Sony | KD-55XE7096 | Sony KD-55XE7096 139 cm/55" Motionflow XR 400Hz (izvorno 50 Hz), crna maska, srebrno U postolje u vidu ploče Uputstvo

4-686-050-61(1)
Televizor
Uputstva za korišćenje
Delovi i komande
Povezivanje TV-a na internet
Gledanje TV-a
Navigacija kroz Glavni meni
Gledanje slika sa povezane opreme
Dodatne informacije
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx
Sadržaj
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Delovi i komande
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Povezivanje TV-a na internet
Uspostavljanje internet veze. . . . . . . . . . .11
Tip 1: Obezbeđena mreža sa Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tip 2: Obezbeđena mreža bez Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tip 3: Neobezbeđena mreža sa bilo
kojom vrstom bežičnog LAN rutera . . . . . . 12
Tip 4: Podešavanje žičane mreže . . . . . . . . 12
Priprema žičane mreže. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gledanje statusa mreže . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ako ne možete da se povežete na
internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Polisa privatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gledanje TV-a
Navigacija kroz Glavni meni
Sve aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Deljenje fotografija Plus. . . . . . . . . . . . . . . . 16
Korišćenje TV-a kao rama za
fotografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lista programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Snimci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko USB-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko Kućne mreže. . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podešavanja sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Gledanje slika sa povezane
opreme
Dijagram za povezivanje . . . . . . . . . . . . 30
Korišćenje audio i video opreme . . . . . . .32
Korišćenje preslikavanja ekrana. . . . . . . .32
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Menjanje stila gledanja . . . . . . . . . . . . . . 14
Promena formata ekrana . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje izbora scena . . . . . . . . . . . . . . 15
Dodatne informacije
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 34
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Opšte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2SR
Internet veza i Privatnost podataka
Ovaj proizvod se povezuje na internet tokom prvog
podešavanja čim se uspostavi veza da bi se potvrdila veza sa
internetom a posle toga konfigurisao Početni ekran. Vaša IP
adresa se koristi i u ovoj i svim drugim internet vezama. Ako ne
želite da se vaša IP adresa uopšte ne koristi, nemojte da
podešavate funkciju bežičnog interneta i nemojte povezivati
kabl za internet. Pogledajte podatke o privatnosti predočene
na ekranima za podešavanja da biste videli opširnije
pojedinosti o internetskim vezama.
Uvod
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomena
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(strana 3).
• Slike i ilustracije korišćene u Vodiču za podešavanje i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog proizvoda.
• „xx” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara numeričkoj
cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili TV sistem.
Lokacija Vodiča za podešavanje
Vodič za podešavanje je postavljen na vrh jastučeta u kutiji TV-a.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj uredjaj je proizveden od strane ili u ime Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Sva pitanja o
usaglašenosti proizvoda sa pravnom regulativom Evropske
Unije,treba uputiti na adresu ovlašćenog predstavnika: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za sva pitanja u vezi sa servisom
ili garancijom, molimo obratite se na adrese navedene u
posebnim servisnim ili garantnim dokumentima.
Obaveštenje za radio opremu
Korporacija Sony ovim izjavljuje da su tipovi radio
opreme KD-65XE7096, KD-65XE7093, KD-65XE7005,
KD-65XE7004, KD-65XE7003, KD-65XE7002,
KD-55XE7096, KD-55XE7093, KD-55XE7077, KD-55XE7073,
KD-55XE7005, KD-55XE7004, KD-55XE7003, KD-55XE7002,
KD-55XE7000, KD-49XE7096, KD-49XE7093, KD-49XE7077,
KD-49XE7073, KD-49XE7005, KD-49XE7004, KD-49XE7003,
KD-49XE7002, KD-49XE7000, KD-43XE7096, KD-43XE7093,
KD-43XE7077, KD-43XE7073, KD-43XE7005, KD-43XE7004,
KD-43XE7003, KD-43XE7002, KD-43XE7000 usaglašeni sa
Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst o izjavi o usaglašenosti sa EU je
dostupan na sledećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova radio oprema može da funkcioniše u EU bez narušavanja
važećih zahteva o korišćenju frekventnog opsega radio talasa.
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela TV-a, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu strujnog napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
Za modele sa isporučenim strujnim adapterom:
Nalepnice za broj modela i serijski broj adaptera za struju se
nalaze na dnu adaptera za struju.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Televizor nikada ne stavljajte na nestabilno mesto. Televizor može
da padne, izazivajući ozbiljnu telesnu povredu ili smrtni slučaj.
Veliki broj povreda, naročito kod dece, može da se izbegne
preduzimanjem jednostavnih mera opreznosti kao što su:
 Koristiti vitrine ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
 Isključivo koristiti nameštaj koji može bezbedno da nosi
televizor.
 Pobrinuti se da ni jedan kraj televizora ne viri preko ruba
nameštaja na kome se nalazi.
 Ne stavljati televizor na visoki nameštaj (na primer na ormane ili
police za knjige), a da se i nameštaj i televizor nisu prethodno
pričvrstili za odgovarajuću podršku.
 Ne stavljati televizor na platno ili druge materijale koji mogu da
se nalaze između televizora i nameštaja na kome se nalazi.
 Naučiti decu o opasnostima od penjanja na nameštaj da bi se
dohvatio televizor ili njegove komande.
Ako je vaš postojeći televizor iznajmljen ili zamenjen, mora se
primenjivati isti principi kao gore nadeni.
Postavljanje/podešavanje
Postavite i koristite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da
biste izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/
ili povreda.
Postavljanje
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne strujne
utičnice.
• Stavite TV na stabilnu, ravnu površinu da biste ga sprečili da
padne i dovede do povreda ili oštećenja imovine.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
3SR
SR
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne štrci od TV postolja
(nije isporučeno). Ako postolje za sto štrci od TV postolja, to
može da prouzrokuje da se TV prijemnik prevrne, padne i
dovede do povrede ili oštećenja TV-a.
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi montiranja na
zid.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
Nosač za montažu na zid – SU-WL450
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za montažu na zid
ili prilikom pričvršćivanja nosača za montažu na zid na TV
prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno
prema ilustraciji kada se mere od površine za pričvršćenje
nosača za montažu na zid.
Prečnik i dužina vijaka se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih vijaka osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
Sprečavanje prevrtanja
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Zavrtanj M6
(prethodno uklonjen)
8 mm - 12 mm
Kabl (nije
isporučen)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Zavrtanj (M6)
Nosač za montažu na zid
Zavrtanj
(nije isporučen)
Zadnji poklopac TV-a
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, Isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano. Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko
ekrana.
• Prilikom podizanja ili premeštanja TV prijemnika, čvrsto ga
držite odozdo.
• Prilikom ručnog prenošenja TV aparata, ne izlažite ga drmanju ili
prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
Osim za KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Zavrtanj M6
(nije isporučen)
Kabl (nije
isporučen)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Zavrtanj
(nije isporučen)
4SR
Ventilacija
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite Sony nosač za montažu na
zid da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU (samo
modeli sa isporučenim strujnim adapterom)
Upozorenje
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i Kabl napajanja.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni kabl oko strujnog
adaptera. Srednja žica kabla se može
prekinuti. i/ili može da prouzrokuje kvar na
prijemniku medija.
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim
rukama.
• Ako primetite bilo kakvu nepravilnost kod strujnog adaptera,
odmah ga isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod jer u
suprotnom TV može da radi loše i da izazove požar, električni
udar, oštećenje i/ili povrede.
Lokacije:
Cirkulacija vazduha se blokira.
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, na kiši, vlazi ili dimu.
Zid
Zid
Okruženja:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
Situacije:
Kabl napajanja
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo kablove za napajanje koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 Koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
 Prilikom povezivanja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da se ne
sapletete ili zapletete stopala u kablove.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
Napomena
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Žice kabla za napajanje se mogu ogoliti ili prekinuti.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
• Koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Postavljanje TV-a tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
• Stavljanje TV-a u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa dimom ili
isparenjima od ulja (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Postavljanje TV-a na mesta podložna ekstremnim
temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu
radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar
TV-a.
5SR
SR
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom to može dovesti do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se TV
aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Sitne delove čuvati izvan dohvata dece kako se ne bi greškom
progutali.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora TV-a
Kada se LCD monitor TV-a koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Toplotu možete rukom osetiti.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbegli prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen preciznom tehnologijom i 99,99 %
ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili
mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena, plava ili
zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD ekrana i
ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
6SR
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili kabl napajanja priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Ne dodirujte TV ako su vam ruke prekrivene bilo kakvom
hemijskom supstancom kao što su krema za ruke ili mleko za
sunčanje.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem RF kabla kraćeg od
30 metara za zemaljski/satelitski/CATV terminal.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
• Ova oprema se treba instalirati sa njom rukovati održavajući
razdaljinu od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tela
osobe.
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
SR
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga, proizvod treba da bude predat na
ovlašćenom mestu za prikupljanje/recikliranje stare električne i
elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog
proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih negativnih
posledica za okolinu i zdravlje čoveka, do čega bi moglo da dođe
usled nepravilnog rukovanja rashodovanim proizvodom.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za
detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se
svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje
kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje otpadnih baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da se baterija isporučena sa ovim proizvodom neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005 % žive ili 0,004 % olova. Osiguravanjem da
su ove baterije pravilno odložene, pomoći ćete das e spreče
potencijalno negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji zbog bezbednosti, performansi ili koji zbog
održanja integriteta podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ova baterija treba da bude zamenjena od
strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na odgovarajućim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se kancelariji
lokalne uprave, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
7SR
Ulaz
Pritisnite  sve dok se ne prikaže
obaveštenje
.
Pomera izvor ulaza pritiskom na taster +
(gore) ili – (dole).
Program
Pritisnite  sve dok se ne prikaže
obaveštenje PROG.
Izaberite program pritiskom na taster +
(gore) ili – (dole).
Delovi i komande
TV
KD-65XE70xx

Osim za KD-65XE70xx
CAM (Modul uslovnog pristupa)
• Obezbeđuje pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje je isporučeno uz vaš
CAM.
• Nemojte umetati pametnu karticu
direktno u TV CAM otvor. Ona mora da se
namesti u modul uslovnog pristupa koji
obezbeđuje ovlašćeni diler.
• CAM nije podržan u nekim zemljama/
područjima. Proverite sa ovlašćenim
dilerom.
• CAM poruka se može pojaviti kada
prebacite na digitalni program nakon
korišćenja videa na internetu.
 (Senzori/LED indikator)
  (Napajanje) / + / –
Pritisnite kratko  da uključite TV.
Pritisnite duže na  dok se ne isključi TV
Kada je uključen TV,
Jačina zvuka
Pritisnite taster + ili – da biste povećali/
smanjili jačinu zvuka.
Takođe, možete da pritiskate  sve dok se
ne prikaže obaveštenje
. Povećava/
smanjuje jačinu zvuka pritiskom na taster +
ili –.
8SR
• Prima signale iz daljinskog upravljača.
Ne stavljajte ništa preko senzora.
To može da utiče na njegovu funkciju.
• Svetli žuto kada se [Tajmer za isključivanje]
ili [Tajmer uključen] podesi na (strana 26),
ili je TV u režimu rama za fotografije
(strana 17).
• Svetli belo kada se [Ušteda energije]
podesi na [Slika isključena] (strana 29).
• Svetli belo kada se TV uključi.
• Ne svetli kada je TV u režimu pripravnosti.
• Treperi kada se rukuje daljinskim
upravljačem.
• Svetli crveno u režimu snimanja.
Napomena
• Uverite se da je TV u potpunosti isključen pre
izvlačenja AC strujnog kabla (mrežnog voda).
• Da biste u potpunosti isključili TV iz AC napajanja,
izvucite utikač iz mrežne utičnice.
