Kodu
HDMIseade helisüsteem seade
koos ARC-/
HDMIseadmega
Digikaamera/
videokaamera/USB
salvestusmeedium
Satelliit
11EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,
• Suure USB-seadme ühendamine võib
häirida teiste selle kõrval olevate
ühendatud seadmete tööd.
• Suure USB-seadme ühendamiseks
kasutage pesa USB 1.
 AUDIO OUT
/
• Toetab ainult kolme viiguga stereo
minipistiku kasutamist.
• Teleri heli kuulamiseks ühendatud
seadme kaudu vajutage nuppu HOME.
Valige suvandid [Seaded] t [Heli] t
[Kõrvaklappide/heli väljund] ja seejärel
soovitud üksus.
 / AV IN 1
• Komposiitühenduste puhul kasutage
analoogpikenduskaablit (pole
komplektis).
•

masterpage: Left
CAM (Tingimuslik
juurdepääsumoodul)
• Pakub juurdepääsu tasulistele
teleteenustele. Vt üksikasju oma CAM-i
kasutusjuhendist.
• Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i
pessa. See tuleb paigaldada volitatud
edasimüüja pakutavasse tingimuslikku
juurdepääsumoodulisse (CAM).
• Mõnes piirkonnas/riigis ei toetata CAM-i.
Küsige teavet volitatud edasimüüjalt.
• Kui lülitute pärast Interneti-video
vaatamist digitaalsele edastusele,
võidakse kuvada CAM-i teade.
*1 Monoseadme ühendamiseks kasutage helipesa
L (MONO).
*2 Selliste välisseadmete puhul, millel on ainult SCART
AV OUT-pesa, kasutage SCART-RCA-adapterit.
*3 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Maandus
4: R
 IR BLASTER*3
 HDMI IN 1/2/3/4
• Helitagastustehnoloogiaga (ARC) ühilduva
digitaalse helisüsteemi ühendamisel
kasutage pesa HDMI IN 3. Vastasel juhul
on vajalik lisaühendus pesaga DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm

(Satelliidisisend) , (RF sisend),
• Maapealse/kaabli- ja satelliitsignaali
ühendus. Ühendussammud: SUB. t
antenn t MAIN
• SUB.-pistik ühendage ainult siis, kui
kasutate topelttuuneri režiimi, v.a ühe
kaabliga jaotuse puhul, EN50494.
12EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Right
Teleri paigaldamine seinale
Valikulise seinale paigaldamise kinnituse kasutamine
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise
sammud.
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
EE
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
LV
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu
ohutusele.
LT
Seda toodet tohib paigaldada vaid professionaalne paigaldaja, kelle väljaõpe võimaldab hinnata, kas sein
on teleri kaalu jaoks piisavalt tugev. Kui seda ei fikseerita paigaldamisel nõuetekohaselt, võib teler kukkuda
ja põhjustada raskeid vigastusi. Sony ei ole vastutav mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on
tingitud nõuetele mittevastavast käsitsemisest või paigaldamisest või ettenähtust erineva toote
paigaldamisest. See ei mõjuta teie võimalikke seadusjärgseid õigusi.
Teleri kinnitamiseks seinale kasutage seinale kinnitamise tuge SU-WL845 (ei kuulu komplekti)
(ainult KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (ei kuulu komplekti) (ainult KD-55XE93xx) või
SU-WL450 (ei kuulu komplekti) (ainult KD-65/55XE93xx).
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutussuuniseid ja paigaldusjuhendit.
Märkused
• Pange eemaldatud kruvid kindlasse kohta, mis on eemal laste käeulatusest.
• Veenduge, et seinal oleks teleri jaoks piisavalt ruumi ja selle kandevõime oleks teleri kaalust vähemalt kuus korda
suurem.
Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Eemaldage aluse kate ja klemmikatted.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
4
1
4
2
2
3
6
5
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Eemaldage teleri tagaküljelt kruvid.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (ainult KD-65/55XE93xx)
1
Eemaldage teleri tagaküljelt kruvid.
14EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Kinnitage seinale paigaldamise ühendus (kuulub teleri komplekti) teleri tagaküljele (et
teler püsiks seinaga paralleelne).
VS(S)
EE
LV
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Märkused
• Kui kasutate elektrilist kruvikeerajat, seadke väändemomendiks 1,5 N m {15 kgf cm}.
• Kinnitage seinale paigaldamise ühendus kindlalt teleriga.
Kasutage seinale paigaldamise ühenduse kinnitamiseks miinuskruvikeerajat. Muu töövahendi kasutamisel võite
seinale paigaldamise ühenduse kinnitamisel kasutada liiga suurt jõudu ja telerit kahjustada.
SI
KZ
SR
15EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Ainult KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
Telerit saab kinnitada kohe karbist võttes seinale paigaldamise kinnitusele (pole komplektis).
Valmistage teler seinale paigaldamise kinnitusele ette enne kaablite ühendamist.
Seda toodet tohib paigaldada vaid professionaalne paigaldaja, kelle väljaõpe võimaldab hinnata, kas sein
on teleri kaalu jaoks piisavalt tugev. Kui seda ei fikseerita paigaldamisel nõuetekohaselt, võib teler kukkuda
ja põhjustada raskeid vigastusi. Sony ei ole vastutav mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on
tingitud nõuetele mittevastavast käsitsemisest või paigaldamisest või ettenähtust erineva toote
paigaldamisest. See ei mõjuta teie võimalikke seadusjärgseid õigusi.
Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt lasta teleri seinale
paigaldamise teostada kvalifitseeritud asjatundjatel. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
• Järgige teie mudelile sobiva seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid.
• Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealne
aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.
• Veenduge, et seinal oleks teleri jaoks piisavalt ruumi ja selle kandevõime oleks teleri kaalust
vähemalt kuus korda suurem.
1
Eemaldage aluse kate ja klemmikatted.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
2
4
4
2
3
1
2
6
3
5
5
1
Eemaldage teleri tagaküljelt kruvid.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Kinnitage seinale paigaldamise ühendus (kuulub teleri komplekti) teleri tagaküljele
(et teler püsiks seinaga paralleelne). (ainult KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
LV
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Ühendage kruvidega (pole komplektis) seinale paigaldamise kinnitus (pole komplektis).
SI
KD-75XE94xx
KZ
SR
Seinale paigaldamise
kinnitus (pole komplektis)
Kruvi (pole komplektis)
KD-55XE93xx
Seinale paigaldamise
kinnitus (pole komplektis)
Kruvi (pole komplektis)
17EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Eemaldage telerilt lauapealne alus.
Märkused
• Kui kasutate elektrilist kruvikeerajat, seadke väändemomendiks 1,5 N m {15 kgf cm}.
• Kinnitage seinale paigaldamise ühendus kindlalt teleriga.
Kasutage seinale paigaldamise ühenduse kinnitamiseks miinuskruvikeerajat. Muu töövahendi kasutamisel võite
seinale paigaldamise ühenduse kinnitamisel kasutada liiga suurt jõudu ja telerit kahjustada.
• Kui kasutate seinale paigaldamise kinnitust (pole komplektis), ei saa te kasutada mõnda teleri taga asuvat
kaablihoidikut.
18EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\040TRO.fm
Tõrkeotsing
Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan
on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler
ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige
järgmiselt.
1
Taaskäivitage teler, milleks vajutage puldil
toitenuppu, kuni ilmub vastav teade. Teler
taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu,
eraldage teler kaheks minutiks toitevõrgust ja
ühendage siis tagasi.
2
Otsige abi menüüst Spikker, vajutades puldil
nuppu HELP.
3
Ühendage teler internetti ja uuendage
tarkvara.
4
Uurige Sony klienditoe veebilehte (vastav info
on tagakaanel).
Kui ilmub teade [Saadaval on teleri uus
süsteemitarkvara värskendamine...].
Sony soovitab kindlasti teleri tarkvara
uuendada, valides [Värskenda kohe]. Tarkvara
uuendamine parandab teleri jõudlust ja lisab
uusi funktsioone.
Ilmub ekraan teatega [Updating…]
(Värskendamine…) ning tarkvara uuendamise
ajal vilgub valgustuse LED.
Updating...
masterpage: Right
Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi
teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutada
kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.
Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake
umbes üks minut ja seejärel vajutage seda
uuesti.
Tõrked ja lahendused
Kui valgustuse LED vilgub punaselt.
 Lugege vilkumiste kordi (intervall on kolm
sekundit).
Lähtestage teler, eemaldades toitejuhe kaheks
minutiks, ning seejärel lülitage teler sisse.
Kui tõrge püsib, eraldage toitejuhe ja võtke
ühendust edasimüüjaga või Sony
teeninduskeskusega ning teatage, mitu korda
valgustuse LED vilgub.
LV
LT
HR
Maapealse/kaabeltelevisiooni signaal
puudub.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust ja
SI
võimenduse seadet.
 Valige maapealne/kaabeltelevisioon, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu DIGITAL/ANALOG. Kui
ei kuvata ülekandeteenust, vajutage nuppu TV ja
seejärel vajutage nuppu DIGITAL/ANALOG.
 Maapealse ühenduse signaali võib summutada
läheduses olev tugev signaaliallikas. Seadke
menüüs Digital Tuning valiku [LNA (CH ---)]
seadeks [Väljas].
 Kui olete kolinud uude kohta või üritate uusi
teenuseid vastu võtta, proovige kasutada
teenuste otsingut, valides [Digitaalhäälestus].
Satelliitteenuste vastuvõttu ei toimu.
 Kontrollige satelliitantenni ühendust.
 Kui kuvatakse teade [Signaali pole.. Tuvastati LNB
Ärge lahutage tarkvara värskendamise ajal
vahelduvvoolu toitekaablit. Kui te peaksite nii
tegema, ei pruugi tarkvara värskendamine
täielikult lõppeda ja tulemuseks võib olla
tarkvara tõrge. Tarkvara värskendamine võib
kesta kuni 15 minutit.
EE
ülekoormus...], ühendage voolujuhe lahti.
Seejärel kontrollige, kas satelliitkaabel on terve
ning sateliitühenduse pesa pole lühises.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
Lapseluku parool on ununenud.
 Sisestage PIN-kood 9999 ja valige
[Muuda PIN-koodi].
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus. Käega katsudes võib see tunduda
kuumana.
19EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\040TRO.fm
masterpage: Left
t AV IN 2
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: B/G, D/K, I
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelliit*: DVB-S/DVB-S2
Värvisüsteem
PAL, SECAM, NTSC3.58 (ainult video), NTSC4.43
(ainult video)
Kanalite vastuvõtt.
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit*: IF-sagedus 950–2150 MHz
Heliväljund
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Riigist/piirkonnast olenevalt ei pruugi
IEEE802.11ac olla saadaval.)
Bluetoothi versioon 4.1
Sagedusriba(d): WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Raadiosagedusvõimsuse saatja: 100 mW MAX
TV tarkvara versioon:
PKG_.___.____EUA
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu HELP, et
tarkvara versiooni teada saada.
* Kõik telerikomplektid pole varustatud DVB-T2 või
DVB-S/S2 tehnoloogia või satelliitantenni terminaliga.
Sisend-/väljundpesad
Antenn/kaabel
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
t/o AV IN 1
Video-/audiosisend (minipesa)
/o COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K-eraldusvõime tugi, HDCP
2.2-ühilduv)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC-vormingud
*1 4096 × 2160p sisestamisel kuvatakse 3840 ×
2160p.
*2 Ainult HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1, 48,
88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus ja DTS
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 3)
(Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz, 16 bitti,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM: 48 kHz, 16 bitti, Dolby Digital, DTS)
/ (mini-stereopesa)
AUDIO OUT
Kõrvaklapid, heliväljund, bassikõlar
1,
3 (HDD REC)*1
2,
USB-seadme port (
3 USB HDD seade RECfunktsioonile)
USB-port 1 ja 2 toetavad High Speed USB-d
(USB2.0).
USB-port 3 toetab Super Speed USB-d (USB3.0).
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
DC IN 24 V (ainult vooluadapteriga
varustatud mudelid)
Vooluadapteri sisend
IR BLASTER*1
IR Blaster kaabli sisend (minipistik)
Muud
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitused: SU-WL845
(ainult KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Seinale paigaldamise kinnitused: SU-WL840
(ainult KD-55XE93xx)
Seinale paigaldamise kinnitused: SU-WL450
(ainult KD-65/55XE93xx)
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC - 40 ºC
20EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\040TRO.fm
Töökeskkonna niiskus
10 % - 80 % suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
Toide, tootefišš ja muud
Toitepinge
v.a vooluadapteriga mudelid
220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
ainult vooluadapteriga mudelid
24 V DC koos vooluadapteriga
Võimsus: sisend 220 V – 240 V vahelduvvool,
50 Hz
Energiatõhususe klass
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 tolli
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 tolli
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 tolli
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
režiimis [Ere]
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Keskmine aastane
energiatarve*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Ooterežiimi energiatarve*3*4
0,50 W (27 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Väljundvõimsus
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAX
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAX
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
ilma jalata
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
masterpage: Right
Kaal (umbes)
jalaga
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
ilma jalata
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
*2 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
*3 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*4 Voolutarve ooterežiimis suureneb, kui teler on
ühendatud võrku.
Märkused
• Ärge eemaldage katet TV CAM-i (Conditional Access
Module) pesalt, v.a CAM-i paigaldatava nutikaardi
sisestamiseks.
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• Digi-TV (DVB maapealne, satelliit ja
kaabel), interaktiivsed teenused ja
võrgufunktsioonid ei pruugi olla
kättesaadavad kõikides riikides või
piirkondades. Mõnede pakkujate puhul või
mõnedes võrgutingimustes ei pruugi
mõned funktsioonid olla aktiveeritud või
need ei pruugi korralikult toimida. Mõned
TV teenusepakkujad võivad küsida oma
teenuste eest tasu.
• See TV toetab digitaalringhäälingut
kasutades MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC ja
H.265/HEVC koodekeid, kuid me ei saa
tagada ühilduvust kõikide operaatori-/
teenusesignaalidega, mis võivad aja
jooksul muutuda.
Teave kaubamärkide kohta
• Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
21EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\01_4689559321_EE\040TRO.fm
masterpage: Left
• Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories
litsentsi alusel.
Dolby, Dolby Audio ja kahe D sümbol on
ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärgid.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote’i logo ja logotüüp ning logo
„Powered by Gracenote” on ettevõtte
Gracenote registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup ja logo Wi-Fi CERTIFIED on
ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel.
DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos
on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning DTS Digital Surround on
sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja igasugune kõnealuste
märkide kasutamine Sony Corporationi
poolt toimub litsentsi alusel. Teised
kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. Selle
teleri abil ei saa juhtida mootoriga
antenne.
• TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc.
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident logo on
ettevõtte USB Implementers Forum, Inc.
registreeritud kaubamärk.
22EE
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīme
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Daļas un vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vadīklas un indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . . 9
Tālvadības pults daļu apraksts . . . . . . . . . . . 9
Savienojuma diagramma . . . . . . . . . . . . .11
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . 13
Izvēles kronšteina montāžai pie sienas
lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (tikai KD-65/55XE93xx) . . . . . . . 14
Tikai KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . . 16
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Interneta savienojums un datu privātums
Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmās
iestatīšanas laikā, tiklīdz tiek pieslēgts tīkls, lai apstiprinātu
interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma
ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos
interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār
tiktu izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un
nepievienojiet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par
interneta savienojumiem, lūdzu, izlasiet informāciju par
privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet “Drošības informācija”
(3. lpp).
• Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un
ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
• “xx” modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda televizora
dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.
Uzsākšanas ceļveža atrašanās vieta
Uzsākšanas ceļvedis ir novietots uz starplikas televizora kastē.
Palīdzība/Palīdzības ceļvedis
Palīdzības funkcija sniedz daudz informācijas par jūsu televizoru.
Lai izmantotu palīdzības funkciju, tālvadības pultī nospiediet
HELP. Tagad jums ir iespēja atrast pamācības un kļūmju
novēršanas ieteikumus, meklējot sarakstā vai pēc atslēgvārda.
Palīdzības izvēlnē atlasiet [Palīdzības ceļvedis], lai skatītu
rokasgrāmatu. Pievienojot televizoru internetam, palīdzības
funkcija un informācija tiks atjaunināta.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)
un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē. Tās var atrast, noņemot
statīva pārsegu un centra pārsegu.
Modeļiem ar komplektācijā iekļauto strāvas padeves adapteri:
Strāvas padeves adaptera modeļa un sērijas numuri ir norādīti
strāvas padeves adaptera apakšā.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētajā pārstāvī Sony Belgium, Sony Europe Limited filiālē,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Apkopes un
garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta
atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.
2LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
Paziņojums par
radioiekārtām
Ar šo uzņēmums Sony Corporation
paziņo, ka radioiekārtu veidi KD-75XE9405, KD-65XE9305,
KD-55XE9305 atbilst Direktīvas 1999/5/EK nepieciešamajām un
citām attiecīgajām prasībām. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
izmantojiet šo URL: http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
• Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz
āru no televizora statīva (neietilpst komplektā). Ja galda statīvs
izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties,
nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus.
Šo radioiekārtu drīkst izmantot ES, nepārkāpjot piemērojamās
prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietojumu.
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
EE
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
LV
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī citās valstīs, kuras neatrodas
Eiropā.
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var
apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No
daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties,
veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:
 Izmantojiet tādus skapjus un statīvus, ko ieteicis televizora
ražotājs.
 Lietojiet tikai tādas mēbeles, kuras var droši atbalstīt televizoru.
 Pārliecinieties, ka televizors nav pārāk izvirzīts pāri atbalstošās
mēbeles malai.
 Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
bufetēm un grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors
nav fiksēti pie piemērota balsta.
 Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un atbalstošo mēbeli.
 Izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz
mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdžus.
Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz Jūsu esošo
televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.
• Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
 Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL845
(tikai KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
 Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL840
(tikai KD-55XE93xx)
 Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
(tikai KD-65/55XE93xx)
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves
jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no kronšteina montāžai
pie sienas pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
 Izvēles kronšteins montāžai pie sienas (tikai SU-WL845,
SU-WL840)
Augšpuse
9 mm
Uzstādīšana/iestatīšana
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora aizmugurējais
vāks
Uzstādīšana
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai īpašuma
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, pabīdīt vai
apgāzt.
Apakšpuse
12 mm
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora aizmugurējais vāks
3LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
 Izvēles kronšteins montāžai pie sienas (izņemot SU-WL845,
SU-WL840)
KD-75XE94xx
masterpage: Left
Lai novērstu apgāšanos
9 mm - 13 mm
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora aizmugurējais vāks
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Transportēšana
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs
cilvēki.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
4 mm - 7 mm
Skrūve M4 (neietilpst
komplektā)
Vads (neietilpst
komplektā)
Skrūve (neietilpst
komplektā)
Ventilācija
• Uzstādot vai piestiprinot
televizoru, nenoguldiet to.
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
• Televizora transportēšanas laikā
nepakļaujiet to grūdieniem vai pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
10 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
4LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
masterpage: Right
• Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots
no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just,
pieskaroties adapterim.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas:
Siena
Siena
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
EE
Apstākļi:
Strāvas padeves vads
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220 V - 240 V maiņstrāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
Piezīme
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Nepieļaujiet
šķidrumu pilēšanu vai šļakstēšanu uz televizora, un
nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Situācijas:
• Ja lietojiet ar mitrām rokām, noņemat ierīces korpusu un
izmantojat piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu
laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
• Uzstādiet televizoru tā, lai tas neizvirzās
ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc
iespējami ievainojumi vai bojājumi,
cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties
televizorā.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
Brīdinājums
• Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
• Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām.
• Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties
atvienojiet to no kontaktligzdas.
LT
HR
SI
KZ
• Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā
vai telpā ar eļļainiem dūmiem vai
izgarojumiem (piemēram, tuvu plītīm vai
gaisa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā
iespējama aizdegšanās, elektriskie
triecieni vai deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram,
tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai.
Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora
korpuss var deformēties un/vai televizors var sākt darboties
kļūdaini.
PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI (tikai
modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri)
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās,
piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.
• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli
pieejama kontaktligzda.
• Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas
vadu.
• Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt
darbības traucējumus.
• Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
• Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri.
Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai
izraisīt multivides uztvērēja darbības
traucējumus.
LV
Saplīsušas daļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Citādi var tikt izraisīts
elektriskais trieciens.
Kad televizors netiek izmantots
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama
televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
5LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD televizora temperatūru
Kad LCD televizors tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
masterpage: Left
• Nepieskarieties televizoram, ja jūsu rokas klāj tādas ķīmiskas
vielas kā roku krēms vai pretiedeguma krēms.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet
lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda
statīva.
Papildierīces
• Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada
elektromagnētisko starojumu, tālāk no televizora. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi un/vai trokšņaina skaņa.
• Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMC direktīvā
noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku
savienojuma signāla kabeli.
• Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMC direktīvā
noteiktajiem ierobežojumiem, virszemes/satelīta/CATV spailei
izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs,
vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus,
tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna
virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
Ierīces bezvadu funkcija
• Nedarbiniet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to neatļautas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
• Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz 20
cm atstatumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermeni.
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
6LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba vai 0,004 % svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
7LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Daļas un vadīklas
Vadīklas un indikatori
ȩ
̕
  (Jauda) /+/Kad televizors ir izslēgts,
nospiediet , lai to ieslēgtu.
Kad televizors ir ieslēgts,
Lai izslēgtu iekārtu, nospiediet un turiet .
Atkārtoti nospiediet , lai mainītu funkciju,
pēc tam nospiediet pogas + vai –, lai:
• Skaļuma regulēšana.
• Kanāla izvēle.
• Televizora ievades avota izvēle.
 Tālvadības pults sensors* / gaismas
sensors* / apgaismojuma LED
Apgaismojuma LED iedegas vai mirgo
atbilstoši televizora stāvoklim.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet
Palīdzības ceļvedi.
* Nenovietojiet sensora tuvumā priekšmetus.
8LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Right
Tālvadības pults izmantošana
Tālvadības pults daļu apraksts
Tālvadības pults pogas forma, atrašanās vieta, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu
reģiona/valsts/televizora modeļa.
MIC
EE
LV
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
KZ
Ȭ
SR
ȭ
Ȯ
 /
(Ievades atlase / Teksta
apturēšana)
TV režīmā: attēlojiet un atlasiet ievades
avotu.
Teksta režīmā: apturiet pašreizējo lapu.
(Mikrofons)
Lietojiet balss funkciju. (Piem., meklējiet
dažādu saturu ar balss palīdzību.)
 (Televizora gaidstāve)
Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru
(gaidstāves režīms).
DIGITAL/ANALOG
Pārslēdziet starp digitālo un analogo
režīmu.
TV/RADIO
Pārslēdziet starp TV vai RADIO apraidēm.
SYNC MENU
Attēlojiet BRAVIA Sync izvēlni.
EXIT
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai izejiet no
izvēlnes. Ja ir pieejams interaktīvās
lietojumprogrammas pakalpojums,
nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.
 Cipartaustiņi
/
(Informācijas/Teksta parādīšana)
Attēlojiet informāciju.
9LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
 (Teksts)
Attēlojiet teksta informāciju.
 Google Play
Piekļūstiet “Google Play” tiešsaistes
pakalpojumam.
NETFLIX (tikai atsevišķos reģionos/
valstīs/dažiem televizoru modeļiem)
Piekļūstiet “NETFLIX” tiešsaistes
pakalpojumam.
