Sony | KDL-42W655A | Sony KDL-42W650A Flajer/dodatak

LCD TV
Ohutusteave
EE
Drošības informācija
Safety
Information
Saugos informacija
Uzstādīšana
Ieteikumi par F veida kontaktu
Apie LCD ekranon temperatūrą
Opombe
Lokacija identifikacijske naljepnice
 Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas padeves
rozetes.
 Novietojiet televizoru uz stabilas, līdzenas virsmas.
 Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa personālam.
 Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
 Kronšteins montāžai pie sienas
 “Montāžas āķu piestiprināšanai pietelevizora izmantojiet tikai
komplektāar kronšteinu montāžai pie sienasiekļautās skrūves.”
Komplektācijā iekļautās skrūves ir paredzētas lietošanai attēlā
norādītajā veidā, attālumu mērot no montāžas āķa piestiprināšanas
virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa montāžai
pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt 1,5
mm.
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę ranka
galite pajusti karštį.
 Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
 Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo ali
odkrijejo.
 Ne predelujte napajalnega kabla.
 Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
 Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
 Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
 Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (mjesec/godina) i
specifikacijom napajanja (u skladu s primjenjivim sigurnosnim
propisima) nalaze se sa stražnje strane televizora ili paketa.
7 mm
LV
Skrūve (komplektā ar Kronšteins montāžai pie
sienas)
Montāžas āķis
LT
Varnostne informacije
Apgāšanās novēršana
Sigurnosne informacije
HR
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер KZ
 Pirms skrūvēt metāla skrūves, novietojiet televizoru ar ekrānu uz leju
uz tādas virsmas, kuras laukums ir lielāks par televizoru.
 Lai novērstu LCD ekrāna virsmas bojājumus, pārliecinieties, ka uz
darba virsmas ir novietota mīksta drāna.
Transportēšana
Bezbednosne informacije
SR
HE
Toliau instrukcijoje parodyta, kaip tinkamai tvarkyti prie sienos
tvirtinamą laikiklį. Perskaitykite visą šia informaciją ir prie sienos
tvirtinamą laikiklį naudokite tinkamai.
Maks. 1,5 mm.
Klientams:
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
(Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu)
Piezīmes
 Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
 Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
 No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē atbrīvošanos
no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.
 Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās nokrišanu
vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda veida šķidruma
iedarbībai.
 Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā telpā, kā
arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Ierīces bezvadu funkcija
Āķa piestiprināšana televizora aizmugurē
SI
PRIE SIENOS TVIRTINAMAS LAIKIKLIS
Maks. 7 mm.
 Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
 Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai trīs cilvēki.
 Pārnesot televizoru ar rokām, turiet to tā, kā norādīts attēlā. Nedrīkst
saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
 Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties medicīniskā
aprīkojuma darbības traucējumi.
 Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties no to
nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību par
problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
KRONŠTEINS MONTĀŽAI PIE SIENAS
 Ilgu laiku lietojot televizoru, kas uzstādīts, izmantojot kronšteinu
montāžai pie sienas, siena aiz vai virs televizora, atkarībā no sienas
apdares materiāla, var izbalēt vai var atlīmēties tapetes.
 Ja kronšteins montāžai pie sienas pēc uzstādīšanas tiek noņemts,
sienā var palikt skrūvju caurumi.
 Neizmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas vietās, kur tas tiek
pakļauts mehāniskām vibrācijām.
Atbrīvošanās no televizora
 Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
 Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz citu
dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un iepakojuma
materiālus.
Ventilācija
 Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet korpusā.
 Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
 Pārliecinieties, vai televizoram tiek nodrošināta pietiekama ventilācija.
Ap televizoru jāatstāj pietiekami daudz brīvas vietas, kā norādīts
attēlā.
Uzstādīts pie sienas
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas
vietas ap televizoru.
4-469-017-32(1)
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas
vietas ap televizoru.
 Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai tādiem
priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
© 2013 Sony Corporation
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās
Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo
produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To
nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot
pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst
potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties
šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde
palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo
produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama
Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda,
ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis
simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa
simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā
elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk
nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu
atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības
vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls.
Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas
laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā
par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju
attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu
sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar
vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Siekdami išvengti sunkių sužeidimų ugnimi, elektros smūgio, gaminio
apsivertimo ar kritimo pavojaus, laikykitės toliau pateikiamų atsargumo
priemonių.
 Montavimo darbus patikėkite licencijuotiems rangovams, taip pat
pasirūpinkite, kad šalia nebūtų mažų vaikų.
 Televizoriaus perkėlimą arba išmontavimą patikėkite licencijuotiems
rangovams.
 Neišsukite sraigtų ar kitų tvirtinimo detalių, kai televizorius
pritvirtintas.
 Nekeiskite prie sienos tvirtinamo laikiklio detalių.
 Netvirtinkite jokios įrangos, jei nenurodyta.
 Be televizoriaus, ant prie sienos tvirtinamo laikiklio nedėkite kitų
daiktų.
 Nesiremkite prie televizoriaus ir neužkabinkite jo.
 Nespauskite televizoriaus per smarkiai valydami ar atlikdami
priežiūros darbus.
Informacija „Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
Toliau pateikiamos instrukcijos skirtos tik „Sony“ prekybos atstovams ir
tiekėjams. Perskaitykite toliau pateikiamas atsargumo priemones ir
ypač paisykite saugos reikalavimų gaminio montavimo, priežiūros ir
patikros metu.
 Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio ant sienos,
jei televizoriaus kampai ar kraštinės neatitinka sienos
formų.
 Netvirtinkite televizoriaus virš oro kondicionieriaus arba
po juo.
 Prie sienos tvirtinamą laikiklį montuokite
vadovaudamiesi „Prie sienos tvirtinamo laikiklio
montavimo vadovas” pateiktomis instrukcijomis.
 Tiekiamus sraigtus ir priedus naudokite tinkamai,
vadovaudamiesi „Prie sienos tvirtinamo laikiklio
montavimo vadovas” pateiktomis instrukcijomis.
 Laikiklius surinkite tinkamai, vadovaudamiesi „Prie
sienos tvirtinamo laikiklio montavimo vadovas”
pateiktomis instrukcijomis.
 Gerai nustatytose vietose priveržkite sraigtus.
 Būkite atsargūs, kad montuodami nesutrenktumėte televizoriaus.
 Televizorių montuokite ant stačios ir plokščios sienos.
 Tinkamai sumontavę televizorių gerai pritvirtinkite
kabelius.
 Nesuspauskite kintamosios srovės laido ar jungiamųjų
laidų, nes juose esantys laidininkai gali susiliesti ir
sukelti trumpąjį jungimą arba nutrūkti.
ATSARGUMO PRIEMONĖS
Televizoriaus žiūrėjimas
 Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių silpnoje
šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
 Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes gali
būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
 Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo technologiją
ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų, tačiau LCD ekrane
nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba ryškių šviesos taškelių
(raudonų, mėlynų arba žalių). Tai konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o
ne gedimas.
 Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba galite netgi
sugadinti LCD ekraną.
 Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta pakilus
temperatūrai.
 Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po kelių
akimirkų jie gali išnykti.
 Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra gedimas.
 LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
Lietuvių kalba
Eesti keel
HOIATUS
TULE LEVIKU VÄLTIMISEKS
HOIDKE KÜÜNLAD VÕI
MUUD LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
Siena
Kui:
Strāvas padeves vads




Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem,
bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220-240 V AC strāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves vadu no
kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas atvienojiet
strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet. Ja
kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt bojāta
kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt aizdegšanās.
elektrikaabel on kahjustatud;
seinakontakt ei sobi hästi;
teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-monitori temperatuurist
Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli ümbrus
soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
SEINALE PAIGALDAMISE KINNITUS
Alljärgnevalt on kirjeldatud seinale paigaldamise kinnituse õiget
kasutamist. Lugege see teave hoolikalt läbi ja kasutage seinale
paigaldamise kinnitust õigesti.
Klientidele:
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote
vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud
esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge
vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle seadme
vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Identifitseerimis kleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (kuu/aasta) ja toiteallika (vastavalt
rakendatava turvalisusmääranguga) sildid paiknevad teleri või pakendi
tagaküljel.
Toiteadapteri mudeli- ja seerianumbri sildid asuvad toiteadapteri
alumisel küljel.
OHUTUSTEAVE
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes, tule
lähedal vm.
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele, et
vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Paigaldamine
 Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
 Asetage teler stabiilsele ühtlasele pinnale.
 Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
 Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
 Seinale paigaldamise kinnitus
 Kui ühendate Seinale paigaldamise kinnitus teleri külge, kasutage
kindlasti komplektis olevaid kruvisid. Komplekti kuuluvad kruvid
näevad välja joonisel näidatud kujul mõõdetuna paigalduskonksu
kinnituspinnast.
Kruvide läbimõõt ja pikkus sõltub seinakinnituse mudelist.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua kaasa
teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
7 mm
Pidage kinni alljärgnevatest ettevaatusabinõudest, et vältida tulekahju,
elektrilöögi ja toote ümber- või mahakukkumise põhjustatud tõsiseid
vigastusi.
 Palgake paigaldamiseks volitatud asjatundja ja hoidke väiksed lapsed
paigaldamise ajal eemal.
 Palgake teleri teisaldamiseks või seinalt maha võtmiseks volitatud
asjatundja.
 Ärge eemaldage kruvisid jms pärast teleri paigaldamist.
 Ärge muutke seinale paigaldamise kinnituse osasid.
 Ärge paigaldage muid seadmeid peale ettenähtud toote.
 Ärge asetage seinale paigaldamise kinnitusele midagi peale teleri.
 Ärge toetuge telerile ega rippuge selle küljes.
 Ärge rakendage teleri suhtes puhastamise ja hooldamise käigus
liigset jõudu.
Sony edasimüüjatele ja lepingupartneritele:
Alljärgnevad suunised on mõeldud ainult Sonyedasimüüjatele ja
lepingupartneritele. Lugege alljärgnevad ettevaatusabinõud hoolikalt
läbi ja pöörake nii toote paigaldamisel, hooldamisel kui ka kontrollimisel
erilist tähelepanu ohutusele.
 Ärge paigaldage seinale paigaldamise kinnitust seinale,
kus teleri servad või nurgad jäävad seinapinnast eemale
hoidma.
 Ärge paigaldage telerit kliimaseadme kohale ega alla.
 Paigaldage seinale paigaldamise kinnitus kindlalt
seinale, järgides voldikus „Seinalepaigaldamise kinnituse
paigaldusjuhend” toodud suuniseid.
 Kasutage komplektis olevaid kruvisid ja kinnitusosasid
õigesti, järgides voldikus „Seinalepaigaldamise kinnituse
paigaldusjuhend” toodud suuniseid.
 Pange toed õigesti kokku, järgides voldikus
„Seinalepaigaldamise kinnituse paigaldusjuhend”
kirjeldatud toimingut.
 Keerake kruvid turvaliselt ettenähtud asendisse kinni.
 Olge ettevaatlik, et teler ei saaks paigaldamise käigus põrutada.
 Paigaldage teler seinale, mis on nii ristloodis kui tasane.
 Pärast teleri õigesti paigaldamist kinnitage korralikult
ka kaablid.
 Ärge jätke vahelduvvoolukaablit ega ühenduskaablit
kokkusurutud asendisse, kuna sisemised juhikud
võivad välja tungida ja põhjustada lühise või
elektrikatkestuse.
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
 Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine kehvas
valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
 Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida liigset
valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
Kruvi (komplektis seinale kinnitamise toega)
Kinnituskonks
Konksu ühenduskoht teleri tagaküljel
Ümberminemise vältimine
 Enne metallkruvi paigaldamist asetage teler, nii et ekraan jääb
allapoole, kindlale tööpinnale, mis on telerist suurem.
 LCD-ekraani pinna kahjustuste vältimiseks katke tööpind pehme
riidega.
Transportimine
 Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
 Suure teleri transportimiseks on vaja kahte või kolme inimest.
 Teleri transportimisel käsitsi hoidke seda nagu paremal näidatud. Ärge
avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale raamile.
 Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt vibreerida.
 Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see algset karpi
ja pakkematerjali kasutades.
Ventilatsioon
 Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
 Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
 Veenduge, et teie telerile on tagatud piisav ventilatsioon. Jätke teleri
ümber piisavalt vaba ruumi, nagu on joonisel näidatud.
Seinale paigaldatud
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii
Jätke teleri ümber vähemalt nii
palju ruumi.
palju ruumi.
 Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse kogumise
ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool all,
tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
 Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja kasutatakse
99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde mustad või
heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See on LCD-ekraani
materjali eripära ega ole väärtalitlus.
 Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid teleri
ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCD-ekraan võib
saada kahjustatud.
 Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
 Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid. Need
võivad mõne hetke pärast kaduda.
 Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
 LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel kindlasti
seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks järgige
alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
 Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda õrnalt
pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme riidetükiga,
mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
 Ärge kunagi pihustage vett või puhastusvedelikku
otse telerile. See võib nõriseda ekraani alla või
välisosadele ja sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
 Ärge kunagi kasutage mitte mingit lihvimisplaati, leeliselist/happelist
puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahustit, nagu
alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete kasutamine
või pikemalt kokkupuutumine kumm- või vinüülainetega võib tuua
kaasa ekraani pinna ja korpuse materjali kahjustusi.
 Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
 Teleri nurga reguleerimisel liigutage seda aeglaselt, et vältida teleri
liikumist või lauaaluselt maha libisemist.
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte teiste
tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220–240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse nimel
kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega kaablitesse kinni
jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt. Kui
pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku, võib
selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada tulekahju.
Märkused
 Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise seadmega.
 Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
 Ärge modifitseerige elektrikaablit.
 Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
 Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist endast.
 Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
 Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
MÄRKUS TOITEADAPTERI KOHTA
Ettevaatust!
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega niiskuse
kätte.
Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ärge asetage seadmele vedelikuga
täidetud esemeid, nt lillevaase. Ärge paigaldage seadet piiratud
kohtadesse, nt raamaturiiulile või muusse sarnasesse kohta.
 Veenduge, et seinakontakt asub seadme lähedal ja sellele on lihtne
juurde pääseda.
 Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteadapterit ja toitejuhet.
 Ärge kasutage muud toiteadapterit. See võib põhjustada rikke.
 Ühendage toiteadapter hõlpsasti juurdepääsetava seinakontaktiga.
 Ärge keerake toitejuhet toiteadapteri ümber.
Juhtme südamik võib katki minna ja/või
põhjustada seadme rikke.
 Ärge puudutage toiteadapterit märgade kätega.
 Kui märkate toiteadapteri juures midagi
ebatavalist, siis eemaldage see kohe seinakontaktist.
 Seade pole eemaldatud toiteallikast seni, kuni see on seinakontaktiga
ühendatud, seda isegi juhul, kui seade on välja lülitatud.
 Kuna toiteadapter soojeneb pika kasutuse käigus, võib see käega
puudutamisel kuum tunduda.
Kaeelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki, kahjustusi
ja/või vigastusi.
Asukoht
 Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul alusel,
sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes asukohtades, vee
lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
 Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate lähedusse, võib
õhusolev väävel jms telerit kahjustada.
 Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske
valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile
langeda. Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge
laske valgustusel ega päikesevalgusel otse ekraanile langeda.
 Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või värvid.
Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri sisselülitamist,
kuni niiskus on täielikult aurunud.
Keskkond
 Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib siseneda
putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise vibreerimise kätte,
tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne). Teler ei tohi sattuda tilkuva
vee alla või olukorda, kus seda pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada
vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
 Ärge paigaldage telerit niiskesse või tolmusesse
kohta või ruumi, kus on rasvast suitsu või auru
(pliitide või õhuniisutajate läheduses). Võib
tekkida tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
 Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks
otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või kütteventilaatori lähedusse.
Teler võib sellistes tingimustes üle kuumeneda, mille tagajärjeks võib
olla korpuse deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.
Ohtlikud olukorrad
 Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega
mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
 Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks ohtlikult
välja või ette. Inimeste või esemete
kokkupõrkamisel teleriga võib tekkida vigastuste
oht.
Katkised osad
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem kui 1,5
mm.
max 7 mm
 Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
 Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige vanu
ja uusi patareisid.
 Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud piirkonnad
võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige teavet oma
kohalikult volitatud spetsialistilt.
 Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel kukkuda,
ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
 Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Juhtmevaba funktsioon
 Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete (südamestimulaatorid
jms) lähedal, kuna see võib põhjustada meditsiiniseadmete riket.
 Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale, olge
autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei vastuta
ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
SEINALE PAIGALDAMISE KINNITUS
 Kui kasutate seinale paigaldamise kinnituse abil paigaldatud telerit
pika aja vältel, võib teleri taga ja kohal asuv sein sõltuvalt
seinakattematerjalist värvi muuta või tapeet seina küljest lahti tulla.
 Pärast seinale paigaldamise kinnituse seina küljest eemaldamist
jäävad seinale kruviaugud.
 Ärge kasutage seinale paigaldamise kinnitust kohas, kus sellele
langeb osaks mehaaniline vibratsioon.
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes
jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei
tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote
õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida
tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine
aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikumat teavet selle toote
ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud
toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist
koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui
patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades kasutatud patareide õige utiliseerimise, aitad
vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike
tervisele, mida võib tekitada jäätmete väär käitlemine. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on
ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel ümbertöötlemiseks
vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende
patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks
vastavasse kasutatud patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet
selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest,
kus toote ostsid.
Latviešu
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz
Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā
pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā vērsieties
adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib mõni
järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt traucēta
televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās, elektriskie triecieni,
bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas
 Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai cita
ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās vietās,
ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai dūmu
iedarbībai.
 Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt gaisā
esošais sērs u. c.
 Lai attēlu kvalitāte būt labāka, nevērsiet ekrānu
tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas
avotu.
 Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā. Straujas
telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties mitrums.
Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai krāsu
kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam pirms
televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
Vide
 Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt insekti,
kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām, uzliesmojošu/
degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru nedrīkst pakļaut
šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumiem pildītus
priekšmetus, piemēram, vāzes.
 Nenovietojiet televizoru mitrā vai putekļainā
vietā vai telpā, kurā ir eļļaini dūmi vai tvaiki (plīts
vai mitrinātāju tuvumā). Rezultātā iespējama
aizdegšanās, elektriskie triecieni vai deformācija.
 Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt
pakļauts īpaši augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros,
radiatora vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var
pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai
televizors var sākt darboties kļūdaini.
Situācija
 Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir noņemta daļa
no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru izmantošanu neiesaka
ražotājs. Pērkona negaisu laikā atvienojiet
televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa
antenas.
 Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos gaisā.
Tāpēc iespējami ievainojumi vai bojājumi,
cilvēkam vai priekšmetam ietriecoties televizorā.
Kad televizors netiek izmantots
 Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un drošības
apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
 Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
 Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt nepieciešama
televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads) un
elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem (atbilstoši
piemērojamajiem drošības noteikumiem) atrodas televizora vai
iepakojuma aizmugurē.
Strāvas adaptera modeļa numura un sērijas numura uzlīmes atrodas
strāvas adaptera apakšpusē.
BRĪDINĀJUMS
Uzstādīšana/iestatīšana
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem triecieniem,
bojājumiem un/vai ievainojumiem.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra pagamintas pagal Sony
Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties,
pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu siunčiamo / gaunamo signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ deklaruoja, kad šis
įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB
direktyvos nuostatas.
Išsamesnės informacijos rasite apsilankę šiuo URL adresu:
http://www.compliance.sony.de/
SAUGOS INFORMACIJA
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz., saulės
spindulių, ugnies ar pan.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
7 mm
Sraigtas (pateiktas su laikikliu, tvirtinamu prie
sienos)
Tvirtinimo kabliukas
Kabliuko tvirtinimas prie užpakalinės televizoriaus
pusės
Apvirtimo prevencija
 Prieš įsukdami sraigtus paguldykite ekraną priekine dalimi žemyn ant
tvirto darbinio paviršiaus, didesnio už televizorių.
 Kad nepažeistumėte skystųjų kristalų ekrano (LCD), ant darbinio
paviršiaus patieskite minkštą audeklą.
Gabenimas
 Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
 Dideliam televizoriui gabenti reikia dviejų arba trijų žmonių.
 Pernešdami televizorių rankomis, laikykite jį taip, kaip parodyta
iliustracijoje. Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
 Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės vibracijos.
 Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
 Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
 Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
 Įsitikinkite, ar telev. gerai vėdinamas. Palikite pakankamai vietos aplink
telev., kaip parodyta paveikslėlyje.
Sumontuotas su stovu
10 cm
10 cm
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena saņemšanas
rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD ekrāna temperatūru
Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās apmales
sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
KRONŠTEINS MONTĀŽAI PIE SIENAS
Tālāk sniegta informācija, kā pareizi izmantot kronšteinu montāžai pie
sienas. Rūpīgi izlasiet šo informāciju un lietojiet kronšteinu montāžai pie
sienas pareizi.
Klientiem:
Lai nepieļautu nopietnus ievainojumus, ko var izraisīt aizdegšanās,
elektriskās strāvas trieciens, izstrādājuma apgāšanās vai nokrišana,
pārliecinieties, vai tiek ievēroti tālāk minētie drošības pasākumi.
 Uzstādīšanai algojiet licencētus uzņēmumus. Uzstādīšanas laikā
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem.
 Televizora pārvietošanai vai demontāžai algojiet licencētus
uzņēmumus.
 Neizņemiet skrūves u. c. elementus, kad televizors ir uzstādīts.
 Nepārveidojiet kronšteina montāžai pie sienas sastāvdaļas.
 Uzstādiet tikai norādīto izstrādājumu.
 Kronšteinam montāžai pie sienas ir paredzēta tikai televizora radītā
slodze.
 Neatbalstieties un neiekarieties televizorā.
 Televizora tīrīšanas vai apkopes laikā nelietojiet pārmērīgu spēku.
“Sony” izplatītājiem un darbuzņēmējiem:
Tālāk sniegtie norādījumi paredzēti tikai “Sony” izplatītājiem un
darbuzņēmējiem. Rūpīgi izlasiet tālāko informāciju par drošības
pasākumiem un pievērsiet īpašu uzmanību drošībai uzstādīšanas,
apkopes un izstrādājuma pārbaudes laikā.
 Neuzstādiet kronšteinu montāžai pie sienas uz tādām
sienu virsmām, kur televizora stūri vai malas izvirzās
ārpus sienas virsmas.
 Neuzstādiet televizoru virs vai zem gaisa kondicioniera.
 Ievērojot brošūrā “Pie sienas stiprināma kronšteina
montāžas pamācība” sniegtos norādījumus, gādājiet, lai
pie sienas stiprināmais kronšteins būtu kārtīgi
nostiprināts pie sienas.
 Izmantojiet tikai komplektā iekļautās skrūves un papildu
detaļas, kā norādīts brošūrā “Pie sienas stiprināma
kronšteina montāžas pamācība”.
 Pareizi veiciet kronšteinu montāžu, ievērojot brošūrā “Pie
sienas stiprināma kronšteina montāžas pamācība” norādīto darbību
secību.
 Pārliecinieties, vai skrūves pareizajās vietās ir cieši pievilktas.
 Uzstādīšanas laikā nepakļaujiet televizoru triecieniem.
 Pārliecinieties, vai televizors tiek uzstādīts pie perpendikulāras un
līdzenas sienas.
 Kad televizors ir pareizi uzstādīts, pareizi nostipriniet
kabeļus.
 Nepieļaujiet maiņstrāvas barošanas vada vai
savienojošā kabeļa saspiešanu, jo tādējādi var tikt
atsegti iekšējie vadi un iespējams īsslēgums vai
elektroenerģijas padeves pārrāvums.
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Televīzijas skatīšanās
 Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo televīzijas
skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai ilgstošā laika
periodā piepūlē acis.
 Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no pārmērīga
skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
 Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var būt
redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā krāsā). Tā
ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz darbības
traucējumiem.
 Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai LCD
ekrāns var tikt bojāts.
 Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz darbības
traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad paaugstināsies apkārtējā
temperatūra.
 Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla dubultošanās.
Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
 Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
 LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties no
tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus
Neobligātie piederumi
 Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā
starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā gadījumā
var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
 Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma signāla
kabeli.
 Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
 Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
 Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės savo
vietos valdžios institucijų.
 Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir nelipkite
ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
 Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
 Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies stimuliatorių
ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų veikimas.
 Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus, saugokitės
neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime prisiimti
atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
PRIE SIENOS TVIRTINAMAS LAIKIKLIS
 Jei ilgą laiką naudojate televizorių, sumontuotą ant prie sienos
tvirtinamo laikiklio, siena, esanti už televizoriaus arba virš jo, gali
išblukti, o tapetai, priklausomai nuo sienos medžiagos, gali atsiklijuoti.
 Pašalinus prie sienos tvirtinamą laikiklį nuo sienos, liks sraigtų
kiaurymės.
 Nenaudokite prie sienos tvirtinamo laikiklio vietose, kur jį veiktų
mechaninė vibracija.
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių
utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos
ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuotų
atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo,
kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis
atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius.
Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių
neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra
tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio
antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų
tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši direktyva galioja
tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur
yra taikoma rūšiuotų atliekų surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo nurodo, kad
su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos negalima
išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio
elemento simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb)
cheminio elemento simbolis yra nurodomas, jeigu
baterijoje yra daugiau nei 0,0005% gyvsidabrio arba daugiau nei
0,004% švino. Teisingai utilizuodami tokias baterijas padėsite išvengti
potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios
galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant
medžiagas yra tausojami gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio
saugumo, veikimo arba duomenų integralumo užtikrinimui yra
reikalingas nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina
keisti tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą surinkimo
punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius
ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate kitą bateriją, prašome,
perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima saugiai išimti bateriją iš
gaminio. Nugabenkite bateriją į atitinkamą surinkimo punktą, kur
galima priduoti antriniam perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę
informaciją dėl šio gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums
gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas
arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos
aplink televizorių.
 Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir purvo
kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto, apsukto
ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba tokiais
daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau esančioje
iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI POŽAR,
SVEČ IN DRUGEGA
ODPRTEGA PLAMENA NE
POSTAVLJAJTE V BLIŽINO
IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Siena
Ja notiek šādas problēmas...
Kad:
 Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na obali, na
ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih ustanovah, nestabilnih
lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in dima.
 Če je televizor nameščen v garderobi javnega
kopališča ali izvira vode, lahko žveplo v zraku ipd.
poškoduje televizor.
 Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni
svetlobi.
 Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje vlage. To
lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne barve. V tem
primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi, šele nato vklopite
televizor.
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z
skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se
naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali
garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v
ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem signalu
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad išvengtumėte bet
kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba) sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220–240 V kintamąja elektros srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo laidą ir
saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami veiksmus
su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti gaisras.
Pastabos
 Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
 Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir nesusukite.
Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
 Nemodifikuokite maitinimo laido.
 Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
 Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
 Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
 Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
PASTABA ANT MAITINIMO ADAPTERIO
Įspėjimas
Siekdami sumažinti elektros smūgio riziką saugokite prietaisą nuo
lietaus ar drėgmės.
Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio pavojaus, nedėkite ant
prietaiso skysčio pripildytų daiktų, pvz., vazų. Nestatykite šios įrangos
mažose erdvėse, pvz., knygų lentynose ar pan.
 Pasirūpinkite, kad maitinimo lizdas būtų netoli įrangos ir lengvai
pasiekiamas.
 Naudokite tik tiekiamą maitinimo adapterį ir maitinimo laidą.
 Nenaudokite kitų maitinimo adapterių. Jie gali sukelti gedimus.
 Maitinimo adapterį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
 Nevyniokite maitinimo laido ant maitinimo
adapterio. Gali nutrūkti centrinis laidas ir (arba)
gali sutrikti medijos imtuvo veikimas.
 Nelieskite maitinimo adapterio šlapiomis
rankomis.
 Pastebėję neįprastą maitinimo adapterio veikimą nedelsdami
atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
 Prietaisas nuo maitinimo šaltinio neatjungiamas tol, kol jis prijungtas
prie maitinimo lizdo, net jei jis nustatytas išsijungti.
 Ilgą laiką naudojamas, maitinimo adapteris įkaista: palietę ranka
pajusite šilumą.
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v skladu z
bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti gaisrą,
elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
 Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje vandens
transporto priemonėje, automobilyje, medicinos įstaigose,
nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės ar dūmų.
 Jei televizorius pastatytas viešosios pirties ar šilto
baseino persirengimo kambaryje, jį gali pažeisti
ore esanti siera ir pan.
 Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite
ekraną nuo tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių
saulės spindulių.
 Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs aplinkos
temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės kondensaciją. Dėl to
televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir (arba) prarasti spalvas. Jei vis
dėlto televizorius buvo paveiktas staigių temperatūros pokyčių, prieš jį
įjungdami palaukite, kol visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
 Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose gali į vidų
patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti mechaninė vibracija;
šalia degių objektų (žvakių ir kt.). Televizorių reikia saugoti nuo
lašančių ar tyškančių skysčių, ant jo negalima statyti jokių daiktų su
skysčiais, pvz., vazų.
 Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar dulkėtoje
vietoje, patalpoje, kurioje yra riebaluotų dūmų ar
garų (šalia viryklių ar oro drėkintuvų). Galimas
gaisras, elektros smūgis ar įrangos deformacija.
 Nestatykite televizoriaus vietose, kurios
veikiamos aukštos temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės
spinduliai, šalia radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis
televizorius gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
 Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui, nesinaudokite
su gamintojo nerekomenduojamais priedais. Atjunkite televizorių iš
maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos metu.
 Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų į atvirą
erdvę. Į televizorių atsitrenkę žmonės gali
susižeisti, o atsimušę daiktai gali pažeisti
televizorių.
Sulūžusios dalys:
 Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo smūgio ir
sukelti rimtų sužalojimų.
 Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros smūgį.
 Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos apsaugos
ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo tinklo.
 Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo tinklo,
tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad išjungtumėte
televizorių visiškai.
 Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia tik tada,
kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
 Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
 Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad vaikai jų
netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo,
jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas nors
buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Vijak (priložen uz nosač za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na poleđini televizora
Zaštita od prevrtanja
 Prije ugradnje strojnog vijka, položite zaslon licem prema dolje na
stabilnu površinu koja je površinom veća od televizora.
 Da biste spriječili oštećenje površine LCD zaslona, površinu svakako
prekrijte mekom krpom.
Prijevoz
 Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
 Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje ljudi.
 Kada televizor prenosite na rukama, držite ga kao što je prikazano na
slici. Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
 Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
 Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
 Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem odklopite
televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
 Televizorja ne namestite na izpostavljeno mesto.
Če se oseba ali predmet zaleti v televizor, lahko
pride do osebne poškodbe ali škode na predmetu.
Polomljeni deli:
 Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko
zaradi udarca poči in povzroči hude poškodbe.
 Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler ne
odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
 Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u kućište.
 Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
 Pazite da televizor ima dobro provjetravanje. Ostavite dovoljno
prostora oko televizora kao što je prikazano na slici.
Na postolju
10 cm
30 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
 Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako, bočno
ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima poput
novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Če ga ne uporabljate
Zid
Zid
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če se ga
dotaknete z roko, je lahko vroč.
NOSILEC ZA STENSKO MONTAŽO
Spodnje informacije kaže pravilno delo z nosilcem za stensko montažo.
Obvezno temeljito preberite te informacije in pravilno uporabljajte
nosilec za stensko montažo.
Za kupce:
Obvezno upoštevajte naslednja varnostna navodila, da preprečite hude
telesne poškodbe zaradi požara, električnega udara, prevračanja izdelka
ali padca izdelka.
 Vgradnjo prepustite pooblaščenim izvajalcem in pri tem pazite, da v
bližini ni majhnih otrok.
 Selitev ali snemanje televizorja prepustite pooblaščenim izvajalcem.
 Po vgradnji televizorja ne odstranjujte vijakov itd.
 Ne predelujte delov nosilca za stensko montažo.
 Ne vgradite opreme, ki se razlikuje od predpisanega izdelka.
 Na nosilec za stensko montažo ne nameščajte nobenega drugega
bremena kot televizor.
 Na televizor se ne naslanjajte in nanj ničesar ne obešajte.
 Pri čiščenju in vzdrževanju televizorja ne uporabljajte prevelike sile.
Za Sony distributerje in izvajalce:
Ta navodila so namenjena samo za Sony distributerje in izvajalce.
Obvezno preberite spodnja varnostna navodila in bodite med vgradnjo,
vzdrževanje ter preverjanjem tega izdelka posebej pozorni na varnost.
 Nosilca za stensko montažo ne namestite na stenske
površine, kjer bi vogali ali stranice televizorja štrleli stran
od površine stene.
 Televizorja ne vgradite nad ali pod klimatsko napravo.
 Nosilec za stensko montažo obvezno trdno pritrdite na
steno po navodilih v letaku »Vodnik za vgradnjo nosilca
za stensko montažo«.
 Obvezno pravilno uporabite priložene vijake in
pritrditvene dele po navodilih v letaku »Vodnik za
vgradnjo nosilca za stensko montažo«.
 Obvezno pravilno sestavite nosilce po postopku v
navodilih v letaku »Vodnik za vgradnjo nosilca za stensko
montažo«.
 Vijake obvezno trdno zategnite na predvidenem mestu.
 Pazite, da med vgradnjo televizorja ne izpostavite udarcem.
 Televizor obvezno vgradite na navpično in ravno steno.
 Po pravilni vgradnji televizorja pravilno pritrdite kable.
 Ne dovolite, da bi se napajalni kabel AC ali povezovalni
kabel stisnil, saj se lahko razkrijejo notranji vodniki, kar
lahko povzroči kratek stik ali električno prekinitev.
PREVIDNOSTNI UKREPI
Gledanje televizije
 Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
 Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
 Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in je
99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu LCD
pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke (rdeča,
modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih povzročajo
lastnosti zgradbe zaslona LCD.
 Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor ne
postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon LCD
poškoduje.
 Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil, ko se
bo temperatura zvišala.
 Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do podvajanja
slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
 Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni napaka.
 Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona, upoštevajte
naslednje previdnostne ukrepe.
 Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko krpo,
rahlo navlaženo z blago milnico.
 Ne pršite vode ali detergenta neposredno na
televizor. Zaradi kapljanja na dno zaslona ali
zunanjih delov ali v televizor lahko pride do okvare
televizorja.
 Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so alkohol,
benzen, redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo površine
zaslona ali ohišja.
 Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da zagotovite
ustrezno prezračevanje.
 Kadar prilagajate kot televizorja, ga premikajte počasi, da bi preprečili
premikanje ali zdrs televizorja z namiznega stojala.
Izbirna dodatna oprema
 Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno sevanje,
hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko pojavi popačenje
slike in/ali zvoka.
 S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri uporabi
povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša od 1,5
mm.
Nalepki za številko modela in serijsko številko sta nameščeni na dnu
napajalnika.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
VARNOSTNE INFORMACIJE
(Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika)
Opombe
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, požar in
podobno.
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/
ali poškodb.
Namestitev
 Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
 Televizor postavite na trdno in ravno površino.
 Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
 Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo dodatno
opremo, vključno:
 Nosilec za stensko montažo
 Obvezno uporabite vijake, priložene nosilcu za stensko montažo, ko
pritrjujete montažne kavlje na televizor. Priloženi vijaki so namenjeni
za tako uporabo, kot je prikazana na sliki, in za razdaljo od kontaktne
površine kavlja za montažo.
Premer in dolžina vijakov se pri različnih modelih nosilcev za stensko
montažo razlikujeta.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
7 mm
Vijak (priložen nosilcu za stensko montažo)
Kavelj za montažo
Pritrditev kavlja na hrbtni strani televizorja
Sistem za preprečevanje prevračanja
 Preden vstavite strojni vijak, položite zaslon navzdol na stabilno
delovno površino, ki je večja od televizorja.
 Preprečite, da bi se površina zaslona LCD poškodovala, tako da na
delovno površino položite mehko krpo.
Prenašanje
 Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
 Dve ali tri osebe morajo prenašati velik televizor.
 Kadar televizor prenašate ročno, ga držite kot je prikazano na sliki
desno. Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
 Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
 Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga zapakirajte v
originalno škatlo in embalažni material.
Prezračevanje
 Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
 Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
 Poskrbite, da ima TV ustrezno zračenje. Okoli TV-ja pustite zadosti
prostora, kot je prikazano na sliki.
Pri namestitvi na steno
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
30 cm
10 cm
10 cm
 Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
 Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
 Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi. Določena
območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje baterij. Posvetujte
se s pristojno lokalno upravo.
 Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne stopajte
nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
 Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem prostoru.
Brezžično delovanje enote
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
 Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo navzdol, s
hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali drugimi
predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
 Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
 Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete izložiti ili
prekinuti vodiče u jezgri.
 Ne mijenjajte naponski kabel.
 Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
 Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
 Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
 Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU
Upozorenje
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj
kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete s
tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte ovu opremu u
zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili slično.
 Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini opreme i
bude lako dostupna.
 Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
 Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može dovesti
do kvara.
 Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za električnu
mrežu.
 Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu oko
električnog adaptera. Žica u kabelu može se
prekinuti i/ili može doći do kvara medijskog
prijamnika.
 Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
 Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah ga
iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
 Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik isključen.
 S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed dugotrajne
upotrebe, bit će vruć na dodir.
Položaj:
 Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim lokacijama, u
blizini vode, kiše, vlage ili dima.
 Ako je televizor smješten u garderobi javnog
kupališta ili toplica, televizor može oštetiti sumpor
u zraku itd.
 Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne
usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu svjetlost izravno
na zaslon.
 Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta slike na
televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga potpuno ispari
prije nego što uključite televizor.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili je proizveden po njezinoj
narudžbi. Upite u vezi s usklađenosti proizvoda sa zakonodavstvom
Europske zajednice možete uputiti ovlaštenom predstavniku, tvrtki
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Njemačka. Sve upite u vezi sa servisom ili jamstvom uputite na
adrese navedene u zasebnim servisnim ili jamstvenim
dokumentima.
Napajalni kabel
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne uporabljajte
kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220–240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti prepričajte, da
ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni kabel iz
omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s prahom in
se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi lahko povzročilo
požar.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Zb n avan e a h ba e a p m en u e e u
Eu op ko un
o a m eu op k m em ama
po ebn m
em ma b n avan a
O a o na a na ba e
na amba a o na a a da e
ba e a ne m e b n a a ao o a u n o pad Na
ne m ba e ama e u o a mbo mo e na a
em
mbo Kem
mbo a
u Hg
oo o
Pb doda u e a o ba e a ad
e od 0 0005%
e
0 004% o o a Ona eba b
b nu a na a u
nam enu p ed đenom m e u a e
a u a h ba e a Od a u o u
ba e u na a o p ed đenom m e u poma e e p e a a e mogu e
nega ne u e a e na o o
ud o d a e o e mo e b ug o eno
neodgo a a u m b n a an em ba e e Re
a om ma e a a
poma e e o u an e p odn h
o a Ug ađenu ba e u od u eđa a o
bog gu no
na na ada
bog o u an a poda a a eba u a no
napa an e m e am en
amo a
ano e
no o ob e Ka o
b e o gu a p a no b n a an e ba e e na on e a adnog e a
u eđa p eda e odgo a a u em ab nom en u a e
an e
ee
n h e e on h u eđa a Kod h o a h ba e a mo mo
pog eda e pog a e o gu nom ađen u ba e e u eđa a Ba e u
p eda e na odgo a a u e ab no m e o o e e ba e
an em
o en h ba e a Za de a n e n o ma e o e
a o og p o oda
mo mo on a a e o u o a nu g ad u up a u od aga e o pada
go nu gd e e up p o od
Қа ақ
л
ЕСКЕРТУ
ӨРТ ҚАУПІН ТУДЫРМАС
ҮШІН МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ
БАСҚА АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ
ЗАТТАРДЫ БҰЛ ӨНІМНЕН
ƏРҚАШАН АЛШАҚ ҰСТАҢЫЗ.
ЕСКЕРТУ
Сымсы Дыбыс Бел с
уралы ескер у
О ы жа а Son ор ораци ы о ы жа ың 1999 5 EC
дире и а ының маңы ды ала арына жəне ба а и
ережелер е əй е еле н н мəл мдейд
Толы мəл ме ер ал ш н еле URL ме енжайын
араңы
h p www omp an e on de
Үл № бел лер Шы арыл ан н айы жылы жəне а ө н ң
и а ама ы олданыла ын а
д ережелер не əй е
еледидардың ар ы жа ында неме е а ама ында орнала ан
Жел л ада ер модел н ң нөм р не жəне ери нөм р не арнал ан
жа ырмалар жел л ада ерд ң өмен жа ында орнала ан
ҚАУ ПС ЗД К ЖӨН НДЕГ МƏЛ МЕТТЕР
ЕСКЕРТУ
Ба аре лар
е е ере
н ө
о жəне б ə ер н ң алдарынан а а ы ы
Орна у жəне қосу
Өр ле р шо ы неме е ба а б ыл лар мен неме е жара а ардан
а ан ш н еледидар рыл ы ын еле н амалар а ай
орна ыңы
Орна у
 Теледидар рыл ы ын а ө не жа ын жерде ра аже
 Теледидарды орны ы жа ы жер е орнала ырыңы
 Қабыр а а л д е ана б л
маман орында ере
 Қа
д ш н е ана Son жабды арын олдан а еңе
бер лед оның ш нде
 Қабыр а а орна а ын ронш ейн
 Бе
лме н еледидар а бе
е нде Қабыр а а орна а ын
ронш ейн мен б р е бер ле н б ранданы м нде
рде
айдаланыңы Бер л ен б рандалар лме ң бе ле н
ң
жа ынан өлшен алын ан л де өр е л ендей ма а а арнал ан
Қабыр а а л ре ш н ң л не арай б рандалардың диаме р
мен ынды ы əр рл болады Қам ама ы е лме ен
б рандаларды олдан еледидар а а ым ел р м м н неме е
ла ал ына ебе бол ы м м н
7 мм
Б рандалар Қабыр а а орна а ын
ронш ейн мен б р е бер ле н
л ш
Теледидардың ар ында ы л ш бе
Құлаудың алдын алу
 Бе
б рандаларын алма ан б рын ди лейд ң бе н
еледидардан л ен ра ы бе е ара ы ойыңы
 С йы ри алды ди лейд б лд р алма ш н ж мы орнын
ж м а ш бере ен жабыңы
Тасымалдау
 Теледидарды а ымалдар алдында барлы абел дерд ырыңы
 Үл ен еледидар рыл ы ын ө ер ш н е неме е ш адам ере
 Теледидарды олмен а ымалда анда ре е өр е л ендей
аңы СКД анел не жəне ран айнала ында ы жа а лар а ш
рмең
 Теледидарды а ымалда анда о ы алмаңы жəне а ы
ербел ен а аңы
 Теледидарды жөнде е а ар анда неме е өш енде ө н ң ар он
жəш мен орама ма ериалдарын олданыңы
Желде у
 Желде
аңыла ларын жа ы а амаңы жəне аңыла лар а
ешнəр е ен бең
 Теледидар айнала ында өменде өр е л ендей орын алдырыңы
 Теледидардың желде ж йе д ры е енд н е ер ң Үл де
өр е л ендей еледидардың айнала ында же л
орын
алдырыңы
Қабыр а а л енде
Okruženje:
 Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su
moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih predmeta (svijeća
itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili prskanju, a na njega ne
stavljate predmete napunjene vodom, poput vaza.
 Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna mjesta, u prostorije
ispunjene uljnim dimom ili parom (u blizinu
kuhaćih površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
 Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena
ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored
radijatora ili ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što
može uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Түпқоймасына орна у
30 м
10 м
30 м
м
10 м
10 м
Теледидар айнала ында ым
болма анда о ынша орын
алдырыңы
м
м
Теледидар айнала ында ым
болма анда о ынша орын
алдырыңы
 Ти
желде д ам ама ы е
р мен шаңның жинал ына жол
берме ш н
 Теледидарды шал а ынан ба ын өмен ара ы ар ы жа ымен
неме е ырымен оймаңы
 Теледидарды өре е ө е е неме е ш аф ш не оймаңы
 Теледидарды ш бере ен ердемен неме е а е б и ы
а армен жа аңы
 Теледидарды өменде өр е л ендей орна аңы
А а айналымы б ыл ан
Situacija:
 Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne
koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač. Isključite
televizor iz zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
 Televizor ne instalirajte tako da strši u praznom
prostoru. U televizor može udariti osoba ili neki
predmet te može doći do ozljede ili oštećenja.
Қабыр а
Қабыр а
Slomljeni dijelovi:
 Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može
se slomiti pri udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
 Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne isključite iz
zidne utičnice. U protivnom može doći do električnog udara.
Kada nije u upotrebi
 Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz
zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
 Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti isključili.
 Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju da
televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
 Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
 Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne utičnice ako
se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:




oštećen naponski kabel
utikač ne sjeda u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
Қуа сымдары
Өр ле р шо ы неме е ба а б ыл лардан жəне неме е
жара а ан дан а ан ш н а айыршалары жəне ө дер мен
өменде дей ж мы
ең
 Те ана Son ам ама ы е ен а ымдарын ана олданыңы
ба а еме
 Айыршаны а ө дер не олы ен ң
 Теледидар рыл ы ын 220 240 В Айнымалы о ө не ана
о ыңы
 Кабел дерд
а анда а
д ң ш н а айыршаларын
ыры а аңы жəне абел дер е шалыны алмаңы
 Теледидар рыл ы ында ж мы
е енде неме е еледидарды
о а анда а айыршаларын а ө нен ыры а аңы
 Қ а айыршаларын ы ы ан а ла
аңы
 Қ а айыршаларын жи
ыры
а ала
рыңы Е ер айыршаны
шаң ба а жəне ол ыл алдан а о ан айыра ын абы б л н
нə иже нде өр а
ындайды
Ескер улер
 Қам ама ы е л ен о ымдарын ба а ралдармен олданбаңы
 То ымдарын жаншы шамадан ы б рамаңы Не
ө
ш ер
ашылы ал ы неме е б л н м м н
 То ымдарын ө ер ең
 То ымдарының
не а ыр а оймаңы
 То ан айыр анда о ымдарынан ар аңы
 Б р а ө не б рнеше рал о аңы
 Өлшем дəл елмей н а ө дер н олданбаңы
O temperaturi LCD zaslona
ЖЕЛ Л К АДАПТЕР ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Ескер у
NOSAČ ZA POSTAVLJANJE NA ZID
Informacije u nastavku pokazuju kako se pravilno rukuje nosačem za
postavljanje na zid. Pazite da temeljito pročitate ove informacije i
upotrebljavate nosač za postavljanje na zid na ispravan način.
Za kupce:
Sljedeće upute namijenjene su samo Sony trgovcima i dobavljačima.
Pazite da pročitate sigurnosne mjere opisane u nastavku i posvetite
osobitu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja, održavanja i
pregledavanja ovog proizvoda.
 Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na zidne
površine gdje kutovi ili rubovi televizora strše u odnosu
na zidnu površinu.
 Ne postavljajte televizor iznad ili ispod klimatizacijskog
uređaja.
 Svakako dobro učvrstite zidni nosač za zid slijedeći
upute iz letka »Upute za postavljanje zidnog nosača«.
 Pravilno upotrijebite priložene vijke i dijelove slijedeći
upute u letku »Upute za postavljanje zidnog nosača«.
 Svakako pravilno sastavite nosače slijedeći propisanu
proceduru objašnjenu u letku »Upute za postavljanje
zidnog nosača«.
 Pazite da čvrsto zategnete vijke na točno određenom
položaju.
 Pazite da tijekom postavljanja ne izložite televizor električnom udaru.
 Pazite da televizor postavite na zid koji je pod ravnim kutem i ravan.
 Nakon ispravnog postavljanja televizora ispravno
postavite kabele.
 Ne dopustite da se AC kabel za napajanje ošteti jer to
može izložiti vodiče i izazvati kratki spoj ili prekid
strujnog kruga.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI DRUGE
OBLIKE OTVORENE VATRE OVOME
PROIZVODU NI U KOM SLUČAJU.
Zbrinjavanje starih električkih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se
ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On
treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući
ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i
sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i
ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materija a
poma e e o u an e p odn h
o a Za de a n e n o ma e o e
a
o og p o oda mo mo on a a e a u o a nu g ad u up a u
a e od aga e o pada
go nu gd e e up u eđa
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Za Sony trgovce i dobavljače:
Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo
in druge evropske države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z
baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da
baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več
kot 0,004% svinca. S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete
k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru izdelkov,
ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo
stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi ustrezno ravnanje z
baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje
električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih
glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni
enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Odlaganje televizora
Zabranjeno
Odstranitev stare električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah
s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z
izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za
recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno
oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne
posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v
primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje
materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti,
službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
VAŽNA OBAVIJEST
Stena
Napomene
Odstranjevanje televizorja
NOSILEC ZA STENSKO MONTAŽO
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste izbjegli
rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka oštećenja i/ili
ozljeda.
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220-240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i
pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru ili
premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven prašinom,
a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati požar.
 Če uporabljate televizor, nameščen na nosilcu za stensko montažo,
dolgo časa, se lahko stena za ali nad televizorjem razbarva ali pa se
lahko odlepi tapeta, kar je odvisno od materiala stene.
 Če odstranite na steno vgrajeni nosilec za stensko montažo, ostanejo
luknje za vijake.
 Nosilca za stensko montažo ne uporabljajte na mestu, kjer bi lahko bil
izpostavljen mehanskim tresljajem.
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora
okrog televizorja.
Zidna utičnica
Pazite da imate na umu sljedeće sigurnosne mjere da spriječite ozbiljne
ozljede uslijed požara, električnog udara, prevrtanja ili pada proizvoda.
 Pazite da postavljanje povjerite ovlaštenim dobavljačima i da tijekom
postavljanja mala djeca ne budu u blizini.
 Pazite da za premještanje ili demontažu televizora povjerite
ovlaštenim dobavljačima.
 Ne uklanjajte vijke itd. nakon postavljanja televizora.
 Ne izmjenjujte dijelove nosača za postavljanje na zid.
 Ne postavljajte nijednu drugu opremu osim navedenog proizvoda.
 Ne postavljajte nijedan drugi teret osim televizora na nosač za
postavljanje na zid.
 Na televizor se ne smije naslanjati niti vješati.
 Pazite da tijekom čišćenja ili održavanja televizora ne primjenjujete
pretjeranu silu.
 Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske opreme.
 Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale, morate
paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja signala. Za
morebitne posledične težave ne prevzemamo odgovornosti.
 Ako televizor postavljen na nosač za postavljanje na zid
upotrebljavate dulje vrijeme, zid iza i iznad televizora može izblijediti
ili se tapeta može odlijepiti, ovisno o materijalu.
 Ako se nosač za postavljanje na zid ukloni nakon postavljanja na zid,
na zidu ostaju rupe za vijke.
 Ne upotrebljavajte nosač za postavljanje na zid na mjestu gdje je
izložen mehaničkim vibracijama.
Сони О ер и С А
Пред а и ел
о Ка а ане
050059 Алма ы лица И анило а
д 58 050059 Алма ы ала ы
И анило өше 58 й
 Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
 Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi pomotoma
pogoltnili.
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
NOSAČ ZA POSTAVLJANJE NA ZID
Cəйкес енд рме жапсырмасының орны
 Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če televizorja
več dni ne boste uporabljali.
 Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma odklopite.
 Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih mora
televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno deloval.
V primeru naslednjih težav...
 Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme (elektrostimulator srca,
itd.) jer može doći do neispravnog rada medicinske opreme.
 Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne dođe do
nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za probleme proizašle u
tom slučaju.
Prozračivanje
10 cm
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (mesec/leto) in nazivno
napajalno napetostjo (v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi) se
nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.
Kai nenaudojamas
7 mm
30 cm
Hrvatski
Situacija:
 Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
 Postavite televizor na čvrstu, ravnu površinu.
 Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
 Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu opremu koja
obuhvaća:
 Nosač za postavljanje na zid
 Pazite da koristite vijke priložene uz zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na zid. Priloženi vijci postavljaju se
kako je prikazano na slici mjereno od površine na koju se pričvršćuje
kuka nosača.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
Postavljen na zid
Priporočila za vtič tipa F
Mesto identifikacijske nalepke
Draudžiama naudoti
Postavljanje
Okolje:
 Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor lahko
vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen mehanski
vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.). Televizorja ne
smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in predmetov, napolnjenim
s tekočino, npr. vaz, ne smete postavljati na televizor.
 Televizorja ne namestite v vlažen ali prašen
prostor ali v prostor z zaoljenim dimom ali paro
(blizu kuhalnikov ali vlažilcev). V takih primerih
lahko pride do požara, električnega udara ali
popačenja.
 Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja ali
grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko poškoduje
ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje televizorja.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem televizorja in čiščenje
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos
aplink televizorių.
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste izbjegli
rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili oštećenja i/ili
ozljeda.
Lokacija:
 Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
 Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
 Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke regije
možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se lokalnim
službama.
 Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne
polijevajte ga tekućinom.
 Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
Bežična funkcija jedinice
Instalacija/Postavljanje
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju ali
situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare televizorja,
ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/ali poškodbe.
O temperaturi LCDzaslona
(Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo pulteliu)
Pastabos
Slovenščina
 Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
 Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas padeves
tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
30 cm
10 cm
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno sunčevoj
svjetlosti ili vatri.
Prepovedana uporaba
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj priletel
predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
Bevielė įrenginio funkcija
 Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo maitinimo
lizdo.
 Uždėkite televizorių ant stabilaus lygaus paviršiaus.
 Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
 Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“
priedus, įskaitant:
 Prie sienos tvirtinamas laikiklis
 Prie televizoriaus tvirtindami tvirtinimo kabliukus, būtinai naudokite
sraigtus, kuriuos gavote su prie sienos tvirtinamu laikikliu. Pateikti
sraigtai pagaminti taip, kaip parodyta paveikslėlyje, matuojant nuo
tvirtinimo kabliuko tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie sienos,
modelį. Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
10 cm
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Maks. 1,5 mm
Maitinimo adapterio modelio numeris ir serijos numeris įrašytas
maitinimo adapterio apačioje priklijuotose etiketėse.
UPOZORENJE
Otroci
Papildoma įranga
 Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo televizoriaus.
Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba) triukšmas.
 Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis nei 3
metrų signalo kabelis.
Maks. 7 mm
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data (mėnuo /
metai) ir vardine maitinimo įtampa (pagal taikomą saugos reglamentą)
yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant pakuotės.
30 cm
Da zmanjšate tveganje požara ali električnega udara, te naprave ne
izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, na napravo ne
postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, na primer vaz. Te
opreme ne vgradite v zaprt prostor, kot je vitrina za knjige ali podobno.
 Poskrbite, da je električna vtičnica blizu opreme in lahko dostopna.
 Poskrbite, da uporabite priloženi omrežni napajalnik in napajalni
kabel.
 Ne uporabljajte drugih omrežnih napajalnikov. To lahko povzroči
okvaro.
 Omrežni napajalnik priključite na lahko dostopno električno vtičnico.
 Napajalnega kabla ne ovijte okoli omrežnega
napajalnika. Zaradi tega se lahko prekine kateri od
vodnikov kabla in/ali se lahko poškoduje medijski
sprejemnik.
 Omrežnega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi
rokami.
 Če opazite kaj neobičajnega na omrežnem napajalniku, ga takoj
odklopite iz električne vtičnice.
 Naprava ni ločena od električnega omrežja, dokler je priključena v
električno vtičnico, tudi če je sama naprava izključena.
 Ker se omrežni napajalnik pri dolgotrajni uporabi segreje, bo morda na
dotik vroč.
Če:
Identifikacinės etiketės vieta
Sumontuotas ant sienos
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus maitinimo
laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo, laikykitės
šių atsargumo priemonių:
 Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite drėgnu
audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu audiniu, šiek tiek
sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
 Nepurškite vandens arba detergento tiesiai ant
televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano apačią arba
ant išorinių dalių, taip pakliūti į televizoriaus vidų ir
sugadinti jį.
 Niekada nenaudokite jokio šveitiklio, šarminio arba
rūgštinio valiklio, šveitimo miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas arba
esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo medžiagomis, galima
pažeisti ekrano paviršių ir korpuso medžiagą.
 Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai išsiurbti
vėdinimo angas.
 Reguliuodami televizoriaus kampą, judinkite televizorių iš lėto, kad jis
nenukristų ar nenuslystų nuo savo stalinio stovo.
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei 1,5 mm.
Bērniem
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves vadu no
rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma bojājumus, ir
jāievēro šādi drošības noteikumi.
 Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli noslaukiet to ar
mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi neizdodas notīrīt,
noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā viegli
samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
 Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli
tieši virsū televizoram. Tas varētu notecēt līdz ekrāna
vai ārējo daļu apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē
un izraisīt televizora bojājumus.
 Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus, sārmainus/skābus tīrīšanas
līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas
vai korpusa materiāla bojājumus.
 Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
 Noregulējot televizora leņķi, televizora pārvietošanu veiciet lēnām, lai
novērstu tā nokrišanu vai noslīdēšanu no galda statīva.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS NEIŠPLISTŲ,
ŽVAKES IR KITOKIUS
ATVIROS UGNIES ŠALTINIUS
LAIKYKITE ATOKIAI NUO ŠIO
GAMINIO.
Vėdinimas
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/korpusu un to tīrīšana
Mittekasutamisel
Kui tekivad järgmised probleemid...
Aizliegtais izmantojums
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī ierīce atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut saules
staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
 Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
 Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma ietekmei.
Lai novērstu aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku,
nenovietojiet uz ierīces ar šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram,
vāzes. Neuzstādiet šo aprīkojumu noslēgtās vietās, piemēram,
grāmatplauktos vai līdzīgās nišās.
 Nodrošiniet, lai aprīkojuma tuvumā būtu uzstādīta viegli pieejama
kontaktligzda.
 Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri un strāvas vadu.
 Neizmantojiet citus strāvas adapterus. To lietošana var izraisīt
darbības traucējumus.
 Pievienojiet strāvas adapteri viegli pieejamai kontaktligzdai.
 Netiniet strāvas vadu ap strāvas adapteri. Tādējādi
var pārraut galveno vadu un/vai izraisīt multivides
uztvērēja darbības traucējumus.
 Nepieskarieties strāvas adapterim ar mitrām
rokām.
 Pamanot strāvas adaptera darbības traucējumus, nekavējoties
atvienojiet to no kontaktligzdas.
 Kamēr komplekts ir pievienots kontaktligzdai, tas nav atvienots no
strāvas avota pat tad, ja ierīce ir izslēgta.
 Lietojot adapteri ilgu laiku, tas var uzkarst – to var just, pieskaroties
adapterim.
Paziņojums par bezvadu signālu
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Laste puhul
Brīdinājums
 Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
 Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā pastāv
iespēja saņemt elektrisko triecienu.
 Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib
löögi tõttu katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
 Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa elektrišoki.
 Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
 Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks pistik
vooluvõrgust välja.
 Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
PIEZĪME PAR STRĀVAS ADAPTERI
 Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu võivad
tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
 Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis seatud
piirangutega lühema kui 3-meetrise ühendussignaalkaabli
kasutamisel.
(Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi kasutamisel)
Märkused
Elektrikaabel
 Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
 Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai savērpt.
Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
 Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
 Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
 Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
 Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
 Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
Bojātas sastāvdaļas
max 1,5 mm
Sein
Piezīmes
Lisaseadmed
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Sein
Siena
Opozorilo
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Situacija:
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso tvarkymas ir
valymas
KDL-42W65xA / 32W65xA / 32W60xA
OPOMBA O OMREŽNEM NAPAJALNIKU
Oznake adaptera kabela napajanja Br. modela i Serijski br. nalaze se s
donje strane adaptera.
(Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem)
Napomene
MJERE OPREZA
Gledanje TV-a
 Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže vaše oči.
 Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste pretjerali
jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
 Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je strukturno
svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
 Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD zaslona.
 Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može pojaviti
mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na neispravnost. Ova
pojava nestaje povećanjem temperature.
 Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
 Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
 LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje slijedite
lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
 Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom krpom
lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s
malo detedženta.
 Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
 Ne koristite nikakve abrazivne spužvice, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili hlapljiva otapala poput alkohola,
benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih sredstava ili duži
dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može uzrokovati oštećenje
površine zaslona i kućišta.
 Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se povremeno
usisavanje ventilacijskih otvora.
 Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se televizor ne
bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
 Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko zračenje
držite podalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
 Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele kraće od 3
metra.
Өр шы неме е о о
а н а ай
ш н б л рыл ыны
жаңбырдың а ына неме е ыл алды жер е шы армаңы
Өр шы неме е о о
а н болдырма ш н а алар и ы
йы ы ен ол ырыл ан а арды рыл ының
не оймаңы Б л
жабды ы а өре неме е о ан
ай ын рал и ы
оңашалан ан жер е орна аңы
 Эле р ро е а ының жабды ың жанына орна ыл анына жəне о ан
ң
оңай ол же е н не ө же
 Бер л ен жел л ада ерд жəне ле р ымын айдалана ыныңы а
ө же
ң
 Ба а жел л ада ерд айдаланбаңы Одан рыл ы ен шы ы
м м н
 Жел л ада ерд оңай ол же е н ле р ро е а ына жал аңы
 Эле р ымын жел л ада ер е орамаңы
Эле р ымы л е жəне неме е
м л имедиа абылда ышы ен шы ы м м н
 Жел л ада ерд
олдарыңы бен
амаңы
 Жел л ада ерде а а айда бол анын
бай а аңы оны ле р ро е а ынан б рден ажыра ыңы
 Теледидар өш р л е де ол ле р ро е а ына о ыл анды ан о
ө нен ажыра ылмайды
 Жел л ада ер а айдаланыл анда ы ы е ед оны олмен
а ан е де ы ы е ен н е е болады
Тыйым салын ан Қолданыс
Теледидарды өменде бер л ен орындарда ор аларда жəне
жа дайларда орна аңы олданбаңы əй е е еледидар рыл ы ы
б ылы өр ле р шо ы б ыл жəне неме е жара а а ебе
болады
Орын
 Далада
елей н ө
е н жерде
жа а ында емеде
неме е ба а
өл нде өл ш нде медициналы орындарда
орны ы жерлерде
жанында жа ынды ыл алды неме е
нды
ор ада
 Е ер еледидар ө ш л
е арнал ан монша
неме е ы ы б ла и ы жерлерде орна ыл а
а ада ы
р оның б ыл ына ə ел м м н
 Бейне а алы бол ш н еледидарды елей н
ө нен неме е жары ан а аңы
 Теледидарды ы ан б рден жылы жер е а ы ыр дан а
болыңы К
е ен ем ера ра ө ер ыл ал жинал ына ебе
бол ы м м н Б л еледидар бейне н ң жəне неме е
нң
а а ының өменде не ə елед Б ндай жа дай болы ал анда
ыл алдың шы е не дей н еледидарды о аңы
Бөлмелер
 Жəнд ер р е м м н ы ы ыл алды неме е а ы шаң
бол ан бөлме жайларда еледидар ме ани алы ербел е
шыра ы м м н өр а
ны андар жанында майшамдар жəне
б Теледидарды
амшылары мен
шашыра дан а а ере
жəне ш нде йы ы бар а а и ы а арды еледидардың
не
ою а болмайды
 Теледидарды ыл алды неме е шаң жерлер е
майлы
н е неме е б а олы бөлме е а
ре н
ел е неме е ыл алда ыш а жа ын
ою а болмайды Өр е ле р шо ына неме е
бейне н ң б л н не ебе болады
 Теледидарды елей н ə ле
е н жо ары ем ера ралы
жерлер е радиа ор неме е жылы
ралдарының жанына ою а
болмайды М ндай ор ада еледидар ы ы е
б л орабының
б ыл ына неме е а ымдал ына ə е о ы м м н
Жа дайлар
 Теледидарды
олмен
амаңы оны орабын алын ан
неме е өнд р ш
ынба ан о ымша ере жара армен
айдаланбаңы Най а ай бол ан е де
еледидарды ле р а
шы ынан жəне
ан енна ынан ажыра
ере
 Теледидарды орна ше нен а ыры
орна аңы Б л а ерл жара а ар а неме е
еледидардың а ымдал ына ə е о ы м м н
йде
Сын ан бөлшек ер
 Теледидар а ешнəр е ла ырмаңы Э ран əйне ыны
а ы
жара а а ебе бол ы м м н
 Теледидар бе шы ына а а ө нен айыр анша
амаңы
Əй е е ле р шо ын ал ыңы м м н
Қолданылма анда
 Е ер еледидарды б рнеше н олданба аңы а
д жəне
а ы немде ш н рыл ыны а ө нен ажыра ы ойыңы
 Теледидар
ө дер нен ырылмай е ана өш р л
р а а
ө дер нен ыры
олы ымен өш р ң
 Алайда ейб р еледидарлар д ры ж мы
е шн
й нде
а ө не о ылы
р ы аже бол ы м м н
Балалар үш н
 Балалар а еледидар
не шы а р
 Ұ а жабды арын балалардан а ла
а бермең
аңы ж ы
ойма ын
Е ер келес ақаулық ар орын алса
Келе мə елелер орын ал а б рден еледидарды өш р п а
айыршаларын ырыңы
Са шы неме е Son ы ме ор алы ына абарла ы мамандан ан
ы ме ерлер е ер бер н раңы
Е ер
Napomena za bežični signal
Preporuka za utikač tipa F




Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova jedinica u
skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EC.
Pojedinosti možete saznati pristupom na sljedeću
internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
Сұйық крис алдық мони орының емпера урасы уралы
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
najviše 7 mm
Қ а ымдары б л н е
Қ а ө не дəл елме е
Теледидар ла
о ылы неме е
не б р нəр е ла б л н е
Жəш не йы ө л е неме е а ы а
е е
С йы ри алды мони ор а а ы
жан жа ы ы ады Сол жерд олмен
м м н
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Safety Information
[ET, LV, LT, SI, HR, KZ, SR, HE]
4-469-017-32(1)
айдаланыл ан е де енл д ң
а анда ы ы ы е н ң
ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТАТЫН КРОНШТЕЙН*
NAPOMENA O STRUJNOM ADAPTERU
Төмендегі мəліметтер қабырғаға орнататын кронштейнді қалай дұрыс
пайдалану керектігін көрсетеді. Бұл мəліметтерді мұқият
оқығаныңызға жəне қабырғаға орнататын кронштейнді дұрыс
пайдаланатыныңызға көз жеткізіңіз.
Тұтынушылар үшін:
Өрт шығу, ток соғу, өнімнің аударылып кетуі немесе өнімнің құлап
түсуінен пайда болатын қауіптен қатты зақым алмас үшін қауіпсіздік
мақсатында келесі сақтық шараларын сақтағаныңызға көз жеткізіңіз.
 Лицензиясы бар мердігерлер арасында орнату жөнінде келісімшарт
жасағаныңызға жəне орнатқан кезде кішкентай балаларды
жақындатпайтыныңызға көз жеткізіңіз.
 Лицензиясы бар мердігерлер арасында теледидарды жылжыту
немесе алып тастау туралы келісімшарт жасағаныңызға көз
жеткізіңіз.
 Теледидарды бекіткеннен кейін бұрандаларды жəне т.б. алып
тастамаңыз.
 Қабырғаға орнататын кронштейн бөліктерін өзгертпеңіз.
 Көрсетілген өнімнен басқа ешқандай жабдықты бекітпеңіз.
 Қабырғаға орнататын кронштейнге теледидардан басқа ешқандай
жүкті бекітпеңіз.
 Теледидарға сүйенбеңіз немесе асылмаңыз.
 Теледидарды тазалау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде
тым қатты күшпен көтермеңіз.
Sony дилерлері мен мердігерлері үшін:
Келесі нұсқаулықтар тек Sony дилерлері мен мердігерлеріне
арналады. Төменде сипатталған қауіпсіздік шараларын оқығаныңызға
көз жеткізіңіз жəне бұл өнімді орнату, қызмет көрсету жəне тексеру
кезінде қауіпсіздікке ерекше көңіл бөліңіз.
 Теледидардың бұрыштары немесе жақтары қабырға
бетінен сыртқа шығып тұратын қабырға беттеріне
қабырғаға орнататын кронштейнді орнатпаңыз.
 Теледидарды кондиционердің үстіне немесе астына
орнатпаңыз.
 «Қабырғаға бекітілетін кронштейнді орнату туралы
нұсқаулық» бетіндегі нұсқауларды орындау арқылы
қабырғаға бекітілетін кронштейнді қауіпсіз түрде
қабырғаға орнатқаныңызға сенімді болыңыз.
 Берілген бұрандалар мен бекіту бөліктерін «Қабырғаға
бекітілетін кронштейнді орнату туралы нұсқаулық»
бетіндегі нұсқауларды орындау арқылы дұрыс
пайдаланғаныңызға сенімді болыңыз.
 Кронштейндерді «Қабырғаға бекітілетін кронштейнді орнату туралы
нұсқаулық» бетінде түсіндірілгендей процедураны орындау арқылы
жинағаныңызға сенімді болыңыз.
 Бұрандаларды қажетті қалыпта мықтап бұрағаныңызға көз жеткізіңіз.
 Орнатқанда теледидарды соғып алмаңыз.
 Теледидарды перпендикуляр жəне түзу болатын қабырғаға
орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.
 Теледидарды дұрыс орнатқаннан кейін, кабельдерді
мықтап бекітіңіз.
 Айнымалы ток адаптерінің сымын немесе жалғанатын
кабельді қатты қыспаңыз, сондықтан ішкі өткізгіштер
бүлініп, қысқа түйісуі немесе электр тогының өшуіне
əкелуі мүмкін.
´£²›¬
Upozorenje
Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne izlažite
aparat kiši ili vlazi.
Da biste sprečili opasnost od požara ili udara, ne stavljajte predmete
napunjene tečnošću, kao što su vaze, na aparat. Ne instalirajte ovu
opremu u ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili sličan deo.
 Osigurajte da strujna utičnica bude instalirana blizu opreme i da će
biti lako pristupačna.
 Obavezno koristite isporučeni strujni adapter i strujni provodnik.
 Ne koristite bilo koji drugi strujni adapter. To može da prouzrokuje
kvar.
 Priključite strujni adapter u lako pristupačnu strujnu utičnicu.
 Ne obmotavajte strujni provodnik oko strujnog
adaptera. Središnja žica može da se preseče i/ili
može da prouzrokuje kvar na prijemniku medija.
 Ne dodirujte strujni adapter vlažnim rukama.
 Ako primetite abnormalnost kod strujnog
adaptera, odmah ga isključite iz strujne utičnice.
 Aparat nije isključen iz strujnog izvora sve dok je priključen u strujnu
utičnicu, čak i ako je sâm aparat isključen.
 Pošto će strujni adapter postati topao kada se koristi duže vreme,
možda ćete osetiti toplotu kada ga dodirujete rukom.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da radi
loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili povrede.
ž²ž š
,ž®£²³ ´°£²® ¬Ÿª¨¦ £¥
ž£Ÿ¦œ ³š Ÿš ´Ÿ²ª ±¡²ž
.£¨´ ž ²°Ÿ¨¨
ž›Ÿ³¡ ž²¬ž
£¢Ÿ¡¦š ´Ÿš¦ ´Ÿ²¬ž
´Ÿ³£²› ´¨Ÿ¬ Ÿ ž£¡£³ ´š › ž²£ž°¨ Sony Corporation ´²›¡
.1999/5/EC ž£¡ªžž ¦³ §£²¡š §££¢ªŸŸ¦² §£šª´ ²š³Ÿ ´Ÿ£ªŸ£¡ž
:©¦ž¦³ ´›Ÿ´¥› ²±› šª ,§£¢²® ´¦›±¦
http://www.compliance.sony.de/
£Ÿž£ ž ´£ŸŸ´ §Ÿ±£¨
¡´¨ž ´±®«š £ªŸ´ªŸ (žª³/³Ÿ¡) ²Ÿ°££ž ¤£²š´ ,§œž ²®«¨ ´š ´Ÿš³Ÿªž ´Ÿ±›¨
. ²š¨ž Ÿš ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦³ £²Ÿ¡šž ž±¦¡› ´Ÿ¨±Ÿ¨¨ (­±´ž ´Ÿ¡£¢›ž ©±´¦ §š´ž›)
.§š´¨ž ´£´¡´› ´Ÿš°¨ª ¡´¨ž §š´¨ ¦³ £²Ÿ£«ž ²®«¨žŸ §œž ²®«¨ ²Ÿ›¬ ´Ÿ£ŸŸ´ž
´Ÿ¡£¢› ¬£¨
Lokacija:
 Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama, na nestabilnim
lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
 Ako se TV postavi u garderobu javnog kupališta ili
toplog izvora, TV može da se ošteti od sumpora
koji se nalazi u vazduhu, itd.
 Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom
osvetljenju ili sunčevoj svetlosti.
 Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor. Iznenadne
promene sobne temperature mogu da prouzrokuju kondenzaciju
vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže lošu sliku i/ili lošu boju.
Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u potpunosti ispari pre uključenja
TV-a.
Okruženje:
 Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu da
uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj vibraciji, u
blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne treba da se izlaže
tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi predmeti, kao što su vaze, ne
treba da se stavljaju na TV.
 Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav prostor ili u
prostoriju sa zauljenim dimom ili parom (u blizini
ploča za kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
 Ne postavljajte TV na mesta podložna
ekstremnim temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost,
blizu radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar TV-a.
ž²ž š
.ž¨Ÿ¥Ÿ ³š ,³¨³ ²Ÿš ©Ÿœ¥ žŸ›œ §Ÿ¡¦ ´Ÿ¦¦Ÿ«ž ´š ­Ÿ³¡¦ ©£š
ž²œž/žª±´ž
Ÿš ´Ÿ¦¨³¡´ž ,ž®²³¨ ¬ª¨£ž¦ £¥ ©¦ž¦³ ´Ÿš²Ÿž¦ §š´ž› ž£ £ŸŸ¦¢› ³¨´³žŸ ©±´ž
.´Ÿ¬£°® Ÿš/Ÿ ± ª
žª±´ž
.³£œª ¦¨³¡ ¬±³ £¦ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ©£±´ž¦ ³£ ˎ
.²³£Ÿ ›£°£ ¡¢³¨ ¦¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ›°ž ˎ
.¤¨«Ÿ¨ ´Ÿ²£³ ³£š ££ ¦¬ ±² ¬°›´´ ²£±ž ¦¬ žª±´ž ˎ
:¦¦Ÿ¥ ,Sony £² £›š› ³¨´³ž¦ Ÿš¨ ¯¦¨Ÿ¨ ,´Ÿ¡£¢› £¨¬¢¨ ˎ
²£± ž¦´¨ ē
´›³Ÿ´ž £¦´¨ ²Ÿ›£¡ ´¬› ²£±ž ¦¬ žª±´ž¦ ´›³Ÿ´ž §¬ Ÿ±®Ÿ«³ §£œ²›› ³¨´³ž¦ ²Ÿ¥ ˎ
¡¢³ £ª®¨ Ÿ¨ª §ž ²³š¥ ,²Ÿ£š› ©££Ÿ°¨³ £®¥ ,Ÿªª¥Ÿ´ Ÿ±®Ÿ«³ §£œ²›ž .ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦š
.´›³Ÿ´ž ž¦´¨ ¦³ ²Ÿ›£¡ž
.²£±ž ¦¬ žª±´žž ´›³Ÿ´ §œ¦ §š´ž› žª´³¨ §¥²ŸšŸ §£œ²›ž ²¢Ÿ±
§Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ Ÿš ž£ £ŸŸ¦¢¦ £¨£ª® ± ª §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ Ÿ±®Ÿ«³ Ÿ¦š¨ §£ªŸ³ž §£œ²›› ³Ÿ¨£³ž
.‘Ÿ¥Ÿ ¦Ÿ®£¦ ž¦
¨“¨ 7
(²£±ž ¦¬ ´ª±´Ÿ¨ž ´›³Ÿ´ž §¬ ±®Ÿ«) œ²Ÿ›
¬Ÿ›£± ŸŸ
ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦³ £²Ÿ¡šž ž±¦¡› ²Ÿ›£¡ ŸŸ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
ž¦£®ª £ª®¨ ž¡¢›š
Теледидар қарау
 Теледидарды жеткілікті жарықтакөріңіз, жеткіліксіз жарықта немесе
ұзақ уақыт көру көзіңізді шаршатады.
 Құлаққаптарды қолданғанда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз,
құлаққа зақым келеді.
СКД Экраны
 СКД экраны жоғары-дəлдік технологиясымен жасалса да жəне
99,99% немесе одан да көп пиксельдер іске қосылып тұрсада, СКД
экранында қара нүктелер немесе жарықтың ашық нүктелері (қызыл,
көк, немесе жасыл) пайда болуы мүмкін. Бұл СКД экранының
құрылымдық ерекшелігі ақаулық болып келмейді.
 Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырнамаңыз, жəне теледидар үстіне
заттар қоймаңыз. Бейнесі біркелкілігін жоғалтуы немесе СКД экраны
бүлінуі мүмкін.
 Егер теледидарды суық жерде қолдансаңыз, бейне анықсыздығы
орын алуы мүмкін немесе бейнесі қараңғы болып кетуі мүмкін. Бұл
бұзылғанның белгісі емес. Температура жоғарылағанда, бұл
құбылыс жоғалып кетеді.
 Бейнелер жалғасымды көрсетілгенде сəуле пайда болуы мүмкін. Бұл
біраз уақыттан кейін жоғалып кетуі мүмкін.
 Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы мүмкін.
Бұл бұзылғандық емес.
 СКД экранының құрамында аздаған мөлшерде сұйық кристалдар
болады. Лақтыруды жергілікті ережерелерге сəйкес іске асырыңыз.
Теледидардың экраны/жəшігін тазалау мен күту
Тазалар алдында теледидарға қосылып тұрған тоқ сымдарын қуат
көзінен суырыңыз.
Материал тозуын немесе экран жапқышының тозуын болдырмас үшін,
келесі ескертулерді орындаңыз.
 Шаңды экран бетінен/теледидар жəшігінен жұмсақ шүберекпен
сүртіп алыңыз. Егер шаң тазаланбаса, дымқыл шүберекке жұмсақ
жуғыш ерітіндісін тамызып, сүртіп алыңыз.
 Суды немесе жуу құралын ешқашан тікелей
теледидарға шашыратпаңыз. Ол экранның төменгі
жағына немесе сыртқы бөліктеріне ағып,
теледидарға еніп, оны зақымдауы мүмкін.
 Ешбір жағдайда абразивті материалдарды, сілтілі/
қышқыл тазалағыштарын, тазалау ұнтақтарын жəне спирт, бензин,
еріткіш немесе жəндіктерге қарсы у сияқты ұшпа еріткіштерді
қолданбаңыз. Ондай материалдарды қолдану, ысқыш немесе хлоры
бар материалдармен ұзақ қатынаста болу экранның бетін жəне
теледидар жəшігін бүлдіреді.
 Желдеткіш саңылауларын жиі шаң сорғышпен тазалап отырған
абзал.
 Теледидар көру бұрышын бейімдегенде, теледидар қозғалып немесе
үстелден сырғып кетпейтіндей ақырын жылжытыңыз.
Қосымша Құралдар
 Қосымша бөлшектерді немесе электромагниттік радиация
шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстаңыз. Керісінше
жағдайда, бейне жəне/немесе дыбыс бұрмалануы мүмкін.
 Бұл құралдың EMC Нұсқамасында көрсетілген 3 метрден қысқа
байланыс сигнал кабелін қолдану керек деген шектеуге жауап
беретіні тексеріліп, анықталған.
¤¥ ž£ £ŸŸ¦¢ž¨ ²´Ÿ£ ¦Ÿœž ›£°£ žŸ›¬ ¡¢³¨ ¦¬ œ°ž ´š ¡ªž ,¡®ž œ²Ÿ› ´ª±´ž £ª®¦ ˎ
.ž¢¨ žªŸ® šŸž³
.žŸ›¬ž ¡¢³¨ ¦¬ ž¥² ´£¦¢¨ ¡£ªž¦ ²Ÿ¥ ,LCD-ž œ° ¦³ ¡¢³ž £ª®¦ ± ª ¬Ÿª¨¦ £¥ ˎ
Situacija:
 Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa
grmljavinom.
 Ne postavljate TV tako da strči u otvoren prostor.
Može da dođe do povrede ili oštećenja od strane
osobe ili predmeta koji udari u TV.
Polomljeni delovi:
 Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može
da se razbije od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
 Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog udara.
Kada se ne koristi
 Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da se
isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
 Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo isključi,
izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV aparat.
 Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju da se
TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno radio.
Za decu
 Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
 Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne mogu
greškom da ih progutaju.
Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыңқы жері 1,5 мм-ден аз болуы
қажет.
максимум 7 мм
максимум 1,5 мм
(F типті ашалардың сілтеме суреті)
(Алыстан Басқару құралын қолдану туралы ескертулер)
Ескертулер
 Батареяны салғанда, полярлығын сақтаңыз.
 Əр түрлі батареялар немесе ескі жəне жаңа батареяларды
араластырып қолданбаңыз.
 Батареяларды жойған кезде, қоршаған ортаны қорғау ережелерін
сақтаңыз. Кейібір аймақтарда батареяларды жою ережелері заңға
бағындырылуы мүмкін. Бұл жөнінде жергілікті билік органдарына
байланысуыңызды сұраймыз.
 Алыстан басқару құралын еппен қолданыңыз. Түсіріп немесе басып
кетпеңіз, немесе үстіне сұйық төгіп алмаңыз.
 Жылу шығатын жерлерге, күн сəулесі түсетін, немесе ылғалды
бөлмеде сақтамаңыз.
Құрылғының Сымсыз Қызметі
 Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б)
қолдануға болмайды медициналдық құралдар зақымданады.
 Бұл құрал анықталмаған сигналдарды қабылдап/таратса да, рұқсаты
жоқ кедергілерден сақ болыңыз. Біз осыған ұқсас мəселелер үшін
жауап бере алмаймыз.
ҚАБЫРҒАҒА ОРНАТАТЫН КРОНШТЕЙН
 Қабырғаға орнататын кронштейнге орнатылған теледидарды ұзақ
уақыт пайдалансаңыз, теледидардың артқы немесе жоғарғы
жағындағы қабырға түссізденеді немесе қабырға материалына қарай
тұсқағаз жабыспайтын болады.
 Қабырғаға орнататын кронштейн қабырғаға орнатылғаннан кейін
алынып тасталса, бұранда тесіктері қалады.
 Механикалық тербелістер пайда болатын жерде қабырғаға
орнататын кронштейнді пайдаланбаңыз.
Теледидар құрылғысын лақтыру
Қызмет мерзімі біткен электр жəне электрондық
жабдықты залалсыз жою (бағыттама қалдықтарды
бөлек жинау жүйелері жұмыс істейтін Еуроодақ
жəне басқа еуропа елдерінде қолданылады)
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл белгі бұл
құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге
залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Пайдаланылған қоректену элементтерін залалсыз
жою (қалдықтарды бөлек жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ елдерінде жəне басқа еуропа
елдерінде қолданылады)
Бұл белгі құрылғымен бірге жеткізілетін қоректену
элементін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге
залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Srpski
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE
POŽARA, DRŽITE SVEĆE ILI
DRUGE OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Upiti
vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa Evropske unije
se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za bilo kakvu
uslugu ili pitanja koja se tiču garancije, pogledajte adrese priložene
u posebnim servisnim ili garantnim dokumentima
Obaveštenje za bežični signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je ova jedinica u skladu
sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (mesec/godina) i nominalnu
snagu strujnog napajanja (u skladu sa primenljivim bezbednosnim
propisom) se nalaze na poleđini TV-a ili pakovanju.
Nalepnice za broj modela i serijski broj adaptera za struju se nalaze na
dnu adaptera za struju.
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe do
sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda stručno
osoblje servisa.
Kada:




je mrežni provodnik oštećen.
je mrežna utičnica loše postavljena.
je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na njega.
bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u kućište.
O temperaturi LCD monitora
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su sunčeva
svetlost, vatra ili slično.
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste izbegli
opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili povreda.
Postavljanje
 TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne utičnice.
 Stavite TV aparat na stabilnu, ravnu površinu.
 Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna postavljanja.
 Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite pribor
kompanije Sony, uključujući:
 Nosač za montažu na zid
 Uverite se da koristite zavrtnje isporučene uz nosač za montažu na zid
prilikom pričvršćenja kuka za montiranje na TV aparat. Isporučeni
zavrtnji su projektovani kako je naznačeno na ilustraciji kada se meri
od površine za pričvršćenje kuke za montiranje.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela nosača
za montažu na zid.
Upotreba drugih zavrtanja osim onih koji su isporučeni može da ima
za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede do
njegovog pada, itd.
7 mm
Donja informacija pokazuje ispravno rukovanje nosačem za postavljanje
na zid. Obavezno temeljno pročitajte ovu informaciju i ispravno koristite
nosač za postavljanje na zid.
Obavezno se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti za bezbednost
da biste sprečili ozbiljnu povredu putem požara, strujnog udara,
prevrtanja proizvoda ili padanja proizvoda.
 Obavezno ugovorite instalaciju sa licenciranim izvođačima i držite
malu decu van domašaja tokom instalacije.
 Obavezno ugovorite pomeranje ili demontažu TV-a sa licenciranim
izvođačima.
 Ne skidajte vijke, itd., posle montaže TV-a.
 Ne vršite izmene na delovima nosača za postavljanje na zid.
 Ne montirajte bilo koju drugu opremu osim konkretnog proizvoda.
 Ne primenjujte bilo kakvo drugo opterećenje osim TV-a na nosač za
postavljanje na zid.
 Ne naslanjajte se na njega, niti se kačite za TV.
 Ne rukujte TV-om sa prekomernom silom tokom čišćenja ili
održavanja.
Za Dilere i ugovarače kompanije Sony:
Sledeća uputstva su namenjena samo za dilere i ugovarače kompanije
Sony. Obavezno pročitajte dole opisane bezbednosne mere
predostrožnosti i obratite posebnu pažnju na bezbednost tokom
instalacije, održavanja ili proveravanja ovog proizvoda.
 Ne instalirajte nosač za postavljanje na zid na zidne
površine gde su uglovi ili strane TV-a istureni van zidnih
površina.
 Ne instalirajte TV iznad ili ispod uređaja za klimatizaciju.
 Obavezno postavite nosač za montažu na zid sigurno
pričvršćen na zid postupajući prema uputstvima u
brošuri „Vodič za postavljanje nosača za montažu na
zid“.
 Obavezno koristite isporučene vijke i delove za
pričvršćenje ispravno postupajući prema uputstvima u
brošuri „Vodič za postavljanje nosača za montažu na
zid“.
 Obavezno montirajte nosače ispravno postupajući prema datom
postupku objašnjenom u brošuri „Vodič za postavljanje nosača za
montažu na zid“.
 Obavezno pritegnite vijke sigurno u utvrđeni položaj.
 Budite pažljivi da ne biste izložili TV udaru tokom instalacije.
 Obavezno instalirajte TV na zid koji je i vertikalan i ravan.
 Posle pravilne instalacije TV-a, osigurajte propisno
kablove.
 Ne dozvolite da se strujni kabl naizmenične struje ili
priključni kablovi priklešte pošto unutrašnji provodnici
mogu da postanu izloženi i prouzrokuju kratak spoj ili
električni prekid.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
Kuka za montiranje
Nastavak za kuku na poleđini TV aparata
Sprečavanje obaranja
 Pre postavljanja mašinskog zavrtnja, položite ekran okrenut ka dole na
stabilnu radnu površinu koja je veća od TV-a.
 Da biste sprečili oštećivanje površine LCD ekrana, obavezno stavite
meku krpu na radnu površinu.
Prenošenje
 Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
 Dvoje ili troje ljudi je potrebno za prenošenje velikog TV aparata.
 Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, držite ga kako je prikazano
na ilustraciji. Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
 Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga drmanju ili
prekomernim vibracijama.
 Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za pakovanje.
Ventilacija
 Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
 Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
 Uverite se da vaš TV ima dovoljnu ventilaciju. Omogućite dovoljno
prostora oko TV-a kako je prikazano na ilustraciji.
Postavljen sa postoljem
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor
oko aparata.
30 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki
prostor oko aparata.
 Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje prljavštine i
prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut položaj,
unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili predmetima
kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
10
¨¹« 10 ¨¹«
10
¨¹«
¨¹« 6
¨¹« 10
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ›£›« ž ¡ŸŸ²¨ ´Ÿ¡®¦ ²š³ž
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ›£›« ž ¡ŸŸ²¨ ´Ÿ¡®¦ ²š³ž
:±›š Ÿš ¤Ÿ¦¥¦ ´Ÿ²›¢°ž ¬Ÿª¨¦Ÿ ´Ÿšª ²Ÿ²ŸŸš ¡£¢›ž¦ £¥ ˎ
.©Ÿ«¥¦š› Ÿš ¤Ÿ®ž ž´Ÿš ©£±´´ ¦š ,ž›œ ¦¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ¡£ª´ ¦š ē
.©Ÿ²š Ÿš ž¢£¨ ,¡£¢³ ,­¨ ¦¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ¡£ª´ ¦š ē
.‘Ÿ¥Ÿ §£ªŸ´£¬ ©Ÿœ¥ §£²¡š §£¢£²® Ÿš ´ŸªŸ¦£Ÿ ©Ÿœ¥ ,› ´² ¬› ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ž«¥´ ¦š ē
.©¦ž¦ ²šŸ´¨¥ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ©£±´´ ¦š ē
.§Ÿ«¡ ²£ŸŸšž ²Ÿ²¡«
²£±
²£±
£³š² ¡´¨
,ž®²³ ´ª¥« ¬Ÿª¨¦ £¥ ©¦ž¦ ¢²Ÿ®¨¥ ¬°›´£ ¡´¨ž ¬±³›Ÿ £³š²ž ¡´¨› ¦Ÿ®£¢ž
:´Ÿ¬£°® Ÿš/Ÿ ± ª Ÿš ´Ÿ¦¨³¡´ž
.§£²¡š §£±®« ££ ¦¬ š¦Ÿ ,Sony ££ ¦¬ ±®Ÿ«³ ¡´¨ž ¦›¥› ±² ³¨´³ž ē
.¬±³ž ¤Ÿ´ ¦š ŸšŸ¦¨› ¬±´ž ´š «ª¥ž ē
.›¦› ©£®Ÿ¦£¡ §² ¢¦ŸŸ 240-220 ¡´¨ ´² ¬› ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ¦¬®ž ē
¤£¦œ²³ ²ž £žŸ ¤´Ÿ¡£¢› ¦¬ ²Ÿ¨³¦ £¥ ¡´¨ž ¦›¥ ´š ±´ª¦ ²Ÿ¥ ,§£¦›¥ž ›Ÿ´£ª ´¬› ē
.§£¦›¥› Ÿ¦±´££ š¦
.ž´ ž £ª®¦ Ÿš ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦¬ žŸ›¬ž £ª®¦ ¦¨³¡ž ¬±³¨ ¡´¨ž ¦›¥ ´š ±´ª ē
.§Ÿ¡ ´Ÿ²Ÿ±¨¨ ¡´¨ž ¦›¥ ´š ±¡²ž ē
´¨² ,´Ÿ¡¦Ÿ ±›š› ž«Ÿ¥¨ ¬±´ž §š .¬Ÿ›± ©®Ÿš› ¬±´ž ´š ž±ªŸ ¡´¨ž ¦›¥ ´š ±´ª ē
.ž®²³¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›žŸ ,¬œ®£ž¦ ž¦Ÿ¦¬ Ÿ¦³ Ÿ£›ž
´Ÿ²¬ž
.²¡š Ÿ£° ´¦¬®ž ¤²Ÿ°¦ ±®Ÿ«³ ¡´¨ ¦›¥› ³¨´³ž¦ ©£š ˎ
.¬²±£ž¦ Ÿš ­³¡£ž¦ §£¦Ÿ¦¬ §£¥£¦Ÿ¨ž §£¢Ÿ¡ž .¡´¨ž ¦›¥ ´š ››Ÿ«¦ Ÿš ­®Ÿ¥¦ ,›±ª¦ ©£š ˎ
.¡´¨ž ¦›¥ ´š ´Ÿª³¦ ©£š ˎ
.¡´¨ž ¦›¥ ¦¬ §ž³¦¥ §£›¥ §£°®¡ ¡£ªž¦ ©£š ˎ
.Ÿ±Ÿ´£ª ´¬› ¡´¨ž ¦›¥ ´š ¤Ÿ³¨¦ ©£š ˎ
.£¦¨³¡ ¬±³ Ÿ´Ÿš¦ §£²£³¥¨ £¨ ²´Ÿ£ ²›¡¦ ©£š ˎ
.ž¥¦ž¥ ©±´Ÿ¨ Ÿª£š³ ¡´¨ ¬±³› ³¨´³ž¦ ©£š ˎ
¡´¨ž §š´¨ š³Ÿª› ž²¬ž
ž²ž š
.´Ÿ¡¦¦ Ÿš §³œ¦ ©±´žž ´š ­Ÿ³¡´ ¦š ,´Ÿ¦¨³¡´ž¦ Ÿš ž®£²³¦ žª¥«ž ´š ©£¢±ž¦ £¥
©Ÿœ¥ §£¦ Ÿª› §£š¦¨ §£¨°¬ ©±´žž ¦¬ ¡£ª´ ¦š ,´Ÿ¦¨³¡´ž Ÿš ž®£²³ ´ª¥« ¬Ÿª¨¦ £¥
.ž¨Ÿ ž²Ÿœ« ž£¡£ Ÿš §£²®« ´£ªŸ²š ©Ÿœ¥ ²Ÿœ« ¦¦¡› Ÿ£°ž ´š ©£±´´ ¦š .§£¦¢²œš
.ž¦± Ÿ£¦š ž³£œž³Ÿ Ÿ£°¦ ¤Ÿ¨«› ©±´Ÿ¨ ¦¨³¡ž ¬±³³ šŸ ˎ
.Ÿ±®Ÿ«³ ¦¨³¡ž ¦›¥Ÿ ¡´¨ž §š´¨› ±² ³¨´³ž ˎ
.ž¦±´¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²¡š ¡´¨ §š´¨› ³Ÿ¨£³ .²¡š ¡´¨ §š´¨› ³¨´³´ ¦š ˎ
.ž¦± Ÿ£¦š ž³£œž³ ¦¨³¡ ¬±³¦ ¡´¨ž §š´¨ ´š ²›¡ ˎ
¦¨³¡ž ¦›¥ .¡´¨ž §š´¨¦ ›£›«¨ ¦¨³¡ž ¦›¥ ´š ­®¦´ ¦š ˎ
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ¢¦±¨› ž¦±´¦ §Ÿ²œ¦ Ÿš/Ÿ ¤´¡£ž¦ ¦Ÿ¦¬
.´Ÿ›Ÿ¢² §£££ §¬ ¡´¨ž §š´¨› ¬œ£´ ¦š ˎ
¬±³¨ £¨ Ÿ´Ÿš ±´ª ,©£±´ Ÿª£š ¡´¨ž §š´¨³ ©£¡›¨ ž´š §š ˎ
.¦¨³¡ž
Ÿ¦£®š ,¦¨³¡ž ¬±³¦ ²›Ÿ¡¨ šŸž³ ©¨ ¦¥ ¦¨³¡ž ´³² ¦š ²›Ÿ¡¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ˎ
.£Ÿ›¥ Ÿ¨°¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ²³š¥
.£ ¬œ¨¦ §¡ ž£ž£ šŸž³ ©¥´££Ÿ ¤³Ÿ¨¨ ³Ÿ¨£³ ²¡š¦ §¨¡´¨ ¡´¨ž §š´¨ ˎ
²Ÿ«š ³Ÿ¨£³
Ÿ¦š¦ §£¨Ÿž §£›°¨› Ÿš ´Ÿ›£›«› ,´Ÿ¨Ÿ±¨› Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢› ³¨´³ž¦/©£±´ž¦ ©£š
± ª¦ ,´Ÿ¦¨³¡´ž¦ ,ž®²³¦ ,ž£ £ŸŸ¦¢› ž¦±´¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›ž ´²¡š ,©¦ž¦ §£¢²Ÿ®Ÿ¨ž
.´Ÿ¬£°®¦ Ÿš/Ÿ
LCD ekran
 Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i 99,99% ili
više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne tačke ili mogu stalno
da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena, plava ili zelena) na LCD
ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD ekrana i ne predstavlja kvar.
 Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na vrh TV
aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran može da se
ošteti.
 Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe do
zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne označava
kvar.
 Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
 Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno prikazuju
nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko trenutaka.
 Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo ne
znači kvar.
 LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
 Ne izlažite LCD ekran bilo kakvom udaru ili potresu. Staklo ekrana
može da napukne ili da se slomi i izazove povredu.
:§Ÿ±¨
,›¥² ¤Ÿ´› ,²¡š ¢£³ £¦¥ ¦¥ Ÿš ž²£« ¦¬ ,§Ÿ£ž ­Ÿ¡› ,(´Ÿ²£³£ ³¨³ £ª²± ´¡´) ¯Ÿ¡› ˎ
.©³¬ Ÿš ´Ÿ¡¦ ,§£¨ £¦ ,§£›£°£ š¦ ´Ÿ¨Ÿ±¨› ,£šŸ®² ©Ÿ¥¨›
Ÿš §££²Ÿ›£° ž°¡² £²¡ ¦³ ´Ÿ¡´¦¨› ´š°¨ª ž£ £ŸŸ¦¢ž §š ˎ
.± ª ž¦ §Ÿ²œ¦ ž¦Ÿ¦¬ ‘Ÿ¥Ÿ ²£ŸŸš› ´š³£ªž ´£²®œž ,§£¨¡ ´Ÿª££¬¨
¤«¨ž ´š ­Ÿ³¡´ ¦š ,²´Ÿ£› ž›Ÿ¢ž žªŸ¨´ž ´Ÿ¥£š ´¦›±¦ ˎ
.´Ÿ²£³£ ³¨³ £ª²±¦ Ÿš ž²Ÿš´¦
££Ÿª£³ .§¡ §Ÿ±¨¦ ²± §Ÿ±¨¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´ ž¨ ¬ª¨£ž ˎ
¦Ÿ¦¬ ²›ž .´Ÿ¡¦ ´Ÿ›¬´ž¦ §Ÿ²œ¦ §£¦Ÿ¦¬ §££¨Ÿš´® ž²Ÿ¢²®¨¢
£²¨œ¦ ´Ÿš´ž¦ ´Ÿ¡¦¦ ¡ªž ,ž ž²±¨› .žªŸ¨´ž ¬›°› Ÿš/Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´ªŸ¨´› ¬Ÿœ®¦
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ´¦¬®ž £ª®¦
:ž›£›«
,§£±²¡ «ª¥£ž¦ §£¦Ÿ¦¬ §ž£¦š³ ´Ÿ¨Ÿ±¨› ;¡Ÿ£¨› §£±›Ÿš¨ Ÿš §£¡¦ ,§£¨¡ ´Ÿ¨Ÿ±¨ ˎ
©£š .(‘Ÿ¥Ÿ ´Ÿ²ª) §£±£¦ §£°®¡ £¦ ,´Ÿ£¬²¦ ž®Ÿ³¡ ´Ÿ£ž¦ ž¦Ÿ¦¬ š£ž §ž›³ ´Ÿ¨Ÿ±¨›
©Ÿœ¥ §£¦ Ÿª› §£š¦¨ §£°®¡ ž£¦¬ ¡£ªž¦ ©£šŸ ,ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦¬ §£¦ Ÿª £´ž¦ Ÿš ­¢®¢¦
.§£¦¢²œš
©³¬ §¬ ²¡› Ÿš ±›Ÿš¨ Ÿš ¡¦ ¦¦¡› ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ¡£ªž¦ ©£š ˎ
²›ž .(§£š £²£³¥¨ Ÿš ¦Ÿ³£› ´Ÿª¡¦Ÿ³ £¦) §£š Ÿš £ª¨Ÿ³
.´ŸŸ£¬ Ÿš ´Ÿ¦¨³¡´ž ,ž®²³¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬
ž²Ÿ¢²®¨¢¦ §£®Ÿ³¡ž ´Ÿ¨Ÿ±¨› ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ©£±´ž¦ ©£š ˎ
²²ŸŸš¨ Ÿš ²Ÿ¢š£² £¦ ,´Ÿ²£³£ ³¨³ £ª²± ©Ÿœ¥ ,´£ªŸ°£±
§Ÿ²œ¦ Ÿš/Ÿ ´ŸŸ¬´ž¦ ž£Ÿ³¬ ´²œ«¨žŸ ,Ÿ¦š §£²±¨› §¨¡´ž¦ ž¦Ÿ¦¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž .§Ÿ¨£¡
.ž£ £ŸŸ¦¢¦ ± ª
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV aparata i njihovo
čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz mrežne
utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge ekrana,
pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
 Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite nežno
mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom krpom malo
navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
 Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent direktno na
TV aparat. Ona može da kaplje na dno ekrana ili
spoljne delove i dospe u TV aparat, i može da
prouzrokuje oštećenje TV aparata.
 Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu abrazivnog
sunđera, alkalni/kiselinski čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač,
kao što su alkohol, benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih
materijala ili održavanje produženog dodira sa materijalima od gume
ili vinila može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
 Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi se
osigurala pravilna ventilacija.
 Prilikom podešavanja ugla TV aparata, pomerite ga polako da biste
sprečili da se TV pomeri ili spadne sa svog postolja za sto.
 Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje elektromagnetno
zračenje držite dalje od TV aparata. U suprotnom, može da dođe do
iskrivljenja slike i/ili bučnog zvuka.
 Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za signal
kraćeg od 3 metra.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
(Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem)
Napomene
 Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja baterija.
 Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i nove
baterije.
 Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni mogu
da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete svoju lokalnu
upravu.
 Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga ispustite ili
stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu tečnosti na njega.
 Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote, mesto
izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Bežična funkcija jedinice
 Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme (pejsmejker, itd.),
pošto to može da ima za posledicu nepravilan rad medicinske
opreme.
 Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite obazrivi
zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da budemo
odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica toga.
 Ako koristite TV instaliran na nosač za postavljanje na zid dugo
vremena, zid iza ili iznad TV-a može da promeni boju ili tapet može da
se odlepi, u zavisnosti od materijala zida.
 Ako se nosač za postavljanje na zid skine posle instaliranja na zid,
ostaju rupe od vijaka.
 Ne koristite nosač za postavljanje na zid na mestu gde je izložen
mehaničkim vibracijama.
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i Elektronske Opreme
(primenjuje u Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da se ovaj proizvod neće tretirati kao
komunalni otpad. Umesto toga će biti predat
ovlašćenom sektoru kolekcije za recikliranje električne i
elektronske opreme. Obezbeđivanjem pravilnog
odlaganja ovog proizvoda, pomažete sprečavanje potencijalnih
negativnih posledica za okolinu i zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe
usled nepravilnog rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje
materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj
Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje otpada baterija (primenjuje u Evropskoj
uniji i drugim Evropskim državama sa sistemima
odvojenog prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju ukazuje
na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se
neće tretirati kao komunalni otpad.
Na određenim baterijama ovaj simbol se može koristiti u
kombinaciji sa hemijskim simbolom. Hemijski simboli za
živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
Osiguravanjem da su ove baterije pravilno odložene, bićete od pomoći
da se spreče potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi
do kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa.
U slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz razloga za
integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa ugrađenom baterijom, ovaj
akumulator treba da bude zamenjen od strane kvalifikovane osobe. Da
biste bili sigurni da je baterija odložena na odgovarajući način, predajte
proizvod na kraju svog životnog ciklusa na primenjivim mestima za
prikupljanje recikliranja električne i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije, molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da
bezbedno uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog otpada ili u
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
:›°¨
§ª£š³ §£² £›š ´² ¬› Ÿš ´²œ«¨ž ´²«ž ²¡š¦ ,´Ÿ›Ÿ¢² ¤££ ²³š¥ ³¨´³ž¦ ©£š ˎ
´Ÿ®Ÿ« ¤¦ž¨› žª¢ªšž ´šŸ ¦¨³¡ž ¬±³¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ±´ª .©²°£ž ££ ¦¬ §£°¦¨Ÿ¨
.§£¨¬²
.¡Ÿ´® §Ÿ±¨› ´¢¦Ÿ› š£ž ²³š¥ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ©£±´ž¦ ©£š ˎ
¬œŸ®ž Ÿž³¦¥ ¯®¡¨ Ÿš §š¨ ± ª¦ Ÿš ž¬£°®¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›ž
.ž£ £ŸŸ¦¢›
:§£²Ÿ›³ §£±¦¡
²›³£ž¦ ž¦Ÿ¦¬ ¤«¨ž ´£¥Ÿ¥ .ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦¬ §£°®¡ ±Ÿ² ´ ¦š ˎ
.ž³± ž¬£°®¦ §Ÿ²œ¦Ÿ ž¬£œ®ž ´¨°Ÿ¬¨
¦Ÿ¦¬ ²›ž ´²¡š .¡´¨ž ¦›¥ ±Ÿ´£ª¦ ¬ §ž› ¬œ£´ ¦š ,Ÿ±«ª ž£ £ŸŸ¦¢ž ¡¢³ £ª® §š ˎ
.´Ÿ¦¨³¡´ž¦ §Ÿ²œ¦
³Ÿ¨£³› žª£š ž£ £ŸŸ¦¢ž ²³š¥
¤£¦¬ ,§£¨£ ž¨¥ ¤³¨¦ ž£ £ŸŸ¦¢› ³¨´³¨ ¤ª£š §š ,ž›£›«ž ¦¬ žªœžŸ ´Ÿ¡£¢› £¨¬¢¨ ˎ
.¦¨³¡ž ´³²¨ ž´Ÿš ±´ª¦
¬±´ž ´š ¤Ÿ³¨¦ ¤£¦¬ ,ž£Ÿ›¥ ±² š£ž ²³š¥ ¦¨³¡ž¨ ´±´Ÿª¨ žª£š ž£ £ŸŸ¦¢ž³ ©ŸŸ£¥ ˎ
.£²¨œ¦ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ±´ª¦ £¥ ¦¨³¡ž ¬±³¨
›°¨› ´Ÿ£ž¦ ž£ £ŸŸ¦¢ž¨ §£³²Ÿž §£ª££®š¨ Ÿ¦¦¥£ ´Ÿ¨£Ÿ«¨ ´Ÿ£ £ŸŸ¦¢³ ©¥´££ §¦Ÿš ˎ
.ž¥¦ž¥ Ÿ¦¬®£ ©ž³ £¥ žª´¨ž
§£¦£¦
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦¬ «®¢¦ §£¦£¦ ²³®š¦ ©£š ˎ
.´Ÿ¬¢› §´Ÿš Ÿ¬¦›£ š¦ §ž³ £¥ §£¦£ ¦³ §£ œ³£ž¨ §£ª¢± §£² £›š ±¡²ž ˎ
...´Ÿ³¡²´¨ ©¦ž¦³ ´Ÿ¦±´ž §š
.´³¡²´¨ ©¦ž¦³ ´Ÿ£¬›ž¨ ´¡š §š £¨ ¦¨³¡ž ¦›¥ ´š ±´ªŸ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ž›¥
.ž´Ÿš ±Ÿ›¦ ¤¨«Ÿ¨ ´Ÿ²£³ £šª¥¢¨ ³±›Ÿ Sony ¦³ ´Ÿ²£³ž ¥²¨¦ Ÿš ¤¦³ ©¥Ÿ«¦ žª®
:²³š¥
.±Ÿ £ª ¡´¨ž ¦›¥
.ž¥¦ž¥ ©±´Ÿ¨ Ÿª£š ¡´¨ž ¬±³
.ž±Ÿ £ª š£žŸ ž£¦¬ ±² ª Ÿž³¨ Ÿš ž› ¬œ® Ÿž³¦¥ ¯®¡ ,ž¦®ª ž£ £ŸŸ¦¢ž
.´²œ«¨›³ §£¡´®ž ¤² ¦®ª Ÿž³¦¥ ¡£³± ¯®¡ Ÿš ¦ Ÿª
ē
ē
ē
ē
LCD-ž œ° ¦³ ž²Ÿ¢²®¨¢ž ´ŸŸš
¤¥› ©£¡›´³ ©¥´££ .´¨¨¡´¨ ¦ª®ž ´›£›« ,¤³Ÿ¨¨ ©¨ ±²®¦ LCD-ž œ°› §£³¨´³¨ ²³š¥
.¤£› Ÿ› ¬œ£´ ²³š¥
²£± ž¦´¨
´Ÿš²Ÿžž ´š š²± .²£± ž¦´¨› ¦®¢¦ ³£ ž›³ žªŸ¥ªž ž²Ÿ°ž ´š ´Ÿœ£°¨ ´Ÿš›ž ´Ÿš²Ÿžž
.žªŸ¥ªž ž²Ÿ°› ²£± ž¦´¨ž ´š ©±´žŸ ©Ÿ£¬›
:¡Ÿ±¦¦
´¦£®ª Ÿš ´Ÿ¦¨³¡´ž ,ž®£²³¨ žš°Ÿ´¥ ž³± ž¬£°® ¬Ÿª¨¦ £¥ ´Ÿ¡£¢›ž ´Ÿš²Ÿž¦ ´££°
.²°Ÿ¨ž
.žª±´žž ¤¦ž¨› ²Ÿ šž¨ §£ª¢± §£¦£ ±¡²žŸ ž³²Ÿ¨ ©£±´¨ ©¨ ž ˎ
.²¡š §Ÿ±£¨¦ ž´²›¬žŸ ž£ £ŸŸ¦¢ž ±Ÿ²£® ¤²Ÿ°¦ ž³²Ÿ¨ ©£±´¨ ©¨ ž ˎ
.©±´Ÿž ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨³ ²¡š¦ §£²¡š §£±¦¡ Ÿš §£œ²› ²£«´ ¦š ˎ
.²£± ž¦´¨ž ¦³ Ÿ£±¦¡› §££Ÿª£³ ¬°›¦ ž«ª´ ¦š ˎ
.¬Ÿ£¨ šŸž Ÿ£¦š³ ž ¨ ²¡š Ÿ£° ´ª±´ž ¤²Ÿ°¦ ²£± ž¦´¨› ³¨´³´ ¦š ˎ
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ¦³ ž ¨ ²´Ÿ£ ¦Ÿœ ¦±³¨ ²£± ž¦´¨ž ¦¬ «£¨¬´ ¦š ˎ
.Ÿª¨¨ ž¦´£´ ¦šŸ ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ¦¬ ©¬³£´ ¦š ˎ
.ž±Ÿ ¡´ Ÿš ©Ÿ£±£ª ¤¦ž¨› ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ¦¬ ²®Ÿ¨ ¡Ÿ¥ ¦£¬®´ ¦š ˎ
:§£ª¦›±Ÿ Sony £ª¥Ÿ« ²Ÿ›¬
©Ÿ£¬› ´Ÿ¡£¢›ž ´Ÿš²Ÿž ´š š²± .§£ª¦›±¦Ÿ Sony £ª¥Ÿ«¦ ±² ´Ÿ¬Ÿ£¨ ´Ÿš›ž ´Ÿš²Ÿžž
.²°Ÿ¨ž ´±£›Ÿ ´±Ÿ ¡´ ,´ª±´ž ¤¦ž¨› ´Ÿ¡£¢›¦ ´¡Ÿ£¨ ›¦ ´¨Ÿ³´ ³±žŸ
²£³¥¨ ¦³ Ÿ£° Ÿš ´Ÿª£®ž §ž›³ ´Ÿ²£± ¦¬ ²£± ž¦´¨ž ´š ©£±´´ ¦š ˎ
.²£±ž ¡¢³¨¦ ²›¬¨ §£¢¦Ÿ› ž£ £ŸŸ¦¢ž
.Ÿ£´¡´¨ Ÿš ©œ ¨ ¦¬¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ´š ©£±´´ ¦š ˎ
´Ÿš²Ÿžž ²¡š ›Ÿ±¬¦Ÿ ²£±ž ¦š ²£±ž ´›³Ÿ´ ´š ›¢£ž ±ž¦ ®±ž ˎ
.”²£±ž ¦¬ žª±´ž¦ ´›³Ÿ´ž ¦³ žª±´žž ¤£²¨“ ©Ÿ¦¬›
§š´ž› §£±®Ÿ«¨ž ²Ÿ›£¡ž £›£¥²›Ÿ §£œ²›› £Ÿš²¥ ³¨´³ž¦ ®±ž ˎ
.”²£±ž ¦¬ žª±´ž¦ ´›³Ÿ´ž ¦³ žª±´žž ¤£²¨“ ©Ÿ¦¬› ´Ÿš²Ÿž¦
¤£²¨” ©Ÿ¦¬› ´Ÿš²Ÿž¦ §š´ž› £Ÿš²¥ ´Ÿ›³Ÿ´ž ´š ›£¥²ž¦ ®±ž ˎ
.”²£±ž ¦¬ žª±´ž¦ ´›³Ÿ´ž ¦³ žª±´žž
.²«¡ Ÿª£š œ²Ÿ› ­š³ šŸŸ §£œ²›ž ¦¥ ´š ›¢£ž ± ¡ ˎ
.žª±´žž ¤¦ž¨› ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨› ¬Ÿœ®¦ š¦³ ²ž £ž ˎ
.²³£Ÿ £¥ªš ²£± ¦¬ ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ´š ©±´ž ˎ
.§£¦›¥ž ´š ›¢£ž ¡¢›š ,ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ ´ª±´ž §Ÿ£«› ˎ
§£¨°¬ ©£› Ÿš ´¡´ Ÿ¥¬¨£ š¦ §ž³ ¤¥ ¡´¨ž §š´¨ £¦›¥ ´š ›´ª ˎ
Ÿš ²°±¦ §Ÿ²œ¦Ÿ ­³¡£ž¦ §£¦Ÿ¦¬ §££¨£ª®ž §£¥£¦Ÿ¨ž ´²¡š ,§£²¡š
.¦¨³¡ž ´±®«š ±Ÿ´£ª¦
´Ÿ²£ž £¬°¨š
ž£ £ŸŸ¦¢› ž££®°
ž£ £ŸŸ¦¢› ž££®°³ ©ŸŸ£¥ ´£ªŸª£› ž¨°Ÿ¬› š£ž ž›£›«ž ´²Ÿš´ ²³š¥ ž£ £ŸŸ¦¢› ž®° ˎ
.¤£ª£¬ ´š ´°¨š¨ ¤³Ÿ¨¨ ©¨ ¤²Ÿš¦ Ÿš ž³¦¡ ž›£›« ´²Ÿš´›
£¥ žžŸ›œ ¬¨³ ´¨°Ÿ¬› ³Ÿ¨£³¨ ¬ª¨£žŸ ¬¨³ž ´¨°Ÿ¬ ´š ©ªŸŸ¥ ,´Ÿ£ª Ÿš› ³Ÿ¨£³ž ´¬› ˎ
.ž¬£¨³¦ ± ª §Ÿ²œ¦ š¦
LCD ¤«¨
§£¦«±£®ž¨ ²´Ÿ£ Ÿš 99.99%-Ÿ ¡Ÿ£¨› ´±£Ÿ¨ ž£œŸ¦Ÿª¥¢› ²°Ÿ£¨ LCD-ž ¤«¨³ ´Ÿ²¨¦ ˎ
Ÿš ¦Ÿ¡¥ ,§Ÿš) ²Ÿš ¦³ ´Ÿ²£ž› ´ŸŸ±ª Ÿš ¬£®Ÿž¦ ´Ÿ£Ÿ³¬ ´Ÿ²Ÿ¡³ ´ŸŸ±ª ,§£ª£±´ §ž
Ÿª£š šŸžŸ ,LCD-ž ¤«¨ ¦³ £ª›¨ ©££®š¨ Ÿž .¤«¨ž ¦¬ ¬Ÿ›± ©®Ÿš› ¬£®Ÿž¦ ´Ÿ£Ÿ³¬ (±Ÿ²£
.ž¦±´ ¦¬ ¬£›°¨
.Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢ ¦³ ©Ÿ£¦¬ž Ÿ±¦¡ ¦¬ §£°®¡ ¡£ªž¦ Ÿš £¨±ž ©ª«¨ž ´š ¢Ÿ²³¦ Ÿš ­Ÿ¡¦ ©£š ˎ
.LCD-ž ¤«¨¦ ± ª §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›žŸ ,´´ŸŸ¬¨ ´Ÿ£ž¦ ž£Ÿ³¬ žªŸ¨´ž
ž¦Ÿ¦¬ žªŸ¨´žŸ žªŸ¨´› §£¨´¥ ¬£®Ÿž¦ §£¦Ÿ¦¬ ,§£²± ´Ÿ¨Ÿ±¨› ´¦¬Ÿ® Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢ §š ˎ
.ž²Ÿ¢²®¨¢ž ´££¦¬ §¬ ´¨¦¬ª Ÿ ž¬®Ÿ´ .ž¦±´ ¦¬ ¬›°¨ Ÿª£š ²›ž .ž¥Ÿ³¡ ´Ÿ£ž¦
.§£¬œ² ž¨¥ ²¡š¦ §£¨¦¬ª §ž .¬Ÿ›± ©®Ÿš› ´Ÿ¬£®Ÿ¨ ´ŸªŸ¨´ ²³š¥ ¬£®Ÿž¦ §£¦Ÿ¦¬ §£¦¦° ˎ
.ž¦±´ žª£š Ÿ .³Ÿ¨£³› ž£ £ŸŸ¦¢ž ²³š¥ §£¨¨¡´¨ ´²œ«¨žŸ ¤«¨ž ˎ
´¬› ¤´ª£¨› ´Ÿª±´¦Ÿ ±Ÿ¡¦ §š´› ¦¬® .£¦ Ÿª ³£›œ ¦³ žª¢± ´Ÿ¨¥ ¦£¥¨ LCD-ž ¤«¨ ˎ
.ž®³š¦ Ÿ´¥¦³ž
ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦³ ´²œ«¨ž/¤«¨ž ¡¢³ £ª® £Ÿ±£ªŸ ¦Ÿ®£¢
¬Ÿª¨¦ £¥.ž£Ÿ±£ª £ª®¦ ¦¨³¡ž ¬±³¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦š ²›Ÿ¡¨ž ¦¨³¡ž ¦›¥ ´š ±´ª¦ ²Ÿ¥ .©¦ž¦³ ´Ÿ£¡ªž¦ ›¦ §£³ ,¤«¨ž £Ÿ®£°› ž¬£œ® Ÿš ²¨Ÿ¡› ž¬£œ®
±›šž §š .ž¥² ´£¦¢¨ §¬ ´Ÿª£¬› §´Ÿš ›œª ,´²œ«¨ž/¤«¨ž ¡¢³ £ª®¨ ±›š ²£«ž¦ £¥ ˎ
£Ÿ±£ª ²¨Ÿ¡ ´«£¨´› ´Ÿ¦± ž¦›¢Ÿž ²³š ž¥² ´£¦¢¨ ´² ¬› Ÿ´Ÿš ž±ª ,ž²«ž¦ ž³±
.¦¦Ÿ¨ ©£¬
§ž .ž£ £ŸŸ¦¢ž ¦¬ ´Ÿ²£³£ £Ÿ±£ª ²¨Ÿ¡ Ÿš §£¨ £´´ ¦š §¦Ÿ¬¦ ˎ
§££ªŸ°£¡ž Ÿ£±¦¡ ¦¬ Ÿš ¤«¨ž ¦³ ©Ÿ´¡´ž Ÿ±¦¡¦ ­¢®¢¦ §£¦Ÿ¦¬
.± ª ž¦ §Ÿ²œ¦Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢ž ¤Ÿ´ ¦š «ª¥£ž¦Ÿ
,£´°¨Ÿ¡/£¦±¦š £Ÿ±£ª ²¨Ÿ¡ ,³Ÿ¢£¦ ´£®²› ³¨´³´ ¦š §¦Ÿ¬¦ ˎ
²¨Ÿ¡ Ÿš ¦¦¨ ,©£ ª› ,¦ŸžŸ¥¦š ©Ÿœ¥ ,­£ª ²¨Ÿ¡ Ÿš £Ÿ±£ª ´±›š
£²¨Ÿ¡ §¬ ¤³Ÿ¨¨ ¬œ¨ ´²£°£ Ÿš ž œŸ«¨ §£²¨Ÿ¡› ³Ÿ¨£³ž .²£›¨
.´²œ«¨ž ²¨Ÿ¡¦Ÿ ¤«¨ž ¡¢³ £ª®¦ ± ª §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ¦£ª£Ÿ Ÿš £¨Ÿœ
.´Ÿšª ²Ÿ²ŸŸš ¡£¢›ž¦ £¥ ²Ÿ²ŸŸšž £¡´® ´š ´¬¦ ´¬¨ ›Ÿš³¦ ¯¦¨Ÿ¨ ˎ
ž£ £ŸŸ¦¢ž ´š ¦£®ž¦ Ÿš £ ž¦ š¦ £¥ ¢š¦ ž´Ÿš ž ,ž£ £ŸŸ¦¢ž ´£ŸŸ ©ŸªŸŸ¥ ´¬› ˎ
.ž¦³ £ª¡¦Ÿ³ž ¨¬¨ž¨
£¦ªŸ£°®Ÿš Ÿ£°
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
¨¹« 10
¨¹« 30
Gledanje TV-a
 Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri slabom
osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
 Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste izbeglih
prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do oštećenja sluha.
NOSAČ ZA POSTAVLJANJE NA ZID
Zavrtanj (isporučen uz nosač za montažu na zid)
10 cm
¨¬¨ §¬ ´ª±´Ÿ¨
¨¹« 30
NOSAČ ZA POSTAVLJANJE NA ZID
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od 1,5
mm.
UPOZORENJE
10 cm
²£± ¦¬ ´ª±´Ÿ¨
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela postaje
topla. Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete rukom.
Preporuka za utikač F-tipa
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
10 cm
²Ÿ²ŸŸš
.ž£ £ŸŸ¦¢ž ¤Ÿ´¦ ²› «£ª¥´ ¦šŸ ²²ŸŸšž £¡´® ´š ž«¥´ ¦š §¦Ÿ¬¦ ˎ
.©¦ž¦ ²šŸ´¨¥ ž£ £ŸŸ¦¢ž ›£›« ¡ŸŸ²¨ ²š³ž ˎ
,ž£ £ŸŸ¦¢ž ›£›« ¡ŸŸ²¨ ±£®«¨ ²£´Ÿž¦ ³£ .´Ÿšª ²Ÿ²ŸŸš ´¦›±¨ ž£ £ŸŸ¦¢ž £¥ šŸŸ¦ ³£ ˎ
.²Ÿ£š› œ°Ÿ¨³ £®¥
Ako dođe do sledećih problema...
Opciona oprema
Mesto identifikacione oznake
30 cm
.´Ÿ± ¡ ´Ÿ£¬²¦ ž´Ÿš ­Ÿ³¡´ ¦šŸ ž´Ÿš ¦¢¦¢´ ¦š ,ž£ £ŸŸ¦¢ž ´¦›Ÿž ´¬› ˎ
ž´ £²š ´² ¬› ž´Ÿš Ÿ²š ,ž²£ ²›¬¨ ´¬› Ÿš ©Ÿ±£´ ¤²Ÿ°¦ ž£ £ŸŸ¦¢ž ´¦›Ÿž ´¬› ˎ
.ž £²šž ²¨Ÿ¡Ÿ ´£²Ÿ±¨ž
Za kupce:
F типті ашалар үшін ұсыныс
Postavljen na zid
ž¦›Ÿž
.§£¦›¥ ¦¥ ´š ±´ª ,ž£ £ŸŸ¦¢ž ´¦›Ÿž £ª®¦ ˎ
.ž¦Ÿœ ž£ £ŸŸ¦¢ ¦£›Ÿž¦ £¥ §£³ªš ž³Ÿ¦³ Ÿš §££ª³› ¤²Ÿ° ³£ ˎ
¦¬Ÿ LCD-ž ¦ª® ¦¬ ¯¡¦ ¦£¬®´ ¦š .²Ÿ£š› ²šŸ´¨¥ ž´Ÿš ± ¡ž ,£› ž£ £ŸŸ¦¢ž ´¦›Ÿž ´¬› ˎ
.¤«¨ž ›£›«³ ´²œ«¨ž
.Ÿ ž£ £ŸŸ¦¢¨ ´£¢ªœ¨Ÿ²¢±¦š žª£²± ¢¦Ÿ®ž ²¡š Ÿ£° ¦¥ Ÿš §££¦ªŸ£°®Ÿš §£›£¥² ±¡²ž ˎ
.³¬Ÿ² ¦£¦°¦ Ÿš/Ÿ žªŸ¨´ž ´ŸŸ£¬¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›ž ´²¡š
¦›¥› ³Ÿ¨£³¦ EMC-ž ´££¡ªž ££ ¦¬ Ÿ¬›±ª³ ´Ÿ¦›œ¨› ¨Ÿ¬ šŸž³ š°¨ªŸ ±›ª ž Ÿ£° ˎ
.§£²¢¨ 3 ¦¬ ž¦Ÿ¬ Ÿª£š Ÿ¥²Ÿš³ ²Ÿ›£¡
Zid
F œŸ«¨ ¬±´› ³Ÿ¨£³¦ ¬œŸª› ž°¦¨ž
.¨“¨ 1.5-¨ ´Ÿ¡® ´Ÿ£ž¦ ´›££¡ ²Ÿ›£¡ž ±¦¡¨ £¨£ª®ž ¢Ÿ¡ž ´¢£¦›
²´Ÿ£ž ¦¥¦ ¨“¨ 7
²´Ÿ£ž ¦¥¦ ¨“¨ 1.5
Mrežni provodnik
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da biste
izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/
ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a ne od
drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220-240 V AC.
 prilikom ožičenja kablova, uverite se da ste isključili mrežni provodnik
radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne zapletete stopala na
kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na njemu ili
pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač pokriven
prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se pogorša, što bi
moglo da dovede do požara.
Napomene
 Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj opremi.
 Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavne provodničke žice mogu da budu izložene ili
prekinute.
 Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
 Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
 Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
 Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
 Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
(F œŸ«¨ ¬±´¦ «¡££´¨ž ²Ÿ£š)
(±Ÿ¡² ¢¦³› ¦Ÿ®£¢¦ ¬œŸª› ž²ž š)
´Ÿ²¬ž
.´Ÿ¦¦Ÿ« ´«ª¥ž ´¬› žªŸ¥ªž ´Ÿ£›¢Ÿ±¦ ›¦ §£³ ˎ
.´Ÿ³¡ ´Ÿ¦¦Ÿ« §¬ ´Ÿª³£ ´Ÿ¦¦Ÿ« ››²¬¦ Ÿš ¡£› ´Ÿ¦¦Ÿ« ¦³ §£ªŸ³ §£œŸ«› ³¨´³ž¦ ©£š ˎ
šª .±Ÿ¡› ©œŸ¬¨ ²›ž §£¨£Ÿ«¨ ´Ÿ¨Ÿ±¨›³ ©¥´££ .ž›£›«¦ ´£´Ÿ££ ž²Ÿ°› ´Ÿ¦¦Ÿ« ¤¦³ž ˎ
.¤¦³ ´£¨Ÿ±¨ž ´Ÿ³²ž §¬ ²³± ²Ÿ°
.šŸž³ œŸ« ¦¥¨ ¦ Ÿª Ÿ£¦¬ ¤Ÿ®³´ ¦šŸ Ÿ£¦¬ ¤Ÿ²´ ¦š ,Ÿ´Ÿš ¦£®´ ¦š .±Ÿ¡² ¢¦³ž ¦¬ ²Ÿ¨³ ˎ
.¡¦ ²¡› Ÿš ´Ÿ²£³£ ³¨³ £ª²±¦ ­Ÿ³¡ž §Ÿ±¨› ,§Ÿ¡ ²Ÿ±¨ £¦ ±Ÿ¡² ¢¦³ž ´š ¡£ª´ ¦š ˎ
ž£¡£ž ¦³ ´£¢Ÿ¡¦šž ž¦Ÿ¬®ž
Ÿ£°› ž¦±´¦ §Ÿ²œ¦ ¦Ÿ¦¬ ²›ž³ ©ŸŸ£¥ (‘Ÿ¥Ÿ ›¦ ›°Ÿ±) £šŸ®² Ÿ£° £¦ Ÿ ž£¡£ ¦£¬®´ ¦š ˎ
.£šŸ®²ž
¦³ ž³²Ÿ¨ š¦ ¢Ÿ²££ £ª®¨ ²ž £ž¦ ³£ ,§£¦›²Ÿ¬¨ ´Ÿ´Ÿš ´¢¦Ÿ±/´²³¨ Ÿ ž£¡£³ ´Ÿ²¨¦ ˎ
.¤¥¨ žš°Ÿ´¥ §²œ£´³ ž£¬› ¦¥¦ ´Ÿ£²¡š› ´š³¦ §£¦Ÿ¥£ š¦ Ÿªš .Ÿ¦š ´Ÿ´Ÿš
²£± ž¦´¨
Ÿš ¬›°ž ´££ž¦ §Ÿœ²£ ²£± ž¦´¨ ¦¬ ©±´Ÿ¨ž ž£ £ŸŸ¦¢ ²£³¥¨› ¤³Ÿ¨¨ ³Ÿ¨£³³ ©¥´££ ˎ
Ÿª¨¨³ ²¨Ÿ¡¦ §š´ž› ,Ÿ£¦¬¨ Ÿš ž£ £ŸŸ¦¢ž ²£³¥¨ £²Ÿ¡š¨³ ²£±ž ¦³ ¢®¢ž ­Ÿ¦£±¦
.²£±ž £Ÿª›
.Ÿ´²«ž ²¡š¦ §£²š³ª ²£± ž¦´¨ž ´££¦´ ¤²Ÿ°¦ Ÿ¡±ª³ §£œ²›¦ §£²Ÿ¡ž ˎ
.´Ÿ£ª¥¨ ´Ÿ£¬²¦ ­Ÿ³¡ šŸž Ÿ›³ §Ÿ±¨› ²£± ž¦´¨ž ´š ž¦´´ ¦š ˎ
Safety Information
[ET, LV, LT, SI, HR, KZ, SR, HE]
4-469-017-32(1)
Download PDF

advertising