Sony | KD-55X9005B | Sony KD-55X9005B Kratko uputstvo za pokretanje i podešavanje

KD-65/55X9005B
Television
Quick Start
Guide
Kiirjuhend
EE
Ātrais uzsākšanas ceļvedis
LV
Greito pasirengimo darbui
vadovas
1
A
A
< 14 mm
LT
Kratke upute
HR
Priročnik za hitri zagon
SI
Жылдм іске қосу нұсқауы
KZ
Vodič za brzi početak
SR
‫מדריך התחלה מהירה‬
HE
CATV
ROUTER
B
B
CATV
2
ROUTER
HDMI
SCART
< 12 mm
< 21 mm
*
SUB.
MAIN
KD-79X9005B / 65X9005B / 55X9005B
3
© 2014 Sony Corporation 4-533-530-33(1)
M5 × 16
KD-65/55X9005B
R03
KD-65/55X9005B
KD-65/
55X9005B (4)
KD-65/55X9005B (2)
KD-79X9005B (2)
(3)
Θнім атауы: Телевизор
KD-65/55X9005B
1.5 N∙m/1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
R03
Enne teleri transportimist vaadake viitejuhi jaotist
„Ohutusteave”.
Lauapealse aluse asendi muutmise kohta vaadake
teavet viitejuhist.
Pred prevažanjem televizorja glejte »Varnostne
informacije« v Referenčnem vodniku.
Če želite namizno stojalo prestaviti v drug položaj,
glejte Referenčni vodnik.
Pirms televizora transportēšanas skatiet atsauces
rokasgrāmatas sadaļu “Drošības informācija”.
Informāciju par galda statīva pozīcijas mainīšanu
skatiet atsauces rokasgrāmatā.
ТД-ды тасымалдау алдында Анықтамалық
нұсқаудағы «Қауіпсіздік жөніндегі мәліметтер»
бөлімін қараңыз.
Үстел тұғырын балама позицияға өзгерту үшін
Анықтамалық нұсқауды қараңыз.
Prieš transportuodami televizorių, perskaitykite
nuorodiniame vadove pateikiamą „Saugos
informaciją“.
Informacijos, kaip pakeisti ant stalo pastatomo
stovo padėtį, žr. nuorodiniame vadove.
Pogledajte »Sigurnosne informacije« u
Referentnom vodiču prije transportiranja TV
prijemnika.
U Referentnom vodiču pogledajte kako promijeniti
položaj postolja za stol.
Pogledajte „Bezbednosne informacije“ u Vodiču
za reference pre prenošenja TV-a.
Da biste prebacili postolje za sto na drugi položaj,
pogledajte Vodič za reference.
‫עיין בנושא "מידע בטיחות" במדריך העיון לפני הובלת‬
.‫הטלוויזיה‬
‫ עיין במדריך‬,‫כדי לשנות את מצב המעמד השולחני למצב חלופי‬
.‫העיון‬
Tavalise või kaabelantenni (A) ühendused
maapealse/kaabel-/satelliitteleriboksiga (B).
Valige HDMI- või SCART-ühendus.
*Salvestusfunktsiooniga digiboks, vastuvõtuks kaabli
kaudu ühendage pesaga . Üksikasju vaadake
komplekti kuuluvast brošüürist „Antenni
ühendamine”.
Virszemes vai kabeļu antenas (A) un zemes/
kabeļu/satelīta pierīces (B) savienojumi. Izvēlieties
HDMI vai SCART savienojumu.
*Ja izmantojat STB ar ierakstīšanas funkciju: lai
uztvertu ar kabeli, izveidojiet savienojumu ar .
Papildinformāciju skatiet komplektā iekļautajā
brošūrā “Antenas savienojums”.
Jungtys palydovinei arba kabelinei antenai (A), su
antžeminės / kabelinės / palydovinės TV priedėliu
(B). Pasirinkite HDMI arba SCART jungtį.
*Jei priedėlis turi įrašymo funkciją, prijunkite prie
kabelinės TV signalui priimti. Išsamios informacijos
ieškokite pridėtame lankstinuke „Antenos jungtis“.
Priključci za antenu ili kabelsku TV (A), za
zemaljskim/kabelskim/satelitskim prijemnikom
(B). Odaberite HDMI ili SCART priključak.
*STB s funkcijom snimanja, priključite na
za
kabelski prijem. Detalje potražite u priloženom letku
o »Priključivanju antene«.
×6
Povezave za anteno ali kabelski priključek (A)
z digitalnim sprejemnikom za anteno/kabelski
priključek/satelit (B). Izberite povezavo HDMI ali
SCART.
*Pri STB s funkcijo snemanja priključite
za sprejem
preko kabelskega priključka. Za podrobnosti glejte
priloženi letak »Priključek za anteno«.
Әуе желісі немесе кабельдік антеннаға (A)
арналған, жер/кабель/жерсерік декодері бар (B)
Байланыстар. HDMI немесе SCART қосылымын
таңдаңыз.
Internet juhtmega ühendus (kasutage 7.
kategooria LAN-kaablit) (A), juhtmevaba (B).
Ruuteri seadete kohta teabe saamiseks võtke
ühendust tootjaga või vaadake ruuteri komplekti
kuuluvat juhendit.
Internetna povezava Ožičeno (uporabite
omrežni kabel kategorije 7) (A), brezžična (B).
Za nastavitve usmerjevalnika se obrnite na
proizvajalca ali glejte priročnik, ki je priložen
usmerjevalniku.
Savienojums ar internetu, izmantojot vadu
savienojumu (izmantojiet 7 LAN kategorijas
kabeli) (A), bezvadu (B). Informāciju par
maršrutētāja iestatījumiem skatiet maršrutētāja
ražotāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Интернет байланысы сыммен (7-санатты
LAN кабелін пайдалану) (A), сымсыз
(B). Өнімді шығарушыға хабарласыңыз
немесе маршрутизатор параметрінде
маршрутизатормен бірге берілген нұсқаулықты
қараңыз.
*Кабельдік алу үшін жазу функциясы бар STB
құрылғысына қосыңыз.
құрылғысын
Мәліметтер алу үшін «Антенна (Aerial)
қосылымы» кітапшасын қараңыз.
Interneto ryšys – laidinis (naudokite 7 kategorijos
LAN kabelį) (A), belaidis (B). Dėl informacijos apie
kelvedžio nustatymus kreipkitės į gamintoją arba
žr. su kelvedžiu pateiktą naudojimo vadovą.
Priključci za vazdušnu ili kablovsku antenu (A), sa
zemaljskim/kablovskim/satelitskim STB digitalnim
prijemnikom (B). Izaberite HDMI ili SCART
priključak.
Internetska veza, žična (upotrijebite LAN
kabel kategorije 7) (A), bežično (B). Za
postavke usmjerivača obratite se proizvođaču
ili pogledajte u priručniku isporučenom s
usmjerivačem.
*STB digitalni prijemnik sa funkcijom snimanja,
za kablovski prijem. Pogledajte
povežite sa
priloženi prospekt „Veza antene (vazdušne)“ za
detalje.
‫ עם התקן ממיר‬,)A( ‫חיבורים לאנטנה אווירית או אנטנת כבלים‬
.SCART ‫ או‬HDMI ‫ בחר חיבור‬.)B( ‫לווייני‬/‫בכבלים‬/‫יבשתי‬
.‫לקליטת כבלים‬
‫ התחבר אל‬,‫ עם פונקציית הקלטה‬STB* ."‫ עיין בעלון "חיבור אנטנה‬,‫לפרטים‬
Internet žična veza (koristite kabl kategorije
7 LAN) (A), bežična (B). Pogledajte priručnik
proizvođača ili priručnik isporučen uz ruter o
podešavanjima rutera.
,)A( )7 ‫ קטגוריה‬LAN ‫חיבור אינטרנט חוטי (השתמש בכבל‬
‫ פנה אל היצרן או עיין בהגדרות הנתב המופיעות‬.)B( ‫אלחוטי‬
.‫במדריך המסופק עם הנתב‬
Television
1
Viitejuht
EE
Atsauces rokasgrāmata
LV
Nuorodinis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni vodnik
SI
Анықтамалық нұсқау
KZ
Vodič za reference
SR
1
8-12 mm
Libistage sõrmega nupu HOME juurest üles
keskosa suunas, et otsida sisu (näiteks telekavasid,
internetisisu jne). Discover-is saadaolev sisu
erineb olenevalt teie mudelist/piirkonnast/riigist.
M4
Bīdiet no pogas HOME centra virzienā, lai meklētu
saturu (piemēram, TV programmas, interneta
saturu u. c.). Saturs, kas tiek parādīts sadaļā
Discover, ir atkarīgs no izmantotā modeļa un
atrašanās reģiona/valsts.
2
3
2

Norėdami ieškoti turinio (pvz., TV programų,
interneto turinio ir pan.), slinkite nuo mygtuko
HOME aukštyn link centro. Per „Discover“ rodomas
turinys skiriasi priklausomai nuo jūsų modelio /
regiono / šalies.
2
Da biste pretraživali sadržaj (poput TV programa,
internetskih sadržaja itd.) kliznite prstom od
gumba HOME prema središtu. Sadržaji koji se
pojavljuju u okviru značajke Discover razlikuju se
ovisno o modelu/regiji/zemlji.
3
Potegnite od gumba HOME navzgor proti sredini,
da poiščete vsebino (na primer televizijske
programe, internetne vsebine itd.). Vsebina, ki se
prikaže v meniju Discover, se spreminja glede na
vaš model/regijo/državo.
Мазмұнды (мысалы, теледидар
бағдарламалары, интернет мазмұны, т.б.)
іздеу үшін БАСТЫ түймесінен жоғары ортаңғы
бөлігіне қарай жылжытыңыз. Discover ішінде
пайда болатын мазмұндар үлгіге/аймаққа/елге
байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
Prevlačite od tastera HOME naviše prema
sredini da biste pretraživali sadržaj (kao što su
TV programi, internet sadržaj, itd.). Sadržaj koji
se pojavljuje u aplikaciji Discover se razlikuje u
zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
Viitejuht: ohutusteave, ettevaatusabinõud,
teised ühendused, tõrkeotsing, tehnilised
andmed
Referenčni vodnik: Varnostne informacije,
Previdnostni ukrepi, Druge povezave,
Odpravljanje težav, Tehnični podatki
Atsauces rokasgrāmata: drošības
informācija, piesardzības pasākumi,
citi savienojumi, traucējummeklēšana,
specifikācijas
Анықтамалық нұсқау: Қауіпсіздік жөніндегі
мәліметтер, Сақтандыру шаралары,
Басқа байланыстар, Ақаулықтарды жою,
Техникалық сипаттары
Nuorodinis vadovas: Saugos informacija,
Atsargumo priemonės, Kitos jungtys, Trikčių
šalinimas, Techniniai duomenys
Vodič za reference: Bezbednosne
informacije, Mere predostrožnosti, Druga
povezivanja, Dijagnostička provera,
Specifikacije
Referentni vodič: Sigurnosne informacije,
Mjere opreza, Druge veze, U slučaju
problema, Specifikacije
‫ חיבורים‬,‫ אמצעי זהירות‬,‫ מידע בטיחות‬:‫מדריך עיון‬
‫ מפרטים‬,‫ פתרון בעיות‬,‫אחרים‬
‫ למעלה לכיוון המרכז כדי לחפש תוכן‬HOME ‫החלק מהלחצן‬
‫ התוכן שמופיע‬.)'‫ תוכן אינטרנט וכו‬,‫(כגון תוכניות טלוויזיה‬
/‫האזור‬/‫ עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‬Discover-‫ב‬
.‫הארץ‬

3


i-Manual: teave teleri kõigi funktsioonide
kasutamise kohta
i-priročnik: Informacije o uporabi vseh
funkcij televizorja
“i-Manual”: informācija par to, kā izmantot
visas televizora funkcijas
i-Manual: Теледидардың барлық
мүмкіндіктерін қалай пайдалану бойынша
ақпарат
„i-Manual“: informacija, kaip naudotis
visomis TV funkcijomis
i-priručnik: informacije o upotrebi značajki
TV-a
Paigaldamine: Ärge rühmitage toitejuhet teiste
kaablitega kokku.
Vgradnja Napajalnega kabla ne združite z
drugimi kabli.
Järgige algseadistuseks ekraanil kuvatavaid
suuniseid.
Uzstādīšana Nesastipriniet maiņstrāvas vadu
kopā ar pārējiem kabeļiem.
Орнату Желі сымын басқа кабельдермен
біріктірмеңіз.
Apskatiet ekrānā redzamos sākotnējos
iestatījumus.
Montavimas Nesuriškite maitinimo laido kartu su
kitais kabeliais.
Postavljanje Ne spajajte mrežni vod zajedno sa
drugim kablovima.
Pereikite ekrane pateikiamus pradinius
nustatymus.
Ugradnja Ne povezujte kabel za električnu mrežu
s drugim kabelima.
.‫התקנה אל תצרף את כבל החשמל אל הכבלים האחרים‬
Prođite inicijalne postavke na zaslonu.
Pojdite skozi začetne nastavitve na zaslonu.
Экрандағы бастапқы орнатуларын орындаңыз.
Prođite kroz početna podešavanja na ekranu.
.‫פעל לפי ההגדרות הראשוניות המופיעות במסך‬
Vajutage SOCIAL VIEW, et vestelda
telerivaatamise ajal sõpradega. Saadaolevad
sotsiaalse vaatamise funktsioonid võivad olenevalt
teie teleri mudelist / piirkonnast / riigist erineda.
Pritisnite SOCIAL VIEW, če želite uživati v klepetu
s prijatelji, ko gledate televizijo. Funkcije, ki so
na voljo za funkcijo Social Viewing, se lahko
razlikujejo glede na televizor Model/regija/država.
Nospiediet SOCIAL VIEW, lai varētu vienlaikus
skatīties televizoru un tērzēt ar draugiem. Sadaļā
Social Viewing pieejamās funkcijas var atšķirties
atkarībā no televizora modeļa/reģiona/valsts.
Теледидар қарау кезінде достармен сөйлесу
үшін SOCIAL VIEW түймесін басыңыз. Social
Viewing ішіндегі қолжетімді мүмкіндіктер
теледидар үлгісіне/аймаққа/елге байланысты әр
түрлі болуы мүмкін.
Paspauskite SOCIAL VIEW, kad galėtumėte
plepėti su draugais žiūrėdami TV. Galimos „Social
Viewing“ funkcijos gali skirtis priklausomai nuo
jūsų TV modelio / regiono / šalies.
Pritisnite DRUŠTVENI PREGLED da biste
razgovarali s prijateljima dok gledate televiziju.
Raspoložive opcije značajke Društveni pregled
mogu se razlikovati ovisno o modelu/regiji/zemlji
vašeg TV prijemnika.
i-Manual: Informacije o tome kako koristiti
sve funkcije TV-a
‫ מידע על אופן השימוש בכל מאפייני‬:i-Manual
‫הטלוויזיה‬
Pritisnite SOCIAL VIEW da biste uživali u ćaskanju
sa prijateljima dok gledate TV. Dostupne funkcije
u Druženje preko TV-a mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vašeg TV-a Model/region/zemlja.
‫' כדי ליהנות משיחה בצ'אט עם‬SOCIAL VIEW' ‫לחץ על‬
Social-‫ התכונות הזמינות ב‬.‫חברים בזמן הצפייה בטלוויזיה‬
/‫האזורה‬/‫ עשוית להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‬Viewing
.‫ארץ‬
http://support.sony-europe.com/
Download PDF

advertising