Sony | KD-55X9005B | Sony KD-55X9005B Uputstva za rukovanje

Television
KD-79X9005B / 65X9505B / 65X9005B / 55X9005B
Viitejuht
EE
Atsauces rokasgrāmata
LV
Nuorodinis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni vodnik
SI
Анықтамалық нұсқау
KZ
Vodič za reference
SR
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote. Enne teleri kasutamist lugege
palun põhjalikult seda kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus
vaatamiseks alles.
Märkused
• Enne teleri käsitsemist lugege läbi jaotis „Ohutusteave” (lk 3).
• Kiirjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja joonised
on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lauapealse aluse lahti ühendamine
telerilt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaamera peitmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 9
Puuteplaadi kasutusjuhendi kuvamine . . . . 9
Puuteplaadi õpetuse käivitamine . . . . . . . . . 9
Teiste seadmete ühendamine . . . . . . . . 10
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . .11
Ainult mudel KD-65X9505B,
65/55X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ainult mudel KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . . 13
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Identifitseerimis kleebise asukoht
Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (kuu/aasta) ja toiteallika
(vastavalt rakendatava turvalisusmääranguga) sildid paiknevad
teleri või pakendi tagaküljel.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse
ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või
garantii dokumentides märgitud aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali
kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo.
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
2EE
KD-65/55X9005B
Ohutusteave
8 mm - 12 mm
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Kruvi (komplektis seinale
kinnitamise toega)
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Seinale paigaldamise
kinnitus
Paigaldamine
• Libisemise ja kehavigastuste tekitamise vältimiseks ärge astuge
teleri lahti pakkimisel teleri kaitsekotile.
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
kahjustusitelerile.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
• Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu
telerialusest kaugemale (pole komplektis).
Kui lauapealne alus ulatub telerialusest eemale, võib see
põhjustada teleri ümber- või mahakukkumise ning tekitada
kehavigastusi või telerit kahjustada.
Seinale paigaldamise
tarvik
EE
Transportimine
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri liigutamiseks on tarvis kahte või rohkemat inimest
(KD-79X9005B puhul nelja või rohkemat inimest).
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
KD-79X9005B
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
KD-65X9505B
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Ohutuse tagamiseks on tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony
lisatarvikuid, sealhulgas:
Seinale paigaldamise kinnitus
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada
vastavalt joonisele seinale paigaldamise kinnituse
kinnituspinnast mõõdetuna.
Muude kruvide kasutamine peale komplektis olevate võib tuua
kaasa teleri sisekahjustusi või põhjustada selle kukkumise jne.
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
8 mm - 12 mm
Kruvi (komplektis seinale
kinnitamise toega)
Seinale paigaldamise
kinnitus
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
Ümberkukkumise vältiminen
Teleri tagakülg
• Kasutage kindlasti tugevat kaablit, mis on võimeline kandma
teleri raskust.
3EE
Ventilatsioon
Kaeelatud kasutus
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• On tungivalt soovitatav, et kasutaksite Sony seinale
paigaldamise kinnitust pakkumaks piisavat õhuringlust.
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Seinale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
Sein
Sein
Elektrikaabel
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220–240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
Märkused
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
4EE
Asukoht
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega
päikesevalgusel otse ekraanile langeda. Parima pildikvaliteedi
tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse
ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
Keskkond
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
• Ärge paigaldage telerit niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate läheduses). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse,
näiteks otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või
kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle
kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpuse
deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.
Ohtlikud olukorrad
• Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega
mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks
ohtlikult välja või ette. Inimeste või
esemete kokkupõrkamisel teleriga võib
tekkida vigastuste oht.
Katkised osad
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa
elektrišoki.
Mittekasutamisel
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
LCD-monitori temperatuurist
Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli
ümbrus soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Ettevaatusabinõud
Teleri vaatamine
• Mõned inimesed võivad 3D-videote vaatamisel või 3Dvideomängude mängimisel kogeda ebamugavustunnet (nt
silmade väsimine, väsimus või iiveldus). Sony soovitab kõigil
vaatajatel 3D-videote vaatamisel või 3D-videomängude
mängimisel teha regulaarseid pause. Vajalike pauside pikkus ja
sagedus olenevad inimesest. Parima lahenduse üle peate
otsustama ise. Ebamugavustunde tekkimisel peaksite lõpetama
3D-videote vaatamise või 3D-videomängude mängimise seniks,
kuni ebamugavtunne kaob. Vajadusel konsulteerige arstiga.
Samuti peaksite värskeima teabe saamiseks i) lugema koos
teleriga kasutatavate muude seadmete ja meediumite
kasutusjuhendeid ning ii) külastama meie veebisaiti
(http://support.sony-europe.com/). Laste (eriti alla 6-aastaste)
nägemine on veel arenemisjärgus. Konsulteerige arstiga (nt
laste- või silmaarstiga), enne kui lubate oma lastel 3D-videoid
vaadata või 3D-videomänge mängida. Täiskasvanud peaksid
jälgima, et lapsed järgivad ülaltoodud soovitusi.
• Ärge kasutage ega hoidke 3D-prille kõrge temperatuuriga
kohtades ega jätke neid näiteks otsese päikesevalguse kätte või
päikese käes seisvasse autosse.
• Simuleeritud 3D-funktsiooni kasutamisel pidage meeles, et
kuvatav pilt erineb algsest teleri tehtava muundamise tõttu.
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde
mustad või heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See
on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
• Ärge avaldage LCD-ekraanile tugevat survet
ega lööke. Ekraani klaas võib mõraneda või
puruneda ning põhjustada vigastuse.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit
lihvimisplaati, leeliselist/happelist
puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahustit, nagu
alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete
kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Kahjustuste vältimiseks ärge rakendage kõlarite puhastamisel
või hooldamisel liigset jõudu.
EE
LV
LT
HR
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis
seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise
ühendussignaalkaabli kasutamisel.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete
(südamestimulaatorid jms) lähedal, kuna see võib põhjustada
meditsiiniseadmete riket.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
5EE
SI
KZ
SR
Telerist vabanemine
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
6EE
KD-65X9505B
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv)
Lauapealset alust on võimalik reguleerida
servalt keskmisesse asendisse vastavalt
alltoodud suunistele.
Keskmine asend
KD-79/65/55X9005B
1
EE
LV
LT
Keskmine asend
HR
1
SI
Paks pehmendus
KZ
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Paks
pehmendus
2
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Märkused
• Selle paigaldamiseks on tarvis kahte või enamat
inimest (KD-79X9005B jaoks on tarvis nelja või
enamat inimest).
7EE
• Veenduge, et teleri ees ei oleks esemeid.
Märkus
• Kaabliklambri eemaldamiseks teleri küljest vajutage
klambri ülemisele osale 1, ja seejärel avage klamber
2 joonisel näidatud viisil.

3D Synci saatja
(Ainult mudel
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
Infrapunaandur


Kaablite kokkuköitmine
Pordireplikaatori kasutamine võib lihtsustada
kaablihaldust, nii et TV-ga on üks
kaabliühendus.
Lauapealse aluse lahti ühendamine
telerilt
KD-79/65/55X9005B
*1

Märkus
• Kui paigaldate lauapealset alust uuesti, kinnitage
kindlasti kruvid (eelnevalt eemaldatud) teleri taga
olevatesse originaalaukudesse.


Kaamera peitmine
Kui te ei soovi kaamerat kasutada, peitke see,
nagu joonisel näidatud.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Kaamera kate K
*2
*1
KD-65X9505B



*1 Kaabliklambri asukoht, kui lauapealne alus on
kinnitatud keskmisesse asendisse.
*2 Kaabliklambri asukoht, kui lauapealne alus on
kinnitatud äärmisesse või keskmisesse asendisse.
8EE
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Telerit saab juhtida kaasasoleva puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi või infrapunakaugjuhtimispuldiga.
Puuteplaadiga
kaugjuhtimispult
Puuteplaadi õpetuse käivitamine
1
Vajutage nuppu HOME.
Infrapunakaugjuhtimispult
EE
LV
2
Libistage sõrmega, et valida [Spikker],
ja seejärel vajutage puuteplaati.
HR
Märkus
• Puuteplaadiga kaugjuhtimispulti saab kasutada alles
pärast selle registreerimist teleris. Puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi registreerimiseks vajutage nuppu
HOME ja seejärel valige
[Seaded] t
[Süsteemi
Seadistused] t [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi
seadist.].
SI
KZ
Puuteplaadi kasutusjuhendi kuvamine
Puuteplaadi kasutusjuhend võimaldab vaadata
põhilisi viipekäske, mida saab antud teleriga
kasutada.
1
LT
3
SR
Libistage sõrmega üles/alla, et valida
[Puuteplaadi juhend], ja seejärel
vajutage puuteplaati.
Puudutage ja hoidke sõrme puuteplaadi
keskel, et kuvada puuteplaadi
kasutusjuhend.
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Märkus
• Puuteplaadi juhendi saate ühtlasi käivitada, vajutades
nuppu HOME ja valides
[Seaded] t
[Süsteemi
Seadistused] t [Puuteplaadi konfiguratsioonid] t
[Käivitage õpetus].
9EE
Märkused
Teiste seadmete ühendamine
Lisateavet ühenduste kohta vaadake iManualist.
Märkus
• HDMI-ühenduse puhul ühendage 4K-seadmed (4Kmeediumimängija, 4K-digiboks jne) teleri pessa HDMI
IN 2 või HDMI IN 1, et nautida autoriõigusega kaitstud
sisu.
Pordireplikaatori ühendamine
• Teavet pordireplikaatoriga ühendamise kohta
vaadake pordireplikaatori komplekti kuuluvast
paigaldusjuhendist.
MHL-seadme ühendamine
Kasutage
heakskiidetud MHL
2 kaablit, millel on
MHLi logo (pole
komplektis)
5V
900 mA MAX
MHL 2
seade
5V
900 mA MAX
Kasutage heakskiidetud
MHL 3 kaablit, millel on
MHLi logo (pole
MHL 3
komplektis)
seade
Teler laeb foto-/muusika-/videofailide
esitamise ajal ühendatud MHLi toega seadet.
Ühendatud MHLi toega seadme juhtimiseks
saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti.
10EE
• Kui [Automaatsisendi muutmine (MHL)] jaoks on
valitud [Sees], lülitub teler automaatselt muult
sisendilt sisendile HDMI IN 2/MHL või HDMI IN 4/MHL,
kui MHL-ühilduv seade on ühendatud pesaga HDMI
IN 2/MHL või HDMI IN 4/MHL. Valiku
[Automaatsisendi muutmine (MHL)] saadavus sõltub
sellest, kas MHL-ühilduv seade toetab seda omadust.
• [MHLi laadimine ooterežiimis] jaoks on valitud [Sees],
saate jätkata MHL-ühilduva seadme laadimist isegi
siis, kui teler on ooterežiimis.
• Ühendage 4K-nutitelefon või -mobiilsideseade pessa
HDMI IN 2 / MHL.
• Kasutage 4K-nutitelefonile või -mobiilsideseadmetele
mõeldud MHL 3 kaablit, millel on MHLi logo.
Teleri paigaldamine seinale
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise
sammud.
Ainult mudel KD-65X9505B, 65/55X9005B
Klientidele:
Toote kaitsmiseks ja ohutuse nimel soovitab Sony tungivalt, et lasete teleri paigaldada Sony
edasimüüjal või litsentsitud alltöövõtjal. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
EE
Sony edasimüüjatele ja alltöövõtjatele:
LV
Pöörake paigaldamise, korralise hoolduse ja toote kontrollimise ajal erilist tähelepanu
ohutusele.
LT
Toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti seina tugevuse määramisel, et teha kindlaks, kas see
suudab teleri kaalu kanda. Usaldage toote seinale paigaldamine kindlasti Sony edasimüüjatele või
litsentsitud alltöövõtjatele ja pöörake paigaldamise ajal piisavat tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta mis
tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud valest käsitsemisest või paigaldamisest.
HR
SI
Kasutage teleri seinale paigaldamiseks seinale paigaldamise kinnitust SU-WL450 (ei kuulu
komplekti) (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B).
KZ
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamisel vaadake ka seinale paigaldamise kinnituse
kasutussuuniseid ja paigaldusjuhendit.
SR
Märkus
• Pange eemaldatud kruvid kindlasse kohta, mis on eemal laste käeulatusest.
1
Eemaldage teleri tagaküljel olevad kruvid.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Ärge eemaldage üliõhukese paigalduse puhul.
11EE
2
Enne seinale paigaldamise kinnituse paigaldamist kinnitage teleri tagaküljele seinale
paigaldamise tarvik I (teleriga kaasas) (et seada see seinaga paralleelseks). Seda pole
vaja teha üliõhukese kinnituse korral. (Ainult mudel KD-65/55X9005B)
Standardkinnitus Üliõhuke
kinnitus*
1
2
2
2
Seinale paigaldamise tarvik (I2)
(pikem) (teleriga kaasas)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Seinale paigaldamise tarvik (I1)
(lühem) (teleriga kaasas)
* Üliõhukese kinnituse korral ei ole mõne liitmiku kasutamine teleri tagakü‘ljel võimalik.
Märkused
• Seinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni.
• Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista
kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit.
Oma teleri mudelit puudutavad seinale paigaldamise kinnituse paigaldusjuhised leiate järgmiselt veebilehelt:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12EE
Ainult mudel KD-79X9005B
Telerit saab kinnitada kohe karbist võttes seinale paigaldamise kinnitusele (pole komplektis). Kui
lauapealne alus on kinnitatud telerile, võib olla vajalik eemaldada telerilt lauapealne alus, vaadake
lehekülge 8 (Lauapealse aluse lahti ühendamine telerilt).
Valmistage teler seinale paigaldamise kinnitusele ette enne kaablite ühendamist.
Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt lasta teleri seinale
paigaldamise teostada kvalifitseeritud asjatundjatel. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
• Järgige teie mudelile sobiva seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri
paigaldamine nõuab piisavat asjatundlikkust, eriti seina tugevuse määramiseks teleri raskuse
talumiseks.
• Seinale paigaldamise kinnituse kruvi pikkus on sõltuvalt seinale paigaldamise kinnituse
paksusest erinev. Vt allpool olevat joonist.
8 mm - 12 mm
EE
LV
LT
HR
Kruvi
Seinale paigaldamise kinnitus
SI
Seinale paigaldamise tarvik
KZ
• Hoidke kasutamata kruvisid ja lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete valmis lauapealse
aluse paigaldamiseks. Hoidke kruvid väikelastele kättesaamatus kohas.
1
Eemaldage teleri tagaküljel olevad kruvid.
1
2
2
2
13EE
SR
2
Enne seinale paigaldamise kinnituse paigaldamist kinnitage teleri tagaküljele seinale
paigaldamise tarvik I (teleriga kaasas) (et seada see seinaga paralleelseks).
1
2
2
2
Seinale paigaldamise tarvik (I2)
(pikem) (teleriga kaasas)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Seinale paigaldamise tarvik (I1)
(lühem) (teleriga kaasas)
Märkused
• Seinale paigaldamise kinnituse teleri külge kinnitamisel keerake see korralikult kinni.
• Kasutage seinale paigaldamise kinnituse paigaldamiseks ainult lamepeakruvikeerajat. Mõne muu tööriista
kasutamine võib põhjustada seinale paigaldamise kinnituse ülepinguldamist ja kahjustada telerit.
14EE
 Teie teler võib olla SYNC-režiimis.
Tõrkeotsing
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lugege
kokku, mitu korda see vilgub (intervalli aeg
on kolm sekundit).
Kui Valgustuse LED vilgub punaselt, siis
lähtestage teler, eemaldades voolujuhtme teleri
küljest kaheks minutiks, seejärel lülitage teler
sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ja
öelge, mitu korda Valgustuse LED punaselt
vilgub (intervall on kolm sekundit). Vajutage
teleri väljalülitamiseks nuppu /, eemaldage
voolujuhe ja teavitage edasimüüjat või Sony
teeninduskeskust.
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
alltoodud tabelites toodud üksusi.
Võite vaadata ka i-Manuali jaotist [Tõrkeotsing]
või teostada enesediagnostika, valides
[Spikker] t
[Klienditugi] t
[Enesediagnostika]. Probleemi püsimisel laske
kvalifitseeritud hooldustehnikul oma teler üle
vaadata.
Tõrked ja lahendused
Vajutage juhtimisriba (….) ja libistage sõrmega
vasakule/paremale, et valida [SYNC MENU],
seejärel vajutage puuteplaati. Valige [Teleri
juhtimine] ja seejärel valige teleri juhtimiseks
[Kodu (menüü)] või [Suvandid].
Kui kasutate infrapuna-kaugjuhtimispulti,
vajutage nuppu SYNC MENU, valige [Teleri
juhtimine] ja seejärel valige teleri juhtimiseks
[Kodu (menüü)] või [Suvandid].
Olete unustanud üksuse [Lapselukk] parooli.
 Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999
loetakse alati õigeks.)
LV
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler
ei reageeri teleri või puldi nuppudele.
 Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe
minuti pärast tagasi.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler vooluvõrku ja vajutage teleril või
Teleri tagakülg
kaugjuhtimispuldil nuppu /.
 Kontrollige antenni.
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil
Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei
leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
HR
SI
SR
 Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt
Mõnda programmi ei saa häälestada.
ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust
ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/
väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
LT
KZ
Teleril ei ole võimalik leida nuppude /,
CH+/–,  +/–, ///, ,
ja HOME
asukohta.
jooniselt.
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
EE
Valgustuse LED põleb.
 Kui te ei soovi, et valgustuse LED põleb, saate
selle välja lülitada.
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige suvandid
[Seaded] t
[Süsteemi Seadistused] t
[Üldseaded] t [Valgustuse LED] t [Väljas]. Võite
vajutada ka nuppu OPTIONS ja seejärel valida
suvandid [Valgustuse LED] t [Väljas].
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet [Digitaalne
automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel]
asemel [Antenn].
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
15EE
Juhtmevaba marsruuteriga ei saa WPS-i
kaudu ühendust luua.
 Kui kasutate WEP-turvet, valige [Lihtne] t [Wi-Fi]
t [Ühendage skaneer. loendi kaudu]. Seejärel
valige võrgu nimi (SSID), millega soovite
ühenduse luua.
Ei leia võrguseadistuses soovitud võrgu nime.
 Võrgu nime sisestamiseks valige suvand [[Käsitsi
sisestamine]] ja vajutage nuppu
.
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Analoog: sõltub teie riigi/piirkonna valikust:
B/G, D/K, L, I, M
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
Värvi-videostandardid
Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitaalne: Vt juhendit i-Manual.
Kanalite vastuvõtt
Analoog: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Digitaalne: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Satelliit: IF-sagedus 950–2150 MHz
Heliväljund
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE802.11a/b/g/n
Sisend-/väljundpesad
Antennisisend
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn MAIN/SUB
F-tüüpi emane konnektor IEC169-24, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
AV1
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
t AV2
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
16EE
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K-eraldusvõime tugi)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC-vormingud
*YCbCr 4:2:0 / 8 bitti
Video (3D):
kaadri pakkimine: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
üksteise kohal: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 1)
MHL (harilik koos HDMI IN 2/4-ga))
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* ainult HDMI IN 2
Video (3D):
kaadri pakkimine*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
üksteise kohal: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p
(30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
* ainult HDMI IN 2
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
1,
2 (HDD REC),
Valikulised lisatarvikud
Seinale paigaldamise kinnitus: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Juhtmeta bassikõlar: SWF-BR100
MHL-kaabel: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktiivsed 3D-prillid: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Passiivsed 3D-prillid: TDG-500P (KD-79X9005B)
LV
LT
SimulView™-i passiivsed prillid: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
Töökeskkonna temperatuur
KZ
0 ºC - 40 ºC
Töökeskkonna niiskus
10% - 80% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
SR
Toide ja muu
Toitepinge
220–240 V vahelduvvool, 50 Hz
Energiatõhususe klass
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
Audioväljund (stereo minipesa)
Kõrvaklapipesa
(toetab bassikõlari väljundit)
KD-79X9005B: 79 tolli / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 tolli / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 tolli / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 tolli / 138,8 cm
3
USB-kõvakettaseadme port (ainult
Muud
2), USB-port
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
Energiatarve
režiimis [Standardne]
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
režiimis [Ere]
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17EE
Keskmine aastane energiatarve*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Ooterežiimi energiatarve*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W tarkvara/EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Väljundvõimsus
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAX
USB 2: 5 V, 800 mA MAX
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAX
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
jalaga
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
ilma jalata
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
seinakinnituse augu muster
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
seinakinnituse kruvi suurus
M6 (pikkus: vt joonis lk 3.)
Aluse laius (umbes)
Äärmine asend
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Keskmine asend
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18EE
Kaal (umbes)
jalaga
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
ilma jalata
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
*2 Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
Märkused
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
• Kui teleriga on ühendatud pordikopeerija, suureneb
energiatarve.
• See telerikomplekt sisaldab MHL 2 kaablit HDMI IN 4 /
MHLi jaoks ja MHL 3 kaablit HDMI IN 2 / MHLi jaoks.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
eetri digitaalsignaale või kus teil on
juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja
H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele.
Palun küsige oma kohaliku edasimüüja
käest, kas saate oma elukohas DVB-T/
DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga
integreeritud kasutamiseks.
• Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma
teenuste eest tasu küsida või kohustada
teid nõustuma oma äritingimustega.
• See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus
tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete
maapealsete leviedastustega ja DVB-C
digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole
garanteeritud.
• Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi mõnedes riikides/piirkondades
saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi
mõnede teenusepakkujate puhul õigesti
töötada.
Teave kaubamärkide kohta
• Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
• DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on
ettevõtte Digital Living Network Alliance
kauba-, teenuse- või sertifikaadimärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
• TrackID on ettevõtte Sony Mobile
Communications AB kaubamärk või
registreeritud kaubamärk.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, Gracenote’i logo ja
logotüüp ning logo „Powered by
Gracenote” on ettevõtte Gracenote
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct ja Miracast on ettevõtte
Wi-Fi Alliance kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• „Sony Entertainment Networki logo” ja
„Sony Entertainment Network” on
ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
• MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL
Logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS Licensing Limitedi litsentsi
alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol
üheskoos on ettevõtte DTS, Inc.
registreeritud kaubamärgid ning DTS
Digital Surround on sama ettevõtte
kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused
kaitstud.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune
kõnealuste märkide kasutamine Sony
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja tootenimed
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See
teler ei ole mõeldud mootoriga antennide
juhtimiseks.
• N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
USAs ja teistes riikides.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
19EE
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu. Pirms televizora
darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to, lai
tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīmes
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Galda statīva piestiprināšana (viens no
veidiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Galda statīva atvienošana no televizora. . . .8
Kameras paslēpšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . . 9
Skārienpaliktņa ekspluatācijas pamācības
skatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skārienpaliktņa lietošanas apmācības
palaišana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MHL ierīces pievienošana . . . . . . . . . . . . 10
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . .11
Tikai modelim KD-65X9505B,
65/55X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tikai modelim KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . 13
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu “Drošības
informācija” (3. lpp).
• Ātrajā uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie
attēli un ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads)
un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem
(atbilstoši piemērojamajiem drošības noteikumiem) atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē.
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas
servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.
Paziņojums par bezvadu
signālu
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī
ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī valstīs, kuras neietilpst ES
sastāvā.
2LV
Drošības informācija
KD-65/55X9005B
8 mm - 12 mm
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Skrūve (komplektā ar Kronšteins
montāžai pie sienas)
Uzstādīšana/iestatīšana
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Pie sienas piemontējams
stiprinājums
Uzstādīšana
• Lai izvairītos no paslīdēšanas un traumām, izpakojot televizoru
nestājieties uz televizora aizsargiepakojuma.
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu, kā arī televizora
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, saspiest vai
apgāzt.
• Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz
āru no televizora statīva (neietilpst komplektā).
Ja galda statīvs izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors
var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora
bojājumus.
Transportēšana
EE
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Liela televizora transportēšanai ir nepieciešami divi vai vairāk
cilvēku (četri vai vairāk cilvēku KD-79X9005B gadījumā).
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
LV
KD-79X9005B
LT
HR
SI
KZ
KD-65X9505B
SR
• Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Drošības apsvērumu dēļ ir ļoti ieteicams izmantot tikai Sony
piederumus, tai skaitā:
Kronšteins montāžai pie sienas
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves
jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no kronšteina montāžai
pie sienas pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
8 mm - 12 mm
Skrūve (komplektā ar Kronšteins
montāžai pie sienas)
Kronšteins montāžai pie
sienas
Televizora aizmugure
Apgāšanās novēršana
• Pārliecinieties, vai izmantojat pietiekami stipru saiti, kas spēj
balstīt televizora svaru.
Ventilācija
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, montāžai pie
sienas ļoti ieteicams izmantot “Sony” kronšteinu.
3LV
Uzstādīts pie sienas
Atrašanās vietas
30 cm
10 cm
10 cm
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Lai attēlu kvalitāte būt labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
Vide
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Siena
Siena
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru
nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar
šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Nenovietojiet televizoru mitrā vai
putekļainā vietā vai telpā, kurā ir eļļaini
dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju
tuvumā). Rezultātā iespējama
aizdegšanās, elektriskie triecieni vai
deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakļauts īpaši
augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora
vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var
pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai
televizors var sākt darboties kļūdaini.
Situācija
Strāvas padeves vads
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220-240 V AC strāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
Piezīmes
• Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir
noņemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru
izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā
atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
• Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos
gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai
bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam
ietriecoties televizorā.
Bojātas sastāvdaļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā
pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.
Kad televizors netiek izmantots
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt
nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Aizliegtais izmantojums
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
4LV
Bērniem
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD ekrāna temperatūru
Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Dažiem cilvēkiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu
norises laikā var rasties nepatīkamas izjūtas (piemēram, redzes
vājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem
skatītājiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu norises laikā
regulāri atpūsties. Nepieciešamais pārtraukuma laiks atkarīgs
no katra cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašam jāizlemj,
kas būtu vispiemērotākais. Ja jūtaties slikti, vajadzētu pārtraukt
3D video attēlu skatīšanos vai 3D spēļu spēlēšanu, līdz
diskomforta sajūta beidzas, un jākonsultējas ar ārstu, ja rodas
šāda nepieciešamība. Lai iegūtu jaunāko informāciju, skatiet arī
(i) jebkuras citas ierīces, ko izmantojat kopā ar šo televizoru,
detalizētu rokasgrāmatu un (ii) mūsu mājas lapu
(http://support.sony-europe.com/). Mazu bērnu (it īpaši
vecumā līdz sešiem gadiem) redze joprojām attīstās.
Konsultējieties ar savu ārstu (piemēram, pediatru vai acu ārstu),
pirms atļaujat maziem bērniem skatīties 3D video attēlus vai
spēlēt 3D spēles. Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus
bērnus, lai pārliecinātos, ka tie ievēro augstāk minētos
norādījumus.
• Neizmantojiet, neglabājiet un neatstājiet 3D brilles vietās, kur ir
augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai uzkarsušās
mašīnās.
• Izmantojot 3D funkcijas simulāciju, ņemiet vērā, ka redzamais
attēls ir televizora pārveidots oriģināls.
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai
LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
• Nepakļaujiet LCD ekrānu nekādiem
grūdieniem vai triecieniem. Ekrāna stikls var
ieplaisāt vai saplīst un radīt ievainojumus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus, tīrīšanas pulveri vai
gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai
insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša saskarsme ar
gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna virsmas vai
korpusa materiāla bojājumus.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Lai tīrīšanas un apkopes laikā nepieļautu bojājumus, ar
skaļruņiem jārīkojas uzmanīgi.
EE
LV
LT
HR
Neobligātie piederumi
• Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā
starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
• Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma
signāla kabeli.
SI
Ieteikumi par F veida kontaktu
SR
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Ierīces bezvadu funkcija
• Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
5LV
KZ
Atbrīvošanās no televizora
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
6LV
KD-65X9505B
Galda statīva piestiprināšana
(viens no veidiem)
Rīkojoties saskaņā ar tālāk redzamajiem
norādījumiem, varat mainīt galda statīva
pozīciju, pārvietojot to no malas uz vidu.
Vidus pozīcija
KD-79/65/55X9005B
1
EE
LV
LT
Vidus pozīcija
HR
1
SI
Bieza starplika
KZ
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Bieza
starplika
2
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Piezīmes
• Divi vai vairāk cilvēku (četri vai vairāk cilvēku KD79X9005B gadījumā) ir nepieciešami šīs uzstādīšanas
veikšanai.
7LV
• Pārliecinieties, vai televizora priekšā nav priekšmetu.
Piezīmes
• Lai atvienotu kabeļa skavu no televizora, nospiediet
skavas augšējo daļu 1, pēc tam saspiediet 2, kā
parādīts attēlā.
3D sinhronizācijas
raidītāj (Tikai
modelim
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
IR sensors



Kabeļu satīšana
Portu replikatora lietošana var atvieglot kabeļu
pārvaldību, pievienojot vienu kabeli pie TV.
KD-79/65/55X9005B
Galda statīva atvienošana no televizora
Piezīmes
*1

• Atkārtoti piestiprinot galda statīvu, pārliecinieties, lai
skrūves (iepriekš izņemtās) tiktu pievilktas, izmantojot
oriģinālās atveres televizora aizmugurē.


Kameras paslēpšana
Ja nevēlaties izmantot kameru, paslēpiet to, kā
parādīts attēlā.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Kameras pārsegs K
*2
*1

KD-65X9505B


*1 Kabeļu skavas atrašanās vieta, ja galda statīvs ir
piestiprināts vidējā pozīcijā.
*2 Kabeļu skavas atrašanās vieta, ja galda statīvs ir
piestiprināts malējā vai vidējā pozīcijā.
8LV
Tālvadības pults izmantošana
Varat regulēt televizoru, izmantojot komplektā
ietverto tālvadības pulti ar skārienpaliktni vai IS
(infrasarkano) tālvadības pulti.
Tālvadības pults ar
skārienpaliktni
Skārienpaliktņa lietošanas apmācības
palaišana
1
Nospiediet pogu HOME.
IS tālvadības pults
EE
LV
2
Bīdiet, lai atlasītu [Palīdzība], pēc tam
nospiediet skārienpaliktni.
Piezīmes
• Tālvadības pulti ar skārienpaliktni var izmantot tikai
pēc reģistrēšanas televizorā. Tālvadības pulti ar
skārienpaliktni var reģistrēt, nospiežot pogu HOME,
[Iestatījumi] t
[Sistēmas
pēc tam atlasot
iestatīšana] t [Skārienpaliktņa tālvadības
iestatīšana].
1
HR
SI
KZ
Skārienpaliktņa ekspluatācijas
pamācības skatīšana
Skārienpaliktņa ekspluatācijas pamācībā
redzamas galvenās žestu komandas, ko var
izmantot šim televizora ekrānam.
LT
SR
3
Bīdiet uz augšu/uz leju, lai atlasītu
[Skārienpaneļa apmācība], pēc tam
nospiediet skārienpaliktni.
Lai varētu apskatīt skārienpaliktņa
ekspluatācijas pamācību, pieskarieties
skārienpaliktņa displejam ar pirkstu un
turiet to.
Rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
Piezīmes
• Lai palaistu skārienpaneļa apmācību, var arī nospiest
pogu HOME, pēc tam atlasīt
[Iestatījumi] t
[Sistēmas iestatīšana] t [Skārienpaliktņa
konfigurācijas] t [Sākt apmācībul].
9LV
Piezīmes
MHL ierīces pievienošana
Papildinformāciju par savienojumiem skatiet
i-Manual.
Piezīmes
• Lai izveidotu HDMI savienojumu, pievienojiet 4K
ierīces (4K multivides atskaņotāju, 4K dekoderi un
citas ierīces) televizora HDMI IN 2 vai HDMI IN 1 ligzdai,
lai varētu baudīt ar autortiesībām aizsargātu saturu.
Pieslēgvietu replikatora pievienošana
• Lai izveidotu savienojumu ar pieslēgvietu replikatoru,
skatiet informāciju pieslēgvietu replikatora komplektā
iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.
MHL ierīces pievienošana
Izmantojiet
piemērotu MHL 2
KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
5V
900 mA MAX
MHL 2
ierīce
5V
900 mA MAX
Izmantojiet piemērotu
MHL 3 KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
MHL 3
ierīce
Televizors vienlaikus uzlādē ar MHL saderīgu
pievienotu ierīci un atskaņo foto/mūzikas/video
failus. Ar MHL saderīgas pievienotās ierīces
vadībai var izmantot televizora tālvadības pulti.
10LV
• Ja iespēja [Automātiskā ievades maiņa (MHL)] ir
iestatīta uz [Ieslēgts], televizors automātiski
pārslēgsies uz HDMI IN 2/MHL vai HDMI IN 4/MHL no
citas ieejas, ja ar MHL saderīga ierīce tiks pievienota
HDMI IN 2/MHL vai HDMI IN 4/MHL ligzdai. Iespējas
[Automātiskā ievades maiņa (MHL)] pieejamība
atkarīga no tā, vai ar MHL saderīgā ierīce atbalsta šo
funkciju.
• Ja iespēja [MHL uzlāde gaidstāves laikā] ir iestatīta uz
[Ieslēgts], ir iespējams turpināt ar MHL saderīgas
ierīces uzlādi, pat tad, ja televizors atrodas gaidstāves
režīmā.
• Pievienojiet 4K viedtālruni vai mobilās ierīces HDMI IN
2/MHL ligzdai.
• 4K viedtālruņu vai mobilo ierīču pievienošanai
izmantojiet piemērotu MHL 3 KABELI ar MHL logotipu.
Televizora uzstādīšana pie sienas
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms
televizora uzstādīšanas pie sienas.
Tikai modelim KD-65X9505B, 65/55X9005B
Klientiem:
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos Sony stingri iesaka televizora uzstādīšanai pieaicināt
Sony izplatītāja vai licencētu uzņēmēju speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.
EE
Sony izplatītājiem un apakšuzņēmējiem:
LV
Šīs ierīces uzstādīšanas, periodiskās apkopes un pārbaudes procesā ievērojiet visas prasības par
drošību.
LT
Šīs ierīces uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, īpaši posmā, kad jānosaka, vai siena ir
pietiekami izturīga pret televizora svara slodzi. Stiprinot šo ierīci pie sienas, noteikti pieaiciniet Sony
izplatītāja vai licencēta uzņēmuma speciālistus; ierīces uzstādīšanas gaitā pievērsiet pienācīgu vērību
drošībai. Sony neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai traumām nepareizas apstrādes vai
uzstādīšanas gaitā.
HR
SI
Lai televizoru uzstādītu pie sienas, izmantojiet kronšteinu montāžai pie sienas SU-WL450 (nav
komplektā) (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B).
KZ
Uzstādot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet arī kronšteina montāžai pie sienas komplekta
ekspluatācijas instrukciju un uzstādīšanas rokasgrāmatu.
SR
Piezīmes
• Noņemtās skrūves noteikti glabājiet drošā, bērniem nepieejamā vietā.
1
Izskrūvējiet skrūves televizora mugurpusē.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Neņemiet nost, ja izmantojat īpaši slaiko stiprinājumu.
11LV
2
Pirms uzstādāt kronšteinu montāžai pie sienas, piestipriniet televizora aizmugurei pie
sienas piemontējamu stiprinājumu I (iekļauts televizora komplektācijā) (lai tas būtu
paralēli sienai). Šī darbība nav jāveic, ja izmantojat īpaši slaiko stiprinājumu.
(Tikai modelim KD-65/55X9005B)
Standarta
Īpaši slaikais
stiprinājums stiprinājums*
1
2
2
2
Pie sienas piemontējams
stiprinājums (I2) (garāks)
(iekļauts televizora komplektācijā)
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Pie sienas piemontējams
stiprinājums (I1) (īsāks)
(iekļauts televizora komplektācijā)
* Ja izmanto “Super Slim” uzstādīšanas metodi, nevarēs lietot dažus termināļus televizora aizmugurē.
Piezīmes
• Pievienojot televizoram kronšteinu montāžai pie sienas, pārbaudiet, vai tas ir cieši piestiprināts.
• Lai uzstādītu pie sienas piemontējamu stiprinājumu, izmantojiet vienīgi skrūvgriezi ar plakanu galu. Citu
darbarīku izmantojot, iespējams izraisīt pārmērīgu griezes momentu pie sienas piemontējamam stiprinājumam
un radīt kaitējumu televizoram.
Instrukcijas jūsu televizora uzstādīšanai uz kronšteina montāžai pie sienas skatiet mājas lapā:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12LV
Tikai modelim KD-79X9005B
Jūsu televizors var tikt uzstādīts uz kronšteina montāžai pie sienas (nav iekļauts) tādā veidā, kādā tas ir
iepakots kastē. Ja pie televizora ir piestiprināts statīvs, var būt nepieciešams noņemt galda statīvu no
televizora; sk. 8. lpp (Galda statīva atvienošana no televizora).
Sagatavojiet televizoru kronšteinam montāžai pie sienas pirms vadu pieslēgšanas.
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos “Sony” stingri iesaka televizora uzstādīšanai pie sienas
pieaicināt kvalificētus speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.
• Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu
modelim. Šī televizora uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, it īpaši posmā, kad
jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga televizora svara slodzei.
• Skrūves garums kronšteinam montāžai pie sienas ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina montāžai
pie sienas resnuma. Lūdzu, skatiet tālāk redzamo attēlu.
8 mm - 12 mm
EE
LV
LT
HR
Skrūve
Kronšteins montāžai pie sienas
SI
Pie sienas piemontējams stiprinājums
KZ
• Nodrošiniet, lai neizmantotās skrūves un galda statīvs tiktu uzglabāti drošā vietā, līdz jūs
vēlēsieties piestiprināt galda statīvu. Turiet skrūves bērniem nepieejamā vietā.
1
SR
Izskrūvējiet skrūves televizora mugurpusē.
1
2
2
2
13LV
2
Pirms uzstādāt kronšteinu montāžai pie sienas, piestipriniet televizora aizmugurei pie
sienas piemontējamu stiprinājumu I (iekļauts televizora komplektācijā) (lai tas būtu
paralēli sienai).
1
2
2
2
Pie sienas piemontējams
stiprinājums (I2) (garāks)
(iekļauts televizora komplektācijā)
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Pie sienas piemontējams
stiprinājums (I1) (īsāks)
(iekļauts televizora komplektācijā)
Piezīmes
• Pievienojot televizoram kronšteinu montāžai pie sienas, pārbaudiet, vai tas ir cieši piestiprināts.
• Lai uzstādītu pie sienas piemontējamu stiprinājumu, izmantojiet vienīgi skrūvgriezi ar plakanu galu. Citu
darbarīku izmantojot, iespējams izraisīt pārmērīgu griezes momentu pie sienas piemontējamam stiprinājumam
un radīt kaitējumu televizoram.
14LV
Tālvadības pults nedarbojas.
Traucējummeklēšana
Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
saskaitiet, cik reizes tā mirgo (mirgošanas
intervāls ir trīs sekundes).
Ja apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas vadu no televizora, pēc
tam ieslēdziet televizoru.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar
savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru un
paziņojiet viņiem, cik reižu apgaismojuma LED
mirgoja sarkanā krāsā (intervāla laiks ir trīs
sekundes). Nospiediet televizora pogu /, lai
izslēgtu to, atvienojiet maiņstrāvas vadu un
sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa
centru.
Ja apgaismojuma LED nemirgo, pārbaudiet
tabulās turpmāk norādīto informāciju.
Varat skatīt informāciju i-Manual sadaļā
[Traucējummeklēšana] vai veikt pašdiagnostiku,
atlasot [Palīdzība] t
[Klientu atbalsts] t
[Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas
novērst, televizors jāpārbauda kvalificētiem
apkopes darbiniekiem.
Problēmas un risinājumi
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pievienojiet televizoru strāvas padeves
 Nomainiet baterijas.
 Iespējams, televizors darbojas SYNC režīmā.
Nospiediet vadības joslu (….) un bīdiet pa kreisi/
pa labi, lai atlasītu [SYNC MENU]; pēc tam
pieskarieties skārienpaliktnim. Lai vadītu
televizoru, atlasiet [TV vadība] un pēc tam atlasiet
[Sākums (izvēlne)] vai [Opcijas].
Ja izmantojat IR tālvadības pulti, nospiediet SYNC
MENU, atlasiet [TV vadība], un pēc tam, lai vadītu
televizoru, atlasiet [Sākums (izvēlne)] vai
[Opcijas].
Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole.
LV
 Ievadiet PIN kodu 9999. (PIN kods 9999 tiek
pieņemts vienmēr.)
LT
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
HR
Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs
ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora
vai tālvadības pults pogu nospiešanu.
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas barošanu; pēc tam
pievienojiet to atpakaļ.
Poga /, CH+/–,  +/–, ///, ,
HOME nav atrodama uz televizora.
 Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk
redzamajā attēlā.
Televizora aizmugure
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antena.
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi
(programmas).
SI
KZ
SR
un
kontaktligzdai un nospiediet televizora vai
tālvadības pults pogu /.
vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet
kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet
televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties
ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu.
EE
Ir ieslēgta apgaismojuma LED.
 Ja nevēlaties, lai būtu ieslēgta apgaismojuma
LED, varat to izslēgt.
Nospiediet HOME, tad atlasiet
[Iestatījumi]
t
[Sistēmas iestatīšana] t [Vispārīga
uzstādīšana] t [Apgaismojuma LED] t
[Izslēgts]. Varat nospiest arī OPTIONS, tad atlasīt
[Apgaismojuma LED] t [Izslēgts].
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas
konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā
noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis].
15LV
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu
maršrutētāju, izmantojot WPS.
 Ja izmantojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t
[Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl.sarakstu]. Pēc tam
atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu.
Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā
tīkla nosaukumu.
 Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet
ievadītu tīkla nosaukumu.
, lai
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala:
B/G, D/K, L, I, M
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelīts: DVB-S/DVB-S2
Krāsu/video sistēma
Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitālā: Skatiet “i-Manual”.
Kanālu pārklājums
Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala.
Satelīts: IF frekvence 950–2150 MHz
Skaņas izvade
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Bezvadu tehnoloģija
Protokols IEEE802.11a/b/g/n
Ievades/izvades ligzdas
Antenas kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
GALVENĀ/PAPILDU satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms
DiSEqC 1.0., LNB 13 V/18 V un 22 kHz signāls,
Viena kabeļsadalne EN50494.
/
AV1
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
t AV2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
16LV
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (atbalsta 4K izšķirtspēju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora
formāti
*YCbCr 4:2:0 / 8 biti
Video (3D):
Kadra apvienošana: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)
MHL (visbiežāk izmantota HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* tikai HDMI IN 2
Video (3D):
Kadra apvienošana*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (50, 60 Hz)*,
1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* tikai HDMI IN 2
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”)
2 (HDD REC),
Papildpiederumi
Kronšteins montāžai pie sienas: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma:
SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktīvās 3D brilles: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Pasīvās 3D brilles: TDG-500P (KD-79X9005B)
LV
LT
Pasīvās brilles SimulView™: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
KZ
Ekspluatācijas temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Ekspluatācijas mitrums
SR
10–80% rel. mitr. (bez kondensāta)
Enerģija un citi parametri
Energopadeves prasības
ieeja 220–240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
AUDIO OUT/
Audio izvade (stereo mini ligzda)
Austiņu ligzda
(pieejama zemo frekvenču akustiskās sistēmas
izeja)
1,
Citi
3
USB HDD ierīces ligzda (tikai
pieslēgvieta
2), USB
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta.)
KD-79X9005B: 79 collas / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 collas / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 collas / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 collas / 138,8 cm
Elektroenerģij as patēriņš
[Standarta] režīmā
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
[Spilgts] režīmā
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17LV
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W programmatūras/EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
USB 1, 3: 5 V, 500 mA maks.
USB 2: 5 V, 800 mA maks.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA maks.
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
ar galda statīvu
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
bez galda statīva
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
atveres paraugs montāžai pie sienas
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
skrūves izmērs montāžai pie sienas
M6 (garums: sk. shēmu 3. lpp.)
Statīva platums (apm.)
Malas pozīcija
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Vidējā pozīcija
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18LV
Svars (apm.)
ar galda statīvu
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
bez galda statīva
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
*2 Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
Piezīmes
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Kad televizoram ir pievienots pieslēgvietu replikators,
palielinās elektroenerģijas patēriņš.
• Šis televizors izmanto sistēmu MHL 2 HDMI IN 4/MHL
ligzdai un MHL 3 – HDMI IN 2/MHL ligzdai.
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
• Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai
apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/ MPEG-4 AVC)
zemes apraides digitālie signāli vai kur ir
pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un
H.264/ MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas
pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā
izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat
uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā
dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo
televizoru.
• Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu
piekrišanu pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem.
• Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un
DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta
saderība ar DVB-T/DVB-T2 digitālo zemes
apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
• Dažas digitālās televīzijas funkcijas var
nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos,
un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties
pareizi ar dažiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Informācija par preču zīmēm
• Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir
“HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• “DLNA”®, “DLNA” logotips un “DLNA
CERTIFIED”® ir “Digital Living Network
Alliance” preču zīmes, pakalpojumu zīmes
vai noraksta apliecinājuma zīmes.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “TrackID” ir preču zīme vai uzņēmuma
“Sony Mobile Communications AB”
reģistrēta preču zīme.
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote MusicID”, “Gracenote” logo un
logotips, kā arī “Powered by Gracenote”
logotips ir “Gracenote” ASV un/vai citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai
“Gracenote” preču zīmes.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Direct” un “Miracast” ir
uzņēmuma “Wi-Fi Alliance” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
• Logotips “Sony Entertainment Network” un
“Sony Entertainment Network” ir “Sony
Corporation” preču zīme.
• “MHL”, “Mobile High-Definition Link” un
“MHL” logotips ir “MHL Licensing, LLC”
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS Licensing Limited” licenci.
“DTS”, Symbol, & “DTS” un Symbol kopā ir
reģistrētas preču zīmes, bet “DTS Digital
Surround” ir “DTS”, Inc. preču zīme. © DTS,
Inc. Visas tiesības paturētas.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• “Bluetooth”® vārdiskā preču zīme un
logotipi ir uzņēmuma “Bluetooth SIG, Inc.”
īpašums, un uzņēmumam “Sony
Corporation” ir atļauts lietot šo preču zīmi
un logotipus saskaņā ar iegūto licenci.
Citas preču zīmes un citi tirdzniecības
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
• DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme. Šis
televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors
nav paredzēts motorizētu antenu vadība.
• “N Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un citās
valstīs.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
19LV
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį. Prieš naudodami
televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ant stalo pastatomo stovo prijungimas
(alternatyva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo
televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaip paslėpti kamerą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 9
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovo
rodymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jutiklinės planšetės mokymo programos
paleidimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kaip prijungti kitus įrenginius . . . . . . . . . 10
TV montavimas prie sienos . . . . . . . . . . . .11
Tik KD-65X9505B, 65/55X9005B. . . . . . . . . 11
Tik KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 15
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių “Saugos
informacija” (3 psl.).
• Greito pasirengimo darbui vadove ir šiame vadove pateikti
vaizdai bei iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo
faktinės gaminio išvaizdos.
Identifikacinės etiketės vieta
Etiketės su nurodytu modelio numeriu, pagaminimo data
(mėnuo / metai) ir vardine maitinimo įtampa (pagal taikomą
saugos reglamentą) yra užpakalinėje televizoriaus dalyje arba ant
pakuotės.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo / gaunamo
signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ deklaruoja, kad šis įrenginys
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos
nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
2LT
KD-65/55X9005B
Saugos informacija
8 mm - 12 mm
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Sraigtas (pateiktas su laikikliu,
tvirtinamu prie sienos)
Montavimas / sąranka
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Kad išvengtumėte paslydimo ir galimo susižeidimo, išpakuojant
TV rinkinį neužlipkite ant televizorių apsaugančio maišo.
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite TV komplektą ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba TVnebūtų sugadintas.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištų iš už TV stovo (nepridėto).
Jei ant stalo pastatomas stovas išsikiš iš už TV stovo, TV
komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti.
Prie sienos tvirtinamas įtaisas
EE
Gabenimas
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Nemažiau kaip du žmonės (Nemažiau kaip keturi žmonės
modeliui KD-79X9005B) reikalingi plačiaekraniam TV rinkiniui
pernešti.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
LV
LT
KD-79X9005B
HR
SI
KZ
SR
KD-65X9505B
• Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Saugumo sumetimais primygtinai rekomenduojama naudoti
„Sony“ priedus, įskaitant:
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta
paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
8 mm - 12 mm
Sraigtas (pateiktas su laikikliu,
tvirtinamu prie sienos)
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
Apsauga nuo nukritimo
• Būtinai naudokite tvirtą laidą, kuris galėtų atlaikyti TV svorį.
Galinė TV pusė
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Primygtinai rekomenduojama naudoti „Sony“ prie sienos
tvirtinamą laikiklį, kad būtų pakankama oro cirkuliacija.
3LT
Sumontuotas ant sienos
Vieta:
30 cm
10 cm
10 cm
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Siena
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Siena
Situacija:
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220–240 V kintamąja elektros srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
4LT
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui,
nesinaudokite su gamintojo nerekomenduojamais priedais.
Atjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos
metu.
• Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų
į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros
smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia
tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD ekranon temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Žiūrėdami 3D vaizdus arba žaisdami stereoskopinius 3D
žaidimus, kai kurie žmonės gali patirti diskomforto jausmą (akių
įsitempimą, nuovargį ar pykinimą). Visiems žiūrovams „Sony“
rekomenduoja daryti reguliarias pertraukas žiūrint 3D vaizdus
arba žaidžiant stereoskopinius 3D žaidimus. Būtinų pertraukų
trukmė ir dažnumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jūs turite
patys nuspręsti, kas jums geriausia. Jei jaučiate diskomfortą,
nebežiūrėkite 3D vaizdų arba nebežaiskite stereoskopinių 3D
žaidimų, kol diskomforto jausmas praeis; jei manote, kad reikia,
pasitarkite su gydytoju. Taip pat turėtumėte peržiūrėti (i) bet
kokio su televizoriumi naudojamo kito prietaiso ar laikmenos
naudojimo instrukciją ir (ii) mūsų tinklalapį
(http://support.sony-europe.com/), kuriame rasite naujausią
informaciją. Mažų vaikų rega (ypač jaunesnių nei šešerių metų)
dar vystosi. Pasitarkite su gydytoju (pvz., pediatru arba akių
gydytoju) prieš leisdami mažiems vaikams žiūrėti 3D vaizdus
arba žaisti stereoskopinius 3D žaidimus. Suaugusieji turi
prižiūrėti mažus vaikus, kad jie laikytųsi minėtų rekomendacijų.
• Nenaudokite, nelaikykite ir nepalikite 3D akinių vietose, kur yra
aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje ar nuo
saulės įkaitusiame automobilyje.
• Naudodamiesi imituoto 3D vaizdo funkcija, atkreipkite dėmesį,
kad šis televizorius pakeičia vaizdą iš originalaus.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
• Saugokite SKE ekraną nuo stiprių smūgių ar
sukrėtimų. Ekrano stiklas gali įtrūkti arba
sudužti ir sužeisti.
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių:
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Valydami garsiakalbius ar atlikdami jų techninę priežiūrą,
nenaudokite jėgos, kad jų nesugadintumėte.
EE
LV
LT
HR
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
SI
KZ
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pulteliu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Bevielė įrenginio funkcija
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
5LT
SR
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti
tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate
kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
6LT
KD-65X9505B
Ant stalo pastatomo stovo
prijungimas (alternatyva)
Ant stalo pastatomo stovo padėtį iš kraštinės į
vidurinę galite pakeisti vadovaudamiesi toliau
pateiktomis instrukcijomis.
Vidurinė padėtis
KD-79/65/55X9005B
1
EE
LV
LT
Vidurinė padėtis
HR
1
SI
Stora pagalvėlė
KZ
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Stora
pagalvėlė
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Pastabos
• Nemažiau kaip du žmonės (nemažiau kaip keturi
žmonės modeliui KD-79X9005B) reikalingi šiai įrangai
pernešti.
7LT
• Pasirūpinkite, kad priešais TV nebūtų jokių objektų.
Pastabos
• Norėdami nuimti kabelių apkabą nuo TV, paspauskite
apkabos viršų 1, o tada sužnybkite 2, kaip parodyta
paveiksle.
„3D Sync“
siųstuvas (Tik
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)


IR spindulių jutiklis

Kaip surišti kabelius
Naudojant ryšio kanalo replikatorių galima
paprasčiau sujungti kabelius, tam reikės vienos
kabelio jungties prie TV.
Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas
nuo televizoriaus
KD-79/65/55X9005B
*1

Pastabos
• Jei vėl tvirtinsite prie ant stalo pastatomo stovo,
įsitikinkite, kad sraigtus (išsukti anksčiau) yra tinkamai
įsukti į jiems skirtas angas galinėje televizoriaus
dalyje.


Kaip paslėpti kamerą
KD-65X9505B
Jei nenorite naudoti kameros, paslėpkite ją kaip
parodyta paveiksle.
KD-79/65/55X9005B
Kameros dangtis K
*2
*1



*1 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas vidurinėje padėtyje.
*2 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas kraštinėje arba vidurinėje
padėtyje.
8LT
KD-65X9505B
Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
TV valdyti galite pridėtu jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pultu arba IR
(infraraudonųjų spindulių) nuotolinio valdymo
pultu.
Jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo
pultas
Jutiklinės planšetės mokymo
programos paleidimas
1
Paspauskite HOME.
IR nuotolinio
valdymo pultas
EE
LV
2
Slinkite, kad pasirinktumėte [Žinynas],
tada paspauskite jutiklinę planšetę.
LT
HR
SI
Pastabos
• Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą galima
naudoti tik priregistravus prie TV. Jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pultą užregistruoti galite
[Nustatymai] t
paspaudę HOME, tada pasirinkę
[Sistemos nustatymai] t [Jutikl. planšetės
nuot.valdymo sąranka].
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovo
rodymas
KZ
SR
3
Slinkite aukštyn / žemyn, kad
pasirinktumėte [Jutiklinės planšetės
įvadinis kursas], tada paspauskite
jutiklinę planšetę.
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovas leidžia
pamatyti pagrindines gestų komandas, galimas
naudoti esamame TV ekrane.
1
Palieskite ir laikykite pirštą jutiklinės
planšetės ekrano centre, kad būtų
rodomas Jutiklinės planšetės naudojimo
vadovas.
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Pastabos
• Taip pat galite paleisti jutiklinės planšetės įvadinį
kursą, paspausdami HOME ir pasirinkę
[Nustatymai] t
[Sistemos nustatymai] t
[Jutiklinės planšetės konfigūracijos] t [Paleisti
mokymo programą].
9LT
Pastabos
Kaip prijungti kitus įrenginius
Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite
„i-Manual“.
Pastabos
• Norėdami prijungti per HDMI jungtį, 4K įrenginius (4K
medijos leistuvą, 4K priedėlį ir kt.) prijunkite prie TV
HDMI IN 2 arba HDMI IN 1 lizdo, kad galėtumėte
mėgautis turiniu, kurio autorių teisės saugomos.
Kaip prijungti jungčių kartotuvą
• Kaip prijungti jungčių kartotuvą, žr. jungčių kartotuvo
montavimo vadove.
Kaip prijungti MHL įrenginį
Naudokite
patvirtintą MHL 2
kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
5V
900 mA MAX
MHL 2
įrenginys
5V
900 mA MAX
Naudokite
patvirtintą MHL 3
kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
MHL 3
įrenginys
Leisdamas nuotraukas / muzikos / vaizdo įrašų
failus, TV tuo pačiu metu įkrauna su MHL
suderinamą prijungtą įrenginį. Norėdami valdyti
su MHL suderinamą prijungtą įrenginį, galite
naudotis TV nuotolinio valdymo pultu.
10LT
• Jei [Automatinis įvesties pokytis (MHL)] nustatytas
kaip [Įjungtas], TV automatiškai persijungia į HDMI IN
2/MHL arba HDMI IN 4/MHL iš kitos įvesties, kai su
MHL suderinamas įrenginys prijungiamas prie HDMI
IN 2/MHL arba HDMI IN 4/MHL lizdo. [Automatinis
įvesties pokytis (MHL)] prieinamumas priklauso nuo
to, ar su MHL suderinamas įrenginys palaiko šią
funkciją.
• Jei [MHL įkrovimas esant parengties režimui]
nustatytas kaip [Įjungtas], galite toliau krauti su MHL
suderinamą įrenginį netgi tada, kai TV veikia
parengties režimu.
• Prijunkite 4K išmanųjį telefoną arba mobilųjį įrenginį
prie HDMI IN 2/MHL lizdo.
• Su 4K išmaniaisiais telefonais ar mobiliaisiais
įrenginiais naudokite patvirtintą MHL 3 kabelį,
pažymėtą MHL logotipu.
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Tik KD-65X9505B, 65/55X9005B
Pirkėjams:
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
montavimo darbus atliktų „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai. Nebandykite jo
montuoti patys.
EE
„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams:
LV
Šio gaminio montavimo, periodinės priežiūros ir patikrinimo metu visą dėmesį skirkite saugai.
LT
Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar siena pakankamai
tvirta, kad atlaikytų TV svorį. Šio gaminio tvirtinimo prie sienos darbus patikėkite „Sony“ prekybos
atstovams ar licencijuotiems tiekėjams, o montavimo metu pakankamą dėmesį skirkite saugai. „Sony“ nėra
atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo.
HR
TV prie sienos montuokite naudodami prie sienos tvirtinamą laikiklį SU-WL450 (nepridėtas)
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B).
SI
Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį taip pat žr. prie sienos tvirtinamo laikiklio naudojimo
instrukciją ir montavimo nurodymus.
KZ
Pastabos
SR
• Išsuktus sraigtus laikykite saugioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1
Išsukite TV galinėje pusėje esančius sraigtus.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Nenuimkite, jei montuojate ant itin plono stovo.
11LT
2
Prieš montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, TV galinėje pusėje pritvirtinkite (taip, kad
TV būtų lygiagretus su siena) prie sienos tvirtinamą įtaisą I (tiekiamas su TV). Montuojant
itin ploną stovą šis etapas nereikalingas. (Tik KD-65/55X9005B)
Standartinis Itin plonas
stovas
stovas*
1
2
2
2
Prie sienos tvirtinamas įtaisas (I2)
(ilgesnis) (tiekiamas su TV)
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Prie sienos tvirtinamas įtaisas (I1)
(trumpesnis) (tiekiamas su TV)
* Ja izmanto “Super Slim” uzstādīšanas metodi, nevarēs lietot dažus termināļus televizora aizmugurē.
Pastabos
• Tvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite.
• Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima
perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV.
Prie sienos tvirtinamo laikiklio, skirto Jūsų TV modeliui, montavimo instrukcijas rasite tinklalapyje:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12LT
Tik KD-79X9005B
Jūsų televizorius gali būti montuojamas naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį (parduodamas
atskirai). Jeigu ant stalo pastatomas stovas yra pritvirtintas prie televizoriaus, reiks stovą nuimti nuo
televizoriaus; Žr. 8 psl. (Ant stalo pastatomo stovo nuėmimas nuo televizoriaus).
Pirmiausia paruoškite televizorių montavimui naudojant prie sienos tvirtinamą laikiklį, tik tada
sujunkite kabelius.
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
tvirtinimo prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai. Nebandykite jo montuoti patys.
• Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su jūsų modeliui tinkamu prie sienos tvirtinamu
laikikliu. Norint sumontuoti šį TV, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar
siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
• Sraigto, skirto prie sienos tvirtinamam laikikliui ilgis skiriasi priklausomai nuo prie sienos
tvirtinamo laikiklio storio. Žr. toliau pateiktą paveikslą.
EE
LV
LT
8 mm - 12 mm
HR
Sraigtas
SI
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
KZ
Prie sienos tvirtinamas įtaisas
• Nenaudojamus sraigtus ir ant stalo pastatomą stovą laikykite saugioje vietoje. Varžtus
laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
1
SR
Išsukite TV galinėje pusėje esančius sraigtus.
1
2
2
2
13LT
2
Prieš montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, TV galinėje pusėje pritvirtinkite (taip, kad
TV būtų lygiagretus su siena) prie sienos tvirtinamą įtaisą I (tiekiamas su TV).
1
2
2
2
Prie sienos tvirtinamas įtaisas (I2)
(ilgesnis) (tiekiamas su TV)
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Prie sienos tvirtinamas įtaisas (I1)
(trumpesnis) (tiekiamas su TV)
Pastabos
• Tvirtindami prie TV prie sienos tvirtinamą įtaisą, jį būtinai priveržkite.
• Prie sienos tvirtinamą įtaisą montuokite tik naudodamiesi plokščiu atsuktuvu. Naudojantis kitokiu įrankiu galima
perveržti prie sienos tvirtinamą įtaisą ir sugadinti TV.
14LT
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
Trikčių šalinimas
Kai raudonai mirksi LED apšvietimas,
suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli
(intervalo trukmė – trys sekundės).
Jei LED apšvietimas žybsi raudonai, atstatykite
Televizija į pradinę būseną, atjungdami
maitinimo laidą nuo Televizija dviems
minutėms, tada įjunkite Televizija.
Jei problema išlieka, kreipkitės į savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą,
nurodydami, kiek kartų raudonai žybsi LED
apšvietimas (pertraukos trukmė – trys
sekundės). Paspauskite ant Televizija esantį
mygtuką /, kad jį išjungtumėte, atjunkite
maitinimo laidą ir informuokite savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą.
Kai LED apšvietimas nemirksi, patikrinkite
šiose lentelėse nurodytus elementus.
Taip pat galite žiūrėti „i-Manual“ skyrių [Trikčių
šalinimas] arba atlikti savidiagnostiką, pasirinkę
[Žinynas] t
[Pagalba klientams] t
[Savidiagnostika]. Jei problema išlieka,
kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie maitinimo tinklo ir paspauskite
ant TV ar nuotolinio valdymo pulto esantį
mygtuką /.
 Pakeiskite baterijas.
 Jūsų televizorius gali veikti „SYNC“ režimu.
Paspauskite valdymo juostą (….) ir slinkite kairėn /
dešinėn, kad pasirinktumėte [SYNC MENU], tada
paspauskite jutiklinę planšetę. Norėdami valdyti
TV, pasirinkite [Televizoriaus valdymas] ir tada
pasirinkite [Namai (meniu)] arba [Parinktys].
Jei TV norite valdyti IR nuotolinio valdymo pultu,
paspauskite SYNC MENU, pasirinkite
[Televizoriaus valdymas] ir tada pasirinkite [Namai
(meniu)] arba [Parinktys].
Pamiršote [Užraktas nuo vaikų] slaptažodį.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas
LT
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
HR
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas
arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
 Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem
minutėms atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl prijunkite.
Ant TV nerandate mygtukų /, CH+/–,  +/–,
///, ,
ir HOME.
 Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta
mygtukų ant TV vieta.
Galinė TV pusė
 Patikrinkite anteną.
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
LV
visada priimamas).
Kai kurių programų nepavyksta suderinti.
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo.
Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo
įjungimo / išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl
įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į
gauto palydovo transliacijos bendrovę.
EE
Šviečia apšvietimo šviesos diodas.
 Jei nenorite, kad apšvietimo šviesos diodas
šviestų, galite jį išjungti. Paspauskite HOME,
tada pasirinkite
[Nustatymai] t [Sistemos
nustatymai] t [Bendroji konfigūracija] t [LED
apšvietimas] t [Išjungta]. Taip pat galite
paspausti OPTIONS, tada pasirinkti [LED
apšvietimas] t [Išjungta].
 Pabandykite [Skaitmeninis automatinis
suderinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj
[Kabelis].
15LT
SI
KZ
SR
Neįmanoma prisijungti prie belaidžio
kelvedžio per WPS.
 Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite [Lengvas]
t [Wi-Fi] t [Prisijungti pagal paieškos sąrašą].
Tada pasirinkite tinklo, prie kurio norite jungtis,
pavadinimą (SSID).
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), Foninio
apšvietimo šviesos diodas
Tinklo konfigūracijoje neįmanoma rasti
reikiamo tinklo pavadinimo.
 Pasirinkite [[Rankinis įvedimas]] ir paspauskite
kad įvestumėte tinklo pavadinimą.
Techniniai duomenys
,
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės
pasirinkimo: B/G, D/K, L, I, M
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Palydovas: DVB-S/DVB-S2
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: Skaitykite „i-Manual“.
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai nuo
jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai
nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Palydovas: IF dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Belaidė technologija
Protokolas IEEE802.11a/b/g/n
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena PAGR. / PAPILD.
Vidinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
Paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
t AV2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
16LT
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (palaikoma 4K skyra)
Vaizdas (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60
Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60
Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Kompiuterio
formatai
*YCbCr 4:2:0 / 8 bitai
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir
48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
MHL (bendras su HDMI IN 2/4)
Vaizdas (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* tik HDMI IN 2
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* tik HDMI IN 2
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz,
16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital“)
2 (HDD REC),
Papildomi priedai
Prie sienos tvirtinamas laikiklis: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Subwoofer inalámbrico: SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktyvieji 3D akiniai: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Pasyvieji 3D akiniai: TDG-500P (KD-79X9005B)
LV
LT
SimulView™ pasyvieji akiniai: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
Eksploatavimo temperatūra
KZ
0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
220–240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
AUDIO OUT/
Garso išvestis (mažasis stereofoninis lizdas)
Ausinių lizdas
(palaiko žemųjų dažnių garsiakalbio išvestį)
1,
Kita
3
USB HDD prietaiso prievadas (tik
2), USB lizdas
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami.)
KD-79X9005B: 79 colių / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 colių / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 colių / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 colių / 138,8 cm
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
[Ryškus] režimu
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17LT
SR
Vidutinės metinės elektros energijos sąnaudos*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Naudojama galia parengties režimu*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontaliai) × 2160 linijų (vertikaliai)
Nominali išvestis
USB 1, 3: 5 V, 500 mA maks.
USB 2: 5 V, 800 mA maks.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA maks.
Matmenys (apie) (p × a × g)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
montavimui ant sienos skirtos skylės pavyzdys
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
montavimui ant sienos skirto varžto dydis
M6 (ilgis: žiūrėkite diagramą 3 psl.)
Stovo plotis (apie)
Kraštinė padėtis
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Vidurinė padėtis
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18LT
Masė (apie)
Su ant stalo pastatomu stovu
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
Be ant stalo pastatomo stovo
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
*2 Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
Pastabos
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies /
regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
• Prie TV prijungus jungčių kartotuvą energijos
suvartojimas padidės.
• Šiame TV komplekte yra MHL 2, skirtas HDMI IN 4/
MHL ir MHL 3, skirtas HDMI IN 2/MHL.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
skaitmeniniai antžeminiai signalai, arba
ten, kur yra prieiga prie suderinamos
(MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC) kabelinės
televizijos paslaugų. Pasiteiraukite vietinio
pardavėjo, ar savo gyvenamojoje vietoje
galėsite priimti DVB-T/DVB-T2 signalą, arba
paklauskite savo kabelinės televizijos
tiekėjo, ar jo DVB-C kabelinės televizijos
paslauga tinka integruotam veikimui su
šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2 ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2 skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekės
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED®
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių
ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikatų
ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra
„Dolby Laboratories“ registruotieji prekės
ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
• „TrackID“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas.
• „Gracenote“, „Gracenote eyeQ“, „Gracenote
VideoID“, „Gracenote Video Explore“,
„Gracenote MusicID“, „Gracenote logo“ ir
logotipas bei logotipas „Powered by
Gracenote“ yra „Gracenote“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Miracast“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Sony Entertainment Network logotipas“ ir
„Sony Entertainment Network“ yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir „MHL
Logo“ yra prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „MHL
Licensing, LLC“.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją. DTS, simbolis, DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o
„DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“
prekių ženklas. © „DTS, Inc.“. Visos teisės
saugomos.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja turėdama licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „N Mark“ yra prekių ženklas arba
registruotasis prekių ženklas, priklausantis
„NFC Forum, Inc.“, Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
19LT
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odvajanje postolja za stol od TV
prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 9
Prikazivanje Uputa za upotrebu dodirne
plohe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pokretanje Vodiča za dodirnu plohu. . . . . . . 9
Priključivanje drugih uređaja. . . . . . . . . . 10
Instalacija TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . .11
Samo KD-65X9505B, 65/55X9005B . . . . . . 11
Samo KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• Prije upotrebe TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u priručniku Kratke upute služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom proizvodnje (mjesec/
godina) i specifikacijom napajanja (u skladu s primjenjivim
sigurnosnim propisima) nalaze se sa stražnje strane televizora ili
paketa.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak
proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim
uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
2HR
Sigurnosne informacije
KD-65/55X9005B
8 mm - 12 mm
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Vijak (priložen uz nosač za
postavljanje na zid)
Instalacija/Postavljanje
Nosač za postavljanje na zid
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Pričvrsni element za
postavljanje na zid
Postavljanje
• Kako bi se izbjeglo proklizivanje i osobne ozljede, ne gazite po
zaštitnoj vreći TV prijemnika kad ga raspakirate.
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi
srušio i uzrokovao ozljede ili oštećenje TV-a.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporučeno).
Ako postolje za stol strši izvan stalka za televizor, to može
uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se
netko može ozlijediti ili televizor oštetiti.
Prijevoz
EE
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos velikog TV prijemnika potrebno je dvoje ili više ljudi
(četiri ili više za KD-79X9005B).
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
HR
KD-79X9005B
LT
HR
SI
KZ
KD-65X9505B
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od
pričvrsne površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
SR
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen uz nosač za
postavljanje na zid)
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Nosač za postavljanje na zid
Sprječavanje prevrtanja
• Obavezno upotrijebite čvrsto uže koje može izdržati težinu TV
prijemnika.
Stražnja strana TV-a
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
3HR
Postavljen na zid
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Zid
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna
mjesta, u prostorije ispunjene uljnim
dimom ili parom (u blizinu kuhaćih
površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Zid
Situacija:
Zidna utičnica
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda:
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220-240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Položaj:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
4HR
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne
koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač.
Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju
da televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 Oštećen naponski kabel.
 Utikač ne sjeda u utičnicu.
 Televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno.
 Kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD zaslona
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika
zagriju se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Neke osobe mogu osjetiti nelagodu (naprezanje očiju, zamor ili
mučninu) tijekom gledanja 3D videoslika ili tijekom reprodukcije
stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da gledatelji redovno
rade pauze dok gledaju 3D videoslike ili igraju steroskopske 3D
igre. Dužina i učestalost pauza ovisi o svakoj osobi. Sami
odlučite što vam najbolje odgovara. Ako osjećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D videoslike ili igrati stereoskopske 3D
igre dok nelagoda na prođe; obratite se liječniku ako to
smatrate potrebnim. Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja ili medija s ovim
televizorom i (ii) na našem web-mjestu
(http://support.sony-europe.com/). Vid male djece (osobito
mlađe od šest godina) još je u razvoju. Obratite se liječniku
(pedijatru ili okulistu) prije nego što djetetu dopustite gledanje
3D videoslika ili igranje stereoskopskih 3D igara. Odrasli moraju
nadzirati djecu kako bi bili sigurni da se ponašaju u skladu s
preporukama u nastavku.
• 3D naočale ne upotrebljavajte, ne ostavljajte i ne odlažite u
okruženju visoke temperature, primjerice, izložene na suncu ili u
automobilu koji stoji na suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja 3D, imajte na umu da je
prikazana slika izmijenjena u odnosu na original zbog konverzije
koju provodi televizor.
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
• LCD zaslon ne izlažite jakim udarcima ili
potresima. Staklo zaslona može napući ili
raspući se i uzrokovati ozljede.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak za struganje ili
hlapljiva otapala poput alkohola, benzena, razrjeđivača ili
insekticida. Upotreba ovih sredstava ili duži dodir s gumenim ili
vinilnim materijalima može uzrokovati oštećenje površine
zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Ne rukujte zvučnicima silovito kada ih čistite ili održavate da
biste izbjegli nastanak oštećenja.
EE
HR
LT
HR
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
SI
KZ
SR
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
5HR
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
6HR
KD-65X9505B
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa)
Možete promijeniti položaj postolja za stol iz
rubnog u središnji prema uputama u nastavku.
KD-79/65/55X9005B
Srednji položaj
1
EE
HR
Srednji položaj
LT
1
HR
SI
Debeli sloj
