Sony | KD-55XD8005 | Sony KD-55XD8005 XD80 4K HDR sa tehnologijom Android TV Uputstvo

D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COV.fm
Television
masterpage: Cover
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni priročnik
SI
Referentni vodič
SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx
FW-49XD80xx / 43XD80xx
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Osad ja juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Juhtnupud ja näidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 8
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus . . . . . . . . 8
Ühendusskeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . 12
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Enne teleri kasutamist lugege jaotist „Ohutusteave” (lk 3).
• Seadistusjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja
joonised on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
• Mudeli nimes olevale xx-ile vastab disaini, värvi või TV
standardiga seotud number.
Seadistusjuhendi asukoht
Seadistusjuhend paikneb teleri pakendis ülemisel pehmendusel.
Spikker
Spikrijuhend kirjeldab teleri funktsioonide kasutamist. Teleris
spikrijuhendi kuvamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
HELP ja valige [Spikker].
Identifitseerimiskleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika sildid
paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.
Vooluadapteriga mudelid:
Vooluadapteri mudeli number ja seerianumber paiknevad
vooluadapteri põhjal.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge
vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud
aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali
kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
2EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Transportimine
Ohutusteave
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Ärge asetage telerit ebakindlale alusele. Teler võib kukkuda ning
tekitada tõsiseid või surmavaid kehavigastusi. Õnnetusi, iseäranis
laste vigastamist saab vältida alltoodud lihtsate
ettevaatusabinõude rakendamisega.
 Kasutage teleri tootja soovitatud kappi ja jalga.
 Kasutage üksnes sellist mööblieset, millele on turvaline telerit
asetada.
 Veenduge, et teler ei ulatu üle mööblieseme serva.
 Ärge asetage telerit kõrgele mööbliesemele (nt kapp või
raamaturiiul), kui mööbliese ei ole kindlalt kinnitatud. Samuti
kinnitage teler mööblieseme külge.
 Ärge asetage telerit kangale või mõne muu materjali peale, mis
on teleri ja mööblieseme vahel.
 Rääkige lastele, et mööbliesemel turnimine teleri nuppude
vajutamiseks on ohtlik.
Sarnaseid ettevaatusabinõusid tuleb rakendada ka teleri
hoiustamisel või teise kohta ümberpagutamisel.
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
ainult KD-55XD80xx
EE
LV
V.a KD-55XD80xx
LT
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
HR
Paigaldamine
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
omandikahjustusi.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
 Seinale paigaldamise kinnitused SU-WL450
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada
vastavalt joonisele seinale paigaldamise kinnituse
kinnituspinnast mõõdetuna.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
SI
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
KZ
Ümberkukkumise vältimine
ainult KD-55XD80xx
SR
8 mm - 12 mm
M6 Kruvi (pole
komplektis)
8 mm - 12 mm
Kruvi (M6)
Seinale paigaldamise
kinnitused
Teleri tagakate
Juhe (pole
komplektis)
Kruvi (pole
komplektis)
3EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COVTOC.fm
V.a KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
Sein
Sein
8 mm - 12 mm
Elektrikaabel
Kruvi (eelnevalt
eemaldatud)
Juhe (pole
komplektis)
Kruvi (pole
komplektis)
Märkused
Ventilatsioon
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
Seinale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA (ainult
vooluadapteriga varustatud mudelid)
Ettevaatust
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega
niiskuse kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele
vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage
seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse
sarnasesse kohta.
• Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on
lihtne juurde pääseda.
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja
toitejuhet.
• Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
• Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava
seinakontaktiga.
• Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri
ümber. Juhtme südamik võib katki minna
ja/või põhjustada seadme rikke.
• Ärge puudutage toiteadapterit märgade
kätega.
• Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalist, siis
eemaldage see kohe seinakontaktist.
4EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COVTOC.fm
• Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on
seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja
lülitatud.
• Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see
käega puudutamisel kuum tunduda.
Keelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Asukohad:
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
Keskkonnad:
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
Olukorrad:
• Kasutamine, kui käed on märjad, korpus eemaldatud või
lisatarvikutega, mida tootja ei soovita. Äikesetormide ajal
ühendage teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Teleri paigaldamine nii, et see jääb
ohtlikult välja. Inimeste või esemete
kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida
vigastuste oht.
• Teleri paigutamine niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate lähedus). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Teleri paigaldamine kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks
otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori
lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille
tagajärjeks võib olla korpuse deformeerumine ja/või teleri
väärtalitlus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge
laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Katkised osad:
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Vastasel juhul võite saada
elektrilöögi.
masterpage: Right
Mittekasutamisel
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
EE
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
LV
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-teleri temperatuurist
Kui LCD-telerit kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli ümbrus
soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
LT
HR
SI
KZ
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
SR
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppistehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99 % efektiivsetest pikslitest, tekivad sinna
juurde mustad või heledad (punased,sinised või rohelised)
pikslid. See on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
5EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\010COVTOC.fm
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/
happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat
lahustit, nagu alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste
ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Ärge puudutage telerit, kui teie käed on kaetud keemilise
ainega (nt kätekreem või päikesekreem).
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida
teleri liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis
seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise
ühendussignaalkaabli kasutamisel.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
masterpage: Left
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005 % elavhõbedat või 0,004 % pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete läheduses (nt
südamestimulaator), sest see võib põhjustada
meditsiiniseadme töös tõrkeid.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
6EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
masterpage: Right
Osad ja juhtnupud
Juhtnupud ja näidikud
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Toide) /+/Kui teler on väljalülitatud,
vajutage sisse lülitamiseks .
Kui teler on sisselülitatud,
KZ
SR
vajutage välja lülitamiseks pikemalt .
Funktsiooni vahetamiseks vajutage
korduvalt nuppu , seejärel vajutage nuppu
+ või –, et:
• Helitugevuse reguleerimine.
• Kanali valimine.
• Teleri sisendallika valimine.
 Kaugjuhtimise sensor*1/
Valgusandur*1/LED-tuli
LED-tuli põleb või vilgub vastavalt teleri
olekule.
• Valge
Kui lülitate sisse teleri/pilt-väljas-režiimi/
tarkvara uuendused jne.
• Helesinine
Kui ühendate mobiilseadmega
juhtmevabalt.
• Roosa*2
Salvestamisrežiim.
• Kollane
Taimer on määratud.
*1 Ärge pange midagi anduri lähedale.
*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
7EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus
Kaugjuhtimispuldi kuju, nuppude asukoht, saadavus ja funktsioonid võivad olenevalt piirkonnast/
riigist/teleri mudelist erineda.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Sisendi valimine/Teksti
hoidmine)
Telerirežiimis: Kuvage ja valige sisendallikas.
Tekstirežiimis: Kuvatava lehe hoidmiseks.
TV/RADIO
TV- või RADIO-edastuste vahel lülitumiseks.
SYNC MENU
BRAVIA Synci menüü kuvamiseks.
(Mikrofon)
Häälfunktsioonide kasutamine. (näiteks
hääle abil erineva sisu otsimine.)
 (Teleri ooterežiim)
Teleri sisse- või väljalülitamiseks
(ooterežiim).
EXIT
Eelmisele kuvale naasmiseks või menüüst
väljumiseks. Kui interaktiivse rakenduse
teenus on saadaval, vajutage seda nuppu
teenusest väljumiseks.
DIGITAL/ANALOG
Digitaal- ja analoogrežiimi vahel
lülitumiseks.
8EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
 Numbrinupud
/
(Teabe/teksti kuvamine)
Teabe kuvamiseks.
 (Tekst)
masterpage: Right
PROG +/–//
Telerirežiimis: Kanali valimiseks.
Tekstirežiimis: Järgmise () või eelmise ()
lehe valimiseks.
 AUDIO
Tekstilise teabe kuvamiseks.
 Google Play
Parasjagu vaadatava edastuse keele
vahetamiseks.
Juurdepääs Google Play võrguteenusele.
//////
NETFLIX (ainult teatud piirkondades/
riikides/telerimudelitel)
Teleris ja ühendatud BRAVIA Synciga
ühilduvas seadmes oleva meediumisisu
kasutamiseks.
Juurdepääs NETFLIX-i võrguteenusele.
Värvilised nupud
Samal ajal vastava funktsiooni
käivitamiseks.
 ACTION MENU
EE
LV
(Subtiitriseaded)
Subtiitrite sisse- või väljalülitamiseks (kui see
funktsioon on saadaval).
HELP
Kontekstifunktsioonide loendi kuvamine.
Spikrimenüü kuvamiseks. Spikri saab avada
siit.
TV
 REC
• Telekanalile või muude rakenduste
sisendile lülitumiseks.
• Telekanali või -sisendi nägemiseks lülitage
teler sisse.
HR
SI
Praeguse saate salvestamiseks USB HDD
salvestusfunktsiooniga.
KZ
TITLE LIST
SR
Pealkirjaloendi kuvamiseks.
GUIDE/
LT
Digitaalse saatekava kuvamiseks.
BACK/
Eelmisele kuvale naasmiseks.
HOME
Teleri kodumenüü kuvamiseks.
DISCOVER
Sisuriba kuvamine sisu otsimiseks.
////
(Elemendi valimine/
kinnitamine)
  +/– (Helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks.
(Hüppamine)
Kahe kanali või sisendi vahel tagasi- ja
edasihüppamiseks. Teler lülitub praeguse
kanali või sisendi ja viimati valitud kanali või
sisendi vahel.
 (Vaigistamine)
Heli vaigistamiseks. Heli taastamiseks
vajutage uuesti.
9EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Ühendusskeem
Ühenduste kohta lisateabe saamiseks vt Spikker (lk 2).
Kõlar/kodu helisüsteem/
bassikõlar
Digikaamera/
videokaamera/USB
salvestusmeedium
Tingimuslik
pääsumoodul
*1
HDMI-seade
*1
*1
*2
*5 *5
Kodu helisüsteem koos
ARC-/HDMI-seadmega
HDMI-seade
Videomagnetofon/
videomänguseade/
DVD-mängija/
videokaamera
IR Blaster
Ruuter
*3
Kaabel/antenn/
digiboks
*3
*1
Satelliit
Digiboks
Optilise
HDMIaudiosisendiga seade
kodu
helisüsteem
10EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4
/
*1
• Teleri heli kuulamiseks ühendatud
seadme kaudu vajutage nuppu HOME.
Valige suvandid [Seaded] t [Heli] t
[Kõrvaklappide/heli väljund] ja seejärel
soovitud üksus.

USB 1/2,
< 12 mm
< 21 mm
*2
USB 3 (HDD REC)*5
• Suure USB-seadme ühendamine võib
häirida teiste selle kõrval olevate
ühendatud seadmete tööd.
• Suure USB-seadme ühendamiseks
kasutage pesa USB 1.
3,5 mm
• Helitagastustehnoloogiaga (ARC) ühilduva
digitaalse helisüsteemi ühendamisel
kasutage pesa HDMI IN 3. Vastasel juhul
on vajalik lisaühendus pesaga DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• Kasutage liitühenduse jaoks kaasasolevat
analoogpikenduskaablit*5.
EE
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Maandus
4: R
 HDMI IN 1/2/3/4
  (RF sisend),
masterpage: Right
LV
LT
*3
HR
< 14 mm
SI
*4 Toetab ainult kolme viiguga stereo minipistiku
kasutamist.
*5 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
• Maapealse/kaabli- ja satelliitsignaali
ühendus. Ühendussammud: SUB. t
antenn t MAIN
• SUB.-pistik ühendage ainult siis, kui
kasutate topelttuuneri režiimi, v.a ühe
kaabliga jaotuse puhul, EN50494.
 /
SR
AV 1
• SCART-kaabli ühendamiseks. Kui
ühendate analoogdekooderi, väljastab
teleri tuuner šifreeritud signaalid
dekooderisse ja dekooder dešifreerib
signaalid enne nende väljastamist.

KZ
(Satelliidisisend)
CAM (Tingimuslik
juurdepääsumoodul)
• Pakub juurdepääsu tasulistele
teleteenustele. Vt üksikasju oma CAM-i
kasutusjuhendist.
• Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i
pessa. See tuleb paigaldada volitatud
edasimüüja pakutavasse tingimuslikku
juurdepääsumoodulisse (CAM).
• Mõnes piirkonnas/riigis ei toetata CAM-i.
Küsige teavet volitatud edasimüüjalt.
• Kui lülitute pärast Interneti-video
vaatamist digitaalsele edastusele,
võidakse kuvada CAM-i teade.
11EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Teleri paigaldamine seinale
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise
sammud.
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et lasete teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu
ohutusele.
Toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see
suudab teleri kaalu kanda. Usaldage toote seinale paigaldamine kindlasti Sony edasimüüjatele või
litsentsitud alltöövõtjatele ja pöörake paigaldamise ajal piisavat tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta mis
tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450 (ei kuulu
komplekti).
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutussuuniseid ja paigaldusjuhendit.
Märkused
• Pange eemaldatud kruvid kindlasse kohta, mis on eemal laste käeulatusest.
Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\030ADD.fm
masterpage: Right
Teleri tagaküljelt kruvide eemaldamine
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
LV
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
KZ
SR
13EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\040TRO.fm
Tõrkeotsing
Teleri tarkvara uuena hoidmiseks tuleb tarkvara
värskendamiseks laadida digitaalse
leviedastussüsteemi või interneti kaudu alla
uusim tarkvarateave. Tarkvara värskendamise
alustamiseks valige [Värskenda kohe]. Tarkvara
värskendamise ajal vilgub valge valgustuse LED.
Tarkvara uuendamisel ilmub järgnev ekraan
koos tekstiga [Updating…] (Uuendan…)
masterpage: Left
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
alltoodud tabelites toodud üksusi.
Võite vaadata ka spikri jaotist Tõrkeotsing või
teostada enesediagnostika, valides suvandi
[Spikker] t [Enesediagnostika]. Probleemi
püsimisel laske kvalifitseeritud hooldustehnikul
oma teler üle vaadata.
Tõrked ja lahendused
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler toitejuhtmega ja vajutage teleril
Updating...
või kaugjuhtimispuldil .
Mõnda programmi ei saa häälestada.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil
Ärge lahutage tarkvara värskendamise ajal
vahelduvvoolu toitekaablit. Kui te peaksite nii
tegema, ei pruugi tarkvara värskendamine
täielikult lõppeda ja tulemuseks võib olla
tarkvara tõrge. Tarkvara värskendamine võib
kesta kuni 30 minutit. Kui te ei soovi tarkvara
automaatselt värskendada, vajutage HOME ja
valige [Spikker] t [Süsteemitarkvara
värskendamine] t [Automaatne tarkvara
hankimine] t [Väljas].
Kui ühendate teleri vooluvõrku, ei pruugi teler
kohe käivituda isegi siis, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil või teleril toitenuppu, sest
süsteemi lähtestamine võtab aega. Oodake
umbes üks minut ja seejärel vajutage seda
uuesti.
Kui lülitate sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil
või teleril toitenuppu, võtab valgustus-LED-i
sisselülitumine ja kaugjuhtimispuldi
funktsioneerima hakkamine veidi aega.
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lugege
kokku, mitu korda see vilgub (intervalli aeg
on kolm sekundit).
Kui LED-tuli vilgub punaselt, lähtestage teler,
eemaldades toitejuhe kaheks minutiks, ning
seejärel lülitage teler sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ja
öelge, mitu korda Valgustuse LED punaselt
vilgub (intervall on kolm sekundit). Ühendage
toitejuhe lahti ja teavitage oma edasimüüjat või
Sony hoolduskeskust.
ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust
ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/
väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei
leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet [Digitaalne
automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel]
asemel [Antenn].
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
Olete unustanud üksuse [Lapselukk
(edastus)] parooli.
 Sisestage PIN-koodiks 9999. PIN-koodi
uuendamiseks valige [Seaded] t [Lapselukk
(edastus)] t [Muuda PIN-koodi].
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler
ei reageeri teleri või puldi nuppudele.
 Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe
minuti pärast tagasi.
14EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\040TRO.fm
Teleril ei ole võimalik leida nuppude ,
+ ja – asukohta.
masterpage: Right
Tehnilised andmed
 Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt
jooniselt.
Süsteem
Teleri tagakülg
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: B/G, D/K, L, I
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelliit*: DVB-S/DVB-S2
Valgustuse LED põleb.
 Kui te ei soovi, et valgustuse LED põleb, saate
selle välja lülitada.
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige suvandid
[Seaded] t [Valgustuse LED] t [Väljas].
Värvisüsteem
PAL, SECAM, NTSC3.58 (ainult video), NTSC4.43
(ainult video)
EE
LV
LT
Kanalite vastuvõtt.
Oleneb riigist/valitud piirkonnast/teleri mudelist
Analoog: UHF/VHF/Kaabel
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel
Satelliit*: IF-sagedus 950–2150 MHz
HR
SI
Heliväljund
10 W + 10 W
KZ
Juhtmevaba tehnoloogia
Juhtmevaba marsruuteriga ei saa WPS (Wi-Fi
Protected Setup)-i kaudu ühendust luua.
 Kui kasutate WEP-turvet, valige [Lihtne] t [Wi-Fi]
t [Ühendage skaneer. loendi kaudu]. Seejärel
valige võrgu nimi (SSID), millega soovite
ühenduse luua.
Ei leia võrguseadistuses soovitud võrgu nime.
 Valige [[Käsitsi sisestamine]] ja vajutage
sisestada võrgu nimi.
, et
Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Riigist/piirkonnast olenevalt ei pruugi
IEEE802.11ac olla saadaval.)
Bluetoothi versioon 4.1
SR
* Kõik telerikomplektid pole varustatud DVB-T2 või
DVB-S/S2 tehnoloogia või satelliitantenni terminaliga.
Sisend-/väljundpesad
Antenn/kaabel
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
AV1
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
t/o AV2
Video-/audiosisend (minipesa)
15EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K-eraldusvõime tugi, HDCP
2.2-ühilduv)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60
Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC-vormingud
*1 4096 × 2160p sisestamisel kuvatakse 3840 ×
2160p.
*2 Ainult HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1, 48,
88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus ja DTS
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 3)
(Kahekanaliline lineaarne PCM, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (mini-stereopesa)
AUDIO OUT
Kõrvaklapid, heliväljund, bassikõlar
1,
3 (HDD REC)*1
2,
Toide, tootefišš ja muud
Toitepinge
v.a vooluadapteriga mudelid
220 V – 240 V vahelduvvool, 50 Hz
ainult vooluadapteriga mudelid
19,5 V DC koos vooluadapteriga
Võimsus: sisend 220 V – 240 V vahelduvvool,
50 Hz
Energiatõhususe klass
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 tolli
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 tolli
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 tolli
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
USB-seadme port (
3 USB HDD seade RECfunktsioonile)
USB-port 1 ja 2 toetavad High Speed USB-d
(USB2.0).
USB-port 3 toetab Super Speed USB-d (USB3.0).
režiimis [Ere]
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
Keskmine aastane energiatarve*2
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
DC IN 19.5 V (ainult vooluadapteriga
varustatud mudelid)
Vooluadapteri sisend
IR BLASTER*1
IR Blaster kaabli sisend (minipistik)
masterpage: Left
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Ooterežiimi energiatarve*3*4
0,50 W (27 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Väljundvõimsus
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAX
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAX
Muud
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitused: SU-WL450
Juhtmeta bassikõlar: SWF-BR100
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC - 40 ºC
Töökeskkonna niiskus
10 % - 80 % suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
ilma jalata
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\040TRO.fm
Kaal (umbes)
jalaga
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
ilma jalata
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
*2 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
*3 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*4 Voolutarve ooterežiimis suureneb, kui teler on
ühendatud võrku.
Märkused
• Eemaldage imitatsioonkaart pesast TV CAM
(tingimusliku juurdepääsu moodul) ainult CAM-i
kiipkaardi sisestamiseks.
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
eetri digitaalsignaale või kus teil on
juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja
H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele.
Palun küsige oma kohaliku edasimüüja
käest, kas saate oma elukohas DVB-T/
DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga
integreeritud kasutamiseks.
• Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma
teenuste eest tasu küsida või kohustada
teid nõustuma oma äritingimustega.
• See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus
tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete
maapealsete leviedastustega ja DVB-C
digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole
garanteeritud.
masterpage: Right
• Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi mõnedes riikides/piirkondades
saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi
mõnede teenusepakkujate puhul õigesti
töötada.
Teave kaubamärkide kohta
• Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel.
Dolby, Dolby Audio ja topelt-D sümbol on
Dolby Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote’i logo ja logotüüp ning logo
„Powered by Gracenote” on ettevõtte
Gracenote registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup ja Wi-Fi CERTIFIED logo on
ettevõtte Wi-Fi Alliance kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel.
DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos
on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning DTS Digital Surround on
sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõtte
Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja igasugune kõnealuste
märkide kasutamine Sony Corporationi
poolt toimub litsentsi alusel. Teised
kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
17EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\01_4593457331_EE\040TRO.fm
masterpage: Left
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See
teler ei ole mõeldud mootoriga antennide
juhtimiseks.
• TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc.
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja muudes riikides.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident logo on
ettevõtte USB Implementers Forum, Inc.
registreeritud kaubamärk.
18EE
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīme
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Daļas un vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vadīklas un indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . . 8
Tālvadības pults daļu apraksts . . . . . . . . . . . 8
Savienojuma diagramma . . . . . . . . . . . . 10
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . 12
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet “Drošības informācija”
(3. lpp).
• Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un
ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
• “xx” modeļa nosaukumā apzīmē ciparus, kas norāda televizora
dizainu, krāsu vai tajā izmantoto sistēmu.
Uzsākšanas ceļveža atrašanās vieta
Uzsākšanas ceļvedis ir novietots uz starplikas televizora kastē.
Palīdzības ceļvedis
Palīdzības rokasgrāmatā paskaidrota informācija par televizora
funkciju izmantošanu. Lai parādītu palīdzības rokasgrāmatu
televizorā, nospiediet tālvadības pults pogu HELP un atlasiet
[Palīdzības ceļvedis].
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)
un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē.
Modeļiem ar komplektācijā iekļauto strāvas padeves adapteri:
Strāvas padeves adaptera modeļa un sērijas numuri ir norādīti
strāvas padeves adaptera apakšā.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētajā pārstāvī Sony Belgium, Sony Europe Limited filiālē,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Beļģija. Apkopes un
garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta
atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.
Paziņojums par bezvadu
signālu
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī
ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī citās valstīs, kuras neatrodas
Eiropā.
2LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Transportēšana
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var
apgāzties un radīt nopietnus ievainojumus vai izraisīt nāvi. No
daudziem ievainojumiem (jo īpaši bērniem) iespējams izvairīties,
veicot vienkāršus drošības pasākumus, piemēram:
 Izmantojiet tādus korpusus un statīvus, ko ieteicis televizora
ražotājs.
 Lietojiet tikai tādas mēbeles, kuras var droši atbalstīt televizoru.
 Pārliecinieties, ka televizors nav pārāk izvirzīts pāri atbalstošās
mēbeles malai.
 Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram,
bufetēm un grāmatu plauktiem), ja ne mēbele, ne televizors
nav fiksēti pie piemērota balsta.
 Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas
atrodas starp televizoru un atbalstošo mēbeli.
 Izstāstiet bērniem par briesmām, kas draud, kāpjot uz
mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru vai tā vadības slēdžus.
Šie paši noteikumi būtu jāievēro arī attiecībā uz Jūsu esošo
televizoru un tā pārvietošanas gadījumā.
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs
cilvēki.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
Tikai KD-55XD80xx
EE
Izņemot KD-55XD80xx
LV
LT
Uzstādīšana/iestatīšana
HR
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Uzstādīšana
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu vai īpašuma
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, pabīdīt vai
apgāzt.
• Montāža pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
 Kronšteins montāžai pie sienas SU-WL450
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves
jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no kronšteina montāžai
pie sienas pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
KZ
Lai novērstu apgāšanos
Tikai KD-55XD80xx
SR
8 mm - 12 mm
Skrūve M6 (neietilpst
komplektā)
8 mm - 12 mm
Vads (neietilpst
komplektā)
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
SI
Skrūve (neietilpst
komplektā)
Televizora aizmugurējais
vāks
3LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\010COVTOC.fm
Izņemot KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz plaukta, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Siena
Siena
8 mm - 12 mm
Strāvas padeves vads
Skrūve (iepriekš izņemta)
Vads (neietilpst
komplektā)
Skrūve (neietilpst
komplektā)
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220 V - 240 V maiņstrāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
Ventilācija
Piezīme
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI (tikai
modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri)
Brīdinājums
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās,
piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.
• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli
pieejama kontaktligzda.
• Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas
vadu.
• Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt
darbības traucējumus.
• Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
• Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri.
Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai
izraisīt multivides uztvērēja darbības
traucējumus.
• Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām.
• Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties
atvienojiet to no kontaktligzdas.
4LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\010COVTOC.fm
• Kamēr televizors ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots
no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just,
pieskaroties adapterim.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas:
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
Apstākļi:
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Nepieļaujiet
šķidrumu pilēšanu vai šļakstēšanu uz televizora, un
nenovietojiet uz tā traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.
masterpage: Right
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
EE
Par LCD televizora temperatūru
LV
Kad LCD televizors tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
LT
Situācijas:
• Lietojiet, ja jūsu rokas ir mitras, ierīces korpuss ir noņemts un
izmantojat piederumus, ko neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu
laikā atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un antenas.
• Uzstādiet televizoru tā, lai tas neizvirzās
ārpus tam paredzētās vietas. Tāpēc
iespējami ievainojumi vai bojājumi,
cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties
televizorā.
• Nenovietojiet televizoru putekļainā vietā
vai telpā ar eļļainiem dūmiem vai
izgarojumiem (piemēram, tuvu plītīm vai
gaisa mitrināšanas ierīcēm). Rezultātā
iespējama aizdegšanās, elektriskie
triecieni vai deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās ar augstu temperatūru, piemēram,
tiešā saules gaismā, tuvu radiatoriem vai apkures ventilācijai.
Šādās vietās televizors var pārkarst, un tādējādi televizora
korpuss var deformēties un/vai televizors var sākt darboties
kļūdaini.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
• Lai attēlu kvalitāte būtu labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
Saplīsušas daļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Citādi var tikt izraisīts
elektriskais trieciens.
Kad televizors netiek izmantots
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama
televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Piesardzības pasākumi
HR
Televīzijas skatīšanās
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
SI
KZ
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99 % vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienmērīgs,
vai LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tiem, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus,
tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna
virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
• Nepieskarieties televizoram, ja jūsu rokas klāj tādas ķīmiskas
vielas kā roku krēms vai pretiedeguma krēms.
5LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\010COVTOC.fm
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet
lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda
statīva.
Papildierīces
• Novietojiet papildu komponentus vai jebkuru ierīci, kas rada
elektromagnētisko starojumu, tālāk no televizora. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi un/vai trokšņaina skaņa.
• Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma
signāla kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
Ierīces bezvadu funkcija
• Nedarbiniet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatora u.c.) tuvumā, jo tādējādi var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to neatļautas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
masterpage: Left
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba vai 0,004 % svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
6LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
masterpage: Right
Daļas un vadīklas
Vadīklas un indikatori
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Jauda) /+/Kad televizors ir izslēgts,
nospiediet , lai to ieslēgtu.
Kad televizors ir ieslēgts,
turiet nospiestu , lai to izslēgtu.
Atkārtoti nospiediet , lai mainītu funkciju,
KZ
SR
pēc tam nospiediet pogas + vai –, lai:
• Skaļuma regulēšana.
• Kanāla izvēle.
• Televizora ievades avota izvēle.
 Tālvadības pults sensors*1 / gaismas
sensors*1 / apgaismojuma LED
Apgaismojuma LED iedegas vai mirgo
atbilstoši televizora stāvoklim.
• Balts
Kad tiek ieslēgts televizors / attēla
izslēgšanas režīmā / programmatūras
atjaunināšanas laikā utt.
• Ciāna
Kad tiek izveidots bezvadu savienojums ar
mobilo ierīci.
• Rozā*2
Ierakstīšanas režīms.
• Dzintara
Ir iestatīts taimeris.
*1 Nenovietojiet sensora tuvumā priekšmetus.
*2 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
7LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Tālvadības pults izmantošana
Tālvadības pults daļu apraksts
Tālvadības pults pogas forma, atrašanās vieta, pieejamība un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu
reģiona/valsts/televizora modeļa.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Ievades atlase / Teksta
apturēšana)
TV režīmā: attēlojiet un atlasiet ievades
avotu.
Teksta režīmā: apturiet pašreizējo lapu.
TV/RADIO
Pārslēdziet starp TV vai RADIO apraidēm.
SYNC MENU
Attēlojiet BRAVIA Sync izvēlni.
EXIT
(Mikrofons)
Lietojiet balss funkciju. (Piem., meklējiet
dažādu saturu ar balss palīdzību.)
 (Televizora gaidstāve)
Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru
(gaidstāves režīms).
DIGITAL/ANALOG
Pārslēdziet starp digitālo un analogo
režīmu.
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai izejiet no
izvēlnes. Ja ir pieejams interaktīvās
lietojumprogrammas pakalpojums,
nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.
 Cipartaustiņi
/
(Informācijas/Teksta parādīšana)
Attēlojiet informāciju.
8LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
 (Teksts)
masterpage: Right
 AUDIO
Attēlojiet teksta informāciju.
 Google Play
Mainiet patlaban skatītā raidījuma valodu.
//////
Piekļūstiet “Google Play” tiešsaistes
pakalpojumam.
NETFLIX (tikai atsevišķos reģionos/
valstīs/dažiem televizoru modeļiem)
Piekļūstiet “NETFLIX” tiešsaistes
pakalpojumam.
Krāsainās pogas
Attiecīgajā brīdī izmantojiet atbilstošo
funkciju.
 ACTION MENU
Izmantojiet multivides saturu televizorā un
pieslēgtajā ar BRAVIA Sync saderīgajā ierīcē.
(Subtitru iestatīšana)
Ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus (ja šī
funkcija ir pieejama).
HELP
EE
Attēlojiet palīdzības izvēlni. No šejienes
varat piekļūt palīdzības rokasgrāmatai.
LV
 REC
Ierakstiet pašreizējo raidījumu, izmantojot
USB HDD ierakstīšanas funkciju.
LT
Attēlojiet kontekstuālo funkciju sarakstu.
TV
TITLE LIST
HR
• Pārslēdziet uz TV kanālu vai ievadi no
citām lietojumprogrammām.
• Ieslēdziet televizoru, lai skatītu televīzijas
kanālus vai ievades informāciju.
Attēlojiet nosaukumu sarakstu.
SI
KZ
GUIDE/
Attēlojiet digitālo programmu vedni.
SR
BACK/
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
HOME
Attēlojiet TV sākuma izvēlni.
DISCOVER
Attēlojiet satura joslu, lai meklētu saturu.
////
(Vienuma atlasīšana/
ievadīšana)
  +/– (Skaļums)
Pielāgojiet skaļumu.
(Pārlēkt)
Pārejiet atpakaļ un uz priekšu starp diviem
kanāliem vai ievadēm. Televizorā mainās
pašreizējais kanāls vai ievade un pēdējais
atlasītais kanāls vai ievade.
 (Skaņas izslēgšana)
Izslēdziet skaņu. Lai atjaunotu skaņu,
nospiediet vēlreiz.
PROG +/–//
TV režīmā: atlasiet kanālu.
Teksta režīmā: atlasiet nākamo () vai
iepriekšējo () lapu.
9LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Savienojuma diagramma
Lai iegūtu plašāku informāciju par savienojumiem, skatiet Palīdzības ceļvedī (2. lpp).
Austiņas/mājas
audiosistēma/zemo
frekvenču akustiskā
sistēma
Digitālā fotokamera/
videokamera/
USB datu nesējs
Nosacītas
piekļuves modulis
*1
HDMI ierīce
*1
*1
*2
*5 *5
Mājas audiosistēma ar
ARC/HDMI ierīci
HDMI ierīce
Videomagnetofons/
videospēļu aprīkojums/
DVD atskaņotājs/
Videokamera
IR Blaster
Maršrutētājs
Kabelis/antena/
dekoderis
*3
*3
*1
Satelīts
Dekoderis
Mājas
audiosistēma
ar optisko
audio ieeju
HDMI
ierīce
10LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4

/
• Lai klausītos televizora skaņu, izmantojot
pieslēgtu iekārtu, nospiediet HOME.
Atlasiet [Iestatījumi] t [Skaņa] t
[Austiņu/audio izeja] un pēc tam atlasiet
vajadzīgo vienumu.

USB 1/2,
Nosacītās piekļuves modulis (CAM)
• Nodrošina piekļuvi maksas televīzijas
pakalpojumiem. Detalizētu informāciju
skatiet CAM komplektācijā iekļautajā
norādījumu rokasgrāmatā.
• Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM
ligzdā. Tā jāievieto nosacītās piekļuves
modulī, ko nodrošinājis pilnvarotais
izplatītājs.
• Dažās valstīs/reģionos CAM netiek
atbalstīts. Informāciju lūdziet
pilnvarotajam izplatītājam.
• Ja pārslēdzaties uz digitālo programmu
pēc interneta video izmantošanas,
iespējams, tiks attēlots CAM ziņojums.
USB 3 (HDD REC)*5
• Apjomīgas USB ierīces pieslēgšana var
traucēt citu tai blakus pieslēgto ierīču
darbību.
• Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce,
pieslēdziet to pie USB 1 pieslēgvietas.
 HDMI IN 1/2/3/4
• Pieslēdzot digitālu audio sistēmu, kas ir
saderīga ar audio atgriešanas kanāla
(“Audio Return Channel” — ARC)
tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 3. Pretējā
gadījumā jāizveido papildu savienojums
ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
masterpage: Right
*1
HR
*2
SI
 / AV 2
  (RF ievade),
ievade)
 /
KZ
3,5 mm
SR
(Satelīta signāla
• Savienojumi virszemes/kabeļa un satelīta
antenai. Soļi savienojuma izveidei:
SUB. t Antena t MAIN
• Pievienojiet pie SUB. ligzdas tikai tad, kad
izmantojat dubultā uztvērēja režīmu
(neattiecas uz viena kabeļa sadalītāju
EN50494).
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Zemējums
4: R
*3
< 14 mm
*4 Atbalsta tikai 3 polu stereo mini spraudni.
AV 1
• Izveidojiet savienojumu ar SCART kabeli.
Kad tiek pievienots analogais dekoderis,
TV uztvērējs raida uz dekoderi
skremblētus signālus un dekoderis pirms
signālu izvadīšanas tos atskremblē.
LV
LT
< 12 mm
< 21 mm
• Kompozītsavienojuma izveidei izmantojiet
komplektā iekļauto analogo
pagarinātāju*5.
EE
*5 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
11LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Televizora uzstādīšana pie sienas
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms
televizora uzstādīšanas pie sienas.
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt
Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir
pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony
izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību
drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai
uzstādīšanas gaitā.
Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450
(nav komplektā).
Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta
ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Piezīme
• Izskrūvētās skrūves noteikti glabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.
Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\030ADD.fm
masterpage: Right
Lai izņemtu skrūves no televizora aizmugures
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
LV
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
KZ
SR
13LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\040TRO.fm
Traucējummeklēšana
Lai nodrošinātu televizora programmatūras
jaunāko versiju, jālejupielādē jaunākā
informācija par programmatūru ar digitālās
pārraides sistēmas palīdzību vai internetu un
programmatūra jāatjaunina. Atlasiet [Atjaunināt
tūlīt], lai sāktu programmatūras atjaunināšanu.
Programmatūras atjaunināšanas laikā
apgaismojuma gaismas diode mirgo baltā
krāsā.
Programmatūras atjaunināšanas laikā tiks
parādīts šis ekrāns un [Updating…]
(Atjaunina...).
masterpage: Left
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar
savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru un
paziņojiet viņiem, cik reižu apgaismojuma LED
mirgoja sarkanā krāsā (intervāla laiks ir trīs
sekundes). Atvienojiet strāvas padeves vadu un
sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa
centru.
Ja apgaismojuma LED nemirgo, pārbaudiet
tabulās turpmāk norādīto informāciju.
Varat arī skatīt traucējummeklēšanas
informāciju Palīdzības ceļveža sadaļā vai veikt
pašdiagnostiku, atlasot [Palīdzība] t
[Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas
novērst, televizors jāpārbauda kvalificētiem
apkopes darbiniekiem.
Problēmas un risinājumi
Updating...
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pieslēdziet televizoru strāvas padeves
kontaktligzdai un nospiediet  televizorā vai uz
tālvadības pults.
Programmatūras atjaunināšanas laikā
neatvienojiet strāvas padeves vadu. Ja
atvienosiet, programmatūras atjaunināšana var
nebeigties pilnīgi, un tas var izraisīt
programmatūras disfunkciju. Programmatūras
atjaunināšana var ilgt līdz 30 minūtēm. Ja
nevēlaties, lai programmatūras atjaunināšana
notiek automātiski, nospiediet HOME un atlasiet
[Palīdzība] t [Sistēmas programmatūras
atjauninājums] t [Aut. programmatūras
lejupielāde] t [Izslēgts].
Sistēmas inicializēšanai ir nepieciešams zināms
laiks, tāpēc pēc televizora pieslēgšanas strāvas
padevei ir iespējams, ka televizors vēl kādu brīdi
neieslēgsies pat tādā gadījumā, ja nospiedīsiet
tālvadības pults vai televizora ieslēgšanas pogu.
Nogaidiet aptuveni vienu minūti un tad spiediet
pogu vēlreiz.
Kad ieslēdzat ierīci, nospiežot barošanas pogu
uz tālvadības pults vai televizora, paiet kāds
laiks, līdz iedegas apgaismojuma gaismas
diodes un varat sākt izmantot tālvadības pulti.
Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
saskaitiet, cik reizes tā mirgo (mirgošanas
intervāls ir trīs sekundes).
Ja LED indikators mirgo sarkanā krāsā,
atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot strāvas padeves vadu; pēc tam
ieslēdziet televizoru.
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums
vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet
kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet
televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties
ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi
(programmas).
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas
konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā
noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis].
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet baterijas.
Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole
(apraide)] parole.
 Ievadiet PIN kodu 9999. Atjauniniet PIN kodu,
atlasot [Iestatījumi] t [Vecāku kontrole (apraide)]
t [PIN koda mainīšana].
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
14LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\040TRO.fm
Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs
ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora
vai tālvadības pults pogu nospiešanu.
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot strāvas vadu; pēc tam pievienojiet to
atpakaļ.
Poga , + un – nav atrodama uz televizora.
 Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk
redzamajā attēlā.
masterpage: Right
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogi: B/G, D/K, L, I
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelīts*: DVB-S/DVB-S2
Televizora
aizmugure
EE
LV
Krāsu sistēma
PAL, SECAM, NTSC3.58 (tikai video), NTSC4.43
(tikai video)
LT
Kanālu pārklājums
Ir ieslēgta apgaismojuma LED.
 Ja nevēlaties, lai būtu ieslēgta apgaismojuma
LED, varat to izslēgt.
Nospiediet HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] t
[Apgaismojuma LED] t [Izslēgts].
HR
Atkarībā no jūsu valsts/reģiona/TV modeļa
Analogā: UHF/VHF/kabelis
Digitāli: UHF/VHF/kabelis
Satelīts*: starpfrekvence 950–2150 MHz
SI
Skaņas izvade
KZ
10 W + 10 W
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac var nebūt pieejams atkarībā no
valsts/reģiona.)
“Bluetooth” versija 4.1
SR
* Ne visi televizoru komplekti aprīkoti ar DVB-T2 vai
DVB-S/S2 tehnoloģiju vai satelītantenas termināli.
Ievades/izvades ligzdas
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu
maršrutētāju, izmantojot WPS (Wi-Fi
Protected Setup).
Antena/kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
 Ja izmantojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t
[Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl.sarakstu]. Pēc tam
atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu.
Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā
tīkla nosaukumu.
 Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet
ievadītu tīkla nosaukumu.
, lai
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs, 75 omi.
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
/
AV1
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
t/o AV2
Video/audio ieeja (mini spraudnis)
15LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (atbalsta 4K izšķirtspēju,
savietojams ar HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
datora formāti
*1 Tiek attēlots 3840 × 2160 p., kad ievade ir 4096 ×
2160 p.
*2 Tikai HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby
Digital”, “Dolby Digital Plus” un “DTS”
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 3)
(Divu kanālu lineārais “PCM”, “Dolby Digital”,
“Dolby Digital Plus”, “DTS”)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”, “DTS”)
/ (stereo mini spraudnis)
AUDIO OUT
Austiņas, audio izeja, zemo frekvenču akustiskā
sistēma
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB ierīces pieslēgvieta (
3 USB HDD ierīce
REC funkcijai)
1. un 2. USB pieslēgvieta atbalsta ātras darbības
(“High Speed”) USB (USB2.0).
3. USB pieslēgvieta atbalsta īpaši ātras darbības
(“Super Speed”) USB (USB3.0).
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta.)
DC IN 19.5 V (tikai modeļiem ar
komplektācijā iekļautu strāvas padeves
adapteri)
Strāvas padeves adaptera ieeja
IR BLASTER*1
masterpage: Left
Jauda, izstrādājuma speciālā zīme un
citi
Energopadeves prasības
izņemot modeļus ar komplektācijā iekļauto
strāvas padeves adapteri
220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
tikai modeļiem ar komplektācijā iekļautu strāvas
padeves adapteri
19,5 V līdzstrāva ar strāvas padeves adapteri
Nomināls: ieeja 220 V - 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 collas
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 collas
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 collas
Elektroenerģijas patēriņš
[Standarta] režīmā
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
[Spilgts] režīmā
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*2
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*3*4
0,50 W (27 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
IR Blaster kabeļa ievade (mini ligzda)
Citi
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA maks.
USB 3: 5 V,
, 900 mA maks.
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma:
SWF-BR100
Ekspluatācijas temperatūra
ar galda statīvu
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
bez galda statīva
0ºC – 40ºC
Ekspluatācijas mitrums
10% - 80% rel. mitr. (bez kondensāta)
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\040TRO.fm
Svars (apm.)
ar galda statīvu
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez galda statīva
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
*2 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
*3 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*4 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā
elektroenerģijas patēriņš palielinās.
Piezīme
• Izņemiet neīsto karti no televizora nosacītās piekļuves
moduļa (CAM) ligzdas tikai tad, ja ievietojat atbilstošu
viedkarti.
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai
apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC)
zemes apraides digitālie signāli vai kur ir
pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un
H.264/MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas
pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā
izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat
uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā
dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo
televizoru.
• Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu
piekrišanu pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem.
• Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un
DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta
saderība ar DVB-T/DVB-T2 digitālo zemes
apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
masterpage: Right
• Dažas digitālās televīzijas funkcijas var
nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos,
un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties
pareizi ar dažiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Informācija par preču zīmēm
• Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir
“HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby, Dolby Audio un dubultā D simboli ir
Dolby Laboratories preču zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote” logo un logotips, kā arī
“Powered by Gracenote” logotips ir
“Gracenote” ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai “Gracenote”
preču zīmes.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup un Wi-Fi CERTIFIED
logotips ir Wi-Fi Alliance preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS, Inc.” licenci.
“DTS“, simbols, kā arī “DTS“ kopā ar
simbolu ir “DTS, Inc.“ reģistrētas preču
zīmes, bet “DTS Digital Surround“ ir “DTS,
Inc.“ preču zīme. © DTS, Inc. Visas tiesības
paturētas.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi
ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. īpašums,
un uzņēmumam Sony Corporation ir
atļauts lietot šo preču zīmi un logotipus
saskaņā ar iegūto licenci. Citas preču zīmes
un citi tirdzniecības nosaukumi pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem.
• DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis
televizors nav paredzēts motorizētu
antenu vadībai.
17LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\02_4593457331_LV\040TRO.fm
masterpage: Left
• TUXERA ir “Tuxera Inc.” reģistrēta preču
zīme ASV un citās valstīs.
• “USB-IF SuperSpeed USB Trident” logotips
ir organizācijas “USB Implementers Forum,
Inc.” reģistrēta preču zīme.
18LV
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dalys ir valdikliai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valdikliai ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 8
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas. . . . 8
Jungčių schema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TV montavimas prie sienos. . . . . . . . . . . 12
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 14
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Prieš pradėdami naudoti televizorių, būtinai perskaitykite
„Saugos informacija“ (3 psl.).
• Nustatymo vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei
iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo realaus gaminio.
• Modelio pavadinime „xx“ atitinka skaitmeninį žymėjimą, susijusį
su dizainu, spalva arba televizijos sistema.
Nustatymo vadovo vieta
Nustatymo vadovas yra ant paminkštinimo televizoriaus dėžės
viduje.
Žinynas
Informacijos vadove pateikiama informacija, kaip naudotis
televizoriaus funkcijomis. Kad informacijos vadovas būtų
parodytas televizoriaus ekrane, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite HELP ir pasirinkite [Žinynas].
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(metai/mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
Modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu:
Maitinimo adapterio modelio numerio ir serijos numerio etiketės
yra apatinėje maitinimo adapterio dalyje.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo
atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo
arba garantijos dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo/gaunamo signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“
deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
2LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
Gabenimas
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
Tik KD-55XD80xx
Saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Televizoriaus niekada nestatykite ant nestabilaus paviršiaus.
Televizorius gali nukristi ir stipriai sužeisti arba mirtinai sužaloti.
Daugelio sužeidimų, ypač vaikams, galima išvengti laikantis šių
paprastų atsargumo priemonių:
 Naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles ar
stovus.
 Naudoti tik tokius baldus, ant kurių televizorius stovės saugiai.
 Pasirūpinti, kad televizorius nestovėtų ant baldų paviršiaus
krašto.
 Nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pvz., indaujų ar knygų
lentynų), jei baldai ir televizorius nėra tinkamai pritvirtinti prie
tinkamos atramos.
 Nestatyti televizoriaus ant staltiesės ar kito audinio, kuris
padedamas po televizoriumi ant baldų.
 Supažindinti vaikus su pavojais, kurių gali kilti lipant ant baldų,
kai norima pasiekti televizorių ar jo valdiklius.
Jei turimą televizorių ketinate palikti esamoje vietoje arba pakeisti
jo vietą, laikykitės tų pačių anksčiau pateiktų nurodymų.
Montavimas/sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų arba nesugadintų turto.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• Montavimo ant sienos darbus turi atlikti tik kvalifikuoti
techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis SU-WL450
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta
paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
EE
Išskyrus KD-55XD80xx
LV
LT
HR
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Kad televizorius neapvirstų
SI
KZ
Tik KD-55XD80xx
SR
8 mm - 12 mm
M6 varžtas
(nepridedamas)
Laidas
(nepridedamas)
Varžtas
(nepridedamas)
8 mm - 12 mm
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
TV galinis dangtis
3LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\010COVTOC.fm
Išskyrus KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
Siena
8 mm - 12 mm
Maitinimo laidas
Varžtas (išsuktas anksčiau)
Laidas
(nepridedamas)
Varžtas
(nepridedamas)
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220 V - 240 V kintamąja elektros
srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Vėdinimas
Pastabos
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO (tik
modeliams su pridedamu maitinimo
adapteriu)
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis
rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
4LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Draudžiama naudoti
Jei kyla tokių problemų...
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD televizoriaus temperatūrą
Kai LCD televizorius naudojamas ilgą laiką, korpusas aplink ekrano
skydą įšyla. Palietę ranka galite pajusti karštį.
EE
Situacija:
• Gamintojas rekomenduoja naudoti, kai rankos šlapios, esant
nuimtam korpusui arba su priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
• Televizoriaus statymas taip, kad išsikištų į
atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
• Televizoriaus statymas drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Televizoriaus statymas vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Kitu atveju galima patirti elektros smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Kai kuriuose televizoriuose yra funkcijų, kurios tinkamai veikia tik
tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
LV
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
LT
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
HR
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Televizoriaus ekrano paviršiaus/korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Nelieskite televizoriaus rankomis, jei ant jų yra kokių nors
cheminių medžiagų, pavyzdžiui, rankų ar apsaugos nuo saulės
kremo.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
5LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\010COVTOC.fm
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Ši įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio prietaiso prie medicininės įrangos (širdies
stimuliatoriaus ir pan.), nes dėl to medicininė įranga gali veikti
netinkamai.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pultu
masterpage: Left
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005 %
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Teisingai
utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti
dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio
saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra
leistina keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad
užtikrintumėte teisingą išnaudotos baterijos utilizavimą,
nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti
antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius
įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome, perskaitykite
skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš gaminio.
Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima
priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo
Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos
atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pultu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pulto netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
masterpage: Right
Dalys ir valdikliai
Valdikliai ir indikatoriai
EE
LV
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Maitinimas) /+/Jei televizorius išjungtas,
jam įjungti spauskite .
Jei televizorius įjungtas,
KZ
jam išjungti palaikykite nuspaudę .
Spaudinėdami  pakeiskite funkciją, tada
spauskite mygtuką + arba –, kad:
• Garsumo reguliavimas.
• Kanalo parinkimas.
• Į televizorių įvedamo signalo šaltinio
parinkimas.
SR
 Nuotolinio valdymo jutiklis*1 / Šviesos
jutiklis*1 / Apšvietimo šviesos diodas
Apšvietimo šviesios diodas įsižiebia arba
mirksi priklausomai nuo TV būsenos.
• Baltas
Įjungiant televizorių/vaizdų išjungimo
režimą/programinės įrangos naujinimą ir
pan.
• Žydras
Sujungiant su mobiliuoju įrenginiu
belaidžiu būdu.
• Rožinis*2
Įrašymo režimas.
• Geltonas
Nustatytas laikmatis.
*1 Nieko nedėkite arti jutiklio.
*2 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
7LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas
Nuotolinio valdymo pulto forma, jo mygtukai, jų vieta ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų
regiono/šalies/televizoriaus modelį.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Įvesties pasirinkimas/Teksto
sustabdymas)
TV režimu: Įjunkite ir pasirinkite įvesties
šaltinį.
Teksto režimu: Sustabdykite esamą puslapį.
(Mikrofonas)
Naudokite balso funkciją (t. y. įvairaus turinio
ieškokite balsu).
 (TV parengtis)
Įjunkite arba išjunkite TV (parengties
režimu).
DIGITAL/ANALOG
Perjunkite tarp skaitmeninio ir analoginio
režimų.
TV/RADIO
Perjunkite tarp TV ar RADIO transliacijų.
SYNC MENU
Atidarykite „BRAVIA Sync“ meniu.
EXIT
Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išeikite iš
meniu. Kai yra prieinama interaktyvios
taikomosios programos paslauga,
paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte
paslaugą.
 Skaitmenų mygtukai
/
(Informacija / Teksto rodymas)
Atidarykite informaciją.
8LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
 (Tekstas)
masterpage: Right
 AUDIO
Atidarykite tekstinę informaciją.
 Google Play
Prisijunkite prie „Google Play“ interneto
paslaugos.
NETFLIX (tik tam tikruose regionuose/
šalyse/televizoriaus modeliuose)
Pasiekite „NETFLIX“ internetinę paslaugą.
Keiskite šiuo metu žiūrimos programos
kalbą.
//////
Valdykite laikmenų turinį TV ir prijungtame
su „BRAVIA Sync“ suderintame įrenginyje.
(Subtitrų nustatymai)
Įjunkite arba išjunkite subtitrus (jei yra tokia
funkcija).
Spalvoti mygtukai
Atlikite atitinkamą priskirtą funkciją.
 ACTION MENU
Atidarykite kontekstinių funkcijų sąrašą.
TV
• Perjunkite TV kanalą ar įvestį iš kitų
įrenginių.
• Įjunkite televizorių, kad būtų parodytas
televizijos kanalas arba įvestis.
EE
HELP
Atidarykite žinyno meniu. Informacijos
vadovą galima pasiekti čia.
LV
 REC
LT
Įrašykite dabartinę programą, naudodamiesi
USB HDD įrašymo funkcija.
HR
TITLE LIST
Atidarykite pavadinimų sąrašą.
SI
GUIDE/
KZ
Atidarykite skaitmeninį programų gidą.
BACK/
SR
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
HOME
Atidarykite TV pagrindinį meniu.
DISCOVER
Iškvieskite turinio juostą, kad galėtumėte
ieškoti turinio.
////
įvedimas)
(Elemento pasirinkimas /
  +/– (Garsumas)
Sureguliuokite garsumą.
(Peršokti)
Peršokite pirmyn ar atgal tarp dviejų kanalų
arba įvesčių. TV kaitalios tarp dabartinio
kanalo arba įvesties ir paskutinio pasirinkto
kanalo arba įvesties.
 (Nutildymas)
Nutildykite garsą. Norėdami atkurti garsą,
paspauskite mygtuką dar kartą.
PROG +/–//
TV režimu: Pasirinkite kanalą.
Teksto režimu: Pasirinkite kitą () arba
ankstesnį () puslapį.
9LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
Jungčių schema
Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite Žinynas (2 psl.).
Ausinės/namų garso
sistema/ žemųjų dažnių
garsiakalbis
Skaitmeninis
fotoaparatas/ vaizdo
kamera/ USB
atmintinė
Sąlyginės
prieigos modulis
*1
HDMI įrenginys
*1
*1
*2
*5 *5
Namų garso sistema su
ARC/HDMI įrenginys
HDMI įrenginys
VCR/vaizdo žaidimų
įranga/ DVD leistuvas/
vaizdo kamera
IR Blaster
Kelvedis
Kabelis/antena/
televizijos priedėlis
*3
*3
*1
Palydovas
Televizijos priedėlis
Namų garso
sistema su
optine garso
įvestimi
HDMI
įrenginys
10LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4
/
*1
• Norėdami klausytis TV garso per prijungtą
įrangą, paspauskite HOME.
Pasirinkite [Nustatymai] t [Garsas] t
[Ausinių/garso išvestis] ir pasirinkite
norimą elementą.

USB 1/2,
masterpage: Right
< 12 mm
< 21 mm
*2
USB 3 (HDD REC)*5
• Prijungtas stambus USB įrenginys gali
trukdyti kitiems prijungtiems įrenginiams.
• Jei norite prijungti stambų USB įrenginį,
junkite jį į lizdą USB 1.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Vaizdas
3: Įžeminimas
4: R
HDMI IN 1/2/3/4
• Jei norite prijungti skaitmeninę garso
sistemą, suderinamą su garso grįžties
kanalo (ARC) technologija, naudokite lizdą
HDMI IN 3. Kitaip bus būtina papildoma
jungtis su DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
EE
LV
LT
*3
HR
< 14 mm
 / AV 2
• Jei jungsite įrangą prie sudėtinio signalo
jungties, naudokite tiekiamą ilginamąjį
analoginio prievado laidą*5.
  (RD įvestis),
*4 Palaikomas tik 3 kontaktų stereofoninis
minikištukas.
SI
*5 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
KZ
(Palydovinė įvestis)
• Jungtys antžeminės/kabelinės ir
palydovinės televizijų kabeliams.
Prijungimo veiksmai: SUB. t Antenna t
MAIN
• Lizdą SUB. naudokite tik jungdami dviejų
imtuvų režimą, išskyrus atvejus, kai
naudojama paskirstymo vienu laidu
technologija (EN50494).
 /
SR
AV 1
• Prijunkite SCART kabeliu. Kai prijungiate
analoginį dekoderį, TV derintuvas siunčia į
dekoderį užšifruotus signalus, o dekoderis
juos iššifruoja prieš išsiųsdamas.

CAM (sąlyginės prieigos modulis)
• Leidžia pasiekti mokamas TV paslaugas.
Išsamios informacijos ieškokite prie CAM
pridėtame instrukcijų vadove.
• Išmaniosios kortelės nekiškite tiesiai į TV
CAM lizdą. Ji turi būti įtaisyta į įgalioto
pardavėjo tiekiamą sąlyginės prieigos
modulį.
• CAM nepalaikomas kai kuriose šalyse/
regionuose. Tikslesnę informaciją gali
suteikti įgaliotas pardavėjas.
• Kai po internetinio vaizdo įrašo
perjungiate skaitmeninę programą, gali
būti parodytas CAM pranešimas.
11LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“ prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (nepridėtas).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Pastabos
• Išsuktus sraigtus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\030ADD.fm
masterpage: Right
Kaip išsukti sraigtus, esančius TV galinėje pusėje
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
LV
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
KZ
SR
13LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\040TRO.fm
Trikčių šalinimas
Kad jūsų TV programinė įranga nebūtų
pasenusi, būtina, naudojantis skaitmenine
transliavimo sistema arba internetu, atsisiųsti
naujausią programinės įrangos informaciją ir
atnaujinti programinę įrangą. Kad prasidėtų
programinės įrangos atnaujinimas, pasirinkite
[Atnaujint dabar]. Atnaujinant programinę
įrangą žybsi baltos spalvos apšvietimo šviesos
diodas.
Naujinant programinę įrangą bus rodomas toks
ekranas su pranešimu [Updating…]
(Naujinama…).
masterpage: Left
Jei problema išlieka, kreipkitės į savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą,
nurodydami, kiek kartų raudonai žybsi LED
apšvietimas (pertraukos trukmė – trys
sekundės). Atjunkite maitinimo laidą ir
informuokite savo prekybos atstovą arba „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Kai LED apšvietimas nemirksi, patikrinkite
šiose lentelėse nurodytus elementus.
Be to, galite skaityti žinyno skyrių apie trikčių
šalinimą arba atlikti automatinę diagnostiką –
pasirinkite [Žinynas] t [Savidiagnostika]. Jei
problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą
remonto meistrą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Updating...
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
 Patikrinkite antenos/kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie maitinimo tinklo ir paspauskite
TV arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
Kai kurių programų nepavyksta suderinti.
Kol atnaujinama programinė įranga, neatjunkite
KS maitinimo laido. Antraip programinė įranga
gali būti atnaujinta ne visiškai ir dėl to gali veikti
netinkamai. Programinės įrangos atnaujinimas
gali trukti iki 30 minučių. Jei programinės
įrangos nenorite naujinti automatiškai,
paspauskite HOME ir pasirinkite [Žinynas] t
[Sistemos program. įrangos atnaujinimas] t
[Autom. progr. įr. parsiuntimas] t [Išjungta].
Kai įjungiate TV į maitinimo tinklą, šiek tiek laiko
gali nepavykti įjungti TV netgi paspaudus
nuotolinio valdymo pulto arba TV maitinimo
įjungimo mygtuką, nes reikia laiko sistemai
inicijuoti. Palaukite maždaug vieną minutę, tada
junkite dar kartą.
Kai įjungiate paspausdami nuotolinio valdymo
pulto arba TV maitinimo įjungimo mygtuką,
praeina šiek tiek laiko, kol įžiebiamas apšvietimo
šviesos diodas ir kol ima veikti nuotolinio
valdymo pultas.
Kai raudonai mirksi LED apšvietimas,
suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli
(intervalo trukmė – trys sekundės).
Jei apšvietimo šviesos diodas mirksi raudonai,
nustatykite televizorių iš naujo – dviem
minutėms atjunkite maitinimo laidą, paskui vėl
įjunkite televizorių.
 Patikrinkite antenos/kabelio jungtį.
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo.
Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo
įjungimo/išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl
įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į
gautos palydovinės transliacijos bendrovę.
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
 Pabandykite [Skaitmeninis automatinis
derinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj [Kabelis].
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
 Pakeiskite baterijas.
Pamiršote [Užraktas nuo vaikų (transliacija)]
slaptažodį.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999. Pasirinkdami
[Nustatymai] t [Užraktas nuo vaikų (transliacija)]
t [Pakeisti PIN kodą] atnaujinkite PIN kodą.
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas
arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
 Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem
minutėms atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl prijunkite.
14LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\040TRO.fm
masterpage: Right
Televizoriuje nerandate mygtukų , + ir –.
 Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta
mygtukų ant TV vieta.
Techniniai duomenys
Galinė TV pusė
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), foninio apšvietimo
šviesos diodas
Televizijos sistema
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
Šviečia apšvietimo šviesos diodas.
 Jei nenorite, kad apšvietimo šviesos diodas
šviestų, galite jį išjungti.
Paspauskite HOME, tada pasirinkite [Nustatymai]
t [LED apšvietimas] t [Išjungta].
EE
Analoginė: B/G, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Palydovas*: DVB-S/DVB-S2
LV
Spalvinė sistema
LT
PAL, SECAM, NTSC3.58 (tik vaizdo įvestis),
NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
HR
Kanalų aprėptis
Priklauso nuo šalies/pasirinkto regiono/
televizoriaus modelio
SI
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė
Palydovas*: IF dažnis 950-2150 MHz
Neįmanoma prisijungti prie belaidžio
kelvedžio per WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Garso išvestis
 Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite [Lengvas]
Belaidė technologija
10 W + 10 W
Tinklo konfigūracijoje neįmanoma rasti
reikiamo tinklo pavadinimo.
kad įvestumėte tinklo pavadinimą.
SR
Protokolas IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Kai kuriose šalyse/regionuose IEEE802.11ac gali
būti neprieinamas.)
„Bluetooth“ 4.1 versija
t [Wi-Fi] t [Prisijungti pagal paieškos sąrašą].
Tada pasirinkite tinklo, prie kurio norite jungtis,
pavadinimą (SSID).
 Pasirinkite [[Rankinis įvedimas]] ir paspauskite
KZ
* Ne visuose televizoriuose yra DVB-T2 ar DVB-S/S2
technologija arba palydovo antenos lizdas.
,
Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso/vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso/vaizdo išvestį.
t/o AV2
Vaizdo / garso įvestis (mažasis lizdas)
15LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (palaikoma 4K skyra,
Suderinamas su HDCP 2.2)
Vaizdas:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
kompiuterio formatai
*1 3840 × 2160 p rodoma, kai įvesta 4096 × 2160 p.
*2 Tik HDMI IN 2 / 3.
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 ir 192 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby
Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir DTS
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 3)
(Dviejų kanalų linijinis PCM, „Dolby Digital“,
„Dolby Digital Plus“, „DTS“)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital“, „DTS“)
/ (stereofoninis mini lizdas)
AUDIO OUT
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB įrenginio prievadas (
3 USB standžiojo
disko įrenginys funkcijai REC)
1 ir 2 USB prievadai palaiko didelės spartos USB
(USB2.0).
3 USB prievadas palaiko „Super Speed“ USB
(USB3.0).
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
DC IN 19.5 V (tik modeliams su
pridedamu maitinimo adapteriu)
Maitinimo adapterio įvestis
IR BLASTER*1
„IR Blaster“ laido įvesties lizdas (minikištukas)
Kita
masterpage: Left
Maitinimo informacija, gaminio
duomenys ir kita
Maitinimo įtampa
išskyrus modelius su pridedamu maitinimo
adapteriu
220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
tik modeliai su pridedamu maitinimo adapteriu
19,5 V DC naudojant maitinimo adapterį
Parametrai: 220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 colių
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 colių
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 colių
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
[Ryškus] režimu
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Vidutinės metinės elektros energijos
sąnaudos*2
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Naudojama galia parengties režimu*3*4
0,50 W (27 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontaliai) × 2160 linijų (vertikaliai)
Nominali išvestis
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
Žemųjų dažnių garsiakalbis: SWF-BR100
Eksploatavimo temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10 % – 80 % santykinis oro drėgnis (be
kondensacijos)
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA maks.
USB 3: 5 V,
, 900 mA maks.
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\040TRO.fm
Masė (apie)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Tik kai kuriuose regionuose/šalyse/TV modeliuose.
*2 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*3 Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
*4 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, budėjimo
režimu energijos suvartojama daugiau.
Pastabos
• Iš TV CAM (sąlyginės prieigos modulio) angos
neišimkite fiktyvios kortelės, nebent norėtumėte įdėti
išmaniąją kortelę, įtaisytą CAM.
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies/
regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės
televizijos paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje vietoje
galėsite priimti DVB-T/DVB-T2 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2 ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2 skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
masterpage: Right
• Kai kuriose šalyse/vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekių
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir dvigubos D
simbolis yra „Dolby Laboratories“
registruotieji prekių ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
• „Gracenote“, „Gracenote eyeQ“, „Gracenote
VideoID“, „Gracenote Video Explore“,
„Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas
„Powered by Gracenote“ yra „Gracenote“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“, „Wi-Fi
Protected Setup“ ir „Wi-Fi CERTIFIED“
logotipas yra prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai, priklausantys
„Wi-Fi Alliance“.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją.
DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekių ženklas. ©
„DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai
yra registruotieji prekių ženklai, kurie
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai
ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
17LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\03_4593457331_LT\040TRO.fm
masterpage: Left
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „USB-IF SuperSpeed USB Trident“ logotipas
yra „USB Implementers Forum, Inc.“
registruotasis prekių ženklas.
18LT
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Opisi dijelova daljinskog upravljača . . . . . . . 8
Dijagram priključaka . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postavljanje TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . 12
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Prije uključivanja TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Oznaka »xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
Lokacija Vodiča za postavljanje
Vodič za postavljanje smješten je na jastučić unutar kartonske
ambalaže za TV.
Vodič za pomoć
Vodič za pomoć objašnjava informacije o korištenju funkcija TV-a.
Kako bi se Vodič za pomoć prikazao na TV-u, pritisnite tipku HELP
na daljinskom upravljaču i odaberite [Vodič za pomoć].
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane
televizora ili paketa.
Za modele s isporučenim strujnim prilagodnikom:
Oznake za broj modela strujnog prilagodnika i serijski broj nalaze
se na donjoj strani strujnog prilagodnika.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za pitanja vezana uz
popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese
navedene u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i
jamstvenim uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
2HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Prijevoz
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor
može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki
broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje je preporučio proizvođač
televizora.
 Koristiti isključivo namještaj koji može pružiti sigurnu potporu
televizoru.
 Osigurati da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja
na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki namještaj (primjerice ormari ili
police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i
televizora za odgovarajuću potporu.
 Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu
nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
 Naučiti djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se
primijeniti ista načela kao gore.
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
Samo KD-55XD80xx
EE
HR
Osim KD-55XD80xx
LT
HR
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi prevrnuo i
uzrokovao ozljede ili oštećenje imovine.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
• Postavljanje TV-a na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
 Nosač za postavljanje na zid SU-WL450
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od
pričvrsne površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
SI
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Samo KD-55XD80xx
SR
8 mm - 12 mm
M6 vijak (nije
isporučen)
8 mm - 12 mm
Kabel (nije
isporučen)
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
KZ
Sprječavanje prevrtanja
Vijak (nije
isporučen)
Stražnji poklopac TV-a
3HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\010COVTOC.fm
Osim KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Zid
8 mm - 12 mm
Zid
Zidna utičnica
Vijak (prethodno uklonjen)
Kabel (nije
isporučen)
Vijak (nije
isporučen)
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda.
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomene
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU (samo
za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom)
Upozorenje
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
4HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
Za djecu
Zabranjeno
Ako se dogodi sljedeći problem...
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
Lokacije:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženja:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel
 utikač ne sjeda u utičnicu
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Situacije:
• Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima
ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
• Postavite TV tako da strši u otvorenom
prostoru. U televizor može udariti osoba ili
neki predmet te može doći do ozljede ili
oštećenja.
• Postavite TV na vlažnu ili prašnjavu
površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim
dimom ili parom (u blizini ploha za
kuhanje ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Postavite TV na mjesta izložena ekstremnim temperaturama,
recimo izložen Sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U suprotnome bi moglo doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Neki televizorski kompleti možda imaju značajke koje
zahtijevaju da TV radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
EE
HR
LT
Mjere opreza
HR
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
SI
KZ
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Nemojte dodirivati TV ako su vaše ruke prekrivene kemikalijom,
kao što je krema za ruke ili sredstvo za zaštitu od sunca.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
5HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\010COVTOC.fm
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Bežična funkcija jedinice
• Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog
stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu
takve opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
masterpage: Left
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
6HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
masterpage: Right
Dijelovi i kontrole
Kontrole i indikatori
EE
HR
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
KZ
isključite ga dugim pritiskom na .
Nekoliko puta pritisnite  za promjenu
funkcije, a zatim pritisnite tipku + ili – kako
biste:
• podešavanje glasnoće.
• odabir kanala.
• odabir izvora za TV.
SR
 Senzor daljinskog upravljača*1 /
Svjetlosni senzor*1 / LED za osvjetljenje
LED osvjetljenje pali se ili trepti ovisno o
statusu TV prijemnika.
• Bijelo
Prilikom priključivanja TV uređaja/
isključivanja prikaza slika/ažuriranja
softvera itd.
• Cijan
Prilikom bežičnog povezivanja s mobilnim
uređajem.
• Ružičasto*2
Način snimanja.
• Jantar
Tajmer je postavljen.
*1 Ne stavljajte ništa u blizinu senzora.
*2 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
7HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Upotreba daljinskog upravljača
Opisi dijelova daljinskog upravljača
Oblik, smještaj, dostupnost i funkcije tipki daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o regiji/
zemlji/modelu TV-a.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Odabir ulaza/Zadržavanje teksta)
U načinu rada TV prijemnika: Prikažite i
odaberite ulazni izvor.
U tekstualnom načinu rada: Zadržava se
trenutačna stranica.
TV/RADIO
Izmjenjuju se TV ili RADIO emitiranje.
SYNC MENU
Prikazuje se izbornik BRAVIA Sync.
EXIT
(Mikrofon)
Upotreba Funkcije glasa. (npr. pretraživanje
sadržaja glasom.)
 (Stanje mirovanja TV-a)
Uključite ili isključite TV prijemnik (način
mirovanja).
DIGITAL/ANALOG
Izmjenjuju se digitalni i analogni način rada.
Vraćanje na prethodni zaslon ili izlaz iz
izbornika. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, ovdje pritisnite za
izlaz iz te usluge.
 Tipke s brojevima
/
(Informacije/Otkrivanje teksta)
Prikazuju se tekstualne informacije.
8HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
 (Tekst)
masterpage: Right
 AUDIO
Prikazuju se tekstualne informacije.
 Google Play
Promjena jezika programa koji se trenutačno
gleda.
Pristupa se online usluzi »Google Play«.
//////
NETFLIX (Odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
Za upravljanje medijskim sadržajima na TV
prijemniku i priključenim uređajima
kompatibilnim sa značajkom BRAVIA Sync.
Pristupa se online usluzi »NETFLIX«.
(Postavka titlova)
Tipke u boji
Izvršavaju se odgovarajuće funkcije.
 ACTION MENU
Prikazuje se popis kontekstualnih funkcija.
TV
• Prelazi se na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
• Uključite TV kako bi se prikazao TV kanal ili
ulaz.
GUIDE/
Uključuje se ili isključuje titlove (kada je
značajka dostupna).
EE
HELP
HR
Prikazuje se izbornik pomoći. S ovog mjesta
se može pristupiti Vodiču za pomoć.
LT
 REC
Snima trenutačni program sa značajkom
snimanja na USB HDD.
HR
TITLE LIST
SI
Prikazuje se popis naslova.
Prikazuje se digitalni programski vodič.
KZ
BACK/
Povratak na prethodni zaslon.
SR
HOME
Prikazuje se izbornik Home TV prijemnika.
DISCOVER
Otvara se traka za sadržaj za pretraživanje
sadržaja.
////
(Odabir/unos stavke)
  +/– (Glasnoća)
Namješta se glasnoća.
(Skoči)
Izmjenjuju se dva kanala ili ulaza. TV
prijemnik izmjenjuje trenutačni kanal ili ulaz
i posljednji prethodno odabrani kanal ili
ulaz.
 (Isključivanje zvuka)
Utišava se zvuk. Pritisnite ponovo za
uključivanje zvuka.
PROG +/–//
U načinu rada TV prijemnika: Odabire se
kanal.
U tekstualnom načinu rada: Odabire se
sljedeća () ili prethodna () stranica.
9HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Dijagram priključaka
Za više informacija o povezivanju pogledajte Vodič za pomoć (stranica 2).
Slušalice/Kućni audio
sustav/Subwoofer
Digitalni fotoaparat/
Videokamera/USB
medij za pohranu
Modul za
uvjetovani pristup
*1
HDMI priključak
*1
*1
*2
*5 *5
Kućni audio sustav s
funkcijom ARC/HDMI
priključak
HDMI priključak
VCR/Oprema za video
igre/DVD player/
Videokamera
IR Blaster
Usmjerivač
Kabel/Antena/Set Top
Box (Prijamnik za
digitalnu televiziju)
*3
*3
*1
Satelit
Set Top Box
(Prijamnik za
digitalnu televiziju)
Kućni
HDMI
audiosustav s priključak
optičkim
audioulazom
10HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4
/
*1
• Za slušanje zvuka TV prijemnika putem
priključene opreme, pritisnite HOME.
Odaberite [Postavke] t [Zvuk] t
[Slušalice / audio izlaz] i zatim odaberite
željenu stavku.

< 12 mm
< 21 mm
*2
USB 3 (HDD REC)*5
USB 1/2,
• Priključivanje velikog USB uređaja može
ometati druge priključene uređaje.
• Kada priključujete veliki USB uređaj,
priključite ga u priključak USB 1.
3,5 mm
• Ako priključujete digitalni audio sustav koji
je kompatibilan s tehnologijom Audio
Return Channel (ARC), upotrijebite HDMI
IN 3. Ako to nije moguće, potreban vam je
dodatni priključak za DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
 / AV 2
EE
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Uzemljenje
4: R
 HDMI IN 1/2/3/4
HR
LT
*3
HR
< 14 mm
*4 Podržava samo 3-pinski stereo mini utikač.
• Za kompozitnu vezu koristite priloženi
analogni produžni kabel*5.
  (RF ulaz),
masterpage: Right
SI
*5 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
KZ
(Ulaz za satelitski signal)
• Priključci za kabelski i satelitski prijam.
Koraci za priključivanje: SUB. t Antenna
t MAIN
• SUB. utičnicu priključite samo kada
koristite način rada dvostruki prijemnik,
osim kod distribucije jednim kabelom
EN50494.
 /
SR
AV 1
• Priključite s pomoću SCART kabela. Kada
priključite analogni dekoder, TV tuner šalje
mu šifrirani signal koji dekoder zatim
dešifrira prije prikazivanja.

CA modul (Modul za uvjetovani
pristup)
• Omogućuje pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte priručnik
s uputama isporučen s CA modulom.
• Pametnu karticu ne umećite izravno u utor
CAM na TV prijemniku. U CA modul mora
je umetnuti ovlašteni distributer.
• CAM moduli nisu podržani u nekim
zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog distributera.
• Poruka CAM može se prikazati kada se
prebacite na digitalni program nakon
gledanja internetskog videozapisa.
11HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Postavljanje TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije
njegove instalacije na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost
sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za
nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili licenciranim
izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost sigurnosti. Tvrtka Sony ne
odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) da biste instalirali TV na zid.
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
Napomene
• Uklonjene vijke svakako spremite na sigurno mjesto, izvan dosega djece.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\030ADD.fm
masterpage: Right
Uklanjanje vijaka sa stražnjeg dijela TV-a
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
HR
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
KZ
SR
13HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\040TRO.fm
Rješavanje problema
Kako bi softver TV-a bio ažuran, neophodno je
preuzeti najnovije informacije o softveru preko
sustava za digitalno emitiranje ili interneta i
ažurirati softver. Odaberite [Ažuriraj sada] da
biste započeli ažuriranje softvera. LED žaruljica
trepti dok se softver ažurira.
Sljedeći zaslon s porukom [Updating…]
(Ažuriranje…) pojavit će se tijekom ažuriranja
softvera.
Updating...
masterpage: Left
Ako LED za osvjetljenje ne trepti, provjerite
sljedeće stavke iz tablice.
Možete pogledati i odjeljak Rješavanje
problema u Vodiču za pomoć ili napraviti
samodijagnostiku tako da odaberete opciju
[Pomoć] t [Samodijagnostika]. Ako se problem
ne riješi, odnesite TV na popravak u kvalificirani
servis.
Problemi i rješenja
Nema slike (zaslon je mračan) i nema zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Priključite TV na električnu mrežu i pritisnite  na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neke programe nije moguće namjestiti.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
Ne isključujte AC kabel za napajanje tijekom
ažuriranja softvera. Ako ga isključite, ažuriranje
softvera možda neće završiti kako treba te može
doći do kvara u softveru. Ažuriranje softvera
može trajati do 30 minuta. Ako ne ažurirate
softver automatski, pritisnite HOME i odaberite
[Pomoć] t [Ažuriranje softvera sustava] t
[Automatsko preuzimanje softvera] t
[Isključeno].
Kada priključite TV, TV se možda neće moći
upaliti neko vrijeme čak i ako pritisnite tipku za
uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u jer
je za inicijalizaciju sustava potrebno vrijeme.
Pričekajte minutu i ponovo ga upalite.
Kada ga uključujete samo pritiskom tipke za
uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u,
potrebno je neko vrijeme da se upali LED
lampica i da daljinski upravljač proradi.
Ako LED za osvijetljenje trepti crveno, brojite
koliko će puta trepnuti (intreval traje tri
sekunde).
Ako LED lampica trepti crveno, poništite
postavke TV prijemnika priključivanjem kabela
na dvije minute, a zatim uključite TV prijemnik.
Ako se problem ne riješi, obratite se Sony
servisnom centru i navedite koliko je puta LED
za osvjetljenje treperila crveno (interval traje tri
sekunde). Isključite strujni kabel i obavijestite
dobavljača ili Sony servisni centar.
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj sklopki
za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
Nisu pronađene usluge kabelske televizije
(kanali).
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti [Digitalno automatsko
ugađanje] odabirući [Antena] umjesto [Kabel].
Daljinski upravljač ne radi.
 Zamijenite baterije.
Zaboravili ste lozinku za [Roditeljska zaštita
(emitiranje)].
 Unesite 9999 kao PIN kod. Ažurirajte PIN kod
odabiranjem [Postavke] t [Roditeljska zaštita
(emitiranje)] t [Promijenite PIN].
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika, zaslon je
prazan ili televizor ne reagira na pritisak tipke
na televizoru ili daljinskom upravljaču.
 Napravite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje
izmjeničnom strujom na dvije minute, a zatim ga
ponovno priključite.
14HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\040TRO.fm
masterpage: Right
Ne možete pronaći tipke , +, i – na TV-u.
 Proučite ilustraciju dolje kako biste saznali
lokaciju tipaka na TV-u.
Specifikacije
Sustav
Stražnja strana
TV-a
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
LED za osvjetljenje je uključen.
 Ako ne želite da se LED za osvjetljenje pali,
možete ga isključiti.
Pritisnite HOME i odaberite [Postavke] t [LED za
osvjetljenje] t [Isključeno].
EE
HR
Sustav boja
PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video), NTSC4.43
(Samo video)
Pokrivenost kanala
Ovisi o zemlji/odabiru regije/modelu TV-a
LT
HR
Analogni: UHF/VHF/kabelski
Digitalni: UHF/VHF/kabelski
Satelit*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
SI
Izlaz zvuka
KZ
10 W + 10 W
Bežična tehnologija
Nije moguće spajanje na bežični usmjerivač
pomoću WPS (Wi-Fi Protected Setup) -a.
 Ako upotrebljavate WEP sigurnost, odaberite
[Jednostavno] t [Wi-Fi] t [Poveži putem popisa
skeniranja]. Zatim odaberite naziv mreže (SSID) s
kojom se želite povezati.
Odabrani naziv mreže nije pronađen tijekom
postavljanja mreže.
 Odaberite [[Ručni unos]] pa pritisnite
naziva mreže.
za unos
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan ovisno o
zemljama/regijama.)
Bluetooth verzije 4.1
* Svi TV-i nemaju tehnologiju DVB-T2 ili DVB-S/S2 ili
priključak za satelitsku antenu.
Ulazno/izlazni priključci
Antena/kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494.
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
t/o AV2
Video/Audio ulaz (mini priključak)
15HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržava 4K rezoluciju,
Kompatibilan s HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*1 Kada je ulaz 4096 × 2160p, prikazuje se
3840 × 2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Zvuk: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini priključak)
AUDIO OUT
Slušalice, audio izlaz, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC)*1
Ulaz za USB uređaj (
3 USB HDD uređaj za
značajku REC)
USB ulaz 1 i 2 podržavaju High Speed USB
(USB2.0).
USB ulaz 3 podržava Super Speed USB (USB3.0).
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
DC IN 19.5 V (samo za modele s
isporučenim strujnim prilagodnikom)
Ulaz za strujni prilagodnik
IR BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabel (mini-utičnica)
masterpage: Left
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Zahtjevi napajanja
osim za model s isporučenim strujnim
prilagodnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo za modele s isporučenim strujnim
prilagodnikom
19,5 V DC sa strujnim prilagodnikom
Rating: ulazni napon 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 inča
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 inča
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 inča
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
u načinu [Živopisno]
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*2
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*3*4
0,50 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Izlazna nazivna snaga
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
Bežični subwoofer: SWF-BR100
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za stol
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
bez postolja za stol
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\040TRO.fm
masterpage: Right
Težina (otp.)
Informacije o zaštitnom znaku
sa postoljem za stol
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i Dolby i duplo-D
simbol su zaštitne marke Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i logotip Wi-Fi CERTIFIED
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi Wi-Fi Alliance.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Oznaka i logotip Bluetooth® su registrirane
robne marke tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba tih oznaka od strane tvrtke
Sony Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
• DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj
televizor nije namijenjen za upravljanje
motornim antenama.
• TUXERA je registrirana robna marka tvrtke
Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez postolja za stol
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
*2 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tijekom
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o
načinu upotrebe televizora.
*3 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
*4 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se
kada TV prijemnik spojite na mrežu.
Napomene
• Ne uklanjajte lažnu karticu iz utora TV CAM (Modul za
uvjetovani pristup), osim ako ne želite umetnuti
pametnu karticu u CAM.
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gdje se
emitira digitalni zemaljski signal DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili
gdje korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog
prodavača primate li DVB-T/DVB-T2 signal
u mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja
kabelske usluge je li njihova DVB-C
kabelska usluga prikladna za integrirani rad
s ovim televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2 i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
17HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\04_4593457331_HR\040TRO.fm
masterpage: Left
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident
registrirana je robna marka tvrtke USB
Implementers Forum, Inc.
18HR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 7
Elementi za upravljanje in kazalniki . . . . . . . 7
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Opis delov daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Priključni diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 12
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Pred uporabo televizorja preberite poglavje »Varnostne
informacije« (stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za pripravo ter
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
• »xx«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja številčni cifri, ki je
povezana z obliko, barvo ali TV sistemom.
Mesto Priročnika za pripravo
Priročnik za pripravo je postavljen na vrh blazine v kartonu za
televizor.
Vodnik za pomoč
Vodnik za pomoč podaja informacije o uporabi funkcij televizorja.
Če želite priročnik za pripravo prikazati na televizorju, pritisnite
HELP na daljinskem upravljalniku in izberite [Vodnik za pomoč].
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec) in
nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani
televizorja ali paketa.
Za modele s priloženim napajalnikom:
Nalepke za številko modela in serijsko številko napajalnika sta
nameščeni na dnu napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih neevropskih državah.
2SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Prenašanje
Varnostne informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
Televizorja nikoli ne nameščajte na nestabilno mesto. Televizor
lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Veliko
poškodb, zlasti poškodb otrok, lahko preprečimo s preprostimi
previdnostnimi ukrepi, npr.:
 z uporabo omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec
televizorja.
 z uporabo pohištva, ki lahko varno podpira televizor.
 da se prepričate, ali televizor ne visi prek roba nosilnega
pohištva.
 da ne postavite televizorja na visoko pohištvo (npr. kredence ali
knjižne police), ne da bi pri tem zasidrali pohištvo in televizor z
ustreznimi pritrdili.
 da ne postavite televizorja na tkanino ali druge materiale, ki se
lahko nahajajo med televizorjem in nosilnim pohištvom.
 da poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi
dosegli krmilne gumbe televizorja.
Če svoj televizor shranjujete in premeščate, upoštevajte zgoraj
navedene smernice.
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
Samo KD-55XD80xx
EE
Razen KD-55XD80xx
SI
LT
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Pastatykite televizorių ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų arba nesugadintų turto.
• Televizor namestite na stabilno, ravno podlago, da preprečite
padec naprave, ki bi lahko povzročil telesne poškodbe ali
premoženjsko škodo.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
 Nosilec za stensko montažo SU-WL450
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za
stensko montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
HR
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
SI
KZ
Preprečevanje prevračanja
Samo KD-55XD80xx
SR
8 mm - 12 mm
Vijak M6
(ni priložen)
8 mm - 12 mm
Kabel
(ni priložen)
Vijak (M6)
Vijak (ni
priložen)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji okrov televizorja
3SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\010COVTOC.fm
Razen KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
8 mm - 12 mm
Napajalni kabel
Vijak (predhodno odstranjen)
Kabel
(ni priložen)
Vijak (ni
priložen)
Opombe
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU (samo
za modele s priloženim napajalnikom)
Opozorilo
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V - 240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
4SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\010COVTOC.fm
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Lokacije:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
Okolja:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
Okoliščine:
• Uporabite z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizor namestite tako, da štrli v odprt
prostor. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
• Televizor namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom
ali paro (blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V
takih primerih lahko pride do požara,
električnega udara ali popačenja.
• Televizor namestite na mesta, kjer bo
izpostavljen visokim temperaturam, na primer neposredna
sončna svetloba, bližina radiatorja ali grelca. Televizor se lahko v
teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje ohišje in/ali povzroči
nepravilno delovanje televizorja.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. Sicer lahko pride do
električnega udara.
masterpage: Right
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
EE
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi LCD televizorja
Če LCD-televizor uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
SI
LT
HR
SI
KZ
Previdnostni ukrepi
SR
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
5SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\010COVTOC.fm
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali kislinskih čistil,
praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Ne dotikajte se televizorja, če je vaša roka namazana s katero
koli kemično substanco, kot npr. Krema za roke ali krema za
zaščito proti soncu.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri
uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
masterpage: Left
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali več kot 0,004 % svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itd.), sicer lahko pride do napak v medicinski
opremi.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
6SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
masterpage: Right
Deli in elementi za upravljanje
Elementi za upravljanje in kazalniki
EE
SI
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Vklop) /+/Ko je televizor izklopljen:
Pritisnite  za vklop.
Ko je televizor vklopljen:
Pritisnite in držite  za izklop.
 pritisnite tolikokrat, da pridete na želeno
KZ
SR
funkcijo, nato pa pritisnite gumb + ali – za:
• Prilagoditev glasnosti.
• Izbira kanala.
• Izbira vhodnega vira za televizor.
 Tipalo daljinskega upravljalnika*1 /
Tipalo svetlobe*1 / Lučka LED za
osvetlitev
Lučka LED za osvetlitev zasveti ali utripa
glede na stanje televizorja.
• Bela
Ob vklapljanju televizorja/načinu
izključene slike/posodobitvi programske
opreme itd.
• Modrozelena
Ob brezžičnem povezovanju z mobilno
napravo.
• Rožnata*2
Način snemanja.
• Oranžna
Časovnik je nastavljen.
*1 Ničesar ne postavljajte v bližino tipala.
*2 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
7SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Uporaba daljinskega upravljalnika
Opis delov daljinskega upravljalnika
Oblika, mesto, razpoložljivost in delovanje tipke daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede na
regijo/državo/model televizorja.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Izbira vhoda/Zadrževanje
besedila)
V načinu televizije: Prikažite in izberite
vhodni vir.
V načinu besedila: Zadržite trenutno stran.
TV/RADIO
Preklopite med oddajami TV in RADIO.
SYNC MENU
Prikaže meni BRAVIA Sync.
EXIT
(Mikrofon)
Uporaba glasovne funkcije (na primer
glasovno iskanje različnih vsebin).
 (Pripravljenost televizorja)
Vklopite ali izklopite televizor
(pripravljenost).
DIGITAL/ANALOG
Vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod iz menija.
Kadar je na voljo storitev za interaktivno
aplikacijo, pritisnite za izhod iz storitve.
 Gumbi s številkami
/
(Informacije/Razkrij besedilo)
Prikaže informacije.
Preklopite med digitalnim in analognim
načinom.
8SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
 (Besedilo)
Prikaže besedilne informacije.
 Google Play
masterpage: Right
 AUDIO
Spremenite jezik trenutno prikazanega
programa.
Odpre spletno storitev »Google Play«.
//////
NETFLIX (samo za določena območja/
države/modele televizorja)
Upravlja predstavnostne vsebine na
televizorju in povezano združljivo napravo
BRAVIA Sync.
Odpre spletno storitev »NETFLIX«.
(Nastavitev podnapisov)
Barvni gumbi
Izvedite ustrezno funkcijo ob določenem
času.
 ACTION MENU
Vklopi ali izklopi podnapise (ko je funkcija na
voljo).
EE
HELP
SI
Prikaže seznam kontekstualnih funkcij.
Prikaže meni Pomoč. Tukaj lahko dostopate
do Vodnika za pomoč.
TV
 REC
• Preklopite na televizijski kanal ali vhod iz
drugih aplikacij.
• Vključite televizor, da prikažete televizijsko
postajo ali vhod.
Trenutni program posnemite s funkcijo
snemanja USB HDD.
HR
TITLE LIST
SI
LT
Prikaže seznam naslovov.
GUIDE/
KZ
Prikaže digitalni programski vodnik.
BACK/
SR
Vrne na prejšnji zaslon.
HOME
Prikaže domači meni televizorja.
DISCOVER
Če želite iskati vsebine, prikličite vrstico za
vsebino.
////
(Izbira/vnos)
  +/– (Glasnost)
Nastavi glasnost.
(skoči)
Preklopi med dvema kanaloma ali vhodoma.
Televizor izmenoma preklaplja med
trenutnim kanalom in vhodom ter zadnjim
izbranim kanalom in vhodom.
 (Izklop zvoka)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
PROG +/–//
V načinu televizije: Izberite kanal.
V načinu besedila: Izbere naslednjo () ali
prejšnjo () stran.
9SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Priključni diagram
Za več informacij o povezavah glejte Vodnik za pomoč (stran 2).
Slušalke/domači zvočni
sistem/nizkotonski
zvočnik
Digitalni fotoaparat/
videokamera/
shranjevalni medij USB
Enota za
pogojni dostop
*1
Naprava HDMI
*1
*1
*2
*5 *5
Domači zvočni sistem s
prilagodilnikom ARC/
naprava HDMI
Naprava HDMI
Videorekorder/oprema za
video igre/DVD
predvajalnik/videokamera
IR Blaster
Usmerjevalnik
Kabel/antena/
sprejemnik
*3
*3
*1
Satelitski
Sprejemnik
Domači
zvočni
sistem z
optičnim
zvočnim
vhodom
Naprava
HDMI
10SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4
/
*1
• Če želite poslušati zvok televizorja skozi
povezano opremo, pritisnite HOME.
Izberite [Nastavitve] t [Zvok] t
[Slušalke/avdio izhod] in nato izberite
želeni element.

USB 1/2,
< 12 mm
< 21 mm
*2
USB 3 (HDD REC)*5
• Če priključite veliko napravo USB, lahko
pride do motenj v drugih povezanih
napravah.
• Če priključite veliko napravo USB, jo
povežite s priključkom USB 1.
3,5 mm
• Če ste povezali digitalni zvočni sistem, ki
je združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (Audio Return Channel –
ARC), uporabite HDMI IN 3. Če ne, je
potrebna dodatna povezava s priključkom
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
 / AV 2
• Za kompozitno povezavo uporabite
priloženi analogni podaljšek*5.
EE
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Ozemljitev
4: R
 HDMI IN 1/2/3/4
  (RF-vhod),
masterpage: Right
SI
LT
*3
HR
< 14 mm
*4 Podpira samo 3-polni stereo mini vtič.
SI
*5 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
KZ
(Satelitski vhod)
SR
• Priključki za zemeljsko/kabelsko in
satelitsko televizijo. Koraki povezave: SUB.
t Antena t MAIN
• Priključek SUB. priključite samo, kadar
uporabljate način dveh sprejemnikov,
razen pri distribuciji z enim kablom po
EN50494.
 /
AV 1
• Povezavo vzpostavite s kablom SCART. Ko
se povežete z analognim dekoderjem,
pošlje kanalnik televizorja šifrirane signale
v dekoder, dekoder pa jih dešifrira in vrne.

Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do plačljivih televizijskih
storitev. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki ste jih dobili z napravo CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enote CAM ni
na voljo. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.
11SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na
steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec
Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na
varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so
priložena nosilcu za stensko montažo.
Opombe
• Poskrbite, da odstranjene vijake varno shranite in jih varujete pred dosegom otrok.
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\030ADD.fm
masterpage: Right
Odstranjevanje vijakov z zadnje strani televizorja
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
SI
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
KZ
SR
13SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\040TRO.fm
Odpravljanje težav
Če želite imeti programsko opremo svojega
televizorja posodobljeno, morate prenesti
najnovejše informacije o programski opremi
preko digitalnega oddajnega sistema ali
interneta in posodobiti programsko opremo.
Izberite [Posodobi zdaj], da začnete
posodobitev programske opreme. Lučka LED za
osvetlitev med posodobitvijo programske
opreme utripa.
Naslednji zaslon z [Updating…]
(Posodabljanje…) se bo pojavilo, ko se bo
programska oprema osveževala.
masterpage: Left
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče, preštejte,
kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če lučka LED osvetlitve utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite televizor.
Če težava ne mine, se obrnite na svojega
prodajalca ali Sonyev servisni center s številom
rdečih utripov Osvetlitveni LED (interval traja tri
sekunde). Odklopite napajalni kabel in se
obrnite na svojega prodajalca ali servisni center
Sony.
Če osvetlitveni LED ne utripa, glejte tabele.
Pomoč pri odpravljanju težav je na voljo tudi v
Vodniku za pomoč. Lahko izvedete
samodiagnostiko z izbiro gumba [Pomoč] t
[Samodiagnostika]. Če težave ne odpravite, naj
televizor servisira usposobljeno servisno osebje.
Updating...
Težave in rešitve
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor povežite z napajalnim kablom in
Med posodobitvijo programske opreme ne
izklopite električnega kabla. V nasprotnem
primeru se programska posodobitev morda ne
bo dokončala, kar lahko povzroči odpoved
programske opreme. Posodobitev programske
preme lahko traja do 30 minut. Če ne želite
opraviti samodejne posodobitve programske
opreme, pritisnite HOME in izberite [Pomoč] t
[Posodobitev sistemske programske opreme]
t [Samodejni prenos prog. opreme] t
[Izključeno].
Ko priključite televizor, televizorja morda nekaj
časa ne bo mogoče vklopiti, tudi če pritisnete
gumb za vklop na daljinskem upravljalniku ali
televizorju, saj je treba nekaj časa, da se sistem
inicializira. Počakajte približno minuto in
poskusite znova.
Ko vklopite napravo s pritiskom na gumb za
vklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju,
traja nekaj časa, da se vklopi lučka LED za
osvetlitev in da začne delovati daljinski
upravljalnik.
pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
Nekaterih programov ni mogoče uglasiti.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik ali
napaka pri povezavi. Preverite kabelski priključek
in izklopite televizor s stikalom za napajanje ter ga
znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
programov.
 Poskusite izvesti [Samodejno iskanje digitalnih
kanalov], tako da izberete [Antena] namesto
[Kabelska TV].
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Zamenjajte baterije.
Pozabili ste geslo za funkcijo [Funkcija
zaklepanja (pred otroci; oddajanje)].
 Vnesite PIN kodo 9999. Posodobite kodo PIN, tako
da izberete [Nastavitve] t [Funkcija zaklepanja
(pred otroci; oddajanje)] t [Spremenite kodo
PIN].
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
14SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\040TRO.fm
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je prazen ali se
TV ne odziva na gumbe na TV-ju ali
daljinskem upravljalniku.
 TV enostavno ponastavite tako, da ga napajalni
kabel za dve minuti izključite, nato ga znova
vključite.
Na televizorju ni mogoče najti gumbov , +,
in –.
 Položaj gumbov na televizorju je prikazan na
spodnji sliki.
Zadnji del televizorja
masterpage: Right
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelit*: DVB-S/DVB-S2
EE
SI
Sistem barv
LT
PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo slika), NTSC4.43
(samo slika)
HR
Pokrivanje kanalov
Osvetlitveni LED se vklopi.
 Če ne želite, da se Osvetlitveni LED vklopi, ga
lahko izklopite.
Pritisnite HOME in izberite [Nastavitve] t
[Osvetlitveni LED] t [Izključeno].
Odvisno od izbire države/območja/modela
televizorja
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV
Satelit*: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
SI
KZ
Zvočni izhod
10 W + 10 W
SR
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Podpore za standard IEEE802.11ac morda v
določenih državah/regijah ne bo na voljo.)
Bluetooth različica 4.1
Povezovanje z brezžičnim usmerjevalnikom z
WPS (Wi-Fi Protected Setup) ni mogoče.
 Če uporabljate varnost WEP, izberite, izberite
[Preprosto] t [Wi-Fi] t [Poveži iz seznama
iskanja]. Nato izberite ime omrežja (SSID), s
katerim se želite povezati.
Zahtevanega imena omrežja ne najdem v
nastavitvah omrežja.
 Izberite [[Ročni vnos]] in pritisnite
ime omrežja.
, da vnesete
* Vsi televizorji nimajo tehnologije DVB-T2 ali DVB-S/S2
ali priključka za satelitsko anteno.
Vhodni/izhodni priključki
Antena/kabelska televizija
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494.
/
AV1
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
t/o AV2
Vhod Video/Audio (mini vtič)
15SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podpira ločljivost 4K,
Kompatibilno z HDCP 2.2)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Računalniške oblike zapisa
*1 Ob vhodnem signalu 4096 × 2160p se prikaže
3840 × 2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Zvok: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 in 192 kHz, 16, 20 ter 24 bitov, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus in DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (stereo mini priključek)
AUDIO OUT
Slušalke, zvočni izhod, nizkotonski zvočnik
1,
3 (HDD REC)*1
2,
Priključek za napravo (
3 naprave USB HDD
za funkcijo REC)
Priključka USB 1 in 2 podpirata standard High
Speed USB (USB2.0).
Priključek USB 3 podpira standard Super Speed
USB (USB3.0).
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
DC IN 19.5 V (samo za modele s
priloženim napajalnikom)
Vhod za napajalnik
IR BLASTER*1
Vhod za kabel IR Blaster (mini vtič)
masterpage: Left
Napajanje, podatki o izdelku in drugo
Zahteve za napajanje
razen za model s priloženim napajalnikom
220 V – 240 V AC, 50 Hz
samo modeli s priloženim napajalnikom
19,5 V DC napajalnikom
Nazivne vrednosti: Vhod 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 palcev
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 palcev
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 palcev
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
v načinu [Živobarvna]
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Povprečna letna poraba energije*2
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Poraba v pripravljenosti*3*4
0,50 W (27 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
USB 1/2: 5 V,
, največ 500 mA
USB 3: 5 V,
, največ 900 mA
Mere (pribl.) (š × v × g)
Ostalo
z namiznim stojalom
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Brezžični globokotonec: SWF-BR100
Delovna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Delovna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirajoča)
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
brez namiznega stojala
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\040TRO.fm
masterpage: Right
Masa (pribl.)
Informacije o blagovnih znamkah
z namiznim stojalom
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D
so blagovne znamke podjetja Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo in
logotip Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Logotipi Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup in Wi-Fi CERTIFIED so
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe Wi-Fi Alliance.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani podjetja
Sony Corporation je po licenci. Druge
blagovne znamke in tržna imena so last
njihovih ustreznih lastnikov.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• TUXERA je zaščitena blagovna znamka
podjetja Tuxera Inc. v ZDA in drugih
državah.
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
brez namiznega stojala
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
*2 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
*3 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
*4 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
Opombe
• Slepe kartice ne odstranite iz reže CAM (modul
pogojnega dostopa) na televizorju, razen če boste
vstavili pametno kartico v CAM.
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
) delujejo
samo v državah oz. na območjih, kjer se
oddaja zemeljski signal digitalne televizije
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate
signal DVB-T/DVB-T2, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je njihova
storitev DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas
zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami
za DVB-T/DVB-T2 in DVB-C, vendar
združljivost s prihodnjimi zemeljskimi
digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2 in
digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem območju
morda niso na voljo, kabelska televizija
DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda
ne deluje pravilno.
17SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\05_4593457331_SI\040TRO.fm
masterpage: Left
• Trikraki logotip USB-IF SuperSpeed USB je
zaščitena blagovna znamka združenja USB
Implementers Forum, Inc.
18SI
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali Sony proizvod.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Delovi i komande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komande i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korišćenje daljinskog upravljača. . . . . . . . 8
Opis delova daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Šema povezivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za podešavanje i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog proizvoda.
• „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj
cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
Lokacija Vodiča za podešavanje
Vodič za podešavanje je postavljen na vrh jastučeta u kutiji TV-a.
Vodič za pomoć
Vodič za pomoć objašnjava informacije o tome kako da koristite
funkcije TV-a. Da bi se Vodič za pomoć prikazao na TV-u, pritisnite
HELP na daljinskom upravljaču i izaberite [Vodič za pomoć].
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
Za modele sa isporučenim strujnim adapterom:
Oznake za br. modela i serijski broj mrežnog adaptera nalaze se
na dnu mrežnog adaptera.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Sva pitanja o
usaglašenosti proizvoda sa pravnom regulativom Evropske
Unije, treba uputiti na adresu ovlašćenog predstavnika: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili
garancijom, molimo obratite se na adrese navedene u
posebnim servisnim ili garantnim dokumentima.
Obaveštenje u vezi bežičnog
signala
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
2SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\010COVTOC.fm
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Televizor nikada ne stavljajte na nestabilno mesto. Televizor
može da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni
slučaj. Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne
preduzimanjem jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
 Isključivo koristiti nameštaj koji može bezbedno da nosi
televizor.
 Pobrinuti se da ni jedan kraj televizora ne viri preko ruba
nameštaja na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili
police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno
pričvrstili za odgovarajuću podlogu.
 Ne stavljati televizor na platno ili druge materijale koji mogu da
se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
 Naučiti decu o opasnostima od uspinjanja na nameštaj da bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, moraju da
se primenjuju isti principi kao gore.
masterpage: Right
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, držite ga kako je
prikazano ispod.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
Samo KD-55XD80xx
EE
Osim KD-55XD80xx
SR
LT
Postavljanje/podešavanje
HR
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima koja slede da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Postavljanje
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da se prevrne i izazove povredu ili oštećenje stvari.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranje za
zid.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
 Nosač za montažu na zid SU-WL450
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja tog nosača na TV prijemnik. Isporučeni
vijci su projektovani kako je naznačeno prema ilustraciji kada se
meri od površine za pričvršćenje nosača za postavljanje na zid.
Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparta, ne izlažite ga drmanju ili
prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
zapakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
Sprečavanje prevrtanja
Samo KD-55XD80xx
8 mm - 12 mm
Vijak M6 (nije
isporučen)
8 mm - 12 mm
Kabl (nije
isporučen)
Vijak (M6)
Nosač za montažu na zid
Vijak (nije
isporučen)
Zadnji poklopac TV-a
3SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SI
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\010COVTOC.fm
Osim KD-55XD80xx
masterpage: Left
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte ga u
obrnut položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
Zid
8 mm - 12 mm
Kabl napajanja
Vijak (prethodno izvađen)
Kabl (nije
isporučen)
Vijak (nije
isporučen)
Postupajte sa kablom napajanja i utičnicom kako sledi da biste
izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u zidnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
 prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili kabl
napajanja radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne
sabletete o kablove.
 isključite kabl napajanja iz mrežne utičnice pre rada na njemu ili
pomeranja TV aparata.
 držite kabl napajanja dalje od izvora toplote.
 isključite utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven
prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša,
što bi moglo da dovede do požara.
Napomene
Ventilacija
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za montažu na
zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
• Ne koristite isporučeni kabl napajanja na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete kabl
napajanja. Može doći do prkidanja ili ogoljavanja provodnika iz
kabla.
• Ne vršite izmene na kablu napajanja.
• Ne stavljajte ništa teško na kabl napajanja.
• Ne povlačite za sâm kabl napajanja kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu zidnu utičnicu.
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo
kod modela sa spoljnim strujnim adapterom)
Upozorenje
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni kabl.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog
adaptera. Središnja žica može da se
preseče i/ili može da prouzrokuje kvar na
priključenom uređaju.
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
• Ako primetite bilo kakvu abnormalnost kod strujnog adaptera,
odmah ga isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
4SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Zabranjena upotreba
Ako dođe do sledećih problema...
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod, jer u
suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni
udar, oštećenje i/ili povrede.
Isključite odmah TV aparat i izvucite kabl napajanja ako dođe do
sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Lokacije:
Kada:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.
 je kabl napajanja oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prođu kroz otvore u
kućište.
Okruženja:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
Situacije:
• Koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
• Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa dimom ili
isparenjima od ulja (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Postavljanje TV-a na mesta podložna
ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva
svetlost, blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se
pregreje u takvim uslovima što može da prouzrokuje
deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
kabl napajanja. U suprotnom to može dovesti do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV
aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
O temperaturi LCD TV-a
Kada se LCD TV koristi u dužem periodu, okolina panela postaje
topla. Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u taj prostor.
EE
SR
Mere predostrožnosti
LT
Gledanje TV-a
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
HR
SI
LCD ekran
• Iako je LCD ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 %
ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili
mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke (crvena, plava ili
zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD ekrana i
ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter, i nemojte stavljati nikakve
predmete na vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena
ili LCD ekran može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Uklanjanje prašine sa površine ekrana/kućišta izvedite nežnim
brisanjem mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite
mekom krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog
deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Ne dodirujte TV ako su vam ruke prekrivene bilo kakvom
hemijskom supstancom kao što su krema za ruke ili mleko za
sunčanje.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
5SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\010COVTOC.fm
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem signalnog kabla
kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Bežična funkcija uređaja
• Nemojte koristiti ovaj aparat u blizini medicinske opreme
(pejsmejkera, itd.) jer on može dovesti do nepravilnog rada
medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
masterpage: Left
Odlaganje otpadnih baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Osiguravanjem da
su ove baterije pravilno odložene, pomoći ćete da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji zbog bezbednosti, performansi ili koji iz
razloga vezanih za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ova baterija treba da bude zamenjena od
strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, proizvod na kraju svog životnog
ciklusa predajte na odgovarajućim mestima za prikupljanje i
recikliranje električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mesto
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
kancelariji Lokalne smouprave, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Odlaganje TV aparata
Odlaganje stare električne i
elektronske opreme (primenjuje u
Evropskoj Uniji i drugim evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom mestu za
prikupljanje radi recikliranja električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, do čega bi moglo doći usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj kancelariji Lokalne smouprave,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
6SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
masterpage: Right
Delovi i komande
Komande i indikatori
EE
SR
ȩ
LT
HR
̕
SI
  (Napajanje) /+/Kada je TV isključen,
Pritisnite  da biste ga uključili.
Kada je TV uključen,
Dugo pritisnite  da biste ga isključili.
Nekoliko puta pritisnite  da biste promenili
SR
funkciju, a zatim pritisnite taster + ili – da
biste:
• Podešavanje jačine.
• Izbor kanala.
• Izbor ulaznog izvora TV-a.
 Senzor daljinskog upravljača*1 / Senzor
svetla*1 / LED osvetljenje
LED osvetljenje svetli ili treperi prema
statusu TV-a.
• Belo
Prilikom uključenja TV-a/režima isključene
slike/ažuriranja softvera, itd.
• Cijan
Prilikom bežičnog povezivanja sa
mobilnim uređajem.
• Ružičasto*2
Režim snimanja.
• Žuto
Tajmer je podešen.
*1 Ne stavljajte ništa blizu senzora.
*2 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
7SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Korišćenje daljinskog upravljača
Opis delova daljinskog upravljača
Oblik daljinskog upravljača, mesto, dostupnost i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da
variraju u zavisnosti od vaše regiona/zemlje/TV modela.
MIC
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
 /
(Izbor ulaza/Zadržavanje teksta)
U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza.
U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu.
(Mikrofon)
TV/RADIO
Prebacivanje između TV ili RADIO
emitovanja.
SYNC MENU
Koristite funkciju glasa. (npr. Pretraga
različitih sadržaja glasom.)
Prikažite BRAVIA Sync meni.
 (TV u pripravnosti)
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste
izašli iz usluge.
Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti).
DIGITAL/ANALOG
EXIT
Prebacivanje između digitalnog i analognog
režima.
8SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
 Brojčani tasteri
/
(Otkrivanje informacija/teksta)
Prikažite informacije.
 (Tekst)
masterpage: Right
PROG +/–//
U TV režimu: Izaberite kanal.
U režimu teksta: Izaberite sledeću () ili
prethodnu () stranicu.
 AUDIO
Prikažite tekstualne informacije.
 Google Play
Promenite jezik za program koji se trenutno
gleda.
Pristupite „Google Play“ uslugama na mreži.
//////
NETFLIX (Samo za ograničeni region/
zemlju/TV model)
Aktivirajte multimedijalne sadržaje na TV-u i
povezanom uređaju kompatibilnom sa
BRAVIA Sync.
Pristupite „NETFLIX“ uslugama na mreži.
SR
(Podešavanje titlova)
Tasteri u boji
Izvršavaju odgovarajuću funkciju u tom
vremenu.
Uključite ili isključite titlove (kada je funkcija
dostupna).
HELP
 ACTION MENU
Prikažite listu kontekstualnih funkcija.
Prikažite Meni za pomoć. Ovde se može
pristupiti Vodiću za pomoć.
TV
 REC
• Prebacivanje na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
• Uključite TV da bi se prikazao TV kanal ili
ulaz.
SI
Snimajte trenutni program pomoću funkcije
USB HDD snimanja.
TITLE LIST
Prikažite digitalni programski vodič.
BACK/
Vratite se na prethodni ekran.
HOME
Prikažite Glavni meni TV-a.
DISCOVER
Otvorite Traku sadržaja da biste pretraživali
sadržaj.
////
LT
HR
Prikažite listu naslova.
GUIDE/
EE
(Izbor stavke/Unesi)
  +/– (Jačina zvuka)
Podesite jačinu zvuka.
(Prelazak)
Prelazite nazad i napred između dva kanala
ili ulaza. TV naizmenično menja između
trenutnog kanala ili ulaza i poslednjeg
kanala ili ulaza koji je bio izabran.
 (Isključivanje tona)
Isključite zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
9SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Šema povezivanja
Za više informacija o vezama, pogledajte Vodič za pomoć (stranu 2).
Slušalice/Kućni audio
sistem/Sabvufer
Digitalni fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za
skladištenje
Modul uslovnog
pristupa
*1
HDMI uređaj
*1
*1
*2
*5 *5
Kućni audio sistem sa
ARC/HDMI uređajem
HDMI uređaj
VCR/Oprema za video
igre/DVD plejer/
Kamkorder
IR Blaster
Ruter
Kabl/Antena/STB
digitalni prijemnik
*3
*3
*1
Satelit
STB digitalni
prijemnik
Kućni audio
sistem sa
optičkim
audio
ulazom
HDMI
uređaj
10SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
 AUDIO OUT*4
/
*1
• Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane
opreme, pritisnite HOME. Izaberite
[Подешавања] t [Zvuk] t [Slušalice/
audio izlaz], a zatim izaberite željenu
stavku.

masterpage: Right
< 12 mm
< 21 mm
*2
USB 3 (HDD REC)*5
USB 1/2,
• Povezivanje velikog USB uređaja može da
ometa druge povezane uređaje koji se
nalaze pored njega.
• Prilikom povezivanja velikog USB uređaja,
priključite na ulaz USB 1.
3,5 mm
1 2 3 4
1: L
2: Video
3: Uzemljenje
4: R
 HDMI IN 1/2/3/4
• Ako povezujete digitalni audio sistem koji
je kompatibilan sa tehnologijom
povratnog audio kanala (ARC), koristite
HDMI IN 3. Ako to nije slučaj, potrebna je
dodatna veza DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
 / AV 2
EE
SR
LT
*3
HR
< 14 mm
*4 Podržava samo 3-pinski stereo mini džek.
SI
*5 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
• Za kompozitno povezivanje, koristite
isporučeni analogni produžni kabl*5.
  (RF ulaz),
SR
(Satelitski ulaz)
• Priključci za zemaljski/kablovski i satelitski
prijem. Koraci priključenja: SUB. t
Antenna t MAIN
• SUB priključak - povežite samo kada
koristite režim dvostrukog tjunera osim za
razvod pomoću jednog kabla EN50494.
 /
AV 1
• Povežite sa SCART kablom. Kada povežete
analogni dekoder, TV tjuner šalje šifrovane
signale dekoderu, a dekoder dešifruje
signale pre nego što ih pošalje.

CAM (Modul uslovnog pristupa)
• Pruža pristup plaćenim TV uslugama. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz vaš CAM.
• Ne umećite smart karticu direktno u CAM
prorez TV-a. Ona mora da se postavi u
Modul uslovnog pristupa (CAM) koji ste
dobili od ovlašćenog prodavca.
• CAM nije podržan u nekim zemljama/
područjima. Proverite kod svog
ovlašćenog dilera.
• CAM poruka može da se pojavi kada
prebacivanje na digitalni program nakon
što ste koristili internet video.
11SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže
na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg
TV-a obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane instalatere kompanije Sony:
Obratite punu pažnju na bezbednost tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
instalaterima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
Upotrebite nosač za montažu na zid SU-WL450 (nije isporučen) da biste postavili TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
Napomene
• Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\030ADD.fm
masterpage: Right
Da biste izvadili vijke sa zadnje strane TV-a
KD-55XD80xx
KD-49XD83xx / 49XD80xx,
FW-49XD80xx
1
EE
SR
LT
KD-43XD83xx / 43XD80xx,
FW-43XD80xx
1
2
2
2
HR
SI
SR
13SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\040TRO.fm
Dijagnostička provera
Da biste održavali vaš TV softver ažurnim,
neophodno je da preuzimate najnovije
informacije o softveru preko digitalnog sistema
emitovanja ili interneta i da ažurirate softver.
Izaberite [Ažuriraj odmah] da biste započeli
ažuriranje softvera. LED osvetljenje treperi belo
dok se softver ažurira.
Prilikom ažuriranja softvera pojaviće se sledeći
ekran [Updating…] (Ažuriranje…).
Updating...
masterpage: Left
Kada LED osvetljenje ne treperi, proverite
stavke u tabeli kako sledi.
Možete takođe da pogledate poglavlje
dijagnostičke provere u Vodiču za pomoć ili da
obavite samodijagnostiku biranjem [Pomoć] t
[Samodijagnostika]. Ako problem ne bude
rešen, odnesite televizor na servis ovlašćenom
osoblju servisa.
Problemi i rešenja
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa kablom napajanja i pritisnite  na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neki programi ne mogu da se podese.
Updating...
Ne isključujte kabl napajanja za vreme
ažuriranja softvera. Ako to učinite, ažuriranje
softvera se možda neće završiti u potpunosti i to
može prouzrokovati nepravilan rad softvera.
Ažuriranja softvera mogu da traju do 30 minuta.
Ako ne želite da ažurirate softver automatski,
pritisnite HOME i izaberite [Pomoć] t
[Ažuriranje sistemskog softvera] t
[Automatsko preuzimanje softvera] t
[Isključeno].
Kada priključite TV u struju, TV možda neće moći
da se uključi neko vreme, čak i ako pritisnete
taster za paljenje na daljinskom upravljaču ili
TV-u, zato što je potrebno vreme da se pokrene
sistem. Sačekajte oko jedan minut, a zatim ga
ponovo aktivirajte.
Kada ga uključite pritiskom na taster za na
daljinskom upravljaču ili TV-u, potrebno je
izvesno vreme da se uključi LED osvetljenje i da
daljinski upravljač bude funkcionalan.
Kada LED osvetljenje treperi crveno, izbrojte
koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED osvetljenje treperi crveno, resetujte TV
isključenjem mrežnog voda na dva minuta, a
zatim uključite TV.
Ako problem i dalje postoji, obratite se svom
dileru ili servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Isključite mrežni vod i obavestite vašeg dilera ili
servisni centar kompanije Sony.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili je
možda kabl nepravilno priključen. Proverite
kablovsku vezu i zatim isključite TV pomoću
prekidača napajanja, pa ga ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje programa
sa primljenog satelita.
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte [Digitalno automatsko podešavanje]
biranjem [Antena] umesto [Kabl].
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
Zaboravljen je PIN kôd [Roditeljska blokada
(Emitovanje)].
 Unesite 9999 za PIN kôd. Ažurirajte PIN kod tako
što ćete izabrati [Подешавања] t [Roditeljska
blokada (Emitovanje)] t [Promena PIN kôda].
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada postavite ruku u
taj prostor.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran ili TV
ne odgovara na tastere TV-a ili daljinskog
upravljača.
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
isključenjem kabla za napajanje na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
14SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\040TRO.fm
Tasteri , +, i – ne mogu da se lociraju na TVu.
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera na
TV-u.
masterpage: Right
Specifikacije
Sistem
Zadnja strana TV-a
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
LED osvetljenje je uključeno.
 Ako ne želite da LED osvetljenje svetli, možete ga
ugasiti.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite [Подешавања]
t [LED osvetljenje] t [Isključeno].
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Satelitski*: DVB-S/DVB-S2
EE
SR
Sistem boja
PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video), NTSC4.43
(Samo video)
HR
Pokrivenost kanala
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kablovski
Digitalni: UHF/VHF/kablovski
Satelitski*: IF frekvencija 950-2.150 MHz
SI
SR
Zvučni izlaz
Ne može da se poveže na bežični ruter
pomoću WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 Ako koristite WEP sigurnost, izaberite [Lako] t
[Wi-Fi] t [Poveži pomoću skenirane liste].
Zatim, izaberite naziv mreže (SSID) koju želite da
povežete.
Traženi naziv mreže nije moguće naći u
mrežnom podešavanju.
 Izaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
uneli naziv mreže.
da biste
10 W + 10 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan u
zavisnosti od zemalja/regiona.)
Bluetooth verzija 4.1
* Nemaju svi TV aparati DVB-T2 ili DVB-S/S2 tehnologiju
ili terminal za satelitsku antenu.
Priključci za ulaz/izlaz
Antena (vazdušna)/kabl
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski konektor F-tipa, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
/
LT
AV1
21-pinski SCART konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i audio/
video izlaz TV-a.
t/o AV2
Video/audio ulaz (mini džek)
15SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržavaju 4K rezoluciju,
HDCP 2.2-kompatibilan)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*1 3840 × 2160p se prikazuje kada je ulaz 4096 ×
2160p.
*2 Samo HDMI IN 2 / 3.
Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus i DTS
ARC (povratni audio kanal) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini džek)
AUDIO OUT
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
1,
2,
3 (HDD REC)*1
Port USB uređaja (
3 USB HDD uređaj za
funkciju REC)
USB port 1 i 2 podržavaju USB velike brzine
(USB2.0).
USB port 3 podržava USB super brzine (USB3.0).
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i
kvalitet komunikacije nisu garantovani za ovaj TV.)
DC IN 19.5 V (samo kod modela sa
spoljnim strujnim adapterom)
Ulaz mrežnog adaptera
IR BLASTER*1
Ulaz za IR Blaster kabl (mini džek)
Ostalo
masterpage: Left
Napajanje, sažetak proizvoda i ostalo
Napajanje
osim za model sa isporučenim strujnim
adapterom
220 V - 240 V AC, 50 Hz
samo kod modela sa spoljnim strujnim
adapterom
19,5 V DC jednosmernog napona sa strujnim
adapterom
Ulazno napajanje: 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /
FW-49XD80xx: A
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: B
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KD-55XD80xx: 138,8 cm / 55 inča
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
123,2 cm / 49 inča
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
108,0 cm / 43 inča
Potrošnja
U režimu [Standardno]
KD-55XD80xx: 93 W
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx: 80 W
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx: 82 W
U režimu [Živopisna]
KD-55XD80xx: 155 W
KD-49XD83xx: 139 W
KD-49XD80xx / FW-49XD80xx: 132 W
KD-43XD83xx: 158 W
KD-43XD80xx / FW-43XD80xx: 147 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*2
KD-55XD80xx: 129 kWh
KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx:
111 kWh
KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx:
114 kWh
Potrošnja u režimu pripravnosti*3*4
0,50 W (27 W tokom ažuriranja softvera / EPG-a)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
Nominalne vrednosti izlaza
Opcioni pribor
Nosač za montažu na zid: SU-WL450
Bežični sabvufer: SWF-BR100
Radna temperatura
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
0 ºC - 40 ºC
Radna vlažnost vazduha
10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)
KD-55XD80xx: 123,1 × 76,9 x 26,2 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 68,6 × 21,6 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 61,2 × 21,6 cm
bez postolja za sto
KD-55XD80xx: 123,1 × 71,7 × 4,4 cm
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 109,3 × 63,9 × 4,4 cm
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 96,0 × 56,4 × 4,5 cm
16SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\040TRO.fm
masterpage: Right
Težina (približ.)
Informacije o zaštitnim znacima
sa postoljem za sto
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA” i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote, i logo „Powered by
Gracenote“ su registrovani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci kompanije Gracenote u SAD
i/ili drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i logotip Wi-Fi CERTIFIED
su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Wi-Fi Alliance.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• QuickSet and the QuickSet logo are
trademarks of Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2015
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su
registrovani zaštitni znaci kompanije
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih
oznaka od strane kompanije Sony
Corporation je po licenci.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
KD-55XD80xx: 18,0 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 14,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 13,2 kg
bez postolja za sto
KD-55XD80xx: 14,7 kg
KD-49XD83xx / 49XD80xx: 13,2 kg
KD-43XD83xx / 43XD80xx: 12,3 kg
*1 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
*2 Godišnja potrošnja energije, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se
televizor koristi.
*3 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se postiže
kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*4 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se
povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.
Napomene
• Ne vadite nefunkcionalnu karticu iz TV otvora za CAM
(Modul uslovnog pristupa) TV-a izuzev da biste ubacili
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate
pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Molimo da potvrdite kod svog lokalnog
prodavca da li možete da primate signal
DVB-T/DVB-T2 gde živite ili da pitate svog
dobavljača kablovske usluge da li je
njihova kablovska usluga DVB-C podobna
za integrisani rad sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama
DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost
sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/
DVB-T2 i digitalnim kablovskim
emitovanjima se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
17SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
EE
SR
LT
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\SY160136_QHLQH2 EU RG (S3)\4593457331\06_4593457331_SR\040TRO.fm
masterpage: Left
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident je
registrovani zaštitni znak kompanije USB
Implementers Forum, Inc.
18SR
KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx / 43XD83xx / 43XD80xx / FW-49XD80xx / 43XD80xx
4-593-457-33(1)
‫•סימן המילה ®‪ Bluetooth‬והסמלים הם סימנים‬
‫מסחריים בבעלות ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל‬
‫שימוש בסימנים אלה על ידי ‪Sony Corporation‬‬
‫נעשה ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות‬
‫מסחריים אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫™‪ DiSEqC‬הוא סימן מסחרי של ‪ .EUTELSAT‬‬
‫• ‪.‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0 -‬טלוויזיה זו‬
‫לא נועדה לשלוט באנטנות ממונעות‪.‬‬
‫•‪ TUXERA‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Tuxera‬‬
‫‪ Inc.‬בארה"ב ובארצות אחרות‪.‬‬
‫•הסמל ‪ USB-IF SuperSpeed USB Trident‬הוא‬
‫סימן מסחרי רשום של‪USB Implementers.‬‬
‫‪Forum, Inc.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪HE‬‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 4.4 × 71.7 × 123.1 :KD-55XD80xx‬ס"מ‬
‫‪× 63.9 × 109.3 :KD-49XD83xx / 49XD80xx.‬‬
‫‪ 4.4‬ס"מ‬
‫‪× 56.4 × 96.0 :KD-43XD83xx / 43XD80xx.‬‬
‫‪ 4.5‬ס"מ‬
‫משקל (בקירוב)‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 18.0 :KD-55XD80xx‬ק״ג‬
‫‪ 14.2 :KD-49XD83xx / 49XD80xx‬ק״ג‬
‫‪ 13.2 :KD-43XD83xx / 43XD80xx‬ק״ג‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 14.7 :KD-55XD80xx‬ק״ג‬
‫‪ 13.2 :KD-49XD83xx / 49XD80xx‬ק״ג‬
‫‪ 12.3 :KD-43XD83xx / 43XD80xx‬ק״ג‬
‫*‪1‬‬
‫‬
‫*‪2‬‬
‫‬
‫*‪3‬‬
‫‬
‫*‪4‬‬
‫‬
‫מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫צריכת אנרגיה לשנה‪ ,‬בהתבסס על צריכת האנרגיה של‬
‫הטלוויזיה כאשר היא פועלת ‪ 4‬שעות ביום ‪ 365‬ימים‪ .‬‬
‫צריכת האנרגיה בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫המתח הנקוב במצב המתנה מושג לאחר שהטלוויזיה‬
‫סיימה תהליכים פנימיים הכרחיים‪.‬‬
‫צריכת האנרגיה במצב המתנה תעלה כאשר הטלוויזיה‬
‫מחוברת לרשת‪.‬‬
‫הערה‬
‫•אל תוציא את כרטיס הדמה מחריץ ה‪( CAM-‬רכיב גישה‬
‫מותנית) של הטלוויזיה‪ ,‬מלבד כדי להכניס כרטיס חכם‬
‫המוכנס ל‪.CAM-‬‬
‫•זמינות אביזרים אופציונליים תלויה בארצות‪/‬אזור‪/‬דגם‬
‫טלוויזיה‪/‬מלאי‪.‬‬
‫•העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫הערות על פונקציות של טלוויזיה‬
‫דיגיטלית‬
‫•כל הפונקציות הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית‪.‬‬
‫) יפעלו רק בארצות או באזורים שבהם‬
‫(‬
‫משודרים אותות ‪MPEG-2( DVB-T/DVB-T2‬‬
‫ו‪ )H.264/MPEG‑4 AVC-‬דיגיטליים יבשתיים‬
‫או שיש לך גישה לשירות כבלים תואם‪.-‬‬
‫‪ MPEG‑2( DVB‑C‬ו‪ .)H.264/MPEG‑4 AVC-‬‬
‫אנא אשר עם הסוכן המקומי שלך אם באפשרותך‬
‫לקבל אות ‪ DVB‑T/DVB‑T2‬במקום מגוריך או‬
‫שאל את ספק הכבלים שלך אם שירות הכבלים‬
‫‪ DVB‑C‬שלו מתאים לתפעול משולב עם טלוויזיה‬
‫זו‪.‬‬
‫•ייתכן שספק הכבלים שלך גובה מחיר על שירותיו‪,‬‬
‫או מחייב אותך להסכים לתנאים ולתניות‬
‫העסקיים שלו‪.‬‬
‫•מכשיר טלוויזיה זה תואם למפרטי ‪/DVB‑T‬‬
‫‪ DVB‑T2‬ו‪ ,DVB‑C-‬אך תאימות עם שידורי‬
‫כבלים דיגיטליים יבשתיים עתידיים מסוג‬
‫‪ DVB‑T/DVB‑T2‬ועם שידורי כבלים דיגיטליים‬
‫מסוג ‪ DVB‑C‬לא מובטחים‪.‬‬
‫•ייתכן שפונקציות מסוימות של טלוויזיה דיגיטלית‬
‫לא יהיו זמינות בארצות‪/‬אזורים מסוימים וכבלים‬
‫מסוג ‪ DVB-C‬לא יפעלו כהלכה אצל ספקים‬
‫מסוימים‪ .‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫•המונחים ‪ HDMI‬ו‪HDMI High-Definition-‬‬
‫‪ Multimedia Interface‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים‬
‫של ‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית‬
‫ובארצות אחרות‪.‬‬
‫מ‪ .Dolby Laboratories-‬‬
‫•מיוצר ברישיון ‪.‬‬
‫‪ ,Dolby Audio ,Dolby‬וסמל ה‪ D-‬הכפול הם‬
‫סימנים מסחריים של ‪.Dolby Laboratories‬‬
‫הם סימנים מסחריים‬
‫•"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫של ‪.Sony Corporation‬‬
‫•‪Gracenote ,Gracenote eyeQ ,Gracenote‬‬
‫‪ ,Gracenote Video Explore, VideoID‬הסמל‬
‫והטקסט ‪ Gracenote‬והסמל "‪Powered by‬‬
‫‪ "Gracenote‬הם סימנים מסחריים רשומים או‬
‫סימנים מסחריים של ‪ Gracenote‬בארצות הברית‬
‫ובארצות אחרות‪.‬‬
‫• •‪Opera® Devices SDK from Opera Software.‬‬
‫‪ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software‬‬
‫‪ASA. All rights reserved.‬‬
‫•‪Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi‬‬
‫‪ Protected Setup‬והלוגו ‪Wi-Fi CERTIFIED‬‬
‫הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫•לפטנטים של‪ ,DTS.‬ראה‬
‫‪ http://patents.dts.com..‬מיוצר ברישיון מ‪-‬‬
‫‪DTS, Inc..‬‬
‫‪ ,DTS‬הסמל והשילוב של ‪ DTS‬והסמל יחד הם‬
‫סימנים מסחריים רשומים‪ ,‬ו‪DTS Digital-‬‬
‫‪ Surround‬הוא סימן מסחרי של ‪© DTS, Inc.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪ .‬‬
‫• •‪QuickSet and the QuickSet logo are‬‬
‫‪trademarks of Universal Electronics Inc.‬‬
‫‪Portions © UEI 2000 – 2015‬‬
‫‪17‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪( HDMI IN 1, 2, 3, 4.‬תומך ברזולוציית ‪ ,4K‬תואם‬
‫‪)HDCP 2.2‬‬
‫וידאו‪:‬‬
‫‪ 60 ,50( 2160p × 4096.‬הרץ)‪2160p × 4096 ,*1*2‬‬
‫‪ 24(.‬הרץ)‪ 60 ,50( 2160p × 3840 ,*1‬הרץ)‪,*2‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24( 2160p × 3840.‬הרץ)‪,50 ,30( 1080p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ 60 ,50( 1080i ,24p/1080 ,‬הרץ)‪,50 ,30( 720p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ)‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,24p/720 ,‬פורמטים‬
‫של מחשב אישי‬
‫* ‪ 2160p × 3840 1‬מוצג כאשר הקלט הוא ‪.2160p × 4096‬‬
‫*‪ HDMI IN 2/3 2‬בלבד‪.‬‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪,96 ,88.2 ,48 ,44.1 ,32 :‬‬
‫‪ 176.4.‬ו‪ 20 ,16 ,kHz 192-‬ו‪ 24-‬סיביות‪,Dolby Digital ,‬‬
‫‪ Dolby Digital Plus‬ו‪DTS-‬‬
‫‪ HDMI IN 3) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫(‪ PCM‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪Dolby Digital ,Dolby Digital ,‬‬
‫‪)DTS ,Plus‬‬
‫(‪(DIGITAL AUDIO OUT (OPTICA‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי ‪ PCM(.‬לינארי דו‪-‬ערוצי‪Dolby ,‬‬
‫‪)DTS ,Digital‬‬
‫‪( /‬מיני תקע סטראו)‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫אוזניות‪ ,‬יציאת שמע‪ ,‬סאב וופר‬
‫‪,1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪*)HDD REC( 3‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪ HDD USB 3‬התקן‬
‫שקע כניסת התקן‪( USB.‬‬
‫עבור תכונת הקלטה)‬
‫יציאות‪ USB 1.‬ו‪ 2-‬תומכות ב‪High Speed USB-‬‬
‫(‪.)USB2.0‬‬
‫יציאת‪ USB 3.‬תומכת ב‪ Super Speed USB -‬‬
‫(‪.)USB3.0‬‬
‫יציאת ‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫למעט דגם עם מתאם מתח מצורף‬
‫‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫דגמים עם מתאם מתח מצורף בלבד‬
‫‪ 19.5‬וולט ‪ DC‬עם מתאם מתח‬
‫דירוג‪ :‬כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט ‪ 50 ,AC‬הרץ‬
‫סיווג צריכת אנרגיה יעילה‬
‫‪KD-55XD80xx / 49XD83xx / 49XD80xx /.‬‬
‫‪A :FW-49XD80xx‬‬
‫‪:KD-43XD83xx / KD-43XD80xx / FW-43XD80xx‬‬
‫‪B‬‬
‫גודל מסך (נמדד באלכסון) (מקורב)‬
‫‪ :KD-55XD80xx‬ס״מ ‪ / 138.8‬אינץ ‪55‬‬
‫‪:KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx.‬‬
‫ס״מ ‪ / 123.2‬אינץ ‪49‬‬
‫‪:KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx.‬‬
‫ס״מ ‪ / 108.0‬אינץ ‪43‬‬
‫צריכת חשמל‪.‬‬
‫במצב [רגיל]‬
‫‪ 93 :KD-55XD80xx‬ואט‬
‫‪:KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx.‬‬
‫‪ 80‬ואט‬
‫‪:KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx.‬‬
‫‪ 82‬ואט‬
‫במצב [תמונה עשירה]‬
‫‪ 155 :KD-55XD80xx‬ואט‬
‫‪ 139 :KD-49XD83xx‬ואט‬
‫‪ 132 :KD-49XD80xx / FW-49XD80xx‬ואט‬
‫‪ 158 :KD-43XD83xx‬ואט‬
‫‪ 147 :KD-43XD80xx / FW-43XD80xx‬ואט‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית בממוצע*‬
‫ ‪LAN‬‬
‫‪( DC IN 19.5 V‬דגמים עם מתאם מתח מצורף‬
‫בלבד)‬
‫כניסת מתאם מתח‬
‫‪1‬‬
‫‪*IR BLASTER‬‬
‫כניסת כבל ‪( IR Blaster‬שקע מיני)‬
‫אחרים‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪SU-WL450 :‬‬
‫סאב וופר אלחוטי‪SWF-BR100 :‬‬
‫טמפרטורת פעולה‬
‫‪40 ºC – 0 ºC‬‬
‫לחות פעולה‬
‫‪( RH 80% – 10%‬ללא עיבוי)‬
‫‪HE‬‬
‫דרישות חשמל‬
‫‪2‬‬
‫מתאם ‪( 100BASE-TX/10BASE-T‬תלוי בסביבת‬
‫הפעולה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪ .‬‬
‫קצב התקשורת ואיכות התקשורת של ‪10BASE-‬‬
‫‪ 100BASE-TX/T‬לא מובטחים עבור טלוויזיה זו‪).‬‬
‫‪16‬‬
‫חשמל‪ ,‬נתוני מוצר ואחרים‬
‫‪ 129 :KD-55XD80xx‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪:KD-49XD83xx / 49XD80xx / FW-49XD80xx.‬‬
‫‪ 111‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪:KD-43XD83xx / 43XD80xx / FW-43XD80xx.‬‬
‫‪ 114‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪4 3‬‬
‫צריכת חשמל במצב המתנה* *‬
‫‪ 0.50‬ואט (‪ 27‬ואט במצב עדכון תוכנה‪)EPG/‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 3,840‬נקודות (אופקי) × ‪ 2,160‬שורות (אנכי)‬
‫דירוג יציאה‬
‫‪ 5 :USB 1/2‬וולט‪ 500 , ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫‪ 5 :USB 3‬וולט‪ 900 , ,‬מילי‪-‬אמפר לכל היותר‬
‫מידות (בקירוב) (ר' ‪ X‬ג' ‪ X‬ע')‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 26.2 × 76.9 × 123.1 :KD-55XD80xx‬ס"מ‬
‫‪× 68.6 × 109.3 :KD-49XD83xx / 49XD80xx.‬‬
‫‪ 21.6‬ס"מ‬
‫‪× 61.2 × 96.0 :KD-43XD83xx / 43XD80xx.‬‬
‫‪ 21.6‬ס"מ‬
‫לחצני – ‪ , +,‬ולחצני הטלוויזיה אינם על הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬עיין באיור להלן שמראה את מיקום הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫מפרטים‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪( LCD‬צג גבישי נוזלי)‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪I ,L ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלי‪DVB-T/DVB-C:‬‬
‫‪*DVB-T2‬‬
‫לוויין*‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬מאירה‪.‬‬
‫‪‬אם אינך מעוניין שתאורת ה‪ LED-‬תאיר‪ ,‬באפשרותך‬
‫לכבות אותה‪..‬‬
‫לחץ על ‪ HOME‬ובחר ]תורדגה[ ‪T [LED [LED [ T‬‬
‫]יובכ[‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫שיטת שידור‬
‫‪( NTSC3.58 ,SECAM ,PAL‬רק וידאו)‪NTSC4.43 ,‬‬
‫(רק וידאו)‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫בכפוף לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם הטלוויזיה שלך‬
‫אנלוגי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫דיגיטלי‪/UHF/VHF :‬כבלים‬
‫לוויין*‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה‪-‬הרץ‬
‫פלט שמע‬
‫‪ 10‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות ‪WPS‬‬
‫(הגדרה אלחוטית מוגנת)‪.‬‬
‫‪‬אם נעשה שימוש באבטחת‪ ,WEP.‬יש לבחור [פשוט] ‪T‬‬
‫[‪[ T [Wi-Fi‬התחבר עם רשימת סריקה] (חיבור‬
‫באמצעות רשימת סריקה)‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר את שם‬
‫הרשת (‪ )SSID‬שאליה ברצונך להתחבר‪.‬‬
‫שם הרשת הרצויה לא מופיע בהגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪‬בחר [[הזנה ידנית]] ולחץ על‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫פרוטוקול ‪IEEE802.11ac/a/b/g/n‬‬
‫(ייתכן ש‪ IEEE802.11ac-‬לא יהיה זמין בארצות‪/‬אזורים‬
‫מסוימים‪).‬‬
‫גרסת ‪Bluetooth 4.1‬‬
‫*לא כל מכשירי הטלוויזיה כוללים טכנולוגיית ‪ DVB-T2‬או‬
‫‪ DVB-S/S2‬או חיבור לאנטנת לוויין‪.‬‬
‫כדי להזין את שם הרשת‪.‬‬
‫שקעי קלט‪/‬פלט‬
‫אנטנה‪/‬כבלים‬
‫חיבור חיצוני ‪ 75‬אוהם עבור ‪VHF/UHF‬‬
‫אנטנת לוויין‬
‫מחבר נקבה ‪ 75 ,F-Type‬אוהם‪.‬‬
‫‪ 13 LNB ,DiSEqC 1.0‬וולט ‪ 18 /‬וולט וטון של ‪ 22‬קילו‪-‬‬
‫הרץ‪.Single Cable Distribution EN50494 ,‬‬
‫‏‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART‬בעל ‪ 21‬פינים (תקן (‪)CENELEC‬‬
‫כולל כניסת שמע‪/‬וידאו‪ ,‬קלט ‪ RGB‬ופלט שמע‪/‬וידאו‬
‫טלוויזיה‪.‬‬
‫‪AV2 t/o‬‬
‫קלט וידאו‪/‬שמע (שקע מיני)‬
‫‪15‬‬
‫‪HE‬‬
‫איתור תקלות‬
‫כדי שתוכנת הטלוויזיה תישאר מעודכנת‪ ,‬נדרש להוריד‬
‫את פרטי התוכנה העדכניים דרך מערכת שידורים‬
‫דיגיטליים או האינטרנט ולעדכן את התוכנה‪ .‬בחר‬
‫באפשרות [עדכן כעת] כדי להתחיל בעדכון התוכנה‪ .‬‬
‫תאורת ה‪ LED -‬מהבהבת בלבן במהלך עדכון התוכנה‪ .‬‬
‫המסך הבא עם הכיתוב [‪( ]...Updating‬מתעדכן…)‬
‫יופיע כאשר מתבצע עדכון תוכנה‪.‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬לא מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הנקודות הבאות‪.‬‬
‫ניתן גם לעיין בפרק איתור תקלות במדריך העזרה‬
‫או לערוך אבחון עצמי על ידי לחיצה על ]הרזע[ ‪T‬‬
‫]ימצע ןוחבא[‪ .‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה לשירות תיקונים‬
‫מורשה‪.‬‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫אין תמונה (המסך חשוך) ואין צליל‪.‬‬
‫‪‬בדוק את החיבור לאנטנה‪/‬כבלים‪.‬‬
‫‪‬חבר את הטלוויזיה לשקע החשמל ולחץ על ‪ ‬בטלוויזיה‬
‫או בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪Updating...‬‬
‫אין אפשרות לצפות בתחנות מסוימות‪.‬‬
‫אל תנתק את כבל החשמל במהלך עדכון התוכנה‪ .‬ניתוק‬
‫מחשמל עלול למנוע הורדה מלאה של עדכון התוכנה‬
‫וכתוצאה ייתכן שהתוכנה לא תפעל כהלכה‪ .‬עדכוני‬
‫תוכנה עשויים להימשך עד ‪ 30‬דקות‪ .‬אם אינך מעוניין‬
‫לעדכן את התוכנה באופן אוטומטי‪ ,‬לחץ על ‪HOME‬‬
‫ובחר [עזרה] ‪[ T‬עדכון תוכנת] ‪[ T‬הורדת תוכנה‬
‫אוטומטית] ‪[ T‬כבוי]‪.‬‬
‫במשך זמן מה אחרי חיבור הטלוויזיה ייתכן שלא‬
‫תצליח להפעיל אותה בלחיצה על כפתור ההפעלה של‬
‫השלט רחוק או של הטלוויזיה‪ ,‬בגלל הזמן הנדרש‬
‫לאתחול המערכת‪ .‬המתן כדקה ולאחר מכן לחץ שוב‪ .‬‬
‫אחרי לחיצה על כפתור ההפעלה של השלט רחוק או של‪.‬‬
‫ה‪ LED-‬נדלקת‬
‫הטלוויזיה חולף זמן מה עד שתאורת ‪.‬‬
‫ועד שהשלט רחוק מתחיל לפעול‪.‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור את‬
‫מספר ההבהובים (מרווח הזמן בין סדרת הבהובים הוא‬
‫שלוש שניות)‪.‬‬
‫אם תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪ ,‬אפס את‬
‫הטלוויזיה על ידי ניתוקה מהחשמל למשך שתי דקות‪,‬‬
‫לאחר מכן חבר והפעל אותה שוב‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה לסוכן או למרכז שירות של‬
‫‪ Sony‬וציין כמה פעמים תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת‬
‫באדום (מרווח הזמן בין סדרת הבהובים הוא שלוש‬
‫שניות)‪ .‬נתק מהחשמל והודע לסוכן או למרכז שירות‬
‫של ‪.Sony‬‬
‫‪14‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪‬בדוק את החיבור לאנטנה‪/‬כבלים‪.‬‬
‫‪‬ייתכן שנגרם קצר בכבל הלוויין או שקיימות בעיות חיבור‬
‫עם הכבלים‪ .‬בדוק את החיבור לכבלים ולאחר מכן כבה‬
‫את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה‪/‬כיבוי הראשי‬
‫והפעל אותה שוב‪.‬‬
‫‪‬הזנת תדר מחוץ לטווח התדרים‪ .‬פנה לחברת הכבלים‪/‬‬
‫לוויין‪.‬‬
‫לא נמצאו שירותי טלוויזיה בכבלים (תחנות)‪.‬‬
‫‪‬בדוק את החיבור לכבלים או הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫‪‬נסה לבצע ]ילטיגיד יטמוטוא ןונווכ[ על ידי בחירה‬
‫באפשרות ]הנטנא[ במקום ]םילבכ[‪.‬‬
‫השלט הרחוק לא מתפקד‪.‬‬
‫‪‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫שכחת את סיסמת ])רודיש( םירוה תליענ[‪.‬‬
‫‪‬הזן את המספר ‪ 9999‬כקוד ה‪ .PIN-‬עדכן את קוד ה‪PIN-‬‬
‫על ידי לחיצה על ]תורדגה[ ‪)] T‬רודיש( םירוה תליענ[ ‪T‬‬
‫ דוק הנש[נש[[‪.‬‬
‫האזור סביב הטלוויזיה מתחמם‪.‬‬
‫מתחמם‪ .‬‬
‫‪.‬‬
‫‪‬בעת שימוש ממושך בטלוויזיה‪ ,‬האזור שסביבה‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫הקול או הווידאו קופאים‪ ,‬מופיע מסך ריק או‬
‫שהטלוויזיה אינה מגיבה בעת לחיצה על הלחצנים‬
‫בטלוויזיה או בשלט הרחוק‪.‬‬
‫‪‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על ידי ניתוקה מהחשמל‬
‫למשך שתי דקות ולאחר מכן חבר אותה שוב‪.‬‬
‫להסרה של הברגים מצידה האחורי של הטלוויזיה‬
KD-49XD83xx / 49XD80XX,
FW-49XD80xx
KD-55XD80xx
1
HE
KD-43XD83xx / 43XD80XX,
FW-43XD80xx
13
HE
1
2
2
2
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מראה רק את השלבים להכנת ההתקנה של הטלוויזיה‪ ,‬לפני התקנתה על‬
‫הקיר‪ .‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה תתבצע על ידי סוכנים או קבלני‬
‫משנה מורשים של ‪ .Sony‬אל תנסה להתקין את הטלוויזיה בעצמך‪.‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלני משנה‪:‬‬
‫יש להקדיש תשומת לב מלאה לבטיחות במהלך התקנה‪ ,‬תחזוקה תקופתית ובדיקה של המוצר‪.‬‬
‫התקנת מוצר זה מחייבת מומחיות מספקת‪ ,‬במיוחד כדי לוודא שהקיר חזק מספיק לשאת את משקל הטלוויזיה‪ .‬ודא‬
‫שהתקנת המוצר על הקיר מתבצעת על ידי סוכנים או קבלני משנה מורשים של ‪ Sony‬והקדש תשומת לב מספקת לבטיחות‬
‫במהלך ההתקנה‪ Sony .‬אינה אחראית לנזק או לפציעה שנגרמו כתוצאה מטיפול שלא כהלכה או מהתקנה לקויה‪.‬‬
‫השתמש במתלה קיר מסוג ‪( SU-WL450‬לא כלול) כדי להתקין את הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬עיין גם במדריך הוראות ההפעלה וההתקנה שמצורף למתלה הקיר‪.‬‬
‫הערה‬
‫•הקפד לאחסן את הברגים שהוסרו במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫להוראות התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר‪ ,‬עיין באתר הבא‪:‬‬
‫‪www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual‬‬
‫‪12‬‬
‫‪HE‬‬
‫** *‬
‫‪/ *4AUDIO OUT ‬‬
‫ •כדי לשמוע את צליל הטלוויזיה דרך הציוד‬
‫המחובר לחץ על‪ .HOME.‬‬
‫בחר ]תורדגה[ ‪[ T‬וק[[ ‪T‬‬
‫]עמש תאיצי‪/‬תוינזוא[ ולאחר מכן בחר בפריט‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫< ‪ 12‬מ"מ‬
‫< ‪ 21‬מ"מ‬
‫** *‬
‫‪*5(HDD REC) USB 3‬‬
‫‪,USB 1/2‬‬
‫ •חיבור התקן ‪ USB‬גדול עלול להפריע להתקנים‬
‫מחוברים אחרים הסמוכים לו‪.‬‬
‫ •בעת חיבור התקן‪ USB.‬גדול‪ ,‬חבר ליציאת‬
‫‪.1 USB‬‬
‫‪ 3.5‬מ"מ‬
‫‪1 2 3 4‬‬
‫‪L :1‬‬
‫‪ :2‬וידאו‬
‫‪ :3‬הארקה‬
‫‪R :4‬‬
‫‪HDMI IN 1/2/3/4 ‬‬
‫ •בעת חיבור מערכת שמע דיגיטלית שתואמת‬
‫לטכנולוגיית ערוץ שמע חוזר ‪ ,)ARC(.‬השתמש‬
‫ב‪ .HDMI IN 3 -‬אחרת‪ ,‬יש צורך בחיבור נוסף‬
‫עם יציאת‪DIGITAL AUDIO OUT.‬‬
‫(‪.)OPTICAL‬‬
‫‪/o AV 2 ‬‬
‫ •לשימוש בחיבור ‪ ,Composite‬השתמש בכבל‬
‫האנלוגי המצורף‪.*5‬‬
‫‪(  ‬קלט ‪,)RF‬‬
‫‪HE‬‬
‫** *‬
‫< ‪ 14‬מ"מ‬
‫** *תומך אך ורק בשקע סטריאו מיני בעל שלושה פינים‪.‬‬
‫** *מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫(קלט לוויין)‬
‫ •חיבורים יבשתיים‪/‬כבלים ולוויין‪ .‬שלבי החיבור‪:‬‬
‫‪ T SUB.‬אנטנה ‪MAIN T‬‬
‫ •עבור שקע ‪ ,SUB.‬חבר רק כאשר אתה משתמש‬
‫במצב טיונר כפול‪ ,‬למעט ‪Single Cable‬‬
‫‪.Distribution EN50494‬‬
‫‪AV 1 ‬‬
‫‪/‬‬
‫ •חבר לכבל ‪ .SCART‬בעת חיבור מפענח אנלוגי‪,‬‬
‫טיונר הטלוויזיה שולח אותות מעורבלים‬
‫למפענח‪ ,‬והמפענח מבטל את הערבול של האותות‬
‫לפני שידורם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪( CAM‬רכיב גישה מותנית)‬
‫•מספק גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום‪ .‬לקבלת‬
‫פרטים‪ ,‬עיין במדריך ההוראות שהגיע עם‬
‫ה‪.CAM-‬‬
‫•אל תכניס את הכרטיס החכם ישירות לתוך חריץ‬
‫ה‪ CAM-‬של הטלוויזיה‪ .‬יש להתאימו לתוך‬
‫ה‪ CAM-‬שסיפק לך הסוכן המורשה‪.‬‬
‫•בארצות‪/‬אזורים מסוימים אין תמיכה ב‪ .CAM-‬‬
‫בדוק עם הסוכן המורשה שלך‪.‬‬
‫•הודעת ‪ CAM‬עשויה להופיע בעת מעבר לתוכנית‬
‫דיגיטלית לאחר שימוש באינטרנט וידאו‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪HE‬‬
‫תרשים חיבור‬
‫לקבל מידע נוסף אודות חיבורים‪ ,‬עיין במדריך העזרה (עמוד‪.)2 ‬‬
‫אוזניות‪/‬‬
‫מערכת שמע‬
‫ביתית‪/‬סאב‬
‫וופר‬
‫מצלמת תמונות‬
‫דיגיטלית‪/‬מצלמת‬
‫וידאו‪/‬אחסון ‪USB‬‬
‫רכיב גישה‬
‫מותנית‬
‫‪*1‬‬
‫התקן ‪HDMI‬‬
‫מערכת שמע‬
‫ביתית עם התקן‬
‫‪ARC/HDMI‬‬
‫התקן ‪HDMI‬‬
‫מכשיר וידאו‪/‬ציוד‬
‫למשחקי וידאו‪/‬נגן ‪/DVD‬‬
‫מצלמת וידאו‬
‫‪IR Blaster‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪*2‬‬
‫‪*5 *5‬‬
‫נתב‬
‫כבלים‪/‬אנטנה‪/‬‬
‫ממיר‬
‫‪*3‬‬
‫‪*3‬‬
‫‪*1‬‬
‫לוויין‬
‫התקן ‪HDMI‬‬
‫‪10‬‬
‫‪HE‬‬
‫מערכת‬
‫שמע‬
‫ביתית עם‬
‫קלט שמע‬
‫אופטי‬
‫ממיר‬
‫‪Google Play ‬‬
‫‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."Google Play‬‬
‫‪( NETFLIX‬מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה‬
‫מסוימים בלבד)‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫בצע את הפעולה התואמת באותה עת‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ REC‬‬
‫הקלט את התוכנית הנוכחית באמצעות פונקציית‬
‫ההקלטה ב‪.USB HDD-‬‬
‫‪ACTION MENU ‬‬
‫הצג רשימה של פונקציות תלויות הקשר‪ .‬‬
‫‪HELP‬‬
‫הצג תפריט עזרה‪ .‬מכאן ניתן להגיע לתפריט‬
‫העזרה‪.‬‬
‫עבור לשירות המקוון "‪."NETFLIX‬‬
‫לחצני צבעים‬
‫(הגדרת כתוביות)‬
‫הפעל או השבת כתוביות (כאשר תכונה זו זמינה)‪.‬‬
‫‬
‫‪HE‬‬
‫‪TITLE LIST‬‬
‫הצג את רשימת הכותרות‪.‬‬
‫‪TV‬‬
‫ •עבור לערוץ טלוויזיה או קלט מיישומים אחרים‪.‬‬
‫ •הפעל את הטלוויזיה כדי להציג ערוץ טלוויזיה‬
‫או קלט‪.‬‬
‫‪GUIDE/‬‬
‫מציג את מדריך התכניות הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪BACK/‬‬
‫‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫‬
‫הצג את תפריט הבית של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‬
‫‪DISCOVER‬‬
‫הצג את סרגל התוכן כדי לחפש תוכן‪.‬‬
‫‪( ////‬פריט שנבחר‪/‬הכנס)‬
‫‬
‫‪( –/+  ‬עוצמת שמע)‬
‫כוונן את עוצמת השמע‪.‬‬
‫‬
‫(עבור)‬
‫עבור הלוך וחזור בין שני ערוצים או מקורות קלט‪ .‬‬
‫הטלוויזיה עוברת לסירוגין בין הערוץ או מקור‬
‫הקלט הנוכחיים לבין הערוץ או מקור הקלט‬
‫האחרון שנבחר‪.‬‬
‫‪( ‬השתקה)‬
‫‬
‫השתק את הצליל‪ .‬לחץ שוב כדי לבטל את‬
‫ההשתקה‪.‬‬
‫‬
‫‪PROG +/–//‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬בחר את הערוץ‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬בחר את הדף הבא (‪ )‬או הקודם (‪.)‬‬
‫‪AUDIO ‬‬
‫שנה את שפת התוכנית שבה אתה צופה כעת‪.‬‬
‫‬
‫‪///.//>/‬‬
‫הפעל תכני מדיה בטלוויזיה ובהתקן התואם‬
‫ל‪.BRAVIA Sync-‬‬
‫‪9‬‬
‫‪HE‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק‬
‫צורת השלט הרחוק‪ ,‬מיקומו‪ ,‬זמינותו ותפקוד לחצן השלט הרחוק עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם‬
‫הטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫‪MIC‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪/ ‬‬
‫(בחירת קלט‪/‬עצירת טקסט)‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬הצג ובחר את מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬עצור את הדף הנוכחי‪.‬‬
‫(מיקרופון)‬
‫‬
‫‬
‫‪EXIT‬‬
‫‬
‫חזור למסך הקודם כדי לצאת מהתפריט‪ .‬כאשר‬
‫שירות יישום אינטראקטיבי זמין‪ ,‬לחץ כדי לצאת‬
‫מהשירות‪.‬‬
‫השתמש בהפעלה קולית‪( .‬למשל‪ ,‬חפש סוגים שונים‬
‫של תוכן על ידי פקודה קולית‪).‬‬
‫‪( ‬מצב המתנה של הטלוויזיה)‬
‫‬
‫הפעל או כבה את הטלוויזיה (מצב המתנה)‬
‫‪DIGITAL/ANALOG‬‬
‫‬
‫עבור בין מצב דיגיטלי ואנלוגי‪.‬‬
‫‪TV/RADIO‬‬
‫‬
‫עבור בין שידורי טלוויזיה ורדיו‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪SYNC MENU‬‬
‫הצג את תפריט הסנכרון של ‪.BRAVIA‬‬
‫‪ ‬לחצני מספרים‬
‫‬
‫‪/‬‬
‫(מידע‪/‬חשיפת טקסט)‬
‫הצג מידע‬
‫‬
‫‪( ‬טקסט)‬
‫הצג טקסט מידע‪.‬‬
‫חלקים ובקרות‬
‫בקרות ומחוונים‬
‫‪HE‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(  ‬הפעלה) ‪-/+/‬‬
‫‪‬‬
‫כאשר הטלוויזיה כבויה‪,‬‬
‫לחץ על ‪ ‬להפעלה‪.‬‬
‫‬
‫כאשר הטלוויזיה פעילה‪,‬‬
‫לחץ ממושכות על ‪ ‬לכיבוי‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ‬שוב ושוב כדי לשנות את הפונקציה‪,‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הכפתור ‪ +‬או ‪ −‬כדי‪:‬‬
‫ •שינוי עוצמת הצליל‪.‬‬
‫ •בחירת ערוץ‪.‬‬
‫ •בחירת מקור הקלט של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬חיישן שלט רחוק*‪ / 1‬חיישן תאורה*‪ / 1‬תאורת‬
‫‪LED‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬מאירה או מהבהבת בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪ .‬‬
‫ • ‪.‬‬
‫לבן‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪/‬מצב תמונה כבויה‪/‬‬
‫עדכון תוכנה וכו'‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫טורקיז‬
‫ •‬
‫בעת חיבור אלחוטי להתקן נייד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ •‬
‫‪.‬‬
‫סגול*‬
‫מצב הקלטה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫צהבהב‬
‫ •‬
‫הזמן מוגדר‪.‬‬
‫** *אל תציב דבר בסמוך לחיישן‪.‬‬
‫** *מוגבל לאזור‪/‬ארץ‪/‬דגם טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪HE‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר לטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫•כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫•לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולחדור לתוך‬
‫הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫•לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי‬
‫אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל‬
‫או חומר מדביר‪ .‬השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם‬
‫חומרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫•אין לגעת בטלוויזיה בידיים מכוסות בחומר כימי כגון קרם ידיים או‬
‫קרם הגנה לשמש‪.‬‬
‫•מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫•בעת כוונון זווית הטלוויזיה‪ ,‬הזז אותה לאט כדי לא להזיז או להפיל‬
‫את הטלוויזיה מהמעמד השולחני שלה‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫•הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫‪ EMC‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫ועד ‪ 7‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫ועד ‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫(איור המתייחס לתקע מסוג ‪)F‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫•אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי (קוצב לב וכו‘) כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫•למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫•שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫•השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬אנא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫•שמור על השלט הרחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫•אל תניח את השלט הרחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪HE‬‬
‫•אם אתה מבחין שמתאם המתח אינו תקין‪ ,‬נתק אותו מיד משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫•מכשיר הטלוויזיה מחובר אל רשת החשמל כל זמן שהוא מחובר לשקע‬
‫החשמל‪ ,‬אפילו כאשר מכשיר הטלוויזיה עצמו כבוי‪.‬‬
‫•מתאם המתח מתחמם לאחר שימוש ממושך וייתכן שהוא יהיה חם‬
‫למגע יד‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המפורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מיקומים‪:‬‬
‫•בחוץ (תחת קרני שמש ישירות)‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות‬
‫או עשן‪.‬‬
‫סביבות‪:‬‬
‫•מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים (נרות וכו’)‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫מצבים‪:‬‬
‫•השתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת אביזרים‬
‫שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת‬
‫האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה כאשר היא בולטת במקום‬
‫פתוח‪ .‬ייתכנו פציעה או נזק מאדם או מחפץ‬
‫כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪..‬‬
‫•הנח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק או‬
‫בחדר עם עשן שומני או אדים (ליד שולחנות‬
‫בישול או מכשירי אדים)‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪..‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון‬
‫קרני שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫•מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫•כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫להוציא את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫•ייתכן שטלוויזיות מסוימות כוללות תכונות שמחייבות להשאיר את‬
‫הטלוויזיה במצב המתנה כדי לא לפגוע בפעולה תקינה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫•אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫•הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪‬כבל החשמל ניזוק‪.‬‬
‫‪‬שקע החשמל אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫‪‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של טלוויזיית ה‪LCD-‬‬
‫בעת שימוש ממושך בטלוויזיית ה‪ LCD-‬סביבת הפנל מתחממת‪ .‬ייתכן‬
‫שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫•צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫•בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫•אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪..‬‬
‫•לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫•הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫•אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫•אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪ .‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫•למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99 %-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור (אדום‪ ,‬כחול או ירוק) עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫•אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ייתכן שהתמונה תתעוות או שייגרם נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫•אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצביע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫•צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫•המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫•מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוקים‬
‫ולתקנות באזורך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫•כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או‬
‫באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים‬
‫אחרים כגון עיתונים וכו'‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫האוורור חסום‪.‬‬
‫מלבד ‪KD-55XD80XX‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫כבל החשמל‬
‫בורג (הוסר קודם לכן)‬
‫כבל (לא סופק)‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫אוורור‬
‫•לעולם אל תכסה את פתחי האוורור ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫•השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫•מומלץ מאוד להשתמש במתלה קיר של ‪ Sony‬כדי לספק אוורור נאות‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫‪ 30‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫‪ 6‬מ"ס‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫הערה‬
‫•אין להשתמש בכבל החשמל שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫•אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫•אין לשנות את כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל החשמל‪.‬‬
‫•אין למשוך את כבל החשמל בעת ניתוקו‪.‬‬
‫•אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫•אין להשתמש בשקע חשמל שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫הערה בנושא מתאם המתח (דגמים עם מתאם‬
‫מתח מצורף בלבד)‬
‫אזהרה‬
‫‪ 30‬מ"ס‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫השתמש בכבל החשמל ובשקע שלו כמפורט להלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪‬השתמש רק בכבל החשמל שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל החשמל כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או‬
‫לפני הזזתה‪.‬‬
‫‪‬הרחק את כבל החשמל ממקורות חום‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל החשמל ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ונמצא בסביבת לחות גבוהה‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪,‬‬
‫והדבר עלול לגרום לשרפה‪.‬‬
‫‪ 10‬מ"ס‬
‫כדי להקטין את הסכנה לשריפה או להתחשמלות‪ ,‬אל תחשוף את ההתקן‬
‫לגשם או ללחות‪.‬‬
‫כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אל תניח על ההתקן עצמים‬
‫מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪ .‬אל תתקין את הציוד בחלל סגור כגון‬
‫ארונית ספרים או יחידה סגורה דומה‪.‬‬
‫•ודא ששקע החשמל מותקן בסמוך לציוד ושהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•השתמש רק במתאם המתח וכבל החשמל שסופקו‪.‬‬
‫•אל תשתמש במתאם מתח אחר‪ .‬שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום‬
‫לתקלה‪.‬‬
‫•חבר את מתאם המתח לשקע חשמל שהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•אל תלפף את כבל החשמל מסביב למתאם‬
‫המתח‪ .‬כבל החשמל עלול להיחתך ו‪/‬או לגרום‬
‫לתקלה במקלט הטלוויזיה‪.‬‬
‫רטובות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫•אל תיגע במתאם המתח עם ידיים‬
‫‪4‬‬
‫‪HE‬‬
‫הובלה‬
‫מידע בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫לעולם אל תציב מכשיר טלוויזיה במקום בלתי יציב‪ .‬מכשיר טלוויזיה‬
‫עלול ליפול‪ ,‬ולגרום לפציעות גוף חמורות או למוות‪ .‬ניתן למנוע פציעות‬
‫רבות‪ ,‬במיוחד בילדים על ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון‪:‬‬
‫‪‬שימוש בשידות או מעמדים המומלצים על ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך באופן בטיחותי במכשיר‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬הקפדה על כך שמכשיר הטלוויזיה לא יבלוט אל מעבר לקצה הרהיט‬
‫התומך‪.‬‬
‫‪‬לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על רהיטים גבוהים (לדוגמה ארונות ‬
‫או מדפי ספרים) מבלי לעגן גם את מכשיר הטלוויזיה וגם את הרהיט‬
‫לאמצעי תמיכה מתאים‪.‬‬
‫‪‬לא להציב את מכשיר הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים שיחצצו בין‬
‫מכשיר הטלוויזיה לרהיט התומך‪.‬‬
‫‪‬חינוך והסברה לילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים כדי‬
‫להגיע אל מכשיר הטלוויזיה או אל הפקדים‪.‬‬
‫אם אתם שומרים ומעבירים למקום אחר את מכשיר הטלוויזיה הנוכחי‬
‫שלכם‪ ,‬יש להקפיד על יישום ההמלצות האלו גם במיקום החדש שלו‪.‬‬
‫•לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫•יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה‪.‬‬
‫•בהובלה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫‪ KD-55XD80XX‬בלבד‬
‫‪HE‬‬
‫מלבד ‪KD-55XD80XX‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫התקנה‬
‫•יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫•הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע נפילה שתגרום‬
‫לפגיעה גופנית או נזק לרכוש‪.‬‬
‫•התקן את הטלוויזיה במקום שלא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫•התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫‪ ‬מתלה קיר ‪SU-WL450‬‬
‫•הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם מתלה הקיר בעת חיבור מתלה‬
‫הקיר אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג באיור בעת‬
‫מדידה ממשטח ההצמדה של מתלה הקיר‪..‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם מתלה הקיר‪..‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו’‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫מניעת נפילה‬
‫‪ KD-55XD80XX‬בלבד‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫בורג ‪( M6‬לא סופק)‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫בורג (‪)M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫כבל (לא סופק)‬
‫כיסוי טלוויזיה אחורי‬
‫בורג (לא סופק)‬
‫‪3‬‬
‫‪HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬אנא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי‬
‫שתוכל לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הודעה חשובה‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות ‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חלקים ובקרות ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בקרות ומחוונים ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תרשים חיבור ‪10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר ‪12. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫איתור תקלות ‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות‪14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫•לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הסעיף "מידע בטיחות" (עמוד‪ .)3 ‬‬
‫•התמונות והאיורים המופיעים במדריך ההגדרה ובמדריך זה הם‬
‫לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫•ה‪ "xx" -‬המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב‪ ,‬לצבע‬
‫או למערכת הטלוויזיה‪.‬‬
‫מיקום מדריך ההגדרה‬
‫מדריך ההגדרה נמצא מעל הכרית בתוך הקרטון של הטלוויזיה‪.‬‬
‫מדריך‬
‫מדריך העזרה מסביר כיצד להשתמש בתכונות הטלוויזיה‪ .‬כדי להציג את‬
‫מדריך העזרה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ על ‪ HELP‬בשלט הרחוק ובחר ]ךירדמ[‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫תוויות הכוללות את מספר דגם הטלוויזיה‪ ,‬תאריך הייצור (שנה‪/‬חודש)‬
‫ואת דירוג אספקת המתח נמצאות בחלק האחורי של הטלוויזיה או‬
‫האריזה‪.‬‬
‫עבור דגמים עם מתאם מתח מצורף‪:‬‬
‫תוויות עם מספר הדגם והמספר הסידורי של מתאם המתח נמצאות‬
‫בתחתית מתאם המתח‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת שריפה‪,‬‬
‫הרחק נרות או אש גלויה‬
‫ממוצר זה בכל עת‪.‬‬
‫הודעה חשובה‬
‫הודעה עבור אות אלחוטי‬
‫חברת ‪ Sony Corporation‬מצהירה בזאת‬
‫שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ותנאים‬
‫רלוונטיים אחרים של ההנחיה ‪.1999/5/EC‬‬
‫לקבלת פרטים‪ ,‬אנא בקר בכתובת שלהלן‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫הודעה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות‬
‫שבהן תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫ניתן להפעיל את המערכת האלחוטית של הטלוויזיה בארצות הבאות‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪ ,BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME‬קוסובו‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות אחרות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪HE‬‬
HE
Spikker
Palīdzības ceļvedis
Žinynas
Vodnik za pomoč
Vodič za pomoć
Vodič za pomoć
‫מדריך‬
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Uporabne informacije o izdelkih Sony
© 2016 Sony Corporation
4-593-457- 33(1)
Download PDF

advertising