Sony | KD-43XF7596 | Sony KD-43XF7596 XF75 | LED | 4K Ultra HD | Velik dinamički opseg (HDR) | Pametni televizor (Android TV) Uputstvo

4-731-795-31(1)
Television
KD-65XF75xx / 55XF75xx / 49XF75xx / 43XF75xx
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni priročnik
SI
Referentni vodič
SR
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Osad ja juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Enne teleri kasutamist lugege jaotist „Ohutusteave” (lk 3).
• Seadistusjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja
joonised on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
• Mudeli nimes olevale xx-ile vastab disaini, värvi või TV
standardiga seotud number.
Telerile lauapealse aluse kinnitamine.
Järgige pehmenduse peal paiknevat Seadistusjuhendit.
Juhtnupud ja näidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 8
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus . . . . . . . . 8
Ühendusskeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . 12
Valikulise Seinale paigaldamise
kinnituse kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spikker
Tõrkeotsingu ja muud kasulikku lisateavet saate leida otse
oma telerist. Vajutage teemadeloendi kuvamiseks või
märksõna abil otsimiseks kaugjuhtimispuldil nuppu HELP.
Spikker (juhend)
Internetiühendus ja andmeturve
Seade loob internetiühenduse algseadistuse käigus ning
samuti hiljem koduekraani konfigureerimisel. Nimetatud
internetiühenduste ja edaspidiste puhul kasutatakse teie IPaadressi. Kui te ei soovi oma IP-aadressi kasutada, ärge
traadita ühenduste funktsiooni seadistage ning
internetikaablit ühendage. Internetiühenduse ja privaatsuse
kohta näidatakse täiendavat teavet seadistuskuvadel.
Lisateabe saamiseks valige teleri spikrimenüüst [Spikker].
Samuti saate Spikrit vaadata oma arvutist või nutitelefonist
(asjakohase teabe leiate tagakaanelt).
Identifitseerimiskleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika sildid
paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.
Vooluadapteriga mudelid:
Vooluadapteri mudeli number ja seerianumber paiknevad
vooluadapteri põhjal.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
2EE
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Visual Products Inc. poolt või
Sony Visual Products Inc. tellimusel.
EL maaletooja: Sony Europe Limited.
Ühendust EL maaletoojaga ja teavet toote vastavusest
Euroopa Liidu seadusandluseaktidele saate tootja volitatud
esindaja kaudu Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.
Paigaldamine
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
omandikahjustusi.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
• Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu
telerialusest kaugemale (pole komplektis). Kui lauapealne alus
ulatub telerialusest eemale, võib see põhjustada teleri ümbervõi mahakukkumise ning tekitada kehavigastusi või telerit
kahjustada.
Raadioseadmete teatis
EE
Käesolevaga deklareerib Sony Visual
Products Inc., et raadioseadme tüübid
KD-65XF7596, KD-55XF7596,
KD-49XF7596, KD-43XF7596 vastavad direktiivi 2014/53/EL
nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav
järgmisel internetiaadressil: http://www.compliance.sony.de/
LV
Käesoleva raadioseadme kasutamine ei ole vastuolus Euroopa
Liidus kehtivate raadiosagedustele kehtestatud määrustega.
LT
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
HR
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
Ohutusteave
HOIATUS
Ettevaatust!
Valet tüüpi patarei kasutamise korral tekib plahvatusoht.
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, nt otsese
päikesekiirguse käes või lahtise tule läheduses, samuti eriti
madala õhurõhuga kohas, kuna see võib põhjustada plahvatuse
või tuleohtliku vedeliku või gaasi lekkimise.
SI
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
 Seinale paigaldamise kinnitused SU-WL450
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve.
Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada vastavalt joonisele seinale
paigaldamise kinnituse kinnituspinnast mõõdetuna.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
8 mm - 12 mm
Oht stabiilsusele
Teler võib kukkuda ja tekitada tõsiseid või surmavaid
kehavigastusi.
Ärge asetage telerit ebakindlale alusele. Teler võib kukkuda ning
tekitada tõsiseid või surmavaid kehavigastusi. Õnnetusi, iseäranis
laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsate
ettevaatusabinõude rakendamisega.
• Kasutage teleri tootja soovitatud kappi ja jalga.
• Kasutage üksnes sellist mööblieset, millele on turvaline telerit
asetada.
• Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
• Ärge asetage telerit kõrgele mööbliesemele (nt kapp või
raamaturiiul), kui mööbliese ei ole kindlalt kinnitatud. Samuti
kinnitage teler mööblieseme külge.
• Ärge asetage telerit kangale või mõne muu materjali peale, mis
on teleri ja mööblieseme vahel.
• Rääkige lastele, et mööbliesemel turnimine teleri nuppude
vajutamiseks on ohtlik.
Sarnaseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri
hoiustamisel või teise kohta ümberpaigutamisel.
Kruvi (M6)
Seinale paigaldamise
kinnitused
Teleri tagakate
Transportimine
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
• Teleri tõstmisel või transportimisel hoidke selle põhjast
tugevasti kinni.
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Seade, mis on ühendatud ehitise paigaldise kaitsemaandusega
voolvuvõrgu kaudu või teise seadme kaudu, millel on
kaitsemaandusühendus, ja koaksiaalkaabli abil teleri
jaotussüsteemiga, võib teatud tingimustes põhjustada
tulekahjuohu. Teleri jaotussüsteemiga ühendamine peab seetõttu
toimuma seadme kaudu, mis pakub kindlast sagedusvahemikust
madalamat elektriisolatsiooni (galvaaniline isolaator, vt EN
60728-11).
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
3EE
KZ
SR
Ümberkukkumise vältimine
Jalale paigaldatud
30 cm
KD-65XF75xx/55XF75xx
10 cm
10 cm
8 mm - 12 mm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
M6 kruvi (pole komplektis)
Õhuringlus on takistatud.
Juhe (pole
komplektis)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Sein
Sein
Kruvi (pole
komplektis)
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
Elektrikaabel
M6 kruvi (pole komplektis)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Juhe (pole
komplektis)
Kruvi (pole
komplektis)
Ventilatsioon
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
Seinale paigaldatud
30 cm
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
• Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
• Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
• Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
• Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
• Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
• Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
• Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui
pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
Märkused
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult
vooluadapteriga varustatud mudelid)
Hoiatus
10 cm
10 cm
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
4EE
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega
niiskuse kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele
vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage
seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse
sarnasesse kohta.
• Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on
lihtne juurde pääseda.
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja
toitejuhet.
• Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
• Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava
seinakontaktiga.
• Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri
ümber. Juhtme südamik võib katki minna
ja/või põhjustada seadme rikke.
• Ärge puudutage toiteadapterit märgade
kätega.
• Kui märkate toiteadapteri juures midagi
ebatavalist, siis eemaldage see kohe seinakontaktist.
• Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on
seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja
lülitatud.
• Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see
käega puudutamisel kuum tunduda.
Keelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Asukohad:
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
Keskkonnad:
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne.).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
Mittekasutamisel
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
EE
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
•
•
•
•
LT
elektrikaabel on kahjustatud;
seinakontakt ei sobi hästi;
teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
HR
LCD-teleri temperatuurist
Kui LCD-telerit kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli ümbrus
soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Olukorrad:
• Kasutamine, kui käed on märjad, korpus eemaldatud või
lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äikesetormide ajal
ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Teleri paigaldamine nii, et see jääb
ohtlikult välja. Inimeste või esemete
kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida
vigastuste oht.
• Teleri paigutamine niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate lähedus). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks
otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori
lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille
tagajärjeks võib olla korpuse deformeerumine ja/või teleri
väärtalitlus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge
laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Katkised osad:
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite saada
elektrilöögi.
LV
Kui:
SI
KZ
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
SR
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppistehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99 % efektiivsetest pikslitest, tekivad sinna
juurde mustad või heledad (punased,sinised või rohelised)
pikslid. See on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
5EE
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/
happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat
lahustit, nagu alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste
ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida
teleri liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub
raadioseadmete direktiivis seatud piirangutega lühema kui
3-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub
raadioseadmete direktiivis seatud piirangutega lühema kui
30-meetrise raadiosageduskaabli kasutamisel maapealse/
satelliidi/CATV-pordi jaoks.
F tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
max 1,5 mm
(Viitejoonis F tüüpi pistiku kohta)
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt
südamestimulaator), sest see võib põhjustada
meditsiiniseadme töös tõrkeid.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
• Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel tuleb jälgida, et
seadme antenni ja inimese keha vahele jääb vähemalt 20 cm.
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
6EE
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega riikides)
Selline tähis tootel või selle pakendil viitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügi hulka. Selle
peab viima ümbertöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitate vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saate
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmejaamast või
kauplusest, kust toote ostsite.
Kasutatud patareide kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega riikides)
Selline tähis patareil või pakendil viitab, et
selles tootes sisalduvat patareid ei tohi visata
olmeprügi hulka. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Plii (Pb) keemilise elemendi
sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,004% pliid.
Tagades patareide õige utiliseerimise, aitate vältida võimalikke
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad
tekkida kasutatud patareide väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Kui
toote puhul on ohutuse, talitluse või andmete rikkumatuse
eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda
vahetada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks viige toode selle kasutusaja lõppedes
ümbertöötlemiseks sobivasse elektri- ja elektroonikaseadmete
kogumispunkti. Kõikide teiste patareide kohta vaadake jaotist, kus
kirjeldatakse nende ohutut eemaldamist tootest. Viige patarei
ümbertöötlemiseks sobivasse kasutatud patareide
kogumispunkti. Üksikasjalikumat teavet selle patarei
ümbertöötlemise kohta saate kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmejaamast või kauplusest, kust toote või patarei
ostsite.
Osad ja juhtnupud
Juhtnupud ja näidikud
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Toide) /+/Kui teler on väljalülitatud,
vajutage sisse lülitamiseks .
Kui teler on sisselülitatud,
KZ
Toite väljalülitamiseks hoidke all -nuppu.
Funktsiooni vahetamiseks vajutage
korduvalt nuppu , seejärel vajutage nuppu
+ või –, et:
• Helitugevuse reguleerimine.
• Kanali valimine.
• Teleri sisendallika valimine.
SR
 Kaugjuhtimise sensor*/Valgusandur*/
LED-tuli
LED-tuli põleb või vilgub vastavalt teleri
olekule.
Lisateabe saamiseks vt Spikrit.
* Ärge pange midagi anduri lähedale.
7EE
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus
Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude asukoht, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt
piirkonnast/riigist/teleri mudelist erineda.
MIC
(Mikrofon)
Häälotsingu kasutamine. (näiteks
hääle abil erineva sisu otsimine.)
EXT.BOX MENU
Ühendatud välise seadme
(kaabelvõi satelliitsignaali
vastuvõtja) menüü kuvamine.
• IR Blasteriga telerimudelite puhul
ühendage ja seadistage IR Blaster
(lk 11).
• Mõnede HDMI CEC-ühilduvate
seadmete korral võidakse välise
seadme menüü kuvada, kui IR
Blaster pole komplektis või
ühendatud.
ȩ
Ȫ
ȫ
////
Ȭ
(Navigeerimisnupud)
Ekraanimenüüs navigeerimine ja
valimine.
ȭ
TV
Telekanalile või telerisisendile
lülitumine ja teleri menüüriba
kuvamine.
Ȯ
 /
(Sisendi valimine/Teksti
hoidmine)
Telerirežiimis: Kuvage ja valige sisendallikas.
Tekstirežiimis: Kuvatava lehe hoidmiseks.
 (Teleri ooterežiim)
Teleri sisse- või väljalülitamiseks
(ooterežiim).
Eelmisele kuvale naasmiseks või menüüst
väljumiseks. Kui interaktiivse rakenduse
teenus on saadaval, vajutage seda nuppu
teenusest väljumiseks.
 Numbrinupud
/
(Teabe/teksti kuvamine)
DIGITAL/ANALOG
Teabe kuvamiseks.
Digitaal- ja analoogrežiimi vahel
lülitumiseks.
 (Tekst)
TV/RADIO
TV- või RADIO-edastuste vahel lülitumiseks.
8EE
EXIT
Tekstilise teabe kuvamiseks.
 Google Play
Juurdepääs Google Play võrguteenusele.
NETFLIX (ainult teatud piirkondades/
riikides/telerimudelitel)
Juurdepääs NETFLIX-i võrguteenusele.
Värvilised nupud
Samal ajal vastava funktsiooni
käivitamiseks.
 ACTION MENU
 AUDIO
Parasjagu vaadatava edastuse keele
vahetamiseks.
//////
Teleris ja ühendatud BRAVIA Synciga
ühilduvas seadmes oleva meediumisisu
kasutamiseks.
(Subtiitriseaded)
Subtiitrite sisse- või väljalülitamiseks (kui see
funktsioon on saadaval).
EE
HELP
LV
Kontekstifunktsioonide loendi kuvamine.
GUIDE/
Digitaalse saatekava kuvamiseks.
Spikrimenüü kuvamiseks. Spikri saab avada
siit.
APPS
 REC
Juurdepääs mitmesugustele teenustele ja
rakendustele.
Praeguse saate salvestamiseks USB HDD
salvestusfunktsiooniga.
HR
BACK/
TITLE LIST
Eelmisele kuvale naasmiseks.
Pealkirjaloendi kuvamiseks.
SI
LT
HOME
KZ
Teleri kodumenüü kuvamiseks.
  +/– (Helitugevus)
SR
Helitugevuse reguleerimiseks.
(Hüppamine)
Kahe kanali või sisendi vahel tagasi- ja
edasihüppamiseks. Teler lülitub praeguse
kanali või sisendi ja viimati valitud kanali või
sisendi vahel.
 (Vaigistamine)
Heli vaigistamiseks. Heli taastamiseks
vajutage uuesti.
PROG +/–//
Telerirežiimis: Kanali valimiseks.
Tekstirežiimis: Järgmise () või eelmise ()
lehe valimiseks.
9EE
Ühendusskeem
Lisateavet ühenduste kohta leiate Spikrist, vajutades puldil nuppu HELP.
Märkused
• Terminalid ja sildid võivad olenevalt riigist/piirkonnast/teleri mudelist erineda.
Tingimuslik
pääsumoodul
Optilise
Kõrvaklapid /
audiosisendiga helisüsteem / HDMIhelisüsteem
bassikõlar
seade
Digikaamera/
videokaamera/USB
salvestusmeedium/
USB HDD-seade
HDMI-seade
Helisüsteem
koos ARC-/
HDMI-seadmega
< 14 mm
Kaabel/antenn/
väline boks
Satelliit
< 14 mm
*1
Videomagnetofon/videomänguseade/
DVD-mängija/videokaamera/väline boks*2
10EE
Ruuter
IR Blaster
 AUDIO OUT
  (RF sisend),
/
• Toetab ainult kolme viiguga stereo
minipistiku kasutamist.
• Teleri heli kuulamiseks ühendatud
seadme kaudu vajutage nuppu HOME.
Valige suvandid [Seaded] t [Heli] t
[Kõrvaklappide/heli väljund] ja seejärel
soovitud üksus.
 HDMI IN 1/2/3/4
(Satelliidisisend)
• Maakaabli- ja satelliidiühendused.
 IR BLASTER*3
• Oma välise seadme (kaabel- või
satelliitsignaali vastuvõtja) juhtimiseks
saate kasutada Sony kaugjuhtimispulti.
Ühendage IR Blasteri kaabel*3 teleri IR
Blasteri porti. Paigutage üks või mõlemad
teised otsad nii, nagu joonisel näidatud.
• HDMI-liides saab digitaalset heli- ja
videosignaali edastada ühe kaabli kaudu.
•
EE
LV
• IR Blasteri seadistamiseks vajutage nuppu
HOME ja valige [Seaded] t [Välised
sisendid] t [IR Blasteri seadistamine].
< 12 mm
< 21 mm
LT
HR
• HDMI IN 3 ARC (Helitagastuskanal)
Teleri audiosignaali audiosüsteemi
suunamiseks ühendage audiosüsteem
liidesesse HDMI IN 3. Helisüsteem, mis
toetab HDMI ARC-d, saab videosignaali
telerisse saata ja telerist helisignaali vastu
võtta ühe ja sama HDMI-kaabli kaudu. Kui
teie audiosüsteem ei toeta HDMI ARC-d,
on vajalik lisaühendus liidesega DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).

*1 Monoseadme ühendamiseks kasutage helipesa
L (MONO).
*2 Selliste välisseadmete puhul, millel on ainult SCART
AV OUT-pesa, kasutage SCART-RCA-adapterit.
*3 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
KZ
SR
CAM (Tingimuslik
juurdepääsumoodul)
• Pakub juurdepääsu tasulistele
teleteenustele. Vt üksikasju oma CAM-i
kasutusjuhendist.
• Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i
pessa. See tuleb paigaldada volitatud
edasimüüja pakutavasse tingimuslikku
juurdepääsumoodulisse (CAM).
• Mõnes piirkonnas/riigis ei toetata CAM-i.
Küsige teavet volitatud edasimüüjalt.
• Kui lülitute pärast Interneti-video
vaatamist digitaalsele edastusele,
võidakse kuvada CAM-i teade.

USB 1/2,
SI
USB 3 (HDD REC)*3
• Suure USB-seadme ühendamine võib
häirida teiste selle kõrval olevate
ühendatud seadmete tööd.
• Suure USB-seadme ühendamiseks
kasutage pesa USB 1.
• Ühendage USB HDD-seade USB 3 porti
(sinine).
11EE
Teleri paigaldamine seinale
Valikulise Seinale paigaldamise kinnituse kasutamine
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise
sammud.
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et laseksite teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu
ohutusele.
Toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see
suudab teleri kaalu kanda. Usaldage toote seinale paigaldamine kindlasti Sony edasimüüjatele või
litsentsitud alltöövõtjatele ja pöörake paigaldamise ajal piisavat tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta mis
tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450 (ei kuulu
komplekti).
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutusjuhendit ja paigaldusjuhendit.
Märkused
• Pange eemaldatud kruvid kindlasse kohta, mis on eemal laste käeulatusest.
• Lauapealse aluse telerilt eemaldamiseks paigutage teler LCD-ekraani pinna kahjustamise vältimiseks tasasele
kindlale paksu pehme riidega kaetud pinnale, ekraan allpool.
Seinale paigaldamise kinnituse juhised leiate oma telerimudeli tootelehelt failist „Paigaldusteave (seinale
paigaldamise kinnitus)”.
www.sony.eu/support/
12EE
Tõrked ja lahendused
Tõrkeotsing
Kui valgustuse LED vilgub punaselt.
Üldiseks tõrkeotsinguks, näiteks siis, kui ekraan
on must, heli puudub, pilt on kinni jäänud, teler
ei reageeri või võrguühendus puudub, toimige
järgmiselt.
1
2
Taaskäivitage teler, milleks vajutage puldil
toitenuppu, kuni ilmub vastav teade. Teler
taaskäivitub. Kui sellest polnud kasu,
eraldage teler kaheks minutiks toitevõrgust ja
ühendage siis tagasi.
Otsige abi menüüst Spikker, vajutades puldil
nuppu HELP.
3
Ühendage teler internetti ja uuendage
tarkvara.
4
Uurige Sony klienditoe veebilehte (vastav info
on tagakaanel).
Kui ilmub teade [Saadaval on teleri uus
süsteemitarkvara värskendamine...].
Sony soovitab kindlasti teleri tarkvara
uuendada, valides [Värskenda kohe]. Tarkvara
uuendamine parandab teleri jõudlust ja lisab
uusi funktsioone.
Ilmub ekraan teatega [Updating…]
(Värskendamine…) ning tarkvara uuendamise
ajal vilgub valgustuse LED.
Updating...
 Lugege vilkumiste kordi (intervall on kolm
sekundit).
Lähtestage teler, eemaldades toitejuhe kaheks
minutiks, ning seejärel lülitage teler sisse.
Kui tõrge püsib, eraldage toitejuhe ja võtke
ühendust edasimüüjaga või Sony
teeninduskeskusega ning teatage, mitu korda
valgustuse LED vilgub.
Maapealse/kaabeltelevisiooni signaal
puudub.
LV
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust ja
võimenduse seadet.
 Valige maapealne/kaabeltelevisioon, vajutades
kaugjuhtimispuldil nuppu DIGITAL/ANALOG. Kui
ei kuvata ülekandeteenust, vajutage nuppu TV ja
seejärel vajutage nuppu DIGITAL/ANALOG.
 Maapealse ühenduste signaali võib summutada
läheduses olev tugev signaaliallikas.
 Kui olete kolinud uude kohta või üritate uusi
teenuseid vastu võtta, proovige kasutada
teenuste otsingut, valides [Digitaalhäälestus].
 Kontrollige satelliitantenni ühendust.
 Kui kuvatakse teade [Signaali pole.. Tuvastati LNB
ülekoormus...], ühendage voolujuhe lahti.
Seejärel kontrollige, kas satelliitkaabel on terve
ning sateliitühenduse pesa pole lühises.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kaugjuhtimispuldi nupp EXT.BOX MENU ei
tööta.
 Ühendage ja seadistage IR Blaster (ainult IR
Blasteriga telerimudelid) (lk 11).
Kui ühendate teleri pistikupessa, ei pruugi
teler kohe sisse lülituda, isegi kui vajutada
kaugjuhtimispuldi või teleri toitenuppu.
Süsteemi alglaadimine võtab aega. Oodake
umbes üks minut ja seejärel vajutage seda
uuesti.
LT
HR
SI
KZ
Satelliitteenuste vastuvõttu ei toimu.
 Vahetage patareid.
Ärge lahutage tarkvara värskendamise ajal
vahelduvvoolu toitekaablit. Kui te peaksite nii
tegema, ei pruugi tarkvara värskendamine
täielikult lõppeda ja tulemuseks võib olla
tarkvara tõrge. Tarkvara värskendamine võib
kesta kuni 15 minutit.
EE
 Ühendage HDMI CEC-ga ühilduv seade (välja
arvatud IR Blasteriga telerimudelid) ja aktiveerige
see sisend.
Lapseluku parool on ununenud.
 Sisestage PIN-kood 9999 ja valige [Muuda PIN-
koodi].
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus. Käega katsudes võib see tunduda
kuumana.
13EE
SR
Tarkvaraversioon
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: B/G, D/K, I
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelliit*: DVB-S/DVB-S2
Värvisüsteem
PAL/SECAM/NTSC3.58 (ainult video)/NTSC4.43
(ainult video)
Kanalite vastuvõtt.
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit*: IF-sagedus 950–2150 MHz
Teler: PKG_.____.____EUA
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu HELP, et
tarkvara versiooni teada saada.
Kaugjuhtimispult: _._.__.___
Vajutage nuppu HOME ja seejärel valige
[Seaded]  [Häälega kaugjuhtimispult] 
[Tarkvaraversioon].
Selle seadme/lisatarvikute/komponentide
värskendamine ei mõjuta kunagi seadme
vastavust direktiivile 2014/53/EL.
* Kõik telerikomplektid pole varustatud DVB-T2 või
DVB-S/S2 tehnoloogia või satelliitantenni terminaliga.
Sisend-/väljundpesad
Antenn/kaabel
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn
F tüüpi emane konnektor, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
AV IN
Video-/audiosisend (fonopesad)
Heliväljund
HDMI IN 1/2/3/4 (4K-eraldusvõime tugi,
HDCP 2.2-ühilduv)
10 W + 10 W
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Riigist/piirkonnast olenevalt ei pruugi
IEEE802.11ac olla saadaval.)
Bluetoothi versioon 4.1
Sagedusriba(d)
Juhtmevaba LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus
2400 - 2483,5 MHz
< 20,0 dBm
5150 - 5250 MHz
< 23,0 dBm
5250 - 5350 MHz
< 20,0 dBm
5470 - 5725 MHz
< 20,0 dBm
5725 - 5850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC-vormingud*3
*1 Kui sisend on 4096 × 2160p ja seade [Laiekraani
režiim] väärtuseks on määratud [Normaalne],
kuvatakse eraldusvõime 3840 × 2160p. 4096 ×
2160p kuvamiseks määrake seade [Laiekraani
režiim] väärtuseks [Täis 1] või [Täis 2].
*2 Ainult HDMI IN 2/3. 18 Gbit/s ühenduse
toetamiseks määrake suvandi
[HDMI-signaalivorming] väärtuseks [Täiustatud
vorming].
*3 Üksikasju vaadake Spikrist.
Audio:
5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32/44,1/48/88,2/
96/176,4/192 kHz 16/20/24 bitti, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus ja DTS
ARC (Helitagastuskanal) (ainult HDMI IN 3)
RMF-TX310E
(Kahekanaliline lineaarne PCM: 48 kHz 16 bitti,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
Bluetooth
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM: 48 kHz 16 bitti, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (mini-stereopesa)
Kõrvaklapid, heliväljund, bassikõlar
14EE
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB-seadme port (
3 USB HDD seade RECfunktsioonile)
USB-port 1 ja 2 toetavad High Speed USB-d
(USB2.0).
USB-port 3 toetab Super Speed USB-d (USB 3.1
Gen 1).
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduste kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
DC IN 19.5 V (ainult vooluadapteriga
varustatud mudelid)
Vooluadapteri sisend
IR BLASTER*1
IR Blaster kaabli sisend (minipistik)
režiimis [Ere]
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Keskmine aastane energiatarve*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Ooterežiimi energiatarve*3*4
0,50 W (25 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
Väljundvõimsus
Valikulised lisatarvikud
jalaga
Seinale paigaldamise kinnitused: SU-WL450
0 ºC - 40 ºC
Töökeskkonna niiskus
10 % - 80 % suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
Toide, tootefišš ja muud
Toitepinge
välja vooluadapteriga mudelid
220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
ainult vooluadapteriga mudelid
19,5 V DC koos vooluadapteriga
Võimsus: sisend 220 V – 240 V vahelduvvool,
50 Hz
Energiatõhususe klass
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 tolli
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 tolli
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 tolli
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 tolli
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
LT
USB 1/2
5V
, 500 mA MAX
USB 3
5V
, 900 mA MAX
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
Töökeskkonna temperatuur
LV
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Muud
EE
HR
SI
KZ
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
SR
ilma jalata
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Kaal (umbes)
jalaga
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
ilma jalata
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
*2 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
*3 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*4 Voolutarve ooterežiimis suureneb, kui teler on
ühendatud võrku.
15EE
Märkused
• Ärge eemaldage teleri CAM-i (tingimusliku
juurdepääsu moodul) pesast imitatsioonkaarti, v.a
siis, kui soovite sisestada selle asemel kiipkaardi.
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Digi-TV (DVB maapealne, satelliit ja
kaabel), interaktiivsed teenused ja
võrgufunktsioonid ei pruugi olla
kättesaadavad kõikides riikides või
piirkondades. Mõnede pakkujate puhul või
mõnedes võrgutingimustes ei pruugi
mõned funktsioonid olla aktiveeritud või
need ei pruugi korralikult toimida. Mõned
TV teenusepakkujad võivad küsida oma
teenuste eest tasu.
• See TV toetab digitaalringhäälingut
kasutades MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC ja
H.265/HEVC koodekeid, kuid me ei saa
tagada ühilduvust kõikide operaatori-/
teenusesignaalidega, mis võivad aja
jooksul muutuda.
Teave kaubamärkide kohta
• Mõisted HDMI ja HDMI High‐Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing Administrator,
Inc. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja
teistes riikides.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel.
Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA”,
ja BRAVIA Sync on
ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid.
• Gracenote, Gracenote’i logo ja logotüüp
ning logo „Powered by Gracenote” on
ettevõtte Gracenote, Inc. registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USAs ja/või
teistes riikides.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast built-in, YouTube ning muud
seotud märgid ja logod on ettevõtte
Google LLC kaubamärgid.
16EE
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® ja
Miracast® on ettevõtte Wi-Fi Alliance
registreeritud kaubamärgid.
• Wi-Fi Protected Setup™ on ettevõtte Wi-Fi
Alliance kaubamärk.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ on ettevõtte Wi-Fi
Alliance sertifikaadimärk.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel.
DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos
on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning DTS Digital Surround on
sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja igasugune kõnealuste
märkide kasutamine Sony Corporationi
poolt toimub litsentsi alusel. Teised
kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
• Netflix on ettevõtte Netflix, Inc.
registreeritud kaubamärk.
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. Selle
teleri abil ei saa juhtida mootoriga
antenne.
• TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc.
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja teistes riikides.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident logo on
ettevõtte USB Implementers Forum, Inc.
registreeritud kaubamärk.
• Teised kaubamärgid kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīme
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Daļas un vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vadīklas un indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu “Drošības
informācija” (3. lpp).
• Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un
ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
• “xx” modeļa nosaukumā apzīmē skaitli, kas norāda televizora
dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.
Galda statīva pievienošana televizoram
Skatiet Uzsākšanas ceļvedi uz starplikas.
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . . 8
Tālvadības pults daļu apraksts . . . . . . . . . . . 8
Savienojuma diagramma . . . . . . . . . . . . 10
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . 12
Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas
lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Interneta savienojums un datu privātums
Šis izstrādājums izveido savienojumu ar internetu pirmās
iestatīšanas laikā, tiklīdz tiek pieslēgts tīkls, lai apstiprinātu
interneta savienojumu, un vēlāk, lai konfigurētu sākuma
ekrānu. Jūsu IP adrese tiek izmantota šajos un visos pārējos
interneta savienojumos. Ja nevēlaties, lai jūsu IP adrese vispār
tiktu izmantota, neiestatiet bezvadu interneta funkciju un
nepievienojiet interneta kabeli. Lai uzzinātu vairāk par
interneta savienojumiem, lūdzu, izlasiet informāciju par
privātumu, kas izklāstīta iestatīšanas ekrānos.
Palīdzība
Iegūstiet papildu traucējummeklēšanas informāciju un citu
noderīgu informāciju tieši televizorā. Nospiediet tālvadības
pults pogu HELP, lai parādītu tēmu sarakstu vai varētu meklēt
pēc atslēgvārda.
Palīdzības ceļvedis (rokasgrāmata)
Lai iegūtu papildu detalizētu informāciju, televizora palīdzības
izvēlnē atlasiet [Palīdzības ceļvedis].
Varat arī skatīt Palīdzības ceļvedi datorā vai viedtālrunī
(informācija sniegta uz aizmugurējā vāka).
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)
un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē.
Modeļiem ar komplektācijā iekļauto strāvas padeves adapteri:
Strāvas padeves adaptera modeļa un sērijas numuri ir norādīti
strāvas padeves adaptera apakšā.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU AIZDEGŠANOS,
NEKAD NEĻAUJIET ŠIM
PRODUKTAM ATRASTIES
SVEČU VAI CITU ATKLĀTAS LIESMAS
AVOTU TUVUMĀ.
2LV
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Visual Products Inc. vai produkts
ražots Sony Visual Products Inc. uzdevumā.
ES importētājs: Sony Europe Limited.
Lai sazinātos ar ES importētāju vai uzzinātu par produkta
atbilstību Eiropas likumdošanas aktiem, vērsieties pie ražotāja
autorizētā pārstāvja Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija.
Paziņojums par
radioiekārtām
Ar šo Sony Visual Products Inc. paziņo, ka
radioiekārta KD-65XF7596, KD-55XF7596, KD-49XF7596,
KD-43XF7596 atbilst Direktīvai 2014/53/ES prasībām. Pilns ES
atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
http://www.compliance.sony.de/
Šo radioiekārtu drīkst izmantot ES, nepārkāpjot piemērojamās
prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra lietojumu.
Uzstādīšana/iestatīšana
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Dažos apstākļos ugunsbīstamību var radīt aparatūra, kas
pievienota ēkas ietaises aizsargzemējumam caur elektrotīklu vai
pievienota caur citu aparatūru, kas pievienota aizsargzemējumam
un televīzijas sadales sistēmai, izmantojot koaksālo kabeli. Tādēļ
savienojums ar televīzijas sadales sistēmu jāveic, izmantojot
ierīci, kas nodrošina elektroizolāciju zem konkrēta frekvences
diapazona (galvaniskais izolators, skatīt standartu EN 60728-11).
Uzstādīšana
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai īpašuma
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, pabīdīt vai
apgāzt.
• Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz
āru no televizora statīva (neietilpst komplektā). Ja galda statīvs
izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors var apgāzties,
nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora bojājumus.
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
EE
LV
LT
HR
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
SI
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī citās valstīs, kuras neatrodas
Eiropā.
KZ
Drošības informācija
SR
BRĪDINĀJUMS
Brīdinājums
Ja bateriju nomaiņai izmantosit nepareiza veida baterijas, pastāv
sprādziena risks.
Baterijas nedrīkst pakļaut augstas temperatūras, piemēram,
saules staru, uguns vai līdzīgu apstākļu iedarbībai, kā arī ļoti zema
gaisa spiediena iedarbībai — var notikt sprādziens vai
uzliesmojoša šķidruma vai gāzes noplūde.
Stabilitātes bīstamība
Televizors var nokrist, izraisot nopietnas traumas vai nāvi.
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var
apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No
daudziem (jo īpaši bērnu) ievainojumiem iespējams izvairīties,
veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:
• Izmantojiet tādus skapjus un statīvus, ko ieteicis televizora
ražotājs.
• Lietojiet tikai tādas mēbeles, kas var droši atbalstīt televizoru.
• Pārliecinieties, ka televizors nav pārāk izvirzīts pāri atbalstošās
mēbeles malai.
• Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
bufetēm un grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors nav
piestiprināti pie atbilstoša balsta.
• Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un atbalstošo mēbeli.
• Izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz
mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdžus.
Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz Jūsu esošo
televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.
• Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
 Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves.
Komplektā iekļautās skrūves jāizvieto tā, kā redzams attēlā,
mērot no kronšteina montāžai pie sienas pievienošanas
virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
8 mm - 12 mm
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora aizmugurējais vāks
3LV
Transportēšana
Ventilācija
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs
cilvēki.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
• Paceļot vai pārvietojot televizora komplektu, stingri turiet to aiz
apakšas.
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lai novērstu apgāšanos
KD-65XF75xx/55XF75xx
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
priekšmetiem, piemēram, avīzēm.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
8 mm - 12 mm
Skrūve M6
(neietilpst komplektā)
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Siena
Vads (neietilpst
komplektā)
Siena
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skrūve (neietilpst
komplektā)
Strāvas padeves vads
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
• Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
• Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
• Darbiniet televizoru tikai ar 220 V - 240 V maiņstrāvu.
• Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu
no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
• Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
• Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
• Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
Skrūve M6
(neietilpst komplektā)
Piezīme
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Vads (neietilpst
komplektā)
Skrūve (neietilpst
komplektā)
4LV
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI (tikai
modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri)
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
Brīdinājums
• Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās,
piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.
• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli
pieejama kontaktligzda.
• Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas
vadu.
• Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt
darbības traucējumus.
• Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
• Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri.
Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai
izraisīt multivides uztvērēja darbības
traucējumus.
• Nepieskarieties strāvas adapterim ar
mitrām rokām.
• Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties
atvienojiet to no kontaktligzdas.
• Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots
no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just,
pieskaroties adapterim.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas:
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
Apstākļi:
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu (sveču utt.) tuvumā. Nepieļaujiet
šķidrumu pilēšanu vai šļakstēšanu uz televizora, un
nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
Situācijas:
• Ja lietojiet ar mitrām rokām, noņemat ierīces korpusu un
izmantojat piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu
laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
• Uzstādiet televizoru tā, lai tas neizvirzās
ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc
iespējami ievainojumi vai bojājumi,
cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties
televizorā.
• Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā
vai telpā ar eļļainiem dūmiem vai
izgarojumiem (piemēram, tuvu plītīm vai
gaisa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā
iespējama aizdegšanās, elektriskie
triecieni vai deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram,
tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai.
Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora
korpuss var deformēties un/vai televizors var sākt darboties
kļūdaini.
Saplīsušas daļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Citādi var tikt izraisīts
elektriskais trieciens.
EE
LV
Kad televizors netiek izmantots
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama
televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
LT
HR
SI
KZ
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
• Ir bojāts strāvas padeves vads.
• Vaļīga kontaktligzda.
• Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
• Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD televizora temperatūru
Kad LCD televizors tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs,
vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
5LV
SR
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus,
tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna
virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet
lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda
statīva.
Papildierīces
• Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada
elektromagnētisko starojumu, tālāk no televizora. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi un/vai trokšņaina skaņa.
• Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS direktīvā
noteiktajiem ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku
savienojuma signāla kabeli.
• Šī ierīce ir pārbaudīta un atzīta par atbilstīgu EMS direktīvā
noteiktajiem ierobežojumiem, virszemes/satelīta/CATV spailei
izmantojot par 30 metriem īsāku RF kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
Ierīces bezvadu funkcija
• Nedarbiniet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to neatļautas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
• Šis aprīkojums ir jāuzstāda un jāizmanto, saglabājot vismaz
20 cm atstatumu starp šīs ierīces antenu un cilvēka ķermeni.
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
6LV
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
utilizācijas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas
resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi,
sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu
savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šo bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz
noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā
elementa simbolu. Svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek
pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,004 % svina. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no baterijām, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu
rasties to nepareizas utilizācijas rezultātā. Materiālu otrreizēja
pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad
produktiem drošības, darbības vai datu integritātes dēļ
nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to
drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu
pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus to kalpošanas laika
beigās nododiet atbilstošā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Par citām baterijām skatiet nodaļā
par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
atbilstošā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai
iegūtu sīkāku informāciju par šīs baterijas pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas
dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.
Daļas un vadīklas
Vadīklas un indikatori
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Jauda) /+/Kad televizors ir izslēgts,
nospiediet , lai to ieslēgtu.
Kad televizors ir ieslēgts,
KZ
Lai izslēgtu iekārtu, nospiediet un turiet .
Atkārtoti nospiediet , lai mainītu funkciju,
pēc tam nospiediet pogas + vai –, lai:
• pielāgotu skaļumu;
• izvēlētos kanālu;
• izvēlētos televizora ievades signāla avotu.
SR
 Tālvadības pults sensors* / gaismas
sensors* / apgaismojuma LED
Apgaismojuma LED iedegas vai mirgo
atbilstoši televizora stāvoklim.
Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet
Palīdzības ceļvedi.
* Nenovietojiet sensora tuvumā priekšmetus.
7LV
Tālvadības pults izmantošana
Tālvadības pults daļu apraksts
Tālvadības pults pogas forma, atrašanās vieta, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no
jūsu reģiona/valsts/televizora modeļa.
MIC
(Mikrofons)
Izmantojiet balss meklēšanu. (Piem.,
meklējiet dažādu saturu ar balss
palīdzību.)
EXT.BOX MENU
Parāda pievienotā ārējā dekodera
(kabeļtelevīzijas/satelīta dekodera)
izvēlni.
• Ja modeļa komplektā ietilpst ierīce
IR Blaster, izmantojiet šo pogu, lai
pievienotu un iestatītu ierīci IR
Blaster (11. lpp).
• Dažās ar HDMI CEC saderīgās
ierīcēs ārējā dekodera izvēlne var
tikt parādīta arī tad, ja ierīce IR
Blaster neietilpst komplektā/nav
pievienota.
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
////
(Navigācijas
D-paliktnis)
Navigācija izvēlnē un vienumu
atlase ekrānā.
ȭ
TV
Nodrošina pāreju uz televīzijas
kanālu vai ievadi un parāda TV
izvēlnes joslu.
Ȯ
 /
(Ievades atlase / Teksta
apturēšana)
TV režīmā: Attēlojiet un atlasiet ievades
avotu.
Teksta režīmā: Apturiet pašreizējo lapu.
 (Televizora gaidstāve)
Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru
(gaidstāves režīms).
DIGITAL/ANALOG
Pārslēdziet starp digitālo un analogo
režīmu.
8LV
TV/RADIO
Pārslēdziet starp TV vai RADIO apraidēm.
EXIT
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai izejiet no
izvēlnes. Ja ir pieejams interaktīvās
lietojumprogrammas pakalpojums,
nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.
 Cipartaustiņi
/
(Informācijas/Teksta parādīšana)
 AUDIO
Mainiet patlaban skatītā raidījuma valodu.
Attēlojiet informāciju.
//////
 (Teksts)
Izmantojiet multivides saturu televizorā un
pieslēgtajā ar BRAVIA Sync saderīgajā ierīcē.
Attēlojiet teksta informāciju.
 Google Play
Piekļūstiet “Google Play” tiešsaistes
pakalpojumam.
(Subtitru iestatīšana)
Ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus (ja šī
funkcija ir pieejama).
HELP
EE
NETFLIX (tikai atsevišķos reģionos/
valstīs/dažiem televizoru modeļiem)
Attēlojiet palīdzības izvēlni. No šejienes
varat piekļūt Palīdzības ceļvedim.
Piekļūstiet “NETFLIX” tiešsaistes
pakalpojumam.
LV
 REC
Krāsainās pogas
Ierakstiet pašreizējo raidījumu, izmantojot
USB HDD ierakstīšanas funkciju.
LT
Attiecīgajā brīdī izmantojiet atbilstošo
funkciju.
TITLE LIST
HR
 ACTION MENU
Attēlojiet nosaukumu sarakstu.
SI
Attēlojiet kontekstuālo funkciju sarakstu.
GUIDE/
KZ
Attēlojiet digitālo programmu vedni.
SR
APPS
Piekļūstiet dažādiem pakalpojumiem un
lietojumprogrammām.
BACK/
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
HOME
Attēlojiet TV sākuma izvēlni.
  +/– (Skaļums)
Pielāgojiet skaļumu.
(Pārlēkt)
Pārejiet atpakaļ un uz priekšu starp diviem
kanāliem vai ievadēm. Televizorā mainās
pašreizējais kanāls vai ievade un pēdējais
atlasītais kanāls vai ievade.
 (Skaņas izslēgšana)
Izslēdziet skaņu. Lai atjaunotu skaņu,
nospiediet vēlreiz.
PROG +/–//
TV režīmā: izvēlieties kanālu.
Teksta režīmā: atlasiet nākamo () vai
iepriekšējo () lapu.
9LV
Savienojuma diagramma
Lai iegūtu plašāku informāciju par savienojumiem, skatiet Palīdzības ceļvedi, nospiežot HELP uz
tālvadības pults.
Piezīme
• Termināli un marķējumi var atšķirties, atkarībā no valsts/reģiona/televizora modeļa.
Skaņas
sistēma ar
optisko audio
ievadi
Austiņas/
skaņas
sistēma/
zemfrekvences
skaļrunis
Nosacītas piekļuves
modulis
Digitālā
fotokamera/
videokamera/USB
datu nesējs/USB
HDD ierīce
HDMI
ierīce
HDMI ierīce
Audio sistēma ar
ARC/HDMI ierīci
< 14 mm
Kabelis/antena/
dekoders
Satelīts
< 14 mm
*1
Videomagnetofons/videospēļu
aprīkojums/DVD atskaņotājs/
videokamera/dekoders*2
10LV
Maršrutētājs
IR Blaster
 AUDIO OUT
/
• Atbalsta tikai 3 polu stereo mini spraudni.
• Lai klausītos televizora skaņu, izmantojot
pieslēgtu iekārtu, nospiediet HOME.
Atlasiet [Iestatījumi] t [Skaņa] t
[Austiņu/audio izeja] un pēc tam atlasiet
vajadzīgo vienumu.
 HDMI IN 1/2/3/4
• HDMI interfeiss var pārsūtīt digitālo attēlu
un skaņu, izmantojot vienu kabeli.
•
  (RF ievade),
ievade)
(Satelīta signāla
• Zemes/kabeļa un satelīta savienojumi.
 IR BLASTER*3
• Izmantojiet Sony tālvadības pulti, lai
vadītu ārējo dekoderi (kabeļtelevīzijas/
satelīta dekoderi). Ja modeļa komplektā
ietilpst ierīce IR Blaster*3, pievienojiet IR
Blaster kabeli televizora IR Blaster
pieslēgvietai. Novietojiet vienu vai abus
pārējos galus, kā parādīts tālāk.
EE
LV
< 12 mm
LT
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)
Pievienojiet skaņas sistēmu HDMI IN 3, lai
maršrutētu televizora skaņu uz skaņas
sistēmu. Skaņas sistēma, kas atbalsta
tehnoloģiju HDMI ARC, var nosūtīt attēlu
uz televizoru un saņemt skaņu no
televizora, izmantojot vienu un to pašu
HDMI kabeli. Ja jūsu skaņas sistēma
neatbalsta tehnoloģiju HDMI ARC, ir
nepieciešams papildu savienojums ar
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

• Lai iestatītu ierīci IR Blaster, nospiediet
HOME un atlasiet [Iestatījumi] t
[Ārējās ievades] t [IR Blaster iestatīšana].
*1 Kad pievienojat mono iekārtu, pieslēdziet to pie
L (MONO) audio ligzdas.
*2 Ārējām ierīcēm, kurām ir tikai SCART AV OUT izeja,
izmantojiet SCART-RCA adapteri.
*3 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
Nosacītās piekļuves modulis (CAM)
• Nodrošina piekļuvi maksas televīzijas
pakalpojumiem. Detalizētu informāciju
skatiet CAM komplektācijā iekļautajā
norādījumu rokasgrāmatā.
• Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM
ligzdā. Tā jāievieto nosacītās piekļuves
modulī, ko nodrošinājis pilnvarotais
izplatītājs.
• Dažās valstīs/reģionos CAM netiek
atbalstīts. Informāciju lūdziet
pilnvarotajam izplatītājam.
• Ja pārslēdzaties uz digitālo programmu
pēc interneta video izmantošanas,
iespējams, tiks attēlots CAM ziņojums.

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Apjomīgas USB ierīces pieslēgšana var
traucēt citu tai blakus pieslēgto ierīču
darbību.
• Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce,
pieslēdziet to pie USB 1 pieslēgvietas.
• Pievienojiet USB HDD ierīci 3. USB
pieslēgvietā (zilā krāsā).
11LV
HR
SI
KZ
SR
Televizora uzstādīšana pie sienas
Izvēles Kronšteina montāžai pie sienas lietošana
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanas darbības pirms
televizora uzstādīšanas pie sienas.
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt
Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir
pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony
izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību
drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai
uzstādīšanas gaitā.
Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (nav
komplektā).
Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta
ekspluatācijas norādījumus un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Piezīme
• Izskrūvētās skrūves noteikti glabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.
• Noņemot galda statīvu no televizora, novietojiet TV tā, lai tā ekrāns ir vērsts uz leju, uz līdzenas un stabilas virsmas,
kas pārklāta ar biezu un mīkstu drānu, lai nepieļautu LCD displeja virsmas bojāšanu.
Norādījumus Kronšteina montāžai pie sienas skatiet uzstādīšanas informācijas sadaļā (Kronšteins montāžai pie sienas)
sava televizora modeļa produkta lapā.
www.sony.eu/support/
12LV
Traucējummeklēšana
Lai veiktu vispārīgu traucējummeklēšanu tādām
problēmām kā melns ekrāns, nav skaņas,
sastindzis attēls, televizors nereaģē vai nav
interneta savienojuma, veiciet tālāk norādītās
darbības.
1
Restartējiet televizoru, turot nospiestu
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības
pults, līdz parādās paziņojums. Televizors tiks
restartēts. Ja televizors nedarbojas normāli,
atvienojiet strāvas padeves vadu uz divām
minūtēm un tad atkal pievienojiet.
2
Plašāku informāciju skatiet Palīdzības izvēlnē,
nospiežot pogu HELP uz tālvadības pults.
3
Izveidojiet televizora savienojumu ar
internetu un veiciet programmatūras
atjaunināšanu.
4
Atveriet Sony atbalsta tīmekļa vietni
(informācija par to ir norādīta uz aizmugurējā
vāka).
Kad tiek parādīts paziņojums [Pieejams jauns
TV sistēmas programmatūras
atjauninājums...].
Sony stingri iesaka veikt televizora
programmatūras atjaunināšanu, izvēloties
[Atjaunināt tūlīt]. Šie programmatūras
atjauninājumi uzlabo jūsu televizora darbību vai
pievieno jaunas funkcijas.
Programmatūras atjaunināšanas laikā ekrānā
tiks rādīts paziņojums [Updating…]
(Atjaunina...), un LED indikators mirgos baltā
krāsā.
Updating...
Kad pieslēgsiet televizoru, tas var
neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiedīsit
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz tālvadības
pults vai televizora.
Tas ir tāpēc, ka sistēmas inicializācijai ir
nepieciešams laiks. Nogaidiet aptuveni vienu
minūti un tad spiediet pogu vēlreiz.
Problēmas un risinājumi
Ja LED indikators mirgo sarkanā krāsā.
 Saskaitiet, cik reizes tas iedegas (intervāla laiks ir
trīs sekundes).
Atkārtoti palaidiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot strāvas padeves vadu; pēc tam
ieslēdziet televizoru.
Ja problēma joprojām pastāv, atvienojiet strāvas
padeves vadu un sazinieties ar izplatītāju vai Sony
servisa centru, nosaucot, cik reižu iedegas LED
indikators.
Nevar uztvert zemes apraides/
kabeļtelevīzijas pakalpojumus.
LV
LT
HR
SI
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu un
būstera iestatījumus.
KZ
 Izvēlieties zemes apraides/kabeļtelevīzijas
pakalpojumus, nospiežot DIGITAL/ANALOG uz
tālvadības pults. Ja apraides pakalpojumi netiek
parādīti, nospiediet TV un pēc tam nospiediet
DIGITAL/ANALOG.
 Zemes apraides signālu var nomākt cits spēcīgs,
tuvumā esošs signāls.
 Pārvācoties uz jaunām mājām vai mēģinot uztvert
jaunus apraides pakalpojumus, meklējiet
pakalpojumu, izvēloties [Digitālā noskaņošana].
Nevar uztvert satelīta pakalpojumu.
 Pārbaudiet satelīta kabeļa savienojumu.
 Ja tiek parādīts paziņojums [Nav signāla. Tika
atklāta LNB pārslodze...], atvienojiet strāvas
padeves vadu. Pēc tam pārbaudiet, vai satelīta
kabelis nav bojāts un vai satelīta kabeļuzmavā
neveidojas signāla līnijas īsslēgums.
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet baterijas.
Programmatūras atjaunināšanas laikā
neatvienojiet strāvas padeves vadu. Ja
atvienosiet, programmatūras atjaunināšana var
nebeigties pilnīgi, un tas var izraisīt
programmatūras disfunkciju. Programmatūras
atjaunināšana var ilgt līdz 15 minūtēm.
EE
Nedarbojas tālvadības pults poga EXT.BOX
MENU.
 Pievienojiet un iestatiet ierīci IR Blaster (attiecas
tikai uz modeļiem, kuru komplektā ietilpst ierīce
IR Blaster) (11. lpp).
 Pievienojiet ar HDMI CEC saderīgu ierīci
(izņēmums: modeļi, kuru komplektā ietilpst ierīce
IR Blaster) un mainiet ievadi uz attiecīgās ierīces
ievadi.
13LV
SR
Ir aizmirsta pārraižu vecāku kontroles parole.
 PIN koda laukā ievadiet 9999 un izvēlieties opciju
[PIN koda mainīšana].
Specifikācijas
Televizora korpuss kļūst silts.
Sistēma
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
Paneļa sistēma
silts. Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogi: B/G, D/K, I
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelīts*: DVB-S/DVB-S2
Krāsu sistēma
PAL/SECAM/NTSC3.58 (tikai video)/NTSC4.43
(tikai video)
Kanālu pārklājums
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogā: UHF/VHF/kabelis
Digitāli: UHF/VHF/kabelis
Satelīts*: starpfrekvence 950–2150 MHz
Skaņas izvade
10 W + 10 W
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac var nebūt pieejams atkarībā no
valsts/reģiona.)
“Bluetooth” versija 4.1
Frekvenču diapazons(-i)
Belaidis LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Frekvenču diapazons
Izejas jauda
2400 - 2483,5 MHz
< 20,0 dBm
5150 - 5250 MHz
< 23,0 dBm
5250 - 5350 MHz
< 20,0 dBm
5470 - 5725 MHz
< 20,0 dBm
5725 - 5850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Frekvenču diapazons
Izejas jauda
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
RMF-TX310E
Bluetooth
14LV
Frekvenču diapazons
Izejas jauda
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
Programmatūras versija
Televizors: PKG_.____.____EUA
Nospiediet HELP uz tālvadības pults, lai
noskaidrotu programmatūras versiju.
Tālvadības pults: _._.__.___
Nospiediet HOME un pēc tam atlasiet [Iestatījumi]
 [Balss tālvadības pults]  [Programmatūras
versija].
Šī aprīkojuma/piederumu/komponentu
programmatūras/aparātprogrammatūras
turpmāki atjauninājumi nekad neietekmēs
atbilstību Direktīvas 2014/53/ES prasībām.
* Ne visi televizoru komplekti aprīkoti ar DVB-T2 vai
DVB-S/S2 tehnoloģiju vai satelītantenas termināli.
Ievades/izvades ligzdas
Antena/kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs, 75 omi.
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
AV IN
Video/audio ieeja (RCA ligzdas)
HDMI IN 1/2/3/4 (atbalsta 4K izšķirtspēju,
savietojams ar HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
datora formāti*3
*1 Ja tiek ievadīts attēls 4096 × 2160 pikseļu
izšķirtspējā un iestatījumam [Platekrāna režīms]
ir norādīta vērtība [Parasts], attēls tiks parādīts
3840 × 2160 pikseļu izšķirtspējā. Lai parādītu
attēlu 4096 × 2160 pikseļu izšķirtspējā,
iestatījumam [Platekrāna režīms] norādiet
vērtību [Pilnekrāna 1] vai [Pilnekrāna 2].
*2 Tikai HDMI IN 2/3. Lai nodrošinātu 18 Gb/s,
iestatiet [HDMI signāla formāts] uz [Uzlabots
formāts].
*3 Detalizētu informāciju skatiet Palīdzības ceļvedī.
Audio:
5,1 kanāla lineārais PCM: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24 biti, “Dolby Digital”,
“Dolby Digital Plus” un “DTS”
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 3)
(Divu kanālu lineārais “PCM”: 48 kHz 16 biti,
“Dolby Digital”, “Dolby Digital Plus”, “DTS”)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”: 48 kHz 16 biti, “Dolby Digital”, “DTS”)
AUDIO OUT
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB ierīces pieslēgvieta (
3 USB HDD ierīce
REC funkcijai)
1. un 2. USB pieslēgvieta atbalsta ātras darbības
(“High Speed”) USB (USB2.0).
3. USB pieslēgvieta atbalsta īpaši ātras darbības
(“Super Speed”) USB (USB 3.1 Gen 1).
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta.)
DC IN 19.5 V (tikai modeļiem ar
komplektācijā iekļautu strāvas padeves
adapteri)
EE
LV
LT
HR
Strāvas padeves adaptera ieeja
IR BLASTER*1
IR Blaster kabeļa ievade (mini ligzda)
SI
Citi
KZ
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
Ekspluatācijas temperatūra
SR
0ºC – 40ºC
Ekspluatācijas mitrums
10% - 80% rel. mitr. (bez kondensāta)
Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un
citi
Energopadeves prasības
izņemot modeļus ar komplektācijā iekļauto
strāvas padeves adapteri
220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
tikai modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri
19,5 V līdzstrāva ar strāvas padeves adapteri
Nomināls: ieeja 220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 collas
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 collas
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 collas
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 collas
/ (stereo mini spraudnis)
Austiņas, audio izeja, zemo frekvenču akustiskā
sistēma
15LV
Elektroenerģijas patēriņš
[Standarta] režīmā
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
[Spilgts] režīmā
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*3*4
0,50 W (25 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
USB 1/2
5V
, 500 mA maks.
USB 3
5V
, 900 mA maks.
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
ar galda statīvu
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
*1 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
*2 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
*3 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*4 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā
elektroenerģijas patēriņš palielinās.
Piezīme
• Izņemiet no televizora nosacītās piekļuves moduļa
(CAM) slota plastmasas karti tikai tāpēc, lai ievietotu
CAM viedkarti.
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Digitālā televīzija (DVB virszemes, satelīta
un kabeļa), interaktīvie pakalpojumi un
tīkla funkcijas var nebūt pieejamas visās
valstīs vai teritorijās. Dažas funkcijas var
nebūt iespējotas vai nedarboties pareizi ar
dažiem pakalpojumu sniedzējiem un tīkla
vidēm. Daži televīzijas pakalpojumu
nodrošinātāji var prasīt samaksu par
saviem pakalpojumiem.
• Šī televīzija atbalsta digitālo apraidi,
izmantojot MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC un
H.265/HEVC kodekus, tomēr nevar
garantēt saderība ar visiem operatoru/
pakalpojumu signāliem, kas laika gaitā var
mainīties, nevar tikt garantēta.
bez galda statīva
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Svars (apm.)
ar galda statīvu
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
bez galda statīva
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
16LV
Informācija par preču zīmēm
• Termini HDMI un HDMI High-Definition
Multimedia Interface un HDMI logotips ir
HDMI Licensing Administrator, Inc. preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un
citās valstīs.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby, Dolby Audio un dubultais D ir Dolby
Laboratories tirdzniecības zīmes.
• “BRAVIA”,
un BRAVIA Sync ir Sony
Corporation preču zīmes vai reģistrētas
preču zīmes.
• Gracenote, Gracenote logotips un logotips
“Powered by Gracenote” ir Gracenote, Inc.
reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes
ASV un/vai citās valstīs.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast built-in, YouTube un citas
saistītās zīmes un logotipi ir Google LLC
preču zīmes.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® un
Miracast® ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču
zīmes.
• Wi-Fi Protected Setup™ ir Wi-Fi Alliance
preču zīme.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance
sertifikācijas zīme.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS, Inc.” licenci.
“DTS“, simbols, kā arī “DTS“ kopā ar
simbolu ir “DTS, Inc.“ reģistrētas preču
zīmes, bet “DTS Digital Surround“ ir “DTS,
Inc.“ preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības
paturētas.
• Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi
ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. īpašums,
un uzņēmumam Sony Corporation ir
atļauts lietot šo preču zīmi un logotipus
saskaņā ar iegūto licenci. Citas preču zīmes
un citi tirdzniecības nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
• Netflix ir Netflix, Inc. reģistrēta preču zīme.
• DiSEqC™ ir EUTELSAT preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis
televizors nav paredzēts motorizētu
antenu vadībai.
• TUXERA ir uzņēmuma Tuxera Inc. reģistrēta
preču zīme ASV un citās valstīs.
• “USB-IF SuperSpeed USB Trident” logotips
ir organizācijas “USB Implementers Forum,
Inc.” reģistrēta preču zīme.
• Visas pārējās preču zīmes pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
17LV
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dalys ir valdikliai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valdikliai ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Prieš pradėdami naudoti televizorių, būtinai perskaitykite
„Saugos informacija“ (3 psl.).
• Nustatymo vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei
iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
• Modelio pavadinime „xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį
su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
Kaip prie televizoriaus pritvirtinti ant stalo
pastatomą stovą
Žr. Nustatymo vadovą ant pagalvėlės viršaus.
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 8
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas. . . . 8
Jungčių schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV montavimas prie sienos. . . . . . . . . . . 12
Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo
laikiklio naudojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 13
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Interneto ryšys ir duomenų privatumas
Kai atliekant pirmąją sąranką prijungiamas tinklas, šis gaminys
jungiasi prie interneto, kad patikrintų interneto ryšį, o vėliau –
kad sukonfigūruotų pradžios ekraną. Šiam ir visiems kitiems
interneto ryšiams naudojamas jūsų IP adresas. Jei norite, kad
jūsų IP adresas nebūtų naudojamas išvis, nenustatykite
belaidžio interneto ryšio funkcijos ir neprijunkite interneto
kabelio. Išsamesnė informacija apie interneto ryšius
pateikiama kartu su privatumo informacija nustatymo
ekranuose.
Žinynas
Kaip šalinti problemas ir kitą naudingą informaciją skaitykite
pačiame televizoriuje. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite
HELP, kad įjungtumėte temų sąrašą arba ieškotumėte
raktažodžio.
Žinynas (vadovas)
Jei reikia išsamesnės informacijos, televizoriaus pagalbos
meniu pasirinkite [Žinynas].
Žinyną taip pat galite skaityti asmeniniame kompiuteryje arba
išmaniajame telefone (informacija pateikiama ant galinio
gaubto).
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(metai/mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
Modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu:
Maitinimo adapterio modelio numerio ir serijos numerio etiketės
yra apatinėje maitinimo adapterio dalyje.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
2LT
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Visual Products Inc. arba
gaminys yra pagamintas pagal Sony Visual Products Inc.
užsakymą.
ES importuotojas: Sony Europe Limited.
Norėdami susisiekti su ES importuotoju arba sužinoti dėl
gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais,
kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija.
Pranešimas apie radijo ryšio
įrangą
Mes, Sony Visual Products Inc.,
patvirtiname, kad radijo įrenginių tipai KD-65XF7596,
KD-55XF7596, KD-49XF7596, KD-43XF7596 atitinka Direktyvą
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas
šiuo interneto adresu: http://www.compliance.sony.de/
Montavimas/sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Aparatas, prijungtas prie pastato elektros instaliacijos įžeminimo
per elektros lizdą arba per kitą aparatą, prijungtą prie įžeminimo,
ir prie televizijos paskirstymo sistemos bendraašiu kabeliu, kai
kuriais atvejais gali sukelti gaisro pavojų. Dėl to prie televizijos
paskirstymo sistemos būtina jungtis per įrenginį, izoliuojantį nuo
žemesnio nei nurodyto dažnio diapazono elektros (galvaninis
izoliatorius, žr. EN 60728-11).
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų arba nesugadintų turto.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištų iš už TV stovo (neprideto). Jei ant stalo pastatomas
stovas išsikiš iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi
ir sugesti arba sužaloti.
Ši radijo ryšio įranga gali būti naudojama ES nepažeidžiant
galiojančių radijo spektro naudojimo reikalavimų.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
KZ
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
Saugos informacija
SR
ĮSPĖJIMAS
Stabilumo pavojus
Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.
Televizoriaus niekada nestatykite ant nestabilaus paviršiaus.
Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.
Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių
paprastų atsargumo priemonių:
• Naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles ar
stovus.
• Naudoti tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
• Pasirūpinti, kad televizorius nestovėtų ant baldų paviršiaus
krašto.
• Nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų ar knygų
lentynų), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie
tinkamos atramos.
• Nestatyti televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris
padedamas po televizoriumi ant baldų.
• Supažindinti vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipant ant baldų,
kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti
jo vietą, laikykitės tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.
LT
SI
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
Įstačius netinkamo tipo akumuliatorių kyla sprogimo pavojus.
Akumuliatoriai neturėtų būti veikiami aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan. arba itin žemo oro slėgio, kuris
gali sukelti sprogimą, arba degaus skysčio, arba dujų pratekėjimą.
LV
HR
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Įspėjimas
EE
• Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti
techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus.
Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta paveikslėlyje,
kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo
paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm - 12 mm
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
TV galinis dangtis
3LT
Gabenimas
Vėdinimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
• Jei televizorių reikia pakelti ar perkelti, suimkite tvirtai už jo
apačios.
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
10 cm
10 cm
6 cm
Kad televizorius neapvirstų
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
KD-65XF75xx/55XF75xx
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
8 mm - 12 mm
M6 sraigtas (netiekiamas)
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
Laidas
(netiekiamas)
Siena
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Sraigtas
(netiekiamas)
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
• Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
• Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
• Televizorių naudokite tik su 220 V - 240 V kintamąja elektros
srove.
• Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
• Atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
• Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
• Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
M6 sraigtas (netiekiamas)
Pastabos
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Laidas
(netiekiamas)
Sraigtas
(netiekiamas)
4LT
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik
modeliams su pridedamu maitinimo
adapteriu)
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis
rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
Situacija:
• Kai rankos šlapios, esant nuimtam korpusui arba naudojant su
priedais, kurių gamintojas nerekomenduoja naudoti. Atjunkite
televizorių nuo maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
• Televizoriaus statymas taip, kad išsikištų į
atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
• Televizoriaus statymas drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Kai kuriuose televizoriuose yra funkcijų, kurios tinkamai veikia tik
tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
EE
LV
LT
HR
SI
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
• Pažeistas maitinimo laidas.
• Prastai tinka maitinimo lizdas.
• Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
• Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD televizoriaus temperatūrą
Kai LCD televizorius naudojamas ilgą laiką, korpusas aplink ekrano
skydą įšyla. Palietę ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
5LT
KZ
SR
Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prijungiamas trumpesnis nei 3 metrų signalo
kabelis.
• Šios įrangos patikrinimo metu nustatyta, kad ji atitinka
Direktyvoje dėl elektromagnetinio suderinamumo nurodytus
apribojimus, kai prie antžeminės, palydovinės arba kabelinės
televizijos prievado prijungiamas trumpesnis nei 30 metrų RF
kabelis.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies
stimuliatoriaus ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti
netinkamai.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
• Šią įrangą reikia įdiegti ir naudoti taip, kad nuo jos antenos ir
žmogaus kūno būtų bent 20 cm atstumas.
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pultu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pulto netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
6LT
Televizoriaus utilizavimas
Elektros ir elektroninės įrangos
atliekų utilizavimas (taikoma tik
Europos Sąjungos ir kitoms šalims,
kuriose veikia rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į
atitinkamą surinkimo punktą, kuriame galima
priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir
elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą
padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir
žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo šio gaminio
atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio
perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvės, kurioje įsigijote
gaminį, darbuotojai.
Panaudotų baterijų atliekų
utilizavimas (taikoma tik Europos
Sąjungos ir kitoms šalims, kuriose
veikia rūšiuotų atliekų surinkimo
sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant pakuotės
rodo, kad šiame gaminyje esančios baterijos negalima išmesti
kartu su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų šis simbolis
gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento simboliu. Švino
(Pb) cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje
yra daugiau negu 0,004 % švino. Teisingai utilizuodami tokias
baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurių galėtų kilti dėl netinkamo
atliekų tvarkymo. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos
ištekliai. Jei saugumui, veikimo savybėms arba duomenų
vientisumui užtikrinti gaminiuose reikalingas nepertraukiamas
ryšys su įmontuota baterija, ją turi keisti tik kvalifikuotas techninės
priežiūros specialistas. Kad baterijų atliekos būtų tvarkomos
tinkamai, naudoti nebetinkamus gaminius pristatykite į
atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo
punktą. Jei naudojate kitokias baterijas, perskaitykite skyrių apie
tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio. Atiduokite
bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame antriniam
perdirbimui galima priduoti panaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šios baterijos antrinio perdirbimo Jums gali
pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas
arba parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį arba bateriją,
darbuotojai.
Dalys ir valdikliai
Valdikliai ir indikatoriai
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Maitinimas) /+/Jei televizorius išjungtas,
Jam įjungti spauskite .
Jei televizorius įjungtas,
KZ
Jei norite išjungti, paspauskite ir palaikykite
.
Spaudinėdami  pakeiskite funkciją, tada
spauskite mygtuką + arba –, kad:
• Garsumo sureguliavimas.
• Pasirinkite kanalą.
• Pasirinktumėte į televizorių įvedamo
signalo šaltinį.
SR
 Nuotolinio valdymo jutiklis* / Šviesos
jutiklis* / Apšvietimo šviesos diodas
Apšvietimo šviesios diodas įsižiebia arba
mirksi priklausomai nuo TV būsenos.
Daugiau informacijos pateikiama žinyne.
* Nieko nedėkite arti jutiklio.
7LT
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas
Nuotolinio valdymo pulto forma, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų
regiono/šalies/televizoriaus modelį.
MIC
(Mikrofonas)
Naudokite balso funkciją. (t. y.
įvairaus turinio ieškokite balsu).
EXT.BOX MENU
Prijungtos išorinės dėžutės
(kabelinės / palydovinės televizijos
dėžutės) meniu atidarymas.
• Jei naudojate modelį su „IR
Blaster“, prijunkite ir nustatykite
„IR Blaster“ (11 psl.).
• Kai kurių su HDMI CEC suderinamų
įrenginių išorinės dėžutės meniu
gali būti rodomas ir be „IR Blaster“
dėžutės.
ȩ
Ȫ
ȫ
////
Ȭ
(Naršymo valdiklis)
Ekrano meniu naršymas ir
pasirinkimas.
ȭ
TV
Perjunkite į televizijos ekraną arba
įveskite ir rodykite Televizijos meniu
juostą.
Ȯ
 /
(Įvesties pasirinkimas/Teksto
sustabdymas)
TV režimu: Įjunkite ir pasirinkite įvesties
šaltinį.
Teksto režimu: Sustabdykite esamą puslapį.
 (TV parengtis)
Įjunkite arba išjunkite TV (parengties
režimu).
DIGITAL/ANALOG
Perjunkite tarp skaitmeninio ir analoginio
režimų.
8LT
TV/RADIO
Perjunkite tarp TV ar RADIO transliacijų.
EXIT
Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išeikite iš
meniu. Kai yra prieinama interaktyvios
taikomosios programos paslauga,
paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte
paslaugą.
 Skaitmenų mygtukai
/
(Informacija / Teksto rodymas)
 AUDIO
Keiskite šiuo metu žiūrimos programos
kalbą.
Atidarykite informaciją.
 (Tekstas)
Atidarykite tekstinę informaciją.
 Google Play
//////
Valdykite laikmenų turinį TV ir prijungtame
su „BRAVIA Sync“ suderinamame įrenginyje.
(Subtitrų nustatymai)
Prisijunkite prie „Google Play“ interneto
paslaugos.
Įjunkite arba išjunkite subtitrus (jei yra tokia
funkcija).
NETFLIX (tik tam tikruose regionuose/
šalyse/televizoriaus modeliuose)
HELP
EE
Pasiekite „NETFLIX“ internetinę paslaugą.
Atidarykite Žinyno meniu. Žinyną galima
pasiekti čia.
LV
Spalvoti mygtukai
 REC
LT
Atlikite atitinkamą priskirtą funkciją.
Įrašykite dabartinę programą, naudodamiesi
USB HDD įrašymo funkcija.
 ACTION MENU
Atidarykite kontekstinių funkcijų sąrašą.
GUIDE/
HR
TITLE LIST
Atidarykite pavadinimų sąrašą.
SI
Atidarykite skaitmeninį programų gidą.
KZ
APPS
Pasiekite įvairias paslaugas ir programas.
SR
BACK/
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
HOME
Atidarykite TV pagrindinį meniu.
  +/– (Garsumas)
Sureguliuokite garsumą.
(Peršokti)
Peršokite pirmyn ar atgal tarp dviejų kanalų
arba įvesčių. TV kaitalios tarp dabartinio
kanalo arba įvesties ir paskutinio pasirinkto
kanalo arba įvesties.
 (Nutildymas)
Nutildykite garsą. Norėdami atkurti garsą,
paspauskite mygtuką dar kartą.
PROG +/–//
TV režimu: Pasirinkite kanalą.
Teksto režimu: Pasirinkite kitą () arba
ankstesnį () puslapį.
9LT
Jungčių schema
Daugiau informacijos apie ryšius pateikiama žinyne, kurį pasieksite nuotolinio valdymo pulte
paspaudę mygtuką HELP.
Pastabos
• Jungtys ir etiketės gali skirtis ir priklauso nuo šalies, regiono ir televizoriaus modelio.
Garso
sistema su
optine garso
įvestimi
Ausinės/garso
sistema/
žemųjų dažnių
garsiakalbis
Sąlyginės prieigos
modulis
Skaitmeninis
fotoaparatas/
vaizdo kamera/
USB atmintinė/
USB HDD
įrenginys
HDMI
įrenginys
HDMI įrenginys
Garso sistema su
ARC/HDMI įrenginys
< 14 mm
Kabelis/antena/
išorinė dėžutė
Palydovinė
įvestis
< 14 mm
*1
VCR/vaizdo žaidimų įranga/
DVD leistuvas/vaizdo kamera/
išorinė dėžutė*2
10LT
Kelvedis
IR Blaster
 AUDIO OUT
/
• Palaikomas tik 3 kontaktų stereofoninis
minikištukas.
• Norėdami klausytis TV garso per prijungtą
įrangą, paspauskite HOME. Pasirinkite
[Nustatymai] t [Garsas] t [Ausinių /
garso išvestis] ir pasirinkite norimą
elementą.
 HDMI IN 1/2/3/4
• HDMI sąsaja gali perduoti skaitmeninio
vaizdo ir garso signalą vienu kabeliu.
•
< 12 mm
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Garso grįžties kanalas)
Prijunkite garso sistemą prie HDMI IN 3,
kad televizoriaus garso signalą
nukreiptumėte į garso sistemą. Garso
sistema, palaikanti HDMI ARC, gali siųsti
vaizdo medžiagą į televizorių ir priimti
garso signalą iš televizoriaus tuo pačiu
HDMI kabeliu. Jei garso sistema nepalaiko
HDMI ARC, būtina papildoma jungtis su
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

•
•
•
•
CAM (sąlyginės prieigos modulis)
Leidžia pasiekti mokamas TV paslaugas.
Išsamios informacijos ieškokite prie CAM
pridėtame instrukcijų vadove.
Išmaniosios kortelės nekiškite tiesiai į TV
CAM lizdą. Ji turi būti įtaisyta į įgalioto
pardavėjo tiekiamą sąlyginės prieigos
modulį.
CAM nepalaikomas kai kuriose šalyse/
regionuose. Tikslesnę informaciją gali
suteikti įgaliotas pardavėjas.
Kai po internetinio vaizdo įrašo
perjungiate skaitmeninę programą, gali
būti parodytas CAM pranešimas.

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Prijungtas stambus USB įrenginys gali
trukdyti kitiems prijungtiems įrenginiams.
• Jei norite prijungti stambų USB įrenginį,
junkite jį į lizdą USB 1.
• Prijunkite USB HDD įrenginį prie USB 3
prievado (mėlyno).
  (RD įvestis),
(Palydovinė įvestis)
• Antžeminės / kabelinės ir palydovinės
televizijos jungtys.
 IR
EE
BLASTER*3
• Naudokite „Sony“ nuotolinio valdymo
pultą savo išorinei dėžutei (kabelinės /
palydovinės televizijos dėžutei) valdyti.
Prijunkite „IR Blaster“ kabelį*3 prie
televizoriaus „IR Blaster“ jungties.
Prijunkite vieną arba abu kitus galus kaip
nurodyta toliau.
LV
LT
HR
SI
KZ
• Norėdami atlikti „IR Blaster“ sąranką,
paspauskite HOME ir pasirinkite
[Nustatymai] t [Išorinės įvestys] t
[„IR Blaster“ sąranka].
SR
*1 Jei norite prijungti monofoninę įrangą, junkite prie
L (MONO) garso lizdo.
*2 Išoriniam įrenginiui, kuriame yra tik SCART AV OUT
jungtis, naudokite SCART-RCA adapterį.
*3 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
11LT
TV montavimas prie sienos
Pasirinktinio Prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimas
Šioje TV naudojimo instrukcijoje pateikiami tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“ prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (netiekiamas).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Pastabos
• Išsuktus sraigtus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
• Nuimdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus, paguldykite televizorių ekranu žemyn ant lygaus ir stabilaus
paviršiaus, uždengto stora ir minkšta medžiaga, kad nepažeistumėte LCD ekrano paviršiaus.
Kaip pritvirtinti Prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. montavimo informaciją (Prie sienos tvirtinamo laikiklio) televizoriaus
modelio produkto puslapyje.
www.sony.eu/support/
12LT
Trikčių šalinimas
Bendroji trikčių šalinimo informacija kilus šioms
problemoms: juodas ekranas, nėra garso,
užstrigęs vaizdas, televizorius neatsako arba
nutrūko tinklo ryšys – atlikite toliau nurodytus
veiksmus.
1
Paleiskite televizorių iš naujo nuotolinio
valdymo pulte paspausdami įjungimo /
išjungimo mygtuką ir palaikydami, kol
pasirodys pranešimas. Televizorius bus
paleistas iš naujo. Jei televizoriaus problemos
nepavyksta išspręsti, pabandykite televizorių
atjungti nuo maitinimo lizdo, palaukti dvi
minutes, tada vėl prijungti.
2
Žr. žinyno meniu paspausdami nuotolinio
valdymo pulto mygtuką HELP.
3
Prijunkite televizorių prie interneto ir
atnaujinkite programinę įrangą.
4
Apsilankykite Sony pagalbos svetainėje
(informacija pateikiama nugarėlėje).
Kai parodomas pranešimas [Išleistas telev.
sistemos programinės įrangos
atnaujinimas...].
Sony primygtinai rekomenduoja atnaujinti
televizoriaus programinę įrangą – pasirinkite
[Atnaujint dabar]. Šie programinės įrangos
atnaujinimai pagerina televizoriaus veikimą
arba suteikia naujų funkcijų.
Pasirodys toliau pateikiamas ekranas su
pranešimu [Updating…] (Atnaujinama…).
Naujinant programinę įrangą apšvietimo šviesos
diodas mirksi balta spalva.
Updating...
Kai televizorių prijungiate prie maitinimo, jo
gali nepavykti įjungti netgi paspaudus
įjungimo mygtuką nuotoliniame valdymo
pulte arba ant televizoriaus.
Sistemai paleisti reikia laiko. Palaukite maždaug
vieną minutę, tada junkite dar kartą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Kai apšvietimo LED mirksi raudona spalva.
 Suskaičiuokite, kiek kartų sumirksi (trijų sekundžių
intervalu).
Paleiskite televizorių iš naujo – dviem minutėms
atjunkite maitinimo laidą, paskui vėl įjunkite
televizorių.
Jei problema išlieka, atjunkite maitinimo laidą ir
kreipkitės į pardavėją arba Sony techninės
priežiūros centrą, nurodydami, kiek kartų
sumirksėjo apšvietimo LED.
Skaitmeninės antžeminės / kabelinės
televizijos paslauga negalima naudotis.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį ir stiprintuvo
nustatymus.
 Pasirinkite antžeminę/kabelinę paslaugą
paspausdami DIGITAL/ANALOG ant nuotolinio
valdymo pulto. Jei transliavimo paslauga
nerodoma, paspauskite TV, o tada – DIGITAL/
ANALOG.
 Skaitmeninės antžeminės televizijos signalas gali
būti slopinamas, jei šalia siunčiamas stiprus kitas
signalas.
 Persikėlę į naujus namus arba norėdami
pasinaudoti naujomis paslaugomis, pasirinkdami
[Skaitmeninis derinimas] pabandykite atlikti
paslaugų paiešką.
Palydovinės televizijos paslauga negalima
naudotis.
 Patikrinkite palydovo kabelio jungtį.
 Kai parodomas pranešimas [Nėra signalo. Aptikta
LNB perkrova...], atjunkite maitinimo laidą. Tada
įsitikinkite, kad palydovo kabelis nesugadintas, o
palydovo jungtyje nėra trumpojo signalo linijos
jungimo.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Kol atnaujinama programinė įranga, neatjunkite
KS maitinimo laido. Antraip programinė įranga
gali būti atnaujinta ne visiškai ir dėl to gali veikti
netinkamai. Programinės įrangos atnaujinimas
gali trukti iki 15 minučių.
 Pakeiskite baterijas.
Nuotolinio valdymo pulto mygtukas EXT.BOX
MENU neveikia.
 Prijunkite ir nustatykite „IR Blaster“ (tik modeliams
su „IR Blaster“) (11 psl.).
 Prijunkite su HDMI CEC suderinamą įrenginį
(išskyrus modelius su „IR Blaster“) ir pakeiskite šią
įvestį.
13LT
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
Pamiršote transliacijų slaptažodžio tėvų
užraktą.
 Kaip PIN kodą įveskite 9999 ir pasirinkite [Pakeisti
PIN kodą].
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla. Prilietę televizorių ranka galite
pajusti karštį.
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
SKE (skystųjų kristalų ekranas), foninio apšvietimo
šviesos diodas
Televizijos sistema
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
Analoginė: B/G, D/K, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Palydovas*: DVB-S/DVB-S2
Spalvinė sistema
PAL/SECAM/NTSC3.58 (tik vaizdo įvestis)/
NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Kanalų aprėptis
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė
Palydovas*: IF dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis
10 W + 10 W
Belaidė technologija
Protokolas IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Kai kuriose šalyse/regionuose IEEE802.11ac gali
būti neprieinamas.)
„Bluetooth“ 4.1 versija
Dažnių juosta (-os)
Belaidis LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Dažnio diapazonas
Išvesties galia
2400 - 2483,5 MHz
< 20,0 dBm
5150 - 5250 MHz
< 23,0 dBm
5250 - 5350 MHz
< 20,0 dBm
5470 - 5725 MHz
< 20,0 dBm
5725 - 5850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Dažnio diapazonas
Išvesties galia
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
RMF-TX310E
Bluetooth
14LT
Dažnio diapazonas
Išvesties galia
2400 - 2483,5 MHz
< 10,0 dBm
Programinės įrangos versija
Televizija: PKG_.____.____EUA
Programinės įrangos versiją galite sužinoti
paspaudę HELP ant nuotolinio valdymo pulto.
Nuotolinio valdymo pultas: _._.__.___
Paspauskite HOME ir pasirinkite [Nustatymai] 
[Nuotolinio valdymo balsu pultelis] 
[Programinės įrangos versija].
Šios įrangos/priedų/komponentų programinės
įrangos/programinės aparatinės įrangos
atnaujinimai niekada neturės įtakos atitikčiai
direktyvos 2014/53/ES reikalavimams.
* Ne visuose televizoriuose yra DVB-T2 ar DVB-S/S2
technologija arba palydovinės antenos lizdas.
Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
2,
3 (HDD REC)*1
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
EE
LV
DC IN 19.5 V (tik modeliams su
pridedamu maitinimo adapteriu)
LT
Maitinimo adapterio įvestis
IR
BLASTER*1
HR
„IR Blaster“ laido įvesties lizdas (minikištukas)
Kita
SI
Papildomi priedai
AV IN
Vaizdo / garso įvestis (fono-signalo lizdai)
HDMI IN 1/2/3/4 (palaikoma 4K skyra,
suderinamas su HDCP 2.2)
Vaizdas:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
kompiuterio formatai*3
*1 Kai įvestis yra 4096 × 2160p, o [Plačiaekranis
režimas] nustatomas į [Originalus], vaizdo raiška
yra 3840 × 2160p. Norėdami rodyti 4096 × 2160p,
nustatykite [Plačiaekranis režimas] nustatymą į
[Pilnas 1] arba [Pilnas 2].
*2 Tik HDMI IN 2/3. Kad galėtumėte atkurti 18 Gbps,
nustatykite [HDMI signalo formatas] į [Pagerintas
formatas].
*3 Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Žinyną.
Garsas:
5,1 kanalo tiesinė PCM: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24 bitai, „Dolby Digital“,
„Dolby Digital Plus“ ir DTS
„ARC“ (Garso grįžties kanalas) (tik HDMI IN 3)
(Dviejų kanalų linijinis PCM: 48 kHz 16 bitai,
„Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „DTS“)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM: 48 kHz 16 bitai, „Dolby Digital“, „DTS“)
AUDIO OUT
1,
USB įrenginio prievadas (
3 USB standžiojo
disko įrenginys funkcijai REC)
1 ir 2 USB prievadai palaiko didelės spartos USB
(USB2.0).
3 USB prievadas palaiko „Super Speed“ USB
(USB 3.1 Gen 1).
/ (stereofoninis mini lizdas)
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
KZ
Eksploatavimo temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
SR
10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be
kondensacijos)
Maitinimo informacija, gaminio
duomenys ir kita
Maitinimo įtampa
išskyrus modelius su pridedamu maitinimo
adapteriu
220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
tik modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu
19,5 V DC naudojant maitinimo adapterį
Parametrai: 220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 colių
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 colių
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 colių
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 colių
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
15LT
[Ryškus] režimu
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Vidutinės metinės elektros energijos
sąnaudos*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Naudojama galia parengties režimu*3*4
0,50 W (25 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontalus) × 2160 linijų (vertikalus)
Nominali išvestis
USB 1/2
5V
, 500 mA maks.
USB 3
5V
, 900 mA maks.
Matmenys (apyt) (plotis × aukštis ×
gylis)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Masė (apyt)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
*1 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
*2 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*3 Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
*4 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, budėjimo
režimu energijos suvartojama daugiau.
16LT
Pastabos
• Fiktyvios kortelės iš TV CAM (sąlyginės prieigos
modulio) lizdo neištraukite jokiems tikslams, išskyrus
tikslą įdėti CAM įtaisytą lustinę kortelę.
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies/
regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Skaitmeninė televizija (DVB antžeminė,
palydovinė ir kabelinė), interaktyvios
paslaugos ir tinklo funkcijos gali būti
prieinamos ne visose šalyse ar regionuose.
Kai kurios funkcijos gali būti neįjungtos
arba netinkamai veikti atsižvelgiant į
paslaugų teikėją ir tinklą. Kai kurie
televizijos paslaugų teikėjai gali
apmokestinti paslaugas.
• Šis televizorius palaiko skaitmeninį
transliavimą naudojant MPEG-2, H.264 /
MPEG-4 AVC ir H.265 / HEVC kodekus,
tačiau negarantuojame suderinamumo su
visų televizijos paslaugų teikėjų (paslaugų)
signalais, kurie laikui bėgant gali pasikeisti.
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High‐Definition
Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas
yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“
prekės ženklai arba registruotieji prekės
ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D
simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių
ženklai.
• „BRAVIA“,
ir „BRAVIA Sync“ „Sony
Corporation“ yra prekės ženklai arba
registruotieji prekės ženklai.
• „Gracenote“, „Gracenote logo“ ir logotipas
bei logotipas „Powered by Gracenote“ yra
„Gracenote, Inc.“ prekės ženklai arba
registruotieji prekės ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• „Google“, „Android TV“, „Google Play“,
„Chromecast built-in“, „YouTube“ ir kiti
susiję ženklai ir logotipai yra „Google LLC“
prekių ženklai.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Alliance®“, „Wi-Fi Direct®“ ir
„Miracast®“ yra registruotieji „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklai.
• „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi
Alliance“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ logotipas yra
sertifikuotas „Wi-Fi Alliance“ ženklas.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją.
DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekių ženklas. ©
„DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.
• Žodinis ženklas „Bluetooth®“ ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, kurie
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
• „Netflix“ yra registruotasis „Netflix, Inc.“
prekių ženklas.
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „USB-IF SuperSpeed USB Trident“ logotipas
yra „USB Implementers Forum, Inc.“
registruotasis prekių ženklas.
• Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų
savininkų nuosavybė.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
17LT
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Prije uključivanja TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Oznaka »xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
Pričvršćivanje postolja za stol na TV
Pogledajte Vodič za postavljanje na jastučiću.
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Opisi dijelova daljinskog upravljača . . . . . . . 8
Dijagram priključaka . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postavljanje TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . 12
Upotreba opcijskog nosača za
postavljanje na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Internetska veza i privatnost podataka
Ovaj proizvod povezuje se s internetom tijekom prvog
postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja
internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona.
Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim
vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne
konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte
internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim
vezama pogledajte informacije o privatnosti na
konfiguracijskim zaslonima.
Pomoć
Saznajte više o rješavanju problema i pronađite druge
informacije izravno na svom TV-u. Pritisnite HELP na
daljinskom upravljaču kako bi se prikazao popis tema ili kako
biste pretraživali po ključnim riječima.
Vodič za pomoć (Priručnik)
Kako biste saznali više informacija, odaberite [Vodič za pomoć]
s izbornika Pomoć na svom TV-u.
Vodič za pomoć možete pogledati i na svom PC-u ili
pametnom telefonu (informacije se nalaze na stražnjim
koricama).
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane
televizora ili paketa.
Za modele s isporučenim strujnim prilagodnikom:
Oznake za broj modela strujnog prilagodnika i serijski broj nalaze
se na donjoj strani strujnog prilagodnika.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
2HR
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Visual
Products Inc.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na
sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku
proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i
uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši
izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV
prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili
televizor oštetiti.
Napomena o radijskoj
opremi
EE
Sony Visual Products Inc. ovime izjavljuje
da je radijska oprema tipa KD-65XF7596, KD-55XF7596,
KD-49XF7596 i KD-43XF7596 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj
internetskoj adresi: http://www.compliance.sony.de/
HR
LT
Ova radijska oprema smije raditi unutar EU bez kršenja
primjenjivih zahtjeva za uporabu radijskog spektra.
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
HR
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Oprez
Opasnost od eksplozije ako se baterija zamjeni neodgovarajućom
vrstom.
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to
moglo izazvati eksploziju ili istjecanju zapaljive tekućine ili plina.
• Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik.
Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od pričvrsne
površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Opasnost za stabilnost
Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt.
Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor
može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki
broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
• Koristiti vitrine ili stalke koje je preporučio proizvođač televizora.
• Koristiti isključivo namještaj koji može pružiti sigurnu potporu
televizoru.
• Osigurati da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja
na kome se nalazi.
• Ne stavljati televizor na visoki namještaj (primjerice ormari ili
police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i
televizora za odgovarajuću potporu.
• Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu
nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
• Naučiti djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se
primijeniti ista načela kao gore.
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Stražnji poklopac TV-a
Prijevoz
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
• Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite
odozdo.
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Uređaj priključen na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko
priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno
uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću
koaksijalnog kabela, u nekim okolnostima može prouzročiti
opasnost od požara. Stoga se uređaj treba priključiti na televizijski
distribucijski sustav pomoću uređaja s električnom izolacijom
ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija,
pogledajte standard EN 60728-11).
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
3HR
SI
KZ
SR
Sprječavanje prevrtanja
Na postolju
30 cm
KD-65XF75xx/55XF75xx
10 cm
10 cm
8 mm - 12 mm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
M6 vijak (nije isporučen)
Prozračivanje je blokirano.
Kabel (nije
isporučen)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Zid
Zid
Vijak (nije
isporučen)
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
Zidna utičnica
M6 vijak (nije isporučen)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabel (nije
isporučen)
Vijak (nije
isporučen)
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU (samo
za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom)
Upozorenje
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
4HR
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda.
• Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
• Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
• Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
• Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i
pazite da se ne zapetljate u kabele.
• Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru
ili premještanja.
• Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
• Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim
rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Lokacije:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženja:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
Situacije:
• Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima
ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
• Postavite TV tako da strši u otvorenom
prostoru. U televizor može udariti osoba ili
neki predmet te može doći do ozljede ili
oštećenja.
• Postavite TV na vlažnu ili prašnjavu
površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim
dimom ili parom (u blizini ploha za
kuhanje ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Postavite TV na mjesta izložena ekstremnim temperaturama,
recimo izložen Sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Neki televizorski kompleti možda imaju značajke koje
zahtijevaju da TV radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
EE
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
HR
U slučaju ako je:
•
•
•
•
oštećen naponski kabel.
utikač ne sjeda u utičnicu.
televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno.
kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
LT
HR
SI
KZ
Mjere opreza
Gledanje TV-a
SR
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
5HR
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice, alkalna ili kisela
sredstva za čišćenje, prašak za struganje ili hlapljiva otapala
poput alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba
ovih sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski
terminal.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Bežična funkcija jedinice
• Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog
stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu
takve opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
• Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na
udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela
osobe.
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
6HR
Odlaganje televizora
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim zemljama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se proizvod ne smije odlagati kao
kućni otpad. Proizvod treba odložiti na
predviđeno mjesto za reciklažu električne ili
elektroničke opreme. Odlaganjem navedenog
proizvoda na predviđeno mjesto sprječavate mogući negativan
učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može ugroziti nepravilno
odlaganje. Reciklažom materijala pomažete očuvati prirodne
izvore. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda
obratite se lokalnoj gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili
trgovini gdje ste kupili proizvod.
Odlaganje otpadnih baterija
(primjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim zemljama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da
se baterija isporučena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol
može nalaziti i određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo
(Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto sprječavate
mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može
ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala
pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog
sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalno
napajanje, ugrađenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano
servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlažete na
odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektronične
opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju navedene baterije obratite se lokalnoj
gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste
kupili proizvod ili bateriju.
Dijelovi i kontrole
Kontrole i indikatori
EE
HR
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
Pritisnite i držite  za isključivanje.
Nekoliko puta pritisnite  za promjenu
KZ
SR
funkcije, a zatim pritisnite tipku + ili – kako
biste:
• Podešavanje glasnoće.
• Odabir kanala.
• Odabir izvora za TV.
 Senzor daljinskog upravljača* /
Svjetlosni senzor* / LED za osvjetljenje
LED osvjetljenje pali se ili trepti ovisno o
statusu TV prijemnika.
Za više informacija pogledajte Vodič za
pomoć.
* Ne stavljajte ništa u blizinu senzora.
7HR
Upotreba daljinskog upravljača
Opisi dijelova daljinskog upravljača
Oblik, smještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o
regiji/zemlji/modelu TV-a.
MIC
(Mikrofon)
Upotreba glasovnog pretraživanja.
(npr. pretraživanje sadržaja glasom.)
EXT.BOX MENU
Prikazuje se izbornik priključene
vanjske kutije (prijamnika za
kabelsku/satelitsku televiziju).
• Za modele s isporučenim
uređajem IR Blaster, priključite i
odaberite postavke uređaja IR
Blaster (stranice 11).
• Izbornik vanjske kutije može se
prikazati kod nekih uređaja
kompatibilnih s funkcijom HDMI
CEC kada uređaj IR Blaster nije
isporučen/priključen.
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
////
(Navigacijski D-Pad)
Navigacija i odabir izbornika na
zaslonu.
ȭ
TV
Prelazi se na TV kanal ili ulaz i
prikazuje traka TV izbornika.
Ȯ
 /
(Odabir ulaza/Zadržavanje
teksta)
U načinu rada TV prijemnika: Prikažite i
odaberite ulazni izvor.
U tekstualnom načinu rada: Zadržava se
trenutačna stranica.
 (Stanje mirovanja TV-a)
Uključite ili isključite TV prijemnik (način
mirovanja).
DIGITAL/ANALOG
Izmjenjuju se digitalni i analogni način rada.
8HR
TV/RADIO
Izmjenjuju se TV ili RADIO emitiranje.
EXIT
Vraćanje na prethodni zaslon ili izlaz iz
izbornika. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, ovdje pritisnite za
izlaz iz te usluge.
 Tipke s brojevima
/
(Informacije/Otkrivanje teksta)
 AUDIO
Promjena jezika programa koji se trenutačno
gleda.
Prikazuje informacije.
 (Teletekst)
Prikazuje informacije.
 Google Play
Pristupa se online usluzi »Google Play«.
//////
Za upravljanje medijskim sadržajima na TV
prijemniku i priključenim uređajima
kompatibilnim sa značajkom BRAVIA Sync.
(Postavka titlova)
Uključuje se ili isključuje titlove (kada je
značajka dostupna).
EE
Pristupa se online usluzi »NETFLIX«.
HELP
Prikazuje se izbornik pomoći. S ovog mjesta
se može pristupiti Vodiču za pomoć.
HR
Tipke u boji
NETFLIX (Odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
Izvršavaju se odgovarajuće funkcije.
 ACTION MENU
LT
 REC
Prikazuje se popis kontekstualnih funkcija.
Snima trenutačni program sa značajkom
snimanja na USB HDD.
HR
GUIDE/
TITLE LIST
Prikazuje se digitalni programski vodič.
Prikazuje se popis naslova.
SI
APPS
KZ
Pristup različitim uslugama i aplikacijama.
BACK/
SR
Povratak na prethodni zaslon.
HOME
Prikazuje se izbornik Home TV prijemnika.
  +/– (Glasnoća)
Namješta se glasnoća.
(Skoči)
Izmjenjuju se dva kanala ili ulaza. TV
prijemnik izmjenjuje trenutačni kanal ili ulaz
i posljednji prethodno odabrani kanal ili
ulaz.
 (Isključivanje zvuka)
Utišava se zvuk. Pritisnite ponovo za
uključivanje zvuka.
PROG +/–//
U načinu rada TV prijemnika: Odabire se
kanal.
U tekstualnom načinu rada: Odabire se
sljedeća () ili prethodna () stranica.
9HR
Dijagram priključaka
Za više informacija o priključcima pogledajte Vodič za pomoć tako da pritisnete tipku HELP na
daljinskom upravljaču.
Napomene
• Terminali i oznake mogu se razlikovati ovisno o zemlji/regionu/modelu TV-a.
Modul za uvjetovani
pristup
Audiosustav
s optičkim
audio ulazom
Slušalice/
Audiosustav/
Subwoofer
Digitalni
fotoaparat/
Videokamera/
USB medij za
pohranu/USB
HDD uređaj
HDMI
priključak
HDMI priključak
Audio sustav s
funkcijom ARC/
HDMI priključak
< 14 mm
Kabel/Antena/
Vanjska kutija
Satelit
< 14 mm
*1
VCR/Oprema za video igre/
DVD player/Videokamera/
Vanjska kutija*2
10HR
Usmjerivač
IR Blaster
 AUDIO OUT
/
• Podržava samo 3-pinski stereo mini
utikač.
• Za slušanje zvuka TV prijemnika putem
priključene opreme, pritisnite HOME.
Odaberite [Postavke] t [Zvuk] t
[Slušalice / audio izlaz] i zatim odaberite
željenu stavku.
 HDMI IN 1/2/3/4
• HDMI sučelje može prenositi digitalni
video i audio signal jednim kabelom.
•
< 12 mm
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)
Priključite svoj audio sustav na HDMI IN 3
kako biste usmjerili zvuk s TV-a na audio
sustav. Audio sustav koji podržava
funkciju HDMI ARC može poslati video
signal TV-u i primati audio signal s TV-a
putem istog HDMI kabela. Ako vaš audio
sustav ne podržava funkciju HDMI ARC,
trebat će vam dodatni priključak s DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).

CA modul (Modul za uvjetovani
pristup)
• Omogućuje pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte priručnik
s uputama isporučen s CA modulom.
• Pametnu karticu ne umećite izravno u utor
CAM na TV prijemniku. U CA modul mora
je umetnuti ovlašteni distributer.
• CAM moduli nisu podržani u nekim
zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog distributera.
• Poruka CAM može se prikazati kada se
prebacite na digitalni program nakon
gledanja internetskog videozapisa.

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Priključivanje velikog USB uređaja može
ometati druge priključene uređaje.
• Kada priključujete veliki USB uređaj,
priključite ga u priključak USB 1.
• Priključite USB HDD uređaj u priključak
USB 3 (plavi).
  (RF ulaz),
(Ulaz za satelitski signal)
• Priključci za zemaljsku/kabelsku i
satelitsku antenu.
 IR
EE
BLASTER*3
• Pomoću Sony daljinskog upravljača
upravljajte svojom vanjskom kutijom
(prijamnikom za kabelsku/satelitsku
televiziju). Priključite IR Blaster kabel*3 na
ulaz za IR Blaster na svom TV-u. Postavite
jedan ili oba druga kraja na način prikazan
na donjoj slici.
HR
LT
HR
SI
KZ
• Kako biste odabrali postavke uređaja IR
Blaster, pritisnite HOME i odaberite
[Postavke] t [Vanjski ulazi] t
[Postavljanje IR Blastera].
*1 Kada priključujete mono opremu, priključite je u
audio priključak L (MONO).
*2 Za vanjski uređaj koji ima samo SCART AV OUT
upotrijebite SCART-RCA adapter.
*3 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
11HR
SR
Postavljanje TV-a na zid
Upotreba opcijskog nosača za postavljanje na zid
Korisnički priručnik za ovaj TV navodi samo korake za pripremu TV-a za instaliranje na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost
sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za
nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili licenciranim
izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost sigurnosti. Tvrtka Sony ne
odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) da biste instalirali TV na zid.
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
Napomene
• Uklonjene vijke svakako spremite na sigurno mjesto, izvan dosega djece.
• Postavite TV tako da njegov zaslon bude okrenut prema dolje na ravnu i stabilnu površinu prekrivenu debelom
mekom krpom prilikom uklanjanja postolja za stol s TV-a kako biste spriječili oštećivanje površine LCD zaslona.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (nosač za postavljanje
na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
www.sony.eu/support/
12HR
Rješavanje problema
Za opće rješavanje problema za probleme kao
što su: taman zaslon, nema zvuka, zamrznuta
slika, TV ne reagira ili prekid mrežne veze
pogledajte sljedeće postupke.
1
Ponovno pokrenite TV pritiskanjem tipke za
uključivanje na daljinskom upravljaču dok se
ne prikaže poruka. TV će se ponovno
pokrenuti. Ako se TV ne oporavi, pokušajte
iskopčati TV iz električne mreže na dvije
minute, a zatim ga ponovno ukopčati.
2
Pogledajte izbornik pomoći tako da pritisnete
tipku HELP na daljinskom upravljaču.
3
Priključite TV na internet i obavite ažuriranje
softvera.
4
Posjetite web-mjesto podrške za Sony
(informacije se nalaze na stražnjim koricama).
Kad se prikaže poruka [Dostupno je novo
ažuriranje softvera TV sustava...].
Sony preporučuje da ažurirate softvera TV-a
tako da odaberete [Ažuriraj sada]. Ažuriranja
softvera poboljšavaju rad TV-a ili dodaju nove
značajke.
Sljedeći zaslon s porukom [Updating…] (Ažur. u
tijeku…) pojavit će se i bijelo LED osvjetljenje
treperit će tijekom ažuriranja softvera.
Problemi i rješenja
Ako LED osvjetljenje treperi crveno.
 Prebrojite koliko puta treperi (vrijeme intervala je
tri sekunde).
Ponovno pokrenite TV otkopčavanjem električnog
kabela na dvije minute, a zatim uključite TV.
Ako se problem ponovi, iskopčajte električni kabel
i obratite se trgovcu ili Sony servisnom centru
navodeći broj treperenja LED osvjetljenja.
Zemaljski/kabelski programi se ne mogu
prikazati.
EE
 Provjerite antenski/kabelski spoj i postavke
HR
pojačala.
 Odaberite zemaljski/kabelski program tako da
pritisnete tipku DIGITAL/ANALOG na daljinskom
upravljaču. Ako se emitirani program ne prikaže,
pritisnite tipku TV, a zatim DIGITAL/ANALOG.
 Zemaljski signal možda je onemogućen ako u
blizini postoji jak signal.
 Ako se premjestite u novu zgradu ili pokušate
primati nove usluge, pokušajte potražiti te usluge
tako da odaberete [Digitalno podešavanje].
 Provjerite satelitski kabelski spoj.
 Ako se prikaže poruka [Nema signala. Otkriveno je
preopterećenje LNB-a...], iskopčajte električni
kabel. Zatim provjerite da satelitski kabel nije
oštećen, a kabel za satelitski signal nije u kratkom
spoju na priključku satelita.
 Zamijenite baterije.
Tipka EXT.BOX MENU na daljinskom
upravljaču ne radi.
 Priključite i odaberite postavke uređaja IR Blaster
Ne isključujte AC kabel za napajanje tijekom
ažuriranja softvera. Ako ga isključite, ažuriranje
softvera možda neće završiti kako treba te može
doći do kvara u softveru. Ažuriranje softvera
može trajati do 15 minuta.
(samo za modele s isporučenim uređajem IR
Blaster) (stranice 11).
 Priključite uređaj kompatibilan s funkcijom HDMI
CEC (osim za modele s isporučenim uređajem IR
Blaster) i promijenite priključak na taj ulaz.
Zaboravili ste lozinku za roditeljsku zaštitu.
 Unesite 9999 kao PIN kod i odaberite [Promijenite
PIN].
Kada ukopčate TV, možda ga nećete moći
uključiti neko vrijeme čak i ako pritisnete
tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču
ili TV-u.
Potrebno je neko vrijeme kako bi se sustav
inicijalizirao. Pričekajte minutu i ponovo ga
upalite.
HR
SI
KZ
Nije moguće primati satelitske programe.
Daljinski upravljač ne radi.
Updating...
LT
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju. Činit će vam se vrući ako ih dodirnete
rukom.
13HR
SR
Verzija softvera
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
TV: PKG_.____.____EUA
Pritisnite tipku HELP na daljinskom upravljaču
kako biste saznali verziju softvera.
Daljinski upravljač: _._.__.___
Pritisnite HOME, zatim odaberite [Postavke] 
[Daljinski upravljač s glasovnim upravljanjem] 
[Verzija softvera].
Nijedno buduće ažuriranje softvera/firmvera za
ovu opremu/dodatni pribor/komponente neće
utjecati na njihovu usklađenost s Direktivom
2014/53/EU.
* Svi TV-i nemaju tehnologiju DVB-T2 ili DVB-S/S2 ili
priključak za satelitsku antenu.
Sustav boja
Ulazno/izlazni priključci
PAL/SECAM/NTSC3.58 (Samo video)/NTSC4.43
(Samo video)
Pokrivenost kanala
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
Analogni: UHF/VHF/kabelski
Digitalni: UHF/VHF/kabelski
Satelit*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Antena/kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494.
AV IN
Izlaz zvuka
Video/Audio ulaz (utičnice za slušalice)
10 W + 10 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan ovisno o
zemljama/regijama.)
Bluetooth verzije 4.1
Frekvencijski pojas(evi)
Bežični LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Opseg frekvencije
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz
< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz
< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz
< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Opseg frekvencije
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
RMF-TX310E
HDMI IN 1/2/3/4 (podržava 4K rezoluciju,
Kompatibilan s HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati*3
*1 Kada je ulaz 4096 × 2160p i [Široki prikaz] je
postavljen na [Izvorno], prikazuje se rezolucija
3840 × 2160p. Za prikaz rezolucije 4096 × 2160p,
postavite postavku [Široki prikaz] na [Popunjeno
1] ili [Popunjeno 2].
*2 Samo HDMI IN 2/3. Za podržavanje 18 Gbps,
postavite [Format HDMI signala] na [Poboljšani
format].
*3 Pogledajte Vodič za pomoć kako biste saznali
više.
Zvuk:
5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24-bitni, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)
Bluetooth
Opseg frekvencije
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz 16-bitni, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (Stereo mini priključak)
Slušalice, audio izlaz, subwoofer
14HR
1,
2,
3 (HDD REC)*1
Ulaz za USB uređaj (
3 USB HDD uređaj za
značajku REC)
USB ulaz 1 i 2 podržavaju High Speed USB
(USB2.0).
USB ulaz 3 podržava Super Speed USB (USB 3.1
Gen 1).
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
DC IN 19.5 V (samo za modele s
isporučenim strujnim prilagodnikom)
Ulaz za strujni prilagodnik
IR BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabel (mini-utičnica)
u načinu [Živopisno]
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*3*4
0,50 W (25 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
Izlazna nazivna snaga
Priloženi dodatni pribor
sa postoljem za stol
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Zahtjevi napajanja
osim za model s isporučenim strujnim
prilagodnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom
19,5 V DC sa strujnim prilagodnikom
Vrijednosti: ulazni napon 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 inča
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 inča
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 inča
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 inča
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
LT
USB 1/2
5V
, 500 mA MAKS
USB 3
5V
, 900 mA MAKS
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
Radna temperatura
HR
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Drugo
EE
HR
SI
KZ
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
SR
bez postolja za stol
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
bez postolja za stol
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
*1 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
*2 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tijekom
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o
načinu upotrebe televizora.
*3 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
*4 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se
kada TV prijemnik spojite na mrežu.
15HR
Napomene
• Ne uklanjajte lažnu (dummy) karticu iz TV utora za
CAM (Modul za uvjetovani pristup) osim u slučaju
postavljanja smart kartice u CAM.
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Digitalna televizija (zemaljski, satelitski,
kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne
usluge možda neće biti dostupne u svim
državama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene i možda neće
raditi ispravno s nekim pružateljima usluga
i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji
televizijskih usluga mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalni prijenos putem
kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i
H.265/HEVC, no kompatibilnost sa svim
signalima operatera / pružatelja usluge,
koji se mogu promijeniti tijekom vremena,
ne može biti zajamčena.
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama
i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• »BRAVIA«,
i BRAVIA Sync zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• Gracenote, logo i logotip Gracenote te logo
»Powered by Gracenote« zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote, Inc. u Sjedinjenim Državama i/
ili drugim zemljama.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast built-in, YouTube i druge
povezane oznake i logotipi zaštitni su znaci
tvrtke Google LLC.
16HR
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® i
Miracast® registrirani su zaštitni znakovi
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je zaštitni znak
organizacije Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ logo je certifikacijski žig
organizacije Wi-Fi Alliance.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirane
robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
• Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke
Netflix, Inc.
• DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT.
Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0.
Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za
upravljanje motoriziranim antenama.
• TUXERA je registrirana robna marka tvrtke
Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident
registrirana je robna marka tvrtke USB
Implementers Forum, Inc.
• Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su
njihovih vlasnika.
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 7
Elementi za upravljanje in kazalniki . . . . . . . 7
• Pred uporabo televizorja preberite poglavje »Varnostne
informacije« (stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo ter
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Namestite namizno stojalo na televizor
Glejte vodnik po namestitvah na vrhu blazine.
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Opis delov daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 12
Uporaba dodatnega nosilca za
stensko montažo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pomoč
O odpravljanju težav in druge uporabne informacije najdete na
vašem televizorju. Pritisnite HELP na daljinskem upravljalniku,
da prikaže seznam tem ali za iskanje po ključni besedi.
Internetna povezava in Podatki o zasebnosti
Ta izdelek se poveže z internetom med začetno namestitvijo
takoj, ko je omrežje povezano, da se potrdi internetna
povezava in kasneje za nastavitev začetnega zaslona. Vaš IP
naslov se uporablja pri tej in pri vseh drugih internetnih
povezavah. Če ne želite, da bi bil vaš IP naslov uporabljen pri
vseh, ne nastavite brezžične internetne funkcije in ne
priključite internetnega kabla. Prosimo, glejte podatke o
zasebnosti, predstavljene v nastavitvenem zaslonu, za
nadaljnje podrobnosti o internetnih povezavah.
Vodnik za pomoč (Priročnik)
Za bolj podrobne informacije, izberite [Vodnik za pomoč] iz
menija Pomoč na vašem televizorju.
Lahko preberete tudi vodnik za pomoč na vašem PC-ju ali
pametnem telefonu (informacije najdete na zadnji strani
pokrova).
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec) in
nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani
televizorja ali paketa.
Za modele s priloženim napajalnikom:
Nalepke za številko modela in serijsko številko napajalnika sta
nameščeni na dnu napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
2SI
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Visual
Products Inc.
Uvoznik za Evropo: Sony Europe Limited.
Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na
zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega
zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor namestite na stabilno, ravno podlago, da preprečite
padec naprave, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali
premoženjsko škodo.
• Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči,
potisniti ali prevrniti.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Ce namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroci
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
Obvestilo o radijski opremi
EE
Družba Sony Visual Products Inc. s tem
izjavlja, da so vse vrste radijske opreme
KD-65XF7596, KD-55XF7596,
KD-49XF7596, KD-43XF7596 skladne z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
SI
Ta radijska oprema se lahko uporablja v EU brez poseganja v
veljavne zahteve glede uporabe radijskega spektra.
LT
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
HR
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih neevropskih državah.
Varnostne informacije
OPOZORILO
Opozorilo
Tveganje eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravilno vrsto
baterije.
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno ali ekstremnemu nizkemu tlaku, saj to lahko
povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljivih tekočin ali plina.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
 Nosilec za stensko montažo SU-WL450
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za
stensko montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
8 mm - 12 mm
Nevarnost za stabilnost
Televizor lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
• z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
• z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
• da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
• da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
• da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
• da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
Vijak (M6)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
• Pri dvigovanju ali premikanju televizor trdno primite za dno.
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Naprava, ki je povezana z zaščitno ozemljitvijo instalacij stavbe
skozi glavne priključke ali preko druge naprave s povezavo na
zaščitno ozemljitev - in do televizijskega distribucijskega sistema
z uporabo koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih ustvari
tveganje požara. Povezava s televizijskim distribucijskim sistem
morate tako zagotoviti preko naprave, ki omogoča električno
izolacijo pod določenim frekvenčnim obsegom (galvanski izolator,
glej SIST EN 60728-11).
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
3SI
SI
KZ
SR
Pri namestitvi na stojalo
Preprečevanje prevračanja
30 cm
KD-65XF75xx/55XF75xx
10 cm
10 cm
8 mm - 12 mm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Vijak M6 (ni priložen)
Kroženje zraka je onemogočeno.
Kabel
(ni priložen)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Stena
Stena
Vijak (ni
priložen)
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
Napajalni kabel
Vijak M6 (ni priložen)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabel
(ni priložen)
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
• Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
• Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
• Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
• Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
• Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
• Napajalni kabel ločite od virov toplote.
• Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Opombe
Vijak (ni
priložen)
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Pri namestitvi na steno
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
30 cm
10 cm
10 cm
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo
za modele s priloženim napajalnikom)
Opozorilo
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
4SI
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z
mokrimi rokami.
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Če ga ne uporabljate
Prepovedana uporaba
V primeru naslednjih težav...
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Lokacije:
Če:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• je napajalni kabel poškodovan,
• omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
• je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
• je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
Okolja:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
EE
O temperaturi LCD televizorja
Če LCD-televizor uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
LT
HR
SI
KZ
Previdnostni ukrepi
SR
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
SI
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
5SI
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali kislinskih čistil,
praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo priključnega
signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
• Ta oprema je bila preskušena in bilo je ugotovljeno, da je
skladna z omejitvami, ki jih je določila Direktiva o
elektromagnetni združljivosti za uporabo RF-kabla, krajšega od
30 metrov, s priključki za zemeljske/satelitske/CATV priključke.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski
opremi.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
• Opremo je treba namestiti in upravljati na razdalji vsaj 20 cm
med anteno naprave in telesom oseb v okolici.
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
6SI
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in drugih državah s
sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da z
izdelkom ne smete ravnati enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij
(veljavno v Evropski uniji in drugih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali embalaži pomeni, da z
baterijo, ki je priložena izdelku, ne smete
ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih
baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski
element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odlaganjem baterij
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za
okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje baterij.
Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih,
ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev
pravilnega ravnanja z baterijo oddajte izrabljen izdelek na ustrezni
zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz
izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje
odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju baterij
dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov
ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Deli in elementi za upravljanje
Elementi za upravljanje in kazalniki
EE
SI
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Vklop) /+/Ko je televizor izklopljen:
Pritisnite  za vklop.
Ko je televizor vklopljen:
Pritisnite in držite  za izklop.
 pritisnite tolikokrat, da pridete na želeno
KZ
SR
funkcijo, nato pa pritisnite gumb + ali – za:
• Prilagoditev glasnosti.
• Izbira kanala.
• Izbira vhodnega vira za televizor.
 Tipalo daljinskega upravljalnika* /
Tipalo svetlobe* / Lučka LED za
osvetlitev
Lučka LED za osvetlitev zasveti ali utripa
glede na stanje televizorja.
Za več informacij, glejte Vodnik za pomoč.
* Ničesar ne postavljajte v bližino tipala.
7SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Opis delov daljinskega upravljalnika
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje tipke daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo
glede na regijo/državo/model televizorja.
MIC
(Mikrofon)
Uporaba glasovne funkcije. (na
primer glasovno iskanje različnih
vsebin).
EXT.BOX MENU
Prikaži meni povezanega zunanjega
sprejemnika (kabelski/satelitski
sprejemnik).
• Za modele s priloženimi IR
Blasterjem, povežite in nastavitev
IR Blaster (stran 11).
• Meni zunanjega sprejemnika je
lahko prikazan za nekatere
naprave, združljive s HDMI CEC, ko
IR Blaster ni priložen oz. povezan.
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
////
ȭ
TV
Premaknite na TV kanal ali vhodi in
prikažite vrstico s TV menijem.
(Navigacijski D-Pad)
Navigacija in izbira preko menija na
zaslonu.
Ȯ
 /
(Izbira vhoda/Zadrževanje
besedila)
V načinu televizije: Prikažite in izberite
vhodni vir.
V načinu besedila: Zadržite trenutno stran.
 (Pripravljenost televizorja)
Vklopite ali izklopite televizor
(pripravljenost).
DIGITAL/ANALOG
Preklopite med digitalnim in analognim
načinom.
TV/RADIO
Preklopite med oddajami TV in RADIO.
EXIT
Vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod iz menija.
Kadar je na voljo storitev za interaktivno
aplikacijo, pritisnite za izhod iz storitve.
 Gumbi s številkami
/
(Informacije/Razkrij besedilo)
Prikaže informacije.
 (Besedilo)
Prikaže besedilne informacije.
8SI
 Google Play
Odpre spletno storitev »Google Play«.
NETFLIX (samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Odpre spletno storitev »NETFLIX«.
Barvni gumbi
Izvedite ustrezno funkcijo ob določenem
času.
 ACTION MENU
 AUDIO
Spremenite jezik trenutno prikazanega
programa.
//////
Upravlja predstavnostne vsebine na
televizorju in povezano združljivo napravo
BRAVIA Sync.
(Nastavitev podnapisov)
Vklopi ali izklopi podnapise (ko je funkcija na
voljo).
EE
HELP
SI
Prikaže seznam kontekstualnih funkcij.
GUIDE/
Prikaže digitalni programski vodnik.
Prikaže meni Pomoč. Tukaj lahko dostopate
do Vodnika za pomoč.
APPS
 REC
Dostopajte do različnih storitev in aplikacij.
Trenutni program posnemite s funkcijo
snemanja USB HDD.
HR
TITLE LIST
SI
BACK/
Vrne na prejšnji zaslon.
HOME
LT
Prikaže seznam naslovov.
Prikaže domači meni televizorja.
KZ
  +/– (Glasnost)
SR
Nastavi glasnost.
(skoči)
Preklopi med dvema kanaloma ali vhodoma.
Televizor izmenoma preklaplja med
trenutnim kanalom in vhodom ter zadnjim
izbranim kanalom in vhodom.
 (Izklop zvoka)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
PROG +/–//
V načinu televizije: Izberite kanal.
V načinu besedila: Izbere naslednjo () ali
prejšnjo () stran.
9SI
Priključni diagram
Za več informacij o povezavah, glejte Vodnik za pomoč s pritiskom na gumb HELP na daljinskem
upravljalniku.
Opombe
• Terminali in označbe se lahko razlikujejo glede na državo/regijo/model TV-ja.
Avdio sistem
z optičnim
avdio
vhodom
Enota za
pogojni dostop
Slušalke/Avdio
sistem/
Nizkotonski
Naprava
zvočnik
HDMI
Digitalni
fotoaparat/
Videokamera/
Shranjevalni
medij USB/USB
HDD naprava
Naprava HDMI
Avdio sistem z
napravo ARC/HDMI
< 14 mm
Kabel/Antena/
Zunanji sprejemnik
Satelitski
< 14 mm
*1
Videorekorder/Oprema za video igre/
DVD predvajalnik/Videokamera/
Zunanji sprejemnik*2
10SI
Usmerjevalnik
IR Blaster
 AUDIO OUT
/
• Podpira samo 3-polni stereo mini vtič.
• Če želite poslušati zvok televizorja skozi
povezano opremo, pritisnite HOME.
Izberite [Nastavitve] t [Zvok] t
[Slušalke/avdio izhod] in nato izberite
želeni element.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Vmesnik HDMI lahko prenaša digitalni
video in zvok preko enega kabla.
•

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Če priključite veliko napravo USB, lahko
pride do motenj v drugih povezanih
napravah.
• Če priključite veliko napravo USB, jo
povežite s priključkom USB 1.
• Povežite USB/HDD napravo z vhodom USB
3 (modra).
  (RF-vhod),
(Satelitski vhod)
• Priklop na zemeljsko/kabelsko in
satelitsko povezavo.
EE
 IR BLASTER*3
< 12 mm
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Povratni avdio kanal)
Povežite avdio sistem z HDMI IN 3, da
preusmerite zvok televizorja na vaš zvočni
sistem. Avdio sistem, ki podpira HDMI ARC
lahko pošilja video na TV in sprejme zvok
iz televizorja preko istega kabla HDMI. Če
vas avdio sistem ne podpira HDMI ARC,
potrebujete dodatno povezavo z DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).

Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do plačljivih televizijskih
storitev. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki ste jih dobili z napravo CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enote CAM ni
na voljo. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
SI
• Uporabite daljinski upravljalnik Sony, da bi
lahko nadzirali tudi Zunanji sprejemnik
(kabelski/satelitski sprejemnik). Povežite
kabel IR Blasterja*3 z vhodom za IR Blaster
na vašem televizorju. Namestite enega ali
oba od dveh koncev, kot je prikazano
spodaj.
LT
HR
SI
KZ
• Za namestitev IR Blasterja, pritisnite
HOME in izberite [Nastavitve] t
[Zunanji vhodi] t [Nastavitev
upravljalnika IR Blaster].
SR
*1 Ob priključitvi mono opreme uporabite zvočni
priključek L (MONO).
*2 Za zunanjo napravo, ki ima le SCART AV OUT,
uporabite SCART-RCA adapter.
*3 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
11SI
Vgradnja televizorja na steno
Uporaba dodatnega nosilca za stensko montažo
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja, preden ga
vgradite na steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec
Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na
varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so
priložena nosilcu za stensko montažo.
Opombe
• Poskrbite, da odstranjene vijake varno shranite in jih varujete pred dosegom otrok.
• Postavite televizor z zaslonom navzdol na ravno in trdno podlago, pokrit z debelo in mehko krpo, ko odstranjujete
namizno stojalo iz televizorja, da bi preprečili poškodbo površine LCD zaslona.
Za navodila o namestitvi nosilca za stensko montažo glejte informacijo o namestitvi (nosilca za stensko montažo) na
strani izdelka za vaš model televizorja.
www.sony.eu/support/
12SI
Odpravljanje težav
Splošno odpravljanje težav za vprašanja, kot so:
črni zaslon, brez zvoka, zamrznjena slika,
televizor se ne odziva ali omrežje se je izgubilo,
naredite naslednje korake.
1
Ponovno vklopite televizor s pritiskom na
gumb za vklop na daljinskem upravljalniku,
dokler se ne prikaže sporočilo. Televizor se bo
ponovno vklopil. Če se televizor ne vklopi
ponovno, poskusite iztakniti televizorjev
napajalni kabel za dve minuti in ga potem
ponovno vtaknete.
2
Glejte meni za pomoč s pritiskom na gumb
HELP na daljinskem upravljalniku.
3
Povežite vaš televizor z internetom in izvedite
posodobitev programske opreme.
4
Obiščite spletno mesto Sony (informacije so
na voljo na pokrovu zadaj).
Ko se prikaže sporočilo [Na voljo je nova
posodobitev sistemske programske opreme
TV-ja...].
Sony vam močno priporoča, da posodobite
televizor programsko opremo z izbiro [Posodobi
zdaj]. Ta posodobitev programske opreme
izboljša delovanje vašega televizorja ali doda
nove funkcije.
Naslednji zaslon z [Updating…] (Posodobitev…)
se bo pojavil in lučka LED osvetlitve bo utripala
belo, medtem ko se programska oprema
posodablja.
Updating...
Ko televizor priključite, morda televizor nekaj
časa ne boste mogli vklopiti niti s pritiskom
gumba za vklop/izklop na daljinskem
upravljalniku ali na televizorju.
Za inicializacijo sistema je potreben čas.
Počakajte približno minuto in poskusite znova.
Težave in rešitve
Ko lučka LED osvetlitve utripa rdeče.
 Preštejte, kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če lučka LED osvetlitve utripa rdeče, ponastavite
televizor tako, da za dve minuti odklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite televizor.
Če se težave nadaljujejo, izključite napajalni kabel
in se obrnite na prodajalca ali na Sonyjev servisni
center in navedite kolikokrat utripa lučka LED
osvetlitve.
SI
LT
HR
Navadne/kabelske storitve ni mogoče
prejemati.
 Preverite anteno/kabelsko povezavo in
SI
nastavitve za pospeševanje.
 Izberite zemeljsko/kabelsko storitev s pritiskom
na gumb DIGITAL/ANALOG na daljinskem
upravljalniku. Če se storitve za predvajanje ne
pojavijo, pritisnite gumb TV in nato DIGITAL/
ANALOG.
 Zemeljski signal je morda ukinjen, če je v bližini
oskrbovan močan signal.
 Po selitvi v novo hišo ali če poskušate prejemati
nove storitve, poskusite iskati storitev z izbiro
[Iskanje digitalnih kanalov].
Satelitske storitve ni mogoče prejemati.
 Preverite satelitski kabelski priključek.
 Ko [Ni signala. Zaznana je obremenitev LNB...] se
prikaže sporočilo, izklopite napajalni kabel. Potem
se prepričajte, da satelitski kabel ni poškodovan in
da na liniji satelitskega signala ni prišlo do
kratkega stika na satelitskem priključku.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Zamenjajte baterije.
Med posodobitvijo programske opreme ne
izklopite električnega kabla. V nasprotnem
primeru se programska posodobitev morda ne
bo dokončala, kar lahko povzroči odpoved
programske opreme. Posodobitev programske
preme lahko traja do 15 minut.
EE
Gumb EXT.BOX MENU na daljinskem
upravljalniku ne deluje.
 Povežite in nastavite IR Blaster (samo za modele s
priloženim IR Blasterjem) (stran 11).
 Povežite napravo, združljivo s HDMI CEC (razen
modeli s priloženim IR Blaster) in premaknite na ta
vhod.
13SI
KZ
SR
Starševsko zaklepanje za geslo za
predvajanje je bilo pozabljeno.
 Vstavite 9999 za PIN kodo in izberite [Spremenite
kodo PIN].
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje. Če se ga dotaknete z roko, je na
dotik zelo vroča.
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
Sistem barv
PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo slika)/NTSC4.43
(samo slika)
Pokrivanje kanalov
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV
Satelit*: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
Zvočni izhod
10 W + 10 W
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Podpore za standard IEEE802.11ac morda v
določenih državah/regijah ne bo na voljo.)
Bluetooth različica 4.1
Frekvenčni pas(ovi)
Brezžični LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Frekvenčni obseg
Izhodna moč
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz
< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz
< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz
< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Frekvenčni obseg
Izhodna moč
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
RMF-TX310E/
Bluetooth
14SI
Frekvenčni obseg
Izhodna moč
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
Različica programske opreme
Televizor: PKG_.____.____EUA
Pritisnite gumb HELP na daljinskem upravljalniku
za prikaz različice programske opreme.
Daljinski upravljalnik: _._.__.___
Pritisnite HOME, potem izberite [Nastavitve] 
[Glasovni daljinski upravljalnik]  [Različica
progr. opreme].
Kakšne koli posodobitve programske/strojne
opreme za to opremo/dodatek/komponento ne
bodo vplivale na njihovo skladnost z Direktivo
2014/53/EU v prihodnosti.
* Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/S2
ali priključka za satelitsko anteno.
Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabelska televizija
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494.
2,
3 (HDD REC)*1
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
Vhod Video/Audio (priključki za slušalke)
HDMI IN 1/2/3/4 (podpira ločljivost 4K,
Kompatibilno z HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Računalniške oblike zapisa*3
*1 Pri vhodni ločljivosti 4096 × 2160 točk in ko je
[Širokozaslonski način] nastavljen na
[Normalno], je prikazana ločljivost 3840 × 2160
točk. Za prikaz resolucije 4096 × 2160 točk,
nastavite nastavitev [Širokozaslonski način] na
[Celozaslonska 1] ali [Celozaslonska 2].
*2 Samo HDMI IN 2/3. Da bi podprlo 18 Gbps,
nastavite [Format signala HDMI] na [Izboljšani
format].
*3 Za montažo stojala si preberite Vodnik za
pomoč.
Zvok:
5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24 bitov, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus in DTS
ARC (Povratni avdio kanal) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
/ (stereo mini priključek)
Slušalke, zvočni izhod, nizkotonski zvočnik
EE
SI
LT
DC IN 19.5 V (samo za modele s
priloženim napajalnikom)
Vhod za napajalnik
HR
IR BLASTER*1
Vhod za kabel IR Blaster (mini vtič)
SI
Ostalo
AV IN
AUDIO OUT
1,
Priključek za napravo (
3 naprave USB HDD
za funkcijo REC)
Priključka USB 1 in 2 podpirata standard High
Speed USB (USB2.0).
Priključek USB 3 podpira standard Super Speed
USB (USB 3.1 Gen 1).
Izbirni dodatki
KZ
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Delovna temperatura
SR
0 ºC – 40 ºC
Delovna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
razen za model s priloženim napajalnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo modeli s priloženim napajalnikom
19,5 V DC napajalnikom
Nazivne vrednosti: Vhod 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 palcev
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 palcev
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 palcev
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 palcev
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
15SI
v načinu [Živobarvna]
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Povprečna letna poraba energije*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Poraba v
pripravljenosti*3*4
0,50 W (25 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
USB 1/2
5V
, največ 500 mA
USB 3
5V
, največ 900 mA
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
brez namiznega stojala
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Masa (pribl.)
z namiznim stojalom
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
brez namiznega stojala
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
*1 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
*2 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
*3 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
*4 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
16SI
Opombe
• Slepe kartice ne odstranite iz razširitvenega mesta
enote CAM (modul pogojnega dostopa), razen če
želite vstaviti pametno kartico, nameščeno v CAM.
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Digitalna TV (zemeljski signal DVB,
satelitska in kabelska televizija),
interaktivne storitve in omrežne funkcije
morda ne bodo na voljo v vseh državah in
na vseh območjih. Nekatere funkcije morda
ne bodo omogočene ter pri nekaterih
ponudnikih in v nekaterih omrežnih okoljih
morda ne bodo delovale pravilno. Nekateri
ponudniki TV-storitev lahko za svoje
storitve zahtevajo plačilo.
• Ta TV podpira digitalno oddajanje z
uporabo kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC in H.265/HEVC, vendar ni mogoče
zagotoviti združljivosti z vsemi signali
operaterjev/storitev, ki se lahko sčasoma
spremenijo.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in visokoločljivostni
večpredstavnostni vmesnik HDMI ter
logotip HDMI so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke družbe
HDMI Licensing Administrator, Inc. v
Združenih državah Amerike in drugih
državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA«,
in BRAVIA Sync sta
blagovni znamki in zaščiteni blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
• Gracenote, logo in logotip Gracenote, logo
»Powered by Gracenote« logo so zaščitene
blagovne znamke ali blagovne znamke
podjetja Gracenote, Inc. v ZDA in/ali drugih
državah.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast built-in, YouTube in druge
sorodne znamke in logotipi so blagovne
znamke podjetja Google LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® in
Miracast® so zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je blagovna
znamka združenja Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is
certifikacijski znak združenja Wi-Fi Alliance.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani podjetja
Sony Corporation je po licenci. Druge
blagovne znamke in tržna imena so last
njihovih ustreznih lastnikov.
• Netflix je blagovna znamka Netflix, Inc.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• TUXERA je registrirana blagovna znamka
Tuxera Inc. v ZDA in drugih državah.
• Trikraki logotip USB-IF SuperSpeed USB je
zaščitena blagovna znamka združenja USB
Implementers Forum, Inc.
• Vse druge blagovne znamke so lastnina
posameznih lastnikov.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
17SI
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali Sony proizvod.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Delovi i komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komande i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za podešavanje i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog proizvoda.
• „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj
cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
Pričvršćivanje postolja za sto na TV
Pogledajte Vodič za podešavanje koji se nalazi na vrhu jastučeta.
Korišćenje daljinskog upravljača. . . . . . . . 8
Opis delova daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Šema povezivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Korišćenje opcionog Nosača za
postavljanje na zid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Internet veza i Privatnost podataka
Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog
podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa
internetom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP
adresa se koristi i u ovoj i svim drugim internet vezama. Ako ne
želite da se vaša IP adresa uopšte ne koristi, nemojte da
podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati
kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene
na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije
pojedinosti o internet vezama.
Pomoć
Saznajte kako da otklonite probleme i druge korisne
informacije direktno na TV-u. Pritisnite HELP na daljinskom
upravljaču da biste prikazali listu tema ili obavili pretragu po
ključnoj reči.
Vodič za pomoć (priručnik)
Za detaljnije informacije, izaberite [Vodič za pomoć] u meniju
za pomoć na vašem TV-u.
Vodič za pomoć možete da čitate i na računaru ili pametnom
telefonu (informacije se nalaze na zadnjoj korici).
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
Za modele sa isporučenim strujnim adapterom:
Oznake za br. modela i serijski broj strujnog adaptera nalaze se na
dnu strujnog adaptera.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
2SR
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Visual Products Inc.
Uvoznik za područje Evropske unije: Sony Europe Limited.
Pitanja prema uvozniku za područje EU ili u vezi sa
usaglašenosti proizvoda u Evropi treba poslati u ovlašćenom
predstavniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje objekta putem
mrežnog napajanja ili preko drugog uređaja koji je povezan na
zaštitno uzemljenje i na televizijski distributivni sistem pomoću
koaksijalnog kabla u nekim slučajevima može da predstavlja
opasnost od požara. Povezivanje na televizijski distributivni
sistem zato morate da obavite putem uređaja koji obezbeđuje
električnu izolaciju ispod određenog frekventnog opsega
(galvanski izolator, pogledajte EN 60728-11).
Postavljanje
Obaveštenje za radio
opremu
Sony Visual Products Inc. ovim izjavljuje
da su tipovi radio opreme KD-65XF7596, KD-55XF7596,
KD-49XF7596, KD-43XF7596 usaglašeni sa Direktivom 2014/53/
EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je dostupan na
sledećoj internet adresi: http://www.compliance.sony.de/
Ova radio oprema može da funkcioniše u EU bez narušavanja
važećih zahteva o korišćenju frekventnog opsega radio talasa.
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne strči od TV postolja
(nije isporučeno). Ako postolje za sto strči od TV postolja, to
može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i
dovede do lične povrede ili oštećenja TV-a.
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
EE
SR
LT
HR
SI
SR
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Oprez
Postoji rizik od eksplozije ako bateriju zamenite baterijom
pogrešnog tipa.
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što su
sunčeva svetlost, vatra i slično, niti ekstremno niskom vazdušnom
pritisku jer to može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljivih
tečnosti ili gasova.
Opasnost od postavljanja na nestabilnu površinu
Televizor može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili
smrtni slučaj.
Televizor nikada ne stavljajte na nestabilno mesto. Televizor
može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni
slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne
preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
• Koristiti vitrine ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
• Isključivo koristiti nameštaj koji može bezbedno da nosi
televizor.
• Pobrinuti se da ni jedan kraj televizora ne viri preko ruba
nameštaja na kome se nalazi.
• Ne stavljati televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili
police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno
pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
• Ne stavljati televizor na platno ili druge materijale koji mogu da
se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
• Naučiti decu o opasnostima od uspinjanja na nameštaj da bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da
se primenjuju isti principi kao gore.
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje za
zid.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik.
Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema
ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje nosača za
postavljanje na zid.
Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Zadnji poklopac TV-a
3SR
Prenošenje
Ventilacija
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, držite ga kako je
prikazano ispod.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
• Prilikom podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga
držite odozdo.
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za postavljanje
na zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparta, ne izlažite ga drmanju ili
prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Sprečavanje prevrtanja
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
KD-65XF75xx/55XF75xx
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u
obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
8 mm - 12 mm
Vijak M6 (nije isporučen)
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
Kabl (nije
isporučen)
Zid
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabl napajanja
Vijak (nije
isporučen)
Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste
izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
• koristite isključivo kablove napajanja koje je isporučio Sony, a ne
od drugih dobavljača.
• ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
• koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
• prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl
napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne
sapletete o kablove.
• isključite kabl napajanja iz strujne utičnice pre rada na njemu ili
pomeranja TV aparata.
• držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.
• isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven
prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša,
što bi moglo da dovede do požara.
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
Vijak M6 (nije isporučen)
Napomene
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabl (nije
isporučen)
Vijak (nije
isporučen)
4SR
• Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete kabl
napajanja. Može doći do prekidanja ili ogoljavanja provodnika iz
kabla.
• Ne vršite izmene na kablu napajanja.
• Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
• Ne povlačite za sâm kabl napajanja kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu zidnu utičnicu.
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo
kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)
Upozorenje
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog
adaptera. Središnja žica može da se
preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na
priključenom uređaju.
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim
rukama.
• Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptera,
odmah ga isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV
aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno radio.
EE
SR
LT
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
HR
Zabranjena upotreba
Ako dođe do sledećih problema...
SI
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u
suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni
udar, oštećenje i/ili povrede.
Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do
sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
SR
Lokacije:
Kada:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.
• je kabl napajanja oštećen.
• je mrežna utičnica loše postavljena.
• je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
• bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prođu kroz otvore u kućište.
Okruženja:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd.). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje
topla. Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u taj prostor.
Situacije:
• Koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. Isključite TV aparat iz
strujne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
• Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa dimom ili
isparenjima od ulja (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Postavljanje TV-a na mesta podložna
ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva
svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se
pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje
deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Iako je LCD ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 %
ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili
mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (crvena, plava ili
zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD ekrana i
ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve
predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena
ili LCD ekran može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
5SR
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili kabl napajanja priključen na TV aparat iz
strujne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim
brisanjem mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite
mekom krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog
deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od 30
metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Bežična funkcija uređaja
• Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme
(pejsmejkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada
medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
• Ova oprema da se treba instalira i sa njom rukuje održavajući
razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela
osobe.
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
6SR
Odlaganje TV aparata
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (primenjuje se
u Evropskoj uniji i drugim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda pomažete sprečavanje potencijalnih
negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do kojih bi
moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja bačenim
proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih
resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda
obratite se svojoj lokalnoj gradskoj upravi, servisu za odlaganje
kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje istrošenih baterija
(primenljivo u zemljama Evropske
unije i ostalim zemljama sa
posebnim sistemima prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži ukazuje
na to da se baterija koja se isporučuje sa proizvodom ne treba
tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol se
pojavljuje zajedno sa simbolom nekog hemijskog elementa.
Hemijski simbol za olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od
0,004% olova. Pravilnim odlaganjem ovih i baterija pomažete u
sprečavanju negativnih posledica po čoveka i životnu sredinu,
koje bi nastale nepravilnim odlaganjem baterije. Recikliranje
materijala pomaže očuvanje prirodnih resursa. U slučaju da neki
proizvodi zahtevaju stalnu vezu sa baterijom (iz bezbednosnih
razloga, optimalnog rada ili očuvanja integriteta podataka),
baterije treba da menja isključivo stručno lice. Da biste bili sigurni
da je baterija pravilno odložena, predajte proizvod na kraju
radnog veka na lokaciju predviđenu za sakupljanje i reciklažu
elektronske i električne opreme. Za sve ostale baterije, pročitajte
deo uputstva koji se odnosi na bezbedno vađenje baterije iz
proizvoda. Odnesite bateriju na lokaciju predviđenu za
sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija. Detaljnije informacije o
reciklaži ove baterije potražite od svoje lokalne gradske uprave,
nadležne službe za otklanjanje otpada ili prodavnice gde ste
kupili proizvod.
Delovi i komande
Komande i indikatori
EE
SR
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
Pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
Pritisnite i držite  da biste isključili.
Nekoliko puta pritisnite  da biste promenili
SR
funkciju, a zatim pritisnite taster + ili – za:
• Podešavanje jačine.
• Izbor kanala.
• Izbor ulaznog izvora TV-a.
 Senzor daljinskog upravljača* / Senzor
svetla* / LED osvetljenje
LED osvetljenje svetli ili treperi prema
statusu TV-a.
Za više informacija pogledajte Vodič za
pomoć.
* Ne stavljajte ništa blizu senzora.
7SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Opis delova daljinskog upravljača
Oblik daljinskog upravljača, mesto, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da
variraju u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje/TV modela.
MIC
(Mikrofon)
Koristite glasovnu pretragu. (npr.
Pretraga različitih sadržaja glasom.)
EXT.BOX MENU
Prikažite meni povezanog spoljnog
prijemnika (za kablovsku/satelitsku
televiziju).
• Za modele uz koje se isporučuje IR
Blaster, povežite i podesite IR
Blaster (stranu 11).
• Meni spoljnog prijemnika možda
će se prikazati za neke HDMI CEC
kompatibilne uređaje ako IR
Blaster nije isporučen/povezan.
ȩ
Ȫ
ȫ
////
(Navigacioni tasteri)
Kretanje kroz menije na ekranu i
biranje stavki.
Ȭ
TV
Menjanje TV kanala ili ulaza i
prikazivanje trake menija TV-a.
ȭ
Ȯ
 /
(Izbor ulaza/Zadržavanje teksta)
U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza.
U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu.
 (TV u pripravnosti)
Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti).
DIGITAL/ANALOG
8SR
EXIT
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste
izašli iz usluge.
 Brojčani tasteri
/
(Otkrivanje informacija/teksta)
Prebacivanje između digitalnog i analognog
režima.
Prikažite informacije.
TV/RADIO
 (Tekst)
Prebacivanje između TV ili RADIO
emitovanja.
Prikažite tekstualne informacije.
 Google Play
Pristupite „Google Play“ uslugama na mreži.
NETFLIX (Samo za ograničeni region/
zemlju/TV model)
Pristupite „NETFLIX“ uslugama na mreži.
Tasteri u boji
Izvršavaju odgovarajuću funkciju u tom
vremenu.
 ACTION MENU
 AUDIO
Promenite jezik za program koji se trenutno
gleda.
//////
Aktivirajte multimedijalne sadržaje na TV-u i
povezanom uređaju kompatibilnom sa
BRAVIA Sync.
(Podešavanje titlova)
Uključite ili isključite titlove (kada je funkcija
dostupna).
EE
HELP
SR
Prikažite listu kontekstualnih funkcija.
GUIDE/
Prikažite digitalni programski vodič.
Prikažite meni za pomoć. Ovde se može
pristupiti Vodiću za pomoć.
APPS
 REC
Pristupite različitim uslugama i aplikacijama.
Snimajte trenutni program pomoću funkcije
USB HDD snimanja.
HR
TITLE LIST
SI
BACK/
Vratite se na prethodni ekran.
HOME
LT
Prikažite listu naslova.
Prikažite Glavni meni TV-a.
SR
  +/– (Jačina zvuka)
Podesite jačinu zvuka.
(Prelazak)
Prelazite nazad i napred između dva kanala
ili ulaza. TV naizmenično menja između
trenutnog kanala ili ulaza i poslednjeg
kanala ili ulaza koji je bio izabran.
 (Isključivanje tona)
Isključite zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
PROG +/–//
U TV režimu: Izaberite kanal.
U režimu teksta: Izaberite sledeću () ili
prethodnu () stranicu.
9SR
Šema povezivanja
Za više informacija o vezama, pogledajte Vodič za pomoć tako što ćete pritisnuti HELP na daljinskom
upravljaču.
Napomene
• Terminali i oznake mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje/regije/modela TV-a.
Audio sistem
sa optičkim
audio
ulazom
Slušalice/
Audio
sistem/
Sabvufer
Modul uslovnog
pristupa
Digitalni
fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za
skladištenje/USB
HDD uređaj
HDMI
uređaj
HDMI uređaj
Audio sistem sa ARC/
HDMI uređajem
< 14 mm
Kabl/Antena/
Spoljni prijemnik
Satelit
< 14 mm
*1
VCR/Oprema za video igre/
DVD plejer/Kamkorder/
Spoljni prijemnik*2
10SR
Ruter
IR Blaster
 AUDIO OUT
/
• Podržava samo 3-pinski stereo mini džek.
• Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane
opreme, pritisnite HOME. Izaberite
[Подешавања] t [Zvuk] t [Slušalice/
audio izlaz], a zatim izaberite željenu
stavku.
 HDMI IN 1/2/3/4
• HDMI interfejs može da prenosi digitalni
video i audio kroz jedan kabl.
•
< 12 mm
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Povratni audio kanal)
Povežite audio sistem na HDMI IN 3 da
biste zvuk TV-a usmerili ka audio sistemu.
Audio sistem koji podržava funkciju HDMI
ARC može da šalje video signal TV-u i
prima audio signal sa TV-a putem istog
HDMI kabla. Ako vaš audio sistem ne
podržava funkciju HDMI ARC, neophodno
je da ga povežete i na DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).

CAM (Modul uslovnog pristupa)
• Pruža pristup plaćenim TV uslugama. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz vaš CAM.
• Ne umećite smart karticu direktno u CAM
prorez TV-a. Ona mora da se postavi u
Modul uslovnog pristupa (CAM) koji ste
dobili od ovlašćenog prodavca.
• CAM nije podržan u nekim zemljama/
područjima. Proverite kod svog
ovlašćenog dilera.
• CAM poruka može da se pojavi kada
prebacivanje na digitalni program nakon
što ste koristili internet video.

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Povezivanje velikog USB uređaja može da
ometa druge povezane uređaje koji se
nalaze pored njega.
• Prilikom povezivanja velikog USB uređaja,
priključite na ulaz USB 1.
• Povežite USB HDD uređaj na USB 3 ulaz
(plavi).
  (RF ulaz),
(Satelitski ulaz)
• Veze za zemaljsku/kablovsku i satelitsku.
 IR
EE
BLASTER*3
• Koristite Sony daljinski upravljač da biste
upravljali spoljnim prijemnikom (za
kablovsku/satelitsku televiziju). Povežite
kabl za IR Blaster*3 sa ulazom za IR Blaster
na TV-u. Postavite jedan ili oba druga dva
kraja kao što je prikazano na slici u
nastavku.
SR
LT
HR
SI
SR
• Da biste podesili IR Blaster, pritisnite
HOME i izaberite [Подешавања] t
[Spoljni ulazi] t [Podešavanje uređaja IR
Blaster].
*1 Prilikom povezivanja mono opreme, priključite na
L (MONO) audio utičnicu.
*2 Za spoljni uređaj koji ima samo SCART AV OUT
koristite adapter SCART-RCA.
*3 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
11SR
Montaža TV-a na zid
Korišćenje opcionog Nosača za postavljanje na zid
Uputstvo za upotrebu ovog TV-a sadrži samo korake za pripremu TV-a za montiranje na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg
TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane instalatere kompanije Sony:
Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
instalaterima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
Upotrebite nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (nije isporučen) da biste postavili TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za korišćenje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
Napomene
• Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.
• Kada uklanjate postolje za sto sa TV-a, položite TV na ravnu i stabilnu površinu prekrivenu debelom i mekanom
krpom, tako da je poleđina televizora okrenuta ka vama, kako biste sprečili oštećenje površine LCD ekrana.
Uputstva za postavljanje Nosača za postavljanje na zid potražite u informacijama za postavljanje (Nosač za
postavljanje na zid) na stranici proizvoda za vaš model TV-a.
www.sony.eu/support/
12SR
Dijagnostička provera
Opšta dijagnostička provera za probleme kao
što su: crn ekran, nema zvuka, zamrznuta slika,
TV ne reaguje ili izgubljena veza, obavlja
sledeće korake.
1
2
Restartujte TV pritiskanjem tastera za
uključivanje na daljinskom upravljaču sve dok
se ne pojavi poruka. TV će se restartovati. Ako
TV ne dođe u svoje potpuno funkcionalno
stanje, pokušajte sa iskopčate TV sa kabla
napajanja na dva minuta, a zatim ga ponovo
priključite.
Pogledajte Meni za pomoć pritiskom na HELP
na daljinskom upravljaču.
3
Povežite TV na internet i izvršite ažuriranje
softvera.
4
Posetite Sony veb sajt za podršku (informacije
se nalaze na zadnjem poklopcu).
Kada se pojavi poruka [Dostupna je novo
ažuriranje softvera TV sistema...].
Sony strogo preporučuje da ažurirate softver za
TV biranjem [Ažuriraj odmah]. Ova ažuriranja
softvera poboljšavaju performanse vašeg TV-a
ili dodaju nove funkcije.
Pojaviće se sledeći ekran [Updating…]
(Ažuriranje…) a osvetljenje LED treperi belo dok
se softver ažurira.
Updating...
Problemi i rešenja
Kada LED osvetljenje treperi crveno.
 Izbrojite koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ponovo podignite sistem TV-a isključivanjem
kabla napajanja na dva minuta, a zatim uključite
TV.
Ako problem i dalje postoji, iskopčajte kabl
napajanja, a zatim se obratite se svom dileru ili
servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi.
SR
Nije moguć prijem putem zemaljske/
kablovske usluge.
LT
 Proverite antensku (krovnu)/kablovsku vezu i
podešavanja pojačala.
 Izaberite zemaljsku/kablovsku uslugu pritiskom
na DIGITAL/ANALOG na daljinskom upravljaču.
Ako usluga emitovanja nije prikazana, pritisnite
TV a zatim pritisnite DIGITAL/ANALOG.
 Moguće je da je zemaljski signal prigušen ako u
blizini postoji drugi jak signal.
 Nakon preseljenja u novu kuću ili prilikom
pokušaja prijema novih usluga, pokušajte
pretragu usluga biranjem [Podešavanje digitalnih
programa].
Nije moguć prijem putem satelitske usluge.
 Proverite vezu satelitskog kabla.
 Kada se pojavi poruka [Nema signala.
Detektovano je preopterećenje LNB-a...]
iskopčajte kabl napajanja. Zatim proverite da li je
satelitski kabl oštećen i da li satelitska linija
signala ima kratki spoj u satelitskom konektoru.
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Updating...
 Zamenite baterije.
Taster EXT.BOX MENU na daljinskom
upravljaču ne radi.
Ne isključujte kabl napajanja za vreme
ažuriranja softvera. Ako to učinite, ažuriranje
softvera se možda neće završiti u potpunosti i to
može prouzrokovati nepravilan rad softvera.
Ažuriranja softvera mogu da traju do 15 minuta.
Kada uključite, TV možda neće moći da se
uključi određeno vreme, čak i ako pritisnete
taster za uključivanje na daljinskom
upravljaču ili TV-u.
Potrebno je nešto vremena da se pokrene
sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga
ponovo aktivirajte.
EE
 Povežite i podesite IR Blaster (samo za modele uz
koje se isporučuje IR Blaster) (stranu 11).
 Povežite HDMI CEC kompatibilni uređaj (osim
modela uz koje je isporučen IR Blaster) i izaberite
taj ulaz.
Zaboravljena je roditeljska zaštita za lozinku
za emitovanje.
 Unesite 9999 PIN kôd i izaberite [Promena PIN
kôda].
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla. Možete da osetite toplotu kada
postavite ruku u taj prostor.
13SR
HR
SI
SR
Verzija softvera
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelitski*: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja
PAL/SECAM/NTSC3.58 (Samo video)/NTSC4.43
(Samo video)
Pokrivenost kanala
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kablovski
Digitalni: UHF/VHF/kablovski
Satelitski*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
TV: PKG_.____.____EUA
Pritisnite HELP na daljinskom upravljaču da biste
videli verziju softvera.
Daljinski upravljač: _._.__.___
Pritisnite HOME, a zatim izaberite [Подешавања]
 [Glasovni daljinski upravljač]  [Verzija
softvera].
Svako ažuriranje softvera/firmvera za ovu
opremu/dodatke/komponente nikad neće uticati
na usaglašenost sa Direktivom 2014/53/EU u
budućnosti.
* Nemaju svi TV aparati DVB-T2 ili DVB-S/S2 tehnologiju
ili terminal za satelitsku antenu.
Priključci za ulaz/izlaz
Antena (vazdušna)/kabl
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski konektor F-tipa, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
AV IN
Video/audio ulaz (fono priključci)
HDMI IN 1/2/3/4 (podržavaju 4K rezoluciju,
HDCP 2.2-kompatibilan)
Zvučni izlaz
10 W + 10 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan u
zavisnosti od zemalja/regiona.)
Bluetooth verzija 4.1
Frekvencijski opseg
Bežični LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
5.150 - 5.250 MHz
< 23,0 dBm
5.250 - 5.350 MHz
< 20,0 dBm
5.470 - 5.725 MHz
< 20,0 dBm
5.725 - 5.850 MHz
< 13,9 dBm
Bluetooth
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati*3
*1 Kada je ulazna rezolucija 4096 × 2160p i [Široki
režim] je podešeno na [Normalno], rezolucija
prikaza je 3840 × 2160p. Da biste prikazali
rezoluciju 4096 × 2160p, podesite [Široki režim]
na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].
*2 Samo HDMI IN 2/3. Da biste omogućili podršku
za 18 Gbps, podesite [Format HDMI signala] na
[Poboljšani format].
*3 Detaljnije informacije potražite u Vodiču za
pomoć.
Audio:
5,1-kanalni linearni PCM: 32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz 16/20/24 bita, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (povratni audio kanal) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
RMF-TX310E
Bluetooth
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 10,0 dBm
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (Stereo mini džek)
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
14SR
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB port uređaja (
3 USB HDD uređaj za
funkciju REC)
USB port 1 i 2 podržavaju USB velike brzine
(USB2.0).
USB port 3 podržava USB super brzine (USB 3.1
Gen 1).
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i
kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)
DC IN 19.5 V (samo kod modela sa
spoljnim strujnim adapterom)
Ulaz strujnog adaptera
IR
BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabl (mini džek)
U režimu [Živopisna]
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
Potrošnja u režimu pripravnosti*3*4
0,50 W (25 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
USB 1/2
5V
, 500 mA MAKS
USB 3
5V
, 900 mA MAKS
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
Opcioni pribor
sa postoljem za sto
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
0 ºC - 40 ºC
Radna vlažnost vazduha
10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Napajanje
osim za model sa isporučenim strujnim
adapterom
220 V - 240 V AC, 50 Hz
samo kod modela sa spoljnim strujnim
adapterom
19,5 V DC jednosmernog napona sa strujnim
adapterom
Ulazno napajanje: 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KD-65XF75xx: 163,9 cm / 65 inča
KD-55XF75xx: 138,8 cm / 55 inča
KD-49XF75xx: 123,2 cm / 49 inča
KD-43XF75xx: 108,0 cm / 43 inča
Potrošnja
U režimu [Standardno]
SR
Nominalne vrednosti izlaza
Ostalo
Radna temperatura
EE
LT
HR
SI
KD-65XF75xx: 146,1 × 90,7 × 35,5 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 70,5 × 27,9 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 63,0 × 27,8 cm
SR
bez postolja za sto
KD-65XF75xx: 146,1 × 84,4 × 8,0 cm
KD-55XF75xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF75xx: 110,1 × 64,5 × 5,8 cm
KD-43XF75xx: 97,0 × 57,1 × 5,8 cm
Težina (približ.)
sa postoljem za sto
KD-65XF75xx: 21,4 kg
KD-55XF75xx: 17,4 kg
KD-49XF75xx: 12,6 kg
KD-43XF75xx: 10,4 kg
bez postolja za sto
KD-65XF75xx: 20,2 kg
KD-55XF75xx: 16,2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9,8 kg
*1 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
*2 Godišnja potrošnja energije, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se
televizor koristi.
*3 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se postiže
kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*4 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se
povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
15SR
Napomene
• Nemojte vaditi lažnu karticu iz TV CAM (Modul
uslovnog pristupa) otvora osim da biste umetnuli
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i
kablovski), interaktivne usluge i mrežne
funkcije možda neće biti dostupne u svim
zemljama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene ili možda
neće pravilno delovati kod nekih
dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki
dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalno emitovanje
pomoću kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC i H.265/HEVC, ali nije moguće
garantovati kompatibilnost sa svim
operaterima/uslužnim signalima jer se
ona, vremenom, može promeniti.
Informacije o zaštitnim znacima
• Termini HDMI i HDMI High‐Definition
Multimedia Interface, kao i logotip HDMI su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing Administrator,
Inc. u SAD i drugim zemljama.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i dvostruki D simbol su
zaštitni znaci kompanije Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA“,
i BRAVIA Sync su
zaštitni znaci ili registrovani znaci
kompanije Sony Corporation.
• Gracenote, logo i logotip Gracenote i logo
„Powered by Gracenote“ su registrovani
zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije
Gracenote, Inc. u SAD i/ili drugim
zemljama.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast built-in, YouTube i ostali
povezani znaci i logotipi su zaštitni znaci
kompanije Google LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® i
Miracast® su registrovani zaštitni znaci
kompanije Wi-Fi Alliance.
16SR
• Wi-Fi Protected Setup™ je zaštitni znak
kompanije Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je sertifikaciona
oznaka kompanije Wi-Fi Alliance.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su
registrovani zaštitni znaci kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane kompanije Sony
Corporation je po licenci. Ostali zaštitni
znaci i trgovački nazivi pripadaju njihovim
vlasnicima.
• Netflix je registrovani zaštitni znak
kompanije Netflix, Inc.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident je
registrovani zaštitni znak kompanije USB
Implementers Forum, Inc.
• Svi ostali zaštitni znaci pripadaju njihovim
vlasnicima.
‫הערה‬
‫•אין להסיר את כרטיס הדמה מחריץ ‪( CAM‬רכיב גישה‬
‫מותנית) של הטלוויזיה למעט לצורך הכנסת כרטיס חכם‬
‫לתוך ה‪.CAM-‬‬
‫•זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות‪/‬אזור‪/‬דגם‬
‫טלוויזיה‪/‬מלאי‪.‬‬
‫•העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫הערות על פונקציות של טלוויזיה‬
‫דיגיטלית‬
‫•טלוויזיה דיגיטלית (חיבור ‪ DVB‬קרקעי‪ ,‬לוויני‬
‫וכבל)‪ ,‬תכונות שירותים אינטראקטיביים ורשת‬
‫עשויים לא להיות זמינים בכל המדינות או‬
‫איזורים‪ .‬יכול ולא ניתן יהיה להפעיל תכונות‬
‫מסוימות או לא לפעול בצורה תקינה עם חלק‬
‫מהספקים וסביבות תקשורת‪ .‬חלק מספקי שירותי‬
‫הטלוויזיה עשויים לגבות תשלום עבור השירותים‬
‫שלהם‪.‬‬
‫•טלוויזיה זו תומכת בשידור דיגיטלי עם מקודדי‬
‫‪ H.264/MPEG-4 AVC ,MPEG-2‬ו‪/H.265-‬‬
‫‪ ,HEVC‬אך לא ניתן להבטיח תאימות עם כל‬
‫אותות מפעיל‪/‬שירות אשר עשויים להשתנות‬
‫במשך הזמן‪.‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫•המונחים ‪ HDMI‬ו‪HDMI High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪HDMI Licensing Administrator, Inc.‬‬
‫בארצות הברית ובארצות אחרות‪.‬‬
‫•מיוצר ברישיון של מעבדות ‪.Dolby‬‬
‫‪ ,Dolby Audio ,Dolby‬וסמל ה‪ double-D-‬הם‬
‫סימני מסחר של מעבדות ‪.Dolby‬‬
‫•"‪,"BRAVIA‬‬
‫ו‪ BRAVIA Sync-‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים רשומים של ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫•‪, Gracenote‬הסמל של ‪ Gracenote‬והלוגוטיפ‬
‫"‪ "Powered by Gracenote‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים או סימנים מסחריים של‬
‫‪ Gracenote, Inc.‬בארצות הברית ו‪/‬או בארצות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫• •‪Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd‬‬
‫‪Software AS. All rights reserved.‬‬
‫•‪,Google Play ,Android TV ,Google‬‬
‫‪ YouTube ,Chromecast built-in‬מובנה‬
‫וסימנים וסמלי לוגו קשורים אחרים הם סימנים‬
‫מסחריים של ‪Google LLC.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪HE‬‬
‫•®‪Wi-Fi Direct® ,Wi-Fi Alliance® ,W i-Fi‬‬
‫ו‪ Miracast® -‬הם סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•™‪ Wi-Fi Protected Setup‬הוא סימן מסחרי של‬
‫‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•סמל הלוגו ™‪ Wi-Fi CERTIFIED‬הוא סימן‬
‫הרשאה של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•לפטנטים של ‪ ,DTS‬ראה‬
‫‪ http://patents.dts.com.‬מיוצר ברישיון מ‪-‬‬
‫‪DTS, Inc.‬‬
‫‪ ,DTS‬הסמל והשילוב של ‪ DTS‬והסמל יחד הם‬
‫סימנים מסחריים רשומים‪ ,‬ו‪DTS Digital-‬‬
‫‪ Surround‬הוא סימן מסחרי של ‪© DTS, Inc.‬‬
‫‪ DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫•סימן המילה ®‪ Bluetooth‬והסמלים הם סימנים‬
‫מסחריים בבעלות ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל‬
‫שימוש בסימנים אלה על ידי ‪Sony Corporation‬‬
‫נעשה ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות‬
‫מסחריים אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫•‪ Netflix‬הוא סימן מסחרי רשום של‬
‫‪.Netflix, Inc.‬‬
‫•™‪ DiSEqC‬הוא סימן מסחרי של ‪.EUTELSAT‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0 -‬טלוויזיה זו‬
‫לא נועדה לשלוט באנטנות ממונעות‪.‬‬
‫•‪ TUXERA‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Tuxera‬‬
‫‪ Inc.‬בארה"ב ובארצות אחרות‪.‬‬
‫•הסמל ‪ USB-IF SuperSpeed USB Trident‬הוא‬
‫סימן מסחרי רשום של ‪USB Implementers‬‬
‫‪Forum, Inc.‬‬
‫•כל שאר הסימנים המסחריים הינם רכוש של‬
‫בעליהם החוקיים‪.‬‬
‫‪,1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪*)HDD REC( 3‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪ HDD USB 3‬התקן‬
‫שקע כניסת התקן ‪( USB‬‬
‫עבור תכונת הקלטה)‬
‫יציאות ‪ USB 1‬ו‪ 2-‬תומכות ב‪High Speed USB-‬‬
‫(‪.)USB2.0‬‬
‫יציאת ‪ USB 3‬תומכת ב‪Super Speed USB -‬‬
‫(‪.)USB 3.1 Gen 1‬‬
‫יציאת ‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫‪LAN‬‬
‫מתאם ‪( 100BASE-TX/10BASE-T‬תלוי בסביבת‬
‫הפעולה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫קצב התקשורת ואיכות התקשורת של‬
‫‪ 100BASE-TX/10BASE-T‬לא מובטחים עבור‬
‫טלוויזיה זו‪).‬‬
‫‪( DC IN 19.5 V‬דגמים עם מתאם מתח מצורף‬
‫בלבד)‬
‫כניסת מתאם מתח‬
‫‪1‬‬
‫‪*IR BLASTER‬‬
‫כניסת כבל ‪( IR Blaster‬שקע מיני)‬
‫אחרים‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪SU-WL450 :‬‬
‫טמפרטורת פעולה‬
‫‪40 ºC – 0 ºC‬‬
‫לחות פעולה‬
‫‪( RH 80 % – 10 %‬ללא עיבוי)‬
‫חשמל‪ ,‬נתוני מוצר ואחרים‬
‫דרישות חשמל‬
‫למעט דגם עם מתאם מתח מצורף‬
‫‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫דגמים עם מתאם מתח מצורף בלבד‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬עם מתאם מתח‬
‫דירוג‪ :‬כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫סיווג צריכת אנרגיה יעילה‬
‫‪A+ :KD-65XF75xx‬‬
‫‪A :KD-55XF75xx‬‬
‫‪A :KD-49XF75xx‬‬
‫‪A :KD-43XF75xx‬‬
‫גודל מסך (נמדד באלכסון) (מקורב)‬
‫‪ 163.9 :KD-65XF75xx‬ס״מ ‪ 65 /‬אינצ'ים‬
‫‪ 138.8 :KD-55XF75xx‬ס״מ ‪ 55 /‬אינצ'ים‬
‫‪ 123.2 :KD-49XF75xx‬ס״מ ‪ 49 /‬אינצ'ים‬
‫‪ 108.0 :KD-43XF75xx‬ס״מ ‪ 43 /‬אינצ'ים‬
‫צריכת חשמל‬
‫במצב [רגיל]‬
‫‪ 107 :KD-65XF75xx‬ואט‬
‫‪ 115 :KD-55XF75xx‬ואט‬
‫‪ 77 :KD-49XF75xx‬ואט‬
‫‪ 66 :KD-43XF75xx‬ואט‬
‫במצב [תמונה עשירה]‬
‫‪ 178 :KD-65XF7596‬ואט‬
‫‪ 191 :KD-55XF7596‬ואט‬
‫‪ 120 :KD-49XF7596‬ואט‬
‫‪ 107 :KD-43XF7596‬ואט‬
‫‪2‬‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית בממוצע*‬
‫‪ 148 :KD-65XF75xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 160 :KD-55XF75xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 107 :KD-49XF75xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 92 :KD-43XF75xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪4 3‬‬
‫‪:‬צריכת חשמל במצב המתנה* *‬
‫‪ 0.50‬ואט (‪ 25‬ואט במצב עדכון תוכנה‪)EPG/‬‬
‫‪HE‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 3,840‬נקודות (אופקי) × ‪ 2,160‬שורות (אנכי)‬
‫דירוג יציאה‬
‫‪USB 1/2‬‬
‫‪ 5‬וולט‬
‫‪USB 3‬‬
‫‪ 5‬וולט‬
‫‪ 500 ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫‪ 900 ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫מידות (בקירוב) (ר' × ג' × ע')‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 35.5 × 90.7 × 146.1 :KD-65XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 35.6 × 78.4 × 124.2 :KD-55XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 27.9 × 70.5 × 110.1 :KD-49XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 27.8 × 63.0 × 97.0 :KD-43XF75xx‬ס"מ‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 8.0 × 84.4 × 146.1 :KD-65XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 8.0 × 72.1 × 124.2 :KD-55XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 5.8 × 64.5 × 110.1 :KD-49XF75xx‬ס"מ‬
‫‪ 5.8 × 57.1 × 97.0 :KD-43XF75xx‬ס"מ‬
‫משקל (בקירוב)‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 21.4 :KD-65XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 17.4 :KD-55XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 12.6 :KD-49XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 10.4 :KD-43XF75xx‬ק״ג‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 20.2 :KD-65XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 16.2 :KD-55XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 12 :KD-49XF75xx‬ק״ג‬
‫‪ 9.8 :KD-43XF75xx‬ק״ג‬
‫*‪1‬‬
‫‬
‫*‪2‬‬
‫‬
‫*‪3‬‬
‫‬
‫*‪4‬‬
‫‬
‫מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫צריכת אנרגיה לשנה‪ ,‬בהתבסס על צריכת האנרגיה של‬
‫הטלוויזיה כאשר היא פועלת ‪ 4‬שעות ביום ‪ 365‬ימים‪.‬‬
‫צריכת האנרגיה בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה‬
‫סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים‪.‬‬
‫צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה‬
‫מחוברת לרשת‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪HE‬‬
‫גרסת תוכנה‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪( LCD‬צג גבישי נוזלי)‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪I ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלי‪DVB-T/DVB-C:‬‬
‫‪*DVB-T2‬‬
‫לוויין*‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫שיטת שידור‬
‫‪( NTSC3.58/SECAM/PAL‬רק וידאו)‪NTSC4.43/‬‬
‫(רק וידאו)‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫דיגיטלי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫לוויין*‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה‪-‬הרץ‬
‫פלט שמע‬
‫טלוויזיה‪PKG_.__.___EUA :‬‬
‫הקש על ‪ HELP‬בשלט הרחוק כדי לדעת מהי גרסת‬
‫התוכנה‪.‬‬
‫שלט רחוק‪_._.__.___ :‬‬
‫לחץ על ‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחר באפשרות [הגדרות]‬
‫‪[ T‬שלט רחוק קולי] ‪[ T‬גרסת תוכנה]‬
‫שום עדכון עבור התוכנה‪/‬הקושחה של ציוד‪/‬אביזרים‪/‬‬
‫רכיבים אלה לא ישפיע על תאימותו להנחיה‬
‫‪ 2014/53/EU‬בעתיד‪.‬‬
‫*לא כל מכשירי הטלוויזיה כוללים טכנולוגיית ‪ DVB-T2‬או‬
‫‪ DVB-S/S2‬או חיבור לאנטנת לוויין‪.‬‬
‫שקעי קלט‪/‬פלט‬
‫אנטנה‪/‬כבלים‬
‫חיבור חיצוני ‪ 75‬אוהם עבור ‪VHF/UHF‬‬
‫אנטנת לוויין‬
‫מחבר נקבה מסוג ‪ 75 ,F‬אוהם‪.‬‬
‫‪ 13 LNB ,DiSEqC 1.0‬וולט ‪ 18 /‬וולט וטון של ‪,kHz 22‬‬
‫‪.Single Cable Distribution EN50494‬‬
‫‪AV IN‬‬
‫קלט וידאו‪/‬שמע (שקעי ‪)RCA‬‬
‫‪( HDMI IN 1/2/3/4‬תומך ברזולוציית ‪ ,4K‬תואם‬
‫‪)HDCP 2.2‬‬
‫‪ 10‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫פרוטוקול ‪IEEE802.11ac/a/b/g/n‬‬
‫(ייתכן ש‪ IEEE802.11ac-‬לא יהיה זמין בארצות‪/‬אזורים‬
‫מסוימים‪).‬‬
‫גרסת ‪Bluetooth 4.1‬‬
‫פס(י) תדר‬
‫‪ LAN‬אלחוטי )‪(IEEE 802.11ac/a/b/g/n‬‬
‫תחום תדרים‬
‫‪2,400 - 2,483.5 MHz‬‬
‫‪5,150 - 5,250 MHz‬‬
‫‪5,250 - 5,350 MHz‬‬
‫‪5,470 - 5,725 MHz‬‬
‫‪5,725 - 5,850 MHz‬‬
‫יציאת חשמל‬
‫‪< 20.0 dBm‬‬
‫‪< 23.0 dBm‬‬
‫‪< 20.0 dBm‬‬
‫‪< 20.0 dBm‬‬
‫‪< 13.9 dBm‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫תחום תדרים‬
‫‪2,400 - 2,483.5 MHz‬‬
‫יציאת חשמל‬
‫‪< 10.0 dBm‬‬
‫וידאו‪:‬‬
‫‪ 60 ,50( 2160p × 4096‬הרץ)*‪2160p × 4096 ,2*1‬‬
‫(‪ 24‬הרץ)*‪ 60 ,50( 2160p × 3840 ,1‬הרץ)*‪,2‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24( 2160p × 3840‬הרץ)‪,50 ,30( 1080p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ 60 ,50( 1080i ,24p/1080 ,‬הרץ)‪,50 ,30( 720p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,24p/720 ,‬פורמטים‬
‫‪3‬‬
‫של מחשב אישי*‬
‫* ‪ 1‬כאשר רזולוציית הקלט היא ‪ 2160p × 4096‬והאפשרות‬
‫[מצב רחב] מוגדרת בתור [רגיל]‪ ,‬הרזולוציה תוצג‬
‫בתור ‪ .2160p × 3840‬כדי להציג ברזולוציה של ‪× 4096‬‬
‫‪ ,2160p‬קבע את ההגדרה [מצב רחב] בתור [מלא ‪ ]1‬או‬
‫[מלא ‪.]2‬‬
‫*‪ HDMI IN 2/3 2‬בלבד‪ .‬כדי לתמוך ב‪ ,18 Gbps -‬יש‬
‫להגדיר את [תבנית אות ‪ ]HDMI‬כ‪[ -‬תבנית משופרת]‪.‬‬
‫*‪ 3‬לפרטים‪ ,‬נא לעיין במדריך העזרה‪.‬‬
‫שמע‪:‬‬
‫‪ PCM‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪/176.4/96/88.2/48/44.1/32 :‬‬
‫‪ 24/20/16 kHz 192‬סיביות‪,Dolby Digital ,‬‬
‫‪ Dolby Digital Plus‬ו‪DTS-‬‬
‫‪ HDMI IN 3) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪RMF-TX310E‬‬
‫(‪ PCM‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪ 16 kHz 48 :‬סיביות‪,‬‬
‫‪)DTS ,Dolby Digital Plus ,Dolby Digital‬‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫תחום תדרים‬
‫‪2,400 - 2,483.5 MHz‬‬
‫יציאת חשמל‬
‫‪< 10.0 dBm‬‬
‫(‪(DIGITAL AUDIO OUT (OPTICA‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי (‪ PCM‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪:‬‬
‫‪ 16 kHz 48‬סיביות‪)DTS ,Dolby Digital ,‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫‪( /‬מיני תקע סטראו)‬
‫אוזניות‪ ,‬יציאת שמע‪ ,‬סאב וופר‬
‫‪14‬‬
‫‪HE‬‬
‫איתור תקלות‬
‫פתרון בעיות כללי לבעיות כגון‪ :‬מסך שחור‪ ,‬ללא עוצמת‬
‫קול‪ ,‬תמונה קפואה‪ ,‬הטלוויזיה לא מגיבה או שהרשת‬
‫אבדה‪ ,‬יש לבצע את השלבים הבאים‪.‬‬
‫‪1 1‬להפעיל מחדש את הטלוויזיה על ידי לחיצה על‬
‫לחצן ההפעלה שבשלט הרחוק עד שתופיע הודעה‪.‬‬
‫הטלוויזיה תופעל מחדש‪ .‬אם הטלוויזיה לא‬
‫מתאוששת‪ ,‬נסה לנתק אותה מכבל החשמל למשך‬
‫שתי דקות ולאחר מכן חבר אותה שוב‪.‬‬
‫‪2 2‬עיין בתפריט העזרה על ידי לחיצה על ‪HELP‬‬
‫בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪3 3‬חבר את הטלוויזיה לאינטרנט ובצע עדכון תוכנה‪.‬‬
‫‪4 4‬בקר באתר התמיכה של ‪( Sony‬המידע נמצא‬
‫בכיסוי האחורי)‪.‬‬
‫כאשר מופיעה ההודעה [עדכון חדש של תוכנת‬
‫המערכת זמין‪.]...‬‬
‫‪ Sony‬ממליצה בחום שתעדכן את תוכנת הטלוויזיה‬
‫שלך על ידי בחירה ב [עדכן כעת]‪ .‬עדכוני תוכנה אלו‬
‫משפרים את ביצועי הטלוויזיה או מוסיפים תכונות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫המסך הבא עם [… ‪( ]Updating‬מעדכן…) יופיע‬
‫ותאורת ה‪ LED-‬תהבהב בלבן בזמן שהתוכנה‬
‫מתעדכנת‪.‬‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪.‬‬
‫‪‬מנה כמה פעמים היא מהבהבת (מרווח הזמן הוא שלוש‬
‫שניות)‪.‬‬
‫אתחל את הטלוויזיה על ידי ניתוק כבל החשמל למשך‬
‫שתי דקות ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה‪ ,‬נתק את כבל החשמל ופנה אל‬
‫המשווק או למרכז השירות של ‪ Sony‬עם מספר הפעמים‬
‫שתאורת ה‪ LED-‬הבהבה‪.‬‬
‫לא ניתן לקבל שירות יבשתי‪/‬כבלים‪.‬‬
‫‪‬בדוק את חיבור האנטנה (אווירי)‪/‬הכבל ואת הגדרות‬
‫מגבר המתח‪.‬‬
‫‪‬בחר שירות יבשתי‪/‬כבלים על ידי לחיצה על‬
‫‪ DIGITAL/ANALOG‬בשלט הרחוק‪ .‬אם שירות‬
‫השידור אינו מוצג‪ ,‬לחץ על ‪ TV‬ולאחר מכן הקש‬
‫‪.DIGITAL/ANALOG‬‬
‫‪‬אות יבשתי חייב להיפסק אם יש אות חזק שמסופק‬
‫בקרבת מקום‪.‬‬
‫‪‬לאחר מעבר לבית החדש או ניסיון לקבל שירותים‬
‫חדשים‪ ,‬נסה חיפוש שירות על ידי בחירת [כוונון דיגיטלי]‏‪.‬‬
‫לא ניתן לקבל את שירות הלוויין‪.‬‬
‫‪‬בדוק את חיבור כבל הלוויין‪.‬‬
‫‪‬כאשר ההודעה [אין אות‪ .‬זוהה עומס יתר של ‪]...LNB‬‬
‫מוצגת‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬וודא שכבל‬
‫הלוויין אינו פגום ושמעגל חשמלי לא פגע בשורת אות‬
‫הלוויין שבמחבר הלוויין‪.‬‬
‫השלט הרחוק לא מתפקד‪.‬‬
‫‪‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫‪Updating...‬‬
‫הכפתור ‪ EXT.BOX MENU‬בשלט הרחוק לא פועל‪.‬‬
‫‪‬חבר והגדר את ‪( IR Blaster‬רק בדגמים המסופקים עם‬
‫‪( )IR Blaster‬עמוד ‪.)11‬‬
‫‪‬חבר התקן תואם ‪ HDMI CEC‬להוציא בדגמים‬
‫המסופקים עם) ‪ ,IR Blaster‬ועבור לקלט זה‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל במהלך עדכון התוכנה‪ .‬ניתוק‬
‫מחשמל עלול למנוע הורדה מלאה של עדכון התוכנה‬
‫וכתוצאה ייתכן שהתוכנה לא תפעל כהלכה‪ .‬עדכוני‬
‫תוכנה עשויים להימשך עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫נעילת ההורה לסיסמת השידור נשכחה‪.‬‬
‫‪‬הזן ‪ 9999‬לקבל קוד ‪ PIN‬ובחר [שנה קוד ‪]PIN‬‏‪.‬‬
‫האזור סביב הטלוויזיה מתחמם‪.‬‬
‫‪‬בעת שימוש ממושך בטלוויזיה‪ ,‬האזור שסביבה מתחמם‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהיא לא‬
‫תידלק זמן מה גם אם תלחץ על לחצן ההפעלה בשלט‬
‫הרחוק או בטלוויזיה עצמה‪.‬‬
‫נדרש זמן להפעלת המערכת‪ .‬המתן כדקה ולאחר מכן‬
‫לחץ שוב‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫השימוש במתלה הקיר האופציונלי‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מספק רק את השלבים להכנת הטלוויזיה להתקנת מתלה הקיר‪ ,‬לפני התקנתה‬
‫על הקיר‪.‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני‬
‫משנה מורשים של ‪ .Sony‬אל תנסה להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלני משנה‪:‬‬
‫יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה‪ ,‬תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר‪.‬‬
‫התקנת מוצר זה מחייבת מומחיות מספקת‪ ,‬במיוחד כדי לוודא שהקיר חזק מספיק לשאת את משקל הטלוויזיה‪ .‬ודא‬
‫שהתקנת המוצר על הקיר מתבצעת על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של ‪ Sony‬והקדש תשומת לב מספקת לבטיחות‬
‫במהלך ההתקנה‪ Sony .‬אינה אחראית לנזק או לפציעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה‪.‬‬
‫השתמש במתלה קיר מסוג ‪( SU-WL450‬לא כלול) כדי להתקין את הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬עיין גם במדריך הוראות ההפעלה וההתקנה שמצורף למתלה הקיר‪.‬‬
‫הערה‬
‫•הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫•כאשר מסירים את המעמד השולחני מהטלוויזיה‪ ,‬יש להניח את הטלוויזיה על משטח ישר מכוסה בבד עבה ורך‪ ,‬כאשר המסך פונה‬
‫כלפי מטה‪ ,‬כדי להימנע מלגרום נזק למשטח של צג ה‪.LCD -‬‬
‫להוראות על התקנת מתלה הקיר‪ ,‬עיין במידע ההתקנה (מתלה הקיר) בדף המוצר של דגם הטלוויזיה שברשותך‪.‬‬
‫‪www.sony.eu/support/‬‬
‫‪12‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪/ AUDIO OUT ‬‬
‫•תומך אך ורק בשקע סטריאו מיני בעל שלושה‬
‫פינים‪.‬‬
‫•כדי לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הציוד‬
‫המחובר לחץ על ‪ .HOME‬בחר ]תורדגה[ ‪T‬‬
‫]עמש[ ‪] T‬עמש תאיצי‪/‬תוינזוא[ ולאחר מכן בחר‬
‫בפריט הרצוי‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1/2/3/4 ‬‬
‫•ממשק ‪ HDMI‬מסוגל להעביר את הווידאו‬
‫והשמע הדיגיטליים בכבל יחיד‪.‬‬
‫•‬
‫‪(  ‬קלט ‪,)RF‬‬
‫(קלט לוויין)‬
‫•חיבורים לקו יבשתי‪/‬כבלים ולוויין‪.‬‬
‫‪*IR BLASTER ‬‬
‫‪3‬‬
‫•השתמש בשלט הרחוק של ‪ Sony‬כדי לשלוט‬
‫בתיבה החיצונית (תיבת כבלים‪/‬לוויין)‪ .‬חבר את‬
‫כבל ‪ 3*IR Blaster‬ליציאת ‪ IR Blaster‬במכשיר‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הצב קצה אחד או את שני הקצוות‬
‫כמוצג להלן‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪< 12 mm‬‬
‫•כדי להגדיר את ‪ ,IR Blaster‬לחץ על ‪,HOME‬‬
‫ובחר באפשרות [הגדרות] ‪[ T‬כניסות חיצוניות]‬
‫‪[ T‬הגדרת ‪.]IR Blaster‬‬
‫< ‪ 12‬מ"מ‬
‫< ‪ 21‬מ"מ‬
‫• •‪Audio Return( HDMI IN 3 ARC‬‬
‫‪)Channel‬‬
‫חבר את מערכת השמע ל‪ HDMI IN 3-‬כדי‬
‫לנתב את שמע הטלוויזיה אל מערכת השמע‬
‫שלך‪ .‬מערכת שמע התומכת ב‪HDMI ARC-‬‬
‫מסוגלת לשלוח וידאו אל הטלוויזיה ולקבל‬
‫שמע מהטלוויזיה דרך אותו כבל ‪ .HDMI‬אם‬
‫מערכת השמע לא תומכת ב‪ ,HDMI ARC-‬דרוש‬
‫חיבור נוסף עם ‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫)‪.(OPTICAL‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫** *בעת חיבור ציוד מונו‪ ,‬חבר לשקע השמע (‪.L (MONO‬‬
‫** *להתקן חיצוני שיש לו רק ‪ ,SCART AV OUT‬השתמש‬
‫במתאם ‪.SCART-RCA‬‬
‫** *מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫•מספק גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום‪ .‬לקבלת‬
‫פרטים‪ ,‬עיין במדריך ההוראות שהגיע עם‬
‫ה‪.CAM-‬‬
‫•אל תכניס את הכרטיס החכם ישירות לתוך חריץ‬
‫ה‪ CAM-‬של הטלוויזיה‪ .‬יש להתאימו לתוך‬
‫ה‪ CAM-‬שסיפק לך הסוכן המורשה‪.‬‬
‫•בארצות‪/‬אזורים מסוימים אין תמיכה ב‪.CAM-‬‬
‫בדוק עם הסוכן המורשה שלך‪.‬‬
‫•הודעת ‪ CAM‬עשויה להופיע בעת מעבר לתוכנית‬
‫דיגיטלית לאחר שימוש באינטרנט וידאו‪.‬‬
‫‪,USB 1/2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪*(HDD REC) USB 3‬‬
‫•חיבור התקן ‪ USB‬גדול עלול להפריע להתקנים‬
‫מחוברים אחרים הסמוכים לו‪.‬‬
‫•בעת חיבור התקן ‪ USB‬גדול‪ ,‬חבר ליציאת‬
‫‪.USB 1‬‬
‫•חבר התקן ‪ USB HDD‬ליציאת ה‪USB 3-‬‬
‫(כחולה)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪HE‬‬
‫תרשים חיבור‬
‫לקבלת מידע נוסף על חיבורים‪ ,‬עיין במדריך העזרה על ידי לחיצה על ‪ HELP‬בשלט הרחוק‪.‬‬
‫הערות‬
‫•החיבורים ו התוויות עשויים להשתנות בהתאם למדינה‪/‬אזור‪/‬דגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫רכיב גישה‬
‫מותנית‬
‫מצלמת תמונות‬
‫דיגיטלית‪/‬מצלמת‬
‫וידאו‪/‬אחסון‬
‫‪/USB‬התקן‬
‫‪USB HDD‬‬
‫התקן‬
‫‪HDMI‬‬
‫אוזניות‪/‬‬
‫מערכת שמע‪/‬‬
‫סאב וופר‬
‫מערכת שמע‬
‫עם כניסת‬
‫שמע אופטית‬
‫התקן ‪HDMI‬‬
‫מערכת שמע עם התקן‬
‫‪ARC/HDMI‬‬
‫<‪ 14‬מ"מ‬
‫כבלים‪/‬אנטנה‪/‬‬
‫תיבה חיצונית‬
‫לוויין‬
‫<‪ 14‬מ"מ‬
‫‪*1‬‬
‫‪IR Blaster‬‬
‫‪10‬‬
‫‪HE‬‬
‫נתב‬
‫מכשיר וידאו‪/‬ציוד למשחקי וידאו‪/‬‬
‫נגן ‪/DVD‬מצלמת וידאו‪/‬תיבה חיצונית*‬
‫‪2‬‬
‫‪AUDIO ‬‬
‫‪Google Play ‬‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."Google Play‬‬
‫‪( NETFLIX‬מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה‬
‫מסוימים בלבד)‬
‫‬
‫שנה את שפת התוכנית שבה אתה צופה כעת‪.‬‬
‫‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."NETFLIX‬‬
‫‬
‫לחצני צבעים‬
‫‬
‫בצע את הפעולה התואמת באותה עת‪.‬‬
‫‪ACTION MENU ‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪HELP‬‬
‫‪ REC‬‬
‫הקלט את התוכנית הנוכחית באמצעות פונקציית‬
‫ההקלטה ב‪.USB HDD-‬‬
‫‪APPS‬‬
‫קבל גישה למגוון שירותים ואפליקציות‪.‬‬
‫‪BACK/‬‬
‫‪HE‬‬
‫הצג תפריט עזרה‪ .‬מכאן ניתן להגיע לתפריט‬
‫העזרה‪.‬‬
‫‪GUIDE/‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫(הגדרת כתוביות)‬
‫הפעל או השבת כתוביות (כאשר תכונה זו זמינה)‪.‬‬
‫הצג רשימה של פונקציות תלויות הקשר‪.‬‬
‫מציג את מדריך התכניות הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪///.//>/‬‬
‫הפעל תכני מדיה בטלוויזיה ובהתקן התואם‬
‫ל‪.BRAVIA Sync-‬‬
‫‬
‫‪TITLE LIST‬‬
‫הצג את רשימת הכותרות‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫הצג את תפריט הבית של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪( –/+  ‬עוצמת שמע)‬
‫כוונן את עוצמת השמע‪.‬‬
‫‬
‫(עבור)‬
‫עבור הלוך וחזור בין שני ערוצים או מקורות קלט‪.‬‬
‫הטלוויזיה עוברת לסירוגין בין הערוץ או מקור‬
‫הקלט הנוכחיים לבין הערוץ או מקור הקלט‬
‫האחרון שנבחר‪.‬‬
‫‬
‫‪( ‬השתקה)‬
‫השתק את הצליל‪ .‬לחץ שוב כדי לבטל את‬
‫ההשתקה‪.‬‬
‫‬
‫‪//–/+ PROG‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬בחר את הערוץ‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬בחר את הדף הבא (‪ )‬או הקודם‬
‫(‪.)‬‬
‫‪9‬‬
‫‪HE‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק‬
‫צורת השלט הרחוק‪ ,‬מיקומו‪ ,‬זמינותו ותפקוד לחצני השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם‬
‫הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪MIC‬‬
‫(מיקרופון)‬
‫השתמש בחיפוש קולי‪( ,‬כמו למשל‪ ,‬חיפוש‬
‫תוכן מסוים על ידי פקודה קולית)‬
‫‪EXT.BOX MENU‬‬
‫הצג את תפריט התיבה החיצונית (תיבת‬
‫כבלים‪/‬לוויין)‪.‬‬
‫•בדגמים המסופקים עם ‪ ,IR Blaster‬חבר‬
‫והגדר את ‪( IR Blaster‬עמוד ‪.)11‬‬
‫•תפריט התיבה החיצונית עשוי להופיע‬
‫בהתקנים מסוימים תואמי ‪HDMI CEC‬‬
‫כאשר ‪ IR Blaster‬אינו מסופק‪/‬מחובר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪( ////‬משטח הניווט)‬
‫ניווט ובחירה בתפריט שבמסך‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪TV‬‬
‫עבור לערוץ טלוויזיה או לקלט כלשהו‪ ,‬והצג‬
‫את שורת התפריטים של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪/ ‬‬
‫(בחירת קלט‪/‬עצירת טקסט)‬
‫‪EXIT‬‬
‫‬
‫חזור למסך הקודם כדי לצאת מהתפריט‪ .‬כאשר‬
‫שירות יישום אינטראקטיבי זמין‪ ,‬לחץ כדי לצאת‬
‫מהשירות‪.‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬הצג ובחר את מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬עצור את הדף הנוכחי‪.‬‬
‫‪( ‬מצב המתנה של הטלוויזיה)‬
‫‬
‫הפעל או כבה את הטלוויזיה (מצב המתנה)‬
‫‪DIGITAL/ANALOG‬‬
‫‬
‫‪ ‬לחצני מספרים‬
‫‬
‫הצג מידע‬
‫עבור בין מצב דיגיטלי ואנלוגי‪.‬‬
‫‪TV/RADIO‬‬
‫‬
‫עבור בין שידורי טלוויזיה ורדיו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪/‬‬
‫(מידע‪/‬חשיפת טקסט)‬
‫‬
‫‪( ‬טקסט)‬
‫הצג טקסט מידע‪.‬‬
‫חלקים ובקרות‬
‫בקרות ומחוונים‬
‫‪HE‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(  ‬הפעלה) ‪-/+/‬‬
‫כאשר הטלוויזיה כבויה‪,‬‬
‫לחץ על ‪ ‬להפעלה‪.‬‬
‫‬
‫כאשר הטלוויזיה פעילה‪,‬‬
‫הקש ממושכות על ‪ ‬כדי לכבות‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ‬שוב ושוב כדי לשנות את הפונקציה‪,‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‪ +‬או ‪ −‬כדי‪:‬‬
‫•שינוי עוצמת הצליל‪.‬‬
‫•בחירת ערוץ‪.‬‬
‫•בחירת מקור הקלט של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬חיישן שלט רחוק* ‪ /‬חיישן תאורה* ‪ /‬תאורת‬
‫‪LED‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬מאירה או מהבהבת בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך העזרה‪.‬‬
‫*אל תציב דבר בסמוך לחיישן‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪HE‬‬
‫•המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫•מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוקים‬
‫ולתקנות באזורך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר לטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫•כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫•לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולחדור לתוך‬
‫הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫•לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת‬
‫ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל או חומר מדביר‪.‬‬
‫השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם חומרי גומי או‬
‫ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫•מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫•בעת כוונון זווית הטלוויזיה‪ ,‬הזז אותה לאט כדי לא להזיז או להפיל‬
‫את הטלוויזיה מהמעמד השולחני שלה‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫•הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל ‪ RF‬שאורכו אינו עולה על ‪ 30‬מטרים עבור‬
‫יציאה קרקעית‪/‬לווינית‪.CATV/‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫ועד ‪ 7‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫ועד ‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫(איור המתייחס לתקע מסוג ‪)F‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫•אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי (קוצב לב וכו‘) כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫•למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫•יש להתקין ולהפעיל ציוד זה במרחק של ‪ 20‬ס"מ לפחות בין האנטנה של‬
‫התקן זה ובין גוף אדם‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫•שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫•השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬אנא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫•שמור על השלט הרחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫•אל תניח את השלט הרחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪HE‬‬
‫הערה בנושא מתאם המתח (דגמים עם מתאם‬
‫מתח מצורף בלבד)‬
‫אזהרה‬
‫כדי להקטין את הסכנה לשריפה או להתחשמלות‪ ,‬אל תחשוף את ההתקן‬
‫לגשם או ללחות‪.‬‬
‫כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אל תניח על ההתקן עצמים‬
‫מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪ .‬אל תתקין את הציוד בחלל סגור כגון‬
‫ארונית ספרים או יחידה סגורה דומה‪.‬‬
‫•ודא ששקע החשמל מותקן בסמוך לציוד ושהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•השתמש רק במתאם המתח וכבל החשמל שסופקו‪.‬‬
‫•אל תשתמש במתאם מתח אחר‪ .‬שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום‬
‫לתקלה‪.‬‬
‫•חבר את מתאם המתח לשקע חשמל שהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•אל תלפף את כבל החשמל מסביב למתאם‬
‫המתח‪ .‬כבל החשמל עלול להיחתך ו‪/‬או לגרום‬
‫לתקלה במקלט הטלוויזיה‪.‬‬
‫•אל תיגע במתאם המתח עם ידיים רטובות‪.‬‬
‫•אם אתה מבחין שמתאם המתח אינו תקין‪ ,‬נתק אותו מיד משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫•מכשיר הטלוויזיה מחובר אל רשת החשמל כל זמן שהוא מחובר לשקע‬
‫החשמל‪ ,‬אפילו כאשר מכשיר הטלוויזיה עצמו כבוי‪.‬‬
‫•מתאם המתח מתחמם לאחר שימוש ממושך וייתכן שהוא יהיה חם‬
‫למגע יד‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המפורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מיקומים‪:‬‬
‫•בחוץ (תחת קרני שמש ישירות)‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות‬
‫או עשן‪.‬‬
‫סביבות‪:‬‬
‫•מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים (נרות וכו’‪ .).‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫מצבים‪:‬‬
‫•השתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת אביזרים‬
‫שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת‬
‫האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה כאשר היא בולטת במקום‬
‫פתוח‪ .‬ייתכנו פציעה או נזק מאדם או מחפץ‬
‫כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪.‬‬
‫•הנח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק או‬
‫בחדר עם עשן שומני או אדים (ליד שולחנות‬
‫בישול או מכשירי אדים)‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון‬
‫קרני שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫•אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪.‬‬
‫•לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫•הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫•אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫•אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪.‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫•מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫•כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫להוציא את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫•ייתכן שטלוויזיות מסוימות כוללות תכונות שמחייבות להשאיר את‬
‫הטלוויזיה במצב המתנה כדי לא לפגוע בפעולה תקינה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫•אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫•הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫•כבל החשמל ניזוק‪.‬‬
‫•שקע החשמל אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫•הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫•נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של טלוויזיית ה‪LCD-‬‬
‫בעת שימוש ממושך בטלוויזיית ה‪ LCD-‬סביבת הפנל מתחממת‪ .‬ייתכן‬
‫שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫•צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫•בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫•למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99 %-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור (אדום‪ ,‬כחול או ירוק) עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫•אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ייתכן שהתמונה תתעוות או שייגרם נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫•אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצביע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫•צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫•בעת הרמת הטלוויזיה והזזתה‪ ,‬אחוז בה בחוזקה בחלקה התחתון‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫מניעת נפילה‬
‫‪55XF75xx/KD-65XF75xx‬‬
‫‪ 6‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫•כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או‬
‫באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים‬
‫אחרים כגון עיתונים וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫האוורור חסום‪.‬‬
‫בורג ‪( M6‬לא סופק)‬
‫כבל (לא סופק)‬
‫ניוטון מטר ‪/ 1.5‬‬
‫ניוטון מטר ‪1,5‬‬
‫{קג"כ ס"מ ‪}15‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫‪43XF75xx/KD-49XF75xx‬‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫כבל החשמל‬
‫בורג ‪( M6‬לא סופק)‬
‫כבל (לא סופק)‬
‫ניוטון מטר ‪/ 1.5‬‬
‫ניוטון מטר ‪1,5‬‬
‫{קג"כ ס"מ ‪}15‬‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫אוורור‬
‫•לעולם אל תכסה את פתחי האוורור ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫•השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫•מומלץ מאוד להשתמש במתלה קיר של ‪ Sony‬כדי לספק אוורור נאות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪HE‬‬
‫השתמש בכבל החשמל ובשקע שלו כמפורט להלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫•השתמש רק בכבל החשמל שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫•הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫•הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫•בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל החשמל כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫•נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או‬
‫לפני הזזתה‪.‬‬
‫•הרחק את כבל החשמל ממקורות חום‪.‬‬
‫•נתק את כבל החשמל ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ונמצא בסביבת לחות גבוהה‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪,‬‬
‫והדבר עלול לגרום לשרפה‪.‬‬
‫הערה‬
‫•אין להשתמש בכבל החשמל שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫•אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫•אין לשנות את כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוקו‪.‬‬
‫•אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫•אין להשתמש בשקע חשמל שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫הודעה חשובה‬
‫מוצר זה יוצר על ידי או מטעם חברת ‪.Sony Visual Products Inc.‬‬
‫יבואן של האיחוד האירופי‪.Sony Europe Limited :‬‬
‫שאלות ליבואן של האיחוד האירופי או לגבי תאימות מוצר באירופה‬
‫יש להפנות לנציג המורשה של היצרן‪bijkantoor ,Sony Belgium ,‬‬
‫‪Da Vincilaan 7-D1 ,van Sony Europe Limited‬‬
‫‪.Belgium ,1935 Zaventem‬‬
‫הודעה בנוגע לציוד רדיו‬
‫‪ Sony Visual Products Inc.‬מצהירה‬
‫בזאת שסוגי ציוד הרדיו ‪,KD-65XF7596‬‬
‫‪ KD-43XF7596 ,KD-49XF7596 ,KD-55XF7596‬תואמים להנחיה‬
‫‪ .2014/53/EU‬הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי‬
‫זמין בכתובת האינטרנט הבאה‪http://www.compliance.sony.de/ :‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫ציוד המחובר להארקת ההגנה של התקנת הבניין דרך החיבור לרשת‬
‫החשמל הראשית או דרך ציוד אחר עם חיבור להארקת הגנה ‪ -‬ולמערכת‬
‫הפצת טלוויזיה באמצעות כבל קואקסיאלי‪ ,‬עשוי בנסיבות מסוימות‬
‫לגרום לסכנת שריפה‪ .‬לכן יש לספק חיבור למערכת הפצת טלוויזיה‬
‫דרך התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לתחום תדרים מסוים (מבודד‬
‫מגולוון‪ ,‬ראה ‪.)EN 60728-11‬‬
‫התקנה‬
‫•יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫•הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע נפילה שתגרום‬
‫לפגיעה גופנית או נזק לרכוש‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקום שלא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר‬
‫למעמד שלה (לא מסופק) ‪.‬אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬הוא עלול לגרום לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרום‬
‫לפציעה או נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד רדיו זה באיחוד האירופי ללא הפרת הדרישות החלות‬
‫על השימוש בטווח הרדיו‪.‬‬
‫הודעה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות‬
‫שבהן תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫ניתן להפעיל את המערכת האלחוטית של הטלוויזיה בארצות הבאות‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪ ,BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME‬קוסובו‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות אחרות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫החלפת הסוללה בסוללה מסוג שאינו מתאים עלולה לגרום סכנת‬
‫התפוצצות‪ .‬אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש‬
‫וכדומה או ללחץ אוויר נמוך במיוחד‪ ,‬מה שעלול לגרום לפיצוץ או לדליפה‬
‫של נוזלים או גזים דליקים‪.‬‬
‫סכנת יציבות‬
‫מכשיר הטלוויזיה עלול ליפול ולגרום פציעה קשה או מוות‪.‬‬
‫לעולם אל תציב מכשיר טלוויזיה במקום בלתי יציב‪ .‬מכשיר טלוויזיה‬
‫עלול ליפול‪ ,‬ולגרום לפציעות גוף חמורות או למוות‪ .‬ניתן למנוע פציעות‬
‫רבות‪ ,‬במיוחד בילדים על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‪:‬‬
‫•שימוש בשידות או מעמדים המומלצים על ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫•שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך באופן בטיחותי במכשיר‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫•הקפדה על כך שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט אל מעבר לקצה הרהיט‬
‫התומך‪.‬‬
‫•לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה ארונות‬
‫או מדפי ספרים) מבלי לעגן גם את מכשיר הטלוויזיה וגם את הרהיט‬
‫לאמצעי תמיכה מתאים‪.‬‬
‫•לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים שיחצצו בין‬
‫מכשיר הטלוויזיה לרהיט התומך‪.‬‬
‫•חינוך והסברה לילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים כדי‬
‫להגיע אל מכשיר הטלוויזיה או אל הפקדים‪.‬‬
‫אם אתם שומרים ומעבירים למקום אחר את מכשיר הטלוויזיה הנוכחי‬
‫שלכם‪ ,‬יש להקפיד על יישום ההמלצות האלו גם במיקום החדש שלו‪.‬‬
‫•התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫‪ ‬מתלה קיר ‪SU-WL450‬‬
‫•הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה‬
‫הקיר אל הטלוויזיה‪.‬‬
‫הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח‬
‫ההצמדה של מתלה הקיר‪.‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר‪.‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו’‪.‬‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫כיסוי טלוויזיה אחורי‬
‫הובלה‬
‫•לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫•יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה‪.‬‬
‫•בהובלה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬אנא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי‬
‫שתוכל לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הודעה חשובה‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות ‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חלקים ובקרות ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫•לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הסעיף "מידע בטיחות" (עמוד‪.)3 ‬‬
‫•התמונות והאיורים המופיעים במדריך ההגדרה ובמדריך זה הם‬
‫לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫•ה‪ "xx" -‬המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב‪ ,‬לצבע‬
‫או למערכת הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור המעמד השולחני לטלוויזיה‬
‫עיין במדריך ההגדרה שנמצא מעל הכרית‪.‬‬
‫בקרות ומחוונים ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תרשים חיבור ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר ‪12. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫השימוש במתלה הקיר האופציונלי‪12. . . . . . . . . . . .‬‬
‫איתור תקלות ‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור לאינטרנט ופרטיות המידע‬
‫מוצר זה מתחבר לאינטרנט במהלך ההגדרה הראשונית ברגע‬
‫שרשת מחוברת‪ ,‬על מנת לאשר את החיבור לאינטרנט ולאחר מכן‬
‫כדי להגדיר את מסך הבית‪ .‬כתובת ה‪ IP-‬משמשת לחיבור זה ולכל‬
‫שאר החיבורים לאינטרנט‪ .‬אם אינך רוצה כלל להשתמש בכתובת‬
‫ה‪ ,IP-‬אל תגדיר את פונקציית האינטרנט האלחוטי ואל תחבר כבל‬
‫אינטרנט‪ .‬עיין במידע הפרטיות שמוצג במסכי ההגדרה לקבלת‬
‫פרטים נוספים על חיבורים לאינטרנט‪.‬‬
‫עזרה‬
‫תוכל למצוא מידע נוסף על איתור תקלות ומידע מועיל אחר ישירות‬
‫מהטלוויזיה‪ .‬לחץ על ‪ HELP‬בשלט הרחוק כדי להציג רשימת‬
‫נושאים או כדי לחפש לפי מילת מפתח‪.‬‬
‫מדריך (מדריך)‬
‫למידע מפורט יותר‪ ,‬בחר באפשרות [מדריך] מתפריט העזרה‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫תוכל גם לעיין במדריך העזרה מהמחשב האישי או מהטלפון החכם‬
‫שלך (מידע מסופק על‪-‬גבי הכיסוי האחורי)‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה‪ ,‬תאריך הייצור (שנה‪/‬חודש)‬
‫ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או‬
‫האריזה‪.‬‬
‫עבור דגמים עם מתאם מתח מצורף‪:‬‬
‫תוויות עם מספר הדגם והמספר הסידורי של מתאם המתח נמצאות‬
‫בתחתית מתאם המתח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת שריפה‪,‬‬
‫הרחק נרות או אש גלויה‬
‫ממוצר זה בכל עת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HE‬‬
HE
Spikker
Palīdzības ceļvedis
Žinynas
Vodnik za pomoč
Vodič za pomoć
Vodič za pomoć
http://rd1.sony.net/help/tv/faep1/h_aep/
‫מדריך‬
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Uporabne informacije o izdelkih Sony
© 2018 Sony Visual Products Inc.
Download PDF

advertising