KZ
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Debeli sloj
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
2
Napomene
• Za instalaciju je potrebno dvije ili više osoba (četiri ili
više osoba za KD-79X9005B).
7HR
• Pazite da ispred TV prijemnika nema nikakvih
predmeta.
3D Sync odašiljač
(Samo
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
IC senzor
Napomena
• Da biste odvojili kopču za kabele od TV prijemnika,
pritisnite vrh kopče 1, a zatim je stisnite 2 kao na
slici.



Za povezivanje kabela
Uporaba Replikatora ulaza može
pojednostavniti postavljanje kabela tako da TV
bude povezan samo jednim kablom.
KD-79/65/55X9005B
Odvajanje postolja za stol od TV
prijemnika
Napomena
*1

• Kada ponovno instalirate postolje za stol, svakako
učvrstite (prethodno uklonjene) vijke u originalne
utore sa stražnje strane TV prijemnika.


Skrivanje kamere
Ako se ne želite služiti kamerom, sakrijte je kako
je prikazano.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Poklopac kamere K
*2
*1

KD-65X9505B


*1 Smještaj kopče za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno na sredini.
*2 Smještaj kopče za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno za rub ili na sredini.
8HR
Upotreba daljinskog upravljača
TV prijemnikom možete upravljati isporučenim
daljinskim upravljačem s dodirnom plohom ili IC
(infracrvenim) daljinskim upravljačem.
Daljinski upravljač s
dodirnom plohom
Pokretanje Vodiča za dodirnu plohu
1
Pritisnite tipku HOME.
IC daljinski upravljač
EE
HR
2
Kliznite da biste odabrali [Pomoć], a
zatim pritisnite dodirnu plohu.
HR
Napomene
• Daljinski upravljač s dodirnom plohom može se
koristiti tek nakon registriranja na TV prijemniku.
Daljinski upravljač s dodirnom plohom možete
registrirati putem gumba HOME tako da odaberete
[Postavke sustava] t
[Postavke] t
[Podešavanje daljinskog upravljača s dodirnom
plohom].
Prikazivanje Uputa za upotrebu
dodirne plohe
SI
KZ
3
SR
Kliznite gore/dolje da biste odabrali
[Vodič za dodirnu plohu], a zatim
pritisnite dodirnu plohu.
Upute za rad s dodirnom plohom sadrže glavne
naredbe gestama koje su vam dostupne za
trenutačni TV zaslon.
1
LT
Dodirnite i zadržite prst u središtu
prikaza dodirne plohe Uputa za
upotrebu dodirne plohe.
Slijedite zaslonske upute.
Napomene
• Također možete pokrenuti vodič za dodirnu plohu
pritiskom na gumb HOME, a zatim odaberite
[Postavke sustava] t
[Postavke] t
[Konfiguracije dodirne plohe]t [Pokreni vodič].
9HR
Napomene
Priključivanje drugih uređaja
Više informacija o priključivanju potražite u ipriručniku.
Napomena
• Za HDMI vezu priključite 4K uređaje (4K player medija,
4K Set Top Box (Prijamnik za digitalnu televiziju itd.)) u
HDMI IN 2 ili HDMI IN 1 utičnicu TV prijemnika da biste
gledali sadržaj sa zaštićenim autorskim pravima.
Priključivanje replikatora ulaza
• Za priključivanje replikatora ulaza pogledajte
instalacijski priručnik priložen uz replikator ulaza.
Priključivanje MHL uređaja
Koristite odobreni
MHL 2 KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
5V
900 mA MAX
MHL 2
uređaj
5V
900 mA MAX
Koristite odobreni
MHL 3 KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
MHL 3
uređaj
TV prijemnik simultano puni priključeni uređaj
kompatibilan s MHL standardom dok se
reproduciraju foto/glazbene/videodatoteke.
Uređajem kompatibilnim s MHL standardom
možete upravljati daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
10HR
• Ako je [Automatska promjena ulaza (MHL)]
postavljena na [Uključeno], TV se automatski
prebacuje na HDMI IN 2/MHL ili HDMI IN 4/MHL s
drugog ulaza ako je MHL-kompatibilni uređaj spojen
na utičnicu HDMI IN 2/MHL ili HDMI IN 4/MHL.
Raspoloživost postavke [Automatska promjena ulaza
(MHL)] ovisi podržava li određeni MHL-kompatibilni
uređaj tu značajku ili ne.
• •Ako je [MHL punjenje u stanju pripravnosti]
postavljeno na [Uključeno], punjenje MHLkompatibilnoga uređaja nastavlja se i dok je TV u
stanju mirovanja.
• Priključite 4K smartphone ili mobilni uređaj u
priključak HDMI IN 2/MHL.
• Koristite odobreni MHL 3 KABEL s logotipom MHL
logo za 4K smartphone ili mobilne uređaje.
Instalacija TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije
njegove instalacije na zid.
Samo KD-65X9505B, 65/55X9005B
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
EE
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
HR
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost
sigurnosti.
LT
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage zida za
nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili licenciranim
izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost sigurnosti. Tvrtka Sony ne
odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće rukovanje ili nepravilna instalacija.
HR
SI
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B) da biste
instalirali TV na zid.
KZ
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za upotrebu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
SR
Napomene
• Uklonjene vijke svakako spremite na sigurno mjesto, izvan dosega djece.
1
Uklonite vijke s pozadine TV-a.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Ne uklanjajte super tanki nosač.
11HR
2
Prije postavljanja zidnog nosača, pričvrstite dodatak za zidni nosač I (priložen uz TV) na
stražnji dio TV prijemnika (kako bi bio paralelan sa zidom). Ne morate izvoditi ovaj korak
za Super Slim nosače. (Samo KD-65/55X9005B)
Standardni
nosač
1
2
2
2
Super Slim
nosač*
Dodatak za zidni nosač (I2)
(duži) (priložen uz TV)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Dodatak za zidni nosač (I1)
(kraći) (priložen uz TV)
* Kad upotrebljavate supertanku instalaciju, ne možete upotrebljavati neke priključke na pozadini TV-a.
Napomene
• Svakako učvrstite dodatak nosača za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV prijemnik.
• Koristite samo ravni odvijač za postavljanje Dodatka za zidni nosač. Korištenje bilo kojeg drugog alata može
uzrokovati pretjerano pritezanje Dodatka za zidni nosač i oštećenje TV-a.
Upute o instalaciji nosača za postavljanje na zid za vaš model TV prijemnika potražite na sljedećem web-mjestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12HR
Samo KD-79X9005B
TV prijemnik možete postaviti na zidni nosač (nije isporučen) čim ga raspakirate. Ako je za televizor
pričvršćeno postolje za stol, prvo ćete ga morati odvojiti; pogledajte 8. stranicu (Odvajanje postolja za
stol od TV prijemnika).
Pripremite TV prijemnik za zidni nosač prije priključivanja kabela.
Radi zaštite proizvoda i sigurnosti Sony preporučuje da postavljanje TV prijemnika na zid
obavljaju kvalificirani djelatnici. Ne pokušavajte ga postaviti sami.
• Slijedite upute isporučene s nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za postavljanje TV
prijemnika potrebna je određena stručnost, posebice da bi se utvrdilo može li zid izdržati
težinu TV prijemnika.
• Dužina vijaka za nosač za postavljanje na zid razlikuje se ovisno o debljini nosača za zid.
Pogledajte sliku u nastavku.
8 mm - 12 mm
EE
HR
LT
HR
Vijak
Nosač za postavljanje na zid
SI
Pričvrsni element za postavljanje na zid
KZ
• Svakako spremite nekorištene vijke i postolje za stol na sigurno mjesto dok ne budete spremni
postaviti postolje za stol. Držite vijke podalje od male djece.
1
Uklonite vijke s pozadine TV-a.
1
2
2
2
13HR
SR
2
Prije postavljanja zidnog nosača, pričvrstite dodatak za zidni nosač I (priložen uz TV) na
stražnji dio TV prijemnika (kako bi bio paralelan sa zidom).
1
2
2
2
Dodatak za zidni nosač (I2)
(duži) (priložen uz TV)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Dodatak za zidni nosač (I1)
(kraći) (priložen uz TV)
Napomene
• Svakako učvrstite dodatak nosača za postavljanje na zid kada ga pričvršćujete za TV prijemnik.
• Koristite samo ravni odvijač za postavljanje Dodatka za zidni nosač. Korištenje bilo kojeg drugog alata može
uzrokovati pretjerano pritezanje Dodatka za zidni nosač i oštećenje TV-a.
14HR
Daljinski upravljač ne radi.
Rješavanje problema
Ako LED za osvijetljenje trepti crveno, brojite
koliko će puta trepnuti (intreval traje tri
sekunde).
Ako LED za osvjetljenje treperi crveno, poništite
postavke TV tako da isključite naponski kabel iz
TV na dvije minuta, a zatim ponovno uključite
TV.
Ako se problem ne riješi, obratite se Sony
servisnom centru i navedite koliko je puta LED
za osvjetljenje treperila crveno (interval traje tri
sekunde). Pritisnite / na TV da biste ga
isključili, iskopčajte naponski kabel i obavijestite
svog dobavljača ili Sony servisni centar.
Ako LED za osvjetljenje ne trepti, provjerite
sljedeće stavke iz tablice.
Možete pogledati i [U slučaju problema] u
i-priručniku ili napraviti samodijagnostiku tako
da odaberete [Pomoć] t
[Korisnička
podrška] t [Samodijagnostika]. Ako se
problem ne riješi, odnesite TV na popravak u
kvalificirani servis.
Problemi i rješenja
Nema slike (zaslon je mračan) i nema zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Priključite TV prijemnik na naponski kabel i
pritisnite / na TV prijemniku ili na daljinskom
upravljaču.
 Zamijenite baterije.
 Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite kontrolnu traku (….) i kliznite ulijevo/
udesno da biste odabrali [SYNC MENU], a zatim
pritisnite dodirnu plohu. Odaberite [Upravljanje
TV uređajem], a zatim [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti] za upravljanje TV prijemnikom.
Kada upotrebljavate IC daljinski upravljač,
pritisnite SYNC MENU, odaberite [Upravljanje TV
uređajem], a zatim [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti] za upravljanje TV prijemnikom.
Zaboravili ste lozinku za [Roditeljska zaštita].
 Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek
LT
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
HR
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika, zaslon je
prazan ili televizor ne reagira na pritisak tipke
na televizoru ili daljinskom upravljaču.
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti [Automatsko digitalno
SI
KZ
 Napravite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje
izmjeničnom strujom na dvije minute, a zatim ga
ponovno priključite.
Ne možete pronaći tipke /, CH+/–,  +/–,
///, ,
i HOME na TV-u.
 Proučite ilustraciju dolje kako biste saznali
lokaciju tipaka na TV-u.
Stražnja strana TV-a
 Provjerite antena.
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
Nisu pronađene usluge kabelske televizije
(kanali).
HR
prihvaća.)
Neke programe nije moguće namjestiti.
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj sklopki
za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
EE
LED za osvjetljenje je uključen.
 Ako ne želite da se LED za osvjetljenje pali,
možete ga isključiti.
Pritisnite HOME i odaberite
[Postavke] t
[Postavke sustava] t [Opće postavke] t [LED
za osvjetljenje] t [Isključeno]. Također možete
pritisnuti OPTIONS i odabrati [LED za osvjetljenje]
t [Isključeno].
podešavanje] odabirući [Antena] umjesto [Kabel].
15HR
SR
Nije moguće spajanje na bežični usmjerivač
pomoću WPS-a.
 Ako upotrebljavate WEP sigurnost, odaberite
[Jednostavno] t [Wi-Fi]t [Poveži putem popisa
skeniranja]. Zatim odaberite naziv mreže (SSID) s
kojom se želite povezati.
Odabrani naziv mreže nije pronađen tijekom
postavljanja mreže.
 Odaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
unijeli naziv mreže.
kako biste
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja:
B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Boja/videosustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte priručnik i-Manual.
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru
vaše zemlje/regije.
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše
zemlje/regije.
Satelit: IF frekvencija 950-2150 MHz
Izlaz zvuka
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
t AV2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
16HR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržava 4K rezoluciju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160 (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60
Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60
Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
*YCbCr 4:2:0 / 8-bitni
Video (3D):
Format dvostruki kadar: 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
MHL (zajednički s HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Format dvostruki kadar*: 1080p (30 Hz), 1080/
24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/
24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Audio: 5,1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
Audio izlaz (stereo miniutičnica)
Utičnica za slušalice
(podržava izlaz za Subwoofer)
1,
2 (HDD REC),
3
Priključak USB HDD uređaja ( 2 samo), USB
priključak
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Bežični subwoofer: SWF-BR100
MHL kabel: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivne 3D naočale: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Pasivne 3D naočale: TDG-500P (KD-79X9005B)
HR
LT
Pasivne naočale SimulView™: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
Radna temperatura
KZ
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
SR
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
KD-79X9005B: 79 inča / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 inča / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 inča / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 inča / 138,8 cm
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
u načinu [Živopisno]
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17HR
Prosječna godišnja potrošnja energije*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W u načinu ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Izlazna nazivna snaga
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAKS.
USB 2: 5 V, 800 mA MAKS.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAKS.
Dimenzije (otp.) (š x v x d)
sa postoljem za stol
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
bez postolja za stol
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
uzorak za bušenje rupa na zidu
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
veličina vijka za pričvršćivanje na zid
M6 (duljina: pogledajte dijagram na 3. stranici)
Širina postolja (otp.)
Rubni položaj
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Središnji položaj
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18HR
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
bez postolja za stol
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe televizora.
*2 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
Napomene
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
• Potrošnja energije povećava se kada je u TV prijemnik
priključen replikator ulaza.
• TV prijemnik sadrži MHL 2 za HDMI IN 4/MHL i MHL 3
za HDMI IN 2/MHL.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju (
)
rade samo u zemljama gdje se emitira
digitalni zemaljski signal DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gdje
korisnik ima pristup kompatibilnoj DVB-C
kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/MPEG-4
AVC). Provjerite kod lokalnog prodavača
primate li DVB-T/DVB-T2 signal u mjestu u
kojem živite ili pitajte davatelja kabelske
usluge je li njihova DVB-C kabelska usluga
prikladna za integrirani rad s ovim
televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2 i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED®
zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
certifikacijske oznake Digital Living
Network Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories. Dolby i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
Sony Corporation.
• TrackID je robna marka ili registrirana robna
marka tvrtke Sony Mobile Communications
AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Logotip »Sony Entertainment Network« i
»Sony Entertainment Network« zaštitni su
znaci Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link i logotip
MHL zaštitni su znakovi ili registriratni
zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
tih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
• DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj
televizor nije namijenjen za upravljanje
motornim antenama.
• N Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
19HR
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek. Pred
uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga shranite za
nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pritrditev namiznega stojala (druga
možnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ločevanje namiznega stojala od
televizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 9
Prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zagon vodnika za sledilno ploščico . . . . . . . 9
Povezovanje drugih naprav. . . . . . . . . . . 10
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . .11
Samo KD-65X9505B, 65/55X9005B . . . . . . 11
Samo KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za hitri zagon in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke s številko modela, datumom izdelave (mesec/leto) in
nazivno napajalno napetostjo (v skladu z veljavnimi varnostnimi
predpisi) se nahajajo na hrbtni strani televizorja ali paketa.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih
neevropskih državah.
2SI
KD-65/55X9005B
Varnostne informacije
8 mm - 12 mm
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Namestitev/nastavitev
Nosilec za stensko
montažo
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Priključek za stensko
montažo
Namestitev
• Da preprečite drsenje ali povzročitev telesne poškodbe, ne
stopite na zaščitno vrečko televizije pri odpiranju embalaže
televizije.
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju.
• Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči,
potisniti ali prevrniti.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo). Če namizno stojalo štrli iz
stojala televizorja, se lahko televizor prevrne, pade ali povzroči
telesno poškodbo ali poškodbo televizorja.
Prenašanje
EE
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Za prenos večje televizije potrebujete dve ali več oseb (štiri ali
več oseb za KD-79X9005B).
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
SI
KD-79X9005B
LT
HR
SI
KZ
KD-65X9505B
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Zaradi varnosti močno priporočamo, da uporabljate Sonyjevo
dodatno opremo, vključno:
Nosilec za stensko montažo
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.
Z uporabo drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite
notranje poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
SR
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Nosilec za stensko
montažo
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
Preprečevanje prevračanja
• Obvezno uporabite močno vrv, ki lahko nosi težo televizorja.
Zadnji del televizorja
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Močno priporočamo, da uporabite Sonyjev nosilec za stensko
montažo, da bi zagotovili zadostno kroženje zraka.
3SI
Prepovedana uporaba
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Lokacija:
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z zaoljenim
dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali
vlažilcev). V takih primerih lahko pride
do požara, električnega udara ali
popačenja.
• Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja
ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko
poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
Napajalni kabel
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220–240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
4SI
Situacija:
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na izpostavljeno
mesto. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
• Zaslona LCD ne izpostavljajte močnim
udarcem ali tresljajem. Steklo na zaslonu
lahko poči ali se zdrobi in povzroči
poškodbe.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan.
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča.
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet.
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi LCDzaslona
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če
se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
EE
SI
LT
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Nekatere osebe lahko občutijo neugodje (kot na primer pritisk v
očeh, utrujenost ali slabost) med gledanjem 3D video slik ali
igranjem stereoskopskih 3D iger. Sony priporoča, da imajo vsi
gledalci med gledanjem 3D video slik ali igranjem
stereoskopskih 3D iger redne premore. Dolžina in pogostost
odmorov se razlikuje od osebe do osebe. Sami morate odločiti,
kaj je za vas najbolje. Če občutite neugodje, prenehajte z
gledanjem stereoskopskih 3D slik ali igranjem 3D video iger,
dokler neugodje ne izgine; po potrebi se posvetujte z
zdravnikom. Za najnovejše informacije prav tako preglejte (i)
navodila za uporabo vseh drugih naprav ali medijev, ki jih
uporabljate s tem televizorjem in (ii) našo spletno stran
(http://support.sony-europe.com/). Vid majhnih otrok (še
posebej mlajših od šest let) se še razvija. Preden otroku dovolite
ogled 3D video vsebin ali igranjem stereoskopskih 3D iger se
posvetujte z zdravnikom (na primer pediatrom ali očesnim
zdravnikom). Odrasle osebe morajo majhne otroke nadzorovati,
da zagotovijo izpolnjevanje zgoraj navedenih priporočil.
• Očal 3D ne uporabljajte, shranjujte ali puščajte na mestih z
visoko temperaturo, na primer na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilih na soncu.
• Ob uporabi funkcije simuliranega 3D si zapomnite, da je
prikazana slika spremenjena iz originala zaradi pretvorbe, ki jo
izvede televizor.
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Zaslon LCD
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali hlapljivih topil, kot so
alkohol, benzen, redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali
daljši stik z gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči
poškodbo površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Pri čiščenju ali vzdrževanju zvočnikov ne uporabljajte
prekomerne sile, da jih ne poškodujete.
HR
SI
KZ
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri
uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Priporočila za vtič tipa F
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske
opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
5SI
SR
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
6SI
KD-65X9505B
Pritrditev namiznega stojala
(druga možnost)
Namizno stojalo lahko preklopite iz robnega v
srednji položaj, tako da pogledate spodnja
navodila.
Srednji položaj
KD-79/65/55X9005B
1
EE
SI
Srednji položaj
LT
1
HR
SI
KZ
Debela blazina
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Debela
blazina
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
2
Opomba
• Namestitev morata opraviti dva ali več oseb (štiri ali
več oseb za model KD-79X9005B).
7SI
• Poskrbite, da pred televizorjem ni predmetov.
Opomba
• Če želite odklopiti spono za kable s televizorja,
pritisnite zgornji del spone 1 in stisnite 2, kot kaže
slika.
Oddajnik 3D Sync
(Samo
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
Tipalo IR



Združevanje kablov v snope
Uporaba razdelilnika lahko poenostavi
upravljanje kablov tako, da na televizor
priključite le en kabel.
Ločevanje namiznega stojala od
televizije
KD-79/65/55X9005B
*1

Opomba
• Pri ponovni namestitvi namiznega stojala, zategnite
vijake (ki ste jih predhodno odstranili) v prvotne luknje
na zadnji strani televizije.


Skrivanje kamere
Če ne želite uporabljati kamere, jo skrijte, kot
kaže slika.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Pokrov kamere K
*2
*1

KD-65X9505B


*1 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na srednji položaj.
*2 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na robni ali srednji položaj.
8SI
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Zagon vodnika za sledilno ploščico
1
Pritisnite HOME.
Televizor lahko upravljate s priloženim
daljinskim upravljalnikom s sledilno ploščico ali
IR (infrardečim) daljinskim upravljalnikom.
Daljinski upravljalnik
s sledilno ploščico
IR daljinski
upravljalnik
EE
SI
2
Potegnite, da izberete [Pomoč], in
pritisnite sledilno ploščico.
LT
HR
Opombe
• Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico lahko
uporabljate samo po registraciji v televizor. Daljinski
upravljalnik s sledilno ploščico lahko registrirate tako,
da pritisnete HOME, potem pa izberite
[Sistemske nastavitve] t
[Nastavitve] t
[Nastavitev daljinskega upravljalnika s sledilno
ploščico].
Prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice
SI
KZ
3
SR
Potegnite gor/dol, da izberete [Tečaj o
sledilni ploščici], in pritisnite sledilno
ploščico.
Vodnik za uporabo sledilne ploščice vam
omogoča prikaz glavnih ukazov s kretnjami, ki
so na voljo za trenutni zaslon televizorja.
1
Za prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice pritisnite sredino sledilne
ploščice in jo držite.
Sledite navodilom na zaslonu.
Opombe
• Tečaj o sledilni ploščici lahko zaženete tudi tako, da
pritisnete HOME, nato pa izberite
[Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Konfiguracije sledilne
ploščice] t [Začni tečaj].
9SI
Opombe
Povezovanje drugih naprav
Za več informacij o povezavah glejte i-priročnik.
Opomba
• Za povezavo HDMI povežite naprave 4K (predvajalnik
4K, digitalni sprejemnik 4K itd.) na priključek HDMI IN
2 ali HDMI IN 1 na televizorju, da lahko gledate
vsebine z zaščitenimi avtorskimi pravicami.
Priključitev razdelilnika
• Za povezavo z razdelilnikom glejte navodila za
vgradnjo, ki so priložena razdelilniku.
Povezovanje naprave MHL
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL 2 z logotipom
MHL (ni priložen)
5V
900 mA MAX
Naprava
MHL 2
5V
900 mA MAX
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL 3 z logotipom
MHL (ni priložen)
Naprava
MHL 3
Televizor omogoča polnjenje priklopljene
naprave, ki je združljiva s standardom MHL, tudi
med predvajanjem fotografij/glasbe/
videoposnetkov. Priklopljeno napravo, ki je
združljiva s standardom MHL, lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
10SI
• Če je za nastavitev [Sprememba samodejnega vhoda
(MHL)] izbrana možnost [Vključeno], televizor z drugih
vhodov samodejno preklopi na HDMI IN 2/MHL ali
HDMI IN 4/MHL, ko v priključek HDMI IN 2/MHL ali
HDMI IN 4/MHL priklopite napravo, ki je združljiva s
standardom MHL. Nastavitev [Sprememba
samodejnega vhoda (MHL)] bo na voljo, če naprava,
ki je združljiva s standardom MHL, podpira to funkcijo.
• Če je za nastavitev [Polnjenje MHL v izključenem
stanju] izbrana možnost [Vključeno], lahko napravo, ki
je združljiva s standardom MHL, polnite tudi, ko je
televizor v stanju pripravljenosti.
• Pametni telefon 4K ali mobilne naprave priklopite v
priključek HDMI IN 2/MHL.
• Pri uporabi pametnih telefonov 4K ali mobilnih naprav
uporabite pooblaščeni KABEL MHL 3 z logotipom
MHL.
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na
steno.
Samo KD-65X9505B, 65/55X9005B
Za kupce:
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi prodajalec
Sony ali pooblaščeni podizvajalec. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
EE
Za prodajalce Sony in izvajalce:
SI
Med vgradnjo, rednim vzdrževanjem in pregledovanjem tega izdelka bodite zelo pozorni na
varnost.
LT
Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja. Pritrditev tega izdelka na steno obvezno prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim
izvajalcem in bodite med vgradnjo še posebej pozorni na varnost. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti
za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje.
HR
SI
Za vgradnjo televizorja na steno uporabite nosilec za stensko montažo SU-WL450 (ni priložen)
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B).
Pri vgradnji nosilca za stensko montažo glejte tudi navodila za uporabo in vgradnjo, ki so priložena
nosilcu za stensko montažo.
KZ
Opombe
SR
• Poskrbite, da odstranjene vijake varno shranite in jih varujete pred dosegom otrok.
1
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Ne odstranite za izredno tanko (Super Slim)
namestitev.
11SI
2
Pred vgradnjo nosilca za stensko montažo pritrdite priključek za stensko montažo I
(priložen televizorju) na zadnjo stran televizorja (da bo vzporeden steni). Tega koraka vam
ni treba storiti pri supertanki vgradnji. (samo KD-65/55X9005B)
Standardna
vgradnja
1
2
2
2
Supertanka
vgradnja*
Priključek za stensko montažo (I2)
(daljše) (priložen televizorju)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Priključek za stensko montažo (I1)
(krajše) (priložen televizorju)
* Pri supertanki vgradnji ne morete uporabljati določenih priključkov na zadnji strani televizorja.
Opombe
• Pri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor.
• Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči
preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju.
Navodila za namestitev nosilca za stensko montažo vašega TV modela lahko najdene na naslednjem spletnem mestu:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12SI
Samo KD-79X9005B
Vašo televizijo lahko namestite na nosilec za stensko montažo (ni priložen) takoj, ko jo vzamete iz
embalaže. Če je na televizijo pritrjeno namizno stojalo, boste morda televizijo in namizno stojalo
morali ločiti; glejte 8. stran (Ločevanje namiznega stojala od televizije).
Preden priključite kable pripravite televizijo za namestitev na nosilec za stensko montažo.
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi usposobljen
strokovnjak. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
• Upoštevajte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo za svoj model. Za vgradnjo tega
televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja.
• Dolžina vijaka za nosilec za stensko montažo je odvisna od debeline nosilca za stensko
montažo. Glejte ilustracijo spodaj.
8 mm - 12 mm
EE
SI
LT
HR
Vijak
Nosilec za stensko montažo
SI
Priključek za stensko montažo
KZ
• Neuporabljene vijake in namizno stojalo hranite na varnem mestu, vse dokler ne boste
ponovno pritrdili namizno stojalo. Vijake hranite proč od majhnih otrok.
1
SR
Odstranite vijake z zadnje strani televizorja.
1
2
2
2
13SI
2
Pred vgradnjo nosilca za stensko montažo pritrdite priključek za stensko montažo I
(priložen televizorju) na zadnjo stran televizorja (da bo vzporeden steni).
1
2
2
2
Priključek za stensko montažo (I2)
(daljše) (priložen televizorju)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Priključek za stensko montažo (I1)
(krajše) (priložen televizorju)
Opombe
• Pri pritrditvi na televizor nosilec za stensko montažo obvezno pritrdite nosilec na televizor.
• Za vgradnjo nosilca za stensko montažo uporabite samo ploski izvijač. Uporaba drugega orodja lahko povzroči
preseganje navora na nosilcu za stensko montažo in poškodbo na televizorju.
14SI
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče, preštejte,
kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če Osvetlitveni LED utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
napajalni kabel iz televizorja, nato pa vklopite
televizor.
Če težava ne mine, se obrnite na svojega
prodajalca ali Sonyev servisni center s številom
rdečih utripov Osvetlitveni LED (interval traja tri
sekunde). Pritisnite / na televizorju, da ga
izklopite, odklopite napajalni kabel in obvestite
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center.
Če osvetlitveni LED ne utripa, glejte tabele.
Glejte tudi [Odpravljanje težav] v i-priročniku ali
opravite samodiagnostiko z izbiro [Pomoč] t
[Podpora za stranke] t [Samodiagnostika].
Če težave ne odpravite, naj televizor servisira
usposobljeno servisno osebje.
Težave in rešitve
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajalni kabel in pritisnite
/ na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
Nekaterih programov ni mogoče uglasiti.
 Preverite antena.
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik ali
napaka pri povezavi. Preverite kabelski priključek
in izklopite televizor s stikalom za napajanje ter ga
znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
 Zamenjajte baterije.
 Morda je v televizorju izbran način SYNC.
Pritisnite vrstico za upravljanje (….) in potegnite
levo/desno, da izberete [SYNC MENU] nato pa
pritisnite sledilno ploščico. Izberite [Nadzor TV-ja]
in nato izberite [Domov (meni)] ali [Možnosti] za
upravljanje televizorja.
Kadar uporabljate Daljinski upravljalnik IR,
pritisnite SYNC MENU, izberite [Nadzor TV-ja] in
nato izberite [Domov (meni)] ali [Možnosti] za
upravljanje televizorja.
Pozabili ste geslo za funkcijo [Funkcija
zaklepanja (pred otroci)].
SI
 Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno
sprejeta.)
LT
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je prazen ali se
TV ne odziva na gumbe na TV-ju ali
daljinskem upravljalniku.
programov.
 Poskusite izvesti [Samodejno iskanje dig.
kanalov], tako da izberete [Antena] namesto
[Kabelska TV].
HR
SI
KZ
 TV enostavno ponastavite tako, da ga napajalni
kabel za dve minuti izključite, nato ga znova
vključite.
SR
Na televizorju ni mogoče najti gumbov /,
CH+/–,  +/–, ///, ,
in HOME.
 Položaj gumbov na televizorju je prikazan na
spodnji sliki.
Zadnji del televizorja
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
EE
Osvetlitveni LED se vklopi.
 Če ne želite, da se Osvetlitveni LED vklopi, ga
lahko izklopite.
Pritisnite HOME in izberite
[Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Splošna nastavitev]
t [Osvetlitveni LED] t [Izključeno]. Pritisnete
lahko tudi OPTIONS in izberete [Osvetlitveni LED]
t [Izključeno].
15SI
Povezovanje z brezžičnim usmerjevalnikom z
WPS ni mogoče.
 Če uporabljate varnost WEP, izberite, izberite
[Preprosto] t [Wi-Fi] t [Poveži iz seznama
iskanja]. Nato izberite ime omrežja (SSID), s
katerim se želite povezati.
Zahtevanega imena omrežja ne najdem v
nastavitvah omrežja.
 Izberite [[Ročni vnos]] in pritisnite
ime omrežja.
,da vnesete
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Analogni: Odvisno od izbire države/območja:
B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Preberite priročnik i-Manual.
Pokrivanje kanalov
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od
izbire države/območja.
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire
države/območja.
Satelit: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
Zvočni izhod
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski priključek tipa F IEC169-24, 75 ohmov.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
Distribucija edine kabel TV EN50494.
/
AV1
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
t AV2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
16SI
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podpira ločljivost 4K)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Računalniške oblike zapisa
*YCbCr 4:2:0/8-bitno
Video (3D):
Združevanje sličic: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Avdio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
MHL (običajno s HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Združevanje sličic*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Avdio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
2 (HDD REC),
Izbirni dodatki
Nosilec za stensko montažo: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Brezžični globokotonec: SWF-BR100
Kabel MHL: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivna očala 3D: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Pasivna očala 3D: TDG-500P (KD-79X9005B)
SI
LT
Pasivna očala SimulView™: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
Delovna temperatura
KZ
0–40 ºC
Delovna vlažnost
10–80 % RH (nekondenzirajoča)
SR
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energijske učinkovitosti
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
AUDIO OUT/
KD-79X9005B: 79 palcev / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 palcev / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 palcev / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 palcev / 138,8 cm
Avdioizhod (stereo mini vtič)
Priključek za slušalke
(podpira izhod za subwoofer)
1,
Ostalo
3
Priključek za trdi disk USB (samo
2), USB vrata
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
v načinu [Živobarvna]
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17SI
Povprečna letna poraba energije*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W v načinu posodobitve programske
opreme/elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
USB 1, 3: 5 V, največ 500 mA
USB 2: 5 V, največ 800 mA
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, največ 900 mA
Mere (pribl.) (š × v × g)
z namiznim stojalom
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
brez namiznega stojala
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
vzorec luknje za stensko namestitev
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
velikost vijaka za stensko namestitev
M6 (dolžina: glejte diagram na 3 strani.)
Širina stojala (pribl.)
Položaj na robu
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Srednji položaj
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18SI
Masa (pribl.)
z namiznim stojalom
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
brez namiznega stojala
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
*2 Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
Opombe
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
• Ko je razdelilnik povezan s televizorjem, bo poraba
energije večja.
• Ta televizor uporablja MHL 2 za HDMI IN 4/MHL in
MHL 3 za HDMI IN 2/MHL.
Opombe k funkcijam digitalne televizije
• Funkcije digitalne televizije (
) delujejo
samo v državah oz. na območjih, kjer se
oddaja zemeljski signal digitalne televizije
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate
signal DVB-T/DVB-T2, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je njihova
storitev DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas
zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami
za DVB-T/DVB-T2 in DVB-C, vendar
združljivost s prihodnjimi zemeljskimi
digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2 in
digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem območju
morda niso na voljo, kabelska televizija
DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda
ne deluje pravilno.
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED®
so blagovne znamke, storitvene znamke ali
certifikacijske znamke združenja Digital
Living Network Alliance.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D
sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• TrackID je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka Sony Mobile
Communications AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo in logotip
Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct in Miracast so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• »Logotip Sony Entertainment Network« in
»Sony Entertainment Network« sta
blagovni znamki družbe Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link in logotip
MHL so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe MHL Licensing,
LLC.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS Licensing Limited. DTS,
simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani družbe
Sony Corporation je v skladu z licenco.
Druge blagovne znamke in tržna imena so
last njihovih ustreznih lastnikov.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe NFC
Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
19SI
Мазмұны
Кіріспе
Sony өнімін қолданғаныңызға рахмет. Теледидарды қолданбас
бұрын мына нұсқаманы мұқият оқып шығыңыз жəне болашақта
қолдану үшін сақтап қойыңыз.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер . . . . . . . . 3
Сақтық шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Үстел тіректерін бекіту (Балама) . . . . . . . 7
Үстел тұғырын ТД-дан алу . . . . . . . . . . . . . 8
Камераны жасыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Қашықтан басқару құралын
пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Тачпады бар қашықтан басқару құралының
нұсқаулығын көрсету . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Тачпад оқулығын бастау . . . . . . . . . . . . . . . 9
Басқа құрылғыларды қосу . . . . . . . . . . . 10
Теледидарды қабырғаға орнату . . . . . . 11
Тек KD-65X9505B, 65/55X9005B. . . . . . . . 11
Тек KD-79X9005B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ақаулықтарды анықтау жəне жою . . . . . 15
Ақаулар жəне шешімдер. . . . . . . . . . . . . . 15
Техникалық сипаттамалары. . . . . . . . . . 16
2KZ
• Теледидарды іске қосу алдында, «Қауіпсіздік жөніндегі
мəліметтер» оқыңыз (3 бет).
• Жұмысты тез бастау бойынша нұсқаулық пен осы нұсқауда
көрсетілген кескіндер мен суреттер тек анықтама үшін жəне
өнімнің нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.
Cəйкестендірме жапсырмасының
орны
Үлгі № белгілері, Шығарылған күні (айы/жылы) жəне қуат көзінің
сипаттамасы (қолданылатын қауіпсіздік ережелеріне сəйкес)
теледидардың артқы жағында немесе қаптамасында
орналасқан.
Өндіруші ел өнімде жəне қорапта көрсетілген.
Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Словакияда жəне Малайзияда жасалған
Кеден одағы жеріндегі шетелден əкелуші: «Сони Электроникс»
ЖАҚ, Ресей, 123103, Мəскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінəратталаптар қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖAK Өкілдігі
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл
Достык, 117/7 үй
ЕСКЕРТУ
ӨРТ ҚАУПІН
ТУДЫРМАС ҮШІН
МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА
АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ
ЗАТТАРДЫ БҰЛ ӨНІМНЕН
ƏРҚАШАН АЛШАҚ
ҰСТАҢЫЗ.
ЕСКЕРТУ
Өнім атауы: Телевизор
Сымсыз Дыбыс Белгісі
туралы ескерту
Осы құжатта Sony корпорациясы осы
құжаттың 1999/5/EC директивасының маңызды талаптарына
жəне басқа тиісті ережелерге сəйкес келетінін мəлімдейді.
Толық мəліметтер алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://www.compliance.sony.de/
• Қабырғаға орнататын кронштейнді ТД жиынтығына бекіткен
кезде, Қабырғаға орнататын кронштейнмен бірге берілген
бұрандаларды пайдаланыңыз. Бірге берілген бұрандалар
суретте көрсетілгендей пайдаланылады жəне Қабырғаға
орнататын кронштейннің бекітілетін бетінің аралығынан
өлшенеді.
Қабырғаға ілу тіреуішінің үлгісіне қарай бұрандалардың
диаметрі мен ұзындығы əр-түрлі болады.
Қамтамасыз етілмеген бұрандаларды қолдану теледидарға
зақым келтіруі мүмкін немесе құлап қалуына себеп болуы
мүмкін.
KD-65X9505B
8 мм - 12 мм
Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат ЕО нұсқамаларына
бағынатын елдерде сатылған құралдарға ғана қатысты.
EE
Сымсыз теледидар жүйесі келесі елдерде жұмыс істеуі мүмкін:
Бұрандалар (Қабырғаға
орнататын кронштейнімен
бірге берілетін)
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR,
AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово
Қабырғаға орнататын
кронштейн
Бұл құрал басқа Еуропалық емес елдерде де жұмыс істеуі
мүмкін.
LT
Теледидардың артқы
жағы
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер
KD-65/55X9005B
ЕСКЕРТУ
HR
8 мм - 12 мм
Батареялар күн көзі, от жəне т.б. əсерінің салдарынан аса қызып
кетпеу керек.
Орнату жəне қосу
Бұрандалар (Қабырғаға
орнататын кронштейнімен
бірге берілетін)
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулар мен/немесе
жарақаттардан сақтану үшін, теледидар құрылғысын келесі
нұсқамаларға сай орнатыңыз.
Қабырғаға орнататын
кронштейн
Орнату
• Тайып кетіп, жарақаттанып қалмау үшін теледидарды
қорабынан шығарған кезде, теледидардың қорғаныш қалтасын
баспаңыз.
• Теледидар құрылғысын қуат көзіне жақын жерде құрау қажет.
• Төмен құлап кетуін жəне ТД жарақаттауын немесе
зақымдалуын болдырмау үшін ТД бекітіп, түзу жерге
орнатыңыз.
• Теледидарды шығарылмайтын, аударылмайтын немесе
құламайтын жерге орнатыңыз.
• Теледидарды оның Үстел тұғыры теледидар тұғырынан (бірге
берілмейді) шықпайтындай етіп орнатыңыз. Егер Үстел
тұғырыd теледидар тұғырынан шығатын болса, ол
теледидардың ауып, құлап кетуі жəне теледидарға зиян
келтіруі немесе зақымдауы мүмкін.
KZ
SI
KZ
SR
Қабырғаға орнататын
тіркеме
Тасымалдау
• Теледидарды тасымалдар алдында барлық кабельдерді
суырыңыз.
• Үлкен теледидарды тасымалдауға екі не одан көп адам
(KD-79X9005B үшін төрт не одан көп адам) қажет.
• ТД-ды қолмен тасымалдау кезінде оны төменде
көрсетілгендепй ұстаңыз.
СКД панеліне жəне экран айналасындағы жақтауларға күш
түсірмеңіз.
KD-79X9005B
KD-65X9505B
• Қабырғаға ілуді тек қана білікті маман орындау керек.
• Қауіпсіздік үшін, тек қана Sony жабдықтарын қолдануға кеңес
беріледі, соның ішінде:
Қабырғаға орнататын кронштейн
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
3KZ
Қуат сымдары
KD-65/55X9005B
• Теледидарды тасымалдағанда соғып алмаңыз жəне қатты
тербелістен сақтаңыз.
• Теледидарды жөндеуге апарғанда немесе көшкенде өзінің
картон жəшігі мен орама материалдарын қолданыңыз.
Құлаудың алдын алу
• Теледидар салмағын көтере алатын мықты шнурды
пайдаланыңыз.
Желдету
• Желдету саңылауларын жауып тастамаңыз жəне
саңылауларға ешнəрсе енгізбеңіз.
• Теледидар айналасында төменде көрсетілгендей орын
қалдырыңыз.
• Дұрыс ауа айналымымен қамтамасыз ету үшін Sony қабырғаға
орнататын кронштейнін пайдалану қатаң ұсынылады.
Қабырғаға ілгенде
Ескертулер
• Қамтамасыз етілген ток сымдарын басқа құралдармен
қолданбаңыз.
• Ток сымдарын жаншып, шамадан тыс бұрамаңыз. Негізгі
өткізгіштері ашылып қалуы немесе бүлінуі мүмкін.
• Ток сымдарын өзгертпеңіз.
• Ток сымдарының үстіне ауыр зат қоймаңыз.
• Тоқтан айырғанда ток сымдарынан тартпаңыз.
• Бір қуат көзіне бірнеше құрал қоспаңыз.
• Өлшемі дəл келмейтін қуат көздерін қолданбаңыз.
Тыйым салынған Қолданыс
30 см
10 см
10 см
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулардан жəне/немесе
жарақаттанудан сақтану үшін, қуат айыршалары жəне
көздерімен төмендегідей жұмыс істеңіз:
 Тек қана Sony қамтамасыз еткен қуат сымдарын ғана
қолданыңыз, басқа емес.
 Айыршаны қуат көздеріне толық енгізіңіз.
 Теледидар құрылғысын 220-240 В Айнымалы ток көзіне ғана
қосыңыз.
 Кабельдерді ұстағанда қауіпсіздігіңіз үшін қуат айыршаларын
суырып тастаңыз жəне кабельдерге шалынып қалмаңыз.
 Теледидар құрылғысында жұмыс істегенде немесе
теледидарды қозғағанда қуат айыршаларын қуат көзінен
суырып тастаңыз.
 Қуат айыршаларын ыстықтан аулақ ұстаңыз.
 Қуат айыршаларын жиі суырып, тазалап тұрыңыз. Егер
айыршаны шаң басса жəне ол ылғалданса, тоқтан айыратын
қабы бүлініп, нəтижесінде өрт қаупі туындайды.
Теледидарды төменде берілген орындарда, орталарда жəне
жағдайларда орнатпаңыз/қолданбаңыз, əйтпесе теледидар
құрылғысы бұзылып, өрт, электр шогы, бұзылу жəне/немесе
жарақатқа себеп болады.
Орын:
10 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
Түпқоймасына орнату
30 см
10 см
10 см
6 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
• Тиісті желдетуді қамтамасыз етіп, кір мен шаңның жиналуына
жол бермеу үшін:
 Теледидарды шалқасынан, басын төмен қаратып, артқы
жағымен немесе қырымен қоймаңыз.
 Теледидарды сөреге, төсекке немесе шкаф ішіне қоймаңыз.
 Теледидарды шүберекпен, пердемен немесе газет, т.б.
сияқты заттармен жаппаңыз.
 Теледидарды төменде көрсетілгендей орнатпаңыз.
Ауа айналымы бұзылған.
Қабырға
4KZ
Қабырға
• Далада (тікелей күн көзі түсетін жерде), су жағасында, кемеде
немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, медициналық
орындарда, орнықсыз жерлерде, су жанында, жауынды,
ылғалды немесе түтінды ортада.
• Егер теледидар көпшіліккке арналған
монша немесе ыстық бұлақ сияқты
жерлерде орнатылса, ауадағы күкірт оның
бұзылуына əкелуі мүмкін.
• Бейне сапалы болу үшін теледидарды тікелей күн көзінен
немесе жарықтан сақтаңыз.
• Теледидарды суықтан бірден жылы жерге ауыстырудан сақ
болыңыз. Күтпеген температура өзгерісі ылғал жиналуына
себеп болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінің жəне/немесе
түсінің сапасының төмендеуіне əкеледі. Бұндай жағдай болып
қалғанда, ылғалдың ұшып кетуіне дейін теледидарды
қоспаңыз.
Бөлмелер:
• Жəндіктер кіріп кетуі мүмкін ыстық, ылғалды немесе қатты шаң
болған бөлме жайларда; теледидар механикалық тербеліске
ұшырауы мүмкін; өрт қауіпті нысандар жанында (майшамдар
жəне т.б.). Теледидарды су тамшылары мен су шашыраудан
сақтау керек, жəне ішінде сұйығы бар ваза сияқты заттарды
теледидардың үстіне қоюға болмайды.
• Теледидарды ылғалды немесе шаң
жерлерге, майлы түтінге немесе буға
толы бөлмеге (ас пісіретін үстелге
немесе ылғалдатқышқа жақын) қоюға
болмайды. Өртке, электр шогына,
немесе бейнесінің бүлінуіне себеп
болады.
• Теледидарды тікелей күн сəулесі түсетін жоғары
температуралы жерлерге, радиатор немесе жылыту
құралдарының жанына қоюға болмайды. Мұндай ортада
теледидар қызып кетіп, бұл қорабының бұзылуына немесе
зақымдалуына əкеп соғуы мүмкін.
Жағдайлар:
• Теледидарды су қолмен ұстамаңыз; оны қорабын алынған
күйде немесе өндіруші ұсынбаған қосымша керек-жарақтармен
пайдаланбаңыз. Найзағай болған кезде теледидарды электр
қуат ұяшығынан жəне антеннасынан ажырату керек.
• Теледидарды орнату шегінен асырып
орнатпаңыз. Бұл қатерлі жарақаттарға
немесе теледидардың зақымдалуына
əкеп соғуы мүмкін.
Сынған бөлшектер:
• Теледидарға ешнəрсе лақтырмаңыз. Экран əйнегі сынып,
қатты жарақатқа себеп болуы мүмкін.
• Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырғанша ұстамаңыз.
Əйтпесе электр шогын алуыңыз мүмкін.
Қолданылмағанда
• Егер теледидарды бірнеше күн қолданбасаңыз, қауіпсіздік
жəне қуатты үнемдеу үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратып
қойыңыз.
• Теледидар қут көздерінен суырылмай, тек қана өшіріліп тұрса,
қуат көздерінен суырып, толығымен өшіріңіз.
• Алайда, кейбір теледидарлар дұрыс жұмыс істеу үшін күту
күйінде қуат көзіне қосылып тұруы қажет болуы мүмкін.
Балалар үшін
• Балаларға теледидар үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
• Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ ұстаңыз, жұтып
қоймасын.
Егер келесі ақаулықтар орын алса...
Келесі мəселелер орын алса, бірден теледидарды өшіріп, қуат
айыршаларын суырыңыз.
Сатушы немесе Sony қызмет орталығына хабарласып,
маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраңыз.
Егер:
 Қуат сымдары бүлінсе.
 Қуат көзіне дəл келмесе.
 Теледидар құлап, соғылып немесе үстіне бір нəрсе құлап
бүлінсе.
 Жəшігіне сұйық төгілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.
Сұйық кристалдық мониторының
температурасы туралы
Сұйық кристалдық монитор ұзақ уақыт пайдаланылған кезде
пенльдің жан-жағы қызады. Сол жерді қолмен ұстағанда,
ыстықты сезінуіңіз мүмкін.
Сақтық шаралары
Теледидар қарау
• Кейбір адамдар 3D видео бейнелерін көруден немесе
стереоскопты 3D ойындарын ойнаудан ыңғайсыздық (көз
қысымы мен талуы, немесе жүрегі айнуы) сезінуі мүмкін. Sony
3D видео бейнелерін көру кезінде немесе стереоскопты 3D
ойындарын ойнау кезінде жиі үзіліс жасауға кеңес береді.
Қажетті үзіліс ұзақтығы мен жиілігі барлығы үшін бірдей
болмайды. Өзіңізге қолайлысына тоқтайсыз. Егер
ыңғайсыздық сезінсеңіз, ыңғайсыздық аяқталғанша 3D видео
бейнелерін көруді немесе стереоскопты 3D ойындарын
ойнауды тоқтатуыңыз керек; қажет десеңіз дəрігермен
кеңесуіңіз қажет. Сондай-ақ, бұл теледидармен қолданылатын
құралдар немесе медиа (i) нұсқамаларын қарауыңыз қажет
жəне соңғы ақпарат үшін (ii) біздің сайтымызды
(http://support.sony-europe.com/) қарауыңыз қажет болады.
Баларадың көру қабілеті (əсіресе алты жастан төменгілер) əлі
даму үстінде. Жас балаларға 3D видео бейнелерін көруге
немесе стереоскопты 3D ойындарын ойнауға рұқсат бермес
бұрын, дəрігермен (педиатр немесе көз дəрігерімен) кеңесіңіз.
Ересектер балалардың жоғарыда көрсетілген нұсқамаларды
орындауын қадағалауы тиіс.
• 3D көзілдіріктерін жоғары температуралы орындарда, мысалы,
тікелей күннің көзінде немесе күнге қызған көліктердің ішінде
пайдаланбаңыз, сақтамаңыз немесе тастамаңыз.
• Еліктеуші 3D қызметін пайдаланғанда, көрінетін бейне түп
нұсқасынан осы теледидар іске асыратын өзгертулерге
ұшырағанын есте сақтаңыз.
• Теледидарды жеткілікті жарықтакөріңіз, жеткіліксіз жарықта
немесе ұзақ уақыт көру көзіңізді шаршатады.
• Құлаққаптарды қолданғанда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз,
құлаққа зақым келеді.
EE
KZ
LT
HR
SI
KZ
СКД Экраны
• СКД экраны жоғары-дəлдік технологиясымен жасалса да жəне
99,99% немесе одан да көп пиксельдер іске қосылып тұрсада,
СКД экранында қара нүктелер немесе жарықтың ашық
нүктелері (қызыл, көк, немесе жасыл) пайда болуы мүмкін. Бұл
СКД экранының құрылымдық ерекшелігі ақаулық болып
келмейді.
• Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырнамаңыз, жəне теледидар
үстіне заттар қоймаңыз. Бейнесі біркелкілігін жоғалтуы немесе
СКД экраны бүлінуі мүмкін.
• Егер теледидарды суық жерде қолдансаңыз, бейне
анықсыздығы орын алуы мүмкін немесе бейнесі қараңғы
болып кетуі мүмкін. Бұл бұзылғанның белгісі емес.
Температура жоғарылағанда, бұл құбылыс жоғалып кетеді.
• Бейнелер жалғасымды көрсетілгенде сəуле пайда болуы
мүмкін. Бұл біраз уақыттан кейін жоғалып кетуі мүмкін.
• Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы
мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
• СКД экранының құрамында аздаған мөлшерде сұйық
кристалдар болады. Лақтыруды жергілікті ережерелерге
сəйкес іске асырыңыз.
• СКД экранына қандай да бір əсер немесе
соққы тигізуге болмайды. Экран шынысы
жарылуы немесе сынуы жəне жарақатқа
əкелуі мүмкін.
5KZ
SR
Теледидардың экраны/жəшігін
тазалау мен күту
Тазалар алдында теледидарға қосылып тұрған тоқ сымдарын
қуат көзінен суырыңыз.
Материал тозуын немесе экран жапқышының тозуын болдырмас
үшін, келесі ескертулерді орындаңыз.
• Шаңды экран бетінен/теледидар жəшігінен жұмсақ шүберекпен
сүртіп алыңыз. Егер шаң тазаланбаса, дымқыл шүберекке
жұмсақ жуғыш ерітіндісін тамызып, сүртіп алыңыз.
• Суды немесе жуу құралын ешқашан
тікелей теледидарға шашыратпаңыз. Ол
экранның төменгі жағына немесе сыртқы
бөліктеріне ағып, теледидарға еніп, оны
зақымдауы мүмкін.
• Ешбір жағдайда абразивті
материалдарды, сілтілі/қышқыл
тазалағыштарын, тазалау ұнтақтарын жəне спирт, бензин,
еріткіш немесе жəндіктерге қарсы у сияқты ұшпа еріткіштерді
қолданбаңыз. Ондай материалдарды қолдану, ысқыш немесе
хлоры бар материалдармен ұзақ қатынаста болу экранның
бетін жəне теледидар жəшігін бүлдіреді.
• Желдеткіш саңылауларын жиі шаң сорғышпен тазалап отырған
абзал.
• Қандай да бір зақымдалуды алдын алу үшін тазалау немесе
техникалық қызмет көрсету барысында динамиктерге қатты
күш түсірмеңіз.
Қосымша Құралдар
• Қосымша бөлшектерді немесе электромагниттік радиация
шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстаңыз.
Керісінше жағдайда, бейне жəне/немесе дыбыс бұрмалануы
мүмкін.
• Бұл құралдың EMC Нұсқамасында көрсетілген 3 метрден
қысқа байланыс сигнал кабелін қолдану керек деген шектеуге
жауап беретіні тексеріліп, анықталған.
F типті ашалар үшін ұсыныс
Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыңқы жері 1,5 мм-ден аз
болуы қажет.
максимум 7 мм
максимум 1,5 мм
(F типті ашалардың сілтеме суреті)
Алыстан Басқару құралын қолдану туралы
ескертулер
• Батареяны салғанда, полярлығын сақтаңыз.
• Əр түрлі батареялар немесе ескі жəне жаңа батареяларды
араластырып қолданбаңыз.
• Батареяларды жойған кезде, қоршаған ортаны қорғау
ережелерін сақтаңыз. Кейібір аймақтарда батареяларды жою
ережелері заңға бағындырылуы мүмкін. Бұл жөнінде жергілікті
билік органдарына байланысуыңызды сұраймыз.
• Алыстан басқару құралын еппен қолданыңыз. Түсіріп немесе
басып кетпеңіз, немесе үстіне сұйық төгіп алмаңыз.
• Жылу шығатын жерлерге, күн сəулесі түсетін, немесе ылғалды
бөлмеде сақтамаңыз.
Құрылғының Сымсыз Қызметі
• Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б)
қолдануға болмайды медициналдық құралдар зақымданады.
• Бұл құрал анықталмаған сигналдарды қабылдап/таратса да,
рұқсаты жоқ кедергілерден сақ болыңыз. Біз осыған ұқсас
мəселелер үшін жауап бере алмаймыз.
6KZ
Теледидар құрылғысын лақтыру
Қызмет мерзімі біткен электр жəне
электрондық жабдықты залалсыз
жою (бағыттама қалдықтарды
бөлек жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл
белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Пайдаланылған қоректену
элементтерін залалсыз жою
(қалдықтарды бөлек жинау
жүйелері жұмыс істейтін
Еуроодақ елдерінде жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
KD-65X9505B
Үстел тіректерін бекіту
(Балама)
Төмендегі нұсқаулықтарға қарап Үстел тұғырын
жиектен ортаға қарай өзгертуіңізге болады.
KD-79/65/55X9005B
Ортада орналасу
1
EE
KZ
Ортада орналасу
LT
1
HR
SI
KZ
Қалың жастық
SR
1,5 Н·м
{15 кгк·см}
Қалың
жастық
1,5 Н·м
{15 кгк·см}
2
2
Ескертулер
• Бұл орнату жұмысына екі не одан көп адам
(KD-79X9005B үшін төрт не одан көп адам) керек.
7KZ
• ТД-дың алдында ештеңе жоқ екендігін тексеріңіз.
Ескертулер
• Кабель фиксаторын ТД-дан ажырату үшін
фиксатордың 1 төбесін басып, көрсетілгендей
қысыңыз 2.
3D Sync
таратқышы (Тек
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)


IR сенсоры

Кабельдерді орау үшін
Порт репликаторы арқылы кабель басқаруын
TV-ға бір кабель қосылымына дейін
жеңілдетуге болады.
Үстел тұғырын ТД-дан алу
KD-79/65/55X9005B
Ескертулер
• Үстел тұғырын қайтадан орнатар кезде ТД-дың
артындағы бастапқы тесіктеріне (алдында алынған)
бұрандаларды бекітіңіз.
*1



Камераны жасыру
Камераны пайдаланғыңыз келмесе, оны
көрсетілгендей жасырыңыз.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Камера жапқышы K
*2
KD-65X9505B
*1



*1 Үстел тұғыры ортаңғы күйге тіркелгенде кабель
фиксаторының орналасуы.
*2 Үстел тұғыры шеткі немесе ортаңғы күйге
тіркелгенде кабель фиксаторының орналасуы.
8KZ
Қашықтан басқару
құралын пайдалану
Тачпад оқулығын бастау
1
HOME түймесін басыңыз.
Берілген Тачпады бар қашықтан басқару
құралын немесе ИҚ (инфрақызыл) қашықтан
басқару құралын пайдаланып Теледидарды
басқаруыңызға болады.
Тачпады бар қашықтан
басқару құралы
ИҚ қашықтан
басқару құралы
EE
KZ
2
[Анықтама], тармағын таңдау үшін
сырғытып, тачпадты басыңыз.
LT
HR
SI
Ескертулер
• Тачпады бар қашықтан басқару құралы мүмкіндігін
теледидармен тіркелгеннен кейін ғана пайдалануға
болады. Тачпады бар қашықтан басқару құралы
[Реттеулер]
мүмкіндігін HOME,түймесін басып,
t
[Жүйелік реттеулер] t [Тачпадпен қаш. басқ.
орнату] мүмкіндігін таңдау арқылы тіркеуге болады.
Тачпады бар қашықтан басқару
құралының нұсқаулығын
көрсету
KZ
3
SR
[Тачпад оқулығы], тармағын таңдау үшін
жоғары/төмен сырғытып, тачпадты
басыңыз.
Тачпадты басқару нұсқаулығы ағымдағы
теледидардың экранындағы негізгі қимыл
командаларын көруге мүмкіндік береді.
1
Тачпадтың ортасын саусағыңызбен
түртіп Тачпады басқару нұсқаулығын
көрсетіп ұстап тұрыңыз.
Экрандағы нұсқаулықты орындаңыз.
Ескертулер
• Сонымен қатар, тачпад оқулығын HOME (Басты)
[Жүйелік
түймесін басып,
[Реттеулер] t
реттеулер] t [Тачпад теңшелімдері] t [Бастау
оқулығы] тармағын таңдау арқылы іске қосуға
болады.
9KZ
Ескертулер
Басқа құрылғыларды
қосу
Қосылымдар туралы қосымша ақпарат алу
үшін i-Manual нұсқаулығын қараңыз.
Ескертулер
• HDMI қосылымы үшін авторлық құқықпен қорғалған
мазмұнды пайдалану мақсатында 4K (4K медиа
ойнатқышы, 4K ТД приставкасы т.б.) құрылғыларын
HDMI IN 2 не HDMI IN 1 ажыратымына қосыңыз.
Репликатор портын портын қосу
үшін
• Репликатор портымен қосылу үшін Репликатор
портымен берілген орнату нұсқаулығын қараңыз.
MHL құрылғысын қосу үшін
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар
рұқсат етілген MHL
2 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
5V
900 mA MAX
MHL 2
құрылғы
5V
900 mA MAX
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар рұқсат
етілген MHL 3 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
MHL 3
құрылғы
Теледидар фотосурет/музыка/бейне
файлдарын ойнату барысында MHL үйлесімді
қосылған құрылғыны зарядтай алады.
Қосылған MHLүйлесімді құрылғыны басқару
үшін теледидардың қашықтан басқару құралын
пайдалануға болады.
10KZ
• Егер [Авто кіріс өзгерісі (MHL)] параметрі [Қосулы]
күйіне орнатылса, MHL үйлесімді құрылғы HDMI IN 2/
MHL немесе HDMI IN 4/MHL ұяшығына қосылған
кезде, теледидар HDMI IN 2/MHL немесе HDMI IN 4/
MHL ұяшығына басқа кіріс ұяшығынан автоматты
түрде ауысады. [Авто кіріс өзгерісі (MHL)]
ұяшығының қолжетімділігі MHL үйлесімді құрылғы
осы мүмкіндікті қолдайтынына байланысты.
• Егер [Күту режимінде MHL зарядтау] параметрі
[Қосулы] күйіне орнатылса, MHL үйлесімді
құрылғыны теледидар күту режимі режиміне
орнатылған кезде де зарядтауды жалғастыруға
болады.
• 4K смартфонын немесе мобильді құрылғыларды
HDMI IN 2/MHL ұяшығына қосыңыз.
• 4K смартфоны немесе мобильді құрылғылары үшін
MHL логотипі бар рұқсат етілген MHL 3 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз.
Теледидарды қабырғаға орнату
Бұл нұсқаулықта теледидарды қабырғаға орнатудан бұрын оны дайындау қадамдары ғана
көрсетілген.
Тек KD-65X9505B, 65/55X9005B
Тұтынушыларға:
Өнімді қорғау жəне қауіпсіздікті сақтау мақсатында Sony теледидардың Sony дилерлері
немесе лицензияланған мердігерлері тарапынан орындалуын ерекше ұсынады. Оны өзіңіз
орнатуға тырыспаңыз.
EE
KZ
Sony дилерлеріне жəне мердігерлеріне:
Өнімді орнату, аралық техникалық қызмет көрсету жəне тексеру барысында қауіпсіздікке
ерекше мəн беріңіз.
LT
Бұл өнімді орнату үшін, əсіресе қабырғаның теледидар салмағын көтере алатынын тексеру үшін
жеткілікті біліктілік қажет. Бұл өнімнің қабырғаға орнатылуын міндетті түрде Sony дилерлеріне немесе
лицензияланған мердігерлеріне тапсырыңыз жəне орнату барысында қауіпсіздікке мəн беріңіз. Өнімді
дұрыс қолданбау немесе орнатпау нəтижесінде туындаған зақымдарға немесе жарақаттарға Sony
компаниясы жауапты болмайды.
HR
SI
KZ
Теледидарды қабырғаға орнату үшін SU-WL450 Қабырғаға орнататын кронштейн (бірге
берілмейді) (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B) қолданылуы керек.
SR
Қабырғаға орнататын кронштейн орнатылатын кезде, Қабырғаға орнататын кронштейнмен бірге
берілетін Жұмыс істеу бойынша нұсқаулық пен Орнату бойынша нұсқаулыққа қараңыз.
Ескертулер
• Бұрандаларды балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
1
Бұрандаларды теледидардың артынан шешіңіз.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Өте жұқа орнатпа үшін алмаңыз.
11KZ
2
Қабырғаға орнататын кронштейнді орнатудан бұрын теледидардың артына (оны
қабырғамен параллель ету үшін) Қабырғаға орнату қондырмасын I (теледидармен бірге
беріледі) қондырыңыз. Super Slim орнату əдісінде бұл қадамды орындау қажет емес. (тек
KD-65/55X9005B)
Стандартты
Super Slim
қондыру əдісі қондыру əдісі*
1
2
2
2
Қабырғаға орнату қондырмасы (I2)
(ұзынырақ) (теледидармен бірге
беріледі)
1,5 Н·м
{15 кгк·см}
Қабырғаға орнату қондырмасы (I1)
(қысқарақ) (теледидармен бірге
беріледі)
* Super Slim орнату стилін қолдану кезінде теледидардың артындаңы кейбір терминалдарды қолдана
алмайсыз.
Ескертулер
• ТД-ға тіркеу кезінде Қабырғаға орнататын тіркемені бекемдеуді ұмытпаңыз.
• Қабырғаға бекіту құралын орнату үшін тек жалпақ басты бұрауышты пайдаланыңыз. Басқа құралды
пайдалану Қабырғаға бекіту құралының шамадан тыс бұралып, TД бұзылуына əкелуі мүмкін.
Теледидар моделінің қабырғаға орнататын кронштейнін орнату туралы нұсқауларын мына веб-сайттан қараңыз:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12KZ
Тек KD-79X9005B
ТД-ды қаптамадағы қорабынан алынған қабырғаға орнататын кронштейнге (жинақта берілмеген)
орнатуға болады. Егер үстел тұғыры ТД-ға бекітілсе, ТД-ды үстел тұғырынан алу қажет болуы
мүмкін; 8-бетті (Үстел тұғырын ТД-дан алу) қараңыз.
Кабельдерін жалғамай тұрып, ТД-ды қабырғаға орнататын кронштейнге дайындап алыңыз.
Өнімді қорғау жəне қауіпсіздік мақсатында, Sony корпорациясы теледидарды қабырғаға
орнату жұмысын білікті мамандар орындағанын қатал ұсынады. Оны өзіңіз орнатпаңыз.
• Үлгіңізге арналған Қабырғаға орнататын кронштейнмен берілген нұсқауларды орындаңыз.
Теледидарды орнатуға, əсіресе қабырға теледидардың салмағын көтере алатын беріктігін
анықтау үшін жеткілікті тəжірибе қажет.
• Қабырғаға орнататын кронштейніне арналған бұранданың ұзындығы қабырғаға орнататын
кронштейннің қалыңдығына байланысты əр түрлі болады. Келесі суретті қараңыз.
8 мм - 12 мм
EE
KZ
LT
HR
Бұрандалар
Қабырғаға орнататын кронштейн
SI
Қабырғаға орнататын тіркеме
KZ
• Үстел тұғырын бекітуге дайын болғанша, пайдаланылмаған бұрандалар мен үстел тұғырын
қауіпсіз жерге қоюды ұмытпаңыз. Бұрандаларды кішкентай балалардан алыс ұстаңыз.
1
Бұрандаларды теледидардың артынан шешіңіз.
1
2
2
2
13KZ
SR
2
Қабырғаға орнататын кронштейнді орнатудан бұрын теледидардың артына (оны
қабырғамен параллель ету үшін) Қабырғаға орнату қондырмасын I (теледидармен бірге
беріледі) қондырыңыз.
1
2
2
2
Қабырғаға орнату қондырмасы (I2)
(ұзынырақ) (теледидармен бірге
беріледі)
1,5 Н·м
{15 кгк·см}
Қабырғаға орнату қондырмасы (I1)
(қысқарақ) (теледидармен бірге
беріледі)
Ескертулер
• ТД-ға тіркеу кезінде Қабырғаға орнататын тіркемені бекемдеуді ұмытпаңыз.
• Қабырғаға бекіту құралын орнату үшін тек жалпақ басты бұрауышты пайдаланыңыз. Басқа құралды
пайдалану Қабырғаға бекіту құралының шамадан тыс бұралып, TД бұзылуына əкелуі мүмкін.
14KZ
Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.
Ақаулықтарды анықтау
жəне жою
Арқы шам LED қызыл болып
жыпылықтағанда қанша уақыт (уақыт
аралығы үш секунд)
жыпылықтайтындығын санаңыз.
Егер артқы шам LED қызыл болып жанса,
Теледидардан сымды екі минуттай ажыратып
ТД қайта орнатыңыз, содан кейін ТД қосыңыз.
Егер ақау жойылмаса, дилерге немесе артқы
шам LED қызыл болып жанған санын көрсетіп
(аралық уақыты үш секунд), Sony қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз. ТД өшіру
үшін / түймесін басыңыз, сымды
ажыратыңыз жəне дилерге немесе Sony
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Артқы шам LED жыпылықтамаған кезде
кестедегі элементтерді төмендегідей
тексеріңіз.
Сондай-ақ, i-Manual пайдалану нұсқаулығындағы
[Ақаулықтарды жою] бөлімін қарауға немесе
[Анықтама] t
[Тұтынушыларды қолдау] t
[Өздігінен диагностикалау] бөлімін таңдау арқылы
өздігінен диагностикалау əрекеттерін орындауға
болады. Егер ақау жойылмаса, теледидарыңызды
білікті қызмет көрсету мамандарына жөндетіңіз.
Ақаулар жəне шешімдер
Сурет (экран күңгірттеу) жəне дыбыс жоқ.
 Антенна (əуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
 Теледидарды қуат кабеліне қосып,
 Батареяларды ауыстырыңыз.
 Теледидар SYNC режимінде болуы мүмкін.
(….) басқару жолағын басып, [SYNC MENU]
таңдау үшін солға/оңға сырғытыңыз, сосын
сенсорлы тақтаны түртіңіз. Теледидарды басқару
үшін [ТД басқаруы] опциясын таңдап, [Басты бет
(Мəзір)] немесе [Опциялар] түймесін таңдаңыз.
ИҚ қашықтан басқару құралын пайдаланып
теледидарды басқару үшін, SYNC MENU
опциясын, [ТД басқаруы] опциясын таңдаңыз,
сосын [Басты бет (Мəзір)] немесе [Опциялар]
опциясын таңдаңыз.
[Ата-аналық құлып] кілт сөзін ұмытып
қалсаңыз.
KZ
 9999 PIN кодын енгізіңіз. (9999 PIN коды əрқашан
LT
қабылданады.)
Теледидардың үстінгі беттері ысып кетеді.
 Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылғанда,
теледидар айналасы ысып кетеді.
Сол жерді қолмен ұстағанда ыстықты сезесіз.
Бекітілген дыбыс не бейне, бос экран
немесе теледидар теледидарға не қашықтан
басқару пультіне жауап бермейді.
 Айналмалы қуат сымын 2 минутқа ажырату
/, CH+/–,  +/–, ///, ,
жəне HOME
түймелері теледидарда орналаса алмайды.
 Теледидардағы түйлер орналасуын көру үшін
төмендегі суретту қараңыз.
Теледидардың артқы жағы
Кейбір бағдарламаларды реттеу мүмкін емес.
 Aнтенна (əуелі) тексеріңіз.
 Серік кабелі қысқа тұйықталуы мүмкін немесе
Кабельді теледидар қызметтері
(бағдарламалар) табылмады.
HR
SI
KZ
SR
арқылы теледидарды қарапайым қалпына
келтіріріп, қайта жалғаңыз.
теледидардағы / белгішені немесе қашықтан
басқару құрылқысын басыңыз.
кабельдің байланыс ақаулары болуы мүмкін.
Кабель байланысын тексеріп, электр
сөндіргішімен ТД өшіріп, қайта қосыңыз.
 Сіз енгізген жиілік қолданыстан тыс жерде.
Қабылданған серік арнасы компаниясымен
кеңесіңіз.
EE
Жарық диодтар қосулы.
 Жарық диодтардың жануын қаламасаңыз, оны
сөндіре аласыз.
HOME түймесін басып,
[Реттеулер] t
[Жүйелік реттеулер] t [Жалпы орнату] t
[Артқы шам LED] t [Өшірулі] пəнмендерін
таңдаңыз. OPTIONS мəзірін таңдап, [Артқы шам
LED] t [Өшірулі] пəрмендерін таңдаңыз.
 Кабель байланысын немесе реттеу
конфигурациясын тексеріңіз.
 [Сандық авто тюнинг] параметрін [Антенна]
параметрін [Кабель] параметрінің орнына таңдау
арқылы реттеңіз.
15KZ
Техникалық
сипаттамалары
Жүйе
WPS арқылы сымсыз роутерге қосыла
алмайды.
 WEP қауіпсіздігін пайдалансаңыз [Оңай] t
[Wi-Fi] t [Тексеру тізімі арқылы қосылу].
тармағын таңдаңыз. Сонан соң, қосылатын желі
атауын (SSID) таңдаңыз.
Желі параметрлерінде қажетті желі атауы
табылмады.
 [[Қолмен енгізу]] пəрменін таңдап, желі атауын
енгізу үшін
түймесін басыңыз.
Панель жүйесі
СКД (сұйық кристалды дисплей) панелі,
LED артқы жарығы
ТД жүйесі
Аналогия: Ел/аймақ таңдауыңызға байланысты:
B/G, D/K, L, I, M
Сандық: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Серік: DVB-S/DVB-S2
Түстер/бейне жүйесі
Аналогия: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Сандық: i-Manual нұсқауын қараңыз.
Арна ауқымы
Аналогия: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Сандық: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Серік: Жиілік 950-2150 MГц болса
Дыбыс шығысы
10 Вт + 10 Вт + 10 Вт (KD-65X9505B)
12,5 Вт + 12,5 Вт + 20 Вт + 20 Вт
(KD-79/65/55X9005B)
Сымсыз технология
IEEE802.11a/b/g/n протоколы
Bluetooth технологиясы
Bluetooth 3.0
NFC технологиясы
ISO/IEC 18092
Кіру/Шығу ұялары
Антенна кабелі
75 oм сыртқы нүкте VHF/UHF үшін
Серік антеннасы MAIN/SUB
F-Типті коннектор IEC169-24, 75 Ом.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 кГц үндестігі,
Жалғыз кабель тарат EN50494.
/
AV1
21-шығысы бар scart байланыстырғышы
(CENELEC стандартты), дыбыс/бейне кірісін,
RGB кірісін жəне ТД дыбыс/бейне шығыстарын
қоса.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Компонент бейне): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i
Дыбыс кірісі (ойнатқыш қосу ұяшықтары)
t AV2
Бейне кірісі (Y кірісі бар жалпы қосу ашасы)
16KZ
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K ажыратымдылығын
қолдайды)
Бейне (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Гц)*, 4096 ×
2160p (24 Гц), 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Компьютер
форматтары
*YCbCr 4:2:0 / 8 бит
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Дыбыс: 5,1 арна сызықтық PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
ARC (Аудио оралу арнасы) (тек HDMI IN 1)
MHL (жалпы HDMI IN 2/4)
Бейне (2D): 4096 × 2160p (24 Гц)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Гц)*, 1080p (50, 60 Гц)*, 1080p (30 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* тек HDMI IN 2
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу*: 1080p (30 Гц), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц)*, 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (50, 60 Гц)*, 1080p
(30 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p
(50, 60 Гц)
* тек HDMI IN 2
Дыбыс: 5,1 арна сызықтық PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Сандық оптикалық ұя (Екі арналы сызықтық
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
Дыбыс шығысы (стерео шағын ұя)
Құлаққап ұясы
(Сабвуфер шығысын қолдайды)
1,
2 (HDD REC),
3
USB HDD құрылғы порты (тек
2), USB порты
CAM (Шартты қолдану модулі)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX байланыстырғышы (желі
жұмысы ортасына байланысты байланыс
жылдамдығы əр түрлі болуы мүмкін. 10BASE-T/
100BASE-TX қарым-қатынас мөлшері мен
қарым-қатынас сапасына бұл теледидар үшін
кепілдеме берілмейді.)
Басқалар
Қосымша жабдықтар
Қабырғаға орнататын кронштейн: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Сымсыз сабвуфер: SWF-BR100
MHL сым: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Іске қосылған 3D көзілдірігі: TDG-BT500A
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
EE
Іске қосылмаған 3D көзілдірігі: TDG-500P
(KD-79X9005B)
KZ
LT
SimulView™ іске қосылмаған көзілдіріктері:
TDG-SV5P (KD-79X9005B)
HR
SI
KZ
Жұмыс температурасы
0 ºC - 40 ºC
Жұмыс ылғалдығы
SR
10% - 80% ҚЫ (конденсациясыз)
Қуат жəне басқалары
Қуат талаптары
220 В - 240 В айнымалы ток, 50 Гц
Қуат тиімділігінің тобы
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Экран өлшемі (диагоналынан өлшенеді)
(Шамамен)
KD-79X9005B: 79 дюйм / 199,6 см
KD-65X9505B: 65 дюйм / 163,9 см
KD-65X9005B: 65 дюйм / 163,9 см
KD-55X9005B: 55 дюйм / 138,8 см
Тұтынылатын қуат
[Стандартты] режимінде
KD-79X9005B: 229 Вт
KD-65X9505B: 215 Вт
KD-65X9005B: 180 Вт
KD-55X9005B: 149 Вт
[Жарық] режимінде
KD-79X9005B: 433 Вт
KD-65X9505B: 394 Вт
KD-65X9005B: 339 Вт
KD-55X9005B: 285 Вт
17KZ
Орташа жылдық қуат шығыны*1
KD-79X9005B: 318 кВт/сағ
KD-65X9505B: 298 кВт/сағ
KD-65X9005B: 250 кВт/сағ
KD-55X9005B: 207 кВт/сағ
Күту режимі тұтынатын қуат*2
KD-79X9005B:
0,3 W (бағдарлама құралында 27 Вт EPG
жаңарту режимі)
KD-65X9505B:
0,3 W (бағдарлама құралында 28 Вт EPG
жаңарту режимі)
KD-65X9005B:
0,3 W (бағдарлама құралында 27 Вт EPG
жаңарту режимі)
KD-55X9005B:
0,3 W (бағдарлама құралында 27 Вт EPG
жаңарту режимі)
Экран ажыратымдылығы
3840 нүктелер (көлденеңінен) × 2160 сызықтар
(тігінен)
Шығыс қуат
USB 1, 3: 5 В, 500 мА МАКС.
USB 2: 5 В, 800 мА МАКС.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 В, 900 мА МАКС.
Өлшемдер (Шамамен) (е × б × ұ)
Үстел түпқоймасымен бірге
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 см
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 см
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 см
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 см
Үстел түпқоймасынсыз
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 см
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 см
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 см
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 см
қабырғаға бекітетін тесіктің үлгісі
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 см
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 см
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 см
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 см
қабырғаға бекітетін бұранданың өлшемі
M6 (ұзындығы: 3-беттегі диаграмманы қараңыз.)
Тұғыр ұзындығы (Шамамен)
Бұрыштық деңгей
KD-79X9005B: 203,1 см
KD-65X9505B: 149,3 см
KD-65X9005B: 171,6 см
KD-55X9005B: 149,4 см
Ортаңғы деңгей
KD-79X9005B: 57,3 см
KD-65X9505B: 66,3 см
KD-65X9005B: 57,3 см
KD-55X9005B: 57,3 см
18KZ
Масса (Шамамен)
Үстел түпқоймасымен бірге
KD-79X9005B: 60,9 кг
KD-65X9505B: 43,9 кг
KD-65X9005B: 46,6 кг
KD-55X9005B: 38,1 кг
Үстел түпқоймасынсыз
KD-79X9005B: 59,7 кг
KD-65X9505B: 42,0 кг
KD-65X9005B: 45,9 кг
KD-55X9005B: 37,4 кг
*1 Жылдық тұтынылатын қуат, 365 күн бойы күніне 4
сағаттан қосылу тұратын теледидардың тұтынатын
қуаты назарға алынған. Нақты қуат шығыны
теледидардың қалай пайдаланатынына
байланысты болады.
*2 Көрсетілген күту режимінде тұтынылатын қуатқа
теледидар қажетті ішкі процестерді аяқтағанда
жетеді.
Ескертулер
• Қосымша керек-жарақтардың бар болуы елдерге/
аймаққа/теледидар үлгілеріне/қорларға байланысты.
• Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз
өзгертіледі.
• Тұтынылатын қуат Порт репликаторы теледидарға
қосылған кезде артады.
• Теледидар жиынтығында HDMI IN 4/MHL порты үшін
MHL 2 жəне HDMI IN 2/MHL порты үшін MHL 3
ұяшығы бар.
Сандық теледидар қызметі
туралы нұсқаулар
• Сандық теледидарға (
) қатысты
барлық қызметтер тек қана DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 немесе H.264/MPEG-4 AVC)
сандық жер үсті дыбыс белгілері
таратылатын немесе үйлесімді DVB-C
(MPEG-2 жəне H.264/MPEG-4 AVC) кабель
қызметі бар елдер мен аймақтарда ғана
жұмыс істейді. DVB-T/DVB-T2 дыбыс
белгісін қабылдау мүмкіндігі туралы
жергілікті сатушымен кеңесіңіз немесе
кабель қамтамасыз етушімен DVB-C
кабель қызметін бұл теледидармен бірге
қолдану мүмкіндіктері туралы кеңесіңіз.
• Кабель қызметін қамтамасыз етуші
қызметі үшін төлем сұрауы мүмкін немесе
өз шарттарымен келісуді талап етуі
мүмкін.
• Бұл теледидар құрылғысы DVB-T/DVB-T2
жəне DVB-C талаптарына сай келеді,
бірақ болашақ DVB-T/DVB-T2 сандық жер
үсті жəне DVB-C сандық таратуларына
кепілдік берілмейді.
• Кейбір сандық теледидар қызметтері
кейбір елдерде/аймақтарда жұмыс
істемейді жəне DVB-C кабелі кейбір
кабель қамтамасыз етушілермен дұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін.
Сауда белгілері туралы ақпарат
• HDMI жəне HDMI жоғары анықтықтың
мультимедиалық интерфейсінің
терминдері, жəне HDMI логотипі – АҚШтағы жəне басқа елдердегі HDMI Licensing
LLC компаниясының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері.
• DLNA®, DLNA Логосы жəне DLNA
СЕRTIFIED® Digital Living Network Alliance
сауда белгілері, қызмет таңбалары
немесе сертификат таңбалары.
• Dolby Laboratories-тің рұқсатымен
өндірілген бағдарлама өнімдері үшін
керек. Dolby жəне қос-D Dolby
Laboratories-тің тіркелген сауда белгісі.
Sony
• «BRAVIA» жəне
Корпорациясының сауда белгілері болып
келеді.
• TrackID — Sony Mobile Communications AB
компаниясының сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
Бейне идентификаторы, Gracenote бейне
шолғышы, Gracenote музыка
идентификаторы, Gracenote мекеме ені
жəне логотипі, жəне «Gracenote негізінде»
мекеме ені тіркелген сауда белісі немесе
Құрама Штаттағы жəне/немесе басқа
мемлекеттердегі Gracenote сауда белгісі
болып табылады.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct жəне Miracast сауда
белгілер болып табылады немесе Wi-Fi
Бірлестігі корпорациясының сауда белгісі
ретінде тіркелген.
• «Sony Entertainment Network белгісі» жəне
«Sony Entertainment Network» Sony
корпорациясының сауда белгілері болып
табылады.
• MHL, Mobile High-Definition Link жəне MHL
Logo - сауда белгілері немесе MHL
Licensing, LLC тіркелген сауда белгілері.
• DTS патенттерін http://patents.dts.com
мекенжайында таба аласыз. DTS
Лицензиялау ЖАҚ лицензиясымен
жасақталған. DTS, Нышаны, & DTS жəне
Нышанымен бірге тіркелген сауда белгісі
болып табылады, жəне DTS Сандық
көлемді дыбыстау DTS,
Корпорациясының сауда белгісі болып
табылады. © DTS, Корпорациясы. Барлық
құқықтар қорғалған.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2013
• Bluetooth® маркалық таңбасы мен
логотиптері Bluetooth SIG, Inc.
компаниясына тиесілі жəне осы секілді
белгілерді Sony корпорациясының
қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда
белгілері мен атаулары өз иелеріне
тиесілі болып табылады.
• DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып
табылады.
Бұл теледидар DiSEqC 1.0
бағдарламасын қолдайды. Теледидар
моторлы антенналарды басқаруға
арналмаған.
• N Mark - сауда белгісі немесе АҚШ-та
жəне басқа елдерде тіркелген NFC Forum,
Inc. сауда белгісі.
19KZ
EE
KZ
LT
HR
SI
KZ
SR
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony. Pre upotrebe TV-a,
pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Odvajanje stonog postolja od TV-a. . . . . . . . 8
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 9
Prikazivanje vodiča za rad dodirne table . . . 9
Pokretanje uputstva za dodirnu tablu . . . . . 9
Povezivanje MHL uređaja . . . . . . . . . . . . 10
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . .11
samo KD-65X9505B, 65/55X9005B . . . . . . 11
samo KD-79X9005B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 15
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćeni u Vodiču za brzi početak i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog izgleda proizvoda.
Mesto identifikacione oznake
Oznake za broj modela, datum proizvodnje (mesec/godina) i
nominalnu snagu strujnog napajanja (u skladu sa primenljivim
bezbednosnim propisom) se nalaze na poleđini TV-a ili
pakovanju.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa
Evropske unije se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za bilo kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču garancije,
pogledajte adrese priložene u posebnim servisnim ili
garantnim dokumentima
Obaveštenje za bežični
signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
2SR
Bezbednosne informacije
KD-65/55X9005B
8 mm - 12 mm
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Zavrtanj (isporučen uz
nosač za montažu na zid)
Postavljanje/podešavanje
Nosač za montažu na zid
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Deo za pričvršćenje za
montažu na zid
Postavljanje
• Da biste izbegli prosipnje i izazivanje lične povrede, vodite
računa da prilikom raspakivanja TV aparata ne stanete na
zaštitnu kesu u kojoj se nalazi TV.
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da padne i dovede do ličnih povreda ili oštećenja TV prijemnika.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne štrči od TV postolja
(nije isporučeno).
Ako postolje za sto štrči od TV postolja, to može da prouzrokuje
da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili
oštećenja TV-a
Prenošenje
EE
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Za transport velikog TV aparata potrebno je dvoje ili više ljudi
(četvoro ili više ljidi za KD-79X9005B).
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
SR
KD-79X9005B
LT
HR
SI
KZ
SR
KD-65X9505B
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna
postavljanja.
• Iz bezbednosnih razloga, strogo se preporučuje da koristite
pribor kompanije Sony, uključujući:
Nosač za montažu na zid
 SU-WL450 (KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja nosača za postavljanje na zid na TV
prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno
prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje
nosača za postavljanje na zid.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih zavrtanja osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
KD-65/55X9005B
KD-65X9505B
8 mm - 12 mm
Zavrtanj (isporučen uz
nosač za montažu na zid)
Nosač za montažu na zid
• Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga
drmanju ili prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
Sprečavanje prevrtanja
• Obavezno koristite jak kabl koji je sposoban da podnese težinu
TV-a.
Zadnja strana TV-a
3SR
Ventilacija
Zabranjena upotreba
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Striktno se preporučuje da koristite nosač za montažu na zid
Sony da biste obezbedili odgovarajuću cirkulaciju vazduha.
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da
radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili
povrede.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lokacija:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Okruženje:
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Zid
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
• Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa zauljenim
dimom ili parom (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Ne postavljajte TV na mesta podložna ekstremnim
temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu
radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar
TV-a.
Zid
Situacija:
Mrežni provodnik
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220-240 V AC.
 prilikom ožičenja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne
zapletete stopala na kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
Napomene
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavne provodničke žice mogu da budu izložene ili
prekinute.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
4SR
• Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Ne postavljate TV tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju
da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno
radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
• Ne izlažite LCD ekran bilo kakvom udaru ili
potresu. Staklo ekrana može da napukne ili
da se slomi i izazove povredu.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Neki ljudi mogu da osete nelagodnost (kao što su napor u
očima, zamor ili mučnina) prilikom gledanja 3D video slika ili
reprodukovanja stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da
svi gledaoci prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video
slika ili igranja stereoskopskih 3D igara. Dužina i učestalost
neophodnih pauza će se razlikovati od osobe do osobe. Vi
morate da odlučite šta najbolje funkcioniše. Ako osetite bilo
kakvu nelagodnost, treba da prestanete da koristite ovaj
proizvod i gledanje 3D video slika dok nelagodnost ne prestane;
obratite se lekaru ukoliko smatrate da je neophodno. Treba
takođe da pregledate (i) priručnik sa uputstvima bilo kog drugog
uređaja ili medijuma koji se koristi sa ovim televizorom i (ii) naš
veb sajt (http://support.sony-europe.com/) radi najnovijih
informacija. Vid male dece (posebno mlađe od šest godina) je
još uvek u razvoju. Obratite se svom lekaru (kao što su pedijatar
ili očni lekar) dozvoljavanja maloj deci da gledaju 3D video slike
ili igraju stereoskopske 3D igre. Odrasli treba da nadgledaju
malu decu da bi se uverili da postupaju po gore navedenim
preporukama.
• Ne koristite, ne držite ili ne ostavljajte 3D naočare na mestima sa
visokom temperaturom, npr. na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u
automobilima koje greje sunce.
• Prilikom korišćenja simulirane 3D funkcije, imajte u vidu da je
prikazana slika promenjena od originala zbog konverzije koju
vrši ovaj televizor.
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbeglih prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i
99,99% ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne
tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena,
plava ili zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD
ekrana i ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski čistač, prah za ribanje ili
isparljivi rastvarač, kao što su alkohol, benzol, razređivač ili
insekticid. Korišćenje takvih materijala ili održavanje
produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila može da
ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili materijala
kućišta.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Ne primenjujte prekomernu silu na zvučnike tokom čišćenja ili
održavanja da biste sprečili bilo kakva oštećenja.
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
5SR
Odlaganje TV aparata
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje otpada baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Osiguravanjem da su
ove baterije pravilno odložene, bićete od pomoći da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz
razloga za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba da bude zamenjen
od strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na primenjivim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
6SR
KD-65X9505B
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno)
Možete da promenite položaj postolja za sto od
ivice ka položaju u sredini praćenjem donjih
uputstava.
Položaj u sredini
KD-79/65/55X9005B
1
EE
SR
Položaj u sredini
LT
1
HR
SI
KZ
Debeli podmetač
SR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
Debeli
podmetač
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
2
Napomene
• Za obavljanje ove instalacije potrebno je dvoje ili više
ljudi (četvoro ili više ljudi za KD-79X9005B).
7SR
• Uverite se da nema predmeta ispred TV-a.
Napomene
• Da biste odvojili stezač za kablove od TV-a, pritisnite
vrh stezača 1, a zatim stegnite 2 kao što je
prikazano.
Predajnik za
sinhronizaciju 3D
(samo
KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
IR senzor



Da biste povezali kablove
Korišćenje replikatora portova može da
pojednostavi rukovanje kablovima na jednu
kablovsku vezu sa TV-om.
Odvajanje stonog postolja od TV-a
KD-79/65/55X9005B
Napomene
*
• Kada ponovno prićvršćujete stono postolje, vodite
računa da vijke (prethodno uklonjene) pričvrtite u
originalne rupe na zadnjoj strani TV aparata.
1



Skrivanje kamere
Ako ne želite da koristite kameru, sakrijte je kao
što je prikazano.
KD-65X9505B
KD-79/65/55X9005B
Poklopac kamere K
*2
KD-65X9505B
*1



*1 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
pričvršćuje na srednji položaj.
*2 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
pričvršćuje na ivični ili srednji položaj.
8SR
Upotreba daljinskog upravljača
Možete da rukujete TV prijemnikom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača sa dodirnom
tablom ili IR (infracrvenog) daljinskog
upravljača.
Daljinski upravljač
sa dodirnom tablom
Pokretanje uputstva za dodirnu tablu
1
Pritisnite HOME.
IR daljinski upravljač
EE
SR
2
Prevlačite da biste izabrali [Pomoć], a
zatim pritisnite dodirnu tablu.
LT
HR
Napomene
SI
• Daljinski upravljač sa dodirnom tablom može da se
koristi samo nakon registracije sa TV-om. Možete da
registrujete Daljinski upravljač sa dodirnom tablom
pritiskom na HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja sistema] t
[Podešavanja] t
[Podešavanje dalj. upr. sa dodir. tablom].
Prikazivanje vodiča za rad dodirne
table
KZ
3
SR
Prevlačite gore/dole da biste izabrali
[Uputstvo za dodirnu tablu], a zatim
pritisnite dodirnu tablu.
Vodič za rukovanje dodirnom tablom vam
omogućava da vidite glavne pokrete koji su
dostupni za trenutni TV ekran.
1
Dodirnite i držite prst na sredini dodirne
table da biste prikazali Vodič za
rukovanje dodirnom tablom.
Postupajte prema uputstvima na ekranu.
Napomene
• Uputstvo za dodirnu tablu možete takođe da
pokrenete pritiskom na HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja sistema] t
[Podešavanja] t
[Konfiguracije dodirne table] t [Pokreni uputstvo].
9SR
Napomene
Povezivanje MHL uređaja
Za više informacija o vezama, pogledajte iManual.
Napomene
• Za HDMI priključak, povežite 4K uređaje (4K plejer
medija, 4K STB digitalni prijemnik, itd.) sa HDMI IN 2 ili
HDMI IN 1 džekom TV-a da biste uživali u sadržaju
zaštićenom autorskim pravima.
Da biste povezali Replikator portova
• Za povezivanje sa Replikatorom portova, pogledajte
vodič za montažu isporučen uz Replikator portova.
Da biste povezali MHL uređaj
Koristite MHL 2
KABL sa MHL
logotipom (nije
isporučen)
5V
900 mA MAX
MHL 2
uređaj
5V
900 mA MAX
Koristite MHL 3 KABL
sa MHL logotipom
(nije isporučen)
MHL 3
uređaj
TV istovremeno puni povezani uređaj
kompatibilan sa MHL dok reprodukuje foto/
muzičke/video datoteke. Možete da koristite
daljinski upravljač TV-a da biste upravljali
povezanim uređajem kompatibilnim sa MHL.
10SR
• Ako se [Automatska promena ulaza (MHL)] podesi na
[Uključeno], TV se automatski prebacuje na HDMI IN
2/MHL ili HDMI IN 4/MHL sa drugog ulaza kada se
uređaj kompatibilan sa MHL poveže sa HDMI IN 2/
MHL ili HDMI IN 4/MHL džekom. Dostupnost funkcije
[Automatska promena ulaza (MHL)] zavisi od toga da
li uređaj kompatibilan sa MHL može da podržava ovu
funkciju.
• Ako se [MHL punjenje u režimu pripravnosti] podesi
na [Uključeno], možete da nastavite punjenje uređaja
kompatibilnog sa MHL čak i ako je TV u režimu
pripravnosti.
• Povežite 4K pametni telefon ili mobilne uređaje sa
HDMI IN 2/MHL džekom.
• Koristite odobreni MHL 3 KABL sa MHL logotipom za
4K pametni telefon ili mobilne uređaje.
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže
na zid.
samo KD-65X9505B, 65/55X9005B
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg
TV-a obave dileri ili licencirani ugovarači kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
EE
Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony:
SR
Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog
proizvoda.
LT
Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi
podneo težinu TV-a. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim
ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije
odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom
montažom.
HR
SI
Upotrebite nosač za postavljanje na zid SU-WL450 (nije isporučen) (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B) da biste montirali TV na zid.
KZ
Prilikom montaže nosača za postavljanje na zid, pogledajte takođe uputstva za rukovanje i vodič za
montažu isporučene uz nosač za postavljanje na zid.
SR
Napomene
• Obavezno čuvajte izvađene vijke na bezbednom mestu, držeci ih dalje od dece.
1
Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a.
KD-65X9505B
1
4
KD-65/55X9005B
1
2
2
2
*
* Ne vadite za super uzanu montažu.
11SR
2
Pre montaže nosača za postavljanje na zid, pričvrstite deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid I (isporučen uz TV) na zadnju stranu TV-a (da biste ga postavili paralelno sa
zidom). Nije potrebno da obavite ovaj korak za super uzanu montažu.
(samo KD-65/55X9005B)
Standardna
montaža
1
2
2
2
Super uzana
montaža*
Deo za pričvršćenje za
postavljanje na zid (I2) (duži)
(isporučen uz TV)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Deo za pričvršćenje za
postavljanje na zid (I1) (kraći)
(isporučen uz TV)
* Ne možete koristiti neke terminale na zadnjoj strani TV-a kada koristite super uzani stil za montažu.
Napomene
• Obavezno pričvrstite priključak zidnog nosača prilikom pričvršćenja na TV.
• Koristite samo odvijač sa ravnom glavom za montažu dela za pričvršćenje za postavljanje na zid. Upotreba
drugog alata bi mogla da ima za rezultat podešavanje prekomernog obrtnog momenta dela za pričvršćenje za
postavljanje na zid i oštećenje TV prijemnika.
Uputstva o postavljanju nosača za zidnu montažu vašeg modela televizora potražite na sledećoj veb-stanici:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
12SR
samo KD-79X9005B
Vaš TV se može montirati na konzolu za zidnu montažu (nije priložena) odmah iz kutije u stanju kojem
je zapakovan. Ako je na TV pričvršćeno stono postolje, može biti potrebno da se stono postolje odvoji
od TV-a; pogledajte stranu 8 (Odvajanje stonog postolja od TV-a).
Pre povezivanja kablova, pripremite TV za konzolu za zidnu montažu.
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony strogo preporučuje da montažu vašeg TVa na zid obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
• Sledite uputstva priložena uz nosač za postavljanje na zid za vaš model. Potrebna je dovoljna
stručnost za montažu ovog TV-a, posebno za određivanje jačine zida koja može da podnese
težinu TV-a.
• Dužina vijka za nosač za postavljanje na zid se razlikuje u zavisnosti od debljine nosača za
postavljanje na zid. Pogledajte ilustraciju u nastavku.
8 mm - 12 mm
EE
SR
LT
HR
Zavrtanj
Nosač za montažu na zid
SI
Deo za pričvršćenje za montažu na zid
KZ
• Vodite računa da neupotrebljene vijke i stono postolje odložite na sigurno mesto dok ne
budete spremni da pričvrstite stono postolje. Držite vijke dalje od male dece.
1
SR
Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a.
1
2
2
2
13SR
2
Pre montaže nosača za postavljanje na zid, pričvrstite deo za pričvršćenje za postavljanje
na zid I (isporučen uz TV) na zadnju stranu TV-a (da biste ga postavili paralelno sa
zidom).
1
2
2
2
Deo za pričvršćenje za
postavljanje na zid (I2) (duži)
(isporučen uz TV)
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Deo za pričvršćenje za
postavljanje na zid (I1) (kraći)
(isporučen uz TV)
Napomene
• Obavezno pričvrstite priključak zidnog nosača prilikom pričvršćenja na TV.
• Koristite samo odvijač sa ravnom glavom za montažu dela za pričvršćenje za postavljanje na zid. Upotreba
drugog alata bi mogla da ima za rezultat podešavanje prekomernog obrtnog momenta dela za pričvršćenje za
postavljanje na zid i oštećenje TV prijemnika.
14SR
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Dijagnostička provera
Kada LED osvetljenje treperi crveno, izbrojte
koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED osvetljenje treperi crveno, resetujte TV
isključivanjem strujnog voda iz TV-a dva minuta,
a zatim uključite TV.
Ako problem i dalje postoji, obratite se svom
dileru ili servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Pritisnite / na TV-u da biste ga isključili,
isključite strujni vod i obratite se svom dileru ili
servisnom centru kompanije Sony.
Kada LED osvetljenje ne treperi, proverite
stavke u tabeli kako sledi.
Možete takođe da pogledate [Dijagnostička
provera] u i-Manual ili da izvršite
samodijagnostiku izborom [Pomoć] t
[Korisnička podrška] t [Samodijagnostika].
Ako problem ne bude rešen, odnesite televizor
na servis ovlašćenom osoblju servisa.
Problemi i rešenja
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa mrežnim vodom i pritisnite / na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Neki programi ne mogu da se podese.
 Zamenite baterije.
 Vaš TV je možda u režimu SYNC.
Pritisnite kontrolnu paletu (….) i prevlačite levo/
desno da biste izabrali [SYNC MENU], a zatim
pritisnite dodirnu tablu. Izaberite [Upravljanje TVom], a zatim izaberite [Glavni (meni)] ili [Opcije]
da biste upravljali TV-om.
Kada koristite IR daljinski upravljač, pritisnite
SYNC MENU, izaberite [Upravljanje TV-om] a
zatim izaberite [Glavni (meni)] ili [Opcije] da biste
upravljali TV-om.
Zaboravljen je PIN kôd [Roditeljska blokada].
 Unesite 9999 za PIN kôd. (PIN kôd 9999 se uvek
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte [Auto. podešavanje digitalnih kanala]
biranjem [Antena] umesto [Kabl].
SR
prihvata.)
LT
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran ili TV
ne odgovara na tastere TV-a ili daljinskog
upravljača.
HR
SI
KZ
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
isključenjem AC strujnog kabla na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
Tasteri /, CH+/–,  +/–, ///, ,
HOME ne mogu da se lociraju na TV-u.
i
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera na
TV-u.
Zadnja strana TV-a
 Proverite antena (vazdušna).
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili možda
postoje problemi priključenja kabla. Proverite
kablovsku vezu i zatim isključite TV pomoću
strujnog prekidača uključeno/isključeno, pa ga
ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje primljenog
satelita.
EE
Osvetljenje LED je uključeno.
 Ako ne želite da osvetljenje LED svetli, možete ga
ugasiti.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja] t [Podešavanja sistema] t
[Opšta podešavanja] t [LED osvetljenje] t
[Isključeno]. Možete takođe da pritisnete
OPTIONS, a zatim da izaberete [LED osvetljenje]
t [Isključeno].
15SR
SR
Ne može da se poveže na bežični ruter
pomoću WPS.
 Ako koristite WEP sigurnost, izaberite [Lako] t
[Wi-Fi] t [Poveži pomoću skenirane liste]. Zatim,
izaberite naziv mreže (SSID) koju želite da
povežete.
Ne može da se nađe potrebni naziv mreže u
mrežnom podešavanju.
 Izaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
naziva mreže.
za unos
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel, LED
pozadinsko osvetljenje
TV sistem
Analogni: U zavisnosti od izbora vaše zemlje/
područja: B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelitski: DVB-S/DVB-S2
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte i-Manual.
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Zvučni izlaz
10 W + 10 W + 10 W (KD-65X9505B)
12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W
(KD-79/65/55X9005B)
Bežična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Priključci za ulaz/izlaz
Antenski (vazdušni) kablovski
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski konektor F-tipa IEC169-24, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
/
AV1
21-pinski scart konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i audio/
video izlaz TV-a.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
t AV2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
16SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržavaju 4K rezoluciju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*YCbCr 4:2:0 / 8-bitni
Video (3D):
Pakovanje kadrova: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5,1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 1)
MHL (uobičajen sa HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Pakovanje kadrova*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5,1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
2 (HDD REC),
Opcioni pribor
Nosač za montažu na zid: SU-WL450
(KD-65X9505B, KD-65/55X9005B)
Bežični sabvufer: SWF-BR100
MHL kabl: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivne 3D naočare: TDG-BT500A (KD-65X9505B,
KD-65/55X9005B)
EE
Pasivne 3D naočare: TDG-500P (KD-79X9005B)
SR
LT
Pasivne naočare SimulView™: TDG-SV5P
(KD-79X9005B)
HR
SI
Radna temperatura
KZ
0 ºC - 40 ºC
Vlažnost pri radu
10% - 80% RH (bez kondenzacije)
SR
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanje
220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske efikasnosti
KD-79X9005B: A
KD-65X9505B: B
KD-65X9005B: B
KD-55X9005B: B
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
AUDIO OUT/
Audio izlaz (stereo mini priključak)
Džek za slušalice
(podupire sabvufer)
1,
Ostalo
3
Port za USB HDD uređaj (samo
2), USB port
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije se ne
garantuju za ovaj TV.)
KD-79X9005B: 79 inča / 199,6 cm
KD-65X9505B: 65 inča / 163,9 cm
KD-65X9005B: 65 inča / 163,9 cm
KD-55X9005B: 55 inča / 138,8 cm
Potrošnja struje
U režimu [Standardno]
KD-79X9005B: 229 W
KD-65X9505B: 215 W
KD-65X9005B: 180 W
KD-55X9005B: 149 W
U režimu [Živopisna]
KD-79X9005B: 433 W
KD-65X9505B: 394 W
KD-65X9005B: 339 W
KD-55X9005B: 285 W
17SR
Prosečna godišnja potrošnja energije*1
KD-79X9005B: 318 kWh
KD-65X9505B: 298 kWh
KD-65X9005B: 250 kWh
KD-55X9005B: 207 kWh
Potrošnja struje u režimu pripravnosti*2
KD-79X9005B:
0,3 W (27 W kod softvera / EPG režima ažuriranja)
KD-65X9505B:
0,3 W (28 W kod softvera / EPG režima ažuriranja)
KD-65X9005B:
0,3 W (27 W kod softvera / EPG režima ažuriranja)
KD-55X9005B:
0,3 W (27 W kod softvera / EPG režima ažuriranja)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
Nominalne vrednosti izlaza
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAX
USB 2: 5 V, 800 mA MAX
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAX
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
sa postoljem za sto
KD-79X9005B: 203,1 × 110,9 × 44,2 cm
KD-65X9505B: 149,3 × 95,0 × 34,8 cm
KD-65X9005B: 171,6 × 91,6 × 32,0 cm
KD-55X9005B: 149,4 × 79,1 × 32,0 cm
bez postolja za sto
KD-79X9005B: 202,9 × 105,4 × 11,1 cm
KD-65X9505B: 149,2 × 89,7 × 10,7 cm
KD-65X9005B: 171,5 × 87,8 × 9,9 cm
KD-55X9005B: 149,3 × 75,2 × 9,9 cm
šablon rupa za dodatak za zidnu montažu
KD-79X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9505B: 40,0 × 30,0 cm
KD-65X9005B: 40,0 × 30,0 cm
KD-55X9005B: 30,0 × 30,0 cm
veličina vijaka za zidnu montažu
M6 (dužina: pogledati dijagram na strani 3.)
Širina postolja (približ.)
Položaj na ivici
KD-79X9005B: 203,1 cm
KD-65X9505B: 149,3 cm
KD-65X9005B: 171,6 cm
KD-55X9005B: 149,4 cm
Položaj u sredini
KD-79X9005B: 57,3 cm
KD-65X9505B: 66,3 cm
KD-65X9005B: 57,3 cm
KD-55X9005B: 57,3 cm
18SR
Težina (približ.)
sa postoljem za sto
KD-79X9005B: 60,9 kg
KD-65X9505B: 43,9 kg
KD-65X9005B: 46,6 kg
KD-55X9005B: 38,1 kg
bez postolja za sto
KD-79X9005B: 59,7 kg
KD-65X9505B: 42,0 kg
KD-65X9005B: 45,9 kg
KD-55X9005B: 37,4 kg
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako
se televizor koristi.
*2 Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se
postiže kada TV završi neophodne unutrašnje
procese.
Napomene
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
• Potrošnja energije će se povećati kada se replikator
portova poveže sa TV-om.
• Ovaj TV sadrži MHL 2 za HDMI IN 4/MHL i MHL 3 za
HDMI IN 2/MHL.
Napomene o funkciji Digitalna TV
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate
pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Molimo da potvrdite kod svog lokalnog
prodavca da li možete da primate signal
DVB-T/DVB-T2 gde živite ili da pitate svog
dobavljača kablovske usluge da li je
njihova kablovska usluga DVB-C podobna
za integrisani rad sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama
DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost
sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/
DVB-T2 i digitalnim kablovskim
emitovanjima se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
Informacije o zaštitnim znacima
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su
zaštitni znaci, oznake usluga ili
sertifikacioni znaci kompanije Digital Living
Network Alliance.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA” i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• TrackID je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote, i logo „Powered by Gracenote“
su bilo registrovani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije Wi-Fi Alliance.
• „Sony Entertainment Network logo” i „Sony
Entertainment Network” su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link i MHL
Logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci kompanije MHL Licensing,
LLC.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS Licensing Limited.DTS, simbol, i
DTS i simbol zajedno su registrovani
zaštitni znaci, a DTS Digital Surround je
zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba takvih oznaka od strane
kompanije Sony Corporation je po licenci.
Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi
pripadaju njihovim odgovarajućim
vlasnicima.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• N Mark je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
19SR
‫ללא מעמד שולחני‬
‫‪ 59.7 :KD-79X9005B‬ק"ג‬
‫‪ 42.0 :KD-65X9505B‬ק"ג‬
‫‪ 45.9 :KD-65X9005B‬ק"ג‬
‫‪ 37.4 :KD-55X9005B‬ק"ג‬
‫*‪ 1‬תצרוכת אנרגיה לשנה‪ ,‬על בסיס תצרוכת מתח של טלוויזיה‬
‫הפועלת במשך ‪ 4‬שעות ביום ל‪ 365-‬ימים‪ .‬תצרוכת האנרגיה‬
‫הממשית תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 2‬ההספק המפורט במצב המתנה לאחר שהטלוויזיה סיימה‬
‫את הפעולות הפנימיות הדרושות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אביזרים אופציונליים זמינים בהתאם למדינות‪/‬לאזור‪/‬לדגם‬
‫הטלוויזיה‪/‬למלאי‪.‬‬
‫המבנה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫צריכת המתח תגבר כאשר 'משכפל יציאות' מחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫טלוויזיה זו משלבת ‪ MHL 2‬עבור ‪HDMI IN 4/MHL‬‬
‫ו‪ MHL 3-‬עבור ‪.HDMI IN 2/MHL‬‬
‫הערות לגבי פעולת טלוויזיה דיגיטלית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעולות כלשהן הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית‬
‫)‬
‫(יפעלו רק במדינות או באזורים שבהם אותות‬
‫ארציים דיגיטליים מסוג ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫)‪ MPEG-2‬ו‪ (MPEG-4 AVC/H.264-‬משודרים או‬
‫במקומות שבהם יש לך גישה לשירות כבלים תואם‬
‫‪ MPEG-2) DVB-C‬ו‪ .(MPEG-4 AVC/H.264-‬נא‬
‫ודא עם הסוכן המקומי שלך שאתה יכול לקלוט‬
‫אות ‪ DVB-T2/DVB-T‬במקום שבו אתה גר או‬
‫שאל את ספק שירותי הכבלים שלך אם שירות‬
‫הכבלים ‪ DVB-C‬מתאים להפעלה עם טלוויזיה זו‪.‬‬
‫ספק שירותי הכבלים שלך עשוי לגבות תשלום עבור‬
‫השירותים או לדרוש ממך להסכים לתנאיו העסקיים‪.‬‬
‫טלוויזיה זו עומדת במפרטים ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫ו‪ ,DVB-C-‬אולם תאימות לשידורים דיגיטליים‬
‫מסוג ‪ DVB-T2/DVB-T‬ושידורי כבלים‬
‫דיגיטליים מסוג ‪ ,DVB-C‬אינה מובטחת‪.‬‬
‫ייתכן שפעולות מסוימות של הטלוויזיה הדיגיטלית‬
‫לא יהיו זמינות במדינות‪/‬באזורים מסוימים; ייתכן‬
‫שכבל ה‪ DVB-C-‬לא יפעל כהלכה עם ספקים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫• המונחים ‪Multimedia Interface HDMI,‬‬
‫‪ HDMI High-Definition‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים של‬
‫‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית ובמדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫• ®‪ ,DLNA‬הסמל ‪ DLNA‬ו‪DLNA-‬‬
‫®‪ CERTIFIED‬הם סימנים מסחריים‪ ,‬סמלי‬
‫שירות או סימנים מאושרים של ‪Digital Living‬‬
‫‪.Network Alliance‬‬
‫‪18HE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מיוצר ברישיון של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ה‪ double-D -‬הם סימני מסחר‬
‫רשומים של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫הם סימנים מסחריים‬
‫"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫של ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ TrackID‬הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום‬
‫של ‪.Sony Mobile Communications AB‬‬
‫‪Gracenote ,Gracenote eyeQ ,Gracenote‬‬
‫‪,Gracenote Video Explore ,VideoID‬‬
‫‪ ,Gracenote MusicID‬הסמל והטקסט‬
‫‪ ,Gracenote‬והסמל "‪"Powered by Gracenote‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים‬
‫מסחריים של ‪ Gracenote‬בארה״ב ו‪/‬או במדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫‪Opera® Devices SDK from Opera Software‬‬
‫‪ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software‬‬
‫‪ASA. All rights reserved.‬‬
‫‪ Wi-Fi Direct, Wi-Fi‬וכן ‪ Miracast‬הם סימנים‬
‫מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪Wi-Fi‬‬
‫‪.Alliance‬‬
‫הלוגו "‪"Sony Entertainment Network‬‬
‫ו‪"Sony Entertainment Network" -‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫‪ Mobile High-Definition Link, MHL‬וכן הסמל‬
‫‪ MHL‬הנם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.MHL Licensing, LLC‬‬
‫לפטנטים של ‪ ,DTS‬ראה‬
‫‪ .http://patents.dts.com‬מיוצר תחת רישיון של‬
‫‪ ,DTS Licensing Limited. DTS‬הסמל‪ ,‬ו‪DTS-‬‬
‫והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים‪,‬‬
‫ו‪ DTS Digital Surround-‬הוא סימן מסחרי של‬
‫‪ DTS, Inc. © DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫™‪Designed with UEI Technology‬‬
‫‪Under License from Universal Electronics‬‬
‫‪.Inc. Portions © UEI 2000 – 2013‬‬
‫סימון המילה והלוגואים של ®‪ Bluetooth‬הם‬
‫בבעלות ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בסימנים‬
‫אלה על ידי ‪ Sony Corporation‬הוא ברישיון‪.‬‬
‫סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים שייכים‬
‫לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫™‪ DiSEqC‬הוא סמל מסחרי רשום של ‪.EUTELSAT‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0-‬טלוויזיה זו‬
‫אינה מיועדת לשלוט על אנטנה מתכווננת‪.‬‬
‫‪ N Mark‬הוא סימן מסחר או סימן מסחר רשום של‬
‫‪ NFS Forum Inc.‬בארצות הברית ובמדינות נוספות‪.‬‬
‫‪ 250:KD-65X9005B‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 207 :KD-55X9005B‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫אחרים‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫מתלה קיר‪SU-WL450 :‬‬
‫)‪(KD-65/55X9005B, KD-65X9505B‬‬
‫סאב וופר אלחוטי‪SWF-BR100 :‬‬
‫כבל ‪DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30 :MHL‬‬
‫משקפי תלת‪-‬ממד אקטיביים‪TDG-BT500A :‬‬
‫)‪(KD-65/55X9005B, KD-65X9505B‬‬
‫משקפי תלת‪-‬ממד פסיביים‪TDG-500P :‬‬
‫)‪(KD-79X9005B‬‬
‫תצרוכת מתח במצב המתנה*‬
‫‪2‬‬
‫‪:KD-79X9005B‬‬
‫‪ 0.3‬ואט )‪ 27‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫‪:KD-65X9505B‬‬
‫‪ 0.3‬ואט )‪ 28‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫‪:KD-65X9005B‬‬
‫‪ 0.3‬ואט )‪ 27‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫‪:KD-55X9005B‬‬
‫‪ 0.3‬ואט )‪ 27‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫‪HE‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 3,840‬נקודות )אופקי( × ‪ 2,160‬קווים )אנכי(‬
‫דירוג יציאה‬
‫‪ 5 :USB 1, 3‬וולט‪ ,‬עד ‪ 500‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :USB 2‬וולט‪ ,‬עד ‪ 800‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :(HDMI IN 2, 4) MHL‬וולט‪ ,‬עד ‪ 900‬מילי‪-‬אמפר‬
‫פסיביים ™‪ SimulView‬משקפי‪TDG-SV5P :‬‬
‫)‪(KD-79X9005B‬‬
‫מידות )משוערות( )ר' × ג' × ע'(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫‪ 44.2 × 110.9 × 203.1 :KD-79X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 34.8 × 95.0 × 149.3 :KD-65X9505B‬ס"מ‬
‫‪ 32.0 × 91.6 × 171.6 :KD-65X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 32.0 × 79.1 × 149.4 :KD-55X9005B‬ס"מ‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫‪40 ºC - 0 ºC‬‬
‫ללא מעמד שולחני‬
‫לחות‬
‫‪ 11.1 × 105.4 × 202.9 :KD-79X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 10.7 × 89.7 × 149.2 :KD-65X9505B‬ס"מ‬
‫‪ 9.9 × 87.8 × 171.5 :KD-65X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 9.9 × 75.2 × 149.3 :KD-55X9005B‬ס"מ‬
‫‪) RH 80 % - 10 %‬ללא עיבוי(‬
‫מתח ושונות‬
‫דרישות מתח‬
‫תבנית חורים של מתלה הקיר‬
‫כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‪ 50 ,‬הרץ‬
‫סיווג יעילות אנרגטית‬
‫‪A :KD-79X9005B‬‬
‫‪B :KD-65X9505B‬‬
‫‪B:KD-65X9005B‬‬
‫‪B:KD-55X9005B‬‬
‫‪ 30.0 × 40.0 :KD-79X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 30.0 × 40.0 :KD-65X9505B‬ס"מ‬
‫‪ 30.0 × 40.0 :KD-65X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 30.0 × 30.0 :KD-55X9005B‬ס"מ‬
‫גודל ברגים של מתלה הקיר‬
‫‪) M6‬ךרוא‪ :‬דומעב םישרת האר ‪(3‬‬
‫גודל מסך )אלכסון( )משוערות(‬
‫‪ 79 :KD-79X9005B‬סנטימטרים ‪ 199.6 /‬ס"מ‬
‫‪ 65:KD-65X9505B‬סנטימטרים ‪ 163.9 /‬ס"מ‬
‫‪ 65:KD-65X9005B‬סנטימטרים ‪ 163.9 /‬ס"מ‬
‫‪ 55:KD-55X9005B‬סנטימטרים ‪ 138.8 /‬ס"מ‬
‫תצרוכת מתח‬
‫במצב ]רגיל[‬
‫רוחב המעמד )בערך(‬
‫עמדת קצה‬
‫‪ 203.1 :KD-79X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 149.3 :KD-65X9505B‬ס"מ‬
‫‪ 171.6 :KD-65X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 149.4 :KD-55X9005B‬ס"מ‬
‫עמדה אמצעית‬
‫‪ 229 :KD-79X9005B‬ואט‬
‫‪ 215:KD-65X9505B‬ואט‬
‫‪ 180:KD-65X9005B‬ואט‬
‫‪ 149:KD-55X9005B‬ואט‬
‫‪ 57.3 :KD-79X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 66.3 :KD-65X9505B‬ס"מ‬
‫‪ 57.3 :KD-65X9005B‬ס"מ‬
‫‪ 57.3 :KD-55X9005B‬ס"מ‬
‫במצב ]תמונה עשירה[‬
‫‪ 433 :KD-79X9005B‬ואט‬
‫‪ 394:KD-65X9505B‬ואט‬
‫‪ 339:KD-65X9005B‬ואט‬
‫‪ 285:KD-55X9005B‬ואט‬
‫משקל )משוער(‬
‫עם מעמד שולחני‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית ממוצעת*‬
‫‪1‬‬
‫‪ 318 :KD-79X9005B‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 298:KD-65X9505B‬קילו‪-‬ואט שעה‬
‫‪ 60.9 :KD-79X9005B‬ק"ג‬
‫‪ 43.9 :KD-65X9505B‬ק"ג‬
‫‪ 46.6 :KD-65X9005B‬ק"ג‬
‫‪ 38.1 :KD-55X9005B‬ק"ג‬
‫‪17HE‬‬
‫‪) HDMI IN 1,2,3,4‬תמיכה ברזולוציה ‪(4K‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪) LCD‬צג נוזלי גבישי(‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫אנלוגית‪ :‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪M ,I ,L ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלית‪DVB-T/DVB-C :‬‬
‫‪DVB-T2‬‬
‫לוויין‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫מערכת צבע‪/‬וידאו‬
‫אנלוגית‪NTSC4.43 ,NTSC3.58 ,SECAM ,PAL :‬‬
‫דיגיטלית‪ :‬עיין במדריך ‪.i-Manual‬‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫אנלוגית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫דיגיטלית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫לוויין‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה הרץ‬
‫יציאת שמע‬
‫‪(KD-65X9505B) 10 W + 10 W + 10 W‬‬
‫‪20 W + 20 W + 12.5 W + 12.5 W‬‬
‫)‪(KD-79/65/55X9005B‬‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫‪ IEEE802.11a/b/g/n‬לוקוטורפ‬
‫שקעי כניסה‪/‬יציאה‬
‫כבל אנטנה‬
‫חיבור חיצוני‪ 75 ,‬אוהם ל‪UHF/VHF-‬‬
‫אנטנת לוויין ‪MAIN/SUB‬‬
‫מחבר נקבי מסוג ‪ 75 ,IEC169-24 F‬אוהם‪.‬‬
‫‪,LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone ,DiSEqC 1.0‬‬
‫‪ EN50494‬תפוצת כבלים יחידה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART 21‬פינים )תקן ‪ (CENELEC‬כולל כניסת‬
‫שמע‪/‬וידאו‪ ,‬כניסת ‪ RGB‬ויציאת שמע‪/‬וידאו של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪) YPBPR‬וידאו קומפוננט(‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‪480i ,480p ,576i ,576p ,‬‬
‫כניסת שמע )שקעי ‪(RCA‬‬
‫‪AV2 t‬‬
‫כניסת וידאו )שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪(Y‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪ 60 ,50) 2160p × 4096 :‬הרץ(*‪,‬‬
‫‪ 24) 2160p × 4096‬הרץ(‪ 60 ,50) 2160p × 3840 ,‬הרץ(*‪,‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24) 2160p × 3840‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 1080p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬פורמטים של מחשב‬
‫אישי‬
‫*‪ YCbCr 4:2:0 / 8‬סיביות‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50 ,30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,16 ,48 kHz-‬‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫‪ HDMI IN 1) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪) MHL‬משותף עם ‪(HDMI IN 2/4‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪ 24) 2160p × 4096 :‬הרץ(*‪2160p × 3840 ,‬‬
‫)‪ 30 ,25 ,24‬הרץ(*‪ 60 ,50) 1080p ,‬הרץ(*‪ 30) 1080p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬‬
‫* ‪ HDMI IN 2‬בלבד‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת*‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(*‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50) 1080p:‬הרץ(*‪ 60 ,50) 1080p ,‬הרץ(*‪,‬‬
‫‪ 30) 1080p‬הרץ(‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p ,‬הרץ(‪720p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‬
‫* ‪ HDMI IN 2‬בלבד‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,16 ,48 kHz-‬‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי )‪ PCM‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪Dolby ,‬‬
‫‪(Digital‬‬
‫‪AUDIO OUT/ ‬‬
‫יציאת שמע )שקע מיני סטריאו(‬
‫שקע אוזניות‬
‫)תומך ביציאת ‪(Subwoofer‬‬
‫‪3 ,(HDD REC) 2 ,1‬‬
‫יציאת התקן דיסק קשיח של ‪ 2 ) USB‬בלבד(‪ ,‬כניסת‬
‫‪USB‬‬
‫חריץ ‪) CAM‬מודול גישה מותנית(‬
‫‪LAN‬‬
‫מחבר ‪) 100BASE-TX/10BASE-T‬תלוי בסביבת‬
‫העבודה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫‪ 100BASE-TX/10BASE-T‬קצב התקשורת ואיכות‬
‫התקשורת אינם מובטחים לטלוויזיה זו‪(.‬‬
‫‪16HE‬‬
‫סיסמת ]נעילת הורים[ לא ידועה‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור כמה‬
‫פעמים הוא מהבהב )משך הזמן בין הבהובים הוא שלוש‬
‫שניות(‪.‬‬
‫אם תאורת ‪ LED‬מהבהבת באדום‪ ,‬אפס את הטלוויזיה‬
‫על‪-‬ידי ניתוק ה‪-‬חיבור הראשי מהטלוויזיה למשך שתי‬
‫דקות‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה‪ ,‬צור קשר עם הספק או עם מרכז‬
‫שירות של ‪ Sony‬ועדכן אותם במספר ההבהובים‬
‫האדומים של תאורת ‪) LED‬מרווח הזמן הוא שלוש‬
‫שניות(‪ .‬לחץ על ‪ /‬בטלוויזיה כדי לכבות אותה‪ ,‬נתק‬
‫את ה חיבור הראשי‪ ,‬והודע לסוכן שלך או למרכז שירות‬
‫של ‪.Sony‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬אינה מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הנושאים שבטבלה שלהלן‪.‬‬
‫תוכל לעיין גם ב‪]-‬איתור תקלות[ ב‪ i-Manual-‬או לבצע‬
‫אבחון עצמי על‪-‬ידי בחירת ]עזרה[ ‪] T‬תמיכה‬
‫ללקוחות[ ‪] T‬אבחון עצמי[‪ .‬אם הבעיה לא נעלמת‪ ,‬דאג‬
‫לתיקון הטלוויזיה אצל טכנאי שירות מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬הזן את המספר ‪ 9999‬בתור קוד ה‪) .PIN-‬קוד ה‪PIN 9999-‬‬
‫תמיד מתקבל‪(.‬‬
‫סביבת הטלוויזיה מתחממת‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבתה‬
‫מתחממת‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בה בידך‪.‬‬
‫שמע או תמונה קפואים‪ ,‬מסך ריק‪ ,‬או אם הטלוויזיה‬
‫אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד הכפתורים במכשיר או‬
‫בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ ‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח‬
‫למשך שתי דקות וחיבורו שוב‪.‬‬
‫אינני מוצא את הלחצנים ‪, +/– ,CH+/– ,/‬‬
‫‪ , ,///‬ו‪ HOME-‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬עיין באיור להלן כדי לאתר את הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫אין תמונה )מסך חשוך( ואין צליל‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬חבר את הטלוויזיה לחיבור ראשי‪ ,‬ולחץ על ‪ /‬בטלוויזיה‬
‫או שלט רחוק‪.‬‬
‫לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על‬
‫ידי סגירת מתג ההפעלה‪/‬הכיבוי הראשי והדלק אותה שוב‪.‬‬
‫‪ ‬התדר שהזנת מחוץ לתחום‪ .‬פנה לחברת הלוויין‪.‬‬
‫תאורת ‪ LED‬מאירה‪.‬‬
‫‪ ‬אם לא תרצה להפעיל את תאורת ‪ ,LED‬תוכל להפסיק‬
‫אותה‪.‬‬
‫לחץ על ‪ HOME‬ובחר את‬
‫]הגדרות[ ‪T‬‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] T‬הגדרה כללית[ ‪T‬‬
‫]תאורת ‪] T [LED‬כבוי[‪ .‬תוכל גם ללחוץ על ‪OPTIONS‬‬
‫ולבחור את ]תאורת ‪] T [LED‬כבוי[‪.‬‬
‫לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים )תוכניות(‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫‪ ‬נסה לבצע ]כוונון אוטומטי דיגיטלי[ על ידי בחירה‬
‫ב‪]-‬אנטנה[ במקום ב‪]-‬כבלים[‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות ‪.WPS‬‬
‫‪ ‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שהטלוויזיה במצב ‪.SYNC‬‬
‫לחץ על סרגל הבקרה )…‪ (.‬והחלק ימינה‪/‬שמאלה כדי‬
‫לבחור את ]‪ [SYNC MENU‬ולאחר מכן לחץ על משטח‬
‫המגע‪ .‬בחר ]בקרת טלוויזיה[ ולאחר מכן בחר‬
‫]בית )תפריט([ או ]אפשרויות[ כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת השימוש בשלט רחוק איפרה אדום‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ ,SYNC MENU‬בחר ]בקרת טלוויזיה[ ולאחר מכן בחר‬
‫]בית )תפריט([ או ]אפשרויות[ כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬אם אתה משתמש באבטחת ‪ ,WEP‬בחר ]פשוט[ ‪T‬‬
‫]‪] T [Wi-Fi‬התחבר עם רשימת סריקה[‪ .‬ולאחר מכן בחר‬
‫את שם הרשת )‪ (SSID‬שאתה רוצה לחבר‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר את שם הרשת הרצויה בהגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪ ‬בחר את ]]הזנה ידנית[[ והקש על‬
‫הרשת‪.‬‬
‫כדי להזין את שם‬
‫‪15HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪2‬‬
‫לפני התקנת מתלה הקיר‪ ,‬חבר את התושבת לתלייה על הקיר ‪) I‬המצורפת לטלוויזיה( לאחורי הטלוויזיה‬
‫)כדי לכוון אותה במקביל לקיר(‪.‬‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫)‪) (I2‬ארוך יותר(‬
‫)מצורפת לטלוויזיה(‬
‫‪ 1.5‬ניוטון מטר‬
‫}‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫)‪) (I1‬קצר יותר( )מצורפת‬
‫לטלוויזיה(‬
‫הערות‬
‫• הקפד להדק את מתלה הקיר כשאתה מחבר אותו לטלוויזיה‪.‬‬
‫• השתמש במברג שטוח בלבד להתקנת התושבת לתלייה על הקיר‪ .‬אם תשתמש בכלי אחר‪ ,‬המומנט המופעל על התושבת לתלייה‬
‫על הקיר עלול להיות חזק מדי ולגרום נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪14HE‬‬
‫בלבד ‪KD-79X9005B‬‬
‫ניתן להתקין את הטלוויזיה על מתלה קיר )לא מסופק( היישר מתוך הקופסה‪ .‬אם המעמד השולחני מחובר לטלוויזיה‪,‬‬
‫ייתכן שישה צורך להסיר את המעמד השולחני; ראה עמוד ‪) 7‬ניתוק המעמד השולחני מהטלוויזיה(‪.‬‬
‫הכן את הטלוויזיה למתלה הקיר לפני חיבור הכבלים‪.‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומסיבות בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שההתקנה של הטלוויזיה על הקיר תתבצע על‪-‬ידי גורם‬
‫מוסמך‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫• עקוב אחר ההנחיות המסופקות עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך‪ .‬נדרשת מומחיות בהתקנת טלוויזיה זו‪,‬‬
‫במיוחד לצורך קביעת חוזק הקיר שיעמוד במשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫• אורך הבורג עבור מתלה הקיר ישתנה בהתאם לעובי מתלה הקיר‪ .‬ראה איור להלן‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫מ"מ ‪ - 12‬מ"מ ‪8‬‬
‫בורג‬
‫מתלה קיר‬
‫חיבור‪/‬ים למתלה הקיר‬
‫• הקפד לשמור את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת המעמד השולחני במקום בטוח עדי שתהיה מוכן לחבר‬
‫את המעמד השולחני‪ .‬יש להרחיק את הברגים מילדים קטנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר את הברגים מגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13HE‬‬
‫‪2‬‬
‫לפני התקנת מתלה הקיר‪ ,‬חבר את התושבת לתלייה על הקיר ‪) I‬המצורפת לטלוויזיה( לאחורי הטלוויזיה‬
‫)כדי לכוון אותה במקביל לקיר(‪ .‬בתליית ‪ Super Slim‬ניתן לדלג על שלב זה‪) .‬בלבד ‪(KD-65/55X9005B‬‬
‫תליית‬
‫‪*Super Slim‬‬
‫תלייה רגילה‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫)‪) (I2‬ארוך יותר(‬
‫)מצורפת לטלוויזיה(‬
‫‪ 1.5‬ניוטון מטר‬
‫}‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫תושבת לתלייה על הקיר‬
‫)‪) (I1‬קצר יותר( )מצורפת‬
‫לטלוויזיה(‬
‫* כשהתלייה היא בסגנון ‪ Super Slim‬לא ניתן להשתמש בחלק מהחיבורים בגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫הערות‬
‫• הקפד להדק את מתלה הקיר כשאתה מחבר אותו לטלוויזיה‪.‬‬
‫• השתמש במברג שטוח בלבד להתקנת התושבת לתלייה על הקיר‪ .‬אם תשתמש בכלי אחר‪ ,‬המומנט המופעל על התושבת לתלייה‬
‫על הקיר עלול להיות חזק מדי ולגרום נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫לקבלת הוראות לגבי התקנת דגם הטלוויזיה שלך על מתלה קיר‪ ,‬עיין באתר האינטרנט הבא‪:‬‬
‫‪www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual‬‬
‫‪12HE‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מתאר רק את שלבי ההכנה לקראת התקנת הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫בלבד ‪KD-65/55X9005B, 65X9505B‬‬
‫ללקוחות‪:‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומשיקולי בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה ומבקשת שהתקנת הטלוויזיה תבוצע בידי סוכני ‪ Sony‬או בידי‬
‫קבלנים מורשים‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫לסוכני ‪ Sony‬וקבלנים‪:‬‬
‫הקדישו את מלוא תשומת הלב לבטיחות בעת ההתקנה‪ ,‬התחזוקה התקופתית והבדיקה של מוצר זה‪.‬‬
‫התקנת המוצר דורשת מיומנות מתאימה‪ ,‬במיוחד לקביעת חוזק הקיר ויכולתו לשאת את משקל הטלוויזיה‪ .‬הקפד‬
‫להפקיד את חיבור המוצר לקיר בידי סוכני ‪ Sony‬או בידי קבלנים מורשים והקדש תשומת לב הולמת לבטיחות בזמן‬
‫ההתקנה‪ Sony .‬אינה אחראית לכל נזק או פגיעה בעקבות טיפול שגוי או התקנה לא הולמת‪.‬‬
‫השתמש במתלה הקיר ‪) SU-WL450‬לא כלול( להתקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫)‪.(KD-65/55X9005B, KD-65X9505B‬‬
‫בעת התקנת מתלה הקיר‪ ,‬קרא גם את הוראות ההפעלה ואת מדריך ההתקנה המצורפים למתלה הקיר‪.‬‬
‫הערות‬
‫• הקפד לשמור את הברגים המפורקים במקום בטוח‪ ,‬הרחק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הסר את הברגים מגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪KD-65/55X9005B‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫*‬
‫* נא לא להסיר כשהתלייה דקה )‪.(Super Slim‬‬
‫‪11HE‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫חיבור התקנים נוספים‬
‫למידע נוסף על חיבורים‪ ,‬עיין ב‪.i-Manual-‬‬
‫הערה‬
‫• לחיבור ‪ ,HDMI‬חבר התקני ‪) 4K‬נגן מדיה ‪ ,4K‬התקן‬
‫ממיר ‪ 4K‬וכו'( לשקע ‪ HDMI IN 2‬או ‪ HDMI IN 1‬של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬ותוכל ליהנות מתוכן המוגן בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫כדי להתחבר למשכפל היציאה‬
‫• לחיבור לתחנת עגינה‪ ,‬יש לעיין במדריך ההתקנה המצורף‬
‫לתחנת העגינה‪.‬‬
‫כדי לחבר התקן ‪MHL‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫‪ 2‬עם לוגו של ‪MHL‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫‪5V‬‬
‫‪900 mA MAX‬‬
‫מכשיר‬
‫‪MHL 2‬‬
‫‪5V‬‬
‫‪900 mA MAX‬‬
‫מכשיר‬
‫‪MHL 3‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫עם לוגו של ‪MHL 3‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫הטלוויזיה טוענת באופן סימולטני את המכשיר תואם‬
‫ה‪ MHL-‬המחובר תוך הפעלה של קובצי תמונה‪/‬‬
‫מוזיקה‪/‬וידאו‪ .‬ניתן להשתמש בשלט רחוק של‬
‫הטלוויזיה כדי לשלוט על המכשיר תואם ה‪MHL-‬‬
‫המחובר‪.‬‬
‫‪10HE‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר התכונה ]שינוי קלט אוטומטי )‪ [(MHL‬מוגדרת‬
‫כ]מופעל[‪ ,‬הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי אל ‪HDMI IN 2/‬‬
‫‪ MHL‬או ‪ HDMI IN 4/MHL‬ממקור הקלט הקודם כאשר‬
‫התקן התומך ב‪ MHL-‬מחובר לשקע ‪ HDMI IN 2/MHL‬או‬
‫לשקע ‪ .HDMI IN 4/MHL‬התכונה ]שינוי קלט אוטומטי‬
‫)‪ [(MHL‬תהיה זמינה רק אם ההתקן התומך ב‪ MHL-‬מסוגל‬
‫לתמוך בה‪.‬‬
‫אם 'טען ‪ MHL‬בזמן כיבוי' מופעל‪ ,‬ניתן להמשיך בטעינת‬
‫המכשיר תואם ה‪ MHL-‬אפילו כשהטלוויזיה במצב המתנה‪.‬‬
‫חבר את הטלפון החכם ‪ 4K‬או מכשירים ניידים לשקע‬
‫‪.HDMI IN 2/MHL‬‬
‫השתמש בכבל ‪ MHL 3‬בעל לוגו ‪ MHL‬עבור טלפונים חכמים‬
‫‪ 4K‬או מכשירים ניידים‪.‬‬
‫שימוש בשלט רחוק‬
‫ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק בעל‬
‫משטח הנגיעה המסופק או שלט רחוק ‪) IR‬אינפרה‪-‬‬
‫אדום(‪.‬‬
‫שלט רחוק בעל משטח‬
‫נגיעה‬
‫הפעלת ערכת הלימוד של משטח הנגיעה‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על ‪.HOME‬‬
‫שלט רחוק ‪IR‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪2‬‬
‫החלק כדי לבחור ]עזרה[‪ ,‬ולאחר מכן גע‬
‫במשטח הנגיעה‪.‬‬
‫הערות‬
‫• ניתן להשתמש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה רק לאחר‬
‫הרשמה של הטלוויזיה‪ .‬ניתן לרשום את השלט רחוק בעל‬
‫משטח נגיעה על‪-‬ידי לחיצה על ‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחירה‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] ‬הגדרת שלט‬
‫]הגדרות[ ‪‬‬
‫של‬
‫רחוק בעל משטח נגיעה[‪.‬‬
‫הצגת מדריך ההפעלה של משטח‬
‫הנגיעה‬
‫‪3‬‬
‫החלק למעלה‪/‬למטה כדי לבחור ]מדריך למשטח‬
‫נגיעה[‪ ,‬ולאחר מכן גע במשטח הנגיעה‪.‬‬
‫'מדריך ההפעלה של משטח הנגיעה' מאפשר לך לראות‬
‫את פקודות המחוות העיקריות הזמינות עבור מסך‬
‫הטלוויזיה הנוכחי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫גע במרכז משטח הנגיעה עם האצבע והחזק‬
‫אותה שם כדי להציג את 'מדריך ההפעלה של‬
‫משטח הנגיעה'‪.‬‬
‫עקוב אחר ההוראות במסך‪.‬‬
‫הערות‬
‫• ניתן גם להשיק את 'מדריך למשטח נגיעה' על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫]הגדרות[ ‪‬‬
‫‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחירה של‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] ‬הגדרת משטח הנגיעה[ ‪‬‬
‫]החל הדרכה[‪.‬‬
‫‪9HE‬‬
‫הסתרת המצלמה‬
‫אם אינך רוצה להשתמש במצלמה‪ ,‬הסתר אותה‬
‫כמתואר באיור‪.‬‬
‫‪KD-79/65/55X9005B‬‬
‫כיסוי מצלמה ‪K‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫‪8HE‬‬
‫‪2‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫*‪2‬‬
‫‪HE‬‬
‫*‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הערות‬
‫• יש צורך בשני אנשים או יותר )ארבעה אנשים או יותר עבור‬
‫‪ (KD-79X9005B‬כדי לבצע התקנה זו‪.‬‬
‫• ודא שאין חפצים לפני הטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 1‬מיקום מהדק הכבלים כאשר המעמד השולחני מחובר‬
‫בעמדה האמצעית‪.‬‬
‫*‪ 2‬מיקום מהדק הכבלים כאשר המעמד השולחני מחובר‬
‫בקצה או בעמדה האמצעית‪.‬‬
‫הערה‬
‫• כדי לנתק את מהדק הכבלים מהטלוויזיה‪ ,‬לחץ על המהדק‬
‫מלמעלה ‪ 1‬ולאחר מכן צבוט את ‪ 2‬כמתואר באיור‪.‬‬
‫משדר סנכרון‬
‫תלת‪-‬ממדי‬
‫)דבלב ‪,KD-65X9505B‬‬
‫‪(KD-65/55X9005B‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חיישן ‪IR‬‬
‫‪‬‬
‫כדי לאגד את הכבלים‬
‫שימוש במשכפל יציאה יכול לפשט את ניהול הכבלים עד‬
‫כדי חיבור כבל אחד לטלוויזיה‪.‬‬
‫ניתוק המעמד השולחני מהטלוויזיה‬
‫‪KD-79/65/55X9005B‬‬
‫הערה‬
‫*‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫• בעת חיבור מחדש של המעמד השולחני‪ ,‬הקפד לחזק את‬
‫הברגים )שהוסרו קודם לכן( לחורים המקוריים בגב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪7HE‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור המעמד השולחני‬
‫)אלטרנטיבה(‬
‫ניתן להעביר את המעמד השולחני ממצב קצה למצב‬
‫אמצעי לפי ההנחיות שלהלן‪.‬‬
‫‪KD-79/65/55X9005B‬‬
‫מצב אמצעי‬
‫‪1‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫מצב אמצעי‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1.5‬ניוטון מטר‬
‫}‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‬
‫כרית עבה‬
‫כרית עבה‬
‫‪ 1.5‬ניוטון מטר‬
‫}‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ{‬
‫‪6HE‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫• אנשים מסוימים עלולים לחוות אי‪-‬נוחות )לדוגמה מאמץ בעיניים‪,‬‬
‫עייפות או בחילה( במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ Sony .‬ממליצה לכל הצופים לצאת‬
‫להפסקות קבועות במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ .‬אורך ההפסקות ותדירותן משתנה מאדם‬
‫לאדם‪ .‬אתה חייב לקבוע מה הטוב ביותר עבורך‪ .‬אם אתה חש‬
‫באי‪-‬נוחות‪ ,‬עליך להפסיק לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או להפסיק‬
‫את המשחק במשחקי תלת‪-‬ממד עד להיעלמות אי‪-‬הנוחות; פנה לרופא‬
‫אם אתה חושב שיש צורך בכך‪ .‬עליך גם לעיין )‪ (i‬במדריך ההוראות של‬
‫כל התקן אחר או מדיה שבשימוש עם טלוויזיה זו )‪ (ii‬ובאתר האינטרנט‬
‫שלנו )‪ (http://support.sony-europe.com/‬לקבלת המידע המעודכן‬
‫ביותר‪ .‬הראייה של ילדים צעירים )במיוחד אלו שמתחת לגיל שש( עדיין‬
‫מתפתחת‪ .‬התייעץ עם הרופא שלך )רופא ילדים או עיניים( לפני שתתיר‬
‫לילדים צעירים לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או לשחק במשחקי‬
‫תלת‪-‬ממד‪ .‬מבוגרים צריכים להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם‬
‫פועלים בהתאם להמלצות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫• אין להשתמש‪ ,‬לאחסן או להשאיר משקפי תלת‪-‬ממד במקומות עם‬
‫טמפרטורה גבוהה‪ ,‬למשל בשמש ישירה או במכוניות הנמצאות בשמש‪.‬‬
‫• בעת השימוש בפעולת התלת‪-‬ממד המדומה‪ ,‬נא שים לב שהתמונה‬
‫המוצגת שונתה במהלך ההמרה שבוצעה על ידי טלוויזיה זו‪.‬‬
‫• צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫• בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫• למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99%-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור )אדום‪ ,‬כחול או ירוק( עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ ,LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫• אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על חלקו‬
‫העליון של טלוויזיה זו‪ .‬התמונה עשויה להיות מעוותת‪ ,‬והדבר עלול‬
‫לגרום נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫• אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצבע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫• צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫• המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫• מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוק‬
‫ולתקנות במדינתך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫• אל תחשוף את מסך ה‪ LCD-‬למכות או לטלטולים‬
‫חזקים‪ .‬זכוכית המסך עלולה להיסדק או להתנפץ‬
‫ולגרום לפציעה‪.‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר אל הטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות שלהלן‪.‬‬
‫• כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫• לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולהיכנס אל‬
‫תוך הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫• לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי‬
‫אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל‬
‫או חומר מדביר‪ .‬השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם‬
‫חומרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫• מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫• אין לטפל ברמקולים בכוח מוגזם בזמן הניקוי או תחזוקה כדי למנוע‬
‫נזק‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫• הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫• ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫‪ 7‬מ"מ לכל היותר‬
‫‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‬
‫)איור המתייחס לתקע מסוג ‪(F‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫• שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫• אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫• השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬נא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫• שמור על השלט רחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫• אל תניח את השלט רחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫• אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי )קוצב לב וכו‘( כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫• למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪5HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים אחרים‬
‫כגון עיתונים וכו‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫סחרור האוויר חסום‪.‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫• אין להניח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק‬
‫או בחדר עם עשן שומני או אדים )ליד‬
‫שולחנות בישול או מכשירי אדים(‪ .‬הדבר‬
‫עלול לגרום לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה במקומות‬
‫החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון קרני‬
‫שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫מצב‪:‬‬
‫מתח ראשי‬
‫הטיפול במתח הראשי ובשקע המתח יתבצע כמפורט להלן כדי למנוע‬
‫סכנת שרפה‪ ,‬התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪ ‬השתמש רק בכבל המתח שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 240-220‬וולט זרם חילופין בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל המתח כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או לפני‬
‫הזזתה‪.‬‬
‫‪ ‬הרחק את כבל המתח ממקורות חום‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ולחות‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪ ,‬והדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪.‬‬
‫הערות‬
‫• אין להשתמש בכבל מתח שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫• אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫• אין לשנות את כבל המתח‪.‬‬
‫• אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל המתח‪.‬‬
‫• אין למשוך את כבל המתח בעת ניתוקו‪.‬‬
‫• אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫• אין להשתמש בשקע מתח שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המופורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫מקום‪:‬‬
‫• בחוץ )תחת קרני שמש ישירות(‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות או‬
‫עשן‪.‬‬
‫• אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪.‬‬
‫• אין להשתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת‬
‫אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע‬
‫החשמל ואת האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה כאשר היא בולטת‬
‫במקום פתוח‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק‬
‫מאדם או מחפץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫• אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫• אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪.‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫• מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫• כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫למשוך את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫• אולם ייתכן שטלוויזיות מסוימות יכללו מאפיינים הדורשים‬
‫מהטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שהן יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫• אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫• הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ ‬כבל המתח ניזוק‪.‬‬
‫‪ ‬שקע המתח אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫‪ ‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של צג ה‪LCD-‬‬
‫• לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫• הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫סביבה‪:‬‬
‫• מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים )נרות וכו‘(‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫‪4HE‬‬
‫כאשר משתמשים בצג ה‪ LCD-‬לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבת הפנל‬
‫מתחממת‪ .‬ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫‪KD-79X9005B‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫• התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫• מטעמי בטיחות‪ ,‬מומלץ מאוד להשתמש באביזרי ‪ ,Sony‬כולל‪:‬‬
‫מתלה קיר‬
‫‪(KD65/55X9005B, KD-65X9505B) SU-WL450 ‬‬
‫• הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם התושבת המותקנת על הקיר בעת‬
‫חיבור התושבת המותקנת על הקיר אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים‬
‫מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של התושבת‬
‫המותקנת על הקיר‪.‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם תושבת ההתקנה על‬
‫הקיר‪.‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו‘‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪KD-65/55X9005B‬‬
‫‪KD-65X9505B‬‬
‫מ"מ ‪ - 12‬מ"מ ‪8‬‬
‫בורג )סופק עם התושבת‬
‫המותקנת על הקיר(‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫מתלה קיר‬
‫מניעת נפילה‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫• הקפד להשתמש בכבל חזק המסוגל להחזיק את משקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫אוורור‬
‫‪KD-65/55X9005B‬‬
‫מ"מ ‪ - 12‬מ"מ ‪8‬‬
‫בורג )סופק עם התושבת‬
‫המותקנת על הקיר(‬
‫מתלה קיר‬
‫חיבור‪/‬ים למתלה הקיר‬
‫הובלה‬
‫• לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫• להעברת מכשיר טלוויזיה גדול נדרשים שני אנשים או יותר )ארבעה‬
‫אנשים או יותר ל‪.(KD-79X9005B-‬‬
‫• בהעברה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫• לעולם אל תכסה את פתחי האוורר ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫• השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫• מומלץ מאוד להשתמש בתושבת להתקנה על קיר של ‪ Sony‬כדי‬
‫שסחרור האוויר יהיה מתאים‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫מ"ס ‪6‬‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫• כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪3HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה לפני‪.‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬נא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי שתוכל לעיין‬
‫בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הערה חשובה‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור המעמד השולחני )אלטרנטיבה( ‪6. . . . . . . .‬‬
‫ניתוק המעמד השולחני מהטלוויזיה ‪7. . . . . . . . . . .‬‬
‫הסתרת המצלמה‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שימוש בשלט רחוק‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הצגת מדריך ההפעלה של משטח הנגיעה ‪9. . . . . . . .‬‬
‫הפעלת ערכת הלימוד של משטח הנגיעה ‪9. . . . . . . .‬‬
‫חיבור התקנים נוספים ‪10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‪11 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בלבד ‪11 . . . . . . . . KD-65/55X9005B, 65X9505B‬‬
‫בלבד ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KD-79X9005B‬‬
‫• לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הנושא "מידע בטיחות" )עמוד ‪.(3‬‬
‫• התמונות והאיורים המופיעים במדריך המהיר ובמדריך זה הם לצורכי‬
‫עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫מדבקות הנושאות את מספר הדגם‪ ,‬תאריך הייצור )חודש‪/‬שנה( ונתוני‬
‫אספקת המתח )בהתאם לתקן הבטיחות התקף( ממוקמות בחלקה‬
‫האחורי של הטלוויזיה או המארז‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת‬
‫שריפה‪ ,‬הרחק נרות‬
‫או אש גלויה ממוצר זה‬
‫תמיד‪.‬‬
‫איתור תקלות‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫תקלות ופתרונות ‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הערה חשובה‬
‫הערות לאות אלחוטי‬
‫חברת ‪ Sony Corporation‬מצהירה בזאת‬
‫שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר‬
‫תנאים רלוונטיים אחרים של ההנחיה ‪.1999/5/EC‬‬
‫לקבלת פרטים‪ ,‬נא בקר בכתובת שלהלן‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫הערה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבהן‬
‫תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫המערכת האלחוטית של הטלוויזיה עשויה לפעול במדינות שלהלן‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫‪BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫התקנה‬
‫• כדי להימנע מהחלקה ופגיעה גופנית‪ ,‬אסור לדרוך על שקית המגן של‬
‫הטלוויזיה כשמוציאים את מכשיר הטלוויזיה מהאריזה‪.‬‬
‫• יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫• הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע פגיעה גופנית או‬
‫נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫• חבר את הטלוויזיה במקום שא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫• התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר למעמד‬
‫שלה )לא מסופק(‪.‬‬
‫אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד הטלוויזיה‪ ,‬הוא עלול לגרום‬
‫לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרום לפציעה או נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2HE‬‬
HE
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Sony өнімдерінің пайдалы ақпараттары
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Uporabne informacije o izdelkih Sony
©2014 Sony Corporation
4-533-532-33(1)
Download PDF

advertising