Krāsainās pogas
Attiecīgajā brīdī izmantojiet atbilstošo
funkciju.
 ACTION MENU
masterpage: Left
 AUDIO
Mainiet patlaban skatītā raidījuma valodu.
//////
Izmantojiet multivides saturu televizorā un
pieslēgtajā ar BRAVIA Sync saderīgajā ierīcē.
(Subtitru iestatīšana)
Ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus (ja šī
funkcija ir pieejama).
HELP
Attēlojiet palīdzības izvēlni. No šejienes
varat piekļūt palīdzības rokasgrāmatai.
 REC
Attēlojiet kontekstuālo funkciju sarakstu.
Ierakstiet pašreizējo raidījumu, izmantojot
USB HDD ierakstīšanas funkciju.
TV
TITLE LIST
• Pārslēdziet uz TV kanālu vai ievadi no
citām lietojumprogrammām.
• Ieslēdziet televizoru, lai skatītu televīzijas
kanālus vai ievades informāciju.
Attēlojiet nosaukumu sarakstu.
GUIDE/
Attēlojiet digitālo programmu vedni.
BACK/
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
HOME
Attēlojiet TV sākuma izvēlni.
DISCOVER
Attēlojiet satura joslu, lai meklētu saturu.
////
(Vienuma atlasīšana/
ievadīšana)
  +/– (Skaļums)
Pielāgojiet skaļumu.
(Pārlēkt)
Pārejiet atpakaļ un uz priekšu starp diviem
kanāliem vai ievadēm. Televizorā mainās
pašreizējais kanāls vai ievade un pēdējais
atlasītais kanāls vai ievade.
 (Skaņas izslēgšana)
Izslēdziet skaņu. Lai atjaunotu skaņu,
nospiediet vēlreiz.
PROG +/–//
TV režīmā: atlasiet kanālu.
Teksta režīmā: atlasiet nākamo () vai
iepriekšējo () lapu.
10LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Right
Savienojuma diagramma
Lai iegūtu plašāku informāciju par savienojumiem, skatiet Palīdzības ceļvedi, nospiežot HELP uz
tālvadības pults.
Nosacītas piekļuves
modulis
Digitālā fotokamera/
videokamera/USB
datu nesējs
Austiņas/mājas
audiosistēma/zemo
frekvenču akustiskā
sistēma
EE
LV
Videomagnetofons/
videospēļu aprīkojums/
DVD atskaņotājs/
videokamera
IR Blaster
LT
HR
SI
Mājas audiosistēma
ar optisko audio
ieeju
KZ
SR
DVD atskaņotājs ar
komponento izeju
Videomagnetofons/
videospēļu aprīkojums/
*1
DVD atskaņotājs/
2
videokamera/dekoderis*
HDMI ierīce
Kabelis/
antena/
dekoderis
Maršrutētājs
< 14 mm
< 14 mm
HDMI
ierīce
Mājas
HDMI
audio- ierīce
sistēma
ar ARC/
HDMI
ierīci
Digitālā
fotokamera/
videokamera/USB
datu nesējs
Satelīts
11LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,

• Apjomīgas USB ierīces pieslēgšana var
traucēt citu tai blakus pieslēgto ierīču
darbību.
• Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce,
pieslēdziet to pie USB 1 pieslēgvietas.
 AUDIO OUT
 / AV IN 1
• Lai izveidotu kompozītu savienojumu,
izmantojiet analogo pagarinātāju
(neietilpst komplektā).
•
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Zemējums
4: R
 IR BLASTER*3
(Satelīta signāla ievade),  (RF
ievade)
• Savienojumi virszemes/kabeļa un satelīta
antenai. Soļi savienojuma izveidei:
SUB. t Antena t MAIN
• Pievienojiet pie SUB. ligzdas tikai tad, kad
izmantojat dubultā uztvērēja režīmu
(neattiecas uz viena kabeļa sadalītāju
EN50494).
/
• Atbalsta tikai 3 polu stereo mini spraudni.
• Lai klausītos televizora skaņu, izmantojot
pieslēgtu iekārtu, nospiediet HOME.
Atlasiet [Iestatījumi] t [Skaņa] t
[Austiņu/audio izeja] un pēc tam atlasiet
vajadzīgo vienumu.
masterpage: Left

Nosacītās piekļuves modulis (CAM)
• Nodrošina piekļuvi maksas televīzijas
pakalpojumiem. Detalizētu informāciju
skatiet CAM komplektācijā iekļautajā
norādījumu rokasgrāmatā.
• Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM
ligzdā. Tā jāievieto nosacītās piekļuves
modulī, ko nodrošinājis pilnvarotais
izplatītājs.
• Dažās valstīs/reģionos CAM netiek
atbalstīts. Informāciju lūdziet
pilnvarotajam izplatītājam.
• Ja pārslēdzaties uz digitālo programmu
pēc interneta video izmantošanas,
iespējams, tiks attēlots CAM ziņojums.
*1 Kad pievienojat mono iekārtu, pieslēdziet to pie
L (MONO) audio ligzdas.
*2 Ārējām ierīcēm, kurām ir tikai SCART AV OUT izeja,
izmantojiet SCART-RCA adapteri.
*3 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Pieslēdzot digitālu audio sistēmu, kas ir
saderīga ar audio atgriešanas kanāla
(“Audio Return Channel” — ARC)
tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 3. Pretējā
gadījumā jāizveido papildu savienojums
ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm
12LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Right
Televizora uzstādīšana pie sienas
Izvēles kronšteina montāžai pie sienas lietošana
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms
televizora uzstādīšanas pie sienas.
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt
Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!
EE
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
LV
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
LT
Šo izstrādājumu ir atļauts uzstādīt tikai profesionālam montierim, kurš spēj noteikt, vai izvēlētā siena spēs
noturēt televizora svaru. Ja montāžas laikā televizors netiek pienācīgi nostiprināts, tas var nokrist un radīt
nopietnas traumas. Sony neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kas radušās
nepareizas apiešanās vai montāžas rezultātā, vai ja montāžai nav izmantots Sony apstiprināts ražojums.
Jūsu ar likumu noteiktās tiesības (ja tādas ir) netiek ietekmētas.
HR
SI
Lai uzstādītu televizoru pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL845
(neietilpst komplektā) (tikai KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (neietilpst komplektā) (tikai
KD-55XE93xx) vai SU-WL450 (neietilpst komplektā) (tikai KD-65/55XE93xx).
Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta
ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Piezīme
• Izskrūvētās skrūves noteikti glabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.
• Pārliecinieties, vai uz sienas televizoram ir pietiekami daudz vietas, un tā spēj noturēt svaru, kas vismaz sešas reizes
pārsniedz televizora svaru.
Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Noņemiet statīva pārsegu un terminālu pārsegus.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
5
4
1
4
2
2
3
6
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Izskrūvējiet skrūves no televizora aizmugures.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (tikai KD-65/55XE93xx)
1
Izskrūvējiet skrūves no televizora aizmugures.
14LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas (ietilpst televizora komplektā) televizora
aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai).
VS(S)
EE
LV
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Piezīme
• Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} griezes momentu.
• Pārliecinieties, vai stiprinājums montāžai pie sienas ir rūpīgi piestiprināts televizoram.
Lai pievienotu stiprinājumu montāžai pie sienas, izmantojiet tikai plakano skrūvgriezi. Izmantojot citu instrumentu,
iespējams sabojāt stiprinājumu montāžai pie sienas, kā arī pašu televizoru.
SI
KZ
SR
15LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Tikai KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
Jūsu televizors var tikt uzstādīts uz kronšteina montāžai pie sienas (nav iekļauts) tādā veidā,
kādā tas ir iepakots kastē.
Sagatavojiet televizoru kronšteinam montāžai pie sienas pirms vadu pieslēgšanas.
Šo izstrādājumu ir atļauts uzstādīt tikai profesionālam montierim, kurš spēj noteikt, vai izvēlētā siena spēs
noturēt televizora svaru. Ja montāžas laikā televizors netiek pienācīgi nostiprināts, tas var nokrist un radīt
nopietnas traumas. Sony neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kas radušās
nepareizas apiešanās vai montāžas rezultātā, vai ja montāžai nav izmantots Sony apstiprināts ražojums.
Jūsu ar likumu noteiktās tiesības (ja tādas ir) netiek ietekmētas.
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos “Sony” stingri iesaka televizora uzstādīšanai pie
sienas pieaicināt kvalificētus speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.
• Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu
modelim.
• Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs
vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.
• Pārliecinieties, vai uz sienas televizoram ir pietiekami daudz vietas, un tā spēj noturēt svaru,
kas vismaz sešas reizes pārsniedz televizora svaru.
1
Noņemiet statīva pārsegu un terminālu pārsegus.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
2
4
4
2
3
5
1
2
6
3
5
1
Izskrūvējiet skrūves no televizora aizmugures.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas (ietilpst televizora komplektā) televizora
aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai). (tikai KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
LV
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Pievienojiet kronšteinu montāžai pie sienas (komplektā nav iekļauts), izmantojot skrūves
(komplektā nav iekļautas).
SI
KD-75XE94xx
KZ
SR
Kronšteins montāžai pie
sienas (komplektā nav
iekļauts)
Skrūve (neietilpst
komplektā)
KD-55XE93xx
Kronšteins montāžai pie
sienas (komplektā nav
iekļauts)
Skrūve (neietilpst
komplektā)
17LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Atvienojiet galda statīvu no televizora.
Piezīme
• Izmantojot elektrisko skrūvgriezi, iestatiet 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} griezes momentu.
• Pārliecinieties, vai stiprinājums montāžai pie sienas ir rūpīgi piestiprināts televizoram.
Lai pievienotu stiprinājumu montāžai pie sienas, izmantojiet tikai plakano skrūvgriezi. Izmantojot citu instrumentu,
iespējams sabojāt stiprinājumu montāžai pie sienas, kā arī pašu televizoru.
• Ja lietojat kronšteinu montāžai pie sienas (neietilpst komplektā), nevarat izmantot dažus kabeļu turētājus televizora
aizmugurē.
18LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\040TRO.fm
Traucējummeklēšana
Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām
problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas,
sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav
interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās
darbības.
1
Restartējiet televizoru, turot nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības
pults, līdz parādās paziņojums. Televizors tiks
restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli,
atvienojiet maiņstrāvas vadu uz divām
minūtēm un tad atkal pievienojiet.
2
Plašāku informāciju skatiet Palīdzības izvēlnē,
nospiežot pogu HELP uz tālvadības pults.
3
Izveidojiet televizora savienojumu ar
internetu un veiciet programmatūras
atjaunināšanu.
4
Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni
(informācija par to ir norādīta uz aizmugurējā
vāka).
Kad tiek parādīts paziņojums [Pieejams jauns
TV sistēmas programmatūras
atjauninājums...].
Sony stingri iesaka veikt televizora
programmatūras atjaunināšanu, izvēloties
[Atjaunināt tūlīt]. Šie programmatūras
atjauninājumi uzlabo jūsu televizora darbību vai
pievieno jaunas funkcijas.
Programmatūras atjaunināšanas laikā ekrānā
tiks rādīts paziņojums [Updating…]
(Atjaunina...), un LED indikators mirgos baltā
krāsā.
Updating...
masterpage: Right
Kad pieslēgsiet televizoru, tas var
neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsit
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības
pults vai televizora.
Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir
nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu
minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.
Problēmas un risinājumi
Ja LED indikators mirgo sarkanā krāsā.
 Saskaitiet, cik reizes tas iedegas (intervāla laiks ir
trīs sekundes).
Atkārtoti palaidiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas vadu; pēc tam ieslēdziet
televizoru.
Ja problēma joprojām pastāv, atvienojiet
maiņstrāvas vadu un sazinieties ar izplatītāju vai
Sony servisa centru, nosaucot, cik reizes iedegas
LED indikators.
Nevar uztver zemes apraides/kabeļtelevīzijas
pakalpojumus.
LV
LT
HR
SI
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu un
būstera iestatījumus.
KZ
 Izvēlieties zemes apraides/kabeļtelevīzijas
pakalpojumus, nospiežot DIGITAL/ANALOG uz
tālvadības pults. Ja apraides pakalpojumi netiek
parādīti, nospiediet TV un pēc tam nospiediet
DIGITAL/ANALOG.
 Zemes apraides signālu var nomākt cits spēcīgs,
tuvumā esošs signāls. Digitālās regulēšanas
iestatījumos izvēlieties opcijas [LNA (KAN ---)]
iestatījumu [Izslēgts].
 Pārvācoties uz jaunām mājām vai mēģinot uztvert
jaunus apraides pakalpojumus, meklējiet
pakalpojumu, izvēloties [Digitālā noskaņošana].
Nevar uztver satelīta pakalpojumu.
 Pārbaudiet satelīta kabeļa savienojumu.
 Ja tiek parādīts paziņojums [Nav signāla. Tika
atklāta LNB pārslodze...], atvienojiet maiņstrāvas
vadu. Pēc tam pārbaudiet, vai satelīta kabelis nav
bojāts un vai satelīta kabeļuzmavā neveidojas
signāla līnijas īsslēgums.
Tālvadības pults nedarbojas.
Programmatūras atjaunināšanas laikā
neatvienojiet strāvas padeves vadu. Ja
atvienosiet, programmatūras atjaunināšana var
nebeigties pilnīgi, un tas var izraisīt
programmatūras disfunkciju. Programmatūras
atjaunināšana var ilgt līdz 15 minūtēm.
EE
 Nomainiet baterijas.
Ir aizmirsta pārraižu vecāku kontroles parole.
 PIN koda laukā ievadiet 9999 un izvēlieties opciju
[PIN koda mainīšana].
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
19LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\040TRO.fm
masterpage: Left
/o COMPONENT IN
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogi: B/G, D/K, I
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelīts*: DVB-S/DVB-S2
Krāsu sistēma
PAL, SECAM, NTSC3.58 (tikai video), NTSC4.43
(tikai video)
Kanālu pārklājums
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogā: UHF/VHF/kabelis
Digitāli: UHF/VHF/kabelis
Satelīts*: starpfrekvence 950–2150 MHz
Skaņas izvade
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac var nebūt pieejams atkarībā no
valsts/reģiona.)
“Bluetooth” versija 4.1
Frekvenču diapazons(-i): WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Radiofrekvenču jaudas raidītājs: 100 mW maks
TV programmatūras versija:
PKG_.___.____EUA
Nospiediet HELP uz tālvadības pults, lai
noskaidrotu programmatūras versiju.
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
t AV IN 2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (atbalsta 4K izšķirtspēju,
savietojams ar HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
datora formāti
*1 Tiek attēlots 3840 × 2160 p., kad ievade ir 4096 ×
2160 p.
*2 Tikai HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby
Digital”, “Dolby Digital Plus” un “DTS”
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 3)
(Divu kanālu lineārais “PCM”: 48 kHz, 16 biti,
“Dolby Digital”, “Dolby Digital Plus”, “DTS”)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”: 48 kHz, 16 biti, “Dolby Digital”, “DTS”)
/ (stereo mini spraudnis)
AUDIO OUT
Austiņas, audio izeja, zemo frekvenču akustiskā
sistēma
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB ierīces pieslēgvieta (
3 USB HDD ierīce
REC funkcijai)
1. un 2. USB pieslēgvieta atbalsta ātras darbības
(“High Speed”) USB (USB2.0).
3. USB pieslēgvieta atbalsta īpaši ātras darbības
(“Super Speed”) USB (USB3.0).
* Ne visi televizoru komplekti aprīkoti ar DVB-T2 vai
DVB-S/S2 tehnoloģiju vai satelītantenas termināli.
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
Ievades/izvades ligzdas
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta.)
Antena/kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs, 75 omi.
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
t/o AV IN 1
Video/audio ieeja (mini spraudnis)
LAN
DC IN 24 V (tikai modeļiem ar
komplektācijā iekļautu strāvas padeves
adapteri)
Strāvas padeves adaptera ieeja
IR BLASTER*1
IR Blaster kabeļa ievade (mini ligzda)
20LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\040TRO.fm
masterpage: Right
Citi
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
Papildpiederumi
ar galda statīvu
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL845
(tikai KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL840
(tikai KD-55XE93xx)
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
(tikai KD-65/55XE93xx)
Ekspluatācijas temperatūra
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
bez galda statīva
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
0ºC – 40ºC
Ekspluatācijas mitrums
10% - 80% rel. mitr. (bez kondensāta)
Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un
citi
Energopadeves prasības
izņemot modeļus ar komplektācijā iekļauto
strāvas padeves adapteri
220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
tikai modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri
24 V līdzstrāva ar strāvas padeves adapteri
Nomināls: ieeja 220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 collas
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 collas
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 collas
Elektroenerģijas patēriņš
[Standarta] režīmā
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
[Spilgts] režīmā
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*3*4
0,50 W (27 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA maks.
USB 3: 5 V,
, 900 mA maks.
Svars (apm.)
EE
ar galda statīvu
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
LV
LT
bez galda statīva
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
HR
*1 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
*2 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
*3 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*4 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā
elektroenerģijas patēriņš palielinās.
Piezīme
• Pārsegu no TV nosacītās piekļuves moduļa (CAM)
slota noņemiet vienīgi CAM paredzētās viedkartes
ievietošanas nolūkos.
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta
un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un
tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās
valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var
nebūt iespējotas vai nedarboties pareizi ar
dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla
vidēm. Daži televīzijas pakalpojumu
nodrošinātāji var prasīt samaksu par
saviem pakalpojumiem.
• Šī televīzija atbalsta digitālo apraidi,
izmantojot MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC un
H.265/HEVC kodekus, tomēr nevar
garantēt saderība ar visiem operatoru/
pakalpojumu signāliem, kas laika gaitā var
mainīties, nevar tikt garantēta.
21LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\02_4689559321_LV\040TRO.fm
masterpage: Left
Informācija par preču zīmēm
• Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface un HDMI logotips ir
HDMI Licensing LLC preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby, Dolby Audio un dubultā D simboli ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote” logo un logotips, kā arī
“Powered by Gracenote” logotips ir
“Gracenote” ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai “Gracenote”
preču zīmes.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup un Wi-Fi CERTIFIED
logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS, Inc.” licenci.
“DTS“, simbols, kā arī “DTS“ kopā ar
simbolu ir “DTS, Inc.“ reģistrētas preču
zīmes, bet “DTS Digital Surround“ ir “DTS,
Inc.“ preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības
paturētas.
• Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi
ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. īpašums,
un uzņēmumam Sony Corporation ir
atļauts lietot šo preču zīmi un logotipus
saskaņā ar iegūto licenci. Citas preču zīmes
un citi tirdzniecības nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
• DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis
televizors nav paredzēts motorizētu
antenu vadībai.
• TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta
preču zīme ASV un citās valstīs.
• “USB-IF SuperSpeed USB Trident” logotips
ir organizācijas “USB Implementers Forum,
Inc.” reģistrēta preču zīme.
22LV
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dalys ir valdikliai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Valdikliai ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 9
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas. . . . 9
Jungčių schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
TV montavimas prie sienos. . . . . . . . . . . 13
Pasirinktinio prie sienos tvirtinamo
laikiklio naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (Tik KD-65/55XE93xx) . . . . . . . . 14
Tik KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . . . . 16
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 19
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Interneto ryšys ir duomenų privatumas
Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys
jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau –
kad sukonfigūruotų pradžios ekraną. Šiam ir visiems kitiems
interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite,
kad jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išvis, nenustatykite
belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto
kabelio. Išsamesnė informacija apie interneto ryšius
pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo
ekranuose.
• Prieš pradėdami naudoti televizorių, būtinai perskaitykite
„Saugos informacija“ (3 psl.).
• Nustatymo vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei
iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
• Modelio pavadinime „xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį
su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
Nustatymo vadovo vieta
Nustatymo vadovas yra ant paminkštinimo televizoriaus dėžės
viduje.
Žinynas/Žinynas
Žinyno funkcija skirta pateikti daug informacijos apie šį
televizorių. Žinyno funkcija įjungiama paspaudžiant nuotolinio
valdymo pulto mygtuką HELP. Nurodymus ir trikčių šalinimo
informaciją galite rasti sąraše ar ieškodami pagal raktinius
žodžius. Vadovui atverti parinkite žinyno meniu elementą
[Žinynas]. Jei prijungsite televizorių prie interneto, žinyno funkcija
ir informacija bus atnaujinta.
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(metai/mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės. Jas rasite nuėmę stovo ir
centrinį dangtelius.
Modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu:
Maitinimo adapterio modelio numerio ir serijos numerio etiketės
yra apatinėje maitinimo adapterio dalyje.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo
atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo
arba garantijos dokumentuose.
2LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
Pranešimas apie radijo ryšio
įrangą
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
pareiškia, kad KD-75XE9405, KD-65XE9305, KD-55XE9305 tipų
radijo įranga atitinka Direktyvos 1999/5/EB pagrindinius
reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas. Daugiau informacijos
rasite adresu http://www.compliance.sony.de/
Ši radijo ryšio įranga gali būti naudojama ES nepažeidžiant
galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
masterpage: Right
• Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti
techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL845 (Tik KD-75XE94xx,
KD-65XE93xx)
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL840 (Tik KD-55XE93xx)
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
(Tik KD-65/55XE93xx)
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta
paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
 Pasirenkamas prie sienos tvirtinamas laikiklis (Tik SU-WL845,
SU-WL840)
Viršutinė dalis
Saugos informacija
Montavimas/sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
LT
HR
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
TV galinis dangtis
SI
Apatinė dalis
KZ
12 mm
SR
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
TV galinis dangtis
 Pasirenkamas prie sienos tvirtinamas laikiklis
(Išskyrus SU-WL845, SU-WL840)
KD-75XE94xx
9 mm - 13 mm
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų arba nesugadintų turto.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištų iš už TV stovo (neprideto). Jei ant stalo pastatomas
stovas išsikiš iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi
ir sugesti arba sužaloti.
LV
9 mm
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Televizoriaus niekada nestatykite ant nestabilaus paviršiaus.
Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.
Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių
paprastų atsargumo priemonių:
 Naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles ar
stovus.
 Naudoti tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
 Pasirūpinti, kad televizorius nestovėtų ant baldų paviršiaus
krašto.
 Nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų ar knygų
lentynų), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie
tinkamos atramos.
 Nestatyti televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris
padedamas po televizoriumi ant baldų.
 Supažindinti vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipant ant baldų,
kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti
jo vietą, laikykitės tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.
EE
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
TV galinis dangtis
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
3LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
Gabenimas
masterpage: Left
Kad televizorius neapvirstų
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
4 mm - 7 mm
• Atlikdami darbus ar montuodami
televizorių jokiu būdu
nepaguldykite jo.
M4 varžtas
(nepridedamas)
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Laidas
(nepridedamas)
Varžtas
(nepridedamas)
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
4LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
masterpage: Right
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
Aplinka:
Siena
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
EE
Situacija:
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220 V - 240 V kintamąja elektros
srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
• Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpusui arba naudojant su
priedais, kurių gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite
televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
• Televizoriaus statymas taip, kad išsikištų į
atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik
modeliams su pridedamu maitinimo
adapteriu)
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis
rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
LT
HR
• Televizoriaus statymas drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
SI
• Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
LV
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Kai kuriuose televizoriuose yra funkcijų, kurios tinkamai veikia tik
tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
5LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Jei kyla tokių problemų...
Papildoma įranga
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Apie LCD televizoriaus temperatūrą
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo
kabelis.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės
televizijos prievado prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF
kabelis.
