Sony | KDL-40W705C | Sony KDL-40W705C W70C LED televizor sa Full HD ekranom Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\010COV.fm
Television
masterpage: Cover
Teatmik
EE
Atsauces ceļvedis
LV
Trumpasis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni priročnik
SI
Referentni vodič
SR
KDL-48W705C (FWL-48W705C) / KDL-40W705C (FWL-40W705C)
KDL-32W705C
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
• Enne teleri käsitsemist lugege läbi jaotis „Ohutusteave” (lk 3).
• Käivitusjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja
joonised on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Osad ja juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Juhtnupud ja näidikud . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Sisendid ja väljundid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 8
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus . . . . . . . . 8
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . 10
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Identifitseerimis kleebise asukoht
Teleri mudeli numbri, tootmiskuupäeva (aasta/kuu) ja toiteallika
sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.
Toiteadapteri mudeli- ja seerianumbri sildid asuvad toiteadapteri
alumisel küljel.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse
ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või
garantii dokumentides märgitud aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali
kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
2EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Ventilatsioon
Ohutusteave
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
Seinale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
Paigaldamine
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
kahjustusitelerile.
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
Seinale paigaldamise kinnitus
 SU-WL450
• Paigalduskonkse teleri külge paigaldades kasutage seinale
paigaldamise kinnitusekomplekti kuuluvaid kruvisid. Komplekti
kuuluvate kruvide pikkus paigalduskonksu kinnituspinnast
mõõdetuna on näha alloleval joonisel.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
8 mm - 12 mm
Kruvi (komplektis seinale
kinnitamise toega)
Kinnituskonks
Konksu ühenduskoht
teleri tagaküljel
EE
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
Jalale paigaldatud
LV
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
LT
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
HR
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
KZ
Õhuringlus on takistatud.
SR
Transportimine
Sein
Sein
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
Elektrikaabel
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
SI
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220 V – 240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
3EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Märkused
Keskkond:
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
• Ärge paigaldage telerit niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate läheduses). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse,
näiteks otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või
kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle
kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpuse
deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.
MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA
Ettevaatust!
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega
niiskuse kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele
vedelikuga täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage
seadet piiratud kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse
sarnasesse kohta.
• Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on
lihtne juurde pääseda.
• Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja
toitejuhet.
• Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
• Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava
seinakontaktiga.
• Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri
ümber. Juhtme südamik võib katki minna
ja/või põhjustada seadme rikke.
• Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
• Kui märkate toiteadapteri juures midagi ebatavalist, siis
eemaldage see kohe seinakontaktist.
• Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on
seinakontaktiga ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja
lülitatud.
• Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see
käega puudutamisel kuum tunduda.
Ohtlikud olukorrad:
• Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega
mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks
ohtlikult välja või ette. Inimeste või
esemete kokkupõrkamisel teleriga võib
tekkida vigastuste oht.
Katkised osad:
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa
elektrišoki.
Kaeelatud kasutus
Mittekasutamisel
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Asukoht:
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega
päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-monitori temperatuurist
Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli
ümbrus soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
4EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\010COVTOC.fm
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde
mustad või heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See
on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/
happelist puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat
lahustit, nagu alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste
ainete kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida
teleri liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis
seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise
ühendussignaalkaabli kasutamisel.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
masterpage: Right
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete
(südamestimulaatorid jms) lähedal, kuna see võib põhjustada
meditsiiniseadmete riket.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
EE
LV
LT
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
HR
SI
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
5EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\020OPT.fm
masterpage: Left
Osad ja juhtnupud
Juhtnupud ja näidikud
1
2
3
4
5
 / (Toide)
 CH +/– (Kanal)
 +/– (Helitugevus)

(Sisendi valimine)/
(Vali/Kinnita)
Kuvage ja valige sisendallikas. (Kodumenüüs
töötab see nupp kui
(Vali/Kinnita).)
 HOME
Kuvab teleri kodumenüü (Kodumenüüs
töötavad nupud  kui ///.)
 Kaugjuhtimispuldi andur*1/
valgusandur*1/Valgustuse LED
Vastavalt teleri olekule valgustuse LED süttib
või vilgub.
• Valge
Kui lülitate teleri sisse/pildi
väljalülitamisel/tarkvara värskendamisel
jms.
• Helesinine
Kui loote mobiilseadmega juhtmevaba
ühenduse.
• Roosa*2
Salvestamise/pausi režiim.
• Merevaigukollane
Taimer on seadistatud.
*1 Ärge asetage midagi anduri lähedale.
*2 Ainult teatud piirkondades/riikides/telerimudelitel.
6EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\020OPT.fm
masterpage: Right
Sisendid ja väljundid
2
3
4
5
6
EE
7
LV
LT
HR
8
1
SI
KZ
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Ühendage SCART-kaabliga.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Komposiitühenduseks: Kasutage AV 2
ja
(L/R) või COMPONENT IN
/
*.
• Komponentühenduseks: Kasutage Y, PB,
PR ja
(L/R).

(CAM)
Annab juurdepääsu tasulistele
teleteenustele.
 HDMI IN 1/MHL
Võite ühendada oma MHL (Mobile Highdefinition Link)- seadme, kasutades HD
kvaliteediga MHL-kaablit.
/
Teleri heli kuulamiseks ühendatud seadme
kaudu vajutage nuppu HOME. Valige
[Seaded]  [Heli]  [Kõrvaklapid/
heliväljund] ja seejärel valige soovitud
teema.

USB 1 (HDD REC)/2
Suuremõõtmelise USB-seadme ühendamine
võib segada teiste selle kõrvale ühendatud
seadmete tööd.
 HDMI IN 2/3/4
Kui ühendate digitaalset audiosüsteemi, mis
ühildub audiotagastuskanali (ARC)
tehnoloogiaga, kasutage sisendit HDMI IN 2.
Vastasel juhul on vajalik lisaühendus
digitaalse heliväljundiga DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
.
  (RF-sisend)
Ühendage oma kaabli või antenniga.
* Monoseadme ühendamisel ühendage kaabel
audiopessa L (MONO).
7EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\020OPT.fm
masterpage: Left
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus
DIGITAL/ANALOG
Lülitage digitaal- või analoogrežiimi.
TV/RADIO
Lülitage tele- või raadioülekannetele.
 Numbri/Tähestiku nupud
EXIT
Naase eelmisele ekraanile või välju
menüüst. Kui teenus Interaktiivne rakendus
on saadaval, vajutage nuppu „Välju”
süsteemist väljumiseks.
(Tekst)
Kuvage tekstiteave.
 Värvilised nupud
Samal ajal aktiveerige vastav funktsioon.
/
(Teabe/Teksti kuvamine)
Kuvage teave.
NETFLIX*2
Saate juurdepääsu veebiteenusele
„NETFLIX”.
/i-MANUAL
Kuvage ekraani kasutusjuhend.
 SEN/APPS
Avage kodumenüüst rakenduste kategooria.
DISCOVER
Valige sisu otsimiseks nupp Discover.

/
(Sisendi valimine/Teksti
hoidmine)
Teleri režiimis: Kuvage ja valige
sisendallikas.
Tekstirežiimis: Hoidke kuvatavat lehte.
GUIDE*2
Kuvage digitaalne telekava.
RETURN/
BACK
Naaske eelmisele ekraanile.
RELATED SEARCH
OPTIONS
Kui teleril on loodud internetiühendus.
Otsige seotud sisu, vaadates samal ajal
teleri erinevaid sisukirjeid*1.
Kuvage kontekstifunktsioonide loend.
HOME
/ (Teleri ooterežiim)
//// (Üksuse valimine/
Sisestamine)
Lülitage teler sisse või välja (ooterežiim).
Kuvage teleri kodumenüü.
8EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\020OPT.fm
masterpage: Right
  +/– (Helitugevus)
Reguleerige helitugevust.
(Hüppa)
Liikuge edasi-tagasi kahe kanali või sisendi
vahel. Teler vahetab kuvatavaid või varem
valitud kanaleid või sisendeid.
 (Vaigistamine)
Vaigistage heli. Heli taastamiseks vajutage
nuppu uuesti.
PROG +/–/
EE
/
Teleri režiimis: Valige kanal.
Tekstirežiimis: Valige järgmine (
eelmine lehekülg ( ).
LV
) või
LT
 AUDIO
Muutke hetkel vaadatava programmi keelt.
HR
(Subtiitrite seaded)
Lülitage subtiitrid sisse või välja (kui see
funktsioon on saadaval).
SI
SOCIAL VIEW
KZ
Nautige teleri vaatamist sõpradega kaugelt
ja lähedalt, kasutades sotsiaalvõrgustiku
teenuseid.
SR
 ////
Kasutage meediumisisu teleris ja ühendatud
BRAVIA Synciga ühilduvas seadmes.
/REC
Salvestage vaadatav saade kasutades USB
HDD salvestusfunktsiooni.
SYNC MENU
Kuvage BRAVIA Sync menüü.
TV PAUSE
Seadke vaadatav saade pausile.
FOOTBALL
Lülitage jalgpalli otseülekande režiim sisse
või välja (kui see funktsioon on saadaval).
*1 See, mida te otsida saate, sõltub teie regioonist/
riigist või muudest asjaoludest.
*2 Kaugjuhtimispuldi nupu asukoht, saadavus ja
funktsioon võib olenevalt riigist/piirkonnast/teleri
mudelist erineda.
9EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\030ADD.fm
masterpage: Left
Teleri paigaldamine seinale
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise sammud.
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et lasete teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu ohutusele.
Toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see
suudab teleri kaalu kanda. Usaldage toote seinale paigaldamine kindlasti Sony edasimüüjatele või
litsentsitud alltöövõtjatele ja pöörake paigaldamise ajal piisavat tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta mis
tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450 (pole komplektis).
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutussuuniseid ja paigaldusjuhendit.
Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\040TRO.fm
masterpage: Right
Olete unustanud üksuse [Lapselukk] parooli.
Tõrkeotsing
 Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, siis
lugege vilkumiste arv kokku (intervall on
kolm sekundit).
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lähtestage
teler, eemaldades vahelduvvoolu-toitekaabli
kaheks minutiks teleri küljest, seejärel lülitage
teler sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ning
öelge, mitu korda valgustuse LED punaselt
vilkus (intervall on kolm sekundit). Eemaldage
toitejuhe ja teavitage edasimüüjat või Sony
teeninduskeskust.
Teleri ümbrus soojeneb.
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
järgmist.
Võite vaadata ka i-Manuali jaotist [Tõrkeotsing]
või teostada enesediagnostika, valides
[Spikker] 
[Klienditugi] 
[Enesediagnostika]. Probleemi püsimisel laske
kvalifitseeritud hooldustehnikul oma teler üle
vaadata.
 Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt
loetakse alati õigeks.)
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler
ei reageeri teleri või puldi nuppudele.
 Tehke lihtne teleri lähtestamine. Selleks tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe
minuti pärast tagasi.
LV
Teleril ei ole võimalik leida nuppude /,
CH +/–,  +/–, ///,
,
ja HOME
asukohta.
LT
jooniselt.
HR
Teleri tagakülg
SI
KZ
Tõrked ja lahendused
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler vahelduvvooluvõrku ja vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu /.
Mõnda programmi ei saa häälestada.
 Kontrollige antenni/kaabli või satelliidi ühendust.
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil
SR
Valgustuse LED süttib.
 Soovi korral võite valgustuse LEDi välja lülitada.
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige
[Seaded] t
[Süsteemi Seadistused] t
[Üldseaded] t [Valgustuse LED] t [Väljas]. Võite
ka vajutada nuppu OPTIONS ja seejärel valida
[Valgustuse LED] t [Väljas].
ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust
ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/
väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei
leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet [Digitaalne
automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel]
asemel [Antenn].
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
 Teie teler võib olla SYNC-režiimis.
Vajutage nuppu SYNC MENU ja valige [Teleri
juhtimine] ning seejärel valige teleri juhtimiseks
[Kodu (menüü)] või [Suvandid].
EE
Juhtmevaba marsruuteriga ei saa
WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu
ühendust luua.
 Kui kasutate WEP-turvalisust, valige [Lihtne] t
[Wi-Fi] t [Ühendage skaneer. loendi kaudu].
Seejärel valige võrgu nimi (SSID), millega soovite
ühenduse luua.
Ei leia võrguseadistuses soovitud võrgu nime.
 Võrgu nime sisestamiseks valige suvand [[Käsitsi
sisestamine]] ja vajutage nuppu
.
11EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\040TRO.fm
masterpage: Left
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Analoog: sõltub teie riigi/piirkonna valikust: B/G,
D/K, L, I, M
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvi-videostandardid
Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58 (ainult video),
NTSC4.43 (ainult video)
Digitaalne: Vt juhendit i-Manual
Kanalite vastuvõtt
Heliväljund
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE802.11a/b/g/n
Sisend-/väljundpesad
Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
Audio: 5.1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
/ (stereo minipesa)
Kõrvaklapid, Audioväljund, Bassikõlar
USB 2
USB-kõvakettaseadme port (ainult
USB-port
USB 1),
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
DC IN 19.5 V
Adapteri sisend
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
Muud
Antenni/kaabel
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn
F-tüüpi emane konnektor IEC169-24, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL450
Juhtmeta bassikõlar: SWF-BR100
MHL-kaabel: DLC-MC10/DLC-MC20
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC – 40 ºC
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
COMPONENT IN
MHL (harilik koos HDMI IN 1)
USB 1 (HDD REC),
Analoog: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Digitaalne: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Satelliit: IF-sagedus 950–2150 MHz
AV1
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, PC-vormingud
Audio: 5.1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 2)
/
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
AV2
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
Töökeskkonna niiskus
10 % – 80 % suhteline niiskus (mittekondenseeruv)
Toide ja muu
Toitepinge
19,5 V alalisvool vahelduvvooluadapteriga
Võimsus: sisend 220 V – 240 V vahelduvvool,
50 Hz
Energiatõhususe klass
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
12EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\040TRO.fm
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 120,9 cm / 48 tolli
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 101,6 cm / 40 tolli
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 tolli
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
režiimis [Ere]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Keskmine aastane energiatarve*1
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
Ooterežiimi
energiatarve*2
0,50 W
Ekraani eraldusvõime
1920 punkti (horisontaalne) × 1080 rida
(vertikaalne)
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
ilma jalata
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
Kaal (umbes)
jalaga
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
ilma jalata
masterpage: Right
Märkused
• Valikuliste lisatarvikute saadavus oleneb riigist/
piirkonnast/telerimudelist/kaubavarust.
• Eemaldage imitatsioonkaart pesast TV CAM
(tingimusliku juurdepääsu moodul) ainult CAM-i
kiipkaardi sisestamiseks.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
• Selle teleri komplekti kuulub MHL 2.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
eetri digitaalsignaale või kus teil on
juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja
H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele.
Palun küsige oma kohaliku edasimüüja
käest, kas saate oma elukohas DVB-T/
DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga
integreeritud kasutamiseks.
• Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma
teenuste eest tasu küsida või kohustada
teid nõustuma oma äritingimustega.
• See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus
tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete
maapealsete leviedastustega ja DVB-C
digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole
garanteeritud.
• Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi mõnedes riikides/piirkondades
saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi
mõnede teenusepakkujate puhul õigesti
töötada.
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
*2 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
13EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\01_EE\040TRO.fm
Teave kaubamärkide kohta
• Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
• DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on
ettevõtte Digital Living Network Alliance
kauba-, teenuse- või sertifikaadimärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
• TrackID on ettevõtte Sony Mobile
Communications AB kaubamärk või
registreeritud kaubamärk.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, Gracenote’i logo ja
logotüüp ning logo „Powered by
Gracenote” on ettevõtte Gracenote
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast ja Wi-Fi
Protected Setup on ettevõtte Wi-Fi Alliance
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL-i
logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS, Inc. Licensing Limitedi
litsentsi alusel.
DTS, sümbol ning DTS ja sümbol üheskoos
on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud
kaubamärgid ning DTS Digital Surround on
sama ettevõtte kaubamärk. © DTS, Inc.
Kõik õigused kaitstud.
masterpage: Left
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2014
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See
teler ei ole mõeldud mootoriga antennide
juhtimiseks.
14EE
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīmes
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Daļas un vadības ierīces . . . . . . . . . . . . . . 6
Vadības ierīces un rādītāji . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ievades un izvades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Tālvadības pults lietošana. . . . . . . . . . . . . 8
Tālvadības pults detaļu apraksts. . . . . . . . . . 8
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . 10
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . .11
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu “Drošības
informācija” (3. lpp).
• Uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un
ilustrācijas ir tikai informatīvi materiāli un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar televizora modeļa numuru, ražošanas datumu (gads/
mēnesis) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem
atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.
Strāvas adaptera modeļa numura un sērijas numura uzlīmes
atrodas strāvas adaptera apakšpusē.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas
servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.
Paziņojums par bezvadu
signālu
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī
ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī valstīs, kuras neietilpst ES
sastāvā.
2LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\010COVTOC.fm
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Uzstādīšana/iestatīšana
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
masterpage: Right
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
Uzstādīšana
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu, kā arī televizora
bojājumus.
• Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
Kronšteins montāžai pie sienas
 SU-WL450
• Montāžas āķu piestiprināšanai pie televizora izmantojiet tikai
kronšteina montāžai pie sienas komplektā iekļautās skrūves.
Komplektā iekļautās skrūves ir jāizvieto, kā norādīts attēlā,
mērot no montāžas āķa pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
6 cm
EE
LV
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Siena
KZ
Siena
SR
Transportēšana
Strāvas padeves vads
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs
cilvēki.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220 V - 240 V AC strāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
Ventilācija
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
HR
SI
Skrūve (komplektā ar
Kronšteins montāžai pie sienas)
Montāžas āķis
Āķa piestiprināšana televizora
aizmugurē
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
LT
Piezīmes
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
3LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\010COVTOC.fm
masterpage: Left
PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI
Situācija:
Brīdinājums
• Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir
noņemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru
izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā
atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
• Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos
gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai
bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam
ietriecoties televizorā.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus,
piemēram, vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās,
piemēram, grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.
• Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli
pieejama kontaktligzda.
• Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas
vadu.
• Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt
darbības traucējumus.
• Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
• Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri.
Tādējādi var pārraut galveno vadu un/vai
izraisīt multivides uztvērēja darbības
traucējumus.
Bojātas sastāvdaļas:
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā
pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.
Kad televizors netiek izmantots
• Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām rokām.
• Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties
atvienojiet to no kontaktligzdas.
• Kamēr komplekts ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots
no strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
• Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just,
pieskaroties adapterim.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas:
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
• Lai attēlu kvalitāte būt labāka, nevērsiet ekrānu tieši pret
saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var
kondensēties mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties
televizora attēla un/vai krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir
kondensējies, ļaujiet tam pirms televizora ieslēgšanas pilnībā
izgarot.
Vide:
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru
nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar
šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Nenovietojiet televizoru mitrā vai
putekļainā vietā vai telpā, kurā ir eļļaini
dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju
tuvumā). Rezultātā iespējama
aizdegšanās, elektriskie triecieni vai
deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakļauts īpaši
augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora
vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var
pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai
televizors var sākt darboties kļūdaini.
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt
nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD ekrāna temperatūru
Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai
LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
4LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\010COVTOC.fm
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus, sārmainus/skābus
tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus,
piemēram, spirtu, benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu
izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar gumijas vai vinila
materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas vai korpusa materiāla
bojājumus.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet
lēnām, lai novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda
statīva.
Neobligātie piederumi
• Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā
starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
• Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma
signāla kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
masterpage: Right
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
Ierīces bezvadu funkcija
• Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
5LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\02_LV\020OPT.fm
masterpage: Left
Daļas un vadības ierīces
Vadības ierīces un rādītāji
1
2
3
4
5
 / (Barošana)
 CH +/– (Kanāls)
 +/– (Skaļums)

(Ievades atlase)/
Apstiprināt)
(Atlasīt/
Parādīt un atlasīt ievades avotu. (Sākuma
izvēlnē šī poga darbojas kā
(Atlasīt/
Apstiprināt).)
 HOME
Attēlo TV sākuma izvēlni (Sākuma izvēlnē 
poga darbojas kā ///.)
 Tālvadības pults sensors*1/gaismas
sensors*1/LED indikators
LED indikators iedegas vai mirgo atkarībā no
televizora statusa.
• Balts
Ieslēdzot televizoru/bezattēla režīmu/
veicot programmatūras atjaunināšanu u.c.
• Ciānzils
Savienojot televizoru ar mobilo ierīci
bezvadu režīmā.
• Rozā*2
Ierakstīšanas/pauzes režīms.
• Dzintara krāsa
Ir uzstādīts taimeris.
*1 Nenovietojiet neko sensora tuvumā.
*2 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru
modeļiem.
6LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\02_LV\020OPT.fm
masterpage: Right
Ievades un izvades
2
3
4
5
6
EE
7
LV
LT
HR
8
1
SI
KZ
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Savienojiet ar SCART kabeli.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Kompozītam savienojumam: Izmantojiet
AV 2
un
(L/R) vai COMPONENT
IN
/
*.
• Komponentam savienojumam:
Izmantojiet Y, PB, PR un
(L/R).

(CAM)
Nodrošina piekļuvi TV maksas
pakalpojumiem.
 HDMI IN 1/MHL
Varat pievienot savu MHL (mobilā augstas
izšķirtspējas saite) ierīci, izmantojot HD
kvalitātes MHL kabeli.
/
Lai televizora skaņu atskaņotu pievienotajā
aprīkojumā, nospiediet HOME. Atlasiet
[Iestatījumi]  [Skaņa]  [Austiņas/audio
izeja] un tad atlasiet vēlamo vienumu.

USB 1 (HDD REC)/2
Lielas USB ierīces pieslēgšana vai traucēt
citām pieslēgtām ierīcēm.
 HDMI IN 2/3/4
Pievienojot digitālo audio sistēmu, kura
savietojama ar ARC (Audio Return Channel)
tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 2. Pretējā
gadījumā nepieciešams papildu
savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
.
  (RF ievade)
Savienojiet ar savu kabeli vai antenu.
* Pievienojot mono aprīkojumu, ievietojiet audio ligzdā
L (MONO).
7LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\02_LV\020OPT.fm
masterpage: Left
Tālvadības pults lietošana
Tālvadības pults detaļu apraksts
DIGITAL/ANALOG
Pārslēgties no digitālā režīma uz analogo.
TV/RADIO
Pārslēgties no TV pārraidēm uz radio.
 Ciparu/alfabēta pogas
EXIT
Atgriežas jebkuras parādītās izvēlnes
iepriekšējā ekrānā vai izejā. Kad pieejams
interaktīvās lietotnes pakalpojums,
nospiediet, lai izietu no pakalpojuma.
(Teksts)
Parādīt teksta informāciju.
 Krāsu taustiņi
Vienlaikus izpildīt attiecīgo funkciju.
/
(Informācija/Teksta atklāšana)
Parādīt informāciju.
NETFLIX*2
Piekļūt “NETFLIX” tiešsaistes pakalpojumam.
/i-MANUAL
Uz ekrāna parādīt lietošanas instrukciju.
 SEN/APPS
Atvērt sākuma izvēlnes aplikāciju kategoriju.
DISCOVER
Atvērt izvēlni Discover, lai veiktu meklēšanu.

GUIDE*2
/
(Ievades atlase/Teksta
turēšana)
Parādīt digitālo programmas ceļvedi.
TV režīmā: parādīt un atlasīt ievades avotu.
Teksta režīmā: palikt pašreizējā lapā.
Atgriezties pie iepriekšējā skata.
RETURN/
BACK
RELATED SEARCH
OPTIONS
Kad televizors pieslēgts internetam. Turpinot
televizorā skatīties dažāda veida saturu,
meklēt saistīto saturu*1.
Parādīt sarakstu ar kontekstuālām
funkcijām.
HOME
/ (Televizora gaidstāve)
Parādīt TV sākuma izvēlni.
Ieslēgt vai izslēgt televizoru (gaidstāves
režīms).
//// (Vienuma atlase/
Ievadīšana)
8LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\02_LV\020OPT.fm
masterpage: Right
  +/– (Skaļums)
Pielāgot skaļumu.
(Pāriet)
Pārlēkt no viena kanāla vai ievades uz citu.
TV izvēlas starp esošo kanālu vai ievadi un
pēdējo izvēlēto kanālu vai ievadi.
 (Skaņas izslēgšana)
Izslēgt skaņu. Nospiediet vēlreiz, lai no
jauna ieslēgtu skaņu.
PROG +/–/
EE
/
TV režīmā: Atlasīt kanālu.
Teksta režīmā: Atlasīt nākamo (
iepriekšējo lapu ( ).
LV
) vai
LT
 AUDIO
Nomainīt pašreiz skatītās programmas
valodu.
HR
(Subtitru iestatīšana)
Ieslēgt vai izslēgt subtitrus (kad šāda
funkcija ir iespējama).
SI
SOCIAL VIEW
KZ
Izbaudiet TV skatīšanos kopā ar tuviem un
tāliem draugiem, izmantojot sociālo tīklu
pakalpojumus.
SR
 ////
Pārvaldiet multivides saturu televizorā un
pievienotajā ar BRAVIA Sync savietojamā
ierīcē.
/REC
Ierakstīt pašreiz skatīto programmu ar USB
HDD ierakstīšanas funkciju.
SYNC MENU
Parādīt BRAVIA Sync izvēlni.
TV PAUSE
Apstādināt pašreiz skatīto programmu.
FOOTBALL
Ieslēgt vai izslēgt futbola tiešraides režīmu
(ja šāda funkcija ir pieejama).
*1 Meklēšanas iespējas atkarīgas no reģiona/valsts,
kurā atrodaties, vai citiem apstākļiem.
*2 Tālvadības pults pogu atrašanās vieta, pieejamība
un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts/
reģiona/televizora modeļa.
9LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\030ADD.fm
masterpage: Left
Televizora uzstādīšana pie sienas
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms televizora
uzstādīšanas pie sienas.
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt Sony
izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem!
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir
pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony
izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību
drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apiešanās vai
uzstādīšanas gaitā.
Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (neietilpst
komplektā). Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas
komplekta ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\040TRO.fm
masterpage: Right
Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole
Traucējummeklēšana
 Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek
Ja mirgo sarkans LED indikators, saskaitiet,
cik reizes tas mirgo (mirgošanas intervāls ir
trīs sekundes).
Ja mirgo sarkans LED indikators, atjaunojiet
televizora darbību, uz divām minūtēm
atvienojot no televizora maiņstrāvas vadu; pēc
tam ieslēdziet televizoru.
Ja problēma saglabājas, sazinieties ar izplatītāju
vai Sony servisa centru un norādiet, cik reizes
mirgo sarkanais LED indikators (mirgošanas
intervāls ir trīs sekundes). Atvienojiet barošanas
kabeli un sazinieties ar izplatītāju vai Sony
servisa centru.
Televizora korpuss kļūst silts.
Ja LED indikators nemirgo, pārbaudiet
turpmāk norādīto.
Varat skatīt informāciju i-Manual sadaļā
[Traucējummeklēšana] vai veikt pašdiagnostiku,
atlasot [Palīdzība] 
[Klientu atbalsts] 
[Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas
novērst, kvalificētam tehniķim jāveic televizora
apkope.
 Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk
pieņemts vienmēr).
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs
ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora
vai tālvadības pults pogu nospiešanu.
atvienojot maiņstrāvas vadu; pēc tam pievienojiet
to atpakaļ.
Pogas /, CH +/–,  +/–, ///,
un HOME nav atrodama uz televizora.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pievienojiet televizoru maiņstrāvai un uz
televizora vai tālvadības pults nospiediet /.
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antenas (bezvadu)/kabeļa
savienojumu vai šķīvi.
LT
redzamajā attēlā.
HR
Televizora aizmugure
SI
KZ
SR
LED indikators ir ieslēgts.
 Ja nevēlaties, lai LED indikators iedegas, varat to
izslēgt.
Nospiediet HOME, tad izvēlieties
[Iestatījumi]
t
[Sistēmas iestatīšana] t [Vispārīga
uzstādīšana] t [Apgaismojuma LED] t
[Izslēgts]. Varat spiest arī OPTIONS, tad atlasiet
[Apgaismojuma LED] t [Izslēgts].
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums
vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet
kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet
televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties
ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi
(programmas).
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas
konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā
noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis].
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet baterijas.
 Iespējams, televizors darbojas SYNC režīmā.
Lai vadītu televizora darbību, nospiediet SYNC
MENU, atlasiet [TV vadība], un pēc tam atlasiet
[Sākums (izvēlne)] vai [Opcijas].
LV
,
Problēmas un risinājumi
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.
EE
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu
maršrutētāju, izmantojot WPS (Wi-Fi
Protected Setup).
 Ja lietojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t
[Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl. sarakstu]. Tad
atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu.
Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā
tīkla nosaukumu.
 Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet
, lai
ievadītu tīkla nosaukumu.
11LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\040TRO.fm
masterpage: Left
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala:
B/G, D/K, L, I, M
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelīts: DVB-S/DVB-S2
Krāsu/video sistēma
Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tikai video),
NTSC4.43 (tikai video)
Digitālā: Skatiet “i-Manual”
Kanālu pārklājums
Skaņas izvade
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11a/b/g/n
Ievades/izvades ligzdas
Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
Audio: 5.1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitāla optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”)
AUDIO OUT
/ (Stereo mini ligzda)
Austiņas, Audio izvade, Subwoofer
USB 2
USB HDD ierīces ligzda (tikai
pieslēgvieta
USB 1), USB
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
DC IN 19.5 V
Adaptera ieeja
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (Savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta).
Citi
Antena/kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
Satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 KHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
/
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma:
SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20
Ekspluatācijas temperatūra
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
COMPONENT IN
MHL (visbiežāk izmantota HDMI IN 1)
USB 1 (HDD REC),
Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Satelīts: IF frekvence 950-2150 MHz
AV1
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, Datora formāti
Audio: 5.1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 2)
0 ºC – 40 ºC
Ekspluatācijas mitrums
10 % – 80 % rel. mitr. (bez kondensāta)
/
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
AV2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
Enerģija un citi parametri
Energopadeves prasības
19,5 V līdzstrāva ar maiņstrāvas adapteri
Nomināls: ievade 220 V – 240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
12LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\040TRO.fm
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KDL-48W705C/FWL-48W705C:
120,9 cm / 48 collas
KDL-40W705C/FWL-40W705C:
101,6 cm / 40 collas
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 collas
Elektroenerģij as patēriņš
[Standarta] režīmā
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
[Spilgts] režīmā
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*1
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*2
0,50 W
Ekrāna izšķirtspēja
1920 punkti (horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli)
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
ar galda statīvu
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
bez galda statīva
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
Svars (apm.)
ar galda statīvu
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
bez galda statīva
masterpage: Right
Piezīmes
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Izņemiet neīsto karti no televizora nosacītās piekļuves
moduļa (CAM) ligzdas tikai tad, ja ievietojat atbilstošu
viedkarti.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Šajā televizorā tiek izmantota MHL 2 tehnoloģija.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai
apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/ MPEG-4 AVC)
zemes apraides digitālie signāli vai kur ir
pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un
H.264/ MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas
pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā
izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat
uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā
dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo
televizoru.
• Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu
piekrišanu pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem.
• Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un DVBC specifikācijām, bet netiek garantēta
saderība ar DVB-T/DVB-T2* digitālo zemes
apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
• Dažas digitālās televīzijas funkcijas var
nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos,
un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties
pareizi ar dažiem pakalpojumu
sniedzējiem.
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
*2 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
13LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\02_LV\040TRO.fm
masterpage: Left
Informācija par preču zīmēm
• Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir
“HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• “DLNA”®, “DLNA” logotips un “DLNA
CERTIFIED”® ir “Digital Living Network
Alliance” preču zīmes, pakalpojumu zīmes
vai noraksta apliecinājuma zīmes.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “TrackID” ir preču zīme vai uzņēmuma
“Sony Mobile Communications AB”
reģistrēta preču zīme.
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote MusicID”, “Gracenote” logo un
logotips, kā arī “Powered by Gracenote”
logotips ir “Gracenote” ASV un/vai citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai
“Gracenote” preču zīmes.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Direct”, “Miracast” un “Wi-Fi
Protected Setup” ir uzņēmuma “Wi-Fi
Alliance” preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes.
• “MHL”, “Mobile High-Definition Link” un
“MHL” logotips ir “MHL Licensing, LLC”
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Ražots
atbilstīgi DTS, Inc. licencei.
“DTS”, Symbol, & “DTS” un Symbol kopā ir
reģistrētas preču zīmes, bet “DTS Digital
Surround” ir “DTS”, Inc. preču zīme. © DTS,
Inc. Visas tiesības paturētas.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2014
• DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis
televizors nav paredzēts motorizēto
antenu vadībai.
14LV
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\03_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony” gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dalys ir valdymo įtaisai . . . . . . . . . . . . . . . 6
Valdymo įtaisai ir indikatoriai . . . . . . . . . . . . 6
Įvestys ir išvestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 8
Nuotolinio valdymo pulto dalių
aprašymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TV montavimas prie sienos. . . . . . . . . . . 10
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 11
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių „Saugos
informacija” (3 psl.).
• Pasirengimo darbui vadove ir šiame vadove pateikti vaizdai bei
iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo faktinės gaminio
išvaizdos.
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(metai / mėnuo) ir vardine maitinimo įtampa yra užpakalinėje
televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
Maitinimo tinklo adapterio modelio numerio ir serijos numerio
etiketės yra maitinimo tinklo adapterio apačioje.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo/gaunamo signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation”
deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
2LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\03_LT\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Sumontuotas ant sienos
Saugos informacija
30 cm
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
10 cm
10 cm
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
Montavimas
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite TV komplektą ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba TVnebūtų sugadintas.
• Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony” priedus, įskaitant:
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
 SU-WL450
• Prijungdami montavimo kablius prie TV komplekto, būtinai
naudokite kartu su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai yra skirti montuoti, kaip nurodyta
paveiksle, matuojant nuo montavimo kablio prijungiamo
paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
6 cm
EE
LV
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
LT
HR
SI
KZ
Sraigtas (pateiktas su laikikliu,
tvirtinamu prie sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie
užpakalinės televizoriaus pusės
Siena
Siena
SR
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje. Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
Maitinimo laidas
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony” pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220 V – 240 V kintamąja elektros
srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Vėdinimas
Pastabos
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony” prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
3LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\03_LT\010COVTOC.fm
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite
ant prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios
įrangos mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
• Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
• Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
• Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
• Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
• Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir
(arba) gali sutrikti medijos imtuvo
veikimas.
• Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis rankomis.
• Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
• Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis
prijungtas prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
• Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui,
nesinaudokite su gamintojo nerekomenduojamais priedais.
Atjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos
metu.
masterpage: Left
• Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų
į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros
smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia
tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony” aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD ekrano temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas” arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
4LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\03_LT\010COVTOC.fm
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio, šarminio arba rūgštinio
valiklio, šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto,
kad jis nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC”
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
Rekomendacija dėl „F” kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5
mm.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F” kištuko nuorodinis brėžinys)
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
masterpage: Right
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti
tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate
kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pulteliu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
5LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\020OPT.fm
masterpage: Left
Dalys ir valdymo įtaisai
Valdymo įtaisai ir indikatoriai
1
2
3
4
5
 / (Maitinimas)
 CH +/– (Kanalas)
 +/– (Garsumas)

(Įvesties pasirinkimas)/
(Pasirinkti/Patvirtinti)
Peržiūrėkite ir pasirinkite įvesties šaltinį.
(„Namai” meniu šis mygtukas veikia kaip
(Pasirinkti/Patvirtinti).
 HOME
Televizoriaus ekrano „Namai” meniu
(„Namai” meniu,  mygtukas veikia
kaip ///.)
 Nuotolinio valdymo pulto jutiklis*1/
Šviesos jutiklis*1/LED apšvietimas
LED apšvietimas įsijungia arba mirksi
atsižvelgiant į televizoriaus būseną.
• Balta
Įjungiant televizorių/išjungiant
televizorių/naujinant programinę įrangą ir
kt.
• Žalsvai mėlyna spalva
Prijungiant mobilųjį įrenginį belaidžiu
ryšiu.
• Rožinė spalva*2
Įrašoma/sustabdyta.
• Geltona spalva
Nustatytas laikmatis
*1 Nedėkite jokių daiktų greta jutiklio.
*2 Tik kai kuriuose regionuose / šalyse / TV
modeliuose.
6LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\020OPT.fm
masterpage: Right
Įvestys ir išvestys
2
3
4
5
6
EE
7
LV
LT
HR
8
1
SI
KZ
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Prijungti SCART kabeliu.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Kompozicinė jungtis: naudoti AV 2
ir
(L/R) arba COMPONENT IN
/
*.
• Komponento jungtis: naudoti Y, PB, PR ir
(L/R).

(CAM)
Suteikiama prieiga televizijos paslaugoms
apmokėti.
 HDMI IN 1/MHL
Naudodami HD kokybės MHL kabelį, galite
prijungti savo MHL („Mobile High-definition
Link”) prietaisą.
/
Kad garsą girdėtumėte per prijungtą
prietaisą, paspauskite HOME. Pasirinkite
[Nustatymai]  [Garsas]  [Ausinės / garso
išvestis], o tada pasirinkite norimą
elementą.

USB 1 (HDD REC)/2
Prijungus didelį USB įrenginį, jis gali trukdyti
kitiems šalia jo prijungtiems įrenginiams.
 HDMI IN 2/3/4
Jei jungiate su garso grįžties kanalo (ARC)
technologija suderintą skaitmeninę garso
sistemą, naudokite HDMI IN 2. Jei ne, būtina
naudoti DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
jungtį.
  (RF įvestis)
Prijunkite kabelį arba anteną (radijo).
* Prijungdami monofoninę įrangą, junkite prie
L (MONO) garso lizdo.
7LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\020OPT.fm
masterpage: Left
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Nuotolinio valdymo pulto dalių aprašymas
DIGITAL/ANALOG
Skaitmeninį režimą pakeiskite analoginiu.
TV/RADIO
TV transliaciją pakeiskite radijo transliacija.
 Skaitiniai/Raidiniai mygtukai
EXIT
Grįžta į ankstesnį langą arba išeina iš meniu.
Kai naudojama interaktyviosios programos
paslauga, paspauskite norėdami išeiti iš
paslaugos.
(Tekstas)
Peržiūrėkite tekstinę informaciją.
 Spalvoti mygtukai
Tuo metu įvykdykite atitinkamą funkciją.
/
(Informacija/Teksto
atskleidimas)
Peržiūrėkite informaciją.
NETFLIX*2
Įjunkite „NETFLIX” interneto paslaugą.
/i-MANUAL
Peržiūrėkite ekrane pateikiamas instrukcijas.
 SEN/APPS
Namai meniu atverkite programų kategoriją.
DISCOVER

/
(Įvesties pasirinkimas/Teksto
sulaikymas)
Atverkite paieškos langą, kad surastumėte
reikiamą informaciją.
GUIDE*2
Televizoriaus režimas: Peržiūrėkite ir
pasirinkite įvesties šaltinį.
Tekstinis režimas: Palikite atvertą esamą
puslapį.
Peržiūrėkite skaitmeninį programų gidą.
RELATED SEARCH
OPTIONS
Televizorių prijungus prie interneto.
Peržiūrėdami įvairų turinį, pasirinkite
norimą*1.
Peržiūrėkite kontekstinių funkcijų sąrašą.
HOME
/ (TV parengtis)
////
Įvesti)
Televizorių įjunkite arba išjunkite (parengties
režimas).
RETURN/
BACK
Grįžkite į ankstesnį langą.
Peržiūrėkite „Namai” meniu.
(Elemento pasirinkimas/
8LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\020OPT.fm
masterpage: Right
  +/– (Garsumas)
Sureguliuokite garsumą.
(Peršokti)
Perjunkite du kanalus arba įvestis.
Televizoriuje įjungiamas pasirinktas kanalas
arba įvestis ir paskutinį kartą pasirinktas
kanalas arba įvestis.
 (Nutildymas)
Nutildykite garsą. Paspauskite dar kartą, kad
įjungtumėte garsą.
PROG +/–/
EE
/
LV
Televizoriaus režimas: Pasirinkite kanalą.
Tekstinis režimas: Pasirinkite tolesnį ( )
arba ankstesnį puslapį ( ).
LT
 AUDIO
HR
Pakeiskite tuo metu peržiūrimos programos
kalbą.
SI
(Subtitrų nustatymai)
Įjunkite arba išjunkite subtitrus (jei tokia
funkcija veikia).
KZ
SOCIAL VIEW
Žiūrėkite televizorių kartu su toli ir netoliese
esančiais draugais naudodami socialinių
tinklų paslaugas.
SR
 ////
Naudokite medijos turinį televizoriuje ir
prijungtame su „BRAVIA Sync”
suderinamame įrenginyje.
/REC
Naudodami USB HDD įrašymo funkciją,
įrašykite žiūrimą programą.
SYNC MENU
Peržiūrėkite „BRAVIA Sync” meniu.
TV PAUSE
Sustabdykite rodomą programą.
FOOTBALL
Įjunkite arba išjunkite tiesioginę futbolo
transliaciją (jei tokia funkcija veikia).
*1 Paieškos galimybės priklauso nuo regiono/šalies ir
kitų aplinkybių.
*2 Nuotolinio valdymo pulto mygtukų vieta, galimybės
ir funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į jūsų šalį/
regioną/televizoriaus modelį.
9LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\03_LT\030ADD.fm
masterpage: Left
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony” griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony” prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo montuoti
patys.
„Sony” prekybos atstovams ir tiekėjams:
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony” prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony” nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (netiekiamas).
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\040TRO.fm
masterpage: Right
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.
Trikčių šalinimas
Kai LED apšvietimas žybsi raudona spalva,
suskaičiuokite, kiek kartų jis žybsi (pertraukos
trukmė – trys sekundės).
Jei LED apšvietimas žybsi raudona spalva, dviem
minutėm nuo televizoriaus atjungę kintamosios
srovės maitinimo laidą televizoriuje atstatykite
pradinę būseną ir jį įjunkite.
Jei problema išlieka, kreipkitės į prekybos
atstovą arba „Sony” techninės priežiūros centrą
ir nurodykite, kiek kartų sužybsėjo LED
apšvietimas (pertraukos trukmė – trys
sekundės). Atjunkite maitinimo laidą ir
praneškite pardavėjui arba „Sony” techninės
priežiūros centrui.
Kai LED apšvietimas nežybsi, atlikite toliau
aprašytus veiksmus.
Taip pat galite žiūrėti „i-Manual” skyrių [Trikčių
šalinimas] arba atlikti savidiagnostiką, pasirinkę
[Žinynas] 
[Pagalba klientams] 
[Savidiagnostika]. Jei problema išlieka,
kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
 Pakeiskite baterijas.
 Jūsų televizorius gali veikti „SYNC” režimu.
Paspauskite SYNC MENU, pasirinkite
[Televizoriaus valdymas] ir pasirinkite [Namai
(meniu)] arba [Parinktys], kad galėtumėte valdyti
televizorių.
Pamiršote [Užraktas nuo vaikų] slaptažodį.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas
visada priimamas).
EE
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas
arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
 Iš naujo nustatykite televizorių. Tą padaryti galite
SI
KZ
 Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta
mygtukų ant TV vieta.
SR
Galinė TV pusė
tinklo) ir paspauskite ant TV ar nuotolinio valdymo
pultelio esantį mygtuką /.
Kai kurių programų nepavyksta suderinti.
palydovinę anteną.
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo.
Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo
įjungimo/išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl
įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į
gauto palydovo transliacijos bendrovę.
HR
Ant TV nerandate mygtukų /, CH +/–,
 +/–, ///,
,
ir HOME.
 Patikrinkite antenos/kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie KS maitinimo tinklo (elektros
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
LT
dviem minutėm nuo televizoriaus atjungę
maitinimo laidą, o paskui jį vėl prijungę.
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
 Patikrinkite antenos/kabelio jungtį arba
LV
LED apšvietimas dega.
 Jei nenorite, kad LED apšvietimas degtų, jį
išjunkite.
Paspauskite HOME, tada pasirinkite
[Nustatymai] t
[Sistemos nustatymai] t
[Pagrindinis diegimas] t [LED apšvietimas] t
[Išjungta]. Taip pat galite pasirinkti OPTIONS, o
tada pasirinkti [LED apšvietimas] t [Išjungta].
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
 Pabandykite [Skaitmeninis automatinis
suderinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj
[Kabelis].
11LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\040TRO.fm
Neįmanoma prisijungti prie belaidžio
kelvedžio per WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 Jei naudojate WEP saugą, pasirinkite [Lengvas] t
[Wi-Fi] t [Prisijungti pagal paieškos sąrašą]. Tada
pasirinkite tinklo, prie kurio norite prisijungti,
pavadinimą (SSID).
kad įvestumėte tinklo pavadinimą.
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), Foninio
apšvietimo šviesos diodas
Tinklo konfigūracijoje neįmanoma rasti
reikiamo tinklo pavadinimo.
 Pasirinkite [[Rankinis įvedimas]] ir paspauskite
masterpage: Left
,
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies/vietovės
pasirinkimo: B/G, D/K, L, I, M
Skaitmeninė:DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Palydovinė: DVB-S/DVB-S2
Spalvų/vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tik vaizdas),
NTSC4.43 (tik vaizdas)
Skaitmeninė: Žr. „i-Manual”
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklauso nuo jūsų
šalies/vietovės pasirinkimo.
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklauso nuo
jūsų šalies/vietovės pasirinkimo.
Palydovas: IF dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Belaidė technologija
Protokolas IEEE802.11a/b/g/n
Įvesties/išvesties lizdai
Antena/kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena
Vidinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
„DiSEqC 1.0”, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
Paskirstymas vienu kabeliu EN50494
AV1
/
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
COMPONENT IN
/
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
AV2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
12LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Energijos efektyvumo klasė
Vaizdas: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Kompiuterio formatai
Garsas: 5.1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz,
16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital”
„ARC” („Audio Return Channel”) (tik HDMI IN 2)
MHL (bendras su HDMI IN 1)
Vaizdas: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
Garsas: 5.1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz,
16, 20 ir 24 bitai, „Dolby Digital”
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital”)
AUDIO OUT
lizdas)
/ (mažasis stereofoninis
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 120,9 cm / 48 colių
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 101,6 cm / 40 colių
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 colių
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
USB 2
USB HDD prietaiso prievadas (tik
USB lizdas
USB 1),
EE
LV
[Ryškus] režimu
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Vidutinės metinės elektros energijos
Ausinės, garso išvestis, žemųjų dažnių
garsiakalbis
USB 1 (HDD REC),
masterpage: Right
LT
sąnaudos*1
HR
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
SI
Naudojama galia parengties režimu*2
0,50 W
KZ
Ekrano skiriamoji geba
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
1920 taškų (horizontalus) × 1080 linijų (vertikalus)
DC IN 19.5 V
Adapterio įvestis
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX” jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX” ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
Kita
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
Subwoofer inalámbrico: SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20
Eksploatavimo temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10 % – 80 % santykinis oro drėgnis
(be kondensacijos)
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
19,5 V (nuolatinė srovė) su kintamosios srovės
adapteriu
Parametrai: 220 V – 240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
SR
Matmenys (apie) (p × a × g)
su ant stalo pastatomu stovu
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
be ant stalo pastatomo stovo
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
Masė (apie)
su ant stalo pastatomu stovu
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
be ant stalo pastatomo stovo
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
2
* Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
13LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\03_LT\040TRO.fm
Pastabos
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies/
regiono/televizoriaus modelio/turimų atsargų.
• Iš TV CAM (sąlyginės prieigos modulio) angos
neišimkite fiktyvios kortelės, nebent norėtumėte įdėti
išmaniąją kortelę, įtaisytą CAM.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
• Šiame TV yra MHL 2.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės
televizijos paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje vietoje
galėsite priimti DVB-T/DVB-T2 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2 ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2 skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
masterpage: Left
Informacija apie prekių ženklus
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface”, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC” prekės
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED®
yra „Digital Living Network Alliance” prekių
ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikatų
ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories”
licenciją.
„Dolby” ir dvigubos D simbolis yra„Dolby
Laboratories” registruotieji prekės ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony”
korporacijos prekių ženklai.
• „TrackID” yra „Sony Mobile
Communications AB” prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas.
• „Gracenote”, „Gracenote eyeQ”, „Gracenote
VideoID”, „Gracenote Video Explore”,
„Gracenote MusicID”, „Gracenote logo” ir
logotipas bei logotipas „Powered by
Gracenote” yra „Gracenote” prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• „Wi-Fi”, „Wi-Fi Direct”, „Miracast” ir „Wi-Fi
Protected Setup” yra „Wi-Fi Alliance” prekių
ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
• MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir „MHL
Logo“ yra prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „MHL
Licensing, LLC“.
• DTS patentus žr.
http://patents.dts.com. Pagaminta pagal
„DTS, Inc.” licenciją. DTS, simbolis, DTS
kartu su simboliu yra registruotieji prekių
ženklai, o „DTS Digital Surround” yra „DTS,
Inc.” prekių ženklas. © „DTS, Inc.”. Visos
teisės saugomos.
• Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• „DiSEqC™” yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0”. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
14LT
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomena
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dijelovi i kontrolne tipke . . . . . . . . . . . . . . 6
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ulazi i izlazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uporaba daljinskog upravljača . . . . . . . . . 8
Opis dijelova daljinskog upravljača. . . . . . . . 8
Instalacija TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Prije uporabe TV-a, pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Uputama za početak rada i ovom
priručniku služe samo kao pomoć i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela TV-a, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se sa stražnje strane
televizora ili paketa.
Oznake broja modela i serijskog broja adaptera kabela za
napajanje nalaze se s donje strane adaptera.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak
proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim
uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
2HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\010COVTOC.fm
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
masterpage: Right
Postavljen na zid
30 cm
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
30 cm
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi
srušio i uzrokovao ozljede ili oštećenje TV-a.
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid
 SU-WL450
• Svakako upotrijebite isporučene vijke za nosač za postavljanje
na zid kada pričvršćujete kuke za vješanje na TV prijemnik.
Isporučeni vijci izgledaju kako je prikazano na ilustraciji kada
mjerite od površine za pričvršćivanje kuke za vješanje.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
6 cm
EE
HR
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Zid
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na poleđini
televizora
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
HR
SI
KZ
Zid
SR
Prijevoz
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje. Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
LT
Zidna utičnica
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda.
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomena
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
3HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU
Situacija:
Upozorenje
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne
koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač.
Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Položaj:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna
mjesta, u prostorije ispunjene uljnim
dimom ili parom (u blizinu kuhaćih
površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju
da televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel
 utikač ne sjeda u utičnicu
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD zaslona
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika
zagriju se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
4HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\010COVTOC.fm
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice, alkalna ili kisela
sredstva za čišćenje, prašak za struganje ili hlapljiva otapala
poput alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba
ovih sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
masterpage: Right
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
5HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\020OPT.fm
masterpage: Left
Dijelovi i kontrolne tipke
Kontrole i indikatori
1
2
3
4
5
 / (Uključivanje/Isključivanje)
 CH +/– (Kanal)
 +/– (Glasnoća)

(Odabir ulaza)/
Potvrdi)
(Odaberi/
Prikazujte i odaberite izvor unosa. (U
početnom izborniku ova tipka funkcionira
kao
(Odaberi/Potvrdi).)
 HOME
Prikaz TV-a u početnom izborniku (u
početnom izborniku  gumbi funkcioniraju
kao ///.)
 Senzor daljinskog upravljanja*1/
Svjetlosni senzor*1/LED za osvjetljenje
LED za osvjetljenje počinje svijetliti ili treptati
prema statusu TV-a.
• Bijela
Kod uključivanja TV-a/načina rada s
isključenom slikom/ažuriranja softvera,
itd.
• Cijan
Kod bežičnog spajanja na mobilni uređaj.
• Ružičasto*2
Način rada za snimanje/stanka.
• Žuto
Tajmer je postavljen.
*1 Ne stavljajte ništa blizu senzora.
*2 Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
6HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\020OPT.fm
masterpage: Right
Ulazi i izlazi
2
3
4
5
6
EE
7
HR
LT
8
1
HR
SI
KZ
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Spojite koristeći SCART kabel.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Za kompozitni priključak: upotrijebite
AV 2
i
(L/R) ili COMPONENT
IN
/
*.
• Za komponentni priključak: upotrijebite Y,
PB, PR i
(L/R).

(CAM)
Omogućava pristup plaćenim TV uslugama.
 HDMI IN 1/MHL
Možete spojiti MHL (Mobile High-definition
Link) uređaj koristeći MHL kabel HD kvalitete.
/
Za slušanje zvuka televizora preko
priključene opreme pritisnite HOME.
Odaberite [Postavke]  [Zvuk]  [Naglavne
slušalice/Audio izlaz] i zatim odaberite
željenu stavku.

USB 1 (HDD REC)/2
Priključivanje na USB uređaj s mnogo
memorije može ometati druge obližnje
priključene uređaje.
 HDMI IN 2/3/4
Ako se priključuje digitalni audio sustav
kompatibilan s tehnologijom Audio Return
Channel (ARC), upotrijebite ulaz HDMI IN 2. U
protivnom, treba koristiti dodatni priključak s
izlazom DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
.
  (RF ulaz)
Priključite kabel ili antenu.
* Pri povezivanju mono opreme, priključite na L (MONO)
audio utikač.
7HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\020OPT.fm
masterpage: Left
Uporaba daljinskog upravljača
Opis dijelova daljinskog upravljača
DIGITAL/ANALOG
Prebacujte između digitalnog i analognog
načina rada.
TV/RADIO
Prebacujte između televizijskog i radijskog
prijenosa.
 Gumbi Broj/Slova
EXIT
Vratite se na prethodni zaslon ili izađite iz
izbornika. Ako je dostupna usluga
interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz
usluge.
(Tekst)
Prikazujte tekstne informacije.
 Tipke u boji
U tom trenutku izvršite odgovarajuću
funkciju.
/
(Info/Otkrivanje teksta)
Prikazujte informacije.
NETFLIX*2
Pristupajte mrežnoj usluzi »NETFLIX«.
/i-MANUAL
Prikažite zaslonski korisnički priručnik.
 SEN/APPS
Otvorite kategoriju Aplikacije u početnom
izborniku.

/
(Odabir unosa/Zadržavanje
teksta)
U načinu rada TV: Prikazujte i odaberite izvor
unosa.
U tekstnom načinu rada: Zadržite
trenutačnu sliku.
DISCOVER
Otvorite Discover kako biste pretraživali
sadržaj.
GUIDE*2
Prikažite vodič kroz digitalne programe.
RELATED SEARCH
RETURN/
Kada je TV priključen na Internet. Pretražite
povezani sadržaj tijekom gledanja raznog
sadržaja na TV-u*1.
Vratite se na prethodni zaslon.
/ (Stanje mirovanja TV-a)
Uključite ili isključite TV (stanje mirovanja).
BACK
OPTIONS
Prikažite popis funkcija konteksta.
HOME
Prikažite početni izbornik TV-a.
8HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\020OPT.fm
////
masterpage: Right
(Odabir stavki/Unos)
  +/– (Glasnoća)
Prilagodite glasnoću.
(Skok)
Prelazite naprijed i natrag između dva
kanala ili ulaza. TV prelazi između
trenutačnog kanala ili ulaza i posljednjeg
odabranog kanala ili ulaza.
 (Stišavanje)
EE
Stišajte zvuk. Pritisnite ponovo za povrat
zvuka.
PROG +/–/
HR
/
U načinu rada TV: Odaberite kanal.
U tekstnom načinu rada: Odaberite sljedeću
( ) ili prethodnu stranicu ( ).
LT
HR
 AUDIO
Promijenite jezik programa koji se
trenutačno prikazuje.
SI
(Postavke titlova)
Uključite i isključite titlove (ako je ta značajka
dostupna).
KZ
SOCIAL VIEW
SR
Preko društvenih mreža uživajte gledati TV s
prijateljima gdje god se oni nalazili.
 ////
Prikazujte medijski sadržaj na TV prijemniku
i spojenom uređaju koji je kompatibilan s
funkcijom BRAVIA Sync.
/REC
Snimajte program koristeći funkciju
snimanja USB HDD.
SYNC MENU
Prikažite izbornik BRAVIA Sync.
TV PAUSE
Zaustavite program koji se trenutačno
prikazuje.
FOOTBALL
Uključite i isključite način rada za gledanje
nogometa uživo (ako je ta značajka
dostupna).
*1 Sadržaj koji možete pretraživati ovisi o vašoj regiji/
zemlji ili drugim okolnostima.
*2 Lokacija, dostupnost i funkcija tipke daljinskog
upravljača mogu se razlikovati, ovisno o vašoj
zemlji/regiji/modelu TV-a.
9HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\030ADD.fm
masterpage: Left
Instalacija TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije njegove
instalacije na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za
nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili licenciranim
izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost sigurnosti. Tvrtka Sony ne
odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (nije isporučeno) da biste instalirali TV na zid. Pri instalaciji zidnog
nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni nosač.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV-prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\040TRO.fm
masterpage: Right
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Rješavanje problema
Kada LED za osvjetljenje trepće crveno, brojite
koliko puta trepće (vrijeme intervala je tri
sekunde).
Ako LED za osvjetljenje trepće crveno, vratite TV
prijemnik na zadane postavke tako da odspojite
AC kabel za napajanje (kabel za električnu
mrežu) s TV prijemnika na dvije minute, a zatim
ponovno uključite TV prijemnik.
Ako se problem nastavi, kontaktirajte svog
prodavača ili servisni centar tvrtke Sony te ih
obavijestite o broju treptanja LED-a za
osvjetljenje (vrijeme intervala je tri sekunde).
Iskopčajte kabel za napajanje i obavijestite svog
prodavatelja ili servisni centar tvrtke Sony.
Ako LED za osvjetljenje ne trepće, provjerite
stavke kako slijedi.
Možete pogledati i [U slučaju problema] u
i-priručniku ili napraviti samodijagnostiku tako
da odaberete [Pomoć] 
[Korisnička
podrška]  [Samodijagnostika]. Ako se
problem ne riješi, odnesite TV na popravak u
kvalificirani servis.
 Zamijenite baterije.
 Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite [Upravljanje TV
uređajem], a zatim [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti] kako biste upravljali televizorom.
Zaboravili ste lozinku za [Roditeljska zaštita].
 Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek
prihvaća.)
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
HR
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika, zaslon je
prazan ili televizor ne reagira na pritisak tipke
na televizoru ili daljinskom upravljaču.
 Izvršite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje na dvije
minute, a zatim ga ponovno priključite.
Ne možete pronaći tipke /, CH +/–,  +/–,
///,
,
i HOME na TV-u.
Stražnja strana TV-a
SI
SR
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Spojite TV na AC napajanje (električna mreža) i
pritisnite / na TV-u ili daljinskom.
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj sklopki
za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
HR
lokaciju tipaka na TV-u.
Nema slike (zaslon je mračan) i nema zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj ili tanjur.
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
LT
KZ
 Proučite ilustraciju dolje kako biste saznali
Problemi i rješenja
Neke programe nije moguće namjestiti.
EE
LED za osvjetljenje svijetli.
 Ako ne želite da svijetli LED za osvjetljenje,
isključite ga.
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke] t
[Postavke sustava] t
[Opće postavke] t [LED za osvjetljenje] t
[Isključeno]. Možete pritisnuti i OPTIONS, a zatim
odaberite [LED za osvjetljenje] t [Isključeno].
Nisu pronađene usluge kabelske televizije
(kanali).
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti [Automatsko digitalno
podešavanje] odabirući [Antena] umjesto [Kabel].
11HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\040TRO.fm
Nije moguće spajanje na bežični usmjerivač
pomoću WPS-a (Wi-Fi Protected Setup).
 Ako koristite WEP sigurnost, odaberite
[Jednostavno] t [Wi-Fi] t [Poveži putem popisa
skeniranja]. Tada odaberite naziv mreže (SSID) na
koju se želite spojiti.
Odabrani naziv mreže nije pronađen tijekom
postavljanja mreže.
 Odaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
unijeli naziv mreže.
kako biste
masterpage: Left
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja: B/
G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Boja/videosustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo
videoulaz), NTSC4.43 (samo videoulaz)
Digitalni: Pogledajte priručnik i-Manual
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru
vaše zemlje/regije.
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše
zemlje/regije.
Satelit: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Izlaz zvuka
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Ulazno/izlazni priključci
Antena/kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494.
AV1
/
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
COMPONENT IN
/
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (Utičnice za slušalice)
AV2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
12HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\040TRO.fm
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, PC-formati
Audio: 5.1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 2)
MHL (zajednički s HDMI 1)
Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
Audio: 5.1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
/ (stereo miniutičnica)
Slušalice, audio izlaz, subwoofer
USB 1 (HDD REC),
masterpage: Right
Potrošnja energije
U načinu [Standardno]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
U načinu [Živopisno]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*1
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
EE
HR
Potrošnja energije u mirovanju*2
0,50 W
Razlučivost prikaza
LT
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka
(vertikalno)
HR
USB 2
Priključak USB HDD uređaja (samo
USB priključak
USB 1),
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
DC IN 19.5 V
Ulaz ispravljača
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
Bežični subwoofer: SWF-BR100
MHL kabel: DLC-MC10/DLC-MC20
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
19,5 V DC s AC adapterom
Rating: ulazni napon 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
SI
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
KZ
bez postolja za stol
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
SR
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
bez postolja za stol
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe televizora.
2
* Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
Napomena
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Ne uklanjajte lažnu karticu iz utora TV CAM (Modul za
uvjetovani pristup), osim ako ne želite umetnuti
pametnu karticu u CAM.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
• Ovaj TV prijemnik sadrži MHL 2.
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 120,9 cm / 48 inča
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 101,6 cm / 40 inča
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 inča
13HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\04_HR\040TRO.fm
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gdje se
emitira digitalni zemaljski signal DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili
gdje korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog
prodavača primate li DVB-T/DVB-T2 signal
u mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja
kabelske usluge je li njihova DVB-C
kabelska usluga prikladna za integrirani rad
s ovim televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2 i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED®
zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
certifikacijske oznake Digital Living
Network Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories.
Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
Sony Corporation.
• TrackID je robna marka ili registrirana robna
marka tvrtke Sony Mobile Communications
AB.
masterpage: Left
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast i Wi-Fi
Protected Setup zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi
Alliance.
• MHL, Mobile High-Definition Link i logotip
MHL zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. ©
DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2014
• DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj
televizor nije namijenjen za upravljanje
motornim antenama.
14HR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\05_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek.
Pred uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga
shranite za nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Deli in elementi za upravljanje . . . . . . . . . 6
Elementi za upravljanje in indikatorji . . . . . . 6
Vhodi in izhodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Opis delov daljinskega upravljalnika . . . . . . 8
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 10
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za zagon in tem
priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela televizorja, datumom izdelave (leto/
mesec) in nazivno napajalno napetostjo se nahajajo na hrbtni
strani televizorja ali paketa.
Nalepki za številko modela in serijsko številko napajalnika sta
nameščeni na dnu napajalnika.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih neevropskih državah.
2SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\05_SI\010COVTOC.fm
Varnostne informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
masterpage: Right
Pri namestitvi na steno
30 cm
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
10 cm
10 cm
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
Namestitev
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju.
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo
 SU-WL450
• Pri pritrditvi kavljev za montažo na televizor obvezno uporabite
vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko montažo. Priloženi vijaki
so zasnovani, kot kaže ilustracija, merjeno od pritrditvene
površine vgradnega kavlja.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za
stensko montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
8–12 mm
10 cm
6 cm
10 cm
EE
SI
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
LT
HR
SI
Kroženje zraka je onemogočeno.
KZ
Stena
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni
strani televizorja
Stena
SR
Prenašanje
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj. Ne
pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
Napajalni kabel
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220 V – 240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Prezračevanje
Opombe
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
3SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\05_SI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU
Situacija:
Opozorilo
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na izpostavljeno
mesto. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo
ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer
vaz. Te opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige
ali podobno.
• Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko
dostopna.
• Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
• Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
• Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno
vtičnico.
• Napajalnega kabla ne ovijte okoli
omrežnega napajalnika. Zaradi tega se
lahko prekine kateri od vodnikov kabla in/
ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
• Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami.
• Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
• Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena
v električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
• Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo
morda na dotik vroč.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Lokacija:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne izpostavljajte neposredni
osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z zaoljenim
dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali
vlažilcev). V takih primerih lahko pride
do požara, električnega udara ali
popačenja.
• Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja
ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko
poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi LCD zaslona
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če
se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
4SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\05_SI\010COVTOC.fm
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali kislinskih čistil,
praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi
preprečili premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri
uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske
opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
masterpage: Right
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
EE
SI
LT
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Previdnost pri uporabi daljinskega
upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
5SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\020OPT.fm
masterpage: Left
Deli in elementi za upravljanje
Elementi za upravljanje in indikatorji
1
2
3
4
5
 / (Vklop/Izklop)
 CH +/– (Kanal)
 +/– (Glasnost)

(Izbira vhoda)/
(Izbira/Potrditev)
Prikaže in izbere vhodni vir. (V meniju Doma
(Izbira/Potrditev).)
deluje ta tipka kot
 HOME
Prikaže meni televizorja Doma (V meniju
Doma delujejo tipke  kot ///.)
 Tipalo daljinskega upravljalnika*1/
Tipalo svetlobe*1/osvetlitveni LED
Osvetlitveni LED sveti ali utripa skladno s
stanjem televizorja.
• Bela
Ob vklapljanju televizorja/načinu
izključene slike/posodobitvi programske
opreme itd.
• Cijan
Ob brezžičnem povezovanju z mobilno
napravo.
• Rožnata*2
Način snemanja/premora.
• Oranžna
Časovnik je nastavljen.
*1 Ne postavljajte ničesar poleg tipala.
*2 Samo za določena območja/države/modele
televizorja.
6SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\020OPT.fm
masterpage: Right
Vhodi in izhodi
2
3
4
5
6
EE
7
SI
LT
HR
8
1
SI
KZ
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Sem priključite kabel SCART.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Za povezavo s kompozitnim kablom:
Uporabite AV 2
in
(L/R) ali vhod
COMPONENT IN
/
*.
• Za povezavo s komponentnim kablom:
Uporabite Y, PB, PR in
(L/R).

(CAM)
Omogoča dostop do storitev plačljive
televizije.
 HDMI IN 1/MHL
Svojo napravo MHL (mobilna
visokoločljivostna povezava) lahko
priključite s pomočjo MHL-kabla s
kakovostjo HD.
/
Če želite poslušati zvok televizorja prek
priključene opreme, pritisnite HOME.
Izberite [Nastavitve]  [Zvok]  [Slušalke/
avdio izhod] in nato izberite želeni predmet.

USB 1 (HDD REC)/2
Priključitev velike naprave USB lahko ovira
druge priključene naprave poleg nje.
 HDMI IN 2/3/4
Če želite priključiti digitalni avdio sistem,
ki je združljiv s tehnologijo ARC (povratni
avdio kanal), uporabite vhod HDMI IN 2.
V nasprotnem je potrebna dodatna
povezava prek izhoda DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
.
  (vhod RF)
Nanj priključite kabelski ali antenski signal.
* Mono opremo priključite v avdio priključek L (MONO).
7SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\020OPT.fm
masterpage: Left
Uporaba daljinskega upravljalnika
Opis delov daljinskega upravljalnika
DIGITAL/ANALOG
Preklaplja med digitalnim in analognim
načinom.
TV/RADIO
Preklaplja med televizijskimi in radijskimi
programi.
 Številske/črkovne tipke
EXIT
Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon ali izhod
iz menija. Če je na voljo storitev interaktivne
aplikacije, pritisnite to tipko za izhod iz
storitve.
(besedilo)
Prikaže besedilne informacije.
 Barvne tipke
Izvedejo ustrezno funkcijo.
/
(informacije/razkrij besedilo)
Prikaže informacije.
NETFLIX*2
Omogoča dostop do spletne storitve
»NETFLIX«.
/i-MANUAL
Prikaže navodila za uporabo na zaslonu.
 SEN/APPS
Odpre kategorijo Aplikacije v meniju Doma.

/
(izbira vhoda/zadrževanje
besedila)
DISCOVER
Odpre meni Discover za iskanje vsebin.
GUIDE*2
V načinu televizorja: Prikaže in izbere vhodni
vir.
V besedilnem načinu: Zadrži trenutno stran.
Prikaže digitalni programski vodič.
RELATED SEARCH
Omogoča vrnitev na prejšnji zaslon.
Ko ima TV vzpostavljeno internetno
povezavo. Omogoča iskanje sorodnih vsebin
med gledanjem različnih vsebin na
televizorju*1.
RETURN/
BACK
OPTIONS
Prikaže seznam povezanih funkcij.
HOME
/ (pripravljenost televizorja)
Prikaže meni televizorja Doma.
Vklopi ali izklopi televizor (način
pripravljenosti).
////
(izbira elementa/vnos)
8SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\020OPT.fm
masterpage: Right
  +/– (glasnost)
Omogoča nastavitev glasnosti.
(skoči)
Preskoči nazaj ali naprej med dvema
kanaloma ali vhodoma. Televizor preklaplja
med trenutnim kanalom ali vhodom in
zadnjim izbranim kanalom in vhodom.
 (utišanje)
Utiša zvok. Znova pritisnite, da obnovite
zvok.
PROG +/–/
EE
/
SI
V načinu televizorja: Izberite kanal.
V besedilnem načinu: Izberite naslednjo
( ) ali prejšnjo stran ( ).
LT
 AUDIO
HR
Spremeni jezik trenutno gledanega
programa.
SI
(Nastavitev podnapisov)
Vklopite ali izklopite podnapise (če je
funkcija na voljo).
KZ
SOCIAL VIEW
Uživajte v gledanju TV s prijatelji blizu in
daleč ob uporabi storitev družabnih omrežij.
SR
 ////
Upravljajte medijske vsebine na televizorju
in priključeni napravi, združljivi s tehnologijo
BRAVIA Sync.
/REC
S funkcijo snemanja USB HDD lahko
posnamete trenutni program.
SYNC MENU
Prikaže meni BRAVIA Sync.
TV PAUSE
Začasno ustavi predvajanje trenutnega
programa.
FOOTBALL
Vklopite ali izklopite način nogometa v živo
(če je funkcija na voljo).
*1 Vsebine, ki jih je mogoče poiskati, se razlikujejo
glede na vašo regijo/državo in druge okoliščine.
*2 Lokacija, razpoložljivost in delovanje tipk
daljinskega upravljalnika se lahko razlikujejo glede
na vašo državo/območje/model televizorja.
9SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\030ADD.fm
masterpage: Left
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na steno.
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec Sony
ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
Za prodajalce Sony in izvajalce:
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na varnost.
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen). Pri
vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\040TRO.fm
Odpravljanje težav
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče, štejte,
kolikokrat utripne (interval je tri sekunde).
Če osvetlitveni LED utripa rdeče, ponastavite
televizor tako, da za dve minuti odklopite
omrežni kabel iz televizorja in nato vklopite
televizor.
Če težava ne mine, se obrnite na svojega
prodajalca ali Sonyev servisni center s številom
rdečih utripov osvetlitvenega LED (interval je tri
sekunde). Odklopite napajalni kabel in obvestite
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center.
Če osvetlitveni LED ne utripa, preverite
naslednje elemente.
Glejte tudi [Odpravljanje težav] v i-priročniku ali
opravite samodiagnostiko z izbiro [Pomoč] 
[Podpora za stranke]  [Samodiagnostika].
Če težave ne odpravite, naj televizor servisira
usposobljeno servisno osebje.
masterpage: Right
Pozabili ste geslo za funkcijo [Funkcija
zaklepanja (pred otroci)].
 Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno
sprejeta.)
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je prazen ali se
TV ne odziva na gumbe na TV-ju ali
daljinskem upravljalniku.
 TV preprosto ponastavite tako, da napajalni kabel
za dve minuti izključite in ga nato znova vključite.
Na televizorju ni mogoče najti gumbov /,
CH +/–,  +/–, ///,
,
in HOME.
EE
SI
LT
 Položaj gumbov na televizorju je prikazan na
spodnji sliki.
HR
Zadnji del televizorja
SI
Težave in rešitve
KZ
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajanje in na televizorju
ali daljinskem upravljalniku pritisnite /.
Nekaterih programov ni mogoče uglasiti.
 Preverite priključek antene/kabelske ali satelitske
TV.
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik ali
napaka pri povezavi. Preverite kabelski priključek
in izklopite televizor s stikalom za napajanje ter ga
znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
SR
Osvetlitveni LED se vklopi.
 Če ne želite vklopiti osvetlitvenega LED, ga lahko
izklopite.
Pritisnite HOME in nato izberite
[Nastavitve]
t
[Sistemske nastavitve] t [Splošna
nastavitev] t [Osvetlitveni LED] t [Izključeno].
Pritisnete lahko tudi OPTIONS in nato izberete
[Osvetlitveni LED] t [Izključeno].
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
programov.
 Poskusite izvesti [Samodejno iskanje dig.
kanalov], tako da izberete [Antena] namesto
[Kabelska TV].
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Zamenjajte baterije.
 Morda je v televizorju izbran način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU in izberite [Nadzor TV-ja] in
nato [Domov (meni)] ali [Možnosti], da upravljate
televizor.
Povezovanje z brezžičnim usmerjevalnikom z
WPS (Wi-Fi Protected Setup) ni mogoče.
 Če uporabljate varnost WEP, izberite [Preprosto]
t [Wi-Fi] t [Poveži iz seznama iskanja]. Nato
izberite ime omrežja (SSID), s katerim se želite
povezati.
Zahtevanega imena omrežja ne najdem v
nastavitvah omrežja.
 Izberite [[Ročni vnos]] in pritisnite
,da vnesete
ime omrežja.
11SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\040TRO.fm
masterpage: Left
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Analogni: odvisno od izbire države/območja:
B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo video),
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: Preberite priročnik i-Manual
Pokrivanje kanalov
Zvočni izhod
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Vhodni/izhodni priključki
Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
Avdio: 5.1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitni, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
/ (stereo mini vtič)
Slušalke, avdioizhod, subwoofer
USB 2
Priključek za trdi disk USB (samo
USB vrata
USB 1),
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
DC IN 19.5 V
Vhod za napajalnik
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
Ostalo
Antena/kabel
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključek tipa F IEC169-24, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494.
/
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
Brezžični globokotonec: SWF-BR100
Kabel MHL: DLC-MC10/DLC-MC20
Delovna temperatura
0 – 40 ºC
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
COMPONENT IN
MHL (običajno s HDMI IN 1)
USB 1 (HDD REC),
Analogni: UHF/VHF/kabel, odvisno od izbire
države/območja.
Digitalni: UHF/VHF/kabel, odvisno od izbire
države/območja.
Satelit: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
AV1
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, Računalniške oblike zapisa
Avdio: 5.1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitni, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 2)
/
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
AV2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
Delovna vlažnost
10 – 80 % RH (nekondenzirajoča)
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
19,5 V= z napajalnikom AC
Nazivna vrednost: Vhod 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
12SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\040TRO.fm
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KDL-48W705C/FWL-48W705C:
120,9 cm / 48 palcev
KDL-40W705C/FWL-40W705C:
101,6 cm / 40 palcev
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 palcev
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
v načinu [Živobarvna]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Povprečna letna poraba energije*1
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
0,50 W
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstic (navpično)
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
brez namiznega stojala
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
Masa (pribl.)
z namiznim stojalom
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
brez namiznega stojala
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
2
* Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
masterpage: Right
Opomba
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Slepe kartice ne odstranite iz reže CAM (modul
pogojnega dostopa) na televizorju, razen če boste
vstavili pametno kartico v CAM.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
• Ta televizor vključuje izdelek MHL 2.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
) delujejo
samo v državah oz. na območjih, kjer se
oddaja zemeljski signal digitalne televizije
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 in H.264/MPEG-4
AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate
signal DVB-T/DVB-T2, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je njihova
storitev DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas
zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami
za DVB-T/DVB-T2 in DVB-C, vendar
združljivost s prihodnjimi zemeljskimi
digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2 in
digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem območju
morda niso na voljo, kabelska televizija
DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda
ne deluje pravilno.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition
Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke podjetja HDMI Licensing LLC v
Združenih državah Amerike in drugih
državah.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED®
so blagovne znamke, storitvene znamke ali
certifikacijske znamke združenja Digital
Living Network Alliance.
13SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV-2)\4562360321\05_SI\040TRO.fm
masterpage: Left
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• TrackID je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka Sony Mobile
Communications AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo in logotip
Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast in Wi-Fi
Protected Setup so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke združenja
Wi-Fi Alliance.
• MHL, Mobile High-Definition Link in logotip
MHL so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe MHL Licensing,
LLC.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS, Inc.
DTS, simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
14SI
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomena
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Delovi i upravljački elementi . . . . . . . . . . . 6
Kontrole i indikatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ulazi i izlazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Korišćenje daljinskog upravljača. . . . . . . . 8
Opis delova daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . .11
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćeni u Vodiču za pokretanje i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog izgleda proizvoda.
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela TV-a, datum proizvodnje (godina/mesec) i
nominalnu snagu strujnog napajanja se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
Oznake za broj modela i serijski broj mrežnog adaptera se nalaze
na donjoj strani mrežnog adaptera.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa
Evropske unije se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za bilo kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču garancije,
pogledajte adrese priložene u posebnim servisnim ili
garantnim dokumentima.
Obaveštenje za bežični
signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
2SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\010COVTOC.fm
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
masterpage: Right
Postavljen na zid
30 cm
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
Postavljanje
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da padne i dovede do ličnih povreda ili oštećenja TV prijemnika.
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna
postavljanja.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
Nosač za montažu na zid
 SU-WL450
• Obavezno koristite vijke isporučene sa nosačem za postavljanje
na zid prilikom pričvršćenja kuka za montažu na TV prijemnik.
Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno prema
ilustraciji kada se mere od površine za pričvršćenje kuke za
montažu.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih zavrtanja osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
6 cm
EE
SR
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano. Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko
ekrana.
• Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga
drmanju ili prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
Ventilacija
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite nosač za montažu na zid
Sony da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
HR
SI
SR
Zid
Zavrtanj (isporučen uz nosač
za montažu na zid)
Kuka za montažu
Nastavak za kuku na poleđini
TV aparata
Prenošenje
LT
Mrežni provodnik
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 Koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220 V - 240 V AC.
 prilikom ožičenja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne
zapletete stopala na kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
Napomena
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavne provodničke žice mogu da budu izložene ili
prekinute.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
3SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU
Situacija:
Upozorenje
• Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Ne postavljate TV tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne
instalirajte ovu opremu u ograničen prostor, kao što je polica za
knjige ili sličan deo.
• Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da
će biti lako pristupačna.
• Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni provodnik.
• Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da
prouzrokuje kvar.
• Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
• Ne obmotavajte strujni provodnik oko
strujnog adaptera. Središnja žica može da
se preseče i/ili može da prouzrokuje kvar
na prijemniku medija.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
• Ako primetite abnormalnost kod strujnog adaptera, odmah ga
isključite iz strujne utičnice.
• Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u
strujnu utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
• Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže
vreme, možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da
radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili
povrede.
Lokacija:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Okruženje:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
• Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa zauljenim
dimom ili parom (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Ne postavljajte TV na mesta podložna ekstremnim
temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu
radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar
TV-a.
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju
da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno
radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbeglih prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i
99,99% ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne
tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena,
plava ili zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD
ekrana i ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
4SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\010COVTOC.fm
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu abrazivnog sunđera, alkalni/
kiselinski čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su
alkohol, benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih
materijala ili održavanje produženog dodira sa materijalima od
gume ili vinila može da ima za posledicu oštećenje površine
ekrana ili materijala kućišta.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da
biste sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
masterpage: Right
Oprez u vezi rukovanja daljinskim
upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje otpada baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Osiguravanjem da su
ove baterije pravilno odložene, bićete od pomoći da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz
razloga za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba da bude zamenjen
od strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na primenjivim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
5SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
SR
LT
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\020OPT.fm
masterpage: Left
Delovi i upravljački elementi
Kontrole i indikatori
1
2
3
4
5
 / (Napajanje)
 CH +/– (Kanal)
 +/– (Jačina zvuka)

(Izbor ulaza)/
potvrdite)
(Izaberite/
Prikažite i izaberite izvor ulaza.
(U Glavnom meniju, ovaj taster funkcioniše
kao
(Izaberite/potvrdite).)
 HOME
Prikazuje Glavni meni TV-a (U Glavnom
meniju,  tasteri funkcionišu kao ///.)
 Senzor daljinskog upravljača*1/Senzor
svetla*1/LED osvetljenje
LED osvetljenje svetli ili treperi zavisno od
statusa TV-a.
• Bela
Prilikom uključivanja TV-a/režim isključene
slike/ažuriranje softvera, itd.
• Azurno plava
Prilikom bežičnog povezivanja sa
mobilnim uređajem.
• Ružičasta*2
Režim snimanja/pauza.
• Tamno žuta
Podešen je tajmer.
*1 Ne stavljajte ništa blizu senzora.
*2 Samo za ograničeni region/zemlju/TV model.
6SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\020OPT.fm
masterpage: Right
Ulazi i izlazi
2
3
4
5
6
EE
7
SR
LT
8
1
HR
SI
SR
0
9
 LAN
 AUDIO OUT
 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 AV 1
/
Povežite sa SCART kablom.
 AV 2
, COMPONENT IN
/
• Za kompozitno povezivanje: Koristite
AV 2
,i
(L/R) ili COMPONENT
IN
/
*.
• Za povezivanje komponente: Koristite Y,
PB, PR i
(L/R).

(CAM)
Obezbeđuje pristup plaćenim TV uslugama.
 HDMI IN 1/MHL
Svoj MHL (Mobile High-definition Link)
uređaj možete da povežete pomoću MHL
kabla HD kvaliteta.
/
Da biste slušali zvuk TV-a preko povezane
opreme, pritisnite HOME. Izaberite
[Podešavanja]  [Zvuk]  [Slušalice/audio
izlaz] a onda izaberite željenu stavku.

USB 1 (HDD REC)/2
Povezivanjem velikog USB uređaja može da
dođe do ometanja drugih povezanih
uređaja.
 HDMI IN 2/3/4
Ako se povezuje digitalni audio sistem koji je
kompatibilan sa tehnologijom Audio
povratni kanal (ARC), koristite HDMI IN 2.
Ako to nije slučaj, neophodno je dodatno
povezivanje sa DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
.
  (RF ulaz)
Povežite na kabl ili antenu (vazdušnu).
* Prilikom povezivanja mono opreme, povežite sa
L (MONO) audio džekom.
7SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\020OPT.fm
masterpage: Left
Korišćenje daljinskog upravljača
Opis delova daljinskog upravljača
DIGITAL/ANALOG
Prebacite se između digitalnog i analognog
režima.
TV/RADIO
Prebacite se između TV ili radio emitovanja.
 Tasteri sa brojevima/slovima
EXIT
Vratite se na prethodni ekran ili izađite iz
menija. Kada je dostupna usluga
Interaktivne aplikacije, pritisnite da izađete
iz usluge.
(Tekst)
Prikažite tekstualne informacije.
 Dugmad u boji
Tada izvršite odgovarajuću funkciju.
/
(Otkrivanje informacija/teksta)
Prikažite informacije.
NETFLIX*2
Pristupite „NETFLIX“ usluzi na internetu.
/i-MANUAL
Prikažite uputstvo za upotrebu na ekranu.
 SEN/APPS
Otvorite kategoriju aplikacija Glavnog
menija.
DISCOVER

/
(Izbor ulaza/zadržavanje
teksta)
Prikažite Discover za pretragu sadržaja.
GUIDE*2
U TV režimu: Prikažite i izaberite izvor ulaza.
U režimu teksta: Zadržite trenutnu stranicu.
Pokažite digitalni programski vodič.
RELATED SEARCH
Vratite se na prethodni ekran.
Kada je TV povezan na internet. Tražite
odgovarajući sadržaj dok gledate različite
sadržaje na TV-u*1.
/ (TV u pripravnosti)
Uključite ili isključite TV (režim pripravnosti).
RETURN/
BACK
OPTIONS
Prikažite listu kontekstualnih funkcija.
HOME
Prikažite Glavni meni TV-a.
////
(Izbor stavke/Unesi)
8SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\020OPT.fm
masterpage: Right
  +/– (Jačina zvuka)
Podesite jačinu zvuka.
(Skoči)
Preskočite napred i nazad između dva
kanala ili ulaza. TV naizmenično prelazi
između aktuelnog kanala ili ulaza i
poslednjeg kanala ili ulaza koji je bio
izabran.
 (Privremeno isključen zvuk)
Privremeno isključite zvuk. Pritisnite ponovo
da biste vratili zvuk.
EE
PROG +/–/
SR
/
U TV režimu: Izaberite kanal.
U režimu teksta: Izaberite sledeću (
prethodnu stranicu ( ).
) ili
LT
 AUDIO
HR
Promenite jezik za program koji se trenutno
gleda.
SI
(Podešavanje titla)
Uključite ili isključite titl (kada je funkcija
dostupna).
SR
SOCIAL VIEW
Uživajte gledajući TV sa prijateljima koji su
blizu ili daleko, pomoću usluga društvenih
mreža.
 ////
Rukujte medijskim sadržajem na TV-u i
povezanim kompatibilnim uređajem BRAVIA
Sync.
/REC
Snimite trenutni program pomoću USB HDD
funkcije snimanja.
SYNC MENU
Prikažite BRAVIA Sync meni.
TV PAUSE
Pauzirajte program koji se trenutno gleda.
FOOTBALL
Uključite ili isključite režim Live Football
(kada je funkcija dostupna).
*1 Šta možete da pretražujete zavisi od vašeg regiona/
zemlje ili drugih okolnosti.
*2 Lokacija, dostupnost i funkcija dugmadi daljinskog
upravljača mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaše
zemlje/regiona/modela TV-a.
9SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\030ADD.fm
masterpage: Left
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže na zid.
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a
obave dileri ili licencirani ugovarači kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony:
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
Upotrebite nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (nisu isporučeni) da biste montirali TV na zid.
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
10SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\040TRO.fm
masterpage: Right
Zaboravljen je PIN kôd [Roditeljska blokada].
Dijagnostička provera
 Unesite 9999 za PIN kôd. (PIN kôd 9999 se uvek
Kada LED osvetljenje trepti crveno, izbrojte
koliko puta on trepti (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED osvetljenje trepti crveno, resetujte TV
isključenjem AC strujnog kabla (mrežnog voda)
iz TV-a na dva minuta, a zatim uključite TV.
Ako problem potraje, obratite se svom dileru ili
Servisnom centru kompanije Sony sa
navedenim brojem puta koliko LED osvetljenje
trepti crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Isključite mrežni vod i obavestite svog dilera ili
servisni centar kompanije Sony.
Okolina TV-a postaje topla.
Kada LED osvetljenje ne trepti, proverite
stavke u nastavku.
Možete takođe da pogledate [Dijagnostička
provera] u i-Manual ili da izvršite
samodijagnostiku izborom [Pomoć] 
[Korisnička podrška]  [Samodijagnostika].
Ako problem ne bude rešen, odnesite televizor
na servis ovlašćenom osoblju servisa.
prihvata.)
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran ili TV
ne odgovara na tastere TV-a ili daljinskog
upravljača.
EE
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
SR
isključenjem mrežnog voda na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
Tasteri /, CH +/–,  +/–, ///,
HOME ne mogu da se lociraju na TV-u.
,
i
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera na
TV-u.
Zadnja strana TV-a
SR
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka.
napajanjem) i pritisnite / na TV-u ili daljinskom
upravljaču.
Neki programi ne mogu da se podese.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu ili
tanjir.
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili možda
LED osvetljenje je uključeno.
 Ako ne želite da LED osvetljenje svetli, možete ga
isključiti.
Pritisnite HOME, onda izaberite
[Podešavanja] t
[Podešavanja sistema]
t [Opšta podešavanja] t [LED osvetljenje] t
[Isključeno]. Možete da pritisnete i OPTIONS,
onda izaberite [LED osvetljenje] t [Isključeno].
postoje problemi priključenja kabla. Proverite
kablovsku vezu i zatim isključite TV pomoću
strujnog prekidača uključeno/isključeno, pa ga
ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje primljenog
satelita.
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte [Auto. podešavanje digitalnih kanala]
biranjem [Antena] umesto [Kabl].
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
 Vaš TV je možda u režimu SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, izaberite [Upravljanje TVom] i zatim izaberite [Glavni meni] ili [Opcije] da
biste upravljali TV-om.
HR
SI
Problemi i rešenja
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa naizmeničnom strujom (mrežnim
LT
Ne može da se poveže na bežični ruter
pomoću WPS (Wi-Fi Protected Setup).
 Ako koristite WEP sigurnost, izaberite [Lako] t
[Wi-Fi] t [Poveži pomoću skenirane liste]. Zatim,
izaberite naziv mreže (SSID) koju želite da
povežete.
Ne može da se nađe potrebni naziv mreže u
mrežnom podešavanju.
 Izaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
za unos
naziva mreže.
11SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\040TRO.fm
masterpage: Left
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
Analogni: U zavisnosti od izvora vaše zemlje/
područja: B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelitski: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58 (samo video),
NTSC4.43 (samo video)
Digitalni: Pogledajte i-Manual
Pokrivenost kanala
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i, PC formati
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5.1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 2)
MHL (uobičajen sa HDMI IN 1)
Video: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5.1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (Dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
USB 1 (HDD REC),
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Zvučni izlaz
KDL-48W705C: 10 W + 10 W
KDL-40W705C: 5 W + 5 W
KDL-32W705C: 5 W + 5 W
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
Ulaz za adapter
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (u zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije se ne
garantuju za ovaj TV.)
Ostalo
Opcioni pribor
Satelitska antena
Ženski konektor F-tip IEC169-24, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, Razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
/
21-pinski scart konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i audio/
video izlaz TV-a.
COMPONENT IN
/
YPBPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
AV2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
USB 1), USB port
DC IN 19.5 V
Antena (vazdušna)/kabl
Spoljni terminal od 75 oma za VHF/UHF
USB 2
Port za USB HDD uređaj (samo
Priključci za ulaz/izlaz
AV1
/ (stereo mini priključak)
Slušalice, audio izlaz, sabvufer
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
Bežični sabvufer: SWF-BR100
MHL kabl: DLC-MC10/DLC-MC20
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Radna vlažnost
10 % – 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanje
19,5 V DC sa AC adapterom
Nazivna snaga: Ulaz 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++
KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+
KDL-32W705C: A
12SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\040TRO.fm
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 120,9 cm / 48 inča
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 101,6 cm / 40 inča
KDL-32W705C: 80,1 cm / 32 inča
Potrošnja struje
U režimu [Standardno]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 46 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 44 W
KDL-32W705C: 38 W
U režimu [Živopisna]
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 92 W
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 79 W
KDL-32W705C: 73 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*1
KDL-48W705C/FWL-48W705C: 64 kWh
KDL-40W705C/FWL-40W705C: 61 kWh
KDL-32W705C: 53 kWh
Potrošnja struje u režimu
pripravnosti*2
0,50 W
Rezolucija ekrana
1.920 tačaka (horizontalno) × 1.080 linija
(vertikalno)
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
KDL-48W705C: 108,9 × 67,1 × 19,5 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 57,9 × 17,9 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 46,9 × 16,2 cm
bez postolja za sto
KDL-48W705C: 108,9 × 63,2 × 5,7 cm
KDL-40W705C: 92,4 × 54,0 × 5,7 cm
KDL-32W705C: 73,8 × 43,5 × 5,9 cm
Težina (približ.)
sa postoljem za sto
KDL-48W705C: 11,7 kg
KDL-40W705C: 9,1 kg
KDL-32W705C: 6,8 kg
bez postolja za sto
KDL-48W705C: 11,3 kg
KDL-40W705C: 8,8 kg
KDL-32W705C: 6,5 kg
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako
se televizor koristi.
*2 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se
postiže kada TV završi neophodne unutrašnje
procese.
masterpage: Right
Napomena
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Ne vadite nefunkcionalnu karticu iz TV otvora za CAM
(Modul uslovnog pristupa) TV-a izuzev da biste ubacili
smart karticu koja se stavlja u CAM.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
• Ovaj TV prijemnik ima u svom sastavu MHL 2.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate pristup
kompatibilnoj kablovskoj usluzi DVB-C
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Molimo da
potvrdite kod svog lokalnog prodavca da li
možete da primate signal DVB-T/ DVB-T2
gde živite ili da pitate svog dobavljača
kablovske usluge da li je njihova kablovska
usluga DVB-C podobna za integrisani rad
sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama
DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost
sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/
DVB-T2 i digitalnim kablovskim
emitovanjima se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
Informacije o zaštitnim znacima
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su
zaštitni znaci, oznake usluga ili
sertifikacioni znaci kompanije Digital Living
Network Alliance.
13SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
EE
SR
LT
HR
SI
SR
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\06_SR\040TRO.fm
masterpage: Left
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
• „BRAVIA“ i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• TrackID je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote, i logo „Powered by Gracenote“
su bilo registrovani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast i Wi-Fi
Protected Setup su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije Wi-Fi
Alliance.
• MHL, Mobile High-Definition Link i MHL
Logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci kompanije MHL Licensing,
LLC.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci kompanije DTS, Inc.
DTS, simbol, i DTS i simbol zajedno su
registrovani zaštitni znaci, a DTS Digital
Surround je zaštitni znak kompanije DTS,
Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2014
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
14SR
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
Multimedia Interface HDMI, ‫•המונחים‬
‫ הם‬HDMI ‫ והסמל‬HDMI High-Definition
‫סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים‬
‫ בארצות הברית‬HDMI Licensing LLC ‫של‬
.‫ובמדינות אחרות‬
DLNA-‫ ו‬DLNA ‫ הסמל‬,DLNA®•
‫ סמלי‬,‫ הם סימנים מסחריים‬CERTIFIED®
Digital Living ‫שירות או סימנים מאושרים של‬
.Network Alliance
.Dolby ‫•מיוצר ברישיון של מצבדות‬
‫ הם סימני מסחר‬double-D -‫ וסמל ה‬Dolby
.Dolby ‫רשומים של מצבדות‬
‫הם סימנים מסחריים‬
-‫" ו‬BRAVIA"•
.Sony Corporation ‫של‬
‫ הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום‬TrackID•
.Sony Mobile Communications AB ‫של‬
Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote•
VideoID, Gracenote Video Explore,
‫ הסמל והטקסט‬,Gracenote MusicID
"Powered by Gracenote" ‫ והסמל‬,Gracenote
‫הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים‬
‫או במדינות‬/‫ בארה״ב ו‬Gracenote ‫מסחריים של‬
.‫אחרות‬
Opera® Devices SDK from Opera Software•
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
Wi-Fi-‫ ו‬Miracast ‫‏‬,Wi-Fi Direct ‫‏‬,Wi-Fi•
‫ הם סימנים מסחריים או‬Protected Setup
.Wi-Fi Alliance ‫סימנים מסחריים רשומים של‬
‫ וכן‬MHL, Mobile High-Definition Link ,•
‫ הנם סימנים מסחריים או סימנים‬MHL ‫הסמל‬
.MHL Licensing, LLC ‫מסחריים רשומים של‬
‫ ראה‬,DTS ‫•לפטנטים של‬
‫ מיוצר ברישיון של‬.http://patents.dts.com
.DTS, Inc.
‫ והסמל יחד הם סימנים‬DTS-‫ ו‬,‫ הסמל‬,DTS
DTS Digital Surround-‫ ו‬,‫מסחריים רשומים‬
‫ כל‬DTS, Inc. © DTS, Inc. ‫הוא סימן מסחרי של‬
.‫הזכויות שמורות‬
Designed with UEI Technology™ Under•
License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2014
‫ הוא סמל מסחרי רשום של‬DiSEqC™‎•
.EUTELSAT
‫ טלוויזיה זו‬.DiSEqC 1.0-‫טלוויזיה זו תומכת ב‬
.‫אינה מיועדת לשלוט על אנטנה מתכווננת‬
14HE
‫גודל מסך (אלכסון) (משוערות)‬
‫הערה‬
‫‪:KDL-48W705C/FWL-48W705C‬‬
‫‪ 120.9‬ס"מ ‪ 48 /‬סנטימטרים‬
‫‪:KDL-40W705C/FWL-40W705C‬‬
‫‪ 101.6‬ס"מ ‪ 40 /‬סנטימטרים‬
‫‪ 80.1 :KDL-32W705C‬ס"מ ‪ 32 /‬סנטימטרים‬
‫תצרוכת מתח‬
‫במצב ]ליגר[‬
‫•אביזרים אופציונליים זמינים בהתאם למדינות‪/‬לאזור‪/‬לדגם‬
‫הטלוויזיה‪/‬למלאי‪.‬‬
‫•אל תסיר את כרטיס הדמה מחריץ ‪( TV CAM‬מודול גישה‬
‫מותנית) אלא רק כדי להכניס כרטיס חכם אל ‪.CAM‬‬
‫•המבנה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫•טלוויזיה זו כוללת ‪.MHL 2‬‬
‫הערות לגבי פעולת טלוויזיה דיגיטלית‬
‫‪ 46 :KDL-48W705C/FWL-48W705C‬ואט‬
‫‪ 44 :KDL-40W705C/FWL-40W705C‬ואט‬
‫‪ 38 :KDL-32W705C‬ואט‬
‫במצב ]הרישע הנומת[‬
‫‪ 92 :KDL-48W705C/FWL-48W705C‬ואט‬
‫‪ 79 :KDL-40W705C/FWL-40W705C‬ואט‬
‫‪ 73 :KDL-32W705C‬ואט‬
‫‪1‬‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית ממוצעת*‬
‫‪ 64 :KDL-48W705C/FWL-48W705C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 61 :KDL-40W705C/FWL-40W705C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 53 :KDL-32W705C‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪2‬‬
‫תצרוכת מתח במצב המתנה*‬
‫‪ 0.50‬ואט‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 1,920‬נקודות (אופקי) × ‪ 1,080‬קווים (אנכי)‬
‫מידות (משוערות) (ר' × ג' × ע')‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 19.5 × 67.1 × 108.9 :KDL-48W705C‬ס"מ‬
‫‪ 17.9 × 57.9 × 92.4 :KDL-40W705C‬ס"מ‬
‫‪ 16.2 × 46.9 × 73.8 :KDL-32W705C‬ס"מ‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 5.7 × 63.2 × 108.9 :KDL-48W705C‬ס"מ‬
‫‪ 5.7 × 54.0 × 92.4 :KDL-40W705C‬ס"מ‬
‫‪ 5.9 × 43.5 × 73.8 :KDL-32W705C‬ס"מ‬
‫•פעולות כלשהן הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית‬
‫) יפעלו רק במדינות או באזורים שבהם‬
‫(‬
‫אותות ארציים דיגיטליים מסוג‬
‫‪ MPEG-2( DVB-T2/DVB-T‬ו‪/H.264 -‬‬
‫‪ )MPEG-4 AVC‬משודרים או במקומות שבהם‬
‫יש לך גישה לשירות כבלים תואם ‪DVB-C‬‬
‫(‪ MPEG-2‬ו‪ .)MPEG-4 AVC/H.264 -‬נא ודא‬
‫עם הסוכן המקומי שלך שאתה יכול לקלוט אות‬
‫‪ DVB-T2/DVB-T‬במקום שבו אתה גר או שאל‬
‫את ספק שירותי הכבלים שלך אם שירות הכבלים‬
‫‪ DVB-C‬מתאים להפעלה עם טלוויזיה זו‪.‬‬
‫•ספק שירותי הכבלים שלך עשוי לגבות תשלום‬
‫עבור השירותים או לדרוש ממך להסכים לתנאיו‬
‫העסקיים‪.‬‬
‫•טלוויזיה זו עומדת במפרטים ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫ו‪ ,DVB-C-‬אולם תאימות לשידורים דיגיטליים‬
‫מסוג ‪ DVB-T2/DVB-T‬ושידורי כבלים‬
‫דיגיטליים מסוג ‪ ,DVB-C‬אינה מובטחת‪.‬‬
‫•ייתכן שפעולות מסוימות של הטלוויזיה‬
‫הדיגיטלית לא יהיו זמינות במדינות‪/‬באזורים‬
‫מסוימים; ייתכן שכבל ה‪ DVB-C-‬לא יפעל‬
‫כהלכה עם ספקים מסוימים‪.‬‬
‫משקל (משוער)‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 11.7 :KDL-48W705C‬ק"ג‬
‫‪ 9.1 :KDL-40W705C‬ק"ג‬
‫‪ 6.8 :KDL-32W705C‬ק"ג‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 11.3 :KDL-48W705C‬ק"ג‬
‫‪ 8.8 :KDL-40W705C‬ק"ג‬
‫‪ 6.5 :KDL-32W705C‬ק"ג‬
‫*‪ 1‬תצרוכת אנרגיה לשנה‪ ,‬על בסיס תצרוכת מתח של טלוויזיה‬
‫הפועלת במשך ‪ 4‬שעות ביום ל‪ 365-‬ימים‪ .‬תצרוכת האנרגיה‬
‫הממשית תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 2‬ההספק המפורט במצב המתנה לאחר שהטלוויזיה סיימה‬
‫את הפעולות הפנימיות הדרושות‪.‬‬
‫‪13HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪HDMI IN 1, 2, 3, 4‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪( LCD‬צג נוזלי גבישי)‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫אנלוגית‪ :‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪M ,L ,I ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלית‪DVB-T/DVB-C:‬‬
‫‪DVB-T2‬‬
‫‬
‫לוויין‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫מערכת צבע‪/‬וידאו‬
‫אנלוגית‪,PAL :‬‏ ‪,SECAM‬‏ ‪( NTSC3.58‬וידאו בלבד)‪,‬‬
‫‪( NTSC4.43‬וידאו בלבד)‬
‫דיגיטלית‪ :‬עיין במדריך ‪i-Manual‬‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫אנלוגית‪/UHF/VHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫דיגיטלית‪/UHF/VHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור‬
‫שלך‪.‬‬
‫לוויין‪ :‬תדר ‪IF‬‏ ‪ 2150-950‬מגה הרץ‬
‫וידאו‪ 60 ,50 ,30( 1080p :‬הרץ)‪,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60 ,50( 1080i‬הרץ)‪ 60 ,50 ,30( 720p ,‬הרץ)‪,720/24p ,‬‬
‫‪ ,480i ,480p ,576i ,576p‬פורמטים של מחשב‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,‎48 kHz-‬‏ ‪,16‬‏‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫‪ HDMI IN 2) )Audio Return Channel( ARC‬בלבד)‬
‫‪( MHL‬משותף עם ‪)HDMI IN 1‬‬
‫וידאו‪ 30( 1080p :‬הרץ)‪,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60 ,50( 1080i‬הרץ)‪ 60 ,50 ,30( 720p ,‬הרץ)‪,720/24p ,‬‬
‫‪480i ,480p ,576i ,576p‬‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,‎48 kHz-‬‏ ‪,16‬‏‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי (‪ PCM‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪,‬‬
‫‪)Dolby Digital‬‬
‫‪( AUDIO OUT‬שקע מיני סטריאו)‬
‫‪/‬‬
‫אוזניות‪ ,‬יציאת שמע‪ ,‬סב וופר‬
‫‪ USB 1 (HDD REC), USB 2‬‬
‫יציאת התקן דיסק קשיח של ‪ USB 1( USB‬בלבד)‪,‬‬
‫כניסת ‪USB‬‬
‫יציאת שמע‬
‫‪ 10 :KDL-48W705C‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫‪ 5 :KDL-40W705C‬ואט ‪ 5 +‬ואט‬
‫‪ 5 :KDL-32W705C‬ואט ‪ 5 +‬ואט‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫‪ IEEE802.11a/b/g/n‬לוקוטורפ‬
‫שקעי כניסה‪/‬יציאה‬
‫אנטנה‪/‬כבלים‬
‫חיבור חיצוני‪ 75 ,‬אוהם ל‪UHF/VHF-‬‬
‫אנטנת לוויין‬
‫מחבר נקבי מסוג ‪F‬‏ ‪,IEC169-24‬‏ ‪ 75‬אוהם‪.‬‬
‫‪,DiSEqC 1.0‬‏ ‪,LNB 13 V/18 V & 22 KHz tone‬‬
‫‪ EN50494‬תפוצת כבלים יחידה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART 21‬פינים (תקן ‪ )CENELEC‬כולל‬
‫כניסת שמע‪/‬וידאו‪ ,‬כניסת ‪ RGB‬ויציאת שמע‪/‬וידאו של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪/‬‬
‫‪( YPBPR‬וידאו קומפוננט)‪ 60 ,50( 1080p :‬הרץ)‪,‬‬
‫‪ 60 ,50( 1080i‬הרץ)‪ 60 ,50( 720p ,‬הרץ)‪,576i ,576p ,‬‬
‫‪480i ,480p‬‬
‫כניסת שמע (שקע ‪)RCA‬‬
‫‪AV2‬‬
‫כניסת וידאו (שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪)Y‬‬
‫חריץ ‪( CAM‬מודול גישה מותנית)‬
‫‪DC IN 19.5 V‬‬
‫כניסת מתאם‬
‫‪LAN‬‬
‫מחבר ‪( 10BASE-T/100BASE-TX‬תלוי בסביבת‬
‫העבודה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫‪ 100BASE-TX/10BASE-T‬קצב התקשורת ואיכות‬
‫התקשורת אינם מובטחים לטלוויזיה זו‪).‬‬
‫אחרים‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪SU-WL450 :‬‬
‫סאב וופר אלחוטי‪SWF-BR100 :‬‬
‫כבל ‪DLC-MC10/DLC-MC20 :MHL‬‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫‪40 ºC - 0 ºC‬‬
‫לחות‬
‫‪( RH 80% - 10%‬ללא עיבוי)‬
‫מתח ושונות‬
‫דרישות מתח‬
‫זרם ישר ‪ 19.5‬וולט עם מתאם מתח זרם חילופין‬
‫מפרט‪ :‬כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‪ 50 ,‬הרץ‬
‫סיווג יעילות אנרגטית‬
‫‪KDL-48W705C/FWL-48W705C: A++‬‬
‫‪KDL-40W705C/FWL-40W705C: A+‬‬
‫‪KDL-32W705C: A‬‬
‫‪12HE‬‬
‫סביבת הטלוויזיה מתחממת‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור כמה‬
‫פעמים היא מהבהבת (מרווח הזמן הוא שלוש שניות)‪.‬‬
‫אם תאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום‪ ,‬אפס את‬
‫הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל מתח החילופין (חיבור‬
‫ראשי) מהטלוויזיה למשך שתי דקות‪ ,‬ולאחר מכן הפעל‬
‫את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬צור קשר עם הסוכן שלך או עם‬
‫מרכז שירות של ‪ Sony‬ואמור להם את מספר הפעמים‬
‫שתאורת ה‪ LED-‬מהבהבת באדום (מרווח הזמן הוא‬
‫שלוש שניות)‪ .‬נתק את כבל החשמל והודע לסוכן או‬
‫למרכז השירות של ‪.Sony‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED-‬לא מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הפריטים הבאים‪.‬‬
‫תוכל לעיין גם ב‪]-‬תולקת רותיא[ ב‪ i-Manual-‬או לבצע‬
‫אבחון עצמי על‪-‬ידי בחירת ]הרזע[ ‪‬‬
‫]תוחוקלל הכימת[ ‪] ‬ימצע ןוחבא[‪ .‬אם הבעיה לא‬
‫נעלמת‪ ,‬דאג לתיקון הטלוויזיה אצל טכנאי שירות‬
‫מורשה‪.‬‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫אין תמונה (מסך חשוך) ואין צליל‪.‬‬
‫‪‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪‬חבר את הטלוויזיה לשקע מתח חילופין ולחץ על ‪/‬‬
‫בטלוויזיה או בשלט‪-‬רחוק‪.‬‬
‫‪‬כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבתה‬
‫מתחממת‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫שמע או תמונה קפואים‪ ,‬מסך ריק‪ ,‬או אם הטלוויזיה‬
‫אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד הכפתורים במכשיר‬
‫או בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח‬
‫למשך שתי דקות וחיבורו שוב‪.‬‬
‫אינני מוצא את הלחצנים ‪, +/– ,CH +/– ,/‬‬
‫‪ ,‬ו‪ HOME-‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪,///‬‬
‫‪‬עיין באיור להלן כדי לאתר את הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫תאורת ה‪ LED-‬תידלק‪.‬‬
‫‪‬אם אינך מעוניים להדליק את תאורת ה‪ ,LED-‬תוכל‬
‫לכבות אותה‪.‬‬
‫]תורדגה[ ‪‬‬
‫לחץ על ‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחר‬
‫]תכרעמ תורדגה[ ‪] ‬תיללכ הרדגה[ ‪‬‬
‫תרואת[את[[ ‪] ‬יובכ[‪ .‬תוכל גם ללחוץ על‬
‫‪ OPTIONS‬ולאחר מכן לבחור ב‪ -‬תרואת[את[[ ‪‬‬
‫]יובכ[‪.‬‬
‫לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות‪.‬‬
‫‪‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל או צלחת הלוויין‪.‬‬
‫‪‬ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על‬
‫ידי סגירת מתג ההפעלה‪/‬הכיבוי הראשי והדלק אותה‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪‬התדר שהזנת מחוץ לתחום‪ .‬פנה לחברת הלוויין‪.‬‬
‫לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים (תוכניות)‪.‬‬
‫‪‬בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫‪‬נסה לבצע ]ילטיגיד יטמוטוא ןונווכ[ על ידי בחירה‬
‫ב‪]-‬הנטנא[ במקום ב‪]-‬םילבכ[‪.‬‬
‫השלט רחוק לא מתפקד‪.‬‬
‫‪‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫ייתכן שהטלוויזיה במצב ‪.SYNC‬‬
‫לחץ על ‪ ,SYNC MENU‬בחר ב‪]-‬היזיוולט תרקב[ ולאחר‬
‫מכן בחר ב‪)]-‬טירפת( תיב[ או ב‪]-‬תויורשפא[ כדי לשלוט‬
‫על הטלוויזיה‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות‬
‫)‪.WPS (Wi-Fi Protected Setup‬‬
‫‪‬אם אתה משתמש באבטחת ‪ ,WEP‬בחר את ]טושפ[ ‪‬‬
‫[‪]  [[Wi-F‬הקירס תמישר םע רבחתה[‪ .‬אחרי כן‪ ,‬בחר‬
‫את שם הרשת (‪ )SSID‬אליה ברצונך להתחבר‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר את שם הרשת הרצויה בהגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪‬בחר את ]]תינדי הנזה[[ והקש על‬
‫הרשת‪.‬‬
‫כדי להזין את שם‬
‫סיסמת ]םירוה תליענ[ לא ידועה‪.‬‬
‫‪‬הזן את המספר ‪ 9999‬בתור קוד ה‪( .PIN-‬קוד ה‪PIN-‬‬
‫‪ 9999‬תמיד מתקבל)‪.‬‬
‫‪11HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מתאר רק את שלבי ההכנה לקראת התקנת הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומשיקולי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה ומבקשת שהתקנת הטלוויזיה תבוצע בידי סוכני ‪ Sony‬או בידי‬
‫קבלנים מורשים‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלנים‪:‬‬
‫הקדישו את מלוא תשומת הלב לבטיחות בעת ההתקנה‪ ,‬התחזוקה התקופתית והבדיקה של מוצר זה‪.‬‬
‫התקנת המוצר דורשת מיומנות מתאימה‪ ,‬במיוחד לקביעת חוזק הקיר ויכולתו לשאת את משקל הטלוויזיה‪ .‬הקפד להפקיד‬
‫את חיבור המוצר לקיר בידי סוכני ‪ Sony‬או בידי קבלנים מורשים והקדש תשומת לב הולמת לבטיחות בזמן ההתקנה‪.‬‬
‫‪ Sony‬אינה אחראית לכל נזק או פגיעה בעקבות טיפול שגוי או התקנה לא הולמת‪.‬‬
‫השתמש במתלה הקיר ‪( SU-WL450‬לא סופק) להתקנת הטלוויזיה על הקיר‪ .‬בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬קרא גם את‬
‫הוראות ההפעלה ואת מדריך ההתקנה המצורפים למתלה הקיר‪.‬‬
‫לקבלת הוראות לגבי התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר‪ ,‬עיין באתר האינטרנט הבא‪:‬‬
‫‪www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual‬‬
‫‪10HE‬‬
‫‪( ‬השתקה)‬
‫השתק את הקול‪ .‬לחץ שוב כדי לשחזר את הקול‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪PROG +/–/‬‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬בחר את הערוץ‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬בחר בדף הבא ( ) או הקודם (‬
‫)‪.‬‬
‫‪AUDIO ‬‬
‫שנה שפה עבור התכנית הנצפית כעת‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫(הגדרת כתוביות)‬
‫הפעל או בטל כתוביות (כאשר התכונה זמינה)‪.‬‬
‫‪SOCIAL VIEW‬‬
‫תוכל ליהנות מצפייה בטלוויזיה עם חברים‬
‫שנמצאים קרוב אליך או רחוק ממך‪ ,‬באמצעות‬
‫שירותי הרשת החברתית‪.‬‬
‫‪//// ‬‬
‫הפעל תוכן מדיה בטלוויזיה ובהתקן מחובר תואם‬
‫‪.BRAVIA Sync‬‬
‫‪/REC‬‬
‫הקלט את התכנית הנוכחית באמצעות פונקציית‬
‫ההקלדה של ‪.USB HDD‬‬
‫‪SYNC MENU‬‬
‫הצג את תפריט ‪.BRAVIA Sync‬‬
‫‪TV PAUSE‬‬
‫השהה את התכנית הנצפית הנוכחית‪.‬‬
‫‪FOOTBALL‬‬
‫הפעל או בטל את מצב 'כדורגל חי' (כאשר התכונה‬
‫זמינה)‪.‬‬
‫*‪ 1‬הפריטים שתוכל לחפש תלויים באזור‪/‬ארץ שלך או‬
‫בנסיבות אחרות‪.‬‬
‫*‪ 2‬המיקום‪ ,‬הזמינות והתפקוד של כפתורי השלט הרחוק‬
‫עשויים להשתנות בהתאם לארץ‪/‬אזור‪/‬דגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪9HE‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק‬
‫‪ ‬לחצני ספרות‪/‬אותיות‬
‫‪EXIT‬‬
‫חזרה למסך הקודם או יציאה מהתפריט‪ .‬כאשר‬
‫שירות יישום אינטראקטיבי זמין‪ ,‬לחץ על כפתור‬
‫זה כדי לצאת מהשירות‪.‬‬
‫(טקסט)‬
‫הצג מידע טקסט‪.‬‬
‫‪ ‬לחצנים צבעוניים‬
‫בצע פונקציה תואמת בזמן מסוים‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫(מידע‪/‬גילוי טקסט)‬
‫הצג מידע‪.‬‬
‫‪NETFLIX*2‬‬
‫קבל גישה לשירות המקוון ״‪NETFLIX‬״‪.‬‬
‫‪/i-MANUAL‬‬
‫הצג את מדריך ההוראות על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫‪SEN/APPS ‬‬
‫פתח את קטגוריית היישומים במסך הבית‪.‬‬
‫‪DISCOVER‬‬
‫הצג את ‪ Discover‬כדי לחפש תוכן‪.‬‬
‫‪GUIDE*2‬‬
‫הצג את מדריך התכניות הדיגיטלי‪.‬‬
‫‪BACK‬‬
‫‪‬‬
‫‪/‬‬
‫(בחירת קלט‪/‬החזקת טקסט)‬
‫במצב טלוויזיה‪ :‬הצג ובחר את מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב טקסט‪ :‬החזק את הדף הנוכחי‪.‬‬
‫חזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪OPTIONS‬‬
‫הצג רשימה של פונקציות הקשריות‪.‬‬
‫‪RELATED SEARCH‬‬
‫‪HOME‬‬
‫כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ .‬חפש תוכן‬
‫קשור תוך צפייה בתוכן מגוון בטלוויזיה*‪.1‬‬
‫הצג את תפריט הבית של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪( /‬המתנת טלוויזיה)‬
‫הפעל או כבה את הטלוויזיה (מצב המתנה)‪.‬‬
‫‪DIGITAL/ANALOG‬‬
‫עבור בין מצב דיגיטלי לאנלוגי‪.‬‬
‫‪TV/RADIO‬‬
‫עבור בין שידורי רדיו או טלוויזיה‪.‬‬
‫‪8HE‬‬
‫‪RETURN/‬‬
‫‪( ////‬בחירת פריט‪)Enter/‬‬
‫‪(  +/– ‬עוצמת קול)‬
‫כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫(קפוץ)‬
‫עבור הלוך ושוב בין שני ערוצים או מקורות קלט‪.‬‬
‫הטלוויזיה עוברת בין הערוץ או הקלט הנוכחי‬
‫לערוץ או הקלט האחרון שנבחר‪.‬‬
‫כניסות ויציאות‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪‬‬
‫‪/ ‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫‪‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV 1‬‬
‫חבר באמצעות כבל ‪.SCART‬‬
‫‪‬‬
‫‪,AV 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪,AV 2‬‬
‫ •לחיבור מורכב‪ :‬השתמש ב‪-‬‬
‫‪/‬‬
‫או‬
‫ו‪(L/R)-‬‬
‫‪.*COMPONENT IN‬‬
‫ •לחיבור רכיבים‪ :‬השתמש ב‪,PR ,PB ,Y -‬‬
‫ו‪. (L/R)-‬‬
‫‪)CAM( ‬‬
‫מספק גישה לשירותי טלוויזיה בתשלום‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1/MHL ‬‬
‫באפשרותך לחבר את התקן ה‪ HL-‬‏‬
‫‪M‬‬
‫(‪ )Mobile High-definition Link‬באמצעות כבל‬
‫‪ MHL‬באיכות ‪.HD‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫כדי להאזין לשמע מהטלוויזיה דרך הציוד המחובר‪,‬‬
‫לחץ על ‪ .HOME‬בחר ]תורדגה[ ‪] ‬לוק[ ‪‬‬
‫]עמש תאיצי‪/‬תוינזוא[‪ ,‬ולאחר מכן בחר בפריט‬
‫הרצוי‪.‬‬
‫‪USB 1 (HDD REC)/2 ‬‬
‫חיבור התקן ‪ USB‬גדול עשוי להפריע לפעולתם של‬
‫התקני ‪ USB‬המחוברים לצידו‪.‬‬
‫‪HDMI IN 2/3/4 ‬‬
‫במקרה של חיבור מערכת שמע דיגיטלית התואמת‬
‫לטכנולוגיית ‪Audio Return Channel‬‏ (‪,)ARC‬‬
‫השתמש ב‪ .HDMI IN 2-‬אם לא‪ ,‬יש צורך בחיבור‬
‫נוסף באמצעות ‪DIGITAL AUDIO OUT‬‏‬
‫)‪.(OPTICAL‬‬
‫‪(  ‬כניסת ‪)RF‬‬
‫חבר לכבל או לאנטנה‪.‬‬
‫* בעת חיבור ציוד מונו‪ ,‬התחבר לשקע השמע )‪.L (MONO‬‬
‫‪7HE‬‬
‫ובקרות חלקים‬
‫בקרות ומחוונים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪( / ‬הפעלה)‬
‫‪( CH +/– ‬ערוץ)‬
‫‪‬‬
‫–‪(  +/‬עוצמת קול)‬
‫‪‬‬
‫(בחירת קלט)‪/‬‬
‫(בחר‪/‬אשר)‬
‫הצג ובחר את מקור הקלט‪( .‬בתפריט הבית‪ ,‬לחצן‬
‫זה פועל בתור (בחר‪/‬אשר)‪).‬‬
‫‪HOME ‬‬
‫הצג תפריט בית של הטלוויזיה (בתפריט הבית‪,‬‬
‫הלחצן ‪ ‬פועל בתור ‪).///‬‬
‫‪ ‬חיישן שלט רחוק*‪/1‬חיישן תאורה*‪/1‬‬
‫‪‬‬
‫תאורת ‪LED‬‬
‫תאורת ה‪ LED-‬דולקת או מהבהבת בהתאם למצב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫ •לבן‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪/‬מצב כיבוי תמונה‪/‬עדכון‬
‫תוכנה וכדומה‪.‬‬
‫ •תכלת‬
‫בעת התחברות אלחוטית להתקן נייד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ •ורוד*‬
‫מקליט‪/‬מצב השהיה‪.‬‬
‫ •צהוב‬
‫מוגדר טיימר‪.‬‬
‫*‪ 1‬אין להציב עצמים בסמוך לחיישן‪.‬‬
‫*‪ 2‬באזורים ‪ /‬במדינות ‪ /‬בדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד‪.‬‬
‫‪6HE‬‬
‫•צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫•המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫•מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוק‬
‫ולתקנות במדינתך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר אל הטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫•כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫•לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולהיכנס אל‬
‫תוך הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫•לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת‬
‫ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל או חומר מדביר‪.‬‬
‫השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם חומרי גומי או‬
‫ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫•מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫•בעת כוונון זווית הטלוויזיה‪ ,‬הזז אותה לאט כדי לא להזיז או להפיל‬
‫את הטלוויזיה מהמעמד השולחני שלה‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫•הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫•ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫‪ 7‬מ"מ לכל היותר‬
‫‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‬
‫(איור המתייחס לתקע מסוג ‪)F‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫•אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי (קוצב לב וכו’) כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫•למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫•שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫•אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫•השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬נא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫•שמור על השלט רחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫•אל תניח את השלט רחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫‪5HE‬‬
‫הערה בנושא מתאם המתח‬
‫אזהרה‬
‫כדי להקטין את הסכנה לשריפה או להתחשמלות‪ ,‬אל תחשוף את ההתקן‬
‫לגשם או ללחות‪.‬‬
‫כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות‪ ,‬אל תניח על ההתקן עצמים‬
‫מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪ .‬אל תתקין את הציוד בחלל סגור כגון‬
‫ארונית ספרים או יחידה סגורה דומה‪.‬‬
‫•ודא ששקע החשמל מותקן בסמוך לציוד ושהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•השתמש רק במתאם המתח וכבל החשמל שסופקו‪.‬‬
‫•אל תשתמש במתאם מתח אחר‪ .‬שימוש במתאם מתח אחר עלול לגרום‬
‫לתקלה‪.‬‬
‫•חבר את מתאם המתח לשקע חשמל שהגישה אליו קלה‪.‬‬
‫•אל תלפף את כבל החשמל מסביב למתאם המתח‪.‬‬
‫כבל החשמל עלול להיחתך ו‪/‬או לגרום לתקלה‬
‫במקלט הטלוויזיה‪.‬‬
‫•אל תיגע במתאם המתח עם ידיים רטובות‪.‬‬
‫•אם אתה מבחין שמתאם המתח אינו תקין‪ ,‬נתק אותו מיד משקע‬
‫החשמל‪.‬‬
‫•מכשיר הטלוויזיה מחובר אל רשת החשמל כל זמן שהוא מחובר לשקע‬
‫החשמל‪ ,‬אפילו כאשר מכשיר הטלוויזיה עצמו כבוי‪.‬‬
‫•מתאם המתח מתחמם לאחר שימוש ממושך וייתכן שהוא יהיה חם‬
‫למגע יד‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המופורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מקום‪:‬‬
‫•בחוץ (תחת קרני שמש ישירות)‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות או‬
‫עשן‪.‬‬
‫•אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו’ עלולה לגרום לה נזק‪.‬‬
‫•לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫•הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫מצב‪:‬‬
‫•אין להשתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת‬
‫אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע‬
‫החשמל ואת האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫•אין להתקין את הטלוויזיה כאשר היא בולטת‬
‫במקום פתוח‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה או‬
‫לנזק מאדם או מחפץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫•אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫•אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪.‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫•מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫•כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫למשוך את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫•אולם ייתכן שטלוויזיות מסוימות יכללו מאפיינים הדורשים‬
‫מהטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שהן יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫•אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫•הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪‬כבל המתח ניזוק‪.‬‬
‫‪‬שקע המתח אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫‪‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של צג ה‪LCD-‬‬
‫כאשר משתמשים בצג ה‪ LCD-‬לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבת הפנל‬
‫מתחממת‪ .‬ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫סביבה‪:‬‬
‫•מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים (נרות וכו’)‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫•אין להניח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק‬
‫או בחדר עם עשן שומני או אדים (ליד שולחנות‬
‫בישול או מכשירי אדים)‪ .‬הדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫•אין להתקין את הטלוויזיה במקומות החשופים לטמפרטורה קיצונית‪,‬‬
‫כגון קרני שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה‬
‫עלולה להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום‬
‫נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫‪4HE‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫•צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫•בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫•למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99%-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור (אדום‪ ,‬כחול או ירוק) עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ ,LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫•אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על חלקו‬
‫העליון של טלוויזיה זו‪ .‬התמונה עשויה להיות מעוותת‪ ,‬והדבר עלול‬
‫לגרום נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫•אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצבע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫מידע בטיחות‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫אזהרה‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫התקנה‬
‫•יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫•הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע פגיעה גופנית או‬
‫נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫•התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫•מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫מתלה קיר‬
‫‪SU-WL450‬‬
‫•הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם תושבת ההרכבה על קיר בעת‬
‫חיבור ווי ההרכבה אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים מתוכננים כמוצג‬
‫באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של וו ההתקנה‪.‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם תושבת ההתקנה על‬
‫הקיר‪.‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו’‪.‬‬
‫‪ 8‬מ»מ ‪ 12 -‬מ»מ‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫‪ 30‬ס"מ‬
‫‪ 6‬ס"מ‬
‫‪HE‬‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫‪ 10‬ס"מ‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫•כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או באלכסון‪.‬‬
‫‪‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים אחרים‬
‫כגון עיתונים וכו‪.‬‬
‫‪‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫סחרור האוויר חסום‪.‬‬
‫בורג (סופק עם התושבת‬
‫המותקנת על הקיר)‬
‫וו קיבוע‬
‫וו חיבור בחלקה האחורי של‬
‫הטלוויזיה‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫הובלה‬
‫•לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫•יש צורך בשניים או שלושה אנשים כדי להוביל טלוויזיה גדולה‪.‬‬
‫•בהעברה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫מתח ראשי‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫•בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫אוורור‬
‫•לעולם אל תכסה את פתחי האוורר ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫•השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫•מומלץ מאוד להשתמש בתושבת להתקנה על קיר של ‪ Sony‬כדי‬
‫שסחרור האוויר יהיה מתאים‪.‬‬
‫הטיפול במתח הראשי ובשקע המתח יתבצע כמפורט להלן כדי למנוע‬
‫סכנת שרפה‪ ,‬התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪‬השתמש רק בכבל המתח שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 240-220‬וולט זרם חילופין בלבד‪.‬‬
‫‪‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל המתח כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל המתח משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או‬
‫לפני הזזתה‪.‬‬
‫‪‬הרחק את כבל המתח ממקורות חום‪.‬‬
‫‪‬נתק את כבל המתח ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ולחות‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪ ,‬והדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪.‬‬
‫הערות‬
‫•אין להשתמש בכבל מתח שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫•אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫•אין לשנות את כבל המתח‪.‬‬
‫•אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל המתח‪.‬‬
‫•אין למשוך את כבל המתח בעת ניתוקו‪.‬‬
‫•אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫•אין להשתמש בשקע מתח שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪3HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬נא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי שתוכל‬
‫לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערה‬
‫הערה חשובה ‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות ‪3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות ‪4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ובקרות חלקים ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בקרות ומחוונים ‪6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כניסות ויציאות ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫•לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הנושא "מידע בטיחות" (עמוד ‪.)3‬‬
‫•התמונות והאיורים המופיעים במדריך ההפעלה ובמדריך זה הם‬
‫לצורכי עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר בפועל‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫מדבקות הנושאות את מספר הדגם של הטלוויזיה‪ ,‬תאריך הייצור (שנה‪/‬‬
‫חודש) ונתוני אספקת המתח ממוקמות בחלקם האחורי של הטלוויזיה‬
‫או המארז‪.‬‬
‫התוויות של מספר הדגם והמספר הסידורי של מתאם המתח נמצאות‬
‫בתחתית המתאם‪.‬‬
‫שימוש בשלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אזהרה‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר ‪10. . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫איתור תקלות ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫כדי למנוע פריצת שריפה‪,‬‬
‫הרחק נרות או אש גלויה‬
‫ממוצר זה תמיד‪.‬‬
‫תיאור חלקי השלט הרחוק ‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הערה חשובה‬
‫הערות לאות אלחוטי‬
‫חברת ‪ Sony Corporation‬מצהירה בזאת‬
‫שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר‬
‫תנאים רלוונטיים אחרים של ההנחיה‬
‫‪.1999/5/EC‬‬
‫לקבלת פרטים‪ ,‬נא בקר בכתובת שלהלן‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫הערה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבהן‬
‫תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫המערכת האלחוטית של הטלוויזיה עשויה לפעול במדינות שלהלן‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫‪2HE‬‬
D:\_SONY TV\Final (not yet Bill)\SY150086_XML_EU_RG (REV2)\4562360321\01_EE\060BCO.fm
masterpage: BCO
HE
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Uporabne informacije o izdelkih Sony
©2015 Sony Corporation
4-562-360-32(1)
KDL-48W705C / 40W705C / 32W705C
4-562-360-32(1)
Download PDF

advertising