Sony | KD-55X9305C | Sony KD-55X9305C Uputstva za rukovanje

Television
KD-75X9405C / 65X9305C / 55X9305C
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni priročnik
SI
Анықтама нұсқаулығы
KZ
Referentni vodič
SR
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
• Enne teleri käsitsemist lugege läbi jaotis „Ohutusteave” (lk 3).
• Kiirjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja joonised
on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Osad ja juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Juhtnupud ja näidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sisendid ja väljundid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 9
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus . . . . . . . . 9
Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
juhendi/õppevideo käivitamine . . . . . . . . . 11
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Teiste seadmete ühendamine . . . . . . . . 13
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . 17
Ainult mudel KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . 17
Ainult mudel KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . .20
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Identifitseerimis kleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika sildid
paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse
ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või
garantii dokumentides märgitud aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali
kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
2EE
KD-75X9405C
Ohutusteave
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Paigaldamine
• Libisemise ja kehavigastuste tekitamise vältimiseks ärge astuge
teleri lahti pakkimisel teleri kaitsekotile.
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
kahjustusitelerile.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
• Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu
telerialusest kaugemale (pole komplektis). Kui lauapealne alus
ulatub telerialusest eemale, võib see põhjustada teleri ümbervõi mahakukkumise ning tekitada kehavigastusi või telerit
kahjustada.
EE
KD-65/55X9305C
LV
LT
HR
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
SI
Ventilatsioon
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
Seinale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
Seinale paigaldamise kinnitus
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada
vastavalt joonisele seinale paigaldamise kinnituse
kinnituspinnast mõõdetuna.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
8 mm - 12 mm
Kruvi (M6)
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
Seinale paigaldamise kinnitus
Transportimine
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
Sein
Sein
3EE
KZ
SR
Elektrikaabel
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220–240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
• Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega
mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks
ohtlikult välja või ette. Inimeste või
esemete kokkupõrkamisel teleriga võib
tekkida vigastuste oht.
Katkised osad
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa
elektrišoki.
Märkused
Mittekasutamisel
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Kaeelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Asukoht:
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-monitori temperatuurist
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge
laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Keskkond:
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
• Ärge paigaldage telerit niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate läheduses). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse,
näiteks otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või
kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle
kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpuse
deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.
Ohtlikud olukorrad:
4EE
Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli
ümbrus soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
• Mõned inimesed võivad 3D-videote vaatamisel või 3Dvideomängude mängimisel kogeda ebamugavustunnet (nt
silmade väsimine, väsimus või iiveldus). Sony soovitab kõigil
vaatajatel 3D-videote vaatamisel või 3D-videomängude
mängimisel teha regulaarseid pause. Vajalike pauside pikkus ja
sagedus olenevad inimesest. Parima lahenduse üle peate
otsustama ise. Ebamugavustunde tekkimisel peaksite lõpetama
3D-videote vaatamise või 3D-videomängude mängimise seniks,
kuni ebamugavtunne kaob. Vajadusel konsulteerige arstiga.
Samuti peaksite värskeima teabe saamiseks i) lugema koos
teleriga kasutatavate muude seadmete ja meediumite
kasutusjuhendeid ning ii) külastama meie veebisaiti
(www.sony.eu/support). Laste (eriti alla 6-aastaste) nägemine
on veel arenemisjärgus. Konsulteerige arstiga (nt laste- või
silmaarstiga), enne kui lubate oma lastel 3D-videoid vaadata või
3D-videomänge mängida. Täiskasvanud peaksid jälgima, et
lapsed järgivad ülaltoodud soovitusi.
• Ärge kasutage ega hoidke 3D-prille kõrge temperatuuriga
kohtades ega jätke neid näiteks otsese päikesevalguse kätte või
päikese käes seisvasse autosse.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde
mustad või heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See
on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit
lihvimisplaati, leeliselist/happelist
puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahustit, nagu
alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete
kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida
teleri liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis
seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise
ühendussignaalkaabli kasutamisel.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete
(südamestimulaatorid jms) lähedal, kuna see võib põhjustada
meditsiiniseadmete riket.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
5EE
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
Osad ja juhtnupud
Juhtnupud ja näidikud
 Kaugjuhtimise sensor*1 /
Valgusandur*1 / LED-tuli / 3D Synci
Saatja*1
LED-tuli põleb või vilgub vastavalt teleri
olekule.
• Valge
Kui lülitate sisse teleri / pilt-väljas-režiimi /
tarkvara uuendused jne.
• Helesinine
Kui ühendate mobiilseadmega
juhtmevabalt.
• Roosa*2
Salvestamisrežiim.
• Kollane
Taimer on määratud.
  (Toide)
 CH +/- (Kanal)
  +/- (Helitugevus)
6EE
  (Sisendi valik)
Kuvage ja valige sisendallikas.
 TV
Telekanalile või muude rakenduste sisendile
lülitumiseks.
*1 Ärge pange anduri lähedale midagi.
*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
Sisendid ja väljundid
KD-75X9405C/55X9305C
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
KD-65X9305C
7EE
  LAN

 HDMI IN 2/MHL
 /
AV 1
• SCART-kaabli ühendamiseks. Kui
ühendate analoogdekooderi, väljastab
teleri tuuner šifreeritud signaalid
dekooderisse ja dekooder dešifreerib
signaalid enne nende väljastamist.
  AV 2,
/ COMPONENT IN
• Komposiitühenduse puhul:
Kasutage pesa
/ COMPONENT IN*1
puhul valikuid  AV 2 ja  (L/R).
• Komponentühenduse puhul:
Kasutage valikuid Y, PB, PR, ja  (L/R).

CAM (Tingimuslik
Juurdepääsumoodul)
• Pakub juurdepääsu tasulistele
teleteenustele. Vt üksikasju oma CAM-i
kasutusjuhendist.
• Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i
pessa. See tuleb paigaldada volitatud
edasimüüja pakutavasse tingimuslikku
juurdepääsumoodulisse (CAM).
• Mõnes piirkonnas/riigis ei toetata CAM-i.
Küsige teavet volitatud edasimüüjalt.
• Kui lülitute pärast Interneti-video
vaatamist digitaalsele edastusele,
võidakse kuvada CAM-i teade.

(USB 1/2),
REC))*2*3
(USB 3 (HDD
• Suure USB-seadme ühendamine võib
häirida teiste selle kõrval olevate
ühendatud seadmete tööd.
• Suure USB-seadme ühendamiseks
kasutage pesa USB 1.
 AUDIO OUT
/
• Teleri heli kuulamiseks ühendatud
seadme kaudu vajutage nuppu HOME.
Valige suvandid [Seaded] t [Heli] t
[Kõrvaklappide/heli väljund] ja seejärel
soovitud üksus.
 HDMI IN 1/3/4
• Helitagastustehnoloogiaga (ARC) ühilduva
digitaalse helisüsteemi ühendamisel
kasutage pesa HDMI IN 4. Vastasel juhul
on vajalik lisaühendus pesaga DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).
8EE
• Saate ühendada oma MHL- (Mobile Highdefinition Link) seadme HD-kvaliteediga
MHL-kaabli abil.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

(Satelliidisisend)
Satelliitantenni ühendamiseks.
  (RF-sisend)
Kaabli või antenni ühendamiseks.
*1 Monoseadme ühendamiseks kasutage helipesa L
(MONO).
*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
*3 Funktsioon HDD REC tuleb saadavale 2015. aasta
jooksul. Te saate funktsiooni HDD REC automaatselt
koos uue tarkvaraversiooniga. Veenduge, et teie
teler on internetiga ühendatud. Võrguühenduse
puudumise korral saate tarkvara alla laadida Sony
klienditoe veebisaidilt, kasutades arvutit. Kui soovite
üksikasjalikku teavet tarkvara värskendamise kohta,
külastage Sony klienditoe veebisaiti. Täpse
väljalaskekuupäevaga kursis olemiseks registreerige
end aadressil
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus
IR (infrapuna) kaugjuhtimispult
Puuteplaadiga kaugjuhtimispult
EE
ȩ
LV
Ȫ
LT
ȫ
HR
SI
Ȭ
KZ
ȭ
SR
Ȯ
ȯ
 /
(Sisendi valimine / Teksti
hoidmine)
Telerirežiimis: Kuvage ja valige sisendallikas.
Tekstirežiimis: Kuvatava lehe hoidmiseks.
SYNC MENU*1
BRAVIA Synci menüü kuvamiseks.
 (Teleri ooterežiim)
Teleri sisse- või väljalülitamiseks
(ooterežiim).
DIGITAL/ANALOG
Digitaal- ja analoogrežiimi vahel
lülitumiseks.
TV/RADIO
TV- või RADIO-edastuste vahel lülitumiseks.
FOOTBALL*1
Jalgpalli otserežiimi sisse- või
väljalülitamiseks (kui see funktsioon on
saadaval).
 Numbrinupud
EXIT
Eelmisele kuvale naasmiseks või menüüst
väljumiseks. Kui interaktiivse rakenduse
teenus on saadaval, vajutage seda nuppu
teenusest väljumiseks.
 (Tekst)
Tekstilise teabe kuvamiseks.
 Värvilised nupud
Samal ajal vastava funktsiooni
käivitamiseks.
9EE
/
(Teabe/teksti kuvamine)*1
 AUDIO
Teabe kuvamiseks.
Parasjagu vaadatava edastuse keele
vahetamiseks.
NETFLIX*1
(Subtiitriseaded)
Juurdepääs NETFLIX-i võrguteenusele.
Subtiitrite sisse- või väljalülitamiseks (kui see
funktsioon on saadaval).
HELP
Spikrimenüü kuvamiseks.
(Lai režiim)
 ACTION MENU
Kontekstifunktsioonide loendi kuvamine.
Võite selle kuvada, libistades oma sõrme
mööda menüüd ACTION MENU
puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil alla.
Ekraaniformaadi muutmiseks.
 //////
Teleris ja ühendatud BRAVIA Synciga
ühilduvas seadmes oleva meediumisisu
kasutamiseks.
TV*1
 REC*1*2
Telekanalile või muude rakenduste sisendile
lülitumiseks.
GUIDE/
Praeguse saate salvestamiseks USB HDD
salvestusfunktsiooniga.
*1
TITLE LIST*1
Digitaalse saatekava kuvamiseks.
Pealkirjaloendi kuvamiseks.
BACK/
Eelmisele kuvale naasmiseks.

HOME
Teleri kodumenüü kuvamiseks.
DISCOVER
Sisuriba kuvamine sisu otsimiseks.
Võite käivitada ka sisuriba, libistades oma
sõrme mööda menüüd DISCOVER
puuteplaadiga kaugjuhtimispuldil alla.
////
(Elemendi valimine/
kinnitamine)
  +/– (Helitugevus)
Helitugevuse reguleerimiseks.
(Hüppamine)
Kahe kanali või sisendi vahel tagasi- ja
edasihüppamiseks. Teler lülitub praeguse
kanali või sisendi ja viimati valitud kanali või
sisendi vahel.
 (Vaigistamine)
Heli vaigistamiseks. Heli taastamiseks
vajutage uuesti.
PROG +/–//
Telerirežiimis: Kanali valimiseks.
Tekstirežiimis: Järgmise () või eelmise ()
lehe valimiseks.
10EE
(Mikrofon)
Häälfunktsioonide kasutamine. (näiteks
hääle abil erineva sisu otsimine.)
 Puuteplaat
Teleri juhtimine puuteplaadilt.

(NFC)
Puudutage seadme (näiteks mõni Xperia
mudel) ühe-puutega
peegeldamisfunktsiooni ja seadme
ekraanikuva kuvatakse telerile.
*1 Kaugjuhtimispuldi nuppude asukoht, saadavus ja
funktsioonid võivad olenevalt riigist / piirkonnast /
teleri mudelist erineda.
*2 Funktsioon HDD REC tuleb saadavale 2015. aasta
jooksul. Te saate funktsiooni HDD REC automaatselt
koos uue tarkvaraversiooniga.
Veenduge, et teie teler on internetiga ühendatud.
Võrguühenduse puudumise korral saate tarkvara alla
laadida Sony klienditoe veebisaidilt, kasutades
arvutit. Kui soovite üksikasjalikku teavet tarkvara
värskendamise kohta, külastage Sony klienditoe
veebisaiti. Täpse väljalaskekuupäevaga kursis
olemiseks registreerige end aadressil
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
kasutamine
Puuteplaadiga kaugjuhtimispulti saab kasutada
alles pärast teleriga paaristamist.
Paaristamiseks järgige ekraanile kuvatud
suuniseid.
Sidumisekraani saab kuvada, kui vajutate teleril
viie sekundi vältel nuppu  või valite suvandid
[Seaded] - [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi
seaded] - [Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
sidumine].
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv)
Lauapealset alust on võimalik reguleerida
servalt keskmisesse asendisse vastavalt
alltoodud suunistele.
EE
LV
Puuteplaadiga kaugjuhtimispuldi
juhendi/õppevideo käivitamine
1
Vajutage nuppu HOME.
LT
Keskmine asend
Märkused
• Selleks paigaldamiseks on tarvis kahte või enamat
inimest.
• Olge ettevaatlik, et teie sõrm paigaldamise ajal
kuhugi vahele ei jääks.
1
HR
SI
KZ
SR
2
Valige [Seaded] - [Puuteplaadiga
kaugjuht. puldi seaded] - [Tutvustuse/
juhendi alustamine].
Paks pehmendus
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
11EE
2
KD-55X9305C
*1
*2
*1 Kaabliklambri asukoht, kui lauapealne alus on
kinnitatud keskmisesse asendisse.
*2 Kaablikinnituse asukoht, kui lauapealne alus on
kinnitatud külgmises asendis.
Märkused
• Selleks paigaldamiseks on tarvis kahte või enamat
inimest.
• Veenduge, et teleri ees ei oleks esemeid.
3D Synci saatja
Infrapunaandur
Kaablite kokkuköitmine
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
12EE
Märkused
• Kaabliklambri eemaldamiseks teleri küljest vajutage
klambri ülemisele osale 1, ja seejärel avage klamber
2 joonisel näidatud viisil.
Satelliidi ühendamine
Teiste seadmete ühendamine
Ühenduste kohta lisateabe saamiseks vt Spikrit.
Märkused
Maapealse/kaabli- ja satelliitsignaali ühendus.
 t  : ühendamise sammud
KD-75X9405C/55X9305C
• Teleriga ühendatud sisendseadme valimiseks
vajutage .
Terminalikatte eemaldamine
Terminalikate kinnitati telerile tehases.
Enne kaablite ühendamist eemaldage
terminalikate.
EE
LV
KD-75X9405C/55X9305C
LT
HR
< 14 mm
SI
*
KZ
SR
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Märkused
• Pärast kõigi kaablite ühendamist kinnitage
terminalikate uuesti telerile.
13EE
Satelliitvastuvõtja ühendamine
KD-65X9305C
Ühendage teleriga, kasutades HDMI- või SCARTkaablit.
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
*
< 21 mm
< 14 mm
HDMI
< 14 mm
CATV
* Ühendage ainult juhul, kui kasutate
kaksiktuuneri režiimi.
14EE
SCART
MHL-seadme ühendamine
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
EE
LV
< 12 mm
< 21 mm
LT
HR
MHL seade
HDMI
SI
KZ
Kasutage
heakskiidetud MHL
kaablit, millel on MHLi
logo (pole komplektis)
SR
KD-65X9305C
SCART
MHL seade
Kasutage heakskiidetud
MHL kaablit, millel on
MHLi logo (pole
komplektis)
15EE
Teler laeb foto-/muusika-/videofailide
esitamise ajal ühendatud MHLi toega seadet.
Ühendatud MHLi toega seadme juhtimiseks
saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti.
Märkused
• [MHLi laadimine ooterežiimis] jaoks on valitud [Sees],
saate jätkata MHL-ühilduva seadme laadimist isegi
siis, kui teler on ooterežiimis.
• Kasutage 4K-nutitelefonile või -mobiilsideseadmetele
mõeldud MHL 3 kaablit, millel on MHLi logo.
16EE
Teleri paigaldamine seinale
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise
sammud.
Ainult mudel KD-65/55X9305C
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et lasete teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
EE
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
LV
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu
ohutusele.
LT
Toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see
suudab teleri kaalu kanda. Usaldage toote seinale paigaldamine kindlasti Sony edasimüüjatele või
litsentsitud alltöövõtjatele ja pöörake paigaldamise ajal piisavat tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta mis
tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450 (ei kuulu
komplekti) (KD-65/55X9305C).
HR
SI
KZ
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutussuuniseid ja paigaldusjuhendit.
SR
Märkused
• Pange eemaldatud kruvid kindlasse kohta, mis on eemal laste käeulatusest.
Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
17EE
1
Eemaldage teleri tagaküljel olevad kruvid.
KD-65X9305C
Standardkinnitus
Superõhuke (60) paigaldus
KD-55X9305C
2
Enne seinale paigaldamise kinnituse paigaldamist kinnitage teleri tagaküljele seinale
paigaldamise tarvik  (teleriga kaasas) (et seada see seinaga paralleelseks).
(v.a KD-65X9305C (Superõhuke (60) paigaldus))
Märkused
• Seinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni.
Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista
kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit.
• Kui kasutate elektrikruvikeerajat, seadke pöördemomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
18EE
Standardkinnitus, Õhuke paigaldus (KD-55X9305C)
EE
Seinale paigaldamise tarvik
 (teleriga kaasas)
LV
LT
Standard
kinnitus
Õhuke
paigaldus
(KD-55X9305C)
Superõhuke (60) paigaldus
(KD-65X9305C)
HR
SI
KZ
SR
Õhuke paigaldus (KD-55X9305C), Superõhuke (60) paigaldus (KD-65X9305C)
Märkused
• Üliõhukese kinnituse korral ei ole mõne liitmiku kasutamine teleri tagakü‘ljel võimalik.
19EE
Ainult mudel KD-75X9405C
Telerit saab kinnitada kohe karbist võttes seinale paigaldamise kinnitusele (pole komplektis).
Valmistage teler seinale paigaldamise kinnitusele ette enne kaablite ühendamist.
Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt lasta teleri seinale
paigaldamise teostada kvalifitseeritud asjatundjatel. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
• Järgige teie mudelile sobiva seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri
paigaldamine nõuab piisavat asjatundlikkust, eriti seina tugevuse määramiseks teleri raskuse
talumiseks.
• Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse
aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.
1
Eemaldage teleri tagaküljel olevad kruvid.
2
Enne seinale paigaldamise kinnituse paigaldamist kinnitage teleri tagaküljele seinale
paigaldamise tarvik  (teleriga kaasas) (et seada see seinaga paralleelseks).
Märkused
• Seinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni.
Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista
kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit.
• Kui kasutate elektrikruvikeerajat, seadke pöördemomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Seinale paigaldamise tarvik
 (teleriga kaasas)
20EE
Tõrkeotsing
Teleri tarkvara uuena hoidmiseks tuleb tarkvara
värskendamiseks laadida digitaalse
leviedastussüsteemi või interneti kaudu alla
uusim tarkvarateave. Tarkvara värskendamise
alustamiseks valige [Värskenda kohe]. Tarkvara
värskendamise ajal vilgub valge valgustuse LED.
Ärge lahutage tarkvara värskendamise ajal
vahelduvvoolu toitekaablit. Kui te peaksite nii
tegema, ei pruugi tarkvara värskendamine
täielikult lõppeda ja tulemuseks võib olla
tarkvara tõrge. Tarkvara värskendamine võib
kesta kuni 30 minutit. Kui te ei soovi tarkvara
automaatselt värskendada, vajutage HOME ja
valige [Spikker] t [Süsteemitarkvara
värskendamine] t [Automaatne tarkvara
hankimine] t [Väljas].
Kui te võtate teleri kontaktist välja ja panete
uuesti sisse, ei pruugi teler kohe sisse lülituda,
isegi kui te vajutate toitenuppu
kaugjuhtimispuldil või teleril, sest süsteemi
käivitamine võtab aega. Oodake umbes 10 kuni
20 sekundit, siis proovige uuesti.
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lugege
kokku, mitu korda see vilgub (intervalli aeg
on kolm sekundit).
Kui LED-tuli vilgub punaselt, lähtestage teler,
eemaldades toitejuhe kaheks minutiks, ning
seejärel lülitage teler sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ja
öelge, mitu korda Valgustuse LED punaselt
vilgub (intervall on kolm sekundit). Ühendage
toitejuhe lahti ja teavitage oma edasimüüjat või
Sony hoolduskeskust.
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
alltoodud tabelites toodud üksusi.
Võite vaadata ka spikri jaotist [Tõrkeotsing] või
teostada enesediagnostika, valides suvandid
[Spikker] t [Enesediagnostika].
Probleemi püsimisel laske kvalifitseeritud
hooldustehnikul oma teler üle vaadata.
Tõrked ja lahendused
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler toitejuhtmega ja vajutage teleril
või kaugjuhtimispuldil .
Mõnda programmi ei saa häälestada.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil
ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust
ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/
väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
EE
LV
LT
Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei
leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
HR
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet [Digitaalne
automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel]
asemel [Antenn].
SI
Kaugjuhtimispult ei tööta.
KZ
 Vahetage patareid.
Olete unustanud üksuse [Lapselukk] parooli.
 Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999
loetakse alati õigeks.)
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler
ei reageeri teleri või puldi nuppudele.
 Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe
minuti pärast tagasi.
21EE
SR
Teleril ei ole võimalik leida nuppude , CH+/–
,  +/–,  ja TV asukohta.
 Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt
jooniselt.
Tehnilised andmed
Süsteem
Teleri tagakülg
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Analoog: Sõltub teie riigi/piirkonna valikust:
B/G, D/K, L, I
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvi-videostandardid
Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (ainult video),
NTSC4.43 (ainult video)
Digitaalne: Vaadake spikrit.
Valgustuse LED põleb.
 Kui te ei soovi, et valgustuse LED põleb, saate
selle välja lülitada.
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige suvandid
[Seaded] t [Valgustuse LED] t [Väljas].
Kanalite vastuvõtt.
Analoog: UHF/VHF/Kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust
Digitaalne: UHF/VHF/Kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Satelliit: IF-sagedus 950–2150 MHz
Heliväljund
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Juhtmevaba tehnoloogia
Juhtmevaba marsruuteriga ei saa WPS (Wi-Fi
Protected Setup)-i kaudu ühendust luua.
 Kui kasutate WEP-turvet, valige [Lihtne] t [Wi-Fi]
t [Ühendage skaneer. loendi kaudu]. Seejärel
valige võrgu nimi (SSID), millega soovite
ühenduse luua.
Ei leia võrguseadistuses soovitud võrgu nime.
 Valige [[Käsitsi sisestamine]] ja vajutage
sisestada võrgu nimi.
, et
Protokoll IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Riigist/piirkonnast olenevalt ei pruugi
IEEE802.11ac olla saadaval.)
Bluetoothi versioon 4.1
Sisend-/väljundpesad
Antennisisend
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor IEC169-24, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
AV1
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
t AV2
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
22EE
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K-eraldusvõime tugi)
Video (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC-vormingud
*1 Ainult YCbCr 4:2:0 / 8 bit
*2 4096 × 2160p sisestamisel kuvatakse 3840 ×
2160p
Video (3D):
Kaadri pakkimine: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Üksteise kohal: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1, 48,
88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby
Digital ja DTS
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 4)
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
Muud
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Juhtmeta bassikõlar: SWF-BR100
MHL-kaabel: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktiivsed 3D-prillid: TDG-BT500A
EE
LV
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC - 40 ºC
LT
Töökeskkonna niiskus
10 % - 80 % suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
HR
MHL(HDMI IN 2)
Video (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
* 4096 × 2160p sisestamisel kuvatakse 3840 × 2160p
Video (3D):
Kaadri pakkimine: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Üksteise kohal: 1080p (50, 60 Hz), 1080p
(30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1, 48,
88,2, 96, 176,4 ja 192 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby
Digital ja DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT,
/ (mini-stereopesa)
Kõrvaklapid, heliväljund, bassikõlar
1,
2,
3 (HDD REC)*
USB-seadme port (
3 USB HDD seade RECfunktsioonile)
USB-port 1 ja 2 toetavad High Speed USB-d
(USB2.0).
USB-port 3 toetab Super Speed USB-d (USB3.0).
* Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
Toide ja muu
SI
Toitepinge
220–240 V vahelduvvool, 50 Hz
KZ
Energiatõhususe klass
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
SR
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KD-75X9405C: 75 tolli / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 tolli / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 tolli / 138,8 cm
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
režiimis [Ere]
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Keskmine aastane energiatarve*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Ooterežiimi energiatarve*2*3
0,50 W (32 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Väljundvõimsus
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAX
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAX
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, 1,5 A MAX
23EE
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
Äärmine asend:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Keskmine asend:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
ilma jalata
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Aluse laius (umbes)
Äärmine asend:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Keskmine asend:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Kaal (umbes)
jalaga
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
ilma jalata
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
2
* Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
*3 Voolutarve ooterežiimis suureneb, kui teler on
ühendatud võrku.
Märkused
• Eemaldage imitatsioonkaart pesast TV CAM
(tingimusliku juurdepääsu moodul) ainult CAM-i
kiipkaardi sisestamiseks.
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
• Selle teleri komplekti kuulub MHL 3.
24EE
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
eetri digitaalsignaale või kus teil on
juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja
H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele.
Palun küsige oma kohaliku edasimüüja
käest, kas saate oma elukohas DVB-T/
DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga
integreeritud kasutamiseks.
• Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma
teenuste eest tasu küsida või kohustada
teid nõustuma oma äritingimustega.
• See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus
tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete
maapealsete leviedastustega ja DVB-C
digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole
garanteeritud.
• Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi mõnedes riikides/piirkondades
saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi
mõnede teenusepakkujate puhul õigesti
töötada.
Teave kaubamärkide kohta
• Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote’i logo ja logotüüp ning logo
„Powered by Gracenote” on ettevõtte
Gracenote registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast ja Wi-Fi
Protected Setup on ettevõtte Wi-Fi Alliance
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL
Logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS, Inc. litsentsi alusel.
DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos
on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning DTS Digital Surround on
sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune
kõnealuste märkide kasutamine Sony
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja tootenimed
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See
teler ei ole mõeldud mootoriga antennide
juhtimiseks.
• TUXERA on ettevõtte Tuxera Inc.
registreeritud kaubamärk Ameerika
Ühendriikides ja muudes riikides.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident logo on
ettevõtte USB Implementers Forum, Inc.
registreeritud kaubamärk.
• N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
USAs ja teistes riikides.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
25EE
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīmes
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Daļas un vadīklas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vadīklas un indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ievades un izvades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . 10
Tālvadības pults daļu apraksts . . . . . . . . . . 10
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
ievada/apmācības palaišana . . . . . . . . . . . 12
Galda statīva piestiprināšana
(viens no veidiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MHL ierīces pievienošana . . . . . . . . . . . . 14
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . 18
Tikai modelim KD-65/55X9305C . . . . . . . . . 18
Tikai modelim KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . 21
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu “Drošības
informācija” (3. lpp).
• Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un
ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/mēnesis)
un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas
servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.
Paziņojums par bezvadu
signālu
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī
ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī valstīs, kuras neietilpst ES
sastāvā.
2LV
Transportēšana
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Uzstādīšana/iestatīšana
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs
cilvēki.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
KD-75X9405C
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Uzstādīšana
• Lai izvairītos no paslīdēšanas un traumām, izpakojot televizoru
nestājieties uz televizora aizsargiepakojuma.
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu, kā arī televizora
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, saspiest vai
apgāzt.
• Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz
āru no televizora statīva (neietilpst komplektā).
Ja galda statīvs izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors
var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora
bojājumus.
EE
LV
KD-65/55X9305C
LT
HR
SI
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
Ventilācija
• Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
Kronšteins montāžai pie sienas
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves
jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no kronšteina montāžai
pie sienas pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Skrūve (M6)
Kronšteins montāžai pie
sienas
3LV
KZ
SR
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Siena
Siena
Vide:
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru
nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar
šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Nenovietojiet televizoru mitrā vai
putekļainā vietā vai telpā, kurā ir eļļaini
dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju
tuvumā). Rezultātā iespējama
aizdegšanās, elektriskie triecieni vai
deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakļauts īpaši
augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora
vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var
pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai
televizors var sākt darboties kļūdaini.
Strāvas padeves vads
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220-240 V AC strāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
Piezīmes
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas:
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
• Lai attēlu kvalitāte būt labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
4LV
Situācija:
• Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir
noņemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru
izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā
atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
• Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos
gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai
bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam
ietriecoties televizorā.
Bojātas sastāvdaļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā
pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.
Kad televizors netiek izmantots
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt
nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD ekrāna temperatūru
Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
• Dažiem cilvēkiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu
norises laikā var rasties nepatīkamas izjūtas (piemēram, redzes
vājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem
skatītājiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu norises laikā
regulāri atpūsties. Nepieciešamais pārtraukuma laiks atkarīgs
no katra cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašam jāizlemj,
kas būtu vispiemērotākais. Ja jūtaties slikti, vajadzētu pārtraukt
3D video attēlu skatīšanos vai 3D spēļu spēlēšanu, līdz
diskomforta sajūta beidzas, un jākonsultējas ar ārstu, ja rodas
šāda nepieciešamība. Lai iegūtu jaunāko informāciju, skatiet arī
(i) jebkuras citas ierīces, ko izmantojat kopā ar šo televizoru,
detalizētu rokasgrāmatu un (ii) mūsu mājas lapu
(www.sony.eu/support). Mazu bērnu (it īpaši vecumā līdz
sešiem gadiem) redze joprojām attīstās. Konsultējieties ar savu
ārstu (piemēram, pediatru vai acu ārstu), pirms atļaujat maziem
bērniem skatīties 3D video attēlus vai spēlēt 3D spēles.
Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus bērnus, lai
pārliecinātos, ka tie ievēro augstāk minētos norādījumus.
• Neizmantojiet, neglabājiet un neatstājiet 3D brilles vietās, kur ir
augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai uzkarsušās
mašīnās.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai
LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Neobligātie piederumi
• Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā
starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
• Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma
signāla kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
EE
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
LV
Ierīces bezvadu funkcija
• Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
LT
HR
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus,
tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna
virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet
lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda
statīva.
5LV
SI
KZ
SR
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
6LV
Daļas un vadīklas
Vadīklas un indikatori
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
 Tālvadības pults sensors*1 / gaismas
sensors*1 / apgaismojuma LED / 3D
sinhronizācijas raidītājs*1
Apgaismojuma LED iedegas vai mirgo
atbilstoši televizora stāvoklim.
• Balts
Kad tiek ieslēgts televizors / attēla
izslēgšanas režīmā / programmatūras
atjaunināšanas laikā utt.
• Ciāna
Kad tiek izveidots bezvadu savienojums ar
mobilo ierīci.
• Rozā*2
Ierakstīšanas režīms.
• Dzintara
Ir iestatīts taimeris.
  (Ievades atlase)
Attēlojiet un atlasiet ievades avotu.
 TV
Pārslēdziet uz TV kanālu vai ievadi no citām
lietojumprogrammām.
*1 Nenovietojiet sensora tuvumā priekšmetus.
*2 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
  (Jauda)
 CH +/- (Kanāls)
  +/- (Skaļums)
7LV
Ievades un izvades
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8LV
  LAN

 HDMI IN 1/3/4
 /
AV 1
• Izveidojiet savienojumu ar SCART kabeli.
Kad tiek pievienots analogais dekoderis,
TV uztvērējs raida uz dekoderi
skremblētus signālus un dekoderis pirms
signālu izvadīšanas tos atskremblē.
  AV 2,
Nosacītās piekļuves modulis (CAM)
• Nodrošina piekļuvi maksas televīzijas
pakalpojumiem. Detalizētu informāciju
skatiet CAM komplektācijā iekļautajā
norādījumu rokasgrāmatā.
• Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM
ligzdā. Tā jāievieto nosacītās piekļuves
modulī, ko nodrošinājis pilnvarotais
izplatītājs.
• Dažās valstīs/reģionos CAM netiek
atbalstīts. Informāciju lūdziet
pilnvarotajam izplatītājam.
• Ja pārslēdzaties uz digitālo programmu
pēc interneta video izmantošanas,
iespējams, tiks attēlots CAM ziņojums.

 HDMI IN 2/MHL
• Varat pieslēgt MHL (“Mobile Highdefinition Link”) ierīci, izmantojot augstas
izšķirtspējas MHL kabeli.
/ COMPONENT IN
• Kompozīta savienojumam:
Izmantojiet
/ COMPONENT IN*1 
AV 2 un  (L/R).
• Komponenta savienojumam:
Izmantojiet Y, PB, PR, un  (L/R).

• Pieslēdzot digitālu audio sistēmu, kas ir
saderīga ar audio atgriešanas kanāla
(“Audio Return Channel” — ARC)
tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 4. Pretējā
gadījumā jāizveido papildu savienojums
ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
(USB 1/2),
REC))*2*3

(Satelīta ieeja)
LV
Izveidojiet savienojumu ar satelītantenu.
  (RF ievade)
LT
Izveidojiet savienojumu ar kabeli vai antenu.
HR
*1 Kad pievienojat mono iekārtu, pieslēdziet to pie L
(MONO) audio ligzdas.
*2 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
*3 HDD REC funkcija būs pieejama 2015. gadā. Jūs
saņemsiet HDD REC funkciju automātiski kā
programmatūras jauninājumu. Pārliecinieties, ka
televizors ir pieslēgts internetam. Ja nav pieslēguma
tīklam, būs iespējams lejupielādēt programmatūru
no “Sony” atbalsta tīmekļa vietnes, izmantojot
datoru. Plašāku informāciju par jaunināšanu skatiet
“Sony” atbalsta tīmekļa vietnē. Lai savlaicīgi saņemtu
informāciju par precīzu izlaišanas datumu, lūdzu,
abonējiet ziņas vietnē
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
(USB 3 (HDD
• Apjomīgas USB ierīces pieslēgšana var
traucēt citu tai blakus pieslēgto ierīču
darbību.
• Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce,
pieslēdziet to spraudnim USB 1.
 AUDIO OUT
EE
/
• Lai klausītos televizora skaņu, izmantojot
pieslēgtu iekārtu, nospiediet HOME.
Atlasiet [Iestatījumi] t [Skaņa] t
[Austiņu/audio izeja] un pēc tam atlasiet
vajadzīgo vienumu.
9LV
SI
KZ
SR
Tālvadības pults izmantošana
Tālvadības pults daļu apraksts
IS (infrasarkanā) tālvadības pults
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Levades atlase / Teksta
turēšana)
TV režīmā: Attēlojiet un atlasiet ievades
avotu.
Teksta režīmā: Turiet pašreizējo lapu.
FOOTBALL*1
Ieslēdziet vai izslēdziet interaktīvo futbola
režīmu (ja šī funkcija ir pieejama).
 Cipartaustiņi
SYNC MENU*1
EXIT
Attēlojiet BRAVIA Sync izvēlni.
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā vai izejiet no
izvēlnes. Ja ir pieejams interaktīvās
lietojumprogrammas pakalpojums,
nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.
 (Televizora gaidstāve)
Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru
(gaidstāves režīms).
DIGITAL/ANALOG
Pārslēdziet starp digitālo un analogo
režīmu.
TV/RADIO
Pārslēdziet starp TV vai RADIO apraidēm.
10LV
 (Teksts)
Attēlojiet teksta informāciju.
 Krāsainās pogas
Attiecīgajā brīdī izmantojiet atbilstošo
funkciju.
/
(Informācijas/Teksta
parādīšana)*1
 AUDIO
Mainiet patlaban skatītā raidījuma valodu.
Attēlojiet informāciju.
(Subtitru iestatīšana)
NETFLIX*1
Ieslēdziet vai izslēdziet subtitrus (ja šī
funkcija ir pieejama).
Piekļūstiet NETFLIX tiešsaistes
pakalpojumam.
(Platleņķa režīms)
HELP
Mainiet ekrāna formātu.
Attēlojiet palīdzības izvēlni.
 ACTION MENU
 //////
Attēlojiet kontekstuālo funkciju sarakstu.
Jūs to varat arī attēlot, tālvadības pultī ar
skārienpaliktni slidinot ar pirkstu uz leju no
ACTION MENU.
Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

DISCOVER
Attēlojiet satura joslu, lai meklētu saturu.
Jūs varat arī palaist satura joslu, tālvadības
pultī ar skārienpaliktni slidinot ar pirkstu uz
augšu no DISCOVER.
////
(Vienuma atlasīšana/
ievadīšana)
  +/– (Skaļums)
Pielāgojiet skaļumu.
(Pārlēkt)
Pārlēkt atpakaļ un uz priekšu starp diviem
kanāliem vai ievadēm. Televizorā mainās
pašreizējais kanāls vai ievade un pēdējais
atlasītais kanāls vai ievade.
LIST*1
(Mikrofons)
SI
KZ
 Skārienpaliktnis
Lietojiet televizoru, izmantojot
skārienpaliktni.

LT
HR
Lietojiet balss funkciju. (Piem., meklējiet
dažādu saturu ar balss palīdzību.)
HOME
Attēlojiet TV sākuma izvēlni.
LV
Attēlojiet nosaukumu sarakstu.
Attēlojiet digitālo programmu vedni.
BACK/
 REC*1*2
TITLE
Pārslēdziet uz TV kanālu vai ievadi no citām
lietojumprogrammām.
*1
EE
Ierakstiet pašreizējo raidījumu, izmantojot
USB HDD ierakstīšanas funkciju.
TV*1
GUIDE/
Izmantojiet multivides saturu televizorā un
pieslēgtajā ar BRAVIA Sync saderīgajā ierīcē.
SR
(NFC)
Pieskarieties ierīcei (piem., dažiem “Xperia”
modeļiem), kas atbilst atspoguļošanas
funkcijai ar vienu pieskārienu, un tās ekrāns
tiks attēlots televizorā.
*1 Tālvadības pults pogas atrašanās vieta, pieejamība
un funkcija var atšķirties atkarībā no jūsu valsts/
reģiona/ televizora modeļa.
*2 HDD REC funkcija būs pieejama 2015. gadā. Jūs
saņemsiet HDD REC funkciju automātiski kā
programmatūras jauninājumu. Pārliecinieties, ka
televizors ir pieslēgts internetam. Ja nav pieslēguma
tīklam, būs iespējams lejupielādēt programmatūru
no “Sony” atbalsta tīmekļa vietnes, izmantojot
datoru. Plašāku informāciju par jaunināšanu skatiet
“Sony” atbalsta tīmekļa vietnē. Lai savlaicīgi saņemtu
informāciju par precīzu izlaišanas datumu, lūdzu,
abonējiet ziņas vietnē
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
 (Skaņas izslēgšana)
Izslēdziet skaņu. Lai atjaunotu skaņu,
nospiediet vēlreiz.
PROG +/–//
TV režīmā: Atlasiet kanālu.
Teksta režīmā: Atlasiet nākamo () vai
iepriekšējo () lapu.
11LV
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
izmantošana
Tālvadības pulti ar skārienpaliktni var izmantot
tikai pēc tam, kad ir veikta tā savienošana pārī ar
televizoru.
Lai savienotu pārī, sekojiet norādēm pārī
savienošanas ekrānā.
Pārī savienošanas ekrānu var attēlot, piecas
sekundes turot nospiestu televizora pogu  vai
atlasot [Iestatījumi] – [Skārienpaliktņa tālvadības
pults iestatījumi] – [Savienojiet pārī tālvadības
pulti ar skārienpaliktni].
Tālvadības pults ar skārienpaliktni
ievada/apmācības palaišana
1
Nospiediet pogu HOME.
Galda statīva piestiprināšana
(viens no veidiem)
Rīkojoties saskaņā ar tālāk redzamajiem
norādījumiem, varat mainīt galda statīva
pozīciju, pārvietojot to no malas uz vidu.
Vidus pozīcija
Piezīmes
• Šīs ierīces montāžā jāiesaista divi vai vairāki cilvēki.
• Uzmanieties, lai instalācijas laikā nesaspiestu pirkstu.
1
2
Atlasiet [Iestatījumi] - [Skārienpaliktņa
tālvadības pults iestatījumi] [Sākt ievadu/apmācību].
Bieza starplika
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
12LV
2
Kabeļu satīšana
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
EE
LV
KD-55X9305C
LT
Piezīmes
HR
• Šīs ierīces montāžā jāiesaista divi vai vairāki cilvēki.
• Pārliecinieties, vai televizora priekšā nav priekšmetu.
SI
*1
*2
3D
sinhronizācijas
raidītāj
KZ
SR
IR sensors
*1 Kabeļu skavas atrašanās vieta, ja galda statīvs ir
piestiprināts vidējā pozīcijā.
*2 Kabeļa skavas atrašanās vieta, ja galda statīvs ir
piestiprināts malas pozīcijā.
Piezīmes
• Lai atvienotu kabeļa skavu no televizora, nospiediet
skavas augšējo daļu 1, pēc tam saspiediet 2, kā
parādīts attēlā.
13LV
Satelīta pieslēgšana
MHL ierīces pievienošana
Lai iegūtu plašāku informāciju par
savienojumiem, skatiet Palīdzības ceļvedi.
Savienojumi virszemes/kabeļa un satelīta
antenai.   : pievienošanas darbības
KD-75X9405C/55X9305C
Piezīmes
• Lai atlasītu ievades ierīci, kas savienota ar televizoru,
nospiediet .
Termināļa vāka atvienošana
Termināļa vāks televizoram ir piestiprināts
rūpnīcā. Pirms kabeļu savienošanas noņemiet
termināļa vāku.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Piezīmes
• Pēc visu kabeļu savienošanas piestipriniet termināļa
vāku atpakaļ pie televizora.
14LV
Satelītuztvērēja pieslēgšana
KD-65X9305C
Pieslēdziet televizoram ar HDMI vai SCART
kabeli.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
LV
LT
< 12 mm
HR
*
< 21 mm
< 14 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
CATV
SCART
* Pieslēdziet tikai tad, ja izvēlēts divkāršais
uztvērēja režīms.
15LV
MHL ierīces pievienošana
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
MHL ierīce
HDMI
Izmantojiet piemērotu
MHL KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
KD-65X9305C
SCART
MHL ierīce
Izmantojiet piemērotu
MHL KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
16LV
Televizors vienlaikus uzlādē ar MHL saderīgu
pievienotu ierīci un atskaņo foto/mūzikas/video
failus. Ar MHL saderīgas pievienotās ierīces
vadībai var izmantot televizora tālvadības pulti.
Piezīmes
• Ja iespēja [MHL uzlāde gaidstāves laikā] ir iestatīta uz
[Ieslēgts], ir iespējams turpināt ar MHL saderīgas
ierīces uzlādi, pat tad, ja televizors atrodas gaidstāves
režīmā.
• 4K viedtālruņu vai mobilo ierīču pievienošanai
izmantojiet piemērotu MHL 3 KABELI ar MHL logotipu.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
17LV
Televizora uzstādīšana pie sienas
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms
televizora uzstādīšanas pie sienas.
Tikai modelim KD-65/55X9305C
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt
Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir
pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony
izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību
drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apstrādes vai
uzstādīšanas gaitā.
Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (nav
komplektā) (KD-65/55X9305C).
Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta
ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Piezīmes
• Noņemtās skrūves noteikti glabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.
Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18LV
1
Izskrūvējiet skrūves televizora mugurpusē.
KD-65X9305C
Standarta stiprinājums
Īpaši plānais (60) stiprinājums
EE
LV
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Pirms uzstādāt kronšteinu montāžai pie sienas, piestipriniet televizora aizmugurei pie
sienas piemontējamu stiprinājumu  (iekļauts televizora komplektācijā) (lai tas būtu
paralēli sienai).
(izņemot modeli KD-65X9305C (Īpaši plānais (60) stiprinājums))
Piezīmes
• Pievienojot televizoram kronšteinu montāžai pie sienas, pārbaudiet, vai tas ir cieši piestiprināts.
Lai uzstādītu pie sienas piemontējamu stiprinājumu, izmantojiet vienīgi skrūvgriezi ar plakanu galu. Citu darbarīku
izmantojot, iespējams izraisīt pārmērīgu griezes momentu pie sienas piemontējamam stiprinājumam un radīt
kaitējumu televizoram.
• Ja izmantojat elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu apmēram 1,5 N∙m {15 kgf∙cm}.
19LV
Standarta stiprinājums, Slaikais stiprinājums (KD-55X9305C)
Pie sienas piemontējams stiprinājums 
(iekļauts televizora komplektācijā)
Standarta
stiprinājums
Slaikais
stiprinājums
(KD-55X9305C)
Īpaši plānais (60)
stiprinājums (KD-65X9305C)
Slaikais stiprinājums (KD-55X9305C), Īpaši plānais (60) stiprinājums (KD-65X9305C)
Piezīmes
• Ja izmanto “Super Slim” uzstādīšanas metodi, nevarēs lietot dažus termināļus televizora aizmugurē.
20LV
Tikai modelim KD-75X9405C
Jūsu televizors var tikt uzstādīts uz kronšteina montāžai pie sienas (nav iekļauts) tādā veidā,
kādā tas ir iepakots kastē.
Sagatavojiet televizoru kronšteinam montāžai pie sienas pirms vadu pieslēgšanas.
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos “Sony” stingri iesaka televizora uzstādīšanai pie
sienas pieaicināt kvalificētus speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.
• Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu
modelim. Šī televizora uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, it īpaši posmā, kad
jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga televizora svara slodzei.
• Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs
vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.
1
EE
LV
Izskrūvējiet skrūves televizora mugurpusē.
LT
HR
SI
KZ
SR
2
Pirms uzstādāt kronšteinu montāžai pie sienas, piestipriniet televizora aizmugurei pie
sienas piemontējamu stiprinājumu  (iekļauts televizora komplektācijā) (lai tas būtu
paralēli sienai).
Piezīmes
• Pievienojot televizoram kronšteinu montāžai pie sienas, pārbaudiet, vai tas ir cieši piestiprināts.
Lai uzstādītu pie sienas piemontējamu stiprinājumu, izmantojiet vienīgi skrūvgriezi ar plakanu galu. Citu darbarīku
izmantojot, iespējams izraisīt pārmērīgu griezes momentu pie sienas piemontējamam stiprinājumam un radīt
kaitējumu televizoram.
• Ja izmantojat elektrisko skrūvgriezi, iestatiet griezes momentu apmēram 1,5 N∙m {15 kgf∙cm}.
Pie sienas piemontējams stiprinājums
 (iekļauts televizora komplektācijā)
21LV
Traucējummeklēšana
Lai nodrošinātu televizora programmatūras
jaunāko versiju, jālejupielādē jaunākā
informācija par programmatūru ar digitālās
pārraides sistēmas palīdzību vai internetu un
programmatūra jāatjaunina. Atlasiet [Atjaunināt
tūlīt], lai sāktu programmatūras atjaunināšanu.
Programmatūras atjaunināšanas laikā
apgaismojuma gaismas diode mirgo baltā
krāsā. Programmatūras atjaunināšanas laikā
neatvienojiet maiņstrāvas barošanas vadu. Ja
atvienosiet, programmatūras atjaunināšana var
nebeigties pilnīgi un tas var izraisīt
programmatūras disfunkciju. Programmas
atjaunināšana var ilgt līdz 30 minūtēm. Ja
nevēlaties, lai programmas atjaunināšana
notiek automātiski, nospiediet HOME un atlasiet
[Palīdzība] t [Sistēmas programmatūras
atjauninājums] t [Aut. programmatūras
lejupielāde] t [Izslēgts].
Kad atvienojat televizoru no kontaktligzdas un
atkārtoti to pievienojat, televizors var
neieslēgties kādu brīdi, pat ja nospiežat jaudas
pogu uz tālvadības pults vai televizora, jo ir
vajadzīgs brīdis, kamēr sistēma inicializējas.
Pagaidiet apmēram 10 līdz 20 sekundes un tad
turpiniet darbību.
Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
saskaitiet, cik reizes tā mirgo (mirgošanas
intervāls ir trīs sekundes).
Ja LED indikators mirgo sarkanā krāsā,
atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot strāvas apgādes vadu; pēc tam
ieslēdziet televizoru.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar
savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru un
paziņojiet viņiem, cik reižu apgaismojuma LED
mirgoja sarkanā krāsā (intervāla laiks ir trīs
sekundes). Atvienojiet barošanas vadu un
sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa
centru.
Ja apgaismojuma LED nemirgo, pārbaudiet
tabulās turpmāk norādīto informāciju.
Varat arī skatīt informāciju Palīdzības ceļveža
sadaļā [Traucējummeklēšana] vai veikt
pašdiagnostiku, atlasot [Palīdzība] t
[Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas
novērst, televizors jāpārbauda kvalificētiem
apkopes darbiniekiem.
22LV
Problēmas un risinājumi
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pieslēdziet televizoru strāvas padeves
kontaktligzdai un nospiediet  televizorā vai uz
tālvadības pults.
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums
vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet
kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet
televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties
ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi
(programmas).
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas
konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā
noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis].
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet baterijas.
Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole.
 Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek
pieņemts vienmēr).
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs
ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora
vai tālvadības pults pogu nospiešanu.
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas barošanu; pēc tam
pievienojiet to atpakaļ.
Poga , CH+/–,  +/–,  un TV nav
atrodama uz televizora.
 Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk
redzamajā attēlā.
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
Televizora
aizmugure
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala:
B/G, D/K, L, I
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelīts: DVB-S/DVB-S2
EE
LV
Krāsu/video sistēma
Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tikai video),
NTSC4.43 (tikai video)
Digitālā sistēma: skatiet Palīdzības ceļvedi.
Ir ieslēgta apgaismojuma LED.
LT
HR
Kanālu pārklājums
 Ja nevēlaties, lai būtu ieslēgta apgaismojuma
LED, varat to izslēgt.
Nospiediet HOME, tad atlasiet [Iestatījumi] t
[Apgaismojuma LED] t [Izslēgts].
Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Satelīts: IF frekvence 950–2150 MHz
SI
KZ
Skaņas izvade
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac var nebūt pieejams atkarībā no
valsts/reģiona.)
“Bluetooth” versija 4.1
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu
maršrutētāju, izmantojot WPS (Wi-Fi
Protected Setup).
Ievades/izvades ligzdas
 Ja izmantojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t
Antenas kabelis
[Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl.sarakstu].
Pēc tam atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru
vēlaties izveidot savienojumu.
Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā
tīkla nosaukumu.
 Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet
ievadītu tīkla nosaukumu.
, lai
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms.
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/19 V un 22 KHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
/
AV1
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
t AV2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
23LV
SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (atbalsta 4K izšķirtspēju)
Video (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Datora formāti
*1 YCbCr 4:2:0 / tikai 8 biti
*2 Tiek attēlots 3840 × 2160p., kad ievade ir 4096 ×
2160p.
Video (3D):
Kadra apvienošana: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby
Digital” un “DTS”
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 4)
Video (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
* Tiek attēlots 3840 × 2160p., kad ievade ir 4096 ×
2160p.
Video (3D):
Kadra apvienošana: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1. kanālu lineārais PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 un 192 kHz, 16, 20 un 24 biti, “Dolby
Digital” un “DTS”
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”, “DTS”)
/ (stereo mini spraudnis)
Austiņas, audio izeja, zemo frekvenču akustiskā
sistēma
1,
2,
3 (HDD REC)*
USB ierīces pieslēgvieta (
3 USB HDD ierīce
REC funkcijai).
1. un 2. USB pieslēgvieta atbalsta ātras darbības
(“High Speed”) USB (USB2.0).
3. USB pieslēgvieta atbalsta īpaši ātras darbības
(“Super Speed”) USB (USB3.0).
* Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
24LV
Citi
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma:
SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktīvās 3D brilles: TDG-BT500A
Ekspluatācijas temperatūra
0 ºC – 40 ºC
MHL (HDMI IN 2)
AUDIO OUT,
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta).
Ekspluatācijas mitrums
10 % - 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)
Enerģija un citi parametri
Energopadeves prasības
220 – 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KD-75X9405C: 75 collas / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 collas / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 collas / 138,8 cm
Elektroenerģij as patēriņš
[Standarta] režīmā
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
[Spilgts] režīmā
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*2*3
0,50 W (32 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA maks.
USB 3: 5 V,
, 900 mA maks.
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, 1,5 A Maks.
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
ar galda statīvu
Malas pozīcija:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Vidējā pozīcija:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
bez galda statīva
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Statīva platums (apm.)
Malas pozīcija:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Vidējā pozīcija:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Svars (apm.)
ar galda statīvu
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
bez galda statīva
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
2
* Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
*3 Ja televizors ir pieslēgts tīklam, gaidstāves laikā
elektroenerģijas patēriņš palielinās.
Piezīmes
• Izņemiet neīsto karti no televizora nosacītās piekļuves
moduļa (CAM) ligzdas tikai tad, ja ievietojat atbilstošu
viedkarti.
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Šajā televizorā tiek izmantota MHL 3 tehnoloģija.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai
apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/MPEG-4 AVC)
zemes apraides digitālie signāli vai kur ir
pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un
H.264/MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas
pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā
izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat
uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā
dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo
televizoru.
• Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu
piekrišanu pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem.
• Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un
DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta
saderība ar DVB-T/DVB-T2 digitālo zemes
apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
• Dažas digitālās televīzijas funkcijas var
nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos,
un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties
pareizi ar dažiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Informācija par preču zīmēm
• Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir
“HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote” logo un logotips, kā arī
“Powered by Gracenote” logotips ir
“Gracenote” ASV un/vai citās valstīs
reģistrētas preču zīmes vai “Gracenote”
preču zīmes.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
25LV
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast un Wi-Fi
Protected Setup ir Wi-Fi Alliance preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• “MHL”, “Mobile High-Definition Link” un
“MHL” logotips ir “MHL Licensing, LLC”
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS, Inc.” licenci.
“DTS”, Symbol, & “DTS” un Symbol kopā ir
reģistrētas preču zīmes, bet “DTS Digital
Surround” ir “DTS”, Inc. preču zīme. © DTS,
Inc. Visas tiesības paturētas.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• “Bluetooth”® vārdiskā preču zīme un
logotipi ir uzņēmuma “Bluetooth SIG, Inc.”
īpašums, un uzņēmumam “Sony
Corporation” ir atļauts lietot šo preču zīmi
un logotipus saskaņā ar iegūto licenci.
Citas preču zīmes un citi tirdzniecības
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
• DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis
televizors nav paredzēts motorizētu
antenu vadība.
• TUXERA ir “Tuxera Inc.” reģistrēta preču
zīme ASV un citās valstīs.
• “USB-IF SuperSpeed USB Trident” logotips
ir organizācijas “USB Implementers Forum”
reģistrēta preču zīme.
• “N Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un citās
valstīs.
26LV
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dalys ir valdikliai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Valdikliai ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Įvestys ir išvestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas. . . 10
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto naudojimas . . . . . . . . . . . . . 12
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto pristatymo / įvadinio
kurso paleidimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ant stalo pastatomo stovo prijungimas
(alternatyva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaip prijungti kitus įrenginius . . . . . . . . . 14
TV montavimas prie sienos. . . . . . . . . . . 18
Tik KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tik KD-75X9405C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 22
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių “Saugos
informacija” (3 psl.).
• Paleisties vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei iliustracijos
yra tik pavyzdžiai ir gali nuo faktinės gaminio išvaizdos skirtis.
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(metai / mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo / gaunamo
signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ deklaruoja, kad šis įrenginys
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos
nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
2LT
KD-75X9405C
Saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Kad išvengtumėte paslydimo ir galimo susižeidimo, išpakuojant
TV rinkinį neužlipkite ant televizorių apsaugančio maišo.
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite TV komplektą ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba TVnebūtų sugadintas.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištų iš už TV stovo (nepridėto). Jei ant stalo pastatomas
stovas išsikiš iš už TV stovo, TV komplektas gali pavirsti, nukristi
ir sugesti arba sužaloti.
EE
KD-65/55X9305C
LV
LT
HR
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
SI
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
Sumontuotas ant sienos
30 cm
10 cm
10 cm
• Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta
paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm - 12 mm
Sraigtas (M6)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
3LT
KZ
SR
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
Siena
Situacija:
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220–240 V kintamąja elektros srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
4LT
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui,
nesinaudokite su gamintojo nerekomenduojamais priedais.
Atjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos
metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų
į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros
smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia
tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD ekranon temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
• Žiūrėdami 3D vaizdus arba žaisdami stereoskopinius 3D
žaidimus, kai kurie žmonės gali patirti diskomforto jausmą (akių
įsitempimą, nuovargį ar pykinimą). Visiems žiūrovams „Sony“
rekomenduoja daryti reguliarias pertraukas žiūrint 3D vaizdus
arba žaidžiant stereoskopinius 3D žaidimus. Būtinų pertraukų
trukmė ir dažnumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jūs turite
patys nuspręsti, kas jums geriausia. Jei jaučiate diskomfortą,
nebežiūrėkite 3D vaizdų arba nebežaiskite stereoskopinių 3D
žaidimų, kol diskomforto jausmas praeis; jei manote, kad reikia,
pasitarkite su gydytoju. Taip pat turėtumėte peržiūrėti (i) bet
kokio su televizoriumi naudojamo kito prietaiso ar laikmenos
naudojimo instrukciją ir (ii) mūsų tinklalapį
(www.sony.eu/support), kuriame rasite naujausią informaciją.
Mažų vaikų rega (ypač jaunesnių nei šešerių metų) dar vystosi.
Pasitarkite su gydytoju (pvz., pediatru arba akių gydytoju) prieš
leisdami mažiems vaikams žiūrėti 3D vaizdus arba žaisti
stereoskopinius 3D žaidimus. Suaugusieji turi prižiūrėti mažus
vaikus, kad jie laikytųsi minėtų rekomendacijų.
• Nenaudokite, nelaikykite ir nepalikite 3D akinių vietose, kur yra
aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje ar nuo
saulės įkaitusiame automobilyje.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
EE
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
LV
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
LT
HR
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pulteliu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
5LT
SI
KZ
SR
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti
tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate
kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6LT
Dalys ir valdikliai
Valdikliai ir indikatoriai
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
 Nuotolinio valdymo jutiklis*1 / Šviesos
jutiklis*1 / Apšvietimo šviesos diodas /
„3D Sync“ siųstuvas*1
Apšvietimo šviesios diodas įsižiebia arba
mirksi priklausomai nuo TV būsenos.
• Baltas
Įjungiant televizorių / vaizdų išjungimo
režimą / programinės įrangos naujinimą ir
pan.
• Žydras
Sujungiant su mobiliuoju įrenginiu
belaidžiu būdu.
• Rožinis*2
Įrašymo režimas.
• Geltonas
Nustatytas laikmatis.
 TV
Perjunkite TV kanalą ar įvestį iš kitų
įrenginių.
*1 Nieko nedėkite arti jutiklio.
*2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV
modeliuose.
  (Maitinimas)
 CH +/- (Kanalas)
  +/- (Garsumas)
  (Įvesties pasirinkimas)
Įjunkite ir pasirinkite įvesties šaltinį.
7LT
Įvestys ir išvestys
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8LT
  LAN

 AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 /
AV 1
• Prijunkite SCART kabeliu. Kai prijungiate
analoginį dekoderį, TV derintuvas siunčia į
dekoderį užšifruotus signalus, o dekoderis
juos iššifruoja prieš išsiųsdamas.
  AV 2,


 HDMI IN 1/3/4
• Jei norite prijungti skaitmeninę garso
sistemą, suderinamą su garso grįžties
kanalo (ARC) technologija, naudokite lizdą
HDMI IN 4. Kitaip bus būtina papildoma
jungtis su DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
/ COMPONENT IN
• Jei norite užmegzti kompozicinį ryšį:
Naudokite įvestis  AV 2 ir  (L/R),
esančias skyriuje
/ COMPONENT
IN*1.
• Jei norite užmegzti komponentų ryšį:
Naudokite įvestis Y, PB, PR, ir  (L/R).
CAM (sąlyginės prieigos modulis)
• Leidžia pasiekti mokamas TV paslaugas.
Išsamios informacijos ieškokite prie CAM
pridėtame instrukcijų vadove.
• Išmaniosios kortelės nekiškite tiesiai į TV
CAM lizdą. Ji turi būti įtaisyta į įgalioto
pardavėjo tiekiamą sąlyginės prieigos
modulį.
• CAM nepalaikomas kai kuriose šalyse /
regionuose. Tikslesnę informaciją gali
suteikti įgaliotas pardavėjas.
• Kai po internetinio vaizdo įrašo
perjungiate skaitmeninę programą, gali
būti parodytas CAM pranešimas.
(USB 1/2),
REC))*2*3
(USB 3 (HDD
• Prijungtas stambus USB įrenginys gali
trukdyti kitiems prijungtiems įrenginiams.
• Jei norite prijungti stambų USB įrenginį,
junkite jį į lizdą USB 1.
/
• Norėdami klausytis TV garso per prijungtą
įrangą, paspauskite HOME. Pasirinkite
[Nustatymai] t [Garsas] t [Ausinių /
garso išvestis] ir pasirinkite norimą
elementą.
LV
 HDMI IN 2/MHL
• MHL (Mobile High-definition Link) įrenginį
galite prijungti HD kokybės MHL kabeliu.

EE
(Palydovinė įvestis)
LT
HR
Prijunkite palydovinę anteną.
  (RD įvestis)
SI
Prijunkite kabelį ar anteną.
*1 Jei norite prijungti monofoninę įrangą, junkite prie L
(MONO) garso lizdo.
*2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV
modeliuose.
*3 Funkcija HDD REC bus galima 2015 m. vidurio.
Funkciją HDD REC gausite automatiškai kaip
programinės įrangos naujinį. Įsitikinkite, kad jūsų TV
prijungtas prie interneto. Jei neturite tinklo ryšio,
programinę įrangą galėsite atsisiųsti kompiuteriu iš
Sony pagalbos svetainės. Išsamios informacijos, kaip
naujovinti, gausite apsilankę Sony pagalbos
svetainėje. Kad būtumėte informuoti apie tikslią
išleidimo datą, užsiregistruokite adresu
http://www.sony.eu/support/
2015tvnetworkupdate.
9LT
KZ
SR
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašas
IR (infraraudonųjų spindulių)
nuotolinio valdymo pultas
Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultas
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Įvesties pasirinkimas / Teksto
sustabdymas)
TV režimu: Įjunkite ir pasirinkite įvesties
šaltinį.
Teksto režimu: Sustabdykite esamą puslapį.
FOOTBALL*1
Įjunkite arba išjunkite tiesioginį futbolo
režimą (jei yra tokia funkcija).
 Skaitmenų mygtukai
SYNC MENU*1
EXIT
Atidarykite „BRAVIA Sync“ meniu.
Įjunkite arba išjunkite TV (parengties
režimu).
Grįžkite į ankstesnį ekraną arba išeikite iš
meniu. Kai yra prieinama interaktyvios
taikomosios programos paslauga,
paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte
paslaugą.
DIGITAL/ANALOG
 (Tekstas)
Perjunkite tarp skaitmeninio ir analoginio
režimų.
Atidarykite tekstinę informaciją.
 (TV parengtis)
TV/RADIO
Perjunkite tarp TV ar RADIO transliacijų.
 Spalvoti mygtukai
Įvykdykite tuo metu atitinkamą funkciją.
/
(Informacija / Teksto rodymas)*1
Atidarykite informaciją.
10LT
NETFLIX*1
 AUDIO
Pasiekite „NETFLIX“ internetinę paslaugą.
Keiskite šiuo metu žiūrimos programos
kalbą.
HELP
(Subtitrų nustatymai)
Atidarykite žinyno meniu.
Įjunkite arba išjunkite subtitrus (jei yra tokia
funkcija).
 ACTION MENU
Atidarykite kontekstinių funkcijų sąrašą.
Jį taip pat galite atidaryti slinkdami pirštu per
ACTION MENU jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pulte.
TV*1
(Plačiaekranis režimas)
Keiskite ekrano formatą.
Valdykite laikmenų turinį TV ir prijungtame
su „BRAVIA Sync“ suderintame įrenginyje.
Perjunkite TV kanalą ar įvestį iš kitų
įrenginių.
GUIDE/
EE
 //////
LV
 REC*1*2
*1
Įrašykite dabartinę programą, naudodamiesi
USB HDD įrašymo funkcija.
LT
Atidarykite skaitmeninį programų gidą.
BACK/
TITLE LIST*1
HR
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
Atidarykite pavadinimų sąrašą.

HOME
Atidarykite TV pagrindinį meniu.
SI
(Mikrofonas)
Naudokite balso funkciją (t. y. įvairaus turinio
ieškokite balsu).
DISCOVER
Iškvieskite turinio juostą, kad galėtumėte
ieškoti turinio.
Taip pat galite paleisti turinio juostą
slinkdami pirštu per DISCOVER jutiklinės
planšetės nuotolinio valdymo pulte.
////
įvedimas)
(Elemento pasirinkimas /
  +/– (Garsumas)
Sureguliuokite garsumą.
(Peršokti)
Peršokite pirmyn ar atgal tarp dviejų kanalų
arba įvesčių. TV kaitalios tarp dabartinio
kanalo arba įvesties ir paskutinio pasirinkto
kanalo arba įvesties.
 (Nutildymas)
Nutildykite garsą. Norėdami atkurti garsą,
paspauskite mygtuką dar kartą.
 Jutiklinė planšetė
SR
Valdykite TV jutikline planšete.

KZ
(NFC)
Palieskite įrenginį (pvz., kai kurių modelių
„Xperia“), palaikantį veidrodinio atspindžio
kūrimo vienu palietimu funkciją, ir jo ekranas
bus rodomas televizoriuje.
*1 Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, jų vieta ir
funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų šalies /
regiono / TV modelio.
*2 Funkcija HDD REC bus galima 2015 m. vidurio.
Funkciją HDD REC gausite automatiškai kaip
programinės įrangos naujinį. Įsitikinkite, kad jūsų TV
prijungtas prie interneto. Jei neturite tinklo ryšio,
programinę įrangą galėsite atsisiųsti kompiuteriu iš
Sony pagalbos svetainės. Išsamios informacijos, kaip
naujovinti, gausite apsilankę Sony pagalbos
svetainėje. Kad būtumėte informuoti apie tikslią
išleidimo datą, užsiregistruokite adresu
http://www.sony.eu/support/
2015tvnetworkupdate.
PROG +/–//
TV režimu: Pasirinkite kanalą.
Teksto režimu: Pasirinkite kitą () arba
ankstesnį () puslapį.
11LT
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto naudojimas
Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą
galima naudoti tik susietą su TV.
Norėdami susieti, vadovaukitės susiejimo
ekrane rodomomis instrukcijomis.
Susiejimo ekraną galima atverti 5 sekundes
spaudžiant TV mygtuką  arba pasirinkus
[Nustatymai] - [Jutiklinės planšetės nuotolinio
vald. pulto nustatymai] - [Jut. planšetės nuot.
vald. pulto susiejimas].
Jutiklinės planšetės nuotolinio
valdymo pulto pristatymo / įvadinio
kurso paleidimas
1
Paspauskite HOME.
Ant stalo pastatomo stovo
prijungimas (alternatyva)
Ant stalo pastatomo stovo padėtį iš kraštinės į
vidurinę galite pakeisti vadovaudamiesi toliau
pateiktomis instrukcijomis.
Vidurinė padėtis
Pastabos
• Šiems montavimo darbams atlikti reikia dviejų ar
daugiau žmonių.
• Būkite atsargūs, kad montuodami neprisižnybtumėte
piršto.
1
2
Pasirinkite [Nustatymai] - [Jutiklinės
planšetės nuotolinio vald. pulto
nustatymai] - [Paleisti įvadinį kursą /
mokymo programą].
Stora pagalvėlė
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
12LT
2
KD-55X9305C
*1
*2
EE
LV
*1 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas vidurinėje padėtyje.
LT
*2 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas kraštinėje padėtyje.
Pastabos
• Šiems montavimo darbams atlikti reikia dviejų ar
daugiau žmonių.
• Pasirūpinkite, kad priešais TV nebūtų jokių objektų.
Pastabos
HR
• Norėdami nuimti kabelių apkabą nuo TV, paspauskite
apkabos viršų 1, o tada sužnybkite 2, kaip parodyta
paveiksle.
SI
KZ
„3D Sync“
siųstuvas
SR
IR spindulių jutiklis
Kaip surišti kabelius
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
13LT
Kaip prijungti palydovinę anteną
Kaip prijungti kitus įrenginius
Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite
žinyne.
Pastabos
Jungtys antžeminės / kabelinės ir palydovinės
televizijų kabeliams.
 t  : prijungimo veiksmai
KD-75X9405C/55X9305C
• Norėdami pasirinkti prie TV prijungtą įvesties įrenginį,
paspauskite .
Kaip nuimti kontaktų dangtelį
Kontaktų dangtelis prie TV pritvirtinamas
gamykloje.
Prieš prijungdami kabelius nuimkite kontaktų
dangtelį.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Pastabos
• Prijungę visus kabelius, TV kontaktų dangtelį uždėkite
į vietą.
14LT
Kaip prijungti palydovinės televizijos
priedėlį
KD-65X9305C
Prie TV prijunkite arba HDMI, arba SCART
kabeliu.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
LV
LT
HR
< 12 mm
*
< 14 mm
< 21 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
CATV
SCART
* Prijunkite tik tada, kai naudojate dviejų
imtuvų režimą.
15LT
Kaip prijungti MHL įrenginį
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
MHL įrenginys
HDMI
Naudokite patvirtintą
MHL kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
KD-65X9305C
SCART
MHL įrenginys
Naudokite patvirtintą
MHL kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
16LT
Leisdamas nuotraukas / muzikos / vaizdo įrašų
failus, TV tuo pačiu metu įkrauna su MHL
suderinamą prijungtą įrenginį. Norėdami valdyti
su MHL suderinamą prijungtą įrenginį, galite
naudotis TV nuotolinio valdymo pultu.
Pastabos
• Jei [MHL įkrovimas esant parengties režimui]
nustatytas kaip [Įjungtas], galite toliau krauti su MHL
suderinamą įrenginį netgi tada, kai TV veikia
parengties režimu.
• Su 4K išmaniaisiais telefonais ar mobiliaisiais
įrenginiais naudokite patvirtintą MHL 3 kabelį,
pažymėtą MHL logotipu.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
17LT
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Tik KD-65/55X9305C
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“ prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (nepridėtas)
(KD-65/55X9305C).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Pastabos
• Išsuktus sraigtus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18LT
1
Išsukite TV galinėje pusėje esančius sraigtus.
KD-65X9305C
Standartinis stovas
Itin glaudus (60) montavimas
EE
LV
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Prieš montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, TV galinėje pusėje pritvirtinkite (taip, kad
TV būtų lygiagretus su siena) prie sienos tvirtinamą įtaisą  (tiekiamas su TV).
(išskyrus KD-65X9305C (Itin glaudus (60) montavimas))
Pastabos
• Tvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite.
Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima
perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV.
• Jei naudositės elektriniu suktuvu, nustatykite maždaug 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} sukimo momentą.
19LT
Standartinis stovas, Plonas stovas (KD-55X9305C)
Prie sienos tvirtinamas įtaisas
 (tiekiamas su TV)
Standartinis
stovas
Plonas stovas
(KD-55X9305C)
Itin glaudus (60)
montavimas (KD-65X9305C)
Plonas stovas (KD-55X9305C), Itin glaudus (60) montavimas (KD-65X9305C)
Pastabos
• Ja izmanto “Super Slim” uzstādīšanas metodi, nevarēs lietot dažus termināļus televizora aizmugurē.
20LT
Tik KD-75X9405C
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį (parduodamas
atskirai). (Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus).
Pirmiausia paruoškite televizorių montavimui naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį, tik tada
sujunkite kabelius.
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad
TV tvirtinimo prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai. Nebandykite jo montuoti
patys.
• Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su jūsų modeliui tinkamu prie sienos tvirtinamu
laikikliu. Norint sumontuoti šį TV, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar
siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
• Nenaudojamus sraigtus ir ant stalo pastatomą stovą laikykite saugioje vietoje. Varžtus
laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1
EE
LV
LT
Išsukite TV galinėje pusėje esančius sraigtus.
HR
SI
KZ
SR
2
Prieš montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, TV galinėje pusėje pritvirtinkite (taip, kad
TV būtų lygiagretus su siena) prie sienos tvirtinamą įtaisą  (tiekiamas su TV).
Pastabos
• Tvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite.
Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima
perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV.
• Jei naudositės elektriniu suktuvu, nustatykite maždaug 1,5 N∙m {15 kgf∙cm} sukimo momentą.
Prie sienos tvirtinamas
įtaisas  (tiekiamas su TV)
21LT
Trikčių šalinimas
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
Kad jūsų TV programinė įranga nebūtų
pasenusi, būtina, naudojantis skaitmenine
transliavimo sistema arba internetu, atsisiųsti
naujausią programinės įrangos informaciją ir
atnaujinti programinę įrangą. Kad prasidėtų
programinės įrangos atnaujinimas, pasirinkite
[Atnaujint dabar]. Atnaujinant programinę
įrangą žybsi baltos spalvos apšvietimo šviesos
diodas. Kol atnaujinama programinė įranga,
neatjunkite KS maitinimo laido. Antraip
programinė įranga gali būti atnaujinta ne
visiškai ir dėl to gali veikti netinkamai.
Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki
30 minučių. Jei programinės įrangos nenorite
naujinti automatiškai, paspauskite HOME ir
pasirinkite [Žinynas] t [Sistemos program.
įrangos atnaujinimas] t [Autom. progr. įr.
parsiuntimas] t [Išjungta].
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie maitinimo tinklo ir paspauskite
Kai atjungiate TV nuo maitinimo tinklo ir vėl jį
prijungiate, TV gali nepavykti įjungti netgi
paspaudus nuotolinio valdymo pulto arba TV
maitinimo įjungimo mygtuką, nes sistemai
inicijuoti reikia laiko. Palaukite 10–20 sekundžių,
tada junkite dar kartą.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
Kai raudonai mirksi LED apšvietimas,
suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli
(intervalo trukmė – trys sekundės).
Jei apšvietimo šviesdiodis mirksi raudonai,
nustatykite televizorių iš naujo – dviem
minutėms atjunkite maitinimo laidą, paskui vėl
įjunkite televizorių.
Jei problema išlieka, kreipkitės į savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą,
nurodydami, kiek kartų raudonai žybsi LED
apšvietimas (pertraukos trukmė – trys
sekundės). Atjunkite maitinimo laidą ir
informuokite savo prekybos atstovą arba „Sony“
techninės priežiūros centrą.
Televizoriaus aplinka įšyla.
Kai LED apšvietimas nemirksi, patikrinkite
šiose lentelėse nurodytus elementus.
Taip pat galite žiūrėti Žinyno skyrių
[Trikčių šalinimas] arba atlikti savidiagnostiką,
pasirinkę [Žinynas] t [Savidiagnostika]. Jei
problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą
remonto meistrą.
22LT
TV arba nuotolinio valdymo pulto mygtuką .
Kai kurių programų nepavyksta suderinti.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo.
Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo
įjungimo / išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl
įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į
gauto palydovo transliacijos bendrovę.
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
 Pabandykite [Skaitmeninis automatinis
derinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj [Kabelis].
 Pakeiskite baterijas.
Pamiršote [Užraktas nuo vaikų] slaptažodį.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas
visada priimamas).
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas
arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
 Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem
minutėms atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl prijunkite.
Ant TV nerandate mygtukų , CH+/–,  +/–,
 ir TV.
 Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta
mygtukų ant TV vieta.
Galinė TV pusė
Šviečia apšvietimo šviesos diodas.
 Jei nenorite, kad apšvietimo šviesos diodas
šviestų, galite jį išjungti.
Paspauskite HOME, tada pasirinkite [Nustatymai]
t [LED apšvietimas] t [Išjungta].
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), Foninio
apšvietimo šviesos diodas
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės
pasirinkimo: B/G, D/K, L, I
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Palydovas: DVB-S/DVB-S2
Neįmanoma prisijungti prie belaidžio
kelvedžio per WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite [Lengvas]
t [Wi-Fi] t [Prisijungti pagal paieškos sąrašą].
Tada pasirinkite tinklo, prie kurio norite jungtis,
pavadinimą (SSID).
 Pasirinkite [[Rankinis įvedimas]] ir paspauskite
kad įvestumėte tinklo pavadinimą.
,
LV
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tik vaizdo
įvestis), NTSC4.43 (tik vaizdo įvestis)
Skaitmeninė: žr. Žinyną.
LT
HR
Kanalų aprėptis
Tinklo konfigūracijoje neįmanoma rasti
reikiamo tinklo pavadinimo.
EE
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai nuo
jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai
nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Palydovas: IF dažnis 950-2150 MHz
SI
KZ
Garso išvestis
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Belaidė technologija
Protokolas IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Kai kuriose šalyse / regionuose IEEE802.11ac gali
būti neprieinamas.)
„Bluetooth“ 4.1 versija
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
Paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
t AV2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
23LT
SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (palaikoma 4K skyra)
Vaizdas (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Kompiuterio formatai
*1 YCbCr 4:2:0 / tik 8 bitų
*2 3840 × 2160p rodoma, kai įvesta 4096 × 2160p
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 ir 192 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby
Digital“ ir DTS
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 4)
Vaizdas (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
* 3840 × 2160p rodoma, kai įvesta 4096 × 2160p
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 ir 192 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, „Dolby
Digital“ ir DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital“, „DTS“)
/ (stereofoninis mini lizdas)
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
1,
2,
Kita
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Subwoofer inalámbrico: SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktyvieji 3D akiniai: TDG-BT500A
Eksploatavimo temperatūra
0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
MHL (HDMI IN 2)
AUDIO OUT,
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
3 (HDD REC)*
USB įrenginio prievadas (
3 USB standžiojo
disko įrenginys funkcijai REC).
1 ir 2 USB prievadai palaiko didelės spartos USB
(USB 2.0).
3 USB prievadas palaiko „Super Speed“ USB (USB
3.0).
* Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV
modeliuose.
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
220–240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KD-75X9405C: 75 colių / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 colių / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 colių / 138,8 cm
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
[Ryškus] režimu
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Vidutinės metinės elektros energijos sąnaudos*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Naudojama galia parengties režimu*2*3
0,50 W (32 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontaliai × 2160 linijų (vertikaliai)
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
Nominali išvestis
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA Maks
USB 3: 5 V,
, 900 mA Maks
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, 1,5 A Maks.
24LT
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu stovu
Kraštinė padėtis:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Vidurinė padėtis:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Stovo plotis (apie)
Kraštinė padėtis:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Vidurinė padėtis:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Masė (apie)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
2
* Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
*3 Kai televizorius prijungtas prie tinklo, budėjimo
režimu energijos suvartojama daugiau.
Pastabos
• Iš TV CAM (sąlyginės prieigos modulio) angos
neišimkite fiktyvios kortelės, nebent norėtumėte įdėti
išmaniąją kortelę, įtaisytą CAM.
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies /
regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
• Šiame TV yra MHL 3.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės
televizijos paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje vietoje
galėsite priimti DVB-T/DVB-T2 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2 ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2 skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekės
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra„Dolby
Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
• „Gracenote“, „Gracenote eyeQ“, „Gracenote
VideoID“, „Gracenote Video Explore“,
„Gracenote logo“ ir logotipas bei logotipas
„Powered by Gracenote“ yra „Gracenote“
prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
(arba) kitose šalyse.
25LT
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“, „Miracast“ ir „Wi-Fi
Protected Setup“ yra „Wi-Fi Alliance“ prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
• MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir „MHL
Logo“ yra prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „MHL
Licensing, LLC“.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS, Inc.“ licenciją.
DTS, simbolis, DTS kartu su simboliu yra
registruotieji prekių ženklai, o „DTS Digital
Surround“ yra „DTS, Inc.“ prekių ženklas. ©
„DTS, Inc.“. Visos teisės saugomos.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja turėdama licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „TUXERA“ yra registruotasis „Tuxera Inc.“
prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.
• „USB-IF SuperSpeed USB Trident“ logotipas
yra „USB Implementers Forum, Inc.“
registruotasis prekių ženklas.
• „N Mark“ yra prekių ženklas arba
registruotasis prekių ženklas, priklausantis
„NFC Forum, Inc.“, Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
26LT
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dijelovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ulazi i izlazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . 10
Opisi dijelova daljinskog upravljača . . . . . . 10
Upotreba daljinskog upravljača s
dodirnom plohom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pokretanje Uvoda/Vodiča za dodirnu
plohu daljinskog upravljača s dodirnom
plohom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Priključivanje drugih uređaja. . . . . . . . . . 14
Postavljanje TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . 18
Samo KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samo KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Prije upotrebe TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodič za početak rada služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane
televizora ili paketa.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak
proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim
uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
2HR
Prijevoz
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Instalacija/Postavljanje
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
KD-75X9405C
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljanje
• Kako bi se izbjeglo proklizivanje i osobne ozljede, ne gazite po
zaštitnoj vreći TV prijemnika kad ga raspakirate.
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi
srušio i uzrokovao ozljede ili oštećenje TV-a.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporučeno). Ako postolje za stol strši
izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV
prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili
televizor oštetiti.
EE
HR
LT
KD-65/55X9305C
HR
SI
KZ
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Prozračivanje
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od
pričvrsne površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Vijak (M6)
Nosač za postavljanje na zid
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
3HR
SR
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Zid
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna
mjesta, u prostorije ispunjene uljnim
dimom ili parom (u blizinu kuhaćih
površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Zid
Situacija:
Zidna utičnica
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda:
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V AC.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Položaj:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne
koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač.
Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju
da televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel
 utikač ne sjeda u utičnicu
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD zaslona
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
4HR
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika
zagriju se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
• Neke osobe mogu osjetiti nelagodu (naprezanje očiju, zamor ili
mučninu) tijekom gledanja 3D videoslika ili tijekom reprodukcije
stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da gledatelji redovno
rade pauze dok gledaju 3D videoslike ili igraju steroskopske 3D
igre. Dužina i učestalost pauza ovisi o svakoj osobi. Sami
odlučite što vam najbolje odgovara. Ako osjećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D videoslike ili igrati stereoskopske 3D
igre dok nelagoda na prođe; obratite se liječniku ako to
smatrate potrebnim. Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja ili medija s ovim
televizorom i (ii) na našem web-mjestu
(www.sony.eu/support). Vid male djece (osobito mlađe od šest
godina) još je u razvoju. Obratite se liječniku (pedijatru ili
okulistu) prije nego što djetetu dopustite gledanje 3D videoslika
ili igranje stereoskopskih 3D igara. Odrasli moraju nadzirati
djecu kako bi bili sigurni da se ponašaju u skladu s preporukama
u nastavku.
• 3D naočale ne upotrebljavajte, ne ostavljajte i ne odlažite u
okruženju visoke temperature, primjerice, izložene na suncu ili u
automobilu koji stoji na suncu.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
EE
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
5HR
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
6HR
Dijelovi i kontrole
Kontrole i indikatori
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
 Senzor daljinskog upravljača*1 /
Svjetlosni senzor*1 / LED za osvjetljenje
/ 3D Sync odašiljač*1
LED osvjetljenje pali se ili trepti ovisno o
statusu TV prijemnika.
• Bijelo
Prilikom priključivanja TV uređaja/
isključivanja prikaza slika/ažuriranja
softvera itd.
• Cijan
Prilikom bežičnog povezivanja s mobilnim
uređajem.
• Ružičasto*2
Način snimanja.
• Jantar
Tajmer je postavljen.
  (Odabir ulaza)
Prikažite i odaberite ulazni izvor.
 TV
Prelazi se na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
*1 Ne stavljajte ništa u blizinu senzora.
*2 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
  (Napajanje)
 CH +/- (Kanal)
  +/- (Glasnoća)
7HR
Ulazi i izlazi
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8HR
  LAN

 HDMI IN 2/MHL
 /
AV 1
• Priključite s pomoću SCART kabela. Kada
priključite analogni dekoder, TV tuner šalje
mu šifrirani signal koji dekoder zatim
dešifrira prije prikazivanja.
  AV 2,
/
CA modul (Modul za uvjetovani
pristup)
• Omogućuje pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte priručnik
s uputama isporučen s CA modulom.
• Pametnu karticu ne umećite izravno u utor
CAM na TV prijemniku. U CA modul mora
je umetnuti ovlašteni distributer.
• CAM moduli nisu podržani u nekim
zemljama/regijama. Provjerite kod
ovlaštenog distributera.
• Poruka CAM može se prikazati kada se
prebacite na digitalni program nakon
gledanja internetskog videozapisa.

(USB 1/2),
REC))*2*3

(Ulaz za satelitski signal)
Priključite satelitsku antenu.
  (RF ulaz)
Priključite kabel ili antenu.
/ COMPONENT IN
• Za kompozitno priključivanje:
Koristite  AV 2 i,  (L/R) na
COMPONENT IN*1.
• Za komponentno priključivanje:
Koristite Y, PB, PR, i  (L/R).

• Možete priključiti svoj MHL (Mobile Highdefinition Link) uređaj s pomoću MHL
kabela HD kvalitete.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
*1 Kada priključujete mono opremu, priključite je u
audio priključak L (MONO).
*2 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
*3 Funkcija HDD REC bit će dostupna tijekom 2015.
Funkcija HDD REC pojavit će se automatski kao
ažuriranje softvera. Provjerite je li vaš TV povezan s
internetom. Ako nemate mrežnu vezu, softver ćete
moći preuzeti s web-mjesta podrške za Sony putem
računala. Detalje o ažuriranju potražite na webmjestu podrške za Sony. Da biste bili obaviješteni o
točnom datumu izlaska, pretplatite se na
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
(USB 3 (HDD
• Priključivanje velikog USB uređaja može
ometati druge priključene uređaje.
• Kada priključujete veliki USB uređaj,
priključite ga u priključak USB 1.
 AUDIO OUT
EE
/
• Za slušanje zvuka TV prijemnika putem
priključene opreme, pritisnite HOME.
Odaberite [Postavke] t [Zvuk] t
[Slušalice / audio izlaz] i zatim odaberite
željenu stavku.
 HDMI IN 1/3/4
• Ako priključujete digitalni audio sustav koji
je kompatibilan s tehnologijom Audio
Return Channel (ARC), upotrijebite HDMI
IN 4. Ako to nije moguće, potreban vam je
dodatni priključak za DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
9HR
Upotreba daljinskog upravljača
Opisi dijelova daljinskog upravljača
IC (infracrveni) daljinski
upravljač
Daljinski upravljač s dodirnom plohom
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Odabir ulaza/Zadržavanje
teksta)
U načinu rada TV prijemnika: Prikažite i
odaberite ulazni izvor.
U tekstualnom načinu rada: Zadržava se
trenutačna stranica.
SYNC MENU*1
FOOTBALL*1
Uključuje se ili isključuje način nogometa
uživo (kada je značajka dostupna).
 Tipke s brojevima
EXIT
 (Stanje mirovanja TV-a)
Vraćanje na prethodni zaslon ili izlaz iz
izbornika. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, ovdje pritisnite za
izlaz iz te usluge.
Uključite ili isključite TV prijemnik (način
mirovanja).
 (Tekst)
Prikazuje se izbornik BRAVIA Sync.
DIGITAL/ANALOG
Izmjenjuju se digitalni i analogni način rada.
TV/RADIO
Izmjenjuju se TV ili RADIO emitiranje.
10HR
Prikazuju se tekstualne informacije.
 Tipke u boji
Izvršavaju se odgovarajuće funkcije.
/
(Informacije/Otkrivanje teksta)*1
Prikazuju se tekstualne informacije.
NETFLIX*1
(Postavka titlova)
Pristupa se online usluzi »NETFLIX«.
Uključuje se ili isključuje titlove (kada je
značajka dostupna).
HELP
(Široki zaslon)
Prikazuje se izbornik pomoći.
 ACTION MENU
Prikazuje se popis kontekstualnih funkcija.
Mogu se prikazati i tako da kliznete prstom
prema dolje od oznake ACTION MENU na
daljinskom upravljaču s dodirnom plohom.
Mijenja se format zaslona.
 //////
Za upravljanje medijskim sadržajima na TV
prijemniku i priključenim uređajima
kompatibilnim sa značajkom BRAVIA Sync.
EE
TV*1
 REC*1*2
Prelazi se na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
Snima trenutačni program sa značajkom
snimanja na USB HDD.
HR
TITLE LIST*1
LT
GUIDE/
*1
Prikazuje se digitalni programski vodič.
Prikazuje se popis naslova.

BACK/
Povratak na prethodni zaslon.
HOME
Prikazuje se izbornik Home TV prijemnika.
HR
(Mikrofon)
Upotreba Funkcije glasa. (npr. pretraživanje
sadržaja glasom.)
KZ
Upravljajte TV-om dodirnom plohom.
DISCOVER
Otvara se traka za sadržaj za pretraživanje
sadržaja.
Opciju Traka sadržaja možete pokrenuti i
tako da kliznete prstom prema gore od
oznake DISCOVER na daljinskom upravljaču
s dodirnom plohom.

////
*1 Smještaj, dostupnost i funkcije tipke daljinskog
upravljanja mogu se razlikovati ovisno o zemlji/
regiji/modelu TV prijemnika.
*2 Funkcija HDD REC bit će dostupna tijekom 2015.
Funkcija HDD REC pojavit će se automatski kao
ažuriranje softvera. Provjerite je li vaš TV povezan s
internetom. Ako nemate mrežnu vezu, softver ćete
moći preuzeti s web-mjesta podrške za Sony putem
računala. Detalje o ažuriranju potražite na webmjestu podrške za Sony. Da biste bili obaviješteni o
točnom datumu izlaska, pretplatite se na
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
(Odabir/unos stavke)
  +/– (Glasnoća)
Namješta se glasnoća.
(Skoči)
Izmjenjuju se dva kanala ili ulaza. TV
prijemnik izmjenjuje trenutačni kanal ili ulaz
i posljednji prethodno odabrani kanal ili
ulaz.
SI
 Dodirna ploha
(NFC)
Dodirnite uređaj (npr. neki modeli Xperije)
kompatibilan s funkcijom zrcaljenja jednim
dodirom i njegov će se zaslon prikazati na
TV-u.
 (Isključivanje zvuka)
Utišava se zvuk. Pritisnite ponovo za
uključivanje zvuka.
PROG +/–//
U načinu rada TV prijemnika: Odabire se
kanal.
U tekstualnom načinu rada: Odabire se
sljedeća () ili prethodna () stranica.
 AUDIO
Promjena jezika programa koji se trenutačno
gleda.
11HR
SR
Upotreba daljinskog upravljača s
dodirnom plohom
Daljinski upravljač s dodirnom plohom možete
se koristiti tek nakon uparivanja s TV-om.
Za uparivanje slijedite upute na zaslonu za
uparivanje.
Zaslon za uparivanje može se otvoriti tako da
pritišćete gumb  na TV-u 5 sekundi ili
odaberete [Postavke] - [Postavke daljinskog
upravljača s dodirnom plohom] - [Uparivanje
daljinskog upravljača s dodirnom plohom].
Pokretanje Uvoda/Vodiča za dodirnu
plohu daljinskog upravljača s dodirnom
plohom
1
Pritisnite tipku HOME.
2
Odaberite [Postavke] - [Postavke
daljinskog upravljača s dodirnom
plohom] - [Pokreni uvod/vodič].
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa)
Možete promijeniti položaj postolja za stol iz
rubnog u središnji prema uputama u nastavku.
Srednji položaj
Napomene
• Za ovu instalaciju potrebne su dvije ili više osoba.
• Pazite da ne prikliještite prst tijekom instalacije.
1
Debeli sloj
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
12HR
2
Za povezivanje kabela
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
EE
HR
KD-55X9305C
LT
Napomene
HR
• Za ovu instalaciju potrebne su dvije ili više osoba.
• Pazite da ispred TV prijemnika nema nikakvih
predmeta.
SI
*1
KZ
*2
3D Sync
odašiljač
SR
IC senzor
*1 Smještaj kopče za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno na sredini.
*2 Smještaj obujmice za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno na rub.
Napomene
• Da biste odvojili kopču za kabele od TV prijemnika,
pritisnite vrh kopče 1, a zatim je stisnite 2 kao na
slici.
13HR
Priključivanje satelitske antene
Priključivanje drugih uređaja
Za više informacija o povezivanju pogledajte
Vodič za pomoć.
Priključci za kabelski i satelitski prijam.
 t : koraci za priključivanje
KD-75X9405C/55X9305C
Napomena
• Da biste odabrali ulazni uređaj spojen s TV-om,
pritisnite .
Odvajanje pokrova terminala
Pokrov terminala tvornički je pričvršćen za TV.
Prije priključivanja kabela uklonite pokrov
terminala.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Napomena
• Kada ponovo priključite sve kabele, vratite pokrov
terminala na TV.
14HR
Priključivanje satelitskog prijemnika
KD-65X9305C
Priključite ga na TV HDMI ili SCART kabelom.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
HR
LT
< 12 mm
< 21 mm
HR
*
< 14 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
SCART
CATV
* Spojite se samo kada ste u načinu rada twin
tunera.
15HR
Priključivanje MHL uređaja
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
MHL uređaj
HDMI
Koristite odobreni
MHL KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
KD-65X9305C
SCART
MHL uređaj
Koristite odobreni
MHL KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
16HR
TV prijemnik simultano puni priključeni uređaj
kompatibilan s MHL standardom dok se
reproduciraju foto/glazbene/videodatoteke.
Uređajem kompatibilnim s MHL standardom
možete upravljati daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
Napomena
• Ako je [MHL punjenje u stanju pripravnosti]
postavljeno na [Uključeno], punjenje MHLkompatibilnoga uređaja nastavlja se i dok je TV u
stanju mirovanja.
• Koristite odobreni MHL 3 KABEL s logotipom MHL
logo za 4K smartphone ili mobilne uređaje.
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
17HR
Postavljanje TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije
njegove instalacije na zid.
Samo KD-65/55X9305C
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost
sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za
nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili licenciranim
izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost sigurnosti. Tvrtka Sony ne
odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) (KD-65/55X9305C) da biste instalirali TV na
zid.
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
Napomene
• Uklonjene vijke svakako spremite na sigurno mjesto, izvan dosega djece.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18HR
1
Uklonite vijke s pozadine TV-a.
KD-65X9305C
Standardni nosač
Nosač Super Slim (60)
EE
HR
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Prije postavljanja zidnog nosača, pričvrstite dodatak za zidni nosač  (priložen uz TV) na
stražnji dio TV prijemnika (kako bi bio paralelan sa zidom).
(osim KD-65X9305C (Nosač Super Slim (60)))
Napomene
• Svakako učvrstite dodatak nosača za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV prijemnik.
Koristite samo ravni odvijač za postavljanje Dodatka za zidni nosač. Korištenje bilo kojeg drugog alata može
uzrokovati pretjerano pritezanje Dodatka za zidni nosač i oštećenje TV-a.
• Ako se koristite električnim odvijačem, moment zatezanja postavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
19HR
Standardni nosač, Tanki nosač (KD-55X9305C)
Dodatak za zidni nosač 
(priložen uz TV)
Standardni
nosač
Tanki nosač
(KD-55X9305C)
Nosač Super Slim (60)
(KD-65X9305C)
Tanki nosač (KD-55X9305C), Nosač Super Slim (60) (KD-65X9305C)
Napomene
• Kad upotrebljavate supertanku instalaciju, ne možete upotrebljavati neke priključke na pozadini TV-a.
20HR
Samo KD-75X9405C
TV prijemnik možete postaviti na zidni nosač (nije isporučen) čim ga raspakirate.
Pripremite TV prijemnik za zidni nosač prije priključivanja kabela.
Radi zaštite proizvoda i sigurnosti Sony preporučuje da postavljanje TV prijemnika na zid
obavljaju kvalificirani djelatnici. Ne pokušavajte ga postaviti sami.
• Slijedite upute isporučene s nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za postavljanje TV
prijemnika potrebna je određena stručnost, posebice da bi se utvrdilo može li zid izdržati
težinu TV prijemnika.
• Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni
postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.
1
EE
HR
Uklonite vijke s pozadine TV-a.
LT
HR
SI
KZ
SR
2
Prije postavljanja zidnog nosača, pričvrstite dodatak za zidni nosač  (priložen uz TV) na
stražnji dio TV prijemnika (kako bi bio paralelan sa zidom).
Napomene
• Svakako učvrstite dodatak nosača za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV prijemnik.
Koristite samo ravni odvijač za postavljanje Dodatka za zidni nosač. Korištenje bilo kojeg drugog alata može
uzrokovati pretjerano pritezanje Dodatka za zidni nosač i oštećenje TV-a.
• Ako se koristite električnim odvijačem, moment zatezanja postavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Dodatak za zidni nosač 
(priložen uz TV)
21HR
Rješavanje problema
Kako bi softver TV-a bio ažuran, neophodno je
preuzeti najnovije informacije o softveru preko
sustava za digitalno emitiranje ili interneta i
ažurirati softver. Odaberite [Ažuriraj sada] da
biste započeli ažuriranje softvera. LED žaruljica
trepti dok se softver ažurira. Ne isključujte AC
kabel za napajanje tijekom ažuriranja softvera.
Ako ga isključite, ažuriranje softvera možda
neće završiti kako treba te može doći do kvara u
softveru. Ažuriranje softvera može trajati do 30
minuta. Ako ne ažurirate softver automatski,
pritisnite HOME i odaberite [Pomoć] t
[Ažuriranje softvera sustava] t [Automatsko
preuzimanje softvera] t [Isključeno].
Kada isključite TV iz utičnice i zatim ga ponovno
uključite, TV možda nećete moći neko vrijeme
upaliti čak i ako pritisnete gumb za uključivanje
na daljinskom upravljaču ili TV-u jer je potrebno
neko vrijeme da se sustav inicijalizira. Pričekajte
10 do 20 sekunda, zatim ga ponovo uključite.
Ako LED za osvijetljenje trepti crveno, brojite
koliko će puta trepnuti (intreval traje tri
sekunde).
Ako LED lampica trepti crveno, poništite
postavke TV prijemnika priključivanjem kabela
na dvije minute, a zatim uključite TV prijemnik.
Ako se problem ne riješi, obratite se Sony
servisnom centru i navedite koliko je puta LED
za osvjetljenje treperila crveno (interval traje tri
sekunde). Isključite strujni kabel i obavijestite
dobavljača ili Sony servisni centar.
Ako LED za osvjetljenje ne trepti, provjerite
sljedeće stavke iz tablice.
Možete pogledati i odjeljak [U slučaju problema]
u Vodiču za pomoć ili napraviti
samodijagnostiku tako da odaberete opciju
[Pomoć] t [Samodijagnostika]. Ako se problem
ne riješi, odnesite TV na popravak u kvalificirani
servis.
22HR
Problemi i rješenja
Nema slike (zaslon je mračan) i nema zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Priključite TV na električnu mrežu i pritisnite  na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neke programe nije moguće namjestiti.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj sklopki
za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
Nisu pronađene usluge kabelske televizije
(kanali).
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti [Digitalno automatsko
ugađanje] odabirući [Antena] umjesto [Kabel].
Daljinski upravljač ne radi.
 Zamijenite baterije.
Zaboravili ste lozinku za [Roditeljska zaštita].
 Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek
prihvaća.)
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika, zaslon je
prazan ili televizor ne reagira na pritisak tipke
na televizoru ili daljinskom upravljaču.
 Napravite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje
izmjeničnom strujom na dvije minute, a zatim ga
ponovno priključite.
Ne možete pronaći tipke , CH+/–,  +/–, 
i TV na TV-u.
 Proučite ilustraciju dolje kako biste saznali
lokaciju tipaka na TV-u.
Specifikacije
Sustav
Stražnja strana
TV-a
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja:
B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
EE
HR
Boja/videosustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video),
NTSC4.43 (Samo video)
Digitalno: pogledajte vodič za pomoć.
LED za osvjetljenje je uključen.
 Ako ne želite da se LED za osvjetljenje pali,
možete ga isključiti.
Pritisnite HOME i odaberite [Postavke] t [LED za
osvjetljenje] t [Isključeno].
LT
HR
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru
vaše zemlje/regije.
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše
zemlje/regije.
Satelit: IF frekvencija 950-2.150 MHz
SI
KZ
Izlaz zvuka
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Bežična tehnologija
Nije moguće spajanje na bežični usmjerivač
pomoću WPS (Wi-Fi Protected Setup) -a.
 Ako upotrebljavate WEP sigurnost, odaberite
[Jednostavno] t [Wi-Fi] t [Poveži putem popisa
skeniranja]. Zatim odaberite naziv mreže (SSID) s
kojom se želite povezati.
Odabrani naziv mreže nije pronađen tijekom
postavljanja mreže.
 Odaberite [[Ručni unos]] pa pritisnite
naziva mreže.
za unos
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan ovisno o
zemljama/regijama.)
Bluetooth verzije 4.1
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494.
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
t AV2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
23HR
SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržava 4K rezoluciju)
Video (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
*1 Samo YCbCr 4:2:0 / 8-bitni
*2 Kada je ulaz 4096 × 2160p, prikazuje se 3840 ×
2160p
Video (3D):
Format dvostruki kadar: 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Zvuk: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital i
DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 4)
MHL (HDMI IN 2)
* Kada je ulaz 4096 × 2160p, prikazuje se 3840 ×
2160p
Video (3D):
Format dvostruki kadar: 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Zvuk: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24-bitni, Dolby Digital i
DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini priključak)
Slušalice, audio izlaz, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC)*
Ulaz za USB uređaj (
3 USB HDD uređaj za
značajku REC).
USB ulaz 1 i 2 podržavaju High Speed USB
(USB2.0).
USB ulaz 3 podržava Super Speed USB (USB3.0).
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
24HR
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450 (KD-65/
55X9305C)
Bežični subwoofer: SWF-BR100
MHL kabel: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktivne 3D naočale: TDG-BT500A
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Video (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
AUDIO OUT,
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KD-75X9405C: 75 inča / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 inča / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 inča / 138,8 cm
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
u načinu [Živopisno]
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*2*3
0,50 W (32 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Izlazna nazivna snaga
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, 1,5 A MAKS.
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za stol
Rubni položaj:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Središnji položaj:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
bez postolja za stol
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Širina postolja (otp.)
Rubni položaj:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Središnji položaj:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
bez postolja za stol
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe televizora.
*2 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
*3 Potrošnja energije u stanju mirovanja povećat će se
kada TV prijemnik spojite na mrežu.
Napomene
• Ne uklanjajte lažnu karticu iz utora TV CAM (Modul za
uvjetovani pristup), osim ako ne želite umetnuti
pametnu karticu u CAM.
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
• Ovaj TV prijemnik sadrži MHL 3.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gdje se
emitira digitalni zemaljski signal DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili
gdje korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog
prodavača primate li DVB-T/DVB-T2 signal
u mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja
kabelske usluge je li njihova DVB-C
kabelska usluga prikladna za integrirani rad
s ovim televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2 i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories.
Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast i Wi-Fi
Protected Setup robne su marke ili
25HR
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
•
•
•
•
•
•
•
•
zaštićene robne marke tvrtke Wi-Fi
Alliance.
MHL, Mobile High-Definition Link i logotip
MHL zaštitni su znakovi ili registriratni
zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC.
DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
tih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj
televizor nije namijenjen za upravljanje
motornim antenama.
TUXERA je registrirana robna marka tvrtke
Tuxera Inc. u SAD-u i drugim zemljama.
Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident
registrirana je robna marka tvrtke USB
Implementers Forum, Inc.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
26HR
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 7
Elementi za upravljanje in kazalniki . . . . . . . 7
Vhodi in izhodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . 10
Opis delov daljinskega upravljalnika . . . . . 10
Uporaba daljinskega upravljalnika s
sledilno ploščico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zagon uvoda/vadnice za daljinski
upravljalnik s sledilno ploščico . . . . . . . . . . 12
Pritrditev namiznega stojala
(druga možnost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Povezovanje drugih naprav. . . . . . . . . . . 14
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 18
Samo KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samo KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za začetnike in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (leto/mesec) in
nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni strani
televizorja ali paketa.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih neevropskih državah.
2SI
Prenašanje
Varnostne informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
KD-75X9405C
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Namestitev
• Da preprečite drsenje ali povzročitev telesne poškodbe, ne
stopite na zaščitno vrečko televizije pri odpiranju embalaže
televizije.
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju.
• Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči,
potisniti ali prevrniti.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Če namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroči
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
EE
SI
KD-65/55X9305C
LT
HR
SI
KZ
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
SR
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
Pri namestitvi na steno
30 cm
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za
stensko montažo razlikujeta. Z uporabo drugih vijakov namesto
priloženih lahko povzročite notranje poškodbe televizorja ali
prevračanje itd.
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
8 mm - 12 mm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Vijak (M6)
Nosilec za stensko
montažo
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
3SI
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220–240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z zaoljenim
dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali
vlažilcev). V takih primerih lahko pride
do požara, električnega udara ali
popačenja.
• Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja
ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko
poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
Situacija:
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na izpostavljeno
mesto. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Lokacija:
Otroci
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi LCD zaslona
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če
se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
4SI
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
• Nekatere osebe lahko občutijo neugodje (kot na primer pritisk v
očeh, utrujenost ali slabost) med gledanjem 3D video slik ali
igranjem stereoskopskih 3D iger. Sony priporoča, da imajo vsi
gledalci med gledanjem 3D video slik ali igranjem
stereoskopskih 3D iger redne premore. Dolžina in pogostost
odmorov se razlikuje od osebe do osebe. Sami morate odločiti,
kaj je za vas najbolje. Če občutite neugodje, prenehajte z
gledanjem stereoskopskih 3D slik ali igranjem 3D video iger,
dokler neugodje ne izgine; po potrebi se posvetujte z
zdravnikom. Za najnovejše informacije prav tako preglejte (i)
navodila za uporabo vseh drugih naprav ali medijev, ki jih
uporabljate s tem televizorjem in (ii) našo spletno stran
(www.sony.eu/support). Vid majhnih otrok (še posebej mlajših
od šest let) se še razvija. Preden otroku dovolite ogled 3D video
vsebin ali igranjem stereoskopskih 3D iger se posvetujte z
zdravnikom (na primer pediatrom ali očesnim zdravnikom).
Odrasle osebe morajo majhne otroke nadzorovati, da zagotovijo
izpolnjevanje zgoraj navedenih priporočil.
• Očal 3D ne uporabljajte, shranjujte ali puščajte na mestih z
visoko temperaturo, na primer na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilih na soncu.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri
uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
EE
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
SI
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske
opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
LT
HR
Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
5SI
SI
KZ
SR
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
6SI
Deli in elementi za upravljanje
Elementi za upravljanje in kazalniki
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
 Tipalo daljinskega upravljalnika*1 /
Tipalo svetlobe*1 / Lučka LED za
osvetlitev / Oddajnik za sinhronizacijo
za 3D*1
Lučka LED za osvetlitev zasveti ali utripa
glede na stanje televizorja.
• Bela
Ob vklapljanju televizorja/načinu
izključene slike/posodobitvi programske
opreme itd.
• Modrozelena
Ob brezžičnem povezovanju z mobilno
napravo.
• Rožnata*2
Način snemanja.
• Oranžna
Časovnik je nastavljen.
 TV
Preklopite na televizijski kanal ali vhod iz
drugih aplikacij.
*1 Ničesar ne postavljajte v bližino tipala.
*2 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
  (Vklop)
 CH +/- (Kanal)
  +/- (Glasnost)
  (Izbira vhoda)
Prikažite in izberite vhodni vir.
7SI
Vhodi in izhodi
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8SI
  LAN

 HDMI IN 2/MHL
• Svojo napravo MHL (Mobile Highdefinition Link) lahko priključite s kablom
MHL za kakovost HD.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 /
AV 1
• Povezavo vzpostavite s kablom SCART. Ko
se povežete z analognim dekoderjem,
pošlje kanalnik televizorja šifrirane signale
v dekoder, dekoder pa jih dešifrira in vrne.
  AV 2,

/
Enota za pogojni dostop (CAM –
Conditional Access Module)
• Omogoča dostop do plačljivih televizijskih
storitev. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki ste jih dobili z napravo CAM.
• Pametne kartice ne vstavite neposredno v
režo televizorja za enoto CAM. Vstaviti jo
morate v enoto za pogojni dostop, ki jo
dobite pri pooblaščenem prodajalcu.
• V nekaterih državah/regijah enote CAM ni
na voljo. To preverite pri svojem
pooblaščenem prodajalcu.
• Obvestilo CAM se lahko prikaže, ko
preklopite na digitalni program po uporabi
internetnega videoposnetka.

(USB 1/2),
REC))*2*3
(Satelitski vhod)
Povežite s satelitsko anteno.
  (RF-vhod)
Na ta priključek priključite anteno ali kabel.
/ COMPONENT IN
• Za kompozitno povezavo:
Uporabite  AV 2, in  (L/R) za
COMPONENT IN*1.
• Za komponentno povezavo:
Uporabite Y, PB, PR, in  (L/R).

*1 Ob priključitvi mono opreme uporabite zvočni
priključek L (MONO).
*2 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
*3 Funkcija HDD REC bo na voljo leta 2015. Funkcijo HDD
REC boste samodejno prejeli kot programsko
posodobitev. Poskrbite, da je vaš televizor povezan z
internetom. Če nimate omrežne povezave, boste
lahko programsko opremo prenesli s spletnega
mesta Sony za podporo preko svojega osebnega
računalnika. Za podrobnosti o posodabljanju obiščite
spletno mesto za podporo Sony. Če želite prejeti
obvestilo o točnem datumu izdaje, se naročite na
naslovu
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
(USB 3 (HDD
• Če priključite veliko napravo USB, lahko
pride do motenj v drugih povezanih
napravah.
• Če priključite veliko napravo USB, jo
povežite s priključkom USB 1.
 AUDIO OUT
EE
/
• Če želite poslušati zvok televizorja skozi
povezano opremo, pritisnite HOME.
Izberite [Nastavitve] t [Zvok] t
[Slušalke/avdio izhod] in nato izberite
želeni element.
 HDMI IN 1/3/4
• Če ste povezali digitalni zvočni sistem, ki
je združljiv s funkcijo povratnega
zvočnega kanala (Audio Return Channel –
ARC), uporabite HDMI IN 4. Če ne, je
potrebna dodatna povezava s priključkom
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
9SI
Uporaba daljinskega upravljalnika
Opis delov daljinskega upravljalnika
IR (infrardeči) daljinski
upravljalnik
Daljinsko upravljanje s sledilno ploščico
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Izbira vhoda/Zadrževanje
besedila)
V načinu televizije: Prikažite in izberite
vhodni vir.
V načinu besedila: Zadržite trenutno stran.
Vklopi ali izklopi način nogometa v živo
(kadar je funkcija na voljo).
 Gumbi s številkami
SYNC MENU*1
EXIT
Prikaže meni BRAVIA Sync.
 (Pripravljenost televizorja)
Vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod iz menija.
Kadar je na voljo storitev za interaktivno
aplikacijo, pritisnite za izhod iz storitve.
Vklopite ali izklopite televizor
(pripravljenost).
 (Besedilo)
DIGITAL/ANALOG
Preklopite med digitalnim in analognim
načinom.
TV/RADIO
Preklopite med oddajami TV in RADIO.
10SI
FOOTBALL*1
Prikaže besedilne informacije.
 Barvni gumbi
Izvrši takrat aktualno funkcijo.
/
(Informacije/Razkrij besedilo)*1
Prikaže informacije.
NETFLIX*1
(Nastavitev podnapisov)
Odpre spletno storitev »NETFLIX«.
Vklopi ali izklopi podnapise (ko je funkcija na
voljo).
HELP
(Široki način)
Prikaže meni Pomoč.
 ACTION MENU
Prikaže seznam kontekstualnih funkcij.
Prikažete ga lahko tudi tako, da s prstom
potegnete navzdol od možnosti ACTION
MENU na daljinskem upravljalniku s sledilno
ploščico.
Spremeni obliko zaslona.
 //////
Upravlja predstavnostne vsebine na
televizorju in povezano združljivo napravo
BRAVIA Sync.
TV*1
Preklopite na televizijski kanal ali vhod iz
drugih aplikacij.
GUIDE/
*1
Trenutni program posnemite s funkcijo
snemanja USB HDD.
SI
TITLE LIST*1
LT
Prikaže seznam naslovov.
Prikaže digitalni programski vodnik.

BACK/
HR
(Mikrofon)
Uporaba glasovne funkcije (na primer
glasovno iskanje različnih vsebin).
Vrne na prejšnji zaslon.
SI
 Sledilna ploščica
HOME
Prikaže domači meni televizorja.
Če želite iskati vsebine, prikličite vrstico za
vsebino.
Vrstico vsebin lahko zaženete tudi tako, da
potegnete s prstom navzgor od možnosti
DISCOVER na daljinskem upravljalniku s
sledilno ploščico.
(Izbira/vnos)
  +/– (Glasnost)
Nastavi glasnost.
(skoči)
Preklopi med dvema kanaloma ali vhodoma.
Televizor izmenoma preklaplja med
trenutnim kanalom in vhodom ter zadnjim
izbranim kanalom in vhodom.
KZ
Televizor upravljajte s sledilno ploščico.

DISCOVER
////
EE
 REC*1*2
(NFC)
Dotaknite se naprave (npr. določenimi
modeli Xperia) za funkcijo zrcaljenja z enim
dotikom, nato pa se njen zaslon prikaže na
televizorju.
*1 Mesto, razpoložljivost in delovanje gumba
daljinskega upravljalnika se lahko razlikuje glede na
državo/regijo/model televizorja.
*2 Funkcija HDD REC bo na voljo leta 2015. Funkcijo HDD
REC boste samodejno prejeli kot programsko
posodobitev. Poskrbite, da je vaš televizor povezan z
internetom. Če nimate omrežne povezave, boste
lahko programsko opremo prenesli s spletnega
mesta Sony za podporo preko svojega osebnega
računalnika. Za podrobnosti o posodabljanju obiščite
spletno mesto za podporo Sony. Če želite prejeti
obvestilo o točnem datumu izdaje, se naročite na
naslovu
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
 (Izklop zvoka)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
PROG +/–//
V načinu televizije: Izberite kanal.
V načinu besedila: Izbere naslednjo () ali
prejšnjo () stran.
 AUDIO
Spremenite jezik trenutno prikazanega
programa.
11SI
SR
Uporaba daljinskega upravljalnika s
sledilno ploščico
Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico lahko
uporabljate samo po seznanitvijo s televizorjem.
Za seznanjanje sledite navodilom na zaslonu za
seznanjanje.
Zaslon za seznanjanje lahko prikažete s 5sekundnim pritiskom na gumb  na televizorju
ali pa izberite [Nastavitev] - [Nastavitve
daljinskega upravljanja s sledilno ploščico] [Seznam daljinskega upravljanja s sledilno
ploščico].
Zagon uvoda/vadnice za daljinski
upravljalnik s sledilno ploščico
1
Pritisnite HOME.
Pritrditev namiznega stojala
(druga možnost)
Namizno stojalo lahko preklopite iz robnega v
srednji položaj, tako da pogledate spodnja
navodila.
Srednji položaj
Opomba
• Za izvedbo te vgradnje sta potrebni vsaj dve osebi.
• Pazite, da si med vgradnjo ne stisnete prstov.
1
2
Izberite [Nastavitve] - [Nastavitve
daljinskega upravljanja s sledilno
ploščico] - [Zaženi uvod/tečaj].
Debela blazina
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
12SI
2
KD-55X9305C
*1
*2
EE
SI
*1 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na srednji položaj.
LT
*2 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na robni položaj.
Opomba
• Za izvedbo te vgradnje sta potrebni vsaj dve osebi.
• Poskrbite, da pred televizorjem ni predmetov.
Opomba
• Če želite odklopiti spono za kable s televizorja,
pritisnite zgornji del spone  in stisnite , kot kaže
slika.
HR
SI
KZ
Oddajnik 3D
Sync
SR
Tipalo IR
Združevanje kablov v snope
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
13SI
Povezovanje satelita
Povezovanje drugih naprav
Za več informacij o povezavah glejte Vodnik za
pomoč.
Opomba
Priključki za zemeljsko/kabelsko in satelitsko
televizijo.
 t  : koraki za povezovanje
KD-75X9405C/55X9305C
• Če želite izbrati vhodno napravo, povezano s
televizorjem, pritisnite .
Odstranjevanje pokrova priključkov
Pokrov priključkov je tovarniško pritrjen na
televizor.
Preden povežete kable, odstranite pokrov
priključkov.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Opomba
• Po priključitvi vseh kablov znova pritrdite pokrov
priključkov na televizor.
14SI
Povezovanje satelitskega sprejemnika
KD-65X9305C
S televizorjem vzpostavite povezavo preko
kabla HDMI ali SCART.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
SI
LT
< 12 mm
HR
*
< 21 mm
< 14 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
CATV
SCART
* Povezovanje opravite samo v načinu
dvojnega sprejemnika.
15SI
Povezovanje naprave MHL
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
Naprava MHL
HDMI
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL z logotipom MHL
(ni priložen)
KD-65X9305C
SCART
Naprava MHL
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL z logotipom MHL
(ni priložen)
16SI
Televizor omogoča polnjenje priklopljene
naprave, ki je združljiva s standardom MHL, tudi
med predvajanjem fotografij/glasbe/
videoposnetkov. Priklopljeno napravo, ki je
združljiva s standardom MHL, lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Opomba
• Če je za nastavitev [Polnjenje MHL v izključenem
stanju] izbrana možnost [Vključeno], lahko napravo, ki
je združljiva s standardom MHL, polnite tudi, ko je
televizor v stanju pripravljenosti.
• Pri uporabi pametnih telefonov 4K ali mobilnih naprav
uporabite pooblaščeni KABEL MHL 3 z logotipom
MHL.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
17SI
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na
steno.
Samo KD-65/55X9305C
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec
Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na
varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen)
(KD-65/55X9305C).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
Opombe
• Poskrbite, da odstranjene vijake varno shranite in jih varujete pred dosegom otrok.
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18SI
1
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
KD-65X9305C
Standardna vgradnja
Supertanka (60) vgradnja
EE
SI
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Pred vgradnjo nosilca za stensko montažo pritrdite priključek za stensko montažo 
(priložen televizorju) na zadnjo stran televizorja (da bo vzporeden steni).
(razen za KD-65X9305C (Supertanka (60) vgradnja))
Opombe
• Pri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor.
Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči
preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju.
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite navor na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
19SI
Standardna vgradnja, Tanka vgradnja (KD-55X9305C)
Priključek za stensko montažo 
(priložen televizorju)
Standardna
vgradnja
Tanka vgradnja
(KD-55X9305C)
Supertanka (60) vgradnja
(KD-65X9305C)
Tanka vgradnja (KD-55X9305C), Supertanka (60) vgradnja (KD-65X9305C)
Opombe
• Pri supertanki vgradnji ne morete uporabljati določenih priključkov na zadnji strani televizorja.
20SI
Samo KD-75X9405C
Vašo televizijo lahko namestite na nosilec za stensko montažo (ni priložen) takoj, ko jo vzamete
iz embalaže.
Preden priključite kable pripravite televizijo za namestitev na nosilec za stensko montažo.
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi
usposobljen strokovnjak. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
• Upoštevajte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo za svoj model. Za vgradnjo tega
televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja.
• Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste
ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.
1
EE
SI
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
LT
HR
SI
KZ
SR
2
Pred vgradnjo nosilca za stensko montažo pritrdite priključek za stensko montažo 
(priložen televizorju) na zadnjo stran televizorja (da bo vzporeden steni).
Opombe
• Pri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor.
Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči
preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju.
• Če uporabljate električni izvijač, nastavite navor na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Priključek za stensko montažo 
(priložen televizorju)
21SI
Nekaterih programov ni mogoče uglasiti.
Odpravljanje težav
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik ali
Če želite imeti programsko opremo svojega
televizorja posodobljeno, morate prenesti
najnovejše informacije o programski opremi
preko digitalnega oddajnega sistema ali
interneta in posodobiti programsko opremo.
Izberite [Posodobi zdaj], da začnete
posodobitev programske opreme. Lučka LED za
osvetlitev med posodobitvijo programske
opreme utripa. Med posodobitvijo programske
opreme ne izklopite električnega kabla. V
nasprotnem primeru se programska
posodobitev morda ne bo dokončala, kar lahko
povzroči odpoved programske opreme.
Posodobitev programske preme lahko traja do
30 minut. Če ne želite opraviti samodejne
posodobitve programske opreme, pritisnite
HOME in izberite [Pomoč] t [Posodobitev
sistemske programske opreme] t [Samodejni
prenos prog. opreme] t [Izključeno].
napaka pri povezavi. Preverite kabelski priključek
in izklopite televizor s stikalom za napajanje ter ga
znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
Ko odklopite televizor in ga znova vklopite,
televizorja morda nekaj časa ne boste mogli
vklopiti niti s pritiskom na gumb za vklop/izklop
na daljinskem upravljalniku ali televizorju, ker
traja nekaj časa, da se sistem inicializira.
Počakajte 10 do 20 sekund in poskusite znova.
Okolica televizorja se je segrela.
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče, preštejte,
kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če lučka LED osvetlitve utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
napajalni kabel, nato pa vklopite televizor.
Če težava ne mine, se obrnite na svojega
prodajalca ali Sonyev servisni center s številom
rdečih utripov Osvetlitveni LED (interval traja tri
sekunde). Odklopite napajalni kabel in se
obrnite na svojega prodajalca ali servisni center
Sony.
Če osvetlitveni LED ne utripa, glejte tabele.
Glejte tudi [Odpravljanje težav] v priročniku
Vodnik za pomoč ali opravite samodiagnostiko,
tako da izberete [Pomoč] t [Samodiagnostika].
Če težave ne odpravite, naj televizor servisira
usposobljeno servisno osebje.
Težave in rešitve
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor povežite z napajalnim kablom in
pritisnite  na televizorju ali daljinskem
upravljalniku.
22SI
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
programov.
 Poskusite izvesti [Samodejno iskanje digitalnih
kanalov], tako da izberete [Antena] namesto
[Kabelska TV].
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Zamenjajte baterije.
Pozabili ste geslo za funkcijo [Funkcija
zaklepanja (pred otroci)].
 Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno
sprejeta.)
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je prazen ali se
TV ne odziva na gumbe na TV-ju ali
daljinskem upravljalniku.
 TV enostavno ponastavite tako, da ga napajalni
kabel za dve minuti izključite, nato ga znova
vključite.
Na televizorju ni mogoče najti gumbov ,
CH+/–,  +/–,  in TV.
 Položaj gumbov na televizorju je prikazan na
spodnji sliki.
Zadnji del
televizorja
Osvetlitveni LED se vklopi.
 Če ne želite, da se Osvetlitveni LED vklopi, ga
lahko izklopite.
Pritisnite HOME in izberite [Nastavitve] t
[Osvetlitveni LED] t [Izključeno].
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Povezovanje z brezžičnim usmerjevalnikom z
WPS (Wi-Fi Protected Setup) ni mogoče.
 Če uporabljate varnost WEP, izberite, izberite
[Preprosto] t [Wi-Fi] t [Poveži iz seznama
iskanja]. Nato izberite ime omrežja (SSID), s
katerim se želite povezati.
Zahtevanega imena omrežja ne najdem v
nastavitvah omrežja.
 Izberite [[Ročni vnos]] in pritisnite
ime omrežja.
, da vnesete
Analogni: Odvisno od izbire države/območja:
B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
EE
SI
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo slika),
NTSC4.43 (samo slika)
Digitalno: Glejte Vodnik za pomoč.
LT
HR
Pokrivanje kanalov
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od
izbire države/območja.
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire
države/območja.
Satelit: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
SI
KZ
Zvočni izhod
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(Podpore za standard IEEE802.11ac morda v
določenih državah/regijah ne bo na voljo.)
Bluetooth različica 4.1
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F IEC169-24, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494
/
AV1
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
t AV2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
23SI
SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podpira ločljivost 4K)
Video (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Računalniške oblike
zapisa
*1 YCbCr 4:2:0/samo 8 bitov
*2 Ob vhodnem signalu 4096 × 2160p se prikaže
3840 × 2160p
Video (3D):
Združevanje sličic: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Zvok: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 in 192 kHz, 16, 20 ter 24 bitov, Dolby
Digital in DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 4)
Video (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
*Ob vhodnem signalu 4096 × 2160p se prikaže 3840
× 2160p
Video (3D):
Združevanje sličic: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Zvok: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 in 192 kHz, 16, 20 ter 24 bitov, Dolby
Digital in DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (stereo mini priključek)
Slušalke, zvočni izhod, nizkotonski zvočnik
1,
2,
3 (HDD REC)*
Priključek za napravo (
3 naprave USB HDD
za funkcijo REC).
Priključka USB 1 in 2 podpirata standard High
Speed USB (USB2.0).
Priključek USB 3 podpira standard Super Speed
USB (USB3.0).
* Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
24SI
Ostalo
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Brezžični globokotonec: SWF-BR100
Kabel MHL: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktivna očala 3D: TDG-BT500A
Delovna temperatura
0ºC–40 ºC
Delovna vlažnost
MHL (HDMI IN 2)
AUDIO OUT,
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
10 %–80 % RH (nekondenzirajoča)
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KD-75X9405C: 75 palcev / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 palcev / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 palcev / 138,8 cm
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
v načinu [Živobarvna]
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Povprečna letna poraba energije*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Poraba v pripravljenosti*2*3
0,50 W (32 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Opombe
• Slepe kartice ne odstranite iz reže CAM (modul
pogojnega dostopa) na televizorju, razen če boste
vstavili pametno kartico v CAM.
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
• Ta televizor vključuje izdelek MHL 3.
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
USB 1/2: 5 V,
, največ 500 mA
USB 3: 5 V,
, največ 900 mA
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, največ 1,5 A
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
Položaj na robu:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Srednji položaj:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
brez namiznega stojala
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Širina stojala (pribl.)
Položaj na robu:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Srednji položaj:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Masa (pribl.)
z namiznim stojalom
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
brez namiznega stojala
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
*2 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
*3 Poraba energije v pripravljenosti se poveča, če imate
televizor povezan z omrežjem.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
) delujejo
samo v državah oz. na območjih, kjer se
oddaja zemeljski signal digitalne televizije
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate
signal DVB-T/DVB-T2, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je njihova
storitev DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas
zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami
za DVB-T/DVB-T2 in DVB-C, vendar
združljivost s prihodnjimi zemeljskimi
digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2 in
digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem območju
morda niso na voljo, kabelska televizija
DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda
ne deluje pravilno.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
25SI
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo in
logotip Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast in Wi-Fi
Protected Setup so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke združenja WiFi Alliance.
• MHL, Mobile High-Definition Link in logotip
MHL so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe MHL Licensing,
LLC.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani družbe
Sony Corporation je v skladu z licenco.
Druge blagovne znamke in tržna imena so
last njihovih ustreznih lastnikov.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• TUXERA je zaščitena blagovna znamka
podjetja Tuxera Inc. v ZDA in drugih
državah.
• Trikraki logotip USB-IF SuperSpeed USB je
zaščitena blagovna znamka združenja USB
Implementers Forum, Inc.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe NFC
Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
26SI
Мазмұны
Кіріспе
Sony өнімін қолданғаныңызға рахмет.
Теледидарды қолданбас бұрын мына нұсқаманы мұқият оқып
шығыңыз жəне болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер . . . . . . . . 3
Сақтық шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Бөлшектер мен басқару құралдары . . . . 7
Басқару құралдары мен индикаторлар . . . 7
Кірістер мен шығыстар . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Қашықтан басқару құралын
пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Қашықтан басқару құралы
бөлшектерінің сипаттамасы . . . . . . . . . . . 10
Тачпады бар қашықтан басқару құралын
пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Тачпады бар қашықтан басқару
құралыкіріспесін/оқулығын іске қосу . . . . 12
Үстел тіректерін бекіту (Балама) . . . . . . 12
Басқа құрылғыларды қосу . . . . . . . . . . . 14
Теледидарды қабырғаға бекіту . . . . . . . 18
Тек KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Тек KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ақаулықтарды анықтау жəне жою . . . . . 22
Ақаулар жəне шешімдер. . . . . . . . . . . . . . 22
Техникалық сипаттамалары. . . . . . . . . . 23
2KZ
• Теледидарды іске қосу алдында, «Қауіпсіздік жөніндегі
мəліметтер» оқыңыз (3 бет).
• Іске кірісу нұсқаулығы мен осы нұсқауда көрсетілген кескіндер
мен суреттер тек анықтама үшін жəне өнімнің нақты көрінісінен
өзгеше болуы мүмкін.
Cəйкестендірме жапсырмасының
орны
Үлгі № белгілері, Шығарылған күні (жылы/айы) жəне қуат көзінің
сипаттамасы теледидардың артқы жағында немесе
қаптамасында орналасқан.
Өндіруші ел өнімде жəне қорапта көрсетілген.
Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Словакияда жəне Малайзияда жасалған
Кеден одағы жеріндегі шетелден əкелуші: «Сони Электроникс»
ЖАҚ, Ресей, 123103, Мəскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінəратталаптар қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖAK Өкілдігі
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл
Достык, 117/7 үй
ЕСКЕРТУ
ӨРТ ҚАУПІН
ТУДЫРМАС ҮШІН
МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА
АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ
ЗАТТАРДЫ БҰЛ ӨНІМНЕН
ƏРҚАШАН АЛШАҚ
ҰСТАҢЫЗ.
ЕСКЕРТУ
Θнім атауы: Телевизор
Сымсыз Дыбыс Белгісі
туралы ескерту
Осы құжатта Sony корпорациясы осы
құжаттың 1999/5/EC директивасының маңызды талаптарына
жəне басқа тиісті ережелерге сəйкес келетінін мəлімдейді.
Толық мəліметтер алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://www.compliance.sony.de/
• Қабырғаға орнататын кронштейнді ТД жиынтығына бекіткен
кезде, Қабырғаға орнататын кронштейнмен бірге берілген
бұрандаларды пайдаланыңыз. Бірге берілген бұрандалар
суретте көрсетілгендей пайдаланылады жəне Қабырғаға
орнататын кронштейннің бекітілетін бетінің аралығынан
өлшенеді.
Қабырғаға ілу тіреуішінің үлгісіне қарай бұрандалардың
диаметрі мен ұзындығы əр-түрлі болады.
Қамтамасыз етілмеген бұрандаларды қолдану теледидарға
зақым келтіруі мүмкін немесе құлап қалуына себеп болуы
мүмкін.
8 мм - 12 мм
Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат ЕО нұсқамаларына
бағынатын елдерде сатылған құралдарға ғана қатысты.
EE
Сымсыз теледидар жүйесі келесі елдерде жұмыс істеуі мүмкін:
Бұрандалар (M6)
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR,
AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово
Қабырғаға орнататын
кронштейн
Бұл құрал басқа Еуропалық емес елдерде де жұмыс істеуі
мүмкін.
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер
ЕСКЕРТУ
Батареялар күн көзі, от жəне т.б. əсерінің салдарынан аса қызып
кетпеу керек.
KZ
Тасымалдау
• Теледидарды тасымалдар алдында барлық кабельдерді
суырыңыз.
• Үлкен теледидар құрылғысын көтеру үшін екі немесе үш адам
керек.
• ТД-ды қолмен тасымалдау кезінде оны төменде
көрсетілгендепй ұстаңыз.
СКД панеліне жəне экран айналасындағы жақтауларға күш
түсірмеңіз.
KD-75X9405C
Орнату жəне қосу
LT
HR
SI
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулар мен/немесе
жарақаттардан сақтану үшін, теледидар құрылғысын келесі
нұсқамаларға сай орнатыңыз.
KZ
Орнату
SR
• Тайып кетіп, жарақаттанып қалмау үшін теледидарды
қорабынан шығарған кезде, теледидардың қорғаныш қалтасын
баспаңыз.
• Теледидар құрылғысын қуат көзіне жақын жерде құрау қажет.
• Төмен құлап кетуін жəне ТД жарақаттауын немесе
зақымдалуын болдырмау үшін ТД бекітіп, түзу жерге
орнатыңыз.
• Теледидарды шығарылмайтын, аударылмайтын немесе
құламайтын жерге орнатыңыз.
• Теледидарды оның Үстел тұғыры теледидар тұғырынан (бірге
берілмейді) шықпайтындай етіп орнатыңыз. Егер Үстел
тұғырыd теледидар тұғырынан шығатын болса, ол
теледидардың ауып, құлап кетуі жəне теледидарға зиян
келтіруі немесе зақымдауы мүмкін.
KD-65/55X9305C
• Теледидарды тасымалдағанда соғып алмаңыз жəне қатты
тербелістен сақтаңыз.
• Теледидарды жөндеуге апарғанда немесе көшкенде өзінің
картон жəшігі мен орама материалдарын қолданыңыз.
Желдету
• Қабырғаға ілуді тек қана білікті маман орындау керек.
• Қауіпсіздік үшін, тек қана Sony жабдықтарын қолдануға кеңес
беріледі, соның ішінде:
Қабырғаға орнататын кронштейн
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Желдету саңылауларын жауып тастамаңыз жəне
саңылауларға ешнəрсе енгізбеңіз.
• Теледидар айналасында төменде көрсетілгендей орын
қалдырыңыз.
• Дұрыс ауа айналымымен қамтамасыз ету үшін Sony қабырғаға
орнататын кронштейнін пайдалану қатаң ұсынылады.
3KZ
Қабырғаға ілгенде
Орын:
30 см
10 см
10 см
10 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
Түпқоймасына орнату
30 см
10 см
10 см
6 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
• Тиісті желдетуді қамтамасыз етіп, кір мен шаңның жиналуына
жол бермеу үшін:
 Теледидарды шалқасынан, басын төмен қаратып, артқы
жағымен немесе қырымен қоймаңыз.
 Теледидарды сөреге, төсекке немесе шкаф ішіне қоймаңыз.
 Теледидарды шүберекпен, пердемен немесе газет, т.б.
сияқты заттармен жаппаңыз.
 Теледидарды төменде көрсетілгендей орнатпаңыз.
Ауа айналымы бұзылған.
Қабырға
Қабырға
Қуат сымдары
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулардан жəне/немесе
жарақаттанудан сақтану үшін, қуат айыршалары жəне
көздерімен төмендегідей жұмыс істеңіз:
 Тек қана Sony қамтамасыз еткен қуат сымдарын ғана
қолданыңыз, басқа емес.
 Айыршаны қуат көздеріне толық енгізіңіз.
 Теледидар құрылғысын 220-240 В Айнымалы ток көзіне ғана
қосыңыз.
 Кабельдерді ұстағанда қауіпсіздігіңіз үшін қуат айыршаларын
суырып тастаңыз жəне кабельдерге шалынып қалмаңыз.
 Теледидар құрылғысында жұмыс істегенде немесе
теледидарды қозғағанда қуат айыршаларын қуат көзінен
суырып тастаңыз.
 Қуат айыршаларын ыстықтан аулақ ұстаңыз.
 Қуат айыршаларын жиі суырып, тазалап тұрыңыз. Егер
айыршаны шаң басса жəне ол ылғалданса, тоқтан айыратын
қабы бүлініп, нəтижесінде өрт қаупі туындайды.
Ескертулер
• Қамтамасыз етілген ток сымдарын басқа құралдармен
қолданбаңыз.
• Ток сымдарын жаншып, шамадан тыс бұрамаңыз. Негізгі
өткізгіштері ашылып қалуы немесе бүлінуі мүмкін.
• Ток сымдарын өзгертпеңіз.
• Ток сымдарының үстіне ауыр зат қоймаңыз.
• Тоқтан айырғанда ток сымдарынан тартпаңыз.
• Бір қуат көзіне бірнеше құрал қоспаңыз.
• Өлшемі дəл келмейтін қуат көздерін қолданбаңыз.
Тыйым салынған Қолданыс
Теледидарды төменде берілген орындарда, орталарда жəне
жағдайларда орнатпаңыз/қолданбаңыз, əйтпесе теледидар
құрылғысы бұзылып, өрт, электр шогы, бұзылу жəне/немесе
жарақатқа себеп болады.
4KZ
• Далада (тікелей күн көзі түсетін жерде), су жағасында, кемеде
немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, медициналық
орындарда, орнықсыз жерлерде, су жанында, жауынды,
ылғалды немесе түтінды ортада.
• Егер теледидар көпшіліккке арналған
монша немесе ыстық бұлақ сияқты
жерлерде орнатылса, ауадағы күкірт оның
бұзылуына əкелуі мүмкін.
• Бейне сапалы болу үшін теледидарды тікелей күн көзінен
немесе жарықтан сақтаңыз.
• Теледидарды суықтан бірден жылы жерге ауыстырудан сақ
болыңыз. Күтпеген температура өзгерісі ылғал жиналуына
себеп болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінің жəне/немесе
түсінің сапасының төмендеуіне əкеледі. Бұндай жағдай болып
қалғанда, ылғалдың ұшып кетуіне дейін теледидарды
қоспаңыз.
Бөлмелер:
• Жəндіктер кіріп кетуі мүмкін ыстық, ылғалды немесе қатты шаң
болған бөлме жайларда; теледидар механикалық тербеліске
ұшырауы мүмкін; өрт қауіпті нысандар жанында (майшамдар
жəне т.б.). Теледидарды су тамшылары мен су шашыраудан
сақтау керек, жəне ішінде сұйығы бар ваза сияқты заттарды
теледидардың үстіне қоюға болмайды.
• Теледидарды ылғалды немесе шаң
жерлерге, майлы түтінге немесе буға
толы бөлмеге (ас пісіретін үстелге
немесе ылғалдатқышқа жақын) қоюға
болмайды. Өртке, электр шогына,
немесе бейнесінің бүлінуіне себеп
болады.
• Теледидарды тікелей күн сəулесі түсетін жоғары
температуралы жерлерге, радиатор немесе жылыту
құралдарының жанына қоюға болмайды. Мұндай ортада
теледидар қызып кетіп, бұл қорабының бұзылуына немесе
зақымдалуына əкеп соғуы мүмкін.
Жағдайлар:
• Теледидарды су қолмен ұстамаңыз; оны қорабын алынған
күйде немесе өндіруші ұсынбаған қосымша керек-жарақтармен
пайдаланбаңыз. Найзағай болған кезде теледидарды электр
қуат ұяшығынан жəне антеннасынан ажырату керек.
• Теледидарды орнату шегінен асырып
орнатпаңыз. Бұл қатерлі жарақаттарға
немесе теледидардың зақымдалуына
əкеп соғуы мүмкін.
Сынған бөлшектер:
• Теледидарға ешнəрсе лақтырмаңыз. Экран əйнегі сынып,
қатты жарақатқа себеп болуы мүмкін.
• Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырғанша ұстамаңыз.
Əйтпесе электр шогын алуыңыз мүмкін.
Қолданылмағанда
• Егер теледидарды бірнеше күн қолданбасаңыз, қауіпсіздік
жəне қуатты үнемдеу үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратып
қойыңыз.
• Теледидар қут көздерінен суырылмай, тек қана өшіріліп тұрса,
қуат көздерінен суырып, толығымен өшіріңіз.
• Алайда, кейбір теледидарлар дұрыс жұмыс істеу үшін күту
күйінде қуат көзіне қосылып тұруы қажет болуы мүмкін.
Балалар үшін
• Балаларға теледидар үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
• Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ ұстаңыз, жұтып
қоймасын.
Егер келесі ақаулықтар орын алса...
Келесі мəселелер орын алса, бірден теледидарды өшіріп, қуат
айыршаларын суырыңыз.
Сатушы немесе Sony қызмет орталығына хабарласып,
маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраңыз.
Егер:
 Қуат сымдары бүлінсе.
 Қуат көзіне дəл келмесе.
 Теледидар құлап, соғылып немесе үстіне бір нəрсе құлап
бүлінсе.
 Жəшігіне сұйық төгілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.
Сұйық кристалдық мониторының
температурасы туралы
Сұйық кристалдық монитор ұзақ уақыт пайдаланылған кезде
пенльдің жан-жағы қызады. Сол жерді қолмен ұстағанда,
ыстықты сезінуіңіз мүмкін.
Сақтық шаралары
Теледидар қарау
• Теледидарды жеткілікті жарықтакөріңіз, жеткіліксіз жарықта
немесе ұзақ уақыт көру көзіңізді шаршатады.
• Құлаққаптарды қолданғанда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз,
құлаққа зақым келеді.
• Кейбір адамдар 3D видео бейнелерін көруден немесе
стереоскопты 3D ойындарын ойнаудан ыңғайсыздық (көз
қысымы мен талуы, немесе жүрегі айнуы) сезінуі мүмкін. Sony
3D видео бейнелерін көру кезінде немесе стереоскопты 3D
ойындарын ойнау кезінде жиі үзіліс жасауға кеңес береді.
Қажетті үзіліс ұзақтығы мен жиілігі барлығы үшін бірдей
болмайды. Өзіңізге қолайлысына тоқтайсыз. Егер
ыңғайсыздық сезінсеңіз, ыңғайсыздық аяқталғанша 3D видео
бейнелерін көруді немесе стереоскопты 3D ойындарын
ойнауды тоқтатуыңыз керек; қажет десеңіз дəрігермен
кеңесуіңіз қажет. Сондай-ақ, бұл теледидармен қолданылатын
құралдар немесе медиа (i) нұсқамаларын қарауыңыз қажет
жəне соңғы ақпарат үшін (ii) біздің сайтымызды
(www.sony.eu/support) қарауыңыз қажет болады. Баларадың
көру қабілеті (əсіресе алты жастан төменгілер) əлі даму
үстінде. Жас балаларға 3D видео бейнелерін көруге немесе
стереоскопты 3D ойындарын ойнауға рұқсат бермес бұрын,
дəрігермен (педиатр немесе көз дəрігерімен) кеңесіңіз.
Ересектер балалардың жоғарыда көрсетілген нұсқамаларды
орындауын қадағалауы тиіс.
• 3D көзілдіріктерін жоғары температуралы орындарда, мысалы,
тікелей күннің көзінде немесе күнге қызған көліктердің ішінде
пайдаланбаңыз, сақтамаңыз немесе тастамаңыз.
СКД Экраны
• СКД экраны жоғары-дəлдік технологиясымен жасалса да жəне
99,99% немесе одан да көп пиксельдер іске қосылып тұрсада,
СКД экранында қара нүктелер немесе жарықтың ашық
нүктелері (қызыл, көк, немесе жасыл) пайда болуы мүмкін. Бұл
СКД экранының құрылымдық ерекшелігі ақаулық болып
келмейді.
• Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырнамаңыз, жəне теледидар
үстіне заттар қоймаңыз. Бейнесі біркелкілігін жоғалтуы немесе
СКД экраны бүлінуі мүмкін.
• Егер теледидарды суық жерде қолдансаңыз, бейне
анықсыздығы орын алуы мүмкін немесе бейнесі қараңғы
болып кетуі мүмкін. Бұл бұзылғанның белгісі емес.
Температура жоғарылағанда, бұл құбылыс жоғалып кетеді.
• Бейнелер жалғасымды көрсетілгенде сəуле пайда болуы
мүмкін. Бұл біраз уақыттан кейін жоғалып кетуі мүмкін.
• Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы
мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
• СКД экранының құрамында аздаған мөлшерде сұйық
кристалдар болады. Лақтыруды жергілікті ережерелерге
сəйкес іске асырыңыз.
Теледидардың экраны/жəшігін
тазалау мен күту
Тазалар алдында теледидарға қосылып тұрған тоқ сымдарын
қуат көзінен суырыңыз.
Материал тозуын немесе экран жапқышының тозуын болдырмас
үшін, келесі ескертулерді орындаңыз.
• Шаңды экран бетінен/теледидар жəшігінен жұмсақ шүберекпен
сүртіп алыңыз. Егер шаң тазаланбаса, дымқыл шүберекке
жұмсақ жуғыш ерітіндісін тамызып, сүртіп алыңыз.
• Суды немесе жуу құралын ешқашан
тікелей теледидарға шашыратпаңыз. Ол
экранның төменгі жағына немесе сыртқы
бөліктеріне ағып, теледидарға еніп, оны
зақымдауы мүмкін.
• Ешбір жағдайда абразивті
материалдарды, сілтілі/қышқыл
тазалағыштарын, тазалау ұнтақтарын жəне спирт, бензин,
еріткіш немесе жəндіктерге қарсы у сияқты ұшпа еріткіштерді
қолданбаңыз. Ондай материалдарды қолдану, ысқыш немесе
хлоры бар материалдармен ұзақ қатынаста болу экранның
бетін жəне теледидар жəшігін бүлдіреді.
• Желдеткіш саңылауларын жиі шаң сорғышпен тазалап отырған
абзал.
• Теледидар көру бұрышын бейімдегенде, теледидар қозғалып
немесе үстелден сырғып кетпейтіндей ақырын жылжытыңыз.
EE
KZ
LT
HR
Қосымша Құралдар
• Қосымша бөлшектерді немесе электромагниттік радиация
шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстаңыз.
Керісінше жағдайда, бейне жəне/немесе дыбыс бұрмалануы
мүмкін.
• Бұл құралдың EMC Нұсқамасында көрсетілген 3 метрден
қысқа байланыс сигнал кабелін қолдану керек деген шектеуге
жауап беретіні тексеріліп, анықталған.
F типті ашалар үшін ұсыныс
SI
KZ
SR
Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыңқы жері 1,5 мм-ден аз
болуы қажет.
максимум 7 мм
максимум 1,5 мм
(F типті ашалардың сілтеме суреті)
Құрылғының Сымсыз Қызметі
• Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б)
қолдануға болмайды медициналдық құралдар зақымданады.
• Бұл құрал анықталмаған сигналдарды қабылдап/таратса да,
рұқсаты жоқ кедергілерден сақ болыңыз. Біз осыған ұқсас
мəселелер үшін жауап бере алмаймыз.
Алыстан Басқару құралын қолдану туралы
ескертулер
• Батареяны салғанда, полярлығын сақтаңыз.
• Əр түрлі батареялар немесе ескі жəне жаңа батареяларды
араластырып қолданбаңыз.
• Батареяларды жойған кезде, қоршаған ортаны қорғау
ережелерін сақтаңыз. Кейібір аймақтарда батареяларды жою
ережелері заңға бағындырылуы мүмкін. Бұл жөнінде жергілікті
билік органдарына байланысуыңызды сұраймыз.
• Алыстан басқару құралын еппен қолданыңыз. Түсіріп немесе
басып кетпеңіз, немесе үстіне сұйық төгіп алмаңыз.
• Жылу шығатын жерлерге, күн сəулесі түсетін, немесе ылғалды
бөлмеде сақтамаңыз.
5KZ
Теледидар құрылғысын лақтыру
Қызмет мерзімі біткен электр жəне
электрондық жабдықты залалсыз
жою (бағыттама қалдықтарды
бөлек жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл
белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Пайдаланылған қоректену
элементтерін залалсыз жою
(қалдықтарды бөлек жинау
жүйелері жұмыс істейтін
Еуроодақ елдерінде жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
6KZ
Бөлшектер мен басқару құралдары
Басқару құралдары мен индикаторлар
EE
KZ
LT
HR
SI
KZ
SR
 Қашықтан басқару датчигі*1 / Шам
сенсоры*1 / Артқы шам LED / 3D Sync
таратқышы*1
Артқы шам LED Теледидардың күйіне
байланысты жанады немесе
жыпылықтайды.
• Ақ
Теледидарды/кескін өшіру режимін/
бағдарлама жаңартуын, т.б. қосқан кезде.
• Көгілдір
Мобильді құрылғыға сымсыз қосылған
кезде.
• Қызғылт*2
Жазу режимі.
• Күңгірт
Таймер орнатылған.
 TV
Басқа бағдарламалардан Теледидар
арнасына немесе кіріске ауысыңыз.
*1 Сенсордың қасына қандай да бір затты қоймаңыз.
*2 Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі.
  (Қуат)
 CH +/- (Арна)
  +/- (Дыбыс деңгейі)
  (Кіріс таңдау)
Кіріс көзін көрсетіңіз жəне таңдаңыз.
7KZ
Кірістер мен шығыстар
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8KZ
  LAN

 HDMI IN 1/3/4
 /
AV 1
• SCART кабелі арқылы қосыңыз.
Аналогтық декодерді қосқанда Теледидар
тюнері шифрланған сигналдарды
декодерге шығарады жəне декодер
сигналдарды шығарудың алдында
шифрдан шығарады.
  AV 2,
ШКМ (Шартты Кіру Модулі)
• Ақылы Теледидар қызметтеріне кіруді
қамтамасыз етеді. Мəліметтер алу үшін
CAM бірге берілетін пайдалану
нұсқаулығын қараңыз.
• Смарт картаны Теледидардың CAM
ұяшығына тікелей салмаңыз. Ол
авторизацияланған дилер қамтамасыз
еткен Шартты Кіру Модуліне
орналастырылуы қажет.
• CAM параметрі кейбір елдерде/
аймақтарда қолдау көрсетілмейді.
Авторизацияланған дилерден тексеріңіз.
• Интернет бейне параметрін
пайдаланғаннан кейін цифрлық
бағдарламаға ауысқанда CAM хабары
пайда болуы мүмкін.

 HDMI IN 2/MHL
• MHL (Mobile High-definition Link)
құрылғысын HD сапалы MHL кабелі
арқылы қосуға болады.
/ COMPONENT IN
• Күрделі қосылымға:
/ COMPONENT IN*1 компонентінің
 AV 2 жəне  (L/R) ұяшықтарын
пайдаланыңыз.
• Компонентті қосылымға:
Y, PB, PR, жəне  (L/R) ұяшығын
пайдаланыңыз.

• Реверсивті Дыбыстық Арнамен (РДА)
үйлесімді цифрлық аудио жүйені
қоссаңыз, HDMI IN 4 ұяшығын
пайдаланыңыз. Егер қоспасаңыз,
қосымша қосылымды DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) ұяшығымен қосу қажет.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
(USB 1/2),
REC))*2*3

EE
(Жерсеріктік антенна кірісі)
KZ
Кабельге немесе жерсеріктік антеннаға
(жер үсті) қосыңыз.
LT
  (RF кірісі)
Кабельге немесе антеннаға (жер үсті)
қосыңыз.
HR
*1 Моно жабдықты қосқанда L (MONO) аудио
розеткасына қосыңыз.
*2 Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі.
*3 HDD REC функциясы 2015 жылдың ішінде қол
жетімді болады. HDD REC функциясын бағдарлама
жаңартуы ретінде автоматты түрде алатын
боласыз. TД интернетке қосылғанын тексеріңіз.
Егер желі байланысы болмаса, бағдарламаны
компьютеріңіз арқылы Sony қолдау көрсету вебсайтынан жүктей алатын боласыз. Жаңарту əдісі
туралы мəлімет алу үшін Sony қолдау көрсету вебсайтына өтіңіз. Нақты шығару күні туралы хабардар
болу үшін
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate
веб-сайтына тіркеліңіз.
(USB 3 (HDD
• Үлкен USB құрылғысын қоссаңыз, оның
қасындағы басқа қосылған құрылғыларға
кедергі келтіруі мүмкін.
• Үлкен USB құрылғысын қосқанда USB 1
ұяшығына қосыңыз.
 AUDIO OUT
/
Теледидардың дыбысын қосылған жабдық
арқылы тыңдау үшін HOME пернесін
басыңыз. [Параметрлер] t [Дыбыс] t
[Құлақаспап/аудио шығысы] параметрін
таңдап, қажетті элементті таңдаңыз.
9KZ
SI
KZ
SR
Қашықтан басқару құралын пайдалану
Қашықтан басқару құралы бөлшектерінің сипаттамасы
IR (инфрақызыл) Қашықтан
басқару құралы
Тачпады бар қашықтан басқару құралы
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Кіріс таңдау/Мəтін ұстау)
Теледидар режимінде: Кіріс көзін көрсетіңіз
жəне таңдаңыз.
Мəтін режимінде: Ағымдағы бетті ұстаңыз.
SYNC MENU*1
BRAVIA Sync мəзірін көрсетіңіз.
FOOTBALL*1
Футбол жарысы режиміне қосу немес өшіру
(мүмкіндік қол жетімді болғанда).
 Сан түймелері
EXIT
Теледидарды қосу немесе өшіру (күту
режимі).
Алдыңғы экранға оралыңыз немесе
мəзірден шығыңыз. «Интерактивті
бағдарлама» қызметі қол жетімді болғанда
қызметтен шығу үшін басыңыз.
DIGITAL/ANALOG
 (Мəтін)
Цифрлық пен аналогтық режим арасында
ауысыңыз.
Мəтін ақпаратын көрсету.
 (Теледидардың күту режимі)
TV/RADIO
TV немесе RADIO таратуы арасында
ауысыңыз.
10KZ
 Түс теймелері
Бір уақытты сəйкес функцияны орындау.
/
(Ақпарат/Мəтін шығару)*1
Дисплей ақпараты.
NETFLIX*1
(Субтитр параметрі)
«NETFLIX» онлайн қызметіне кіру.
Субтитрлерді қосу немес өшіру (мүмкіндік
қол жетімді болғанда).
HELP
(Кең форматты режим)
Анықтама мəзірін көрсету.
 ACTION MENU
Контексттік функциялар тізімін көрсету.
Сонымен қатар мұны Тачпады бар
қашықтан басқару құралында ACTION
MENU мəзірінен саусағыңызбен төмен
қарай сырғытып көрсетуіңізге болады.
Экран форматын өзгерту.
 //////
Теледидардағы жəне қосылған BRAVIA
синхрондау үйлесімді құрылғысындағы
мультимедиа контенттерін басқару.
TV*1
Басқа бағдарламалардан Теледидар
арнасына немесе кіріске ауысыңыз.
GUIDE/
*1
Цифрлық бағдарлама нұсқаулығын көрсету.
BACK/
Ағымдағы бағдарламаны USB HDD жазу
функциясымен жазу.
KZ
TITLE LIST*1
LT
Тақырыптар тізімін көрсету.

HR
(Микрофон)
Дауыс функциясын пайдаланыңыз.
(мысалы, Əр түрлі контенттерді дауыс
арқылы іздеу.)
Алдыңғы экранға оралу.
HOME
Теледидардың Басты бет мəзірін көрсету.
EE
 REC*1*2
SI
 Тачпад
KZ
ТД-ны тачпад арқылы басқарыңыз.
DISCOVER
SR
Контентті іздеу үшін Контент тақтасын
көтеріңіз.
Сонымен қатар Контент жолағын Тачпады
бар қашықтан басқару құралындағы
DISCOVER мəзірінен саусағыңызбен
жоғары сырғытып іске қосуыңызға болоды.

////
*1 Қашықтан басқару құралының түймесінің орны, қол
жетімділігі мен функциясы елге/ аймаққа/Теледидар
үлгісіне байланысты əр түрлі болуы мүмкін.
*2 HDD REC функциясы 2015 жылдың ішінде қол
жетімді болады. HDD REC функциясын бағдарлама
жаңартуы ретінде автоматты түрде алатын
боласыз. TД интернетке қосылғанын тексеріңіз.
Егер желі байланысы болмаса, бағдарламаны
компьютеріңіз арқылы Sony қолдау көрсету вебсайтынан жүктей алатын боласыз. Жаңарту əдісі
туралы мəлімет алу үшін Sony қолдау көрсету вебсайтына өтіңіз. Нақты шығару күні туралы хабардар
болу үшін
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate
веб-сайтына тіркеліңіз.
(Элементті таңдау/Енгізу)
  +/– (Дыбыс деңгейі)
Дыбыс деңгейін реттеу.
(Секіру)
Екі арна немесе кіріс арасында ары-бері
өту. Теледидар ағымдағы арна немесе кіріс
жəне соңғы арна немесе таңдалған кіріс
арасында ауысады.
 (Дыбысты өшіру)
(NFC)
Құрылғыны (мысалы, Xperia кейбір
модельдері) бір рет түрту функциясына
сəйкес түртіңіз, оның экраны ТД-да
көрсетіледі.
Дыбысты өшіру. Дыбысты қалпына келтіру
үшін қайта басыңыз.
PROG +/–//
Теледидар режимінде: Арнаны таңдаңыз.
Мəтін режимінде: Келесі () немесе
алдыңғы () бетті таңдаңыз.
 AUDIO
Ағымдағы уақытта көрсетіп тұрған
бағдарламаның тілін өзгертіңіз.
11KZ
Тачпады бар қашықтан басқару
құралын пайдалану
Тачпады бар қашықтан басқару құралы ТД-ны
жұптастырғаннан кейін пайдаланылады.
Жұптастыру үшін жұптастырудың экрандық
нұсқаулығын орындаңыз.
Жұптастыру экранын теледидардың 
түймесін 5 секунд басып тұрып немесе
[Параметрлер] - [Тачпады бар қашықтан
басқару құралының парам-і] - [Тачпады бар
қашықтан басқару құралын жұпт-у] параметрін
таңдау арқылы көрсетуге болады.
Үстел тіректерін бекіту
(Балама)
Төмендегі нұсқаулықтарға қарап Үстел тұғырын
жиектен ортаға қарай өзгертуіңізге болады.
Ортада орналасу
Тачпады бар қашықтан басқару
құралыкіріспесін/оқулығын іске
қосу
1
HOME түймесін басыңыз.
2
[Параметрлер] - [Тачпады бар қашықтан
басқару құралының парам-і] - [Кіріспені/
оқулықты бастау] тармағын таңдаңыз.
Ескертулер
• Бұл орнатуды орындау үшін екі немесе одан көп
адам қажет.
• Орнату кезінде саусағыңызды қысып алмаңыз.
1
Қалың жастық
1,5 Н·м
{15 кгк·см}
12KZ
KD-55X9305C
2
*1
*2
EE
KZ
*1 Үстел тұғыры ортаңғы күйге тіркелгенде кабель
фиксаторының орналасуы.
LT
*2 Үстел тұғыры шеткі күйге тіркелгенде кабель
фиксаторының орналасуы.
Ескертулер
• Бұл орнатуды орындау үшін екі немесе одан көп
адам қажет.
• ТД-дың алдында ештеңе жоқ екендігін тексеріңіз.
Ескертулер
HR
• Кабель фиксаторын ТД-дан ажырату үшін
фиксатордың 1 төбесін басып, көрсетілгендей
қысыңыз 2.
SI
KZ
3D Sync
таратқышы
SR
IR сенсоры
Кабельдерді орау үшін
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
13KZ
Басқа құрылғыларды
қосу
Байланыс туралы толық ақпаратты Анықтама
нұсқаулық қараңыз.
Жерсерікті қосу
Жердегі/кабельдік жəне жерсеріктік таратуға
арналған қосылымдар.  t  : қосылу
қадамдары
KD-75X9405C/55X9305C
Ескертулер
• ТД-ға қосылған кіріс құрылғысын таңдау үшін 
басыңыз.
Ұя қақпағын алу
Ұя қақпағы теледидарға зауытта салынады.
Кабельдерді жалғамас бұрын ұя қақпағын
алыңыз.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Ескертулер
• Барлық кабельдерді жалғағаннан кейін ұя қақпағын
теледидарға қайта салыңыз.
14KZ
Жерсеріктік теледидар қосу
KD-65X9305C
ТД HDMI немесе SCART кабель арқылы
қосыңыз.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
KZ
LT
< 12 mm
*
HR
< 21 mm
< 14 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
CATV
SCART
* Қос тюнер режимін пайдаланда ғана
қосыңыз.
15KZ
MHL құрылғысын қосу үшін
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
MHL құрылғы
HDMI
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар рұқсат
етілген MHL КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
KD-65X9305C
SCART
MHL құрылғы
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар рұқсат
етілген MHL КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
16KZ
Теледидар фотосурет/музыка/бейне
файлдарын ойнату барысында MHL үйлесімді
қосылған құрылғыны зарядтай алады.
Қосылған MHLүйлесімді құрылғыны басқару
үшін теледидардың қашықтан басқару құралын
пайдалануға болады.
Ескертулер
• Егер [Күту режимінде MHL зарядтау] параметрі
[Қосулы] күйіне орнатылса, MHL үйлесімді
құрылғыны теледидар күту режимі режиміне
орнатылған кезде де зарядтауды жалғастыруға
болады.
• 4K смартфоны немесе мобильді құрылғылары үшін
MHL логотипі бар рұқсат етілген MHL 3 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз.
EE
KZ
LT
HR
SI
KZ
SR
17KZ
Теледидарды қабырғаға бекіту
Бұл нұсқаулықта теледидарды қабырғаға орнатудан бұрын оны дайындау қадамдары ғана
көрсетілген.
Тек KD-65/55X9305C
Тұтынушыларға:
Өнімді қорғау жəне қауіпсіздікті сақтау мақсатында Sony теледидардың Sony дилерлері
немесе лицензияланған мердігерлері тарапынан орындалуын ерекше ұсынады. Оны өзіңіз
орнатуға тырыспаңыз.
Sony дилерлеріне жəне мердігерлеріне:
Өнімді орнату, аралық техникалық қызмет көрсету жəне тексеру барысында қауіпсіздікке
ерекше мəн беріңіз.
Бұл өнімді орнату үшін, əсіресе қабырғаның теледидар салмағын көтере алатынын тексеру үшін
жеткілікті біліктілік қажет. Бұл өнімнің қабырғаға орнатылуын міндетті түрде Sony дилерлеріне немесе
лицензияланған мердігерлеріне тапсырыңыз жəне орнату барысында қауіпсіздікке мəн беріңіз. Өнімді
дұрыс қолданбау немесе орнатпау нəтижесінде туындаған зақымдарға немесе жарақаттарға Sony
компаниясы жауапты болмайды.
Теледидарды қабырғаға орнату үшін SU-WL450 Қабырғаға орнататын кронштейн (бірге
берілмейді) (KD-65/55X9305C) қолданылуы керек.
Қабырғаға орнататын кронштейн орнатылатын кезде, Қабырғаға орнататын кронштейнмен бірге
берілетін Жұмыс істеу бойынша нұсқаулық пен Орнату бойынша нұсқаулыққа қараңыз.
Ескертулер
• Бұрандаларды балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Теледидар моделінің қабырғаға орнататын кронштейнін орнату туралы нұсқауларын мына веб-сайттан қараңыз:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18KZ
1
Бұрандаларды теледидардың артынан шешіңіз.
KD-65X9305C
Стандартты қондыру əдісі
Өте жақын (60) орнату
EE
KZ
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Қабырғаға орнататын кронштейнді орнатудан бұрын теледидардың артына (оны
қабырғамен параллель ету үшін) Қабырғаға орнату қондырмасын  (теледидармен бірге
беріледі) қондырыңыз.
(KD-65X9305C басқа (Өте жақын (60) орнату))
Ескертулер
• Қабырғаға орнату бекітпесін теледидарға бекітіп жатқан кезде мықтап қатайтыңыз.
Қабырғаға бекіту құралын орнату үшін тек жалпақ басты бұрауышты пайдаланыңыз. Басқа құралды пайдалану
Қабырғаға бекіту құралының шамадан тыс бұралып, TД бұзылуына əкелуі мүмкін.
• Электр бұрағышын пайдалансаңыз, айналдыру моментін шамамен 1,5 Н·м {15 кгк·см} етіп орнатыңыз.
19KZ
Стандартты қондыру əдісі, Slim орнату (KD-55X9305C)
Қабырғаға орнату қондырмасы 
(теледидармен бірге беріледі)
Стандартты
қондыру əдісі
Slim орнату
(KD-55X9305C)
Өте жақын (60) орнату
(KD-65X9305C)
Slim орнату (KD-55X9305C), Өте жақын (60) орнату (KD-65X9305C)
Ескертулер
• Super Slim орнату стилін қолдану кезінде теледидардың артындаңы кейбір терминалдарды қолдана алмайсыз.
20KZ
Тек KD-75X9405C
ТД-ды қаптамадағы қорабынан алынған қабырғаға орнататын кронштейнге (жинақта берілмеген)
орнатуға болады.
Кабельдерін жалғамай тұрып, ТД-ды қабырғаға орнататын кронштейнге дайындап алыңыз.
Өнімді қорғау жəне қауіпсіздік мақсатында, Sony корпорациясы теледидарды қабырғаға
орнату жұмысын білікті мамандар орындағанын қатал ұсынады. Оны өзіңіз орнатпаңыз.
• Үлгіңізге арналған Қабырғаға орнататын кронштейнмен берілген нұсқауларды орындаңыз.
Теледидарды орнатуға, əсіресе қабырға теледидардың салмағын көтере алатын беріктігін
анықтау үшін жеткілікті тəжірибе қажет.
• Үстел тұғырын бекітуге дайын болғанша, пайдаланылмаған бұрандалар мен үстел тұғырын
қауіпсіз жерге қоюды ұмытпаңыз. Бұрандаларды кішкентай балалардан алыс ұстаңыз.
1
EE
KZ
Бұрандаларды теледидардың артынан шешіңіз.
LT
HR
SI
KZ
SR
2
Қабырғаға орнататын кронштейнді орнатудан бұрын теледидардың артына (оны
қабырғамен параллель ету үшін) Қабырғаға орнату қондырмасын  (теледидармен бірге
беріледі) қондырыңыз.
Ескертулер
• Қабырғаға орнату бекітпесін теледидарға бекітіп жатқан кезде мықтап қатайтыңыз.
Қабырғаға бекіту құралын орнату үшін тек жалпақ басты бұрауышты пайдаланыңыз. Басқа құралды пайдалану
Қабырғаға бекіту құралының шамадан тыс бұралып, TД бұзылуына əкелуі мүмкін.
• Электр бұрағышын пайдалансаңыз, айналдыру моментін шамамен 1,5 Н·м {15 кгк·см} етіп орнатыңыз.
Қабырғаға орнату қондырмасы 
(теледидармен бірге беріледі)
21KZ
Ақаулықтарды анықтау
жəне жою
ТД-ның бағдарламалық құралын жаңартылған
күйде сақтау үшін соңғы бағдарламалық құрал
ақпаратын сандық тарату жүйесі немесе
интернет арқылы жүктеп алып жаңарту қажет.
Бағдарламалық құралды жаңартуды бастау
үшін [Қазір жаңарту] тармағын таңдаңыз.
Бағдарламалық құрал жаңартылып жатқан
кезде жарық шығаратын диодтар ақ болып
жыпылықтайды. Бағдарламалық құрал
жаңартылып жатқан кезде айнымалы ток
сымын розеткадан ажыратпаңыз.
Ажыратсаңыз, бағдарламалық құралды
жаңарту толық аяқталмай қалып, оның жұмыс
істеуіне зиян келуі мүмкін. Бағдарламалық
құралды жаңарту 30 минутқа дейінгі уақытты
алуы мүмкін. Егер бағдарламалық құралды
автоматты түрде жаңартыңыз келмесе, HOME
түймесін басып, [Анықтама] t [Жүйе
қамтымының жаңартылуы] t [Қамтымды
автоматты жүктеу] t [Өшірулі] тармағын
таңдаңыз.
ТД-ны ажыратып, оны қайта қосқан кезде,
қашықтан басқару құралындағы немесе ТДдағы қуат түймесін басса да ТД-ның
қосылмауы мүмкін, себебі жүйенің
инициализациялануы уақыт алады. Шамамен
10-20 секунд күтіп, кейін қайта іске қосыңыз.
Арқы шам LED қызыл болып
жыпылықтағанда қанша уақыт (уақыт
аралығы үш секунд)
жыпылықтайтындығын санаңыз.
Жарықдиодты шам қызыл түсте жыпылықтаса,
желілік шнурды екі минутқа ажыратып,
теледидардың параметрін ысырыңыз, содан
соң теледидарды қосыңыз.
Егер ақау жойылмаса, дилерге немесе артқы
шам LED қызыл болып жанған санын көрсетіп
(аралық уақыты үш секунд), Sony қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз. Қуат
сымын ажыратып, дилерге немесе Sony
қызмет орталығына хабарлаңыз.
Артқы шам LED жыпылықтамаған кезде
кестедегі элементтерді төмендегідей
тексеріңіз.
Сондай-ақ, Көмекші нұсқаулық құжатындағы
[Ақаулықтарды жою] бөлімін қарауға немесе
[Анықтама] t [Өздігінен диагностикалау]
параметрін таңдау арқылы өздігінен тексеру
процесін орындауға болады. Егер ақау
жойылмаса, теледидарыңызды білікті қызмет
көрсету мамандарына жөндетіңіз.
Ақаулар жəне шешімдер
Сурет (экран күңгірттеу) жəне дыбыс жоқ.
 Антенна (əуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
 ТД-ды ток көзіне жалғап, ТД-да немесе қашықтан
басқару құралында  басыңыз.
Кейбір бағдарламаларды реттеу мүмкін
емес.
 Антенна (əуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
 Серік кабелі қысқа тұйықталуы мүмкін немесе
кабельдің байланыс ақаулары болуы мүмкін.
Кабель байланысын тексеріп, электр
сөндіргішімен ТД өшіріп, қайта қосыңыз.
 Сіз енгізген жиілік қолданыстан тыс жерде.
Қабылданған серік арнасы компаниясымен
кеңесіңіз.
Кабельді теледидар қызметтері
(бағдарламалар) табылмады.
 Кабель байланысын немесе реттеу
конфигурациясын тексеріңіз.
 [Сандық авто реттеу] параметрін [Антенна]
параметрін [Кабель] параметрінің орнына таңдау
арқылы реттеңіз.
Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.
 Батареяларды ауыстырыңыз.
[Ата-аналық құлып] кілт сөзін ұмытып
қалсаңыз.
 9999 PIN кодын енгізіңіз. (9999 PIN коды əрқашан
қабылданады.)
Теледидардың үстінгі беттері ысып кетеді.
 Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылғанда,
теледидар айналасы ысып кетеді.
Сол жерді қолмен ұстағанда ыстықты сезесіз.
Бекітілген дыбыс не бейне, бос экран
немесе теледидар теледидарға не қашықтан
басқару пультіне жауап бермейді.
 Айналмалы қуат сымын 2 минутқа ажырату
арқылы теледидарды қарапайым қалпына
келтіріріп, қайта жалғаңыз.
22KZ
, CH+/–,  +/–,  жəне TV түймелері
теледидарда орналаса алмайды.
төмендегі суретту қараңыз.
Техникалық
сипаттамалары
Теледидардың
артқы жағы
Жүйе
 Теледидардағы түйлер орналасуын көру үшін
Панель жүйесі
СКД (сұйық кристалды дисплей) панелі,
LED артқы жарығы
ТД жүйесі
Аналогия: Ел/аймақ таңдауыңызға байланысты:
B/G, D/K, L, I
Сандық: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Серік: DVB-S/DVB-S2
 Жарық диодтардың жануын қаламасаңыз, оны
сөндіре аласыз.
HOME түймесін басып, [Параметрлер] t [Артқы
шам LED] t [Өшірулі] пəнмендерін таңдаңыз.
Аналогия: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Тек бейне),
NTSC4.43 (Тек бейне)
Цифрлық: Көмекші нұсқаулығын қараңыз.
SI
Аналогия: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Сандық: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Серік: Жиілік 950-2150 MГц болса
KZ
SR
12,5 Вт + 12,5 Вт + 12,5 Вт + 12,5 Вт + 20 Вт +
20 Вт
Сымсыз технология
 WEP қауіпсіздігін пайдалансаңыз [Оңай] t
[Wi-Fi] t [Тексеру тізімі арқылы қосылу].
тармағын таңдаңыз. Сонан соң, қосылатын желі
атауын (SSID) таңдаңыз.
Желі параметрлерінде қажетті желі атауы
табылмады.
 Желі атауын енгізу үшін, [[Қолмен енгізу]]
параметрін таңдап,
түймесін басыңыз.
HR
Арна ауқымы
Дыбыс шығысы
WPS (Wi-Fi Protected Setup) арқылы сымсыз
роутерге қосыла алмайды.
KZ
LT
Түстер/бейне жүйесі
Жарық диодтар қосулы.
EE
IEEE802.11ac/a/b/g/n протоколы
(IEEE802.11ac елдерге/аймақтарға байланысты
қолжетімді болмауы мүмкін.)
Bluetooth 4.1 нұсқасы
NFC технологиясы
ISO/IEC 18092
Кіру/Шығу ұялары
Антенна кабелі
75 oм сыртқы нүкте VHF/UHF үшін
Серік антеннасы
F-Типті коннектор IEC169-24, 75 Ом.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 кГц үндестігі,
Жалғыз кабель тарат. EN50494.
/
AV1
21-шығысы бар SCART байланыстырғышы
(CENELEC стандартты), дыбыс/бейне кірісін,
RGB кірісін жəне ТД дыбыс/бейне шығыстарын
қоса.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Компонент бейне): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i
Дыбыс кірісі (ойнатқыш қосу ұяшықтары)
23KZ
t AV2
Бейне кірісі (Y кірісі бар жалпы қосу ашасы)
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K ажыратымдылығын
қолдайды)
Бейне (2D):
4096 × 2160p (50, 60 Гц)*1*2, 4096 × 2160p (24
Гц)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Компьютер форматтары
*1 YCbCr 4:2:0 / тек 8 бит
*2 4096 × 2160 п қосылғанда 3840 × 2160 п
көрсетіледі
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Аудио: 5,1 арна жолы PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96,
176,4 жəне 192 кГц, 16, 20 жəне 24 бит, Dolby
Digital жəне DTS
ARC (Аудио оралу арнасы) (тек HDMI IN 4)
MHL (HDMI IN 2)
Бейне (2D):
4096 × 2160p (24 Гц)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i (50,
60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
* 4096 × 2160 п қосылғанда 3840 × 2160 п
көрсетіледі
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (50, 60 Гц), 1080p (30
Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Аудио: 5,1 арна жолы PCM: 32, 44,1, 48, 88,2, 96,
176,4 жəне 192 кГц, 16, 20 жəне 24 бит, Dolby
Digital жəне DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Сандық оптикалық ұя (Екі арналы сызықтық
PCM, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT,
/ (Стерео мини-джек)
Құлақаспап, дыбыс шығысы, төменгі жиілікті
динамик
1,
2,
3 (HDD REC)*
USB құрылғы порты (ЖАЗУ мүмкіндігіне
арналған
3 USB HDD құрылғысы).
USB 1 жəне 2 порты Жоғары жылдамдықты USB
(USB2.0) қолдайды.
USB 3 порты Өте жылдам USB (USB3.0)
қолдайды.
* Тек шектелген аймақта/елде/ТД үлгісі.
24KZ
CAM (Шартты қолдану модулі)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX байланыстырғышы (желі
жұмысы ортасына байланысты байланыс
жылдамдығы əр түрлі болуы мүмкін. 10BASE-T/
100BASE-TX қарым-қатынас мөлшері мен
қарым-қатынас сапасына бұл теледидар үшін
кепілдеме берілмейді.)
Басқалар
Қосымша жабдықтар
Қабырғаға орнататын кронштейн: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Сымсыз сабвуфер: SWF-BR100
MHL сым: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Іске қосылған 3D көзілдірігі: TDG-BT500A
Сақтау шарты:
Өнімдерді қараңғы, құрғақ, таза, жақсы
желдетілетін қышқылдар мен сілтілік металдар
сақталған орыннан оқшауланған бумада сақтау
қажет. Сақтау температурасы*: -20 мен +60 °C
аралығы. Сақтау ылғалдылығы*: <80% салыст.
ылғалдылық (конденсациясыз).
* Ескерту: Екі параметрдің ең үлкен мəндеріне бір
уақытта жету мүмкін емес.
Жұмыс температурасы: 0 мен 40°C аралығы.
Жұмыс ылғалдылығы 10-80% салыст.
ылғалдылық (конденсациясыз).
Қуат жəне басқалары
Қуат талаптары
220 В - 240 В айнымалы ток, 50 Гц
Қуат тиімділігінің тобы
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Экран өлшемі (диагоналынан өлшенеді)
(Шамамен)
KD-75X9405C: 75 дюйм / 189,3 см
KD-65X9305C: 65 дюйм / 163,9 см
KD-55X9305C: 55 дюйм / 138,8 см
Тұтынылатын қуат
[Стандартты] режимінде
KD-75X9405C: 299 Вт
KD-65X9305C: 192 Вт
KD-55X9305C: 166 Вт
[Жарық] режимінде
KD-75X9405C: 486 Вт
KD-65X9305C: 326 Вт
KD-55X9305C: 311 Вт
Орташа жылдық қуат шығыны*1
KD-75X9405C: 415 кВт/сағ
KD-65X9305C: 266 кВт/сағ
KD-55X9305C: 230 кВт/сағ
Күту режимі тұтынатын қуат*2*3
0,50 Вт (бағдарлама құралында 32 Вт EPG
жаңарту режимі)
Экран ажыратымдылығы
3840 нүктелер (көлденеңінен) × 2160 сызықтар
(тігінен)
Шығыс қуат
USB 1/2: 5 В,
, 500 мА МАКС
USB 3: 5 В,
, 900 мА МАКС
MHL (HDMI IN 2): 5 В,
, 1,5 мА МАКС
Өлшемдер (Шамамен) (е × б × ұ)
Үстел түпқоймасымен бірге
Бұрыштық деңгей:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 см
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 см
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 см
Ортаңғы деңгей:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 см
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 см
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 см
Үстел түпқоймасынсыз
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 см
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 см
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 см
Тұғыр ұзындығы (Шамамен)
Бұрыштық деңгей:
KD-75X9405C: 191,0 см
KD-65X9305C: 169,0 см
KD-55X9305C: 146,8 см
Ортаңғы деңгей:
KD-75X9405C: 70,7 см
KD-65X9305C: 60,7 см
KD-55X9305C: 60,7 см
Масса (Шамамен)
Үстел түпқоймасымен бірге
KD-75X9405C: 56,8 кг
KD-65X9305C: 48,0 кг
KD-55X9305C: 37,9 кг
*2 Көрсетілген күту режимінде тұтынылатын қуатқа
теледидар қажетті ішкі процестерді аяқтағанда
жетеді.
*3 Теледидар желіге қосылғанда күту режимінің қуат
тұтынуы артады.
Ескертулер
• ШРМ-не сəйкес келетін смарт картаны енгізу үшін
болмаса, бос картаны теледидар CAM (Шартты
қолдану модулі) ұяшығынан шығарып алмаңыз.
• Қосымша керек-жарақтардың бар болуы елдерге/
аймаққа/теледидар үлгілеріне/қорларға байланысты.
• Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз
өзгертіледі.
• Бұл ТД жиынында MHL 3 стандарты бар.
Сандық теледидар қызметі
туралы нұсқаулар
EE
KZ
• Сандық теледидарға (
) қатысты
барлық қызметтер тек қана DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 немесе H.264/MPEG-4 AVC)
сандық жер үсті дыбыс белгілері
таратылатын немесе үйлесімді DVB-C
(MPEG-2 жəне H.264/MPEG-4 AVC) кабель
қызметі бар елдер мен аймақтарда ғана
жұмыс істейді. DVB-T/DVB-T2 дыбыс
белгісін қабылдау мүмкіндігі туралы
жергілікті сатушымен кеңесіңіз немесе
кабель қамтамасыз етушімен DVB-C
кабель қызметін бұл теледидармен бірге
қолдану мүмкіндіктері туралы кеңесіңіз.
• Кабель қызметін қамтамасыз етуші
қызметі үшін төлем сұрауы мүмкін немесе
өз шарттарымен келісуді талап етуі
мүмкін.
• Бұл теледидар құрылғысы DVB-T/DVB-T2
жəне DVB-C талаптарына сай келеді,
бірақ болашақ DVB-T/DVB-T2 сандық жер
үсті жəне DVB-C сандық таратуларына
кепілдік берілмейді.
• Кейбір сандық теледидар қызметтері
кейбір елдерде/аймақтарда жұмыс
істемейді жəне DVB-C кабелі кейбір
кабель қамтамасыз етушілермен дұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін.
Үстел түпқоймасынсыз
KD-75X9405C: 56,0 кг
KD-65X9305C: 47,3 кг
KD-55X9305C: 37,3 кг
*1 Жылдық тұтынылатын қуат, 365 күн бойы күніне 4
сағаттан қосылу тұратын теледидардың тұтынатын
қуаты назарға алынған. Нақты қуат шығыны
теледидардың қалай пайдаланатынына
байланысты болады.
25KZ
LT
HR
SI
KZ
SR
Сауда белгілері туралы ақпарат
• HDMI жəне HDMI жоғары анықтықтың
мультимедиалық интерфейсінің
терминдері, жəне HDMI логотипі – АҚШтағы жəне басқа елдердегі HDMI Licensing
LLC компаниясының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Sony
• «BRAVIA» жəне
Корпорациясының сауда белгілері болып
келеді.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
Бейне идентификаторы, Gracenote бейне
шолғышы, Gracenote мекеме ені жəне
логотипі, жəне «Gracenote негізінде»
мекеме ені тіркелген сауда белісі немесе
Құрама Штаттағы жəне/немесе басқа
мемлекеттердегі Gracenote сауда белгісі
болып табылады.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast жəне Wi-Fi
Protected Setup Wi-Fi Alliance сауда
белгілері немесе тіркелген сауда
белгілері.
• MHL, Mobile High-Definition Link жəне MHL
Logo - сауда белгілері немесе MHL
Licensing, LLC тіркелген сауда белгілері.
• DTS патенттерін http://patents.dts.com
мекенжайында таба аласыз. DTS
Лицензиялау ЖАҚ лицензиясымен
жасақталған.
DTS, Нышаны, & DTS жəне Нышанымен
бірге тіркелген сауда белгісі болып
табылады, жəне DTS Сандық көлемді
дыбыстау DTS, Корпорациясының сауда
белгісі болып табылады. © DTS,
Корпорациясы. Барлық құқықтар
қорғалған.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2014
• Bluetooth® маркалық таңбасы мен
логотиптері Bluetooth SIG, Inc.
компаниясына тиесілі жəне осы секілді
белгілерді Sony корпорациясының
қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда
26KZ
белгілері мен атаулары өз иелеріне
тиесілі болып табылады.
• DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып
табылады.
Бұл теледидар DiSEqC 1.0
бағдарламасын қолдайды. Теледидар
моторлы антенналарды басқаруға
арналмаған.
• TUXERA — Америка Құрама
Штаттарындағы жəне басқа елдердегі
Tuxera Inc. корпорациясының тіркелген
сауда белгісі.
• USB-IF SuperSpeed USB үш тармақты
логотип USB Implementers Forum, Inc.
компаниясының тіркелген сауда белгісі.
• N Mark - сауда белгісі немесе АҚШ-та
жəне басқа елдерде тіркелген NFC Forum,
Inc. сауда белгісі.
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Delovi i kontrole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ulazi i izlazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Korišćenje daljinskog upravljača. . . . . . . 10
Daljinski upravljač Opis delova . . . . . . . . . . 10
Korišćenje daljinskog upravljača sa
dodirnom tablom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pokretanje daljinskog upravljača sa
dodirnom tablom Uvod/uputstvo. . . . . . . . 12
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Povezivanje MHL uređaja . . . . . . . . . . . . 14
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 18
samo KD-65/55X9305C . . . . . . . . . . . . . . . . 18
samo KD-75X9405C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 22
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za početak rada i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog izgleda proizvoda.
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu strujnog napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa
Evropske unije se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za bilo kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču garancije,
pogledajte adrese priložene u posebnim servisnim ili
garantnim dokumentima.
Obaveštenje za bežični
signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
2SR
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
KD-75X9405C
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Postavljanje
• Da biste izbegli prosipnje i izazivanje lične povrede, vodite
računa da prilikom raspakivanja TV aparata ne stanete na
zaštitnu kesu u kojoj se nalazi TV.
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da padne i dovede do ličnih povreda ili oštećenja TV prijemnika.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne štrči od TV postolja
(nije isporučeno).
Ako postolje za sto štrči od TV postolja, to može da prouzrokuje
da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili
oštećenja TV-a.
EE
SR
KD-65/55X9305C
LT
HR
SI
KZ
• Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga
drmanju ili prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
Ventilacija
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna
postavljanja.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
Nosač za montažu na zid
 SU-WL450 (KD-65/55X9305C)
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja nosača za postavljanje na zid na TV
prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno
prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje
nosača za postavljanje na zid.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid. Upotreba drugih zavrtanja osim onih
koji su isporučeni može da ima za posledicu unutrašnje
oštećenje TV aparata ili da dovede do njegovog pada, itd.
8 mm - 12 mm
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite nosač za montažu na zid
Sony da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Zavrtanj (M6)
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Nosač za montažu na zid
3SR
SR
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
Zid
Okruženje:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
• Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa zauljenim
dimom ili parom (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Ne postavljajte TV na mesta podložna ekstremnim
temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu
radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar
TV-a.
Mrežni provodnik
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220-240 V AC.
 prilikom ožičenja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne
zapletete stopala na kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
Napomene
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavne provodničke žice mogu da budu izložene ili
prekinute.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da
radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili
povrede.
Lokacija:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
4SR
Situacija:
• Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Ne postavljate TV tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju
da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno
radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbeglih prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
• Neki ljudi mogu da osete nelagodnost (kao što su napor u
očima, zamor ili mučnina) prilikom gledanja 3D video slika ili
reprodukovanja stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da
svi gledaoci prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video
slika ili igranja stereoskopskih 3D igara. Dužina i učestalost
neophodnih pauza će se razlikovati od osobe do osobe. Vi
morate da odlučite šta najbolje funkcioniše. Ako osetite bilo
kakvu nelagodnost, treba da prestanete da koristite ovaj
proizvod i gledanje 3D video slika dok nelagodnost ne prestane;
obratite se lekaru ukoliko smatrate da je neophodno. Treba
takođe da pregledate (i) priručnik sa uputstvima bilo kog drugog
uređaja ili medijuma koji se koristi sa ovim televizorom i (ii) naš
veb sajt (www.sony.eu/support) radi najnovijih informacija. Vid
male dece (posebno mlađe od šest godina) je još uvek u
razvoju. Obratite se svom lekaru (kao što su pedijatar ili očni
lekar) dozvoljavanja maloj deci da gledaju 3D video slike ili
igraju stereoskopske 3D igre. Odrasli treba da nadgledaju malu
decu da bi se uverili da postupaju po gore navedenim
preporukama.
• Ne koristite, ne držite ili ne ostavljajte 3D naočare na mestima sa
visokom temperaturom, npr. na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u
automobilima koje greje sunce.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i
99,99% ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne
tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena,
plava ili zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD
ekrana i ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
EE
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
SR
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
LT
HR
Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
5SR
SI
KZ
SR
Odlaganje otpada baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Osiguravanjem da su
ove baterije pravilno odložene, bićete od pomoći da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz
razloga za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba da bude zamenjen
od strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na primenjivim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
6SR
Delovi i kontrole
Kontrole i indikatori
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
 Senzor daljinskog upravljača*1 / Senzor
svetla*1 / LED osvetljenje / 3D Sync
predajnik*1
LED osvetljenje svetli ili trepti prema statusu
TV-a.
• Belo
Prilikom uključenja TV-a/režima isključene
slike/ažuriranja softvera, itd.
• Cijan
Prilikom bežičnog povezivanja sa
mobilnim uređajem.
• Ružičasto*2
Režim snimanja.
• Žuto
Tajmer je podešen.
  (Izbor ulaza)
Prikažite i izaberite izvor ulaza.
 TV
Prebacite na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
*1
Ne stavljajte ništa blizu senzora.
*2
Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
  (Napajanje)
 CH +/- (Kanal)
  +/- (Jačina zvuka)
7SR
Ulazi i izlazi
KD-75X9405C/55X9305C
KD-65X9305C
8SR
  LAN

 HDMI IN 2/MHL
 /
AV 1
• Povežite sa SCART kablom. Kada povežete
analogni dekoder, TV tjuner šalje šifrovane
signale dekoderu, a dekoder dešifruje
signale pre nego što ih pošalje.
  AV 2,
/
CAM (Modul uslovnog pristupa)
• Pruža pristup plaćenim TV uslugama. Za
detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu
isporučeno uz vaš CAM.
• Ne umećite smart karticu direktno u
prorezTV CAM-a. On se mora postaviti u
modul uslovnog pristupa koji ste dobili od
ovlašćenog dilera.
• CAM nije podržan u nekim zemljama/
područjima. Proverite kod svog
ovlašćenog dilera.
• A CAM poruka može da se pojavi kada
prebacite na digitalni program nakon što
ste koristili internet video.

(USB 1/2),
REC))*2*3

(Satelitski ulaz)
Povežite sa satelitskom antenom
(vazdušnom).
  (RF ulaz)
/ COMPONENT IN
• Za kompozitnu vezu:
Koristite  AV 2 i  (L/R) od
COMPONENT IN*1.
• Za komponentnu vezu:
Koristite Y, PB, PR, i  (L/R).

• Možete da povežete svoj MHL (Mobile
High-definition Link) uređaj pomoću MHL
kabla HD kvaliteta.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povežite sa kablom ili antenom
(vazdušnom).
EE
*1 Prilikom povezivanja mono opreme, priključite na L
(MONO) audio utičnicu.
*2 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
*3 HDD REC funkcija će biti dostupna u toku 2015.
Primićete HDD REC funkciju automatski kao
softversku nadogradnju. Obezbedite da vaš TV bude
povezan na internet. Ako nemate mrežnu vezu, moći
ćete da preuzmete softver sa Sony veb sajta za
podršku korišćenjem vašeg računara. Za detalje o
nadogradnji, posetite Sony veb sajt za podršku. Da
biste nastavili da primate informacije o tačnom
datumu objavljivanja, prijavite se na
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
LT
HR
SI
KZ
SR
(USB 3 (HDD
• Povezivanje velikog USB uređaja može da
ometa druge povezane uređaje koji se
nalaze pored njega.
• Prilikom povezivanja velikog USB uređaja,
priključite na USB 1 džek.
 AUDIO OUT
SR
/
• Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane
opreme, pritisnite HOME. Izaberite
[Подешавања] t [Zvuk] t [Slušalice/
audio izlaz], a zatim izaberite željenu
stavku.
 HDMI IN 1/3/4
• Ako povezujete digitalni audio sistem koji
je kompatibilan sa tehnologijom
povratnog audio kanala (ARC), koristite
HDMI IN 4. Ako to nije slučaj, potrebna je
dodatna veza DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL).
9SR
Korišćenje daljinskog upravljača
Daljinski upravljač Opis delova
IC (infracrveni) daljinski upravljač
Daljinski upravljač sa dodirnom tablom
ȩ
Ȫ
ȫ
Ȭ
ȭ
Ȯ
ȯ
 /
(Izbor ulaza/Zadržavanje teksta)
U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza.
U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu.
SYNC MENU*1
Prikažite BRAVIA Sync meni.
 (TV u pripravnosti)
Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti).
 Brojčani tasteri
EXIT
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
interaktivnih aplikacija, pritisnite da biste
izašli iz usluge.
 (Tekst)
Prikažite tekstualne informacije.
DIGITAL/ANALOG
Prebacite između digitalnog i analognog
režima.
 Dugmad u boji
U tom momentu izvršite odgovarajuću
funkciju.
TV/RADIO
Prebacite između TV ili RADIO emitovanja.
FOOTBALL*1
Uključite ili isključite Prenos fudbala uživo
(kada je funkcija dostupna).
10SR
/
(Otkrivanje informacija/teksta)*1
Prikažite informacije.
NETFLIX*1
Pristupite „NETFLIX“ uslugama na mreži.
HELP
(Režim širokog prikaza)
Prikažite Meni za pomoć.
 ACTION MENU
Promenite format ekrana.
 //////
Prikažite listu kontekstualnih funkcija.
Možete takođe da je prikažete prevlačenjem
nadole prstom sa ACTION MENU na
daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom.
Aktivirajte multimedijalne sadržaje na TV-u i
povezanom uređaju kompatibilnom sa
BRAVIA Sync.
TV*1
Snimajte trenutni program pomoću funkcije
USB HDD snimanja.
 REC*1*2
Prebacite na TV kanal ili ulaz iz drugih
aplikacija.
GUIDE/
*1
Prikažite listu naslova.
Prikažite digitalni programski vodič.

BACK/
LT
HR
 Dodirna tabla
Prikažite Glavni meni TV-a.
Aktivirajte TV pomoću dodirne table.

DISCOVER
Otvorite Traku sadržaja da biste pretraživali
sadržaj.
Možete takođe da pokrenete traku sa
sadržajima prevlačenjem nagore sa
DISCOVER na daljinskom upravljaču sa
dodirnom tablom.
////
SR
(Mikrofon)
Koristite funkciju glasa. (npr. Pretraga
različitih sadržaja glasom.)
Vratite se na prethodni ekran.
HOME
(Izbor stavke/Unesi)
  +/– (Jačina zvuka)
Podesite jačinu zvuka.
(Prelazak)
Prelazite nazad i napred između dva kanala
ili ulaza. TV naizmenično menja između
trenutnog kanala ili ulaza i poslednjeg
kanala ili ulaza koji je bio izabran.
EE
TITLE LIST*1
SI
(NFC)
Dodirnite uređaj (npr. neki modeli Xperia)
koji odgovara funkciji Preslikavanje jednim
dodirom, a zatim se njegov ekran prikazuje
na TV-u.
*1 Mesto, dostupnost i funkcija tastera daljinskog
upravljača mogu da variraju u zavisnosti od vaše
zemlje/ regiona/TV modela.
*2 HDD REC funkcija će biti dostupna u toku 2015.
Primićete HDD REC funkciju automatski kao
softversku nadogradnju. Obezbedite da vaš TV bude
povezan na internet. Ako nemate mrežnu vezu, moći
ćete da preuzmete softver sa Sony veb sajta za
podršku korišćenjem vašeg računara. Za detalje o
nadogradnji, posetite Sony veb sajt za podršku. Da
biste nastavili da primate informacije o tačnom
datumu objavljivanja, prijavite se na
http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate.
 (Isključivanje tona)
Isključite zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
PROG +/–//
U TV režimu: Izaberite kanal.
U režimu teksta: Izaberite sledeću () ili
prethodnu () stranicu.
 AUDIO
Promenite jezik za program koji se trenutno
gleda.
(Podešavanje titlova)
Uključite ili isključite titlove (kada je funkcija
dostupna).
11SR
KZ
SR
Korišćenje daljinskog upravljača sa
dodirnom tablom
Daljinski upravljač sa dodirnom tablom može da
se koristi samo nakon uparivanja sa TV-om.
Za uparivanje, sledite uputstvo na ekranu o
uparivanju.
Ekran o uparivanju može da se prikaže pritiskom
 na taster TV-a 5 sekundi ili da se izabere
[Подешавања] - [Podešavanja daljinskog
upravljača sa dodirnom tablom] - [Upari
daljinski upravljač sa dodirnom tablom].
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno)
Možete da promenite položaj postolja za sto od
ivice ka položaju u sredini praćenjem donjih
uputstava.
Pokretanje daljinskog upravljača sa
dodirnom tablom Uvod/uputstvo
1
Položaj u sredini
Napomene
Pritisnite HOME.
• Dve ili više osoba je potrebno za obavljanje ove
montaže.
• Budite oprezni da ne biste priklještili prst prilikom
instalacije.
1
2
Izaberite [Подешавања] - [Podešavanja
daljinskog upravljača sa dodirnom
tablom] - [Pokreni uvod/uputstvo].
Debeli podmetač
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
12SR
2
Da biste povezali kablove
KD-75X9405C/65X9305C
*1
*2
EE
SR
KD-55X9305C
LT
Napomene
HR
• Dve ili više osoba je potrebno za obavljanje ove
montaže.
• Uverite se da nema predmeta ispred TV-a.
SI
*1
KZ
*2
Predajnik za
sinhronizaciju
3D
SR
IR senzor
*1 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
pričvršćuje na srednji položaj.
*2 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
pričvršćuje na ivični položaj.
Napomene
• Da biste odvojili stezač za kablove od TV-a, pritisnite
vrh stezača 1, a zatim stegnite 2 kao što je
prikazano.
13SR
Da biste povezali satelit
Povezivanje MHL uređaja
Za više informacija o vezama, pogledajte Vodič
za pomoć.
Priključci za zemaljski/kablovski i satelitski
prijem.  t  : koraci priključenja
KD-75X9405C/55X9305C
Napomene
• Da biste izabrali ulazni uređaj povezan sa TV-om,
pritisnite .
Da biste odvojili poklopac terminala
Poklopac terminala je fabrički pričvršćen na TV.
Pre povezivanja kablova, skinite poklopac
terminala.
KD-75X9405C/55X9305C
< 14 mm
*
KD-65X9305C
< 14 mm
CATV
Napomene
• Nakon povezivanja svih kablova, ponovo pričvrstite
poklopac terminala na TV.
14SR
Da biste povezali satelitsku kutiju
KD-65X9305C
Povežite TV bilo pomoću HDMI ili SCART kabla.
KD-75X9405C/55X9305C
EE
SR
LT
< 12 mm
< 21 mm
HR
*
< 14 mm
SI
HDMI
KZ
SR
< 14 mm
SCART
CATV
* Povežite samo kada koristite režim
dvostrukog tjunera.
15SR
Da biste povezali MHL uređaj
KD-65X9305C
KD-75X9405C/55X9305C
< 12 mm
< 21 mm
MHL uređaj
HDMI
Koristite MHL KABL sa
MHL logotipom (nije
isporučen)
KD-65X9305C
SCART
MHL uređaj
Koristite MHL KABL sa
MHL logotipom (nije
isporučen)
16SR
TV istovremeno puni povezani uređaj
kompatibilan sa MHL dok reprodukuje foto/
muzičke/video datoteke. Možete da koristite
daljinski upravljač TV-a da biste upravljali
povezanim uređajem kompatibilnim sa MHL.
Napomene
• Ako se [MHL punjenje u režimu pripravnosti] podesi
na [Uključeno], možete da nastavite punjenje uređaja
kompatibilnog sa MHL čak i ako je TV u režimu
pripravnosti.
• Koristite odobreni MHL 3 KABL sa MHL logotipom za
4K pametni telefon ili mobilne uređaje.
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
17SR
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže
na zid.
samo KD-65/55X9305C
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg
TV-a obave dileri ili licencirani ugovarači kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony:
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
Upotrebite nosač za montažu na zid SU-WL450 (nije isporučen) (KD-65/55X9305C) da biste
postavili TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
Napomene
• Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
18SR
1
Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a.
KD-65X9305C
Standardna montaža
Super uzano (60) montiranje
EE
SR
LT
KD-55X9305C
HR
SI
KZ
SR
2
Pre montaže nosača za postavljanje na zid, pričvrstite deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid  (isporučen uz TV) na zadnju stranu TV-a (da biste ga postavili paralelno sa
zidom).
(Osim za KD-65X9305C (Super uzano (60) montiranje))
Napomene
• Obavezno pričvrstite priključak zidnog nosača prilikom pričvršćenja na TV.
Koristite samo odvijač sa ravnom glavom za montažu dela za pričvršćenje za postavljanje na zid. Upotreba drugog
alata bi mogla da ima za rezultat podešavanje prekomernog obrtnog momenta dela za pričvršćenje za postavljanje
na zid i oštećenje TV prijemnika.
• Ako koristite električni odvijač, podesite zatezni momenat na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
19SR
Standardna montaža, Uzana montaža (KD-55X9305C)
Deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid  (isporučen uz TV)
Standardna
montaža
Uzana montaža
(KD-55X9305C)
Super uzano (60)
montiranje (KD-65X9305C)
Uzana montaža (KD-55X9305C), Super uzano (60) montiranje (KD-65X9305C)
Napomene
• Ne možete koristiti neke terminale na zadnjoj strani TV-a kada koristite super uzani stil za montažu.
20SR
samo KD-75X9405C
Vaš TV se može montirati na konzolu za zidnu montažu (nije priložena) odmah iz kutije u stanju
kojem je zapakovan.
Pre povezivanja kablova, pripremite TV za konzolu za zidnu montažu.
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony strogo preporučuje da montažu
vašeg TV-a na zid obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
• Sledite uputstva priložena uz nosač za postavljanje na zid za vaš model. Potrebna je dovoljna
stručnost za montažu ovog TV-a, posebno za određivanje jačine zida koja može da podnese
težinu TV-a.
• Vodite računa da neupotrebljene vijke i stono postolje odložite na sigurno mesto dok ne
budete spremni da pričvrstite stono postolje. Držite vijke dalje od male dece.
1
EE
SR
Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a.
LT
HR
SI
KZ
SR
2
Pre montaže nosača za postavljanje na zid, pričvrstite deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid  (isporučen uz TV) na zadnju stranu TV-a (da biste ga postavili paralelno sa
zidom).
Napomene
• Obavezno pričvrstite priključak zidnog nosača prilikom pričvršćenja na TV.
Koristite samo odvijač sa ravnom glavom za montažu dela za pričvršćenje za postavljanje na zid. Upotreba drugog
alata bi mogla da ima za rezultat podešavanje prekomernog obrtnog momenta dela za pričvršćenje za postavljanje
na zid i oštećenje TV prijemnika.
• Ako koristite električni odvijač, podesite zatezni momenat na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid  (isporučen uz TV)
21SR
Dijagnostička provera
Da biste održavali vaš TV softver ažurnim,
neophodno je da preuzimate najnovije
informacije o softveru preko digitalnog sistema
emitovanja ili interneta i da ažurirate softver.
Izaberite [Ažuriraj odmah] da biste započeli
ažuriranje softvera. Osvetljenje LED treperi belo
dok se softver ažurira. Ne isključujte AC strujni
kabl za vreme ažuriranja softvera. Ako to učinite,
ažuriranje softvera se možda neće završiti u
potpunosti i to može prouzrokovati nepravilan
rad softvera. Ažuriranja softvera mogu da traju
do 30 minuta. Ako ne želite da ažurirate softver
automatski, pritisnite HOME i izaberite [Pomoć]
t [Ažuriranje sistemskog softvera] t
[Automatsko preuzimanje softvera] t
[Isključeno].
Problemi i rešenja
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa mrežnim vodom i pritisnite  na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neki programi ne mogu da se podese.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili možda
postoje problemi priključenja kabla. Proverite
kablovsku vezu i zatim isključite TV pomoću
strujnog prekidača uključeno/isključeno, pa ga
ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje primljenog
satelita.
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
Kada isključite TV iz struje i ponovo ga uključite,
TV možda neće moći da se uključi određeno
vreme, čak i ako pritisnete taster za uključivanje
na daljinskom upravljaču ili TV-u, zbog toga što
je potrebno vreme da se sistem pokrene.
Sačekajte oko 10 do 20 sekundi, a zatim ga
ponovo aktivirajte.
Kada LED osvetljenje treperi crveno, izbrojte
koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED osvetljenje treperi crveno, resetujte TV
isključenjem mrežnog voda na dva minuta, a
zatim uključite TV.
Ako problem i dalje postoji, obratite se svom
dileru ili servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Isključite mrežni vod i obavestite vašeg dilera ili
servisni centar kompanije Sony.
Kada LED osvetljenje ne treperi, proverite
stavke u tabeli kako sledi.
Možete takođe da pogledate [Dijagnostička
provera] u Vodiču za pomoć ili da obavite
samodijagnostiku biranjem [Pomoć] t
[Samodijagnostika]. Ako problem ne bude
rešen, odnesite televizor na servis ovlašćenom
osoblju servisa.
22SR
podešavanja.
 Pokušajte [Digitalno automatsko podešavanje]
biranjem [Antena] umesto [Kabl].
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
Zaboravljen je PIN kôd [Roditeljska blokada].
 Unesite 9999 za PIN kôd. (PIN kôd 9999 se uvek
prihvata.)
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran ili TV
ne odgovara na tastere TV-a ili daljinskog
upravljača.
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
isključenjem AC strujnog kabla na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
Tasteri , CH+/–,  +/–,  i TV ne mogu da
se lociraju na TV-u.
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera na
TV-u.
Specifikacije
Sistem
Zadnja strana TV-a
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
Analogni: U zavisnosti od izbora vaše zemlje/
područja: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelitski: DVB-S/DVB-S2
EE
SR
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Samo video),
NTSC4.43 (Samo video)
Digitalni: Pogledajte Vodič za pomoć.
Osvetljenje LED je uključeno.
 Ako ne želite da osvetljenje LED svetli, možete ga
ugasiti.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite [Подешавања]
t [LED osvetljenje] t [Isključeno].
LT
HR
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski: IF frekvencija 950-2.150 MHz
SI
KZ
Zvučni izlaz
12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
Bežična tehnologija
Ne može da se poveže na bežični ruter
pomoću WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Protokol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac možda neće biti dostupan u
zavisnosti od zemalja/regiona.)
Bluetooth verzija 4.1
 Ako koristite WEP sigurnost, izaberite [Lako] t
[Wi-Fi] t [Poveži pomoću skenirane liste].
Zatim, izaberite naziv mreže (SSID) koju želite da
povežete.
Ne može da se nađe potrebni naziv mreže u
mrežnom podešavanju.
 Izaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
uneli naziv mreže.
da biste
Priključci za ulaz/izlaz
Antenski (vazdušni) kablovski
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski konektor F-tipa IEC169-24, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
/
AV1
21-pinski SCART konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i audio/
video izlaz TV-a.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
t AV2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
23SR
SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržavaju 4K rezoluciju)
Video (2D):
4096 × 2160p (50, 60Hz)*1*2, 4096 × 2160p (24
Hz)*2, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*1, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
*1 YCbCr 4:2:0 / samo 8-bitni
*2 3840 × 2160p se prikazuje kada je ulaz 4096 ×
2160p
Video (3D):
Pakovanje kadrova: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i
DTS
ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 4)
MHL (HDMI IN 2)
* 3840 × 2160p se prikazuje kada je ulaz 4096 ×
2160p
Video (3D):
Pakovanje kadrova: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1, 48, 88,2,
96, 176,4 i 192 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital i
DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital, DTS)
/ (Stereo mini džek)
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
1,
2,
Ostalo
Opcioni pribor
Nosač za montažu na zid: SU-WL450
(KD-65/55X9305C)
Bežični sabvufer: SWF-BR100
MHL kabl: DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30
Aktivne 3D naočare: TDG-BT500A
Radna temperatura
0 ºC - 40 ºC
Vlažnost pri radu
Video (2D):
4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
AUDIO OUT,
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije se ne
garantuju za ovaj TV.)
3 (HDD REC)*
Port USB uređaja (
3 USB HDD uređaj za
funkciju REC).
USB port 1 i 2 podržavaju USB velike brzine
(USB2.0).
USB port 3 podržava USB super brzine (USB3.0).
* Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanje
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-75X9405C: B
KD-65X9305C: B
KD-55X9305C: B
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KD-75X9405C: 75 inča / 189,3 cm
KD-65X9305C: 65 inča / 163,9 cm
KD-55X9305C: 55 inča / 138,8 cm
Potrošnja struje
U režimu [Standardno]
KD-75X9405C: 299 W
KD-65X9305C: 192 W
KD-55X9305C: 166 W
U režimu [Živopisna]
KD-75X9405C: 486 W
KD-65X9305C: 326 W
KD-55X9305C: 311 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*1
KD-75X9405C: 415 kWh
KD-65X9305C: 266 kWh
KD-55X9305C: 230 kWh
Potrošnja struje u režimu pripravnosti*2*3
0,50 W (32 W kod softvera / EPG režima
ažuriranja)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
24SR
Nominalne vrednosti izlaza
USB 1/2: 5 V,
, 500 mA MAKS
USB 3: 5 V,
, 900 mA MAKS
MHL (HDMI IN 2): 5 V,
, 1,5 A MAKS
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
Položaj na ivici:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,1 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,1 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,0 × 25,5 cm
Položaj u sredini:
KD-75X9405C: 192,9 × 104,8 × 32,2 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 91,9 × 29,2 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 78,7 × 25,5 cm
bez postolja za sto
KD-75X9405C: 192,9 × 99,1 × 11,0 cm
KD-65X9305C: 170,6 × 87,1 × 9,0 cm
KD-55X9305C: 148,4 × 74,4 × 9,0 cm
Širina postolja (približ.)
Položaj na ivici:
KD-75X9405C: 191,0 cm
KD-65X9305C: 169,0 cm
KD-55X9305C: 146,8 cm
Položaj u sredini:
KD-75X9405C: 70,7 cm
KD-65X9305C: 60,7 cm
KD-55X9305C: 60,7 cm
Težina (približ.)
sa postoljem za sto
KD-75X9405C: 56,8 kg
KD-65X9305C: 48,0 kg
KD-55X9305C: 37,9 kg
bez postolja za sto
KD-75X9405C: 56,0 kg
KD-65X9305C: 47,3 kg
KD-55X9305C: 37,3 kg
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako
se televizor koristi.
2
* Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se
postiže kada TV završi neophodne unutrašnje
procese.
3
* Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se
povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.
Napomene
• Ne vadite nefunkcionalnu karticu iz TV otvora za CAM
(Modul uslovnog pristupa) TV-a izuzev da biste ubacili
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
• Ovaj TV prijemnik ima u svom sastavu MHL 3.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate
pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Molimo da potvrdite kod svog lokalnog
prodavca da li možete da primate signal
DVB-T/DVB-T2 gde živite ili da pitate svog
dobavljača kablovske usluge da li je
njihova kablovska usluga DVB-C podobna
za integrisani rad sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama
DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost
sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/
DVB-T2 i digitalnim kablovskim
emitovanjima se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
Informacije o zaštitnim znacima
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
• „BRAVIA” i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore, logo i
logotip Gracenote, i logo „Powered by
Gracenote“ su bilo registrovani zaštitni
znaci ili zaštitni znaci kompanije Gracenote
u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
25SR
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast i Wi-Fi
Protected Setup su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije Wi-Fi
Alliance.
• MHL, Mobile High-Definition Link i MHL
Logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci kompanije MHL Licensing,
LLC.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba takvih oznaka od strane
kompanije Sony Corporation je po licenci.
Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi
pripadaju njihovim odgovarajućim
vlasnicima.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Logotip USB-IF SuperSpeed USB Trident je
registrovani zaštitni znak kompanije USB
Implementers Forum, Inc.
• N Mark je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
26SR
‫• ספק שירותי הכבלים שלך עשוי לגבות תשלום עבור‬
‫השירותים או לדרוש ממך להסכים לתנאיו‬
‫העסקיים‪.‬‬
‫• טלוויזיה זו עומדת במפרטים ‪DVB-T/DVB-T2‬‬
‫ו‪ ,DVB-C-‬אולם תאימות לשידורים דיגיטליים‬
‫מסוג ‪ DVB-T/DVB-T2‬ושידורי כבלים‬
‫דיגיטליים מסוג ‪ ,DVB-C‬אינה מובטחת‪.‬‬
‫• ייתכן שפעולות מסוימות של הטלוויזיה‬
‫הדיגיטלית לא יהיו זמינות במדינות‪/‬באזורים‬
‫מסוימים; ייתכן שכבל ה‪ DVB-C-‬לא יפעל‬
‫כהלכה עם ספקים מסוימים‪.‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המונחים ‪Multimedia Interface HDMI,‬‬
‫‪ HDMI High-Definition‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים‬
‫של ‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית‬
‫ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫מיוצר ברישיון של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ה‪ double-D -‬הם סימני מסחר‬
‫רשומים של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫הם סימנים מסחריים‬
‫"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫של ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪Gracenote ,Gracenote eyeQ ,Gracenote‬‬
‫‪ ,Gracenote Video Explore ,VideoID‬הסמל‬
‫והטקסט ‪ ,Gracenote‬והסמל "‪Powered by‬‬
‫‪ "Gracenote‬הם סימנים מסחריים רשומים או‬
‫סימנים מסחריים של ‪ Gracenote‬בארה״ב ו‪/‬או‬
‫במדינות אחרות‪.‬‬
‫‪Opera® Devices SDK from Opera Software‬‬
‫‪ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software‬‬
‫‪ASA. All rights reserved.‬‬
‫‪ Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast‬ו‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Protected Setup‬הנם סימני מסחר או סימני‬
‫מסחר רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫)‪, (Mobile MHL High-Definition Link‬וכן‬
‫הסמל ‪ MHL‬הנם סימנים מסחריים או סימנים‬
‫מסחריים רשומים של ‪.MHL Licensing, LLC‬‬
‫לפטנטים של ‪ ,DTS‬ראה‬
‫‪ .http://patents.dts.com‬מיוצר תחת רישיון של‬
‫‪ ,DTS, DTS Inc.‬הסמל‪ ,‬ו‪DTS-‬‬
‫והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים‪,‬‬
‫ו‪ DTS Digital Surround-‬הוא סימן מסחרי של‪.‬‬
‫‪ DTS, Inc. © DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫™‪Designed with UEI Technology‬‬
‫‪Under License from Universal Electronics‬‬
‫‪Inc. Portions © UEI 2000 – 2014‬‬
‫סימון המילה והלוגואים של ®‪ Bluetooth‬הם‬
‫בבעלות ‪ .Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש‬
‫בסימנים אלה על ידי ‪ Sony Corporation‬הוא‬
‫‪24HE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים‬
‫אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫™‪ DiSEqC‬הוא סמל מסחרי רשום של‬
‫‪.EUTELSAT‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0-‬טלוויזיה זו‬
‫אינה מיועדת לשלוט על אנטנה מתכווננת‪.‬‬
‫‪ TUXERA‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Tuxera‬‬
‫‪ Inc.‬בארה"ב ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫הלוגו של ‪USB-IF SuperSpeed USB Trident‬‬
‫הנו סימן מסחר רשום של ‪USB Implementers‬‬
‫‪Forum, Inc.‬‬
‫‪ N Mark‬הוא סימן מסחר או סימן מסחר רשום‬
‫של ‪ NFS Forum Inc.‬בארצות הברית ובמדינות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫אחרים‬
‫עמדה אמצעית‪:‬‬
‫‪ 32.2 × 104.8 × 192.9 :KD-75X9405C‬ס"מ‬
‫‪ 29.2 × 91.9 × 170.6 :KD-65X9305C‬ס"מ‬
‫‪ 25.5 × 78.7 × 148.4 :KD-55X9305C‬ס"מ‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪(KD-65/55X9305C) SU-WL450 :‬‬
‫סאב וופר אלחוטי‪SWF-BR100 :‬‬
‫כבל ‪DLC-MC30 ,DLC-MC20 ,DLC-MC10 :MHL‬‬
‫משקפי תלת‪-‬ממד אקטיביים‪TDG-BT500A :‬‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 11.0 × 99.1 × 192.9 :KD-75X9405C‬ס"מ‬
‫‪ 9.0 × 87.1 × 170.6 :KD-65X9305C‬ס"מ‬
‫‪ 9.0 × 74.4 × 148.4 :KD-55X9305C‬ס"מ‬
‫רוחב המעמד )בערך(‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫עמדת קצה‪:‬‬
‫‪40 ºC - 0 ºC‬‬
‫‪ 191.0 :KD-75X9405C‬ס"מ‬
‫‪ 169.0 :KD-65X9305C‬ס"מ‬
‫‪ 146.8 :KD-55X9305C‬ס"מ‬
‫לחות‬
‫‪) RH 80 % - 10 %‬ללא עיבוי(‬
‫מתח ושונות‬
‫עמדה אמצעית‪:‬‬
‫‪ 70.7 :KD-75X9405C‬ס"מ‬
‫‪ 60.7 :KD-65X9305C‬ס"מ‬
‫‪ 60.7 :KD-55X9305C‬ס"מ‬
‫דרישות מתח‬
‫‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‪ 50 ,‬הרץ‬
‫סיווג יעילות אנרגטית‬
‫‪B :KD-75X9405C‬‬
‫‪B :KD-65X9305C‬‬
‫‪B :KD-55X9305C‬‬
‫משקל )משוער(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 56.8 :KD-75X9405C‬ק"ג‬
‫‪ 48.0 :KD-65X9305C‬ק"ג‬
‫‪ 37.9 :KD-55X9305C‬ק"ג‬
‫גודל מסך )אלכסון( )משוערות(‬
‫‪ 75 :KD-75X9405C‬סנטימטרים ‪ 189.3 /‬ס"מ‬
‫‪ 65 :KD-65X9305C‬סנטימטרים ‪ 163.9 /‬ס"מ‬
‫‪ 55 :KD-55X9305C‬סנטימטרים ‪ 138.8 /‬ס"מ‬
‫תצרוכת מתח‬
‫במצב ]רגיל[‬
‫‪ 299 :KD-75X9405C‬ואט‬
‫‪ 192 :KD-65X9305C‬ואט‬
‫‪ 166 :KD-55X9305C‬ואט‬
‫במצב ]תמונה עשירה[‬
‫‪ 486 :KD-75X9405C‬ואט‬
‫‪ 326 :KD-65X9305C‬ואט‬
‫‪ 311 :KD-55X9305C‬ואט‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית ממוצעת*‪1‬‬
‫‪ 415 :KD-75X9405C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 266 :KD-65X9305C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 230 :KD-55X9305C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫תצרוכת מתח במצב המתנה*‪3* 2‬‬
‫‪HE‬‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 56.0 :KD-75X9405C‬ק"ג‬
‫‪ 47.3 :KD-65X9305C‬ק"ג‬
‫‪ 37.3 :KD-55X9305C‬ק"ג‬
‫*‪1‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‪3‬‬
‫תצרוכת אנרגיה לשנה‪ ,‬על בסיס תצרוכת מתח של טלוויזיה‬
‫הפועלת במשך ‪ 4‬שעות ביום ל‪ 365-‬ימים‪ .‬תצרוכת האנרגיה‬
‫הממשית תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫ההספק המפורט במצב המתנה לאחר שהטלוויזיה סיימה‬
‫את הפעולות הפנימיות הדרושות‪.‬‬
‫תצרוכת מתח בעת המתנה תגבר כאשר הטלוויזיה מחוברת‬
‫לרשת‪.‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תסיר את כרטיס הדמה מחריץ ‪) TV CAM‬מודול גישה‬
‫מותנית( אלא רק כדי להכניס כרטיס חכם אל ‪.CAM‬‬
‫אביזרים אופציונליים זמינים בהתאם למדינות‪/‬לאזור‪/‬לדגם‬
‫הטלוויזיה‪/‬למלאי‪.‬‬
‫המבנה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫טלוויזיה זו כוללת ‪.MHL 3‬‬
‫‪ 0.50‬ואט )‪ 32‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ 3,840‬נקודות )אופקי( × ‪ 2,160‬קווים )אנכי(‬
‫הערות לגבי פעולת טלוויזיה דיגיטלית‬
‫רזולוציית מסך‬
‫דירוג יציאה‬
‫עד ‪ 500‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :USB 1/2‬וולט‪,‬‬
‫‪ 5 :USB 3‬וולט‪,‬‬
‫עד ‪ 900‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :(HDMI IN 2) MHL‬וולט ‪ A 1.5 ,‬מקס'‬
‫מידות )משוערות( )ר' × ג' × ע'(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫עמדת קצה‪:‬‬
‫‪ 32.2 × 104.1 × 192.9 :KD-75X9405C‬ס"מ‬
‫‪ 29.2 × 91.1 × 170.6 :KD-65X9305C‬ס"מ‬
‫‪ 25.5 × 78.0 × 148.4 :KD-55X9305C‬ס"מ‬
‫• פעולות כלשהן הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית‬
‫(יפעלו רק במדינות או באזורים שבהם‬
‫)‬
‫אותות ארציים דיגיטליים מסוג ‪DVB-T/‬‬
‫‪ DVB-T2 (MPEG-2‬ו‪(H.264/MPEG-4 AVC-‬‬
‫משודרים או במקומות שבהם יש לך גישה לשירות‬
‫כבלים תואם ‪DVB-C (MPEG-4 AVC/‬‬
‫‪ MPEG-2‬ו‪ .(H.264-‬נא ודא עם הסוכן המקומי‬
‫שלך שאתה יכול לקלוט אות ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫במקום שבו אתה גר או שאל את ספק שירותי‬
‫הכבלים שלך אם שירות הכבלים ‪ DVB-C‬מתאים‬
‫להפעלה עם טלוויזיה זו‪.‬‬
‫‪23HE‬‬
‫‪) HDMI IN 1, 2, 3, 4‬תמיכה ברזולוציה ‪(4K‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪) LCD‬צג נוזלי גבישי(‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫אנלוגית‪ :‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪I ,L ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלית‪DVB-T/DVB-C :‬‬
‫‪DVB-T2‬‬
‫לוויין‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫מערכת צבע‪/‬וידאו‬
‫אנלוגית‪) NTSC3.58 ,SECAM ,PAL :‬וידאו בלבד(‪,‬‬
‫‪) NTSC4.43‬וידאו בלבד(‬
‫דיגיטלי‪ :‬עיין במדריך העזרה‪.‬‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫אנלוגית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫דיגיטלית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור‬
‫שלך‪.‬‬
‫לוויין‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה הרץ‬
‫יציאת שמע‬
‫‪ 12.5‬ואט ‪ 12.5 +‬ואט ‪ 12.5 +‬ואט ‪ 12.5 +‬ואט ‪ 20 +‬ואט‬
‫‪ 20 +‬ואט‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫‪ IEEE802.11ac/a/b/g/n‬לוקוטורפ‬
‫)‪ IEEE802.11ac‬יכול ולא יהיה זמין בהתאמת למדינות‪/‬‬
‫אזורים(‪.‬‬
‫גירסת ‪Bluetooth 4.1‬‬
‫שקעי כניסה‪/‬יציאה‬
‫כבל אנטנה‬
‫חיבור חיצוני‪ 75 ,‬אוהם ל‪UHF/VHF-‬‬
‫אנטנת לוויין‬
‫מחבר נקבי מסוג ‪ 75 ,IEC169-24 F‬אוהם‪.‬‬
‫‪,LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone ,DiSEqC 1.0‬‬
‫‪ EN50494‬תפוצת כבלים יחידה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART 21‬פינים )תקן ‪ (CENELEC‬כולל כניסת‬
‫שמע‪/‬וידאו‪ ,‬כניסת ‪ RGB‬ויציאת שמע‪/‬וידאו של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪) YPBPR‬וידאו קומפוננט(‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‪480i ,480p ,576i ,576p ,‬‬
‫כניסת שמע )שקעי ‪(RCA‬‬
‫‪AV2 t‬‬
‫כניסת וידאו )שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪(Y‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪:‬‬
‫‪ 60 ,50) 4096 × 2160p‬הרץ(*‪4096 × 2160p ,2*1‬‬
‫)‪ 24‬הרץ(*‪ 60 ,50) 3840 × 2160p ,2‬הרץ(*‪,1‬‬
‫‪ 30, 25, 24) 3840 × 2160p‬הרץ(‪60, 50, 30) 1080p ,‬‬
‫הרץ(‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p ,‬הרץ( ‪60, 50, 30) 720p,‬‬
‫הרץ(‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p ,‬פורמטים של‬
‫מחשב אישי‬
‫*‪ YCbCr 4:2:0 / 8bit 1‬בלבד‬
‫*‪ 3840 × 2160p 2‬מוצג כאשר ‪ 4096 × 2160p‬הנה כניסה‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50 ,30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ 5.1 :‬תכניות ‪,96 ,88.2 ,48 ,44.1 ,32 :linear PCM‬‬
‫‪ 176.4‬ו‪ 20 ,16 ,192 kHz-‬ו‪ 24-‬ביט‪ ,‬ו‪DTS‬‬
‫‪ HDMI IN 4) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪(HDMI IN 2) MHL‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪:‬‬
‫‪ 24) 4096 × 2160p‬הרץ(*‪3840 × 2160p ,‬‬
‫)‪ 30 ,25 ,24‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 1080p ,‬הרץ(‪,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬‬
‫* ‪ 3840 × 2160p‬מוצג כאשר ‪ 4096 × 2160p‬הנה כניסה‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪ 30) 1080p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ 5.1 :‬תכניות ‪,96 ,88.2 ,48 ,44.1 ,32 :linear PCM‬‬
‫‪ 176.4‬ו‪ 20 ,16 ,192 kHz-‬ו‪ 24-‬ביט‪ ,‬ו‪DTS‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי )‪ PCM‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪,‬‬
‫‪(DTS ,Dolby Digital‬‬
‫‪/ ,AUDIO OUT‬‬
‫)מיני‪-‬שקע סטריאו(‬
‫אוזניות‪ ,‬יציאת שמע‪ ,‬סאב וופר‬
‫‪,1‬‬
‫‪,2‬‬
‫‪*(HDD REC)3‬‬
‫יציאת התקן ‪) USB‬תכונת הקלטת ‪ 3‬התקני ‪USB HDD‬‬
‫(‪.‬‬
‫יציאת ‪ USB 1‬ו‪ 2-‬תומכות ב‪High Speed USB-‬‬
‫)‪.(USB2.0‬‬
‫יציאת ‪ USB 3‬תומכת ב‪Super Speed USB-‬‬
‫)‪.(USB3.0‬‬
‫* באזורים ‪ /‬במדינות ‪ /‬בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫חריץ ‪) CAM‬מודול גישה מותנית(‬
‫‪LAN‬‬
‫מחבר ‪) 10BASE-T/100BASE-TX‬תלוי בסביבת‬
‫העבודה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫‪ 10BASE-T / 100BASE-TX‬קצב התקשורת ואיכות‬
‫התקשורת אינם מובטחים לטלוויזיה זו‪(.‬‬
‫‪22HE‬‬
‫איתור תקלות‬
‫על מנת שתוכנת הטלוויזיה תהיה עדכנית‪ ,‬נדרש להוריד‬
‫את נתוני התוכנה האחרונה דרך מערכת שידור דיגיטלי‬
‫או אינטרנט ולעדכן את התוכנה‪ .‬בחר ]עדכן כעת[‬
‫להתחיל את עדכון התוכנה‪ .‬תאורת ה‪ LED-‬מבזיקה‬
‫בלבן כאשר התוכנה מתעדכנת‪ .‬אל תנתק את כבל כוח‬
‫‪) AC‬ספק ראשי( בהמלך עדכון תוכנה‪ .‬אם תעשה כן‬
‫עדכון התוכנה עלול לא להסתיים‪ ,‬וזה עלול לגרום‬
‫לתוכנה לא לפעול‪ .‬עדכוני תוכנה יכולים להיארך עד‬
‫כ‪ 30-‬דקות‪ .‬אם אתה מעוניין לעדכן את התוכנה באופן‬
‫אוטומטי‪ ,‬לחץ על ‪ HOME‬ובחר ]עזרה[ ‪] T‬עדכון‬
‫תוכנת[ ‪] T‬הורדת תוכנה אוטומטית[ ‪] T‬כבוי[‪.‬‬
‫כאשר אתה מנתק ומחבר שוב את הטלוויזיה‪,‬‬
‫הטלוויזיה עלולה לא להידלק לזמן מה גם אם אתה‬
‫לוחץ על כפתור ההפעלה בשלט רחוק או בטלוויזיה‬
‫מכיוון שלוקח זמן מה לאחתל את המערכת‪ .‬המתן כ‪10-‬‬
‫עד ‪ 20‬שניות‪ ,‬לאחר מכן הפעל שנית‪.‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור כמה‬
‫פעמים הוא מהבהב )משך הזמן בין הבהובים הוא‬
‫שלוש שניות(‪.‬‬
‫אם תאורת ה‪ LED-‬מוארת באדום‪ ,‬אפס את הטלוויזיה‬
‫על‪-‬ידי ניתוק הכבל הראשי לשתי דקות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הדלק את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה‪ ,‬צור קשר עם הספק או עם מרכז‬
‫שירות של ‪ Sony‬ועדכן אותם במספר ההבהובים‬
‫האדומים של תאורת ‪) LED‬מרווח הזמן הוא שלוש‬
‫שניות(‪ .‬נתק את החיבור הראשי‪ ,‬והודע לסוכן שלך או‬
‫למרכז השירות של ‪.Sony‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬אינה מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הנושאים שבטבלה שלהלן‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬ניתן לעיין ב ]איתור תקלות[ במדריך העזרה או‬
‫לבצע אבחון עצמי על‪-‬ידי בחירת ]עזרה[ ‪T‬‬
‫]אבחון עצמי[‪ .‬אם הבעיה לא נעלמת‪ ,‬דאג לתיקון‬
‫הטלוויזיה אצל טכנאי שירות מורשה‪.‬‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫‪ ‬נסה לבצע ]כוונון אוטומטי דיגיטלי[ על ידי בחירה‬
‫ב‪]-‬אנטנה[ במקום ב‪]-‬כבלים[‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫‪ ‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫סיסמת ]נעילת הורים[ לא ידועה‪.‬‬
‫‪ ‬הזן את המספר ‪ 9999‬בתור קוד ה‪) .PIN-‬קוד ה‪PIN-‬‬
‫‪ 9999‬תמיד מתקבל(‪.‬‬
‫סביבת הטלוויזיה מתחממת‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבתה‬
‫מתחממת‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בה בידך‪.‬‬
‫שמע או תמונה קפואים‪ ,‬מסך ריק‪ ,‬או אם הטלוויזיה‬
‫אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד הכפתורים במכשיר‬
‫או בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ ‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח‬
‫למשך שתי דקות וחיבורו שוב‪.‬‬
‫אינני מוצא את הלחצנים ‪, , +/– ,CH+/– ,‬‬
‫ו‪ TV-‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬עיין באיור להלן כדי לאתר את הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫תאורת ‪ LED‬מאירה‪.‬‬
‫‪ ‬אם לא תרצה להפעיל את תאורת ‪ ,LED‬תוכל להפסיק‬
‫אותה‪.‬‬
‫לחץ על ‪ HOME‬ובחר את ]הגדרות[ ‪] T‬תאורת ‪[LED‬‬
‫‪] T‬כבוי[‪.‬‬
‫אין תמונה )מסך חשוך( ואין צליל‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬חבר את ההטלוויזיה לכבל הראשי‪ ,‬ולחץ על ‪‬‬
‫בטלוויזיה או על השלט רחוק‪.‬‬
‫לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על‬
‫ידי סגירת מתג ההפעלה‪/‬הכיבוי הראשי והדלק אותה‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪ ‬התדר שהזנת מחוץ לתחום‪ .‬פנה לחברת הלוויין‪.‬‬
‫לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים )תוכניות(‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות ‪WPS‬‬
‫)‪.(Wi-Fi Protected Setup‬‬
‫‪ ‬אם אתה משתמש באבטחת ‪ ,WEP‬בחר ]פשוט[ ‪T‬‬
‫]‪] T [Wi-Fi‬התחבר עם רשימת סריקה[‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר את שם הרשת )‪ (SSID‬שאתה רוצה‬
‫לחבר‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר את שם הרשת הרצויה בהגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪ ‬בחר ]]הזנה ידנית[[ ולחץ‬
‫להכנסת שם הרשת‪.‬‬
‫‪21HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫בלבד ‪KD-75X9405C‬‬
‫ניתן להתקין את הטלוויזיה על מתלה קיר )לא מסופק( היישר מתוך הקופסה‪.‬‬
‫הכן את הטלוויזיה למתלה הקיר לפני חיבור הכבלים‪.‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומסיבות בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שההתקנה של הטלוויזיה על הקיר תתבצע על‪-‬ידי‬
‫גורם מוסמך‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫• עקוב אחר ההנחיות המסופקות עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך‪ .‬נדרשת מומחיות בהתקנת טלוויזיה זו‪,‬‬
‫במיוחד לצורך קביעת חוזק הקיר שיעמוד במשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫• הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עדי שתהיה מוכן לחבר‬
‫את המעמד השולחני‪ .‬יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר את הברגים מגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לפני התקנת מתלה הקיר‪ ,‬חבר את התושבת לתלייה על הקיר ‪) ‬המצורפת לטלוויזיה( לאחורי הטלוויזיה‬
‫)כדי לכוון אותה במקביל לקיר(‪.‬‬
‫הערה‬
‫• הקפד להדק את מתלה הקיר כשאתה מחבר אותו לטלוויזיה‪.‬‬
‫השתמש במברג שטוח בלבד להתקנת התושבת לתלייה על הקיר‪ .‬אם תשתמש בכלי אחר‪ ,‬המומנט המופעל על התושבת לתלייה על‬
‫הקיר עלול להיות חזק מדי ולגרום נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש במברג חשמלי‪ ,‬כוון את המומנט ל‪ -1.5‬ניוטון מטר בערך }‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‪.‬‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫‪) ‬מצורפת לטלוויזיה(‬
‫‪20HE‬‬
‫תלייה רגילה‪ ,‬תלייה דקה )‪(KD-55X9305C‬‬
‫‪HE‬‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫‪) ‬מצורפת לטלוויזיה(‬
‫תלייה רגילה‬
‫תלייה דקה‬
‫)‪(KD-55X9305C‬‬
‫התקנה דקה במיוחד )‪(60‬‬
‫)‪(KD-65X9305C‬‬
‫תלייה דקה )‪ ,(KD-55X9305C‬התקנה דקה במיוחד )‪(KD-65X9305C) (60‬‬
‫הערה‬
‫• כשהתלייה היא בסגנון ‪ Super Slim‬לא ניתן להשתמש בחלק מהחיבורים בגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪19HE‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר את הברגים מגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪KD-65X9305C‬‬
‫תלייה רגילה‬
‫התקנה דקה במיוחד )‪(60‬‬
‫‪KD-55X9305C‬‬
‫‪2‬‬
‫לפני התקנת מתלה הקיר‪ ,‬חבר את התושבת לתלייה על הקיר ‪) ‬המצורפת לטלוויזיה( לאחורי הטלוויזיה‬
‫)כדי לכוון אותה במקביל לקיר(‪.‬‬
‫)מלבד ‪) KD-65X9305C‬התקנה דקה במיוחד )‪(((60‬‬
‫הערה‬
‫• הקפד להדק את מתלה הקיר כשאתה מחבר אותו לטלוויזיה‪.‬‬
‫השתמש במברג שטוח בלבד להתקנת התושבת לתלייה על הקיר‪ .‬אם תשתמש בכלי אחר‪ ,‬המומנט המופעל על התושבת לתלייה על‬
‫הקיר עלול להיות חזק מדי ולגרום נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫• אם אתה משתמש במברג חשמלי‪ ,‬כוון את המומנט ל‪ -1.5‬ניוטון מטר בערך }‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‪.‬‬
‫‪18HE‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מתאר רק את שלבי ההכנה לקראת התקנת הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫בלבד ‪KD-65/55X9305C‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומשיקולי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה ומבקשת שהתקנת הטלוויזיה תבוצע בידי סוכני ‪Sony‬‬
‫או בידי קבלנים מורשים‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלנים‪:‬‬
‫הקדישו את מלוא תשומת הלב לבטיחות בעת ההתקנה‪ ,‬התחזוקה התקופתית והבדיקה של מוצר זה‪.‬‬
‫התקנת המוצר דורשת מיומנות מתאימה‪ ,‬במיוחד לקביעת חוזק הקיר ויכולתו לשאת את משקל הטלוויזיה‪ .‬הקפד‬
‫להפקיד את חיבור המוצר לקיר בידי סוכני ‪ Sony‬או בידי קבלנים מורשים והקדש תשומת לב הולמת לבטיחות בזמן‬
‫ההתקנה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק או פגיעה בעקבות טיפול שגוי או התקנה לא הולמת‪.‬‬
‫השתמש במתלה קיר ‪ ) SU-WL450‬אינו מסופק ( )‪ (KD-65/55X9305C‬להתקנה של הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬קרא גם את הוראות ההפעלה ואת מדריך ההתקנה המצורפים למתלה הקיר‪.‬‬
‫הערות‬
‫• הקפד לשמור את הברגים המפורקים במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫לקבלת הוראות לגבי התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר‪ ,‬עיין באתר האינטרנט הבא‪:‬‬
‫‪www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual‬‬
‫‪17HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫הטלוויזיה טוענת באופן סימולטני את המכשיר תואם‬
‫ה ‪ MHL-‬המחובר תוך הפעלה של קובצי תמונה‪/‬‬
‫מוזיקה‪/‬וידאו‪ .‬ניתן להשתמש בשלט רחוק של‬
‫הטלוויזיה כדי לשלוט על המכשיר תואם ה‪MHL-‬‬
‫המחובר‪.‬‬
‫הערה‬
‫• אם 'טען ‪ MHL‬בזמן כיבוי' מופעל‪ ,‬ניתן להמשיך בטעינת‬
‫המכשיר תואם ה‪ MHL-‬אפילו כשהטלוויזיה במצב המתנה‪.‬‬
‫• השתמש בכבל ‪ MHL3‬בעל לוגו ‪ MHL‬עבור טלפונים חכמים‬
‫‪ 4K‬או מכשירים ניידים‪.‬‬
‫‪16HE‬‬
‫‪KD-65X9305C‬‬
‫‪ MHL‬כדי לחבר התקן‬
‫‪KD-75X9405C/55X9305C‬‬
‫‪HE‬‬
‫> ‪ 12‬מ"מ‬
‫> ‪ 21‬מ"מ‬
‫מכשיר ‪MHL‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫עם לוגו של ‪MHL‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫‪KD-65X9305C‬‬
‫‪SCART‬‬
‫מכשיר ‪MHL‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫עם לוגו של ‪MHL‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫‪15HE‬‬
‫‪KD-65X9305C‬‬
‫חיבור קופסת לווין‬
‫חבר לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬או ‪.SCART‬‬
‫‪KD-75X9405C/55X9305C‬‬
‫> ‪ 12‬מ"מ‬
‫> ‪ 21‬מ"מ‬
‫*‬
‫> ‪ 14‬מ"מ‬
‫‪HDMI‬‬
‫> ‪ 14‬מ"מ‬
‫‪SCART‬‬
‫‪CATV‬‬
‫* חבר רק כאשר הנך במצב טיונר כפול‪.‬‬
‫‪14HE‬‬
‫חיבור לווין‬
‫חיבור התקנים נוספים‬
‫חיבורי קרקע‪/‬כבל ולווין‪ :3 T 1 .‬שלבי חיבור‬
‫לנתונים נוספים על חיבורים‪ ,‬עיין במדריך עזרה‪.‬‬
‫‪KD-75X9405C/55X9305C‬‬
‫הערה‬
‫• לבחירת כניסת התקן מחובר לטלוויזיה לחץ על ‪.‬‬
‫כדי לנתק את כיסוי החיבור‬
‫כיסוי החיבור מחובר לטלוויזיה במפעל‪.‬‬
‫לפני חיבור הכבלים‪ ,‬יש להסיר את כיסוי החיבור‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪KD-75X9405C/55X9305C‬‬
‫> ‪ 14‬מ"מ‬
‫*‬
‫‪KD-65X9305C‬‬
‫> ‪ 14‬מ"מ‬
‫הערה‬
‫• לאחר ניתוק כל הכבלים‪ ,‬חבר מחדש את כיסוי החיבור‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪CATV‬‬
‫‪13HE‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לאגד את הכבלים‬
‫‪KD-75X9405C/65X9305C‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪*2‬‬
‫‪KD-55X9305C‬‬
‫הערות‬
‫• לביצוע התקנה זו נדרשים שני אנשים או יותר‪.‬‬
‫• ודא שאין חפצים לפני הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪*1‬‬
‫משדר סנכרון‬
‫תלת‪-‬ממדי‬
‫‪*2‬‬
‫חיישן ‪IR‬‬
‫*‪ 1‬מיקום מהדק הכבלים כאשר המעמד השולחני מחובר‬
‫בעמדה האמצעית‪.‬‬
‫*‪ 2‬מיקום מהדק הכבל כאשר מעמד שולחני מחובר למצב קצה‪.‬‬
‫הערה‬
‫• כדי לנתק את מהדק הכבלים מהטלוויזיה‪ ,‬לחץ על המהדק‬
‫מלמעלה ‪ ‬ולאחר מכן צבוט את ‪ ‬כמתואר באיור‪.‬‬
‫‪12HE‬‬
‫שימוש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה‬
‫ניתן להשתמש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה רק לאחר‬
‫שיוך עם הטלוויזיה‪.‬‬
‫לשיוך‪ ,‬עקוב אחר הוראות השיוך על המסך‪.‬‬
‫ניתן להציג את מסך השיוך על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪‬‬
‫בטלוויזיה למשך חמש שניות‪ ,‬או על‪-‬ידי בחירה של‬
‫]הגדרות[ ‪] -‬הגדרות של שלט‪-‬רחוק בעל משטח נגיעה[ ‪-‬‬
‫]שיוך שלט‪-‬רחוק בעל משטח נגיעה[‪.‬‬
‫חיבור המעמד השולחני‬
‫)אלטרנטיבה(‬
‫ניתן להעביר את המעמד השולחני ממצב קצה למצב‬
‫אמצעי לפי ההנחיות שלהלן‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫שימוש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על ‪.HOME‬‬
‫‪2‬‬
‫בחר ]הגדרות[ ‪] -‬הגדרות של שלט‪-‬רחוק בעל‬
‫משטח נגיעה[ ‪] -‬התחל מבוא‪/‬הדרכה[‪.‬‬
‫מצב אמצעי‬
‫הערות‬
‫• לביצוע התקנה זו נדרשים שני אנשים או יותר‪.‬‬
‫• יש להקפיד לא לצבוט את האצבע במהלך ההתקנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כרית עבה‬
‫‪ 1.5‬ניוטון מטר‬
‫}‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‬
‫‪11HE‬‬
‫‪HELP‬‬
‫‪////// ‬‬
‫הצגת תפריט העזרה‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה בטלוויזיה ובהתקן מחובר‬
‫התואם ל‪.BRAVIA Sync-‬‬
‫‪ACTION MENU ‬‬
‫‪*1*2 REC‬‬
‫הצג רשימת של פונקציות הקשריות‪.‬‬
‫ניתן גם להציג זאת גם על‪-‬ידי גרירה למטה של‬
‫האצבע מ ‪ ACTION MENU‬בשלט רחוק בעל‬
‫משטח נגיעה‪.‬‬
‫הקלטת התוכנית הנוכחית באמצעות פונקציית‬
‫ההקלטה ‪.USB HDD‬‬
‫‪*1TITLE LIST‬‬
‫‪*1TV‬‬
‫מעבר לערוץ טלוויזיה או לקלט מיישומים אחרים‪.‬‬
‫‪*1‬‬
‫‪GUIDE/‬‬
‫הצגת רשימת הקטעים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הצגת מדריך התוכניות הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪BACK/‬‬
‫‪ ‬משטח נגיעה‬
‫חזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫‪HOME‬‬
‫הצגת תפריט הבית של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪DISCOVER‬‬
‫הצגת סרגל התוכן לחיפוש תוכן‪.‬‬
‫‪Y‬ניתן גם להפעיל סרגל תוכן על‪-‬ידי גרירה למעלה‬
‫של האצבע מ‪ DISCOVER-‬על גבי השלט רחוק‬
‫בעל משטח נגיעה‪.‬‬
‫‪) ////‬בחירת פריט‪/‬הכנס(‬
‫‪) –/+  ‬עוצמת שמע(‬
‫כוונון עוצמת השמע‪.‬‬
‫)קפוץ(‬
‫מעבר בין שני ערוצים או מקורות קלט‪ .‬הטלוויזיה‬
‫תעבור בין הערוץ או מקור הקלט הנוכחי לבין‬
‫הערוץ או מקור הקלט האחרון שנבחר‪.‬‬
‫‪) ‬השתקה(‬
‫השתקת הקול‪ .‬לחץ שוב להפעלת הקול מחדש‪.‬‬
‫‪PROG +/–//‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬בחירת הערוץ‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬בחירת הדף הבא )‪ (‬או הקודם‬
‫)‪.(‬‬
‫‪AUDIO ‬‬
‫שינוי השפה של התוכנית המוצגת כעת‪.‬‬
‫)הגדרת כתוביות(‬
‫הפעלה או כיבוי הכתוביות )כאשר תכונה זו זמינה(‪.‬‬
‫)מצב רחב(‬
‫שינוי פורמט המסך‪.‬‬
‫‪10HE‬‬
‫מיקרופון‬
‫השתמש בפונקציית קול )לדוגמא‪ ,‬חיפוש תוכן שונה‬
‫באמצעות קול‪(.‬‬
‫תפעל את הטלווזיה באמצעות משטח הנגיעה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫)‪(NFC‬‬
‫גע בהתקן )לדוגמא דגמים שונים של ‪(Xperia‬‬
‫המתאימים לפונקציית שיקוף בנגיעה אחת‪ ,‬לאחר‬
‫מכן המסך יוצג בטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 1‬המיקום‪ ,‬הזמינות והתפקוד של כפתורי השלט הרחוק‬
‫עשויים להשתנות בהתאם לארץ‪/‬אזור‪/‬דגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 2‬הפונקציה ‪ HDD REC‬תהיה זמינה במהלך ‪.2015‬‬
‫כשהפונקציה ‪ HDD REC‬תהיה זמינה‪ ,‬תקבל אותה‬
‫אוטומטית כעדכון תוכנה‪ .‬ודא שהטלוויזיה מחוברת‬
‫לאינטרנט‪ .‬אם אין לך חיבור רשת‪ ,‬תוכל להוריד את התוכנה‬
‫מאתר התמיכה של ‪ Sony‬למחשב‪ .‬לקבלת פרטים על‬
‫השדרוג‪ ,‬בקר באתר התמיכה של ‪ .Sony‬כדי לקבל הודעה על‬
‫מועד ההשקה המדויק‪ ,‬הירשם לעדכונים בכתובת‬
‫‪.http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק‬
‫‪) IR‬אינפרא‪-‬אדום( שלט רחוק‬
‫שלט רחוק בעל משטח נגיעה‬
‫‪HE‬‬
‫‪ȩ‬‬
‫‪Ȫ‬‬
‫‪ȫ‬‬
‫‪Ȭ‬‬
‫‪ȭ‬‬
‫‪Ȯ‬‬
‫‪ȯ‬‬
‫‪/ ‬‬
‫)בחירת קלט‪/‬החזקת טקסט(‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬הצג ובחר מקור כניסה‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬המתנה בעמוד הנוכחי‪.‬‬
‫‪*1SYNC MENU‬‬
‫הצגת תפריט ‪.BRAVIA Sync‬‬
‫‪ ‬כפתורי מספרים‬
‫‪EXIT‬‬
‫חזרה למסך הקודם או יציאה מהתפריט‪ .‬כאשר‬
‫שירות של יישום אינטראקטיבי זמין‪ ,‬לחץ ליציאה‬
‫מהשירות‪.‬‬
‫‪) ‬מצב המתנה של הטלוויזיה(‬
‫‪) ‬טקסט(‬
‫הפעל או כבה )מצב המתנה( בטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגת מידע בטקסט‪.‬‬
‫‪DIGITAL/ANALOG‬‬
‫מעבר בין מצב דיגיטלי ואנלוגי‪.‬‬
‫‪TV/RADIO‬‬
‫מעבר בין שידורי ‪ TV‬או ‪.RADIO‬‬
‫‪ ‬לחצנים צבעוניים‬
‫ביצוע הפונקציה המתאימה במצב הנוכחי‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫)‪*1(Info/Text reveal‬‬
‫הצגת מידע‪.‬‬
‫‪*1FOOTBALL‬‬
‫‪*1NETFLIX‬‬
‫הפעלת מצב כדורגל בשידור חי )כאשר תכונה זו‬
‫זמינה(‪.‬‬
‫גישה אל השירות המקוון "‪."NETFLIX‬‬
‫‪9HE‬‬
‫‪HDMI IN 2/MHL ‬‬
‫‪LAN  ‬‬
‫‪‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫‪‬‬
‫‪AV 1 /‬‬
‫• חיבור באמצעות כבל ‪ .SCART‬בעת חיבור‬
‫מפענח אנלוגי‪ ,‬הטלוויזיה שולחת אותות‬
‫מוצפנים אל המפענח‪ ,‬אשר מפענח את האותות‬
‫לפני שהוא מוציא אותם‪.‬‬
‫‪/ ,AV 2  ‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫‪/‬‬
‫‪) CAM‬רכיב גישה מותנית(‬
‫•‬
‫מספק גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום‪.‬‬
‫לפרטים‪ ,‬עיין במדריך הוראות ההפעלה של‬
‫ה‪ CAM-‬שלך‪.‬‬
‫אין להכניס את הכרטיס החכם ישירות לחריץ‬
‫ה‪ CAM-‬בטלוויזיה‪ .‬יש להתאים אותו לרכיב‬
‫הגישה המותנית )‪ (CAM‬שסופק על‪-‬ידי הסוכן‬
‫המורשה‪.‬‬
‫‪ CAM‬אינו נתמך בארצות‪/‬אזורים מסוימים‪.‬‬
‫היוועץ בסוכן מורשה‪.‬‬
‫ייתכן שתוצג הודעת ‪ CAM‬בעת מעבר לתוכנית‬
‫דיגיטלית לאחר השימוש בווידאו אינטרנט‪.‬‬
‫)‪,(USB 1/2‬‬
‫))‪*2*3 (USB 3 (HDD REC‬‬
‫• חיבור של התקן ‪ USB‬גדול עלול להפריע‬
‫להתקנים המחוברים לצדו‪.‬‬
‫• בעת חיבור התקן ‪ USB‬גדול‪ ,‬השתמש בשקע‬
‫‪.USB 1‬‬
‫‪/ AUDIO OUT ‬‬
‫• כדי להאזין לצלילי הטלוויזיה באמצעות הציוד‬
‫המחובר‪ ,‬לחץ על ‪.HOME‬‬
‫בחר ]הגדרות[ ‪] T‬קול[ ‪] T‬אוזניות‪/‬יציאת‬
‫שמע[ ולאחר מכן בחר את הפריט הרצוי‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1/3/4 ‬‬
‫• אם אתה מחבר מערכת שמע דיגיטלית התואמת‬
‫לטכנולוגיית 'ערוץ החזרת שמע' )‪,(ARC‬‬
‫השתמש בכניסת ‪ .HDMI IN 4‬אם לא‪ ,‬נדרש‬
‫חיבור נוסף ליציאת ‪DIGITAL AUDIO OUT‬‬
‫)‪.(OPTICAL‬‬
‫‪8HE‬‬
‫‪‬‬
‫)כניסת לוויין(‬
‫חיבור לאנטנת לווין‪.‬‬
‫‪)  ‬כניסת ‪(FR‬‬
‫חיבור לכבל או לאנטנה‪.‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫• עבור חיבור ‪:Composite‬‬
‫השתמש ‪ ‬ב‪ AV 2-‬וב‪  (L/R)-‬של‬
‫‪.COMPONENT IN*1‬‬
‫• עבור חיבור ‪:Component‬‬
‫השתמש ב‪ PR ,PB ,Y-‬ו‪. (L/R)-‬‬
‫• ניתן לחבר התקן ‪MHL (Mobile High-‬‬
‫)‪ definition Link‬באמצעות כבל ‪ MHL‬באיכות‬
‫‪.HD‬‬
‫*‪ 1‬בעת חיבור של ציוד מונו‪ ,‬השתמש בשקע השמע )‪L‬‬
‫‪. (MONO‬‬
‫*‪ 2‬באזורים ‪ /‬במדינות ‪ /‬בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫*‪ 3‬הפונקציה ‪ HDD REC‬תהיה זמינה במהלך ‪.2015‬‬
‫כשהפונקציה ‪ HDD REC‬תהיה זמינה‪ ,‬תקבל אותה‬
‫אוטומטית כעדכון תוכנה‪ .‬ודא שהטלוויזיה מחוברת‬
‫לאינטרנט‪ .‬אם אין לך חיבור רשת‪ ,‬תוכל להוריד את‬
‫התוכנה מאתר התמיכה של ‪ Sony‬למחשב‪ .‬לקבלת‬
‫פרטים על השדרוג‪ ,‬בקר באתר התמיכה של ‪ .Sony‬כדי‬
‫לקבל הודעה על מועד ההשקה המדויק‪ ,‬הירשם לעדכונים‬
‫בכתובת‬
‫‪.http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate‬‬
‫כניסות ויציאות‬
KD-75X9405C/55X9305C
HE
KD-65X9305C
7HE
‫חלקים ופקדים‬
‫פקדים ומחוונים‬
‫‪ ‬חיישן שלט רחוק*‪ / 1‬חיישן תאורה*‪ / 1‬תאורת‬
‫‪ / LED‬משדר סנכרון תלת‪-‬ממדי*‪¹‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬נדלקת או מהבהבת בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫• לבן‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪/‬מצב כיבוי תמונה‪/‬עדכון‬
‫תוכנה וכיו"ב‪.‬‬
‫• תכלת‬
‫בעת חיבור אלחוטי עם התקן נייד‪.‬‬
‫• ורוד*‪2‬‬
‫מצב הקלטה‪.‬‬
‫• כתום‬
‫קוצב הזמן מוגדר‪.‬‬
‫‪)  ‬הפעלה(‬
‫‪) -/+ CH ‬ערוץ(‬
‫‪) -/+  ‬עוצמת שמע(‬
‫‪6HE‬‬
‫‪)  ‬בחירת כניסה(‬
‫הצג ובחר מקור כניסה‪.‬‬
‫‪TV ‬‬
‫מעבר לערוץ טלוויזיה או לקלט מיישומים אחרים‪.‬‬
‫*‪ 1‬אין להניח חפצים בסמוך לחיישן‪.‬‬
‫*‪ 2‬באזורים ‪ /‬במדינות ‪ /‬בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫• צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫• בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫• אנשים מסוימים עלולים לחוות אי‪-‬נוחות )לדוגמה מאמץ בעיניים‪,‬‬
‫עייפות או בחילה( במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ Sony .‬ממליצה לכל הצופים לצאת‬
‫להפסקות קבועות במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ .‬אורך ההפסקות ותדירותן משתנה מאדם‬
‫לאדם‪ .‬אתה חייב לקבוע מה הטוב ביותר עבורך‪ .‬אם אתה חש‬
‫באי‪-‬נוחות‪ ,‬עליך להפסיק לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או להפסיק‬
‫את המשחק במשחקי תלת‪-‬ממד עד להיעלמות אי‪-‬הנוחות; פנה לרופא‬
‫אם אתה חושב שיש צורך בכך‪ .‬עליך גם לעיין )‪ (i‬במדריך ההוראות של‬
‫כל התקן אחר או מדיה שבשימוש עם טלוויזיה זו )‪ (ii‬ובאתר האינטרנט‬
‫שלנו )‪ (www.sony.eu/support‬לקבלת המידע המעודכן ביותר‪.‬‬
‫הראייה של ילדים צעירים )במיוחד אלו שמתחת לגיל שש( עדיין‬
‫מתפתחת‪ .‬התייעץ עם הרופא שלך )רופא ילדים או עיניים( לפני שתתיר‬
‫לילדים צעירים לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או לשחק במשחקי‬
‫תלת‪-‬ממד‪ .‬מבוגרים צריכים להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם‬
‫פועלים בהתאם להמלצות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫• אין להשתמש‪ ,‬לאחסן או להשאיר משקפי תלת‪-‬ממד במקומות עם‬
‫טמפרטורה גבוהה‪ ,‬למשל בשמש ישירה או במכוניות הנמצאות בשמש‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫• למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99%-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור )אדום‪ ,‬כחול או ירוק( עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ ,LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫• אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על חלקו‬
‫העליון של טלוויזיה זו‪ .‬התמונה עשויה להיות מעוותת‪ ,‬והדבר עלול‬
‫לגרום נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫• אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצבע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫• צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫• המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫• מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוק‬
‫ולתקנות במדינתך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר אל הטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות שלהלן‪.‬‬
‫• כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫• לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולהיכנס אל‬
‫תוך הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫• לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי‬
‫אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל‬
‫או חומר מדביר‪ .‬השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם‬
‫חומרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫• מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫• בעת כוונון זווית הטלוויזיה‪ ,‬הזז אותה לאט כדי לא להזיז או להפיל‬
‫את הטלוויזיה מהמעמד השולחני שלה‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫• הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫• ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫‪ 7‬מ"מ לכל היותר‬
‫‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‬
‫)איור המתייחס לתקע מסוג ‪(F‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫• אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי )קוצב לב וכו‘( כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫• למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫• שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫• אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫• השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬נא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫• שמור על השלט רחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫• אל תניח את השלט רחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫‪5HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫מתח ראשי‬
‫מצב‪:‬‬
‫הטיפול במתח הראשי ובשקע המתח יתבצע כמפורט להלן כדי למנוע‬
‫סכנת שרפה‪ ,‬התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪ ‬השתמש רק בכבל המתח שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 240-220‬וולט זרם חילופין בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל המתח כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או‬
‫לפני הזזתה‪.‬‬
‫‪ ‬הרחק את כבל המתח ממקורות חום‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ולחות‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪ ,‬והדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪.‬‬
‫• אין להשתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת‬
‫אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע‬
‫החשמל ואת האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה כאשר היא בולטת‬
‫במקום פתוח‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק‬
‫מאדם או מחפץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪.‬‬
‫הערות‬
‫• אין להשתמש בכבל מתח שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫• אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫• אין לשנות את כבל המתח‪.‬‬
‫• אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל המתח‪.‬‬
‫• אין למשוך את כבל המתח בעת ניתוקו‪.‬‬
‫• אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫• אין להשתמש בשקע מתח שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המופורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מקום‪:‬‬
‫• בחוץ )תחת קרני שמש ישירות(‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות או‬
‫עשן‪.‬‬
‫• אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪.‬‬
‫• לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫• הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫סביבה‪:‬‬
‫• מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים )נרות וכו‘(‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫• אין להניח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק‬
‫או בחדר עם עשן שומני או אדים )ליד‬
‫שולחנות בישול או מכשירי אדים(‪ .‬הדבר‬
‫עלול לגרום לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה במקומות‬
‫החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון קרני‬
‫שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪4HE‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫• אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫• אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪.‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫• מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫• כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫למשוך את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫• אולם ייתכן שטלוויזיות מסוימות יכללו מאפיינים הדורשים‬
‫מהטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שהן יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫• אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫• הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ ‬כבל המתח ניזוק‪.‬‬
‫‪ ‬שקע המתח אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא‬
‫ניזוקה‪.‬‬
‫‪ ‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של צג ה‪LCD-‬‬
‫כאשר משתמשים בצג ה‪ LCD-‬לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבת הפנל‬
‫מתחממת‪ .‬ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫‪KD-75X9405C‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫התקנה‬
‫• כדי להימנע מהחלקה ופגיעה גופנית‪ ,‬אסור לדרוך על שקית המגן של‬
‫הטלוויזיה כשמוציאים את מכשיר הטלוויזיה מהאריזה‪.‬‬
‫• יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫• הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע פגיעה גופנית או‬
‫נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫• חבר את הטלוויזיה במקום שא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫• התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר למעמד‬
‫שלה )לא מסופק(‪ .‬אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬הוא עלול לגרום לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרום‬
‫לפציעה או נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪KD-65/55X9305C‬‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫אוורור‬
‫• לעולם אל תכסה את פתחי האוורר ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫• השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫• מומלץ מאוד להשתמש בתושבת להתקנה על קיר של ‪ Sony‬כדי‬
‫שסחרור האוויר יהיה מתאים‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫• התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫• מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫מתלה קיר‬
‫‪(KD-65/55X9305C) SU-WL450 ‬‬
‫• הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם התושבת המותקנת על הקיר בעת‬
‫חיבור התושבת המותקנת על הקיר אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים‬
‫מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של התושבת‬
‫המותקנת על הקיר‪.‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם תושבת ההתקנה על‬
‫הקיר‪.‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו‘‪.‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫מ"ס ‪6‬‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫‪ 8‬מ"מ ‪ 12 -‬מ"מ‬
‫בורג )‪(M6‬‬
‫מתלה קיר‬
‫הובלה‬
‫• לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫• יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה‪.‬‬
‫• בהעברה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫• כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או‬
‫באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים‬
‫אחרים כגון עיתונים וכו‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫סחרור האוויר חסום‪.‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫‪3HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬נא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי שתוכל‬
‫לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הערה חשובה‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חלקים ופקדים‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פקדים ומחוונים ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כניסות ויציאות ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק ‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה ‪11 . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה ‪11 . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור המעמד השולחני )אלטרנטיבה( ‪11 . . . . . . .‬‬
‫חיבור התקנים נוספים ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‪17 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בלבד ‪17 . . . . . . . . . . . . . . . . . KD-65/55X9305C‬‬
‫בלבד ‪20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KD-75X9405C‬‬
‫איתור תקלות‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות ‪21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫• לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הנושא "מידע בטיחות" )עמוד ‪.(3‬‬
‫• התמונות והאיורים המופיעים במדריך המהיר ובמדריך זה הם לצורכי‬
‫עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫מדבקות הנושאות את מספר הדגם‪ ,‬תאריך הייצור )שנה‪/‬חודש( ונתוני‬
‫אספקת המתח ממוקמות בחלקה האחורי של הטלוויזיה או המארז‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת‬
‫שריפה‪ ,‬הרחק נרות‬
‫או אש גלויה ממוצר זה‬
‫תמיד‪.‬‬
‫הערה חשובה‬
‫הערות לאות אלחוטי‬
‫חברת ‪ Sony Corporation‬מצהירה בזאת‬
‫שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר‬
‫תנאים רלוונטיים אחרים של ההנחיה ‪.1999/5/EC‬‬
‫לקבלת פרטים‪ ,‬נא בקר בכתובת שלהלן‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫הערה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבהן‬
‫תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫המערכת האלחוטית של הטלוויזיה עשויה לפעול במדינות שלהלן‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫‪2HE‬‬
HE
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Sony ԧɧɿɦɞɟɪɿɧɿԙ ɩɚɣɞɚɥɵ ɚԕɩɚɪɚɬɬɚɪɵ
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Uporabne informacije o izdelkih Sony
©2015 Sony Corporation
4-559-928-32(1)
Download PDF

advertising