Kai LCD televizorius naudojamas ilgą laiką, korpusas aplink ekrano
skydą įšyla. Palietę ranka galite pajusti karštį.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Nelieskite televizoriaus rankomis, jei ant jų yra kokių nors
cheminių medžiagų, pavyzdžiui, rankų ar apsaugos nuo saulės
kremo.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies
stimuliatoriaus ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti
netinkamai.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
• Šią įrangą reikia įdiegti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir
žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pultu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pulto netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Teisingai
utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti
dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio
saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra
leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą,
nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite
skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
7LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
Dalys ir valdikliai
Valdikliai ir indikatoriai
ȩ
̕
  (Maitinimas) /+/Jei televizorius išjungtas,
Jam įjungti spauskite .
Jei televizorius įjungtas,
Jei norite išjungti, paspauskite ir palaikykite
.
Spaudinėdami  pakeiskite funkciją, tada
spauskite mygtuką + arba –, kad:
• Sureguliuotumėte garsumą.
• Pasirinktumėte kanalą.
• Pasirinktumėte į televizorių įvedamo
signalo šaltinį.
 Nuotolinio valdymo jutiklis* / Šviesos
jutiklis* / Apšvietimo šviesos diodas
Apšvietimo šviesios diodas įsižiebia arba
mirksi priklausomai nuo TV būsenos.
Daugiau informacijos pateikiama žinyne.
* Nieko nedėkite arti jutiklio.
8LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Right
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas
Nuotolinio valdymo pulto forma, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų
regiono/šalies/televizoriaus modelį.
MIC
EE
LV
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
KZ
Ȭ
SR
ȭ
Ȯ
 /
(Įvesties pasirinkimas/Teksto
sustabdymas)
TV režimu: Įjunkite ir pasirinkite įvesties
šaltinį.
Teksto režimu: Sustabdykite esamą puslapį.
(Mikrofonas)
Naudokite balso funkciją (t. y. įvairaus turinio
ieškokite balsu).
 (TV parengtis)
Įjunkite arba išjunkite TV (parengties
režimu).
DIGITAL/ANALOG
Perjunkite tarp skaitmeninio ir analoginio
režimų.
TV/RADIO
Perjunkite tarp TV ar RADIO transliacijų.
SYNC MENU
Atidarykite „BRAVIA Sync“ meniu.
EXIT
Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išeikite iš
meniu. Kai yra prieinama interaktyvios
taikomosios programos paslauga,
paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte
paslaugą.
 Skaitmenų mygtukai
/
(Informacija / Teksto rodymas)
Atidarykite informaciją.
9LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
 (Tekstas)
masterpage: Left
 AUDIO
Atidarykite tekstinę informaciją.
 Google Play
Prisijunkite prie „Google Play“ interneto
paslaugos.
NETFLIX (tik tam tikruose regionuose/
šalyse/televizoriaus modeliuose)
Pasiekite „NETFLIX“ internetinę paslaugą.
Keiskite šiuo metu žiūrimos programos
kalbą.
//////
Valdykite laikmenų turinį TV ir prijungtame
su „BRAVIA Sync“ suderintame įrenginyje.
(Subtitrų nustatymai)
Įjunkite arba išjunkite subtitrus (jei yra tokia
funkcija).
Spalvoti mygtukai
Atlikite atitinkamą priskirtą funkciją.
 ACTION MENU
Atidarykite kontekstinių funkcijų sąrašą.
TV
• Perjunkite TV kanalą ar įvestį iš kitų
įrenginių.
• Įjunkite televizorių, kad būtų parodytas
televizijos kanalas arba įvestis.
HELP
Atidarykite žinyno meniu. Informacijos
vadovą galima pasiekti čia.
 REC
Įrašykite dabartinę programą, naudodamiesi
USB HDD įrašymo funkcija.
TITLE LIST
Atidarykite pavadinimų sąrašą.
GUIDE/
Atidarykite skaitmeninį programų gidą.
BACK/
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
HOME
Atidarykite TV pagrindinį meniu.
DISCOVER
Iškvieskite turinio juostą, kad galėtumėte
ieškoti turinio.
////
įvedimas)
(Elemento pasirinkimas /
  +/– (Garsumas)
Sureguliuokite garsumą.
(Peršokti)
Peršokite pirmyn ar atgal tarp dviejų kanalų
arba įvesčių. TV kaitalios tarp dabartinio
kanalo arba įvesties ir paskutinio pasirinkto
kanalo arba įvesties.
 (Nutildymas)
Nutildykite garsą. Norėdami atkurti garsą,
paspauskite mygtuką dar kartą.
PROG +/–//
TV režimu: Pasirinkite kanalą.
Teksto režimu: Pasirinkite kitą () arba
ankstesnį () puslapį.
10LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Right
Jungčių schema
Daugiau informacijos apie ryšius pateikiama žinyne, kurį pasieksite nuotolinio valdymo pulte
paspaudę mygtuką HELP.
Sąlyginės
prieigos modulis
Skaitmeninis
fotoaparatas/ vaizdo
kamera/ USB
atmintinė
Ausinės/namų garso
sistema/ žemųjų
dažnių garsiakalbis
EE
LV
LT
VCR/vaizdo žaidimų
įranga/ DVD leistuvas/
vaizdo kamera
IR Blaster
HR
SI
Namų garso sistema su
optine garso įvestimi
KZ
SR
VCR/vaizdo žaidimų
įranga/ DVD leistuvas/
vaizdo kamera/
televizijos priedėlis*2
DVD leistuvas su
komponentine
išvestimi
*1
HDMI įrenginys
Kelvedis
< 14 mm
Kabelis/
antena/
televizijos
priedėlis
< 14 mm
HDMI
HDMI
Skaitmeninis
Namų
įrenginys garso
įrenginys fotoaparatas/ vaizdo
kamera/ USB atmintinė
sistema
su ARC/
HDMI
įrenginys
Palydovinė įvestis
11LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,

• Prijungtas stambus USB įrenginys gali
trukdyti kitiems prijungtiems įrenginiams.
• Jei norite prijungti stambų USB įrenginį,
junkite jį į lizdą USB 1.
 AUDIO OUT
 / AV IN 1
• Kompozicinei jungčiai naudokite
ilginamąjį analoginio signalo kabelį
(nepridedamas).
•
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Vaizdas
3: Įžeminimas
4: R
(Palydovinė įvestis),  (RD įvestis)
• Jungtys antžeminės/kabelinės ir
palydovinės televizijų kabeliams.
Prijungimo veiksmai: SUB. t Antenna t
MAIN
• Lizdą SUB. naudokite tik jungdami dviejų
imtuvų režimą, išskyrus atvejus, kai
naudojama paskirstymo vienu laidu
technologija (EN50494).
/
• Palaikomas tik 3 kontaktų stereofoninis
minikištukas.
• Norėdami klausytis TV garso per prijungtą
įrangą, paspauskite HOME. Pasirinkite
[Nustatymai] t [Garsas] t [Ausinių /
garso išvestis] ir pasirinkite norimą
elementą.
masterpage: Left

CAM (sąlyginės prieigos modulis)
• Leidžia pasiekti mokamas TV paslaugas.
Išsamios informacijos ieškokite prie CAM
pridėtame instrukcijų vadove.
• Išmaniosios kortelės nekiškite tiesiai į TV
CAM lizdą. Ji turi būti įtaisyta į įgalioto
pardavėjo tiekiamą sąlyginės prieigos
modulį.
• CAM nepalaikomas kai kuriose šalyse/
regionuose. Tikslesnę informaciją gali
suteikti įgaliotas pardavėjas.
• Kai po internetinio vaizdo įrašo
perjungiate skaitmeninę programą, gali
būti parodytas CAM pranešimas.
*1 Jei norite prijungti monofoninę įrangą, junkite prie
L (MONO) garso lizdo.
*2 Išoriniam įrenginiui, kuriame yra tik SCART AV OUT
jungtis, naudokite SCART-RCA adapterį.
*3 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
 IR BLASTER*3
 HDMI IN 1/2/3/4
• Jei norite prijungti skaitmeninę garso
sistemą, suderinamą su garso grįžties
kanalo (ARC) technologija, naudokite lizdą
HDMI IN 3. Kitaip bus būtina papildoma
jungtis su DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm
12LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Right
TV montavimas prie sienos
Pasirinktinio prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
EE
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
LV
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Šį gaminį privalo įrengti tik profesionalus montuotojas, išmokytas nustatyti, ar siena yra pakankamai stipri,
kad išlaikytų televizoriaus svorį. Jei montuojant televizorius nebus tinkamai pritvirtintas, jis gali nukristi ir
sunkiai sužeisti. „Sony“ neatsako už žalą ar traumą, kilusią netinkamai elgiantis, netinkamai sumontavus ar
sumontavus kitą nei nurodytas gaminys. Jūsų įstatyminės teisės (jei tokios yra) nesikeičia.
Jei norite televizorių pritvirtinti prie sienos, naudokite prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL845
(nepridedamas) (tik KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (nepridedamas) (tik KD-55XE93xx)
arba SU-WL450 (nepridedamas) (tik KD-65/55XE93xx).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Pastabos
• Išsuktus sraigtus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Įsitikinkite, kad ant sienos yra pakankamai vietos televizoriui ir kad siena gali atlaikyti bent šešis kartus didesnį svorį,
nei sveria televizorius.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Nuimkite stovo dangtį ir jungčių dangtelius.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
5
4
1
4
2
2
3
6
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Išsukite varžtus televizoriaus nugarėlėje.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (Tik KD-65/55XE93xx)
1
Išsukite varžtus televizoriaus nugarėlėje.
14LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos elementą (pridedama su televizoriumi) televizoriaus
nugarėlėje (kad būtų lygiagretu sienai)..
VS(S)
EE
LV
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Pastabos
• Jei naudojate elektrinį suktuvą, nustatykite maždaug 1,5 N·m {15 kgf·cm} sukimo momentą.
• Tvirtindami tvirtinimo prie sienos elementus būtinai juos priveržkite.
Tvirtindami tvirtinimo prie sienos elementą naudokite tik plokščiąjį atsuktuvą. Jei naudosite kitą įrankį, tvirtinimo prie
sienos elementus galite priveržti per stipriai ir sugadinti televizorių.
SI
KZ
SR
15LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
Tik KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį (parduodamas
atskirai). (Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus).
Pirmiausia paruoškite televizorių montavimui naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį, tik tada
sujunkite kabelius.
Šį gaminį privalo įrengti tik profesionalus montuotojas, išmokytas nustatyti, ar siena yra pakankamai stipri,
kad išlaikytų televizoriaus svorį. Jei montuojant televizorius nebus tinkamai pritvirtintas, jis gali nukristi ir
sunkiai sužeisti. „Sony“ neatsako už žalą ar traumą, kilusią netinkamai elgiantis, netinkamai sumontavus ar
sumontavus kitą nei nurodytas gaminys. Jūsų įstatyminės teisės (jei tokios yra) nesikeičia.
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad
TV tvirtinimo prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai. Nebandykite jo montuoti
patys.
• Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su jūsų modeliui tinkamu prie sienos tvirtinamu
laikikliu.
• Nenaudojamus sraigtus ir ant stalo pastatomą stovą laikykite saugioje vietoje. Varžtus
laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Įsitikinkite, kad ant sienos yra pakankamai vietos televizoriui ir kad siena gali atlaikyti bent
šešis kartus didesnį svorį, nei sveria televizorius.
1
Nuimkite stovo dangtį ir jungčių dangtelius.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
5
2
4
4
2
3
1
2
6
3
5
1
Išsukite varžtus televizoriaus nugarėlėje.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą laikiklį (nepridedamas) naudodami varžtus
(nepridedamas). (Tik KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
LV
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamą laikiklį (nepridedamas) naudodami varžtus
(nepridedamas).
SI
KD-75XE94xx
KZ
SR
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis (nepridedamas)
Varžtas (nepridedamas)
KD-55XE93xx
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis (nepridedamas)
Varžtas (nepridedamas)
17LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus.
Pastabos
• Jei naudojate elektrinį suktuvą, nustatykite maždaug 1,5 N·m {15 kgf·cm} sukimo momentą.
• Tvirtindami tvirtinimo prie sienos elementus būtinai juos priveržkite.
Tvirtindami tvirtinimo prie sienos elementą naudokite tik plokščiąjį atsuktuvą. Jei naudosite kitą įrankį, tvirtinimo prie
sienos elementus galite priveržti per stipriai ir sugadinti televizorių.
• Naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį (nepridedamas), negalima naudoti kai kurių laido laikiklių televizoriaus gale.
18LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\040TRO.fm
Trikčių šalinimas
Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms
problemoms: juodas ekranas, nėra garso,
užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba
nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1
Paleiskite televizorių iš naujo nuotolinio
valdymo pulte paspausdami įjungimo /
išjungimo mygtuką ir palaikydami, kol
pasirodys pranešimas. Televizorius bus
paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos
nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių
atjungti nuo maitinimo lizdo, palaukti dvi
minutes, tada vėl prijungti.
2
Žr. žinyno meniu paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką HELP.
3
Prijunkite televizorių prie interneto ir
atnaujinkite programinę įrangą.
4
Apsilankykite Sony pagalbos svetainėje
(informacija pateikiama nugarėlėje).
Kai parodomas pranešimas [Išleistas telev.
sistemos programinės įrangos
atnaujinimas...].
Sony primygtinai rekomenduoja atnaujinti
televizoriaus programinę įrangą – pasirinkite
[Atnaujint dabar]. Šie programinės įrangos
atnaujinimai pagerina televizoriaus veikimą
arba suteikia naujų funkcijų.
Pasirodys toliau pateikiamas ekranas su
pranešimu [Updating…] (Atnaujinama…),
naujinant programinę įrangą apšvietimo LED
mirksi balta spalva.
Updating...
masterpage: Right
Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo
gali nepavykti įjungti netgi paspaudus
įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo
pulte arba ant televizoriaus.
Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug
vieną minutę, tada junkite dar kartą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Kai apšvietimo LED mirksi raudona spalva.
 Suskaičiuokite, kiek kartų sumirksi (trijų sekundžių
intervalu).
Paleiskite televizorių iš naujo – dviem minutėms
atjunkite maitinimo laidą, paskui vėl įjunkite
televizorių.
Jei problema išlieka, atjunkite maitinimo laidą ir
kreipkitės į pardavėją arba Sony techninės
priežiūros centrą, nurodydami, kiek kartų
sumirksėjo apšvietimo LED.
Skaitmeninės antžeminės / kabelinės
televizijos paslauga negalima naudotis.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį ir stiprintuvo
nustatymus.
 Pasirinkite antžeminę/kabelinę paslaugą
paspausdami DIGITAL/ANALOG ant nuotolinio
valdymo pulto. Jei transliavimo paslauga
nerodoma, paspauskite TV, o tada – DIGITAL/
ANALOG.
 Skaitmeninės antžeminės televizijos signalas gali
būti slopinamas, jei šalia siunčiamas stiprus kitas
signalas. Skaitmeninio derinimo nustatymuose
[„LNA“ (Kanalai ---)] nustatykite kaip [Išjungta].
 Persikėlę į naujus namus arba norėdami
pasinaudoti naujomis paslaugomis, pasirinkdami
[Skaitmeninis derinimas] pabandykite atlikti
paslaugų paiešką.
Palydovinės televizijos paslauga negalima
naudotis.
 Patikrinkite palydovo kabelio jungtį.
 Kai parodomas pranešimas [Nėra signalo. Aptikta
LNB perkrova...], atjunkite maitinimo laidą. Tada
įsitikinkite, kad palydovo kabelis nesugadintas, o
palydovo jungtyje nėra trumpojo signalo linijos
jungimo.
Kol atnaujinama programinė įranga, neatjunkite
KS maitinimo laido. Antraip programinė įranga
gali būti atnaujinta ne visiškai ir dėl to gali veikti
netinkamai. Programinės įrangos atnaujinimas
gali trukti iki 15 minučių.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Pakeiskite baterijas.
Pamiršote transliacijų slaptažodžio tėvų
užraktą.
 Kaip PIN kodą įveskite 9999 ir pasirinkite [Pakeisti
PIN kodą].
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
19LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\040TRO.fm
masterpage: Left
/o COMPONENT IN
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), foninio apšvietimo
šviesos diodas
Televizijos sistema
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
Analoginė: B/G, D/K, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Palydovas*: DVB-S/DVB-S2
Spalvinė sistema
PAL, SECAM, NTSC3.58 (tik vaizdo įvestis),
NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Kanalų aprėptis
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė
Palydovas*: IF dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Belaidė technologija
Protokolas IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Kai kuriose šalyse/regionuose IEEE802.11ac gali
būti neprieinamas.)
„Bluetooth“ 4.1 versija
Dažnių juosta (-os): WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Radijo dažnių galios siųstuvas: 100 mW, MAX
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
t AV IN 2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (palaikoma 4K skyra,
Suderinamas su HDCP 2.2)
Vaizdas:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
kompiuterio formatai
*1 3840 × 2160 p rodoma, kai įvesta 4096 × 2160 p.
*2 Tik HDMI IN 2 / 3.
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 ir 192 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby
Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir DTS
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 3)
(Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz, 16 bitai,
„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „DTS“)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM: 48 kHz, 16 bitai, „Dolby Digital“, „DTS“)
/ (stereofoninis mini lizdas)
AUDIO OUT
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB įrenginio prievadas (
3 USB standžiojo
disko įrenginys funkcijai REC)
1 ir 2 USB prievadai palaiko didelės spartos USB
(USB2.0).
3 USB prievadas palaiko „Super Speed“ USB
(USB3.0).
TV programinės įrangos versija:
PKG_.___.____EUA
Programinės įrangos versiją galite sužinoti
paspaudę HELP ant nuotolinio valdymo pulto.
* Ne visuose televizoriuose yra DVB-T2 ar DVB-S/S2
technologija arba palydovinės antenos lizdas.
Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
DC IN 24 V (tik modeliams su pridedamu
maitinimo adapteriu)
Maitinimo adapterio įvestis
IR BLASTER*1
„IR Blaster“ laido įvesties lizdas (minikištukas)
t/o AV IN 1
Vaizdo / garso įvestis (mažasis lizdas)
20LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\040TRO.fm
masterpage: Right
Kita
Matmenys (apie) (p × a × g)
Papildomi priedai
Su ant stalo pastatomu stovu
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL845
(Tik KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL840
(Tik KD-55XE93xx)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
(Tik KD-65/55XE93xx)
Eksploatavimo temperatūra
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
0 ºC – 40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be
kondensacijos)
Maitinimo informacija, gaminio
duomenys ir kita
Maitinimo įtampa
išskyrus modelius su pridedamu maitinimo
adapteriu
220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
tik modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu
24 V DC naudojant maitinimo adapterį
Parametrai: 220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 colių
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 colių
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 colių
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
[Ryškus] režimu
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Vidutinės metinės elektros energijos
sąnaudos*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Naudojama galia parengties režimu*3*4
0,50 W (27 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontaliai) × 2160 linijų (vertikaliai)
Nominali išvestis
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA maks.
USB 3: 5 V,
, 900 mA maks.
Masė (apie)
EE
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
LV
LT
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
HR
*1 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
*2 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*3 Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
*4 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, budėjimo
režimu energijos suvartojama daugiau.
Pastabos
• Dangtelį nuo TV CAM (Sąlyginės prieigos modulio)
lizdo galima nuimti tik kai reikia įdėti intelektualiąją
kortelę, esančią CAM viduje.
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies/
regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė,
palydovinė ir kabelinė), interaktyvios
paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti
prieinamos ne visose šalyse ar regionuose.
Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos
arba netinkamai veikti atsižvelgiant į
paslaugų teikėją ir tinklą. Kai kurie
televizijos paslaugų teikėjai gali
apmokestinti paslaugas.
• Šis televizorius palaiko skaitmeninį
transliavimą naudojant MPEG-2, H.264 /
MPEG-4 AVC ir H.265 / HEVC kodekus,
tačiau negarantuojame suderinamumo su
visų televizijos paslaugų teikėjų (paslaugų)
signalais, kurie laikui bėgant gali pasikeisti.
21LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\03_4689559321_LT\040TRO.fm
masterpage: Left
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D
simbolis yra „Dolby Laboratories“
registruotieji prekių ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• „Gracenote“, „Gracenote eyeQ“, „Gracenote
VideoID“, „Gracenote Video Explore“,
„Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas
„Powered by Gracenote“ yra „Gracenote“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“, „Wi-Fi
Protected Setup“ ir „Wi-Fi CERTIFIED“
logotipas yra prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Wi-Fi Alliance“.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją.
DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekių ženklas. ©
„DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
• Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, kurie
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „USB-IF SuperSpeed USB Trident“ logotipas
yra „USB Implementers Forum, Inc.“
registruotasis prekių ženklas.
22LT
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 9
Opisi dijelova daljinskog upravljača . . . . . . . 9
Dijagram priključaka . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Postavljanje TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . 13
Upotreba opcijskog nosača za
postavljanje na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx) . . . . . . 14
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . 16
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internetska veza i privatnost podataka
Ovaj proizvod povezuje se s internetom tijekom prvog
postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja
internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona.
Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim
vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne
konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte
internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim
vezama pogledajte informacije o privatnosti na
konfiguracijskim zaslonima.
• Prije uključivanja TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Oznaka »xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
Lokacija Vodiča za postavljanje
Vodič za postavljanje smješten je na jastučić unutar kartonske
ambalaže za TV.
Pomoć/Vodič za pomoć
Značajka Pomoći nudi mnoštvo informacija o vašem TV-u. Za
upotrebu značajke Pomoći pritisnite HELP na daljinskom
upravljaču. Upute kako nešto napraviti i riješiti neki problem
potražite na popisu ili pretražujući ključne riječi. Odaberite [Vodič
za pomoć] s izbornika Pomoć da biste vidjeli priručnik. Ako TV
povežete s internetom, značajka Pomoći i informacije ažurirat će
se.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane
televizora ili paketa. Pronaći ćete ih tako da skinete navlaku s
postolja i središnju navlaku.
Za modele s isporučenim strujnim prilagodnikom:
Oznake za broj modela strujnog prilagodnika i serijski broj nalaze
se na donjoj strani strujnog prilagodnika.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za pitanja vezana uz
popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i
jamstvenim uvjetima.
2HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
Napomena o radijskoj
opremi
Ovime društvo Sony Corporation izjavljuje
da su vrste radijske opreme KD-75XE9405, KD-65XE9305,
KD-55XE9305 u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EK. Za detalje, molimo
posjetite navedenu poveznicu: http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši
izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV
prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili
televizor oštetiti.
Ova radijska oprema smije raditi unutar EU bez kršenja
primjenjivih zahtjeva za uporabu radijskog spektra.
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
EE
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
HR
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor
može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki
broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje je preporučio proizvođač
televizora.
 Koristiti isključivo namještaj koji može pružiti sigurnu potporu
televizoru.
 Osigurati da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja
na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki namještaj (primjerice ormari ili
police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i
televizora za odgovarajuću potporu.
 Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu
nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
 Naučiti djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se
primijeniti ista načela kao gore.
• Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL845 (Samo KD-75XE94xx,
KD-65XE93xx)
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL840 (Samo KD-55XE93xx)
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (Samo
KD-65/55XE93xx)
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od
pričvrsne površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
 Opcijski nosač za postavljanje na zid (Samo SU-WL845,
SU-WL840)
Gornja strana
9 mm
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i
uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
Stražnji poklopac TV-a
Donja strana
12 mm
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Stražnji poklopac TV-a
3HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
 Opcijski nosač za postavljanje na zid (Osim SU-WL845,
SU-WL840)
KD-75XE94xx
masterpage: Left
Sprječavanje prevrtanja
9 mm - 13 mm
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Stražnji poklopac TV-a
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na
zid
Prijevoz
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
4 mm - 7 mm
M4 vijak (nije
isporučen)
Kabel (nije
isporučen)
Vijak (nije
isporučen)
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
Postavljen na zid
• Prilikom rukovanja ili postavljanja
TV-a, TV ne smijete polagati dolje.
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Kada prenosite televizor ne
izlažite ga pretjeranim vibracijama ili potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
4HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
masterpage: Right
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Lokacije:
Zid
Zid
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženja:
EE
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
HR
Zidna utičnica
Situacije:
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda.
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
• Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima
ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
• Postavite TV tako da strši u otvorenom
prostoru. U televizor može udariti osoba ili
neki predmet te može doći do ozljede ili
oštećenja.
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU (samo
za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom)
Upozorenje
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
• Postavite TV na vlažnu ili prašnjavu
površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim
dimom ili parom (u blizini ploha za
kuhanje ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Postavite TV na mjesta izložena ekstremnim temperaturama,
recimo izložen Sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Neki televizorski kompleti možda imaju značajke koje
zahtijevaju da TV radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
5HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Za djecu
Dodatna oprema
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski
terminal.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel
 utikač ne sjeda u utičnicu
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Bežična funkcija jedinice
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Nemojte dodirivati TV ako su vaše ruke prekrivene kemikalijom,
kao što je krema za ruke ili sredstvo za zaštitu od sunca.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
• Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog
stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu
takve opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
• Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na
udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela
osobe.
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
6HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
7HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Dijelovi i kontrole
Kontrole i indikatori
ȩ
̕
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
Pritisnite i držite  za isključivanje.
Nekoliko puta pritisnite  za promjenu
funkcije, a zatim pritisnite tipku + ili – kako
biste:
• podešavanje glasnoće.
• odabir kanala.
• odabir izvora za TV.
 Senzor daljinskog upravljača* /
Svjetlosni senzor* / LED za osvjetljenje
LED osvjetljenje pali se ili trepti ovisno o
statusu TV prijemnika.
Za više informacija pogledajte Vodič za
pomoć.
* Ne stavljajte ništa u blizinu senzora.
8HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Right
Upotreba daljinskog upravljača
Opisi dijelova daljinskog upravljača
Oblik, smještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/
zemlji/modelu TV-a.
MIC
EE
HR
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
KZ
Ȭ
SR
ȭ
Ȯ
 /
(Odabir ulaza/Zadržavanje teksta)
U načinu rada TV prijemnika: Prikažite i
odaberite ulazni izvor.
U tekstualnom načinu rada: Zadržava se
trenutačna stranica.
(Mikrofon)
Upotreba Funkcije glasa. (npr. pretraživanje
sadržaja glasom.)
 (Stanje mirovanja TV-a)
Uključite ili isključite TV prijemnik (način
mirovanja).
DIGITAL/ANALOG
Izmjenjuju se digitalni i analogni način rada.
TV/RADIO
Izmjenjuju se TV ili RADIO emitiranje.
SYNC MENU
Prikazuje se izbornik BRAVIA Sync.
EXIT
Vraćanje na prethodni zaslon ili izlaz iz
izbornika. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, ovdje pritisnite za
izlaz iz te usluge.
 Tipke s brojevima
/
(Informacije/Otkrivanje teksta)
Prikazuju se tekstualne informacije.
9HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
 (Tekst)
masterpage: Left
 AUDIO
Prikazuju se tekstualne informacije.
 Google Play
Promjena jezika programa koji se trenutačno
gleda.
Pristupa se online usluzi »Google Play«.
//////
NETFLIX (Odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
Za upravljanje medijskim sadržajima na TV
prijemniku i priključenim uređajima
kompatibilnim sa značajkom BRAVIA Sync.
Pristupa se online usluzi »NETFLIX«.
(Postavka titlova)
Tipke u boji
Izvršavaju se odgovarajuće funkcije.
 ACTION MENU
Prikazuje se popis kontekstualnih funkcija.
TV
• Prelazi se na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
• Uključite TV kako bi se prikazao TV kanal ili
ulaz.
Uključuje se ili isključuje titlove (kada je
značajka dostupna).
HELP
Prikazuje se izbornik pomoći. S ovog mjesta
se može pristupiti Vodiču za pomoć.
 REC
Snima trenutačni program sa značajkom
snimanja na USB HDD.
TITLE LIST
GUIDE/
Prikazuje se popis naslova.
Prikazuje se digitalni programski vodič.
BACK/
Povratak na prethodni zaslon.
HOME
Prikazuje se izbornik Home TV prijemnika.
DISCOVER
Otvara se traka za sadržaj za pretraživanje
sadržaja.
////
(Odabir/unos stavke)
  +/– (Glasnoća)
Namješta se glasnoća.
(Skoči)
Izmjenjuju se dva kanala ili ulaza. TV
prijemnik izmjenjuje trenutačni kanal ili ulaz
i posljednji prethodno odabrani kanal ili
ulaz.
 (Isključivanje zvuka)
Utišava se zvuk. Pritisnite ponovo za
uključivanje zvuka.
PROG +/–//
U načinu rada TV prijemnika: Odabire se
kanal.
U tekstualnom načinu rada: Odabire se
sljedeća () ili prethodna () stranica.
10HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Right
Dijagram priključaka
Za više informacija o priključcima pogledajte Vodič za pomoć tako da pritisnete tipku HELP na
daljinskom upravljaču.
Modul za uvjetovani
pristup
Digitalni
fotoaparat/
Videokamera/USB
medij za pohranu
Slušalice/Kućni
audio sustav/
Subwoofer
EE
HR
LT
VCR/Oprema za video
igre/DVD player/
Videokamera
IR Blaster
HR
SI
Kućni audiosustav s
optičkim
audioulazom
KZ
SR
DVD player s
izlazom
komponente
VCR/Oprema za video
igre/DVD player/
*1
Videokamera/Set Top Box
(Prijamnik za digitalnu
televiziju)*2
HDMI priključak
Usmjerivač
Kućni HDMI
Kabel/Antena/Set HDMI
Top Box (Prijamnik priključak audio priključak
za digitalnu
sustav s
televiziju)
funkcijom
ARC/HDMI
< 14 mm
priključak
< 14 mm
Digitalni
fotoaparat/
Videokamera/USB
medij za pohranu
Satelit
11HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,
• Priključivanje velikog USB uređaja može
ometati druge priključene uređaje.
• Kada priključujete veliki USB uređaj,
priključite ga u priključak USB 1.
 AUDIO OUT
/
• Podržava samo 3-pinski stereo mini
utikač.
• Za slušanje zvuka TV prijemnika putem
priključene opreme, pritisnite HOME.
Odaberite [Postavke] t [Zvuk] t
[Slušalice / audio izlaz] i zatim odaberite
željenu stavku.

masterpage: Left
CA modul (Modul za uvjetovani
pristup)
• Omogućuje pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte priručnik
s uputama isporučen s CA modulom.
• Pametnu karticu ne umećite izravno u utor
CAM na TV prijemniku. U CA modul mora
je umetnuti ovlašteni distributer.
• CAM moduli nisu podržani u nekim
zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog distributera.
• Poruka CAM može se prikazati kada se
prebacite na digitalni program nakon
gledanja internetskog videozapisa.
 / AV IN 1
• Za kompozitno priključivanje upotrijebite
analogni produžni kabel (nije isporučen).
•
*1 Kada priključujete mono opremu, priključite je u
audio priključak L (MONO).
*2 Za vanjski uređaj koji ima samo SCART AV OUT
upotrijebite SCART-RCA adapter.
*3 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Uzemljenje
4: R
 IR BLASTER*3
 HDMI IN 1/2/3/4
• Ako priključujete digitalni audio sustav koji
je kompatibilan s tehnologijom Audio
Return Channel (ARC), upotrijebite HDMI
IN 3. Ako to nije moguće, potreban vam je
dodatni priključak za DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm

(Ulaz za satelitski signal),  (RF ulaz)
• Priključci za kabelski i satelitski prijam.
Koraci za priključivanje: SUB. t Antenna
t MAIN
• SUB. utičnicu priključite samo kada
koristite način rada dvostruki prijemnik,
osim kod distribucije jednim kabelom
EN50494.
12HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Right
Postavljanje TV-a na zid
Upotreba opcijskog nosača za postavljanje na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije
njegove instalacije na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
EE
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
HR
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost
sigurnosti.
LT
Proizvod treba postaviti isključivo profesionalni instalater koji je obučen za procjenu čvrstoće zida, odnosno
može li izdržati težinu TV prijemnika. Ako nije pravilno učvršćen prilikom postavljanja, TV prijemnik može se
prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede. Sony nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim
rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem, ili instalacijom drugih proizvoda. To ne utječe na vaša statutorna
prava (kao ih imate).
Za postavljanje TV-a na zid upotrijebite nosač za postavljanje na zid SU-WL845 (nije isporučen)
(samo KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (nije isporučen) (samo KD-55XE93xx) ili
SU-WL450 (nije isporučen) (samo KD-65/55XE93xx).
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz
zidni nosač.
Napomene
• Uklonjene vijke svakako spremite na sigurno mjesto, izvan dosega djece.
• Provjerite da na zidu ima dovoljno prostora za TV i da može izdržati težinu barem šest puta veću od TV prijemnika.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Skinite navlaku sa postolja i pokrove terminala.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
5
4
1
4
2
2
3
6
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Izvadite vijke iz stražnjeg dijela TV-a.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx)
1
Izvadite vijke iz stražnjeg dijela TV-a.
14HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid (isporučen uz TV) na stražnju stranu
TV-a (kako bi bio paralelan sa zidom).
VS(S)
EE
HR
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Napomene
• Ako se koristi električni odvijač, moment sile podesite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Pobrinite se zategnuti priključak nosača za postavljanje na zid kad ga pričvršćujete na TV.
Koristite samo odvijač sa običnom plosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid.
Korištenje drugog alata može prouzročiti pretjerano zatezanje priključka nosača za postavljanje na zid i oštećenje
TV-a.
SI
KZ
SR
15HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
TV prijemnik možete postaviti na zidni nosač (nije isporučen) čim ga raspakirate.
Pripremite TV prijemnik za zidni nosač prije priključivanja kabela.
Proizvod treba postaviti isključivo profesionalni instalater koji je obučen za procjenu čvrstoće zida, odnosno
može li izdržati težinu TV prijemnika. Ako nije pravilno učvršćen prilikom postavljanja, TV prijemnik može se
prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede. Sony nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim
rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem, ili instalacijom drugih proizvoda. To ne utječe na vaša statutorna
prava (kao ih imate).
Radi zaštite proizvoda i sigurnosti Sony preporučuje da postavljanje TV prijemnika na zid
obavljaju kvalificirani djelatnici. Ne pokušavajte ga postaviti sami.
• Slijedite upute isporučene s nosačem za postavljanje na zid za svoj model.
• Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni
postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.
• Provjerite da na zidu ima dovoljno prostora za TV i da može izdržati težinu barem šest puta
veću od TV prijemnika.
1
Skinite navlaku sa postolja i pokrove terminala.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
2
4
4
2
3
1
2
6
3
5
5
1
Izvadite vijke iz stražnjeg dijela TV-a.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid (isporučen uz TV) na stražnju stranu
TV-a (kako bi bio paralelan sa zidom). (Samo KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
HR
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Spojite nosač za postavljanje na zid (nije isporučen) pomoću vijaka (nisu isporučeni).
SI
KD-75XE94xx
KZ
SR
Nosač za postavljanje
na zid (nije isporučen)
Vijak (nije isporučen)
KD-55XE93xx
Nosač za postavljanje
na zid (nije isporučen)
Vijak (nije isporučen)
17HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Odvojite postolje za stol od TV-a.
Napomene
• Ako se koristi električni odvijač, moment sile podesite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Pobrinite se zategnuti priključak nosača za postavljanje na zid kad ga pričvršćujete na TV.
Koristite samo odvijač sa običnom plosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid.
Korištenje drugog alata može prouzročiti pretjerano zatezanje priključka nosača za postavljanje na zid i oštećenje
TV-a.
• Ne možete koristiti neke od držača kabela na stražnjoj strani TV-a kad se koristi zidni nosač (nije isporučen).
18HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\040TRO.fm
Rješavanje problema
Za opće rješavanje problema za probleme kao
što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta
slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze
pogledajte sljedeće postupke.
1
Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za
uključivanje na daljinskom upravljaču dok se
ne prikaže poruka. TV će se ponovno
pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, pokušajte
iskopčati TV iz električne mreže na dvije
minute, a zatim ga ponovno ukopčati.
2
Pogledajte izbornik pomoći tako da pritisnete
tipku HELP na daljinskom upravljaču.
3
Priključite TV na internet i obavite ažuriranje
softvera.
4
Posjetite web-mjesto podrške za Sony
(informacije se nalaze na stražnjim koricama).
Kad se prikaže poruka [Dostupno je novo
ažuriranje softvera TV sustava...].
Sony preporučuje da ažurirate softvera TV-a
tako da odaberete [Ažuriraj sada]. Ažuriranja
softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove
značajke.
Sljedeći zaslon s porukom [Updating…] (Ažur. u
tijeku…) pojavit će se i bijelo LED osvjetljenje
treperit će tijekom ažuriranja softvera.
Updating...
masterpage: Right
Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći
uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete
tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču
ili TV-u.
Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav
inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga
upalite.
Problemi i rješenja
Ako LED osvjetljenje treperi crveno.
 Prebrojite koliko puta treperi (vrijeme intervala je
tri sekunde).
Ponovno pokrenite TV otkopčavanjem električnog
kabela na dvije minute, a zatim uključite TV.
Ako se problem ponovi, iskopčajte električni kabel
i obratite se trgovcu ili Sony servisnom centru
navodeći broj treperenja LED osvjetljenja.
HR
LT
HR
Zemaljski/kabelski programi se ne mogu
prikazati.
 Provjerite antenski/kabelski spoj i postavke
SI
pojačala.
 Odaberite zemaljski/kabelski program tako da
pritisnete tipku DIGITAL/ANALOG na daljinskom
upravljaču. Ako se emitirani program ne prikaže,
pritisnite tipku TV, a zatim DIGITAL/ANALOG.
 Zemaljski signal možda je onemogućen ako u
blizini postoji jak signal. Namjestite [LNA (CH ---)]
na [Isključeno] u postavkama digitalnog prijema.
 Ako se premjestite u novu zgradu ili pokušate
primati nove usluge, pokušajte potražiti te usluge
tako da odaberete [Digitalno podešavanje].
Nije moguće primati satelitske programe.
 Provjerite satelitski kabelski spoj.
 Ako se prikaže poruka [Nema signala. Otkriveno je
Ne isključujte AC kabel za napajanje tijekom
ažuriranja softvera. Ako ga isključite, ažuriranje
softvera možda neće završiti kako treba te može
doći do kvara u softveru. Ažuriranje softvera
može trajati do 15 minuta.
EE
preopterećenje LNB-a...], iskopčajte električni
kabel. Zatim provjerite da satelitski kabel nije
oštećen, a kabel za satelitski signal nije u kratkom
spoju na priključku satelita.
Daljinski upravljač ne radi.
 Zamijenite baterije.
Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.
 Unesite 9999 kao PIN kod i odaberite [Promijenite
PIN].
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
19HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\040TRO.fm
masterpage: Left
/o COMPONENT IN
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
Sustav boja
PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video), NTSC4.43
(Samo video)
Pokrivenost kanala
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
Analogni: UHF/VHF/kabelski
Digitalni: UHF/VHF/kabelski
Satelit*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Izlaz zvuka
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan ovisno o
zemljama/regijama.)
Bluetooth verzije 4.1
Frekvencijski pojas(evi): WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Odašiljana radiofrekvencijska snaga:
100 mW MAKS
Verzija TV softvera:
PKG_.___.____EUA
Pritisnite tipku HELP na daljinskom upravljaču
kako biste saznali verziju softvera.
* Svi TV-i nemaju tehnologiju DVB-T2 ili DVB-S/S2 ili
priključak za satelitsku antenu.
Ulazno/izlazni priključci
Antena/kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494.
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
t AV IN 2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržava 4K rezoluciju,
Kompatibilan s HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*1 Kada je ulaz 4096 × 2160p, prikazuje se
3840 × 2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Zvuk: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz, 16-bitni, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz, 16-bitni, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini priključak)
AUDIO OUT
Slušalice, audio izlaz, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC)*1
Ulaz za USB uređaj (
3 USB HDD uređaj za
značajku REC)
USB ulaz 1 i 2 podržavaju High Speed USB
(USB2.0).
USB ulaz 3 podržava Super Speed USB (USB3.0).
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
DC IN 24 V (samo za modele s
isporučenim strujnim prilagodnikom)
Ulaz za strujni prilagodnik
IR BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabel (mini-utičnica)
t/o AV IN 1
Video/Audio ulaz (mini priključak)
20HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\040TRO.fm
masterpage: Right
Drugo
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
Priloženi dodatni pribor
sa postoljem za stol
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL845
(Samo KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL840
(Samo KD-55XE93xx)
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
(Samo KD-65/55XE93xx)
Radna temperatura
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
bez postolja za stol
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Zahtjevi napajanja
osim za model s isporučenim strujnim
prilagodnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom
24 V DC sa strujnim prilagodnikom
Rating: ulazni napon 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 inča
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 inča
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 inča
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
u načinu [Živopisno]
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*3*4
0,50 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Izlazna nazivna snaga
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
Težina (otp.)
EE
sa postoljem za stol
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
HR
LT
bez postolja za stol
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
HR
*1 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
*2 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tijekom
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o
načinu upotrebe televizora.
*3 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
*4 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se
kada TV prijemnik spojite na mrežu.
Napomene
• Ne skidajte poklopac s utora TV CAM (Modula za
uvjetovani pristup) osim prilikom umetanja smart
kartice u CAM.
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Digitalna televizija (zemaljski, satelitski,
kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne
usluge možda neće biti dostupne u svim
državama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene i možda neće
raditi ispravno s nekim pružateljima usluga
i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji
televizijskih usluga mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalni prijenos putem
kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i
H.265/HEVC, no kompatibilnost sa svim
signalima operatera / pružatelja usluge,
koji se mogu promijeniti tijekom vremena,
ne može biti zajamčena.
21HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\040TRO.fm
masterpage: Left
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D
zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i logotip Wi-Fi CERTIFIED
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi Wi-Fi Alliance.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirane
robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
• DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT.
Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0.
Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za
upravljanje motoriziranim antenama.
• TUXERA je registrirana robna marka tvrtke
Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident
registrirana je robna marka tvrtke USB
Implementers Forum, Inc.
22HR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\04_4689559321_HR\040TRO.fm
masterpage: Blank.L
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 8
Elementi za upravljanje in kazalniki . . . . . . . 8
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 9
Opis delov daljinskega upravljalnika . . . . . . 9
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 13
Uporaba dodatnega nosilca za stensko
montažo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx) . . . . . . 14
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . 16
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internetna povezava in Podatki o zasebnosti
Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo
takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna
povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP
naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih
povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri
vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne
priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o
zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za
nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.
• Pred uporabo televizorja preberite poglavje »Varnostne
informacije« (stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo ter
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Mesto Priročnika za pripravo
Priročnik za pripravo je postavljen na vrh blazine v kartonu za
televizor.
Pomoč/Vodnik za pomoč
Funkcija pomoči ponuja obilico informacij o vašem televizorju. Za
uporabo funkcije pomoči na daljinskem upravljalniku pritisnite
HELP. Navodila in nasvete za odpravljanje težav lahko najdete na
seznamu ali z iskanjem ključnih besed. Za ogled priročnika v
meniju za pomoč izberite [Vodnik za pomoč]. Če svoj televizor
povežete z internetom, se funkcija pomoči in informacije
posodobijo.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec) in
nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani
televizorja ali paketa. Mogoče jih je najti tako, da odstranite
pokrov stojala in centralni pokrov.
Za modele s priloženim napajalnikom:
Nalepke za številko modela in serijsko številko napajalnika sta
nameščeni na dnu napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
2SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
Obvestilo o radijski opremi
S tem Sony Corporation izjavlja da so tipi
radijske opreme KD-75XE9405,
KD-65XE9305, KD-55XE9305 skladni z
bistvenimi zahtevami ter drugimi zadevnimi določili direktive
1999/5/ES. Za podrobnosti si oglejte naslednji naslov URL:
http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
Ta radijska oprema se lahko uporablja v EU brez poseganja v
veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
EE
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih neevropskih državah.
Varnostne informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
 z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
 z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
 da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
 da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
 da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
SI
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
 Nosilec za stensko montažo SU-WL845 (Samo KD-75XE94xx,
KD-65XE93xx)
 Nosilec za stensko montažo SU-WL840 (Samo KD-55XE93xx)
 Nosilec za stensko montažo SU-WL450 (Samo
KD-65/55XE93xx)
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za
stensko montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
 Dodatni nosilec za stensko montažo (Samo SU-WL845,
SU-WL840)
Zgornji del
9 mm
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Vijak (M6)
Nosilec za stensko
montažo
Zadnji okrov televizorja
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų arba nesugadintų turto.
• Televizor namestite na stabilno, ravno podlago, da preprečite
padec naprave, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali
premoženjsko škodo.
Spodnji del
12 mm
Vijak (M6)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
 Dodatni nosilec za stensko montažo (Razen SU-WL845,
SU-WL840)
KD-75XE94xx
9 mm - 13 mm
Vijak (M6)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
3SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Preprečevanje prevračanja
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Vijak (M6)
Nosilec za stensko
montažo
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
4 mm - 7 mm
Vijak M4
(ni priložen)
• Pri premikanju ali nameščanju
televizorja ne položite televizorja.
Kabel
(ni priložen)
Vijak (ni
priložen)
Prezračevanje
• Med prenašanjem televizorja ne
izpostavljajte udarcem ali premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
4SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
masterpage: Right
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Lokacije:
Stena
Stena
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
EE
Okolja:
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo
za modele s priloženim napajalnikom)
Opozorilo
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
SI
LT
HR
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
SI
KZ
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
5SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
masterpage: Left
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Ne dotikajte se televizorja, če je vaša roka namazana s katero
koli kemično substanco, kot npr. Krema za roke ali krema za
zaščito proti soncu.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
O temperaturi LCD televizorja
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo priključnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od
30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.
Če LCD-televizor uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Priporočila za vtič tipa F
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski
opremi.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
• Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm
med anteno naprave in telesom oseb v okolici.
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
6SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
EE
SI
LT
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
HR
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
SI
KZ
SR
7SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Deli in elementi za upravljanje
Elementi za upravljanje in kazalniki
ȩ
̕
  (Vklop) /+/Ko je televizor izklopljen:
Pritisnite  za vklop.
Ko je televizor vklopljen:
Pritisnite in držite  za izklop.
 pritisnite tolikokrat, da pridete na želeno
funkcijo, nato pa pritisnite gumb + ali – za:
• Prilagoditev glasnosti.
• Izbira kanala.
• Izbira vhodnega vira za televizor.
