Sony | KD-85X9505B | Sony KD-85X9505B Uputstvo

Television
KD-85X9505B
Viitejuht
EE
Atsauces rokasgrāmata
LV
Nuorodinis vadovas
LT
Referentni vodič
HR
Referenčni vodnik
SI
Анықтамалық нұсқау
KZ
Vodič za reference
SR
Sissejuhatus
Sisukord
Täname, et valisite selle Sony toote.
Enne teleri kasutamist lugege palun põhjalikult seda
kasutusjuhendit ja jätke see tulevikus vaatamiseks alles.
Märkused
• Enne teleri käsitsemist lugege läbi jaotis „Ohutusteave” (lk 3).
• Kiirjuhendis ja selles kasutusjuhendis olevad pildid ja joonised
on vaid viiteks ning toode võib neil kujutatust erineda.
TÄHTIS TEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ohutusteave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ettevaatusabinõud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Teleri ümber kukkumise vältimine . . . . . . . . 8
Põrandaaluse / lauapealse aluse lahti
ühendamine telerilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaamera peitmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine . . . . . . . . . 9
Puuteplaadi kasutusjuhendi kuvamine . . . . 9
Puuteplaadi õpetuse käivitamine . . . . . . . . . 9
Teiste seadmete ühendamine . . . . . . . . 10
Teleri paigaldamine seinale . . . . . . . . . . .11
Tõrkeotsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tõrked ja lahendused. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Identifitseerimis kleebise asukoht
Mudeli numbri ja elektritoite andmete märgised asuvad teleri
tagaküljel või pakendil.
HOIATUS
TULE LEVIKU
VÄLTIMISEKS HOIDKE
KÜÜNLAD VÕI MUUD
LAHTISED LEEGID SELLEST
TOOTEST ALATI EEMAL.
TÄHTIS TEADE
See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all.
Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse
aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse
ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või
garantii dokumentides märgitud aadressil.
Teavitus juhtmevaba signaali
kohta
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi põhinõuetele ja
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Märkus klientidele: järgnev teave kehtib ainult EL-i direktiive
järgivates riikides müüdavate seadmete puhul.
Teleri juhtmevaba süsteemi on lubatud kasutada järgmistes
riikides:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Antud seadmestikku võib kasutada muudes Euroopast väljaspool
asuvates riikides.
2EE
Ohutusteave
HOIATUS
Patareisid ei tohi hoida liiga kuumas kohas, näiteks päikese käes,
tule lähedal vm.
Paigaldamine/seadistamine
Paigaldage teler ja kasutage seda vastavalt järgnevatele juhistele,
et vältida tule-, elektrišoki-, kahjustus- ja/või vigastusohtu.
Paigaldamine
• Libisemise ja kehavigastuste tekitamise vältimiseks ärge astuge
teleri lahti pakkimisel teleri kaitsekotile.
• Teleri peaks paigaldama lihtsasti juurdepääsetava seinakontakti
lähedusse.
• Asetage teler kindlale tasasele pinnale, et vältida selle
kukkumist ja sellest tulenevaid kehavigastusi või
kahjustusitelerile.
• Paigaldage teler kohta, kus seda poleks võimalik tõmmata,
tõugata või ümber lükata.
• Paigaldage teler nii, et teleri lauapealne alus ei ulatu
telerialusest kaugemale (pole komplektis).
Kui lauapealne alus ulatub telerialusest eemale, võib see
põhjustada teleri ümber- või mahakukkumise ning tekitada
kehavigastusi või telerit kahjustada.
EE
LV
• Teleri transportimisel ärge laske sel jõnksuda ega liigselt
vibreerida.
• Teleri transportimisel paranduseks või kolides pakkige see
algset karpi ja pakkematerjali kasutades.
LT
Ümberkukkumise vältiminen
• Kasutage kindlasti tugevat kaablit, mis on võimeline kandma
teleri raskust.
HR
Ventilatsioon
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid ega sisestage midagi
korpusesse.
• Jätke teleri ümber ruumi, nagu allpool näidatud.
• Veenduge, et teleril on piisav ventilatsioon. Jätke teleri ümber
piisavalt ruumi, nagu on näidatud joonisel.
SI
KZ
Seinale paigaldatud
30 cm
SR
10 cm
10 cm
10 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
• Seinale paigaldusi peaks teostama ainult kvalifitseeritud
teeninduspersonal.
• Seinale paigaldamise kinnituse kinnitamisel teleri külge
kasutage kindlasti seinale paigaldamise kinnitusega
kaasasolevaid kruve. Kaasasolevaid kruve tuleb kasutada
vastavalt joonisele seinale paigaldamise kinnituse
kinnituspinnast mõõdetuna.
Jalale paigaldatud
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Jätke teleri ümber vähemalt nii palju ruumi.
8 mm - 12 mm
Kruvi (komplektis seinale
kinnitamise toega)
Seinale paigaldamise
kinnitus
• Korraliku ventilatsiooni tagamine ja tolmu või mustuse
kogumise ennetamine:
 Ärge asetage telerit pikali, ärge paigaldage seda ülemine pool
all, tagurpidi või küljega.
 Ärge paigutage telerit riiulisse, vaibale, voodisse või kappi.
 Ärge katke telerit riidega (nt kardinad) või esemetega, nagu
ajalehed jne.
 Ärge paigaldage telerit nagu allpool näidatud.
Õhuringlus on takistatud.
Teleri tagakülg
Transportimine
• Enne teleri transportimist ühendage kõik kaablid lahti.
• Suure teleri liigutamiseks on tarvis nelja või enamat inimest.
• Teleri käsitsi transportimisel hoidke seda vastavalt allpool
näidatule.
Ärge avaldage survet LCD-paneelile ja ekraani ümbritsevale
raamile.
Sein
Sein
3EE
Elektrikaabel
Ohtlikud olukorrad
Tule-, elektrišoki- või vigastus- ja/või kahjustusohu vältimiseks
käsitsege elektrikaablit järgnevalt:
 Kasutage ainult Sony komplektis olevat elektrikaablit, mitte
teiste tootjate kaableid.
 Sisestage pistik täielikult seinakontakti.
 Kasutage telerit ainult 220–240 V vahelduvvoolutoitega.
 Kaablite ühendamisel ühendage elektrikaabel oma ohutuse
nimel kindlasti pistikust lahti ning hoiduge oma jalgadega
kaablitesse kinni jäämast.
 Enne teleri hooldamist või liigutamist ühendage elektrikaabel
seinakontaktist lahti.
 Hoidke elektrikaabel soojusallikatest eemal.
 Ühendage elektripistik lahti ja puhastage seda korrapäraselt.
Kui pistik on mustusega kaetud ja see puutub niiskusega kokku,
võib selle isolatsiooni kvaliteet langeda, mis võib põhjustada
tulekahju.
• Ärge puudutage märgade kätega avatud korpusega TV-d ega
mitteoriginaal lisaseadmeid. Äikesetormide ajal ühendage teler
seinakontaktist ja antenni küljest lahti.
• Ärge paigaldage telerit nii, et see jääks
ohtlikult välja või ette. Inimeste või
esemete kokkupõrkamisel teleriga võib
tekkida vigastuste oht.
Märkused
• Ärge kasutage komplektis olevat elektrikaablit ühegi teise
seadmega.
• Ärge pigistage, painutage ega väänake elektrikaablit liigselt.
Kaablisooned võivad paljastuda või murduda.
• Ärge modifitseerige elektrikaablit.
• Ärge asetage elektrikaablile midagi rasket.
• Ärge tõmmake elektrikaablit lahtiühendamisel elektrikaablist
endast.
• Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.
• Ärge kasutage halvasti sobivat seinakontakti.
Kaeelatud kasutus
Ärge paigaldage/kasutage telerit allpool loetletud asukohtades,
keskkondades või olukordades, vastasel korral võib teleril tekkida
väärtalitlus ning see võib põhjustada tulekahju, elektrišoki,
kahjustusi ja/või vigastusi.
Asukoht
• Väljas (otseses päiksevalguses), merekaldal, laeval või muul
alusel, sõidukis sees, meditsiiniasutustes, ebastabiilsetes
asukohtades, vee lähedal, vihmas, niiskuses või suitsus.
• Kui paigaldate teleri avaliku veekeskuse
riietusruumi või kuumaveeallikate
lähedusse, võib õhusolev väävel jms telerit
kahjustada.
Katkised osad
• Ärge visake midagi teleri pihta. Ekraani klaas võib löögi tõttu
katki minna ja põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Kui teleri pind mõraneb, ärge seda enne puudutage, kui olete
elektrikaabli lahti ühendanud. Muidu võib see tuua kaasa
elektrišoki.
Mittekasutamisel
• Kui te ei kasuta telerit mitu päeva, peaks teleri vooluvõrgust
keskkonna- ja ohutuspõhjustel lahti ühendama.
• Kuna telerit ei ühendata vooluvõrgust välja lihtsalt teleri
väljalülitamisel, tõmmake teleri täielikult lahtiühendamiseks
pistik vooluvõrgust välja.
• Mõnedel teleritel võib aga olla funktsioone, mis nõuavad õigesti
töötamiseks teleri ooterežiimile jätmist.
Laste puhul
• Ärge laske lastel teleri otsa ronida.
• Hoidke väikesed lisatarvikud laste käeulatusest eemal, et neid
kogemata alla ei neelataks.
Kui tekivad järgmised probleemid...
Lülitage teler välja ja ühendage elektrikaabel lahti kohe, kui tekib
mõni järgmistest probleemidest.
Paluge oma müügiesindajalt või Sony teeninduskeskuselt, et
kvalifitseeritud teeninduspersonal seadme üle vaataks.
Kui:
 elektrikaabel on kahjustatud;
 seinakontakt ei sobi hästi;
 teler on kahjustatud kukkumise või löögi tagajärjel;
 korpuse avaustesse on sattunud mõni vedelik või tahke ese.
• Parima pildikvaliteedi tagamiseks ärge laske valgustusel ega
päikesevalgusel otse ekraanile langeda. Parima pildikvaliteedi
tagamiseks ärge laske valgustusel ega päikesevalgusel otse
ekraanile langeda.
• Vältige teleri viimist külmast kohast sooja kohta. Äkilised
temperatuurimuutused ruumis võivad põhjustada niiskuse
kondenseerumist. Selle tõttu võib kehv olla teleripilt ja/või
värvid. Kirjeldatud probleemide ilmnemisel oodake enne teleri
sisselülitamist, kuni niiskus on täielikult aurunud.
LCD-monitori temperatuurist
Keskkond
Teleri vaatamine
• Kohad, mis on kuumad, niisked või liiga tolmused; kuhu võib
siseneda putukaid; kus seade võib sattuda mehaanilise
vibreerimise kätte, tuleohtlike esemete lähedal (küünlad jne).
Teler ei tohi sattuda tilkuva vee alla või olukorda, kus seda
pritsitakse, ning telerile ei tohi asetada vedelikuga täidetud
esemeid, näiteks vaase.
• Ärge paigaldage telerit niiskesse või
tolmusesse kohta või ruumi, kus on
rasvast suitsu või auru (pliitide või
õhuniisutajate läheduses). Võib tekkida
tulekahju, elektrilöögi või kooldumise
oht.
• Ärge paigaldage telerit kõrge temperatuuriga kohtadesse,
näiteks otsese päikesevalguse kätte, radiaatori või
kütteventilaatori lähedusse. Teler võib sellistes tingimustes üle
kuumeneda, mille tagajärjeks võib olla korpuse
deformeerumine ja/või teleri väärtalitlus.
4EE
Kui LCD-monitori kasutatakse pikema aja vältel, siis paneeli
ümbrus soojeneb. Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Ettevaatusabinõud
• Mõned inimesed võivad 3D-videote vaatamisel või 3Dvideomängude mängimisel kogeda ebamugavustunnet (nt
silmade väsimine, väsimus või iiveldus). Sony soovitab kõigil
vaatajatel 3D-videote vaatamisel või 3D-videomängude
mängimisel teha regulaarseid pause. Vajalike pauside pikkus ja
sagedus olenevad inimesest. Parima lahenduse üle peate
otsustama ise. Ebamugavustunde tekkimisel peaksite lõpetama
3D-videote vaatamise või 3D-videomängude mängimise seniks,
kuni ebamugavtunne kaob. Vajadusel konsulteerige arstiga.
Samuti peaksite värskeima teabe saamiseks i) lugema koos
teleriga kasutatavate muude seadmete ja meediumite
kasutusjuhendeid ning ii) külastama meie veebisaiti
(http://support.sony-europe.com/). Laste (eriti alla 6-aastaste)
nägemine on veel arenemisjärgus. Konsulteerige arstiga (nt
laste- või silmaarstiga), enne kui lubate oma lastel 3D-videoid
vaadata või 3D-videomänge mängida. Täiskasvanud peaksid
jälgima, et lapsed järgivad ülaltoodud soovitusi.
• Ärge kasutage ega hoidke 3D-prille kõrge temperatuuriga
kohtades ega jätke neid näiteks otsese päikesevalguse kätte või
päikese käes seisvasse autosse.
• Simuleeritud 3D-funktsiooni kasutamisel pidage meeles, et
kuvatav pilt erineb algsest teleri tehtava muundamise tõttu.
• Vaadake telerit mõõdukas valguses, kuna teleri vaatamine
kehvas valguses või pika aja jooksul väsitab teie silmi.
• Kõrvaklappide kasutamisel reguleerige helitugevust, et vältida
liigset valjust, kuna tagajärjeks võib olla kuulmiskahjustus.
LCD-ekraan
• Kuigi LCD-ekraan on valmistatud täppis tehnoloogiaga ja
kasutatakse 99,99% efektiivsetest pikslitest tekivad sinna juurde
mustad või heledad (punased,sinised või rohelised) pikslid. See
on LCD-ekraani materjali eripära ega ole väärtalitlus.
• Ärge muljuge ega kraapige pealispinda ega paigutage esemeid
teleri ekraani peale. Pilt võib muutuda ebaühtlaseks või LCDekraan võib saada kahjustatud.
• Kui seda telerit kasutatakse külmas kohas, võib osa pildist laiali
valguda või pilt võib muutuda tumedaks. See ei näita viga. Need
nähtused kaovad temperatuuri tõustes.
• Kui näidatakse järjest staatilisi pilte, võib olla näha varjukujusid.
Need võivad mõne hetke pärast kaduda.
• Ekraan ja korpus muutuvad teleri kasutamisel soojaks. See pole
väärtalitlus.
• LCD-ekraan sisaldab väikest kogust vedelkristalli. Utiliseerimisel
järgige oma kohalikke korraldusi ja määrusi.
Teleri ekraanipinna/korpuse käsitsemine ja
puhastamine
Enne puhastamist ühendage teleriga ühendatud elektrikaabel
kindlasti seinakontaktist lahti.
Materjali halvenemise või ekraani katte halvenemise vältimiseks
järgige alljärgnevaid ettevaatusabinõusid.
• Tolmu eemaldamiseks ekraanipinnalt/korpuselt pühkige seda
õrnalt pehme riidetükiga. Kui tolm ei eemaldu, pühkige pehme
riidetükiga, mis on kergelt niisutatud lahjendatud õrna
puhastusvedelikuga.
• Ärge kunagi pihustage vett või
puhastusvedelikku otse telerile. See võib
nõriseda ekraani alla või välisosadele ja
sattuda teleri sisemusse ning telerit
kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage mitte mingit
lihvimisplaati, leeliselist/happelist
puhastusvahendit, küürimispulbrit ega lenduvat lahustit, nagu
alkohol, bensiin, vedeldi või putukamürk. Selliste ainete
kasutamine või pikemalt kokkupuutumine kumm- või
vinüülainetega võib tuua kaasa ekraani pinna ja korpuse
materjali kahjustusi.
• Korraliku ventilatsiooni tagamiseks on soovitatav
ventilatsiooniavadest perioodiliselt tolmu imeda.
• Kahjustuste vältimiseks ärge rakendage kõlarite puhastamisel
või hooldamisel liigset jõudu.
Lisaseadmed
• Lisaseadmed ja kõik muud seadmed mis kiirgavad välja
elektromagnetilist kiirgust tuleb telerist eemal hoida. Muidu
võivad tekkida pildi moonutused ja/või müra sisaldav hääl.
• Seda seadet on testitud ja leitud, et see ühildub EMC direktiivis
seatud piirangutega lühema kui 3-meetrise
ühendussignaalkaabli kasutamisel.
F-tüüpi pistiku soovitus
Sisemise traadi projektsioon ühendusosast peab olema vähem
kui 1,5 mm.
max 7 mm
max 1,5 mm
(Viitejoonis F-tüüpi pistiku kohta)
Ettevaatusabinõud kaugjuhtimispuldi
kasutamisel
• Patareide sisestamisel jälgige õiget polaarsust.
• Ärge kasutage erinevat tüüpi patareisid koos ega kombineerige
vanu ja uusi patareisid.
• Vabanege patareidest keskkonnasõbralikul moel. Teatud
piirkonnad võivad patareidest vabanemist reguleerida. Küsige
teavet oma kohalikult volitatud spetsialistilt.
• Käsitsege kaugjuhtimispulti ettevaatlikult. Ärge laske sel
kukkuda, ärge astuge ega tilgutage sellele vedelikku.
• Ärge asetage kaugjuhtimispulti soojusallika lähedusse, otsese
päikesevalguse kätte või niiskesse ruumi.
Juhtmevaba funktsioon
• Ärge kasutage seda seadet meditsiiniseadmete
(südamestimulaatorid jms) lähedal, kuna see võib põhjustada
meditsiiniseadmete riket.
• Kuigi see seade edastab ja võtab vastu muundatud signaale,
olge autoriseerimata signaalide suhtes siiski ettevaatlik. Me ei
vastuta ühegi selle tulemusel tekkinud probleemi eest.
EE
LV
Telerist vabanemine
LT
Elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus ja
teistes jäätmete liigiti kogumise
süsteemidega Euroopa riikides)
HR
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab
andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete
kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele,
mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel.
Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad
kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.
Kasutatud patareide jäätmete
kõrvaldamine (rakendatav Euroopa
Liidus ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega Euroopa
riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab,
et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos
keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb)
keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem
kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades kasutatud
patareide õige utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada
jäätmete väär käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab
säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse,
talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik
püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise
tagamiseks anna toode selle kasutusaja lõppemisel
ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata
osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist
tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud
patareide kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest,
kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.
5EE
SI
KZ
SR
Lauapealse aluse kinnitamine
(alternatiiv)
2
1
Te saate muuta lauapealset alust keskmisest
asendist servaasendisse vastavalt allolevatele
joonistele.
3
2
Märkused
Äärmine asend
• Seda paigaldust peab teostama viis või rohkem
inimest.
• Veenduge, et teleri ees ei oleks esemeid.
1
1
3D Synci saatja
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Paks
pehmendus
6EE
3
Infrapunaandur
2
Kaablite kokkuköitmine
1
Kinnitage kaabliklambrid.
Köitke toitekaabel kaablihoidjaga ja
ühenduskaablid kaabliklambritega.
*2
EE
*1
LV
LT
HR
*1 Kaabliklambri asukoht, kui lauapealne alus on
SI
kinnitatud keskmisesse asendisse.
*2 Kaabliklambri asukoht, kui lauapealne alus on
kinnitatud serva või põrandaalusele.
KZ
Märkused
• Pordireplikaatori kasutamine võib lihtsustada kaablite
haldamist ainult ühele teleriga ühendatavale kaablile.
• Kaabliklambri eemaldamiseks teleri küljest vajutage
klambri ülemisele osale 1, ja seejärel avage klamber
2 joonisel näidatud viisil.
SR
3
Eemaldage aluse kate.



7EE
4
Kaabli kahjustamise vältimiseks
kinnitage kaabel alusele
kinnitusseadistega.
Teleri ümber kukkumise vältimine
8-12 mm
M4
Põrandaaluse / lauapealse aluse lahti
ühendamine telerilt
5
Paigaldage aluse kate.
Põrandaaluse/lauapealse aluse telerilt lahti
ühendamiseks eemaldage kruvid .
Kaamera peitmine
Kui te ei soovi kaamerat kasutada, peitke see,
nagu joonisel näidatud.
Märkus
• Kaamera kasutamisel paigutage see ette teleri peale.
8EE
Kaugjuhtimispuldi kasutamine
Telerit saab juhtida kaasasoleva puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi või infrapunakaugjuhtimispuldiga.
Puuteplaadiga
kaugjuhtimispult
Puuteplaadi õpetuse käivitamine
1
Vajutage nuppu HOME.
Infrapunakaugjuhtimispult
EE
LV
2
Libistage sõrmega, et valida [Spikker],
ja seejärel vajutage puuteplaati.
HR
Märkus
• Puuteplaadiga kaugjuhtimispulti saab kasutada alles
pärast selle registreerimist teleris. Puuteplaadiga
kaugjuhtimispuldi registreerimiseks vajutage nuppu
HOME ja seejärel valige
[Seaded] t
[Süsteemi
Seadistused] t [Puuteplaadiga kaugjuht. puldi
seadist.].
SI
KZ
Puuteplaadi kasutusjuhendi kuvamine
Puuteplaadi kasutusjuhend võimaldab vaadata
põhilisi viipekäske, mida saab antud teleriga
kasutada.
1
LT
3
SR
Libistage sõrmega üles/alla, et valida
[Puuteplaadi juhend], ja seejärel
vajutage puuteplaati.
Puudutage ja hoidke sõrme puuteplaadi
keskel, et kuvada puuteplaadi
kasutusjuhend.
Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Märkus
• Puuteplaadi juhendi saate ühtlasi käivitada, vajutades
nuppu HOME ja valides
[Seaded] t
[Süsteemi
Seadistused] t [Puuteplaadi konfiguratsioonid] t
[Käivitage õpetus].
9EE
Märkused
Teiste seadmete ühendamine
Lisateavet ühenduste kohta vaadake iManualist.
Märkus
• HDMI-ühenduse puhul ühendage 4K-seadmed (4Kmeediumimängija, 4K-digiboks jne) teleri pessa HDMI
IN 2 või HDMI IN 1, et nautida autoriõigusega kaitstud
sisu.
Pordireplikaatori ühendamine
• Teavet pordireplikaatoriga ühendamise kohta
vaadake pordireplikaatori komplekti kuuluvast
paigaldusjuhendist.
MHL-seadme ühendamine
Kasutage
heakskiidetud MHL
2 kaablit, millel on
MHLi logo (pole
komplektis)
5V
900 mA MAX
MHL 2
seade
5V
900 mA MAX
Kasutage heakskiidetud
MHL 3 kaablit, millel on
MHLi logo (pole
komplektis)
MHL 3
seade
Teler laeb foto-/muusika-/videofailide
esitamise ajal ühendatud MHLi toega seadet.
Ühendatud MHLi toega seadme juhtimiseks
saate kasutada teleri kaugjuhtimispulti.
10EE
• Kui [Automaatsisendi muutmine (MHL)] jaoks on
valitud [Sees], lülitub teler automaatselt muult
sisendilt sisendile HDMI IN 2/MHL või HDMI IN 4/MHL,
kui MHL-ühilduv seade on ühendatud pesaga HDMI
IN 2/MHL või HDMI IN 4/MHL. Valiku
[Automaatsisendi muutmine (MHL)] saadavus sõltub
sellest, kas MHL-ühilduv seade toetab seda omadust.
• [MHLi laadimine ooterežiimis] jaoks on valitud [Sees],
saate jätkata MHL-ühilduva seadme laadimist isegi
siis, kui teler on ooterežiimis.
• Ühendage 4K-nutitelefon või -mobiilsideseade pessa
HDMI IN 2 / MHL.
• Kasutage 4K-nutitelefonile või -mobiilsideseadmetele
mõeldud MHL 3 kaablit, millel on MHLi logo.
Teleri paigaldamine seinale
Selle teleri kasutusjuhendis on toodud ainult teleri seinale paigaldamiseks ettevalmistamise sammud.
Kui telerile on paigaldatud põrandaalus / lauapealne alus, võib olla vajalik põrandaaluse / lauapealse
aluse eemaldamine; vt lk 8 (Põrandaaluse / lauapealse aluse lahti ühendamine telerilt).
Enne kaablite ühendamist valmistage teler seinale paigaldamise kinnituse jaoks ette.
Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovitab Sony tungivalt lasta teleri seinale
paigaldamise teostada kvalifitseeritud asjatundjatel. Ärge püüdke seda ise paigaldada.
EE
• Järgige teie mudelile sobiva seinale paigaldamise kinnitusega kaasasolevaid suuniseid. Teleri
paigaldamine nõuab piisavat asjatundlikkust, eriti seina tugevuse määramiseks teleri raskuse
talumiseks.
• Seinale paigaldamise kinnituse kruvi pikkus on sõltuvalt seinale paigaldamise kinnituse
paksusest erinev. Vt allpool olevat joonist.
LV
LT
8 mm - 12 mm
HR
SI
Kruvi (komplektis seinale kinnitamise toega)
Seinale paigaldamise kinnitus
KZ
Teleri tagakülg
• Hoiundage kasutamata kruvisid ja põrandaalust / lauapealset alust kindlas kohas, kuni olete
valmis põrandaalust / lauapealset alust kinnitama. Hoidke kruvid väikestele lastele
kättesaamatus kohas.
11EE
SR
 Teie teler võib olla SYNC-režiimis.
Tõrkeotsing
Kui valgustuse LED vilgub punaselt, lugege
kokku, mitu korda see vilgub (intervalli aeg
on kolm sekundit).
Kui Valgustuse LED vilgub punaselt, siis
lähtestage teler, eemaldades voolujuhtme teleri
küljest kaheks minutiks, seejärel lülitage teler
sisse.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
edasimüüja või Sony teeninduskeskusega ja
öelge, mitu korda Valgustuse LED punaselt
vilgub (intervall on kolm sekundit). Vajutage
teleri väljalülitamiseks nuppu /, eemaldage
voolujuhe ja teavitage edasimüüjat või Sony
teeninduskeskust.
Kui valgustuse LED ei vilgu, kontrollige
alltoodud tabelites toodud üksusi.
Võite vaadata ka i-Manuali jaotist [Tõrkeotsing]
või teostada enesediagnostika, valides
[Spikker] t
[Klienditugi] t
[Enesediagnostika]. Probleemi püsimisel laske
kvalifitseeritud hooldustehnikul oma teler üle
vaadata.
Tõrked ja lahendused
Vajutage juhtimisriba (….) ja libistage sõrmega
vasakule/paremale, et valida [SYNC MENU],
seejärel vajutage puuteplaati. Valige [Teleri
juhtimine] ja seejärel valige teleri juhtimiseks
[Kodu (menüü)] või [Suvandid].
Kui kasutate infrapuna-kaugjuhtimispulti,
vajutage nuppu SYNC MENU, valige [Teleri
juhtimine] ja seejärel valige teleri juhtimiseks
[Kodu (menüü)] või [Suvandid].
Olete unustanud üksuse [Lapselukk] parooli.
 Sisestage PIN-koodiks 9999. (PIN-kood 9999
loetakse alati õigeks.)
Teleri ümbrus soojeneb.
 Kui kasutate telerit pikema aja jooksul, soojeneb
teleri ümbrus.
Käega katsudes võib see tunduda kuumana.
Tardunud heli või video, tühi ekraan või teler
ei reageeri teleri või puldi nuppudele.
 Tehke lihtne teleri ümberlülitus, selleks tõmmake
toitejuhe vooluvõrgust ning ühendage kahe
minuti pärast tagasi.
Teleril ei ole võimalik leida nuppude /,
CH+/–,  +/–, ///, ,
ja HOME
asukohta.
 Vaadake teleri nuppude asukohti allolevalt
jooniselt.
Pilti pole (ekraan on tume) ja heli pole.
 Kontrollige antenni/kaabli ühendust.
 Ühendage teler vooluvõrku ja vajutage teleril või
Teleri tagakülg
kaugjuhtimispuldil nuppu /.
Mõnda programmi ei saa häälestada.
 Kontrollige antenni.
 Satelliidikaabel võib olla lühises või esineb kaablil
ühendusprobleeme. Kontrollige kaabliühendust
ning seejärel lülitage teler voolu sisse-/
väljalülitusnupu abil välja ja uuesti sisse.
 Sisestatud sagedus on väljaspool vahemikku.
Küsige teavet vastuvõtva satelliitedastuse
ettevõttelt.
Kaabeltelevisiooni teenuseid (kanaleid) ei
leita.
 Kontrollige kaabli ühendust või häälestuse
konfiguratsiooni.
 Proovige kasutada seadet [Digitaalne
automaathäälestus], valides suvandi [Kaabel]
asemel [Antenn].
Kaugjuhtimispult ei tööta.
 Vahetage patareid.
12EE
Valgustuse LED põleb.
 Kui te ei soovi, et valgustuse LED põleb, saate
selle välja lülitada.
Vajutage nuppu HOME, seejärel valige suvandid
[Seaded] t
[Süsteemi Seadistused] t
[Üldseaded] t [Valgustuse LED] t [Väljas]. Võite
vajutada ka nuppu OPTIONS ja seejärel valida
suvandid [Valgustuse LED] t [Väljas].
Juhtmevaba marsruuteriga ei saa WPS-i
kaudu ühendust luua.
 Kui kasutate WEP-turvet, valige [Lihtne] t [Wi-Fi]
t [Ühendage skaneer. loendi kaudu]. Seejärel
valige võrgu nimi (SSID), millega soovite
ühenduse luua.
Ei leia võrguseadistuses soovitud võrgu nime.
 Võrgu nime sisestamiseks valige suvand [[Käsitsi
sisestamine]] ja vajutage nuppu
.
Tehnilised andmed
Süsteem
Paneeli tüüp
LCD-paneel (vedelkristallekraan),
LED-tagantvalgustus
TV vastuvõtustandardid
Analoog: sõltub teie riigi/piirkonna valikust:
B/G, D/K, L, I, M
Digitaalne: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelliit: DVB-S/DVB-S2
EE
LV
Värvi-videostandardid
Analoog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitaalne: Vt juhendit i-Manual.
LT
Kanalite vastuvõtt
Analoog: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Digitaalne: UHF/VHF/kaabel, sõltub teie riigi/
piirkonna valikust.
Satelliit: IF-sagedus 950–2150 MHz
HR
SI
Heliväljund
KZ
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
Juhtmevaba tehnoloogia
Protokoll IEEE802.11a/b/g/n
SR
Sisend-/väljundpesad
Antennisisend
75-oomine välisterminal VHF/UHF jaoks
Satelliitantenn MAIN/SUB
F-tüüpi emane konnektor IEC169-24, 75 oomi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V ja 22 kHz toon,
Ühe kaabliga edastamine EN50494.
/
AV1
21 klemmiga SCART-pistik (CENELEC standard),
sh audio-/videosisend, RGB-sisend ja teleri
audio-/videoväljund.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiosisend (fonopesad)
t AV2
Videosisend (harilik fonoviik Y-sisendiga)
13EE
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K-eraldusvõime tugi)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
PC-vormingud
*YCbCr 4:2:0 / 8 bitti
Video (3D):
kaadri pakkimine: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
üksteise kohal : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (ainult HDMI IN 1)
MHL (harilik koos HDMI IN 2/4-g)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* ainult HDMI IN 2
Video (3D):
kaadri pakkimine*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
kõrvuti: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p, 1080i (50,
60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
üksteise kohal : 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p
(30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(50, 60 Hz)
* ainult HDMI IN 2
Audio: 5,1 kanaliga lineaarne PCM: 32, 44,1 ja
48 kHz, 16, 20 ja 24 bitti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalne optiline pesa (kahekanaliline lineaarne
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
1,
2 (HDD REC),
3
2), USB-port
CAM-i (tingimusliku juurdepääsu moodul) pesa
LAN
10BASE-T/100BASE-TX pesa (Sõltuvalt võrgu
töökeskkonnast võib ühenduse kiirus erineda.
10BASE-T/100BASE-TX suhtlemise kiirus ja
suhtlemise kvaliteet pole selle teleri puhul
tagatud.)
14EE
Valikulised lisatarvikud
Juhtmeta bassikõlar: SWF-BR100
MHL-kaabel: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktiivsed 3D-prillid: TDG-BT500A
Töökeskkonna temperatuur
0 ºC - 40 ºC
Töökeskkonna niiskus
10% - 80% suhteline õhuniiskus
(mittekondenseeruv)
Toide ja muu
Toitepinge
sisend 220–240 V vahelduvvool, 50 Hz
Energiatõhususe klass
B
Ekraani suurus (diagonaali mõõtes) (umbes)
85 tolli / 214,8 cm
Energiatarve
režiimis [Standardne]
320 W
režiimis [Ere]
550 W
Keskmine aastane energiatarve*1
444 kWh
Ooterežiimi energiatarve*2
0,3 W (28 W tarkvara / EPG värskendusrežiimis)
Ekraani eraldusvõime
3840 punkti (horisontaalne) × 2160 rida
(vertikaalne)
Väljundvõimsus
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAX
USB 2: 5 V, 800 mA MAX
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAX
Audioväljund (stereo minipesa)
Kõrvaklapipesa
(toetab bassikõlari väljundit)
USB-kõvakettaseadme port (ainult
Muud
Mõõtmed (umbes) (l × k × s)
Põrandaalusega teler
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
Lauapealse alusega teler
195,7 × 121,4 × 45,2 cm
Põrandaaluseta / lauapealse aluseta teler
195,4 × 115,0 × 10,3 cm
seinakinnituse augu muster
40,0 x 40,0 cm
seinakinnituse kruvi suurus
M6 (pikkus: vt joonis lk 3.)
Aluse laius (umbes)
Äärmine asend
Põrandaalusega teler
195,3 cm
Lauapealse alusega teler
195,7 cm
Keskmine asend
Lauapealse alusega teler
69,4 cm
Kaal (umbes)
Põrandaalusega teler
77,0 kg
Lauapealse alusega teler
73.7 kg
Põrandaaluseta / lauapealse aluseta teler
70.8 kg
*1 Energiatarve aastas, arvestades 365 päeva 4 tundi
päevas töötava teleri energiatarvet. Tegelik
energiatarve sõltub sellest, kuidas telerit
kasutatakse.
2
* Määratletud ooterežiimi energiatarbeni jõutakse, kui
teler on tarvilikud siseprotsessid lõpule viinud.
Märkused
• Valikuliste lisatarvikute saadavus sõltub riigist/
piirkonnast/telerimudelist/laovarust.
• Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma
etteteatamata muutuda.
• Kui teleriga on ühendatud pordikopeerija, suureneb
energiatarve.
• See telerikomplekt sisaldab MHL 2 kaablit HDMI IN 4 /
MHLi jaoks ja MHL 3 kaablit HDMI IN 2 / MHLi jaoks.
Märkused digitaaltelevisiooni
funktsiooni kohta
• Kõik digitaaltelevisiooniga (
) seotud
funktsioonid töötavad ainult riikides või
piirkondades, kus edastatakse DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC)
eetri digitaalsignaale või kus teil on
juurdepääs ühilduvale DVB-C (MPEG-2 ja
H.264/MPEG-4 AVC) kaabelteenusele.
Palun küsige oma kohaliku edasimüüja
käest, kas saate oma elukohas DVB-T/
DVB-T2 signaali vastu võtta, või küsige oma
kaabelteenuse pakkujalt, kas nende DVB-C
kaabelteenus on sobiv selle teleriga
integreeritud kasutamiseks.
• Teie kaabelteenuse pakkuja võib oma
teenuste eest tasu küsida või kohustada
teid nõustuma oma äritingimustega.
• See teler vastab DVB-T/DVB-T2 ja DVB-C
tehnilistele andmetele, kuid ühilduvus
tuleviku DVB-T/DVB-T2 digitaalsete
maapealsete leviedastustega ja DVB-C
digitaalsete kaabelleviedastustega ei ole
garanteeritud.
• Mõned digitaaltelevisiooni funktsioonid ei
pruugi mõnedes riikides/piirkondades
saadaval olla ja DVB-C vastuvõtt ei pruugi
mõnede teenusepakkujate puhul õigesti
töötada.
Teave kaubamärkide kohta
• Terminid HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ning HDMI logo on
ettevõtte HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid USA-s ja
teistes riikides.
• DLNA®, DLNA logo ja DLNA CERTIFIED® on
ettevõtte Digital Living Network Alliance
kauba-, teenuse- või sertifikaadimärgid.
• Toodetud Dolby Laboratories litsentsi
alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on Dolby
Laboratories kaubamärgid.
• „BRAVIA” ja
on Sony Corporationi
kaubamärgid.
• TrackID on ettevõtte Sony Mobile
Communications AB kaubamärk või
registreeritud kaubamärk.
15EE
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, Gracenote’i logo ja
logotüüp ning logo „Powered by
Gracenote” on ettevõtte Gracenote
registreeritud kaubamärgid või
kaubamärgid USAs ja/või teistes riikides.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct ja Miracast on ettevõtte
Wi-Fi Alliance kaubamärgid või
registreeritud kaubamärgid.
• „Sony Entertainment Networki logo” ja
„Sony Entertainment Network” on
ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.
• MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL
Logo on ettevõtte MHL Licensing, LLC
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
• DTS-i patente vt veebisaidilt
http://patents.dts.com. Valmistatud
ettevõtte DTS Licensing Limitedi litsentsi
alusel. DTS, sümbol ning DTS ja sümbol
üheskoos on ettevõtte DTS, Inc.
registreeritud kaubamärgid ning DTS
Digital Surround on sama ettevõtte
kaubamärk. © DTS, Inc. Kõik õigused
kaitstud.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad
ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune
kõnealuste märkide kasutamine Sony
Corporationi poolt toimub litsentsi alusel.
Teised kaubamärgid ja tootenimed
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
• DiSEqC™ on ettevõtte EUTELSAT
kaubamärk.
See teler toetab protokolli DiSEqC 1.0. See
teler ei ole mõeldud mootoriga antennide
juhtimiseks.
• N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc.
kaubamärk või registreeritud kaubamärk
USAs ja teistes riikides.
• Java ja Java-põhised kaubamärgid ja logod
on Oracle ja/või selle tütarettevõtete
kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid. Muud nimed võivad olla
nende vastavate omanike kaubamärgid.
16EE
Ievads
Satura rādītājs
Paldies, ka izvēlējāties šo Sony produktu.
Pirms televizora darbināšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un
saglabājiet to, lai tajā ietvertā informācija būtu pieejama nākotnē.
Piezīmes
BŪTISKS PAZIŅOJUMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Drošības informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Piesardzības pasākumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• Pirms televizora lietošanas, lūdzu, izlasiet sadaļu “Drošības
informācija” (3. lpp).
• Ātrajā uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā izmantotie
attēli un ilustrācijas ir tikai informatīvas un var atšķirties no reālā
izstrādājuma izskata.
Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta
Galda statīva piestiprināšana (viens no
veidiem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uzlīmes ar modeļa numuru un elektroenerģijas padeves
nominālajiem parametriem atrodas televizora vai iepakojuma
aizmugurē.
Televizora pasargāšana no apgāšanās . . . . . 8
Grīdas statīva / galda statīva atvienošana
no televizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kameras paslēpšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
BRĪDINĀJUMS
LAI NOVĒRSTU
AIZDEGŠANOS, NEKAD
NEĻAUJIET ŠIM PRODUKTAM
ATRASTIES SVEČU VAI CITU
ATKLĀTAS LIESMAS AVOTU
TUVUMĀ.
Tālvadības pults izmantošana . . . . . . . . . 9
Skārienpaliktņa ekspluatācijas pamācības
skatīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Skārienpaliktņa lietošanas apmācības
palaišana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
MHL ierīces pievienošana . . . . . . . . . . . . 10
Televizora uzstādīšana pie sienas. . . . . . .11
Traucējummeklēšana. . . . . . . . . . . . . . . . 12
Problēmas un risinājumi . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
BŪTISKS PAZIŅOJUMS
Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japānā, vai produkts ražots Sony Corporation
uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties
uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie
autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas
servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.
Paziņojums par bezvadu
signālu
Ar šo “Sony Corporation” deklarē, ka šī
ierīce atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Paziņojums klientiem: informācija turpmāk attiecas uz
aprīkojumu, kas tiek tirgots valstīs, kurām ir saistošas ES
direktīvas.
Televizora bezvadu sistēmu atļauts izmantot šādās valstīs:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosova
Šo aprīkojumu drīkst izmantot arī valstīs, kuras neietilpst ES
sastāvā.
2LV
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Baterijas nedrīkst pārāk sakarst, piemēram, tās nedrīkst pakļaut
saules staru, uguns vai citu siltuma avotu iedarbībai.
Uzstādīšana/iestatīšana
Televizora uzstādīšana un izmantošana ir jāveic atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumiem un/vai ievainojumiem.
Uzstādīšana
• Lai izvairītos no paslīdēšanas un traumām, izpakojot televizoru
nestājieties uz televizora aizsargiepakojuma.
• Televizors ir jāuzstāda netālu no viegli pieejamas strāvas
padeves rozetes.
• Novietojiet televizoru uz stabilas, horizontālas virsmas, lai
nepieļautu tā nokrišanu un cilvēku ievainošanu, kā arī televizora
bojājumus.
• Uzstādiet televizoru vietā, kur to nevar pavilkt, saspiest vai
apgāzt.
• Uzstādiet televizoru tā, lai televizora galda statīvs neizvirzītos uz
āru no televizora statīva (neietilpst komplektā).
Ja galda statīvs izvirzās uz āru no televizora statīva, televizors
var apgāzties, nokrist un izraisīt ievainojumus vai televizora
bojājumus.
EE
LV
• Televizora transportēšanas laikā nepakļaujiet to grūdieniem vai
pārmērīgām vibrācijām.
• Transportējot televizoru remonta veikšanai vai pārvācoties uz
citu dzīvesvietu, iepakojiet to, izmantojot oriģinālo kasti un
iepakojuma materiālus.
Apgāšanās novēršana
• Pārliecinieties, vai izmantojat pietiekami stipru saiti, kas spēj
balstīt televizora svaru.
Ventilācija
• Nekad neaizsedziet ventilācijas atveres un neko neievietojiet
korpusā.
• Ap televizoru atstājiet brīvu vietu atbilstoši zemāk redzamajam
attēlam.
• Nodrošiniet, lai jūsu televizoram ir piemērota ventilācija. Ap
televizoru atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas, kā norādīts
attēlā.
Uzstādīts pie sienas
30 cm
10 cm
10 cm
• Uzstādīšana pie sienas ir jāveic tikai kvalificētam servisa
personālam.
• Piestiprinot kronšteinu montāžai pie sienas televizoram,
pārliecinieties, vai izmantojat kronšteina montāžai pie sienas
komplektā iekļautās skrūves. Komplektā iekļautās skrūves
jāizvieto tā, kā redzams attēlā, mērot no kronšteina montāžai
pie sienas pievienošanas virsmas.
Skrūvju diametrs un garums ir atšķirīgs atkarībā no balsteņa
montāžai pie sienas modeļa.
Citu skrūvju izmantošanas rezultātā var rasties televizora iekšēji
bojājumi, tas var nokrist utt.
8 mm - 12 mm
Skrūve (komplektā ar Kronšteins
montāžai pie sienas)
Kronšteins montāžai pie
sienas
10 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
Uzstādīts ar statīvu
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Atstājiet vismaz tik daudz brīvas vietas ap televizoru.
• Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un novērstu netīrumu vai
putekļu uzkrāšanos, rīkojieties šādi:
 Nenovietojiet televizoru plakaniski, neuzstādiet to otrādi,
atmuguriski vai sāniski.
 Nenovietojiet televizoru uz skapja, paklāja, gultas vai skapī.
 Nepārklājiet televizoru ar audumu, piemēram, aizkariem, vai
tādiem priekšmetiem, kā, piemēram, avīzes.
 Neuzstādiet televizoru atbilstoši zemāk redzamajam attēlam.
Tādējādi tiek bloķēta gaisa cirkulācija.
Televizora aizmugure
Transportēšana
Siena
Siena
• Pirms televizora transportēšanas atvienojiet visus vadus.
• Ir vajadzīgi četri vai vairāk cilvēku, lai pārvietotu lielu televizoru.
• Pārnēsājot televizoru ar rokām, turiet to, kā parādīts attēlā.
Nedrīkst saspiest/pakļaut slodzei LCD paneli un ekrāna ietvaru.
3LV
LT
HR
SI
KZ
SR
Strāvas padeves vads
Situācija
Strāvas padeves vads un kontaktligzda ir jālieto atbilstoši šiem
norādījumiem, lai izvairītos no aizdegšanās, elektriskajiem
triecieniem, bojājumu rašanās un/vai ievainojumu gūšanas:
 Izmantojiet tikai Sony ražojuma strāvas padeves vadus.
 Pilnībā ievietojiet kontaktdakšu rozetē.
 Darbiniet televizoru tikai ar 220-240 V AC strāvas padevi.
 Pievienojot vadus, drošības dēļ atvienojiet strāvas padeves
vadu no kontaktligzdas un uzmanieties, lai kājas neaizķertos aiz
vadiem.
 Pirms darbību veikšanas ar televizoru vai tā pārvietošanas
atvienojiet strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
 Neļaujiet strāvas padeves vadam atrasties tiešā siltuma avotu
tuvumā.
 Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un regulāri to tīriet.
Ja kontaktdakšu pārklāj putekļi un tie uzkrāj mitrumu, var tikt
bojāta kontaktdakšas izolācija, kā rezultātā var notikt
aizdegšanās.
• Neizmantojiet televizoru, kad jūsu rokas ir slapjas, kad ir
noņemta daļa no korpusa vai ir pievienotas papildierīces, kuru
izmantošanu neiesaka ražotājs. Pērkona negaisu laikā
atvienojiet televizoru no strāvas padeves tīkla un gaisa antenas.
• Neuzstādiet televizoru tā, lai tas izslietos
gaisā. Tāpēc iespējami ievainojumi vai
bojājumi, cilvēkam vai priekšmetam
ietriecoties televizorā.
Piezīmes
• Neizmantojiet komplektā iekļauto strāvas padeves vadu ar citu
aprīkojumu.
• Strāvas padeves vadu nedrīkst pārmērīgi saspiest, saliekt vai
savērpt. Tādējādi var tikt atsegtas vai bojātas vadu dzīslas.
• Neveiciet strāvas padeves vada modifikācijas.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas padeves vada.
• Veicot vada atvienošanu no rozetes, nevelciet aiz vada.
• Nepievienojiet pārāk daudzas ierīces vienai kontaktligzdai.
• Neizmantojiet vaļīgas kontaktligzdas.
Aizliegtais izmantojums
Neuzstādiet/neizmantojiet televizoru zemāk uzskaitītajās un tām
līdzīgās vietās, vidēs vai situācijās, jo pretējā gadījumā var tikt
traucēta televizora normāla darbība un izraisīta aizdegšanās,
elektriskie triecieni, bojājumi un/vai gūti ievainojumi.
Atrašanās vietas
• Ārpus telpām (tiešā saules staru ietekmē), pludmalē, uz kuģa vai
cita ūdens transportlīdzekļa, medicīniskās iestādēs, nestabilās
vietās, ūdens tuvumā vai vietās, kur ierīce tiek pakļauta lietus vai
dūmu iedarbībai.
• Ja televizors ir novietots publiskās pirts vai
karstavota ģērbtuvē, televizoru var bojāt
gaisā esošais sērs u. c.
• Lai attēlu kvalitāte būt labāka, nevērsiet
ekrānu tieši pret saulesgaismu vai mākslīgās gaismas avotu.
• Centieties nepārvietot televizoru no aukstas telpas siltā telpā.
Straujas telpas temperatūras svārstību rezultātā var kondensēties
mitrums. Šādā gadījumā var pasliktināties televizora attēla un/vai
krāsu kvalitāte. Ja mitrums tomēr ir kondensējies, ļaujiet tam
pirms televizora ieslēgšanas pilnībā izgarot.
Bojātas sastāvdaļas
• Nemetiet priekšmetus pret televizoru. Trieciena rezultātā var tikt
bojāts ekrāna stikls un izraisīti ievainojumi.
• Ja televizora virsmā parādās plaisas, nepieskarieties tam pirms
kontaktdakšas atvienošanas no rozetes. Pretējā gadījumā
pastāv iespēja saņemt elektrisko triecienu.
Kad televizors netiek izmantots
• Ja televizors vairākas dienas netiks izmantots, ekoloģisku un
drošības apsvērumu dēļ tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
• Televizors netiek atvienots no elektrotīkla, kad tas tiek vienkārši
izslēgts, tāpēc atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, lai televizoru
pilnībā atvienotu no elektrotīkla.
• Tomēr dažu televizoru funkciju pareizai darbībai var būt
nepieciešama televizora atrašanās gaidstāves režīmā.
Bērniem
• Neļaujiet bērniem kāpt uz televizora.
• Uzglabājiet nelielus piederumus bērniem nepieejamā vietā, jo
piederumus var nejauši norīt.
Ja notiek šādas problēmas...
Nekavējoties izslēdziet televizoru un atvienojiet to no strāvas
padeves tīkla, ja notiek kāda no šīm problēmām.
Vērsieties pie izplatītāja vai Sony servisa centrā, lai jūsu televizoru
pārbaudītu kvalificēti servisa darbinieki.
Kad:
 Ir bojāts strāvas padeves vads.
 Vaļīga kontaktligzda.
 Televizors ir guvis bojājumus nomešanas vai trieciena
saņemšanas rezultātā.
 Caur atvērumiem korpusā iekļūst šķidrums vai cieti priekšmeti.
Par LCD ekrāna temperatūru
Kad LCD ekrāns tiek izmantots ilgu laika posmu, aptverošās
apmales sasilst. Pieskaroties tām ar roku, sajutīsit siltumu.
Vide
• Karstas, mitras vai ļoti putekļainas vietas; vietas, kur var iekļūt
insekti, kur ierīce var tikt pakļauta mehāniskām vibrācijām,
uzliesmojošu/degošu objektu tuvumā (sveču utt.). Televizoru
nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei un uz tā nedrīkst novietot ar
šķidrumiem pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
• Nenovietojiet televizoru mitrā vai
putekļainā vietā vai telpā, kurā ir eļļaini
dūmi vai tvaiki (plīts vai mitrinātāju
tuvumā). Rezultātā iespējama
aizdegšanās, elektriskie triecieni vai
deformācija.
• Neuzstādiet televizoru vietās, kur tas varētu būt pakļauts īpaši
augstai temperatūrai, piemēram, tiešos saules staros, radiatora
vai sildīšanas ventilatora tuvumā. Šādās vietās televizors var
pārkarst, un tādējādi televizora karkass var deformēties un/vai
televizors var sākt darboties kļūdaini.
4LV
Piesardzības pasākumi
Televīzijas skatīšanās
• Dažiem cilvēkiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu
norises laikā var rasties nepatīkamas izjūtas (piemēram, redzes
vājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem
skatītājiem 3D video attēlu skatīšanās vai 3D spēļu norises laikā
regulāri atpūsties. Nepieciešamais pārtraukuma laiks atkarīgs
no katra cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašam jāizlemj,
kas būtu vispiemērotākais. Ja jūtaties slikti, vajadzētu pārtraukt
3D video attēlu skatīšanos vai 3D spēļu spēlēšanu, līdz
diskomforta sajūta beidzas, un jākonsultējas ar ārstu, ja rodas
šāda nepieciešamība. Lai iegūtu jaunāko informāciju, skatiet arī
(i) jebkuras citas ierīces, ko izmantojat kopā ar šo televizoru,
detalizētu rokasgrāmatu un (ii) mūsu mājas lapu
(http://support.sony-europe.com/). Mazu bērnu (it īpaši
vecumā līdz sešiem gadiem) redze joprojām attīstās.
Konsultējieties ar savu ārstu (piemēram, pediatru vai acu ārstu),
pirms atļaujat maziem bērniem skatīties 3D video attēlus vai
spēlēt 3D spēles. Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus
bērnus, lai pārliecinātos, ka tie ievēro augstāk minētos
norādījumus.
• Neizmantojiet, neglabājiet un neatstājiet 3D brilles vietās, kur ir
augsta temperatūra, piem., tiešos saules staros vai uzkarsušās
mašīnās.
• Izmantojot 3D funkcijas simulāciju, ņemiet vērā, ka redzamais
attēls ir televizora pārveidots oriģināls.
• Televīzijas skatīšanos veiciet mērenā apgaismojumā, jo
televīzijas skatīšanās nepietiekama apgaismojuma apstākļos vai
ilgstošā laika periodā piepūlē acis.
• Izmantojot austiņas, noregulējiet skaļumu, lai izvairītos no
pārmērīga skaļuma, kas var izraisīt dzirdes bojājumus.
LCD ekrāns
• Kaut arī LCD ekrāna ražošanā ir izmantotas augstas precizitātes
tehnoloģijas un 99,99% vai vairāk pikseļu ir efektīvi, ekrānā var
būt redzami melni punkti vai spilgti punkti (sarkanā, zilā, vai zaļā
krāsā). Tā ir LCD ekrāna strukturāla īpašība un nenorāda uz
darbības traucējumiem.
• Nespiediet un neskrāpējiet priekšējo filtru un nenovietojiet
priekšmetus uz televizora virsmas. Attēls var kļūt nevienāds, vai
LCD ekrāns var tikt bojāts.
• Ja televizors tiks izmantots aukstā vietā, var notikt attēla
“izsmērēšanās” vai attēls var kļūt tumšs. Tas nenorāda uz
darbības traucējumiem. Šīs parādības pazudīs, kad
paaugstināsies apkārtējā temperatūra.
• Ja ilgstoši tiek rādīti nekustīgi attēli, var rasties attēla
dubultošanās. Pēc dažiem mirkļiem tā var pazust.
• Televizora izmantošanas laikā ekrāns un korpuss uzsilst. Tas nav
darbības traucējums.
• LCD ekrāns satur nelielu šķidro kristālu daudzumu. Atbrīvojoties
no tām, ievērojiet vietējos noteikumus un likumdošanas aktus.
Apiešanās ar televizora ekrāna virsmu/
korpusu un to tīrīšana
Pirms tīrīšanas obligāti atvienojiet televizora strāvas padeves
vadu no rozetes.
Lai novērstu materiāla sadrupšanu vai ekrāna pārklājuma
bojājumus, ir jāievēro šādi drošības noteikumi.
• Lai notīrītu putekļus no ekrāna virsmas/korpusa, viegli
noslaukiet to ar mīkstas drānas gabalu. Ja putekļus tādējādi
neizdodas notīrīt, noslaukiet ar vājā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā
viegli samitrinātu mīkstas drānas gabalu.
• Nekad nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas
līdzekli tieši virsū televizoram. Tas varētu
notecēt līdz ekrāna vai ārējo daļu
apakšmalai, iekļūt televizora iekšienē un
izraisīt televizora bojājumus.
• Nekad neizmantojiet abrazīvus materiālus,
sārmainus/skābus tīrīšanas līdzekļus,
tīrīšanas pulveri vai gaistošus šķīdinātājus, piemēram, spirtu,
benzīnu vai insekticīdu. Šādu vielu izmantošana vai to ilgstoša
saskarsme ar gumijas vai vinila materiāliem var izraisīt ekrāna
virsmas vai korpusa materiāla bojājumus.
• Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai ir ieteicama periodiska
ventilācijas atveru tīrīšana ar putekļu sūcēju.
• Lai tīrīšanas un apkopes laikā nepieļautu bojājumus, ar
skaļruņiem jārīkojas uzmanīgi.
Neobligātie piederumi
• Neobligātajām sastāvdaļām vai jebkuram elektromagnētiskā
starojuma avotam nav jāatrodas televizora tuvumā. Pretējā
gadījumā var rasties attēla kropļojumi vai skaņas defekti.
• Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu
elektromagnētiskās saderības (EMC) direktīvā noteiktajiem
ierobežojumiem, izmantojot par 3 metriem īsāku savienojuma
signāla kabeli.
Ieteikumi par F veida kontaktu
Iekšējā vada izvirzījums no savienojuma daļas nedrīkst pārsniegt
1,5 mm.
Brīdinājums par tālvadības pults lietošanu
• Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.
• Neizmantojiet kopā dažāda veida baterijas vai vecas un jaunas
baterijas.
• No izlietotajiem baterijām atbrīvojieties videi draudzīgā veidā.
Noteiktos reģionos var būt attiecīgi noteikumi, kas regulē
atbrīvošanos no baterijām. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas
iestādēm.
• Esiet uzmanīgi, apejoties ar tālvadības pulti. Nepieļaujiet tās
nokrišanu vai uzkāpšanu uz tās, kā arī nepakļaujiet to jebkāda
veida šķidruma iedarbībai.
• Nenovietojiet tālvadības pulti siltuma avota tuvumā vai mitrā
telpā, kā arī nepakļaujiet tiešai saules staru ietekmei.
Ierīces bezvadu funkcija
• Neizmantojiet šo ierīci medicīniska aprīkojuma
(elektrokardiostimulatoru u.c.) tuvumā, jo var rasties
medicīniskā aprīkojuma darbības traucējumi.
• Lai arī šī ierīce pārraida/saņem kodētus signālus, uzmanieties
no to nepilnvarotas pārtveršanas. Mēs neuzņemamies atbildību
par problēmām, kas var rasties tās rezultātā.
Atbrīvošanās no televizora
EE
LV
LT
Atbrīvošanās no vecām elektriskām
un elektroniskām ierīcēm
(piemērojama Eiropas Savienībā un
citās Eiropas valstīs ar atkritumu
atsevišķas savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot
attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un
elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no
šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi
un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas
apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs
saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī
produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā
iegādājāties šo produktu.
Atbrīvošanās no izlietotām
baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar
atkritumu atsevišķas savākšanas
sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma
norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst
izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols
var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba
(Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja
baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas
varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu
integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie
iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa
personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju,
produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā
savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei.
Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu
izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas
punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju
par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo
pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai
veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(F veida kontakta atsauces zīmējums)
5LV
HR
SI
KZ
SR
Galda statīva piestiprināšana
(viens no veidiem)
2
1
Rīkojoties saskaņā ar tālāk redzamajiem
norādījumiem, varat mainīt galda statīva veidu
no vidus pozīcijas uz malas pozīciju.
3
2
Piezīmes
• Tā uzstādīšanai nepieciešami pieci cilvēki vai vairāk.
• Pārliecinieties, vai televizora priekšā nav priekšmetu.
Malas pozīcija
1
1
3D sinhronizācijas
raidītāj
IR sensors
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Bieza
starplika
6LV
3
2
Kabeļu satīšana
1
Uzlieciet kabeļu fiksatorus.
Ievietojiet barošanas vadu kabeļa skavā
un nostipriniet savienotājvadus ar
kabeļu fiksatoriem.
*2
EE
*1
LV
LT
HR
*1 Kabeļu skavas atrašanās vieta, ja galda statīvs ir
SI
piestiprināts vidējā pozīcijā.
*2 Kabeļu skavas atrašanās vieta, kad galda statīvs ir
pievienots pie malas vai grīdas statīva.
KZ
Piezīmes
• Portu replikatora lietošana var atvieglot kabeļu
pārvaldību, televizoram pievienojot vienu kabeli.
• Lai atvienotu kabeļa skavu no televizora, nospiediet
skavas augšējo daļu 1, pēc tam saspiediet 2, kā
parādīts attēlā.
SR
3
Noņemiet statīva vāku.



7LV
4
Piestipriniet kabeli pie statīva ar
palīgierīcēm, lai izvairītos no kabeļa
bojājumiem.
Televizora pasargāšana no apgāšanās
8-12 mm
M4
Grīdas statīva / galda statīva
atvienošana no televizora
5
Uzlieciet statīva vāku.
Lai atvienotu grīdas statīvu/galda statīvu no
televizora, izņemiet skrūves .
Kameras paslēpšana
Ja nevēlaties izmantot kameru, paslēpiet to, kā
parādīts attēlā.
Piezīme
• Lietojot kameru, novietojiet to televizora augšpusē ar
skatu uz priekšu.
8LV
Tālvadības pults izmantošana
Varat regulēt televizoru, izmantojot komplektā
ietverto tālvadības pulti ar skārienpaliktni vai IS
(infrasarkano) tālvadības pulti.
Tālvadības pults ar
skārienpaliktni
Skārienpaliktņa lietošanas apmācības
palaišana
1
Nospiediet pogu HOME.
IS tālvadības pults
EE
LV
2
Bīdiet, lai atlasītu [Palīdzība], pēc tam
nospiediet skārienpaliktni.
Piezīme
• Tālvadības pulti ar skārienpaliktni var izmantot tikai
pēc reģistrēšanas televizorā. Tālvadības pulti ar
skārienpaliktni var reģistrēt, nospiežot pogu HOME,
[Iestatījumi] t
[Sistēmas
pēc tam atlasot
iestatīšana] t [Skārienpaliktņa tālvadības
iestatīšana].
1
HR
SI
KZ
Skārienpaliktņa ekspluatācijas
pamācības skatīšana
Skārienpaliktņa ekspluatācijas pamācībā
redzamas galvenās žestu komandas, ko var
izmantot šim televizora ekrānam.
LT
SR
3
Bīdiet uz augšu/uz leju, lai atlasītu
[Skārienpaneļa apmācība], pēc tam
nospiediet skārienpaliktni.
Lai varētu apskatīt skārienpaliktņa
ekspluatācijas pamācību, pieskarieties
skārienpaliktņa displejam ar pirkstu un
turiet to.
Rīkojieties saskaņā ar ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
Piezīme
• Lai palaistu skārienpaneļa apmācību, var arī nospiest
pogu HOME, pēc tam atlasīt
[Iestatījumi] t
[Sistēmas iestatīšana] t [Skārienpaliktņa
konfigurācijas] t [Sākt apmācībul].
9LV
Piezīmes
MHL ierīces pievienošana
Papildinformāciju par savienojumiem skatiet
i-Manual.
Piezīme
• Lai izveidotu HDMI savienojumu, pievienojiet 4K
ierīces (4K multivides atskaņotāju, 4K dekoderi un
citas ierīces) televizora HDMI IN 2 vai HDMI IN 1 ligzdai,
lai varētu baudīt ar autortiesībām aizsargātu saturu.
Pieslēgvietu replikatora pievienošana
• Lai izveidotu savienojumu ar pieslēgvietu replikatoru,
skatiet informāciju pieslēgvietu replikatora komplektā
iekļautajā uzstādīšanas rokasgrāmatā.
MHL ierīces pievienošana
Izmantojiet
piemērotu MHL 2
KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
5V
900 mA MAX
MHL 2
ierīce
5V
900 mA MAX
Izmantojiet piemērotu
MHL 3 KABELI ar MHL
logotipu (neietilpst
komplektā)
MHL 3
ierīce
Televizors vienlaikus uzlādē ar MHL saderīgu
pievienotu ierīci un atskaņo foto/mūzikas/video
failus. Ar MHL saderīgas pievienotās ierīces
vadībai var izmantot televizora tālvadības pulti.
10LV
• Ja iespēja [Automātiskā ievades maiņa (MHL)] ir
iestatīta uz [Ieslēgts], televizors automātiski
pārslēgsies uz HDMI IN 2/MHL vai HDMI IN 4/MHL no
citas ieejas, ja ar MHL saderīga ierīce tiks pievienota
HDMI IN 2/MHL vai HDMI IN 4/MHL ligzdai. Iespējas
[Automātiskā ievades maiņa (MHL)] pieejamība
atkarīga no tā, vai ar MHL saderīgā ierīce atbalsta šo
funkciju.
• Ja iespēja [MHL uzlāde gaidstāves laikā] ir iestatīta uz
[Ieslēgts], ir iespējams turpināt ar MHL saderīgas
ierīces uzlādi, pat tad, ja televizors atrodas gaidstāves
režīmā.
• Pievienojiet 4K viedtālruni vai mobilās ierīces HDMI IN
2/MHL ligzdai.
• 4K viedtālruņu vai mobilo ierīču pievienošanai
izmantojiet piemērotu MHL 3 KABELI ar MHL logotipu.
Televizora uzstādīšana pie sienas
Šajā televizora lietošanas rokasgrāmatā aprakstītas tikai sagatavošanās darbības pirms televizora
uzstādīšanas pie sienas.
Ja televizoram ir pievienots grīdas statīvs / galda statīvs, iespējams, televizors būs jāatvieno no grīdas
statīva / galda statīva; skatiet. 8. lpp (Grīdas statīva / galda statīva atvienošana no televizora).
Pirms kabeļa savienošanas sagatavojiet televizoru, lai to sastiprinātu ar kronšteinu montāžai pie
sienas.
EE
Ierīces aizsardzības un drošības nolūkos “Sony” stingri iesaka televizora uzstādīšanai pie sienas
pieaicināt kvalificētus speciālistus. Neuzstādiet to saviem spēkiem.
• Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem par kronšteinu montāžai pie sienas atbilstoši jūsu
modelim. Šī televizora uzstādīšanai nepieciešamas pienācīgas zināšanas, it īpaši posmā, kad
jānosaka, vai siena ir pietiekami izturīga televizora svara slodzei.
• Skrūves garums kronšteinam montāžai pie sienas ir atšķirīgs atkarībā no kronšteina montāžai
pie sienas resnuma. Lūdzu, skatiet tālāk redzamo attēlu.
LV
LT
HR
8 mm - 12 mm
SI
KZ
Skrūve (komplektā ar Kronšteins montāžai pie sienas)
Kronšteins montāžai pie sienas
SR
Televizora aizmugure
• Neizmantotās skrūves un grīdas statīvu / galda statīvu noglabājiet drošā vietā, līdz rodas
vajadzība pievienot grīdas statīvu / galda statīvu. Glabājiet skrūves maziem bērniem
nepieejamā vietā.
11LV
Tālvadības pults nedarbojas.
Traucējummeklēšana
Kad apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
saskaitiet, cik reizes tā mirgo (mirgošanas
intervāls ir trīs sekundes).
Ja apgaismojuma LED mirgo sarkanā krāsā,
atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas vadu no televizora, pēc
tam ieslēdziet televizoru.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar
savu izplatītāju vai “Sony” servisa centru un
paziņojiet viņiem, cik reižu apgaismojuma LED
mirgoja sarkanā krāsā (intervāla laiks ir trīs
sekundes). Nospiediet televizora pogu /, lai
izslēgtu to, atvienojiet maiņstrāvas vadu un
sazinieties ar savu izplatītāju vai “Sony” servisa
centru.
Ja apgaismojuma LED nemirgo, pārbaudiet
tabulās turpmāk norādīto informāciju.
Varat skatīt informāciju i-Manual sadaļā
[Traucējummeklēšana] vai veikt pašdiagnostiku,
atlasot [Palīdzība] t
[Klientu atbalsts] t
[Pašdiagnostika]. Ja problēmu neizdodas
novērst, televizors jāpārbauda kvalificētiem
apkopes darbiniekiem.
Problēmas un risinājumi
Nav attēla (ekrāns ir tumšs) un nav skaņas.
 Pārbaudiet antenas/kabeļa savienojumu.
 Pievienojiet televizoru strāvas padeves
kontaktligzdai un nospiediet televizora vai
tālvadības pults pogu /.
Dažas programmas nevar noskaņot.
 Pārbaudiet antena.
 Iespējams, satelīta kabelī ir radies īssavienojums
vai ir kabeļa savienojuma problēmas. Pārbaudiet
kabeļa savienojumu un pēc tam izslēdziet
televizoru, izmantojot barošanas ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi, un pēc tam no jauna ieslēdziet
televizoru.
 Ievadītā frekvence ir ārpus diapazona. Sazinieties
ar uztvertās satelīta apraides uzņēmumu.
Nav atrasti kabeļtelevīzijas pakalpojumi
(programmas).
 Pārbaudiet kabeļa savienojumu vai noskaņošanas
konfigurāciju.
 Mēģiniet izmantot funkciju [Digitālā automātiskā
noskaņošana], atlasot [Antena], nevis [Kabelis].
12LV
 Nomainiet baterijas.
 Iespējams, televizors darbojas SYNC režīmā.
Nospiediet vadības joslu (….) un bīdiet pa kreisi/
pa labi, lai atlasītu [SYNC MENU]; pēc tam
pieskarieties skārienpaliktnim. Lai vadītu
televizoru, atlasiet [TV vadība] un pēc tam atlasiet
[Sākums (izvēlne)] vai [Opcijas].
Ja izmantojat IR tālvadības pulti, nospiediet SYNC
MENU, atlasiet [TV vadība], un pēc tam, lai vadītu
televizoru, atlasiet [Sākums (izvēlne)] vai
[Opcijas].
Aizmirsta funkcijas [Vecāku kontrole] parole.
 Ievadiet PIN kodu 9999 (PIN kods 9999 tiek
pieņemts vienmēr).
Televizora korpuss kļūst silts.
 Ilgāku laiku izmantojot televizoru, tā korpuss kļūst
silts.
Pieskaroties ar roku, var sajust karstumu.
Apstājas audio vai video atskaņošana, tukšs
ekrāns, vai televizors nereaģē uz televizora
vai tālvadības pults pogu nospiešanu.
 Vienkārši atiestatiet televizoru, uz divām minūtēm
atvienojot maiņstrāvas barošanu; pēc tam
pievienojiet to atpakaļ.
Poga /, CH+/–,  +/–, ///, ,
HOME nav atrodama uz televizora.
un
 Informāciju par pogām uz televizora skatiet tālāk
redzamajā attēlā.
Televizora aizmugure
Ir ieslēgta apgaismojuma LED.
 Ja nevēlaties, lai būtu ieslēgta apgaismojuma
LED, varat to izslēgt.
Nospiediet HOME, tad atlasiet
[Iestatījumi]
t
[Sistēmas iestatīšana] t [Vispārīga
uzstādīšana] t [Apgaismojuma LED] t
[Izslēgts]. Varat nospiest arī OPTIONS, tad atlasīt
[Apgaismojuma LED] t [Izslēgts].
Specifikācijas
Sistēma
Paneļa sistēma
LCD (šķidro kristālu displeja) panelis,
LED izgaismojums
Televizora sistēma
Analogā: atkarībā no izvēlētās valsts/apgabala:
B/G, D/K, L, I, M
Digitālā: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelīts: DVB-S/DVB-S2
EE
LV
Krāsu/video sistēma
Analogā: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitālā: Skatiet “i-Manual”.
Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu
maršrutētāju, izmantojot WPS.
 Ja izmantojat WEP drošību, atlasiet [Vienkāršs] t
[Wi-Fi] t [Pievienot, izm.mekl.sarakstu]. Pēc tam
atlasiet tā tīkla nosaukumu (SSID), ar kuru vēlaties
izveidot savienojumu.
Analogā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala
Digitālā: UHF/VHF/kabelis, atkarībā no atlasītās
valsts/apgabala
Satelīts: IF frekvence 950–2150 MHz
Tīkla iestatīšanas laikā nevar atrast vajadzīgā
tīkla nosaukumu.
Skaņas izvade
 Atlasiet [[Ievadīt manuāli]] un nospiediet
Bezvadu tehnoloģija
ievadītu tīkla nosaukumu.
LT
Kanālu pārklājums
, lai
HR
SI
KZ
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
SR
Protokols IEEE802.11a/b/g/n
Ievades/izvades ligzdas
Antenas kabelis
75 omu ārējais VHF/UHF terminālis
GALVENĀ/PAPILDU satelītantena
Sievišķais F veida savienotājs IEC169-24, 75 oms
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V un 22 KHz signāls, Viena
kabeļsadalne EN50494.
/
AV1
21 tapiņas “scart” savienotājs (“CENELEC”
standarts), ieskaitot audio/video ievadi, RGB
ievadi un televizora audio/video izvadi.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentais video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ievade (austiņu ligzdas)
t AV2
Video ievade (standarta fonotapiņas ar Y veida
ieeju)
13LV
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (atbalsta 4K izšķirtspēju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Datora
formāti
*YCbCr 4:2:0 / 8 biti
Video (3D):
Kadra apvienošana: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (tikai HDMI IN 1)
MHL (visbiežāk izmantota HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* tikai HDMI IN 2
Video (3D):
Kadra apvienošana*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Paralēls: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p, 1080i
(50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Viens virs otra: 1080p (50, 60 Hz)*,
1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
720p (50, 60 Hz)
* tikai HDMI IN 2
Audio: 5,1 kanālu lineārais PCM: 32, 44,1 un
48 kHz, 16, 20 un 24 biti, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitālā optiskā ligzda (divu kanālu lineārais
“PCM”, “Dolby Digital”)
AUDIO OUT/
Audio izvade (stereo mini ligzda)
Austiņu ligzda
(pieejama zemo frekvenču akustiskās sistēmas
izeja)
1,
2 (HDD REC),
3
USB HDD ierīces ligzda (tikai
pieslēgvieta
2), USB
Nosacītās piekļuves moduļa (CAM) ligzda
LAN
10BASE-T/100BASE-TX savienotājs (savienojuma
ātrums var mainīties atkarībā no tīkla darbības
vides. 10BASE-T/100BASE-TX sakaru ātrums un
sakaru kvalitāte šim televizoram netiek
garantēta.)
14LV
Citi
Papildpiederumi
Bezvadu zemo frekvenču akustiskā sistēma:
SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktīvās 3D brilles: TDG-BT500A
Ekspluatācijas temperatūra
0 ºC – 40 ºC
Ekspluatācijas mitrums
10–80% rel. mitr. (bez kondensāta)
Enerģija un citi parametri
Energopadeves prasības
ieeja 220–240 V maiņstrāva, 50 Hz
Enerģijas efektivitātes klase
B
Ekrāna izmērs (mērot pa diagonāli) (apm.)
85 collas / 214,8 cm
Elektroenerģij as patēriņš
[Standarta] režīmā
320 W
[Spilgts] režīmā
550 W
Vidējais enerģijas patēriņš gadā*1
444 kWh
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā*2
0,3 W (28 W programmatūras / EPG
atjaunināšanas režīmā)
Ekrāna izšķirtspēja
3840 punkti (horizontāli) × 2160 rindas (vertikāli)
Izejas nomināls
USB 1, 3: 5 V, 500 mA maks.
USB 2: 5 V, 800 mA maks.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA maks.
Izmēri (apm.) (p. × a. × dz.)
Televizors ar grīdas statīvu
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
Televizors ar galda statīvu
195,7 × 121,4 × 45,2 cm
Televizors bez grīdas statīva / galda statīva
195,4 × 115,0 × 10,3 cm
atveres paraugs montāžai pie sienas
40,0 x 40,0 cm
skrūves izmērs montāžai pie sienas
M6 (garums: sk. shēmu 3. lpp.)
Statīva platums (apm.)
Piezīmes par digitālās televīzijas funkciju
Malas pozīcija
• Jebkuras ar digitālo televīziju (
) saistītās
funkcijas darbosies tikai valstīs vai
apgabalos, kur tiek pārraidīti DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 un H.264/ MPEG-4 AVC)
zemes apraides digitālie signāli vai kur ir
pieejami saderīgi DVB-C (MPEG-2 un
H.264/ MPEG-4 AVC) kabeļtelevīzijas
pakalpojumi. Lūdzu, vērsieties pie vietējā
izplatītāja, lai pārliecinātos, vai varat
uztvert DVB-T/DVB-T2 signālu savā
dzīvesvietā, vai sazinieties ar
kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēju, lai
uzzinātu, vai tā sniegtie kabeļtelevīzijas
pakalpojumi ir saderīgi darbībai ar šo
televizoru.
• Kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzējs var
pieprasīt samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem vai pieprasīt jūsu
piekrišanu pakalpojuma sniegšanas
noteikumiem.
• Šis televizors atbilst DVB-T/DVB-T2 un
DVB-C specifikācijām, bet netiek garantēta
saderība ar DVB-T/DVB-T2 digitālo zemes
apraidi un DVB-C kabeļtelevīziju nākotnē.
• Dažas digitālās televīzijas funkcijas var
nebūt pieejamas dažās valstīs/apgabalos,
un DVB-C kabeļtelevīzija var nedarboties
pareizi ar dažiem pakalpojumu
sniedzējiem.
Televizors ar grīdas statīvu
195,3 cm
Televizors ar galda statīvu
195,7 cm
Vidējā pozīcija
Televizors ar galda statīvu
69,4 cm
Svars (apm.)
Televizors ar grīdas statīvu
77,0 kg
Televizors ar galda statīvu
73,7 kg
Televizors bez grīdas statīva / galda statīva
70,8 kg
*1 Elektroenerģijas patēriņš gadā aprēķināts,
pamatojoties uz elektroenerģijas patēriņu
televizoram, kas darbojas 365 dienas, 4 stundas
dienā. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs
atkarīgs no televizora izmantošanas veida.
2
* Norādītā gaidstāves jauda tiek sasniegta, kad
televizorā ir pabeigti nepieciešamie iekšējie procesi.
Piezīmes
• Papildpiederumu pieejamība ir atkarīga no valsts/
reģiona/televizora modeļa/noliktavas.
• Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Kad televizoram ir pievienots pieslēgvietu replikators,
palielinās elektroenerģijas patēriņš.
• Šis televizors izmanto sistēmu MHL 2 HDMI IN 4/MHL
ligzdai un MHL 3 – HDMI IN 2/MHL ligzdai.
Informācija par preču zīmēm
• Termini “HDMI” un “HDMI High-Definition
Multimedia Interface” un “HDMI” logotips ir
“HDMI Licensing LLC” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.
• “DLNA”®, “DLNA” logotips un “DLNA
CERTIFIED”® ir “Digital Living Network
Alliance” preču zīmes, pakalpojumu zīmes
vai noraksta apliecinājuma zīmes.
• Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences.
Dolby un dubultais D ir Dolby Laboratories
tirdzniecības zīmes.
• “BRAVIA” un
ir Sony Corporation
preču zīmes.
• “TrackID” ir preču zīme vai uzņēmuma
“Sony Mobile Communications AB”
reģistrēta preču zīme.
15LV
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• “Gracenote”, “Gracenote eyeQ”, “Gracenote
VideoID”, “Gracenote Video Explore”,
“Gracenote MusicID”, “Gracenote” logo un
logotips, kā arī “Powered by Gracenote”
logotips ir “Gracenote” ASV un/vai citās
valstīs reģistrētas preču zīmes vai
“Gracenote” preču zīmes.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Direct” un “Miracast” ir
uzņēmuma “Wi-Fi Alliance” preču zīmes vai
reģistrētas preču zīmes.
• Logotips “Sony Entertainment Network” un
“Sony Entertainment Network” ir “Sony
Corporation” preču zīme.
• “MHL”, “Mobile High-Definition Link” un
“MHL” logotips ir “MHL Licensing, LLC”
preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
• Informāciju par “DTS” patentiem skatiet
vietnē http://patents.dts.com. Tiek ražots
saskaņā ar “DTS Licensing Limited” licenci.
“DTS”, Symbol, & “DTS” un Symbol kopā ir
reģistrētas preču zīmes, bet “DTS Digital
Surround” ir “DTS”, Inc. preču zīme. © DTS,
Inc. Visas tiesības paturētas.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• “Bluetooth”® vārdiskā preču zīme un
logotipi ir uzņēmuma “Bluetooth SIG, Inc.”
īpašums, un uzņēmumam “Sony
Corporation” ir atļauts lietot šo preču zīmi
un logotipus saskaņā ar iegūto licenci.
Citas preču zīmes un citi tirdzniecības
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
• DiSEqC™ ir “EUTELSAT” preču zīme. Šis
televizors atbalsta DiSEqC 1.0. Šis televizors
nav paredzēts motorizētu antenu vadība.
• “N Mark” ir “NFC Forum, Inc.” preču zīme
vai reģistrēta preču zīme ASV un citās
valstīs.
• Java un prečzīmes un logotipi uz Java
pamata ir uzņēmuma Oracle un/vai tā
meitasuzņēmumu prečzīmes vai
reģistrētas prečzīmes. Citi nosaukumi var
būt to attiecīgo īpašnieku prečzīmes.
16LV
Įvadas
Turinys
Dėkojame, kad pasirinkote šį „Sony“ gaminį.
Prieš naudodami televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir
pasilikite jį ateičiai.
Pastabos
SVARBUS PRANEŠIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Saugos informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Atsargumo priemonės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ant stalo pastatomo stovo prijungimas
(alternatyva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TV apsauga nuo nukritimo . . . . . . . . . . . . . . 8
Grindų stovo/Stalo stovo atjungimas nuo
televizoriaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaip paslėpti kamerą . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas. . . 8
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovo
rodymas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Jutiklinės planšetės mokymo programos
paleidimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kaip prijungti kitus įrenginius . . . . . . . . . . 9
TV montavimas prie sienos . . . . . . . . . . . .11
Trikčių šalinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Triktys ir jų šalinimo sprendimai . . . . . . . . . 12
Techniniai duomenys. . . . . . . . . . . . . . . . 13
• Prieš naudodamiesi televizoriumi, perskaitykite skyrių “Saugos
informacija” (3 psl.).
• Greito pasirengimo darbui vadove ir šiame vadove pateikti
vaizdai bei iliustracijos yra tik pavyzdžiai ir gali skirtis nuo
faktinės gaminio išvaizdos.
Identifikacinės etiketės vieta
TV modelio nr. ir maitinimo šaltinio klasės etiketės yra TV arba
pakuotės galinėje pusėje.
ĮSPĖJIMAS
KAD UGNIS
NEIŠPLISTŲ, ŽVAKES IR
KITOKIUS ATVIROS UGNIES
ŠALTINIUS LAIKYKITE ATOKIAI
NUO ŠIO GAMINIO.
SVARBUS PRANEŠIMAS
Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminys yra
pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami
sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos
teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija.
Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės
adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos
dokumentuose.
Įspėjimas dėl belaidžiu ryšiu
siunčiamo / gaunamo
signalo
Šiuo dokumentu „Sony Corporation“ deklaruoja, kad šis įrenginys
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos
nuostatas.
Susipažinti su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Įspėjimas pirkėjams: ši informacija galioja tik įrangai, kuri
parduodama šalyse, taikančiose ES direktyvas.
Šalys, kuriose galima naudotis beviele televizoriaus sistema:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovas
Šią įrangą galima naudoti kitose, ne Europos šalyse.
2LT
Saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
Baterijos neturėtų būti veikiamos aukštos temperatūros, pvz.,
saulės spindulių, ugnies ar pan.
Montavimas / sąranka
Montuokite ir naudokite televizorių pagal šias instrukcijas, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus.
Montavimas
• Kad išvengtumėte paslydimo ir galimo susižeidimo, išpakuojant
TV rinkinį neužlipkite ant televizorių apsaugančio maišo.
• Televizorius turi būti sumontuotas šalia lengvai pasiekiamo
maitinimo lizdo.
• Padėkite TV komplektą ant stabilaus, lygaus paviršiaus, kad jis
nenukristų ir nesužalotų, arba TVnebūtų sugadintas.
• TV montuokite tokioje vietoje, kur jis nebūtų netyčia patrauktas,
pastumtas ar nuverstas.
• TV montuokite taip, kad ant stalo pastatomas TV stovas
neišsikištų iš už TV stovo (nepridėto).
Jei ant stalo pastatomas stovas išsikiš iš už TV stovo, TV
komplektas gali pavirsti, nukristi ir sugesti arba sužaloti.
EE
• Gabenamą televizorių saugokite nuo kratymo ir per didelės
vibracijos.
• Televizorių, gabenamą taisymui arba kraustantis, supakuokite į
originalią dėžę ir pakavimo medžiagą.
LV
LT
Apsauga nuo nukritimo
• Būtinai naudokite tvirtą laidą, kuris galėtų atlaikyti TV svorį.
HR
Vėdinimas
• Niekada neuždenkite vėdinimo angų ir nieko nekiškite į korpusą.
• Aplink televizorių palikite erdvės, kaip parodyta iliustracijoje.
• Pasirūpinkite, kad jūsų TV vėdinimas būtų pakankamas. Aplink
TV palikite pakankamai vietos, kaip parodyta paveiksle.
SI
Sumontuotas ant sienos
30 cm
KZ
10 cm
10 cm
SR
10 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
Sumontuotas su stovu
• Montuoti ant sienos turi tiktai kvalifikuoti techniniai specialistai.
• Tvirtindami prie sienos tvirtinamą laikiklį prie TV komplekto,
būtinai naudokite su prie sienos tvirtinamu laikikliu tiekiamus
sraigtus. Tiekiami sraigtai turi būti naudojami kaip parodyta
paveikslėlyje, kai matuojama nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio
tvirtinimo paviršiaus.
Sraigtų skersmuo ir ilgis skiriasi pagal laikiklio, tvirtinamo prie
sienos, modelį.
Naudojant ne pateiktus, o kitus sraigtus, galima pažeisti
televizoriaus vidų, televizorius gali nukristi ir t. t.
8 mm - 12 mm
Sraigtas (pateiktas su laikikliu,
tvirtinamu prie sienos)
Prie sienos tvirtinamas
laikiklis
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Palikite mažiausiai tiek vietos aplink televizorių.
• Siekiant užtikrinti tinkamą vėdinimą ir apsaugoti nuo dulkių ir
purvo kaupimosi:
 Neguldykite televizoriaus plokščiai, nemontuokite apversto,
apsukto ar šonu.
 Nestatykite televizoriaus ant lentynos, kilimėlio, lovos arba
spintoje.
 Neuždenkite televizoriaus audiniu, pvz., užuolaidomis, arba
tokiais daiktais kaip laikraščiai ir pan.
 Nemontuokite televizoriaus taip, kaip parodyta žemiau
esančioje iliustracijoje.
Oro cirkuliacija užblokuota.
Galinė TV pusė
Gabenimas
Siena
Siena
• Prieš gabendami televizorių atjunkite visus kabelius.
• Dideliam TV pernešti reikia keturių ar daugiau žmonių.
• Pernešdami TV komplektą rankomis, laikykite jį, kaip parodyta
apačioje.
Nespauskite LCD ekrano ir rėmo aplink ekraną.
3LT
Maitinimo laidas
Elkitės su maitinimo laidu ir lizdu kaip nurodyta, kad
išvengtumėte bet kokio gaisro, elektros smūgio, žalos ir (arba)
sužalojimų pavojaus:
 Naudokite tik „Sony“ pateiktą maitinimo laidą (ne kitų tiekėjų).
 Iki galo įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
 Televizorių naudokite tik su 220–240 V kintamąja elektros srove.
 Tiesdami kabelius savo pačių saugumui ištraukite maitinimo
laidą ir saugokitės, kad neužkliūtumėte už kabelių.
 Atjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo prieš atlikdami
veiksmus su televizoriumi ar jį judindami.
 Laikykite maitinimo laidą atokiai nuo karščio šaltinių.
 Reguliariai ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite. Jei kištukas
apdulkės ir sudrėks, gali suprastėti jo izoliacija, dėl to gali kilti
gaisras.
Pastabos
• Nenaudokite pateikto maitinimo laido su jokia kita įranga.
• Maitinimo laidų per daug nesuspauskite, nesulenkite ir
nesusukite. Galite pažeisti arba sulaužyti šerdies laidininkus.
• Nemodifikuokite maitinimo laido.
• Nestatykite ant maitinimo laido nieko sunkaus.
• Atjungdami televizorių nuo tinklo netraukite už maitinimo laido.
• Nesujunkite per daug prietaisų į tą patį kištukinį maitinimo lizdą.
• Nenaudokite prastai tinkančio kištukinio maitinimo lizdo.
Draudžiama naudoti
Nemontuokite ir nenaudokite televizoriaus nurodytose vietose,
aplinkoje ar situacijose, nes televizorius gali sugesti arba sukelti
gaisrą, elektros smūgį, žalą ir (arba) sužalojimus.
Vieta:
• Lauke (tiesioginėje saulėkaitoje), pajūryje, laive ar kitoje
vandens transporto priemonėje, automobilyje, medicinos
įstaigose, nestabiliose vietose, šalia vandens, lietaus, drėgmės
ar dūmų.
• Jei televizorius pastatytas viešosios pirties
ar šilto baseino persirengimo kambaryje, jį
gali pažeisti ore esanti siera ir pan.
• Jei norite geriausios vaizdo kokybės, saugokite ekraną nuo
tiesioginio apšvietimo ar tiesioginių saulės spindulių.
• Nekilnokite televizoriaus iš šaltos patalpos į šiltą. Staigūs
aplinkos temperatūros pokyčiai gali sukelti drėgmės
kondensaciją. Dėl to televizorius gali rodyti prastą vaizdą ir
(arba) prarasti spalvas. Jei vis dėlto televizorius buvo paveiktas
staigių temperatūros pokyčių, prieš jį įjungdami palaukite, kol
visiškai išgaruos drėgmė.
Aplinka:
• Vietos, kuriose yra karšta, drėgna ar itin daug dulkių; kuriose
gali į vidų patekti vabzdžių; kuriose televizorių gali paveikti
mechaninė vibracija; šalia degių objektų (žvakių ir kt.).
Televizorių reikia saugoti nuo lašančių ar tyškančių skysčių, ant
jo negalima statyti jokių daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
• Nestatykite televizoriaus drėgnoje ar
dulkėtoje vietoje, patalpoje, kurioje yra
riebaluotų dūmų ar garų (šalia viryklių ar
oro drėkintuvų). Galimas gaisras,
elektros smūgis ar įrangos deformacija.
• Nestatykite televizoriaus vietose, kurios veikiamos aukštos
temperatūros, pvz., kur krinta tiesioginiai saulės spinduliai, šalia
radiatorių arba oro šildytuvų. Tokiomis sąlygomis televizorius
gali perkaisti ir dėl to deformuotis ir (arba) sugesti.
Situacija:
• Nelieskite šlapiomis rankomis, esant nuimtam korpusui,
nesinaudokite su gamintojo nerekomenduojamais priedais.
Atjunkite televizorių iš maitinimo lizdo ir nuo antenos perkūnijos
metu.
4LT
• Nestatykite televizoriaus taip, kad išsikištų
į atvirą erdvę. Į televizorių atsitrenkę
žmonės gali susižeisti, o atsimušę daiktai
gali pažeisti televizorių.
Sulūžusios dalys:
• Nieko nemeskite į televizorių. Ekrano stiklas gali sudūžti nuo
smūgio ir sukelti rimtų sužalojimų.
• Jei įskils televizoriaus paviršius, nelieskite jo, kol neišjungsite iš
maitinimo lizdo. Jei to nepadarysite, rizikuojate patirti elektros
smūgį.
Kai nenaudojamas
• Jei kelias dienas neketinate naudotis televizoriumi, aplinkos
apsaugos ir saugumo sumetimais jį reikėtų išjungti iš maitinimo
tinklo.
• Paprastai išjungdami televizorių neatjungiate jo nuo maitinimo
tinklo, tad dabar ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, kad
išjungtumėte televizorių visiškai.
• Tačiau kai kurie televizoriai turi funkcijų, kurios tinkamai veikia
tik tada, kai televizorius paliktas veikti parengties režimu.
Dėl vaikų
• Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus.
• Laikykite mažus priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad
vaikai jų netyčia neprarytų.
Jei kyla tokių problemų...
Nedelsdami išjunkite televizorių ir ištraukite kištuką iš maitinimo
lizdo, jei atsiranda bet kuri iš šių problemų.
Kreipkitės į savo pardavėją arba „Sony“ aptarnavimo centrą, kad
televizorių patikrintų kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai.
Kai:
 Pažeistas maitinimo laidas.
 Prastai tinka maitinimo lizdas.
 Televizorius sugedo, nes buvo numestas, sutrenktas arba į jį kas
nors buvo mesta.
 Per korpuso angas į vidų pateko skysčio ar koks kietas daiktas.
Apie LCD ekranon temperatūrą
Kai LCD ekranas naudojamas ilgą laiką, jo aplinka įšyla. Palietę
ranka galite pajusti karštį.
Atsargumo priemonės
Televizoriaus žiūrėjimas
• Žiūrėdami 3D vaizdus arba žaisdami stereoskopinius 3D
žaidimus, kai kurie žmonės gali patirti diskomforto jausmą (akių
įsitempimą, nuovargį ar pykinimą). Visiems žiūrovams „Sony“
rekomenduoja daryti reguliarias pertraukas žiūrint 3D vaizdus
arba žaidžiant stereoskopinius 3D žaidimus. Būtinų pertraukų
trukmė ir dažnumas priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Jūs turite
patys nuspręsti, kas jums geriausia. Jei jaučiate diskomfortą,
nebežiūrėkite 3D vaizdų arba nebežaiskite stereoskopinių 3D
žaidimų, kol diskomforto jausmas praeis; jei manote, kad reikia,
pasitarkite su gydytoju. Taip pat turėtumėte peržiūrėti (i) bet
kokio su televizoriumi naudojamo kito prietaiso ar laikmenos
naudojimo instrukciją ir (ii) mūsų tinklalapį
(http://support.sony-europe.com/), kuriame rasite naujausią
informaciją. Mažų vaikų rega (ypač jaunesnių nei šešerių metų)
dar vystosi. Pasitarkite su gydytoju (pvz., pediatru arba akių
gydytoju) prieš leisdami mažiems vaikams žiūrėti 3D vaizdus
arba žaisti stereoskopinius 3D žaidimus. Suaugusieji turi
prižiūrėti mažus vaikus, kad jie laikytųsi minėtų rekomendacijų.
• Nenaudokite, nelaikykite ir nepalikite 3D akinių vietose, kur yra
aukšta temperatūra, pvz., tiesioginėje saulės šviesoje ar nuo
saulės įkaitusiame automobilyje.
• Naudodamiesi imituoto 3D vaizdo funkcija, atkreipkite dėmesį,
kad šis televizorius pakeičia vaizdą iš originalaus.
• Televizorių žiūrėkite vidutinėje šviesoje, nes žiūrint televizorių
silpnoje šviesoje arba labai ilgai, pavargsta akys.
• Naudodamiesi ausinėmis, nenustatykite per didelio garso, nes
gali būti pažeista klausa.
• Nedėkite nuotolinio valdymo pultelio netoli šilumos šaltinio,
tiesioginių saulės spindulių veikiamoje vietoje arba drėgname
kambaryje.
Skystųjų kristalų (LCD) ekranas
Bevielė įrenginio funkcija
• Nors LCD ekranas pagamintas naudojant aukšto tikslumo
technologiją ir veikia su 99,99 proc. ar net daugiau vaizdo taškų,
tačiau LCD ekrane nuolat gali pasirodyti juodų taškelių arba
ryškių šviesos taškelių (raudonų, mėlynų arba žalių). Tai
konstrukcinė LCD ekranų ypatybė, o ne gedimas.
• Nespauskite ir nebraižykite priekinio filtro, nedėkite ant šio
televizoriaus jokių daiktų. Vaizdas gali tapti netolygus arba
galite netgi sugadinti LCD ekraną.
• Jei televizorius bus naudojamas šaltoje vietoje, vaizdas gali tapti
„dėmėtas“ arba užtemti. Tai ne gedimas. Šis reiškinys išnyksta
pakilus temperatūrai.
• Nuolat rodant nejudančius paveikslėlius, gali atsirasti šešėlių. Po
kelių akimirkų jie gali išnykti.
• Televizoriui veikiant jo ekranas ir korpusas įšyla. Tai nėra
gedimas.
• LCD ekrane yra nedaug skystųjų kristalų. Vadovaukitės vietos
potvarkiais ir taisyklėmis dėl utilizavimo.
• Nenaudokite šio įrenginio šalia medicinos įrangos (širdies
stimuliatorių ir pan.), nes gali sutrikti medicinos prietaisų
veikimas.
• Nors šis įrenginys siunčia ir gauna užšifruotus signalus,
saugokitės neleistino informacijos perėmimo. Mes negalime
prisiimti atsakomybės už dėl to kylančias problemas.
Televizoriaus ekrano paviršiaus / korpuso
tvarkymas ir valymas
Prieš valydami būtinai iš elektros lizdo ištraukite televizoriaus
maitinimo laidą.
Siekdami išvengti fizinio arba ekrano dangos nusidėvėjimo,
laikykitės šių atsargumo priemonių.
• Dulkes nuo ekrano paviršiaus ar korpuso švelniai nubraukite
drėgnu audiniu. Jei lieka dulkių, nušluostykite jas minkštu
audiniu, šiek tiek sudrėkintu atskiestu švelniu valymo tirpalu.
• Nepurškite vandens arba detergento tiesiai
ant televizoriaus. Jis gali nuvarvėti į ekrano
apačią arba ant išorinių dalių, taip pakliūti į
televizoriaus vidų ir sugadinti jį.
• Niekada nenaudokite jokio šveitiklio,
šarminio arba rūgštinio valiklio, šveitimo
miltelių arba lakaus tirpalo (pvz., spirito,
benzolo, tirpiklio arba insekticido). Naudojant tokias medžiagas
arba esant ilgesniam sąlyčiui su gumos arba vinilo
medžiagomis, galima pažeisti ekrano paviršių ir korpuso
medžiagą.
• Tinkamam vėdinimui užtikrinti rekomenduojama periodiškai
išsiurbti vėdinimo angas.
• Valydami garsiakalbius ar atlikdami jų techninę priežiūrą,
nenaudokite jėgos, kad jų nesugadintumėte.
Papildoma įranga
• Bet kokias papildomas detales arba įrangą, kuri skleidžia
elektromagnetinius spindulius, laikykite atokiai nuo
televizoriaus. Antraip gali atsirasti vaizdo iškraipymas ir (arba)
triukšmas.
• Šį įranga buvo patikrinta, ir buvo įrodyta, kad atitinka „EMC“
direktyvoje nustatytus apribojimus, kai naudojamas trumpesnis
nei 3 metrų signalo kabelis.
Rekomendacija dėl „F“ kištuko
Vidinis laidas iš jungiamosios dalies turi išsikišti ne daugiau nei
1,5 mm.
Maks. 7 mm
Televizoriaus utilizavimas
Atitarnavusių elektrinių ir
elektroninių įrenginių utilizavimas
(ši direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo
nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti
kartu su buitinėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai
utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų
pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl
neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas
yra tausojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto
savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Išnaudotų baterijų utilizavimas (ši
direktyva galioja tik Europos
Sąjungos ir kitoms Europos šalims,
kur yra taikoma rūšiuotų atliekų
surinkimo sistema)
Šis ženklas ant baterijos arba ant įpakavimo
nurodo, kad su šiuo gaminiu komplektuojamos baterijos
negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Ant kai kurių baterijų
šis simbolis gali būti atvaizduotas kartu su cheminio elemento
simboliu. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminio elemento
simbolis yra nurodomas, jeigu baterijoje yra daugiau nei 0,0005%
gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004% švino. Teisingai utilizuodami
tokias baterijas padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo
atsilaisvinimo nuo baterijos. Perdirbant medžiagas yra tausojami
gamtos ištekliai. Tuo atveju, jeigu gaminio saugumo, veikimo
arba duomenų integralumo užtikrinimui yra reikalingas
nepertraukiamas ryšys su įmontuota baterija, ją yra leistina keisti
tik kvalifikuotam serviso specialistui. Kad užtikrintumėte teisingą
išnaudotos baterijos utilizavimą, nugabenkite ją į atitinkamą
surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui
numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Jeigu naudojate
kitą bateriją, prašome, perskaitykite skyrių apie tai, kaip galima
saugiai išimti bateriją iš gaminio. Nugabenkite bateriją į
atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam
perdirbimui išnaudotas baterijas. Išsamesnę informaciją dėl šio
gaminio arba jo baterijos antrinio perdirbimo Jums gali pateikti
miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba
parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.
Maks. 1,5 mm
(„F“ kištuko nuorodinis brėžinys)
Įspėjimas dėl elgesio su nuotolinio valdymo
pulteliu
• Dėdami baterijas, laikykitės tinkamo poliškumo.
• Nenaudokite kartu skirtingo tipo arba senų ir naujų baterijų.
• Utilizuokite baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu. Tam tikruose
regionuose gali būti baterijų utilizavimo taisyklės. Teiraukitės
savo vietos valdžios institucijų.
• Atsargiai elkitės su nuotolinio valdymo pulteliu. Nemėtykite ir
nelipkite ant jo, nepilkite ant jo skysčių.
5LT
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
Ant stalo pastatomo stovo
prijungimas (alternatyva)
2
1
Ant stalo pastatomo stovo padėtį iš vidurinės į
kraštinę galite pakeisti vadovaudamiesi toliau
pateiktomis instrukcijomis.
3
2
Pastabos
• Šiems montavimo darbams atlikti reikia penkių ar
daugiau žmonių.
• Pasirūpinkite, kad priešais TV nebūtų jokių objektų.
Kraštinė padėtis
1
1
„3D Sync“
siųstuvas
IR spindulių jutiklis
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Stora
pagalvėlė
3
Kaip surišti kabelius
1
Pritvirtinkite kabelių apkabas.
*2
*1
*1 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas vidurinėje padėtyje.
*2 Kabelių apkabos vieta, kai ant stalo pastatomas
stovas pritvirtintas prie krašto arba ant grindų
pastatomo stovo.
6LT
Pastabos
• Naudojant ryšio kanalo replikatorių galima paprasčiau
sujungti kabelius, tam reikės vienos kabelio jungties
prie TV.
• Norėdami nuimti kabelių apkabą nuo TV, paspauskite
apkabos viršų 1, o tada sužnybkite 2, kaip parodyta
paveiksle.
3
Nuimkite stovo dangtį.



EE
LV
2
Suriškite maitinimo laidą kabelių
laikikliu, o jungiamuosius kabelius –
kabelių apkabomis.
4
Pritvirtinkite kabelį prie stovo tvirtinimo
įtaisais, kad jis nebūtų pažeistas.
LT
HR
SI
KZ
SR
5
Uždėkite stovo dangtį.
7LT
TV apsauga nuo nukritimo
Nuotolinio valdymo pulto
naudojimas
8-12 mm
M4
TV valdyti galite pridėtu jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pultu arba IR
(infraraudonųjų spindulių) nuotolinio valdymo
pultu.
Jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo
pultas
IR nuotolinio
valdymo pultas
Grindų stovo/Stalo stovo atjungimas
nuo televizoriaus
Atsukite varžtus
norėdami atskirti Grindų
stovą/Stalo stovą nuo televizoriaus.
Pastabo
• Jutiklinės planšetės nuotolinio valdymo pultą galima
naudoti tik priregistravus prie TV. Jutiklinės planšetės
nuotolinio valdymo pultą užregistruoti galite
[Nustatymai] t
paspaudę HOME, tada pasirinkę
[Sistemos nustatymai] t [Jutikl. planšetės
nuot.valdymo sąranka].
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovo
rodymas
Kaip paslėpti kamerą
Jei nenorite naudoti kameros, paslėpkite ją kaip
parodyta paveiksle.
Pastabo
• Naudodami kamerą, padėkite ją TV priekyje, viršuje.
8LT
Jutiklinės planšetės naudojimo vadovas leidžia
pamatyti pagrindines gestų komandas, galimas
naudoti esamame TV ekrane.
1
Palieskite ir laikykite pirštą jutiklinės
planšetės ekrano centre, kad būtų
rodomas Jutiklinės planšetės naudojimo
vadovas.
Jutiklinės planšetės mokymo
programos paleidimas
1
Paspauskite HOME.
Kaip prijungti kitus įrenginius
Daugiau informacijos apie jungtis ieškokite
„i-Manual“.
Pastabo
• Norėdami prijungti per HDMI jungtį, 4K įrenginius (4K
medijos leistuvą, 4K priedėlį ir kt.) prijunkite prie TV
HDMI IN 2 arba HDMI IN 1 lizdo, kad galėtumėte
mėgautis turiniu, kurio autorių teisės saugomos.
EE
Kaip prijungti jungčių kartotuvą
• Kaip prijungti jungčių kartotuvą, žr. jungčių kartotuvo
montavimo vadove.
LV
Kaip prijungti MHL įrenginį
2
LT
Slinkite, kad pasirinktumėte [Žinynas],
tada paspauskite jutiklinę planšetę.
HR
SI
Naudokite
patvirtintą MHL 2
kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
3
Slinkite aukštyn / žemyn, kad
pasirinktumėte
[Jutiklinės planšetės
įvadinis kursas], then press the
touchpad.
KZ
SR
5V
900 mA MAX
MHL 2
įrenginys
5V
900 mA MAX
Vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
Pastabo
• Taip pat galite paleisti jutiklinės planšetės įvadinį
kursą, paspausdami HOME ir pasirinkę
[Nustatymai] t
[Sistemos nustatymai] t
[Jutiklinės planšetės konfigūracijos] t [Paleisti
mokymo programą].
Naudokite
patvirtintą MHL 3
kabelį, pažymėtą
MHL logotipu
(nepridedamas)
MHL 3
įrenginys
Leisdamas nuotraukas / muzikos / vaizdo įrašų
failus, TV tuo pačiu metu įkrauna su MHL
suderinamą prijungtą įrenginį. Norėdami valdyti
su MHL suderinamą prijungtą įrenginį, galite
naudotis TV nuotolinio valdymo pultu.
9LT
Pastabos
• Jei [Automatinis įvesties pokytis (MHL)] nustatytas
kaip [Įjungtas], TV automatiškai persijungia į HDMI IN
2/MHL arba HDMI IN 4/MHL iš kitos įvesties, kai su
MHL suderinamas įrenginys prijungiamas prie HDMI
IN 2/MHL arba HDMI IN 4/MHL lizdo. [Automatinis
įvesties pokytis (MHL)] prieinamumas priklauso nuo
to, ar su MHL suderinamas įrenginys palaiko šią
funkciją.
• Jei [MHL įkrovimas esant parengties režimui]
nustatytas kaip [Įjungtas], galite toliau krauti su MHL
suderinamą įrenginį netgi tada, kai TV veikia
parengties režimu.
• Prijunkite 4K išmanųjį telefoną arba mobilųjį įrenginį
prie HDMI IN 2/MHL lizdo.
• Su 4K išmaniaisiais telefonais ar mobiliaisiais
įrenginiais naudokite patvirtintą MHL 3 kabelį,
pažymėtą MHL logotipu.
10LT
TV montavimas prie sienos
Šioje TV naudojimo instrukcijoje parodyti tik paruošiamieji TV montavimo prie sienos etapai.
Jei prie TV pritvirtintas ant grindų pastatomas stovas / ant stalo pastatomas stovas, gali reikėti nuimti
ant grindų pastatomą stovą / ant stalo pastatomą stovą nuo TV; žr. 8 psl. (Grindų stovo/Stalo stovo
atjungimas nuo televizoriaus).
Prieš prijungdami kabelius, paruoškite TV tvirtinti ant prie sienos tvirtinamo laikiklio.
Dėl saugumo ir siekdama apsaugoti gaminį, bendrovė „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad TV
tvirtinimo prie sienos darbus atliktų kvalifikuoti darbuotojai. Nebandykite jo montuoti patys.
EE
• Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis su jūsų modeliui tinkamu prie sienos tvirtinamu
laikikliu. Norint sumontuoti šį TV, reikia turėti pakankamai kompetencijos – ypač nustatant, ar
siena pakankamai tvirta, kad atlaikytų TV svorį.
• Sraigto, skirto prie sienos tvirtinamam laikikliui ilgis skiriasi priklausomai nuo prie sienos
tvirtinamo laikiklio storio. Žr. toliau pateiktą paveikslą.
LV
LT
HR
8 mm - 12 mm
SI
Sraigtas (pateiktas su laikikliu, tvirtinamu prie sienos)
Prie sienos tvirtinamas laikiklis
KZ
Galinė TV pusė
SR
• Nepanaudotus sraigtus ir ant grindų pastatomą stovą / ant stalo pastatomą stovą laikykite
saugioje vietoje, kol pasiruošite montuoti ant grindų pastatomą stovą / ant stalo pastatomą
stovą. Sraigtus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
11LT
Neveikia nuotolinio valdymo pultelis.
Trikčių šalinimas
Kai raudonai mirksi LED apšvietimas,
suskaičiuokite, kiek kartų jis mirkteli
(intervalo trukmė – trys sekundės).
Jei LED apšvietimas žybsi raudonai, atstatykite
Televizija į pradinę būseną, atjungdami
maitinimo laidą nuo Televizija dviems
minutėms, tada įjunkite Televizija.
Jei problema išlieka, kreipkitės į savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą,
nurodydami, kiek kartų raudonai žybsi LED
apšvietimas (pertraukos trukmė – trys
sekundės). Paspauskite ant Televizija esantį
mygtuką /, kad jį išjungtumėte, atjunkite
maitinimo laidą ir informuokite savo prekybos
atstovą ar „Sony“ aptarnavimo centrą.
Kai LED apšvietimas nemirksi, patikrinkite
šiose lentelėse nurodytus elementus.
Taip pat galite žiūrėti „i-Manual“ skyrių [Trikčių
šalinimas] arba atlikti savidiagnostiką, pasirinkę
[Žinynas] t
[Pagalba klientams] t
[Savidiagnostika]. Jei problema išlieka,
kreipkitės į kvalifikuotą remonto meistrą.
Triktys ir jų šalinimo sprendimai
Nėra vaizdo (ekranas tamsus) ir garso.
 Patikrinkite antenos / kabelio jungtį.
 Prijunkite TV prie maitinimo tinklo ir paspauskite
ant TV ar nuotolinio valdymo pulto esantį
mygtuką /.
Kai kurių programų nepavyksta suderinti.
 Patikrinkite anteną.
 Galėjo įvykti palydovo kabelio trumpasis
jungimas arba kilo problemų dėl kabelio jungimo.
Patikrinkite kabelio jungtį, paskui maitinimo
įjungimo / išjungimo mygtuku išjunkite ir vėl
įjunkite televizorių.
 Įvestas dažnis į diapazoną nepatenka. Kreipkitės į
gauto palydovo transliacijos bendrovę.
Nepavyko surasti kabelinės televizijos
paslaugų (programų).
 Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis, arba
derinimo konfigūraciją.
 Pabandykite [Skaitmeninis automatinis
suderinimas] pasirinkdami [Antena] vietoj
[Kabelis].
12LT
 Pakeiskite baterijas.
 Jūsų televizorius gali veikti „SYNC“ režimu.
Paspauskite valdymo juostą (….) ir slinkite kairėn /
dešinėn, kad pasirinktumėte [SYNC MENU], tada
paspauskite jutiklinę planšetę. Norėdami valdyti
TV, pasirinkite [Televizoriaus valdymas] ir tada
pasirinkite [Namai (meniu)] arba [Parinktys].
Jei TV norite valdyti IR nuotolinio valdymo pultu,
paspauskite SYNC MENU, pasirinkite
[Televizoriaus valdymas] ir tada pasirinkite [Namai
(meniu)] arba [Parinktys].
Pamiršote [Užraktas nuo vaikų] slaptažodį.
 Vietoje PIN kodo įveskite 9999 (9999 PIN kodas
visada priimamas).
Televizoriaus aplinka įšyla.
 Jei televizorius naudojamas ilgesnį laiko tarpą, jo
aplinka įšyla.
Prilietę televizorių ranka galite pajusti karštį.
Įšaldytas garsas arba vaizdas, tuščias ekranas
arba telev. nereaguoja į telev. ar nuotolinio
valdymo pulto mygtukus.
 Paprasčiausiai iš naujo nustatykite telev.: dviem
minutėms atjunkite kintamosios srovės maitinimo
laidą nuo televizoriaus, paskui jį vėl prijunkite.
Ant TV nerandate mygtukų /, CH+/–,
 +/–, ///, ,
ir HOME.
 Žr. toliau pateiktą paveikslą, kuriame parodyta
mygtukų ant TV vieta.
Galinė TV pusė
Šviečia apšvietimo šviesos diodas.
 Jei nenorite, kad apšvietimo šviesos diodas
šviestų, galite jį išjungti.
Paspauskite HOME, tada pasirinkite
[Nustatymai] t [Sistemos nustatymai] t
[Bendroji konfigūracija] t [LED apšvietimas] t
[Išjungta]. Taip pat galite paspausti OPTIONS,
tada pasirinkti [LED apšvietimas] t [Išjungta].
Techniniai duomenys
Sistema
Skydo sistema
LCD (skystųjų kristalų ekranas), Foninio
apšvietimo šviesos diodas
Televizijos sistema
Analoginė: priklauso nuo jūsų šalies / vietovės
pasirinkimo: B/G, D/K, L, I, M
Skaitmeninė: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Palydovas: DVB-S/DVB-S2
EE
LV
Spalvų / vaizdo sistema
Analoginė: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Skaitmeninė: Skaitykite „i-Manual“.
Neįmanoma prisijungti prie belaidžio
kelvedžio per WPS.
 Jei naudojate WEP apsaugą, pasirinkite [Lengvas]
t [Wi-Fi] t [Prisijungti pagal paieškos sąrašą].
Tada pasirinkite tinklo, prie kurio norite jungtis,
pavadinimą (SSID).
Tinklo konfigūracijoje neįmanoma rasti
reikiamo tinklo pavadinimo.
 Pasirinkite [[Rankinis įvedimas]] ir paspauskite
kad įvestumėte tinklo pavadinimą.
LT
Kanalų aprėptis
Analoginė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai nuo
jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Skaitmeninė: UHF/VHF/kabelinė, priklausomai
nuo jūsų šalies / vietovės pasirinkimo.
Palydovas: IF dažnis 950-2150 MHz
Garso išvestis
HR
SI
KZ
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
,
Belaidė technologija
SR
Protokolas IEEE802.11a/b/g/n
Įvesties / išvesties lizdai
Antenos kabelis
75 omų išorinis gnybtas VHF/UHF
Palydovinė antena PAGR. / PAPILD.
Vidinė F tipo jungtis IEC169-24, 75 omų.
„DiSEqC 1.0“, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tonas,
Paskirstymas vienu kabeliu EN50494.
/
AV1
21 kontakto „SCART“ jungtis („CENELEC“
standartas), įskaitant garso / vaizdo įvestį, RGB
įvestį ir televizoriaus garso / vaizdo išvestį.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentinis vaizdas): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Garso įvestis (fono-signalo lizdai)
t AV2
Vaizdo įvestis (bendras fono signalo kontaktas su
Y įvestimi)
13LT
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (palaikoma 4K skyra)
Vaizdas (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60
Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60
Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Kompiuterio
formatai
*YCbCr 4:2:0 / 8 bitai
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir
48 kHz, 16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
„ARC“ („Audio Return Channel“) (tik HDMI IN 1)
MHL (bendras su HDMI IN 2/4)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Skaitmeninis optinis lizdas (Dviejų kanalų linijinis
PCM, „Dolby Digital“)
AUDIO OUT/
Garso išvestis (mažasis stereofoninis lizdas)
Ausinių lizdas
(palaiko žemųjų dažnių garsiakalbio išvestį)
2 (HDD REC),
3
USB HDD prietaiso prievadas (tik
Papildomi priedai
Subwoofer inalámbrico: SWF-BR100
MHL kabelis: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktyvieji 3D akiniai: TDG-BT500A
Eksploatavimo temperatūra
0–40 ºC
Eksploatavimo drėgmė
10–80 % santykinis oro drėgnis (be kondensacijos)
Maitinimas ir kita
Maitinimo įtampa
220–240 V (kintamoji srovė), 50 Hz
Energijos efektyvumo klasė
Vaizdas (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* tik HDMI IN 2
Vaizdas (3D):
Kadrų pakavimas*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Šalia vienas kito: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Virš-po: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* tik HDMI IN 2
Garsas: 5,1 kanalo tiesinė PCM: 32, 44,1 ir 48 kHz,
16, 20 ir 24 bitai, Dolby Digital
1,
Kita
2), USB lizdas
CAM (sąlyginės prieigos modulio) anga
LAN
„10BASE-T/100BASE-TX“ jungtis (pagal tinklo
veikimo aplinką sujungimo greitis gali skirtis,
„10BASE-T/100BASE-TX“ ryšio greitis ir ryšio
kokybė šiam televizoriui negarantuojami).
B
Ekrano dydis (išmatuotas įstrižai) (apie)
85 colių / 214,8 cm
Naudojama galia
[Standartinis] režimu
320 W
[Ryškus] režimu
550 W
Vidutinės metinės elektros energijos sąnaudos*1
444 kWh
Naudojama galia parengties režimu*2
0,3 W (28 W programinės įrangos arba EPG
naujinimo režimu)
Ekrano skiriamoji geba
3840 taškų (horizontaliai) × 2160 linijų (vertikaliai)
Nominali išvestis
USB 1, 3: 5 V, 500 mA maks.
USB 2: 5 V, 800 mA maks.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA maks.
Matmenys (apie) (p × a × g)
TV su ant grindų pastatomu stovu
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
TV su ant stalo pastatomu stovu
195,7 × 121,4 × 45,2 cm
TV be ant grindų pastatomo stovo / ant stalo
pastatomo stovo
195,4 × 115,0 × 10,3 cm
montavimui ant sienos skirtos skylės pavyzdys
40,0 × 40,0 cm
montavimui ant sienos skirto varžto dydis
M6 (ilgis: žiūrėkite diagramą 3 psl.)
14LT
Stovo plotis (apie)
Kraštinė padėtis
TV su ant grindų pastatomu stovu
195,3 cm
TV su ant stalo pastatomu stovu
195,7 cm
Vidurinė padėtis
TV su ant stalo pastatomu stovu
69,4 cm
Masė (apie)
TV su ant grindų pastatomu stovu
77,0 kg
TV su ant stalo pastatomu stovu
73,7 kg
TV be ant grindų pastatomo stovo / ant stalo
pastatomo stovo
70,8 kg
*1 Energijos sąnaudos per metus, paremtos energijos
sąnaudomis, kai televizorius yra įjungtas 365 dienas
po 4 valandas per dieną. Tikros energijos sąnaudos
priklausys nuo to, kaip televizorius bus naudojamas.
2
* Nurodyta parengties galia, kai televizorius užbaigia
būtinus vidinius procesus.
Pastabos
• Pasirinktinių priedų buvimas priklauso nuo šalies /
regiono / televizoriaus modelio / turimų atsargų.
• Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be
išankstinio įspėjimo.
• Prie TV prijungus jungčių kartotuvą energijos
suvartojimas padidės.
• Šiame TV komplekte yra MHL 2, skirtas HDMI IN 4/
MHL ir MHL 3, skirtas HDMI IN 2/MHL.
Pastabos dėl skaitmeninės televizijos
veikimo
• Bet kokios su skaitmenine televizija
susijusios funkcijos (
) veiks tik tose
šalyse ar srityse, kuriose transliuojami
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4
AVC) skaitmeniniai antžeminiai signalai,
arba ten, kur yra prieiga prie suderinamos
DVB-C (MPEG-2 ir H.264/MPEG-4 AVC)
kabelinės televizijos paslaugų.
Pasiteiraukite vietinio pardavėjo, ar savo
gyvenamojoje vietoje galėsite priimti
DVB-T/DVB-T2 signalą, arba paklauskite
savo kabelinės televizijos tiekėjo, ar jo
DVB-C kabelinės televizijos paslauga tinka
integruotam veikimui su šiuo televizoriumi.
• Kabelinės televizijos paslaugos tiekėjas
gali prašyti mokesčio už savo paslaugas
arba reikalauti sutikti su jo verslo
sąlygomis.
• Šis televizorius atitinka DVB-T/DVB-T2 ir
DVB-C specifikacijas, tačiau
negarantuojamas jo tinkamumas
būsimoms DVB-T/DVB-T2 skaitmeninėms
antžeminėms ir DVB-C skaitmeninėms
kabelinėms transliacijoms.
• Kai kuriose šalyse / vietovėse gali nebūti
tam tikrų skaitmeninės televizijos funkcijų,
o DVB-C kabelinė paslauga, teikiama kai
kurių tiekėjų, gali veikti netinkamai.
Informacija apie prekės ženklą
• Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition
Multimedia Interface“, taip pat HDMI
logotipas yra „HDMI Licensing LLC“ prekės
ženklai arba registruotieji prekės ženklai
Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose
šalyse.
• DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA CERTIFIED®
yra „Digital Living Network Alliance“ prekių
ženklai, paslaugų ženklai arba sertifikatų
ženklai.
• Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“
licenciją.
„Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby
Laboratories“ registruotieji prekės ženklai.
• „BRAVIA” ir
yra „Sony“
korporacijos prekių ženklai.
• „TrackID“ yra „Sony Mobile
Communications AB“ prekės ženklas arba
registruotasis prekės ženklas.
15LT
EE
LV
LT
HR
SI
KZ
SR
• „Gracenote“, „Gracenote eyeQ“, „Gracenote
VideoID“, „Gracenote Video Explore“,
„Gracenote MusicID“, „Gracenote logo“ ir
logotipas bei logotipas „Powered by
Gracenote“ yra „Gracenote“ prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• „Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct“ ir „Miracast“ yra
„Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai arba
registruotieji prekių ženklai.
• „Sony Entertainment Network logotipas“ ir
„Sony Entertainment Network“ yra „Sony
Corporation“ prekių ženklai.
• MHL, „Mobile High-Definition Link“ ir „MHL
Logo“ yra prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys „MHL
Licensing, LLC“.
• DTS patentus žr. http://patents.dts.com.
Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“
licenciją. DTS, simbolis, DTS kartu su
simboliu yra registruotieji prekių ženklai, o
„DTS Digital Surround“ yra „DTS, Inc.“
prekių ženklas. © „DTS, Inc.“. Visos teisės
saugomos.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Žodinis ženklas „Bluetooth“® ir logotipai
priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“ Tokius
ženklus visais atvejais „Sony Corporation“
naudoja turėdama licenciją. Kiti prekių
ženklai ir prekių pavadinimai priklauso
atitinkamiems jų savininkams.
• „DiSEqC™“ yra EUTELSAT prekės ženklas.
Šis televizorius palaiko „DiSEqC 1.0“. Šis
televizorius nėra skirtas motorizuotoms
antenoms valdyti.
• „N Mark“ yra prekių ženklas arba
registruotasis prekių ženklas, priklausantis
„NFC Forum, Inc.“, Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir kitose šalyse.
• „Java“ ir visi su „Java“ siejami prekių ženklai
ir logotipai yra registruotieji „Oracle“ ir
(arba) jos antrinių įmonių prekių ženklai.
Kiti pavadinimai gali būti jų atitinkamų
įmonių savininkių prekių ženklai.
16LT
Uvod
Sadržaj
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomene
VAŽNA OBAVIJEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika . . . . . 8
Odvajanje podnog stalka/postolja za
stol od TV prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 8
Prikazivanje Uputa za upotrebu dodirne
plohe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pokretanje Vodiča za dodirnu plohu. . . . . . . 9
Priključivanje drugih uređaja. . . . . . . . . . . 9
Instalacija TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . .11
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Problemi i rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Prije upotrebe TV-a pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u priručniku Kratke upute služe samo
kao referenca i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda.
Lokacija identifikacijske naljepnice
Oznake broja modela i napajanja nalaze se sa stražnje strane TV
prijemnika ili pakiranja.
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti koji se odnose na sukladnost proizvoda sa
zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom
zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak
proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adrese navedene
u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim
uvjetima.
Napomena za bežični signal
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i ostalim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: Sljedeće informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u sljedećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Oprema može raditi i u drugim, neeuropskim zemljama.
2HR
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri.
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljanje
• Kako bi se izbjeglo proklizivanje i osobne ozljede, ne gazite po
zaštitnoj vreći TV prijemnika kad ga raspakirate.
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da se ne bi
srušio i uzrokovao ozljede ili oštećenje TV-a.
• TV prijemnik postavite na mjesto gdje ga nećete moći vući,
gurati ili prevrnuti.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporučeno).
Ako postolje za stol strši izvan stalka za televizor, to može
uzrokovati prevrtanje TV prijemnika, njegov pad, a pritom se
netko može ozlijediti ili televizor oštetiti.
EE
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
HR
LT
Sprječavanje prevrtanja
• Obavezno upotrijebite čvrsto uže koje može izdržati težinu TV
prijemnika.
HR
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Pobrinite se da TV prijemnik ima dobro provjetravanje. Ostavite
dovoljno prostora oko TV prijemnika kako je prikazano na slici.
SI
KZ
Postavljen na zid
30 cm
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Svakako upotrijebite vijke isporučene s nosačem za postavljanje
na zid kada pričvršćujete nosač za postavljanje na zid za TV
prijemnik. Priloženi vijci prikazani su na slici izmjereni od
pričvrsne površine nosača za postavljanje na zid.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen uz nosač za
postavljanje na zid)
Nosač za postavljanje na zid
SR
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Stražnja strana TV-a
Prijevoz
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos velikog TV prijemnika potrebne su četiri ili više
osoba.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
Zid
Zid
3HR
Zidna utičnica
Naponski kabel i utičnicu koristite na sljedeći način kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara, nastanka
oštećenja i/ili ozljeda:
 Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
 Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
 Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220-240 V.
 Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel
i pazite da se ne zapetljate u kabele.
 Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na
televizoru ili premještanja.
 Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
 Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Položaj:
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju značajke koje zahtijevaju
da televizor radi i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
Ako se dogodi sljedeći problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
U slučaju ako je:
 oštećen naponski kabel.
 utikač ne sjeda u utičnicu.
 televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno.
 kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD zaslona
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili prašna
mjesta, u prostorije ispunjene uljnim
dimom ili parom (u blizinu kuhaćih
površina ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Televizor ne postavljajte ne mjesta izložena ekstremnim
temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskog otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
Situacija:
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako mu je kućište skinuto i ne
koristite ga s dodacima koje nije preporučio proizvođač.
Isključite televizor iz zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
4HR
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika
zagriju se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Neke osobe mogu osjetiti nelagodu (naprezanje očiju, zamor ili
mučninu) tijekom gledanja 3D videoslika ili tijekom reprodukcije
stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da gledatelji redovno
rade pauze dok gledaju 3D videoslike ili igraju steroskopske 3D
igre. Dužina i učestalost pauza ovisi o svakoj osobi. Sami
odlučite što vam najbolje odgovara. Ako osjećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D videoslike ili igrati stereoskopske 3D
igre dok nelagoda na prođe; obratite se liječniku ako to
smatrate potrebnim. Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja ili medija s ovim
televizorom i (ii) na našem web-mjestu
(http://support.sony-europe.com/). Vid male djece (osobito
mlađe od šest godina) još je u razvoju. Obratite se liječniku
(pedijatru ili okulistu) prije nego što djetetu dopustite gledanje
3D videoslika ili igranje stereoskopskih 3D igara. Odrasli moraju
nadzirati djecu kako bi bili sigurni da se ponašaju u skladu s
preporukama u nastavku.
• 3D naočale ne upotrebljavajte, ne ostavljajte i ne odlažite u
okruženju visoke temperature, primjerice, izložene na suncu ili u
automobilu koji stoji na suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja 3D, imajte na umu da je
prikazana slika izmijenjena u odnosu na original zbog konverzije
koju provodi televizor.
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
Bežična funkcija jedinice
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Ne rukujte zvučnicima silovito kada ih čistite ili održavate da
biste izbjegli nastanak oštećenja.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC) za naponske kabele
kraće od 3 metra.
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu
za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate
moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta
proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje starih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava
da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali
kućni otpad. Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti
kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Ona
treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za
reciklažu starih baterija. Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih izvora. Ugrađenu bateriju kod
uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja
podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte
odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte
poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja. Bateriju predajte
na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Upozorenje o rukovanju daljinskim upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
5HR
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
Pričvršćivanje postolja za stol
(alternativa)
2
1
Premjestite postolje za stol sa srednjeg položaja
na rub pomoću uputa u nastavku.
3
2
Napomene
Rubni položaj
• Za postavljanje je potrebno pet ili više osoba.
• Pazite da ispred TV prijemnika nema nikakvih
predmeta.
1
1
3D Sync odašiljač
IC senzor
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Debeli sloj
3
Za povezivanje kabela
1
Pričvrstite obujmice za kabele.
*2
*1
*1 Smještaj kopče za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno na sredini.
*2 Smještaj kopče za kabele kada je postolje za stol
pričvršćeno za rub ili na sredini.
6HR
Napomene
• Upotreba Replikatora ulaza može pojednostaviti
upravljanje kabelima tako da prema TV prijemniku ide
samo jedan kabel.
• Da biste odvojili kopču za kabele od TV prijemnika,
pritisnite vrh kopče 1, a zatim je stisnite 2 kao na
slici.
3
Maknite pokrov postolja.



EE
HR
2
Povežite naponski kabel s držačem
kabela, a priključne kabele s
obujmicama za kabele.
4
Učvrstite kabel za stalak s držačima kako
se kabeli ne bi oštetili.
LT
HR
SI
KZ
SR
5
Pričvrstite pokrov postolja.
7HR
Sprječavanje prevrtanja TV prijemnika
Upotreba daljinskog upravljača
TV prijemnikom možete upravljati isporučenim
daljinskim upravljačem s dodirnom plohom ili IC
(infracrvenim) daljinskim upravljačem.
8-12 mm
M4
Daljinski upravljač s
dodirnom plohom
IC daljinski upravljač
Odvajanje podnog stalka/postolja za
stol od TV prijemnika
Napomena
Da biste odvojili podni stalak/postolje za stol od
TV prijemnika, uklonite vijke .
• Daljinski upravljač s dodirnom plohom može se
koristiti tek nakon registriranja na TV prijemniku.
Daljinski upravljač s dodirnom plohom možete
registrirati putem gumba HOME tako da odaberete
[Postavke sustava] t
[Postavke] t
[Podešavanje daljinskog upravljača s dodirnom
plohom].
Prikazivanje Uputa za upotrebu
dodirne plohe
Upute za rad s dodirnom plohom sadrže glavne
naredbe gestama koje su vam dostupne za
trenutačni TV zaslon.
Skrivanje kamere
Ako se ne želite služiti kamerom, sakrijte je kako
je prikazano.
Napomena
• Kada koristite kameru, stavite je na vrh s prednje
strane TV prijemnika.
8HR
1
Dodirnite i zadržite prst u središtu
prikaza dodirne plohe Uputa za
upotrebu dodirne plohe.
Pokretanje Vodiča za dodirnu plohu
1
Pritisnite tipku HOME.
Priključivanje drugih uređaja
Više informacija o priključivanju potražite u ipriručniku.
Napomena
• Za HDMI vezu priključite 4K uređaje (4K player medija,
4K Set Top Box (Prijamnik za digitalnu televiziju itd.)) u
HDMI IN 2 ili HDMI IN 1 utičnicu TV prijemnika da biste
gledali sadržaj sa zaštićenim autorskim pravima.
EE
Priključivanje replikatora ulaza
• Za priključivanje replikatora ulaza pogledajte
instalacijski priručnik priložen uz replikator ulaza.
2
Kliznite da biste odabrali [Pomoć], a
zatim pritisnite dodirnu plohu.
HR
Priključivanje MHL uređaja
LT
HR
SI
3
Koristite odobreni
MHL 2 KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
Kliznite gore/dolje da biste odabrali
[Vodič za dodirnu plohu], a zatim
pritisnite dodirnu plohu.
KZ
SR
5V
900 mA MAX
MHL 2
uređaj
5V
900 mA MAX
Slijedite zaslonske upute.
Napomena
• Također možete pokrenuti vodič za dodirnu plohu
pritiskom na gumb HOME, a zatim odaberite
[Postavke sustava] t
[Postavke] t
[Konfiguracije dodirne plohe]t [Pokreni vodič].
Koristite odobreni
MHL 3 KABEL s
logotipom MHL
(nije isporučen)
MHL 3
uređaj
TV prijemnik simultano puni priključeni uređaj
kompatibilan s MHL standardom dok se
reproduciraju foto/glazbene/videodatoteke.
Uređajem kompatibilnim s MHL standardom
možete upravljati daljinskim upravljačem TV
prijemnika.
9HR
Napomene
• Ako je [Automatska promjena ulaza (MHL)]
postavljena na [Uključeno], TV se automatski
prebacuje na HDMI IN 2/MHL ili HDMI IN 4/MHL s
drugog ulaza ako je MHL-kompatibilni uređaj spojen
na utičnicu HDMI IN 2/MHL ili HDMI IN 4/MHL.
Raspoloživost postavke [Automatska promjena ulaza
(MHL)] ovisi podržava li određeni MHL-kompatibilni
uređaj tu značajku ili ne.
• Ako je [MHL punjenje u stanju pripravnosti]
postavljeno na [Uključeno], punjenje MHLkompatibilnoga uređaja nastavlja se i dok je TV u
stanju mirovanja.
• Priključite 4K smartphone ili mobilni uređaj u
priključak HDMI IN 2/MHL.
• Koristite odobreni MHL 3 KABEL s logotipom MHL
logo za 4K smartphone ili mobilne uređaje.
10HR
Instalacija TV-a na zid
Priručnik s uputama za ovaj TV pokazuje samo korake u pripremanju instalacije TV-a prije
njegove instalacije na zid.
Ako je za TV prijemnik učvršćen podni stalak/postolje za stol, TV prijemnik morat ćete odvojiti od
podnog stalka/postolja za stol; pogledajte 8. stranicu (Odvajanje podnog stalka/postolja za stol od TV
prijemnika).
Pripremite nosač za postavljanje na zid TV prijemnika prije spajanja kabela.
EE
Radi zaštite proizvoda i sigurnosti Sony preporučuje da postavljanje TV prijemnika na zid
obavljaju kvalificirani djelatnici. Ne pokušavajte ga postaviti sami.
• Slijedite upute isporučene s nosačem za postavljanje na zid za svoj model. Za postavljanje TV
prijemnika potrebna je određena stručnost, posebice da bi se utvrdilo može li zid izdržati
težinu TV prijemnika.
• Dužina vijaka za nosač za postavljanje na zid razlikuje se ovisno o debljini nosača za zid.
Pogledajte sliku u nastavku.
HR
LT
HR
8 mm - 12 mm
SI
KZ
Vijak (priložen uz nosač za postavljanje na zid)
Nosač za postavljanje na zid
SR
Stražnja strana TV-a
• Neupotrijebljene vijke i podni stalak/postolje za stol spremite na sigurno mjesto dok ne
budete spremni pričvrstiti podni stalak/postolje za stol. Vijke držite izvan dohvata ruku male
djece.
11HR
Daljinski upravljač ne radi.
Rješavanje problema
Ako LED za osvijetljenje trepti crveno, brojite
koliko će puta trepnuti (intreval traje tri
sekunde).
Ako LED za osvjetljenje treperi crveno, poništite
postavke TV tako da isključite naponski kabel iz
TV na dvije minuta, a zatim ponovno uključite
TV.
Ako se problem ne riješi, obratite se Sony
servisnom centru i navedite koliko je puta LED
za osvjetljenje treperila crveno (interval traje tri
sekunde). Pritisnite / na TV da biste ga
isključili, iskopčajte naponski kabel i obavijestite
svog dobavljača ili Sony servisni centar.
Ako LED za osvjetljenje ne trepti, provjerite
sljedeće stavke iz tablice.
Možete pogledati i [U slučaju problema] u
i-priručniku ili napraviti samodijagnostiku tako
da odaberete [Pomoć] t
[Korisnička
podrška] t [Samodijagnostika]. Ako se
problem ne riješi, odnesite TV na popravak u
kvalificirani servis.
Problemi i rješenja
Nema slike (zaslon je mračan) i nema zvuka.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Priključite TV prijemnik na naponski kabel i
pritisnite / na TV prijemniku ili na daljinskom
upravljaču.
Neke programe nije moguće namjestiti.
 Provjerite antena.
 Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili
postoje problemi s vezom. Provjerite kabelsku
vezu, a zatim isključite televizor na glavnoj sklopki
za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
 Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona.
Obratite se tvrtki za emitiranje satelitskog
programa.
Nisu pronađene usluge kabelske televizije
(kanali).
 Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte primijeniti [Automatsko digitalno
podešavanje] odabirući [Antena] umjesto [Kabel].
12HR
 Zamijenite baterije.
 Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite kontrolnu traku (….) i kliznite ulijevo/
udesno da biste odabrali [SYNC MENU], a zatim
pritisnite dodirnu plohu. Odaberite [Upravljanje
TV uređajem], a zatim [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti] za upravljanje TV prijemnikom.
Kada upotrebljavate IC daljinski upravljač,
pritisnite SYNC MENU, odaberite [Upravljanje TV
uređajem], a zatim [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti] za upravljanje TV prijemnikom.
Zaboravili ste lozinku za [Roditeljska zaštita].
 Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek
prihvaća.)
Zvučnici televizora se zagrijavaju.
 Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Prekinut je zvuk ili zamrznuta slika, zaslon je
prazan ili televizor ne reagira na pritisak tipke
na televizoru ili daljinskom upravljaču.
 Napravite jednostavno poništavanje postavki
televizora tako da isključite napajanje
izmjeničnom strujom na dvije minute, a zatim ga
ponovno priključite.
Ne možete pronaći tipke /, CH+/–,  +/–,
///, ,
i HOME na TV-u.
 Proučite ilustraciju dolje kako biste saznali
lokaciju tipaka na TV-u.
Stražnja strana TV-a
LED za osvjetljenje je uključen.
 Ako ne želite da se LED za osvjetljenje pali,
možete ga isključiti.
Pritisnite HOME i odaberite
[Postavke] t
[Postavke sustava] t [Opće postavke] t
[LED za osvjetljenje] t [Isključeno]. Također
možete pritisnuti OPTIONS i odabrati
[LED za osvjetljenje] t [Isključeno].
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala),
Pozadinsko LED osvjetljenje
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja:
B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
EE
HR
Boja/videosustav
Nije moguće spajanje na bežični usmjerivač
pomoću WPS-a.
 Ako upotrebljavate WEP sigurnost, odaberite
[Jednostavno] t [Wi-Fi]t [Poveži putem popisa
skeniranja]. Zatim odaberite naziv mreže (SSID) s
kojom se želite povezati.
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte priručnik i-Manual.
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru
vaše zemlje/regije.
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše
zemlje/regije.
Satelit: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Odabrani naziv mreže nije pronađen tijekom
postavljanja mreže.
Izlaz zvuka
 Odaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
Bežična tehnologija
unijeli naziv mreže.
kako biste
LT
Pokrivenost kanala
HR
SI
KZ
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
SR
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton, Distribuc.
jednim kabelom EN50494
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC)
uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
t AV2
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
13HR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržava 4K rezoluciju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60
Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60
Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
*YCbCr 4:2:0 / 8-bitni
Video (3D):
Format dvostruki kadar: 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: 5,1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
MHL (zajednički s HDMI IN 2/4)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Format dvostruki kadar*: 1080p (30 Hz), 1080/
24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/
24p
Slika do slike: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Iznad-ispod: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Audio: 5,1-kanalni, linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
Drugo
Priloženi dodatni pribor
Bežični subwoofer: SWF-BR100
MHL kabel: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivne 3D naočale: TDG-BT500A
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
Rating: ulazni napon 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
B
Veličina zaslona (dijagonalno) (otp.)
85 inča / 214,8 cm
Potrošnja energije
u načinu [Standardno]
320 W
u načinu [Živopisno]
550 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*1
444 kWh
Potrošnja energije u mirovanju*2
0,3 W (28 W u načinu ažuriranja softvera / EPG-a)
Razlučivost prikaza
3.840 točaka (horizontalno) × 2.160 redaka
(vertikalno)
Izlazna nazivna snaga
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAKS.
USB 2: 5 V, 800 mA MAKS.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAKS.
Audio izlaz (stereo miniutičnica)
Utičnica za slušalice
(podržava izlaz za Subwoofer)
Dimenzije (Približ.) (š x v x d)
1,
TV s podnim stalkom
2 (HDD REC),
3
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
Priključak USB HDD uređaja ( 2 samo), USB
priključak
TV s podnim stalkom/postoljem za stol
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
TV bez podnog stalka/ postolja za stol
195,7 x 121,4 x 45,2 cm
LAN
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o
radnom okruženju mreže, brzina spajanja može
se razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu
komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
14HR
195,4 x 115,0 x 10,3 cm
uzorak za bušenje rupa na zidu
40,0 x 40,0 cm
veličina vijka za pričvršćivanje na zid
M6 (duljina: pogledajte dijagram na 3. stranici.)
Širina postolja (Približ.)
Napomene o funkciji digitalne televizije
Rubni položaj
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju (
)
rade samo u zemljama gdje se emitira
digitalni zemaljski signal DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gdje
korisnik ima pristup kompatibilnoj DVB-C
kabelskoj usluzi (MPEG-2 i H.264/MPEG-4
AVC). Provjerite kod lokalnog prodavača
primate li DVB-T/DVB-T2 signal u mjestu u
kojem živite ili pitajte davatelja kabelske
usluge je li njihova DVB-C kabelska usluga
prikladna za integrirani rad s ovim
televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može naplatiti
naknadu za svoje usluge ili zahtijevati da
pristanete na njegove uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2 i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost s
budućim DVB-T/DVB-T2 digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije možda
nisu dostupne u nekim zemljama ili
područjima, a DVB-C kabel možda neće
raditi ispravno kod nekih davatelja usluge.
TV s podnim stalkom
195,3 cm
TV s podnim stalkom/postoljem za stol
195,7 cm
Središnji položaj
TV s podnim stalkom/postoljem za stol
69,4 cm
Težina (Približ.)
TV s podnim stalkom
77,0 kg
TV s podnim stalkom/postoljem za stol
73,7 kg
TV bez podnog stalka/ postolja za stol
70,8 kg
*1 Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije televizora koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe televizora.
2
* Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon
što TV završi neophodne interne procese.
Napomene
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu televizora/zalihama.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
• Potrošnja energije povećava se kada je u TV prijemnik
priključen replikator ulaza.
• TV prijemnik sadrži MHL 2 za HDMI IN 4/MHL i MHL 3
za HDMI IN 2/MHL.
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED®
zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
certifikacijske oznake Digital Living
Network Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby
Laboratories.
Dolby i duplo-D simbol su zaštitne marke
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« i
zaštitni su znakovi
Sony Corporation.
• TrackID je robna marka ili registrirana robna
marka tvrtke Sony Mobile Communications
AB.
15HR
EE
HR
LT
HR
SI
KZ
SR
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote te logo »Powered by
Gracenote« zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote u Sjedinjenim Državama i/ili
drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Wi-Fi Alliance.
• Logotip »Sony Entertainment Network« i
»Sony Entertainment Network« zaštitni su
znaci Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link i logotip
MHL zaštitni su znakovi ili registriratni
zaštitni znakovi tvrtke MHL Licensing, LLC.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS Licensing Limited.
DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS Digital
Surround zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc.
© DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Oznaka i logotip Bluetooth® vlasništvo su
tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba
tih oznaka od strane tvrtke Sony
Corporation obuhvaćena je licencom.
Druge robne i trgovačke marke vlasništvo
su njihovih vlasnika.
• DiSEqC™ robna je marka tvrtke EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0. Ovaj
televizor nije namijenjen za upravljanje
motornim antenama.
• N Mark zaštitni je znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Java i sve robne marke i logotipi temeljene
na Javi robne su marke ili registrirane robne
marke tvrtke Oracle i/ili njezinih
podružnica. Drugi nazivi mogu biti robne
marke svojih vlasnika.
16HR
Uvod
Vsebina
Hvala, ker ste se odločili uporabljati ta Sonyjev izdelek. Pred
uporabo televizorja skrbno preberite ta priročnik in ga shranite za
nadaljnjo uporabo.
Opombe
POMEMBNO OBVESTILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Varnostne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Previdnostni ukrepi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pritrditev namiznega stojala (druga
možnost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Preprečevanje prevračanja televizorja . . . . . 8
Ločitev talnega stojala/namiznega
stojala od televizije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uporaba daljinskega upravljalnika . . . . . . 9
Prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zagon vodnika za sledilno ploščico . . . . . . 10
Povezovanje drugih naprav. . . . . . . . . . . 10
Vgradnja televizorja na steno . . . . . . . . . 12
Odpravljanje težav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Težave in rešitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tehnični podatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
• Pred uporabo televizorja preberite »Varnostne informacije«
(stran 3).
• Slike in ilustracije, ki se uporabljajo v Priročniku za hitri zagon in
tem priročniku, so samo v pomoč in se lahko razlikujejo od
dejanskega videza izdelka.
Mesto identifikacijske nalepke
Nalepke za št. modela in napajanje so na zadnji strani televizorja
ali embalaže.
OPOZORILO
DA BI PREPREČILI
POŽAR, SVEČ IN
DRUGEGA ODPRTEGA
PLAMENA NE POSTAVLJAJTE V
BLIŽINO IZDELKA.
POMEMBNO OBVESTILO
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji
Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Obvestilo o brezžičnem
signalu
Sony Corporation izjavlja, da je ta enota v
skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili
direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Opozorilo za stranke: naslednje informacije veljajo le za opremo
prodano v državah v katerih veljajo direktive ES.
Brezžični sistem televizorja lahko uporabljate v naslednjih
državah:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Opremo lahko uporabljate tudi v drugih
neevropskih državah.
2SI
Prenašanje
Varnostne informacije
OPOZORILO
Baterij ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba,
požar in podobno.
• Pred prenašanjem televizorja odklopite vse kable.
• Za prenašanje velikega televizorja so potrebne najmanj štiri
osebe.
• Pri prevažanju televizor držite, kot je prikazano spodaj.
Ne pritiskajte plošče LCD ali okvirja zaslona.
Namestitev/nastavitev
Televizor namestite in uporabljajte v skladu s spodaj navedenimi
navodili, da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara,
škode in/ali poškodb.
Namestitev
• Da preprečite drsenje ali povzročitev telesne poškodbe, ne
stopite na zaščitno vrečko televizije pri odpiranju embalaže
televizije.
• Televizor morate namestiti blizu enostavno dostopne omrežne
vtičnice.
• Televizor postavite na stabilno vodoravno površino, da ne more
pasti in povzročiti telesnih poškodb ali škode na televizorju.
• Televizor namestite na mesto, kjer ga ne bo mogoče povleči,
potisniti ali prevrniti.
• Televizor namestite tako, da namizno stojalo ne bo štrlelo iz
stojala televizorja (ni priloženo).
Če namizno stojalo štrli iz stojala televizorja, se lahko televizor
prevrne, pade ali povzroči telesno poškodbo ali poškodbo
televizorja.
EE
SI
LT
• Med prenašanjem televizorja ne izpostavljajte udarcem ali
premočnemu tresenju.
• Kadar televizor prevažate na popravilo ali pri selitvi, ga
zapakirajte v originalno škatlo in embalažni material.
HR
Preprečevanje prevračanja
SI
• Obvezno uporabite močno vrv, ki lahko nosi težo televizorja.
Prezračevanje
• Odprtin za prezračevanje ne smete nikoli prekriti ali zamašiti.
• Okrog televizorja pustite prostor, kot je prikazano spodaj.
• Poskrbite, da ima vaš televizor zadostno prezračevanje.
Poskrbite, da je okoli televizorja dovolj prostora, kot kaže slika
Pri namestitvi na steno
30 cm
10 cm
10 cm
• Namestitev na steno naj izvaja izključno usposobljeno servisno
osebje.
• Obvezno uporabite vijake, ki so priloženi nosilcu za stensko
montažo, ko pritrjujete nosilec za stensko montažo na televizor.
Priloženi vijaki so zasnovani, kot kaže ilustracija, če jih merite od
pritrditvene površine nosilca za stensko montažo.Z uporabo
drugih vijakov namesto priloženih lahko povzročite notranje
poškodbe televizorja ali prevračanje itd.
10 cm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Pri namestitvi na stojalo
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
8 mm - 12 mm
Pustite najmanj toliko prostora okrog televizorja.
Vijak (priložen nosilcu za
stensko montažo)
Nosilec za stensko
montažo
Zadnji del televizorja
• Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje in preprečili nabiranje
umazanije ali prahu:
 Televizorja ne smete položiti, namestiti z zgornjo stranjo
navzdol, s hrbtno stranjo naprej ali stransko.
 Televizorja ne nameščajte na polico, preprogo, posteljo ali v
omaro.
 Televizorja ne pokrivajte z blagom, denimo zavesami, ali
drugimi predmeti, na primer časopisom ipd.
 Televizorja ne namestite tako, kot je prikazano spodaj.
Kroženje zraka je onemogočeno.
Stena
Stena
3SI
KZ
SR
Napajalni kabel
Situacija:
Da bi preprečili nevarnost požara, električnega udara, škode in/ali
poškodb, z napajalnim kablom ravnajte v skladu z naslednjimi
navodili:
 Uporabljajte samo priloženi Sonyjev napajalni kabel, ne
uporabljajte kablov drugih proizvajalcev.
 Vtič potisnite do konca v omrežno vtičnico.
 Televizor uporabljajte samo z napajanjem 220–240 V AC.
 Med priključevanjem kablov se zaradi lastne varnosti
prepričajte, da ste odklopili napajalni kabel, in pazite, da ne
boste hodili po kablih.
 Pred deli na televizorju ali premikanjem odklopite napajalni
kabel iz omrežne vtičnice.
 Napajalni kabel ločite od virov toplote.
 Omrežni vtič redno odklopite in očistite. Če je vtič prekrit s
prahom in se prah navlaži, se izolacija lahko poškoduje, kar bi
lahko povzročilo požar.
• Ne uporabljajte z mokrimi rokami, z odstranjenim ohišjem ali z
dodatki, ki jih proizvajalec ne priporoča. Med bliskanjem
odklopite televizor iz omrežne vtičnice in anteno.
• Televizorja ne namestite na izpostavljeno
mesto. Če se oseba ali predmet zaleti v
televizor, lahko pride do osebne
poškodbe ali škode na predmetu.
Opombe
• Priloženega napajalnega kabla ne uporabljajte z nobeno drugo
opremo.
• Napajalnega kabla ne preščipnite, ne pregibajte in ne zvijajte
prekomerno. V nasprotnem se lahko notranji vodniki prelomijo
ali odkrijejo.
• Ne predelujte napajalnega kabla.
• Ne polagajte težkih predmetov na napajalni kabel.
• Kadar odklapljate napajalni kabel, ne vlecite samega kabla.
• Ne priključujte preveč naprav na isto omrežno vtičnico.
• Ne uporabljajte omrežne vtičnice, v katero se vtič ne prilega
popolnoma.
Prepovedana uporaba
Televizorja ne nameščajte in ne uporabljajte na lokacijah, v okolju
ali situacijah, kot so opisane spodaj, sicer lahko pride do okvare
televizorja, ki bi lahko povzročila požar, električni udar, škodo in/
ali poškodbe.
Lokacija:
• Na prostem (neposredno izpostavljeno sončni svetlobi), na
obali, na ladji ali drugem plovilu, v vozilu, v medicinskih
ustanovah, nestabilnih lokacijah, blizu vode, dežja, vlage in
dima.
• Če je televizor nameščen v garderobi
javnega kopališča ali izvira vode, lahko
žveplo v zraku ipd. poškoduje televizor.
• Za najboljšo kakovost slike zaslona ne
izpostavljajte neposredni osvetlitvi ali sončni svetlobi.
• Ne premikajte televizorja iz mrzlega v topel prostor. Nenadne
spremembe sobne temperature lahko povzročijo nabiranje
vlage. To lahko povzroči slabšo kakovost slike in/ali nejasne
barve. V tem primeru pustite, da vlaga najprej v celoti izhlapi,
šele nato vklopite televizor.
Okolje:
• Mesta, ki so vroča, vlažna ali močno zaprašena. Mesta, kamor
lahko vdrejo žuželke. Mesta, kjer je televizor lahko izpostavljen
mehanski vibracijam, v bližini vnetljivih predmetov (sveče itd.).
Televizorja ne smete izpostavljati kapljanju ali brizganju, in
predmetov, napolnjenim s tekočino, npr. vaz, ne smete
postavljati na televizor.
• Televizorja ne namestite v vlažen ali
prašen prostor ali v prostor z zaoljenim
dimom ali paro (blizu kuhalnikov ali
vlažilcev). V takih primerih lahko pride
do požara, električnega udara ali
popačenja.
• Televizorja ne namestite na mesta, kjer bo izpostavljen visokim
temperaturam, na primer neposredno na sonce, blizu radiatorja
ali grelca. Televizor se lahko v teh pogojih pregreje, kar lahko
poškoduje ohišje in/ali povzroči nepravilno delovanje
televizorja.
4SI
Polomljeni deli:
• Ne mečite ničesar v televizor. Steklo zaslona lahko zaradi udarca
poči in povzroči hude poškodbe.
• Če površina televizorja poči, se televizorja ne dotikajte, dokler
ne odklopite napajalnega kabla. V nasprotnem lahko pride do
električnega udara.
Če ga ne uporabljate
• Zaradi okoljskih razlogov in varnosti odklopite napajanje, če
televizorja več dni ne boste uporabljali.
• Napajanje televizorja ni odklopljeno, če televizor samo izklopite.
Izvlecite vtič iz omrežne vtičnice, da televizor popolnoma
odklopite.
• Nekateri modeli so lahko opremljeni s funkcijami, zaradi katerih
mora televizor ostati v pripravljenosti, da bi lahko pravilno
deloval.
Otroci
• Otrokom ne dovolite, da bi plezali po televizorju.
• Drobno opremo hranite izven dosega otrok, da je ne bi
pomotoma pogoltnili.
V primeru naslednjih težav...
Če se pojavi katera koli od naslednjih težav, nemudoma izklopite
televizor in odklopite napajalni kabel.
Z dobaviteljem ali Sonyjevim servisnim centrom se dogovorite, da
televizor pregleda usposobljeno servisno osebje.
Če:
 je napajalni kabel poškodovan,
 omrežna vtičnica ne omogoča popolne vstavitve vtiča,
 je televizor poškodovan zaradi padca, udarca ali ker je vanj
priletel predmet,
 je skozi odprtine na ohišju stekla tekočina oz. padel predmet.
O temperaturi LCDzaslona
Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa, se njegovo ohišje segreje. Če
se ga dotaknete z roko, je lahko vroč.
Previdnostni ukrepi
Gledanje televizije
• Nekatere osebe lahko občutijo neugodje (kot na primer pritisk v
očeh, utrujenost ali slabost) med gledanjem 3D video slik ali
igranjem stereoskopskih 3D iger. Sony priporoča, da imajo vsi
gledalci med gledanjem 3D video slik ali igranjem
stereoskopskih 3D iger redne premore. Dolžina in pogostost
odmorov se razlikuje od osebe do osebe. Sami morate odločiti,
kaj je za vas najbolje. Če občutite neugodje, prenehajte z
gledanjem stereoskopskih 3D slik ali igranjem 3D video iger,
dokler neugodje ne izgine; po potrebi se posvetujte z
zdravnikom. Za najnovejše informacije prav tako preglejte (i)
navodila za uporabo vseh drugih naprav ali medijev, ki jih
uporabljate s tem televizorjem in (ii) našo spletno stran
(http://support.sony-europe.com/). Vid majhnih otrok (še
posebej mlajših od šest let) se še razvija. Preden otroku dovolite
ogled 3D video vsebin ali igranjem stereoskopskih 3D iger se
posvetujte z zdravnikom (na primer pediatrom ali očesnim
zdravnikom). Odrasle osebe morajo majhne otroke nadzorovati,
da zagotovijo izpolnjevanje zgoraj navedenih priporočil.
• Očal 3D ne uporabljajte, shranjujte ali puščajte na mestih z
visoko temperaturo, na primer na neposredni sončni svetlobi ali
v avtomobilih na soncu.
• Ob uporabi funkcije simuliranega 3D si zapomnite, da je
prikazana slika spremenjena iz originala zaradi pretvorbe, ki jo
izvede televizor.
• Televizor glejte pri zmerni osvetljenosti prostora, saj gledanje
televizorja pri slabi osvetljenosti ali daljši čas utruja oči.
• Prilagodite glasnost, kadar uporabljate slušalke, in se izogibajte
premočni glasnosti, sicer lahko pride do poškodb sluha.
Ravnanje s površino zaslona/ohišjem
televizorja in čiščenje
Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel televizorja iz omrežne
vtičnice.
Da bi preprečili propadanje materiala ali prevleke zaslona,
upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe.
• Površino zaslona in ohišje previdno obrišite z mehko krpo, da
ostranite prah. Če je prah trdovraten, površine obrišite z mehko
krpo, rahlo navlaženo z blago milnico.
• Ne pršite vode ali detergenta neposredno
na televizor. Zaradi kapljanja na dno
zaslona ali zunanjih delov ali v televizor
lahko pride do okvare televizorja.
• Nikoli ne uporabljajte grobih krp, alkalnih ali
kislinskih čistil, praškov za čiščenje ali
hlapljivih topil, kot so alkohol, benzen,
redčilo ali insekticid. Uporaba teh snovi ali daljši stik z
gumijastimi ali vinilnimi materiali lahko povzroči poškodbo
površine zaslona ali ohišja.
• Priporočamo redno sesanje prezračevalnih odprtin, da
zagotovite ustrezno prezračevanje.
• Pri čiščenju ali vzdrževanju zvočnikov ne uporabljajte
prekomerne sile, da jih ne poškodujete.
Izbirna dodatna oprema
• Izbirne dele ali drugo opremo, ki oddaja elektromagnetno
sevanje, hranite ločeno od televizorja. V nasprotnem se lahko
pojavi popačenje slike in/ali zvoka.
• S preskušanjem opreme je bilo ugotovljeno, da je skladna z
omejitvami Direktive o elektromagnetni združljivosti (EMC), pri
uporabi povezovalnega signalnega kabla, krajšega od 3 metrov.
Zaslon LCD
Priporočila za vtič tipa F
• Čeprav je zaslon LCD izdelan s tehnologijo visoke natančnosti in
je 99,99 % ali več svetlobnih točk dejavnih, se lahko na zaslonu
LCD pojavijo neprekinjene črne pike ali posamezne svetle točke
(rdeča, modra ali zelena). Tovrstni pojavi niso okvare, saj jih
povzročajo lastnosti zgradbe zaslona LCD.
• Ne potiskajte in ne opraskajte sprednjega filtra, in na televizor
ne postavljajte predmetov. Slika se lahko popači ali pa se zaslon
LCD poškoduje.
• Če televizor uporabljate v hladnem prostoru, lahko slika postane
razmazana ali temna. To ne predstavlja napake. Pojav bo izginil,
ko se bo temperatura zvišala.
• Pri neprekinjenem predvajanju statičnih slik lahko pride do
podvajanja slik (ghosting). Pojav običajno hitro izgine.
• Med uporabo televizorja se zaslon in ohišje segrejeta. To ni
napaka.
• Zaslon LCD vsebuje manjšo količino tekočih kristalov. Pri
odstranjevanju upoštevajte lokalne odloke in predpise.
Razdalja med notranjo žico in priključnim delom mora biti manjša
od 1,5 mm.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
Najv. 7 mm
Najv. 1,5 mm
(Referenčna slika za vtič tipa F)
Previdnost pri uporabi daljinskega upravljalnika
• Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
• Ne uporabljajte različnih baterij sočasno ali starih in novih baterij
skupaj.
• Baterije odstranjujte v skladu z okoljevarstvenimi predpisi.
Določena območja imajo posebne uredbe za odstranjevanje
baterij. Posvetujte se s pristojno lokalno upravo.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte previdno. Ne mečite ga, ne
stopajte nanj in ga ne polivajte s kakršno koli tekočino.
• Daljinskega upravljalnika ne puščajte v bližini vira toplote,
izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v vlažnem
prostoru.
Brezžično delovanje enote
• Te enote ne uporabljajte v bližini medicinske opreme (srčni
spodbujevalnik itn.), sicer lahko pride do okvar medicinske
opreme.
• Kljub temu, da ta enota oddaja/sprejema kodirane signale,
morate paziti, da ne pride do nepooblaščenega prestrezanja
signala. Za morebitne posledične težave ne prevzemamo
odgovornosti.
5SI
Odstranjevanje televizorja
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni,
naj se z izdelkom ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na
ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne
in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi,
do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k
ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o
recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate
brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
Odstranitev odpadnih baterij (velja
za evropsko unijo in druge
evropske države s sistemom
ločevanja odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni,
naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol
uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija
vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z
recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. V primeru
izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo
zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni
točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse
ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij. O podrobnostih glede recikliranja
tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
6SI
Pritrditev namiznega stojala
(druga možnost)
2
1
Namizno stojalo lahko preklopite iz srednjega v
robni položaj, tako da pogledate spodnja
navodila.
3
2
EE
SI
LT
Opombe
Položaj na robu
• Za izvedbo te vgradnje je potrebnih najmanj pet oseb.
• Poskrbite, da pred televizorjem ni predmetov.
1
HR
SI
1
KZ
Oddajnik
3D Sync
SR
Tipalo IR
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
3
Združevanje kablov v snope
1
Pritrdite spone za kabel.
Debela
blazina
*2
*1
*1 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na srednji položaj.
*2 Mesto spone za kable, ko je namizno stojalo
pritrjeno na robno ali talno stojalo.
7SI
Opombe
• Uporaba podvojevalnika vrat lahko poenostavi
upravljanje kablov tako, da na televizor priključite le
en kabel.
• Če želite odklopiti spono za kable s televizorja,
pritisnite zgornji del spone 1 in stisnite 2, kot kaže
slika.
4
Kabel pritrdite na stojalo s priključki, da
preprečite škodo na kablu.
5
Pritrdite pokrov stojala.


2

Napajalni kabel pospravite z držalom
kabla, povezovalne kable pa s
kabelskimi sponami.
Preprečevanje prevračanja televizorja
8-12 mm
3
8SI
M4
Odstranite pokrov stojala.
Ločitev talnega stojala/namiznega
stojala od televizije
Če želite ločiti talno stojalo/namizno stojalo od
televizije, odvijte vijake .
Uporaba daljinskega
upravljalnika
Televizor lahko upravljate s priloženim
daljinskim upravljalnikom s sledilno ploščico ali
IR (infrardečim) daljinskim upravljalnikom.
Daljinski upravljalnik
s sledilno ploščico
IR daljinski
upravljalnik
EE
SI
LT
HR
Skrivanje kamere
Če ne želite uporabljati kamere, jo skrijte, kot
kaže slika.
Opomba
• Daljinski upravljalnik s sledilno ploščico lahko
uporabljate samo po registraciji v televizor. Daljinski
upravljalnik s sledilno ploščico lahko registrirate tako,
da pritisnete HOME, potem pa izberite
[Sistemske nastavitve] t
[Nastavitve] t
[Nastavitev daljinskega upravljalnika s sledilno
ploščico].
Prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice
Opomba
• Kamero postavite spredaj na vrhu televizorja.
Vodnik za uporabo sledilne ploščice vam
omogoča prikaz glavnih ukazov s kretnjami, ki
so na voljo za trenutni zaslon televizorja.
1
Za prikaz vodnika za uporabo sledilne
ploščice pritisnite sredino sledilne
ploščice in jo držite.
9SI
SI
KZ
SR
Zagon vodnika za sledilno ploščico
1
Pritisnite HOME.
Povezovanje drugih naprav
Za več informacij o povezavah glejte i-priročnik.
Opomba
• Za povezavo HDMI povežite naprave 4K (predvajalnik
4K, digitalni sprejemnik 4K itd.) na priključek HDMI IN
2 ali HDMI IN 1 na televizorju, da lahko gledate
vsebine z zaščitenimi avtorskimi pravicami.
Priključitev razdelilnika
• Za povezavo z razdelilnikom glejte navodila za
vgradnjo, ki so priložena razdelilniku.
Povezovanje naprave MHL
2
Potegnite, da izberete [Pomoč], in
pritisnite sledilno ploščico.
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL 2 z logotipom
MHL (ni priložen)
3
Potegnite gor/dol, da izberete
[Tečaj
o sledilni ploščici], in pritisnite sledilno
ploščico.
5V
900 mA MAX
Naprava
MHL 2
5V
900 mA MAX
Sledite navodilom na zaslonu.
Opomba
• Tečaj o sledilni ploščici lahko zaženete tudi tako, da
pritisnete HOME, nato pa izberite
[Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Konfiguracije sledilne
ploščice] t [Začni tečaj].
10SI
Uporabite
pooblaščeni KABEL
MHL 3 z logotipom
MHL (ni priložen)
Naprava
MHL 3
Televizor omogoča polnjenje priklopljene
naprave, ki je združljiva s standardom MHL, tudi
med predvajanjem fotografij/glasbe/
videoposnetkov. Priklopljeno napravo, ki je
združljiva s standardom MHL, lahko upravljate z
daljinskim upravljalnikom televizorja.
Opombe
• Če je za nastavitev [Sprememba samodejnega vhoda
(MHL)] izbrana možnost [Vključeno], televizor z drugih
vhodov samodejno preklopi na HDMI IN 2/MHL ali
HDMI IN 4/MHL, ko v priključek HDMI IN 2/MHL ali
HDMI IN 4/MHL priklopite napravo, ki je združljiva s
standardom MHL. Nastavitev [Sprememba
samodejnega vhoda (MHL)] bo na voljo, če naprava,
ki je združljiva s standardom MHL, podpira to funkcijo.
• Če je za nastavitev [Polnjenje MHL v izključenem
stanju] izbrana možnost [Vključeno], lahko napravo, ki
je združljiva s standardom MHL, polnite tudi, ko je
televizor v stanju pripravljenosti.
• Pametni telefon 4K ali mobilne naprave priklopite v
priključek HDMI IN 2/MHL.
• Pri uporabi pametnih telefonov 4K ali mobilnih naprav
uporabite pooblaščeni KABEL MHL 3 z logotipom
MHL.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
11SI
Vgradnja televizorja na steno
Ta navodila za uporabo za televizor kažejo samo korake za pripravo televizorja pred vgradnjo na steno.
Če je na televizor pritrjeno talno stojalo/namizno stojalo, bo morda treba s televizorja odstraniti talno
stojalo/namizno stojalo; glejte 9. stran (Ločitev talnega stojala/namiznega stojala od televizije).
Pred priključitvijo kablov pripravite televizor za nosilec za stensko montažo.
Za zaščito izdelka in varnost podjetje Sony močno priporoča, da vam televizor vgradi usposobljen
strokovnjak. Ne poskušajte ga vgraditi sami.
• Upoštevajte navodila, priložena nosilcu za stensko montažo za svoj model. Za vgradnjo tega
televizorja potrebujete dovolj znanja, zlasti za določitev, ali lahko stena prenese težo
televizorja.
• Dolžina vijaka za nosilec za stensko montažo je odvisna od debeline nosilca za stensko
montažo. Glejte ilustracijo spodaj.
8 mm - 12 mm
Vijak (priložen nosilcu za stensko montažo)
Nosilec za stensko montažo
Zadnji del televizorja
• Nerabljene vijake in talno stojalo/namizno stojalo shranite na varno, dokler ne boste
potrebovali talnega stojala/namiznega stojala. Vijake varujte pred majhnimi otroki.
12SI
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Odpravljanje težav
Ko osvetlitveni LED utripa rdeče, preštejte,
kolikokrat utripne (zamik je tri sekunde).
Če Osvetlitveni LED utripa rdeče, ponastavite
televizor, tako da za dve minuti odklopite
napajalni kabel iz televizorja, nato pa vklopite
televizor.
Če težava ne mine, se obrnite na svojega
prodajalca ali Sonyev servisni center s številom
rdečih utripov Osvetlitveni LED (interval traja tri
sekunde). Pritisnite / na televizorju, da ga
izklopite, odklopite napajalni kabel in obvestite
svojega prodajalca ali Sonyev servisni center.
Če osvetlitveni LED ne utripa, glejte tabele.
Glejte tudi [Odpravljanje težav] v i-priročniku ali
opravite samodiagnostiko z izbiro [Pomoč] t
[Podpora za stranke] t [Samodiagnostika].
Če težave ne odpravite, naj televizor servisira
usposobljeno servisno osebje.
Težave in rešitve
Ni slike (zaslon je temen) in ni zvoka.
 Preverite priključek antene/kabelske TV.
 Televizor priključite na napajalni kabel in pritisnite
/ na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
Nekaterih programov ni mogoče uglasiti.
 Preverite antena.
 Morda je na satelitskem kablu nastal kratek stik ali
napaka pri povezavi. Preverite kabelski priključek
in izklopite televizor s stikalom za napajanje ter ga
znova vklopite.
 Vnesena frekvenca je zunaj možnega razpona.
Obrnite se na podjetje, ki upravlja izbrani satelit.
 Zamenjajte baterije.
 Morda je v televizorju izbran način SYNC.
Pritisnite vrstico za upravljanje (….) in potegnite
levo/desno, da izberete [SYNC MENU] nato pa
pritisnite sledilno ploščico. Izberite [Nadzor TV-ja]
in nato izberite [Domov (meni)] ali [Možnosti] za
upravljanje televizorja.
Kadar uporabljate Daljinski upravljalnik IR,
pritisnite SYNC MENU, izberite [Nadzor TV-ja] in
nato izberite [Domov (meni)] ali [Možnosti] za
upravljanje televizorja.
Pozabili ste geslo za funkcijo [Funkcija
zaklepanja (pred otroci)].
EE
SI
 Vnesite PIN kodo 9999. (PIN koda 9999 je vedno
sprejeta.)
LT
Okolica televizorja se je segrela.
 Ko televizor uporabljate dlje časa, se njegova
okolica segreje.
Če se ga dotaknete z roko, je na dotik zelo vroča.
Zvok ali slika zamrzne, zaslon je prazen ali se
TV ne odziva na gumbe na TV-ju ali
daljinskem upravljalniku.
HR
SI
KZ
 TV enostavno ponastavite tako, da ga napajalni
kabel za dve minuti izključite, nato ga znova
vključite.
SR
Na televizorju ni mogoče najti gumbov /,
CH+/–,  +/–, ///, ,
in HOME.
 Položaj gumbov na televizorju je prikazan na
spodnji sliki.
Zadnji del televizorja
Ni mogoče najti storitev (programov)
kabelske televizije.
 Preverite kabelsko povezavo ali nastavitev iskanja
programov.
 Poskusite izvesti [Samodejno iskanje dig.
kanalov], tako da izberete [Antena] namesto
[Kabelska TV].
13SI
Osvetlitveni LED se vklopi.
 Če ne želite, da se Osvetlitveni LED vklopi, ga
lahko izklopite.
Pritisnite HOME in izberite
[Nastavitve] t
[Sistemske nastavitve] t [Splošna nastavitev]
t [Osvetlitveni LED] t [Izključeno]. Pritisnete
lahko tudi OPTIONS in izberete [Osvetlitveni LED]
t [Izključeno].
Tehnični podatki
Sistem
Zaslonski sistem
LCD-plošča (zaslon s tekočimi kristali),
Osvetlitev LED
TV sistem
Analogni: Odvisno od izbire države/območja:
B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Barvni/video sistem
Povezovanje z brezžičnim usmerjevalnikom z
WPS ni mogoče.
 Če uporabljate varnost WEP, izberite, izberite
[Preprosto] t [Wi-Fi] t [Poveži iz seznama
iskanja]. Nato izberite ime omrežja (SSID), s
katerim se želite povezati.
Zahtevanega imena omrežja ne najdem v
nastavitvah omrežja.
 Izberite [[Ročni vnos]] in pritisnite
ime omrežja.
,da vnesete
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Preberite priročnik i-Manual.
Pokrivanje kanalov
Analogni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od
izbire države/območja.
Digitalni: UHF/VHF/kabelska TV, odvisno od izbire
države/območja.
Satelit: Frekvenca IF 950–2.150 MHz
Zvočni izhod
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
Brezžična tehnologija
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Vhodni/izhodni priključki
Kabel antene
75 ohmov, zunanji vmesnik za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski priključek tipa F IEC169-24, 75 ohmov
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton,
Distribucija edine kabel. TV EN50494.
/
AV1
21-iglični priključek scart (standard CENELEC),
vključuje avdio/video vhod, vhod RGB in avdio/
video izhod televizorja.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Avdio vhod (priključki za slušalke)
t AV2
Video vhod (običajni fono vtič z Y-vhodom)
14SI
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podpira ločljivost 4K)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i,
Računalniške oblike zapisa
*YCbCr 4:2:0 / 8-bitno
Video (3D):
Združevanje sličic: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Avdio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
MHL (običajno s HDMI IN 2/4)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optični priključek (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
Delovna temperatura
0 ºC–40 ºC
EE
Delovna vlažnost
10 %–80 % RH (nekondenzirajoča)
SI
Napajanje in druge lastnosti
Zahteve za napajanje
LT
Nazivne vrednosti: Vhod 220–240 V AC, 50 Hz
HR
B
Velikost zaslona (diagonala) (pribl.)
SI
85 palcev / 214,8 cm
Poraba energije
v načinu [Standardna]
KZ
320 W
v načinu [Živobarvna]
SR
550 W
Povprečna letna poraba energije*1
444 kWh
Poraba v pripravljenosti*2
0,3 W (28 W v načinu posodobitve programske
opreme / elektronskega programskega vodiča)
Ločljivost zaslona
3.840 točk (vodoravno) × 2.160 vrstice (navpično)
Izhodna nazivna vrednost
Mere (pribl.) (š × v × g)
3
Priključek za trdi disk USB (samo
Brezžični globokotonec: SWF-BR100
Kabel MHL: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivna očala 3D: TDG-BT500A
USB 1, 3: 5 V, največ 500 mA
USB 2: 5 V, največ 800 mA
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, največ 900 mA
AUDIO OUT/
Avdioizhod (stereo mini vtič)
Priključek za slušalke
(podpira izhod za subwoofer)
2(HDD REC),
Izbirni dodatki
Razred energijske učinkovitosti
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Združevanje sličic*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Eno ob drugem: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Preko-spodaj: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Avdio: 5,1-kanalni linearni PCM: 32, 44,1 in 48 kHz,
16, 20- in 24-bitno, Dolby Digital
1,
Ostalo
2), USB vrata
Reža za CAM (modul pogojnega dostopa)
LAN
Priključek 10BASE-T/100BASE-TX (Hitrost
povezave se lahko razlikuje glede na delovno
okolje omrežja. Hitrost in kakovost komunikacije
preko priključka 10BASE-T/100BASE-TX pri tem
televizorju nista zajamčena.)
Televizor s talnim stojalom
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
Televizor z namiznim stojalom
195,7 × 121,4 × 45,2 cm
Televizor brez talnega stojala / namiznega
stojala
195,4 × 115,0 × 10,3 cm
vzorec luknje za stensko namestitev
40,0 x 40,0 cm
velikost vijaka za stensko namestitev
M6 (dolžina: glejte diagram na 3. stran)
15SI
Širina stojala (pribl.)
Opombe k funkcijam digitalne televizije
Položaj na robu
• Funkcije digitalne televizije (
) delujejo
samo v državah oz. na območjih, kjer se
oddaja zemeljski signal digitalne televizije
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC) ali kjer je dostopna združljiva
kabelska storitev DVB-C (MPEG-2 in H.264/
MPEG-4 AVC). Pri svojem lokalnem
ponudniku preverite, ali lahko sprejemate
signal DVB-T/DVB-T2, ali povprašajte pri
ponudniku kabelske televizije, če je njihova
storitev DVB-C primerna za ta televizor.
• Ponudnik kabelske televizije vam bo morda
zaračunal svoje storitve ali pa od vas
zahteval sprejemanje njihovih pogojev.
• Televizor je skladen s tehničnimi zahtevami
za DVB-T/DVB-T2 in DVB-C, vendar
združljivost s prihodnjimi zemeljskimi
digitalnimi signali DVB-T/DVB-T2 in
digitalno kabelsko televizijo DVB-C ni
zajamčena.
• Nekatere funkcije digitalne televizije v
določenih državah/na določenem območju
morda niso na voljo, kabelska televizija
DVB-C pa pri določenih ponudnikih morda
ne deluje pravilno.
Televizor s talnim stojalom
195,3 cm
Televizor z namiznim stojalom
195,7 cm
Srednji položaj
Televizor z namiznim stojalom
69,4 cm
Masa (pribl.)
Televizor s talnim stojalom
77,0 kg
Televizor z namiznim stojalom
73,7 kg
Televizor brez talnega stojala / namiznega
stojala
70,8 kg
*1 Poraba energije letno temelji na porabi energije
televizorja, ki deluje 4 ure dnevno 365 dni. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
televizorja.
2
* Navedena poraba v pripravljenosti nastopi po
zaključenih notranjih procesih televizorja.
Opombe
• Razpoložljivost izbirnih dodatkov je odvisna od
države/regije/modela televizorja/zaloge.
• Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
• Ko je razdelilnik povezan s televizorjem, bo poraba
energije večja.
• Ta televizor uporablja MHL 2 za HDMI IN 4/MHL in
MHL 3 za HDMI IN 2/MHL.
16SI
Informacije o blagovnih znamkah
• Izraza HDMI in High-Definition Multimedia
Interface ter logotip HDMI so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
podjetja HDMI Licensing LLC v Združenih
državah Amerike in drugih državah.
• DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED®
so blagovne znamke, storitvene znamke ali
certifikacijske znamke združenja Digital
Living Network Alliance.
• Izdelano po licenci podjetja Dolby
Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni
znamki podjetja Dolby Laboratories.
• »BRAVIA« in
sta blagovni znamki
podjetja Sony Corporation.
• TrackID je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka Sony Mobile
Communications AB.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo in logotip
Gracenote ter logo »Powered by
Gracenote« so zaščitene blagovne znamke
ali blagovne znamke podjetja Gracenote v
ZDA in/ali drugih državah.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct in Miracast so blagovne
znamke ali zaščitene blagovne znamke
združenja Wi-Fi Alliance.
• »Logotip Sony Entertainment Network« in
»Sony Entertainment Network« sta
blagovni znamki družbe Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link in logotip
MHL so blagovne znamke ali registrirane
blagovne znamke družbe MHL Licensing,
LLC.
• Za patente DTS glejte
http://patents.dts.com. Izdelano po licenci
podjetja DTS Licensing Limited. DTS,
simbol in DTS skupaj s simbolom so
zaščitene blagovne znamke, DTS Digital
Surround pa je blagovna znamka podjetja
DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Besedilna oznaka in logotipi Bluetooth® so
v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., vsaka
uporaba tovrstnih oznak s strani družbe
Sony Corporation je v skladu z licenco.
Druge blagovne znamke in tržna imena so
last njihovih ustreznih lastnikov.
• DiSEqC™ je blagovna znamka družbe
EUTELSAT.
Ta televizor podpira DiSEqC 1.0. Televizor ni
namenjen krmiljenju anten z lastnim
pogonom.
• Oznaka N je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka družbe NFC
Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
• Java in blagovne znamke in logotipi na
osnovi Jave so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke podjetja
Oracle oz. njegovih podružnic. Druga
imena so lahko blagovne znamke njihovih
lastnikov.
EE
SI
LT
HR
SI
KZ
SR
17SI
Мазмұны
Кіріспе
Sony өнімін қолданғаныңызға рахмет.
Теледидарды қолданбас бұрын мына нұсқаманы мұқият оқып
шығыңыз жəне болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер . . . . . . . . 3
Сақтық шаралары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Үстел тіректерін бекіту (Балама) . . . . . . . 6
Теледидардың құлауын болдырмау. . . . . . 8
Еден тіреуін/үстел тұғырын теледидардан
алу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Камераны жасыру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Қашықтан басқару құралын
пайдалану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Тачпады бар қашықтан басқару
құралының нұсқаулығын көрсету . . . . . . . . 8
Тачпад оқулығын бастау . . . . . . . . . . . . . . . 9
Басқа құрылғыларды қосу . . . . . . . . . . . . 9
Теледидарды қабырғаға орнату . . . . . . 11
Ақаулықтарды анықтау жəне жою . . . . . 12
Ақаулар жəне шешімдер. . . . . . . . . . . . . . 12
Техникалық сипаттамалары. . . . . . . . . . 13
2KZ
• Теледидарды іске қосу алдында, «Қауіпсіздік жөніндегі
мəліметтер» оқыңыз (3 бет).
• Жұмысты тез бастау бойынша нұсқаулық пен осы нұсқауда
көрсетілген кескіндер мен суреттер тек анықтама үшін жəне
өнімнің нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін.
Cəйкестендірме жапсырмасының
орны
Үлгі нөмірі жəне қуатты тұтыну деңгейіне арналған жапсырмалар
теледидардың немесе орамның артқы жағында орналасқан.
Өндіруші ел өнімде жəне қорапта көрсетілген.
Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония
Словакияда жəне Малайзияда жасалған
Кеден одағы жеріндегі шетелден əкелуші: «Сони Электроникс»
ЖАҚ, Ресей, 123103, Мəскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінəратталаптар қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» ЖAK Өкілдігі
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл
Достык, 117/7 үй
ЕСКЕРТУ
ӨРТ ҚАУПІН
ТУДЫРМАС ҮШІН
МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА
АШЫҚ ЖАЛЫНДЫ
ЗАТТАРДЫ БҰЛ ӨНІМНЕН
ƏРҚАШАН АЛШАҚ
ҰСТАҢЫЗ.
ЕСКЕРТУ
Өнім атауы: Телевизор
Қамтамасыз етілмеген бұрандаларды қолдану теледидарға
зақым келтіруі мүмкін немесе құлап қалуына себеп болуы
мүмкін.
8 мм - 12 мм
Сымсыз Дыбыс Белгісі
туралы ескерту
Бұрандалар (Қабырғаға
орнататын
кронштейніменбірге
берілетін)
Осы құжатта Sony корпорациясы осы
құжаттың 1999/5/EC директивасының маңызды талаптарына
жəне басқа тиісті ережелерге сəйкес келетінін мəлімдейді.
Толық мəліметтер алу үшін келесі URL мекенжайын қараңыз:
http://www.compliance.sony.de/
Қабырғаға орнататын
кронштейн
Тұтынушыларға ескерту: келесі ақпарат ЕО нұсқамаларына
бағынатын елдерде сатылған құралдарға ғана қатысты.
Сымсыз теледидар жүйесі келесі елдерде жұмыс істеуі мүмкін:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR,
AL, BA, MK, MD, RS, ME, Косово
Бұл құрал басқа Еуропалық емес елдерде де жұмыс істеуі
мүмкін.
Қауіпсіздік жөніндегі мəліметтер
Теледидардың артқы жағы
EE
Тасымалдау
• Теледидарды тасымалдар алдында барлық кабельдерді
суырыңыз.
• Үлкен теледидарды төрт немесе одан да көп адам көшіруі
керек.
• ТД-ды қолмен тасымалдау кезінде оны төменде
көрсетілгендепй ұстаңыз.
СКД панеліне жəне экран айналасындағы жақтауларға күш
түсірмеңіз.
KZ
LT
HR
ЕСКЕРТУ
Батареялар күн көзі, от жəне т.б. əсерінің салдарынан аса қызып
кетпеу керек.
SI
Орнату жəне қосу
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулар мен/немесе
жарақаттардан сақтану үшін, теледидар құрылғысын келесі
нұсқамаларға сай орнатыңыз.
KZ
Орнату
SR
• Тайып кетіп, жарақаттанып қалмау үшін теледидарды
қорабынан шығарған кезде, теледидардың қорғаныш қалтасын
баспаңыз.
• Теледидар құрылғысын қуат көзіне жақын жерде құрау қажет.
• Төмен құлап кетуін жəне ТД жарақаттауын немесе
зақымдалуын болдырмау үшін ТД бекітіп, түзу жерге
орнатыңыз.
• Теледидарды шығарылмайтын, аударылмайтын немесе
құламайтын жерге орнатыңыз.
• Теледидарды оның Үстел тұғыры теледидар тұғырынан (бірге
берілмейді) шықпайтындай етіп орнатыңыз.
Егер Үстел тұғырыd теледидар тұғырынан шығатын болса, ол
теледидардың ауып, құлап кетуі жəне теледидарға зиян
келтіруі немесе зақымдауы мүмкін.
• Теледидарды тасымалдағанда соғып алмаңыз жəне қатты
тербелістен сақтаңыз.
• Теледидарды жөндеуге апарғанда немесе көшкенде өзінің
картон жəшігі мен орама материалдарын қолданыңыз.
Құлаудың алдын алу
• Теледидар салмағын көтере алатын мықты шнурды
пайдаланыңыз.
Желдету
• Желдету саңылауларын жауып тастамаңыз жəне
саңылауларға ешнəрсе енгізбеңіз.
• Теледидар айналасында төменде көрсетілгендей орын
қалдырыңыз.
• Теледидарыңыз дұрыс желдетіліп тұрғандығын тексеріңіз.
Суретте көрсетілгендей етіп теледидар айналасында жеткілікті
орын қалдырыңыз.
Қабырғаға ілгенде
30 см
10 см
• Қабырғаға ілуді тек қана білікті маман орындау керек.
• Қабырғаға орнататын кронштейнді ТД жиынтығына бекіткен
кезде, Қабырғаға орнататын кронштейнмен бірге берілген
бұрандаларды пайдаланыңыз. Бірге берілген бұрандалар
суретте көрсетілгендей пайдаланылады жəне Қабырғаға
орнататын кронштейннің бекітілетін бетінің аралығынан
өлшенеді.
Қабырғаға ілу тіреуішінің үлгісіне қарай бұрандалардың
диаметрі мен ұзындығы əр-түрлі болады.
10 см
10 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
3KZ
Түпқоймасына орнату
30 см
10 см
10 см
6 см
Теледидар айналасында тым болмағанда
осынша орын қалдырыңыз.
• Тиісті желдетуді қамтамасыз етіп, кір мен шаңның жиналуына
жол бермеу үшін:
 Теледидарды шалқасынан, басын төмен қаратып, артқы
жағымен немесе қырымен қоймаңыз.
 Теледидарды сөреге, төсекке немесе шкаф ішіне қоймаңыз.
 Теледидарды шүберекпен, пердемен немесе газет, т.б.
сияқты заттармен жаппаңыз.
 Теледидарды төменде көрсетілгендей орнатпаңыз.
Ауа айналымы бұзылған.
Қабырға
Қабырға
Қуат сымдары
Өрт, электр шогы немесе басқа бұзылулардан жəне/немесе
жарақаттанудан сақтану үшін, қуат айыршалары жəне
көздерімен төмендегідей жұмыс істеңіз:
 Тек қана Sony қамтамасыз еткен қуат сымдарын ғана
қолданыңыз, басқа емес.
 Айыршаны қуат көздеріне толық енгізіңіз.
 Теледидар құрылғысын 220-240 В Айнымалы ток көзіне ғана
қосыңыз.
 Кабельдерді ұстағанда қауіпсіздігіңіз үшін қуат айыршаларын
суырып тастаңыз жəне кабельдерге шалынып қалмаңыз.
 Теледидар құрылғысында жұмыс істегенде немесе
теледидарды қозғағанда қуат айыршаларын қуат көзінен
суырып тастаңыз.
 Қуат айыршаларын ыстықтан аулақ ұстаңыз.
 Қуат айыршаларын жиі суырып, тазалап тұрыңыз. Егер
айыршаны шаң басса жəне ол ылғалданса, тоқтан айыратын
қабы бүлініп, нəтижесінде өрт қаупі туындайды.
Ескертулер
• Қамтамасыз етілген ток сымдарын басқа құралдармен
қолданбаңыз.
• Ток сымдарын жаншып, шамадан тыс бұрамаңыз. Негізгі
өткізгіштері ашылып қалуы немесе бүлінуі мүмкін.
• Ток сымдарын өзгертпеңіз.
• Ток сымдарының үстіне ауыр зат қоймаңыз.
• Тоқтан айырғанда ток сымдарынан тартпаңыз.
• Бір қуат көзіне бірнеше құрал қоспаңыз.
• Өлшемі дəл келмейтін қуат көздерін қолданбаңыз.
Тыйым салынған Қолданыс
Теледидарды төменде берілген орындарда, орталарда жəне
жағдайларда орнатпаңыз/қолданбаңыз, əйтпесе теледидар
құрылғысы бұзылып, өрт, электр шогы, бұзылу жəне/немесе
жарақатқа себеп болады.
Орын:
• Далада (тікелей күн көзі түсетін жерде), су жағасында, кемеде
немесе басқа су көлігінде, көлік ішінде, медициналық
орындарда, орнықсыз жерлерде, су жанында, жауынды,
ылғалды немесе түтінды ортада.
• Егер теледидар көпшіліккке арналған
монша немесе ыстық бұлақ сияқты
жерлерде орнатылса, ауадағы күкірт оның
бұзылуына əкелуі мүмкін.
4KZ
• Бейне сапалы болу үшін теледидарды тікелей күн көзінен
немесе жарықтан сақтаңыз.
• Теледидарды суықтан бірден жылы жерге ауыстырудан сақ
болыңыз. Күтпеген температура өзгерісі ылғал жиналуына
себеп болуы мүмкін. Бұл теледидар бейнесінің жəне/немесе
түсінің сапасының төмендеуіне əкеледі. Бұндай жағдай болып
қалғанда, ылғалдың ұшып кетуіне дейін теледидарды
қоспаңыз.
Бөлмелер:
• Жəндіктер кіріп кетуі мүмкін ыстық, ылғалды немесе қатты шаң
болған бөлме жайларда; теледидар механикалық тербеліске
ұшырауы мүмкін; өрт қауіпті нысандар жанында (майшамдар
жəне т.б.). Теледидарды су тамшылары мен су шашыраудан
сақтау керек, жəне ішінде сұйығы бар ваза сияқты заттарды
теледидардың үстіне қоюға болмайды.
• Теледидарды ылғалды немесе шаң
жерлерге, майлы түтінге немесе буға
толы бөлмеге (ас пісіретін үстелге
немесе ылғалдатқышқа жақын) қоюға
болмайды. Өртке, электр шогына,
немесе бейнесінің бүлінуіне себеп
болады.
• Теледидарды тікелей күн сəулесі түсетін жоғары
температуралы жерлерге, радиатор немесе жылыту
құралдарының жанына қоюға болмайды. Мұндай ортада
теледидар қызып кетіп, бұл қорабының бұзылуына немесе
зақымдалуына əкеп соғуы мүмкін.
Жағдайлар:
• Теледидарды су қолмен ұстамаңыз; оны қорабын алынған
күйде немесе өндіруші ұсынбаған қосымша керек-жарақтармен
пайдаланбаңыз. Найзағай болған кезде теледидарды электр
қуат ұяшығынан жəне антеннасынан ажырату керек.
• Теледидарды орнату шегінен асырып
орнатпаңыз. Бұл қатерлі жарақаттарға
немесе теледидардың зақымдалуына
əкеп соғуы мүмкін.
Сынған бөлшектер:
• Теледидарға ешнəрсе лақтырмаңыз. Экран əйнегі сынып,
қатты жарақатқа себеп болуы мүмкін.
• Теледидар беті шытынаса, қуат көзінен айырғанша ұстамаңыз.
Əйтпесе электр шогын алуыңыз мүмкін.
Қолданылмағанда
• Егер теледидарды бірнеше күн қолданбасаңыз, қауіпсіздік
жəне қуатты үнемдеу үшін құрылғыны қуат көзінен ажыратып
қойыңыз.
• Теледидар қут көздерінен суырылмай, тек қана өшіріліп тұрса,
қуат көздерінен суырып, толығымен өшіріңіз.
• Алайда, кейбір теледидарлар дұрыс жұмыс істеу үшін күту
күйінде қуат көзіне қосылып тұруы қажет болуы мүмкін.
Балалар үшін
• Балаларға теледидар үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
• Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ ұстаңыз, жұтып
қоймасын.
Егер келесі ақаулықтар орын алса...
Келесі мəселелер орын алса, бірден теледидарды өшіріп, қуат
айыршаларын суырыңыз.
Сатушы немесе Sony қызмет орталығына хабарласып,
маманданған қызметкерлер тексеріп беруін сұраңыз.
Егер:
 Қуат сымдары бүлінсе.
 Қуат көзіне дəл келмесе.
 Теледидар құлап, соғылып немесе үстіне бір нəрсе құлап
бүлінсе.
 Жəшігіне сұйық төгілсе немесе қатты зат түсіп кетсе.
Сұйық кристалдық мониторының
температурасы туралы
Сұйық кристалдық монитор ұзақ уақыт пайдаланылған кезде
пенльдің жан-жағы қызады. Сол жерді қолмен ұстағанда,
ыстықты сезінуіңіз мүмкін.
Сақтық шаралары
Теледидар қарау
• Кейбір адамдар 3D видео бейнелерін көруден немесе
стереоскопты 3D ойындарын ойнаудан ыңғайсыздық (көз
қысымы мен талуы, немесе жүрегі айнуы) сезінуі мүмкін. Sony
3D видео бейнелерін көру кезінде немесе стереоскопты 3D
ойындарын ойнау кезінде жиі үзіліс жасауға кеңес береді.
Қажетті үзіліс ұзақтығы мен жиілігі барлығы үшін бірдей
болмайды. Өзіңізге қолайлысына тоқтайсыз. Егер
ыңғайсыздық сезінсеңіз, ыңғайсыздық аяқталғанша 3D видео
бейнелерін көруді немесе стереоскопты 3D ойындарын
ойнауды тоқтатуыңыз керек; қажет десеңіз дəрігермен
кеңесуіңіз қажет. Сондай-ақ, бұл теледидармен қолданылатын
құралдар немесе медиа (i) нұсқамаларын қарауыңыз қажет
жəне соңғы ақпарат үшін (ii) біздің сайтымызды
(http://support.sony-europe.com/) қарауыңыз қажет болады.
Баларадың көру қабілеті (əсіресе алты жастан төменгілер) əлі
даму үстінде. Жас балаларға 3D видео бейнелерін көруге
немесе стереоскопты 3D ойындарын ойнауға рұқсат бермес
бұрын, дəрігермен (педиатр немесе көз дəрігерімен) кеңесіңіз.
Ересектер балалардың жоғарыда көрсетілген нұсқамаларды
орындауын қадағалауы тиіс.
• 3D көзілдіріктерін жоғары температуралы орындарда, мысалы,
тікелей күннің көзінде немесе күнге қызған көліктердің ішінде
пайдаланбаңыз, сақтамаңыз немесе тастамаңыз.
• Еліктеуші 3D қызметін пайдаланғанда, көрінетін бейне түп
нұсқасынан осы теледидар іске асыратын өзгертулерге
ұшырағанын есте сақтаңыз.
• Теледидарды жеткілікті жарықтакөріңіз, жеткіліксіз жарықта
немесе ұзақ уақыт көру көзіңізді шаршатады.
• Құлаққаптарды қолданғанда, дыбысты аса қатты орнатпаңыз,
құлаққа зақым келеді.
СКД Экраны
• СКД экраны жоғары-дəлдік технологиясымен жасалса да жəне
99,99% немесе одан да көп пиксельдер іске қосылып тұрсада,
СКД экранында қара нүктелер немесе жарықтың ашық
нүктелері (қызыл, көк, немесе жасыл) пайда болуы мүмкін. Бұл
СКД экранының құрылымдық ерекшелігі ақаулық болып
келмейді.
• Алдыңғы фильтрін қатты басып, тырнамаңыз, жəне теледидар
үстіне заттар қоймаңыз. Бейнесі біркелкілігін жоғалтуы немесе
СКД экраны бүлінуі мүмкін.
• Егер теледидарды суық жерде қолдансаңыз, бейне
анықсыздығы орын алуы мүмкін немесе бейнесі қараңғы
болып кетуі мүмкін. Бұл бұзылғанның белгісі емес.
Температура жоғарылағанда, бұл құбылыс жоғалып кетеді.
• Бейнелер жалғасымды көрсетілгенде сəуле пайда болуы
мүмкін. Бұл біраз уақыттан кейін жоғалып кетуі мүмкін.
• Теледидар қолданыста болғанда экраны мен қорабы қызуы
мүмкін. Бұл бұзылғандық емес.
• СКД экранының құрамында аздаған мөлшерде сұйық
кристалдар болады. Лақтыруды жергілікті ережерелерге
сəйкес іске асырыңыз.
Теледидардың экраны/жəшігін
тазалау мен күту
Тазалар алдында теледидарға қосылып тұрған тоқ сымдарын
қуат көзінен суырыңыз.
Материал тозуын немесе экран жапқышының тозуын болдырмас
үшін, келесі ескертулерді орындаңыз.
• Шаңды экран бетінен/теледидар жəшігінен жұмсақ шүберекпен
сүртіп алыңыз. Егер шаң тазаланбаса, дымқыл шүберекке
жұмсақ жуғыш ерітіндісін тамызып, сүртіп алыңыз.
• Суды немесе жуу құралын ешқашан
тікелей теледидарға шашыратпаңыз. Ол
экранның төменгі жағына немесе сыртқы
бөліктеріне ағып, теледидарға еніп, оны
зақымдауы мүмкін.
• Ешбір жағдайда абразивті
материалдарды, сілтілі/қышқыл
тазалағыштарын, тазалау ұнтақтарын жəне спирт, бензин,
еріткіш немесе жəндіктерге қарсы у сияқты ұшпа еріткіштерді
қолданбаңыз. Ондай материалдарды қолдану, ысқыш немесе
хлоры бар материалдармен ұзақ қатынаста болу экранның
бетін жəне теледидар жəшігін бүлдіреді.
• Желдеткіш саңылауларын жиі шаң сорғышпен тазалап отырған
абзал.
• Қандай да бір зақымдалуды алдын алу үшін тазалау немесе
техникалық қызмет көрсету барысында динамиктерге қатты
күш түсірмеңіз.
Қосымша Құралдар
• Қосымша бөлшектерді немесе электромагниттік радиация
шығаратын құралдарды теледидардан алыс ұстаңыз.
Керісінше жағдайда, бейне жəне/немесе дыбыс бұрмалануы
мүмкін.
• Бұл құралдың EMC Нұсқамасында көрсетілген 3 метрден
қысқа байланыс сигнал кабелін қолдану керек деген шектеуге
жауап беретіні тексеріліп, анықталған.
F типті ашалар үшін ұсыныс
Ішкі сымның жалғану бөлігінен шығыңқы жері 1,5 мм-ден аз
болуы қажет.
EE
KZ
LT
HR
SI
максимум 7 мм
KZ
максимум 1,5 мм
(F типті ашалардың сілтеме суреті)
SR
Алыстан Басқару құралын қолдану туралы
ескертулер
• Батареяны салғанда, полярлығын сақтаңыз.
• Əр түрлі батареялар немесе ескі жəне жаңа батареяларды
араластырып қолданбаңыз.
• Батареяларды жойған кезде, қоршаған ортаны қорғау
ережелерін сақтаңыз. Кейібір аймақтарда батареяларды жою
ережелері заңға бағындырылуы мүмкін. Бұл жөнінде жергілікті
билік органдарына байланысуыңызды сұраймыз.
• Алыстан басқару құралын еппен қолданыңыз. Түсіріп немесе
басып кетпеңіз, немесе үстіне сұйық төгіп алмаңыз.
• Жылу шығатын жерлерге, күн сəулесі түсетін, немесе ылғалды
бөлмеде сақтамаңыз.
Құрылғының Сымсыз Қызметі
• Құрылғыны медициналық құралдар жанында (пейсмейкер, т.б)
қолдануға болмайды медициналдық құралдар зақымданады.
• Бұл құрал анықталмаған сигналдарды қабылдап/таратса да,
рұқсаты жоқ кедергілерден сақ болыңыз. Біз осыған ұқсас
мəселелер үшін жауап бере алмаймыз.
Теледидар құрылғысын лақтыру
Қызмет мерзімі біткен электр жəне
электрондық жабдықты залалсыз
жою (бағыттама қалдықтарды
бөлек жинау жүйелері жұмыс
істейтін Еуроодақ жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл
белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Пайдаланылған қоректену
элементтерін залалсыз жою
(қалдықтарды бөлек жинау
жүйелері жұмыс істейтін
Еуроодақ елдерінде жəне басқа
еуропа елдерінде қолданылады)
5KZ
Үстел тіректерін бекіту
(Балама)
2
1
Төмендегі нұсқауларды қарай отырып, Үстел
тұғыры күйін ортадан жиекке өзгертуге болады.
3
Бұрыштық деңгей
1
2
Ескертулер
• Орнатуды орындау үшін бес немесе одан көп адам
қажет.
• ТД-дың алдында ештеңе жоқ екендігін тексеріңіз.
1
3D Sync
таратқышы
1,5 N·m
{15 kgf·cm}
2
Қалың жастық
3
IR сенсоры
Кабельдерді орау үшін
1
Кабель қысқыштарын бекітіңіз.
*2
*1
*1 Үстел тұғыры ортаңғы күйге тіркелгенде кабель
фиксаторының орналасуы.
*2 Үстел тұғыры жақтау немесе еден тұрғырына
бекітілген кездегі кабель қысқышының орны.
6KZ
Ескертулер
• Порт репликаторы дара кабельді байланыстың
теледидарға жалғануын жеңілдете алады.
• Кабель фиксаторын ТД-дан ажырату үшін
фиксатордың 1 төбесін басып, көрсетілгендей
қысыңыз 2.
3
Тірек қақпағын алып тастаңыз.



EE
KZ
2
Желі шнурын кабель ұстағышпен
жинақтап, кабельдерді кабель
қысқыштарымен қосыңыз.
4
Кабельді зақымдап алмау үшін оны
бекіткіштері бар тұғырға бекітіңіз.
LT
HR
SI
KZ
SR
5
Тірек қақпағын бекітіңіз.
7KZ
Теледидардың құлауын
болдырмау
Қашықтан басқару
құралын пайдалану
Берілген Тачпады бар қашықтан басқару
құралын немесе ИҚ (инфрақызыл) қашықтан
басқару құралын пайдаланып Теледидарды
басқаруыңызға болады.
8-12 мм
M4
Тачпады бар қашықтан
басқару құралы
ИҚ қашықтан
басқару құралы
Еден тіреуін/үстел тұғырын
теледидардан алу
Еден тіреуін/үстел тұғырын теледидардан алу
үшін бұрандаларын
ағытып алыңыз.
Ескертулер
• Тачпады бар қашықтан басқару құралы мүмкіндігін
теледидармен тіркелгеннен кейін ғана пайдалануға
болады. Тачпады бар қашықтан басқару құралы
[Реттеулер]
мүмкіндігін HOME,түймесін басып,
t
[Жүйелік реттеулер] t [Тачпадпен қаш. басқ.
орнату] мүмкіндігін таңдау арқылы тіркеуге болады.
Тачпады бар қашықтан басқару
құралының нұсқаулығын
көрсету
Камераны жасыру
Камераны пайдаланғыңыз келмесе, оны
көрсетілгендей жасырыңыз.
Ескертулер
• Камераны пайдаланған кезде оны теледидардың
алдыңғы жақ үстіне қойыңыз.
8KZ
Тачпадты басқару нұсқаулығы ағымдағы
теледидардың экранындағы негізгі қимыл
командаларын көруге мүмкіндік береді.
1
Тачпадтың ортасын саусағыңызбен
түртіп Тачпады басқару нұсқаулығын
көрсетіп ұстап тұрыңыз.
Тачпад оқулығын бастау
1
HOME түймесін басыңыз.
Басқа құрылғыларды
қосу
Қосылымдар туралы қосымша ақпарат алу
үшін i-Manual нұсқаулығын қараңыз.
Ескертулер
• HDMI қосылымы үшін авторлық құқықпен қорғалған
мазмұнды пайдалану мақсатында 4K (4K медиа
ойнатқышы, 4K ТД приставкасы т.б.) құрылғыларын
HDMI IN 2 не HDMI IN 1 ажыратымына қосыңыз.
Репликатор портын портын қосу
үшін
2
[Анықтама], тармағын таңдау үшін
сырғытып, тачпадты басыңыз.
• Репликатор портымен қосылу үшін Репликатор
портымен берілген орнату нұсқаулығын қараңыз.
EE
KZ
LT
MHL құрылғысын қосу үшін
HR
SI
KZ
3
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар
рұқсат етілген MHL
2 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
[Тачпад оқулығы], тармағын таңдау
үшін жоғары/төмен сырғытып, тачпадты
басыңыз.
SR
5V
900 mA MAX
MHL 2
құрылғы
5V
900 mA MAX
Экрандағы нұсқаулықты орындаңыз.
Ескертулер
• Сонымен қатар, тачпад оқулығын HOME (Басты)
түймесін басып,
[Реттеулер] t
[Жүйелік
реттеулер] t [Тачпад теңшелімдері] t [Бастау
оқулығы] тармағын таңдау арқылы іске қосуға
болады.
MHL логотипі (бірге
берілмейді) бар
рұқсат етілген MHL 3
КАБЕЛІН
пайдаланыңыз
MHL 3
құрылғы
Теледидар фотосурет/музыка/бейне
файлдарын ойнату барысында MHL үйлесімді
қосылған құрылғыны зарядтай алады.
Қосылған MHLүйлесімді құрылғыны басқару
үшін теледидардың қашықтан басқару құралын
пайдалануға болады.
9KZ
Ескертулер
• Егер [Авто кіріс өзгерісі(MHL)] параметрі [Қосулы]
күйіне орнатылса, MHL үйлесімді құрылғы HDMI IN 2/
MHL немесе HDMI IN 4/MHL ұяшығына қосылған
кезде, теледидар HDMI IN 2/MH немесе HDMI IN 4/
MHL ұяшығына басқа кіріс ұяшығынан автоматты
түрде ауысады. [Авто кіріс өзгерісі(MHL)] ұяшығының
қолжетімділігі MHL үйлесімді құрылғы осы
мүмкіндікті қолдайтынына байланысты.
• Егер [Күту режимінде MHL зарядтау] параметрі
[Қосулы] күйіне орнатылса, MHL үйлесімді
құрылғыны теледидар күту режимі режиміне
орнатылған кезде де зарядтауды жалғастыруға
болады.
• 4K смартфонын немесе мобильді құрылғыларды
HDMI IN 2/MHL ұяшығына қосыңыз.
• 4K смартфоны немесе мобильді құрылғылары үшін
MHL логотипі бар рұқсат етілген MHL 3 КАБЕЛІН
пайдаланыңыз.
10KZ
Теледидарды қабырғаға орнату
Бұл нұсқаулықта теледидарды қабырғаға орнатудан бұрын оны дайындау қадамдары ғана
көрсетілген.
Егер Еден тұғыры/Үстел тұғыры теледидарға бекітілген болса, теледидардан Еден тұғырын/Үстел
тұғырын ажырату қажет болуы мүмкін, 8-бетті (Еден тіреуін/үстел тұғырын теледидардан алу)
қараңыз.
Кабель қосылымдарын қосудың алдында теледидарды қабырғаға орнататын кронштейнге
дайындау.
EE
Өнімді қорғау жəне қауіпсіздік мақсатында, Sony корпорациясы теледидарды қабырғаға
орнату жұмысын білікті мамандар орындағанын қатал ұсынады. Оны өзіңіз орнатпаңыз.
KZ
• Үлгіңізге арналған Қабырғаға орнататын кронштейнмен берілген нұсқауларды орындаңыз.
Теледидарды орнатуға, əсіресе қабырға теледидардың салмағын көтере алатын беріктігін
анықтау үшін жеткілікті тəжірибе қажет.
• Қабырғаға орнататын кронштейніне арналған бұранданың ұзындығы қабырғаға орнататын
кронштейннің қалыңдығына байланысты əр түрлі болады. Келесі суретті қараңыз.
8 мм - 12 мм
LT
HR
SI
KZ
Бұрандалар (Қабырғаға орнататын кронштейніменбірге берілетін)
Қабырғаға орнататын кронштейн
SR
Теледидардың артқы жағы
• Пайдаланылмайтын бұрандалар мен Еден тұғырын/Үстел тұғырын қауіпсіз жерде Еден
тұғырын/Үстел тұғырын бекітуге дейін сақтаңыз. Бұрандаларды кішкентай балалардан алыс
сақтаңыз.
11KZ
Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді.
Ақаулықтарды анықтау
жəне жою
Арқы шам LED қызыл болып
жыпылықтағанда қанша уақыт (уақыт
аралығы үш секунд)
жыпылықтайтындығын санаңыз.
Егер артқы шам LED қызыл болып жанса,
Теледидардан сымды екі минуттай ажыратып
ТД қайта орнатыңыз, содан кейін ТД қосыңыз.
Егер ақау жойылмаса, дилерге немесе артқы
шам LED қызыл болып жанған санын көрсетіп
(аралық уақыты үш секунд), Sony қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз. ТД өшіру
үшін / түймесін басыңыз, сымды
ажыратыңыз жəне дилерге немесе Sony
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Артқы шам LED жыпылықтамаған кезде
кестедегі элементтерді төмендегідей
тексеріңіз.
Сондай-ақ, i-Manual пайдалану нұсқаулығындағы
[Ақаулықтарды жою] бөлімін қарауға немесе
[Анықтама] t
[Тұтынушыларды қолдау] t
[Өздігінен диагностикалау] бөлімін таңдау арқылы
өздігінен диагностикалау əрекеттерін орындауға
болады. Егер ақау жойылмаса, теледидарыңызды
білікті қызмет көрсету мамандарына жөндетіңіз.
Ақаулар жəне шешімдер
Сурет (экран күңгірттеу) жəне дыбыс жоқ.
 Антенна (əуелі)/кабель байланысын тексеріңіз.
 Теледидарды қуат кабеліне қосып,
теледидардағы / белгішені немесе қашықтан
басқару құрылқысын басыңыз.
Кейбір бағдарламаларды реттеу мүмкін емес.
 Aнтенна (əуелі) тексеріңіз
 Серік кабелі қысқа тұйықталуы мүмкін немесе
кабельдің байланыс ақаулары болуы мүмкін.
Кабель байланысын тексеріп, электр
сөндіргішімен ТД өшіріп, қайта қосыңыз.
 Сіз енгізген жиілік қолданыстан тыс жерде.
Қабылданған серік арнасы компаниясымен
кеңесіңіз.
Кабельді теледидар қызметтері
(бағдарламалар) табылмады.
 Кабель байланысын немесе реттеу
конфигурациясын тексеріңіз.
 [Сандық авто тюнинг] параметрін [Антенна]
параметрін [Кабель] параметрінің орнына таңдау
арқылы реттеңіз.
12KZ
 Батареяларды ауыстырыңыз.
 Теледидар SYNC режимінде болуы мүмкін.
(….) басқару жолағын басып, [SYNC MENU]
таңдау үшін солға/оңға сырғытыңыз, сосын
сенсорлы тақтаны түртіңіз. Теледидарды басқару
үшін [ТД басқаруы] опциясын таңдап, [Басты бет
(Мəзір)] немесе [Опциялар] түймесін таңдаңыз.
ИҚ қашықтан басқару құралын пайдаланып
теледидарды басқару үшін, SYNC MENU
опциясын, [ТД басқаруы] опциясын таңдаңыз,
сосын [Басты бет (Мəзір)] немесе [Опциялар]
опциясын таңдаңыз.
[Ата-аналық құлып] кілт сөзін ұмытып
қалсаңыз.
 9999 PIN кодын енгізіңіз. (9999 PIN коды əрқашан
қабылданады.)
Теледидардың үстінгі беттері ысып кетеді.
 Теледидар ұзақ уақыт пайдаланылғанда,
теледидар айналасы ысып кетеді.
Сол жерді қолмен ұстағанда ыстықты сезесіз.
Бекітілген дыбыс не бейне, бос экран
немесе теледидар теледидарға не қашықтан
басқару пультіне жауап бермейді.
 Айналмалы қуат сымын 2 минутқа ажырату
арқылы теледидарды қарапайым қалпына
келтіріріп, қайта жалғаңыз.
/, CH+/–,  +/–, ///, ,
жəне HOME
түймелері теледидарда орналаса алмайды.
 Теледидардағы түйлер орналасуын көру үшін
төмендегі суретту қараңыз.
Теледидардың артқы жағы
Жарық диодтар қосулы.
 Жарық диодтардың жануын қаламасаңыз, оны
сөндіре аласыз.
HOME түймесін басып,
[Реттеулер] t
[Жүйелік реттеулер] t [Жалпы орнату] t
[Артқы шам LED] t [Өшірулі] пəнмендерін
таңдаңыз. OPTIONS мəзірін таңдап, [Артқы шам
LED] t [Өшірулі] пəрмендерін таңдаңыз.
Техникалық
сипаттамалары
Жүйе
Панель жүйесі
СКД (сұйық кристалды дисплей) панелі,
LED артқы жарығы
ТД жүйесі
Аналогия: Ел/аймақ таңдауыңызға байланысты:
B/G, D/K, L, I, M
Сандық: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Серік: DVB-S/DVB-S2
WPS арқылы сымсыз роутерге қосыла
алмайды.
 WEP қауіпсіздігін пайдалансаңыз [Оңай] t
[Wi-Fi] t [Тексеру тізімі арқылы қосылу].
тармағын таңдаңыз. Сонан соң, қосылатын желі
атауын (SSID) таңдаңыз.
Желі параметрлерінде қажетті желі атауы
табылмады.
 [[Қолмен енгізу]] пəрменін таңдап, желі атауын
енгізу үшін
түймесін басыңыз.
EE
KZ
LT
Түстер/бейне жүйесі
Аналогия: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Сандық: i-Manual нұсқауын қараңыз.
Арна ауқымы
Аналогия: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Сандық: UHF/VHF/Кабель, Ел/аймақты
таңдағанға байланысты.
Серік: Жиілік 950-2150 MГц болса
HR
SI
KZ
Дыбыс шығысы
10 Вт + 10 Вт + 10 Вт + 10 Вт
SR
Сымсыз технология
IEEE802.11a/b/g/n протоколы
Bluetooth технологиясы
Bluetooth 3.0
NFC технологиясы
ISO/IEC 18092
Кіру/Шығу ұялары
Антенна кабелі
75 oм сыртқы нүкте VHF/UHF үшін
Серік антеннасы MAIN/SUB
F-Типті коннектор IEC169-24, 75 Ом.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 кГц үндестігі,
Жалғыз кабель тарат. EN50494.
/
AV1
21-шығысы бар scart байланыстырғышы
(CENELEC стандартты), дыбыс/бейне кірісін,
RGB кірісін жəне ТД дыбыс/бейне шығыстарын
қоса.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Компонент бейне): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i
Дыбыс кірісі (ойнатқыш қосу ұяшықтары)
t AV2
Бейне кірісі (Y кірісі бар жалпы қосу ашасы)
13KZ
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (4K ажыратымдылығын
қолдайды)
Бейне (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Гц)*, 4096 ×
2160p (24 Гц), 3840 × 2160p (50, 60 Гц)*, 3840 ×
2160p (24, 25, 30 Гц), 1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Компьютер
форматтары
*YCbCr 4:2:0 / 8 бит
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Дыбыс: 5,1 арна сызықтық PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
ARC (Аудио оралу арнасы) (тек HDMI IN 1)
Бейне (2D): 4096 × 2160p (24 Гц)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Гц)*, 1080p (50, 60 Гц)*, 1080p (30 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* тек HDMI IN 2
Бейне (3D):
Жақтауды бөлу*: 1080p (30 Гц), 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p
Іргелес: 1080p (50, 60 Гц)*, 1080/24p, 1080i
(50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)
Жоғары-Төмен: 1080p (50, 60 Гц)*, 1080p
(30 Гц), 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p
(50, 60 Гц)
* тек HDMI IN 2
Дыбыс: 5,1 арна сызықтық PCM: 32, 44,1 жəне
48 кГц, 16, 20 жəне 24 биттер, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Сандық оптикалық ұя (Екі арналы сызықтық
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
Дыбыс шығысы (стерео шағын ұя)
Құлаққап ұясы
(Сабвуфер шығысын қолдайды)
1,
2 (HDD REC),
Қосымша жабдықтар
Сымсыз сабвуфер: SWF-BR100
MHL сым: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Іске қосылған 3D көзілдірігі: TDG-BT500A
Жұмыс температурасы
0 ºC - 40 ºC
Жұмыс ылғалдығы
10 % - 80 % ҚЫ (конденсациясыз)
Қуат жəне басқалары
Қуат талаптары
Бағалау: Кіріс 220 В - 240 В айнымалы ток, 50 Гц
Қуат тиімділігінің тобы
MHL (жалпы HDMI IN 2/4)
B
Экран өлшемі (диагоналынан өлшенеді)
(Шамамен)
85 дюйм / 214,8 см
Тұтынылатын қуат
[Стандартты] режимінде
320 Вт
[Жарық] режимінде
550 Вт
Орташа жылдық қуат шығыны*1
444 кВт/сағ
Күту режимі тұтынатын қуат*2
0,3 W (бағдарлама құралында 28 Вт EPG
жаңарту режимі)
Экран ажыратымдылығы
3840 нүктелер (көлденеңінен) × 2160 сызықтар
(тігінен)
Шығыс қуат
USB 1, 3: 5 В, 500 мА МАКС.
USB 2: 5 В, 800 мА МАКС.
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 В, 900 мА МАКС.
Өлшемдер (Шамамен) (е × б × ұ)
3
USB HDD құрылғы порты (тек
Басқалар
2), USB порты
Еден тұғыры бар теледидар
195,4 × 157,6 × 59,1 см
CAM (Шартты қолдану модулі)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX байланыстырғышы (желі
жұмысы ортасына байланысты байланыс
жылдамдығы əр түрлі болуы мүмкін. 10BASE-T/
100BASE-TX қарым-қатынас мөлшері мен
қарым-қатынас сапасына бұл теледидар үшін
кепілдеме берілмейді.)
Үстел тұғыры бар теледидар
195,7 × 121,4 × 45,2 см
Еден тұғыры / үстел тұғыры жоқ теледидар
Тұғыр
195,4 × 115,0 × 10,3 см
қабырғаға бекітетін тесіктің үлгісі
40,0 × 40,0 см
қабырғаға бекітетін бұранданың өлшемі
M6 (ұзындығы: 3-беттегі диаграмманы қараңыз.)
14KZ
Тұғыр ұзындығы (Шамамен)
Бұрыштық деңгей
Еден тұғыры бар теледидар
195,3 см
Үстел тұғыры бар теледидар
195,7 см
Ортаңғы деңгей
Үстел тұғыры бар теледидар
69,4 см
Масса (Шамамен)
Еден тұғыры бар теледидар
77,0 кг
Үстел тұғыры бар теледидар
73,7 кг
Еден тұғыры / үстел тұғыры жоқ теледидар
Тұғыр
70,8 кг
*1 Жылдық тұтынылатын қуат, 365 күн бойы күніне 4
сағаттан қосылу тұратын теледидардың тұтынатын
қуаты назарға алынған. Нақты қуат шығыны
теледидардың қалай пайдаланатынына
байланысты болады.
2
* Көрсетілген күту режимінде тұтынылатын қуатқа
теледидар қажетті ішкі процестерді аяқтағанда
жетеді.
Ескертулер
• Қосымша керек-жарақтардың бар болуы елдерге/
аймаққа/теледидар үлгілеріне/қорларға байланысты.
• Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз
өзгертіледі.
• Тұтынылатын қуат Порт репликаторы теледидарға
қосылған кезде артады.
• Теледидар жиынтығында HDMI IN 4/MHL порты үшін
2 MHL жəне HDMI IN 2/MHL порты үшін 3 MHL
ұяшығы бар.
Сандық теледидар қызметі
туралы нұсқаулар
• Сандық теледидарға (
) қатысты
барлық қызметтер тек қана DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 немесе H.264/MPEG-4 AVC)
сандық жер үсті дыбыс белгілері
таратылатын немесе үйлесімді DVB-C
(MPEG-2 жəне H.264/MPEG-4 AVC) кабель
қызметі бар елдер мен аймақтарда ғана
жұмыс істейді. DVB-T/DVB-T2 дыбыс
белгісін қабылдау мүмкіндігі туралы
жергілікті сатушымен кеңесіңіз немесе
кабель қамтамасыз етушімен DVB-C
кабель қызметін бұл теледидармен бірге
қолдану мүмкіндіктері туралы кеңесіңіз.
• Кабель қызметін қамтамасыз етуші
қызметі үшін төлем сұрауы мүмкін немесе
өз шарттарымен келісуді талап етуі
мүмкін.
• Бұл теледидар құрылғысы DVB-T/DVB-T2
жəне DVB-C талаптарына сай келеді,
бірақ болашақ DVB-T/DVB-T2 сандық жер
үсті жəне DVB-C сандық таратуларына
кепілдік берілмейді.
• Кейбір сандық теледидар қызметтері
кейбір елдерде/аймақтарда жұмыс
істемейді жəне DVB-C кабелі кейбір
кабель қамтамасыз етушілермен дұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін.
Сауда белгілері туралы ақпарат
• HDMI жəне HDMI жоғары анықтықтың
мультимедиалық интерфейсінің
терминдері, жəне HDMI логотипі – АҚШтағы жəне басқа елдердегі HDMI Licensing
LLC компаниясының сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері.
• DLNA®, DLNA Логосы жəне DLNA
СЕRTIFIED® Digital Living Network Alliance
сауда белгілері, қызмет таңбалары
немесе сертификат таңбалары.
• Dolby Laboratories-тің рұқсатымен
өндірілген бағдарлама өнімдері үшін
керек.
Dolby жəне қос-D Dolby Laboratories-тің
тіркелген сауда белгісі.
• «BRAVIA» жəне
Sony
Корпорациясының сауда белгілері болып
келеді.
15KZ
EE
KZ
LT
HR
SI
KZ
SR
• TrackID — Sony Mobile Communications AB
компаниясының сауда белгісі немесе
тіркелген сауда белгісі.
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
Бейне идентификаторы, Gracenote бейне
шолғышы, Gracenote музыка
идентификаторы, Gracenote мекеме ені
жəне логотипі, жəне «Gracenote негізінде»
мекеме ені тіркелген сауда белісі немесе
Құрама Штаттағы жəне/немесе басқа
мемлекеттердегі Gracenote сауда белгісі
болып табылады.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct жəне Miracast сауда
белгілер болып табылады немесе Wi-Fi
Бірлестігі корпорациясының сауда белгісі
ретінде тіркелген.
• «Sony Entertainment Network белгісі» жəне
«Sony Entertainment Network» Sony
корпорациясының сауда белгілері болып
табылады.
• MHL, Mobile High-Definition Link жəне MHL
Logo - сауда белгілері немесе MHL
Licensing, LLC тіркелген сауда белгілері.
• DTS патенттерін http://patents.dts.com
мекенжайында таба аласыз. DTS
Лицензиялау ЖАҚ лицензиясымен
жасақталған. DTS, Нышаны, & DTS жəне
Нышанымен бірге тіркелген сауда белгісі
болып табылады, жəне DTS Сандық
көлемді дыбыстау DTS,
Корпорациясының сауда белгісі болып
табылады. © DTS, Корпорациясы. Барлық
құқықтар қорғалған.
• Designed with UEI Technology™ Under
License from Universal Electronics Inc.
Portions © UEI 2000 – 2013
• Bluetooth® маркалық таңбасы мен
логотиптері Bluetooth SIG, Inc.
компаниясына тиесілі жəне осы секілді
белгілерді Sony корпорациясының
қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда
белгілері мен атаулары өз иелеріне
тиесілі болып табылады.
• DiSEqC™ EUTELSAT сауда белгісі болып
табылады.
Бұл теледидар DiSEqC 1.0
бағдарламасын қолдайды. Теледидар
моторлы антенналарды басқаруға
арналмаған.
16KZ
• N Mark - сауда белгісі немесе АҚШ-та
жəне басқа елдерде тіркелген NFC Forum,
Inc сауда белгісі.
• Java жəне барлық Java негізіндегі сауда
белгілер мен логотиптер - Oracle жəне/не
оның серіктестерінің сауда белгілері
немесе тіркелген сауда белгілері. Басқа
атаулар тиісті меншік иелерінің сауда
белгілері болуы мүмкін.
Uvod
Sadržaj
Hvala vam što ste odabrali proizvod Sony.
Pre upotrebe TV-a, pročitajte pažljivo ovaj priručnik i zadržite ga
za buduće potrebe.
Napomene
VAŽNA NAPOMENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezbednosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mere predostrožnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sprečavanje prevrtanja TV-a . . . . . . . . . . . . .8
Odvajanje podnog/stonog postolja od TV
aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Skrivanje kamere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Upotreba daljinskog upravljača . . . . . . . . 9
Prikazivanje vodiča za rad dodirne table . . . 9
Pokretanje uputstva za dodirnu tablu . . . . . 9
Povezivanje MHL uređaja . . . . . . . . . . . . 10
Montaža TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Dijagnostička provera . . . . . . . . . . . . . . . 12
• Pre rukovanja TV-om, pročitajte „Bezbednosne informacije“
(stranu 3).
• Slike i ilustracije korišćeni u Vodiču za brzi početak i ovom
priručniku služe samo za reference i mogu da se razlikuju od
stvarnog izgleda proizvoda.
Mesto identifikacione oznake
Nalepnice za broj modela i nazivnu vrednost napajanja se nalaze
na zadnjoj strani TV-a ili ambalaže.
UPOZORENJE
DA BISTE SPREČILI
ŠIRENJE POŽARA,
DRŽITE SVEĆE ILI DRUGE
OTVORENE PLAMENOVE
DALJE OD OVOG PROIZVODA
SVE VREME.
Problemi i rešenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VAŽNA NAPOMENA
Ovaj proizvod je proizveden od strane ili u ime kompanije Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upiti vezani za usklađenost na osnovu zakonskih propisa
Evropske unije se upućuju ovlašćenom zastupniku, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za bilo kakvu uslugu ili pitanja koja se tiču garancije,
pogledajte adrese priložene u posebnim servisnim ili
garantnim dokumentima.
Obaveštenje za bežični
signal
Ovim, Sony Corporation izjavljuje da je
ova jedinica u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Za detalje, molimo da pristupite sledećoj URL:
http://www.compliance.sony.de/
Napomena za kupce: sledeće informacije su primenljive samo u
zemljama koje primenjuju direktive EU.
TV bežični sistem može da funkcioniše u sledećim zemljama:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Ova oprema može da funkcioniše u drugim ne-evropskim
zemljama.
2SR
Bezbednosne informacije
UPOZORENJE
Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti kao što su
sunčeva svetlost, vatra ili slično.
Postavljanje/podešavanje
Postavite TV aparat u skladu sa uputstvima kako sledi da biste
izbegli opasnost od požara, električnog udara ili oštećenja i/ili
povreda.
Postavljanje
• Da biste izbegli prosipnje i izazivanje lične povrede, vodite
računa da prilikom raspakivanja TV aparata ne stanete na
zaštitnu kesu u kojoj se nalazi TV.
• TV aparat treba da se postavi blizu lako pristupačne mrežne
utičnice.
• Stavite TV prijemnik na stabilnu, ravnu površinu da biste sprečili
da padne i dovede do ličnih povreda ili oštećenja TV prijemnika.
• Montirajte TV gde ne može da se vuče, gura ili obori.
• Montirajte TV tako da postolje za sto TV-a ne štrči od TV postolja
(nije isporučeno).
Ako postolje za sto štrči od TV postolja, to može da prouzrokuje
da se TV prijemnik prevrne, padne i dovede do lične povrede ili
oštećenja TV-a
EE
• Prilikom prenošenja TV aparata sa rukama, ne izlažite ga
drmanju ili prekomernim vibracijama.
• Prilikom prenošenja TV aparata radi popravki ili prilikom seljenja,
pakujte ga korišćenjem originalnog kartona i materijala za
pakovanje.
SR
LT
Sprečavanje prevrtanja
• Obavezno koristite jak kabl koji je sposoban da podnese težinu
TV-a.
HR
Ventilacija
• Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore niti ubacujte bilo šta u
kućište.
• Ostavite prostor oko TV aparata kako je prikazano ispod.
• Osigurajte da vaš TV ima odgovarajuću ventilaciju. Omogućite
dovoljno prostora oko TV-a kao što je prikazano na ilustraciji.
SI
KZ
Postavljen na zid
30 cm
SR
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Samo stručno osoblje servisa bi trebalo da izvodi zidna
postavljanja.
• Obavezno koristite vijke isporučene uz nosač za postavljanje na
zid prilikom pričvršćenja nosača za postavljanje na zid na TV
prijemnik. Isporučeni vijci su projektovani kako je naznačeno
prema ilustraciji kada se meri od površine za pričvršćenje
nosača za postavljanje na zid.
Prečnik i dužina zavrtanja se razlikuju u zavisnosti od modela
nosača za montažu na zid.
Upotreba drugih zavrtanja osim onih koji su isporučeni može da
ima za posledicu unutrašnje oštećenje TV aparata ili da dovede
do njegovog pada, itd.
8 mm - 12 mm
Zavrtanj (isporučen uz
nosač za montažu na zid)
Postavljen sa postoljem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite najmanje ovoliki prostor oko aparata.
• Da biste osigurali propisnu ventilaciju i sprečili skupljanje
prljavštine i prašine:
 ne stavljate TV aparat da leži ravno, ne postavljajte u obrnut
položaj, unazad ili sa strane.
 ne stavljajte TV aparat na policu, tepih, krevet ili u orman.
 ne prekrivajte TV aparat tkaninom, kao što su zavese, ili
predmetima kao što su novine, itd.
 ne postavljajte TV aparat kako je prikazano ispod.
Cirkulacija vazduha se blokira.
Nosač za montažu na zid
Zadnja strana TV-a
Zid
Zid
Prenošenje
• Pre prenošenja TV aparata, isključite sve kablove.
• Četiri ili više osoba je potrebno za prenošenje velikog TV
prijemnika.
• Prilikom ručnog prenošenja TV prijemnika, držite ga kako je
ispod prikazano.
Ne izlažite pritisku LCD panel i okvir oko ekrana.
3SR
Mrežni provodnik
Situacija:
Postupajte sa mrežnim provodnikom i utičnicom kako sledi da
biste izbegli bilo kakvu opasnost od požara, električnog udara ili
oštećenja i/ili povreda:
 koristite isključivo mrežne provodnike koje je isporučio Sony, a
ne od drugih dobavljača.
 ubacite utikač do kraja u mrežnu utičnicu.
 koristite TV aparat isključivo na napajanju od 220-240 V AC.
 prilikom ožičenja kablova, uverite se da ste isključili mrežni
provodnik radi vaše bezbednosti i vodite računa da ne
zapletete stopala na kablovima.
 isključite mrežni provodnik iz mrežne utičnice pre rada na
njemu ili pomeranja TV aparata.
 držite mrežni provodnik dalje od izvora toplote.
 isključite mrežni utikač i redovno ga čistite. Ako je utikač
pokriven prašinom i privlači vlagu, njegova izolacija može da se
pogorša, što bi moglo da dovede do požara.
• Ne koristite kada su vam ruke vlažne, sa skinutim kućištem ili sa
dodacima koje nije preporučio proizvođač. isključite TV aparat iz
mrežne utičnice i antene za vreme oluja sa grmljavinom.
• Ne postavljate TV tako da strči u otvoren
prostor. Može da dođe do povrede ili
oštećenja od strane osobe ili predmeta
koji udari u TV.
Napomene
• Ne koristite isporučeni mrežni provodnik na bilo kojoj drugoj
opremi.
• Nemojte prekomerno da priklještite, savijate ili uvrćete mrežni
provodnik. Glavne provodničke žice mogu da budu izložene ili
prekinute.
• Ne vršite izmene na mrežnom provodniku.
• Ne stavljajte ništa teško na mrežni provodnik.
• Ne povlačite za sâm mrežni provodnik kada ga isključujete.
• Ne priključujte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
• Ne uključujte u loše postavljenu mrežnu utičnicu.
Zabranjena upotreba
Ne postavljajte/koristite TV aparat na mestima, okruženjima ili
situacijama kao što su ona koja su navedena ispod ili TV može da
radi loše i da izazove požar, električni udar, oštećenje i/ili
povrede.
Lokacija:
• Napolju (na direktnoj sunčevoj svetlosti), na morskoj obali, na
brodu ili drugom plovilu, u vozilu, u medicinskim institucijama,
na nestabilnim lokacijama, blizu vode, pri kiši, vlazi ili dimu.
• Ako se TV postavi u garderobu javnog
kupališta ili toplog izvora, TV može da se
ošteti od sumpora koji se nalazi u vazduhu,
itd.
• Za najbolji kvalitet slike, ne izlažite ekran direktnom osvetljenju
ili sunčevoj svetlosti.
• Izbegavajte premeštanje TV-a iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promene sobne temperature mogu da prouzrokuju
kondenzaciju vlage. Ovo može da prouzrokuje da TV prikaže
lošu sliku i/ili lošu boju. Ako se ovo desi, sačekajte da vlaga u
potpunosti ispari pre uključenja TV-a.
Polomljeni delovi:
• Ne bacajte ništa na TV aparat. Staklo ekrana može da se razbije
od udara i prouzrokuje ozbiljnu povredu.
• Ako površina TV aparata pukne, ne dodirujte je dok ne isključite
mrežni provodnik. U suprotnom, može da dođe do električnog
udara.
Kada se ne koristi
• Ako nećete koristiti TV aparat nekoliko dana, TV aparat treba da
se isključi iz mreže zbog ekoloških i bezbednosnih razloga.
• Pošto TV aparat nije isključen iz mreže kada se TV aparat samo
isključi, izvucite utikač iz mreže da biste u potpunosti isključili TV
aparat.
• Međutim, neki TV aparati mogu da imaju funkcije koje zahtevaju
da se TV aparat ostavi u režimu pripravnosti da bi ispravno
radio.
Za decu
• Ne dopuštajte deci da se penju na TV aparat.
• Držite male delove pribora van domašaja dece, tako da ne
mogu greškom da ih progutaju.
Ako dođe do sledećih problema...
Isključite odmah TV aparat i izvucite mrežni provodnik ako dođe
do sledećih problema.
Zamolite svog prodavca ili servisni centar Sony da ga pregleda
stručno osoblje servisa.
Kada:
 je mrežni provodnik oštećen.
 je mrežna utičnica loše postavljena.
 je TV aparat oštećen ako je pao, udaren ili je nešto bačeno na
njega.
 bilo kakva tečnost ili čvrsti predmeti prolaze kroz otvore u
kućište.
O temperaturi LCD monitora
Kada se LCD monitor koristi u dužem periodu, okolina panela
postaje topla. Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Okruženje:
• Mesta koja su topla, vlažna ili prekomerno prašnjava; gde mogu
da uđu insekti; gde aparat može da bude izložen mehaničkoj
vibraciji, u blizini zapaljivih predmeta (sveće, itd). TV aparat ne
treba da se izlaže tečnosti koja kaplje ili prskanju i nikakvi
predmeti, kao što su vaze, ne treba da se stavljaju na TV.
• Ne stavljajte TV u vlažan ili prašnjav
prostor ili u prostoriju sa zauljenim
dimom ili parom (u blizini ploča za
kuvanje ili ovlaživača). Može da dođe do
požara, električnog udara ili iskrivljenja.
• Ne postavljajte TV na mesta podložna ekstremnim
temperaturama kao što su direktna sunčeva svetlost, blizu
radijatora ili grejnog otvora. TV može da se pregreje u takvim
uslovima što može da prouzrokuje deformaciju kućišta i/ili kvar
TV-a.
4SR
Mere predostrožnosti
Gledanje TV-a
• Neki ljudi mogu da osete nelagodnost (kao što su napor u
očima, zamor ili mučnina) prilikom gledanja 3D video slika ili
reprodukovanja stereoskopskih 3D igara. Sony preporučuje da
svi gledaoci prave redovne pauze prilikom gledanja 3D video
slika ili igranja stereoskopskih 3D igara. Dužina i učestalost
neophodnih pauza će se razlikovati od osobe do osobe. Vi
morate da odlučite šta najbolje funkcioniše. Ako osetite bilo
kakvu nelagodnost, treba da prestanete da koristite ovaj
proizvod i gledanje 3D video slika dok nelagodnost ne prestane;
obratite se lekaru ukoliko smatrate da je neophodno. Treba
takođe da pregledate (i) priručnik sa uputstvima bilo kog drugog
uređaja ili medijuma koji se koristi sa ovim televizorom i (ii) naš
veb sajt (http://support.sony-europe.com/) radi najnovijih
informacija. Vid male dece (posebno mlađe od šest godina) je
još uvek u razvoju. Obratite se svom lekaru (kao što su pedijatar
ili očni lekar) dozvoljavanja maloj deci da gledaju 3D video slike
ili igraju stereoskopske 3D igre. Odrasli treba da nadgledaju
malu decu da bi se uverili da postupaju po gore navedenim
preporukama.
• Ne koristite, ne držite ili ne ostavljajte 3D naočare na mestima sa
visokom temperaturom, npr. na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u
automobilima koje greje sunce.
• Prilikom korišćenja simulirane 3D funkcije, imajte u vidu da je
prikazana slika promenjena od originala zbog konverzije koju
vrši ovaj televizor.
• Gledajte TV pri umerenom osvetljenju, pošto gledanje TV-a pri
slabom osvetljenju ili tokom dužeg vremena napreže vaše oči.
• Prilikom korišćenja slušalica, podesite jačinu zvuka da biste
izbeglih prekomerne nivoe, pošto to može da dovede do
oštećenja sluha.
LCD ekran
• Mada je LCD ekran napravljen sa preciznom tehnologijom i
99,99% ili više piksela su efektivni, mogu da se pojave crne
tačke ili mogu stalno da se pojavljuju svetle tačke svetla (crvena,
plava ili zelena) na LCD ekranu. Ovo je strukturno svojstvo LCD
ekrana i ne predstavlja kvar.
• Ne gurajte ili ne grebite prednji filter, niti stavljate predmete na
vrh TV aparata. Slika može da bude neujednačena ili LCD ekran
može da se ošteti.
• Ako se ovaj TV aparat koristi na hladnom mestu, može da dođe
do zamagljenja slike ili slika može da postane tamna. Ovo ne
označava kvar. Ovi fenomeni nestaju sa porastom temperature.
• Može da dođe do reflektovanja slika kada se neprekidno
prikazuju nepokretne slike. Ovo može da nestane posle nekoliko
trenutaka.
• Ekran i kućište postaju topli kada se koristi ovaj TV aparat. Ovo
ne znači kvar.
• LCD ekran sadrži male količine tečnog kristala. Postupajte prema
lokalnim dekretima i propisima za odlaganje.
Postupanje sa površinom ekrana/kućišta TV
aparata i njihovo čišćenje
Uverite se da ste isključili mrežni vod priključen na TV aparat iz
mrežne utičnice pre čišćenja.
Da biste izbegli degradaciju materijala ili degradaciju obloge
ekrana, pridržavajte se sledećih mera predostrožnosti.
• Da biste uklonili prašinu sa površine ekrana/kućišta, obrišite
nežno mekom krpom. Ako je prašina istrajna, obrišite mekom
krpom malo navlaženom sa rastvorom blagog deterdženta.
• Nikada ne prskajte vodu ili deterdžent
direktno na TV aparat. Ona može da kaplje
na dno ekrana ili spoljne delove i dospe u
TV aparat, i može da prouzrokuje oštećenje
TV aparata.
• Nikada ne koristite bilo kakvu vrstu
abrazivnog sunđera, alkalni/kiselinski
čistač, prah za ribanje ili isparljivi rastvarač, kao što su alkohol,
benzol, razređivač ili insekticid. Korišćenje takvih materijala ili
održavanje produženog dodira sa materijalima od gume ili vinila
može da ima za posledicu oštećenje površine ekrana ili
materijala kućišta.
• Preporučuje se periodično usisavanje ventilacionih otvora da bi
se osigurala pravilna ventilacija.
• Ne primenjujte prekomernu silu na zvučnike tokom čišćenja ili
održavanja da biste sprečili bilo kakva oštećenja.
Opciona oprema
• Opcionu opremu ili bilo koju opremu koja emituje
elektromagnetno zračenje držite dalje od TV aparata. U
suprotnom, može da dođe do iskrivljenja slike i/ili bučnog
zvuka.
• Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu sa granicama
postavljenim u Direktivi EMK korišćenjem priključnog kabla za
signal kraćeg od 3 metra.
Preporuka za utikač F-tipa
Ispust unutrašnje žice iz priključnog dela mora da bude manji od
1,5 mm.
7 mm maks.
Oprez u vezi rukovanja daljinskim upravljačem
• Vodite računa o ispravnom polaritetu prilikom ubacivanja
baterija.
• Ne koristite zajedno različite tipove baterija niti mešajte stare i
nove baterije.
• Odložite baterije na ekološki prihvatljiv način. Određeni regioni
mogu da regulišu odlaganje baterija. Molimo da konsultujete
svoju lokalnu upravu.
• Rukujte daljinskim upravljačem sa pažnjom. Nemojte da ga
ispustite ili stanete na njega, ili prospete bilo kakvu vrstu
tečnosti na njega.
• Ne stavljajte daljinski upravljač na mesto blizu izvora toplote,
mesto izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vlažnu sobu.
Bežična funkcija jedinice
• Ne koristite ovu jedinicu u blizini medicinske opreme
(pejsmejker, itd.), pošto to može da ima za posledicu nepravilan
rad medicinske opreme.
• Mada ova jedinica prenosi/prima šifrovane signale, budite
obazrivi zbog neovlašćenog prisluškivanja. Mi ne možemo da
budemo odgovorni za bilo kakvu nezgodu koja je posledica
toga.
EE
Odlaganje TV aparata
LT
Odlaganje Stare Električne i
Elektronske Opreme (primenjuje u
Evropskoj uniji i drugim Evropskim
državama sa sistemima odvojenog
prikupljanja otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju ukazuje na to da se ovaj proizvod
neće tretirati kao komunalni otpad. Umesto
toga će biti predat ovlašćenom sektoru
kolekcije za recikliranje električne i elektronske opreme.
Obezbeđivanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, pomažete
sprečavanje potencijalnih negativnih posledica za okolinu i
zdravlje čoveka, što bi moglo da dođe usled nepravilnog
rukovanja bačenim proizvodom. Recikliranje materijala će pomoći
očuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se svojoj lokalnoj Građanskoj kancelariji,
servisu za odlaganje kućnog otpada ili u prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje otpada baterija
(primenjuje u Evropskoj uniji i
drugim Evropskim državama sa
sistemima odvojenog prikupljanja
otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njegovom pakovanju
ukazuje na to da baterija isporučena sa ovim proizvodom se neće
tretirati kao komunalni otpad. Na određenim baterijama ovaj
simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.
Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb), dodaju se ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Osiguravanjem da su
ove baterije pravilno odložene, bićete od pomoći da se spreče
potencijalno negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi do
kojih bi moglo da dođe usled nepravilnog rukovanja baterijama.
Recikliranje materijala će pomoći očuvanju prirodnih resursa. U
slučaju proizvoda koji za bezbednost, performanse ili koji iz
razloga za integritet podataka zahtevaju stalnu vezu sa
ugrađenom baterijom, ovaj akumulator treba da bude zamenjen
od strane kvalifikovane osobe. Da biste bili sigurni da je baterija
odložena na odgovarajući način, predajte proizvod na kraju svog
životnog ciklusa na primenjivim mestima za prikupljanje
recikliranja električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije,
molimo vas pogledajte odeljak o tome kako da bezbedno
uklonite bateriju iz proizvoda. Predajte bateriju na mestu
prikupljanja za reciklažu istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju ovog proizvoda, obratite se svojoj
lokalnoj Građanskoj kancelariji, servisu za odlaganje kućnog
otpada ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
1,5 mm maks.
(Referentni crtež utikača tipa F)
5SR
SR
HR
SI
KZ
SR
Pričvršćivanje postolja za sto
(alternativno)
2
1
Možete da promenite položaj postolja za sto sa
položaja u sredini na položaj na ivici praćenjem
donjih uputstava.
3
2
Napomene
Položaj na ivici
• Pet ili više ljudi je potrebno za obavljanje ove
montaže.
• Uverite se da nema predmeta ispred TV-a.
1
1
Predajnik za
sinhronizaciju 3D
1,5 N∙m
{15 kgf∙cm}
2
Debeli
podmetač
6SR
3
IR senzor
2
Da biste povezali kablove
1
Pričvrstite stezače za kablove.
Spojite mrežni vod sa držačem kabla, a
kablove za povezivanje sa stezačima za
kablove.
*2
EE
*1
SR
LT
HR
*1 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
SI
pričvršćuje na srednji položaj.
*2 Mesto za stezač za kablove kada se postolje za sto
pričvršćuje na ivični položaj ili samostojeći stalak.
KZ
Napomene
• Korišćenje Replikatora portova može da pojednostavi
rukovanje kablovima na jednu kablovsku vezu sa TVom.
• Da biste odvojili stezač za kablove od TV-a, pritisnite
vrh stezača 1, a zatim stegnite 2 kao što je
prikazano.
SR
3
Skinite poklopac postolja.



7SR
4
Pričvrstite kabl za postolje pomoću
delova za pričvršćenje da biste izbegli
oštećenje kabla.
Sprečavanje prevrtanja TV-a
8-12 mm
M4
Odvajanje podnog/stonog postolja od
TV aparata
5
Pričvrstite poklopac postolja.
Da biste odvojili podno/stono postolje od TV
aparata, uklonite zavrtnje .
Skrivanje kamere
Ako ne želite da koristite kameru, sakrijte je kao
što je prikazano.
Napomena
• Prilikom korišćenja kamere, postavite je na vrh
prednje strane TV-a.
8SR
Upotreba daljinskog upravljača
Možete da rukujete TV prijemnikom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača sa dodirnom
tablom ili IR (infracrvenog) daljinskog
upravljača.
Daljinski upravljač
sa dodirnom tablom
Pokretanje uputstva za dodirnu tablu
1
Pritisnite HOME.
IR daljinski upravljač
EE
SR
2
Prevlačite da biste izabrali [Pomoć], a
zatim pritisnite dodirnu tablu.
LT
HR
Napomena
SI
• Daljinski upravljač sa dodirnom tablom može da se
koristi samo nakon registracije sa TV-om. Možete da
registrujete Daljinski upravljač sa dodirnom tablom
pritiskom na HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja sistema] t
[Podešavanja] t
[Podešavanje dalj. upr. sa dodir. tablom].
Prikazivanje vodiča za rad dodirne
table
KZ
3
SR
Prevlačite gore/dole da biste izabrali
[Uputstvo za dodirnu tablu], a zatim
pritisnite dodirnu tablu.
Vodič za rukovanje dodirnom tablom vam
omogućava da vidite glavne pokrete koji su
dostupni za trenutni TV ekran.
1
Dodirnite i držite prst na sredini dodirne
table da biste prikazali Vodič za
rukovanje dodirnom tablom.
Postupajte prema uputstvima na ekranu.
Napomena
• Uputstvo za dodirnu tablu možete takođe da
pokrenete pritiskom na HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja sistema] t
[Podešavanja] t
[Konfiguracije dodirne table] t [Pokreni uputstvo].
9SR
Napomene
Povezivanje MHL uređaja
Za više informacija o vezama, pogledajte iManual.
Napomena
• Za HDMI priključak, povežite 4K uređaje (4K plejer
medija, 4K STB digitalni prijemnik, itd.) sa HDMI IN 2 ili
HDMI IN 1 džekom TV-a da biste uživali u sadržaju
zaštićenom autorskim pravima.
Da biste povezali Replikator portova
• Za povezivanje sa Replikatorom portova, pogledajte
vodič za montažu isporučen uz Replikator portova.
Da biste povezali MHL uređaj
Koristite MHL 2
KABL sa MHL
logotipom (nije
isporučen)
5V
900 mA MAX
MHL 2
uređaj
5V
900 mA MAX
Koristite MHL 3
KABL sa MHL
logotipom (nije
isporučen)
MHL 3
uređaj
TV istovremeno puni povezani uređaj
kompatibilan sa MHL dok reprodukuje foto/
muzičke/video datoteke. Možete da koristite
daljinski upravljač TV-a da biste upravljali
povezanim uređajem kompatibilnim sa MHL.
10SR
• Ako se [Automatska promena ulaza (MHL)] podesi na
[Uključeno], TV se automatski prebacuje na HDMI IN
2/MHL ili HDMI IN 4/MHL sa drugog ulaza kada se
uređaj kompatibilan sa MHL poveže sa HDMI IN 2/
MHL ili HDMI IN 4/MHL džekom. Dostupnost funkcije
[Automatska promena ulaza (MHL)] zavisi od toga da
li uređaj kompatibilan sa MHL može da podržava ovu
funkciju.
• Ako se [MHL punjenje u režimu pripravnosti] podesi
na [Uključeno], možete da nastavite punjenje uređaja
kompatibilnog sa MHL čak i ako je TV u režimu
pripravnosti.
• Povežite 4K pametni telefon ili mobilne uređaje sa
HDMI IN 2/MHL džekom.
• Koristite odobreni MHL 3 KABL sa MHL logotipom za
4K pametni telefon ili mobilne uređaje.
Montaža TV-a na zid
Ovo uputstvo za upotrebu TV-a prikazuje samo korake pripreme za montažu TV-a pre montaže na zid.
Ako je samostojeći stalak/postolje za sto pričvršćen za TV, možda će biti potrebno odvajanje
samostojećeg stalka/postolja za sto od TV-a; pogledati stranu 8 (Odvajanje podnog/stonog postolja
od TV aparata).
Pripremite TV za nosač za postavljanje na zid pre obavljanja kablovskih priključenja.
Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony strogo preporučuje da montažu vašeg TV-a
na zid obave kvalifikovani stručnjaci. Ne pokušavajte sami da ga montirate.
• Sledite uputstva priložena uz nosač za postavljanje na zid za vaš model. Potrebna je dovoljna
stručnost za montažu ovog TV-a, posebno za određivanje jačine zida koja može da podnese
težinu TV-a.
• Dužina vijka za nosač za postavljanje na zid se razlikuje u zavisnosti od debljine nosača za
postavljanje na zid. Pogledajte ilustraciju u nastavku.
EE
SR
LT
HR
8 mm - 12 mm
SI
Zavrtanj (isporučen uz nosač za montažu na zid)
Nosač za montažu na zid
KZ
Zadnja strana TV-a
SR
• Obavezno sačuvajte neupotrebljene vijke i samostojeći stalak/postolje za sto na bezbednom
mestu dok ne budete spremni za pričvršćenje samostojećeg stalka/postolja za sto. Čuvajte
vijke van domašaja male dece.
11SR
 Vaš TV je možda u režimu SYNC.
Dijagnostička provera
Kada LED osvetljenje treperi crveno, izbrojte
koliko puta treperi (vreme intervala je tri
sekunde).
Ako LED osvetljenje treperi crveno, resetujte TV
isključivanjem strujnog voda iz TV-a dva minuta,
a zatim uključite TV.
Ako problem i dalje postoji, obratite se svom
dileru ili servisnom centru kompanije Sony sa
informacijom o broju puta koliko LED osvetljenje
treperi crveno (vreme intervala je tri sekunde).
Pritisnite / na TV-u da biste ga isključili,
isključite strujni vod i obratite se svom dileru ili
servisnom centru kompanije Sony.
Kada LED osvetljenje ne treperi, proverite
stavke u tabeli kako sledi.
Možete takođe da pogledate [Dijagnostička
provera] u i-Manual ili da izvršite
samodijagnostiku izborom [Pomoć] t
[Korisnička podrška] t [Samodijagnostika].
Ako problem ne bude rešen, odnesite televizor
na servis ovlašćenom osoblju servisa.
Problemi i rešenja
Nema slike (ekran je taman) i nema zvuka.
 Proverite antensku (vazdušnu)/kablovsku vezu.
 Povežite TV sa mrežnim vodom i pritisnite / na
TV-u ili daljinskom upravljaču.
Pritisnite kontrolnu paletu (….) i prevlačite levo/
desno da biste izabrali [SYNC MENU], a zatim
pritisnite dodirnu tablu. Izaberite [Upravljanje TVom], a zatim izaberite [Glavni (meni)] ili [Opcije]
da biste upravljali TV-om.
Kada koristite IR daljinski upravljač, pritisnite
SYNC MENU, izaberite [Upravljanje TV-om] a
zatim izaberite [Glavni (meni)] ili [Opcije] da biste
upravljali TV-om.
Zaboravljen je PIN kôd [Roditeljska blokada].
 Unesite 9999 za PIN kôd. (PIN kôd 9999 se uvek
prihvata.)
Okolina TV-a postaje topla.
 Kada se TV koristi u dužem periodu, okolina TV-a
postaje topla.
Možete da osetite toplotu kada tamo dodirujete
rukom.
Zamrznut audio ili video, prazan ekran ili TV
ne odgovara na tastere TV-a ili daljinskog
upravljača.
 Obavite jednostavno resetovanje TV-a
isključenjem AC strujnog kabla na dva minuta, a
zatim ga ponovo uključite.
Tasteri /, CH+/–,  +/–, ///, ,
HOME ne mogu da se lociraju na TV-u.
i
 Pogledajte donju ilustraciju za lokaciju tastera na
TV-u.
Zadnja strana TV-a
Neki programi ne mogu da se podese.
 Proverite antena (vazdušna).
 Satelitski kabl je možda imao kratak spoj ili možda
postoje problemi priključenja kabla. Proverite
kablovsku vezu i zatim isključite TV pomoću
strujnog prekidača uključeno/isključeno, pa ga
ponovo uključite.
 Frekvencija koju ste uneli je van opsega.
Konsultujte kompaniju za emitovanje primljenog
satelita.
Nisu pronađene kablovske TV usluge
(programi).
 Proverite kablovsku vezu ili konfiguraciju
podešavanja.
 Pokušajte [Auto. podešavanje digitalnih kanala]
biranjem [Antena] umesto [Kabl].
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 Zamenite baterije.
12SR
Osvetljenje LED je uključeno.
 Ako ne želite da osvetljenje LED svetli, možete ga
ugasiti.
Pritisnite HOME, a zatim izaberite
[Podešavanja] t [Podešavanja sistema] t
[Opšta podešavanja] t [LED osvetljenje] t
[Isključeno]. Možete takođe da pritisnete
OPTIONS, a zatim da izaberete [LED osvetljenje]
t [Isključeno].
Ne može da se poveže na bežični ruter
pomoću WPS.
 Ako koristite WEP sigurnost, izaberite [Lako] t
[Wi-Fi] t [Poveži pomoću skenirane liste]. Zatim,
izaberite naziv mreže (SSID) koju želite da
povežete.
Ne može da se nađe potrebni naziv mreže u
mrežnom podešavanju.
 Izaberite [[Ručni unos]] i pritisnite
naziva mreže.
za unos
Specifikacije
Sistem
Panel sistem
LCD (Ekran sa tečnim kristalima) panel,
LED pozadinsko osvetljenje
TV sistem
Analogni: U zavisnosti od izbora vaše zemlje/
područja: B/G, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2
Satelitski: DVB-S/DVB-S2
EE
SR
Sistem boja/video
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: Pogledajte i-Manual.
LT
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Digitalni: UHF/VHF/kablovski, u zavisnosti od
izbora vaše zemlje/područja.
Satelitski: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Zvučni izlaz
HR
SI
KZ
10 W + 10 W + 10 W + 10 W
Bežična tehnologija
SR
Protokol IEEE802.11a/b/g/n
Priključci za ulaz/izlaz
Antenski (vazdušni) kablovski
spoljni terminal od 75 Ω za VHF/UHF
Satelitska antena MAIN/SUB
Ženski konektor F-tipa IEC169-24, 75 Ω.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i 22 kHz ton, razvod
pomoću jednog kabla EN50494.
/
AV1
21-pinski scart konektor (standard CENELEC)
uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i audio/
video izlaz TV-a.
/
COMPONENT IN
YPBPR (Komponentni video): 1080p (50, 60 Hz),
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (fono priključci)
t AV2
Video ulaz (uobičajen fono priključak sa Y ulazom)
13SR
HDMI IN 1, 2, 3, 4 (podržavaju 4K rezoluciju)
Video (2D): 4096 × 2160p (50, 60 Hz)*,
4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50,
60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC
formati
*YCbCr 4:2:0 / 8-bitni
Video (3D):
Pakovanje kadrova: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5,1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
ARC (Audio povratni kanal) (samo HDMI IN 1)
Video (2D): 4096 × 2160p (24 Hz)*, 3840 × 2160p
(24, 25, 30 Hz)*, 1080p (50, 60 Hz), 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* samo HDMI IN 2
Video (3D):
Pakovanje kadrova*: 1080p (30 Hz), 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Levo-desno: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080/24p,
1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Gore-dole: 1080p (50, 60 Hz)*, 1080p (30 Hz),
1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
* samo HDMI IN 2
Audio: Linearni PCM sa kanalom 5,1: 32, 44,1 i
48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalni optički priključak (dvokanalni linearni
PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT/
Audio izlaz (stereo mini priključak)
Džek za slušalice
(podupire sabvufer)
1,
2 (HDD REC),
3
2), USB port
Otvor za CAM (Modul uslovnog pristupa)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX konektor (U zavisnosti od
operativnog okruženja mreže, brzina veze može
da se razlikuje. 10BASE-T/100BASE-TX brzina
komunikacije i kvalitet komunikacije se ne
garantuju za ovaj TV.)
14SR
Opcioni pribor
Bežični sabvufer: SWF-BR100
MHL kabl: DLC-MC10/DLC-MC20/DLC-MC30
Aktivne 3D naočare: TDG-BT500A
Radna temperatura
0 ºC - 40 ºC
Vlažnost pri radu
10 % - 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje i ostalo
Zahtevi za napajanje
Ulaz 220 V - 240 V AC, 50 Hz
MHL (uobičajen sa HDMI IN 2/4)
Port za USB HDD uređaj (samo
Ostalo
Klasa energetske efikasnosti
B
Veličina ekrana (merena dijagonalno) (približ.)
85 inča / 214,8 cm
Potrošnja struje
U režimu [Standardno]
320 W
U režimu [Živopisna]
550 W
Prosečna godišnja potrošnja energije*1
444 kWh
Potrošnja struje u režimu pripravnosti*2
0,3 W (28 W kod softvera / EPG režima ažuriranja)
Rezolucija ekrana
3.840 tački (horizontalno) × 2.160 linija (vertikalno)
Nominalne vrednosti izlaza
USB 1, 3: 5 V, 500 mA MAX
USB 2: 5 V, 800 mA MAX
MHL (HDMI IN 2, 4): 5 V, 900 mA MAX
Dimenzije (približ.) (š × v × d)
Napomene o funkciji Digitalna TV
TV sa samostojećim stalkom
• Sve funkcije povezane sa Digitalnom TV
(
) će funkcionisati samo u zemljama ili
područjima gde se emituju digitalni
zemaljski signali DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) ili gde imate
pristup kompatibilnoj kablovskoj usluzi
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Molimo da potvrdite kod svog lokalnog
prodavca da li možete da primate signal
DVB-T/DVB-T2 gde živite ili da pitate svog
dobavljača kablovske usluge da li je
njihova kablovska usluga DVB-C podobna
za integrisani rad sa ovim TV-om.
• Vaš dobavljač kablovske usluge može da
zaračuna naknadu za svoje usluge ili da
zahteva da pristanete na njegove uslove
poslovanja.
• Ovaj TV je u skladu sa specifikacijama
DVB-T/DVB-T2 i DVB-C, ali kompatibilnost
sa budućim digitalnim zemaljski DVB-T/
DVB-T2 i digitalnim kablovskim
emitovanjima se ne garantuje.
• Neke funkcije Digitalne TV možda neće biti
dostupne u nekim zemljama/područjima i
kablovsko emitovanje DVB-C možda neće
funkcionisati ispravno kod nekih
dobavljača.
195,4 × 157,6 × 59,1 cm
TV sa postoljem za sto
195,7 × 121,4 × 45,2 cm
TV bez samostojećeg stalka / postolja za sto
195,4 × 115,0 × 10,3 cm
šablon rupa za dodatak za zidnu montažu
40,0 x 40,0 cm
veličina vijaka za zidnu montažu
M6 (dužina: pogledati dijagram na strani 3.)
Širina postolja (približ.)
Položaj na ivici
TV sa samostojećim stalkom
195,3 cm
TV sa postoljem za sto
195,7 cm
Položaj u sredini
TV sa postoljem za sto
69,4 cm
Težina (približ.)
TV sa samostojećim stalkom
77,0 kg
TV sa postoljem za sto
73,7 kg
TV bez samostojećeg stalka / postolja za sto
70,8 kg
*1 Potrošnja energije godišnje, na osnovu potrošnje
struje televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana.
Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako
se televizor koristi.
2
* Navedeno napajanje u režimu pripravnosti se
postiže kada TV završi neophodne unutrašnje
procese.
Napomene
• Dostupnost opcionog pribora zavisi od zemalja/
regiona/TV modela/zaliha.
• Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez
obaveštenja.
• Potrošnja energije će se povećati kada se replikator
portova poveže sa TV-om.
• Ovaj TV sadrži MHL 2 za HDMI IN 4/MHL i MHL 3 za
HDMI IN 2/MHL.
Informacije o zaštitnim znacima
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, i HDMI Logo su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije HDMI Licensing LLC u
Sjedninjenim Državama i drugim
zemljama.
• DLNA®, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED® su
zaštitni znaci, oznake usluga ili
sertifikacioni znaci kompanije Digital Living
Network Alliance.
• Manufactured under license from Dolby
Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
• „BRAVIA” i
su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• TrackID je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije Sony Mobile
Communications AB.
15SR
EE
SR
LT
HR
SI
KZ
SR
• Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote
VideoID, Gracenote Video Explore,
Gracenote MusicID, logo i logotip
Gracenote, i logo „Powered by Gracenote“
su bilo registrovani zaštitni znaci ili zaštitni
znaci kompanije Gracenote u Sjedinjenim
Državama i/ili drugim zemljama.
• Opera® Devices SDK from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software
ASA. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Miracast su zaštitni
znaci ili registrovani zaštitni znaci
kompanije Wi-Fi Alliance.
• „Sony Entertainment Network logo” i „Sony
Entertainment Network” su zaštitni znaci
kompanije Sony Corporation.
• MHL, Mobile High-Definition Link i MHL
Logo su zaštitni znaci ili registrovani
zaštitni znaci kompanije MHL Licensing,
LLC.
• Za DTS patente, pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno po
licenci DTS Licensing Limited.DTS, simbol, i
DTS i simbol zajedno su registrovani
zaštitni znaci, a DTS Digital Surround je
zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS,
Inc. Sva prava zadržana.
• Designed with UEI TechnologyTM
Under License from Universal Electronics
Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
• Bluetooth® oznaka reči i logotipi su u
vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i
svaka upotreba takvih oznaka od strane
kompanije Sony Corporation je po licenci.
Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi
pripadaju njihovim odgovarajućim
vlasnicima.
• DiSEqC™ je zaštitni znak kompanije
EUTELSAT.
Ovaj TV podržava DiSEqC 1.0. Ovaj TV nije
namenjen za upravljanje motorizovanim
antenama.
• N Mark je zaštitni znak ili registrovani
zaštitni znak kompanije NFC Forum, Inc. u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• Java i zaštitni znakovi i logotipi zasnovani
sa nazivom Java u osnovi robne su marke ili
registrovane robne marke kompanije
Oracle i/ili njenih podružnica. Drugi nazivi
mogu da budu robne marke njihovih
vlasnika.
16SR
‫הערות לגבי פעולת טלוויזיה דיגיטלית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫פעולות כלשהן הקשורות לטלוויזיה דיגיטלית‬
‫(יפעלו רק במדינות או באזורים שבהם‬
‫)‬
‫אותות ארציים דיגיטליים מסוג ‪/DVB-T‬‬
‫‪ MPEG-2) DVB-T2‬ו‪(MPEG-4 AVC/H.264-‬‬
‫משודרים או במקומות שבהם יש לך גישה לשירות‬
‫כבלים תואם ‪ MPEG-2) DVB-C‬ו‪/H.264-‬‬
‫‪ .(MPEG-4 AVC‬נא ודא עם הסוכן המקומי שלך‬
‫שאתה יכול לקלוט אות ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫במקום שבו אתה גר או שאל את ספק שירותי‬
‫הכבלים שלך אם שירות הכבלים ‪ DVB-C‬מתאים‬
‫להפעלה עם טלוויזיה זו‪.‬‬
‫ספק שירותי הכבלים שלך עשוי לגבות תשלום עבור‬
‫השירותים או לדרוש ממך להסכים לתנאיו‬
‫העסקיים‪.‬‬
‫טלוויזיה זו עומדת במפרטים ‪DVB-T2/DVB-T‬‬
‫ו‪ ,DVB-C-‬אולם תאימות לשידורים דיגיטליים‬
‫מסוג ‪ DVB-T2/DVB-T‬ושידורי כבלים‬
‫דיגיטליים מסוג ‪ ,DVB-C‬אינה מובטחת‪.‬‬
‫ייתכן שפעולות מסוימות של הטלוויזיה‬
‫הדיגיטלית לא יהיו זמינות במדינות‪/‬באזורים‬
‫מסוימים; ייתכן שכבל ה‪ DVB-C-‬לא יפעל‬
‫כהלכה עם ספקים מסוימים‪.‬‬
‫מידע בנוגע לסימן המסחרי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫המונחים ‪Multimedia Interface HDMI,‬‬
‫‪ HDMI High-Definition‬והסמל ‪ HDMI‬הם‬
‫סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים‬
‫של ‪ HDMI Licensing LLC‬בארצות הברית‬
‫ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫®‪ ,DLNA‬הסמל ‪ DLNA‬ו‪DLNA-‬‬
‫®‪ CERTIFIED‬הם סימנים מסחריים‪ ,‬סמלי‬
‫שירות או סימנים מאושרים של ‪Digital Living‬‬
‫‪.Network Alliance‬‬
‫מיוצר ברישיון של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫‪ Dolby‬וסמל ה‪ double-D -‬הם סימני מסחר‬
‫רשומים של מצבדות ‪.Dolby‬‬
‫הם סימנים מסחריים‬
‫"‪ "BRAVIA‬ו‪-‬‬
‫של ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ TrackID‬הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום‬
‫של ‪.Mobile Communications AB Sony‬‬
‫‪Gracenote ,Gracenote eyeQ ,Gracenote‬‬
‫‪,Gracenote Video Explore ,VideoID‬‬
‫‪ ,Gracenote MusicID‬הסמל והטקסט‬
‫‪ ,Gracenote‬והסמל "‪"Powered by Gracenote‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים‬
‫מסחריים של ‪ Gracenote‬בארה״ב ו‪/‬או במדינות‬
‫אחרות‪.‬‬
‫• ‪Opera® Devices SDK from Opera Software‬‬
‫‪ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software‬‬
‫‪ASA. All rights reserved.‬‬
‫• ‪ Wi-Fi, Wi-Fi Direct‬וכן‪ Miracast‬הם סימנים‬
‫מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של‬
‫‪.Wi-Fi Alliance‬‬
‫• הלוגו "‪"Sony Entertainment Network‬‬
‫ו‪"Sony Entertainment Network" -‬‬
‫הם סימנים מסחריים רשומים של ‪Sony‬‬
‫‪.Corporation‬‬
‫• ‪ MHL, Mobile High-Definition Link‬וכן‬
‫הסמל ‪ MHL‬הנם סימנים מסחריים או סימנים‬
‫מסחריים רשומים של ‪.MHL Licensing, LLC‬‬
‫לפטנטים של ‪ ,DTS‬ראה‬
‫‪ .http://patents.dts.com‬מיוצר תחת רישיון של‬
‫‪ ,DTS Licensing Limited. DTS‬הסמל‪ ,‬ו‪DTS-‬‬
‫והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים‪,‬‬
‫ו‪ DTS Digital Surround-‬הוא סימן מסחרי של‬
‫‪ DTS, Inc. © DTS, Inc.‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫• ™‪Designed with UEI Technology‬‬
‫‪Under License from Universal Electronics‬‬
‫‪Inc. Portions © UEI 2000 – 2013‬‬
‫• סימון המילה והלוגואים של ®‪ Bluetooth‬הם‬
‫בבעלות ‪ Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש‬
‫בסימנים אלה על ידי ‪ Sony Corporation‬הוא‬
‫ברישיון‪ .‬סימנים מסחריים ושמות מסחריים‬
‫אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫• ™‪ DiSEqC‬הוא סמל מסחרי רשום של‬
‫‪.EUTELSAT‬‬
‫טלוויזיה זו תומכת ב‪ .DiSEqC 1.0-‬טלוויזיה זו‬
‫אינה מיועדת לשלוט על אנטנה מתכווננת‪.‬‬
‫• ‪ N Mark‬הוא סימן מסחר או סימן מסחר רשום‬
‫של ‪ NFS Forum‬בארצות הברית ובמדינות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫‪ Java‬וכל הסמלים המסחריים וסמלי הלוגו‬
‫המבוססים על ‪ Java‬הם סמלים מסחריים או‬
‫סמלים מסחריים רשומים של ‪ Oracle‬ו‪/‬או של‬
‫החברות המסונפות אליה‪ .‬שמות אחרים עשויים‬
‫להיות סמלים מסחריים של בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫‪15HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫אחרים‬
‫מידות )בערך( )ר' × ג' × ע'(‬
‫אביזרים אופציונליים‬
‫טלוויזיה עם מעמד רצפה‬
‫סאב וופר אלחוטי‪SWF-BR100 :‬‬
‫כבל ‪DLC-MC30/DLC-MC20/DLC-MC10 :MHL‬‬
‫משקפי תלת‪-‬ממד אקטיביים‪TDG-BT500A :‬‬
‫‪ 59.1 × 157.6 × 195.4‬ס"מ‬
‫טלוויזיה עם מעמד שולחני‬
‫‪ 45.2 × 121.4 × 195.7‬ס"מ‬
‫טלוויזיה ללא מעמד רצפה ‪ /‬מעמד שולחני‬
‫‪ 10.3 × 115.0 × 195.4‬ס"מ‬
‫תבנית חורים של מתלה הקיר‬
‫‪ 40.0 × 40.0‬ס"מ‬
‫טמפרטורת עבודה‬
‫‪40 ºC - 0 ºC‬‬
‫גודל ברגים של מתלה הקיר‬
‫‪) M6‬אורך‪ :‬ראה תרשים בעמוד ‪(3‬‬
‫לחות‬
‫‪) RH 80% - 10%‬ללא עיבוי(‬
‫רוחב המעמד )בערך(‬
‫מתח ושונות‬
‫דרישות מתח‬
‫מפרט‪ :‬כניסה ‪ 220‬וולט ‪ 240 -‬וולט זרם חילופין‪ 50 ,‬הרץ‬
‫סיווג יעילות אנרגטית‬
‫עמדת קצה‬
‫טלוויזיה עם מעמד רצפה‬
‫‪ 195.3‬ס"מ‬
‫טלוויזיה עם מעמד שולחני‬
‫‪B‬‬
‫‪ 195.7‬ס"מ‬
‫גודל מסך )אלכסון( )משוערות(‬
‫עמדה אמצעית‬
‫טלוויזיה עם מעמד שולחני‬
‫‪ 85‬סנטימטרים ‪ 214.8 /‬ס"מ‬
‫תצרוכת מתח‬
‫במצב ]רגיל[‬
‫‪ 69.4‬ס"מ‬
‫‪ 320‬ואט‬
‫משקל )בערך(‬
‫במצב ]תמונה עשירה[‬
‫טלוויזיה עם מעמד רצפה‬
‫‪ 550‬ואט‬
‫‪ 77.0‬ק"ג‬
‫‪1‬‬
‫תצרוכת אנרגיה שנתית ממוצעת*‬
‫‪444 kWh‬‬
‫טלוויזיה עם מעמד שולחני‬
‫‪ 73.7‬ק"ג‬
‫‪2‬‬
‫תצרוכת מתח במצב המתנה*‬
‫‪ 0.3‬ואט )‪ 28‬ואט במצב עדכון תוכנה ‪(EPG /‬‬
‫רזולוציית מסך‬
‫‪ 3,840‬נקודות )אופקי( × ‪ 2,160‬קווים )אנכי(‬
‫דירוג יציאה‬
‫‪ 5 :USB 1, 3‬וולט‪ ,‬עד ‪ 500‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :USB 2‬וולט‪ ,‬עד ‪ 800‬מילי‪-‬אמפר‬
‫‪ 5 :(HDMI IN 2, 4) MHL‬וולט‪ ,‬עד ‪ 900‬מילי‪-‬אמפר‬
‫טלוויזיה ללא מעמד רצפה ‪ /‬מעמד שולחני‬
‫‪ 70.8‬ק"ג‬
‫*‪ 1‬תצרוכת אנרגיה לשנה‪ ,‬על בסיס תצרוכת מתח של טלוויזיה‬
‫הפועלת במשך ‪ 4‬שעות ביום ל‪ 365-‬ימים‪ .‬תצרוכת האנרגיה‬
‫הממשית תלויה באופן השימוש בטלוויזיה‪.‬‬
‫*‪ 2‬ההספק המפורט במצב המתנה לאחר שהטלוויזיה סיימה‬
‫את הפעולות הפנימיות הדרושות‪.‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪14HE‬‬
‫אביזרים אופציונליים זמינים בהתאם למדינות‪/‬לאזור‪/‬לדגם‬
‫הטלוויזיה‪/‬למלאי‪.‬‬
‫המבנה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה‪.‬‬
‫צריכת המתח תגבר כאשר 'משכפל יציאות' מחובר‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫טלוויזיה זו משלבת ‪ MHL 2‬עבור ‪HDMI IN 4/MHL‬‬
‫ו‪ MHL 3-‬עבור ‪.HDMI IN 2/MHL‬‬
‫‪) HDMI IN 1,2,3,4‬תמיכה ברזולוציה ‪(4K‬‬
‫מפרטים‬
‫מערכת‬
‫מערכת פנל‬
‫פנל ‪) LCD‬צג נוזלי גבישי(‪ ,‬תאורת ‪ LED‬אחורית‬
‫מערכת טלוויזיה‬
‫אנלוגית‪ :‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪M ,I ,L ,D/K ,B/G :‬‬
‫דיגיטלית‪DVB-T/DVB-C :‬‬
‫‪DVB-T2‬‬
‫לוויין‪DVB-S/DVB-S2 :‬‬
‫מערכת צבע‪/‬וידאו‬
‫אנלוגית‪NTSC4.43 ,NTSC3.58 ,SECAM ,PAL :‬‬
‫דיגיטלית‪ :‬עיין במדריך ‪.i-Manual‬‬
‫כיסוי ערוצים‬
‫אנלוגית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור שלך‪.‬‬
‫דיגיטלית‪/VHF/UHF :‬כבלים‪ ,‬תלוי במדינה‪/‬באזור‬
‫שלך‪.‬‬
‫לוויין‪ :‬תדר ‪ 2,150-950 IF‬מגה הרץ‬
‫יציאת שמע‬
‫‪10 W + 10 W + 10 W + 10 W‬‬
‫טכנולוגיית אלחוט‬
‫‪ IEEE802.11a/b/g/n‬לוקוטורפ‬
‫שקעי כניסה‪/‬יציאה‬
‫כבל אנטנה‬
‫חיבור חיצוני‪ 75 ,‬אוהם ל‪UHF/VHF-‬‬
‫אנטנת לוויין ‪MAIN/SUB‬‬
‫מחבר נקבי מסוג ‪ 75 ,IEC169-24 F‬אוהם‪.‬‬
‫‪,LNB 13 V/18 V & 22 KHz tone ,DiSEqC 1.0‬‬
‫‪ EN50494‬תפוצת כבלים יחידה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪AV1‬‬
‫מחבר ‪ SCART 21‬פינים )תקן ‪ (CENELEC‬כולל כניסת‬
‫שמע‪/‬וידאו‪ ,‬כניסת ‪ RGB‬ויציאת שמע‪/‬וידאו של‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪COMPONENT IN‬‬
‫‪) YPBPR‬וידאו קומפוננט(‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‪480i ,480p ,576i ,576p ,‬‬
‫כניסת שמע )שקעי ‪(RCA‬‬
‫‪t AV2‬‬
‫כניסת וידאו )שקע ‪ RCA‬משותף עם כניסת ‪(Y‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪ 60 ,50) 2160p × 4096 :‬הרץ(*‪,‬‬
‫‪ 24) 2160p × 4096‬הרץ(‪ 60 ,50) 2160p × 3840 ,‬הרץ(*‪,‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24) 2160p × 3840‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 1080p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ ,480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p‬פורמטים של מחשב‬
‫אישי‬
‫‪ 8 / *YCbCr 4:2:0‬סיביות‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(‪,50) 1080i ,1080/24p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50 ,30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,16 ,48 kHz-‬‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫‪ HDMI IN 1) (Audio Return Channel) ARC‬בלבד(‬
‫‪) MHL‬משותף עם ‪(HDMI IN 2/4‬‬
‫וידאו )ידממ‪-‬וד(‪ 24) 2160p × 4096 :‬הרץ(*‪× 3840 ,‬‬
‫‪ 30 ,25 ,24) 2160p‬הרץ(*‪ 60 ,50) 1080p ,‬הרץ(*‪1080p ,‬‬
‫)‪ 30‬הרץ(‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p ,‬הרץ(‪,50 ,30) 720p ,‬‬
‫‪ 60‬הרץ(‪480i ,480p ,576i ,576p ,720/24p,‬‬
‫* ‪ HDMI IN 2‬בלבד‬
‫וידאו )תלת‪-‬ממד(‪:‬‬
‫אריזת המסגרת*‪ 30) 1080p :‬הרץ(‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50 ,30) 720p ,‬הרץ(‪720/24p ,‬‬
‫זה‪-‬לצד‪-‬זה‪ 60 ,50) 1080p :‬הרץ(*‪1080i ,1080/24p ,‬‬
‫)‪ 60 ,50‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫מעל‪-‬מתחת‪ 60 ,50) 1080p:‬הרץ(*‪ 30) 1080p ,‬הרץ(‪,‬‬
‫‪ 60 ,50) 1080i ,1080/24p‬הרץ(‪ 60 ,50) 720p ,‬הרץ(‬
‫* ‪ HDMI IN 2‬בלבד‬
‫שמע‪ PCM :‬לינארי ‪ 5.1‬ערוצים‪ 44.1 ,32 :‬ו‪,16 ,48 kHz-‬‬
‫‪ 20‬ו‪ 24-‬ביט‪Dolby Digital ,‬‬
‫)‪DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL‬‬
‫שקע אופטי דיגיטלי )‪ PCM‬דו‪-‬ערוצי לינארי‪Dolby ,‬‬
‫‪(Digital‬‬
‫‪AUDIO OUT/ ‬‬
‫יציאת שמע )שקע מיני סטריאו(‬
‫שקע אוזניות‬
‫)תומך ביציאת ‪(Subwoofer‬‬
‫‪3 ,(HDD REC) 2 ,1‬‬
‫יציאת התקן דיסק קשיח של ‪ 2 ) USB‬בלבד(‪ ,‬כניסת‬
‫‪USB‬‬
‫חריץ ‪) CAM‬מודול גישה מותנית(‬
‫‪LAN‬‬
‫מחבר ‪) 10BASE-T/100BASE-TX‬תלוי בסביבת‬
‫העבודה של הרשת‪ ,‬מהירות החיבור עשויה להשתנות‪.‬‬
‫‪ 100BASE-TX/10BASE-T‬קצב התקשורת ואיכות‬
‫התקשורת אינם מובטחים לטלוויזיה זו‪(.‬‬
‫‪13HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫סיסמת ]נעילת הורים[ לא ידועה‪.‬‬
‫איתור תקלות‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬מהבהבת באדום‪ ,‬ספור כמה‬
‫פעמים הוא מהבהב )משך הזמן בין הבהובים הוא‬
‫שלוש שניות(‪.‬‬
‫אם תאורת ‪ LED‬מהבהבת באדום‪ ,‬אפס את הטלוויזיה‬
‫על‪-‬ידי ניתוק ה‪-‬חיבור הראשי מהטלוויזיה למשך שתי‬
‫דקות‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם הבעיה ממשיכה‪ ,‬צור קשר עם הספק או עם מרכז‬
‫שירות של ‪ Sony‬ועדכן אותם במספר ההבהובים‬
‫האדומים של תאורת ‪) LED‬מרווח הזמן הוא שלוש‬
‫שניות(‪ .‬לחץ על ‪ /‬בטלוויזיה כדי לכבות אותה‪ ,‬נתק‬
‫את ה חיבור הראשי‪ ,‬והודע לסוכן שלך או למרכז שירות‬
‫של ‪.Sony‬‬
‫כאשר תאורת ה‪ LED -‬אינה מהבהבת‪ ,‬בדוק את‬
‫הנושאים שבטבלה שלהלן‪.‬‬
‫תוכל לעיין גם ב‪]-‬איתור תקלות[ ב‪ i-Manual-‬או לבצע‬
‫אבחון עצמי על‪-‬ידי בחירת ]עזרה[ ‪] T‬תמיכה‬
‫ללקוחות[ ‪] T‬אבחון עצמי[‪ .‬אם הבעיה לא נעלמת‪ ,‬דאג‬
‫לתיקון הטלוויזיה אצל טכנאי שירות מורשה‪.‬‬
‫‪ ‬הזן את המספר ‪ 9999‬בתור קוד ה‪) .PIN-‬קוד ה‪PIN-‬‬
‫‪ 9999‬תמיד מתקבל(‪.‬‬
‫סביבת הטלוויזיה מתחממת‪.‬‬
‫‪ ‬כאשר הטלוויזיה פועלת לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבתה‬
‫מתחממת‪.‬‬
‫ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בה בידך‪.‬‬
‫שמע או תמונה קפואים‪ ,‬מסך ריק‪ ,‬או אם הטלוויזיה‬
‫אינה מגיבה בעת לחיצה על אחד הכפתורים במכשיר‬
‫או בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ ‬בצע איפוס פשוט של הטלוויזיה על‪-‬ידי ניתוק כבל המתח‬
‫למשך שתי דקות וחיבורו שוב‪.‬‬
‫אינני מוצא את הלחצנים ‪, +/– ,CH+/– ,/‬‬
‫‪ , ,///‬ו‪ HOME-‬בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ ‬עיין באיור להלן כדי לאתר את הלחצנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫תקלות ופתרונות‬
‫אין תמונה )מסך חשוך( ואין צליל‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪/‬חיבור הכבל‪.‬‬
‫‪ ‬חבר את הטלוויזיה לחיבור ראשי‪ ,‬ולחץ על ‪/‬‬
‫בטלוויזיה או שלט רחוק‪.‬‬
‫לא ניתן להתכוונן לכמה תוכניות‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את האנטנה‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שכבל הלוויין מקצר או שיש בעיות בחיבור הכבל‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל ולאחר מכן כבה את הטלוויזיה על‬
‫ידי סגירת מתג ההפעלה‪/‬הכיבוי הראשי והדלק אותה‬
‫שוב‪.‬‬
‫‪ ‬התדר שהזנת מחוץ לתחום‪ .‬פנה לחברת הלוויין‪.‬‬
‫תאורת ‪ LED‬מאירה‪.‬‬
‫‪ ‬אם לא תרצה להפעיל את תאורת ‪ ,LED‬תוכל להפסיק‬
‫אותה‪.‬‬
‫לחץ על ‪ HOME‬ובחר את‬
‫]הגדרות[ ‪T‬‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] T‬הגדרה כללית[ ‪T‬‬
‫]תאורת ‪] T [LED‬כבוי[‪ .‬תוכל גם ללחוץ על‬
‫‪ OPTIONS‬ולבחור את ]תאורת ‪] T [LED‬כבוי[‪.‬‬
‫לא ניתן להציג שירותי טלוויזיה בכבלים )תוכניות(‪.‬‬
‫‪ ‬בדוק את חיבור הכבל ואת הגדרות הכוונון‪.‬‬
‫‪ ‬נסה לבצע ]כוונון אוטומטי דיגיטלי[ על ידי בחירה‬
‫ב‪]-‬אנטנה[ במקום ב‪]-‬כבלים[‪.‬‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫‪ ‬החלף את הסוללות‪.‬‬
‫‪ ‬ייתכן שהטלוויזיה במצב ‪.SYNC‬‬
‫לחץ על סרגל הבקרה )…‪ (.‬והחלק ימינה‪/‬שמאלה כדי‬
‫לבחור את ]‪ [SYNC MENU‬ולאחר מכן לחץ על משטח‬
‫המגע‪ .‬בחר ]בקרת טלוויזיה[ ולאחר מכן בחר‬
‫]בית )תפריט([ או ]אפשרויות[ כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫בעת השימוש בשלט רחוק איפרה אדום‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ ,SYNC MENU‬בחר ]בקרת טלוויזיה[ ולאחר מכן בחר‬
‫]בית )תפריט([ או ]אפשרויות[ כדי לשלוט בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪12HE‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי באמצעות ‪.WPS‬‬
‫‪ ‬אם אתה משתמש באבטחת ‪ ,WEP‬בחר ]פשוט[ ‪T‬‬
‫]‪] T [Wi-Fi‬התחבר עם רשימת סריקה[‪ .‬ולאחר מכן‬
‫בחר את שם הרשת )‪ (SSID‬שאתה רוצה לחבר‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר את שם הרשת הרצויה בהגדרת הרשת‪.‬‬
‫‪ ‬בחר את ]]הזנה ידנית[[ והקש על‬
‫הרשת‪.‬‬
‫כדי להזין את שם‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‬
‫מדריך הוראות זה של הטלוויזיה מתאר רק את שלבי ההכנה לקראת התקנת הטלוויזיה על הקיר‪.‬‬
‫אם מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני מחובר לטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שיהיה צורך לנתק את מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני;‬
‫ראה עמוד ‪) 8‬ניתוק מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני מהטלוויזיה(‪.‬‬
‫הכן את הטלוויזיה למתלה הקיר לפני חיבור הכבלים‪.‬‬
‫כדי להגן על המוצר ומסיבות בטיחות‪ Sony ,‬ממליצה מאוד שההתקנה של הטלוויזיה על הקיר תתבצע על‪-‬ידי גורם‬
‫מוסמך‪ .‬אל תנסה להתקין אותה בעצמך‪.‬‬
‫‪HE‬‬
‫• עקוב אחר ההנחיות המסופקות עם מתלה הקיר עבור הדגם שלך‪ .‬נדרשת מומחיות בהתקנת טלוויזיה זו‪,‬‬
‫במיוחד לצורך קביעת חוזק הקיר שיעמוד במשקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫• אורך הבורג עבור מתלה הקיר ישתנה בהתאם לעובי מתלה הקיר‪ .‬ראה איור להלן‪.‬‬
‫מ"מ ‪ - 12‬מ"מ ‪8‬‬
‫בורג )סופק עם התושבת‬
‫המותקנת על הקיר(‬
‫מתלה קיר‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫• הקפד לאחסן את הברגים שלא נעשה בהם שימוש ואת מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני במקום בטוח עד‬
‫שתהיה מוכן לחבר את מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני‪ .‬הרחק את הברגים מילדים קטנים‪.‬‬
‫‪11HE‬‬
‫הערות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כאשר התכונה ]שינוי קלט אוטומטי )‪ [(MHL‬מוגדרת‬
‫כ]מופעל[‪ ,‬הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי אל ‪/MHL‬‬
‫‪ HDMI IN 2‬או‪ HDMI IN 4 /MHL‬ממקור הקלט הקודם‬
‫כאשר התקן התומך ב‪ MHL-‬מחובר לשקע ‪/HDMI IN 2‬‬
‫‪ MHL‬או לשקע ‪ .HDMI IN 4/MHL‬התכונה ]שינוי קלט‬
‫אוטומטי )‪ [(MHL‬תהיה זמינה רק אם ההתקן התומך‬
‫ב‪ MHL-‬מסוגל לתמוך בה‪.‬‬
‫אם 'טען ‪ MHL‬בזמן כיבוי' מופעל‪ ,‬ניתן להמשיך בטעינת‬
‫המכשיר תואם ה‪ MHL-‬אפילו כשהטלוויזיה במצב המתנה‪.‬‬
‫חבר את הטלפון החכם ‪ 4K‬או מכשירים ניידים לשקע‬
‫‪.HDMI IN 2/MHL‬‬
‫השתמש בכבל ‪ MHL 3‬בעל לוגו ‪ MHL‬עבור טלפונים חכמים‬
‫‪ 4K‬או מכשירים ניידים‪.‬‬
‫‪10HE‬‬
‫הפעלת ערכת הלימוד של משטח הנגיעה‬
‫‪1‬‬
‫לחץ על ‪.HOME‬‬
‫‪2‬‬
‫החלק כדי לבחור ]עזרה[‪ ,‬ולאחר מכן גע‬
‫במשטח הנגיעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫החלק למעלה‪/‬למטה כדי לבחור ]מדריך‬
‫למשטח נגיעה[‪ ,‬ולאחר מכן גע במשטח הנגיעה‪.‬‬
‫חיבור התקנים נוספים‬
‫למידע נוסף על חיבורים‪ ,‬עיין ב‪.i-Manual-‬‬
‫הערה‬
‫• לחיבור ‪ ,HDMI‬חבר התקני ‪) 4K‬נגן מדיה ‪ ,4K‬התקן‬
‫ממיר ‪ 4K‬וכו'( לשקע ‪ HDMI IN 2‬או ‪ HDMI IN 1‬של‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬ותוכל ליהנות מתוכן המוגן בזכויות יוצרים‪.‬‬
‫כדי להתחבר למשכפל היציאה‬
‫• לחיבור לתחנת עגינה‪ ,‬יש לעיין במדריך ההתקנה המצורף‬
‫לתחנת העגינה‪.‬‬
‫כדי לחבר התקן ‪MHL‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫‪ 2‬עם לוגו של ‪MHL‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫‪5V‬‬
‫‪900 mA MAX‬‬
‫מכשיר‬
‫‪MHL 2‬‬
‫‪5V‬‬
‫‪900 mA MAX‬‬
‫עקוב אחר ההוראות במסך‪.‬‬
‫הערות‬
‫• ניתן גם להשיק את 'מדריך למשטח נגיעה' על‪-‬ידי לחיצה על‬
‫]הגדרות[ ‪‬‬
‫‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחירה של‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] ‬הגדרת משטח הנגיעה[ ‪‬‬
‫]החל הדרכה[‪.‬‬
‫מכשיר‬
‫‪MHL 3‬‬
‫השתמש בכבל ‪MHL‬‬
‫עם לוגו של ‪MHL 3‬‬
‫)לא מסופק(‬
‫הטלוויזיה טוענת באופן סימולטני את המכשיר תואם‬
‫ה‪ MHL-‬המחובר תוך הפעלה של קובצי תמונה‪/‬‬
‫מוזיקה‪/‬וידאו‪ .‬ניתן להשתמש בשלט רחוק של‬
‫הטלוויזיה כדי לשלוט על המכשיר תואם ה‪MHL-‬‬
‫המחובר‪.‬‬
‫‪9HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫ניתוק מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני‬
‫מהטלוויזיה‬
‫כדי לנתק את מעמד הרצפה‪/‬המעמד השולחני‬
‫מהטלוויזיה‪ ,‬הסר את הברגים ‪.‬‬
‫שימוש בשלט רחוק‬
‫ניתן להפעיל את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק בעל‬
‫משטח הנגיעה המסופק או שלט רחוק ‪) IR‬אינפרה‪-‬‬
‫אדום(‪.‬‬
‫שלט רחוק בעל משטח‬
‫נגיעה‬
‫שלט רחוק ‪IR‬‬
‫הסתרת המצלמה‬
‫אם אינך רוצה להשתמש במצלמה‪ ,‬הסתר אותה‬
‫כמתואר באיור‪.‬‬
‫הערות‬
‫• ניתן להשתמש בשלט רחוק בעל משטח נגיעה רק לאחר‬
‫הרשמה של הטלוויזיה‪ .‬ניתן לרשום את השלט רחוק בעל‬
‫משטח נגיעה על‪-‬ידי לחיצה על ‪ ,HOME‬ולאחר מכן בחירה‬
‫]הגדרות מערכת[ ‪] ‬הגדרת שלט‬
‫של ]הגדרות[ ‪‬‬
‫רחוק בעל משטח נגיעה[‪.‬‬
‫הצגת מדריך ההפעלה של משטח‬
‫הנגיעה‬
‫הערה‬
‫• במהלך השימוש במצלמה‪ ,‬הצב אותה בחלק הקדמי העליון‬
‫של הטלוויזיה‪.‬‬
‫'מדריך ההפעלה של משטח הנגיעה' מאפשר לך לראות‬
‫את פקודות המחוות העיקריות הזמינות עבור מסך‬
‫הטלוויזיה הנוכחי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8HE‬‬
‫גע במרכז משטח הנגיעה עם האצבע והחזק‬
‫אותה שם כדי להציג את 'מדריך ההפעלה של‬
‫משטח הנגיעה'‪.‬‬
‫הערה‬
‫• שימוש במשכפל יציאה יכול לפשט את ניהול הכבלים עד כדי‬
‫חיבור כבל אחד לטלוויזיה‪.‬‬
‫• כדי לנתק את מהדק הכבלים מהטלוויזיה‪ ,‬לחץ על המהדק‬
‫מלמעלה ‪ 1‬ולאחר מכן צבוט את ‪ 2‬כמתואר באיור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי למנוע נזק לכבל‪ ,‬הצמד את הכבל אל המעמד‬
‫באמצעות המחברים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪HE‬‬
‫‪2‬‬
‫אגד את כבל החשמל באמצעות מחזיק כבל ואת‬
‫כבלי החיבור באמצעות מהדקי כבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הסר את כיסוי המעמד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הרכב את כיסוי המעמד‪.‬‬
‫מניעת נפילה של הטלוויזיה‬
‫‪8-12 mm‬‬
‫‪M4‬‬
‫‪7HE‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור המעמד השולחני‬
‫)אלטרנטיבה(‬
‫‪1‬‬
‫כדי להעביר את המעמד השולחני מעמדת אמצע לעמדת‬
‫קצה‪ ,‬עיין בהוראות שלהלן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הערות‬
‫• לביצוע התקנה זו נדרשים לפחות חמישה אנשים‪.‬‬
‫• ודא שאין חפצים לפני הטלוויזיה‪.‬‬
‫עמדת קצה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫משדר סנכרון‬
‫תלת‪-‬ממדי‬
‫‪ 1.5‬ניוטון‬
‫מטר‬
‫)‪ 15‬ק"גכ‪/‬ס"מ(‬
‫חיישן ‪IR‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לאגד את הכבלים‬
‫כרית עבה‬
‫‪1‬‬
‫חבר את מהדקי הכבלים‪.‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‪1‬‬
‫*‪ 1‬מיקום מהדק הכבלים כאשר המעמד השולחני מחובר‬
‫בעמדה האמצעית‪.‬‬
‫*‪ 2‬מיקום מהדק הכבלים כאשר המעמד השולחני מחובר‬
‫לקצה או למעמד הרצפה‪.‬‬
‫‪6HE‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫• אנשים מסוימים עלולים לחוות אי‪-‬נוחות )לדוגמה מאמץ בעיניים‪,‬‬
‫עייפות או בחילה( במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ Sony .‬ממליצה לכל הצופים לצאת‬
‫להפסקות קבועות במהלך צפייה תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או במהלך‬
‫שימוש במשחקי תלת‪-‬ממד‪ .‬אורך ההפסקות ותדירותן משתנה מאדם‬
‫לאדם‪ .‬אתה חייב לקבוע מה הטוב ביותר עבורך‪ .‬אם אתה חש‬
‫באי‪-‬נוחות‪ ,‬עליך להפסיק לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או להפסיק‬
‫את המשחק במשחקי תלת‪-‬ממד עד להיעלמות אי‪-‬הנוחות; פנה לרופא‬
‫אם אתה חושב שיש צורך בכך‪ .‬עליך גם לעיין )‪ (i‬במדריך ההוראות של‬
‫כל התקן אחר או מדיה שבשימוש עם טלוויזיה זו )‪ (ii‬ובאתר האינטרנט‬
‫שלנו )‪ (http://support.sony-europe.com/‬לקבלת המידע המעודכן‬
‫ביותר‪ .‬הראייה של ילדים צעירים )במיוחד אלו שמתחת לגיל שש( עדיין‬
‫מתפתחת‪ .‬התייעץ עם הרופא שלך )רופא ילדים או עיניים( לפני שתתיר‬
‫לילדים צעירים לצפות תמונות וידאו בתלת‪-‬ממד או לשחק במשחקי‬
‫תלת‪-‬ממד‪ .‬מבוגרים צריכים להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שהם‬
‫פועלים בהתאם להמלצות המפורטות לעיל‪.‬‬
‫• אין להשתמש‪ ,‬לאחסן או להשאיר משקפי תלת‪-‬ממד במקומות עם‬
‫טמפרטורה גבוהה‪ ,‬למשל בשמש ישירה או במכוניות הנמצאות בשמש‪.‬‬
‫• בעת השימוש בפעולת התלת‪-‬ממד המדומה‪ ,‬נא שים לב שהתמונה‬
‫המוצגת שונתה במהלך ההמרה שבוצעה על ידי טלוויזיה זו‪.‬‬
‫• צפה בטלוויזיה כאשר תאורת הסביבה היא בעוצמה בינונית כיוון‬
‫שצפייה בטלוויזיה בתאורת סביבה חלשה או לאורך זמן ממושך‬
‫מאמצת את עיניך‪.‬‬
‫• בעת השימוש באוזניות‪ ,‬כוונן את עוצמת השמע והימנע משימוש‬
‫בעוצמת שמע גבוהה כדי לא לגרום נזק לשמיעה‪.‬‬
‫טיפול וניקוי פני שטח המסך‪/‬המסגרת של‬
‫הטלוויזיה‬
‫זכור לנתק את כבל החשמל המחובר אל הטלוויזיה משקע החשמל לפני‬
‫ניקויה‪.‬‬
‫כדי למנוע פגיעה בחומר או פגיעה בציפוי המסך‪ ,‬שים לב להנחיות שלהלן‪.‬‬
‫• כדי להסיר אבק מפני שטח המסך‪/‬המסגרת‪ ,‬נגב אותם בעדינות עם‬
‫מטלית רכה‪ .‬אם האבק קשה להסרה‪ ,‬נקה אותו בעזרת מטלית רכה‬
‫אשר הוטבלה קלות בתמיסת חומר ניקוי עדין מדולל‪.‬‬
‫• לעולם אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על‬
‫הטלוויזיה‪ .‬הם עלולים לטפטף לחלקו התחתון‬
‫של המסך או על חלקיו החיצוניים ולהיכנס אל‬
‫תוך הטלוויזיה ולגרום לה נזק‪.‬‬
‫• לעולם אל תשתמש ברפידת ליטוש‪ ,‬חומר ניקוי‬
‫אלקלי‪/‬חומצתי‪ ,‬אבקת ניקוי או חומר נדיף‪ ,‬כגון אלכוהול‪ ,‬בנזין‪ ,‬מדלל‬
‫או חומר מדביר‪ .‬השימוש בחומרים מסוג זה או יצירת מגע ממושך עם‬
‫חומרי גומי או ויניל עלול לגרום נזק לפני שטח המסך ולחומר המסגרת‪.‬‬
‫• מומלץ לשאוב מעת לעת את פתחי האוורור כדי להבטיח אוורור נאות‪.‬‬
‫• אין לטפל ברמקולים בכוח מוגזם בזמן הניקוי או תחזוקה כדי למנוע‬
‫נזק‪.‬‬
‫ציוד אופציונלי‬
‫• הרחק רכיבים אופציונליים או כל ציוד אחר הפולט קרינה‬
‫אלקטרומגנטית מטלוויזיה זו‪ .‬אחרת הדבר עלול לגרום לעיוות‬
‫התמונה ו‪/‬או לצליל רועש‪.‬‬
‫• ציוד זה נבדק ונמצא שהוא עומד במגבלות שנקבעו על ידי הנחיית‬
‫ה‪ EMC-‬לשימוש בכבל חיבור שאורכו אינו עולה על ‪ 3‬מטרים‪.‬‬
‫המלצה בנוגע לשימוש בתקע מסוג ‪F‬‬
‫בליטת החוט הפנימי מחלק החיבור חייבת להיות פחות מ‪ 1.5-‬מ"מ‬
‫‪ 7‬מ"מ לכל היותר‬
‫מסך ‪LCD‬‬
‫• למרות שמסך ה‪ LCD-‬מיוצר בטכנולוגיה מדויקת במיוחד ו‪99.99%-‬‬
‫או יותר מהפיקסלים הם תקינים‪ ,‬נקודות שחורות עשויות להופיע או‬
‫נקודות בהירות של אור )אדום‪ ,‬כחול או ירוק( עשויות להופיע באופן‬
‫קבוע על המסך‪ .‬זהו מאפיין מבני של מסך ה‪ ,LCD-‬והוא אינו מצביע‬
‫על תקלה‪.‬‬
‫• אין לדחוף או לשרוט את המסנן הקדמי או להניח חפצים על חלקו‬
‫העליון של טלוויזיה זו‪ .‬התמונה עשויה להיות מעוותת‪ ,‬והדבר עלול‬
‫לגרום נזק למסך ה‪.LCD-‬‬
‫• אם טלוויזיה זו פועלת במקומות קרים‪ ,‬עלולים להופיע כתמים בתמונה‬
‫והתמונה עלולה להיות חשוכה‪ .‬הדבר אינו מצבע על תקלה‪ .‬תופעה זו‬
‫נעלמת עם עליית הטמפרטורה‪.‬‬
‫• צללים עלולים להופיע כאשר תמונות מופיעות באופן קבוע‪ .‬הם נעלמים‬
‫לאחר כמה רגעים‪.‬‬
‫• המסך והמסגרת מתחממים כאשר הטלוויזיה בשימוש‪ .‬זו אינה תקלה‪.‬‬
‫• מסך ה‪ LCD-‬מכיל כמות קטנה של גביש נוזלי‪ .‬פעל בתאם לחוק‬
‫ולתקנות במדינתך בעת השלכתו לאשפה‪.‬‬
‫‪ 1.5‬מ"מ לכל היותר‬
‫)איור המתייחס לתקע מסוג ‪(F‬‬
‫אזהרה בנוגע לטיפול בשלט רחוק‬
‫• שים לב לקוטביות הנכונה בעת הכנסת סוללות‪.‬‬
‫• אין להשתמש בסוגים שונים של סוללות ביחד או לערבב סוללות ישנות‬
‫עם סוללות חדשות‪.‬‬
‫• השלך סוללות בצורה ידידותית לסביבה‪ .‬ייתכן שבמקומות מסוימים‬
‫הדבר מעוגן בחוק‪ .‬נא צור קשר עם הרשות המקומית שלך‪.‬‬
‫• שמור על השלט רחוק‪ .‬אל תפיל אותו‪ ,‬אל תדרוך עליו ואל תשפוך עליו‬
‫נוזל מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫• אל תניח את השלט רחוק ליד מקור חום‪ ,‬במקום החשוף לקרני שמש‬
‫ישירות או בחדר לח‪.‬‬
‫הפעולה האלחוטית של היחידה‬
‫• אל תפעיל יחידה זו ליד ציוד רפואי )קוצב לב וכו‘( כיוון שהדבר עלול‬
‫לגרום לתקלה בציוד הרפואי‪.‬‬
‫• למרות שיחידה זו משדרת‪/‬קולטת אותות מעורבלים‪ ,‬יש להיזהר מפני‬
‫יירוט לא מורשה של אותות אלו‪ .‬אנו לא יכולים לשאת באחריות לכל‬
‫בעיה שתיגרם כתוצאה מכך‪.‬‬
‫‪5HE‬‬
‫‪HE‬‬
‫מקום‪:‬‬
‫• בחוץ )תחת קרני שמש ישירות(‪ ,‬בחוף היום‪ ,‬על סירה או כל כלי שיט‬
‫אחר‪ ,‬בתוך רכב‪ ,‬במכון רפואי‪ ,‬במקומות לא יציבים‪ ,‬ליד מים‪ ,‬לחות או‬
‫עשן‪.‬‬
‫• אם הטלוויזיה נמצאת במלתחות של חדרי רחצה‬
‫ציבוריים או מעיינות חמים‪ ,‬הגפרית הנישאת‬
‫באוויר וכו‘ עלולה לגרום לה נזק‪.‬‬
‫• לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ ,‬אל תחשוף את המסך לתאורה‬
‫או לקרני שמש ישירות‪.‬‬
‫• הימנע מהזזת הטלוויזיה ממקום קר למקום חם‪ .‬שינויי טמפרטורה‬
‫פתאומיים עלולים לגרום להתעבות לחות‪ .‬הדבר עלול לפגוע בתמונת‬
‫הטלוויזיה ו‪/‬או בצבע התמונה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬הנח ללחות להתאדות‬
‫לגמרי לפני הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫סביבה‪:‬‬
‫• מקומות חמים‪ ,‬לחים או מאובקים במיוחד; במקומות שאליהם‬
‫עלולים להיכנס חרקים‪ ,‬במקומות שבהם היא עלולה להיות חשופה‬
‫לרעידות‪ ,‬ליד חפצים דליקים )נרות וכו‘(‪ .‬אין לטפטף או להתיז נוזלים‬
‫על הטלוויזיה‪ ,‬ואין להניח עליה חפצים מלאים בנוזלים כגון אגרטלים‪.‬‬
‫• אין להניח את הטלוויזיה בחלל לח או מאובק‬
‫או בחדר עם עשן שומני או אדים )ליד‬
‫שולחנות בישול או מכשירי אדים(‪ .‬הדבר‬
‫עלול לגרום לשרפה‪ ,‬התחשמלות או עיוות‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה במקומות‬
‫החשופים לטמפרטורה קיצונית‪ ,‬כגון קרני‬
‫שמש ישירות‪ ,‬ליד רדיאטור או מאוורר חימום‪ .‬הטלוויזיה עלולה‬
‫להתחמם במקרים אלו‪ ,‬והמסגרת עשויה להתעוות ו‪/‬או לגרום נזק‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫מצב‪:‬‬
‫• אין להשתמש כאשר ידיך רטובות‪ ,‬לאחר הסרת המסגרת או בעזרת‬
‫אביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן‪ .‬נתק את הטלוויזיה משקע‬
‫החשמל ואת האנטנה במהלך סופות רעמים‪.‬‬
‫• אין להתקין את הטלוויזיה כאשר היא בולטת‬
‫במקום פתוח‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק‬
‫מאדם או מחפץ כלשהו הפוגע בטלוויזיה‪.‬‬
‫חלקים שבורים‪:‬‬
‫• אל תזרוק חפצים על הטלוויזיה‪ .‬זכוכית המסך עלולה להישבר‬
‫מעוצמת הפגיעה ולגרום לפציעה קשה‪.‬‬
‫• אם פני שטח הטלוויזיה נסדקו‪ ,‬אל תיגע בהם עד לניתוק כבל המתח‪.‬‬
‫אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫כאשר הטלוויזיה אינה בשימוש‬
‫• מטעמי בטיחות והגנה על הסביבה‪ ,‬אם אינך משתמש בטלוויזיה למשך‬
‫כמה ימים‪ ,‬עליך לנתק אותה מרשת החשמל‪.‬‬
‫• כיוון שהטלוויזיה אינה מנותקת מהחשמל כאשר היא רק כבויה‪ ,‬עליך‬
‫למשוך את התקע משקע החשמל כדי לנתק את הטלוויזיה לגמרי‪.‬‬
‫• אולם ייתכן שטלוויזיות מסוימות יכללו מאפיינים הדורשים‬
‫מהטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי שהן יפעלו כהלכה‪.‬‬
‫לילדים‬
‫• אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה‪.‬‬
‫• הרחק אביזרים קטנים מהישג ידם של ילדים כדי שהם לא יבלעו אותם‬
‫בטעות‪.‬‬
‫אם התקלות שלהלן מתרחשות‪...‬‬
‫כבה את הטלוויזיה ונתק את כבל החשמל מיד אם אחת מהבעיות שלהלן‬
‫מתרחשת‪.‬‬
‫‪4HE‬‬
‫פנה לסוכן שלך או למרכז השירות של ‪ Sony‬ובקש מטכנאי שירות‬
‫מוסמך לבדוק אותה‪.‬‬
‫כאשר‪:‬‬
‫‪ ‬כבל המתח ניזוק‪.‬‬
‫‪ ‬שקע המתח אינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬הטלוויזיה נפלה‪ ,‬חפץ כלשהו פגע בה או משהו נזרק עליה והיא ניזוקה‪.‬‬
‫‪ ‬נוזל או חפץ קשיח כלשהו נפל דרך הפתחים שבמסגרת‪.‬‬
‫אודות הטמפרטורה של צג ה‪LCD-‬‬
‫כאשר משתמשים בצג ה‪ LCD-‬לפרק זמן ממושך‪ ,‬סביבת הפנל‬
‫מתחממת‪ .‬ייתכן שתבחין בכך כאשר תיגע בו בידך‪.‬‬
‫מותקנת על קיר‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫מותקנת עם מעמד‬
‫מ"ס ‪6‬‬
‫• התקנה על הקיר תתבצע רק על ידי איש שירות מוסמך‪.‬‬
‫• הקפד להשתמש בברגים שסופקו עם התושבת המותקנת על הקיר בעת‬
‫חיבור התושבת המותקנת על הקיר אל הטלוויזיה‪ .‬הברגים המסופקים‬
‫מתוכננים כמוצג באיור בעת מדידה ממשטח ההצמדה של התושבת‬
‫המותקנת על הקיר‪.‬‬
‫קוטר הברגים ואורכם משתנה בהתאם לדגם תושבת ההתקנה על‬
‫הקיר‪.‬‬
‫השימוש בברגים השונים מאלו שסופקו עלול לגרום נזק פנימי‬
‫לטלוויזיה או עלול לגרום לה ליפול וכו‘‪.‬‬
‫מ"ס ‪30‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫מ"ס ‪10‬‬
‫‪HE‬‬
‫השאר לפחות מרווח זה סביב הטלוויזיה‪.‬‬
‫• כדי להבטיח אוורור נאות ולמנוע הצטברות לכלוך או אבק‪:‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על גבה‪ ,‬אל תתקין אותה הפוך או באלכסון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תניח את הטלוויזיה על מדף‪ ,‬שטיח‪ ,‬מיטה או ארון‪.‬‬
‫‪ ‬אל תכסה את הטלוויזיה בעזרת בד‪ ,‬כגון וילונות או פריטים אחרים‬
‫כגון עיתונים וכו‪.‬‬
‫‪ ‬אל תתקין את הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫סחרור האוויר חסום‪.‬‬
‫מ"מ ‪ - 12‬מ"מ ‪8‬‬
‫קיר‬
‫קיר‬
‫בורג )סופק עם התושבת‬
‫המותקנת על הקיר(‬
‫מתלה קיר‬
‫גב הטלוויזיה‬
‫הובלה‬
‫• לפני הובלת הטלוויזיה‪ ,‬נתק את כל כבלים‪.‬‬
‫• להעברת מכשיר טלוויזיה גדול נדרשים ארבעה אנשים או יותר‪.‬‬
‫• בהעברה ידנית של הטלוויזיה‪ ,‬החזק אותה כמו באיור להלן‪ .‬אל תפעיל‬
‫לחץ על פנל ה‪ LCD-‬ועל המסגרת שסביב המסך‪.‬‬
‫מתח ראשי‬
‫הטיפול במתח הראשי ובשקע המתח יתבצע כמפורט להלן כדי למנוע‬
‫סכנת שרפה‪ ,‬התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪:‬‬
‫‪ ‬השתמש רק בכבל המתח שסופק על ידי ‪ ,Sony‬ולא על ידי ספקים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫‪ ‬הכנס את התקע במלואו אל תוך השקע‪.‬‬
‫‪ ‬הפעל את הטלוויזיה בעזרת מתח ‪ 240-220‬וולט זרם חילופין בלבד‪.‬‬
‫‪ ‬בעת ניתוב הכבלים‪ ,‬זכור לנתק את כבל המתח כדי לשמור על‬
‫בטיחותך והיזהר שרגליך לא ייתקלו בכבלים‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח משקע החשמל לפני העבודה על הטלוויזיה או לפני‬
‫הזזתה‪.‬‬
‫‪ ‬הרחק את כבל המתח ממקורות חום‪.‬‬
‫‪ ‬נתק את כבל המתח ונקה את התקע באופן קבוע‪ .‬אם התקע מכוסה‬
‫באבק ולחות‪ ,‬רמת הבידוד שלו עלולה להיפגע‪ ,‬והדבר עלול לגרום‬
‫לשרפה‪.‬‬
‫הערות‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה‪ ,‬אל תטלטל אותה ואל תחשוף אותה לרעידות‬
‫חזקות‪.‬‬
‫• בעת הובלת הטלוויזיה לצורך תיקון או בעת מעבר דירה‪ ,‬ארוז אותה‬
‫בעזרת אריזתה המקורית וחומר האריזה‪.‬‬
‫מניעת נפילה‬
‫• הקפד להשתמש בכבל חזק המסוגל להחזיק את משקל הטלוויזיה‪.‬‬
‫אוורור‬
‫• לעולם אל תכסה את פתחי האוורר ואל תכניס דבר לתוך הטלוויזיה‪.‬‬
‫• השאר מרווח סביב הטלוויזיה כמתואר להלן‪.‬‬
‫• ודא שיש לטלוויזיה אוורור הולם‪ .‬השאר מספיק מקום סביב‬
‫הטלוויזיה‪ ,‬כמתואר באיור‪.‬‬
‫• אין להשתמש בכבל מתח שסופק לצורך הפעלת ציוד אחר‪.‬‬
‫• אין לנקב‪ ,‬לכופף או לסובב את כבל המתח‪ .‬החוטים המוליכים עלולים‬
‫להיחשף או להיקרע‪.‬‬
‫• אין לשנות את כבל המתח‪.‬‬
‫• אין להניח חפצים כבדים כלשהם על כבל המתח‪.‬‬
‫• אין למשוך את כבל המתח בעת ניתוקו‪.‬‬
‫• אין לחבר יותר מדי מכשירים לאותו שקע חשמלי‪.‬‬
‫• אין להשתמש בשקע מתח שאינו מותקן כהלכה‪.‬‬
‫שימוש אסור‬
‫אין להתקין‪/‬להשתמש בטלוויזיה זו במקומות‪ ,‬בסביבות או במצבים‬
‫הדומים לאלו המופורטים להלן‪ ,‬אחרת הדבר עלול לגרום לתקלה‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬לשרפה‪ ,‬להתחשמלות‪ ,‬לנזק ו‪/‬או לפציעות‪.‬‬
‫‪3HE‬‬
‫הקדמה‬
‫תוכן עניינים‬
‫תודה לך על שבחרת במוצר ‪ Sony‬זה‪.‬‬
‫לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬נא קרא מדריך זה בעיון ושמור אותו כדי שתוכל‬
‫לעיין בו בעתיד‪.‬‬
‫הערות‬
‫הערה חשובה‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מידע בטיחות‪2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אמצעי זהירות‪5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור המעמד השולחני )אלטרנטיבה( ‪6. . . . . . . .‬‬
‫• לפני הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬קרא את הנושא "מידע בטיחות" )עמוד ‪.(2‬‬
‫• התמונות והאיורים המופיעים במדריך המהיר ובמדריך זה הם לצורכי‬
‫עיון בלבד וייתכן שיהיו שונים ממראה המוצר הממשי‪.‬‬
‫מיקום תווית הזיהוי‬
‫התוויות עם מספר הדגם ודירוג הזנת המתח נמצאות בגב הטלוויזיה או‬
‫החבילה‪.‬‬
‫מניעת נפילה של הטלוויזיה ‪7. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ניתוק מעמד הרצפה‪/‬המעמד‬
‫השולחני מהטלוויזיה‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הסתרת המצלמה‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי למנוע פריצת‬
‫שריפה‪ ,‬הרחק נרות‬
‫או אש גלויה ממוצר זה‬
‫תמיד‪.‬‬
‫תקלות ופתרונות ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הערה חשובה‬
‫הערות לאות אלחוטי‬
‫שימוש בשלט רחוק‪8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הצגת מדריך ההפעלה של משטח הנגיעה ‪8. . . . . . . .‬‬
‫הפעלת ערכת הלימוד של משטח הנגיעה ‪9. . . . . . . .‬‬
‫חיבור התקנים נוספים ‪9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫התקנת הטלוויזיה על הקיר‪11 . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫איתור תקלות‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מפרטים ‪13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חברת ‪ Sony Corporation‬מצהירה בזאת‬
‫שיחידה זו עומדת בדרישות החיוניות ושאר‬
‫תנאים רלוונטיים אחרים של ההנחיה ‪.1999/5/EC‬‬
‫לקבלת פרטים‪ ,‬נא בקר בכתובת שלהלן‪:‬‬
‫‪http://www.compliance.sony.de/‬‬
‫הערה ללקוחות‪ :‬המידע שלהלן מתייחס רק לציוד הנמכר במדינות שבהן‬
‫תקפות הנחיות ‪.EU‬‬
‫המערכת האלחוטית של הטלוויזיה עשויה לפעול במדינות שלהלן‪:‬‬
‫‪AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV,‬‬
‫‪LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH,‬‬
‫קוסובו ‪BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME,‬‬
‫ניתן להפעיל ציוד זה במדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי‪.‬‬
‫מידע בטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש‪ ,‬אש וכדומה‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הגדרה‬
‫התקן והשתמש בטלוויזיה בהתאם להוראות שלהלן כדי להימנע משרפה‪,‬‬
‫התחשמלות או נזק ו‪/‬או פציעות‪.‬‬
‫התקנה‬
‫• כדי להימנע מהחלקה ופגיעה גופנית‪ ,‬אסור לדרוך על שקית המגן של‬
‫הטלוויזיה כשמוציאים את מכשיר הטלוויזיה מהאריזה‪.‬‬
‫• יש להתקין את הטלוויזיה ליד שקע חשמל נגיש‪.‬‬
‫• הצב את הטלוויזיה על משטח יציב ומאוזן כדי למנוע פגיעה גופנית או‬
‫נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫• חבר את הטלוויזיה במקום שא ניתן למשוך‪ ,‬לדחוף או להפיל אותה‪.‬‬
‫• התקן את הטלוויזיה כך המעמד השולחני שלה לא יבלוט מעבר למעמד‬
‫שלה )לא מסופק(‪.‬‬
‫אם המעמד השולחני יבלוט מעבר למעמד הטלוויזיה‪ ,‬הוא עלול לגרום‬
‫לטלוויזיה להתהפך או ליפול ולגרום לפציעה או נזק לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪2HE‬‬
HE
Kasulikku teavet Sony toodete kohta
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
Noderīga informācija par Sony produktiem
Sony өнімдерінің пайдалы ақпараттары
Naudingai informacijai apie „Sony“ gaminius
Za korisne informacije o proizvodima kompanije
Sony
Uporabne informacije o izdelkih Sony
©2014 Sony Corporation
4-541-905-32(1)
Download PDF

advertising