• Sačekajte malo prilikom izbora izvora da biste se
prebacili na drugi ulaz.
 Numerički tasteri
• Biraju kanale. Za brojeve kanala 10 i iznad,
unesite brzo sledeću cifru.
• U režimu teksta, unesite trocifreni broj
stranice da biste izabrali stranicu.
Daljinski upravljač
Oblik daljinskog upravljača, lokacija, dostupnost
i funkcija tastera daljinskog upravljača mogu da
se razlikuju u zavisnosti od vašeg regiona/
zemlje/modela TV-a.
 EXIT
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
Interaktivne aplikacije, pritisnite da izađete
iz usluge.
Prikazuje vodič za rukovanje (kada su
dostupni tasteri u boji).
 YouTube (samo za ograničeni region/
zemlju/model TV-a)
Pristupa „YouTube“ usluzi na internetu.

/
(Otkrivanje informacija / teksta)
• Prikazuje informacije. Pritisnite jednom da
biste prikazali informacije o programu/
ulazu koji gledate. Pritisnite ponovo da
biste sklonili prikaz sa ekrana.
• U režimu teksta, otkriva skrivene
informacije (npr. odgovore na kviz).
 SLEEP
Pritiskajte uzastopno sve dok se na TV-u ne
prikaže vreme u minutima ([Isključeno]/
[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/[60 min.]/
[90 min.]/[120 min.]) koje želite da ostane na
TV-u pre isključivanja. Da biste otkazali
tajmer za isključivanje, uzastopno pritiskajte
SLEEP sve dok se ne pojavi [Isključeno].

////
(Izbor stavke / Unesi)
• Izaberite ili podesite stavke.
• Potvrdite izabrane stavke.


/
(Izbor ulaza / zadržavanje
teksta)
• Prikazuje i bira izvor ulaza.
• U režimu teksta, zadržava trenutnu
stranicu.
 DIGITAL/ANALOG
RETURN
• Vraća na prethodni ekran bilo kog
prikazanog menija.
• Zaustavlja reprodukciju prilikom
reprodukovanja foto/muzičke/video
datoteke.
 HOME
Prikazuje ili otkazuje meni.
  +/– (Jačina zvuka)
Podešava jačinu zvuka.
Prebacuje na digitalni ili analogni ulaz.
9SR
Delovi i komande
 Tasteri u boji
SR
 AUDIO
  (Tekst)
Izaberite zvuk za višejezični izvor ili
dvokanalni zvuk za trenutno gledani
program (zavisi od izvora programa).

U režimu teksta, prikazuje emitovanje
teksta.
Svaki put kada pritisnete , prikaz se
ciklično menja na sledeći način:
Tekst  Tekst preko TV slike (miks režim) 
Bez teksta (izađi iz usluge teksta)
(Titl)
Menja podešavanje titla (strana 23).
 //////
• Rukujte medijskim sadržajem na TV-u i
povezanim kompatibilnim uređajem
BRAVIA Sync.
• Ovaj taster takođe može da se koristi za
rukovanje reprodukcijom VOD (Video na
zahtev) usluge.
Dostupnost zavisi od VOD usluge.
 REC (Nije dostupno za Italiju)
 NETFLIX (Samo za ograničeni region/
zemlju/model TV-а)
Pristupa „NETFLIX“ usluzi na internetu.

 OPTIONS
Prikazuje listu koja sadrži prečice do nekih
menija postavki.
Navedene opcije se razlikuju u zavisnosti od
trenutnog ulaza i sadržaja.
Snimite trenutni program pomoću USB HDD
funkcije snimanja.
  (TV u pripravnosti)
Uključuje TV ili prebacuje u režim
pripravnosti.
 SYNC MENU
Pritisnite da biste prikazali BRAVIA Sync
meni, a zatim izaberite povezanu HDMI
opremu iz [Odabir uređaja].
Sledeće opcije mogu da se izaberu iz
BRAVIA Sync menija.
Kontrola uređaja:
Koristite [Upravljanje uređajima] da biste
rukovali opremom koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom. Izaberite opcije iz
[Glavni (meni)], [Opcije], [Lista sadržaja] i
[Isključivanje] da biste rukovali opremom.
GUIDE (EPG)
Prikazuje digitalni EPG (Elektronski
programski vodič) (strana 17).

(Skoči)
Vraća na prethodni kanal ili ulaz gledan više
od 15 sekundi.
 PROG +/–/
  (Isključen zvuk)
Isključuje zvuk. Pritisnite ponovo da biste
vratili zvuk.
 TITLE LIST (Nije dostupno za Italiju)
Prikazuje Listu naslova.
Zvučnici:
Izaberite [TV zvučnici] ili [Audio sistem] za
izlaz zvuka TV-a iz TV zvučnika ili povezane
audio opreme.

Upravljanje TV-om:
Koristite [Upravljanje TV-om] meni da biste
rukovali TV-om iz [Glavni (meni)] ili menija
[Opcije].
Savet
Vrati se na TV:
Izaberite ovu opciju za povratak na TV
program.
Napomena
10SR
/
• Bira sledeći (+) ili prethodni (–) kanal.
• U režimu teksta, bira sledeću ( ) ili
prethodnu ( ) stranicu.
(Režim širokog prikaza)
Podešava prikaz ekrana. Pritiskajte
uzastopno da biste izabrali željeni režim
širokog prikaza (strana 14).
• Broj 5, , PROG + i AUDIO tasteri imaju dodirne
tačke. Koristite tačke kao reference prilikom rukovanja
TV-om.
• Ako su izabrani titlovi, a korisnik pokrene aplikaciju
digitalnog teksta pomoću tastera „tekst“, titlovi
mogu, pod određenim okolnostima, prestati da se
prikazuju. Kada korisnik izađe iz aplikacije digitalnog
teksta, dekodiranje titlova će se automatski nastaviti.
Povezivanje TV-a na internet
Uspostavljanje internet veze
Da biste koristili mrežne funkcije vašeg TV-a on
mora da bude povezan na internet. Procedura
podešavanja se razlikuje zavisno od tipa mreže i
LAN rutera. Pre uspostavljanja internet veze,
obavezno podesite LAN ruter. Proverite svoje
bežično LAN okruženje pomoću sledećeg
grafikona.
Tip 1: Obezbeđena mreža sa Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Zahvaljujući WPS standardu bezbednost
bežične kućne mreže je potpuno jasna i
dovoljno je pritisnuti WPS dugme na bežičnom
LAN ruteru. Pre podešavanja bežičnog LAN-a,
pogledajte gde se nalazi WPS dugme na ruteru i
proverite kako se koristi.
Iz bezbednosnih razloga, [WPS (PIN)]
obezbeđuje PIN kôd za ruter. PIN kôd se
obnavlja svaki put kada izaberete [WPS (PIN)].
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
Bežični LAN
Bezbedan bežični LAN?
NE
 Tip 3
DA 
Da li koristite bežični LAN ruter
kompatibilan sa Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)?
– automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
– ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Žično podešavanje] ili [Bežično
podešavanje]
NE
 Tip 2
DA 
Tip 1*
3
Bežični LAN  tip 4
*
Tip 1 je lakši za podešavanje ako vaš ruter ima
dugme za automatsko podešavanje, npr. Air Station
One-Touch Secure System (AOSS). Većina najnovijih
rutera ima ovu funkciju. Proverite svoj ruter.
Tip 1:
Tip 2:
Tip 3:
Tip 4:
Sledite konfiguraciju za obezbeđenu
mreža sa Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Sledite konfiguraciju za obezbeđenu
mreža bez Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Sledite konfiguraciju za
neobezbeđenu mrežu sa bilo kojom
vrstom bežičnog LAN rutera.
Sledite konfiguraciju za podešavanje
žičane mreže.
Izaberite [WPS (dugme)] za metod
pritiskanja dugmeta ili [WPS (PIN)] za
PIN metod.
Napomena
Naziv mreže WPS-a može da se razlikuje zavisno od
rutera (npr. AOSS dugme).
4
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Napomena
• Ako za mrežno podešavanje koristite WPS, aktiviraju
se bezbednosna podešavanja bežičnog LAN rutera, a
sva oprema prethodno povezana na bežični LAN u
nepouzdanom statusu biće isključena sa mreže.
U ovom slučaju, aktivirajte bezbednosna podešavanja
isključene opreme i onda je ponovo povežite. Ili,
možete da deaktivirate bezbednosna podešavanja
bežičnog LAN rutera, i onda da povežete opremu na
TV u nepouzdanom statusu.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
11SR
SR
Povezivanje TV-a na internet
1
Tip 2: Obezbeđena mreža bez Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Da biste podesili bežični LAN, biće potrebni SSID
(naziv bežične mreže) i bezbednosni ključ (WEP
ili WPA ključ). Ako ih ne znate, pogledajte
uputstvo za upotrebu vašeg rutera.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
– automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
– ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Žično podešavanje] ili [Bežično
podešavanje]
3
Izaberite [Skeniraj], zatim izaberite
mrežu sa liste skeniranih bežičnih
mreža.
4
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Napomena
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
• Lozinku unosite ključem u bezbednom okruženju.
3
Izaberite [Skeniraj], zatim izaberite
mrežu sa liste skeniranih bežičnih
mreža.
4
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
Napomena
• Bezbednosni ključ (WEP ili WPA ključ) neće biti
potreban jer ne treba da izaberete nijednu
bezbednosnu metodu u ovoj proceduri.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
Tip 4: Podešavanje žičane mreže
Unesite odgovarajuće alfanumeričke vrednosti
za vaš ruter ako je potrebno. Stavke koje treba
da se podese (npr. IP adresa, podmrežna
maska, DHCP) mogu da se razlikuju u zavisnosti
od dobavljača internet usluge ili rutera. Za
detalje pogledajte uputstva za upotrebu koja
vam je dostavio dobavljač internet usluge, ili
uputstva isporučena uz ruter.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
– automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
– ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Žično podešavanje] ili [Bežično
podešavanje]
Tip 3: Neobezbeđena mreža sa bilo
kojom vrstom bežičnog LAN rutera
Da biste podesili bežični LAN, potreban je SSID
(naziv bežične mreže).
1
2
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
Podešavanje IP adrese/Proxy servera:
– automatsko podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Lako]
– ručno podešavanje:
[Podesi mrežnu vezu]  [Napredno] 
[Žično podešavanje] ili [Bežično
podešavanje]
12SR
3
Sledite uputstva na ekranu za
podešavanje.
[Mrežno podešavanje] može da se podesi i iz
menija [Automatsko pokretanje].
Napomena
• Omogućava automatsku konfiguraciju žičane/
bežične mreže.
Kada je povezivanje sa LAN kablom: Žično
Kada je povezivanje sa ugrađenim bežičnim LANom: Bežično
Kada je povezivanje sa oba kabla: Žično
• Podešeno na [Lako], automatski podešava IP adresu.
Kada se ne koristi proxy server.
• Da biste koristili mrežu sa IPv6, izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Mreža]  [Prioritet IPv6/IPv4] 
[IPv6], onda izaberite [Lako] u [Podesi mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da se
podesi.
Priprema žičane mreže
Ako ne možete da se povežete
na internet
Upotrebite dijagnostiku da biste proverili
moguće uzroke kvarova mrežne veze i
podešavanja.
TV
Internet
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Izaberite [Prikaži postavku i status
mreže].
3
Izaberite [Proveri vezu].
Modem sa
funkcijama
rutera
ili
Modem
Internet
Napomena
• Za LAN veze, koristite kabl kategorije 7 (nije
isporučen).
Gledanje statusa mreže
Možete da potvrdite svoj mrežni status.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža]  [Mrežno
podešavanje].
2
Izaberite [Prikaži postavku i status
mreže].
To može da potraje nekoliko minuta.
Dijagnostiku ne možete da otkažete nakon
što izaberete [Proveri vezu].
Polisa privatnosti
Kada koristite sledeće funkcije za povezivanje
na internet, određene informacije, koje se
smatraju ličnim informacijama, šalju se
globalnim serverima Sony Corporation.
Za njihovo prikupljanje i korišćenje neophodna
je vaša saglasnost.
• Softver sistema se ažurira povezivanjem na
globalne servere Sony Corporation preko
interneta.
• Internet sadržaj ili druge internete usluge od
dobavljača usluga kao što je YouTube.
Ovaj TV ima ekrane za podešavanje u delu
Automatsko pokretanje ili meniju Podešavanje,
a da biste potvrdili svoju saglasnost nakon što
pročitate detalje o Politici privatnosti. Ako želite
da koristite ove funkcije, označite [Pristajem] na
svakom ekranu za podešavanje. Ako je
označeno [Ne pristajem], gornje dve funkcije
nisu dostupne.
Ovo podešavanje možete da promenite
pritiskom na HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Polisa privatnosti].
13SR
Povezivanje TV-a na internet
Ruter
SR
Gledanje TV-a
1
Pritisnite  na TV-u ili daljinskom
upravljaču da biste uključili TV.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za
prebacivanje između digitalnog i
analognog ulaza.
3
Pritisnite numeričke tastere ili PROG +/–
da biste izabrali TV kanal.
4
Pritisnite  +/– da biste podesili jačinu
zvuka.
U digitalnom režimu
Pojavljuje se na kratko baner sa
informacijama. Sledeće ikone mogu da
budu naznačene na baneru.
Usluga sa podacima (aplikacija
emitovanja)
:
Menjanje stila gledanja
Promena formata ekrana
1
Pritiskajte
uzastopno da biste
izabrali format ekrana.
[Široki zum]*
[Normalno]
[Ceo ekran]
[Zumiranje]*
[14:9]*
* Delovi vrha i dna slike mogu da budu isečeni.
: Radio usluga
Napomena
: Šifrovana/pretplatnička usluga
• Ne možete da izaberete [14:9] za slike iz HD
izvora.
:
Višestruki jezici audio zapisa dostupni
: Titlovi dostupni
:
Titlovi i/ili audio dostupni za osobe
oslabljenog sluha
:
Preporučeni minimalni uzrast za
trenutni program (od 3 do 18 godina)
Za HDMI PC ulaz (podešavanje vremena
PC-ija)
[Normalno]
[Ceo ekran 1]
[Ceo ekran 2]
: Roditeljska blokada
: Zaključavanje digitalnih programa
:
Audio dostupan za osobe oslabljenog
vida
: Govorni audio titl dostupan
: Višekanalni audio dostupan
14SR
Za HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Normalno]
[Ceo ekran 1]
[Ceo ekran 2]
Podešavanje izbora scena
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite zatim / da biste
[Izbor scena].
izabrali
Kada izaberete željenu opciju scene,
automatski se podešava optimalni kvalitet
slike i zvuka. Opcije koje možete da
izaberete se mogu razlikovati. Nedostupne
opcije su zasivljene.
SR
Gledanje TV-a
15SR
Navigacija kroz Glavni meni
Taster HOME vam omogućuje da pristupite
raznim podešavanjima i funkcijama TV-a.
Deljenje fotografija Plus
Povežite, pogledajte i snimite omiljene
fotografije na TV korišćenjem vaših uređaja (npr.
pametnih telefona ili tableta).
HOME  [Sve aplikacije]  [Deljenje
fotografija Plus]
Napomena
Sve aplikacije
Internet sadržaj isporučuje mnoštvo zabave na
zahtev direktno na vaš TV. Možete uživati u
svom omiljenom internet sadržaju, deljenju
fotografija sa Photo Sharing Plus i u režimu rama
za fotografije Photo Frame Mode.
Napomena
• Obavezno povežite TV na internet i izvršite [Mrežno
podešavanje] (strana 25).
• Sledite uputstva na ekranu da biste povezali uređaj sa
TV-om.
• Otvorite veb pregledač na uređaju nakon što
uspostavite sve veze, a zatim sledite uputstva na
ekranu da biste pristupili URL.
Da biste prikazali fotografiju na TV-u
1
2
Da biste koristili internet sadržaj
Dodirnite uređaj radi pokretanja.
Izaberite fotografiju.
Izabrana fotografija će se automatski
prikazati na TV-u.
1
Pritisnite HOME, a zatim izaberite [Sve
aplikacije].
Da biste sačuvali fotografiju prikazanu na
TV-u
2
Pritisnite /// da biste izabrali
željenu internet uslugu u listi usluga.
1
3
Pritisnite
da biste pokrenuli željeni
internet sadržaj.
Dodirnite minijaturu na svom uređaju, a
zatim držite fotografiju da biste otvorili
kontekstni meni.
2
Izaberite [U redu].
4
Pritisnite crveni/zeleni/žuti/plavi taster
da biste filtrirali kategoriju aplikacije po
stavkama Foto/Muzika/Video/Sve
(Photo/Music/Video/All).
Da biste izašli iz internet sadržaja
Pritisnite HOME.
Napomena
• Ako imate probleme sa ovom funkcijom, proverite da
li je internet veza pravilno podešena.
• Povezivanje na internet sadržaj zavisi od dobavljača
internet sadržaja.
• Da biste ažurirali usluge internet sadržaja, pritisnite
HOME, onda izaberite [Podešavanja]  [Podešavanja
sistema]  [Podešavanje]  [Mreža] 
[Osvežavanje internet sadržaja].
Da biste koristili NETFLIX
Pritisnite dugme NETFLIX na daljinskom
upravljaču da biste aktivirali meni.
Napomena
• Može se desiti da Netflix ne može da se koristi preko
Proxy servera.
16SR
Napomena
• Priključite USB fleš disk da biste sačuvali do 50
fotografija.
• Do 10 pametnih telefona ili tablet uređaja može
istovremeno da se poveže sa TV-om.
• Maksimalna veličina datoteke svake fotografije je
20 MB.
• Možete da ubacite i pozadinsku muziku maksimalne
veličine datoteke od 30 MB.
• Podržan je podrazumevani pregledač za Android 2.3
ili noviji.
• Podržan je podrazumevani pregledač za iOS;
međutim, neke funkcije nije moguće koristiti zavisno
od verzije vašeg iOS.
Korišćenje TV-a kao rama za fotografije
Režim rama za fotografije prikazuje sat i
kalendar istovremeno sa prikazivanjem
fotografije i slušanjem muzike.
HOME  [Sve aplikacije]  [Režim rama za
fotografije]
Da bi se izbeglo sagorevanje, položaj
fotografije, sata i kalendara se automatski
menjaju svakog časa.
Lista programa
1 Pritisnite HOME u digitalnom režimu.
2 Pritisnite zatim / da biste izabrali
[Lista programa].
Da biste pokrenuli režim rama za
fotografije tokom reprodukcije USB
medija
Pritisnite OPTIONS dok reprodukujete
foto ili muzičku datoteku.
2
Pritisnite zatim / da biste
izabrali
[Režim rama za fotografije] za
pokretanje Režima rama za fotografije.
Da biste izabrali Režim prikaza
Možete da promenite prikaz režima rama za
fotografije izborom [Režim prikaza] u [Postavke
rama za fotografije] (strana 26).
Da biste izabrali Režim prikaza sata
Možete da izaberete između tri režima prikaza
sata izborom [Prikaz sata] u [Postavke rama za
fotografije] (strana 26).
Napomena
• Ovaj TV nema rezervno baterijsko napajanje za sat.
Ako dođe do nestanka struje ili ako isključite strujni
kabl, trenutni datum i vreme će se automatski
poništiti.
3
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali program.
Da biste koristili listu Omiljeno
Funkcija Omiljeno vam omogućava da odredite
do četiri liste vaših omiljenih programa. Dok
gledate TV, pritisnite
da biste kreirali ili
prikazali listu Omiljeno.
Savet
• Pritisnite plavi taster da biste izmenili listu Omiljeno.
Sledite uputstva na dnu ekrana.
Digitalni EPG
1 Pritisnite
GUIDE u digitalnim
režimu.
Trajanje
Radi uštede energije, TV neprekidno
reprodukuje u režimu rama za fotografije do 24
časa pre automatskog isključivanja. Nakon
automatskog isključivanja, ne koristite režim
rama za fotografije najmanje jedan čas da biste
izbegli sagorevanje panela (zadržavanje slike na
ekranu).
Možete da promenite postavku [Trajanje] u
[Postavke rama za fotografije] (strana 26).
2
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali program.
17SR
Navigacija kroz Glavni meni
1
SR
Opcije reprodukcije
Snimci
Pritisnite crveni taster u prikazu minijatura da
biste prikazali listu podešavanja za USB
reprodukciju.
(Funkcija nije dostupna u Italiji)
1
2
3
Pritisnite HOME u digitalnom režimu.
Prikaz Podešavanja
Pritisnite zatim / da biste
[Snimci].
Pritisnite OPTIONS u prikazu minijatura da biste
prikazali opciju za promenu prikaza minijatura
na prikaz liste.
izabrali
Pritisnite / a onda
da biste izabrali
[Lista naslova], [Lista tajmera], [Lista
grešaka] ili [Ručni tajmer za SNIM.].
Napomena
• Pritisnite  REC taster da biste snimili trenutno
gledani program u digitalnom režimu pomoću USB
HDD funkcije snimanja.
• Obavezno povežite HDD na TV pre snimanja.
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko USB-a
Možete da uživate u foto/muzičkim/video
datotekama memorisanim u Sony digitalnom
fotoaparatu/kamkorderu/smart telefonu (zavisi
od modela)* preko USB kabla ili USB
memorijskog uređaja na vašem TV-u.
Povežite podržani USB uređaj sa TV-om.
* Uređaj mora da bude u režimu Transfera medija
(Media transfer mode (MTP)).
2
3
Pritisnite HOME.
Pritisnite zatim / da biste
[Mediji].
izabrali
4
Pritisnite zatim / da biste
izabrali
[Fotografija], [Muzika] ili [Video].
5
Pojavljuje se [Izbor uređaja]. Pritisnite
da biste izabrali
zatim / a onda
uređaj.
6
Pritisnite zatim /// da biste
izabrali datoteku ili fasciklu.
18SR
Pritisnite OPTIONS tokom reprodukcije
medija, a onda izaberite [Slika] ili [Zvuk].
Napomena
• Pritisnite zatim /// da biste
stavku.
izabrali i podesili
Da biste reprodukovali fotografije kao
projekciju slajdova (fotografija)
Mediji
1
Da biste podesili kvalitet slike i zvuka
USB medija
1
Pritisnite zeleni taster na prikazu
minijatura/liste da biste pokrenuli
projekciju slajdova.
Da biste podesili [Efekat za projekc.
slajd.] i [Brzina projekcije slajdova],
pritisnite OPTIONS  [Opcije
reprodukcije].
Da biste zaustavili projekciju slajdova,
pritisnite
RETURN.
Napomena
• Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite
pažnju na sledecće:
 Nemojte isključivati TV.
 Nemojte isključivati USB kabl.
 Nemojte vadiiti USB uređaj.
Podaci na USB uređaju mogu da se oštete.
• Sony neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na
podacima, ili za gubitak podataka na medijima za
snimanje zbog kvara bilo kojih povezanih uređaja ili
TV-a.
• Sistem datoteka na USB uređaju podržava FAT16,
FAT32 i NTFS.
• Naziv datoteke i naziv foldera možda neće biti
prikazani ispravno u nekim slučajevima.
• Kada povezujete digitalni fotoaparat Sony, podesite
režim USB veze fotoaparata na Automatski ili
Masovno skladištenje. Za više informacija o režimu
USB veze, pogledajte uputstva isporučena uz vaš
digitalni fotoaparat.
• Koristite USB uređaj za skladištenje koji je usklađen sa
standardima za klasu USB uređaja za masovno
skladištenje.
• Ako izabrana datoteka ima netačne informacije o
kontejneru ili je nekompletna, ona ne može da se
reprodukuje.
USB Video format
• AVI (.avi)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch),
MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus (2ch), WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Video kodek:
Audio kodek:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
Reprodukovanje fotografija/muzike/
videa preko Kućne mreže
Možete uživati u različitom sadržaju (npr. foto/
muzičke/video datoteke) memorisane na DLNA
Certified™ serverima medija. Funkcija kućne
mreže vam omogućava da uživate u mrežnom
sadržaju u drugim sobama.
Reprodukcija fotografija/muzike/videa
1
Pritisnite HOME, zatim izaberite [Mediji]
 [Fotografija], [Muzika] ili [Video] 
željeni server medija.
2
Izaberite datoteke ili folder za
reprodukciju sa liste.
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Audio kodek:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2ch), MPEG4
AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC
(2ch), Dolby Digital (2ch),
WMA v8, Dolby Digital Plus
(2ch), DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Video kodek:
Audio kodek:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital (2ch),
Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0
USB audio format
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
Renderer
Možete da reprodukujete foto, muzičke i video
datoteke memorisane na mrežnim uređajima
(npr. digitalni fotoaparati, mobilni telefoni,
računar) na TV ekranu direktnim upravljanjem
ciljnog uređaja. Mreža takođe treba da bude
kompatibilna sa Renderer uređajima.
Podešavanja Renderer-a
Pritisnite HOME, onda izaberite [Podešavanja]
 [Podešavanja sistema]  [Podešavanje] 
[Mreža]  [Podešavanje kućne mreže] 
[Renderer].
Prikaz podešavanja za servere medija
Izaberite servere za kućnu mrežu koji treba da
se prikažu u Glavnom meniju. Može da se
prikaže do 10 servera.
1
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema]
 [Podešavanje]  [Mreža] 
[Podešavanje kućne mreže] 
[Podešavanja prikaza servera].
2
Izaberite server koji treba da se prikaže
u Odabiru uređaja.
USB foto format
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Napomena
• Reprodukcija gore navedenih formata datoteka se ne
garantuje.
19SR
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Video kodek:
Napomena
• Server mora da bude DLNA Certified™.
• Datoteke sa mrežnog uređaja treba da budu u
sledećim formatima:
Slike: JPEG
Muzika: MP3, linearni PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• U zavisnosti od datoteke, reprodukcija možda neće
biti moguća čak i ako se koriste podržani formati.
Podešavanja
„Mastered in 4K“
Optimizuje kvalitet slike za „Mastered in
4K“ Blu-rej diskove. Primenjuje se samo na
1080/24p signale.
Podešavanja sistema
Napomena
• Opcije koje možete da podesite zavise od situacije.
Nedostupne opcije su zasivljene ili nisu prikazane.
• Satelitske opcije su dostupne samo za satelitske
modele.
Slika
Smanjenje ponavljajućeg nasumičnog
šuma.
Smanjenje digitalnog šuma
Smanjenje šuma kod video kompresije.
Režim slike
„Motionflow“
Podešava Režim slike.
Pročišćava pokretne slike.
Poništi
Filmski režim
Vraća sva podešavanja za [Slika] osim
[Režim slike] na podrazumevana
podešavanja.
Pruža poboljšano pomeranje slike prilikom
reprodukcije BD (Blu-ray disk), DVD ili VCR
slika snimljenih na filmu. Izaberite
[Automatski] da biste predstavili sadržaj na
osnovu filma kakav jeste.
Svetlina
Prilagođava jačinu pozadinskog
osvetljenja.
Kontrast
Napomena
• Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše
šuma, [Filmski režim] se automatski isključuje
čak i ako je izabrano [Automatski].
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Napredna podešavanja
Nivo crne boje
Podešava [Slika] podešavanja sa više
detalja.
Prilagođava nivo crne boje na slici.
Boja
Poništi: Vraća sva napredna
podešavanja na podrazumevana
podešavanja.
Prilagođava nivo zasićenosti bojama.
Napredno poboljš. kontrasta:
Nijansa
Prilagođava nijanse zelene i crvene boje.
Temperatura boje
Prilagođava temperaturu boje.
Oštrina
Prilagođava detaljnost slike.
Kreiranje uverljivog prikaza
Podešava finoću i šum za realističnu sliku.
Rezolucija: Podešava finoću i jasnoću.
Izaberite [Ručno] iz [Kreiranje
uverljivog prikaza] da biste podesili
[Rezolucija].
20SR
Smanjenje nasumičnog šuma
Automatski prilagođava kontrast na
osnovu osvetljenosti slike.
Podešavanje crne boje: pojačava crnu
boju na slikama za jači kontrast.
Gama: Prilagođava ravnotežu
osvetljenosti i zatamnjenosti.
Živa boja: Poboljšava živopisnost boja.
Napr. Temperatura boje: podešavanje
detaljnosti temperature boje.
Tačke za podešavanje game boja:
Ova funkcija je namenjena samo
naprednim korisnicima i za nju su
potrebni profesionalni alati za
baždarenje. Dostupno je 10 tačaka za
podešavanje kojima pogon piksela može
da se menja na 10 nivoa ulaznog signala.
Zvuk
ClearAudio+
Uživajte u najboljem kvalitetu zvuka
proisteklom iz kombinacije odlično
izbalansirane tehnologije obrade
digitalnog signala.
Režim zvuka
Izaberite prema sadržaju u kome želite da
uživate.
Poništi
Podešava zvuk iz zvučnika na [Mono],
[Stereo], [A] ili [B].
Napomena
• Ako je signal veoma slab, zvuk automatski
postaje mono.
• Ako je stereo zvuk šuman prilikom primanja
NICAM programa, izaberite [Mono]. Zvuk
postaje mono, ali se šum smanjuje.
• Postavka [Dvokanalni zvuk] se memoriše za
poziciju svakog programa.
• Ne možete da slušate zvuk stereo emitovanja
kada se izabere [Mono].
Savet
• Ako izaberete drugu opremu povezanu sa TVom, podesite [Dvokanalni zvuk] na [Stereo], [A]
ili [B].
Napredna podešavanja
Dinamički opseg: Kompenzira razlike u
zvučnom nivou između različitih
kanala.
Okružujući
Napomena
Virtuelno reprodukuje realističan zvuk
okruženja.
• Efekat možda neće funkcionisati ili može da se
razlikuje u zavisnosti od programa bez obzira na
postavku [Dinamički opseg].
Podešava postavke frekvencije zvuka.
Dolby Digital Plus Out: Izaberite
[Automatski] da biste prešli iz Dolby
Digital Plus protoka u ARC kada je
Dolby Digital Plus dostupan preko
audio sistema.
Kada je izlaz postavljen na Dolby
Digital Plus protok, onda je Digital
Audio Out (optical)* utišan.
Izaberite [Isključeno] da biste
konvertovali Dolby Digital Plus protok
u Dolby Digital i za ARC (audio sistem)
i za Digital Audio Out (optical)*.
Isticanje glasa
Nivo jačine zvuka za HE-AAC: Podešava
audio zvučni nivo za HE-AAC.
Okružujući efekat
Podešava efekat zvuka okruženja.
Vraćanje kvaliteta zvuka (DSEE)
Reprodukuje kvalitet prostornog prirodnog
zvuka dekodiranjem visokih frekvencija i
tihih zvukova koji se često izgube u
digitalnoj kompresiji.
Ekvilajzer
Naglašava glas ili ambijentalni audio.
Napredno autom. podešavanje jačine
Automatski kompenzuje nivo jačine zvuka
koji može varirati zbog programa ili ulaza.
Nivo zvuka za MPEG: Podešava zvučni
(audio) nivo za MPEG.
* Samo za ograničeni region/zemlju/model TV-а.
Balans
Naglašava balans levog ili desnog
zvučnika.
Odstupanje zvuka
Podešava nivo jačine zvuka trenutnog
ulaza u odnosu na druge ulaze.
21SR
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Poništite podešavanja [Okružujući],
[Okružujući efekat],
[Vraćanje kvaliteta zvuka (DSEE)],
[Ekvilajzer], [Isticanje glasa], [Napredno
autom. podešavanje jačine], [Balans] i
[Odstupanje zvuka].
Dvokanalni zvuk
Ekran
Podešavanje kanala
Format ekrana
Podeš. analognih
Za detalje o formatu ekrana, vidite
strana 14.
Automatsko podešavanje analognih
programa: Podešava u svim
dostupnim analognim kanalima.
Obično nije potrebno da izvršite ovu
operaciju jer su kanali već podešeni
kada je TV prvi put instaliran.
Međutim, ova opcija vam omogućava
da ponovite proces (npr., da ponovo
podesite TV nakon preseljenja ili da
tražite nove kanale koje su pokrenuli
emiteri).
Automatski format
Automatski menja [Format ekrana] da bi
odgovarao ulaznom signalu.
4:3 podrazumevano
Podešava podrazumevano [Format ekrana]
za 4:3 ulazni signal.
Automatska oblast za prikaz
Automatski podešava sliku na
najadekvatniju površinu prikaza.
Površina prikaza
Podešava površinu prikaza slike.
Promeni po horizontali
Podešava horizontalni položaj slike.
Promeni po vertikali
Podešava vertikalni položaj slike.
Veličina po vertikali
Podešava vertikalnu veličinu slike kada je
[Format ekrana] podešen na [Široki zum].
Ručno memorisanje programa: Pre
biranja [TV sistem]/[Kanal]/[AFT]/
[Audio filter]/[Preskoči]/[Sistem boja],
pritisnite PROG +/– da biste izabrali
broj programa sa kanalom. Ne možete
da izaberete broj programa koji je
podešen na [Preskoči].
Program
Memoriše ručno kanale programa.
Nivo signala
Prikazuje nivo signala za program koji se
trenutno gleda.
Sortiranje programa: Menja redosled po
kome su kanali sortirani na TV-u.
Digitalno podešavanje
Podešavanje digitalnih programa:
Podešavanja za računar / DCI 4K
Izaberite [Format ekrana], pogledajte
stranicu 14.
Auto. podešavanje digitalnih kanala
Podešavanje dostupnih digitalnih
kanala. Ova opcija vam omogućava da
ponovo podesite TV posle preseljenja ili
da tražite nove kanale koje su pokrenuli
emiteri.
Opseg za automatsko podešavanje
Normalno: Traži dostupne kanale u
vašem regionu/zemlji.
Ceo: Traži dostupne kanale nezavisno od
vašeg regiona/zemlje.
Napomena
• Možete da pokrenete [Auto. podešavanje
digitalnih kanala] posle preseljenja na novo
mesto stanovanja, menjanja dobavljača
usluge ili da tražite nove pokrenute kanale.
22SR
Izmena liste programa
Uklanja sve neželjene digitalne kanale
memorisane na TV-u i menja redosled
digitalnih kanala memorisanih na TV-u.
Ručno podešavanje digitalnih kanala
Ručno podešava digitalne kanale.
Postavka titla:
Podešavanje titla
Kada se izabere [Za osobe oštećenog
sluha], neka vizuelna pomoćna sredstva
mogu takođe da budu prikazana na
ekranu sa titlovima (ako TV kanali
emituju takve informacije).
Primarni željeni jezik
Bira željeni jezik u kojem se prikazuju
titlovi.
Sekundarni željeni jezik
Bira sekundarni željeni jezik u kojem se
prikazuju titlovi.
Tip audio zapisa (Audio opis)
Normalno
Pruža normalan tip audio zapisa.
Audio opis
Obezbeđuje audio opis (naraciju)
vizuelnih informacija ako TV kanali
emituju takve informacije.
Za osobe oštećenog sluha
Prebacuje emitovanje za osobe
oštećenog sluha kada se izabere [Za
osobe oštećenog sluha].
Izgovaranje opisa
Prebacuje na emitovanje govornog
audio titla ako TV kanali emituju takve
informacije.
Primarni željeni jezik
Izaberite željeni jezik koji se koristi za
program. Neki digitalni kanali mogu da
emituju nekoliko audio jezika za
program.
Sekundarni željeni jezik
Izaberite sekundarni željeni jezik koji se
koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu da emituju nekoliko audio jezika
za program.
Savet
• Ova opcija je dostupna samo kada je [Audio
opis] podešen na [Tip audio zapisa (Audio
opis)].
Podešavanje vodiča:
Ažuriraj Vodič u režimu pripravnosti
TV dobija EPG podatke tokom režima
pripravnosti.
Tehnička podešavanja:
Automatsko ažuriranje usluge
Omogućava da TV otkrije i memoriše
nove digitalne usluge kada postanu
dostupne.
Zamena usluge
Izaberite [Uključeno] da biste automatski
promenili kanal kada emiter promeni
prenos programa koji se gleda na različit
kanal.
Prenos liste programa
Uvoz ili izvoz podešenih programa
pomoću USB uređaja.
Podešavanje satelita:
Omogućava vam da automatski
podesite satelitske kanale.
Podešavanje Digitalnog Satelita
Podešava u dostupnu satelitsku uslugu.
Ova opcija vam omogućava da ponovo
podesite TV posle preseljenja ili da
tražite nove kanale koje su pokrenuli
emiteri.
23SR
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Podešavanje zvuka:
Nivo zvuka
Podešava nivoe glavnog audio izlaza TVa i izlaza audio opisa.
Napomena
• Možete se odlučiti za tip instalacije i podesite
opcije podešavanja prema dole navedenom
postupku podešavanja:
Konfiguracija antene
Omogućava da izaberete Razvod pomoću
jednog kabla, Fiksna antena ili DiSEqC.
Vaš tip instalacije satelita može da bude
Razvod pomoću jednog kabla, Fiksna antena
ili DiSEqC.
Instalacije pomoću jednog kabla
omogućavaju isporuku satelitskih programa
za više prijemnika preko jednog koaksijalnog
kabla. Svakom prijemniku ili tjuneru je
dodeljen jedan korisnički „opseg“.
DiSEqC instalacije vam omogućavaju da
priključite više satelitskih tanjira ili LNB-ova
ako ih imate, i da izaberete između njih
pomoću upravljanja TV-om.
Fiksna antena je uglavnom najjednostavniji
tip instalacije sa jednim satelitskim tanjirom i
LNB-om.
Opseg
Broj korisničkog opsega dodeljenog za TV ili
tjuner.
Frekvencija opsega
Frekvencija korisničkog opsega dodeljenog
za TV ili tjuner.
Ostalo (Svi sateliti)
TV će tražiti satelitske usluge na osnovu
grupe opštih postavki.
DiSEqC kontrola
Postavke za kontrolu dodatne satelitske
opreme kao što su komutatori selektora
satelitskih kanala.
Tip skeniranja
Potpuno skeniranje vrši skeniranje svih
dostupnih satelitskih frekvencija.
Mrežno skeniranje vrši skeniranje na osnovu
unapred definisanih mrežnih parametara.
Ručno skeniranje vam omogućava da
podesite učestalost skeniranja i druge
parametre transpondera.
Savet
• Ako usluge nedostaju nakon ovog mrežnog
skeniranja, izvršite potpuno skeniranje.
Uređivanje liste satelitskih programa
Uklanja sve neželjene satelitske usluge
memorisane na TV-u i menja redosled
satelitskih usluga memorisanih na TV-u.
Autom. ažuriranje satelitskih usluga
Omogućava da TV otkrije i memoriše
nove satelitske usluge kada postanu
dostupne.
Ručno ažuriranje usluga (čuva omiljeno
i tajmere):
Ručno pretražuje dostupna ažuriranja
usluga.
Podešavanje CA modula:
Omogućava vam da pristupite
plaćenoj TV usluzi kada dobijete
modul uslovnog pristupa (CAM) i
karticu za gledanje.
24SR
PIN CA modula:
Omogućava vam da uneste PIN sa 8
cifara modula uslovnog pristupa
(CAM) PIN da bi se memorisali u TV-u.
Izbriši listu usluga:
Briše listu usluga. Izaberite [Da] za
brisanje.
Podešavanje interaktivne aplikacije:
Usluga interaktivne aplikacije pruža
visokokvalitetni digitalni tekst i
grafiku, zajedno sa naprednim
opcijama. Uslugu podržavaju emiteri.
Interaktivna aplikacija
Omogućava gledanje programa koji
imaju interaktivne usluge.
Automatski start aplikacije
Automatski pokreće aplikacije povezane
sa emitovanjem.
Aplikacija za (prog. [trenutni program])
Omogućava uslugu interaktivne
aplikacije za trenutni program.
Napomena
• Interaktivna usluga je dostupna samo ako je
emiter pruža.
• Dostupne funkcije i sadržaj ekrana mogu da
se razlikuju zavisno od emitera.
Roditeljska blokada
PIN kôd
Podešava PIN kôd za blokiranje kanala,
spoljnih ulaza, internet usluga i svih
podešavanja u vezi sa podešavanjem
kanala. Upotrebite 0-9 na daljinskom
upravljaču da biste uneli četvorocifreni PIN
kôd.
Promena PIN kôda
Izaberite da biste promenili svoj PIN kôd.
Roditeljska ocena
Podešava ograničenje uzrasta za gledanje.
Da biste gledali bilo koji program ocenjen
za uzraste iznad uzrasta koji ste odredili,
unesite tačan PIN kôd.
Podešavanje zaštite
Podešavanje
Omogućava ili onemogućava zaštitu
operacija u vezi sa programom.
Mreža
Zaključavanje digitalnih programa
Mrežno podešavanje: Podešava
postavke statusa mreže.
Zaključava digitalni program za gledanje.
Da biste gledali blokirani kanal, izaberite
[Otključano].
Zaključavanje satelitskih programa
Zaključava satelitski program za gledanje.
Da biste gledali satelitski program,
izaberite [Otključano].
Napomena
• Da biste gledali blokiran program, izaberite
taster na PIN kôdu ili izaberite [Program je
zaključan.] u [Roditeljska blokada] za
odblokiranje.
Zaključava spoljni ulaz za gledanje. Da
biste gledali spoljni ulaz, izaberite
[Otključano].
Napomena
• Unošenje tačnog PIN kôda za blokirani kanal ili
spoljni ulaz će privremeno deaktivirati funkciju
[Roditeljska blokada]. Da biste ponovo aktivirali
podešavanja [Roditeljska blokada], isključite i
uključite TV.
Savet
• Ako ste izgubili svoj PIN kôd, videti strana 37.
Blokiranje snimljenih naslova (samo za
Ujedinjeno Kraljevstvo)
Možete da blokirate snimljeni sadržaj
prikazivanjem blokiranja koje zahteva unos
lozinke za pristup.
Napomena
• Da biste koristili mrežu sa [IPv6], izaberite
[IPv6], zatim izaberite [Lako] u [Podesi
mrežnu vezu].
• Kada je izabran IPv6, HTTP Proxy ne može da
se podesi.
• Kada je izabrano IPv6, neke lokacije internet
pregledača, aplikacije ili sadržaj ne mogu da
se gledaju.
Ugrađeni Wi-Fi: Prebacuje ugrađeni
bežični LAN na [Uključeno] ili
[Isključeno].
Podesite na [Isključeno], ako ne
koristite ugrađeni bežični LAN.
Kada se prebacite sa [Isključeno] na
[Uključeno], uspostavite mrežnu vezu
u [Mrežno podešavanje].
Wi-Fi Direct: Uključuje/isključuje da bi
se TV povezao sa Wi-Fi Direct
uređajem kao što su PC, mobilni
telefon ili digitalni fotoaparat.
Postavke režima Wi-Fi Direct: Podesite
da biste povezali uređaj Wi-Fi direct sa
TV-om korišćenjem funkcije Wi-Fi
Direct. Ako ne možete da povežete,
pritisnite taster OPTIONS i izaberite
[Ručno].
Naziv uređaja: Promenite naziv TV-a
prikazan na povezanom uređaju.
Osvežavanje internet sadržaja:
Blokada interneta
Blokira internet sadržaj za gledanje.
Da biste gledali internet sadržaj, izaberite
[Otključano].
Povezuje na internet za prijem
dostupnih usluga internet sadržaja.
25SR
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Zaključavanje spoljnog ulaza
Prioritet IPv6/IPv4: Prebacuje između
[IPv6] i [IPv4 (Preporučeno)].
Podešavanje kućne mreže:
Podešavanja prikaza servera
Prikazuje listu povezanih servera.
Možete da izaberite server koji treba da
se prikaže u Odabiru uređaja.
Dijagnostika servera
Dijagnostikuje da li TV može da se
poveže na svaki server u kućnoj mreži.
Daljinsko pokretanje
Ova funkcija omogućava povezanom
uređaju u kućnoj mreži da uključi TV.
Napomena
• Potrošnja električne energije u pripravnosti
će se povećati ako je podešeno [Uključeno].
Renderer
Funkcija “Renderer”
Omogućava da TV emituje medijske
datoteke na uređaju (npr. digitalni
fotoaparat).
Upravljanje pristupom za Renderer
Omogućava pristup sa određenog
kontrolnog uređaja.
Podešavanje Renderer-a
Prilagođava detaljna podešavanja za
[Podešavanje Renderer-a].
Polisa privatnosti
Izaberite [Pristajem] ili [Ne pristajem], za
potvrdu Politike privatnosti. (strana 13).
Podešavanje privatnosti*
Upravlja vašim ličnim informacijama.
* Samo za ograničeni region/zemlju/model TV-а.
Postavke rama za fotografije
Režim prikaza: Omogućava vam da
izaberete režim prikaza. Videti
stranicu 17.
Prikaz sata: Omogućava vam da
izaberete prikaz sata.
Postavka prikaza slajdova: Izaberite od
režima prikazivanja projekcije slajdova
ili pojedinačnog prikaza fotografije.
Podeš. audio reprodukcije: Izaberite
između slušanja svih numera ili
pojedinačne muzičke numere.
Trajanje: Izaberite vremenski period
posle koga se TV automatski
prebacuje u režim pripravnosti.
Prvi dan sedmice: Podešava [Nedelja] ili
[Ponedeljak] kao prvi dan sedmice na
kalendaru.
Automatsko pokretanje USB uređaja
Kada se USB uređaj poveže sa USB portom,
izaberite [Uključeno] da biste automatski
videli minijaturu poslednje reprodukovane
fotografije/muzike/videa.
Sat/tajmeri
Podešava tajmer i sat.
Tajmer za isključivanje: Podešava
vreme u minutima za koje biste želeli
da TV ostane uključen pre
automatskog isključenja.
Tajmer uključen: Uključuje TV iz režima
pripravnosti u vreme koje ste postavili
i podesili na kanal ili ulaz po vašoj
želji. Pre podešavanja ove funkcije,
uverite se da ste podesili tačno vreme.
Podešavanje sata: Podešava trenutno
vreme i datum.
Automatski/Ručno
Izaberite [Ručno] da biste ručno podesili
trenutno vreme.
Automatska vremenska zona
Podešava da li se automatski bira ili ne
vremenska zona u kojoj se nalazite.
Uključeno:
Automatski prebacuje
između letnjeg vremena i
zimskog vremena prema
kalendaru.
Isključeno:
Vreme je prikazano
prema vremenskoj razlici
podešenoj pomoću
[Vremenska zona].
Napomena
• Ova opcija je dostupna samo kada je [Režim
prikaza] podešen na [Slika i sat] ili [Sat preko
celog ekrana].
Izbor slike: Izaberite sliku.
Izbor muzike: Izaberite muziku.
26SR
Automatsko podešavanje zimskog i
letnjeg računanja vremena
Podešava da li se automatski prebacuje
ili ne između letnjeg vremena i zimskog
vremena.
Datum
Podesite aktuelni datum.
Vreme
Podesite aktuelno vreme.
Vremenska zona
Omogućava vam da ručno izaberete
vremensku zonu u kojoj se nalazite, ako
ona nije ista kao podrazumevana
postavka za vašu zemlju/region.
Podešavanje snimanja (Funkcija nije
dostupna u Italiji)
Da biste registrovali i deregistrovali HDD za
funkciju snimanja.
Uključeno
Vreme snimanja će biti automatski
ažurirano na osnovu promena u
emitovanom signalu.
Isključeno
Vreme snimanja će biti bazirano na
vremenu rezervacije/prijema.
Preporučuje se da ne menjate ovu
postavku menija kada imate postojeće
rezervisane tajmere.
Automatsko pokretanje
Pokreće postupak početnog podešavanja.
Ova opcija vam omogućava da ponovo
podesite TV posle preseljenja ili da tražite
nove kanale koje su pokrenuli emiteri.
Jezik/Language
Bira jezik na kome će biti prikazani meniji.
Fizička tastatura (samo za veb
pregledač)*
Izaberite jezik na fizičkoj tastaturi kad je
fizička tastatura povezana sa TV-om.
* Samo za ograničeni region/zemlju/model TV-а.
Logotip prilikom pokretanja
Izaberite [Uključeno] da biste prikazali
logotip kada se TV uključi. Izaberite
[Isključeno] da biste ga onemogućili.
Izaberite [Uključeno] da biste upalili LED
indikator. Izaberite [Isključeno] da biste ga
onemogućili.
AV podešavanje
Unapred postavljena AV podešavanja:
Dodeljuje naziv ulazu spoljne opreme.
Omogući
Izaberite [Automatski] da biste prikazali
nazive samo kada je oprema povezana
ili da biste prikazali [Uvek] nezavisno od
statusa veze.
Sistem boja: Bira sistem boja u skladu
sa kompozitnim video signalom od
izvora ulaza.
Zvučnici: Izaberite zvučni izlaz preko TV
zvučnika ili spoljne audio opreme.
Slušalice/audio izlaz: Podešava zvučni
izlaz na slušalice, spoljne audio
sisteme ili aktivni sabvufer povezanih
sa TV-om. Isključite slušalice iz TV-a
kada izaberete [Audio izlaz (fiksni)],
[Audio izlaz (promenljivi)] ili
[Sabvufer].
Audio izlaz (fiksni)
Audio izlaz TV-a je fiksan. Koristite
upravljanje jačinom zvuka vašeg audio
prijemnika da biste podesili jačinu zvuka
(i druga audio podešavanja) preko vašeg
audio sistema.
Audio izlaz (promenljivi)
Prilikom korišćenja spoljnog audio
sistema, izlaznom jačinom zvuka iz
audio izlaza može da se upravlja
pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Veza između slušalica i zvučnika:
Prebacuje između unutrašnjih
zvučnika TV-a na uključeno/isključeno
kada povežete slušalice sa TV-om.
Jačina zvuka na slušalicama: Podešava
jačinu zvuka slušalica.
Napomena
• Ova opcija nije dostupna, kada je [Slušalice/
audio izlaz] podešeno na [Audio izlaz
(fiksni)], [Audio izlaz (promenljivi)] ili
[Sabvufer].
27SR
SR
Navigacija kroz Glavni meni
Vreme snimanja automatski ažurirano:
LED indikatora.
Sabvufer: Da ga omogućite, postavite
[Slušalice/audio izlaz] na [Sabvufer].
Nivo sabvufera
Podesite nivo jačine zvuka sabvufera.
Faza
Izaberite fazni polaritet.
Sinhronizacija sabvufera
Podešava vremensko kašnjenje zvuka
sabvufera.
Digitalni audio izlaz: Podešava izlazni
audio signal povezivanjem pomoću
digitalnog audio izlaznog (optičkog)*
kabla ili HDMI kabla.
* Samo za ograničeni region/zemlju/model
TV-а.
Automatski 1
Izlaz kompresovanog audio signala bez
promene.
Automatski 2
Izlaz samo kompresovanog zvuka za
višekanalni sadržaj bez promene.
PCM
Izlaz uvek u PCM.
Položaj TV-a: Poboljšava podešavanja
zvučnika kada je podešeno [Postolje
za sto] ili [Zidni nosač] prema položaju
vašeg TV-a.
Format HDMI signala:
Standardno
Standardan HDMI format za normalnu
upotrebu.
Poboljšano
Postavite samo za uređaje koji
podržavaju HDMI formate visokog
kvaliteta kao što su 4K 60p 4:2:0
10-bitni, 4:4:4, 4:2:2.
Obavezno koristite Premium HDMI kabl
visokog kvaliteta koji podržava brzinu od
18 Gbps i nosi oznaku HDMI.
(pogledajte u specifikaciji kabla).
Napomena
• Samo za HDMI IN 2 i IN 3.
• Ako se slika i ton ne reprodukuju pravilno u
režimu [Poboljšano], promenite na režim
[Standardno].
28SR
Postavke za BRAVIA Sync
Omogućava TV-u da komunicira sa
opremom koja je kompatibilna sa
funkcijom BRAVIA Sync kontrola i koja
povezana preko HDMI portova TV-a. Imajte
na umu da podešavanja za komunikaciju
moraju takođe da se izvrše na povezanoj
opremi.
BRAVIA Sync kontrola: Podešava da li
da se povežu ili ne operacije TV-a i
povezane opreme koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom. Kada je podešena na
[Uključeno], dostupne su sledeće
funkcije. Ako se poveže određena
Sony oprema koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom, ova postavka
se automatski primenjuje na
povezanu opremu.
Automatsko isključivanje uređaja: Kada
se podesi na [Uključeno], povezana
oprema koja je kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom se isključuje
kada vaš TV uđe u režim pripravnosti.
Automatsko uključivanje TV-a: Kada se
podesi na [Uključeno], TV se uključuje
kada uključite povezanu opremu koja
je kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom.
Lista uređaja za BRAVIA Sync: Prikazuje
listu povezane opreme koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync
kontrolom. Izaberite [Omogući] za
ažuriranje [Lista uređaja za BRAVIA
Sync].
Tasteri za upravljanje uređajima:
Izaberite funkcije tastera daljinskog
upravljača TV-a da biste rukovali
povezanom opremom.
Korisnička podrška
Pruža informacije o modelu vašeg TV-a,
softveru i ostalom. Za detalje, pogledajte
strana 29.
Ekološka podešavanja
Poništi
Naziv modela
Prikazuje naziv modela vašeg TV-a.
Verzija softvera
Prikazuje trenutnu verziju softvera vašeg TV-a.
Digitalno
Izaberite [Informacije o sistemu] da biste
prikazali informacije o digitalnim kanalima
vašeg TV-a.
Spoljni ulazi
Izaberite [Pregled unapred postavljena AV
podešavanja] za gledanje ili upravljanje TV
ulazom.
SR
Provera slike
Pogled na Testnu sliku: Omogućava vam da
proverite stanje slike na prikazu.
Ažuriranje softvera
Ažurira TV sistem pomoću USB memorije ili
preko mreže.
Napomena
• Ažuriranje softvera preko interneta može da se
razlikuje zavisno od vašeg regiona/zemlje/modela
TV-a.
• Da biste ažurirali softver, posetite Sony veb stranicu
za podršku.
Automatsko preuzimanje softvera
Vraća trenutne eko postavke na
podrazumevane vrednosti.
Izaberite [Uključeno] da biste automatski
preuzeli softver. Izaberite [Isključeno] da biste
ga onemogućili.
Ušteda energije
Fabrička podešavanja
Smanjuje potrošnju električne energije TVa podešavanjem pozadinskog osvetljenja.
Kada izaberete [Slika isključena], slika se
isključuje. Zvuk ostaje nepromenjen.
Vraća sva podešavanja na fabrička
podešavanja. Nakon završetka ovog procesa,
prikazuje se početni ekran za podešavanje.
Isključivanje TV-a nakon mirovanja
Isključuje TV nakon što je bio u stanju
mirovanja tokom unapred podešenog
vremena.
Napomena
• Ne isključujte TV tokom ovog perioda (to traje oko 30
sekundi) ili ne pritiskajte druge tastere.
Inicjalizuj lične informacije
Možete da izbrišete lične informacije
memorisane u TV-u.
Podrška za proizvod
Prikazuje informacije o proizvodu vašeg TV-a.
29SR
Navigacija kroz Glavni meni
Nijedno
Deaktivira upravljanje daljinskim
upravljačem TV-a.
Normalno
Za osnovne operacije, kao što su
navigacioni tasteri (gore, dole, levo ili
desno, itd.).
Tasteri za podešavanje
Za osnovne operacije i operacije tastera
vezanih za kanale, kao što su PROG +/–
ili (0-9), itd. Korisno kada upravljate
tjunerom ili STB digitalnim prijemnikom,
itd.; preko daljinskog upravljača.
Tasteri za kretanje kroz meni
Za osnovne operacije i operacije tastera
HOME/OPTIONS.
Korisno kada birate menije BD plejera,
itd.; preko daljinskog upravljača.
Tasteri za podešavanj. i meni
Za osnovne operacije i operacije tastera
vezanih za kanale i taster HOME/
OPTIONS.
Korisnička podrška
Gledanje slika sa povezane opreme
Dijagram za povezivanje
Možete da povežete širok opseg opcione opreme sa vašim TV-om.
Napomena
• U zavisnosti od modela TV-a, povezivanjem velikog USB uređaja može da dođe do ometanja drugih povezanih
uređaja.
• Kada se povezuje veliki USB uređaj, povežite samo 1 USB džek.
Slušalice/
Kućni audio
sistem/
Sabvufer
HDMI uređaj
*3
*1
Modul
uslovnog
pristupa
Digitalni fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za skladištenje
*2
Digitalni fotoaparat/
Kamkorder/USB
medijum za skladištenje
*1
HDMI uređaj
*1
Kućni audio
sistem sa ARC/
HDMI uređajem
VCR/Oprema za
video igre/ DVD
plejer/Kamkorder
Ruter
Kućni audio
sistem sa
optičkim
audio
ulazom
Kabl/Antena/STB
digitalni prijemnik
*2
*4
Napomena
*1
< 12 mm
Satelit
< 21 mm
*2 Terminali, oznake i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje/regije/modela TV-a.
*3 Podržava samo 3-polni stereo mini džek.
*4
< 14 mm
30SR
Kvalitet slike
• AV kompozitni kabl
• Kabl antene (vazdušne)
• HDMI kabl
Video zapisi standardne definicije (SD) imaju signale slike sa
vertikalnom rezolucijom od 480 (NTSC) ili 576 (PAL/SECAM)
linija.
Video zapisi visoke definicije (HD) imaju signale sa
vertikalnom rezolucijom od 720 ili 1.080 linija.
(Za 4K vertikalnu rezoluciju: 2.160 linija)
SR
Gledanje slika sa povezane opreme
31SR
Korišćenje audio i video
opreme
1 Uključite povezanu opremu.
2 Pritisnite da biste prikazali izvor
ulaza.
3
Pritisnite zatim / da biste
željeni izvor ulaza.
izabrali
Označena stavka se bira ako prođe 5
sekundi bez ikakve operacije.
Korišćenje preslikavanja
ekrana
Preslikavanje ekrana prikazuje ekran
kompatibilnog uređaja (npr. telefona) na vašem
velikom TV ekranu pomoću Miracast
tehnologije.
Za korišćenje ove funkcije nije potreban ruter (ili
pristupna tačka).
1
Pritisnite taster
/ , a zatim
izaberite [Preslikavanje ekrana] pomoću
tastera /.
2
Aktivirajte uređaj kompatibilan sa
preslikavanjem ekrana da biste ga
povezali sa TV-om. Kada se povežu,
ekran uređaja će biti prikazan na TV-u.
Napomena
• Prilikom povezivanja digitalnog audio sistema
nekompatibilnog sa tehnologijom Povratnog Audio
Kanala (ARC) pomoću HDMI kabla, potrebno je da
povežete optički audio kabl sa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)* da biste dobili izlaz digitalnog zvuka.
• Kada vršite povezivanje sa HDMI kablom, obavezno
koristite HDMI kabl velike brzine sa oznakom vrste
kabla. Kada uređaji koji podržavaju HDMI formate
visokog kvaliteta kao što su 4K 60p 4:2:0 10-bitni,
4:4:4, 4:2:2 za HDMI IN 2 ili IN 3, koristite Premium
HDMI kabl visokog kvaliteta koji podržava brzinu od
18 Gbps i nosi oznaku HDMI. (preporučujemo SONY
kabl).
• Prilikom povezivanja mono opreme, povežite audio
kabl sa L (mono) džekom.
* Samo za ograničeni region/zemlju/model TV-а.
Da biste koristili uređaje sa BRAVIA Sync
Prilikom povezivanja TV-a sa opremom koja je
kompatibilna sa BRAVIA Sync, njima možete
zajedno da upravljate.
Obavezno unapred obavite potrebna
podešavanja. Podešavanja BRAVIA Sync
kontrole moraju da budu podešena i na TV-u i
na povezanoj opremi. Videti [Postavke za
BRAVIA Sync] (strana 28) za podešavanja na
strani TV-a. Pogledajte uputstva za rukovanje
povezane opreme za podešavanja na strani
povezane opreme.
Da biste izlistali povezane uređaje/
deregistrovali uređaj
Kada se prikaže režim čekanja za preslikavanje
ekrana, pritisnite OPTIONS, a zatim izaberite
[Prikaži listu uređaja / Izbriši].
Da biste deregistrovali uređaj, izaberite uređaj u
listi radi brisanja, i pritisnite . Zatim, izaberite
[Da] u prikazu za potvrdu.
Da biste prikazali obaveštenje o registraciji
prilikom pokušavanja da povežete uređaj sa
TV-om
Aktiviranjem ove funkcije može da se izbegne
povezivanje uređaja koji nije predviđen.
Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za
preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a
zatim izaberite [Obaveštenje o registraciji] 
[Uključeno].
Imajte u vidu da kada jednom odbijete zahtev
za registraciju od uređaja, nećete biti u
mogućnosti da povežete uređaj ukoliko ga ne
izbrišete iz liste uređaja.
Da biste promenili postavku opsega (za
eksperte)
Kada se prikaže režim stanja pripravnosti za
preslikavanje ekrana, pritisnite OPTIONS, a
zatim izaberite [Podešavanje opsega].
Napomena
• Povezivanje uređaja mora da mora da bude u skladu
sa sledećim:
Uređaji kompatibilni sa preslikavanjem ekrana: veza
od 2,4 GHz (5 GHz nije podržano).
• Za informacije o podržanom bežičnom opsegu vašeg
uređaja, pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.
32SR
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a
obave dileri ili licencirani instalateri kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane instalatere kompanije Sony:
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
Upotrebite nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (nije isporučen) da biste montirali TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za korišćenje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
SR
Napomena
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Uklonite vijke sa zadnje strane TV-a
KD-65XE70xx
33SR
Gledanje slika sa povezane opreme
• Obavezno sačuvajte uklonjene vijke na bezbednom mestu, van domašaja dece.
• Ako je postolje za sto prikačeno za TV, unapred odvojite postolje za sto. Pogledajte Vodič za podešavanje i obrnutim
redosledom pratite korake za odvajanje postolja za sto.
• Prilikom uklanjanja stonog postolja sa TV aparata, postavite TV sa ekranom okrenutim nadole na ravnu i stabilnu
površinu pokrivenu debelom i mekom tkaninom kako biste sprečili oštećenje LCD ekrana (izuzev KD-65XE70xx).
Izobličena slika (tačkaste linije ili trake)
Dodatne informacije
Dijagnostička provera
Kada LED indikator trepti crveno, izbrojte
koliko puta on trepti (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED indikator trepti crveno, resetujte TV
isključenjem AC strujnog kabla (mrežnog voda)
iz TV-a na dva minuta, a zatim uključite TV.
Ako se problem nastavi, obratite se svom dileru
ili Servisnom centru kompanije Sony i navedite
koliko puta LED indikator trepti crveno (vreme
intervala je tri sekunde). Pritisnite  na TV-u da
ga isključite, isključite AC strujni kabl i
obavestite svog dilera ili Servisni centar
kompanije Sony.
Kada LED indikator ne trepti, proverite stavke
u nastavku.
Ako se problem nastavi, neka vaš TV servisira
stručno servisno osoblje.
 Držite TV dalje od izvora električnih smetnji kao
što su automobili, motocikli, fenovi za kosu ili
druge opreme.
 Prilikom montaže opcione opreme, ostavite
izvestan prostor između opcione opreme i TV-a.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Držite kabl antene dalje od drugih kablova za
povezivanje.
Šum slike ili zvuka prilikom gledanja TV
kanala
 Podesite [AFT] (Automatsko podešavanje) da
biste dobili bolji prijem slike. Ova funkcija je samo
za analogne TV kanale.
Male crne tačke i/ili svetle tačke se pojavljuju
na ekranu
 Slika jedinice prikaza je sastavljena od piksela.
Male crne tačke i/ili svetle tačke (pikseli) na
ekranu ne označavaju kvar.
Konture slike su izobličene
 Promenite trenutnu postavku [Filmski režim] na
druge postavke (strana 20).
Nema boje na programima
 Izaberite [Poništi] (strana 20).
Slika
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa AC strujnim izlazom (mrežnom
utičnicom) i pritisnite  na TV-u ili daljinskom
upravljaču.
Nema slike ili se nikakve informacije menija iz
opreme povezane sa džekom za video ulaz ne
pojavljuju na ekranu
 Pritisnite
da biste prikazali listu povezane
opreme, a zatim izaberite željeni ulaz.
 Proverite vezu između opcione opreme i TV-a.
Duple slike ili „ghosting“ (fantomske slike)
 Proverite vezu antene (vazdušne)/kabla, lokaciju
ili smer.
Na ekranu se pojavljuju samo sneg i šum
 Proverite da li je antena polomljena ili savijena.
 Proverite da li je antena dospela do kraja svog
roka upotrebe (tri do pet godina pri normalnoj
upotrebi, jedna do dve godine na morskoj obali).
34SR
Nikakva slika iz povezane opreme se ne
pojavljuje na ekranu
 Uključite povezanu opremu.
 Proverite vezu kabla.
 Pritisnite
da biste prikazali listu povezane
opreme, a zatim izaberite željeni ulaz.
 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi
uređaj za skladištenje u digitalni fotoaparat.
 Koristite memorijsku karticu ili drugi uređaj za
skladištenje digitalnog fotoaparata koji je
formatiran prema uputstvu za upotrebu
isporučenom uz digitalni fotoaparat.
 Operacije se ne garantuju za sve USB uređaje.
Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od USB
uređaja i videa koji se reprodukuje.
Povezana oprema ne može da se izabere na
meniju ili ne može da se prebaci ulaz
 Proverite vezu kabla.
Zvuk
Nema zvuka, ali je slika dobra
 Pritisnite  +/– ili  (Isključen zvuk).
 Proverite da li su [Zvučnici] u [AV podešavanje]
podešeni na [TV zvučnici] (strana 27).
 Proverite da li je utikač slušalica povezan sa TV-
om.
• Preporučuje se da podesite [Digitalno podešavanje]
 [Tehnička podešavanja]  [Automatsko ažuriranje
usluge] na [Uključeno] kako bi novi digitalni servisi
mogli automatski da se dodaju kako postaju
dostupni. Ako je podešeno na [Isključeno], poruka na
ekranu će vas obavestiti o novim digitalnim uslugama
i usluge će biti automatski dodate. Dostupnost ove
funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje. Ako nije
dostupna, izvršite [Auto. podešavanje digitalnih
kanala] da biste dodali nove usluge.
Nema zvuka ili je zvuk sa šumom
 Proverite da li je postavka TV sistema
odgovarajuća (strana 21).
Kanali
Ne može da se izabere žaljeni kanal
 Prebacite između digitalnog i analognog režima i
izaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
 Ovaj kanal je samo za šifrovanu/uslugu pretplate.
Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.
 Kanal se koristi samo za podatke (nema slike ili
zvuka).
 Obratite se emiteru za detalje o prenosu.
 Obratite se lokalnom instalateru da biste saznali
da li su digitalni prenosi obezbeđeni u vašem
području.
 Postavite vazdušnu antenu sa višim koeficijentom
pojačanja.
Za promenu opsega podešavanja (dostupno
zavisno od vašeg regiona/zemlje)
 Pritisnite taster HOME, onda izaberite 
[Podešavanje kanala]  [Digitalno podešavanje]
 [Podešavanje digitalnih programa]  [Opseg
za automatsko podešavanje].
[Normalno]
Traži dostupne kanale u vašem regionu/zemlji.
[Ceo]
Traži dostupne kanale nezavisno od vašeg
regiona/zemlje.
Napomena
• [Automatsko ažuriranje usluge] je dostupno zavisno
od vašeg regiona/zemlje.
Savet
• Možete da pokrenete [Auto. podešavanje digitalnih
kanala] posle preseljenja na novo mesto stanovanja,
menjanja dobavljača usluge ili da tražite nove
pokrenute kanale.
* VOD usluga ne može da se koristi
tokom snimanja.
Koja vrsta uređaja može da se poveže da bi se
koristila funkcija preslikavanja ekrana?
 Uređaji kompatibilni sa Sony preslikavanjem
ekrana (Xperia) mogu da se povežu.
Video ili zvuk se ponekad prekida
 Uređaji koji emituju radio talase, kao što su drugi
bežični LAN uređaji ili mikrotalasne pećnice,
mogu da ometaju funkciju preslikavanja ekrana
pomoću bežičnog LAN-a. Držite TV ili uređaje
kompatibilne sa Sony preslikavanjem ekrana
(Xperia) dalje od takvih uređaja, ili ih isključite ako
je moguće.
 Brzina komunikacije može da se razlikuje zavisno
od rastojanja ili prepreka između uređaja,
konfiguracije uređaja, stanja radio talasa,
preopterećenosti linije ili od vrste uređaja koji
koristite. Komunikacija može da bude prekinuta
zbog stanja radio talasa.
Neki plaćeni sadržaji ne mogu da se
reprodukuju
 Izvorni uređaj treba da bude kompatibilan sa
HDCP (Zaštita digitalnog sadržaja velikog
propusnog opsega) 2.0/2.1 sistemom. Neki
plaćeni sadržaji možda neće moći da se prikažu
preko nekompatibilnog izvornog uređaja.
Aplikacije su nedostupne
 Proverite da li je LAN kabl ili AC strujni kabl rutera/
modema* pravilno povezan.
* Vaš ruter/modem mora unapred da se podesi da
bi se povezao na internet. Obratite se dobavljaču
internet usluge za podešavanja rutera/modema.
 Pokušajte kasnije da upotrebite aplikacije. Server
dobavljača sadržaja aplikacija možda ne radi.
Ponekad je kvalitet video protoka loš kada se
koristi bežični LAN.
 Kvalitet bežične mreže varira zavisno od rastojanja
ili prepreka (npr. zid) izmeđuTV-a i bežičnog
rutera (tačka pristupa), ometanja okruženja i
kvaliteta bežičnog rutera (tačka pristupa).
35SR
SR
Dodatne informacije
Digitalni kanali se ne prikazuju
Mreža
Veza bežičnog LAN-a je otkazala ili su uslovi
radio prijema loši
 Proverite lokaciju instalacije TV-a i bežičnog rutera
(tačke pristupa). Na stanje signala mogu da utiču
sledeći razlozi.
 Ostali bežični uređaji, mikrotalasi,
fluoroscentne lampe, itd. su postavljeni blizu.
 Između bežičnog rutera (tačka pristupa) i TV-a
postoje podovi i zidovi.
Ako problem postoji čak i nakon što se proveri
gore navedeno, pokušajte da uspostavite
žičanu LAN vezu.
DLNA Certified™ server medija je nedostupan
iako je prikazan u okviru [Mediji] u Glavnom
meniju.
 Proverite LAN kabl/vezu ili veze servera. TV je
možda izgubio vezu sa serverom.
 Izvršite [Dijagnostika servera] da biste proverili da
li server medija pravilno komunicira sa TV-om.
Pritisnite HOME, onda izaberite [Podešavanja] 
[Podešavanja sistema]  [Podešavanje] 
[Mreža]  [Podešavanje kućne mreže] 
[Dijagnostika servera].
Loša slika videa na internetu
Kada se koristi funkcija Renderer-a, muzičke
datoteke ne mogu da se reprodukuju
 Kvalitet zavisi od originalnog videa koga
 Neke aplikacije prikazuju foto datoteku unapred
obezbeđuje dobavljač internet sadržaja i vaše
veze širokog propusnog opsega.
Kod određenog internet sadržaja prisutan je
gubitak detalja, posebno tokom ubrzane
reprodukcije ili tamnih scena.
 Kvalitet videa i veličina slike zavise od brzine veze
širokog propusnog opsega i isporuke od strane
dobavljača sadržaja.
Sadržaj na internetu dobrog kvaliteta slike ali
bez zvuka
 Kvalitet zavisi od originalnog sadržaja koga
obezbeđuje dobavljač internet sadržaja i vaše
veze širokog propusnog opsega.
 Zbog prirode videa na internetu, neće svi video
snimci imati zvuk.
Vaš TV ne može da se poveže na server
 Proverite LAN kabl ili vezu sa vašim serverom i TV-
om.
 Proverite da li je mreža pravilno konfigurisana na
instaliranu na računaru istovremeno sa
emitovanjem muzike kada se koristi funkcija
Renderer-a. U zavisnosti od unapred instalirene
foto datoteke, reprodukcija muzike možda nije
moguća, ali može da bude moguća ako se
promeni foto datoteka.
Niste mogli da se povežete na internet
 Proverite da li je LAN kabl ili AC strujni kabl rutera/
modema* pravilno povezan.
* Vaš ruter/modem mora unapred da se podesi da
bi se povezao na internet. Obratite se dobavljaču
internet usluge za podešavanja rutera/modema.
Nemate ID za YouTube
 Ako nemate ID i lozinku za YouTube, registrujte ih
preko donje adrese.
http://www.google.com/device
(ID i lozinku za YouTube možete da registrujete i
sa svog računara.)
Kada registrujete svoj ID, možete odmah da ga
koristite.
TV-u.
Pojavljuje se poruka u kojoj se navodi da TV
ne može da se poveže na vašu mrežu.
 Proverite trenutna podešavanja mreže. Pritisnite
HOME, zatim izaberite [Podešavanja] 
[Podešavanja sistema]  [Podešavanje] 
[Mreža]  [Mrežno podešavanje]  [Prikaži
postavku i status mreže]. Ako su sva vaša mrežna
podešavanja „-“, vaš server možda nije pravilno
povezan. Informacije o povezivanju proverite u
uputstvu za upotrebu mrežnih veza i/ili servera.
 Ponovo konfigurišite vaša mrežna podešavanja.
 Ako je LAN kabl povezan na aktivni server i TV je
dobio IP adresu, proverite veze i konfiguracije
DLNA Certified™ servera medija.
Napomena
• Konfiguracija vaše IP adrese može da se vidi ako
se izabere opcija [Prikaži postavku i status mreže].
36SR
Opšte
TV se automatski isključuje (TV ulazi u režim
pripravnosti)
 Proverite da li je aktiviran [Tajmer za isključivanje]
(strana 26).
 Proverite da li je aktivirano [Trajanje] pomoću
[Tajmer uključen] (strana 26) ili [Postavke rama za
fotografije] (strana 26).
 Proverite da li je aktiviran [Isključivanje TV-a
nakon mirovanja] (strana 29).
Neki izvori ulaza ne mogu da se izaberu
 Izaberite [Unapred postavljena AV podešavanja] i
izaberite [Uvek] izvora ulaza (strana 27).
Daljinski upravljač ne funkcioniše
 Zamenite baterije.
HDMI oprema se ne pojavljuje na [Lista
uređaja za BRAVIA Sync]
 Proverite da li je vaša oprema kompatibilna sa
BRAVIA Sync kontrolom.
Ne može da se izabere [Isključeno] u [BRAVIA
Sync kontrola]
 Ako ste povezali bilo koji audio sistem koji je
kompatibilan sa BRAVIA Sync kontrolom, ne
možete da izaberete [Isključeno] u ovom meniju.
Da biste promenili audio izlaz na TV zvučnik,
izaberite [TV zvučnici] u meniju [Zvučnici]
(strana 27).
Lozinka [Roditeljska blokada] je zaboravljena
 Unesite 9999 za PIN kôd.
 Ažurirajte PIN kôd pritiskom na HOME i izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Roditeljska blokada]  [Promena PIN kôda].
Na ekranu se pojavljuju režim prikazivanja u
radnji ili promotivni karakteristični logotip
 Na daljinskom upravljaču, pritisnite
RETURN, a zatim pritisnite HOME i izaberite
[Podešavanja]  [Podešavanja sistema] 
[Podešavanje]  [Automatsko pokretanje].
Obavezno izaberite [Za kuću] u [Lokacija].
Specifikacije
Sistem
Panelni sistem
LCD (Liquid Crystal Display) panel, LED
pozadinsko osvetljenje
TV sistem
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelitski*1: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo video),
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60fps)
Pokrivenost kanala
U zavisnosti od izbora vaše zemlje/područja/
modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kabl
Digitalni: UHF/VHF/kabl
Satelitski*1: IF frekvencija 950-2.150 MHz
SR
Dodatne informacije
Zvučni izlaz
10 W + 10 W
Bežična tehnologija
Frekvencijski opseg
Bežični LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Frekvencijski opseg
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
Verzija softvera TV-a
8.___-1000-_.___-__
Bilo koje ažuriranje softvera/firmvera za ovu
opremu/pribora/komponenata nikada neće
uticati na njenu buduću usaglašenost sa
Direktivom 2014/53/EU.
Da biste videli verziju softvera, pogledajte odeljak
[Korisnička podrška] u okviru menija
[Podešavanje].
37SR
Ulazi/izlazi
LAN (u zavisnosti od vaše zemlje/područja)
Antena (vazdušna)/kabl
Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF
Satelitska antena*1
Ženski konektor F-tip, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton,
Razvod pomoću jednog kabla EN50494
/
AV IN
Video/audio ulaz (VCR konektor)
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (podržava rezoluciju
4K, kompatibilan je sa HDCP 2.2)
HDMI Video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 ×
2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 i IN 3 podržavaju HDMI formate visokog
kvaliteta kao što su 4K 60p/50p 4:2:0 10-bitni, 4:4:4,
4:2:2.
PC ulaz: (rezolucija (horizontalna frekvencija,
vertikalna frekvencija))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1.024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1.280 × 1.024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1.152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1.600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1.680 × 1.050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1.920 × 1.080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Vreme za 1080p će se, kada se primeni na HDMI
ulaz tretirati kao vreme videa a ne kao vreme
računara za format ekrana.
Audio: Dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, DTS
ARC (Povratni audio kanal) (samo HDMI IN 3)
(Dvokanalni linearni PCM: 48 kHz, 16 bita, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički džek (Dvokanalni linearni PCM:
48 kHz, 16 bita, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (Stereo mini džek)
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
1,
2,
dostupna u Italiji)
3 (HDD REC) (Funkcija nije
USB port
CAM (Modul uslovnog pristupa) otvor
DC IN 19.5 V (samo kod modela sa
spoljnim strujnim adapterom)
Ulaz strujnog adaptera
38SR
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije nisu
zagarantovani za ovaj TV.)
Ostalo
Opcioni pribor
Nosač za montažu na zid: SU-WL450
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Radna vlažnost
10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje, sažetak proizvoda i drugo
Zahtevi za napajanjem
osim za model sa isporučenim strujnim
adapterom
220 V - 240 V AC, 50 Hz
samo kod modela sa spoljnim strujnim
adapterom
19,5 V DC jednosmernog napona sa strujnim
adapterom
Ulazno napajanje: 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43
inča
inča
inča
inča
Potrošnja električne energije
U režimu [Standardno]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
U režimu [Živopisna]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Potrošnja električne energije u režimu
pripravnosti*3*4
0,50 W
Rezolucija ekrana
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3.840 tačaka (horizontalno) x 2.160 linija
(vertikalno)
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
bez postolja za sto
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
sa postoljem za sto
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
bez postolja za sto
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Nemaju svi TV prijemnici tehnologiju DVB-T2 ili
DVB-S/S2 ili terminal satelitske antene.
*2 Potrošnja energije godišnje, zasnovana na potrošnji
struje televizora koji radi 4 časa dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga koliko
se televizor koristi.
*3 Navedena struja u režimu pripravnosti se postiže
kada TV završi neophodne unutrašnje procese.
*4 Potrošnja energije u režimu pripravnosti će se
povećati kada se vaš TV poveže na mrežu.
Napomena
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Nemojte vaditi lažnu karticu iz TV CAM (Modul
uslovnog pristupa) otvora osim da biste umetnuli
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dizajn i specifikacije podležu promenama bez
prethodne najave.
• Digitalni TV (DVB zemaljski, satelitski i
kablovski), interaktivne usluge i mrežne
funkcije možda neće biti dostupne u svim
zemljama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene ili možda
neće pravilno delovati kod nekih
dobavljača usluga i okruženja mreže. Neki
dobavljači usluga TV-a mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalno emitovanje
pomoću kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC i H.265/HEVC, ali nije moguće
garantovati kompatibilnost sa svim
operaterima/uslužnim signalima jer se
ona, vremenom, može promeniti.
Informacije o zaštitnim znacima
• Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI logotip su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
• Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i dvostruki D simbol su
zaštitni znaci kompanije Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA“ i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ i „Blu-ray Disc“
logotip su zaštitni znaci kompanije Blu-ray
Disc Association.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• TUXERA je registrovani zaštitni znak
kompanije Tuxera Inc. u SAD i drugim
zemljama.
• Windows Media je zaštitni znak ili
registrovani zaštitni znak kompanije
Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili drugim
zemljama.
39SR
SR
Dodatne informacije
Masa (približ.)
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja
podleže određenim pravima intelektualnog
vlasništva kompanije Microsoft. Korišćenje
ili distribucija ove tehnologije izvan ovog
proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće
licence(i) kompanije Microsoft.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup i Wi-Fi CERTIFIED logotip
su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni
znaci kompanije Wi-Fi Alliance.
Samo za satelitske modele:
•DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
40SR
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
Za korisne informacije o proizvodima kompanije Sony
© 2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising