Sony | KDL-40EX720 | Sony KDL-40EX720 Uputstva za rukovanje

A-DT6-100-13(1)
LCD
Digital Colour TV
Uputstvo za rad
Prvi koraci
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Postavljanje mreže
Dodatne informacije
KDL-55EX72x / 46HX72x / 46EX72x / 46EX52x / 46CX52x / 40HX72x / 40EX72x / 40EX52x
KDL-40CX52x / 37EX72x / 37EX52x / 32EX72x / 32EX52x / 32EX42x / 32CX52x / 26EX32x
KDL-24EX32x / 22EX32x
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog
proizvoda. Pre rada na televizoru
svakako pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za naknadnu
upotrebu.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašć eni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva
pitanja o servisiranju ili garanciji
obratite se na adrese navedene u
servisnoj ili garantnoj
dokumentaciji.
Napomene o funkciji
digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu
televiziju (
) rade samo u
zemljama gde se emituje digitalni
zemaljski signal DVB-T (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) ili gde
korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kablovskoj usluzi (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC). Proverite
kod lokalnog prodavca da li primate
DVB-T signal u mestu u kojem živite
ili pitajte davaoca kablovske usluge
da li je njihova DVB-C kablovska
usluga prikladna za integrisani rad
sa ovim televizorom.
• Vaš davaoc kablovske usluge može
naplatiti naknadu za svoje usluge ili
zahtevati da pristanete na njegove
uslove i odredbe.
• Ovaj televizor je u skladu sa
specifikacijama za DVB-T i DVB-C,
međutim ne garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim
kablovskim signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije
možda nisu dostupne u nekim
zemljama ili područjima, a DVB-C
kabl možda neće raditi ispravno kod
nekih davaoca usluge.
Listu kombatibilnih davaoca kablovske usluge potražite na web-mestu za
podršku:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Oznaka »x« koja se pojavljuje u
nazivu modela odgovara numeričkoj
cifri vezanoj za dizajn, boju ili
TV sistem.
• Uputstvo o »Postavljanju zidnog
nosača« priloženo je u ovom
priručniku za rad televizora.
• Ilustracije korištene u ovom
priručniku mogu se razlikovati
zavisno od modela televizora.
• Ilustracije daljinskog upravljača
korištenog u ovom priručniku odnose
se na RM-ED044, ako nije drukčije
navedeno.
• Pre upotrebe televizora svakako
pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 34). Priručnik sačuvajte za
buduću upotrebu.
Informacije o zaštitnom
znaku
je registrovani zaštitni znak DVB
Project.
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
(Multimedijski interfejs visoke
definicije) zaštitni su znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED® zaštitni su znakovi,
servisne oznake ili sertifikacione
oznake Digital Living Network
Alliance.
DivX® je tehnologija kompresije
video datoteka koju je razvila
kompanija DivX, Inc.
DivX®, DivX Certified® i povezani
logotipi registrovani su zaštitni znakovi kompanije DivX, Inc. i koriste se sa
licencom.
O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format koji je osmislila kompanija DivX,Inc. Ovaj uređaj ima službeni DivX sertifikat i reprodukuje DivX
video zapise. Više informacija i
softverske alate za konvertovanje
datoteka u DivX video potražite na
www.divx.com.
O DIVX VIDEO-NA ZAHTEV
(VOD): Uređaj sa oznakom DivX
Certified® potrebno je registrovati kako
bi mogao da reprodukuje sadržaje DivX
Video-na-zahtev (VOD). Da biste generisali registracioni kod, pronađite
odeljak DivX VOD u meniju za
postavljanje uređaja. Kod unesite na
vod.divx.com da biste završili postupak
registracije i saznali više od DivX
VOD.
Proizvedeno pod licencom kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
double-D zaštitni su znakovi Dolby
Laboratories.
2
»BRAVIA« i
zaštitni su
znakovi Sony Corporation.
TrackID je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Tehnologija prepoznavanja muzike i
video zapisa te povezanih podataka
vlasništvo je Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja muzike i isporuke
povezanog sadržaja. Više informacija
potražite na www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, audio i
video podaci od Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-do danas Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000do danas Gracenote. Na ovaj se
proizvod i usluge odnose jedan ili više
patenata u vlasništvu Gracenote.
Delimična lista primenjivih patenata
u vlasništvu Gracenote potražite na
web-lokaciji Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i
logotip Gracenote i logotip »Powered
by Gracenote« registrovani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2010 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Za KDL-55/46/40/32EX721,
KDL-46/40/32EX724,
KDL-26EX321, KDL-26/24/
22EX320:
Napomena za bežični
signal
1. Sony izjavljuje da je ovaj uređaj u
skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC.
Da biste pristupili izjavi o skladnosti
(DoC) za Direktivu R&TTE, unesite
sledeću adresu.
http://www.compliance.sony.de/
2. Napomena za kupce: Sledeće
informacije primenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
koje primenjuju direktive EU.
Bežični TV sistem može da radi u
sledećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar,
Republika Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francuska, Nemačka, Grčka,
Mađarska, Island, Irska, Italija,
Latvija, Lihtenštajn, Litvanija,
Luksemburg, Malta, Holandija,
Norveška, Poljska, Portugal, Republika
Slovačka, Rumunija, Slovenija,
Španija, Švedska, Švajcarska, Turska
i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Oprema može da radi i u drugim,
neevropskim zemljama.
Lokacija identifikacione
nalepnice
Nalepnice sa brojem modela, datumom
proizvodnje (mesec/godina) i specifikacijom napajanja (u skladu sa
primenjivim sigurnosnim propisima)
nalaze se sa zadnje strane televizora ili
paketa.
Mere opreza
LCD ekran
Gledanje TV-a
• Iako je LCD ekran proizveden
tehnologijom visoke preciznosti i
efikasno je 99,99% ili više piksela,
na ekranu se mogu javljati svetle
tačke ili sjajna mesta (crvena, plava
ili zelena). To je strukturno svojstvo
LCD ekrana, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter te
ne stavljajte predmete na televizor.
Može doći do nejednake slike ili
oštećenja LCD ekrana.
• Ako se televizor koristi na hladnom
mestu, na slici se može pojaviti fleka
ili slika može potamniti. To ne
ukazuje na neispravnost. Ova pojava
nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika se može pojaviti
prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Ekran i kućište se greju tokom
upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• Neke osobe mogu osetiti nelagodu
(naprezanje očiju, umor ili mučninu)
tokom gledanja 3D video slika ili
tokom reprodukcije stereoskopskih
3D igara. Sony preporučuje da
gledaoci redovno rade pauze dok
gledaju 3D video slike ili igraju
steroskopske 3D igre. Dužina i učestalost pauze zavisi od svake osobe.
Sami odlučite šta vam najbolje
odgovara. Ako osećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D video slike
ili igrati stereoskopske 3D igre dok
nelagoda na prođe; obratite se
lekaru ako to smatrate potrebnim.
Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja ili medija sa ovim televizorom
i (ii) na našem web-mestu (http://
www.sony-europe.com/myproduct).
Vid male dece (posebno mlađe od šest
godina) još je u razvoju. Obratite se
lekaru (pedijatru ili oftamologu) pre
nego što detetu dopustite gledanje
3D video slika ili igranje
stereoskopskih 3D igara. Odrasli
moraju nadgledati decu kako bi bili
sigurni da se ponašaju u skladu sa
preporukama u nastavku.
• Ne koristite, ne ostavljajte i ne
smeštajte 3D naočare ili bateriju u
blizini vatre ili na vrućim mestima,
npr. izložene direktnoj sunčevoj
svetlosti ili u vozilima parkiranim na
suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja
3D, imajte na umu da je prikazana
slika izmenjena u odnosu na original
zbog konverzije koju provodi
televizor.
• Televiziju gledajte pri umerenom
osvetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svetlost ili tokom dužeg
vremena napreže vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite
glasnoću kako ne biste preterali jer
može doći do oštećenja sluha.
(Nastavak)
3
• LCD ekran sadrži malu količinu
teč nih kristala. Fluorescentne cevi
korištene u ovom televizoru takođe
sadrže živu (osim LCD televizora sa
LED pozadinskim osvetljenjem). Za
odlaganje sledite lokalne uredbe i
propise.
Rukovanje i čišćenje
površine ekrana/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kablove
televizora iz zidne utičnice pre
čišćenja.
Da biste izbegli propadanje materijala
ili propadanje ekranskog premaza,
imajte na umu sledeće mere opreza.
• Da biste uklonili prašinu sa površine
ekrana/kućišta, nežno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne
skida, obrišite mekom krpom lagano
natopljenom razređenim rastvorom
vode sa malo detedženta.
• Ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno po televizoru. Može da se
iscedi na dno ekrana ili spoljne
delove te uzrokovati kvar.
• Ne koristite nikakve abrazivne
sunđere, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili
rastvore poput alkohola, benzina,
razređivača ili insekticida.
Upotreba ovih sredstava ili duži dodir
sa gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine
ekrana i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro
provetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacionih
otvora.
• Kada nameštate ugao televizora,
polako ga naginjite ako se televizor
ne bi pomerio ili iskliznuo sa nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja
emituje elektromagnetno zračenje
držite dalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je
sa ograničenjima Direktive o
elektromagnetnoj usklađenosti
(EMC) za naponske kablove kraće
od 3 metra.
(Upozorenje o rukovanju
daljinskim upravljačem)
Napomene
• Obratite pažnju na polaritet
prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije
i ne mešajte stare i nove baterije.
• Baterije odložite u skladu sa
odredbama za zaštitu okoline. Neke
regije možda su propisale način
odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne
ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
i ne prosipajte teč nost po njemu.
4
• Ne ostavljate daljinski upravljač u
blizini izvora toplote, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj
svetlosti.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini
medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može
doći do neispravnog rada medicinske
opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i emituje
kodirane signale, pazite da ne dođe
do nedopuštenog ometanja. Nismo
odgovorni za probleme nastale u
tom slučaju.
Odlaganje televizora
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenjivo u
Evropskoj Uniji
i drugim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima za prikupljanje)
Simbol na proizvodu ili pakovanju
ukazuje da se proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad. Potrebno ga
je odneti do odgovarajućeg mesta za
prikupljanje i recikliranje električne
i elektronske opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem pomažete u spreč avanju potencijalnih negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih bi moglo doći usled
neprikladnog zbrinjavanja ovog
proizvoda. Recikliranjem materijala
čuvaju se prirodni resursi. Više
informacija o recikliranju proizvoda
zatražite u lokalnoj kancelariji,
kućne službe za zbrinjavanje otpada
ili prodavnice u kojoj ste kupili
proizvod.
Odlaganje
starih baterija
(primenjivo u
Evropskoj Uniji
i drugim
evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima za prikupljanje)
Simbol na proizvodu ili pakovanju
ukazuje da se baterije priložene uz
proizvod ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se koristi u kombinaciji sa
hemijskim simbolom. Hemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem pomažete u sprečavanju
potencijalnih negativnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje, do
kojih bi moglo doći usled
neprikladnog zbrinjavanja baterija.
Recikliranjem materijala čuvaju se
prirodni resursi. U slučaju da iz
sigurnosnih, izvođenja ili razloga
integriteta podataka uređaj mora stalno
imati bateriju, bateriju treba menjati
isključivo ovlaš eno osoblje. Da biste
bateriju odgovarajuće zbrinuli,
proizvod na kraju radnog veka
predajte na odgovarajućem sabirnom
mestu za recikliranje električne i
elektronske opreme. Za sve druge
baterije pogledajte odeljak o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odnesite na odgovarajuće
sabirno mesto za recikliranje starih
baterija. Više informacija o recikliranju
proizvoda ili baterija zatražite od
lokalne kancelarije, kućne službe
za zbrinjavanje otpada ili prodavnice
u kojoj ste kupili proizvod.
5
Sadržaj
Prvi koraci
Provera pribora ........................................................................................................................ 8
Umetanje baterija u daljinski upravljač .................................................................................... 8
1: Pričvršćivanje postolja za sto .............................................................................................. 9
2: Podešavanje ugla gledanja televizora................................................................................ 10
3: Priključivanje antene/Set Top Box/snimača (npr. DVD snimača) ...................................... 11
4: Priključivanje audio/video uređaja ..................................................................................... 11
5: Sprečavanje prevrtanja televizora ...................................................................................... 12
6: Organizovanje AC kabla za napajanje/Povezivanje kabla ................................................. 12
7: Inicijalno postavljanje ......................................................................................................... 13
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje televizije .................................................................................................................. 14
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni meni)................................................................... 16
Prikaz uputstva za rad (i-Manual) .......................................................................................... 18
Postavljanje mreže
Priprema žičane mreže ........................................................................................................... 20
Priprema bežične LAN mreže ................................................................................................ 20
Postavljanje Internet veze...................................................................................................... 21
Ako se ne možete spojiti sa Internetom................................................................................. 22
Podešavanje postavki prikaza servera .................................................................................. 22
Dodatne informacije
Rešavanje problema .............................................................................................................. 24
Specifikacije........................................................................................................................... 25
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid) ............................................................... 29
Sigurnosne informacije .......................................................................................................... 34
6
Nakon što postavite svoj BRAVIA televizor i naučite osnove rada uz
pomoć ovog priručnika, u ugrađenom priručniku (i-Manual)
potražite objašnjenja funkcija svog televizora.
Ovaj televizor ima ugrađeni priručnik (i-Manual).
Da biste mu pristupili, pritisnite i-MANUAL na daljinskom upravljaču i odaberite stavku.
Više detalja potražite na stranici 18 ovog priručnika. Sadržaj priručnika i-Manual može se
razlikovati zavisno od modela/regije/područja.
Sadržaj priručnika i-Manual
Kako koristiti i-Manual
»BRAVIA« TV funkcije
3D funkcija
Senzor prisutnosti
»BRAVIA« Internet video
Internet widgeti
Bežični LAN / Bežični LAN spreman
»BRAVIA« Sync s »pravlj. pomoću HDMI«
TrackID™/Pretraga muzike/Pretraga
videa
USB HDD snimanje
Gledanje TV-a
3D funkcija
Digitalni elektronski programski vodič
Favoriti
Format ekrana
Format slike
Tekst
Fotografije/Muzika/Video
Dvostruka slika (PIP)
Dvostruka slika (P&P)
NVOD/MF
Korištenje druge opreme/
Interneta
Videorekorder/DVD player
Audio sistem
USB uređaj (npr. Digitalni fotoaparat)
Okvir slike
HDMI oprema
Internet/Bežični LAN
Kućna mreža
Računar
Opis delova
Daljinski upravljač
TV kontrole i oznake
Priključci
Rešavanje problema
Indeks
Liste beleški
Postavke/Meni Početak
O meniju Početak
Postavke
Prikaz
Zvuk
Postavke sistema
i-Manual
Postavke za digitalni TV
Postavke za analogni TV
Spoljni ulazi
Mreža
Podrška za proizvod
7
Prvi koraci
Provera pribora
Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AAA (tip R3) (2)
Postolje za sto (1) *1
Vijci za postolje za sto (M5 × 16) (3)
(osim KDL-26/24/22EX32x)
Vijci za postolje za sto (M4 × 12) (2)
(samo KDL-26/24/22EX32x)
Spojni vijci za postolje za sto
(M6 × 14) (4)
(samo KDL-55/46EX72x, KDL-46HX72x,
KDL-46EX52x, KDL-46CX52x)
Spojni vijci za postolje za sto
(M6 × 14) (3)
(samo KDL-40HX72x, KDL-40/37/
32EX72x, KDL-40/37/32EX52x,
KDL-40/32CX52x, KDL-32EX42x)
Vijci za sastavljanje postolja za sto
(M6 × 14) (2)
(samo KDL-26EX321)
Vijci za sastavljanje postolja za sto
(M4 × 12) (2)
(samo KDL-26/24/22EX320)
Imbus ključ (1)
(osim KDL-26/24/22EX320)
Uputstvo za rad (u priručniku) i druga
dokumentacija
*1
Umetanje baterija u
daljinski upravljač
B Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x
1
2
Gurnite i povucite poklopac prema
gore.
B Za KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x,
KDL-26/24/22EX32x
Pogledajte uputstvo isporučeno uz postolje
za sto kako biste ga sastavili.
1
2
8
Uklonite zaštitnu foliju.
Uklonite zaštitnu foliju.
Gurnite i podignite poklopac da
biste ga otvorili.
1: Pričvršćivanje postolja za
sto
1
Pogledajte uputstvo isporučeno
sa postoljem za sto kako biste ga
ispravno učvrstili.
2
Postavite televizor na postolje za
sto.
B Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x
B Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x
B Za KDL-26/24/22EX320
vođice
~
• Poravnajte televizor odozgo, namestite ga
tako da se vođice ne vide.
B Za KDL-26EX321
B Za KDL-26/24/22EX320
B Za KDL-26EX321
~
• Ako koristite električni odvijač, zategnite
momentom sile jačine 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Odvajanje postolja za sto od
televizora
Da biste odvojili postolje za sto od
televizora, uklonite vijke
koje ste
zategnuli u 3. koraku.
3
Isporučenim vijcima pričvrstite
televizor na postolje za sto kako
pokazuju strelice koje navode
otvore za vijke.
~
• Postolje za sto ne uklanjajte ni u kom slučaju
osim za potrebe ugradnje dodatnog pribora na
televizor.
• Kada odvajate postolje za sto od televizora,
postavite ekran licem prema dole na stabilnu
radnu površinu veću od televizora.
• Da biste sprečili oštećenje površine LCD
ekrana, površinu svakako prekrijte mekom
krpom.
(Nastavak)
9
• Svakako se uverite da je televizor u vertikalnom položaju pre paljenja. Televizor
ne sme biti uključen dok je LCD ekran
okrenut prema dole da biste izbegli
neujednačenu sliku.
B Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x
2: Podešavanje ugla
gledanja televizora
Televizor je moguće podesiti unutar
prikazanih uglova.
Podešavanje ugla (zakrenutost)
(osim KDL-26/24/22EX320)
~
• Kada podešavate zakrenutost, držite postolje
jednom rukom kako se ne bi prevrnulo ili
iskliznulo.
20°
20°
20°
20°
Podešavanje ugla (nagib)
(osim KDL-46/40/32CX52x)
~
• Pazite da ne priklještite prste između televizora
i postolja dok podešavate zakrenutost.
B Za KDL-26/24/22EX320
B Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-32EX42x,
KDL-26EX321
0° - 6°
B Za KDL-26/24/22EX320
B Za KDL-26EX321
10
0° - 6°
~
• Pobrinite se da ispred televizora nema
predmeta.
Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD snimač) pomoću HDMI
kabla
IC senzor
3D Sync odašiljač
(samo KDL-55/46/40/37/
32EX72x, KDL-46/
40HX72x)
Senzor prisutnosti
(osim KDL-46/40/32EX520,
KDL-40/32EX523)
• Ne izlažite Senzor prisutnosti direktnoj
sunčevoj svetlosti ili bilo kakvoj jakoj
svetlosti jer može doći do kvara.
3: Priključivanje antene/Set
Top Box/snimača (npr.
DVD snimača)
Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD snimač) pomoću SCART
kabla
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
4: Priključivanje audio/video
uređaja
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
~
• Za priključivanje preporučujemo
ugaoni univerzalni SCART priključak.
Audio/video uređaj
11
5: Sprečavanje prevrtanja
televizora
6: Organizovanje AC kabla
za napajanje/Povezivanje
kabla
B KDL-46/40/32CX52x
AC kabl za napajanje
B Osim KDL-46/40/32CX52x
~
• Pre povezivanja kabla u snop uklonite držač
kabla sa poklopca AC adaptera (pogledajte
korake 1 i 2). Ponovo upotrebite držač
kabla (pogledajte 3. korak) da biste povezali
ostale kablove (pogledajte 4. korak).
• U snop sa ostalim kablovima ne stavljajte
naizmenične struje.
1
Postavite nov drveni vijak (4 mm u
promeru, nije u paketu) na postolje
za televizor.
2
Ugradite nov mašinski vijak
(M4 × 10, nije u paketu) u otvor
vijka na televizoru.
3
Zavežite drveni i mašinski vijak
jakim užetom (nije u paketu).
KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/
40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-32EX42x, KDL-26EX321
1
2
3
4
KDL-26/24/22EX320
1
2
3
4
*
* Prilikom postavljanja na zid, držač kabla
pričvrstite ispod terminala.
12
7: Inicijalno postavljanje
Osim KDL-46/40/
32CX52x
KDL-46/40/32CX52x
Ako ne pronađete kanal opcijom »Brzo
pretraživanje«, pokušajte »Potpuno
pretraživanje« (iako to može potrajati).
~
• Opcija »Potpuno pretraživanje« možda
nije dostupna zavisno od vaše regije/zemlje.
Listu kompatibilnih davaoca kablovske
usluge potražite na web-mestu za
podršku:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Redosled programa: Menja redosled
analognih kanala smeštenih u
televizoru.
1
Pritisnite F/f da biste odabrali kanal
koji želite premestiti, a zatim
pritisnite .
Na televizoru pritisnite 1. Indikator
= (power) će da zasvetli zeleno.
2
Pritisnite F/f da biste odabrali novi
položaj za kanal, a zatim pritisnite .
Kad prvi put upalite televizor, na
ekranu se prikazuje Jezički meni.
~
• Kanale možete da namestite i ručno.
1
Priključite televizor na utičnicu
naizmenične struje.
2
~
• Nakon što prvi put uključite televizor,
televizor mora izvesti neke interne
obrade za optimizaciju pre inicijalnog
postavljanja. Neće biti slike ni zvuka, a
oznaka tajmera sa prednje strane
televizora treperiće narandžasto 40-ak
sekundi. Ne isključujte televizor tokom
ovog postupka. Ovaj postupak je za neke
televizore završen u fabrici.
3
Sledite uputstvo na ekranu.
Automatsko digitalno podešavanje:
Kada odaberete »Kabl«,
preporučujemo da odaberete »Brzo
pretraživanje« za brzo nameštanje.
Postavite »Frekvencija« i »ID mreže« u
skladu sa informacijama koje ste dobili
od davaoca usluge kablovske televizije.
13
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje televizije
1
Uključite televizor.
2
Odaberite način rada.
3
Odaberite TV kanal.
Na televizoru pritisnite 1 da biste ga uključili.
1
2
GUIDE
3
z
• Tipka broj 5, N, PROG + i
AUDIO na daljinskom
upravljaču imaju tačku
osetljivu na dodir. Tačke
osetljive na dodir koristite kao
reference prilikom rada na
TV-u.
14
Za upotrebu Digitalnog elektronskog
programskog vodiča
Pritisnite GUIDE u digitalnom modu rada da
biste prikazali programski vodič.
Upotrebite tipke 0-9 da biste odabrali digitalne
kanale. Za kanale iznad broja 10, brzo pritisnite
drugu cifru.
Delovi i kontrole daljinskog upravljača
Televizorom upravljajte priloženim daljinskim upravljačem. Ovde su objašnjene osnovne
radnje daljinskog upravljača. Više pojedinosti o funkcijama daljinskog upravljača potražite
pritiskom na i-MANUAL, u ugrađenom priručniku (i-Manual) (stranica 18).
1 :/1
Pritisnite da biste televizor prebacili u mod
mirovanja i obratno.
2 i-MANUAL
Prikazuje se ugrađeni priručnik (i-Manual).
3 SYNC MENU
Prikazuje se meni BRAVIA Sync za
upravljanje opremom kompatibilnom sa BRAVIA
Sync priključenom na TV.
4 F/f/G/g/
Pomera displej na ekranu i potvrđuje stavku.
5 OPTIONS
Prikazuje listu praktičnih funkcija i pre čice
menija. Stavke menija zavise od trenutnog
unosa i/ili sadržaja.
Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x
6 Tipke u boji
Kada su dostupne tipke u boji, na ekranu se
prikazuje uputstvo za rad.
7 PROG/CH +/–/Brojčane tipke
Odaberite kanale u TV modu rada.
8 2 +/–
Podešava glasnoću.
Poleđina daljinskog upravljača
15
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni meni)
Sve funkcije možete odabrati u meniju Početak.
Pogledajte kartu menija Početak na stranici 17.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite F/f/G/g/
2
1, 3
za odabir stavki.
Da biste odabrali stavke sa menija Početak
(npr. odaberite »Postavke«)
1 Pritisnite G/g da biste odabrali
»Postavke«.
S desne strane prikazuje se sadržaj
»Postavke«.
2 Pritisnite F/f za odabir »Prikaz«.
3 Pritisnite da biste pokrenuli meni.
U skladu sa uputstvom na ekranu,
pritisnite F/f/G/g da biste odabrali
stavke i pritisnite za potvrdu.
3
16
Pritisnite HOME za izlaz.
Karta menija Početak
Nakon pritiska tipke HOME na daljinskom upravljaču, kao kategorije prikazuju se sledeće
ikone. Kategorije su dostupne zavisno od modela vašeg televizora, regije, zemlje i uslova
emitovanja.
TV
Možete odabrati listu TV kanala ili programski vodič.
Mediji
Možete uživati u fotografijama/muzici/video zapisima
putem USB uređaja ili kućne mreže.
Ulazi
Možete odabrati opremu priključenu na televizor.
Favoriti/Istorija
Pruža brzi pristup često korištenim i nedavno
pregledanim stavkama, kao što su TV kanali, spoljni
ulazi ili vaše medijske datoteke.
Postavke
Sadrži sve neophodne konfiguracije za prilagođavanje
postavki vašeg televizora.
Widgeti
Omogućuje pristup Widgetima.
Aplikacije
Možete uživati u aplikacijama kao što su »Pretraga
muzič kog sadržaja«, »Internet pretraživač « itd.
Qriocity
Omogućuje pristup mrežnoj usluzi »Qriocity«.
Internet sadržaj
Možete uživati u Internet sadržajima.
Preporuke
Predstavlja preporuke za programe koji bi vam se mogli
svideti, na osnovu programa koji ste pre gledali.
Snimanje
Možete uživati i u zakazanim snimanjima na priključen
USB HDD uređaj i lepezi snimljenih sadržaja za
reprodukciju.
17
Prikaz uputstva za rad (i-Manual)
Uputstvo za rad ugrađeno je u vaš BRAVIA TV i može se prikazati na ekranu.
Da biste saznali više o funkcijama svog televizora, pristupite svom i-Manualu putem tipke.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Pritisnite F/f/G/g/
1
za odabir stavki.
2
Da biste odabrali stavke u priručniku
i-Manual
1 Pritisnite F/f za odabir stavke.
Sadržaj stavke prikazuje se sa desne strane
kao drugi nivo.
2 Pritisnite g da biste se prebacili na drugi
nivo.
3 Pritisnite F/f da biste odabrali stavku iz
drugog nivoa.
Insert stavke prikazuje se sa desne strane.
Ako je dostupan nivo, ponovite ovaj
korak da biste videli njen sadržaj.
4 Pritisnite g da biste odabrali stavku.
Prikazuje se njen sadržaj.
18
Opis ekrana priručnika i-Manual
Pritisnite G da biste se vratili na prethodnu stranicu
Pritisnite f da biste prešli na sledeću stranicu
Broj stranice/Ukupan broj stranica
Pritisnite RETURN da biste se vratili na prethodnu
stranicu
Pritisnite
da biste pokrenuli funkciju
~
• Ovo će biti prikazano samo ako je funkcija dostupna.
Da biste koristili oznaku
i-Manual ima funkciju oznaka. Stranice je moguće označiti tipkama u boji, u skladu sa
uputstvom na dnu ekrana. Da biste pristupili registrovanim oznakama, idite na vrh stranice
priručnika i-Manual i odaberite »Liste beleški«.
Da biste memorisali poslednju prikazanu stranicu
i-Manual memoriše poslednju prikazanu stranicu. Kada ste na ekranu priručnika i-Manual,
pritisnite i-MANUAL da biste se vratili na TV ekran. Ako ponovo pritisnete i-MANUAL,
prikazaće se informacije koje ste gledali prošlog puta. Za gledanje prve stranice priručnika
i-Manual, vratite se na prvu stranicu prema uputstvu na ekranu, pritisnite HOME i na
meniju Početak odaberite »i-Manual« u »Postavke«.
~
• Poslednja stranica u memoriji automatski se poništava kada televizor prebacite u mod mirovanja.
19
Postavljanje mreže
Kada televizor spojite na Internet, možete
koristiti brojne funkcije: prikaz fotografija
sa lokacijom na karti, uživanje u Internet
video zapisima itd. Više informacija o ovim
funkcijama potražite u priručniku
i-Manual.
~
• Za spajanje na Internet morate imati ugovor
sa davaocem Internet usluge.
Priprema žičane mreže
Priprema bežične LAN
mreže
Funkcija Wireless LAN Ready omogućuje
vam lak pristup Internetu i kućnoj mreži
pomoću bežičnog USB mrežnog adaptera
UWA-BR100 (od Jjanuara 2010.)
Umetanjem bežičnog USB mrežnog
adaptera u USB ulaz televizora možete
lako stvoriti bežičnu mrežu. Pre
postavljanja funkcije bežične mreže
televizora svakako prvo postavite bežični
LAN ruter.
Internet
Modem sa
funkcijama
rutera
ili
TV
Ruter
Modem
Internet
~
• Za LAN veze upotrebite kabl kategorije 7
(nije u paketu).
20
~
• Bežični USB mrežni adapter u paketu je ili
dostupan kao dodatna oprema, zavisno od
modela televizora.
Postavljanje Internet
veze
Mrežna funkcija omogućuje spajanje TV-a
na Internet. Postupak postavljanja razlikuje
se zavisno od tipa mreže i LAN rutera.
Pre postavljanja Internet veze svakako
postavite svoj LAN ruter. Proverite
bežično LAN okruženje pomoću sledeće
tablice.
Bežični LAN
Sigurni bežični LAN?
NE
k Tip 3
DA m
Da li koristite bežični LAN
ruter kompatibilan sa
zaštićenim Wi-Fi postavom
(WPS)?
Tip 1: Sigurna mreža sa
zaštićenim Wi-Fi postavljanjem
(WPS)
Standard WPS čini sigurnost bežične kućne
mreže jednostavnom radnjom baš kao što
je to pritisak na tipku WPS na bežičnom
LAN ruteru. Pre postavljanja
bežičnog LAN-a proverite lokaciju WPS
tipke na ruteru i proverite kako se
koristi.
Iz sigurnosnih razloga »WPS (PIN)«
osigurava PIN kod za vaš ruter. PIN
kod se obnavlja svaki put kada pritisnete
»WPS (PIN)«.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
NE
k Tip 2
DA m
Tip 1*
~
• Naziv tipke WPS-a može se razlikovati
zavisno od rutera (npr. tipka AOSS).
Žičani LAN , Tip 4
* Tip 1 lakše je postaviti ako vaš ruter ima
tipku za automatsko postavljanje, npr. Air
Station One-Touch Secure System (AOSS).
Većina novijih rutera ima ovu funkciju.
Proverite svoj.
Tip 1: Sledite konfiguraciju za »Sigurna
mreža sa zaštićenim Wi-Fi postavljanjem
(WPS)«.
Tip 2: Sledite konfiguraciju za »Sigurna
mreža bez zaštićenog Wi-Fi postavljanja
(WPS)«.
Tip 3: Sledite konfiguracija za
»Nezaštićena mreža sa bilo kojom vrstom
bežičnog LAN rutera«.
Tip 4: Sledite konfiguraciju za
»Postavljanje žičane mreže«.
Odaberite »WPS (Pritisni tipku)« za
mod pritiska tipke ili »WPS
(PIN)« za mod PIN-a.
4
Sledite uputstvo na ekranu za
postavljanje.
Tip 2: Sigurna mreža bez
zaštićenog Wi-Fi postavljanja
(WPS)
Da biste postavili bežični LAN, potrebni su
vam SSID (naziv bežične mreže) i
sigurnosni ključ (WEP ili WPA). Ako ih ne
znate, potražite ih u priručniku
rutera.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
4
Sledite uputstvo na ekranu za
postavljanje.
Odaberite »Pretraži«, a zatim
odaberite mrežu sa liste
pronađenih bežičnih mreža.
(Nastavak)
21
~
• Ako koristite WPS za postavljanje mreže,
uključuju se sigurnosne postavke bežičnog
LAN rutera, a sva oprema koja je bila
prethodno priključena na bežični LAN u
nezaštićenom statusu, biće isključena sa
mreže.
U tom slučaju aktivirajte sigurnosne postavke
isključene opreme i ponovo je spojite. U
protivnom možete isključiti sigurnosne
postavke svog bežičnog LAN rutera, a
zatim priključiti opremu na televizoru u
nezaštićenom stanju.
Tip 3: Nezaštićena mreža sa
bilo kojom vrstom bežičnog
LAN rutera
Da biste postavili bežični LAN, potreban
vam je SSID (naziv bežične mreže).
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
4
Sledite uputstvo na ekranu za
postavljanje.
Odaberite »Pretraži«, a zatim
odaberite mrežu sa liste
pronađenih bežičnih mreža.
3
Odaberite »Automatski« da biste
automatski postavili IP adresu i
proxy server ili »Prilagođeno«
da biste ih postavili ručno.
4
Sledite uputstvo na ekranu za
postavljanje.
Pregled statusa mreže
Možete potvrditi mrežni status.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
Odaberite »Pogled na status mreže«.
Ako se ne možete spojiti sa
Internetom
Dijagnostikom proverite moguće uzroke
neuspešnog spajanja na mrežu i postavke.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »Pogled na status mreže«.
~
• Nije potreban sigurnosni ključ (WEP ili WPA)
jer tokom postupka nećete morati odabrati
vid sigurnosti.
Tip 4: Postavljanje žičane mreže
Unesite odgovarajuće alfanumeričke
vrednosti rutera, ako je potrebno.
Stavke koje ćete morati postaviti (IP
adresa, podmrežna maska, DHCP) mogu se
razlikovati zavisno od davaoca Internet
usluge ili rutera. Pojedinosti potražite
u priručniku sa uputstvom davaoca
Internet usluge ili uputstva rutera.
1
2
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
Odaberite »LAN postavke«.
22
Odaberite »Proveri vezu«.
To može da potraje nekoliko minuta.
Nakon što odaberete »Proveri
vezu« ne možete prekinuti
dijagnostiku.
Podešavanje postavki
prikaza servera
Možete odabrati da se u meniju
Početak prikazuju serveri kućne mreže.
U meniju Početak automatski se može
prikazati do 10 servera.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
kućne mreže«.
2
Odaberite »Postavke prikaza
servera«.
3
Odaberite server koji želite
da vidite u meniju Početak i
podesite postavke.
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV detektuje da li je server ispravno
prepoznat kada se ne možete spojiti na
kućnu mrežu. Ako rezultati dijagnostike
ukazuju na kvar, proverite moguće uzroke,
mrežne veze i postavke.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
kućne mreže«.
2
Odaberite »Provera dostupnosti
servera«.
Započinje dijagnostika servera.
Kada se završi dijagnostika servera,
prikazuje se lista rezulata.
23
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Kada treperi indikator 1 (mirovanje), izbrojite koliko puta treperi (interval je tri
sekunde).
Pritisnite 1 na televizoru da biste ga isključili, odvojite naponski kabl i obavestite svog
dobavljača ili Sonyjev servisni centar o treptanju indikatora (broj treptanja).
Kada indikator 1 (mirovanje) ne treperi, proverite stavke iz tablice kako sledi.
Pogledajte »Rešavanje problema« u priručniku i-Manual. Ako se problem ne reši, odnesite
televizor na servis ovlašć enom osoblju.
Stanje
Objašnjenje/Rešenje
Nema slike (ekran je
mračan) i nema zvuka.
• Proverite antenu/kablovski spoj.
• Priključite televizor na zidnu utičnicu i pritisnite 1 na
televizoru.
• Ako svetlo indikatora 1 (mirovanje) zasvetli crveno,
pritisnite "/1.
Na ekranu se vide male
crne tačke i/ili svetle
tačkice.
• Ekran se sastoji od piksela. Crne tačkice i/ili svetle tačke
(pikseli) na ekranu ne ukazuju na neispravnost.
Neke programe nije
moguće namestiti.
• Proverite antenu.
Televizor se automatski • Proverite da li je uključen »Tajmer za isključivanje« ili
potvrdite »Trajanje« postavke »Tajmer za uključivanje«.
isključuje (TV ulazi u
•
Proverite da li je uključena mogućnost »Stanje mirovanja
mod mirovanja).
zbog nekorištenja«.
• Proverite da li je uključena mogućnost »Senzor prisutnosti«.
Kad se tokom određenog vremenskog razdoblja ispred
televizora ne zabeleži nijedan gledaoc, slika se automatski
isključuje, a uključen ostaje samo zvuk televizora. Dalje,
nakon 30 minuta u modu isključene slike, televizor se
prebacuje u stanje mirovanja.
Daljinski upravljač ne
radi.
• Zamenite baterije.
• Vaš TV možda nije u mod SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite »Upravljanje TV
uređajem«, a zatim odaberite »Početak (Meni)« ili
»Mogućnosti« da biste upravljali televizorom.
Zaboravili ste lozinku za • Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvek
prihvata.)
»Roditeljska zaštita«.
TV zvučnici se greju.
24
• Kada se televizor koristi duže vreme, zvučnici se
zagrevaju.
Činiće vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Specifikacije
Sistem
Sistem ekrana
LCD ekran (ekran od teč nih kristala)
TV sistem
Analogni: Zavisno od odabira zemlje/područja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-55EX723/46HX723/46EX724/46EX723/46EX524/40HX723/
40EX724/40EX723/40EX524/40EX523/40CX523/37EX723/37EX524/32EX724/
32EX723/32EX524/32EX523/32EX424/32CX523)
DVB-T/DVB-C
Boja/video sistem
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69/M: A2–A13, A14–A79
Digitalni: VHF/UHF
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (KDL-55/46/40/37/32EX72x, KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/32EX52x, KDL-46/
40/32CX52x, KDL-32EX42x)
8 W + 8 W (KDL-26/24/22EX32x)
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabl
/
AV1
AV2
/
75 oma spoljni terminal za VHF/UHF
21-pinski scart priključak (standard CENELEC) uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
Video ulaz (utičnica za slušalice)
COMPONENT IN Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio ulaz (utičnica za slušalice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
(osim KDL-26/24/
22EX32x)
Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (miniutičnica) (samo HDMI IN4)
PC ulaz
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN1)
HDMI IN1, 2
(samo KDL-26/24/
22EX32x)
Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini-utičnica) (samo HDMI IN2)
PC ulaz
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN1)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (utičnice za slušalice)
Utičnica za slušalice
PC IN
PC ulaz (Mini D-sub 15-pinski)
PC audio izlaz (miniutičnica)
USB ulaz (podržava HDD snimač)
(samo KDL-26/24/
22EX32x)
1, 2
(samo KDL-46/40/
32EX520, KDL-40/
32EX523)
USB ulaz
1, 2 (HDD REC)
(osim KDL-46/40/
32EX520, KDL-40/
32EX523, KDL-26/24/
22EX32x)
USB ulaz, Ulaz USB HDD uređaja (samo
2)
CAM (Modul za uslovni pristup) otvor
LAN
Naziv modela KDL-
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Zavisno od radnog okruženja mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne garantujemo kvalitet i stopu komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
55EX72x
46HX72x
46EX72x
46EX52x
Napajanje i drugo
Zahevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
A
A
A
A
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Otprilike 138,8 cm/
55 inča
Otprilike 116,8 cm/
46 inča
Otprilike 116,8 cm/
46 inča
Otprilike 116,8 cm/
46 inča
(Nastavak)
25
Naziv modela KDL-
46HX72x
46EX72x
46EX52x
Potrošnja
energije
55EX72x
113 W
u modu
»Kod kuće«/
»Standardno«
83,0 W
81,0 W
68,0 W
177 W
153 W
133 W
114 W
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
165 kWh
115 kWh
118 kWh
99 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (15 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (15 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (15 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,3 W (13 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) × 1.080 redova (vertikalno)
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
126,9 × 79,9 × 31,5 cm
107,8 × 69,0 × 26,0 cm
107,8 × 69,0 × 26,0 cm
107,8 × 69,0 × 26,0 cm
bez postolja za sto
126,9 × 76,9 × 4,1 cm
107,8 × 66,0 × 4,2 cm
107,8 × 66,0 × 4,2 cm
107,8 × 66,0 × 4,2 cm
sa postoljem za sto
25,4 kg
18,8 kg
17,9 kg
17,8 kg
bez postolja za sto
20,2 kg
14,4 kg
14,3 kg
14,2 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Provera pribora« (stranica 8).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočare: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-55/46EX72x,
KDL-46HX72x)
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
46CX52x
Težina (otp.)
40HX72x
40EX72x
40EX52x
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
C
B
A
A
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Otprilike 116,8 cm/
46 inča
Otprilike 101,6 cm/
40 inča
Otprilike 101,6 cm/
40 inča
Otprilike 101,6 cm/
40 inča
128 W
u modu
»Kod kuće«/
»Standardno«
85,0 W
64,0 W
65,0 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
204 W
135 W
121 W
113 W
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
187 kWh
118 kWh
93 kWh
95 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (16 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (14 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (15 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,3 W (13 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) × 1.080 redova (vertikalno)
Potrošnja
energije
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za sto
112,2 × 71,2 × 27,5 cm
94,3 × 61,5 × 21,0 cm
94,3 × 61,6 × 25,0 cm
94,3 × 61,6 × 25,0 cm
bez postolja za sto
112,2 × 68,2 × 7,4 cm
94,3 × 58,6 × 4,2 cm
94,3 × 58,6 × 4,2 cm
94,3 × 58,6 × 4,2 cm
sa postoljem za sto
20,7 kg
15,4 kg
14,4 kg
14,4 kg
bez postolja za sto
17,1 kg
11,6 kg
11,2 kg
11,2 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Provera pribora« na (stranica 8).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočare: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-40HX72x,
KDL-40EX72x)
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
Težina (otp.)
26
Naziv modela KDL-
40CX52x
37EX72x
37EX52x
32EX72x
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
C
A
A
B
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Otprilike 101,6 cm/
40 inča
Otprilike 94,0 cm/
37 inča
Otprilike 94,0 cm/
37 inča
Otprilike 80,1 cm/
32 inča
120 W
u modu
»Kod kuće«/
»Standardno«
56,0 W
56,0 W
59,0 W
181 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
105 W
98 W
101 W
Potrošnja
energije
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
175 kWh
82 kWh
78 kWh
86 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (15 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (17 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,3 W (16,5 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (16 W u modu
ažuriranja softvera/
EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) × 1.080 redova (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
99,1 × 63,6 × 25,0 cm
87,8 × 57,9 × 25,0 cm
87,7 × 57,9 × 25,0 cm
75,5 × 51,0 × 21,6 cm
bez postolja za sto
99,1 × 60,6 × 7,1 cm
87,8 × 54,9 × 4,2 cm
87,7 × 54,9 × 4,2 cm
75,5 × 48,0 × 4,2 cm
sa postoljem za sto
16,3 kg
13,3 kg
13,3 kg
10,4 kg
bez postolja za sto
12,9 kg
10,1 kg
10,1 kg
7,9 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Provera pribora« (stranica 8).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočare: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (KDL-37/32EX72x)
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
32EX52x
Težina (otp.)
32EX42x
32CX52x
B
C
Otprilike 80,1 cm/32 inča
Veličina ekrana
(dijagonalno)
56,0 W
Potrošnja
u modu
energije
»Kod kuće«/
»Standardno«
88 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
Otprilike 80,0 cm/32 inča
Otprilike 80,1 cm/32 inča
56,0 W
73,0 W
88 W
112 W
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
Potrošnja energije u
mirovanju*2
Rezolucija prikaza
82 kWh
107 kWh
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
Klasa energetske
efikasnosti
220 V – 240 V AC, 50 Hz
B
82 kWh
0,3 W (17 W u modu ažuriranja 0,3 W (17 W u modu ažuriranja 0,25 W (15 W u modu
softvera/EPG-a)
softvera/EPG-a)
ažuriranja softvera/EPG-a)
1.920 tačaka (horizontalno) ×
1.080 redova (vertikalno)
1.366 tačaka (horizontalno) ×
768 redova (vertikalno)
sa postoljem za sto
bez postolja za sto
Težina (otp.)
75,5 × 51,0 × 21,6 cm
75,5 × 51,0 × 21,6 cm
79,9 × 53,2 × 23,0 cm
75,5 × 48,0 × 4,2 cm
75,5 × 48,0 × 4,2 cm
79,9 × 50,2 × 7,0 cm
sa postoljem za sto
bez postolja za sto
Priloženi dodatni pribor
10,2 kg
10,2 kg
11,4 kg
7,7 kg
7,7 kg
8,7 kg
1.920 tačaka (horizontalno) ×
1.080 redova (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
Pogledajte »Provera pribora« (stranica 8).
(Nastavak)
27
Naziv modela KDLMogućnosti dodatnog
pribora
32EX52x
32EX42x
32CX52x
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
Vlažnost okruženja
0 °C–40 °C
Naziv modela KDL-
26EX321
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
26EX320
24EX32x
22EX32x
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
B
B
B
B
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Otprilike 66,1 cm/
26 inča
Otprilike 66,1 cm/
26 inča
Otprilike 61,0 cm/
24 inča
Otprilike 54,8 cm/
22 inča
38,0 W
u modu
»Kod kuće«/
»Standardno«
38,0 W
35,0 W
32,0 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
63 W
63 W
62 W
52 W
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
55 kWh
55 kWh
51 kWh
47 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,35 W (13 W u modu
ažriranja softvera/
EPG-a)
0,35 W (13 W u modu
ažriranja softvera/
EPG-a)
0,35 W (13 W u modu
ažriranja softvera/
EPG-a)
0,35 W (13 W u modu
ažriranja softvera/
EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.366 tačaka (horizontalno) × 768 redova
(vertikalno)
1.920 tačaka
(horizontalno) × 1.080
redova (vertikalno)
1.366 tačaka
(horizontalno) × 768
redova (vertikalno)
Potrošnja
energije
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za sto
63,1 × 43,3 × 21,5 cm
63,1 × 42,1 × 18,2 cm
58,3 × 39,1 × 18,2 cm
52,9 × 36,2 × 17,2 cm
bez postolja za sto
63,1 × 40,6 × 4,2 cm
63,1 × 40,6 × 4,2 cm
58,3 × 37,6 × 4,2 cm
52,9 × 34,7 × 4,2 cm
sa postoljem za sto
8,4 kg
7,2 kg
6,2 kg
5,1 kg
bez postolja za sto
6,1 kg
6,1 kg
5,2 kg
4,1 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Provera pribora« (stranica 8).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL100
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
Težina (otp.)
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje energije televizora koji je radio 4 h dnevno tokom
365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisi će od načina upotrebe televizora.
*2 Specifikovana potrošnja u mirovanju doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez obaveštenja.
28
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid)
Za kupce:
Kada koristite postolja za sto SU-WL500 i SU-WL100, udaljenost televizora od zida je 6 cm.
Kroz taj prostor provucite kablove do televizora.
6cm
Zid
Zbog zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporučuje da postavljanje televizora
obave Sonyjevi dobavljači ili licencirani izvođači. Ne pokušavajte sami da ga postavite.
Sonyjevim dobavljačima i izvođačima:
Posvetite punu pažnju sigurnosti tokom postavljanja, redovnom održavanju i
pregledavanju proizvoda.
Televizor možete postaviti sa nosačima za postavljanje na zid SU-WL500 (stranica 30) i
SU-WL100 (stranica 30) (prodaju se odvojeno).
• Pogledajte uputstvo priloženo uz nosač za postavljanje na zid da biste ga pravilno postavili.
• Pogledajte »Odvajanje postolja za sto od televizora« (stranica 9).
Za postavljanje proizvoda potrebna je stručnost, pogotovo da bi se utvrdilo da li zid
može izdržati težinu televizora. Postavljanje televizora svakako poverite Sonyjevim
dobavljačima ili izvođačima te posvetite posebnu pažnju sigurnosti tokom ugradnje.
Sony nije odgovoran za štetu ili ozlede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili
nepravilnim postavljanjem.
Kada televizor postavljate na zid, uklonite vijke sa zadnje strane televizora. Vijci i broj
vijaka dostupni su zavisno od modela televizora. (Učvršćuju se u otvore za vijke na zidni
nosač.) Uklonjene vijke svakako odložite na sigurno mesto, dalje od dece.
B Za KDL-55EX72x
B Za KDL-46/40HX72x, KDL-46/40/37/
32EX72x,KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-32EX42x
×
4
×
2
×
2
×
2
Meka krpa
Meka krpa
~
• Kada odvajate postolje za sto od televizora, postavite ekran licem prema dole na stabilnu radnu
površinu veću od televizora.
• Da biste sprečili oštećenje površine LCD ekrana, površinu svakako prekrijte mekom krpom.
(Nastavak)
29
SU-WL500, SU-WL100
Za KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x
SU-WL500
Kuka za
instaliranje
×
Za KDL-26/24/22EX32x
Vijak
(+PSW
4 × 12)
SU-WL100
Vijak
(+PSW
6 × 16)
Kuka za
instaliranje
4
Meka krpa
Meka krpa
~
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri vijka priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovo pričvršćujete postolje za sto, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) vijke u
originalne otvore na poleđini televizora.
Dijagram/tablica položaja vijaka i kuke
Naziv modela
KDL55EX72x
Položaj vijka
Položaj kuke
SU-WL500
SU-WL500
e, j
b
46HX72x/46EX72x/46EX52x
e, j
b
46CX52x
d, g
b
40HX72x/40EX72x/40EX52x
e, j
b
40CX52x
d, g
b
37EX72x/37EX52x
e, j
b
32EX72x/32EX52x/32EX42x/
32CX52x
e, g
c
SU-WL100
26EX32x
-
a
24EX32x
-
a
22EX32x
-
b
30
SU-WL500
Položaj vijka
Kada postavljate kuku za instaliranje na
televizor.
Položaj kuke
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
c
SU-WL100
Položaj kuke
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
(Nastavak)
31
Tablice dimenzija za postavljanje televizora
1 SU-WL500
F
E
A
C
B
D
H
Srednja tačka ekrana
2 SU-WL100
A
125
E
B
Srednja tačka ekrana
32
F
C
D
H
G
G
Jedinica: cm
Naziv
modela
KDL-
Dimenzije
sredine
ekrana
C
D
E
F
G
H
76,9
6,5
46,5
9,0
32,2
71,8
47,2
66,0
12,0
46,5
9,1
28,6
61,5
47,1
66,0
12,0
46,5
9,1
28,6
61,6
47,2
66,0
12,0
46,5
9,1
28,6
61,5
47,2
68,2
8,4
43,2
13,4
34,5
64,2
45,5
58,6
15,7
46,5
9,1
26,1
54,5
47,1
58,6
15,7
46,5
9,1
26,1
54,6
47,2
58,6
15,7
46,5
9,1
26,0
54,5
47,2
60,6
12,2
43,2
13,1
31,9
57,0
45,5
54,9
17,5
46,5
9,1
24,8
51,1
47,2
54,9
17,5
46,5
9,1
24,7
51,0
47,1
48,0
16,1
41,6
9,1
24,1
44,6
42,7
48,0
16,1
41,6
9,1
24,1
44,6
42,6
50,2
17,2
43,2
13,0
27,9
47,3
45,4
40,6
7,8
29,5
9,5
20,4
37,4
26,3
37,6
9,5
29,6
9,4
19,3
34,6
27,6
34,7
10,8
29,5
9,3
18,2
31,9
27,6
Dimenzije
prikaza
A
1 SU-WL500
126,9
55EX72x
107,8
46HX72x
107,8
46EX72x
107,8
46EX52x
112,2
46CX52x
94,3
40HX72x
94,3
40EX72x
94,3
40EX52x
99,1
40CX52x
87,8
37EX72x
87,7
37EX52x
75,5
32EX72x
32EX52x/
75,5
32EX42x
79,9
32CX52x
2 SU-WL100
63,1
26EX32x
58,3
24EX32x
52,9
22EX32x
B
Dužina svakog ugla nosača
Ugao (0°)
Ugao (20°)
Brojke na slici mogu neznatno odstupati zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji ćete postaviti televizor mora moći podneti težinu barem četiri puta veću od težine
televizora. Pogledajte »Specifikacije« (stranica 25-28) za težinu.
33
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu
sa uputstvom kako biste izbegli rizik od
izbijanja požara, nastanka električnog
udara ili oštećenja i/ili ozleda.
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako
dostupne zidne utičnice.
• Postavite televizor na čvrstu, ravnu
površinu.
• Postavljanje televizora na zid treba da
obavlja isključivo ovlašć eno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo
Sonyjevu dodatnu opremu koja
obuhvata:
– Nosač za postavljanje na zid:
SU-WL500 (Osim KDL-26/24/
22EX32x)
SU-WL100 (KDL-26/24/
22EX32x)
• Pazite da koristite vijke priložene uz
zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na
zid. Priloženi vijci dizajnirani su da
budu dugački od 8 mm do 12 mm
kada se meri od dodirne površine
kuke za instaliranje.
Promer i dužina vijaka razlikuju se
zavisno od modela nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može
rezultovati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na
poleđini televizora
Prevoz
• Pre prevoza televizora isključite
sve kablove.
• Za prenos ovog velikog televizora
potrebno je dvoje ili troje ljudi.
• Kada televizor prenosite na rukama,
držite ga kao što je prikazano na slici.
Ne opterećujte LCD ekran i okvir
oko ekrana.
• Kada prevozite televizor radi
popravke ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakovanje.
Provetravanje
• Ne pokrivajte ventilacione otvore i
ne gurajte predmete u kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko
televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony
nosača za postavljanje na zid kako bi
se osigurala odgovarajuća cirkulacija
vazduha.
Postavljen na zid
Zidna utičnica
Naponski kabl i utičnicu koristite na
sledeći način kako biste izbegli rizik
od izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili ozleda.
–
–
–
–
30 cm
–
10 cm
10 cm
–
–
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
• Da biste osigurali provetravanje i
sprečili skupljanje prašine ili
prljavštine:
– Televizor ne polažite na ekran,
ne postavljajte ga naopako, bočno
ili prema nazad.
– Televizor ne stavljajte na policu,
tepih, krevet ili u ormar.
– Televizor ne pokrivajte krpom,
npr. zavesama, ili predmetima
poput novina itd.
– Ne postavljajte televizor kao što
je prikazano u nastavku.
Provetravanje je blokirano.
Zid
Zid
Koristite isključivo Sonyjev
naponski kabl, a ne drugih
proizvođača.
Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
Televizor uključite isključivo u
utičnicu naizmenične struje napona
220-240 V.
Kada provodite kablove, svakako
isključite glavni naponski kabl i
pazite da se ne zapetljate u kablove.
Odvojite naponski kabl iz zidne
utičnice pre rada na televizoru ili
premeštanja.
Naponski kabl držite dalje od
izvora toplote.
Isključite glavni utikač i redovno ga
čistite. Ako je prekriven prašinom,
a izložen vlazi, izolacija se može
oštetiti i uzrokovati požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabl ne koristite
za drugu opremu.
• Kabl nemojte preterano stiskati,
savijati ili zakretati.
• Ne menjajte naponski kabl.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski
kabl.
• Ne vucite naponski kabl kada ga
isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na
istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač
dobro ne leže.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne
upotrebljavajte na dole navedenim
mestima, okruženjima ili situacijama
jer može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili
ozleda.
Položaj:
• Napolju (direktna sunčeva svetlost),
na obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj
ustanovi, na nestabilnim lokacijama,
u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smešten u garderobi
javnog kupališta ili banja, televizor
može oštetiti sumpor u vazduhu itd.
KDL-26/24/22EX32x
KDL-55/46/40/37/32EX72x,
KDL-46/40HX72x,
KDL-46/40/37/32EX52x,
KDL-46/40/32CX52x,
KDL-32EX42x
• Kada prenosite televizor ne izlažite
ga preteranim vibracijama ili
potresima.
34
• Da biste imali sliku najboljeg kvaliteta, ne usmeravajte rasvetu ili sunčevu
svetlost direktno na ekran.
• Izbegavajte premeštanje televizora
iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene temperature u
prostoriji mogu uzrokovati kondenzovanje vlage. Posledica toga može
biti loš kvalitet slike na televizoru
i/ili boja. Ako se to dogodi,
dopustite da vlaga potpuno ispari
pre nego što uključite televizor.
Okruženje:
Za decu
• Vruća, vlažna mesta ili preterano
prašnjava, gde ulaze insekti, gde su
moguće mehaničke vibracije, u blizini
zapaljivih predmeta (sveća itd.).
Televizor ne sme biti izložen
kapljanju ili prskanju, a na njega ne
stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili
prašnjava mesta, u prostorije ispunjene uljnim dimom ili parom (u blizinu
površina za kuvanje ili osveživača).
Može doći do izbijanja požara,
električnog udara ili iskrivljavanja
slike.
• Ne dopuštajte deci da se penju na
televizor.
• Mali pribor držite izvan dometa
dece da ga ne bi slučajno progutali.
Ako se dogodi sledeći
problem...
Ugasite televizor i smesta izvucite
naponski kabl iz zidne utičnice ako se
dogodi neki od sledećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni
centar da problem proveri ovlašć eno
osoblje.
U slučaju ako je:
• Televizor ne postavljajte ne mesta
izložena ekstremnim temperaturama,
direktnoj sunčevoj svetlosti, pored
radijatora ili ventilacionog otvora.
Televizor se može pregrejati što može uzrokovati deformaciju kućišta
i/ili neispravan rad televizora.
–
–
–
–
oštećen naponski kabl
utikač nepravilno seo u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen
ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tečnost
ili tvrd predmet.
Upozorenje
Da biste sprečili širenje vatre, sveće
ili izvore otvorene vatre držite dalje
od uređaja.
Situacija:
• Ne rukujte njime sa vlažnim rukama
ako mu je kućište skinuto i ne koristite
ga sa dodacima koje nije preporučio
proizvođač. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tokom
nevremena sa olujom.
• Televizor ne instalirajte tako da viri
u praznom prostoru. U televizor
može udariti osoba ili neki predmet te
može doći do ozlede ili oštećenja.
Slomljeni delovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo
ekrana može se slomiti pri udaru i
uzrokovati ozbiljne ozlede.
• Ako površina televizora napukne, ne
dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne
utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor
nekoliko dana, trebate ga isključiti iz
zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoline.
• Budući da televizor nije isključen iz
zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
• Međutim, neki televizori možda
imaju funkcije koje zahtevaju da
televizor radi i u mirovanju kako bi
radio ispravno.
35
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
© 2011 Sony Corporation
Predstavništvo Sony Central and
Southeast Europe Kft. Beograd
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising