Sony | KDL-42EX410 | Sony KDL-42EX410 Uputstva za rukovanje

A-E15-100-21(2)
LCD
Digital Colour TV
Uputstvo za rad
KDL-42EX410 / 32EX310 / 22EX310
Uvod
~
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog
proizvoda. Pre rada na televizoru
svakako pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za naknadnu
upotrebu.
• Ilustracije upotrebljene u
priručniku odnose se na seriju
KDL-32EX310, ako nije
drukčije navedeno.
Napomene o funkciji
digitalne televizije
Informacije o zaštitnom
znaku
• Funkcije vezane za digitalnu
televiziju (
) rade samo u
zemljama gde se emituje digitalni
zemaljski signal DVB-T (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) ili gde
korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kablovskoj usluzi (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Proverite
kod lokalnog prodavca da li primate
DVB-T signal u mestu u kojem živite
ili pitajte kablovskog operatera da li
je njihova DVB-C kablovska usluga
prikladna za integrisani rad sa ovim
televizorom.
• Vaš kablovski operater može da
naplati naknadu za svoje usluge ili
zahteva da pristanete na njegove
uslove i odredbe.
• Ovaj televizor je u skladu sa
specifikacijama za DVB-T i DVB-C,
međutim ne garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB-T digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim
kablovskim signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije
možda nisu dostupne u nekim
zemljama ili područjima, a DVB-C
kabl možda neće raditi ispravno kod
nekih pružalaca usluge.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašćeni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemačka. Za sva
pitanja o servisiranju ili garanciji
obratite se na adrese navedene u
servisnoj ili garantnoj
dokumentaciji.
•
•
•
•
•
je registrovani zaštitni znak
DVB Project.
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
(Multimedijalni interfejs visoke
definicije) su zaštitni znakovi ili
registrovani zaštitni znakovi HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
Proizvedeno pod licencom kompanije
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
double-D zaštitni su znakovi Dolby
Laboratories.
DivX®, DivX Certified® i povezani
logotipi registrovani su zaštitni
znakovi kompanije DivX, Inc. i
upotrebljavaju se sa licencom.
O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
video format koji je osmislila kompanija
DivX,Inc. Ovaj uređaj ima službeni
DivX sertifikat i reprodukuje DivX
video zapise. Više informacija i
softverske alate za konvertovanje
datoteka u DivX video potražite na
www.divx.com.
O DIVX VIDEO-NA ZAHTEV
(VOD): Uređaj sa oznakom DivX
Certified® potrebno je registrovati
kako bi mogao da reprodukuje sadržaje
DivX Video-na-zahtev (VOD). Da
biste generisali registracioni kod,
pronađite odeljak DivX VOD u
meniju za postavljanje uređaja.
Kod unesite na vod.divx.com da biste
završili postupak registracije i saznali
više od DivX VOD.
»BRAVIA« i
su zaštitni
znakovi Sony Corporation.
Lokacija identifikacione
nalepnice
Nalepnice sa brojem modela, datumom
proizvodnje (mesec/godina) i
specifikacijom napajanja (u skladu sa
primenjivim sigurnosnim propisima)
nalaze se na poleđini televizora.
2
Sadržaj
Vodič za početak
4
Sigurnosne informacije...................................................................................................10
Mere opreza................................................................................................................... .11
Pregled daljinskog upravljača........................................................................................13
Pregled TV tastera i indikatora ......................................................................................15
Gledanje televizije
Gledanje televizije ...........................................................................................................16
Upotreba Digitalnog programskog vodiča (EPG)
...............................................18
Upotreba Digitalnih Favorita
.................................................................................19
Upotreba dodatne opreme
Priključivanje dodatne opreme ......................................................................................20
Pregled slika sa povezane opreme................................................................................22
Reprodukcija Fotografija/Muzike/Videa putem USB-a................................................23
Upotreba BRAVIA Sync sa funkcijom Upravljanje pomoću HDMI-ja .........................26
Upotreba funkcija MENU-a
Navigacija TV menija.......................................................................................................27
Postavke ..........................................................................................................................28
Dodatne informacije
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid) ....................................................38
Specifikacije ....................................................................................................................41
Rešavanje problema .......................................................................................................44
: samo za digitalne kanale
• Pre upotrebe televizora svakako pročitajte »Sigurnosne informacije« (stranica 10). Sačuvajte ovaj priručnik
za slučaj potrebe.
• Uputstvo za »Postavljanje zidnog nosača« priloženo je uz priručnik sa uputstvom ovog televizora.
3
Vodič za početak
1: Provera pribora
Postolje za sto (1) *
Pričvrsni vijci za postolje stola
(M5 × 16) (3) (za KDL-42EX410/
KDL-32EX310)
Pričvrsni vijci za postolje stola
(M4 × 14) (2) (za KDL-22EX310)
Vijci za sastavljanje postolja za sto
(M6 × 14) (3) (za KDL-42EX410/
KDL-32EX310)
Vijci za sastavljanje postolja za sto
(M5 × 8) (2) (za KDL-22EX310)
Imbus ključ (1) (za KDL-42EX410/
KDL-32EX310)
Zadnji poklopac postolja (1)
(za KDL-22EX310)
Daljinski upravljač RM-ED046 (1)
Baterije veličine AA (2)
2: Pričvršćivanje
postolja
~
• Da biste imali sliku najboljeg kvaliteta, ne
usmeravajte rasvetu ili sunčevu svetlost direktno na
ekran.
Pratite uputstvo za sastavljanje kako biste televizor postavili na postolje.
1
Pogledajte u priloženom letku za postolje
stola kako ga pravilno pričvrstiti.
2
Postavite televizor na postolje. Pazite da
ne prekidate kablove.
Za KDL-42EX410/KDL-32EX310
Zupci
vođice
* Sastavite postolje za sto priloženim vijcima za
sastavljanje. Pogledajte priloženi letak postolja
za sto sa uputstva kako ga sastaviti.
Da biste ubacili baterije u daljinski
Za KDL-22EX310
Pritisnite
da biste
otvorili
~
• Obratite pažnju na polaritet prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne mešajte
stare i nove baterije.
• Baterije odložite u skladu sa odredbama za zaštitu
okoline. U nekim područjima možda postoji propisan način za odlaganje baterija. Obratite se lokalnim
službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne
gazite po njemu, ne polivajte ga tečnoš ću.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora
toplote, u vlažnoj prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj
svetlosti.
4
3
Pričvrstite televizor na postolje u skladu
sa strelicama
koje navode proreze za
vijke pomoću priloženih vijaka.
Za KDL-42EX410/KDL-32EX310
Za KDL-22EX310
Priključivanje antene/kablovske/VCR/DVD
rekordera SCART-om
Koaksijalni kabl
Zadnji poklopac
postolja
Zemaljski
signal ili
kablovska
Vodič scarta
Koaksijalni
kabl
Nakon što zategnete sve vijke, postavite
zadnji poklopac postolja na postolje za sto.
~
• Ako upotrebljavate električni odvijač, postavite
obrtni moment na otprilike 1,5 Nm (15 kgf·cm).
3: Priključivanje
antene/kablovske/
VCR/DVD rekordera
VCR/DVD rekorder
Povezivanje antene/kablovske/VCR/DVD
rekordera putem HDMI kabla
Priključivanje samo antene/kablovske
Koaksijalni
kabl
Zemaljski signal ili
kablovska
Koaksijalni kabl
Zemaljski signal ili
kablovska
HDMI
kabl
Koaksijalni kabl
VCR/DVD snimač
5
4: Sprečavanje
prevrtanja
televizora (samo
KDL-42EX410/
KDL-32EX310)
5: Povezivanje
kablova
~
• Pre povezivanja kablova u snop uklonite držač
kablova sa poklopca AC adaptera (pogledajte
korake 1 i 2).
Ponovo upotrebite držač kablova (pogledajte 3.
korak) da biste povezali ostale kablove (pogledajte 4.
korak).
• U snop sa ostalim kablovima ne stavljajte kabl
napajanja.
KDL-42EX410/KDL-32EX310
KDL-22EX310
1
Umetnite drvene vijke (debljine 4 mm,
nisu priloženi) u postolje televizora.
2
Postavite maš inski vijak (M4 × 10, nisu
priloženi) u prorez za vijak na televizoru.
3
Povežite drveni vijak i maš inski vijak
čvrstim užetom (nisu priloženi).
* Prilikom postavljanja na zid, držač kablova pričvrstite
ispod terminala.
6
6: Odabir jezika,
zemlje/područja i
lokacije
4
Pratite uputstvo na ekranu da biste
odabrali zemlju/područje u kojoj će
televizor raditi.
Ako se na spisku ne nalazi zemlja/područje
u kojoj će se televizor upotrebljavati,
odaberite »-« umesto zemlje/područja.
5
Pratite uputstvo na ekranu da biste
podesili PIN.
z
• Možete upotrebiti bilo koji PIN osim 0000. Da
biste kasnije promenili PIN, pogledajte
stranicu 35.
6
Pratite uputstvo na ekranu da biste
odabrali okolinu u kojoj će televizor raditi.
Ovom mogućnošću birate početno
podešavanje slike koje će odgovarati
uobičajenom osvetljenju u vašem
okruženju.
U režimu »Prodavnica«, neke postavke
će se periodično resetovati radi upotrebe
u prodavnici.
3,4,5,6
1
Povežite televizor na zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na boku televizora.
Kad prvi put uključite televizor, na ekranu
se prikazuje meni Jezik.
~
• Kad upalite televizor, pali se zeleni indikator
napajanja.
3
Pritisnite F/f/G/g da biste odabrali jezik
koji će se prikazivati na ekranima
menija, zatim pritisnite
.
Language
Select language.
Select
Next
7
7: Automatsko
podešavanje
televizora
1
Pritisnite G/g da biste odabrali
»Pokreni«, zatim pritisnite .
z
• Ažuriranje USB sistema
Sistem televizora možete ažurirati USB memorijom.
Informacije možete pronaći na Internet stranici u
nastavku.
http://support.sony-europe.com/TV/
Da biste televizor podesili za
kablovsku vezu
1
Automatsko podešavanje
»Brzo pretraživanje«: Kanali se podešavaju
prema podacima širokopojasnog signala
kablovskog servera.
Preporučena postavka za »Frekvencija« i
»ID mreže« je »Automatski«.
Ova opcija se preporučuje za brzo
pretraživanje ako je vaš kablovski server
podržava.
Ako »Brzo pretraživanje« ne radi,
upotrebite način »Potpuno pretraživanje« u
nastavku.
»Potpuno pretraživanje«: Svi raspoloživi
kanali su podešeni i sačuvani. Ovaj postupak
može potrajati.
Ova mogućnost se preporučuje kada vaš
kablovski server ne podržava »Brzo
pretraživanje«.
Ako želite da pokrenete Automatsko podešavanje'?
Pokreni
2
Preskoči
Pritisnite F/f da biste odabrali »Antena«
ili »Kabl«, a zatim pritisnite .
Ako odaberete »Kabl«, prikazaće se
ekran za odabir vrste pretraživanja.
Pogledajte »Da biste televizor podesili za
kablovsku vezu« (strana 8).
Televizor će početi da pretražuje raspoložive digitalne kanale, nakon kojih će tražiti i
raspoložive analogne kanale. To može da
potraje zato ne pritiskajte druge tastere na
televizoru ili daljinskom dok traje obrada.
Ako se prikaže poruka da potvrdite
antensku vezu
Nisu pronađeni ni analogni ni digitalni
kanali. Proverite sve antenske/kablovske
veze i pritisnite
da biste ponovo
pokrenuli automatsko podešavanje.
3
Redosled programa (samo u analognom
režimu): Menja redosled analognih
kanala sačuvanih u televizoru.
1 Pritisnite F/f da biste odabrali kanal koji
želite premestiti, a zatim pritisnite g.
2 Pritisnite F/f da biste odabrali novi
položaj za kanal, a zatim pritisnite .
Ako ne menjate redosled analognih
kanala sačuvanih u televizoru, pritisnite
HOME za sledeći korak.
~
• Ovaj korak se neće prikazati ako su analogni
kanali pronađeni.
Na ekranu će se prikazati poruka
»Podeš avanje je završeno«. Pritisnite .
Televizor sada ima podešene sve raspoložive
kanale.
8
Pritisnite i F/f da biste odabrali »Brzo
pretraživanje« ili »Potpuno pretraživanje«,
a zatim pritisnite .
2
Pritisnite f da biste odabrali »Pokreni«.
Televizor započinje pretraživanje kanala. Ne
pritiskajte druge tastere na televizoru ili
daljinskom.
~
• Neki kablovski serveri ne podržavaju »Brzo
pretraživanje«. Ako upotrebom mogućnosti »Brzo
pretraživanje« nisu pronađeni kanali, napravite
»Potpuno pretraživanje«.
Podešavanje ugla
gledanja televizora
(samo modeli
KDL-42EX410/
KDL-32EX310)
Odvajanje postolja
za sto od televizora
~
• Postolje za sto uklonite jedino ako ćete televizor
postavljati na zidni nosač.
Za KDL-42EX410/KDL-32EX310
Ovaj televizor je moguće podeš avati unutar
dole prikazanih nagiba.
~
• Kada podešavate nagib, držite postolje rukom kako
biste sprečili prevrtanje televizora ili klizanje
postolja.
20°
20°
20°
20°
Postolje
za sto
Za KDL-22EX310
Postolje za
sto
z
• Svakako pazite da je televizor u vertikalnom položaju
pre nego što ga uključite. Televizor se ne sme uključivati dok je LCD ekran položen licem na dole da bi
se izbeglo iskrivljenje slike.
9
Protok vazduha
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu
sa uputstvom kako biste izbegli rizik od
izbijanja požara, nastanka električnog
udara ili oštećenja i/ili povreda.
• Ne pokrivajte ventilacione otvore i ne
gurajte predmete u kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko
televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony
nosača za postavljanje na zid kako bi
se osigurala odgovarajuća cirkulacija
vazduha.
Postavljen na zid
30 cm
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako
dostupne zidne utičnice.
• Postavite televizor na čvrstu, ravnu
površinu.
• Postavljanje televizora na zid treba da
obavi isključivo ovlašćeno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga
preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvata:
– Nosač za postavljanje na zid:
SU-WL500
(KDL-42EX410/KDL-32EX310)
SU-WL100
(KDL-22EX310)
• Pazite da koristite vijke priložene uz
zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na
zid. Priloženi vijci izgledaju kao što je
prikazano na ilustraciji kada merite
od dodirne površine kuke za instaliranje. Prečnik i dužina vijaka razlikuju se u zavisnosti od modela nosača
za postavljanje na zid. Upotreba
drugih vijaka može rezultirati
internim oštećenjima televizora ili
uzrokovati pad itd.
22TV: 6,5-10 mm
32/42TV: 8-12 mm
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na
poleđini televizora
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
– Izvucite kabl napajanja iz zidne
utičnice pre rada na televizoru ili
premeštanja.
–Kabl napajanja držite dalje od
izvora toplote.
– Isključite glavni utikač i redovno ga
čistite. Ako je prekriven prašinom,
a izložen vlazi, izolacija se može
oštetiti i uzrokovati požar.
Napomene
• Priloženi kabl napajanja ne koristite
za drugu opremu.
• Kabl nemojte preterano stiskati,
savijati ili kriviti. Možete izložiti ili
prekinuti vodiče u jezgru.
• Ne menjajte kabl napajanja.
• Ne stavljajte ništa teško na kabl
napajanja.
• Ne vucite kabl napajanja kada ga
isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu
zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač
dobro ne naleže.
Zabranjeno
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
• Da biste osigurali protok vazduha i
sprečili skupljanje prašine ili
prljavštine:
– Televizor nemojte polagati na ekran,
ne postavljajte ga naopako, bočno ili
ka nazad.
– Televizor ne stavljajte na policu,
tepih, krevet ili u ormar.
– Televizor ne pokrivajte krpom,
npr. zavesama, ili predmetima
poput novina itd.
– Ne postavljajte televizor kao što je
prikazano u nastavku.
Televizor nemojte instalirati/
upotrebljavati na dole navedenim
mestima, okruženjima ili situacijama jer
može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili povreda.
Položaj:
• Napolju (direktna sunčeva svetlost), na
obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj
ustanovi, na nestabilnim lokacijama,
u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smešten u garderobi
javnog kupališta ili banje, televizor se
može oštetiti od sumpora u vazduhu itd.
Čišćenje:
Ne raspršujte vodu ili deterdžent
direktno po televizoru. Može iscureti
na dno ekrana ili spoljne delove, a zatim
ući u televizor i uzrokovati kvar.
Protok vazduha je blokiran.
Prevoz
• Pre prevoza televizora isključite
sve kablove.
• Za prenos ovog velikog televizora
potrebno je dvoje ili troje ljudi.
• Kada televizor prenosite na rukama,
držite ga kao što je prikazano na slici.
Ne opterećujte LCD ekran i okvir
ekrana.
Zid
Zid
Zidna utičnica
KDL-22EX310
KDL-42EX410/
KDL-32EX310
• Kada podižete ili pomerate televizor,
držite ga čvrsto pri dnu.
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga
preteranim vibracijama ili potresima.
• Kada prevozite televizor radi
popravke ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakovanje.
10
Kabl napajanja i utičnicu koristite na
sledeći način kako biste izbegli rizik
od izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili povreda.
–
–
–
–
Koristite isključivo Sonyjev
kabl napajanja, a ne drugih
proizvođača.
Utikač gurnite do kraja u utičnicu.
Televizor uključite isključivo u
utičnicu naizmenične struje napona
220-240 V.
Kada sprovodite kablove, svakako
isključite glavni kabl napajanja i
pazite da se ne zapetljate u kablove.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mesta ili preterano
prašnjava, gde ulaze insekti, gde su
moguće mehaničke vibracije, u blizini
zapaljivih predmeta (sveća itd.).
Televizor ne sme biti izložen
kapljanju ili prskanju, a na njega ne
stavljajte predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili
prašnjava mesta, u prostorije ispunjene
isparenjima ulja ili pare (u blizinu
kuhinjskih površina ili ovlaživača). Može
doći do izbijanja požara, električnog
udara ili iskrivljenja slike.
Situacija:
• Nemojte rukovati uređajem vlažnim rukama ukoliko mu je kućište skinuto i ne koristite ga sa dodacima koje nije preporučio
proizvođač. Isključite televizor iz zidne
utičnice i antene tokom nevremena sa
grmljavinom.
• Televizor ne instalirajte tako da š trči
u praznom prostoru. U televizor
može udariti osoba ili neki predmet te
može doći do povrede ili oštećenja.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo
ekrana može se slomiti pri udaru i
uzrokovati ozbiljne povrede.
• Ako površina televizora napukne, ne
dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne
utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
• Ne izlažite LCD ekran udarcima ili
snažnim potresima. Staklo ekrana
može napući ili se slomiti i
uzrokovati povrede.
O temperaturi LCD
monitora
Kada se LCD monitor upotrebljava
duže vreme, zvučnici na okviru se
zagrevaju. Učiniće vam se vrući ako
ih dodirnete rukom.
Mere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umerenom
osvetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svetlost ili tokom dužeg
vremena napreže vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite
glasnoću kako ne biste preterali jer
može doći do oštećenja sluha.
LCD ekran
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor
nekoliko dana, treba da ga isključite iz
zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoline.
• Budući da televizor nije isključen iz
zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
• Međutim, neki televizori možda
imaju funkcije koje zahtevaju da
televizor radi i u mirovanju kako bi
radio ispravno.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na
televizor.
• Sitni pribor držite izvan dometa dece
da ga ne bi slučajno progutali.
Ako se dogodi sledeći
problem...
Ugasite televizor i smesta izvucite
kabl napajanja iz zidne utičnice ako se
dogodi neki od sledećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni
centar da problem proveri ovlašćeni
serviser.
U slučaju ako je:
–
–
–
–
oštećen kabl napajanja
utikač ne naleže u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen
ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tečnost
ili kruti predmet.
Upozorenje
Da biste sprečili širenje vatre, sveće
ili izvore otvorene vatre držite dalje
od uređaja.
• Iako je LCD ekran proizveden
tehnologijom visoke preciznosti i
delotvorno je 99,99% ili više piksela,
na ekranu se mogu javljati svetle
tačke ili sjajna mesta (crvena, plava
ili zelena). To je strukturno svojstvo
LCD ekrana, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filter i
ne stavljate predmete na televizor.
Može doći do neujednačene slike ili
oštećenja LCD ekrana.
• Ako se televizor koristi na hladnom
mestu, na slici se može pojaviti fleka
ili se slika može zatamneti. To ne
ukazuje na neispravnost. Ova pojava
nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti
prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Ekran i kućište se greju tokom
upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD ekran sadrži malu količinu
tečnih kristala. Fluorescentne cevi
koriš ćene u ovom televizoru takođe
sadrže živu (osim LCD televizora s
LED pozadinskim osvetljenjem). Za
odlaganje sledite lokalne odredbe i
propise.
Rukovanje i čišćenje
površine ekrana/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kablove
televizora iz zidne utičnice pre
čišćenja.
Da biste izbegli propadanje materijala
ili propadanje premaza ekrana,
imajte na umu sledeće mere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine
ekrana/kućišta, nežno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne
skida, obrišite mekom krpom lagano
natopljenom rastvorom vode sa
malo detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent
direktno na televizor. Može
iscureti na dno ekrana ili spoljne
delove i uzrokovati kvar.
• Ne koristite nikakve abrazivne
sunđere, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili
isparljive rastvarače poput alkohola,
benzina, razređivača ili insekticida.
Upotreba ovih sredstava ili duži kontakt
sa gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine
ekrana i kućišta.
• Kako biste osigurali dobar
protok vazduha, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacionih
otvora.
• Kada nameštate ugao televizora,
polako ga naginjite kako se televizor
ne bi pomerio ili iskliznuo iz nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja
emituje elektromagnetno zračenje
držite dalje od televizora. U protivnom može doći do iskrivljenja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je sa
ograničenjima Direktive o
elektromagnetnoj usklađenosti za
(EMC) kablove napajanja kraće od
3 metra.
Baterije
• Obratite pažnju na polaritet
prilikom ubacivanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije
i ne mešajte stare i nove baterije.
• Baterije odložite u skladu sa
odredbama za zaštitu okoline. Neka
područja možda imaju propise za način
odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne
ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne
polivajte ga tečnoš ću.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u
blizini izvora toplote, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj
svetlosti.
Odlaganje televizora
Odlaganje stare
električne i
elektronske
opreme
(primenjivo u
Evropskoj Uniji i
drugim evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Simbol na proizvodu ili pakovanju
ukazuje da se proizvod ne sme tretirati
kao kućni otpad. Potrebno ga je
odneti do odgovarajućeg mesta za
prikupljanje i recikliranje električne i
elektronske opreme. Pobrinuvši se da
se proizvod adekvatno zbrine pomažete
u sprečavanju potencijalnih negativnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih bi moglo doći usled
neprikladnog zbrinjavanja ovog
proizvoda. Recikliranjem materijala
čuvaju se prirodni resursi. Više
informacija o recikliranju proizvoda
zatražite od lokalne gradske kancelarije,
lokalne službe za zbrinjavanje otpada ili
prodavnice u kojoj ste kupili proizvod.
Nastavak
11
Odlaganje starih
baterija
(primenjivo u
Evropskoj Uniji i
drugim
evropskim
zemljama sa posebnim
sistemima za odlaganje)
Simbol na proizvodu ili pakovanju
ukazuje da se baterije priložene uz
proizvod ne smeju tretirati kao kućni
otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se koristi u kombinaciji sa
hemijskim simbolom. Hemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pobrinuvši se da se
baterije adekvatno zbrinu pomažete u
sprečavanju potencijalnih negativnih
posledica po okolinu i ljudsko zdravlje,
do kojih bi moglo doći usled
neprikladnog zbrinjavanja baterija.
Recikliranjem materijala čuvaju se
prirodni resursi. U slučaju da iz
sigurnosnih, operativnih ili razloga
integriteta podataka uređaj mora stalno
imati bateriju, bateriju treba da menja
isključivo ovlaš ćeno osoblje. Da biste
odgovarajuće zbrinuli bateriju,
proizvod na kraju radnog veka
predajte na odgovarajućem
mestu za recikliranje električne i
elektronske opreme. Za sve druge
baterije pogledajte odeljak o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odnesite na odgovarajuće
odlagališ te za recikliranje starih
baterija. Više informacija o recikliranju
proizvoda ili baterija zatražite od
lokalnog gradskog ureda, lokalne službe
za odlaganje otpada ili prodavnice
u kojoj ste kupili proizvod.
12
Pregled daljinskog upravljača
1 "/1 – TV u mirovanju
Pritisnite da biste televizor prebacili u režim mirovanja i obrnuto.
2 SYNC MENU
Prikazuje meni priključene HDMI opreme. Dok gledate druge
ekrane ili TV programe, kada pritisnete taster prikazaće se
»Odabir HDMI uređaja«.
~
• Funkcija »Upravljanje pomoću HDMI« (BRAVIA Sync) dostupna
je samo sa priključenom Sonyjevom opremom koja ima logotip
BRAVIA Sync ili BRAVIA Theatre Sync, ili je kompatibilna sa
funkcijom Upravljanje pomoću HDMI.
3 AUDIO
Pritisnite da biste se prebacili u mod dvostrukog zvuka (strana 30).
4 SCENE – Mod Odabira scene (strana 17)
5
/
– Otkrivanje Info/Tekst
• U digitalnom modu: Prikazuje kratke pojedinosti o programu
koji trenutno gledate.
• U analognom modu: Prikazuje informacije o trenutnom
broju kanala i formatu ekrana.
• U Tekst modu (stranica 17): Prikazuje skrivene informacije
(npr. odgovore na pitanja u kvizu).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Pritisnite za prikaz liste koja sadrži prečice do nekih menija
postavki. Navedene stavke zavise od trenutnog unosa i sadržaja.
8 HOME (stranica 27)
9 Tasteri u boji (stranica 17, 19)
0 Brojčani tasteri
• U modu TV: Odabiru kanale. Za kanale iznad broja 10, brzo
pritisnite drugu i treću cifru.
• U modu Tekst: Unose trocifreni broj stranice za odabir
stranice.
qa
– Postavke titlova
Pritisnite da biste promenili jezik titlova (stranica 34) (samo u
digitalnom modu).
qs PROG/CH +/–/
/
• U TV modu: Odabiru sledeći (+) ili prethodni (-) kanal.
• U Tekstnom modu (stranica 17): Odabiru sledeću ( ) ili
prethodnu ( ) stranicu.
qd
– Prethodni kanal
Pritisnite da biste se vratili na kanal koji ste poslednji gledali
(duže od pet sekundi).
qf % – Isključivanje zvuka
qg 2 +/– – Glasnoća
qh / – Tekst (stranica 17)
Nastavak
13
qj RETURN /
Povratak na prethodni ekran prikazanog menija.
qk GUIDE /
– EPG (Digitalni elektronski programski
vodič) (stranica 18)
ql
– Način ekrana (stranica 17)
w; DIGITAL – Digitalni mod (stranica 16)
ANALOG – Analogni mod (stranica 16)
wa BRAVIA Sync (stranica 26)
m/N/X/M/./x/>: Možete upravljati opremom
kompatibilnom s BRAVIA Sync priključenom na televizor.
ws
/
– (Odabir ulaza)
• U TV modu: Pritisnite za prikaz liste ulaza.
z
• Taster broj 5, N, PROG/CH + i AUDIO imaju tačke osetljive na dodir.
Tačke osetljive na dodir upotrebljavajte kao reference prilikom rada na
TV-u.
14
Pregled TV tastera i indikatora
1 1 – Napajanje
Uključuje i isključuje televizor.
~
• Da biste sasvim isključili televizor, izvucite
utikač iz zidne utičnice.
• Kada upalite televizor, pali se zeleni indikator
napajanja.
2 CH +/–/
/
• U TV modu: Odabiru sledeći (+) ili
prethodni (-) kanal.
• Na TV meniju: Pomeraju se kroz
mogućnosti gore ( ) ili dole ( ).
3 2 +/–/
/
• U TV modu: Pojačavaju (+) ili utišavaju (-)
glasnoću.
• Na TV meniju: Pomeraju se kroz
mogućnosti desno ( ) ili levo ( ).
4
/
– Odabir ulaza / U redu
• U TV modu: Odabiru ulaznu opremu
spojenu u priključke na televizoru
(stranica 22).
• Na TV meniju: Odabiru meni ili
mogućnost te potvrđuju postavku.
5 HOME (stranica 27)
6 Senzor ambijentalnog svetla
Ne prekrivajte senzor ni na koji način jer to
može uticati na njegov rad (stranica 37).
Senzor daljinskog upravljača
• Prima IC signale iz daljinskog upravljača.
• Ne prekrivajte senzor ni na koji način jer to
može uticati na njegov rad.
7
– Indikator Isključi sliku/Tajmer za
isključivanje
• Svetli zeleno kada je slika isključena
(stranica 37).
• Svetli narandžasto kada je postavljen tajmer
za isključivanje (stranica 35).
8 1 – Indikator U mirovanju
Svetli crveno kada je televizor u modu
mirovanja.
9 " – Indikator napajanja
Svetli zeleno kada je televizor uključen.
~
• Obratite pažnju da je televizor zaista ugašen
pre isključivanja glavnog naponskog kabla.
Isključivanje glavnih kablova dok televizor radi
može za posledicu imati da se indikator ne ugasi
ili može uzrokovati kvar na televizoru.
15
Gledanje televizije
Gledanje televizije
1
Na boku televizora pritisnite 1 da biste
ga uključili.
Kada je televizor u modu mirovanja
(indikator 1 (mirovanje) na prednjoj ploči
televizora crvene je boje), pritisnite "/1 da
biste uključili televizor.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG da biste
menjali digitalni i analogni mod rada.
Raspoloživi kanali zavise od načina
rada.
3
Pritisnite brojčane tipke ili PROG/CH +/–
za odabir TV kanala.
Za odabir kanala iznad broja 10 brojčanim
tipkama uzastopno brzo pritisnite drugu i
treću cifru.
Da biste odabrali digitalni kanal pomoću
Digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG), pogledajte stranicu 18.
U digitalnom modu
Na kratko se prikazuje traka sa
informacijama. Na traci se mogu naći
sledeće ikone.
2
3
: Radio usluga
: Kodirana/Pretplatnička usluga
: Raspoloživo je više jezika
: Raspoloživi su titlovi
: Raspoloživi titlovi za osobe sa oštećenjima
sluha
: Preporučena minimalna granica uzrasta
za trenutni program (od 4 do 18 godina)
: Roditeljska zaštita
: Zaključavanje digitalnog programa
Dodatne radnje
3
16
Da biste
Učinite sledeće
Podesili glasnoću
Pritisnite 2 + (pojačaj)/
- (utišaj).
Pristupili Rečniku
programa (samo u
analognom modu)
Pritisnite . Da biste
odabrali analogni kanal,
pritisnite F/f, zatim pritisnite
.
Da biste pristupili funkciji Tekst
Pritisnite /. Svaki put kad pritisnete /, prikaz
se kružno menja:
Tekst t Tekstu iznad televizijske slike
(mešani način) t Bez teksta (izlaz iz usluge
Tekst)
Da biste odabrali stranicu, pritisnite brojčane
tipke ili / .
Da biste otkrili skrivene informacije, pritisnite
.
z
• Kada pri dnu stranice Teksta vidite četiri obojene
stavke, dostupan vam je Fastext. Fastext omogućuje
brz i jednostavan pristup stranicama. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku kako biste pristupili stranici.
Da biste ručno promenili format
ekrana kako bi odgovarao
emitovanom programu
Više puta pritisnite
format ekrana.
Pametno*
Prikazuje standardni 4:3
format sa imitacijom
utiska širokog ekrana.
Slika odnosa 4:3 rasteže
se kako bi ispunila
ekran.
Normalno
Prikazuje standardni 4:3
odnos slike (npr.
televizor bez širokog
ekrana) u ispravnim
odnosima.
Način Odabir scene
Kada odaberete željenu scenu, automatski se
postavljaju optimalan kvalitet zvuka i slike za
odabranu scenu.
1
Pritisnite SCENE na daljinskom
upravljaču.
2
Pritisnite F/f da biste odabrali način,
zatim pritisnite .
»Automatski«: Pruža optimalan kvalitet
zvuka i slike čije se postavke automatski
podešavaju prema izvoru slike i zvuka.
Zavisno od priključene opreme možda
neće biti nikakvog efekta.
»Opš te« : Trenutne korisničke
postavke.
»Foto«: Reprodukuje sliku koja verno prikazuje teksturu i boje š tampane fotografije.
»Muzika« : Reprodukuje dinamične i jasne
zvučne efekte kao na koncertu.
»Bioskop«: Reprodukuje dinamičan zvuk i
bioskopsku sliku.
»Igra«: Reprodukuje najbolji kvalitet zvuka
i slike za najpuniji doživljaj igranja.
»Grafika«: Reprodukuje jasniju i detaljniju
sliku kako bi se smanjio umor pri dugom
gledanju.
»Sport«: Reprodukuje realističnu sliku sa
surround zvukom kao na sportskom terenu.
~
• Osim za »Automatski«, »Opš te« i »Muzika«, ako
je odabrana bilo koja scena, odabir načina slike sa
menija slike nije moguć - prvo uklonite odabir
scene.
da biste odabrali željeni
14:9*
Prikazuje sliku odnosa
14:9 u ispravnim
proporcijama. Rezultat
je vidljivo crno ivično
područje na ekranu.
Široko
Horizontalno rasteže
sliku formata 4:3 kako
bi ispunila ekran
odnosa 16:9.
Zum*
Prikazuje
bioskopsku sliku u
ispravnim
proporcijama.
Opisni tekstovi*
Prikazuje
bioskopsku sliku sa
titlovima na ekranu.
* Gornji i donji delovi slike mogu biti odsečeni.
~
• Zavisno od signala možda nećete moći odabrati
neke formate ekrana.
• U formatu »Pametno« možda neće biti vidljivi neki
znakovi i/ili slova na vrhu ili pri dnu slike.
z
• Vertikalni položaj slike možete podesiti odabirom
»Zum«, »14:9« ili »Opisni tekstovi«. Pritisnite F/f
da biste se pomerili gore ili dole (npr. za čitanje
titlova).
17
Upotreba Digitalnog programskog vodiča
(EPG)
*
GUIDE
Pet 16 Ožu 11:35
Danas
11: 30
001
BBC ONE
Homes Under the Hammer
12: 00
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
13: 00
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
1
2
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
BBC Learning Zone: Schools: World P...
P
12: 30
Neighbours
Obavite željene radnje kao što je
prikazano u sledećoj tablici ili na ekranu.
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
U digitalnom modu pritisnite GUIDE.
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama/regijama.
Da biste
Učinite sledeće
Gledali program
Pritisnite F/f/G/g za odabir stavki, a zatim pritisnite
Isključili EPG
Pritisnite GUIDE.
.
~
• Ako postoji vremensko ograničenje za programe, na ekranu će se prikazati poruka sa upitom za PIN. Više
detalja potražite u odeljku »Roditeljska zaštita« stranica 35.
18
Upotreba Digitalnih Favorita
Postavljanje favorita
Favoriti 1
Digital
Unesite broj programa:
001
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
UKTV Bright Ideas
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
000
*
Funkcija Favorita omogućuje vam da napravite
do četiri liste omiljenih programa.
1
U digitalnom modu pritisnite HOME i
odaberite »Digitalni favoriti«.
2
Obavite željene radnje kao što je
prikazano u sledećoj tablici ili na ekranu.
Digitalni Favoriti
* Ova funkcija možda nije dostupna u nekim zemljama/regijama.
Da biste
Učinite sledeće
Prvi put napravili svoju listu
Favorita
1 Pritisnite da biste odabrali »Da«.
2 Pritisnite žutu tipku da biste odabrali listu Favorita.
3 Pritisnite F/f/G/g za odabir kanala koji želite dodati, a
zatim pritisnite .
Kanali memorisani na listi Favorita označeni su simbolom
4 Pritisnite
Gledali kanal
Isključili listu Favorita
.
RETURN da biste završili postavljanje.
1 Pritisnite žutu tipku da biste se kretali listama Favorita.
2 Pritisnite F/f da biste odabrali novi kanal, a zatim pritisnite
.
Pritisnite
RETURN.
Dodali kanale na listu Favorita
koju trenutno uređujete ili ih
uklonili
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku da biste odabrali listu Favorita koju želite
izmeniti.
3 Pritisnite F/f/G/g za odabir kanala koji želite dodati ili
ukloniti, a zatim pritisnite .
Uklonili sve kanale sa trenutne
liste Favorita
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku da biste odabrali listu Favorita koju želite
izmeniti.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite G/g da biste odabrali »Da«, a zatim pritisnite
za
potvrdu.
19
Upotreba dodatne opreme
Priključivanje dodatne opreme
Na televizor možete priključiti raznu dodatnu opremu. Kablovi za priključivanje nisu priloženi.
Za KDL-42EX410/KDL-32EX310
DVD player
PC (HDMI izlaz)
Stoni računar
Optički pogon Blu-ray
Digitalni
kamkorder
Dekoder
Oprema za
videoigre
DVD player
C
D
B
Dekoder
A
DVD snimač
VCR
E
Hi-Fi audio oprema sa
optičkim ulazom zvuka
F
Hi-Fi audio
oprema
G
DVD player sa komponentnim
izlazom
H Kartica CAM
Digitalna video kamera/
I digitalni kamkorder/USB
memorija
J
K
20
Oprema za
videoigre/
DVC kamkorder
Slušalice
Za KDL-22EX310
DVD player
Dekoder
PC (HDMI izlaz)
Optički pogon Blu-ray
Digitalni
kamkorder
Stoni računar
C
Oprema za
videoigre
DVD player
D
Dekoder
B
DVD snimač
A
VCR
E
Hi-Fi audio oprema sa
optičkim ulazom zvuka
F
Hi-Fi audio
oprema
G
DVD player s
komponentnim izlazom
H Kartica CAM
Digitalna video kamera/
I digitalni kamkorder/USB
memorija
J
Oprema za
videoigre/DVC
kamkorder
K
Slušalice
21
Pregledavanje slika
sa priključene
opreme
Simbol na
ekranu
Računar
Za drugu priključenu opremu
Pritisnite
da biste videli listu priključene
opreme. Pritisnite F/f da biste odabrali novi
ulaz, a zatim pritisnite . (Istaknuta stavka je
odabrana ako dve sekunde nakon pritiska tipke
F/f ne učinite ništa.)
Ulazi
AV2
Analogni
Da biste videli opremu
priključenu na J.
Kada priključujete mono opremu,
priključite je u otvor
AV2 L.
~
• Upotrebite isključivo odobreni kabl HDMI sa
logotipom HDMI. Preporučujemo upotrebu
Sonyjevog kabla HDMI.
• Kada je priključena oprema kompatibilna sa
Upravljanje pomoću HDMI-ja, podržana je
komunikacija sa priključenom opremom. Za
postavljanje komunikacije pogledajte stranica 26.
Da biste
priključili
Digitalni
Da biste videli opremu
priključenu na C.
z
• Preporučuje se upotreba kabla
Stoni računar sa feritom poput
»Priključak, D-sub 15« (ref. 1793-504-11, raspoloživo u
Sonyjevim servisnim centrima)
ili sličnog.
Uključite priključenu opremu te učinite
sledeće.
Za VCR sa automatskim podešavanjem
stranica 8
U analognom modu pritisnite PROG/CH +/– ili
brojčane tipke za odabir video kanala.
Opis
Učinite sledeće
AV1
Conditional
Access
Module
(CAM) H
AV2
HDMI1
HDMI2
Component
Računar
Za uređaj USB
Pogledajte stranica 23.
Simbol na
ekranu
Component
HDMI1 ili HDMI IN 1 ili HDMI IN 2
HDMI2
Da biste videli opremu
priključenu na A ili B.
Digitalni video i zvučni signali
ulaze iz priključene opreme.
Ako oprema ima DVI otvor, priključite DVI na otvor HDMI IN
1 pomoću adapterskog interfejsa
DVI-HDMI (nije priloženo) te
priključite otvore za izlaz zvuka
opreme na audio in otvore na
HDMI IN 1.
Priključite u otvor HDMI IN 2
da biste videli fotografije ili slike
ekrana sa računara ili digitalne
video kamere.
AV1
22
• Funkcija CAM nije podržana u
nekim zemljama/regijama.
Proverite kod ovlašćenog
dobavljača.
Opis
Da biste videli opremu
priključenu na G.
Da biste videli opremu
priključenu na D.
Da biste koristili usluge sa
plaćanjem po gledanju.
Detalje potražite u priručniku sa
uputstvom za vaš CAM. Isključite
televizor kada umećete ili
uklanjate CAM.
~
USB I
Možete uživati u slikovnim/
audio/video datotekama
smeš tenim u Sonyjevoj digitalnoj
kameri ili kamkorderu
(stranica 23).
Hi-Fi audio
oprema F
Priključite na otvore za izlaz zvuka
da biste na televizoru slušali
zvuk sa Hi-Fi audio opreme.
Glasnoća zvuka spoljnih zvučnika
može se promeniti pritiskom na
tipke za glasnoću na daljinskom.
Upotrebite optički audio kabl.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
E
Slušalice K
Priključite na otvor i da biste zvuk
televizora čuli u slušalicama.
Dodatne radnje
Da biste
Učinite sledeće
Vratili se u
normalni TV mod
Pritisnite DIGITAL/ANALOG.
Reprodukcija Fotografija/
Muzike/Videa putem USB-a
Na televizoru možete uživati u slikovnim/
audio/video datotekama smeš tenim u
Sonyjevoj digitalnoj kameri ili kamkorderu putem USB kabla ili USB uređaja za memorisanje.
1
Priključite podržani uređaj USB na
televizor.
2
3
Pritisnite HOME.
Pritisnite F/f da biste odabrali
»Fotografije«, »Muzika« ili »Video«, a
zatim pritisnite .
Prikazuje se lista datoteka ili foldera.
4
Pritisnite F/f/G/g za odabir datoteke ili
foldera, a zatim pritisnite .
Kada odaberete folder, odaberite datoteku i
pritisnite .
Započinje reprodukcija.
~
• Kvalitet slike možda neće biti najbolji ako
upotrebljavate »Fotografije« jer će slike biti
uvećane zavisno od datoteke. Slike takođe možda
neće ispuniti ceo ekran zavisno od veličine i odnosa.
• Nekim fotografijama biće potrebno više vremena
da se prikažu putem funkcije »Fotografije«.
• Nazivi datoteka i foldera podržavaju znakovni niz
UTF-8.
• Dok televizor pristupa podacima na USB uređaju,
obratite pažnju na sledeće:
– Ne isključujte televizor ili priključeni USB uređaj.
– Ne odvajajte USB kabl.
– Ne odvajajte USB uređaj.
Možete oštetiti podatke na USB uređaju.
• Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili gubitke
podataka na snimljenim medijima uzrokovane
kvarovima priključenih uređaja.
• Kada priključite Sonyjevu digitalnu kameru,
postavite USB način povezivanja kamere na
Automatski ili »Prenosiva memorija«. Više
informacija o USB načinu povezivanja potražite
u uputstvu digitalne kamere.
• USB Pretraživač fotografija podržava fajl sa
sistemima FAT16 i FAT32.
• BRAVIA TV podržava DivX®.
• Podržano je do 300 datoteka po folderu.
• Zavisno od tačnih specifikacija datoteke, neke
datoteke, uključivo i one menjane na stonom
računaru nije moguće reprodukovati čak iako je
format datoteke podržan.
• Na web-mestu u nastavku proverite ažurirane
informacije o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Nastavak
23
Osnovne radnje za Fotografije/
Muzika/Video
Priključenim USB uređajem možete upravljati
daljinskim upravljačem televizora.
Stavka
Opis
m/M
Brzo prelazi napred ili nazad
unutar datoteke tokom
reprodukcije.
./>
Prelazi na početak prethodne/
sledeće datoteke.
N
Započinje reprodukciju.
X
Pauzira reprodukciju.
x
Zaustavlja reprodukciju.
Da biste upotrebili mogućnosti
reprodukcije
Pritisnite tipke u boji da biste prikazali listu
sa prečicama za menije postavki. Navedene
stavke zavise od trenutnog unosa i sadržaja.
Fotografije
»Efekat prikaza«: Odabire efekat za automatsko
prikazivanje slika.
»Brzina prikaza«: Odabire brzinu automatskog
prikazivanja slika.
»Pomešaj«: Reprodukuje datoteku
nasumičnim redosledom.
»Zum«: Uvećava sliku (»1׫, »2׫ ili »4׫)
Muzika
»Cilj reprodukcije«: Odabire reprodukciju svih
datoteka ili jedne odabrane datoteke.
»Pomešaj«: Reprodukuje datoteke nasumičnim
redosledom.
»Zvučnici«: Odabire zvučnik (stranica 30).
Video
»Cilj reprodukcije«: Odabire reprodukciju svih
datoteka ili jedne odabrane datoteke.
»Zum«*: Uvećava sliku (»1׫, »2׫, »4׫ ili
»Široko«)
»Zvučnici«: Odabire zvučnik (stranica 30).
* Kada podesite »Zum«, zaustavlja
video reprodukciju.
Opšte
»Ponovi«: Ponavlja reprodukciju datoteke.
»Sortiraj prema«: Menja redosled datoteka.
»Odabir uređaja«: Odabire USB uređaj.
24
Da biste postavili sliku (Video)
Možete podesiti kvalitet slike USB
video zapisa.
1
Odaberite video zapis.
Pogledajte »Reprodukcija Fotografija/
Muzike/Videa putem USB-a« (stranica 23).
2
Pritisnite OPTIONS tokom reprodukcije,
a zatim pritisnite F/f da biste odabrali
»Slika«, pa pritisnite .
3
Pritisnite F/f/G/g da biste odabrali
stavku, zatim pritisnite .
4
Pritisnite F/f/G/g da biste podesili
postavku, a zatim pritisnite .
Da biste fotografije prikazali u
automatskom prikazu (Fotografije)
Fotografije možete prikazati pomoću automatskog prikaza. Funkcije »Efekat prikaza«
i »Brzina prikaza« moguće je podesiti.
1
Odaberite fotografiju.
Pogledajte »Reprodukcija Fotografija/
Muzike/Videa putem USB-a« (stranica 23).
2
Pritisnite zelenu tipku u prikazu sličica ili
pritisnite OPTIONS dok se fotografija
prikazuje te pritisnite F/f da biste
odabrali »Autom. prikaz fotografija« pa
.
Da biste zaustavili autom. prikaz
fotografija
Pritisnite
RETURN ili HOME.
Format video zapisa sa USB-a
Nastavak
.avi
Format
AVI
Video kodek
DivX 3.11/4.x/5.1
Audio kodek
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
.wmv
.asf
DivX 3.11
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
.mp4
.mov
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
PS
MPEG1
MPEG2 MP
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
TS
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2
AAC / MPEG4 AAC /
MPEG4 HE-AAC
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kan.)
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.)
Format audio zapisa sa USB-a
Nastavak
.mp3
Audio kodek
MP3
.wma
WMA v8
Format fotografija sa USB-a
Nastavak
.jpg, .jpeg
Kodek za slike
JPEG
Podržani su DCF2.0 ili EXIF2.21.
~
• Ne garantujemo reprodukciju gore navedenih formata datoteka.
25
Upotreba BRAVIA Sync sa
funkcijom Upravljanje
pomoću HDMI-ja
Funkcija Upravljanje pomoću HDMI-ja
televizoru omogućuje komunikaciju sa
priključenom opremom kompatibilnom
sa funkcijom, pomoću HDMI CEC
(Upravljanje potrošačkom elektronikom).
Na primer, priključivanjem Sonyjeve
opreme kompatibilne sa funkcijom
Upravljanje pomoću HDMI-ja (kablom
HDMI) možete njima zajedno upravljati.
Svakako ispravno priključite opremu i
unesite potrebne postavke.
Upravljanje pomoću HDMI-ja
• Automatski isključuje priključenu opremu
kada se televizor daljinskim upravljačem
prebaci u mod mirovanja.
• Automatski uključuje televizor i prebacuje
ulaz na priključenu opremu kada
priključeni uređaj pokrenete.
• Ako uključite priključeni zvučni sistem dok
je televizor uključen, izlaz zvuka prebacuje
se sa TV zvučnika na zvučni sistem.
• Podešava glasnoću (2 +/–) i isključuje
zvuk (%) priključenog zvučnog sistema.
• Priključenom Sonyjevom opremom sa
logotipom BRAVIA Sync možete
upravljati daljinskim upravljačem
pritiskom na:
– m/N/X/M/./x/> da biste direktno
upravljali opremom.
– SYNC MENU da biste prikazali meni
priključene HDMI opreme na ekranu.
Nakon prikaza menija, ekranima menija
možete upravljati tipkama F/f/G/g, , tipkama
RETURN.
u boji i
– Odaberite »Upravljanje uređajem«, a zatim
željenu mogućnost rada.
– Raspoložive kontrole potražite u priručniku
uređaja.
– Odaberite »Upravljanje TV uređajem« da
biste otvorili meni TV meni ili TV
mogućnosti.
•
Ako je »Upravljanje pomoću HDMI«
televizora postavljen na »Uključeno«,
»Upravljanje pomoću HDMI« priključene
opreme automatski se prebacuje na
»Uključeno«.
Da biste priključili opremu
kompatibilnu sa funkcijom Upravljanje
pomoću HDMI-ja
Spojite kompatibilnu opremu i televizor
HDMI kablom. Kada priključite zvučni
sistem, pazite da spojite i utičnicu
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
televizora i zvučnog sistema optičkim
audio kablom (stranica 20).
26
Da biste uneli postavke za Upravljanje
pomoću HDMI-ja
Postavke za Upravljanje pomoću HDMI-ja
treba uneti i na televizoru i na priključenoj
opremi. Pogledajte »Postavke za HDMI«
stranica 36 za postavke televizora. Postavke
priključene opreme potražite u priručniku
za rad dotičnog uređaja.
Upotreba funkcija MENU-a
Navigacija TV menijom
»MENU« vam omogućuje uživanje u različitim praktičnim funkcijama televizora.
Možete odabrati kanale ili izvore ulaza i promeniti postavke televizora.
1
Pritisnite HOME.
HOME
Digitalni favoriti
Digitalni EPG
Fotografije
Muzika
Video
Postavke
2
Pritisnite F/f da biste odabrali neku mogućnost, a zatim pritisnite
.
Da biste izašli iz menija, pritisnite HOME.
Ikona kategorije medija
Opis
Digitalni favoriti
Možete odabrati Digitalne favorite (stranica 19).
Digitalni EPG
Možete odabrati Digitalni programski vodič (EPG) (stranica
18).
Fotografije
Možete uživati u fotografskim datotekama putem uređaja USB
(stranica 23).
Muzika
Možete uživati u audio datotekama putem uređaja USB
(stranica 23).
Video
Možete uživati u video datotekama putem uređaja USB
(stranica 23).
Postavke
Možete podesiti napredne postavke i podešenja (stranica 28).
~
• Mogućnosti za podešavanje zavise od situacije.
• Nedostupne mogućnosti zasivljene su ili nisu prikazane.
27
Postavke
Slika
Podešavanja
Slike
Odabire podešavanja slike.
»Živopisno«: Za pojačani kontrast i oštrinu slike.
»Standardno«: Za standardnu sliku. Preporučuje se za kućni bioskop.
»Prilagođeno«: Omogućuje smeš tanje prilagođenih postavki.
»Bioskop«: Za filmske sadržaje. Prikladno za bioskopsko okruženje.
»Fotografije«: Za standardno pregledavanje fotografija.
»Sport«: Optimizuje kvalitet slike za gledanje sporta.
»Konzola za igranje«: Za standardnu sliku prikladnu za igranje.
»Grafika«: Optimizuje kvalitet slike za gledanje grafika.
~
• Funkcija »Podešavanja Slike« podešava se zavisno od postavke »Odabir scene«.
Resetovanje
Resetuje sve postavke »Slika« osim »Podešavanja Slike« na fabričke
postavke.
Pozad.
osvetljenje
Podešava svetlinu pozadinskog osvetljenja.
Kontrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Svetlina
Prosvetljuje ili potamnjuje sliku.
Boja
Povećava ili smanjuje intenzitet boja.
Nijansa
Povećava ili smanjuje zelene i crvene nijanse.
~
• Smanjuje svetlinu ekrana, smanjuje se i potrošnja energije.
z
• Funkcija »Nijansa« može se podesiti samo za NTSC signal u boji (npr. američke
video trake).
Oštrina
Čini sliku oštrijom ili blažom.
Temperatura boje Podešava belinu slike.
»Hladna«: Daje plavi ton belim bojama.
»Neutralna«: Daje neutralan ton belim bojama.
»Topla«: Daje crveni ton belim bojama.
Smanjenje šuma
Smanjuje šum slike (snežna slika) u slučaju slabog signala.
»Automatski*/Visoko/Srednje/Nisko«: Menja efekat smanjenja šuma.
»Isključeno«: Isključuje funkciju »Smanjenje šuma«.
* Ova opcija dostupna je samo u analognom modu rada televizora.
Smanjenje MPEG Smanjuje šum slike u video zapisima sa MPEG kompresijom.
šuma
28
Filmski prikaz
Pruža poboljšano kretanje slike prilikom reprodukcije DVD ili VCR slika na
filmu, umanjuje zamućenost i zrnatost slike.
»Automatski«: Reprodukuje originalne filmske sadržaje kakvi jesu.
»Isključeno«: Isključuje funkciju »Filmski prikaz«.
~
• Ako slika sadrži nepravilne signale ili ima previše šuma, funkcija »Filmski prikaz«
automatski se isključuje čak i ako je odabrana funkcija »Automatski«.
Napredne
postavke
Detaljnije prilagođava funkciju Slike.
»Resetovanje«: Resetuje sve napredne postavke na fabričke.
»Izoštravanje kontrasta slike«: Automatski podešava »Pozad. osvetljenje« i
»Kontrast« na najprikladnije postavke na osnovu svetline ekrana. Postavka
je posebno delotvorna za mračne scene i pojačava kontrast u mračnim
scenama.
»Korekcija crne boje«: Pojačava crna područja slike za jači kontrast.
»Gama«: Podešava balans između svetlih i tamnih područja slike.
»Čistoća bele boje«: Naglašava bele nijanse.
»Živopisnost boja«: Čini boje živopisnijim.
~
• »Napredne postavke« nisu dostupne kada je funkcija »Podešavanja Slike« podešena na »Živopisno« ili za ulaz
USB (Video).
Zvuk
Način
reprodukcije
zvuka
Odabire način reprodukcije zvuka.
»Dinamički«: Pojačava jasnoću i prisutnost zvuka za bolju čitljivost i
realističnost zvuka.
»Standardni«: Pojačava jasnoću, detalje i prisutnost zvuka.
»Jasan govor«: Pojačava jasnoću glasova.
Resetovanje
Resetuje sve postavke »Zvuk« na fabričke postavke.
Ekvilajzer
Podešava postavke frekvencije zvuka.
Pritisnite G/g da biste odabrali željenu frekvenciju zvuka, zatim pritisnite F/f
da biste podesili postavku i pritisnite . Podešena postavka biće primljena
kada odaberete mogućnosti »Način reprodukcije zvuka«. Odabirom
»Resetovanje« vratićete »Ekvilajzer« na izvorne postavke.
~
• Postavljanje više frekvencije uticaće na više tonove, a postavljanje niže frekvencije
uticaće na niže tonove.
Balans
Naglašava balans levog ili desnog zvučnika.
Automatska
glasnoća
Održava stalnu glasnoću čak i u slučaju otklona u glasnoći (npr. reklame su
obično glasnije od redovnog programa).
Podešavanje
glasnoće
Posebno podešava glasnoću svakog uređaja priključenog na televizor.
Nastavak
29
Surround
Odabire način surrounda.
»Uključeno«: Reprodukuje surround efekte uz koje ćete uživati u virtualnom
dvokanalnom zvuku sa samo dva ugrađena TV zvučnika.
»Simulirani stereo«: Mono programima dodaje efekat surrounda.
»Bioskop«: Reprodukuje surround efekte poput visokokvalitetnih zvučnih
sistema u bioskopskim dvoranama.
»Muzika«: Reprodukuje surround efekte uz koje ćete imati osećaj da ste
okruženi zvukom u muzičkoj dvorani.
»Sport«: Reprodukuje surround efekte uz koje ćete imati osećaj da sportski
događaj gledate uživo.
»Konzola za igranje«: Reprodukuje surround efekte koji pojačavaju zvukove igre.
»Isključeno«: Za normalan stereo ili mono prijem.
~
• Funkcija »Surround« podešava se zavisno od postavke »Odabir scene«.
Pojačavanje
basova
Proizvodi puniji zvuk za jači efekat naglašavanjem basova.
Dvojni zvuk
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitovanje.
»Stereo«, »Mono«: Za stereo emitovanje.
»A«/»B«/»Mono«: Za dvojezično emitovanje odaberite »A« za zvučni kanal 1,
»B« za zvučni kanal 2 ili »Mono« za mono kanal, ako je dostupno.
z
• Ako odaberete drugu opremu priključenu na televizor, postavite »Dvojni zvuk« na
»Stereo«, »A« ili »B«.
Zvučnici
Uključuje/isključuje ugrađene TV zvučnike.
»TV zvučnici«: TV zvučnici uključuju se da biste slušali zvuk televizora putem
TV zvučnika.
»Zvučni sistem«: TV zvučnici isključuju se da biste zvuk televizora slušali samo
putem svoje spoljne audio opreme priključene na utičnice za izlaz zvuka.
Audio izlaz
»Promenjiv«: Kada upotrebljavate spoljni zvučni sistem, glasnoćom zvuka
može se upravljati pomoću daljinskog upravljača.
»Određen«: Izlaz zvuka iz televizora određen je. Upotrebite kontrole
glasnoće prijemnika zvuka da biste podesili glasnoću (i druge postavke zvuka)
pomoću zvučnog sistema.
Veza između
slušalica i
zvučnika
Uključuje/isključuje zvuk internih TV zvučnika kada priključite slušalice na
televizor.
Glasnoća
slušalica
Podešava glasnoću u slušalicama.
HDMI/DVI audio
izvor
Prebacuje zvučni signal iz ulaza HDMI kada je priključen DVI uređaj.
Odaberite »Automatski«, »HDMI Audio« i »PC audio«.
Napredne
postavke
»Dinamički opseg«: Kompenzuje razlike u glasnoći zvuka među kanalima
(samo za Dolby Digital zvuk).
~
• Efekat možda neće biti postignut ili se može razlikovati zavisno od programa bez
obzira na funkciju »Dinamički opseg«.
»Optički izlaz«: Podešava zvučni signal iz utičnice DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) televizora. Podesite na »Automatski« kada priključujete opremu
kompatibilnu s Dolby Digital. Podesite na »PCM« kada priključujete opremu
koja nije kompatibilna s Dolby Digital.
»Način Mešanje«: Podesite način prelaza sa višekanalnog na dvokanalni
zvuk.
• »Surround«: Odaberite za najbolje surround izvođenje ili prilikom upotrebe spoljnih
proizvoda sa funkcijom Pro Logic.
• »Stereo«: Odaberite da biste dobili stereo izlaz.
30
~
• Funkcije »Način reprodukcije zvuka«, »Resetovanje«, »Ekvilajzer«, »Balans«, »Automatska glasnoća«,
»Podešavanje glasnoće«, »Surround« i »Pojačavanje basova« nisu raspoložive kada je funkcija »Zvučnici«
postavljena na »Zvučni sistem«.
Ekran
Format ekrana
Menja format ekrana. Više pojedinosti o formatu ekrana potražite na
stranici 17.
Format ekrana
(samo u modu
Stoni računar)
»Normalno«: Prikazuje sliku u izvornoj veličini.
»Široko 1«: Uvećava sliku da bi se ispunilo horizontalno područje prikaza,
a zadržale izvorne proporcije.
»Široko 2«: Uvećava sliku da bi se ispunilo područje prikaza.
Automatski
format
»Uključeno«: Odaberite »Uključeno« da biste automatski promenili
»Format ekrana« na osnovu sadržaja.
»Isključeno«: Ako vam smetaju česte promene ekrana, odaberite
»Isključeno«. Odaberite jednu od mogućnosti »Format ekrana« kada je
ova funkcija »Isključeno«.
4:3 Zadato
Postavlja zadati format ekrana za reprodukciju odnosa 4:3.
Automatsko
područje prikaza
»Uključeno«: Automatski podešava područje prikaza na osnovu sadržaja.
»Isključeno«: Isključuje funkciju »Automatsko područje prikaza«. Odaberite
jednu od mogućnosti »Područje prikaza«.
Područje prikaza
Podešava područje prikaza slike.
»Komplet prikaz«: Prikazuje sliku u izvornoj veličini kada su delovi slike
odsečeni.
»Normalno«: Prikazuje sliku u preporučenoj veličini.
»+1«: Prikazuje sliku u izvornoj veličini.
»-1«: Uvećava sliku tako da se ivice nalaze izvan vidljivog područja prikaza.
~
• Ove mogućnosti mogu se promeniti zavisno od uređaja sa kojeg se slike prikazuju.
Horizontalni
pomak
Podešava horizontalni položaj slike.
Vertikalni
pomak
Podešava vertikalni položaj slike kada je »Format ekrana« postavljen na
»Zum«, »14:9« ili »Opisni tekstovi«.
Vertikalna
veličina
Podešava vertikalni položaj slike kada je »Format ekrana« postavljen na
»Pametno«.
Nastavak
31
Podešavanje
PC-ja
Prilagođava upotrebu televizora kao monitora za stoni računar.
z
• Mogućnost je dostupna samo ako primate signal stonog računara.
• »Automatsko podešavanje« možda neće najbolje raditi sa određenim ulaznim
signalima. U tom slučaju ručno podesite »Faza«, »Nagib«, »Horizontalni pomak« i
»Vertikalni pomak«.
»Format ekrana«: Odaberite »Normalno« za prikaz slike u izvornoj veličini.
Odaberite »Široko 1« da biste sliku uvećali da ispuni područje prikaza, a
zadrži izvorni odnos slike. Odaberite »Široko 2« da biste sliku uvećali dok ne
ispuni područje prikaza.
»Resetovanje«: Resetuje sve postavke funkcije »Podešavanje PC-ja« osim
»Format ekrana« na fabričke.
»Automatsko podešavanje«: Automatski podešava položaj prikaza i nagib
slike u modu PC-ja.
»Faza«: Podešava ekran kada deo prikazanog teksta ili slike nije jasan.
»Nagib«: Horizontalno povećava ili smanjuje veličinu ekrana.
»Horizontalni pomak«: Pomera ekran ulevo ili udesno.
»Vertikalni pomak«: Pomera ekran gore ili dole.
Postavljanje kanala
Postavke za
analogni TV
»Automatsko analogno podešavanje« (samo u analognom modu): Podešava
sve dostupne analogne kanale. Obično ovaj postupak nije potrebno pokretati
jer su kanali već podešeni kada ste televizor prvi put instalirali. Međutim, ova
vam mogućnost dopušta da ponovite postupak (npr. ponovo podesite
televizor nakon preseljenja ili potražite nove kanale).
»Ručno podešavanje programa« (samo u analognom modu): Menja
postavke dostupnih analognih kanala.
Pritisnite
da biste odabrali program koji želite promeniti.
Sistem
Ručno podešava programske kanale.
1 Pritisnite F/f za odabir »Sistem«, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite F/f da biste odabrali jednu od sledećih TV mreža, a zatim
pritisnite .
B/G: Za zapadno evropske zemlje/regije
I: Za Ujedinjeno Kraljevstvo
D/K: Za istočno evropske zemlje/regije
L: Za Francusku
~
• Zavisno od zemlje/regije odabrane za postavku »Zemlja«, ova mogućnost možda
neće biti dostupna.
Kanal
1 Pritisnite F/f za odabir »Kanal«, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite F/f da biste odabrali »S« (za kablovske kanale) ili »C« (za
zemaljske kanale), a zatim pritisnite g.
3 Podesite kanale na sledeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite F/f da biste potražili sledeći dostupni kanal. Kada televizor pronađe
kanal, pretraživanje prestaje. Da biste nastavili tražiti, pritisnite F/f.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke da biste uneli broj kanala programa koji želite ili broj
svog VCR kanala.
4 Pritisnite
da biste skočili na »Potvrdi«, a zatim pritisnite
Ponovite postupak da biste ručno podesili i druge kanale.
32
.
Naziv
Odabranom kanalu dodelite naziv po svom izboru, do pet slova ili brojki.
AUK
Omogućuje vam ručno fino podešavanje odabranog broja programa ako
mislite da će lagano podešavanje popraviti kvalitet slike.
Filter zvuka
Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju iskrivljenja mono emitovanja.
Ponekad nestandardni signali za emitovanje koriste iskrivljavanje zvuka ili
isključivanje povremenih zvukova prilikom gledanja mono programa.
Ako nema iskrivljenja zvuka, preporučujemo da ovu mogućnost ostavite na
fabričkim postavkama »Isključeno«.
~
• »Filter zvuka« nije dostupan kada je funkcija »Sistem« podešena na »L«.
Preskoči
Preskače neupotrebljene analogne kanale kada pritisnete PROG/CH +/- za
odabir kanala. (Preskočeni kanal možete odabrati brojčanom tipkom.)
Potvrdi
Smeš ta promene u postavke »Ručno podešavanje programa«.
»Redosled programa« (samo u analognom modu): Menja redosled
analognih kanala smeš tenih u televizoru.
1 Pritisnite F/f da biste odabrali kanal koji želite premestiti, a zatim
pritisnite g.
2 Pritisnite F/f da biste odabrali novi položaj za kanal, a zatim pritisnite
.
Postavke za
digitalni TV
»Digitalno podešavanje«
• »Automatsko digitalno podešavanje«:
Podešava raspoložive digitalne kanale.
Ova mogućnost vam dopušta da ponovo podesite televizor nakon
preseljenja ili da potražite nove kanale ako ih emiter pokrene. Pritisnite .
• »Uređivanje liste programa«:
Uklanja neželjene digitalne kanale smeš tene u televizoru te menja
redosled digitalnih kanala smeš tenih u televizoru.
1 Pritisnite F/f da biste odabrali kanal koji želite ukloniti ili premestiti na
novo mesto.
Brojčanim tipkama unesite trocifreni broj programa svog emitera.
2 Uklonite kanale ili im promenite redosled na sledeći način:
Da biste uklonili digitalni kanal
Pritisnite
pritisnite
. Nakon poruke potvrde pritisnite G da biste odabrali »Da«, a zatim
.
Da biste promenili redosled digitalnih kanala
Pritisnite g pa zatim F/f da biste odabrali novi položaj za kanal i pritisnite G.
3 Pritisnite
RETURN.
~
• Kada je odabrana funkcija »Kabl«, ova funkcija možda nije dostupna u nekim
zemljama.
• »Ručno digitalno podešavanje«:
Ručno podešava digitalne kanale.
1 Brojčanim tipkama unesite broj kanala koji želite ručno podesiti, zatim
pritisnite F/f da biste ga podesili.
2 Kada pronađete raspoložive kanale, pritisnite
da biste smestili
programe.
Ponovite gornji postupak da biste ručno podesili i druge kanale.
~
• Nije dostupno za kablovsku vezu.
Nastavak
33
»Postavke za titlove«
• »Postavke titlova«: Kada je odabrana funkcija »Za gluve i nagluve«, sa
titlovima će se možda prikazati i neka vizualna pomagala (ako TV kanali
emituju takve informacije).
• »Primarni željeni jezik«: Odabire željeni jezik prikazanih titlova.
• »Sekundarni željeni jezik«: Odabire sekundarni željeni jezik prikazanih
titlova.
»Audio postavke«
• »Vrsta zvuka«: Prebacuje se na emitovanje za gluve i nagluve kada je
odabrana funkcija »Za gluve i nagluve«.
• »Primarni željeni jezik«: Odabire željeni jezik programa. Neki digitalni
kanali mogu emitovati programe na nekoliko jezika.
• »Sekundarni željeni jezik«: Odabire sekundarni željeni jezik programa.
Neki digitalni kanali mogu emitovati programe na nekoliko jezika.
• »Zvučni opis«: Pruža zvučni opis (naraciju) vizualnih informacija ako TV
kanali emituju takve opise.
• »Glasnoća mešanja«: Podešava glasnoću glavnog TV izlaza i Zvučnog
opisa.
z
• Funkcija je dostupna kada je »Zvučni opis« podešen na »Uključeno«.
• »MPEG način prikaza zvuka«: Podešava zvučni izlaz MPEG načina prikaza
zvuka.
»Tehničke postavke«
• »Automatsko podešavanje postavki«: Omogućuje televizoru da otkrije i
smesti nove digitalne usluge kako postaju dostupne.
• »Ažuriranje sistema«: Televizor može primati ažuriranja softvera putem
emitovanog signala. Da biste dobili ažuriranje, mogućnost Ažuriranje
sistema na meniju Tehnički postav mora biti »Uključeno«. Kada se
otkrije ažuriranje, korisnik će nizom ekranskih poruka biti obavešten o
tome šta treba učiniti s ažuriranjem. Ne isključujte televizor iz zidne utičnice
tokom instalacije.
• »Podaci o sistemu«: Prikazuje trenutnu verziju softvera i jačinu signala.
• »Vremenska zona«: Dopušta ručni odabir vremenske zone ako niste u zoni
zadate vremenske zone svoje zemlje/regije.
~
• Kada je odabrana funkcija »Kabl«, ova funkcija možda nije dostupna u nekim
zemljama.
• »Automatsko letnje/zimsko vreme«: Određuje da li će se televizor
automatski prebacivati sa letnjeg na zimsko vreme i obratno.
• »Uključeno«: Automatsko prebacivanje između letnjeg i zimskog vremena
prema kalendaru.
• »Isključeno«: Vreme se prikazuje u skladu s vremenskom razlikom podešenom
u funkciji »Vremenska zona«.
~
• Kada je odabrana funkcija »Kabl«, ova funkcija možda nije dostupna u nekim
zemljama.
• »Zamena usluge«: Odaberite »Uključeno« za automatsku promenu kanala
kada emiter promeni kanal programa na neki drugi.
»Postavljanje CA modula«
Omogućuje vam pristup programima koji se plaćaju nakon što dobijete Modul za
uslovni pristup (CAM) i karticu za gledanje. Na stranici 20 potražite lokaciju otvora
(PCMCIA).
34
Roditeljska zaštita
Postavlja vremensko ograničenje za programe. Svaki program koji ima vremensko ograničenje može
se gledati samo nakon ispravnog unosa PIN-a.
~
• Kablovski programi u Holandiji zahtevaju unos PIN-a kada je ocena programa ista ili viša od uzrasta koji
navedete.
1 Postojeći PIN unesite brojčanim tipkama.
Ako niste postavili PIN, prikazaće se ekran za unos PIN-a. Sledite uputstvo za »PIN« u nastavku.
2 Pritisnite F/f da biste odabrali vremensko ograničenje, ili »Nema« (za neograničeno gledanje),
a zatim pritisnite .
3 Pritisnite
RETURN.
PIN
Da biste prvi put definisali PIN
1 Novi PIN unesite brojčanim tipkama.
2 Pritisnite
RETURN.
Da biste promenili PIN
1 Postojeći PIN unesite brojčanim tipkama.
2 Novi PIN unesite brojčanim tipkama.
3 Pritisnite
RETURN.
z
• PIN 9999 uvek se prihvata.
Promenite PIN
Odabire promenu PIN-a.
Roditeljska
zaštita
Odaberite uzrast najmlađeg gledaoca (3 ~ 18). Odaberite »Nema« ako ne
želite uneti.
Ove se stavke mogu promeniti zavisno od postavke zemlje.
Zaključavanje
digitalnog
programa
Otključava/zaključava programe i proverava statuse programa.
1 Postojeći PIN unesite brojčanim tipkama ili postavite novi.
2 Pritisnite F/f za kretanje programima i pritisnite
da biste promenili
status »Zaključano« u »Otključano«.
Zabrana
spoljnog unosa
Zaključava pregled spoljnog unosa. Da biste videli blokirani spoljni unos,
odaberite »Otključano«.
Postavke
Automatski ulazi u prikaz sličica poslednje reprodukovanih fotografija/muzike/
Automatsko
pokretanje USB-a video zapisa kada je televizor uključen, a USB uređaj priključen na USB ulaz.
Isključeno Tajmer Postavlja vreme nakon kojeg se televizor automatski prebacuje u mod
mirovanja.
Kada je uključen »Isključeno Tajmer«, indikator (Isključeno Tajmer) na
prednjoj kontrolnoj ploči televizora svetli narandžasto.
z
• Kada isključite televizor i ponovo ga uključite, funkcija »Isključeno Tajmer«
resetuje se na »Isključeno«.
• Na ekranu se prikazuje poruka obaveš tenja, minut pre nego što se televizor prebaci
u mod mirovanja.
Nastavak
35
Auto. početno
postavljanje
Pokreće inicijalno postavljanje za odabir jezika, zemlje/regije i lokacije te
podešavanje raspoloživih digitalnih i analognih kanala. Obično to nije
potrebno raditi jer su jezik te zemlja i regija odabrani, a kanali podešeni
prilikom prve instalacije televizora. Međutim ova funkcija vam omogućuje da
taj postupak ponovite (npr. ponovo podesite televizor nakon preseljenja).
Jezik
Odabire jezik na kojem se prikazuju meniji.
Zvuk pokretanja
Odaberite »Uključeno« da biste čuli zvuk prilikom uključivanja televizora.
Odaberite »Isključeno« da biste ga onemogućili.
AV postavke
Dodelite naziv opremi priključenoj na bočnim i zadnjim utičnicama. Naziv
će se na kratko prikazati na ekranu nakon odabira opreme.
1 Pritisnite F/f da biste odabrali novi ulaz, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite F/f da biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite
.
• AV1 (ili AV2/HDMI1/HDMI2/Component/Računar), KABL, SATELITSKI
PRIJEMNIK, VCR, DVD/BD, KUĆNI BIOSKOP, KONZOLA ZA
IGRANJE, KAMKORDER, DIGITALNI KAMKORDER, Računar:
Upotrebljava jedan od postavljenih naziva za dodelu naziva priključenoj
opremi.
• »Uredi«: Napravite svoju oznaku.
1 Pritisnite F/f da biste odabrali željeno slovo ili broj (»_« za prazno
mesto), zatim pritisnite g.
Ako unesete netačan znak
Pritisnite G/g da biste odabrali netačan znak. Zatim pritisnite F/f da
biste odabrali tačan znak.
2 Ponavljajte postupak u koraku 1 dok ne unesete ceo naziv, zatim
pritisnite .
Postavke za
HDMI
Televizoru omogućuje komunikaciju sa opremom kompatibilnom sa funkcijom
Upravljanje pomoću HDMI i priključenom na otvore HDMI televizora. Imajte
na umu da je postavke povezivanja potrebno uneti i na priključenoj opremi.
»Upravljanje pomoću HDMI«: Određuje da li će se povezati rad televizora i
priključene opreme kompatibilne sa funkcijom Upravljanje pomoću HDMI.
»Automatsko isključivanje uređaja«: Kada je ova funkcija postavljena na
»Uključeno«, priključena oprema kompatibilna sa HDMI-jem isključuje se
kada televizor na daljinskom prebacite u mod mirovanja.
»Automatsko uključivanje televizora«: Kada je ova funkcija postavljena na
»Uključeno«, televizor se uključuje kada uključite opremu kompatibilnu sa
standardom Upravljanje pomoću HDMI.
»Llista HDMI uređaja«: Prikazuje listu priključene opreme kompatibilne sa
standardom Upravljanje pomoću HDMI.
»Tipke za upravljanje uređajem«: Ako je postavljena na »Tipke za
podešavanje«, možete odabrati kanal koji je podesila priključena oprema te
ako je podešena na »Tipke menija« možete se daljinskim upravljačem
kretati menijima priključene opreme.
DivX® VOD
»Registracioni kod za DivX® VOD«: Prikazuje registracioni kod potreban za
reprodukovanje DivX® VOD sadržaja.
»Deregistracioni kod za DivX® VOD«: Prikazuje kod za poništavanje
registracije za reprodukovanje DivX® VOD sadržaja.
Ažuriranje USB
sistema
Ažurira sistem televizora USB memorijom.
Podrška za
proizvod
Prikazuje podatke o proizvodu.
36
Fabričke
postavke
Resetuje sve postavke na fabričke. Nakon ovog postupka prikazuje se ekran
za inicijalno postavljanje.
EKO
Resetovanje
Resetuje sve postavke »EKO« na fabričke postavke.
Ušteda energije
Odabire način uštede energije za smanjenje potrošnje energije televizora.
»Standardno«: Zadate postavke.
»Smanji«: Smanjuje potrošnju energije televizora.
»Isključi sliku«: Isključuje sliku. Možete slušati zvuk bez slike.
Stanje mirovanja Odabire vreme (»1h«, »2h« ili »4h«) za automatsko prebacivanje televizora
zbog nekorišćenja u mod mirovanja ako se na televizoru ništa ne radi neko vreme.
Senzor
ambijentalnog
svetla
Automatski optimizuje postavke slike u skladu sa ambijentalnom rasvetom.
PC upravljanje
napajanjem
Kada je postavljen na »Uključeno«, pali se mod mirovanja ako ne primi signal
stonog računara. Dostupno samo u ulazu Stoni računar.
~
• Ne prekrivajte senzor ni na koji način jer to može uticati na njegov rad. Proverite
smeštaj senzora (stranica 15).
~
• Energetska efikasnost smanjuje potrošnju energije i štedi novac.
• Kada nije u upotrebi
– Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoline.
– Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
– Međutim, neki televizori možda imaju funkcije koje zahtevaju da televizor radi i u mirovanju kako bi radio
ispravno.
37
Dodatne informacije
Instalacija dodataka (nosač za
postavljanje na zid)
Za kupce:
Zbog zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporučuje da postavljanje televizora
obave Sonyjevi dobavljači ili licencirani izvođači. Ne pokušavajte sami da ga postavite.
Sonyjevim dobavljačima i izvođačima:
Posvetite punu pažnju sigurnosti tokom postavljanja, redovnom održavanju i
pregledavanju proizvoda.
Televizor možete postaviti sa nosačima za postavljanje na zid SU-WL500 ili SU-WL100
(prodaju se odvojeno).
• Pogledajte uputstvo priloženo uz nosač za postavljanje na zid da biste ga pravilno postavili.
• Pogledajte »Odvajanje postolja za sto od televizora« (stranica 9).
SU-WL100
(KDL-22EX310)
SU-WL500
(KDL-42EX410/KDL-32EX310)
Vijak
(+PSW4 × 12)
Vijak
(+PSW6 × 16)
Kuka za
instaliranje
0
0
5
01
5
01
51
51
02
02
Meka krpa
Kuka za instaliranje
~
• Postavite televizor na postolje za sto dok
učvršćujete kuku za instaliranje.
Otvor za vijak
Napomene prilikom postavljanja
Kada upotrebljavate nosače za postavljanje na zid SU-WL500 i SU-WL100, udaljenost televizora od
zida je 6 cm. Kroz taj prostor provucite kablove do televizora.
6 cm
38
Za postavljanje proizvoda potrebna je stručnost, posebno da bi se utvrdilo može li zid izdržati
težinu televizora. Postavljanje televizora svakako poverite Sonyjevim dobavljačima ili izvođačima
te posvetite posebnu pažnju sigurnosti tokom ugradnje. Sony nije odgovoran za štetu ili ozlede
uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem.
Tablice dimenzija za postavljanje televizora
125
SU-WL100
Srednja tačka ekrana
Jedinica: cm
Naziv modela
KDL-22EX310
Dimenzije prikaza
Dužina za svaki ugao nosača
Dimenzije
sredine ekrana
Ugao (0°)
Ugao (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52,4
34,6
10,8
29,6
9,8
18,6
31,3
27,5
SU-WL500
Srednja tačka ekrana
Jedinica: cm
Naziv modela
Dimenzije prikaza
Dužina za svaki ugao nosača
Dimenzije
sredine ekrana
Ugao (0°)
Ugao (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-42EX410
98,9
61,2
16,1
48,2
10,6
27,6
57,0
49,3
KDL-32EX310
75,6
48,1
15,1
40,7
10,5
25,7
44,7
42,2
Brojke na gornjoj slici mogu neznatno odstupati zavisno od načina postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji ćete postaviti televizor mora da podnese težinu barem četiri puta veću od težine
televizora. Pogledajte »Specifikacije« (stranica 41) za težinu.
39
Dijagram/tablica položaja vijaka i kuke
Položaj vijka
SU-WL500
Naziv modela
Položaj kuke
SU-WL500
KDL-42EX410
e, j
b
KDL-32EX310
e, g
c
SU-WL100
KDL-22EX310
b
Položaj vijka
Položaj kuke
SU-WL100
SU-WL500
a
b
a*
b
c
* Lokacija kuke »a« ne može se
upotrebljavati za modele.
40
Specifikacije
Sistem
Sistem ekrana
LCD ekran (ekran od tečnog kristala)
TV sistem
Zavisno od odabira vaše zemlje/regije
Analogni: B/G, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T, DVB-C
Boja/video sistem
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Pokrivenost kanala
Analogni: 46,25 – 855,25 MHz
Digitalni: VHF/UHF
Izlaz zvuka
8W + 8W (KDL-42EX410/KDL-32EX310)
5W + 5W (KDL-22EX310)
Ulazno/izlazni priključci
Antena
/
75 oma spoljni terminal za VHF/UHF
AV1
21-pinski scart priključak uključivo s audio/video ulazom, RGB ulazom, ulazom za S-Video i TV audio/
video izlazom.
COMPONENT IN Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 oma, 0,3 V negativni sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 oma/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 oma
COMPONENT IN Audio ulaz (utičnica za slušalice)
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Zvuk: dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Stoni računar (vidi stranicu 43)
Analogni audio ulaz (mini utičnica) (samo HDMI 1)
AV2
Video ulaz (utičnica za slušalice)
AV2
Audio ulaz (utičnica za slušalice)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Audio izlaz (desni/levi) (utičnice za slušalice)
PC IN
PC ulaz (15 D-sub) (vidi stranicu 43)
G: 0,7 Vp-p, 75 oma, ne Sync na Green/B: 0,7 Vp-p, 75 oma/
R: 0,7 Vp-p, 75 oma, H/V Sync: TTL nivo
PC audio izlaz (mini utičnica)
i
Utičnica za slušalice
USB ulaz
Otvor CAM (Conditional Access Module)
Nastavak
41
Naziv modela
KDL-42EX410
KDL-32EX310
KDL-22EX310
Otprilike 80,0 cm/32 inča
Otprilike 54,8 cm/22 inča
84,0 W
u modu
»Kod kuće«/
»Standardno«
49,0 W
33,0 W
119 W
u modu
»Pro da vnica«/
»Živopisno«
68 W
45 W
68 kWh
46 kWh
Napajanje i drugo
Zahtevi napajanja
220–240 V AC, 50 Hz
Razred energetske
iskoristivosti
B
Veličina ekrana
(dijagonalno)
Otprilike 106,7 cm/42 inča
Potrošnja
energije
Prosečna godišnja
potrošnja energije*1
117 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,28 W
Potrošnja energije u modu 0,27 W
Isključeno
Rezolucija prikaza
1.920 tačaka (horizontalno) ×
1.080 redova (vertikalno)
Dimenzije (sa postoljem) 98,9 × 64,2 × 25,0 cm
(š × v × d) (bez postolja) 98,9 × 61,2 × 4,6 cm
(Otp.)
Težina
(Otp.)
(sa postoljem) 16,1 kg
(bez postolja) 13,2 kg
1.366 tačaka (horizontalno) × 768 redova (vertikalno)
75,6 × 51,1 × 23,0 cm
52,4 × 36,2 × 19,0 cm
75,6 × 48,1 × 4,6 cm
52,4 × 34,6 × 4,2 cm
11,4 kg
4,7 kg
8,9 kg
4,1 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »1: Provera pribora« na stranici 4.
Mogućnosti dodatnog
pribora
Pogledajte »Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid)« na stranica 38.
*1 Potrošnja energije po godini, zasnovana na potrošnji energije televizijskog prijemnika koji prosečno radi 4 sata
dnevno tokom 365 dana. Stvarna potrošnja energije zavisiće od načina upotrebe televizora.
*2 Specifikovana potrošnja u mirovanju doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
Dizajn i specifikacije podložni su promenama bez obaveš tenja.
42
Referentna lista ulaznog signala za računar PC IN
i HDMI IN 1/2
Za KDL-42EX410
Signali
Horizontalno
(piksel)
Vertikalno
(linija)
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Standardno
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
Za KDL-32EX310/KDL-22EX310
Signali
Horizontalno
(piksel)
Vertikalno
(linija)
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Standardno
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Smernice VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Smernice VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Ulaz za računar ovog televizora ne podržava funkcije Sync on Green ili Composite Sync.
• Ulaz za računar ovog televizora ne podržava interferentne signale.
• Ulaz za računar ovog televizora podržava signale iz gornje tablice vertikalne frekvencije 60 Hz.
43
Rešavanje
problema
Proverite da li treperi indikator 1
(mirovanje) crveno.
Kada treperi
Pokrenuta je samodijagnostika.
Pritisnite 1 na boku televizora da biste ga
isključili, odvojite naponski kabl i obavestite
svog dobavljača ili Sonyjev servisni centar.
Kada ne treperi
1 Proverite stavke navedene u donjim
tablicama.
2 Ako se problem ne reši, odnesite televizor
na servis ovlašćenom osoblju.
z
• Za više informacija kontaktirajte sa Sonyjevim
informativnim centrom za kupce na adresu ili
telefon navedene na priloženom garantnom listu.
Slika
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka
• Proverite antenski/kablovski spoj.
• Priključite televizor na zidnu utičnicu i pritisnite 1
na boku televizora.
• Ako svetlo indikatora 1 (mirovanje) zasvetli
crveno, pritisnite "/1.
Nema slike ili nema informacija u meniju o
opremi priključenoj putem priključka scart
• Pritisnite
da biste prikazali listu priključene
opreme, zatim odaberite željeni ulaz.
• Proverite vezu između moguće opreme i televizora.
Dvostruke ili višestruke slike
• Proverite antenski/kablovski spoj.
• Proverite lokaciju i smer antene.
Na ekranu su vidljivi samo sneg i šum
• Proverite da li je antena slomljena ili savijena.
• Proverite da li je anteni istekao radni vek (tri do pet
godina normalne upotrebe, jedne do dve godine na
morskoj obali).
Šum slike ili zvuka prilikom gledanja TV kanala
• Podesite »AUK« (Automatsko fino podešavanje)
da biste dobili bolji prijem slike (stranica 33).
Na ekranu se vide male crne tačke i/ili svetle
tačkice
• Slika jedinice za prikazivanje sastoji se od piksela.
Crne tačkice i/ili svetle tačke (pikseli) na ekranu
ne ukazuju na neispravnost.
Nema boje na programima
• Odaberite »Resetovanje« (stranica 28).
44
Nema boje ili je nepravilna prilikom gledanja
signala iz otvora
COMPONENT IN
• Proverite spoj priključaka
COMPONENT IN i
proverite da li je svaki priključak dobro uglavljen u
svojoj utičnici.
Zvuk
Nema zvuka, ali slika je dobra
• Pritisnite 2 + ili % (Utišaj).
• Proverite da li su »Zvučnici« podešeni na »TV
zvučnici« (stranica 30).
• Kada upotrebljavate ulaz HDMI sa Super Audio
CD ili DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) možda ne emituje zvučne signale.
Kanali
Nije moguće odabrati željene kanale
• Prebacite se sa digitalnog na analogni mod i
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki su kanali prazni
• Kanal sa kodiranom/uslugom na pretplatu.
Pretplatite se na plaćenu televizijsku uslugu.
• Kanal se upotrebljava samo za podatke (nema slike
ni zvuka).
• Kontaktirajte sa prenosiocem za pojedinosti o
prenosu.
Digitalni kanali se ne prikazuju
• Kontaktirajte sa lokalnim instalaterom da biste
saznali da li je u vašem području dostupan digitalni
prenos.
• Ažurirajte na antenu jačeg dometa.
Opšte
Televizor se automatski isključuje (TV ulazi u
mod mirovanja)
• Proverite da li je uključena funkcija »Isključeno
Tajmer« (stranica 35) ili »Stanje mirovanja zbog
nekorišćenja« (stranica 37).
• Ako televizor ne prima signal i na televizoru se ne
obavljaju nikakve radnje u TV modu tokom
15 minuta, televizor se automatski prebacuje u mod
mirovanja.
Iskrivljena slika i/ili zvuk
• Televizor držite dalje od izvora električnih
šumova kao što su automobili, motocikli, fenovi za
kosu ili optička oprema.
• Kada instalirate dodatnu opremu, ostavite nešto
prostora između opreme i televizora.
• Proverite antenski/kablovski spoj.
• Odmaknite antenski/kabl kablovske televizije od
drugih priključnih kablova.
Daljinski upravljač ne radi
• Zamenite baterije.
Na »Listi HDMI uređaja« ne prikazuje se HDMI
oprema
• Proverite da li je vaša oprema kompatibilna sa
upravljanjem pomoću HDMI-a.
Ako se na ekranu prikazuje »Postavka "Izlog u
prodavnici": Uključeno«
• Vaš televizor postavljen je na način »Prodavnica«.
Morate odrednicu »Lokacija« ponovo postaviti na
»Kod kuće« u postupku »Auto. početno
postavljanje« (stranica 7).
45
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
A-E15-100-21(2)
© 2011 Sony Corporation
OVLAŠĆENI SERVISI
Input
Milentija Popovića 18
Beograd
011 2132 877, 311 9431
TV Video Centar
Save Kovačevića 153
Podgorica
020 620 980
ETC Electronic
Ustanička 128b
Beograd
011 3473 530, 2894 508
V.T. Centar
Seljanovo bb
Tivat-Kotor
032 674 422
ETC Electronic
Pere Velimirovića 8
Beograd
011 3510 424, 3591 243
TV Digital Servis
Šukrije Međedovića
Bijelo Polje
050 431 399
SS Digit
Kraljice Marije 29
Beograd
011 3223 674, 3370 369
Predstavništvo Sony Europe Ltd.
Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija
Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com
Download PDF

advertising