 Tipalo daljinskega upravljalnika* /
Tipalo svetlobe* / Lučka LED za
osvetlitev
Lučka LED za osvetlitev zasveti ali utripa
glede na stanje televizorja.
Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.
* Ničesar ne postavljajte v bližino tipala.
8SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Right
Uporaba daljinskega upravljalnika
Opis delov daljinskega upravljalnika
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje tipke daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na
regijo/državo/model televizorja.
MIC
EE
SI
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
KZ
Ȭ
SR
ȭ
Ȯ
 /
(Izbira vhoda/Zadrževanje
besedila)
V načinu televizije: Prikažite in izberite
vhodni vir.
V načinu besedila: Zadržite trenutno stran.
(Mikrofon)
Uporaba glasovne funkcije (na primer
glasovno iskanje različnih vsebin).
 (Pripravljenost televizorja)
Vklopite ali izklopite televizor
(pripravljenost).
DIGITAL/ANALOG
TV/RADIO
Preklopite med oddajami TV in RADIO.
SYNC MENU
Prikaže meni BRAVIA Sync.
EXIT
Vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod iz menija.
Kadar je na voljo storitev za interaktivno
aplikacijo, pritisnite za izhod iz storitve.
 Gumbi s številkami
/
(Informacije/Razkrij besedilo)
Prikaže informacije.
Preklopite med digitalnim in analognim
načinom.
9SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
 (Besedilo)
Prikaže besedilne informacije.
 Google Play
masterpage: Left
 AUDIO
Spremenite jezik trenutno prikazanega
programa.
Odpre spletno storitev »Google Play«.
//////
NETFLIX (samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Upravlja predstavnostne vsebine na
televizorju in povezano združljivo napravo
BRAVIA Sync.
Odpre spletno storitev »NETFLIX«.
(Nastavitev podnapisov)
Barvni gumbi
Izvedite ustrezno funkcijo ob določenem
času.
 ACTION MENU
Vklopi ali izklopi podnapise (ko je funkcija na
voljo).
HELP
Prikaže seznam kontekstualnih funkcij.
Prikaže meni Pomoč. Tukaj lahko dostopate
do Vodnika za pomoč.
TV
 REC
• Preklopite na televizijski kanal ali vhod iz
drugih aplikacij.
• Vključite televizor, da prikažete televizijsko
postajo ali vhod.
Trenutni program posnemite s funkcijo
snemanja USB HDD.
TITLE LIST
Prikaže seznam naslovov.
GUIDE/
Prikaže digitalni programski vodnik.
BACK/
Vrne na prejšnji zaslon.
HOME
Prikaže domači meni televizorja.
DISCOVER
Če želite iskati vsebine, prikličite vrstico za
vsebino.
////
(Izbira/vnos)
  +/– (Glasnost)
Nastavi glasnost.
(skoči)
Preklopi med dvema kanaloma ali vhodoma.
Televizor izmenoma preklaplja med
trenutnim kanalom in vhodom ter zadnjim
izbranim kanalom in vhodom.
 (Izklop zvoka)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
PROG +/–//
V načinu televizije: Izberite kanal.
V načinu besedila: Izbere naslednjo () ali
prejšnjo () stran.
10SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Right
Priključni diagram
Za več informacij o povezavah, glejte Vodnik za pomoč s pritiskom na gumb HELP na daljinskem
upravljalniku.
Enota za pogojni
dostop
Digitalni
fotoaparat/
videokamera/
shranjevalni medij
USB
EE
Slušalke/domači
zvočni sistem/
nizkotonski zvočnik
SI
Videorekorder/oprema
za video igre/DVD
predvajalnik/
videokamera
LT
IR Blaster
SI
HR
Domači zvočni
sistem z optičnim
zvočnim vhodom
KZ
SR
Videorekorder/oprema
za video igre/DVD
predvajalnik/
videokamera/
sprejemnik*2
DVD-predvajalnik
s komponentnim
izhodom
*1
Naprava HDMI
Usmerjevalnik
Kabel/
antena/
sprejemnik
< 14 mm
< 14 mm
Satelitski
Naprava Domači Naprava
zvočni
HDMI
HDMI
sistem s
prilagodilnikom
ARC/
naprava
HDMI
Digitalni fotoaparat/
videokamera/
shranjevalni medij
USB
11SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,
• Če priključite veliko napravo USB, lahko
pride do motenj v drugih povezanih
napravah.
• Če priključite veliko napravo USB, jo
povežite s priključkom USB 1.
 AUDIO OUT
/
• Podpira samo 3-polni stereo mini vtič.
• Če želite poslušati zvok televizorja skozi
povezano opremo, pritisnite HOME.
Izberite [Nastavitve] t [Zvok] t
[Slušalke/avdio izhod] in nato izberite
želeni element.
 / AV IN 1
• Za sestavljeno povezavo uporabite
analogni podaljšani kabel (ni priložen).
•

masterpage: Left
Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do plačljivih televizijskih
storitev. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki ste jih dobili z napravo CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enote CAM ni
na voljo. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
*1 Ob priključitvi mono opreme uporabite zvočni
priključek L (MONO).
*2 Za zunanjo napravo, ki ima le SCART AV OUT,
uporabite SCART-RCA adapter.
*3 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Ozemljitev
4: R
 IR BLASTER*3
 HDMI IN 1/2/3/4
• Če ste povezali digitalni zvočni sistem, ki
je združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (Audio Return Channel –
ARC), uporabite HDMI IN 3. Če ne, je
potrebna dodatna povezava s priključkom
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm

(Satelitski vhod),  (RF-vhod)
• Priključki za zemeljsko/kabelsko in
satelitsko televizijo. Koraki povezave: SUB.
t Antena t MAIN
• Priključek SUB. priključite samo, kadar
uporabljate način dveh sprejemnikov,
razen pri distribuciji z enim kablom po
EN50494.
12SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Right
Vgradnja televizorja na steno
Uporaba dodatnega nosilca za stensko montažo
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na
steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec
Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
EE
Za prodajalce Sony in izvajalce:
SI
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na
varnost.
LT
Montažo tega izdelka lahko izvede samo osebje, ki je ustrezno usposobljeno za določanje nosilnosti zidu za
težo televizorja. Če televizor ni ustrezno zavarovan med izvajanjem montaže, lahko pade in povzroči resne
poškodbe. Družba Sony ni odgovorna za nobeno škodo ali poškodbe, ki so posledica neustreznega
rokovanja ali neustrezne montaže ali montaže izdelkov, ki niso navedeni tukaj. To ne vpliva na vaše
(morebitne) zakonske pravice.
Za namestitev televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL845 (ni priložen)
(samo KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (ni priložen) (samo KD-55XE93xx) ali SU-WL450
(ni priložen) (samo KD-65/55XE93xx).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so
priložena nosilcu za stensko montažo.
Opombe
• Poskrbite, da odstranjene vijake varno shranite in jih varujete pred dosegom otrok.
• Preverite, ali je na steni dovolj prostora za televizor in da je nosilnost stene vsaj šestkratnik teže televizorja.
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Odstranite pokrove stojala in priključkov.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
4
1
4
2
2
3
6
5
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx)
1
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
14SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Namestite priključek za stensko montažo (priložen televizorju) na zadnji del televizorja (da
bo vzporedno s steno).
VS(S)
EE
SI
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Opombe
• Če uporabite električni vijačnik, nastavite zatezni moment na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Priključek za stensko montažo morate trdno priviti na televizor.
Za namestitev priključka za stensko montažo uporabite le ploski izvijač. Uporaba drugačnega orodja lahko povzroči
čezmerno zategovanje priključka za stensko montažo in poškodbe televizorja.
SI
KZ
SR
15SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
Vašo televizijo lahko namestite na nosilec za stensko montažo (ni priložen) takoj, ko jo vzamete
iz embalaže.
Preden priključite kable pripravite televizijo za namestitev na nosilec za stensko montažo.
Montažo tega izdelka lahko izvede samo osebje, ki je ustrezno usposobljeno za določanje nosilnosti zidu za
težo televizorja. Če televizor ni ustrezno zavarovan med izvajanjem montaže, lahko pade in povzroči resne
poškodbe. Družba Sony ni odgovorna za nobeno škodo ali poškodbe, ki so posledica neustreznega
rokovanja ali neustrezne montaže ali montaže izdelkov, ki niso navedeni tukaj. To ne vpliva na vaše
(morebitne) zakonske pravice.
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi
usposobljen strokovnjak. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
• Upoštevajte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo za svoj model.
• Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste
ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.
• Preverite, ali je na steni dovolj prostora za televizor in da je nosilnost stene vsaj šestkratnik
teže televizorja.
1
Odstranite pokrove stojala in priključkov.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
2
4
4
2
3
1
2
6
3
5
5
1
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Namestite priključek za stensko montažo (priložen televizorju) na zadnji del televizorja (da
bo vzporedno s steno). (Samo KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
SI
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Z vijaki (niso priloženi) pritrdite nosilec za stensko montažo (ni priložen).
SI
KD-75XE94xx
KZ
SR
Nosilec za stensko
montažo (ni priložen)
Vijak (ni priložen)
KD-55XE93xx
Nosilec za stensko
montažo (ni priložen)
Vijak (ni priložen)
17SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Odstranite namizno stojalo s televizorja.
Opombe
• Če uporabite električni vijačnik, nastavite zatezni moment na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Priključek za stensko montažo morate trdno priviti na televizor.
Za namestitev priključka za stensko montažo uporabite le ploski izvijač. Uporaba drugačnega orodja lahko povzroči
čezmerno zategovanje priključka za stensko montažo in poškodbe televizorja.
• Nekaterih nosilcev kablov na hrbtni strani televizorja ne morete uporabiti, če uporabljate nosilec za stensko montažo
(ni priložen).
18SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\040TRO.fm
Odpravljanje težav
Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so:
črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika,
televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo,
naredite naslednje korake.
1
Ponovno vklopite televizor s pritiskom na
gumb za vklop na daljinskem upravljalniku,
dokler se ne prikaže sporočilo. Televizor se bo
ponovno vklopil. Če se televizor ne vklopi
ponovno, poskusite iztakniti televizorjev
napajalni kabel za dve minuti in ga potem
ponovno vtaknete.
2
Glejte meni za pomoč s pritiskom na gumb
HELP na daljinskem upravljalniku.
3
Povežite vaš televizor z internetom in izvedite
posodobitev programske opreme.
4
Obiščite spletno mesto Sony (informacije so
na voljo na pokrovu zadaj).
Ko se prikaže sporočilo [Na voljo je nova
posodobitev sistemske programske opreme
TV-ja...].
Sony vam močno priporoča, da posodobite
televizor programsko opremo z izbiro [Posodobi
zdaj]. Ta posodobitev programske opreme
izboljša delovanje vašega televizorja ali doda
nove funkcije.
Naslednji zaslon z [Updating…] (Posodobitev…)
se bo pojavil in lučka LED osvetlitve bo utripala
belo, medtem ko se programska oprema
posodablja.
Updating...
masterpage: Right
Ko televizor priključite, morda televizor nekaj
časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom
gumba za vklop/izklop na daljinskem
upravljalniku ali na televizorju.
Za inicializacijo sistema je potreben čas.
Počakajte približno minuto in poskusite znova.
Težave in rešitve
Ko lučka LED osvetlitve utripa rdeče.
 Preštejte, kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če lučka LED osvetlitve utripa rdeče, ponastavite
televizor tako, da za dve minuti odklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite televizor.
Če se težave nadaljujejo, izključite napajalni kabel
in se obrnite na prodajalca ali na Sonyjev servisni
center in navedite kolikokrat utripa lučka LED
osvetlitve.
SI
LT
HR
Navadne/kabelske storitve ni mogoče
prejemati.
 Preverite anteno/kabelsko povezavo in
SI
nastavitve za pospeševanje.
 Izberite zemeljsko/kabelsko storitev s pritiskom
na gumb DIGITAL/ANALOG na daljinskem
upravljalniku. Če se storitve za predvajanje ne
pojavijo, pritisnite gumb TV in nato
DIGITAL/ANALOG.
 Zemeljski signal je morda ukinjen, če je v bližini
oskrbovan močan signal. Nastavite [LNA (CH ---)]
na [Izključeno] v nastavitvah za digitalno
naravnavanje.
 Po selitvi v novo hišo ali če poskušate prejemati
nove storitve, poskusite iskati storitev z izbiro
[Iskanje digitalnih kanalov].
Satelitske storitve ni mogoče prejemati.
 Preverite satelitski kabelski priključek.
 Ko [Ni signala. Zaznana je obremenitev LNB...] se
prikaže sporočilo, izklopite napajalni kabel. Potem
se prepričajte, da satelitski kabel ni poškodovan in
da na liniji satelitskega signala ni prišlo do
kratkega stika na satelitskem priključku.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Med posodobitvijo programske opreme ne
izklopite električnega kabla. V nasprotnem
primeru se programska posodobitev morda ne
bo dokončala, kar lahko povzroči odpoved
programske opreme. Posodobitev programske
preme lahko traja do 15 minut.
EE
 Zamenjajte baterije.
Starševsko zaklepanje za geslo za
predvajanje je bilo pozabljeno.
 Vstavite 9999 za PIN kodo in izberite [Spremenite
kodo PIN].
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
19SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\040TRO.fm
masterpage: Left
/o COMPONENT IN
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
Sistem barv
PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo slika), NTSC4.43
(samo slika)
Pokrivanje kanalov
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV
Satelit*: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
Zvočni izhod
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Podpore za standard IEEE802.11ac morda v
določenih državah/regijah ne bo na voljo.)
Bluetooth različica 4.1
Frekvenčni pas(ovi): WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Radiofrekvenčni električni oddajnik:
MAKS. 100 mW
Različica programske opreme televizorja:
PKG_.___.____EUA
Pritisnite gumb HELP na daljinskem upravljalniku
za prikaz različice programske opreme.
* Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/S2
ali priključka za satelitsko anteno.
Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabelska televizija
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494.
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
t AV IN 2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podpira ločljivost 4K,
Kompatibilno z HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Računalniške oblike zapisa
*1 Ob vhodnem signalu 4096 × 2160p se prikaže
3840 × 2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Zvok: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 in 192 kHz, 16, 20 ter 24 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus in DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz, 16 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz, 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
/ (stereo mini priključek)
AUDIO OUT
Slušalke, zvočni izhod, nizkotonski zvočnik
1,
3 (HDD REC)*1
2,
Priključek za napravo (
3 naprave USB HDD
za funkcijo REC)
Priključka USB 1 in 2 podpirata standard High
Speed USB (USB2.0).
Priključek USB 3 podpira standard Super Speed
USB (USB3.0).
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
DC IN 24 V (samo za modele s priloženim
napajalnikom)
Vhod za napajalnik
IR BLASTER*1
Vhod za kabel IR Blaster (mini vtič)
t/o AV IN 1
Vhod Video/Audio (mini vtič)
20SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\040TRO.fm
Ostalo
Mere (pribl.) (š × v × g)
Izbirni dodatki
z namiznim stojalom
Nosilec za stensko montažo: SU-WL845
(Samo KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Nosilec za stensko montažo: SU-WL840
(Samo KD-55XE93xx)
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
(Samo KD-65/55XE93xx)
Delovna temperatura
masterpage: Right
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
brez namiznega stojala
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
0 ºC – 40 ºC
Masa (pribl.)
Delovna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
razen za model s priloženim napajalnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo modeli s priloženim napajalnikom
24 V DC napajalnikom
Nazivne vrednosti: Vhod 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 palcev
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 palcev
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 palcev
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
SI
brez namiznega stojala
LT
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
HR
*1 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
*2 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
*3 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
*4 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
Opombe
• Ne odstranjujte pokrova reže TV CAM (modul
pogojnega dostopa) iz televizorja, razen če želite
vstaviti pametno kartico, ki je nameščena v modulu
CAM.
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
v načinu [Živobarvna]
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Povprečna letna poraba
EE
z namiznim stojalom
Opombe k funkcijam digitalne televizije
energije*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Poraba v pripravljenosti*3*4
0,50 W (27 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
USB 1/2: 5 V,
, največ 500 mA
USB 3: 5 V,
, največ 900 mA
• Digitalna TV (zemeljski signal DVB,
satelitska in kabelska televizija),
interaktivne storitve in omrežne funkcije
morda ne bodo na voljo v vseh državah in
na vseh območjih. Nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene ter pri nekaterih
ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih
morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri
ponudniki TV-storitev lahko za svoje
storitve zahtevajo plačilo.
• Ta TV podpira digitalno oddajanje z
uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče
zagotoviti združljivosti z vsemi signali
operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma
spremenijo.
21SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\040TRO.fm
masterpage: Left
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo in
logotip Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Logotipi Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup in Wi-Fi CERTIFIED so
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Wi-Fi Alliance.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani podjetja
Sony Corporation je po licenci. Druge
blagovne znamke in tržna imena so last
njihovih ustreznih lastnikov.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• TUXERA je registrirana blagovna znamka
Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
• Trikraki logotip USB-IF SuperSpeed USB je
zaščitena blagovna znamka združenja USB
Implementers Forum, Inc.
22SI
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\05_4689559321_SI\040TRO.fm
masterpage: Blank.L
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali Sony proizvod.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Delovi i komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komande i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Korišćenje daljinskog upravljača. . . . . . . . 9
Opis delova daljinskog upravljača . . . . . . . . 9
Šema povezivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Korišćenje opcionog nosača za montažu
za zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx),
SU-WL840 (KD-55XE93xx) . . . . . . . . . . . . . . 14
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx) . . . . . . 14
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx . . . . . . . 16
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 19
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Internet veza i Privatnost podataka
Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog
podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa
internetom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP
adresa se koristi i u ovoj i svim drugim internet vezama. Ako ne
želite da se vaša IP adresa uopšte ne koristi, nemojte da
podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati
kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene
na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije
pojedinosti o internetskim vezama.
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za podešavanje i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog proizvoda.
• „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj
cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
Lokacija Vodiča za podešavanje
Vodič za podešavanje je postavljen na vrh jastučeta u kutiji TV-a.
Pomoć/Vodič za pomoć
Funkcija za pomoć nudi mnoštvo informacija o vašem TV-u. Da
biste koristili funkciju za pomoć, na daljinskom upravljaču
pritisnite dugme HELP. Poglavlja o načinu kako da nešto uradite i
dijagnostičkoj proveri možete pronaći na listi ili pretragom po
ključnoj reči. Da biste pregledali uputstva, izaberite [Vodič za
pomoć] iz menija za pomoć. Ako povežete vaš TV sa internetom,
funkcija za pomoć i informacije će biti ažurirane.
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju. Mogu da se vide ako skinete poklopac postolja i
srednji poklopac.
Za modele sa isporučenim strujnim adapterom:
Oznake za br. modela i serijski broj strujnog adaptera nalaze se na
dnu strujnog adaptera.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Sva pitanja o
usaglašenosti proizvoda sa pravnom regulativom Evropske
Unije, treba uputiti na adresu ovlašćenog predstavnika: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom, molimo obratite se na adrese navedene u
posebnim servisnim ili garantnim dokumentima.
2SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
Obaveštenje za radio
opremu
Ovim Sony Corporation izjavljuje da je ova
radio oprema tipa KD-75XE9405, KD-65XE9305, KD-55XE9305 u
skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Za detalje, molimo da pristupite sledećoj
URL: http://www.compliance.sony.de/
masterpage: Right
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne strči od TV postolja
(nije isporuceno). Ako postolje za sto strči od TV postolja, to
može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i
dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a.
Ova radio oprema može da funkcioniše u EU bez narušavanja
važećih zahteva o korišćenju frekventnog opsega radio talasa.
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
EE
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Televizor nikada ne stavljajte na nestabilno mesto. Televizor
može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni
slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne
preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
 Isključivo koristiti nameštaj koji može bezbedno da nosi
televizor.
 Pobrinuti se da ni jedan kraj televizora ne viri preko ruba
nameštaja na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili
police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno
pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
 Ne stavljati televizor na platno ili druge materijale koji mogu da
se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
 Naučiti decu o opasnostima od uspinjanja na nameštaj da bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da
se primenjuju isti principi kao gore.
SR
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje za
zid.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
 Nosač za montažu na zid SU-WL845 (Samo KD-75XE94xx,
KD-65XE93xx)
 Nosač za montažu na zid SU-WL840 (Samo KD-55XE93xx)
 Nosač za montažu na zid SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx)
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni
vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se
meri od površine za pričvršćenje nosača za postavljanje na zid.
Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
 Opcioni nosač za montažu na zid (Samo SU-WL845,
SU-WL840)
Gornja strana
9 mm
Postavljanje/podešavanje
Vijak (M6)
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Nosač za montažu na zid
Postavljanje
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
Zadnji poklopac TV-a
Donja strana
12 mm
Vijak (M6)
Nosač za montažu na zid
Zadnji poklopac TV-a
 Opcioni nosač za montažu na zid (Osim SU-WL845,
SU-WL840)
KD-75XE94xx
9 mm - 13 mm
Vijak (M6)
Nosač za montažu na zid
Zadnji poklopac TV-a
3SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
LT
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sprečavanje prevrtanja
KD-65/55XE93xx
8 mm - 12 mm
Vijak (M6)
Nosač za montažu na zid
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, držite ga kako je
prikazano ispod.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
4 mm - 7 mm
Vijak M4 (nije
isporučen)
Kabl (nije
isporučen)
• Prilikom rukovanja ili montiranja
TV aparata, nemojte TV polagati
dole.
Vijak (nije
isporučen)
Ventilacija
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparta, ne izlažite ga drmanju ili
prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za montažu na
zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
4SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u
obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
masterpage: Right
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u
suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni
udar, oštećenje i/ili povrede.
Lokacije:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.
Zid
Zid
Okruženja:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
EE
SR
Situacije:
Kabl napajanja
Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste
izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo kablove napajanja koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
 prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl
napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne
sabletete o kablove.
 isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili
pomeranja TV aparata.
 držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.
 isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven
prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša,
što bi moglo da dovede do požara.
• Koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. Isključite TV aparat iz
strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Napomene
• Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete kabl
napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz
kabla.
• Ne vršite izmene na kablu napajanja.
• Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
• Ne povlačite za sâm kabl napajanja kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu zidnu utičnicu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
Upozorenje
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog
adaptera. Središnja žica može da se
preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na
priključenom uređaju.
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
• Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptera,
odmah ga isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
HR
SI
• Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa dimom ili
isparenjima od ulja (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Postavljanje TV-a na mesta podložna
ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva
svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se
pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje
deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo
kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)
LT
SR
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV
aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno radio.
5SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do
sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je kabl napajanja oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prođu kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje
topla. Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u taj prostor.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
masterpage: Left
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu abrazivnog sunđera, alkalni/
kiselinski čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su
alkohol, benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih
materijala ili održavanje produženog dodira sa materijalima od
gume ili vinila može da ima za posledicu oštećenje površine
ekrana ili materijala kućišta.
• Ne dodirujte TV ako su vam ruke prekrivene bilo kakvom
hemijskom supstancom kao što su krema za ruke ili mleko za
sunčanje.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od 30
metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
LCD ekran
Bežična funkcija uređaja
• Iako je LCD ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 %
ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili
mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (crvena, plava ili
zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD ekrana i
ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve
predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena
ili LCD ekran može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
• Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme
(pejsmejkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada
medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
• Ova oprema se treba instalirati sa njom rukovati održavajući
razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela
osobe.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili kabl napajanja priključen na TV aparat iz
strujne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim
brisanjem mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite
mekom krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog
deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
6SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Odlaganje TV aparata
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (primenjuje u
Evropskoj Uniji i drugim evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom mestu za
prikupljanje radi recikliranja električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, do čega bi moglo doći usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj kancelariji Lokalne smouprave,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
EE
SR
LT
Odlaganje otpadnih baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
HR
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Osiguravanjem da
su ove baterije pravilno odložene, pomoći ćete da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji zbog bezbednosti, performansi ili koji iz
razloga vezanih za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ova baterija treba da bude zamenjena od
strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, proizvod na kraju svog životnog
ciklusa predajte na odgovarajućim mestima za prikupljanje i
recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mesto
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
kancelariji Lokalne smouprave, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
SI
SR
7SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Delovi i komande
Komande i indikatori
ȩ
̕
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
Pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
Pritisnite i držite  da biste isključili.
Nekoliko puta pritisnite  da biste promenili
funkciju, a zatim pritisnite taster + ili – za:
• Podešavanje jačine.
• Izbor kanala.
• Izbor ulaznog izvora TV-a.
 Senzor daljinskog upravljača* / Senzor
svetla* / LED osvetljenje
LED osvetljenje svetli ili treperi prema
statusu TV-a.
Za više informacija pogledajte Vodič za
pomoć.
* Ne stavljajte ništa blizu senzora.
8SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Right
Korišćenje daljinskog upravljača
Opis delova daljinskog upravljača
Oblik daljinskog upravljača, mesto, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da
variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela.
MIC
EE
SR
ȩ
LT
HR
Ȫ
SI
ȫ
SR
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Izbor ulaza/Zadržavanje teksta)
U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza.
U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu.
(Mikrofon)
TV/RADIO
Prebacivanje između TV ili RADIO
emitovanja.
SYNC MENU
Koristite funkciju glasa. (npr. Pretraga
različitih sadržaja glasom.)
Prikažite BRAVIA Sync meni.
 (TV u pripravnosti)
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste
izašli iz usluge.
Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti).
DIGITAL/ANALOG
EXIT
Prebacivanje između digitalnog i analognog
režima.
9SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
 Brojčani tasteri
/
(Otkrivanje informacija/teksta)
Prikažite informacije.
 (Tekst)
masterpage: Left
PROG +/–//
U TV režimu: Izaberite kanal.
U režimu teksta: Izaberite sledeću () ili
prethodnu () stranicu.
 AUDIO
Prikažite tekstualne informacije.
 Google Play
Promenite jezik za program koji se trenutno
gleda.
Pristupite „Google Play“ uslugama na mreži.
//////
NETFLIX (Samo za ograničeni region/
zemlju/TV model)
Aktivirajte multimedijalne sadržaje na TV-u i
povezanom uređaju kompatibilnom sa
BRAVIA Sync.
Pristupite „NETFLIX“ uslugama na mreži.
(Podešavanje titlova)
Tasteri u boji
Izvršavaju odgovarajuću funkciju u tom
vremenu.
 ACTION MENU
Uključite ili isključite titlove (kada je funkcija
dostupna).
HELP
Prikažite listu kontekstualnih funkcija.
Prikažite meni za pomoć. Ovde se može
pristupiti Vodiću za pomoć.
TV
 REC
• Prebacivanje na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
• Uključite TV da bi se prikazao TV kanal ili
ulaz.
Snimajte trenutni program pomoću funkcije
USB HDD snimanja.
TITLE LIST
Prikažite listu naslova.
GUIDE/
Prikažite digitalni programski vodič.
BACK/
Vratite se na prethodni ekran.
HOME
Prikažite Glavni meni TV-a.
DISCOVER
Otvorite Traku sadržaja da biste pretraživali
sadržaj.
////
(Izbor stavke/Unesi)
  +/– (Jačina zvuka)
Podesite jačinu zvuka.
(Prelazak)
Prelazite nazad i napred između dva kanala
ili ulaza. TV naizmenično menja između
trenutnog kanala ili ulaza i poslednjeg
kanala ili ulaza koji je bio izabran.
 (Isključivanje tona)
Isključite zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
10SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Right
Šema povezivanja
Za više informacija o vezama, pogledajte Vodič za pomoć tako što ćete pritisnuti HELP na daljinskom
upravljaču.
Modul uslovnog
pristupa
Digitalni fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za
skladištenje
Slušalice/Kućni
audio sistem/
Sabvufer
EE
SR
LT
VCR/Oprema za
video igre/DVD
plejer/Kamkorder
HR
IR Blaster
SI
Kućni audio sistem
sa optičkim audio
ulazom
SR
DVD plejer sa
komponentnim
izlazom
VCR/Oprema za video
igre/DVD plejer/
*1
Kamkorder/STB
digitalni prijemnik*2
HDMI uređaj
Ruter
Kabl/Antena/
STB digitalni
prijemnik
< 14 mm
< 14 mm
HDMI
uređaj
Kućni
HDMI
audio
uređaj
sistem
sa ARC/
HDMI
uređajem
Digitalni fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za
skladištenje
Satelit
11SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm

USB 3 (HDD REC)*3
USB 1/2,
• Povezivanje velikog USB uređaja može da
ometa druge povezane uređaje koji se
nalaze pored njega.
• Prilikom povezivanja velikog USB uređaja,
priključite na ulaz USB 1.
 AUDIO OUT
/
• Podržava samo 3-pinski stereo mini džek.
• Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane
opreme, pritisnite HOME. Izaberite
[Подешавања] t [Zvuk] t [Slušalice/
audio izlaz], a zatim izaberite željenu
stavku.

masterpage: Left
CAM (Modul uslovnog pristupa)
• Pruža pristup plaćenim TV uslugama. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz vaš CAM.
• Ne umećite smart karticu direktno u CAM
prorez TV-a. Ona mora da se postavi u
Modul uslovnog pristupa (CAM) koji ste
dobili od ovlašćenog prodavca.
• CAM nije podržan u nekim zemljama/
područjima. Proverite kod svog
ovlašćenog dilera.
• CAM poruka može da se pojavi kada
prebacivanje na digitalni program nakon
što ste koristili internet video.
 / AV IN 1
• Za kompozitnu vezu koristite analogni
produžni kabl (nije isporučen).
•
*1 Prilikom povezivanja mono opreme, priključite na
L (MONO) audio utičnicu.
*2 Za spoljni uređaj koji ima samo SCART AV OUT
koristite adapter SCART-RCA.
*3 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Uzemljenje
4: R
 IR BLASTER*3
 HDMI IN 1/2/3/4
• Ako povezujete digitalni audio sistem koji
je kompatibilan sa tehnologijom
povratnog audio kanala (ARC), koristite
HDMI IN 3. Ako to nije slučaj, potrebna je
dodatna veza DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
•
< 12 mm
< 21 mm

(Satelitski ulaz),  (RF ulaz)
• Priključci za zemaljski/kablovski i satelitski
prijem. Koraci priključenja: SUB. t
Antenna t MAIN
• SUB priključak - povežite samo kada
koristite režim dvostrukog tjunera osim za
razvod pomoću jednog kabla EN50494.
12SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Right
Montaža TV-a na zid
Korišćenje opcionog nosača za montažu za zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže
na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg
TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
EE
Za dilere ili licencirane instalatere kompanije Sony:
SR
Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
LT
Ovaj proizvod bi trebalo da postavlja samo profesionalni monter koji je obučen da proceni snagu zida koja
treba da izdrži težinu TV-a. Ako nije pravilno obezbeđen tokom postavljanja, TV može da padne i izazove
ozbiljne povrede. Sony nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu izazvanu prilikom pogrešnog
rukovanja ili nepravilnim postavljanjem, ili postavljanjem bilo kojeg drugog osim navedenog proizvoda.
Ovo neće uticati na Vaša zakonska prava (ako ih imate).
Koristite nosač za montažu na zid SU-WL845 (nije isporučen) (samo KD-75XE94xx,
KD-65XE93xx), SU-WL840 (nije isporučen) (samo KD-55XE93xx) ili SU-WL450 (nije isporučen)
(samo KD-65/55XE93xx) da biste TV postavili na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič
za montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
Napomene
• Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.
• Proverite da li zid ima dovoljno prostora za TV i da je u stanju da izdržava težinu najmanje šest puta veću od težine
tog TV-a.
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Skinite poklopac postolja i poklopce terminala.
KD-75XE94xx
KD-65XE93xx
KD-55XE93xx
5
4
1
4
2
2
3
6
3
5
1
3
6
4
2
5
1
13SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
SU-WL845 (KD-75XE94xx, KD-65XE93xx), SU-WL840 (KD-55XE93xx)
Izvadite vijke na zadnjoj strani TV-a.
KD-75XE94xx
KD-65/55XE93xx
SU-WL450 (Samo KD-65/55XE93xx)
1
Izvadite vijke na zadnjoj strani TV-a.
14SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
2
masterpage: Right
Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid (isporučen uz TV) na poleđinu TV-a (da bi
bio paralelan sa zidom).
VS(S)
EE
SR
LT
VS(L)
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
Napomene
• Ako se koristi električni odvijač, moment pritezanja podesite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Obavezno osigurajte nosač za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV.
Koristite samo odvijač sa običnom pljosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid.
Upotreba drugog alata može da izazove preterano pritezanje priključka nosača za postavljanje za zid i oštećenje
TV-a.
SI
SR
15SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Samo KD-75XE94xx, KD-55XE93xx
Vaš TV se može montirati na konzolu za zidnu montažu (nije priložena) odmah iz kutije u stanju
kojem je zapakovan.
Pre povezivanja kablova, pripremite TV za konzolu za zidnu montažu.
Ovaj proizvod bi trebalo da postavlja samo profesionalni monter koji je obučen da proceni snagu zida koja
treba da izdrži težinu TV-a. Ako nije pravilno obezbeđen tokom postavljanja, TV može da padne i izazove
ozbiljne povrede. Sony nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu izazvanu prilikom pogrešnog
rukovanja ili nepravilnim postavljanjem, ili postavljanjem bilo kojeg drugog osim navedenog proizvoda.
Ovo neće uticati na Vaša zakonska prava (ako ih imate).
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony strogo preporučuje da montažu
vašeg TV-a na zid obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
• Sledite uputstva priložena uz nosač za postavljanje na zid za vaš model.
• Vodite računa da neupotrebljene vijke i stono postolje odložite na sigurno mesto dok ne
budete spremni da pričvrstite stono postolje. Držite vijke dalje od male dece.
• Proverite da li zid ima dovoljno prostora za TV i da je u stanju da izdržava težinu najmanje šest
puta veću od težine tog TV-a.
1
Skinite poklopac postolja i poklopce terminala.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
2
4
4
2
3
1
2
6
3
5
5
1
Izvadite vijke na zadnjoj strani TV-a.
KD-75XE94xx
KD-55XE93xx
16SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
3
masterpage: Right
Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid (isporučen uz TV) na poleđinu TV-a (da bi
bio paralelan sa zidom). (Samo KD-55XE93xx)
VS(S)
EE
SR
VS(L)
LT
1,5 N∙m {15 kgf∙cm}
HR
4
Pričvrstite nosač za montažu na zid (nije isporučen) pomoću zavrtnjeva (nisu isporučeni).
SI
KD-75XE94xx
SR
Nosač za montažu na
zid (nije isporučen)
Vijak (nije isporučen)
KD-55XE93xx
Nosač za montažu na
zid (nije isporučen)
Vijak (nije isporučen)
17SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\030ADD.fm
5
masterpage: Left
Odvojite postolje za sto od TV-a.
Napomene
• Ako se koristi električni odvijač, moment pritezanja podesite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Obavezno osigurajte nosač za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV.
Koristite samo odvijač sa običnom pljosnatom glavom za postavljanje priključka nosača za postavljanje na zid.
Upotreba drugog alata može da izazove preterano pritezanje priključka nosača za postavljanje za zid i oštećenje
TV-a.
• Nećete moći da koristite neke od držača kablova na zadnjoj strani TV-a kada se koristi nosač za montažu na zid (nije
isporučen).
18SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\040TRO.fm
Dijagnostička provera
Opšta dijagnostička provera za probleme kao
što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuta slika,
TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja
sledeće korake.
1
2
Restartujte TV pritiskanjem tastera za
uključivanje na daljinskom upravljaču sve dok
se ne pojavi poruka. TV će se restartovati. Ako
TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno
stanje, pokušajte sa iskopčate TV sa kabla
napajanja na dva minuta, a zatim ga ponovo
priključite.
Pogledajte Meni za pomoć pritiskom na HELP
na daljinskom upravljaču.
3
Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje
softvera.
4
Posetite Sony veb sajt za podršku (informacije
se nalaze na zadnjem poklopcu).
Kada se pojavi poruka [Dostupna je novo
ažuriranje softvera TV sistema...].
Sony strogo preporučuje da ažurirate softver za
TV biranjem [Ažuriraj odmah]. Ova ažuriranja
softvera poboljšavaju performanse vašeg TV-a
ili dodaju nove funkcije.
Pojaviće se sledeći ekran [Updating…]
(Ažuriranje…) a osvetljenje LED treperi belo dok
se softver ažurira.
Updating...
Updating...
masterpage: Right
Problemi i rešenja
Kada LED osvetljenje treperi crveno.
 Izbrojite koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ponovo podignite sistem TV-a isključivanjem
kabla napajanja na dva minuta, a zatim uključite
TV.
Ako problem i dalje postoji, iskopčajte kabl
napajanja a zatim se obratite se svom dileru ili
servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi.
SR
Nije moguć prijem putem zemaljske/
kablovske usluge.
LT
 Proverite antensku (krovnu)/kablovsku vezu i
podešavanja pojačala.
 Izaberite zemaljsku/kablovsku uslugu pritiskom
na DIGITAL/ANALOG na daljinskom upravljaču.
Ako usluga emitovanja nije prikazana, pritisnite
TV a zatim pritisnite DIGITAL/ANALOG.
 Moguće je da je zemaljski signal prigušen ako u
blizini postoji drugi jak signal. Postavite
[LNA (kanal ---)] na [Isključeno] u podešavanjima
za digitalno podešavanje.
 Nakon preseljenja u novu kuću ili prilikom
pokušaja prijema novih usluga, pokušajte
pretragu usluga biranjem [Podešavanje digitalnih
programa].
Nije moguć prijem putem satelitske usluge.
 Proverite vezu satelitskog kabla.
 Kada se pojavi poruka [Nema signala.
Detektovano je preopterećenje LNB-a...]
iskopčajte kabl napajanja. Zatim proverite da li je
satelitski kabl oštećen i da li satelitska linija
signala ima kratki spoj u satelitskom konektoru.
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
Ne isključujte kabl napajanja za vreme
ažuriranja softvera. Ako to učinite, ažuriranje
softvera se možda neće završiti u potpunosti i to
može prouzrokovati nepravilan rad softvera.
Ažuriranja softvera mogu da traju do 15 minuta.
Kada uključite, TV možda neće moći da se
uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete
taster za uključivanje na daljinskom
upravljaču ili TV-u.
Potrebno je nešto vremena da se pokrene
sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga
ponovo aktivirajte.
EE
Zaboravljena je roditeljska zaštita za lozinku
za emitovanje.
 Unesite 9999 PIN kôd i izaberite [Promena PIN
kôda].
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u
taj prostor.
19SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\040TRO.fm
masterpage: Left
/o COMPONENT IN
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelitski*: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja
PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video), NTSC4.43
(Samo video)
Pokrivenost kanala
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kablovski
Digitalni: UHF/VHF/kablovski
Satelitski*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Zvučni izlaz
KD-75XE94xx, KD-65XE93xx: 10 W + 10 W + 10 W +
10 W + 10 W + 10 W
KD-55XE93xx: 5 W + 5 W + 10 W + 10 W + 10 W +
10 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan u
zavisnosti od zemalja/regiona.)
Bluetooth verzija 4.1
Frekvencijski opseg: WLAN 2,4 GHz/5 GHz,
Bluetooth 2,4 GHz
Jačina predajnika radio frekvencije: 100 mW MAKS
Verzija TV softvera:
PKG_.___.____EUA
Pritisnite HELP na daljinskom upravljaču da biste
videli verziju softvera.
* Nemaju svi TV aparati DVB-T2 ili DVB-S/S2 tehnologiju
ili terminal za satelitsku antenu.
Priključci za ulaz/izlaz
Antena (vazdušna)/kabl
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena
YPBPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
t AV IN 2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržavaju 4K rezoluciju,
HDCP 2.2-kompatibilan)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*1 3840 × 2160p se prikazuje kada je ulaz 4096 ×
2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (povratni audio kanal) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz, 16 bita, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz, 16 bita, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini džek)
AUDIO OUT
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
1,
2,
3 (HDD REC)*1
Port USB uređaja (
3 USB HDD uređaj za
funkciju REC)
USB port 1 i 2 podržavaju USB velike brzine
(USB2.0).
USB port 3 podržava USB super brzine (USB3.0).
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i
kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)
DC IN 24 V (samo kod modela sa
spoljnim strujnim adapterom)
Ulaz strujnog adaptera
IR BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabl (mini džek)
Ženski konektor F-tipa, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
t/o AV IN 1
Video/audio ulaz (mini džek)
20SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\040TRO.fm
masterpage: Right
Ostalo
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
Opcioni pribor
sa postoljem za sto
Nosač za montažu na zid: SU-WL845
(Samo KD-75XE94xx, KD-65XE93xx)
Nosač za montažu na zid: SU-WL840
(Samo KD-55XE93xx)
Nosač za montažu na zid: SU-WL450
(Samo KD-65/55XE93xx)
Radna temperatura
KD-75XE94xx: 167,3 × 103,7 × 32,5 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 91,3 × 29,5 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 79,0 × 28,2 cm
bez postolja za sto
KD-75XE94xx: 167,3 × 96,2 × 6,2 cm
KD-65XE93xx: 145,1 × 83,8 × 3,9 cm
KD-55XE93xx: 123,2 × 71,5 × 4,0 cm
0 ºC - 40 ºC
Radna vlažnost vazduha
10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Napajanje
osim za model sa isporučenim strujnim
adapterom
220 V - 240 V AC, 50 Hz
samo kod modela sa spoljnim strujnim
adapterom
24 V DC jednosmernog napona sa strujnim
adapterom
Ulazno napajanje: 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-75XE94xx: B
KD-65XE93xx: A
KD-55XE93xx: B
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KD-75XE94xx: 189,3 cm / 75 inča
KD-65XE93xx: 163,9 cm / 65 inča
KD-55XE93xx: 138,8 cm / 55 inča
Potrošnja
U režimu [Standardno]
KD-75XE94xx: 298 W
KD-65XE93xx: 164 W
KD-55XE93xx: 137 W
U režimu [Živopisna]
KD-75XE9405: 495 W
KD-65XE9305: 294 W
KD-55XE9305: 227 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*2
KD-75XE94xx: 413 kWh
KD-65XE93xx: 227 kWh
KD-55XE93xx: 190 kWh
Potrošnja u režimu pripravnosti*3*4
0,50 W (27 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
Nominalne vrednosti izlaza
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
Težina (približ.)
EE
sa postoljem za sto
KD-75XE94xx: 47,6 kg
KD-65XE93xx: 42,4 kg
KD-55XE93xx: 32,6 kg
SR
LT
bez postolja za sto
KD-75XE94xx: 42,8 kg
KD-65XE93xx: 38,2 kg
KD-55XE93xx: 28,6 kg
HR
*1 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
*2 Godišnja potrošnja energije, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se
televizor koristi.
*3 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se postiže
kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*4 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se
povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.
Napomene
• Nemojte vaditi poklopac iz TV CAM (Modul uslovnog
pristupa) otvora osim da biste umetnuli smart karticu
koja se stavlja u CAM.
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i
kablovski), interaktivne usluge i mrežne
funkcije možda neće biti dostupne u svim
zemljama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene ili možda
neće pravilno delovati kod nekih
dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki
dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalno emitovanje
pomoću kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC i H.265/HEVC, ali nije moguće
garantovati kompatibilnost sa svim
operaterima/uslužnim signalima jer se
ona, vremenom, može promeniti.
21SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
SI
SR
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\040TRO.fm
masterpage: Left
Informacije o zaštitnim znacima
• Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i dvostruki D simbol su
zaštitni znaci kompanije Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA” i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote, i logo „Powered by
Gracenote“ su registrovani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci kompanije Gracenote u SAD
i/ili drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i Wi-Fi CERTIFIED logotip
su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Wi-Fi Alliance.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su
registrovani zaštitni znaci kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane kompanije Sony
Corporation je po licenci.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident je
registrovani zaštitni znak kompanije USB
Implementers Forum, Inc.
22SR
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
D:\_SONY TV\KP\SY17_KP_EU_RG_121\4689559321\06_4689559321_SR\040TRO.fm
masterpage: Blank.L
KD-75XE94xx / 65XE93xx / 55XE93xx
4-689-559-32(1)
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫•המונחים ‪ HDMI‬ו‪HDMI High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית‬
‫ובארצות אחרות‪.‬‬
‫מ‪ .Dolby Laboratories-‬‬
‫•מיוצר ברישיון ‪.‬‬
‫‪ ,Dolby Audio ,Dolby‬וסמל ה‪ D-‬הכפול הם‬
‫סימנים מסחריים של ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫הם סימנים מסחריים‬
‫•"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫של ‪.Sony Corporation‬‬
‫•‪Gracenote ,Gracenote eyeQ ,Gracenote‬‬
‫‪ ,Gracenote Video Explore, VideoID‬הסמל‬
‫והטקסט ‪ Gracenote‬והסמל "‪Powered by‬‬
‫‪ "Gracenote‬הם סימנים מסחריים רשומים או‬
‫סימנים מסחריים של ‪ Gracenote‬בארצות הברית‬
‫ובארצות אחרות‪.‬‬
‫• •‪Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016‬‬
‫‪Opera TV AS. All rights reserved.‬‬
‫•‪Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi‬‬
‫‪ Protected Setup‬והלוגו ‪Wi-Fi CERTIFIED‬‬
‫הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•לפטנטים של‪ ,DTS.‬ראה‬
‫‪ http://patents.dts.com..‬מיוצר ברישיון מ‪-‬‬
‫‪DTS, Inc..‬‬
‫‪ ,DTS‬הסמל והשילוב של ‪ DTS‬והסמל יחד הם‬
‫סימנים מסחריים רשומים‪ ,‬ו‪DTS Digital-‬‬
‫‪ Surround‬הוא סימן מסחרי של ‪© DTS, Inc.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪ .‬‬
‫•סימן המילה ®‪ Bluetooth‬והסמלים הם סימנים‬
‫מסחריים בבעלות ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל‬
‫שימוש בסימנים אלה על ידי ‪Sony Corporation‬‬
‫נעשה ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות‬
‫מסחריים אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫™‪ DiSEqC‬הוא סימן מסחרי של ‪ .EUTELSAT‬‬
‫• ‪.‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0 -‬טלוויזיה זו‬
‫לא נועדה לשלוט באנטנות ממונעות‪.‬‬
‫•‪ TUXERA‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Tuxera‬‬
‫‪ Inc.‬בארה"ב ובארצות אחרות‪.‬‬
‫•הסמל ‪ USB-IF SuperSpeed USB Trident‬הוא‬
‫סימן מסחרי רשום של‪USB Implementers.‬‬
‫‪Forum, Inc.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪21‬‬
‫‪HE‬‬
‫חשמל‪ ,‬נתוני מוצר ואחרים‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫דרישות חשמל‬
‫למעט דגם עם מתאם מתח מצורף‬
‫‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫דגמים עם מתאם מתח מצורף בלבד‬
‫‪ 24‬וולט ‪ DC‬עם מתאם מתח‬
‫דירוג‪ :‬כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫סיווג צריכת אנרגיה יעילה‬
‫*‪3‬‬
‫*‪4‬‬
‫‬
‫גודל מסך (נמדד באלכסון) (מקורב)‬
‫‪ 189.3 :KD-75XE94xx‬מ״ס ‪ 75 /‬אינץ‬
‫‪ 163.9 :KD-65XE93xx‬מ״ס ‪ 65 /‬אינץ‬
‫‪ 138.8 :KD-55XE93xx‬מ״ס ‪ 55 /‬אינץ‬
‫צריכת חשמל‪.‬‬
‫במצב [רגיל]‬
‫‪ 298 :KD-75XE94xx‬ואט‬
‫‪ 164 :KD-65XE93xx‬ואט‬
‫‪ 137 :KD-55XE93xx‬ואט‬
‫במצב [תמונה עשירה]‬
‫‪2‬‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית בממוצע*‬
‫‪ 413 :KD-75XE94xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 227 :KD-65XE93xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 190 :KD-55XE93xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪4 3‬‬
‫צריכת חשמל במצב המתנה* *‬
‫‪ 0.50‬ואט (‪ 27‬ואט במצב עדכון תוכנה‪)EPG/‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 3,840‬נקודות (אופקי) × ‪ 2,160‬שורות (אנכי)‬
‫דירוג יציאה‬
‫‪ 5 :USB 1/2‬וולט‪ 500 , ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫‪ 5 :USB 3‬וולט‪ 900 , ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫מידות (בקירוב) (ר' ‪ X‬ג' ‪ X‬ע')‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 32.5 × 103.7 × 167.3 :KD-75XE94xx‬ס"מ‬
‫‪ 29.5 × 91.3 × 145.1 :KD-65XE93xx‬ס"מ‬
‫‪ 28.2 × 79.0 × 123.2 :KD-55XE93xx‬ס"מ‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 6.2 × 96.2 × 167.3 :KD-75XE94xx‬ס"מ‬
‫‪ 3.9 × 83.8 × 145.1 :KD-65XE93xx‬ס"מ‬
‫‪ 4.0 × 71.5 × 123.2 :KD-55XE93xx‬ס"מ‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪20‬‬
‫‪HE‬‬
‫מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫צריכת אנרגיה לשנה‪ ,‬בהתבסס על צריכת האנרגיה של‬
‫הטלוויזיה כאשר היא פועלת ‪ 4‬שעות ביום ‪ 365‬ימים‪ .‬‬
‫צריכת האנרגיה בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה‬
‫סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים‪.‬‬
‫צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה‬
‫מחוברת לרשת‪.‬‬
‫הערה‬
‫•אין להסיר את כיסוי החריץ של ה‪( TV CAM-‬רכיב גישה‬
‫מותנית) למעט על מנת להכניס כרטיס חכם שמותאם‬
‫ל‪.CAM-‬‬
‫•זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות‪/‬אזור‪/‬דגם‬
‫טלוויזיה‪/‬מלאי‪.‬‬
‫•העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫הערות על פונקציות של טלוויזיה‬
‫דיגיטלית‬
‫‪ 495 :KD-75XE9405‬ואט‬
‫‪ 294 :KD-65XE9305‬ואט‬
‫‪ 227 :KD-55XE9305‬ואט‬
‫‪ 47.6 :KD-75XE94xx‬ק״ג‬
‫‪ 42.4 :KD-65XE93xx‬ק״ג‬
‫‪ 32.6 :KD-55XE93xx‬ק״ג‬
‫*‪1‬‬
‫‬
‫*‪2‬‬
‫‬
‫‬
‫‪B :KD-75XE94xx‬‬
‫‪A :KD-65XE93xx‬‬
‫‪B :KD-55XE93xx‬‬
‫משקל (בקירוב)‬
‫‪ 42.8 :KD-75XE94xx‬ק״ג‬
‫‪ 38.2 :KD-65XE93xx‬ק״ג‬
‫‪ 28.6 :KD-55XE93xx‬ק״ג‬
‫•טלוויזיה דיגיטלית (חיבור ‪ DVB‬קרקעי‪ ,‬לוויני‬
‫וכבל)‪ ,‬תכונות שירותים אינטראקטיביים ורשת‬
‫עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או‬
‫איזורים‪ .‬יכול ולא ניתן יהיה להפעיל תכונות‬
‫מסוימות או לא לפעול בצורה תקינה עם חלק‬
‫מהספקים וסביבות תקשורת‪ .‬חלק מספקי שירותי‬
‫הטלוויזיה עשויים לגבות תשלום עבור השירותים‬
‫שלהם‪.‬‬
‫•טלוויזיה זו תומכת בשידור דיגיטלי עם מקודדי‬
‫‪ H.264/MPEG-4 AVC ,MPEG-2‬ו‪/H.265-‬‬
‫‪ ,HEVC‬אך לא ניתן להבטיח תאימות עם כל‬
‫אותות מפעיל‪/‬שירות אשר עשויים להשתנות‬
‫במשך הזמן‪.‬‬
‫‪AV IN 2 t‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪( LCD‬צג גבישי נוזלי)‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪I ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלי‪DVB-T/DVB-C:‬‬
‫‪*DVB-T2‬‬
‫לוויין*‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫שיטת שידור‬
‫‪( NTSC3.58 ,SECAM ,PAL‬רק וידאו)‪NTSC4.43 ,‬‬
‫(רק וידאו)‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫דיגיטלי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫לוויין*‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה‪-‬הרץ‬
‫פלט שמע‬
‫‪ 10 :KD-75XE94xx, KD-65XE93xx‬ואט ‪ 10 +‬ואט ‪+‬‬
‫‪ 10‬ואט ‪ 10 +‬ואט ‪ 10 +‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫‪ 5 :KD-55XE93xx‬ואט ‪ 5 +‬ואט ‪ 10 +‬ואט ‪ 10 +‬ואט ‪+‬‬
‫‪ 10‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫פרוטוקול ‪IEEE802.11ac/a/b/g/n‬‬
‫(ייתכן ש‪ IEEE802.11ac-‬לא יהיה זמין בארצות‪/‬אזורים‬
‫מסוימים‪).‬‬
‫גרסת ‪Bluetooth 4.1‬‬
‫פס(י) תדר‪Bluetooth 2.4 GHz ,WLAN 2.4/5 GHz :‬‬
‫משדר מתח תדר רדיו‪ 100 :‬מילי‪-‬ואט מרבי‬
‫גרסת תוכנה של הטלוויזיה‪:‬‬
‫‪PKG_.___.____EUA‬‬
‫הקש על ‪ HELP‬בשלט הרחוק כדי לדעת מהי גרסת‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫*לא כל מכשירי הטלוויזיה כוללים טכנולוגיית ‪ DVB-T2‬או‬
‫‪ DVB-S/S2‬או חיבור לאנטנת לוויין‪.‬‬
‫שקעי קלט‪/‬פלט‬
‫אנטנה‪/‬כבלים‬
‫חיבור חיצוני ‪ 75‬אוהם עבור ‪VHF/UHF‬‬
‫אנטנת לוויין‬
‫מחבר נקבה ‪ 75 ,F-Type‬אוהם‪.‬‬
‫‪ 13 LNB ,DiSEqC 1.0‬וולט ‪ 18 /‬וולט וטון של ‪ 22‬קילו‪-‬‬
‫הרץ‪.Single Cable Distribution EN50494 ,‬‬
‫‪AV IN 1 t/o‬‬
‫קלט וידאו‪/‬שמע (שקע מיני)‬
‫‪/o‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪( YPBPR‬וידאו קומפוננט)‪ 60 ,50( 1080p :‬הרץ)‪1080i ,‬‬
‫(‪ 60 ,50‬הרץ)‪ 60 ,50( 720p ,‬הרץ)‪480i ,480p ,576i ,576p ,‬‬
‫כניסת שמע (שקעי ‪(RCA‬‬
‫כניסת וידאו (שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪(Y‬‬
‫‪( HDMI IN 1, 2, 3, 4.‬תומך ברזולוציית ‪ ,4K‬תואם‬
‫‪)HDCP 2.2‬‬
‫וידאו‪:‬‬
‫‪ 60 ,50( 2160p × 4096.‬הרץ) * *‪2160p × 4096 ,‬‬
‫‪ 24(.‬הרץ)‪ 60 ,50( 2160p × 3840 ,*1‬הרץ)‪,*2‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24( 2160p × 3840.‬הרץ)‪,50 ,30( 1080p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ 60 ,50( 1080i ,24p/1080 ,‬הרץ)‪,50 ,30( 720p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,24p/720 ,‬פורמטים‬
‫של מחשב אישי‬
‫‪1 2‬‬
‫* ‪ 2160p × 3840 1‬מוצג כאשר הקלט הוא ‪.2160p × 4096‬‬
‫*‪ HDMI IN 2/3 2‬בלבד‪.‬‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪,96 ,88.2 ,48 ,44.1 ,32 :‬‬
‫‪ 176.4.‬ו‪ 20 ,16 ,kHz 192-‬ו‪ 24-‬סיביות‪,Dolby Digital ,‬‬
‫‪ Dolby Digital Plus‬ו‪DTS-‬‬
‫‪ HDMI IN 3) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪ PCM(.‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪ 16 ,kHz 48 :‬סיביות‪,‬‬
‫‪)DTS ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital‬‬
‫(‪(DIGITAL AUDIO OUT (OPTICA‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי ‪ PCM(.‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪,kHz 48 :‬‬
‫‪ 16‬סיביות‪)DTS ,Dolby Digital ,‬‬
‫‪( /‬מיני תקע סטראו)‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫אוזניות‪ ,‬יציאת שמע‪ ,‬סאב וופר‬
‫‪,1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪*)HDD REC( 3‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪ HDD USB 3‬התקן‬
‫שקע כניסת התקן‪( USB.‬‬
‫עבור תכונת הקלטה)‬
‫יציאות‪ USB 1.‬ו‪ 2-‬תומכות ב‪High Speed USB-‬‬
‫(‪.)USB2.0‬‬
‫יציאת‪ USB 3.‬תומכת ב‪ Super Speed USB -‬‬
‫(‪.)USB3.0‬‬
‫יציאת ‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫ ‪LAN‬‬
‫מתאם ‪( 100BASE-TX/10BASE-T‬תלוי בסביבת‬
‫הפעולה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪ .‬‬
‫קצב התקשורת ואיכות התקשורת של ‪10BASE-‬‬
‫‪ 100BASE-TX/T‬לא מובטחים עבור טלוויזיה זו‪).‬‬
‫‪( DC IN 24 V‬דגמים עם מתאם מתח מצורף‬
‫בלבד)‬
‫כניסת מתאם מתח‬
‫‪1‬‬
‫‪*IR BLASTER‬‬
‫כניסת כבל ‪( IR Blaster‬שקע מיני)‬
‫אחרים‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪,KD-75XE94xx( SU-WL845.:‬‬
‫‪ KD-65XE93xx‬בלבד)‬
‫מתלה קיר‪ KD-55XE93xx( SU-WL840 :‬בלבד)‬
‫מתלה קיר‪ KD-65/55XE93xx( SU-WL450 :‬בלבד)‬
‫טמפרטורת פעולה‬
‫‪40 ºC – 0 ºC‬‬
‫לחות פעולה‬
‫‪( RH 80% – 10%‬ללא עיבוי)‬
‫‪19‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫איתור תקלות‬
‫פתרון בעיות כללי לבעיות כגון‪ :‬מסך שחור‪ ,‬ללא עוצמת‬
‫קול‪ ,‬תמונה קפואה‪ ,‬הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת‬
‫אבדה‪ ,‬יש לבצע את השלבים הבאים‪.‬‬
‫‪1 1‬להפעיל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק עד שתופיע הודעה‪ .‬‬
‫הטלוויזיה תופעל מחדש‪ .‬אם הטלוויזיה לא‬
‫מתאוששת‪ ,‬נסה לנתק אותה מכבל החשמל למשך‬
‫שתי דקות ולאחר מכן חבר אותה שוב‪.‬‬
‫‪2 2‬עיין בתפריט העזרה על ידי לחיצה על ‪HELP‬‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪3 3‬חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה‪.‬‬
‫‪4 4‬בקר באתר התמיכה של ‪( Sony‬המידע נמצא בכיסוי‬
‫האחורי)‪.‬‬
‫כאשר מופיעה ההודעה [עדכון חדש של תוכנת‬
‫המערכת זמין‪.]...‬‬
‫‪ Sony‬ממליצה בחום שתעדכן את תוכנת הטלוויזיה‬
‫שלך על ידי בחירה ב [עדכן כעת]‪ .‬עדכוני תוכנה אלו‬
‫משפרים את ביצועי הטלוויזיה או מוסיפים תכונות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫המסך הבא עם [‪( ]…Updating‬מעדכן…) יופיע ותאורת‬
‫ה‪ LED-‬תהבהב בלבן בזמן שהתוכנה מתעדכנת‪.‬‬
‫‪Updating...‬‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪.‬‬
‫‪‬מנה כמה פעמים היא מהבהבת (מרווח הזמן הוא שלוש‬
‫‪.‬‬
‫שניות)‪.‬‬
‫אתחל את הטלוויזיה על ידי ניתוק כבל החשמל למשך‬
‫שתי דקות ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה‪..‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה‪ ,‬נתק את כבל החשמל ופנה אל‬
‫המשווק או למרכז השירות של ‪ Sony‬עם מספר הפעמים‬
‫שתאורת ה‪ LED-‬הבהבה‪.‬‬
‫לא ניתן לקבל שירות יבשתי‪/‬כבלים‪.‬‬
‫‪‬בדוק את חיבור האנטנה (אווירי)‪/‬הכבל ואת הגדרות‬
‫מגבר המתח‪.‬‬
‫‪‬בחר שירות יבשתי‪/‬כבלים על ידי לחיצה על‪.‬‬
‫‪ DIGITAL/ANALOG‬בשלט הרחוק‪ .‬אם שירות‬
‫השידור אינו מוצג‪ ,‬לחץ על ‪ TV‬ולאחר מכן הקש‬
‫‪.DIGITAL/ANALOG‬‬
‫‪‬אות יבשתי חייב להיפסק אם יש אות חזק שמסופק‬
‫בקרבת מקום‪ .‬הגדר ])‪ [LNA (CH ---‬ל‪[-‬כבוי] בהגדרות‬
‫כוונון דיגיטליות‪.‬‬
‫‪‬לאחר מעבר לבית החדש או ניסיון לקבל שירותים‬
‫חדשים‪ ,‬נסה חיפוש שירות על ידי בחירת [כוונון דיגיטלי]‏‪.‬‬
‫לא ניתן לקבל את שירות הלוויין‪.‬‬
‫‪‬בדוק את חיבור כבל הלוויין‪.‬‬
‫‪‬כאשר ההודעה [אין אות‪ .‬זוהה עומס יתר של ‪ ]...LNB‬‬
‫מוצגת‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬וודא שכבל‬
‫הלוויין אינו פגום ושמעגל חשמלי לא פגע בשורת אות‬
‫הלוויין שבמחבר הלוויין‪.‬‬
‫השלט הרחוק לא מתפקד‪.‬‬
‫‪‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫נעילת ההורה לסיסמת השידור נשכחה‪.‬‬
‫‪‬הזן ‪ 9999‬לקבל קוד ‪ PIN‬ובחר [שנה קוד ‪]PIN‬‏‪.‬‬
‫האזור סביב הטלוויזיה מתחמם‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל במהלך עדכון התוכנה‪ .‬ניתוק‬
‫מחשמל עלול למנוע הורדה מלאה של עדכון התוכנה‬
‫וכתוצאה ייתכן שהתוכנה לא תפעל כהלכה‪ .‬עדכוני‬
‫תוכנה עשויים להימשך עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהיא לא‬
‫תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט‬
‫הרחוק או בטלוויזיה עצמה‪.‬‬
‫נדרש זמן להפעלת המערכת‪ .‬המתן כדקה ולאחר מכן‬
‫לחץ שוב‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪HE‬‬
‫מתחמם‪ .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬בעת שימוש ממושך בטלוויזיה‪ ,‬האזור שסביבה‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫‪5 5‬נתק את המעמד השולחני מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫הערה‬
‫•אם נעשה שימוש במברג חשמלי‪ ,‬כוון את המומנט בערך ‪ 1.5‬ניוטון‪/‬מטר (‪ 15‬קג"כ ס"מ)‪.‬‬
‫•הקפד להדק את אביזר המתלה הקיר בעת החיבור לטלוויזיה‪ .‬השתמש רק במברג ראש שטוח כדי להתקין את אביזר מתלה הקיר‪ .‬‬
‫שימוש בכלי אחר עלול לגרום להידוק יתר של אביזר מתלה הקיר ולגרם נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫•לא ניתן להשתמש בחלק ממחזיקי הכבלים שמאחורי הטלוויזיה בזמן השימוש במתלה קיר (לא סופק)‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪3 3‬חבר את אביזר המתלה הקיר (סופק עם הטלוויזיה) אל החלק האחורי של הטלוויזיה (כדי שתהיה‬
‫מקבילה לקיר)‪ KD-55XE93xx( .‬בלבד)‬
‫)‪VS(S‬‬
‫‪ 1.5‬ניוטון‪/‬מטר (‪ 15‬קג"כ ס"מ)‬
‫)‪VS(L‬‬
‫‪4 4‬חבר את מתלה הקיר (לא סופק) בעזרת הברגים (לא סופקו)‪.‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫מתלה קיר (לא סופק)‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫‪KD-55XE93xx‬‬
‫מתלה קיר (לא סופק)‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫‪16‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪ KD-55XE93xx ,KD-75XE94xx‬בלבד‬
‫ניתן להתקין את הטלוויזיה על מתלה קיר (לא מסופק) היישר מתוך הקופסה‪.‬‬
‫הכן את הטלוויזיה למתלה הקיר לפני חיבור הכבלים‪.‬‬
‫רק מתקין מקצועי שהוכשר לקבוע את חוזק הקיר להרכבת משקל הטלוויזיה יכול להתקין מוצר זה‪ .‬אם הטלוויזיה לא‬
‫תאובטח כהלכה במהלך ההתקנה‪ ,‬היא עלולה ליפול ולגרום לחבלה חמורה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק או חבלה שנגרמו‬
‫בשל טיפול לא נכון או התקנה שגויה‪ ,‬או התקנת כל מוצר אחר שאינו צוין‪ .‬זכויותיך המעוגנות בחוק (אם רלוונטי) לא‬
‫ייפגעו‪.‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומסיבות בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שההתקנה של הטלוויזיה על הקיר תתבצע על‪-‬ידי‬
‫גורם מוסמך‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫•עקוב אחר ההנחיות המסופקות עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך‪.‬‬
‫•הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עדי שתהיה מוכן לחבר את המעמד השולחני‪ .‬‬
‫יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים‪.‬‬
‫•יש לוודא שיש מספיק שטח בקיר עבור הטלוויזיה ושהוא יכול לתמוך במשקל של לפחות פי שישה ממשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הסר את הכיסוי למעמד ואת כיסויי החיבור‪.‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫‪KD-55XE93xx‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫‪KD-55XE93xx‬‬
‫‪15‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את אביזר המתלה הקיר (סופק עם הטלוויזיה) אל החלק האחורי של הטלוויזיה (כדי שתהיה‬
‫מקבילה לקיר)‪.‬‬
‫)‪VS(S‬‬
‫)‪VS(L‬‬
‫‪ 1.5‬ניוטון‪/‬מטר (‪ 15‬קג"כ ס"מ)‬
‫הערה‬
‫•אם נעשה שימוש במברג חשמלי‪ ,‬כוון את המומנט בערך ‪ 1.5‬ניוטון‪/‬מטר (‪ 15‬קג"כ ס"מ)‪.‬‬
‫•הקפד להדק את אביזר המתלה הקיר בעת החיבור לטלוויזיה‪ .‬השתמש רק במברג ראש שטוח כדי להתקין את אביזר מתלה הקיר‪ .‬‬
‫שימוש בכלי אחר עלול לגרום להידוק יתר של אביזר מתלה הקיר ולגרם נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪)KD-55XE93xx( SU-WL840 ,)KD-75XE94xx, KD-65XE93xx( SU-WL845‬‬
‫הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫‪KD-65/55XE93xx‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪ KD-65/55XE93xx( SU-WL450‬בלבד)‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪HE‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫השימוש במתלה הקיר האופציונלי‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מראה רק את השלבים להכנת ההתקנה של הטלוויזיה‪ ,‬לפני התקנתה על‬
‫הקיר‪ .‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני‬
‫משנה מורשים של ‪ .Sony‬אל תנסה להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלני משנה‪:‬‬
‫יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה‪ ,‬תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר‪.‬‬
‫רק מתקין מקצועי שהוכשר לקבוע את חוזק הקיר להרכבת משקל הטלוויזיה יכול להתקין מוצר זה‪ .‬אם הטלוויזיה לא‬
‫תאובטח כהלכה במהלך ההתקנה‪ ,‬היא עלולה ליפול ולגרום לחבלה חמורה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק או חבלה שנגרמו‬
‫בשל טיפול לא נכון או התקנה שגויה‪ ,‬או התקנת כל מוצר אחר שאינו צוין‪ .‬זכויותיך המעוגנות בחוק (אם רלוונטי) לא‬
‫ייפגעו‪.‬‬
‫השתמש בכן ההרכבה ‪( SU-WL845‬לא מסופק) (‪KD-75XE94xx‬‏‪ KD-65XE93xx ,‬בלבד)‪( SU-WL840 ,‬לא מסופק)‬
‫(‪ KD-55XE93xx‬בלבד) או ‪( SU-WL450‬לא מסופק) (‪ KD-65/55XE93xx‬בלבד) כדי להתקין את הטלוויזיה לקיר‪.‬‬
‫בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬עיין גם במדריך הוראות ההפעלה וההתקנה שמצורף למתלה הקיר‪.‬‬
‫הערה‬
‫•הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫•יש לוודא שיש מספיק שטח בקיר עבור הטלוויזיה ושהוא יכול לתמוך במשקל של לפחות פי שישה ממשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫להוראות התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר‪ ,‬עיין באתר הבא‪:‬‬
‫‪www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual‬‬
‫הסר את הכיסוי למעמד ואת כיסויי החיבור‪.‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫‪KD-65XE93xx‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪KD-55XE93xx‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪,USB 1/2‬‬
‫‪*3(HDD REC) USB 3‬‬
‫ •חיבור התקן ‪ USB‬גדול עלול להפריע להתקנים‬
‫מחוברים אחרים הסמוכים לו‪.‬‬
‫ •בעת חיבור התקן‪ USB.‬גדול‪ ,‬חבר ליציאת‬
‫‪.1 USB‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‬
‫‪/ AUDIO OUT ‬‬
‫ •תומך אך ורק בשקע סטריאו מיני בעל שלושה‬
‫פינים‪.‬‬
‫ •כדי לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הציוד‬
‫המחובר לחץ על‪ .HOME.‬בחר ]תורדגה[ ‪T‬‬
‫]עמש[ ‪] T‬עמש תאיצי‪/‬תוינזוא[ ולאחר מכן בחר‬
‫בפריט הרצוי‪.‬‬
‫‪/o AV IN 1 ‬‬
‫ •לחיבור מרוכב‪ ,‬השתמש בכבל מאריך אנלוגי‬
‫(לא סופק)‪.‬‬
‫ •‬
‫‬
‫‬
‫‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫•מספק גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום‪ .‬לקבלת‬
‫פרטים‪ ,‬עיין במדריך ההוראות שהגיע עם‬
‫ה‪.CAM-‬‬
‫•אל תכניס את הכרטיס החכם ישירות לתוך חריץ‬
‫ה‪ CAM-‬של הטלוויזיה‪ .‬יש להתאימו לתוך‬
‫ה‪ CAM-‬שסיפק לך הסוכן המורשה‪.‬‬
‫•בארצות‪/‬אזורים מסוימים אין תמיכה ב‪ .CAM-‬‬
‫בדוק עם הסוכן המורשה שלך‪.‬‬
‫•הודעת ‪ CAM‬עשויה להופיע בעת מעבר לתוכנית‬
‫דיגיטלית לאחר שימוש באינטרנט וידאו‪.‬‬
‫** *בעת חיבור ציוד מונו‪ ,‬חבר לשקע השמע (‪.L (MONO‬‬
‫** *להתקן חיצוני שיש לו רק ‪ ,SCART AV OUT‬השתמש‬
‫במתאם ‪.SCART-RCA‬‬
‫** *מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫‪ 3.5‬מ"מ‬
‫‪1 2 3 4‬‬
‫‪L :1‬‬
‫‪ :2‬וידאו‬
‫‪ :3‬הארקה‬
‫‪R :4‬‬
‫‪*3IR BLASTER ‬‬
‫‪HDMI IN 1/2/3/4 ‬‬
‫ •בעת חיבור מערכת שמע דיגיטלית שתואמת‬
‫לטכנולוגיית ערוץ שמע חוזר ‪ ,)ARC(.‬השתמש‬
‫ב‪ .HDMI IN 3 -‬אחרת‪ ,‬יש צורך בחיבור נוסף‬
‫עם יציאת‪DIGITAL AUDIO OUT.‬‬
‫(‪.)OPTICAL‬‬
‫ •‬
‫< ‪ 12‬מ"מ‬
‫< ‪ 21‬מ"מ‬
‫‪‬‬
‫(קלט לוויין)‪(  ,‬קלט ‪)RF‬‬
‫ •חיבורים יבשתיים‪/‬כבלים ולוויין‪ .‬שלבי החיבור‪:‬‬
‫‪ T SUB.‬אנטנה ‪MAIN T‬‬
‫ •עבור שקע ‪ ,SUB.‬חבר רק כאשר אתה משתמש‬
‫במצב טיונר כפול‪ ,‬למעט ‪Single Cable‬‬
‫‪.Distribution EN50494‬‬
‫‪11‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫תרשים חיבור‬
‫לקבלת מידע נוסף על חיבורים‪ ,‬עיין במדריך העזרה על ידי לחיצה על ‪ HELP‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫רכיב גישה‬
‫מותנית‬
‫מצלמת תמונות‬
‫דיגיטלית‪/‬מצלמת‬
‫וידאו‪/‬אחסון ‪USB‬‬
‫אוזניות‪/‬מערכת שמע‬
‫ביתית‪/‬סאב וופר‬
‫מכשיר וידאו‪/‬ציוד‬
‫למשחקי וידאו‪/‬נגן ‪/DVD‬‬
‫מצלמת וידאו‬
‫‪IR Blaster‬‬
‫מערכת שמע ביתית‬
‫עם קלט שמע אופטי‬
‫תאיצי םע ‪ DVD‬ןגנ‬
‫טננופמוק‬
‫‪*1‬‬
‫מכשיר וידאו‪/‬ציוד‬
‫למשחקי וידאו‪/‬נגן ‪/DVD‬‬
‫‪2‬‬
‫מצלמת וידאו‪/‬ממיר*‬
‫התקן ‪HDMI‬‬
‫התקן מערכת‬
‫מצלמת תמונות‬
‫דיגיטלית‪/‬מצלמת ‪ HDMI‬שמע‬
‫ביתית‬
‫וידאו‪/‬אחסון ‪USB‬‬
‫עם התקן‬
‫‪ARC/‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫התקן‬
‫‪HDMI‬‬
‫כבלים‪/‬אנטנה‪/‬‬
‫ממיר‬
‫נתב‬
‫< ‪ 14‬מ"מ‬
‫< ‪ 14‬מ"מ‬
‫לוויין‬
‫‪10‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪Google Play ‬‬
‫‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."Google Play‬‬
‫‪( NETFLIX‬מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה‬
‫מסוימים בלבד)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בצע את הפעולה התואמת באותה עת‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ REC‬‬
‫הקלט את התוכנית הנוכחית באמצעות פונקציית‬
‫ההקלטה ב‪.USB HDD-‬‬
‫‪ACTION MENU ‬‬
‫הצג רשימה של פונקציות תלויות הקשר‪ .‬‬
‫‪HELP‬‬
‫הצג תפריט עזרה‪ .‬מכאן ניתן להגיע לתפריט‬
‫העזרה‪.‬‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."NETFLIX‬‬
‫לחצני צבעים‬
‫(הגדרת כתוביות)‬
‫הפעל או השבת כתוביות (כאשר תכונה זו זמינה)‪.‬‬
‫‬
‫‪HE‬‬
‫‪TITLE LIST‬‬
‫הצג את רשימת הכותרות‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫ •עבור לערוץ טלוויזיה או קלט מיישומים אחרים‪.‬‬
‫ •הפעל את הטלוויזיה כדי להציג ערוץ טלוויזיה‬
‫או קלט‪.‬‬
‫‪GUIDE/‬‬
‫מציג את מדריך התכניות הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪BACK/‬‬
‫‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫‬
‫הצג את תפריט הבית של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫‪DISCOVER‬‬
‫הצג את סרגל התוכן כדי לחפש תוכן‪.‬‬
‫‪( ////‬פריט שנבחר‪/‬הכנס)‬
‫‬
‫‪( –/+  ‬עוצמת שמע)‬
‫כוונן את עוצמת השמע‪.‬‬
‫‬
‫(עבור)‬
‫עבור הלוך וחזור בין שני ערוצים או מקורות קלט‪ .‬‬
‫הטלוויזיה עוברת לסירוגין בין הערוץ או מקור‬
‫הקלט הנוכחיים לבין הערוץ או מקור הקלט‬
‫האחרון שנבחר‪.‬‬
‫‪( ‬השתקה)‬
‫‬
‫השתק את הצליל‪ .‬לחץ שוב כדי לבטל את‬
‫ההשתקה‪.‬‬
‫‬
‫‪PROG +/–//‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬בחר את הערוץ‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬בחר את הדף הבא (‪ )‬או הקודם‬
‫(‪.)‬‬
‫‪AUDIO ‬‬
‫שנה את שפת התוכנית שבה אתה צופה כעת‪.‬‬
‫‬
‫‪///.//>/‬‬
‫הפעל תכני מדיה בטלוויזיה ובהתקן התואם‬
‫ל‪.BRAVIA Sync-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪HE‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק‬
‫צורת השלט הרחוק‪ ,‬מיקומו‪ ,‬זמינותו ותפקוד לחצן השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם‬
‫הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪MIC‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪/ ‬‬
‫(בחירת קלט‪/‬עצירת טקסט)‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬הצג ובחר את מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬עצור את הדף הנוכחי‪.‬‬
‫(מיקרופון)‬
‫‬
‫‬
‫‪EXIT‬‬
‫‬
‫חזור למסך הקודם כדי לצאת מהתפריט‪ .‬כאשר‬
‫שירות יישום אינטראקטיבי זמין‪ ,‬לחץ כדי לצאת‬
‫מהשירות‪.‬‬
‫השתמש בהפעלה קולית‪( .‬למשל‪ ,‬חפש סוגים שונים‬
‫של תוכן על ידי פקודה קולית‪).‬‬
‫‪( ‬מצב המתנה של הטלוויזיה)‬
‫‬
‫הפעל או כבה את הטלוויזיה (מצב המתנה)‬
‫‪DIGITAL/ANALOG‬‬
‫‬
‫עבור בין מצב דיגיטלי ואנלוגי‪.‬‬
‫‪TV/RADIO‬‬
‫‬
‫עבור בין שידורי טלוויזיה ורדיו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪SYNC MENU‬‬
‫הצג את תפריט הסנכרון של ‪.BRAVIA‬‬
‫‪ ‬לחצני מספרים‬
‫‬
‫‪/‬‬
‫(מידע‪/‬חשיפת טקסט)‬
‫הצג מידע‬
‫‬
‫‪( ‬טקסט)‬
‫הצג טקסט מידע‪.‬‬
‫חלקים ובקרות‬
‫בקרות ומחוונים‬
‫‪HE‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(  ‬הפעלה) ‪-/+/‬‬
‫‪‬‬
‫כאשר הטלוויזיה כבויה‪,‬‬
‫לחץ על ‪ ‬להפעלה‪.‬‬
‫‬
‫כאשר הטלוויזיה פעילה‪,‬‬
‫הקש ממושכות על ‪ ‬כדי לכבות‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ‬שוב ושוב כדי לשנות את הפונקציה‪,‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‪ +‬או ‪ −‬כדי‪:‬‬
‫ •שינוי עוצמת הצליל‪.‬‬
‫ •בחירת ערוץ‪.‬‬
‫ •בחירת מקור הקלט של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬חיישן שלט רחוק* ‪ /‬חיישן תאורה* ‪ /‬תאורת‬
‫‪LED‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬מאירה או מהבהבת בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך העזרה‪.‬‬
‫*אל תציב דבר בסמוך לחיישן‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪HE‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫•מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫•כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫להוציא את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫•ייתכן שטלוויזיות מסוימות כוללות תכונות שמחייבות להשאיר את‬
‫הטלוויזיה במצב המתנה כדי לא לפגוע בפעולה תקינה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫•אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫•הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪‬כבל החשמל ניזוק‪.‬‬
‫‪‬שקע החשמל אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫‪‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של טלוויזיית ה‪LCD-‬‬
‫בעת שימוש ממושך בטלוויזיית ה‪ LCD-‬סביבת הפנל מתחממת‪ .‬ייתכן‬
‫שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר לטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫•כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫•לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולחדור לתוך‬
‫הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫•לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי‬
‫אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל‬
‫או חומר מדביר‪ .‬השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם‬
‫חומרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫•אין לגעת בטלוויזיה בידיים מכוסות בחומר כימי כגון קרם ידיים או‬
‫קרם הגנה לשמש‪.‬‬
‫•מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫•בעת כוונון זווית הטלוויזיה‪ ,‬הזז אותה לאט כדי לא להזיז או להפיל‬
‫את הטלוויזיה מהמעמד השולחני שלה‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫•הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל ‪ RF‬שאורכו אינו עולה על ‪ 30‬מטרים עבור‬
‫יציאה קרקעית‪/‬לווינית‪.CATV/‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫•צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫•בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫ועד ‪ 7‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫•למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99 %-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור (אדום‪ ,‬כחול או ירוק) עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫•אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ייתכן שהתמונה תתעוות או שייגרם נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫•אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצביע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫•צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫•המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫•מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוקים‬
‫ולתקנות באזורך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪HE‬‬
‫ועד ‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫(איור המתייחס לתקע מסוג ‪)F‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫•אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי (קוצב לב וכו‘) כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫•למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫•יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק של ‪ 20‬ס"מ לפחות בין האנטנה של‬
‫התקן זה ובין גוף אדם‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫•שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫•השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬אנא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫•שמור על השלט הרחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫•אל תניח את השלט הרחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫•כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או‬
‫באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים‬
‫אחרים כגון עיתונים וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫האוורור חסום‪.‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫•אם אתה מבחין שמתאם המתח אינו תקין‪ ,‬נתק אותו מיד משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫•מכשיר הטלוויזיה מחובר אל רשת החשמל כל זמן שהוא מחובר לשקע‬
‫החשמל‪ ,‬אפילו כאשר מכשיר הטלוויזיה עצמו כבוי‪.‬‬
‫•מתאם המתח מתחמם לאחר שימוש ממושך וייתכן שהוא יהיה חם‬
‫למגע יד‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המפורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מיקומים‪:‬‬
‫•בחוץ (תחת קרני שמש ישירות)‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות‬
‫או עשן‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫סביבות‪:‬‬
‫•מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים (נרות וכו’)‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫כבל החשמל‬
‫השתמש בכבל החשמל ובשקע שלו כמפורט להלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪‬השתמש רק בכבל החשמל שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל החשמל כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או‬
‫לפני הזזתה‪.‬‬
‫‪‬הרחק את כבל החשמל ממקורות חום‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל החשמל ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ונמצא בסביבת לחות גבוהה‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪,‬‬
‫והדבר עלול לגרום לשרפה‪.‬‬
‫הערה‬
‫•אין להשתמש בכבל החשמל שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫•אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫•אין לשנות את כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוקו‪.‬‬
‫•אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫•אין להשתמש בשקע חשמל שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫הערה בנושא מתאם המתח (דגמים עם מתאם‬
‫מתח מצורף בלבד)‬
‫אזהרה‬
‫כדי להקטין את הסכנה לשריפה או להתחשמלות‪ ,‬אל תחשוף את ההתקן‬
‫לגשם או ללחות‪.‬‬
‫כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אל תניח על ההתקן עצמים‬
‫מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪ .‬אל תתקין את הציוד בחלל סגור כגון‬
‫ארונית ספרים או יחידה סגורה דומה‪.‬‬
‫•ודא ששקע החשמל מותקן בסמוך לציוד ושהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•השתמש רק במתאם המתח וכבל החשמל שסופקו‪.‬‬
‫•אל תשתמש במתאם מתח אחר‪ .‬שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום‬
‫לתקלה‪.‬‬
‫•חבר את מתאם המתח לשקע חשמל שהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•אל תלפף את כבל החשמל מסביב למתאם‬
‫המתח‪ .‬כבל החשמל עלול להיחתך ו‪/‬או לגרום‬
‫לתקלה במקלט הטלוויזיה‪.‬‬
‫מצבים‪:‬‬
‫•השתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת אביזרים‬
‫שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת‬
‫האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה כאשר היא בולטת במקום‬
‫פתוח‪ .‬ייתכנו פציעה או נזק מאדם או מחפץ‬
‫כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪..‬‬
‫•הנח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק או‬
‫בחדר עם עשן שומני או אדים (ליד שולחנות‬
‫בישול או מכשירי אדים)‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪..‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון‬
‫קרני שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫•אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪..‬‬
‫•לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫•הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫•אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫•אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪ .‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫רטובות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•אל תיגע במתאם המתח עם ידיים‬
‫‪5‬‬
‫‪HE‬‬
‫הובלה‬
‫•לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫•יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה‪.‬‬
‫•בהובלה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫מניעת נפילה‬
‫‪ 4‬מ"מ ‪ 7 -‬מ"מ‬
‫•בעת נשיאת הטלוויזיה או התקנתה‪ ,‬אל‬
‫תניח את הטלוויזיה‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫בורג ‪( M4‬לא סופק)‬
‫כבל (לא סופק)‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫אוורור‬
‫•לעולם אל תכסה את פתחי האוורור ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫•השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫•מומלץ מאוד להשתמש במתלה קיר של ‪ Sony‬כדי לספק אוורור נאות‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫‪ 30‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫‪ 30‬מ"ס‬
‫‪ 6‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫מידע בטיחות‬
‫‪‬מתלה קיר אופציונליים ‪ SU-WL840 ,SU-WL845(.‬בלבד)‬
‫החלק העליון‬
‫‪ 9‬מ"מ‬
‫אזהרה‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫לעולם אל תציב מכשיר טלוויזיה במקום בלתי יציב‪ .‬מכשיר טלוויזיה‬
‫עלול ליפול‪ ,‬ולגרום לפציעות גוף חמורות או למוות‪ .‬ניתן למנוע פציעות‬
‫רבות‪ ,‬במיוחד בילדים על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‪:‬‬
‫‪‬שימוש בשידות או מעמדים המומלצים על ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך באופן בטיחותי במכשיר‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬הקפדה על כך שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט אל מעבר לקצה הרהיט‬
‫התומך‪.‬‬
‫‪‬לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה ארונות ‬
‫או מדפי ספרים) מבלי לעגן גם את מכשיר הטלוויזיה וגם את הרהיט‬
‫לאמצעי תמיכה מתאים‪.‬‬
‫‪‬לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים שיחצצו בין‬
‫מכשיר הטלוויזיה לרהיט התומך‪.‬‬
‫‪‬חינוך והסברה לילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים כדי‬
‫להגיע אל מכשיר הטלוויזיה או אל הפקדים‪.‬‬
‫אם אתם שומרים ומעבירים למקום אחר את מכשיר הטלוויזיה הנוכחי‬
‫שלכם‪ ,‬יש להקפיד על יישום ההמלצות האלו גם במיקום החדש שלו‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫כיסוי טלוויזיה אחורי‬
‫החלק התחתון‬
‫‪HE‬‬
‫‪ 12‬מ"מ‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫כיסוי טלוויזיה אחורי‬
‫‪‬מתלה קיר אופציונליים (מלבד ‪)SU-WL840 ,SU-WL845‬‬
‫‪KD-75XE94xx‬‬
‫‪ 9‬מ"מ ‪ 13 -‬מ"מ‬
‫התקנה‬
‫•יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫•הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע נפילה שתגרום‬
‫לפגיעה גופנית או נזק לרכוש‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקום שלא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר‬
‫למעמד שלה (לא מסופק) ‪.‬אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬הוא עלול לגרום לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרום‬
‫לפציעה או נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫כיסוי טלוויזיה אחורי‬
‫‪KD-65/55XE93xx‬‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫•התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫‪ ‬מתלה קיר ‪ KD-65XE93xx ,KD-75XE94xx) SU-WL845‬בלבד)‬
‫‪ ‬מתלה קיר ‪ KD-55XE93xx) SU-WL840‬בלבד)‬
‫‪ ‬מתלה קיר ‪ KD-65/55XE93xx) SU-WL450‬בלבד)‬
‫•הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה‬
‫הקיר אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת‬
‫מדידה ממשטח ההצמדה של מתלה הקיר‪..‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר‪..‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו’‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬אנא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי‬
‫שתוכל לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הודעה חשובה‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חלקים ובקרות ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בקרות ומחוונים ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תרשים חיבור ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר ‪12. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫השימוש במתלה הקיר האופציונלי‪12. . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪,KD-75XE94xx( SU-WL845.‬‬
‫‪SU-WL840 ,)KD-65XE93xx.‬‬
‫(‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)KD-55XE93xx‬‬
‫‪ KD-65/55XE93xx( SU-WL450‬בלבד) ‪13. . . . . . .‬‬
‫‪ KD-55XE93xx ,KD-75XE94xx‬בלבד ‪15. . . . . . .‬‬
‫איתור תקלות ‪18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות‪18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור לאינטרנט ופרטיות המידע‬
‫מוצר זה מתחבר לאינטרנט במהלך ההגדרה הראשונית ברגע‬
‫שרשת מחוברת‪ ,‬על מנת לאשר את החיבור לאינטרנט ולאחר מכן‬
‫כדי להגדיר את מסך הבית‪ .‬כתובת ה‪ IP-‬משמשת לחיבור זה ולכל‬
‫שאר החיבורים לאינטרנט‪ .‬אם אינך רוצה כלל להשתמש בכתובת‬
‫ה‪ ,IP-‬אל תגדיר את פונקציית האינטרנט האלחוטי ואל תחבר כבל‬
‫אינטרנט‪ .‬עיין במידע הפרטיות שמוצג במסכי ההגדרה לקבלת פרטים‬
‫נוספים על חיבורים לאינטרנט‪.‬‬
‫•לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הסעיף "מידע בטיחות" (עמוד‪ .)3 ‬‬
‫•התמונות והאיורים המופיעים במדריך ההגדרה ובמדריך זה הם‬
‫לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫•ה‪ "xx" -‬המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב‪ ,‬לצבע‬
‫או למערכת הטלוויזיה‪.‬‬
‫מיקום מדריך ההגדרה‬
‫מדריך ההגדרה נמצא מעל הכרית בתוך הקרטון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫עזרה‪/‬מדריך‬
‫תכונת העזרה מספקת מידע רב אודות הטלוויזיה שלך‪ .‬כדי להשתמש‬
‫בתכונת העזרה‪ ,‬לחץ על ‪ HELP‬בשלט הרחוק‪ .‬ניתן למצוא כיצד לפתור‬
‫בעיות מהרשימה או מחיפוש מילת מפתח‪ .‬בחר ]ךירדמ[ בתפריט העזרה‬
‫כדי להציג את המדריך‪ .‬אם תחבר את הטלוויזיה שלך לאינטרנט‪ ,‬תכונת‬
‫העזרה והמידע יעודכנו‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה‪ ,‬תאריך הייצור (שנה‪/‬חודש)‬
‫ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או‬
‫האריזה‪ .‬ניתן למצוא אותם על ידי הסרת כיסוי המעמד וכיסוי המרכז‪.‬‬
‫עבור דגמים עם מתאם מתח מצורף‪:‬‬
‫תוויות עם מספר הדגם והמספר הסידורי של מתאם המתח נמצאות‬
‫בתחתית מתאם המתח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת שריפה‪,‬‬
‫הרחק נרות או אש גלויה‬
‫ממוצר זה בכל עת‪.‬‬
‫הודעה חשובה‬
‫מוצר זה מיוצר על‪-‬ידי או עבור ‪Sony Corporation,.‬‬
‫‪ .1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.‬שאלות לגבי‬
‫תאימות מוצר על בסיס חקיקה של האיחוד האירופי יש להפנות‬
‫לנציג המורשה ‪Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe‬‬
‫‪ .Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium‬‬
‫בנושאי שירות או אחריות יש לעיין בכתובות המסופקות במסמכי‬
‫השירות או האחריות‪.‬‬
‫הודעה בנוגע לציוד רדיו‬
‫‪ Sony Corporation‬מצהירה שציוד הרדיו מסוג‬
‫‪KD-75XE9405.‬‏‪KD-65XE9305 ,‬‏‪,‬‬
‫‪KD-55XE9305‬‏ הינם בתאימות עם דרישות‬
‫הכרחיות והוראות של הנחיה ‪ .1999/5/EC‬לקבלת פרטים‪ ,‬נא בקר‬
‫בכתובת שלהלן‪http://www.compliance.sony.de/ :‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד רדיו זה באיחוד האירופי ללא הפרת הדרישות החלות‬
‫על השימוש בטווח הרדיו‪.‬‬
‫הודעה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות‬
‫שבהן תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫ניתן להפעיל את המערכת האלחוטית של הטלוויזיה בארצות הבאות‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪ ,BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME‬קוסובו‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות אחרות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HE‬‬
HE
Spikker
Palīdzības ceļvedis
Žinynas
Vodnik za pomoč
Vodič za pomoć
Vodič za pomoć
http://rd1.sony.net/help/tv/eaep1/h_eu/
‫מדריך‬
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Uporabne informacije o izdelkih Sony
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising