Sony | KDL-55HX750 | Sony KDL-55HX750 Uputstva za rukovanje

4-412-002-51(1)
LCD TV
Uputstvo za upotrebu
KDL-55HX75x / 46HX75x / 46EX65x / 40HX75x / 40EX65x / 32HX75x / 32EX65x / 26EX55x
KDL-22EX55x
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonijevog
proizvoda. Pre rada na televizoru
obavezno pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva
pitanja o servisiranju ili garanciji
obratite se na adrese navedene u
servisnoj ili garantnoj
dokumentaciji.
~
• Nemaju svi modeli serije HX & EX TV
tehnologiju Digital Video Broadcast
T2*¹ 2. generacije.
*¹ DVB-T2 nije dostupan za modele
televizora serija HX751/HX750/
EX550.
DVB-T2 dostupan je za modele
televizora serija HX753/EX553.
~
• Oznaka »x« koja se pojavljuje u nazivu
modela odgovara numeričkoj
oznaci vezanoj uz dizajn, boju ili TV
sistem.
• Uputstvo o »Postavljanju zidnog nosača«
priloženo je u ovom priručniku za rad
televizora.
• Ilustracije korišćene u ovom priručniku
mogu se razlikovati zavisno od modela
televizora.
• Ilustracije daljinskog upravljača
korišćenog u ovom priručniku odnose
se na RM-ED047, ako nije drugačije
navedeno.
• Pre upotrebe televizora obavezno
pročitajte stranicu 33 (Sigurnosne
informacije). Priručnik sačuvajte za
buduću upotrebu.
Informacije o zaštitnom
znaku
je registrovani zaštitni znak DVB
Project.
Napomene o funkciji
digitalne televizije
• Funkcije vezane za digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gde se
emituje digitalni zemaljski signal
DVB-T/DVB-T2*¹ (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) ili gde korisnik ima
pristup kompatibilnoj DVB-C
kablovskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC). Proverite kod
lokalnog prodavca ako primate DVB-T/
DVB-T2*¹ signal u mestu u kom
živite ili pitajte pružaoca kablovske
usluge da li je njihova DVB-C kablovska
usluga prikladna za integrisani rad sa
ovim televizorom.
• Vaš pružalac kablovske usluge može
naplatiti naknadu za svoje usluge ili
zahtevati da pristanete na njegove
uslove i odredbe.
• Ovaj televizor je u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2*¹ i
DVB-C, međutim ne garantujemo
kompatibilnost s budućim DVB-T/
DVB-T2*¹ digitalnim zemaljskim i
DVB-C digitalnim kablovskim signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije
možda nisu dostupne u nekim
zemljama ili područjima, a DVB-C
kabl možda neće raditi ispravno kod
nekih pružaoca usluge.
2
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijski
interfejs visoke definicije) zaštitni su
znakovi ili registrovani zaštitni znakovi
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED® zaštitni su znakovi,
servisne oznake ili sertifikacione oznake
Digital Living Network Alliance.
DivX®, DivX Certified® i za njih vezane
oznake zaštitni su znakovi kompanije Rovi
Corporation ili njenih predstavnika i
upotrebljavaju se uz licencu.
O VIDEU FORMATA DIVX: DivX® je
digitalni video format koji je stvorio DivX,
LLC, predstavnik kompanije Rovi
Corporation. Ovo je službeno licencirani
uređaj DivX Certified® koji prikazuje
video formata DivX. Više informacija i
programske alate za pretvaranje vaših
datoteka u format DivX potražite na
stranici divx.com.
O DIVX VIDEO-NA ZAHTEV (VOD):
ovaj uređaj DivX Certified® mora se
registrovati kako bi mogao prikazivati
filmove kupljene u okviru usluge DivX
video-na-zahtev (VOD). Kako biste
dobili svoju šifru za registraciju, potražite
DivX VOD u meniju za postavljanje
svog uređaja. Više informacija o tome
kako završiti registraciju potražite na
stranici vod.divx.com.
Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby
Laboratories. Dolby i simbol double-D
zaštitni su znakovi Dolby Laboratories.
»BRAVIA« i
zaštitni su
znakovi Sony Corporation.
TrackID je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Tehnologija prepoznavanja muzike i
video zapisa i povezanih podataka
vlasništvo je Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja muzike i isporuci
povezanog sadržaja. Više informacija
potražite na www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, muzički i
video podaci od Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-do danas Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000do danas Gracenote. Na ovaj
proizvod i usluge odnosi se jedan ili više
patenata u vlasništvu Gracenote.
Delimična lista primenjivih patenata u
vlasništvu Gracenote potražite na veb
sajtu Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo i logotip
Gracenote i logotip »Powered by
Gracenote« registrovani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi Gracenote u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili
drugim zemljama.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct znak je udruženja Wi-Fi
Alliance.
Logotipi »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i
»Blu-ray Disc« zaštitni su znakovi
Blu-ray Disc Association.
Logotip »Sony Entertainment Network« i
»Sony Entertainment Network« zaštitni
su znaci Sony Corporation.
Napomena za bežični
signal
1. Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova jedinica u skladu sa osnovnim
zahtevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive1999/5/EC.
Pojedinosti možete saznati pristupom
sledećoj Internet stranici:
http://www.compliance.sony.de/
2. Napomena za kupce: Sledeće
informacije primenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
koje primenjuju direktive EU.
Bežični TV sistem može raditi u
sledećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar,
Republika Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francuska, Nemačka, Grčka,
Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija,
Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta,
Holandija, Norveška, Poljska,
Portugalija, Republika Slovačka,
Rumunija, Slovenija, Španija,
Švedska, Švajcarska, Turska i Ujedinjeno
Kraljevstvo.
P.I. 267/2007 je Opš te odobrenje za
upotrebu radio frekvencija u lokalnim
mrežama, sistemima sa bežičnim
pristupom, uključujući lokalne radio
mreže (WAS/RLAN).
Za kupce u Francuskoj
Funkcija WLAN (WiFi) ovog LCD TV-a
sme se koristiti isključivo u zgradama. Na
području Francuske zabranjena je
upotreba funkcije WLAN (WiFi) ovog
LCD TV-a izvan zgrada. Molimo proverite
da li je funkcija WLAN (WiFi) ovog
LCD TV-a isključena pre upotrebe
izvan zgrada. (ART odluka 2002-1009 sa
izmenama i dopunama ART Odluke
03-908, vezano za ograničenja
upotrebe radio frekvencije.)
Lokacija identifikacione
nalepnice
Nalepnice sa brojem modela, datumom
proizvodnje (mesec/godina) i
specifikacijom napajanja (u skladu sa
primenjivim sigurnosnim propisima)
nalaze se sa zadnje strane televizora ili
paketa.
Oprema može raditi i u drugim,
neevropskim zemljama.
Bežični TV sistem Informacije o propisima
Za kupce u Italiji
Upotreba RLAN mreže uređena je: s vezano za privatnu upotrebu, prema
odredbi od 1.8.2003. br. 259
(»Pravilnik o elektronskim
komunikacijama«). Članak 104
navodi kada je potrebno prethodno
nabaviti opš te odobrenje, dok Članak
105 navodi kada je dopuštena
slobodna upotreba;
s s obzirom na omogućavanje korisnicima
RLAN pristupa telekomunikacionim
mrežama i uslugama, prema
revidiranoj ministarskoj odredbi od
28.5.2003. i Članak 25 (opš te
odobrenje za elektronske
komunikacione mreže i usluge)
Pravilnika o elektronskim
komunikacijama.
Za kupce u Norveškoj
Upotreba radio opreme nije
dopuštena na geografskom području u
opsegu od 20 km od središta grada
Ny-Ålesund, Svalbard.
Za kupce na Kipru
Krajnji korisnik mora registrovati RLAN
(ili WAS ili WiFi) uređaje službi za
elektronske komunikacije (P.I. 365/
2008 i P.I. 267/2007).
P.I. 365/2008 je Naredba o
radiokomunikaciji (Kategorija stanica
koje podležu opš tem odobrenju i
registraciji) iz 2008. godine.
3
O ovom priručniku
(Uputstvo za upotrebu)
Ovaj priručnik objašnjava kako da postavite svoj televizor. Više
podataka o upotrebi televizora BRAVIA potražite u »Elektronsko
uputstvo«.
Uputstvo za upotrebu
Objašnjava kako postaviti televizor u smislu povezivanja,
inicijalnog postavljanja i osnovnih operacija.
Više informacija saznajte pritiskom na taster i-MANUAL
Elektronsko uputstvo
(i-Manual)
Objašnjava kako se koriste sve funkcije. Kako
se koristi i-Manual saznajte na stranici 23.
Slike i ilustracije upotrebljene u ovom priručniku mogu se
razlikovati od stvarnog prikaza na ekranu.
4
Sadržaj
GB
Prvi koraci
Provera pribora ...................................................................................... 6
Ubacivanje baterija u daljinski upravljač .................................................. 6
1: Pričvršćivanje postolja za sto.............................................................. 7
2: Podešavanje ugla gledanja televizora................................................. 9
3: Povezivanje...................................................................................... 10
4: Sprečavanje prevrtanja televizora ..................................................... 13
5: Grupisanje kablova........................................................................... 14
6: Povezivanje TV-a sa Internetom........................................................ 15
7: Inicijalno postavljanje ........................................................................ 16
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje TV-a B........................... qk
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni meni)................................... 20
Gledanje video zapisa na Internetu....................................................... 22
Traženje uputstva
Traženje uputstva u elektronskom
uputstvu (i-Manual) B.................. wd
Dodatne informacije
Rešavanje problema ............................................................................ 25
Specifikacije......................................................................................... 26
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid) ............................... 29
Sigurnosne informacije......................................................................... 33
Mere opreza ........................................................................................ 35
5
Prvi koraci
Provera pribora
Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AAA (tip R03) (2)
Postolje za sto (1)* 1
Ubacivanje
baterija u
daljinski
upravljač
Zavrtnji za postolje za sto
(M5 × 16) (3)
(osim KDL-26/22EX55x)
Zavrtnji za postolje za sto
(M5 × 16) (2)
(samo KDL-26/22EX55x)
Spojni zavrtnji za postolje za sto
(M5 × 16) (4)
(samo KDL-55HX75x)
Spojni zavrtnji za postolje za sto
(M5 x 16) (2)
(samo KDL-46/40/32HX75x)
3D naočare (baterija uključena) (2)
(samo KDL-55/46/40/32HX751)
Torbica za 3D naočare (2)
(samo KDL-55/46/40/32HX751)
Uputstvo za upotrebu (u priručniku) i druga
dokumentacija
*1 Kako biste ga sastavili, proučite letak isporučen uz
postolje za sto.
6
1
2
Uklonite zaštitnu foliju.
Gurnite i pomaknite poklopac da biste ga
otvorili.
1: Pričvršćivanje
postolja za sto
2
Pričvrstite televizor i postolje za sto pomoću
priloženih zavrtnjeva. Oznake sa strelicama
pokazuju mesto otvora za zavrtnje kojima se
učvršćuje postolje za sto.
KDL-55HX75x
Kako biste ga pravilno pričvrstili, proučite letak
isporučen uz postolje za sto.
1
Postavite televizor na postolje za sto.
KDL-55HX75x
Zupci
vođice
KDL-46/40/32HX75x
KDL-46/40/32HX75x
Zupci
vođice
KDL-26/22EX55x
~
• Poravnajte televizor odozgo, namestite ga
tako da se zupci vođice ne vide.
KDL-26/22EX55x
~
• Ako koristite električni odvijač, zategnite
momentom sile jačine 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Zadati položaj je približno 6°. Da biste
promenili ugao u vertikalni položaj, pogledajte
stranicu 9 (2: Podešavanje ugla gledanja
televizora) (samo KDL-46/40/32HX75x).
(Nastavak)
7
KDL-46/40/32HX75x
Odvajanje postolja za
sto od televizora
Da biste odvojili postolje za sto od televizora,
uklonite zavrtnje
koje ste zategli u 2. koraku.
~
• Postolje za sto ne uklanjajte ni u kom slučaju
osim za potrebe ugradnje dodatnog pribora na
televizor.
• Kada odvajate postolje za sto od televizora,
postavite ekran licem okrenutim na dole na
stabilnu radnu površinu veću od televizora.
• Da biste sprečili oštećenje površine LCD
ekrana, površinu obavezno prekrijte mekom
krpom.
• Obavezno proverite da li je televizor u uspravnom
položaju pre paljenja. Televizor ne sme biti
uključen dok je LCD ekran okrenut na dole
da biste izbegli neujednačenu sliku.
KDL-55HX75x
Meka krpa
8
Meka krpa
KDL-26/22EX55x
Meka krpa
2: Podešavanje
ugla gledanja
televizora
KDL-26/22EX55x
*6°
Televizor je moguće podesiti unutar prikazanih
uglova.
x Podešavanje ugla (Okretanje)
(osim KDL-26/22EX55x)
~
• Kada podešavate ugao televizora, držite postolje
jednom rukom kako se ne bi prevrnulo ili
iskliznulo.
* Vrednost ugla je približna.
~
• Pobrinite se da ispred televizora nema predmeta.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Podešavanje ugla (Nagib)
IC senzor
3D Sync odašiljač
(samo KDL-55/46/40/
32HX75x)
(osim KDL-55HX75x)
KDL-46/40/32HX75x
*6°
1
2
9
3: Povezivanje
KDL-26/22EX55x
~
• Upotrebite priključak za antenski kabl ne deblji
od 14 mm.
• Upotrebite priključak za HDMI kabl
12 mm (debljina) × 21 mm (širina).
AV
1
Priključivanje antene/Set
Top Box/snimača (npr.
DVD snimača)
x Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD uređaja za snimanje)
pomoću SCART kabla
KDL-55/46/40/32HX75x
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
~
• Za priključivanje preporučujemo odgovarajući ugaoni
univerzalni SCART priključak.
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
10
x Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD uređaja za snimanje)
pomoću HDMI kabla
KDL-26/22EX55x
KDL-55/46/40/32HX75x
ARC
1
2
ARC
1
4
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
(Nastavak)
11
KDL-26/22EX55x
Priključivanje audio/
video uređaja
KDL-55/46/40/32HX75x
AV
2
Y
PB
PR
(MONO)
L
R
COMPONENT IN
Audio/video uređaj
Audio/video uređaj
12
4: Sprečavanje
prevrtanja
televizora
KDL-26/22EX55x
Meka krpa
1
KDL-55HX75x
~
KDL-46/40/32HX75x
1
• Pre ugradnje maš inskog zavrtnja, položite ekran licem
okrenutim na dole na stabilnu površinu koja je
veća od površ ine televizora.
• Da biste sprečili oštećenje površine LCD
ekrana, površinu obavezno prekrijte mekom
krpom.
1
Ugradite maš inski zavrtanj (M4, nije isporučeno) u
otvor za zavrtanj na televizoru i privežite ga čvrstim
užetom (nije isporučeno).
2
Postavite drveni zavrtanj (4 mm u prečniku, nije
isporučeno) na postolje za televizor. Zatim za
zavrtanj čvrsto privežite uže.
Dužina M4 maš inskog zavrtnja varira, zavisno od
prečnika užeta.
Molimo pogledajte ilustraciju ispod.
Postavite novi drveni zavrtanj (4 mm u prečniku,
nije u paketu) na postolje za televizor.
2
Ugradite novi mašsinski zavrtanj (M4, nije u paketu)
u otvor za zavrtanj na televizoru.
3
Zavežite drveni i mašsinski zavrtanj jakim užetom
(nije u paketu).
6-8 mm
Zavrtanj M4
Uže
Postolje za sto
televizora
13
5: Grupisanje
kablova
Pre grupisanja kablova, pomerite držač kablova sa
AC pokrivača. Ponovo upotrebite držač kablova
da grupiš ete druge kablove.
~
• U snop s ostalim kablovima ne stavljajte kabl
naizmenične struje.
KDL-55HX75x
1
2
3*
4
KDL-46/40/32HX75x
1
2
3*
4
* Prilikom postavljanja na zid, držače kablova pričvrstite
ispod terminala.
14
KDL-26/22EX55x
1
2
3
4
6: Povezivanje TV-a
sa Internetom
KDL-26/22EX55x
TV
Kada televizor povežete na Internet, možete
koristiti brojne funkcije: prikaz fotografija sa
lokacijom na karti, uživanje u video zapisima
sa Interneta itd. Više informacija o ovim
funkcijama potražite u priručniku i-Manual.
Internet
LAN
Modem sa
funkcijama
rutera
~
ili
• Za povezivanje na Internet morate imati ugovor
sa pružaocem Internet usluge.
Ruter
Priprema žičane mreže
Modem
Internet
KDL-55/46/40/32HX75x
TV
~
• Za LAN veze upotrebite kabl kategorije 7 (nije u
paketu).
Priprema bežične LAN
mreže
Internet
Modem sa
funkcijama
rutera
Ruter
Ugrađeni bežični LAN uređaj omogućuje vam
pristup Internetu i kućnoj mreži. Ova funkcija
omogućuje vam povezivanje na bežičnu LAN mrežu
i uživanje u blagodetima mrežnog rada bez žica.
Pre postavljanja funkcije bežične mreže
televizora obavezno prvo postavite bežični LAN
ruter.
Modem
TV
ili
Internet
Bežični
ruter
Modem
Internet
15
7: Inicijalno
postavljanje
Automatsko digitalno podešavanje:
»Antena« ili »Kabl«:
Odaberite »Antena« za prijem zemaljskog TV
signala pomoću spoljne antene. Odaberite
»Kabl« ako ste pretplatnik kablovske
televizije i ne upotrebljavate spoljni Set-Top
Box (prijemnik za digitalnu televiziju). Kada
odaberete »Kabl«, preporučujemo da
odaberete »Brzo pretraživanje« za brzo
podešavanje. Postavite »Frekvencija« i »ID
mreže« u skladu sa informacijama koje ste
dobili od pružaoca usluge kablovske televizije.
Ako ne pronađete kanal opcijom »Brzo
pretraživanje«, pokušajte »Potpuno
pretraživanje« (iako to može potrajati).
~
1
Priključite televizor na utičnicu naizmenične
struje.
2
Na televizoru pritisnite "/1. Indikator
= (power) će zasvetleti zeleno.
Kada prvi put upalite televizor, na ekranu
se prikazuje Jezički meni.
~
• Nakon što prvi put uključite televizor,
televizor mora izvrš iti neke interne obrade za
optimizaciju pre inicijalnog postavljanja.
Neće biti slike ni zvuka, a pokazatelj tajmera
sa prednje strane televizora treptaće
narandžasto 40-ak sekundi. Ne isključujte
televizor tokom ovog postupka.
Ovaj postupak je za neke televizore izvršen u
fabrici.
• U nekim zemljama možete odabrati »Antena«
umesto »Kabl« kako biste primali kablovske
televizijske programe.
• Opcija »Potpuno pretraživanje« možda nije
dostupna zavisno od vaše regije/zemlje.
Redosled programa: menja redosled
analognih kanala memorisanih u televizoru.
1 Pritisnite F/f kako biste odabrali kanal
koji želite premestiti, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite F/f kako biste odabrali novi
položaj za kanal, a zatim pritisnite .
~
• Kanale možete namestiti i ručno.
Postavljanje mreže: podešava Internet
postavke. Odaberite »Automatski« da se
povežete na Internet automatski. Odaberite
»Prilagođeno« za ručno povezivanje.
Ako ne pristupite Internetu ili da podesite
postavke kasnije, odaberite »Preskoči«.
~
3
Pritisnite F/f/G/g za odabir stavke, zatim
pritisnite .
Sledite uputstvo na ekranu.
16
• Ako upotrebljavate sigurnosni ključ WEP,
odaberite »Prilagođeno« t »WLAN
postavke« t »Pretraži«. Zatim odaberite
naziv mreže (SSID) sa kojom se želite
povezati. Ako ne možete pronaći naziv
tražene mreže, odaberite »[Ručni unos]«, a
zatim pritisnite
da biste uneli naziv
mreže.
• Upotrebite bežični USB LAN adapter
(dodatna mogućnost) kako biste se povezali sa
svojim bežičnim ruterom (ili pristupnom
tačkom) pri 5 GHz. Ubacite bežični USB
LAN adapter i postavite »Režim mirovanja za
Wi-Fi Direct« na »Isključeno«. Pritisnite
HOME, zatim odaberite »Postavke« t
»Mreža« t »Režim mirovanja za Wi-Fi
Direct« t »Isključeno«.
• Kako biste »Postavljanje mreže« postavili
kasnije, pritisnite HOME, a zatim odaberite
»Postavke« t »Mreža« t »Postavljanje
mreže«.
17
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje TV-a
1
1
Uključite televizor.
Pritisnite "/1 na televizoru ili daljinskom upravljaču
kako biste ga upalili.
1
2
Odaberite način rada.
3
Odaberite televizijski kanal ili
unos.
3
ili
ili
x Odabir digitalnih kanala
Upotrebite 0-9 . Za kanale iznad broja 10, brzo pritisnite
drugu cifru.
2
3
18
Gledanje 3D sadržaja
Ova funkcija vam omogućuje da uživate u moćnoj 3D zabavi, poput stereoskopskih 3D igara i 3D Bluray diskova. U priručniku i-Manual i korisničkom priručniku isporučenom uz 3D naočare potražite savete
o postavljanju 3D postavki ili gledanju 3D sadržaja.
Često upotrebljavani tasteri
1
GUIDE
Prikazuje digitalni programski vodič.
2 Tasteri u boji
Kada su dostupni tasteri u boji, na ekranu se
prikazuje uputstvo za upotrebu.
2
3
/
Prikaz informacija/teksta
Prikazuje redni broj kanala, pojedinosti o
programima i sat.
1
3
4
Podešavanje titlova
Možete uključiti/isključiti titlove i odabrati željeni
jezik dok gledate digitalne emisije.
5 AUDIO
Možete odabrati zvučnu podlogu ili sekundarni
jezik dok gledate multipleks prenose (samo
digitalno emitovanje).
4
5
19
Odabir različitih funkcija i
postavki (Glavni meni)
Funkcije svog televizora možete odabrati u meniju Početak.
Evo primera kako odabrati stavku i promeniti
televizijske postavke.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g za odabir kategorije
(Postavke).
Sadržaj »Postavke« prikazan je zdesna.
2, 3
OPTIONS
1
Pogledajte stranicu 21 (Lista kategorija) za sve
kategorije.
3
Pritisnite F/f kako biste odabrali
»Prikaz«, zatim pritisnite .
4
Podesite postavke.
x Izlazak iz menija Početak
Pritisnite HOME.
x Odabir upotrebom tastera OPTIONS
Pritisnite OPTIONS.
Prikazuje se lista praktičnih funkcija i prečica
menija. Stavke menija zavise od trenutnog unosa
i/ili sadržaja.
20
Lista kategorija
Postavke
Vidžeti
Aplikacije
Sony
Entertainment
Network
Internet
sadržaj
Snimanje
TV
Mediji
Ulazi
Omiljeno/Istorija
Dostupne kategorije zavise od vaše regije i zemlje.
Postavke
Donosi postavke (npr. postavke slike, postavke zvuka, postavke
zvuka tastera) koje omogućuju podešavanje vašeg televizora.
Vidžeti
Omogućuje pristup vidžetima.
Aplikacije
Pokreće aplikacije koje zahtevaju vezu sa Internetom.
Sony
Entertainment
Network
Omogućuje odabir sadržaja sa online servisa »SEN« (Sony
Entertainment Network).
Internet sadržaj
Omogućuje pristup Internet uslugama za televizor.
Snimanje
Omogućuje zakazana snimanja na priključeni USB HDD uređaj i
izbor snimljenih sadržaja za reprodukciju.
TV
Omogućuje odabir liste TV kanala ili programskog vodiča.
Mediji
Omogućuje odabir medijskih datoteka (fotografije, muzika, video)
za reprodukciju sa priključenog USB prenosive memorije ili
kućne mreže.
Ulazi
Omogućuje odabir uređaja povezanih na televizor.
Omiljeno/Istorija
Prikazuje omiljene i nedavno pregledane stavke.
21
Gledanje Internet videa
Ova funkcija predstavlja put do Internet sadržaja, nudeći razne zabavne sadržaje na-zahtev
direktno na vašem televizoru. Možete uživati u video sadržaju, uključujući filmove i crtane filmove.
Trebaće vam širokopojasna Internet veza. Više informacija potražite na stranica 15 (6: Povezivanje TV
prijemnika sa Internetom).
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g za odabir
kategorije (Internet
sadržaj).
3
Pritisnite F/f kako biste odabrali
»Internet video«, zatim pritisnite
.
4
Pritisnite F/f/G/g kako biste
označili željeni sadržaj, zatim
pritisnite .
2, 3, 4
1
~
• Ako dođe do problema sa ovom funkcijom, proverite da li je Internet veza pravilno postavljena.
• Izgled Internet sadržaja zavisi od pružaoca Internet sadržaja.
• Servisi blokiraju video sadržaj u zavisnosti od toga kako je postavljena funkcija »Roditeljska zaštita« televizora.
Neki pružaoci usluga ne podržavaju ovu funkciju.
• Kako biste ažurirali sadržaje Internet video, pritisnite HOME, zatim odaberite »Postavke« t »Mreža« t
»Osvežite Internet sadržaj«.
22
Traženje uputa
Traženje uputstva u elektronskom
uputstvu (i-Manual)
Uputstvo za upotrebu ugrađeno je u vaš BRAVIA TV i može se prikazati na ekranu.
Da biste saznali više o funkcijama svog televizora, pristupite svom i-Manualu putem tastera.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Odaberite stavku.
1 Pritisnite G/g za odabir stavke.
1
2
RETURN
2 Pritisnite F/f/G/g za odabir stavke, zatim
pritisnite
.
Klizna traka*
* Ako se prikaže klizna traka, više puta pritisnite f da biste
prikazali više stavki.
Pojaviće se stranica odabrane stavke.
~
• Stranicama se možete kretati pomoću G/g.
Pritisnite RETURN za povratak na prethodnu stranicu.
(Nastavak)
23
Memorisanje često
pregledanih stranica
(omiljene)
Često pregledane stranice možete memorisati
kako biste im u svakom trenutku lako pristupili.
x Memorisanje stranice
Na stranici koju želite označiti pritisnite žuti
taster na daljinskom upravljaču.
Prikaz stranice tokom
rada televizora
Možete menjati ekran priručnika i-Manual i
televizijski ekran. Ova funkcija omogućuje vam
uvid u uputstvo u priručniku i-Manual tokom
upotrebe vašeg televizora BRAVIA. Pritisnite
i-MANUAL kako biste prelazili između
ekrana priručnika i-Manual i televizijskog
ekrana.
prethodno prikazan ekran i-Manuala
x Pristupanje memorisanoj stranici
Dok se prikazuje priručnik i-Manual, pritisnite
zeleni taster na daljinskom upravljaču kako bi se
prikazao spisak omiljenih stranica. Pritisnite F/f
za odabir željene stavke, zatim pritisnite .
ekran televizora BRAVIA
~
• Kako biste se vratili na prethodnu stranicu,
pritisnite G.
x Uklanjanje stranice iz omiljenih
Kada se prikaže označena stranica, pritisnite
žuti taster na daljinskom upravljaču.
24
~
• Da biste se vratili nazad na prvu stranicu
priručnika i-Manual, pritisnite crveni taster na
daljinskom upravljaču. Možete pritisnuti i HOME,
zatim odaberite »Postavke« t
»i-Manual« kako biste se prebacili na prvu
stranicu priručnika i-Manual.
• Jednom kad ugasite televizor ili on pređe u
režim mirovanja, i-Manual će se prikazati od
prve stranice kad odaberete »i-Manual«.
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Kada treperi indikator 1 (mirovanje), izbrojite koliko puta treperi (interval je tri
sekunde).
Pritisnite "/1 na televizoru da biste ga isključili, izvucite naponski kabl i obavestite svog dobavljača ili
Sonijev servisni centar o treptanju indikatora (broj treptanja).
Kada indikator 1 (mirovanje) ne treperi, proverite stavke iz tablice kako sledi.
Takođe pogledajte »Rešavanje problema« u priručniku i-Manual. Ako se problem ne reši, odnesite
televizor na servis ovlašćenom osoblju.
Stanje
Objašnjenje/Rešenje
Nema slike (ekran je
taman) i nema zvuka.
• Proverite antenu/kablovsko povezivanje.
• Priključite televizor na zidnu utičnicu i pritisnite "/1 na
televizoru.
• Ako svetlo indikatora 1 (mirovanje) zasvetli crveno, pritisnite
"/1 na daljinskom upravljaču.
Na ekranu se vide male crne • Ekran se sastoji od piksela. Crne tačkice i/ili svetle tačke
(pikseli) na ekranu ne ukazuju na neispravnost.
tačke i/ili svetle tačkice.
Neke programe nije moguće • Proverite antenu ili tanjir.
namestiti.
Nisu pronađene usluge
kablovske televizije (kanali).
• Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju podešavanja.
• Pokušajte primeniti »Automatsko digitalno podešavanje«
birajući »Antena« umesto »Kabl«.
Televizor se automatski
isključuje (TV ulazi u režim
mirovanja).
• Proverite da li je uključen »Tajmer za isključivanje« ili potvrdite
»Trajanje« postavke »Tajmer za uključivanje«.
• Proverite da li je uključena mogućnost »Režim mirovanja zbog
nekorišćenja«.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamenite baterije.
• Vaš TV možda nije u režimu SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite »Upravljanje TV uređajem«,
a zatim »Početak (Meni)« ili »Mogućnosti« kako biste
upravljali televizorom.
Zaboravili ste lozinku za
»Roditeljska zaštita«.
• Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvek prihvata.)
Zvučnici televizora se
zagrevaju.
• Kada se televizor koristi duže vreme, zvučnici se zagrevaju.
Činiće vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
25
Specifikacije
Sistem
Sistem ekrana
LCD ekran (ekran od tečnih kristala)
TV sistem
Analogni: Zavisno od odabira zemlje/područja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-55/46/40/32HX753, KDL-26/22EX553)
DVB-T/DVB-C
Boja/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (30 Mbps maks., ograničeni
alat), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, zavisno od izbora vaše zemlje/regije
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, zavisno od izbora vaše zemlje/regije
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x)
8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabl
75 oma spoljni terminal za VHF/UHF
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
Video ulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
(osim KDL-26/22EX55x)
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Video (3D):
Format dvostruki kadar 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
slika do slike 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
iznad-ispod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (stereo mini-utičnica) (samo HDMI IN 2, zajedno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2
(samo KDL-26/22EX55x)
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (stereo mini-utičnica) (samo HDMI IN 2, zajedno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (stereo mini utičnica)
Utičnica za slušalice
Analogni RGB (Mini D-sub 15-pinski)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Audio ulaz (stereo mini-utičnica) (zajednički s HDMI IN 2)
1, 2 (HDD REC)
(osim KDL-26/22EX55x)
USB priključak, ulaz za USB HDD uređaj (
samo 2)
USB ulaz (podržava HDD snimač)
(samo KDL-26/22EX55x)
CAM (Modul za uslovni pristup) otvor
LAN
Naziv modela KDL-
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Zavisno od radnog okruženja mreže, brzina povezivanja može
se razlikovati. Ne garantujemo kvalitet i stopu komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj TV.)
55HX75x
46HX75x
40HX75x
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
A+
A
A
Veličina ekrana (dijagonalno)
Približ. 138,8 cm/55 inča
Približ. 116,8 cm/46 inča
Približ. 101,6 cm/40 inča
26
Naziv modela KDL-
55HX75x
87,0 W
u režimu
»Kod kuće«/
»Standardno«
46HX75x
40HX75x
Potrošnja
energije
84,0 W
66,0 W
152 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
143 W
119 W
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
121 kWh
117 kWh
92 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (15 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) × 1.080 redova (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za sto
127,1 × 79,8 × 31,2 cm
107,6 × 67,0 × 24,1 cm
94,3 × 59,6 × 24,1 cm
bez postolja za sto
127,1 × 76,1 × 6,0 cm
107,6 × 65,2 × 6,0 cm
94,3 × 57,8 × 5,9 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za sto
23,6 kg
16,7 kg
13,9 kg
bez postolja za sto
19,2 kg
14,6 kg
11,8 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranicu6 (Provera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočare: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera sa mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
32HX75x
26EX55x
22EX55x
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
efikasnosti
B
B
B
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Približ. 80,1 cm/32 inča
Približ. 66,1 cm/26 inča
Približ. 54,8 cm/22 inča
56,0 W
u režimu
»Kod kuće«/
»Standardno«
36,0 W
25,0 W
93 W
u modu
»Prodajno
mesto«/
»Živopisno«
61 W
45 W
Potrošnja
energije
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
78 kWh
50 kWh
35 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (12 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,30 W (13 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,30 W (13 W u režimu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) ×
1.080 redova (vertikalno)
1.366 tačaka (horizontalno) × 768 redova (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za sto
75,6 × 49,2 × 22,6 cm
64,2 × 42,6 × 18,7 cm
53,5 × 36,4 × 18,7 cm
bez postolja za sto
75,6 × 47,3 × 5,9 cm
64,2 × 41,2 × 5,9 cm
53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za sto
9,8 kg
6,9 kg
5,7 kg
bez postolja za sto
8,0 kg
6,1 kg
4,9 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranicu6 (Provera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500 (KDL-32HX75x)
SU-WL100 (KDL-26/22EX55x)
3D naočare: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
(samo KDL-32HX75x)
Kamera sa mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
(Nastavak)
27
Naziv modela KDL-
32HX75x
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
26EX55x
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
22EX55x
*1 Godišnja potrošnja energije, na osnovu potrošnje energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tokom 365 dana. Stvarna
potrošnja energije zavisiće od načina upotrebe televizora.
*2 Specifikovana potrošnja u mirovanju dostiže se nakon što TV izvrši neophodne interne procese.
Raspoloživost dodatnog pribora zavisi od zemlje/regije/modela televizora/zaliha.
Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez najave.
28
Instalacija dodataka (nosač za
postavljanje na zid)
x Za kupce:
Zbog zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporučuje da postavljanje televizora obave
Sonijevi dobavljači ili licencirani izvođači. Ne pokušavajte ga sami postaviti.
x Sonijevim dobavljačima i izvođačima:
Posvetite punu pažnju sigurnosti tokom postavljanja, redovnog održavanja i pregledanja
proizvoda.
Vaš televizor može se postaviti pomoću nosača za postavljanje na zid SU-WL500 (osim
KDL-26/22EX55x) (stranica 30) (prodaje se posebno) i nosača za postavljanje na zid SU-WL100 (samo
KDL-26/22EX55x) (stranica 30) (prodaje se posebno).
• Pogledajte uputstvo priloženo uz nosače za postavljanje na zid da biste ga pravilno postavili.
• Pogledajte stranicu 8 (Odvajanje postolja za sto od televizora).
Za postavljanje proizvoda potrebna je stručnost, posebno da bi se utvrdilo može li zid izdržati težinu
televizora. Postavljanje televizora svakako poverite Sonijevim dobavljačima ili izvođačima i posvetite
posebnu pažnju sigurnosti tokom ugradnje. Sony nije odgovoran za štetu ili povrede uzrokovane
neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem.
SU-WL500
Kada televizor postavljate na zid, uklonite zavrtnje sa zadnje strane televizora. Uklonjene zavrtnje
obavezno odložite na sigurno mesto, dalje od dece.
×
2
Meka krpa
~
• Kada odvajate postolje za sto od televizora, postavite ekran licem okrenutim na dole na stabilnu radnu
površ inu veću od televizora.
• Da biste sprečili oštećenje površine LCD ekrana, površinu obavezno prekrijte mekom krpom.
(Nastavak)
29
SU-WL500 (osim KDL-26/22EX55x)
Vijak (+PSW 6 × 16)
Kuka za instaliranje
Meka krpa
~
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri zavrtnja priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovo pričvršćujete postolje za sto, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) zavrtnje u originalne
otvore na poleđini televizora.
SU-WL100 (samo KDL-26/22EX55x)
Zavrtanj (+PSW 4 × 12)
Kuka za instaliranje
Meka krpa
~
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri zavrtnja priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovo pričvršćujete postolje za sto, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) zavrtnje u originalne
otvore na poleđini televizora.
30
Dijagram/tablica položaja zavrtnjeva i kuke
Naziv modela
KDL-
Položaj zavrtnja
Položaj kuke
SU-WL500
SU-WL500
e, j
b
e, g
c
SU-WL100
SU-WL100
55HX75x
46HX75x
40HX75x
32HX75x
26EX55x
-
a
22EX55x
-
b
x SU-WL500
Položaj zavrtnja
Položaj kuke
Kada postavljate kuku za instaliranje na televizor.
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
c
x SU-WL100
Položaj kuke
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
(Nastavak)
31
Tablice dimenzija za postavljanje televizora
SU-WL500 (1)
F
E
A
C
B
D
G
H
Srednja tačka ekrana
SU-WL100 (2)
A
125
E
F
C
B
D
H
G
Srednja tačka ekrana
Jedinica: cm
Naziv
modela
KDL-
Dimenzije
prikaza
A
B
Dužina svakog ugla nosača
Ugao (0°)
Ugao (20°)
Dimenzije
sredine ekrana
C
D
E
F
G
H
47,7
SU-WL500 (1)
55HX75x
127,1
76,1
7,8
46,8
10,7
33,4
70,5
46HX75x
107,6
65,2
13,3
46,9
10,7
29,6
60,2
47,7
40HX75x
94,3
57,8
17,0
46,9
10,7
27,0
53,1
47,7
32HX75x
75,6
47,3
16,2
41,0
10,7
25,4
43,3
42,1
26EX55x
64,2
41,2
7,8
29,4
10,9
21,7
37,5
27,6
22EX55x
53,5
35,0
10,8
29,5
10,6
19,3
31,7
27,6
SU-WL100 (2)
Brojke na slici mogu neznatno odstupati zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji ćete postaviti televizor mora moći podneti težinu barem četiri puta veću od težine televizora.
Pogledajte stranice 26-28 (Specifikacije) da utvrdite težinu.
32
Dodatne informacije
Sigurnosne
informacije
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga
preteranim vibracijama ili potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravke
ili selidbe, stavite ga u originalnu
ambalažu i pakovanje.
Provetravanje
UPOZORENJE
Baterije ne smete izlagati prekomernoj
vrućini, odnosno sunčevoj svetlosti ili
vatri.
Instalacija/Postavljanje
• Ne pokrivajte ventilacione otvore i ne
gurajte predmete u kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko
televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony
nosača za postavljanje na zid kako bi
se osigurala odgovarajuća cirkulacija
vazduha.
Postavljen na zid
Televizor instalirajte i koristite u skladu
sa uputstvom kako biste izbegli rizik od
izbijanja požara, nastanka električnog
udara ili oštećenja i/ili povreda.
30 cm
10 cm
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako
dostupne zidne utičnice.
• Postavite televizor na čvrstu, ravnu
površinu.
• Postavljanje televizora na zid treba
da obavlja isključivo ovlašćeno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo
Sonijevu dodatnu opremu koja
obuhvata:
– Nosač za postavljanje na zid:
SU-WL500 (osim
KDL-26/22EX55x)
SU-WL100 (samo
KDL-26/22EX55x)
• Pazite da koristite zavrtnje priložene uz
zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na
zid. Priloženi zavrtnji dizajnirani su da
budu dugački od 8 mm do 12 mm
kada se meri od dodirne površine
kuke za instaliranje.
Prečnik i dužina zavrtnjeva razlikuju se
zavisno od modela nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih zavrtnjeva može rezultirati
internim oštećenjima televizora ili
uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Zavrtanj (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na
poleđini televizora
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
–
–
–
Kada sprovodite kablove, obavezno
isključite glavni naponski kabl i
pazite da se ne zapetljate u kablove.
Odvojite naponski kabl iz zidne
utičnice pre rada na televizoru ili
premeštanja.
Naponski kabl držite dalje od
izvora toplote.
Isključite glavni utikač i redovno ga
čistite. Ako je prekriven prašinom, a
izložen vlazi, izolacija se može
oštetiti i uzrokovati požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabl ne koristite
za drugu opremu.
• Kabl nemojte preterano stiskati,
savijati ili okretati. Možete izložiti ili
prekinuti provodnike u jezgru.
• Ne menjajte naponski kabl.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski
kabl.
• Ne vucite naponski kabl kada ga
isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu
zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač
dobro ne uleže.
Zabranjeno
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Televizor ne instalirajte/ne
upotrebljavajte na dole navedenim
mestima, okruženjima ili situacijama jer
može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili povreda.
Položaj:
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
• Da biste osigurali provetravanje i
sprečili skupljanje prašine ili
prljavštine:
– Televizor ne polažite na ekran, ne
postavljajte ga naopako, bočno ili
prema nazad.
– Televizor ne stavljajte na policu,
tepih, krevet ili u ormar.
– Televizor ne pokrivajte krpom, npr.
zavesama, ili predmetima poput
novina itd.
– Ne postavljajte televizor kao što je
prikazano u nastavku.
Provetravanje je blokirano.
Prevoz
• Pre prevoza televizora isključite sve
kablove.
• Za prenos ovog velikog televizora
potrebno je dvoje ili troje ljudi.
• Kada televizor prenosite na rukama,
držite ga kao što je prikazano na slici.
Ne opterećujte LCD ekran i okvir oko
ekrana.
KDL-26/22EX55x
–
Zid
Zid
• Napolju (direktna sunčeva svetlost), na
obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj
ustanovi, na nestabilnim lokacijama, u
blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smešten u garderobi
javnog kupališta ili banje, televizor
može oštetiti sumpor u vazduhu itd.
• Da biste imali sliku najboljeg kvaliteta,
ne usmeravajte rasvetu ili sunčevu
svetlost direktno na ekran.
• Izbegavajte premeštanje televizora iz
hladnog u topao prostor. Iznenadne
promene temperature u prostoriji
mogu uzrokovati kondenzovanje vlage.
Posledica toga može biti loš
kvalitet slike na televizoru i/ili boje.
Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari pre nego što uključite
televizor.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent
direktno po televizoru. Tečnost može
curiti po ekranu, spoljnim delovima i
prodreti u televizor i uzrokovati
oštećenje televizora.
Zidna utičnica
Naponski kabl i utičnicu koristite na
sledeći način kako biste izbegli rizik od
izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili povreda.
KDL-55/46/40/
32HX75x
–
–
–
Koristite isključivo Sonijev naponski
kabl, a ne drugih proizvođača.
Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
Televizor uključujte isključivo u
utičnicu naizmenične struje napona
220-240 V.
(Nastavak)
33
Dodatne informacije
Okruženje:
• Vruća, vlažna mesta ili preterano
prašnjava, gde ulaze insekti, gde su
moguće mehaničke vibracije, u blizini
zapaljivih predmeta (sveća itd.).
Televizor ne sme biti izložen kapljanju
ili prskanju, a na njega ne stavljate
predmete napunjene vodom, poput
vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili
prašnjava mesta, u prostorije ispunjene
uljanim dimom ili parom (u blizini
kuhinjskih površina ili ovlaživača). Može
doći do izbijanja požara, električnog
udara ili izobličavanja slike.
Ako se dogodi sledeći
problem...
Ugasite televizor i smesta izvucite
naponski kabl iz zidne utičnice ako se
dogodi neki od sledećih problema.
Kontaktirajte dobavljača ili Sonijev servisni
centar da problem proveri ovlašćeni
radnik.
U slučaju ako je:
–
–
–
–
• Televizor ne postavljajte na mesta
izložena ekstremnim temperaturama,
direktnoj sunčevoj svetlosti, pored
radijatora ili ventilacionog otvora.
Televizor se može pregrejati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili
neispravan rad televizora.
oštećen naponski kabl
utikač ne uleže u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen
ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tečnost
ili kruti predmet.
Upozorenje
Da biste sprečili širenje vatre, sveće ili
izvore otvorene vatre držite dalje od
uređaja.
O temperaturi LCD
ekrana
Situacija:
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako
mu je kućište skinuto i ne koristite ga
sa dodacima koje nije preporučio
proizvođač. Isključite televizor iz zidne
utičnice i antene tokom oluja sa
grmljavinom.
• Televizor ne instalirajte tako da š trči u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet i može
doći do povrede ili oštećenja.
Slomljeni delovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo
ekrana može se slomiti pri udaru i
uzrokovati ozbiljne povrede.
• Ako površina televizora napukne, ne
dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne
utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko
dana, treba da ga isključite iz zidne
utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoline.
• Budući da televizor nije isključen iz
zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju
funkcije koje zahtevaju da televizor
radi i u mirovanju kako bi radio
ispravno.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na
televizor.
• Mali pribor držite izvan dometa dece
da ga ne bi slučajno progutali.
34
Kada se LCD ekran upotrebljava duže
vreme, ploče zvučnika se zagreju. Na
dodir rukom možda ćete osetiti vrućinu.
Mere
opreza
Gledanje TV-a
• Neke osobe mogu osetiti neugodnost
(naprezanje očiju, zamor ili mučninu)
tokom gledanja 3D video slika ili
tokom reprodukcije stereoskopskih
3D igara. Sony preporučuje da
gledaoci redovno prave pauze dok
gledaju 3D video slike ili igraju
steroskopske 3D igre. Dužina i učestalost pauza zavisi od svake osobe.
Sami odlučite šta vam najbolje
odgovara. Ako osećate neugodnost,
trebate prestati gledati 3D video slike
ili igrati stereoskopske 3D igre dok
neugodnost ne prođe; obratite se
lekaru ako to smatrate potrebnim.
Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja
ili medija sa ovim televizorom i (ili) na
našem web-mestu (http://www.sonyeurope.com/myproduct). Vid male
dece (posebno mlađe od šest godina)
još je u razvoju. Obratite se lekaru
(pedijatru ili oftamologu) pre nego što
detetu dopustite gledanje 3D video
slika ili igranje stereoskopskih 3D igara.
Odrasli moraju da nadgledaju decu
kako bi bili sigurni da se ponašaju u
skladu sa preporukama u nastavku.
• Ne koristite, ne ostavljajte i ne
smeš tajte 3D naočare ili bateriju u
blizini vatre ili na vrućim mestima, npr.
izložene direktnoj sunčevoj svetlosti ili
u vozilima parkiranim na suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja 3D,
imajte na umu da je prikazana slika
izmenjena u odnosu na original zbog
konverzije koju sprovodi televizor.
• Televiziju gledajte pri umerenom
osvetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svetlost ili tokom dužeg
vremena napreže vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite
glasnoću kako ne biste preterali jer
može doći do oštećenja sluha.
• Dvostruka slika može se prijaviti
prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Ekran i kućište se greju tokom
upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD ekran sadrži malu količinu
tečnih kristala. Za odlaganje sledite
lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje
površine ekrana/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kablove
televizora iz zidne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli propadanje materijala ili
propadanje ekranskog premaza, imajte
na umu sledeće mere opreza.
• Da biste uklonili prašinu sa površine
ekrana/kućišta, nežno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne
skida, obrišite mekom krpom lagano
natopljenom razređenim rastvorom
vode sa malo detedženta.
• Ne nanosite vodu ili deterdžent
direktno po televizoru. Tečnost može
curiti po ekranu, spoljnim delovima i
prodreti u televizor te uzrokovati
oštećenje televizora.
• Baterije odložite u skladu sa
odredbama za zaštitu okoline. Neke
regije možda su propisale način
odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne
ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne
prosipajte tečnost po njemu.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u
blizini izvora toplote, u vlažnoj prostoriji
i ne izlažite ga sunčevoj svetlosti.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske
opreme (elektrostimulator srca, itd.) jer
može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane
signale, pazite da ne dođe do
nedopuštenog ometanja. Nismo
odgovorni za probleme proizašle u
tom slučaju.
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje
starih električnih
i elektronskih
uređaja
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
• Ne koristite nikakve abrazivne
sunđere, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili
isparljive rastvore poput alkohola,
benzina, razređivača ili insekticida.
Upotreba ovih sredstava ili duži dodir
sa gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine
ekrana i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro
provetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacionih
otvora.
• Kada nameštate ugao televizora,
polako ga naginjite ako se televizor ne
bi pomaknuo ili iskliznuo sa nosača.
LCD ekran
Dodatna oprema
• Iako je LCD ekran proizveden
tehnologijom visoke preciznosti i
efikasno je 99,99% ili više piksela,
na ekranu se mogu javljati svetle
tačke ili sjajna mesta (crvena, plava ili
zelena). To je strukturno svojstvo LCD
ekrana, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter te
ne stavljate predmete na televizor.
Može doći do nejednolike slike ili
oštećenja LCD ekrana.
• Ako se televizor koristi na hladnom
mestu, na slici se može pojaviti fleka
ili slika može potamniti. To ne ukazuje
na neispravnost. Ova pojava nestaje
povećanjem temperature.
• Sav dodatni pribor ili opremu koja
emituje elektromagnetno zračenje
držite dalje od televizora. U suprotnom može doći do izobličavanja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je sa
ograničenjima Direktive o
elektromagnetnoj usklađenosti (EMC)
za naponske kablove kraće od 3 metra.
(Upozorenje o rukovanju
daljinskim upravljačem)
Napomene
• Obratite pažnju na polaritet
prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i
ne mešajte stare i nove baterije.
(Nastavak)
35
Zbrinjavanje
starih baterija
(primenjuje se u
Evropskoj uniji i
ostalim
evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne sme
zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na
nekim baterijama se uz ovaj simbol
može nalaziti hemijski simbol. Hemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Ona treba da bude
zbrinuta na, za tu namenu na predviđenom mestu za reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mestu, pomažete i
sprečavate moguće negativne uticaje
po okolinu i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem baterije. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Ugrađenu bateriju kod uređaja
koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog
očuvanja podataka trebaju stalno
napajanje sme zameniti samo kvalifikovano servisno osoblje. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
nakon isteka radnog veka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom
centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih
baterija, molimo pogledajte poglavlje o
sigurnom vađenju baterije iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili
prodavnicu gde ste kupili proizvod.
36
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
4-412-002-51(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising