Sony | KDL-42W805A | Sony KDL-42W805A Korisnički priručnik

LCD TV
Reference
Guide
KDL-55W80xA / 47W80xA / 42W80xA
Viitejuht
EE
Atsauces rokasgrāmata
LV
Nuorodinis vadovas
LT
Referenčni vodnik
SI
Referentni vodič
HR
Анықтамалық нұсқау
KZ
Vodič za reference
SR
Teave kaubamärkide kohta
Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia
Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI
Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.
DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on ettevõtte
Digital Living Network Alliance kauba-, teenuse- või
sertifikaadimärgid.
N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või
registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides.
Ainult KDL-55/47/42W809A,
KDL-55/47/42W808A, KDL-55/47/42W807A,
KDL-55/47/42W805A:
DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See teler ei ole
mõeldud mootoriga antennide juhtimiseks.
Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel.
„BRAVIA” ja
kaubamärgid.
on Sony Corporationi
TrackID on ettevõtte Sony Mobile Communications
AB kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
Muusika ja video tuvastustehnoloogiat ning sellega
seotud andmeid pakub ettevõte Gracenote®.
Gracenote on tööstusstandard muusika
tuvastustehnoloogias ja sellega seotud sisu
edastamises. Lisateabe saamiseks külastage
veebisaiti www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc ning muusika ja videotega
seotud andmed toob teieni ettevõte Gracenote, Inc.,
autoriõigus © 2000–praeguseni Gracenote.
Gracenote Software, autoriõigus © 2000–
praeguseni Gracenote. Selle toote ja teenuse puhul
kehtib üks või enam patenti, mille omanikuks on
ettevõte Gracenote. Vaadake ettevõtte Gracenote
veebisaiti, et näha mittetäielikku loendit ettevõtte
Gracenote patentidest.
Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore,
Gracenote logo ja logotüüp ning Powered by
Gracenote logo on ettevõtte Gracenote
registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid USAs
ja/või teistes riikides.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct ja Miracast on ettevõtte Wi-Fi
Alliance registreeritud märgid.
„Blu-ray Disc”, „Blu-ray” ja „Blu-ray Disci” logo on
Blu-ray Disc Associationile kuuluvad kaubamärgid.
„Sony Entertainment Networki logo” ja „Sony
Entertainment Network” on ettevõtte Sony
Corporation kaubamärgid.
MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL Logo on
ettevõtte MHL Licensing, LLC kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
Valmistatud DTS Licensing Limited’i litsentsi alusel.
USA ja ülemaailmse patendi- ja kaubamärgiteabega
tutvumiseks külastage veebilehte
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited ja DTS, Inc. 2012.
Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele
Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune kõnealuste märkide
kasutamine Sony Corporationi poolt toimub litsentsi
alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.
2EE
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
 Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/DVB-T2*
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) eetri
digitaalsignaale või kus teil on juurdepääs
ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
kaabelteenusele. Palun küsige oma kohaliku
edasimüüja käest, kas saate oma elukohas DVBT/DVB-T2* signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga integreeritud
kasutamiseks.
 Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma teenuste
eest tasu küsida või kohustada teid nõustuma
oma äritingimustega.
 See teler vastab DVB-T/DVB-T2* ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus tuleviku
DVB-T/DVB-T2* digitaalsete maapealsete
leviedastustega ja DVB-C digitaalsete
kaabelleviedastustega ei ole garanteeritud.
 Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei pruugi
mõnedes riikides/piirkondades saadaval olla ja
DVB-C vastuvõtt ei pruugi mõnede
teenusepakkujate puhul õigesti töötada.
~
 Mitte kõigil telerimudeliseeriatel pole 2.
põlvkonna T2* digitaalse video ringhäälingu (DVB)
tehnoloogiat.
* DVB-T2 on saadaval telerimudeliseeriatel ainult
W809A/W808A/W807A/W805A.
Tõrkeotsing
Kui valgustuse LED vilgub punaselt,
lugege kokku, mitu korda see vilgub
(intervalli aeg on kolm sekundit).
Vajutage teleril nuppu "/1 selle
väljalülitamiseks, ühendage lahti
vahelduvvoolu toitekaabel ja teavitage oma
müügiesindajat või Sony teeninduskeskust
näidiku vilkumise viisist (vilkumiste arvust).
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
alltoodud tabelites toodud üksusi.
Vt ka i-Manuali jaotist „Tõrkeotsing”. Kui
probleem ei lahene, laske kvalifitseeritud
teeninduspersonalil oma telerit hooldada.
Olete unustanud üksuse „Lapselukk”
parooli.
 Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999
loetakse alati õigeks.)
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul,
soojeneb teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
EE
Tardunud heli või video, tühi ekraan
või teler ei reageeri teleri või puldi
nuppudele.
 Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks
tõmmake toitejuhe vooluvõrgust ning
ühendage kahe minuti pärast tagasi.
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler vahelduvvooluvõrguga ja
seejärel vajutage teleril või puldil nuppu "/1.
Mõnda programmi ei saa häälestada.
 Kontrollige antenni/satelliidi ühendust.
Ainult satelliitmudelitele:
Teleril pole võimalik leida nuppe
CH+/–,  +/–, ///, , ja
HOME.
 Teleri nuppude asukoha leidmiseks vt alltoodud
joonist.
Teleri tagumine külg
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb
kaablil ühendusprobleeme. Kontrollige
kaabliühendust ning seejärel lülitage teler voolu
sisse-/väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
Kaabeltelevisiooni teenuseid
(kanaleid) ei leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet „Digitaalne
automaathäälestus”, valides suvandi „Kaabel”
asemel „Antenn”.
Valgustuse LED põleb.
 Kui te ei soovi valgustuse LEDi sisse lülitada,
võite selle välja lülitada.
Vajutage HOME, valige seejärel t „Seaded”
„Süsteemi Seadistused” t „Üldseaded” t
„Valgustuse LED” t „Väljas”. Samuti võite
valida OPTIONS ja seejärel „Valgustuse LED” t
„Väljas”
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
 Teie teler võib olla SYNC-režiimis.
Vajutage nuppu SYNC MENU ja valige „Teleri
juhtimine” ning seejärel valige teleri juhtimiseks
„Kodu (menüü)” või „Suvandid”.
3EE
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan)
TV vastuvõtustandardid
Analoog: sõltub teie riigi/piirkonna valikust:
B/G/H, D/K, L, I, M
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (v.a KDL-55/47/42W802A)
Satelliit: DVB-S/DVB-S2 (v.a KDL-55/47/
42W802A)
Värvi-videostandardid
Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitaalne: Vt juhendit i-Manual.
Kanalite vastuvõtt
Analoog: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust
Digitaalne: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust
Satelliit: IF-sagedus 950–2150 MHz (v.a
KDL-55/47/42W802A)
Heliväljund
10 W + 10 W
Sisend-/väljundpesad
Antennisisend
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn (v.a KDL-55/47/42W802A)
F-tüüpi emane konnektor IEC169-24, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
AV1
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
MHL (harilik koos HDMI 2-ga)
Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Video (3D):
kõrvuti 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50,
60 Hz)
üksteise kohal 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: kahekanaliline lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audioväljund (stereo minipesa)
Kõrvaklapipesa
1 (HDD Rec), 2, 3
USB HDD-seadme port (ainult
CAM (Conditional Access Module) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
Muud
Komplektis olevad lisatarvikud
Vt kiirjuhendi jaotist „Karbi sisu”.
Valikulised lisatarvikud
Kaamera- ja mikrofoniseade: CMU-BR200/CMUBR100
USB juhtmevaba LAN adapter: UWA-BR100
Passiivsed 3D-prillid: TDG-500P
SimulView™-i passiivsed prillid: TDG-SV5P
t AV2
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC - 40 ºC
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-vormingud
Video (3D):
kaadri pakkimine 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
kõrvuti 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
üksteise kohal 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: kahekanaliline lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 1)
Töökeskkonna niiskus
10% - 80% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
4EE
1), USB-port
Toide ja muu
Toitepinge
220–240 V vahelduvvool, 50 Hz
Energiatõhususe klass
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 tolli
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 tolli
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 tolli
~
 Mudeli nimes olevale x-ile vastab disaini, värvi või
TV standardiga seotud number.
 Eemaldage teleri CAM-pesast (Conditional Access
Module) fiktiivne kaart ainult CAM-pesasse sobiva
kiipkaardi sisestamiseks.
 Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
 Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
Energiatarve
režiimis „Kodu”/„Standardne”
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
režiimis „Kauplus”/„Ere”
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
EE
Keskmine aastane energiatarve*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
Ooterežiimi energiatarve*2
0,25 W (15 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
1920 punkti (horisontaalne) × 1080 rida
(vertikaalne)
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
ilma jalata
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
Kaal (umbes)
jalaga
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
ilma jalata
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4
tundi päevas töötava teleri energiatarvet.
Tegelik energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
2
* Määratletud ooterežiimi energiatarbeni
jõutakse, kui teler on tarvilikud siseprotsessid
lõpule viinud.
5EE
Informācija par preču
zīmēm
Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir “HDMI
Licensing LLC” preču zīmes vai reģistrētas preču
zīmes ASV un citās valstīs.
“N Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme vai
reģistrēta preču zīme ASV un citās valstīs.
Tikai modelim KDL-55/47/42W809A,
KDL-55/47/42W808A, KDL-55/47/42W807A,
KDL-55/47/42W805A:
DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme.
Šis televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors nav
paredzēts motorizētu antenu vadībai.
“DLNA”®, “DLNA” logotips un “DLNA CERTIFIED”® ir
“Digital Living Network Alliance” preču zīmes,
pakalpojumu zīmes vai noraksta apliecinājuma
zīmes.
Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
“BRAVIA” un
zīmes.
ir Sony Corporation preču
“TrackID” ir preču zīme vai uzņēmuma “Sony Mobile
Communications AB” reģistrēta preču zīme.
Mūzikas un video atpazīšanas tehnoloģiju un
saistītos datus sniedz Gracenote®. Gracenote ir
industrijas standarts mūzikas atpazīšanas
tehnoloģijā un saistītā satura piegādē. Lai iegūtu
plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc un ar mūziku un video saistīto
datu no Gracenote, Inc., autortiesības © 2000
nodrošina Gracenote. Gracenote Software,
autortiesības © 2000 nodrošina Gracenote. Uz šo
produktu un pakalpojumu attiecas viens vai vairāki
Gracenote patenti. Nepilnu piemērojamo Gracenote
patentu sarakstu skatiet Gracenote mājas lapā.
“Gracenote”, “MusicID”, “VideoID”, “Video Explore”,
“Gracenote” logo un logotips, kā arī “Powered by
Gracenote” logo ir “Gracenote” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes, kas reģistrētas ASV un/vai
citās valstīs.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
“Wi-Fi”, “Wi-Fi Direct” un “Miracast” ir “Wi-Fi
Alliance” preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
“Blu-ray Disc”, “Blu-ray” un “Blu-ray Disc” logotips ir
asociācijas “Blu-ray Disc” preču zīmes.
Logotips “Sony Entertainment Network” un “Sony
Entertainment Network” ir “Sony Corporation” preču
zīme.
“MHL”, “Mobile High-Definition Link” un “MHL”
logotips ir “MHL Licensing, LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
Ražots atbilstīgi “DTS Licensing Limited” licencei.
Informāciju par ASV un vispasaules patentiem un
preču zīmēm skatiet
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) “DTS Licensing Limited” un “DTS, Inc.” 2012.
“Bluetooth”® vārdiskā preču zīme un logotipi ir
uzņēmuma “Bluetooth SIG, Inc.” īpašums, un
uzņēmumam “Sony Corporation” ir atļauts lietot šo
preču zīmi un logotipus saskaņā ar iegūto licenci.
Citas preču zīmes un citi tirdzniecības nosaukumi
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
2LV
Piezīmes par digitālās
televīzijas funkciju
 Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai apgabalos, kur
tiek pārraidīti DVB-T/ DVB-T2* (MPEG-2 un H.264/
MPEG-4 AVC) zemes apraides digitālie signāli vai
kur ir pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un H.264/
MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas pakalpojumi.
Lūdzu, vērsieties pie vietējā izplatītāja, lai
pārliecinātos, vai varat uztvert DVB-T/DVB-T2*
signālu savā dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo televizoru.
 Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu piekrišanu
pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.
 Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2* un DVB-C
specifikācijām, bet netiek garantēta saderība ar
DVB-T/DVB-T2* digitālo zemes apraidi un DVB-C
kabeļtelevīziju nākotnē.
 Dažas digitālās televīzijas funkcijas var nebūt
pieejamas dažās valstīs/apgabalos, un DVB-C
kabeļtelevīzija var nedarboties pareizi ar dažiem
pakalpojumu sniedzējiem.
~
 Visos sērijas televizoru modeļos nav pieejama 2.
paaudzes T2* digitālā videoapraides tehnoloģija.
* DVB-T2 ir pieejama šādiem televizoru modeļiem:
tikai modelim W809A/W808A/W807A/W805A.
Traucējummeklēšana
Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā
krāsā, saskaitiet, cik reizes tā mirgo
(mirgošanas intervāls ir trīs sekundes).
Uz televizora nospiediet "/1, lai to izslēgtu,
atvienojiet maiņstrāvas vadu un informējiet
izplatītāju vai Sony servisa centru par
indikatora mirgošanu (gaismas signālu
skaitu).
Ja apgaismojuma LED nemirgo,
pārbaudiet tabulās turpmāk norādīto
informāciju.
Skatiet arī i-Manual sadaļu
“Traucējummeklēšana”. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar
kvalificētiem servisa darbiniekiem un veiciet
televizora pārbaudi.
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav
skaņas.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pievienojiet televizoru maiņstrāvas barošanas
avotam (barošanai) un nospiediet televizora vai
tālvadības pults pogu "/1.
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antenu vai satelītantenu.
Tikai modeļiem ar satelītu:
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies
īssavienojums vai ir kabeļa savienojuma
problēmas. Pārbaudiet kabeļa savienojumu un
pēc tam izslēdziet televizoru, izmantojot
barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un
pēc tam no jauna ieslēdziet televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona.
Sazinieties ar uztvertās satelīta apraides
uzņēmumu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas
pakalpojumi (programmas).
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai
noskaņošanas konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju “Digitālā
automātiskā noskaņošana”, atlasot “Antena”,
nevis “Kabelis”.
Tālvadības pults nedarbojas.
 Nomainiet baterijas.
 Iespējams, televizors darbojas SYNC režīmā.
Lai vadītu televizora darbību, nospiediet SYNC
MENU, atlasiet “TV vadība”, un pēc tam atlasiet
“Sākums (izvēlne)” vai “Opcijas”.
Aizmirsta funkcijas “Vecāku kontrole”
parole.
 Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek
pieņemts vienmēr).
LV
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss
kļūst silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
Apstājas audio vai video atskaņošana,
tukšs ekrāns, vai televizors nereaģē uz
televizora vai tālvadības pults pogu
nospiešanu.
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām
minūtēm atvienojot maiņstrāvas barošanu; pēc
tam pievienojiet to atpakaļ.
Televizorā nevar atrast pogas CH+/–,
 +/–, ///, , un HOME.
 Skatiet attēlu, kurā redzamas televizora pogu
atrašanās vietas.
Televizora aizmugure
Apgaismojuma LED ir ieslēgta.
 Ja nevēlaties, lai degtu apgaismojuma LED, to
var izslēgt.
Nospiediet HOME, pēc tam atlasiet “Iestatījumi”
t “Sistēmas iestatīšana” t “Vispārīga
uzstādīšana” t “Apgaismojuma LED” t
“Izslēgts”. Var arī nospiest OPTIONS un pēc tam
atlasīt “Apgaismojuma LED” t “Izslēgts”.
3LV
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis
Televizora sistēma
Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala:
B/G/H, D/K, L, I, M
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (izņemot modeli KDL-55/47/
42W802A)
Satelīts: DVB-S/DVB-S2 (izņemot modeli KDL-55/
47/42W802A)
Krāsu/video sistēma
Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitālā: Skatiet “i-Manual”.
Kanālu pārklājums
Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala
Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala
Satelīts: IF frekvence 950–2150 MHz (izņemot
modeli KDL-55/47/42W802A)
Skaņas izvade
10 W + 10 W
Ievades/izvades ligzdas
Antenas kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
Satelītantena (izņemot modeli KDL-55/47/
42W802A)
Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 KHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
/
AV1
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
t AV2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
4LV
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora formāti
Video (3D):
Kadra apvienošana 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
Paralēls 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: divu kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)
MHL (visbiežāk izmantota HDMI 2)
Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Video (3D):
Paralēls 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50,
60 Hz)
Viens virs otra 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: divu kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”)
AUDIO OUT / i
Audio izvade (stereo mini ligzda)
Austiņu ligzda
1 (HDD Rec), 2, 3
USB HDD ierīces pieslēgvieta (tikai
pieslēgvieta
1), USB
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) slots
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta).
Citi
Svars (apm.)
Komplektā iekļautie piederumi
Skatiet Ātrā uzsākšanas ceļveža sadaļu
“Iepakojuma saturs”.
ar galda statīvu
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
Papildpiederumi
Kamera un mikrofons: CMU-BR200/CMU-BR100
USB bezvadu LAN adapteris: UWA-BR100
Pasīvās 3D brilles: TDG-500P
Pasīvās brilles SimulView™: TDG-SV5P
Ekspluatācijas temperatūra
0–40 ºC
Ekspluatācijas mitrums
10–80% rel. mitr. (bez kondensāta)
Enerģija un citi parametri
Energopadeves prasības
220–240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 collas
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 collas
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 collas
bez galda statīva
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
2
* Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie
procesi.
~
 Burts “x” modeļa nosaukumā apzīmē ciparu, kas
norāda televizora dizainu, krāsu vai tajā
izmantoto sistēmu.
 Neņemiet neīsto karti ārā no “TV CAM” (nosacītās
piekļuves moduļa) slota, ja vien nevēlaties
ievietot tajā CAM modulī esošo viedkarti.
 Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
 Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Elektroenerģij as patēriņš
“Mājas”/“Standarta” režīmā
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
“Veikals”/“Spilgts” režīmā
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*2
0,25 W (15 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
1920 punkti (horizontāli) × 1080 rindas (vertikāli)
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
ar galda statīvu
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
bez galda statīva
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
5LV
LV
Informacija apie prekės
ženklą
Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai priklauso
„Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius ženklus visais atvejais
„Sony Corporation“ naudoja turėdama licenciją. Kiti
prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia
Interface“, taip pat HDMI logotipas yra „HDMI
Licensing LLC“ prekės ženklai arba registruotieji
prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir
kitose šalyse.
„N Mark“ yra prekių ženklas arba registruotasis
prekių ženklas, priklausantis „NFC Forum, Inc.“,
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED® yra
„Digital Living Network Alliance“ prekių ženklai,
paslaugų ženklai arba sertifikatų ženklai.
„DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis televizorius
nėra skirtas motorizuotoms antenoms valdyti.
Tik KDL-55/47/42W809A, KDL-55/47/42W808A,
KDL-55/47/42W807A, KDL-55/47/42W805A:
Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją.
„BRAVIA” ir
ženklai.
yra „Sony“ korporacijos prekių
„TrackID“ yra „Sony Mobile Communications AB“
prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
Muzikos ir vaizdo atpažinimo technologija bei kita
susijusi informacija teikiama Gracenote®.
„Gracenote“ yra muzikos atpažinimo technologijos
ir susijusio turinio pateikimo industrijos standartas.
Daugiau informacijos rasite apsilankę
www.gracenote.com.
„Gracenote, Inc.“ © CD, DVD, „Blu-ray“ laikmenų ir
kitos muzikos ir vaizdo medžiagos teisės nuo 2000
metų priklauso „Gracenote“. „Gracenote Software“
© teisės nuo 2000 metų priklauso „Gracenote“. Šiam
gaminiui ir paslaugoms taikoma vienas ar daugiau
„Gracenote“ patentų. Apsilankykite „Gracenote“
tinklalapyje, kur pateikiamas nuolat atnaujinamas
„Gracenote“ taikomų patentų sąrašas.
„Gracenote“, „MusicID“, „VideoID“, „Video Explore“,
„Gracenote“ ženklai ir logotipai bei „Powered by
Gracenote“ logotipas yra registruotieji ženklai arba
prekių ženklai, priklausantys „Gracenote“,
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose
šalyse.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Miracast“ yra „Wi-Fi
Alliance“ ženklai arba registruotieji ženklai.
„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ ir „Blu-ray Disc“ logotipas
yra „Blu-ray Disc Association“ prekių ženklai.
„Sony Entertainment Network logotipas“ ir „Sony
Entertainment Network“ yra „Sony Corporation“
prekių ženklai.
MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir „MHL Logo“
yra prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai,
priklausantys „MHL Licensing, LLC“.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją.
Norėdami gauti informacijos apie pasaulinius
patentus ir prekių ženklus, apsilankykite adresu
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) „DTS Licensing Limited“ ir „DTS, Inc. 2012“.
2LT
Pastabos dėl skaitmeninės
televizijos veikimo
 Bet kokios su skaitmenine televizija susijusios
funkcijos (
) veiks tik tose šalyse ar srityse,
kuriose transliuojami (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4
AVC) skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba ten,
kur yra prieiga prie suderinamos (MPEG-2 ir
H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės televizijos
paslaugų. Pasiteiraukite vietinio pardavėjo, ar
savo gyvenamojoje vietoje galėsite priimti DVBT/DVB-T2* signalą, arba paklauskite savo
kabelinės televizijos tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės
televizijos paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
 Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas gali
prašyti mokesčio už savo paslaugas arba
reikalauti sutikti su jo verslo sąlygomis.
 Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2* ir DVB-C
specifikacijas, tačiau negarantuojamas jo
tinkamumas būsimoms DVB-T/DVB-T2*
skaitmeninėms antžeminėms ir DVB-C
skaitmeninėms kabelinėms transliacijoms.
 Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti tam tikrų
skaitmeninės televizijos funkcijų, o DVB-C
kabelinė paslauga, teikiama kai kurių tiekėjų, gali
veikti netinkamai.
~
 Ne visi serijų televizorių modeliai turi 2-os kartos
T2* skaitmeninio vaizdo transliavimo
technologiją.
* DVB-T2 yra tik W809A/W808A/W807A/W805A
serijų televizorių modeliuose.
Trikčių šalinimas
(meniu)“ arba „Parinktys“, kad galėtumėte
valdyti televizorių.
Kai raudonai mirksi LED apšvietimas,
suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli
(intervalo trukmė – trys sekundės).
Pamiršote „Užraktas nuo vaikų”
slaptažodį.
Paspauskite "/1 ant televizoriaus, kad jį
išjungtumėte, ištraukite kintamosios srovės
maitinimo laidą (maitinimo laidą) ir
praneškite pardavėjui arba „Sony“
aptarnavimo centrui, kaip mirksi indikatorius
(mirktelėjimų skaičius).
Televizoriaus aplinka įšyla.
Kai LED apšvietimas nemirksi,
patikrinkite šiose lentelėse nurodytus
elementus.
Taip pat žr. „i-Manual“ skiltį „Trikčių
šalinimas“. Jei problema išlieka, jūsų
televizorių turi taisyti kvalifikuoti techninės
priežiūros specialistai.
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Prijunkite televi. prie kintamosios srovės šaltinio
(maitinimo tinklo) ir paspauskite "/1 ant telev.
ar nuotolinio valdymo pulte.
Kai kurių programų nepavyksta
suderinti.
 Patikrinkite anteną arba palydovinę anteną.
Taikoma tik palydoviniams modeliams:
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio
jungimo. Patikrinkite kabelio jungtį, paskui
maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuku
išjunkite ir vėl įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka.
Kreipkitės į gauto palydovo transliacijos
bendrovę.
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
 Pabandykite „Skaitmeninis automatinis
suderinimas“ pasirinkdami „Antena“ vietoj
„Kabelis“.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas
visada priimamas).
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą,
jo aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias
ekranas arba telev. nereaguoja į telev.
ar nuotolinio valdymo pulto
mygtukus.
 Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem
minutėms atjunkite kintamosios srovės
maitinimo laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl
prijunkite.
Nepavyksta telev. rasti mygtukų
CH+/–,  +/–, ///, , ir
HOME.
 Norėdami nustatyti mygtukų vietą telev., žr.
toliau pateiktą paveikslėlį.
Telev. galinė dalis
Įjungtas LED apšvietimas.
 Jei nenorite, kad šviestų LED apšvietimas, jį
galite išjungti.
Paspauskite HOME, paskui pasirinkite
„Nustatymai” t „Sistemos nustatymai” t
„Pagrindinis diegimas“ t „LED apšvietimas“ t
„Išjungta“. Taip pat galite paspausti OPTIONS,
paskui pasirinkti „LED apšvietimas“ t
„Išjungta“.
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
 Pakeiskite baterijas.
 Jūsų televizorius gali veikti „SYNC“ režimu.
Paspauskite SYNC MENU, pasirinkite
„Televizoriaus valdymas“ ir pasirinkite „Namai
3LT
LT
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas)
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės
pasirinkimo: B/G/H, D/K, L, I, M
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (išskyrus KDL-55/47/
42W802A)
Palydovas: DVB-S/DVB-S2 (išskyrus KDL-55/47/
42W802A)
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: Skaitykite „i-Manual“.
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai nuo
jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai
nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo
Palydovas: IF dažnis 950–2150 MHz (išskyrus
KDL-55/47/42W802A)
Garso išvestis
10 W + 10 W
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena (išskyrus KDL-55/47/42W802A)
Vidinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V ir 22 KHz tonas,
Paskirstymas vienu kabeliu EN50494
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50,
60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p,
576i, 480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
t AV2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
4LT
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Vaizdas (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Kompiuterio
formatai
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
Šalia vienas kito 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir
48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
MHL (bendras su HDMI 2)
Vaizdas (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Vaizdas (3D):
Šalia vienas kito 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
Virš-po 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: dviejų kanalų linijinis PCM: 32, 44,1 ir
48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital“)
AUDIO OUT / i
Garso išvestis (mažasis stereofoninis lizdas)
Ausinių lizdas
1 (HDD Rec), 2, 3
USB HDD įrenginio jungtis (tik
1), USB lizdas
CAM (sąlyginės prieigos modulis) lizdas
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
Kita
Masė (apie)
Tiekiami priedai
Žr. greito pasirengimo darbui vadovo skyrelį
„Dėžės turinys“.
Su ant stalo pastatomu stovu
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
Papildomi priedai
Kamera ir mikrofonas: CMU-BR200/CMU-BR100
Bevielio tinklo USB adapteris: UWA-BR100
Pasyvieji 3D akiniai: TDG-500P
SimulView™ pasyvieji akiniai: TDG-SV5P
Eksploatavimo temperatūra
0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
~220–240 V, 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 colių
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 colių
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 colių
Be ant stalo pastatomo stovo
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Energijos sąnaudos per metus, paremtos
energijos sąnaudomis, kai televizorius yra
įjungtas 365 dienas po 4 valandas per dieną.
Tikros energijos sąnaudos priklausys nuo to,
kaip televizorius bus naudojamas.
2
* Nurodyta parengties galia, kai televizorius
užbaigia būtinus vidinius procesus.
LT
~
 Modelio pavadinime „x“ atitinka skaitmeninį
žymėjimą, susijusį su dizainu, spalva arba
televizijos sistema.
 Neištraukite fiktyviosios kortelės iš TV CAM
(sąlyginės prieigos modulio) angos, nebent
ketinate į CAM įkišti tam skirtą išmaniąją kortelę.
 Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies
/ regiono / televizoriaus modelio / turimų
atsargų.
 Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos
be išankstinio įspėjimo.
Naudojama galia
„Namai”/„Standartinis” režimu
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
„Parduotuvė”/„Ryškus” režimu
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
Vidutinės metinės elektros energijos sąnaudos*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
Naudojama galia parengties režimu*2
0,25 W (15 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
1920 taškų (horizontaliai) × 1080 linijų (vertikaliai)
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu stovu
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
5LT
Informacije o blagovnih
znamkah
Izraza HDMI in High-Definition Multimedia Interface
ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v
Združenih državah Amerike in drugih državah.
DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED® so
blagovne znamke, storitvene znamke ali
certifikacijske znamke združenja Digital Living
Network Alliance.
Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba tovrstnih
oznak s strani družbe Sony Corporation je v skladu z
licenco. Druge blagovne znamke in tržna imena so
last njihovih ustreznih lastnikov.
Oznaka N je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in
drugih državah.
Samo KDL-55/47/42W809A, KDL-55/47/42W808A,
KDL-55/47/42W807A, KDL-55/47/42W805A:
DiSEqC™ je blagovna znamka družbe EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim pogonom.
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
»BRAVIA« in
Sony Corporation.
sta blagovni znamki podjetja
TrackID je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka Sony Mobile Communications AB.
Tehnologijo za prepoznavanje glasbe in s tem
povezane podatke zagotavlja Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard za tehnologijo za
prepoznavanje glasbe in povezano dobavo vsebin.
Za dodatne informacije obiščite
www.gracenote.com.
CD in z glasbo povezani podatki podjetja Gracenote,
Inc., avtorske pravice © 2000-danes Gracenote.
Gracenote programska oprema, avtorske pravice ©
2000-danes Gracenote. Za ta izdelek in storitev velja
eden ali več patentov, ki so v lasti družbe Gracenote.
Za nepopoln seznam veljavnih patentov družbe
Gracenote si poglejte spletno mesto družbe
Gracenote.
Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, oznaka
in logotip Gracenote ter logotip »Powered by
Gracenote« so registrirane blagovne znamke ali
blagovne znamke družbe Gracenote v ZDA in/ali
drugih državah.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct in Miracast so blagovne znamke
ali registrirane blagovne znamke družbe Wi-Fi
Alliance.
»Blu-ray Disc«, »Blu-ray« in logotip »Blu-ray Disc« so
blagovne znamke družbe Blu-ray Disc Association.
»Logotip Sony Entertainment Network« in »Sony
Entertainment Network« sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke
družbe MHL Licensing, LLC.
Izdelano po licenci družbe DTS Licensing Limited. Za
informacije o patentih in blagovni znamki v ZDA in
po svetu obiščite
www.dts.com/patents legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited in DTS, Inc. 2012.
2SI
Opombe k funkcijam
digitalne televizije
 Funkcije digitalne televizije (
) delujejo samo v
državah oz. na območjih, kjer se oddaja zemeljski
signal digitalne televizije DVB-T/DVB-T2* (MPEG2 in H.264/MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna
združljiva kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in
H.264/MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate signal
DVB-T/DVB-T2*, ali povprašajte pri ponudniku
kabelske televizije, če je njihova storitev DVB-C
primerna za ta televizor.
 Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas zahteval
sprejemanje njihovih pogojev.
 Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami za
DVB-T/DVB-T2* in DVB-C, vendar združljivost s
prihodnjimi zemeljskimi digitalnimi signali
DVB-T/DVB-T2* in digitalno kabelsko televizijo
DVB-C ni zajamčena.
 Nekatere funkcije digitalne televizije v določenih
državah/na določenem območju morda niso na
voljo, kabelska televizija DVB-C pa pri določenih
ponudnikih morda ne deluje pravilno.
~
 Nekatere serije modelov televizorjev ne vsebujejo
tehnologije digitalnega video oddajanja T2* 2.
generacije.
* DVB-T2 je na voljo za serije modelov televizorjev
samo W809A/W808A/W807A/W805A.
Odpravljanje težav
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče,
preštejte, kolikokrat utripne (zamik je
tri sekunde).
Pritisnite "/1 na televizorju, da ga izklopite,
odklopite omrežni kabel in dobavitelju ali
servisnemu centru Sony sporočite, kako
lučka utripa (število utripov).
Če osvetlitveni LED ne utripa, glejte
tabele.
Glejte tudi poglavje »Odpravljanje težav« v ipriročniku. Če težava ni rešena, mora vaš
televizor popraviti pooblaščen serviser.
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Priključite televizor v vtičnico in pritisnite "/1 na
daljinskem upravljalniku TV-ja.
Nekaterih programov ni mogoče
uglasiti.
 Preverite delovanje sobne ali satelitske antene.
Samo za satelitske modele:
Pozabili ste geslo za funkcijo »Funkcija
zaklepanja (pred otroci)«.
 Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno
sprejeta.)
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo
vroča.
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je
prazen ali se TV ne odziva na gumbe
na TV-ju ali daljinskem upravljalniku.
 TV enostavno ponastavite tako, da ga napajalni
kabel za dve minuti izključite, nato ga znova
vključite.
Gumbov CH+/–,  +/–, ///, ,
in HOME ne najdete na TV-ju.
 Lokacija gumbov na TV-ju je prikazana na
spodnji sliki.
Hrbtna stran TV-ja
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik
ali napaka pri povezavi. Preverite kabelski
priključek in izklopite televizor s stikalom za
napajanje ter ga znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev
iskanja programov.
 Poskusite izvesti »Samodejno iskanje dig.
kanalov«, tako da izberete »Antena« namesto
»Kabelska TV«.
Osvetlitveni LED sveti.
 Če ne želite, da osvetlitveni LED sveti, ga lahko
izklopite.
Pritisnite HOME in izberite »Nastavitve« t
»Sistemske nastavitve« t »Splošna nastavitev«
t »Osvetlitveni LED« t »Izključeno«. Ali pa
pritisnite OPTIONS in izberite »Osvetlitveni LED«
t »Izključeno«.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
 Zamenjajte baterije.
 Morda je v televizorju izbran način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU in izberite »Nadzor TV-ja«
in nato »Domov (meni)« ali »Možnosti«, da
upravljate televizor.
3SI
SI
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali)
TV sistem
Analogni: Odvisno od izbire države/območja:
B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (razen za KDL-55/47/42W802A)
Satelit: DVB-S/DVB-S2 (razen za KDL-55/47/
42W802A)
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Preberite priročnik i-Manual.
Pokrivanje kanalov
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od
izbire države/območja
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire
države/območja
Satelit: Frekvenca IF 950–2.150 MHz (razen za
KDL-55/47/42W802A)
Zvočni izhod
10 W + 10 W
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena (razen za KDL-55/47/42W802A)
Ženski priključek tipa F IEC169-24, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494
/
AV1
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
t AV2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Računalniške
oblike zapisa
Video (3D):
Združevanje sličic 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
Eno ob drugem 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in
48 kHz, 16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
4SI
MHL (običajno s HDMI 2)
Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Video (3D):
Eno ob drugem 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
Preko-spodaj 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Avdio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 in
48 kHz, 16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Avdioizhod (stereo mini vtič)
Priključek za slušalke
1 (HDD Rec), 2, 3
USB-reža za napravo HDD (samo
1), USB vrata
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost
komunikacije preko priključka 10BASE-T/
100BASE-TX pri tem televizorju nista
zajamčena.)
Ostalo
Priloženi dodatki
Glejte »Kaj je v paketu« v Priročniku za hitri zagon.
Izbirni dodatki
Enota s kamero in mikrofonom: CMU-BR200/
CMU-BR100
USB-vmesnik za brezžični LAN: UWA-BR100
Pasivna očala 3D: TDG-500P
Pasivna očala SimulView™: TDG-SV5P
Delovna temperatura
0–40 ºC
Delovna vlažnost
10–80 % RH (nekondenzirajoča)
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 palcev
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 palcev
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 palcev
~
 »x«, ki se prikaže v imenu modela, odgovarja
številčni cifri, ki je povezana z obliko, barvo ali TV
sistemom.
 Ne odstranite nadomestne kartice iz reže TV CAM
(modul pogojnega dostopa), razen če boste v njo
vstavili pametno kartico za CAM.
 Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
 Oblikovanje in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Poraba energije
v načinu »Doma«/»Standardna«
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
v načinu »Prodajalna«/»Živobarvna«
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
SI
Povprečna letna poraba energije*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
0,25 W (15 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
1.920 točk (vodoravno) × 1.080 vrstice (navpično)
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
brez namiznega stojala
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
Masa (pribl.)
z namiznim stojalom
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
brez namiznega stojala
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni.
Dejanska poraba energije je odvisna od načina
uporabe televizorja.
2
* Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
5SI
Informacije o zaštitnom
znaku
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface (Multimedijsko sučelje visoke definicije) i
logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak
tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Državama i
drugim zemljama.
Samo KDL-55/47/42W809A, KDL-55/47/42W808A,
KDL-55/47/42W807A, KDL-55/47/42W805A:
DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj televizor
nije namijenjen za upravljanje motornim antenama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® zaštitni su
znakovi, servisne oznake ili certifikacijske oznake
Digital Living Network Alliance.
Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
»BRAVIA« i
Corporation.
zaštitni su znakovi Sony
TrackID je robna marka ili registrirana robna marka
tvrtke Sony Mobile Communications AB.
Tehnologija prepoznavanja glazbe i videozapisa te
povezanih podataka vlasništvo je Gracenote®.
Gracenote je industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja glazbe i isporuci povezanog
sadržaja. Više informacija potražite na
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, glazbeni i videopodaci od
Gracenote, Inc., copyright © 2000-do danas
Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000do danas Gracenote. Na ovaj se proizvod i usluge
odnose jedan ili više patenata u vlasništvu
Gracenote. Djelomični popis primjenjivih patenata u
vlasništvu Gracenote potražite na weblokaciji
Gracenote.
Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, logo i
logotip Gracenote te logo »Powered by Gracenote«
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast znakovi su ili registrirani
znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
Logotipi »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i »Blu-ray Disc«
zaštitni su znakovi Blu-ray Disc Association.
Logotip »Sony Entertainment Network« i »Sony
Entertainment Network« zaštitni su znaci Sony
Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link i logotip MHL
zaštitni su znakovi ili registriratni zaštitni znakovi
tvrtke MHL Licensing, LLC.
Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS Licensing
Limited. Informacije o patentu u SAD-u i svijetu te
podatke o zaštitnom znaku pogledajte
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited i DTS, Inc. 2012.
Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od
strane tvrtke Sony Corporation obuhvaćena je
licencom. Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
2HR
Napomene o funkciji
digitalne televizije
 Funkcije vezane uz digitalnu televiziju (
) rade
samo u zemljama gdje se emitira digitalni
zemaljski signal DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) ili gdje korisnik ima pristup
kompatibilnoj DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Provjerite kod lokalnog
prodavača primate li DVB-T/DVB-T2* signal u
mjestu u kojem živite ili pitajte davatelja kabelske
usluge je li njihova DVB-C kabelska usluga
prikladna za integrirani rad s ovim televizorom.
 Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
 Ovaj je televizor u skladu sa specifikacijama za
DVB-T/DVB-T2* i DVB-C, međutim ne jamčimo
kompatibilnost s budućim DVB-T/DVB-T2*
digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim signalom.
 Neke funkcije digitalne televizije možda nisu
dostupne u nekim zemljama ili područjima, a
DVB-C kabel možda neće raditi ispravno kod
nekih davatelja usluge.
~
 Nemaju svi modeli serije TV tehnologiju Digital
Video Broadcast T2* 2. generacije.
* DVB-T2 dostupan je za modele televizora serija
samo W809A/W808A/W807A/W805A.
Rješavanje problema
Ako LED za osvijetljenje trepti crveno,
brojite koliko će puta trepnuti (intreval
traje tri sekunde).
Pritisnite "/1 na televizoru da biste ga
isključili, odvojite naponski kabel i
obavijestite svog dobavljača ili Sonyjev
servisni centar o treptanju indikatora (broj
treptanja).
Ako LED za osvjetljenje ne trepti,
provjerite sljedeće stavke iz tablice.
Također pogledajte »U slučaju problema« u
priručniku i-Manual. Ako se problem ne riješi,
odnesite televizor na servis ovlaštenom
osoblju.
Nema slike (zaslon je mračan) i nema
zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Priključite televizor na napajanje izmjeničnom
strujom i pritisnite "/1 na televizoru ili
upravljaču.
Neke programe nije moguće
namjestiti.
Zaboravili ste lozinku za »Roditeljska
zaštita«.
 Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se
uvijek prihvaća.)
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici
se zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika,
zaslon je prazan ili televizor ne reagira
na pritisak tipke na televizoru ili
daljinskom upravljaču.
 Napravite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje
izmjeničnom strujom na dvije minute, a zatim
ga ponovno priključite.
Ne možete pronaći tipke CH+/–,
 +/–, ///, , i HOME na
televizoru.
 Pogledajte donju slike da vidite gdje se tipke
nalaze na televizoru.
Stražnja strana televizora
 Provjerite antenu ili tanjur.
Samo za modele za satelitsku televiziju:
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj
sklopki za uključivanje/isključivanje te ga
ponovno uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
Nisu pronađene usluge kabelske
televizije (kanali).
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti »Automatsko digitalno
podešavanje« odabirući »Antena« umjesto
»Kabel«.
LED za osvjetljenje je uključen.
 Ako ne želite da LED za osvjetljenje svijetli,
isključite ga.
Pritisnite HOME, zatim odaberite »Postavke« t
»Postavke sustava« t »Opće postavke« t
»LED za osvjetljenje« t »Isključeno«. Možete
pritisnuti i OPTIONS, a zatim odabrati »LED za
osvjetljenje« t »Isključeno«.
Daljinski upravljač ne radi.
 Zamijenite baterije.
 Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite »Upravljanje
TV uređajem«, a zatim »Početak (izbornik)« ili
»Mogućnosti« kako biste upravljali televizorom.
3HR
HR
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala)
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja:
B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (osim KDL-55/47/42W802A)
Satelit: DVB-S/DVB-S2 (osim KDL-55/47/
42W802A)
Boja/videosustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte priručnik i-Manual.
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru
vaše zemlje/regije
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše
zemlje/regije
Satelit: IF frekvencija 950-2150 MHz (osim
KDL-55/47/42W802A)
Izlaz zvuka
10 W + 10 W
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena (osim KDL-55/47/42W802A)
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton,
Distribuc. jednim kabelom EN50494
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
MHL (zajednički s HDMI 2)
Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Video (3D):
Slika do slike 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
Iznad-ispod 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (stereo miniutičnica)
Utičnica za slušalice
1 (HDD Rec), 2, 3
Ulaz za USB HDD uređaj ( samo 1), USB priključak
CAM (Modul za uvjetovani pristup) utor
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Sadržaj pakiranja« u Kratkim
uputama.
Mogućnosti dodatnog pribora
Kamera s mikrofonom: CMU-BR200/CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Pasivne 3D naočale: TDG-500P
Pasivne naočale SimulView™: TDG-SV5P
t AV2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
Radna temperatura
0 ºC - 40 ºC
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Video (3D):
Format dvostruki kadar 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
Slika do slike 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
4HR
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 inča
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 inča
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 inča
~
 Oznaka »x« koja se pojavljuje u nazivu modela
odgovara numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn,
boju ili TV sustav.
 Ne uklanjajte lažnu karticu iz utora TV CAM-a
(Modul za uvjetovani pristup) osim da biste
umetnuli pametnu karticu za CAM.
 Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o
zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
 Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
Potrošnja energije
u načinu »Kod kuće«/»Standardno«
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
u načinu »Prodajno«/»Živopisno«
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
HR
Potrošnja energije u mirovanju*2
0,25 W (15 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka
(vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za stol
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
bez postolja za stol
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
bez postolja za stol
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Godišnja potrošnja energije, na temelju
potrošnje energije televizora koji je radio 4 sata
dnevno tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja
energije ovisit će o načinu upotrebe televizora.
2
* Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se
nakon što TV završi neophodne interne procese.
5HR
Сауда белгілері туралы
ақпарат
Bluetooth® маркалық таңбасы мен логотиптері
Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі жəне осы
секілді белгілерді Sony корпорациясының
қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда белгілері
мен атаулары өз иелеріне тиесілі болып табылады.
HDMI жəне HDMI жоғары анықтықтың
мультимедиалық интерфейсінің терминдері, жəне
HDMI логотипі – АҚШ-тағы жəне басқа елдердегі
HDMI Licensing LLC компаниясының сауда
белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.
N Mark - сауда белгісі немесе АҚШ-та жəне басқа
елдерде тіркелген NFC Forum, Inc сауда белгісі.
DLNA®, DLNA Логосы жəне DLNA СЕRTIFIED®
Digital Living Network Alliance сауда белгілері,
қызмет таңбалары немесе сертификат таңбалары.
DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып
табылады.
Бұл теледидар DiSEqC 1.0 бағдарламасын
қолдайды. Теледидар моторлы антенналарды
басқаруға арналмаған.
Dolby Laboratories-тің рұқсатымен өндірілген
бағдарлама өнімдері үшін керек.
Тек KDL-55/47/42W809A, KDL-55/47/42W808A,
KDL-55/47/42W807A, KDL-55/47/42W805A:
«BRAVIA» жəне
Sony Корпорациясының
сауда белгілері болып келеді.
TrackID — Sony Mobile Communications AB
компаниясының сауда белгісі немесе тіркелген
сауда белгісі.
Саз жəне видео тану технологиясы жəне оларға
қатысты деректерді Gracenote® қамтамасыз етті.
Gracenote - саз тану технологиясында жəне оған
қатысты мазмұн жеткізудегі өндірістік стандарт.
Көбірек ақпарат алу үшін, www.gracenote.com
сайтын қараңыз.
CD, DVD, Blu-ray Disc, жəне саз бен видеоға
қатысты деректерді Gracenote, Inc., аутор құқығы ©
2000-қазірге дейін Gracenote қамтамасыз етті.
Gracenote Бағдарлама, авторлық құқық © 2000қазірге дейін Gracenote. Бұл өнімге жəне қызметке
Gracenote иеленетін бір немесе одан көп патент
қолданылды. Gracenote сайтынан қолдануға
болатын Gracenote патенттерінің қолда бар
тізімімен қараңыз.
Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore,
Gracenote таңбасы мен логотипі, «Powered by
Gracenote» логотипі - не тіркелген сауда белгілері,
не АҚШ-та жəне/не басқа елдердегі Gracenote
сауда белгілері.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct жəне Miracast - таңбалар немесе
Wi-Fi Alliance тіркелген таңбалары.
«Blu-ray Disc», «Blu-ray» жəне «Blu-ray Disc» белгісі
Blu-ray Disc ассосиациясының сауда белгілері.
«Sony Entertainment Network белгісі» жəне «Sony
Entertainment Network» Sony корпорациясының
сауда белгілері болып табылады.
MHL, Mobile High-Defini ion Link жəне MHL Logo сауда белгілері немесе MHL Licensing, LLC
тіркелген сауда белгілері.
DTS Licensing Limited берген лицензияға сай
өндірілді. АҚШ жəне бүкілəлемдік таңба мен сауда
белгісі туралы мəлімет үшін
www dts.com/patents/legacy.aspx сайтын қараңыз.
(c) DTS Licensing Limited жəне DTS, Inc. 2012.
2KZ
Сандық теледидар
қызметі туралы
нұсқаулар
 Сандық теледидарға (
) қатысты барлық
қызметтер тек қана DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2
немесе H.264/MPEG-4 AVC) сандық жер үсті
дыбыс белгілері таратылатын немесе үйлесімді
DVB-C (MPEG-2 жəне H.264/MPEG-4 AVC)
кабель қызметі бар елдер мен аймақтарда ғана
жұмыс істейді. DVB-T/DVB-T2* дыбыс белгісін
қабылдау мүмкіндігі туралы жергілікті
сатушымен кеңесіңіз немесе кабель қамтамасыз
етушімен DVB-C кабель қызметін бұл
теледидармен бірге қолдану мүмкіндіктері
туралы кеңесіңіз.
 Кабель қызметін қамтамасыз етуші қызметі үшін
төлем сұрауы мүмкін немесе өз шарттарымен
келісуді талап етуі мүмкін.
 Бұл теледидар құрылғысы DVB-T/DVB-T2* жəне
DVB-C талаптарына сай келеді, бірақ болашақ
DVB-T/DVB-T2* сандық жер үсті жəне DVB-C
сандық таратуларына кепілдік берілмейді.
 Кейбір сандық теледидар қызметтері кейбір
елдерде/аймақтарда жұмыс істемейді жəне
DVB-C кабелі кейбір кабель қамтамасыз
етушілермен дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
~
 2-ші буын T2* Сандық бейне таратылым
технологиясы теледидар моделі серияларының
барлығында болмайды.
* DVB-T2 стандарты тek W809A/W808A/ W807A/
W805A сериялы теледидарында қол жетімді.
Ақаулықтарды
анықтау жəне жою
Арқы шам LED қызыл болып
жыпылықтағанда қанша уақыт
(уақыт аралығы үш секунд)
жыпылықтайтындығын санаңыз.
Қашықтан басқару құралы жұмыс
істемейді.
 Батареяларды ауыстырыңыз.
 Теледидар SYNC режимінде болуы мүмкін.
SYNC MENU параметрін басып, «ТД басқаруы»
параметрін таңдаңыз, кейін теледидарды
басқару үшін «Басты бет (Мəзір)» немесе
«Опциялар» параметрлерін таңдаңыз.
Теледидарды өшіру үшін "/1 түймешігін
басыңыз, айнымалы ток қуат сымын (электр
сымы) ажыратып, дилер мен Sony қызмет
көрсету орталығына индикатордың қалай
жыпылықтайтынын (жыпылықтар санын)
хабарлаңыз.
«Ата-аналық құлып» кілт сөзін
ұмытып қалсаңыз.
Артқы шам LED жыпылықтамаған
кезде кестедегі элементтерді
төмендегідей тексеріңіз.
Теледидардың үстінгі беттері ысып
кетеді.
i-Manual ішіндегі «Ақаулықтарды жою»
бөлімін де қараңыз. Егер мəселе
шешілмейтін болса, теледидарларға қызмет
көрсететін білікті маманға хабарласыңыз.
Сурет (экран күңгірттеу) жəне дыбыс
жоқ.
 Антенна (əуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
 Теледидарды айналмалы ток қуатына
(розетка) қосып, теледидардағы немесе
қашықтан басқару пультіндегі "/1 басыңыз.
Кейбір бағдарламаларды реттеу
мүмкін емес.
 Антеннаны (əуелі) немесе жерсеріктік табақты
тексеріңіз.
Жерсерік модельдер үшін ғана:
 9999 PIN кодын енгізіңіз. (9999 PIN коды
əрқашан қабылданады.)
 Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылғанда,
теледидар айналасы ысып кетеді.
Сол жерді қолмен ұстағанда ыстықты сезесіз.
KZ
Бекітілген дыбыс не бейне, бос
экран немесе теледидар
теледидарға не қашықтан басқару
пультіне жауап бермейді.
 Айналмалы қуат сымын 2 минутқа ажырату
арқылы теледидарды қарапайым қалпына
келтіріріп, қайта жалғаңыз.
CH+/–,  +/–, ///, ,
жəне
HOME түймелері теледидарда
болмайды.
 Төмендегі түймелердің теледидарда орналасу
сызбасын қараңыз.
Теледидардың арты
 Серік кабелі қысқа тұйықталуы мүмкін немесе
кабельдің байланыс ақаулары болуы мүмкін.
Кабель байланысын тексеріп, электр
сөндіргішімен ТД өшіріп, қайта қосыңыз.
 Сіз енгізген жиілік қолданыстан тыс жерде.
Қабылданған серік арнасы компаниясымен
кеңесіңіз.
Кабельді теледидар қызметтері
(бағдарламалар) табылмады.
 Кабель байланысын немесе реттеу
конфигурациясын тексеріңіз.
 «Сандық авто тюнинг» параметрін «Антенна»
параметрін «Кабель» параметрінің орнына
таңдау арқылы реттеңіз.
Артқы шам LED қосулы.
 Артқы шам LED жанып тұрғанын қаламасаңыз,
оны өшіруіңізге болады.
HOME түймесін басып, «Реттеулер» t
«Жүйелік реттеулер» t «Жалпы орнату» t
«Артқы шам LED» t «Өшірулі» тармағын
таңдаңыз. Сонымен қатар, OPTIONS түймесін
басып, «Артқы шам LED» t «Өшірулі»
тармағын таңдаңыз.
3KZ
Техникалық
сипаттамалары
Жүйе
Панель жүйесі
СКД (сұйық кристалды дисплей) панелі
ТД жүйесі
Аналогия: Ел/аймақ таңдауыңызға байланысты:
B/G/H, D/K, L, I, M
Сандық: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (KDL-55/47/42W802A басқа)
Серік: DVB-S/DVB-S2 (KDL-55/47/42W802A
басқа)
Түстер/бейне жүйесі
Аналогия: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Сандық: i-Manual нұсқауын қараңыз.
Арна ауқымы
Аналогия: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Сандық: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Серік: Жиілік 950-2150 MГц болса (KDL-55/47/
42W802A басқа)
Дыбыс шығысы
10 Вт + 10 Вт
Кіру/Шығу ұялары
Антенна кабелі
75 oм сыртқы нүкте VHF/UHF үшін
Серік антеннасы (KDL-55/47/42W802A басқа)
F-Типті коннектор IEC169-24, 75 Ом.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 кГц үндестігі,
Жалғыз кабель тарат. EN50494
/
AV1
21-шығысы бар scart байланыстырғышы
(CENELEC стандартты), дыбыс/бейне кірісін,
RGB кірісін жəне ТД дыбыс/бейне шығыстарын
қоса.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Компонент бейне): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i
Дыбыс кірісі (ойнатқыш қосу ұяшықтары)
t AV2
Бейне кірісі (Y кірісі бар жалпы қосу ашасы)
4KZ
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Бейне (2D): 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Компьютер
форматтары
Бейне (3D):
Frame Packing 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p
Іргелес 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Дыбыс: Екі арналы сызықты PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
ARC (Аудио оралу арнасы) (тек HDMI IN 1)
MHL (жалпы HDMI 2)
Бейне (2D): 1080p (30 Гц), 1080/24p, 1080i (50,
60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p, 576p, 576i,
480p, 480i
Бейне (3D):
Іргелес 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (50,
60 Гц)
Жоғары-Төмен 1080p (30 Гц), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Дыбыс: Екі арналы сызықты PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Сандық оптикалық ұя (Екі арналы сызықтық
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Дыбыс шығысы (стерео шағын ұя)
Құлаққаптар ұясы
1 (HDD Rec), 2, 3
USB HDD құрылғы порты (тек
1), USB порты
CAM (Шартты қолдану модулі) саңылауы
LAN
10BASE-T/100BASE-TX байланыстырғышы
(желі жұмысы ортасына байланысты байланыс
жылдамдығы əр түрлі болуы мүмкін.
10BASE-T/100BASE-TX қарым-қатынас
мөлшері мен қарым-қатынас сапасына бұл
теледидар үшін кепілдеме берілмейді).
Басқалар
Өлшемдер (Шамамен) (е × б × ұ)
Берілген керек-жарақтар
Жылдам іске қосу нұсқауындағы «Қорап ішінде»
бөлімін қараңыз.
Үстел түпқоймасымен бірге
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 см
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 см
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 см
Қосымша жабдықтар
Skype қолдаумен микрофоны бар камера:
CMU-BR200/CMU-BR100
Сымсыз LAN желісіне арналган USB-адаптері:
UWA-BR100
Іске қосылмаған 3D көзілдірігі: TDG-500P
Үстел түпқоймасынсыз
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 см
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 см
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 см
Масса (Шамамен)
SimulView™ іске қосылмаған көзілдіріктері:
TDG-SV5P
Жұмыс температурасы
0 ºC - 40 ºC
Жұмыс ылғалдығы
10% - 80% ҚЫ (конденсациясыз)
Қуат жəне басқалары
Қуат талаптары
220 В – 240 А айнымалы ток, 50 Гц
Қуат тиімділігінің тобы
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Экран өлшемі (диагоналынан өлшенеді)
(Шамамен)
KDL-55W80xA: 138,8 см / 55 дюйм
KDL-47W80xA: 119,3 см / 47 дюйм
KDL-42W80xA: 106,7 см / 42 дюйм
Тұтынылатын қуат
«Үй»/«Стандартты» режимінде
KDL-55W80xA: 79,0 Вт
KDL-47W80xA: 66,0 Вт
KDL-42W80xA: 61,0 Вт
«Дүкен»/«Жарық» режимінде
KDL-55W80xA: 157 Вт
KDL-47W80xA: 139 Вт
KDL-42W80xA: 127 Вт
Үстел түпқоймасымен бірге
KDL-55W80xA: 20,7 кг
KDL-47W80xA: 16,7 кг
KDL-42W80xA: 14,4 кг
Үстел түпқоймасынсыз
KDL-55W80xA: 18,4 кг
KDL-47W80xA: 14,6 кг
KDL-42W80xA: 12,3 кг
*1 Жылдық тұтынылатын қуат, 365 күн бойы
күніне 4 сағаттан қосылу тұратын
теледидардың тұтынатын қуаты назарға
алынған. Нақты қуат шығыны теледидардың
қалай пайдаланатынына байланысты болады.
2
* Көрсетілген күту режимінде тұтынылатын
қуатқа теледидар қажетті ішкі процестерді
аяқтағанда жетеді.
~
 Үлгі атындағы «x» белгісі дизайн, түсі немесе
теледидар жүйесіне қатысты бір санға сəйкес
келеді.
 Үлгі картаны ТД CAM (Шартты қолдану модулі)
ұяшығынан смарт-картаны салғанға дейін
алмаңыз.
 Қосымша керек-жарақтардың бар болуы
елдерге/аймаққа/теледидар үлгілеріне/қорларға
байланысты.
 Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз
өзгертіледі.
Орташа жылдық қуат шығыны*1
KDL-55W80xA: 110 кВт/сағ
KDL-47W80xA: 92 кВт/сағ
KDL-42W80xA: 85 кВт/сағ
Күту режимі тұтынатын қуат*2
0,25 Вт (бағдарлама құралында 15 Вт EPG
жаңарту режимі)
Экран ажыратымдылығы
1920 нүктелер (көлденеңінен) × 1080 сызықтар
(тігінен)
5KZ
KZ
Informacije o zaštitnim znacima
Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface, i HDMI Logo su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI
Licensing LLC u Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su zaštitni
znaci, oznake usluga ili sertifikacioni znaci
kompanije Digital Living Network Alliance.
Proizvedeno po licenci kompanije Dolby
Laboratories.
„BRAVIA” i
Sony Corporation.
Bluetooth® oznaka reči i logotipi su u vlasništvu
kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
takvih oznaka od strane kompanije Sony
Corporation je po licenci. Ostali zaštitni znaci i
trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim
vlasnicima.
N Mark je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak
kompanije NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Državama
i drugim zemljama.
Samo KDL-55/47/42W809A, KDL-55/47/42W808A,
KDL-55/47/42W807A, KDL-55/47/42W805A:
DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije namenjen
za upravljanje motorizovanim antenama.
su zaštitni znaci kompanije
TrackID je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak
kompanije Sony Mobile Communications AB.
Tehnologiju prepoznavanja muzike i video snimaka i
povezane podatke je obezbedila kompanija
Gracenote®. Gracenote je industrijski standard u
tehnologiji prepoznavanja muzike i isporuci
povezanog sadržaja. Za više informacija, posetite
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc i podaci povezani sa muzikom
i video snimcima kompanije Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-do sada kompanije Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000-do sada
kompanije Gracenote. Na ovaj proizvod i uslugu se
primenjuje jedan ili više patenata koji su u vlasništvu
kompanije Gracenote. Pogledajte veb sajt
kompanije Gracenote radi neiscrpne liste
primenljivih patenata kompanije Gracenote.
Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore,
Gracenote logo i logotip, i logotip „Powered by
Gracenote” su bilo registrovani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenom
Državama i/ili drugim zemljama.
Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.
Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast su znaci ili registrovani
znaci kompanije Wi-Fi Alliance.
Logotipi „Blu-ray Disc”, „Blu-ray” i „Blu-ray Disc” su
zaštitni znaci kompanije Blu-ray Disc Association.
„Sony Entertainment Network logo” i „Sony
Entertainment Network” su zaštitni znaci kompanije
Sony Corporation.
MHL, Mobile High-Definition Link i MHL Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije
MHL Licensing, LLC.
Proizvedeno po licenci kompanije DTS Licensing
Limited. Za informacije o patentima i zaštitnim
znacima za SAD i ceo svet, pogledajte
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited i DTS, Inc. 2012.
2SR
Napomene o funkciji Digitalna
TV
 Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV (
) će
funkcionisati samo u zemljama ili područjima gde
se emituju digitalni zemaljski signali DVB-T/
DVB-T2* (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde
imate pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Molimo da
potvrdite kod svog lokalnog prodavca da li
možete da primate signal DVB-T/ DVB-T2* gde
živite ili da pitate svog dobavljača kablovske
usluge da li je njihova kablovska usluga DVB-C
podobna za integrisani rad sa ovim TV-om.
 Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da zahteva
da pristanete na njegove uslove poslovanja.
 Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama DVB-T/
DVB-T2* i DVB-C, ali kompatibilnost sa budućim
digitalnim zemaljski DVB-T/DVB-T2* i digitalnim
kablovskim emitovanjima se ne garantuje.
 Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih dobavljača.
~
 Nemaju sve serije TV modela 2. generacije
tehnologiju T2* Digital Video Broadcast
(T2* Digitalno video emitovanje).
* DVB-T2 je dostupno za TV model serija samo
W809A/W808A/W807A/W805A.
Dijagnostička provera
Kada LED osvetljenje treperi crveno,
izbrojte koliko puta treperi (vreme
intervala je tri sekunde).
Pritisnite "/1 na TV-u da ga isključite,
isključite AC strujni kabl (mrežni provodnik) i
obavestite svog prodavca ili servisni centar
Sony o tome kako indikator treperi (broj
treperenja).
Kada LED osvetljenje ne treperi,
proverite stavke u tabeli kako sledi.
Takođe pogledajte odeljak „Dijagnostička
provera” u i-Manual. Ako problem potraje,
neka vaš TV servisira stručno osoblje servisa.
Nema slike (ekran je taman) i nema
zvuka.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV na AC struju (mrežu) i pritisnite "/1
na TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neki programi ne mogu da se podese.
Zaboravljen je PIN kôd „Roditeljska
blokada”.
 Unesite 9999 za PIN kôd. (PIN kôd 9999 se uvek
prihvata.)
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TVa postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran
ili TV ne odgovara na tastere TV-a ili
daljinskog upravljača.
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
isključenjem AC strujnog kabla na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
Tasteri CH+/–,  +/–, ///, , i
HOME ne mogu da se lociraju na TV-u.
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera
na TV-u.
Poleđina TV-a
 Proverite antenu (vazdušnu) ili tanjir.
Samo za satelitske modele:
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili
možda postoje problemi priključenja kabla.
Proverite kablovsku vezu i zatim isključite TV
pomoću strujnog prekidača uključeno/
isključeno, pa ga ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje
primljenog satelita.
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte „Auto. podešavanje digitalnih kanala”
biranjem „Antena” umesto „Kabl”.
LED osvetljenje je uključeno.
 Ako ne želite da upalite LED osvetljenje, možete
da ga isključite.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
„Podešavanja” t „Podešavanja sistema” t
„Opšta podešavanja” t „LED osvetljenje” t
„Isključeno”. Takođe možete da pritisnete
OPTIONS, a zatim izaberite „LED osvetljenje” t
„Isključeno”.
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
 Vaš TV je možda u režimu SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, izaberite „Upravljanje
TV-om” i zatim izaberite „Glavni (meni)” ili
„Opcije” da biste upravljali TV-om.
3SR
SR
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel
TV sistem
Analogni: U zavisnosti od izbora vaše zemlje/
područja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2 (osim KDL-55/47/42W802A)
Satelitski: DVB-S/DVB-S2 (osim KDL-55/47/
42W802A)
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte i-Manual.
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski: IF frekvencija 950-2.150 MHz (osim
KDL-55/47/42W802A)
Zvučni izlaz
10 W + 10 W
Priključci za ulaz/izlaz
Antenski (vazdušni) kablovski
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena (osim KDL-55/47/42W802A)
Ženski konektor F-tipa IEC169-24, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton,
razvod pomoću jednog kabla EN50494.
/
AV1
21-pinski scart konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i
audio/video izlaz TV-a.
/
COMPONENT IN
YPвPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
t AV2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Video (3D):
Pakovanje kadrova 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
Levo-desno 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: Dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 1)
4SR
MHL (uobičajen sa HDMI 2)
Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p,
576i, 480p, 480i
Video (3D):
Levo-desno 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
Gore-dole 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: Dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (stereo mini priključak)
Priključak za slušalice
1 (HDD Rec), 2, 3
Port USB HDD uređaja ( samo 1), USB port
CAM (Modul uslovnog pristupa) otvor
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije se ne
garantuju za ovaj TV.)
Ostalo
Isporučeni pribor
Pogledajte odeljak „Šta se nalazi u kutiji” u Vodiču
za brzi početak.
Opcioni pribor
Jedinica sa kamerom i mikrofonom: CMU-BR200/
CMUBR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Pasivne 3D naočare: TDG-500P
Pasivne naočare SimulView™: TDG-SV5P
Radna temperatura
0 ºC - 40 ºC
Vlažnost pri radu
10% - 80% RH (bez kondenzacije)
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KDL-55W80xA: A+
KDL-47W80xA: A+
KDL-42W80xA: A
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
KDL-55W80xA: 138,8 cm / 55 inča
KDL-47W80xA: 119,3 cm / 47 inča
KDL-42W80xA: 106,7 cm / 42 inča
~
 „x” koje se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj cifri, koja se odnosi na dizajn, boju ili
TV sistem.
 Ne vadite pomoćnu karticu iz otvora TV CAM-a
(Modul uslovnog pristupa) osim da ubacite smart
karticu koja se stavlja u CAM.
 Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
 Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
Potrošnja struje
u režimu „Za kuću”/„Standardno”
KDL-55W80xA: 79,0 W
KDL-47W80xA: 66,0 W
KDL-42W80xA: 61,0 W
u režimu „Za prodavnicu”/„Živopisna”
KDL-55W80xA: 157 W
KDL-47W80xA: 139 W
KDL-42W80xA: 127 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*1
KDL-55W80xA: 110 kWh
KDL-47W80xA: 92 kWh
KDL-42W80xA: 85 kWh
Potrošnja struje u režimu pripravnosti*2
0,25 W (15 W kod softvera / EPG režima
ažuriranja)
SR
Rezolucija ekrana
1.920 tački (horizontalno) × 1.080 linija (vertikalno)
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
KDL-55W80xA: 125,3 × 76,8 × 29,8 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 67,2 × 29,8 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 60,9 × 29,8 cm
bez postolja za sto
KDL-55W80xA: 125,3 × 73,5 × 6,4 cm
KDL-47W80xA: 108,3 × 63,9 × 6,4 cm
KDL-42W80xA: 97,1 × 57,7 × 6,3 cm
Težina (približ.)
sa postoljem za sto
KDL-55W80xA: 20,7 kg
KDL-47W80xA: 16,7 kg
KDL-42W80xA: 14,4 kg
bez postolja za sto
KDL-55W80xA: 18,4 kg
KDL-47W80xA: 14,6 kg
KDL-42W80xA: 12,3 kg
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu
potrošnje struje televizora koji radi 4 sata
dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije će
zavisiti od toga kako se televizor koristi.
2
* Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se
postiže kada TV završi neophodne unutrašnje
procese.
5SR
‫מתח ושונות‬
‫דרישות מתח‬
‫‪ 240-220‬וולט זרם חילופין‪ 50 ,‬הרץ‬
‫סיווג יעילות אנרגטית‬
‫‪+A :KDL-55W80xA‬‬
‫‪+A :KDL-47W80xA‬‬
‫‪A :KDL-42W80xA‬‬
‫גודל מסך )אלכסון( )משוערות(‬
‫‪ 138.8 :KDL-55W80xA‬ס"מ ‪ 55 /‬אינצ׳ים‬
‫‪ 119.3 :KDL-47W80xA‬ס"מ ‪ 47 /‬אינצ׳ים‬
‫‪ 106.7 :KDL-42W80xA‬ס"מ ‪ 42 /‬אינצ ים‬
‫תצרוכת מתח‬
‫במצב "בית"‪"/‬רגיל"‬
‫‪ 79.0 :KDL-55W80xA‬ואט‬
‫‪ 66.0 :KDL-47W80xA‬ואט‬
‫‪ 61.0 :KDL-42W80xA‬ואט‬
‫במצב "חנות"‪" /‬תמונה עשירה"‬
‫‪ 157 :KDL-55W80xA‬ואט‬
‫‪ 139 :KDL-47W80xA‬ואט‬
‫‪ 127 :KDL-42W80xA‬ואט‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית ממוצעת*‪1‬‬
‫‪ 110 :KDL-55W80xA‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 92 :KDL-47W80xA‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 85 :KDL-42W80xA‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫תצרוכת מתח במצב המתנה*‪2‬‬
‫‪ 0.25‬ואט )‪ 15‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 1,920‬נקודות )אופקי( × ‪ 1,080‬קווים )אנכי(‬
‫מידות )משוערות( )ר' × ג' × ע'(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 29.8 × 76.8 × 125.3 :KDL-55W80xA‬ס"מ‬
‫‪ 29.8 × 67.2 × 108.3 :KDL-47W80xA‬ס"מ‬
‫‪ 29.8 × 60.9 × 97.1 :KDL-42W80xA‬ס"מ‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 6.4 × 73.5 × 125.3 :KDL-55W80xA‬ס"מ‬
‫‪ 6.4 × 63.9 × 108.3 :KDL-47W80xA‬ס"מ‬
‫‪ 6.3 × 57.7 × 97.1 :KDL-42W80xA‬ס"מ‬
‫משקל )משוער(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 20.7 :KDL-55W80xA‬ק"ג‬
‫‪ 16.7 :KDL-47W80xA‬ק"ג‬
‫‪ 14.4 :KDL-42W80xA‬ק"ג‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 18.4 :KDL-55W80xA‬ק"ג‬
‫‪ 14.6 :KDL-47W80xA‬ק"ג‬
‫‪ 12.3 :KDL-42W80xA‬ק"ג‬
‫‪1‬‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫*‬
‫תצרוכת אנרגיה לשנה‪ ,‬על בסיס תצרוכת מתח של טלוויזיה‬
‫הפועלת במשך ‪ 4‬שעות ביום ל‪ 365-‬ימים‪ .‬תצרוכת האנרגיה‬
‫הממשית תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫ההספק המפורט במצב המתנה לאחר שהטלוויזיה סיימה את‬
‫הפעולות הפנימיות הדרושות‪.‬‬
‫‪5HE‬‬
‫~‬
‫‪ ‬ה‪ "x" -‬המופיע בשם הדגם תואם לספרה המתייחסת לעיצוב‪,‬‬
‫לצבע או למערכת הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬אל תסיר את כרטיס הדמה מהחריץ ‪) TV CAM‬רכיב גישה‬
‫מותנית( אלה כדי להכניס כרטיס חכם המותאם ב‪.CAM-‬‬
‫‪ ‬אביזרים אופציונליים זמינים בהתאם למדינות‪/‬לאזור‪/‬לדגם‬
‫הטלוויזיה‪/‬למלאי‪.‬‬
‫‪ ‬המבנה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪) LCD‬צג נוזלי גבישי(‬
‫‪) MHL‬משותף עם ‪(HDMI 2‬‬
‫וידאו )דו‪-‬ממדי(‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה ‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪60 ,50) 720p ,‬‬
‫הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת ‪ 30) 1080p‬הרץ(‪60 ,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ PCM :‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪ 44.1 ,32 :‬ו‪20 ,16 ,48 kHz-‬‬
‫ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫אנלוגית‪ :‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪M ,I ,L ,D/K ,B/G/H :‬‬
‫דיגיטלית‪DVB-C/DVB-T :‬‬
‫‪) DVB-T2‬מלבד ‪(KDL-55/47/42W802A‬‬
‫לוויין‪) DVB-S2/DVB-S :‬מלבד ‪(KDL-55/47/42W802A‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי )‪ PCM‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪(Dolby Digital ,‬‬
‫מערכת צבע‪/‬וידאו‬
‫אנלוגית‪NTSC4.43 ,NTSC3.58 ,SECAM ,PAL :‬‬
‫דיגיטלית‪ :‬עיין במדריך ‪.i-Manual‬‬
‫‪AUDIO OUT / i‬‬
‫יציאת שמע )שקע מיני סטריאו(‬
‫שקע אוזניות‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫אנלוגית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫דיגיטלית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫לוויין‪ :‬תדר ‪ 950-2150 IF‬מגה הרץ‬
‫)מלבד ‪(KDL-55/47/42W802A‬‬
‫יציאת שמע‬
‫‪ 10‬ואט ‪ 10 +‬ואט‬
‫שקעי כניסה‪/‬יציאה‬
‫כבל אנטנה‬
‫חיבור חיצוני‪ 75 ,‬אוהם ל‪UHF/VHF-‬‬
‫אנטנת לוויין )מלבד ‪(KDL-55/47/42W802A‬‬
‫מחבר נקבי מסוג ‪ 75 ,IEC169-24 F‬אוהם‪.‬‬
‫‪,DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz tone‬‬
‫‪ EN50494‬תפוצת כבלים יחידה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART 21‬פינים )תקן ‪ (CENELEC‬כולל כניסת שמע‪/‬‬
‫וידאו‪ ,‬כניסת ‪ RGB‬ויציאת שמע‪/‬וידאו של הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪) YPBPR‬וידאו קומפוננט(‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‪480i, 480p ,576i ,576p ,‬‬
‫כניסת שמע )שקעי ‪(RCA‬‬
‫‪t AV2‬‬
‫כניסת וידאו )שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪(Y‬‬
‫‪HDMI IN 1, 2, 3, 4‬‬
‫וידאו )דו‪-‬ממדי(‪ 60 ,50 ,30) 1080p :‬הרץ(‪,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬פורמטים של מחשב‬
‫אישי‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫‪ 30) 1080p Frame Packing‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה ‪ 60 ,50) 1080p‬הרץ(‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת ‪ 60 ,50 ,30) 1080p‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ PCM :‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪ 44.1 ,32 :‬ו‪20 ,16 ,48 kHz-‬‬
‫ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫‪ HDMI IN 1) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪3 ,2 ,(HDD Rec) 1‬‬
‫כניסת התקן זיכרון ‪ 1 ) USB‬בלבד(‪ ,‬כניסת ‪USB‬‬
‫חריץ ‪) CAM‬רכיב גישה מותנית(‬
‫‪LAN‬‬
‫מחבר ‪) 100BASE-TX/10BASE-T‬תלוי בסביבת העבודה של‬
‫הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫‪ 100BASE-TX/10BASE-T‬קצב התקשורת ואיכות‬
‫התקשורת אינם מובטחים לטלוויזיה זו‪(.‬‬
‫אחרים‬
‫אביזרים שסופקו‬
‫עיין בפרק "מה באריזה" במדריך ההתחלה המהירה‪.‬‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫יחידת מצלמה ומיקרופון‪CMU-BR100/CMU-BR200 :‬‬
‫מתאם ‪ USB‬לרשת ‪ LAN‬אלחוטית‪UWA-BR100 :‬‬
‫משקפי תלת‪-‬ממד פסיביים‪TDG-500P :‬‬
‫משקפי ™‪ SimulView‬פסיביים‪TDG-SV5P :‬‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫‪40 ºC - 0 ºC‬‬
‫לחות‬
‫‪) RH 80% - 10%‬ללא עיבוי(‬
‫‪4HE‬‬
‫איתור תקלות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור כמה‬
‫פעמים הוא מהבהב )משך הזמן בין הבהובים הוא‬
‫שלוש שניות(‪.‬‬
‫לחץ על ‪ "/1‬שעל הטלוויזיה כדי לכבות אותה‪ ,‬נתק‬
‫את כבל מתח ה‪) AC-‬מתח ראשי( ועדכן את הסוכן‬
‫שלך או את מרכז השירות של ‪ Sony‬בנוגע למספר‬
‫הבהובי המחוון‪.‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬אינה מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הנושאים שבטבלה שלהלן‪.‬‬
‫עיין גם ב‪"-‬איתור תקלות" שב‪ .i-Manual-‬אם הבעיה‬
‫נמשכת‪ ,‬על הטלוויזיה להיבדק על ידי טכנאי שירות‬
‫מוסמך‪.‬‬
‫אין תמונה )מסך חשוך( ואין צליל‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬חבר את הטלוויזיה אל שקע המתח ‪) AC‬מתח ראשי(‪ ,‬ולחץ‬
‫‪ "/1‬על הטלוויזיה או על השלט רחוק‪.‬‬
‫סיסמת "נעילת הורים" לא ידועה‪.‬‬
‫‪ ‬הזן את המספר ‪ 9999‬בתור קוד ה‪) .PIN-‬קוד ה‪PIN 9999-‬‬
‫תמיד מתקבל(‪.‬‬
‫סביבת הטלוויזיה מתחממת‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבתה מתחממת‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בה בידך‪.‬‬
‫שמע או תמונה קפואים‪ ,‬מסך ריק‪ ,‬או אם‬
‫הטלוויזיה אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד‬
‫הכפתורים במכשיר או בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ ‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח למשך‬
‫שתי דקות וחיבורו שוב‪.‬‬
‫הכפתורים –‪,t ,/// ,+/– ,CH+/‬‬
‫וכן ‪ HOME‬אינם יכולים להיות ממוקמים‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬עיין באיור שלהלן עבור מיקום הכפתורים בטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקה האחורי של הטלוויזיה‬
‫לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה או את צלחת הלוויין‪.‬‬
‫עבור דגמי לוויין בלבד‪:‬‬
‫‪ ‬ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל‪ .‬בדוק‬
‫את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על ידי סגירת‬
‫מתג ההפעלה‪/‬הכיבוי הראשי והדלק אותה שוב‪.‬‬
‫‪ ‬התדר שהזנת מחוץ לתחום‪ .‬פנה לחברת הלוויין‪.‬‬
‫תאורת ה‪ LED -‬מופעלת‪.‬‬
‫לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים )תוכניות(‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫‪ ‬נסה לבצע "כוונון אוטומטי דיגיטלי" על ידי בחירה ב‪"-‬אנטנה"‬
‫במקום ב‪"-‬כבלים"‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫‪ ‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שהטלוויזיה במצב ‪.SYNC‬‬
‫לחץ על ‪ ,SYNC MENU‬בחר ב‪"-‬בקרת טלוויזיה" ולאחר מכן‬
‫בחר ב‪"-‬בית )תפריט(" או ב‪"-‬אפשרויות" כדי לשלוט על‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪3HE‬‬
‫‪ ‬אם אינך מעוניין בתאורת ה‪ ,LED -‬באפשרותך לכבותה‪.‬‬
‫לחץ על ‪ ,HOME‬ולאחר מכן לחץ על "הגדרות" ‪"T‬הגדרות‬
‫מערכת" ‪" T‬הגדרה כללית" ‪" T‬תאורת ‪"T "LED‬כבוי"‪.‬‬
‫באפשרותך גם ללחוץ על ‪ ,OPTIONS‬ולאחר מכן לבחור‬
‫"תאורת ‪" T "LED‬כבוי"‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫המונחים ‪Multimedia Interface ,HDMI‬‬
‫‪ HDMI High-Definition‬והסמל ‪ HDMI‬הם סמלים מסחריים‬
‫או סמלים מסחריים רשומים של ‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות‬
‫הברית ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫‪,KDL-55/47/42W808A ,KDL-55/47/42W809A‬‬
‫‪ KDL-55/47/42W805A ,KDL-55/47/42W807A‬בלבד‪:‬‬
‫™‪ DiSEqC‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪.EUTELSAT‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0-‬טלוויזיה זו אינה מיועדת‬
‫לשלוט על אנטנה מתכווננת‪.‬‬
‫®‪ ,DLNA‬הסמל ‪ DLNA‬ו‪ DLNA CERTIFIED®-‬הם סימנים‬
‫מסחריים‪ ,‬סמלי שירות או סימנים מאושרים של ‪Digital Living‬‬
‫‪.Network Alliance‬‬
‫מיוצר ברישיון של מעבדות ‪.Dolby‬‬
‫"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫הם סימנים מסחריים של ‪Sony‬‬
‫‪ TrackID‬הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של ‪Mobile‬‬
‫‪.Communications AB Sony‬‬
‫טכנולוגיית זיהוי וידאו ומוזיקה ונתונים קשורים מתקבלים על ידי‬
‫‪ Gracenote®.Gracenote‬הוא תקן תעשייה בטכנולוגיית זיהוי‬
‫מוזיקה ומסירת תוכן קשור‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪www.‬‬
‫‪.gracenote.com‬‬
‫נתוני תקליטור ‪ ,CD‬תקליטור ‪ ,DVD‬תקליטור ‪ ,Blu-ray‬וידאו‬
‫ומוזיקה מ‪Gracenote, Inc, copyright © 2000-present-‬‬
‫© ‪Gracenote. Gracenote Software, copyright‬‬
‫‪ .2000-present Gracenote‬פטנט אחד או יותר בבעלות‬
‫‪ Gracenote‬מתייחסים למוצר ולשירות אלו‪ .‬לקבלת רשימה לא‬
‫ממצה של הפטנטים התקפים של ‪ ,Gracenote‬נא בקר באתר‬
‫‪ ,Video Explore ,VideoID ,MusicID ,Gracenote‬הלוגו וסוג‬
‫הלוגו של ‪ Gracenote‬והלוגו "‪ "Powered by Gracenote‬הם‬
‫סמלים מסחריים רשומים או סמלים מסחריים של ‪Gracenote‬‬
‫בארצות הברית ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫‪Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.‬‬
‫‪Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights‬‬
‫‪reserved.‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct ,Wi-Fi‬וכן ‪ Miracast‬הנם סימנים או סימנים‬
‫רשומים של ‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫"תקליטור ‪ "Blu-ray" ,"Blu-ray‬והלוגו של "תקליטור ‪"Blu-ray‬‬
‫הם סמלים מסחריים של ‪.Blu-ray Disc Association‬‬
‫הלוגו "‪"Sony Entertainment Network‬‬
‫ו‪"Sony Entertainment Network" -‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים של ‪.Sony Corporation‬‬
‫הערות לגבי פעולת טלוויזיה‬
‫דיגיטלית‬
‫( יפעלו רק‬
‫‪ ‬פעולות כלשהן הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית )‬
‫במדינות או באזורים שבהם אותות ארציים דיגיטליים מסוג‬
‫‪ MPEG-2) DVB-T2*/DVB-T‬ו‪(MPEG-4 AVC/H.264-‬‬
‫משודרים או במקומות שבהם יש לך גישה לשירות כבלים תואם‬
‫‪ MPEG-2) DVB-C‬ו‪ .(MPEG-4 AVC/H.264-‬נא ודא עם‬
‫הסוכן המקומי שלך שאתה יכול לקלוט אות ‪DVB-T2*/DVB-T‬‬
‫במקום שבו אתה גר או שאל את ספק שירותי הכבלים שלך אם‬
‫שירות הכבלים ‪ DVB-C‬מתאים להפעלה עם טלוויזיה זו‪.‬‬
‫‪ ‬ספק שירותי הכבלים שלך עשוי לגבות תשלום עבור השירותים או‬
‫לדרוש ממך להסכים לתנאיו העסקיים‪.‬‬
‫‪ ‬טלוויזיה זו עומדת במפרטים *‪ DVB-T/DVB-T2‬ו‪,DVB-C-‬‬
‫אולם תאימות לשידורים דיגיטליים מסוג *‪DVB-T/DVB-T2‬‬
‫ושידורי כבלים דיגיטליים מסוג ‪ ,DVB-C‬אינה מובטחת‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שפעולות מסוימות של הטלוויזיה הדיגיטלית לא יהיו זמינות‬
‫במדינות‪/‬באזורים מסוימים; ייתכן שכבל ה‪ DVB-C-‬לא יפעל‬
‫כהלכה עם ספקים מסוימים‪.‬‬
‫~‬
‫‪ ‬לא כל סדרות דגמי הטלוויזיה כוללות טכנולוגיית שידור וידאו‬
‫דיגיטלי מדור שני ‪.*T2‬‬
‫* ‪ DVB-T2‬זמין עבור סדרות דגמי הטלוויזיה בלבד ‪/W809A‬‬
‫‪.W805A/W807A/W808A‬‬
‫‪ MHL ,Mobile High-Definition Link‬וכן הסמל ‪ MHL‬הנם‬
‫סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪MHL‬‬
‫‪.Licensing ,LLC‬‬
‫מיוצר תחת רישיון של ‪ .DTS Licensing Limited‬עבור מידע‬
‫בנושא פטנטים וסימנים מסחריים בארה"ב ובשאר העולם‪ ,‬רא‬
‫‪www.dts.com/patents/legacy.aspx.‬‬
‫‪(c) DTS Licensing Limited and DTS, Inc. 2012‬‬
‫סימון המילה והלוגואים של ®‪ Bluetooth‬הם בבעלות‬
‫‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים אלה על ידי ‪Sony‬‬
‫‪ Corporation‬הוא ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים‬
‫אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫‪ N Mark‬הוא סימן מסחר או סימן מסחר רשום של ‪NFS Forum‬‬
‫בארצות הברית ובמדינות נוספות‪.‬‬
‫‪2HE‬‬
HE
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Sony өнімдерінің пайдалы ақпараттары
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Uporabne informacije o izdelkih Sony
4-464-007-31(1)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF